Одит на публичния сектор в Европейския съюз“ е онлайн портал, който предоставя информация за правомощията, статута, организацията, работата и други аспекти на дейността на върховните одитни институции на ЕС и неговите държави членки. Други публични одитни органи в някои държави членки, като например органи на ниво региони или провинции, не са включени в него.
Информацията, представена в портала „Одит на публичния сектор в Европейския съюз“, подчертава ключовата роля на съвременните одитни органи в Европейския съюз и илюстрира техния принос за ефективното функциониране на нашите демократични общества. Като откроява приликите и разликите между върховните одитни институции на ЕС, той показва богатото многообразие, което характеризира Европейския съюз и едно от най-важните му предимства.

Информацията се събира и се актуализира в тясно сътрудничество с различните одитни институции. Европейската сметна палата изказва благодарност на институциите и техните служители за подкрепата.

Надяваме се, че порталът ще предизвика интерес сред одитори, създатели на политики и законодатели в целия ЕС и извън него. Надяваме се също, че той ще бъде ценен принос към продължаващите изследвания в сферата на одита в публичния сектор.

ВЪРХОВНИ ОДИТНИ ИНСТИТУЦИИ В ЕС И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ – ОБЩ ПРЕГЛЕД

ВЪВЕДЕНИЕ

Общественият контрол е неразделна част от демократичните системи. Всяка от 27-те държави, които понастоящем формират Европейския съюз, е въвела механизми, чрез които да гарантира, че публичните разходи подлежат на отчитане и строг контрол и че са прозрачни. Тук идва ролята на върховните одитни институции (ВОИ) като външни публични одитори.

ВОИ разследват независимо дали публичните средства се използват ефикасно, ефективно и икономично, както и дали разходването на публични средства и събирането на приходи се извършва в съответствие с приложимите правила. Те подпомагат парламентарния контрол на правителствата със своите основани на факти, обективни и безпристрастни одитни доклади, като по този начин допринасят за подобряване на политиките, програмите, публичната администрация и управлението на финансите на техните държави. Това спомага за изграждане на доверието на гражданите в принципа на контрол и противодействие, прилаган в нашите общества, и допринася за развитието на правилно функциониращи демокрации.

Освен че насърчават и развиват отчетността и прозрачността в управлението, ВОИ на ЕС играят активна роля и в подпомагането на изграждането на капацитет на органите за одит на публичния сектор в трети държави.

Много от ВОИ, обхванати в настоящия справочник, могат да се похвалят с богато наследство (понякога датиращо от няколкостотин години), докато други са били създадени едва неотдавна в настоящата си форма. Структурата, компетентността и правомощията на повечето ВОИ са се развили с времето, понякога в резултат на политически промени или реформи на публичната администрация. Наличието на независима ВОИ е условие за присъединяване към ЕС.

ЕС И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

ЕС е създаден през 1993 г. с Договора от Маастрихт. Неговите предшественици – Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (EAEC или Евратом) – датират от 50-те години на ХХ век. След 1993 г. към Съюза се присъединяват 16 държави (през 1995 г., 2004 г., 2007 г. и 2013 г.). Понастоящем, след оттеглянето на Обединеното кралство през 2020 г., ЕС се състои от 27 държави членки.

ВИДОВЕ ВОИ
И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОИ

Има различни начини за класифициране на ВОИ. Традиционното разграничение е между органи, чиито организационни структури се основават на френската/латинската, на англосаксонската или на германските традиции. Днес обаче основната разлика се прави между органи със или без съдебни правомощия. Друго разграничение може да се направи между ВОИ с еднолично управление, които се ръководят от едно лице (председател, генерален одитор или контрольор-генерален одитор), и ВОИ, които се ръководят от колегиален орган (например съвет, колегиум, сенат или пленум).

В тези широки рамки може да се направят още разграничения, например въз основа на правомощията на ВОИ да извършват и одити на по-ниските равнища на управление или на връзките между ВОИ и нейния национален парламент.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОИ

  Управителен орган/
ръководител на ВОИ
Брой служители
в управителния орган
Мандат (в години)
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска сметна палата
Колегиален орган 27 Председател: 3 (с възможност за подновяване)
Членове: 6 (с възможност за подновяване)
АВСТРИЯ
Rechnungshof
Председател  1 12 (без възможност за подновяване)
БЕЛГИЯ
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
Общо събрание 12 6 (с възможност за подновяване)
БЪЛГАРИЯ
Сметна палата на Република България
Председател
и двама заместник-председатели
 3 Председател: 7
без възможност за подновяване)
Заместник-председатели: 7 (с възможност за подновяване)
ХЪРВАТИЯ
Državni ured za reviziju
Генерален одитор  1 8 (с възможност за подновяване)
КИПЪР
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Генерален одитор  1 Неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Nejvyšší kontrolní úřad
Съвет 17 Председател и заместник-председател:
9 (с възможност за подновяване)
Членове: неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст
ДАНИЯ
Rigsrevisionen
Генерален одитор  1 6 (с възможност за еднократно
подновяване за четиригодишен период)
ЕСТОНИЯ
Riigikontroll
Генерален одитор  1 5 (с възможност за подновяване)
ФИНЛАНДИЯ
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Генерален одитор  1 6 (с възможност за подновяване)
ФРАНЦИЯ
Cour des comptes
Пръв председател
и 6 председатели
на състави
 7 Неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст
ГЕРМАНИЯ
Bundesrechnungshof
Председател, Сенат (Съвет) 16 Председател: 12
(без възможност за подновяване)
Директори: неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст
ГЪРЦИЯ
Ελεγκτικό Συνέδριο
Пленум 42 Председател: 4
(без възможност за подновяване)
Членове и съдии: неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст
УНГАРИЯ
Állami Számvevőszék
Председател  1 12 (с възможност за подновяване)
ИРЛАНДИЯ
Office of the Comptroller and Auditor General
Контрольор-генерален одитор  1 Неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст
ИТАЛИЯ
Corte dei conti
Председател  1 Неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст
ЛАТВИЯ
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Съвет,
Генерален одитор
 7 4 (с възможност за подновяване
за най-много два последователни мандата)
ЛИТВА
Valstybės Kontrolė
Генерален одитор  1 5 (с възможност за еднократно подновяване)
ЛЮКСЕМБУРГ
Cour des comptes
Председател,
заместник-председател и трима съветници
 5 6 (с възможност за подновяване)
МАЛТА
Сметна палата на Малта
Генерален одитор  1 5 (с възможност за еднократно подновяване)
НИДЕРЛАНДИЯ
Algemene Rekenkamer
Съвет  3 Неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст от 70 г.
ПОЛША
Najwyższa Izba Kontroli
Председател и
(в някои случаи) колегиален орган
18 Председател: 6
с възможност за еднократно подновяване)
Колегиален орган: 3 (с възможност за подновяване)
ПОРТУГАЛИЯ
Tribunal de Contas
Председател и Пленум 19 Председател: 4
Членове: неограничен
РУМЪНИЯ
Curtea de Conturi a României
Пленум 18 9 (без възможност за подновяване)
СЛОВАКИЯ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Председател  1 7 (с възможност за еднократно подновяване)
СЛОВЕНИЯ
Računsko sodišče Republike Slovenije
Сенат  3 9 (с възможност за подновяване)
ИСПАНИЯ
Tribunal de Cuentas
Пленум 13 Председател: 3 (с възможност за подновяване)
Други съветници: 9 (с възможност за подновяване)
Главен прокурор: 5 (с възможност за подновяване)
ШВЕЦИЯ
Riksrevisionen
Генерален одитор  1 7 (без възможност за подновяване)

НЕЗАВИСИМОСТ

ВОИ на ЕС са независими публични органи. Тяхната независимост от законодателната, изпълнителната и съдебната власт е заложена в конституцията. В зависимост от правомощията си ВОИ може да извършват предварителни (ex ante) или последващи (ex post) проверки, за да оценят законосъобразността и редовността на приходите и разходите, както и икономичността, ефикасността и ефективността на политиките, програмите и мерките или функционирането на публичната администрация. Някои ВОИ оценяват и въздействието на публичните политики и програми.

СЪДЕБНА ФУНКЦИЯ

Някои ВОИ имат специален статут на компетентни съдилища. Това им позволява да започват съдебни производства срещу управители на публични средства или счетоводители, които може да са замесени в нередности по отношение на публични разходи и активи. Съдебната функция дава на ВОИ инструмент за публично установяване на лична отговорност и за санкциониране на лица в рамките на обществените служби.

ОТНОШЕНИЯ
С ПАРЛАМЕНТА

Отношенията между ВОИ и парламентите в ЕС са многообразни като самите органи за одит на публичния сектор. Въпреки че всички ВОИ са независими органи, някои са част от структурата за парламентарен контрол.

ВОИ СЪС СЪДЕБНА ФУНКЦИЯ / ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОДИТИ / ЧАСТ ОТ СТРУКТУРАТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

  Съдебна
функция
Предварителен
одит
Част от структурата за
парламентарен
контрол
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска сметна палата
     
АВСТРИЯ
Rechnungshof
   
БЕЛГИЯ
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
БЪЛГАРИЯ
Сметна палата на Република България
     
ХЪРВАТИЯ
Državni ured za reviziju
     
КИПЪР
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
     
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Nejvyšší kontrolní úřad
     
ДАНИЯ
Rigsrevisionen
   
ЕСТОНИЯ
Riigikontroll
     
ФИНЛАНДИЯ
Valtiontalouden tarkastusvirasto
   
ФРАНЦИЯ
Cour des comptes
   
ГЕРМАНИЯ
Bundesrechnungshof
     
ГЪРЦИЯ
Ελεγκτικό Συνέδριο
 
УНГАРИЯ
Állami Számvevőszék
   
ИРЛАНДИЯ
Office of the Comptroller and Auditor General
   
ИТАЛИЯ
Corte dei conti
 
ЛАТВИЯ
Latvijas Republikas Valsts kontrole
     
ЛИТВА
Valstybės Kontrolė
   
ЛЮКСЕМБУРГ
Cour des comptes
     
МАЛТА
Сметна палата на Малта
   
НИДЕРЛАНДИЯ
Algemene Rekenkamer
     
ПОЛША
Najwyższa Izba Kontroli
   
ПОРТУГАЛИЯ
Tribunal de Contas
 
РУМЪНИЯ
Curtea de Conturi a României
     
СЛОВАКИЯ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
     
СЛОВЕНИЯ
Računsko sodišče Republike Slovenije
   
ИСПАНИЯ
Tribunal de Cuentas
 
ШВЕЦИЯ
Riksrevisionen
   

Независимо от тяхното многообразие, обща характеристика на ВОИ в ЕС и неговите държави членки е, че по принцип поддържат близки отношения с националните парламенти. Тези отношения са свързани главно с докладване, при което ВОИ изпраща одитните си доклади на парламента. Обикновено тези доклади се обсъждат от специална комисия, а понякога – в зависимост от одитната тема – и от комисии, които се занимават с конкретни теми. По принцип представителите на ВОИ имат право да присъстват и/или да участват в тези дебати. В някои държави членки ръководителят на ВОИ също така има право да бъде изслушан при парламентарните разисквания по теми, които са от значение за дейността на ВОИ.

Парламентите често имат решаваща роля при номинирането и/или назначаването на председателя/генералния одитор или управителния орган на ВОИ. Освен това някои парламенти изготвят и одобряват бюджета на ВОИ или определят външен одитор, който да одитира отчетите на ВОИ.

И на последно място, някои, но не всички ВОИ имат правомощието да одитират административните разходи на своите национални парламенти.

СЛУЖИТЕЛИ И БЮДЖЕТ

Човешките и финансовите ресурси на ВОИ се различават съществено между отделните държави, дори ако се разглеждат спрямо броя на жителите или одитирания бюджет. Тези разлики отразяват не само правомощията на ВОИ и нейната организация, но и по-широките характеристики на държавата членка и нейната национална администрация.

Общо над 15 000 души работят за ВОИ в ЕС и неговите държави членки. Във ВОИ на четирите най-големи държави членки на ЕС (Германия, Франция, Италия и Испания, които представляват близо 260 млн. души) са заети общо около 5 000 служители, докато във ВОИ на останалите държави членки (с общо население от 190 млн. души) са заети общо около 9 500 служители.

   За целия ЕС се пада средно по един служител на ВОИ на 20 000 граждани. Между отделните държави членки обаче има съществени разлики. Почти във всички случаи собствените бюджети на ВОИ съставляват по-малко от 0,1 % от общия държавен бюджет.

СЛУЖИТЕЛИ И БЮДЖЕТ НА ВОИ

ОДИТНИ ТЕМИ

ВОИ на ЕС играят централна роля в процеса на публичното отчитане. В качеството си на външен одитор на изпълнителната власт те оценяват до каква степен държавните политики и разходи са постигнали планираните цели, проверяват публичното финансово управление и докладват относно отчетите на публичните органи, като по този начин предоставят независима информация и увереност на парламентите.

ОСНОВНИ ОДИТНИ КАТЕГОРИИ

ФИНАНСОВИТЕ ОДИТИ включват преглед на документи, доклади, системи за вътрешен контрол и вътрешен одит, счетоводни и финансови процедури и други документи за получаване на увереност, че финансовите отчети представят вярно и точно финансовото състояние и че резултатите от финансовите дейности са в съответствие с приетите счетоводни стандарти и принципи.

ОДИТИТЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО проверяват дали икономическото и финансовото управление на одитирания обект, дейност или програма са в съответствие с приложимите правни и регулаторни разпоредби.

ОДИТИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО включват преглед на програмите, операциите, системите за управление и процедурите, използвани от органите и институциите, които управляват ресурси, с цел да се оцени икономичното, ефикасно и ефективно използване на тези ресурси.

ВОИ проверяват внимателно приходите и разходите на държавните бюджети на централно или федерално равнище, а в някои държави членки може да извършват одити и на регионално, местно или общинско равнище на управление. Въпреки че техните одити са насочени главно към министерствата и държавните органи, одитираните обекти може да включват и държавни предприятия, като например корпорации за радио и телевизионно разпространение, институти за висше образование или национални банки.

Повечето ВОИ имат право да одитират всички публични приходи и разходи, включително тези на равнището на частните дружества или отделните бенефициенти.

РАВНИЩА НА УПРАВЛЕНИЕ, ОДИТИРАНИ ОТ ВОИ

  Централно
управление
Регионално
управление
Местно
самоуправление
Държавни
предприятия
Публични
органи
Общини Други
бенефициенти
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейска сметна
палата
АВСТРИЯ
Rechnungs-hof
БЕЛГИЯ
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
БЪЛГАРИЯ
Сметна палата на Република България
   
ХЪРВАТИЯ
Državni ured za reviziju
КИПЪР
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Nejvyšší kontrolní úřad
     
ДАНИЯ
Rigsrevisionen
   
ЕСТОНИЯ
Riigikontroll
ФИНЛАНДИЯ
Valtiontalouden
tarkastusvirasto
 
ФРАНЦИЯ
Cour des comptes
     
ГЕРМАНИЯ
Bundesrechnungs­hof
     
ГЪРЦИЯ
Ελεγκτικό Συνέδριο
УНГАРИЯ
Állami Számvevőszék
 
ИРЛАНДИЯ
Office of the Comp­troller and Auditor General
     
ИТАЛИЯ
Corte dei conti
ЛАТВИЯ
Latvijas Republikas Valsts kontrole
ЛИТВА
Valstybės Kontrolė
 
ЛЮКСЕМБУРГ
Cour des comptes
     
МАЛТА
Сметна палата на Малта
   
НИДЕРЛАНДИЯ
Algemene Rekenkamer
     
ПОЛША
Najwyższa Izba Kontroli
ПОРТУГАЛИЯ
Tribunal de Contas
РУМЪНИЯ
Curtea de Conturi a României
 
СЛОВАКИЯ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
СЛОВЕНИЯ
Računsko sodišče Republike Slovenije
ИСПАНИЯ
Tribunal de Cuentas
ШВЕЦИЯ
Riksrevisionen
     

ИЗБОР
НА ОДИТНИ ТЕМИ
И ПЛАНИРАНЕ

В процеса на избор на одитни теми и планиране се вземат предвид различни критерии, като например риск и въздействие, както и бъдещото развитие на конкретните области на политика. Много ВОИ работят с процедури за годишно планиране и одитни планове, които съставят въз основа на многогодишна стратегия и годишни оценки на риска. Тази комбинация от средносрочно и дългосрочно планиране дава възможност за гъвкавост и позволява на ВОИ да реагират на непредвидени развития.

ОКОНЧАТЕЛНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ – СТРУКТУРИ С ЕДНОЛИЧНО И С КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

В някои държави парламентът (членовете и/или комисиите), министрите от правителството или дори частни лица/организации може да поискат от ВОИ да извърши конкретен одит. С няколко изключения обаче ВОИ не са задължени да извършват такива одити.

Във ВОИ, които се ръководят от едно лице, обикновено ръководителят взема окончателното решение кои одити да бъдат извършени. Във всички други случаи това се прави колективно от управителния съвет или колегиума.

ДОКАЗАТЕЛСТВА
И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ

За да съберат одитни доказателства, ВОИ проверяват документи, анализират данни, провеждат събеседвания или извършват проверки на място, например в помещенията на одитирания обект или на мястото на изпълнение на проекта. За тази цел ВОИ имат право на достъп до цялата информация, която считат за необходима за изпълнението на своите задачи, а служителите на одитираните обекти са задължени да сътрудничат на одиторите на ВОИ.

За да се уравновеси тази свобода, ВОИ и техните служители подлежат на специални условия за поверителност по отношение на получената по време на техните одити информация.

ДОКЛАДВАНЕ

Въз основа на своите одити ВОИ изготвят доклади, в които представят своите констатации и оценки, посочват нередности, правят одитни заключения и отправят препоръки за преодоляване на недостатъците. Тези препоръки са важен елемент от всеки одитен доклад, тъй като предоставят ценни насоки на създателите на политиките. Това може да им помогне да подобрят ефективността, ефикасността и икономичността на публичните разходи и тяхното съответствие с приложимите правила, както и да допринесе за предотвратяването на грешки, нередности и неправомерни разходи.

Някои ВОИ също така имат право да дават становища относно (проекто-) законодателство по теми, попадащи в тяхната компетентност, като например финансово управление, както по собствена инициатива, така и по изрично искане на законодателната власт.

ПУБЛИКАЦИИ

Обикновено ВОИ публикуват годишни доклади за своите одити на годишните отчети на държавата и на изпълнението на държавния бюджет. Освен това някои ВОИ публикуват доклади относно финансовите отчети на конкретни институции или органи (като например парламент, държавен глава или системи за социално подпомагане). Някои ВОИ изготвят и одитни становища относно тези финансови отчети и годишните отчети.

Освен това ВОИ публикуват одитни доклади по конкретни теми, становища относно (проекти за) законодателство, аналитични прегледи или доклади за проследяване на изпълнението на препоръките. Няколко ВОИ публикуват и документи за обсъждане, анализи и проучвания или досиета, в които се предоставя обща информация за одити по актуални теми.

Освен това някои ВОИ редовно публикуват доклади за управлението и разходването на средствата от ЕС в тяхната държава.

И накрая, няколко ВОИ публикуват годишни отчети за дейността, периодични издания или други документи, предоставящи обща информация за тяхната дейност.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Обикновено ВОИ представят докладите си на парламента, най-често пред комисиите, отговарящи за бюджетните въпроси и/или за други теми, обхванати от даден одит. По принцип ВОИ публикуват по-голямата част от своите одитни доклади. Възможно е обаче да има изключения за доклади, които разглеждат чувствителни области (например отбраната), или когато се прилагат специални условия за поверителност.

Социалните медии се използват широко за пряко ангажиране и взаимодействие с гражданите и медиите.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сътрудничество с други ВОИ

Сътрудничество между ВОИ на ЕС

Между ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП е изградена мрежа за тясно сътрудничество. Това сътрудничество се осъществява в рамките на Контактния комитет, който се състои от ръководителите на ВОИ на ЕС и ЕСП. Контактният комитет на ЕС може да създава работни групи и оперативни групи по конкретни одитни теми, свързани с ЕС, и предоставя активна мрежа за професионални контакти между служителите на ВОИ на ЕС.

В същия член от ДФЕС, с който ЕСП се задължава да осъществява сътрудничество и връзка с ВОИ на ЕС, на одиторите от ВОИ на държавите членки на ЕС също така се дава възможност да участват (като наблюдатели) в одитите, извършвани от ЕСП на тяхната национална територия. Има стандартна процедура, чрез която ЕСП информира националната ВОИ за всяко планирано одитно посещение в нейната държава. След това националната ВОИ може да реши дали желае да изпрати служители, които да се присъединят към одитния екип на ЕСП по време на неговите посещения на място. Освен това ВОИ на ЕС може да извършват съвместни или координирани одити по избрани теми.

В допълнение ВОИ на ЕС традиционно си сътрудничат на двустранна основа. Това включва например обмен на одитни методологии и резултати, както и временен обмен на одитен персонал.

Сътрудничество с други ВОИ извън ЕС

ВОИ на ЕС може да извършват партньорски проверки или да участват в дейности за изграждане на капацитет, като например туининг проекти, които са предназначени да помагат на ВОИ на трети държави да развият своята правна и институционална база.

Създадена е специална мрежа за подпомагане на ВОИ на държавите, обхванати от процеса на разширяване на ЕС, която има за цел да насърчава и улеснява сътрудничеството между държавите членки на ЕС, държавите кандидатки за членство в ЕС и потенциалните кандидатки, главно чрез практическо сътрудничество в малък мащаб.

Редица ВОИ си сътрудничат тясно и с органите за одит на публичния сектор в държавите, с които техните държави членки поддържат тесни връзки по исторически причини и/или които са част от тяхната езикова общност.

Сътрудничество с други органи за одит на публичния сектор на национално равнище

В зависимост от своята управленска структура държавите членки на ЕС са възложили функцията за одит на публичния сектор на органи, които действат на федерално, национално, регионално, провинциално или общинско равнище. В държавите с пълноправни регионални одитни служби ВОИ обикновено съсредоточават одитите си на равнището на централното управление и си сътрудничат, когато е приложимо, с другите органи за одит на публичния сектор в техните съответни държави членки.

Сътрудничество с международни организации

Всички ВОИ на ЕС са членки на ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ.

ИНТОСАЙ

Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) предоставя на ВОИ институционализирана рамка за насърчаване на развитието и трансфера на знания, подобряване на одита на публичния сектор в световен мащаб и повишаване на професионалния капацитет, позицията и влиянието на членовете ВОИ в съответните им държави.

ИНТОСАЙ е основана през 1953 г. като автономна, независима и неполитическа организация. Тя има специален консултативен статут в Икономическия и социален съвет (ECOSOC) на Организацията на обединените нации.

Генералният секретариат на ИНТОСАЙ се ръководи от ВОИ на Австрия.

ВОИ на ЕС участват в различни проекти на ИНТОСАЙ, като например Форума за професионалните становища на ИНТОСАЙ (FIPP), който изготвя международните стандарти за одит (МСВОИ), в които се определят основните предпоставки за ВОИ и съществените принципи за одит на публичните субекти.

(Източник: ИНТОСАЙ)

ЕВРОСАЙ

Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ) е една от регионалните групи на ИНТОСАЙ. Тя е създадена през 1990 г. с 30 члена (ВОИ на 29 европейски държави и Европейската сметна палата). През 2023 г. членовете ѝ възлизат на 51 ВОИ .

ВОИ на Испания оглавява генералния секретариат на ЕВРОСАЙ.

(Източник: ЕВРОСАЙ)

Освен това ВОИ на ЕС участват в проекти, ръководени от широк кръг организации в областта на публичния одит, а някои от тях действат като външни одитори на международни, междуправителствени или наднационални организации, като например Организацията на обединените нации (ООН) и нейните специализирани агенции, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) или Световната търговска организация (СТО). По този начин те също така осигуряват правилното и ефикасно използване на финансовите вноски на техните държави в тези организации.

И накрая, за ВОИ на ЕС е обичайна практика да участват в инициативи за сътрудничество с международни организации (например ОИСР, Интерпарламентарния съюз (IPU), Института на вътрешните одитори (IIA), Международната федерация на счетоводителите (IFAC). Този вид сътрудничество обикновено е насочено към актуални въпроси във връзка с одита на публичния сектор и може да бъде свързано с командироване, курсове за обучение, обмен на знания или други форми на професионален обмен.

ИНФОРМАЦИОННИ БЮЛЕТИНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

От 1977 г.

Уебсайт: www.eca.europa.eu

Мисия:

Чрез своята независима, професионална и социалнозначима одитна дейност ЕСП извършва оценка на икономичността, ефикасността и ефективността, законосъобразността и редовността на действията на ЕС, за да спомогне за подобряването на отчетността, прозрачността и финансовото управление. По този начин ЕСП допринася за укрепването на доверието на гражданите и за ефективeн отговор на настоящите и бъдещите предизвикателства за ЕС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Европейската сметна палата (ЕСП) проверява всички получени приходи и извършени разходи на ЕС и на органите, службите и агенциите, създадени от ЕС.

Тя оценява дали финансите на ЕС са управлявани добре и дали всички приходи са събрани, а разходите извършени в съответствие с приложимите разпоредби. ЕСП представя на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета годишна декларация за достоверност относно законосъобразността и редовността на разходването на средствата на ЕС. Тя докладва и за всички установени нередности.

След приключване на всяка финансова година ЕСП изготвя годишен доклад. Тя може също така да представя във всеки един момент своите констатации по конкретни въпроси, по-специално под формата на специални доклади, и да изготвя становища.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Членове 285–287 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЕСП одитира всички аспекти на изпълнението на бюджета на ЕС. Основният одитиран обект е Европейската комисия, която получава информация за одитната дейност и подход на ЕСП и за съответните одитни резултати.

Освен генералните дирекции на Европейската комисия, ЕСП одитира:

 • Европейските фондове за развитие;
 • агенциите и изпълнителните агенции на ЕС, съвместните предприятия и други органи;
 • Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд;
 • Европейската централна банка;
 • Операции на ЕС по получаване и отпускане на заеми (напр. Европейски механизъм за финансово стабилизиране);
 • Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална структура без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ЕСП е външният одитор на Европейския съюз. Тя е една от седемте институции на ЕС и е напълно независима при извършването на своите одити.

ЕСП изготвя свой собствен процедурен правилник. Този правилник следва да бъде одобрен от Съвета.

ОТНОШЕНИЯ С
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ /СЪВЕТА / ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

ЕСП представя всички свои доклади и становища, включително годишния си доклад, на Европейския парламент и на Съвета. Тези доклади представляват основата за годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС и могат да бъдат използвани от законодателите в текущата им работа.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Председателят на ЕСП представя годишния доклад пред Комисията по бюджетен контрол на ЕП (CONT) и на нейния пленарен дебат. Той е поканен да участва и в пленарното заседание на Европейския парламент по процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Членовете на ЕСП редовно са канени да представят актуални доклади на ЕСП пред Комисията по бюджетен контрол и други комисии и работни органи на ЕП.

СЪВЕТ НА ЕС

Председателят на ЕСП представя годишния доклад пред Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) и може да бъде поканен да представи избрани специални доклади от особен интерес.

На работно равнище, основният партньор на ЕСП е Бюджетният комитет на Съвета, чиято дейност е свързана с всички финансови въпроси, включително процедурата за освобождаване от отговорност. Докладите на ЕСП се представят пред съответните подготвителни органи на Съвета, които изготвят проекти за заключения на Съвета. Впоследствие проектите се приемат на по-високо равнище в Съвета.

ПАРЛАМЕНТИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

ЕСП предоставя своите доклади и становища и пред съответните парламентарни комисии в държавите членки. В допълнение към това членовете на ЕСП могат да представят публикации на ЕСП, по-специално годишни и специални доклади, пред парламентите на държавите членки.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

През октомври 2022 г. Tony Murphy встъпи в длъжността председател на Сметната палата.

МАНДАТ

3 години, с възможност за подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете на ЕСП избират председателя помежду си.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Колегиален орган от 27 членове, по един от всяка държава членка.

Членовете на ЕСП изпълняват дейността си при пълна независимост и служат на общия интерес на ЕС. При встъпването си в длъжност те полагат клетва за това пред Съда на Европейския съюз.

МАНДАТ

6 години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете на ЕСП се назначават от Съвета на ЕС след съгласуване с Европейския парламент и по предложение на съответните държави членки

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ЕСП е организирана в пет одитни състава, Комитет за контрол на качеството на одита (AQCC), Административен комитет и Генерален секретариат. Председателят, одитните състави и AQCC се подпомагат от дирекции, в които се назначават одитори.

Пълният колегиум от 27 членове на ЕСП се ръководи от председателя и обикновено заседава два пъти месечно, за да обсъжда и приема документи, като например докладите относно общия бюджет на ЕС и Европейските фондове за развитие, които са основните годишни публикации на ЕСП.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Председателят се подпомага от Дирекцията на Председателството (DOP), която отговаря за стратегическото развитие, програмирането на дейността, планирането и управлението на изпълнението, връзките с институциите, комуникацията и връзките с медиите.

Освен това правната служба и отделът за вътрешен одит докладват пряко на председателя.

ОДИТНИ СЪСТАВИ

ЕСП назначава своите членове в един от петте одитни състава.

Дейността на съставите се направлява от определена тема от политиките на ЕС. Начело на всеки състав е ръководител, когото членовете на състава избират помежду си за мандат от две години, който може да бъде подновяван. Всеки член е отговорен за изпълнението на конкретни одитни задачи.

Всеки одитен състав има две сфери на отговорност:

 • приемане на специални доклади, специфични годишни доклади и становища; и
 • изготвяне на годишни доклади относно бюджета на ЕС и Европейските фондове за развитие, които се приемат от пълния състав на Колегиума на Сметната палата.

КОМИТЕТ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТА

AQCC се състои от члена, отговорен за Комитета за контрол на качеството на одита, и петима други членове (по един представител на всеки одитен състав). Дейността на Комитета е свързана с одитните политики, стандартите и методологията на ЕСП, подпомагане и развитие на одита и контрол на качеството на одита. Той отговаря за методологичните аспекти и извършва прегледи на качеството на ангажимента за цялата ЕСП.

АДМИНИСТРАТИВЕН КОМИТЕТ

Решенията по по-общи стратегически и административни въпроси се вземат от Административния комитет, а при необходимост и от Колегиума на Сметната палата.

Административният комитет се състои от председателя на ЕСП (председател), ръководителите на съставите, члена, отговарящ за връзките с институциите, и члена, отговарящ за Комитета за контрол на качеството на одита. Той се занимава с всички административни въпроси и решения, свързани със стратегията, външните отношения и комуникацията.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Колегиумът на ЕСП определя генерален секретар за мандат от шест години с възможност за подновяване.

Той или тя отговаря главно за секретариата на ЕСП и за услугите за подпомагане на одита (Човешки ресурси; Финанси и административно обслужване; Информация, условия на работното място и иновации; Писмени преводи, езикови услуги и публикации).

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 980, което съответства на 969 ЕПРВ (31.12.2022 г.) (от които 59 % са заети с одитна дейност)
 • Служителите са от всички държави членки на ЕС и обикновено се набират чрез открити конкурси в целия ЕС.
 • Съотношение между половете: ♂ 48 %; ♀ 52 %. Средна възраст 47,4 г.

БЮДЖЕТ

 • ЕСП се финансира от общия бюджет на Европейския съюз.
 • 175,06 млн. евро (2023 г.), всички административни разходи
 • Бюджетът на ЕСП представлява по-малко от 0,1% от общия размер на разходите на ЕС и около 1,5% от общия размер на административните разходи на ЕС.

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПРАВОМОЩИЯ ЗА ОДИТ

Одитите се основават на документи и ако е необходимо, се извършват на място в другите институции на ЕС и във всички органи, служби или агенции, които управляват приходи или разходи от името на ЕС. Специални механизми се прилагат за дейността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по управление на приходите и разходите на ЕС.

В държавите членки одитът се извършва в сътрудничество с националните ВОИ, или ако те нямат необходимите правомощия – с компетентните национални служби. ЕСП си сътрудничи с ВОИ на държавите членки в дух на доверие, като същевременно двете страни запазват своята независимост.

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ЕСП определя самостоятелно своята работна програма. Тя следва процедура за годишно програмиране, която се основава на многогодишна оценка на риска за различните области на политиката.

Европейският парламент и Съветът могат да предлагат потенциални одитни теми, които да бъдат разгледани от ЕСП.

ЕСП публикува работната си програма на своя уебсайт.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Чрез своята дейност ЕСП проверява до каква степен са изпълнени целите на политиките на ЕС и оценява какво е състоянието на бюджетната отчетност и финансовото управление на ЕС.

ЕСП извършва различни видове одити:

 • одити на изпълнението, насочени към ефективността, ефикасността и икономичността на политиките и програмите на ЕС. Тези одити на икономическата целесъобразност се съсредоточават върху конкретни бюджетни теми или въпроси, свързани с управлението. Те се избират въз основа на критерии като обществен интерес, потенциал за подобряване, риск от слабо изпълнение или нередности; и
 • финансови одити и одити на съответствието, насочени към надеждността на годишните отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции (най-вече декларацията за достоверност), както и към оценка на това дали системите или операциите в конкретни бюджетни области отговарят на правилата и разпоредбите, които ги регламентират.

ЕСП извършва своите одити в съответствие с международните одитни стандарти и етичния кодекс, в съответствие с ангажимента си към тези рамки, по-специално Рамката на ИНТОСАЙ за професионалните становища (IFPP), международните стандарти за одит (ISA), както и етичните кодекси на ИНТОСАЙ и МФС (IFAC).

Съответната методология и насоки са достъпни в онлайн платформа (AWARE, Достъпен уеб-базиран одитен ресурс за ЕСП), която има за цел да помогне на одиторите на ЕСП да подбират, планират, провеждат и докладват одити на съответствието, финансови одити и одити на изпълнението, както и ангажименти, различни от извършването на одит (прегледи и становища) в контекста на ЕС.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Между видовете публикации, изготвяни от ЕСП, са:

 • годишни доклади, съдържащи основно резултатите от извършените финансови одити и одити на съответствието на бюджета на ЕС и на Европейските фондове за развитие, но също и оценка на бюджетното управление и въпроси, свързани с изпълнението;
 • специфични годишни доклади относно работата на агенциите на ЕС, децентрализираните органи, съвместните предприятия и другите органи;
 • специални доклади, представящи резултатите от избрани одити по отношение на конкретни разходни области или области на политика, или бюджетни теми и въпроси, свързани с управлението;
 • становища относно ново или актуализирано законодателство със значително отражение върху финансовото управление, изготвени по искане на друга институция или по собствена инициатива на ЕСП; и
 • прегледи, които имат за цел да направят общо описание и анализ по дадена тема, често от многосекторна гледна точка и въз основа на предишна одитна дейност или друга публично достъпна информация.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Всички публикации на ЕСП са публично достъпни на нейния уебсайт на всички официални езици на ЕС. ЕСП също така активно разпространява своите доклади чрез редица канали, включително социалните медии.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ЕСП поддържа тесни връзки с националните ВОИ и международните одитни организации, извършва партньорски проверки, взаимодейства с експертни центрове и научноизследователски организации и участва в академични дискусии.

На XXIV-ят конгрес на ИНТОСАЙ (INCOSAI) през ноември 2022 г. в Рио де Жанейро ЕСП пое ръководството от ВОИ на Бразилия като председател на Комитета по професионални стандарти към ИНТОСАЙ. В това си качество ЕСП участва и като член на управителния съвет на ИНТОСАЙ.

 

 

АВСТРИЯ

RECHNUNGSHOF

От 1948 г.
Основана първоначално през 1761 г.

Уебсайт: www.rechnungshof.gv.at

Мисия:

Независима, обективна и във Ваша услуга.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Австрия е независимата върховна одитна институция на федерално, провинциално и общинско равнище.

Тя проверява дали публичните средства се управляват правилно, в т.ч. средствата, разходвани от обществените институции, и публичните средства, използвани от частни институции (въз основа на принципа за единство на одита).

Сметната палата на Австрия следи дали предоставените ресурси се използват по икономичен, ефикасен и ефективен начин. Освен одити и консултации – най-важната ѝ стратегическа функция – Сметната палата на Австрия е натоварена и с други задачи, които са от значение за публичната политика, както и с редица нотариални функции.

Тя определя видовете, темите и методологията на своите одити независимо и по своя собствена инициатива.

Сметната палата на Австрия има конституционно определен мандат да извършва специални одити. Например:

 • съгласно резолюция на Федералния парламент на Австрия или на парламент на дадена провинция;
 • по искане на членовете на Федералния парламент на Австрия или на парламент на дадена провинция; и
 • въз основа на обосновано искане на федералното правителство, провинциално правителство или федерален министър.

Конституцията ограничава броя на тези искания, за да се гарантира независимостта на одитното планиране на Сметната палата.

Освен това Сметната палата на Австрия поема важни специални задачи, като например:

 • съставяне на федералните финансови отчети;
 • работа по декларацията за финансови задължения;
 • преглед на проектозакони и нормативни актове;
 • задачи съгласно Закона за несъвместимостта и Закона за ограничаване на приходите;
 • задачи във връзка с политически партии и избори;
 • задачи, свързани с доклада за средните доходи и пенсиите, изплащани от предприятия и агенции на федералното правителство; и
 • изготвяне на експертни становища за арбитражните комисии съгласно Пакта за стабилност от 2012 г.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Дейностите, функциите, организацията и позицията на Сметната палата на Австрия се уреждат от:

 • Глава VI от Федералния конституционен закон на Австрия (1920 г.);
 • Федералния закон за Сметната палата на Австрия (Закон за Сметната палата на Австрия от 1948 г. – RHG);
 • Закона за Конституционния съд (ако възникнат различия по отношение на правомощията и правата между Сметната палата на Австрия и определен правен субект, Сметната палата може да се обърне към Конституционния съд, който да вземе решение);
 • Федералния закон относно Правилника за дейността на Националния съвет (парламентите на отделните провинции определят стратегически значимото участие на Сметната палата на Австрия в заседания на комисиите и пленарни заседания);
 • Договора за функционирането на Европейския съюз (прилага се пряко по отношение на одита на средства на ЕС и сътрудничеството с Европейската сметна палата).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата на Австрия одитира финансовите дела (т.е. финансовите дейности) на:

 • държавата, провинциите, общинските сдружения, общините с повече от 10 000 жители и други правни субекти, определени от закона;
 • фондации, фондове и институти, които се управляват от федерални, провинциални или общински институции, или лица, които сами по себе си са част от федерална, провинциална или общинска институция;
 • организации, в които държавата, провинция или община с най-малко 10 000 жители имат фактически контрол или притежават най-малко 50 % от дяловете, акциите или собствения капитал, или които се управляват от държавата, провинция или община самостоятелно или съвместно с други договарящи се страни;
 • федерални, провинциални и общински публични правни субекти, които използват федерални, провинциални или общински средства;
 • социалноосигурителни органи и законоустановени сдружения на работодатели, служители и специалисти (камари); и
 • правни субекти, създадени със закон, например ORF (Австрийската корпорация за радио и телевизионно разпространение).

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Структура със специфичен модел, следващ уестминстърския, която се ръководи от председател и извършва одит на федерално, провинциално и общинско равнище.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Австрия е върховната одитна институция на Австрия и докладва пряко на националния парламент. Тя действа:

 • като посредник за националния парламент по въпроси, свързани с федералното управление на публични средства и с финансовото управление на законоустановени професионални сдружения в рамките на изпълнителната власт на Австрийската федерация;
 • като посредник за съответните провинциални парламенти по въпроси, свързани с провинциите, общинските сдружения и общинското управление на публични средства, както и с финансовото управление на законоустановени професионални сдружения в рамките на изпълнителната власт на провинциите.

Сметната палата на Австрия е независима от федералното правителство и правителствата на провинциите и се подчинява единствено на разпоредбите на закона, поради което се причислява към органите на законодателната власт.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Председателят на Сметната палата на Австрия комуникира с националния парламент и неговите комисии пряко и лично, или чрез оправомощен от него посредник.

Председателят на Сметната палата на Австрия има право да участва в дебати в националния парламент и неговите (под)комисии, когато те засягат доклади на Сметната палата, окончателните отчети на федералния бюджет, предложения за изпълнението на конкретни действия във връзка с извършваните от Сметната палата проверки на управлението на публичните средства, както и областите, свързани със Сметната палата на Австрия във Федералния закон за финансите.

Председателят на Сметната палата на Австрия винаги има право, в съответствие с подробните разпоредби на Федералния закон относно Правилника за дейността на националния парламент, да бъде изслушан по негово искане по време на дебатите по посочените по-горе теми.

Сметната палата на Австрия представя годишен отчет за дейността си на националния парламент, провинциалните парламенти и общинските съвети. Тя може да докладва по всяко време своите констатации и оценки по отделни въпроси пред националния парламент, парламентите на провинциите и общинските съвети и, ако е необходимо, да отправя предложения. Сметната палата на Австрия информира федералното правителство за всички свои доклади едновременно с тяхното представяне пред националния парламент.

Освен това националният парламент формира постоянна комисия за обсъждане на докладите на Сметната палата. При нейното назначаване се спазва принципът на пропорционално представителство.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Margit Kraker е назначена на 1 юли 2016 г.

МАНДАТ

12 години, без право на преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят на Сметната палата на Австрия се избира по предложение на главната комисия на националния парламент. Преди да встъпи в длъжност, той или тя полага клетва пред федералния президент.

Председателят на Сметната палата на Австрия не може да бъде член на общ представителен орган или на Европейския парламент и не може да е бил(а) член на федералното правителство или на провинциално правителство през последните пет години.

По отношение на задължението за отчитане, председателят на Сметната палата на Австрия има същия статут като членовете на федералното правителство или на правителството на съответната провинция, в зависимост от това дали Сметната палата действа като отговорен изпълнител на националния парламент или на провинциален парламент.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметната палата на Австрия няма управителен орган. Нейният председател има изключителни правомощия за вземане на решения.

Сметната палата на Австрия няма постоянен заместник-председател. В случай че председателят е възпрепятстван(а) да изпълнява задълженията си, той/тя е представляван(а) от служителя на Сметната палата на Австрия с най-висок ранг. Това важи и ако длъжността председател е свободна.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сметната палата на Австрия е организирана в пет отдела и два състава (един административно-управленски отдел и четири одитни отдела, както и съставите, отговарящи за одита на съответствието и партиите и за контрола, планирането и одита на въздействието). Всеки одитен отдел се състои от две подчинени звена, в които между три и четири одитни служби са групирани тематично. Съставът за одит на съответствието и партиите се състои от две одитни звена.

Тази организационна структура дава възможност да се прилага междуведомствена стратегия и планиране на одита и оптимизирано използване на ресурсите от гъвкави съвместни одитни екипи, като същевременно насърчава и подобрява обмена на знания между отделите.

Във всяко звено и отдел са създадени „центрове за високи постижения“. Всеки център с отлични постижения отговаря за хоризонтална тематична област с цел изграждане на експертен опит, консолидиране на организацията на знанията и осигуряване на потока от информация в рамките на ACA. Примери за междусекторни области включват управлението на качеството, анализа на данни, управлението и предотвратяването на кризи, управлението на строителни проекти и законодателството в областта на обществените поръчки, международните задължения в областта на климата и околната среда, финансовата система и устойчивите публични финанси, предотвратяването на корупцията, спазването на законодателството и управлението на риска.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 295 (1 януари 2023 г.) (около 84 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 49,8 %; ♀ 50,2 %. Средна възраст: 49,4 години

БЮДЖЕТ

 • 37,4 млн. евро (2022 г.)
 • 0,04 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата на Австрия планира дейността си на годишна база.

От нея може да бъде поискано също така да извърши специален одит. Основа за това може да бъде резолюция на Националния съвет или на провинциален парламент, или на членовете на Националния съвет или на провинциален парламент, както и обосновано искане на федералното правителство или на провинциално правителство или федерален министър. Конституцията обаче ограничава броя на исканията, за да се гарантира независимостта на планирането на одитната дейност на Сметната палата на Австрия.

През 2017 г. Сметната палата на Австрия за пръв път започва инициатива за ангажиране на обществеността чрез Facebook. Гражданите са насърчени да участват в разработването на одитни теми, като предложат такива, които представляват интерес. Техните предложения са взети под внимание, когато е било възможно, в процеса на планиране на одита, и са обсъдени на годишната конференция за планиране на одита.

Сметната палата на Австрия извършва около 90 одита всяка година на федерално, провинциално и общинско равнище.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Одитните критерии на Сметната палата на Австрия са правните принципи на икономичност, ефикасност и ефективност, въз основа на редовност и законосъобразност.

Сметната палата на Австрия извършва одити, съчетаващи

 • одити на изпълнението;
 • финансови одити.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата на Австрия представя докладите си на федерално, провинциално и общинско равнище.

Освен това Сметната палата на Австрия публикува доклади:

 • относно изследване и оценка на проблеми;
 • за открояване и остойностяване на потенциални подобрения;
 • за установяване и остойностяване на финансови проблеми; и
 • за издаване на конкретни и изпълними препоръки.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата на Австрия разпространява публикациите си:

 • на своя уебсайт;
 • в социалните медии;
 • в съобщения за пресата.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

На национално равнище Сметната палата на Австрия си сътрудничи с провинциалните одитни институции, за да координира съответните им годишни одитни планове.

От 1963 г. Сметната палата на Австрия ръководи генералния секретариат на ИНТОСАЙ.

 

 

БЕЛГИЯ

REKENHOF /
COUR DES COMPTES /
RECHNUNGSHOF

От 1831 г.

Уебсайт: www.ccrek.be

Мисия:

В определението на мисията си Сметната палата на Белгия представя своята визия, ценностите, залегнали в основата на нейните дейности, и стратегиите, които разработва, за да спомогне чрез своите одити за подобряването на публичното управление.

Сметната палата на Белгия се стреми да подобри функционирането на публичните органи. За тази цел тя предоставя полезна и надеждна информация, придобита след процедура на съгласуване с одитирания обект, която включва констатации, оценки и препоръки, на парламентарните асамблеи, членовете на правителството и одитираните обекти.

Сметната палата на Белгия действа по независим начин, като взема предвид международните одитни стандарти и следва изискванията за експертен опит, почтеност и мотивираност. Сметната палата на Белгия взема предвид социалните тенденции и се стреми да играе водеща роля в одита на публичния сектор.

Пълният текст на мисията може да бъде намерен на нидерландски и френски език на адрес:

https://www.ccrek.be/NL/Voorstelling/VisieEnWaarden.html

https://www.ccrek.be/FR/Presentation/VisionsEtValeurs.html

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Белгия одитира приходите и разходите, както и изпълнението на политиките от изпълнителната власт. Тя има и правна функция по отношение на счетоводителите в публичния сектор, както и други специфични задачи.

При извършването на своите задачи Сметната палата на Белгия има право на достъп до всички документи и информация, които счита за необходими. Възможни са проверки на място.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Белгия от 1831 г.: Член 180;
 • Специален закон от 16 януари 1989 г. за организиране на финансирането на общностите и регионите: членове 50 и 71;
 • Закон от 29 октомври 1846 г. относно организацията на Сметната палата;
 • Закон от 16 май 2003 г. относно общите разпоредби, приложими за бюджетите, контрола върху субсидиите и отчетите на общностите и регионите, както и относно организацията на одитната дейност на Сметната палата: членове 2 и 10;
 • Правилник за дейността на Сметната палата;
 • Договор за функционирането на Европейския съюз: член 287, параграф 3.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата на Белгия одитира:

 • федералните структури;
 • общностите;
 • регионите;
 • провинциите; и
 • органите на публичната власт на горепосочените нива.

Одитът на общините попада извън обхвата на нейните правомощия.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална върховна одитна институция със съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Белгия е независима от органите и организациите, които одитира. Тя също така е автономна по отношение на парламентарните асамблеи, като определя самостоятелно приоритетите при изпълнението на своята мисия и избира темите на своите одити чрез обективни критерии за подбор.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Сметната палата на Белгия одитира органите на публичната власт и извършва оценка на изпълнението и въздействието на публичните политики с цел да информира парламентарните асамблеи.

По отношение на бюджета конкретната задача на Сметната палата е да предоставя информация на парламентарните асамблеи.

Тя също така извършва оценка на отчетите на органите на публичната власт.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЛАВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

Philippe Roland встъпва в длъжност на 21 декември 2009 г.

МАНДАТ

Шест години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Главният председател се избира от Камарата на представителите.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Общото събрание, в което участват 12 членове, се състои от френскоезичен и нидерландскоезичен състав. Всеки състав включва председател, четирима съветници и генерален секретар. По-висшестоящият от двамата председатели се определя за „Premier Président“ или „Eerste Voorzitter“ („първи председател“), а по-висшестоящият от двамата секретари – за „Greffier en chef“ или „Hoofdgriffier“ („първи секретар“).

МАНДАТ

Членовете на Сметната палата на Белгия се назначават за мандат от шест години с възможност за подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете на Сметната палата на Белгия се избират от Камарата на представителите.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сметната палата на Белгия е съставена от десет дирекции, ръководени от старши одитори-директори, групирани в три сектора.

Разделянето на сектори е в съответствие с правомощията на общото събрание и на френскоезичния и нидерландскоезичния състави.

Общото събрание на Сметната палата на Белгия отговаря за въпроси, свързани с федералната държава, регион Брюксел-столица, общата комисия на общността в Брюксел и немскоезичната общност, както и за тълкуването на правилата на ЕС и федералните правила.

Френскоезичният състав има изключителна отговорност за въпросите, свързани с Френската общност, Комисията на френската общност в Брюксел, Валонския регион, провинциите в този регион и свързаните с тях обществени институции.

Нидерландскоезичният състав има изключителна отговорност за въпросите, свързани с Фламандската общност, Фламандския регион, провинциите в този регион и свързаните с тях обществени институции.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 452,45 ЕПРВ (2023 г.) (от които около 71 % са заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 59 %; ♀ 41 %. Средна възраст: 48,7 години

БЮДЖЕТ

 • Сметната палата на Белгия се финансира от бюджета на федералната държава.
 • 60,4 млн. евро (2023 г.), използвани изцяло за административни разходи
 • < 0,05 % от общия федерален държавен бюджет (2023 г.)

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата на Белгия планира своята работа, като следва три вида документи:

 • многогодишен стратегически план;
 • годишни оперативни планове (по дирекции);
 • годишни планове за управление (по служби).

Тя изготвя тези планове въз основа на:

 • спазване на правните си задължения;
 • анализ на риска;
 • съображения на парламента;
 • финансов и обществен интерес;
 • добавена стойност на одита;
 • наличност на ресурси; и
 • обхват на одитната област.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата на Белгия извършва одити на изпълнението, финансови одити и одити на законосъобразността и редовността.

Тя е стандартизирала своите одитни практики посредством наръчници и електронни работни досиета.

Сметната палата на Белгия извършва своите одити в съответствие с международните одитни стандарти (МСВОИ).

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата на Белгия публикува:

 • годишни одитни доклади;
 • специални доклади по конкретни теми;
 • становища относно проектите на бюджети; и
 • годишни отчети за дейността.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата на Белгия информира парламентарните асамблеи, министрите и публичните органи за резултатите от своите одити. Всички доклади на Сметната палата на Белгия са публикувани на нейния уебсайт.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Сметната палата на Белгия предоставя обща информация относно своята стратегия, методите на работа и резултатите от извършените одити чрез своя уебсайт, публикации и по време на дни на отворените врати за запознаване с нейната дейност.

Тя поддържа редовни контакти с другите участници в областта на публичния одит в Белгия, по-специално за да обменя полезен опит и да планира своята одитна дейност,

Сметната палата на Белгия провежда програми за обмен и съвместни одитни обучения с Европейската сметна палата и върховните одитни институции на други държави. Тя участва в дейността на различни международни организации и

допринася активно за новите развития в своята област на одит и сфера на действие. 

 

 

БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

От 1995 г.
Основана първоначално през 1880 г.

Уебсайт: www.bulnao.government.bg

Мисия:

Мисията на Сметната палата е да контролира изпълнението на бюджета и управлението на други публични средства и дейности, като осъществява ефективна, ефикасна и икономична одитна дейност, за да спомогне за подобряване на управлението и отчетността на публичните ресурси.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата осъществява контрол за изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно Закона за Сметната палата и международно приетите одитни стандарти.

Основна задача на Сметната палата е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за това.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Член 91 от Конституцията на Република България (1991 г.)
 • Закон за Сметната палата в сила от 13 февруари 2015 г.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата одитира:

 • държавния бюджет, бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, бюджетите на 265 общини, други бюджети, приемани от Народното събрание, бюджетите на разпоредителите с бюджет и управлението на тяхното имущество;
 • бюджета на Българската академия на науките, държавните висши училища, Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио;
 • публични средства, отпуснати на лица, осъществяващи стопанска дейност; сметките за средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата;
 • бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление; формирането на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавния бюджет, и другите взаимоотношения на банката с държавния бюджет;
 • възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, общинския дълг и използването на дълговите инструменти;
 • приватизирането и концесиите на държавно и общинско имущество, както и предоставените публични средства и публични активи на лица извън публичния сектор;
 • изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган;
 • държавни предприятия, които не са търговски дружества;
 • търговските дружества, при които  най-малко 50 % от капитала е собственост на държавата и/или общината;
 • юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или задължения, гарантирани с държавно и/или общинско имущество;
 • други публични средства, активи и дейности, когато това ѝ е възложено със закон.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, която се ръководи от председател.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата е независима от всички държавни органи.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Сметната палата докладва за дейността си за предходната година пред Народното събрание.

Годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия от регистрирани одитори, определени от Парламента.

Народното събрание може да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно.

Сметната палата предоставя на Народното събрание одитните доклади от изпълнението на одити, възложени от него и одитните доклади и становища, чието представяне в Народното събрание е задължително по закон.

Сметната палата по своя инициатива или при поискване от Народното събрание внася за разглеждане в парламентарните комисии одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности.

Постоянна подкомисия за отчетност в публичния сектор е създадена в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, за да осигури по-близко сътрудничество и връзки между Сметната палата и Парламента.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Горица Грънчарова-Кожарева, назначена на 20 януари 2023 г.

МАНДАТ

7 години, без право на преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят на Сметната палата се избира от Народното събрание.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметна палата се състои от председател и двама заместник-председатели. В състава ѝ са и двама членове, представители на професионални организации – Института на дипломираните експерт-счетоводители и на Института на вътрешните одитори,

с което е застъпен принцип на модела „open government“.

МАНДАТ

Заместник-председатели: 7 години, могат да бъдат преизбирани.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Заместник-председателите и членовете се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Сметната палата

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Дейността на Сметната палата е организирана в 6 дирекции (две за финансов одит; две за одит на съответствието на финансовото управление; една за одит на изпълнението; и една за специфичен одит.

Всеки от двамата заместник-председатели отговаря за три дирекции. В допълнение към това, има седем дирекции, които изпълняват различни административни отговорности и са на пряко подчинение на председателя на Сметната палата.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 398 (2023 г.) (76 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 23 %; ♀ 77 %. Средна възраст: 49 г.

БЮДЖЕТ

 • Сметната палата се финансира от държавния бюджет.
 • 12,044 млн. евро (бюджета от 2022 г. прехвърлен за 2023 г.)
 • 0,112 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата е независима при определянето на одитната си програма. Тя приема годишната си одитна програма, основана на приоритетни области и критерии.

Сметната палата има процедура за изготвяне на годишната програма, на базата на тригодишен стратегически план за одитната дейност. В него се дефинират области за одитиране, в рамките на които ежегодно се избират конкретни одитни задачи за включване в годишната програма за одитната дейност. Изборът на задачи се извършва на база приети от СП критерии.

Парламентът може да възложи до 5 допълнителни одита годишно на Сметната палата.

Сметната палата публикува програмата за дейността си на своя уебсайт.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата осъществява:

 • финансови одити;
 • одити за съответствие;
 • одити на изпълнението;
 • специфични одити.

Сметната палата осъществява своята дейност в съответствие с международно признатите одитни стандарти и добри практики.

Сметната палата е разработила наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата публикува:

 • всички одитни доклади по Закона за Сметната палата с изключение на тези, в които се съдържа класифицирана информация, и частите от докладите, които се представят на прокуратурата;
 • годишен отчет за дейността си;
 • одитен доклад във връзка с нейния годишен финансов отчет;
 • информация за връчването на проекти на одитни доклади – процедура, която дава възможност бившите ръководители на одитираните организации да бъдат уведомени, когато е извършен одит във връзка с периода на тяхното управление;
 • доклади за изпълнението на отправените от нея препоръки, включително информация за неизпълнените препоръки;
 • годишните финансови отчети на политическите партии и списъците на техните дарители;
 • доклади относно осъществения финансов контрол върху политическите партии съгласно Закона за политическите партии;
 • информацията, която се съхранява в единния публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в изборите. Тази информация обхваща също финансирането на предизборните кампании, включително дарителите, рекламните агенции и др.;
 • одитни доклади относно финансирането на предизборните кампании съгласно Изборния кодекс;
 • обобщени одитни доклади за годишните финансови отчети;
 • доклади със становища по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на Българска народна банка за преходната година;
 • МСВОИ, преведени на български език.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Всички публикации на Сметната палата са публично достъпни на уебсайта на институцията, който е нейната основна платформа за публичност и прозрачност и за информация за одитните ѝ доклади.

Сметната палата публикува прессъобщения и кратки видеоклипове относно одитни доклади и организира пресконференции и неформални срещи с медии. Сметната палата участва в телевизионни програми и интервюта, инициира и участва в кръгли маси и конференции.

Сметната палата е активна в социалните медии.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Сметната палата си сътрудничи с други държавни органи с цел повишаване на ефективността на системата за контрол и действията за борба с престъпността и корупцията, както и с професионални и неправителствени организации с цел обмен на добри практики и насърчаване на професионалното развитие.

 

 

ГЕРМАНИЯ

BUNDESRECHNUNGSHOF

От 1950 г.
Основана първоначално през 1714 г.

Уебсайт: www.bundesrechnungshof.de

Мисия:

Основните принципи, залегнали в основата на дейността на ВОИ на Германия, са независимост, неутралност, обективност и надеждност.

Целта на нейната дейност е повишаване на прозрачността, ефикасността и устойчивостта на действията на правителството.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

ВОИ на Германия одитира всички федерални приходи и разходи, както и средствата за представителни цели и секретните разходи, и определя дали федералният бюджет е управляван правилно и ефикасно.

Тя има пълни права на достъп до всеки орган и до всяка информация, която ѝ е необходима за нейната одитна дейност, включително до нефедерални субекти, когато те управляват федерални средства.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция (член 114, параграф 2, Основен закон) (1949 г.);
 • Кодекс за федералния бюджет (член 88 и сл.) (1969 г.);
 • Закон за бюджетните принципи (член 53 и сл.) (1969 г.);
 • Закон за ВОИ на Германия.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ на Германия има достъп до всяка институция или орган, управляващи федерални средства, например:

 • държавните министерства и техните подчинени органи;
 • държавните агенции;
 • социалноосигурителните институции;
 • публичните предприятия;
 • федералните получатели на безвъзмездна финансова помощ; и
 • административните звена на конституционните органи.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална структура без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ на Германия е върховен федерален орган, чийто ранг е еднакъв с този на федералните министерства.

Тя е напълно независима и не приема указания за извършване на специфична одитна дейност. Парламентът обаче може да предлага извършването на определени одити от ВОИ на Германия.

По силата на длъжността си председателят на ВОИ на Германия изпълнява и длъжностна федерален комисар по изпълнението. Той отправя препоръки, доклади и становища с цел повишаване на ефективността на федералната администрация. Той може да консултира и парламента в областта на законодателството.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Чрез своята одитна и консултантска дейност ВОИ на Германия подпомага федералното правителство на Германия, което използва годишния доклад на ВОИ на Германия като основа за освобождаване от отговорност на федералното правителство.

ВОИ на Германия докладва както на изпълнителната, така и на законодателната власт от федералното правителство и може да дава консултации преди окончателното вземане на решения.

Тя участва и в договарянето на бюджета между федералното Министерство на финансите и ресорните служби и може да предоставя информация за бюджетната прогноза на всяка служба. Освен това тя дава консултации по време на изпълнението на бюджета.

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Kay Scheller е назначен на 30 юни 2014 г.

МАНДАТ

12 години, без възможност за подновяване. Мандатът е ограничен до законоустановената пенсионна възраст за държавните служители, която понастоящем е 67 години.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят се избира от двете камари на парламента и се назначава от президента на Федерална република Германия.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Решенията във връзка с одитната дейност се вземат на равнището на одитните отдели от колегиални органи, които включват членовете на ВОИ, напр. главен одитен директор и одитен директор, а в някои случаи и председателя или заместник-председателя. Членовете на ВОИ на Германия се ползват със съдебна независимост.

Някои видове общи решения, например по въпроси, свързани с годишния доклад, са запазени за Сената. Сенатът е върховният орган за вземане на решения.

МАНДАТ

Главните одитни директори са държавни служители. Техният мандат е ограничен до законоустановената пенсионна възраст за държавните служители, която понастоящем е 67 години.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ВОИ на Германия се състои от девет одитни дирекции с 49 одитни звена. Друга дирекция се концентрира върху международната одитна дейност и подпомага председателя в неговите функции като член на Съвета на одиторите на Организацията на обединените нации. Дирекцията за подкрепа е отговорна за централното управление.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Общо: 1 080 (към 2023 г.) (80 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 58 %; ♀ 42 %. Средна възраст: > 51 г.

БЮДЖЕТ

 • 187 млн. евро (2023 г.)
 • 0,04 % от общия размер на федералния бюджет

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Председателят, заместник-председателят, Сенатът и всички колегиални органи участват в стратегическото планиране и в планирането на дейността на ВОИ на Германия.

Одитните звена на ВОИ на Германия редовно извършват анализ на риска и на задачите, който формира основата за средносрочен одитен план, както и за одитна стратегия за следващите три до пет години.

Звената планират одитните си задачи координирано в годишни одитни планове, като тези планове формират основата за общия одитен план на ВОИ на Германия.

ВОИ на Германия е свободна да взема решения относно исканията за одит, отправени от парламента или парламентарните комисии.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ на Германия извършва одити на изпълнението, одити на съответствието и финансови одити както последващи, така и в реално време, и поема активна роля при предоставянето на консултации. Тя определя самостоятелно графика и естеството на одитната си дейност и може да извършва работа на място.

Одитите на изпълнението са основна задача и обикновено се комбинират с елементи на одит на съответствието или на финансов одит в един цялостен одит. ВОИ на Германия е определила устойчивостта като допълнителен стратегически одитен критерий.

Дейността на ВОИ на Германия включва и:

 • селективни одити, които включват задълбочени проверки, предназначени да съберат доказателства за конкретен аспект от предмета на одита;
 • хоризонтални одити, които проучват конкретна тема в рамките на представителна извадка от държавни органи с цел разработване на одитни констатации в определена област на държавните операции и трансакции;
 • изследователски проучвания, които са средство за получаване на информация за конкретни проблемни области, процедури или развития. Те нямат за цел да предоставят окончателна оценка на операциите и трансакциите в публичния сектор, но са подходяща възможност за подготовка за нови одитни мисии;
 • одити за проследяване на изпълнението на препоръките, които имат за цел да установят дали надзорните органи са предприели действия във връзка с одитните констатации или с резолюциите на парламента;
 • одити на управлението (или общи одити), които имат за цел да се формира цялостна представа за финансовото управление на одитирания орган; и
 • одити в реално време, които позволяват на ВОИ на Германия да проверява многобройните индивидуални решения в контекста на големите програми, поотделно и на всеки етап от проектите. Този подход дава възможност за откриване на недостатъци на ранен етап и за своевременно информиране на органите за вземане на решения.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

ВОИ на Германия публикува:

 • писма до ръководството, съдържащи одитните констатации, които се изпращат за коментар на одитираните органи;
 • годишен доклад, състоящ се от основен том (I) и допълнителен том (II). Том І се публикува всяка година през есента, а том ІІ – през пролетта на следващата година. Взети заедно, те формират актуална основа за парламентарната процедура за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;
 • консултативни доклади; и
 • доклади със специално предназначение.

Тя представя своите консултативни доклади и доклади със специално предназначение на парламента и на федералното правителство.

Освен това, в качеството си на федерален комисар по изпълнението, председателят публикува поредица становища и ръководства за добри практики.

ВОИ на Германия включва препоръки за подобрение в своите писма до ръководството и доклади, както и коментари по актуални въпроси, като например относно проекти за законодателство и големи проекти за обществени поръчки, или предоставя експертна информация.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ВОИ на Германия представя годишния си доклад пред обществеността на федерална пресконференция и публикува информация за дейността си (включително годишния доклад, докладите със специално предназначение и окончателните одитни писма) на своя уебсайт.

Специалните доклади и резултатите от дейността на федералния комисар по изпълнението също се публикуват там.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Предвид федералната структура на управление на Германия, регионалните одитни институции и общинските одитни служби одитират другите равнища на управление. Тъй като обаче фискалните системи на федерацията и на шестнадесетте съставляващи я провинции до голяма степен са взаимосвързани, ВОИ на Германия и независимите регионални одитни институции на провинциите работят в тясно сътрудничество.

Това сътрудничество е насочено главно към програмите, които се финансират съвместно от федералното правителство и от провинциите, и към отговорностите, които централното правителство е делегирало на провинциите.

 

 

ГЪРЦИЯ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

От 1833 г.

Уебсайт: www.elsyn.gr

Мисия:

Сметната палата на Гърция отговаря за външния одит на сектор „Държавно управление“ и има значителен принос за качеството и ефективността на финансовото управление в публичния сектор на Гърция.

Основните стратегически цели на нейните одити са:

 • подобряване на финансовото управление и отчитането на публичните органи;
 • укрепване на финансовия контрол и системите за отчитане;
 • подобряване на управлението на субектите чрез надзор и оценка на системите за вътрешен контрол;
 • повишаване на одитния капацитет;
 • предоставяне на значима информация на Парламента на Гърция, която да му помогне да изпълнява по-ефективно надзорната си роля.

За да постигне тези цели, Сметната палата на Гърция се съсредоточава върху области от голям одитен интерес, осигурява все по-голямото въздействие на извършваните одити и използва оптимално наличните ресурси.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Гърция извършва одити на разходите и отчетите на държавата, местни органи и други юридически лица, както е предвидено по закон, или ако те получават публични средства.

В обхвата на нейните правомощия попадат правителствени органи и министерства, органи на местното управление и други организации от публичния сектор. Тя може да участва и в одита на отчетите на правни субекти, регулирани от частното право.

Сметната палата има право на пълен достъп до всички ИТ системи, счетоводни книги на централното и местното управление, подкрепяща документация и персонал. Тя също така може да поиска всяка необходима информация от всички компетентни органи, които са задължени да ѝ сътрудничат.

СЪДЕБНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Сметната палата се произнася относно способите и средствата за защита при диспути, свързани с:

 • пенсии;
 • одит на отчетите;
 • гражданската отговорност на служители от публичния сектор, служители от органи за местно управление и други публичноправни лица, в ситуации на причинени от тях загуби за държавата поради измама или небрежност при изпълнението на техните задължения;
 • отговорността на държавни служители при придобиване на богатство, чийто законен произход не може да бъде потвърден (след одитиране на техните годишни декларации за активите и пасивите им).

Сметната палата на Гърция също така изготвя становища относно:

 • законопроекти по а) въпроси относно пенсиите (в съответствие с изискването на Конституцията), б) ключови въпроси за финансовото управление от страна на органите на държавното управление, в) въпроси, свързани с обществените поръчки, и г) въпроси в рамките на нейната компетентност;
 • въпроси от финансов характер, при условие че становището не повлиява разрешаването на вече започнал спор;
 • проекторешения относно а) компенсирането на приходите и разходите на държавния бюджет, и б) промяна на критериите и условията за класифициране или премахване на класификацията на приходи като несъбираеми.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Член 98 от Конституцията урежда по законодателен път правомощията на Сметната палата, които се упражняват в съответствие със закона. От особено значение са Закон № 4700/2020 (A 127) относно единната процедура за Сметната палата на Гърция, който включва широкообхватна законодателна рамка за преддоговорния одит, и Закон № 4820/2021 (А 130) относно Устройствения закон на Сметната палата на Гърция.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Одитният мандат на Сметната палата обхваща:

 • Председателството на Републиката;
 • Председателството на правителството;
 • Парламента;
 • 19 министерства;
 • 7 децентрализирани административни структури;
 • 5 независими конституционни органа и 18 независими административни органа, пряко предвидени в Конституцията;
 • 332 общини (органи на местната власт от първо ниво);
 • 13 региона (органи на местната власт от второ ниво);
 • 26 социалноосигурителни организации;
 • 106 държавни болници.

Сметната палата одитира и отчетите на приблизително 450 други юридически лица от сектор „Държавно управление“, публичноправни и частноправни субекти, притежавани от местни органи (755), както и на субсидирани частни субекти.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Институция със съдебни, одитни и консултативни правомощия.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Гърция е върховната съдебна институция в областта на публичните финанси в рамките на съдебната система на Гърция.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА/ПРАВИТЕЛСТВОТО

Сметната палата е задължена да представя на Парламента годишен доклад относно одитната си дейност, както и доклад относно точността и надеждността на информацията, публикувана в доклада за финансовия отчет, счетоводния баланс и други финансови отчети на държавата.

Всяка година председателят на Сметната палата на Гърция представя Годишната одитна програма на Парламента, който може да предложи приоритизиране на някои от планираните одити и да поиска извършването на още до три одита годишно, насочени по-специално към слабости в системите за публично управление, които да се извършат в допълнение към вече планираните.

Докладите от тематичните одити се изпращат на съответната парламентарна комисия, преди да бъдат представени на пресата, а председателят на Сметната палата ги представя пред Парламента в съответствие с Правилника за дейността.

Парламентът одобрява бюджета на Сметната палата въз основа на препоръките на Министерството на финансите и Министерството на правосъдието.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ioannis Sarmas, председател от 5 ноември 2019 г.

МАНДАТ

4 години, без право на преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Назначава се с указ на президента по предложение на Министерския съвет.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Пленумът на Сметната палата е върховният юрисдикционен орган и се състои от председателя, 10 заместник-председатели и 40 съдии-съветници. Пленумът може да заседава в пълен състав, в голям състав или в един от три по-малки състава. Броят на членовете, заседаващи във всеки един от малките състави, може да бъде променен с решение на пълния Пленум.

Пленумът в пълен състав включва председателя на Сметната палата и всички заместник-председатели и съдии-съветници. Големият състав на пленума се състои от председателя, заместник-председателите и 20 съдии съветници, избрани чрез жребий. Всеки от трите малки състава на пленума се състои от председателя на Сметната палата и 14 заместник-председатели и съдии съветници. Заместник-председателите се разпределят във всеки състав по старшинство, а съветниците се избират чрез жребий на всеки три години при условията, определени в съответното решение на пленума.

МАНДАТ

Членовете са съдии, които действат в условия на лична и оперативна независимост, и се назначават пожизнено.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Заместник-председатели: назначават се с указ на президента по предложение на Министерския съвет.

Съдиите-съветници се назначават с указ на президента по решение на Висшия съдебен съвет.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Ръководител на Сметната палата е нейният председател. Председателят има 10 активно действащи заместник-председатели, седем от които ръководят съдебните състави и съдебните екипи на Сметната палата.

Заместник-председателите заместват председателя по реда на старшинството. В щатното разписание на Сметната палата са предвидени длъжности за 166 съдии. Понастоящем в нея работят 40 съдии-съветници, 66 помощник-съдии, 14 съдии-докладчици и 8 стажант-съдии докладчици.

Неразделна част от организационната структура на Сметната палата е кабинетът на генералния адвокат, независим юридически орган, който действа в името на обществения интерес и се състои от генералния адвокат, заместник-генералния адвокат, трима подзаместници и осем стажант-съдии докладчици. Понастоящем с цел допълнителна подкрепа на работния процес в Сметната палата работят и помощник-съдии и съдии-докладчици, които са командировани от държавите членки.

Сметната палата се състои от: пленум (чиято структура е посочена по-горе), седем състава (ръководени от заместник-председател) със съдебни правомощия, и три одитни състава (Одитен състав I, под ръководството на председателя, и одитен състав II и отдел „Проучвания и становища“, под ръководството на заместник-председателя), които отговарят за всички въпроси, свързани с планирането, провеждането на одити и обработката на Доклада за финансовия отчет и счетоводния баланс на държавата и Годишния доклад.

Организационната структура включва също шест съдебни състава (съдебни отдели, председателствани от съдия-съветник), три от които отговарят за преддоговорните одити, два са свързани с освобождаването от отговорност от одитно и юридическо естество, а четвъртият се занимава основно с надзора, координацията и мониторинга на одитите на Европейската сметна палата в Гърция, както и с международните отношения на Сметната палата на Гърция.

В министерствата, префектурите/районите и по-големите общини има одитни звена, ръководени от комисари на Сметната палата на Гърция (т.е. служители с висше образование и над 15 години опит, които заемат длъжността „началник на отдел“), които имат правомощия за одит и за налагане на санкции. Понастоящем функционират 55 звена, ръководени от комисари, в Атина и 56 на територията на цяла Гърция. Броят на служителите на Сметната палата на Гърция е 626.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 626 ЕПРВ (на управленски длъжности: 15 %; заети с одитна дейност: 63 %; администрация: 22 %) + 152 съдии
 • Съотношение между половете: ♂ 34 %; ♀ 66 %. Средна възраст: 52 години

(референтен период: март 2023 г.)

БЮДЖЕТ

 • 36,7 млн. евро
 • Разпределение: приблизително 95 % за възнаграждения и заплати
 • < 0,01 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

(референтен период: март 2023 г.)

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата планира дейността си в своята многогодишна и годишна работна програма, които се одобряват от Пленума.

Многогодишната одитна програма съдържа списък на одитните теми, приоритизирани според стратегическото им значение, и определя целите и приоритетите на планираните одити. При подбора на одитите за годишната програма и тяхното възможно комбиниране Сметната палата взема предвид стратегическите приоритети от многогодишната одитна програма, своята задължителна периодична одитна дейност, евентуални искания от Парламента, представители на органи или граждани за одити, свързани с разследването на жалби, както и предложенията за сътрудничество с европейски и международни одитни институции.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата извършва преддоговорни и последващи одити, включително тематични одити на високорискови области (които могат да бъдат финансови одити, одити на съответствието или одити на изпълнението), както и одити за проследяване на изпълнението на препоръките, в съответствие с одитния наръчник на Сметната палата и с международните одитни стандарти (ИНТОСАЙ).

Сметната палата извършва:

 • одити преди сключването на договори с голяма финансова стойност, възложени от държавата или от друг еквивалентен правен субект, определен в законодателството (одит на преддоговорно ниво);
 • последващи одити на отчетите на отговорните счетоводители от държавни органи и от органи на местното управление или други правни субекти. Тези одити имат за резултат решение на компетентния комисар от Сметната палата или юридическата служба, с което отчетите се приемат като надеждни или се отхвърлят като незаконосъобразни. В последния случай дефицитът се възстановява;
 • тематични одити (финансови одити, одити на съответствието и одити на изпълнението) на високорискови области съгласно годишната одитна програма на Сметната палата и международните одитни стандарти и принципи на върховните одитни институции (Рамката на ИНТОСАЙ за професионалните становища (IFPP).

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата на Гърция публикува:

 • Задължителни одитни доклади:
  • Годишен доклад за одитната си дейност, включително резултатите от нейните дейности, констатациите и оценките, произтичащи от нейната работа, предложения за реформи и подобрения (в т.ч. съответни закони);
  • Декларация за достоверност относно изпълнението на държавния бюджет;
 • Одитни доклади по собствена инициатива: Сметната палата публикува и одитни доклади съгласно своята годишна работна програма;
 • Доклади относно одити, извършени по инициатива на Парламента, които първоначално не са били планирани (най-много три одита годишно), съсредоточени върху слабостите на системите за управление в публичния сектор;
 • Становища относно законодателството;
 • Други: Доклади за проследяване на действията, предприети след одита.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Годишният доклад на Сметната палата на Гърция се публикува и е публично достъпен на нейния уебсайт. Докладите от тематични одити също се публикуват на този уебсайт. Председателят представя тези доклади пред Парламента в съответствие с Правилника за дейността и с Устройствения закон на Сметната палата на Гърция.

Решенията и постановленията на съдебните състави, със заличени лични данни, също се публикуват на уебсайта на Сметната палата и в правни списания. В случаи, по които е компетентен, и след оценка на ситуацията, пленумът може също така да изготви кратко изявление за естеството на някое свое решение и за прогнозната дата на публикуване, от името на председателя на Сметната палата.

Сметната палата може да организира конференции, на които да представя одитната си дейност пред одитираните обекти и съответните заинтересовани страни.

Пресслужбата отговаря за публикуването на съобщения за пресата на уебсайта на Сметната палата и в социалните медии и за уведомяването на пресата.

 

 

ДАНИЯ

RIGSREVISIONEN

От 1976 г.

Уебсайт: www.rigsrevisionen.dk

Мисия:

Националната одитна институция на Дания проверява дали държавните средства се използват ефективно и съгласно предвиденото от Парламента на Дания (Folketing).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Националната одитна институция на Дания одитира националните сметки и проверява дали държавните средства се управляват в съответствие с намеренията и решенията на Парламента на Дания.

Тя има право на достъп до цялата информация, която ѝ е необходима, за да извършва своята дейност.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Първоначална версия на Закона за генералния одитор на Дания от 1976 г., последно изменение от 2012 г.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Националната одитна институция одитира:

 • всички национални сметки
  • министерства: 21 (към декември 2022 г.);
  • държавни агенции: 135;
 • отчетите на институции, сдружения и фондации, чиито разходи или счетоводни дефицити се покриват изцяло или частично от безвъзмездна финансова помощ, отпускана от държавата;
 • отчетите на независими административни единици, създадени със закон;
 • отчетите на партньорства и предприятия, в които държавата участва пряко или непряко като партньор, или в които тя е отговорен бизнес съдружник.

Мандатът на Националната одитна институция не включва извършването на одит на Датската централна банка.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Националната одитна институция е независима организация в рамките на Парламента на Дания. Генералният одитор на Институцията не може да бъде член на парламента.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Националната одитна институция е напълно независима при изпълнението на задълженията си. Комисията по публични сметки, която се назначава от Парламента на Дания, е единственият орган, който може да поиска от Институцията да извърши одит на определена област.

Националната одитна институция представя всички свои доклади на Комисията по публични сметки, а генералният одитор представя докладите на месечните заседания на Комисията по публични сметки.

Националната одитна институция си сътрудничи тясно със съответните министерства и предоставя подкрепа под формата на насоки за техните счетоводни процедури и процедури за счетоводен контрол.

Парламентът определя бюджета на Националната одитна институция.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Birgitte Hansen е назначена за генерален одитор на 1 май 2022 г..

МАНДАТ

6 години, с възможност за еднократно подновяване за период от четири години.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор се назначава от председателя на Парламента на Дания по препоръка на Комисията по публични сметки и с одобрението на Комисията за вътрешния правилник на Парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Генералният одитор ръководи Националната одитна институция, подпомаган от консултативен орган, който се състои от 4 помощник-генерални одитори от одитната институция.

МАНДАТ

Помощник-генералните одитори не се назначават за определен период.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор назначава помощник-генералните одитори .

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Националната одитна институция е организирана в четири отдела, всеки от които се ръководи от помощник-генерален одитор.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 269 (в края на 2022 г.)
 • Съотношение между половете: ♂ 46 %; ♀ 54 %

БЮДЖЕТ

 • Приблизително 30 млн. евро (2022 г.)
 • 37 % от одитните ресурси на Националната одитна институция се разпределят за мащабни проучвания на конкретни области (одити на изпълнението), а 63 % – за годишния одит на сметките на държавното управление на Дания.
 • < 0,01 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Генералният одитор и четиримата помощник-генерални одитори заседават ежеседмично с цел обсъждане на стратегията и планиране на дейността на Националната одитна институция.

Институцията е задължена да проучва и да докладва по определени въпроси при поискване от Комисията по публични сметки. Тези задачи представляват средно една трета от одитните теми в извършваните от Националната одитна институция мащабни проучвания.

Всички одити се планират въз основа на оценки на съществеността и риска.

Годишните одитни дейности и мащабните прочувания на Националната одитна институция се планират една година предварително. Планът обаче се коригира непрекъснато в отговор на настъпилите развития.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Националната одитна институция избира самостоятелно своя одитен подход и методология.

Тя извършва дейността си в съответствие със законодателството на Дания и с одитните стандарти за публичния сектор на Дания, които се основават на международните стандарти на върховните одитни институции (МСВОИ).

Националната одитна институция извършва финансови одити, одити на съответствието и одити на изпълнението.

За да провери въздействието на своите одити, Националната одитна институция, съвместно с Комисията за публични финансови отчети, проверява изпълнението на нейните препоръки от одитираните обекти.

Освен това министерствата са задължени да предприемат действия в отговор на одитните доклади на Националната одитна институция.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Националната одитна институция публикува:

 • Годишен доклад за одита на националните сметки на Дания;
 • Годишен доклад относно одита на правителствената администрация на Дания;
 • мащабни проучвания на конкретни области (около 20—22 годишно);
 • годишен отчет за нейните дейности, резултати и сметки;
 • меморандуми за проследяване на изпълнението на препоръките по всички одитни доклади;
 • допълнителни меморандуми по определени теми; и
 • одитни стандарти за публичния сектор на Дания.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

В съответствие със Закона за обществената информация на Дания, Националната одитна институция представя меморандумите и одитните доклади на Комисията по публични сметки, преди да ги публикува на своя уебсайт.

Първата глава от всяко мащабно проучване и от избрани одитни доклади и меморандуми се превеждат на английски език.

Националната одитна институция акцентира върху външния обмен на знания, за да подобри качеството на услугите, които предоставя на публичния сектор.

Всяка година Националната одитна институция организира четири или пет семинара за външни заинтересовани страни за обмен на информация.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Националната одитна институция си сътрудничи със звената за вътрешен одит в министерствата и в други одитирани субекти.

 

 

ЕСТОНИЯ

RIIGIKONTROLL

От 1990 г.
Основана първоначално през 1918 г.

Уебсайт: www.riigikontroll.ee

Мисия:

Да сътрудничи на Парламента на Естония (Riigikogu), правителството и местните органи на управление да действат „интелигентно“ и да вземат важни решения в интерес на широката общественост, като преценяват възможно най-задълбочено разнообразна информация, преди те да бъдат взети.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Националната одитна институция на Естония извършва одити в публичния сектор и проверява дали публичните средства са използвани икономично, ефикасно, ефективно и законосъобразно.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Закон за Националната одитна институция (2002 г.)
 • Глава ХІ от Конституцията на Република Естония (1992 г.) – Национална одитна институция

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Националната одитна институция одитира дейността на:

 • канцеларията на парламента, кабинета на президента на Републиката, съдилищата, централната банка на Естония, Органа за финансов надзор и преструктуриране, правителствената служба и службата на канцлера по въпросите на правосъдието;
 • правителствените органи и държавните органи, които те управляват;
 • местните органи в контекста на собствеността върху, използването и освобождаването от общински активи (само финансови одити и одити на съответствието), недвижимо и движимо имущество на държавата, преминало във владението на тези органи, заделени средства и субсидии, отпуснати от държавния бюджет, и разпределени средства за изпълнението на държавните функции (финансов одит, одит на съответствието и на изпълнението);
 • фондации и сдружения с нестопанска цел, основани от местен орган или в които членува местен орган;
 • публичноправни юридически лица;
 • фондации и сдружения с нестопанска цел, основани от държавата или от публичноправно юридическо лице, или в които членува държавата или такова юридическо лице;
 • дружества, в които държавата, публичноправни юридически лица или посочените по-горе фондации съвместно или поотделно упражняват доминиращо влияние чрез мажоритарен дял или по друг начин, както и дъщерни дружества на такива дружества;
 • дружества, които са получили заеми от държавата или чиито заеми или други договорни задължения са гарантирани от държавата;
 • дружества, в които местен орган упражнява доминиращо влияние чрез мажоритарен дял или по друг начин, както и дъщерни дружества на такива дружества;
 • други лица, изпълняващи публични функции, свързани с използването и опазването на държавни активи.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Националната одитна институция е независим държавен орган съгласно Конституцията на Естония.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Бюджетът на Националната одитна институция се одобрява от парламента.

Тя се отчита пред парламента и представя докладите си пред Специалната комисия на парламента за контрол на държавния бюджет.

Генералният одитор може да участва в заседанията на правителството и има право да се изказва по въпроси, свързани с неговите/нейните задължения.

Дейностите на Националната одитна институция подлежат на ежегоден одит от одитно дружество, определено от парламента по предложение на Комисията по финанси.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Janar Holm е назначен на 7 март 2018 г. и встъпва в длъжност чрез полагане на служебна клетва пред парламента на 9 април 2018 г. Вторият му мандат започва на 11 април 2023 г., когато отново полага служебна клетва пред парламента.

МАНДАТ

5 години, с възможност за подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор се назначава от парламента по предложение на президента на Републиката.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Националната одитна институция е разделена на три структурни звена. Структурата за одит извършва финансови одити, одити на съответствието и одити на изпълнението и се състои от седем одитни групи. Структурата за анализ работи по проверки и специални задачи. Службата за развитие и администрация подпомага структурата за одит и генералния одитор (председателя на институцията) при изпълнението на техните функции и координира работата на Националната одитна институция.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 79,6 ЕПРВ (2023 г.) (74 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 32 %; ♀ 68 %. Средна възраст: 44 г.

БЮДЖЕТ

 • 5,86 млн. евро (2023 г.)
 • 70,5 % за персонал, 29,5 % за оперативни разходи
 • 0,035 % от общия държавен бюджет

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Националната одитна институция взема независимо и изключително решение относно избора на одитни теми, видовете одит, които да извърши, и графикът на тези одити.

Тя публикува подробна информация на своя уебсайт относно одитната си програма и напредъка на текущите одити.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Националната одитна институция извършва различни видове одити:

 • В хода на финансовия одит Националната одитна институция оценява дали финансовите отчети на институциите отразяват правилно и надеждно тяхното финансово състояние. Тя проверява дали отчетите са правилни и дали е елиминирана възможността за злоупотреба със средства. При финансовите одити се разглежда и законосъобразността на операциите.
 • При одита на изпълнението Националната одитна институция проверява дали публичният сектор използва средствата икономично, ефикасно и ефективно. Одитът на изпълнението може да се дефинира и като процес на проверка дали одитираните институции са постигнали планираните цели и дали са извършили това правилно и с възможно най-малко разходи. При одита на изпълнението се оценяват дейностите на публичния сектор при решаването на проблеми на стратегическо равнище, извършва се задълбочен анализ на причините за проблемите и се предлагат идеи за тяхното преодоляване. Целта на одита на изпълнението също така е да се определят най-добрите административни практики и да се допринесе за тяхното разпространение.
 • При одита на съответствието Националната одитна институция проверява законосъобразността на дейностите. Това е основният подход, прилаган при одитите на местното управление.

Националната одитна институция има право на достъп до всяка и цялата информация, необходима за извършването на нейните функции, включително до поверителна информация с ограничен достъп, и всички одитирани обекти са задължени да представят информация при поискване.

Институцията извършва дейността си в съответствие с международните одитни стандарти (професионалните становища на ИНТОСАЙ) и със своя наръчник за одит.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Националната одитна институция публикува одитни доклади, които могат да бъдат разделени на доклади, свързани с финансови одити и с одити на изпълнението.

Освен одитни доклади тя изготвя специални доклади, които не са свързани непременно с провеждането на класически одитни процедури, а са съсредоточени върху анализа само на един въпрос.

Всяка година Националната одитна институция представя и два други значими доклада на Парламента:

 • преглед на използването и опазването на държавните активи през предходната бюджетна година;
 • оценка на консолидираните държавни годишни отчети, в която Националната одитна институция оценява, наред с другото, дали те са точни и дали икономическите операции са били законосъобразни.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Публикациите на Националната одитна институция са достъпни на нейния уебсайт на естонски език с кратко представяне на английски език. Националната одитна институция също така активно разпространява докладите си в социалните медии.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Националната одитна институция си сътрудничи с местните органи и с правителството на Естония с цел подобряване на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит на държавните органи и на субектите, управлявани от тях.

Освен това публичноправните юридически лица са задължени да изпращат на Националната одитна институция копие от своите одобрени годишни доклади.

 

 

ИРЛАНДИЯ

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL

От 1923 г.
Основана първоначално през 1866 г.

Уебсайт: www.audit.gov.ie

Мисия:

Да извършва независима проверка и да докладва на Dáil Éireann (Парламента на Ирландия) относно това дали публичните средства се използват в съответствие със закона, дали се управляват добре и дали се отчитат правилно.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Контрольорът-генерален одитор изпълнява главна роля в процеса на публично отчитане, като предоставя увереност на парламента чрез Комисията по публични финанси (PAC) относно начина, по който са управлявани публичните средства, и представя доклади по въпроси, произтичащи от одитите и други проверки.

Основни функции:

 • да извърша одит и да докладва относно отчетите на публичните органи;
 • да извършва проверка за установяване дали операциите на публичните органи са в съответствие с правните разпоредби, които ги ръководят, и дали средствата се разходват по предназначение;
 • да проверява дали публичните органи управляват ресурсите икономично и ефикасно и дали са въвели механизми за оценка на ефективността на операциите;
 • да разрешава отпускането на средства от Министерството на финансите за позволени от закона цели.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Ирландия: член 33 (1922 г., заменен през 1937 г.);
 • Закон за Министерството на финансите и службите за одит от 1866 г.;
 • Закон за органа Контрольор-генерален одитор от 1923 г., изменен през 1993 г.;
 • Закон за органа Контрольор-генерален одитор и комисиите на камарите на Oireachtas (Специални разпоредби) от 1998 г.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Органът контрольор-генерален одитор одитира:

 • одобрени от парламента разходи: 44;
 • ведомствени средства: 27;
 • финансови органи: 29;
 • здравни организации: 29;
 • органи от северната и южната част на страната: 7;
 • сектор на образованието: 43; и
 • органи с държавно участие: 108.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството и ръководена от контрольор-генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Напълно независима.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Отношенията с парламента са свързани най-вече с докладване. Резултатите от одитните дейности се докладват на парламента чрез представяне на одиторски заверки и доклади относно финансовото управление. Комисията по публични финанси (PAC) също така проверява специалните доклади на контрольора-генерален одитор. Налице е тясно сътрудничество с PAC. Контрольорът-генерален одитор участва в заседанията на PAC като постоянен свидетел. Резултатите от независимите проверки на контрольора-генерален одитор предоставят основата за проучвания на парламентарната комисия по публични финанси (PAC).

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

КОНТРОЛЬОР-ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Seamus McCarthy встъпва в длъжност на 28 май 2012 г.

МАНДАТ

Неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст.

МЕТОД НА ПОДБОР

Контрольорът-генерален одитор се назначава от президента на Ирландия по предложение на парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Одитен съвет, състоящ се от контрольора-генерален одитор, секретар и директори по одитната дейност, и управителен съвет, състоящ се от директори по одитната дейност и заместник-директори.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Одитният съвет упражнява независим контрол върху органа Контрольор-генерален одитор и отговаря за разработването и изпълнението на стратегията. Управителният съвет координира дейността на ведомството.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 191 ЕПРВ (декември 2022 г.)
 • Съотношение между половете: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Средна възраст: 42 години

БЮДЖЕТ

 • 15,9 млн. евро (2022 г.)
 • < 0,02 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Контрольорът-генерален одитор определя независимо своята програма за одити на изпълнението. Тя се основава на обща стратегия за докладване и специфични секторни стратегии. Програмата за финансов одит е разработена с оглед спазване на законоустановени срокове, когато е приложимо.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Контрольорът-генерален одитор извършва финансови одити и одити на изпълнението. Те се извършват в съответствие с международните одитни стандарти („МСВОИ“) и със собствения етичен кодекс на Контрольора-генерален одитор.

Контрольорът-генерален одитор използва наръчници за финансов одит и одит на изпълнението, както и практически насоки.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Контрольорът-генерален одитор изготвя следните документи:

 • становища относно публичните отчети;
 • доклади по важни въпроси, свързани с икономическата ефективност и управлението на публичните средства;
 • писма до ръководството след извършени одити по въпроси, свързани с вътрешния финансов контрол, ръководството и корпоративното управление;
 • отпускане на кредити, позволяващи освобождаването на публични средства от Централната банка на Ирландия за разрешени от закона цели.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Органите от публичния сектор са задължени да представят финансовите си отчети пред парламента. Между тези финансови отчети е одитният доклад на контрольора-генерален одитор.

Всяка година контрольорът-генерален одитор представя на парламента финансовите отчети на министерствата и други ведомства на правителството, както и доклад за отчетите на обществените услуги. Освен това се внасят специални доклади пред съответния министър, който е отговорен за представянето на доклада в парламента.

Докладите са публично достъпни на уебсайта на контрольора-генерален одитор и в библиотеката на парламента на Ирландия. Публикациите на всички специални доклади са придружени от съобщения за пресата.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Контрольорът-генерален одитор поддържа връзка с Одитната институция за местното управление в Ирландия. Тази институция отговаря за одита на органите на местното управление. Всички доклади на Одитната институция за местното управление се предоставят на контрольора-генерален одитор.

 

 

ИСПАНИЯ

TRIBUNAL DE CUENTAS

От 1978 г.
Основана първоначално през 1851 г.

Уебсайт: www.tcu.es

Мисия:

Да упражнява върховната одитна функция и счетоводна компетентност в Испания съгласно условията, определени в Конституцията на Испания и испанското законодателство.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция (ВОИ) на Испания (Tribunal de Cuentas) извършва външeн, текущ и последващ одит на финансово-икономическата дейност на публичния сектор, годишните отчети на политическите партии, които получават субсидии за оперативни разходи, както и на изборния процес (одитна функция). Тя извършва оценка и на финансовата отговорност, която носят лицата, управляващи публични средства и активи (съдебна функция); упражнява санкционираща функция по отношение на политическите партии, както и ограничена консултативна функция.

Нейната юрисдикция се простира върху цялата национална територия на Испания.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Испания (1978 г.), член 136 и член 153d.
 • Органичен закон № 2/1982 за ВОИ;
 • Закон № 7/1988 за работата на ВОИ;
 • Органичен закон № 8/2007 за финансирането на политическите партии;
 • Органичен закон № 5/1985 за общата избирателна система.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ на Испания одитира:

 • държавния публичен сектор,което включва:
  • общата държавна администрация (включително 22 министерства и кабинета на министър-председателя);
  • институции от държавния публичен сектор, наброяващи 447 субекта:
   • 212 органа на публичната администрация (47,4 %)
   • 200 предприятия от публичния сектор (44,74 %)
   • 35 фондации в обществена полза (7,83 %)
 • регионалния публичен сектор: 17-те автономни региона и два автономни града, кoeто включва приблизително 1 333 субекта:
  • 424 органа на публичната администрация (31,81 %)
  • 490 предприятия от публичния сектор (36,76 %)
  • 417 фондации в обществена полза (31,26 %)
 • публичните органи на местно ниво, което включва 12 990 субекта;
 • политическите партии: партии с парламентарно представителство (22 политически партии) и други.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Палата със съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Tribunal de Cuentas е върховната одитна институция на Испания. Тя отговаря за одитирането на сметките и на финансово-икономическото управление на държавата и на публичния сектор, на годишните отчети на политическите партии, които получават субсидии за оперативни разходи, както и на отчетите, свързани с изборния процес.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА НА ИСПАНИЯ

ВОИ се отчита пряко пред Парламента, без да се накърнява нейната независимост при изпълнението на надзорните и съдебните ѝ функции, и тя изпълнява чрез делегиране своите функции за проверка и одобрение на общите отчети на държавата. Парламентът може да предлага одити на ВОИ.

ВОИ поддържа постоянна връзка с Парламента чрез Съвместната комисия на Конгреса и Сената за връзки с ВОИ.

След като бъде одобрена от Пленума, одитната програма на ВОИ се изпраща на Съвместната комисия на Конгреса и Сената за връзки с ВОИ.

Резултатите от одитите (включени в доклади, меморандуми, предложения и бележки, одобрени от Пленума на ВОИ) се изпращат на Парламента на Испания. По време на изслушване на председателя на ВОИ Съвместната комисия на Конгреса и Сената за връзки с ВОИ обсъжда всеки един от докладите, меморандумите, предложенията и бележките и взема съответните решения.

ВОИ може да насочи вниманието на Парламента към случаи на липса на сътрудничество от страна на субектите, които са задължени да сътрудничат (без да се засягат други действия, обхванати от законодателството).

ОТНОШЕНИЯ С ПРАВИТЕЛСТВОТО

ВОИ на Испания е независима при изпълнението на своите функции.

След като бъде одобрен, одитният доклад се изпраща по целесъобразност на националното правителство, на управителните съвети на автономните области или на пленарните сесии на местните органи.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Enriqueta Chicano Jávega. Встъпва в длъжност на 18 ноември 2021 г.

МАНДАТ

Три години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят на ВОИ се назначава от краля на Испания измежду съветниците на ВОИ по предложение на Пленума на ВОИ.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

ВОИ се ръководи от Пленум – колегиален орган, който се състои от 12 съветници (един от които е председателят) и от главния прокурор на ВОИ.

Освен това ВОИ има Управителен съвет, който се състои от председателя на ВОИ и председателите на одитните и съдебните структури на ВОИ. Той отговаря за отношенията с парламента, въпросите в областта на човешките ресурси и планирането на дейността. Той упражнява дисциплинарни правомощия при случаи на грубо нарушение и предлага точки за дневния ред на Пленума.

МАНДАТ

Съветници: девет години, с възможност за преизбиране. Те имат статут на съдии, независими са и не могат да бъдат свалени от длъжност.

Главен прокурор: пет години с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Съветниците се назначават от Парламента на Испания (шестима от Конгреса и шестима от Сената, с мнозинство от три пети от гласовете от всяка камара). Главният прокурор се назначава от правителството.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Одитният отдел на ВОИ се състои от осем служби. Пет секторни служби (които обхващат финансово-икономическата дейност в публичния сектор), две териториални служби (едната одитира финансово-икономическите дейности на автономните области и автономните градове, а другата одитира провинциалните и общинските органи) и една служба, която одитира политическите партии.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 733 ЕПРВ (март 2022 г.) (около 55 % заети с одитна дейност и 14 % заети с правни задачи)
 • Съотношение между половете: ♂ 38 %; ♀ 62 %. Средна възраст: 55,03 години

БЮДЖЕТ

 • 78 млн. евро (2023 г.), включени в общия държавен бюджет
 • Разпределение: прибл. 87 % за възнаграждения на персонала
 • 0,013 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ВОИ планира одитната си дейност в годишна програма въз основа на своето средносрочно и дългосрочно планиране. Годишната одитна програма се одобрява от Пленума на ВОИ, който я изпраща на Съвместната комисия на Конгреса и Сената на Парламента на Испания, отговорна за връзките с ВОИ.

Програмата съдържа одитите, които трябва да бъдат извършени въз основа на правния мандат на ВОИ, одитите по собствена инициатива на ВОИ и одитите, предложени от Парламента на Испания (и ако попадат в обхвата на тяхната компетентност – от законодателните асамблеи на автономните области). През годината Пленумът може да добавя, променя, прекратява или отменя одитни задачи.

Годишната програма се публикува на уебсайта на ВОИ.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ извършва:

 • одити на съответствието, за да провери дали икономическото и финансовото управление на одитирания обект, дейност или програма е в съответствие с приложимите правни и регулаторни разпоредби;
 • финансови одити, чиято цел е да се даде становище относно надеждността на предоставената информация във финансовите отчети на даден обект относно нейната актуалност по отношение на приложимите принципи, критерии и счетоводни стандарти; и
 • одити на изпълнението, чиято цел е да предоставят оценка на всички или на част от операциите, системите за управление и процедурите на одитирания обект, програма или дейност по отношение на тяхната икономическа и финансова обосновка и това дали са спазени принципите на добро управление.

Ако различните видове одит се комбинират, те могат да бъдат:

 • одити на редовността, които са съсредоточени върху целите на одитите на съответствието и финансовите одити; или
 • интегрирани одити, които обхващат всички видове одити, посочени по-горе.

ВОИ извършва и одити за проследяване на действията в отговор на препоръките, които са насочени изключително към проверка на степента на изпълнение на препоръките, издадени от нея в предишни одитни доклади.

Освен това ВОИ извършва хоризонтални одити, в които одитира няколко обекта в рамките на един и същ публичен подсектор или на различни подсектори, които имат общи характеристики, еднакви цели и времеви обхват.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

ВОИ изготвя следните доклади и продукти, всички от които трябва да бъдат одобрени от Пленума:

 • специални доклади, които съдържат резултатите, заключенията и препоръките от отделните одити;
 • годишен меморандум за изпълнението, който съдържа обобщение на одитните и съдебните дейности, извършени от ВОИ през годината, както и основните резултати;
 • окончателна декларация за общите счетоводни отчети на държавата, която включва становище относно финансовото управление на държавата и нейния публичен сектор;
 • годишен одитен доклад за регионалния публичен сектор;
 • годишен одитен доклад за местния публичен сектор;
 • предложения, съдържащи предложения за мерки, които според ВОИ биха подобрили финансовото управление на публичния сектор; и
 • бележки, които са документи, анализиращи конкретен въпрос поради неговото особено значение или уникалност.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

След като бъдат одобрени от Пленума, резултатите от одитите се публикуват на уебсайта на ВОИ и се изпращат на следните получатели:

 • Парламента на Испания;
 • Законодателните асамблеи на автономните области;
 • пленарните сесии на местните органи, когато това е целесъобразно.

Те се изпращат и на националното правителство, на управителните съвети на автономните области или на пленарните сесии на местните органи, когато това е целесъобразно.

След като бъде анализиран от парламента, одитният доклад, заедно с приетата от съвместната комисия резолюция, се публикува в Официалния държавен вестник (а когато е целесъобразно – в Официален вестник на автономната област).

ВОИ публикува и съобщения за пресата на своя уебсайт, за да предостави бърз достъп до актуална информация за своите доклади и документи.

Освен това се публикува тримесечен бюлетин, съдържащ информация за дейността на ВОИ.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ тясно координира дейността си с регионалните външни одитни органи, създадени в някои автономни области.

 

 

ИТАЛИЯ

CORTE DEI CONTI

От 1948 г.
Основана първоначално през 1862 г.

Уебсайт: www.corteconti.it

Мисия:

Съгласно член 100 от Конституцията на Италия Сметната палата упражнява превантивен контрол върху законосъобразността на дейността на правителството и извършва последващ одит на изпълнението на държавния бюджет. Тя участва, при условия и във формат, определени от закона, в одита на финансовото управление на онези предприятия, които получават редовна подкрепа от държавния бюджет. Тя докладва на парламента за резултатите от извършените одити. Сметната палата на Италия има правомощия по отношение на бюджета и публичните финанси и на други въпроси, определени от закона. Законът гарантира независимостта на Сметната палата и нейните членове от правителството. Тя се състои от магистрати, разпределени в одитни състави, юридически състави или в прокуратурата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Съгласно конституционалната уредба на Италия Сметната палата е външната одитна институция на страната, независима от парламента и правителството, която следва да осигури правилно и добро управление на публичните финанси и да оценява тяхната стабилност.

СЪДЕБНИ ПРАВОМОЩИЯ

Съгласно чл. 103, параграф 2 от конституцията на Италия Сметната палата има юрисдикция в областта на публичните финанси и по други въпроси, определени от закона.

В съответствие с това, ако са доказани щети за публичните финанси, служителите, счетоводителите и всички други лица, работещи за публичната администрация, не носят отговорност според обичайните разпоредби на гражданското право, а съгласно специфичните правила за административна и счетоводна отговорност.

В случай на загуба или разхищение на публични средства, може да се търси отговорност от административните служители – от държавната или публичната администрация – и от публичните или частните субекти и/или физически лица, управляващи публични средства за обществени цели.

Щетите могат да бъдат материални (загуба на реални/финансови активи) или нематериални (нематериални вреди).

Само прокурорите в регионалните прокурорски служби на Сметната палата могат да образуват производства пред регионалните съдебни състави на Сметната палата.

В обхвата на правомощията на Сметната палата попада и дейността на отговорните счетоводители, т.е. лицата, които имат задължението да управляват публични средства и активи (например ковчежници и т.н.).

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Одитни правомощия:

 • Членове 81, 97, 100, 117 и 119 от Конституцията на Италия (1948 г.);
 • Закон № 20/1994;
 • Закон № 131/2002;
 • Закон № 266/2005;
 • Закон № 213/2012;
 • Закон № 120/2020;
 • Закон-постановление № 77/2021.

Съдебни правомощия:

 • членове 103 и 108 от Конституцията на Италия;
 • Счетоводен кодекс съгласно Законодателно постановление № 174/2016;
 • Закон № 19/1994;
 • Закон № 20/1994;
 • Закон № 639/1996;
 • Закон № 120/2020;
 • Закон-постановление № 77/2021.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата одитира:

 • министерства;
 • публични органи и държавни агенции, включително независими органи;
 • финансирани с публични средства органи;
 • региони, провинции, общини, метрополни области и техните подчинени дружества;
 • частни дружества, в които държавата, регионалните или местните органи имат контролиращ интерес.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Сметната палата има както одитни, така и съдебни функции.

Освен това Сметната палата изпълнява консултативни функции за парламента, правителството, регионите, общините, провинциите и метрополните области.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Според конституцията на Италия Сметната палата е автономна и независима от другите държавни власти.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА/ПРАВИТЕЛСТВОТО

В качеството си на одитен орган Сметната палата докладва на парламента за резултатите от своите одити.

Тя упражнява контрол и одитира актовете и управлението на правителството с цел запазване на законосъобразността и балансирания характер на публичните финанси.

Ако определени действия на изпълнителната власт не са в съответствие със закона, Сметната палата може да издаде отрицателно становище, което да направи тези действия невалидни.

Освен това Сметната палата има консултативни функции по отношение на счетоводните въпроси и предоставя консултации по искане на правителството, регионите, общините, провинциите и метрополните области. Тя също така предоставя становища на парламента и правителството по отношение на закони, нормативни актове, административни и регулаторни разпоредби и съответните им проекти. Становището на Сметната палата има задължителен характер за въвеждането, изменението или отмяната на разпоредби, свързани със счетоводните системи, както и за въвеждането или изменението на счетоводни модели, документи и записи.

Сметната палата участва в процедурите по приемането на закона за бюджета и други икономически програмни документи.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Guido Carlino встъпва в длъжност на 11 септември 2020 г. (в сила от 15 септември 2020 г.).

МАНДАТ

Мандатът на председателя продължава до навършването на пенсионна възраст (70 г.).

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят на Сметната палата се назначава от президента на Републиката след предложение на председателя на Министерския съвет, който избира бъдещия председател измежду група от магистрати от Сметната палата, избрани от нейния Съвет на председателството.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Съветът на председателството на Сметната палата се състои от единадесет членове: председателя и заместник-председателя на Сметната палата, главния прокурор на Сметната палата, четирима членове, назначени от парламента, и четирима магистрати от Сметната палата.

МАНДАТ

4 години.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Четиримата магистрати се избират измежду магистратите на Сметната палата и се назначават от тях. Външните членове се назначават от Камарата на депутатите (двама) и Сената (двама) измежду преподаватели по право и/или юристи с най-малко 20-годишен опит.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сметната палата е разделена на национални и регионални одитни и съдебни състави, както и национални и регионални прокурорски служби.

Седалището ѝ е в Рим, а подразделенията ѝ се намират в цялата страна. За всеки от 19-те региона и двете автономни провинции има регионални одитни състави, регионални съдебни състави и регионални прокурорски служби.

Сметната палата има също и няколко централни одитни състава и три централни апелативни съдебни състава в Рим, както и един в Сицилия. Апелативните състави функционират като второинстанционни съдилища и окончателни арбитражни инстанции.

Прокуртурата работи съвместно с юридическите състави. Централната прокурорска служба на Сметната палата се намира в Рим, а регионалните прокурорски служби се намират в регионалните съдебни състави и имат правомощия само за техния конкретен регион.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 503 магистрати; средна възраст – 54 г.; 2 340 държавни служители (вкл. ръководството); средна възраст – 52 г.;
 • Съотношение между половете: ♂ 306; ♀ 197 (магистрати); ♂ 893; ♀ 1 447 (държавни служители).

БЮДЖЕТ

 • 502,177 млн. евро (2023 г.)

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

В началото на всяка година Сметната палата независимо одобрява своя общ одитен план, който определя одитните политики, стратегии и критерии за централните одитни състави и насоките за регионалните одитни състави. Всеки централен и регионален одитен състав одобрява свой собствен одитен план.

Всеки план взима предвид параметри като финансова целесъобразност, потенциален риск от грешки или нарушения на закона, резултати от предходни одити, конкретни заявки или предложения от обществените органи и човешки и технически ресурси.

Сметната палата изпраща годишния си одитен план на председателите на Камарата на депутатите и на Сената, а на регионално равнище – на председателите на регионите и на регионалните съвети, както и на одитираните органи.

Годишният одитен план определя:

 • програмата на дейностите;
 • органите, подлежащи на одит от Сметната палата;
 • избраните параметри, критерии и процедура за формиране на извадки; и
 • дейностите и въпросите, подлежащи на одит от Сметната палата.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата извършва:

 • предварителни одити на съответствието по отношение на мерките и административните наредби на правителството с най-голямо финансово значение, чиято цел е да предотвратят нарушение на закона вследствие на действията на правителството;
 • последващи одити на изпълнението за всички дейности на публичната администрация с цел да се оцени съответствието на резултатите с определените от закона цели; и
 • одит на финансовото управление на органите или предприятията, които получават редовна подкрепа от държавния бюджет или от бюджета на регионалните и мстните администрции.

Одитираните обекти имат право на отговор на констатациите на Сметната палата преди одобряването на окончателния доклад.

По време на тази съгласувателна процедура Сметната палата:

 • информира одитираните обекти относно своя годишен одитен план и им предоставя информация относно темата, условията, процедурите и планирането на одита;
 • поддържа непрекъснат и конструктивен диалог с различните одитирани обекти и с техните служби за вътрешен одит;
 • публикува окончателния си доклад и представя своите констатации и оценки на публично изслушване по време на открито заседание на съответния одитен състав.

След извършване на одити на изпълнението Сметната палата изготвя доклади, в които се представят нейните анализи, оценки и препоръки. Одитираните обекти следва да изпълняват препоръките, за да избегнат евентуални проблеми при разпореждането с публичните финанси и по този начин да осигурят добро управление. Те също така следва да уведомяват Сметната палата за всички мерки, въведени впоследствие въз основа на препоръките.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата предоставя на парламента информация под формата на:

 • годишни доклади относно общите държавни финансови отчети;
 • четиримесечни доклади относно законодателството, засягащо разходите (по отношение на всички разходи, предвидени в законови разпоредби);
 • специални изслушвания, на които Сметната палата представя своето становище относно икономическото и финансовото планиране на правителството и относно неговия бюджетен законопроект; и
 • специфични доклади относно регионалното и местното финансиране;
 • годишен доклад относно координацията на публичните финанси;
 • доклади относно разходите за труд в публичния сектор;
 • доклади относно управлението на средствата от ЕС; и
 • доклади относно управлението на публичните органи и субекти.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Докладите на Сметната палата се публикуват на нейния уебсайт.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Централната система за контрол на страната е под надзора на Държавната счетоводна служба (към Министерството на икономиката и финансите), ръководена от главен счетоводител.

Независима централна счетоводна служба, която е част от Държавната счетоводна служба, проверява във всяко министерство съответствието на административната дейност с приложимите финансови закони и министерски наредби (като например законосъобразността на всички планирани разходи). Централната счетоводна служба одобрява всички поети законосъобразни задължения или подава сигнали за нередни транзакции към министъра, който може да разпореди проверка на транзакциите от страна на Държавната счетоводна служба. Тези случаи автоматично се отнасят до Сметната палата.

Главният финансов инспекторат извършва проверки на място на дейността на министерствата и публичните органи и може да предлага корективни действия, когато е необходимо. Инспекторатът също така проверява доброто функциониране на механизмите за вътрешен одит във всеки орган. Докладите на Главния инспекторат се изпращат на главния счетоводител и – ако се установи финансова загуба – на главния прокурор на Сметната палата, който може да започне наказателно преследване на държавни служители. 

 

 

КИПЪР

EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

От 1960 г.
Основана първоначално през 1879 г.

Уебсайт: www.audit.gov.cy

Мисия:

Да извършва независим финансов одит, одит на съответствието и одит на изпълнението в широкия публичен сектор с цел насърчаване на публичното отчитане и оптималното управление на публичните ресурси.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Съгласно конституцията Одитната институция на Република Кипър одитира всички приходи и разходи на публичния сектор, както и всички парични и други управлявани активи, притежавани от публичния сектор. Тя може да одитира и задълженията, възникнали чрез или от името на Републиката.

Одитната институция не е ограничена в обхвата на своите одити и има право на достъп до всички счетоводни книги, документи и места, в които се съхраняват активи, според това, което тя счита за необходимо за извършването на своята дейност.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Република Кипър (1960 г.): Част 6, Глава 2, членове 115—117;
 • Закон за фискалната отговорност и финансовата рамка (Закон № 20(I)/2014);
 • Закон за предоставянето на доказателства и информация на генералния одитор (Закон № 113(I)/2002);
 • законодателство относно възлагането на обществени поръчки.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Одитната институция одитира дейността на:

 • публичните органи:
  • министерствата;
  • държавните ведомства, служби или агенции;
 • законоустановените органи;
 • органите на местното управление;
  • общностите;
  • общините; и
 • други организации, предприятия или фондове в широкия публичен сектор.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Одитната институция на Република Кипър е независим държавен орган.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Одитната институция е структурно независима от парламента, но двата органа си сътрудничат тясно. Парламентарната комисия за контрол на плановете за развитие и публичните разходи редовно проверява препоръките, констатациите и оценките на Одитната институция, за да наблюдава какви действия предприемат одитираните агенции по отношение на констатациите, оценките и препоръките на Одитната институция.

Наред с това почти всички парламентарни комисии редовно искат съдействие от Одитната институция по въпроси, свързани с нейните отговорности. В някои случаи Одитната институция има принос в законодателния процес. Парламентът може да поиска от Одитната институция да извършва специални разследвания или одити.

Одитната институция извършва одити, публикува специални доклади и представя годишен доклад на президента на Република Кипър.

Бюджетът на Одитната институция подлежи на одобрение от Министерския съвет и от парламента. Това представлява пречка за нейната независимост.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Odysseas Michaelides е назначен на 11 април 2014 г.

МАНДАТ

Неограничен до законоустановената пенсионна възраст от 65 г.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор се назначава от президента на Републиката.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

В съответствие с Конституцията Одитната институция на Република Кипър се ръководи изключително от генералния одитор. Няма друг управителен орган. Въпреки това, за целите на одобряването на специалните доклади и годишния доклад на Одитната институция, одитните директиви предвиждат създаването на ръководен екип, състоящ се от генералния одитор, помощник-генералния одитор, директори по одита и директор по технически одит.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Одитната институция е разделена на 17 секции, занимаващи се финансов одит, одит на съответствието и одит на изпълнението. Има три отдела, всеки от които разполага с три секции, и две подразделения, всяко от които разполага с две или три секции. Други два отдела докладват директно на помощник генералния одитор. Всеки отдел се ръководи от директор на одитната дейност, а ръководителите на подразделенията са старши одитори.

Директорът по техническия одит ръководи отдела за технически одит, който отговаря за всички одити от тази област.

Освен това Одитната институция разполага с екип за методология и проверка на качеството и служби със спомагателни функции, като например администрация и счетоводство.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 137 ЕПРВ (еквиваленти на пълно работно време) (март 2023 г.) [84 % заети с одитна дейност, 16 % с помощни длъжности (архиви и др.)]
 • Съотношение между половете: ♂ 40 %; ♀ 60 %. Средна възраст: 49 г.

БЮДЖЕТ

 • Одитната институция на Република Кипър се финансира от бюджета на сектор „Централно управление“.
 • 8,0 млн. евро (2023 г.);
 • около 92 % са свързани с разходи за персонал, а останалата част – с оперативни разходи;
 • около 0,07 % от общите разходи на държавния бюджет.

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Одитът на финансовите отчети на централното държавно управление, който включва одит на съответствието, се координира централно в рамките на Одитната институция, но се планира и извършва от съответните одитни отдели във всяко министерство.

Одитите на изпълнението и всички допълнителни одити на съответствието се планират, програмират и извършват поотделно от отделите на Одитната институция и отдела за технически одит.

Планирането включва описание на предвидените в бюджета дни за всеки планиран одит, изчислени въз основа на броя на наличните служители, обема и значимостта на съответната дейност, одитния риск и констатациите от миналото.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Одитната институция извършва различни видове одити:

 • финансови одити;
 • одити на съответствието (регулаторни проверки);
 • одити на изпълнението;
 • технически одити, които включват предимно одити на практиките за възлагане на обществени поръчки (условия на тръжните документи, оценка на разходите по проектите и доклади за оценка), одити на място на текущи строителни проекти, одити на договори за отдаване под наем на имоти, в които ще се помещават държавни служби, и ИТ одити (например одити на системи за информационни технологии/обработка на електронни данни);
 • екологични одити, които обикновено представляват комбинация от финансови одити, одити на съответствието и на изпълнението по отношение на конкретна тема, свързана с управлението на околната среда. Те се провеждат в съответствие със специализирани методологични насоки и стандарти, публикувани от ИНТОСАЙ; и
 • специални разследвания, които обикновено се предприемат по изрично искане на парламента, или вследствие на жалби или искане на полицията с цел съдействие при разследването на възможни случаи на престъпление.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Одитната институция публикува основно:

 • годишен доклад, който съдържа предимно информация от специалните доклади, издадени през годината, и констатации от одита във връзка с финансовите отчети на Република Кипър;
 • одитно становище относно финансовите отчети на Република Кипър;
 • становище относно финансовия отчет;
 • специални доклади, издавани при приключването на значими одити на публични органи, законоустановени органи и/или местни органи, както и одити на изпълнението или екологични одити.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Одитната институция докладва за констатациите от своите одити пряко на съответните субекти и предлага подходящи препоръки.

Годишният доклад се представя на президента и на Парламента на Република Кипър.

Освен това Одитната институция публикува всички одитни доклади, които не съдържат поверителна информация, на своя уебсайт и изготвя съобщения за пресата, когато е необходимо. Социалните медии също се използват за предоставяне на информация на гражданите, като е назначен служител за връзки с медиите.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Освен тясното си сътрудничество с парламента, Одитната институция си сътрудничи и с граждани, отраслови експерти и организации на гражданското общество, за да получи информация за одитните теми.

 

 

ЛАТВИЯ

VALSTS KONTROLE

От 1991 г.
Основана първоначално през 1923 г.

Уебсайт: lrvk.gov.lv

Мисия:

Да спомага за:

 • ефикасното и законосъобразно използване на средствата на данъкоплатците;
 • финансовото управление и отчитането на публичните разходи;
 • справедливото и прозрачно вземане на решения в рамките на публичния сектор.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Държавната одитна институция на Латвия извършва финансов одит, одит на съответствието и одит на изпълнението, чрез които проверява:

 • приходите и разходите на държавния бюджет и общинските бюджети, включително усвояването на финансовата помощ от ЕС и от други международни организации или институции;
 • дейности, свързани с държавна и общинска собственост.

Всяка година Държавната одитна институция предоставя на парламента одитно становище относно изпълнението на държавния бюджет и общинските бюджети, както и становища относно това дали годишните финансови отчети са правилно изготвени от министерствата и другите институции от сектор „Централно управление“.

Държавната одитна институция представя доклад на Парламента и на Министерския съвет:

 • относно финансовите одити в одитираните обекти, за които тя е изразила становище с резерви, отрицателно становище или отказ от изразяване на становище.
 • относно всички одити на изпълнението; и
 • относно особено важни и значими констатации.

Ако по време на одитите бъдат установени нарушения на правните стандарти, Държавната одитна институция трябва да информира съответните правоприлагащи институции. Тя има право да си възстанови установените при одит загуби за държавния или общинския бюджет, причинени от злоупотреби на дадено лице, ако лицето не компенсира доброволно загубата и ако одитираният субект или неговата по-висша институция не предприеме действия за възстановяване на загубата.

С цел отстраняване на установените недостатъци по време на одитите, Държавната одитна институция е упълномощена да издава препоръки на одитираните обекти и да контролира изпълнението на препоръките.

Тя има право на достъп до цялата информация, считана за необходима за извършването на нейната дейност.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Република Латвия (1922 г.);
 • Закон за Държавната одитна институция (2002 г.).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Държавната одитна институция одитира:

 • държавните институции (14 министерства и техните 131 подчинени институции, 13 институции на централната власт), както и държавните университети и региони на планиране;
 • органите на местното управление (43 окръга и 10 града) и техните подчинени институции;
 • предприятия, притежавани от държавата или от органите на местното управление, или частни дружества, включващи държавна собственост;
 • други търговски дружества, сдружения, фондации и физически лица: (1) ако разполагат или притежават ресурси на държавата или органите на местното управление; (2) ако се финансират с ресурси на държавата или на органите на местното управление или (3) ако изпълняват обществени поръчки за държавата или за органите на местното управление.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Държавната одитна институция на Латвия е независима колегиална върховна одитна институция, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Държавната одитна институция е един от шестте конституционни органа в Латвия. Тя е напълно независима и създадена като колегиална върховна одитна институция, ключов елемент в държавната система за финансов контрол, която служи на обществения интерес чрез предоставяне на независима увереност относно законосъобразното, правилно, икономично, ефикасно и ефективно използване на ресурсите на органите на централното и местното управление, насърчаване на доброто финансово управление и на прозрачния процес на вземане на решения в публичния сектор.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Държавната одитна институция представя своите доклади и становища на Парламента на Латвия и на Министерския съвет.

ПАРЛАМЕНТ

Държавната одитна институция си сътрудничи тясно с различните парламентарни комисии, но най-вече с Комисията за публични разходи и одит (PEAC), която е основен получател на нейните доклади. Държавната одитна институция информира PEAC относно резултатите от всички извършени одити, недостатъците в дейностите в съответните сектори и нарушенията на регулаторните разпоредби, установени при одитите, както и относно напредъка по изпълнението на препоръките. От своя страна PEAC също проследява изпълнението на препоръките на Държавната одитна институция.

Генералният одитор докладва пред Парламента на Латвия (Saeima) относно дейността на Държавната одитна институция веднъж годишно.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Държавната одитна институция представя своите доклади и одитни становища и пред Министерския съвет. Тя предоставя на Министерския съвет доклади относно финансовите одити в одитираните обекти, за които е изразила становище с резерви, отрицателно становище или отказ от изразяване на становище, както и доклади относно всички одити на изпълнението и всички особено важни и значими констатации.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Rolands Irklis е назначен на 14 януари 2021 г. и заема длъжността от 28 януари 2021 г.

МАНДАТ

4 години, не се допускат повече от два последователни мандата.

НАЧИН НА ПОДБОР

Генералният одитор се назначава от парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Държавната одитна институция се ръководи от генералния одитор (председателя) и от Съвета на Държавната одитна институция, който се състои от директорите на петте одитни дирекции и на дирекция „Одит и методология“.

МАНДАТ

4 години, не се допускат повече от два последователни мандата.

НАЧИН НА ПОДБОР

Членовете на Съвета се назначават от парламента по препоръка на генералния одитор.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Генералният одитор ръководи и управлява дейността на Държавната одитна институция, включително Кабинета на генералния одитор, спомагателните отдели и Канцеларията, която отговаря за финансовото планиране и счетоводството на Държавната одитна институция, за организацията на деловодството, дейностите по поддръжка и информационните технологии.

Съветът на Държавната одитна институция се състои от генералния одитор (председател) и шестима членове на Съвета, които са директори на одитните дирекции. Съветът одобрява по-голямата част от документите, които уреждат дейността на Държавната одитна институция.

В Държавната одитна институция се включват пет одитни дирекции и дирекция „Одит и методология“, която извършва одити и изготвя, актуализира и прилага одитната методология на Институцията. Всяка одитна дирекция се състои от директор и два или три одитни сектора. Одитните дирекции извършват одити в съответствие с годишния одитен план, одобрен от Съвета на Държавната одитна институция. Всяка одитна дирекция отговаря за определени одитирани обекти и одитни области.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 161 ЕПРВ (1 март 2023 г.) (около 75 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 20 %; ♀ 80 %. Средна възраст 43 г.

БЮДЖЕТ

 • 7,45 млн. евро (2023 г.)
 • Приблизително 0,08 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Одитната дейност се планира всяка година и се одобрява от Съвета на Държавната одитна институция.

Разработването на общата програма за одитната дейност на Държавната одитна институция включва следните етапи:

 • разработване на стратегията на Държавната одитна институция;
 • стратегическа оценка на областите на одит;
 • подготовка на одитни теми;
 • разработване на работния план на Държавната одитна институция.

Работният план е предназначен само за вътрешно ползване, но председателят на парламента се информира за одитните теми, планирани за годината.

Одитните дирекции изпълняват своята дейност в съответствие с плана. Директорите на дирекции и ръководителите на сектори вземат решения относно конкретния обхват на одита, одитните въпроси и разпределянето на одитните ресурси.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Държавната одитна институция извършва:

 • финансов одит, за да оцени дали финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите разпоредби;
 • одит на съответствието и одит на изпълнението, за да оцени дали одитираният обект функционира в съответствие с определените от закона изисквания и дали той извършва своите операции и трансакции по икономичен и ефективен начин.

Държавната одитна институция извършва всичките си одити в съответствие с международните одитни стандарти (МСВОИ). Решенията относно конкретните подходи и методи остават в правомощията на Държавната одитна институция. Одитираните обекти могат да отговарят на одитните констатации на Държавната одитна институция. От тях се изисква и да представят доклади за напредъка по изпълнението на препоръките.

Прилага се всеобхватна рамка за непрекъснат вътрешен и външен контрол на качеството.

Държавната одитна институция използва и наръчници за финансов одит, одит на изпълнението и одит на съответствието, практически одитни насоки и специфични вътрешни процедури, създадени от самата нея. Тези документи са само за вътрешно ползване.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Държавната одитна институция публикува:

 • становище относно финансовия отчет за изпълнението на държавния бюджет и бюджетите на органите на местното управление;
 • становища относно това дали годишните отчети са изготвени правилно от министерствата и от другите централни държавни институции;
 • доклади относно одитите на изпълнението и на съответствието;
 • документи за обсъждане, основани на констатациите от проведените одити на изпълнението и на съответствието; и
 • годишен доклад на Държавната одитна институция.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

В съответствие със закона за Държавната одитна институция, тя редовно информира широката общественост и гражданите за извършените одити, като публикува всички одитни доклади и становища на своя уебсайт след тяхното влизане в сила. Най-често използваните канали за разпространение на одитна информация са официалният уебсайт на Държавната одитна институция и медиите – обществени и социални медии (Facebook, Twitter, YouTube, PodBean). Публикуването на одитни доклади винаги е съпроводено от съобщения за пресата или пресконференции. В някои случаи, когато темата на одита е от голям обществен интерес, се изготвят визуално достъпни и лесно разбираеми резюмета на одитните доклади и аудио-визуални продукти, които да се използват при последващ обмен на информация. Освен за резултатите от одита, обществеността се информира и за напредъка по изпълнението на одитните препоръки. Той се оповестява главно чрез социалните медии. Резюметата на одитните доклади са достъпни на английски език на уебсайта на Държавната одитна институция.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Държавната одитна институция си сътрудничи тясно с академичния сектор, например със Stockholm School of Economics в Рига, с цел поддържане на системата за сертифициране на одиторите в публичния сектор в Република Латвия.

Тя си сътрудничи и с одитори от частния сектор, и по-специално с Асоциацията на сертифицираните одитори в Латвия, като непрекъснато укрепва системата, за да използва ефективно дейността на сертифицираните одитори в рамките на извършваните финансови одити в общините.

 

 

ЛИТВА

VALSTYBĖS KONTROLĖ

От 1990 г.
Основана първоначално през 1919 г.

Уебсайт: www.valstybeskontrole.lt

Мисия:

Да насърчава напредъка в публичния сектор и необходимите за обществото промени.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Правомощията на Сметната палата на Литва са определени в Конституцията на Република Литва, Закона на Република Литва за Сметната палата и други правни актове.

Сметната палата осъществява надзор на законосъобразността и ефикасността на управлението и използването на държавната собственост и изпълнението на държавния бюджет, провежда одити в публичния сектор, упражнява контрол на бюджетната политика и извършва други дейности за изпълнение на целите в Закона за Сметната палата на Литва.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Републиката: Раздел относно Сметната палата на Литва (1992 г.);
 • Закон за Сметната палата на Република Литва (1995 г., изменен на 1 юли 2021 г.).

ОТГОВОРНОСТИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА ЛИТВА

Сметната палата одитира:

 • консолидираните годишни отчети съгласно Закона за държавния контрол;
 • използването на средствата от държавния бюджет, отпуснати за общинските бюджети;
 • финансовата подкрепа от ЕС, получена от Република Литва.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата е независима върховна одитна институция, която се отчита пред Парламента и не е официално свързана с други държавни органи.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Сметната палата се отчита пред Парламента и го подпомага в осъществяването на неговия парламентарен контрол. Поради това Парламентът и Сметната палата поддържат отношения на близко сътрудничество.

Най-тясното сътрудничество се поддържа с Парламентарната комисия по одит, която разглежда докладите на Сметната палата и допринася за изпълнението на нейните препоръки чрез своите решения. При извършването на контрол върху бюджетната политика Сметната палата си сътрудничи с Парламентарната комисия по бюджета и финансите, която разглежда докладите и заключенията, изпратени до нея.

Парламентът може да възлага определени одити на Сметната палата в рамките на нейните правомощия.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Mindaugas Macijauskas встъпва в длъжност на 5 май 2020 г.

МАНДАТ

5 години, с възможност за еднократно подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Президентът на Републиката отправя препоръка за заемане на длъжността генерален одитор, която се одобрява от Парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметната палата се ръководи от генерален одитор и заместник-генерални одитори. Понастоящем са назначени трима заместник-генерални одитори.

Съгласно Закона за дейността на Сметната палата на Република Литва, тя следва да назначи Съвет, който да бъде консултативният орган на генералния одитор.

МАНДАТ

Заместник-генералните одитори се назначават за период от пет години, с възможност за еднократно подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Заместник-генералните одитори се назначават от президента на Републиката по препоръка на генералния одитор.

Съставът и процедурният правилник за работата на Съвета на Сметната палата се одобряват от генералния одитор.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сметната палата обединява три функции в една институция:

 • върховна одитна институция;
 • институция за одит на инвестициите от ЕС;
 • фискална институция.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 245 служители, трима от които на непълно работно време (1 април 2023 г.) (67 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 23 %; ♀ 77 %. Средна възраст: 44 години

БЮДЖЕТ

 • 10,016 млн. евро (2023 г.)

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата планира своите одити и оценки в годишни одитни програми съгласно собствената си преценка. На етапа на планиране се извършва мониторинг на дейността в публичния сектор, събират се данни и се анализират съществуващите и потенциалните рискове. Заинтересованите страни, свързани със Сметната палата, могат да предлагат теми за одит.

Работната програма може да се изменя непрекъснато, за да отрази текущи промени.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата извършва финансови одити, одити на съответствието и на изпълнението. Всички използвани методологии са в съответствие с МСВОИ и с международните добри практики.

Одитираните обекти имат право да изразяват коментари по проектите на одитни доклади.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата публикува ежегодно:

 • отчет за дейността;
 • заключения от финансови одити и доклади относно:
  • държавните консолидирани годишни отчети;
  • консолидираните годишни отчети на държавния социалноосигурителен фонд;
  • консолидираните годишни отчети на държавния фонд за задължително здравно осигуряване;
  • консолидираните годишни отчети на държавния пенсионноосигурителен фонд;
  • националните консолидирани годишни отчети.
 • доклади от одити на изпълнението и на съответствието;
 • доклади за проследяване на изпълнението на препоръките;
 • заключения/доклади относно оценки, прегледи.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата представя на Парламента своя годишен отчет за дейността и всички свои одитни доклади и заключения от оценки, както и доклади за изпълнението на препоръките от одити в публичния сектор.

Сметната палата публикува всички свои одитни доклади и доклади и заключения от оценки, както и годишния отчет за дейността, на своя уебсайт. Информация за резултатите от публични одити, мониторинга на бюджетната политика и одити на инвестициите от ЕС се оповестява също така и на портала със свободно достъпни данни, поддържан от Литва.

Резултатите от мониторинга на изпълнението на препоръките от одити в публичния сектор (етап на изпълнението на препоръките, отговорни субекти и промени, настъпили след изпълнението на препоръките) се актуализират редовно и се публикуват като свободно достъпни данни на уебсайта на Сметната палата и на портала със свободно достъпни данни, поддържан от Литва.

Сметната палата извършва своите одити в съответствие с принципите на независимост, прозрачност, законосъобразност и професионализъм.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Сметната палата си сътрудничи с Парламента, Министерството на финансите, Литовската камара на одиторите, Асоциацията на вътрешните одитори и Асоциацията на общинските органи за контрол с цел обмен на опит и разработване на общи стандарти.

Сметната палата е сключила споразумения за сътрудничество с Банката на Литва, Главната комисия за държавна етика, Държавния данъчен инспекторат, Съвета по конкуренция, Министерство на социалното осигуряване и труда, Министерството на финансите, Главната прокуратура, Службата за обществени поръчки, Специалната следствена служба, Службата за разследване на финансови престъпления, Държавната агенция по данните, общинските власти на Вилнюс, Каунас и Клайпеда, Факултета по икономика и бизнес администрация на Vilnius University, Vytautas Magnus University, Mykolas Romeris University, Асоциацията на общинските органи за контрол, Литовската камара на одиторите и Асоциацията на вътрешните одитори.

Извършват се редовни партньорски проверки, за да се поддържа качеството на одитите на Сметната палата на Литва.

 

 

ЛЮКСЕМБУРГ

COUR DES COMPTES

От 2000 г.
Основана първоначално през 1840 г.

Уебсайт: www.cour-des-comptes.public.lu

Мисия:

В качеството си на външен одитор Сметната палата на Люксембург проверява законосъобразността и редовността на публичните приходи и разходи и доброто финансово управление на публичните средства. За тази цел тя проверява икономичността, ефективността и ефикасността на публичните разходи, без обаче да прави преценка за целесъобразността на разходите.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Люксембург контролира финансовото управление на държавните инструменти, администрации и служби. Сметната палата има право да проверява и други публични органи, при положение че те не са обект на друга система за финансов одит, предвидена в законодателството. На последно място, тя може да одитира разходването на публични средства, предоставени безвъзмездно за определени цели на юридически лица от публичния сектор или на физически и юридически лица от частния сектор, във връзка с изразходването на предоставените средства в съответствие с предназначението им.

При извършването на своята дейност Сметната палата има право на достъп до всички документи, които счете за необходими. Освен одитната дейност, Сметната палата може да предоставя консултации на парламента, при които тя изразява становище относно проекти за законодателство.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Член 105, изменен, от конституцията на Люксембург (1868 г.)
 • Закон за Сметната палата (8 юни 1999 г.), изменен.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата одитира:

 • инструменти, администрация и държавни служби;
 • министерства;
 • държавните агенции;
 • други публични органи; и
 • части от публични и частни субекти, финансирани с публична безвъзмездна финансова помощ; и
 • политически партии.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална структура без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата е независима институция.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Отношенията с парламента имат характер на консултации. Сметната палата представя всички свои доклади до парламента. Освен това тя може да провежда консултации при изготвянето на законодателство. Парламентът също така може да поиска от Сметната палата да извърши одит, свързан с конкретна тема.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Marc Gengler встъпва в длъжност през 2005 г.

МАНДАТ

6 години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят на Сметната палата се назначава от Великия херцог по предложение на парламента, който изготвя списък с кандидати.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметната палата се ръководи от колегиум, който се състои от председателя, заместник-председателя и трима съветници.

МАНДАТ

6 години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете на колегиума на Сметната палата се назначават от Великия херцог по предложение на парламента, който изготвя списък на кандидатите.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сметната палата взема решения на колегиална основа чрез гласуване с мнозинство. Председателят ръководи заседанията и има решаващ глас в случай на разделен вот.

Сметната палата е организирана в одитна и административна дирекция. Одитната дирекция се състои от четири одитни отдела, всеки от които се ръководи от член на Сметната палата.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 32 (2023 г.)
 • Съотношение между половете: ♂ 65,6 %; ♀ 34,4 %

БЮДЖЕТ

 • 5,2 млн. евро (2023 г.)
 • В държавния бюджет е предвидена издръжката на Сметната палата въз основа на нейните разчети

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата определя самостоятелно своята годишна работна програма. Процедурата на планиране се определя от колегията на Сметната палата, която приема нейната работна програма в края на предходната година.

Парламентът може да поиска от Сметната палата да извърши одити в определени области.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата извършва финансови одити и одити на изпълнението.

По време на одитния процес Сметната палата представя своите констатации на одитираните обекти, които могат да отговорят с коментари в рамките на определен срок, преди докладите да бъдат представени в парламента.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата публикува:

 • общ доклад за държавните отчети;
 • специални доклади в конкретни области на финансовото управление, изготвяни по собствена инициатива на Сметната палата или по искане на парламента; и
 • становища относно проекти за законодателство и управлението на бюджета.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата представя годишните и специалните си доклади пред парламента, като ги публикува и на своя уебсайт.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

LCA си сътрудничи тясно с одитираните обекти и със съответните министерства.

 

 

МАЛТА

NATIONAL AUDIT OFFICE

От 1997 г.
Основана първоначално през 1814 г.

Уебсайт: www.nao.gov.mt

Мисия:

Да спомага за насърчаване на отчетността, коректността и най-добрите практики в държавните операции.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция (ВОИ) на Малта е националната одитна институция, която отговаря за външния одит на секторите „Централно управление“ и „Местно управление“. Нейната задължителна функция е да извършва финансови одити и одити на съответствието на сектор „Централно управление“.

Освен това тя може да извършва одити по всеки въпрос, свързан с държавните финанси, имущество или средства, които се управляват или са под контрола на някое държавно ведомство или служба

ВОИ може да одитира и отчетите и/или дейността на публични органи или организации, които управляват, притежават или използват средства, принадлежащи пряко или непряко на държавата. Тя може да одитира и операциите на дружества или други субекти, в които държавата има мажоритарно дялово участие.

Законодателството по отношение на ВОИ я оправомощава да извършва одити на изпълнението за оценка на икономичността, ефикасността и ефективността на програмите, функциите, инициативите и другите дейности в публичния сектор.

ВОИ отговаря и за одита на сектор „Местно управление“, като назначава частни одитори като одитори за местните съвети и предоставя на тези одитори техническа и административна подкрепа.

ВОИ има право на достъп до цялата информация, която счете за необходима за извършването на своята дейност.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Малта: член 108 (1964 г.)
 • Закон за генералния одитор и за Върховната одитна институция (1997 г.)
 • Процедурно правило № 120 на Камарата на представителите (1995 г.)
 • Закон за местнoто управление (1995 г.)

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ одитира:

 • министерства: 21 (задължително);
 • всички държавни ведомства и служби (задължително);
 • сектор „Местно управление“ (задължително с оглед на Закона за сектор „Местно управление“), както е посочено в раздел „Правомощия“ по-горе;
 • публични органи или организации, които управляват, разпореждат се или разходват средства, принадлежащи пряко или непряко на държавата (не е задължително, освен ако е изрично предвидено от съответното законодателство);
 • други органи, които се разпореждат с или разходват държавни средства (не е задължително, освен ако е изрично предвидено от съответното законодателство);
 • дружества или други субекти, в които държавата има мажоритарно дялово участие (не е задължително).

Бележка: ВОИ е задължена да извършва най-вече финансови одити и одити на съответствието на сектор „Местно управление“ и може да извършва всякакъв вид одити на секторите „Централно управление“ и „Местно управление“, както и на други органи, които се разпореждат с или управляват публични средства. Публичните субекти и другите субекти извън сектор „Централно управление“ обаче се одитират от одитори от частния сектор.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ на Малта е държавният външен одитор. Тя е напълно независима при извършването на своите одити. Генералният одитор не подлежи на ничие ръководство или контрол.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Генералният одитор докладва пряко на председателя на Камарата на представителите.

Комисията по публични сметки (PAC) на парламента и министърът, отговарящ за финансите, може да поискат от ВОИ да извърши проверки по всички въпроси, които попадат в обхвата на нейните правомощия. Съгласно законодателството в сектор „Местно управление“ отговорният министър за този сектор може да поиска от генералния одитор да проведе проверки и в местните съвети.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Charles Deguara е назначен първоначално на 30 март 2016 г. Мандатът му е подновен на 30 март 2021 г.

МАНДАТ

5 години, с възможност за еднократно подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор се назначава от президента в съответствие с резолюция на Камарата на представителите, подкрепена от гласовете на не по-малко от две трети от всички членове на парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Въпреки че няма официален управителен орган, генералният одитор се подпомага от заместник-генерален одитор и от трима помощник-генерални одитори.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор и заместник-генералният одитор се назначават от президента, както е посочено по-горе.

Помощник-генералните одитори се назначават чрез вътрешна и/или външна покана за представяне на кандидатури. Вътрешна комисия за подбор интервюира и докладва за кандидатите за тази длъжност. Генералният одитор назначава одобрения кандидат по препоръка на комисията за подбор.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ВОИ е организирана в четири дирекции, първите три от които се ръководят от помощник-генерален одитор. Те са:

 • дирекция „Финансов одит и одит на съответствието“, която отговаря за анализа на финансовия отчет на правителството, за одита на редица държавни министерства и ведомства, органи на местното управление и няколко неправителствени организации;
 • дирекция „Одит на изпълнението“, която отговаря за одитите на изпълнението / икономическата ефективност;
 • дирекция „Специални одити и разследвания“, която отговаря за докладите от разследванията, които обикновено се изискват от Комисията по публични сметки или от министъра, отговарящ за финансите;
 • дирекция „ИКТ“, която отговаря за одитите в областта на ИТ, както и за предоставянето на ИТ подкрепа на другите одитни отдели при осъществяването на техните одити.

В допълнение към одитните дирекции функционира и дирекция „Финанси и администрация“ (ръководена от директор), която отговаря за въпроси, свързани с финансите, администрацията и човешките ресурси.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 58 ЕПРВ (декември 2022 г.) (81 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 40 %; ♀ 60 %. Средна възраст: 46 г.

БЮДЖЕТ

 • 3,85 млн. евро (2021 г.), 3,9 млн. евро (2022 г.)
 • Бюджетът на ВОИ се финансира изцяло от общия бюджет на Малта.
 • Около 0,7% от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ВОИ е свободна да избира темите на своите одити. PAC и Министерството на финансите също може да поискат от нея да извършва проверки, свързани с публични средства. Въпреки че ВОИ обикновено изпълнява подобни искания, тя не е задължена да го прави.

ВОИ изготвя годишни одитни планове, които съдържат списък на планираните одити за конкретната година и се одобряват от генералния одитор и заместник-генералния одитор.

При подбора на одитните области, които да бъдат включени в годишната одитна програма, ВОИ взема предвид различни критерии, като например предполагаемите рискове, свързани с въпроса, неговата актуалност, социалната и финансовата същественост, степента на парламентарен, държавен, медиен или обществен интерес. ВОИ също така въведе наскоро система за оценка на риска за държавните министерства, която понастоящем се доразработва, за да обхване дружествата, публичните агенции и други рискови елементи. Прилагането на тази система води до по-балансиран обхват на одитите.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ извършва финансови одити, одити на съответствието, одити на изпълнението, одити за разследване и ИТ одити.

Докладите от извършените финансови одити и одити на съответствието се публикуват ежегодно, не по-късно от дванадесет месеца след края на финансовата година (31 декември). Другите доклади се публикуват, когато бъдат завършени.

Освен това ВОИ публикува годишно обобщение на констатациите от одитните доклади на одиторите на сектор „Местно управление“ към края на годината (заглавие: Доклад на генералния одитор за работата на сектор „Местно управление“).

ВОИ извършва своите одити в съответствие с приложимите международни одитни стандарти и разполага със собствени одитни наръчници за финансовите одити и одитите на съответствието и на изпълнението.

Освен това, за своята дейност в областта на одита на изпълнението ВОИ следва подхода на извършване на анализ на проблеми и формулиране на заключения (IADC).

И на последно място, тя е изготвила собствен кодекс на професионално поведение, към който нейните служители са задължени да се придържат.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

ВОИ публикува:

 • годишен доклад за публичните сметки;
 • годишен доклад за дейността на сектор „Местно управление“;
 • годишни доклади за одитите за проследяване на изпълнението на препоръките;
 • годишен доклад на ВОИ и доклад относно финансовите отчети; и
 • самостоятелни доклади за одитите на изпълнението, доклади от разследвания и други видове одитни доклади, които не са посочени по-горе.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ВОИ представя всичките си одитни и други доклади на председателя на Камарата на представителите. Всеки доклад съдържа кратко изложение, което предоставя съкратено обобщение на доклада и се придружава от съобщение за пресата, съдържащо основните въпроси от съответния доклад. ВОИ публикува всички свои доклади на уебсайта си и на страницата във Facebook и те се представят на председателя на Камарата на представителите.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ на Малта поддържа тесни двустранни отношения с редица ВОИ на други държави членки на ЕС. Тя е член на ИНТОСАЙ, ЕВРОСАЙ и Контактния комитет на ЕС, а също така на Мрежата на генералните одитори на Британската общност.

ВОИ на Малта участва активно и в няколко международни мрежи, по-специално Работната група на ЕВРОСАЙ по въпроси на ИТ и Работната група на ИНТОСАЙ за одит в областта на околната среда.

Тя си взаимодейства и с Университета на Малта и е член на няколко правителствени комисии в качеството на наблюдател.

 

 

НИДЕРЛАНДИЯ

ALGEMENE REKENKAMER

От 1814 г.
Основана първоначално през 1447 г.

Уебсайт: www.rekenkamer.nl

Мисия:

Да допринася за подобряване на резултатите и ефективността на сектор „Централно управление“ и на свързаните с него институции.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Нидерландия проверява дали средствата на данъкоплатците се разходват разумно, икономично и предпазливо от централното управление. Нейната законово определена задача е да извършва одит на приходите и разходите на изпълнителната власт, за който да докладва на Парламента всяка година на т.нар. „Ден на отчитане“ (третата сряда на месец май). Въз основа на становището на Сметната палата, Парламентът взема решение дали да освободи правителството от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Освен това Сметната палата докладва на Парламента относно отделните извършени от нея одити, което позволява на депутатите да преценят дали министерските политики в съответните области са ефективни.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Членове 76, 77, 78 от Конституцията на Нидерландия (1814 г.);
 • Закон за националните сметки (2016 г.).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата на Нидерландия одитира:

 • 23 раздела на държавния бюджет, основно свързани с министерства и държавни фондове; и
 • повече от 100 (групи от) правни субекти със законоустановени задължения.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална структура без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Нидерландия е външният одитор на централното правителство. Тя е независим орган и има конституционен статут на висш държавен съвет – вид национален публичен орган, създаден да гарантира демократичното върховенство на закона.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Работните отношения между Сметната палата и Парламента на Нидерландия се основават на принципа на сътрудничество. На институционално ниво Управителният съвет провежда редовни заседания с парламентарната постоянна Комисия по финанси. Техните служители също така поддържат ежедневни контакти.

Сметната палата на Нидерландия публикува одитните си констатации, основно под формата на доклади и писма, като ги изпраща до Парламента. Всеки одитен доклад може да бъде представен на Парламента при закрити врати, преди да бъде публикуван. Ако Парламентът избере тази възможност, на отговорния ресорен министър също се предлага такова представяне.

Понякога Парламентът отправя покана към Сметната палата за участие в парламентарни изслушвания поради нейния специфичен експертен опит.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ewout Irrgang встъпва в длъжност като изпълняващ длъжността председател на 1 януари 2023 г. Той става член на Съвета на 1 септември 2017 г.

МАНДАТ

Председателят на Сметната палата на Нидерландия се назначава пожизнено, до навършване на законоустановената пенсионна възраст (70 г.).

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Когато длъжността председател на Сметната палата се освободи, новият председател на институцията се избира по следния начин. Назначава се нов член, който да допълни Управителния съвет до обичайната му численост, а държавният глава, след препоръка на Министерския съвет, назначава нов председател измежду тримата членове на Съвета.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметната палата на Нидерландия се ръководи от Управителен съвет, който се състои от председател и двама членове. Членовете на Управителния съвет вземат всички решения съвместно.

Всеки член на Управителния съвет действа като докладчик за част от дейността на Сметната палата на Нидерландия, а председателят контролира организацията като цяло.

Сметната палата на Нидерландия също така има двама външни извънредни членове на Управителния съвет, които може да бъдат призовани да участват в някои дейности; например да контролират одити, да извършват външни дейности или да заместват членове на Съвета.

МАНДАТ

Всички членове на Управителния съвет на Сметната палата на Нидерландия се назначават пожизнено, до навършване на законоустановената пенсионна възраст (70 г.).

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете на Управителния съвет се назначават от държавния глава. Решението за назначаване се изготвя съвместно от Управителния съвет и Парламента.

Управителният съвет избира най-малко четирима кандидати въз основа на открита процедура. Списъкът на кандидатите се представя на Камарата на представителите. Камарата не е обвързана с този списък. След това Камарата на представителите изготвя списък от трима кандидати и го представя на държавния глава, който назначава кандидата, ползващ се с най-голяма парламентарна подкрепа.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Управителният съвет на Сметната палата на Нидерландия се подпомага от организационна структура, начело на която стои Генерален секретар, назначен със закон и положил клетва пред държавния глава. Сметната палата разполага с управленски екип, който се оглавява от Генералния секретар и се състои от шестима директори на одитни дирекции и един директор на спомагателни служби. Управленският екип отговаря за качеството на организацията и одитите.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 276 ЕПРВ (февруари 2023 г.) (61,4 заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Средна възраст: 46 г.

БЮДЖЕТ

 • 39,5 млн. евро (2023 г.)
 • 0,01 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“ (2023 г.)

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Въпреки че Сметната палата на Нидерландия решава самостоятелно какви одити да извършва, Парламентът, министрите и държавните секретари също могат да поискат от нея да извърши определени одити.

Сметната палата на Нидерландия изпълнява текуща одитна програма, която се преразглежда няколко пъти годишно в съответствие с резултатите от провеждания стратегически диалог. Част от одитния капацитет на Сметната палата се разпределя за многогодишни одитни програми, насочени към теми, които се считат за изключително важни от финансова и обществена гледна точка.

Тя одитира области, в които може да създаде добавена стойност заради специфичните си правомощия (като например правото да инспектира поверителна информация) и своята независимост и безпристрастност, или защото никоя друга организация не може да извърши тези одити.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата на Нидерландия извършва финансови одити, одити на изпълнението и одити на ефикасността.

Тя експериментира с нови одитни методи и техники, но и с нови форми на публикации.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата на Нидерландия публикува:

 • годишен доклад;
 • одитни доклади;
 • тематични доклади;
 • писма във връзка с бюджета;
 • уебдосиета; и
 • справочни документи.

Сметната палата на Нидерландия изпраща своите одитни констатации и споделя натрупания си опит с Правителството, Парламента и лицата, отговорни за управлението на одитираните от нея обекти.

Тя ограничава публикациите си по време на периодите преди, по време на и след общи избори до формирането на нов кабинет.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата на Нидерландия публикува докладите си на своя уебсайт и разгласява информация относно публикациите си в социалните медии.

На третата сряда от месец май (известна още като Ден на отчитане) Сметната палата на Нидерландия изразява независимо становище относно отчетите на сектор „Централно управление“ и относно неговото оперативно и финансово управление и качеството на информацията за политиките, която министрите предоставят на Парламента.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Сметната палата на Нидерландия си сътрудничи активно и обменя знания с одитните институции на Кралство Нидерландия. Тези институции варират от местни одитни служби и одитни комитети до одитните институции в Карибската част на Нидерландия.

Сметната палата на Нидерландия е активен участник в международната одитна общност. Тя има значителен опит в укрепването на институционалното развитие чрез проекти за изграждане на капацитет с върховните одитни институции в чужбина. Наред с това Сметната палата на Нидерландия си сътрудничи и обменя специфичен експертен опит със сродни институции и е член на ИНТОСАЙ, ЕВРОСАЙ, Контактния комитет на ЕС и Глобалния форум за лидерство в областта на одита.

Примери за тясно сътрудничество са съвместните или паралелните одити на Сметната палата на Нидерландия с други върховни одитни институции.

 

 

ПОЛША

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

От 1919 г.
Основана първоначално през 1809 г.

Уебсайт: www.nik.gov.pl

Мисия:

Независим и професионален одит на обществените задачи в полза на гражданите и държавата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция (ВОИ) одитира дейността на органите на държавната администрация, Националната банка на Полша, държавните правни субекти и други държавни организационни единици по отношение на законосъобразността, икономическата предпазливост, ефикасността и дължимата грижа. ВОИ може да одитира дейността на органите, юридическите лица и други организационни звена на сектор „Местно управление“ по отношение на законосъобразността, икономическата предпазливост и дължимата грижа.

Тя също така може да одитира дейността на други организационни единици и икономически субекти по отношение на законосъобразността и редовността, доколкото те използват държавна или публична собственост или ресурси, и по отношение на изпълнението на техните финансови задължения към държавата.

ВОИ има право на достъп до цялата необходима информация, а нейните служители имат свободен достъп до помещенията на одитираните органи и правото да проверяват съответните документи и други материали. ВОИ може да провежда събеседвания със свидетели от одитираните или други органи, да получава данни от тях, да изисква устни или писмени обяснения от служители на одитираните органи, да се обръща за съдействие към експерти и специалисти и да участва в заседанията на ръководството на одитираните органи.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Конституция на Република Полша от 2 април 1997 г.

Изменен закон за Върховната одитна институция (Закон за ВОИ) от 23 декември 1994 г.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ одитира (неизчерпателен списък):

 • бюджетни звена (например министерства и държавни агенции);
 • целеви държавни фондове;
 • изпълнителни агенции и други държавни правни субекти от сектора на публичните финанси;
 • държавни банки, включително Националната банка на Полша;
 • органи на местното самоуправление;
 • други субекти, които извършват публични разходи, включително звена от сектора на непубличните финанси.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, ръководена от председател и действаща на колегиален принцип, което означава, че има специален орган, наречен Съвет на ВОИ, който участва в процеса на одобрение и приемане на най-важните документи.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ на Полша е върховен държавен одитен орган, независим от правителството, но подчинен на Долната камара на Парламента (Сейм).

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА/ПРАВИТЕЛСТВОТО

ВОИ докладва на Сейма и си сътрудничи с почти всички комисии в Сейма, които извършват преглед на по-голямата част от одитните доклади на ВОИ съгласно обхвата на тяхната дейност. Комисията по държавен одит на Сейма също прави преглед на одитните доклади на ВОИ и дава становището си относно бюджета на ВОИ и прави предложения за потенциални области за одит от страна на ВОИ, представени от други комисии на Сейма (40 – 60 годишно). ВОИ също така информира Комисията по държавен одит за своя годишен работен план.

Сеймът извършва преглед на основните доклади на ВОИ: годишния отчет за дейността и анализа на изпълнението на държавния бюджет, както и насоките за паричната политика.

Сеймът и неговите органи може да наредят на ВОИ да извърши одити, но подобни ситуации са рядкост (1 – 3 годишно).

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Marian Banaś встъпва в длъжност на 30 август 2019 г.

Председателят се подпомага от трима заместник-председатели и един генерален директор).

МАНДАТ

6 години, с възможност за еднократно подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Назначава се от Сейма със съгласието на Сената (Горната камара на парламента) по искане на председателя на Сейма или на група от най-малко 35 от неговите членове.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Управителният орган на ВОИ се състои от председател и Съвет на ВОИ. Това е колегиален орган, който се състои от 19 членове: председател на ВОИ на Полша, заместник-председатели, генерален директор и 14 членове (седем представители на академичната общност в областта на правото или икономиката (които са независими от ВОИ), и седем директори на одитни организационни звена или съветници на председателя на ВОИ).

МАНДАТ

Председателят, заместник-председателите и генералният директор влизат в състава на Съвета за срока на своите мандати, а другите членове се назначават за срок от 3 години, с възможност за подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

14-те членове на Съвета на ВОИ се назначават от маршала (председателя) на Сейма по искане на председателя на ВОИ, след като се получи становището на Комисията по държавен одит на Сейма.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ВОИ е организирана в одитни структури (14 звена и 16 регионални клона) и административни и спомагателни звена (4). Териториите на дейност на конкретните регионални клонове – които имат статута на одитни отдели – съответстват на административните подразделения в Полша (регионите).

Одитите, които се извършват от одитните отдели и регионалните клонове, са под надзора на председателя на ВОИ или на някой от заместник-председателите.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 1 576 ЕПРВ (2021 г.) (71 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 53 %; ♀ 47 %. Средна възраст: над 41 г. (одитори)

БЮДЖЕТ

 • Бюджет на ВОИ: 308 млн. PLN / приблизително 68 млн. евро (януари 2021 г.)
 • Разпределение: Съветът на ВОИ приема проектобюджета на ВОИ. Министърът на финансите го включва в проекта за държавен бюджет, който след това се обсъжда и одобрява от парламента.
 • Около 0,07 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ВОИ планира своите одити въз основа на четиригодишна стратегия, която включва планове за развитие, мисия, стратегически цели и инициативи, средства за изпълнение и наблюдение на състоянието на тяхното изпълнение; на тригодишна стратегия за одитната дейност, както и на годишния работен план. Одитът на изпълнението на държавния бюджет, като основно, конституционно и законово задължение на ВОИ, има приоритет при планирането на одитите.

Работният план се изготвя чрез многостепенен процес на планиране, който продължава няколко месеца. Групата за планиране на одита изготвя проект на работен план въз основа на избрани одитни теми, предложени от организационните звена за одит. Членовете на групата присъстват на срещи с представители на всички организационни звена за одит, за да обсъдят техните предложения. Те също така провеждат поредица от вътрешни дискусии по одитни теми, представени от директорите на организационните звена за одит, съветници на председателя на ВОИ и други одитори. След това проектът на работния план се изпраща на управителния комитет, който има право да внася допълнителни изменения. Управителният комитет отговаря и за техническите и организационните мерки, свързани с годишния работен план.

ВОИ наблюдава законодателните промени, проучва статистически данни и извършва преглед на плановете и програмите на правителството, както и на съобщенията в медиите и жалбите на граждани. Този мониторинг допринася значително за годишното и дългосрочното планиране. На тази база тя може да разработи работния план и да определи одитните приоритети.

Подборът на областите, предложени за одитиране, е предшестван от задълбочен анализ на риска, основан, наред с другото, на доклади и публикации на международни институции като ОИСР, Световната банка, Съвета на ЕС или Европейската сметна палата, документи за национални стратегии, финансови планове от публичния сектор, статистически данни, получени жалби от ВОИ, резултати от проучвания на общественото мнение и съобщения в медиите.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ извършва финансови одити, одити на редовността и одити на изпълнението (планирани и ad hoc), както и интегрирани одити, които обхващат и трите вида одит.

ВОИ издава одитни стандарти въз основа на полското законодателство, одитните стандарти на ИНТОСАЙ, стандартите на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и собствения си дълъг опит.

В насоките относно методологията (одитния наръчник), основани на тези стандарти, са предоставени подробни указания за начина на извършване на одита.

Етичният кодекс на ВОИ е в съответствие с международно признатите одитни стандарти.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

ВОИ публикува:

 • анализи на изпълнението на държавния бюджет и насоки относно паричната политика (годишен доклад);
 • становища относно одобрени мерки, изпращани до Министерския съвет;
 • последващи одитни становища (доклади след всеки одит на отделен oбект);
 • обобщени доклади за всички планирани одити и за някои ad hoc одити (информация относно одитните резултати);
 • годишни отчети за дейността;
 • анализи на използването на одитните констатации относно законотворчеството и прилагането на правото; и
 • годишни работни планове;

ВОИ изготвя и:

 • предложения за изменения на законодателството (предложения de lege ferenda);
 • анализи на заявления и жалби на гражданите.

Проследяване на резултатите от одита:

 • ВОИ информира одитираните обекти за своите констатации и препоръки и систематично проверява дали се предприемат последващи действия във връзка с тях. Резултатите от тези проверки се представят в доклади за проследяване на изпълнението на препоръките.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОДИТНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

ВОИ публикува своите одитни доклади, свързани с тях документи и информация за текущата дейност на своя уебсайт (www.nik.gov.pl) и чрез Публичния информационен бюлетин (https://bip.nik.gov.pl/).

ОТРАЗЯВАНЕ В МЕДИИТЕ

От години ВОИ води политика за насърчаване на информираността, за да даде възможност на обществеността да придобие възможно най-обективни и широки познания за нейните одити и дейности.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНИТЕ

ВОИ има правното задължение да предоставя информация за своето функциониране, дейности, продукти и т.н. и да дава възможност на гражданите да подават искания, например за извършване на одит. Всички одитни доклади (с изключение на поверителните) се публикуват на уебсайта на ВОИ. ВОИ публикува и двумесечно издание „Държавен одит“.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ работи в тясно сътрудничество с други – национални или местни – органи за контрол, одит и инспекция (те предоставят на ВОИ резултатите от своите одити и провеждат съвместно някои одити под ръководството на ВОИ).

ВОИ си сътрудничи редовно и с университети и изследователски институции и систематично прави консултации с външни специалисти, в т.ч. като създава експертни групи.

 

 

ПОРТУГАЛИЯ

TRIBUNAL DE CONTAS

От 1849 г.
Основана първоначално през 1389 г.

Уебсайт: www.tcontas.pt

Мисия:

Подобряване на финансовото управление на публичните средства чрез насърчаване на отчетността и прозрачността и налагане на финансова отговорност. ВОИ на Португалия действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите, като докладва как се изразходват техните средства.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

В съответствие с конституцията и законодателството Tribunal de Contas de Portugal (ВОИ на Португалия):

 • контролира законосъобразността и редовността на публичните приходи и разходи и на публичния дълг;
 • изразява становище относно общите държавни отчети и отчетите на автономните региони и ще заверява общите държавни отчети от 2023 г. нататък;
 • оценява публичното финансово управление; и
 • налага финансови задължения.

ВОИ на Португалия има право на достъп до цялата информация, която счете за необходима, а одитираните обекти са задължени да ѝ сътрудничат.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Португалската република (1976 г.): членове 107, 209, буква в), 214 и 216;
 • Закон за организацията и дейността на Сметната палата: Закон № 98/97 от 26 август 1997 г.;
 • Закон за бюджетната рамка: Закон № 151/2015 от 11 септември 2015 г., член 66, параграф 6.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ на Португалия одитира:

 • държавата и нейните различни структури;
 • автономните региони Азорски острови и Мадейра и техните различни структури;
 • местните органи и техните сдружения или федерации, включително метрополните райони;
 • публичните институции;
 • социалноосигурителните институции;
 • публични сдружения, сдружения на публични субекти или сдружения на смесени публични и частни субекти, които се финансират предимно от публични субекти или подлежат на техния управленски контрол;
 • държавни дружества;
 • регионални дружества;
 • междуобщински и общински дружества;
 • всички субекти с участие на публични средства, независимо дали получават безвъзмездна финансова помощ или са отчасти държавна собственост;
 • дружества с концесии за управление на държавни предприятия или дружества с дял от публичен капитал, или смесени частни и публични дружества, контролирани от публичния сектор, дружества с концесии или които управляват обществени услуги, и дружества с концесии за строителство; и
 • други субекти, които ползват или управляват публични средства.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция с колегиален модел и одитни и съдебни функции, която се състои от председател и 18 членове (съдии, които имат същия статут като съдиите от Върховния съд).

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВАНАТА СИСТЕМА

Съгласно конституцията ВОИ е върховен съд и като такъв е суверенен орган наравно с президента на Републиката, Парламента, Правителството и другите съдилища. Тя е независимата върховна одитна институция, която отговаря за външния финансов контрол/одит и проверява изпълнението на държавния бюджет от страна на правителството.

Тъй като членовете на ВОИ на Португалия са съдии, те са несменяеми и не може да бъдат държани отговорни за своите решения, с някои изключения, предвидени в законодателството.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

ВОИ на Португалия е независима от всички други институции. Предвидените в законодателството процедури за сътрудничество обаче включват, но не се ограничават до, следното:

 • Парламентът и правителството може да поискат от ВОИ на Португалия да извърши одити на конкретни субекти или по определени финансови теми, но поисканите действия не са задължителни за нея.
 • Парламентът може да поиска да му бъдат изпратени съществуващи доклади;
 • Парламентът може да поиска от ВОИ получената информация по време на извършване на одитите; и
 • одитните доклади и годишният доклад на ВОИ по принцип се публикуват и се изпращат на Парламента и на други заинтересовани страни.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОИ

José F. F. Tavares е председател от 7 октомври 2020 г.

МАНДАТ

4 години

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят се назначава от президента на Републиката по предложение на правителството.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

ВОИ на Португалия е самоуправляващ се орган.

Председателят е ръководител на институцията.

ВОИ на Португалия има право да определя собствения си бюджет и разполага с финансовата автономност да управлява бюджета си. Бюджетът се одобрява от парламента.

Пленумът на ВОИ, който се състои от председателя и всички членове, е органът за вземане на решения относно проекта на годишен бюджет и стратегическия план на ВОИ на Португалия.

МАНДАТ

Членовете се назначават пожизнено.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете се набират чрез публичен конкурс с комисия за подбор.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ВОИ на Португалия е организирана в три състава и два регионални състава (съответно за Азорските острови и Мадейра). Тези одитни състави се състоят от одитни и административни отдели.

Освен това ВОИ на Португалия има отдел за вътрешен одит под пряката отговорност на председателя на ВОИ, както и Комисия за одитни стандарти.

Членовете на ВОИ на Португалия се разпределят в различните състави въз основа на академични и професионални критерии.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 530 (декември 2022 г.)
 • Съотношение между половете: ♂ 31 %; ♀ 69 %. Средна възраст: 53 години
 • Дял на служителите, заети в одита: 60 %

БЮДЖЕТ

 • ВОИ на Португалия се финансира от общия бюджет на държавата и със собствени ресурси (такси, които се начисляват на одитираните обекти).
 • Общ бюджет (2023 г.): 29 млн. евро
 • 0,026 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ВОИ на Португалия одобрява стратегически план на всеки три години въз основа на процедура със широко участие, в резултат на която се изготвя SWOT анализ (основни слаби страни, силни страни, възможности, предизвикателства и заплахи) и анализ на риска, очертаващ общите цели и приоритетите.

За същия стратегически период Сметната палата одобрява и тригодишна програма, въз основа на която се разработва средносрочен оперативен план, представляващ съвкупност от годишните планове за този период.

Освен това тя одобрява подробна годишна работна програма при пълна независимост.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ на Португалия извършва всички видове одит.

Използваните методи и методологии се определят в наръчниците за одит на ВОИ, в които се вземат предвид международните одитни стандарти (МСВОИ), както и най-добрите практики.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

ВОИ на Португалия публикува всички свои доклади и решения, и по-специално:

 • годишните доклади и становищата относно отчетите на сектор „Държавно управление“ и отчетите на автономните региони;
 • одитни доклади; и
 • годишен отчет за дейността.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ВОИ на Португалия публикува на своя уебсайт доклади, решения, други документи, информация за прояви и дейности.

Освен това тя може да реши да публикува докладите си в Официален вестник на Португалия и да ти разпространи чрез медиите. ВОИ на Португалия използва и социалните медии, за да взаимодейства с обществеността.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ на Португалия  е член на Управителния съвет на ИНТОСАЙ, ЕВРОСАЙ и Организацията на ВОИ на португалоезичните държави (OISC/CPLP), както и асоцииран член на.Организацията на ВОИ в Латинска Америка и Карибския басейн (OLACEFS). ВОИ на Португалия също така функционира като заместник-председател на Мрежата на ЕВРОСАЙ за етичните правила, която наследява Работната група по одит и етика и се ръководи от ВОИ на Хърватия. В допълнение, ВОИ на Португалия участва и в проекти за изграждане на капацитет на институцията, по-специално в португалоезичните държави, и е външен одитор за отчетите на Европейската лаборатория по молекулярна биология (EMBL), Европейската организация за ядрени изследвания (CERN), Иберийската лаборатория по нанотехнологии (INL) и член на Комисията за одит към Евроконтрол.

 

 

РУМЪНИЯ

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

От 1992 г.
Основана първоначално през 1864 г.

Уебсайт: www.curteadeconturi.ro

Мисия:

Да одитира утвърждаването, управлението и използването на финансови ресурси на държавата и публичния сектор, да докладва на Парламента, органите на администрацията и публичния сектор и данъкоплатците относно използването и управлението на тези ресурси в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Румъния извършва одити на създаването, управлението и използването на финансови ресурси на държавата и публичния сектор. Тя извършва своята дейност самостоятелно, както е предвидено в конституцията, и е член на международните организации на ВОИ.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Румъния (1991 г., изменена през 2003 г.)
 • Закон № 94/1992 относно организацията и работата на Сметната палата с последващите му изменения и допълнения.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата на Румъния одитира:

 • публични органи и институции;
 • административни и териториални органи (окръжни съвети, кметове на градове и общини);
 • Националната банка на Румъния;
 • публичните предприятия;
 • търговски дружества, в които държавата, административно-териториалните единици, публичните институции или автономните администрации имат индивидуално или съвместно мажоритарно дялово участие;
 • социалноосигурителни органи, които управляват публични активи, имущество или средства;
 • правни субекти, които получават държавни гаранции за кредити, субсидии или друга финансова помощ от централната и местната публична администрация или от други публични институции.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Структура от колегиален тип без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Румъния е независима публична институция, която се отчита единствено пред Парламента.

Тя е върховната одитна институция на Румъния и одитира утвърждаването, управлението и използването на финансови ресурси на държавата и публичния сектор.

По искане на Парламента, Сметната палата на Румъния одобрява проекта за държавен бюджет и проектите за законодателство в областта на публичните финанси и счетоводството, както и проекти за законодателство, което би довело до получаването на по-малко приходи или извършването на повече разходи, отколкото е предвидено в закона за бюджета. Тя също така одобрява създаването на специализирани органи под отговорността на правителството или отделните министерства.

Съдебните спорове, възникнали в резултат от нейната дейност, се уреждат от съдилищата.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Сметната палата представя на Парламента годишен доклад относно годишните отчети за използването на публичните бюджети. В този доклад се представят одитни заключения и препоръки.

Парламентът е единственият орган, който може да поиска от Сметната палата да извършва одити в публичния сектор.

Сметната палата на Румъния е единствената институция, която извършва одит на начина, по който двете камари на Парламента и правителството изпълняват своите бюджети.

Тя изготвя и одобрява собствения си бюджет и го изпраща на правителството, което на свой ред го включва в проекта за държавен бюджет, представян на Парламента за одобрение. Процедурата на одобрение на годишния бюджет обаче позволява на правителството или Парламента да изменят бюджета, приет от пленума на Сметната палата.

Специална парламентарна комисия извършва надзор върху това как Сметната палата използва своя бюджет.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Mihai Busuioc встъпва в длъжност на 15 октомври 2017 г.

МАНДАТ

9 години, без право на преизбиране.

МЕТОД НА ПОДБОР

Председателят се назначава от Парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметната палата на Румъния се управлява от пленум от 18 члена, наречени „съветници“, които се назначават от Парламента в съответствие с конституцията и закона за организацията и дейността на Сметната палата.

Председателят е натоварен с административното управление на Сметната палата. Той е подпомаган от двама заместник-председатели, избрани измежду съветниците и назначени от Парламента.

МАНДАТ

Една трета от членовете на пленума се сменят на всеки три години.

9 години, без право на преизбиране.

МЕТОД НА ПОДБОР

Членовете на Сметната палата се назначават от Парламента за период от девет години. Те изпълняват задълженията си независимо и могат да бъдат освободени от Парламента единствено при условията, посочени в закона за организацията и дейността на Сметната палата. Съветниците имат статут на висши държавни служители и подлежат на същите правни ограничения, както съдиите. По време на мандата си те нямат право да членуват в политически партии или да извършват публични дейности с какъвто и да е политически характер.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сметната палата на Румъния е организирана централно в десет одитни отдела, един координационен отдел, един правен отдел и генерален секретариат, чиято роля е да подкрепя отделните области от работата на институцията. На регионално равнище Сметната палата се състои от 42 окръжни одитни състава и одитния състав на Букурещ. В нейната структура функционира също така независим одитен орган, натоварен с одита на средствата от ЕС, които Румъния получава.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 1 966 служители (2023 г.), в т.ч. 1 619 служители към външния одитор на публичния сектор (82,35 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 37,46 %; ♀ 62,54 %. Средна възраст: 48 години и 11 месеца

БЮДЖЕТ

 • Сметната палата на Румъния се финансира от държавния бюджет
 • 88 млн. евро (2023 г.), включително административни разходи
 • Приблизително 0,12 % от общите разходи от държавния бюджет

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата определя самостоятелно своята работна програма.

Планирането е както годишно, така и многогодишно. Работните програми се одобряват от пленума.

Многогодишните работни програми обхващат период от три години.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата на Румъния извършва:

 • финансови одити на отчетите за изпълнението на бюджета;
 • одити на изпълнението на органи, проекти, процедури или операции с публично финансиране;
 • одити на съответствието.

Одитите се извършват в съответствие със стандартите на ИНТОСАЙ и въз основа на правни разпоредби, наръчници и насоки, разработени за специфични дейности, както и други вътрешни правила.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата на Румъния представя годишен публичен доклад пред Парламента относно извършения одит на отчетите за управлението на консолидирания общ бюджет за предходната финансова година.

Годишният публичен доклад е най-важният и най-видимият документ, публикуван от Сметната палата. Той представя обобщение на основните одитни констатации, заключения и препоръки на институцията.

Сметната палата на Румъния изготвя и годишен отчет за дейността, който съдържа информация относно нейната стратегия, правомощия, отговорности, мисия и отношения с различните заинтересовани страни. Този отчет представя и данни и информация за съответната година относно организацията на Сметната палата, нейната дейност, обучения на персонала, график на професионалните дейности, резултати, международни дейности и човешки и финансови ресурси.

Веднъж годишно Сметната палата изпраща доклади относно местните публични финанси на съвещателните органи по въпросите на местното самоуправление. Тези доклади са резултат от одитите, извършени от окръжните състави на бюджетите на местните административно-териториални органи.

Сметната палата изготвя доклади и по собствена инициатива в ключови области от обществен интерес. Тези доклади се представят на Парламента и на други заинтересовани страни.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Докладите и другите публикации на Сметната палата са достъпни в електронен формат на официалния уебсайт на институцията (www.curteadeconturi.ro), където са публикувани и резюмета на английски език на годишния публичен доклад и на годишния отчет за дейността.

Годишният доклад на Сметната палата се публикува в Официален вестник на Румъния, раздел a III-a.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

На международно равнище, Сметната палата на Румъния поддържа връзки с други ВОИ чрез обмен на опит, участие в конференции, семинари, работни групи и чрез публикуване на проучвания в международни публикации.

Тя участва също така в съвместни одити и одити, извършвани в сътрудничество с други върховни одитни институции в области като екология, събиране на отпадъците, одит на общини и др.

 

 

СЛОВАКИЯ

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

От 1993 г.
Основана първоначално през 1919 г.
(в бивша Чехословакия)

Уебсайт: www.nku.gov.sk

Мисия:

Визия: До 2025 г. одитната дейност на Върховната одитна институция на Словашката република да бъде насочена към най-актуалните теми, и по-специално към рисковете при използването на публични средства, които застрашават постигането на целите на публичната политика. Значимостта на резултатите от тези одити ще бъде основание за обсъждането им в Парламента, неговите комисии или в правителството, както и за приемането на съответните коригиращи мерки с оглед подобряване на управлението.

Мисия: Мисията на Върховната одитна институция на Словашката република е да подпомага Парламента на Словашката република, правителството на Словашката република и други заинтересовани страни в изпълнението на задачите им по възможно най-добрия начин чрез обективни и разбираеми резултати от одита, с цел да се гарантира ефективно, икономично и ефиксно използване на публичните средства, предназначени за постигане на целите на публичната политика, и по този начин да допринесе за изграждането на добре управлявано общество.

Ценности: Върховната одитна институция на Словашката република зачита ценностите и принципите, определени от ИНТОСАЙ – независимост, честност, професионализъм, ефективност, надеждност, приобщаване, сътрудничество и иновативност. Одиторите на инстиуцията се придържат към ценностите, залегнали в Международните одитни стандарти на върховните одитни институции (МСВОИ) и в Етичния кодекс. За предстоящия период ВОИ на Словашката република определя за свои основни ценности независимостта, обективността и ефективността, които включват в себе си ценности като почтеност, надеждност, приобщаване, сътрудничество и новаторство.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция на Словашката република (ВОИ) одитира управлението на средствата и собствеността на държавата, местните органи и Европейския съюз. Тя одитира и държавните приходи и гарантира правилното събиране на митата и данъците.

При извършването на своите одити ВОИ има право на достъп до всички помещения и документи, които счете за необходими за провеждането на одита.

Освен собствената си одитна дейност, при поискване от Националната банка на Словакия ВОИ участва в процеса на номиниране на независим външен одитор за одита на финансовите отчети на Националната банка на Словакия.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Членове 60—63 от Конституцията на Словашката република (1992 г.);
 • Закон № 39/1993 относно ВОИ на Словашката република.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Върховната одитна институция одитира:

 • държавни органи;
 • министерства: 14;
 • органи на централната държавна администрация;
 • публични институции;
 • правни субекти, основани от органите на сектор „Централно управление“ или от други агенции на държавната администрация;
 • органите на сектор „Местно управление“ и на по-големите териториални единици, техните финансирани от бюджета организации и правните субекти, инкорпорирани в тях.
 • държавни звена със специално предназначение; и
 • частни лица и юридически лица, които получават национални, публични, европейски и други чуждестранни средства.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Структура от уестминстърски тип (еднолично управление) без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ е независим държавен орган.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

ВОИ представя на Парламента годишен обобщаващ доклад относно резултатите от всички одити. Тя представя и пълни одитни доклади на съответните парламентарни комисии.

Със своя резолюция Парламентът може да възложи на ВОИ да извърши конкретен одит в рамките на нейните правомощия. ВОИ е длъжна да извърши този одит.

ВОИ предоставя становища относно предложенията за държавен бюджет и окончателните държавни отчети на Словашката република и ги представя на Парламента.

Председателят и двамата заместник-председатели се избират и отзовават от парламента.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ľubomír Andrassy е назначен на 25 май 2022 г.

МАНДАТ

7 години, с възможност за еднократно подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят се избира от Националния съвет (Парламента) с тайно гласуване.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

ВОИ се ръководи от председателя като законоустановен орган, подпомаган от двама заместник-председатели.

МАНДАТ

Мандатът на заместник-председателите е седем години и може да се подновява еднократно.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Заместник-председателите се избират от членовете на Националния съвет с тайно гласуване.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Централата на ВОИ в Братислава се състои от одитна структура, отдел за анализи и иновации и кабинет на председателя, който предоставя помощни услуги. Има и седем регионални клона, разположени в регионалните центрове, които одитират самоуправляващите се регионални, окръжни и местни общини.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 291 (2022 г.) ЕПРВ (78 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 37 %; ♀ 63 %. Средна възраст: 48 г.

БЮДЖЕТ

 • 13,9 млн. евро (2023 г.)
 • 0,04 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ВОИ планира одитната си дейност в годишни одитни планове, които Консултативният съвет одобрява въз основа на тригодишен рамков план.

Списъкът на одитите се съставя главно въз основа на анализ на риска, стратегическите цели на ВОИ и предложения на обществеността.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ извършва три основни вида одити:

 • финансови одити;
 • одити на съответствието; и
 • одити на изпълнението.

Въз основа на резултатите от даден одит ВОИ изпраща проект на доклад на одитирания обект, който впоследствие може да изрази становище, което ще бъде включено в окончателния доклад под формата на изменение към доклада.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Върховната одитна институция публикува:

 • годишен доклад;
 • доклади от финансовите одити;
 • доклади от одитите на съответствието;
 • доклади от одитите на изпълнението; и
 • обобщаващ доклад за резултатите от всички одити.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ВОИ изпраща всички свои одитни доклади на одитирания обект и на Парламента и съответните му комисии. ВОИ информира президента на Словашката република, министър-председателя и председателя на парламента относно значимите констатации.

Освен това на уебсайта на ВОИ се публикува резюме на окончателния доклад.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ си сътрудничи с много институции на национално и международно равнище.

Националните партньори са университети, публични органи като Главната прокуратура, Камарата на одиторите, Антимонополната служба на Словашката република и Службата за обществени поръчки, наред с другите.

Целта на дейностите на ВОИ за национално и международно сътрудничество е да допринесе за разработването на методологии и за качеството на работата, а оттам и за по-добро изпълнение на мандата на ВОИ в Словашката република.

 

 

СЛОВЕНИЯ

RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

От 1994 г.

Уебсайт: www.rs-rs.si

Мисия:

Надзор на публичните средства

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Република Словения осъществява надзор върху държавните отчети, държавния бюджет и всички публични приходи и разходи.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Република Словения (1991 г.): членове 150 и 151;
 • Закон за Сметната палата.

Законите, съгласно които Сметната палата на Република Словения упражнява своите правомощия, не може да бъдат оспорвани в съд или пред други държавни органи.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата на Република Словения одитира:

 • всички правни субекти, регулирани от публичното право, или техни звена;
 • всички правни субекти, регулирани от частното право, които:
  • са получили помощ от бюджета на Европейския съюз, държавния бюджет или бюджета на местен орган;
  • са притежатели на концесия; или
  • са дружество, банка или застрахователно дружество, в което държавата или местен орган имат мажоритарен дял;
 • физически лица, които:
  • са получили помощ от бюджета на Европейския съюз, държавния бюджет или бюджета на местен орган; или
  • извършват обществена услуга или осигуряват обществени блага въз основа на концесия.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Структура с установен модел, ръководена от председател и извършваща одити на централно, регионално и местно равнище, без съдебни функции.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Република Словения е независима при изпълнението на своите задължения и се подчинява на конституцията и законодателството. Нейните членове се назначават от Парламента.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Сметната палата изпраща всички свои одитни доклади на Парламента и всяка година представя годишен отчет за дейността.

При определянето на одитите, които да бъдат извършени през определена календарна година, Сметната палата взема предвид предложенията на членовете и работните органи на Парламента, централното правителство, министерствата и органите на местното самоуправление. Тя трябва да разгледа най-малко пет предложения на Парламента, от които най-малко две от членове на парламентарната опозиция, а други две – от работните органи на парламента.

Парламентът назначава външен одитор, който да одитира финансовите отчети на Сметната палата.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Jana Ahčin встъпва в длъжност на 1 юли 2022 г.

МАНДАТ

9 години, с възможност за подновяване.

МЕТОД НА ПОДБОР

Парламентът назначава председателя на Сметната палата на Република Словения с абсолютно мнозинство на гласовете по предложение на президента на Републиката.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметната палата на Република Словения се ръководи от Сенат, който се състои от председател и двама заместник-председатели.

МАНДАТ

9 години, с възможност за подновяване.

МЕТОД НА ПОДБОР

Парламентът назначава заместник-председателите на Сметната палата на Република Словения с абсолютно мнозинство на гласовете по предложение на президента на републиката.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

В качеството си на генерален одитор, председателят представлява Сметната палата и отговаря за нейната дейност. Първият заместник-председател поема ръководството в отсъствието на председателя и заедно с втория заместник-председател, след упълномощаване от председателя – изпълнява задачите на генерален одитор. Дирекциите се ръководят от върховни държавни одитори и са организирани по области на дейност в публичния сектор. Една дирекция е специализирана в одити на изпълнението и ИТ одити.

Председателят и заместник-председателите формират Сената – най-висшия ръководен орган. Сенатът приема Правилника за дейността на Сметната палата в съгласие с Парламента и определя най-значимите одити и стратегически въпроси.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 125 ЕПРВ (март 2023 г.) (68,0 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 24,8 %; ♀ 75,2 %. Средна възраст: 48,9 години

БЮДЖЕТ

 • Бюджет на Сметната палата (2023 г.): 8 295 400 млн. евро
 • 0,04969 % от общия бюджет

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата на Република Словения приема независимо своята работна програма, която е поверителна. Тя трябва да избере най-малко пет одитни предложения, внесени от Националното събрание.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата на Република Словения извършва различни видове одити:

 • одити на изпълнението относно ефективността, ефикасността и икономичността на операциите на одитираните обекти при осъществяването на определените цели и програми. Те се избират въз основа на критерии като потенциален принос за по-доброто финансово управление, обществен интерес, риск от лошо изпълнение и нередности;
 • финансови одити и одити на съответствието относно надеждността на годишните отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции (декларация за достоверност), както и оценки на това дали системите и операциите в конкретни бюджетни области отговарят на правилата и разпоредбите, които ги регламентират.

Одитите често са комбинация от тези два вида одити.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата на Република Словения публикува:

 • одитни доклади и одитни доклади от последващи проверки;
 • годишен отчет за дейността;
 • становища;
 • избрани отговори на искания за коментар.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата на Република Словения представя своя годишен отчет за дейността на председателя на Парламента. След това докладът се обсъжда в Комисията за контрол на публичните финанси на заседание, отворено за журналисти и други представители на медиите.

Всички одитни доклади и последващи одитни доклади се публикуват на уебсайта на Сметната палата в деня след официалното им приемане и се представят на одитирания(те) обект(и) и на Парламента.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Основният акцент в дейността на Сметната палата е да предоставя обективна и надеждна информация за изразходването на публичните средства с цел да допринася за по-доброто управление и предоставяне на обществени услуги. За тази цел тя си сътрудничи с различни субекти от публичната сфера и поддържа тесни работни взаимоотношения с Парламента и неговите комисии. За да насърчава доброто управление и да популяризира по-широко своите констатации, Сметната палата често взима участие в събития, организирани от професионални сдружения или публични органи.

 

 

УНГАРИЯ

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

От 1989 г.
Основана първоначално през: 1870 г.

Уебсайт: www.asz.hu

Мандат:

Сметната палата на Унгария (ВОИ), в качеството си на върховен орган за финансов и икономически одит на Народното събрание, допринася за законосъобразното, целесъобразно, икономично, ефикасно и ефективно функциониране и управление на организациите, управляващи публични средства и активи, чрез своите одити и предложения, консултативни становища, препоръки и анализи, въз основа на одитния си опит, и следи за правилното използване на публичните средства. Сметната палата допринася за подобряване на качеството на изпълнение на функциите на държавата.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

Сметната палата на Унгария е върховната институция за финансов и икономически одит към Народното събрание и докладва пред него. Нейният одитен мандат обхваща всички аспекти на използването на публичните средства и националните активи.

Тя отговаря за финансови и икономически одити, одити на изпълнението на централния бюджет, управлението на публичните финанси, използването на публични средства и управлението на националните активи. Сметната палата извършва своите одити съгласно критерии за законосъобразност, целесъобразност и ефективност. Въз основа на своите констатации Сметната палата може да започне производство с компетентния орган срещу одитираните обекти и отговорните лица. Нейните доклади и констатации и заключения не могат да бъдат оспорвани пред съдилищата или други органи.

Въз основа на одитния си опит Сметната палата подпомага Народното събрание, неговите комисии и работата на одитираните обекти, като им предоставя своите констатации, предложения, консултативни становища и препоръки, както и чрез анализи и проучвания.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Основен закон на Унгария
 • Закон LXVI от 2011 г. относно Сметната палата на Унгария

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Одитите на Сметната палата могат да обхващат по-специално следните обекти и области:

 • публичните институции;
 • институциите, финансирани от централния бюджет;
 • бюджетното изпълнение на социалноосигурителните фондове и някои държавни фондове;
 • работата на местните органи на управление, органите на самоуправление на малцинствата и техните сдружения;
 • управлението на активи на икономически организации, притежавани изцяло или частично от държавата или от местните органи на управление;
 • данъчното облагане и други генериращи приходи дейности на държавната данъчна и митническа администрация и местните органи;
 • управлението и правилното функциониране на Националната банка на Унгария;
 • управлението на политическите партии и техните фондации и използването на вноските за тях;
 • използването на средствата за парламентарни или общински избори и национални референдуми;
 • отчетите за кампании на организациите, които номинират кандидатите;
 • управлението на църковните организации, финансирани от централния бюджет;
 • използването на някои оперативни бюджети на службите за национална сигурност;
 • законоустановените критерии за прозрачност на функционирането на неправителствените организации, извършващи дейности, свързани с обществения живот.

— СТРУКТУРА

ВИД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА

В качеството си на върховен орган за финансов и икономически одит към Народното събрание Сметната палата е независима от други организации в целия процес на одитната си дейност и се ръководи от председател.

МЯСТО НА СМЕТНАТА ПАЛАТА В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата изпълнява задълженията си под ръководството на Народното събрание. В годишен доклад до Народното събрание нейният председател предоставя информация за одитната дейност, функционирането и управлението на институцията за предходната година, както и за предприетите последващи действия във връзка с одитните констатации.

За Сметната палата е предвиден отделен раздел в структурата на централния бюджет.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Сметната палата подпомага Народното събрание, неговите комисии и одитираните обекти със своите констатации, предложения и съвети въз основа на своя одитен опит. Председателят на Сметната палата е член на Фискалния съвет. Сметната палата подпомага работата на съвета, като извършва анализи и проучвания и му ги предоставя.

Тя извършва одитната си дейност въз основа на годишен одитен план, одобрен от председателя. Председателят на Сметната палата информира Народното събрание за работния план и всички негови изменения.

Сметната палата е длъжна да извършва одит след прието решение на Народното събрание и може да извършва одит по искане на правителството, НАТО, Европейския съюз или друга международна организация, в която Унгария членува, както и в изпълнение на задължение, произтичащо от международен договор с участието на парламента или правителството, или въз основа на индивидуално решение на председателя.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р. László Windisch е избран на 4 юли 2022 г.

МАНДАТ

12 години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят на държавната одитна институция се избира с мнозинство от две трети от членовете на Народното събрание.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

За дейността на Сметната палата отговаря изключително председателят. Висшите длъжностни лица са председателят и заместник-председателите. Председателят се избира от Народното събрание, а заместник-председателите се назначават от председателя, като и двете длъжности са за срок от дванадесет години. Одитните дейности се извършват чрез дирекции, които извършват финансов одит, одит на съответствието и одит на изпълнението на публичните финанси на централно и местно ниво, на субектите извън общото управление и на управлението на публичните активи. Дирекциите се ръководят от директори, а одитната дейност се провежда под оперативното ръководство на одитните ръководители, направлявани от директорите.

Одитната дейност в дирекциите се подпомага от стратегически и методологически функции, функции за оценка на риска и проверка на качеството под ръководството на координиращия директор, както и от ключово звено за анализ, което изпълнява аналитичните функции на Сметната палата, както е предвидено в законодателството. Освен това действат и други звена (правни, финансови, ИТ, административни, кадрови, комуникационни, международни), които допринасят за функционирането на Сметната палата.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 496,5 служители на пълно работно време (15 март 2023 г.) (74,6 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂38 %; ♀ 62 %, средна възраст: 47,19 години

БЮДЖЕТ

 • 13,3 млрд. HUF (2023 г.) (33,7 млн. евро)
 • Планиране на бюджета: Сметната палата сама изготвя своя бюджет, който се представя пред Народното събрание, без да бъде изменян от правителството, като част от законопроекта за централния бюджет.
 • < 0,04 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“; 0,02 % от БВП

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата извършва одитната си дейност въз основа на годишния одитен план, одобрен от председателя, и в съответствие с правилата и стандартите за одит.

Периодичността на одитите се определя от закона или, ако липсват законови разпоредби, от председателя.

Сметната палата прилага подход в реално време при информирания избор на обхвата на одита и създаването на съответната одитна програма, с акцент върху оценката на риска и добавената стойност.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Като взема предвид международните одитни стандарти на ИНТОСАЙ, Сметната палата разработва свои собствени правила и методи за одит и следи за периодичния им преглед и адаптация в съответствие с променящите се условия. Проверките на Сметната палата могат да бъдат одити на съответствието, финансови одити или одити на изпълнението, или комбинация от тях.

Годишният одитен план е публичен и се публикува от Сметната палата на нейния уебсайт. По време на проверките информацията, предоставена от одитирания обект, и данните, проверени по време на одита, се оценяват от Сметната палата по критериите, определени в одитната програма.

Въз основа на публикуваните одитни документи, използваните методи за одит и предварително изпратената програма за одит, одитираните обекти биват информирани за целите на одита и критериите, на които почиват констатациите на Сметната палата.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата публикува:

 • становище относно законопроекта за централния бюджет;
 • доклад за изпълнението на централния бюджет;
 • одитни доклади и доклади за последващи действия (със съответната защита на класифицираната информация);
 • информация за своите дейности и функционирането си ежегодно;
 • препоръки с незадължителен характер;
 • анализи и проучвания.

Сметната палата има правно задължение да подпомага дейността на Фискалния съвет чрез своите анализи. За да изпълни това задължение, тя извършва годишно по няколко анализа на състоянието на бюджета и по някои теми, свързани с фискалната политика.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата информира широката общественост за работата си и поддържа връзка с пресслужбата на Народното събрание и с представители на пресата. Тя поддържа уебсайт на унгарски и английски език и популяризира своите публикации чрез съобщения за пресата, за да информира обществеността и да спазва определеното от закона задължение за публикуване.

Освен одитните доклади уебсайтът публикува определените от закона правомощия на Сметната палата, правилата за нейното функциониране и дейности, нейните задачи, план за одит, мисия, стратегия, стандарти за професионален одит, автобиографиите на ръководителите ѝ и други данни от обществен интерес.

За да оптимизира своята работа и професионален опит, Сметната палата поставя специален акцент върху откритата и разбираема комуникация със заинтересованите страни и докладва за своята работа по начин, който е разбираем и приемлив за целевите потребители.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Сметната палата се стреми към непрекъснато професионално развитие чрез сътрудничество с външни организации и използва техния експертен опит, като така повишава качеството и надеждността на своята работа. За да изпълнява задачите си по-ефикасно и ефективно, тя сключва споразумения за сътрудничество с професионални партньори и поддържа връзка с националните одитни органи.

Сметната палата участва в национални и международни професионални прояви и следи отблизо развитието на международните професионални стандарти за одит и обсъжданите на международни форуми актуални теми, за да доразвива своите одитни дейности и методология, както и организационната си работа.

Тя се включва в международни дейности, за да постигне своите стратегически цели в тази област и да засили участието си в одита на публичния сектор в международен план. Сметната палата поддържа връзки по-специално с ИНТОСАЙ, ЕВРОСАЙ, ЕВРОРАЙ (Европейска организация на регионални одитни институции за външен контрол на публичния сектор в Европа), институциите и други организации на Европейския съюз, Международния съвет на одиторите на НАТО и върховните одитни институции на държавите от Вишеградската област, за да засили международното сътрудничество и да продължи да подобрява своите правила и методи за одит.

 

 

ФИНЛАНДИЯ

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

От 1825 г.

Уебсайт: www.vtv.fi

Мисия

Дейностите на Националната одитна институция на Финландия се ръководят от ценности като отговорност, прозрачност, обективност и уважение. Визията на институцията е „Заедно – устойчиво бъдеще, споделено знание“.

Стратегическите приоритети на институцията са:

 • Въздействие върху обществото
 • Значимост и навременност
 • Продукти и услуги, ориентирани към потребителите
 • Компетентни служители и благосъстояние на работното място
 • Ефикасни споделени процедури и практики
 • Активно изграждане на бъдещето

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Националната одитна институция на Финландия (Сметната палата на Финландия или ВОИ) е независим орган, който одитира финансовите средства на сектор „Централно управление“, оценява фискалната политика и контролира финансирането на предизборните кампании и политическите партии.

Тя одитира управлението на финансите на сектор „Централно управление“ и на държавните активи и наблюдава финансовата политика, както и средствата за предизборните кампании и политическите партии. Проверките ѝ обхващат финансовите средства на сектор „Централно управление“ като цяло и тя има широки права на достъп до информация съгласно Конституцията на Финландия.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Финландия (1919 г. и 1999 г.);
 • Закон за Националната одитна институция на Финландия (676/2000);
 • Закон за правото на Националната одитна институция на Финландия да одитира определени кредитни трансфери между Финландия и Европейските общности (353/1995);
 • Закон за прилагането на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз и за рамките на разходите на сектор „Държавно управление“ (869/2012);
 • Закон за финансирането на кандидатите за избори (273/2009);
 • Закон за политическите партии (№ 10/1969).
 • Закон за социалноосигурителната дейност (611/2021)
 • Закон за организирането на социалноосигурителната и здравноосигурителната дейност и спасителните операции в района на Усима (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla) (615/2021).

Финландският парламент е одобрил Закона за регистъра за прозрачност на 24 февруари 2023 г. Първият регистър за прозрачност в скандинавските страни ще бъде въведен от началото на 2024 г. във Финландия. ВОИ действа като притежател на регистъра и контролира задължението за уведомяване.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ одитира:

 • правителството и министерствата;
 • държавните агенции и служби;
 • извънбюджетните фондове;
 • държавните предприятия и дружествата с държавен контрол;
 • трансферите и субсидиите от сектор „Централно управление“ за общините, дружествата и други субекти; и
 • паричните трансфери между Финландия и Европейския съюз.

ВОИ не одитира:

 • финансите на парламента;
 • средствата, за които отговорност носи парламентът;
 • Централната банка на Финландия или Финансовия надзорен орган; и
 • социалноосигурителната институция.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Независим национален одитен орган, ръководен от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ на Финландия е независим орган, свързан с парламента, който извършва одит на управлението на държавните финанси и спазването на изискванията във връзка с бюджета и извършва надзор на правилата на фискалната политика. Освен това тя упражнява надзор върху средствата за предизборните кампании и политическите партии.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА/ПРАВИТЕЛСТВОТО

Ролята и функциите на ВОИ и правото ѝ на достъп до информация са определени в конституцията на Финландия. ВОИ е свързана с Парламента от 2001 г. насам. Тя взема независими решения за това какво, кога и как да одитира. Главният одитор взема решение относно плана за одит и надзор. Правомощията на ВОИ не обхващат дейностите на парламента.

Парламентът избира главния одитор на ВОИ на Финландия на пленарното си заседание. По същия начин единствено парламентът може да отстрани главния одитор (по предложение на комисията на службата). Одиторът, който извършва одит на отчетите на парламента, одитира също така отчетите на ВОИ.

По закон парламентът може само да възлага задачи на ВОИ.

Парламентът в ролята си на законодателен орган определя ролята и задачите на ВОИ, одобрява нейното предложение за бюджет, определя ресурсите ѝ като дял от държавния бюджет и обсъжда нейния годишен доклад.

ВОИ изготвя годишни доклади относно състоянието на управлението на финансите на сектор „Централно управление“, фискалната политика и прозрачността на финансирането за предизборните кампании и политическите партии. Освен това всяка година през септември ВОИ представя на парламента своя годишен отчет за дейността. ВОИ също така публикува два отделни доклада годишно: доклад от одита на окончателните отчети на сектор „Централно управление“ от предходната година и на годишния доклад на правителството през май, както и отделен доклад от мониторинга на фискалната политика през декември.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

На 20 декември 2021 г. за главен одитор на Финландия и ръководител на ВОИ е избран Sami Yläoutinen. Той встъпва в длъжност на 1 януари 2022 г.

МАНДАТ

Шест години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Избира се от парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Главният одитор на ВОИ на Финландия одобрява одитния план и плана за надзор и взема решения за докладите до парламента и за насоките за одит.

Той се подпомага от управителния съвет на ВОИ по въпроси на управлението и при вземането на решения относно общата политика. Управителният съвет обсъжда въпроси, които са от фундаментално значение и засягат управлението и функционирането на ВОИ, както и ключови въпроси относно координирането на операциите.

В управителния съвет освен главния одитор се включват директорите на отдели, двама ръководители на одити, ръководителят на отдела за комуникация и ръководителят на „Човешки ресурси“. Служителите на ВОИ могат също така да избират свой представител помежду си, който да се присъедини към управителния съвет за максимален срок от три години. Главният одитор може да покани временни или постоянни експерти в управителния съвет, ако е необходимо.

МАНДАТ

Управителният съвет е постоянен орган, съгласно Правилника за дейността. Мандатът на представителя на персонала в управителния съвет е три години, а останалата част от управителния съвет се назначава за постоянно.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Съставът на управителния съвет се определя съгласно Правилника за дейността, който се одобрява от главния одитор.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Служителите на ВОИ са разпределени в три отдела: „Одитна дейност“, „Мониторинг и надзор“ и „Общи услуги“.

Наблюдението на фискалната политика (което е дейност на отдел „Мониторинг и надзор“) е независима функция в рамките на ВОИ. То следи за спазването на правилата, на които се подчинява фискалната политика, както и за определянето и постигането на нейните цели.

 

Освен това съгласно Закона за Националната сметна палата на Финландия ВОИ има консултативен съвет, решението за състава на който се взема от главния одитор, и съвет по санкциите и наказанията.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 135 служители на пълно работно време и 10 служители на непълно работно време (2022 г.) (76 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 43 %; ♀ 57 %. Средна възраст: 47,8 години

БЮДЖЕТ

 • 17 млн. евро (2022 г.)
 • 0,03 % от общия държавен бюджет

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Работата по одита и надзора се извършва въз основа на плана за одит и надзор, приет от ВОИ. Планът е за период от четири години. Този план се изготвя веднъж годишно, но при необходимост може да бъде актуализиран през годината.

Одитните и надзорните дейности на ВОИ се основават на целите за обществено въздействие на нейните операции, определени в нейната стратегия (2019—2023 г.):

 • по-голяма ефективност на управлението на финансовите средства на сектор „Централно управление“;
 • по-високо доверие в информацията, въз основа на която се вземат решения;
 • по-силна увереност, че централното правителство във Финландия работи по открит, ефикасен и устойчив начин.

В плана за действие и финансовия план на ВОИ са определени целеви стойности за резултатите от нейните дейности, с които да се създадат условията и основата за постигане на ефективност на дейностите.

Планирането на темите за одит и надзор се прави въз основа на оценката на рисковете, установени при финансите на сектор „Централно управление“ и тяхното управление, както и на мониторинга на промените в оперативната среда. Основният критерий за насочване на одита е значимостта на темата от гледна точка на финансите на сектор „Централно управление“. Други фактори при избора на тема за одит са значимостта на проблема за Парламента и за лицата, отговорни за вземането на решения, актуалността и навременността на проблема, както и възможността за провеждане на одит по темата.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ изпълнява предвидените в конституцията задължения чрез одити на финансите, съответствието, изпълнението и фискалната политика. Тя също така извършва и комбинирани одити, като съчетава различни видове одит.

Одитите следват одитните насоки на ВОИ и се основават на одитните стандарти на МСВОИ. Наръчниците за одит на ВОИ са публични и са достъпни на нейния уебсайт.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

ВОИ публикува:

 • своя годишен доклад, годишни отчети, план за одит и надзор, финансов план и план за действие;
 • доклади за извършен одит на окончателните отчети на сектор „Централно управление“;
 • доклади за своите финансови одити, одити на съответствието и на изпълнението, както и одити на фискалната политика и от комбинирано естество;
 • оценки и доклади за мониторинга на фискалната политика;
 • отделни доклади до парламента, включително годишния доклад на ВОИ, доклад от одита на окончателните отчети на сектор „Централно управление“ от предходната година и на годишния доклад на правителството, доклади относно мониторинга на фискалната политика, на финансирането за предизборните кампании и политическите партии;
 • доклади относно мониторинга на финансирането на политическите партии и предизборните кампании;
 • доклади относно мониторинга на финансирането на политическите партии;
 • доклади за проследяване на изпълнението на препоръките; и
 • информационно-аналитични документи, становища, задълбочени анализи и перспективи.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Одитите на ВОИ, както и другите публикации и въпроси, свързани с нея, се обявяват на нейния уебсайт и в социалните медии. Информация за предстоящите одити и публикации също се публикува на уебсайта. Освен това се изготвят съобщения за медиите, блогове и други комуникационни материали, както е договорено според случая.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ осъществява сътрудничество и активен диалог със своите заинтересовани страни и одитираните субекти. Тя работи в сътрудничество със заинтересовани страни както на национално, така и на международно равнище.

В допълнение към одитната дейност представителите на ВОИ могат да изпълняват експертни функции, например в парламентарните комисии и в работните групи на правителството. Тя участва също в дискусии в областта на публичните финанси и развитието на администрацията.

 

 

ФРАНЦИЯ

COUR DES COMPTES

От 1807 г.
Основана първоначално през 1319 г.

Уебсайт: www.ccomptes.fr

Мисия:

Независимост, колективна отговорност, съгласувателна процедура.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Франция, заедно със 17 регионални и териториални одитни филиали (CRTCs), отговаря за:

 • извършване на оценка на отчетите на публичните институции и налагане на наказания или освобождаване от отговорност на счетоводители в публичния сектор;
 • провеждане на одити на съответствието и на изпълнението на всички публични организации и публични фондове или техен еквивалент;
 • заверяване на държавните отчети и отчетите на социалноосигурителния фонд;
 • извършване на оценка на публичните политики.

На 1 януари 2023 г. влезе в сила нова важна реформа. С реформата се въвежда обща система за счетоводителите в публичния сектор и разпоредителите с бюджетни кредити. С нея се слага край на носенето на лична и парична отговорност от страна на счетоводителите в публичния сектор, с изключение на някои отвъдморски територии, и се преосмислят нарушенията, които преди това са предмет на разглеждане от Съда по бюджетна и финансова дисциплина (CDBF), който вече не съществува. Съдиите, разглеждащи финансови нарушения, вече няма да се произнасят по отчетите, а ще съдят извършителите на най-тежките финансови престъпления, както счетоводителите от публичния сектор, така и разпоредителите с бюджетни кредити. Основният принцип на разграничаване между разпоредител с бюджетни кредити и счетоводител ще продължи да се прилага. Реформата също така въведе политика на публикуване на всички доклади на Сметната палата и преразгледа обхвата на годишния доклад, в който може да се обхващат например и задачи, подбрани след консултация с гражданите.

Одитите на изпълнението и одитите на съответствието се подразделят основно на „одити на организационната структура“ (на конкретен одитен субект) и „тематични разследвания“ (по въпроси, свързани с публичното управление или с публичната политика).

Сметната палата и нейните отвъдморски филиали (CRTCs) представляват финансовите юрисдикции на Франция. Те имат достъп до всички необходими документи за извършване на своите задължения.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Франция (член 47-2)
 • Кодекс на финансовите юрисдикции
 • Специфични законови и подзаконови разпоредби в областта на одита

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Националната сметна палата и нейните регионални и отвъдморски одитни филиали одитират:

 • цялото държавно управление и отчети;
  • отчетите на президентството на Републиката, парламента, сената;
  • министерствата (централната администрация, структурите с отговорности на национално равнище и децентрализираните структури);
  • държавните агенции и тяхната териториална мрежа;
  • предприятия с публична собственост;
 • управлението и отчетите на социалноосигурителните фондове;
 • управлението и отчетите на местните органи (от регионално до общинско равнище) и техните агенции, обществени болници, средни училища и т.н.;
 • публичните средства, предоставени на частни субекти;
 • средствата, използвани от благотворителни организации, ако са дарени чрез обществени кампании; и
 • средствата, използвани от частни субекти, ако тези средства идват от частна безвъзмездна финансова помощ, освободена от данък.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална ВОИ със съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Националната сметна палата на Франция действа независимо от правителството и парламента и не е в йерархична връзка с тях.

Първият председател на Сметната палата е председател и на:

 • Висшия съвет за публични финанси (HCFP);
 • Съвета за задължителни вноски (CPO).

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Националната сметна палата действа независимо от правителството и парламента. Тя представя одитните си доклади и препоръки пред тях.

Националната сметна палата заверява отчетите и на двете парламентарни камари.

В рамките на своите задачи за оценка и мониторинг парламентът работи в тясна връзка със Сметната палата на Франция, за да проследява изпълнението на нейните препоръки. Парламентът и министър-председателят могат да изискват от националната Сметна палата да провежда ограничен брой одитни проверки. Парламентът може също да ѝ възложи изготвянето на оценка на публичните политики.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПЪРВИ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Pierre Moscovici встъпва в длъжност на 3 юни 2020 г.

МАНДАТ

Първият председател заема длъжността за неограничен период от време, до навършване на законоустановената пенсионна възраст.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Първият председател се назначава с указ на президента на Републиката, издаден от Министерския съвет по предложение на министър-председателя.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Националната сметна палата се управлява от колегиум, в който участват Първият председател и председателите на одитните състави. Главният прокурор (който е независим) присъства на заседанията на Колегиума.

Регионалните и отвъдморските одитни филиали се ръководят от председатели, които са членове на националната Сметна палата. Висшият съвет на регионалните и отвъдморските одитни филиали се председателства от първия председател.

МАНДАТ

Първият председател и председателите на одитните състави са магистрати и разполагат с мандат, който може да бъде прекратен само поради навършване на законоустановената възраст за пенсиониране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателите на одитните състави и главният прокурор се назначават с указ на президента на Републиката, издаден от Министерския съвет по предложение на министър-председателя.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Националната сметна палата на Франция се състои от шест одитни състава по сектори, един съдебен състав , служба за стратегическо планиране и публикации, и генерален секретариат.

Главният прокурор, генералните адвокати и регионалните финансови прокурори са независими от националната Сметна палата и нейните филиали и изпълняват функции на прокуратура (заявления за откриване на съдебни производства, констатации относно всички доклади на финансовите юрисдикции, становища относно тяхната организация и методи, отношения със съдебните органи и др.).

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Общо: 1 803 (2022 г.), 68 % заети с одитна дейност (819 в Сметната палата и 984 в регионалните и отвъдморските одитни филиали (CRTC)
 • Съотношение между половете: ♂ 49 %; ♀ 51 %, средна възраст: 49,10 г.

БЮДЖЕТ

 • 232,13 млн. евро (2022 г.) (51 % за Сметната палата, 49 % за филиалите ѝ)
 • < 0,007 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

След като е поискал становище от главния прокурор, първият председател определя общата организация на Сметната палата, планира одитите и оценките и разпределя ресурсите за отделните състави. Разбивката на програмата по отношение на различните одити се извършва на равнището на състава.

Във всички регионални и отвъдморски одитни филиали процесът е един и същ.

Одитните теми се определят въз основа на оценката на риска, графика за задължителните одити на организацията на различни органи, одитната експертиза и ползата за публичния интерес. В съответствие със стратегическия план за периода 2020—2025 г. от 2023 г. чрез публично достъпна платформа ще е възможно участието на гражданите по някои въпроси при одитното планиране.

Понастоящем до 1 януари 2023 г. (вж. информацията относно реформата, посочена по-горе) съдебните дейности са свързани с одитирането и оценката на определени отчети в рамките на няколко години.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Всички видове одити се основават на методи, определени от Сметната палата/CRTC съгласно международните стандарти.

При съдебните дейности се спазват строги процедурни правила.

Методологията за оценка на публичните политики на Сметната палата е представена в практически насоки и обучения.

Всички дейности са в съответствие с принципите на колективна отговорност и съгласувателна процедура.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата на Франция публикува:

 • общ годишен доклад по 15–20 въпроса, който се изпраща и на президента на Републиката;
 • годишен доклад за изпълнението на държавния бюджет и резултатите за предходната година;
 • годишна заверка на държавните отчети за предходната година;
 • годишна оценка на състоянието на публичните финанси и изгледите за настоящата година;
 • годишен доклад за изпълнението на бюджета на системата за социално осигуряване и годишна заверка на съответните отчети за предходната година;
 • годишен доклад за публичните финанси на местно ниво за предходната година;
 • от пет до десет тематични доклада ежегодно;
 • всички доклади относно използването на частна безвъзмездна финансова помощ от благотворителни организации;
 • доклади от бързи одити, в размер до 20 страници. Бързите одити се извършват по ускорена процедура за анализ на новите мерки за публична помощ и предлагат полезни коментари и оценки за бъдещи действия;
 • всички основни доклади, изпратени до правителството (на вниманието на определен министър).

През 2021 г. националната Сметна палата публикува и поредица от бележки по важни структурни въпроси, засягащи Франция. В тези подробни резюмета на наскоро извършената одитна дейност и новите публикации се анализират основните предизвикателства през следващите няколко години и се посочват потенциалните инструменти, които би могло да се използват за справяне с тях. Те спомагат за насочване на обществения дебат в ключов момент към размисъл от страна на гражданите, като същевременно се стремят към изграждането на баланс между ефективната публична политика и подкрепата за устойчив растеж.

Регионалните и отвъдморските одитни филиали публикуват:

 • одитни доклади за управлението им, които се изпращат на органите на местното управление;
 • определени доклади в рамките на общия годишен отчет на националната Сметна палата.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Националната Сметна палата има конституционното задължение да информира обществеността. Затова тя публикува информация за все повече свои одити в медиите (33 000 цитата в пресата през 2022 г., от които 23 300 са относно самата Сметна палата), на своя уебсайт (над 2,1 милиона посещения през 2022 г., от които 1,4 милиона от индивидуални потребители) и в социалните медии (183 500 потребители). Финансовите юрисдикции са публикували 1 362 доклада, като 1 256 от тях са за филиалите.

Националната сметна палата изпраща всичките си основни доклади на правителството и парламента и ги публикува.

Парламентът получава и използва представените от нея шест годишни доклада и тематични доклади. Националната Сметна палата публикува и информация за проследяване на изпълнението на нейните препоръки.

Сметната палата публикува всички доклади относно средствата на благотворителни организации.

Филиалите изпращат своите одитни доклади за управлението на местните органи, които следва да ги прочетат на глас на своите заседания, които са открити за обществеността и медиите.

Националната Сметна палата и филиалите оповестяват своите наредби и решения на публични заседания. Те публикуват сборници с анотирана съдебна практика.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО

Националната Сметна палата си сътрудничи тясно с регионалните и отвъдморските одитни филиали, които извършват своята дейност независимо от нея. Тя ръководи проучвания, които се провеждат съвместно с тях в области на споделена компетентност.

Също така работи в сътрудничество с парламентарните комисии, Държавния съвет, съдебните органи (посредством главния прокурор), други независими административни органи и генерални инспекторати към правителството.

На международно равнище националната Сметна палата работи с други ВОИ по двустранни инициативи, например за побратимяване и тематично сътрудничество, и участва в многостранни органи, като Контактния комитет на ВОИ на ЕС, ЕВРОСАЙ, ИНТОСАЙ и AISCCUF – асоциацията на френскоезичните ВОИ. Заедно с други ВОИ или като част от собствени проучвания, тя провежда много интернационални сравнителни проучвания, които се извършват систематично като допълнение към одитите, и на свой ред отговаря на подобни искания (126 проучвания през 2022 г.).

Сметната палата изпълнява и ролята на определен от закона одитор за няколко международни организации. През 2022 г. това включва Световната продоволствена програма, Съвета на Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Световната търговска организация. Сметната палата на Франция е член на Съвета на одиторите на ООН от 1 юли 2022 г. Тя проверява управлението и отчетите на тези организации чрез одити на изпълнението и одити на редовността.

 

 

ХЪРВАТИЯ

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

От 1993 г.

Уебсайт: www.revizija.hr

Мисия:

Дейността на Държавната одитна институция на Република Хърватия е насочена към одитиране на финансови отчети и стопанска дейност, както и към подобряване на съответствието с установените правила, ефикасността и ефективността на органите и организациите, които управляват публична собственост, и на други правни субекти. Наред с това тя допринася за подобряване на управлението на публичната собственост и другите налични ресурси, както и за подобряване на равнището на информираност на Парламента, правителството и гражданите на Република Хърватия относно методите за управление на бюджетните и извънбюджетните фондове и другите ресурси, предоставени на одитираните страни за управление и изпълнение, и относно резултатите от това управление.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Държавната одитна институция извършва одит на приходите и разходите, активите и пасивите, финансовите отчети, финансовите операции и програми, проектите и дейностите на одитираните обекти, които са определени в Закона за Държавната одитна институция и в Закона за финансирането на политически дейности, предизборни кампании и референдуми.

Тя оценява дали финансовите отчети представят вярно и точно финансовото състояние и дали резултатите от финансовите дейности са в съответствие с приетите счетоводни стандарти, при спазване на законовите и подзаконовите разпоредби и принципите за икономичност, ефикасност и ефективност на програмите и проектите, финансирани от държавния бюджет или от бюджета на органите на местното и регионалното самоуправление.

Държавната одитна институция извършва своите одити на централно, регионално и местно равнище.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция, 1990 г.;
 • Закон за Държавната одитна институция (2019 г.);
 • Закон за финансирането на политически дейности, предизборни кампании и референдуми (2019 г.).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • Oрганите от държавния сектор;
 • органите на местното и регионалното самоуправление;
 • правни субекти, финансирани от бюджетa;
 • правни субекти, създадени или притежавани от Република Хърватия или от органите на местното и регионалното самоуправление;
 • дружества и други правни субекти, върху чиито дялове държавата или орган(ите) на местното и регионалното самоуправление имат мажоритарна собственост и/или върху управлението на които упражняват решаващо влияние;
 • правни субекти (дъщерни дружества), образуващи правни субекти, които са създадени от Република Хърватия или от орган на местното и регионалното самоуправление;
 • правни субекти, които осигуряват средства за своите дейности от задължителни вноски, членски внос или други приходи, предвидени от закона;
 • политически партии, независими представители и членове на представителните органи на местното и регионалното самоуправление, както е предвидено в закона за финансирането на политическите дейности и изборните кампании;
 • правни субекти в Република Хърватия, които използват средства от Европейския съюз, международни финансови механизми и други международни организации или институции за финансиране на обществени нужди.
 • В допълнение към горепосочените одитирани субекти националната банка на Хърватия също е обект на одит в съответствие с дял IV от Закона за Държавната сметна палата.

Приблизително 14 500 органи и организации попадат в обхвата на одитните правомощия на Държавната одитна институция.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Съгласно Конституцията на Република Хърватия Държавната одитна институция е върховната одитна институция на Републиката и е автономна и независима в своята дейност.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Правната рамка, уреждаща отношенията между Държавната одитна институция и парламента, е определена в Закона за Държавната одитна институция, Закона за финансирането на политическите дейности, предизборните кампании и референдуми, и в Правилника за вътрешния ред на Парламента на Хърватия.

Държавната одитна институция представя на парламента Годишен отчет за дейността, годишен доклад относно изпълнението на държавния бюджет и одитни доклади (поотделно или като група от тематични доклади). Докладите се обсъждат на заседания на съответните комисии и на пленарните заседания. Преди обсъждането на одитните доклади в комисиите или на пленарните заседания парламентът изисква становище от правителството.

Парламентарната комисия по финанси и държавен бюджет, както и други комисии, в зависимост от темата на одита, обсъждат одитните доклади в присъствието на генералния одитор и представители на Държавната одитна институция. След това съответната комисия приема заключение относно одитните доклади.

След обсъждането на пленарно заседание парламентът изготвя заключение, което задължава правителството след определен период от време да разгледа изпълнението на препоръките на Държавната одитна институция.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Ivan Klešić е избран на 10 декември 2010 г. и преизбран на 3 декември 2018 г.

МАНДАТ

Осем години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор се назначава от Парламента на Хърватия въз основа на предложение от комисията по избори и назначаване, наред със становище от комисията по финанси и държавен бюджет.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Централата на Държавната одитна институция е в Загреб, като тя има и 20 регионални служби. Тя действа на цялата територия на Република Хърватия.

В централната служба отделите са структурирани според вида на одитираните обекти и видовете одити и включват правен отдел, отдел „Човешки ресурси“ и счетоводен отдел, както и отдел за вътрешен одит. Връзките с обществеността и международното сътрудничество попадат в обхвата на дейността на централната служба.

Дейностите, задачите и отговорностите на Държавната одитна институция се определят от Закона за Държавната одитна институция и от Устава на Държавната одитна институция.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 293 ЕПРВ (2022 г.) (83,7 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 15 %; ♀ 85 %. Средна възраст: 48,3 г.

БЮДЖЕТ

 • Държавната одитна институция се финансира от държавния бюджет на Република Хърватия.
 • Тя планира самостоятелно необходимите средства за своята дейност, а Парламентът на Хърватия ги разпределя в държавния бюджет.
 • 12,4 млн. евро (2022 г.)
 • 0,05% от общия държавен бюджет (2022 г.)

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Държавната одитна институция планира и извършва своите одити независимо, съгласно своята годишна програма и работен план. Парламентът може да поиска да включи одити в нейния работен план, но това рядко се случва на практика.

Годишната одитна програма и работният план се одобряват от генералния одитор, както и насоките относно изготвянето на годишната програма и работния план. Годишната програма и работният план съдържат задължителни одити, както и одити на други обекти.

Одитът на изпълнението на държавния бюджет е задължителен одит, който се основава на разпоредбите на Закона за Държавната одитна институция, а другите задължителни одити се определят от разпоредбите на Закона за финансирането на политическите дейности, предизборните кампании и референдумите.

Одитите на други теми, които попадат в мандата на Институцията, се определят въз основа на критерии, зададени в Закона за Държавната одитна институция. Те са:

 • оценка на риска;
 • финансова значимост на одитните теми;
 • резултати от предходни одити – дадени становища
 • събрана информация за операциите и управлението на одитирания обект; и
 • други критерии, които се определят във вътрешните разпоредби на Държавната одитна институция (неизпълнени препоръки и публикации в медиите).

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Държавната одитна институция извършва следните одити:

 • финансови одити, които включват преглед на документи, доклади, системи за вътрешен контрол и вътрешен одит, счетоводни и финансови процедури и други документи за получаване на увереност, че финансовите отчети представят вярно и точно финансово състояние и че резултатите от финансовите дейности са в съответствие с приетите счетоводни стандарти и принципи;
 • одит на съответствието, който включва проверка на финансовите операции по отношение на законосъобразното използване на средствата; и
 • одити на изпълнението, при които се оценява икономичността и ефикасността на операциите и доколко ефективно са постигнати общите цели или целите на отделните финансови операции, програми и проекти.

Държавната одитна институция извършва одити в съответствие с международните одитни стандарти (МСВОИ) и собствения си етичен кодекс. Тя използва наръчници за одит на изпълнението и финансов одит, както и насоки.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Държавната одитна институция изготвя следните доклади:

 • годишен отчет за дейността, който съдържа резултатите от одитната дейност на Държавната одитна институция за отчетния период и другите ѝ дейности;
 • одитни доклади от извършените финансови одити, одити на съответствието и на изпълнението; и
 • одитни доклади за тематичните одити, които се публикуват по същото време като докладите от извършени единични одити и съдържат резултатите от отделните одити на определени теми (например одитиране на болници или национални паркове).

На своя уебсайт Държавната одитна институция публикува известия за новите одитни доклади или други дейности.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Всички одитни доклади се публикуват на уебсайта след тяхното изготвяне. Същевременно се публикува съобщение за пресата и се организира пресконференция.

Държавната одитна институция представя одитните доклади на парламента непосредствено след тяхното завършване и публикуване.

Тя публикува на своя уебсайт Годишния отчет за дейността и стратегическите си и годишни планове (Годишният отчет за дейността се публикува след като парламентът е бил уведомен за него).

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Държавната одитна институция си сътрудничи с други държавни органи при извършването на своите задачи, без да се засяга нейната автономност и независимост. В съответствие с това изискване Институцията си сътрудничи със съдебните и държавните органи.

След като бъдат представени в парламента, одитните доклади се предоставят на държавната прокуратура.

Държавната одитна институция предоставя необходимите одитни доклади и наличната документация и на Министерството на вътрешните работи по негово искане.

След извършен одит на политически партии, независими представители и членове на представителните органи на местните единици, избрани от избирателния списък, Държавната одитна институция трябва да информира държавната прокуратура за евентуални нарушения на законодателството. Институцията си сътрудничи с Държавната избирателна комисия, данъчната администрация, Институцията за борба с корупцията и организираната престъпност, Министерството на вътрешните работи и със съдилищата и други държавни органи.

Държавната одитна институция поддържа тесни връзки с други национални ВОИ и международни одитни организации и участва активно в дейността на техните органи и работни групи. Държавната одитна институция си сътрудничи и с различни национални и международни професионални организации, органи и институции, с академичната общност и с широката общественост.

 

 

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

От 1993 г.
Основана първоначално през 1919 г.
(в бивша Чехословакия)

Уебсайт: www.nku.cz

Мисия:

Мисията на Върховната одитна институция на Чешката република е да предоставя обективна информация на парламента и на правителството за управлението на държавната собственост, като по този начин тя се стреми да предоставя допълнителни ползи за широката общественост.

ВОИ на Чешката република проверява дали одитираните дейности са законосъобразни, извършва преглед на фактическата и формалната точност на тези дейности и оценява дали те са ефективни, икономични и ефикасни.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция одитира управлението на държавната собственост, финансовите средства, събирани съгласно закона в полза на юридически лица (например здравни осигуровки), и финансовите средства, получавани от чужбина (включително средства от ЕС). Тя изразява своето становище относно окончателните държавни отчети и контролира изпълнението на държавния бюджет. ВОИ на Чешката република не е упълномощена да одитира финансовите средства на общините, градовете и регионите, или да одитира търговски дружества, притежавани от държавата или от органите на самоуправление.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Чешката република (1993 г.);
 • Закон № 166/1993 (Сб.) относно Върховната одитна институция (относно дейността и правомощията на ВОИ).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Върховната одитна институция одитира:

 • държавни органи и организации; организации, финансирани с държавни средства; държавни фондове
 • юридически и физически лица (само управлението на държавните средства); и
 • финансовото управление на Чешката национална банка в областта на разходите за придобиване на собственост и операциите на банката.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална институция без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Върховната одитна институция е независим одитен орган на Чешката република. Нейното съществуване се основава пряко на Конституцията на Чешката република, която гарантира независимостта ѝ от законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Законът за държавния бюджет на Чешката република предвижда отделна глава в държавния бюджет, която да гарантира съответната финансова автономност на Върховната одитна институция.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Президентът на Републиката номинира председателя и заместник-председателя на ВОИ по предложение на чешката Камара на депутатите (Долната камара на Парламента).

ВОИ представя проектобюджета си пред Камарата на депутатите на Парламента на Чешката република, а Парламентът одобрява бюджета и основната му структура. Правителството не може да взема решения относно бюджета на Върховната одитна институция, то само включва бюджета в раздела за бюджета на ВОИ в проекта на общия държавен бюджет.

Председателят на Върховната одитна институция изпраща всички одобрени одитни заключения до правителството, Камарата на депутатите и Сената на Парламента на Чешката република (Горната камара на Парламента).

Председателят на ВОИ също така има право да присъства и да се изказва на заседанията на Парламента или правителството на Чешката република по въпроси, свързани с дейността на ВОИ.

Правителството обсъжда всички одитни доклади на ВОИ в присъствието на нейния председател и за всеки одит приема правителствено решение (което предвижда главно коригиращи мерки).

Основният партньор на парламентарно равнище е Комисията по бюджетен контрол на Долната камара.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Miloslav Kala е преизбран за втори мандат на 6 април 2022 г.

МАНДАТ

9 години, с възможност за подновяване (председател и заместник-председател).

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят и заместник-председателят на Върховната одитна институция се назначават от президента на Републиката по предложение на Камарата на депутатите на Парламента на Чешката република.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Съвет на Върховната одитна институция (който се състои от председателя, заместник-председателя и 15 членове).

МАНДАТ

Мандатът на един член приключва, когато той или тя достигне 65-годишна възраст. Всеки член на Върховната одитна институция полага официална клетва пред председателя на Камарата на депутатите на Парламента на Чешката република и встъпва в длъжност след полагането на клетва.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Камарата на депутатите на Парламента на Чешката република избира 15-те членове по предложение на председателя на Върховната одитна институция.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ВОИ е колегиална институция, която се състои от различни органи, отдели, служби и звена. Председателят ръководи ВОИ, а заместник-председателят действа като негов или неин заместник.

Органите на ВОИ са Съветът, сенатите и дисциплинарната комисия. Те се ръководят от Закона за Върховната одитна институция и собствения им процедурен правилник, който се обсъжда и одобрява от Съвета.

ВОИ се състои от одитен отдел, административен отдел и кабинет на председателя. Те се разделят на специализирани дирекции, които се подразделят на звена.

Ръководството на ВОИ докладва пряко на председателя. В него участват главният директор на одитния отдел, главният директор на административния отдел, директорът на кабинета на председателя, секретарят на Съвета, директорът на дирекцията за сигурност и директорът на дирекцията за вътрешен одит.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 459 ЕПРВ (2022 г.) (от които около 66 % са заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 37 %; ♀ 63 % (♂ 49 %; ♀ 51 % за управленските функции). Средна възраст: 49 г.

БЮДЖЕТ

 • Разходите на Върховната одитна институция се покриват от държавния бюджет на Чешката република.
 • 42,90 млн. евро (2022 г.)
 • 0,052 % от общия държавен бюджет

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Върховната одитна институция планира дейността си в годишен одитен план, който се основава на предложения от председателя, заместник-председателя и членовете на Съвета, както и на вътрешен анализ или външни заинтересовани страни.

Правителството, Камарата на депутатите или Сенатът на Парламента на Чешката република и техните органи могат да предлагат одитни теми на Съвета на ВОИ, които тя може да приема или отхвърля по своя преценка.

В тези предложения за одит се обобщават темата и целите на одита и се посочват одитните обекти, графикът и мотивите за одита, информация за правното и икономическото положение на предлаганите одитирани обекти, информация за предходни идентични или подобни одити, основните характеристики на одитираната област, одитните хипотези и т.н.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Съгласно определените ѝ правомощия Върховната одитна институция извършва одити в съответствие със своите одитни стандарти, които се основават на международните стандарти на върховните одитни институции. Тя извършва одити в съответствие с правните разпоредби, които обхващат одити на законосъобразността, финансови одити и одити на изпълнението. Всеки одит се състои от подготвителен етап, етап на изпълнение и етап на изготвяне на заключение. Завършването на един одит отнема средно 10 месеца, като участват от няколко до няколко десетки одитори в зависимост от броя на одитираните обекти.

Върховната одитна институция проверява дали одитираните дейности са законосъобразни, извършва прегледи на реалната и формалната точност на тези дейности и оценява дали те са ефективни, икономични и ефикасни.

При финансовите одити Върховната одитна институция проверява дали финансовите отчети на одитираните обекти дават вярна и точна представа за обекта на счетоводството, в съответствие с правните разпоредби.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Върховната одитна институция изготвя основния си продукт под формата на одитни заключения, които се публикуват на нейния уебсайт и в бюлетина на Институцията веднага след като одитните заключения бъдат одобрени от Съвета. Председателят на Върховната одитна институция изпраща всички одобрени одитни заключения до Камарата на депутатите, Сената и правителството.

По закон Върховната одитна институция е задължена да публикува:

 • Бюлетин на Върховната одитна институция – официална публикация, която съдържа обобщение на одитните доклади за даден период. В едно издание на Бюлетина е включен и годишния одитен план, като следващите издания отразяват евентуалните промени в този план;
 • Годишен доклад, който съдържа по-специално преглед на одитите и одитните резултати от изминалата година. Освен това Годишният доклад съдържа информация за други дейности, като например сътрудничеството на Върховната одитна институция с правосъдните органи, данъчните органи и обществеността, дейности за международно сътрудничество и данни за финансовото управление и управлението на персонала на Върховната одитна институция;
 • Изявление относно изпълнението на държавния бюджет, в което Върховната одитна институция представя своето становище относно доклада на правителството за изпълнението на държавния бюджет въз основа на извършената от нея оценка на управлението на държавния бюджет през първите шест месеца на съответната година;
 • Изявление относно окончателните държавни отчети. В този документ Върховната одитна институция представя своето становище относно проекта на окончателните държавни отчети на Чешката република за съответната година въз основа на нейната оценка на икономическата ситуация в държавата и резултатите от финансовото управление на държавата; и
 • Окончателен отчет, съдържащ информация за финансовото управление на Върховната одитна институция за изминалата година. Всяка година окончателният отчет се проверява от външен одитор, след което председателят на Върховната одитна институция го представя на Парламента на Чешката република.

Освен това Върховната одитна институция изготвя и други публикации, като например Доклад за ЕС (в който Институцията представя своето сравнение и оценка на усвояването и използването на отпуснатите от ЕС средства от Чешката република), обобщени одитни доклади в определени области, наръчници, тематични документи и доклади за одитите на Институцията, извършени паралелно с други ВОИ.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Върховната одитна институция се стреми да направи информацията за одитните резултати леснодостъпна за обществеността. Поради това тя публикува одитни заключения, съобщения за пресата и други съответни документи на своя уебсайт и в социалните медии. Там тя оповестява резултатите от своите одити, анализи и новини, видеоматериали във връзка с извършените одити и друга информация за своята дейност.

Върховната одитна институция цени прозрачността и поради това публикува сключените от нея договори на своя уебсайт, заедно с информация за бюджета си и проверени данни и друга информация.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Обменът на знания е една от основните цели на Върховната одитна институция в международна среда. Ето защо тя подкрепя споделянето на знания в контекста на международните дейности, а също и чрез съвместни одити.

Всяка година Върховната одитна институция организира редица конференции, семинари и други дейности с професионална насоченост. Тези дейности са предназначени както за служителите на Върховната одитна институция, така и за другите одитори и представителите на други държавни институции, и по този начин допринасят за подобряването на публичната администрация.

От 2017 г. насам Върховната одитна институция редовно организира хакатон (hackathon) за публичната администрация, по време на който около 20 ведомства предоставят своя информация. През март 2020 г. институцията е домакин на първия годишен международен хакатон за върховни одитни институции, в който вземат участие 23 държави, основно от Европа. В хакатоните участват десетки разработчици, програмисти и анализатори на данни и се създават интересни прототипи на приложения и инструменти за визуализация.

Те имат за цел да създадат платформа за обмен на знания и добри практики не само сред обществеността, но и сред академичните среди, експерти в дадени области и други заинтересовани групи.

На международно равнище одиторите на Върховната одитна институция редовно вземат участие в дейността на одитните органи на международни организации. Върховната одитна институция има представители в органи като Евроконтрол, Европейската агенция по отбрана и Европейската космическа агенция.

За периода 2021—2024 г. тя е поела председателството на Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ).

 

 

ШВЕЦИЯ

RIKSREVISIONEN

От 2003 г.
Основана първоначално през 1921 г.

Уебсайт: www.riksrevisionen.se

Мисия:

Да спомага за насърчаване на прозрачното и ефективно използване на ресурсите на сектор „Централно управление“ и за ефективна публична администрация чрез независим одит на дейността на сектор „Централно управление“.

Върховната одитна институция на Швеция също така изпълнява задачи на национално и международно равнище, като например развитие и насърчаване на одита в публичния сектор. Освен това тя се стреми към укрепване на одитните органи в развиващите се държави.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция на Швеция (ВОИ) е част от структурата за парламентарен контрол и е единственият орган, който може да одитира всички държавни финанси. Чрез одитиране на цялата верига на изпълнителната власт тя гарантира, че Парламентът на Швеция (Riksdag) получава координиран и независим одит на държавните финанси и дейностите на правителството.

Освен това ВОИ представлява Швеция в международен контекст, свързан с одита, с цел насърчаване и развитие на одита на публичния сектор, а Парламентът ѝ е възложил задачата да сътрудничи с ВОИ в развиващите се държави с цел укрепване на техните умения и капацитет в областта на одита.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Инструмент на правителството (Конституция, 1809 г., заменена през 1974 г.);
 • Закон за одита на дейността на държавата (2002 г.);
 • Закон, съдържащ указания за Върховната одитна институция на Швеция;
 • допълнително подробно законодателство.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ е упълномощена да одитира:

 • отчетите на правителството, правителствените служби, съдилищата и всички министерства и държавни агенции;
 • администрацията и агенциите на Парламента;
 • Кралския двор и институция;
 • дружества с ограничена отговорност с държавна собственост или влияние;
 • наследствени доверителни фондове и фондации в Швеция, създадени или управлявани частично или изцяло от държавни органи; и
 • дружества с повече от 50 % държавна собственост.

Чрез финансовите си одити ВОИ одитира:

 • всички национални сметки, включително на правителствените служби и държавните агенции, с изключение на публичните пенсионни фондове (AP fonderna);
 • администрацията на Парламента и омбудсмана, Централната банка на Швеция (Riksbanken) и фондацията „Триста години Централна банка на Швеция”; и
 • Кралския двор и Кралската администрацияDjurgården (област Стокхолм град ).

Освен това ВОИ може да назначава одитори в дружества или фондации с повече от 50 % държавна собственост.

ВОИ също така може да участва в одити на международни организации, на които Швеция е член.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ е независима организация в рамките на Парламента на Швеция и е част от парламентарната структура за контрол.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Парламентът определя степента и акцента на одитните дейности на ВОИ, както и размера на годишната безвъзмездна финансова помощ за институцията.

Парламентът също така оценява ефективността на самата ВОИ и всяка година назначава външен одитор, който да одитира ВОИ, както и парламентарен съвет за надзор и контакт (Парламентарен съвет на Върховната одитна институция на Швеция).

ВОИ представя докладите си от финансовите одити на правителството, а тези от одитите на изпълнението – на Парламента, който на свой ред ги изпраща на правителството, за да получи неговото писмено становище относно одита. Докладът за проследяване на изпълнението се изпраща в постоянната комисия по финанси на Парламента.

Ако ВОИ установи недостатъци, тя докладва за тях и обикновено издава препоръки. Със засегнатите одитирани обекти се провеждат консултации още по време на одитния процес, като те трябва да коментират въпросите. За да извършва дейността си, ВОИ има право на достъп до цялата информация.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР.

Helena Lindberg встъпва в длъжност на 15 март 2017 г.

Генералният одитор взема решение за проверките, които ще бъдат направени, как ще бъдат извършени одитите и какви заключения ще бъдат извлечени. Независимостта на генералния одитор е защитена от конституцията.

МАНДАТ

Генералният одитор се назначава за срок от седем години и не може да бъде преназначаван.

МЕТОД НА ПОДБОР

Генералният одитор и неговият заместник се избират и назначават от Парламента.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Структурата на ВОИ включва дирекция за одит на изпълнението и дирекция за финансов одит.

Освен това съществуват четири други отдела, които отговарят съответно за международните отношения, комуникацията, правните услуги и подпомагане на управлението.

На последно място, ВОИ включва Парламентарен и Научен съвет, както и звено за вътрешен одит.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 322 ЕПРВ (2022 г.) (67 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 37 %; ♀ 63 %. Средна възраст: 44 г.

БЮДЖЕТ

 • 431,2 млн. SEK (38,7 млн. евро), от които 50 млн. SEK (4,5 млн. евро) за международно сътрудничество за развитие (2022 г.)
 • Приблизително 0,04 % от общия държавен бюджет за 2022 г.

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

В определената от Парламента рамка по отношение на обхвата и фокуса на нейната одитна дейност ВОИ избира самостоятелно кои теми да одитира.

Акцентът на одита се определя въз основа на анализ на рисковете от съществени неточности и относителния финансов размер на одитирания обект. Ако обаче има риск дадена малка неточност да подкопае доверието в сектор „Централно управление“, тя може да бъде счетена за съществена.

Друг акцент на одита е да се насърчава развитието като цяло, чрез което обществеността да получава реална възвръщаемост на своите инвестиции. За одитите на изпълнението се вземат предвид допълнителни критерии, като например размерът на добавената стойност, графикът и осъществимостта на одита.

Освен собствените си планирани задачи, от ВОИ се изисква ежегодно да извършва финансов одит на консолидираните държавни отчети и агенции.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ извършва годишен финансов одит, чрез който оценява точността на финансовите отчети, и одити на изпълнението, при които се оценява ефективността на операциите. ВОИ прилага международни стандарти и вътрешни насоки за одитните дейности, комуникация и етични въпроси.

Всички доклади се подлагат на вътрешни и външни оценки за контрол на качеството.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ И ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

ВОИ публикува:

 • годишен доклад;
 • годишен одитен доклад;
 • одитни доклади от одита на изпълнението;
 • одитни становища и доклади относно финансовия одит;
 • становища и доклади относно междинния финансов одит; и
 • годишен доклад за проследяване на изпълнението на препоръките.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ВОИ публикува всички свои одитни доклади на уебсайта си и издава редовни съобщения за пресата относно своята дейност. Тя използва различни комуникационни канали, включително някои социални медии.

Тя публикува и бюлетин за гражданите и заинтересованите страни.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ на Швеция извършва широк спектър от международни дейности и представлява Швеция в международен контекст. Тя също така е натоварена от Парламента да подпомага, в рамките на шведската програма за подкрепа, развитието на одитните органи в други държави.

ВОИ разполага със специални бюджетни средства за международно развитие, което допринася за прозрачност, демократично развитие и засилване на парламентарния контрол в държавите партньори. Това сътрудничество се извършва както двустранно, така и в рамките на регионални проекти. Целта е да се подобрят одитните компетенции на сътрудничещия партньор, както и капацитетът да се използват тези умения и способността да се използва опита на персонала за ефективни операции. ВОИ може да предостави основно обучение по одитни въпроси, допълнително обучение в специализирани области, подкрепа за изграждане на капацитет за осигуряване и контрол на качеството и съдействие в контекста на засилването на капацитетите на организациите в областта на лидерството, стратегическото планиране, комуникацията и т.н.

 

 

АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ СНИМКИТЕ

ЕСП Източник: © Европейски съюз 2018 г., източник: Европейска сметна палата. Архитекти на сградите: Paul Noël (1988 г.) и Jim Clemes (2004 г. и 2013 г.).

Австрия Източник: Rechnungshof. Фотограф: © Achim Bieniek.

Белгия Източник: Rekenhof / Cour des comptes / Rechnungshof. Архитекти на сградата: Gustave Saintenoy и Clément Parent.

България Източник: Сметна палата на Република България.

Кипър Източник: Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Архитект на сградата: Maratheftis-Yiannouris, инженери-проектанти.

Чешка република Източник: Nejvyšší kontrolní úřad.

Германия Източник: Bundesrechnungshof. Архитект на сградата: Josef Trimborn.

Дания Източник: Rigsrevisionen. Фотограф: Helga Theilgaard.

Естония Източник: Riigikontroll.

Гърция Източник: Ελεγκτικό Συνέδριο. Архитект на сградата: Themis Kataskevastiki (публично дружество).

Испания Източник: Tribunal de Cuentas. Архитект на сградата: Francisco Jareño y Alarcón. Фотограф: David Corral.

Финландия Източник: Valtiontalouden tarkastusvirasto. Архитект на сградата: Helin & Co Architects. Фотограф: Lari Järnefelt / Felt Fotografi Oy.

Франция Източник: Tangopaso (Wikimedia Commons). Архитект на сградата: Constant Moyaux. Фотограф: Émile Lombard, Cour des comptes.

Хърватия Източник: Državni ured za reviziju.

Унгария Източник: Állami Számvevőszék. Архитекти на сградата: Antal Skalnitzky Antal и Henrik Koch.

Ирландия Източник: Office of the Comptroller and Auditor General. Архитект на сградата: Scott Tallon Walker Architects.

Италия Източник: Corte dei conti.

Литва Източник: Valstybės Kontrolė. Архитект на сградата: Loreta Grikinienė.

Люксембург Източник: Cour des comptes. Архитект на сградата: Arlette Schneiders Architectes.

Латвия Източник: Valsts kontrole. Архитект на сградата: Vizuālās Modelēšanas Studija Ltd, ръководител на проекта Daiga Bikse и архитект Daiga Levane.

Малта Източник: National Audit Office.

Нидерландия Източник: Algemene Rekenkamer. Архитект на сградата: Aldo van Eyck. Фотограф: Henriette Guest.

Полша Източник: Najwyższa Izba Kontroli. Архитект на сградата: Antoni Dygat. Фотограф: Marek Brzeziński/Creative Commons CC0 1.0.

Португалия Източник: Tribunal de Contas. Архитекти на сградата: Jorge Manuel Soares Costa и Fernando Silva.

Румъния Източник: Curtea de Conturi a României.

Швеция Източник: Riksrevisionen. Фотограф: Frida Ström.

Словения Източник: Računsko sodišče Republike Slovenije. Архитект на сградата: Miroslav Gregorič. Фотограф: Daniel Novakovič/STA.

Словакия Източник: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Архитект на сградата: Vladimir Dedecek.

ЗА КОНТАКТИ:

ЕСП – ЗА КОНТАКТИ

EUROPEAN COURT OF AUDITORS
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398 – 1
Запитвания: www.eca.europa.eu/bg/contact
Уебсайт: eca.europa.eu
       LinkedIn: EUAuditors
       Twitter: @EUAuditors
       Facebook: EUAuditors
       Instagram: #EUAuditors
 Youtube: @EUAuditors

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕСП

Уебсайт: eca.europa.eu
Портал за прозрачност: https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/Transparency-portal-home.aspx


ЕС – ЗА КОНТАКТИ

ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

Лично

В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща

Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:

 • чрез безплатния телефонен номер: 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
 • или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
 • — по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

Онлайн

Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.

Публикации на ЕС

Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации на адрес https://op.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. https://op.europa.eu/bg/publications).

Право на ЕС и документи по темата

За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес https://eur-lex.europa.eu.

Свободно достъпни данни от ЕС

Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (https://data.europa.eu/euodp/bg) предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.

АВТОРСКО ПРАВО

© Европейски съюз, 2023 г.

Политиката на Европейската сметна палата (ЕСП) във връзка с повторната употреба на информация се изпълнява в съответствие с Решение № 6-2019 на Европейската сметна палата относно политиката за свободно достъпни данни и повторната употреба на документи.

Освен ако не е посочено друго (напр. в отделни известия за авторските права), създаденото от ЕСП съдържание, притежавано от ЕС, е лицензирано по „Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC BY 4.0). Това означава, че повторното използване е позволено, при условие че са посочени първоначалните източници и извършените промени. Лицето, което използва информацията повторно, следва да не изменя първоначалния смисъл или послание на документите. ЕСП не носи отговорност за последствия, възникнали в резултат на повторната употреба.

Уреждането на допълнителните права в случаите, когато дадено съдържание изобразява разпознаваеми частни лица, например на снимки на персонала на ЕСП, или когато са използвани материали от трети страни, е Ваша отговорност. В случаите, когато е получено разрешение, то отменя и заменя горепосоченото общо разрешение и ясно посочва всички ограничения при използването.

За да използвате или възпроизвеждате съдържание, което не е собственост на ЕС, е възможно да е необходимо да поискате разрешение директно от носителите на авторските права.

Софтуер или документи, обхванати от правата на индустриална собственост, като патенти, търговски марки, регистрирани дизайни, лого и наименования, са изключени от политиката на ЕСП за повторно използване и не са Ви преотстъпени.

Всички уебсайтове на институциите на Европейския съюз, включени в домейна europa.eu, съдържат връзки към уебсайтове на трети страни. Тъй като ЕСП не контролира съдържанието им, моля, запознайте се с тяхната политика за поверителност на данните и с политиката за авторските права.

Използване на логото на Европейската сметна палата

Логото на Европейска сметна палата не може да бъде използвано без предварително разрешение от нейна страна.Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2023 г.

HTMLISBN 978-92-849-0166-1doi:10.2865/59498QJ-09-23-220-BG-Q