POČET ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ SA OD JEJ ZALOŽENIA V ROKU 1957 ZVÝŠIL ZO 6 NA 27 KRAJÍN. TIETO KRAJINY SPOJILI SILY, ABY SPOLOČNE BUDOVALI LEPŠIU BUDÚCNOSŤ. KTORÉ KRAJINY SÚ ČLENMI EÚ A KEDY SA NIMI STALI? V TEJTO KAPITOLE SA DOZVIEŠ, AKO SA Z EÚ STALO TO, ČÍM JE DNES, A V ČOM JE JEDINEČNÁ.

ČO JE EURÓPSKA ÚNIA?

Členské štáty EÚ

Európska únia je jedinečným partnerstvom 27 európskych krajín, známych ako členské štáty alebo krajiny EÚ. Spolu pokrývajú väčšinu európskeho kontinentu. V EÚ žije okolo 447 miliónov ľudí, čo je asi 6 % svetovej populácie. Občania krajín EÚ sú zároveň občanmi EÚ.

CVIČENIE 1 KTO JE ČLENOM EÚ?

Pozri sa na zástavy a názvy krajín napravo. Všetky štáty sú európske, ale nie všetky patria do Európskej únie. Keď určíš krajiny EÚ, nájdi ich na mape. Ak potrebuješ pomoc, pozri sa na toto webové sídlo: europa.eu/!KgUbD8

Mapa Európy so zoznamom vlajok 43 krajín v Európe.

ALBÁNSKO

ANDORRA

BELGICKO

BIELORUSKO

BOSNA A HERCEGOVINA

BULHARSKO

CYPRUS

ČESKO

ČIERNA HORA

DÁNSKO

ESTÓNSKO

FÍNSKO

FRANCÚZSKO

GRÉCKO

HOLANDSKO

CHORVÁTSKO

ÍRSKO

ISLAND

LICHTENŠTAJNSKO

LITVA

LOTYŠSKO

LUXEMBURSKO

MAĎARSKO

MALTA

MOLDAVSKO

MONAKO

NEMECKO

NÓRSKO

POĽSKO

PORTUGALSKO

RAKÚSKO

RUMUNSKO

SAN MARÍNO

SEVERNÉ MACEDÓNSKO

SLOVENSKO

SLOVINSKO

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

SRBSKO

ŠPANIELSKO

ŠVAJČIARSKO

ŠVÉDSKO

TALIANSKO

TURECKO

UKRAJINA

VATIKÁN


Poznámka: Spojené kráľovstvo si v júni 2016 v celonárodnom referende odhlasovalo vystúpenie z EÚ, z ktorej vystúpilo v roku 2020.

CVIČENIE 2 KOĽKO TOHO VIEŠ O RÔZNYCH KRAJINÁCH EÚ?

Predstav si, že pracuješ pre štátnu agentúru cestovného ruchu. Vyber si dve krajiny EÚ, ktoré najlepšie poznáš, a napíš o nich krátky text pre turistov. Uveď napríklad, koľko majú tieto krajiny obyvateľov a aké sú ich hlavné mestá. Čo ponúkajú turistom (jedlo, kultúra, jazyk a podobne)?

VEDELI STE, ŽE…?

EÚ má deväť regiónov, ktoré sa nachádzajú ďaleko od európskeho kontinentu. K týmto zámorským územiam (známym aj ako „najvzdialenejšie regióny“) patrí: Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion a Svätý Martin (Francúzsko), Azory a Madeira (Portugalsko) a Kanárske ostrovy (Španielsko).

Úradné jazyky EÚ

Európska únia má 24 úradných jazykov.

Prečo tak veľa? EÚ by neexistovala bez svojich členských štátov a ich obyvateľov. Ako demokratická organizácia musí EÚ komunikovať s vládami členských štátov, ich obyvateľmi, podnikmi a verejnými orgánmi v im vlastných jazykoch. Každý obyvateľ EÚ má právo vedieť, čo sa v jeho mene a za jeho dane robí a aké pravidlá musí dodržiavať. Mal by mať takisto možnosť zapájať sa do chodu EÚ bez toho, aby sa musel najprv naučiť cudzí jazyk.

Dobró útro / Buenos días
Dobré ráno / Godmorgen
Guten Morgen / Tere hommikust
Kalimera / Good morning
Bonjour / Dia DUIT
Dobro jutro / Buongiorno
Labas rytas / Labrīt
JÓ NAPOT / L-Għodwa t-Tajba
Goedemorgen / Dzień dobry
Bom dia / Bună dimineaţa
Dobré ráno / Dobro jutro
Hyvää huomenta / God morgon

VEDELI STE, ŽE…?

Inštitúciám EÚ môžeš napísať v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ a odpoveď dostaneš v tom jazyku.

Európske hodnoty

Počul(-a) si niekedy výraz „zjednotení v rozmanitosti“? Je to heslo EÚ a vystihuje hodnoty, ktoré EÚ presadzuje. Každá krajina EÚ má síce svoju vlastnú kultúru, jazyk a tradície, ale všetky majú rovnaké spoločné hodnoty a musia ich ako členovia Európskej únie dodržiavať.

Jedna základná hodnota, ktorá spája všetky krajiny EÚ, je demokracia. To znamená, že členmi EÚ môžu byť len demokratické krajiny. Medzi ďalšie hodnoty, ktoré majú všetky krajiny EÚ spoločné, patrí rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, sloboda, rovnosť, právny štát a dodržiavanie ľudských práv vrátane práv príslušníkov menšín.

EÚ je založená na šiestich základných hodnotách, ktoré tvoria základ našej spoločnosti:

  • rešpektovanie ľudskej dôstojnosti,
  • sloboda,
  • demokracia,
  • rovnosť,
  • právny štát,
  • dodržiavanie ľudských práv vrátane práv menšín.

Za tieto hodnoty sa bojovalo dlhé roky a slúžili na formovanie spoločnosti, v ktorej dnes žijeme.

Hodnoty EÚ sú stanovené v zmluvách EÚ a v Charte základných práv Európskej únie. Ide o dôležité právne texty, ktoré schválili všetky krajiny EÚ, a preto ich musia rešpektovať.

play video POZRI SI VIDEO: Hodnoty EÚ v 1 minúte europa.eu/!uwrcHp

Zmluvy EÚ obsahujú pravidlá, ktorými sa riadi činnosť EÚ. Občas sa menia, napríklad pri vstupe nových krajín alebo pri zmenách vo fungovaní EÚ. Najnovšou zmluvou je Lisabonská zmluva, ktorá bola podpísaná v hlavnom meste Portugalska v roku 2007.

Zistite viaczmluvách EÚ: europa.eu/!B49gy3

Charta základných práv Európskej únie nadobudla platnosť spolu s Lisabonskou zmluvou. Stanovili sa v nej práva a slobody, ktoré majú všetci ľudia žijúci v EÚ, ako sú osobné, hospodárske a sociálne práva. V snahe zohľadniť modernú spoločnosť obsahuje charta aj novšie základné práva, ako je ochrana údajov a záruky v oblasti bioetiky. Obsahuje aj osobitné ustanovenia o právach osôb do 18 rokov, ktoré zaručujú, že práva detí sú súčasťou ľudských práv záväzne dodržiavaných a ochraňovaných EÚ a jej členskými štátmi.

Viac informáciíCharte základných práv EÚ: fra.europa.eu/sk/eu-charter a o stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa: ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_sk

Zo 6 na 27 krajín EÚ

EÚ sa skladá z rozmanitých štátov. Krajinou EÚ s najväčším počtom obyvateľov je Nemecko, ktoré má približne 84 miliónov obyvateľov, zatiaľ čo najmenšia Malta má 500 000 obyvateľov. Ľudia v EÚ hovoria rôznymi jazykmi a používajú jednu z troch rôznych abecied (latinskú, grécku a cyriliku). V každej krajine sú rôzne tradície, kultúry, jedlá a sviatky.

VEDELI STE, ŽE…?

Európsku vlajku tvorí 12 zlatých hviezd v kruhu na modrom pozadí. Prijala ju v roku 1984 Európska únia (ktorá sa vtedy nazývala Európske hospodárske spoločenstvo) a teraz visí nad budovami, v parkoch a na pamiatkach v celej Európe. Počet hviezd sa nikdy nemení – je ich vždy 12. Symbolizujú jednotu, solidaritu a harmóniu medzi ľuďmi v Európe.

CVIČENIE 3 ČO ZNAMENAJÚ HODNOTY A ZÁSADY EÚ V PRAXI?

Časť 1. Označ krížikom správny stĺpec pri každej z uvedených ôsmich otázok. V malých skupinách diskutujte o tom, čo podľa vás štát môže alebo nemôže robiť, ak chce byť súčasťou EÚ.

Štát, … A.
sa môže stať členom EÚ
B.
sa nemôže stať členom EÚ
1. v ktorom neexistuje sloboda tlače ÁNO / NIE ÁNO / NIE
2. v ktorom sa uplatňuje trest smrti ÁNO / NIE ÁNO / NIE
3. ktorý občanom umožňuje protestovať proti vláde ÁNO / NIE ÁNO / NIE
4. v ktorom sa pravidelne volí parlament ÁNO / NIE ÁNO / NIE
5. v ktorom politiku určuje vedenie armády, ktoré dokonca môže vojenskou silou zasahovať do vnútorných záležitostí ÁNO / NIE ÁNO / NIE
6. v ktorom sú ľudia považovaní za nevinných, až kým o ich vine nerozhodne súd ÁNO / NIE ÁNO / NIE
7. v ktorom existuje len jedna strana a tá je vždy vo vláde ÁNO / NIE ÁNO / NIE
8. ktorý chráni menšiny vystavené diskriminácii a predsudkom zo strany väčšinových skupín ÁNO / NIE ÁNO / NIE

Časť 2. V skupinkách si vyberte dve zo šiestich hodnôt EÚ, ktoré sú uvedené nižšie, a diskutujte, čo pre vás znamenajú.

Ako sa to všetko začalo?

Po dvoch ničivých svetových vojnách v prvej polovici dvadsiateho storočia (1914 – 1918 a 1939 – 1945) boli ľudia rozhodnutí nedopustiť, aby sa niečo podobné niekedy zopakovalo.

Od roku 1945 do roku 1950 niektorí európski politici, medzi ktorými boli Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi a Winston Churchill, začali proces vytvárania Európskej únie, v ktorej dnes žijeme. Ich víziou bolo hospodárske a politické zjednotenie európskych krajín tak, aby sa zabezpečil trvalý mier a prosperita.

Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman navrhol 9. mája 1950 zlúčiť európsku výrobu uhlia a ocele. V tom čase to boli suroviny využívané vo vojne – uhlie ako zdroj energie a oceľ na výrobu zbraní a strojov. Spojením výroby by sa žiadna krajina nemohla tajne vyzbrojiť proti ostatným. Na základe tohto návrhu vzniklo v roku 1952 Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Založilo ho šesť susediacich krajín – Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko – a položilo tak základy EÚ, ako ju poznáme dnes.

Viac informácií o ľuďoch a politikoch, ktorí v priebehu rokov formovali Európsku úniu, nájdete v našom seriáli Priekopníci EÚ na tejto adrese:

europa.eu/!jhrCBD

Nadstavba k Európskemu spoločenstvu uhlia a ocele

O niekoľko rokov sa šesť zakladajúcich členských štátov rozhodlo rozšíriť svoju spoluprácu aj na iné hospodárske odvetvia. V roku 1957 bola podpísaná Rímska zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorá začala platiť v roku 1958. Jej pôvodným cieľom bolo podporovať obchod a užšiu hospodársku integráciu medzi zúčastnenými krajinami.

Noví členovia

V roku 1973 vstúpili do Európskeho hospodárskeho spoločenstva Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo (*). O niekoľko rokov neskôr, po skončení pravicových diktatúr v južnej Európe, sa o členstvo mohli uchádzať ďalšie tri krajiny. Prvou z nich bolo Grécko, ktoré sa pridalo v roku 1981. V roku 1986 nasledovali Portugalsko a Španielsko. V roku 1993 vznikla Európska únia a o dva roky neskôr do nej vstúpili Rakúsko, Fínsko a Švédsko. Počet členov EÚ sa tak zvýšil na 15.

Krátko po druhej svetovej vojne Európu rozdelila železná opona na východnú a západnú časť a začala sa štyridsaťročná studená vojna. Symbolom tohto rozdelenia bol Berlínsky múr, ktorý rozdelil mesto Berlín na dve časti. Po páde komunizmu v roku 1989 začali bývalé komunistické krajiny strednej a východnej Európy proces demokratizácie a požiadali o vstup do EÚ.

V roku 2004 k EÚ pristúpilo osem krajín strednej a východnej Európy: Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. V rovnakom roku sa členskými štátmi stali aj ostrovy Stredozemného mora Cyprus a Malta. V roku 2007 pristúpilo Bulharsko a Rumunsko a v roku 2013 Chorvátsko.

Príchod nových členov EÚ rozšíril spoločný trh a pomohol udržať mier a prosperitu v Európe. Každý nový členský štát musí byť pripravený podpísať zmluvy a prijať celý súbor právnych predpisov EÚ. Musí rešpektovať hodnoty EÚ, ako sú zásady demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd.

Za vlastnými hranicami udržiava EÚ silné vzťahy aj so susednými krajinami. Európska susedská politika podporuje bezpečnosť, stabilitu a prosperitu krajín na východ a juh od EÚ. Politika rozširovania EÚ sa navyše zaoberá potenciálnymi novými členmi. Mimo „susediaceho“ regiónu sú globálne vzťahy EÚ zvyčajne založené na obchodných dohodách, partnerstvách a mnohostrannej spolupráci.

(*) Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ v roku 2020.

VEDELI STE, ŽE…?

Súčasné kandidátske krajiny na členstvo v EÚ sú: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a Ukrajina. Potenciálnymi kandidátskymi krajinami sú Gruzínsko a Kosovo (*).

(*) Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Infografika zobrazuje roky, keď jednotlivé členské štáty vstúpili do EÚ.

Šiestimi zakladajúcimi krajinami sú Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko. Dňa 1. januára 1973 vstúpilo do Európskej únie Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo, čím sa počet členských štátov zvýšil na deväť. V roku 1981 do nej vstúpilo Grécko a po ňom v roku 1986 nasledovalo Portugalsko a Španielsko. V roku 1995 vstúpilo do Európskej únie Rakúsko, Fínsko a Švédsko. K najväčšiemu rozšíreniu došlo v roku 2004, keď do EÚ vstúpilo desať krajín: Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Bulharsko a Rumunsko vstúpili v roku 2007 a Chorvátsko ako posledná krajina vstúpilo do EÚ v roku 2013.

Nobelova cena za mier

EÚ bola založená, aby zabezpečila trvalý mier medzi svojimi členmi. Od jej vzniku sa výrazne znížili násilné vnútorné konflikty a možnosti vypuknutia vojny medzi Európanmi. Za svoju prácu v prospech mieru, demokracie a ľudských práv v Európe a na celom svete získala Európska únia v roku 2012 Nobelovu cenu za mier. Rozhodla sa venovať finančnú odmenu vo výške 930 000 eur – navýšenú o ďalších 930 000 eur z vlastných zdrojov – deťom, ktorým je odopretá možnosť vyrastať v mieri.

EÚ V PRIEBEHU ROKOV

Sledujte na našej časovej osi EÚ cestu EÚ od vojnového kontinentu k mierovej únii.

europa.eu/!rvhwTP

CVIČENIE 4 ČO ZNAMENÁ EURÓPSKA ÚNIA PRE TEBA?

Dozvedeli sme sa, že počiatky Európskej únie siahajú do 50. rokov 20. storočia, keď ju založili ľudia, ktorí zažili hrôzy jednej či dokonca dvoch svetových vojen. Tieto vojny si vyžiadali životy desiatok miliónov ľudí na celom kontinente. Ambícia zjednotiť krajiny a ľudí, ktorí boli len donedávna nepriateľmi, bola v tom čase vizionárska.

V čase, keď ste sa ty a tvoji priatelia narodili, mala EÚ za sebou už viac ako 50 rokov mieru a prosperity aj napriek tomu, že ste možno počuli alebo sa dočítali o ťažkých skúškach v iných častiach sveta v tom období. Čo si ako mladí ľudia myslíte o tomto dlhodobom mieri v Európe? Beriete ho ako samozrejmosť alebo máte niekedy obavy o budúcnosť? Stačí na zabezpečenie mieru iba demokracia? Porozprávajte sa o tom so spolužiakmi.