EURÓPSKA ÚNIA DOSIAHLA TO, NA ČO BOLA PÔVODNE VYTVORENÁ: SVOJIM ČLENOM PRINIESLA MIER – MIER, KTORÝ PRETRVÁVA UŽ VIAC AKO 60 ROKOV. ALE KAM SMERUJEME TERAZ? V TEJTO KAPITOLE SA DOZVIETE VIAC O TOM, AKO EÚ RIEŠI VÝZVY SÚČASNOSTI.

AKÝ JE PROGRAM EÚ?

EÚ v súčasnosti čelí viacerým rôznym výzvam v rôznych oblastiach, ako je napríklad hospodárstvo, životné prostredie, technológie či medzinárodná politika. Veľa občanov stratilo dôveru voči politikom. Niektoré úspechy európskej integrácie, ako je voľný pohyb osôb, sa teraz spochybňujú.

Vo svetle týchto výziev Ursula von der Leyenová, prvá žena zvolená za predsedníčku Európskej komisie, predstavila v júli 2019 svoje politické usmernenia, ktoré obsahujú šesť kľúčových cieľov pre Európu:

Európsky ekologický dohovor

Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí

Európa pripravená na digitálny vek

Podpora nášho európskeho spôsobu života

Silnejšia Európa vo svete

Nový impulz pre európsku demokraciu.

Komisia Ursuly von der Leyenovej sa ujala funkcie 1. novembra 2019 a vo svojej práci nadviaže na predošlú prácu Komisie, avšak súčasne vypracuje vlastné konkrétne politické návrhy pre budúcnosť Európy. V tejto kapitole sa uvádzajú hlavné oblasti politiky, v ktorých sa EÚ angažovala počas posledných piatich rokov. V ďalšom vydaní EÚ & JA sa dozviete viac o programe Komisie pre EÚ na obdobie 2019 – 2024.

Viac informácií

„Pre generáciu mojich rodičov bola Európa stelesnením túžby po mieri na pridlho rozpoltenom kontinente.

Pre moju generáciu je Európa takisto stelesnením túžby po mieri, ale aj po prosperite a jednote. To všetko sa nám podarilo dosiahnuť vďaka našej jednotnej mene, voľnému pohybu a rozširovaniu.

Pre generáciu mojich detí je Európa stelesnením túžby, ktorá nemá obdoby.“

URSULA VON DER LEYENOVÁ
zvolená predsedníčka Európskej komisie
Politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu 2019 – 2024

Pracovné miesta, rast a investície

Európa sa dostáva z najhoršej hospodárskej a finančnej krízy od 30. rokov 20. storočia. V dôsledku tejto krízy mnohí ľudia prišli o pracovné miesta a v EÚ sa veľmi málo investovalo. Najdôležitejšou prioritou EÚ je dosiahnuť, aby Európa opäť rástla a aby sa zvýšil počet pracovných miest, predovšetkým pre mladých ľudí, ale bez toho, aby sa vytvoril nový dlh.

V roku 2015 EÚ vytvorila Európsky fond pre strategické investície. Tento fond, ktorý bol založený s počiatočnou sumou 21 miliárd EUR s podporou EÚ, priťahuje verejných a súkromných investorov, ktorí naopak investujú strategicky tam, kde sú investície najviac potrebné. Tieto Investičný plán pomohol od svojho spustenia financovať zavedenie vysokorýchlostného širokopásmového internetu do 15 miliónov domácností, zrenovovať alebo vybudovať pol milióna cenovo dostupných domov a zlepšiť služby zdravotnej starostlivosti pre 30 miliónov Európanov. Poskytol 7,4 milióna domácností energiu z obnoviteľných zdrojov a skvalitnil železničnú a mestskú infraštruktúru pre 95 miliónov cestujúcich, ktorí ju každoročne využívajú. Z toho majú prínos všetky členské štáty, najmä tie, ktoré najviac postihla kríza.

Viac informácií

CVIČENIE 17

TVORBA PRACOVNÝCH MIEST PRE MLADÝCH ĽUDÍ

EÚ pomáha hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest tým, že priťahuje kapitál od potenciálnych investorov v EÚ. Čo by ešte EÚ mohla urobiť, aby zvýšila počet pracovných miest pre mladých ľudí?

Diskutujte o tom v skupinkách.

Jednotný digitálny trh

Internet a digitálne technológie pretvárajú svet. Či už pozeráš filmy, nakupuješ alebo študuješ, je pravdepodobné, že pri tom používaš [alebo by si mohol(-la) používať] on-line nástroje. Zatiaľ čo EÚ pokračuje v odstraňovaní prekážok, ktoré občanom, vládam a podnikom bránia v plnom využívaní výhod internetu. Riešenia siahajú od ukončenia geografického blokovania, odstránenia poplatkov za roaming mobilných telefónov a riešenia nedostatočného prístupu k internetu či nedostatočných digitálnych zručností po nové pravidlá týkajúce sa prenosnosti, aby ľudia mohli mať pri cestovaní v EÚ prístup k svojmu online predplatnému televízie, hier a hudby rovnako ako doma

Roamingové poplatky boli zrušené v júni 2017, takže ľudia môžu pri cestovaní v rámci EÚ používať svoje mobily a platiť za to rovnaké ceny ako doma. Európania majú od 1. apríla 2018 prístup k online obsahu, na jeho odber sa prihlásia doma a to bez ohľadu na to, kde sa v EÚ nachádzajú, a ich osobné údaje sú chránené novým všeobecným nariadením o ochrane údajov, ktoré nadobudlo účinnosť v máji.

Nie všetci občania a podniky však majú prístup k rýchlemu internetu a on-line príležitostiam. Cieľom Komisie je poskytnúť občanom najlepšie možné pripojenie na internet, zatiaľ čo iniciatíva WiFi4EU podporuje vytváranie miest s bezplatným verejným prístupom na internet cez Wi-Fi pripojenie (hotspoty) v rámci miestnych komunít v celej EÚ.

Viac informácií

VEDELI STE, ŽE…?

Geolokalizácia je v centre prebiehajúcej digitálnej revolúcie. EÚ investovala do svojho vlastného globálneho satelitného navigačného systému nazvaného Galileo. Presnosť geolokalizácie sa desaťnásobne zvýši a umožnia sa nové inovačné služby, ktoré môžu zmeniť náš každodenný život, ako sú autá bez vodiča a zlepšenie sietí mestskej dopravy. Konštelácia Galileo aktuálne pozostáva z 18 satelitov na obežnej dráhe a začala ponúkať služby verejným orgánom, podnikom a občanom. Predpokladá sa, že úplná zostava s celkovo satelitmi bude dokončená v roku 2020. Žiadna z európskych krajín by to sama nedokázala.

CVIČENIE 18

BUDÚCNOSŤ DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ

Používaš on-line/digitálne produkty a/alebo služby? V malých skupinkách diskutujte o svojich osobných skúsenostiach a vymeňte si nápady, ako vidíte budúcnosť internetu a digitálnych technológií.

Energetická únia a klíma

Každý občan Európskej únie by mal mať prístup k bezpečnej, udržateľnej, cenovo dostupnej a konkurencieschopnej energii. Zabezpečiť to patrí k najväčším výzvam pre európsky energetický systém. V čase, keď sa svetová klíma mení a zemská atmosféra sa otepľuje, je však EÚ najväčším dovozcom energie na svete (dováža 53 % svojej energie), viac ako polovica budov nie je energeticky hospodárna a veľkoobchodné ceny elektriny
v Európe sú o 25 % vyššie než v Spojených štátoch.

Aby EÚ zlepšila túto situáciu, stanovila na rok 2030 tieto ambiciózne ciele:

 • znížiť emisie skleníkových plynov o 40 %;
 • zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie (veterná a slnečná energia a biopalivá) na 32 % a
 • znížiť spotrebu energie o 32,5 %.

So zmenou klímy však nemôže bojovať len samotná EÚ. EÚ takisto podporuje účinné celosvetové opatrenia vo fóre Organizácie Spojených národov a v iných fórach. V roku 2015 sa na konferencii Organizácie Spojených národov o zmene klímy v Paríži prvýkrát dosiahla celosvetová dohoda o boji proti zmene klímy. EÚ pri tom zohrávala významnú úlohu. V decembri 2018 bola Európa opäť vedúcou silou na konferencii OSN o zmene klímy v poľskom meste Katovice, kde sa dohodol nový súbor pravidiel na vykonávanie Parížskej dohody.

Viac informácií

VEDELI STE, ŽE…?

21 % rozpočtu EÚ sa vynaloží na projekty súvisiace s klímou. Okrem toho sa aspoň 40 % prostriedkov z Európskeho fondu pre strategické investície vynaloží na podporu projektov s prvkami, ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti klímy.

CVIČENIE 19

ŠETRENIE ENERGIE

Aj malé činy môžu mať významnú úlohu pri šetrení energie. V malých skupinkách diskutujte o tom, čo vy sami už robíte, čo by ste ešte mohli robiť a čo nie ste pripravení robiť v tejto oblasti.

Vnútorný trh

Jednotný trh je jedným z najväčších úspechov EÚ. Umožňuje voľnejší pohyb ľudí, tovaru, služieb a kapitálu. Ponúka príležitosti pre pracovníkov a podniky, ako aj väčší výber a nižšie ceny pre spotrebiteľov. Umožňuje ľuďom cestovať, žiť, pracovať a študovať, kdekoľvek si želajú.

Napriek celkovému úspechu jednotného trhu nie sú jeho prínosy vždy hmatateľné, pretože ľudia nepoznajú pravidlá alebo ich neuplatňujú, prípadne sa stretnú s inými prekážkami.

EÚ sa rozhodla dokončiť vnútorný trh s výrobkami a so službami a vytvoriť z neho miesto, kde môžu spoločnosti a rôzne odvetvia rásť a neskôr uspieť vo svetovom hospodárstve. S týmto cieľom Európska komisia:

 • vytvára úniu kapitálových trhov, čo malým podnikom uľahčí získať peniaze a urobiť z Európy atraktívnejšie miesto, kam investovať;
 • podporuje pracovníkov, aby sa zamestnali v iných krajinách EÚ, obsadili voľné miesta a uspokojili dopyt po osobitných zručnostiach;
 • posilňuje sociálne aspekty;
 • bojuje proti daňovým únikom a daňovým podvodom.

Viac informácií

CVIČENIE 20

VOĽNÝ POHYB ALEBO PROTEKCIONIZMUS?

Možnosťou voľného pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu jednotný trh prispieva k tvorbe pracovných miest a rastu. Rozdeľte sa v triede na dve skupiny: jedna podporuje toto tvrdenie a druhá je proti nemu. Po diskusii medzi sebou každá skupina prezentuje svoje argumenty celej triede.

Hospodárska a menová únia

Hospodárska a menová únia predstavuje zásadný krok pri bližšom spojení hospodárstiev EÚ. Vďaka nej sa dá ľahšie pracovať a robiť vzájomné obchody, pretože politiky v oblasti hospodárstva a daní v celej EÚ sú prepojené. Každý funguje podľa jednej spoločnej menovej politiky a vo väčšine členských štátov sa používa spoločná mena – euro.

Keď prepukla svetová hospodárska kríza, EÚ a jej vtedy 28 členských štátov prijali bezprecedentné opatrenia, aby ochránili svoje hospodárstva. Tieto opatrenia sa ukázali pre občanov ťažké a nie vždy sa pri nich zohľadňoval účinok na životy ľudí. V súčasnosti sa EÚ chce poučiť zo získaných poznatkov a dokončiť hospodársku a menovú úniu, aby pomáhala podporovať znevýhodnených ľudí a vytvárala viac pracovných miest. Tým chce docieliť zabezpečenie stability eura, posilnenie verejných financií a obnovenie sociálneho dialógu.

Viac informácií

CVIČENIE 21

EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁV

EÚ chráni ľudí aj prostredníctvom právnych predpisov, ktoré obmedzujú počet pracovných hodín, riešia diskrimináciu na pracoviskách, vytvárajú bezpečnejšie pracovné podmienky a zabezpečujú poskytovanie odškodnenia v prípade pracovných úrazov. Na zabezpečenie nových a účinnejších práv občanov sú v Európskom pilieri sociálnych práv zakotvené zásady a práva v oblasti rovnakých príležitostí na trhu práce, spravodlivých pracovných podmienok a sociálnej ochrany.

Ktorý druh sociálneho rozmeru pre Európu uprednostňuješ? Jednotlivo si vyberte z uvedeného zoznamu tri zásady, ktoré považujete za najdôležitejšie pre sociálnu Európu, a potom o svojich zvolených možnostiach diskutujte v skupinkách.

Viac informácií

 • Vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie
 • Rodová rovnosť
 • Bezpečné a adaptabilné zamestnanie
 • Informácie o podmienkach zamestnania a ochrana v prípade prepustenia
 • Sociálny dialóg a zapojenie pracovníkov
 • Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom
 • Minimálny príjem
 • Zdravotná starostlivosť
 • Začleňovanie ľudí so zdravotným postihnutím
 • Bývanie a pomoc pre bezdomovcov

Voľný obchod

EÚ každý deň dováža a vyváža tovary a služby v hodnote stoviek miliónov eur. 27 krajín EÚ spoločne predstavuje najväčšie hospodárstvo na svete, najväčšieho vývozcu a dovozcu, popredného investora a príjemcu zahraničných investícií a najväčšieho poskytovateľa pomoci. Jednotným vystupovaním má EÚ oveľa väčšiu váhu v medzinárodných obchodných rokovaniach, ako by mali jednotlivé krajiny. Tieto otvorené trhy vytvárajú väčší hospodársky rast a lepšie pracovné miesta pre Európu a jej partnerov. Takisto ponúkajú spotrebiteľom v EÚ väčší výber a kúpnu silu a pomáhajú firmám konkurovať v zahraničí.

EÚ si však so svojimi partnermi vyjasnila, že voľný obchod sa nebude uskutočňovať za každú cenu. Každá obchodná dohoda prerokovaná EÚ v mene jej členských štátov musí dodržiavať hodnoty EÚ, musí byť prehľadná, primeraná a spravodlivá a nesmie škodiť občanom ani životnému prostrediu. Dobrým príkladom tohto pokrokového prístupu je hospodárska a obchodná dohoda podpísaná medzi EÚ a Kanadou v októbri 2016, ktorá je všeobecne známa ako CETA, ako aj dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Japonskom podpísané v júli 2018.

Viac informácií

VEDELI STE, ŽE…?

Vďaka vývozu EÚ do krajín mimo EÚ existovalo v EÚ v roku 2018 viac ako 36 miliónov pracovných miest.

CVIČENIE 22

VOĽNÝ OBCHOD A GLOBALIZÁCIA

Dnes sa už výrobky nevyrábajú na jednom mieste od začiatku do konca. Namiesto toho sa zostavujú v radoch jednotlivých krokov na rôznych miestach na celom svete. V malých skupinkách si vyberte výrobok alebo službu, ktoré poznáte (môže to byť napríklad oblečenie, mobilný telefón alebo počítač) a diskutujte o tom, z čoho je vyrobený, odkiaľ sú jeho súčasti a aké by boli dôsledky zvýšenia alebo obmedzenia voľného obchodu na jeho cenu, materiály, z ktorých je vyrobený, a podobne. Prezentujte svoje nápady zvyšku triedy.

Viac informácií

VEDELI STE, ŽE…?

Hospodársky vzťah medzi EÚ a Spojenými štátmi je najväčší na svete. Celkovo oba bloky predstavovali v roku 2018 približne 46 % celosvetového hospodárskeho výkonu. Hodnota tovaru a služieb, s ktorými každodenne obchodujú, dosahuje približne 2 miliardy EUR. Európske spoločnosti vyvážajúce do Spojených štátov nemajú sídla len vo veľkomestách, ale aj v menších mestách a na dedinách v celej Európe. Klikni na mapu a zobrazí sa ti, koľko spoločností v tvojej krajine/tvojom regióne momentálne vyváža do Spojených štátov.

Spravodlivosť a základné práva

EÚ nepredstavuje len spoločný trh s tovarom a so službami. Je to aj únia založená na hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. Z tohto dôvodu Európska komisia uskutočnila kroky na zlepšenie ochrany základných práv v oblasti ochrany údajov, výmeny osobných informácií a práv spotrebiteľov a zintenzívnila úsilie na podporu rodovej rovnosti, boj proti diskriminácii a zastavenie obchodovania s ľuďmi.

Teroristické útoky na pôde Európy však predstavujú pre krajiny EÚ nové a doteraz nevídané výzvy. Preto sa EÚ usiluje o rozvoj účinnej bezpečnostnej únie. Na úrovni EÚ bol prijatý rad opatrení, aby sa riešili všetky aspekty teroristického ohrozenia. To zahŕňa predchádzanie radikalizácii, a to aj on-line; stanovenie toho, že cestovanie na účely páchania terorizmu alebo jeho podpory sa považuje za trestný čin; efektívnejšie odhaľovanie terorizmu zintenzívnením výmeny informácií; boj proti financovaniu terorizmu; zamedzenie prístupu k strelným zbraniam a výbušninám a podporu partnerských krajín, najmä v oblasti Stredozemného mora.

Viac informácií

CVIČENIE 23

EURÓPSKE HODNOTY

Vytvorte malé skupinky a diskutujte o uvedených bodoch.

Migrácia

V rokoch 2015 a 2016 zaznamenala EÚ nevídaný prílev utečencov a migrantov. Do Európskej únie prišlo vyše 1 milión utečencov, pričom väčšina utiekla pred vojnou a terorom v Sýrii a ďalších krajinách. Ďalší prekročili vonkajšie hranice EÚ, aby sa znovu stretli s rodinou a/alebo našli lepší život.

Žiadna krajina EÚ však nemôže a ani by nemala obrovským migračným tlakom čeliť sama. Z týchto dôvodov EÚ posilnila svoje úsilie na záchranu životov, boj proti obchodovaniu s ľuďmi a spoluprácu s krajinami, odkiaľ migranti prichádzajú alebo cez ktoré prechádzajú na svojej ceste do inej krajiny. Čo je ešte podstatnejšie, EÚ chce bojovať proti základným príčinám, ktoré nútia ľudí utekať a migrovať: chudoba, vojna, prenasledovanie, porušovanie ľudských práv a prírodné katastrofy.

EÚ už vykonala mnoho na riešenie utečeneckej krízy a naďalej v tom pokračuje. Okrem toho, že poskytuje viac peňazí, pomáha premiestňovať žiadateľov o azyl, ktorí už sú v Európe, a presídľovať ľudí v núdzi zo susedných krajín. Navyše, aby ľuďom poskytla bezpečný spôsob, ako legálne vstúpiť do EÚ, pracuje na zlepšení bezpečnosti na svojich hraniciach a na riešení problému prevádzačstva.

Viac informácií

VEDELI STE, ŽE…?

V roku 2017 EÚ prijala nové pravidlá pre vonkajšie schengenské hranice na posilnenie kontrol všetkých osôb v relevantných databázach vrátane európskych občanov s cieľom uistiť sa, že títo ľudia nepredstavujú hrozbu pre verejný poriadok či vnútornú bezpečnosť.Vytvorená európska pohraničná a pobrežná stráž, ktorá má zabezpečiť účinné a spoločné riadenie vonkajších hraníc.

VEDELI STE, ŽE…?

Žiadať o azyl je základné právo v rámci EÚ a je zaručené utečencom. Krajiny EÚ majú medzinárodný záväzok udeľovať azyl podľa Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov.

Utečenec je osoba, ktorá uteká zo svojej domovskej krajiny a ktorá sa nemôže vrátiť z dôvodu opodstatnenej obavy z prenasledovania.

Žiadateľ o azyl je osoba, ktorá vyhlási, že je utečenec, požiada o medzinárodnú ochranu a ktorej nárok však ešte nebol definitívne vyhodnotený.

Migrant je širší pojem než utečenec a vzťahuje sa na osobu, ktorá opustí svoju domovskú krajinu, aby sa usadila v inej, väčšinou pritom hľadá lepší život.

CVIČENIE 24

PODPORA EÚ PRE UTEČENCOV A MIGRANTOV

V dôsledku narastajúceho počtu utečencov a migrantov prichádzajúcich do EÚ bola Európa vystavená tlaku. EÚ na túto situáciu zareagovala prijatím rôznych opatrení.

Najskôr vyjadrite svoj názor na opatrenia uvedené nižšie. Potom si v malých skupinkách zvoľte tri témy, v ktorých sa vaše príslušné názory najviac rozchádzajú, a diskutujte o ich dôvodoch.

Úplne podporujem Čiastočne podporujem Som čiastočne proti Som úplne proti
1. EÚ organizovala pátracie a záchranné lode v Stredozemnom mori a zachránila tisíce životov.
2. EÚ zriadila záchytné centrá v Grécku a Taliansku a poslala odborníkov, aby pomohli identifikovať a registrovať prichádzajúcich ľudí.
3. Krajiny EÚ by mali spoločne vybavovať žiadosti o azyl. Ľudia, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, by mali byť presunutí z Grécka alebo Talianska do inej krajiny EÚ.
4. Takmer 90 % utečencov a migrantov zaplatilo organizovanej zločineckej skupine, aby ich dostala cez hranice EÚ. Preto EÚ posilnila svoj boj proti zločineckým sieťam a prevádzačom.
5. EÚ pomáha krajinám EÚ vracať nelegálnych migrantov do ich domovských krajín, ak nemajú právo zostať v EÚ.
6. EÚ pomáha zlepšovať životné podmienky nelegálnych prisťahovalcov v ich krajinách pôvodu, aby nemuseli z týchto krajín utekať.
7. EÚ chce vytvoriť bezpečné a legálne spôsoby, aby mohli žiadatelia o azyl vstúpiť do EÚ tak, aby nemuseli riskovať životy a obracať sa na prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi.
8. EÚ zlepšila kontroly na vonkajších hraniciach.
9. Mnoho ľudí prichádzajúcich do EÚ potrebuje základné veci pre život, akými sú čistá voda, potraviny a prístrešie. EÚ financuje projekty zamerané na poskytovanie najnutnejších humanitárnych potrieb.
10. EÚ poskytuje humanitárnu pomoc utečencom a migrantom v krajinách mimo EÚ, ako je Irak, Jordánsko, Libanon a Turecko.

EÚ vo svete

EÚ je kľúčovým hráčom v mnohých otázkach zahraničnej politiky, ako je rokovanie s Iránom s cieľom obmedziť množstvo jadrového materiálu, ktorý vytvára, až po boj proti globálnemu otepľovaniu. Základy jej spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky zameranej na riešenie konfliktov a podporu medzinárodného porozumenia spočívajú v diplomacii. Doplňujúca úloha v rámci tejto politiky patrí obchodu, pomoci, bezpečnosti a obrane.

Politická kríza na Ukrajine a nepokoje na Blízkom východe sú jasným dôkazom toho, aké je dôležité, aby bola EÚ navonok zjednotená. Z týchto dôvodov je cieľom EÚ posilniť svoju zahraničnú politiku. Skutočnosť, že krajiny EÚ postupujú spoločne, im poskytuje oveľa väčšiu autoritu, ako keby každý z nich postupoval podľa vlastnej politiky.

Byť silnejším globálnym aktérom pre EÚ znamená, že môže účinne reagovať na celosvetové výzvy, podporovať hodnoty EÚ a prispievať k mieru a prosperite na svete.

VEDELI STE, ŽE…??

V EÚ žije približne 6 % svetovej populácie. Tento podiel sa znižuje a v roku 2060 budú v EÚ žiť len 4 % svetovej populácie. Aj keď je Európa pomerne malý kontinent, z hospodárskeho hľadiska je významný. Krajiny EÚ spoločne tvoria 20 % svetového hospodárstva – EÚ je teda jedným z najväčších hospodárstiev na svete a veľkosťou sa podobá hospodárstvu Spojených štátov.

CVIČENIE 25

EÚ VO SVETE

Tu je niekoľko príkladov činností, ktoré EÚ vykonáva vo svete. Vyber si tri, ktoré sú pre teba najdôležitejšie, a vysvetli dôvody, prečo si si vybral(-a) práve tie. Porovnaj si svoje odpovede so spolužiakmi.

VEDELI STE, ŽE…?

V roku 2018 posilnila EÚ svoje postavenie najväčšieho poskytovateľa humanitárnej pomoci na svete, ktorej hodnota dosiahla viac ako 1 miliardu EUR. Z humanitárnej pomoci EÚ bola poskytnutá celosvetová podpora na záchranu životov v dôsledku prírodných katastrof a konfliktov spôsobených človekom na celom svete.

Viac informácií

Demokratická zmena

Niektorí ľudia si myslia, že EÚ je príliš byrokratická a vzdialená svojim občanom. Občania zároveň očakávajú, že EÚ bude čeliť významným hospodárskym a sociálnym výzvam a že ich zvládne.

EÚ sa zaviazala skutočnej demokracii a reformám. Európska komisia stanovila ako prioritu nielen navrhnúť nové právne predpisy, keď sú potrebné a keď existuje jasná európska pridaná hodnota, ale aj byť úplne transparentná v tom, čo robí. Napríklad všetky kľúčové texty o obchodných rokovaniach medzi EÚ a Kanadou, ako aj medzi EÚ a Spojenými štátmi sú prístupné verejnosti.

Viac informácií


VEDELI STE, ŽE…?

Verejnosť môže kedykoľvek počas tvorby právneho predpisu vyjadrovať svoje pripomienky. Komisia obnovuje svoj záväzok počúvať vonkajšie názory prostredníctvom on-line nástroja nazvaného Vyjadrite svoj názor.

CVIČENIE 26

DIALÓGY S OBČANMI

Občianske dialógy medzi komisármi a verejnosťou sa odohrávajú každý deň v celej EÚ. Ak sa nemôžete zúčastniť na niektorej z týchto udalostí, čo keby ste si zorganizovali vlastný občiansky dialóg v triede? Skupina troch alebo štyroch študentov, ktorá predstavuje jedného komisára, si vyberie jednu z 10 priorít predstavených v tejto kapitole. Skupina sa doma pozrie na podrobnosti vybranej politiky, aby vedela odpovedať na otázky občanov/spolužiakov, a pripraví si 5-minútové vyhlásenie o tejto politike. Keď v triede „komisár“ odprezentuje svoju krátku reč, bude nasledovať 15 minút otázok a odpovedí medzi komisárom a spolužiakmi, ktoré bude moderovať učiteľ.

ODPOVEDE NA ÚLOHY