Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2021

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2021

Επισκόπηση των στόχων σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με στόχο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και πέραν αυτού (2021-2030) καθόρισε μια σειρά επιπέδων αναφοράς μέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («στόχοι σε επίπεδο ΕΕ»), τα οποία θα πρέπει να στηρίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες που περιγράφονται στο ψήφισμα.

Η περιοδική παρακολούθηση της προόδου προς την εκπλήρωση των καθορισμένων στόχων εξασφαλίζεται μέσω της συστηματικής συλλογής και ανάλυσης διεθνώς συγκρίσιμων δεδομένων και συμβάλλει ουσιαστικά στη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής.

Τα κράτη μέλη συμφωνούν με τους ακόλουθους επτά στόχους σε επίπεδο ΕΕ που πρέπει να επιτευχθούν: παρακάτω θα βρείτε περιγραφή του κάθε στόχου, τα σχετικά ενωσιακά και εθνικά δεδομένα και μια σύντομη ανάλυση (τα στοιχεία για τους επτά στόχους είναι επίσης διαθέσιμα σε πολύγλωσσο αρχείο Excel και στην ειδική σελίδα της Eurostat με επικαιροποιημένα και εξατομικευμένα σύνολα δεδομένων, διαγράμματα και χάρτες)

Στόχος σε επίπεδο ΕΕ: Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες θα πρέπει να είναι κάτω του 15 % έως το 2030.

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ:
Ανάγνωση: Εσθονία, Ιρλανδία, Φινλανδία
Μαθηματικά: Εσθονία, Πολωνία, Δανία
Φυσικές επιστήμες: Εσθονία, Φινλανδία, Πολωνία

2018 Τάση 2018 Τάση 2018 Τάση
Ανάγνωση   Mαθηματικά   Θετικές επιστήμες  
ΕΕ 22,5 2,8 22,9 0,2 22,3 4,5
Βέλγιο 21,3 3,6 19,7 0,6 20,0 2,0
Βουλγαρία 47,1 6,1 44,4 -2,7 46,5 7,7
Τσεχία 20,7 -2,4 20,4 -2,0 18,8 1,5
Δανία 16,0 0,8 14,6 -2,5 18,7 2,1
Γερμανία 20,7 2,2 21,1 2,4 19,6 4,8
Εσθονία 11,1 -2,2 10,2 -2,5 8,8 0,5
Ιρλανδία 11,8 -5,4 15,7 -5,2 17,0 1,8
Ελλάδα 30,5 9,2 35,8 5,4 31,7 6,4
Ισπανία 23,2 3,6 24,7 0,9 21,3 3,1
Γαλλία 20,9 1,1 21,3 -1,2 20,5 1,2
Κροατία 21,6 -0,8 31,2 -2,0 25,4 6,9
Ιταλία 23,3 2,3 23,8 -1,2 25,9 5,3
Κύπρος 43,7 : 36,9 : 39,0 :
Λετονία 22,4 4,8 17,3 -5,3 18,5 3,8
Λιθουανία 24,4 0,0 25,6 -0,8 22,2 5,2
Λουξεμβούργο 29,3 3,3 27,2 3,3 26,8 3,1
Ουγγαρία 25,3 7,7 25,6 3,3 24,1 10,0
Μάλτα 35,9 -0,4 30,2 -3,5 33,5 1,0
Κάτω Χώρες 24,1 9,8 15,8 2,4 20,0 6,8
Αυστρία 23,6 : 21,1 : 21,9 :
Πολωνία 14,7 -0,3 14,7 -5,8 13,8 0,7
Πορτογαλία 20,2 2,6 23,3 -0,5 19,6 3,1
Ρουμανία 40,8 0,4 46,6 -0,4 43,9 2,5
Σλοβενία 17,9 -3,3 16,4 -4,0 14,6 -0,2
Σλοβακία 31,4 9,2 25,1 4,1 29,3 10,0
Φινλανδία 13,5 5,4 15,0 7,1 12,9 6,9
Σουηδία 18,4 1,0 18,8 -2,3 19,0 -0,1
Ισλανδία 26,4 9,6 20,7 3,7 25,0 7,1
Νορβηγία 19,3 4,3 18,9 0,7 20,8 5,0
Ελβετία 23,6 6,8 16,8 3,3 20,2 6,2
Μαυροβούνιο 44,4 -5,1 46,2 -12,3 48,2 -5,4
Βόρεια Μακεδονία 55,1 : 61,0 : 49,5 :
Σερβία 37,7 4,9 39,7 -0,9 38,3 3,9
Τουρκία 26,1 1,6 36,7 -5,5 25,2 -4,8
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Η μείωση του αριθμού των μαθητών που δεν μπορούν να εκτελέσουν εργασίες στα βασικά μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες και στην ανάγνωση εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Στην πραγματικότητα, μεταξύ του 2012 και του 2015 η ΕΕ απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο από την επίτευξη του στόχου της όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες. Στις περισσότερες χώρες, οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο τείνουν να έχουν χειρότερες επιδόσεις από τους μαθητές που δεν έχουν αυτό το υπόβαθρο, γεγονός που καταδεικνύει ότι η επένδυση στην ισότητα ευκαιριών για όλους τους μαθητές πρέπει να παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα στην ΕΕ.

Πηγή: OECD (PISA 2009, 2018).
Σημειώσεις: χαμηλές επιδόσεις σημαίνει αποτυχία επιπέδου 2 της κλίμακας PISA για την ανάγνωση, τα μαθηματικά ή τις θετικές επιστήμες. Η τάση που απεικονίζεται αναφέρεται στη μεταβολή σε ποσοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο 2009-2018. Για την Ισπανία, η συγκρισιμότητα των δεδομένων της κλίμακας PISA 2018 όσον αφορά την ανάγνωση με εκείνα που προκύπτουν από προηγούμενες αξιολογήσεις της κλίμακας PISA δεν μπορεί να διασφαλιστεί πλήρως. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τμήμα 2.2.1 της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2021 (ec.europa.eu/education/monitor).

Στόχος σε επίπεδο ΕΕ: Το ποσοστό των ατόμων κατά το όγδοο έτος σχολικής φοίτησης με χαμηλές επιδόσεις στις γνώσεις χρήσης υπολογιστών και πληροφοριών θα πρέπει να είναι κάτω του 15 % έως το 2030.

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ: Τσεχία, Δανία, Πολωνία

Έτος Χαμηλές επιδόσεις Αγόρια Κορίτσια
Τσεχία 2013 15,0 17,3 12,8
Δανία 2018 16,2 21,6 10,7
2013 21,4 24,1 18,6
Γερμανία 2018 33,2 36,5 29,6
2013 29,2 32,9 25,3
Γαλλία 2018 43,5 49,2 37,8
Κροατία 2013 35,9 40,0 31,6
Λιθουανία 2013 45,1 49,1 40,9
Λουξεμβούργο 2018 50,6 55,4 45,0
Κάτω Χώρες 2013 26,4 29,9 22,5
Πολωνία 2013 25,3 27,6 23,0
Πορτογαλία 2018 33,5 36,0 30,8
Σλοβενία 2013 35,8 44,1 27,2
Σλοβακία 2013 32,8 36,3 29,3
Φινλανδία 2018 27,3 33,7 20,7
Νορβηγία 2013 24,0 : :
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κατά την τελευταία διετία, η κρίση COVID-19 τόνισε τη σημασία τόσο των βασικών όσο και των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων για τη στήριξη των οικονομιών και των κοινωνιών μας. Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές δεξιότητες αποτέλεσαν προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη μάθηση, την εργασία και την κοινωνικοποίηση κατά τη διάρκεια των πολυάριθμων περιορισμών κυκλοφορίας. Οι δεξιότητες αυτές πρέπει να αναπτυχθούν από μικρή ηλικία προς υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού. Τα στοιχεία της ICILS από το 2013 και το 2018 δείχνουν ότι χρειάζεται να καταβληθούν ακόμη κάποιες προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου σε επίπεδο ΕΕ το 2030 και ότι υπάρχουν κενά που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Πηγή: IEA (ICILS 2013, 2018).
Σημειώσεις: Οι χαμηλές επιδόσεις ορίζονται ως επιδόσεις κάτω από το όριο του επιπέδου 2 (492 βαθμοί) στην κλίμακα γνώσεων χρήσης υπολογιστών και πληροφοριών (ICILS). Η Ιταλία συμμετείχε στην ICILS 2018, αλλά η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε στην αρχή του σχολικού έτους και τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα με εκείνα άλλων χωρών, επομένως δεν παρουσιάζονται. Για τις σημειώσεις ανά χώρα, βλέπε πίνακα 3.4 στις αντίστοιχες διεθνείς εκθέσεις για τις ICILS 2013 και ICILS 2018.

Στόχος σε επίπεδο ΕΕ: Τουλάχιστον το 96 % των παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετέχει σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως το 2030.

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ: Γαλλία, Ιρλανδία, Βέλγιο
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 2013-2019: Κύπρος, Ιρλανδία, Πολωνία

2019 Τάση 2019
Σύνολο   Ηλικία 3 ετών Ηλικία 4 ετών+
EE 92,8 1,0 87,8 95,1
Βέλγιο 98,3 0,0 97,9 98,5
Βουλγαρία 79,9 -3,9 71,6 82,7
Τσεχία 86,3 9,5 77,6 90,7
Δανία 97,7 0,1 96,5 98,3
Γερμανία 94,0 -1,8 90,4 95,8
Εσθονία 91,5 1,9 87,3 92,9
Ιρλανδία 100,0e 17,6 99,2e 100,0e
Ελλάδα 68,8 -16,5 34,9 85,6
Ισπανία 97,3 0,7 96,1 97,8
Γαλλία 100,0p 0,0 100,0p 100,0p
Κροατία 79,4 11,8 71,5 81,8
Ιταλία 93,6 -3,7 91,1 94,8
Κύπρος 90,1 20,7 76,0 97,0
Λετονία 94,1 2,8 89,1 95,9
Λιθουανία 89,6 6,2 84,5 91,3
Λουξεμβούργο 88,4 -1,5 69,0 97,9
Ουγγαρία 92,9 4,6 87,2 95,8
Μάλτα 91,9 -7,5 89,0 94,9
Κάτω Χώρες 90,5 -3,6 76,9 97,2
Αυστρία 89,9 3,4 77,8 96,0
Πολωνία 90,3e 13,9 77,6e 94,5e
Πορτογαλία 92,2d 3,5 83,7d 96,6
Ρουμανία 78,6 -5,5 71,0 82,3
Σλοβενία 92,1 4,2 89,1 93,6
Σλοβακία 77,8 5,5 69,3 82,6
Φινλανδία 88,8 8,8 80,4 91,4
Σουηδία 95,6 0,6 93,4 96,3
Ισλανδία 96,8 0,7 96,3 97,0
Νορβηγία 97,1 0,4 96,4 97,4
Ελβετία 49,4 2,7 2,4 73,3
Μαυροβούνιο : : : :
Βόρεια Μακεδονία 42,3 12,6 34,8 45,9
Σερβία 67,3 4,2 57,3 :
Τουρκία 43,2 : 10,7 59,6
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Το 2019 το 92,8 % των παιδιών ηλικίας μεταξύ 3 ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ). Κατά την προηγούμενη πενταετία, παρατηρούνται αυξήσεις στις περισσότερες χώρες. Ο στόχος θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την καθοδήγηση πολιτικής για την ποιότητα της παροχής ΠΕΦ. Τα κράτη μέλη εργάζονται τόσο για την αύξηση της προσβασιμότητας της ΠΕΦ όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας του προσωπικού και των προγραμμάτων σπουδών.

Πηγή: Eurostat (UOE), επιγραμμικός κωδικός δεδομένων [educ_uoe_enra21]· educ_uoe_enra20 (ηλικία 3 ετών)· educ_uoe_enra10 (ηλικία 4+ ετών).
Σημειώσεις: η ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τμήμα 2.3 της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2021 (ec.europa.eu/education/monitor). Η τάση που απεικονίζεται αναφέρεται στη μεταβολή σε ποσοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο 2013-2019.

Στόχος σε επίπεδο ΕΕ: Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και κατάρτιση θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του 9 % έως το 2030.

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ: Κροατία, Ελλάδα, Σλοβενία
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 2010-2020: Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα

2020 Τάση 2020
Σύνολο   Άνδρες Γυναίκες
EE 9,9 -3,9 11,8 8,0
Βέλγιο 8,1 -3,8 10,2 5,9
Βουλγαρία 12,8 0,2 13,4 12,1
Τσεχία 7,6 2,7 7,5 7,6
Δανία 9,3 -2,2 11,7 6,8
Γερμανία 10,1bp -1,7 11,8bp 8,3bp
Εσθονία 7,5 -3,5 9,2 5,8
Ιρλανδία 5,0 -6,9 5,4 4,7
Ελλάδα 3.8 -9.7 4,4 3,1
Ισπανία 16,0 -12,2 20,2 11,6
Γαλλία 8,0 -4,7 9,7 6,3
Κροατία 2,2u -3,0 2,4u 2,0u
Ιταλία 13,1 -5,5 15,6 10,4
Κύπρος 11,5 -1,2 15,0 8,4
Λετονία 7,2 -5,7 9,5 4,7
Λιθουανία 5,6 -2,3 7,7 3,4u
Λουξεμβούργο 8,2 1,1 10,7 5,7
Ουγγαρία 12,1 1,3 12,9 11,3
Μάλτα 12,6 -8,8 14,7 10,2
Κάτω Χώρες 7,0 -3,1 8,7 5,3
Αυστρία 8,1 -0,2 10,0 6,3
Πολωνία 5,4 0,0 7,0 3,7
Πορτογαλία 8,9 -19,4 12,6 5,1
Ρουμανία 15,6 -3,7 14,7 16,6
Σλοβενία 4,1 -0,9 4,6u 3,4u
Σλοβακία 7,6 2,9 7,7 7,4
Φινλανδία 8,2 -2,1 9,4 7,0
Σουηδία 7,7 1,2 9,0 6,3
Ισλανδία 14,8b -7,8 17,8b 11,6b
Νορβηγία 9,9 -7,5 11,6 8,0
Ελβετία 4,0 -2,7 4,7 3,3
Μαυροβούνιο 3,6 : : :
Βόρεια Μακεδονία 5,7 -9,8 5,7 5,8
Σερβία 5,6 -2,7 5,4 5,8
Τουρκία 26,7 -16,4 27,5 25,8
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Η μείωση του ποσοστού των νέων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση προτού ολοκληρώσουν την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παραμένει προτεραιότητα της ΕΕ. Οι νέοι άνδρες είναι πιθανότερο να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο από ό,τι οι νέες γυναίκες και υπάρχουν εντυπωσιακά μειονεκτήματα για τους νέους που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό. Οι περιφερειακές αποκλίσεις είναι ευρείες σε πολλά κράτη μέλη.

Πηγή: Eurostat (EU-LFS), επιγραμμικός κωδικός δεδομένων [edat_lfse_14].
Σημειώσεις: ο δείκτης καλύπτει τα άτομα ηλικίας 18 έως 24 ετών με ISCED 2 το πολύ και τα οποία δεν παρακολουθούν πλέον τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η τάση που απεικονίζεται αναφέρεται στη μεταβολή σε ποσοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο 2010-2020.

Στόχος σε επίπεδο ΕΕ: Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 25 έως 34 ετών που έχει ολοκληρώσει κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 45 % έως το 2030.

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ: Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Κύπρος
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΟΔΟΣ 2010-2020: Αυστρία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία

2020 Τάση 2020
Σύνολο   Άνδρες Γυναίκες
EE 40,5 8,3 35,2 46,0
Βέλγιο 48,5 4,7 40,8 56,2
Βουλγαρία 33,0 5,5 27,2 39,1
Τσεχία 33,0 10,4 26,1 40,4
Δανία 47,1 9,5 39,0 55,5
Γερμανία 35,1bp 9,1 33,9bp 36,4bp
Εσθονία 43,1 4,9 32,7 54,7
Ιρλανδία 58,4 8,8 54,5 62,2
Ελλάδα 43,7 13,1 36,7 51,0
Ισπανία 47,4 7,1 41,3 53,5
Γαλλία 49,4 6,7 45,9 52,8
Κροατία 36,6 10,8 27,5 45,8
Ιταλία 28,9 8,1 22,9 35,0
Κύπρος 57,8 9,7 47,3 67,8
Λετονία 44,2 9,5 33,8 55,3
Λιθουανία 56,2 9,9 45,6 68,1
Λουξεμβούργο 60,6 16,4 55,0 66,3
Ουγγαρία 30,7 4,6 25,3 36,4
Μάλτα 40,1 15,8 36,3 44,7
Κάτω Χώρες 52,3 12,0 47,5 57,1
Αυστρία 41,4 20,7 37,3 45,7
Πολωνία 42,4 5,3 32,7 52,6
Πορτογαλία 41,9 16,4 34,6 49,0
Ρουμανία 24,9 4,2 21,7 28,3
Σλοβενία 45,4 14,1 35,8 56,6
Σλοβακία 39,0 15,0 29,3 49,2
Φινλανδία 43,8 4,6 35,9 52,2
Σουηδία 49,2 6,9 40,6 58,3
Ισλανδία 41,7b 5,5 34,0b 50,4b
Νορβηγία 50,9 5,9 41,7 60,6
Ελβετία 53,0 15,6 50,8 55,3
Μαυροβούνιο 40,4 : 35,9 45,0
Βόρεια Μακεδονία 37,7 15,9 31,6 44,1
Σερβία 32,6 13,7 26,1 39,3
Τουρκία 36,2 19,4 35,5 36,8
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ είναι υψηλό, αλλά με σημαντικές διαφορές μεταξύ και εντός των χωρών. Κατά μέσο όρο στην ΕΕ υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ του ποσοστού ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ γυναικών και ανδρών, υπέρ των πρώτων. Η κοινωνική διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτεί επείγουσα προσοχή, ιδίως για τη στήριξη της συμμετοχής των μειονεκτουσών ομάδων.

Πηγή: Eurostat (EU-LFS), επιγραμμικός κωδικός δεδομένων [edat_lfse_03].
Σημειώσεις: ο δείκτης καλύπτει άτομα ηλικίας 25 έως 34 ετών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ISCED 5 έως 8. Η τάση που απεικονίζεται αναφέρεται στη μεταβολή σε ποσοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο 2010-2020.

Στόχος σε επίπεδο ΕΕ: Το ποσοστό των πρόσφατων αποφοίτων ΕΕΚ που επωφελούνται από τη μάθηση που βασίζεται στην εργασία κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 60 % έως το 2025.
Η μάθηση που βασίζεται στην εργασία βοηθά τους νέους και τους ενήλικες να μεταβούν ομαλότερα από το σχολείο ή από την ανεργία στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, τα στοιχεία στα οποία βασίζεται ο στόχος σε επίπεδο ΕΕ έως το 2030 θα είναι διαθέσιμα μόνο από το 2022. Στον τομέα της ΕΕΚ, άλλοι σημαντικοί τομείς δεικτών αφορούν την απασχολησιμότητα των πρόσφατων αποφοίτων και τη μαθησιακή κινητικότητα κατά τη διάρκεια της τυπικής τους εκπαίδευσης. Η πρώτη αποκαλύπτει ότι το 76,1 % των πρόσφατων αποφοίτων ΕΕΚ απασχολούνταν το 2020, ξεπερνώντας τους συνομηλίκους τους από τη γενική εκπαίδευση μεσαίου επιπέδου.  
Στόχος σε επίπεδο ΕΕ: Τουλάχιστον το 47 % των ενηλίκων ηλικίας 25 έως 64 ετών θα πρέπει να έχει συμμετάσχει σε δράση μάθησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες, έως το 2025.

Η πανδημία COVID-19 έχει διακόψει την ήδη αργή πρόοδο στην εκπαίδευση ενηλίκων στην ΕΕ. Η πανδημία, ωστόσο, έδωσε ώθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων ως στόχο πολιτικής. Τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει ως προς τον στόχο του ΕΟΧ για εκπαίδευση ενηλίκων σε ποσοστό τουλάχιστον 47 % έως το 2025. Κατά την έγκριση του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στη σύνοδο κορυφής του Πόρτο του 2021, προστέθηκε στο εν λόγω σχέδιο ο στόχος του 60 % για το 2030. Και οι δύο στόχοι βασίζονται σε μια νέα προσέγγιση για τη μέτρηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το 2022.

Η συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούσε στόχο σε προηγούμενα στρατηγικά πλαίσια της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά πάντοτε επικεντρωνόταν στο περιορισμένο χρονικό διάστημα των τεσσάρων εβδομάδων που προηγούνταν της έρευνας. Ο τρέχων στόχος σε επίπεδο ΕΕ, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στους δώδεκα μήνες που προηγούνται της έρευνας.

Η δωδεκάμηνη περίοδος αναφοράς καθιστά δυνατή την κάλυψη όλων των μαθησιακών εμπειριών, παρέχοντας μια επισκόπηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη μάθηση η οποία βρίσκεται πιο κοντά στη σημερινή πραγματικότητα. Πράγματι, έχει γίνει όλο και πιο σύνηθες οι ενήλικες να παρακολουθούν (πολύ) σύντομα μαθήματα, σεμινάρια και άλλες μαθησιακές εμπειρίες, που παρέχονται εντός της επιχείρησης, στην αγορά ή από τις αρχές σε διάφορα επίπεδα και από διάφορους παρόχους: από εξειδικευμένα κέντρα έως κοινωνικούς εταίρους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να μην καταλογίζεται κατά την εφαρμογή του διαστήματος των τεσσάρων εβδομάδων, αλλά η μετάβαση σε δωδεκάμηνο διάστημα είναι πιθανό να την αποτυπώσει.

Γενικές σημειώσεις
Οι τάσεις σε ποσοστιαίες μονάδες και η πρόοδος που παρουσιάζονται στο παρόν φυλλάδιο υπολογίζονται με 1 δεκαδικό ψηφίο και δεν αποκλείουν τυχόν ενδιάμεσες διακοπές στις σειρές.
:=τα δεδομένα είτε δεν είναι διαθέσιμα είτε δεν είναι αξιόπιστα λόγω του πολύ μικρού μεγέθους του δείγματος
b=b=διακοπή στη χρονολογική σειρά
d=ο ορισμός διαφέρει
e=εκτίμηση
p=προσωρινή
u=χαμηλή αξιοπιστία

Στόχοι σε επίπεδο ΕΕ
Επίπεδα αναφοράς των ευρωπαϊκών μέσων επιδόσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που ορίζονται στο ψήφισμα του Συμβουλίου περί στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με στόχο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και πέραν αυτού (2021-2030), που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2021.

ISCED: Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (2011)
0 Προσχολική εκπαίδευση
1 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
2 Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
3 Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
4 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση
5 Τριτοβάθμια εκπαίδευση σύντομου κύκλου
6 Πτυχίο πανεπιστημίου ή ισοδύναμο επίπεδο
7 Μεταπτυχιακό ή ισοδύναμο επίπεδο
8 Διδακτορικό ή ισοδύναμο επίπεδο

Κράτη μέλη που έχουν επιτύχει τον στόχο σε επίπεδο ΕΕ για το συγκεκριμένο έτος

Για περισσότερες περιγραφές, αναλύσεις και σημειώσεις, βλ. Παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2021 (ec.europa.eu/education/monitor)