ЕС и АЗ

Ако сте на възраст между 15 и 18 години и имате желание да узнаете повече за Европейския съюз, то тази брошура е за вас. В него ще ви разкажем как е бил изграден Европейският съюз (съкратено — ЕС). Освен това от него ще научите какви ценности споделяме, кой какво прави в ЕС и как всичко това се отразява на ежедневието ви. Ще научите и как ЕС се справя с днешните големи предизвикателства, включително изменението на климата, цифровия свят и COVID-19. Това, което ЕС прави днес, ще оформи бъдещето ви утре.

Европейският съюз, какъвто го познаваме днес, е изграждан в продължение на много години. Това е процес, който все още продължава, и скоро вашето поколение ще започне да участва в него. Така че сега е моментът да сформирате собствените си виждания за ЕС. Тази брошура и съдържащите се в нея упражнения могат да ви помогнат за тази цел: europa.eu/learning-corner/eu-me_bg

Брошурата е придружена от онлайн викторина. Тя е забавен начин да преговорите някои от разгледаните теми: europa.eu/learning-corner/quiz_bg

Можете да намерите още материали на всички официални езици на ЕС на уебсайта „Кът за обучение“: europa.eu/learning-corner/learning-corner_bg

Ако имате забележки или предложения във връзка с това издание, можете да ги изпратите на адрес: comm-publi-feedback@ec.europa.eu

Налични формати

Настоящият документ е публикуван на 26 официални езика на ЕС и в следния посочен формат:

PDF PRINT HTML

Споделете тази страница

Европейска комисия
Генерална дирекция „Комуникации“
Редакционна служба и целеви информационни дейности
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Текстът е завършен през март 2022 г.

Текстът на настоящото издание се основава на немския ръкопис на изданието от 2010 г. Младежко познавателно списание „Европа“ от Екарт Д. Щратеншулте, Европейска академия, Берлин. За настоящото издание този текст е преработен и актуализиран от Генерална дирекция „Комуникации“ на Европейската комисия.

Publications Office

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2022 г.


© Европейски съюз, 2022 г.

Повторното използване е разрешено, при условие че се посочи източникът. Политиката на възпроизвеждане на документите на Европейската комисия е уредена с Решение 2011/833/ЕС (ОВ L 330, 14.12.2011 г., стр. 39). За използването или възпроизвеждането на снимкови или други материали, за които ЕС не притежава авторски права, трябва да се поиска разрешение директно от притежателите на авторските права.


Print
ISBN 978-92-76-44102-1
doi:10.2775/833317
NA-08-21-347-BG-C
PDF
ISBN 978-92-76-44077-2
doi:10.2775/456513
NA-08-21-347-BG-N
HTML
ISBN 978-92-76-44067-3
doi:10.2775/63930
NA-08-21-347-BG-Q

АВТОРСКИ ПРАВА
Всички изображения: © Европейски съюз, с изключение на:

Корица: © Patrick Sheàndell O'Carroll/PhotoAlto
© iStock.com/kentarcajuan, © iStock.com/lushik
© iStock.com/kentarcajuan
© iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/TCmake_photo © iStock.com/molotovcoketail, © iStock/Macrovector
© iStock.com/molotovcoketail
© iStock/Macrovector, © iStock.com/lushik
© iStock.com/molotovcoketail, © iStock.com/in8finity
© iStock.com/macrovector
© Jacob Lund/stock.adobe.com
© iStock.com/exdez, © iStock.com/macrovector
© Hellenic Republic Ministry of Finance/Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/Askold Romanov
© iStock.com/BRO Vector
© iStock.com/DenPotisev
© iStock.com/elenabs
© iStock.com/Irina_Strelnikova
© iStock.com/AF-studio, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/vasabii
© iStock.com/ADELART, © iStock.com/appleuzr, © iStock.com/drmakkoy, © iStock.com/Jane_Kelly, © iStock.com/TCmake_photo, © iStock.com/vasabii
© engel.ac/stock.adobe.com, © iStock.com/da-vooda
© New Africa/stock.adobe.com
© iStock.com/Si-Gal
© Mariusz/stock.adobe.com, © iStock.com/AF-studio
© iStock.com/da-vooda, © ipopba/stock.adobe.com
© iStock.com/aurielaki, © iStock.com/Yuriy Bucharskiy
© DIgilife/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © Travel mania/stock.adobe.com
© iStock.com/shironosov
© pressmaster/stock.adobe.com
© iStock.com/Varijanta, © iStock.com/AlisaRut © alisa_rut/stock.adobe.com
© iStock.com/Nastco, © luzitanija/stock.adobe.com, © iStock.com/Tom Nulens, © iStock.com/Sensvector
© Seventyfour/stock.adobe.com
© iStock.com/da-vooda, © BrAt82/stock.adobe.com, © sdecoret/stock.adobe.com
© iStock.com/Irina Ku
© iStock.com/urbazon
Източник: Wikimedia Commons, author Tangopaso, released into the public domain.