Utbildningsöversikten 2021

Utbildningsöversikten 2021

Rättsligt meddelande

Utbildningsöversikten 2021 har utarbetats av kommissionens generaldirektorat för utbildning, ungdom, idrott och kultur (GD EAC), med bidrag från generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (GD Empl), enheten för utbildning och ungdomsanalys vid Europeiska genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea), Eurydice-nätverket, Eurostat, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och dess expertnätverk inom yrkesutbildning (ReferNet) samt enheten för humankapital och sysselsättning vid direktoratet för tillväxt och innovation inom kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC). Medlemmarna i den permanenta arbetsgruppen för indikatorer och referensvärden rådfrågades under utarbetandet.

Texten färdigställdes den 19 oktober 2021.

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2021
© Europeiska unionen, 2021

Vidareutnyttjandet av Europeiska kommissionens handlingar regleras av kommissionens beslut 2011/833/EU av den 12 december 2011 om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar (EUT L 330, 14.12.2011, s. 39). Om inte annat anges får detta dokument vidareutnyttjas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Detta innebär att vidareutnyttjande är tillåtet förutsatt att källa anges på lämpligt sätt liksom eventuella ändringar.
Tillstånd för användning och reproduktion av delar som inte ägs av EU kan behöva sökas direkt från respektive upphovsrättsinnehavare.

https://ec.europa.eu/info/legal-notice_sv