EVROPSKÁ UNIE DOSÁHLA TOHO, PRO CO BYLA PŮVODNĚ VYTVOŘENA: PŘINESLA MEZI SVÉ ČLENY MÍR – MÍR, KTERÝ DNES TRVÁ UŽ VÍCE NEŽ 60 LET. KAM ALE SMĚŘUJEME NYNÍ? V TÉTO KAPITOLE ZJISTÍTE VÍCE O TOM, JAK EU ŘEŠÍ PROBLÉMY SOUČASNOSTI, A TAKÉ JAKÉ JSOU JEJÍ HLAVNÍ PRIORITY.

CO MÁ EU VE SVÉM PROGRAMU?

EU stojí v současné době před různými úkoly v řadě oblastí, jako je např. hospodářství, životní prostředí, technologie či mezinárodní politika. Hodně občanů ztratilo důvěru v politiky. Některé z úspěchů evropské integrace, jako je volný pohyb osob, jsou nyní zpochybňovány.

S ohledem na tyto úkoly představila Ursula von der Leyenová, první žena, jež byla zvolena do čela Evropské komise, v červenci 2019 své politické směry. Obsahují šest klíčových cílů pro Evropu:

Zelená dohoda pro Evropu

Hospodářství, které pracuje ve prospěch lidí

Evropa připravená na digitální věk

Podpora evropského způsobu života

Silnější Evropa ve světě

Nový impuls pro evropskou demokracii

Nová komise se ujala funkce dne 1. listopadu 2019. Ve svém působení naváže na minulé kroky a současně bude rozvíjet vlastní konkrétní politické návrhy pro budoucnost Evropy. Tato kapitola představuje hlavní oblasti politiky, v nichž se EU posledních pět let angažovala. V příštím vydání EU & JÁ se dozvíte více o programu Komise na období 2019–2024.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách

„Pro generaci mých rodičů znamenala Evropa příslib míru na kontinentu, který byl příliš dlouho rozdělen.

Pro moji generaci znamenala Evropa příslib míru, prosperity a jednoty, který jsme prostřednictvím naší jednotné měny, volného pohybu a rozšíření proměnili ve skutečnost.

Pro generaci mých dětí znamená Evropa jedinečný příslib.“

URSULA VON DER LEYENOVÁ
Předsedkyně Evropské komise
Politické směry pro příští Evropskou komisi, 2019–2024

Růst, zaměstnanost a investice

Evropa se dostává ze své nejhorší hospodářské a finanční krize od 30. let 20. století. V důsledku této krize v EU zaniklo mnoho pracovních míst a  velmi málo se investovalo. Nejvyšší prioritou EU je obnovit růst Evropy a zvýšit počet pracovních míst, především pro mladé lidi, aniž by to znamenalo nové zadlužení.

V roce 2015 EU zřídila Evropský fond pro strategické investice. Tento fond, jehož činnost byla zahájena s počáteční podporou EU ve výši 21 miliard eur, láká veřejné a soukromé investory, kteří pak budou strategicky investovat, kdekoli bude investice nejvíce zapotřebí. Od svého zavedení pomohl investiční plán financovat zavádění vysokorychlostního širokopásmového internetu do 15 milionů domácností, renovovat nebo postavit půl milionu cenově dostupných bytů a zlepšit služby zdravotní péče pro 30  milionů Evropanů. Díky němu bylo 7,4 milionů domácností zásobováno energií z obnovitelných zdrojů a zlepšila se železniční a městská infrastruktura pro 95  milionů cestujících, kteří ji každý rok používají. Přináší při tom prospěch všem členským státům, zejména těm, které byly krizí zasaženy nejvíce.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách

Úkol 17

VYTVÁŘENÍ PRACOVNÍCH MÍST PRO MLADÉ LIDI

EU napomáhá hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst přilákáním potenciálních investorů z EU. Co dalšího by mohla EU udělat, aby zvýšila počet pracovních míst pro mladé lidi?

Diskutujte o tom ve skupinkách.

Jednotný digitální trh

Internet a digitální technologie mění celý svět. Ať už sledujete filmy, nakupujete nebo studujete, je pravděpodobné, že k tomu používáte (nebo byste mohli používat) on-line nástroje. EU nadále odstraňuje překážky, které občanům, vládám a podnikům brání v tom, aby plně využívali výhod internetu. Řešení sahají od ukončení „zeměpisného blokování“, odstranění poplatků za roaming u mobilních telefonů a řešení nedostatečného přístupu k internetu nebo chybějících digitálních dovedností až po nová pravidla přenositelnosti tak, aby lidé mohli při cestách v rámci EU využívat přístup k on-line předplaceným televizním programům, hrám a hudbě stejně jako doma. V červnu 2017 skončily poplatky za roaming, takže lidé mohou používat svá mobilní zařízení při cestách v rámci EU a platí při tom stejné ceny jako doma. Od 1. dubna 2018 mohou mít Evropané přístup k on-line obsahu, k jehož odběru se doma přihlásili, kdekoli v EU a jejich osobní údaje jsou chráněny novým obecným nařízením o ochraně údajů, které nabylo účinnosti v květnu.

Ne všichni občané a všechny podniky však mají přístup k rychlému internetu a on-line příležitostem. Cílem Komise je poskytnout občanům co nejlepší internetové připojení, zatímco iniciativa WiFi4EU podporuje zřizování bezplatných veřejných Wi-Fi hotspotů v obcích v celé EU.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

Základem probíhající digitální revoluce je geolokalizace. EU investovala do svého vlastního globálního navigačního družicového systému, který se nazývá Galileo. Tento systém desetkrát zvýší přesnost geolokalizace a umožní nové inovativní služby, které mohou změnit naše každodenní životy, například autonomní auta a vylepšené sítě městské dopravy. Konstelace Galileo má nyní na oběžné dráze osmnáct družic a začala nabízet své služby orgánům veřejné správy, podnikům i občanům. Předpokládá se, že úplná konstelace bude sestávat z 24 družic a měla by být dokončena do roku 2020. Žádná evropská země by něčeho takového nemohla dosáhnout sama.

Úkol 18

BUDOUCNOST DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Používáte on-line/digitální výrobky nebo služby? Ve skupinkách diskutujte o svých osobních zkušenostech a názorech na to, jaká je podle vás budoucnost internetu a digitálních technologií.

Energetická unie a klima

Každý občan EU by měl mít přístup k bezpečné, udržitelné, dostupné a konkurenceschopné energii a dosažení tohoto cíle je pro evropský energetický systém jedním z největších úkolů. V době, kdy se světové klima mění a zemská atmosféra se ohřívá, je ale EU největším dovozcem energie na světě (dováží 53  % své energie), více než polovina budov v EU není energeticky účinná a velkoobchodní ceny elektřiny v  Evropě jsou o 25 % vyšší než v USA.

Pro zlepšení této situace EU stanovila v oblasti klimatu a energetiky ambiciózní cíle pro rok 2030, a to:

 • omezení skleníkových plynů o 40 %,
 • zvýšení podílu obnovitelných energií (větrné, sluneční a biopaliv) na 32  % a dále
 • snížení spotřeby energie o 32,5 %.

Změny klimatu ale nemůže EU řešit sama. EU se také snaží podporovat důrazná celosvětová opatření prostřednictvím Organizace spojených národů a dalších mezinárodních fór. V roce 2015 na konferenci OSN o změně klimatu, která se konala v Paříži, bylo poprvé dosaženo celosvětové dohody o boji proti změně klimatu. EU při tom hrála významnou úlohu. V prosinci 2018 šla Evropa opět příkladem na konferenci OSN o klimatu v polských Katovicích, kde byl dohodnut nový soubor pravidel pro provádění Pařížské dohody.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

Na projekty související s klimatem se vynakládá 21 % rozpočtu EU. Kromě toho nejméně 40 % Evropského fondu pro strategické investice bude použito na podporu projektů, které mají přispět k opatřením v oblasti klimatu.

Úkol 19

ÚSPORA ENERGIE

Významnou úlohu v úsporách energie mohou hrát i drobná opatření. Ve skupinkách diskutujte o tom, co vy osobně už děláte, co více byste mohli dělat a co nejste ochotni dělat.

Vnitřní trh

Jednotný trh je jedním z největších úspěchů EU. Umožňuje volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. Odborníkům a podnikům nabízí příležitosti a spotřebitelům větší výběr a nižší ceny. Umožňuje lidem cestovat, žít, pracovat a studovat tam, kde chtějí.

I přes celkový úspěch jednotného trhu se jeho výhody ne vždy projevují, protože pravidla nejsou známa nebo uplatňována nebo se jednoduše vyskytnou jiné překážky.

EU se rozhodla dokončit vnitřní trh pro výrobky a služby a učinit z něj místo, kde mohou společnosti a odvětví růst a následně uspět ve světovém hospodářství. K uskutečnění tohoto záměru Evropská komise:

 • vytváří „unii kapitálových trhů“, která usnadní malým podnikům přístup k financím a zvýší atraktivitu Evropy pro investory,
 • motivuje pracovníky k hledání práce v jiných zemích EU, čímž se zaplní volná pracovní místa například tam, kde chybí pracovní síla s patřičnými dovednostmi,
 • posiluje sociální oblast,
 • bojuje proti daňovým únikům a daňovým podvodům.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách

Úkol 20

VOLNÝ POHYB, NEBO PROTEKCIONISMUS?

„Tím, že jednotný trh umožňuje volnější pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, pomáhá vytvářet růst a zaměstnanost.“ Rozdělte třídu do dvou skupin: jedna skupina toto prohlášení podporuje a druhá je proti. Jakmile to mezi sebou prodiskutujete, každá skupina by měla představit své argumenty třídě.

Hospodářská a měnová unie

Hospodářská a měnová unie představuje významný krok ve sbližování ekonomik EU. Velmi usnadňuje společnou práci a podnikání, protože hospodářské a daňové politiky v celé EU jsou propojeny, všichni působí v rámci jedné společné měnové politiky a ve většině členských států se používá společná měna – euro.

Když udeřila světová hospodářská krize, EU a jejích tehdy 28 zemí přijaly nevídaná opatření na ochranu svých ekonomik. Ukázalo se, že tato opatření jsou pro občany obtížná a ne vždy zohledňují dopad na životy lidí. Dnes chce EU využít získaných zkušeností a dokončit hospodářskou a měnovou unii, aby pomohla podpořit znevýhodněné skupiny a vytvořila více pracovních míst. Přitom je jejím cílem zajistit stabilitu eura, posílit veřejné finance a obnovit sociální dialog.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách

Úkol 21

EVROPSKÝ PILÍŘ SOCIÁLNÍCH PRÁV

EU chrání občany rovněž prostřednictvím právních předpisů, které omezují pracovní dobu, zabývají se diskriminací na pracovišti, zajišťují bezpečnější pracovní podmínky a zaručují, že v případě pracovního úrazu obdrží odškodnění. K zajištění nových, účinnějších práv občanů zakotvuje evropský pilíř sociálních práv zásady a práva v oblasti rovných příležitostí na trhu práce, spravedlivých pracovních podmínek a sociální ochrany.

Jaký sociální rozměr pro Evropu byste upřednostnili? Každý z vás si v níže uvedeném seznamu vyberte tři zásady, které považujete za nejdůležitější pro sociální Evropu, a svoji volbu pak prodiskutujte ve skupinkách.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách

 • Vzdělávání, odborná příprava a celoživotní učení
 • Rovnost žen a mužů
 • Bezpečné a adaptabilní zaměstnání
 • Informace o pracovních podmínkách a ochrana v případě propuštění
 • Sociální dialog a zapojení pracovníků
 • Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
 • Minimální příjem
 • Zdravotní péče
 • Začlenění osob se zdravotním postižením
 • Bydlení a pomoc pro osoby bez domova

Volný obchod

Každý den EU dováží a vyváží zboží a služby v hodnotě stovek milionů eur. Společně představuje 27 zemí EU největší ekonomiku světa, jsou největším vývozcem a dovozcem, předním investorem a příjemcem cizích investic a největším dárcem rozvojové a humanitární pomoci. Vystupuje-li EU jednotně, má při jednáních o mezinárodním obchodu mnohem větší váhu, než jakou by měla kterákoli její jednotlivá země. Tyto otevřené trhy vytvářejí Evropě a jejím partnerům hospodářský růst a lepší pracovní místa. Spotřebitelům v EU také přinášejí větší výběr a kupní sílu a firmám pomáhají konkurovat v zahraničí.

EU však svým partnerům zdůraznila, že volný obchod nebude uskutečňován za každou cenu. Každá obchodní dohoda vyjednaná EU jménem zemí EU musí respektovat hodnoty EU, být transparentní, přiměřená a spravedlivá a nesmí poškozovat občany ani životní prostředí. Hospodářská a obchodní dohoda podepsaná mezi EU a Kanadou v říjnu 2016, obecně známá jako CETA, společně s dohodami o volném obchodu podepsanými mezi EU a Japonskem v červenci 2018 jsou dobrým příkladem tohoto progresivního přístupu.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

V roce 2018 existovalo v EU díky vývozu do zemí mimo Unii více než 36 milionů pracovních míst.

Úkol 22

VOLNÝ OBCHOD A GLOBALIZACE

Výrobky se dnes už nevyrábějí od začátku do konce na jednom místě. Místo toho se montují v řadě jednotlivých kroků na různých místech světa. Ve skupinkách si vyberte výrobek nebo službu, které znáte (může se například jednat o kus oblečení, mobilní telefon nebo počítač), a společně diskutujte o tom, z čeho je vyroben, odkud pocházejí jeho součásti a jaké důsledky by mohlo mít rozšiřování nebo omezování volného obchodu pro to, kolik stojí, z čeho je vyroben atd. Prezentujte své úvahy zbytku třídy.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

Hospodářská pouta mezi EU a USA jsou nejpevnější na světě. Společně oba bloky představovaly v roce 2018 přibližně 46 % celosvětové hospodářské produkce. Každý den se zobchoduje zboží a služby v hodnotě okolo 2 miliard eur. Evropské společnosti vyvážející do USA sídlí nejen ve velkých městech, ale také v malých městech a na vesnicích v celé Evropě. Klikněte na mapu a podívejte se, kolik společností ve vaší zemi / vašem regionu v současné době vyváží do USA

Spravedlnost a základní práva

EU není pouze společný trh se zbožím a službami. Je to také unie založená na hodnotách lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv. Z tohoto důvodu Evropská komise podnikla kroky ke zlepšení ochrany základních práv v oblasti ochrany údajů, sdílení osobních informací a práv spotřebitelů a zintenzivnila úsilí v podpoře rovnosti žen a mužů, boji proti diskriminaci a zamezení obchodování s lidmi.

Po teroristických útocích na evropské půdě však země EU čelí novým a nevídaným výzvám. Proto EU usiluje o vytvoření účinné bezpečnostní unie. Na úrovni EU byla přijata řada opatření, která mají řešit všechny aspekty teroristické hrozby. Zahrnuje to prevenci radikalismu, a to i on-line; považování cestování za účelem teroristické činnosti nebo její podpory za trestný čin; intenzivnější odhalování terorismu větší výměnou informací; řešení financování terorismu; omezení přístupu k palným zbraním a výbušninám a podporu partnerských zemí, zejména ve Středomoří.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách

Úkol 23

EVROPSKÉ HODNOTY

Vytvořte skupinky a diskutujte o těchto bodech

Migrace

V letech 2015 a 2016 zažila EU nevídaný příliv uprchlíků a migrantů. Do Evropské unie dorazil více než jeden milion lidí, z nichž většina prchá před válkou a hrůzami v Sýrii a jiných zemích, zatímco jiní přecházejí vnější hranice EU, aby se opět setkali s rodinou, a/nebo hledají lepší život.

Žádná země EU však nemůže ani by neměla čelit obrovským migračním tlakům sama. Proto EU zintenzivňuje své úsilí o záchranu životů, bojuje proti obchodování s lidmi a spolupracuje se zeměmi, ze kterých migranti přicházejí nebo kterými na své cestě procházejí. A co je podstatnější – EU chce řešit původní příčiny, které nutí lidi prchat a migrovat: chudoba, válka, pronásledování, porušování lidských práv a přírodní katastrofy.

EU již značně přispěla k řešení uprchlické krize a činí tak i nadále. Poskytuje více peněz a zároveň pomáhá s přemístěním žadatelů o azyl, kteří už v Evropě jsou, a s přesídlováním lidí v nouzi ze sousedních zemí. Aby nabídla bezpečné způsoby legálního vstupu do EU, pracuje na zlepšení bezpečnosti na svých hranicích a na řešení problému převaděčství osob.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

V roce 2017 přijala EU nová pravidla týkající se vnějších schengenských hranic k posílení kontrol všech osob, včetně evropských občanů, na základě příslušných databází, aby bylo zajištěno, že tyto osoby nepředstavují hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Byla například vytvořena Evropská pohraniční a pobřežní stráž, která má zajišťovat důraznou a společnou správu vnějších hranic.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

Požádat o azyl je v EU základním právem a azyl je poskytován uprchlíkům. Země EU mají mezinárodní povinnost poskytnout azyl podle Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků.

Uprchlík je osoba, která prchá ze své domovské země a nemůže se vrátit, protože má odůvodněný strach ze stíhání.

Žadatel o azyl je někdo, kdo tvrdí, že je uprchlík, a podal žádost o mezinárodní ochranu, ale jeho žádost nebyla dosud s konečnou platností posouzena.

Migrant je širší pojem než uprchlík a vztahuje se na někoho, kdo opouští svou domovskou zemi, aby se usadil v jiné, obvykle při hledání lepšího života.

Úkol 24

PODPORA EU PRO UPRCHLÍKY A MIGRANTY

Nárůst počtu uprchlíků a migrantů přicházejících do EU vystavil Evropu tlaku. EU na tuto situaci reagovala přijetím různých opatření.

Zaprvé sdělte svůj názor na níže uvedená opatření. Zadruhé ve skupinkách vyberte tři témata, u kterých se vaše názory nejvíce liší, a diskutujte o důvodech, které se za tím skrývají.

Zcela pro Částečně pro Tak trochu proti Zcela proti
1. EU zorganizovala pátrací a záchranné lodě ve Středozemním moři a zachránila tisíce životů.
2. EU zřídila přijímací střediska v Řecku a Itálii a vyslala tam odborníky, aby pomohli s identifikací a registrací přijíždějících lidí.
3. Země EU by si měly vyřizování žádostí o azyl mezi sebou rozdělit. Lidé, kteří potřebují mezinárodní ochranu, by měli být přesunuti z Řecka nebo Itálie do jiné země EU.
4. Téměř 90 % uprchlíků a migrantů zaplatilo organizovaným zločineckým skupinám, aby je dostaly přes hranice EU. Proto EU posílila svůj boj proti zločineckým sítím a převaděčům.
5. EU pomáhá svým zemím s navracením „nelegálních“ migrantů do jejich domovské země, pokud nemají právo v EU zůstat.
6. EU pomáhá zlepšovat životní podmínky nelegálních přistěhovalců v jejich zemi původu, aby nemuseli z těchto zemí utíkat.
7. EU chce pro žadatele o azyl vytvořit bezpečné a legální způsoby vstupu do EU, aby neriskovali své životy tím, že se obrací na převaděče a obchodníky s lidmi.
8. EU zlepšila kontrolu na svých vnějších hranicích.
9. Mnozí lidé přicházející do EU potřebují základní věci jako čistou vodu, potraviny a přístřeší. EU financuje projekty zaměřené na zajišťování těch nejnaléhavějších humanitárních potřeb.
10. EU také poskytuje humanitární pomoc uprchlíkům a migrantům v zemích mimo EU, např. v Iráku, Jordánsku, Libanonu a Turecku.

EU ve světě

EU je klíčovým hráčem v mnoha otázkách zahraniční politiky, od vyjednávání s Íránem, aby omezil množství vyráběného jaderného materiálu, až po řešení globálního oteplování. Její zahraniční a bezpečnostní politika, vytvořená v zájmu řešení konfliktů a podpory mezinárodního porozumění, je založená na diplomacii, přičemž obchod, mezinárodní pomoc, bezpečnost a obrana se všechny vzájemně doplňují.

Politická krize na Ukrajině a nepokoje na Blízkém východě jasně ukázaly, jak je důležité, že je EU v zahraniční politice jednotná. Proto EU usiluje o posílení své zahraniční politiky. Díky tomu, že jednají společně, mají země EU skutečně mnohem větší autoritu, než kdyby každá z nich sledovala svou vlastní politiku.

Mít silnější pozici na mezinárodní scéně pro EU znamená, že je schopna účinně reagovat na celosvětové problémy, podporovat hodnoty EU a přispívat k míru a prosperitě ve světě.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

EU je domovem pro přibližně 6 % světové populace. Tento podíl se snižuje a do roku 2060 bude EU představovat pouze asi 4 %. Evropa je sice poměrně malý, ale z hospodářského hlediska významný kontinent. Země EU společně tvoří 20 % světového hospodářství, a EU je tak jednou z největších ekonomik světa, která se svou velikostí vyrovná Spojeným státům americkým.

Úkol 25

EU VE SVĚTĚ

Tady je několik příkladů toho, co EU ve světě dělá. Vyberte si tři, které jsou pro vás nejdůležitější, a svůj výběr vysvětlete. Své odpovědi porovnejte s odpověďmi spolužáků.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

EU v roce 2018 upevnila své postavení největšího poskytovatele humanitární pomoci na světě, když darovala částku převyšující 1 miliardu EUR. Humanitární pomoc EU zachraňovala životy při přírodních katastrofách i v rámci konfliktů vyvolaných člověkem na celém světě.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách

Demokratická změna

Někteří lidé si myslí, že EU je příliš byrokratická a svým občanům vzdálená. Občané zároveň očekávají, že EU bude řešit významné hospodářské a sociální problémy.

EU usiluje o skutečnou demokracii a reformu. Prioritou Evropské komise je nejen navrhovat nové právní předpisy, pouze když jsou zapotřebí a je jasná evropská přidaná hodnota, ale také postupovat transparentně při všem, co dělá. Například všechny klíčové texty o obchodních vyjednáváních mezi EU a Kanadou a mezi EU a USA jsou přístupné veřejnosti.

Více se dozvíte na těchto internetových stránkách


VĚDĚLI JSTE, ŽE…?

Veřejnost se může během přípravy nového právního předpisu kdykoliv vyjádřit. Komise se i nadále zavazuje, že bude naslouchat vnějším názorům pomocí on-line nástroje nazvaného „Podělte se o svůj názor“

Úkol 26

DIALOGY S OBČANY

Dialog s občany mezi eurokomisaři a veřejností probíhá v celé EU každý den (europa.eu/!Nj76XK). Jestliže se nemůžete některé z těchto akcí zúčastnit, proč si neuspořádat vlastní dialog s občany ve třídě? Skupina tří nebo čtyř studentů představující komisaře si vybere jedno z deseti témat představených v této kapitole. Doma se skupina podrobně seznámí se zvolenou politikou, aby byla schopna odpovídat na dotazy občanů/spolužáků, a připraví si k této politice pětiminutové prohlášení. Jakmile „komisař“ ve třídě představí své krátké prohlášení, následuje patnáctiminutová diskuse mezi komisařem a spolužáky moderovaná učitelem, kdy je prostor pro otázky a odpovědi.

ODPOVĚDI K ÚKOLŮM