КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ НИЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ ОСНОВНИ НЕЩА, КОИТО ЧЕСТО ПРИЕМАМЕ ЗА ДАДЕНОСТ. ТЕ ВКЛЮЧВАТ ТОВА ДА ЖИВЕЕМ в мирен регион, ДА СМЕ ЧАСТ ОТ ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ИКОНОМИКИ В СВЕТА И ДА ИМАМЕ СВОБОДАТА ДА ЖИВЕЕМ, УЧИМ, РАБОТИМ И ПЪТУВАМЕ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕС. СЪЩО ТАКА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМЕ ОТ ПО-МАЛКО ОЧЕВИДНИ ПРЕДИМСТВА — ЕЖЕДНЕВНИ НЕЩА, КОИТО СА ОТ ИСТИНСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАС. В ТАЗИ ГЛАВА СА ПОСОЧЕНИ НЯКОИ КОНКРЕТНИ ПРИМЕРИ ЗА ТОВА КАКВО ПРАВИ ЕС ЗА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ.

КАК ЕС ВЛИЯЕ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ?

Всичко, което ЕС прави, се основава на договори, в които се съдържат правилата за функционирането на ЕС. Те са договорени доброволно и демократично от всички държави от ЕС.

ЕС действа в областите, в които държавите членки са му предоставили пълномощие и в които има смисъл да се действа съвместно, например по отношение на изменението на климата или търговията по целия свят.

В тази глава ще намерите информация за действията, които вече са предприети и изпълнени от страна на ЕС (а в глава 4 „Какво предстои в ЕС?“ ще намерите информация за това, което се прави в момента, за да се продължи тази работа). Следват само някои от досегашните постижения на ЕС.

Безопасно и лесно пътуване

Пътуването временно се затрудни поради пандемията от COVID-19. При нормални обстоятелства обаче пътуването в Европа днес е много по-лесно от преди. Това е така, тъй като повечето държави в ЕС и някои държави извън него са премахнали граничния контрол помежду си. Граничният контрол беше премахнат в резултат на Шенгенското споразумение, което носи името на градчето в Люксембург, където е подписано от европейските държави през 1985 г.

Като гражданин на Съюза можете да пътувате, без да ви е необходим паспорт, в рамките на 27-те „шенгенски държави“: 23 държави от ЕС (Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чехия и Швеция), както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Понастоящем България, Ирландия, Кипър и Румъния не са част от Шенгенското пространство. Когато пътувате към или се връщате от държави извън Шенгенското пространство, трябва да представите валиден паспорт или лична карта.

Предотвратяване на бедствие
В апартамента на Анастасиос от Гърция в Лисабон става пожар скоро, след като той се премества там, за да учи. Той не знае номера на португалската служба за спешна помощ, но си спомня, че може да използва номера за спешни повиквания 112 в Португалия, точно както в родната си страна Гърция и навсякъде в ЕС. Така той набира 112 и се свързва директно със службата за спешна помощ в Лисабон, която незабавно изпраща противопожарната служба в дома му.

Ако се окажете в опасност в някоя държава в ЕС, можете да обадите безплатно от всеки стационарен или мобилен телефон на европейския номер за спешни повиквания 112.

УПРАЖНЕНИЕ 11 ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО

Вашата държава част ли е от Шенгенското пространство? Вие или ваш роднина пътували ли сте скоро до друга държава в ЕС? Трябваше ли да преминете през граничен контрол? През 2022 г. около 1,5 милиона души са живели в една държава от Шенген, а са работили в друга държава от Шенгенското пространство. Всеки ден между държавите от Шенген преминават 3,5 милиона души. Според вас какво е значението на Шенген за тях и за икономиката в тези райони?

Разделете се на малки групи и обсъдете този въпрос със съучениците си.

Град Шенген в Люксембург, в близост до границите на Люксембург с Германия и Франция с гранични знаци, обозначаващи тези граници.

Всички пътуващи през ЕС са:

 • защитени от пълен набор права на пътниците, когато пътуват по въздух, с влак, с кораб или с автобус (например при определени обстоятелства, ако полетът им бъде отменен, могат да получат обезщетение);
 • защитени, когато купуват пакетни почивки, което означава, че фирмата, която им е продала пакета за почивката трябва да разгледа жалбите им (ако например се озоват в хотел, който не отговаря на минималните стандарти);
 • защитени, ако туристически оператор или авиокомпания фалира.

Можете да проверите какви са правата ви на пътник в ЕС навсякъде и по всяко време. Просто изтеглете приложението: europa.eu/!9CvRqJ

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Когато пътуват до държава извън ЕС, гражданите на Съюза могат да получат помощ от консулството или посолството на която и да е друга държава от ЕС, ако тяхната държава по произход няма представителство там.

Здраве и безопасност по време на пътуване

Ако се разболеете или претърпите произшествие при посещение в друга държава от ЕС или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, като гражданин на Съюза имате право да получите държавна медицинска помощ при същите условия и на същата цена като гражданите на държавата, в която се намирате. Преди да отидете в чужбина, поискайте своята Европейска здравноосигурителна карта (europa.eu/!Rx47tt) от националната ви здравноосигурителна каса.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

ЕС, съвместно с държавите членки, е водещ донор на хуманитарна помощ. Той оказва подкрепа на хората в нужда по света. През последните години ЕС реагира на няколко кризи, като кризите в Украйна, Йемен, Сирия и Демократична република Конго. Съюзът предоставя и координира хуманитарна помощ за хора в засегнати от бедствия райони в Европа и по целия свят чрез Механизма за гражданска защита на ЕС. Всяка държава може да поиска помощ по негова линия. През 2022 г. механизмът беше задействан 106 пъти. Например в отговор на войната в Украйна, горските пожари в Европа, пандемията от COVID-19 в Европа и по света и наводненията в Пакистан.

За повече информация за rescEU: europa.eu/!qW3B3c и за Механизма за гражданска защита на ЕС: europa.eu/!YTRBmG

play video Вижте видеоклипа: Европейска здравноосигурителна карта
europa.eu/!Rx47tt

Обща валута в 20 държави от ЕС: еврото

Евробанкнотите и евромонетите бяха въведени през 2002 г. в 12 държави от ЕС, като общо 20 държави вече са заменили националната си валута с еврото. Повече от 75 % от хората в ЕС — около 347 милиона души — използват еврото всеки ден.

Ползването на обща валута е свързано с много предимства на единния пазар, където търгуват заедно хора от различни държави. Потребителите могат да сравняват по-лесно цените вкъщи, в чужбина и онлайн. Предприятията могат да правят изчисленията си и да таксуват потребителите в една валута без риск от колебания във валутния курс. Така цените се поддържат стабилни.

Научете повече за еврото: europa.eu/!BX77Vd

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Едната страна на евромонетите е еднаква — използва се за всички монети, независимо в коя държава от еврозоната са произведени — и на нея е изобразена карта на Европа. На другата страна обаче всяка държава поставя собствено изображение. Разпознавате ли символа на тази монета от 2 евро? Можете ли да познаете откъде е?

УПРАЖНЕНИЕ 12 КОИ ДЪРЖАВИ СА ЧАСТ ОТ ЕВРОЗОНАТА?

В таблицата по-долу са изброени 27-те държави — членки на ЕС. Поставете отметка до 20-те държави, които използват еврото като своя валута.

 • Австрия
 • Белгия
 • България
 • Германия
 • Гърция
 • Дания
 • Естония
 • Ирландия
 • Испания
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Малта
 • Нидерландия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словакия
 • Словения
 • Унгария
 • Финландия
 • Франция
 • Хърватия
 • Чехия
 • Швеция

Следване, обучение, работа и доброволчески дейности

Благодарение на ЕС всеки може да се възползва от свободата на движение между държавите в ЕС.

Свободата на движение не важи само за пътувания и почивки. Тя също означава, че можете:

 • да се обучавате и да следвате навсякъде в ЕС при същите условия като гражданите на съответната държава;
 • да работите навсякъде в ЕС и да се възползвате от възможностите, предлагани от пазара на труда в целия Съюз.

Научете повече тук: europa.eu/!KvJN7j

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

На уебсайта на EURES можете да намерите хиляди обяви за работа от целия ЕС, както и от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Той помага и на работодателите да намират кандидати от други държави от ЕС, за да запълнят свободните си работни места (europa.eu/!mDRuUn).

Европас предлага лесен за ползване образец на автобиография наред с други инструменти, за да можете да споделите уменията си с работодатели в целия ЕС (europa.eu/europass/).

Схема „Гаранция за младежта“

Много млади хора не притежават определени умения и квалификации, които са търсени от работодателите. Благодарение на схемата „Гаранция за младежта“ ЕС може да помогне на младите хора да придобият нови и полезни умения. Това може да става под формата на обучение на работното място или индивидуално професионално ориентиране.

За повече информация и за записване се обърнете към вашия национален орган за контакт: europa.eu/!yVbP9P

От 2013 г. досега над 24 милиона млади хора, които са се регистрирали в схеми по линия на гаранцията за младежта, са получили предложение за работа, продължаващо образование, чиракуване или стаж.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

От създаването си през 2013 г. Европейският алианс за професионална подготовка е предоставил над 1 милион възможности за чиракуване.

За повече информация вижте: europa.eu/!WQ876X

По-малките деца също получават подкрепа чрез Европейската гаранция за децата, ‑ програма за борба със социалното изключване и бедността чрез образование, здравеопазване, хранене и жилища, предназначена за деца под 18 години.

За повече информация вижте
глава 4 „Какво предстои в ЕС?“.

Програма „Еразъм+“

Вероятно вече сте чували за програмата „Еразъм+“. Тази инициатива на ЕС помага на хората да прекарат определен период от време в чужбина. Достъпна е за млади хора, студенти, стажанти, преподаватели и служители, работещи в сферата на образованието, както и за доброволци от цял свят. Студентите както в университетите, така и в институциите за професионално обучение могат да получават финансова и организационна подкрепа по „Еразъм+“ за престой в 33 държави в Европа и по света. Европейска точкова система гарантира зачитането на резултатите от чужбина за следването ви у дома.

Училищата могат да си сътрудничат с други училища или с организации в други държави от ЕС. Обърнете се към преподавателя си или към директора на училището, за да ви помогнат да проверите какви са възможностите, които „Еразъм+“ осигурява.

Можете също така да изберете обучение на работното място в чужбина. Ежегодно много млади европейци осъществяват част от чиракуването си в друга държава от ЕС. Програмата „Еразъм+“ работи в партньорство с предприятия и институции, популяризиращи проекти за млади хора.

play video Вижте видеоклипа: Какво представлява „Еразъм +“? europa.eu/!7DxvTh

Научете повече за възможностите по „Еразъм+“ тук: ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/bg

Също така можете да чуете отзивите на млади хора, които са участвали в младежки обмени по „Еразъм+“: audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-112392

Не забравяйте да разгледате и специалното мобилно приложение на „Еразъм+“: erasmusapp.eu/

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

От стартирането на първата програма „Еразъм“ през 1987 г. досега над 10 милиона млади хора са се възползвали от предлаганите от нея възможности. Очаква се още 10 милиона да се възползват от новата програма „Еразъм+“ между 2021 г. и 2027 г. Бюджетът е 28 милиарда евро, което надвишава двукратно сумата, отпусната за предишната програма.

Европейският корпус за солидарност

Ако искате да дадете своя градивен принос за обществото и да проявите солидарност към своята общност, то Европейският корпус за солидарност може да бъде идеална възможност за това. Благодарение на него млади хора на възраст от 18 до 30 години могат да участват в множество разнообразни дейности, работейки като доброволци или приемайки определено работно място. Това би могло да се окаже и преход към постоянна заетост за много млади хора.

Това ви интересува? Прочетете повече за Европейския корпус за солидарност тук: europa.eu/youth/solidarity_bg

Научете за други възможности за доброволчество в ЕС тук: europa.eu/learning-corner/work-and-study_bg

play video Вижте видеоклипа: Европейски корпус за солидарност europa.eu/!hbmQYt

DiscoverEU

Благодарение на инициативата на Европейския съюз DiscoverEU можете да имате възможността да опознаете Европа с безплатна карта за пътуване. Ако сте поне на 18 години и сте гражданин на държава — членка на ЕС, можете да кандидатствате за една от безплатните карти за пътуване и да опознаете ЕС в рамките на 1 месец.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Над 200 000 млади хора са получили карта за пътуване DiscoverEU.

Повече информация относно DiscoverEU: europa.eu/youth/discovereu_bg

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

С Европейския младежки портал имате достъп до всичко, което трябва да знаете, за да процъфтявате като живеещ в Европа младеж. Наред с информацията за финансирани от ЕС програми като „Еразъм+“ порталът също предлага новини и възможности в областта на доброволчеството, заетостта, образованието, пътуването, въпросите, свързани с околната среда, спорта и културата.

Разгледайте го тук: europa.eu/youth/home_bg

УПРАЖНЕНИЕ 13 ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА

Представяте ли си да работите като доброволец в чужбина или да прекарате част от образованието си в университет в друга държава? По двойки съставете списък с четири аргумента „за“ и четири аргумента „против“. Кой аргумент надделява? Сравнете резултатите си с тези на съучениците си и ги обсъдете.

Свободно движение на стоки, услуги и капитали

Благодарение на единния пазар на ЕС не само хората могат да се движат свободно в ЕС, но и стоките, услугите и капиталите. Хората, стоките, услугите и капиталите понякога са наричани четирите „стълба“ на свободното движение в ЕС. Не забравяйте, че „капитали“ не означава само „пари“. Терминът включва също инвестициите и заемите. Така за предприятията в ЕС е по-лесно да осъществяват дейност в повече от една държава и да се конкурират в световен мащаб. Независимо от големината си, предприятията в ЕС имат достъп до националните пазари на всички държави в ЕС и до около 447 милиона потенциални клиенти. Защо всичко това е от значение? По-голямата конкуренция води до по-ниски цени и до по-голям избор на продукти и услуги за крайните потребители — а това сте вие!

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Уебсайтът „Вашата Европа“ предлага практическа помощ и съвети относно живота, работата и пътуването в други държави в ЕС: europa.eu/youreurope/#en

УПРАЖНЕНИЕ 14 КАКВО ЗНАЧЕНИЕ ИМА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ВАС НА ПРАКТИКА?

Отнесете правилно примерите към четирите стълба на единния пазар (свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали) и поставете „да“ или „не“ в съответното поле.

Примери Свободно движение на хора Свободно движение на стоки Свободно движение на услуги Свободно движение на капитали
1. Мога да си купя автомобил втора употреба в чужбина и да го закарам вкъщи, без да плащам мита. ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ
2. Мога да пътувам в ЕС, където пожелая. ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ
3. Мога да уча в друга държава от ЕС. ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ
4. Моите родители могат да ангажират за ремонт на банята си майстор от друга държава от ЕС. ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ
5. Моите родители могат да ми изпращат пари в държавата, където уча, без никакви съпътстващи разходи. ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ
6. Мога да работя в друга държава от ЕС. ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ
7. Мога да купувам стоки онлайн от друга държава в ЕС, без да плащам мита. ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ

Безопасност на продуктите и храните

В целия ЕС хората се възползват от висококачествени и безопасни храни и стоки. В ЕС са в сила едни от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. Той е въвел задължителни проверки по цялата селскостопанска и хранителна верига, за да гарантира, че растенията и животните са здрави, че храната и фуражите са безопасни и че продуктите са правилно етикетирани.

ЕС е въвел и строги изисквания за безопасност за множество разнообразни продукти, като например играчки и електронни уреди. За да могат да продават своите продукти в държавите от ЕС, производителите трябва да отговарят на тези изисквания. Ако където и да е в Европа се продават дефектни или опасни продукти, системата на Съюза за бърз обмен на информация улеснява националните органи да сигнализират за това, да споделят най-новата информация помежду си и да гарантират сигурността на потребителите.

 

УПРАЖНЕНИЕ 15 ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТИ

Законодателството на ЕС предвижда строги правила по отношение на етикетирането на храни, напитки, козметични продукти и електронни уреди. Някои етикети служат за защита на потребителите, а други — за уведомяване за определени характеристики на продукта. Например има етикети, които показват кои продукти са биологично произведени или енергоспестяващи. Без надлежно етикетиране продуктите не се допускат до пазара.

Разпознавате ли етикетите по-долу? Къде могат да се намерят? Какво означават?

Инфографика, на която са показани различните етикети на ЕС, които могат да бъдат намерени върху продуктите, закупени в ЕС.

маркировката „CE“, екомаркировката на ЕС, логото на ЕС за биологични продукти, енергийния етикет на ЕС, географските означения на ЕС

Научете повече за енергетиката с тази поредица от кратки видеоклипове: europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_bg

Права на потребителите

Когато пазарувате в ЕС, сте защитени от всякакви видове закони. Например продуктите, закупени в ЕС, имат гаранция от поне 2 години. Това означава, че ако след една година мобилният ви телефон се повреди, той ще трябва да бъде ремонтиран или подменен безплатно, независимо къде в ЕС сте го купили първоначално.

Все повече от нас пазаруват онлайн и потребителите в ЕС вече са по-добре защитени благодарение на законите на ЕС, с които:

Качествени телекомуникации

Много от нас ползват смартфони и таблети. Като гражданин на ЕС можете:

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Благодарение на правилата на ЕС можете да използвате телефона си без допълнителни разходи, докато пътувате в ЕС. Освен това няма да се налага да пропускате любимата си музика или телевизионни предавания и можете да имате достъп до същото съдържание, за което сте абонирани у дома, където и да се намирате в ЕС.

Безопасност в онлайн среда

Всеки, който прекарва време в онлайн среда, знае колко лесно е да се попадне на неподходящо, подвеждащо или дори екстремистко съдържание в интернет.

За да ни предпази от това, с помощта на своя кодекс за поведение ЕС се бори с незаконното слово на омразата в онлайн среда, като гарантира бързото разглеждане на исканията за премахване на расистко и ксенофобско съдържание. Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията обединява социалните мрежи и рекламната индустрия, които са се споразумели за набор от ангажименти, обхващащи всички аспекти — от прозрачността до фалшивите профили. Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube и други онлайн платформи вече извършват оценка на 90 % от маркираното съдържание в рамките на 24 часа. Европейската стратегия за по-добър интернет за децата представлява златен стандарт за защита и овластяване на по-малките деца в онлайн среда.

Разгледайте картата, за да откриете информация във вашата държава: betterinternetforkids.eu/sic

Защитата на личните ви данни и гарантирането на вашата поверителност в онлайн среда също са огромен приоритет и ЕС счита, че те са част от вашите основни права. Общият регламент относно защитата на данните е закон на ЕС, който спомага за тяхното прилагане на практика, като задава правна рамка за събирането и обработката на лични данни от лица, живеещи в ЕС.

Притесняват ли ви фалшивите новини? С този набор от инструменти и с помощта на учителя ви можете да научите как да разпознавате и да се борите с дезинформацията и да започвате разговори по важни теми, свързани със заплахата от фалшива информация. Това включва въпроси, засягащи общественото здраве, демокрацията и културните и правните норми, които стоят в основата на нашите общества.

 

Равенство и права на човека

За всички, живеещи в ЕС, e гарантиран набор от основни права. Зачитането на правата на човека и човешкото достойнство е залегнало в договорите и е консолидирано в Хартата на основните права на Европейския съюз. С тях се забранява всякакъв вид дискриминация, основана на пола, сексуалната ориентация, расата, етническата принадлежност, националността, езика, религията, възрастта или уврежданията.

ЕС работи ръка за ръка с държавите членки, за да насърчава уважението към другите, да прилага законите за недискриминация и да защитава правата на човека в Съюза и извън него. Международните търговски споразумения на ЕС с други държави също включват съображения, свързани с правата на човека.

Напредъкът обаче започва у дома. Досега ЕС е предприел широкообхватни действия срещу повечето основни форми на дискриминация. Например действията в областта на политиката за хората с увреждания варират от закони (Европейският акт за достъпността влезе в сила през 2019 г.) до инициативи, насърчаващи достъпните градове (наградите на ЕС за достъпни градове).

Въпреки тези конкретни стъпки хората продължават да се сблъскват с дискриминационно отношение, тормоз и малтретиране в Европа и по света. За да се бори с различните форми на омраза и дискриминация, ЕС стартира план за увеличаване на равенството.

За повече информация относно бюджета на ЕС вижте глава 4 „Какво предстои в ЕС?“.

Баланс между професионалния и личния живот и качество на живот

ЕС работи усилено за да направи обществото по-справедливо и по-социално. Важна част от това е осигуряването на баланс между професионалния ни живот и живота извън работата. От август 2022 г. всички държави от ЕС трябва да прилагат европейските правила за подобряване на професионалния живот на родителите и лицата, полагащи грижи. Тези правила имат за цел да се насърчи по-равномерното разпределение на родителския отпуск, да се въведе отпуск за полагащите грижи и да се работи за преодоляването на недостатъчното представителство на жените на пазара на труда. Те също така гарантират правото на всички работници да се ползват от гъвкави схеми на работа.

Научете повече: https://europa.eu/!XcMMFd

Опазване на околната среда и борба с изменението на климата

ЕС винаги е имал водеща роля в борбата с изменението на климата. Той стои начело на международните споразумения за намаляване на въглеродните емисии и понижаване на температурите в световен мащаб в съответствие с Парижкото споразумение. В ЕС са в сила едни от най-високите екологични стандарти в света. Те служат за защита на нашите естествени местообитания, биологичното разнообразие, питейната вода, водите за къпане и качеството на въздуха. Чрез мрежата от защитени природни зони на ЕС „Натура 2000“ се създават зони, в които може да се извършва устойчива човешка дейност, без да се застрашават уязвими и редки видове или местообитания.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

През юли 2021 г. влязоха в сила правила, забраняващи 10 пластмасови изделия за еднократна употреба, които са най-често срещаните по плажовете в Европа — от клечки за уши до пръчици за балони и сламки.

Въпреки това борбата с изменението на климата придоби ново измерение на неотложност. Сега трябва да засилим усилията си за защита на хората, осигуряване на продоволствена сигурност, ограничаване на недостига на вода и справяне с другите последици от крайните промени на температурата. ЕС се е обвързал с Европейския зелен пакт — всеобхватен пакет от мерки за борба с изменението на климата, като е поел ангажимент да превърне Европа в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.

За повече информация вижте глава 4 „Какво предстои в ЕС?“.

play video Вижте видеоклипа: Европейският зелен пакт europa.eu/!nDpCmq

Финансиране от ЕС във вашия регион

Държавите и регионите в ЕС не се различават само по големината си; те се различават и по равнището си на благосъстояние. През годините хиляди проекти са получили финансиране от ЕС. Тези проекти са били от полза за всички държави от ЕС поотделно и за ЕС като цяло чрез създаване на работни места, стимулиране на икономическия растеж и подобряване на качеството на живот на гражданите.

Хората невинаги знаят, че ЕС е финансирал или финансира проекти близо до местата, където живеят. Независимо от това проектите, подкрепени с финансиране от ЕС, са в тяхна полза, тъй като с тях са създадени милиони нови работни места, построени са стратегически транспортни връзки, модернизирана е енергийната инфраструктура, въведени са широколентови услуги, направени са инвестиции в научни изследвания и иновации и са защитени културно наследство и зони с природна красота.

Разгледайте следните уебсайтове и се запознайте с някои примери за проекти, които са получили финансиране от ЕС във вашата държава. Ще се убедите, че ЕС е много по-близо до дома ви, отколкото сте си мислили: kohesio.ec.europa.eu/bg/

Благодарение на финансирането от ЕС можете да се свързвате безплатно с интернет в библиотеки, паркове, музеи и на други обществено достъпни места в цяла Европа, навсякъде където видите този знак.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ …?

Програмата „Творческа Европа“ има за цел да насърчи културното многообразие на Европа. Със Знака за европейско наследство, Европейските столици на културата и Европейските дни на наследството се насърчават повече хора да откриват общите културни корени на Европа.

Научете повече за културата и творчеството в ЕС: ec.europa.eu/culture/bg

Инвестиции на ЕС в научни изследвания

Науката има силата да променя начина, по който живеем. Ето защо ЕС инвестира милиарди евро в научни изследвания и иновации, за да се бори с изменението на климата, да стимулира растежа и работните места и да се справи с другите предизвикателства, пред които сме изправени. Основната програма на ЕС за финансиране в тази област се нарича „Хоризонт Европа“. В предишния цикъл на финансиране по „Хоризонт Европа“ беше подпомогнато ускореното разработване на ваксини, направени бяха инвестиции в проекти за опазване на биологичното разнообразие и беше използван спътникът „Галилео“ за по-точни системи и карти с технологията GPS. Поради голямото ѝ значение за бъдещето на ЕС на програмата „Хоризонт Европа“ беше отпуснат бюджет от 95,5 милиарда евро за 2021—2027 г. Фокусът ще бъде върху екологосъобразните технологии, изкуствения интелект и много други области.

Научете повече за „Хоризонт Европа“: europa.eu/!Xf47NRP

За повече информация относно бюджета на ЕС вижте глава 4 „Какво предстои в ЕС?“.

Инфографика, на която е показана каква част от бюджета на ЕС се изразходва за администрация

Бюджетът на ЕС за периода 2021—2027 г., допълнен с NextGenerationEU, е 2 018 милиарда евро. 4 % от тази сума се изразходва за администрация.

УПРАЖНЕНИЕ 16 ЕС ВЪВ ВАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ

Следват 10 примера за това как ЕС работи за вас в ежедневието ви. Изберете трите от тях, които са най-важни за вас, сравнете отговорите си с тези на съучениците си и разяснете причините за избора си.

Можете да пътувате, учите, работите и живеете в която и да е държава в ЕС. Свободното движение на хора е възможно благодарение на единния пазар на ЕС.

ЕС премахна бариерите пред свободната търговия между своите държави членки. Това означава, че можете да произвеждате, продавате и купувате стоки, където искате в ЕС. Това означава също така, че потребителите имат по-голям избор от продукти на по-ниски цени.

С Шенгенското споразумение беше премахнат граничният контрол между повечето държави в ЕС. Вече можете да пресичате повечето граници в ЕС, без да показвате паспорта си.

Когато пътувате в друга държава в ЕС, е възможно да се разболеете или да претърпите произшествие. С Европейската здравноосигурителна карта имате право да получите всички видове неотложна медицинска помощ, докато се приберете вкъщи. Ще получите държавна медицинска помощ в чужбина и ще платите същите такси като гражданите на съответната държава.

Пътуването с въздушен транспорт стана много по-евтино. ЕС разби националните монополи и даде възможност за конкуренция в сектора на въздухоплаването. Повече градове вече имат собствени летища и между тях има повече директни полети. Освен това бяха разширени правата на пътниците.

Ползването на мобилни телефони и интелигентни устройства в чужбина стана много по-евтино през последните години. Правилата на ЕС доведоха до значително намаляване на разходите (с над 90 % от 2007 г. насам) чрез поставяне на тавани на цените. Таксите за роуминг бяха премахнати през юни 2017 г., което означава, че когато ползвате телефона си в чужбина, вече ще плащате същата цена като у дома.

Като гражданин на Съюза вие притежавате данните си. Организациите или предприятията нямат право да обработват личните ви данни без вашето съгласие и вие имате право да знаете каква информация държат за вас.

Законодателството на ЕС ви защитава, когато поръчвате или купувате стоки по начини, различни от пазаруване в магазин. Ако например подпишете абонамент или договор на улицата или осъществите покупка онлайн, имате право да размислите. Имате право да отмените поръчката си или да върнете покупката си в срок до 14 дни.

Като потребител може да искате да купувате екологични продукти. Енергийният етикет на ЕС ще ви помогне да направите правилния избор. Много продукти, като осветителни крушки, перални машини, хладилници и телевизори, носят енергийния етикет на ЕС. По-този начин е по-лесно да се открият най-енергийноефективните продукти, които са категоризирани в клас A.

Можете да се наслаждавате на чиста вода за къпане и пиене в ЕС. Като се има предвид, че границите не представляват бариера за замърсяването на околната среда, ЕС е въвел на цялата си територия задължителни пределни стойности на замърсяването на въздуха и водата. Държавите в ЕС трябва да гарантират, че тези равнища се спазват.