DE EUROPESE UNIE HEEFT VEEL BEREIKT SINDS HAAR OPRICHTING. DE EU ZORGT AL MEER DAN EEN HALVE EEUW VOOR VREDE, STABILITEIT EN WELVAART. ZE HEEFT DE LEVENSSTANDAARD HELPEN VERHOGEN. EN ZE HEEFT DE GROOTSTE EENGEMAAKTE MARKT TER WERELD GECREËERD, EVENALS DE EURO. MAAR WAT STAAT ER NU NOG OP DE AGENDA? IN DIT HOOFDSTUK KOM JE MEER TE WETEN OVER HOE DE EU ACTUELE PROBLEMEN AANPAKT EN WAT HAAR BELANGRIJKSTE PRIORITEITEN VOOR DE KOMENDE JAREN ZIJN.

WAT STAAT ER OP DE EU-AGENDA?

We leven in lastige tijden. Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en milieuschade bedreigen Europa en de wereld. Tegelijkertijd veranderen nieuwe digitale technologieën de manier waarop we leven, werken en zakendoen. Deze nieuwe digitale technologieën brengen nieuwe kansen, maar ook nieuwe risico’s met zich mee. Bovendien heeft de wereldwijde COVID-19-pandemie die Europa in 2020 heeft getroffen ons leven op zijn kop gezet. De pandemie heeft ons laten zien hoe snel de wereld in een crisis kan raken en hoe belangrijk het is dat de EU klaar staat om nieuwe uitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd bestaande uitdagingen aan te pakken.

Toen de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in 2019 aantrad, presenteerde ze zes hoofdambities voor Europa voor de komende jaren. Deze ambities variëren van het leiden van de transitie naar een gezonde planeet en een nieuwe digitale wereld tot het versterken van de rol van de EU als wereldleider. Als reactie op de wereldwijde pandemie heeft de EU een herstelplan voor Europa opgesteld, dat ervoor moet zorgen dat de EU na COVID-19 groener, digitaler en veerkrachtiger wordt en jongeren volop kansen biedt. Dit herstelplan heet NextGenerationEU. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de EU op elk prioritair gebied doet om dit mogelijk te maken.

“We kunnen de tijd die de pandemie jongeren heeft ontnomen niet teruggeven, maar we kunnen wel iets beters en eerlijkers opbouwen, vóór en met hen. We moeten nu handelen, en jongeren moeten een centrale rol spelen in deze verandering.”

Kom meer te weten over de politieke prioriteiten van de EU op: ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_nl

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, 9 mei 2021, bij de lancering van de Conferentie over de toekomst van Europa, Straatsburg, Frankrijk.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, spreekt met een jongere.

Europa’s herstel van de COVID-19-pandemie

Europa herstelt van de grootste volksgezondheidscrisis in zijn geschiedenis, die ook heeft geleid tot een ongekende economische krimp. De coronaviruspandemie heeft ons allemaal op een of andere manier geraakt. Veel mensen werden ziek of verloren een dierbare, anderen verloren hun baan en inkomen.

Toen de crisis begin 2020 toesloeg, trad de EU snel op om de gezondheidszorgstelsels te ondersteunen, levens te redden en de economie draaiende te houden. Europa zorgde ook voor de productie, aankoop en levering van vaccins aan EU-landen. De EU werkt momenteel aan een betere coördinatie tussen de EU-landen, zodat ze zich kunnen voorbereiden — en samen kunnen reageren — op toekomstige gezondheidscrises.

De EU wil de door de pandemie veroorzaakte economische en sociale schade herstellen door te investeren in projecten en initiatieven om Europa gezonder, groener en digitaler te maken en toekomstige uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden. Om het herstel te stimuleren, gebruikt de EU de EU-begroting samen met een speciaal herstelplan, NextGenerationEU genaamd. Alles bij elkaar genomen komt dit neer op iets meer dan 2 biljoen euro (2 018 miljard euro) om het herstel te stimuleren. Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Een economie die werkt voor de mensen”.

Voor meer informatie: ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_nl

Een infografiek met een overzicht van de EU-uitgaven van 2021 tot 2027.

WIST JE DIT?

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor hun eigen nationale gezondheidsbeleid, waaronder het vaccineren van hun eigen burgers tegen schadelijke ziekten zoals COVID-19. De EU ondersteunt deze inspanningen. Zo heeft de EU een systeem opgezet dat nationale apps voor bron- en contactonderzoek met elkaar verbindt en een gemeenschappelijk systeem van digitale EU-certificaten gecoördineerd dat het voor mensen gemakkelijker maakt om te reizen.

Ga voor informatie en advies over reizen naar: reopen.europa.eu/nl/.

Het herstel van Europa financieren

In 2020 zijn de EU-leiders het eens geworden over het grootste pakket EU-financiering ooit om te helpen bij de wederopbouw na COVID-19 en om een betere toekomst voor de volgende generatie voor te bereiden. Dit pakket bestaat uit de langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027 en het tijdelijke fonds dat speciaal voor het herstelplan van Europa in het leven is geroepen, bekend als NextGenerationEU. Het grootste deel van de financiering van NextGenerationEU zal worden gebruikt om de EU-landen te helpen bij het herstel van de gevolgen van de pandemie. Het geld zal ertoe bijdragen om groener, digitaler en veerkrachtiger uit de crisis te komen. Het plan is om dit te bereiken door te investeren in gebieden die alle Europeanen aangaan, zoals snellere internetverbindingen, schone energie en schoon vervoer, onderwijs en opleiding, en het energiezuiniger maken van gebouwen.

Lees hier meer over de herstelplannen van jouw land: europa.eu/!wYRggt

WIST JE DIT?

Om landen te helpen de economische terugval het hoofd te bieden, heeft de EU een financiële steunregeling voor bedrijven ingevoerd — het SURE-initiatief. Alleen al in 2020 heeft deze regeling geholpen om ongeveer 30 miljoen mensen in de EU aan het werk te houden.

Voor meer informatie over het SURE-initiatief:

europa.eu/!H3wwDv

Solidariteit in actie

Europese landen hebben echte solidariteit getoond door elkaar tijdens de pandemie te steunen. Zo namen ziekenhuizen in de hele EU patiënten uit andere landen op en stuurden ze medische teams om hun buurlanden te helpen. De EU coördineerde ook de levering van beschermingsmiddelen waar die het hardst nodig waren. De EU is vastbesloten ervoor te zorgen dat veilige vaccins alle uithoeken van de wereld bereiken. De Commissie en de EU-landen zijn de belangrijkste donoren van COVAX, het wereldwijde initiatief dat tot doel heeft om eerlijke toegang tot COVID-19-vaccins te waarborgen. Ook steunen ze vaccinatiecampagnes in partnerlanden.

Kom meer te weten over Europese solidariteit in actie: europa.eu/!J4j4wT

Met een beetje hulp van de EU hebben mensen in heel Europa — van Italiaanse boeren tot Kroatische leraren en Duitse eigenaren van kleine bedrijven — de storm van de coronavirus kunnen doorstaan.

Lees hier hun verhalen: europa.eu/!gv4RhG

OPGAVE 17 JOUW ERVARINGEN TIJDENS DE COVID-19-PANDEMIE

Wat heb jij meegemaakt tijdens de COVID-19-pandemie, op jouw school, in jouw stad of op andere plekken? Bespreek in groepjes hoe mensen in jouw land hebben gereageerd en hoe de EU heeft bijgedragen. Had er iets beter gekund?

Kom meer te weten over de reactie van de EU op de coronacrisis: europa.eu/!yr78Rr

Levering van medische uitrusting uit de rescEU-reserve in Praag, Tsjechië, 24 oktober 2020.

Twee mannen zetten op een laaddok een medisch apparaat in elkaar. Naast hen is een doos te zien met de Europese vlag.

Een Europese Green Deal

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee de wereld zich op dit moment geconfronteerd ziet. Van de acht miljoen soorten op aarde lopen er één miljoen het risico om verloren te gaan. Bossen en oceanen worden vervuild en vernietigd. Het is niet verwonderlijk dat jonge mensen, bezorgd over de toestand van de planeet die ze zullen erven, het voortouw hebben genomen bij de roep om meer klimaatactie.

De Europese Unie heeft het voortouw genomen bij de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan. Zij speelde een sleutelrol bij het tot stand brengen van de historische wereldwijde klimaatovereenkomst van Parijs in 2015. De EU is nu vastbesloten om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden — waar we niet méér broeikasgassen produceren dan onze ecosystemen van nature kunnen absorberen.

De Europese Green Deal is het actieplan van de EU om dit doel te bereiken en de EU om te vormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie. Dit betekent onder meer ambitieuze verminderingen van de uitstoot van broeikasgassen, investeringen in groene technologieën en bescherming van onze natuurlijke omgeving. Het betekent ook dat we de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering moeten aanpakken.

WIST JE DIT?

Dankzij de allereerste Europese klimaatwet is het doel van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn zwart op wit vastgelegd. Deze wet maakt ook een wettelijke verplichting van de tussentijdse doelstelling van de EU om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

europa.eu/!KtCumM

Werk maken van de Europese Green Deal

Om de klimaatverbintenissen van de EU na te komen, is actie op alle gebieden nodig — van industrie, energie en vervoer tot voedselproductie, landbouw en de bouw. Daarbij kun je denken aan het vergroten van het gebruik van schone energie, het terugdringen van vervuiling, het energiezuiniger maken van onze gebouwen en het uitrollen van schoner vervoer samen met brandstoffen om dit te ondersteunen. In juli 2021 heeft de Europese Commissie een reeks maatregelen voorgesteld om de EU op weg te helpen bij het behalen van haar klimaatdoelstelling voor 2030. Het gaat onder meer om:

 • verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix van de EU tot 40 %;
 • vermindering van de emissies van gebouwen, het wegvervoer en de scheepvaart door de regeling voor de handel in emissierechten op deze sectoren toe te passen;
 • ambitieuzere doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide (CO2) door nieuwe auto’s en bestelwagens;
 • herstel van Europese bossen, bodems, watergebieden en veengebieden, zodat ze koolstof kunnen opnemen en opslaan.

De EU zal financiële steun verlenen aan degenen die voor de grootste uitdagingen staan, om ervoor te zorgen dat geen enkel persoon en geen enkele regio aan zijn lot wordt overgelaten. Om haar commitment te onderstrepen, besteedt de EU tussen 2021 en 2027 ten minste 30 % van haar uitgaven aan klimaatgerelateerde initiatieven.

Producten die in de EU worden verkocht, moeten zo zijn ontworpen dat ze langer meegaan en gemakkelijker kunnen worden hergebruikt, gerepareerd en gerecycled. Ook moeten ze zoveel mogelijk gerecycled materiaal bevatten. Het nieuwe actieplan voor de circulaire economie, een van de belangrijkste onderdelen van de Green Deal, heeft tot doel om van duurzame producten de norm te maken in de EU.

Een diagram met de EU-emissiereductiedoelstellingen voor 2030 en 2050.

Een infografiek over de voordelen van de EU-doelstelling om minder broeikasgassen uit te stoten.

Lees meer over het voorstel van de Commissie om werk te maken van de Europese Green Deal europa.eu/!tNn7CD

Een infografiek over de voordelen van de EU-doelstelling om minder broeikasgassen uit te stoten.

OPGAVE 18 DE GROENE UITDAGING

Kun je als klas of school iets doen om bij te dragen aan een groener Europa? Jouw leraar kan inspiratie voor klassikale discussies vinden in de onderstaande toolkit “Groene uitdaging” voor leraren. Maak kleine groepjes om jullie ideeën te bespreken.

De toolkit “Groene uitdaging” voor leraren: europa.eu/!gMtjhy

WIST JE DIT?

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40 % van het energieverbruik in de EU en voor 36 % van de energiegerelateerde CO2-emissies. Het goede nieuws is dat tegen 2030 35 miljoen gebouwen in de EU kunnen worden gerenoveerd, waardoor de uitstoot aanzienlijk kan worden verminderd en 160 000 nieuwe banen in de bouwsector kunnen worden gecreëerd.

WIST JE DIT?

Energieproductie en -gebruik zijn verantwoordelijk voor 75 % van de EU-emissies. Energiebesparing door energie-efficiëntiemaatregelen en de massale opschaling van hernieuwbare energie zullen de uitstoot, de luchtvervuiling en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen direct verminderen.

Kom meer te weten over energie via deze reeks korte video’s: europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_nl

Aan de rand van een bos wordt aangegeven dat het om een Natura 2000-gebied gaat.

Natura 2000-gebieden worden in heel Europa aangegeven.

Het voortouw nemen in de mondiale strijd tegen klimaatverandering

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat niet door de EU alleen kan worden opgelost. De Europese Unie werkt samen met andere landen en regio’s in de wereld om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken. In deze overeenkomst is het doel gesteld om de opwarming van de aarde tot “ruim onder de 2 °C” boven de temperaturen van vóór de industriële revolutie te houden, en tegelijkertijd inspanningen te leveren om deze stijging te beperken tot 1,5 °C. Landen komen elk jaar bijeen om de voortgang in de richting van deze doelen te bespreken tijdens de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, bekend als de COP (Conferentie van de Partijen).

De natuur beschermen en herstellen

De natuur is onze grootste bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering en het uitbreken van ziekten. Het web van het leven waarvan we afhankelijk zijn, wordt echter bedreigd door niet-duurzame menselijke activiteiten. De natuur weer gezond maken staat centraal in de Europese Green Deal. De EU wil dit bereiken door, onder meer, het netwerk van beschermde gebieden op land en op zee (een netwerk dat bekend staat als Natura 2000) uit te breiden, miljarden bomen te planten en duurzame landbouwpraktijken te stimuleren. Bovendien werkt de EU er hard voor dat het voedsel dat we eten gezond, betaalbaar en milieuvriendelijk is. Dit omvat het verminderen van schadelijke pesticiden en het vergroten van de biologische landbouw.

Kom meer te weten over de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2030: europa.eu/!86t8yJ

WIST JE DIT?

De EU en de EU-landen zijn samen de grootste verstrekkers van klimaatfinanciering ter wereld. In 2019 hebben zij voor 21,9 miljard euro bijgedragen om ontwikkelingslanden te ondersteunen bij hun inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken.

Bezoek de website “Onze planeet, onze toekomst” voor meer informatie over klimaatverandering: europa.eu/learning-corner/our-planet-our-future_nl

Kom meer te weten over de Europese Green Deal: europa.eu/!pr68Bk

Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

De COVID-19-pandemie heeft de verschuiving van Europa naar een digitale wereld een boost gegeven. Digitale technologieën hielden families en vrienden met elkaar in contact, klassen aan het werk en bedrijven actief. Deze technologieën zijn inmiddels een onmisbaar onderdeel van ons leven geworden. Niet iedereen heeft echter dezelfde toegang tot deze technologieën of de vaardigheden om er ten volle gebruik van te maken.

De EU wil van de komende tien jaar het digitale decennium van Europa maken. Het doel is dat de digitale transformatie voor iedereen werkt en niet slechts voor enkelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat iedereen moet beschikken over snelle internettoegang en over de vaardigheden die nodig zijn om gebruik te maken van de mogelijkheden van de digitale wereld. Tegelijkertijd transformeren nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie onze wereld; deze technologieën hebben veel voordelen, maar brengen ook nieuwe zorgen met zich mee. De EU wil het voortouw nemen bij de ontwikkeling van nieuwe mondiale normen om ervoor te zorgen dat Europeanen kunnen vertrouwen op wat deze technologieën te bieden hebben.

De digitale transitie en een slimmer gebruik van technologieën zullen ook cruciaal zijn om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken en de doelstellingen van de Europese Green Deal te bereiken.

Het digitale decennium van Europa werkelijkheid maken

In maart 2021 heeft de Europese Commissie een visie opgesteld voor de digitale transformatie van Europa tegen 2030, samen met een reeks concrete doelstellingen en een plan om ervoor te zorgen dat deze worden gerealiseerd. De doelstellingen zijn gericht op het bereiken van vier hoofddoelen: een technisch onderlegd continent — met een digitaal vaardige bevolking en hoogopgeleide digitale professionals, eersteklas betrouwbare en beveiligde digitale infrastructuur, dat Europa een groot aantal gedigitaliseerde ondernemingen heeft, en gemoderniseerde openbare diensten die beantwoorden aan de behoeften van de samenleving. Het allereerste programma Digitaal Europa, met een budget van 7,5 miljard euro voor 2021-2027, zal financiering verstrekken voor projecten op belangrijke gebieden zoals kunstmatige intelligentie, supercomputers, cyberbeveiliging en geavanceerde vaardigheden. Als onderdeel van het herstelplan van de EU moeten EU-landen ten minste 20 % van het geld dat ze uit het NextGenerationEU-fonds ontvangen investeren in digitale initiatieven.

Belangrijke doelstellingen voor de digitale transformatie van Europa tegen 2030 zijn onder meer:

 • ten minste 80 % van alle volwassenen beschikt over digitale basisvaardigheden;
 • 20 miljoen ICT-specialisten — waaronder meer vrouwen die op digitale gebieden werkzaam zijn;
 • gigabitconnectiviteit voor alle EU-huishoudens en alle bevolkte gebieden die onder 5G vallen;
 • Europa krijgt zijn eerste kwantumcomputer;
 • drie op de vier bedrijven gebruiken cloudcomputingdiensten;
 • alle belangrijke overheidsdiensten moeten online beschikbaar zijn;
 • alle burgers moeten toegang hebben tot hun elektronische patiëntendossiers;
 • 80 % van de burgers gebruikt een digitale identiteitskaart.

Meer informatie over de digitale doelstellingen voor 2030: europa.eu/!tJuW9c

Vaardigheden voor het digitale tijdperk

Digitale kennis is essentieel voor studie en werk. Het is ook essentieel om toegang te krijgen tot een groeiend aantal openbare onlinediensten — van het openen van een bankrekening tot het inschrijven voor een studie in het buitenland. Toch heeft vandaag de dag meer dan één op de vijf jongeren niet genoeg digitale basisvaardigheden. Hoewel de verantwoordelijkheid voor onderwijs en opleiding bij de afzonderlijke EU-landen ligt, biedt de EU ondersteuning op dit gebied. Zij ondersteunt EU-landen door te investeren in programma’s zoals de Europese vaardighedenagenda en het actieplan voor digitaal onderwijs om Europeanen op te leiden en de talentenpool van Europa uit te breiden.

De Europese Commissie heeft een breed scala aan projecten die EU-landen helpen om digitale vaardigheden te verbeteren. Deze omvatten de jaarlijkse EU-codeweek en “Digital Opportunity”-stages, die studenten in het hoger onderwijs de mogelijkheid bieden om praktische beroepservaring op te doen op digitale gebieden waar de arbeidsmarkt om vraagt.

Ontdek de wereld van de digitale mogelijkheden met de cartoonserie Digitale verkenners: europa.eu/!7bRKvg

WIST JE DIT?

Volgens het scorebord “Women in Digital” van 2020 is slechts 18 % van de ICT-specialisten in de EU vrouw. De EU neemt maatregelen om de participatie van vrouwen in de digitale sector te stimuleren, via het doorbreken van stereotypen, het promoten van onderwijs en opleiding in digitale vaardigheden en het bevorderen van het aantal vrouwelijke ondernemers in deze sector.

Vertrouwen opbouwen in technologie

Kunstmatige intelligentie (KI) kan ons op veel manieren helpen, bijvoorbeeld met nauwkeurigere medische diagnoses en door de milieu-impact van landbouw te minimaliseren. Sommige mensen maken zich echter zorgen dat hun baan gevaar loopt door KI, of vragen zich af of de technologie te vertrouwen is. Om deze zorgen weg te nemen, heeft de Commissie nieuwe regels voorgesteld die moeten waarborgen dat KI-systemen die in de EU worden gebruikt veilig, transparant, ethisch, onbevooroordeeld en onder menselijke controle zijn.

europa.eu/!fFFYPV

OPGAVE 19 KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE — EEN KWESTIE VAN VERTROUWEN

Wat zijn de voordelen en risico’s van KI? Bespreek dit in kleine groepjes.

WIST JE DIT?

Vega, de eerste supercomputer van wereldformaat van de EU, werd in april 2021 gelanceerd in Maribor, Slovenië. Deze computer kan een ongelooflijke 6,9 miljoen berekeningen per seconde uitvoeren! Vernoemd naar de beroemde wiskundige Jurij Vega, is dit een van de acht hoogwaardige supercomputers die Europese onderzoekers, industrie en bedrijven zullen helpen om vooruitgang te boeken op vele gebieden — van het ontwerpen van medicijnen en nieuwe materialen tot het bestrijden van klimaatverandering.

Veilig internetten

De EU heeft enkele van de strengste regels voor gegevensbescherming en privacy ter wereld. Deze regels zorgen ervoor dat de online-omgeving veilig en eerlijk is. Ook helpen ze om mensen, in het bijzonder kinderen, te beschermen tegen illegale en schadelijke inhoud. Onlineplatforms kunnen echter worden misbruikt om illegale inhoud zoals haatzaaiende of terroristische inhoud te verspreiden of om gevaarlijke goederen en namaakproducten te verkopen. De Europese Commissie werkt eraan dat wat offline illegaal is, ook online illegaal wordt. De Commissie neemt ook maatregelen om de cyberbeveiliging in de hele EU te versterken en om haar regeringen, burgers en bedrijven te beschermen tegen wereldwijde cyberdreigingen. Als onderdeel van dit werk heeft de EU geholpen bij het opzetten van een gezamenlijke cybereenheid waarin middelen en expertise van de EU en de EU-landen samen worden gebracht. Het doel is om grootschalige cyberincidenten en cybercrises doeltreffend te voorkomen en af te wenden en daarop te reageren.

europa.eu/!xy48wN

WIST JE DIT?

Het door de EU gefinancierde netwerk van centra voor veiliger internet helpt om mensen meer bewust te maken van onlineveiligheid. Elk van deze centra heeft een jongerenpanel, waar jongeren waardevolle tips en advies geven aan hun leeftijdsgenoten op basis van hun eigen ervaringen met onlinetechnologieën.

Kom meer te weten over een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk op: europa.eu/!Dk36FP

Een economie die werkt voor de mensen

De coronapandemie heeft de Europese economieën een flinke klap gegeven en heeft gevolgen gehad voor het levensonderhoud van mensen en bedrijven in alle sectoren. Vooral jongeren, van wie velen in zwaar getroffen sectoren zoals toerisme en horeca werken, zijn hun baan kwijtgeraakt.

De EU heeft niet alleen maatregelen genomen om bedrijven en werknemers te beschermen tegen de economische gevolgen van de pandemie, maar heeft ook een herstelplan opgesteld om Europa weer op de been te krijgen. Dit plan, NextGenerationEU genaamd, richt zich niet alleen op het herstellen van de door de pandemie veroorzaakte schade, maar ook, zoals de naam al doet vermoeden, op investeringen in de volgende generatie Europeanen en de toekomst van de EU op lange termijn. De financiering voor NextGenerationEU komt boven op de EU-begroting voor 2021-2027 en biedt alle EU-landen een unieke kans om het herstel en de groene en de digitale transitie in de hele EU te versnellen. Het totale herstelpakket heeft een waarde van meer dan 2 biljoen euro.

De EU werkt aan de versterking van de economie in alle landen en regio’s, met een sterke focus op het ondersteunen van jongeren. Bovendien werkt zij eraan om ongelijkheden te verminderen en de levensstandaard van alle Europeanen te verbeteren.

NextGenerationEU

Het NextGenerationEU-herstelfonds omvat meer dan 800 miljard euro. NextGenerationEU zal tot 2026 vooral hervormingen en investeringen in de lidstaten financieren. De Europese Commissie zal in deze periode namens de EU geld lenen op de kapitaalmarkten. Het opgehaalde geld zal worden verdeeld onder de EU-landen, zodat ze het kunnen besteden aan projecten en initiatieven. Om in aanmerking te komen voor financiële steun, moesten de EU-landen nationale plannen opstellen om te laten zien hoe ze het geld zouden investeren. In deze plannen moest een specifiek deel van hun uitgaven aan klimaat- en digitale initiatieven worden besteed. Dit zal de EU helpen om haar doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te bereiken en zal bijdragen aan de digitale transitie van Europa door banen te scheppen en economische groei te stimuleren.

Investeren in de komende decennia met NextGenerationEU

Een infografiek over de verdeling van het geld van NextGenerationEU over verschillende programma’s.

Ondersteuning van de Europese jeugd

De EU spant zich in om ervoor te zorgen dat jongeren de vaardigheden en competenties bezitten die ze nodig zullen hebben in de snel veranderende arbeidswereld, met name om te kunnen floreren in de groene en de digitale transitie. De Commissie heeft gerichte initiatieven voorgesteld om de lidstaten te ondersteunen bij het terugdringen van de werkloosheid en om jongeren die de arbeidsmarkt betreden te helpen. Via het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief is de jongerengarantieregeling versterkt; deze bestrijkt nu een bredere doelgroep van jongeren van 15-29 jaar. Het geeft ook een impuls aan leerlingplaatsen, waaronder de vernieuwing van de Europese alliantie voor leerlingplaatsen, waarvan zowel werkgevers als jongeren nu meer profiteren, en hervormingen om beroepsonderwijs en -opleiding moderner, aantrekkelijker en flexibeler te maken.

Een nieuw EU-initiatief genaamd ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) zal jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen helpen om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Dit initiatief zal steun voor onderwijs, beroepsopleiding of werk in hun eigen land combineren met een stage in een ander EU-land.

De Commissie werkt ook aan de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor mensen met atypische vormen van werk — zoals werk dat wordt georganiseerd via digitale platforms —, die steeds vaker voorkomen onder jongeren.

Het algemene doel is dat de EU-landen tussen 2021 en 2027 ten minste 22 miljard euro aan EU-financiering investeren in maatregelen ter ondersteuning van de werkgelegenheid voor jongeren. De EU-middelen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als bonussen voor kleine ondernemingen die leerlingen in dienst nemen, leningen voor starters en subsidies voor toekomstige ondernemers, en opleidingssessies om jongeren te helpen nieuwe vaardigheden te verwerven die nodig zijn op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over werkgelegenheidssteun voor jongeren: europa.eu/!xd44DP

Jonge werknemers maken aantekeningen terwijl ze naar een mentor luisteren.

Naar een eerlijk en inclusief herstel

Van het recht op gelijke kansen en werkgelegenheidsondersteuning tot eerlijke lonen die voorzien in een behoorlijke levensstandaard, de Europese pijler van sociale rechten bevat 20 beginselen die gericht zijn op het tot stand brengen van eerlijke arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels die voor iedereen werken. Het verwezenlijken daarvan is een gedeelde verantwoordelijkheid van de EU-instellingen, nationale, regionale en lokale autoriteiten, sociale partners en het maatschappelijk middenveld.

Een reeks doelstellingen die de EU tegen 2030 moet bereiken, moet ervoor zorgen dat meer Europeanen toegang hebben tot de benodigde vaardigheden en gelijke kansen krijgen in een meer digitale, duurzame en inclusieve economie.

Inclusief zijn betekent ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de behoeften van alle mensen in de samenleving. Inclusief betekent ook dat iedereen de kans moet hebben om te werken en zijn eigen geld te verdienen. De Europese Commissie zal zich ervoor inzetten dat mensen met een handicap kunnen deelnemen aan opleidingen, nieuwe vaardigheden kunnen verwerven, een baan kunnen krijgen en onafhankelijk kunnen zijn.

De Commissie stelt ook nieuwe maatregelen voor om ervoor te zorgen dat vrouwen en mannen gelijk loon voor gelijk werk krijgen. Deze maatregelen zullen het bewustzijn van loonvoorwaarden binnen een bedrijf vergroten en werkgevers en werknemers meer middelen in handen geven om loondiscriminatie op het werk aan te pakken.

Het nieuwe Europees Sociaal Fonds plus zal ondersteuning verlenen aan mensen, regio’s en landen in de EU die worden geconfronteerd met uitdagingen die variëren van herstel van de pandemie tot het behalen van de EU-doelstellingen voor werkgelegenheid, sociale inclusie, onderwijs en klimaat (europa.eu/!dKTKCN).

 

Kom meer te weten over de initiatieven van de Commissie om de 20 beginselen van de Europese pijler van sociale rechten om te zetten in realiteit: europa.eu/!kt34bC

OPGAVE 20 JOUW PRIORITEITEN VOOR EEN EERLIJKER EN INCLUSIEVER EUROPA

Hieronder volgt een lijst van gebieden die onder de Europese pijler van sociale rechten vallen. Kies de drie gebieden die jij het belangrijkst vindt en bespreek je keuzes daarna in kleine groepjes.

 1. Onderwijs, opleiding en een leven lang leren
 2. Gendergelijkheid
 3. Kinderopvang en hulp aan kinderen
 4. Informatie over arbeidsvoorwaarden en bescherming bij ontslag
 5. Sociale dialoog en betrokkenheid van werknemers
 6. Evenwicht tussen werk en privéleven
 7. Eerlijke minimumlonen
 8. Gezondheidszorg
 9. Inclusie van personen met een handicap
 10. Huisvesting en ondersteuning voor daklozen

Kom meer te weten over de plannen van de EU voor een economie die werkt voor de mensen: europa.eu/!pD77WR

Jonge werknemers maken aantekeningen terwijl ze naar een mentor luisteren.

Een sterker Europa in de wereld

De Europese Unie heeft ongeveer 447 miljoen inwoners — de op twee na grootste bevolking ter wereld na China en India — en speelt een belangrijke rol op het wereldtoneel. De EU, die opereert als een interne markt met 27 landen, is ’s werelds grootste handelsblok. Internationale handelsovereenkomsten genereren economische groei voor Europa en zijn partners. Zij dragen ook bij tot de bevordering van Europese beginselen en waarden, zoals democratie, mensenrechten, sociale rechten en de strijd tegen klimaatverandering.

De betrekkingen van de EU met de rest van de wereld zijn gebaseerd op solidariteit en samenwerking. Uitdagingen als klimaatverandering, gewelddadig extremisme, mensenhandel en illegale migratie houden niet op bij de landsgrenzen, terwijl extreme armoede alleen kan worden aangepakt door samen te werken met partnerlanden in ontwikkelingslanden.

De EU zet zich in voor een veiligere wereld waarin mensen eerlijk worden behandeld en wetten worden nageleefd. Haar externe optreden is gebaseerd op de beginselen die ten grondslag liggen aan haar eigen oprichting en ontwikkeling, waaronder vrede, democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden. De EU werkt aan de versterking van haar partnerschappen met haar directe buren in het oosten — met name de westelijke Balkan — en ook verder weg (voor meer informatie over kandidaat-lidstaten voor het EU-lidmaatschap, zie hoofdstuk 1 “Wat is de Europese Unie”).

WIST JE DIT?

De EU heeft meer dan 45 handelsovereenkomsten met bijna 80 partners over de hele wereld. In 2020 sloot de EU een nieuwe handelsovereenkomst met Mexico en trad haar handelsovereenkomst met Vietnam in werking.

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op 31 januari 2020 hebben de EU en het Verenigd Koninkrijk op 30 december 2020 de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk ondertekend.

WIST JE DIT?

Meer dan 35 miljoen Europese banen worden direct of indirect ondersteund door handel met landen buiten de EU.

Vrije en eerlijke handel

Handelsovereenkomsten maken het voor landen gemakkelijker om zaken met elkaar te doen en dragen bij aan banengroei, wat goed is voor de economie. Wie iets wil kopen in de EU, heeft dankzij handelsovereenkomsten ook een grotere keuze aan producten uit verschillende delen van de wereld, in combinatie met lagere prijzen. Bovendien helpen deze overeenkomsten EU-bedrijven om in het buitenland te concurreren. De EU heeft met veel landen ter wereld handelsovereenkomsten gesloten. Als de EU met één stem spreekt, legt zij bij internationale handelsbesprekingen veel meer gewicht in de schaal dan elk land afzonderlijk.

Handelsbeleid kan een belangrijke rol spelen bij het tegengaan van klimaatverandering en aantasting van het milieu. De EU streeft ernaar om van de naleving van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering een essentieel onderdeel van toekomstige handels- en investeringsovereenkomsten te maken.

De EU leidt de inspanningen om de regels voor de wereldhandel te hervormen en er zo voor te zorgen dat ze beter kunnen inspelen op de uitdagingen van vandaag.

Internationale samenwerking

De EU werkt nauw samen met haar buurlanden en met andere landen en internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie, om gemeenschappelijke uitdagingen zoals COVID-19 en klimaatverandering aan te pakken. De EU streeft ernaar om nieuwe allianties aan te gaan met landen buiten de EU en de samenwerking met multilaterale en regionale organisaties te versterken.

WIST JE DIT?

De Global Gateway is de nieuwe Europese strategie om de verbindingen in de digitale, energie- en vervoerssector te verbeteren en de gezondheids-, onderwijs- en onderzoekssystemen in de hele wereld te versterken. 300 miljard euro aan investeringen zal ervoor zorgen dat deze verbindingen democratisch, transparant, groen, veilig en slim zijn.

Voor meer informatie: europa.eu/!TvHhbj

De EU-VS-top van juni 2021 markeerde het begin van een hernieuwd trans-Atlantisch partnerschap; op de top werd een gezamenlijke agenda voor de onderlinge samenwerking in het postpandemische tijdperk vastgesteld.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, en de president van de Verenigde Staten van Amerika, Joe Biden, in het gebouw van de Europese Raad.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in de Aviation Academy in Addis Abeba.

De EU cofinanciert het opleidingsinstituut dat jonge Afrikanen in staat stelt om piloot, cabinepersoneelslid of vliegtuigingenieur te worden. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen bezoekt op 27 februari 2020 de Ethiopian Aviation Academy in Addis Abeba.

De EU bouwt aan een sterkere en nauwere samenwerking met Afrika. Zij heeft een reeks partnerschappen voorgesteld rond gedeelde belangen en waarden die zich richten op belangrijke gebieden zoals de groene transitie, digitale transformatie, migratie en mobiliteit.

WIST JE DIT?

De EU heeft 140 kantoren, ook wel delegaties genoemd, over de hele wereld. Hun rol is vergelijkbaar met die van ambassades. Ze spelen een cruciale rol bij het vertegenwoordigen van de EU en haar burgers en het opbouwen van netwerken en partnerschappen.

WIST JE DIT?

De EU is samen met de landen waaruit zij bestaat ’s werelds grootste schenker van humanitaire hulp. De EU biedt en coördineert noodhulp aan mensen in door rampen getroffen gebieden in Europa en over de hele wereld. Begin 2022, kort na de Russische invasie van Oekraïne, heeft de Commissie nog 90 miljoen euro aan noodhulpprogramma’s aangekondigd om door de oorlog in Oekraïne getroffen burgers te helpen.

OPGAVE 21 DE EU IN DE WERELD

Hieronder volgen een paar voorbeelden van de rol van de EU op het wereldtoneel. Kies de drie die jij het belangrijkst vindt en licht je keuze toe. Vergelijk jouw antwoorden met die van je klasgenoten.

 1. De EU heeft vredesbesprekingen in de hele wereld geleid en ondersteund om conflicten te beëindigen.
 2. De EU zet zich wereldwijd in voor democratie en de rechtsstaat. Zij stelt mensenrechten centraal in haar betrekkingen met andere landen.
 3. De EU heeft een voortrekkersrol op zich genomen in de strijd tegen klimaatverandering.
 4. De EU bevordert en ondersteunt gelijkheid en de versterking van de positie van vrouwen over de hele wereld.
 5. Wereldwijd zijn de EU en de EU-landen de grootste schenkers van ontwikkelingshulp en humanitaire hulp.

Kom meer te weten over het werk van de EU voor een sterker Europa in de wereld: europa.eu/!Mk48VV

Bevordering van onze Europese levenswijze

De Europese Unie is meer dan een eengemaakte markt voor goederen en diensten. De EU is een unie van mensen die een reeks gemeenschappelijke waarden delen. Deze waarden zijn verankerd in de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, die rechten garanderen voor mensen die in de EU wonen. Deze waarden, waaronder democratie en de rechtsstaat, vormen de basis van onze samenlevingen. Zo kan bijvoorbeeld geen enkele democratie gedijen zonder onafhankelijke rechters die de bescherming van de grondrechten en de burgerlijke vrijheden waarborgen, of zonder een actief maatschappelijk middenveld en vrije media die pluralisme garanderen.

De Europese levenswijze is inclusief, wat betekent dat niemand mag worden buitengesloten. Iedereen die in de EU woont, moet de kans krijgen om te gedijen, deel te nemen en leiding te geven, ongeacht verschillen op basis van geslacht, ras of etnische afkomst, religie of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid. De Europese Commissie ontwikkelt beleid en acties tegen discriminatie en stereotypen die maar al te vaak aanwezig zijn in de samenleving.

Voortbouwend op de lessen die zijn getrokken uit de coronaviruspandemie, werkt de EU aan de versterking van haar respons op gezondheidscrises en onderneemt zij ook actie om alle aspecten van de gezondheid van burgers te verbeteren.

Bouwen aan een unie van gelijkheid

De Europese Unie heeft een van de meest uitgebreide antidiscriminatiewetgevingen ter wereld. Om de nog bestaande ongelijkheden in de EU te verminderen en ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het Europese leven, moet er echter nog meer worden gedaan. De Commissie intensiveert haar werkzaamheden op alle gebieden: van maatregelen ter bestrijding van racisme en antisemitisme tot maatregelen die erop gericht zijn dat mensen die naar Europa komen en personen die tot etnische minderheden behoren niet worden gemarginaliseerd of uitgesloten van de samenleving. De Commissie blijft er ook aan werken dat personen met een handicap hun rechten kunnen uitoefenen en dezelfde kansen in het leven hebben als iedereen, en zal discriminatie van lhbtiq-personen blijven bestrijden.

Meer informatie over de plannen van de EU om alle vormen van discriminatie te bestrijden: europa.eu/!QCHKYd

WIST JE DIT?

Ongeveer 87 miljoen mensen in de EU hebben een of andere vorm van handicap.

Ontdek hoe de EU het komende decennium de rechten van mensen met een handicap wil beschermen: europa.eu/!YQHUmt

WIST JE DIT?

Bijna 6 op de 10 Europeanen denkt dat discriminatie op grond van etnische afkomst of huidskleur wijdverbreid is in hun land.

Bron: Eurobarometer 2251

Een persoon leest in een bibliotheek een boek in braille.

OPGAVE 22 DISCRIMINATIE BESTRIJDEN

Heb je ooit een geval van discriminatie gezien — of ben je misschien zelf ooit gediscrimineerd? Wat denk jij dat er tegen discriminatie kan worden gedaan? Bespreek dit in kleine groepjes en deel je gedachten met de klas.

Eerbiediging van de rechtsstaat

De rechtsstaat heeft directe gevolgen voor het leven van elke burger. De rechtsstaat is noodzakelijk om een gelijke behandeling voor de wet en de uitoefening van individuele rechten te beschermen. Ook is de rechtsstaat nodig om machtsmisbruik door overheidsinstanties te voorkomen en ervoor te zorgen dat besluitvormers ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Kom te weten wat de EU doet om de rechtsstaat in Europa te bevorderen, beschermen en handhaven: europa.eu/!9XWNmT

WIST JE DIT?

Meer dan 8 van de 10 burgers vinden doeltreffende rechterlijke bescherming door onafhankelijke rechtbanken, gelijkheid voor de wet en gedegen onderzoek en vervolging van corruptie belangrijk.

Bron: Eurobarometer 2235

Een nieuwe benadering van migratie en asiel in Europa

De Europese Unie is een ruimte waarin bescherming wordt geboden aan mensen die op de vlucht zijn voor vervolging of ernstige schade in hun land van herkomst. Elk jaar komen duizenden mensen naar Europa op zoek naar internationale bescherming of een beter leven. De EU werkt samen met de EU-landen aan manieren om de stroom mensen die aan haar kusten aankomt beter te beheren. In 2020 heeft de Commissie voorstellen gedaan om het migratie- en asielstelsel in Europa te verbeteren. Deze voorstellen hebben onder meer betrekking op manieren om de samenwerking met de landen van herkomst en doorreis te verbeteren, de succesvolle integratie van vluchtelingen en de terugkeer van mensen zonder verblijfsrecht. Begin 2022, kort na de Russische invasie in Oekraïne, heeft de EU voor het eerst een tijdelijke beschermingsregeling toegepast voor personen die de oorlog in Oekraïne ontvluchten. Daardoor konden zij in de hele EU van dezelfde rechten genieten, zoals het recht op verblijf, huisvesting, medische bijstand en toegang tot onderwijs voor kinderen.
Kom meer te weten over EU-solidariteit met Oekraïne: europa.eu/!g9jK68

europa.eu/!UC69yP

WIST JE DIT?

Migranten en EU-burgers met een migrantenachtergrond spelen een belangrijke rol in de Europese samenleving en in verschillende sectoren van onze economie. Door middel van maatregelen op gebieden als onderwijs, banen, gezondheidszorg en huisvesting probeert de EU ervoor te zorgen dat zij volledig kunnen deelnemen aan de samenleving.

play video Bekijk de video: Interview met Suaad Alshleh audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195435

Suaad Alshleh kwam als vluchteling uit Syrië naar Europa. Ze volgt nu haar droom om arts te worden in Ierland.

De gezondheid van Europeanen beschermen

De EU streeft ernaar dat EU-landen zich gezamenlijk voorbereiden en reageren op gezondheidscrises en dat medische benodigdheden beschikbaar en betaalbaar zijn. Ook werkt de EU aan de verbetering van preventie, behandeling en nazorg van ziekten zoals kanker. Door dit werk, dat ten grondslag ligt aan de Europese gezondheidsunie, zal de EU toekomstige pandemieën beter kunnen voorkomen en bestrijden, de Europese gezondheidszorgstelsels sterker kunnen maken en de gezondheid van burgers beter kunnen beschermen.

europa.eu/!dWjmx6

Ter aanvulling van het gezondheidsbeleid van de EU-landen zal de EU meer dan 5 miljard euro investeren in acties met een EU-meerwaarde in het kader van haar EU4Health-financieringsprogramma 2021-2027.

ec.europa.eu/health/funding/eu4health_nl

Actiegebieden:

De gezondheid in de EU verbeteren en bevorderen.
Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en producten die in een crisis van belang zijn, verbeteren.
Mensen in de EU beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid.
De gezondheidsstelsels versterken.

Bekijk deze korte video voor meer informatie over het EU4Health-programma: europa.eu/!HcYTkg

WIST JE DIT?

In 2020 is bij 2,7 miljoen mensen in de Europese Unie kanker vastgesteld en zijn nog eens 1,3 miljoen mensen overleden als gevolg van de ziekte, onder wie meer dan 2 000 jongeren.

Kom te weten hoe het Europees kankerbestrijdingsplan tot doel heeft om het aantal sterfgevallen als gevolg van de ziekte te verminderen en de preventie, behandeling en zorg van kanker te verbeteren: europa.eu/!CM99CY

Een professionele zorgverlener maakt een MRI-scan van een patiënt.

Een verpleegkundige brengt alles in gereedheid voor een MRI-scan van een patiënt, Academisch Ziekenhuis van Luik, België, 24 januari 2020.

Kom meer te weten over het werk van de EU om onze Europese levenswijze te promoten op: europa.eu/!PG93kV

Een nieuwe impuls voor Europese democratie

Democratie is het fundament waarop de Europese Unie is gebouwd. In een gezond en welvarend democratisch systeem kunnen burgers vrijelijk hun mening uiten, hun politieke leiders kiezen of er zelf een worden en inspraak hebben in hun toekomst.

In de afgelopen jaren is gebleken dat burgers in toenemende mate betrokken zijn bij de politiek en was de opkomst bij verkiezingen weer hoger. Maar net als in veel andere delen van de wereld staat de democratie in de EU en in de EU-landen voor uitdagingen. Deze uitdagingen variëren van toenemend extremisme en inmenging in de verkiezingen tot bedreigingen tegen journalisten en een waargenomen afstand tussen mensen en hun gekozen vertegenwoordigers.

De EU wil democratische processen versterken en moedigt burgers aan om mee vorm te geven aan hun toekomst in de EU. Ook streeft de EU ernaar om haar eigen structuren transparanter en democratischer te maken.

Kom meer te weten over hoe je kunt meedoen en laat je stem horen in “Jouw stem in het besluitvormingsproces van de EU”.

 

De democratieën van de EU versterken

Individuele rechten en vrijheden, transparantie en verantwoordingsplicht vormen de kern van het plan van de Europese Commissie om de EU-democratieën sterker te maken. Het plan focust op maatregelen om vrije en eerlijke verkiezingen te bevorderen, vrije en onafhankelijke media te ondersteunen en desinformatie aan te pakken. De Europese Unie en de EU-landen willen meer actie ondernemen tegen degenen die crises, zoals de COVID-19-pandemie, proberen uit te buiten of die propaganda of haat verspreiden. Dit willen ze onder meer doen door desinformatie op te sporen en aan het licht te brengen en door samen te werken met onlineplatforms om de verspreiding van nepnieuws tot een minimum te beperken.

WIST JE DIT?

73 % van de vrouwelijke journalisten wereldwijd heeft tijdens het werk te maken gehad met onlinegeweld (UNESCO/ICEF-enquête).

Kinderen een stem geven

Elk kind in Europa — en op elke andere plek — zou dezelfde rechten moeten genieten en vrij moeten kunnen leven, zonder discriminatie en intimidatie. De allereerste EU-strategie voor de rechten van het kind heeft tot doel om alle kinderen (jongeren onder de 18 jaar) te beschermen en te ondersteunen, ongeacht hun achtergrond, afkomst, sociale of verblijfsstatus. In de strategie worden maatregelen voorgesteld voor verschillende gebieden, waaronder het recht van kinderen om gevrijwaard te zijn van geweld en om veilig te kunnen internetten. Tegelijkertijd werkt de EU aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en achterstand van generatie op generatie. De nieuwe Europese kindergarantie moet ervoor zorgen dat kinderen die risico lopen op armoede of sociale uitsluiting toegang hebben tot gezonde maaltijden, onderwijs, gezondheidszorg en adequate huisvesting.

1/5 van de EU-bevolking bestaat uit kinderen of jongeren onder de 18 jaar.

Meer dan 10 000 kinderen en jongeren hebben hun ideeën gedeeld en geholpen om de EU-strategie voor de rechten van het kind vorm te geven.

play video Bekijk de video: De EU-strategie voor de rechten van het kind europa.eu/!KKMcGg

WIST JE DIT?

In 2019 leefde 22,2 % van de kinderen in de EU in huishoudens die in armoede of sociale uitsluiting dreigen te vervallen. Dat zijn bijna 18 miljoen kinderen in nood.

WIST JE DIT?

De Europese Commissie zal een platform voor kinderparticipatie opzetten teneinde kinderen een ruimte te bieden om deel te nemen aan de besluitvormingsprocessen op EU-niveau. Zo worden kinderen actief betrokken bij de uitvoering van het Europees Klimaatpact en de Europese Green Deal.

WIST JE DIT?

In mei 2021 heeft de EU een debat gelanceerd waarin mensen in de hele EU de kans kregen om te zeggen in wat voor soort Europa ze willen leven. De gesprekken en evenementen werden zowel online als fysiek gehouden in alle landen. Deze feedback is belangrijk omdat het de toekomst van de EU zal helpen vormgeven.

Zie voor meer informatie over de Conferentie over de toekomst van Europa: futureu.europa.eu/?locale=nl

Een veranderend Europa

Van een langere levensverwachting tot lagere geboortecijfers: de Europese samenlevingen zijn aan het veranderen. Het aanpakken van demografische veranderingen is essentieel voor het opbouwen van een veerkrachtigere, duurzamere en rechtvaardigere Europese Unie. Zo hebben plattelandsgebieden overal in de EU te kampen met bevolkingskrimp en zijn de inwoners gemiddeld ouder dan in stedelijke gebieden. Plattelandsgebieden voorzien ons van onze voedingsmiddelen, huizen, banen en essentiële ecosysteemdiensten. Om ervoor te zorgen dat ze deze essentiële rol kunnen blijven spelen, heeft de Europese Commissie een actieplan opgesteld dat plattelandsgemeenschappen en bedrijven moet helpen om de komende decennia hun volledige potentieel te bereiken.

Bekijk hoe Europa er de komende decennia uit zal zien: europa.eu/!RdjCY3

OPGAVE 23 DIALOGEN MET DE BURGERS

In de hele EU vinden regelmatig dialogen tussen EU-commissarissen en burgers plaats. Als je niet aan een van deze evenementen kunt deelnemen, kun je natuurlijk altijd zelf een burgerdialoog in de klas organiseren. Drie of vier leerlingen die de rol van commissaris op zich nemen zouden een van de in dit hoofdstuk gepresenteerde onderwerpen moeten kiezen als uitgangspunt voor de discussie. In individuele studietijd kunnen ze de details van het gekozen beleid bekijken om een verklaring van 5 minuten op te stellen. De “commissaris” geeft een korte verklaring in de klas en daarna volgt een vraag & antwoord-sessie van 15 minuten, waarbij de leraar de gespreksleider is.

Kom meer te weten over de nieuwe impuls van de EU voor Europese democratie: europa.eu/!jY44wc