SINDS HAAR OPRICHTING IN 1957 IS DE EU GEGROEID VAN 6 NAAR 27 LIDSTATEN. DEZE LIDSTATEN HEBBEN ZICH VERENIGD OM SAMEN AAN EEN BETERE TOEKOMST TE WERKEN. WELKE LANDEN VORMEN SAMEN DE EUROPESE UNIE EN WANNEER ZIJN ZE LID GEWORDEN? IN DIT HOOFDSTUK LEER JE HOE DE EU DIE WE NU KENNEN IS ONTSTAAN EN WAAROM DE EU ZO UNIEK IS.

WAT IS DE EUROPESE UNIE?

EU-lidstaten

De Europese Unie is een uniek partnerschap tussen 27 Europese landen, die lidstaten of EU-landen worden genoemd. Samen beslaan zij een groot deel van het Europese continent. In de EU wonen meer dan 447 miljoen mensen, ongeveer 6 % van de wereldbevolking. Burgers van de EU-lidstaten zijn ook burgers van de Europese Unie.

OPGAVE 1 WIE IS LID VAN DE EU?

Bekijk rechts de lijst met vlaggen en landnamen. Het zijn allemaal Europese landen, maar ze behoren niet allemaal tot de Europese Unie. Kies uit de lijst de landen die bij de Europese Unie horen. Zoek ze daarna op op de kaart. Als je hulp nodig hebt, kun je een kijkje nemen op deze website: europa.eu/!RbCDTN

Een kaart van Europa met een lijst van de vlaggen van de 43 landen in Europa.

ALBANIË

ANDORRA

BELGIË

BOSNIË EN HERZEGOVINA

BULGARIJE

CYPRUS

DENEMARKEN

DUITSLAND

ESTLAND

FINLAND

FRANKRIJK

GRIEKENLAND

HONGARIJE

IERLAND

IJSLAND

ITALIË

KROATIË

LETLAND

LIECHTENSTEIN

LITOUWEN

LUXEMBURG

MALTA

MOLDAVIË

MONACO

MONTENEGRO

NEDERLAND

NOORD-MACEDONIË

NOORWEGEN

OEKRAÏNE

OOSTENRIJK

POLEN

PORTUGAL

ROEMENIË

SAN MARINO

SERVIË

SLOVENIË

SLOWAKIJE

SPANJE

TSJECHIË

TURKIJE

VATICAANSTAD

VERENIGD KONINKRIJK

WIT-RUSLAND

ZWEDEN

ZWITSERLAND


N.B. In juni 2016 heeft het Verenigd Koninkrijk er in een nationaal referendum voor gestemd om de EU te verlaten. In 2020 verliet het land de EU.

OPGAVE 2 WAT WEET JE OVER DE VERSCHILLENDE EU-LANDEN?

Stel je voor dat je bij een toeristisch informatiebureau in Europa werkt. Kies de twee EU-landen die je het best kent en stel een korte samenvatting over deze landen op voor toeristen. Hoeveel mensen wonen er bijvoorbeeld in deze twee landen en wat is de hoofdstad? Wat hebben deze landen bezoekers te bieden (eten, cultuur, taal enz.)?

WIST JE DIT?

De EU omvat negen regio’s die zeer ver bij het Europese continent vandaan liggen. Deze overzeese gebieden (ook wel “ultraperifere gebieden” genoemd) zijn: Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion en Saint-Martin (Frankrijk), de Azoren en Madeira (Portugal) en de Canarische eilanden (Spanje).

Officiële talen van de EU

De Europese Unie heeft 24 officiële talen.

Waarom zijn er zo veel? De EU zou niet bestaan zonder haar lidstaten en de mensen die daarin wonen. Als democratische organisatie moet de EU met de regeringen van de lidstaten en haar burgers, bedrijven en overheidsinstellingen communiceren in hun eigen taal. Alle mensen die in de EU wonen, hebben het recht om te weten wat er namens hen wordt gedaan, wat er met hun belastinggeld gebeurt en aan welke regels zij zich moeten houden. Ze moeten actief kunnen deelnemen aan EU-aangelegenheden zonder eerst een vreemde taal te hoeven leren.

Dobró útro / Buenos días
Dobré ráno / Godmorgen
Guten Morgen / Tere hommikust
Kalimera / Good morning
Bonjour / Dia DUIT
Dobro jutro / Buongiorno
Labas rytas / Labrīt
JÓ NAPOT / L-Għodwa t-Tajba
Goedemorgen / Dzień dobry
Bom dia / Bună dimineaţa
Dobré ráno / Dobro jutro
Hyvää huomenta / God morgon

WIST JE DIT?

Je kunt de EU-instellingen aanschrijven in een van de 24 officiële EU-talen en ontvangt dan in dezelfde taal een antwoord terug.

Europese waarden

Heb je de uitdrukking “In verscheidenheid verenigd” weleens gehoord? Dat is het motto van de EU en laat precies zien voor welke waarden de EU staat. Elk EU-land heeft zijn eigen cultuur, taal en traditie, maar alle landen delen dezelfde gemeenschappelijke waarden en moeten deze waarden eerbiedigen als leden van de Europese Unie.

Een fundamentele waarde die alle EU-landen gemeen hebben, is democratie. Dat betekent dat alleen democratische landen lid kunnen zijn van de EU. De andere waarden die alle EU-landen gemeenschappelijk hebben, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren.

De EU is gebaseerd op zes kernwaarden die de basis vormen van onze samenleving:

  • eerbied voor de menselijke waardigheid
  • vrijheid
  • democratie
  • gelijkheid
  • de rechtsstaat
  • eerbiediging van de mensenrechten, waaronder die van minderheden.

Er is vele jaren voor deze waarden gestreden, en ze geven vorm aan de samenleving waar we nu in leven.

De waarden van de EU zijn vastgelegd in de EU-verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Dit zijn belangrijke wetteksten die alle EU-landen hebben goedgekeurd en moeten naleven.

play video Bekijk de video: De EU-waarden uitgelegd in 1 minuut europa.eu/!uwrcHp

De EU-Verdragen bevatten de regels die tijdens de werkzaamheden van de EU gevolgd moeten worden. Ze worden van tijd tot tijd gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer nieuwe landen toetreden of wanneer er veranderingen zijn in de manier waarop de EU werkt. Het Verdrag van Lissabon is het meest recente verdrag, dat in 2007 is ondertekend in de Portugese hoofdstad.

Kom meer te weten over de EU-Verdragen: europa.eu/!uUGMwU

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is samen met het Verdrag van Lissabon van kracht geworden. Hierin worden de rechten en vrijheden uiteengezet van alle mensen die in de EU wonen, zoals persoonlijke, economische en sociale rechten. Om de moderne samenleving te weerspiegelen, omvat het Handvest ook nieuwere grondrechten, zoals gegevensbescherming en garanties omtrent bio-ethiek. Het Handvest bevat ook specifieke bepalingen over de rechten van minderjarigen (onder 18 jaar), om ervoor te zorgen dat kinderrechten deel uitmaken van de mensenrechten die de EU en haar lidstaten verplicht moeten naleven en beschermen.

Kom meer te weten over het Handvest van de grondrechten van de EU: fra.europa.eu/nl/eu-charter en de EU-strategie voor de rechten van het kind: ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_nl

Van 6 naar 27 EU-landen

De EU bestaat uit landen die sterk van elkaar verschillen. Het EU-land met de grootste bevolking is Duitsland, met ongeveer 83 miljoen inwoners, en het EU-land met de kleinste bevolking is Malta, met 500 000 inwoners. In de EU spreken de mensen verschillende talen, waarbij zij gebruikmaken van drie verschillende alfabetten (het Latijnse, Griekse en Cyrillische alfabet). Er zijn verschillende tradities, culturen, gerechten en volksfeesten in elk land.

WIST JE DIT?

Op de Europese vlag staan 12 gouden sterren in een cirkel op een blauwe achtergrond. De vlag is in 1984 door de Europese Unie (die toen nog de Europese Economische Gemeenschap heette) in gebruik genomen en is nu te zien bij gebouwen, parken en monumenten in heel Europa. Het aantal sterren verandert nooit: het zijn er altijd 12. Ze symboliseren eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa.

OPGAVE 3 WAT BETEKENEN DE WAARDEN EN BEGINSELEN VAN DE EU IN DE PRAKTIJK?

Deel 1. Zet voor elk van de acht vragen hieronder een kruisje in de correcte kolom. Bespreek in kleine groepjes wat jij vindt dat landen moeten doen en nooit mogen doen als ze lid van de EU willen zijn.

Een land ... (A)
... kan lid van de EU worden
(B)
… kan geen lid van de EU worden
1. … dat geen persvrijheid garandeert JA / NEEN JA / NEEN
2. … dat de doodstraf toepast JA / NEEN JA / NEEN
3. … dat zijn burgers toestaat om tegen de regering te protesteren JA / NEEN JA / NEEN
4. … waarin regelmatig een nieuw parlement wordt gekozen JA / NEEN JA / NEEN
5. … waarin de legerleiding bepaalt wat er in de politiek gebeurt en indien nodig met militaire macht ingrijpt in het binnenlands beleid JA / NEEN JA / NEEN
6. … waarin mensen als onschuldig worden beschouwd totdat een rechtbank hun schuld heeft bewezen JA / NEEN JA / NEEN
7. … waarin slechts één partij bestaat die ook altijd de regering vormt JA / NEEN JA / NEEN
8. … waarin minderheden worden beschermd, zelfs wanneer de meerderheid tegen hen is JA / NEEN JA / NEEN

Deel 2. Kies in kleine groepjes twee van de zes EU-waarden die hieronder staan en bespreek wat ze voor jou betekenen:

Hoe is het allemaal begonnen?

Na twee verwoestende wereldoorlogen in de eerste helft van de twintigste eeuw (1914-1918 en 1939-1945) was iedereen vastbesloten dat zoiets nooit meer mocht gebeuren.

Tussen 1945 en 1950 legden enkele Europese politici, waaronder Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi en Winston Churchill, de basis voor de Europese Unie waar wij vandaag in wonen. Het was hun visie om de Europese landen economisch en politiek te verenigen en op die manier te zorgen voor langdurige vrede en welvaart.

Op 9 mei 1950 stelde de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, voor om de Europese productie van kolen en staal samen te voegen. Dit waren destijds de grondstoffen voor oorlog: steenkool als energiebron en staal voor het maken van wapens en machines. Door de productie ervan te bundelen, kon geen enkel land zich stiekem bewapenen voor een conflict met andere landen. Naar aanleiding van dit voorstel werd in 1952 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht door zes buurlanden: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Hieruit zou later de EU voortkomen.

Hier, in onze serie EU-pioniers, kun je meer te weten komen over de mensen en politici die de Europese Unie in de loop der jaren hebben gevormd:

europa.eu/!v4cqv3

Voortbouwen op de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

Een paar jaren later besloten de zes stichtende landen hun samenwerking uit te breiden naar andere economische sectoren. Het Verdrag van Rome ter oprichting van de Europese Economische Gemeenschap werd in 1957 ondertekend en trad in 1958 in werking. Het oorspronkelijke doel was om de handel en verdere economische integratie tussen de deelnemende landen te bevorderen.

Nieuwe leden

In 1973 traden Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (*) toe tot de Europese Economische Gemeenschap. Enkele jaren later, toen er een einde kwam aan de rechtse dictaturen in Zuid-Europa, konden drie nieuwe landen lid worden. Het eerste land was Griekenland, dat in 1981 toetrad. Portugal en Spanje volgden in 1986. In 1993 werd de Europese Unie opgericht en twee jaar later sloten Oostenrijk, Finland en Zweden zich hierbij aan. Hierna bestond de EU uit 15 leden.

Al snel na de Tweede Wereldoorlog begon de Koude Oorlog, die veertig jaar zou duren. Europa werd door het “IJzeren Gordijn” verdeeld in oost en west. De Berlijnse Muur was een symbool voor deze scheiding omdat hij de stad Berlijn in tweeën deelde. Na de val van het communisme in 1989 startten de voormalig communistische Centraal- en Oost-Europese landen een democratiseringsproces en vroegen ze EU-lidmaatschap aan.

In 2004 kwamen acht landen uit Centraal- en Oost-Europa bij de EU: Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. In datzelfde jaar werden ook Cyprus en Malta — eilanden in de Middellandse Zee – lid van de EU. In 2007 traden Bulgarije en Roemenië toe, gevolgd door Kroatië, dat in 2013 lid werd.

De toetreding van nieuwe EU-leden heeft gezorgd voor een uitbreiding van de gemeenschappelijke markt en voor meer welvaart en heeft geholpen om de vrede in Europa te bewaren. Alle nieuwe leden moeten bereid zijn om de verdragen te ondertekenen en alle EU-wetgeving over te nemen. Ze moeten de EU-waarden eerbiedigen, zoals de beginselen van democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden.

Buiten haar eigen grenzen onderhoudt de EU ook goede betrekkingen met de buurlanden. Het Europees “nabuurschapsbeleid” ondersteunt de veiligheid, stabiliteit en welvaart van de landen direct ten oosten en ten zuiden van de EU. Bovendien bestrijkt het uitbreidingsbeleid van de EU potentiële nieuwe leden. Buiten de nabuurschapsregio zijn de mondiale betrekkingen van de EU meestal gebaseerd op handelsovereenkomsten, partnerschappen en multilaterale samenwerking.

(*) Het Verenigd Koninkrijk heeft de EU in 2020 verlaten.

WIST JE DIT?

De huidige kandidaat-lidstaten voor het EU-lidmaatschap zijn: Albanië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Turkije. Bosnië en Herzegovina en Kosovo (*) zijn potentiële kandidaat-lidstaten.

(*) Deze aanduiding laat de standpunten over de status onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Een infografiek met het jaar dat elke lidstaat tot de EU is toegetreden.

Nobelprijs voor de Vrede

De EU is opgericht om duurzame vrede tussen haar leden te waarborgen. Sinds de oprichting ervan zijn gewelddadige interne conflicten en de kans op het uitbreken van oorlog tussen Europeanen aanzienlijk verminderd. In 2012 ontving de Europese Unie als erkenning voor haar inzet voor vrede, democratie en mensenrechten in Europa en wereldwijd de Nobelprijs voor de Vrede. Zij besloot het prijzengeld van 930 000 euro — plus nog eens 930 000 euro van de EU zelf — te doneren aan kinderen die de kans wordt ontzegd om in vrede op te groeien.

DE EU DOOR DE JAREN HEEN

Van een continent in oorlog tot een vreedzame unie, volg de reis van de EU met onze EU-tijdlijn:

europa.eu/!wHUCc4

OPGAVE 4 WAT BETEKENT DE EUROPESE UNIE VOOR JOU?

Zoals we al zagen, gaat de oorsprong van de Europese Unie terug tot begin jaren 50, toen de EU werd opgericht door mensen die de wreedheden van één of zelfs twee wereldoorlogen hadden ervaren. Deze oorlogen hadden tientallen miljoenen dodelijke slachtoffers geëist op het continent. Op dat moment leek het streven om landen en volkeren te verenigen die kort tevoren nog oorlog met elkaar voerden onrealistisch.

Tegen de tijd dat jij en je vrienden werden geboren, kende de EU al meer dan 50 jaar vrede en welvaart, hoewel je misschien wel eens verhalen hebt gehoord of gelezen over lastige situaties in die tijd in andere delen van de wereld. Wat denk jij als jongere van deze langdurige vrede in Europa? Is het voor jou vanzelfsprekend of maak je je weleens zorgen over de toekomst? Is democratie alléén voldoende om vrede te garanderen? Bespreek dit met je klasgenoten.