Online portál Verejná kontrola v Európskej únii obsahuje informácie o mandáte, postavení, organizačnej štruktúre, práci a výstupoch najvyšších kontrolných inštitúcií v EÚ a jej členských štátoch. Iné verejné kontrolné orgány zriadené v niektorých členských štátoch, napríklad regionálne a miestne orgány, sem neboli zaradené.
Informácie uvedené vo Verejnej kontrole v Európskej únii podčiarkujú potrebu moderných verejných kontrolných orgánov v Únii a poukazujú na ich podiel na účinnom fungovaní našich demokracií. Opis rozdielov a podobných čŕt jednotlivých najvyšších kontrolných inštitúcií v EÚ ilustruje bohatú rozmanitosť, ktorá je takou dôležitou vlastnosťou Európskej únie a jednou z jej kľúčových devíz.

Informácie boli zozbierané a budú aktualizované v úzkej spolupráci s jednotlivými kontrolnými inštitúciami a Európsky dvor audítorov je im aj ich zamestnancom vďačný za podporu.

Dúfame, že tento portál zaujme audítorov, tvorcov politík a zákonodarcov v celej EÚ aj mimo nej. Zároveň dúfame, že sa stane cenným prínosom pre prebiehajúci výskum v oblasti verejného auditu.

NAJVYŠŠIE KONTROLNÉ INŠTITÚCIE V EÚ
A JEJ ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH — PREHĽAD

ÚVOD

Verejná kontrola je neoddeliteľnou súčasťou demokratických systémov. Všetkých 27 krajín, ktoré v súčasnosti tvoria Európsku úniu (EÚ), zaviedli mechanizmy na zabezpečenie toho, aby sa za verejné výdavky vyvodzovala zodpovednosť, aby boli transparentné a aby sa nad nimi vykonával dôkladný dohľad. Tu vstupujú do hry najvyššie kontrolné inštitúcie (NKI) ako externí verejní audítori.

NKI vykonávajú nezávislé kontroly efektívneho, účinného a hospodárneho využívania verejných zdrojov, ako aj súladu verejných výdavkov a výberu príjmov s príslušnými pravidlami. Podporujú parlamentnú kontrolu vlád svojimi objektívnymi a nezávislými správami založenými na faktoch, čím pomáhajú zlepšovať politiky, programy, verejnú správu a správu financií svojich štátov. To pomáha budovať dôveru občanov v kontroly a protiváhy v našich spoločnostiach a ďalej rozvíjať náležite fungujúce demokracie.

Okrem presadzovania a rozvíjania zodpovednosti a transparentnosti vo vláde NKI EÚ tiež aktívne podporujú budovanie kapacít verejných orgánov auditu v tretích krajinách.

Mnoho NKI, ktoré sú zahrnuté do tejto databázy, sa môže pochváliť bohatou minulosťou (v niektorých prípadoch siahajúcou niekoľko storočí dozadu), zatiaľ čo iné boli v ich súčasnej podobe zriadené len nedávno. Štruktúra, poslanie a právomoci väčšiny NKI sa v priebehu času vyvíjali, niekedy v dôsledku politických zmien či reformy verejnej správy. Existencia nezávislej NKI je podmienkou vstupu do EÚ.

EÚ A JEJ ČLENSKÉ ŠTÁTY

EÚ bola zriadená v roku 1993 Maastrichtskou zmluvou. Jej predchodcovia – Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO), Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (ESAE alebo Euratom) – siahajú späť do 50-tych rokov 20. storočia. Od roku 1993 vstúpilo do Únie 16 krajín (v roku 1995, 2004, 2007 a 2013). V súčasnosti, po vystúpení Spojeného kráľovstva v roku 2020, EÚ tvorí 27 členských štátov.

TYPY NKI A SPRÁVA NKI

Sú rôzne spôsoby klasifikácie NKI. Tradične sú zoskupené v orgánoch s organizačnými štruktúrami, ktoré majú francúzsko-latinskú, anglosaskú alebo nemeckú tradíciu. V súčasnosti je však hlavný rozdiel v tom, či ide o orgány so súdnou právomocou alebo nie. Ďalší rozdiel môže byť medzi monokratickými NKI, na ktorých čele stojí jediná osoba (predseda, generálny audítor alebo kontrolór a generálny audítor), a NKI, ktoré riadi kolégium (napr. rada, kolégium, senát či plénum).

V rámci tohto širokého spektra by ďalším rozdielom mohla byť napríklad právomoc NKI vykonávať aj audity na nižších úrovniach verejnej správy alebo vzťah NKI s príslušným národným parlamentom.

SPRÁVA NKI

  Riadiaci orgán/
Vedenie NKI
Počet osôb v riadiacom orgáne Funkčné obdobie (roky)
Európsky dvor audítorov Kolégium 27 Predseda: 3 (obnoviteľné)
Členovia: 6 (obnoviteľné)
BELGICKO
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
Valné zhromaždenie 12 6 (obnoviteľné)
BULHARSKO
Сметна палата на Република България
Predseda a dvaja podpredsedovia  3 Predseda: 7 (neobnoviteľné)
Podpredsedovia: 7 (obnoviteľné)
CYPRUS
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Generálny audítor  1 Neobmedzené do zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku
ČESKÁ REPUBLIKA
Nejvyšší kontrolní úřad
Kolégium 17 Predseda a podpredsedníčka:
9 (obnoviteľné)
Členovia: neobmedzené do zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku
DÁNSKO
Rigsrevisionen
Generálna audítorka  1 6 (obnoviteľné raz na štyri roky)
ESTÓNSKO
Riigikontroll
Generálny audítor  1 5 (obnoviteľné)
FÍNSKO
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Generálna audítorka  1 6 (obnoviteľné)
FRANCÚZSKO
Cour des comptes
Prvý predseda a šiesti predsedovia komôr  7 Neobmedzené do zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku
GRÉCKO
Ελεγκτικό Συνέδριο
Plénum 42 Predsedníčka: 4 (neobnoviteľné)
Členovia a sudcovia: neobmedzené do zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku
HOLANDSKO
Algemene Rekenkamer
Rada  3 Neobmedzené do zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku
CHORVÁTSKO
Državni ured za reviziju
Generálny audítor  1 8 (obnoviteľné)
ÍRSKO
Office of the Comptroller and Auditor General
Kontrolór a generálny audítor  1 Neobmedzené do zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku
LITVA
Valstybės Kontrolė
Generálny audítor  1 5 (obnoviteľné raz)
LOTYŠSKO
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Rada, generálna audítorka  7 4 (obnoviteľné najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia)
LUXEMBURSKO
Cour des comptes
Predseda, podpredseda a traja poradcovia  5 6 (obnoviteľné)
MAĎARSKO
Állami Számvevőszék
Predseda  1 12 (obnoviteľné)
MALTA
National Audit Office
Generálny audítor  1 5 (obnoviteľné raz)
NEMECKO
Bundesrechnungshof
Predseda, senát (rada) 16 Predseda: 12 (neobnoviteľné)
Riaditelia: neobmedzené do zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku
POĽSKO
Najwyższa Izba Kontroli
Predseda a (v niektorých prípadoch) kolégium 18 Predseda: 6 (obnoviteľné raz)
Kolégium: 3 (obnoviteľné)
PORTUGALSKO
Tribunal de Contas
Predseda a plénum 19 Predseda: 4
Členovia: neobmedzené
RAKÚSKO
Rechnungshof
Predsedníčka  1 12 (neobnoviteľné)
RUMUNSKO
Curtea de Conturi a României
Plénum 18 9 (neobnoviteľné)
SLOVENSKO
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Predseda  1 7 (obnoviteľné raz)
SLOVINSKO
Računsko sodišče Republike Slovenije
Senát  3 9 (obnoviteľné)
ŠPANIELSKO
Tribunal de Cuentas
Plénum 13 Predsedníčka: 3 (obnoviteľné)
Ďalší poradcovia: 9 (obnoviteľné)
Hlavný prokurátor: 5 (obnoviteľné)
ŠVÉDSKO
Riksrevisionen
Generálna audítorka  1 7 (neobnoviteľné)
TALIANSKO
Corte dei conti
Predseda  1 Neobmedzené do zákonom stanoveného veku odchodu
do dôchodku

NEZÁVISLOSŤ

NKI EÚ sú nezávislé verejné orgány. Ich nezávislosť od legislatívnych, výkonných alebo súdnych orgánov je zakotvená v ústave. V závislosti od ich mandátu môžu NKI vykonávať kontroly ex ante alebo ex post s cieľom posúdiť zákonnosť a správnosť príjmov a výdavkov, ako aj hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť politík, programov a opatrení, či fungovanie verejnej správy. Niektoré NKI tiež hodnotia vplyv verejných politík a programov.

JURISDIKČNÁ FUNKCIA

Niektoré NKI majú osobitné postavenie ako súdne dvory. To im umožňuje iniciovať súdne konania voči správcom verejných finančných prostriedkov alebo účtovníkom, ktorí sú prípadne zapojení do nezrovnalostí týkajúcich sa verejných výdavkov a aktív. Jurisdikčná funkcia poskytuje NKI nástroj verejne určiť osobnú zodpovednosť a sankcionovať jednotlivcov vo verejnej službe.

VZŤAHY S PARLAMENTMI

Vzťahy NKI s parlamentmi sú v EÚ natoľko rozličné ako samotné verejné orgány auditu. Hoci sú všetky NKI nezávislými orgánmi, niektoré z nich sú súčasťou parlamentnej štruktúry dohľadu.

NKI S JURISDIKČNOU FUNKCIOU / VYKONÁVAJÚCE EX ANTE AUDIT / SÚČASŤ PARLAMENTNEJ ŠTRUKTÚRY DOHĽADU

  Jurisdikčná funkcia Ex ante
audit
Súčasť parlamentnej štruktúry dohľadu
Európsky dvor audítorov      
BELGICKO
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
BULHARSKO
Сметна палата на Република България
     
CYPRUS
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
     
ČESKÁ REPUBLIKA
Nejvyšší kontrolní úřad
     
DÁNSKO
Rigsrevisionen
   
ESTÓNSKO
Riigikontroll
     
FÍNSKO
Valtiontalouden tarkastusvirasto
   
FRANCÚZSKO
Cour des Comptes
   
GRÉCKO
Ελεγκτικό Συνέδριο
 
HOLANDSKO
Algemene Rekenkamer
     
CHORVÁTSKO
Državni ured za reviziju
     
ÍRSKO
Office of the Comptroller and Auditor General
   
LITVA
Valstybės Kontrolė
   
LOTYŠSKO
Latvijas Republikas Valsts kontrole
     
LUXEMBURSKO
Cour des comptes
     
MAĎARSKO
Állami Számvevőszék
   
MALTA
National Audit Office
   
NEMECKO
Bundesrechnungshof
     
POĽSKO
Najwyższa Izba Kontroli
   
PORTUGALSKO
Tribunal de Contas
 
RAKÚSKO
Rechnungshof
   
RUMUNSKO
Curtea de Conturi a României
     
SLOVENSKO
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
     
SLOVINSKO
Računsko sodišče Republike Slovenije
   
ŠPANIELSKO
Tribunal de Cuentas
 
ŠVÉDSKO
Riksrevisionen
   
TALIANSKO
Corte dei conti
 

Napriek svojej rôznorodosti majú NKI v EÚ a jej členských štátoch spoločnú črtu, a to, že vo všeobecnosti udržiavajú úzke vzťahy so svojimi parlamentmi. Tento vzťah sa zakladá v zásade na výkazníctve, v rámci ktorého NKI zasielajú audítorské správy parlamentu. Tieto správy sa zvyčajne prerokúvajú v osobitných výboroch a niekedy, v závislosti od predmetu auditu, aj vo výboroch, ktoré sa zaoberajú špecifickými témami. Vo všeobecnosti sú zástupcovia NKI oprávnení byť prítomní na týchto rozpravách a/alebo sa ich zúčastniť. V niektorých členských štátoch predseda NKI má tiež právo byť vypočutý v rámci parlamentných rozpráv na relevantné témy súvisiace s prácou NKI.

Parlamenty majú často rozhodujúcu úlohu pri nominovaní a/alebo vymenovaní predsedu NKI/generálneho audítora či riadiaceho orgánu. Okrem toho, niektoré parlamenty tiež navrhujú a schvaľujú rozpočet NKI, alebo nominujú externého audítora na vykonanie auditu účtov NKI.

A napokon, niektoré, ale nie všetky, NKI majú právomoc kontrolovať administratívne výdavky ich národných parlamentov.

ZAMESTNANCI A ROZPOČET

Ľudské a finančné zdroje NKI sa medzi jednotlivými krajinami značne líšia, a to aj po zohľadnení pomeru počtu obyvateľov alebo kontrolovaného rozpočtu. Tieto rozdiely odrážajú nielen mandát NKI a jej organizáciu, ale aj širšie charakteristiky členského štátu a jeho štátnej správy.

Pre NKI v EÚ a jej členských štátoch pracuje spolu viac než 15 000 osôb. NKI štyroch najväčších členských štátov EÚ (Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko, ktoré majú takmer 260 miliónov obyvateľov) zamestnávajú spolu približne 5 000 osôb, zatiaľ čo NKI zvyšných členských štátov (so 190 miliónmi obyvateľov) zamestnávajú asi 9 500 osôb.

Vo všeobecnosti väčšie západoeurópske NKI charakterizuje nižší podiel žien medzi zamestnancami a vyšší vekový priemer, zatiaľ čo zamestnanci východoeurópskych NKI majú skôr nižší vekový priemer a sú to zväčša ženy.

Pre EÚ ako celok pracuje jeden zamestnanec NKI na mediánový počet 19 000 občanov. Medzi jednotlivými členskými štátmi sú však výrazné rozdiely. Takmer vo všetkých prípadoch predstavujú rozpočty NKI menej než 0,1 % celkového štátneho rozpočtu.

ZAMESTNANCI A ROZPOČET NKI

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

NKI EÚ zohrávajú ústrednú úlohu v procese verejnej zodpovednosti. Ako externí audítori výkonnej moci posudzujú, do akej miery politiky a výdavky vlády dosahujú plánované ciele, kontrolujú verejné finančné riadenie a podávajú správy o účtovných závierkach verejných orgánov, čím poskytujú nezávislé informácie a uistenie parlamentom.

HLAVNÉ KATEGÓRIE AUDITOV

FINANČNÉ AUDITY zahŕňajú preskúmanie dokumentov, správ, systémov vnútornej kontroly a vnútorného auditu, účtovných a finančných postupov a ďalších záznamov s cieľom overiť, či účtovná závierka podáva pravdivý a verný obraz o finančnej situácii a výsledkoch finančných činností v súlade s uznávanými účtovnými normami a zásadami.

AUDITY ZHODY majú za cieľ overiť, či hospodárske a finančné riadenie kontrolovaného subjektu, činnosti alebo programy spĺňajú príslušné zákonné a regulačné ustanovenia.

AUDITY VÝKONNOSTI zahŕňajú preskúmanie programov, operácií, systémov riadenia a postupov používaných orgánmi a inštitúciami, ktoré riadia zdroje, s cieľom posúdiť hospodárne, efektívne a účinné využívanie týchto zdrojov.

NKI kontrolujú príjmy a výdavky štátnych rozpočtov na ústrednej či federálnej úrovni a v niektorých členských štátoch tiež vykonávajú audity na regionálnej, miestnej alebo samosprávnej úrovni. Hoci sa ich audity zameriavajú najmä na ministerstvá a štátne orgány, medzi kontrolovanými subjektmi sa môžu nachádzať aj štátne podniky, napríklad vysielacie spoločnosti, inštitúty vyššieho vzdelávania či národné banky.

Väčšina NKI má právo kontrolovať všetky verejné príjmy a výdavky, a to aj na úrovni súkromných spoločností a jednotlivých príjemcov.

ÚROVNE VEREJNEJ SPRÁVY KONTROLOVANÉ ZO STRANY NKI

  Ústredná štátna správa Regionálna štátna správa Miestna samospráva Štátne podniky Verejné subjekty Obce Iní prijímatelia
Európsky dvor audítorov
BELGICKO
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
BULHARSKO
Сметна палата на Република България
   
CYPRUS
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
ČESKÁ REPUBLIKA
Nejvyšší kontrolní úřad
     
DÁNSKO
Rigsrevisionen
   
ESTÓNSKO
Riigikontroll
   
FÍNSKO
Valtiontalouden tarkastusvirasto
 
FRANCÚZSKO
Cour des Comptes
     
GRÉCKO
Ελεγκτικό Συνέδριο
HOLANDSKO
Algemene Rekenkamer
     
CHORVÁTSKO
Državni ured za reviziju
ÍRSKO
Office of the Comptroller and Auditor General
     
LITVA
Valstybės Kontrolė
 
LOTYŠSKO
Latvijas Republikas Valsts kontrole
LUXEMBURSKO
Cour des comptes
     
MAĎARSKO
Állami Számvevőszék
 
MALTA
National Audit Office
   
NEMECKO
Bundes­rechnungs­hof
     
POĽSKO
Najwyższa Izba Kontroli
PORTUGALSKO
Tribunal de Contas
RAKÚSKO
Rechnungshof
RUMUNSKO
Curtea de Conturi a României
 
SLOVENSKO
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
SLOVINSKO
Računsko sodišče Republike Slovenije
ŠPANIELSKO
Tribunal de Cuentas
ŠVÉDSKO
Riksrevisionen
     
TALIANSKO
Corte dei conti

VÝBER TÉM A PLÁNOVANIE AUDITOV

Pri výbere a plánovaní auditov sa zohľadňujú rôzne kritériá, napr. riziko, vplyv a budúci vývoj v konkrétnych oblastiach politiky. Mnoho NKI pracuje na základe ročných programov a audítorských plánov, ktoré zostavujú na základe viacročnej stratégie a ročného posúdenia rizík. Táto kombinácia strednodobého a dlhodobého plánovania poskytuje pružnosť a umožňuje NKI reagovať na nepredvídaný vývoj.

KONEČNÉ ROZHODOVANIE – MONOKRATICKÁ ŠTRUKTÚRA/KOLÉGIUM

V niektorých krajinách parlament (poslanci a/alebo výbory), ministri vlády alebo dokonca súkromní jednotlivci/organizácie môžu požiadať NKI o vykonanie špecifických auditov. Až na niekoľko výnimiek NKI nie sú povinné takéto audity vykonať.

V NKI, ktoré riadi jediná osoba, predseda NKI vo všeobecnosti prijíma konečné rozhodnutie, ktoré audity sa vykonajú. Vo všetkých ostatných prípadoch o tom rozhoduje spoločne správna rada či kolégium.

DÔKAZY A NÁSLEDNÁ KONTROLA

S cieľom zhromaždiť audítorské dôkazy NKI skúmajú dokumenty, analyzujú údaje, uskutočňujú rozhovory alebo vykonávajú kontroly na mieste, napríklad v priestoroch kontrolovaného subjektu alebo na mieste projektu. Na tento účel majú NKI právo prístupu ku všetkým informáciám, ktoré považujú za potrebné na vykonanie svojich úloh, a zamestnanci kontrolovaných subjektov sú povinní spolupracovať s audítormi NKI.

Na vyváženie tohto voľného prístupu sú NKI a ich zamestnanci viazaní mlčanlivosťou v súvislosti s informáciami získanými počas auditov.

PREDKLADANIE SPRÁV

Na základe svojich auditov NKI vypracúvajú správy, v ktorých predkladajú svoje zistenia a pripomienky, poukazujú na nezrovnalosti, vyvodzujú audítorské závery a vyjadrujú odporúčania, ako riešiť nedostatky. Tieto odporúčania sú dôležitou súčasťou každej audítorskej správy, pretože poskytujú tvorcom politík cenné usmernenia. Tie im môžu pomôcť zlepšiť účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť verejných výdavkov a ich súlad s platnými pravidlami, ako aj pomôcť predchádzať chybám, nezrovnalostiam a neoprávneným výdavkom.

Niektoré NKI sú tiež oprávnené vyjadrovať stanoviská k (návrhom) zákonov v oblastiach, ktoré patria do ich pôsobnosti, napr. finančné riadenie, a to buď z vlastnej iniciatívy alebo na základe konkrétnej žiadosti zákonodarného orgánu.

PUBLIKÁCIE

NKI zvyčajne uverejňujú výročné správy o audite ročnej účtovnej závierky štátu a plnení štátneho rozpočtu. Okrem toho, niektoré NKI uverejňujú správy o účtovných závierkach konkrétnych inštitúcií či orgánov (napr. parlamentu, hlavy štátu či systémov sociálneho zabezpečenia). Niektoré NKI tiež vydávajú audítorské stanoviská k týmto finančným výkazom a ročným účtovným závierkam.

Okrem toho, NKI vydávajú audítorské správy na konkrétne témy, stanoviská k (návrhu) právnych predpisov, publikácie založené na preskúmaní a správy z následnej kontroly. Niekoľko NKI tiež uverejňuje diskusné dokumenty, analýzy a štúdie alebo dokumenty so základnými informáciami o auditoch na relevantné témy.

NKI navyše pravidelne uverejňujú správy o riadení a čerpaní fondov EÚ v ich krajine.

A napokon, niekoľko NKI uverejňuje výročné správy o činnosti, časopisy alebo iné dokumenty so základnými informáciami o ich práci.

OZNAMOVANIE VÝSLEDKOV

NKI zvyčajne predkladajú svoje správy parlamentu, spravidla výborom zodpovedným za rozpočtové záležitosti a/alebo iné témy súvisiace s auditom. Vo všeobecnosti NKI tiež väčšinu svojich audítorských správ zverejňujú. Výnimky sa však môžu vzťahovať na správy, ktoré sa zaoberajú citlivými oblasťami (napr. obrana) alebo sa na ne vzťahujú špecifické podmienky zachovania dôvernosti.

Sociálne médiá sa často využívajú na zapojenie občanov a médií a priamu interakciu s nimi.

SPOLUPRÁCA

Spolupráca s ostatnými NKI

SPOLUPRÁCA MEDZI NKI EÚ

NKI členských štátov EÚ a EDA navzájom úzko spolupracujú. Táto spolupráca prebieha v rámci kontaktného výboru, ktorý tvoria predsedovia NKI EÚ a EDA. Kontaktný výbor EÚ môže zriaďovať pracovné skupiny a osobitné skupiny na konkrétne audítorské témy týkajúce sa EÚ a zabezpečuje aktívnu sieť profesionálnych kontaktov medzi zamestnancami NKI EÚ.

V tom istom článku ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje spolupráca a kontakty EDA s NKI EÚ, sa audítorom NKI členských štátov EÚ tiež umožňuje zúčastňovať sa (ako pozorovatelia) na auditoch vykonávaných EDA na ich území. Existuje štandardný postup, na základe ktorého EDA informuje vnútroštátnu NKI o každej audítorskej návšteve v danej krajine. Vnútroštátna NKI sa následne môže rozhodnúť, či si želá vyslať svojich zamestnancov a pripojiť sa k audítorskému tímu EDA počas kontrol na mieste. Okrem toho, NKI EÚ môžu vykonávať spoločné alebo koordinované audity vybraných tém.

NKI EÚ navyše zvyčajne spolupracujú na bilaterálnom základe. Zahŕňa to napríklad zdieľanie audítorských metodík a výsledkov, ako aj dočasné výmeny audítorov.

SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI NKI MIMO

NKI EÚ môžu vykonávať partnerské preskúmania alebo zúčastniť sa činností budovania kapacít, napríklad twinningových projektov, ktorých cieľom je pomôcť NKI tretích krajín budovať ich právnu a inštitucionálnu základňu.

Na podporu NKI v krajinách, o ktoré sa má EÚ rozšíriť, bola zriadená špecifická sieť, ktorej cieľom je podporovať a uľahčovať spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ, kandidátskymi krajinami EÚ a potenciálnymi kandidátskymi krajinami, a to najmä prostredníctvom malej, praktickej, konkrétnej spolupráce.

Niekoľko NKI EÚ tiež úzko spolupracuje s verejnými orgánmi auditu v krajinách, s ktorými ich členský štát udržiava úzke vzťahy z historických dôvodov a/alebo ktoré sú súčasťou ich jazykovej rodiny.

Spolupráca s ostatnými verejnými orgánmi auditu na vnútroštátnej úrovni

V závislosti od ich správnej štruktúry členské štáty EÚ poverili funkciou verejného auditu orgány, ktoré fungujú na federálnej, štátnej, regionálnej, miestnej alebo samosprávnej úrovni. V krajinách s plnohodnotnými regionálnymi kontrolnými úradmi NKI zvyčajne zameriavajú svoje audity na úroveň ústrednej štátnej správy a prípadne spolupracujú s ostatnými verejnými orgánmi auditu vo svojich príslušných členských štátoch.

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

Všetky NKI EÚ sú členmi organizácie INTOSAI a EUROSAI.

INTOSAI

Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI) poskytuje inštitucionalizovaný rámec pre NKI určený na podporu rozvoja a výmeny znalostí, zlepšenie kontroly verejných financií na medzinárodnej úrovni a posilnenie odbornej spôsobilosti, postavenia a vplyvu členských NKI v príslušných krajinách.

INTOSAI bola založená v roku 1953 ako autonómna, nezávislá a nepolitická organizácia. Má osobitné konzultačné postavenie v Hospodárskej a sociálnej rade (ECOSOC) Organizácie Spojených národov.

Generálny sekretariát INTOSAI vedie NKI Rakúska.

NKI EÚ sa zúčastňujú na rôznych projektoch INTOSAI, napr. na jej fóre pre profesionálne vyhlásenia INTOSAI (FIPP), ktoré vypracúva medzinárodné audítorské štandardy (ISSAI), v ktorých sa stanovujú základné požiadavky na NKI a základné zásady kontroly verejných subjektov.

(Zdroj: INTOSAI)

EUROSAI

Európska organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií (EUROSAI) je jednou z regionálnych skupín INTOSAI. Bola založená v roku 1990 30 členmi (NKI 29 európskych krajín a Európsky dvor audítorov). V roku 2020 mala 50 členov (NKI 49 európskych krajín a Európsky dvor audítorov).

NKI Španielska vedie generálny sekretariát EUROSAI.

(Zdroj: EUROSAI)

Okrem toho sa NKI EÚ zúčastňujú projektov vedených celým radom organizácií v oblasti verejnej kontroly a niektoré konajú ako externí audítori medzinárodných, medzivládnych či nadnárodných organizácií, napr. Organizácie Spojených národov (OSN) a jej špecializovaných agentúr, Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) alebo Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Zabezpečujú tým tiež správne a efektívne využívanie finančných príspevkov ich krajín týmto organizáciám.

A napokon, je bežné, že sa NKI EÚ zúčastňujú iniciatív spolupráce s medzinárodnými organizáciami [napr. OECD, Medziparlamentnou úniou (IPU), Inštitútom vnútorných audítorov (IIA), Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC)]. Tento typ spolupráce sa zvyčajne zameriava na tematické záležitosti týkajúce sa verejného auditu a môže zahŕňať vyslanie zamestnancov, kurzy odbornej prípravy, výmenu poznatkov či iné formy odbornej spolupráce.

PREHĽADY

EURÓPSKA ÚNIA

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

Od roku 1977

Webové sídlo: www.eca.europa.eu

Poslanie:

Prispievať k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ, presadzovať zodpovednosť a transparentnosť a vystupovať ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov EÚ. Európsky dvor audítorov varuje pred rizikami, poskytuje uistenie a poukazuje na nedostatky a úspechy. Vydáva odporúčania pre tvorcov politík a zákonodarcov EÚ k tomu, ako zlepšiť riadenie politík a programov EÚ a zabezpečiť, aby sa občania Európy dozvedeli, ako sa vynakladajú ich peniaze.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Európsky dvor audítorov (EDA) skúma všetky príjmy a výdavky EÚ a orgánov, úradov a agentúr, ktoré zriadila EÚ.

Posudzuje, či sa so všetkými finančnými prostriedkami EÚ hospodári náležite a či všetky príjmy a výdavky vznikli v súlade s platnými právnymi predpismi. EDA poskytuje Európskemu parlamentu (EP) a Rade každoročné vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa zákonnosti a správnosti vynakladania finančných prostriedkov EÚ. O zistených nezrovnalostiach uverejňuje správy.

Po uzávierke každého rozpočtového roka EDA vypracúva výročnú správu. Môže tiež kedykoľvek predložiť pripomienky ku konkrétnym otázkam, najmä vo forme osobitných správ, a poskytovať stanoviská.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • články 285 až 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
 • nariadenie o rozpočtových pravidlách vzťahujúcich sa všeobecný rozpočet Únie

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

EDA kontroluje všetky aspekty plnenia rozpočtu EÚ. Európska komisia je hlavným kontrolovaným subjektom EDA a EDA ju informuje o svojej audítorskej práci a audítorskom prístupe, ako aj o príslušných výsledkoch auditu.

Okrem generálnych riaditeľstiev Európskej komisie EDA kontroluje aj:

 • Európske rozvojové fondy,
 • agentúry a výkonné agentúry EÚ, spoločné podniky a ostatné orgány,
 • Európsku investičnú banku a Európsky investičný fond,
 • Európsku centrálnu banku,
 • operácie EÚ súvisiace s prijímaním a poskytovaním pôžičiek (napr. Európsky finančný stabilizačný mechanizmus),
 • jednotný mechanizmus dohľadu a jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kolégium bez súdnej právomoci

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

EDA je externým audítorom Európskej únie. Je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ a pri vykonávaní auditov je úplne nezávislý.

Rokovací poriadok si EDA stanovuje sám. Tento poriadok podlieha schváleniu Rady.

VZŤAHY S EURÓPSKYM PARLAMENTOM/RADOU/PARLAMENTMI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

EDA predkladá všetky svoje správy a stanoviská vrátane svojej výročnej správy EP a Rade. Tieto správy sú základom každoročného postupu udeľovania absolutória za plnenie rozpočtu EÚ a zákonodarcovia ich môžu využiť pri prebiehajúcej práci.

EURÓPSKY PARLAMENT

Predseda EDA prezentuje výročnú správu Výboru EP pre kontrolu rozpočtu a na rozpravu v pléne a je pozvaný, aby sa zúčastnil na plenárnej schôdzi EP týkajúcej sa absolutória. Členovia EDA sú pravidelne pozývaní, aby Výboru pre kontrolu rozpočtu a iným výborom a pracovným orgánom EP prezentovali relevantné správy EDA.

RADA EÚ

Predseda EDA prezentuje výročnú správu Rade pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) a môže byť pozvaný, aby prezentoval vybrané osobitné správy špecifického záujmu.

Na pracovnej úrovni je hlavným partnerom EDA rozpočtový výbor Rady, ktorý sa zaoberá všetkými finančnými záležitosťami vrátane postupu udeľovania absolutória. Správy EDA sa predkladajú príslušným prípravným orgánom Rady, ktoré schvaľujú návrh záverov Rady, ktoré sa následne prijímajú na vyššej úrovni Rady.

PARLAMENTY ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EÚ

EDA zasiela svoje správy a stanoviská aj príslušným parlamentným výborom v členských štátoch. Členovia EDA môžu okrem toho v parlamentoch členských štátov prezentovať aj publikácie EDA, najmä výročnú správu a osobitné správy.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Klaus-Heiner Lehne prevzal funkciu predsedu v októbri 2016 a bol opätovne zvolený v roku 2019 na druhé funkčné obdobie.

FUNKČNÉ OBDOBIE

3 roky, obnoviteľné

SPÔSOB VÝBERU

Zvolený členmi EDA spomedzi seba

RIADIACI ORGÁN

Orgán s kolégiom 27 členov – jedným z každého členského štátu.

Členovia EDA si svoje povinnosti plnia úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme EÚ. Pri nástupe do funkcie skladajú v tomto zmysle prísahu pred Súdnym dvorom Európskej únie.

FUNKČNÉ OBDOBIE

6 rokov, obnoviteľné

SPÔSOB VÝBERU

Členov EDA menuje Rada EÚ po konzultácii s EP a na základe návrhov príslušných členských štátov.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

EDA tvorí päť audítorských komôr, výbor pre kontrolu kvality auditu, správny výbor a generálny sekretariát. Riaditeľstvá, do ktorých sú pridelení audítori, poskytujú podporu predsedovi, jednotlivým audítorským komorám a výboru pre kontrolu kvality auditu.

Celé kolégium 27 členov EDA vedie predseda a schádza sa dvakrát za mesiac, aby prediskutovalo a prijalo dokumenty, ako sú správy o všeobecnom rozpočte EÚ a Európskych rozvojových fondoch, ktoré sú hlavnými výročnými publikáciami EDA.

PREDSEDNÍCTVO

Predsedovi poskytuje podporu riaditeľstvo pre predsedníctvo, ktoré zodpovedá za strategický rozvoj, tvorbu plánu práce, plánovanie a riadenie výkonnosti, inštitucionálne vzťahy, komunikáciu a vzťahy s médiami.

Predsedovi okrem toho priamo podliehajú aj útvary pre právne záležitosti a vnútorný audit.

AUDÍTORSKÉ KOMORY

EDA prideľuje členov do jednej z piatich audítorských komôr.

Každá komora sa zameriava na určitú politiku EÚ, ktorá usmerňuje prácu komory, a pracuje pod vedením predsedajúceho alebo predsedajúcej komory, ktorých volia členovia príslušnej komory spomedzi seba na obnoviteľné obdobie dvoch rokov. Každý člen alebo každá členka zodpovedá za konkrétne audítorské úlohy.

Každá komora má dve oblasti zodpovednosti:

 • prijímať osobitné správy, špecifické ročné správy a stanoviská,
 • vypracúvať výročné správy o rozpočte EÚ a Európskych rozvojových fondoch, ktoré sa predkladajú na schválenie kolégiu EDA.

VÝBOR PRE KONTROLU KVALITY AUDITU

Výbor pre kontrolu kvality auditu pozostáva z členov pre kontrolu kvality auditu a piatich ďalších členov (jedného zástupcu ostatných audítorských komôr). Zaoberá sa politikami, štandardmi a metodikou auditu EDA, podporou a rozvojom auditu a kontrolou kvality auditu. Zodpovedá za metodické aspekty a vykonáva previerky kontroly kvality zákaziek v celom EDA.

SPRÁVNY VÝBOR

Rozhodnutia o všeobecnejších strategických a administratívnych záležitostiach prijíma správny výbor a v príslušných prípadoch kolégium členov.

Správny výbor pozostáva z predsedu EDA (predseda výboru), predsedajúcich komôr, člena pre inštitucionálne vzťahy a člena pre kontrolu kvality auditu. Rieši všetky administratívne záležitosti a prijíma rozhodnutia o otázkach týkajúcich sa stratégie, vonkajších vzťahov komunikácie.

GENERÁLNY TAJOMNÍK

Generálneho tajomníka vymenúva kolégium EDA na obnoviteľné obdobie šiestich rokov.

Zodpovedá hlavne za sekretariát Dvora audítorov a útvary poskytujúce podporu auditu (ľudské zdroje, financie a všeobecné služby, IT, pracovné prostredie a inovácie, preklad, jazykové služby a publikácie.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 923,2 ekvivalentov plného pracovného času (31.12.2019) (z toho približne 62,3 % je v audite)
 • Zamestnanci pochádzajú zo všetkých členských štátov EÚ a spravidla boli prijatí na základe verejných výberových konaní prebiehajúcich v celej EÚ.
 • Podiel mužov a žien: ♂ 49 %; ♀ 51 %

ROZPOČET

 • EDA je financovaný zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.
 • 153 mil. EUR (2020), všetko administratívne výdavky.
 • Rozpočet EDA predstavuje menej než 0,1 % celkových výdavkov EÚ a približne 1,5 % celkových administratívnych výdavkov EÚ.

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– ROZSAH AUDÍTORSKÝCH ČINNOSTÍ

Audity sú založené na dokumentoch a, ak je to potrebné, vykonávajú sa na mieste v ostatných inštitúciách EÚ alebo v orgánoch, úradoch či agentúrach, ktoré riadia príjmy a výdavky v mene EÚ. Na činnosť Európskej investičnej banky (EIB) v súvislosti s riadením príjmov a výdavkov EÚ sa vzťahujú osobitné pravidlá.

V členských štátoch sa audit vykonáva v súčinnosti s národnými NKI, a ak tieto inštitúcie nemajú nevyhnutné právomoci, v súčinnosti s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi štátnej správy. EDA spolupracuje s členskými štátmi v duchu vzájomnej dôvery, pričom obe strany si zachovávajú svoju nezávislosť.

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

EDA rozhoduje o svojom ročnom pláne práce nezávisle. Má postup ročného plánovania, ktorý je založený na viacročnom posúdení rizík v rôznych oblastiach politiky.

EP a Rada môžu navrhnúť možné témy pre audit, ktoré EDA zváži.

Svoj plán práce EDA uverejňuje na svojom webovom sídle.

– METÓDY AUDITU

EDA pri práci skúma, do akej miery sa plnia ciele politík EÚ, a posudzuje stav rozpočtovania a finančného riadenia EÚ.

EDA vykonáva tri typy auditov:

 • audity výkonnosti týkajúce sa účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti politík a programov EÚ. V rámci týchto auditov sa skúma, či bola za vynaložené peniaze dosiahnutá optimálna hodnota, a sú zamerané na konkrétne rozpočtové oblasti alebo tematické oblasti riadenia. Tematické oblasti sa vyberajú na základe kritérií ako verejný záujem, potenciál na zlepšenie, riziko nedostatočnej výkonnosti či riziko nezrovnalostí,
 • finančné audity a audity zhody týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných operácií (najmä vyhlásenie o vierohodnosti), ako aj posúdenia toho, či systémy a operácie v konkrétnych oblastiach rozpočtu spĺňajú príslušné pravidlá a právne predpisy.

EDA vykonáva audity v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISSAI), ktoré uplatňuje v špecifickom kontexte EÚ, a s vlastným etickým kódexom.

Používa príručky na vykonávanie auditov výkonnosti a auditov zhody, ktoré sú uverejnené na webovom sídle EDA.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Portfólio publikácií EDA zahŕňa:

 • výročné správy, ktoré obsahujú najmä výsledky finančných auditov a auditov zhody týkajúcich sa rozpočtu EÚ a Európskych rozvojových fondov, ale aj aspekty rozpočtového riadenia a výkonnosti,
 • špecifické ročné správy o agentúrach, decentralizovaných orgánoch, spoločných podnikoch a ostatných orgánoch EÚ,
 • osobitné správy, v ktorých sa prezentujú výsledky vybraných auditov konkrétnej politiky alebo výdavkových oblastí, alebo záležitostí týkajúcich sa rozpočtu či riadenia,
 • stanoviská k novým alebo aktualizovaným právnym predpisom s významným vplyvom na finančné riadenie, ktoré EDA vypracúva buď na žiadosť inej inštitúcie alebo z vlastnej iniciatívy,
 • preskúmania, ktorých cieľom je poskytovať opis stavu a analýzu, často z prierezového hľadiska a na základe predchádzajúcej audítorskej práce alebo iných verejne dostupných informácií.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Všetky publikácie EDA sú verejne dostupné na jeho webovom sídle vo všetkých úradných jazykoch EÚ. EDA aktívne šíri svoje správy aj prostredníctvom iných prostriedkov vrátane sociálnych médií.

– SPOLUPRÁCA

EDA udržiava úzke vzťahy s národnými NKI a medzinárodnými audítorskými organizáciami, vykonáva partnerské preskúmania, komunikuje s expertnými skupinami a zapája sa do akademických debát.

 

 

BELGICKO

REKENHOF
COUR DES COMPTES
RECHNUNGSHOF

Od roku 1831

Webové sídlo: www.ccrek.be

Poslanie:

Belgický najvyšší kontrolný úrad vo vyhlásení o poslaní predstavuje svoju víziu, hodnoty, na ktorých sú založené jeho činnosti, a stratégie, ktoré vyvíja na zlepšenie verejnej správy prostredníctvom svojich auditov.

Jeho cieľom je zlepšiť fungovanie orgánov verejnej správy. Na tento účel poskytuje parlamentným zhromaždeniam, členom vlády a kontrolovaným subjektom užitočné a spoľahlivé informácie, získané prostredníctvom postupu overenia sporných otázok s kontrolovaným subjektom, ktoré zahŕňajú zistenia, stanoviská a odporúčania.

Belgický najvyšší kontrolný úrad funguje nezávisle, v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a spĺňajúc požiadavky týkajúce sa odbornosti, integrity a motivácie. Belgický najvyšší kontrolný úrad zohľadňuje spoločenský vývoj a jeho cieľom je byť priekopníkom v oblasti verejného auditu.

Celý text vyhlásenia o poslaní je k dispozícii v holandčine a vo francúzštine na webovom sídle:

https://www.ccrek.be/FR/Presentation/VisionsEtValeurs.html
https://www.ccrek.be/NL/Voorstelling/VisieEnWaarden.html

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Belgický najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) kontroluje príjmy a výdavky a vykonávanie politiky orgánmi s výkonnou právomocou. Okrem toho má aj právnu funkciu vo vzťahu k verejným účtovníkom a ďalšie špecifické úlohy.

Pri plnení svojich úloh má belgický NKÚ právo na prístup k všetkým dokumentom a informáciám, ktoré považuje za potrebné. Môže vykonávať aj kontroly na mieste.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • Belgická ústava z roku 1831: článok 180,
 • osobitný zákon zo 16. januára 1989 o organizovaní financovania spoločenstiev a regiónov: články 50 a 71,
 • zákon z 29. októbra 1846 o zriadení najvyššieho kontrolného úradu,
 • zákon zo 16. mája 2003, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia platné pre rozpočty, kontroly dotácií a účtovných závierok spoločenstiev a regiónov a organizovanie auditov najvyššieho kontrolného úradu: články 2 a 10,
 • rokovací poriadok najvyššieho kontrolného úradu,
 • Zmluva o fungovaní EÚ: článok 287 ods. 3.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Belgický NKÚ kontroluje:

 • federálny štát,
 • spoločenstvá,
 • regióny,
 • provincie,
 • orgány verejnej správy uvedených úrovní správy.

Audit obcí nie je v jeho pôsobnosti.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Najvyššia kontrolná inštitúcia typu kolégia so súdnou právomocou.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Belgický NKÚ je nezávislý od orgánov, ktoré kontroluje. Taktiež je autonómny voči parlamentným zhromaždeniam: stanovuje si vlastné priority pre splnenie svojho poslania a vyberá si subjekty pre svoje audity uplatňujúc objektívne výberové kritériá.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Belgický NKÚ kontroluje verejné orgány a hodnotí vykonávanie a vplyv verejných politík s cieľom informovať parlamentné zhromaždenia.

Pokiaľ ide o rozpočet, konkrétnou úlohou belgického NKÚ je poskytovať informácie parlamentným zhromaždeniam.

Taktiež overuje účty verejných orgánov.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

NAJVYŠŠÍ PREDSEDA

Philippe Roland bol vymenovaný 21. decembra 2009.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Šesť rokov, obnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Najvyššieho predsedu volí Snemovňa reprezentantov.

RIADIACI ORGÁN

Valné zhromaždenie s 12 členmi pozostáva z frankofónnej a holandsky hovoriacej komory. Každú komoru tvorí predseda, štyria členovia a generálny tajomník. Služobne starší z dvoch predsedov je vymenovaný za najvyššieho predsedu (Premier Président alebo Eerste Voorzitter) a služobne starší z dvoch generálnych tajomníkov za hlavného generálneho tajomníka (Greffier en chef alebo Hoofdgriffier).

FUNKČNÉ OBDOBIE

Členovia belgického NKÚ sú menovaní na šesťročné obnoviteľné funkčné obdobie.

SPÔSOB VÝBERU

Členov belgického NKÚ volí Snemovňa reprezentantov.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Útvary belgického NKÚ sú zoskupené do troch sektorov, ktoré pozostávajú z desiatich riaditeľstiev pod vedením vyšších audítorov vo funkcii riaditeľov.

Rozdelenie na sektory zodpovedá právomociam valného zhromaždenia a frankofónnej a holandsky hovoriacej komory.

Valné zhromaždenie belgického NKÚ zodpovedá za záležitosti týkajúce sa federálneho štátu, Regiónu Brusel – hlavné mesto, spoločnej komisie spoločenstva Regiónu Brusel a Nemecky hovoriaceho spoločenstva, ako aj za výklad pravidiel EÚ a federálnych pravidiel.

Frankofónna komora nesie výhradnú zodpovednosť za záležitosti týkajúce sa Francúzskeho spoločenstva, spoločnej komisie Francúzskeho spoločenstva regiónu Brusel, Valónskeho regiónu, provincií v tomto regióne a príslušných orgánov verejnej správy.

Holandsky hovoriaca komora nesie výhradnú zodpovednosť za záležitosti týkajúce sa flámskeho spoločenstva, flámskych provincií a príslušných orgánov verejnej správy.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 447,55 ekvivalentov plného pracovného času (2020) (približne 69 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 59 %; ♀ 41 %. Priemerný vek: 49

ROZPOČET

 • Belgický NKÚ je financovaný z federálneho štátneho rozpočtu.
 • 51,3 mil. EUR (2020), všetko použité na administratívne výdavky
 • < 0,01 % celkových verejných výdavkov (2020)

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Belgický NKÚ plánuje svoju prácu v nasledujúcich troch typoch dokumentov:

 • viacročný strategický plán,
 • ročné operačné plány (podľa riaditeľstiev),
 • ročné riadiace plány riadenia (podľa útvarov).

Tieto plány vypracúva so zreteľom na:

 • zákonné požiadavky,
 • analýzu rizika,
 • záujmy parlamentu,
 • finančné a spoločenské záujmy,
 • pridanú hodnotu auditu,
 • dostupnosť zdrojov,
 • pokrytie kontrolovaných oblastí.

– METÓDY AUDITU

Belgický NKÚ vykonáva audity výkonnosti, finančné audity a audity zákonnosti a správnosti.

Svoje audítorské postupy štandardizovala v príručkách a elektronických pracovných súboroch.

Belgický NKÚ vykonáva audity v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISSAI).

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Belgický NKÚ uverejňuje:

 • výročné audítorské správy,
 • osobitné správy o konkrétnych témach,
 • stanoviská k návrhom rozpočtov,
 • výročné správy o činnosti.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Belgický NKÚ informuje o výsledkoch svojich auditov parlamentné zhromaždenia, ministrov a verejné orgány. Všetky publikácie belgického NKÚ sú dostupné na jeho webovom sídle.

– SPOLUPRÁCA

Belgický NKÚ poskytuje všeobecné informácie o svojej stratégii, pracovných metódach a výsledkoch svojich auditov na webovom sídle, v publikáciách a počas študijných dní.

Udržiava pravidelné kontakty s ostatnými aktérmi zapojenými do verejnej kontroly v Belgicku, a to najmä na účely výmeny užitočných skúseností a plánovania svojich audítorských činností.

Usporiadava výmenné programy a spoločné audítorské školenia s Európskym dvorom audítorov a najvyššími kontrolnými inštitúciami ostatných krajín. Podieľa sa na práci medzinárodných organizácií.

Belgický NKÚ je aktívne zapojený do vývoja v jeho oblasti auditu a činnosti.

 

 

BULHARSKO

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Od roku 1995
Prvý vznik v roku 1880

Webové sídlo: www.bulnao.government.bg

Poslanie:

Kontrolovať plnenie rozpočtu, hospodárenie s ďalšími verejnými finančnými prostriedkami a riadenie činností vykonávaním účinnej, efektívnej a nákladovo účinnej audítorskej práce zameranej na zlepšovanie riadenia verejných zdrojov a povinnosti zodpovedať sa za toto riadenie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Bulharský najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) kontroluje plnenie rozpočtu, hospodárenie s verejnými zdrojmi a riadenie činností v súlade so zákonom o najvyššom kontrolnom úrade a s medzinárodnej prijatými audítorskými štandardmi.

Hlavnou úlohou bulharského NKÚ je kontrolovať spoľahlivosť a hodnovernosť finančných výkazov rozpočtových organizácií a zákonné, účinné, efektívne a hospodárne riadenie zdrojov a činností, a poskytovať národnému zhromaždeniu spoľahlivé a objektívne informácie o svojej práci.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • článok 91 ústavy Bulharskej republiky (1991),
 • zákon o najvyššom kontrolnom úrade z 13. februára 2015.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Bulharský NKÚ kontroluje:

 • štátny rozpočet, rozpočty štátneho systému sociálneho zabezpečenia a národného fondu zdravotného poistenia, rozpočty 265 obcí; iné rozpočty schválené národným zhromaždením, rozpočty ich výdavkových útvarov a správu ich majetku,
 • rozpočty Bulharskej akadémie vied, štátnych inštitúcií vyššieho vzdelávania, Bulharskej telekomunikačnej agentúry, Bulharskej národnej televízie a Bulharského národného rozhlasu,
 • verejné prostriedky poskytované osobám vykonávajúcim hospodársku činnosť; účtovníctvo v súvislosti s fondmi EÚ a inými medzinárodnými programami a dohodami, vrátane ich riadenia vykonávaného príslušnými orgánmi a konečnými používateľmi finančných prostriedkov,
 • rozpočtové výdavky Bulharskej národnej banky a jej riadenie; tvorbu ročného prebytku príjmov nad výdavkami banky v súvislosti so štátnym rozpočtom a ďalšie vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • zdroje a správu štátneho dlhu, štátom zaručený dlh, dlhy obcí a využívanie dlhových nástrojov,
 • privatizáciu štátneho a obecného majetku a koncesie na jeho prevádzkovanie, ako aj verejné financie a verejný majetok poskytnutý osobám mimo verejný sektor,
 • plnenie medzinárodných dohôd, zmlúv, dohovorov a iných medzinárodných aktov, ak to bolo stanovené v príslušnom medzinárodnom akte alebo ak to určil splnomocnený orgán,
 • štátne podniky, ktoré nie sú obchodné podniky,
 • obchodné podniky s minimálne 50 % kapitálovou účasťou štátu a/alebo obce,
 • právnické osoby so záväzkami zaručenými štátom alebo štátnym a/alebo obecným majetkom,
 • iné verejné financie, majetok a činnosti, ak je na to bulharský NKÚ poverený právnym aktom.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kontrolný úrad, nezávislý od vlády, pod vedením predsedu.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Činnosť bulharského NKÚ je nezávislá od všetkých štátnych orgánov.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Bulharský NKÚ informuje parlament o svojej činnosti za predchádzajúci rok.

Ročnú účtovnú závierku bulharského NKÚ kontroluje nezávislá komisia registrovaných audítorov vymenovaná parlamentom.

Národné zhromaždenie môže bulharskému NKÚ zadať až päť auditov ročne.

Bulharský NKÚ predkladá parlamentu správy o vykonaní auditov, ktoré mu parlament zadal, a audítorské správy a stanoviská, ktoré má povinnosť predkladať podľa zákona.

Bulharský NKÚ predkladá na preskúmanie parlamentným výborom na vlastnú iniciatívu alebo na žiadosť národného zhromaždenia audítorské správy, ktoré majú osobitný význam pre zlepšenie rozpočtovej disciplíny a riadenie rozpočtu a iných verejných financií a činností.

V rámci výboru národného zhromaždenia pre rozpočet a financie bol vytvorený stály podvýbor pre zodpovednosť vo verejnom sektore, ktorý má za cieľ zabezpečiť užšiu spoluprácu a vzťahy medzi bulharským NKÚ a parlamentom.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Tzvetan Tzvetkov bol zvolený 26. marca 2015.

FUNKČNÉ OBDOBIE

7 rokov, neobnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Predsedu bulharského NKÚ volí parlament.

RIADIACI ORGÁN

Vedenie bulharského NKÚ pozostáva z predsedu, dvoch podpredsedov a dvoch členov, ktorí zastupujú inštitút certifikovaných verejných účtovníkov a inštitút vnútorných audítorov.

Riadiaci tím je formovaný v súlade so zásadou „otvorenej správy“.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Podpredsedovia: 7 rokov, obnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Podpredsedov a členov volí parlament na základe návrhu predsedu bulharského NKÚ.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Bulharský NKÚ je rozdelený na šesť riaditeľstiev (pre finančné audity (2); audity zhody týkajúce sa finančného riadenia (2); audity výkonnosti (1); a osobitné audity (1).

Každý z oboch podpredsedov zodpovedá za tri riaditeľstvá. Okrem toho má úrad sedem riaditeľstiev pre rôzne administratívne úlohy, z ktorých všetky spadajú priamo pod predsedu bulharského NKÚ.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 411 ekvivalentov plného pracovného času (2019) (75 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 26 %; ♀ 74 %. Priemerný vek: 46

ROZPOČET

 • Bulharský NKÚ je financovaný zo štátneho rozpočtu.
 • 9,4 mil. EUR (2019)
 • 0,138 % celkového štátneho rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Bulharský NKÚ rozhoduje o svojom ročnom pláne práce nezávisle. Prijíma ročný plán audítorskej činnosti, ktorý je založený na prioritných oblastiach a kritériách.

Jeho postup ročného plánovania vychádza s trojročného strategického plánu pre audit a vymedzuje oblasti auditu. Z týchto oblastí auditu sa každý rok vyberajú konkrétne audítorské úlohy, ktoré sa zahŕňajú do ročného plánu auditov. Výber audítorských úloh je založený na kritériách prijatých bulharským NKÚ.

Parlament môže bulharskému NKÚ tiež zadať až päť auditov ročne.

Svoj plán práce uverejňuje bulharský NKÚ na svojom webovom sídle.

– METÓDY AUDITU

Bulharský NKÚ vykonáva:

 • finančné audity,
 • audity zhody,
 • audity výkonnosti,
 • osobitné audity.

Bulharský NKÚ vykonáva audity v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISSAI) a osvedčenými postupmi.

Bulharský NKÚ vypracoval príručku k vykonávaniu auditu, do ktorej boli zapracované medzinárodne prijaté audítorské štandardy, a používa ju pri výkone audítorských činností.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Bulharský NKÚ uverejňuje:

 • všetky správy v súlade so zákonom o najvyššom kontrolnom úrade, okrem tých, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, a častí správ, ktoré sa predkladajú prokuratúre,
 • výročnú správu o činnosti,
 • správu o audite ročnej účtovnej závierky bulharského NKÚ,
 • informácie o predložení návrhov audítorských správ – postup, ktorý umožňuje, aby boli bývalí riadiaci pracovníci kontrolovaných organizácií informovaní o vykonaní auditu, ktorých sa vzťahuje na obdobie, keď boli v riadiacej funkcii,
 • správy o zavádzaní odporúčaní predložených bulharským NKÚ vrátane informácií o nevykonaných odporúčaniach,
 • ročné finančné výkazy politických strán a zoznamy ich darcov,
 • správy o finančnej kontrole politických strán v súlade so zákonom o politických stranách,
 • informácie uchovávané v jednotnom verejnom registri politických strán, koalícií strán a výborov občianskej iniciatívy zaregistrovaných na účasť vo voľbách. Informácie zahŕňajú financovanie volebných kampaní vrátane informácií o darcoch, reklamných agentúrach atď.,
 • audítorské správy o financovaní volebných kampaní podľa volebného kódexu,
 • súhrnné audítorské správy o ročnej účtovnej závierke,
 • správy zahŕňajúce stanoviská k výkazu plnenia štátneho rozpočtu, k rozpočtu štátneho systému sociálneho zabezpečenia, rozpočtu národného fondu zdravotného poistenia a rozpočtovým výdavkom Bulharskej národnej banky za predchádzajúci rok,
 • preklad štandardov ISSAI do bulharčiny.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Všetky publikácie bulharského NKÚ vrátane všetkých audítorských správ sú verejne dostupné na jeho webovom sídle, ktoré je hlavnou platformou pre transparentnosť a zverejňovanie informácií o jeho celkovej činnosti.

Bulharský NKÚ uverejňuje tlačové správy a krátke videá o audítorských správach a organizuje tlačové konferencie a neformálne stretnutia s médiami. Prijíma pozvania do televíznych programov a žiadosti o rozhovory a iniciuje diskusie za okrúhlym stolom a konferencie, na ktorých sa tiež zúčastňuje.

Bulharský NKÚ je aktívny v sociálnych médiách.

– SPOLUPRÁCA

Bulharský NKÚ spolupracuje s inými príslušnými orgánmi štátnej správy na zvyšovaní efektívnosti systému kontroly a na boji proti kriminalite a korupcii, ako aj s odbornými a mimovládnymi organizáciami s cieľom vymieňať si osvedčené postupy a podporovať profesionálny rozvoj.

 

 

CYPRUS

EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Od roku 1960
Prvý vznik v roku 1879

Webové sídlo: www.audit.gov.cy

Poslanie:

Vykonávať v širšom verejnom sektore nezávislý finančný audit, audit zhody a audit výkonnosti s cieľom presadzovať verejné vykazovanie a optimálne riadenie verejných zdrojov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Cyperský najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) kontroluje v súlade s ústavou všetky príjmy a výdavky verejného sektora a peňažné a iné spravované aktíva vo vlastníctve verejného sektora. Môže tiež kontrolovať všetky záväzky, ktoré vznikli štátu alebo pod jeho dohľadom.

Rozsah auditov cyperského NKÚ nie je nijakým spôsobom obmedzený a úrad má prístup k akémukoľvek účtovníctvu, záznamom a na miesta, kde sa nachádzajú aktíva, ktoré považuje za nutné skontrolovať pri výkone svojej práce.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • ústava Cyperskej republiky (1960): časť 6, kapitola 2, články 115 – 117,
 • zákon o fiškálnej zodpovednosti a finančnom rámci (zákon č. 20(I)/2014),
 • zákon o poskytovaní dôkazov a informácií generálnemu audítorovi (zákon č. 113(I)/2002),

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Cyperský NKÚ kontroluje činnosti:

 • verejných orgánov:
  • ministerstvá,
  • vládne útvary, oddelenia a agentúry,
 • štatutárnych orgánov,
 • orgánov miestnych samospráv:
  • komunity,
  • obce,
 • iných organizácií, podnikov či fondov v širšom verejnom sektore.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kontrolný úrad, nezávislý od vlády, pod vedením generálneho audítora.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Cyperský NKÚ je nezávislý štátny orgán.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Cyperský NKÚ je od parlamentu organizačne nezávislý, no oba orgány navzájom úzko spolupracujú. Výbor parlamentu pre rozvojové plány a kontrolu verejných výdavkov pravidelne preskúmava odporúčania a pripomienky cyperského NKÚ s cieľom sledovať reakcie kontrolovaných agentúr na pripomienky a odporúčania úradu.

Takmer všetky parlamentné výbory navyše pravidelne žiadajú cyperský NKÚ o pomoc v otázkach, ktoré súvisia s jeho úlohami. Úrad občas prispieva k legislatívnemu procesu. Parlament môže úrad požiadať, aby vykonal osobitné vyšetrovania alebo audity.

Generálny audítor vykonáva audity a prezidentovi Cyperskej republiky predkladá výročné správy a kontrolovaným subjektom ostatné audítorské správy.

Rozpočet cyperského NKÚ schvaľuje rada ministrov a parlament.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

GENERÁLNY AUDÍTOR

Odysseas Michaelides bol vymenovaný 11. apríla 2014.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Neobmedzené do zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku, ktorý je 65 rokov.

SPÔSOB VÝBERU

Generálneho audítora vymenúva prezident republiky.

RIADIACI ORGÁN

Cyperský NKÚ riadi výhradne generálny audítor a úrad nemá iný riadiaci orgán.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Cyperský NKÚ je rozdelený na štyri útvary (tri útvary sú zamerané na finančný audit, audit zhody a audit výkonnosti a jeden útvar na technický audit). Každý útvar vedie riaditeľ auditu a každý odbor hlavný audítor.

Cyperský NKÚ má okrem toho útvar pre metodiku a zabezpečovanie kvality a podporné útvary ako administratívne a účtovné oddelenia.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 139 (2020) (83 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 35 %; ♀ 65 %. Priemerný vek: 44

ROZPOČET

 • Cyperský NKÚ je financovaný z ústredného štátneho rozpočtu.
 • 7,4 mil. EUR (2020)
 • Približne 88 % rozpočtu je vyčlenených na náklady na zamestnancov a zvyšok na prevádzkové výdavky.
 • Rozpočet predstavuje približne 0,08 % celkových rozpočtovaných vládnych výdavkov.

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Jednotlivé sekcie cyperského NKÚ si vypracúvajú ročné plány práce samostatne. Pre úrad ako celok sa nestanovuje celkový ročný plán auditov.

Plánovanie zahŕňa počet dní stanovených v rozpočte na každý plánovaný audit, ktorý sa odhaduje na základe počtu zamestnancov, ktorí sú k dispozícii, objemu a dôležitosti práce, audítorského rizika a minulých zistení.

– METÓDY AUDITU

Cyperský NKÚ vykonáva rôzne typy auditov:

 • finančné audity,
 • audity zhody,
 • audity výkonnosti,
 • technické audity, ktoré zahŕňajú predovšetkým audity postupov verejného obstarávania (zadávacie podmienky v súťažných podkladoch, posúdenie projektových nákladov a hodnotiace správy), audity prebiehajúcich stavebných projektov na mieste, audity zmlúv o prenájme budov na poskytnutie priestorov vládnym úradom, a audity IT (t. j. audity informačných technológií/elektronických systémov na spracovanie údajov),
 • environmentálne audity, ktoré sú zvyčajne kombináciou finančného auditu, auditu zhody a auditu výkonnosti a týkajú sa konkrétnej témy súvisiacej so správou v oblasti životného prostredia. Tieto audity sa vykonávajú v súlade s osobitnými metodickými usmerneniami a štandardmi vydanými organizáciou INTOSAI,
 • osobitné vyšetrovania, ktoré sa obvykle vykonávajú na osobitnú žiadosť parlamentu alebo na žiadosť polície o pomoc pri vyšetrovaní potenciálnych trestných činov.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Cyperský NKÚ uverejňuje hlavne:

 • výročnú správu, ktorá obsahuje najmä informácie o osobitných audítorských správach vydaných v priebehu roka a zistenia z auditu a audítorské stanovisko k finančným výkazom Cyperskej republiky,
 • osobitné správy, ktoré sa vydávajú po dokončení veľkých auditov vrátane auditov verejných, štatutárnych a miestnych orgánov, a tiež auditov výkonnosti a environmentálnych auditov.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

O zisteniach z auditov cyperský NKÚ informuje priamo dotknuté subjekty a predkladá im relevantné odporúčania.

Výročná správa sa predkladá prezidentovi a parlamentu Cyperskej republiky.

Cyperský NKÚ okrem toho uverejňuje všetky audítorské správy, ktoré neobsahujú utajené skutočnosti, na svojom webovom sídle a v prípade potreby vydáva tlačové správy.

– SPOLUPRÁCA

Okrem úzkej spolupráce s parlamentom cyperský NKÚ spolupracuje aj s občanmi, odborníkmi v rôznych oblastiach a organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom získať hlbšie poznatky o príslušných predmetoch kontroly.

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Od roku 1993
Prvý vznik v roku 1919

Webové sídlo: www.nku.cz

Poslanie:

Poslaním najvyššieho kontrolného úradu je predkladať parlamentu a vláde objektívne informácie o hospodárení s majetkom štátu a poskytovať tak verejnosti pridanú hodnotu.

Najvyšší kontrolný úrad overuje, či sú kontrolované činnosti v súlade s legislatívou, preskúmava faktickú a formálnu správnosť týchto činností a posudzuje, či sú účinné, hospodárne a efektívne.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Český najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) kontroluje hospodárenie so štátnym majetkom, s finančnými prostriedkami vyberanými podľa zákona v prospech právnických osôb (napr. zdravotné poistenie) a s finančnými zdrojmi získanými zo zahraničia (vrátane fondov EÚ). Vyjadruje stanovisko k štátnemu záverečnému účtu a dohliada na plnenie štátneho rozpočtu. Český NKÚ nemá právomoc vykonávať audit financií obcí, miest a krajov ani audit obchodných spoločností vo vlastníctve štátu alebo samosprávy.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • ústava Českej republiky (1993),
 • zákon č. 166/1993 Zb. o najvyššom kontrolnom úrade (vo vzťahu k činnostiam a právomociam úradu).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Český NKÚ kontroluje:

 • organizačné zložky štátu,
 • právnické a fyzické osoby (ak dostávajú finančné prostriedky od štátu),
 • finančné riadenie Českej národnej banky týkajúce sa výdavkov na obstaranie majetku a výdavkov na jej operácie.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kolégium bez súdnej právomoci

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

NKÚ je nezávislý kontrolný orgán Českej republiky. Jeho existencia je zakotvená priamo v ústave Českej republiky, ktorá zaručuje jeho nezávislosť od zákonodarnej, výkonnej i súdnej moci.

V zákone o štátnom rozpočte Českej republiky sa pre úrad vymedzuje samostatná rozpočtová kapitola, ktorá zaručuje primeranú finančnú nezávislosť úradu.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Predsedu a podpredsedu českého NKÚ vymenúva prezident republiky na návrh českej poslaneckej snemovne (dolná komora parlamentu).

Český NKÚ predkladá poslaneckej snemovni návrh svojho rozpočtu a parlament schvaľuje rozpočet a jeho základnú štruktúru. Vláda nemôže rozhodovať o rozpočte českého NKÚ.

Predseda českého NKÚ zasiela všetky schválené audítorské závery vláde, poslaneckej snemovni a senátu (horná komora parlamentu).

Predseda českého NKÚ má právo zúčastniť sa a vystúpiť na zasadnutiach parlamentu alebo vlády Českej republiky, ktoré sa týkajú práce úradu.

Vláda diskutuje o všetkých audítorských správach českého NKÚ za účasti predsedu úradu a v súvislosti s každým auditom prijíma uznesenie vlády (obsahujúce najmä nápravné opatrenia).

Hlavným partnerom úradu na parlamentnej úrovni je rozpočtový výbor dolnej komory.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Miloslav Kala bol vymenovaný 22. marca 2013.

FUNKČNÉ OBDOBIE

9 rokov, obnoviteľné (predseda a podpredseda)

SPÔSOB VÝBERU

Predsedu a podpredsedu českého NKÚ vymenúva prezident republiky na návrh poslaneckej snemovne.

RIADIACI ORGÁN

Kolégium NKÚ (tvoria ho predseda, podpredseda a 15 členov).

FUNKČNÉ OBDOBIE

Výkon funkcie člena českého NKÚ končí, keď dosiahne vek 65 rokov. Členovia českého NKÚ skladajú prísahu pred predsedom poslaneckej snemovne a následne preberajú svoju funkciu.

SPÔSOB VÝBERU

Poslanecká snemovňa vyberá 15 členov na návrh predsedu českého NKÚ.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Český NKÚ je kolegiálna inštitúcia zložená z rôznych orgánov, sekcií, odborov a oddelení. Na čele českého NKÚ stojí predseda (prezident), ktorého zastupuje podpredsedníčka (viceprezidentka).

Orgánmi českého NKÚ sú kolégium, senáty a disciplinárna komora. Tieto orgány sa riadia zákonom o najvyššom kontrolnom úrade a vlastným rokovacím poriadkom, o ktorých rokuje a ktoré schvaľuje kolégium.

Český NKÚ sa delí na kontrolnú sekciu, administratívnu sekciu a kanceláriu predsedu. Tieto sekcie sa skladajú zo špecializovaných odborov, ktoré sa ďalej delia na jednotlivé oddelenia.

Vedúci pracovníci českého NKÚ sú priamo podriadení predsedovi. Patrí medzi nich vyšší riaditeľ kontrolnej sekcie, vyšší riaditeľ administratívnej sekcie, riaditeľka kancelárie predsedu, tajomníčka kolégia, riaditeľka bezpečnostného odboru a riaditeľka odboru vnútorného auditu.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 465 ekvivalentov plného pracovného času (2019) (približne 69 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 38 %; ♀ 62 % (vo vedúcich funkciách ♂ 53 %; ♀ 47 %).
  Priemerný vek: 47

ROZPOČET

 • Výdavky českého NKÚ sa financujú zo štátneho rozpočtu Českej republiky.
 • 35,73 mil. EUR (2018)
 • 0,06 % celkového štátneho rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Český NKÚ plánuje svoju prácu v ročnom pláne kontrolnej činnosti, ktorý vychádza z návrhov predsedu a členov kolégia, z internej analýzy a od externých zainteresovaných strán.

Vláda, poslanecká snemovňa a senát parlamentu Českej republiky a ich orgány môžu rade českého NKÚ dať podnety na vykonanie auditov a úrad ich podľa vlastného uváženia akceptuje alebo zamietne.

V týchto návrhoch auditov sa zhrnie predmet a cieľ auditu a uvedú sa kontrolované subjekty, čas a zdôvodnenie auditu, informácie o právnom a ekonomickom postavení navrhovaných kontrolovaných subjektov, informácie o predchádzajúcich rovnakých alebo podobných auditoch, základné črty kontrolovanej oblasti, hypotézy auditu a podobne.

– METÓDY AUDITU

Český NKÚ vykonáva audity v rámci vymedzených právomocí v súlade so svojimi audítorskými štandardmi, ktoré sú založené na medzinárodných štandardoch najvyšších kontrolných inštitúcií. Český NKÚ vykonáva audity v súlade s právnymi predpismi. Audity zahŕňajú audity zákonnosti, finančné audity a audity výkonnosti. Audit sa skladá z prípravnej fázy, výkonu auditu a fázy vypracovania audítorských záverov. Audit trvá v priemere desať mesiacov, pričom podľa počtu kontrolovaných subjektov sa na ňom zúčastňuje päť až niekoľko desiatok kontrolórov.

Český NKÚ overuje, či sú kontrolované činnosti v súlade s legislatívou, preskúmava faktickú a formálnu správnosť týchto činností a posudzuje, či sú účinné, hospodárne a efektívne.

Pri finančných auditoch český NKÚ kontroluje, či finančné výkazy kontrolovaných subjektov poskytujú pravdivý a verný obraz o predmete účtovníctva v súlade s právnymi predpismi.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Hlavným výstupom českého NKÚ sú audítorské závery, ktoré sa uverejňujú na webovom sídle a vo vestníku úradu hneď, ako ich schváli kolégium úradu. Predseda českého NKÚ zasiela všetky schválené audítorské závery poslaneckej snemovni, senátu a vláde.

Český NKÚ má podľa zákona povinnosť uverejňovať:

 • vestník najvyššieho kontrolného úradu, oficiálnu publikáciu, ktorá obsahuje zhrnutie z audítorských správ za dané obdobie. Jedno z vydaní obsahuje ročný plán kontrolnej činnosti a ďalšie vydania môžu odrážať zmeny v tomto pláne,
 • výročnú správu, ktorá obsahuje prehľad auditov a audítorských výsledkov za predchádzajúci rok. Okrem toho výročná správa obsahuje opis ďalších činností, ako sú informácie o spolupráci českého NKÚ s vnútroštátnymi orgánmi trestnej justície, daňovými úradmi a verejnosťou, informácie o činnostiach v rámci medzinárodnej spolupráce a finančnom riadení a zamestnancoch českého NKÚ,
 • stanovisko k plneniu štátneho rozpočtu, v ktorom sa český NKÚ vyjadruje k správe vlády o plnení štátneho rozpočtu, a to na základe posúdenia správy štátneho rozpočtu v prvých šiestich mesiacoch príslušného roka,
 • stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu, v ktorom český NKÚ na základe hodnotenia hospodárskej situácie v krajine a výsledkov finančného riadenia štátu vyjadruje stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Českej republiky za príslušný rok,
 • záverečný účet, ktorý obsahuje informácie o finančnom riadení českého NKÚ za predchádzajúci rok. Záverečný účet každý rok overí externý audítor a predseda úradu ho následne predloží českému parlamentu.

Český NKÚ uverejňuje aj ďalšie publikácie, napríklad EU Report (v ktorom úrad prezentuje porovnanie a vyhodnotenie čerpania fondov EÚ a hospodárenia s nimi v Českej republike), súhrnné audítorské správy o niektorých oblastiach, príručky, tematické publikácie a správy o auditoch, ktoré český NKÚ uskutočnil súbežne s inými najvyššími kontrolnými inštitúciami.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Český NKÚ sa snaží, aby boli informácie o výsledkoch auditov pre verejnosť ľahko dostupné. Závery z auditov, tlačové správy a iné relevantné dokumenty preto uverejňuje na svojom webovom sídle a v sociálnych médiách. Zverejňuje tu aj výsledky svojich auditov, analýzy a správy, videá o auditoch a iné informácie o svojich činnostiach.

Český NKÚ považuje transparentnosť za dôležitú, a preto uverejňuje svoje zmluvy, podrobnosti týkajúce sa jeho rozpočtu a iné údaje na svojom webovom sídle.

Organizuje tiež rôzne podujatia. Od roku 2017 NKÚ organizuje výročný hackathon verejnej správy; v roku 2019 sa ho zúčastnilo 20 verejných inštitúcií vrátane orgánov miestnej samosprávy. V marci 2020 NKÚ usporiadal prvý výročný medzinárodný hackathon pre najvyššie kontrolné inštitúcie, ktorého sa zúčastnilo 23, najmä európskych, krajín.

– SPOLUPRÁCA

Jedným z hlavných cieľov českého NKÚ je vzájomné poskytovanie znalostí v medzinárodnom prostredí. Podporuje preto výmenu poznatkov prostredníctvom medzinárodných aktivít a pri spoločných auditoch.

Český NKÚ organizuje každý rok niekoľko konferencií, seminárov a iných odborne zameraných aktivít. Tieto aktivity sú skoncipované pre zamestnancov českého NKÚ i odbornú verejnosť a zástupcov iných štátnych inštitúcií a majú za cieľ zlepšovať verejnú správu.

Týmito aktivitami sa český NKÚ snaží vytvoriť platformu pre výmenu poznatkov a osvedčených postupov nielen medzi zástupcami verejnosti, ale aj medzi akademickými pracovníkmi, expertmi v daných oblastiach, študentmi a inými zainteresovanými skupinami.

Pokiaľ ide o spoluprácu na medzinárodnej úrovni, český NKÚ pravidelne vysiela svojich audítorov, aby sa zúčastňovali na práci audítorských orgánov medzinárodných organizácií. Úrad mal svojich zástupcov v organizáciách, ako je Eurocontrol, Európska obranná agentúra a Európska vesmírna agentúra.

 

 

DÁNSKO

RIGSREVISIONEN

Od roku 1976

Webové sídlo: www.rigsrevisionen.dk

Poslanie:

Rigsrevisionen overuje, či sa verejné prostriedky využívajú účinne a v súlade so zámerom dánskeho parlamentu (Folketinget).

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Dánsky najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) kontroluje účty verejnej správy a skúma, či sa verejné prostriedky spravujú v súlade so zámermi a rozhodnutiami dánskeho parlamentu.

Úrad má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebuje na vykonanie svojej práce.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

zákon o generálnom audítorovi Dánska, pôvodné znenie z roku 1976, súčasná novelizácia z roku 2012

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

NKÚ kontroluje:

 • všetky účty verejnej správy
  • ministerstvá: 18 (k máju 2020),
  • vládne agentúry: 131,
 • účty inštitúcií, združení alebo nadácií, ktorých výdavky alebo účtovný deficit sa pokrýva z grantov financovaných štátom,
 • účty nezávislých administratívnych subjektov zriadených zákonom,
 • účty verejných obchodných spoločností a podnikov, v ktorých má štát priamu alebo nepriamu účasť ako spoločník alebo v ktorých je obchodným spoločníkom s ručením.

Mandát dánskeho NKÚ sa nevzťahuje na audit Dánskej centrálnej banky.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kontrolný úrad, nezávislý od vlády, pod vedením generálneho audítora.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Dánsky NKÚ je nezávislou organizáciou v rámci dánskeho parlamentu. Generálny audítor či generálna audítorka nesmú byť členmi parlamentu.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Dánsky NKÚ je pri plnení svojich úloh úplne nezávislý. Výbor pre verejné účty, ktorý je menovaný dánskym parlamentom, je jediným subjektom, ktorý môže požiadať dánsky NKÚ o vykonanie auditu určitej oblasti.

Dánsky NKÚ predkladá všetky svoje správy výboru pre verejné účty a generálna audítorka správy prezentuje na mesačných zasadnutiach tohto výboru.

Dánsky NKÚ úzko spolupracuje s príslušnými ministerstvami a poskytuje im podporu v podobe usmernení k účtovníctvu a k účtovným kontrolným postupom.

Rozpočet dánskeho NKÚ stanovuje parlament.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

GENERÁLNY AUDÍTOR

Lone Strømová bola vymenovaná 1. mája 2012 a znovu vymenovaná na štvorročné funkčné obdobie v máji 2018.

FUNKČNÉ OBDOBIE

6 rokov, obnoviteľné raz na štyri roky.

SPÔSOB VÝBERU

Generálneho audítora vymenúva predseda dánskeho parlamentu na odporúčanie výboru pre verejné účty a po súhlase výboru pre rokovací poriadok parlamentu.

RIADIACI ORGÁN

Dánsky NKÚ vedie generálna audítorka, ktorej poskytuje podporu poradný orgán pozostávajúci zo štyroch zástupcov generálnej audítorky a z hlavného poradcu.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Zástupcovia generálnej audítorky a hlavný poradca nie sú menovaní na dobu určitú.

SPÔSOB VÝBERU

Svojich zástupcov a hlavného poradcu menuje generálna audítorka.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Dánsky NKÚ je členený na štyri oddelenia, pričom každé z nich vedie zástupca alebo zástupkyňa generálnej audítorky.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 287 (ku koncu roka 2019)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 47,5 %; ♀ 52,5 %

ROZPOČET

 • Približne 30 mil. EUR (2019)
 • 37 % audítorských zdrojov dánskeho NKÚ sa prideľuje na rozsiahle štúdie konkrétnych oblastí (audity výkonnosti) a 63 % na ročný audit účtov dánskej verejnej správy.
 • < 0,01 % celkových verejných výdavkov

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Generálna audítorka a jej štyria zástupcovia sa stretávajú každý týždeň, aby prediskutovali stratégiu a plánovanie auditov dánskeho NKÚ.

Dánsky NKÚ má povinnosť preskúmať určité záležitosti, keď ho o to požiada výbor pre verejné účty, a podať o nich správu. Takéto úlohy tvoria v priemere tretinu audítorských tém z veľkých štúdií dánskeho NKÚ.

Všetky audity sa plánujú na základe posúdenia významnosti a rizika.

Ročné audítorské činnosti a veľké štúdie dánskeho NKÚ sa plánujú s ročným predstihom. Plán sa však neustále upravuje, aby sa zohľadnili nové skutočnosti.

– METÓDY AUDITU

Dánsky NKÚ si audítorský prístup a metodiku auditu vyberá nezávisle.

Svoje úlohy vykonáva v súlade s dánskymi zákonmi a dánskymi audítorskými štandardmi pre verejný sektor, ktoré vychádzajú z medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI).

Dánsky NKÚ vykonáva finančné audity, audity zhody a audity výkonnosti.

Dánsky NKÚ spolu s výborom pre verejné účty overujú vplyv svojich auditov tak, že kontrolujú, aké opatrenia prijali kontrolované subjekty v nadväznosti na odporúčania úradu.

Okrem toho ministerstvá majú povinnosť reagovať na audítorské správy dánskeho NKÚ.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

NKÚ uverejňuje:

 • výročnú správu o audite účtov dánskej verejnej správy,
 • výročnú správu o audite dánskej verejnej správy,
 • správy o veľkých štúdiách konkrétnych oblastí (približne 23 ročne),
 • výročnú správu o vlastných činnostiach, výkonnosti a účtovnej závierke úradu,
 • memorandum o kontrole prijatia následných opatrení na základe audítorských správ (k všetkým správam),
 • ďalšie memorandá o konkrétnych témach,
 • audítorské štandardy pre verejný sektor v Dánsku.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Dánsky NKÚ predkladá memorandá a audítorské správy v súlade so zákonom o verejných informáciách výboru pre verejné účty predtým, ako sa uverejnia na webovom sídle úradu.

Prvá kapitola veľkých štúdií a vybraných audítorských správ a memoránd sa prekladá do angličtiny.

Dánsky NKÚ sa zameriava na externé šírenie informácií s cieľom zvýšiť kvalitu služieb, ktoré poskytuje verejnému sektoru.

Dánsky NKÚ organizuje pre externé zainteresované strany každý rok štyri až päť seminárov zameraných na výmenu poznatkov.

– SPOLUPRÁCA

Dánsky NKÚ spolupracuje s útvarmi pre vnútorný audit v rámci ministerstiev i inými kontrolovanými subjektmi.

 

 

ESTÓNSKO

RIIGIKONTROLL

Od roku 1990
Prvý vznik v roku 1918

Webové sídlo: www.riigikontroll.ee

Poslanie:

Pomáhať estónskemu parlamentu (Riigikogu), vláde a miestnym samosprávam konať uvážlivo a prijímať dôležité rozhodnutia vo verejnom záujme čo najdôkladnejším zvážením všetkých informácií predtým, ako sa tieto rozhodnutia prijmú.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) Estónska vykonáva audity verejného sektoru a overuje, či sa verejné financie vynakladajú hospodárne, efektívne, účinne a v súlade so zákonom.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • zákon o najvyššom kontrolnom úrade (2002),
 • kapitola XI Ústavy Estónskej republiky (1992) – Najvyšší kontrolný úrad.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Estónsky NKÚ kontroluje činnosti týchto subjektov:

 • kancelária parlamentu, úrad prezidenta republiky, súdy, Estónska centrálna banka, úrad vlády a úrad kancelára pre spravodlivosť,
 • vládne orgány a štátne orgány, ktoré riadia,
 • miestne orgány v súvislosti s vlastníctvom, užívaním a likvidáciou obecného majetku (len finančné audity a audity zhody), nehnuteľným a hnuteľným majetkom štátu prevedeného do ich vlastníctva, účelovo viazanými prostriedkami a dotáciami pridelenými zo štátneho rozpočtu, a finančnými prostriedkami pridelenými na vykonávanie funkcií štátnej správy (finančný audit, audit zhody a audit výkonnosti),
 • nadácie a neziskové združenia založené miestnymi orgánmi, alebo ak sú miestne orgány ich členmi,
 • právnické osoby založené podľa verejného práva,
 • nadácie alebo neziskové združenia založené štátom alebo právnickou osobou podľa verejného práva, alebo ak je štát alebo právnická osoba podľa verejného práva ich členom,
 • spoločnosti, v ktorých štát, právnické osoby založené podľa verejného práva alebo uvedené nadácie majú spoločne alebo jednotlivo dominantný vplyv v dôsledku väčšinového podielu alebo z iného dôvodu, a ich dcérske spoločnosti,
 • spoločnosti, ktoré získali úvery od štátu alebo ktorých úvery či iné zmluvné záväzky sú kryté zárukami štátu,
 • spoločnosti, v ktorých má miestny orgán dominantný vplyv v dôsledku väčšinového podielu alebo z iného dôvodu, a ich dcérske spoločnosti,
 • iné osoby vykonávajúce verejné funkcie v súvislosti s užívaním a udržiavaním štátneho majetku.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kontrolný úrad, nezávislý od vlády, pod vedením generálneho audítora.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Estónsky NKÚ je podľa ústavy nezávislý štátny orgán.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Rozpočet estónskeho NKÚ schvaľuje parlament.

Estónsky NKÚ sa zodpovedá parlamentu a svoje správy predkladá osobitnému výboru parlamentu pre kontrolu štátneho rozpočtu.

Generálny audítor alebo generálna audítorka sa môžu zúčastňovať na rokovaniach vlády a vyjadrovať sa k veciam, ktoré súvisia s ich úlohami.

Činnosť estónskeho NKÚ každoročne kontroluje audítorská spoločnosť určená parlamentom na návrh finančného výboru.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

GENERÁLNY AUDÍTOR

Janar Holm bol vymenovaný 7. marca 2018 a svoju funkciu prebral po zložení prísahy pred estónskym parlamentom (Riigikogu) 9. apríla 2018.

FUNKČNÉ OBDOBIE

5 rokov, obnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Generálneho audítora vymenúva estónsky parlament na návrh prezidenta republiky.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Estónsky NKÚ je rozdelený na tri organizačné jednotky. Útvar pre audit vykonáva finančné audity, audity zhody a audity výkonnosti a zahŕňa sedem audítorských skupín. Útvar pre analýzy vypracúva preskúmania a osobitné práce. Útvar pre rozvoj a administratívu poskytuje podporu útvaru pre audit a generálnemu audítorovi pri výkone ich funkcií a koordinuje prácu úradu.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 82,3 ekvivalentov plného pracovného času (76 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 35 %; ♀ 65 %. Priemerný vek: 41

ROZPOČET

 • 5,4 mil. EUR (2020)
 • 67 % zamestnanci, 33 % administratíva (z toho polovicu tvoria nehnuteľnosti a IKT)
 • 0,05 % celkového štátneho rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Estónsky NKÚ rozhoduje o témach auditu, typoch auditu a ich načasovaní nezávisle a samostatne.

Podrobné informácie o pláne auditov a postupe prebiehajúcich auditov zverejňuje na svojom webovom sídle.

– METÓDY AUDITU

Estónsky NKÚ vykonáva rôzne typy auditov:

 • pri finančnom audite úrad skúma, či finančné výkazy inštitúcií správne a spoľahlivo vyjadrujú ich finančnú situáciu. Úrad skúma, či sú účty vedené správne a či sa vylúčila možnosť zneužitia finančných prostriedkov. Pri finančných auditoch sa overuje aj zákonnosť transakcií,
 • pri audite výkonnosti úrad skúma, či verejný sektor využíva finančné prostriedky hospodárne, efektívne a účinne. Audit výkonnosti možno charakterizovať aj ako proces, v priebehu ktorého sa skúma, či kontrolované inštitúcie dosahujú plánované ciele a či pri tom postupujú náležite a pri čo najnižších nákladoch. Hodnotia sa činnosti verejného sektora zamerané na riešenie problémov na strategickej úrovni, do hĺbky sa analyzujú dôvody problémov a predkladajú sa návrhy na ich riešenie. Cieľom auditu výkonnosti je aj nájsť najlepšie administratívne postupy a pomôcť ich rozšíriť,
 • pri audite zhody estónsky NKÚ skúma zákonnosť činností. Ide o hlavný prístup ku kontrole miestnych samospráv.

Estónsky NKÚ má právo na prístup k akýmkoľvek informáciám, ktoré potrebuje na splnenie svojich úloh, vrátane utajených informácií a všetky kontrolované subjekty sú povinné tieto informácie predložiť na požiadanie.

Estónsky NKÚ vykonáva audity v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISSAI) a vlastnou príručkou na vykonávanie auditov.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Estónsky NKÚ uverejňuje audítorské správy z finančných auditov a auditov výkonnosti.

Okrem audítorských správ estónsky NKÚ vypracúva aj osobitné správy, ktoré sú výsledkom auditov, pri ktorých sa nevyhnutne nemusia používať tradičné audítorské postupy, ale sú zamerané na analýzu konkrétnej otázky.

Estónsky NKÚ predkladá parlamentu každý rok aj dve veľké správy:

 • prehľad užívania a udržiavania štátneho majetku v predchádzajúcom rozpočtovom roku,
 • hodnotenie konsolidovanej výročnej správy štátu, v ktorom estónsky NKÚ posudzuje okrem iného i to, či je ročná účtovná závierka štátu správna a hospodárske operácie v súlade so zákonom.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Publikácie estónskeho NKÚ sú dostupné na jeho webovom sídle v estónčine a zhrnutia publikácií v angličtine. Úrad svoje správy aktívne šíri aj prostredníctvom sociálnych médií.

– SPOLUPRÁCA

Estónsky NKÚ spolupracuje s miestnymi orgánmi a vládou štátu na zlepšovaní vnútornej kontroly a systémov vnútorného auditu orgánov štátnej správy a subjektov spravovaných orgánmi štátnej správy.

Právnické osoby založené podľa verejného práva sú okrem toho povinné zasielať estónskemu NKÚ kópiu svojich prijatých výročných správ.

 

 

FÍNSKO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Od roku 1825

Webové sídlo: www.vtv.fi

Poslanie:

Činnosť najvyššieho kontrolného úradu Fínska sa riadi hodnotami zodpovednosti, transparentnosti, objektívnosti a rešpektu. Vízia inštitúcie je„Spolu – udržateľná budúcnosť, zdieľanie poznatkov.“

Strategické priority inštitúcie sú:

 • vplyv na spoločnosť,
 • podstata a včasnosť,
 • produkty a služby zamerané na klienta,
 • kompetentný personál a dobré pracovné podmienky,
 • efektívne zdieľanie procesov a postupov,
 • aktívne budovanie budúcnosti.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) Fínska je nezávislý orgán, ktorý kontroluje financie ústrednej štátnej správy, vyhodnocuje fiškálnu politiku a dohliada na financovanie volebných kampaní a politických strán.

Jeho audity sa vzťahujú na financie ústrednej štátnej správy ako celok a na základe fínskej ústavy má rozsiahle práva na prístup k informáciám.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • ústava Fínska (1919 a 1999),
 • zákon o najvyššom kontrolnom úrade (676/2000),
 • zákon o právomoci najvyššieho kontrolného úradu kontrolovať niektoré prevody medzi Fínskom a Európskymi spoločenstvami (353/1995),
 • zákon o plnení Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii a o výdavkových stropoch vládnych inštitúcií (869/2012),
 • zákon o financovaní kandidátov vo voľbách (273/2009),
 • zákon o politických stranách (10/1969).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

NKÚ kontroluje:

 • vládu a ministerstvá,
 • vládne agentúry,
 • mimorozpočtové prostriedky,
 • štátne podniky a spoločnosti vo vlastníctve štátu,
 • prevody ústrednej štátnej správy a dotácie vyplatené obciam, spoločnostiam a iným subjektom,
 • prevody finančných prostriedkov medzi Fínskom a Európskymi spoločenstvami.

Fínsky NKÚ nekontroluje:

 • financie parlamentu,
 • finančné prostriedky, za ktoré zodpovedá parlament,
 • Fínsku národnú banku a úrad pre finančný dohľad,
 • sociálnu poisťovňu.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Nezávislý národný kontrolný úrad pod vedením generálnej audítorky.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Fínsky NKÚ je nezávislý štátny orgán, ktorý je pridružený k parlamentu.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Generálneho audítora vymenúva a odvoláva parlament. Audítor, ktorý kontroluje účty parlamentu, kontroluje aj účty fínskeho NKÚ. Parlament okrem toho stanovuje v právnych predpisoch úlohy fínskeho NKÚ, rokuje o návrhu jeho rozpočtu, rozhoduje o jeho zdrojoch a diskutuje o jeho výročnej správe a samostatných správach.

Mandát fínskeho NKÚ sa nevzťahuje na účty parlamentu.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

GENERÁLNY AUDÍTOR

Tytti Yli-Viikariová bola zvolená 1. januára 2016.

FUNKČNÉ OBDOBIE

6 rokov, obnoviteľné

SPÔSOB VÝBERU

Volí ho parlament.

RIADIACI ORGÁN

Generálna audítorka NKÚ schvaľuje plán auditov a rozhoduje o správach pre parlament a o audítorských usmerneniach.

Vyšší manažment NKÚ pozostáva aj z riaditeľov oblastí vplyvu pre udržateľné financie verejnej správy; zdravú, bezpečnú a prosperujúcu spoločnosť; informácie a správu; udržateľnú správu vecí verejných a verejnú správu. NKÚ má okrem toho riaditeľa pre administratívu a zdroje.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Riaditelia oblastí vplyvu majú zmluvy na dobu určitú.

SPÔSOB VÝBERU

Za výber riaditeľov oblastí vplyvu je zodpovedná generálna audítorka.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Zamestnanci NKÚ sú pridelení do štyroch kompetenčných centier: finančná a hospodárska správa, digitalizácia, metódy, a prístup zameraný na klientov. Kompetenčné centrá sú zodpovedné za rozvoj kompetencií zamestnancov.

Okrem toho má NKÚ vedeckú radu, radu pre pokuty a sankcie a poradný výbor, ktoré podliehajú priamo generálnej audítorke.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 140 zamestnancov na plný úväzok a 6 zamestnancov na čiastočný úväzok (2019) (77 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 45 %; ♀ 55 %. Priemerný vek: 47,2

ROZPOČET

 • 16,2 mil. EUR (2019)
 • 0,03 % celkového štátneho rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Fínsky NKÚ plánuje svoju prácu vo všeobecnom pláne auditov, ktorý sa vypracúva na štyri roky. Plán auditov sa aktualizuje dvakrát ročne. Témy auditu vyberá na základe analýzy rizika pre financie a hospodárstvo štátu a zameriava sa na problematiky a témy, ktoré sú podstatné pre verejné financie a spoločnosť a na významné riziká pre verejné financie. Audítorská práca NKÚ sa zameriava na štyri tematické oblasti (udržateľné financie verejnej správy; zdravá, bezpečná a prosperujúca spoločnosť; informácie a správa; udržateľná správa vecí verejných a verejná správa).

Niektoré témy auditov alebo perspektívy sa týkajú viacerých tematických oblastí.

– METÓDY AUDITU

Fínsky NKÚ si svoje úlohy stanovené v ústave plní vykonávaním finančného auditu, auditu zhody, auditu výkonnosti a auditu fiškálnej politiky. NKÚ tiež kombinuje rôzne typy auditov.

Pri auditoch fínsky NKÚ uplatňuje svoje interné audítorské usmernenia, ktoré vychádzajú z audítorských štandardov ISSAI vydaných Medzinárodnou organizáciou najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI). Audítorské štandardy ISSAI sú založené na medzinárodných audítorských štandardoch (ISA). Pre každý typ auditu má úrad navyše vypracované samostatné príručky.

Príručka fínskeho NKÚ na vykonávanie auditov je dostupná na jeho webovom sídle.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

NKÚ uverejňuje:

 • správy o audite konečnej účtovnej závierky ústrednej štátnej správy,
 • správy o finančných auditoch, auditoch zhody, auditoch výkonnosti a auditoch fiškálnej politiky,
 • správy o hodnotení fiškálnej politiky,
 • samostatné správy určené parlamentu,
 • správy o monitorovaní financovania volebných kampaní,
 • správy o monitorovaní financovania politických strán,
 • výročné správy,
 • správy o následnej kontrole,
 • informačné dokumenty,
 • stanoviská,
 • iné, napríklad medzinárodné publikácie.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Fínsky NKÚ informuje o auditoch, ktoré vykonáva, na svojom webovom sídle. Pripravované publikácie sú tiež uvedené na webovom sídle. K väčšine auditov sa vypracúvajú tlačové správy pre médiá. K vybraným auditom sa natáčajú videá. V tlačových správach pre médiá sa vyzdvihujú najdôležitejšie výsledky auditov a tieto správy obsahujú tiež kontaktné údaje kľúčových osôb, ktoré audit vykonávali. Informácie o auditoch sa zverejňujú aj v sociálnych médiách.

– SPOLUPRÁCA

Okrem audítorskej práce plní fínsky NKÚ aj odborné a poradné úlohy, napríklad v parlamentných výboroch a v pracovných skupinách vlády.

Zapája sa do všeobecných diskusií o verejných financiách a rozvoji verejnej správy. Fínsky NKÚ sa snaží udržiavať dobrú spoluprácu a aktívny dialóg s partnermi a klientmi.

 

 

FRANCÚZSKO

COUR DES COMPTES

Od roku 1807
Prvý vznik v roku 1319

Webové sídlo: www.ccomptes.fr

Poslanie:

Nezávislosť, kolégium členov, kontradiktórne konanie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Francúzsky najvyšší kontrolný úrad (NKÚ), ktorému poskytuje podporu 17 regionálnych a zámorských komôr, zodpovedá za:

 • stanoviská k verejným účtom,
 • audity zhody a audity výkonnosti všetkých verejných organizácií a verejných fondov alebo ich ekvivalentov,
 • osvedčenie účtovných závierok štátu a sociálneho zabezpečenia,
 • hodnotenie verejnej politiky.

Pridružený Dvor rozpočtovej a finančnej disciplíny posudzuje nezrovnalosti spôsobené správcami, ktorí riadia akékoľvek verejné financie či ich ekvivalent.

Francúzsky NKÚ a regionálne a zámorské komory majú prístup k všetkým dokumentom, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh. Ich mandát sa vzťahuje aj na udeľovanie absolutória verejným účtovníkom.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • francúzska ústava (článok 47-2),
 • zákonník o finančných súdoch,
 • osobitné zákony a právne predpisy v oblasti auditu.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Francúzsky NKÚ a regionálne a zámorské komory (ktoré spolu s Dvorom rozpočtovej a finančnej disciplíny tvoria finančné jurisdikcie) kontrolujú:

 • riadenie a účtovníctvo štátu,
  • účty úradu prezidenta republiky, národného zhromaždenia, senátu,
  • ministerstvá (centrálne správy, útvary s úlohami na národnej úrovni a decentralizované útvary),
  • vládne agentúry a ich sieť na zámorských územiach,
  • podniky vo verejnom vlastníctve,
 • riadenie a účtovníctvo sociálneho zabezpečenia,
 • riadenie a účtovníctvo miestnych orgánov (od regionálnej po obecnú úroveň) a ich agentúr, verejných nemocníc, stredných škôl atď.,
 • verejné financie poskytnuté súkromným subjektom,
 • finančné prostriedky charitatívnych organizácií, ak boli darované prostredníctvom verejných kampaní,
 • finančné prostriedky súkromných subjektov, ak pochádzajú zo súkromných grantov oslobodených od daní.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

NKI typu kolégia so súdnou právomocou.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Francúzsky NKI je nezávislý od vlády a parlamentu Francúzska a od oboch si zachováva rovnaký odstup.

Prvý predseda francúzskeho NKÚ je zároveň predsedom:

 • Dvora rozpočtovej a finančnej disciplíny,
 • Najvyššej rady pre verejné financie,
 • Rady pre povinné odvody.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Francúzsky NKÚ je nezávislý od vlády a parlamentu. Vláde a parlamentu predkladá audítorské správy a poradenstvo.

Francúzsky NKÚ osvedčuje účty oboch komôr parlamentu.

Parlament v kontexte svojho poslania hodnotiť a kontrolovať úzko spolupracuje s francúzskym NKÚ pri monitorovaní vykonávania odporúčaní. Parlament môže francúzsky NKÚ požiadať o vykonanie určitého počtu auditov a vláda a parlament môžu úrad požiadať o vykonanie hodnotení verejných politík.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PRVÝ PREDSEDA

Pierre Moscovici bol vymenovaný 3. júna 2020.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Funkčné obdobie prvého predsedu je neobmedzené, kým nedosiahne zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku.

SPÔSOB VÝBERU

Prvého predsedu menuje prezident republiky dekrétom, ktorý vydáva rada ministrov na návrh predsedu vlády.

RIADIACI ORGÁN

Francúzsky NKÚ riadi kolégium, ktoré pozostáva z prvého predsedu a šiestich predsedov komôr. Zasadnutí kolégia sa zúčastňuje aj generálny prokurátor (ktorý je nezávislý).

Regionálne a zámorské komory riadia predsedovia, ktorí sú zároveň členmi francúzskeho NKÚ. Najvyššej rade regionálnych a zámorských komôr predsedá prvý predseda.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Prvý predseda a predsedovia komôr sú úradníci so súdnou právomocou a ich funkčné obdobie limituje len zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku.

SPÔSOB VÝBERU

Predsedov komôr a generálneho prokurátora menuje prezident republiky dekrétom, ktorý vydáva rada ministrov na návrh predsedu vlády.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Francúzsky NKÚ tvorí šesť komôr na každé odvetvie, útvar pre strategické plánovanie a publikácie a generálny sekretariát.

Generálny prokurátor je nezávislý od francúzskeho NKÚ, poradní generálni prokurátori od Dvora rozpočtovej a finančnej disciplíny a regionálni finanční prokurátori od regionálnych a zámorských komôr a vystupujú v úlohe prokurátorov republiky.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 1 798 (782 na francúzskom NKÚ a 1 016 v regionálnych a zámorských komorách) (2019) (73 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 49 %; ♀ 51 %. Priemerný vek: 49,5

ROZPOČET

 • 220,7 mil. EUR (2019) (51 % pre francúzsky NKÚ, 49 % pre regionálne a zámorské komory)
 • < 0,022 % celkového štátneho rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Po vyžiadaní stanoviska generálneho prokurátora prvý predseda rozhodne o všeobecnej organizácii francúzskeho NKÚ, naplánuje audity a pridelí zdroje jednotlivým komorám. Rozdelenie programu na jednotlivé kontroly sa dokončuje na úrovni tímov v každej komore.

Ten istý proces sa uplatňuje aj vo všetkých regionálnych a zámorských komorách.

Témy sa vyberajú na základe posúdení rizík, harmonogramov povinných auditov rôznych orgánov, skúseností v oblasti auditu a po zohľadnení rozsahu verejného záujmu.

Súdne činnosti zahŕňajú vybrané účty, ktoré sa kontrolujú a ku ktorým sa rozhodnutie vydáva v priebehu obdobia niekoľkých rokov.

– METÓDY AUDITU

Pri všetkých typoch auditov sa uplatňujú metódy stanovené francúzskym NKÚ/regionálnymi a zámorskými komorami v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Jurisdikčné činnosti podliehajú prísnemu rokovaciemu poriadku.

Francúzsky NKÚ stanovuje metodiku na hodnotenie verejných politík prostredníctvom praktických usmernení a odborných školení.

Pri všetkých typoch činností sa uplatňujú zásady kolegiality a kontradiktórneho konania.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Francúzsky NKÚ uverejňuje:

 • všeobecnú výročnú správu, ktorá obsahuje 15 až 20 tém a predkladá sa aj prezidentovi republiky,
 • výročnú správu o plnení štátneho rozpočtu a výsledkoch za predchádzajúci rok,
 • výročné osvedčenie štátneho záverečného účtu za predchádzajúci rok,
 • výročné posúdenie situácie v oblasti verejných financií a výhľad na daný rok,
 • výročnú správu o plnení rozpočtu systému sociálneho zabezpečenia a výročné osvedčenie príslušných účtov za predchádzajúci rok,
 • výročnú správu o verejných financiách miestnych orgánov za predchádzajúci rok,
 • päť až desať tematických správ ročne,
 • všetky správy o využívaní súkromných grantov charitatívnymi organizáciami,
 • všetky hlavné správy zasielané vláde (postúpené ministrovi).

Regionálne a zámorské komory uverejňujú:

 • správy o riadení pre miestne orgány,
 • niektoré správy v rámci všeobecnej výročnej správy francúzskeho NKÚ.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Povinnosť informovať verejnosť vyplýva francúzskemu NKÚ z ústavy. Čoraz väčšiu časť svojej práce preto zverejňuje v médiách, na svojom webovom sídle a na Twitteri.

Francúzsky NKÚ zasiela všetky svoje hlavné správy vláde a parlamentu a oboznamuje s nimi verejnosť.

Parlament dostáva a využíva šesť výročných správ a tematické správy úradu. Úrad uverejňuje aj správy o kontrolách prijatia následných opatrení na základe odporúčaní.

Francúzsky NKÚ uverejňuje všetky správy o charitatívnych fondoch.

Regionálne a zámorské komory zasielajú svoje správy o riadení miestnym orgánom, ktoré sú povinné ich prečítať nahlas na zasadnutiach ich zastupiteľstiev, ktoré sú prístupné verejnosti a médiám.

Francúzsky NKÚ, regionálne a zámorské komory a Dvor rozpočtovej a finančnej disciplíny poskytujú svoje stanoviská na verejných zasadnutiach.

Dvor rozpočtovej a finančnej disciplíny uverejňuje svoje stanoviská v úradnom vestníku štátu a na svojom webovom sídle.

– SPOLUPRÁCA

Francúzsky NKÚ úzko spolupracuje s regionálnymi a zámorskými komorami, ktoré svoju prácu monitorujú nezávisle. Francúzsky NKÚ riadi dotazy spoločne s regionálnymi a zámorskými komorami v oblastiach zdieľaných právomocí.

Francúzsky NKÚ spolupracuje s parlamentnými výbormi, so štátnou radou, súdmi (prostredníctvom generálneho prokurátora), s inými nezávislými správnymi orgánmi a vládnymi inšpekciami.

 

 

GRÉCKO

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Od roku 1833

Webové sídlo: www.elsyn.gr

Poslanie:

Grécky najvyšší kontrolný úrad zodpovedá za externý audit verejnej správy a rozhodujúcim spôsobom prispieva ku kvalite a k efektívnosti finančného riadenia v gréckom verejnom sektore.

Jeho audity majú tieto hlavné strategické ciele:

 • zlepšovať finančné riadenie a povinnosť zodpovedať sa vo verejných orgánoch,
 • posilňovať systémy finančnej kontroly a vyvodzovania zodpovednosti,
 • zlepšovať správu subjektov prostredníctvom dohľadu nad systémami vnútornej kontroly a ich hodnotenia,
 • zvyšovať kapacitu v oblasti auditu,
 • poskytovať gréckemu parlamentu podstatné informácie, ktoré mu pomáhajú vykonávať jeho úlohu dohľadu účinne.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa grécky najvyšší kontrolný úrad zameriava na oblasti, ktoré majú z hľadiska auditu veľký význam, zaisťuje, aby mali audity čoraz väčší vplyv, a dostupné zdroje využíva optimálne.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Grécky najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vykonáva audity výdavkov a účtov štátu, miestnych agentúr a právnych subjektov v súlade so zákonom, alebo ak im boli poskytnuté verejné finančné prostriedky.

Do rozsahu pôsobnosti úradu patria útvary vlády a ministerstvá, orgány miestnych samospráv a iné organizácie verejného sektora. Môže sa tiež zapájať do auditov účtov subjektov, ktoré sú súkromnými spoločnosťami.

Grécky NKÚ má právo na neobmedzený prístup k všetkým účtovným záznamom, podpornej dokumentácii a zamestnancom ústrednej vlády a miestnych samospráv. Môže si tiež vyžiadať relevantné informácie od všetkých príslušných orgánov, ktoré majú povinnosť s úradom spolupracovať.

SÚDNA PRÁVOMOC

Grécky NKÚ rozhoduje o právnych krokoch v prípadoch, ktoré sa týkajú:

 • dôchodkov,
 • auditu účtov,
 • občianskoprávnej zodpovednosti štátnych zamestnancov za straty, ktoré spôsobili štátu, miestnym agentúram alebo verejným právnym subjektom úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti pri plnení svojich povinností,
 • zodpovednosti úradníkov za neodôvodnené zvýšenie majetku, o ktorom sa usúdilo, že je dôsledkom korupcie (a neodôvodnené na základe auditu ich ročných vyhlásení o finančných záujmoch).

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

Článok 98 gréckej ústavy (1975) obsahuje všeobecnú definíciu (súdnych, audítorských a konzultačných) úloh gréckeho NKÚ. Tieto úlohy úrad vykonáva v súlade so zákonom (pozri najmä zákony č. 4129/2013, 4270/2014, 4389/2016 a 4700/2020 a prezidentský dekrét č. 1225/1981).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Mandát gréckeho NKÚ na vykonávanie auditov sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy. Konkrétne:

 • úrad prezidenta republiky,
 • 18 ministerstiev,
 • 7 decentralizovaných správ,
 • 5 ústavných nezávislých orgánov a 18 nezávislých administratívnych orgánov nezakotvených v ústave,
 • 332 obcí (miestne orgány prvej úrovne),
 • 13 regiónov (miestne orgány druhej úrovne),
 • 26 sociálnych poisťovní,
 • 106 štátnych nemocníc.

Grécky NKÚ kontroluje aj účty približne 450 iných právnych subjektov verejnej správy, verejné a súkromné subjekty vo vlastníctve miestnych orgánov (755), ako aj granty udelené súkromným subjektom.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Dvor so súdnou a audítorskou právomocou.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Grécky NKÚ je v gréckom súdnom systéme najvyšším verejným finančným úradom.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Grécky NKÚ má povinnosť predkladať parlamentu výročnú správu o svojich kontrolných činnostiach a správu o účtovnej závierke, súvahe a ďalších finančných výkazoch štátu (vyhlásenia).

Každý rok predseda gréckeho NKÚ prezentuje ročný plán auditov parlamentu, ktorý môže uprednostniť niektoré z plánovaných auditov a vyjadriť záujem až o ďalšie tri audity so zameraním najmä na nedostatky systémov verejnej správy, ktoré sa vykonajú v ktoromkoľvek roku navyše k plánovaným auditom.

Parlament schvaľuje rozpočet gréckeho NKÚ na základe odporúčaní ministerstiev financií a spravodlivosti.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Ioannis Sarmas bol vymenovaný 5. novembra 2019.

FUNKČNÉ OBDOBIE

4 rokov, neobnoviteľné

SPÔSOB VÝBERU

Menovanie prezidentským dekrétom na návrh rady ministrov

RIADIACI ORGÁN

Najvyšším súdnym orgánom gréckeho NKÚ je plénum zložené z predsedu, ôsmich podpredsedov a 33 sudcov vo funkcii poradcov. Plénum funguje v jednom veľkom zložení a troch menších. Veľké plénum sa skladá z predsedu, podpredsedov a 20 sudcov vo funkcii poradcov, ktorí sa vyberajú žrebom. Malé plénum sa skladá z predsedu NKÚ a 14 podpredsedov a sudcov vo funkcii poradcov.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Členovia sú sudcovia, ktorí sú nezávislí a ich funkčné obdobie je neobmedzené.

SPÔSOB VÝBERU

Podpredsedovia: vymenovaní prezidentským dekrétom na návrh rady ministrov; sudcovia vo funkcii poradcov: povýšení rozhodnutím najvyššej súdnej rady.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Najvyšším predstaviteľom gréckeho NKÚ je predseda. Pod predsedom je v aktívnej službe osem podpredsedov, z ktorých sedem predsedá jednotlivým súdnym sekciám gréckeho NKÚ.

Pri zastupovaní predsedu podpredsedami sa zohľadňuje počet odpracovaných rokov. Grécky NKÚ zahŕňa 149 pozícií sudcov. V súčasnosti na úrade pracuje 33 sudcov vo funkcii poradcov, 46 pomocných sudcov a 40 sudcov spravodajcov.

Neoddeliteľnou súčasťou organizačnej štruktúry gréckeho NKÚ je úroveň kancelárie generálneho advokáta, ktorú tvorí generálny advokát, námestník generálneho advokáta a traja zástupcovia námestníka generálneho advokáta. Všetci sú sudcovia gréckeho NKÚ.

Grécky NKÚ zahŕňa plénum (zloženie uvedené vyššie), sedem útvarov (každý útvar má päť členov a vedie ho podpredseda) so súdnymi právomocami a novozriadené audítorské oddelenie (vedie ho predseda), ktoré zodpovedá za všetky záležitosti týkajúce sa plánovania, vykonávania každého typu auditu a vypracovanie vyhlásení a výročnej správy.

Organizačná štruktúra zahŕňa aj šesť Klimakia (súdnych oddelení, ktoré tvoria traja sudcovia a ktorým predsedá sudca vo funkcii poradcu). Tri z týchto oddelení zodpovedajú za predzmluvné audity, dve oddelenia sú zodpovedné za záležitosti auditu a otázky súdnej povahy, zatiaľ čo posledné oddelenie sa venuje najmä medzinárodným vzťahom NKÚ.

Na ministerstvách, v prefektúrach a vo väčších obciach sa nachádzajú audítorské kancelárie, ktoré riadia splnomocnenci gréckeho NKÚ (t. j. súdni zamestnanci s univerzitným vzdelaním, viac než 15 rokmi profesionálnych skúseností a zastávajúci pozíciu vedúcich divízií) a ktoré majú právomoc vykonávať audity a ukladať pokuty. V Aténach sa v súčasnosti nachádza 55 kancelárií splnomocnencov a ďalších 56 po celom Grécku. Na gréckom NKÚ v súčasnosti pracuje 647 súdnych zamestnancov.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 647 (vedenie: 15 %; audit: 65 %; administratíva: 20 %) + 133 sudcov (2020)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 35 %; ♀ 65  %. Priemerný vek: 50

ROZPOČET

 • 34,3 mil. EUR (2020)
 • Približne 95 % rozpočtu je určených na odmeny a platy.
 • < 0,01 % celkového štátneho rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Grécky NKÚ plánuje svoju prácu vo viacročnom a ročnom pláne auditov, ktorý schvaľuje plénum. Viacročný plán auditov obsahuje zoznam audítorských tém podľa strategickej priority a konkretizujú sa v ňom ciele a priority plánovaných auditov.

V ročnom pláne auditov sú zohľadnené strategické priority viacročného plánu auditov, povinné, opakujúce sa audity NKÚ, všetky žiadosti parlamentu, zástupcov orgánov či občanov na audity týkajúce sa vyšetrovania sťažností, ako aj navrhovaná spolupráca s európskymi a medzinárodnými audítorskými inštitúciami.

– METÓDY AUDITU

Grécky NKÚ vykonáva predzmluvné audity a ex post audity, vrátane auditov zameraných na oblasti, s ktorými sa spája vysoké riziko (pričom môže ísť o finančné audity, audity zhody aj audity výkonnosti), a tiež audity prijatia následných opatrení. Úrad ich vykonáva v súlade so svojou príručkou na vykonávanie auditov a s medzinárodnými audítorskými štandardmi (INTOSAI).

Grécky NKÚ v súčasnosti vykonáva:

 • audity pred uzatvorením zákaziek s vysokou finančnou hodnotou, ktoré udeľuje štát alebo ekvivalentný právny subjekt v súlade so zákonom (predzmluvný audit),
 • ex post audity účtovných závierok zostavených účtovníkmi štátu a agentúr miestnych samospráv či iných právnych subjektov, na základe ktorých príslušný splnomocnenec gréckeho NKÚ rozhodne, či budú účtovné závierky akceptované ako náležité alebo zamietnuté ako nezákonné. Ak sa vyhodnotia ako nezákonné, schodok sa bude vymáhať,
 • audity (finančné audity, audity zhody, audity výkonnosti) zamerané na vysoko rizikové oblasti podľa ročného plánu auditov gréckeho NKÚ a v súlade s medzinárodnými štandardmi a zásadami najvyšších kontrolných inštitúcií (rámec INTOSAI pre profesionálne vyhlásenia, IFPP).

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Grécky NKÚ uverejňuje:

 • povinné audítorské správy:
  • výročné správy gréckeho NKÚ o audítorských činnostiach vrátane výsledkov, pripomienok vyplývajúcich z tejto práce, návrhov reforiem a zlepšení (vrátane príslušných zákonov),
  • vyhlásenie o ročnej účtovnej závierke a súvahe štátu,
 • audítorské správy z vlastnej iniciatívy: správy podľa ročného plánu práce gréckeho NKÚ,
 • správy o auditoch, o ktorých vykonanie prejavil záujem parlament, ktoré neboli pôvodne plánované (najviac tri za rok), so zameraním najmä na nedostatky systémov verejnej správy,
 • stanoviská k právnym predpisom: grécky NKÚ poskytuje stanoviská k návrhom zákonov týkajúcich sa dôchodkov alebo uznávania odpracovaných rokov na účely dôchodkových nárokov či akýmkoľvek iným otázkam, ktoré podľa ústavy spadajú do jeho pôsobnosti. Tieto stanoviská vypracúva na žiadosť ministerstiev alebo ak mu to vyplýva zo zákona.
 • iné úlohy:
  • kontrola prijatia následných opatrení na základe výsledkov z auditov: grécky NKÚ uverejňuje aj správy o kontrolách prijatia následných opatrení.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Uvedené vyhlásenie o ročnej účtovnej závierke a súvahe štátu a výročná správa gréckeho NKÚ sa uverejňujú (výročná správa aj v gréckom úradnom vestníku) a sú dostupné verejnosti na jeho webovom sídle. Správy o auditoch zameraných na riziká sú tiež k dispozícii na webovom sídle úradu. O týchto správach môžu rokovať príslušné parlamentné výbory.

Rozsudky a rozhodnutia bez osobných údajov sa tiež uverejňujú na webovom sídle úradu a v ďalších právnych publikáciách.

Grécky NKÚ môže zorganizovať konferencie, kde svoju audítorskú prácu prezentuje kontrolovaným subjektom a zainteresovaným stranám.

Oznamovanie informácií prostredníctvom médií sa v súčasnosti nevyužíva.

 

 

HOLANDSKO

ALGEMENE REKENKAMER

Od roku 1814
Prvý vznik v roku 1447

Webové sídlo: https://english.rekenkamer.nl/

Poslanie:

Pomáhať pri zlepšovaní výkonnosti a fungovania ústrednej štátnej správy a príslušných inštitúcií.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Holandský najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) overuje, či orgány ústrednej štátnej správy vynakladajú peniaze daňových poplatníkov rozumne, hospodárne a obozretne. Jeho zákonnou povinnosťou je kontrolovať príjmy a výdavky vlády, o ktorých predkladá správu parlamentu raz za rok na „Deň vyvodzovania zodpovednosti“ (tretiu stredu v máji). Na základe stanoviska holandského NKÚ parlament rozhoduje o udelení absolutória vláde. Okrem toho holandský NKÚ predkladá parlamentu správy o jednotlivých auditoch, čo umožňuje poslancom určiť, či je politika príslušných ministrov účinná.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • Články 76, 77 a 78 holandskej ústavy (1814),
 • Zákon o verejných účtoch (2016).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Holandský NKÚ kontroluje:

 • 21 rozpočtových oddielov, ktoré sa vzťahujú hlavne na ministerstvá a štátne fondy,
 • 121 (skupín) právnych subjektov s úlohami, ktoré im vyplývajú z právnych predpisov.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kolégium bez súdnej právomoci

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Holandský NKÚ je externým audítorom ústrednej štátnej správy. Je to nezávislý orgán a má ústavné postavenie „vysokej štátnej rady“, typu vnútroštátneho verejného orgánu vytvoreného na ochranu demokratického právneho štátu.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Pracovný vzťah medzi holandským NKÚ a holandským parlamentom je založený na spolupráci. Na inštitucionálnej úrovni rada NKÚ pravidelne zasadá so stálym výborom parlamentu pre financie. Ich zamestnanci sú tiež v každodennom kontakte.

Holandský NKÚ zasiela parlamentu svoje kontrolné zistenia hlavne v podobe správ a listov. Parlamentu je ponúknutý osobný informačný brífing predtým, ako sa uverejní audítorská správa. Ak ponuku prijme, osobný informačný brífing sa poskytne aj príslušnému ministrovi.

Parlament príležitostne pozýva holandský NKÚ, aby sa zúčastnil parlamentných vypočutí, vzhľadom na jeho osobitné odborné znalosti.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Arno Visser bol vymenovaný za predsedu 15. októbra 2015. Členom rady sa stal 15. januára 2013.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Funkčné obdobie predsedu holandského NKÚ trvá do dosiahnutia zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku 70 rokov.

SPÔSOB VÝBERU

Ak sa miesto predsedu holandského NKÚ uvoľní, nový predseda je vymenovaný nasledujúcim postupom: vymenuje sa nový člen rady, aby bola rada v plnom počte, a hlava štátu na odporúčanie kabinetu ministrov vymenuje nového predsedu spomedzi troch členov rady.

RIADIACI ORGÁN

NKÚ spravuje rada, ktorú tvorí predseda a dvaja členovia. Členovia rady prijímajú všetky rozhodnutia spoločne.

Každý člen rady koná ako spravodajca za určitú časť práce NKÚ a predseda dohliada nad celou organizáciou.

Holandský NKÚ má aj dvoch externých, mimoriadnych členov rady, ktorí môžu byť vyzvaní zúčastniť sa niektorých činností, napríklad dohliadať nad auditmi, vykonávať externé činnosti alebo zastupovať členov rady.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Funkčné obdobie všetkých členov rady holandského NKÚ trvá do dosiahnutia zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku 70 rokov.

SPÔSOB VÝBERU

Členov rady vymenúva hlava štátu. Rozhodnutie o menovaní pripravujú spoločne rada a parlament.

Rada na základe verejného výberového postupu vyberie aspoň štyroch kandidátov. Zoznam kandidátov sa predloží snemovni reprezentantov. Snemovňa reprezentantov týmto zoznamom nie je viazaná. Snemovňa následne predloží zoznam troch kandidátov hlave štátu, ktorá vymenuje kandidáta s najväčšou podporou parlamentu.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Holandskému NKÚ poskytuje podporu organizácia pod vedením generálneho tajomníka, ktorý sa vymenúva v súlade so zákonom a ktorý skladá prísahu pred hlavou štátu. Úrad má riadiaci tím, ktorý vedie generálny tajomník a pozostáva zo šiestich riaditeľov pre audit a jedného riaditeľa podporných služieb. Tento riadiaci tím zodpovedá za kvalitu organizácie a auditov.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 245 ekvivalentov plného pracovného času (október 2019 )
 • Podiel mužov a žien: ♂ 52 %; ♀ 48  %. Priemerný vek: 47

ROZPOČET

 • 32,1 mil. EUR (2019 )
 • 0,01 % z celkovej sumy verejných výdavkov

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Hoci holandský NKÚ rozhoduje o tom, ktoré audity vykoná, samostatne, parlament, ministri a štátni tajomníci môžu úrad o vykonanie auditu požiadať.

Úrad má aktuálny plán auditov, ktorý sa prehodnocuje niekoľkokrát ročne na základe záverov strategických diskusných zasadnutí. Časť audítorských kapacít úradu sa prideľuje na viacročné programy auditov, ktoré sú zamerané na témy, ktoré sa považujú za veľmi významné z finančného a zo spoločenského hľadiska.

Holandský NKÚ uprednostňuje oblasti auditu, v ktorých môže dosiahnuť pridanú hodnotu vďaka svojim osobitným právomociam (napríklad právo na prístup k dôverným informáciám) a nezávislosti a nestrannosti alebo preto, že iná organizácia nemôže v danej oblasti vykonávať audity.

– METÓDY AUDITU

Holandský NKÚ vykonáva finančné audity a audity výkonnosti.

Skúša nové metódy a techniky auditu, ale aj nové formy uverejňovania.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Holandský NKÚ uverejňuje:

 • výročnú správu,
 • audítorské správy,
 • správy so zameraním na určitú tému,
 • listy o rozpočte,
 • webové spisy,
 • informačné prehľady.

Holandský NKÚ postupuje svoje kontrolné zistenia, ako aj získané skúsenosti, vláde, parlamentu a osobám zodpovedným za riadenie kontrolovaných subjektov.

Holandský NKÚ obmedzuje svoje publikácie v obdobiach pred, počas a po všeobecných voľbách, až do vymenovania nového kabinetu.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Holandský NKÚ uverejňuje svoje správy na svojom webovom sídle a informácie o publikáciách zverejňuje v sociálnych médiách.

Tretiu stredu v máji (deň známy tiež ako Deň vyvodzovania zodpovednosti), úrad vyjadruje nezávislé stanovisko k účtom ústrednej štátnej správy a k jej prevádzkovému riadeniu, finančnému riadeniu a kvalite politických informácií, ktoré ministri poskytujú parlamentu.

– SPOLUPRÁCA

Holandský NKÚ aktívne spolupracuje a vymieňa si poznatky s audítorskými inštitúciami Holandského kráľovstva. Ide o rôzne inštitúcie od miestnych kontrolných úradov a audítorských výborov až po audítorské inštitúcie v karibskej časti Holandska.

Holandský NKÚ je navyše aktívnym účastníkom medzinárodného audítorského spoločenstva. Má rozsiahle skúsenosti v posilňovaní inštitucionálneho rozvoja prostredníctvom projektov budovania kapacít s najvyššími kontrolnými inštitúciami v zahraničí. Holandský NKÚ tiež spolupracuje a vymieňa si konkrétne skúsenosti so sesterskými inštitúciami a je inštitucionálnym členom organizácie INTOSAI, EUROSAI, kontaktného výboru EÚ a fóra Global Audit Leadership Forum.

Príkladmi úzkej spolupráce sú spoločné alebo paralelné audity holandského NKÚ a iných najvyšších kontrolných inštitúcií.

 

 

CHORVÁTSKO

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Od roku 1993

Webové sídlo: www.revizija.hr

Poslanie:

Činnosť najvyššieho kontrolného úradu Chorvátska je zameraná na audit finančných správ a obchodných činností a dosiahnutie lepšieho súladu s predpismi, vyššej efektívnosti a účinnosti subjektov, ktoré spravujú verejný majetok, a iných subjektov vymedzených v zákone o najvyššom kontrolnom úrade. Ďalej prispieva k lepšej správe verejného majetku a iných verejných zdrojov a zlepšovaniu úrovne informácií poskytovaných chorvátskemu parlamentu, vláde a občanom republiky o metódach správy rozpočtových a iných zdrojov štátu a dosiahnutých výsledkoch.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Chorvátsky najvyšší kontrolný (NKÚ) úrad vykonáva audity príjmov a výdavkov, aktív a pasív, finančných výkazov, finančných operácií a programov, projektov a činností kontrolovaných subjektov, ktoré sú vymedzené v zákone o najvyššom kontrolnom úrade a zákone o financovaní politickej činnosti a volebných kampaní.

Posudzuje, či finančné výkazy poskytujú pravdivý a verný obraz o finančnej situácii a výsledkoch finančných činností v súlade s prijatými účtovnými štandardmi, súlad so zákonmi a právnymi predpismi, a hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť programov a projektov financovaných zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu miestnych či regionálnych samosprávnych jednotiek.

Chorvátsky NKÚ vykonáva audity na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • ústava (1990),
 • zákon o najvyššom kontrolnom úrade (2011),
 • zákon o financovaní politickej činnosti a volebných kampaní (2011, zmenený v roku 2017).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Mandát chorvátskeho NKÚ sa vzťahuje na:

 • štátne subjekty,
 • miestne a regionálne samosprávne jednotky,
 • právne subjekty financované zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu miestnych a regionálnych samosprávnych jednotiek,
 • právne subjekty založené štátom alebo miestnymi či regionálnymi samosprávnymi jednotkami,
 • spoločnosti a iné právne subjekty, v ktorých má štát alebo miestne či regionálne samosprávne jednotky väčšinový podiel,
 • právne subjekty, ktoré čerpajú fondy Európskej únie alebo iných medzinárodných organizácií alebo inštitúcií, ktoré financujú verejné potreby,
 • politické strany, nezávislých zástupcov a nezávislých členov zastupiteľských orgánov miestnej správy.

Do kontrolnej pôsobnosti chorvátskeho NKÚ spadá približne 14 500 subjektov.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kontrolný úrad, nezávislý od vlády, pod vedením generálneho audítora.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Podľa ústavy Chorvátskej republiky ide o najvyššiu kontrolnú inštitúciu štátu, ktorá vykonáva svoju činnosť samostatne a nezávisle.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Právny rámec upravujúci vzťahy medzi chorvátskym NKÚ a parlamentom je stanovený v zákone o najvyššom kontrolnom úrade, zákone o financovaní politickej činnosti a volebných kampaní a rokovacom poriadku chorvátskeho parlamentu.

Chorvátsky NKÚ predkladá parlamentu výročnú správu o činnosti, audítorskú správu o plnení štátneho rozpočtu a audítorské správy (jednotlivo alebo ako súbor tematických správ). O správach sa diskutuje na zasadnutiach príslušných výborov a plenárnych schôdzach. Pred rozpravou o audítorských správach vo výboroch alebo na plenárnych schôdzach si parlament vyžiada stanovisko vlády.

Výbor parlamentu pre financie a štátny rozpočet, a v závislosti od témy audity aj iné výbory, diskutujú o audítorských správach za prítomnosti generálneho audítora a zástupcov chorvátskeho NKÚ. Príslušná komisia potom prijíma k audítorským správam závery.

Po rozprave na plenárnej schôdzi parlament prijme závery, ktoré vládu zaväzujú, aby v určitej lehote prediskutovala plnenie odporúčaní chorvátskeho NKÚ.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

GENERÁLNY AUDÍTOR

Ivan Klešić bol vymenovaný 10. decembra 2010 a znovuvymenovaný 3. decembra 2018.

FUNKČNÉ OBDOBIE

8 rokov, obnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Generálneho audítora vymenúva chorvátsky parlament na základe návrhu výboru pre voľby, menovania a administratívne záležitosti a stanoviska výboru pre financie a štátny rozpočet.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Chorvátsky NKÚ sídli v Záhrebe a má 21 regionálnych úradov. Jeho činnosť sa vzťahuje na celé územie Chorvátskej republiky.

Útvary v ústredí sú členené podľa typov subjektov a typov auditov, a to vrátane právneho oddelenia, oddelenia pre ľudské zdroje a účtovného oddelenia, ako aj oddelenia pre vnútorný audit. Vzťahy s verejnosťou a medzinárodná spolupráca spadajú do pôsobnosti ústredia.

Činnosti, úlohy a zodpovednosť chorvátskeho NKÚ sú vymedzené v zákone o najvyššom kontrolnom úrade a stanovách úradu.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 290 ekvivalentov plného pracovného času (2019) (83,44 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 18,3 %; ♀ 81,7 %. Priemerný vek: 47,3

ROZPOČET

 • Chorvátsky NKÚ je financovaný zo štátneho rozpočtu Chorvátskej republiky.
 • Chorvátsky NKÚ plánuje finančné prostriedky potrebné na jeho činnosť samostatne a chorvátsky parlament ich stanoví v štátnom rozpočte.
 • 8,4 mil. EUR (2019)
 • 0,046 % celkového štátneho rozpočtu (2018)

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Chorvátsky NKÚ plánuje a vykonáva audity nezávisle, podľa ročného programu a plánu práce. Parlament môže požiadať, aby chorvátsky NKÚ zahrnul do svojho plánu práce ďalšie audity, no v praxi k tomu dochádza zriedkakedy.

Ročný program auditov a plán práce, ako aj usmernenie k zostaveniu ročného programu a plánu práce, schvaľuje generálny audítor. Ročný program a plán práce obsahujú povinné audity i audity ďalších kontrolovaných subjektov.

Audit plnenia štátneho rozpočtu je povinný audit vyplývajúci z ustanovení zákona o najvyššom kontrolnom úrade, zatiaľ čo ostatné povinné audity vyplývajú z ustanovení zákona o financovaní politickej činnosti a volebných kampaní.

Audity ďalších kontrolovaných subjektov, ktoré spadajú do pôsobnosti chorvátskeho NKÚ, sa určujú na základe kritérií vymedzených v zákone o najvyššom kontrolnom úrade. Ide o tieto kritériá:

 • posúdenie rizík,
 • finančný význam kontrolovaného subjektu,
 • výsledky predchádzajúcich auditov – vydané stanovisko,
 • zozbierané informácie o činnosti a riadení kontrolovaného subjektu,
 • iné kritériá, ktoré sa stanovia v interných pravidlách chorvátskeho NKÚ (nevykonané odporúčania, informácie v médiách).

– METÓDY AUDITU

Chorvátsky NKÚ vykonáva tieto typy auditov:

 • finančné audity, ktoré zahŕňajú preskúmanie dokumentov, správ, systémov vnútornej kontroly a vnútorného auditu, účtovných a finančných postupov a ďalších záznamov s cieľom overiť, či účtovná závierka podáva pravdivý a verný obraz o finančnej situácii a či sú výsledky finančných činností v súlade s prijatými účtovnými normami a zásadami,
 • audity zhody, pri ktorých sa skúma, či sa pri finančných operáciách využívali finančné prostriedky v súlade so zákonom,
 • audity výkonnosti, pri ktorých sa posudzuje hospodárnosť a efektívnosť operácií, i to, nakoľko účinne sa plnili všeobecné ciele či ciele jednotlivých finančných operácií, programov a projektov.

Chorvátsky NKÚ vykonáva audity v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISSAI) a s vlastným etickým kódexom. Používa príručky na vykonávanie auditov výkonnosti a finančných auditov a ďalšie usmernenia.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Chorvátsky NKÚ uverejňuje tieto správy:

 • výročnú správu o činnosti obsahujúcu výsledky audítorskej práce chorvátskeho NKÚ a iných činností za vykazované obdobie,
 • audítorské správy o finančných auditoch, auditoch zhody a auditoch výkonnosti,
 • audítorské správy o tematických auditoch, ktoré sa uverejňujú zároveň so správami o samostatných auditoch a obsahujú výsledky samostatných auditov na určité témy (napríklad audity nemocníc alebo národných parkov).

Chorvátsky NKÚ uverejňuje oznamy o nových audítorských správach a iných činnostiach na svojom webovom sídle.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Všetky audítorské správy sa po vypracovaní uverejňujú na webovom sídle úradu. Zároveň sa vydáva tlačová správa a organizuje tlačová konferencia.

Chorvátsky NKÚ predkladá audítorské správy parlamentu hneď po ich vypracovaní a uverejnení.

Chorvátsky NKÚ uverejňuje výročnú správu o činnosti a strategické a ročné plány na svojom webovom sídle (výročnú správu o činnosti až po tom, ako bol o nej informovaný parlament.

– SPOLUPRÁCA

Pri vykonávaní svojich úloh chorvátsky NKÚ spolupracuje s inými vnútroštátnymi orgánmi bez toho, aby bola dotknutá jeho samostatnosť a nezávislosť. V súlade s touto požiadavkou spolupracuje chorvátsky NKÚ so súdnymi orgánmi a orgánmi štátnej správy.

Po predložení audítorských správ parlamentu sa predkladajú štátnej prokuratúre.

Chorvátsky NKÚ poskytuje audítorské správy a dostupnú dokumentáciu na požiadanie aj ministerstvu vnútra.

Po auditoch politických strán, nezávislých zástupcov a členov zastupiteľských orgánov miestnej správy zvolených z volebných zoznamov musí chorvátsky NKÚ informovať o akomkoľvek porušení zákona štátnu prokuratúru. Úrad spolupracuje so štátnou volebnou komisiou, s daňovou správou, úradom pre potláčanie korupcie a organizovaného zločinu, ministerstvom vnútra, so súdmi a s ďalšími orgánmi štátnej správy.

Chorvátsky NKÚ udržiava úzke vzťahy s inými národnými najvyššími kontrolnými inštitúciami a medzinárodnými audítorskými organizáciami a aktívne sa zapája do činností ich orgánov a pracovných skupín. Chorvátsky NKÚ tiež spolupracuje s rôznymi národnými a medzinárodnými odbornými organizáciami, orgánmi a inštitúciami, s akademickou obcou a so širokou verejnosťou.

 

 

ÍRSKO

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL

Od roku 1923
Prvý vznik v roku 1866

Webové sídlo: www.audit.gov.ie

Poslanie:

Nezávisle overovať a informovať írsky parlament (Dáil Éireann) o tom, či sa verejné financie a zdroje využívajú v súlade so zákonom, riadia účinne a vykazujú správne.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Írsky najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) (úrad kontrolóra a generálneho audítora) zohráva ústrednú úlohu v procese vyvodzovania verejnej zodpovednosti tým, že parlamentu prostredníctvom výboru pre verejné účty poskytuje uistenie k tomu, akým spôsobom sa spravujú verejné financie, a predkladá správy o skutočnostiach, ktoré sa zistili pri auditoch a preskúmaniach.

Medzi hlavné úlohy úradu patrí:

 • kontrolovať účty verejných orgánov a informovať o nich,
 • overovať, či sú operácie verejných orgánov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré sa na nich vzťahujú, a či sa finančné prostriedky vynaložili na plánovaný účel,
 • preskúmať, či verejné orgány spravujú zdroje hospodárne a efektívne a či majú zavedené mechanizmy na hodnotenie účinnosti operácií,
 • schvaľovať uvoľnenie finančných prostriedkov zo štátnej pokladnice na účely povolené zákonom.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • ústava Írska: článok 33 (1922, nahradená v roku 1937),
 • zákon o štátnej pokladnici a audítorských orgánoch z roku 1866,
 • zákon o kontrolórovi a generálnom audítorovi z roku 1923, zmenený v roku 1993,
 • zákon o kontrolórovi a generálnom audítorovi a výboroch írskeho parlamentu (osobitné ustanovenia) z roku 1998.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Írsky NKÚ kontroluje:

 • účtovné závierky rôznych úradov štátnej správy, 42,
 • štátne fondy: 26,
 • finančné subjekty: 32,
 • subjekty v oblasti zdravotníctva: 29,
 • spoločné orgány pre Írsko a Severné Írsko: 7,
 • školstvo: 45,
 • pološtátne subjekty: 105.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kontrolný úrad, nezávislý od vlády pod vedením kontrolóra a generálneho audítora

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Plne nezávislý

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Vzťahy s parlamentom spočívajú predovšetkým v podávaní správ. Výsledky auditov sa parlamentu predkladajú vo forme audítorských osvedčení a správ o finančnom riadení. Výbor pre verejné účty analyzuje aj osobitné správy írskeho NKÚ. Úrad s výborom pre verejné účty úzko spolupracuje. Úrad sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru pre verejné účty ako stály pozorovateľ. Výsledky nezávislých preskúmaní úradu slúžia ako základ pre vyšetrovania výboru pre verejné účty.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

KONTROLÓR A GENERÁLNY AUDÍTOR

Seamus McCarthy bol vymenovaný 28. mája 2012.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Neobmedzené do zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku

SPÔSOB VÝBERU

Kontrolóra a generálneho audítora vymenúva írsky prezident na návrh parlamentu.

RIADIACI ORGÁN

Rada audítorov, ktorú tvoria kontrolór a generálny audítor, tajomníčka a riaditelia pre audit, a riadiaca rada, ktorá pozostáva z riaditeľov a zástupcov riaditeľov pre audit.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Rada audítorov vykonáva nezávislý dohľad nad írskym NKÚ a zodpovedá za formuláciu a plnenie stratégie. Riadiaca rada koordinuje činnosť úradu.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 184,5 ekvivalentov plného pracovného času (december 2019)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 50,4 %; ♀ 49,6 %. Priemerný vek: 42 rokov

ROZPOČET

 • 14,6 mil. EUR (2019)
 • < 0,022 % celkových verejných výdavkov

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Írsky NKÚ rozhoduje o pláne auditov výkonnosti nezávisle. Tento plán je založený na celkovej stratégii vykazovania a odvetvových stratégiách. Plán finančných auditov je zostavený tak, aby boli v relevantných prípadoch splnené termíny stanovené v zákone.

– METÓDY AUDITU

Írsky NKÚ vykonáva finančné audity a audity výkonnosti. Audity sa vykonávajú v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISSAI) a s vlastným etickým kódexom úradu.

Írsky NKÚ používa príručky na vykonávanie finančných auditov a auditov výkonnosti a ďalšie usmernenia.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Írsky NKÚ vypracúva tieto typy správ:

 • stanoviská k verejným účtom,
 • správy o dôležitých otázkach týkajúcich sa optimálneho využívania finančných prostriedkov a správy verejných financií,
 • listy určené vedeniu, zasielané po auditoch týkajúcich sa vnútornej finančnej kontroly, riadenia a správy spoločnosti,
 • povolenia k uvoľneniu štátnych finančných prostriedkov Írskou centrálnou bankou na účely vymedzené v zákone.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Orgány verejného sektoru sú povinné predkladať svoje finančné výkazy parlamentu. Tieto finančné výkazy zahŕňajú audítorskú správu írskeho NKÚ.

Írsky NKÚ predkladá parlamentu každý rok finančné výkazy ministerstiev a vládnych úradov a správu o účtoch verejných služieb. Osobitné správy sa okrem toho predkladajú príslušnému ministrovi, ktorý zodpovedá za predloženie správy parlamentu.

Správy sú verejne dostupné na webovom sídle írskeho NKÚ a v knižnici írskeho parlamentu. Pri uverejnení všetkých osobitných správ sa uverejňujú tlačové správy.

– SPOLUPRÁCA

Írsky NKÚ udržiava vzťahy s úradom pre kontrolu miestnych samospráv v Írsku, ktorý zodpovedá za audit orgánov miestnych samospráv. Úrad pre kontrolu miestnych samospráv poskytuje írskemu NKÚ všetky správy.

 

 

LITVA

VALSTYBĖS KONTROLĖ

Od roku 1990
Prvý vznik v roku 1919

Webové sídlo: www.vkontrole.lt

Poslanie:

Pomáhať litovskému štátu riadiť verejné financie a majetok rozumne.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Národný kontrolný úrad Litvy (NKÚ) dohliada nad zákonnosťou a účinnosťou riadenia a využívania štátneho majetku a nad plnením štátneho rozpočtu.

Litovský NKÚ má právo prístupu ku všetkým informáciám, ktoré považuje za potrebné na vykonávanie svojich auditov, ako aj právo vstupu do priestorov kontrolovaného subjektu.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • ústava republiky: kapitola o NKÚ (1992),
 • Zákon o národnom kontrolnom úrade (1995).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Litovský NKÚ kontroluje:

 • štátne inštitúcie a zariadenia,
  • ministerstvá: 14,
  • štátne agentúry: 14,
  • agentúry spadajúce pod ministerstvá: 77,
 • samosprávy, samosprávne zariadenia, inštitúcie a ich menové fondy,
 • štátne peňažné a daňové prostriedky,
 • podniky všetkých typov, v ktorých má štát alebo samospráva aspoň 50 % hlasov,
 • všetky subjekty, ktorým štát alebo samosprávna inštitúcia vyčlenili finančné prostriedky alebo previedli majetok,
 • plnenie štátneho rozpočtu,
 • rozpočet štátneho fondu sociálneho poistenia,
 • a rozpočet fondu povinného zdravotného poistenia.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kontrolný úrad, nezávislý od vlády, pod vedením generálneho audítora.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Litovský NKÚ je nezávislou inštitúciou, ktorá sa zodpovedá parlamentu a nie je formálne spojená s ostatnými štátnymi orgánmi.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Litovský NKÚ sa zodpovedá parlamentu a pomáha mu pri vykonávaní jeho parlamentnej kontroly. Parlament a NKÚ preto udržiavajú úzke vzťahy.

Najužší vzťah je s parlamentným výborom pre audit, ktorý zvažuje správy NKÚ a prispieva k plneniu odporúčaní NKÚ prostredníctvom svojich rozhodnutí.

Parlament môže prideliť niektoré audity NKÚ, ktoré sú v kompetencii NKÚ.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

GENERÁLNY AUDÍTOR

Mindaugas Macijauskas bol vymenovaný dňa 5. mája 2020.

FUNKČNÉ OBDOBIE

5 rokov, jedenkrát obnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Prezident republiky navrhuje odporúčanie na vymenovanie generálneho audítora, ktoré schvaľuje parlament.

RIADIACI ORGÁN

Litovský NKÚ spravuje orgán, ktorý tvoria traja zástupcovia generálneho audítora.

FUNKČNÉ OBDOBIE

5 rokov, jedenkrát obnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Zástupcov generálneho audítora vymenúva prezident republiky na základe odporúčania generálneho audítora.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Litovský NKÚ je kombináciou troch funkcií v jednej inštitúcii:

 • najvyššia kontrolná inštitúcia, ktorej súčasťou je útvar vývoja auditu, štyri audítorské útvary a podporné útvary,
 • inštitúcia na kontrolu investícií Európskej únie, ktorej súčasťou je útvar pre audit inštitúcií Európskej únie a jeho podporné útvary,
 • a fiškálna inštitúcia, ktorej súčasťou je útvar pre monitorovanie rozpočtovej politiky a jeho podporné útvary.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 293 ekvivalentov plného pracovného času (december 2019) (82 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 21 %; ♀ 79 %. Priemerný vek: 42 rokov

ROZPOČET

 • 9,2 mil. EUR (2019)
 • < 0,08 % celkových verejných výdavkov

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Litovský NKÚ plánuje svoju prácu v ročných programoch auditov a to na základe vlastného rozhodnutia. Vo fáze plánovania sa vykonáva monitorovanie činnosti verejného sektora, zhromažďovanie údajov, analýza existujúcich a potenciálnych rizík. Zainteresované strany NKÚ môžu navrhnúť témy auditov.

Pracovný program možno priebežne meniť podľa súčasného vývoja.

– METÓDY AUDITU

Litovský NKÚ vykonáva finančné audity, audity zhody a audity výkonnosti. Všetky používané metodiky spĺňajú štandardy ISSAI a osvedčené medzinárodné postupy.

Kontrolované subjekty majú právo pripomienkovať návrhy audítorských správ.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

NKÚ uverejňuje každoročne:

 • správa o činnosti,
 • stanoviská a audítorské správy o súboroch konsolidovaných účtovných závierok:
  • štátu,
  • fondu povinného zdravotného poistenia,
  • štátneho fondu sociálneho poistenia,
 • stanovisko a audítorskú správu o súboroch konsolidovaných účtovných závierok štátnych menových fondov,
 • stanovisko a audítorskú správu o národnom súbore finančných výkazov, ktoré zahŕňajú informácie o verejnom dlhu,
 • správy z auditov výkonnosti.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Litovský NKÚ predkladá svoju výročnú správu a všetky audítorské správy parlamentu.

Litovský NKÚ tiež uverejňuje všetky správy na svojom webovom sídle.

NKÚ dodržiava zásady transparentnosti a otvorenosti, ktoré zahŕňajú interakciu s občanmi v sociálnych médiách.

– SPOLUPRÁCA

Litovský NKÚ spolupracuje s parlamentom, ministerstvom financií, litovskou komorou audítorov a združením interných audítorov a združením kontrolórov samospráv s cieľom vymieňať si skúsenosti a vypracúvať spoločné normy.

Litovský NKÚ uzavrel dohody o spolupráci s ministerstvom financií, generálnou prokuratúrou, úradom pre verejné obstarávanie, špeciálnou vyšetrovacou službou, útvarom vyšetrovania finančnej trestnej činnosti, fakultou ekonómie Univerzity vo Vilniuse, Univerzitou Mykolasa Romerisa, združením kontrolórov samospráv, litovskou komorou audítorov, združením interných audítorov a Bankou Litvy.

Vykonávajú sa pravidelné partnerské preskúmania s cieľom zabezpečiť kvalitu auditov NKÚ.

 

 

LOTYŠSKO

VALSTS KONTROLE

Od roku 1991
Prvý vznik v roku 1923

Webové sídlo: lrvk.gov.lv

Poslanie:

Uľahčiť:

 • efektívne a zákonné využívanie peňazí daňových poplatníkov,
 • finančné riadenie a zodpovednosť za verejné výdavky,
 • spravodlivé a transparentné rozhodovanie vo verejnom sektore.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Najvyšší kontrolný úrad Lotyšskej republiky vykonáva finančné audity, audity zhody a audity výkonnosti s cieľom kontrolovať:

 • príjmy a výdavky štátneho rozpočtu a rozpočtov samospráv, vrátane čerpania finančnej pomoci z fondov EÚ, a ostatných medzinárodných organizácií či inštitúcií,
 • činnosti v súvislosti s majetkom štátnej a miestnej verejnej správy.

Každý rok poskytuje lotyšský NKÚ parlamentu audítorské stanovisko k plneniu štátneho rozpočtu a rozpočtov samospráv a stanoviská k tomu, či boli správne vypracované ročné finančné správy ministerstvami a ďalšími inštitúciami ústrednej štátnej správy.

Lotyšský NKÚ predkladá správu parlamentu a kabinetu ministrov:

 • týkajúcu sa finančných auditov v kontrolovaných subjektoch, ku ktorým NKÚ vyjadril výrok s výhradou alebo záporný výrok, prípadne odmietol vyjadriť stanovisko,
 • týkajúcu sa všetkých auditov výkonnosti,
 • týkajúcu sa obzvlášť dôležitých a významných zistení.

Ak sa v priebehu auditov zistí akékoľvek porušenie zákonných noriem, NKÚ musí informovať príslušné inštitúcie presadzovania práva.

S cieľom odstrániť nedostatky zistené v priebehu auditov NKÚ má mandát vydávať kontrolovaným subjektom odporúčania a dohliadať nad vykonávaním odporúčaní.

Lotyšský NKÚ má právo prístupu ku všetkým informáciám, ktoré považuje za potrebné na vykonanie svojej práce.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • Ústava Lotyšskej republiky (1922),
 • Zákon o národnom kontrolnom úrade (2002).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

NKÚ kontroluje:

 • štátne inštitúcie (13 ministerstiev a ich 137 podriadených inštitúcií, 13 inštitúcií ústrednej verejnej správy),
 • miestne samosprávy (110 oblastí a 9 miest) a ich podriadené inštitúcie,
 • štátne podniky alebo podniky vlastnené miestnou samosprávou alebo súkromné spoločnosti s účasťou štátu,
 • ďalšie komerčné spoločnosti, organizácie, nadácie a súkromné osoby: 1. ak majú k dispozícii alebo v držbe štátne zdroje alebo zdroje miestnej verejnej správy, 2. ak sú financované zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu miestnej samosprávy alebo 3. ak vykonávajú verejné obstarávanie v mene štátu alebo miestnej samosprávy.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

NKÚ Lotyšska je nezávislou najvyššou kontrolnou inštitúciou, kolégiom, ktorému predsedá generálny audítor.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

NKÚ je jedným zo šiestich ústavných orgánov Lotyšska. Je úplne nezávislý a zriadený ako najvyššia kontrolná inštitúcia, kolégium, kľúčová zložka v systéme finančnej kontroly, ktorá slúži verejným záujmom poskytovaním nezávislého uistenia o zákonnosti, správnosti, hospodárnom, efektívnom a účinnom využívaní zdrojov ústrednej a miestnej verejnej správy, presadzovaním správneho finančného riadenia a transparentného procesu rozhodovania vo verejnom sektore.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

NKÚ predkladá svoje správy a stanoviská lotyšskému parlamentu (Saeima) a kabinetu ministrov.

PARLAMENT

Lotyšský NKÚ úzko spolupracuje s rôznymi parlamentnými výbormi, ale najmä s výborom pre verejné výdavky a audit, ktorý je hlavným príjemcom správ NKÚ. Lotyšský NKÚ informuje tento výbor o výsledkoch všetkých vykonaných auditov, nedostatkoch v činnostiach príslušných sektorov a porušeniach právnych ustanovení, ktoré sa zistili v rámci auditov, ako aj o pokroku vo vykonávaní odporúčaní. Výbor pre verejné výdavky na základe vlastného rozhodnutia tiež následne kontroluje odporúčania NKÚ.

KABINET MINISTROV

Lotyšský NKÚ tiež predkladá svoje správy a audítorské stanoviská kabinetu ministrov. NKÚ predkladá kabinetu ministrov správy o finančných auditoch v kontrolovaných subjektoch, ku ktorým NKÚ vydal výrok s výhradou alebo záporný výrok, prípadne odmietol vyjadriť stanovisko, ako aj správy o všetkých auditoch výkonnosti a obzvlášť dôležitých a významných zisteniach.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

GENERÁLNY AUDÍTOR

Rolands Irklis bol vymenovaný dňa 14. januára 2021 a úrad zastáva od 28. januára 2021.

FUNKČNÉ OBDOBIE

4 roky, najviac dve po sebe nasledujúce obdobia

SPÔSOB VÝBERU

Generálneho audítora vymenúva parlament.

RIADIACI ORGÁN

Lotyšský NKÚ riadi generálny audítor a rada NKÚ, ktorú tvoria riaditelia piatich audítorských sekcií a sekcie auditu a metodiky.

FUNKČNÉ OBDOBIE

4 roky, najviac dve po sebe nasledujúce obdobia

SPÔSOB VÝBERU

Členov rady menuje parlament na základe odporúčania generálneho audítora.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Generálna audítorka spravuje a riadi prácu NKÚ vrátane úradu generálnej audítorky, podporných sekcií a kancelárie, ktorá je zodpovedná za finančné plánovanie a účtovanie NKÚ, organizáciu vedenia dokumentov, činnosti údržby a informačné technológie.

Radu NKÚ tvorí generálny audítor (predseda) a šesť členov rady, ktorí sú riaditeľmi audítorských sekcií. Rada schvaľuje väčšinu dokumentov, ktorými sa riadi fungovanie NKÚ.

Lotyšský NKÚ má päť audítorských sekcií a sekciu auditu a metodiky, ktorý vykonáva audity a tiež vypracúva, aktualizuje a implementuje metodiku auditov NKÚ. Každá audítorská sekcia pozostáva z riaditeľa a dvoch alebo troch audítorských sektorov. Audítorské sekcie vykonávajú audity v súlade s ročným plánom auditov, ktorý schvaľuje rada NKÚ. Každá audítorská sekcia je zodpovedná za určité kontrolované subjekty a oblasti auditu, ktoré jej boli zverené.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 170,8 ekvivalentov plného pracovného času (2019) (75 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 21,6 %; ♀ 78,4 %. Priemerný vek: 41

ROZPOČET

 • 6,71 mil. EUR (2019)
 • Približne 0,068 % celkových verejných výdavkov

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Audítorská práca sa plánuje každoročne a schvaľuje ju rada NKÚ.

Vypracovanie všeobecného plánu auditov NKÚ pozostáva z nasledujúcich fáz:

 • vypracovanie stratégie NKÚ;
 • strategické hodnotenie kontrolovaných oblastí;
 • príprava tém auditov;
 • vypracovanie plánu práce NKÚ.

Plán práce lotyšského NKÚ je len na interné použitie, ale predseda parlamentu je informovaný o smerovaní auditov plánovaných na daný rok.

Audítorské sekcie potom vykonávajú prácu v súlade s plánom. Riaditelia sekcií a vedúci sektorov prijímajú rozhodnutia o rozsahu auditov, audítorských otázkach a vyčlenení audítorských zdrojov.

– METÓDY AUDITU

Lotyšský NKÚ vykonáva:

 • finančné audity s cieľom posúdiť, či boli finančné výkazy vypracované v súlade s príslušnými nariadeniami,
 • audity zhody a audity výkonnosti s cieľom posúdiť, či kontrolovaný subjekt funguje v súlade s požiadavkami stanovenými v zákone a či kontrolovaný subjekt vykonáva činnosti a transakcie hospodárne a účinne.

Lotyšský NKÚ vykonáva všetky audity v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISSAI). Rozhodnutia o konkrétnych prístupoch a metódach sú v právomoci NKÚ. Kontrolované subjekty môžu odpovedať na kontrolné zistenia NKÚ. Ďalej sú povinné poskytnúť správy o napredovaní vo vykonávaní odporúčaní.

Existuje rozsiahly rámec pre priebežnú internú a externú kontrolu kvality.

Lotyšský NKÚ tiež používa príručky finančného auditu, auditu výkonnosti a auditu zhody, praktické audítorské usmernenia a špecifické interné postupy vypracované NKÚ Tieto dokumenty sú len na interné použitie.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

NKÚ uverejňuje:

 • stanovisko k finančnej správe o plnení štátneho rozpočtu a rozpočtov miestnych samospráv,
 • stanoviská, či boli ročné správy ministerstiev a ďalších štátnych inštitúcií vypracované správne,
 • správy a z auditov výkonnosti a auditov zhody,
 • diskusné dokumenty založené na zisteniach z auditov výkonnosti a auditov zhody,
 • a výročnú správu NKÚ.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

V súlade so zákonom NKÚ pravidelne informuje verejnosť a občanov o vykonaných auditoch uverejňovaním všetkých audítorských správ a stanovísk na svojom webovom sídle po nadobudnutí ich účinnosti. Najbežnejšími distribučnými kanálmi audítorských informácií sú oficiálne webové sídlo NKÚ a verejné médiá – novinári a sociálne médiá (Facebook, Twitter, YouTube, PodBean). Uverejnenie audítorských správ vždy sprevádza tlačová správa alebo tlačová konferencia. V niektorých prípadoch, keď je téma auditu vysoko relevantná z hľadiska verejného záujmu, sa vypracúvajú vizuálne zaujímavé a jednoducho pochopiteľné zhrnutia audítorských správ na použitie v ďalšej komunikácii. Okrem výsledkov auditov sa verejnosť informuje aj o pokroku vo vykonávaní audítorských odporúčaní, a to najmä prostredníctvom sociálnych médií. Zhrnutia audítorských správ sú dostupné v angličtine a ruštine na webovom sídle NKÚ.

– SPOLUPRÁCA

Lotyšský NKÚ úzko spolupracuje s akademickým sektorom, napr. Štokholmskou školou ekonómie v Rige na udržaní certifikačného systému audítorov verejného sektora v Lotyšskej republike.

Lotyšský NKÚ spolupracuje s audítormi zo súkromného sektora a najmä s lotyšským združením certifikovaných audítorov na priebežnom zlepšovaní systému s cieľom účinne využívať prácu certifikovaných audítorov v rámci finančných audítorov NKÚ v samosprávach.

 

 

LUXEMBURSKO

COUR DES COMPTES

Od roku 2000
Prvý vznik v roku 1840

Webové sídlo: www.cour-des-comptes.public.lu

Poslanie:

Ako externý audítor Cour des comptes (NKÚ) skúma zákonnosť a správnosť verejných príjmov a výdavkov a správne finančné riadenie verejných financií. Kontroluje preto hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť verejných výdavkov avšak bez toho, aby posudzoval primeranosť výdavkov.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Luxemburský NKÚ kontroluje finančné riadenie štátnych nástrojov, verejnej správy a služieb. Taktiež skúma verejné orgány, pokiaľ nepodliehajú inému systému finančného auditu stanovenému zákonom. A napokon, luxemburský NKÚ môže kontrolovať využívanie verejných finančných prostriedkov udelených na konkrétny účel právnym subjektom vo verejnom sektore a jednotlivcom a právnym subjektom v súkromnom sektore v súvislosti s používaním týchto verejných financií v súlade so zamýšľaným účelom.

Pri výkone svojej práce má luxemburský NKÚ právo prístupu ku všetkým dokumentom, ktoré považuje za potrebné. Okrem audítorskej práce môže byť luxemburský NKÚ konzultovaný parlamentom, aby vyjadril stanovisko k návrhom právnych predpisov.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • Revidovaný článok 105 luxemburskej ústavy (1868),
 • zákon o Dvore audítorov (8. jún 1999) v znení zmien.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Luxemburský NKÚ kontroluje:

 • nástroje, verejnú správu a verejné služby,
 • ministerstvá,
 • vládne agentúry,
 • ostatné verejné orgány,
 • časti verejných a súkromných subjektov financované z verejných grantov,
 • politické strany.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kolégium bez súdnej právomoci

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Luxemburský NKÚ je nezávislou inštitúciou.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Vzťahy s parlamentom spočívajú predovšetkým v konzultáciách. Luxemburský NKÚ predkladá všetky svoje správy parlamentu. Okrem toho luxemburský NKÚ môže byť konzultovaný v priebehu vypracúvania právnych predpisov. Parlament tiež môže požiadať luxemburský NKÚ o vykonanie auditu na konkrétnu tému.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Marc Gengler bol vymenovaný v roku 2005.

FUNKČNÉ OBDOBIE

6 rokov, obnoviteľné

SPÔSOB VÝBERU

Predsedu luxemburského NKÚ vymenúva veľkovojvoda na základe návrhu parlamentu, ktorý vypracúva zoznam kandidátov.

RIADIACI ORGÁN

Luxemburský NKÚ spravuje kolégium, ktoré tvorí predseda, podpredseda a traja poradcovia.

FUNKČNÉ OBDOBIE

6 rokov, obnoviteľné

SPÔSOB VÝBERU

Členov kolégia luxemburského NKÚ vymenúva veľkovojvoda na základe návrhu parlamentu, ktorý vypracúva zoznam kandidátov.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

luxemburský NKÚ prijíma rozhodnutia ako kolégium väčšinovým hlasovaním. Predseda vedie zasadnutia a má rozhodujúci hlas v prípade nejednotného rozhodnutia.

Organizačne je rozdelený do audítorskej a administratívnej sekcie. Audítorská sekcia zahŕňa štyri audítorské útvary, každý vedený členom.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 36 (2019)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 64 %; ♀ 36 %

ROZPOČET

 • 4,99 mil. EUR (2019)
 • V štátnom rozpočte sa vyčleňujú prostriedky na vedenie luxemburského NKÚ na základe odhadov.

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Luxemburský NKÚ rozhoduje o svojom ročnom pláne práce nezávisle. Postup plánovania stanovuje kolégium luxemburského NKÚ, ktoré prijíma plán práce na konci predchádzajúceho roka.

Parlament môže požiadať luxemburský NKÚ o vykonanie auditov v konkrétnych oblastiach.

– METÓDY AUDITU

Luxemburský NKÚ vykonáva finančné audity a audity výkonnosti.

V priebehu audítorského procesu luxemburský NKÚ predkladá zistenia kontrolovaným subjektom, ktoré môžu odpovedať a vyjadriť pripomienky v stanovenej lehote pred predložením správy parlamentu.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Luxemburský NKÚ uverejňuje:

 • všeobecnú správu o štátnych účtoch,
 • osobitné správy o konkrétnych oblastiach finančného riadenia vypracované LDA z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť parlamentu,
 • a stanoviská k návrhu právnych predpisov a riadeniu rozpočtu.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Luxemburský NKÚ predkladá svoje výročné správy a osobitné správy parlamentu a uverejňuje ich aj na svojom webovom sídle.

– SPOLUPRÁCA

Luxemburský NKÚ úzko spolupracuje s kontrolovanými subjektmi a príslušnými ministerstvami.

 

 

MAĎARSKO

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Od roku 1989
Prvý vznik v roku 1870

Webové sídla: www.asz.hu
www.aszhirportal.hu

Poslanie:

Presadzovať transparentné a správne riadenie verejných financií prostredníctvom profesionálne vykonávaných auditov vytvárajúcich hodnotu, a tým prispievať k dobrej správe vecí verejných.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Maďarský najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) je najvyššia finančná a hospodárska kontrolná inštitúcia národného zhromaždenia, ktorému sa aj zodpovedá. Jeho audítorský mandát sa vzťahuje na všetky aspekty využívania verejných financií a národného majetku.

Zodpovedá za finančný a hospodársky audit a kontrolu plnenia štátneho rozpočtu, riadenia verejných financií, používania finančných prostriedkov z verejných fondov a správy národného majetku. Maďarský NKÚ vykonáva svoje audity v súlade s kritériami zákonnosti, účinnosti a efektívnosti.

Maďarský NKÚ môže kontrolovať finančné riadenie verejných finančných prostriedkov, ako aj majetok štátu a miestnych samospráv. Prostredníctvom svojich zistení, odporúčaní a poradenstva, ktoré vychádzajú z audítorských skúseností, NKÚ pomáha národnému zhromaždeniu, jeho výborom a práci kontrolovaných subjektov, čím prispieva k dobrému riadeniu štátnych operácií.

Na základe svojich zistení môže maďarský NKÚ iniciovať konanie v príslušnom orgáne voči kontrolovaným subjektom a zodpovedným jednotlivcom. Správy a zistenia úradu nemôžu byť napadnuté na súdoch či v iných orgánoch.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • zákon LXVI o najvyššom kontrolnom úrade z roku 2011,
 • ústava Maďarska (tzv. základný zákon).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

NKÚ kontroluje:

 • verejné inštitúcie,
 • inštitúcie financované zo štátneho rozpočtu,
 • fondy sociálneho zabezpečenia, samostatné štátne fondy,
 • miestne samosprávy, samosprávy menšín a ich združenia,
 • organizácie a inštitúcie financované zo štátneho rozpočtu,
 • hospodárske organizácie, ktoré sú v plnom alebo čiastočnom vlastníctve štátu alebo miestnych samospráv,
 • daňový úrad, colný úrad,
 • Národnú banku Maďarska,
 • politické strany a ich nadácie,
 • priebeh volieb,
 • účty kampane organizácií nominujúcich kandidátov,
 • cirkevné organizácie,
 • národné bezpečnostné služby.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kontrolný úrad, nezávislý od vlády, pod vedením predsedu.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Maďarský NKÚ je najvyššia finančná a hospodárska kontrolná inštitúcia národného zhromaždenia, ktorému sa aj zodpovedá.

V štruktúre štátneho rozpočtu má maďarský NKÚ vlastnú kapitolu.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Maďarský NKÚ pomáha národnému zhromaždeniu, jeho výborom a práci kontrolovaných subjektov, čím prispieva k dobre riadenému fungovaniu štátnej správy.

Predseda maďarského NKÚ informuje národné zhromaždenie o pláne práce úradu a akýchkoľvek zmenách v pláne.

Národné zhromaždenie môže úrad poveriť vykonaním určitých auditov a vláda môže o audity požiadať.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Dr. László Domokos bol vymenovaný 5. júla 2010.

FUNKČNÉ OBDOBIE

12 rokov, obnoviteľné

SPÔSOB VÝBERU

Predsedu maďarského NKÚ volia poslanci národného zhromaždenia dvojtretinovou väčšinou.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Pracovná štruktúra maďarského NKÚ je založená na projektoch. Väčšina audítorov je menovaná do projektovej kancelárie, kde sa podieľajú na jednotlivých auditoch na základe plánu rozdelenia auditov úradu. Úrad má niekoľko útvarov poskytujúcich podporu. Ich úlohou je zabezpečovať finančné, právne, monitorovacie a logistické aspekty vykonávania auditov.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 506 (2020); (130 v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 36 %; ♀ 64 %. Priemerný vek: 45,72

ROZPOČET

 • 11,3 mld. HUF (2020) (32,1 mil. EUR) 
 • Maďarský NKÚ zostavuje svoj vlastný návrh rozpočtu, ktorý predkladá národnému zhromaždeniu, pričom vláda do neho nezasahuje, ako súčasť návrhu zákona o štátnom rozpočte.
 • < 0,05 % celkových verejných výdavkov, 0,02 % HDP

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Predseda maďarského NKÚ zostavuje ročný plán práce a informuje národné zhromaždenie o ňom a o akýchkoľvek zmenách v pláne.

Plán auditov sa uverejňuje a predkladá národnému zhromaždeniu každých šesť mesiacov.

Maďarský NKÚ zaviedol systém plánovania auditov, v ktorom sa kladie väčší dôraz na výber tém a kontrol na mieste, ktoré sa majú zaradiť do plánu auditov.

Rozdeleniu audítorských úloh predchádza viacfázový postup prípravy a schvaľovania, zatiaľ čo efektívnosť auditov sa zabezpečuje priebežným plánovaním.

Pri stanovovaní tém auditov a súvisiacich kontrol na mieste sa maďarský NKÚ snaží účinne a efektívne prideliť svoje zdroje na jednotlivé témy a pri výbere zohľadňuje aktuálne témy, ktoré zaujímajú verejnosť.

Plán auditov sa môže meniť v závislosti od nových okolností, ku ktorým dôjde v súvislosti s auditmi.

– METÓDY AUDITU

Maďarský NKÚ vykonáva audity zhody, audity výkonnosti a audity prijatia následných opatrení. Jeho audity sú zamerané na zákonnosť a správnosť všetkých príjmov a výdavkov zo štátneho rozpočtu.

Svoju prácu vykonáva v súlade s právnymi predpismi, plánom auditov a odbornými pravidlami, metódami a etickými štandardmi v oblasti auditu.

Metodika maďarského NKÚ je vypracovaná a uverejnená v súlade s odbornými štandardmi organizácie INTOSAI (rámec ISSAI).

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Maďarský NKÚ uverejňuje:

 • stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu,
 • správu o plnení štátneho rozpočtu,
 • audítorské správy (na základe auditov zhody, auditov, výkonnosti a auditov prijatia následných opatrení),
 • výročnú správu o činnosti,
 • analýzy a štúdie.

Maďarský NKÚ okrem toho už 50 rokov uverejňuje štvrťročník Verejné financie. Časopis uverejňuje témy z oblasti finančných systémov, témy týkajúce sa operácií verejného sektora a národného hospodárstva, snáh o dostihnutie hospodársky rozvinutých krajín a podobné odborné diskusie.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Maďarský NKÚ uverejňuje svoje správy, štúdie a iné dokumenty, ako aj novinky týkajúce sa organizácie a informácie o hlavných fázach audítorských postupov na svojom webovom sídle a spravodajskom portáli.

Úrad uplatňuje metódu, pri ktorej svoje audítorské správy a analýzy prispôsobuje cieľovým skupinám.

Maďarský NKÚ je okrem toho aktívny na rôznych sociálnych sieťach a využíva niekoľko komunikačných nástrojov, z ktorých niektoré sám vyvinul:

 • webové sídlo úradu (v maďarčine a angličtine),
 • spravodajský portál (v maďarčine, angličtine, nemčine, vo francúzštine a v španielčine) – hlavný zdroj informácií o činnosti úradu,
 • stručné tlačové správy (vydávajú sa pri každej audítorskej správe),
 • tradičné a elektronické tlačové konferencie,
 • súhrnné videá o prioritných auditoch uverejňované na kanáli úradu na YouTube a na spravodajskom portáli úradu,
 • rozhovory o prínosoch auditov úradu,
 • správy v sociálnych médiách.

– SPOLUPRÁCA

Maďarský NKÚ kladie od svojho založenia dôraz na vedeckú spoluprácu s odbornými organizáciami a národnými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v snahe dosiahnuť čo najširšie uplatnenie práce úradu a rozvíjať spoločenský dialóg medzi odborníkmi a vedcami.

Maďarský NKÚ zohráva aktívnu úlohu v medzinárodnej audítorskej komunite. Výmeny audítorských skúseností a spolupráca na medzinárodnej úrovni s inými najvyššími kontrolnými inštitúciami a medzinárodnými organizáciami je pre úrad dôležitá.

 

 

MALTA

NATIONAL AUDIT OFFICE

Od roku 1997
Prvý vznik v roku 1814

Webové sídlo: www.nao.gov.mt

Poslanie:

Pomáhať presadzovať zodpovednosť, správnosť a osvedčené postupy v činnostiach vlády.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Národný kontrolný úrad Malty (NKÚ) je vnútroštátnou kontrolnou inštitúciou zodpovednou za externý audit ústrednej a miestnej štátnej správy. Jeho povinnosťou je vykonávať finančné audity a audity zhody ústrednej štátnej správy.

Okrem toho môže vykonávať audity na akúkoľvek tému súvisiacu so štátnymi financiami, majetkom či finančnými prostriedkami spravovanými štátnymi ministerstvami či úradmi alebo pod ich kontrolou.

Maltský NKÚ tiež môže kontrolovať účty a/alebo činnosti verejných úradov alebo orgánov, ktoré spravujú, držia alebo využívajú finančné prostriedky patriace priamo či nepriamo štátu. Ďalej môže kontrolovať operácie spoločností alebo subjektov, v ktorých má štát väčšinový podiel.

Zákon o NKÚ oprávňuje úrad vykonávať audity výkonnosti s cieľom posúdiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť programov, funkcií, iniciatív verejného sektora alebo iných činností.

NKÚ taktiež zodpovedá za kontrolu miestnej samosprávy vymenovaním súkromných audítorov za audítorov miestnej samosprávy do miestnych rád a poskytovaním technickej a administratívnej podpory týmto audítorom.

Maltský NKÚ má právo prístupu ku všetkým informáciám, ktoré považuje za potrebné na vykonanie svojej práce.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • ústava Malty: článok 108 (1964),
 • zákon o generálnom a národnom kontrolnom úrade (1997),
 • vyhláška snemovne poslancov č. 120 (1995),
 • zákon o miestnej samospráve (1995).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

NKÚ kontroluje:

 • ministerstvá: 15 (povinné),
 • všetky štátne ministerstvá a úrady (povinné),
 • miestnu samosprávu (povinné na základe zákona o miestnej samospráve), ako je uvedené vyššie v časti Mandát,
 • verejné úrady alebo orgány, ktoré spravujú, držia alebo využívajú finančné prostriedky patriace priamo či nepriamo štátu (nepovinné, pokiaľ sa výslovne nestanoví v príslušnom právnom predpise),
 • orgány, ktoré držia alebo využívajú štátne finančné prostriedky (nepovinné, pokiaľ sa výslovne nestanoví v príslušnom právnom predpise),
 • spoločnosti alebo subjekty, v ktorých má štát väčšinový podiel (nepovinné).

Poznámka: NKÚ je primárne zodpovedný za finančné audity a audity zhody ústrednej štátnej správy a môže vykonávať akýkoľvek typ auditu ústrednej a miestnej štátnej správy, ako aj ostatných orgánov, ktoré držia alebo spravujú verejné financie. Verejné subjekty a ostatné subjekty, ktoré nie sú subjektami ústrednej štátnej správy, kontrolujú audítori zo súkromného sektora.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kontrolný úrad, nezávislý od vlády, pod vedením generálneho audítora.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Maltský NKÚ je externým audítorom štátu. Pri výkone auditov je úplne nezávislý. Generálny audítor sa nezodpovedá ani nie je kontrolovaný inou osobou.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Generálny audítor predkladá správy priamo predsedovi snemovne poslancov.

Výbor pre verejné účty parlamentu a minister financií môže požiadať NKÚ o preskúmanie akýchkoľvek záležitostí, ktoré spadajú do pôsobnosti NKÚ. Pokiaľ ide o právne predpisy týkajúce sa miestnej samosprávy, minister zodpovedný za miestnu samosprávu môže tiež požiadať generálneho audítora o preskúmanie miestnych rád.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

GENERÁLNY AUDÍTOR

Charles Deguara bol vymenovaný 30. marca 2016.

FUNKČNÉ OBDOBIE

5 rokov, jedenkrát obnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Generálneho audítora menuje prezident v súlade s uznesením snemovne poslancov s podporou hlasov aspoň dvojtretinovej väčšiny poslancov parlamentu.

RIADIACI ORGÁN

Hoci neexistuje oficiálny riadiaci orgán, generálnemu audítorovi pomáha zástupca generálneho audítora a traja asistenti generálneho audítora.

SPÔSOB VÝBERU

Generálneho audítora aj zástupcu generálneho audítora vymenúva prezident, ako je uvedené vyššie.

Asistenti generálneho audítora sú menovaní prostredníctvom internej a/alebo externej výzvy. Rada pre interný výber (jeden člen rady je nezávislý od NKÚ) uskutočňuje pohovory a predkladá správu o uchádzačoch na túto pozíciu. Generálny audítor vymenúva úspešného uchádzača na základe odporúčania rady pre výber.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Maltský NKÚ je rozdelený do štyroch sekcií, prvé tri vedú asistenti generálneho audítora. Ide o:

 • sekciu finančného auditu a auditu zhody, ktorá zodpovedá za analýzu finančnej správy vlády, audit niekoľkých štátnych ministerstiev a útvarov, miestnej samosprávy a niekoľkých mimovládnych organizácií,
 • sekciu auditu výkonnosti, ktorá zodpovedá za audity výkonnosti / optimálneho využitia prostriedkov,
 • sekciu osobitných auditov a vyšetrovania, ktorá zodpovedá za vyšetrovacie správy, ktoré zvyčajne požaduje výbor pre verejné účty alebo minister financií,
 • a sekciu IKT, ktorá zodpovedá za audity IT, ako aj za poskytovanie IT podpory ostatným audítorským sekciám pri výkone ich auditov.

Okrem audítorských sekcií je jedna ďalšia – sekcia financií a správy vedená manažérom – zodpovedná za záležitosti týkajúce sa financií, administratívy a ľudských zdrojov.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 57 ekvivalentov plného pracovného času (december 2019) (84 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 40 %; ♀ 60 %. Priemerný vek: 42

ROZPOČET

 • 3,5 mil. EUR (2019)
 • Rozpočet NKÚ je plne financovaný zo všeobecného rozpočtu Malty.
 • Približne 0,07 % celkových verejných výdavkov

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Maltský NKÚ si vyberá témy auditov podľa vlastného uváženia. Výbor pre verejné účty a ministerstvo financií ho tiež môže požiadať o preskúmanie verejných finančných prostriedkov. Hoci maltský NKÚ zvyčajne takéto požiadavky splní, nie je tak povinný urobiť.

Maltský NKÚ vypracúva ročné plány auditov, ktoré zahŕňajú zoznam plánovaných auditov na daný rok, ktorý schvaľuje generálny audítor a zástupca generálneho audítora.

Pri výbere audítorských oblastí na začlenenie do ročného plánu auditov NKÚ zohľadňuje rôzne kritériá, napr. vnímané riziká v danej oblasti, tematickosť záležitosti, spoločenský a finančný význam, rozsah záujmu parlamentu, vlády, médií či verejnosti, ako aj realizovateľnosť navrhovaných tém auditov.

– METÓDY AUDITU

Maltský NKÚ vykonáva finančné audity, audity zhody, audity výkonnosti, investigatívne audity a audity IT.

Správy z finančných auditov a auditov zhody sa uverejňujú každoročne najneskôr dvanásť mesiacov od konca rozpočtového roka, ktorý sa končí 31. decembrom. Ostatné správy sa uverejňujú po ich dokončení.

Okrem toho NKÚ každoročne uverejňuje zhrnutie zistení z audítorských správ audítorov miestnej samosprávy koncom roka (názov: Správa generálneho audítora o práci miestnej samosprávy).

Maltský NKÚ vykonáva svoje audity v súlade s príslušnými medzinárodnými audítorskými štandardmi a má svoje vlastné audítorské príručky pre finančné audity, audity zhody a audity výkonnosti.

Pri auditoch výkonnosti NKÚ navyše dodržiava prístup analýzy záležitosti a vyvodenia záverov.

A napokon, má svoj vlastný etický kódex, ktorý sú jeho zamestnanci povinní dodržiavať.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

NKÚ uverejňuje:

 • výročnú správu o verejných účtoch,
 • výročnú správu o práci miestnej samosprávy,
 • výročnú správu o kontrole prijatia odporúčaní na základe predchádzajúcich auditov,
 • výročnú správu a finančné výkazy NKÚ,
 • a samostatné správy z auditov výkonnosti, správy o vyšetrovaní a ďalšie typy audítorských správ, ktoré nie sú vyššie uvedené.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Maltský NKÚ predkladá všetky svoje audítorské a ďalšie správy predsedovi snemovne poslancov. Každá správa obsahuje zhrnutie, ktoré je stručnou syntézou správy, a je doplnená o tlačovú správu s hlavnými bodmi príslušnej správy. Maltský NKÚ uverejňuje všetky správy na svojom webovom sídle a Facebooku po ich predložení predsedovi snemovne poslancov.

– SPOLUPRÁCA

Maltský NKÚ udržiava úzke bilaterálne vzťahy s niekoľkými NKI členských štátov EÚ. Taktiež je členom siete generálnych audítorov Spoločenstva národov.

Maltský NKÚ sa ďalej aktívne zúčastňuje niekoľkých medzinárodných sietí.

Taktiež spolupracuje s Univerzitou Malty a je členom niekoľkých štátnych výborov v pozícii pozorovateľa.

 

 

NEMECKO

BUNDESRECHNUNGSHOF

Od roku 1950
Prvý vznik v roku 1714

Webové sídlo: www.bundesrechnungshof.de

Poslanie:

Základnými zásadami, z ktorých vychádza nemecký najvyšší kontrolný úrad pri svojej práci, sú nezávislosť, neutralita, objektívnosť a dôveryhodnosť.

Cieľom jeho práce je zvýšiť transparentnosť, efektívnosť a udržateľnosť činností štátu.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Nemecký najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) kontroluje všetky príjmy a výdavky spolkovej republiky, ako aj reprezentačné fondy a tajné výdavky, a vyjadruje záver o tom, či sa spolkový rozpočet plnil náležite a efektívne.

Má neobmedzený prístup k akýmkoľvek orgánom a informáciám, ktoré potrebuje pre svoju prácu, vrátane nespolkových subjektov, ak spravujú spolkové finančné prostriedky.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • ústava (článok 114 ods. 2 základného zákona) (1949),
 • zákon o spolkovom rozpočte (článok 88 a nasl.) (1969),
 • zákon o rozpočtových zásadách (článok 53 a nasl.) (1969),
 • zákon o najvyššom kontrolnom úrade Nemecka.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Nemecký NKÚ má prístup k všetkým inštitúciám a orgánom, ktoré spravujú spolkové financie, napr.:

 • ministerstvá a im podriadené orgány,
 • štátne agentúry,
 • inštitúcie sociálneho zabezpečenia,
 • verejné podniky,
 • príjemcovia spolkových grantov,
 • administratívne jednotky ústavných orgánov.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kolégium bez súdnej právomoci

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Nemecký NKÚ je jeden z najvyšších spolkových orgánov a je na rovnakej úrovni ako spolkové ministerstvá.

Je úplne nezávislý a neprijíma pokyny na vykonanie osobitných audítorských úloh. Parlament však môže úradu navrhnúť niektoré audity.

Predseda nemeckého NKÚ zastáva ex officio funkciu spolkového splnomocnenca pre výkonnosť. Predkladá odporúčania, správy a stanoviská s cieľom zlepšiť efektívnosť spolkovej administratívy. Parlamentu môže tiež poskytnúť odporúčania k legislatíve.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Prostredníctvom svojej audítorskej a poradnej činnosti poskytuje nemecký NKÚ podporu nemeckej spolkovej vláde a parlamentu, ktoré výročnú správu úradu využívajú ako základ pre udelenie absolutória spolkovej vláde.

Nemecký NKÚ predkladá správy výkonnej i legislatívnej zložke moci federálnej vlády a pred prijatím konečného rozhodnutia môže poskytnúť odporúčanie.

Zúčastňuje sa tiež na rokovaniach o rozpočte medzi spolkovým ministerstvom financií a príslušnými ministerstvami a môže sa vyjadriť k rozpočtovému odhadu jednotlivých ministerstiev. Okrem toho poskytuje poradenstvo v priebehu plnenia rozpočtu.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Kay Scheller bol vymenovaný 30. júna 2014.

FUNKČNÉ OBDOBIE

12 rokov, neobnoviteľné. Funkčné obdobie je obmedzené do zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku pre štátnych zamestnancov, ktorý je v súčasnosti 67 rokov.

SPÔSOB VÝBERU

Predsedu volia obe komory parlamentu a vymenúva ho prezident Spolkovej republiky Nemecko.

RIADIACI ORGÁN

Rozhodnutia týkajúce sa audítorskej práce prijímajú na úrovni audítorských útvarov kolektívne orgány, ktoré tvoria členovia nemeckého NKÚ, t. j. vyšší riaditeľ auditu a riaditeľ auditu a v niektorých prípadoch aj predseda a podpredseda. Členovia nemeckého NKÚ majú súdnu nezávislosť.

Niektoré celkové rozhodnutia, napríklad o záležitostiach týkajúcich sa výročnej správy, prijíma senát. Senát je najvyšší rozhodovací orgán.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Vyšší riaditelia auditu sú štátni zamestnanci. Ich funkčné obdobie je obmedzené do zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku pre štátnych zamestnancov, ktorý je v súčasnosti 67 rokov.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Nemecký NKÚ je zložený z deviatich audítorských útvarov s 51 audítorskými oddeleniami. Ďalší útvar sa zameriava na medzinárodnú činnosť v oblasti auditu a poskytuje podporu predsedovi v jeho funkcii člena rady audítorov OSN. Útvar pre podporu zodpovedá za centrálne riadenie.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Spolu: 1 153 (k decembru 2019) (82 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 58 %; ♀ 42 %. Priemerný vek: > 51

ROZPOČET

 • 162 mil. EUR (2019)
 • 0,045 % celkového spolkového rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Do strategického a pracovného plánovania nemeckého NKÚ je zapojený predseda, podpredseda, senát a všetky kolektívne orgány.

Audítorské oddelenia nemeckého NKÚ pravidelne vykonávajú analýzu rizika a úloh, ktorá je základom strednodobého plánu auditov a stratégie auditu na nasledujúce obdobie troch až piatich rokov.

Oddelenia svoje úlohy plánujú koordinovane v ročných plánoch auditov a tieto plány potom tvoria základ celkového plánu auditov nemeckého NKÚ.

O žiadostiach parlamentu a parlamentných výborov o vykonanie určitých auditov môže nemecký NKÚ rozhodnúť podľa vlastného uváženia.

– METÓDY AUDITU

Nemecký NKÚ vykonáva audity výkonnosti, audity zhody a finančné audity, a to ex post i v reálnom čase, a z vlastnej iniciatívy poskytuje poradenstvo. O čase a povahe svojich auditov rozhoduje nezávisle a môže tiež vykonávať kontroly na mieste.

Hlavnou úlohou úradu sú audity výkonnosti, ktoré sa zvyčajne kombinujú s prvkami auditu zhody alebo finančného auditu do jedného uceleného auditu. Nemecký NKÚ používa ako dodatočné strategické audítorské kritérium udržateľnosť.

Práca nemeckého NKÚ zahŕňa:

 • selektívne audity, ktoré sú podrobné preskúmania na zhromaždenie dôkazov o konkrétnom aspekte predmetu kontroly,
 • horizontálne audity, pri ktorých sa na reprezentatívnej vzorke orgánov verejnej správy preskúmava určitá konkrétna téma s cieľom dospieť ku kontrolným zisteniam vo vymedzenej oblasti operácií a transakcií verejnej správy,
 • prieskumné štúdie, ktoré sú nástrojom na pochopenie konkrétnych problémových oblastí, postupov a vývoja. Cieľom týchto štúdií nie je poskytnúť konečné hodnotenie operácií a transakcií verejnej správy, môžu sa však využiť ako základ pre nové audítorské misie,
 • audity prijatia následných opatrení na základe odporúčaní, pri ktorých sa zisťuje, či orgány vykonávajúce dohľad prijali následné opatrenia na základe kontrolných zistení alebo uznesení parlamentu,
 • audity riadenia (alebo všeobecné audity), ktoré slúžia na získanie celkového prehľadu o finančnom riadení kontrolovaného subjektu,
 • audity v reálnom čase, ktoré nemeckému NKÚ umožňujú preskúmať množstvo jednotlivých rozhodnutí v rámci veľkých programov, to samostatne i v jednotlivých fázach projektu. Tento prístup úradu umožňuje odhaliť nedostatky v skorej fáze a včas informovať orgány s rozhodovacou právomocou.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Nemecký NKÚ vydáva:

 • listy určené vedeniu obsahujúce kontrolné zistenia, ktoré zasiela kontrolovaným subjektom na pripomienky,
 • výročnú správu, ktorá pozostáva z hlavného zväzku (I) a dodatkového zväzku (II). Zväzok I sa uverejňuje každý rok na jeseň a zväzok II na jar nasledujúceho roku. Spolu tvoria aktuálny základ pre parlamentný postup udeľovania absolutória,
 • poradné správy,
 • osobitné správy.

Poradné a osobitné správy predkladá parlamentu a spolkovej vláde.

Predseda okrem toho vo funkcii spolkového splnomocnenca pre výkonnosť uverejňuje aj súbor stanovísk a príručky o osvedčených postupoch.

Nemecký NKÚ vo svojich listoch určených vedeniu a správach uvádza odporúčania na zlepšenie a poznámky k aktuálnym témam, ako sú legislatívne návrhy a veľké projekty verejného obstarávania, alebo poskytuje odborné rady.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Nemecký NKÚ prezentuje svoju výročnú správu verejnosti na tlačovej konferencii na spolkovej úrovni a svoju prácu (vrátane výročnej správy, osobitných správ a záverečných listov k auditom) zverejňuje na svojom webovom sídle.

Uverejňujú sa tu aj osobitné správy a výstupy spolkového splnomocnenca pre výkonnosť.

– SPOLUPRÁCA

Keďže Nemecko má spolkovú štruktúru vlády, regionálne kontrolné inštitúcie a obecné kontrolné úrady vykonávajú audit na ostatných úrovniach verejnej správy. Keďže sú však fiškálne systémy spolkovej republiky a šestnástich spolkových krajín z veľkej časti prepletené, nemecký NKÚ a nezávislé regionálne kontrolné inštitúcie úzko spolupracujú.

Táto spolupráca je zameraná najmä na programy, ktoré spolková vláda a spolkové krajiny financujú spoločne, alebo povinnosti, ktoré centrálna vláda delegovala na spolkové krajiny.

 

 

POĽSKO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Od roku 1919
Prvý vznik v roku 1809

Webové sídlo: www.nik.gov.pl

Poslanie:

Podporovať správne riadenie a účinnosť verejných služieb v prospech Poľskej republiky.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) kontroluje činnosti orgánov štátnej správy, Národnej banky Poľska, verejných právnych subjektov a ostatných štátnych organizačných jednotiek z hľadiska zákonnosti, hospodárskej obozretnosti, efektívnosti a dôkladnosti. Poľský NKÚ môže kontrolovať činnosti orgánov miestnej samosprávy, samosprávnych právnych subjektov a ostatných miestnych organizačných jednotiek z hľadiska zákonnosti, hospodárskej obozretnosti a dôkladnosti.

Poľský NKÚ tiež môže kontrolovať činnosti ďalších organizačných jednotiek a podnikov z hľadiska zákonnosti a správnosti využívania štátneho alebo verejného majetku či zdrojov pri plnení ich finančných záväzkov voči štátu.

Poľský NKÚ má právo prístupu ku všetkým informáciám, ktoré potrebuje, a jeho zamestnanci majú voľný vstup do priestorov kontrolovaných subjektov a právo preskúmať relevantné dokumenty a ďalšie materiály. Poľský NKÚ môže vypočúvať svedkov z kontrolovaných alebo iných orgánov, prijať od nich dôkazy, požadovať ústne alebo písomné vysvetlenie od zamestnancov kontrolovaných subjektov, požadovať pomoc odborníkov a špecialistov a zúčastňovať sa zasadnutí vedenia kontrolovaných subjektov.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

Zmenený zákon o najvyššom kontrolnom úrade (zákon o NKÚ) z 23. decembra 1994.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Poľský NKÚ okrem iného kontroluje:

 • rozpočtové jednotky (napr. ministerstvá a štátne agentúry),
 • štátne osobitné fondy,
 • výkonné agentúry a ostatné štátne právne subjekty verejného sektora,
 • štátne banky vrátane Národnej banky Poľska,
 • orgány miestnej samosprávy,
 • a ostatné subjekty, ktoré vynakladajú verejné výdavky, vrátane útvarov súkromného finančného sektora.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kontrolný úrad, na čele ktorého stojí predseda a ktorý koná ako kolégium, čo znamená, že osobitný orgán, nazývaný rada NKÚ, je zapojený do procesu schvaľovania a prijímania najdôležitejších dokumentov.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Poľský NKÚ je najvyšším štátnym orgánom auditu, nezávislým od vlády, ale podriadeným dolnej snemovni parlamentu (sejm).

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Poľský NKÚ predkladá správy sejmu a spolupracuje takmer so všetkými výbormi sejmu, ktoré preskúmavajú väčšinu audítorských správ NKÚ podľa ich rozsahu činnosti. Výbor sejmu pre verejnú kontrolu tiež skúma audítorské správy NKÚ a poskytuje stanoviská k rozpočtu NKÚ a návrhom na potenciálne oblasti auditu NKÚ predložené ostatnými výbormi sejmu (40 – 60 ročne). Poľský NKÚ tiež informuje výbor pre verejnú kontrolu o svojom ročnom pláne práce.

Sejm preskúmava hlavné správy NKÚ: výročnú správu o činnosti a analýzu plnenia štátneho rozpočtu a usmernení menovej politiky.

Sejm a jeho orgány môžu nariadiť NKÚ vykonať audity, avšak také situácie sú zriedkavé (1 – 3 ročne).

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Marian Banaś nastúpil do úradu 30. augusta 2019.

Predsedovi poskytujú podporu traja podpredsedovia a generálny riaditeľ.

FUNKČNÉ OBDOBIE

6 rokov, jedenkrát obnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Menovaný sejmom so súhlasom senátu (hornej komory parlamentu) na žiadosť predsedu sejmu alebo skupiny aspoň 35 poslancov.

RIADIACI ORGÁN

Predseda a Rada NKÚ tvoria riadiaci orgán poľského NKÚ. Ide o kolégium, ktoré tvorí predseda, všetci podpredsedovia, generálny riaditeľ a 14 členov (sedem akademikov v odbore práva alebo ekonómie, nezávislých od NKÚ, a sedem riaditeľov audítorských oddelení alebo poradcovia predsedu NKÚ).

FUNKČNÉ OBDOBIE

Predseda, podpredsedovia a generálny riaditeľ pôsobia v rade NKÚ počas ich funkčného obdobia, zatiaľ čo ostatní členovia sú menovaní na trojročné, obnoviteľné obdobie.

SPÔSOB VÝBERU

14 členov Rady NKÚ menuje maršál (predseda) sejmu na žiadosť predsedu NKÚ po získaní stanoviska výboru sejmu pre verejnú kontrolu.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Poľský NKÚ pozostáva z audítorských útvarov (14 útvarov a 16 regionálnych pobočiek) a administratívnych a podporných útvarov (4). Územná pôsobnosť jednotlivých regionálnych pobočiek, ktoré majú rovnaké postavenie ako audítorské útvary, zodpovedá správnemu rozdeleniu Poľska (vojvodstvá).

Na audity vykonávané audítorskými útvarmi a regionálnymi pobočkami dohliada predseda NKÚ alebo jeden z podpredsedov.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 1 602 ekvivalentov plného pracovného času (2018) (71 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 54 %; ♀ 46 %. Priemerný vek: nad 41 rokov (audítori)

ROZPOČET

 • Rozpočet NKI: 282,1 mil. PLN / približne 66 mil. EUR (2018)
 • Prídel: Rada NKÚ prijíma návrh rozpočtu NKÚ. Minister financií ho začleňuje do návrhu štátneho rozpočtu, ktorý sa následne prerokuje a schváli v parlamente.
 • Približne 0,07 % celkového štátneho rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Poľský NKÚ vykonáva svoje audítorské úlohy na základe ročných plánov práce. Audit plnenia štátneho rozpočtu, ktorý je primárnou úlohou NKÚ, má prioritu pri plánovaní auditov.

Poľský NKÚ monitoruje legislatívne zmeny, študuje štatistické údaje a skúma plány a programy vlády, ako aj tlačové správy a sťažnosti občanov. Toto monitorovanie výrazne prispieva k ročnému a dlhodobému plánovaniu. Na tomto základe môže vypracovať plán práce a stanoviť priority auditu.

Výberu oblastí navrhovaných na kontrolu predchádza ucelená analýza rizík založená okrem iného na správach a publikáciách medzinárodných inštitúcií, ako je OECD, Svetová banka či Rada EÚ, vnútroštátnych strategických dokumentoch, finančných plánoch verejného sektora, štatistikách, sťažnostiach zaslaných NKÚ, výsledkoch prieskumov a správach médií.

– METÓDY AUDITU

Poľský NKÚ vykonáva finančné audity, audity správnosti a audity výkonnosti (plánované a ad hoc), ako aj integrované audity, ktoré zahŕňajú všetky tri oblasti.

Poľský NKÚ používa audítorské štandardy založené na poľských zákonoch, audítorských štandardoch INTOSAI, európskych vykonávacích smerniciach pre audítorské štandardy INTOSAI, štandardoch Medzinárodnej federácie účtovníkov (IFAC) a svojich vlastných dlhodobých skúsenostiach.

Metodické usmernenia (príručky na výkon auditu), ktoré sú založené na týchto štandardoch, poskytujú podrobné pokyny na výkon auditu.

Etický kódex NKÚ zodpovedá medzinárodne uznávaným audítorským štandardom.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Poľský NKÚ uverejňuje:

 • analýzy plnenia štátneho rozpočtu a usmernení menovej politiky (výročná správa),
 • stanoviská k schváleným dokumentom adresovaným rade ministrov,
 • výkazy po audite (správy po každom audite subjektu),
 • súhrnné audítorské správy o všetkých plánovaných auditoch a niektorých auditoch vykonaných ad hoc (informácie o výsledkoch auditov),
 • výročné správy o činnosti,
 • analýzy využívania kontrolných zistení týkajúcich sa tvorby právnych predpisov a ich uplatňovania,
 • a ročné plány práce.

Poľský NKÚ tiež vypracúva:

 • návrhy legislatívnych zmien (návrhy de lege ferenda),
 • a analýzy žiadostí a sťažností občanov.

kontrola prijatia následných opatrení na základe výsledkov z auditov:

 • NKÚ informuje kontrolované subjekty o svojich zisteniach a odporúčaniach a systematicky kontroluje ich vykonávanie. Výsledky týchto kontrol sa predkladajú v správach o následných opatreniach.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

UVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV AUDITOV

Poľský NKÚ uverejňuje audítorské správy, súvisiace dokumenty a informácie o svojich súčasných činnostiach na svojom webovom sídle (www.nik.gov.pl) a prostredníctvom verejného informačného časopisu (https://bip.nik.gov.pl/).

MEDIÁLNE POKRYTIE

Poľský NKÚ vypracúva veľké množstvo informačných materiálov na podporu pokrytia v médiách. V roku 2018 bolo v tlači, rádiu alebo televízii spomenutých spolu 12 980 publikácií NKÚ.

INTERAKCIA S OBČANMI

NKÚ má zákonnú povinnosť poskytovať informácie o svojom fungovaní, činnostiach, produktoch atď. a umožňuje občanom predkladať žiadosti, napr. na vykonanie auditov. Všetky audítorské správy (okrem dôverných) sa uverejňujú na webovom sídle poľského NKÚ. NKÚ tiež uverejňuje dvojmesačník „Štátny Audit“.

– SPOLUPRÁCA

Poľský NKÚ úzko spolupracuje s ostatnými – štátnymi alebo miestnymi – orgánmi kontroly, auditu a inšpekcie (ktoré poskytujú NKÚ výsledky ich auditov a spoločne vykonávajú niektoré audity pod vedením NKÚ).

NKÚ tiež pravidelne spolupracuje s univerzitami a výskumnými inštitúciami a systematicky žiada externých špecialistov o poradenstvo, vrátane zriaďovania skupín expertov.

 

 

PORTUGALSKO

TRIBUNAL DE CONTAS

Od roku 1849
Prvý vznik v roku 1389

Webové sídlo: www.tcontas.pt

Poslanie:

Zlepšovať finančné riadenie verejných financií podporovaním zodpovednosti a transparentnosti a presadzovaním finančnej zodpovednosti. Tribunal de Contas vystupuje ako nezávislý ochranca finančných záujmov občanov tým, že predkladá správy o tom, ako sa vynakladajú ich finančné prostriedky.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

V súlade s ústavou a zákonom Tribunal de Contas de Portugal (NKÚ):

 • kontroluje zákonnosť a radosť verejných príjmov a výdavkov a verejný dlh,
 • vydáva stanovisko k všeobecným štátnym účtom a účtom autonómnych regiónov a bude osvedčovať všeobecné štátne účty od roku 2023,
 • posudzuje riadenie verejných financií,
 • a vymáha finančné záväzky.

Portugalský NKÚ má právo prístupu ku všetkým informáciám, ktoré považuje za potrebné, a kontrolované subjekty sú povinné spolupracovať.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • ústava Portugalskej republiky (1976): články 107, 209 písm. c), 214 a 216,
 • Zákon o štruktúre a fungovaní Tribunal de Contas: Zákon 98/97 z 26. augusta 1997,
 • Zákon o rámcovom rozpočte: Zákon 151/2015 z 11. septembra 2015, článok 66 (6).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Portugalský NKÚ kontroluje:

 • štát a jeho rôzne ministerstvá,
 • autonómne regióny Azory a Madeira a ich rôzne ministerstvá,
 • miestne orgány a ich združenia či federácie, vrátane metropolitných oblastí,
 • verejné inštitúty,
 • inštitúcie sociálneho zabezpečenia,
 • verejné združenia, združenia verejných subjektov či združenia zmiešaných verejných a súkromných subjektov, ktoré sú zväčša financované verejnými subjektmi alebo podliehajú ich priamej kontrole,
 • štátne podniky,
 • regionálne spoločnosti,
 • spoločnosti patriace viacerým samosprávam a komunálne spoločnosti,
 • akékoľvek spoločnosti s účasťou verejných finančných prostriedkov, či už prijímajú grant alebo sú čiastočne vlastnené štátom,
 • spoločnosti s koncesiami riadiť štátne spoločnosti alebo spoločnosti s podielom verejného kapitálu alebo zmiešané verejno-súkromné spoločnosti kontrolované verejným sektorom, spoločnosti s koncesiami alebo spoločnosti, ktoré riadia verejné služby, a spoločnosti s koncesiami na verejné práce,
 • a ostatné subjekty prijímajúce alebo riadiace verejné finančné prostriedky.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Dvor audítorov typu kolégia s audítorskými a súdnymi funkciami, zložený z predsedu a 18 členov (sudcovia s rovnakým postavením ako sudcovia najvyššieho súdu).

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Podľa ústavy je portugalský NKÚ najvyšším súdom a je zvrchovaným orgánom s rovnakým postavením ako prezident republiky, parlament, vláda a ostatné súdy. Je nezávislou audítorskou inštitúciou zodpovednou za externú finančnú kontrolu / audit, kontrolu plnenia štátneho rozpočtu vládou.

Členovia portugalského NKU, ktorí sú sudcami, sú neodvolateľní a nemôžu niesť zodpovednosť za ich rozsudky až na niekoľko výnimiek stanovených v zákone.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Portugalský NKÚ je nezávislý od všetkých ostatných inštitúcií. Postupy spolupráce stanovené v právnych predpisoch zahŕňajú okrem iného nasledujúce:

 • parlament a vláda môžu požiadať portugalský NKÚ, aby vykonal audity konkrétnych subjektov alebo finančných tém, ale portugalský NKÚ nie je povinný požadovanú činnosť vykonať,
 • parlament môže požiadať o zaslanie existujúcich správ,
 • parlament môže požiadať portugalský NKÚ o informácie získané v priebehu auditov,
 • audítorské správy a výročná správa portugalského NKÚ sa vo všeobecnosti uverejňujú a zasielajú parlamentu a ďalším zainteresovaným stranám.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

José F. F. Tavares je predsedom od 7. októbra 2020.

FUNKČNÉ OBDOBIE

4 roky

SPÔSOB VÝBERU

Predsedu menuje prezident republiky na odporúčanie vlády.

RIADIACI ORGÁN

Portugalský NKÚ je samosprávny orgán.

Predseda je vedúcim predstaviteľom inštitúcie.

Portugalský NKÚ má právo stanoviť svoj vlastný rozpočet a má tiež finančnú autonómiu riadiť svoj rozpočet. Rozpočet schvaľuje parlament.

Plenárne zasadnutie portugalského NKÚ, ktorého sa zúčastňuje predseda a všetci členovia, je rozhodovacím orgánom v súvislosti s návrhom ročného rozpočtu a strategickým plánom portugalského NKÚ.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Členovia sú menovaní doživotne.

SPÔSOB VÝBERU

Členovia sú prijímaní na základe verejných výberových konaní s výberovou komisiou.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Portugalský NKÚ pozostáva z troch komôr a dvoch regionálnych komôr (za Azory a Madeiru). Tieto audítorské komory sú tvorené audítorskými a administratívnymi útvarmi.

Okrem toho má portugalský NKÚ útvar vnútorného auditu pod priamou zodpovednosťou predsedu NKÚ a komisiu pre audítorské štandardy.

Členovia portugalského NKÚ sú pridelení do rôznych komôr na základe akademických a odborných kritérií.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 553 (ústredie: 459; Azory: 47; Madeira: 47 (2020)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 33 %; ♀ 67 %. Priemerný vek: 52

ROZPOČET

 • Portugalský NKÚ je financovaný zo všeobecného štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov (poplatky účtované kontrolovaným subjektom).
 • Celkový rozpočet (2020): 28,6 mil. EUR
 • < 0,014 % celkových verejných výdavkov

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Portugalský NKÚ schvaľuje strategický plán každé tri roky po participatívnom procese, ktorý kulminuje v analýze SWOT (analýza hlavných silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb) a v analýze rizika, v ktorej sú uvedené ciele a priority.

Na to isté strategické obdobie NKÚ tiež schvaľuje trojročný program, ktorý vedie k strednodobému operačnému plánu, ktorý je súhrnom ročných plánov za dané obdobie.

Okrem toho, schvaľuje podrobný ročný pracovný program úplne nezávisle.

– METÓDY AUDITU

Portugalský NKÚ vykonáva všetky typy auditov.

Použité spôsoby a metodiky sú stanovené v audítorských príručkách portugalského NKÚ, v ktorých sa zohľadňujú medzinárodné audítorské štandardy (ISSAI) a osvedčené postupy.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Portugalský NKÚ uverejňuje všetky svoje správy a rozhodnutia, konkrétne:

 • výročné správy a stanoviská k všeobecným štátnym účtom a účtom autonómnych regiónov,
 • audítorské správy,
 • a výročnú správu o činnosti.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Portugalský NKÚ zverejňuje správy, rozhodnutia, relevantné dokumenty, podujatia a činnosti na svojom webovom sídle.

Okrem toho môže rozhodnúť o uverejnení svojich správ v portugalskom úradnom vestníku a šíriť ich v médiách. TCP tiež využíva sociálne médiá na kontakt s verejnosťou.

– SPOLUPRÁCA

Portugalský NKÚ vedie pracovnú skupinu EUROSAI pre audit a etiku a je členom správnej rady INTOSAI, EUROSAI a organizácie NKI portugalsky hovoriacich krajín. Predseda portugalského NKÚ je členom rady IDI. Portugalský NKÚ sa zúčastňuje na projektoch budovania kapacít NKI, a to najmä v portugalsky hovoriacich krajinách, a je externým audítorom pre osvedčovanie účtov v portugalsky hovoriacich krajinách a EUMETSAT.

 

 

RAKÚSKO

RECHNUNGSHOF

Od roku 1948
Prvý vznik v roku 1761

Webové sídlo: www.rechnungshof.gv.at

Poslanie:

Nezávislý, objektívny a k Vašim službám.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Rakúsky najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) je nezávislá najvyššia kontrolná inštitúcia na spolkovej úrovni, úrovni spolkových krajín a miestnych samospráv.

Overuje, či sa správne spravujú verejné financie vrátane výdavkov verejných inštitúcií a verejné finančné prostriedky vynakladané súkromnými inštitúciami (podľa zásady jednotnosti auditu).

Rakúsky NKÚ skúma, či sa dostupné zdroje využívajú hospodárne, efektívne a účinne. Okrem auditov a konzultácií, ktoré sú najdôležitejšími strategickými úlohami, rakúsky NKÚ vykonáva aj ďalšie úlohy v oblasti verejnej politiky, ako aj niekoľko notárskych funkcií.

Rakúsky NKÚ rozhoduje o typoch, témach a metodike svojich auditov z vlastnej iniciatívy a nezávisle.

Rakúsky NKÚ má mandát na vykonávanie osobitných auditov stanovený v ústave. Napríklad:

 • na základe uznesenia rakúskeho spolkového parlamentu alebo parlamentu spolkovej krajiny,
 • na žiadosť poslancov rakúskeho spolkového parlamentu alebo parlamentu spolkovej krajiny,
 • na základe odôvodnenej žiadosti spolkovej vlády, vlády spolkovej krajiny alebo spolkového ministra alebo ministerky.

Počet takýchto žiadostí je obmedzený v ústave, aby sa zabezpečila nezávislosť plánovania auditov rakúskeho NKÚ.

Rakúsky NKÚ okrem toho plní dôležité osobitné úlohy, napríklad:

 • zostavuje spolkové finančné výkazy,
 • podieľa sa na vypracovaní výkazu finančného dlhu,
 • preskúmava návrhy zákonov a právnych predpisov,
 • vykonáva úlohy v súlade so zákonom o nezlučiteľnosti, zákonom o obmedzení príjmov a zákonom o politických stranách,
 • vykonáva úlohy v súvislosti so správou o priemerných príjmoch a starobných dôchodkoch vyplácaných podnikmi vo vlastníctve štátu a spolkovými agentúrami,
 • vypracúva odborné stanoviská pre rozhodcovské súdy v súlade s paktom stability z roku 2008.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

Činnosti, funkcie, organizácia a pozícia rakúskeho NKÚ sú upravené:

 • v kapitole VI spolkového ústavného zákona (1920),
 • v spolkovom zákone o rakúskom najvyššom kontrolnom úrade (zákon o rakúskom NKÚ z roku 1948 – RHG),
 • v zákone o ústavnom súde (ak sa rakúsky NKÚ a určitý právny subjekt rozchádzajú v názore na právomoci a práva, rakúsky NKÚ môže požiadať ústavný súd, aby rozhodol),
 • v spolkovom zákone o rokovacom poriadku Národnej rady (parlamenty spolkových krajín upravujú strategicky dôležitú účasť rakúskeho NKÚ na zasadnutí výborov a plenárnych schôdzach),
 • v Zmluve o fungovaní Európskej únie (vzťahuje sa priamo na audit zdrojov EÚ a spoluprácu s Európskym dvorom audítorov.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Rakúsky NKÚ kontroluje finančné záležitosti (t. j. finančnú činnosť):

 • štátu, spolkových krajín, združení obcí, obcí s viac než 10 000 obyvateľmi a iných právnych subjektov vymedzených v zákone,
 • nadácií, fondov a inštitútov, ktoré spravujú spolkové inštitúcie, inštitúcie spolkových krajín a samosprávne inštitúcie alebo jednotlivci, ktorí sú sami súčasťou spolkovej inštitúcie, inštitúcie spolkovej krajiny alebo samosprávnej inštitúcie,
 • organizácií, v ktorých má štát, spolková krajina alebo obec s viac než 10 000 obyvateľmi de facto kontrolu alebo vlastní podiel, akcie alebo vlastný kapitál vo výške aspoň 50 %, alebo ktoré štát, spolková krajina alebo obec spravujú samé alebo spolu s ďalšími zmluvnými stranami,
 • spolkových právnych subjektov, právnych subjektov spolkových krajín alebo samosprávnych právnych subjektov, ktoré využívajú spolkové, samosprávne fondy alebo fondy spolkových krajín,
 • subjektov sociálneho zabezpečenia a štatutárnych združení zamestnávateľov, zamestnancov a profesijných združení (komôr),
 • právnych subjektov zriadených zákonom, napr. ORF (rakúska televízna a rozhlasová spoločnosť).

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Špecifický model na čele s predsedníčkou a audit sa vykonáva na spolkovej úrovni, úrovni spolkových krajín a miestnych samospráv podľa westminsterského modelu.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Rakúsky NKÚ je najvyššia kontrolná inštitúcia Rakúska a zodpovedá sa priamo národnému parlamentu. Koná:

 • ako orgán národného parlamentu v otázkach týkajúcich sa spolkovej správy verejných financií a finančnej správy štatutárnych profesijných združení na základe výkonnej právomoci Rakúskej spolkovej republiky,
 • ako orgán parlamentov spolkových krajín v otázkach týkajúcich sa spolkových krajín, združení obcí, a správy verejných financií samosprávami a finančnej správy štatutárnych profesijných združení na základe výkonnej právomoci spolkových krajín.

Rakúsky NKÚ je nezávislý od spolkovej vlády a vlád spolkových krajín a podlieha len ustanoveniam zákona, a preto je súčasťou zákonodarnej moci.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Predsedníčka rakúskeho NKÚ komunikuje s národným parlamentom a jeho výbormi priamo a osobne alebo prostredníctvom úradníka, ktorého deleguje.

Predsedníčka rakúskeho NKÚ má právo zúčastňovať sa na rozpravách v národnom parlamente a jeho výboroch a podvýboroch o správach úradu, konečnej účtovnej závierke štátneho rozpočtu, návrhoch týkajúcich sa realizácie konkrétnych opatrení pri preskúmaní správy verejných financií zo strany úradu a podpoložiek spolkového finančného zákona.

Predsedníčka rakúskeho NKÚ má vždy právo byť na svoju žiadosť vypočutá v rozpravách na uvedené témy, a to v súlade s podrobnými ustanoveniami spolkového zákona o rokovacom poriadku národného parlamentu.

Rakúsky NKÚ predkladá výročnú správu o svojich činnostiach národnému parlamentu, parlamentom spolkových krajín a mestskej rade. Národnému parlamentu, parlamentom spolkových krajín a mestským radám môže kedykoľvek predložiť svoje pripomienky k rôznym záležitostiam a v prípade potreby aj návrhy. Rakúsky NKÚ informuje o všetkých svojich správach spolkovú vládu v tom istom čase, ako ich predkladá národnému parlamentu.

Národný parlament okrem toho vymenúva stály výbor, ktorý prediskutuje správy rakúskeho NKÚ. Pri vymenúvaní sa zohľadňuje zásada pomerného zastúpenia.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Margit Krakerová bola vymenovaná 1. júla 2016.

FUNKČNÉ OBDOBIE

12 rokov, neobnoviteľné

SPÔSOB VÝBERU

Predseda rakúskeho NKÚ je volený na základe návrhu hlavného výboru národného parlamentu. Pred nástupom do úradu skladá prísahu pred spolkovým prezidentom.

Predseda rakúskeho NKÚ nesmie byť členom všeobecného zastupiteľského orgánu ani Európskeho parlamentu a v posledných piatich rokoch nesmel byť členom spolkovej vlády či vlády spolkovej krajiny.

Pokiaľ ide o zodpovednosť, predseda rakúskeho NKÚ má rovnaké postavenie ako členovia spolkovej vlády alebo členovia vlády príslušnej spolkovej krajiny podľa toho, či rakúsky NKÚ vystupuje ako výkonný orgán národného parlamentu alebo parlamentu spolkovej krajiny.

RIADIACI ORGÁN

Rakúsky NKÚ nemá riadiaci orgán. Výhradnú rozhodovaciu právomoc má predseda.

Rakúsky NKÚ nemá stáleho podpredsedu. Ak predsedníčka nemôže vykonávať svoje povinnosti, zastupuje ju najvyššie postavený úradník rakúskeho NKÚ. Platí to aj v prípade, keď miesto predsedu nie je obsadené.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Rakúsky NKÚ sa skladá z piatich organizačných útvarov (jeden útvar pre riadenie a administratívu a štyri audítorské útvary). Každý audítorský útvar pozostáva z dvoch audítorských oddelení, pričom každé z nich zahŕňa tri až štyri audítorské úseky zoskupené tematicky (t. j. štyri audítorské útvary s ôsmimi audítorskými oddeleniami a spolu 34 audítorskými úsekmi).

Takáto organizačná štruktúra umožňuje mať medziútvarovú stratégiu a medziútvarové plánovanie auditov, optimalizované využívanie zdrojov flexibilnými audítorskými tímami, ktoré navzájom spolupracujú, a podporuje a zlepšuje výmenu poznatkov medzi útvarmi.

Každé oddelenie je tiež centrom excelentnosti pre tematické oblasti, ktoré sa týkajú všetkých útvarov, ako sú dotácie, predchádzanie podvodom, súlad s predpismi a kybernetická bezpečnosť atď.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 276 (1. januára 2020) (približne 75 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 51 %; ♀ 49 %. Priemerný vek: 49,2

ROZPOČET

 • 34,9 mil. EUR (2019)
 • 0,04 % celkového štátneho rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Rakúsky NKÚ plánuje svoju prácu na ročnej báze.

V Rakúsku môže byť najvyšší kontrolný úrad tiež požiadaný, aby vykonal osobitné audity. Takéto audity sa vykonávajú na základe uznesenia Národnej rady alebo parlamentu spolkovej republiky alebo poslancov Národnej rady či parlamentu spolkovej republiky, prípadne na základe odôvodnenej žiadosti spolkovej vlády, vlády spolkovej krajiny alebo spolkového ministra alebo ministerky. Počet takýchto žiadostí je však obmedzený v ústave, aby sa zabezpečila nezávislosť plánovania auditov rakúskeho NKÚ.

V roku 2017 začal rakúsky NKÚ iniciatívu zapájať do procesu plánovania prostredníctvom Facebooku aj verejnosť. Občania boli vyzvaní, aby sa podieľali na formulovaní tém auditov zaslaním návrhov tém, ktoré ich zaujímali. Ich návrhy boli počas plánovania auditov v relevantných prípadoch zvážené a diskutovalo sa o nich na každoročnej konferencii o plánovaní auditov.

Rakúsky NKÚ vykonáva každý rok približne 90 auditov, a to na spolkovej úrovni, ako aj úrovni spolkových krajín a miestnych samospráv.

– METÓDY AUDITU

Audítorskými kritériami rakúskeho NKÚ sú právne zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti na základe správnosti a zákonnosti.

Rakúsky NKÚ vykonáva audity, v ktorých sú skombinované:

 • audity výkonnosti,
 • finančné audity.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Rakúsky NKÚ predkladá svoje správy na spolkovej úrovni, úrovni spolkových krajín a miestnych samospráv.

Okrem toho uverejňuje správy:

 • o vyšetrovaní a vyhodnocovaní konkrétnych záležitostí,
 • poukazujúce na možné zlepšenia spolu s ich vyčíslením,
 • opisujúce a vyčísľujúce finančné záležitosti,
 • obsahujúce konkrétne a realizovateľné odporúčania.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Rakúsky NKÚ informuje o svojich publikáciách:

 • na svojom webovom sídle,
 • prostredníctvom sociálnych médií,
 • v tlačových správach.

– SPOLUPRÁCA

Na národnej úrovni rakúsky NKÚ spolupracuje s kontrolnými inštitúciami spolkových krajín, aby skoordinovali svoje príslušné ročné plány auditov.

Rakúsky NKÚ vedie od roku 1963 generálny sekretariát organizácie INTOSAI.

 

 

RUMUNSKO

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Od roku 1992
Zriadený v roku 1864

Webové sídlo: www.curteadeconturi.ro

Poslanie:

Vykonávať audit stanovenia, riadenia a využívania štátnych a verejných finančných zdrojov, poskytovať parlamentu, administratívnym orgánom, verejným inštitúciám a daňovým poplatníkom správy o využívaní a riadení týchto zdrojov v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Rumunský najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vykonáva audity stanovenia, riadenia a využívania štátnych a verejných finančných zdrojov. Svoju činnosť vykonáva autonómne tak, ako je to stanovené v ústave, a je členom medzinárodných organizácií NKI.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • Ústava Rumunska (1991, revidovaná v roku 2003)
 • Zákon č. 94/1992 o zriadení a fungovaní Dvora audítorov, opätovne uverejnený s následnými zmenami a doplneniami

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Rumunský NKÚ kontroluje:

 • verejné orgány a inštitúcie,
 • administratívne a územné jednotky (župné zastupiteľstvá, starostovia miest, obcí a samospráv),
 • Národnú banku Rumunska,
 • verejné podniky,
 • komerčné spoločnosti, v ktorých štát, administratívne a územné jednotky, verejné inštitúcie alebo autonómne správne subjekty majú jednotlivo alebo spoločne väčšinový podiel,
 • sociálne poisťovne, ktoré riadia verejné aktíva, majetok či finančné prostriedky,
 • právne subjekty, ktoré sú príjemcami štátnych záruk za úvery, dotácií, inej štátnej finančnej pomoci od ústrednej a miestnej štátnej správy alebo iných verejných inštitúcií.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Organizácia typu kolégia bez súdnej právomoci.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Rumunský NKÚ je nezávislou verejnou inštitúciou a zodpovedá sa iba parlamentu.

Ako najvyššia kontrolná inštitúcia rumunský NKÚ vykonáva audity stanovenia, riadenia a využívania štátnych a verejných finančných zdrojov.

Na žiadosť parlamentu rumunský NKÚ schvaľuje návrh štátneho rozpočtu a návrh legislatívnych predpisov v oblasti verejných financií a účtovníctva, ako aj návrhy, ktorý by viedli k nižším príjmom či vyšším výdavkom, ako je stanovené v zákone o rozpočte. Taktiež schvaľuje zriadenie špecializovaných orgánov zodpovedajúcich sa vláde alebo ministerstvám.

Súdne spory vyplývajúce

z činnosti rumunského NKÚ sa urovnávajú na súdoch.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Rumunský NKÚ predkladá parlamentu výročnú správu o ročnej účtovnej závierke, v ktorej je zaznamenané využívanie verejných rozpočtov. Správa zahŕňa závery a odporúčania auditov.

Parlament je jediným orgánom, ktorý môže požiadať rumunský NKÚ, aby vykonal audity verejného sektora.

Rumunský NKÚ je jediným orgánom, ktorý kontroluje, ako dve komory parlamentu a vláda plnia svoj rozpočet.

Rumunský NKÚ vypracúva a schvaľuje svoj vlastný rozpočet a zasiela ho vláde na začlenenie do návrhu štátneho rozpočtu, ktorý sa predkladá parlamentu na schválenie. V rámci procesu schvaľovania rozpočtu však môže zasiahnuť vláda alebo parlament v súvislosti s rozpočtom, ktorý prijalo plénum rumunského NKÚ.

Osobitný parlamentný výbor kontroluje, ako rumunský NKÚ využíva svoj rozpočet.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Mihai Busuioc bol menovaný 15. októbra 2017.

FUNKČNÉ OBDOBIE

9 rokov, neobnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Predsedu vymenúva parlament.

RIADIACI ORGÁN

Rumunský NKÚ riadi plénum 18 členov, ktorí sú známi ako „účtovní poradcovia“ a ktorých menuje parlament v súlade s ústavou a so zákonom o zriadení a fungovaní tejto inštitúcie.

Predseda zodpovedá za výkonné riadenie rumunského NKÚ. Pomáhajú mu pri tom dvaja podpredsedovia menovaní parlamentom spomedzi účtovných poradcov.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Jedna tretina pléna sa nahrádza každé tri roky.

9 rokov, neobnoviteľné

SPÔSOB VÝBERU

Členov rumunského NKÚ menuje parlament na pevne stanovené obdobie deviatich rokov. Svoje povinnosti vykonávajú nezávisle a môže ich odvolať len parlament na základe podmienok stanovených v zákone o zriadení a fungovaní tejto inštitúcie. Účtovní poradcovia sú štátnymi hodnostármi a vzťahujú sa na nich rovnaké právne obmedzenia ako na sudcov. Členovia rumunského NKÚ preto nesmú byť v priebehu svojho funkčného obdobia členmi politických strán ani vykonávať verejné činnosti politického charakteru.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Rumunský NKÚ sa na ústrednej úrovni skladá z deviatich audítorských útvarov, dvoch koordinačných útvarov, právneho útvaru a generálneho sekretariátu, ktorého úlohou je poskytovať podporu v špecifických oblastiach práce inštitúcie. Na regionálnej úrovni sa skladá zo 42 župných účtovných komôr a samosprávnej účtovnej komory mesta Bukurešť. V rámci rumunského NKÚ existuje aj prevádzkovo nezávislý orgán auditu, ktorý je poverený vykonávaním auditov finančných prostriedkov EÚ, ktoré Rumunsko dostalo.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 1 966 pracovných miest (2020) vrátane 1 621 pracovných miest externého verejného audítora (82,45 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 39 %; ♀ 61 %. Priemerný vek: 48

ROZPOČET

 • Rumunský NKÚ je financovaný zo štátneho rozpočtu.
 • 79,7 mil. EUR (2020) vrátane administratívnych výdavkov
 • Približne 0,20 % celkových výdavkov zo štátneho rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Rumunský NKÚ rozhoduje o svojom ročnom pláne práce.

Plánovanie sa uskutočňuje ročne aj viacročne. Plány práce schvaľuje plénum.

Viacročné plány práce sa vzťahujú na obdobie troch rokov.

– METÓDY AUDITU

Rumunský NKÚ vykonáva:

 • finančné audity rozpočtových účtov,
 • audity výkonnosti subjektov, projektov, procesov či operácií, s ktorými sú spojené verejné výdavky,
 • audity
 • zhody

Audity sa vykonávajú v súlade so štandardmi organizácie INTOSAI a na základe zákonných pravidiel, príručiek a usmernení vypracovaných pre špecifické činnosti, ako aj na základe ďalších interných pravidiel.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Rumunský NKÚ predkladá parlamentu výročnú verejnú správu o svojich auditoch riadenia účtov konsolidovaného všeobecného rozpočtu za predchádzajúci rozpočtový rok.

Výročná verejná správa je najdôležitejším a najviditeľnejším dokumentom, ktorý rumunský NKÚ uverejňuje. Poskytuje zhrnutie hlavných audítorských zistení, záverov a odporúčaní inštitúcie.

Rumunský NKÚ tiež vypracúva výročnú správu o činnosti s informáciami o jeho stratégii, mandáte, zodpovednostiach, poslaní a vzťahoch s   rôznymi zainteresovanými stranami. V tejto správe sa nachádzajú údaje a informácie za príslušný rok o tom, ako je rumunský NKÚ organizovaný, o jeho práci, školeniach zamestnancov, pláne odborných činností, výsledkoch, medzinárodnej činnosti, ľudských a finančných zdrojoch.

Raz za rok rumunský NKÚ predkladá správy o miestnych verejných financiách poradným orgánom miestnych samospráv. Tieto správy sú výsledkom auditov vykonaných župnými účtovnými komorami, ktoré sa týkajú rozpočtov miestnych administratívnych a územných jednotiek.

Rumunský NKÚ vypracúva z vlastnej iniciatívy audítorské správy v kľúčových oblastiach verejného záujmu. Zasiela ich parlamentu a ostatným zainteresovaným stranám.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Správy a ďalšie publikácie rumunského NKÚ sú dostupné v elektronickej podobe na oficiálnom webovom sídle inštitúcie (www.curteadeconturi.ro), ako aj zhrnutia výročnej verejnej správy a výročnej správy o činnosti v angličtine.

Výročná správa rumunského NKÚ sa uverejňuje v úradnom vestníku Rumunska, v časti a III-a.

– SPOLUPRÁCA

Na medzinárodnej úrovni rumunský NKÚ udržiava vzťahy s ostatnými NKI prostredníctvom výmeny skúseností, účasťou na konferenciách, seminároch, pracovných skupinách a uverejňovaním relevantných štúdií v medzinárodných publikáciách.

 

 

SLOVENSKO

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Od roku 1993
Prvý vznik v roku 1919

Webové sídlo: www.nku.gov.sk

Poslanie:

Vízia: Do roku 2025 dosiahnuť, aby kontrolná činnosť NKÚ SR bola zameraná na najvýznamnejšie témy a zvlášť na riziká pri využívaní verejných zdrojov, ktoré ohrozujú dosiahnutie stanovených cieľov verejných politík. Závažnosť výstupov z takýchto kontrol bude dôvodom na to, aby sa stali predmetom rokovania parlamentu, jeho výborov, alebo vlády, pričom budú prijímané adekvátne nápravné opatrenia, ktoré podporia lepšiu správu vecí verejných.

Poslanie: Poslaním NKÚ SR je, aby objektívnymi a zrozumiteľnými výstupmi kontrolnej činnosti zameranej na efektívne, hospodárne a účinné využívanie verejných zdrojov určených na dosahovanie cieľov verejných politík napomáhal Národnej rade SR, Vláde SR a ďalším zainteresovaným stranám plniť ich úlohy v spoločnosti najlepším možným spôsobom a prispieval tak k budovaniu dobre spravovanej spoločnosti.

Hodnoty: NKÚ SR rešpektuje a uznáva hodnoty definované INTOSAI – nezávislosť, integrita, odbornosť, efektívnosť, dôveryhodnosť, inkluzívnosť, spolupráca a inovatívnosť. Kontrolóri NKÚ SR sa hlásia k hodnotám stanoveným v medzinárodných audítorských štandardoch ISSAI a v Etickom kóde. Ako kľúčové hodnoty Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky definuje na nadchádzajúce obdobie nezávislosť, objektívnosť a efektívnosť, ktoré v sebe obsahujú aj hodnoty integrity, dôveryhodnosti, inkluzívnosti, spolupráce a inovatívnosti.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ) kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, miestnych orgánov a Európskej únie. Kontroluje tiež príjmy štátneho rozpočtu a spôsob vyrubovania colných a daňových poplatkov.

Pri vykonávaní kontroly má NKÚ právo vstupu do všetkých priestorov a prístupu k dokumentom, ktoré sú potrebné na vykonanie kontroly.

Okrem vlastnej kontrolnej činnosti sa NKÚ na požiadanie Národnej banky Slovenska podieľa na procese menovania nezávislého externého audítora na overovanie účtovných závierok Národnej banky Slovenska.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • články 60 – 63 Ústavy Slovenskej republiky (1992),
 • zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Slovenský NKÚ kontroluje:

 • vládu,
 • ministerstvá: 14,
 • ostatné ústredné orgány štátnej správy,
 • verejné inštitúcie,
 • právnické osoby zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy alebo inými orgánmi štátnej správy,
 • orgány miestnej samosprávy a vyššie územné celky, nimi zriadené rozpočtové organizácie a právnické osoby s ich majetkovou účasťou,
 • štátne subjekty zriadené na osobitné účely,
 • fyzické a právnické osoby, ktorým sú poskytnuté štátne, verejné, európske a iné finančné prostriedky zo zahraničia.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Štruktúra Westminsterského typu (monokratická) bez jurisdikčnej funkcie.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

NKÚ je nezávislý štátny orgán.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

NKÚ predkladá Národnej rade Slovenskej republiky (parlament) výročnú súhrnnú správu o výsledkoch všetkých kontrol. Predkladá tiež príslušným parlamentným výborom úplné správy z kontrol.

Parlament na základe svojho uznesenia môže NKÚ nariadiť vykonanie konkrétnej kontroly v rozsahu jeho pôsobnosti, ktorú je NKÚ povinný vykonať.

NKÚ vypracováva stanoviská k návrhom štátneho rozpočtu a štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky a predkladá ich parlamentu.

Predsedu a dvoch podpredsedov volí a odvoláva parlament.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Karol Mitrík bol menovaný 20. mája 2015.

FUNKČNÉ OBDOBIE

7 rokov, jedenkrát obnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Predseda je volený poslancami parlamentu tajným hlasovaním.

RIADIACI ORGÁN

NKÚ riadi predseda ako štatutárny orgán podporovaný dvoma podpredsedami.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Funkčné obdobie podpredsedov je sedem rokov, jedenkrát obnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Podpredsedovia sú volení poslancami Parlamentu tajným hlasovaním.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Ústredie NKÚ v Bratislave pozostáva z kontrolnej sekcie a kancelárie predsedu poskytujúcej podporné služby.V regionálnych centrách sa nachádza sedem regionálnych expozitúr, ktoré vykonávajú najmä kontrolu samosprávnych krajov, okresných a miestnych samospráv.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 300 (2020) (77 % v kontrole)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 39 %; ♀ 61 %. Priemerný vek: 49

ROZPOČET

 • 12,8 mil. EUR (2020)
 • 0,07 % z celkovej sumy verejných výdavkov

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

NKÚ plánuje svoju kontrolnú činnosť formou ročných plánov kontroly, ktoré schvaľuje poradný orgán predsedu na základe trojročného rámcového plánu.

Zoznam kontrol sa zostavuje najmä na základe analýzy rizík, strategických cieľov NKÚ a návrhov od verejnosti.

– METÓDY AUDITU

NKÚ vykonáva tri hlavné typy kontroly:

 • finančné kontroly,
 • kontroly súladu,
 • a kontroly výkonnosti.

Na základe výsledkov kontroly posiela NKÚ kontrolovanému subjektu návrh protokolu o výsledku kontroly, ktorý môže k nemu vyjadriť svoje stanovisko, ktoré bude zahrnuté do záverečného protokolu formou dodatku k protokolu.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Slovenský NKÚ uverejňuje:

 • výročnú správu,
 • správy z finančnej kontroly,
 • správy z kontrol súladu,
 • správy z kontrol výkonnosti,
 • a súhrnnú správu o výsledkoch všetkých kontrol.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

NKÚ zasiela všetky svoje správy z kontrol kontrolovanému subjektu a parlamentu a jeho príslušným výborom. O zásadných zisteniach informuje prezidentku republiky, predsedu vlády a predsedu parlamentu.

Okrem toho sa zhrnutie záverečnej správy uverejňuje na webovom sídle NKÚ.

– SPOLUPRÁCA

NKÚ spolupracuje s mnohými inštitúciami na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.

Vnútroštátnymi partnermi sú okrem iných univerzity, verejné orgány ako generálna prokuratúra, komora audítorov, protimonopolný úrad Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie.

Cieľom činností spolupráce NKÚ na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni je prispievať k vývoju metodík a kvalite práce a tiež k zlepšeniu plnenia poslania NKÚ v Slovenskej republike.

 

 

SLOVINSKO

RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Od roku 1994

Webové sídlo: www.rs-rs.si

Poslanie:

Dohľad nad verejnými financiami

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Najvyšší kontrolný útvar Slovinskej republiky (NKÚ) dohliada nad štátnymi účtami, štátnym rozpočtom a všetkými verejnými príjmami a výdavkami.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • Ústava Slovinskej republiky (1991): články 150 a 151,
 • Zákon o Najvyššom kontrolnom úrade.

Zákony, na základe ktorých slovinský NKÚ vykonáva svoje právomoci, nemôžu byť spochybnené pred súdom ani pred inými štátnymi orgánmi.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Slovinský NKÚ kontroluje:

 • akýkoľvek verejnoprávny subjekt alebo jeho útvary,
 • akýkoľvek komerčný subjekt, ak:
  • prijíma pomoc z rozpočtu Európskej únie, štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu miestneho orgánu,
  • je držiteľom koncesie,
  • alebo je spoločnosťou, bankou alebo poisťovňou, v ktorej má štát alebo miestny orgán väčšinový podiel,
 • fyzické osoby, ktoré:
  • prijímajú pomoc z rozpočtu Európskej únie, štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu miestneho orgánu,
  • alebo ktoré vykonávajú verejné služby alebo zabezpečujú verejný tovar na základe koncesie.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Špecifický model na čele s predsedom a audit sa vykonáva na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni bez súdnych právomocí.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Slovinský NKÚ je nezávislý pri výkone svojich povinností a viazaný ústavou a inými zákonmi. Jeho členovia sú menovaní národným zhromaždením.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Slovinský NKÚ zasiela všetky svoje audítorské správy národnému zhromaždeniu, ktorému tiež predkladá výročnú správu o činnosti.

Pri určovaní auditov, ktoré sa majú vykonať v príslušný kalendárny rok, slovinský NKÚ zohľadňuje návrhy poslancov a pracovných útvarov národného zhromaždenia, ústrednej štátnej správy, ministerstiev a miestnych orgánov. Musí sa zohľadniť aspoň päť návrhov národného zhromaždenia, z ktorých aspoň dva pochádzajú od opozičných poslancov a ďalšie dva od pracovných útvarov parlamentu.

Národné zhromaždenie vymenúva externého audítora na kontrolu finančných výkazov NKÚ.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Tomaž Vesel bol vymenovaný za predsedu 1. júna 2013.

FUNKČNÉ OBDOBIE

9 rokov, obnoviteľné

SPÔSOB VÝBERU

Národné zhromaždenie vymenúva predsedu slovinského NKÚ absolútnou väčšinou hlasov na návrh prezidenta republiky.

RIADIACI ORGÁN

Slovinský NKÚ riadi senát, ktorý tvorí predseda a dvaja podpredsedovia.

FUNKČNÉ OBDOBIE

9 rokov, obnoviteľné

SPÔSOB VÝBERU

Národné zhromaždenie vymenúva podpredsedov slovinského NKU absolútnou väčšinou hlasov na návrh prezidenta republiky.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Ako štátny generálny audítor predseda zastupuje slovinský NKÚ a zodpovedá za jeho fungovanie. Prvý podpredseda preberá výkon funkcie v neprítomnosti predsedu a spolu s druhým podpredsedom na poverenie prezidenta vykonáva úlohy generálneho audítora. Útvary vedú najvyšší štátni audítori a sú organizované podľa oblastí činností verejného sektora. Jeden útvar sa špecializuje na audit výkonnosti a audit IT.

Predseda a podpredsedovia tvoria senát, najvyšší riadiaci orgán. Senát prijíma rokovací poriadok NKÚ so súhlasom národného zhromaždenia a rozhoduje o najnaliehavejších auditoch a strategických záležitostiach.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 133 ekvivalentov plného pracovného času (67,4 % v audite) (október 2020)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 29 %; ♀ 71 %. Priemerný vek: 47,9

ROZPOČET

 • 6,85 mil. EUR (2020)
 • 0,051 % celkového štátneho rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Slovinský NKÚ prijíma nezávisle svoj plán práce, ktorý je dôverný. Slovinský NKÚ musí vybrať aspoň päť návrhov auditov predložených národným zhromaždením.

– METÓDY AUDITU

Slovinský NKÚ vykonáva rôzne typy auditov:

 • audity výkonnosti týkajúce sa účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti činností kontrolovaných subjektov pri dosahovaní stanovených cieľov a programov. Vyberajú sa na základe kritérií, ako je ich potenciálny prínos pre lepšie finančné riadenie, verejný záujem, riziko zlej výkonnosti a nezrovnalostí,
 • finančné audity a audity zhody týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií (vyhlásenie o vierohodnosti), a posúdenia, či systémy a transakcie v konkrétnych rozpočtových oblastiach spĺňajú príslušné pravidlá a právne predpisy.

Audity sú často kombináciou týchto dvoch typov auditov.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Slovinský NKÚ uverejňuje:

 • audítorské správy a následné audítorské správy,
 • výročnú správu o činnosti,
 • stanoviská,
 • vybrané odpovede na žiadosti o pripomienky.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Slovinský NKÚ predkladá svoju výročnú správu o činnosti predsedovi národného zhromaždenia. Správa sa následne prerokuje vo Výbore pre dohľad nad verejnými financiami na zasadnutí, ktoré je prístupné pre novinárov a zástupcov ostatných médií.

Všetky audítorské správy a následné audítorské správy sa uverejňujú na webovom sídle slovinského NKÚ deň po tom, ako boli oficiálne prijaté, a predkladajú sa kontrolovanému subjektu (subjektom) a národnému zhromaždeniu.

– SPOLUPRÁCA

Hlavným zameraním slovinského NKÚ je poskytovať objektívne a spoľahlivé informácie o vynakladaní verejných financií s cieľom umožniť lepšie riadenie a poskytovanie verejných služieb. Na tento účel spolupracuje s rôznymi subjektmi verejného sektora a udržiava úzke pracovné vzťahy s národným zhromaždením a jeho výbormi. Často sa zúčastňuje podujatí organizovaných odbornými združeniami alebo verejnými orgánmi na presadzovanie dobrého riadenia a šírenia svojich zistení širšej verejnosti.

 

 

ŠPANIELSKO

TRIBUNAL DE CUENTAS

Od roku 1978
Prvý vznik v roku 1851

Webové sídlo: www.tcu.es

Poslanie:

Vykonávať najvyššiu kontrolnú funkciu v Španielsku a účtovnú súdnu právomoc v súlade s podmienkami stanovenými v ústave Španielska a španielskych zákonoch.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Tribunal de Cuentas (NKÚ) vykonáva externé, priebežné a následné audity finančnej a hospodárskej činnosti verejného sektora, účtovných závierok politických strán, ktoré dostávajú dotácie na prevádzkové výdavky, a volebných procesov (funkcia kontroly). Taktiež posudzuje účtovníctvo tých, ktorí riadia verejné finančné prostriedky a aktíva (súdna funkcia) a vykonáva funkciu udeľovania sankcií politickým stranám, ako aj obmedzenú poradnú funkciu.

Súdnu právomoc má na celom území Španielska.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • ústava Španielska (1978), oddiely 136 a 153 písm. d),
 • Ústavný zákon o NKÚ č. 2/1982,
 • Zákon o fungovaní NKÚ č.7/1988,
 • Ústavný zákon o financovaní politických strán č. 8/2007,
 • Ústavný zákon o všeobecnom volebnom systéme č. 5/1985.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Španielsky NKÚ kontroluje:

 • Verejný sektor: 451 subjektov, vrátane:
  • všeobecnej štátnej správy (vrátane 22 ministerstiev),
  • 139 štátnych podnikov,
  • 73 konzorcií,
  • 59 autonómnych orgánov,
  • 36 verejných nadácií,
 • regionálny verejný sektor: 17 autonómnych regiónov a dve autonómne mestá, zahŕňajúce približne 1 151 subjektov,
 • miestny verejný sektor: 12 930 subjektov,
 • politické strany: strany so zastúpením v parlamente (30 politických strán) a ďalšie.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Dvor so súdnou právomocou.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Španielsky NKÚ je najvyššou kontrolnou inštitúciou v Španielsku. Zodpovedá za kontrolu účtov a finančného a ekonomického riadenia štátu a verejného sektora, účtovných závierok politických strán, ktoré dostávajú dotácie na prevádzkové výdavky, a účtov volebných procesov.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

VZŤAHY S PARLAMENTOM ŠPANIELSKA

Španielsky NKÚ sa zodpovedá priamo parlamentu bez toho, aby boli dotknuté jeho nezávislé povinnosti v oblasti dohľadu a jurisdikcie, a vykonáva svoje funkcie preskúmania a overenia všeobecných účtov štátu poverením. Parlament môže navrhnúť španielskemu NKÚ audity.

Španielsky NKÚ je v trvalom kontakte s parlamentom prostredníctvom spoločného výboru kongresu a senátu pre vzťahy s NKÚ.

Plán auditov sa po jeho schválení plénom zasiela spoločnému výboru pre vzťahy s NKÚ.

Výsledky auditov (uvedené v správach, memorandách, podnetoch a oznámeniach, ktoré schváli plénum španielskeho NKÚ) sa zasielajú parlamentu Španielska. Spoločný výbor kongresu a senátu pre vzťahy s NKÚ pri vypočutí predsedu NKÚ vedie rozpravu o každej správe, memorande, podnete a oznámení, a prijíma primerané rozhodnutia.

Španielsky NKÚ môže upriamiť pozornosť parlamentu na prípady nespolupráce tých, ktorí sú povinní spolupracovať (bez toho, aby boli dotknuté ďalšie opatrenia stanovené zákonom).

VZŤAHY S VLÁDOU

Španielsky NKÚ je nezávislý pri výkone svojich funkcií.

Audítorská správa sa po jej schválení zasiela vláde štátu, správnym radám autonómnych regiónov, prípadne plenárnym zasadnutiam miestnych samospráv.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

María José de la Fuente y de la Calle. Vymenovaná 25. júla 2018.

FUNKČNÉ OBDOBIE

3 roky, obnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Predsedu španielskeho NKÚ menuje kráľ Španielska spomedzi poradcov NKÚ na návrh pléna NKÚ.

RIADIACI ORGÁN

Španielsky NKÚ riadi plénum, kolégium zložené z 12 poradcov (jeden z nich je predsedníčka) a hlavného prokurátora NKÚ.

Okrem toho má španielsky NKÚ správnu radu, ktorú tvorí predsedníčka NKÚ a vedúci sekcie auditu a vedúci sekcie prokuratúry NKÚ. Zodpovedá za vzťahy s parlamentom, záležitosti v oblasti ľudských zdrojov a plánovanie práce. Vykonáva disciplinárne právomoci v prípadoch závažného pochybenia a vypracúva a navrhuje body programu pléna.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Audítorskí poradcovia: deväť rokov, obnoviteľné. Majú postavenie sudcov, sú nezávislí a nemožno ich odvolať.

Hlavný prokurátor: päť rokov, obnoviteľné.

SPÔSOB VÝBERU

Poradcovia sú menovaní parlamentom Španielska (šesť kongresom a šesť senátom trojpätinovou väčšinou v každej komore). Hlavného prokurátora vymenúva vláda.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Sekcia auditu španielskeho NKÚ zahŕňa osem útvarov. Päť sektorových útvarov (pokrývajúcich finančné a ekonomické činnosti verejného sektora), dva územné útvary (jeden vykonávajúci audit finančných a ekonomických činností autonómnych regiónov a autonómnych miest, a druhý vykonávajúci audit provinčných a samosprávnych subjektov), a útvar vykonávajúci audity politických strán.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 740 ekvivalentov plného pracovného času (2019) (približne 45 % v audite a 8 % na jurisdikčné úlohy)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 39 %; ♀ 61 %. Priemerný vek: 53

ROZPOČET

 • 63 mil. EUR (2019), súčasť všeobecného štátneho rozpočtu
 • Prídel: približne 92 % na odmeňovanie
 • 0,01 % celkového štátneho rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Španielsky NKÚ plánuje svoju audítorskú prácu v ročnom programe na základe strednodobého a dlhodobého plánovania. Tento ročný plán auditov schvaľuje plénum španielskeho NKÚ, ktoré ho zasiela spoločnému výboru kongresu a senátu španielskeho parlamentu zodpovednému za vzťahy s NKÚ.

Program zahŕňa audity, ktoré sa musia vykonať na základe zákonného mandátu NKÚ, audity z vlastnej iniciatívy NKÚ a audity navrhované španielskym parlamentom (a pokiaľ je to v rozsahu ich právomoci, legislatívnych zasadnutí autonómnych regiónov). Plénum môže pridať, upraviť, pozastaviť alebo zrušiť audítorské úlohy v priebehu roka.

Ročný program sa uverejňuje na webovom sídle NKÚ.

– METÓDY AUDITU

Španielsky NKÚ vykonáva:

 • audity zhody majú za cieľ overiť, či hospodárske a finančné riadenie kontrolovaného subjektu, činnosti alebo programy spĺňajú platné zákonné a regulačné ustanovenia,
 • finančné audity, ktorých cieľom je vyjadriť stanovisko k spoľahlivosti informácií uvedených vo finančných výkazoch subjektov z hľadiska ich relevantnosti k príslušným zásadám, kritériám a účtovným štandardom,
 • audity výkonnosti, ktorých cieľom je poskytnúť posúdenie všetkých alebo niektorých operácií, systémov riadenia a postupov kontrolovaného subjektu, programu alebo činnosti z hľadiska jeho ekonomického a finančného odôvodnenia a tiež toho, či dodržiava zásady správneho riadenia.

Ak sa kombinuje niekoľko typov auditov, ide o:

 • auditoch správnosti, ktoré sa zameriavajú na ciele auditov zhody a finančných auditov,
 • alebo okomplexných auditoch, ktoré zahŕňajú všetky typy auditov uvedených vyššie.

Španielsky NKÚ tiež vykonáva následné audity, ktorých cieľom je výlučne overiť stupeň dodržania odporúčaní NKÚ z predchádzajúcich audítorských správ.

Španielsky NKÚ okrem toho vykonáva horizontálne audity, pri ktorých kontroluje niekoľko subjektov v rámci toho istého verejného podsektora alebo rôznych podsektorov, so spoločnými charakteristikami a rovnakými cieľmi a časovým rámcom.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Španielsky NKÚ vypracúva nasledujúce správy a produkty, ktoré musí všetky schváliť plénum:

 • osobitné správy, ktoré obsahujú výsledky, závery a odporúčania jednotlivých auditov,
 • výročné memorandum o výkonnosti, ktoré obsahuje zhrnutie audítorských a súdnych činností NKÚ vykonaných v priebehu roka a hlavné výsledky;
 • záverečné vyhlásenie o všeobecných účtoch štátu, ktoré zahŕňa stanovisko k finančnému riadeniu štátu a verejného sektora,
 • výročnú audítorskú správu o regionálnom verejnom sektore,
 • výročnú audítorskú správu o miestom verejnom sektore,
 • podnety obsahujúce návrhy opatrení, ktoré by podľa názoru NKÚ mohli zlepšiť finančné riadenie verejného sektora,
 • poznámky, ktoré sú dokumentami s analýzou konkrétnej záležitosti pre jej osobitný význam alebo jedinečné charakteristiky.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Výsledky auditov sa po ich schválení plénom uverejňujú na webovom sídle NKÚ a zasielajú nasledujúcim príjemcom:

 • parlamentu Španielska,
 • legislatívnym zasadnutiam autonómnych regiónov,
 • prípadne plenárnym zasadnutiam miestnych samospráv.

Tiež sa zasielajú vláde štátu, správnym radám autonómnych regiónov, prípadne plenárnym zasadnutiam miestnych samospráv.

Po analýze audítorskej správy parlamentom je správa uverejnená spolu s uznesením, ktoré prijal spoločný výbor, v štátnom úradnom vestníku (a prípade v úradnom vestníku autonómnych regiónov).

Španielsky NKÚ tiež uverejňuje tlačové správy na svojom webovom sídle, aby poskytol rýchly prístup k najnovším informáciám o jeho správach a dokumentoch.

Okrem toho sa štvrťročne uverejňuje časopis s informáciami o činnosti NKÚ.

– SPOLUPRÁCA

Španielsky NKÚ úzko koordinuje činnosti s regionálnymi externými orgánmi auditu, ktoré boli zriadené v niektorých autonómnych regiónoch.

 

 

ŠVÉDSKO

RIKSREVISIONEN

Od roku 2003
Prvý vznik v roku 1921

Webové sídlo: www.riksrevisionen.se

Poslanie:

Pomáhať presadzovať transparentné a účinné využívanie zdrojov ústrednej štátnej správy prostredníctvom nezávislej kontroly všetkých činností ústrednej štátnej správy.

Národný kontrolný úrad Švédska tiež vykonáva úlohy na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, napr. vývoj a presadzovanie verejnej kontroly. Okrem toho sa snaží posilňovať orgány auditu v rozvojových krajinách.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

Národný kontrolný úrad (NKÚ) Švédska je súčasťou parlamentnej kontrolnej štruktúry a je jediným orgánom, ktorý môže kontrolovať všetky štátne financie. Kontrolovaním celého reťazca výkonnej moci zabezpečuje, aby, mal švédsky parlament (Riksdag) k dispozícii koordinovaný a nezávislý audit štátnych financií a činností vlády.

NKÚ navyše zastupuje Švédsko v medzinárodných záležitostiach týkajúcich sa auditu na presadzovanie a vývoj verejnej kontroly, a bol poverený Riksdagom spolupracovať s NKI rozvojových krajín na posilnení ich zručností a kapacít v oblasti auditu.

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

 • zákon o vláde (ústava, 1809, nahradená v roku 1974),
 • zákon o kontrole činností štátu (2002),
 • zákon s pokynmi pre Národný kontrolný úrad Švédska,
 • dodatočné delegované právne predpisy.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

V rámci auditov výkonnosti NKÚ kontroluje:

 • účty vlády, štátnych úradov, súdov a všetkých ministerstiev a štátnych agentúr;
 • štátne agentúry: 345;
 • administratívu parlamentu a agentúry;
 • kráľovský dvor a administratívu;
 • spoločnosti s ručením obmedzeným vo vlastníctve štátu alebo v ktorých má štát vplyv;
 • trustové fondy a nadácie švédskeho dedičstva vytvorené alebo riadené čiastočne alebo úplne štátnymi orgánmi;
 • spoločnosti, v ktorých má štát viac než 50 % vlastnícky podiel.

V rámci finančných auditov NKÚ kontroluje:

 • všetky štátne účty, vrátane štátnych úradov a agentúr s výnimkou verejných penzijných fondov (AP fonderna),
 • administratívu parlamentu a ombudsmana, Banku Švédska (Riksbanken) a tristo ročnú nadáciu Banky Švédska,
 • a kráľovský dvor a správu kráľovskej Djurgården (oblasť mesta Štokholm).

Švédsky NKÚ navyše môže vymenovať audítorov do spoločností alebo nadácií, v ktorých má štát viac než 50 % vlastnícky podiel.

Švédsky NKÚ sa tiež môže zúčastňovať auditov medzinárodných organizácií, ktorých je Švédsko členom.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Kontrolný úrad, nezávislý od vlády, vedený generálnym audítorom.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

Švédsky NKÚ je nezávislou organizáciou v rámci švédskeho parlamentu a súčasťou parlamentnej kontrolnej štruktúry.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Parlament rozhoduje o rozsahu a zameraní kontrolných činností NKÚ, ako aj o jeho ročných grantoch.

Parlament tiež posudzuje efektívnosť samotného NKÚ a každoročne vymenúva externého audítora na kontrolu NKÚ, ako aj parlamentnú radu pre dohľad a kontakt (Parlamentná rada Národného kontrolného úradu Švédska).

Švédsky NKÚ predkladá správy z finančných auditov vláde a správy z auditov výkonnosti parlamentu, ktorý ich zas zasiela vláde na vyjadrenie písomného stanoviska k auditu. Následná správa sa zasiela stálemu výboru parlamentu pre financie.

Ak švédsky NKÚ zistí nedostatky, predloží o nich správu a zvyčajne vydá odporúčania. Príslušné subjekty sa konzultujú už v priebehu auditu a musia sa vyjadriť k otázkam. Pri plnení svojich úloh má NKÚ právo na prístup ku všetkým informáciám.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

GENERÁLNY AUDÍTOR

Helena Lindbergová nastúpila do funkcie 15. marca 2017.

Generálny audítor rozhoduje, čo sa bude skúmať, ako bude audit vykonaný a aké závery by sa mali z auditu vyvodiť.

Nezávislosť generálneho audítora je chránená ústavou.

FUNKČNÉ OBDOBIE

Generálny audítor je menovaný na obdobie siedmich rokov a nemôže byť opätovne menovaný.

SPÔSOB VÝBERU

Generálny audítor a zástupca generálneho audítora sú volení parlamentom.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Švédsky NKÚ sa skladá z oddelenia auditu výkonnosti a oddelenia finančného auditu.

Okrem toho je ďalších šesť oddelení, ktoré sú zodpovedné za medzinárodné vzťahy, ľudské zdroje, komunikáciu, právne služby, podporu vedenia a prevádzkovú podporu.

A napokon, NKÚ má parlamentnú a vedeckú radu, ako aj oddelenie vnútorného auditu.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: 316 ekvivalentov plného pracovného času (2020) (81 % v audite)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 41 %; ♀ 59 %. Priemerný vek: 45

ROZPOČET

 • 401 mil. EUR SEK (38 mil. EUR), z toho 49,3 mil. SEK (4,7 mil. EUR) na medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (2020).
 • < 0,15 % celkových verejných výdavkov

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

V rámci stanovenom parlamentom v súvislosti s rozsahom a zameraním audítorskej práce NKÚ rozhoduje nezávisle, ktoré témy sa budú kontrolovať.

Zameranie auditov je založené na analýze rizík významných nesprávností a pomernej finančnej veľkosti kontrolovaného subjektu. Ak však malé riziká nesprávností ohrozujú dôveru v ústrednú štátnu správu, môžu sa považovať za významné.

Ďalším zameraním auditov je podporovať rozvoj vo všeobecnosti, aby mali investície verejnosti účinnú návratnosť. Pokiaľ ide o audity výkonnosti, zvažujú sa dodatočné kritériá, napríklad pridaná hodnota, načasovanie a realizovateľnosť auditu.

Okrem svojho vlastného plánu je NKÚ povinný každoročne vykonať audit konsolidovanej účtovnej závierky vlády a agentúr.

– METÓDY AUDITU

Švédsky NKÚ vykonáva výročný finančný audit, pri ktorom hodnotí správnosť finančných výkazov, a audity výkonnosti, v rámci ktorých posudzuje efektívnosť operácií. Švédsky NKÚ uplatňuje medzinárodné štandardy a interné usmernenia k audítorským činnostiam, komunikácii a etickým otázkam.

Všetky správy prechádzajú internou a externou kontrolou kvality.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

NKÚ uverejňuje:

 • výročnú správu,
 • výročnú audítorskú správu,
 • audítorské správy z auditov výkonnosti,
 • audítorské stanoviská a správy z finančných auditov,
 • priebežné finančné audítorské stanoviská a správy,
 • a výročnú následnú správu.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Švédsky NKÚ uverejňuje všetky svoje správy na webovom sídle a vydáva pravidelné tlačové správy o svojej práci. Využíva rôzne komunikačné kanály vrátane sociálnych médií.

Taktiež vydáva časopis pre občanov a zainteresované strany.

– SPOLUPRÁCA

NKÚ vykonáva celý rad medzinárodných činností a zastupuje Švédsko na medzinárodnej úrovni. NKÚ je tiež poverený parlamentom podporovať v rámci švédskej pomoci rozvoj kontrolných orgánov v iných krajinách.

NKÚ má špecifický rozpočtový prídel na medzinárodný rozvoj, čo prispieva k transparentnosti, demokratickému rozvoju a posilneniu parlamentnej kontroly v partnerských krajinách. Táto spolupráca sa odohráva na bilaterálnej úrovni aj na úrovni regionálnych projektov. Cieľom činností musí byť zlepšiť odborné audítorské kompetencie partnera spolupráce, individuálne kapacity na využívanie týchto zručností a schopnosť prepojiť kapacity zamestnancov s efektívnymi operáciami. NKÚ môže poskytovať základné odborné vzdelávanie v oblasti auditu, ďalšie odborné vzdelávanie v špecializovaných oblastiach, podporu pri budovaní zabezpečenia kvality a kontroly kvality a vstup v rámci posilňovania organizačných kapacít v oblasti vedenia, strategického plánovania, komunikácie atď.

 

 

TALIANSKO

CORTE DEI CONTI

Od roku 1948
Prvý vznik v roku 1862

Webové sídlo: www.corteconti.it

Poslanie:

Podľa článku 100 talianskej ústavy Corte dei conti (NKÚ) vykonáva preventívnu kontrolu legitímnosti opatrení vlády a vykonáva ex post audit plnenia štátneho rozpočtu. V prípadoch a spôsobmi stanovenými zákonom sa zúčastňuje na auditoch finančného riadenia subjektov, ktoré prijímajú pravidelnú rozpočtovú podporu od štátu. Správy o výsledkoch auditov predkladá parlamentu. NKÚ má právomoc v oblasti verejných účtov a ďalších záležitostí, ktoré sú stanovené zákonom. Zákon zaručuje nezávislosť talianskeho NKÚ a jeho členov od vlády. NKÚ je zložený zo sudcov pridelených do audítorských komôr, právnych komôr alebo prokuratúry.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

– PRÁVNY ZÁKLAD

MANDÁT

V ústavnej štruktúre Talianska je taliansky NKÚ externým audítorom štátu, nezávislým od parlamentu a vlády, s cieľom zabezpečiť náležité, správne riadenie verejných financií a posudzovať ich stabilitu.

SÚDNA PRÁVOMOC

Taliansky NKÚ je súčasťou súdneho systému a podľa článku 103 ods. 2 talianskej ústavy má právomoc v oblasti verejných účtov a ďalších záležitostí, ktoré sú stanovené zákonom.

Preto v prípade potvrdenia ujmy na verejných financiách sa zodpovednosť riaditeľov, zamestnancov, účtovníkov a všetkých ďalších osôb zamestnaných vo verejnej správe neriadi bežnými pravidlami občianskeho zákonníka, ale osobitnými pravidlami pre administratívnu a účtovnú zodpovednosť.

Ak dôjde k stratám alebo plytvaniu verejných financií, môže byť vyvodená zodpovednosť voči administratívnym úradníkom – štátnej alebo akejkoľvek verejnej správy – a verejných či súkromných subjektov a/alebo jednotlivcov riadiacich verejné finančné prostriedky vo verejnom záujme.

Ujma môže byť majetková (strata skutočného/finančného majetku) alebo nemajetková (nehmotná ujma).

Len prokurátori regionálnej prokuratúry talianskeho NKÚ môžu predložiť konanie o zodpovednosti regionálnym súdnym komorám NKÚ.

Taliansky NKÚ má tiež súdnu právomoc nad činnosťami účtovníkov, t. j. jednotlivcov, ktorých úlohou je riadiť verejné financie a statky (napr. pokladníci atď.)

HLAVNÉ PRÁVNE PREDPISY

Právomoc v oblasti auditu:

 • články 81, 97, 100, 117 a 119 talianskej ústavy (1948),
 • zákon č. 20/1994,
 • zákon č. 131/2002,
 • zákon č. 266/2005,
 • zákon č. 213/2012,

Súdna právomoc:

 • články 103 a 108 talianskej ústavy,
 • kódex účtovných postupov podľa legislatívneho dekrétu č. 174/2016,
 • zákon č. 19/1994,
 • zákon č. 639/1996,

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Taliansky NKÚ kontroluje:

 • ministerstvá,
 • verejné orgány a štátne agentúry vrátane nezávislých orgánov,
 • verejnoprávne subjekty,
 • regióny, provincie, samosprávy, metropolitné oblasti a ich dcérske spoločnosti,
 • súkromné spoločnosti, v ktorých má taliansky štát, regióny alebo miestne orgány kontrolný podiel.

– ŠTRUKTÚRA

TYP NKI

Taliansky NKÚ vykonáva audítorské aj súdne úlohy.

Okrem toho taliansky NKÚ vykonáva poradenskú funkciu pre parlament, vládu, regióny, samosprávy, provincie a metropolitné oblasti.

POSTAVENIE NKI VO VEREJNEJ SPRÁVE

V súlade s talianskou ústavou je NKÚ autonómny a nezávislý od ostatných zložiek štátu.

VZŤAHY S PARLAMENTOM/VLÁDOU

Ako orgán auditu taliansky NKÚ predkladá správy parlamentu o výsledkoch svojich auditov.

Vykonáva kontroly a audity činností a riadenia vlády s cieľom zachovať zákonnosť a stabilitu verejných financií.

V prípade, že konanie výkonnej moci nie je v súlade so zákonom, NKÚ môže vydať záporné stanovisko, ktorým sa toto konanie stáva neúčinným.

Taliansky NKÚ vykonáva poradenskú funkciu v účtovných záležitostiach na žiadosť vlády, regiónov, provincií, samospráv a metropolitných oblastí. Taktiež predkladá stanoviská parlamentu a vláde týkajúce sa zákonov, návrhov zákonov, administratívnych a regulačných ustanovení a príslušných návrhov. Stanovisko talianskeho NKÚ je povinné pri zavedení, zmene alebo zrušení ustanovení týkajúcich sa účtovných systémov a pri zavedení alebo zmene účtovných vzorov, dokumentov a záznamov.

Taliansky NKÚ je zapojený do konania na prijatie zákona o rozpočte a ďalších ekonomických programových dokumentov.

– ORGANIZÁCIA

VEDENIE

PREDSEDA

Guido Carlino bol vymenovaný dňa 11. septembra 2020 (s platnosťou od 15. septembra 2020).

FUNKČNÉ OBDOBIE

Mandát predsedu trvá až do dosiahnutia dôchodkového veku (70).

SPÔSOB VÝBERU

Predsedu talianskeho NKÚ nominuje prezident republiky na základe návrhu predsedu rady ministrov, ktorý vyberá budúceho predsedu z užšieho zoznamu sudcov NKÚ vybraných radou predsedníctva NKÚ.

RIADIACI ORGÁN

Rada predsedníctva talianskeho NKÚ je zložená z jedenástich členov: predsedu a zástupcu predsedu NKÚ, generálneho prokurátora NKÚ, štyroch členov menovaných parlamentom a štyroch sudcov NKÚ.

FUNKČNÉ OBDOBIE

4 roky

SPÔSOB VÝBERU

Štyria sudcovia sú menovaní sudcami talianskeho NKÚ a spomedzi nich. Externých členov menuje poslanecká snemovňa (2) a senát (2) spomedzi profesorov práva a/alebo právnikov s aspoň 20-ročnou skúsenosťou.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Taliansky NKÚ je rozdelený do štátnych a regionálnych audítorských a súdnych komôr, ktoré dopĺňajú úrady štátnej a regionálnej prokuratúry.

Taliansky NKÚ sídli v Ríme a pobočky má po celom štáte. Vo všetkých 19 regiónoch a v dvoch autonómnych provinciách sú preto regionálne audítorské komory, regionálne súdne komory a regionálne prokuratúry.

Taliansky NKÚ má tiež niekoľko ústredných audítorských komôr a tri ústredné súdne odvolacie komory v Ríme a jednu na Sicílii. Odvolacie komory konajú ako súdy druhého stupňa a konečného arbitrážneho rozhodnutia.

Štátna prokuratúra spolupracuje so súdnymi komorami. Prokurátor talianskeho NKÚ sídle v Ríme, zatiaľ čo regionálni prokurátori pracujú v regionálnych súdnych komorách a majú právomoci v danom regióne.

– ZDROJE

ZAMESTNANCI

 • Počet: sudcovia 448; štátni úradníci 1 975 ekvivalentov plného pracovného času (február 2020)
 • Podiel mužov a žien: ♂ 64,5 %; ♀ 35,5 % (sudcovia); ♂ 38 %; ♀ 62 % (štátni úradníci).
 • Priemerný vek: 55 (sudcovia); 54 (štátni úradníci)

ROZPOČET

 • 363,7 mil. EUR (2020)
 • < 0,01 % celkového štátneho rozpočtu

AUDÍTORSKÁ PRÁCA

– PLÁNOVANIE AUDÍTORSKEJ PRÁCE

Na začiatku každého roka taliansky NKÚ nezávisle schvaľuje svoj všeobecných plán auditov, v ktorom sú uvedené audítorské politiky, stratégie a kritériá pre ústredné audítorské komory, ako aj usmernenia pre regionálne audítorské komory. Každá ústredná a regionálna audítorská komora tiež schvaľuje svoj vlastný plán auditov.

V každom pláne sú zohľadnené parametre ako finančný význam, potenciálne riziko chýb a porušenia zákona, výsledky predchádzajúcich auditov, konkrétne žiadosti alebo návrhy verejných orgánov a ľudské a technické zdroje.

Taliansky NKÚ zasiela svoj ročný plán auditov predsedovi poslaneckej snemovne a senátu a na regionálnej úrovni predsedom regiónov a regionálnym radám, ako aj kontrolovaným subjektom.

Ročný plán auditov obsahuje:

 • plánovanie činností,
 • subjekty kontrolované NKÚ,
 • vybrané parametre, kritériá a postup výberu vzorky,
 • činnosti a záležitosti kontrolované NKÚ.

– METÓDY AUDITU

Taliansky NKÚ vykonáva:

 • ex ante audity zhody týkajúce sa finančne najvýznamnejších záležitostí a administratívnych smerníc vydaných vládou v súlade so zákonom s cieľom zabrániť porušeniu zákona zo strany vlády,
 • ex post audity výkonnosti všetkých verejných administratívnych činností s cieľom posúdiť súlad výsledkov s cieľmi stanovenými v zákone,
 • audity finančného riadenia subjektov vrátane podnikov prijímajúcich pravidelnú štátnu podporu od štátu a regionálnych či miestnych samospráv.

Kontrolované subjekty majú právo odpovedať na zistenia NKÚ pred schválením záverečnej správy.

V rámci tohto námietkového konania NKÚ:

 • informuje kontrolované subjekty o svojom ročnom pláne auditov a poskytuje im informácie o predmetoch, podmienkach, postupoch a všeobecnom plánovaní auditu,
 • vedie nepretržitý konštruktívny dialóg s kontrolovanými subjektmi a manažmentom ich interných kontrolných útvarov,
 • uverejňuje svoju záverečnú správu a prezentuje pripomienky v rámci verejnej rozpravy na verejnom zasadnutí príslušnej audítorskej komory.

Na základe auditov výkonnosti taliansky NKÚ vypracúva správy obsahujúce analýzy, hodnotenia a odporúčania. Kontrolované subjekty by mali dodržať tieto odporúčania, aby odstránili všetky problematické záležitosti zistené v súvislosti s riadením verejných financií, a zabezpečiť tak správne riadenie. Taktiež by mali informovať NKÚ o všetkých opatreniach zavedených na základe jeho odporúčaní.

VÝSTUPY

– SPRÁVY A OSTATNÉ PUBLIKÁCIE

Taliansky NKÚ poskytuje parlamentu informácie v podobe:

 • výročných správ o celkovom finančnom výkaze štátu,
 • správ o zákonoch týkajúcich sa výdavkov (nákladoch súvisiacich so zákonnými ustanoveniami) každé štyri mesiace,
 • osobitných vypočutí, na ktorých taliansky NKÚ prezentuje svoje stanovisko k hospodárskemu a finančnému plánu vlády a k jej finančnému zákonu,
 • osobitných správ o regionálnom a miestnom financovaní,
 • výročnej správy o koordinácii verejných financií,
 • správ o nákladoch na zamestnancov vo verejnom sektore.
 • správ o riadení fondov EÚ,
 • a správ o riadení verejných orgánov a subjektov.

– ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

Správy talianskeho NKÚ sa uverejňujú na jeho webovom sídle.

– SPOLUPRÁCA

Dohľad nad štátnym ústredným systémom kontroly vykonáva generálne účtovné oddelenie (ministerstva hospodárstva a financií), ktoré vedie štátny generálny účtovník.

Na každom ministerstve nezávislý ústredný účtovný úrad, súčasť všeobecného účtovného úradu, overuje súlad administratívnych činností s príslušnými finančnými zákonmi a smernicami ministerstiev, (ako napr. zákonnosť potenciálnych výdavkov). Ústredný účtovný úrad schvaľuje všetky záväzky považované za zákonné alebo postupuje všetky nezákonné transakcie ministrovi, ktorý môže nariadiť ústrednému účtovnému úradu, aby tieto transakcie overil. Takéto prípady sa automaticky zasielajú talianskemu NKÚ.

Generálny finančný inšpektorát vykonáva kontroly na mieste týkajúce sa činností ministerstiev a verejných orgánov a v prípade potreby môže navrhnúť nápravné opatrenia. Inšpektorát taktiež overuje náležité fungovanie mechanizmov interného auditu každého orgánu. Správy generálneho inšpektorátu sa postupujú generálnemu účtovníkovi a v prípade, že dôjde k odhaleniu finančných strát, generálnemu prokurátorovi NKÚ, ktorý môže trestne stíhať zamestnancov verejnej správy.

 

FOTOGRAFIE

EDA Zdroj: © Európska únia 2018, zdroj: Európsky dvor audítorov. Architekti budov: Paul Noël (1988) a Jim Clemes (2004 a 2013).

AT Zdroj: Rechnungshof. Portrét: © Achim Bieniek.

BE Zdroj: Rekenhof/Cour des comptes/Rechnungshof. Architekti budovy: Gustave Saintenoy a Clément Parent.

BG Zdroj: Сметна палата на Република България.

CY Zdroj: Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Architekt budovy: Maratheftis-Yiannouris Architects Engineers.

CZ Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad.

DE Zdroj: Bundesrechnungshof. Architekt budovy: Josef Trimborn.

DK Zdroj: Rigsrevisionen.

EE Zdroj: Riigikontroll.

EL Zdroj: Ελεγκτικό Συνέδριο. Architekt budovy: Themis Kataskevastiki (verejná spoločnosť).

ES Zdroj: Tribunal de Cuentas. Architekt budovy: Francisco Jareño y Alarcón.

FI Zdroj: Valtiontalouden tarkastusvirasto. Architekt budovy: Helin & Co Architects.

FR Zdroj: Tangopaso (Wikimedia Commons). Architekt budovy: Constant Moyaux. Portrét: Émile Lombard, Cour des comptes.

HR Zdroj: Državni ured za reviziju.

HU Zdroj: Állami Számvevőszék. Architekti budovy: Antal Skalnitzky Antal a Henrik Koch.

IE Zdroj: Office of the Comptroller and Auditor General. Architekt budovy: Scott Tallon Walker Architects.

IT Zdroj: Corte dei conti.

LT Zdroj: Valstybės Kontrolė. Architekt budovy: Loreta Grikinienė.

LU Zdroj: Cour des comptes. Architekt budovy: Arlette Schneiders Architectes.

LV Zdroj: Valsts kontrole. Architekt budovy: Vizuālās Modelēšanas Studija Ltd, projektová manažérka Daiga Bikse a architekta Daiga Levane.

MT Zdroj: National Audit Office.

NL Zdroj: Algemene Rekenkamer. Architekt budovy: Aldo van Eyck.

PL Zdroj: Najwyższa Izba Kontroli. Architekt budovy: Antoni Dygat. Portrét: Marek Brzeziński/Creative Commons CC0 1.0.

PT Zdroj: Tribunal de Contas. Architekti budovy: Jorge Manuel Soares Costa a Fernando Silva.

RO Zdroj: Curtea de Conturi a României.

SE Zdroj: Riksrevisionen. Architekt budovy: Björn Hedvall.

SK Zdroj: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Architekt budovy: Vladimír Dedeček.

SL Zdroj: Računsko sodišče Republike Slovenije. Architekt budovy: Miroslav Gregorič.

KONTAKT

KONTAKTUJTE EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

EUROPEAN COURT OF AUDITORS
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel.: +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webové sídlo: eca.europa.eu
       LinkedIn: EUAuditors
       Twitter: @EUAuditors
       Facebook: EUAuditors
       Instagram: #EUAuditors
 Youtube: @EUAuditors

KDE NÁJSŤ INFORMÁCIE O EURÓPSKOM DVORE AUDÍTOROV

Webové sídlo: eca.europa.eu
Portál o transparentnosti: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Transparency-portal-home.aspx

KONTAKTUJTE EÚ

Osobne
V Európskej únii sa nachádzajú stovky informačných centier siete Europe Direct. Adresu centra, ktoré sa nachádza najbližšie k Vám, môžete vyhľadať tu: https://europa.eu/european-union/contact_sk

Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá poskytuje odpovede na Vaše otázky o Európskej únii. Môžete ju kontaktovať

 • na bezplatnom telefónnom čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11 (u niektorých operátorov môžu byť tieto volania spoplatnené),
 • a na štandardnom telefónnom čísle: +32 22999696 alebo
 • prostredníctvom elektronickej pošty: https://europa.eu/european-union/contact_sk

KDE NÁJSŤ INFORMÁCIE O EÚ

Online
Informácie o Európskej únii vo všetkých úradných jazykoch EÚ sú dostupné na webovom sídle Europa: http://europa.eu

Publikácie EÚ
Bezplatné i spoplatnené publikácie EÚ si môžete stiahnuť alebo zdarma objednať v online kníhkupectve EU Bookshop: https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications. Viaceré kópie bezplatných publikácií sú k dispozícii, ak skontaktujete Europe Direct alebo Vaše miestne informačné centrum (pozri http://europa.eu/contact)

Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykových verziách je na webovom sídle EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu.

Otvorené dáta z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp/en/data) poskytuje prístup k súborom údajov z EÚ. Údaje si môžete stiahnuť a zdarma ich použiť na komerčné i nekomerčné účely.

AUTORSKÉ PRÁVA

© Európska únia, 2020

Politika týkajúca sa opakovaného použitia materiálov Európskeho dvora audítorov (EDA) je stanovená v rozhodnutí Európskeho dvora audítorov č. 6/2019 o politike otvoreného prístupu a opakovanom použití dokumentov.

Pokiaľ sa nestanovuje inak (napr. v osobitnom upozornení o autorských právach), obsah materiálov EDA vo vlastníctve EÚ podlieha licencii Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To znamená, že opakované použitie je povolené pod podmienkou, že sa náležite uvedie zdroj a označia prípadné zmeny. Používateľ nesmie skresliť pôvodný význam či myšlienku dokumentov. EDA nenesie zodpovednosť za žiadne dôsledky opakovaného použitia.

V prípade, že konkrétny materiál zobrazuje alebo opisuje identifikovateľné súkromné osoby, napr. na fotografiách zamestnancov EDA, alebo ak obsahuje prácu tretej strany, používateľ je povinný získať dodatočné povolenie. Ak je súhlas udelený, ruší a nahrádza sa ním uvedené všeobecné povolenie a jasne sa vymedzí každé prípadné obmedzenie týkajúce sa použitia.

V prípade použitia či šírenia obsahu materiálov, ktoré EÚ nevlastní, je potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv.

Politika EDA týkajúca sa opakovaného použitia materiálov sa nevzťahuje na softvér ani dokumenty, ktoré podliehajú právam priemyselného vlastníctva, ako sú patenty, ochranné známky, zapísané dizajny, logá a názvy, a používateľovi sa na ne licencia neposkytuje.

V súbore webových sídiel inštitúcií Európskej únie v rámci domény europa.eu sa uvádzajú odkazy na sídla tretích strán. Keďže sú mimo kontroly EDA, odporúčame Vám oboznámiť sa s ich politikami ochrany osobných údajov a autorských práv.

Použitie loga Európskeho dvora audítorov

Logo Európskeho dvora audítorov sa nesmie použiť bez predchádzajúceho súhlasu Európskeho dvora audítorov.Luxemburg: Úrad pre publikácie Európskej únie, 2020.

HTML ISBN 978-92-847-4916-4 doi:10.2865/825135 QJ-03-20-450-SK-Q