Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2021

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2021

Περισσότερες πληροφορίες

Στατιστικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση

Πρόσβαση στις ευρωπαϊκές στατιστικές για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (Eurostat, Erasmus+, PISA, ICILS...)

Eυρυδίκη

Το δίκτυο Eυρυδίκη είναι ένα δίκτυο 40 εθνικών μονάδων με έδρα και σε 37 χώρες του προγράμματος Erasmus+. Το έργο του είναι να εξηγεί τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη.

Το δίκτυο Eυρυδίκη δημοσιεύει περιγραφές των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, συγκριτικές εκθέσεις που αφορούν συγκεκριμένα θέματα, δείκτες και στατιστικά στοιχεία, καθώς και ειδήσεις και άρθρα που σχετίζονται με τον τομέα της εκπαίδευσης.

Στον τομέα των στατιστικών για την εκπαίδευση, στις 9 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε η έκθεση «Structural Indicators for Monitoring Education and Training Systems in Europe — 2021: Overview of major reforms since 2015»

Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης επιδιώκει την προώθηση της συνεργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τον περαιτέρω εμπλουτισμό της ποιότητας και της συμμετοχικότητας των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη δημιουργία, έως το 2025, ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου μάθησης, προς όφελος όλων των εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτικών και των ιδρυμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Ανακοίνωση της Επιτροπής για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 (δημοσιεύτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020), στην οποία καθορίζονται διάφορα μέσα και ορόσημα σε έξι διαστάσεις (ποιότητα, ένταξη και ισότητα των φύλων, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, τριτοβάθμια εκπαίδευση, γεωπολιτική διάσταση).
  • Ενημερωτικό δελτίο «Επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025» (Σεπτέμβριος 2020)
  • Ψήφισμα του Συμβουλίου περί στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με στόχο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και πέραν αυτού (2021-2030)

Στόχος βιώσιμης ανάπτυξης στην εκπαίδευση (ΣΒΑ 4 — Ποιοτική εκπαίδευση)

Αυτή η ιστοσελίδα της Eurostat παρέχει μια επισκόπηση των στατιστικών στοιχείων για τον ΣΒΑ 4 «Ποιοτική εκπαίδευση» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχος του οποίου είναι η εξασφάλιση χωρίς αποκλεισμούς και σε ισότιμη βάση ποιοτικής εκπαίδευσης και η προώθηση ευκαιριών διά βίου μάθησης για όλους. Βασίζεται στη δέσμη δεικτών ΣΒΑ της ΕΕ για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της ΕΕ.