Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2021

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2021

Βάση δεδομένων της Eurostat

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης χρησιμοποιεί διάφορες πηγές, ιδίως τις στατιστικές της Eurostat για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Ο δικτυακός τόπος της Eurostat παρέχει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ατόμων στις δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και για τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης.

  • Οι επτά στόχοι σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την περίοδο 2021-2030: επικαιροποιημένα και εξατομικευμένα σύνολα δεδομένων, διαγράμματα και χάρτες
  • Στατιστικές της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση — επισκόπηση
  • Στατιστικές της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση — πλήρης βάση δεδομένων (επικαιροποιημένα και εξατομικευμένα σύνολα δεδομένων)