EUROOPAN UNIONI ON SAAVUTTANUT ALKUPERÄISEN TAVOITTEENSA: SE ON TUONUT JÄSENTENSÄ VÄLILLE RAUHAN, JOKA ON KESTÄNYT JO YLI 60 VUOTTA. MIHIN OLEMME NYT SUUNTAAMASSA? TÄSSÄ LUVUSSA KERROMME LISÄÄ SIITÄ, MITEN EU RATKAISEE NYKYISIÄ HAASTEITA.

MINKÄ ASIOIDEN PUOLESTA EU TOIMII?

EU:lla on edessään monenlaisia haasteita, jotka liittyvät muun muassa talouteen, ympäristöön, teknologian kehitykseen ja kansainväliseen tilanteeseen. Monet kansalaiset ovat menettäneet luottamuksensa poliitikkoihin. Myös joitakin Euroopan yhdentymisen saavutuksia, kuten henkilöiden vapaata liikkuvuutta, on alettu kyseenalaistaa.

Tässä haastavassa tilanteessa Ursula von der Leyen – Euroopan komission ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja – esitteli poliittiset suuntaviivansa heinäkuussa 2019. Niissä määritetään EU:lle seuraavat keskeiset painopistealueet:

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Ihmisten hyväksi toimiva talous

Euroopan digitaalinen valmius

Eurooppalaisen elämäntavan edistäminen

Vahvempi EU maailmannäyttämöllä

Uutta vauhtia eurooppalaiselle demokratialle.

Uuden Euroopan komission tehtävänä on kehittää aiempien saavutusten pohjalta uusia konkreettisia aloitteita EU:n tulevaisuuden hyväksi. Tässä luvussa esitellään EU:n toimia keskeisillä politiikan aloilla viiden viime vuoden ajalta. Komission kauden 2019–2024 toimintaohjelmasta kerrotaan tarkemmin seuraavassa EU & MINÄ -julkaisussa.

Lisätietoja

”Vanhempieni sukupolvelle Eurooppa edusti toivoa rauhasta maanosassa, joka oli liian pitkään ollut jakautunut. Minun sukupolvelleni Eurooppa edusti toivoa niin ikään rauhasta mutta myös vauraudesta ja yhtenäisyydestä. Toivo konkretisoitui yhteisen rahan, vapaan liikkuvuuden ja laajentumisen myötä. Lasteni sukupolvelle Eurooppa edustaa ainutlaatuista pyrkimystä.”

URSULA VON DER LEYEN
Euroopan komission puheenjohtaja
Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle 2019–2024

Työllisyys, kasvu ja investoinnit

Eurooppa on elpymässä talous- ja rahoituskriisistä, jota pahempaa ei ollut nähty sitten 1930-luvun. Tämän kriisin seurauksena EU:sta on hävinnyt lukuisia työpaikkoja ja EU:ssa on tehty hyvin vähän investointeja. EU:n ensisijaisena tavoitteena on saada Eurooppa takaisin kasvun tielle ja lisätä työpaikkoja erityisesti nuorille. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan haluta velkaantua uudelleen.

EU perusti vuonna 2015 Euroopan strategisten investointien rahaston. Tämä rahasto käynnistettiin EU:n alustavalla 21 miljardin euron tuella. Sen avulla on houkuteltu julkisia ja yksityisiä sijoittajia, jotka puolestaan tekevät strategisia investointeja niitä eniten kaipaaville aloille. Euroopan investointiohjelman avulla on muun muassa rahoitettu erittäin nopean laajakaistayhteyden avaamista 15 miljoonaan kotitalouteen, remontoitu tai rakennettu puoli miljoonaa edullista kotia ja parannettu 30 miljoonan eurooppalaisen terveydenhuoltopalveluja. Sen ansiosta 7,4 miljoonaa kotitaloutta käyttää uusiutuvia energialähteitä ja 95 miljoonaa matkustajaa hyödyntää aiempaa parempaa raide- ja kaupunki-infrastruktuuria. Hyöty jakautuu kaikille jäsenvaltioille, erityisesti kriisistä pahiten kärsineille.

Lisätietoja

Tehtävä 17

TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN NUORILLE

EU tukee talouskasvua ja työpaikkojen luomista houkuttelemalla pääomaa mahdollisilta EU:n sijoittajilta. Mitä muuta EU voisi tehdä nuorten työpaikkojen lisäämiseksi?

Keskustelkaa asiasta pienryhmissä.

Digitaaliset sisämarkkinat

Internet ja digitaalitekniikka mullistavat maailmaa. Katsellessasi elokuvia, tehdessäsi ostoksia ja opiskellessasi käytät hyvin todennäköisesti (tai voisit käyttää) verkkotyökaluja. EU poistaa edelleen esteitä, joiden takia kansalaiset, hallitukset ja yritykset eivät voi hyödyntää internetiä täysimääräisesti. Ratkaisuja on monenlaisia, kuten maarajoitusten poistaminen, matkapuhelinten verkkovierailumaksujen poistaminen, internetyhteyden tai digitaalisen osaamisen puutteeseen puuttuminen tai uudet siirrettävyyssäännöt, jotta ihmiset voivat käyttää EU:ssa matkustaessaan television, pelien ja musiikkipalvelujen verkkotilauksiaan aivan samalla tavalla kuin kotona. Verkkovierailumaksut poistuivat vuoden 2017 kesäkuussa, joten EU:n alueella matkustaessaan ihmiset voivat käyttää mobiililaitteitaan samaan hintaan kuin kotimaassaan. Eurooppalaiset ovat 1. huhtikuuta 2018 lähtien voineet käyttää kotimaassaan tilaamaansa verkkosisältöä riippumatta siitä, missä päin EU:ta he ovat. Toukokuussa voimaan tullut uusi yleinen tietosuoja-asetus puolestaan suojaa heidän henkilötietojaan. Nopea internet ja verkon tarjoamat mahdollisuudet eivät ole kuitenkaan kaikkien kansalaisten ja yritysten saatavilla. Komission tavoitteena on, että kaikilla kansalaisilla on internetyhteys, ja WiFi4EU-aloitteella tuetaan maksuttomien julkisten langattomien verkkojen perustamista paikallisyhteisöissä eri puolilla EU:ta.

Lisätietoja

TIESITKÖ TÄMÄN?

Maantieteellinen paikannus on nykyisen digitaalisen vallankumouksen ytimessä. EU on investoinut omaan maailmanlaajuiseen satelliittinavigointijärjestelmään, Galileoon. Se kymmenkertaistaa maantieteellisen paikannuksen tarkkuuden ja mahdollistaa sellaisten uusien innovatiivisten palvelujen tarjoamisen, jotka voivat mullistaa elämämme, kuten itseohjautuvat autot ja paremmat kaupunkien liikenneverkot. Galileo-järjestelmään kuuluu nyt 18 kiertoradalla olevaa satelliittia, ja järjestelmä on alkanut tarjota palvelujaan viranomaisille, yrityksille ja kansalaisille. Lopulliseen satelliittikonstellaatioon on tarkoitus kuulua 24 satelliittia, ja sen odotetaan olevan valmis vuonna 2020. Yksikään Euroopan maa ei olisi pystynyt tähän yksin.

Tehtävä 18

DIGITAALINEN TULEVAISUUS

Käytätkö sähköisiä/digitaalisia tuotteita ja/tai palveluja? Keskustelkaa pienryhmissä omista kokemuksistanne ja vaihtakaa ajatuksia siitä, millaisena näette internetin ja digitaalisten teknologioiden tulevaisuuden.

Energiaunioni ja ilmasto

Kaikilla EU:n kansalaisilla on oltava mahdollisuus saada turvallista, kestävää, kohtuuhintaista ja kilpailukykyistä energiaa. Tämä on yksi Euroopan energiajärjestelmän suurimmista haasteista. Maapallon ilmasto muuttuu ja maan ilmakehä lämpenee, mutta EU on yhä maailman suurin energian tuoja (EU tuo yli puolet energiastaan), suurin osa EU:n alueella sijaitsevista rakennuksista ei ole energiatehokkaita ja sähkön tukkuhinnat ovat Euroopassa 25 prosenttia korkeammat kuin Yhdysvalloissa.

Tilanteen parantamiseksi EU on asettanut vuodeksi 2030 seuraavat kunnianhimoiset ilmasto- ja energiatavoitteet:

 • Kasvihuonekaasuja vähennetään 40 prosenttia.
 • Uusiutuvien energiamuotojen (tuuli- ja aurinkoenergia, biopolttoaineet) osuus kasvatetaan 32 prosenttiin.
 • Energian käyttöä vähennetään 32,5 prosenttia.

EU ei voi kuitenkaan yksin ratkaista ilmastonmuutosta. EU pyrkii myös edistämään vahvoja maailmanlaajuisia toimia Yhdistyneiden kansakuntien ja muiden kansainvälisten foorumien avulla. Vuonna 2015 Pariisissa järjestetyssä Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssissa päästiin ensimmäistä kertaa sopuun maailmanlaajuisesta sopimuksesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. EU:lla oli merkittävä rooli sopimuksen aikaansaamisessa. "Eurooppa oli jälleen johtavassa asemassa joulukuussa 2018 järjestetyssä YK:n ilmastokonferenssissa Puolan Katowicessa, missä sovittiin uudesta sääntökirjasta Pariisin sopimuksen täytäntöön panemiseksi."

Lisätietoja

TIESITKÖ TÄMÄN?

EU:n talousarviosta 21 prosenttia käytetään ilmastoon liittyviin hankkeisiin. Lisäksi vähintään 40 prosenttia Euroopan strategisten investointien rahastosta käytetään tukemaan hankkeita, joihin sisältyy ilmastotoimia edistäviä osa-alueita.

Tehtävä 19

ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN

Pienillä toimilla voi olla tärkeä rooli energian säästämisessä. Keskustelkaa pienryhmissä siitä, miten itse säästätte energiaa, mitä voisitte tehdä enemmän ja mitä ette ole valmiita tekemään.

Sisämarkkinat

Sisämarkkinat ovat yksi EU:n suurimmista saavutuksista. Sisämarkkinat mahdollistavat ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääomien vapaan liikkuvuuden. Ne tarjoavat mahdollisuuksia ammatinharjoittajille ja yrityksille sekä enemmän valinnanvaraa ja halvempia hintoja kuluttajille. Sisämarkkinoiden ansiosta ihmiset voivat matkustaa, asua, työskennellä ja opiskella missä haluavat.

Vaikka sisämarkkinat ovat yleisesti ottaen menestystarina, niiden kaikki edut eivät aina toteudu käytännössä, koska sääntöjä ei tunneta tai sovelleta tai koska muut esteet ovat sisämarkkinoiden tiellä.

EU on päättänyt viimeistellä tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinat ja tehdä niistä paikan, jossa yritykset ja toimialat voivat kasvaa ja sen jälkeen menestyä kansainvälisessä taloudessa. Tämän toteuttamiseksi Euroopan komissio

 • luo pääomamarkkinaunionin, joka helpottaa pienyritysten rahoituksensaantia ja tekee Euroopasta houkuttelevamman sijoituskohteen
 • kannustaa työntekijöitä työskentelemään myös muissa EU-maissa, jotta avoimet työpaikat ja erityistaitoja koskevat tarpeet saadaan täytettyä
 • vahvistaa sosiaalisia näkökohtia
 • torjuu veronkiertoa ja veropetoksia.

Lisätietoja

Tehtävä 20

VAPAA LIIKKUVUUS VAI PROTEKTIONISMI?

”Mahdollistamalla ihmisten, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaan liikkuvuuden sisämarkkinat auttavat luomaan kasvua ja työpaikkoja.” Jakakaa luokka kahteen ryhmään, joista toinen ryhmä kannattaa tätä toteamusta ja toinen ryhmä vastustaa sitä. Kun asiasta on keskusteltu ryhmissä, kumpikin ryhmä esittelee perustelunsa koko luokalle.

Talous- ja rahaliitto

Talous- ja rahaliitto on iso askel kohti EU-talouksien tiiviimpää lähentymistä. Sen ansiosta keskinäinen työskentely ja kaupankäynti on paljon helpompaa, koska talous- ja veropolitiikat ovat yhteydessä toisiinsa koko EU:ssa, kaikki toimivat saman rahapolitiikan mukaisesti ja suurimmassa osassa jäsenvaltioita on käytössä yhteinen valuutta eli euro.

Kun maailmanlaajuinen talouskriisi iski, EU ja sen silloiset 28 jäsenvaltiota ryhtyivät ennennäkemättömiin toimenpiteisiin talouksiensa suojelemiseksi. Nämä toimenpiteet osoittautuivat vaikeiksi kansalaisille, eikä niissä otettu aina huomioon toimenpiteiden vaikutuksia ihmisten elämään. EU haluaa nyt ottaa oppia aikaisemmista kokemuksista ja viimeistellä talous- ja rahaliiton, jotta voidaan tukea epäsuotuisassa asemassa olevia ihmisiä ja luoda lisää työpaikkoja. Toimimalla näin EU pyrkii varmistamaan euron vakauden, vahvistamaan julkista taloutta ja käynnistämään uudelleen sosiaalisen vuoropuhelun.

Lisätietoja

Tehtävä 21

EUROOPAN SOSIAALISTEN OIKEUKSIEN PILARI

Uusien ja tehokkaammin vaikuttavien oikeuksien antamiseksi kansalaisille vahvistetaan sosiaalisten oikeuksien pilarissa periaatteet ja oikeudet, jotka koskevat yhtäläisiä mahdollisuuksia työmarkkinoilla, oikeudenmukaisia työoloja ja sosiaalista suojelua.

Minkälaista Euroopan sosiaalista ulottuvuutta sinä kannattaisit? Valitkaa itsenäisesti alla olevasta luettelosta kolme periaatetta, jotka ovat mielestänne tärkeimpiä sosiaaliselle Euroopalle, ja keskustelkaa sen jälkeen valinnoista pienryhmissä.

Lisätietoja

 • Koulutus ja elinikäinen oppiminen
 • Sukupuolten tasa-arvo
 • Varma ja sopeutuva työllisyys
 • Tiedot työehdoista ja irtisanotuille annettava suoja
 • Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työntekijöiden osallistuminen
 • Työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
 • Vähimmäistoimeentulo
 • Terveydenhuolto
 • Vammaisten osallistaminen
 • Sosiaalinen asuntotuotanto ja kodittomille annettava asumisapu

Vapaakauppa

EU tuo ja vie joka päivä tavaroita ja palveluja satojen miljoonien eurojen arvosta. EU:n 27 jäsenvaltiota muodostavat yhdessä maailman suurimman talouden, suurimman viejän ja tuojan, johtavan sijoittajan ja ulkomaisten investointien vastaanottajan sekä suurimman avunantajan. Puhuessaan yhdellä äänellä EU:lla on kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa paljon enemmän valtaa kuin yhdelläkään sen jäsenvaltioista olisi yksin. Nämä avoimet markkinat auttavat EU:ta ja sen kumppaneita luomaan talouskasvua ja parempia työpaikkoja. Avoimet markkinat tarjoavat myös EU:n kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja ostovoimaa sekä auttavat yrityksiä kilpailemaan ulkomailla.

EU on kuitenkin tehnyt selväksi kumppaneilleen, että vapaakauppaa ei käydä hinnalla millä hyvänsä. Kaikkien kauppasopimusten, jotka EU on neuvotellut jäsenvaltioidensa nimissä, on kunnioitettava EU:n arvoja, oltava läpinäkyviä, kohtuullisia ja oikeudenmukaisia, eivätkä ne saa olla haitallisia kansalaisille tai ympäristölle. EU:n ja Kanadan välillä lokakuussa 2016 allekirjoitettu talous- ja kauppasopimus, joka tunnetaan yleisesti CETA-sopimuksena, on hyvä esimerkki tästä edistyksellisestä lähestymistavasta, kuten ovat myös vapaakauppasopimukset, jotka EU allekirjoitti heinäkuussa 2018 Japanin kanssa.

Lisätietoja

TIESITKÖ TÄMÄN?

Vuonna 2018 EU:ssa oli yli 36 miljoonaa työpaikkaa, jotka liittyivät EU:n vientiin EU:n ulkopuolisiin maihin.

Tehtävä 22

VAPAAKAUPPA JA GLOBALISAATIO

Nykypäivänä tuotteita ei enää valmisteta alusta loppuun samassa paikassa. Sen sijaan ne kootaan eri vaiheissa eri puolilla maailmaa. Valitkaa pienryhmissä jokin teille tuttu tuote tai palvelu (esimerkiksi vaatekappale, matkapuhelin tai tietokone) ja keskustelkaa yhdessä siitä, mistä se on valmistettu, mistä sen osat ovat peräisin ja mitä seurauksia vapaakaupan lisäämisellä tai rajoittamisella voisi olla kyseisen tuotteen tai palvelun hinnalle, mistä tuote tai palvelu on tehty jne. Kertokaa ajatuksistanne muulle luokalle.

Lisätietoja

TIESITKÖ TÄMÄN?

EU:n ja Yhdysvaltojen väliset taloudelliset suhteet ovat maailman merkittävimmät. Nämä kaksi aluetta muodostivat vuonna 2018 yhdessä 46 prosenttia maailman taloustuotannosta. Tavaroilla ja palveluilla käydään päivittäin kauppaa noin kahden miljardin euron arvosta. Yhdysvaltoihin vientiä harjoittavat eurooppalaiset yritykset toimivat suurten kaupunkien lisäksi myös pienemmissä kaupungeissa ja kylissä eri puolilla Eurooppaa. Napsauttamalla seuraavasta linkistä aukeavaa karttaa näet, kuinka moni kotimaasi/alueesi yritys harjoittaa tällä hetkellä vientiä Yhdysvaltoihin: europa.eu/!Nh93vR

Oikeudenkäyttö ja perusoikeudet

EU ei ole pelkästään tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoista muodostunut unioni. Se on myös unioni, joka perustuu yhteisiin arvoihin, joita ovat ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo ja oikeusvaltioperiaate. Komissio on siksi pyrkinyt parantamaan perusoikeuksien suojaa tietosuojan, henkilötietojen jakamisen ja kuluttajan oikeuksien aloilla sekä tehostanut toimiaan sukupuolten tasa-arvon parantamiseksi, syrjinnän torjumiseksi ja ihmiskaupan lopettamiseksi.

Euroopassa tehdyt terroristi-iskut ovat kuitenkin aiheuttaneet EU-maille uusia ja ennennäkemättömiä haasteita. Siksi EU pyrkii luomaan tehokkaan turvallisuusunionin. EU on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin terroristiuhan kaikkien osa-alueiden käsittelemiseksi. Niihin kuuluvat radikalisoitumisen torjunta – myös verkossa –, terrorismia tai sen tukemista varten tapahtuvan matkustamisen säätäminen rikokseksi, terrorismin havaitsemisen tehostaminen lisäämällä tietojen vaihtoa, terrorismin rahoituksen estäminen, tuliaseiden ja räjähteiden saannin katkaiseminen sekä erityisesti Välimeren ympärillä sijaitsevien kumppanimaiden tukeminen.

Lisätietoja

Tehtävä 23

EUROOPPALAISET ARVOT

Muodostakaa pienryhmiä ja keskustelkaa seuraavista aiheista.

Muuttoliike

Vuosina 2015 ja 2016 Euroopan unionin alueelle tuli ennenäkemättömän suuri määrä pakolaisia ja maahantulijoita. Euroopan unioniin saapui yli miljoona ihmistä. Suurin osa heistä pakeni sotaa ja terrorismia Syyriasta ja muista maista, kun taas muut saapuivat EU:n ulkorajojen yli ollakseen jälleen yhdessä perheenjäsentensä kanssa ja/tai etsiäkseen parempaa elämää.

Yksittäiset EU-maat eivät voi kuitenkaan selviytyä eikä niiden pidä selviytyä yksin valtavasta muuttopaineesta. Näistä syistä EU lisää ponnistelujaan ihmishenkien pelastamiseksi, ihmiskaupan torjumiseksi ja yhteistyön tekemiseksi niiden maiden kanssa, joista maahanmuuttajat ovat peräisin tai joiden kautta he kulkevat matkallaan toiseen maahan. EU haluaa myös puuttua perimmäisiin syihin, jotka saavat ihmiset pakenemaan ja jättämään kotiseutunsa: köyhyyteen, sotiin, vainoon, ihmisoikeusloukkauksiin ja luonnonkatastrofeihin.

EU on jo tehnyt paljon pakolaiskriisin ratkaisemiseksi ja jatkaa yhä ponnistelujaan sen puolesta. Sen lisäksi, että EU tarjoaa lisää varoja, se auttaa myös siirtämään Euroopassa jo olevia turvapaikanhakijoita ja sijoittamaan uudelleen apua tarvitsevia ihmisiä naapurimaista. Lisäksi EU pyrkii parantamaan turvallisuutta rajoillaan ja torjumaan ihmisten salakuljetusta, jotta se voisi tarjota ihmisille turvallisia tapoja saapua EU:hun laillisesti.

Lisätietoja

TIESITKÖ TÄMÄN?

EU hyväksyi vuonna 2017 Schengen-alueen ulkorajoja koskevat uudet säännöt lujittaakseen asiaankuuluvien tietokantojen käyttöön perustuvia henkilötarkastuksia, jotka koskevat myös EU:n kansalaisia, ja varmistaakseen, ettei tulijoista aiheudu uhkaa sisäiselle turvallisuudelle ja yleiselle järjestykselle. Eurooppalainen raja- ja merivartiosto perustettiin varmistamaan vahva yhteinen ulkorajavalvonta.

TIESITKÖ TÄMÄN?

Turvapaikan hakeminen on EU:ssa perusoikeus. Turvapaikka myönnetään pakolaisille. EU-mailla on kansainvälinen velvollisuus myöntää turvapaikka Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen nojalla.

Pakolainen on henkilö, joka pakenee kotimaastaan eikä voi palata sinne sen vuoksi, että hänellä on perusteltu pelko joutua vainotuksi.

Turvapaikanhakija on henkilö, joka sanoo olevansa pakolainen ja joka on jättänyt kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen mutta jonka hakemusta ei ole vielä lopullisesti arvioitu.

Maahanmuuttaja on pakolaista laajempi termi, jolla viitataan henkilöön, joka on lähtenyt kotimaastaan asettuakseen asumaan johonkin toiseen maahan tavallisesti paremman elämän toivossa.

Tehtävä 24

EU:N TUKI PAKOLAISILLE JA MAAHANMUUTTAJILLE

EU:hun saapuvien pakolaisten ja maahanmuuttajien määrän kasvu on aiheuttanut paineita Euroopassa. EU on vastannut tähän tilanteeseen ryhtymällä erilaisiin toimenpiteisiin.

Kerro ensiksi, mitä mieltä olet alla luetelluista toimenpiteistä. Valitkaa toiseksi pienryhmissä kolme aihetta, joista näkemyksenne poikkeavat eniten, ja keskustelkaa näkemyserojen taustalla olevista syistä.

Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä
1 EU on järjestänyt Välimerelle etsintä- ja pelastustoimia suorittavia aluksia, joiden avulla on pelastettu tuhansia ihmishenkiä.
2 EU on perustanut Kreikkaan ja Italiaan vastaanottokeskuksia ja lähettänyt asiantuntijoita auttamaan maahantulijoiden tunnistamisessa ja rekisteröimisessä.
3 EU-maiden olisi jaettava turvapaikkahakemusten käsittelyvastuu. Kansainvälistä suojelua tarvitsevat ihmiset olisi siirrettävä Kreikasta tai Italiasta muihin EU-maihin.
4 Lähes 90 prosenttia pakolaisista ja maahanmuuttajista on maksanut järjestäytyneille rikollisille päästäkseen EU:n rajojen sisälle. Sen vuoksi EU on lisännyt ponnistelujaan rikollisverkostojen ja ihmisten salakuljettajien torjumiseksi.
5 EU tukee EU-maita laittomien muuttajien palauttamiseksi kotimaihinsa, jos heillä ei ole oikeutta oleskella EU:ssa.
6 EU auttaa parantamaan laittomien maahanmuuttajien elinolosuhteita heidän alkuperämaissaan, jotta heidän ei tarvitse paeta näistä maista.
7 EU haluaa luoda turvapaikanhakijoille turvallisia ja laillisia keinoja saapua EU:hun, jotta heidän ei tarvitse vaarantaa henkeään kääntymällä salakuljettajien puoleen.
8 EU on tehostanut ulkorajojensa valvontaa.
9 Monet EU:hun saapuvat ihmiset ovat vailla elämisen perusedellytyksiä, kuten puhdasta vettä, ruokaa ja suojaa. EU rahoittaa hankkeita, joilla pyritään vastaamaan kiireellisimpiin humanitaarisiin tarpeisiin.
10 EU antaa humanitaarista apua pakolaisille ja maahanmuuttajille EU:n ulkopuolisissa maissa, kuten Irakissa, Jordaniassa, Libanonissa ja Turkissa.

EU:n rooli maailmassa

EU on keskeinen toimija monissa ulkopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, joita ovat esimerkiksi neuvottelut Iranin kanssa sen tuottamien ydinmateriaalien määrän vähentämiseksi ja ilmaston lämpenemisen torjunta. EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on ratkaista konflikteja ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä diplomatian keinoin. Usein hyödynnetään myös kaupankäyntiä, avustuksia sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.

Ukrainan poliittinen kriisi ja Lähi-idän levottomuudet ovat tehneet selväksi sen, miten tärkeää on, että EU on ulkoisesti yhtenäinen. Näistä syistä EU pyrkii vahvistamaan ulkopolitiikkaansa. Yhdessä toimiminen antaa EU-maille paljon enemmän painoarvoa kuin niillä olisi, jos kukin toteuttaisi omaa politiikkaansa.

EU:lle sen asema vahvempana maailmanlaajuisena toimijana tarkoittaa sitä, että EU kykenee vastaamaan tehokkaasti maailmanlaajuisiin haasteisiin ja edistämään EU:n arvoja, rauhaa ja vaurautta koko maailmassa.

TIESITKÖ TÄMÄN?

EU:ssa asuu kuusi prosenttia maailman väestöstä. EU:n osuus maailman väestöstä laskee siten, että vuonna 2060 osuus on enää neljä prosenttia. Vaikka Eurooppa on suhteellisen pieni maanosa, se on taloudellisesti merkittävä. Yhdessä EU-maat muodostavat 20 prosenttia maailman taloudesta, minkä ansiosta EU on yksi maailman suurimmista talouksista ja vastaa kooltaan Yhdysvaltojen taloutta.

Tehtävä 25

EU:N ROOLI MAAILMASSA

Seuraavaksi esittelemme joitakin esimerkkejä siitä, mitä EU tekee maailman hyväksi. Valitse niistä kolme sinulle tärkeintä ja perustele syyt valinnoillesi. Vertailkaa vastauksia luokkatovereidenne kanssa.

TIESITKÖ TÄMÄN?

Vuonna 2018 EU vakiinnutti asemansa maailman suurimpana humanitaarisen avun antajana: sen antaman avun määrä oli yli miljardi euroa. EU:n maailmanlaajuisella humanitaarisella avulla annettiin elintärkeää tukea luonnonkatastrofeista ja ihmisen aiheuttamista konflikteista kärsiville ympäri maailman.

Lisätietoja

Demokraattinen muutos

Jotkut pitävät EU:ta liian byrokraattisena ja kansalaisista etäällä olevana toimijana. Samaan aikaan kansalaiset odottavat, että EU ratkaisisi ja hoitaisi merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia haasteita.

EU on sitoutunut todelliseen demokratiaan ja uudistuksiin. Euroopan komissio on asettanut painopisteekseen ehdottaa uusia lakeja vain silloin, kun ne ovat tarpeen ja tarjoavat selvästi eurooppalaista lisäarvoa, sekä olla täysin avoin toiminnastaan. Esimerkiksi kaikki EU:n ja Kanadan sekä EU:n ja Yhdysvaltojen välisiin kauppaneuvotteluihin liittyvät keskeiset tekstit ovat yleisön saatavilla.

Lisätietoja


TIESITKÖ TÄMÄN?

Yleisöllä on mahdollisuus esittää huomautuksia milloin tahansa lainsäädäntöprosessin aikana. Komissio on uudistamassa sitoumustaan kuunnella ulkopuolisia näkemyksiä verkossa toimivan ”Kerro mielipiteesi” -työkalun avulla

Tehtävä 26

KANSALAISKUULEMISET

Komission jäsenten ja yleisön välisiä kansalaiskuulemisia järjestetään päivittäin kaikkialla EU:ssa (europa.eu/!HX76fG). Jos et voi ottaa osaa johonkin näistä tapahtumista, voit järjestää kansalaiskuulemisen omassa luokassasi seuraavasti: Kolmen tai neljän oppilaan ryhmä edustaa komission jäsentä ja valitsee yhden tässä luvussa esitellystä 10 aiheesta. Ryhmä tarkastelee valitun politiikan yksityiskohtia kotonaan pystyäkseen vastaamaan kansalaisten (luokkatovereidensa) kysymyksiin, ja valmistelee viiden minuutin lausunnon tästä politiikasta. Kun komission jäsen on esitellyt lyhyen lausuntonsa luokalle, seuraa opettajan johdolla tapahtuva 15 minuuttia kestävä kysymysten ja vastausten vaihto komission jäsenen ja luokkatovereiden kesken.

VASTAUKSET TEHTÄVIIN