Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2021

Pregled izobraževanja in usposabljanja za leto 2021

Več informacij

Statistika o izobraževanju in usposabljanju

Dostop do evropske statistike v zvezi s politiko EU na področju izobraževanja in usposabljanja (Eurostat, Erasmus+, PISA, ICILS ...)

Omrežje Eurydice

Eurydice je omrežje 40 nacionalnih enot iz 37 držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Njegova naloga je pojasniti, kako so izobraževalni sistemi v Evropi organizirani in kako delujejo.
Eurydice objavlja opise nacionalnih izobraževalnih sistemov, primerjalna poročila o posebnih temah, kazalnikih in statistikah ter novice in članke v zvezi z izobraževanjem.
Na področju statistike o izobraževanju je bilo 9. decembra 2021 objavljeno poročilo z naslovom Strukturni kazalniki za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi – 2021: pregled glavnih reform od leta 2015.

Evropski izobraževalni prostor

Evropski izobraževalni prostor podpira sodelovanje med državami članicami Evropske unije (EU) za povečanje kakovosti in vključujočnosti nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja ter vzpostavitev pravega evropskega učnega prostora do leta 2025, ki bo koristil vsem učečim se, učiteljem in institucijam.

Več informacij:

  • Sporočilo Komisije o uresničitvi evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 (objavljeno 30. septembra 2020), ki opisuje vrsto sredstev in mejnikov v šestih razsežnostih (kakovost, vključevanje in enakost spolov, zeleni in digitalni prehod, učitelji in vodje usposabljanja, visokošolsko izobraževanje, geopolitična razsežnost).
  • Informativni pregled „Uresničitev evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025“ (september 2020)
  • Resolucija Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030), sprejeta 18. februarja 2021

Cilj trajnostnega razvoja v izobraževanju (cilj trajnostnega razvoja 4 – kakovostno izobraževanje)

Ta spletna stran Eurostata zagotavlja pregled statističnih podatkov o cilju trajnostnega razvoja 4 „Kakovostno izobraževanje“ v Evropski uniji, katerega namen je vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar. Temelji na nizu kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja EU za spremljanje napredka pri doseganju ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj (cilji trajnostnega razvoja) v okviru EU.