EVROPSKA UNIJA JE DOSEGLA SVOJ PRVOTNI NAMEN: MED SVOJIMI ČLANICAMI JE VZPOSTAVILA MIR, KI TRAJA ŽE VEČ KOT ŠESTDESET LET. KATERI PA SO PRIHODNJI CILJI? V TEM POGLAVJU JE PODROBNEJE OPISANO, KAKO EU OBRAVNAVA DANAŠNJE IZZIVE.

KAJ JE NA DNEVNEM REDU EU?

EU se trenutno sooča z različnimi izzivi, od gospodarskih do okoljskih in od tehnoloških do mednarodnih, če jih naštejemo le nekaj. Veliko državljanov je izgubilo zaupanje v politike. Pojavljajo se dvomi v zvezi z nekaterimi dosežki evropskega povezovanja, kot je prosto gibanje oseb.

Ob upoštevanju teh izzivov je Ursula von der Leyen, prva ženska, ki je bila izvoljena za predsednico Evropske komisije, julija 2019 predstavila svoje politične smernice. Te vsebujejo šest ključnih ciljev za Evropo:

evropski zeleni dogovor,

gospodarstvo v službi ljudi,

Evropa, pripravljena na digitalno dobo,

spodbujanje evropskega načina življenja,

močnejša Evropa v svetu,

nova spodbuda za evropsko demokracijo.

Komisija Ursule von der Leyen je mandat nastopila 1. novembra 2019 in bo gradila na preteklih dosežkih, hkrati pa bo oblikovala lastne konkretne predloge politik za prihodnost Evrope. V tem poglavju so predstavljena glavna področja politik, ki jih je EU izvajala v zadnjih petih letih. V naslednji izdaji EU IN JAZ bo na voljo več informacij o agendi Komisije za EU za obdobje 2019–2024.

Več informacij je na voljo tej povezavi

„Za generacijo mojih staršev je Evropa pomenila stremljenje po miru na celini, ki je bila že predolgo razdvojena.

Za mojo generacijo pa je bila Evropa stremljenje po miru, blaginji in enotnosti, ki smo jih uresničili z uvedbo enotne valute, prostega gibanja in širitve.

Za generacijo mojih otrok pomeni Evropa edinstveno stremljenje.“

URSULA VON DER LEYEN
Predsednica Evropske komisije
Politične usmeritve prihodnje Evropske komisije za obdobje 2019–2024

Delovna mesta, rast in naložbe

Evropa okreva po najhujši gospodarski in finančni krizi od tridesetih let 20. stoletja. Zaradi te krize je bilo v EU izgubljenih veliko delovnih mest in izvedenih zelo malo naložb. Najpomembnejša prednostna naloga EU je brez ustvarjanja novih dolgov spet spodbuditi rast Evrope in povečati število delovnih mest, zlasti za mlade.

EU je leta 2015 ustanovila Evropski sklad za strateške naložbe. Ta sklad, ki ga je EU ob ustanovitvi podprla z 21 milijardami evrov, privablja javne in zasebne vlagatelje, ki bodo strateško vlagali, kjer bodo naložbe najbolj potrebne. Naložbeni načrt je vse od začetka pripomogel k financiranju uvedbe hitrega širokopasovnega interneta za 15 milijonov gospodinjstev, obnovi ali izgradnji pol milijona cenovno dostopnih stanovanj in izboljšanju zdravstvenih storitev za 30 milijonov Evropejcev. Poleg tega je pomagal oskrbeti 7,4 milijona gospodinjstev z energijo iz obnovljivih virov ter zagotovil boljšo železniško in mestno infrastrukturo za 95 milijonov potnikov, ki jo uporabljajo vsako leto. Koristi imajo vse države članice, še posebej tiste, ki jih je kriza najbolj prizadela.

Več informacij je na voljo tej povezavi

Naloga 17

USTVARJAMO DELOVNA MESTA ZA MLADE

EU prispeva h gospodarski rasti in ustvarjanju novih delovnih mest, tako da privablja kapital morebitnih vlagateljev EU. Kaj še bi lahko naredila, da bi povečala število delovnih mest za mlade?

Razpravljajte o tem v manjših skupinah.

Enotni digitalni trg

Internet in digitalne tehnologije spreminjajo svet. Ko gledate filme, nakupujete ali se učite, pri tem verjetno uporabljate (ali bi lahko uporabljali) spletna orodja.

EU še naprej odstranjuje ovire, ki državljankam in državljanom, vladam in podjetjem preprečujejo, da bi v celoti izkoristili internet. Rešitve segajo od odprave „geografskega blokiranja“, ukinitve stroškov mobilnega gostovanja in odpravljanja pomanjkanja dostopa do interneta ali digitalnih spretnosti do novih pravil o prenosljivosti, da lahko ljudje med potovanjem po EU dostopajo do svojih spletnih naročnin za televizijo, igre in glasbo na enak način kot doma.

Junija 2017 so bili odpravljeni stroški mobilnega gostovanja, da lahko ljudje med potovanjem po EU uporabljajo svoje mobilne naprave po enakih cenah kot doma. Evropejci imajo od 1. aprila 2018 dostop do spletnih vsebin, na katere se naročijo doma, ne glede na to, kje v EU so, njihovi osebni podatki pa so zaščiteni z novo splošno uredbo o varstvu podatkov, ki je začela veljati maja.

Vendar pa dostopa do hitrega interneta in spletnih priložnosti nimajo vsi državljani in podjetja. Komisija želi državljankam in državljanom zagotoviti najboljšo možno internetno povezavo, pobuda WiFi4EU pa podpira namestitev brezplačnih javnih dostopnih točk Wi-Fi v lokalnih skupnostih po vsej EU.

Več informacij je na voljo tej povezavi

STE VEDELI?

Geolokacija je v središču sedanje digitalne revolucije. EU je investirala v lasten globalni satelitski navigacijski sistem, imenovan Galileo. Sistem bo desetkratno izboljšal natančnost geolokacije in omogočil nove inovativne storitve, ki bi lahko spremenile naše vsakdanje življenje (npr. avtonomni avtomobili in izboljšana mestna prometna omrežja). Konstelacija sistema Galileo zdaj vključuje 18 satelitov v orbiti ter je začela ponujati storitve javnim organom, podjetjem in državljanom. Pričakuje se, da bo celotna konstelacija imela 24 satelitov, končana pa naj bi bila do leta 2020. Nobena evropska država tega ne bi zmogla sama.

Naloga 18

PRIHODNOST DIGITALNIH IZDELKOV IN STORITEV

Ali uporabljate spletne/digitalne izdelke in storitve? V majhnih skupinah razpravljajte o svojih izkušnjah ter si izmenjajte zamisli o prihodnosti interneta in digitalnih tehnologi.

Energetska unija in podnebje

Vsak državljan EU bi moral imeti dostop do varne, trajnostne, cenovno dostopne in konkurenčne energije. Zagotovitev tega je eden največjih izzivov evropskega energetskega sistema. Svetovno podnebje se spreminja, zemeljsko ozračje se segreva, EU pa je največja uvoznica energije na svetu (uvozi več kot polovico energije, ki jo porabi), večina stavb v EU je energijsko neučinkovitih in veleprodajne cene električne energije v Evropi so za 25 % višje kot v Združenih državah Amerike.

Da bi EU izboljšala razmere, si je na področju podnebja in energije za leto 2030 zastavila ambiciozne cilje, in sicer:

 • 40-odstotno zmanjšanje toplogrednih plinov,
 • povečanje deleža energije iz obnovljivih virov (veter, sonce in biogoriva) na 32 odstotkov ter
 • 32,5-odstotno zmanjšanje porabe energije.

Vendar se EU ne more sama spopasti s podnebnimi spremembami. Prek Združenih narodov in drugih mednarodnih forumov si prizadeva tudi za spodbujanje odločnega ukrepanja na svetovni ravni. Na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah v Parizu leta 2015 je bil prvič sklenjen svetovni sporazum o boju proti podnebnim spremembam. Pri tem je imela EU pomembno vlogo. Evropa je znova prevzela vodilno vlogo na podnebni konferenci Združenih narodov decembra 2018 v Katovicah na Poljskem, ko je bil dosežen dogovor o novih pravilih za izvajanje Pariškega sporazuma.

Več informacij je na voljo tej povezavi

STE VEDELI?

21 % proračunskih sredstev EU je namenjenih s podnebjem povezanim projektom. Poleg tega Evropski sklad za strateške naložbe vsaj 40 % svojih sredstev nameni podpori projektom, ki posredno prispevajo k podnebnim ukrepom.

Naloga 19

VARČUJEMO Z ENERGIJO

Tudi majhni ukrepi imajo lahko pomembno vlogo pri varčevanju z energijo. V majhnih skupinah razpravljajte o tem, kako k temu že prispevate, kaj še bi lahko naredili in česa niste pripravljeni narediti.

Notranji trg

Enotni trg je eden največjih dosežkov EU. Omogoča prosto gibanje ljudi ter prost pretok blaga, storitev in kapitala. Strokovnjakom in podjetjem ponuja poslovne priložnosti, potrošnikom pa večjo ponudbo in nižje cene. Ljudje lahko potujejo, živijo, delajo in študirajo, kjer koli želijo.

Čeprav so rezultati enotnega trga na splošno pozitivni, pa njegove koristi niso vedno izkoriščene, bodisi zaradi nepoznavanja ali neupoštevanja pravil bodisi zaradi drugih razlogov.

EU se je odločila dokončno vzpostaviti notranji trg za proizvode in storitve, da bi podjetjem in industriji zagotovila okolje, v katerem lahko rastejo in potem uspejo v svetovnem gospodarstvu. V ta namen Evropska komisija:

 • ustanavlja „unijo kapitalskih trgov“, ki bo malim podjetjem olajšala zbiranje sredstev in Evropo naredila bolj privlačno za naložbe,
 • spodbuja delavce, da sprejmejo zaposlitev v drugih državah EU ter tako zapolnijo prosta mesta in pokrijejo potrebe po posebnih znanjih in spretnostih,
 • krepi socialne vidike,
 • se bori proti davčnim utajam in davčnim goljufijam.

Več informacij je na voljo tej povezavi

Naloga 20

PROSTI PRETOK STORITEV ALI PROTEKCIONIZEM?

„Enotni trg z omogočanjem prostega gibanja ljudi ter prostega pretoka blaga, storitev in kapitala prispeva k zagotavljanju rasti in ustvarjanju novih delovnih mest.“

Razdelite razred v dve skupini, pri čemer naj prva skupina to trditev zagovarja, druga pa jo izpodbija. O tem najprej razpravljajte v skupini, potem pa naj vsaka skupina predstavi svoje argumente celotnemu razredu.

Ekonomska in monetarna unija

Ekonomska in monetarna unija pomeni pomemben korak k zbliževanju gospodarstev EU. Občutno je olajšala skupno delo in poslovanje, saj so ekonomske in davčne politike v EU povezane, vsi poslujejo v skladu z eno, skupno monetarno politiko in v večini držav članic se uporablja skupna valuta, tj. evro.

EU je s svojimi tedaj 28 državami članicami ob začetku gospodarske krize za zaščito gospodarstev sprejela povsem nove ukrepe. Izkazalo se je, da ti državljanom povzročajo težave in da njihov vpliv na vsakodnevno življenje ni bil vedno dovolj upoštevan. Danes želi EU na podlagi pridobljenih izkušenj dokončati ekonomsko in monetarno unijo, da bi pomagala prikrajšanim in ustvarila več delovnih mest. S tem namerava zagotoviti stabilnost evra, okrepiti javne finance in znova začeti socialni dialog.

Več informacij je na voljo tej povezavi

Naloga 21

EVROPSKI STEBER SOCIALNIH PRAVIC

EU ljudi ščiti tudi z zakonodajo za omejevanje delovnega časa, odpravljanje diskriminacije na delovnem mestu, doseganje varnejših delovnih pogojev in zagotavljanje nadomestila za poškodbe pri delu. Da bi državljani in državljanke imeli nove in učinkovitejše pravice, evropski steber socialnih pravic zagotavlja načela in pravice s področja enakih možnosti na trgu dela, poštenih delovnih pogojev in socialne zaščite.

Kakšno socialno razsežnost za Evropo bi podprli? Vsak naj na spodnjem seznamu izbere tri načela, ki se mu zdijo pri oblikovanju socialne Evrope najbolj pomembna, potem pa o tem razpravljajte v majhnih skupinah.

Več informacij je na voljo tej povezavi

 • Izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje
 • Enakost spolov
 • Varna in prilagodljiva zaposlitev
 • Informacije o pogojih za zaposlitev in zaščiti v primeru odpustitve
 • Socialni dialog in udeležba delavcev
 • Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 • Minimalni dohodek
 • Zdravstveno varstvo
 • Vključevanje invalidov
 • Stanovanja in pomoč za brezdomce

Prosta trgovina

EU vsak dan uvozi in izvozi blago in storitve v vrednosti več sto milijonov evrov. 27 držav EU skupaj sestavlja največje gospodarstvo na svetu, največjega izvoznika in uvoznika, vodilnega vlagatelja in prejemnika tujih naložb ter največjega donatorja pomoči. Ker imajo države članice enoten glas, je EU veliko pomembnejša v mednarodnih trgovinskih pogajanjih, kot bi bila vsaka posebej. Ti odprti trgi ustvarjajo gospodarsko rast ter boljša delovna mesta za Evropo in njene partnerje. Poleg tega zagotavljajo potrošnikom EU večjo izbiro in kupno moč, podjetjem pa omogočajo konkuriranje v tujini.

Vendar je EU svojim partnerjem pojasnila, da proste trgovine ne bo zagotavljala za vsako ceno. Vsak trgovinski sporazum, ki ga EU sklene v imenu držav EU, mora spoštovati vrednote EU, biti mora pregleden, smiseln in pravičen ter ne sme škodovati državljanom ali okolju. Dober primer tega naprednega pristopa so gospodarski in trgovinski sporazum, ki sta ga EU in Kanada podpisali oktobra 2016 (splošno znan kot CETA), in sporazumi o prosti trgovini, ki sta jih EU in Japonska podpisali julija 2018.

Več informacij je na voljo tej povezavi

STE VEDELI?

V letu 2018 je izvoz EU v države zunaj EU podpiral več kot 36 milijonov delovnih mest v EU.

Naloga 22

PROSTO TRGOVANJE IN GLOBALIZACIJA

Danes celoten proizvodni cikel za posamezni proizvod ne poteka več na enem mestu, ampak je ta sestavljen v več posameznih korakih v različnih krajih po vsem svetu. V majhnih skupinah izberite storitev ali proizvod, ki ga poznate (npr. oblačilo, mobilni telefon ali računalnik), ter razpravljajte o tem, iz česa je narejen, od kod prihajajo njegove sestavine in kako bi povečanje ali omejitev proste trgovine lahko vplivala na njegovo ceno, sestavine itd. Svoja mnenja predstavite sošolcem.

Več informacij je na voljo tej povezavi

STE VEDELI?

Gospodarski odnos med EU in Združenimi državami Amerike je najintenzivnejši na svetu. Obe gospodarstvi skupaj sta 2018 zajemali okoli 46 % svetovne gospodarske proizvodnje. Dnevna trgovina z blagom in storitvami med njima je vredna približno 2 milijardi evrov. Evropska podjetja, ki izvažajo v Združene države Amerike, nimajo sedeža samo v mestih, ampak tudi v manjših krajih in vaseh po Evropi.

S klikom na zemljevid lahko preverite, koliko podjetij v vaši državi ali regiji trenutno izvaža v Združene države Amerike.

Pravosodje in temeljne pravice

Evropska unija ni zgolj skupni trg za blago in storitve, ampak tudi zveza, ki temelji na vrednotah človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic. Zato je Evropska komisija sprejela ukrepe za izboljšanje varstva temeljnih pravic na področju varstva podatkov, izmenjave osebnih podatkov in pravic potrošnikov ter okrepila prizadevanja za spodbujanje enakosti spolov, boj proti diskriminaciji in izkoreninjenje trgovine z ljudmi.

Vendar se države EU zaradi terorističnih napadov na evropskih tleh danes soočajo s povsem novimi izzivi. EU si zato prizadeva za razvoj učinkovite varnostne unije. Na ravni EU so bili sprejeti številni ukrepi za obravnavo vseh vidikov teroristične grožnje, med drugim: ukrepi za preprečevanje radikalizacije, tudi na spletu; kaznivost potovanja z namenom udeležbe pri terorističnem napadu ali podpore terorizma; izboljšanje odkrivanja terorizma s povečanjem izmenjave informacij; boj proti financiranju terorizma; onemogočanje dostopa do strelnega orožja in eksploziva ter podpora partnerskim državam, zlasti v Sredozemlju.

Več informacij je na voljo tej povezavi

Naloga 23

EVROPSKE VREDNOTE

V manjših skupinah razpravljajte o naslednjih vprašanjih:

Migracije

Evropska unija je v letih 2015 in 2016 doživela doslej največji prihod beguncev in migrantov. V Evropsko unijo je prišlo več kot milijon oseb, od katerih jih je večina bežala pred vojno in nasiljem v Siriji in drugih državah, drugi pa so zunanje meje EU prečkali zaradi ponovne združitve s svojo družino ali v iskanju boljšega življenja.

Nobena država članica EU hudega migracijskega pritiska ne more in ne bi smela reševati sama. EU si zato čedalje bolj prizadeva reševati življenja, izkoreniniti trgovino z ljudmi in sodelovati z državami, iz katerih migranti prihajajo ali jih prečkajo na poti v drugo državo. Kar je še bolj pomembno, odpraviti želi temeljne vzroke, ki ljudi silijo v beg in migracijo: revščino, vojne, preganjanje, kršenje človekovih pravic in naravne nesreče.

EU je že veliko storila za rešitev begunske krize in si za to še naprej prizadeva. V ta namen zagotavlja več denarja, poleg tega pa pomaga pri premeščanju prosilcev za azil, ki so že v Evropi, in preseljevanju ljudi v stiski iz sosednjih držav. Da bi omogočila varen in zakonit vstop v EU, si prizadeva tudi za izboljšanje varnosti na svojih mejah in odpravo tihotapljenja ljudi.

Več informacij je na voljo tej povezavi

STE VEDELI?

EU je leta 2017 sprejela nova pravila za zunanje schengenske meje za okrepitev preverjanj vseh oseb, tudi evropskih državljank in državljanov, v ustreznih zbirkah podatkov, da bi se prepričali, da ne ogrožajo javnega reda ali notranje varnosti. Za zagotovitev trdnega in deljenega upravljanja zunanjih meja je bila ustanovljena Evropska mejna in obalna straža.

STE VEDELI?

Vložitev prošnje za azil je temeljna pravica, ki jo EU priznava beguncem. V skladu s Konvencijo Združenih narodov o statusu beguncev je odobritev azila mednarodna obveznost držav EU.

Begunec je oseba, ki je zbežala iz svoje domače države in se ne more vrniti zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem.

Prosilec za azil je oseba, ki trdi, da je begunec, in ki je zaprosila za mednarodno zaščito, vendar njena prošnja še ni bila dokončno ocenjena.

Izraz migrant je širši od izraza begunec in se nanaša na osebo, ki zapusti svojo domačo državo, da bi se naselila v drugi državi, običajno v iskanju boljšega življenja.

Naloga 24

PODPORA EU BEGUNCEM IN MIGRANTOM

Evropa je pod pritiskom zaradi povečanja števila beguncev in migrantov, ki prihajajo v EU. Nanj se je odzvala s sprejetjem različnih ukrepov.

Kaj menite o spodaj navedenih ukrepih? V majhnih skupinah izberite tri, v zvezi s katerimi se vaša mnenja najbolj razlikujejo, in razpravljajte o razlogih za svoja stališča.

Popolnoma podpiram Delno podpiram Delno nasprotujem Popolnoma nasprotujem
1 EU je zagotovila plovila za iskanje in reševanje, ki so rešila na tisoče življenj v Sredozemskem morju.
2 EU je v Grčiji in Italiji vzpostavila sprejemne centre ter tja napotila strokovnjake za pomoč pri identifikaciji in registraciji beguncev in migrantov.
3 Države EU bi si morale deliti odgovornost za obravnavanje prošenj za azil. Osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, bi bilo treba iz Grčije ali Italije premestiti v drugo državo EU.
4 Skoraj 90 % beguncev in migrantov je organiziranim kriminalcem plačalo, da so jih prepeljali čez meje EU. EU je zato okrepila boj proti kriminalnim mrežam in tihotapcem ljudi.
5 Če migranti „brez urejenega statusa“ niso upravičeni do bivanja v EU, EU državam članicam pomaga pri vračanju teh migrantov v domačo državo.
6 EU prispeva k izboljšanju življenjskih razmer nezakonitih priseljencev v njihovih izvornih državah, da ne bi več bežali iz njih.
7 EU želi prosilcem za azil zagotoviti varne in zakonite možnosti vstopa v EU, da jim ne bi bilo treba tvegati življenja z iskanjem pomoči pri tihotapcih in trgovcih z ljudmi.
8 EU je izboljšala nadzor na svojih zunanjih mejah.
9 Veliko ljudi, ki prispe v EU, potrebuje osnovne potrebščine, kot so čista voda, hrana in bivališče. EU financira projekte, katerih namen je poskrbeti za najnujnejše humanitarne potrebe.
10 EU zagotavlja humanitarno pomoč beguncem in migrantom v državah zunaj EU, na primer v Iraku, Jordaniji, Libanonu in Turčiji.

EU in svet

EU je ključni akter pri številnih vprašanjih zunanje politike, ki segajo od pogajanj z Iranom za zmanjšanje količine proizvedenih jedrskih snovi do boja proti globalnemu segrevanju. Skupna zunanja in varnostna politika, namenjena reševanju sporov in spodbujanju razumevanja med narodi, temelji na diplomaciji, dopolnjujejo pa jo trgovina, pomoč, varnost in obramba.

Politična kriza v Ukrajini in nemiri na Bližnjem vzhodu so dokazali, kako pomembno je, da je EU navzven enotna. EU si zaradi teh razlogov prizadeva za okrepitev svoje zunanje politike. Skupni nastop daje državam EU vsekakor večjo avtoriteto, kot bi jo imele, če bi vsaka zagovarjala svojo politiko.

Za EU vloga močnejšega svetovnega akterja pomeni, da se je zmožna učinkovito odzivati na svetovne izzive, spodbujati vrednote EU ter prispevati k miru in blaginji v svetu.

STE VEDELI?

V EU živi okoli 6 % svetovnega prebivalstva. Ta delež se zmanjšuje in leta 2060 bo v EU živelo le še približno 4 % svetovnega prebivalstva. Čeprav je Evropa razmeroma majhna, je gospodarsko pomembna celina. Države EU skupaj predstavljajo 20 % svetovnega gospodarstva, tako da je EU eno od največjih gospodarstev na svetu, veliko približno toliko kot gospodarstvo ZDA.

Naloga 25

EU IN SVET

Spodaj je navedenih nekaj primerov ukrepov EU na svetovni ravni. Izberite tri, ki se vam zdijo najbolj pomembni, in utemeljite svojo izbiro. Svoje odgovore primerjajte z odgovori sošolcev.

STE VEDELI?

EU je leta 2018 utrdila svoj položaj največje svetovne donatorice, saj je razdelila več kot milijardo evrov humanitarne pomoči. S humanitarno pomočjo je zagotovila življenjsko nujno pomoč ob naravnih nesrečah in oboroženih spopadih po svetu.

Več informacij je na voljo tej povezavi

Demokratične spremembe

Nekateri menijo, da je EU preveč birokratska in odmaknjena od svojih državljanov. Hkrati državljani od EU pričakujejo, da se bo spopadala z velikimi ekonomskimi in socialnimi izzivi ter jih uspešno obvladovala.

EU je zavezana pravi demokraciji in reformam. Evropska komisija ni zavezana le temu, da bo nove zakonodajne akte predlagala samo, kadar so potrebni in kadar je s tem jasno povezana evropska dodana vrednost, temveč tudi temu, da bo njeno delovanje popolnoma pregledno. Vsi ključni dokumenti o trgovinskih pogajanjih med EU in Kanado ter med EU in ZDA so na primer dostopni javnosti.

Več informacij je na voljo tej povezavi


STE VEDELI?

Javnost lahko predloži pripombe kadar koli med pripravljanjem zakonodajnega akta. Komisija je svojo zavezo, da bo upoštevala zunanja mnenja, obnovila s spletnim orodjem, imenovanim „Povejte svoje mnenje“.

Naloga 26

DIALOGI Z DRŽAVLJANI

V EU vsak dan potekajo dialogi z državljani, pri katerih sodelujejo komisarji in javnost. Če se ne morete udeležiti nobenega od teh dogodkov, lahko kar v razredu organizirate svoj dialog z državljani. Skupina treh do štirih dijakov, ki predstavljajo komisarja, naj si izbere eno od desetih področij politik, opisanih v tem poglavju. Doma naj prouči podrobnosti izbrane politike, da bo lahko odgovarjala na vprašanja državljanov/sošolcev, in pripravi petminutno izjavo o tej politiki. „Komisar“ naj nato v razredu poda kratko izjavo, tej pa naj sledi 15-minutna izmenjava vprašanj in odgovorov med komisarjem in sošolci, ki jo vodi učitelj.

REŠITVE NALOG