EUROOPA LIIT ON KASVANUD PÄRAST SELLE LOOMIST 1957. AASTAL KUUE RIIGI ÜHENDUSEST 27 RIIGI ÜHENDUSEKS. NEED RIIGID ÜHENDASID OMA JÕUD, ET EHITADA ÜHESKOOS ÜLES PAREM TULEVIK. MILLISED RIIGID KUULUVAD EUROOPA LIITU JA MILLAL NAD LIIDUGA ÜHINESID? SELLES PEATÜKIS SAAD TEADA, KUIDAS EL KUJUNES SELLISEKS, NAGU TA PRAEGU ON, JA MIS TEEB ELi NII AINULAADSEKS.

MIS ON EUROOPA LIIT?

ELi liikmesriigid

Euroopa Liit on 27 Euroopa riigi ehk liikmesriigi ehk ELi riigi ainulaadne partnerlus. Üheskoos katavad nad suure osa Euroopa maailmajaost. EL on koduks ligikaudu 447 miljonile inimesele, see tähendab umbes 6%-le maailma elanikkonnast. ELi riikide kodanikud on ka ELi kodanikud.

1. ÜLESANNE. KES ON ELi LIIKMED?

Vaata paremal pool esitatud lippe ja riiginimesid. Kõik need riigid asuvad Euroopas, aga mitte kõik ei kuulu Euroopa Liitu. Kui oled ELi liikmesriigid välja selgitanud, siis leia need riigid kaardilt. Vajaduse korral on abiks veebisait europa.eu/!cK8c6Q.

Euroopa kaart koos loendiga, mis sisaldab 43 Euroopa riigi lippu.

ALBAANIA

ANDORRA

AUSTRIA

BELGIA

BOSNIA JA HERTSEGOVIINA

BULGAARIA

EESTI

HISPAANIA

HORVAATIA

IIRIMAA

ISLAND

ITAALIA

KREEKA

KÜPROS

LEEDU

LIECHTENSTEIN

LUKSEMBURG

LÄTI

MADALMAAD

MALTA

MOLDOVA

MONACO

MONTENEGRO

NORRA

POOLA

PORTUGAL

PRANTSUSMAA

PÕHJA-MAKEDOONIA

ROOTSI

RUMEENIA

SAN MARINO

SAKSAMAA

SERBIA

SLOVAKKIA

SLOVEENIA

SOOME

ŠVEITS

TAANI

TŠEHHI

TÜRGI

UKRAINA

UNGARI

VALGEVENE

VATIKAN

ÜHENDKUNINGRIIK


NB! 2016. aasta juunis toimunud rahvahääletusel hääletasid Ühendkuningriigi kodanikud EList väljaastumise poolt ja riik lahkus liidust 2020. aastal.

2. ÜLESANNE. MIDA SA ELi RIIKIDE KOHTA TEAD?

Kujuta ette, et töötad riiklikus turismiametis. Vali välja kaks ELi riiki, mida tunned kõige paremini, ja koosta turistidele mõeldud lühitutvustus. Näiteks kui palju inimesi seal elab ja mis on nende riikide pealinnad? Mida on neil pakkuda külastajatele (toit, kultuur, keel jne)?

KAS TEADSID?

ELil on üheksa piirkonda, mis asuvad Euroopa mandriosast kaugel. Need ülemereterritooriumid (nimetatakse ka äärepoolseimateks piirkondadeks) on Prantsuse Guajaana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion ja Saint Martin (Prantsusmaa), Assoorid ja Madeira (Portugal) ning Kanaari saared (Hispaania).

ELi ametlikud keeled

Euroopa Liidus on 24 ametlikku keelt.

Miks nii palju? Ilma liikmesriikide ja inimesteta ei oleks ELi olemas. Demokraatliku organisatsioonina peab EL suhtlema liikmesriikide valitsuste, elanike, ettevõtjate ja avaliku sektori asutustega nende emakeeles. Igal ELis elaval inimesel on õigus teada, mida tema nimel ja tema maksurahaga tehakse ning milliseid reegleid ta peab järgima. Samuti peaks tal olema võimalik osaleda ELi ettevõtmistes, ilma et tal tuleks kõigepealt selgeks õppida mõni muu keel.

Dobró útro / Buenos días
Dobré ráno / Godmorgen
Guten Morgen / Tere hommikust
Kalimera / Good morning
Bonjour / Dia DUIT
Dobro jutro / Buongiorno
Labas rytas / Labrīt
JÓ NAPOT / L-Għodwa t-Tajba
Goedemorgen / Dzień dobry
Bom dia / Bună dimineaţa
Dobré ráno / Dobro jutro
Hyvää huomenta / God morgon

KAS TEADSID?

Sa võid kirjutada ELi institutsioonidele ükskõik millises ELi 24 ametlikus keeles ja saad vastuse samas keeles.

Euroopa väärtused

Oled sa kunagi kuulnud väljendit „ühinenud mitmekesisuses“? See on ELi juhtlause, mis võtab kokku ELi väärtuste põhiolemuse. Ehkki igal ELi riigil on oma kultuur, keel ja traditsioonid, jagavad nad kõik samu ühiseid väärtusi, millest nad peavad Euroopa Liidu liikmetena kinni pidama.

Üks kõiki ELi riike ühendav põhiväärtus on demokraatia. See tähendab, et vaid demokraatlikud riigid saavad olla ELi liikmed. Muud väärtused, mis on kõigil ELi riikidel ühised, on inimväärikus, vabadus, võrdsus, õigusriik ning inimõiguste, sealhulgas vähemuste hulka kuuluvate inimeste õiguste austamine.

EL rajaneb kuuel põhiväärtusel, mis on meie ühiskonna aluseks:

  • inimväärikus,
  • vabadus,
  • demokraatia,
  • võrdsus,
  • õigusriik,
  • inimõiguste, sealhulgas vähemuste õiguste austamine.

Nende väärtuste eest on võideldud aastaid ja need on kujundanud ühiskonna, kus me praegu elame.

ELi väärtused on sätestatud ELi aluslepingutes ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Need on olulised õigustekstid, mille kõik ELi riigid on heaks kiitnud ja mida nad peavad seega järgima.

play video VAATA VIDEOT: ELi väärtuste üheminutiline selgitus europa.eu/!uwrcHp

ELi aluslepingud sisaldavad õigusnorme, millest ELi töös juhindutakse. Aluslepinguid muudetakse aeg-ajalt, näiteks uute riikide liitumisel või ELi toimimise muutmisel. Kõige uuem alusleping on Lissaboni leping, mis sõlmiti Portugali pealinnas 2007. aastal.

Lisateavet ELi aluslepingute kohta saad veebisaidilt europa.eu/!D9pbpW.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta jõustus koos Lissaboni lepinguga. Selles on sätestatud kõigi ELis elavate inimeste õigused ja vabadused, näiteks isiklikud, majanduslikud ja sotsiaalsed õigused. Nüüdisaegse ühiskonna kajastamiseks sisaldab harta ka uuemaid põhiõigusi, nagu andmekaitse ja bioeetikaga seotud tagatised. Harta sisaldab ka erinorme alla 18aastaste isikute õiguste kohta: nii tagatakse, et laste õigused on osa inimõigustest, mida EL ja selle liikmesriigid on kohustatud järgima ja kaitsma.

Lisateavet ELi põhiõiguste harta kohta saad veebisaidilt fra.europa.eu/et/eu-charter ja Euroopa Liidu lapse õiguste strateegiast veebisaidilt ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_et

Kuuest ELi riigist 27 ELi riigini

EL koosneb väga erinevatest riikidest. Kõige suurema rahvaarvuga ELi riik on Saksamaa, kus on ligikaudu 83 miljonit elanikku, samal ajal kui kõige väiksem rahvaarvuga Maltas on 500 000 elanikku. ELi elanikud räägivad eri keeli ja kasutavad kolme tähestikku (ladina ja kreeka tähestik ning kirillitsa). Igal riigil on omad traditsioonid, kultuur, toidud ja pidustused.

KAS TEADSID?

Euroopa lipul on 12 kuldsest tähest koosnev ring sinisel taustal. Euroopa Liit võttis selle lipu kasutusele 1984. aastal (kandes tollal nime Euroopa Majandusühendus) ning nüüd lehvib see hoonetel, parkides ja monumentide kohal kõikjal Euroopas. Tähtede arv ei muutu kunagi – see on alati 12. Tähtede arv sümboliseerib Euroopa rahvaste ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.

3. ÜLESANNE. MIDA TÄHENDAVAD ELi VÄÄRTUSED JA PÕHIMÕTTED PRAKTIKAS?

1. osa. Lõpeta kõik allpool esitatud kaheksa lauset, tehes õigesse lahtrisse risti. Arutage väikestes rühmades, mida üks riik tohib või ei tohi teha, kui ta soovib olla ELi osa.

Riik … (A)
... saab ühineda ELiga
(B)
… ei saa ühineda ELiga
1. … kus ei ole ajakirjandusvabadust JAH/EI JAH/EI
2. … kus kehtib surmanuhtlus JAH/EI JAH/EI
3. … kes lubab kodanikel valitsuse vastu meelt avaldada JAH/EI JAH/EI
4. … kus valitakse korrapäraselt parlamenti JAH/EI JAH/EI
5. … kus poliitika määrab armee juhtkond, kes võib sekkuda sisepoliitikasse isegi sõjalise jõuga JAH/EI JAH/EI
6. … kus inimest peetakse süütuks seni, kuni kohus on tema süü kindlaks teinud JAH/EI JAH/EI
7. … kus on ainult üks erakond, kes on ka alati võimul JAH/EI JAH/EI
8. … kus kaitstakse vähemusi, keda enamus diskrimineerib ja kellesse enamus suhtub eelarvamusega JAH/EI JAH/EI

2. osa. Valige väikestes rühmades välja kaks allpool loetletud kuuest ELi väärtusest ja arutage, mida need teie jaoks tähendavad.

Kuidas see kõik algas?

Pärast kahte hävitavat maailmasõda 20. sajandi esimesel poolel (1914–1918 ja 1939–1945) olid inimesed täis otsustavust, et millelgi sellisel ei tohi lasta enam korduda.

Aastatel 1945–1950 hakkasid mõned Euroopa poliitikud, teiste seas Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi ja Winston Churchill, looma Euroopa Liitu, milles me praegu elame. Nende visioon oli ühendada Euroopa riigid majanduslikult ja poliitiliselt, et kindlustada kestev rahu ja õitseng.

9. mail 1950 tegi Prantsusmaa välisminister Robert Schuman ettepaneku ühendada Euroopa söe- ja terasetootmine. Tol ajal olid need toorained, mida kasutati sõjalisel otstarbel: sütt energiaallikana ning terast relvade ja masinate valmistamiseks. Tootmist ühendades ei saaks ükski riik salaja teiste riikide vastu relvastuda. Selle ettepaneku alusel loodi 1952. aastal Euroopa Söe- ja Teraseühendus. Selle rajasid kuus naaberriiki: Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa ja Saksamaa, pannes aluse nüüdsele ELile.

Lisateavet inimeste ja poliitikute kohta, kes on aastate jooksul Euroopa Liitu kujundanud, leiad meie sarjast „ELi rajajad“ siin:

europa.eu/!uFh6Cm

Tuginemine Euroopa Söe- ja Teraseühendusele

Kuus aastat hiljem otsustasid kuus asutajariiki laiendada oma koostööd muudele majandussektoritele. 1957. aastal sõlmiti Rooma leping, millega loodi Euroopa Majandusühendus ja mis jõustus 1958. aastal. Selle esialgne eesmärk oli edendada osalisriikidevahelist kaubandust ja edasist majanduslikku integratsiooni.

Uued liikmed

1973.  aastal ühinesid Euroopa Majandusühendusega Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriik (*). Mõni aasta hiljem said pärast Lõuna-Euroopa parempoolsete diktatuuride lõppemist liikmesust taotleda kolm riiki. Esimene neist oli Kreeka, kes ühines 1981. aastal. 1986. aastal järgnesid Portugal ja Hispaania. 1993. aastal loodi Euroopa Liit ning kaks aastat hiljem ühinesid sellega Austria, Rootsi ja Soome. Nüüd oli ELi liikmeid 15.

Üsna pea pärast teist maailmasõda tõmmati Euroopa ida- ja lääneosa vahele raudne eesriie ja algas 40aastane külm sõda. Selle jagunemise sümboliks oli Berliini müür, sest see lõhestas Berliini linna kaheks. Pärast kommunismi kokkuvarisemist 1989. aastal alustasid endised kommunistlikud Kesk- ja Ida-Euroopa riigid demokratiseerimisprotsessi ja taotlesid ELiga ühinemist.

2004.  aastal ühines ELiga kaheksa Kesk- ja Ida-Euroopa riiki: Eesti, Leedu, Läti, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Ungari ja Tšehhi. Samal aastal said liikmeks ka Vahemeres asuvad Küpros ja Malta. 2007. aastal ühinesid Bulgaaria ja Rumeenia ning 2013. aastal Horvaatia.

Uute ELi liikmete lisandumine on laiendanud ühisturgu ning aidanud säilitada rahu ja heaolu Euroopas. Iga uus liige peab olema valmis kirjutama alla aluslepingutele ja võtma kogu ELi õiguse üle oma õigusesse. Ta peab austama ELi väärtusi, nagu demokraatia ja õigusriigi põhimõte ning inimõiguste ja põhivabaduste austamine.

ELil on ka väljaspool oma piire tugevad suhted naaberriikidega. Euroopa naabruspoliitika toetab EList ida ja lõuna pool asuvate riikide julgeolekut, stabiilsust ja heaolu. Lisaks hõlmab ELi laienemispoliitika võimalikke uusi liikmeid. Väljaspool naabruspiirkonda põhinevad ELi ülemaailmsed suhted tavaliselt kaubanduslepingutel, partnerlustel ja mitmepoolsel koostööl.

(*) Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust 2020. aastal.

KAS TEADSID?

Praegu on ELi kandidaatriigid Albaania, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Serbia ja Türgi. Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovo(*) on kaks võimalikku kandidaatriiki.

(*) Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

Infografía que muestra el año de adhesión de cada Estado miembro a la Unión Europea.
Los seis países fundadores fueron Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido se adhirieron a la Unión Europea el 1 de enero de 1973, elevando el número de Estados miembros a nueve. Grecia se incorporó en 1981, seguida de Portugal y España en 1986. En 1995, Austria, Finlandia y Suecia entraron en la Unión Europea. La mayor ampliación tuvo lugar en 2004, cuando diez países entraron en la Unión: Chipre, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Bulgaria y Rumanía se adhirieron en 2007, y Croacia fue el último país en incorporarse a la Unión Europea, en 2013.

Nobeli rahupreemia

EL loodi selleks, et tagada selle liikmete vahel kestev rahu. Pärast ELi loomist on vägivaldsed sisekonfliktid ja eurooplastevahelise sõja puhkemise võimalused oluliselt vähenenud. 2012. aastal anti Euroopa Liidule tunnustuseks tema töö eest rahu, demokraatia ja inimõiguste tagamisel ELis ja kogu maailmas Nobeli rahupreemia. EL otsustas annetada preemiaks saadud 930 000 eurot ja lisaks veel 930 000 eurot ELilt endalt lastele, kellel puudub võimalus kasvada üles rahus.

EL LÄBI AEGADE

Jälgi ELi teekonda sõja küüsis maailmajaost rahumeelse liiduni meie ELi ajajoonel:

europa.eu/!fc3pD9

4. ÜLESANNE. MIDA EUROOPA LIIT SINU JAOKS TÄHENDAB?

Nagu eespool selgus, pandi Euroopa Liidule alus 1950. aastate alguses, mil selle asutasid inimesed, kes olid tunda saanud ühe või isegi kahe maailmasõja jubedusi. Need sõjad viisid kogu maailmajaos hauda kümneid miljoneid inimesi. Tol ajal oli eesmärk ühendada hiljuti vaenujalal olnud riigid ja rahvad lausa unistuslik.

Sinu ja su sõprade sündimise ajaks oli EL nautinud juba enam kui 50 aastat rahu ja õitsengut, kuid oled võib-olla kuulnud või lugenud rasketest üleelamistest selle aja jooksul mujal maailmas. Mida mõtled sina noore inimesena sellest kauakestvast rahust Euroopas? Kas sa pead seda iseenesestmõistetavaks või tunned sa teinekord tuleviku pärast muret? Kas demokraatiast üksi piisab rahu tagamiseks? Aruta seda oma klassikaaslastega.