ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ПОСТИГНА ТОВА, ЗА КОЕТО ПЪРВОНАЧАЛНО БЕШЕ СЪЗДАДЕН: ТОЙ ДОНЕСЕ МИР МЕЖДУ ЧЛЕНУВАЩИТЕ В НЕГО ДЪРЖАВИ — МИР, КОЙТО ПРОДЪЛЖАВА ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 60 ГОДИНИ. НАКЪДЕ ОБАЧЕ СМЕ СЕ ЗАПЪТИЛИ СЕГА? В ТАЗИ ГЛАВА ЩЕ НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО ЕС СЕ СПРАВЯ С ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ДНЕС.

КАКВО ПРЕДСТОИ В ЕС?

Понастоящем ЕС е изправен пред различни предизвикателства — икономически, екологични, технологични и международни, но не само. Много граждани са изгубили доверието си в политиците. Някои от постиженията на европейската интеграция, като свободното движение на хора, се поставят под въпрос.

Имайки предвид тези предизвикателства, през юли 2019 г. Урсула фон дер Лайен — първата жена, избрана за председател на Европейската комисия, представи своите политически насоки. Те съдържат шест основни амбициозни цели за Европа:

Европейски зелен курс

Икономика в интерес на хората

Европа, подготвена за цифровата ера

Утвърждаване на европейския ни начин на живот

По-силна Европа на световната сцена

Нов тласък за европейската демокрация

Новата Европейска комисия ще работи по своите конкретни предложения за политики за бъдещето на Европа, опирайки се на вече постигнатото. В настоящата глава са представени основните области на политиката, в които ЕС работи през последните пет години. В следващото издание на „ЕС и АЗ“ ще има повече подробности за програмата за ЕС на Комисията за периода 2019—2024 г.

Научете повече

„За поколението на моите родители Европа представляваше стремеж за мир на континент, на който разделението продължаваше твърде дълго.

За моето поколение Европа беше стремеж за мир, благоденствие и единство, които постигнахме чрез единната си валута, свободното движение и разширяването.

За поколението на моите деца Европа е единствен по рода си стремеж.“

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН
Председател на Европейската комисия
Политически насоки за следващата Европейска комисия (2019—2024 г.)

Заетост, растеж и инвестиции

Европа се възстановява от най-тежката си икономическа и финансова криза след 30-те години на ХХ век. Вследствие на тази криза в ЕС бяха закрити много работни места, а направените инвестиции бяха крайно ограничени. Основният приоритет на ЕС е да се възстанови растежът в Европа и да се увеличи броят на работните места, особено за младите хора, без да се натрупва нов дълг.

През 2015 г. ЕС създаде Европейския фонд за стратегически инвестиции. Фондът, който стартира с първоначално предоставените от ЕС 21 милиарда евро, привлича публични и частни инвеститори, които на свой ред ще инвестират стратегически там, където инвестициите са най-необходими. От стартирането си Планът за инвестиции помогна за финансирането на разгръщането на високоскоростен широколентов интернет за 15 милиона домакинства, за реновирането или изграждането на половин милион достъпни жилища и за подобрени здравни услуги за 30 милиона европейци. Чрез него бе предоставена енергия от възобновяеми източници на 7,4 милиона домакинства и подобрена железопътна и градска инфраструктура за 95-те милиона пътници, които я използват всяка година. Планът е от полза за всички държави членки, особено за тези, които бяха засегнати най-силно от кризата.

Научете повече

УПРАЖНЕНИЕ 17

СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

ЕС подпомага икономическия растеж и създаването на работни места, като привлича капитал от потенциални инвеститори в Съюза. Какво още би могъл да направи ЕС, за да увеличи броя на работните места за младите хора?

Обсъдете в малки групи.

Цифров единен пазар

Интернет и цифровите технологии променят света. Независимо дали гледате филми, пазарувате или учите, най-вероятно за целта ползвате (или бихте могли да ползвате) онлайн инструменти. ЕС продължава да премахва пречките, които не позволяват на гражданите, правителствата и предприятията да използват пълноценно интернет. Решенията варират от прекратяване на блокирането на географски принцип, през премахване на таксите за роуминг на мобилните телефони и преодоляване на липсата на достъп до интернет или на цифрови умения до нови правила за преносимост, така че хората да имат достъп до своите онлайн абонаменти за телевизия, игри и музика, когато пътуват в ЕС по същия начин, както у дома. Таксите за роуминг бяха премахнати през юни 2017 г. и сега хората могат да използват мобилните си устройства, докато пътуват в ЕС, и да плащат същите цени като тези у дома. От 1 април 2018 г. европейците могат да получават достъп — където и да се намират в ЕС — до съдържанието онлайн, за което са абонирани в дома си, а личните им данни са защитени от новия Общ регламент относно защитата на данните, който влезе в сила през месец май.

Въпреки това не всички граждани и предприятия имат достъп до бърз интернет и онлайн възможности. Комисията цели да осигури на гогражданите най-добрата възможна интернет връзка, а инициативата WiFi4EU подкрепя инсталирането на точки за безплатен обществен достъп до безжичен интернет в местни общности в целия ЕС.

Научете повече

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

Географското позициониране е в сърцевината на настоящата цифрова революция. ЕС е инвестирал в собствена глобална навигационна спътникова система, наречена „Галилео“. Тя ще повиши прецизността на географското позициониране десет пъти и ще даде възможност за развитие на нови иновативни услуги, които може да преобразят ежедневието ни, като автономни автомобили и усъвършенствани мрежи за градски транспорт. Спътниковата мрежа „Галилео“ вече наброява 18 спътника в орбита и започна да предлага услугите си на държавните органи, предприятията и гражданите. Като цяло се предвижда мрежата да наброява 24 спътника и да бъде завършена до 2020 г. Нито една отделна европейска държава не би могла да постигне това самостоятелно.

УПРАЖНЕНИЕ 18

БЪДЕЩЕТО НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вие ползвате ли онлайн/цифрови продукти и/или услуги? В малки групи обсъдете личния си опит и обменете идеи за това как виждате бъдещето на интернет и цифровите технологии.

Енергиен съюз и климат

Всеки гражданин на ЕС би трябвало да има достъп до сигурна, устойчива, ценово достъпна и конкурентна енергия, а осигуряването ѝ е едно от най-големите предизвикателства пред европейската енергийна система. Въпреки това обаче, във време, в което световният климат се променя и атмосферата на Земята се затопля, ЕС е най-големият вносител на енергия в света (той внася повече от половината от енергията си), повечето от сградите не са енергийно ефективни, а цените на едро на електроенергията в Европа са с 25 % по-високи от тези в САЩ.

За да се подобри това положение, ЕС определи амбициозни цели за климата и енергията до 2030 г., а именно:

 • намаляване на парниковите газове с 40 %;
 • увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници (вятърна и слънчева енергия и биогорива) до 32 %; и
 • намаляване на енергопотреблението с 32,5 %.

Въпреки това ЕС не може да се справи с изменението на климата самостоятелно. Ето защо ЕС работи също така за насърчаването на решителни действия в световен мащаб в рамките на ООН и други международни форуми. През 2015 г. на състоялата се в Париж конференция на ООН по изменението на климата за пръв път бе постигнато глобално споразумение за борба с изменението на климата. ЕС изигра значителна роля за това. Европа отново изигра водеща роля през декември 2018 г. на Конференция на ООН по изменението на климата в Катовице, Полша, когато беше договорена нова нормативна уредба за прилагане на Парижкото споразумение.

Научете повече

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

21 % от бюджета на ЕС се изразходват за проекти, свързани с климата. Освен това поне 40 % от Европейския фонд за стратегически инвестиции ще бъдат заделени за подпомагане на проекти с компоненти, които допринасят за действията в областта на климата.

УПРАЖНЕНИЕ 19

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Действията в по-малък мащаб също могат да изиграят важна роля за спестяването на енергия. В малки групи обсъдете какво вече правите на вашето равнище, какво още бихте могли да предприемете и какво не сте склонни да направите.

Вътрешен пазар

Единният пазар е едно от най-големите достижения на ЕС. Благодарение на него е възможно по-свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали. Той предлага възможности за специалистите и предприятията, както и по-голям избор и по-ниски цени за потребителите. Единният пазар дава възможност на хората да пътуват, живеят, работят и учат навсякъде, където пожелаят.

Въпреки общия успех на единния пазар неговите предимства не винаги се осъществяват на практика, тъй като правилата не се познават или прилагат или чисто и просто има други пречки.

ЕС реши да завърши изграждането на вътрешния пазар за продукти и услуги и да го превърне в мястото, където предприятията и отраслите могат да растат, а оттам — и да бележат успехи в световната икономика. За да бъде постигната тази цел, Европейската комисия:

 • създава съюз на капиталовите пазари, който ще улесни набирането на средства за малките предприятия и ще направи Европа по-привлекателно място за инвестиране;
 • насърчава работниците да заемат работни места в други държави от ЕС, за да се попълнят свободните работни места и да се отговори на нуждите от специални умения;
 • укрепва социалните аспекти;
 • води борба с отклонението от данъчно облагане и данъчните измами.

Научете повече

УПРАЖНЕНИЕ 20

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ ИЛИ ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ?

„Като осигурява по-свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали, единният пазар спомага за създаване на растеж и работни места.“ Разделете класа на две групи: едната подкрепя това твърдение, а другата го оспорва. След като проведете обсъждане помежду си, всяка група трябва да представи аргументите си пред класа.

Икономически и паричен съюз

Икономическият и паричен съюз представлява съществена стъпка към сближаването на икономиките в ЕС. Той улеснява до голяма степен съвместната работа и стопанска дейност, тъй като икономическите и данъчните политики в целия ЕС са свързани, всеки работи съгласно една обща парична политика и в повечето държави членки се борави с обща валута — еврото.

С настъпването на световната икономическа криза ЕС и неговите тогавашни 28 държави членки предприеха безпрецедентни мерки, за да защитят икономиките си. Тези мерки се оказаха трудни за гражданите и не винаги отчитаха последиците за живота на хората. Сега ЕС иска да използва извлечените поуки и да завърши изграждането на икономическия и паричен съюз, за да способства за подпомагане на хората в неравностойно положение и за създаване на повече работни места. В тази връзка той се стреми да гарантира стабилността на еврото, да укрепи публичните финанси и да даде ново начало на социалния диалог.

Научете повече

УПРАЖНЕНИЕ 21

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СТЪЛБ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА

ЕС също така защитава хората чрез закони за ограничаване на работното време, борба с дискриминацията на работното място, осигуряване на по-безопасни условия на труд и гаранция за получаване на обезщетение при трудови злополуки. С цел осигуряване на нови и по-ефективни права на гражданите Европейският стълб на социалните права отстоява принципите и правата в областта на равните възможности на пазара на труда, справедливите условия на труд и социалната закрила.

Какъв вид социално измерение за Европа бихте подкрепили? Самостоятелно изберете от списъка по-долу трите принципа, които според вас са най-важни за социална Европа, след което обсъдете избора си в малки групи.

Научете повече

 • Образование, обучение и учене през целия живот
 • Равенство между половете
 • Сигурна и гъвкава заетост
 • Информация за условията на работа и защита в случай на уволнение
 • Социален диалог и участие на работниците
 • Баланс между работа и личен живот
 • Минимален доход
 • Здравеопазване
 • Интеграция на хората с увреждания
 • Жилищно настаняване и помощ за бездомните хора

Свободна търговия

Ежедневно ЕС внася и изнася стоки и услуги на стойност стотици милиони евро. Заедно 27-те държави от ЕС са най-голямата икономика в света, най-големият износител и вносител, водещият инвеститор и получател на чуждестранни инвестиции, както и най-големият донор на помощ. Като заявява единна позиция, ЕС има значително по-голяма тежест в международните търговски преговори от която и да е от отделните държави в него. Тези отворени пазари генерират икономически растеж и по-добри работни места за Европа и нейните партньори. Освен това те осигуряват на потребителите в ЕС по-голям избор и покупателна способност и помагат на фирмите да се конкурират в чужбина.

Въпреки това ЕС е дал ясно да се разбере пред своите партньори, че свободната търговия няма да се осъществява на всяка цена. Всяко търговско споразумение, договорено от ЕС от името на държавите членки, трябва да зачита ценностите на ЕС, да бъде прозрачно, разумно и справедливо и да не вреди на гражданите или околната среда. Икономическото и търговско споразумение, сключено между ЕС и Канада през октомври 2016 г., известно с името „CETA“, е добър пример за този напредничав подход заедно със споразуменията за свободна търговия, които ЕС подписа с Япония през 2018 г.

Научете повече

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

През 2016 г. над 36 милиона работни места в ЕС са съществували благодарение на износа от ЕС за държави извън него.

УПРАЖНЕНИЕ 22

СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Днес стоките вече не се произвеждат изцяло на едно място. Вместо това те се сглобяват в поредица от отделни стъпки, осъществявани в обекти по целия свят. В малки групи изберете продукт или услуга, които познавате (може да е например дреха, мобилен телефон или компютър), и обсъдете заедно от какво е изработен продуктът, откъде идват частите му и какви биха могли да бъдат последиците от увеличаването или ограничаването на свободната търговия върху цената му, съставните му части и т.н. Представете размислите си пред останалите от класа.

Научете повече

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

Икономическите отношения между ЕС и САЩ са най-мащабните в света. Заедно двата блока покриват 40 % от световното икономическо производство. Ежедневно между двата блока се търгуват стоки и услуги на стойност около 2 милиарда евро. Европейските предприятия, които изнасят за САЩ, са установени не само в големите градове, но и в малки градове и села в цяла Европа. Щракнете върху картата, за да видите колко дружества във вашата държава/регион понастоящем изнасят за САЩ.

Правосъдие и основни права

ЕС не е само общ пазар на стоки и услуги. Той е също така съюз, който се основава на ценности като човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, правова държава и зачитане на правата на човека. Поради тази причина Европейската комисия предприе действия за подобряване на защитата на основните права в областта на личните данни, споделянето на лична информация и правата на потребителите и полага повече усилия за насърчаване на равенството между половете, за борба с дискриминацията и за премахване на трафика на хора.

Терористичните нападения на европейска територия обаче изправиха държавите в ЕС пред нови и безпрецедентни предизвикателства. Ето защо ЕС се стреми да развие ефективен съюз на сигурност. Поредица от мерки са предприети на равнището на ЕС за справяне с всички аспекти на терористичната заплаха. Това включва предотвратяване на радикализацията, в това число онлайн, криминализиране на пътуването с цел извършване на терористични действия или подкрепа за такива, увеличаване на откриваемостта на терористичните дейности чрез засилване на обмена на информация, справяне с финансирането на тероризма, спиране на достъпа до огнестрелни оръжия и взривни вещества и оказване на подкрепа на страни партньори, по-специално в района на Средиземноморието.

Научете повече

УПРАЖНЕНИЕ 23

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ

Съберете се на малки групи и обсъдете следните въпроси.

Миграция

През 2015 и 2016 г. беше отчетен безпрецедентен приток на бежанци и мигранти в ЕС. Над един милион души пристигнаха в Европейския съюз, повечето от които бягат от войната и насилието в Сирия и други държави, а други пресякоха външните граници на ЕС, за да се присъединят към своите семейства и/или да потърсят по-добър живот.

Нито една държава от ЕС обаче не може или не би трябвало сама да се изправя пред огромния миграционен натиск. Поради тези причини ЕС увеличава усилията си за спасяване на живота на хората, за борба с трафика на хора и сътрудничество с държавите, от които идват мигрантите или чиято територия пресичат по пътя си към друга държава. Още по-съществено е, че ЕС иска да вземе мерки във връзка с първопричините, които принуждават хората да бягат и мигрират: бедността, войните, преследванията, нарушаването на правата на човека и природните бедствия.

ЕС вече направи много за справяне с бежанската криза и продължава да полага усилия за това. Освен че предоставя още финансови средства, той помага за преместване на лицата, търсещи убежище, които вече се намират в Европа, и за презаселване на нуждаещи се лица от съседни държави. Също така, за да предложи безопасен начин на хората да влизат законно в ЕС, той работи за подобряване на сигурността на границите си и за справяне с проблема с контрабандата на хора.

Научете повече

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

През 2017 г. ЕС прие нови правила за външните шенгенски граници с цел да засили проверките на всички лица, включително европейските граждани, в съответните бази данни, за да бъде сигурно, че те не представляват заплаха за обществения ред и вътрешната сигурност. Бе създадена Европейската гранична и брегова охрана с цел осигуряване на силно и споделено управление на външните граници.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

Търсенето на убежище е основно право в ЕС и се дава на бежанците. Държавите в ЕС имат международно задължение да дават убежище по силата на Конвенцията на ООН за статута на бежанците.

Бежанец е лице, което бяга от собствената си държава и не може да се върне там поради основателни опасения от преследване.

Лице, търсещо убежище, е всеки, който твърди, че е бежанец и е подал молба за международна закрила, но чието искане все още не е оценено окончателно.

„Мигрант“ е по-широко понятие от „бежанец“ и се отнася до лицата, които напускат своята държава, за да се установят в друга, обикновено в търсене на по-добър живот.

УПРАЖНЕНИЕ 24

ПОДКРЕПА НА ЕС ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Рязко увеличилият се брой на бежанците и мигрантите, пристигащи в ЕС, оказа натиск върху Европа. ЕС реагира на така създалата се ситуация, като предприе различни мерки.

Първо дайте мнението си за изброените по-долу мерки. След това в малки групи изберете три теми, по които съответните ви мнения се различават най-много, и обсъдете причините за различията.

Напълно подкрепям Частично подкрепям Донякъде съм против Изцяло съм против
1. ЕС организира изпращането на издирвателни и спасителни плавателни съдове в Средиземно море и така спаси хиляди хора от смърт.
2. ЕС създаде приемни центрове в Гърция и Италия и изпрати експерти, които да помагат при идентифицирането и регистрирането на пристигащите.
3. Държавите в ЕС следва да си поделят обработването на молбите за убежище. Хората, които се нуждаят от международна закрила, следва да бъдат прехвърляни от Гърция или Италия в други държави от ЕС.
4. Над 90 % от бежанците и мигрантите са платили на организирани престъпници да ги прекарат през границите на ЕС. Ето защо ЕС засилва борбата с престъпните мрежи и контрабандистите на хора.
5. ЕС съдейства на своите държави членки при връщането на „незаконни“ мигранти в държавата им на произход, ако нямат право да останат в ЕС.
6. ЕС спомага за подобряване на условията на живот на незаконните имигранти в държавите им на произход, за да не бягат от тях.
7. ЕС иска да създаде безопасни и законни начини за влизане в ЕС, които да се използват от лицата, търсещи убежище, за да не се налага да рискуват живота си, като се обръщат към контрабандисти и трафиканти.
8. ЕС подобри контрола по външните си граници.
9. Много от пристигащите в ЕС се нуждаят от основни блага като чиста вода, храна и подслон. ЕС финансира проекти за посрещане на най-неотложните хуманитарни нужди.
10. ЕС предоставя хуманитарна помощ на бежанци и мигранти в държави извън ЕС като Ирак, Йордания, Ливан и Турция.

ЕС в света

ЕС е основен фактор по множество въпроси на външната политика — от преговорите с Иран за намаляване на произвежданото от него количество ядрени материали до справянето с глобалното затопляне. Неговата обща външна политика и политика на сигурност, предназначена за разрешаване на конфликти и насърчаване на международното разбирателство, се основава на дипломацията, а търговията, помощта, сигурността и отбраната изпълняват допълваща роля.

Политическата криза в Украйна и конфликтите в Близкия изток ясно показаха колко е важно ЕС да бъде единен във външните си отношения. Поради това ЕС се стреми да засили външната си политика. Всъщност фактът, че действат заедно, придава на държавите от ЕС далеч по-голям авторитет, отколкото биха имали, ако всяка от тях осъществяваше своите собствени политики.

За ЕС ролята на по-силен участник на световната сцена означава, че той е способен да реагира адекватно на глобалните предизвикателства, да разпространява европейските ценности и да допринася за мира и благоденствието в света.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

В ЕС живеят 6 % от населението на света. Този дял намалява и през 2060 г. ЕС ще представлява едва около 4 %. Въпреки че Европа е сравнително малък континент, тя е икономически значима. Заедно държавите в ЕС съставляват 20 % от световната икономика, което превръща ЕС в една от най-големите икономики в света, сходна по размер с тази на САЩ.

УПРАЖНЕНИЕ 25

ЕС В СВЕТА

Следват няколко примера за дейностите на ЕС по света. Изберете трите от тях, които са най-важни за вас, и обяснете причините за избора си. Сравнете отговорите си с тези на съучениците си.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

През 2018 г. ЕС укрепи позицията си на най-големия донор на хуманитарна помощ в света, предоставяйки над 1 милиард евро. Предоставяната от ЕС хуманитарна помощ по света осигуряваше животоспасяваща подкрепа срещу природни бедствия и причинени от човека конфликти по цялото земно кълбо.

Научете повече

Демократична промяна

Някои смятат, че ЕС е свръхбюрократичен и отдалечен от гражданите си. Същевременно гражданите очакват от ЕС да посреща и да се справя със значими икономически и социални предизвикателства.

ЕС пое ангажимент за истинска демокрация и реформа. Приоритет на Европейската комисия е не само да предлага нови закони само когато са необходими и имат ясна европейска добавена стойност, но и да бъде напълно прозрачна относно работата си. Всички основни текстове в търговските преговори между ЕС и Канада и ЕС и САЩ например са достъпни за широката общественост.

Научете повече


ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …

Членове на обществеността имат възможност да правят коментари по всяко време в процеса на изработване на даден законодателен акт. Комисията подновява ангажимента си да изслушва външни мнения посредством онлайн инструмент, наречен Изразете мнението си.

УПРАЖНЕНИЕ 26

ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОЗИ

Граждански диалози между комисарите и обществеността се провеждат редовно из целия ЕС. Ако нямате възможност да участвате в някоя от тези прояви, защо не организирате собствен граждански диалог в класната стая? Група от трима или четирима ученици, представляващи даден комисар, избира една от десетте теми, представени в настоящата глава. Вкъщи групата разглежда подробно избраната политика, за да може да отговори на въпросите на „гражданите“, в този случай съучениците си, и подготвя петминутно изложение относно тази политика. В класната стая, щом „комисарят“ приключи с краткото си изложение, започва 15-минутна сесия за въпроси и отговори между него и съучениците му, а преподавателят играе ролята на модератор.

ОТГОВОРИ НА УПРАЖНЕНИЯТА