Controle van de overheidsfinanciën in de Europese Unie is een onlineportaal met informatie over het mandaat, de status, de organisatie, het werk en de output van de 29 hoge controle-instanties (nationale rekenkamers) van de EU en haar lidstaten. Het omvat niet de andere organen voor de controle van de overheidsfinanciën die in sommige landen zijn opgezet, zoals regionale of provinciale organen.
Uit de informatie die in Controle van de overheidsfinanciën in de Europese Unie is opgenomen, blijkt hoe essentieel moderne organen voor de controle van overheidsfinanciën in onze Unie zijn en komt naar voren welke bijdrage zij leveren aan de doeltreffende werking van onze democratieën. Door de verschillen en overeenkomsten tussen de hoge controle-instanties in de EU uiteen te zetten, laat het de rijke verscheidenheid zien die zo’n belangrijk kenmerk van de Europese Unie is, en ook een van haar belangrijkste troeven.

De informatie is verzameld in nauwe samenwerking met de verschillende controle-instellingen en de Europese Rekenkamer is hen en hun personeel dankbaar voor hun ondersteuning. Om de lancering van dit onlineportaal, dat regelmatig zal worden bijgewerkt, te vieren, brachten we in januari 2019 een beperkt aantal gedrukte exemplaren uit. Een pdf-versie van het portaal is hier beschikbaar.

We hopen dat dit portaal de interesse wekt van controleurs, beleidsmakers en wetgevers in de EU en daarbuiten. Ook hopen we er een waardevolle bijdrage mee te leveren aan het lopende onderzoek op het gebied van controle van overheidsfinanciën.

HOGE CONTROLE-INSTANTIES IN DE EU
EN HAAR LIDSTATEN – EEN OVERZICHT

INLEIDING

Publieke toetsing is een integraal onderdeel van democratische systemen. Alle 28 landen die nu lid zijn van de Europese Unie (EU), hebben regelingen getroffen om ervoor te zorgen dat overheidsuitgaven controleerbaar en transparant zijn en dat er deugdelijk toezicht op wordt gehouden. In dit proces spelen de hoge controle-instanties (HCI’s) als externe controleurs van de overheidsuitgaven een rol.

HCI’s (nationale rekenkamers) onderzoeken in alle onafhankelijkheid of overheidsmiddelen doelmatig, doeltreffend en zuinig zijn gebruikt en of overheidsuitgaven en de inning van ontvangsten overeenstemmen met de toepasselijke regels. Ze ondersteunen de parlementaire controle van overheden met hun door feiten onderbouwde, objectieve en onpartijdige controleverslagen en helpen zo beleid, programma’s, het openbaar bestuur en het beheer van de nationale overheidsfinanciën te verbeteren. Dit helpt om burgers meer vertrouwen te geven in de checks-and-balances van onze samenleving en draagt bij tot de verdere ontwikkeling van democratieën die naar behoren functioneren.

Behalve dat zij de verantwoording en transparantie op overheidsniveau bevorderen en ontwikkelen, spelen de HCI’s van de EU ook een actieve rol bij het ondersteunen van de capaciteitsopbouw van organen voor de controle van overheidsfinanciën in derde landen.

Veel van de 29 HCI’s in de EU en haar lidstaten die in deze inventarisatie aan de orde komen, kunnen bogen op een rijke geschiedenis (die soms enkele honderden jaren omspant), terwijl andere onlangs in hun huidige vorm werden opgezet. De structuur, de opdracht en de bevoegdheden van de meeste HCI’s hebben in de loop van de tijd een ontwikkeling doorgemaakt, soms als gevolg van politieke veranderingen of de hervorming van het openbaar bestuur. Het bestaan van een onafhankelijke HCI is een voorwaarde voor het lidmaatschap van de EU.

DE EU EN HAAR LIDSTATEN

De EU werd in 1993 opgericht bij het Verdrag van Maastricht. De voorlopers ervan – de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA of Euratom) – werden in de jaren vijftig van de vorige eeuw opgericht. Na 1993 zijn 16 landen tot de Unie toegetreden (in 1995, 2004, 2007 en 2013). Momenteel heeft de EU 28 lidstaten.

SOORTEN HCI’s EN HCI-BESTUUR

Er zijn verschillende manieren om HCI’s in te delen. Vanouds worden ze gegroepeerd in organen met organisatiestructuren die geworteld zijn in de Frans/Latijnse, Angelsaksische of Germaanse traditie. Tegenwoordig wordt er echter voornamelijk onderscheid gemaakt tussen organen met of zonder rechtsmacht. Ook kan er onderscheid worden gemaakt tussen monocratische HCI’s, die worden geleid door één persoon (president, auditeur-generaal of controleur-generaal en auditeur-generaal), en HCI’s die worden bestuurd door een collegiaal orgaan (bijv. een raad, college, senaat of plenum).

Binnen deze brede indeling kunnen verdere indelingen worden gemaakt, bijvoorbeeld op basis van de bevoegdheid van HCI’s om ook controles te verrichten op lagere overheidsniveaus of op basis van de betrekkingen tussen de HCI en het nationale parlement.

HCI-BESTUUR

  Bestuurslichaam/
hoofd van de HCI
Aantal personen in bestuurslichaam Ambtstermijn (jaren)
OOSTENRIJK
Rechnungshof
President  1 12 (niet-verlengbaar)
BELGIË
Rekenhof/
Cour des comptes/
Rechnungshof
Algemene vergadering 12 6 (verlengbaar)
BULGARIJE
Сметна палата на Република България
President en twee
vice-presidenten
 3 President: 7 (niet-verlengbaar)
Vice-presidenten: 7 (verlengbaar)
KROATIË
Državni ured za reviziju
Auditeur-generaal  1 8 (verlengbaar)
CYPRUS
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Auditeur-generaal  1 Onbeperkt tot aan wettelijke pensioenleeftijd
TSJECHISCHE REPUBLIEK
Nejvyšší kontrolní úřad
Raad 17 President & vicepresident:
9 (verlengbaar)
Leden: onbeperkt tot aan wettelijke pensioenleeftijd
DENEMARKEN
Rigsrevisionen
Auditeur-generaal  1 6 (eenmaal vernieuwbaar voor een periode van 4 jaar)
ESTLAND
Riigikontroll
Auditeur-generaal  1 5 (verlengbaar)
FINLAND
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Auditeur-generaal  1 6 (verlengbaar)
FRANKRIJK
Cour des comptes
Eerste voorzitter en zes voorzitters van kamers  7 Onbeperkt tot aan wettelijke pensioenleeftijd
DUITSLAND
Bundesrechnungshof
President, senaat (raad) 16 President: 12 (niet-verlengbaar)
Senaatsleden: onbeperkt tot aan wettelijke pensioenleeftijd
GRIEKENLAND
Ελεγκτικό Συνέδριο
Plenum 42 President: 4 (niet-verlengbaar)
Leden en rechters: onbeperkt tot aan wettelijke pensioenleeftijd
HONGARIJE
Állami Számvevőszék
President  1 12 (verlengbaar)
IERLAND
Office of the Comptroller and Auditor General
Controleur-generaal en auditeur-generaal  1 Onbeperkt tot aan wettelijke pensioenleeftijd
ITALIË
Corte dei conti
President  1 Onbeperkt tot aan wettelijke pensioenleeftijd
LETLAND
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Raad, auditeur-generaal  7 4 (verlengbaar voor maximaal twee opeenvolgende ambtstermijnen)
LITOUWEN
Valstybės Kontrolė
Auditeur-generaal  1 5 (eenmaal verlengbaar)
LUXEMBBURG
Cour des comptes
President, vicepresident en drie adviseurs  5 6 (verlengbaar)
MALTA
National Audit Office
Auditeur-generaal  1 5 (eenmaal verlengbaar)
NEDERLAND
Algemene Rekenkamer
College  3 Onbeperkt tot aan wettelijke pensioenleeftijd
POLEN
Najwyższa Izba Kontroli
President en (in sommige gevallen) collegiaal orgaan 18 President: 6 (eenmaal verlengbaar)
collegiaal orgaan: 3 (verlengbaar)
PORTUGAL
Tribunal de Contas
President en plenum 19 President: 4 (verlengbaar)
Leden: onbeperkt
ROEMENIË
Curtea de Conturi a României
Plenum 18 9 (niet-verlengbaar)
SLOWAKIJE
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
President  1 7 (eenmaal verlengbaar)
SLOVENIË
Računsko sodišče Republike Slovenije
Senaat  3 9 (verlengbaar)
SPANJE
Tribunal de Cuentas
Plenum 13 President: 3 (verlengbaar)
Andere controleraden: 9 (verlengbaar)
Hoofdaanklager: 5 (verlengbaar)
ZWEDEN
Riksrevisionen
Auditeurs-generaal  3 7 (niet-verlengbaar)
VERENIGD KONINKRIJK
National Audit Office
Controleur-generaal & auditeur-generaal  1 10 (niet-verlengbaar)
Europese Rekenkamer Collegiaal orgaan 28 President: 3 (verlengbaar)
Leden: 6 (verlengbaar)

ONAFHANKELIJKHEID

EU-HCI’s zijn onafhankelijke overheidsorganen. Hun onafhankelijkheid van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht is verankerd in de grondwet. Afhankelijk van hun mandaat kunnen HCI’s controles vooraf of achteraf uitvoeren om de wettigheid en regelmatigheid van ontvangsten en uitgaven te beoordelen, evenals de zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid, programma’s en maatregelen, of de werking van het openbaar bestuur. Sommige HCI’s evalueren ook de impact van overheidsbeleid en -programma’s.

RECHTSPREKENDE FUNCTIE

Sommige HCI’s hebben de speciale status van rechtscollege. Op grond daarvan kunnen ze gerechtelijke procedures instellen tegen beheerders van overheidsmiddelen of accountants die mogelijk betrokken zijn bij onregelmatigheden ten aanzien van overheidsuitgaven en -activa. Deze rechtsprekende functie voorziet de HCI’s van een instrument om in het openbaar persoonlijke verantwoordelijkheden vast te stellen en individuele personen binnen overheidsdiensten te bestraffen.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT

De betrekkingen tussen HCI’s en parlementen in de hele EU zijn net zo divers als de organen voor de controle van overheidsfinanciën zelf. Alle HCI’s zijn onafhankelijke organen, maar sommige maken deel uit van de parlementaire toezichtsstructuur.

HCI’S MET EEN RECHTSPREKENDE FUNCTIE/DIE VOORAFGAANDE CONTROLES UITVOEREN/DIE DEEL UITMAKEN VAN DE STRUCTUUR VOOR PARLEMENTAIR TOEZICHT

  Rechtsprekende functie Voorafgaande controle Deel van de structuur voor parlementair toezicht
OOSTENRIJK
Rechnungshof
   
BELGIË
Rekenhof/
Cour des comptes/
Rechnungshof
   
BULGARIJE
Сметна палата на Република България
     
KROATIË
Državni ured za reviziju
     
CYPRUS
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
     
TSJECHISCHE REPUBLIEK
Nejvyšší kontrolní úřad
     
DENEMARKEN
Rigsrevisionen
   
ESTLAND
Riigikontroll
     
FINLAND
Valtiontalouden tarkastusvirasto
   
FRANKRIJK
Cour des comptes
   
DUITSLAND
Bundesrechnungshof
     
GRIEKENLAND
Ελεγκτικό Συνέδριο
 
HONGARIJE
Állami Számvevőszék
   
IERLAND
Office of the Comptroller and Auditor General
   
ITALIË
Corte dei conti
 
LETLAND
Latvijas Republikas Valsts kontrole
     
LITOUWEN
Valstybės Kontrolė
   
LUXEMBBURG
Cour des comptes
     
MALTA
National Audit Office
   
NEDERLAND
Algemene Rekenkamer
     
POLEN
Najwyższa Izba Kontroli
   
PORTUGAL
Tribunal de Contas
 
ROEMENIË
Curtea de Conturi a României
     
SLOWAKIJE
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
     
SLOVENIË
Računsko sodišče Republike Slovenije
   
SPANJE
Tribunal de Cuentas
 
ZWEDEN
Riksrevisionen
   
VERENIGD KONINKRIJK
National Audit Office
   
Europese Rekenkamer      

Ondanks hun diversiteit hebben de HCI’s in de EU-lidstaten gemeen dat ze over het algemeen nauwe betrekkingen onderhouden met hun parlement. Die betrekkingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op rapportage, in het kader waarvan de HCI haar controleverslagen naar het parlement stuurt. Deze verslagen worden doorgaans besproken door een speciale commissie en, afhankelijk van het controleonderwerp, ook wel door commissies die zich met specifieke onderwerpen bezighouden. Over het algemeen mogen vertegenwoordigers van de HCI’s deze debatten bijwonen en/of eraan deelnemen. In sommige lidstaten heeft de president van de HCI ook het recht om gehoord te worden in parlementaire debatten over onderwerpen die relevant zijn voor het werk van HCI’s.

Parlementen hebben vaak een doorslaggevende rol bij de benoeming en/of aanstelling van de president of het bestuursorgaan van de HCI. Daarnaast stellen sommige parlementen ook de begroting van de HCI op en keuren ze die goed, of ze benoemen een externe accountant om de rekeningen van de HCI te controleren.

Ten slotte hebben sommige, maar niet alle HCI’s de bevoegdheid om de administratieve uitgaven van hun nationale parlementen te controleren.

PERSONEEL EN BEGROTINGEN

Cijfers over de personele en financiële middelen van HCI’s verschillen aanzienlijk per land, zelfs als rekening wordt gehouden met het aantal inwoners of de gecontroleerde begroting. Deze verschillen weerspiegelen niet alleen het mandaat en de organisatie van de HCI, maar ook de algemenere kenmerken van de lidstaat en zijn nationale overheid.

In totaal werken er meer dan 17 000 mensen voor 29 HCI’s in de EU en haar lidstaten. Bij de HCI’s van de vier grootste EU-lidstaten (Duitsland, Frankrijk, het VK en Italië, die samen bijna 280 miljoen inwoners hebben) werken zo’n 6 000 mensen, terwijl er bij de HCI’s van de overige lidstaten (met 236 miljoen inwoners) ongeveer 11 000 mensen in dienst zijn.

Over het algemeen worden de grotere West-Europese HCI’s gekenmerkt door een kleiner aandeel vrouwelijke personeelsleden en een hogere gemiddelde leeftijd, terwijl de gemiddelde leeftijd van het personeel van Oost-Europese HCI’s vaak lager is en het voornamelijk uit vrouwen bestaat.

Voor de hele EU is er één HCI-werknemer voor een mediaan van 20 000 burgers. Er bestaan echter aanzienlijke verschillen tussen de afzonderlijke lidstaten. In bijna alle gevallen zijn de eigen begrotingen van de HCI’s goed voor minder dan 0,1 % van de totale overheidsbegroting.

PERSONEEL EN BEGROTING HCI’S

CONTROLE-ONDERWERPEN

EU-HCI’s spelen een centrale rol in het proces van publieke verantwoording. Als externe controleurs van de uitvoerende macht gaan ze na in hoeverre met het beleid en de uitgaven van de regering de beoogde doelstellingen worden bereikt, controleren ze het beheer van de overheidsfinanciën en brengen ze verslag uit over de rekeningen van overheidsorganen. Zo verschaffen ze parlementen onafhankelijke informatie en zekerheid.

BELANGRIJKSTE CONTROLECATEGORIEËN

Bij FINANCIËLE CONTROLES worden documenten, verslagen, internecontrolesystemen, internecontrole-, boekhoud- en financiële procedures en andere dossiers onderzocht, om te verifiëren of de financiële staten een getrouw beeld geven van de financiële positie, en of de resultaten van de financiële activiteiten in overeenstemming zijn met de aanvaarde boekhoudkundige normen en beginselen.

Bij NALEVINGSGERICHTE CONTROLES wordt geverifieerd of het economisch en financieel beheer van de gecontroleerde entiteit of activiteit of het gecontroleerde programma in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bij DOELMATIGHEIDSCONTROLES worden de programma’s, activiteiten, beheerssystemen en procedures van de organen en instellingen die middelen beheren, onderzocht om na te gaan of die middelen zuinig, doelmatig en doeltreffend worden gebruikt.

HCI’s toetsen de ontvangsten en uitgaven van overheidsbegrotingen op centraal of federaal niveau en kunnen in sommige lidstaten ook controles uitvoeren op het niveau van regionale, lokale of gemeentelijke overheden. Hoewel hun controles voornamelijk gericht zijn op ministeries en overheidsorganen, kunnen gecontroleerde entiteiten ook staatsbedrijven betreffen, zoals omroeporganisaties, instituten voor hoger onderwijs of nationale banken.

De meeste HCI’s zijn bevoegd om alle overheidsontvangsten en -uitgaven te controleren, ook op het niveau van particuliere bedrijven of individuele begunstigden.

DOOR HCI’S GECONTROLEERDE OVERHEIDSNIVEAUS

  Centrale overheid Regionale overheid Lokale
overheid
Staats­bedrijven Overheids­organen Gemeenten Andere
begunstig­den
OOSTENRIJK
Rechnungshof
BELGIË
Rekenhof/
Cour des comptes/
Rechnungshof
   
BULGARIJE
Сметна палата на Република България
   
KROATIË
Državni ured za reviziju
CYPRUS
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
TSJECHISCHE REPUBLIEK
Nejvyšší kontrolní úřad
     
DENEMARKEN
Rigsrevisionen
   
ESTLAND
Riigikontroll
   
FINLAND
Valtiontalouden tarkastusvirasto
 
FRANKRIJK
Cour des comptes
     
DUITSLAND
Bundesrechnungshof
     
GRIEKENLAND
Ελεγκτικό Συνέδριο
HONGARIJE
Állami Számvevőszék
 
IERLAND
Office of the Comptroller and Auditor General
     
ITALIË
Corte dei conti
LETLAND
Latvijas Republikas Valsts kontrole
LITOUWEN
Valstybės Kontrolė
 
LUXEMBBURG
Cour des comptes
     
MALTA
National Audit Office
   
NEDERLAND
Algemene Rekenkamer
     
POLEN
Najwyższa Izba Kontroli
PORTUGAL
Tribunal de Contas
ROEMENIË
Curtea de Conturi a României
 
SLOWAKIJE
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
SLOVENIË
Računsko sodišče Republike Slovenije
SPANJE
Tribunal de Cuentas
ZWEDEN
Riksrevisionen
     
VERENIGD KONINKRIJK
National Audit Office
   
Europese Rekenkamer

SELECTIE VAN CONTROLEONDERWERPEN EN PROGRAMMERING

Bij het selectie- en planningsproces van controles wordt rekening gehouden met verschillende criteria, zoals risico en impact, en de toekomstige ontwikkeling van specifieke beleidsterreinen. Veel HCI’s werken met jaarlijkse programmeringsprocedures en controleplannen, die ze opstellen op basis van een meerjarige strategie en jaarlijkse risicobeoordelingen. Deze combinatie van planning op middellange en lange termijn biedt HCI’s flexibiliteit en stelt hen in staat om te reageren op onvoorziene ontwikkelingen.

DEFINITIEVE BESLUITVORMING — MONOCRATISCHE/COLLEGIALE STRUCTUUR

In sommige landen kunnen het parlement (leden en/of commissies), ministers of zelfs particuliere personen/organisaties de HCI vragen om specifieke controles te verrichten. Op een paar uitzonderingen na zijn HCI’s echter niet verplicht om dergelijke controles uit te voeren.

Bij HCI’s die door één persoon worden geleid, neemt het hoofd van de HCI in het algemeen de uiteindelijke beslissing over de vraag welke controles moeten worden uitgevoerd. In alle andere gevallen wordt dit collectief gedaan door de raad of het college.

BEWIJSMATERIAAL EN FOLLOW-UP

Om bewijsmateriaal te verzamelen, onderzoeken HCI’s documenten, analyseren gegevens, voeren gesprekken of verrichten controles ter plaatse, bijvoorbeeld in de gebouwen van de gecontroleerden of op een projectlocatie. Daartoe hebben de HCI’s het recht op toegang tot alle informatie die ze nodig achten om hun taken uit te voeren, en het personeel van de gecontroleerde entiteiten is verplicht om samen te werken met de controleurs van de HCI’s.

Als tegenwicht tegen deze vrije toegang tot informatie moeten HCI’s en hun personeel specifieke verplichtingen inzake vertrouwelijkheid nakomen met betrekking tot de informatie die ze tijdens hun controles verkrijgen.

VERSLAGLEGGING

Op basis van hun controles stellen HCI’s verslagen op waarin ze hun bevindingen en opmerkingen uiteenzetten, wijzen op onregelmatigheden, controleconclusies trekken en aanbevelingen doen om tekortkomingen aan te pakken. Deze aanbevelingen vormen een belangrijk onderdeel van ieder controleverslag omdat ze beleidsmakers waardevolle richtsnoeren bieden. Deze kunnen hen helpen de doeltreffendheid, doelmatigheid en zuinigheid van overheidsuitgaven en de conformiteit ervan met de toepasselijke regels te verbeteren en fouten, onregelmatigheden en verspilling van middelen te voorkomen.

Bepaalde HCI’s mogen, op eigen initiatief of op specifiek verzoek van de wetgevende macht, ook hun oordeel geven over (ontwerp)wetgeving over onderwerpen waarvoor ze bevoegd zijn, zoals financieel beheer.

PUBLICATIES

HCI’s publiceren normaliter jaarverslagen over hun controle van de jaarrekeningen van de staat en de uitvoering van de staatsbegroting. Daarnaast publiceren sommige HCI’s verslagen over de financiële staten van specifieke instellingen en organen (zoals het parlement, het staatshoofd of socialezekerheidsstelsels). Sommige HCI’s brengen ook controleadviezen uit over deze financiële staten en over de jaarrekeningen.

Daarnaast brengen HCI’s controleverslagen uit over specifieke onderwerpen, adviezen over (ontwerp)wetgeving, publicaties op basis van evaluaties en follow-upverslagen. Verschillende HCI’s publiceren ook discussienota’s, analyses en studies, of dossiers met achtergrondinformatie over controles van relevante onderwerpen.

Verder publiceren sommige HCI’s regelmatig verslagen over het beleid inzake en de uitvoering van EU-middelen in hun land.

Tot slot publiceren diverse HCI’s jaarlijkse activiteitenverslagen, tijdschriften of andere documenten met achtergrondinformatie over hun werk.

BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN

HCI’s dienen hun verslagen doorgaans in bij het parlement, over het algemeen bij commissies die verantwoordelijk zijn voor begrotingsaangelegenheden en/of andere onderwerpen waarop een controle betrekking heeft. Over het algemeen maken HCI’s de meeste van hun controleverslagen openbaar. Mogelijke uitzondering daarop vormen verslagen met betrekking tot gevoelige terreinen (zoals defensie) of verslagen waarop specifieke verplichtingen inzake vertrouwelijkheid van toepassing zijn.

Er wordt op grote schaal gebruikgemaakt van sociale media om rechtstreeks contact te zoeken met burgers en de media en om met hen te communiceren.

SAMENWERKING

Samenwerking met andere HCI’s

SAMENWERKING TUSSEN EU-HCI’S

Er is een hechte samenwerking tussen de HCI’s van EU-lidstaten en de ERK. Deze samenwerking vindt plaats in het kader van het Contactcomité, dat bestaat uit de hoofden van de EU-HCI’s en de ERK. Het Contactcomité van de EU kan werkgroepen en taskforces opzetten over specifieke EU-gerelateerde controleonderwerpen en biedt een actief netwerk voor professionele contacten tussen personeel van de EU-HCI’s.

In hetzelfde artikel van het VWEU waarin de ERK opdracht krijgt om samen te werken en contact te onderhouden met de EU-HCI’s, wordt controleurs van HCI’s van EU-lidstaten de mogelijkheid geboden om (als waarnemer) deel te nemen aan ERK-controles op hun nationale grondgebied. De ERK hanteert een standaardprocedure om een nationale HCI te informeren over elk controlebezoek dat in haar land wordt gepland. De nationale HCI kan vervolgens besluiten of zij personeel zal afvaardigen om met het ERK-controleteam deel te nemen aan bezoeken ter plaatse. Daarnaast kunnen EU-HCI’s gezamenlijke of gecoördineerde controles verrichten inzake geselecteerde onderwerpen.

Verder werken EU-HCI’s van oudsher samen op bilaterale basis. Dit betreft bijvoorbeeld het delen van controlemethodologieën en -resultaten, en tijdelijke uitwisselingen van controlepersoneel.

SAMENWERKING MET ANDERE HCI’S BUITEN DE EU

EU-HCI’s kunnen collegiale toetsingen verrichten of deelnemen aan activiteiten op het gebied van capaciteitsopbouw, zoals twinningprojecten, die tot doel hebben de HCI’s van derde landen te helpen hun wettelijke en institutionele grondslagen te ontwikkelen.

Er is een specifiek netwerk opgezet ter ondersteuning van HCI’s van EU-uitbreidingslanden met als doel de samenwerking tussen EU-lidstaten, EU-kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten te bevorderen en te faciliteren, met name door middel van kleinschalige, praktische en concrete samenwerking.

Een aantal EU-HCI’s werkt ook nauw samen met organen voor de controle van overheidsfinanciën in landen waarmee de desbetreffende lidstaat nauwe betrekkingen onderhoudt om historische redenen en/of die deel uitmaken van hun taalgemeenschap.

Samenwerking met andere organen voor de controle van overheidsfinanciën op nationaal niveau

Afhankelijk van de organisatie van hun overheid hebben EU-lidstaten de controle van de overheidsfinanciën toevertrouwd aan organen die opereren op federaal, nationaal, regionaal, provinciaal of gemeentelijk niveau. In landen met volwaardige regionale rekenkamers verrichten HCI’s hun controles doorgaans op het niveau van de centrale overheid en werken ze, indien van toepassing, samen met de andere organen voor de controle van overheidsfinanciën in hun respectieve lidstaten.

Samenwerking met internationale organisaties

Alle EU-HCI’s zijn lid van INTOSAI en EUROSAI.

INTOSAI

De internationale organisatie van hoge controle-instanties (INTOSAI) biedt een geïnstitutionaliseerd kader voor HCI’s om de ontwikkeling en overdracht van kennis te bevorderen, controle van de overheid in de hele wereld te verbeteren en de beroepsbekwaamheid, status en invloed van HCI’s die er lid van zijn, in hun land te vergroten.

INTOSAI werd in 1953 opgericht als autonome, onafhankelijke en niet-politieke organisatie. Zij heeft een speciale raadgevende status binnen de Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties.

Het secretariaat-generaal van INTOSAI wordt geleid door de HCI van Oostenrijk.

EU-HCI’s nemen deel aan verschillende INTOSAI-projecten, zoals het Forum for INTOSAI Professional Pronouncements (FIPP), dat de internationale controlenormen (ISSAI) vaststelt waarin de basisvereisten voor HCI’s en de basisbeginselen voor de controle van overheidsinstellingen zijn vastgelegd.

(Bron: INTOSAI)

EUROSAI

De Europese organisatie van hoge controle-instanties (EUROSAI) is een van de regionale groepen van INTOSAI. Zij werd in 1990 opgericht met 30 leden (de HCI’s van 29 Europese landen en de Europese Rekenkamer). In 2018 bedraagt het ledenaantal 50 HCI’s (de HCI’s van 49 Europese landen en de Europese Rekenkamer).

De HCI van Spanje verzorgt het secretariaat-generaal van EUROSAI.

(Bron: EUROSAI)

Daarnaast nemen EU-HCI’s deel aan projecten die worden geleid door allerlei organisaties op het gebied van de controle van overheidsfinanciën. Sommige treden op als extern controleur van internationale, intergouvernementele of supranationale organisaties, zoals de Verenigde Naties (VN) en hun gespecialiseerde agentschappen, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Hierdoor zorgen ze er ook voor dat er rechtmatig en efficiënt gebruik wordt gemaakt van de financiële bijdragen van hun landen aan deze organisaties.

Ten slotte is het een gangbare praktijk voor EU-HCI’s om met internationale organisaties [bijvoorbeeld de OESO, de Interparlementaire Unie (IPU), het Institute of Internal Auditors (IIA) en de International Federation of Accountants (IFAC)] deel te nemen aan samenwerkingsinitiatieven. Dit soort samenwerking is doorgaans gericht op actuele onderwerpen op het gebied van de controle van de overheidsfinanciën en kan detachering, cursussen, het delen van kennis of andere vormen van professionele uitwisseling omvatten.

FACTSHEETS

EUROPESE UNIE

EUROPESE REKENKAMER

Sinds 1977

Website: www.eca.europa.eu

Taakomschrijving:

bijdragen tot de verbetering van het financieel beheer van de EU, verantwoording en transparantie bevorderen en optreden als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de burgers van de EU. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor risico’s, verschaft zekerheid en wijst op tekortkomingen en successen. Zij geeft EU-beleidsmakers en -wetgevers advies over de wijze waarop ze het beheer van EU-beleid en -programma’s kunnen verbeteren en ervoor kunnen zorgen dat de Europese burgers weten hoe hun geld wordt besteed.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De Europese Rekenkamer (ERK) onderzoekt alle ontvangsten en uitgaven van de EU en van de door de EU opgerichte instellingen, organen en instanties.

Zij gaat na of de financiën van de EU deugdelijk zijn beheerd en of alle ontvangsten en uitgaven overeenkomstig de toepasselijke verordeningen zijn verkregen, respectievelijk gedaan. De ERK verstrekt het Europees Parlement (EP) en de Raad een jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring over de wettigheid en regelmatigheid van het gebruik van EU-middelen. Ook meldt zij alle vastgestelde onregelmatigheden.

De ERK stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag op. Tevens kan zij op ieder moment opmerkingen maken over specifieke kwesties, met name in de vorm van speciale verslagen, en adviezen uitbrengen.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • De artikelen 285 tot en met 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
 • de verordening tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De ERK controleert alle aspecten van de uitvoering van de EU-begroting. De Europese Commissie is de belangrijkste gecontroleerde van de ERK en wordt geïnformeerd over haar controlewerk en -aanpak, en over de relevante controleresultaten.

Naast de dertig directoraten-generaal van de Europese Commissie controleert de ERK:

 • de Europese ontwikkelingsfondsen;
 • 41 agentschappen en uitvoerende agentschappen van de EU, 8 gemeenschappelijke ondernemingen en 2 andere organen;
 • de Europese Investeringsbank en het Europees Investeringsfonds;
 • de Europese Centrale Bank;
 • opgenomen en verstrekte leningen van de EU (bijv. het Europees financieel stabilisatiemechanisme);
 • het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een collegiale structuur zonder rechtsprekende functie.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De ERK is de externe controleur van de Europese Unie. Zij is een van de zeven EU-instellingen en volledig onafhankelijk in de uitvoering van haar controles.

De ERK stelt haar eigen reglement van orde op. Dit reglement behoeft de goedkeuring van de Raad.

BETREKKINGEN MET
HET EUROPEES PARLEMENT/DE RAAD/DE PARLEMENTEN VAN DE LIDSTATEN

De ERK presenteert al haar verslagen en adviezen, waaronder haar jaarverslag, aan het Europees Parlement (EP) en de Raad. Deze verslagen vormen de grondslag voor de jaarlijkse kwijtingsprocedure met betrekking tot de EU-begroting en kunnen door de wetgevers worden gebruikt bij hun lopende werkzaamheden.

EUROPEES PARLEMENT

De president van de ERK presenteert het jaarverslag aan Commissie begrotingscontrole (CONT) van het EP en tijdens het plenaire debat van het EP. Hij wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de plenaire vergadering van het EP over de kwijtingsverlening. ERK-leden worden regelmatig uitgenodigd om relevante ERK-verslagen aan de CONT en andere EP-commissies en werkgroepen te presenteren.

RAAD VAN DE EU

De president van de ERK presenteert het jaarverslag aan de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) en kan worden uitgenodigd om geselecteerde speciale verslagen van specifiek belang te presenteren.

Op werkniveau is de belangrijkste gesprekspartner van de ERK het Begrotingscomité van de Raad, dat alle financiële kwesties afhandelt, met inbegrip van de kwijtingsprocedure. ERK-verslagen worden gepresenteerd aan de desbetreffende voorbereidende instanties van de Raad. Deze komen ontwerpconclusies van de Raad overeen, die vervolgens op een hoger niveau binnen de Raad worden vastgesteld.

PARLEMENTEN VAN DE EU-LIDSTATEN

De ERK verstrekt haar verslagen en adviezen ook aan de relevante parlementaire commissies in de lidstaten. Daarnaast hebben ERK-leden de mogelijkheid om ERK-publicaties, met name jaarverslagen en speciale verslagen, aan de parlementen van de lidstaten te presenteren.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Klaus-Heiner Lehne trad in oktober 2016 in functie als president.

AMBTSTERMIJN

Drie jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

Door de ERK-leden uit hun midden gekozen.

BESTUURSLICHAAM

Collegiaal orgaan van 28 leden, één per lidstaat.

ERK-leden oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk en in het algemeen belang van de EU uit. Bij hun ambtsaanvaarding leggen zij ten overstaan van het Europees Hof van Justitie een eed van die strekking af.

AMBTSTERMIJN

Zes jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De Raad van de EU benoemt de ERK-leden na raadpleging van het EP, op voordracht van hun respectieve lidstaten.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De ERK bestaat uit vijf controlekamers plus een Comité belast met de kwaliteitsbewaking van de controle (AQC), een Administratief Comité en een secretariaat-generaal. De president, iedere controlekamer en het AQC worden allemaal ondersteund door directoraten, waaraan controlepersoneel wordt toegewezen.

Het volledige college van 28 ERK-leden wordt voorgezeten door de president en komt in de regel tweemaal per maand samen om documenten te bespreken en vast te stellen, zoals de verslagen over de algemene EU-begroting en de Europese ontwikkelingsfondsen, de belangrijkste jaarlijkse publicaties van de ERK.

PRESIDENTSCHAP

De president wordt ondersteund door de directie van het presidentschap (DOP), die verantwoordelijk is voor strategische ontwikkeling, werkprogrammering, planning en prestatiebeheer, institutionele betrekkingen, communicatie en betrekkingen met de media.

Verder rapporteren de juridische dienst en de afdeling interne audit rechtstreeks aan de president.

CONTROLEKAMERS

De ERK wijst leden toe aan een van de vijf controlekamers.

Elke kamer heeft een op EU-beleid gebaseerd thema dat richting geeft aan de werkzaamheden, en wordt voorgezeten door een deken, die uit en door de leden van die kamer wordt gekozen voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. Elk lid is verantwoordelijk voor zijn of haar specifieke controletaken.

Elke kamer kent twee bevoegdheidsterreinen:

 • het vaststellen van speciale verslagen, specifieke jaarverslagen en adviezen, en
 • het voorbereiden van de jaarverslagen over de EU-begroting en de Europese Ontwikkelingsfondsen, die door de voltallige Rekenkamer worden vastgesteld.

COMITÉ BELAST MET DE KWALITEITSBEWAKING VAN DE CONTROLE

Het AQC bestaat uit het lid dat verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbewaking van de controle en vijf andere leden (één vertegenwoordiger van iedere controlekamer). Het houdt zich bezig met de controlebeleidslijnen, normen en methodologie, de ondersteuning van de controle, ontwikkeling en kwaliteitsbewaking van de controle van de ERK. Het is belast met methodologische aspecten en verricht de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen binnen de hele ERK.

ADMINISTRATIEF COMITÉ

Besluiten over bredere strategische en administratieve aangelegenheden worden genomen door het Administratief Comité en, in voorkomend geval, door het college van de leden.

Het Administratief Comité bestaat uit de president van de ERK (voorzitter), de dekens van de kamers, het lid voor institutionele betrekkingen en het lid voor de kwaliteitsbewaking van de controle. Het behandelt alle administratieve aangelegenheden en besluiten over zaken die verband houden met strategie, externe betrekkingen en communicatie.

SECRETARIS-GENERAAL

Het ERK-college benoemt een secretaris-generaal voor een hernieuwbare periode van zes jaar.

Hij of zij is voornamelijk verantwoordelijk voor de diensten ter ondersteuning van de controle (personeelszaken, IT, vertaling, logistiek, enz.).

— MIDDELEN

PERSONEEL

 • Aantal: 853 (2017) (waarvan ongeveer 65 % zich bezighoudt met controles)
 • Het personeel is afkomstig uit alle EU-lidstaten en wordt in het algemeen aangeworven via algemene vergelijkende onderzoeken in de hele EU.
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 50 %; ♀ 50 %

BEGROTING

 • De ERK wordt gefinancierd uit de algemene begroting van de Europese Unie.
 • 141 miljoen EUR (2017), uitsluitend administratieve uitgaven.
 • De begroting van de ERK maakt minder dan 0,1 % uit van de totale EU-uitgaven en ongeveer 1,5 % van de totale administratieve uitgaven van de EU.

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— CONTROLEBEVOEGDHEID

De controles zijn gebaseerd op schriftelijke stukken en worden zo nodig ter plaatse uitgevoerd bij andere EU-instellingen en bij instellingen, organen en instanties die namens de EU ontvangsten of uitgaven beheren. Specifieke regelingen zijn van toepassing op de activiteiten van de Europese Investeringsbank (EIB) in het kader van het beheer van EU-ontvangsten en -uitgaven.

De controle in de lidstaten geschiedt in samenwerking met de nationale HCI’s of, indien deze laatste niet over de benodigde bevoegdheden beschikken, in samenwerking met de bevoegde nationale diensten. De ERK werkt met de HCI’s van de lidstaten samen in een geest van vertrouwen en waakt tegelijkertijd over de onafhankelijkheid van beide partijen.

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De ERK stelt haar werkprogramma op onafhankelijke wijze vast. Ze heeft een jaarlijkse programmeringsprocedure, die gebaseerd is op een meerjarige risicobeoordeling voor de verschillende beleidsterreinen.

De commissies van het EP kunnen mogelijke controleonderwerpen voor de ERK ter overweging aandragen.

De ERK publiceert haar werkprogramma op haar website.

— CONTROLEMETHODEN

Bij haar controlewerkzaamheden onderzoekt de ERK in hoeverre er aan de EU-beleidsdoelstellingen is voldaan en beoordeelt zij de situatie van de boekhouding en het financieel beheer van de EU-begroting.

De ERK verricht verschillende soorten controles:

 • doelmatigheidscontroles inzake de doeltreffendheid, doelmatigheid en zuinigheid van EU-beleidslijnen en -programma’s. Deze controles van de kosteneffectiviteit zijn gericht op specifieke beheers- of begrotingsonderwerpen. Ze worden geselecteerd aan de hand van criteria zoals publieke belangstelling, mogelijkheden tot verbetering, het risico van ondermaatse prestaties of van onregelmatigheden, en
 • financiële en nalevingsgerichte controles inzake de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen (met name de betrouwbaarheidsverklaring), alsmede beoordelingen van de vraag of de systemen en verrichtingen op specifieke begrotingsterreinen voldoen aan de desbetreffende wet- en regelgeving.

De ERK verricht haar controles in overeenstemming met de internationale controlenormen (ISSAI), die zij toepast op de specifieke EU-context, en met haar eigen gedragscode.

Zij gebruikt handboeken voor doelmatigheids- en nalevingsgerichte controles, evenals praktische richtsnoeren, die worden gepubliceerd op de website van de ERK.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De portfolio van publicaties van de ERK omvat:

 • jaarverslagen, die voornamelijk de resultaten omvatten van de werkzaamheden in het kader van de financiële en nalevingsgerichte controle van de EU-begroting en de Europese Ontwikkelingsfondsen, maar ook aspecten van begrotingsbeheer en prestaties;
 • specifieke jaarverslagen over de agentschappen, gedecentraliseerde organen, gemeenschappelijke ondernemingen en andere organen van de EU;
 • speciale verslagen, waarin de resultaten van geselecteerde controles van specifieke beleids- of uitgaventerreinen, of begrotings- en beheerskwesties worden gepresenteerd;
 • adviezen over nieuwe of geactualiseerde wetgeving met een significante impact op het financieel beheer – op verzoek van een andere instelling ofwel op eigen initiatief van de ERK, en
 • publicaties op basis van evaluaties, zoals:
  • overzichten (“landscape reviews”): beschrijvende en analytische documenten over complexe, brede beleidsterreinen of beheerskwesties waarin de opgebouwde controle-ervaring met en controlekennis van het geselecteerde onderwerp wordt uiteengezet, vaak vanuit horizontaal perspectief;
  • briefingdocumenten, vergelijkbaar met overzichten (beschrijvende, analytische documenten over beleids- of beheerkwesties), maar er worden specifiekere onderwerpen in behandeld, en
  • snelle evaluaties van vraagstukken, waarin feiten worden gepresenteerd met betrekking tot zeer specifieke kwesties of problemen en die zo nodig een analyse bevatten waarmee een beter inzicht wordt geboden in die feiten.

— INFORMATIEVOORZIENING

Alle ERK-publicaties zijn voor het publiek beschikbaar op haar website in alle officiële EU-talen. De ERK verspreidt haar verslagen ook actief via een aantal kanalen, waaronder sociale media.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De ERK onderhoudt nauwe contacten met nationale HCI’s en internationale controleorganisaties, voert collegiale toetsingen uit, communiceert met denktanks en onderzoeksorganisaties en neemt deel aan academische discussies.

 

 

OOSTENRIJK

RECHNUNGSHOF

Sinds 1948
Voor het eerst opgericht in 1761

Website: www.rechnungshof.gv.at

Taakomschrijving:

Onafhankelijk, objectief en tot uw dienst.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De Oostenrijkse rekenkamer (ORK) is de onafhankelijke hoge controle-instantie op federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Zij verifieert of overheidsmiddelen juist worden beheerd, waaronder overheidsuitgaven door overheidsinstellingen en door particuliere instellingen gebruikte overheidsmiddelen (op basis van de uniformiteit van de controle).

De ORK toetst of de beschikbare middelen zuinig, doelmatig en doeltreffend worden gebruikt. Naast controles en raadplegingen — haar belangrijkste strategische functie — verricht de ORK ook andere taken die van belang zijn voor het overheidsbeleid en een aantal notariële functies.

De ORK bepaalt op eigen initiatief en onafhankelijk de soorten, onderwerpen en methodologie van haar controles.

De ORK beschikt over een grondwettelijk mandaat om bijzondere controles uit te voeren. Bijvoorbeeld:

 • over een resolutie van het Oostenrijkse federale parlement of een provinciaal parlement;
 • op verzoek van de leden van het Oostenrijkse federale parlement of een provinciaal parlement, en
 • op basis van een redelijk verzoek van de federale regering, een provinciale regering of een federale minister.

De grondwet beperkt het aantal van dergelijke verzoeken om de onafhankelijkheid van de ORK-controleplanning te waarborgen.

Daarnaast verricht de ORK belangrijke speciale taken, zoals:

 • het opstellen van de federale financiële staten;
 • het meewerken aan de verklaring van financiële schulden;
 • het evalueren van ontwerpwet- en regelgeving;
 • taken krachtens de wet inzake onverenigbaarheid, de wet inzake inkomensbeperking en de partijenwet;
 • taken met betrekking tot het verslag over de gemiddelde inkomens en pensioenen, betaald door federale publiekrechtelijke ondernemingen en agentschappen, en ten slotte
 • de vaststelling van adviezen door deskundigen voor arbitragepanels krachtens het stabiliteitspact 2008.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

De activiteiten, functies, organisatie en positie van de ORK vallen onder:

 • hoofdstuk VI van de federale grondwet (1920);
 • de federale wet inzake de Oostenrijkse rekenkamer (Rechnungshofgesetz 1948 — RHG);
 • de wet inzake het constitutionele hof (indien er meningsverschillen ontstaan tussen de ORK en een juridische entiteit inzake bevoegdheden en rechten, kan de ORK het constitutionele hof verzoeken een uitspraak te doen);
 • de federale wet inzake het intern reglement van de nationale raad (de provinciale parlementen houden toezicht op de strategisch belangrijke deelname van de ORK aan commissievergaderingen en plenaire zittingen);
 • het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (is rechtstreeks van toepassing op de controle van EU-gemeenschapsgelden en op de samenwerking met de Europese Rekenkamer).

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De ORK controleert de financiële zaken (d.w.z. de financiële activiteiten) van:

 • de staat, de provincies, gemeentelijke instellingen, gemeenten met meer dan 10 000 inwoners en andere in de wet beschreven juridische entiteiten;
 • stichtingen, fondsen en instituten die worden bestuurd door federale, provinciale of gemeentelijke instellingen of personen die op hun beurt deel uitmaken van een federale, provinciale of gemeentelijke instelling;
 • organisaties waarover de centrale overheid, een provincie of een gemeente met minstens 10 000 inwoners de facto de controle heeft of minstens 50 % van de aandelen of het eigen vermogen in handen heeft, of die door de centrale overheid, een provincie of gemeente worden bestuurd, alleen of samen met andere contractanten;
 • federale, provinciale en gemeentelijke publieke juridische entiteiten die gebruikmaken van federale, provinciale of gemeentelijke middelen;
 • socialeverzekeringsinstellingen en bij wet ingestelde werkgevers-, werknemers- en beroepsverenigingen (kamers), en
 • bij wet vastgestelde juridische entiteiten, bijvoorbeeld ORF (Oostenrijkse radio- en televisieomroep).

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een afzonderlijk model, onder leiding van een president en belast met controles op federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau naar het Westminster-model.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De ORK is de hoogste controle-instantie van Oostenrijk en brengt rechtstreeks verslag uit aan het nationale parlement. Zij handelt:

 • als gemachtigde van het nationaal parlement in aangelegenheden op het gebied van het federale beheer van overheidsmiddelen en het financieel beheer van bij wet ingestelde beroepsorganisaties die vallen onder de uitvoerende macht van de Oostenrijkse federatie;
 • als gemachtigde van provinciale parlementen in aangelegenheden op het gebied van provincies, gemeentelijke instellingen en het gemeentelijk beheer van overheidsmiddelen, alsmede inzake het financieel beheer van bij wet ingestelde beroepsorganisaties die vallen onder de uitvoerende macht van de provincies.

De ORK is onafhankelijk van de federale regering en de provinciale regeringen; zij is uitsluitend onderworpen aan wettelijke bepalingen en ressorteert dus onder de wetgevende macht.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De president van de ORK communiceert rechtstreeks en persoonlijk of via een door hem aangewezen gemachtigde met het nationale parlement en de commissies daarvan.

De president van de ORK heeft het recht om deel te nemen aan debatten in het nationale parlement en de (sub)commissies daarvan over ORK-verslagen, de definitieve federale begrotingsrekeningen, moties inzake de uitvoering van specifieke maatregelen bij het onderzoek door de ORK van het beheer van overheidsmiddelen, en de onderafdelingen met betrekking tot de ORK in de federale wet inzake financiën.

De president van de ORK heeft altijd het recht om, overeenkomstig de gedetailleerde bepalingen van de federale wet over het intern reglement van het nationaal parlement, op zijn verzoek gehoord te worden in debatten over de hierboven genoemde onderwerpen.

De ORK verschaft het nationale parlement, de provinciale parlementen en de gemeenteraad jaarverslagen over haar activiteiten. Zij kan haar opmerkingen over afzonderlijke aangelegenheden te allen tijde rapporteren aan het nationale parlement, de provinciale parlementen en de gemeenteraden, en zo nodig voorstellen doen. De ORK informeert de federale regering over al haar verslagen en dient deze tegelijkertijd in bij het nationale parlement.

Verder wordt er een vaste commissie benoemd door het nationale parlement om de verslagen van de ORK te bespreken. Bij de benoeming daarvan wordt het beginsel van proportionele vertegenwoordiging toegepast.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Margit Kraker werd benoemd op 1 juli 2016.

AMBTSTERMIJN

Twaalf jaar, niet-verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De president van de ORK wordt gekozen op voordracht van de hoofdcommissie van het nationale parlement. Alvorens aan te treden, wordt hij of zij beëdigd door de federale president.

De president van de ORK mag geen lid zijn van een algemeen vertegenwoordigend orgaan of van het Europees Parlement en mag in de voorafgaande vijf jaar geen lid van de federale of een provinciale regering zijn geweest.

Wat betreft de verantwoording heeft de president van de ORK dezelfde status als de leden van de federale regering of de leden van de betrokken provinciale regering, afhankelijk van de vraag of de ORK als uitvoerend ambtsorgaan van het nationale parlement, dan wel van een provinciaal parlement handelt.

BESTUURSLICHAAM

De ORK heeft geen bestuurslichaam. Haar president heeft de exclusieve bevoegdheid om besluiten te nemen.

De ORK heeft geen permanente vicepresident. Indien de president zijn of haar verantwoordelijkheden niet kan uitoefenen, treedt de hoogste ambtenaar van de ORK als zijn of haar vertegenwoordiger op. Dit is ook van toepassing als het presidentsambt vacant is.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De ORK bestaat uit vijf afdelingen (één administratieve en managementafdeling en vier controleafdelingen). De controleafdelingen bestaan elk uit twee controle-eenheden, waarin drie tot vier afdelingen thematisch zijn gegroepeerd (d.w.z. vier controleafdelingen met acht controle-eenheden en in totaal 34 controleafdelingen).

Deze organisatiestructuur biedt ruimte voor een afdelingsoverstijgende strategie en controleplanning en voor optimaal gebruik van middelen door flexibele, coöperatieve controleteams, en bevordert en verbetert de uitwisseling van kennis tussen afdelingen.

Elke eenheid is ook een “kenniscentrum” voor afdelingsoverstijgende themagebieden zoals subsidies, fraudepreventie en naleving, cyberbeveiliging, enz.

— MIDDELEN

PERSONEEL

 • Aantal: 273 (ongeveer 81 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 52 %; ♀ 48 %. Gemiddelde leeftijd: 48

BEGROTING

 • 33,5 miljoen EUR (2018)
 • 0,04 % van de totale overheidsbegroting

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De ORK plant haar werkzaamheden op jaarbasis.

In Oostenrijk kan de ORK ook gevraagd worden speciale controles uit te voeren. Dit is gebaseerd op een resolutie van de nationale raad of een provinciaal parlement, van leden van de nationale raad of een provinciaal parlement, of op een redelijk verzoek van de federale regering, een provinciale regering of een federale minister. De grondwet beperkt echter het aantal verzoeken om de onafhankelijkheid van de ORK-controleplanning te waarborgen.

In 2017 startte de ORK voor het eerst een initiatief ter bevordering van publieks­betrokkenheid via Facebook. Burgers werden aangemoedigd om deel te nemen aan de ontwikkeling van controleonderwerpen door interessante onderwerpen aan te dragen. Hun voorstellen werden indien mogelijk meegenomen in het controleplanningsproces en besproken in de jaarlijkse conferentie over controleplanning.

De ORK verricht ieder jaar negentig controles op federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

— CONTROLEMETHODEN

De controlecriteria van de ORK zijn de wettelijke beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid, op basis van regelmatigheid en wettigheid.

De ORK voert controles uit, bestaande uit een combinatie van:

 • doelmatigheidscontroles, en
 • financiële controles.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De ORK brengt haar verslagen aan de federale, provinciale en gemeentelijke overheden uit.

Daarnaast publiceert de ORK verslagen:

 • over het onderzoek en de evaluatie van bepaalde kwesties;
 • waarin potentiële verbeteringen worden belicht en gekwantificeerd;
 • waarin financiële kwesties worden vastgesteld en gekwantificeerd, en
 • waarin concrete en uitvoerbare aanbevelingen worden gedaan.

— INFORMATIEVOORZIENING

De ORK maakt haar publicaties bekend:

 • op haar website;
 • op sociale media;
 • in persberichten.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

Op nationaal niveau werkt de ORK samen met de provinciale controle-instellingen om hun respectieve jaarlijkse controleplannen te coördineren.

Sinds 1963 leidt de ORK het secretariaat-generaal van INTOSAI.

 

 

BELGIË

REKENHOF/
COUR DES COMPTES/
RECHNUNGSHOF

Sinds 1831

Website: www.ccrek.be

Taakomschrijving:

In zijn missieverklaring presenteert het Belgisch Rekenhof zijn visie, de waarden die aan de basis liggen van zijn werkzaamheden en de strategieën die het ontwikkelt om bij te dragen aan de verbetering van het overheidsbeheer door middel van zijn controles.

Het Belgisch Rekenhof beoogt de werking van de overheid te verbeteren. Daartoe verstrekt het parlementaire vergaderingen, bewindslieden en gecontroleerden op tegenspraak tot stand gekomen informatie, bestaande uit bevindingen, oordelen en aanbevelingen.

Het Belgisch Rekenhof werkt op onafhankelijke wijze, met inachtneming van internationale controlenormen. Het steunt daarbij op een organisatie die beantwoordt aan de vereisten van deskundigheid, integriteit en motivatie. Het Belgisch Rekenhof heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en streeft ernaar een voortrekkersrol te spelen op het gebied van overheidscontrole.

De volledige tekst van de missieverklaring is in het Nederlands en Frans beschikbaar op:

https://www.ccrek.be/NL/Voorstelling/VisieEnWaarden.html

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

Het Belgisch Rekenhof (BRH) evalueert de ontvangsten en uitgaven en de uitvoering van het beleid door de uitvoerende macht. Het BRH heeft ook rechtsprekende bevoegdheid ten aanzien van openbare rekenplichtigen en andere specifieke taken.

Bij de uitoefening van zijn functies heeft het BRH recht op toegang tot alle documenten en informatie die het noodzakelijk acht. Het kan controles ter plaatse verrichten.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Belgische grondwet: artikel 180 (1831);
 • Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten: artikelen 50 en 71;
 • Wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof;
 • Wet van 16 mei 2003: artikelen 2 en 10;
 • Reglement van orde van het Rekenhof;
 • het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie: artikel 287, lid 3.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

Het BRH controleert:

 • de federale staat;
 • de gemeenschappen;
 • de gewesten;
 • de provincies, en
 • de openbare instellingen binnen bovengenoemde organisaties.

De controle van gemeenten valt niet onder haar bevoegdheden.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een rekenkamer/college met een rechtsprekende functie.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

Het BRH is een onafhankelijke organisatie op hetzelfde niveau als het Belgisch parlement.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

PARLEMENTAIRE PROCEDURES VOOR HCI-VERSLAGEN

Er worden hoorzittingen gehouden waarvoor de gecontroleerde of andere betrokken personen worden uitgenodigd om verduidelijking of nadere informatie te geven. Debatten over HCI-verslagen worden in de desbetreffende parlementaire commissies gehouden. Vertegenwoordigers van het BRH, zoals zijn leden, directeuren, leidinggevenden en controleurs, presenteren de controleresultaten aan de commissies. Parlementsleden kunnen vragen stellen. Parlementaire documenten die voortvloeien uit debatten over HCI-verslagen worden geschreven door parlementaire medewerkers die de commissies ondersteunen.

De federale of de regionale parlementen bespreken de federale of regionale wet inzake de algemene rekeningen en keuren die goed door het verlenen van kwijting.

CONTROLES OP VERZOEK VAN HET PARLEMENT

De federale en regionale parlementen kunnen het BRH vragen om controles te verrichten van de wettigheid en regelmatigheid van sommige uitgavenprogramma’s en financiële controles in de afdelingen en organen die onder de rechtsmacht van het BRH vallen.

De federale en regionale parlementen kunnen het BRH vragen om beheerscontroles uit te voeren in de afdelingen en organen die onder de rechtsmacht van het BRH vallen.

— ORGANISATIE

HOOFD

EERSTE VOORZITTER

Philippe Roland werd benoemd op 21 december 2009.

AMBTSTERMIJN

Hetzelfde als de ambtstermijn van het bestuurslichaam.

SELECTIEMETHODE

De eerste voorzitter wordt gekozen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

BESTUURSLICHAAM

De algemene vergadering, die twaalf leden omvat, bestaat uit een Franse en een Nederlandse kamer. Ieder kamer bestaat uit een voorzitter, vier raadsheren en een griffier. De langstdienende van de twee voorzitters wordt “premier président” of “eerste voorzitter” genoemd en de langstdienende van de twee griffiers “greffier en chef” of “hoofdgriffier”.

AMBTSTERMIJN

Zes jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De leden van het BRH worden gekozen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De diensten van het BRH zijn onderverdeeld in drie sectoren, die samen tien directies omvatten, elk onder leiding van een auditeur-directeur.

De sectoren zijn onderverdeeld in overeenstemming met de bevoegdheden van de algemene vergadering en de Franse en de Nederlandse kamer.

De algemene vergadering van het BRH is verantwoordelijk voor dossiers betreffende de federale staat, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap, alsook voor de interpretatie van de Europese en de federale regelgeving.

De Franse kamer is exclusief bevoegd voor de dossiers betreffende de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel, het Waals Gewest, de provincies in dit gewest en de openbare instellingen die ervan afhangen.

De Nederlandse kamer is exclusief bevoegd voor de dossiers betreffende de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de provincies in dit Gewest en de openbare instellingen die ervan afhangen.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2017)

 • Aantal: 516 (ongeveer 69 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 61 %; ♀ 39 %. Gemiddelde leeftijd: 47

BEGROTING

 • Het BRH wordt gefinancierd uit de federale staatsbegroting.
 • 49,4 miljoen EUR (2017), alle administratieve uitgaven
 • < 0,01 % van de totale overheidsuitgaven (2017)

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Het BRH plant zijn werkzaamheden op drie niveaus:

 • een meerjarig strategisch plan;
 • operationele plannen;
 • jaarlijkse beheersplannen.

Het stelt deze plannen op op basis van:

 • de inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen;
 • een risicoanalyse;
 • de interesses van het parlement;
 • het financieel en maatschappelijk belang;
 • de toegevoegde waarde van de controle;
 • de beschikbare middelen en
 • de behandeling van het controleterrein.

— CONTROLEMETHODEN

Het BRH verricht doelmatigheidscontroles, financiële controles en controles van de wettigheid en regelmatigheid.

Het past gestandaardiseerde controlepraktijken toe door middel van handboeken en elektronische werkdossiers.

Het BRH verricht haar controles in overeenstemming met de internationale controlenormen (ISSAI).

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

Het BRH publiceert:

 • jaarlijkse controleverslagen;
 • speciale verslagen over specifieke onderwerpen;
 • adviezen over ontwerpbegrotingen, en
 • jaarlijkse activiteitenverslagen.

— INFORMATIEVOORZIENING

Het BRH informeert de parlementaire vergaderingen, de ministers en overheidsinstanties over de resultaten van zijn controles. Alle verslagen zijn te vinden op zijn website.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

NATIONALE ACTIVITEITEN

Binnen de federale overheidsdiensten, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap werkt het BRH informeel en zonder dat een overeenkomst is ondertekend samen met de afdelingen voor interne audit. Binnen de publieke sector van de Vlaamse Gemeenschap heeft het BRH formele overeenkomsten gesloten met het agentschap Audit Vlaanderen en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR-IRE) over financiële controle in Vlaanderen.

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

AISCCUF

Sinds 1994 is het BRH thesaurier van de Vereniging van hoge controle-instanties die het Frans als gemeenschappelijke taal hebben (“Association des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l’usage du français” — Aisccuf).

CONTROLE VAN INTERNATIONALE ORGANISATIES

Een van de raadsheren van het BRH is voorzitter van de raad van bestuur van externe controleurs van de Occar (Gezamenlijke Organisatie voor samenwerking op defensiematerieelgebied) en controleert het Airbus A400M-programma.

BUITENLANDSE DELEGATIES

Het BRH ontvangt buitenlandse delegaties voor professionele bezoeken of korte opleidingen over de missie, organisatie en controlemethoden van het BRH.

 

 

BULGARIJE

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Sinds 1995
Voor het eerst opgericht in 1880

Website: www.bulnao.government.bg

Taakomschrijving:

De uitvoering van de begroting en het beheer van andere overheidsmiddelen en -activiteiten controleren door de uitvoering van doeltreffende, doelmatige en kosteneffectieve controlewerkzaamheden gericht op het verbeteren van het beheer en de verantwoording van overheidsmiddelen.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De Bulgaarse nationale rekenkamer (NRK) controleert de uitvoering van de begroting en andere overheidsmiddelen en -activiteiten in overeenstemming met de NRK-wet en internationaal aanvaarde controlenormen.

De belangrijkste taak van de NRK is om de betrouwbaarheid en echtheid van de financiële staten van organisaties met een begroting, alsmede het wettig, doeltreffend, doelmatig en zuinig beheer van overheidsmiddelen en -activiteiten te controleren, en om de nationale vergadering betrouwbare en objectieve informatie over haar werkzaamheden te verstrekken.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Artikel 91 van de grondwet van de Republiek Bulgarije (1991);
 • wet inzake de nationale rekenkamer van 13 februari 2015.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De NRK controleert:

 • de staatsbegroting, de begrotingen van de wettelijke sociale zekerheid en het fonds voor nationale gezondheidszorg, de begrotingen van 265 gemeenten; andere door de nationale vergadering vastgestelde begrotingen, de begrotingen van haar uitgaveneenheden en het beheer van het onroerend goed daarvan;
 • de begrotingen van Bulgaarse academie van wetenschappen, de staatsinstellingen van hoger onderwijs, het Bulgaarse telegraafagentschap, de Bulgaarse nationale televisie en de Bulgaarse nationale radio;
 • overheidsmiddelen verstrekt aan personen die economische activiteiten verrichten; de rekeningen van EU-middelen en andere internationale programma’s en overeenkomsten, waaronder het beheer ervan door de betrokken organen en eindgebruikers van de middelen;
 • de begrotingsuitgaven van de Bulgaarse nationale bank en het beheer ervan; het ontstaan van het jaarlijkse overschot van ontvangsten tegenover kosten van de bank in verband met de staatsbegroting en andere verbindingen die deze heeft met de staatsbegroting;
 • de bronnen en het beheer van staatsschulden, schulden met overheidsgaranties, schulden van gemeenten en het gebruik van schuldinstrumenten;
 • de privatisering en concessie van eigendommen van de staat en gemeenten, alsmede de overheidsmiddelen en publieke activa die worden verstrekt aan personen buiten de publieke sector;
 • de uitvoering van internationale overeenkomsten, contracten, conventies en andere rechtshandelingen, voor zover bepaald in de desbetreffende internationale rechtshandeling of indien de controle aan haar is toegewezen door een bevoegd orgaan;
 • staatsondernemingen die geen handelsondernemingen zijn;
 • handelsondernemingen waarvan 50 % of meer van het kapitaal in handen is van de staat en/of de gemeente;
 • rechtspersonen met verplichtingen die gegarandeerd zijn door de staat of door eigendom van de staat en/of een gemeente, en
 • andere overheidsmiddelen, -activa en -activiteiten, indien de controle hiervan bij een rechtshandeling aan haar is toegewezen.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een van de regering onafhankelijke rekenkamer die wordt voorgezeten door een president.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De activiteiten van de NRK zijn onafhankelijk van alle overheidsorganen.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De NRK brengt aan het parlement verslag uit over haar activiteiten van het voorgaande jaar.

De jaarrekening van de NRK wordt gecontroleerd door een onafhankelijke commissie van geregistreerde controleurs die door het parlement wordt vastgesteld.

De nationale vergadering mag jaarlijks maximaal vijf controles aan de NRK toewijzen.

De NRK dient verslagen in bij het parlement over de uitvoering van door het parlement toegewezen controles en de controleverslagen en -adviezen die wettelijk bij haar moeten worden ingediend.

De NRK dient op eigen initiatief of op verzoek van de nationale vergadering controleverslagen in die van substantieel belang zijn voor het verbeteren van de begrotingsdiscipline en het beheer van de begroting en andere overheidsmiddelen en -activiteiten, zodat de parlementaire commissies die kunnen bestuderen.

Binnen de commissie begroting en financiën van het nationaal parlement werd een permanente subcommissie verantwoording in de publieke sector opgericht om te zorgen voor nauwere samenwerking en betrekkingen tussen de NRK en het parlement.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Tzvetan Tzvetkov werd op 26 maart 2015 gekozen.

AMBTSTERMIJN

Zeven jaar, niet-verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De president van de NRK wordt door het parlement gekozen.

BESTUURSLICHAAM

Het managementteam van de NRK bestaat uit een president, twee vicepresidenten en twee leden, die vertegenwoordigers zijn van het Instituut van Registeraccountants en het Instituut van Interne Controleurs.

Het managementteam wordt gevormd op basis van het beginsel van “open bestuur”.

AMBTSTERMIJN

Vicepresidenten: Zeven jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De vicepresidenten en de leden worden gekozen door het parlement op voordracht van de president van de NRK.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De NRK is onderverdeeld in zes directies (voor financiële controles (2); nalevingsgerichte controles van het financieel beheer (2); doelmatigheidscontroles (1) en specifieke controles (1).

Haar twee vicepresidenten zijn elk verantwoordelijk voor drie directies. Daarnaast zijn er zeven directies met diverse administratieve verantwoordelijkheden, die allemaal rechtstreeks onder de president van de NRK vallen.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2018)

 • Aantal: 428 (75 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 26 %; ♀ 74 %. Gemiddelde leeftijd: 47

BEGROTING

 • De NRK wordt gefinancierd uit de nationale begroting.
 • 8,3 miljoen EUR (2017)
 • 0,146 % van de totale overheidsbegroting

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De NRK stelt haar werkprogramma onafhankelijk vast. Ze stelt een jaarlijks programma vast voor haar controleactiviteiten op basis van prioritaire gebieden en criteria.

Ze heeft een jaarlijkse programmeringsprocedure, die gebaseerd is op een driejarig strategisch controleplan; daarin worden de controleterreinen bepaald waaruit ieder jaar de specifieke controletaken worden geselecteerd die worden opgenomen in het jaarlijks controleprogramma. De selectie van controletaken is gebaseerd op criteria die door de NRK zijn vastgesteld.

Het parlement kan ook maximaal vijf extra controles per jaar aan de NRK toewijzen.

De NRK publiceert haar werkprogramma op haar website.

— CONTROLEMETHODEN

De NRK verricht:

 • financiële controles;
 • nalevingsgerichte controles;
 • doelmatigheidscontroles, en
 • specifieke controles.

De NRK verricht haar controles in overeenstemming met de internationale controlenormen (ISSAI) en goede praktijken.

De NRK heeft haar controlehandboek ontwikkeld ter uitvoering van de internationaal aanvaarde controlenormen en haar controleactiviteiten.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De NRK publiceert:

 • alle controleverslagen krachtens de NRK-wet, behalve verslagen die vertrouwelijke informatie bevatten en die delen van verslagen die worden ingediend bij het openbaar ministerie;
 • een jaarverslag over de activiteiten van de NRK;
 • een verslag over de controle van de jaarrekening van de NRK;
 • informatie met het oog op het indienen van ontwerpcontroleverslagen — een procedure waarin voormalige managers van de gecontroleerde organisaties worden gewaarschuwd wanneer er een controle is uitgevoerd over de periode waarin zij manager waren;
 • verslagen over de uitvoering van de aanbevelingen van de NRK, met inbegrip van informatie over niet-uitgevoerde aanbevelingen;
 • jaarlijkse financiële staten van politieke partijen en lijsten van hun donoren;
 • verslagen over de financiële controle van politieke partijen in het kader van de wet inzake politieke partijen;
 • informatie die wordt bijgehouden in het samengevoegde openbare register van de partijen, coalities van partijen en initiatiefcomités die geregistreerd staan voor deelname aan de verkiezingen. De informatie betreft de financiering van verkiezingscampagnes, met inbegrip van donoren, reclamebureaus, enz.;
 • controleverslagen van de financiering van verkiezingscampagnes in het kader van de verkiezingswet;
 • samenvattingen van controleverslagen voor de jaarlijkse financiële staten;
 • verslagen met adviezen inzake de verklaringen over de uitvoering van staatsbegrotingen, de begroting van het wettelijk stelsel van sociale zekerheid, de begroting van het nationale ziekteverzekeringsfonds en de begrotingsuitgaven van de Bulgaarse nationale bank in het voorgaande jaar, en
 • in het Bulgaars vertaalde ISSAI.

— INFORMATIEVOORZIENING

Alle NRK-publicaties, met inbegrip van alle controleverslagen, zijn voor het publiek beschikbaar op haar website, die het belangrijkste platform is voor publiciteit, transparantie en openbare informatie met betrekking tot al haar activiteiten.

De NRK publiceert persberichten en korte videoclips over controleverslagen en organiseert persconferenties en informele bijeenkomsten met de media. Zij neemt deel aan tv-programma’s en interviews, en neemt het initiatief voor ronde tafels en conferenties en woont die bij.

De NRK is actief op sociale media.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De NRK werkt samen met de andere betrokken overheidsinstanties om de doelmatigheid van het controlesysteem te vergroten en misdaad en corruptie te bestrijden, en met beroepsorganisaties en niet-gouvernementele organisaties om goede praktijken uit te wisselen en professionele ontwikkeling te bevorderen.

 

 

KROATIË

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Sinds 1993

Website: www.revizija.hr

Taakomschrijving:

Het werk van de nationale rekenkamer van de Republiek Kroatië is gericht op het controleren van financiële verslagen en bedrijfsactiviteiten, en het verbeteren van de naleving, doelmatigheid en doeltreffendheid van de entiteiten die openbare eigendommen beheren en van andere entiteiten, zoals bepaald door de wet inzake de nationale rekenkamer. Verder draagt ze bij tot een beter beheer van openbare eigendommen en andere openbare middelen en het verbeteren van de hoeveelheid informatie die het Kroatische parlement, de regering en burgers van de republiek wordt verstrekt over de methoden die worden gebruikt om de begrotings- en andere middelen van de staat, alsmede de resultaten ervan, te beheren.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De nationale rekenkamer (NRK) verricht controles van ontvangsten en uitgaven, van activa en passiva, jaarrekeningen, financiële verrichtingen en programma’s, projecten en activiteiten over de controleonderwerpen die zijn beschreven in de wet inzake de nationale rekenkamer en de wet inzake de financiering van politieke activiteiten en verkiezingscampagnes.

Zij beoordeelt of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële situatie, of de resultaten van financiële activiteiten overeenstemmen met de aanvaarde boekhoudnormen, en of programma’s en projecten die worden gefinancierd uit de staatsbegroting of de begroting van plaatselijke en regionale eenheden voor zelfbestuur in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving, alsmede met de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

De NRK verricht controles op centraal, regionaal en plaatselijk niveau.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Grondwet 1990;
 • wet inzake de nationale rekenkamer (2011);
 • wet inzake de financiering van politieke activiteiten en verkiezingscampagnes (2011, gewijzigd in 2017).

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

Het mandaat van de NRK bestrijkt:

 • organen in de publieke sector;
 • eenheden voor lokaal en regionaal zelfbestuur;
 • juridische entiteiten gefinancierd uit de staatsbegroting of uit de begroting van eenheden voor lokaal en regionaal zelfbestuur;
 • door de republiek of door eenheden voor lokaal en regionaal zelfbestuur opgerichte juridische entiteiten;
 • bedrijven en andere juridische entiteiten waarvan de republiek of de eenheden voor lokaal en regionaal zelfbestuur de meerderheid van de aandelen in handen hebben, of
 • juridische entiteiten die gebruikmaken van middelen van de Europese Unie en andere internationale organisaties of instellingen die voorzien in publieke behoeften;
 • politieke partijen, onafhankelijke vertegenwoordigers en onafhankelijke leden van vertegenwoordigende organen van lokale overheden.

Er zijn ongeveer 14 500 entiteiten die onder de controlebevoegdheden van de NRK vallen.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een van de regering onafhankelijke rekenkamer die wordt geleid door een auditeur-generaal.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

Volgens de grondwet van de Republiek Kroatië is de NRK de hoogste controle-instantie van de republiek en is zij autonoom en onafhankelijk in haar werk.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

Het wettelijk kader dat de betrekkingen tussen de NRK en het parlement regelt, wordt uiteengezet in de wet inzake de nationale rekenkamer, de wet inzake de financiering van politieke activiteiten en verkiezingscampagnes en de doorlopende opdrachten van het Kroatische parlement.

De NRK verstrekt het parlement een jaarlijks werkprogramma, een controleverslag over de uitvoering van de staatsbegroting en controleverslagen (afzonderlijk of in de vorm van een groep verslagen over een onderwerp). Verslagen worden tijdens de vergaderingen van de respectieve commissies en tijdens plenaire vergaderingen besproken. Voorafgaand aan het debat over controleverslagen in commissies of tijdens plenaire vergaderingen heeft het parlement een advies van de regering nodig.

De commissie financiën en staatsbegroting van het Parlement en, afhankelijk van het controleonderwerp, andere commissies bespreken de controleverslagen in aanwezigheid van de auditeur-generaal en vertegenwoordigers van de NRK. Vervolgens stelt de desbetreffende commissie een conclusie over de controleverslagen vast.

Na bespreking in de plenaire vergadering komt het parlement tot een conclusie, die de regering verplicht om binnen een bepaald tijdsbestek na te denken over de uitvoering van de aanbevelingen van de NRK.

— ORGANISATIE

HOOFD

AUDITEUR-GENERAAL

Ivan Klešić werd benoemd op 10 december 2010 en herbenoemd op 3 december 2018.

AMBTSTERMIJN

Acht jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De auditeur-generaal wordt door het Kroatische parlement benoemd op voordracht van de commissie verkiezingen, benoemingen en administratieve zaken en op advies van de commissie financiën en staatsbegroting.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De NRK heeft een hoofdkantoor in Zagreb en 21 regionale kantoren. Zij is werkzaam op het hele grondgebied van de republiek.

Op het hoofdkantoor zijn de afdelingen ingedeeld op grond van soorten entiteiten en controles; zo zijn er juridische, personeels- en boekhoudafdelingen en een afdeling interne audit. Public relations en internationale samenwerking vallen onder de activiteiten van het hoofdkantoor.

De activiteiten, taken en verantwoordelijkheden van de NRK zijn beschreven in de wet inzake de nationale rekenkamer en in het handvest van de nationale rekenkamer.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2017)

 • Aantal: 279 (84 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 25 %; ♀ 75 %. Gemiddelde leeftijd: 48

BEGROTING

 • De NRK wordt gefinancierd uit de staatsbegroting van de republiek Kroatië.
 • De NRK plant autonoom de middelen die nodig zijn om het werk uit te voeren en het Kroatische parlement legt deze vast in de staatsbegroting.
 • 7,6 miljoen EUR (2017)
 • 0,034 % van de totale staatsbegroting (2017)

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De NRK plant en verricht haar controles onafhankelijk op basis van haar jaarlijkse programma en werkplan. Het parlement kan vragen om controles op te nemen in het werkplan van de NRK, maar in de praktijk gebeurt dat zelden.

Het jaarlijkse controleprogramma en werkplan worden goedgekeurd door de auditeur-generaal, die ook richtsnoeren voor de opstelling van het jaarlijkse programma en werkplan goedkeurt. Het jaarlijkse programma en werkplan bevatten verplichte controles, evenals controles inzake andere onderwerpen.

De controle van de uitvoering van de staatsbegroting is een verplichte controle die gebaseerd is op de bepalingen van de wet inzake de nationale rekenkamer, terwijl andere verplichte controles bepaald worden door de bepalingen van de wet inzake de financiering van politieke activiteiten en verkiezingscampagnes.

Controles van andere onderwerpen die onder het mandaat van de NRK vallen, worden bepaald op basis van criteria die zijn beschreven in de wet inzake de nationale rekenkamer. Dit zijn:

 • risicobeoordeling;
 • het financieel belang van controleonderwerpen;
 • de resultaten van voorgaande controles — het gegeven advies;
 • verzamelde informatie over de activiteiten van en het beheer door gecontroleerden, en
 • andere criteria die zijn vastgelegd in het interne reglement van de NRK (onrealistische aanbevelingen, publicaties in de media).

— CONTROLEMETHODEN

De NRK voert de volgende controles uit:

 • financiële controles, die het onderzoek van documenten, verslagen, internecontrolesystemen en interne audit, boekhoud- en financiële procedures en andere informatie omvatten, om te verifiëren of de financiële staten een getrouw beeld geven van de financiële situatie en of de resultaten van de financiële activiteiten in overeenstemming zijn met de aanvaarde boekhoudkundige normen en beginselen;
 • nalevingsgerichte controles, die het onderzoek van financiële verrichtingen omvatten wat betreft het wettig gebruik van middelen, en
 • doelmatigheidscontroles, waarbij de zuinigheid en doelmatigheid van verrichtingen wordt beoordeeld en wordt nagegaan hoe doeltreffend de algemene doelstellingen of de doelstellingen van afzonderlijke financiële verrichtingen, programma’s en projecten worden verwezenlijkt.

De NRK verricht controles in overeenstemming met de internationale controlenormen (ISSAI) en met haar eigen gedragscode. Zij maakt gebruik van handleidingen voor financiële en doelmatigheidscontrole, en ook van praktische richtsnoeren.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De verslagen die de NRK uitbrengt, zijn:

 • een jaarlijks werkverslag met de resultaten van het controlewerk van de NRK voor de rapporteringsperiode en haar andere activiteiten;
 • controleverslagen over financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles, en
 • controleverslagen over thematische controles, die tegelijk met de verslagen over “single audits” worden gepubliceerd en de resultaten van “single audits” over bepaalde onderwerpen omvatten (bijvoorbeeld de controle van ziekenhuizen of nationale parken).

De NRK publiceert berichten over nieuwe controleverslagen of andere activiteiten op haar website.

— INFORMATIEVOORZIENING

Alle controleverslagen worden na afronding ervan op de website gepubliceerd. Tegelijkertijd wordt er een persbericht uitgebracht en een persconferentie georganiseerd.

Zodra controleverslagen zijn afgerond en gepubliceerd, verstrekt de NRK deze aan het parlement.

De NRK publiceert haar jaarlijks werkverslag en haar strategische en jaarlijkse plannen op haar website (de eerste categorie pas als het parlement erover is geïnformeerd).

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De NRK werkt samen met andere nationale autoriteiten bij de uitvoering van haar taken, in alle autonomie en onafhankelijkheid. In overeenstemming met dit vereiste werkt de nationale rekenkamer samen met rechterlijke en staatsorganen.

Nadat controleverslagen aan het parlement zijn verstrekt, worden ze ingediend bij het Openbaar Ministerie.

De NRK verstrekt de vereiste controleverslagen en beschikbare documentatie op verzoek ook aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Na controles van politieke partijen, onafhankelijke vertegenwoordigers en van de stemlijst gekozen leden van vertegenwoordigende organen van plaatselijke eenheden moet de NRK het Openbaar Ministerie informeren over eventuele wetsovertredingen. Het Openbaar Ministerie werkt samen met de nationale verkiezingscommissie, de belastingdienst, de dienst ter bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad en het Ministerie van Binnenlandse Zaken, alsmede rechtbanken en andere staatsorganen.

De NRK onderhoudt nauwe betrekkingen met andere nationale HCI’s en internationale controleorganisaties en is actief betrokken bij de activiteiten van hun organen en werkgroepen. De NRK werkt ook samen met verschillende nationale en internationale beroepsorganisaties, organen en instellingen, de academische wereld en het publiek.

 

 

CYPRUS

EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Sinds 1960
Voor het eerst opgericht in 1879

Website: www.audit.gov.cy

Taakomschrijving:

Onafhankelijke financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles verrichten in de bredere publieke sector teneinde openbare verslaglegging en een optimaal beheer van overheidsmiddelen te bevorderen.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

Volgens de grondwet controleert de rekenkamer van de Republiek Cyprus (RKRC) alle ontvangsten en uitgaven van de overheidssector en alle monetaire en andere beheerde activa die in handen zijn van de publieke sector. Ook mag zij alle verplichtingen controleren die door of onder het gezag van de Republiek zijn aangegaan.

De reikwijdte van de controles van de RKRC kent geen beperkingen en de RKRC heeft recht op toegang tot alle boeken, dossiers en plaatsen waar activa worden bewaard die zij noodzakelijk acht om haar werk uit te voeren.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Grondwet van de Republiek Cyprus (1960): deel 6, hoofdstuk 2, artikelen 115-117;
 • de wet inzake financiële verplichtingen en het financieel kader (Wet nr. 20(I)/2014);
 • de wet inzake het verstrekken van bewijsmateriaal en informatie aan de auditeur-generaal (Wet nr. 113(I)/2002).

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De RKRC controleert de activiteiten van:

 • overheidsorganen:
  • ministeries;
  • overheidsdepartementen, -diensten or -instanties;
 • bij wet ingestelde organen;
 • lokale overheden:
  • gemeenschappen;
  • gemeenten, en
 • andere organisaties, ondernemingen of fondsen in de bredere publieke sector.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een van de regering onafhankelijke rekenkamer die wordt geleid door een auditeur-generaal.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De RKRC is een onafhankelijk staatsorgaan.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De RKRC is organisatorisch onafhankelijk van het parlement, maar de twee organen werken nauw samen. De parlementaire commissie inzake ontwikkelingsplannen en controle van overheidsuitgaven onderzoekt de aanbevelingen en opmerkingen van de RKRC regelmatig om het antwoord van gecontroleerde agentschappen op de opmerkingen en aanbevelingen van de RKRC te monitoren.

Daarnaast vragen bijna alle parlementaire commissies de RKRC regelmatig om bijstand ten aanzien van kwesties met betrekking tot haar verantwoordelijkheden. Soms speelt de RKRC een rol door bij te dragen aan het wetgevingsproces. Het parlement kan de RKRC vragen om speciale onderzoeken of controles uit te voeren.

De auditeur-generaal voert controles uit en brengt jaarverslagen uit aan de president van de Republiek Cyprus, en andere controleverslagen aan de gecontroleerden.

De begroting van de RKRC moet worden goedgekeurd door de raad van ministers en het parlement.

— ORGANISATIE

HOOFD

AUDITEUR-GENERAAL

Odysseas Michaelides werd benoemd op 11 april 2014.

AMBTSTERMIJN

Onbeperkt tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65.

SELECTIEMETHODE

De auditeur-generaal wordt door de president van de Republiek benoemd.

BESTUURSLICHAAM

De RKRC wordt uitsluitend door de auditeur-generaal geleid; er is verder geen bestuurslichaam.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De RKRC is onderverdeeld in drie divisies; aan het hoofd van elk daarvan staat een directeur controle: twee voor financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles en één voor technische controles. Deze bestaan uit zeven afdelingen, die in dertien secties zijn verdeeld.

Daarnaast heeft de RKRC een methodologie- en kwaliteitsbewakingseenheid alsmede ondersteunende functies zoals administratie en boekhouding.

— MIDDELEN

PERSONEEL

 • Aantal: 128 (82 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 34 %; ♀ 66 %. Gemiddelde leeftijd: 46

BEGROTING

 • De RKRC wordt gefinancierd uit de begroting van de centrale overheid;
 • 5,5 miljoen EUR (2018);
 • ongeveer 91 % betreft personeelskosten, de rest wordt toegewezen aan exploitatie-uitgaven;
 • ongeveer 0,07 % van de totale begrote overheidsuitgaven.

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De secties van de RKRC stellen hun jaarlijkse werkprogramma’s afzonderlijk op. Er is geen sprake van één enkel jaarlijks controleplan van de RKRC als geheel.

De planning bestaat uit een uiteenzetting van de begrote dagen voor elke geplande controle, geschat op basis van het aantal beschikbare personeelsleden, de hoeveelheid werk en het belang ervan, controlerisico’s en in het verleden gedane bevindingen.

— CONTROLEMETHODEN

De RKRC verricht verschillende soorten controles:

 • financiële controles;
 • nalevingsgerichte controles;
 • doelmatigheidscontroles;
 • technische controles, die voornamelijk controles omvatten van praktijken op het gebied van overheidsopdrachten (algemene voorwaarden van aanbestedingsdocumenten, beoordeling van projectkosten en evaluatieverslagen), controles ter plaatse van lopende bouwprojecten, controles van contracten voor de huur van onroerend goed ten behoeve van overheidskantoren, en IT-controles (d.w.z. controles van informatietechnologie/elektronische gegevensverwerkingssystemen);
 • milieucontroles, die normaliter een combinatie van financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles omvatten met betrekking tot een specifiek onderwerp op het gebied van milieugovernance. Ze worden verricht in overeenstemming met door INTOSAI uitgebrachte, gespecialiseerde methodologische richtsnoeren en normen, en
 • speciale onderzoeken, die doorgaans ingesteld worden naar aanleiding van een specifiek verzoek van het parlement of de politie om bijstand in het onderzoek van mogelijk criminele zaken.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De RKRC publiceert voornamelijk:

 • een jaarverslag, dat hoofdzakelijk bestaat uit verwijzingen naar speciale controleverslagen die in de loop van het jaar zijn uitgebracht en een oordeel over de financiële staten van de Republiek Cyprus, en
 • speciale verslagen, uitgebracht na de afronding van grote controles, waaronder controles van overheidsorganen, bij wet ingestelde organen of plaatselijke autoriteiten, evenals doelmatigheids- of milieucontroles.

— INFORMATIEVOORZIENING

De RKRC rapporteert de bevindingen van haar controles rechtstreeks aan de desbetreffende entiteiten en verstrekt relevante aanbevelingen.

Het jaarverslag wordt bij de president en het parlement van de Republiek Cyprus ingediend.

Daarnaast publiceert de RKRC alle niet-gerubriceerde controleverslagen op haar website en brengt zij zo nodig persberichten uit.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

Naast haar nauwe samenwerking met het parlement werkt de RKRC ook samen met burgers, deskundigen ter plaatse en maatschappelijke organisaties om inzicht te verkrijgen in controleonderwerpen.

 

 

TSJECHISCHE REPUBLIEK

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Sinds 1993
Voor het eerst opgericht in 1919

Website: www.nku.cz

Taakomschrijving:

De missie van de nationale rekenkamer is om het parlement en de regering objectieve informatie te verstrekken over het beheer van staatseigendommen en zodoende toegevoegde waarde te creëren voor het publiek.

De nationale rekenkamer onderzoekt of de gecontroleerde activiteiten in overeenstemming zijn met de wetgeving, evalueert de feitelijke en formele juistheid van deze activiteiten en beoordeelt of ze doeltreffend, zuinig en doelmatig zijn.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De nationale rekenkamer (NRK) controleert het beheer van staatseigendommen, de middelen die krachtens de wetgeving zijn geïnd ten voordele van rechtspersonen (bijv. ziektekostenverzekering) en uit het buitenland ontvangen financiële middelen (met inbegrip van EU-middelen). Ze geeft haar oordeel af over de definitieve overheidsrekeningen en houdt toezicht op de uitvoering van de staatsbegroting. De NRK is niet bevoegd om de financiën van gemeenten, steden en regio’s te controleren, en evenmin om commerciële bedrijven te controleren die in handen zijn van de staat of die zichzelf besturen.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Grondwet van de Tsjechische Republiek (1993);
 • Wet nr. 166/1993 Coll. inzake de nationale rekenkamer (met betrekking tot de activiteiten en bevoegdheden van de NRK).

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De NRK controleert:

 • organisatorische eenheden van de staat;
 • rechts- en natuurlijke personen (indien zij overheidsmiddelen ontvangen), en
 • het financieel beheer van de Tsjechische nationale bank op het gebied van uitgaven voor de verwerving van onroerend goed en de verrichtingen van de bank.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een collegiale instelling zonder rechtsprekende functie.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De NRK is een onafhankelijk controleorgaan van de Tsjechische Republiek. Haar bestaan is rechtstreeks verankerd in de grondwet van de Tsjechische Republiek, wat haar onafhankelijkheid van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht garandeert.

De wet inzake de staatsbegroting van de Tsjechische Republiek voorziet in een apart hoofdstuk in de staatsbegroting, waarmee wordt gegarandeerd dat de NRK een passende financiële autonomie heeft.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De Tsjechische kamer van afgevaardigden benoemt de president en de vicepresident van de NRK.

De NRK dient haar ontwerpbegroting in bij de kamer van afgevaardigden en het parlement keurt de begroting en de basisstructuur daarvan goed. De regering kan geen besluiten nemen over de begroting van de NRK.

De president van de NRK stuurt alle goedgekeurde controleconclusies naar de kamer van afgevaardigden, de senaat en de regering.

De president van de NRK heeft het recht om parlements- of regeringszittingen van de Tsjechische Republiek bij te wonen en er het woord te voeren over kwesties met betrekking tot de werkzaamheden van de NRK.

De regering bespreekt alle controleverslagen van de NRK in aanwezigheid van de president van de NRK, en voor elke controle stelt zij een regeringsresolutie vast (met voornamelijk corrigerende maatregelen).

De belangrijkste partner op parlementair niveau is de commissie begrotingscontrole van het lagerhuis.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Miloslav Kala werd benoemd op 22 maart 2013.

AMBTSTERMIJN

Negen jaar, verlengbaar (president en vicepresident).

SELECTIEMETHODE

De president en de vicepresident van de NRK worden benoemd door de president van de republiek op voordracht van de kamer van afgevaardigden.

BESTUURSLICHAAM

Raad van bestuur van de NRK (bestaande uit de president, de vicepresident en 15 leden).

AMBTSTERMIJN

De ambtstermijn van een lid eindigt wanneer hij of zij de leeftijd van 65 bereikt. Ieder lid van de NRK legt een officiële eed af bij de voorzitter van de kamer van afgevaardigden en begint aansluitend aan zijn of haar ambtstermijn.

SELECTIEMETHODE

De kamer van afgevaardigden kiest de 15 leden op voordracht van de president van de NRK.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De NRK is een collegiale instelling die bestaat uit diverse organen, secties, afdelingen en eenheden. De president van de NRK heeft de leiding over de NRK en de vicepresident treedt op als zijn of haar plaatsvervanger.

De organen van de NRK zijn de raad van bestuur, de senaten en de tuchtkamer. Deze worden gereguleerd bij de wet inzake de nationale rekenkamer en hun eigen intern reglement, dat door de raad van bestuur wordt besproken en goedgekeurd.

De NRK bestaat uit de afdeling controle, de afdeling administratie en het bureau van de president van de NRK. Deze zijn onderverdeeld in gespecialiseerde afdelingen die verder zijn verdeeld in eenheden.

De leiding van de NRK rapporteert rechtstreeks aan de president. Dit zijn de senior directeur van de afdeling controle, de senior directeur van de afdeling administratie, de directeur van het kabinet van de president, de secretaris van de raad van bestuur, de directeur van de beveiligingsafdeling en de directeur van de afdeling interne audit.

— MIDDELEN

PERSONEEL

 • Aantal: 461 (ongeveer 70 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 38 %; ♀ 62 % (♂ 51 %; ♀ 49 % voor leidinggevende functies). Gemiddelde leeftijd: 46

BEGROTING

 • De uitgaven van de NRK worden gedekt door de staatsbegroting van de Tsjechische Republiek.
 • 20,1 miljoen EUR (2017)
 • 0,04 % van de totale overheidsbegroting

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De NRK zet haar planning uiteen in een jaarlijks controleplan, dat is gebaseerd op suggesties van de president, de leden van de raad van bestuur, een interne analyse of externe belanghebbenden.

De regering, de kamer van afgevaardigden en de senaat van het parlement van de Tsjechische Republiek en de bijbehorende organen kunnen voorstellen voor controles indienen bij de NRK, die ze naar eigen goeddunken kan aannemen of afwijzen.

In deze controlevoorstellen worden het onderwerp en de doelstellingen van de controle samengevat, en de gecontroleerden, het tijdschema van en de reden voor de controle, informatie over de juridische en economische positie van de voorgestelde gecontroleerden, informatie over eerdere identieke of vergelijkbare controles, de basiskenmerken van het gecontroleerde terrein, de controlehypothesen, enz. aangegeven.

— CONTROLEMETHODEN

Krachtens haar vastgestelde bevoegdheden voert de NRK controles uit in overeenstemming met haar controlenormen, die gebaseerd zijn op de internationale normen van hoge controle-instanties. De NRK verricht controles in overeenstemming met de wetgeving, die controles van de wettigheid, financiële controles en doelmatigheidscontroles behelst. Een controle bestaat uit een voorbereidende fase, een uitvoerende fase en een afrondende fase. Een controle neemt gemiddeld tien maanden in beslag; er nemen vijf tot dertig controleurs aan deel, afhankelijk van het aantal gecontroleerden.

De NRK onderzoekt of de gecontroleerde activiteiten in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften, evalueert de materiële en formele juistheid van deze activiteiten en beoordeelt of ze doeltreffend, zuinig en doelmatig zijn.

Tijdens de financiële controles van de NRK wordt gecontroleerd of de financiële staten van de gecontroleerde entiteiten een getrouw beeld geven van het onderwerp van de boekhouding in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De belangrijkste output van de NRK bestaat in controleconclusies, die op de website van de NRK en in het publicatieblad van de NRK worden gepubliceerd zodra de controleconclusies zijn goedgekeurd door de raad van bestuur van de NRK. De president van de NRK stuurt alle goedgekeurde controleconclusies naar de kamer van afgevaardigden, de senaat en de regering.

De NRK is wettelijk verplicht om het volgende te publiceren:

 • het Publicatieblad van de NRK, een officiële publicatie die samenvattingen van controleverslagen uit een bepaalde periode bevat. In één nummer is ook het jaarlijkse controleplan opgenomen en andere nummers kunnen wijzigingen van het jaarlijkse controleplan bevatten;
 • het jaarverslag, dat een overzicht bevat van de controles en controleresultaten van het afgelopen jaar en informatie over de samenwerking van de NRK met strafrechtelijke autoriteiten, aan burgers verstrekte informatie, activiteiten op het gebied van internationale samenwerking, en het financieel beheer en het personeel van de NRK;
 • de verklaring over de uitvoering van de staatsbegroting, waarin de NRK haar oordeel geeft over het regeringsverslag over de uitvoering van de staatsbegroting, op basis van haar beoordeling van het beheer van de staatsbegroting gedurende de eerste zes maanden van het desbetreffende jaar;
 • de verklaring over de definitieve jaarrekening van de staat. In dit document geeft de NRK haar oordeel over de ontwerpversie van de definitieve jaarrekening van de Tsjechische staat voor het desbetreffende jaar, op basis van haar evaluatie van de economische situatie in het land en de resultaten van het financieel beheer door de staat, en
 • de definitieve jaarrekening, die informatie bevat over het financieel beheer van de NRK met betrekking tot het afgelopen jaar. Een externe accountant verifieert elk jaar de definitieve jaarrekening, waarna de president van de NRK deze bij het Tsjechisch parlement indient.

Daarnaast brengt de NRK ook andere publicaties uit, zoals het EU-verslag (waarin de NRK haar vergelijking en beoordeling presenteert van de gebruikmaking van EU-middelen door de Tsjechische Republiek), handboeken, papers over actuele onderwerpen en verslagen over controles die de NRK tegelijk met andere NRK’s verrichtte.

— INFORMATIEVOORZIENING

De NRK streeft ernaar om informatie over controleresultaten gemakkelijk toegankelijk te maken voor het publiek. Daarom publiceert zij controleconclusies, persberichten en andere relevante documenten op haar website en op sociale media. Daar communiceert ze ook de resultaten van haar controles, analyses en nieuws, video’s over haar controles en andere informatie over haar activiteiten.

De NRK hecht veel waarde aan transparantie en daarom publiceert zij haar eigen contracten op haar website, samen met details over haar begroting en andere gegevens.

Ten slotte organiseert zij ook evenementen. Haar eerste hackathon op het gebied van openbaar bestuur vond in 2017 plaats, gevolgd door een tweede in 2018.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

Het delen van kennis is een van de belangrijkste doelstellingen van de NRK in de internationale omgeving. Zij ondersteunt daarom het delen van kennis bij internationale activiteiten en ook door middel van collaboratieve controles.

De NRK organiseert jaarlijks verschillende conferenties, seminars en andere beroepsgeoriënteerde activiteiten. Deze activiteiten, die zowel voor NRK-personeel als voor beroepsbeoefenaars en vertegenwoordigers van andere staatsinstellingen zijn bedoeld, dragen bij tot het verbeteren van het openbaar bestuur.

Ze zijn bedoeld om een platform te creëren voor het delen van kennis en goede praktijken, niet alleen met het publiek, maar ook met academici, deskundigen op bepaalde gebieden, studenten en andere betrokken groepen.

Op internationaal niveau vaardigt de NRK regelmatig controleurs af naar controleorganen van internationale organisaties. De NRK heeft vertegenwoordigers gehad in organen zoals Eurocontrol, het Europees Defensieagentschap en het Europees Ruimteagentschap.

 

 

DENEMARKEN

RIGSREVISIONEN

Sinds 1976

Website: www.rigsrevisionen.dk

Taakomschrijving:

Rigsrevisionen onderzoekt of overheidsmiddelen doeltreffend en volgens de bedoeling van het Deens parlement (Folketing) worden gebruikt.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De Deense nationale rekenkamer (NRK) controleert de rekeningen van de overheid en onderzoekt of overheidsmiddelen worden beheerd overeenkomstig de bedoelingen en besluiten van het Deens parlement.

De NRK heeft recht op toegang tot alle informatie die ze nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

De oorspronkelijke versie van de Deense wet inzake de auditeur-generaal uit 1976, die voor het laatst in 2012 werd gewijzigd.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De NRK controleert:

 • alle overheidsrekeningen
  • ministeries: 19 (in juni 2018);
  • overheidsinstanties: 131;
 • de rekeningen van instellingen, verenigingen of stichtingen waarvan de uitgaven of boekhoudkundige tekorten worden gedekt door subsidies die door de staat worden gefinancierd;
 • de rekeningen van onafhankelijke administratieve, statutair opgerichte entiteiten;
 • de rekeningen van partnerschappen en ondernemingen waarin de staat direct of indirect deelneemt als partner of waarin het een betrouwbare bedrijfspartner is.

De controle van de Deense centrale bank valt niet onder het mandaat van de rekenkamer.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een van de regering onafhankelijke rekenkamer die wordt geleid door een auditeur-generaal.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De NRK is een onafhankelijke organisatie die onder het Deense parlement valt. De auditeur-generaal van de NRK mag geen lid van het parlement zijn.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De NRK is volledig onafhankelijk in de uitoefening van haar taken. De commissie overheidsrekeningen, die door het Deense parlement wordt benoemd, is het enige orgaan dat de NRK mag vragen om een controle te verrichten op een bepaald terrein.

De NRK dient al haar verslagen in bij de commissie overheidsrekeningen en de auditeur-generaal presenteert de verslagen op de maandelijkse vergaderingen van de commissie overheidsrekeningen.

De NRK werkt nauw samen met relevante ministeries en biedt steun in de vorm van richtsnoeren voor hun boekhoudkundige procedures en procedures voor boekhoudkundige controle.

Het parlement stelt de begroting van de NRK vast.

— ORGANISATIE

HOOFD

AUDITEUR-GENERAAL

Lone Strøm werd benoemd op 1 mei 2012 en in mei 2018 herbenoemd voor een periode van vier jaar.

AMBTSTERMIJN

Zes jaar, eenmaal verlengbaar voor een periode van vier jaar.

SELECTIEMETHODE

De auditeur-generaal wordt benoemd door de voorzitter van het Deense parlement op aanbeveling van de commissie overheidsrekeningen en na goedkeuring van de commissie doorlopende opdrachten van het parlement.

BESTUURSLICHAAM

De auditeur-generaal staat aan het hoofd van de NRK; deze wordt bijgestaan door een adviserend orgaan bestaande uit vier adjunct-auditeurs-generaal en de hoofdadviseur.

AMBTSTERMIJN

Adjunct-auditeurs-generaal en de hoofdadviseur worden niet voor een vaste termijn benoemd.

SELECTIEMETHODE

De auditeur-generaal benoemt de adjunct-auditeurs-generaal en de hoofdadviseur.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De NRK bestaat uit vier afdelingen; elk daarvan wordt geleid door een adjunct-auditeur-generaal.

— MIDDELEN

PERSONEEL (EIND 2017)

 • Aantal: 288
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 43 %; ♀ 57 %

BEGROTING

 • Ongeveer 30 miljoen EUR (2018)
 • 38 % van de middelen van de NRK wordt toegewezen aan grote studies van specifieke terreinen (doelmatigheidscontroles) en 62 % aan de jaarlijkse controle van de Deense overheidsrekeningen (2017).
 • < 0,01 % van de totale overheidsuitgaven

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De auditeur-generaal en de vier adjunct-auditeurs-generaal komen wekelijks samen om de strategie en activiteitenplanning van de NRK te bespreken.

De NRK is verplicht om zaken te onderzoeken en te rapporteren, indien de commissie overheidsrekeningen daarom vraagt. Dergelijke taken maken gemiddeld ongeveer een derde uit van de controleonderwerpen van de grote studies van de NRK.

Alle controles worden gepland op basis van beoordelingen van materialiteit en risico.

De jaarlijkse controleactiviteiten en grote studies van de NRK worden een jaar tevoren gepland. Het plan wordt echter doorlopend aangepast om te reageren op nieuwe ontwikkelingen.

— CONTROLEMETHODEN

De NRK kiest haar controleaanpak en -methodologie onafhankelijk.

Zij verricht haar werkzaamheden in overeenstemming met de Deense wetgeving en de Deense controlenormen voor de publieke sector, die gebaseerd zijn op de internationale normen van hoge controle-instanties (ISSAI).

De NRK verricht financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles.

Om de impact van haar controles te verifiëren, controleert de NRK samen met het Public Accounts Committee (PAC, de commissie overheidsrekeningen) de follow-up van haar aanbevelingen door de gecontroleerden.

Daarnaast zijn ministers verplicht te reageren op controleverslagen van de NRK.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De NRK publiceert:

 • het jaarverslag over de controle van de Deense overheidsrekeningen;
 • grote onderzoeksverslagen op specifieke terreinen (ongeveer 23 per jaar);
 • een jaarverslag over de eigen activiteiten, doelmatigheid en rekeningen;
 • follow-upmemoranda over alle controleverslagen;
 • bijkomende memoranda over bepaalde onderwerpen, en
 • de Deense controlenormen voor de publieke sector.

— INFORMATIEVOORZIENING

In overeenstemming met de Deense wet inzake openbare informatie verstrekt de NRK memoranda en controleverslagen aan de commissie overheidsrekeningen voordat ze deze op haar website publiceert.

Het eerste hoofdstuk van grote studies en geselecteerde controleverslagen en memoranda wordt in het Engels vertaald.

De NRK richt zich op de externe uitwisseling van kennis om de kwaliteit van de haar dienstverlening aan de publieke sector te verbeteren.

De NRK organiseert ieder jaar vier à vijf seminars voor de uitwisseling van informatie met externe belanghebbenden.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De NRK werkt samen met de eenheden voor interne audit binnen ministeries en andere gecontroleerde entiteiten.

 

 

ESTLAND

RIIGIKONTROLL

Sinds 1990
Voor het eerst opgericht in 1918

Website: www.riigikontroll.ee

Taakomschrijving:

Het Estse parlement (Riigikogu), de regering en lokale overheden helpen verstandig te handelen en besluit te nemen in het belang van het publiek door allerlei soorten informatie zo grondig mogelijk af te wegen voordat deze besluiten worden genomen.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De nationale rekenkamer van Estland (NRK) verricht controles in de publieke sector en verifieert of overheidsmiddelen zuinig, doelmatig, doeltreffend en wettig zijn gebruikt.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Wet inzake de nationale rekenkamer (2002);
 • hoofdstuk XI van de grondwet van de Republiek Estland (1992) — De nationale rekenkamer.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De NRK controleert de activiteiten van:

 • de kanselarij van het parlement, het bureau van de president van de republiek, de rechtbanken, de centrale bank van Estland, het regeringsbureau en het bureau van de kanselier van justitie;
 • overheidsinstanties en de nationale autoriteiten die zij dienen;
 • plaatselijke autoriteiten op het gebied van het bezit, het gebruik en de verwijdering van gemeentelijke eigendommen (uitsluitend financiële en nalevingsgerichte controles), roerend en onroerend goed van de staat dat in hun handen is overgegaan, gereserveerde toewijzingen en subsidies uit de staatsbegroting, en middelen die worden toegewezen om overheidsfuncties uit te voeren (financiële en doelmatigheidscontroles).
 • stichtingen en non-profitorganisaties die door een lokale overheid zijn opgericht of waarvan een lokale overheid lid is;
 • publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • stichtingen en non-profitorganisaties die zijn opgericht door de staat of een publiekrechtelijke rechtspersoon, of waarvan de staat of een publiekrechtelijke rechtspersoon lid is;
 • ondernemingen waarin de staat, publiekrechtelijke rechtspersonen of bovengenoemde stichtingen gezamenlijk of afzonderlijk een overheersende invloed uitoefenen door middel van een meerderheidsdeelneming of anderszins, en de dochterondernemingen van dergelijke ondernemingen;
 • ondernemingen die leningen van de staat hebben gekregen of waarvan de leningen of andere contractuele verplichtingen door de staat zijn gegarandeerd;
 • ondernemingen waarin een lokale overheid een overheersende invloed uitoefent door middel van een meerderheidsdeelneming of op andere wijze, en de dochterondernemingen van dergelijke ondernemingen;
 • andere personen die publieke functies uitoefenen met betrekking tot het gebruik en de instandhouding van staatseigendommen.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een van de regering onafhankelijke rekenkamer die wordt geleid door een auditeur-generaal.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De NRK is een onafhankelijk staatsorgaan krachtens de Estse grondwet.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De begroting van de NRK wordt goedgekeurd door het parlement.

De NRK moet verantwoording afleggen aan het parlement en presenteert haar verslagen aan de speciale commissie van het parlement voor de controle van de staatsbegroting.

De auditeur-generaal kan deelnemen aan vergaderingen van de regering en heeft het recht te spreken over zaken die zijn of haar taken betreffen.

De activiteiten van de NRK worden jaarlijks gecontroleerd door een accountantskantoor dat door het parlement is aangewezen op voordracht van de commissie financiën.

— ORGANISATIE

HOOFD

AUDITEUR-GENERAAL

Janar Holm werd benoemd op 7 maart 2018 en begon aan zijn ambtstermijn door op 9 april 2018 de eed af te leggen voor de Riigikogu.

AMBTSTERMIJN

Vijf jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De auditeur-generaal wordt door de Riigikogu benoemd op voordracht van de president van de republiek.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De NRK bestaat uit drie structurele eenheden. De controleafdeling verricht financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles en omvat zeven controlegroepen. De afdeling analyse bereidt evaluaties en speciale werken voor. De ontwikkelings- en administratieve dienst ondersteunt de controleafdeling en de auditeur-generaal bij de uitoefening van hun functie en coördineert de verrichting van de werkzaamheden door de NRK.

— MIDDELEN

PERSONEEL

 • Aantal: 100 (75 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 29 %; ♀ 71 %. Gemiddelde leeftijd: 40

BEGROTING

 • 6 miljoen EUR (2019 en 2018)
 • 60 % personeel, 25 % administratie (waarvan de helft voor onroerend goed en ICT), 10 % pensioenen
 • 0,05 % van de totale overheidsbegroting

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De NRK besluit onafhankelijk en alleen welke onderwerpen zij controleert, welke soorten controles ze uitvoert en wat het tijdschema van die controles is.

Zij publiceert gedetailleerde informatie op haar website over haar controleprogramma en de voortgang van lopende controles.

— CONTROLEMETHODEN

De ERK verricht verschillende soorten controles:

 • tijdens een financiële controle evalueert de NRK of de financiële staten van instellingen hun financiële situatie juist en betrouwbaar weergeeft. De NRK onderzoekt of de rekeningen juist zijn en of eventueel misbruik van middelen is uitgesloten. Bij financiële controles wordt ook gekeken naar de wettigheid van verrichtingen;
 • in het geval van een doelmatigheidscontrole onderzoekt de NRK of het gebruik van middelen door de publieke sector zuinig, doelmatig en doeltreffend is. Een doelmatigheidscontrole kan ook worden gedefinieerd als een proces waarbij wordt onderzocht of de gecontroleerde instellingen de beoogde doelstellingen bereiken en of ze dat naar behoren doen tegen de laagste kosten. Bij een doelmatigheidscontrole worden de activiteiten van de publieke sector voor het oplossen van problemen op strategisch niveau geëvalueerd, worden de redenen voor problemen grondig geanalyseerd en ideeën geopperd om deze op te lossen. Het doel van een doelmatigheidscontrole is tevens om de beste administratieve praktijk vast te stellen en bij te dragen aan de verbreiding daarvan;
 • in het geval van een nalevingsgerichte controle onderzoekt de NRK de wettigheid van activiteiten. Dit is de belangrijkste benadering van controles van gemeenten.

De NRK heeft recht op toegang tot alle informatie die nodig is om haar taken uit te voeren, met inbegrip van gerubriceerde informatie, en alle gecontroleerden moeten op verzoek informatie verstrekken.

De NRK verricht haar controles in overeenstemming met de internationale controlenormen (ISSAI) en haar controlehandboek.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De NRK publiceert controleverslagen, die kunnen worden onderverdeeld in financiële controles en doelmatigheidscontroles.

Naast controleverslagen stelt de NRK speciale verslagen op die niet noodzakelijkerwijs klassieke controleprocedures omvatten, maar gericht zijn op de analyse van één enkele vraag.

De NRK dient elk jaar ook twee belangrijke verslagen bij het parlement in:

 • een overzicht van het gebruik en de instandhouding van staatseigendommen tijdens het voorgaande begrotingsjaar;
 • een evaluatie van het geconsolideerde jaarverslag over de staat, waarin de NRK onder meer beoordeelt of de jaarrekening van de staat correct is en of economische verrichtingen wettig waren.

— INFORMATIEVOORZIENING

Publicaties van de NRK zijn beschikbaar op haar website in het Ests met samenvattingen in het Engels. De NRK verspreidt haar verslagen ook actief via sociale media.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De NRK werkt samen met plaatselijke autoriteiten en de regering van de republiek om de internebeheersings- en -controlesystemen te verbeteren van overheidsinstanties en entiteiten die door overheidsinstanties worden bestuurd.

Daarnaast zijn rechtspersonen krachtens het publiekrecht verplicht om een kopie van hun goedgekeurde jaarverslagen naar de NRK te sturen.

 

 

FINLAND

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Sinds 1825

Website: www.vtv.fi

Taakomschrijving:

De waarden van verantwoordelijkheid, openheid, objectiviteit en respect zijn leidend voor de activiteiten van de nationale rekenkamer van Finland. De visie van de instelling is om van de Finse wijze van beheer van de financiën van de centrale overheid een voorbeeld voor de wereld te maken.

De strategische doelstelling van de instelling is het bevorderen van:

 • een duurzaam en succesvol beheer van de financiën van de centrale overheid;
 • de betrouwbaarheid van de informatie over de financiën van de centrale overheid, en
 • vertrouwen in de financiën van de centrale overheid.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De nationale rekenkamer (NRK) is een onafhankelijke autoriteit die de financiën van de centrale overheid controleert, het begrotingsbeleid evalueert en toezicht houdt op de financiering van verkiezingscampagnes en politieke partijen.

Haar controles bestrijken alle financiën van de centrale overheid. Bijgevolg beschikt zij over uitgebreide rechten op toegang tot informatie krachtens de Finse grondwet.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Finse grondwet (1919 en 1999);
 • wet inzake de nationale rekenkamer (676/2000);
 • wet op het recht van de nationale rekenkamer om bepaalde kredietoverdrachten tussen Finland en de Europese Gemeenschappen te controleren (353/1995);
 • wet inzake de uitvoering van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie en inzake de limieten voor overheidsuitgaven (869/2012);
 • wet inzake de financiering van kandidaten bij verkiezingen (273/2009);
 • wet inzake politieke partijen (10/1969).

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De NRK controleert:

 • de regering en ministeries;
 • overheidsinstanties;
 • middelen die buiten de begroting vallen;
 • staatsbedrijven en bedrijven in eigendom van de staat;
 • overdrachten en subsidies van de centrale overheid die bestemd zijn voor gemeenten, bedrijven en andere entiteiten; en
 • overdrachten van middelen tussen Finland en de Europese Gemeenschappen.

De NRK controleert niet:

 • de financiën van het parlement;
 • middelen die onder de verantwoordelijkheid van het parlement vallen;
 • de Finse centrale bank of de financiële toezichthoudende autoriteit, en
 • de socialeverzekeringsinstelling.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een onafhankelijke nationale controleautoriteit die wordt geleid door een auditeur-generaal.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De NRK is een onafhankelijk staatsorgaan dat verbonden is met het parlement.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De auditeur-generaal wordt benoemd en kan alleen uit zijn ambt worden ontheven door het parlement. De auditeur die de rekeningen van het parlement controleert, controleert ook de rekeningen van de NRK. Daarnaast stelt het parlement de taken van de NRK in de wetgeving vast, voert het een debat over haar begrotingsvoorstel en bespreekt het haar jaarverslagen en afzonderlijke verslagen.

De rekeningen van het parlement vallen niet onder het mandaat van de Rekenkamer.

— ORGANISATIE

HOOFD

AUDITEUR-GENERAAL

Tytti Yli-Viikari werd op 1 januari 2016 gekozen.

AMBTSTERMIJN

Zes jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

Gekozen door het parlement.

BESTUURSLICHAAM

De auditeur-generaal wordt ondersteund door een managementteam dat bestaat uit twee adjunct-auditeurs-generaal en een administratief hoofd.

AMBTSTERMIJN

De adjunct-auditeurs-generaal en het administratieve hoofd hebben een vaste aanstelling.

SELECTIEMETHODE

De auditeur-generaal is verantwoordelijk voor de benoeming van de adjunct-auditeurs-generaal en het administratieve hoofd.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De NRK bestaat uit een afdeling voor financiële controles en voor nalevingsgerichte controles, een afdeling voor doelmatigheidscontroles en controles van het begrotingsbeleid, een uitvoerend bureau en een eenheid voor administratieve diensten.

Daarnaast beschikt zij over een wetenschappelijke raad, een raad betreffende boetes en sancties en een adviserende raad, die allemaal onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de auditeur-generaal vallen.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2017)

 • Aantal: 143
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 49 %; ♀ 51 %. Gemiddelde leeftijd: 49

BEGROTING

 • 16 miljoen EUR (2017)
 • 0,03 % van de totale overheidsbegroting

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De planning van de werkzaamheden van de NRK is opgenomen in een algemeen controleplan, dat vier jaar bestrijkt. Zij selecteert controleonderwerpen op basis van een risicoanalyse van de financiën van de staat en de economie. In de controleplanning worden voor elk soort controle geschikte controleonderwerpen en specifieke aandachtsgebieden gespecificeerd.

Het controleplan voor elke soort controle is gebaseerd op risicoanalyses die in controle-eenheden worden uitgevoerd, en op de criteria voor essentiële onderdelen.

— CONTROLEMETHODEN

De NRK voert de taken uit die in de grondwet zijn vastgelegd door middel van financiële controles, nalevingsgerichte controles, doelmatigheidscontroles en controles van het begrotingsbeleid.

In haar controles past de NRK haar interne controlerichtsnoeren toe; deze zijn gebaseerd op de ISSAI-controlestandaarden, die zijn gepubliceerd door de internationale organisatie van hoge controle-instanties (INTOSAI). De ISSAI-controlenormen zijn gebaseerd op de internationale controlestandaarden (ISA’s). Deze worden aangevuld door afzonderlijke handboeken voor ieder soort controle.

Het controlehandboek van de NRK is beschikbaar op haar website.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De NRK publiceert:

 • verslagen over haar controle van de definitieve rekeningen van de centrale overheid;
 • verslagen over haar financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles en haar controles van het begrotingsbeleid;
 • evaluaties;
 • evaluatieverslagen van het begrotingsbeleid;
 • afzonderlijke verslagen voor het parlement;
 • verslagen over de monitoring van de financiering van verkiezingscampagnes;
 • verslagen over de monitoring van de financiering van politieke partijen;
 • jaarverslagen;
 • follow-upverslagen, en
 • andere publicaties, zoals internationale publicaties.

— INFORMATIEVOORZIENING

Door de NRK uitgevoerde controles worden op haar website aangekondigd. Daarnaast worden komende publicaties op de website vermeld. De wijze waarop nadere bijzonderheden van de controle worden gecommuniceerd, wordt bepaald in de laatste controlevergadering. Voor alle controles worden persberichten opgesteld. Over geselecteerde controles worden video’s gemaakt. In het persbericht worden de belangrijkste controleresultaten samengevat en de contactgegevens vermeld van de belangrijkste personen die bij de uitvoering van de controle betrokken waren. De persberichten worden ook op sociale media gedeeld.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

Naast haar controlewerkzaamheden verricht de NRK gespecialiseerde en adviserende taken, bijvoorbeeld in parlementaire commissies en werkgroepen van de regering.

Zij neemt deel aan algemene besprekingen op het gebied van overheidsfinanciën en de ontwikkeling van het openbaar bestuur. De NRK streeft naar een goede samenwerking en een actieve dialoog met belanghebbenden en cliënten.

 

 

FRANKRIJK

COUR DES COMPTES

Sinds 1807
Voor het eerst opgericht in 1319

Website: www.ccomptes.fr

Taakomschrijving:

Onafhankelijkheid, een college van leden, een procedure van hoor en wederhoor.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De Franse nationale rekenkamer (Cdc), die wordt ondersteund door de 17 regionale en overzeese kamers (“chambres régionales et territoriales des comptes” — CRTC’s), is verantwoordelijk voor:

 • oordelen over overheidsrekeningen,
 • nalevingsgerichte en doelmatigheidsontroles met betrekking tot alle overheidsorganisaties en overheidsmiddelen of het equivalent daarvan,
 • certificering van de staats- en de socialezekerheidsrekeningen, en
 • evaluatie van overheidsbeleid.

Het aan het Cdc verbonden hof voor budgettaire en financiële discipline (“Cour de discipline budgétaire et financière” — CDBF) spreekt recht over onregelmatigheden die beheerders van alle soorten overheidsmiddelen of het equivalent daarvan hebben begaan.

Het Cdc en de CRTC’s hebben toegang tot alle documenten die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken. De controlebevoegdheid omvat ook de kwijtingverlening voor rekenplichtige ambtenaren.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Franse grondwet (artikel 47-2);
 • wet inzake de rechtbanken voor overheidsfinanciën,
 • specifieke wet- en regelgeving inzake controle.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

Het Cdc en de CRTC’s (die samen met het CDBF de financiële rechtscolleges vormen) controleren:

 • het gehele beheer door en alle rekeningen van de staat;
  • de rekeningen van het presidentschap van Franse Republiek, het Franse parlement en de Franse senaat;
  • de ministeries (centrale diensten, departementen met verantwoordelijkheden op nationaal niveau en gedecentraliseerde departementen);
  • overheidsinstanties en hun territoriale netwerk, en
  • overheidsbedrijven;
 • het beheer en de rekeningen op het gebied van sociale zekerheid;
 • het beheer door en de rekeningen van lokale autoriteiten (van regionaal tot gemeentelijk niveau) en hun agentschappen, openbare ziekenhuizen, middelbare scholen, enz.;
 • aan particuliere entiteiten toegekende overheidsmiddelen;
 • middelen die door liefdadigheidsinstellingen worden besteed, mits gedoneerd via overheidscampagnes, en
 • middelen die door particuliere entiteiten worden besteed, mits afkomstig uit particuliere, belastingvrije giften.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Rekenkamer met een rechtsprekende functie.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

Het Cdc is onafhankelijk van de Franse regering en het Franse parlement, en bewaart een gelijke afstand tot beide.

De eerste voorzitter van het Cdc is ook de voorzitter van:

 • het hof voor budgettaire en financiële discipline (CDBF);
 • de hoge raad voor overheidsfinanciën (“Haut Conseil des finances publiques” — HCFP), en
 • de raad voor verplichte bijdragen (“Conseil des prélèvements obligatoires” — CPO).

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

Het Cdc is onafhankelijk van de regering en het parlement, waaraan het controleverslagen uitbrengt en advies verstrekt.

Het Cdc onderzoekt de rekeningen van het parlement.

In het kader van zijn evaluatie- en controleopdracht werkt het parlement nauw samen met het Cdc om de uitvoering van de aanbevelingen te monitoren. Het parlement kan het Cdc vragen een beperkt aantal controles uit te voeren en de regering en het parlement kunnen het Cdc vragen om overheidsbeleid te evalueren.

— ORGANISATIE

HOOFD

EERSTE VOORZITTER

Didier Migaud werd benoemd op 23 februari 2010.

AMBTSTERMIJN

De eerste voorzitter heeft een ambtstermijn van onbeperkte duur tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

SELECTIEMETHODE

De eerste voorzitter wordt benoemd bij decreet van de president van Frankrijk, dat wordt afgegeven door de raad van ministers.

BESTUURSLICHAAM

Het Cdc wordt bestuurd door een college dat bestaat uit de eerste voorzitter en de zes voorzitters van de kamers. De procureur-generaal (die onafhankelijk is) woont de vergaderingen van het college bij.

Aan het hoofd van de CRTC’s staan voorzitters, die lid zijn van het Cdc. De hoge raad van de CRTC’s wordt voorgezeten door de eerste voorzitter.

AMBTSTERMIJN

De eerste voorzitter en de voorzitters van de kamers zijn magistraten en hun ambtstermijn is uitsluitend beperkt tot de wettelijke pensioenleeftijd.

SELECTIEMETHODE

De voorzitters van de kamers en de procureur-generaal worden benoemd bij decreet van de president van Frankrijk, dat wordt afgegeven door de raad van ministers.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Het Cdc bestaat uit zes sectorgewijs ingedeelde kamers naar sector, het departement voor strategische planning en publicatie, en het secretariaat-generaal.

De procureur-generaal en de (regionale financiële) aanklagers zijn onafhankelijk van het Cdc, het CDBF en de CRTC’s, en treden op als openbaar aanklager.

— MIDDELEN

PERSONEEL

 • Aantal: 1 777 (746 bij het Cdc en 1 031 bij de CRTC’s) (80 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Gemiddelde leeftijd: 50

BEGROTING

 • 214 miljoen EUR (48 % voor het Cdc, 52 % voor de CRTC’s)
 • < 0,01 % van de totale overheidsbegroting

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Nadat hij de procureur-generaal om advies heeft gevraagd, neemt de eerste voorzitter een besluit over de algemene organisatie van het Cdc, plant hij de controles en wijst hij de middelen toe aan de verschillende kamers. Het programma wordt uiteindelijk op teamniveau binnen elke kamer in verschillende controles opgesplitst.

Hetzelfde proces wordt doorlopen in elke CRTC.

De controleonderwerpen worden geselecteerd op basis van risicobeoordelingen, de tijdschema’s voor verplichte controles van de verschillende organen en controle-ervaring, waarbij rekening wordt gehouden met de mate van algemeen belang.

Activiteiten op het gebied van de rechtspraak omvatten geselecteerde rekeningen die voor een periode van meerdere jaren moeten worden gecontroleerd en beoordeeld.

— CONTROLEMETHODEN

Alle soorten controles worden gebaseerd op methoden die door het Cdc/CRTC worden vastgesteld op basis van internationale normen.

Bij activiteiten op het gebied van de rechtspraak worden strikte procedureregels gevolgd.

Het Cdc werkt voortdurend verder aan zijn methodologie voor evaluatie van overheidsbeleid door middel van praktische richtsnoeren en opleidingssessies.

Bij alle soorten activiteiten worden de beginselen van collectief handelen en van hoor en wederhoor in acht genomen.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

Het Cdc publiceert:

 • een algemeen jaarverslag over 15 à 20 onderwerpen, dat ook wordt overgelegd aan de president van Frankrijk;
 • een jaarverslag over de uitvoering van de staatsbegroting en de resultaten voor het voorgaande jaar;
 • een jaarlijkse certificering van de staatsrekeningen voor het voorgaande jaar;
 • een jaarlijkse beoordeling van de situatie van de openbare financiën en vooruitzichten voor het lopende jaar;
 • een jaarverslag over de uitvoering van de begroting en jaarlijkse certificering van de rekeningen in het kader van het socialezekerheidsstelsel voor het voorgaande jaar;
 • een jaarverslag over de lokale overheidsfinanciën voor het voorgaande jaar;
 • vijf à tien thematische verslagen per jaar;
 • alle verslagen over de besteding van particuliere giften door liefdadigheidsorganisaties, en
 • alle belangrijke verslagen die naar de regering werden gestuurd (gericht tot een minister).

De CRTC’s publiceren:

 • beheersverslagen voor lokale autoriteiten, en
 • bepaalde verslagen in het kader van het algemene jaarverslag van het Cdc.

— INFORMATIEVOORZIENING

Het Cdc is grondwettelijk verplicht het publiek op de hoogte te houden. Daarom publiceert zij een steeds groter deel van haar werk in de media, op haar website en op Twitter.

Het Cdc stuurt al zijn belangrijke verslagen naar de regering en het parlement, en geeft er bekendheid aan.

Het parlement ontvangt en gebruikt de zes jaarverslagen en de thematische verslagen van het Cdc. Het Cdc maakt ook bekend hoe er follow-up is gegeven aan zijn aanbevelingen.

Het Cdc publiceert alle verslagen over middelen van liefdadigheidsorganisaties.

De CRTC’s sturen hun beheersverslagen naar de lokale autoriteiten, die ze luidop moeten voorlezen tijdens raadsvergaderingen die open zijn voor het publiek en de media.

Het Cdc, de CRTC’s en het CDBF spreken hun oordelen uit tijdens openbare zittingen.

De rechtspraak van het CDBF wordt gepubliceerd in het officiële publicatieblad van Frankrijk en op de website.

— SAMENWERKING:

Het Cdc werkt nauw samen met de CRTC’s, die op autonome wijze toezicht houden op hun eigen werkzaamheden.

Het Cdc werkt samen met parlementaire commissies, de staatsraad, rechterlijke instanties (via de procureur-generaal), andere onafhankelijke bestuurlijke instanties en algemene inspectiediensten van de overheid.

 

 

DUITSLAND

BUNDESRECHNUNGSHOF

Sinds 1950
Voor het eerst opgericht in 1714

Website: www.bundesrechnungshof.de

Taakomschrijving:

De grondbeginselen waarop de werkzaamheden van de Duitse HCI berusten, zijn onafhankelijkheid, neutraliteit, objectiviteit en geloofwaardigheid.

Het doel van haar werk is het verbeteren van de transparantie, doelmatigheid en duurzaamheid van overheidsoptreden.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De Duitse HCI controleert alle federale ontvangsten en uitgaven, evenals representatiemiddelen en geheime uitgaven; zij stelt ook vast of de federale begroting naar behoren en doelmatig is beheerd.

Zij heeft een onbeperkt recht op toegang tot elk orgaan en alle informatie die zij nodig heeft voor haar controlewerkzaamheden, ook tot niet-federale entiteiten ingeval deze federale middelen beheren.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Grondwet (artikel 114, lid 2) (1949);
 • federale begrotingswet (artikel 88 e.v.) (1969);
 • wet inzake begrotingsbeginselen (artikel 53 e.v.) (1969);
 • wet inzake de Duitse HCI.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De Duitse HCI heeft toegang tot elke instelling en elk orgaan dat federale middelen beheert, bijv.:

 • ministeries en de daaronder ressorterende organen;
 • staatsagentschappen;
 • instellingen voor sociale zekerheid;
 • overheidsbedrijven;
 • begunstigden van federale subsidies, en
 • administratieve eenheden van constitutionele organen.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een collegiale structuur zonder rechtsprekende functie.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De Duitse HCI is een federale hoge autoriteit en staat op dezelfde lijn als federale ministeries.

Zij is volledig onafhankelijk en aanvaardt geen opdrachten om specifieke controlewerkzaamheden te verrichten. Het parlement kan de Duitse HCI echter wel bepaalde controles voorstellen.

De president van de Duitse HCI is ambtshalve ook federaal commissaris voor doelmatigheid. Hij doet aanbevelingen en brengt verslagen en adviezen uit om de doelmatigheid van het federaal bestuur te verbeteren. Hij kan ook het parlement adviseren over wetgeving.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

Door middel van haar controle- en advieswerkzaamheden ondersteunt de Duitse HCI de Duitse federale regering en het Duitse federale parlement, dat het jaarverslag van de Duitse HCI gebruikt als basis om de federale regering kwijting te verlenen.

De Duitse HCI brengt verslag uit aan zowel de uitvoerende als de wetgevende macht binnen de federale regering en kan adviezen verstrekken voordat besluiten definitief worden genomen.

Zij neemt ook deel aan de onderhandelingen over de begroting tussen het federale Ministerie van Financiën en de vakministeries en kan inbreng leveren met betrekking tot de begrotingsraming van elk ministerie. Daarnaast verleent zij advies tijdens de begrotingsuitvoering.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Kay Scheller werd benoemd op 30 juni 2014.

AMBTSTERMIJN

Twaalf jaar, niet-verlengbaar. De ambtstermijn is beperkt tot de wettelijke pensioenleeftijd voor ambtenaren, momenteel 67 jaar.

SELECTIEMETHODE

De president wordt gekozen door de twee kamers van het parlement en wordt benoemd door de president van de Bondsrepubliek Duitsland.

BESTUURSLICHAAM

Besluiten over controlewerkzaamheden worden op het niveau van de controleafdelingen genomen door collegiale organen, die bestaan uit leden van de HCI, d.w.z. een senior controledirecteur en een controledirecteur, en in bepaalde gevallen ook de president of de vicepresident. De leden van de Duitse HCI genieten rechterlijke onafhankelijkheid.

Bepaalde soorten algemene besluiten, bijv. over kwesties in verband met het jaarverslag, mogen alleen door de senaat worden genomen. De senaat is het hoogste besluitvormingsorgaan.

AMBTSTERMIJN

Senior controledirecteuren zijn ambtenaren. Hun ambtstermijn is beperkt tot de wettelijke pensioenleeftijd voor ambtenaren, momenteel 67 jaar.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De Duitse HCI bestaat uit 9 controleafdelingen met 51 controle-eenheden. Een andere afdeling houdt zich bezig met internationale controlewerkzaamheden en ondersteunt de president in zijn functie als lid van de accountantscommissie van de Verenigde Naties. De ondersteunende afdeling is verantwoordelijk voor het centrale beheer.

— MIDDELEN

PERSONEELSBESTAND (OKTOBER 2018)

 • Totaalaantal: 1 163 (82 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 58 %; ♀ 42 %. Gemiddelde leeftijd: > 51

BEGROTING

 • 149 miljoen EUR
 • 0,04 % van de totale federale begroting

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De president, vicepresident, senaat en alle collegiale organen zijn betrokken bij de strategische planning en werkplanning van de Duitse HCI.

De controle-eenheden van de Duitse HCI voeren regelmatig een risico- en takenanalyse uit en die vormt de basis voor een controleplan voor de middellange termijn en een controlestrategie voor de volgende drie tot vijf jaar.

De eenheden plannen hun controletaken op gecoördineerde wijze in jaarlijkse controleplannen, die de basis vormen voor het algemene controleplan van de Duitse HCI.

De Duitse HCI kan vrij beslissen over controleverzoeken van het parlement of van parlementaire commissies.

— CONTROLEMETHODEN

De Duitse HCI voert nalevingsgerichte, financiële en doelmatigheidscontroles uit, zowel achteraf als op het moment zelf, en verstrekt proactief advies. Zij bepaalt in alle onafhankelijkheid de timing en aard van haar controlewerkzaamheden en kan veldwerk verrichten.

Doelmatigheidscontroles vormen een essentiële taak en deze worden gewoonlijk met elementen van nalevingsgerichte of financiële controle gecombineerd tot een uitgebreide controle. De Duitse HCI gebruikt duurzaamheid als een aanvullend strategisch controlecriterium.

Het werk van de Duitse HCI omvat ook:

 • selectieve controles, waarbij diepgaande onderzoeken plaatsvinden die zijn bedoeld om bewijsstukken te verzamelen over een bepaald aspect van het controleonderwerp;
 • horizontale controles, waarbij een bepaald onderwerp wordt bestudeerd bij een representatieve selectie van overheidsorganen om te komen tot controlebevindingen over een welbepaald terrein van overheidsactiviteiten en -verrichtingen;
 • verkennende onderzoeken, een instrument om inzicht te verkrijgen in specifieke problematische gebieden, procedures of ontwikkelingen. Het doel hiervan is niet het verrichten van een definitieve evaluatie van overheidsactiviteiten en -verrichtingen, maar ze zijn geschikt voor het voorbereiden van nieuwe controleopdrachten;
 • follow-upcontroles, die tot doel hebben om vast te stellen of de toezichthoudende autoriteiten actie hebben ondernomen naar aanleiding van controlebevindingen of parlementaire resoluties;
 • beheerscontroles (of algemene controles), waarmee wordt beoogd een alomvattend overzicht te verkrijgen van het financieel beheer van het gecontroleerde orgaan, en
 • real-time controles, waarbij de Duitse HCI het grote aantal afzonderlijke besluiten die bij grote programma’s moeten worden genomen, afzonderlijk en in elke fase van het project kan onderzoeken. Deze aanpak maakt het mogelijk om tekortkomingen in een vroeg stadium te ontdekken en besluitvormingsorganen tijdig te informeren.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De Duitse HCI brengt het volgende uit:

 • “management letters” met controlebevindingen, die zij ter becommentariëring stuurt naar de gecontroleerde organen;
 • een jaarverslag met een hoofddeel (I) en een aanvullend deel (II). Deel I wordt telkens in het najaar gepubliceerd en deel II in het voorjaar van het jaar daarop. Samen vormen zij een actuele basis voor de parlementaire kwijtingsprocedure;
 • adviesverslagen, en
 • specifieke verslagen.

Zij legt haar advies- en specifieke verslagen over aan het parlement en de federale regering.

Daarnaast publiceert de president in zijn of haar hoedanigheid van federaal commissaris voor doelmatigheid een reeks adviezen en richtsnoeren met goede praktijken.

De Duitse HCI neemt aanbevelingen voor verbeteringen op in haar “management letters” en verslagen, en maakt opmerkingen over actuele onderwerpen zoals ontwerpwetgeving en grote aanbestedingsprojecten, of zij levert input als deskundige.

— INFORMATIEVOORZIENING

De Duitse HCI presenteert haar jaarverslag aan het publiek tijdens een federale persconferentie en publiceert haar werk (waaronder het jaarverslag, specifieke verslagen en definitieve controlebrieven) op haar website.

De speciale verslagen en de output van de federale commissaris voor doelmatigheid zijn daar ook te vinden.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

Aangezien Duitsland een federale overheidsstructuur heeft, controleren regionale controle-instanties en gemeentelijke controlebureaus de andere bestuurslagen. Omdat de begrotingsstelsels van de federatie en de zestien deelstaten van de Bondsrepubliek sterk met elkaar verweven zijn, werken de Duitse HCI en de onafhankelijke regionale controle-instanties van de deelstaten nauw samen.

Deze samenwerking is met name gericht op de programma’s die de federale regering en de deelstaten gezamenlijk financieren, of op de verantwoordelijkheden die de centrale overheid heeft gedelegeerd aan de deelstaten.

 

 

GRIEKENLAND

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Sinds 1833

Website: www.elsyn.gr

Taakomschrijving:

De Griekse rekenkamer is verantwoordelijk voor de externe controle van de overheid en levert een substantiële bijdrage aan de kwaliteit en doelmatigheid van het financieel beheer in de Griekse overheidssector.

De strategische doelstellingen van haar controles zijn:

 • verbeteren van het financieel beheer en de verantwoording door overheidsorganen;
 • bijdragen aan de versterking van systemen voor financiële controle en verantwoording;
 • bevorderen van de inning van overheidsontvangsten op nationaal en lokaal niveau;
 • verbeteren van het bestuur van entiteiten door middel van internebeheersingssystemen;
 • snel afhandelen van controles over onderwerpen met een hoog risico;
 • vergroten van de controlecapaciteit;
 • het Griekse parlement belangrijke inzichten verschaffen om te zorgen dat het zijn toezichthoudende rol op doeltreffender wijze kan spelen, en
 • versterken van het vermogen van de rekenkamer om doelmatigheidscontroles uit te voeren.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, richt de Griekse Rekenkamer zich op gebieden die vanuit controleoogpunt van groot belang zijn, zorgt zij dat de impact van de verrichte controles blijft toenemen en maakt zij optimaal gebruik van de beschikbare middelen.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De Griekse rekenkamer (GR) verricht controles van de uitgaven en rekeningen van de staat, lokale agentschappen en juridische entiteiten wanneer de wet dat voorschrijft of indien zij overheidsmiddelen ontvangen.

Zij is bevoegd met betrekking tot afdelingen van de centrale overheid en ministeries, lokale overheidsorganen en andere organisaties in de openbare sector. Zij kan ook deelnemen aan de controles van rekeningen van organen die particuliere ondernemingen zijn.

De GR heeft een onbeperkt recht op toegang tot de gehele boekhouding, alle onderliggende bewijsstukken en al het personeel van centrale en lokale overheden. Zij kan ook relevante informatie opvragen bij alle bevoegde autoriteiten; deze zijn verplicht hun medewerking te verlenen.

RECHTSPREKENDE BEVOEGDHEID

De GR spreekt recht over rechtszaken in verband met:

 • pensioenen;
 • controle van de rekeningen;
 • civielrechtelijke aansprakelijkheid van overheidsfunctionarissen voor verliezen die zij de staat, lokale agentschappen of publieke juridische entiteiten opzettelijk of als gevolg van grove nalatigheid hebben berokkend tijdens de uitoefening van hun functie, en
 • aansprakelijkheid van ambtenaren voor ongeoorloofde verrijking die wordt toegeschreven aan corruptie (en ongeoorloofd is volgens de controle van hun jaarlijkse opgave van financiële belangen).

BELANGRIJKSTE WETGEVING

Artikel 98 van de grondwet van Griekenland (1975) bevat een algemene omschrijving van de verantwoordelijkheden (rechtspraak, controle en advisering) van de GR. Deze verantwoordelijkheden worden uitgeoefend zoals wettelijk is voorgeschreven (zie ook de wetten 4129/2013 en 4270/2014).

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

Het controlemandaat van de GR strekt zich uit tot alle entiteiten van de overheid in het algemeen, namelijk:

 • het presidentschap van de Griekse republiek;
 • 18 ministeries,
 • 7 gedecentraliseerde diensten,
 • 11 onafhankelijke autoriteiten,
 • 325 gemeenten (lokale autoriteiten op het eerste niveau),
 • 13 regio’s (lokale autoriteiten op het tweede niveau),
 • 26 socialeverzekeringsinstellingen, en
 • 100 staatsziekenhuizen.

De GR controleert ook de rekeningen van ongeveer 450 andere juridische entiteiten van de overheid, openbare en particuliere juridische entiteiten die het eigendom zijn van lokale autoriteiten (755) en subsidies aan particuliere entiteiten.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een rekenkamer met een rechtsprekende en een controlefunctie.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De GR is het hoogste openbare financiële rechtscollege binnen het Griekse rechtsstelsel.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De GR moet bij het parlement een jaarverslag over haar controleactiviteiten indienen alsmede een verklaring over de jaarlijkse financiële staten en de balans van de staat. Het parlement keurt ook de begroting van de GR goed op basis van de aanbevelingen van de ministeries van Financiën en Justitie.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Androniki Theotokatou werd benoemd op 23 oktober 2015.

AMBTSTERMIJN

Vier jaar, niet-verlengbaar

SELECTIEMETHODE

Benoemd bij decreet van de president op voordracht van de raad van ministers

BESTUURSLICHAAM

Het plenum van de GR is het hoogste rechtsprekende orgaan en bestaat uit de president, 8 vicepresidenten en 33 raadsheren.

AMBTSTERMIJN

De leden zijn rechters en als zodanig zijn ze onafhankelijk en hebben ze een vaste aanstelling.

SELECTIEMETHODE

Vicepresidenten: benoemd bij decreet van de president op voordracht van de raad van ministers; raadsheren: bevorderd bij besluit van de hoge raad van justitie.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Het hoofd van de GR is de president. Onder de president zijn er acht vicepresidenten in actieve dienst, van wie er zeven elk van de rechtsprekende afdelingen van de GR voorzitten.

Plaatsvervanging van de president door een vicepresident vindt plaats op basis van anciënniteit. Bij de GR zijn er 139 posten voor rechters. Er zijn 33 raadsheren, 47 rechters in de tweede rang en 45 junior rechters.

De laag van de advocaat-generaal, met de advocaat-generaal, de substituut-advocaat-generaal en drie ondersubstituut-advocaten-generaal, maakt onlosmakelijk deel uit van de organisatiestructuur van de GR. Deze zijn allen rechters van de rekenkamer.

Momenteel bestaat de GR uit negen Klimakia (rechtsprekende eenheden die bestaan uit drie rechters in totaal en die worden voorgezeten door een raadsheer), waarvan er drie verantwoordelijk zijn voor precontractuele controles. Vier eenheden binnen de desbetreffende rechtsprekende afdelingen behandelen controles vooraf van uitgaven van lokale overheden en publieke entiteiten, en twee eenheden houden zich bezig met controlekwesties en zaken die verband houden met rechtspraak. Er zijn ook zeven rechtsprekende afdelingen (met vijf rechters in totaal en voorgezeten door een vicepresident), een grote kamer van de afdeling justitie die herzieningsverzoeken in het kader van precontractuele controles behandelt (met zeven rechters in totaal en voorgezeten door de president), en het plenum (met een samenstelling zoals hierboven vermeld).

Binnen de ministeries, prefecturen en de grotere gemeenten zijn ercontrolebureaus, die onder leiding staan van commissarissen van de GR (academisch gekwalificeerd gerechtelijke medewerkers met meer dan 15 jaar ervaring en de rang van afdelingshoofd); deze bureaus hebben controle- en sanctiebevoegdheden. Momenteel zijn er 54 bureaus van commissarissen in Athene en 56 elders in Griekenland. Er werken momenteel 648 gerechtelijke medewerkers bij de GR.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2018)

 • Aantal: 648 (management: 12 %; controle: 56 %; administratie: 32 %) + 139 rechters
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 37 %; ♀ 63 %. Gemiddelde leeftijd: 49

BEGROTING

 • 33,2 miljoen EUR (2018)
 • Toewijzing: ongeveer 95 % voor vergoedingen en salarissen
 • < 0,01 % van de totale overheidsbegroting

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De GR plant haar werkzaamheden in haar jaarlijkse werkprogramma, dat wordt goedgekeurd door haar plenum. Het programma wordt voorbereid door een speciale commissie, die de noodzakelijke informatie inwint bij alle diensten van de commissarissen van de GR, op basis van hun eigen controle-ervaring en -werkzaamheden of van kwesties die in de media spelen.

Andere rechters en controleurs van de GR kunnen via een elektronisch platform op de website van de GR ook controlevoorstellen indienen met betrekking tot specifieke juridische entiteiten of sectoren. De speciale commissie evalueert deze voorstellen en kan ze indienen bij het plenum van de GR.

— CONTROLEMETHODEN

In overeenstemming met het controlehandboek van de GR en de internationale controlestandaarden (INTOSAI) verricht de GR controles vooraf, precontractuele controles en controles achteraf, met inbegrip van controles die gericht zijn op gebieden met een hoog risico (dit kunnen financiële, nalevingsgerichte of doelmatigheidscontroles zijn), en follow-upcontroles.

Momenteel verricht de GR:

 • controles vooraf van de uitgaven van lokale overheden en publiekrechtelijke lichamen, zoals bepaald bij de wet, op basis waarvan de betreffende betalingsopdrachten worden goedgekeurd of afgewezen;
 • controles voorafgaand aan de sluiting van overeenkomsten waarmee grote bedragen gemoeid zijn en die door de staat of een andere soortgelijke juridische entiteit worden gesloten, zoals bepaald bij de wet (precontractuele controle);
 • controles achteraf van de rekeningen van de rekenplichtigen van de staat en van de lokale overheidsdiensten of andere juridische entiteiten, op basis waarvan de bevoegde GR-commissaris een besluit neemt om de rekeningen als deugdelijk te aanvaarden, dan wel als illegaal te verwerpen. In dat laatste geval zal het tekort worden teruggevorderd;
 • op gebieden met een hoog risico gerichte controles (financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles) overeenkomstig het jaarlijkse controleprogramma van de GR en de internationale standaarden van hoge controle-instanties (ISSAI’s).

OUTPUT

— RAPPORTAGE DOOR DE HCI

De GR publiceert:

 • verplichte controleverslagen:
  • het jaarverslag over de controleactiviteiten van de GR, inclusief de resultaten van haar activiteiten, opmerkingen naar aanleiding van haar werk, suggesties voor hervormingen en verbeteringen (ook van de desbetreffende wetten);
  • de verklaring over de jaarlijkse financiële staten en de balans van de staat (de “Verklaring”);
 • controleverslagen op eigen initiatief: de GR publiceert ook controleverslagen overeenkomstig het jaarlijkse werkprogramma;
 • adviezen over wetgeving: de GR verstrekt adviezen over ontwerpen van wetgeving met betrekking tot pensioenen of de erkenning van diensten met het oog op pensioenrechten, en over elke kwestie die onder haar grondrechtelijke bevoegdheid valt, op verzoek van een minister of wanneer dat wettelijk is voorgeschreven;
 • andere rollen:
  • follow-up van controleresultaten: de GR publiceert follow-upverslagen.

— INFORMATIEVOORZIENING OVER CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Bovengenoemde Verklaring en het jaarverslag van de GR worden gepubliceerd en zijn daarnaast toegankelijk voor het publiek via de website van de GR. Verslagen over gerichte controles zijn ook beschikbaar op de website van de GR. Deze verslagen kunnen worden besproken in de relevante parlementaire commissies.

Uitspraken en arresten zonder persoonsgegevens worden ook gepubliceerd op de website van de GR en in andere juridische tijdschriften.

De GR kan bijeenkomsten organiseren om haar controlewerkzaamheden te presenteren aan gecontroleerden en relevante belanghebbenden.

Er wordt geen gebruik gemaakt van berichtgeving in de media.

 

 

HONGARIJE

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Sinds 1989
Voor het eerst opgericht in 1870

Website: www.asz.hu
www.aszhirportal.hu

Taakomschrijving:

Het transparante en goede beheer van overheidsfinanciën bevorderen door middel van waardecreërende controles die worden verricht op een deugdelijke professionele basis en zo bijdragen tot goed bestuur.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De nationale rekenkamer van Hongarije (NRK) is de hoge financiële en economische controle-instantie van het Hongaarse parlement en brengt verslag uit aan dat parlement. Haar controlemandaat omvat alle aspecten van het gebruik van overheidsmiddelen en nationale eigendommen.

Zij is verantwoordelijk voor financiële en economische controle en voor het controleren van de uitvoering van de centrale begroting, het beheer van overheidsfinanciën, het gebruik van middelen uit de overheidsfinanciën en het beheer van nationale activa. De NRK verricht haar controles op basis van de criteria van wettigheid, geschiktheid en doelmatigheid.

De NRK kan het financieel beheer van zowel overheidsmiddelen als activa van de centrale en lokale overheden controleren. Met haar bevindingen, aanbevelingen en advies op basis van haar controle-ervaring staat de NRK het Hongaarse parlement en zijn commissies bij, ondersteunt zij het werk van de gecontroleerde entiteiten en draagt zij zo bij tot goed beheerde activiteiten van de staat.

Op basis van haar bevindingen kan de NRK een procedure inleiden bij de bevoegde autoriteit tegen de gecontroleerde entiteiten en de verantwoordelijke personen. De verslagen van de NRK en de daarin vervatte bevindingen en conclusies kunnen niet worden aangevochten voor de rechter of andere autoriteiten.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Wet LXVI van 2011 over de NRK,
 • grondwet van Hongarije.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De NRK controleert:

 • openbare instellingen;
 • instellingen die worden gefinancierd uit de centrale begroting;
 • socialeverzekeringsfondsen, afzonderlijke staatsfondsen;
 • lokale overheden, zelfbesturen van minderheden en de verenigingen daarvan;
 • organisaties (instellingen) die worden gefinancierd uit de centrale begroting;
 • economische organisaties die volledig of deels eigendom zijn van de staat of lokale overheden;
 • de belastingdienst, de douane;
 • de nationale bank van Hongarije;
 • politieke partijen en hun stichtingen;
 • uitvoering van verkiezingen, campagnerekeningen van organisaties die kandidaten voordragen;
 • kerkelijke organisaties, en
 • nationale veiligheidsdiensten.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een van de regering onafhankelijke rekenkamer die wordt voorgezeten door een president.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De NRK is de hoge financiële en economische controle-instantie van het Hongaarse parlement, waaraan zij ook verslag uitbrengt.

De NRK heeft een eigen hoofdstuk in de structuur van de centrale begroting.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De NRK staat het Hongaarse parlement en zijn commissies bij, ondersteunt het werk van de gecontroleerde entiteiten en draagt zo bij tot goed beheerde activiteiten van de staat.

De president van de NRK informeert het parlement over het werkplan van de NRK en alle eventuele wijzigingen daarvan.

Het parlement kan de NRK opdragen bepaalde controles uit te voeren en de regering mag de NRK daarom verzoeken.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Dr. László Domokos werd benoemd op 5 juli 2010.

AMBTSTERMIJN

Twaalf jaar, verlengbaar

SELECTIEMETHODE

De president van de nationale rekenkamer wordt verkozen met een tweederdemeerderheid van de verkozen leden van het parlement.

VEREENVOUDIGD ORGANIGRAM

De NRK heeft een werkstructuur die projectgebaseerd is. De meeste controleurs zijn toegewezen aan het zogenaamde projectbureau en van daaruit worden zij toegewezen aan afzonderlijke controles op basis van het controletoewijzingsplan van de NRK. Er zijn enkele ondersteunende afdelingen. Deze hebben tot taak de uitvoering van controles te ondersteunen op financieel, juridisch, logistiek of monitoringgebied.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2018)

 • Aantal: 597; 492 (2019)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 36 %; ♀ 64 %. Gemiddelde leeftijd: 45

BEGROTING

 • 9,3 miljard HUF (2017) (29,8 miljoen EUR) (90 % voor controle)
 • Toewijzing: de NRK stelt haar eigen begroting op die vervolgens, zonder enige wijziging door de regering, wordt ingediend bij het parlement als onderdeel van de wet inzake de centrale begroting
 • < 0,05 % van de totale overheidsuitgaven; 0,02 % van het bbp.

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De president van de NRK stelt een jaarlijks werkplan op en informeert het parlement over het controleplan en alle eventuele wijzigingen daarvan.

Het controleplan wordt om de zes maanden gepubliceerd en ingediend bij het parlement.

De NRK heeft een controleplanningssysteem opgezet waarbij meer nadruk wordt gelegd op de selectie van onderwerpen en controles ter plaatse die in het controleplan moeten worden opgenomen.

De toewijzing van controletaken wordt voorafgegaan door een uit verschillende fasen bestaande voorbereidings- en goedkeuringsprocedure, terwijl de doelmatigheid van de controles wordt gewaarborgd door middel van glijdende planning.

Bij de vaststelling van controleonderwerpen en de bijbehorende controles ter plaatse streeft de NRK naar een doeltreffende en doelmatige inzet van haar middelen voor elk controleonderwerp, waarbij rekening wordt gehouden met de selectie van actuele controleonderwerpen die interessant zijn voor het publiek.

Het controleplan kan veranderen naar aanleiding van nieuwe omstandigheden die aan het licht komen met betrekking tot controles.

— CONTROLEMETHODEN

De NRK verricht nalevingsgerichte, doelmatigheids- en follow-upcontroles. Haar controles zijn gericht op de wettigheid en regelmatigheid van alle ontvangsten voor en uitgaven uit de centrale begroting.

Zij verricht haar werkzaamheden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, het controleprogramma en de beroepscode, methoden en ethische standaarden voor controle.

De methodologie van de NRK is opgesteld en gepubliceerd overeenkomstig de beroepsnormen van INTOSAI (het ISSAI-kader).

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De NRK publiceert:

 • een advies over de wet inzake de centrale begroting;
 • een verslag over de uitvoering van de centrale begroting;
 • controleverslagen (naar aanleiding van nalevingsgerichte, doelmatigheids-, en follow-upcontroles);
 • een jaarlijks activiteitenverslag, en
 • analyses en studies.

Daarnaast redigeert en publiceert de NRK al meer dan 50 jaar een kwartaalblad over overheidsfinanciën. In dit kwartaalblad komen onderwerpen op het gebied van financiële stelsels, activiteiten van de overheidssector en de nationale economie aan de orde, evenals inspanningen om de achterstand op economisch ontwikkelde landen in te halen en vakdiscussies over deze onderwerpen.

— INFORMATIEVOORZIENING

De NRK publiceert haar verslagen, studies en andere documenten alsmede organisatorisch nieuws en informatie over de belangrijkste stadia van haar controleprocedures op haar website en nieuwsportaal.

De NRK past een aangepaste doelgroepmethode toe op haar controleverslagen en analyses.

Verder is de NRK actief op diverse sociale media en gebruikt zij verschillende communicatiemiddelen, waarvan sommige intern worden ontwikkeld:

 • de website van de NRK (Hongaars, Engels);
 • het nieuwsportaal (Hongaars, Engels, Duits, Frans) — de voornaamste bron van informatie met betrekking tot de activiteiten van de instantie;
 • samenvattingen voor de pers (voor ieder controleverslag uitgebracht);
 • traditionele en elektronische persconferenties;
 • video’s waarin prioritaire controles worden samengevat en die worden geplaatst op het YouTube-kanaal en het nieuwsportaal van de NRK;
 • interviews over de voordelen van haar controles, en
 • berichten op sociale media.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

Sinds haar oprichting heeft de NRK bijzondere nadruk gelegd op wetenschappelijke samenwerking met beroepsorganen en nationale instellingen voor hoger onderwijs om een zo ruim mogelijke toepassing van het werk van de NRK te bewerkstelligen en een professioneel-wetenschappelijke dialoog binnen de maatschappij te ontwikkelen.

De NRK speelt een actieve rol binnen de internationale controlegemeenschap. De uitwisseling van internationale controle-ervaring en samenwerking met nationale hoge controle-instanties en internationale organisaties zijn belangrijk.

 

 

IERLAND

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL

Sinds 1923
Voor het eerst opgericht in 1866

Website: www.audgen.gov.ie

Taakomschrijving:

Onafhankelijk onderzoeken en aan de Dáil Éireann (het Ierse parlement) rapporteren of (geldelijke) middelen van de overheid in overeenstemming met de wet zijn ingezet, met goed resultaat zijn beheerd en naar behoren zijn verantwoord.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

Het Office of the Comptroller and Auditor General (C&AG) speelt een centrale rol in het proces van publieke verantwoording door het parlement via het Public Accounts Committee (PAC) zekerheid te bieden over de wijze waarop overheidsmiddelen zijn beheerd, en door verslagen te verstrekken over onderwerpen die aan het licht komen tijdens controles en andere onderzoeken.

Tot de belangrijkste taken behoren:

 • het controleren van en verslag uitbrengen over de rekeningen van overheidsorganen;
 • het vaststellen dat verrichtingen van overheidsorganen in overeenstemming zijn met de wetsvoorschriften waar ze onder vallen en dat middelen voor de beoogde doeleinden zijn gebruikt;
 • het onderzoeken of overheidsorganen middelen zuinig en doelmatig beheren en beschikken over mechanismen om de doeltreffendheid van activiteiten te evalueren;
 • het goedkeuren van de vrijgave van middelen uit de schatkist voor wettelijk toegestane doeleinden.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Grondwet van Ierland: artikel 33 (1922, vervangen in 1937);
 • wet inzake het ministerie van financiën en de auditdienst van 1866;
 • wet inzake de controleur-generaal en auditeur-generaal van 1923, gewijzigd in 1993;
 • wet inzake de controleur-generaal en auditeur-generaal en de commissies van de kamers van het Ierse parlement (bijzondere bepalingen) uit 1998.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

Het C&AG controleert:

 • de rekeningen van overheidsdiensten waarvan de begroting bij afzonderlijke stemming wordt vastgesteld: 40,
 • departementale fondsen: 28,
 • gezondheidsinstellingen: 28,
 • Noord-Zuid-organen: 7,
 • onderwijsinstellingen: 42, en
 • staatsorganen en daaraan ondergeschikte organen: 142.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een van de regering onafhankelijke rekenkamer die wordt geleid door de Comptroller and Auditor General (controleur-generaal en auditeur-generaal).

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

Volledig onafhankelijk.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

In de betrekkingen met het parlement rapporteert het C&AG voornamelijk. De resultaten van de controleactiviteiten worden aan het parlement gerapporteerd aan de hand van controlecertificaten en verslagen over het financieel beheer. Het PAC bekijkt ook de verslagen van het C&AG over kosteneffectiviteit. Er wordt nauw samengewerkt met het PAC. De controleur-generaal en auditeur-generaal woont de vergaderingen van het PAC bij als permanente waarnemer. De resultaten van de onafhankelijke onderzoeken van het C&AG bieden een basis voor parlementair onderzoek door het PAC.

— ORGANISATIE

HOOFD

CONTROLEUR-GENERAAL EN AUDITEUR-GENERAAL

Seamus McCarthy werd benoemd op 28 mei 2012.

AMBTSTERMIJN

Onbeperkt tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

SELECTIEMETHODE

De controleur-generaal en auditeur-generaal wordt door de Ierse president benoemd op voordracht van het parlement.

BESTUURSLICHAAM

Controleraad die bestaat uit de controleur-generaal en auditeur-generaal, de secretaris en de directeuren Controle, en een raad van bestuur, bestaande uit de directeuren en adjunct-directeuren Controle.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De Controleraad houdt op onafhankelijke wijze toezicht op het Office of the Comptroller and Auditor General en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitvoering van de strategie. De raad van bestuur coördineert de activiteiten van het C&AG.

— MIDDELEN

PERSONEEL (MEI 2018)

 • Aantal: 173;
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Gemiddelde leeftijd: 41 jaar

BEGROTING

 • 14 miljoen EUR (2018)
 • < 0,02 % van de totale overheidsuitgaven

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Het C&AG beslist onafhankelijk over het werkprogramma voor doelmatigheidscontroles van dit bureau. Dit programma is gebaseerd op de algemene rapportagestrategie en de specifieke strategieën van de secties. Het programma voor financiële controles wordt zo opgezet dat wettelijke termijnen, indien van toepassing, worden gehaald.

— CONTROLEMETHODEN

Het C&AG verricht financiële en doelmatigheidscontroles. Deze worden uitgevoerd in overeenstemming met de internationale controlestandaarden (ISSAI) en de gedragscode van het C&AG zelf.

Het C&AG gebruikt handleidingen voor financiële en doelmatigheidscontrole, alsmede praktische richtsnoeren.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

Het C&AG stelt de volgende verslagen op:

 • oordelen over overheidsrekeningen;
 • verslagen over belangrijke zaken met betrekking tot kosteneffectiviteit en het beheer van overheidsmiddelen;
 • brieven aan het management naar aanleiding van controles met betrekking tot zaken op het gebied van interne financiële controle, beheer en corporate governance;
 • krediettoekenningen waarbij de vrijgave van middelen van de staat door de centrale bank van Ierland wordt goedgekeurd voor wettelijk toegestane doeleinden.

— INFORMATIEVOORZIENING

Organen uit de overheidssector zijn verplicht om hun financiële staten voor te leggen aan het parlement. Deze financiële staten omvatten het controleverslag van het C&AG.

Elk jaar presenteert het C&AG de financiële staten van de nationale ministeries en instanties en een verslag over de rekeningen van de overheidsdiensten aan het parlement. Daarnaast worden verslagen over kosteneffectiviteit voorgelegd aan de betrokken minister, die de verantwoordelijkheid draagt om het verslag te presenteren aan het parlement.

Verslagen zijn openbaar beschikbaar op de website van het C&AG en in de bibliotheek van het Ierse parlement. Persberichten worden uitgebracht bij de publicatie van alle verslagen over kosteneffectiviteit.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

Het C&AG onderhoudt betrekkingen met de dienst voor de controle van lokale overheden in Ierland. Deze dienst is verantwoordelijk voor de controle van lokale overheidsorganen. Alle verslagen van de dienst voor de controle van lokale overheden worden beschikbaar gesteld aan het C&AG.

 

 

ITALIË

CORTE DEI CONTI

Sinds 1948
Voor het eerst opgericht in 1862

Website: www.corteconti.it

Taakomschrijving:

Volgens artikel 100 van de Italiaanse grondwet oefent de Italiaanse rekenkamer (“Corte dei conti”) preventieve controle uit over de legitimiteit van de maatregelen van de regering en verricht zij ook een controle achteraf van het beheer van de staatsbegroting. Zij neemt in de gevallen en op de wijze die in de wet zijn bepaald, deel aan de controle van het financieel beheer van de entiteiten die regelmatig begrotingssteun van de staat ontvangen. Zij brengt rechtstreeks aan het parlement verslag uit over de resultaten van de uitgevoerde controles. De onafhankelijkheid van het Corte dei conti en zijn leden ten opzichte van de regering is wettelijk gewaarborgd. Het bestaat uit onafhankelijke magistraten die zich uitsluitend voor de wet moeten verantwoorden en die kunnen zijn toegewezen aan controle- en juridische afdelingen of aan het openbaar ministerie.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

In de grondwettelijke opzet van Italië neemt het Corte dei conti een plaats in tussen organen die wettelijk en behoorlijk bestuur waarborgen en toezicht houden op de stabiliteit van overheidsfinanciën, en rechtsorganen.

Het Corte dei conti (Cdc) is bij de uitoefening van zijn controlefuncties neutraal en onafhankelijk van de regering en het parlement, en in zijn rechtsprekende hoedanigheid maakt het in alle opzichten deel uit van de rechterlijke macht.

RECHTSPREKENDE BEVOEGDHEID

Volgens artikel 103, lid 2, van de Italiaanse grondwet is het Cdc bevoegd in zaken in verband met de overheidsrekeningen en andere bij wet bepaalde zaken.

Zo gelden, wanneer is vastgesteld dat er sprake is van schade voor overheidsmiddelen, voor de aansprakelijkheid van directeuren, personeel en rekenplichtigen niet de normale civielrechtelijke regels maar is er sprake van bestuursrechtelijke en boekhoudkundige aansprakelijkheid met eigen bijzondere kenmerken.

Als er sprake is van een verlies aan overheidsmiddelen, kan de aansprakelijkheid worden vastgesteld van overheidsambtenaren — van de staat of van andere overheden — en van openbare of particuliere entiteiten en/of personen die overheidsmiddelen beheren in het algemeen belang.

Het Cdc is bevoegd inzake de activiteiten van rekenplichtigen, d.w.z. personen die tot taak hebben om geld en goederen van de overheid te beheren (bijv. thesauriers).

BELANGRIJKSTE WETGEVING

Controlebevoegdheden:

 • artikelen 81, 97, 100, 117 en 119 van de Italiaanse grondwet (1948);
 • wet nr. 20/1994;
 • wet nr. 131/2002;
 • wet nr. 266/2005;
 • wet nr. 213/2012.

Rechtsprekende bevoegdheden:

 • artikelen 103 en 108 van de Italiaanse grondwet;
 • de voorschriften betreffende de boekhoudkundige procedure in wetsdecreet nr. 174/2016;
 • wet nr. 19/1994;
 • wet nr. 639/1996.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

Het Cdc controleert:

 • ministeries;
 • overheidsinstanties en staatsagentschappen, inclusief onafhankelijke autoriteiten;
 • door de overheid gefinancierde organen;
 • regio’s, provincies, gemeenten, grootsteden en de ondernemingen die intern diensten verlenen, en
 • particuliere ondernemingen waarover de Italiaanse staat zeggenschap heeft.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een rekenkamer die niet alleen controlefuncties uitoefent maar ook een rechtsprekende functie heeft.

Daarnaast voert het Cdc adviserende taken uit voor de regering, de regio’s, de gemeenten, de provincies en de grootsteden.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

Volgens de Italiaanse grondwet is het Cdc autonoom en onafhankelijk van de andere machten binnen de staat.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

Als controleorgaan rapporteert het Cdc over zijn controleresultaten aan het parlement.

Het oefent controle- en audittaken uit met betrekking tot handelingen en het beheer door de regering om de wettigheid en het evenwicht van overheidsfinanciën te waarborgen.

Wanneer handelingen van de uitvoerende macht niet in overeenstemming zijn met de wet, kan het Cdc een negatief oordeel uitbrengen waardoor dergelijke handelingen hun werking verliezen.

In zijn adviesfunctie brengt het Cdc advies uit aan het parlement en de regering om wetten en administratieve bepalingen uit te vaardigen. Het advies van het Cdc moet ook worden ingewonnen bij de herziening van bepalingen met betrekking tot het boekhoudsysteem, de afschaffing of aanpassing van het bestaande systeem, en de wijziging of vaststelling van boekhoudmodellen, boekhouddocumenten en boekingen.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Angelo Buscema werd benoemd op 22 december 2017.

AMBTSTERMIJN

De ambtstermijn van de president loopt tot zijn pensioenleeftijd (70).

SELECTIEMETHODE

De president van het Cdc wordt benoemd door de president van de republiek op voordracht van de voorzitter van de raad van ministers, die de toekomstige president kiest uit een groep magistraten van het Cdc die werd geselecteerd door de raad van het presidentschap van het Cdc.

BESTUURSLICHAAM

De raad van het presidentschap van het Cdc bestaat uit elf leden: de president en de adjunct-president van het Cdc, de procureur-generaal van het Cdc, vier leden die zijn benoemd door het parlement en vier magistraten van het Cdc.

AMBTSTERMIJN

Vier jaar.

SELECTIEMETHODE

De vier magistraten worden door de magistraten van het Cdc uit hun midden benoemd. De externe leden, hoogleraren in de rechtsgeleerdheid en/of advocaten met ten minste 20 jaar ervaring, worden benoemd door de kamer van afgevaardigden (twee) en de senaat (twee).

ORGANISATIESTRUCTUUR

Het Cdc is opgedeeld in controlekamers en rechtsprekende kamers op centraal en regionaal niveau, en het omvat een algemeen openbaar ministerie en regionale openbare ministeries.

— MIDDELEN

PERSONEEL

 • Aantal: 393 magistraten en 2 265 ambtenaren
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 43 %; ♀ 57 %. Gemiddelde leeftijd: 54

BEGROTING

 • 310 miljoen EUR.
 • < 0,01 % van de totale overheidsbegroting

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Het Cdc bepaalt onafhankelijk een jaarlijks goedgekeurd algemeen controleplan. Het controleplan heeft betrekking op het controlebeleid en de controlestrategie en wordt goedgekeurd door de verenigde controlekamers, aangezien het referentiecriteria voor de centrale controlekamers bevat alsmede aanwijzingen voor regionale controlekamers. Elke centrale en regionale controlekamer stelt onafhankelijk haar eigen controleplan op.

De reikwijdte van de planning wordt vastgesteld op basis van parameters zoals financieel belang, aanzienlijke risico’s op onregelmatigheden, de resultaten van voorgaande controles, eventuele verzoeken van overheidsinstanties, en personele en technische middelen.

Het Cdc stuurt zijn jaarlijks controleplan naar de voorzitters van de kamer van afgevaardigden en de senaat en, op regionaal niveau, naar de voorzitters van de regio’s en de regionale raden, alsook naar de gecontroleerde organen.

Het jaarlijks controleplan bevat:

 • de entiteiten die worden onderworpen aan een controle door het Cdc en de toegepaste steekproefcriteria;
 • de activiteiten en onderwerpen die worden onderworpen aan een controle door het Cdc;
 • de planning van de activiteiten, en
 • de geselecteerde criteria en parameters.

— CONTROLEMETHODEN

Het Cdc verricht:

 • een nalevingsgerichte controle vooraf met betrekking tot uitputtend in de wetgeving genoemde handelingen om onwettig optreden door de regering te voorkomen;
 • een doelmatigheidscontrole om de doelmatigheid van het bestuur te vergroten, en
 • financieel-economische controles.

De gecontroleerden van het Cdc hebben het recht om op alle bevindingen te reageren voordat het definitieve verslag wordt gepubliceerd.

Met het oog op dit beginsel van hoor en wederhoor:

 • informeert het Cdc de gecontroleerde entiteiten over zijn jaarlijkse controleplan en verstrekt het deze informatie over het onderwerp, de voorwaarden, procedures en planning van de controle;
 • blijft het Cdc op constructieve wijze in gesprek van de verschillende gecontroleerde entiteiten en de managers van de bureaus voor interne controle;
 • publiceert het Cdc zijn eindverslag en presenteert het zijn opmerkingen in het kader van een openbaar debat tijdens een openbare zitting van een controlekamer.

Met betrekking tot haar doelmatigheidscontroles publiceert het Cdc documenten met evaluaties, opmerkingen en aanbevelingen. De gecontroleerden moeten deze aanbevelingen opvolgen om ondervonden problemen op het gebied van het beheer van overheidsfinanciën weg te nemen en aldus een goed beheer te waarborgen. Ze moeten het Cdc ook informeren over de maatregelen die ze hebben getroffen naar aanleiding van de aanbevelingen van het Cdc.

OUTPUT

— RAPPORTAGE DOOR DE HCI

Het Cdc informeert het parlement aan de hand van:

 • jaarlijkse staatsverslagen;
 • viermaandelijkse verslagen over de uitgavenwetten (de kosten die gemoeid zijn met de wetten);
 • speciale hoorzittingen waarop het Cdc zijn oordeel over de economische en financiële planning en de financiële wet van de regering uiteenzet;
 • specifieke verslagen over regionale en lokale financiering;
 • een verslag over de coördinatie van overheidsfinanciën (jaarlijks);
 • verslagen over arbeidskosten voor de overheid;
 • verslagen over het beheer van EU-fondsen, en
 • verslagen over het beheer van overheidsorganen en -entiteiten.

— INFORMATIEVOORZIENING OVER CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De verslagen van het Cdc worden gepubliceerd op zijn website.

— SAMENWERKING/BETREKKINGEN OP LIDSTAATNIVEAU

Op het centrale controlesysteem wordt toezicht gehouden door de algemene boekhoudafdeling (van het Ministerie van Economie en Financiën) die onder leiding staat van de thesaurier-generaal.

In elk ministerie gaat een onafhankelijke centrale boekhouddienst, die deel uitmaakt van de algemene boekhoudafdeling, na of bestuurshandelingen in overeenstemming zijn met de desbetreffende financiële wetgeving en richtlijnen van ministeries. Deze diensten controleren of vastleggingen van uitgaven wettig zijn, keuren deze goed en leggen onregelmatige verrichtingen voor aan de minister, die de centrale boekhouddienst opdracht kan geven om de verrichtingen te verifiëren. Dergelijke zaken worden automatisch voorgelegd aan het Cdc.

De algemene inspectie der financiën onderzoekt activiteiten van ministeries en overheidsorganen ter plaatse en kan, indien nodig, corrigerende maatregelen voorstellen. Zij zorgt ook dat het interneauditmechanisme in elk orgaan correct functioneert. De verslagen van de algemene inspectie worden doorgestuurd naar de thesaurier-generaal en, indien werd vastgesteld dat er sprake is van financieel verlies, naar de procureur-generaal van het Cdc, die ambtenaren kan vervolgen.

 

 

LETLAND

VALSTS KONTROLE

Sinds 1991
Voor het eerst opgericht in 1923

Website: lrvk.gov.lv

Taakomschrijving:

Ter bevordering van:

 • een doelmatig en wettig gebruik van het geld van belastingbetalers;
 • financieel beheer en verantwoording met betrekking tot overheidsuitgaven;
 • eerlijke en transparante besluitvorming in de overheidssector.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De nationale rekenkamer (NRK) van de Republiek Letland verricht financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles om het volgende te controleren:

 • de ontvangsten en uitgaven van de begrotingen van de staat en de gemeenten, inclusief de absorptie van middelen voor financiële bijstand van de EU en andere internationale organisaties of instellingen;
 • handelingen met eigendommen van de staat en lokale overheden.

Elk jaar verschaft de NRK het parlement een controleoordeel over de uitvoering van de nationale en gemeentelijke begrotingen en oordelen met betrekking tot de vraag of de jaarlijkse financiële verslagen op de juiste wijze zijn opgesteld door ministeries en andere instellingen van de centrale overheid.

De NRK dient bij het parlement en het kabinet van ministers een verslag in over:

 • financiële controles bij gecontroleerde entiteiten waarbij de NRK een oordeel met beperking of een afkeurend oordeel heeft afgegeven of een oordeel heeft onthouden,
 • alle doelmatigheidscontroles, en
 • bijzonder belangrijke en gewichtige bevindingen.

Als er tijdens controles inbreuken op wettelijke normen worden geconstateerd, moet de NRK de betreffende wetshandhavingsinstanties daarover informeren.

Met het oog op het wegnemen van gebreken die tijdens controles worden aangetroffen, is de NRK bevoegd om aanbevelingen te doen aan de gecontroleerde entiteiten en toe te zien op de uitvoering van de aanbevelingen.

De NRK heeft recht op toegang tot alle informatie die noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • De grondwet van de Republiek Letland (1922);
 • de wet inzake de nationale rekenkamer (2002).

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De NRK controleert:

 • staatsinstellingen (13 ministeries en de 137 daaronder ressorterende instellingen, 13 centrale staatsinstellingen);
 • lokale overheden (110 districten en 9 steden) en de daaronder ressorterende instellingen;
 • staatsbedrijven, bedrijven in handen van lokale overheden of particuliere ondernemingen waarbij sprake is van staatseigendom;
 • andere commerciële ondernemingen, maatschappijen, stichtingen en natuurlijke personen: 1) als zij kunnen beschikken over middelen van de staat of lokale overheden of zij deze onder zich hebben; 2) als zij worden gefinancierd met middelen van de staat of lokale overheden, of 3) als zij overheidsopdrachten van de staat of lokale overheden uitvoeren.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

De NRK van Letland is een onafhankelijke, collegiale hoge controle-instantie, die wordt geleid door een auditeur-generaal.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De NRK is een van de zes grondwettelijke organen in Letland. Zij is volledig onafhankelijk en opgezet als collegiale hoge controle-instantie, een essentieel onderdeel in het financiëlecontrolesysteem van de staat, die het algemeen belang dient door onafhankelijke zekerheid te verschaffen over het wettige, juiste, zuinige, doelmatige en doeltreffende gebruik van middelen van de centrale en lokale overheden, en door goed financieel beheer en een transparant besluitvormingsproces in de overheidssector te bevorderen.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De NRK presenteert haar verslagen en oordelen aan het Letse parlement en het kabinet van ministers.

HET PARLEMENT

De NRK werkt nauw samen met verschillende parlementaire commissies, maar hoofdzakelijk met de commissie overheidsuitgaven en controle (COC), die de belangrijkste ontvanger van de verslagen van de NRK is. De NRK informeert de COC over de resultaten van alle verrichte controles, tekortkomingen in de activiteiten van de betreffende sectoren en inbreuken op de wettelijke bepalingen die bij controles werden ontdekt, evenals over de voortgang bij de uitvoering van aanbevelingen. De COC houdt ook zelf toezicht op de uitvoering van de aanbevelingen van de NRK.

HET KABINET VAN MINISTERS

De NRK doet haar verslagen en controleoordelen ook toekomen aan het kabinet van ministers. De NRK dient bij het kabinet van ministers verslagen in over financiële controles bij gecontroleerde entiteiten waarbij de NRK een oordeel met beperking of een afkeurend oordeel heeft afgegeven of een oordeel heeft onthouden, evenals verslagen over alle doelmatigheidscontroles en over bijzonder belangrijke en gewichtige bevindingen.

— ORGANISATIE

HOOFD

AUDITEUR-GENERAAL

Elita Krūmiņa werd benoemd op 17 januari 2013 en is sinds 24 januari 2013 in functie.

AMBTSTERMIJN

Vier jaar, niet meer dan twee opeenvolgende termijnen toegestaan.

SELECTIEMETHODE

De auditeur-generaal wordt door het parlement benoemd.

BESTUURSLICHAAM

De NRK wordt bestuurd door de auditeur-generaal en de raad van de NRK, die bestaat uit de directeuren van de vijf controleafdelingen en van de afdeling controle en methodologie.

AMBTSTERMIJN

Vier jaar, niet meer dan twee opeenvolgende termijnen toegestaan.

SELECTIEMETHODE

De leden van de raad worden op aanbeveling van de auditeur-generaal benoemd door het parlement.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De auditeur-generaal leidt en beheert het werk van de NRK, inclusief het bureau van de auditeur-generaal, de ondersteunende diensten en de kanselarij, die verantwoordelijk is voor de financiële planning en boekhouding van de NRK, de organisatie van het registratiesysteem, onderhoudswerkzaamheden, informatietechnologie en de planning en evaluatie van de activiteiten van de NRK.

De raad van de NRK bestaat uit de auditeur-generaal (voorzitter) en zes raadsleden, die de directeuren van de controleafdelingen zijn. De raad keurt de meeste documenten goed waarbij de werking van de NRK wordt geregeld.

De NRK heeft vijf controleafdelingen en een afdeling controle en methodologie, die controles verricht en daarnaast de controlemethodologie van de NRK opstelt, bijwerkt en toepast. Elke controleafdeling heeft een directeur en twee of drie controlesectoren. Controleafdelingen verrichten controles overeenkomstig het jaarlijks werkplan, dat wordt goedgekeurd door de raad van de NRK. Elke controleafdeling is verantwoordelijk voor bepaalde gecontroleerde entiteiten en controleterreinen.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2018)

 • Aantal: 175 (ongeveer 75 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 22 %; ♀ 78 %. Gemiddelde leeftijd: 40

BEGROTING

 • 6,2 miljoen EUR (2017)
 • Ongeveer 0,07 % van de totale overheidsuitgaven

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De controlewerkzaamheden worden jaarlijks gepland en goedgekeurd door de raad van de NRK.

De ontwikkeling van het algemene controlewerkprogramma van de NRK omvat de volgende stadia:

 1. ontwikkeling van de strategie van de NRK;
 2. strategische evaluatie van controleterreinen;
 3. voorbereiding van controleonderwerpen;
 4. ontwikkeling van het werkplan van de NRK.

Het werkplan van de NRK is alleen voor intern gebruik, maar de voorzitter van het parlement wordt in grote lijnen geïnformeerd over de controleonderwerpen die voor het jaar gepland staan.

De controleafdelingen verrichten de werkzaamheden vervolgens in overeenstemming met het plan. De directeuren van de afdelingen en de hoofden van de sectoren nemen besluiten over de specifieke reikwijdte van de controle, controlevragen en de toewijzing van de controlemiddelen.

— CONTROLEMETHODEN

De NRK verricht:

 • financiële controles, om te beoordelen of de financiële staten zijn opgesteld in overeenstemming met de relevante regelgeving;
 • nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles, om te beoordelen of de gecontroleerde entiteit in overeenstemming met de wettelijke vereisten handelt en of de gecontroleerde entiteit haar activiteiten en verrichtingen op zuinige en doeltreffende wijze verricht.

De NRK verricht alle controles in overeenstemming met de internationale controlestandaarden (ISSAI). Het blijft aan de NRK om besluiten te nemen over de specifieke benaderingen en methoden. De gecontroleerde entiteiten mogen reageren op de controlebevindingen van de NRK. Daarnaast moeten zij voortgangsverslagen verschaffen over de uitvoering van de aanbevelingen.

Er bestaat een uitgebreid kader voor doorlopende interne en externe kwaliteitscontrole.

De NRK maakt ook gebruik van door haarzelf opgestelde handboeken voor financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontrole, praktische controlerichtsnoeren en specifieke interne procedures. Deze documenten zijn enkel voor intern gebruik bedoeld.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De NRK publiceert:

 • een oordeel over het financieel verslag over de uitvoering van de staatsbegroting en de begrotingen van de lokale overheden,
 • oordelen over de vraag of de jaarverslagen op correcte wijze zijn opgesteld door ministeries en andere centrale staatsinstellingen,
 • verslagen over doelmatigheids- en nalevingsgerichte controles,
 • discussienota’s op basis van bevindingen voortvloeiend uit verrichte doelmatigheids- en nalevingsgerichte controles, en
 • het jaarverslag van de NRK.

— INFORMATIEVOORZIENING

In overeenstemming met de wet inzake de NRK informeert deze het grote publiek en de burgers regelmatig over uitgevoerde controles door alle controleverslagen en oordelen op haar website te publiceren nadat ze van kracht zijn geworden. De meestgebruikte kanalen om controle-informatie te verspreiden zijn de officiële website van de NRK en publieke media — journalisten en sociale media (Facebook, Twitter, YouTube). De publicatie van controleverslagen gaat altijd gepaard met persberichten of persconferenties. In sommige gevallen, als het gecontroleerde onderwerp van groter algemeen belang is, worden er visueel toegankelijke en gemakkelijk te begrijpen samenvattingen van controleverslagen opgesteld voor gebruik in verdere communicatie. Behalve over de resultaten van de controles wordt het publiek ook geïnformeerd over de vooruitgang bij de uitvoering van de controleaanbevelingen. Dit gebeurt voornamelijk via sociale media. De samenvattingen van controleverslagen zijn in het Engels en Russisch beschikbaar op de website van de NRK.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De NRK werkt nauw samen met de academische sector, bijv. met de Stockholm School of Economics in Riga om een certificeringssysteem voor controleurs van de publieke sector in de Republiek Letland in te voeren.

De NRK werkt samen met controleurs in de particuliere sector en met name de Letse vereniging van gecertificeerde controleurs, en versterkt steeds het systeem om doeltreffend gebruik te maken van het werk van gecertificeerde controleurs in het kader van financiële controles door de NRK in gemeenten.

 

 

LITOUWEN

VALSTYBĖS KONTROLĖ

Sinds 1990
Voor het eerst opgericht in 1919

Website: www.vkontrole.lt

Taakomschrijving:

De Litouwse staat helpen om overheidsmiddelen en -eigendom wijs te beheren.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De nationale rekenkamer (NRK) van Litouwen houdt toezicht op de wettigheid en doeltreffendheid van het beheer en het gebruik van staatseigendom en de uitvoering van de staatsbegroting.

De NRK heeft recht op toegang tot alle informatie die zij noodzakelijk acht om haar controles uit te voeren, en ook het recht om de gebouwen van een gecontroleerde te betreden.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Grondwet van de republiek: hoofdstuk over de NRK (1992);
 • wet inzake de nationale rekenkamer (1995).

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De NRK controleert:

 • staatsinstellingen en -inrichtingen,
  • ministeries: 14,
  • overheidsinstanties: 14,
  • agentschappen ressorterend onder ministeries: 77,
 • gemeenten, gemeentelijke inrichtingen, instellingen en hun monetaire fondsen,
 • nationale monetaire en belastingfondsen,
 • alle soorten ondernemingen waarbij de staat of een gemeente minimaal 50 % van de stemmen heeft,
 • alle entiteiten waaraan een instelling van de staat of een gemeente middelen heeft toegewezen of eigendom heeft overgedragen,
 • de uitvoering van de staatsbegroting,
 • de begroting van het socialeverzekeringsfonds van de staat, en
 • de begroting van het verplichte ziektekostenverzekeringsfonds.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een van de regering onafhankelijke rekenkamer die wordt geleid door een auditeur-generaal.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De NRK is een onafhankelijke instelling die verantwoording moet afleggen aan het parlement en formeel niet gebonden is aan andere overheidsorganen.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De NRK is verantwoording verschuldigd aan het parlement en ondersteunt het bij de uitoefening van zijn parlementaire controle. Daarom onderhouden het parlement en de NRK nauwe betrekkingen.

Het nauwst zijn de betrekkingen met de controlecommissie van het parlement. Zij bestudeert de verslagen van de NRK en draagt bij tot de uitvoering van de aanbevelingen van de NRK door middel van haar besluiten.

Het parlement mag de NRK de opdracht geven bepaalde controles binnen de bevoegdheid van de NRK uit te voeren.

— ORGANISATIE

HOOFD

AUDITEUR-GENERAAL

Arūnas Dulkys werd benoemd op 15 april 2015.

AMBTSTERMIJN

Vijf jaar, eenmaal verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De president van de republiek doet een aanbeveling met betrekking tot de auditeur-generaal en die wordt goedgekeurd door het parlement.

BESTUURSLICHAAM

De NRK wordt bestuurd door een orgaan dat bestaat uit drie adjunct-auditeurs-generaal.

AMBTSTERMIJN

Vijf jaar, eenmaal verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De adjunct-auditeurs-generaal worden benoemd door de president van de republiek op aanbeveling van de auditeur-generaal.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De NRK is een instelling met drie rollen, namelijk die van:

 • hoge controle-instantie, bestaande uit een afdeling controleontwikkeling en vier controleafdelingen;
 • controle-instantie voor investeringen van de Europese Unie, bestaande uit de afdeling controle van investeringen van de Europese Unie en haar ondersteunende functies, en
 • begrotingsraad, bestaande uit de afdeling monitoring van het begrotingsbeleid en de ondersteunende functies.

— MIDDELEN

PERSONEEL (JULI 2018)

 • Aantal: 300 (70 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 21 %; ♀ 79 %. Gemiddelde leeftijd: 42 jaar

BEGROTING

 • 9,2 miljoen EUR (2018)
 • < 0,5 % van de totale overheidsuitgaven

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De NRK plant haar werk naar eigen goeddunken in jaarlijkse controleplannen. In de planningsfase worden activiteiten van de overheidssector gemonitord, gegevens verzameld en de bestaande en mogelijke risico’s geanalyseerd. Belanghebbenden mogen controle-ideeën voorstellen.

Het werkprogramma kan steeds worden gewijzigd om rekening te houden met de laatste ontwikkelingen.

— CONTROLEMETHODEN

De NRK verricht financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles. Alle methodologieën die worden gehanteerd, zijn in overeenstemming met de ISSAI en met internationale beste praktijken.

Gecontroleerden mogen reageren op de conceptcontroleverslagen.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De NRK publiceert:

 • een jaarverslag,
 • oordelen en de jaarlijkse controleverslagen over de geconsolideerde staten van respectievelijk:
  • de staat,
  • het verplichte ziektekostenverzekeringsfonds,
  • het socialeverzekeringsfonds van de staat,
 • een oordeel en het jaarlijkse controleverslag over de staten van het monetaire fonds van de staat,
 • een oordeel en het jaarlijkse controleverslag over het nationale pakket van financiële staten, dat informatie bevat over de overheidsschuld, en
 • verslagen over doelmatigheidscontroles.

— INFORMATIEVOORZIENING

De NRK dient haar jaarverslag en alle controleverslagen in bij het parlement.

De NRK publiceert alle verslagen ook op haar website.

De NRK houdt zich aan de beginselen van transparantie en openheid, waarbij interactie met burgers op sociale media hoort.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De NRK werkt samen met het parlement, het Ministerie van Financiën, de Litouwse kamer van controleurs, de vereniging van interne auditors en de vereniging van gemeentelijke controllers om ervaringen uit te wisselen en gemeenschappelijke normen te ontwikkelen.

De NRK heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met het Ministerie van Financiën, het openbaar ministerie, het bureau voor overheidsopdrachten, de speciale onderzoeksdienst, de dienst financiële recherche, de faculteit economie van de Vilnius University, Mykolas Romeris University, de vereniging van gemeentelijke controllers, de Litouwse kamer van controleurs, de vereniging van interne auditors en de bank van Litouwen.

Er worden regelmatig collegiale toetsingen uitgevoerd om de kwaliteit van de controles van de NRK te waarborgen.

 

 

LUXEMBBURG

COUR DES COMPTES

Sinds 2000
Voor het eerst opgericht in 1840

Website: www.cour-des-comptes.public.lu

Taakomschrijving:

Als extern controleur onderzoekt het Cour des comptes de wettigheid en regelmatigheid van overheidsontvangsten en -uitgaven alsmede het goed financieel beheer van overheidsmiddelen. Het gaat dus na of de overheidsuitgaven zuinig, doeltreffend en doelmatig waren, maar beoordeelt niet of de uitgaven passend waren.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De Luxemburgse rekenkamer (LRK) controleert het financieel beheer van instrumenten, bestuursorganen en diensten van de staat. De rekenkamer is ook bevoegd om andere overheidsorganen te onderzoeken voor zover daarop geen ander in de wetgeving voorgeschreven systeem van financiële controle van toepassing is. Tot slot kan de rekenkamer het gebruik controleren van overheidsmiddelen die met een bepaald doel zijn toegekend aan rechtspersonen in de overheidssector en aan natuurlijke en rechtspersonen in de particuliere sector wat betreft het gebruik van deze overheidsmiddelen in overeenstemming met het beoogde doel.

Bij de uitoefening van haar werk heeft de LRK een recht van toegang tot alle documenten die zij noodzakelijk acht. Niet alleen verricht de LRK controlewerkzaamheden, maar ook kan zij door het parlement worden geraadpleegd en worden gevraagd om advies uit te brengen over wetsontwerpen.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Herzien artikel 105 van de Luxemburgse grondwet (1868);
 • wet inzake de Cour des comptes (8 juni 1999).

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De LRK controleert:

 • instrumenten, bestuursorganen en diensten van de staat,
 • ministeries,
 • overheidsinstanties,
 • andere overheidsorganen,
 • delen van openbare en particuliere entiteiten die worden gefinancierd met overheidssubsidies, en
 • politieke partijen.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een collegiale structuur zonder rechtsprekende functie.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De LRK is een onafhankelijke instelling.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De betrekkingen met het parlement betreffen raadpleging. De LRK presenteert al haar verslagen aan het parlement. Daarnaast kan de LRK worden geraadpleegd tijdens het wetgevingsproces. Het parlement kan de LRK ook verzoeken om een controle met betrekking tot een bepaald onderwerp uit te voeren.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Marc Gengler werd benoemd in 2005.

AMBTSTERMIJN

Zes jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De president van de LRK wordt door de groothertog benoemd op voordracht van het parlement, dat een lijst van kandidaten opstelt.

BESTUURSLICHAAM

De LRK wordt bestuurd door een orgaan dat bestaat uit de president, de vicepresident en drie raden.

AMBTSTERMIJN

Zes jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De leden van het college van de LRK worden door de groothertog benoemd op voordracht van het parlement, dat een lijst van kandidaten opstelt.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De LRK besluit als college bij meerderheid van stemmen. De president zit de vergaderingen voor en heeft de beslissende stem bij staking van stemmen.

De LRK bestaat uit een controle- en een administratieve sectie. De controlesectie bestaat uit vier controleafdelingen, die elk onder leiding staan van een lid.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2018)

 • Aantal: 34
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 34 %; ♀ 66 %

BEGROTING

 • 4,5 miljoen EUR (2016)
 • In de staatsbegroting wordt een post opgenomen voor de instandhouding van de LRK op basis van haar ramingen.

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De LRK stelt haar jaarlijkse werkprogramma in alle onafhankelijkheid vast. De planningsprocedure wordt bepaald door het college van de LRK, dat haar werkprogramma aan het einde van het voorgaande jaar vaststelt.

Het parlement kan de LRK ook verzoeken om op bepaalde terreinen controles uit te voeren.

— CONTROLEMETHODEN

De LRK verricht financiële en doelmatigheidscontroles.

Tijdens het controleproces legt de LRK de bevindingen voor aan de gecontroleerde entiteiten, die deze binnen een bepaalde termijn kunnen becommentariëren, voordat de verslagen worden gepresenteerd aan het parlement.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De LRK publiceert:

 • een algemeen verslag over de staatsrekeningen,
 • speciale verslagen over specifieke gebieden van financieel beheer, die worden opgesteld op initiatief van de LRK zelf of op verzoek van het parlement, en
 • adviezen over wetsontwerpen en het beheer van de begroting.

— INFORMATIEVOORZIENING

De LRK presenteert haar jaarverslagen en speciale verslagen aan het parlement en publiceert ze ook op haar website.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De LRK werkt nauw samen met de gecontroleerden en de relevante ministeries.

 

 

MALTA

NATIONAL AUDIT OFFICE

Sinds 1997
Voor het eerst opgericht in 1814

Website: www.nao.gov.mt

Taakomschrijving:

Het helpen bevorderen van verantwoording, correctheid en beste praktijken met betrekking tot overheidsactiviteiten.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De nationale rekenkamer (NRK) van Malta is de nationale controle-instantie die verantwoordelijk is voor de externe controle van de centrale en lokale overheid. Zij is verplicht om financiële en nalevingsgerichte controles van de centrale overheid te verrichten.

Daarnaast mag zij controles uitvoeren met betrekking tot elk onderwerp in verband met overheidsfinanciën, -eigendommen of -fondsen die worden beheerd door een overheidsafdeling of overheidsdienst of waarover deze zeggenschap heeft.

De NRK kan ook de rekeningen en/of activiteiten controleren van die overheidsinstanties of organen die middelen die rechtstreeks of onrechtstreeks toebehoren aan de staat, beheren, aanhouden of gebruiken. Verder mag zij de activiteiten controleren van bedrijven of andere entiteiten waarin de staat een meerderheidsbelang heeft.

Zij is ook verantwoordelijk voor de controle van lokale overheden in die zin dat zij particuliere controleurs aanwijst als controleurs van de lokale overheid voor lokale raden, en dergelijke controleurs technische en administratieve bijstand verleent.

De NRK heeft recht op toegang tot alle informatie die noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van haar werkzaamheden.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Grondwet van Malta: afdeling 108 (1964);
 • wet inzake de auditeur-generaal en de nationale rekenkamer (1997);
 • reglement nr. 120 van het huis van afgevaardigen (1995);
 • wet inzake lokale raden (1995).

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De NRK controleert:

 • ministeries: 15 (verplicht);
 • alle overheidsafdelingen en -diensten (verplicht);
 • lokale overheden (verplicht in de zin van de wet inzake lokale overheden), zoals aangegeven onder “mandaat”;
 • overheidsinstanties of organen die middelen die rechtstreeks of onrechtstreeks toebehoren aan de staat, beheren, aanhouden of gebruiken (niet verplicht, tenzij specifiek voorgeschreven in de betreffende wetgeving);
 • organen die middelen van de staat aanhouden of gebruiken (niet verplicht, tenzij specifiek voorgeschreven in de betreffende wetgeving);
 • bedrijven of andere entiteiten waarin de staat een meerderheidsbelang heeft (niet verplicht).

NB: De NRK is in de eerste plaats verplicht om financiële en nalevingsgerichte controles van de centrale overheid te verrichten, en zij mag alle soorten controles verrichten met betrekking tot de centrale en lokale overheden en andere organen die overheidsmiddelen aanhouden of beheren. Publieke entiteiten en andere entiteiten die niet behoren tot de centrale overheid, worden echter gecontroleerd door controleurs uit de particuliere sector.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een van de regering onafhankelijke rekenkamer die wordt geleid door een auditeur-generaal.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De NRK is de externe controleur van de staat. Zij is volledig onafhankelijk in de uitvoering van haar controles. De auditeur-generaal staat niet onder het gezag of het toezicht van enige persoon.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De auditeur-generaal rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het huis van afgevaardigden.

Het PAC van het parlement en de minister van Financiën kunnen de NRK verzoeken om onderzoeken in te stellen naar elke kwestie die onder het mandaat van de NRK valt. Op grond van de wetgeving inzake lokale overheden mag de minister die verantwoordelijk is voor de lokale overheden de auditeur-generaal ook vragen om onderzoeken in te stellen naar lokale raden.

— ORGANISATIE

HOOFD

AUDITEUR-GENERAAL

Charles Deguara werd benoemd op 30 maart 2016.

AMBTSTERMIJN

Vijf jaar, eenmaal verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De auditeur-generaal wordt benoemd door de president overeenkomstig een resolutie van het huis van afgevaardigden die is aangenomen met ten minste twee derde van de stemmen van alle leden van het huis.

BESTUURSLICHAAM

Hoewel er geen officieel bestuurslichaam bestaat, wordt de auditeur-generaal bijgestaan door een waarnemend auditeur-generaal en drie adjunct-auditeurs-generaal.

SELECTIEMETHODE

Zowel de auditeur-generaal als de waarnemend auditeur-generaal wordt, zoals hierboven aangegeven, door de president benoemd.

Adjunct-auditeurs-generaal worden benoemd door middel van een interne en/of externe oproep tot het indienen van een sollicitatie. Een interne sollicitatiecommissie (met één lid dat onafhankelijk is van de NRK) houdt sollicitatiegesprekken en brengt verslag uit over de kandidaten voor deze post. De auditeur-generaal benoemt de succesvolle kandidaat op aanbeveling van de sollicitatiecommissie.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De NRK bestaat uit vier secties, waarvan de eerste drie worden geleid door een adjunct-auditeur-generaal. Dit zijn:

 • de sectie financiële en nalevingsgerichte controle, die verantwoordelijk is voor de analyse van het financieel verslag van de staat, voor de controle van een aantal ministeries en overheidsafdelingen, lokale overheden en een aantal non-gouvernementele organisaties;
 • de sectie doelmatigheidscontrole, die verantwoordelijk is voor doelmatigheidscontroles/controles van de kosteneffectiviteit;
 • de sectie speciale controles en onderzoeken, die verantwoordelijk is voor onderzoeksverslagen, waar gewoonlijk om wordt verzocht door de commissie overheidsrekeningen of de minister van Financiën;
 • de ICT-sectie, die verantwoordelijk is voor IT-controles en ook voor het bieden van IT-ondersteuning aan de andere controlesecties tijdens de uitvoering van hun controles.

— MIDDELEN

PERSONEEL (AUGUSTUS 2018)

 • Aantal: 58 (78 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 45 %; ♀ 55 %. Gemiddelde leeftijd: 40

BEGROTING

 • 3,4 miljoen EUR (2018)
 • De begroting van de NRK wordt volledig gefinancierd uit de algemene begroting van Malta.
 • Ongeveer 0,1 % van de totale overheidsuitgaven

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De NRK mag haar controleonderwerpen vrij kiezen. Het PAC en de minister van Financiën mogen haar ook verzoeken onderzoeken in te stellen met betrekking tot overheidsmiddelen. Hoewel de NRK normaliter gevolg geeft aan dergelijke verzoeken, is zij niet verplicht om dit te doen.

De NRK stelt jaarlijkse controleplannen op met daarin een lijst van geplande controles voor het betrokken jaar; deze plannen worden goedgekeurd door de auditeur-generaal en de waarnemend auditeur-generaal.

Bij de selectie van de controleterreinen die worden opgenomen in het jaarlijkse controleprogramma houdt de NRK rekening met verschillende criteria, zoals de actualiteit van de kwestie, het sociale en financiële materieel belang ervan, de mate van belangstelling van het parlement, de regering, de media of het grote publiek, alsook de haalbaarheid van de voorgestelde controleonderwerpen.

— CONTROLEMETHODEN

De NRK verricht financiële, nalevingsgerichte, doelmatigheids- onderzoeks- en IT-controles.

Financiële en nalevingsgerichte verslagen worden jaarlijks gepubliceerd, niet later dan twaalf maanden na het einde van een op 31 december eindigend begrotingsjaar. Andere verslagen worden gepubliceerd zodra ze zijn afgerond.

Daarnaast publiceert de NRK jaarlijks aan het einde van het jaar een samenvatting van de bevindingen uit de controleverslagen van controleurs van lokale overheden (getiteld: “Report by the Auditor General on the Working of Local Government”).

De NRK verricht haar controles in overeenstemming met de relevante internationale controlestandaarden en heeft haar eigen controlehandboeken voor financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontrole.

Bovendien volgt de NRK bij haar doelmatigheidscontrolewerkzaamheden de IADC-benadering (Issue Analysis and Drawing Conclusions — probleemanalyse en conclusies trekken).

Tot slot heeft zij haar eigen gedragscode waaraan haar medewerkers zich moeten houden.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De NRK publiceert:

 • een jaarverslag over de overheidsrekeningen;
 • een jaarverslag over het functioneren van de lokale overheid;
 • een jaarverslag over follow-upcontroles;
 • een jaarlijks verslag over het werk en de activiteiten van de NRK, en
 • afzonderlijke verslagen over doelmatigheidscontroles, onderzoeksverslagen en andere soorten controleverslagen dan de hierboven genoemde.

— INFORMATIEVOORZIENING

De NRK dient al haar controle- en andere verslagen in bij de voorzitter van het huis van afgevaardigden. Elk verslag bevat een samenvatting met een korte synthese van het verslag en gaat vergezeld van een persbericht dat de saillante punten van het desbetreffende verslag bevat. De NRK publiceert al haar verslagen op haar website en facebookpagina nadat ze zijn gepresenteerd aan de voorzitter van het huis van afgevaardigden.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De NRK onderhoudt nauwe bilaterale betrekkingen met een aantal HCI’s van andere EU-lidstaten. Zij is ook lid van het netwerk van auditeurs-generaal van het Gemenebest.

Verder neemt de NRK actief deel in een aantal internationale netwerken.

Ook onderhoudt zij betrekkingen met de universiteit van Malta en is zij als waarnemer lid van een aantal staatscommissies.

 

 

NEDERLAND

ALGEMENE REKENKAMER

Sinds 1814
Voor het eerst opgericht in 1447

Website: https://english.rekenkamer.nl/

Taakomschrijving:

Het helpen verbeteren van het presteren en functioneren van de rijksoverheid en de daarmee verbonden organen.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De Nederlandse rekenkamer (Algemene Rekenkamer, ARK) gaat na of de overheidsontvangsten zijn ontvangen, de uitgaven zijn gedaan en de beleidsmaatregelen zijn uitgevoerd zoals bedoeld.

Zij verricht onafhankelijke en onpartijdige controles om te laten zien hoe de rijksoverheid daadwerkelijk functioneert en presteert en welke verbeteringen mogelijk zijn.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Artikelen 76, 77 en 78 van de Nederlandse grondwet (1814);
 • Comptabiliteitswet (2016).

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De ARK controleert:

 • 21 afdelingen van de staatsbegroting, hoofdzakelijk ministeries en staatsfondsen, en
 • 121 (groepen) rechtspersonen met wettelijke taken.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een collegiale structuur zonder rechtsprekende functie.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De ARK is de externe controleur van de rijksoverheid. Zij is een onafhankelijk orgaan en heeft de grondwettelijke status van Hoog College van Staat, een nationaal openbaar lichaam dat is opgericht om de democratische rechtsstaat te waarborgen.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De werkrelatie tussen de ARK en het Nederlands parlement (de Tweede Kamer) is gebaseerd op samenwerking. Op institutioneel niveau komt het college regelmatig bijeen met de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer. Er zijn ook dagelijkse contacten tussen medewerkers.

De ARK publiceert haar onderzoeksbevindingen, voornamelijk in de vorm van rapporten en brieven, door ze aan de Tweede Kamer toe te sturen. De Tweede Kamer krijgt de gelegenheid om afzonderlijk gebrieft te worden vóór de publicatie van een onderzoeksrapport. Als de Tweede Kamer hierop ingaat, krijgt ook de bevoegde minister een eigen briefing aangeboden.

De Tweede Kamer nodigt de ARK soms uit om haar zittingen bij te wonen vanwege haar specifieke deskundigheid.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Arno Visser werd tot president benoemd op 15 oktober 2015. Op 15 januari 2013 werd hij lid van het college.

AMBTSTERMIJN

De president van de ARK wordt voor het leven benoemd tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

SELECTIEMETHODE

Als de post van president van de ARK vrijkomt, wordt er op de volgende wijze een nieuwe president benoemd. Een nieuw lid wordt benoemd om het college weer op volle sterkte te brengen, en het staatshoofd benoemt op aanbeveling van het kabinet van ministers een nieuwe president uit het midden van de drie collegeleden.

BESTUURSLICHAAM

De ARK wordt bestuurd door een college dat bestaat uit de president en twee leden. De collegeleden nemen alle besluiten gezamenlijk.

Elk collegelid treedt op als rapporteur voor een deel van het werk van de ARK en de president houdt toezicht op de organisatie als geheel.

De ARK heeft ook twee collegeleden in buitengewone dienst, die kunnen worden opgeroepen om deel te nemen aan bepaalde werkzaamheden. Voorbeelden daarvan zijn onderzoeken begeleiden, externe werkzaamheden verrichten of optreden als vervanger van een collegelid.

AMBTSTERMIJN

Alle leden van het college van de ARK worden voor het leven benoemd tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

SELECTIEMETHODE

De collegeleden worden benoemd door het staatshoofd. Het benoemingsbesluit wordt gezamenlijk door het college en het parlement voorbereid.

Het college selecteert minimaal vier kandidaten op basis van een openbare aanwervingsprocedure. De lijst van kandidaten wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer. Deze is niet gebonden aan deze lijst. De Tweede Kamer dient vervolgens een lijst met drie kandidaten in bij het staatshoofd, dat de kandidaat met de meeste parlementaire steun benoemt.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Het college van de ARK wordt ondersteund door een organisatie die onder leiding staat van een secretaris, die bij wet wordt benoemd en wordt beëdigd door het staatshoofd. De ARK heeft een managementteam, dat onder leiding staat van de secretaris en bestaat uit zes onderzoeksdirecteuren en één stafdirecteur. Dit managementteam is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en het onderzoek.

— MIDDELEN

PERSONEEL

 • Aantal: 232 (75 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Gemiddelde leeftijd: 48

BEGROTING

 • 28,6 miljoen EUR (80 % toegewezen aan onderzoekstaken)
 • 0,11 % van de totale overheidsuitgaven

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Hoewel de ARK op eigen initiatief besluit welke onderzoeken worden verricht, kunnen de Tweede Kamer, de ministers en de staatssecretarissen de ARK verzoeken om een onderzoek te verrichten.

De ARK heeft een doorlopend onderzoeksprogramma dat meerdere keren per jaar wordt herzien in overeenstemming met de resultaten van strategische dialoogsessies. Een deel van de onderzoekscapaciteit van de ARK wordt toegewezen aan meerjarige onderzoeksprogramma’s waarin de aandacht uitgaat naar thema’s met een groot financieel en maatschappelijk belang.

De ARK geeft prioriteit aan onderzoeksterreinen waarop zij een meerwaarde kan hebben door haar speciale bevoegdheden (zoals het recht op toegang tot vertrouwelijke informatie), en door haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid, of omdat geen enkele andere organisatie onderzoek op de betreffende terreinen kan verrichten.

— ONDERZOEKSMETHODEN

De ARK verricht financieel en doelmatigheidsonderzoek.

Ze experimenteert met nieuwe onderzoeksmethoden en -technieken, maar ook met nieuwe publicatievormen.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De ARK publiceert:

 • een jaarverslag;
 • onderzoeksrapporten;
 • focusrapporten;
 • begrotingsbrieven;
 • webdossiers, en
 • factsheets.

De ARK geeft haar onderzoeksbevindingen evenals haar opgebouwde ervaring door aan de regering, de Tweede Kamer en degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de entiteiten die zij controleert.

In de periode voorafgaand aan, tijdens en na de Tweede Kamerverkiezingen tot het aantreden van een nieuw kabinet beperkt de ARK haar publicaties.

— INFORMATIEVOORZIENING

De ARK publiceert verslagen op haar website en post informatie over haar publicaties op sociale media.

Op de derde woensdag in mei (“Verantwoordingsdag”) geeft de ARK een onafhankelijk oordeel af over de Rijksrekeningen en over de bedrijfsvoering, het financieel beheer en de kwaliteit van de beleidsinformatie die ministers het parlement verschaffen.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De ARK werk actief samen en deelt kennis met controle-instanties van het Koninkrijk der Nederlanden. Hierbij gaat het om allerlei instanties, variërend van lokale rekenkamers en controlecommissies tot controle-instanties in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Daarnaast levert de ARK actief bijdragen binnen de internationale controlegemeenschap. Ze heeft veel ervaring met het versterken van institutionele ontwikkeling door middel van capaciteitsopbouwprojecten met hoge controle-instanties in het buitenland. De ARK werkt ook samen en wisselt specifieke expertise uit met zusterinstellingen en is een institutioneel lid van INTOSAI, EUROSAI, het EU-Contactcomité en het Global Audit Leadership Forum.

Voorbeelden van nauwe samenwerking zijn gezamenlijke of parallelle controles van de ARK en andere hoge controle-instanties.

 

 

POLEN

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Sinds 1919
Voor het eerst opgericht in 1809

Website: www.nik.gov.pl

Taakomschrijving:

Het bevorderen van goed beheer en doeltreffendheid in overheidsdiensten ten bate van de Republiek Polen.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De nationale rekenkamer (NIK) controleert de activiteiten van nationale overheidsorganen, de nationale bank van Polen, rechtspersonen van de staat en andere organisatorische eenheden van de staat wat betreft wettigheid, economische behoedzaamheid, doeltreffendheid en zorgvuldigheid. De NIK mag de activiteiten van lokale overheidsorganen, gemeentelijke rechtspersonen en andere gemeentelijke organisatorische eenheden controleren ten aanzien van de wettigheid, economische behoedzaamheid en zorgvuldigheid.

De NIK mag ook de wettigheid van en economische behoedzaamheid bij activiteiten van andere organisatorische eenheden en economische actoren controleren voor zover deze publieke of staatseigendommen of -middelen gebruiken of aan financiële verplichtingen aan de staat voldoen.

De NIK heeft recht op toegang tot alle informatie die zij nodig heeft, en haar personeelsleden mogen de gebouwen van gecontroleerde organen vrij betreden en hebben het recht om relevante documenten en ander materiaal te onderzoeken. De NIK heeft het recht om getuigen van gecontroleerde of daaraan gerelateerde organen op te roepen en te horen, om mondelinge of schriftelijke toelichtingen van medewerkers van gecontroleerde organen te eisen, om een beroep te doen op deskundigen en specialisten, en om deel te nemen aan de managementvergaderingen van gecontroleerde organen.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

Gewijzigde wet inzake de nationale rekenkamer (NIK-wet) van 23 december 1994.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De NIK controleert bijvoorbeeld:

 • begrotingseenheden (bijv. ministeries en staatsagentschappen), inclusief instellingen die begrotingsrubrieken goedkeuren;
 • speciale staatsfondsen;
 • uitvoerende agentschappen en andere rechtspersonen van de staat uit de sector overheidsfinanciën;
 • staatsbanken, inclusief de nationale bank van Polen;
 • organen voor lokaal zelfbestuur, en
 • andere entiteiten die overheidsuitgaven verrichten, waaronder eenheden die niet onder de sector overheidsfinanciën vallen.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een rekenkamer die wordt geleid door een president en handelt overeenkomstig het collegialiteitsbeginsel, wat betekent dat er een speciaal orgaan, de raad van de NIK genoemd, betrokken is bij het proces van goedkeuring en vaststelling van de belangrijkste documenten.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De NIK is het hoge controle-orgaan van de staat; zij is onafhankelijk van de regering, maar ondergeschikt aan het lagerhuis van het parlement (Sejm).

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De NIK rapporteert aan de Sejm en werkt samen met bijna alle commissies van de Sjem, die de meeste controleverslagen van de NIK bestuderen op hun respectieve werkterreinen. De commissie staatscontrole van de Sejm bestudeert de controleverslagen van de NIK ook en geeft oordelen af over de begroting van de NIK en de suggesties voor mogelijke controleterreinen van de NIK die andere commissies van de Sejm doen (40-60 per jaar). De NIK informeert de commissie staatscontrole ook over haar jaarlijkse werkplan.

De Sejm bestudeert de belangrijkste verslagen van de NIK: het jaarlijks activiteitenverslag en de analyse van de uitvoering van de staatsbegroting en de richtsnoeren inzake monetair beleid.

De Sejm en de organen daarvan kunnen de NIK opdragen bepaalde controles uit te voeren, maar dat komt niet vaak voor (één- à driemaal per jaar).

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Krzysztof Kwiatkowski trad op 27 augustus 2013 in functie.

De president wordt ondersteund door drie vicepresidenten en de directeur-generaal.

AMBTSTERMIJN

Zes jaar, eenmaal verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

Benoemd door de Sejm nadat de senaat (het hogerhuis van het parlement) daarmee heeft ingestemd op verzoek van de voorzitter van de Sejm of een groep van minimaal 35 leden.

BESTUURSLICHAAM

De NIK wordt bestuurd door de raad van de NIK. Dit is een collegiaal orgaan dat bestaat uit de president, alle vicepresidenten, de directeur-generaal en veertien leden (zeven academici op het gebied van rechten of economie die onafhankelijk zijn van de NIK, en zeven directeuren van organisatorische controle-eenheden of adviseurs van de president van de NIK).

AMBTSTERMIJN

Drie jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De veertien leden van de NIK worden op verzoek van de president van de NIK benoemd door de voorzitter van de Sejm na advies van de commissie staatscontrole van de Sejm.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De NIK bestaat uit controle-eenheden (afdelingen en regionale vestigingen) en administratieve en ondersteunende afdelingen. De grondgebieden waarop de respectieve regionale vestigingen — die dezelfde status hebben als controleafdelingen — werken, komen overeen met de administratieve indeling van Polen in regio’s.

Op controles door controleafdelingen en regionale vestigingen wordt toezicht gehouden door de president van de NIK of een van de vicepresidenten.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2017)

 • Aantal: 1 585 (71 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 56 %; ♀ 44 %. Gemiddelde leeftijd: 41

BEGROTING

 • NIK-begroting: 277,5 miljoen PLN/ongeveer 67 miljoen EUR (2017)
 • Toewijzing: de raad van de NIK stelt een ontwerpbegroting vast en dient deze in bij de Sejm, die deze kan wijzigen voordat hij haar goedkeurt.
 • Ongeveer 0,07 % van de totale overheidsbegroting

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De NIK verricht haar controletaken op basis van jaarlijkse werkplannen. De controle van de uitvoering van de staatsbegroting heeft, als hoofdtaak van de NIK, prioriteit bij de controleplanning.

De NIK beschikt over teams om wetgevingswijzigingen bij te houden, statistische gegevens te bestuderen en overheidsplannen en -programma’s en persmededelingen door te nemen. Deze monitoring speelt een belangrijke rol bij de jaarlijkse en langetermijnplanning. Op basis hiervan kan het werkplan worden ontwikkeld en kunnen de controleprioriteiten worden bepaald.

Aan de selectie van de voorgestelde controleterreinen gaat een uitgebreide risicoanalyse vooraf die mede is gebaseerd op verslagen en publicaties van internationale organisaties zoals de OESO, de Wereldbank of de Raad van de EU, nationale strategiedocumenten, financiële plannen van de overheidssector, statistieken, door de NIK ontvangen klachten, resultaten van opiniepeilingen en mediaberichten.

— CONTROLEMETHODEN

De NIK verricht financiële, regelmatigheids- en doelmatigheidscontroles (gepland en ad hoc) evenals geïntegreerde controles waarbij zowel financiële, regelmatigheids- als doelmatigheidskwesties aan de orde komen.

De NIK hanteert controlenormen die zijn gebaseerd op Poolse wetgeving, de INTOSAI-controlestandaarden, de Europese uitvoeringsrichtsnoeren voor de INTOSAI-controlestandaarden, de normen van de Internationale Federatie van Accountants (IFAC) en haar eigen uitgebreide ervaring.

In methodologische richtsnoeren (controlehandboek) die zijn gebaseerd op deze normen, staat in detail beschreven hoe een controle moet worden uitgevoerd.

De gedragscode van de NIK sluit aan op internationaal erkende controlestandaarden.

OUTPUT

— RAPPORTAGE DOOR DE HCI

De NIK publiceert:

 • een analyse van de uitvoering van de staatsbegroting en de richtsnoeren inzake monetair beleid (jaarverslag);
 • een advies voor de stemming over kwijtingverlening voor de raad van ministers;
 • controleverslagen na elke controle van één enkele entiteit;
 • samenvattende controleverslagen (zogenaamde verklaringen over controleresultaten) van alle geplande controles en een aantal belangrijke ad-hoccontroles;
 • een jaarlijks activiteitenverslag;
 • analyses van de gebruikmaking van controlebevindingen met betrekking tot wetgeving en de toepassing van de wetgeving, en
 • een jaarlijks werkplan.

Daarnaast stelt de NIK het volgende op:

 • bezwaren tegen activiteiten van ministers, hoofden van centrale bureaus en de president van de nationale bank van Polen;
 • moties om specifieke problemen met betrekking tot de activiteiten van organen die taken verrichten voor het publiek, te evalueren;
 • adviezen (bijv. over wetgevingsinitiatieven van parlementsleden);
 • voorstellen wanneer er lacunes in de wetgeving bestaan of wetgeving onduidelijk is (voorstellen inzake toekomstig recht, het zogeheten “de lege ferenda”);
 • thematische documenten (over de internationale activiteiten van de NIK, haar samenwerking met andere Poolse controleorganen, enz.), en
 • analyses van vorderingen en klachten van burgers.

Follow-up van controleresultaten:

 • de NIK informeert de gecontroleerde entiteiten over haar bevindingen en aanbevelingen en gaat stelselmatig na of hieraan follow-up wordt gegeven. De resultaten van deze controles worden gepresenteerd in follow-upverslagen.

— INFORMATIEVOORZIENING OVER CONTROLEWERKZAAMHEDEN

PUBLICATIE VAN DE CONTROLERESULTATEN

De NIK publiceert haar controleverslagen, bijbehorende documenten en informatie over haar lopende activiteiten op haar website (www.nik.gov.pl) en via het informatiebulletin voor het publiek (https://bip.nik.gov.pl/).

MEDIA-AANDACHT

De NIK ontwikkelt grote hoeveelheden informatiemateriaal om te zorgen dat haar informatie sneller wordt opgepakt door de media. In 2017 werden in totaal 11 168 NIK-publicaties vermeld in de pers, op de radio en op televisie.

INTERACTIE MET BURGERS

De NIK is wettelijk verplicht om informatie te verstrekken over haar functioneren, activiteiten, producten, enz. en biedt burgers de mogelijkheid om verzoeken in te dienen, bijvoorbeeld om controles uit te voeren.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De NIK werkt nauw samen met andere — nationale of lokale — controle-, audit- en inspectieorganen (deze verschaffen de NIK de resultaten van hun controles en verrichten bepaalde controles gezamenlijk met en onder leiding van de NIK).

De NIK werkt ook regelmatig samen met universiteiten en onderzoeksinstellingen en wint systematisch advies in van externe specialisten.

 

 

PORTUGAL

TRIBUNAL DE CONTAS

Sinds 1849
Voor het eerst opgericht in 1389

Website: www.tcontas.pt

Taakomschrijving:

Het verbeteren van het financieel beheer van overheidsmiddelen door verantwoording en transparantie te bevorderen en financiële aansprakelijkheid af te dwingen. Het Tribunal de Contas treedt op als onafhankelijk hoeder van de financiële belangen van de burgers door te rapporteren hoe hun geld wordt besteed.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

Overeenkomstig de grondwet en de wet verricht het Tribunal de Contas de Portugal (TCP) de volgende taken:

 • het controleren van de wettigheid en regelmatigheid van overheidsontvangsten en -uitgaven en de overheidsschuld;
 • het afgeven van een oordeel over de algemene staatsrekeningen en de rekeningen van de autonome regio’s; vanaf 2021 zal het TCP de algemene staatsrekeningen certificeren;
 • het beoordelen van het beheer van de overheidsfinanciën;
 • het afdwingen van financiële aansprakelijkheid.

Het TCP heeft recht op toegang tot alle noodzakelijk geachte informatie en gecontroleerden zijn verplicht om mee te werken.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Grondwet van de Portugese Republiek (1976): artikelen 107, 209, onder c), 214 en 216;
 • wet inzake de organisatie en werking van de Tribunal de Contas: wet 98/97 van 26 augustus 1997;
 • begrotingkaderwet: wet 151/2015 van 11 september 2015, artikel 66, lid 6.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De TCP controleert:

 • de staat en zijn diensten;
 • de autonome regio’s Azoren en Madeira en hun diensten;
 • lokale autoriteiten en hun verenigingen of federaties, inclusief grootstedelijke gebieden;
 • openbare instellingen;
 • instellingen voor sociale zekerheid;
 • openbare verenigingen, verenigingen van publieke entiteiten of verenigingen van een mengeling van publieke en particuliere entiteiten die grotendeels worden gefinancierd door publieke entiteiten of onder hun gezag staan;
 • staatsbedrijven;
 • regionale bedrijven;
 • intergemeentelijke en gemeentelijke bedrijven;
 • alle bedrijven waarmee overheidsmiddelen gemoeid zijn, ongeacht of zij een subsidie ontvangen of gedeeltelijk staatseigendom zijn;
 • bedrijven met concessies om staatsbedrijven te beheren, of bedrijven met een aandeel publiek kapitaal of publiek-private bedrijven waarover de overheidssector zeggenschap heeft, bedrijven met concessies of die openbare diensten beheren, en bedrijven met concessies voor openbare werken;
 • andere entiteiten die overheidsmiddelen ontvangen of beheren.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een collegiale rekenkamer met controle- en rechtsprekende functies, die bestaat uit de president en 18 leden (rechters met dezelfde status als rechters van het hooggerechtshof).

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

Krachtens de grondwet is het TCP een hoog hof en is deze als zodanig een soeverein orgaan dat op gelijke voet staat met de president van de republiek, het parlement, de regering en de andere hoven. Het is de onafhankelijke hoge controle-instantie die belast is met externe financiële controle/audit en de uitvoering van de staatsbegroting door de regering controleert.

De leden van het TCP zijn rechters en zijn als zodanig onafzetbaar; zij zijn niet aansprakelijk voor hun oordelen (behoudens enkele wettelijk vastgelegde uitzonderingen).

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

Het TCP is onafhankelijk van alle andere instellingen. De in de wetgeving opgenomen samenwerkingsprocedures omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • het parlement en de regering kunnen het TCP verzoeken om controles te verrichten van bepaalde entiteiten of financiële onderwerpen, maar het TCP hoeft hieraan geen gevolg te geven;
 • het parlement mag verzoeken om toezending van bestaande verslagen;
 • het parlement mag het TCP om informatie verzoeken die in de loop van controles is verkregen;
 • de controleverslagen en het jaarverslag van het TCP worden in het algemeen gepubliceerd en worden het parlement en andere belanghebbenden toegestuurd.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT VAN HET TCP

Vítor Caldeira is sinds 3 oktober 2016 president.

AMBTSTERMIJN

Vier jaar, verlengbaar

SELECTIEMETHODE

De president wordt benoemd door de president van de republiek op voordracht van de regering.

BESTUURSLICHAAM

Het TCP bestuurt zichzelf.

De president is het hoofd van de instelling.

Het TCP is gerechtigd zijn eigen begroting te bepalen en heeft ook financiële autonomie om zijn begroting te beheren. De begroting wordt goedgekeurd door het parlement.

Het college van de rekenkamer, bestaande uit de president en alle leden, is het orgaan dat de besluiten neemt met betrekking tot het ontwerp van jaarlijkse begroting en het strategisch plan van het TCP.

AMBTSTERMIJN

De leden worden voor het leven benoemd.

SELECTIEMETHODE

De leden worden aangeworven via een openbaar vergelijkend onderzoek met een selectiecomité.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Het TCP bestaat uit drie kamers en twee regionale kamers (voor de Azoren en Madeira). Deze controlekamers bestaan uit controle- en administratieve afdelingen.

Daarnaast heeft het TCP een interneauditafdeling, die rechtstreeks onder de president van de TCP valt, en een commissie controlenormen.

De leden van het TCP worden aan de verschillende kamers toegewezen, waarbij rekening wordt gehouden met criteria in verband met academische opleidingen en de professionele loopbaan.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2017)

 • Aantal: 494 (hoofdkantoor: 412; Azoren: 40; Madeira: 42 (61 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 32 %; ♀ 68 %. Gemiddelde leeftijd: 51

BEGROTING

 • Het TCP wordt gefinancierd uit de algemene staatsbegroting en met eigen middelen (aan gecontroleerden in rekening gebrachte heffingen).
 • Totale begroting (2017): 26,1 miljoen EUR.
 • < 0,01 % van de totale overheidsuitgaven

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Om de drie jaar keurt het TCP een strategisch plan goed met de doelen en doelstellingen voor zijn werk; daarbij wordt rekening gehouden met de belangrijkste zwakke punten, sterke punten, kansen, uitdagingen en bedreigingen (SWOT-analyse).

Daarnaast keurt het geheel zelfstandig een gedetailleerd jaarlijks werkprogramma goed.

— CONTROLEMETHODEN

Het TCP verricht alle soorten controles.

De gebruikte methoden en methodologieën zijn vastgelegd in controlehandboeken van het TCP, waarin rekening wordt gehouden met de internationale controlestandaarden (ISSAI) en beste praktijken.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

Het TCP publiceert al zijn verslagen en besluiten, met name:

 • de jaarverslagen en oordelen over de algemene staatsrekeningen en de rekeningen van de autonome regio’s,
 • controleverslagen, en
 • een jaarlijks activiteitenverslag.

— INFORMATIEVOORZIENING

Het TCP maakt verslagen, besluiten, relevante documenten, evenementen en activiteiten bekend op zijn website.

Verder kan het besluiten zijn verslagen in het officiële publicatieblad van Portugal te publiceren en ze via de media te verspreiden. Het TCP maakt ook gebruik van sociale netwerken om in contact te komen met het grote publiek.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

Het TCP leidt de taskforce inzake controles en ethiek van EUROSAI en is lid van de raad van bestuur van INTOSAI (2017-2019). Het TCP voert ook collegiale toetsingen uit en neemt deel aan projecten voor capaciteitsopbouw bij HCI’s, met name in Portugeestalige landen.

 

 

ROEMENIË

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Sinds 1992
Voor het eerst opgericht in 1864

Website: www.curteadeconturi.ro

Taakomschrijving:

Het controleren van de totstandkoming, het beheer en de besteding van financiële middelen van de staat en de overheidssector, het verschaffen aan het parlement en de administratieve territoriale eenheden van verslagen over het gebruik en beheer van die middelen in overeenstemming met de beginselen van wettigheid, regelmatigheid, zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De Roemeense rekenkamer (RRK) verricht controles van de totstandkoming, het beheer en de besteding van financiële middelen van de staat en de overheidssector. De RRK oefent haar activiteiten autonoom uit, zoals bepaald in de grondwet, en is lid van internationale organisaties voor HCI’s.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Roemeense grondwet (1991);
 • wet nr. 94/1992 inzake de organisatie en werking van de rekenkamer, opnieuw bekendgemaakt, met latere wijzigingen en aanvullingen.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De RRK controleert:

 • de staat en de administratieve territoriale eenheden;
 • de nationale bank van Roemenië;
 • autonome overheidsbedrijven (autonome regie);
 • commerciële bedrijven waarin de staat, de territoriale bestuurseenheden, de overheidsinstellingen of de autonome diensten apart of gezamenlijk een meerderheidsaandeel hebben;
 • socialeverzekerings- of andere autonome organen die publieke activa of middelen of publiek vermogen beheren;
 • rechtspersonen die overheidsgaranties voor krediet, subsidies of andere financiële staatsbijstand ontvangen van centrale of lokale overheidsdiensten of andere publieke instanties.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een collegiale structuur zonder rechtsprekende functie.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De RRK is de hoge controle-instantie voor het controleren van de totstandkoming, het beheer en de besteding van financiële middelen van de staat en de overheidssector. De rekenkamer mag ook doelmatigheidscontroles uitvoeren.

De RRK hoeft uitsluitend aan het parlement verantwoording af te leggen en kan haar standpunten kenbaar maken over ontwerpwetgeving op gebieden die onder haar bevoegdheid vallen.

Geschillen als gevolg van haar activiteiten worden door rechtbanken beslecht. Sinds de wijziging van de grondwet in 2003 heeft de RRK geen rechtsprekende bevoegdheid meer.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De RRK dient een jaarverslag in over de rekeningen voor het beheer van de nationale overheidsbegroting voor het laatste afgesloten begrotingsjaar, en wijst ook op eventuele onregelmatigheden. Op verzoek van de kamer van afgevaardigden of de senaat controleert de RRK het beheer van overheidsmiddelen en brengt zij verslag uit over hetgeen ze heeft geconstateerd.

Het parlement is de enige autoriteit die de RRK kan vragen om het beheer van overheidsmiddelen te onderzoeken en daar verslag over uit te brengen.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Mihai Busuioc werd benoemd op 15 oktober 2017.

AMBTSTERMIJN

Negen jaar, niet-verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De president wordt door het parlement benoemd.

BESTUURSLICHAAM

De RRK wordt bestuurd door een plenum. Het plenum van de RRK heeft 18 leden die overeenkomstig de wet door het parlement worden benoemd en die bekendstaan als rekenraden.

Op het beheer van de RRK wordt toegezien door het plenum van de RRK. Het uitvoerend beheer van de RRK is de taak van de president, die wordt bijgestaan door twee vicepresidenten, die ook rekenraden zijn.

AMBTSTERMIJN

Negen jaar, niet-verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

Leden worden benoemd door het parlement, zijn onafhankelijk bij de uitoefening van hun mandaat en kunnen niet worden afgezet. Ze zijn hoogwaardigheidsbekleders van de staat en voor hen gelden dezelfde wettelijke beperkingen als voor rechters. De leden van de RRK mogen tijdens hun ambtstermijn geen lid zijn van een politieke partij en geen openbare activiteiten van politieke aard uitoefenen.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De RRK bestaat uit meerdere controleafdelingen, het secretariaat-generaal, districtrekenkamers en de rekenkamer van de gemeente Boekarest. Daarnaast heeft de RRK een controleautoriteit, die georganiseerd is als onafhankelijk operationeel orgaan binnen de structuur van de RRK.

— MIDDELEN

PERSONEEL

 • Aantal: 1 638 (80 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 60 %; ♀ 40 %. Gemiddelde leeftijd: 48

BEGROTING

 • De RRK wordt gefinancierd uit de staatsbegroting.
 • 58 miljoen EUR (2017), inclusief administratieve uitgaven
 • Ongeveer 0,17 % van de totale overheidsuitgaven

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Activiteiten op het gebied van externe controle van de overheidsfinanciën, namelijk financiële, nalevingsgerichte en doelmatigheidscontrole, worden binnen de RRK met twee verschillende intervallen gepland: meerjarig en jaarlijks.

De meerjarige planning van de activiteiten van de RRK wordt vastgesteld voor een periode van drie jaar.

— CONTROLEMETHODEN

De RRK voert controleopdrachen uit in de vorm van:

 • financiële controles van uitvoeringsrekeningen;
 • doelmatigheidscontroles;
 • nalevingsgerichte controles;
 • externe openbare controles van gemeenschapsmiddelen.

Controles worden verricht overeenkomstig de normen van de RRK, die zijn ontwikkeld op basis van de INTOSAI-standaarden (ISSAI) en zijn gebaseerd op interne reglementen, handboeken en richtsnoeren die in overeenstemming met de ISSAI zijn ontwikkeld en zijn aangepast aan het specifieke RRK-kader.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

Het jaarlijks openbaar verslag is het belangrijkste en zichtbaarste document, dat als syntheseverslag van haar voornaamste controleactiviteiten en belangrijkste bevindingen de geloofwaardigheid en reputatie van de RRK bij haar voornaamste belanghebbenden in stand houdt.

In het jaarlijks activiteitenverslag maakt de RRK haar strategie, mandaat, verantwoordelijkheden, missie en betrekkingen met verschillende belanghebbenden, waaronder het parlement en de uitvoerende macht, openbaar zodat alle geïnteresseerde partijen een nauwkeuriger beeld kunnen krijgen van de positie en de rol van de RRK binnen de essentiële instellingen van de Roemeense staat. Het jaarlijks activiteitenverslag van de RRK bevat hoofdzakelijk gegevens en informatie over haar organisatie, activiteiten en behaalde resultaten, internationale activiteiten en haar personele en financiële middelen voor het referentiejaar.

Jaarverslagen over lokale overheidsfinanciën, die worden ingediend door provinciale rekenkamers en door de overheidsinstanties van de administratieve regionale eenheden.

Specifieke verslagen (verslagen waarom is verzocht door een van de kamers van het Roemeense parlement en verslagen over specifieke terreinen).

De verslagen van de RRK moeten relevant, realistisch, duidelijk, geloofwaardig, tijdig en nuttig zijn en moeten tijdig aan het publiek ter beschikking worden gesteld, zodat het parlement, als belangrijkste begunstigde, wetgeving kan vaststellen op basis van de conclusies en aanbevelingen daarin.

— INFORMATIEVOORZIENING

Verslagen en andere RRK-publicaties zijn elektronisch beschikbaar op de officiële website van de RRK en worden fysiek toegezonden aan alle geïnteresseerde publieke instanties.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De RRK onderhoudt betrekkingen met andere HCI’s op internationaal niveau door middel van de uitwisseling van ervaringen, deelname aan conferenties, seminars en werkgroepen en door het publiceren van relevante studies in internationale publicaties.

 

 

SLOWAKIJE

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sinds 1993
Voor het eerst opgericht in 1919

Website: www.nku.gov.sk

Taakomschrijving:

Visie: Het doelmatige beheer van overheidsmiddelen waarborgen door middel van onafhankelijke controles en de resultaten daarvan.

Missie: Bijdragen tot transparante besluitvorming en betere corporate governance.

Waarden: Bij de uitvoering van haar activiteiten eerbiedigt de nationale rekenkamer van de Slowaakse Republiek de waarden en beginselen die gedeeld worden door het management, de controleurs en het administratief personeel van de instelling: objectiviteit, deskundigheid, samenwerking, doelmatigheid, betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en openheid.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De nationale rekenkamer (NRK) van de Slowaakse Republiek controleert het beheer van de middelen en eigendommen van de staat, lokale autoriteiten en de Europese Unie. Zij controleert ook de staatsontvangsten en waarborgt dat douaneheffingen en belastingen juist worden geïnd.

Bij de uitvoering van haar controles heeft de NRK recht op toegang tot alle gebouwen en documenten die noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van de controle.

Niet alleen verricht de NRK haar eigen controleactiviteiten, ook neemt zij op verzoek van de nationale bank van Slowakije deel aan het proces van de benoeming van de onafhankelijke externe controleur voor de controle van de definitieve jaarrekening van de nationale bank van Slowakije.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Artikelen 60-63 van de grondwet van de Slowaakse Republiek (1992);
 • wet nr. 39/1993 inzake de NRK van de Slowaakse Republiek.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De NRK controleert:

 • overheidsorganen;
 • ministeries: 13;
 • centrale overheidsinstanties;
 • openbare instellingen;
 • rechtspersonen die zijn opgericht door centrale overheidsinstanties of andere agentschappen voor staatsbestuur;
 • lokale overheden en hogere territoriale eenheden, organisaties die uit hun begroting zijn gefinancierd en rechtspersonen die deel uitmaken van deze overheden;
 • eenheden van de staat met een speciaal doel, en
 • particulieren en private rechtspersonen die nationale, publieke of Europese middelen of andere buitenlandse middelen ontvangen.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een Westminsterachtige (monocratische) structuur zonder rechtsprekende functie.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De NRK is een onafhankelijk staatsorgaan.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De NRK dient jaarlijks bij het parlement een samenvattend verslag in over de resultaten van alle controles. Zij dient ook volledige controleverslagen in bij de desbetreffende parlementaire commissies.

Op basis van resoluties van het parlement verricht de NRK bepaalde specifieke controles.

De NRK geeft oordelen af over de voorstellen voor de staatsbegroting en over de definitieve staatsrekeningen van de Slowaakse Republiek en dient deze in bij het parlement.

De president en de twee vicepresidenten worden gekozen en teruggeroepen door het parlement.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Karol Mitrík werd benoemd op 20 mei 2015.

AMBTSTERMIJN

Zeven jaar, eenmaal verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De president wordt bij geheime stemming gekozen door de leden van de nationale raad (parlement).

BESTUURSLICHAAM

De NRK wordt bestuurd door de president als een bij wet ingesteld orgaan dat wordt ondersteund door twee vicepresidenten.

AMBTSTERMIJN

De ambtstermijn van de vicepresidenten is zeven jaar, eenmaal verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De vicepresidenten worden bij geheime stemming gekozen door de leden van de nationale raad.

ORGANISATIESTRUCTUUR

Het hoofdkantoor van de NRK in Bratislava bestaat uit twee controleafdelingen en meerdere organisatorische eenheden die ondersteunende diensten verlenen (de afdeling strategie, het kabinet van de president, de afdeling personeelszaken en het bureau van de intern controleur). Er zijn ook zeven regionale vestigingen die gevestigd zijn in regionale centra en die regio’s, districten en gemeenten onder zelfbestuur controleren.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2018)

 • Aantal: 289 (81 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 39 %; ♀ 61 %. Gemiddelde leeftijd: 48

BEGROTING

 • 10,7 miljoen EUR (2018)
 • 0,07 % van de totale overheidsuitgaven

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De NRK plant haar controlewerkzaamheden in jaarlijkse controleplannen, die de adviesraad goedkeurt op basis van een driejarig kaderplan.

De lijst met controles wordt voornamelijk samengesteld op basis van een risicoanalyse, de strategische doelstellingen van de NRK en suggesties van het grote publiek.

— CONTROLEMETHODEN

De NRK verricht ruwweg drie soorten controles:

 • financiële controles;
 • nalevingsgerichte controles, en
 • doelmatigheidscontroles.

Op basis van de resultaten van een controle stuurt de NRK een conceptverslag aan de gecontroleerde entiteit, die vervolgens haar mening mag geven, en deze zal worden opgenomen in het eindverslag.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De NRK publiceert:

 • een jaarverslag;
 • verslagen van financiële controles;
 • verslagen van nalevingsgerichte controles;
 • verslagen over doelmatigheidscontroles, en
 • een samenvattend verslag over de resultaten van alle controles.

— INFORMATIEVOORZIENING

De NRK stuurt al haar controleverslagen aan de gecontroleerde entiteit en aan het parlement en de desbetreffende commissies daarvan.

Daarnaast wordt een samenvatting van het eindverslag gepubliceerd op de website van de NRK.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De NRK werkt samen met veel instellingen op nationaal en internationaal niveau.

Nationale partners zijn onder meer universiteiten, overheidsinstanties zoals het openbaar ministerie, de kamer van controleurs, de antimonopoliedienst van de Slowaakse Republiek en het bureau voor overheidsopdrachten.

Het doel van de nationale en internationale samenwerkingsactiviteiten is het bijdragen tot de ontwikkeling van methodologieën en de kwaliteit van het werk en dus ook tot een verbeterde uitvoering van het mandaat van de NRK binnen de Slowaakse Republiek.

 

 

SLOVENIË

RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Sinds 1994

Website: www.rs-rs.si

Taakomschrijving:

Waken over overheidsmiddelen.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De rekenkamer van de Republiek Slovenië (RRS) houdt toezicht op de staatsrekeningen, de staatsbegroting en alle overheidsontvangsten en -uitgaven.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Grondwet van de Republiek Slovenië: artikelen 150 en 151 (1991);
 • rekenkamerwet.

De wet op grond waarvan de RRS haar bevoegdheden uitoefent, mag niet in rechte of voor andere staatsorganen worden aangevochten.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De RRS controleert:

 • alle publiekrechtelijke instanties en de onderdelen daarvan;
 • alle privaatrechtelijke rechtspersonen die:
  • steun hebben ontvangen uit de begroting van de Europese Unie, de staatsbegroting of de begroting van een lokale overheid;
  • concessiehouder zijn;
  • een onderneming, bank of verzekeringsmaatschappij zijn waarin de staat of een lokale overheid een meerderheidsbelang heeft;
 • natuurlijke personen die:
  • steun hebben ontvangen uit de begroting van de Europese Unie, de staatsbegroting of de begroting van een lokale overheid; of
  • op basis van een concessie openbare diensten verrichten of zorgen voor collectieve goederen.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een afzonderlijk model dat wordt geleid door een president, dat controles verricht op centraal, regionaal en lokaal niveau en dat geen rechtsprekende bevoegdheid heeft.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De RRS is onafhankelijk bij het vervullen van haar taak en is gebonden aan de grondwet en wetten. De leden van de rekenkamer worden benoemd door het parlement.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De RRS stuurt al haar controleverslagen aan het parlement en dient ieder jaar een jaarlijks activiteitenverslag in.

Wanneer zij bepaalt welke controles zij in een bepaald kalenderjaar zal uitvoeren, houdt de RRS rekening met de voorstellen van leden van het parlement en werkorganen van het parlement, de regering, ministeries en gemeentelijke organen. Ze moet minimaal vijf voorstellen van het parlement in aanmerking nemen, waaronder minimaal twee van de oppositie en nog eens twee van werkorganen van het parlement.

Het parlement benoemt een externe controleur om de financiële staten van de RRS te controleren.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

Tomaž Vesel werd tot president benoemd op 1 juni 2013.

AMBTSTERMIJN

Negen jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

Het parlement benoemt de president van de RRS bij absolute meerderheid van stemmen op voordracht van de president van de republiek.

BESTUURSLICHAAM

De RRS wordt bestuurd door een senaat die bestaat uit de president en twee adjunct-presidenten.

AMBTSTERMIJN

Negen jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

Het parlement benoemt de adjunct-presidenten van de RRS bij absolute meerderheid van stemmen op voordracht van de president van de republiek.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De president is de auditeur-generaal, die de RRS vertegenwoordigt en verantwoordelijk is voor haar activiteiten. De eerste adjunct-president treedt op als waarnemer wanneer de president afwezig is en vervult, met machtiging van de president, samen met de tweede adjunct-president de taken van de auditeur-generaal. Afdelingen worden geleid door hoge staatscontroleurs en zijn georganiseerd per terrein van activiteit van de overheidssector. Eén afdeling is gespecialiseerd in doelmatigheids- en IT-controles.

De president en de adjunct-presidenten vormen de senaat, het hoogste bestuurslichaam. De senaat stelt het reglement van de RRS vast in overeenstemming met het parlement, en besluit over de belangrijkste controles en strategische kwesties.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2018)

 • Aantal: 132 (76 % op het gebied van controle)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 30 %; ♀ 70 %. Gemiddelde leeftijd: 45

BEGROTING

 • 5,6 miljoen EUR (2018)
 • 0,92 % van de totale staatsbegroting

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De RRS stelt haar eigen werkprogramma onafhankelijk vast, dat vertrouwelijk blijft. De RRS moet minimaal vijf controlevoorstellen selecteren van alle voorstellen die het parlement heeft ingediend.

— CONTROLEMETHODEN

De RRS verricht verschillende soorten controles:

 • doelmatigheidscontroles van de doeltreffendheid, efficiëntie en zuinigheid van de activiteiten van haar gecontroleerden bij het verwezenlijken van vastgestelde doelen en programma’s. Deze worden geselecteerd op basis van criteria zoals de mogelijke bijdrage ervan aan beter financieel beheer, het algemeen belang, het risico op slechte prestaties en onregelmatigheid;
 • financiële en nalevingsgerichte controles inzake de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen (met name de betrouwbaarheidsverklaring), alsmede beoordelingen van de vraag of de systemen en verrichtingen op specifieke begrotingsterreinen voldoen aan de desbetreffende wet- en regelgeving.

Controles vormen vaak een combinatie van twee controlesoorten.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De RRS publiceert:

 • controleverslagen en vervolgverslagen,
 • een jaarlijks activiteitenverslag,
 • oordelen, en
 • geselecteerde antwoorden op verzoeken om raadpleging.

— INFORMATIEVOORZIENING

De RRS dient haar jaarlijks activiteitenverslag in bij de voorzitter van het parlement. Het verslag wordt vervolgens besproken in de commissie voor toezicht op overheidsfinanciën tijdens een vergadering die open is voor journalisten en andere vertegenwoordigers van de media.

Alle controleverslagen en vervolgverslagen worden gepubliceerd op de website van de RRS op de dag nadat deze formeel zijn afgerond en ingediend bij de gecontroleerde(n) en het parlement.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

Het hoofddoel van de RRS is het verstrekken van objectieve en betrouwbare informatie over de besteding van overheidsmiddelen, om een beter beheer en betere openbare dienstverlening te bevorderen. Daartoe werkt ze samen met verschillende entiteiten in het hele publieke domein en onderhoudt ze nauwe werkrelaties met het parlement en parlementaire commissies. Ze neemt vaak deel aan evenementen die worden georganiseerd door beroepsverenigingen of overheidsinstanties om een goed beheer te bevorderen en haar bevindingen onder een breder publiek te verspreiden.

 

 

SPANJE

TRIBUNAL DE CUENTAS

Sinds 1978
Voor het eerst opgericht in 1851

Website: www.tcu.es

Taakomschrijving:

Uitoefening van de hoge controlefunctie in Spanje en rechtsbevoegdheid op het gebied van boekhouding zoals bepaald door de Spaanse grondwet en de Spaanse wet.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

Het Tribunal de Cuentas (TCU) verricht doorlopend externe controles achteraf van financieel-economische activiteiten in de overheidssector (controlefunctie) en houdt toezicht op de boekhoudkundige aansprakelijkheid van degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van overheidsmiddelen of -activa (rechtsprekende functie). Het heeft ook sanctiebevoegdheden ten aanzien van politieke partijen en een beperkte adviesfunctie.

Zijn rechtsmacht strekt zich uit over het hele nationale grondgebied van Spanje.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Spaanse grondwet (1978); afdelingen 136 en 153.d;
 • organieke wet 2/1982 inzake het TCU;
 • wet 7/1988 inzake het functioneren van het TCU;
 • organieke wet 8/2007 inzake de financiering van politieke partijen;
 • organieke wet 5/1985 inzake het algemene kiesstelsel.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

Het TCU controleert:

 • de nationale overheidssector: 411 entiteiten, waaronder:
  • 17 ministeries;
  • 59 autonome organen;
  • 3 onafhankelijke administratieve autoriteiten;
  • 37 openbare stichtingen;
 • de regionale overheidssector: 17 autonome gemeenschappen en 2 autonome steden, die bestaan uit ongeveer 1 198 entiteiten;
 • de lokale overheidssector, die 12 964 entiteiten omvat;
 • politieke partijen: partijen die vertegenwoordigd zijn in het parlement (dat zijn er 30) en andere.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een rekenkamer met een rechtsprekende functie.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

Het TCU is de hoge controle-instantie in Spanje en is verantwoordelijk voor de controle van de rekeningen en het financieel-economisch beheer van de staat en de overheidssector.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

BETREKKINGEN MET HET SPAANSE PARLEMENT

Het TCU is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan het parlement, onverminderd zijn onafhankelijkheid bij de vervulling van zijn toezichthoudende en rechtsprekende taken, en de taken inzake het onderzoeken en verifiëren van de algemene rekeningen van de staat zijn aan het TCU gedelegeerd. Het parlement kan het TCU bepaalde controles voorstellen.

Het TCU staat permanent in verbinding met het parlement via de gemeenschappelijke commissie van het congres en de senaat voor betrekkingen met het TCU.

Het controleprogramma wordt, zodra het is vastgesteld door het plenum, toegestuurd aan de gemeenschappelijke commissie voor betrekkingen met het TCU.

De resultaten van controles (opgenomen in door het plenum van het TCU goedgekeurde verslagen, memoranda, moties en memo’s) worden het Spaanse parlement toegezonden. De gemeenschappelijke commissie voor betrekkingen met het TCU beraadslaagt tijdens een hoorzitting met de president van de rekenkamer over elk verslag, elk memorandum, elke motie en elke memo en neemt de passende besluiten.

Het TCU kan de aandacht van het parlement vestigen op een gebrek aan medewerking van degenen die verplicht zijn om mee te werken (onverminderd de andere maatregelen die opgenomen zijn in de wetgeving).

BETREKKINGEN MET DE REGERING

Het TCU is onafhankelijk in de uitoefening van zijn taken.

Na de vaststelling ervan wordt het controleverslag al naargelang het geval toegezonden aan de nationale regering, de bestuursraden van de autonome regio’s of de plenaire vergaderingen van lokale autoriteiten.

— ORGANISATIE

HOOFD

PRESIDENT

María José de la Fuente y de la Calle werd benoemd op 25 juli 2018.

AMBTSTERMIJN

Drie jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

De president van het TCU wordt op voordracht van het plenum van het TCU door de Spaanse koning benoemd uit het midden van de controleraden.

BESTUURSLICHAAM

Het TCU wordt bestuurd door het plenum, een collegiaal orgaan dat bestaat uit de twaalf controleraden (waaronder de president) en de hoofdaanklager van het TCU.

Daarnaast heeft het TCU een raad van bestuur, die bestaat uit de president van de TCU en de presidenten van de secties controle en vervolging van het TCU. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de betrekkingen met het parlement, personeelszaken en de werkplanning. Hij oefent disciplinaire bevoegdheden uit in geval van ernstig wangedrag en stelt agendapunten voor het plenum voor en werkt deze uit.

AMBTSTERMIJN

Controleraden: Negen jaar, verlengbaar. Ze hebben de status van rechter, zijn onafhankelijk en kunnen niet uit hun ambt worden ontheven.

De hoofdaanklager: Vijf jaar, verlengbaar.

SELECTIEMETHODE

Controleraden worden benoemd door het Spaanse parlement (zes door het congres en zes door de senaat, steeds met een drievijfdemeerderheid). De hoofdaanklager wordt benoemd door de regering.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De controlesectie van het TCU bestaat uit acht afdelingen. Vijf sectorale afdelingen (voor financieel-economische activiteiten in de overheidssector), twee territoriale afdelingen (één die de financieel-economische activiteiten van de autonome regio’s en autonome steden controleert en één die de provinciale en gemeentelijke entiteiten controleert) en een afdeling die politieke partijen controleert.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2018)

 • Aantal: 728 (45 % op het gebied van controle en ongeveer 8 % voor rechtsprekende taken)
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 39 %; ♀ 61 %. Gemiddelde leeftijd: 53

BEGROTING

 • 62 miljoen EUR (2018), opgenomen in de algemene staatsbegroting
 • Toewijzing: ongeveer 95 % voor vergoedingen
 • 0,01 % van de totale overheidsbegroting

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Het TCU plant zijn controlewerkzaamheden op basis van zijn middellange- en langetermijnplanning in een jaarprogramma. Dit jaarlijkse controleprogramma wordt goedgekeurd door het plenum van het TCU, dat het toezendt aan de gemeenschappelijke commissie van het congres en de senaat van het Spaanse parlement die verantwoordelijk is voor de betrekkingen met het TCU.

Het programma bevat controles die moeten worden uitgevoerd krachtens het wettelijke mandaat van het TCU, controles op eigen initiatief van het TCU en controles die zijn voorgesteld door het Spaanse parlement (en door de wetgevende vergaderingen van de autonome regio’s, voor zover dit binnen hun bevoegdheden valt). Het plenum kan in de loop van het jaar controletaken toevoegen, wijzigen, opschorten of annuleren.

Het jaarprogramma wordt gepubliceerd op de website van het TCU.

— CONTROLEMETHODEN

Het TCU verricht:

 • nalevingsgerichte controles, waarbij wordt geverifieerd of het economisch en financieel beheer van de gecontroleerde entiteit of activiteit of het gecontroleerde programma in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • financiële controles, die erop gericht zijn om een oordeel te geven over de betrouwbaarheid van de informatie in de financiële staten van een entiteit wat betreft de relevantie ervan voor de toepasselijke beginselen, criteria en boekhoudkundige normen, en
 • doelmatigheidscontroles, die erop gericht zijn om alle activiteiten, beheerssystemen en procedures van een gecontroleerde entiteit of activiteit of een gecontroleerd programma of een deel daarvan te beoordelen op de economische en financiële grondgedachte erachter en op de eerbiediging van de beginselen van goed beheer.

Indien verschillende soorten controles worden gecombineerd, kunnen we verwijzen naar:

 • regelmatigheidscontroles, die zijn gericht op de doelstellingen van nalevingsgerichte en financiële controles, of
 • uitgebreide controles, die alle hierboven genoemde soorten controles omvatten.

Het TCU verricht ook follow-upcontroles, waarbij enkel wordt bekeken in hoeverre de aanbevelingen die het TCU deed in voorgaande controleverslagen, zijn uitgevoerd.

Daarnaast voert het TCU horizontale controles uit, waarbij het meerdere entiteiten binnen een bepaalde subsector van de overheid controleert, of verschillende subsectoren die gemeenschappelijke kenmerken hebben en ook dezelfde doelstellingen en hetzelfde tijdsbestek kennen.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

Het TCU produceert de volgende verslagen en producten, die alle moeten worden goedgekeurd door het plenum:

 • speciale verslagen, die de resultaten, conclusies en aanbevelingen van de afzonderlijke controles bevatten;
 • een jaarlijks prestatiememorandum met een samenvatting van de controle- en rechtsprekende activiteiten van het TCU in het betreffende jaar en de belangrijkste resultaten;
 • een eindverklaring over de algemene rekeningen van de staat, waarin een oordeel is opgenomen over het financieel beheer van de staat en de nationale overheidssector;
 • een jaarlijks controleverslag over de regionale overheidssector;
 • een jaarlijks controleverslag over de lokale overheidssector;
 • moties met voorstellen voor maatregelen die naar het oordeel van het TCU het financieel beheer van de overheidssector zouden kunnen verbeteren, en
 • nota’s — documenten waarin een bepaald onderwerp vanwege het specifieke belang of het bijzondere karakter ervan wordt geanalyseerd.

— INFORMATIEVOORZIENING

De resultaten van de controles worden, nadat ze zijn goedgekeurd door het plenum, gepubliceerd op de website van het TCU en al naargelang het geval toegezonden aan de volgende ontvangers:

 • het Spaanse parlement;
 • de wetgevende vergaderingen van de autonome regio’s, of
 • de plenaire vergaderingen van lokale autoriteiten.

Ze worden al naargelang het geval ook toegezonden aan de nationale regering, de bestuursraden van de autonome regio”s of de plenaire vergaderingen van lokale autoriteiten.

Zodra het parlement het controleverslag samen met de resolutie die werd aangenomen door de gemeenschappelijke commissie, heeft geanalyseerd, wordt het gepubliceerd in het officiële publicatieblad van de staat (en, in voorkomend geval, in het officiële publicatieblad van de autonome regio).

Het TCU publiceert ook persberichten op zijn website om snel toegang te bieden tot de meest recente informatie over de verslagen en documenten van het TCU.

Daarnaast wordt een kwartaalblad gepubliceerd met informatie over de activiteiten van het TCU.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

Het TCU stemt zijn activiteiten nauw af met de externe controleorganen die in enkele autonome regio’s zijn ingesteld.

 

 

ZWEDEN

RIKSREVISIONEN

Sinds 2003
Voor het eerst opgericht in 1921

Website: www.riksrevisionen.se

Taakomschrijving:

Bijdragen tot de bevordering van een transparant en doeltreffend gebruik van de middelen van de centrale overheid en een doelmatig openbaar bestuur door middel van onafhankelijke controles van alle activiteiten van de centrale overheid.

De Zweedse rekenkamer vervult ook taken op nationaal en internationaal niveau, zoals het ontwikkelen en bevorderen van de controle van de overheidsfinanciën. Verder streeft zij ernaar controleautoriteiten in ontwikkelingslanden te versterken.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De Zweedse rekenkamer (NRK) is onderdeel van de parlementaire controlestructuur en is het enige orgaan dat alle staatsfinanciën kan controleren. Door de hele keten van de uitvoerende macht te controleren, zorgt ze voor een gecoördineerde en onafhankelijke controle van de staatsfinanciën en de regeringsactiviteiten voor het Zweedse parlement (Riksdag).

Bovendien vertegenwoordigt de NRK Zweden in internationaal kader op het gebied van controle om controle van de overheidsfinanciën te bevorderen en ontwikkelen, en ze heeft van de Riksdag de opdracht gekregen om samen te werken met HCI’s in ontwikkelingslanden om hun vaardigheden en capaciteit op het gebied van controle te versterken.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Het regeringsinstrument (grondwet, 1809, vervangen in 1974);
 • de wet inzake de controle van staatsactiviteiten (2002);
 • de wet met aanwijzingen voor de Zweedse rekenkamer;
 • aanvullende gedetailleerde wetgeving.

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

Aan de hand van haar doelmatigheidscontroles controleert de NRK:

 • de rekeningen van de regering, de regeringsdiensten, de rechtbanken en alle ministeries en regeringsagentschappen;
 • overheidsinstanties: 345;
 • het bestuur en de agentschappen van het parlement;
 • de dienst van het Koninklijk Huis;
 • ondernemingen met beperkte aansprakelijkheid die staatseigendom zijn of waarop de staat invloed heeft;
 • de Zweedse erfgoedtrustfondsen en -stichtingen die door staatsorganen werden opgericht of geheel of ten dele door staatsorganen worden beheerd, en
 • ondernemingen die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn.

Aan de hand van haar financiële controles controleert de NRK:

 • alle rekeningen van de regering, inclusief de regeringsdiensten en -agentschappen, behalve de openbare persioenfondsen (AP fonderna);
 • het bestuur en de ombudsmannen van het parlement, de Bank van Zweden (Riksbanken), en de stichting van de Bank van Zweden ter herdenking van het driehonderdjarig bestaan;
 • de dienst van het Koninklijk Huishouden en het bestuur van de koninklijke Djurgården (een stadsdistrict van Stockholm).

Daarnaast kan de NRK controleurs benoemen bij ondernemingen of stichtingen die voor meer dan 50 % staatseigendom zijn.

De NRK kan ook deelnemen aan controles van internationale organisaties waarvan Zweden lid is.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een van de regering onafhankelijke rekenkamer die wordt geleid door drie auditeurs-generaal.

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De NRK is een onafhankelijke organisatie die onder het Zweedse parlement valt, en maakt deel uit van de parlementaire controlestructuur.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

Het parlement besluit over de omvang en focus van de controleactiviteiten van de NRK en over de jaarlijkse subsidies.

Het parlement beoordeelt ook de doelmatigheid van de NRK zelf en wijst ieder jaar een externe controleur aan om de NRK te controleren, alsmede een parlementaire raad voor toezicht en contact (de parlementaire raad van de Zweedse rekenkamer).

De NRK dient haar verslagen over financiële controles in bij de regering en die over doelmatigheidscontroles bij het parlement, die deze weer doorstuurt naar de regering voor een schriftelijke reactie op de controle. Het follow-upverslag wordt naar de vaste commissie financiën van het parlement gestuurd.

Als de NRK tekortkomingen aantreft, rapporteert ze deze en doet ze gewoonlijk aanbevelingen. De desbetreffende entiteiten worden al geraadpleegd tijdens het controleproces en moeten vragen beantwoorden. Om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren, heeft de NRK recht op toegang tot alle informatie.

— ORGANISATIE

HOOFD

DRIE AUDITEURS-GENERAAL

Stefan Lundgren en Helena Lindberg zijn op 15 maart 2017 in functie getreden. Eén post is momenteel vacant.

De NRK wordt geleid door drie auditeurs-generaal. Samen besluiten de auditeurs-generaal over de onderlinge verdeling van de controleterreinen, waarna iedere auditeur-generaal voor het onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallende gebied besluit welke controles worden verricht, welke methoden worden gehanteerd en welke conclusies moeten worden getrokken.

De auditeurs-generaal nemen los van elkaar besluiten over afzonderlijke controles. Daarnaast zijn er enkele gebieden waarop ze gezamenlijk besluiten nemen. De onafhankelijkheid van de drie auditeurs-generaal wordt beschermd door de grondwet.

SELECTIEMETHODE

De auditeurs-generaal worden gekozen en benoemd door het parlement.

Het parlement wijst ook de auditeur-generaal aan die verantwoordelijk is voor het administratieve beheer van de organisatie. Deze auditeur-generaal neemt beslissingen over de organisatiestructuur van de NRK (inclusief de delegatie van bevoegdheden), de voorgestelde jaarlijkse kredieten en het jaarverslag.

Op dit moment is Stefan Lundgren verantwoordelijk voor het administratieve beheer.

AMBTSTERMIJN

De auditeurs-generaal worden benoemd voor een ambtstermijn van zeven jaar en kunnen niet worden herbenoemd.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De NRK bestaat uit een afdeling voor doelmatigheidscontrole en een afdeling voor financiële controle.

Daarnaast zijn er vijf andere afdelingen, die verantwoordelijk zijn voor internationale betrekkingen, personeelszaken, communicatie, juridische diensten en operationele ondersteuning.

Tot slot heeft de NRK een parlementaire en een wetenschappelijke raad, alsook een eenheid voor interne audit.

— MIDDELEN

PERSONEEL (2017)

 • Aantal: 339
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 42 %; ♀ 58 %. Gemiddelde leeftijd: 44

BEGROTING

 • 372,2 miljoen SEK (36,6 miljoen EUR), waaronder 50 miljoen SEK (4,9 miljoen EUR) voor internationale ontwikkelingssamenwerking (2017).
 • < 0,15 % van de totale overheidsuitgaven

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

Binnen het kader dat door het parlement is bepaald met betrekking tot de omvang en de focus van haar controlewerkzaamheden besluit de NRK onafhankelijk welke onderwerpen ze zal controleren.

De focus van de controles wordt bepaald op basis van een analyse van het risico op materiële afwijkingen en de relatieve financiële omvang van een gecontroleerde. Als door een kleine afwijking het vertrouwen in de centrale overheid kan worden ondermijnd, kan deze als materieel worden aangemerkt.

Daarnaast zijn controles erop gericht ontwikkeling in het algemeen te bevorderen, daar waar het publiek een doeltreffend rendement behaalt op zijn investeringen. Bij doelmatigheidscontroles wordt rekening gehouden met bijkomende criteria, zoals de omvang van de toegevoegde waarde, timing en de haalbaarheid van een controle.

Naast haar eigen planning moet de NRK jaarlijks een financiële controle van de geconsolideerde rekeningen van de regering en de agentschappen uitvoeren.

— CONTROLEMETHODEN

De NRK verricht een jaarlijkse financiële controle, waarbij de juistheid van de financiële staten wordt nagegaan, en doelmatigheidscontroles, waarbij de efficiëntie van de activiteiten wordt beoordeeld. De NRK past internationale standaarden toe, evenals interne richtsnoeren voor controleactiviteiten, communicatie en ethische vraagstukken.

Alle verslagen worden intern en extern beoordeeld in het kader van kwaliteitsbewaking.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

De NRK publiceert:

 • een jaarverslag;
 • een jaarlijks controleverslag;
 • controleverslagen naar aanleiding van doelmatigheidscontroles;
 • controleoordelen en verslagen naar aanleiding van financiële controles;
 • tussentijdse oordelen en verslagen in het kader van financiële controles, en
 • een jaarlijks follow-upverslag.

— INFORMATIEVOORZIENING

De NRK publiceert al haar verslagen op haar website en brengt regelmatig persberichten uit over haar werk. Ze maakt gebruik van verschillende communicatiekanalen, waaronder bepaalde sociale media.

Ook brengt ze een nieuwsbrief uit voor geïnteresseerde burgers en belanghebbenden.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De NRK is betrokken bij verschillende internationale ontwikkelingssamenwerkings­projecten om HCI’s met name in landen in Afrika en Zuidoost-Europa te ondersteunen.

De NRK heeft een specifieke begrotingstoewijzing voor haar internationale ontwikkeling, die bijdraagt tot transparantie, democratische ontwikkeling en de versterking van parlementaire controle in de partnerlanden. In 2017 kregen 1 091 personeelsleden van partner-HCI’s een beroepsopleiding door middel van ontwikkelingssamenwer­kingsprojecten. Deze opleidingsinspanningen omvatten de ontwikkeling van controle­methoden en -processen, alsmede maatregelen om aspecten zoals personeelszaken, communicatie, strategische planning en IT-middelen te versterken.

 

 

VERENIGD KONINKRIJK

NATIONAL AUDIT OFFICE

Sinds 1983

Website: www.nao.org.uk

Taakomschrijving:

Het land helpen het geld verstandig te besteden. Het perspectief van controle van de overheidsfinanciën dat wij verschaffen, helpt het parlement om de regering ter verantwoording te roepen en de openbare dienstverlening te verbeteren.

ALGEMENE INFORMATIE

— RECHTSGRONDSLAG

MANDAAT

De nationale rekenkamer (NRK) is de wettelijke controleur van ministeries en allerlei overheidsinstanties. Ze rapporteert aan, en wordt gefinancierd door het parlement. Ze controleert de financiële staten van alle ministeries, agentschappen en andere organen van de centrale overheid. In haar verslagen over de kosteneffectiviteit worden conclusies getrokken over de doeltreffendheid, efficiëntie en zuinigheid van overheidsuitgaven.

BELANGRIJKSTE WETGEVING

 • Wet inzake het ministerie van Financiën en Controle (1866);
 • wet inzake het ministerie van Financiën en Controle (1921);
 • nationale controlewet (1983);
 • wet inzake de overheidsmiddelen en -rekeningen (2000);
 • bedrijvenwet (2006);
 • wet inzake begrotingsverantwoordelijkheid en nationale controle (2011);
 • wet inzake lokale controle en verantwoording (2014).

GECONTROLEERDE ENTITEITEN

De NRK biedt onafhankelijke controleoordelen over ongeveer 370 afzonderlijke rekeningen in de gehele overheidssector, met inbegrip van de belangrijkste ministeries, agentschappen, onafhankelijk opererende organen, bedrijven en liefdadigheidsinstellingen.

Haar controleportefeuille omvat ook entiteiten met omvangrijke, ingewikkelde commerciële activiteiten, zoals de BBC, Network Rail en UK Asset Resolution Ltd.

Op grond van de wet inzake lokale controle en verantwoording van 2014 is de controleur-generaal en auditeur-generaal verantwoordelijk voor het opstellen, publiceren en bijwerken van de regels voor controlepraktijken. Hierin worden de controlenormen uiteengezet voor ongeveer 950 lokale autoriteiten en lokale organen van de nationale dienst voor gezondheidszorg (National Health Service, NHS) en ongeveer 10 000 kleinere organen, zoals stads- en dorpsraden. De NRK rapporteert op grond van de wet inzake lokale controle en verantwoording ook over de kosteneffectiviteit van lokaal bestede overheidsmiddelen.

— STRUCTUUR

SOORT HCI

Een van de regering onafhankelijke rekenkamer die wordt geleid door de controleur-generaal en auditeur-generaal (C&AG).

PLAATS VAN DE HCI BINNEN HET BESTUURSSTELSEL

De NRK ondersteunt de C&AG bij het vervullen van zijn of haar wettelijke taken. De C&AG is een “Officer of the House of Commons” en wordt door de kroon benoemd. Zowel de C&AG als zijn/haar personeel is onafhankelijk van de regering.

BETREKKINGEN MET HET PARLEMENT/DE REGERING

De NRK helpt het parlement de regering ter verantwoording te roepen, met name door de speciale commissie overheidsrekeningen, andere speciale commissies en individuele parlementsleden te ondersteunen bij het nauwkeurig onderzoek naar overheidsuitgaven en door de overheid geboekte resultaten. De NRK is verantwoording verschuldigd aan het parlement via de commissie overheidsrekeningen. De belangrijkste taken van de commissie overheidsrekeningen zijn het onderzoeken van de jaarlijkse begroting van de NRK en het voorleggen ervan aan het lagerhuis, het overwegen van de strategie van de NRK, het benoemen van de externe controleur van de NRK, het ontvangen van zijn verslagen en het benoemen van de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur van de NRK.

— ORGANISATIE

HOOFD

CONTROLEUR-GENERAAL & AUDITEUR-GENERAAL (C&AG)

De heer Gareth Davies werd op 1 juni 2019 benoemd.

De C&AG is ook de directeur en rekenplichtige van de NRK. De C&AG heeft uitgebreide wettelijke rechten van toegang tot de informatie waarover allerlei organisaties uit de overheidssector beschikken. De inspectierechten van de C&AG gelden ook voor de administratie van vele contractanten van de centrale overheid en van degenen die overheidsmiddelen ontvangen van de entiteiten die door de C&AG worden gecontroleerd. Ter waarborging van zijn of haar onafhankelijkheid van de regering kan de C&AG zelf bepalen hoe hij of zij zijn of haar taken uitvoert. De verantwoordelijkheid voor alle controleadviezen en -oordelen berust uitsluitend bij de C&AG.

AMBTSTERMIJN

De C&AG wordt benoemd voor een vaste termijn van tien jaar die niet kan worden verlengd. De C&AG kan enkel uit zijn of haar ambt worden ontheven door de kroon op verzoek van beide kamers van het parlement.

De C&AG mag geen parlementslid of lid van het hogerhuis zijn en ook geen ambt bekleden waarin hij of zij is benoemd door de kroon.

Tijdens zijn of haar ambtstermijn is de C&AG permanent lid van de raad van bestuur van de NRK.

SELECTIEMETHODE

De C&AG wordt door de kroon benoemd op een voordracht van de premier in het Lagerhuis, die wordt ondersteund door de voorzitter van de speciale parlementaire commissie overheidsrekeningen.

BESTUURSLICHAAM

De NRK wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit vijf niet-uitvoerende leden en vier uitvoerende leden, waaronder de C&AG.

De bestuursregelingen van de NRK werden ontwikkeld en uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van de wet inzake begrotingsverantwoordelijkheid en nationale controle van 2011. In de regelingen komt de unieke wettelijke positie van de NRK tot uitdrukking, evenals de wens van het parlement dat het bestuur van de NRK zou moeten zorgen voor een doeltreffend toezicht op de activiteiten van de NRK zonder iets af te doen aan de onafhankelijkheid van de C&AG bij het vormen van zijn of haar controleoordelen.

De meerderheid van de leden van de raad van bestuur van de NRK, met inbegrip van de voorzitter, is niet bij het dagelijks bestuur betrokken. De commissie overheidsrekeningen benoemt de niet-uitvoerende leden, en de voorzitter van de NRK wordt benoemd door de kroon op aanbeveling van de premier en de voorzitter van de speciale commissie overheidsrekeningen. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de niet-uitvoerende leden onafhankelijk zijn van het management van de NRK en het vertrouwen genieten van de regering en de oppositie in het parlement.

De relatie tussen de raad van bestuur van de NRK en de C&AG staat beschreven in een specifieke praktijkcode.

AMBTSTERMIJN

De voorzitter van de raad van bestuur van de NRK en de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een termijn van drie jaar, die met nog eens drie jaar kan worden verlengd. De uitvoerende leden van de raad van bestuur worden, met uitzondering van de C&AG, op aanbeveling van de C&AG benoemd door de raad van bestuur voor een hernieuwbare termijn van één jaar.

SELECTIEMETHODE

De niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur worden benoemd door de commissie overheidsrekeningen. De voorzitter van de NRK wordt benoemd door de kroon op aanbeveling van de premier en de voorzitter van de speciale commissie overheidsrekeningen.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De NRK organiseert haar controleteams in zes groepen, clusters genoemd. Elk cluster houdt zich bezig met ministeries die met vergelijkbare strategische kwesties te maken hebben, zoals grote infrastructuurprojecten en -programma’s of lokale dienstverlening.

Daarnaast biedt een centraal cluster strategische input aan het leiderschapsteam en deskundig advies over de kwaliteit van het werk van de NRK en de waarde die de NRK biedt voor gecontroleerde organen en het parlement.

De clusters van de NRK worden ondersteund door zes netwerken van experts. Dit zijn gedecentraliseerde groepen die binnen de hele NRK werken. Ze beschikken over specialistische vaardigheden en capaciteiten die van belang zijn voor alle clusters. Door in de hele organisatie ondersteuning te bieden, zorgen ze dat hun deskundigheid consistent wordt ingezet zodat alles wat zij weten, alle controles en publicaties ten goede komt. Ze bevorderen ook kennisdeling en staan hun personeel toe om specialistische vaardigheden te ontwikkelen. De netwerken bieden onder meer deskundigheid op de volgende gebieden: op commercieel vlak, contracten, bedrijfsfinanciering, op digitaal vlak, activiteiten- en procesbeheer, resultaten van en methoden voor project- en programmabeheer, economie en statistiek.

— MIDDELEN

PERSONEEL (MAART 2018)

 • Aantal: 814
 • Verdeling naar geslacht: ♂ 55 %; ♀ 44 % (0,95 % geeft dit liever niet op/niet vermeld). Gemiddelde leeftijd: 36

BEGROTING

 • De jaarlijkse nettobegroting van de NRK wordt goedgekeurd door de commissie overheidsrekeningen.
 • 66,6 miljoen GBP (ongeveer 75 miljoen EUR) (nettomiddelenbehoefte — begrotingsjaar 2017-2018)

CONTROLEWERKZAAMHEDEN

— PLANNING VAN DE CONTROLEWERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden van de NRK worden gebaseerd op een driejarige strategie en de drie strategische doelstellingen van de NRK:

 • kennis ontwikkelen en toepassen: zij plant haar werk zorgvuldig om te voldoen aan de behoeften van het parlement en om op basis daarvan inzichten op te doen die hoogstwaarschijnlijk positieve veranderingen in de overheidssector zullen bewerkstelligen;
 • haar invloed vergroten: zij streeft ernaar de bekendheid met en het oordeel over de NRK te verbeteren, onder andere onder parlementsleden en de organen die zij controleert, zodat ze de aanzet kan geven positieve veranderingen en de regering haar aanbevelingen eerder uitvoert en zich eerder door haar laat leiden;
 • hoge prestaties leveren: zij zet haar middelen kosteneffectief in en zorgt ervoor dat ze het beste haalt uit haar mensen.

Het werkprogramma van de NOA en evenwichtige inspanningen worden zorgvuldig gepland om de informatie voort te brengen die nodig is om het parlement te ondersteunen bij diens nauwkeurig onderzoek naar overheidsuitgaven en voor de verbetering van de openbare dienstverlening.

Het jaarlijks werkprogramma van de NRK wordt na uitvoerig overleg met de clusters goedgekeurd door het leiderschapsteam.

Elk jaar gaat de NRK na in welke gevallen haar werk of invloed heeft bijgedragen tot een betere openbare dienstverlening of tot een financieel kwantificeerbaar nettovoordeel voor de belastingbetaler. Dit noemt zij haar “impact”. In het jaarverslag 2017-2018 van de NRK worden dertien casestudy’s beschreven die de bredere impact van haar werk illustreren, bijvoorbeeld een verbeterde toegang van de patiënt tot de huisarts, lokale steun voor mensen met leerproblemen, en het functioneren van de markt voor hoger onderwijs. Deze casestudy’s van de bredere impact zijn goedgekeurd door de organen waarop ze betrekking hebben.

— CONTROLEMETHODEN

De werkzaamheden van de NRK voor financiële controles voldoen aan de internationale controlestandaarden (VK). Deze werkzaamheden zijn ook in overeenstemming met de relevante internationale standaarden van hoge controle-instanties (ISSAI) die zijn vastgesteld door de internationale organisatie van hoge controle-instanties (INTOSAI).

Haar werkzaamheden om zekerheid te verschaffen over de kosteneffectiviteit zijn gevarieerder; deze voldoen aan de kosteneffectiviteitsnormen van de NRK en voorzien ook in de behoeften van veel belanghebbenden binnen de regering en het parlement. De normen van de NRK met betrekking tot kosteneffectiviteit zijn in overeenstemming met de fundamentele controlebeginselen van de ISSAI en zijn specifiek toegesneden op de vereisten van de overheidsomgeving in het VK.

Willen de werkzaamheden van de NRK de vereiste impact en invloed hebben, dan moet de NRK voldoen aan hoge normen van ethiek en rechtschapenheid en opereren binnen een kader van waarden waarin de onafhankelijkheid van de controle wordt gewaarborgd. De NRK verwacht van haar personeel dat het zich houdt aan de relevante interne en externe kwaliteitsnormen voor haar werk.

De kwaliteit van financiële controles en ruimere assurance-werkzaamheden van de NRK wordt intern en extern geëvalueerd.

OUTPUT

— VERSLAGEN EN ANDERE PUBLICATIES

In 2017-2018:

 • certificeerde de NRK 370 rekeningen die meer dan 1,6 triljoen GBP aan overheidsontvangsten en -uitgaven betroffen;
 • publiceerde de NRK 65 belangrijke documenten (verslagen en onderzoeken met betrekking tot de kosteneffectiviteit), waaronder 9 over de mate waarin de regering van het VK is voorbereid op het vertrek uit de Europese Unie;
 • gaf zij 108 antwoorden op correspondentie van leden van het parlement en 877 antwoorden op correspondentie van het publiek. Zij reageerde ook op 87 verzoeken om inlichtingen in het kader van de wet inzake vrijheid van informatie;
 • zij publiceerde zeven richtsnoeren met beste praktijken waarin inzichten die ze had verkregen op basis van haar werk, waren samengevat.

— INFORMATIEVOORZIENING

De NRK presenteert haar belangrijke producten aan het parlement en publiceert deze op haar website alsmede via allerlei externe communicatiekanalen.

— SAMENWERKING MET ANDEREN

De NRK onderhoudt op vele gebieden contacten met de accountancy- en controleberoepsgroepen, via de vakorganisaties, met andere Britse en internationale organen voor de controle van de overheidsfinanciën en via de kaderpartners van de NRK uit de particuliere sector. Dit helpt de NRK om goede praktijken te delen en te leren van andere beroepsbeoefenaren.

FOTOVERANTWOORDING

ERK Bron: © Europese Unie 2018, bron: Europese Rekenkamer. Architecten van de gebouwen: Paul Noël (1988) en Jim Clemes (2004 & 2013).

AT Bron: Rechnungshof. Portret: © Achim Bieniek.

BE Bron: Rekenhof/Cour des comptes/Rechnungshof. Architecten van het gebouw: Gustave Saintenoy en Clément Parent.

BG Bron: Сметна палата на Република България.

CY Bron: Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Architect van het gebouw: Maratheftis-Yiannouris Architects Engineers.

CZ Bron: Nejvyšší kontrolní úřad.

DE Bron: Bundesrechnungshof. Architect van het gebouw: Josef Trimborn.

DK Bron: Rigsrevisionen.

EE Bron: Riigikontroll.

EL Bron: Ελεγκτικό Συνέδριο. Architect van het gebouw: Themis Kataskevastiki (overheidsbedrijf).

ES Bron: Tribunal de Cuentas. Architect van het gebouw: Francisco Jareño y Alarcón.

FI Bron: Valtiontalouden tarkastusvirasto. Architect van het gebouw: Helin & Co Architects.

FR Bron: Tangopaso (Wikimedia Commons). Architect van het gebouw: Constant Moyaux.

HR Bron: Državni ured za reviziju.

HU Bron: Állami Számvevőszék. Architecten van het gebouw: Antal Skalnitzky Antal en Henrik Koch.

IE Bron: Office of the Comptroller and Auditor General. Architect van het gebouw: Scott Tallon Walker Architects.

IT Bron: Corte dei conti.

LT Bron: Valstybės Kontrolė. Architect van het gebouw: Loreta Grikinienė.

LU Bron: Cour des comptes. Architect van het gebouw: Arlette Schneiders Architectes.

LV Bron: Valsts kontrole. Architect van het gebouw: Vizuālās Modelēšanas Studija Ltd, projectbeheerder Daiga Bikse en architect Daiga Levane.

MT Bron: National Audit Office.

NL Bron: Algemene Rekenkamer. Architect van het gebouw: Aldo van Eyck.

PL Bron: Najwyższa Izba Kontroli. Architect van het gebouw: Antoni Dygat.

PT Bron: Tribunal de Contas. Architecten van het gebouw: Jorge Manuel Soares Costa en Fernando Silva.

RO Bron: Curtea de Conturi a României.

SE Bron: Riksrevisionen. Architect van het gebouw: Björn Hedvall.

SK Bron: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Architect van het gebouw: Vladimir Dedecek.

SL Bron: Računsko sodišče Republike Slovenije. Architect van het gebouw: Miroslav Gregorič.

UK Bron: National Audit Office. Architect van het gebouw: Albert Lakeman.

CONTACT OPNEMEN MET DE ERK

EUROPESE REKENKAMER
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1
Inlichtingen: eca.europa.eu/nl/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
       LinkedIn: EUAuditors
       Twitter: @EUAuditors
       Facebook: EUAuditors
       Instagram: #EUAuditors
 Youtube: @EUAuditors

FINDING INFORMATION ABOUT THE ECA

Website: eca.europa.eu
Transparantieportaal: eca.europa.eu/nl/Pages/Transparency-portal-home.aspx

HOE NEEMT U CONTACT OP MET DE EU?

Kom langs
Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het dichtstbijzijnde informatiecentrum op: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Bel of mail
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met deze dienst contact opnemen door:

 • te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen wel kosten in rekening brengen)
 • te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
 • een e mail te sturen via: https://europa.eu/european-union/contact_nl

Waar vindt u informatie over de EU?

Online
Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: https://europa.eu/european-union/contact_nl

EU-publicaties
U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen bij EU Bookshop op: https://publications.europa.eu/nl/publications (sommige zijn gratis, andere niet). Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw plaatselijke informatiecentrum (zie https://europa.eu/european-union/contact_nl).

EU-wetgeving en aanverwante documenten
Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1951 in alle officiële talen, krijgt u op EUR-Lex op: http://eur-lex.europa.eu

Open data van de EU
Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.eu/euodp) biedt toegang tot datasets uit de EU. Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel voor commerciële als voor niet-commerciële doeleinden.

Contact

Noch de Europese Rekenkamer, noch enig persoon die optreedt namens de Europese Rekenkamer is verantwoordelijk voor het mogelijke gebruik van dit handboek.

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2019

© Europese Unie, 2019

Reproductie met bronvermelding is toegestaan.

Voor iedere vorm van gebruik of reproductie van (beeld)materiaal dat niet onder het EU-auteursrecht valt, dient rechtstreeks toestemming aan de auteursrechthebbende te worden gevraagd.


Print ISBN 978-92-872-7271-3 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/562101 QJ-04-18-373-NL-C
PDF ISBN 978-92-872-9993-2 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/658902 QJ-04-18-373-NL-N
HTML ISBN 978-92-872-5790-1 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/397658 QJ-04-18-373-NL-Q