Одит на публичния сектор в Европейския съюз“ e онлайн портал с информация за правомощията, статута, организацията и различни аспекти на дейността на 29-те върховни одитни институции (ВОИ) на ЕС и неговите държави членки. В публикацията не са включени други органи за одит на публичния сектор, учредени в някои държави членки, като например органи по региони или провинции.
Информацията, представена в „Одит на публичния сектор в Европейския съюз“, съдържа основните характеристики на съвременните одитни органи на публичния сектор в Европейския съюз и илюстрира техния принос за ефективното функциониране на демократичните държави. Като разглежда приликите и разликите между върховните одитни институции в ЕС, справочникът показва богатото многообразие, което е ключова характеристика на Европейския съюз и едно от основните му предимства.

Информацията беше събрана в тясно сътрудничество с различните одитни институции, за което Европейската сметна палата изразява благодарност към тях и техните служители. За да отбележи стартирането на този онлайн портал, който ще бъде актуализиран редовно, през януари 2019 г. Сметната палата публикува ограничен брой екземпляри на хартиен носител. Публикацията е достъпна в PDF формат тук.

Надяваме се, че порталът ще привлече интереса на одиторите, политиците и законодателите както в рамките на ЕС, така и извън него. Надяваме се също така той да бъде ценен принос към текущите изследвания в областта на одита на публичния сектор.

ВЪРХОВНИ ОДИТНИ ИНСТИТУЦИИ В ЕС И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
— ОБЩ ПРЕГЛЕД

ВЪВЕДЕНИЕ

Общественият контрол е неразделна част от демократичните системи. Всяка от 28-те държави, които понастоящем формират Европейския съюз, е въвела механизми, чрез които да гарантира, че публичните разходи подлежат на отчитане и строг контрол и че са прозрачни. Тук идва ролята на върховните одитни институции (ВОИ) като външни публични одитори.

ВОИ разследват независимо дали публичните средства се използват ефикасно, ефективно и икономично, както и дали разходването на публични средства и събирането на приходи се извършва в съответствие с приложимите правила. Те подпомагат парламентарния контрол на правителствата със своите основани на факти, обективни и безпристрастни одитни доклади, като по този начин допринасят за подобряване на политиките, програмите, публичната администрация и управлението на финансите на техните държави. Това спомага за изграждане на доверието на гражданите в принципа на контрол и противодействие, прилаган в нашите общества, и допринася за развитието на правилно функциониращи демокрации.

Освен че насърчават и развиват отчетността и прозрачността в управлението, ВОИ на ЕС играят активна роля и в подпомагането на изграждането на капацитет на органите за одит на публичния сектор в трети държави.

Много от 29-те ВОИ в ЕС и неговите държави членки, обхванати в настоящия справочник, могат да се похвалят с богато наследство (понякога датиращо от няколкостотин години), докато други са били създадени едва неотдавна в настоящата си форма. Структурата, компетентността и правомощията на повечето ВОИ са се развили с времето, понякога в резултат на политически промени или реформи на публичната администрация. Наличието на независима ВОИ е условие за присъединяване към ЕС.

ЕС И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

ЕС е създаден през 1993 г. с Договора от Маастрихт. Неговите предшественици – Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейската икономическа общност (ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (EAEC или Евратом) – датират от 50-те години на ХХ век. След 1993 г. към Съюза се присъединяват 16 държави (през 1995 г., 2004 г., 2007 г. и 2013 г.). Понастоящем ЕС се състои от 28 държави членки.

ВИДОВЕ ВОИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОИ

Има различни начини за класифициране на ВОИ. Традиционното разграничение е между органи, чиито организационни структури се основават на френската/латинската, на англосаксонската или на германската традиция. Днес обаче основната разлика се прави между органи със или без съдебни правомощия. Друго разграничение може да се направи между ВОИ с еднолично управление, които се ръководят от едно лице (председател, генерален одитор или контрольор-генерален одитор), и ВОИ, които се ръководят от колегиален орган (например съвет, колегиум, сенат или пленум).

В тези широки рамки може да се направят още разграничения, например въз основа на правомощията на ВОИ да извършват и одити на по-ниските равнища на управление или на връзките между ВОИ и нейния национален парламент.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВОИ

  Управителен орган /
ъководител на вои
Брой служители в управителния орган Мандат (в години)
АВСТРИЯ
Rechnungshof
Председател  1 12 (без възможност за подновяване)
БЕЛГИЯ
Rekenhof/
Cour des comptes/
Rechnungshof
Общо събрание 12 6 (с възможност за подновяване)
БЪЛГАРИЯ
Сметна палата на Република България
Председател и двама заместник-председатели  3 Председател: 7 (без възможност за подновяване)
Заместник-председатели: 7 (с възможност за подновяване)
ХЪРВАТИЯ
Državni ured za reviziju
Генерален одитор  1 8 (с възможност за подновяване)
КИПЪР
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Генерален одитор  1 Неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Nejvyšší kontrolní úřad
Съвет 17 Председател и заместник-председател:
9 (с възможност за подновяване)
Членове: неограничен до навършване на законоуст­ановената пенсионна възраст
ДАНИЯ
Rigsrevisionen
Генерален одитор  1 6 (с възможност за еднократно подновяване за четиригодишен период)
ЕСТОНИЯ
Riigikontroll
Генерален одитор  1 5 (с възможност за подновяване)
ФРАНЦИЯ
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Генерален одитор  1 6 (с възможност за подновяване)
ФРАНЦИЯ
Cour des comptes
Пръв председател и шестима председатели на състави  7 Неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст
ГЕРМАНИЯ
Bundesrechnungshof
Председател, Сенат (Съвет) 16 Председател: 12 (с възможност за подновяване)
Директори: неограничен до навършване на законоус­тановената пенсионна възраст
ГЪРЦИЯ
Ελεγκτικό Συνέδριο
Пленум 42 Председател: 4 (с възможност за подновяване)
Членове и съдии: неограничен до навършване на законоус­тановената пенсионна възраст
УНГАРИЯ
Állami Számvevőszék
Председател  1 12 (с възможност за подновяване)
ИРЛАНДИЯ
Office of the Comptroller and Auditor General
Контрольор-генерален одитор  1 Неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст
ИТАЛИЯ
Corte dei conti
Председател  1 Неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст
ЛАТВИЯ
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Съвет, Генерален одитор  7 4 (с възможност за подновяване за най-много два последователни мандата)
ЛИТВА
Valstybės Kontrolė
Генерален одитор  1 5 (с възможност за еднократно подновяване)
ЛЮКСЕМБУРГ
Cour des comptes
Председател, заместник-председател и трима съветници  5 6 (с възможност за подновяване)
МАЛТА
Сметна палата на Малта
Генерален одитор  1 5 (с възможност за еднократно подновяване)
НИДЕРЛАНДИЯ
Algemene Rekenkamer
Съвет  3 Неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст
ПОЛША
Najwyższa Izba Kontroli
Председател и (в някои случаи) колегиален орган 18 Председател: 6 (с възможност за подновяване)
Колегиален орган: 3 (с възможност за подновяване)
ПОРТУГАЛИЯ
Tribunal de Contas
Председател и Пленум 19 Председател: 4 (с възможност за подновяване)
Членове: неограничен
РУМЪНИЯ
Curtea de Conturi a României
Пленум 18 9 (без възможност за подновяване)
СЛОВАКИЯ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Председател  1 7 (с възможност за еднократно подновяване)
СЛОВЕНИЯ
Računsko sodišče Republike Slovenije
Сенат  3 9 (с възможност за подновяване)
ИСПАНИЯ
Tribunal de Cuentas
Пленум 13 Председател: 3 (с възможност за подновяване)
Други съветници: 9 (с възможност за подновяване)
Главен прокурор: 5 (с възможност за подновяване)
ШВЕЦИЯ
Riksrevisionen
Генерален одитор  3 7 (без възможност за подновяване)
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Национална сметна палата на Обединеното кралство
Контрольор-генерален одитор  1 10 (без възможност за подновяване)
Европейска сметна палата Колегиален орган 28 Председател: 3 (с възможност за подновяване)
Членове: 6 (с възможност за подновяване)

НЕЗАВИСИМОСТ

ВОИ на ЕС са независими публични органи. Тяхната независимост от законодателната, изпълнителната и съдебната власт е заложена в конституцията. В зависимост от правомощията си ВОИ може да извършват предварителни (ex ante) или последващи (ex post) проверки, за да оценят законосъобразността и редовността на приходите и разходите, както и икономичността, ефикасността и ефективността на политиките, програмите и мерките или функционирането на публичната администрация. Някои ВОИ оценяват и въздействието на публичните политики и програми.

СЪДЕБНА ФУНКЦИЯ

Някои ВОИ имат специален статут на компетентни съдилища. Това им позволява да започват съдебни производства срещу управители на публични средства или счетоводители, които може да са замесени в нередности по отношение на публични разходи и активи. Съдебната функция дава на ВОИ инструмент за публично установяване на лична отговорност и за санкциониране на лица в рамките на обществените служби.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА

Отношенията между ВОИ и парламентите в ЕС са многообразни като самите органи за одит на публичния сектор. Въпреки че всички ВОИ са независими органи, някои са част от структурата за парламентарен контрол.

ВОИ СЪС СЪДЕБНА ФУНКЦИЯ / ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОДИТИ / ЧАСТ ОТ СТРУКТУРАТА ЗА ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

  Съдебна функция Предварителен
одит
Част от структурата
за парламентарен
контрол
АВСТРИЯ
Rechnungshof
   
БЕЛГИЯ
Rekenhof/
Cour des comptes/
Rechnungshof
   
БЪЛГАРИЯ
Сметна палата на Република България
     
ХЪРВАТИЯ
Državni ured za reviziju
     
КИПЪР
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
     
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Nejvyšší kontrolní úřad
     
ДАНИЯ
Rigsrevisionen
   
ЕСТОНИЯ
Riigikontroll
     
ФИНЛАНДИЯ
Valtiontalouden tarkastusvirasto
   
ФРАНЦИЯ
Cour des comptes
   
ГЕРМАНИЯ
Bundesrechnungshof
     
ГЪРЦИЯ
Ελεγκτικό Συνέδριο
 
УНГАРИЯ
Állami Számvevőszék
   
ИРЛАНДИЯ
Office of the Comptroller and Auditor General
   
ИТАЛИЯ
Corte dei conti
 
ЛАТВИЯ
Latvijas Republikas Valsts kontrole
     
ЛИТВА
Valstybės Kontrolė
   
ЛЮКСЕМБУРГ
Cour des comptes
     
МАЛТА
Сметна палата на Малта
   
НИДЕРЛАНДИЯ
Algemene Rekenkamer
     
ПОЛША
Najwyższa Izba Kontroli
   
ПОРТУГАЛИЯ
Tribunal de Contas
 
РУМЪНИЯ
Curtea de Conturi a României
     
СЛОВАКИЯ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
     
СЛОВЕНИЯ
Računsko sodišče Republike Slovenije
   
ИСПАНИЯ
Tribunal de Cuentas
 
ШВЕЦИЯ
Riksrevisionen
   
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Национална сметна палата на Обединеното кралство
   
Европейска сметна палата      

Независимо от тяхното многообразие, обща характеристика на ВОИ в ЕС и неговите държави членки е, че по принцип поддържат близки отношения с националните парламенти. Тези отношения са свързани главно с докладване, при което ВОИ изпраща одитните си доклади на парламента. Обикновено тези доклади се обсъждат от специална комисия, а понякога – в зависимост от одитната тема – и от комисии, които се занимават с конкретни теми. По принцип представителите на ВОИ имат право да присъстват и/или да участват в тези дебати. В някои държави членки председателят на ВОИ също така има право да бъде изслушан при парламентарните разисквания по теми, които са от значение за дейността на ВОИ.

Парламентите често имат решаваща роля при номинирането и/или назначаването на председателя или управителния орган на ВОИ. Освен това някои парламенти изготвят и одобряват бюджета на ВОИ или определят външен одитор, който да одитира отчетите на ВОИ.

И накрая, някои, но не всички ВОИ имат правомощието да одитират административните разходи на своите национални парламенти.

СЛУЖИТЕЛИ И БЮДЖЕТ

Човешките и финансовите ресурси на ВОИ се различават съществено между отделните държави, дори ако се разглеждат спрямо броя на жителите или одитирания бюджет. Тези разлики отразяват не само правомощията на ВОИ и нейната организация, но и по-широките характеристики на държавата членка и нейната национална администрация.

Общо над 17 000 души работят за 29-те ВОИ в ЕС и неговите държави членки. Във ВОИ на четирите най-големи държави членки на ЕС (Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия, които представляват близо 280 млн. души) са заети около 6 000 служители, докато във ВОИ на останалите държави членки (с общо население от 236 млн. души) са заети около 11 000 служители.

Като цяло по-големите ВОИ от Западна Европа се характеризират с по-малък дял служители от женски пол и с по-висока средна възраст, докато при служителите на ВОИ от Източна Европа се наблюдава по-ниска средна възраст и те са предимно от женски пол.

За целия ЕС се пада средно по един служител на ВОИ на 20 000 граждани. Между отделните държави членки обаче има съществени разлики. Почти във всички случаи собствените бюджети на ВОИ съставляват по-малко от 0,1 % от общия държавен бюджет.

СЛУЖИТЕЛИ И БЮДЖЕТ НА ВОИ

ОДИТНИ ТЕМИ

ВОИ на ЕС играят централна роля в процеса на публичното отчитане. В качеството си на външен одитор на изпълнителната власт те оценяват до каква степен държавните политики и разходи са постигнали планираните цели, проверяват публичното финансово управление и докладват относно отчетите на публичните органи, като по този начин предоставят независима информация и увереност на парламентите.

ОСНОВНИ ОДИТНИ КАТЕГОРИИ

ФИНАНСОВИТЕ ОДИТИ включват преглед на документи, доклади, системи за вътрешен контрол и вътрешен одит, счетоводни и финансови процедури и други документи за получаване на увереност, че финансовите отчети представят вярно и точно финансовото състояние и че резултатите от финансовите дейности са в съответствие с приетите счетоводни стандарти и принципи.

ОДИТИТЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО проверяват дали икономическото и финансовото управление на одитирания обект, дейност или програма са в съответствие с приложимите правни и регулаторни разпоредби.

ОДИТИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО включват преглед на програмите, операциите, системите за управление и процедурите, използвани от органите и институциите, които управляват ресурси, с цел да се оцени икономичното, ефикасно и ефективно използване на тези ресурси.

ВОИ проверяват внимателно приходите и разходите на държавните бюджети на централно или федерално равнище, а в някои държави членки може да извършват одити и на регионално, местно или общинско равнище на управление. Въпреки че техните одити са насочени главно към министерствата и държавните органи, одитираните обекти може да включват и държавни предприятия, като например корпорации за радио и телевизионно разпространение, институти за висше образование или национални банки.

Повечето ВОИ имат право да одитират всички публични приходи и разходи, включително тези на равнището на частните дружества или отделните бенефициенти.

РАВНИЩА НА УПРАВЛЕНИЕ, ОДИТИРАНИ ОТ ВОИ

  Централно
управление
Регионално
управление
Местно
самоуправ­ление
Държавни
предприя­тия
Публични
органи
Общини Други
бенефици­енти
АВСТРИЯ
Rechnungshof
БЕЛГИЯ
Rekenhof/
Cour des comptes/
Rechnungshof
   
БЪЛГАРИЯ
Сметна палата на Република България
   
ХЪРВАТИЯ
Državni ured za reviziju
КИПЪР
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
Nejvyšší kontrolní úřad
     
ДАНИЯ
Rigsrevisionen
   
ЕСТОНИЯ
Riigikontroll
   
ФИНЛАНДИЯ
Valtiontalouden tarkastusvirasto
 
ФРАНЦИЯ
Cour des comptes
     
ГЕРМАНИЯ
Bundesrechnungshof
     
ГЪРЦИЯ
Ελεγκτικό Συνέδριο
УНГАРИЯ
Állami Számvevőszék
 
ИРЛАНДИЯ
Office of the Comptroller and Auditor General
     
ИТАЛИЯ
Corte dei conti
ЛАТВИЯ
Latvijas Republikas Valsts kontrole
ЛИТВА
Valstybės Kontrolė
 
ЛЮКСЕМБУРГ
Cour des comptes
     
МАЛТА
Сметна палата на Малта
   
НИДЕРЛАНДИЯ
Algemene Rekenkamer
     
ПОЛША
Najwyższa Izba Kontroli
ПОРТУГАЛИЯ
Tribunal de Contas
РУМЪНИЯ
Curtea de Conturi a României
 
СЛОВАКИЯ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
СЛОВЕНИЯ
Računsko sodišče Republike Slovenije
ИСПАНИЯ
Tribunal de Cuentas
ШВЕЦИЯ
Riksrevisionen
     
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Национална сметна палата на Обединеното кралство
   
Европейска сметна палата

ИЗБОР НА ОДИТНИ ТЕМИ И ПЛАНИРАНЕ

В процеса на избор на одитни теми и планиране се вземат предвид различни критерии, като например риск и въздействие, както и бъдещото развитие на конкретните области на политика. Много ВОИ работят с процедури за годишно планиране и одитни планове, които съставят въз основа на многогодишна стратегия и годишни оценки на риска. Тази комбинация от средносрочно и дългосрочно планиране дава възможност за гъвкавост и позволява на ВОИ да реагират на непредвидени развития.

ОКОНЧАТЕЛНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ – СТРУКТУРИ С ЕДНОЛИЧНО И С КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

В някои държави парламентът (членовете и/или комисиите), министрите от правителството или дори частни лица/организации може да поискат от ВОИ да извърши конкретен одит. С няколко изключения обаче ВОИ не са задължени да извършват такива одити.

Във ВОИ, които се ръководят от едно лице, обикновено ръководителят взема окончателното решение кои одити да бъдат извършени. Във всички други случаи това се прави колективно от управителния съвет или колегиума.

ДОКАЗАТЕЛСТВА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ

За да съберат одитни доказателства, ВОИ проверяват документи, анализират данни, провеждат събеседвания или извършват проверки на място, например в помещенията на одитирания обект или на мястото на изпълнение на проекта. За тази цел ВОИ имат право на достъп до цялата информация, която считат за необходима за изпълнението на своите задачи, а служителите на одитираните обекти са задължени да сътрудничат на одиторите на ВОИ.

За да се уравновеси тази свобода, ВОИ и техните служители подлежат на специални условия за поверителност по отношение на получената по време на техните одити информация.

ДОКЛАДВАНЕ

Въз основа на своите одити ВОИ изготвят доклади, в които представят своите констатации и оценки, посочват нередности, правят одитни заключения и отправят препоръки за преодоляване на недостатъците. Тези препоръки са важен елемент от всеки одитен доклад, тъй като предоставят ценни насоки на създателите на политиките. Това може да им помогне да подобрят ефективността, ефикасността и икономичността на публичните разходи и тяхното съответствие с приложимите правила, както и да допринесе за предотвратяването на грешки, нередности и неправомерни разходи.

Някои ВОИ също така имат право да дават становища относно (проекто-) закони по теми, попадащи в тяхната компетентност, като например финансово управление, както по собствена инициатива, така и по изрично искане на законодателната власт.

ПУБЛИКАЦИИ

Обикновено ВОИ публикуват годишни доклади за своите одити на годишните отчети на държавата и на изпълнението на държавния бюджет. Освен това някои ВОИ публикуват доклади за финансовите отчети на конкретни институции или органи (като например парламента, държавния ръководител или социалните системи). Някои ВОИ изготвят и одитни становища относно тези финансови отчети и годишните отчети.

Освен това ВОИ публикуват одитни доклади по конкретни теми, становища относно (проекти за) законодателство, аналитични прегледи или доклади за проследяване на изпълнението на препоръките. Няколко ВОИ публикуват и документи за обсъждане, анализи и проучвания или досиета, в които се предоставя обща информация за одити по актуални теми.

Освен това някои ВОИ редовно публикуват доклади за управлението и разходването на средствата от ЕС в тяхната държава.

И накрая, няколко ВОИ публикуват годишни отчети за дейността, периодични издания или други документи, предоставящи обща информация за тяхната дейност.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Обикновено ВОИ представят докладите си на парламента, най-често пред комисиите, отговарящи за бюджетните въпроси и/или за други теми, обхванати от даден одит. По принцип ВОИ публикуват по-голямата част от своите одитни доклади. Възможно е обаче да има изключения за доклади, които разглеждат чувствителни области (например отбраната), или когато се прилагат специални условия за поверителност.

Социалните медии се използват широко за пряко ангажиране и взаимодействие с гражданите и медиите.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Сътрудничество с други ВОИ

СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВОИ НА ЕС

Между ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП е изградена мрежа за тясно сътрудничество. Това сътрудничество се осъществява в рамките на Контактния комитет, който се състои от ръководителите на ВОИ на ЕС и ЕСП. Контактният комитет на ЕС може да създава работни групи и оперативни групи по конкретни одитни теми, свързани с ЕС, и предоставя активна мрежа за професионални контакти между служителите на ВОИ на ЕС.

В същия член от ДФЕС, с който ЕСП се задължава да осъществява сътрудничество и връзка с ВОИ на ЕС, на одиторите от ВОИ на държавите членки на ЕС също така се дава възможност да участват (като наблюдатели) в одитите, извършвани от ЕСП на тяхната национална територия. Има стандартна процедура, чрез която ЕСП информира националната ВОИ за всяко планирано одитно посещение в нейната държава. След това националната ВОИ може да реши дали желае да изпрати служители, които да се присъединят към одитния екип на ЕСП по време на неговите посещения на място. Освен това ВОИ на ЕС може да извършват съвместни или координирани одити по избрани теми.

В допълнение ВОИ на ЕС традиционно си сътрудничат на двустранна основа. Това включва например обмен на одитни методологии и резултати, както и временен обмен на одитен персонал.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ВОИ ИЗВЪН ЕС

ВОИ на ЕС може да извършват партньорски проверки или да участват в дейности за изграждане на капацитет, като например туининг проекти, които са предназначени да помагат на ВОИ на трети държави да развият своята правна и институционална база.

Създадена е специална мрежа за подпомагане на ВОИ на държавите, обхванати от процеса на разширяване на ЕС, която има за цел да насърчава и улеснява сътрудничеството между държавите членки на ЕС, държавите кандидатки за членство в ЕС и потенциалните кандидатки, главно чрез практическо сътрудничество в малък мащаб.

Редица ВОИ си сътрудничат тясно и с органите за одит на публичния сектор в държавите, с които техните държави членки поддържат тесни връзки по исторически причини и/или които са част от тяхната езикова общност.

Сътрудничество с други органи за одит на публичния сектор на национално равнище

В зависимост от своята управленска структура държавите членки на ЕС са възложили функцията за одит на публичния сектор на органи, които действат на федерално, национално, регионално, провинциално или общинско равнище. В държавите с пълноправни регионални одитни служби ВОИ обикновено съсредоточават одитите си на равнището на централното управление и си сътрудничат, когато е приложимо, с другите органи за одит на публичния сектор в техните съответни държави членки.

Сътрудничество с международни организации

Всички ВОИ на ЕС са членки на ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ.

ИНТОСАЙ

Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ) предоставя на ВОИ институционализирана рамка за насърчаване на развитието и трансфера на знания, подобряване на одита на публичния сектор в световен мащаб и повишаване на професионалния капацитет, позицията и влиянието на членовете ВОИ в съответните им държави.

ИНТОСАЙ е основана през 1953 г. като автономна, независима и неполитическа организация. Тя има специален консултативен статут в Икономическия и социален съвет (ECOSOC) на Организацията на обединените нации.

Генералният секретариат на ИНТОСАЙ се ръководи от ВОИ на Австрия.

ВОИ на ЕС участват в различни проекти на ИНТОСАЙ, като например Форума за професионални становища на ИНТОСАЙ (FIPP), определящ международните счетоводни стандарти (МСВОИ), които указват основните предварителни условия за ВОИ и основните принципи при одита на публични субекти.

(Източник: ИНТОСАЙ)

ЕВРОСАЙ

Европейската организация на върховните одитни институции (ЕВРОСАЙ) е една от регионалните групи на ИНТОСАЙ. Тя е създадена през 1990 г. с 30 члена (ВОИ на 29 европейски държави и Европейската сметна палата). През 2018 г. членовете ѝ възлизат на 50 ВОИ (ВОИ на 49 европейски държави и Европейската сметна палата).

ВОИ на Испания оглавява генералния секретариат на ЕВРОСАЙ.

(Източник: ЕВРОСАЙ)

Освен това ВОИ на ЕС участват в проекти, ръководени от широк кръг организации в областта на публичния одит, а някои от тях действат като външни одитори на международни, междуправителствени или наднационални организации, като например Организацията на обединените нации (ООН) и нейните специализирани агенции, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) или Световната търговска организация (СТО). По този начин те също така осигуряват правилното и ефикасно използване на финансовите вноски на техните държави в тези организации.

И накрая, за ВОИ на ЕС е обичайна практика да участват в инициативи за сътрудничество с международни организации [например ОИСР, Интерпарламентарния съюз (IPU), Института на вътрешните одитори (IIA), Международната федерация на счетоводителите (IFAC)]. Този вид сътрудничество обикновено е насочено към актуални въпроси във връзка с одита на публичния сектор и може да бъде свързано с командироване, курсове за обучение, обмен на знания или други форми на професионален обмен.

ИНФОРМАЦИОННИ БЮЛЕТИНИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА

От 1977 г.

Уебсайт: www.eca.europa.eu

Мисия:

Да допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС, да насърчава усилията за повишаване на отговорността и прозрачността и да действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Съюза. Европейската сметна палата предупреждава за евентуални рискове, предоставя одиторска увереност и посочва недостатъците и постиженията. Тя предлага насоки за законодателите и за лицата, отговорни за изготвянето на европейските политики, относно начините, по които могат да подобрят управлението на политиките и програмите на ЕС и да гарантират, че европейските граждани са информирани как се разходват техните средства.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Европейската сметна палата (ЕСП) проверява всички приходи и разходи на ЕС и на органите, службите и агенциите, създадени от ЕС.

Тя оценява дали финансите на ЕС са управлявани добре и дали всички приходи са събрани, а разходите извършени в съответствие с приложимите разпоредби. ЕСП представя на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета годишна декларация за достоверност относно законосъобразността и редовността на разходването на средствата на ЕС. Тя докладва и за всички установени нередности.

След приключване на всяка финансова година ЕСП изготвя годишен доклад. Тя може също така да представя във всеки един момент своите констатации по конкретни въпроси, по-специално под формата на специални доклади, и да изготвя становища.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Членове 285–287 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • Регламент относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЕСП одитира всички аспекти на изпълнението на бюджета на ЕС. Основният одитиран обект е Европейската комисия, която получава информация за одитната дейност и подход на ЕСП и за съответните одитни резултати.

Освен 30-те генерални дирекции на Европейската комисия, ЕСП одитира:

 • Европейските фондове за развитие;
 • 41 агенции и изпълнителни агенции на ЕС, 8 съвместни предприятия и 2 други органа;
 • Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд;
 • Европейската централна банка;
 • Операции на ЕС по получаване и отпускане на заеми (напр. Европейски механизъм за финансово стабилизиране);
 • Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална структура без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ЕСП е външният одитор на Европейския съюз. Тя е една от седемте институции на ЕС и е напълно независима при извършването на своите одити.

ЕСП изготвя свой собствен процедурен правилник. Този правилник следва да бъде одобрен от Съвета.

ОТНОШЕНИЯ С
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ /СЪВЕТА / ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

ЕСП представя всички свои доклади и становища, включително годишния си доклад, на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета. Тези доклади представляват основата за годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на ЕС и могат да бъдат използвани от законодателите в текущата им работа.

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

Председателят на ЕСП представя годишния доклад пред Комисията по бюджетен контрол на ЕП (CONT) и на нейния пленарен дебат. Той е поканен да участва и в пленарното заседание на Европейския парламент по процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Членовете на ЕСП редовно са канени да представят актуални доклади на ЕСП пред Комисията по бюджетен контрол и други комисии и работни групи на ЕП.

СЪВЕТ НА ЕС

Председателят на ЕСП представя годишния доклад пред Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) и може да бъде поканен да представи избрани специални доклади от особен интерес.

На работно равнище, основният партньор на ЕСП е Бюджетният комитет на Съвета, чиято дейност е свързана с всички финансови въпроси, включително процедурата за освобождаване от отговорност. Докладите на ЕСП се представят пред съответните подготвителни органи на Съвета, които изготвят проекти за заключения на Съвета. Впоследствие проектите се приемат на по-високо равнище в Съвета.

ПАРЛАМЕНТИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС

ЕСП предоставя своите доклади и становища и пред съответните парламентарни комисии в държавите членки. В допълнение към това членовете на ЕСП могат да представят публикации на ЕСП, по-специално годишни и специални доклади, пред парламентите на държавите членки.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

През октомври 2016 г. Клаус-Хайнер Лене встъпи в длъжността председател на Сметната палата.

МАНДАТ

3 години, с възможност за подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете на ЕСП избират председателя помежду си.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Колегиален орган от 28 членове, по един от всяка държава членка.

Членовете на ЕСП изпълняват дейността си при пълна независимост и служат на общия интерес на ЕС. При встъпването си в длъжност те полагат клетва за това пред Съда на Европейския съюз.

МАНДАТ

6 години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете на ЕСП се назначават от Съвета на ЕС след съгласуване с Европейския парламент и по предложение на съответните държави членки

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ЕСП е организирана в пет одитни състава, Комитет за контрол на качеството на одита (AQC), Административен комитет и Генерален секретариат. Председателят, одитните състави и AQC се подпомагат от дирекции, в които се назначават одитори.

Пълният колегиум от 28 членове на ЕСП се ръководи от председателя и обикновено заседава два пъти месечно, за да обсъжда и приема документи, като например докладите относно общия бюджет на ЕС и Европейските фондове за развитие, които са основните годишни публикации на ЕСП.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Председателят се подпомага от Дирекцията на Председателството (DOP), която отговаря за стратегическото развитие, програмирането на дейността, планирането и управлението на изпълнението, връзките с институциите, комуникацията и връзките с медиите.

Освен това правната служба и отделът за вътрешен одит докладват пряко на председателя.

ОДИТНИ СЪСТАВИ

ЕСП назначава своите членове в един от петте одитни състава.

Дейността на съставите се направлява от определена тема от политиките на ЕС. Начело на всеки състав е ръководител, когото членовете на състава избират помежду си за мандат от две години, който може да бъде подновяван. Всеки член е отговорен за изпълнението на конкретни одитни задачи.

Всеки одитен състав има две сфери на отговорност:

 • приемане на специални доклади, специфични годишни доклади и становища; и
 • изготвяне на годишни доклади относно бюджета на ЕС и Европейските фондове за развитие, които се приемат от пълния състав на Колегиума на Сметната палата.

КОМИТЕТ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТА

AQC се състои от члена, отговорен за Комитета за контрол на качеството на одита, и петима други членове (по един представител на всеки одитен състав). Дейността на Комитета е свързана с одитните политики, стандартите и методологията на ЕСП, подпомагане и развитие на одита и контрол на качеството на одита. Той отговаря за методологичните аспекти и извършва прегледи на качеството на ангажимента за цялата ЕСП.

АДМИНИСТРАТИВЕН КОМИТЕТ

Решенията по по-общи стратегически и административни въпроси се вземат от Административния комитет, а при необходимост и от Колегиума на Сметната палата.

Административният комитет се състои от председателя на ЕСП (председател), ръководителите на съставите, члена, отговарящ за връзките с институциите, и члена, отговарящ за Комитета за контрол на качеството на одита. Той се занимава с всички административни въпроси и решения, свързани със стратегията, външните отношения и комуникацията.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Колегиумът на ЕСП определя генерален секретар за срок от шест години с възможност за подновяване.

Той или тя отговаря главно за услугите за подпомагане на одита (човешки ресурси, ИТ, писмен превод, логистика и т.н.).

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 853 (2017 г.) (от които около 65 % са заети с одитна дейност)
 • Служителите са от всички държави членки на ЕС и обикновено се набират чрез открити конкурси в целия ЕС.
 • Съотношение между половете: ♂ 50 %; ♀ 50 %

БЮДЖЕТ

 • ЕСП се финансира от общия бюджет на Европейския съюз.
 • 141 млн. евро (2017 г.), административни разходи.
 • Бюджетът на ЕСП представлява по-малко от 0,1 % от общия размер на разходите на ЕС и около 1,5 % от общия размер на административните разходи.

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПРАВОМОЩИЯ ЗА ОДИТ

Одитите се основават на документи и ако е необходимо, се извършват на място в другите институции на ЕС и във всички органи, служби или агенции, които управляват приходи или разходи от името на ЕС. Специални механизми се прилагат за дейността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) по управление на приходите и разходите на ЕС.

В държавите членки одитът се извършва в сътрудничество с националните ВОИ, или ако те нямат необходимите правомощия – с компетентните национални служби. ЕСП си сътрудничи с ВОИ на държавите членки в дух на доверие, като същевременно двете страни запазват своята независимост.

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ЕСП определя самостоятелно своята работна програма. Тя следва процедура за годишно програмиране, която се основава на многогодишна оценка на риска за различните области на политиката.

Комисиите на ЕП могат да предлагат потенциални одитни теми, които да бъдат разгледани от ЕСП.

ЕСП публикува работната си програма на своя уебсайт.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Чрез своята дейност ЕСП проверява до каква степен са изпълнени целите на политиките на ЕС и оценява какво е състоянието на бюджетната отчетност и финансовото управление на ЕС.

ЕСП извършва различни видове одити:

 • одити на изпълнението, насочени към ефективността, ефикасността и икономичността на политиките и програмите на ЕС. Тези одити на икономическата целесъобразност се съсредоточават върху конкретни бюджетни теми или въпроси, свързани с управлението. Те се избират въз основа на критерии като обществен интерес, потенциал за подобряване, риск от слабо изпълнение или нередности; и
 • финансови одити и одити на съответствието, насочени към надеждността на годишните отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции (най-вече декларацията за достоверност), както и към оценка на това дали системите или операциите в конкретни бюджетни области отговарят на правилата и разпоредбите, които ги регламентират.

ЕСП извършва своите одити в съответствие с международните одитни стандарти (МСВОИ), които прилага към специфичния контекст на ЕС, и със собствения си етичен кодекс.

Тя изготвя наръчници за одити на изпълнението и одити на съответствието, както и практически насоки, които се публикуват на уебсайта на ЕСП.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Между видовете публикации, изготвяни от ЕСП, са:

 • годишни доклади, съдържащи основно резултатите от извършените финансови одити и одити на съответствието на бюджета на ЕС и на Европейските фондове за развитие, но също и оценка на бюджетното управление и въпроси, свързани с изпълнението;
 • специфични годишни доклади относно работата на агенциите на ЕС, децентрализираните органи, съвместните предприятия и другите органи;
 • специални доклади, представящи резултатите от избрани одити по отношение на конкретни разходни области или области на политика, или бюджетни теми и въпроси, свързани с управлението;
 • становища относно ново или актуализирано законодателство със значително отражение върху финансовото управление, изготвени по искане на друга институция или по собствена инициатива на ЕСП; и
 • аналитични прегледи, като например:
  • обзорни доклади, които представят и анализират сложни и широкомащабни области на политика или въпроси, свързани с управлението. В тези доклади се излага натрупаният опит и знания по избраната тема, често от междусекторна гледна точка;
  • информационно-аналитични документи, които са подобни по своето естество на обзорните доклади (представят и анализират елементи от политиките или управлението), но са насочени към по-конкретни теми; и
  • бързи прегледи на конкретни случаи, които представят факти за съвсем конкретни въпроси или проблеми и, ако е необходимо, могат да включват анализ, за да подпомогнат по-доброто разбиране на тези факти.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Всички публикации на ЕСП са публично достъпни на нейния уебсайт на всички официални езици на ЕС. ЕСП също така активно разпространява своите доклади чрез редица канали, включително социалните медии.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ЕСП поддържа тесни връзки с националните ВОИ и международните одитни организации, извършва партньорски проверки, взаимодейства с експертни центрове и научноизследователски организации и участва в академични дискусии.

 

 

АВСТРИЯ

RECHNUNGSHOF

От 1948 г.
Основана първоначално през 1761 г.

Уебсайт: www.rechnungshof.gv.at

Мисия:

Независима, обективна и във Ваша услуга.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Австрия е независимата върховна одитна институция на федерално, провинциално и общинско равнище.

Тя проверява дали публичните средства се управляват правилно, в т.ч. средствата, разходвани от обществените институции, и публичните средства, използвани от частни институции (въз основа на принципа за единство на одита).

Сметната палата на Австрия следи дали предоставените ресурси се използват по икономичен, ефикасен и ефективен начин. Освен одити и консултации – най-важната ѝ стратегическа функция – Сметната палата на Австрия е натоварена и с други задачи, които са от значение за публичната политика, както и с редица нотариални функции.

Тя определя видовете, темите и методологията на своите одити независимо и по своя собствена инициатива.

Сметната палата на Австрия има конституционно определен мандат да извършва специални одити. Например:

 • съгласно резолюция на Федералния парламент на Австрия или на парламент на дадена провинция;
 • по искане на членовете на Федералния парламент на Австрия или на парламент на дадена провинция; и
 • въз основа на обосновано искане на федералното правителство, провинциално правителство или федерален министър.

Конституцията ограничава броя на тези искания, за да се гарантира независимостта на одитното планиране на Сметната палата.

Освен това Сметната палата на Австрия поема важни специални задачи, като например:

 • съставяне на федералните финансови отчети;
 • работа по декларацията за финансови задължения;
 • преглед на проектозакони и нормативни актове;
 • задачи съгласно Закона за несъвместимостта, Закона за ограничаване на приходите и Закона за партиите;
 • задачи, свързани с доклада за средните доходи и пенсиите, изплащани от предприятия и агенции на федералното правителство; и
 • изготвяне на експертни становища за арбитражните комисии съгласно Пакта за стабилност от 2008 г.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Дейностите, функциите, организацията и позицията на Сметната палата на Австрия се уреждат от:

 • Глава VI от Федералния конституционен закон на Австрия (1920 г.);
 • Федералния закон за Сметната палата на Австрия (Закон за Сметната палата на Австрия от 1948 г. – RHG);
 • Закона за Конституционния съд (ако възникнат различия по отношение на правомощията и правата между Сметната палата на Австрия и определен правен субект, Сметната палата може да се обърне към Конституционния съд, който да вземе решение);
 • Федералния закон относно Правилника за дейността на Националния съвет (парламентите на отделните провинции определят стратегически значимото участие на Сметната палата на Австрия в заседания на комисиите и пленарни заседания);
 • Договора за функционирането на Европейския съюз (прилага се пряко по отношение на одита на средства на ЕС и сътрудничеството с Европейската сметна палата).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата на Австрия одитира финансовите дела (т.е. финансовите дейности) на:

 • държавата, провинциите, общинските сдружения, общините с повече от 10 000 жители и други правни субекти, определени от закона;
 • фондации, фондове и институти, които се управляват от федерални, провинциални или общински институции, или лица, които сами по себе си са част от федерална, провинциална или общинска институция;
 • организации, в които държавата, провинция или община с най-малко 10 000 жители имат фактически контрол или притежават най-малко 50 % от дяловете, акциите или собствения капитал, или които се управляват от държавата, провинция или община самостоятелно или съвместно с други договарящи се страни;
 • федерални, провинциални и общински публични правни субекти, които използват федерални, провинциални или общински средства;
 • социалноосигурителни органи и законоустановени сдружения на работодатели, служители и специалисти (камари); и
 • правни субекти, създадени със закон, например ORF (Австрийската корпорация за радио и телевизионно разпространение).

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Структура със специфичен модел, следващ уестминстърския, която се ръководи от председател и извършва одит на федерално, провинциално и общинско равнище.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Австрия е върховната одитна институция на Австрия и докладва пряко на националния парламент. Тя действа:

 • като посредник за националния парламент по въпроси, свързани с федералното управление на публични средства и с финансовото управление на законоустановени професионални сдружения в рамките на изпълнителната власт на Австрийската федерация;
 • като посредник за съответните провинциални парламенти по въпроси, свързани с провинциите, общинските сдружения и общинското управление на публични средства, както и с финансовото управление на законоустановени професионални сдружения в рамките на изпълнителната власт на провинциите.

Сметната палата на Австрия е независима от федералното правителство и правителствата на провинциите и се подчинява единствено на разпоредбите на закона, поради което се причислява към органите на законодателната власт.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Председателят на Сметната палата на Австрия комуникира с националния парламент и неговите комисии пряко и лично, или чрез оправомощен от него посредник.

Председателят на Сметната палата на Австрия има право да участва в дебати в националния парламент и неговите (под)комисии, когато те засягат доклади на Сметната палата, окончателните отчети на федералния бюджет, предложения за изпълнението на конкретни действия във връзка с извършваните от Сметната палата проверки на управлението на публичните средства, както и областите, свързани със Сметната палата на Австрия във Федералния закон за финансите.

Председателят на Сметната палата на Австрия винаги има право, в съответствие с подробните разпоредби на Федералния закон относно Правилника за дейността на националния парламент, да бъде изслушан по негово искане по време на дебатите по посочените по-горе теми.

Сметната палата на Австрия представя годишен отчет за дейността си на националния парламент, провинциалните парламенти и общинските съвети. Тя може да докладва по всяко време своите констатации и оценки по отделни въпроси пред националния парламент, парламентите на провинциите и общинските съвети и, ако е необходимо, да отправя предложения. Сметната палата на Австрия информира федералното правителство за всички свои доклади едновременно с тяхното представяне пред националния парламент.

Освен това националният парламент формира постоянна комисия за обсъждане на докладите на Сметната палата. При нейното назначаване се спазва принципът на пропорционално представителство.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Margit Kraker е назначена на 1 юли 2016 г.

МАНДАТ

12 години, без възможност за подновяване

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят на Сметната палата на Австрия се избира по предложение на главната комисия на националния парламент. Преди да встъпи в длъжност, той или тя полага клетва пред федералния президент.

Председателят на Сметната палата на Австрия не може да бъде член на общ представителен орган или на Европейския парламент и не може да е бил(а) член на федералното правителство или на провинциално правителство през последните пет години.

По отношение на задължението за отчитане, председателят на Сметната палата на Австрия има същия статут като членовете на федералното правителство или на правителството на съответната провинция, в зависимост от това дали Сметната палата действа като отговорен изпълнител на националния парламент или на провинциален парламент.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметната палата на Австрия няма управителен орган. Нейният председател има изключителни правомощия за вземане на решения.

Сметната палата на Австрия няма постоянен заместник-председател. В случай че председателят е възпрепятстван(а) да изпълнява задълженията си, той/тя е представляван(а) от служителя на Сметната палата на Австрия с най-висок ранг. Това важи и ако длъжността председател е свободна.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сметната палата на Австрия е организирана в пет отдела (един административно-управленски отдел и четири одитни отдела). Всеки одитен отдел се състои от две звена, в които между три и четири одитни служби са групирани тематично (т.е. четири одитни отдела с общо осем звена за одит и 34 одитни служби).

Тази организационна структура дава възможност да се прилага междуведомствена стратегия и планиране на одита и оптимизирано използване на ресурсите от гъвкави съвместни одитни екипи, като същевременно насърчава и подобрява обмена на знания между отделите.

Всяко звено е и „Център за високи постижения“ за актуални междуведомствени области като субсидии, предотвратяване на измами и съответствие, киберсигурност и т.н.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 273 (прибл. 81 % одитори)
 • Съотношение между половете: ♂ 52 %; ♀ 48 %. Средна възраст: 48 г.

БЮДЖЕТ

 • 33,5 млн. евро (2018 г.)
 • 0,04 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата на Австрия планира дейността си на годишна база.

От нея може да бъде поискано също така да извърши специален одит. Основа за това може да бъде резолюция на Националния съвет или на провинциален парламент, или на членовете на Националния съвет или на провинциален парламент, както и обосновано искане на федералното правителство или на провинциално правителство или федерален министър. Конституцията обаче ограничава броя на исканията, за да се гарантира независимостта на планирането на одитната дейност на Сметната палата на Австрия.

През 2017 г. Сметната палата на Австрия за пръв път започва инициатива за ангажиране на обществеността чрез Facebook. Гражданите са насърчени да участват в разработването на одитни теми, като предложат такива, които представляват интерес. Техните предложения са взети под внимание, когато е било възможно, в процеса на планиране на одита, и са обсъдени на годишната конференция за планиране на одита.

Сметната палата на Австрия извършва около 90 одита всяка година на федерално, провинциално и общинско равнище.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Одитните критерии на Сметната палата на Австрия са правните принципи на икономичност, ефикасност и ефективност, въз основа на редовност и законосъобразност.

Сметната палата на Австрия извършва одити, съчетаващи

 • одити на изпълнението;
 • финансови одити.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— RПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата на Австрия представя докладите си на федерално, провинциално и общинско равнище.

Освен това Сметната палата на Австрия публикува доклади:

 • относно изследване и оценка на проблеми;
 • за открояване и остойностяване на потенциални подобрения;
 • за установяване и остойностяване на финансови проблеми; и
 • за издаване на конкретни и изпълними препоръки.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата на Австрия разпространява публикациите си:

 • на своя уебсайт;
 • в социалните медии;
 • в съобщения за пресата.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

На национално равнище Сметната палата на Австрия си сътрудничи с провинциалните одитни институции, за да координира съответните им годишни одитни планове.

От 1963 г. Сметната палата на Австрия ръководи генералния секретариат на ИНТОСАЙ.

 

 

БЕЛГИЯ

REKENHOF /
COUR DES COMPTES /
RECHNUNGSHOF

От 1831 г.

Уебсайт: www.ccrek.be

Мисия:

В определението на мисията си Сметната палата на Белгия представя своята визия, ценностите, залегнали в основата на нейните дейности, и стратегиите, които разработва, за да спомогне чрез своите одити за подобряването на публичното управление.

Сметната палата на Белгия се стреми да подобри функционирането на публичните органи. За тази цел тя предоставя, след процедура на съгласуване, полезна и надеждна информация, състояща се от констатации, оценки и препоръки, на парламентарните асамблеи, членовете на правителството и одитираните обекти.

Сметната палата на Белгия действа по независим начин, като взема предвид международните одитни стандарти. В тази си дейност тя се опира на организация, която спазва изискванията за експертен опит, почтеност и мотивация. Сметната палата на Белгия взема предвид социалните тенденции и се стреми да играе водеща роля в одита на публичния сектор.

Пълният текст на мисията може да бъде намерен на нидерландски и френски език на адрес:

https://www.ccrek.be/NL/Voorstelling/VisieEnWaarden.html

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Белгия извършва преглед на приходите и разходите и на изпълнението на политиките от изпълнителната власт. Тя има и правна функция по отношение на счетоводителите в публичния сектор, както и други специфични задачи.

При извършването на своите задачи Сметната палата на Белгия има право на достъп до всички документи и информация, които счита за необходими. Възможни са проверки на място.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Кралство Белгия: член 180 (1831 г.);
 • Специален закон от 16 януари 1989 г. за организиране на финансирането на общностите и регионите: членове 50 и 71;
 • Закон от 29 октомври 1846 г. относно организацията на Сметната палата;
 • Закон от 16 май 2003 г.: членове 2 и 10;
 • Правилник за дейността на Сметната палата;
 • Договор за функционирането на Европейския съюз: член 287, параграф 3.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата на Белгия одитира:

 • централните държавни структури;
 • общностите;
 • регионите;
 • провинциите; и
 • обществените институции, свързани с горепосочените органи и организации.

Одитът на общините попада извън обхвата на нейните правомощия.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Палата / колегиум със съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Белгия е независима институция на същото равнище като Парламента на Белгия.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

ПАРЛАМЕНТАРНИ ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ДОКЛАДИТЕ НА ВОИ

Одитираният обект или други участващи лица се приканват да дадат разяснения или допълнителна информация на специални изслушвания. В съответните парламентарни комисии се провеждат дебати относно докладите на ВОИ. Представители на Сметната палата на Белгия, като например нейните членове, директори, надзорници и одитори, представят пред комисиите резултатите от одитите. Членовете на парламента могат да задават въпроси. В резултат от дебатите по докладите на ВОИ се изготвят парламентарни документи, които се съставят от служители на парламента, подпомагащи комисиите.

Федералните или регионалните парламенти обсъждат и одобряват федералния или регионалния закон за общите отчети, завършвайки процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.

ОДИТ ПО ИСКАНЕ НА ПАРЛАМЕНТА

Федералните и регионалните парламенти могат да поискат от Сметната палата на Белгия да извърши одит на законосъобразността и редовността на някои програми за разходи, както и финансов одит на службите и органите, които попадат в обхвата на нейните правомощия.

Федералните и регионалните парламенти могат да поискат от Сметната палата на Белгия също така да извърши одит на управлението на службите и органите, които попадат в обхвата на нейните правомощия.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЛАВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

Philippe Roland е назначен на 21 декември 2009 г.

МАНДАТ

Същият като този на управителния орган.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Главният председател се избира от Камарата на представителите.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Общото събрание, съставено от 12 членове, се състои от френскоезичен и нидерландскоезичен състав. Всеки състав се състои от председател, четирима съветници и генерален секретар. По-висшестоящият от двамата председатели се определя за „Premier Président“ или „Eerste Voorzitter“ („първи председател“), а по-висшестоящият от двамата секретари – за „Greffier en chef“ или „Hoofdgriffier“ („първи секретар“).

МАНДАТ

6 години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете на Сметната палата на Белгия се избират от Камарата на представителите.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Службите на Сметната палата на Белгия се разделят на три сектора, които заедно образуват десет дирекции, всяка от които се ръководи от старши одитор-директор.

Разделянето на сектори е в съответствие с правомощията на общото събрание и на френскоезичния и нидерландскоезичния състави.

Общото събрание на Сметната палата на Белгия отговаря за въпроси, свързани с федералната държава, регион Брюксел-столица, общата комисия на общността в Брюксел и немскоезичната общност, както и за тълкуването на правилата на ЕС и федералните правила.

Френскоезичният състав има изключителна отговорност за въпросите, свързани с Френската общност, Комисията на френската общност в Брюксел, Валонския регион, провинциите в този регион и свързаните с тях обществени институции.

Нидерландскоезичният състав има изключителна отговорност за въпросите, свързани с Фламандската общност, Фламандския регион, провинциите в този регион и свързаните с тях обществени институции.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2017 Г.)

 • Численост: 516 (от които около 69 % са заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 61 %; ♀ 39 %. Средна възраст: 47 г.

БЮДЖЕТ

 • Сметната палата на Белгия се финансира от бюджета на федералната държава.
 • 49,4 млн. евро (2017 г.), всички административни разходи
 • < 0,01 % от общите разходи на сектор „Държавно управление“ (2017 г.)

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата на Белгия планира дейността си на три равнища:

 • многогодишен стратегически план;
 • оперативни планове;
 • годишни планове за управление.

Тя изготвя тези планове въз основа на:

 • спазване на правните си задължения;
 • анализ на риска;
 • съображения на парламента;
 • финансов и обществен интерес;
 • добавена стойност на одита;
 • наличност на ресурси; и
 • обхват на одитната област.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата на Белгия извършва одити на изпълнението, финансови одити и одити на законосъобразността и редовността.

Тя е стандартизирала своите одитни практики посредством наръчници и електронни работни досиета.

Сметната палата на Белгия извършва своите одити в съответствие с международните одитни стандарти (МСВОИ).

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата на Белгия публикува:

 • годишни одитни доклади;
 • специални доклади по конкретни теми;
 • становища относно проектите на бюджети; и
 • годишни отчети за дейността.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата на Белгия информира парламентарните асамблеи, министрите и публичните органи за резултатите от своите одити. Всички доклади на Сметната палата на Белгия са публикувани на нейния уебсайт.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

НАЦИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ

В рамките на обществените служби на федералната държава, Валонския регион и Френската общност, Сметната палата на Белгия си сътрудничи неформално с отделите за вътрешен одит, без да е налице сключено споразумение. В рамките на публичния сектор на Фламандската общност Сметната палата на Белгия е сключила официални споразумения с Агенцията за вътрешен одит и с Института на регистрираните одитори (IBR-IRE), с които се урежда финансовият одит във Фландрия.

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

AISCCUF

От 1994 г. Сметната палата на Белгия е ковчежник на Асоциацията на френскоезичните върховни одитни институции („Association des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l’usage du français“ – Aisccuf).

ОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Съветник от Сметната палата на Белгия е председател на Съвета на външните одитори на OCCAR (Организация за сътрудничество в областта на въоръженията) и одитира програмата Airbus A400M.

ЧУЖДЕСТРАННИ ДЕЛЕГАЦИИ

Сметната палата на Белгия приема чуждестранни делегации на професионални посещения или краткосрочни обучения във връзка с нейната мисия, организация и одитни методи.

 

 

БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

От 1995 г.
Основана първоначално през 1880 г.

Уебсайт: www.bulnao.government.bg

Мисия:

Мисията на Сметната палата е да контролира изпълнението на бюджета и управлението на други публични средства и дейности, като осъществява ефективна, ефикасна и икономична одитна дейност, за да спомогне за подобряване на управлението и отчетността на публичните ресурси.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата осъществява контрол за изпълнението на бюджета и на други публични средства и дейности съгласно Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти.

Основна задача на Сметната палата е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за това.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Член 91 от Конституцията на Република България (1991 г.);
 • Закон за Сметната палата в сила от 13 февруари 2015 г.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата одитира:

 • държавния бюджет, бюджетите на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, бюджетите на 265 общини, други бюджети, приемани от Народното събрание, бюджетите на разпоредителите с бюджет и управлението на тяхното имущество;
 • бюджета на Българската академия на науките, държавните висши училища, Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио;
 • публични средства, предоставяни на лица, осъществяващи стопанска дейност; сметките за средствата от Европейския съюз и по други международни програми и договори, включително управлението им от съответните органи и крайните ползватели на средствата;
 • бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление; формирането на годишното превишение на приходите над разходите на БНБ, дължимо към държавния бюджет, и другите взаимоотношения на банката с държавния бюджет;
 • възникването и управлението на държавния дълг, държавногарантирания дълг, общинския дълг и използването на дълговите инструменти;
 • приватизирането и концесиите на държавно и общинско имущество, както и предоставените публични средства и публични активи на лица извън публичния сектор;
 • изпълнението на международни спогодби, договори, конвенции или други международни актове, когато това е предвидено в съответния международен акт или е възложено от оправомощен орган;
 • държавни предприятия, които не са търговски дружества;
 • търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала;
 • юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или задължения, гарантирани с държавно и/или общинско имущество; и
 • други публични средства, активи и дейности, когато това ѝ е възложено със закон.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, която се ръководи от председател.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата е независима от всички държавни органи.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Сметната палата докладва за дейността си за предходната година пред Народното събрание.

Годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия от регистрирани одитори, определени от Парламента.

Народното събрание може да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно.

Сметната палата предоставя на Народното събрание одитните доклади от изпълнението на одити, възложени от него и одитните доклади и становища, чието представяне в Народното събрание е задължително по закон.

Сметната палата по своя инициатива или при поискване от Народното събрание внася за разглеждане в парламентарните комисии одитни доклади с важно значение за подобряване на бюджетната дисциплина и управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности.

Постоянна Подкомисия за отчетност в публичния сектор е създадена в Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, за да осигури по-близко сътрудничество и връзки между Сметната палата и Парламента.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Цветан Цветков, назначен на 26 март 2015 г.

МАНДАТ

7 години, без право на преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят на Сметната палата се избира от Народното събрание.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметна палата се състои от председател и двама заместник-председатели. В състава ѝ са и двама членове, представители на професионални организации – Института на дипломираните експерт-счетоводители и на Института на вътрешните одитори,

с което е застъпен принцип на модела „open government“.

МАНДАТ

Заместник-председатели: 7 години, могат да бъдат преизбирани.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Заместник-председателите и членовете се избират от Народното събрание по предложение на председателя на Сметната палата

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Дейността на Сметната палата е организирана в 6 дирекции (за финансов одит (2); одити за съответствие на финансовото управление (2); одити на изпълнението (1); и за специфични одити (1).

Всеки от двамата заместник-председатели отговаря за три дирекции. В допълнение към това, има седем дирекции, които изпълняват различни административни отговорности и са на пряко подчинение на председателя на Сметната палата.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2018 Г.)

 • Численост: 428 (75 % ангажирани в одитната дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 26 %; ♀ 74 %. Средна възраст: 47 г.

БЮДЖЕТ

 • Сметната палата се финансира от държавния бюджет.
 • 8,3 млн. евро (2017 г.)
 • 0,146 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата е независима при определянето на одитната си програма. Тя приема годишната си одитна програма, основана на приоритетни области и критерии.

Сметната палата има процедура за изготвяне на годишната програма, на базата на тригодишен стратегически план за одитната дейност. В него се дефинират области за одитиране, в рамките на които ежегодно се избират конкретни одитни задачи за включване в годишната програма за одитната дейност. Изборът на задачи се извършва на база приети от СП критерии.

Парламентът може да възложи до 5 допълнителни одита годишно на Сметната палата.

Сметната палата публикува програмата за дейността си на своя уебсайт.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата осъществява:

 • финансови одити;
 • одити за съответствие;
 • одити на изпълнението;
 • специфични одити.

Сметната палата осъществява своята дейност в съответствие с международно признатите одитни стандарти и добри практики.

Сметната палата е разработила наръчник за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата публикува:

 • всички одитни доклади по Закона за Сметната палата с изключение на тези, в които се съдържа класифицирана информация, и онези части от докладите, които се представят на прокуратурата;
 • годишен отчет за дейността си;
 • доклад относно одита на своя годишен финансов отчет;
 • информация за връчването на проекти на одитни доклади – процедура, която дава възможност бившите ръководители на одитираните организации да бъдат уведомени, когато е извършен одит във връзка с периода на тяхното управление;
 • доклади за изпълнението на отправените от Сметната палата препоръки, включително информация за неизпълнените препоръки;
 • годишните финансови отчети на политическите партии и списъците на техните дарители;
 • доклади относно осъществения финансов контрол върху политическите партии съгласно Закона за политическите партии;
 • информацията, която се съхранява в Единния публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в изборите (Изборен кодекс). Тази информация обхваща финансирането на предизборните кампании, включително дарителите, рекламните агенции и др.;
 • одитни доклади от финансирането на предизборните кампании съгласно Изборния кодекс;
 • обобщени одитни доклади за годишните финансови отчети;
 • доклади със становища по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на Българска народна банка за преходната година; и
 • МСВОИ, преведени на български език.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Всички публикации на Сметната палата са публично достъпни на уебсайта на институцията, който е нейната основна платформа за публичност и прозрачност и за информация за одитните ѝ доклади.

Сметната палата публикува прессъобщения и кратки видеоклипове относно одитни доклади и организира пресконференции и неформални срещи с медии. Сметната палата участва в телевизионни програми и интервюта, инициира и участва в кръгли маси и конференции.

Сметната палата е активна в социалните медии.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Сметната палата си сътрудничи с други държавни органи с цел повишаване на ефективността на контролната система и борба с престъпността и корупцията, както и с професионални и неправителствени организации с цел обмен на добри практики и насърчаване на професионалното развитие.

 

 

ХЪРВАТИЯ

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

От 1993 г.

Уебсайт: www.revizija.hr

Мисия:

Дейността на Държавната одитна институция на Република Хърватия е насочена към одитиране на финансови отчети и стопанска дейност, както и към подобряване на съответствието с установените правила, ефикасността и ефективността на органите и организациите, които управляват публична собственост, и на други правни субекти, определени от Закона за Държавната одитна институция. Наред с това тя допринася за по-доброто управление на публичната собственост и другите публични ресурси и за подобряване на равнището на информираност на Парламента, правителството и гражданите на Хърватия относно методите за управление на бюджетните и другите ресурси на държавата и резултатите от прилагането им.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Държавната одитна институция извършва одит на приходите и разходите, активите и пасивите, финансовите отчети, финансовите операции и програми, проектите и дейностите на одитираните обекти, които са определени в Закона за Държавната одитна институция и в Закона за финансирането на политическите дейности и предизборните кампании.

Тя оценява дали финансовите отчети представят вярно и точно финансовото състояние и дали резултатите от финансовите дейности са в съответствие с приетите счетоводни стандарти, при спазване на законовите и подзаконовите разпоредби и принципите за икономичност, ефикасност и ефективност на програмите и проектите, финансирани от държавния бюджет или от бюджета на органите на местното и регионалното самоуправление.

Държавната одитна институция извършва своите одити на централно, регионално и местно равнище.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция, 1990 г.;
 • Закон за Държавната одитна институция (2011 г.);
 • Закон за финансирането на политическите дейности и предизборните кампании (2011 г., изменен през 2017 г.).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Мандатът на Държавната одитна институция обхваща:

 • органите от държавния сектор;
 • органите на местното и регионалното самоуправление;
 • правните субекти, финансирани от държавния бюджет или от бюджета на органите на местното и регионалното самоуправление;
 • правните субекти, създадени от държавата или от органите на местното и регионалното самоуправление;
 • дружествата и другите правни субекти, върху чиито дялове държавата или органите на местното и регионалното самоуправление имат мажоритарна собственост; или
 • правните субекти, които използват средства от Европейския съюз, и други международни организации или институции, които осигуряват средства за посрещане на обществените нужди;
 • политическите партии, независимите представители и независимите членове на представителните органи на органите на местното управление.

Приблизително 14 500 органи и организации попадат в обхвата на одитните правомощия на Държавната одитна институция.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Съгласно Конституцията на Република Хърватия Държавната одитна институция е върховната одитна институция на Републиката и е автономна и независима в своята дейност.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Правната рамка, уреждаща отношенията между Държавната одитна институция и парламента, е определена в Закона за Държавната одитна институция, Закона за финансирането на политическите дейности и предизборните кампании и в Правилника за вътрешния ред на Парламента на Хърватия.

Държавната одитна институция представя на парламента годишен отчет за дейността, одитен доклад относно изпълнението на държавния бюджет и одитни доклади (поотделно или като група от тематични доклади). Докладите се обсъждат на заседания на съответните комисии и на пленарните заседания. Преди обсъждането на одитните доклади в комисиите или на пленарните заседания, парламентът изисква становище от правителството.

Парламентарната комисия по финанси и държавен бюджет, както и други комисии, в зависимост от темата на одита, обсъждат одитните доклади в присъствието на генералния одитор и представители на Държавната одитна институция. След това съответната комисия приема заключение относно одитните доклади.

След обсъждането на пленарно заседание парламентът изготвя заключение, което задължава правителството след определен период от време да разгледа изпълнението на препоръките на Държавната одитна институция.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Ivan Klešić е избран на 10 декември 2010 г. и преизбран на 3 декември 2018 г.

МАНДАТ

8 години, с възможност за подновяване

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор се назначава от Парламента на Хърватия въз основа на предложение на Комисията по избори, назначения и административни въпроси и след становище на Комисията по финанси и държавен бюджет.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Централата на Държавната одитна институция е в Загреб, като тя има и 21 регионални служби. Тя действа на цялата територия на републиката.

В централната служба отделите са структурирани според вида на одитираните обекти и видовете одити и включват правен отдел, отдел „Човешки ресурси“ и счетоводен отдел, както и отдел за вътрешен одит. Връзките с обществеността и международното сътрудничество попадат в обхвата на дейността на централната служба.

Дейностите, задачите и отговорностите на Държавната одитна институция се определят от Закона за Държавната одитна институция и от Устава на Държавната одитна институция.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2017 Г.)

 • Численост: 279 (84 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 25 %; ♀ 75 %. Средна възраст: 48 г.

БЮДЖЕТ

 • Държавната одитна институция се финансира от държавния бюджет на Република Хърватия.
 • Тя планира самостоятелно необходимите средства за своята дейност, а Парламентът на Хърватия ги разпределя в държавния бюджет.
 • 7,6 млн. евро (2017 г.)
 • 0,034 % от общия държавен бюджет (2017 г.)

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Държавната одитна институция планира и извършва своите одити независимо, съгласно своята годишна програма и работен план. Парламентът може да поиска да включи одити в работния план на Институцията, но това рядко се случва на практика.

Годишната одитна програма и работният план се одобряват от генералния одитор, както и насоките относно изготвянето на годишната програма и работния план. Годишната програма и работният план съдържат задължителни одити, както и одити на други обекти.

Одитът на изпълнението на държавния бюджет е задължителен одит, който се основава на разпоредбите на Закона за Държавната одитна институция, а другите задължителни одити се определят от разпоредбите на Закона за финансирането на политическите дейности и предизборните кампании.

Одитите на други теми, които попадат в мандата на Институцията, се определят въз основа на критерии, зададени в Закона за Държавната одитна институция. Те са:

 • оценка на риска;
 • финансова значимост на одитните теми;
 • резултати от предходни одити – дадени становища;
 • събрана информация за операциите и управлението на одитирания обект; и
 • други критерии, които се определят във вътрешните разпоредби на Държавната одитна институция (неизпълнени препоръки, публикации в медиите).

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Държавната одитна институция извършва следните одити:

 • финансови одити, които включват преглед на документи, доклади, системи за вътрешен контрол и вътрешен одит, счетоводни и финансови процедури и други документи за получаване на увереност, че финансовите отчети представят вярно и точно финансово състояние и че резултатите от финансовите дейности са в съответствие с приетите счетоводни стандарти и принципи;
 • одит на съответствието, който включва проверка на финансовите операции по отношение на законосъобразното използване на средствата; и
 • одити на изпълнението, при които се оценява икономичността и ефикасността на операциите и доколко ефективно са постигнати общите цели или целите на отделните финансови операции, програми и проекти.

Държавната одитна институция извършва одити в съответствие с международните одитни стандарти (МСВОИ) и собствения си етичен кодекс. Тя използва наръчници за одит на изпълнението и финансов одит, както и насоки.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Държавната одитна институция изготвя следните доклади:

 • годишен отчет за дейността, който съдържа резултатите от одитната дейност на Държавната одитна институция за отчетния период и другите ѝ дейности;
 • одитни доклади от извършените финансови одити, одити на съответствието и на изпълнението; и
 • одитни доклади за тематичните одити, които се публикуват едновременно с докладите от извършени единични одити и съдържат резултатите от отделните одити на определени теми (например одитиране на болници или национални паркове).

На своя уебсайт Държавната одитна институция публикува известия за новите одитни доклади или други дейности.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Всички одитни доклади се публикуват на уебсайта след тяхното изготвяне. Същевременно се публикува съобщение за пресата и се организира пресконференция.

Държавната одитна институция представя одитните доклади на парламента непосредствено след тяхното завършване и публикуване.

Тя публикува на своя уебсайт годишния отчет за дейността и стратегическите си и годишни планове (годишният отчет за дейността се публикува след като парламентът е бил уведомен за него).

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Държавната одитна институция си сътрудничи с други държавни органи при извършването на своите задачи, без да се засяга нейната автономност и независимост. В съответствие с това изискване Институцията си сътрудничи със съдебните и държавните органи.

След като бъдат представени в парламента, одитните доклади се предоставят на държавната прокуратура.

Държавната одитна институция предоставя необходимите одитни доклади и наличната документация и на Министерството на вътрешните работи по негово искане.

След извършен одит на политически партии, независими представители и членове на представителните органи на местните единици, избрани от избирателния списък, Държавната одитна институция трябва да информира държавната прокуратура за евентуални нарушения на законодателството. Институцията си сътрудничи с Държавната избирателна комисия, данъчната администрация, Институцията за борба с корупцията и организираната престъпност, Министерството на вътрешните работи и със съдилищата и други държавни органи.

Държавната одитна институция поддържа тесни връзки с други национални ВОИ и международни одитни организации и участва активно в дейността на техните органи и работни групи. Държавната одитна институция си сътрудничи и с различни национални и международни професионални организации, органи и институции, с академичната общност и с широката общественост.

 

 

КИПЪР

EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

От 1960 г.
Основана първоначално през 1879 г.

Уебсайт: www.audit.gov.cy

Мисия:

Да извършва независим финансов одит, одит на съответствието и одит на изпълнението в широкия публичен сектор с цел насърчаване на публичното отчитане и оптималното управление на публичните ресурси.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Съгласно конституцията Одитната институция на Република Кипър одитира всички приходи и разходи на публичния сектор, както и всички парични и други управлявани активи, притежавани от публичния сектор. Тя може да одитира и задълженията, възникнали чрез или под отговорността на Републиката.

Одитната институция не е ограничена в обхвата на своите одити и има право на достъп до всички счетоводни книги, документи и места, в които се съхраняват активи, според това, което тя счита за необходимо за извършването на своята дейност.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Република Кипър (1960 г.): Част 6, Глава 2, членове 115–117;
 • Закон за финансовите задължения и финансовата рамка (Закон № 20(I)/2014);
 • Закон за предоставянето на доказателства и информация на генералния одитор (Закон № 113(I)/2002).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Одитната институция одитира дейността на:

 • публичните органи:
  • министерствата;
  • държавните ведомства, служби или агенции;
 • законоустановените органи;
 • органите на местното управление;
  • общностите;
  • общините; и
 • други организации, предприятия или фондове в широкия публичен сектор.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Одитната институция на Република Кипър е независим държавен орган.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Одитната институция е структурно независима от парламента, но двата органа си сътрудничат тясно. Парламентарната комисия за контрол на плановете за развитие и публичните разходи редовно проверява препоръките, констатациите и оценките на Одитната институция, за да наблюдава какви действия предприемат одитираните агенции по отношение на констатациите, оценките и препоръките на Одитната институция.

Наред с това почти всички парламентарни комисии редовно искат съдействие от Одитната институция по въпроси, свързани с нейните отговорности. В някои случаи Одитната институция има принос в законодателния процес. Парламентът може да поиска от Одитната институция да извършва специални разследвания или одити.

Генералният одитор извършва одити и представя годишни доклади на президента на Република Кипър, както и други одитни доклади на одитираните обекти.

Бюджетът на Одитната институция подлежи на одобрение от Министерския съвет и от парламента.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Odysseas Michaelides е назначен на 11 април 2014 г.

МАНДАТ

Неограничен до законоустановената пенсионна възраст от 65 г.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор се назначава от президента на Републиката.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Одитната институция на Република Кипър се ръководи изключително от генералния одитор, няма друг управителен орган.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Одитната институция е разделена на три отдела, всеки от които се ръководи от директор на одитната дейност — два за финансови одити, одити на съответствието и на изпълнението, и един за технически одити. Те се състоят от седем подразделения, които се разделят на 13 секции.

Освен това Одитната институция има отдел за методология и осигуряване на качество и служби със спомагателни функции, като например администрация и счетоводство.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 128 (82 % одитори)
 • Съотношение между половете: ♂ 34 %; ♀ 66 %. Средна възраст: 46 г.

БЮДЖЕТ

 • Одитната институция на Република Кипър се финансира от бюджета на сектор „Централно управление“.
 • 5,5 млн. евро (2018 г.);
 • приблизително 91 % са свързани с разходи за персонал; останалата част се разпределя за оперативни разходи;
 • около 0,07 % от общия размер на предвидените в бюджета разходи на сектор „Държавно управление“.

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Секциите на Одитната институция изготвят годишните си работни програми поотделно. Няма единен годишен одитен план за Одитната институция като цяло.

Планирането включва описание на предвидените в бюджета дни за всеки планиран одит, изчислени въз основа на броя на наличните служители, обема и значимостта на съответната дейност, одитния риск и констатациите от миналото.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Одитната институция извършва различни видове одити:

 • финансови одити;
 • одити на съответствието;
 • одити на изпълнението;
 • технически одити, които включват предимно одити на практиките за възлагане на обществени поръчки (условия на тръжните документи, оценка на разходите по проектите и доклади за оценка), одити на място на текущи строителни проекти, одити на договори за отдаване под наем на имоти, в които ще се помещават държавни служби, и ИТ одити (например одити на системи за информационни технологии/обработка на електронни данни);
 • екологични одити, които обикновено представляват комбинация от финансови одити, одити на съответствието и на изпълнението по отношение на конкретна тема, свързана с управлението на околната среда. Те се провеждат в съответствие със специализирани методологични насоки и стандарти, публикувани от ИНТОСАЙ; и
 • специални разследвания, които обикновено се предприемат по изрично искане на парламента или на полицията с цел съдействие при разследването на възможни случаи на престъпление.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Одитната институция публикува основно:

 • годишен доклад, който съдържа предимно информация от специалните доклади, издадени през годината, и изразява становище относно финансовите отчети на Република Кипър; и
 • специални доклади, издавани при приключването на значими одити на публични органи, законоустановени органи или местни органи, както и одити на изпълнението или екологични одити.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Одитната институция докладва за констатациите от своите одити пряко на съответните субекти и предлага подходящи препоръки.

Годишният доклад се представя на президента и на Парламента на Република Кипър.

Освен това Одитната институция публикува всички одитни доклади, които не съдържат поверителна информация, на своя уебсайт и изготвя съобщения за пресата, когато е необходимо.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Освен тясното си сътрудничество с парламента, Одитната институция си сътрудничи и с граждани, отраслови експерти и организации на гражданското общество, за да получи информация за одитните теми.

 

 

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

От 1993 г.
Основана първоначално през 1919 г.

Уебсайт: www.nku.cz

Мисия:

Мисията на Върховната одитна институция на Чешката република е да предоставя обективна информация на парламента и на правителството за управлението на държавната собственост, като по този начин тя се стреми да предоставя допълнителни ползи за широката общественост.

ВОИ на Чешката република проверява дали одитираните дейности са законосъобразни, извършва преглед на фактическата и формалната точност на тези дейности и оценява дали те са ефективни, икономични и ефикасни.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция одитира управлението на държавната собственост, финансовите средства, събирани съгласно закона в полза на юридически лица (например здравни осигуровки), и финансовите средства, получавани от чужбина (включително средства от ЕС). Тя изразява своето становище относно окончателните държавни отчети и контролира изпълнението на държавния бюджет. ВОИ на Чешката република не е упълномощена да одитира финансовите средства на общините, градовете и регионите, или да одитира търговски дружества, притежавани от държавата или от органите на самоуправление.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Чешката република (1993 г.);
 • Закон № 166/1993 (Сб.) относно Върховната одитна институция (относно дейността и правомощията на ВОИ).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Върховната одитна институция одитира:

 • държавни органи и организации;
 • юридически и физически лица (когато те получават държавни средства); и
 • финансовото управление на Чешката национална банка в областта на разходите за придобиване на собственост и операциите на банката.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална институция без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Върховната одитна институция е независим одитен орган на Чешката република. Нейното съществуване се основава пряко на Конституцията на Чешката република, която гарантира независимостта ѝ от законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Законът за държавния бюджет на Чешката република предвижда отделна глава в държавния бюджет, която да гарантира съответната финансова автономност на Върховната одитна институция.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Камарата на депутатите на Чешкия парламент номинира председателя и заместник-председателя на ВОИ.

ВОИ представя проекта за своя бюджет пред Камарата на депутатите, а парламентът одобрява бюджета и основната му структура. Правителството не може да взема решения относно бюджета на Върховната одитна институция.

Председателят на Върховната одитна институция изпраща всички одобрени одитни заключения до Камарата на депутатите, Сената и правителството.

Председателят също така има право да присъства и да се изказва по време на заседанията на парламента или правителството на Чешката република по въпроси, свързани с дейността на ВОИ.

Правителството обсъжда всички одитни доклади на ВОИ в присъствието на нейния председател и за всеки одит приема правителствено решение (което предвижда главно коригиращи мерки).

Основният партньор на парламентарно равнище е комисията по бюджетен контрол на Долната камара.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Miloslav Kala е назначен на 22 март 2013 г.

МАНДАТ

9 години, с възможност за подновяване (председател и заместник-председател).

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят и заместник-председателят на Върховната одитна институция се назначават от президента на Републиката по предложение на Камарата на депутатите.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Съвет на Върховната одитна институция (който се състои от председателя, заместник-председателя и 15 членове).

МАНДАТ

Мандатът на един член приключва, когато той или тя достигне 65-годишна възраст. Всеки член на Върховната одитна институция полага официална клетва пред председателя на Камарата на депутатите и встъпва в длъжност след полагането на клетва.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Камарата на депутатите избира 15-те членове по предложение на председателя на Върховната одитна институция.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ВОИ е колегиална институция, която се състои от различни органи, отдели, служби и звена. Председателят ръководи ВОИ, а заместник-председателят действа като негов или неин заместник.

Органите на ВОИ са Съветът, сенатите и дисциплинарната комисия. Те се ръководят от Закона за Върховната одитна институция и собствения им процедурен правилник, който се обсъжда и одобрява от Съвета.

ВОИ се състои от одитен отдел, административен отдел и кабинет на председателя. Те се разделят на специализирани дирекции, които се подразделят на звена.

Ръководството на ВОИ докладва пряко на президента. В него участват главният директор на одитния отдел, главният директор на административния отдел, директорът на кабинета на председателя, секретарят на Съвета, директорът на дирекцията за сигурност и директорът на дирекцията за вътрешен одит.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 461 (от които около 70 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 38 %; ♀ 62 % (♂ 51 %; ♀ 49 % за управленските функции). Средна възраст: 46 г.

БЮДЖЕТ

 • Разходите на Върховната одитна институция се покриват от държавния бюджет на Чешката република.
 • 20,1 млн. евро (2017 г.)
 • 0,04 % от общия държавен бюджет

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Върховната одитна институция планира дейността си в годишен одитен план, който се основава на предложения от председателя и членовете на Съвета, както и на вътрешен анализ или външни заинтересовани страни.

Правителството, Камарата на депутатите или Сенатът на Парламента на Чешката република и техните органи могат да предлагат одити на ВОИ, които тя може да приема или отхвърля по своя преценка.

В тези предложения за одит се обобщават темата и целите на одита и се посочват одитните обекти, графикът и мотивите за одита, информация за правното и икономическото положение на предлаганите одитирани обекти, информация за предходни идентични или подобни одити, основните характеристики на одитираната област, одитните хипотези и т.н.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Съгласно определените ѝ правомощия Върховната одитна институция извършва одити в съответствие със своите одитни стандарти, които се основават на международните стандарти на върховните одитни институции. Тя извършва одити в съответствие с правните разпоредби, които обхващат одити на законосъобразността, финансови одити и одити на изпълнението. Всеки одит се състои от подготвителен етап, етап на изпълнение и заключителен етап на одита. Завършването на един одит отнема средно 10 месеца, като участват между 5 и 30 одитори в зависимост от броя на одитираните обекти.

Върховната одитна институция проверява дали одитираните дейности са законосъобразни, извършва прегледи на реалната и формалната точност на тези дейности и оценява дали те са ефективни, икономични и ефикасни.

При финансовите одити Върховната одитна институция проверява дали финансовите отчети на одитираните обекти дават вярна и точна представа за обекта на счетоводството, в съответствие с правните разпоредби.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Върховната одитна институция изготвя основния си продукт под формата на одитни заключения, които се публикуват на нейния уебсайт и в бюлетина на Институцията веднага след като одитните заключения бъдат одобрени от Съвета. Председателят на Върховната одитна институция изпраща всички одобрени одитни заключения до Камарата на депутатите, Сената и правителството.

По закон Върховната одитна институция е задължена да публикува:

 • Бюлетин на Върховната одитна институция — официална публикация, която съдържа обобщение на одитните доклади за даден период. В едно издание на Бюлетина е включен и годишния одитен план, като следващите издания отразяват евентуалните промени в този план;
 • Годишен доклад, който съдържа преглед на одитите и одитните резултати от изминалата година и информация за сътрудничеството на Върховната одитна институция с правосъдните органи, информация, предоставена на гражданите, дейности за международно сътрудничество и данни за финансовото управление и управлението на персонала;
 • Изявление относно изпълнението на държавния бюджет, в което Върховната одитна институция представя своето становище относно доклада на правителството за изпълнението на държавния бюджет въз основа на извършената от нея оценка на управлението на държавния бюджет през първите шест месеца на съответната година;
 • Изявление относно окончателните държавни отчети. В този документ Върховната одитна институция представя своето становище относно проекта на окончателните държавни отчети на Чешката република за съответната година въз основа на нейната оценка на икономическата ситуация в държавата и резултатите от финансовото управление на държавата; и
 • Окончателен отчет, съдържащ информация за финансовото управление на Върховната одитна институция за изминалата година. Всяка година окончателният отчет се проверява от външен одитор, след което председателят на Върховната одитна институция го представя на Парламента на Чешката република.

Освен това Върховната одитна институция изготвя и други публикации, като например Доклада за ЕС (в който Институцията представя своето сравнение и оценка на усвояването и използването на средствата от ЕС от Чешката република), наръчници, тематични документи и доклади за одитите на Институцията, извършени паралелно с други ВОИ.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Върховната одитна институция се стреми да направи информацията за одитните резултати леснодостъпна за обществеността. Поради това тя публикува одитни заключения, съобщения за пресата и други съответни документи на своя уебсайт и в социалните медии. Там тя оповестява резултатите от своите одити, анализи и новини, видеоматериали във връзка с извършените одити и друга информация за своята дейност.

Върховната одитна институция цени прозрачността и поради това публикува сключените от нея договори на своя уебсайт, заедно с информация за бюджета си и други данни.

На последно място, тя организира и разнообразни прояви. Нейният първи хакатон (Hackathon) по публична администрация се проведе през 2017 г. и беше последван от втори през 2018 г.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Обменът на знания е една от основните цели на Върховната одитна институция в международна среда. Ето защо тя подкрепя споделянето на знания в контекста на международните дейности, а също и чрез съвместни одити.

Всяка година Върховната одитна институция организира редица конференции, семинари и други дейности с професионална насоченост. Тези дейности са предназначени както за служителите на Върховната одитна институция, така и за професионалната общественост и представителите на други държавни институции, и по този начин допринасят за подобряването на публичната администрация.

Те имат за цел да създадат платформа за обмен на знания и добри практики не само сред обществеността, но и сред академичните среди, експерти в дадени области и други заинтересовани групи.

На международно равнище одиторите на Върховната одитна институция редовно вземат участие в дейността на одитните органи на международни организации. Върховната одитна институция има представители в органи като Евроконтрол, Европейската агенция по отбрана и Европейската космическа агенция.

 

 

ДАНИЯ

RIGSREVISIONEN

От 1976 г.

Уебсайт: www.rigsrevisionen.dk

Мисия:

Националната одитна институция на Дания проверява дали държавните средства се използват ефективно и съгласно предвиденото от Парламента на Дания (Folketing).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Националната одитна институция на Дания одитира националните сметки и проверява дали държавните средства се управляват в съответствие с намеренията и решенията на Парламента на Дания.

Тя има право на достъп до цялата информация, която ѝ е необходима, за да извършва своята дейност.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Първоначална версия на Закона за генералния одитор на Дания от 1976 г., последно изменение от 2012 г.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Националната одитна институция одитира:

 • всички национални сметки
  • министерства: 19 (към юни 2018 г.);
  • държавни агенции: 131;
 • отчетите на институции, сдружения или фондации, чиито разходи или счетоводни дефицити се покриват от безвъзмездна финансова помощ, отпускана от държавата;
 • отчетите на независими административни единици, създадени със закон;
 • отчетите на партньорства и предприятия, в които държавата участва пряко или непряко като партньор, или в които тя е отговорен бизнес съдружник.

Мандатът на Националната одитна институция не включва извършването на одит на Датската централна банка.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Националната одитна институция е независима организация в рамките на Парламента на Дания. Генералният одитор на Институцията не може да бъде член на парламента.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Националната одитна институция е напълно независима при изпълнението на задълженията си. Комисията по публични сметки, която се назначава от Парламента на Дания, е единственият орган, който може да поиска от Институцията да извърши одит на определена област.

Националната одитна институция представя всички свои доклади на Комисията по публични сметки, а генералният одитор представя докладите на месечните заседания на Комисията по публични сметки.

Националната одитна институция си сътрудничи тясно със съответните министерства и предоставя подкрепа под формата на насоки за техните счетоводни процедури и процедури за счетоводен контрол.

Парламентът определя бюджета на Националната одитна институция.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОРL

Lone Strøm е назначен на 1 май 2012 г., като мандатът му е подновен през май 2018 г. за период от четири години.

МАНДАТ

6 години, с възможност за еднократно подновяване за период от четири години.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор се назначава от председателя на Парламента на Дания по препоръка на Комисията по публични сметки и с одобрението на Комисията за вътрешния правилник на Парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Генералният одитор ръководи Националната одитна институция, подпомаган от консултативен орган, който се състои от 4 помощник-генерални одитори и главен съветник.

МАНДАТ

Помощник-генералните одитори и главният съветник не се назначават за определен период.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор назначава помощник-генералните одитори и главния съветник.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Националната одитна институция е организирана в четири отдела, всеки от които се ръководи от помощник-генерален одитор.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (ДО КРАЯ НА 2017 Г.)

 • Численост: 288
 • Съотношение между половете: ♂ 43 %; ♀ 57 %

БЮДЖЕТ

 • Приблизително 30 млн. евро (2018 г.)
 • 38 % от ресурсите на Националната одитна институция се разпределят за мащабни проучвания на конкретни области (одити на изпълнението), а 62 % — за годишния одит на националните сметки на Дания (2017 г.).
 • < 0,01 от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Генералният одитор и четиримата помощник-генерални одитори заседават ежеседмично с цел обсъждане на стратегията и планиране на дейността на Националната одитна институция.

Институцията е задължена да проучва и да докладва по определени въпроси при поискване от Комисията по публични сметки. Тези задачи представляват средно една трета от одитните теми в извършваните от Националната одитна институция мащабни проучвания.

Всички одити се планират въз основа на оценки на съществеността и риска.

Годишните одитни дейности и мащабните прочувания на Националната одитна институция се планират една година предварително. Планът обаче се коригира непрекъснато в отговор на настъпилите развития.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Националната одитна институция избира самостоятелно своя одитен подход и методология.

Тя извършва дейността си в съответствие със законодателството на Дания и с одитните стандарти за публичния сектор на Дания, които се основават на международните стандарти на върховните одитни институции (МСВОИ).

Националната одитна институция извършва финансови одити, одити на съответствието и одити на изпълнението.

За да провери въздействието на своите одити, Националната одитна институция, съвместно с Комисията за публични финансови отчети, проверява изпълнението на нейните препоръки от одитираните обекти.

Освен това министерствата са задължени да предприемат действия в отговор на одитните доклади на Националната одитна институция.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Националната одитна институция публикува:

 • Годишен доклад за одита на националните сметки на Дания;
 • доклади относно мащабните проучвания на конкретни области (около 23 доклада годишно);
 • годишен отчет за нейните дейности, резултати и сметки;
 • меморандуми за проследяване на изпълнението на препоръките по всички одитни доклади;
 • допълнителни меморандуми по определени теми; и
 • одитни стандарти за публичния сектор на Дания.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

В съответствие със Закона за обществената информация на Дания, Националната одитна институция представя меморандумите и одитните доклади на Комисията по публични сметки, преди да ги публикува на своя уебсайт.

Първата глава от всяко мащабно проучване и от избрани одитни доклади и меморандуми се превеждат на английски език.

Националната одитна институция акцентира върху външния обмен на знания, за да подобри качеството на услугите, които предоставя на публичния сектор.

Всяка година Националната одитна институция организира 4 – 5 семинара за обмен на информация за външни заинтересовани страни.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Националната одитна институция си сътрудничи със звената за вътрешен одит в министерствата и в други одитирани субекти.

 

 

ЕСТОНИЯ

RIIGIKONTROLL

От 1990 г.
Основана първоначално през 1918 г.

Уебсайт: www.riigikontroll.ee

Мисия:

Да сътрудничи на Парламента на Естония (Riigikogu), правителството и местните органи на управление да действат интелигентно и да вземат важни решения в интерес на широката общественост, като преценяват възможно най-задълбочено разнообразна информация, преди вземането на тези решения.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Националната одитна институция на Естония извършва одити в публичния сектор и проверява дали публичните средства са използвани икономично, ефикасно, ефективно и законосъобразно.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Закон за Националната одитна институция (2002 г.);
 • Глава ХІ от Конституцията на Република Естония (1992 г.) – Национална одитна институция.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Националната одитна институция одитира дейността на:

 • канцеларията на парламента, кабинета на президента на Републиката, съдилищата, централната банка на Естония, правителствената служба и службата на канцлера по въпросите на правосъдието;
 • правителствените органи и държавните органи, които те управляват;
 • местните органи в контекста на собствеността върху, използването и освобождаването от общински активи (само финансови одити и одити на съответствието), недвижимо и движимо имущество на държавата, преминало във владението на тези органи, заделени средства и субсидии, отпуснати от държавния бюджет, и разпределени средства за изпълнението на държавните функции (финансов одит, одит на съответствието и на изпълнението);
 • фондации и сдружения с нестопанска цел, основани от местен орган или в които членува местен орган;
 • публичноправни юридически лица;
 • фондации и сдружения с нестопанска цел, основани от държавата или от публичноправно юридическо лице, или в които членува държавата или такова юридическо лице;
 • дружества, в които държавата, публичноправни юридически лица или посочените по-горе фондации съвместно или поотделно упражняват доминиращо влияние чрез мажоритарен дял или по друг начин, както и дъщерни дружества на такива дружества;
 • дружества, които са получили заеми от държавата или чиито заеми или други договорни задължения са гарантирани от държавата;
 • дружества, в които местен орган упражнява доминиращо влияние чрез мажоритарен дял или по друг начин, както и дъщерни дружества на такива дружества;
 • други лица, изпълняващи публични функции, свързани с използването и опазването на държавни активи.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Националната одитна институция е независим държавен орган съгласно Конституцията на Естония.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Бюджетът на Националната одитна институция се одобрява от парламента.

Тя се отчита пред парламента и представя докладите си пред Специалната комисия на парламента за контрол на държавния бюджет.

Генералният одитор може да участва в заседанията на правителството и има право да се изказва по въпроси, свързани с неговите/нейните задължения.

Дейностите на Националната одитна институция подлежат на ежегоден одит от одитно дружество, определено от парламента по предложение на Комисията по финанси.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Janar Holm е назначен на 7 март 2018 г. и встъпва в длъжност чрез полагане на служебна клетва пред парламента на 9 април 2018 г.

МАНДАТ

5 години, с възможност за подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор се назначава от парламента по предложение на президента на Републиката.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Националната одитна институция е разделена на три структурни звена. Отделът за одит извършва финансови одити, одити на съответствието и одити на изпълнението и се състои от седем одитни групи. Структурата за одит работи по проверки и специални задачи. Службата за развитие и администрация подпомага отдела за одит и генералния одитор (председателя на институцията) при изпълнението на техните функции и координира изпълнението на дейността на Националната одитна институция.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 100 (75 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 29 %; ♀ 71 %. Средна възраст: 40 г.

БЮДЖЕТ

 • 6 млн. евро (2019 г. и 2018 г.)
 • 60 % за персонал, 25 % администрация (половината от които за недвижимо имущество и ИКТ), 10 % за пенсии
 • 0,05 % от общия размер на държавния бюджет

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Националната одитна институция взема независимо и изключително решение относно избора на одитни теми, видовете одит, които да извърши, и графикът на тези одити.

Тя публикува подробна информация на своя уебсайт относно одитната си програма и напредъка на текущите одити.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Националната одитна институция извършва различни видове одити:

 • в хода на финансовия одит Националната одитна институция оценява дали финансовите отчети на институциите отразяват правилно и надеждно тяхното финансово състояние. Тя проверява дали отчетите са правилни и дали е елиминирана възможността за злоупотреба със средства. При финансовите одити се разглежда и законосъобразността на операциите;
 • при одита на изпълнението Националната одитна институция проверява дали използването на средствата от публичния сектор е икономично, ефикасно и ефективно. Одитът на изпълнението може да се дефинира и като процедура, по време на която се проучва дали одитираните институции са постигнали планираните цели и дали са извършили това правилно и с възможно най-малко разходи. При одита на изпълнението се оценяват дейностите на публичния сектор при решаването на проблеми на стратегическо равнище, извършва се задълбочен анализ на причините за проблемите и се предлагат идеи за тяхното преодоляване. Целта на одита на изпълнението също така е да се определят най-добрите административни практики и да се допринесе за тяхното разпространение;
 • при одита на съответствието Националната одитна институция проверява законосъобразността на дейностите. Това е основният подход при одитите на местното управление.

Националната одитна институция има право на достъп до всяка и цялата информация, необходима за извършването на нейните функции, включително до поверителна информация с ограничен достъп, и всички одитирани обекти са задължени да представят информация при поискване.

Институцията извършва дейността си в съответствие с международните одитни стандарти (МСВОИ) и със своя наръчник за одит.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Националната одитна институция публикува одитни доклади, които могат да бъдат разделени на доклади, свързани с финансови одити и с одити на изпълнението.

Освен одитни доклади тя изготвя специални доклади, които не са свързани непременно с провеждането на класически одитни процедури, а са съсредоточени върху анализа само на един въпрос.

Всяка година Националната одитна институция представя и два други значими доклада на Парламента:

 • преглед на използването и опазването на държавните активи през предходната бюджетна година;
 • оценка на консолидираните държавни годишни отчети, в която Националната одитна институция оценява, наред с другото, дали те са точни и дали икономическите операции са били законосъобразни.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Публикациите на Националната одитна институция са достъпни на нейния уебсайт на естонски език с кратко представяне на английски език. Националната одитна институция също така активно разпространява докладите си в социалните медии.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Националната одитна институция си сътрудничи с местните органи и с правителството на Естония с цел подобряване на системите за вътрешен контрол и вътрешен одит на държавните органи и на субектите, управлявани от тях.

Освен това публичноправните юридически лица са задължени да изпращат на Националната одитна институция копие от своите одобрени годишни доклади.

 

 

ФИНЛАНДИЯ

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

От 1825 г.

Уебсайт: www.vtv.fi

Мисия:

Дейностите на Националната одитна институция на Финландия се ръководят от ценности като отговорност, откритост, обективност и уважение. Визията на институцията е да превърне начина на управление на финансите на сектор „Централно управление“ във Финландия в модел за света.

Стратегическата цел на институцията е да насърчава:

 • устойчивото и успешно управление на финансовите средства на сектор „Централно управление“;
 • надеждността на информацията за финансовите средства на сектор „Централно управление“; и
 • доверието във финансовите средства на сектор „Централно управление“.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Националната одитна институция на Финландия е независим орган, който одитира финансовите средства на сектор „Централно управление“, оценява фискалната политика и контролира финансирането на предизборните кампании и политическите партии.

Нейните одити обхващат финансовите средства на сектор „Централно управление“ като цяло. Следователно тя има широки права на достъп до информация съгласно Конституцията на Финландия.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Финландия (1919 г. и 1999 г.);
 • Закон за Националната одитна институция (676/2000 г.);
 • Закон за правото на Националната одитна институция да одитира определени кредитни трансфери между Финландия и Европейските общности (№ 353/1995);
 • Закон за прилагането на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз и за рамките на разходите на сектор „Държавно управление“ (869/2012);
 • Закон за финансирането на кандидатите за избори (273/2009 г.);
 • Закон за политическите партии (№ 10/1969).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Националната одитна институция одитира:

 • правителството и министерствата;
 • държавните агенции;
 • извънбюджетните фондове;
 • държавните предприятия и дружествата с държавно участие;
 • трансферите и субсидиите от сектор „Централно управление“ за общините, дружествата и други субекти; и
 • паричните трансфери между Финландия и Европейските общности.

Националната одитна институция не одитира:

 • финансите на парламента;
 • фондовете, които се намират под отговорността на парламента;
 • Централната банка на Финландия или Финансовия надзорен орган; и
 • социалноосигурителната институция.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Независим национален одитен орган, ръководен от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Националната одитна институция е независим държавен орган, който е свързан с парламента.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Генералният одитор се назначава и може да бъде отстранен единствено от Парламента. Одиторът, който одитира сметките на парламента, извършва одит и на сметките на Националната одитна институция. Освен това парламентът определя задачите на Националната одитна институция в законодателството, подлага на дебат нейното предложение за бюджет, определя ресурсите ѝ и обсъжда нейните годишни и отделни доклади.

Мандатът на Националната одитна институция не обхваща сметките на парламента.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Tytti Yli-Viikari е избран на 1 януари 2016 г.

МАНДАТ

6 години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Избира се от парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Генералният одитор се подпомага от управленски екип, който се състои от двама заместник-генерални одитори и главния административен служител.

МАНДАТ

Заместник-генералните одитори и главният административен служител имат редовни (постоянни) трудови договори.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор отговаря за назначаването на заместник-генералните одитори и главния административен служител.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Националната одитна институция е организирана в структура за финансов одит и одит на съответствието, структура за одит на изпълнението и одит на фискалната политика, изпълнителна служба и звено за административни услуги.

Освен това тя има научен съвет, съвет за наказания и санкции и консултативен съвет, като всички те попадат под пряката отговорност на генералния одитор.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2017 Г.)

 • Численост: 143
 • Съотношение между половете: ♂ 49 %; ♀ 51 %. Средна възраст: 49 г.

БЮДЖЕТ

 • 16 млн. евро (2017 г.)
 • 0,03 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Националната одитна институция планира дейността си чрез общ одитен план, който обхваща четири години. Тя избира одитните теми въз основа на анализ на риска по отношение на държавните финанси и икономиката. При планирането на одитите за всеки вид одит се посочват подходящи одитни теми и конкретни области на дейност.

Одитният план за всеки вид одит се основава на анализи на риска, извършени в одитните звена, както и на критериите за основните компоненти.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Националната одитна институция изпълнява предвидените в конституцията задължения чрез финансов одит, одит на съответствието, одит на изпълнението и одит на фискалната политика.

В своите одити Институцията прилага вътрешните си одитни насоки, които се основават на одитните стандарти МСВОИ, издадени от Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ). Одитните стандарти МСВОИ се основават на Международните стандарти за одит (ISA). Те се допълват от отделни наръчници за всеки вид одит.

Наръчникът за одит на Националната одитна институция може да бъде намерен на нейния уебсайт.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Националната одитна институция публикува:

 • доклади за извършен одит на окончателните отчети на сектор „Централно управление“;
 • доклади за своите финансови одити, одити на съответствието и на изпълнението и одити на фискалната политика;
 • прегледи;
 • доклади за оценка на фискалната политика;
 • отделни доклади до парламента;
 • доклади относно мониторинга на финансирането на предизборните кампании;
 • доклади относно мониторинга на финансирането на политическите партии;
 • годишни доклади;
 • доклади за проследяване на изпълнението на препоръките; и
 • други публикации, като например международни публикации.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Извършваните от Националната одитна институция одити се оповестяват на нейния уебсайт. Освен това на уебсайта се посочват предстоящите публикации. Начинът на съобщаване на подробности за одита се определя на заключителното одитно заседание. За всички одити се изготвят публични съобщения за пресата. Изготвят се видеоматериали за избрани одити. В съобщенията за пресата се откроява най-важното съдържание на резултатите от одита и се предоставят данни за контакт с основните лица, участвали в извършването на одита. Съобщенията за пресата се споделят и в социалните медии.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Освен одитната си дейност Националната одитна институция изпълнява експертни и консултативни функции, например в парламентарните комисии и в работните групи на правителството.

Тя участва в общи дискусии в областта на публичните финанси и развитието на администрацията. Националната одитна институция осъществява добро сътрудничество и активен диалог със своите заинтересовани страни и клиенти.

 

 

ФРАНЦИЯ

COUR DES COMPTES

От 1807 г.
Основана първоначално през 1319 г.

Уебсайт: www.ccomptes.fr

Мисия:

Независимост, колегиален орган, съгласувателна процедура.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Националната сметна палата на Франция, подпомагана от 17 регионални и отвъдморски одитни поделения) („chambres régionales et territoriales des comptes“ – CRTCs), отговаря за:

 • решения, свързани с отчетите на публичните институции;
 • одити на съответствието и на изпълнението на всички публични организации и публични фондове или техен еквивалент;
 • заверяване на държавните отчети и отчетите на социалното осигуряване; и
 • оценка на публичните политики.

Свързаният с нея Дисциплинарен съд по финансово-бюджетни въпроси („Cour de discipline budgétaire et financière“ – CDBF) разглежда нередности, извършени от ръководители, боравещи с всякакъв вид публични средства или техен еквивалент.

Националната сметна палата на Франция и нейните поделения (CRTC) имат достъп до всички необходими документи за извършване на своите задължения. Одитната компетентност включва и изпълнението на задълженията на експерт-счетоводители.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Франция (член 47-2);
 • Кодекс на финансовите юрисдикции;
 • Специфични законови и подзаконови разпоредби в областта на одита.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Националната сметна палата на Франция и нейните поделения (CRTC) (които, заедно с Дисциплинарния съд по финансово-бюджетни въпроси (CDBF), представляват финансовите юрисдикции) одитират:

 • цялото държавно управление и отчети;
  • отчетите на президентството на Републиката, парламента, сената;
  • министерствата (централната администрация, структурите с отговорности на национално равнище и децентрализираните структури);
  • държавните агенции и тяхната териториална мрежа; и
  • предприятия с публична собственост;
 • управлението и отчетите на социалното осигуряване;
 • управлението и отчетите на местните органи (от регионално до общинско равнище) и техните агенции, обществени болници, средни училища и т.н.;
 • публичните средства, предоставени на частни субекти;
 • средствата, използвани от благотворителни организации, ако са дарени чрез обществени кампании; и
 • средствата, използвани от частни субекти, ако тези средства идват от частна безвъзмездна финансова помощ, освободена от данък.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Сметна палата със съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Националната сметна палата на Франция действа независимо от правителството и парламента на Франция и не е в йерархична връзка с тях.

Първият председател на Националната сметна палата е председател и на:

 • Дисциплинарния съд по финансово-бюджетни въпроси (CDBF);
 • Висшия съвет за публичните финанси („Haut Conseil des finances publiques“ – HCFP); и
 • Съвета за задължителни вноски („Conseil des prélèvements obligatoires“ – CPO)

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Националната сметна палата е независима от правителството и парламента, на които представя одитни доклади и предоставя консултации.

Тя проверява отчетите на парламента.

В контекста на своята мисия да извършва оценки и осъществява контрол, парламентът работи в тясна връзка с Националната сметна палата, за да извършва мониторинг на изпълнението на препоръките. Парламентът може да изисква от Националната сметна палата да провежда ограничен брой одитни проверки, а правителството и парламентът могат да изискват тя да прави оценка на публичните политики.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПЪРВИ ПРЕДСЕДАТЕЛ

Didier Migaud е назначен на 23 февруари 2010 г.

МАНДАТ

Първият председател заема длъжността за неограничен период от време, до навършване на законоустановената пенсионна възраст.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Първият председател се назначава с указ на президента на Републиката, издаден от Министерския съвет.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Националната сметна палата се управлява от колегиум, в който участват Първият председател и шестимата председатели на одитните състави. Главният прокурор (който е независим) присъства на заседанията на Колегиума.

CRTC се ръководят от председатели, които са членове на Националната сметна палата. Висшият съвет на CRTC се председателства от първия председател.

МАНДАТ

Първият председател и председателите на одитните състави са магистрати и разполагат с мандат, който може да бъде прекратен само по причина на определената за пенсиониране възраст.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателите на одитните състави и главният прокурор се назначават с декрет на президента на републиката, издаден от Министерския съвет.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Националната сметна палата на Франция се състои от шест одитни състава по сектори, служба за стратегическо планиране и публикации, и генерален секретариат.

Главният прокурор, министъра на правосъдието и регионалните прокурори са независими от Националната сметна палата и нейните подразделения, както и от Дисциплинарния съд по финансово-бюджетни въпроси и изпълняват функции на прокуратурата.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 1 777 (746 в Националната сметна палата и 1 031 в CRTC) (80 % одитори)
 • Съотношение между половете: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Средна възраст: 50 г.

БЮДЖЕТ

 • 214 млн. евро (48 % за Националната сметна палата, 52 % за CRTC)
 • < 0,01 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

След като е поискал становище от главния прокурор, първият председател определя общата организация на Националната сметна палата, планира одитите и разпределя ресурсите за различните състави. Разпределението в програмата по отношение на различните проверки се извършва на местно равнище във всеки отделен одитен състав.

Във всяко CRTC процесът е един и същ.

Темите за одита се определят въз основа на оценката на риска, графика за задължителните одити на различни органи, одитната експертиза и ползата за публичните интереси.

Съдебните дейности обхващат одитирането и оценката на определени отчети в рамките на няколко години.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Всички видове одити се основават на методи, определени от Националната сметна палата/CRTC съгласно международните стандарти.

При съдебните дейности се спазват строги процедурни правила.

Националната сметна палата продължава да развива методологията си за оценка на публичните политики посредством практически насоки и обучения.

Всички видове дейности са в съответствие с принципите на колегиалност и съгласувателна процедура.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Националната сметна палата публикува:

 • общ годишен доклад по 15–20 въпроса, който се изпраща и на президента на Републиката;
 • годишен доклад за изпълнението на държавния бюджет и резултатите за предходната година;
 • годишна заверка на държавните отчети за предходната година;
 • годишна оценка на състоянието на публичните финанси и изгледите за настоящата година;
 • годишна оценка на състоянието на публичните финанси и изгледите за настоящата година;
 • годишен доклад за публичните финанси на местно ниво за предходната година;
 • от пет до десет тематични доклада ежегодно;
 • всички доклади относно използването на частна безвъзмездна финансова помощ от благотворителни организации; и
 • всички основни доклади се изпращат до правителството (на вниманието на определен министър).

CRTC публикуват:

 • доклади за управлението за местните органи;
 • определени доклади в рамките на общия годишен доклад на Националната сметна палата.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Националната сметна палата има конституционното задължение да информира обществеността. Поради това тя публикува все по-голяма част от своите доклади в медиите, на своя уебсайт и в Twitter.

Националната сметна палата изпраща всичките си основни доклади на правителството и парламента и ги публикува.

Парламентът получава и използва шестте годишни доклада и тематичните доклади на Националната сметна палата. Националната сметна палата публикува и проследяването на изпълнението на препоръките.

Националната сметна палата публикува всички доклади относно средствата за благотворителност.

CRTC изпращат своите доклади за управлението на местните органи, които трябва да ги четат на глас на заседанията на съвета, които са открити за обществеността и медиите.

Националната сметна палата, CRTC и CDBF оповестяват своите решения пред обществената аудитория.

Решенията на CDBF се публикуват в Официален вестник на Републиката и на неговия уебсайт.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО

Националната сметна палата си сътрудничи тясно със CRTC, които наблюдават самостоятелно собствената си дейност.

Тя работи съвместно с парламентарните комитети, Държавния съвет, съдилищата (посредством прокуратурата), други независими административни органи и генерални дирекции към правителството.

 

 

ГЕРМАНИЯ

BUNDESRECHNUNGSHOF

От 1950 г.
Основана първоначално през 1714 г.

Уебсайт: www.bundesrechnungshof.de

Мисия:

Основните принципи, залегнали в основата на дейността на ВОИ на Германия, са независимост, неутралност, обективност и надеждност.

Целта на нейната дейност е повишаване на прозрачността, ефикасността и устойчивостта на действията на правителството.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

ВОИ на Германия одитира всички федерални приходи и разходи, както и средствата за представителни цели и секретните разходи; и определя дали федералният бюджет е управляван правилно и ефикасно.

Тя има пълни права на достъп до всеки орган и до всяка информация, която ѝ е необходима за нейната одитна дейност, включително до нефедерални субекти, когато те управляват федерални средства.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция (член 114, параграф 2, Основен закон) (1949 г.);
 • Кодекс за федералния бюджет (член 88 и сл.) (1969 г.);
 • Закон за бюджетните принципи (член 53 и сл.) (1969 г.);
 • Закон за ВОИ на Германия.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ на Германия има достъп до всяка институция или орган, управляващи федерални средства, например:

 • държавните министерства и техните подчинени органи;
 • държавните агенции;
 • социалноосигурителните институции;
 • публичните предприятия;
 • федералните получатели на безвъзмездна финансова помощ; и
 • административните звена на конституционните органи.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална структура без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ на Германия е върховен федерален орган, чийто ранг е еднакъв с този на федералните министерства.

Тя е напълно независима и не приема указания за извършване на специфична одитна дейност. Парламентът обаче може да предлага извършването на определени одити от ВОИ на Германия.

По силата на длъжността си председателят на ВОИ на Германия изпълнява и длъжностна федерален комисар по изпълнението. Той отправя препоръки, доклади и становища с цел повишаване на ефективността на федералната администрация. Той може да консултира и парламента в областта на законодателството.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Чрез своята одитна и консултантска дейност ВОИ на Германия подпомага федералното правителство на Германия, което използва годишния доклад на ВОИ на Германия като основа за освобождаване от отговорност на федералното правителство.

ВОИ на Германия докладва както на изпълнителната, така и на законодателната власт от федералното правителство и може да дава консултации преди окончателното вземане на решения.

Тя участва и в договарянето на бюджета между федералното Министерство на финансите и ресорните служби и може да предоставя информация за бюджетната прогноза на всяка служба. Освен това тя дава консултации по време на изпълнението на бюджета.

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Kay Scheller е назначен на 30 юни 2014 г.

МАНДАТ

12 години, без възможност за подновяване. Мандатът е ограничен до законоустановената пенсионна възраст за държавните служители, която понастоящем е 67 години.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят се избира от двете камари на парламента и се назначава от президента на Федерална република Германия.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Решенията във връзка с одитната дейност се вземат на равнището на одитните отдели от колегиални органи, които включват членовете на ВОИ, напр. главен одитен директор и одитен директор, а в някои случаи и председателя или заместник-председателя. Членовете на ВОИ на Германия се ползват със съдебна независимост.

Някои видове общи решения, например по въпроси, свързани с годишния доклад, са запазени за Сената. Сенатът е върховният орган за вземане на решения.

МАНДАТ

Главните одитни директори са държавни служители. Техният мандат е ограничен до законоустановената пенсионна възраст за държавните служители, която понастоящем е 67 години.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ВОИ на Германия се състои от девет одитни дирекции с 51 одитни звена. Друга дирекция се концентрира върху международната одитна дейност и подпомага председателя в неговите функции като член на Съвета на одиторите на Организацията на обединените нации. Дирекцията за подкрепа е отговорна за централното управление.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (КЪМ ОКТОМВРИ 2018 Г.)

 • Общо: 1 163 (82 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 58 %; ♀ 42 %. Средна възраст: > 51 г.

БЮДЖЕТ

 • 149 млн. евро
 • 0,04 % от общия размер на федералния бюджет.

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Председателят, заместник-председателят, Сенатът и всички колегиални органи участват в стратегическото планиране и в планирането на дейността на ВОИ на Германия.

Одитните звена на ВОИ на Германия редовно извършват анализ на риска и на задачите, който формира основата за средносрочен одитен план, както и за одитна стратегия за следващите три до пет години.

Звената планират одитните си задачи координирано в годишни одитни планове, като тези планове формират основата за общия одитен план на ВОИ на Германия.

ВОИ на Германия е свободна да взема решения относно исканията за одит, отправени от парламента или парламентарните комисии.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ на Германия извършва одити на изпълнението, одити на съответствието и финансови одити както последващи, така и в реално време, и поема активна роля при предоставянето на консултации. Тя определя самостоятелно графика и естеството на одитната си дейност и може да извършва работа на място.

Одитите на изпълнението са основна задача и обикновено се комбинират с елементи на одит на съответствието или на финансов одит в един цялостен одит. ВОИ на Германия е определила устойчивостта като допълнителен стратегически одитен критерий.

Дейността на ВОИ на Германия включва и:

 • селективни одити, които включват задълбочени проверки, предназначени да съберат доказателства за конкретен аспект от предмета на одита;
 • хоризонтални одити, които проучват конкретна тема в рамките на представителна извадка от държавни органи с цел разработване на одитни констатации в определена област на държавните операции и трансакции;
 • изследователски проучвания, които са средство за получаване на информация за конкретни проблемни области, процедури или развития. Те нямат за цел да предоставят окончателна оценка на операциите и трансакциите в публичния сектор, но са подходяща възможност за подготовка за нови одитни мисии;
 • одити за проследяване на изпълнението на препоръките, които имат за цел да установят дали надзорните органи са предприели действия във връзка с одитните констатации или с резолюциите на парламента;
 • одити на управлението (или общи одити), които имат за цел да се формира цялостна представа за финансовото управление на одитирания орган; и
 • одити в реално време, които позволяват на ВОИ на Германия да проверява многобройните индивидуални решения в контекста на големите програми, поотделно и на всеки етап от проектите. Този подход дава възможност за откриване на недостатъци на ранен етап и за своевременно информиране на органите за вземане на решения.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

ВОИ на Германия публикува:

 • писма до ръководството, съдържащи одитните констатации, които се изпращат за коментар на одитираните органи;
 • годишен доклад, състоящ се от основен том (I) и допълнителен том (II). Том І се публикува всяка година през есента, а том ІІ – през пролетта на следващата година. Взети заедно, те формират актуална основа за парламентарната процедура за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;
 • консултативни доклади; и
 • доклади със специално предназначение.

Тя представя своите консултативни доклади и доклади със специално предназначение на парламента и на федералното правителство.

Освен това, в качеството си на федерален комисар по изпълнението, председателят публикува поредица становища и ръководства за добри практики.

ВОИ на Германия включва препоръки за подобрение в своите писма до ръководството и доклади, както и коментари по актуални въпроси, като например относно проекти за законодателство и големи проекти за обществени поръчки, или предоставя експертна информация.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ВОИ на Германия представя годишния си доклад пред обществеността на федерална пресконференция и публикува информация за дейността си (включително годишния доклад, докладите със специално предназначение и окончателните одитни писма) на своя уебсайт.

Специалните доклади и резултатите от дейността на федералния комисар по изпълнението също се публикуват там.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Предвид федералната структура на управление на Германия, регионалните одитни институции и общинските одитни служби одитират другите равнища на управление. Тъй като обаче фискалните системи на федерацията и на шестнадесетте съставляващи я провинции до голяма степен са взаимосвързани, ВОИ на Германия и независимите регионални одитни институции на провинциите работят в тясно сътрудничество.

Това сътрудничество е насочено главно към програмите, които се финансират съвместно от федералното правителство и от провинциите, и към отговорностите, които централното правителство е делегирало на провинциите.

 

 

ГЪРЦИЯ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

От 1833 г.

Уебсайт: www.elsyn.gr

Мисия:

Сметната палата на Гърция отговаря за външния одит на сектор „Държавно управление“ и има значителен принос за качеството и ефективността на финансовото управление в публичния сектор на Гърция.

Стратегическите цели на нейните одити са:

 • подобряване на финансовото управление и отчитането на органите в сектор „Държавно управление“;
 • принос за укрепването на финансовия контрол и системите за отчитане;
 • насърчаване на събирането на публичните приходи на национално и местно равнище;
 • подобряване на управлението на субектите чрез системи за вътрешен контрол;
 • ускоряване на одитите по високорискови теми;
 • повишаване на одитния капацитет;
 • предоставяне на значима информация на парламента на Гърция, за да може той да изпълнява по-ефективно надзорната си роля; и
 • укрепване на способността на Сметната палата да извършва одити на изпълнението.

За да постигне тези цели, Сметната палата на Гърция се съсредоточава върху области от голям одитен интерес, осигурява все по-голямото въздействие на извършваните одити и използва оптимално наличните ресурси.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Гърция извършва одити на разходите и отчетите на държавата, местни агенции и юридически лица, както е предвидено по закон, или ако те получават публични средства.

В обхвата на нейните правомощия попадат правителствени органи и министерства, органи на местното управление и други организации от публичния сектор. Тя може да участва и в одита на отчетите на органи, които са частни дружества.

Сметната палата има право на пълен достъп до всички счетоводни книги на централното и местното управление, подкрепяща документация и персонал. Тя също така може да поиска съответна информация от всички компетентни органи, които са задължени да ѝ сътрудничат.

СЪДЕБНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Сметната палата се произнася по съдебни производства за случаи, свързани с:

 • пенсии;
 • одит на отчети;
 • гражданска отговорност на държавни служители за причинени от тях загуби за държавата, местни агенции или публичноправни субекти, умишлено или поради груба небрежност при изпълнение на техните задължения; и
 • отговорност на длъжностни лица за неоправдано увеличаване на тяхното богатство, за което се счита, че е резултат от корупция (и е необосновано в рамките на одита на техните годишни декларации за финансови интереси).

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Член 98 от Конституцията на Гърция (1975 г.) дава общо определение на отговорностите (съдебни, одитни и консултантски) на Сметната палата. Тези отговорности се упражняват съгласно посоченото в закона (вж. също Закон № 4129/2013 и Закон № 4270/2014).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Одитният мандат на Сметната палата обхваща всички субекти на централното управление, а именно:

 • Президентството на Републиката;
 • 18 министерства;
 • 7 децентрализирани административни структури;
 • 11 независими органа;
 • 325 общини (местни органи от първо ниво);
 • 13 региона (местни органи от второ ниво);
 • 26 социалноосигурителни организации; и
 • 100 държавни болници.

Сметната палата одитира и отчетите на приблизително 450 други юридически лица от сектор „Държавно управление“, публичноправни и частноправни субекти, притежавани от местни органи (755), както и безвъзмездна финансова помощ за частни субекти.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Сметна палата със съдебна и одитна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Гърция е върховната съдебна институция в областта на публичните финанси в рамките на съдебната система на Гърция.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА/ПРАВИТЕЛСТВОТО

Сметната палата е задължена да представя на парламента годишен доклад относно одитната си дейност, както и декларация за годишния финансов отчет и счетоводния баланс на държавата. Парламентът одобрява бюджета на Сметната палата въз основа на препоръките на Министерството на финансите и Министерството на правосъдието.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Androniki Theotokatou е назначена на 23 октомври 2015 г.

МАНДАТ

4 години, без възможност за подновяване

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Назначава се с указ на президента по предложение на Министерския съвет.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Пленумът на Сметната палата е върховният съдебен орган и се състои от председателя, осем заместник-председатели и 33 съдии-съветници.

МАНДАТ

Членовете са съдии и в това си качество те са независими, а длъжностите, които заемат, са постоянни.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Заместник-председатели: назначават се с указ на президента по предложение на Министерския съвет; съдии-съветници: назначават се с решение на Висшия съдебен съвет.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Ръководител на Сметната палата е нейният председател. Председателят има осем активно действащи заместник-председатели, седем от които са председатели на съдебните дирекции на Сметната палата.

Заместването на председателя от заместник-председателите се основава на старшинство. В щатното разписание на Сметната палата са предвидени длъжности за 139 съдии. Те включват 33 съдии-съветници, 47 съдии от втори ранг и 45 младши съдии.

Неразривна част от организационната структура на Сметната палата е структурата на генералния адвокат, която включва генералния адвокат, заместник-генералния адвокат и трима подзаместници. Всички те са съдии в Сметната палата.

Понастоящем Сметната палата се състои от девет Klimakia (съдебни звена, състоящи се общо от трима съдии, и председателствани от съдия-съветник), три от които отговарят за одити на преддоговорно ниво. Четири звена в рамките на съответните съдебни дирекции се занимават с предварителни одити на разходите на местното управление и публичните органи и организации, а две са специализирани по въпроси, свързани с одита и от съдебно естество. В структурата на Сметната палата са включени също седем съдебни дирекции (наброяващи общо петима съдии и председателствани от заместник-председател), съдебна дирекция в голям състав, която разглежда молби за преразглеждане в контекста на одитите на преддоговорно ниво (наброяваща общо седем съдии и председателствана от председател), както и пленум (структуриран както е посочено по-горе).

В министерствата, префектурите и по-големите общини са разположени одитни звена, ръководени от комисари на Сметната палата (т.е. съдебни служители с висше образование и повече от 15 години опит, които заемат длъжността „началник на отдел“), които имат одитни правомощия и правомощия за налагане на санкции. Понастоящем функционират 54 звена, ръководени от комисари, в Атина и 56 на територията на цяла Гърция. В Сметната палата работят 648 съдебни служители.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2018 Г.)

 • Численост: 648 (на управленски длъжности: 12 %; заети с одитна дейност: 56 %; администрация: 32 %) + 139 съдии
 • Съотношение между половете: ♂ 37 %; ♀ 63 %. Средна възраст: 49 г.

БЮДЖЕТ

 • 33,2 млн. евро (2018 г.)
 • Разпределение: приблизително 95 % за възнаграждения и заплати
 • < 0,01 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата планира дейността си в своята годишна работна програма, която се одобрява от пленума. Програмата се изготвя от специален комитет, който събира необходимата информация от всички комисариати на Сметната палата въз основа на собствения им одитен опит и дейност или на проблеми, отразени в медиите.

Другите съдии и одитори от Сметната палата също могат да представят одитни предложения по отношение на конкретни юридически лица или сектори чрез електронна платформа на уебсайта на Сметната палата. Специалният комитет оценява тези предложения и може да ги представи пред пленума на Сметната палата.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата извършва предварителни, преддоговорни и последващи одити, включително целеви одити на високорискови области (които могат да бъдат финансови одити, одити на съответствието или одити на изпълнението), както и одити за проследяване на изпълнението на препоръките в съответствие с одитния наръчник на Сметната палата и с международните одитни стандарти (ИНТОСАЙ).

Понастоящем Сметната палата извършва:

 • предварителни одити на разходите на местното управление и на публичноправните субекти, определени в законодателството, които водят до одобряване или отхвърляне на съответните платежни нареждания;
 • одити преди сключването на договори с голяма финансова стойност, възложени от държавата или от друг еквивалентен правен субект, определен в законодателството (одит на преддоговорно ниво);
 • последващи одити на отчетите на отговорните счетоводители от държавни агенции и от агенции на местното управление или други правни субекти. Тези одити имат за резултат решение на компетентния комисар от Сметната палата, с което отчетите се приемат като надеждни или се отхвърлят като незаконосъобразни. В последния случай дефицитът се възстановява;
 • целеви одити (финансови одити, одити на съответствието и одити на изпълнението) на високорискови области съгласно годишната одитна програма на Сметната палата и международните одитни стандарти на върховните одитни институции (МСВОИ).

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ НА ВОИ

Сметната палата публикува:

 • Задължителни одитни доклади:
  • Годишен доклад за одитната дейност на Сметната палата, включително резултатите от нейните дейности, констатациите и оценките, произтичащи от нейната работа, предложения за реформи и подобрения (в т.ч. съответни закони);
  • Декларация за годишния финансов отчет и счетоводния баланс на държавата (Декларацията);
 • Одитни доклади по собствена инициатива: Сметната палата публикува и одитни доклади съгласно своята годишна работна програма;
 • Становища относно законодателството: Сметната палата предоставя становища по проектозакони, свързани с пенсиите или признаването на трудов стаж за право на пенсия, както и относно всеки въпрос, който попада в нейната конституционна компетентност, било то по искане на министрите или съгласно определеното от закона;
 • Други роли:
  • Проследяване на резултатите от одита: Сметната палата публикува доклади за проследяване на изпълнението на препоръките.

— РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Горепосочените декларация и годишен доклад на Сметната палата се публикуват и са достъпни за обществеността и чрез нейния уебсайт. Докладите за целевите одити също могат да бъдат намерени на уебсайта на Сметната палата. Тези доклади могат да бъдат обсъдени пред съответната парламентарна комисия.

Решенията и постановленията без лични данни също се публикуват на уебсайта на Сметната палата и в други публикации за правен анализ.

Сметната палата може да организира събрания, на които да представя одитната си дейност пред одитираните обекти и съответните заинтересовани страни.

Не функционира целево звено за медийно отразяване.

 

 

УНГАРИЯ

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

От 1989 г.
Основана първоначално през 1870 г.

Уебсайт: www.asz.hu
www.aszhirportal.hu

Мисия:

Насърчаване на прозрачното и добро управление на публичните финанси чрез одити, създаващи допълнителна стойност, които се извършват на солидна професионална основа, като по този начин се допринася за доброто управление.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Унгария е върховната финансова и икономическа одитна институция на Националното събрание и докладва пред него. Нейният одитен мандат обхваща всички аспекти на използването на публичните средства и националното имущество.

Тя отговаря за финансовия и икономическия одит, одита на изпълнението на централния бюджет, управлението на публичните финанси, използването на публични средства и управлението на националните активи. Сметната палата извършва своите одити съгласно критерии за законосъобразност, целесъобразност и ефективност.

Тя може да одитира управлението на публичните средства, както и на активите на органите на държавното и местното управление. Със своите констатации, препоръки и съвети въз основа на одитния си опит Сметната палата подпомага Националното събрание, неговите комисии и работата на одитираните обекти, като по този начин спомага за доброто управление на публичните операции.

Въз основа на своите констатации Сметната палата може да започне производство с компетентния орган срещу одитираните обекти и отговорните лица. Докладите на Сметната палата и техните констатации и заключения не могат да бъдат оспорвани пред съдилищата или други органи.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Закон LXVI от 2011 г. относно Сметната палата;
 • Основен закон на Унгария.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата одитира:

 • публични институции;
 • институции, финансирани от централния бюджет;
 • социалноосигурителни фондове, отделни държавни фондове;
 • органи на местното управление, органи на самоуправлението на малцинствата и техните сдружения;
 • организации (институции), финансирани от централния бюджет;
 • икономически организации, притежавани изцяло или частично от държавата или от органите на местното управление;
 • данъчни и митнически органи;
 • Националната банка на Унгария;
 • политически партии и техните фондации;
 • провеждането на изборите, сметките за кампании на организациите, които номирнират кандидатите;
 • църковни организации; и
 • служби за национална сигурност.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, която се ръководи от председател.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Унгария е върховната финансова и икономическа одитна институция на Националното събрание, пред което тя докладва.

За Сметната палата е предвидена отделна глава в структурата на централния бюджет.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Сметната палата подпомага Националното събрание, неговите комисии и работата на одитираните обекти, като по този начин спомага за доброто управление на публичните операции.

Председателят на Сметната палата информира Националното събрание за нейния работен план и за всички негови изменения.

Националното събрание може да възложи, а правителството може да поиска от Сметната палата да извърши определени одити.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

László Domokos е избран на 5 юли 2010 г.

МАНДАТ

12 години, с възможност за подновяване

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят на държавната одитна институция се избира с мнозинство от две трети от избраните членове на парламента.

ОПРОСТЕНА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Структурата на Сметната палата е изградена на проектна основа. Повечето одитори се назначават в така наречената проектна дирекция, която ги назначава към определени одити въз основа на плана на Сметната палата за разпределяне на одитите. Съществуват няколко помощни отдела. Тяхната роля е да подпомагат изпълнението на одитите във финансов, правен, мониторингов или логистичен аспект.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2018 Г.)

 • Численост: 597; 492 (2019 г.)
 • Съотношение между половете: ♂ 36 %; ♀ 64 %. Средна възраст: 45 г.

БЮДЖЕТ

 • 9,3 млрд. HUF (2017 г.) (29,8 млн. евро) (90 % за одит)
 • Разпределение: Сметната палата сама изготвя своя бюджет, който се представя пред Националното събрание, без да бъде изменян от правителството, като част от законопроекта за централния бюджет.
 • < 0,05 % от общия размер на държавните разходи, 0,02 % от БВП.

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Председателят на Сметната палата изготвя годишен работен план и информира Националното събрание за одитния план и всичките му изменения.

Одитният план се публикува и се представя пред Националното събрание на всеки шест месеца.

Сметната палата е създала система за планиране на одита, в която се поставя по-голям акцент върху подбора на теми и проверките на място, които трябва да бъдат включени в одитния план.

Възлагането на одитните задачи се предшества от многоетапна процедура на подготовка и одобрение, а ефикасността на одитите се гарантира с текущо планиране.

При определянето на темите за одит и свързаните с тях проверки на място Сметната палата се стреми към по-ефективно и ефикасно използване на ресурсите си за всяка одитна тема, като се стреми да подбира актуални одитни теми, които да са от интерес за обществеността.

Одитният план може да се променя в зависимост от новите обстоятелства, които се разкриват във връзка с одитите.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата извършва одити на съответствието, одити на изпълнението и одити за проследяване на изпълнението на препоръките. Нейните одити са съсредоточени върху законосъобразността и редовността на всички приходи и разходи от централния бюджет.

Тя извършва дейността си в съответствие с правните разпоредби, одитната програма и професионалните правила, методи и етични стандарти за одит.

Методологията на Сметната палата се разработва и публикува в съответствие с професионалните стандарти на ИНТОСАЙ (рамката за одит ISSAI).

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата публикува:

 • становище относно законопроекта за централния бюджет;
 • доклад относно изпълнението на централния бюджет;
 • одитни доклади (след извършване на одити на съответствието, изпълнението и последващи проверки);
 • годишен отчет за дейността; и
 • анализи и проучвания.

Наред с това от над 50 години Сметната палата съставя и публикува Тримесечен журнал за публичните финанси. Тримесечният журнал за публичните финанси обхваща теми в областта на финансовите системи, операциите на публичния сектор и националната икономика, усилията за догонване на икономически развитите държави и свързаните с това професионални дебати.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата публикува своите доклади, проучвания и други документи, както и новини и информация от организационно естество за основните етапи от одитната работа, на своя уебсайт и портал за информация.

За своите одитни доклади и анализи тя възприема адаптивен метод, съобразен с конкретните целеви групи.

Освен това Сметната палата е активна в различни социални медийни канали и използва редица средства за комуникация, някои от които са разработени на място:

 • уебсайт на Сметната палата (на унгарски и английски език);
 • Портал за новини (унгарски, английски, немски, френски) – основен източник на информация относно дейността на институцията;
 • съкратени резюмета за пресата (издават се за всеки одитен доклад);
 • традиционни и електронни пресконференции;
 • обобщени видеоматериали за приоритетни одити, публикувани в канала YouTube и в портала за новини на Сметната палата;
 • интервюта относно ползите от нейните одити; и
 • публикации в социалните медии.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

От своето основаване Сметната палата поставя специален акцент върху научното сътрудничество с професионални организации и национални висши учебни заведения с цел постигане на възможно най-широко приложение на своята дейност и развитие на професионално-научния диалог в обществото.

Сметната палата играе активна роля в международната одитна общност. Обменът на международен одитен опит и сътрудничеството с националните върховни одитни институции и международните организации са важни.

 

 

ИРЛАНДИЯ

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL

От 1923 г.
Основана първоначално през 1866 г.

Уебсайт: www.audgen.gov.ie

Мисия:

Да извършва независима проверка и да докладва на Dáil Éireann (Парламента на Ирландия) относно това дали публичните средства се използват в съответствие със закона, дали се управляват добре и дали се отчитат правилно.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Службата на органа за контрол и генералния одитор играе централна роля в процеса на публично отчитане, като предоставя увереност на парламента чрез Комисията за публични финансови отчети (PAC) относно начина, по който са управлявани публичните средства, и представя доклади по въпроси, произтичащи от одитите и други проверки.

Основните ѝ задачи са:

 • да извърша одит и да докладва относно отчетите на публичните органи;
 • да извършва проверка за установяване дали операциите на публичните органи са в съответствие с правните разпоредби, които ги ръководят, и дали средствата се разходват по предназначение;
 • да проверява дали публичните органи управляват ресурсите икономично и ефикасно и дали са въвели механизми за оценка на ефективността на операциите;
 • да разрешава отпускането на средства от Министерството на финансите за позволени от закона цели.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Ирландия: член 33 (1922 г., заменен през 1937 г.);
 • Закон за Министерството на финансите и службите за одит от 1866 г.;
 • Закон за Службата на органа за контрол и генералния одитор от 1923 г., изменен през 1993 г.;
 • Закон за Службата на органа за контрол и генералния одитор и комисиите на камарите на Oireachtas (Специални разпоредби) от 1998 г.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Службата на органа за контрол и генералния одитор одитира:

 • отчети от извършено гласуване: 40;
 • ведомствени средства: 28;
 • здравни организации: 28;
 • органи от северната и южната част: 7;
 • образователни институции: 42; и
 • държавни органи и дъщерни дружества: 142.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството и ръководена от контрольор-генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Напълно независима.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Отношенията с парламента са свързани най-вече с докладване. Резултатите от одитните дейности се докладват на парламента чрез представяне на одиторски заверки и доклади относно финансовото управление. Комисията за публични финансови отчети (PAC) проверява и докладите на Службата на органа за контрол и генералния одитор относно икономическата ефективност. Налице е тясно сътрудничество с PAC. Службата участва в заседанията на PAC като постоянен свидетел. Резултатите от независимите проверки на Службата на органа за контрол и генералния одитор предоставят основата за проверките на PAC.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

КОНТРОЛЬОР-ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Seamus McCarthy е назначен на 28 май 2012 г.

МАНДАТ

Неограничен до навършване на законоустановената пенсионна възраст.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Контрольорът-генерален одитор се назначава от президента на Ирландия по предложение на парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Одитен съвет, състоящ се от контрольора-генерален одитор, секретар и директори по одитната дейност, и управителен съвет, състоящ се от директори по одитната дейност и заместник-директори.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Одитният съвет упражнява независим контрол върху Службата на органа за контрол и генералния одитор и отговаря за разработването и изпълнението на стратегията. Управителният съвет координира дейността на Службата.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (МАЙ 2018 Г.)

 • Численост: 173
 • Съотношение между половете: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Средна възраст: 41 години

БЮДЖЕТ

 • 14 млн. евро (2018 г.)
 • < 0,02 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Службата на органа за контрол и генералния одитор определя независимо своята програма за одити на изпълнението. Тя се основава на обща стратегия за докладване и специфични за отделните секции стратегии. Програмата за финансов одит има за цел да спази законоустановените срокове, когато е приложимо.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Службата на органа за контрол и генералния одитор извършва финансови одити и одити на изпълнението. Те се извършват в съответствие с международните одитни стандарти („МСВОИ“) и със собствения етичен кодекс на Службата.

Службата на органа за контрол и генералния одитор използва наръчници за финансов одит и одит на изпълнението, както и практически насоки.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Службата на органа за контрол и генералния одитор изготвя следните доклади:

 • становища относно публичните отчети;
 • доклади по важни въпроси, свързани с икономическата ефективност и управлението на публичните средства;
 • писма до ръководството след извършени одити по въпроси, свързани с вътрешния финансов контрол, ръководството и корпоративното управление;
 • отпускане на кредити, позволяващи освобождаването на публични средства от Централната банка на Ирландия за разрешени от закона цели.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Органите от публичния сектор са задължени да представят финансовите си отчети пред парламента. Между тези финансови отчети е одитният доклад на Службата на органа за контрол и генералния одитор.

Всяка година Службата представя на парламента финансовите отчети на службите и ведомствата на правителството, както и доклад за отчетите на обществените служби. Освен това докладите за икономическа ефективност се представят на съответния министър, който е отговорен за представянето на доклада в парламента.

Докладите са публично достъпни на уебсайта на Службата на органа за контрол и генералния одитор и в библиотеката на парламента на Ирландия. Публикациите на всички доклади за икономическа ефективност са придружени от съобщения за пресата.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Службата на органа за контрол и генералния одитор поддържа връзка с Одитната институция на местното управление в Ирландия. Структурата за одит на местното управление отговаря за одита на органите на местното управление. Всички доклади на тази структура се предоставят на Службата на органа за контрол и генералния одитор.

 

 

ИТАЛИЯ

CORTE DEI CONTI

От 1948 г.
Основана първоначално през 1862 г.

Уебсайт: www.corteconti.it

Мисия:

Съгласно член 100 от Конституцията на Италия Сметната палата упражнява превантивен контрол върху легитимността на актовете на правителството и извършва последващ одит на управлението на бюджета на държавата. Тя участва, при условия и във формат, определени от закона, в одита на финансовото управление на онези предприятия, които получават редовна подкрепа от държавния бюджет. Тя докладва пряко на парламента за резултатите от извършените одити. Законът гарантира независимостта на Corte dei conti и нейните членове от правителството. Тя се състои от независими магистрати, които отговарят единствено пред закона и могат да бъдат разпределяни в одитни или съдебните състави или в службите на главната прокуратура.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Според конституционалното устройство на Италия мястото на Сметната палата е между органите, гарантиращи законосъобразно административно управление и контрол върху стабилността на публичните финанси, от една страна, и съдебните органи, от друга страна.

В допълнение към функциите си за контрол, Сметната палата е неутрална и независима от правителството и парламента, и, предвид съдебната ѝ функция, е част от правораздавателната система за всякакви нужди и цели.

СЪДЕБНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Съгласно чл. 103, параграф 2 от конституцията на Италия Сметната палата разполага с юрисдикция във връзка с публичните финанси и други въпроси, определени от закона.

В съответствие с това, в случаите когато са доказано засегнати публичните финанси, отговорността на директорите, служителите и счетоводителите не подлежи на санкция според обичайните правила на гражданското право, а приема по-специфичните характеристики на административна и отчетна отговорност.

Ако са нанесени щети на публични средства, може да се търси отговорност от административните служители — от държавната или публичната администрация — и от публичните или частните субекти и/или физически лица, управляващи публични средства за обществени цели.

В обхвата на правомощията на Сметната палата попада дейността на отговорните счетоводители, т.е. лицата, които имат задължението да управляват публични средства и стоки (например ковчежници и т.н.).

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Одитни правомощия:

 • членове № 81, 97, 100, 117 и 119 от Конституцията на Италия (1948 г.);
 • Закон № 20/1994;
 • Закон № 131/2002;
 • Закон № 266/2005;
 • Закон № 213/2012.

Съдебни правомощия:

 • членове 103 и 108 от Конституцията на Италия;
 • Кодекс на счетоводните процедури, включен в Законодателен декрет № 174/2016;
 • Закон № 19/1994;
 • Закон № 639/1996.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата одитира:

 • министерства;
 • публични органи и държавни агенции, включително независими органи;
 • финансирани с публични средства органи;
 • региони, провинции, общини, градове-метрополии и техните вътрешни дружества за услуги; и
 • частни дружества, в които италианската държава има контролна функция.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитен орган, който изпълнява не само одитни, но и съдебни функции.

Освен това Сметната палата изпълнява консултативни функции за правителството, регионите, общините, провинциите и градовете-метрополии.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Според конституцията на Италия Сметната палата е автономна и независима от другите държавни власти.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА/ПРАВИТЕЛСТВОТО

В качеството си на одитен орган Сметната палата докладва на парламента за резултатите от своите одити.

Тя упражнява контрол и одитира актовете и управлението на правителството с цел запазване на законосъобразността и балансираният характер на публичните финанси.

В случай на незаконосъобразни актове на изпълнителната власт Сметната палата може да издаде отрицателно становище, което да направи тези актове невалидни.

Съвещателната функция на Сметната палата се изразява в предоставянето на становища на парламента и правителството за създаването на закони и административни разпоредби. Становището на Сметната палата е необходимо и при преразглеждането на разпоредбите, свързани със счетоводната система, премахването или изменението на съществуващите счетоводни модели и промяната или създаването на нови счетоводни модели, документи и счетоводни записи.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Angelo Buscema е назначен на 22 декември 2017 г.

МАНДАТ

Мандатът на председателя продължава до навършването на пенсионна възраст (70 г.).

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят на Сметната палата се назначава от президента на Републиката след предложение на председателя на Министерския съвет, който избира бъдещия председател измежду група от магистрати от Сметната палата, избрани от нейния Съвет на председателството.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Съветът на председателството на Сметната палата се състои от единадесет членове: председателя и заместник-председателя на Сметната палата, главния прокурор на Сметната палата, четирима членове, назначени от парламента, и четирима магистрати от Сметната палата.

МАНДАТ

4 години.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Четиримата магистрати се избират измежду магистратите на Сметната палата и се назначават от тях. Външните членове се назначават от Камарата на депутатите (двама) и Сената (двама) измежду преподаватели по право и/или адвокати с най-малко 20-годишен опит.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сметната палата се разделя на одитни и съдебни състави на централно и регионално ниво, и има една служба на главния прокурор и служби на регионалните прокурори.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: магистрати — 393; държавни служители — 2 265
 • Съотношение между половете: ♂ 43 %; ♀ 57 %. Средна възраст: 54 г.

БЮДЖЕТ

 • 310 млн. евро
 • < 0,01 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата определя самостоятелно общ одитен план, който се одобрява всяка година. Одитният план обхваща одитната политика и стратегия и се одобрява от Обединените одитни състави, тъй като съдържа референтни критерии за централните одитни състави, както и указания за регионалните одитни състави. Всеки централен и регионален одитен състав изготвя самостоятелно свой собствен одитен план.

Обхватът на планирането се определя въз основа на параметри като финансова целесъобразност, значимост на риска от нередности, резултати от предишни одити, запитвания от публични органи и от човешките или техническите ресурси.

Сметната палата изпраща годишния си одитен план на председателите на Камарата на депутатите и на Сената, а на регионално равнище – на председателите на регионите и на регионалните съвети, както и на одитираните органи.

Годишният одитен план съдържа:

 • обектите, които са предмет на одитната дейност на Сметната палата, и приложените критерии за формиране на извадка;
 • дейностите и въпросите, които са предмет на одита на Сметната палата;
 • програмата на дейностите; и
 • избраните критерии и параметри.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата извършва:

 • предварителни одити на съответствието във връзка с актове, които са изрично предвидени от закона, с цел да се избегнат незаконосъобразни действия от страна на правителството;
 • одити на изпълнението, насочени към повишаване на ефикасността на администрацията; и
 • финансово-икономически одити.

Одитираните от Сметната палата обекти имат право да отговорят на всички констатации преди публикуването на окончателния доклад.

За да подпомогне този принцип на съгласуване, Сметната палата:

 • информира одитираните обекти относно своя годишен одитен план и им предоставя информация относно темата, условията, процедурите и планирането на одита;
 • поддържа непрекъснат и конструктивен диалог с различните одитирани обекти и с ръководителите на службите за вътрешен контрол;
 • публикува окончателния си доклад и представя своите констатации и оценки в контекста на публичен дебат на открито заседание на одитните състави.

За своите одити на изпълнението Сметната палата публикува документи с оценки, констатации и препоръки. Одитираните обекти следва да изпълняват препоръките, за да избегнат евентуални проблеми при разпореждането с публичните финанси и гарантират добро управление. Те следва също така да информират Сметната палата за предприетите мерки в изпълнение на препоръките.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ НА ВОИ

Сметната палата информира парламента посредством:

 • държавни годишни доклади;
 • четиримесечни доклади относно законодателството, засягащо разходите (предвидените в законите разходи);
 • специални изслушвания, на които Сметната палата представя своето становище относно икономическото и финансовото планиране на правителството и относно неговия бюджетен законопроект; и
 • специфични доклади относно регионалното и местното финансиране;
 • доклад относно координацията на публичните финанси (годишен);
 • доклади относно разходите за труд в публичния сектор;
 • доклади относно управлението на средствата от ЕС; и
 • доклади относно управлението на публичните органи и субекти.

— РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Докладите на Сметната палата се публикуват на нейния уебсайт.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО / ОТНОШЕНИЯ НА РАВНИЩЕТО НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА

Централната система за контрол е под надзора на Държавната счетоводна служба (към Министерството на икономиката и финансите), ръководена от главен счетоводител.

Независимите централни служби за счетоводство към генералните счетоводни отдели във всяко министерство проверяват дали административните действия са в съответствие с действащите финансови закони и директиви на министерствата. Те проверяват законосъобразността на поетите задължения за разходи, одобряват ги и подават сигнали за нередни транзакции към министъра, който може да разпореди проверка на транзакциите от страна на централната служба за счетоводство. Тези случаи автоматично се отнасят до Сметната палата.

Главният финансов инспекторат извършва проверки на място на дейността на министерствата и публичните органи и може да предлага корективни действия, когато е необходимо. Той също така гарантира, че механизмът за вътрешен одит във всеки орган функционира правилно. Докладите на Главния инспекторат се изпращат на главния счетоводител и – ако се установи финансова загуба – на главния прокурор на Сметната палата, който може да започне наказателно преследване на държавни служители.

 

 

ЛАТВИЯ

VALSTS KONTROLE

От 1991 г.
Основана първоначално през 1923 г.

Уебсайт: lrvk.gov.lv

Мисия:

Да улеснява:

 • ефикасното и законосъобразно използване на средствата на данъкоплатците;
 • финансовото управление и отчитането на публичните разходи;
 • справедливото и прозрачно вземане на решения в рамките на публичния сектор.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Държавната одитна институция на Латвия извършва финансови одити, одити на съответствието и на изпълнението, чрез които проверява:

 • приходите и разходите на държавния бюджет и общинските бюджети, включително усвояването на финансовата помощ от ЕС и от други международни организации или институции;
 • дейности, свързани с държавна и общинска собственост.

Всяка година Държавната одитна институция предоставя на парламента одитно становище относно изпълнението на държавния бюджет и общинските бюджети, както и становища относно това дали годишните финансови отчети са правилно изготвени от министерствата и другите институции от сектор „Централно управление“.

Държавната одитна институция представя доклад на парламента и на Министерския съвет:

 • относно финансовите одити в одитираните обекти, за които тя е изразила становище с резерви, отрицателно становище или отказ от изразяване на становище;
 • относно всички одити на изпълнението; и
 • относно особено важни и значими констатации.

Ако по време на одитите бъдат установени нарушения на правните стандарти, Държавната одитна институция трябва да информира съответните правоприлагащи институции.

С цел отстраняване на установените недостатъци по време на одитите, Държавната одитна институция е упълномощена да издава препоръки на одитираните обекти и да контролира изпълнението на препоръките.

Тя има право на достъп до цялата информация, считана за необходима за извършването на нейната дейност.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Република Латвия (1922 г.);
 • Закон за Държавната одитна институция (2002 г.).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Държавната одитна институция одитира:

 • държавните институции (13 министерства и техните 137 подчинени институции, 13 централни държавни институции);
 • местните органи на управление (110 окръга и 9 града) и техните подчинени институции;
 • предприятия, притежавани от държавата или от органите на местното управление, или частни дружества, включващи държавна собственост;
 • други търговски дружества, сдружения, фондации и физически лица: (1) ако разполагат или притежават ресурси на държавата или органите на местното управление; (2) ако се финансират с ресурси на държавата или на органите на местното управление или (3) ако изпълняват обществени поръчки за държавата или за органите на местното управление.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Държавната одитна институция на Латвия е независима колегиална върховна одитна институция, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Държавната одитна институция е един от шестте конституционни органа в Латвия. Тя е напълно независима и създадена като колегиална върховна одитна институция, ключов елемент в държавната система за финансов контрол, която служи на обществения интерес чрез предоставяне на независима увереност относно законосъобразното, правилно, икономично, ефикасно и ефективно използване на ресурсите на органите на централното и местното управление, насърчаване на доброто финансово управление и на прозрачния процес на вземане на решения в публичния сектор.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Държавната одитна институция представя своите доклади и становища на Парламента на Латвия и на Министерския съвет.

ПАРЛАМЕНТ

Държавната одитна институция си сътрудничи тясно с различните парламентарни комисии, но най-вече с Комисията за публични разходи и одит (PEAC), която е основен получател на нейните доклади. Държавната одитна институция информира PEAC относно резултатите от всички извършени одити, недостатъците в дейностите в съответните сектори и нарушенията на регулаторните разпоредби, установени при одитите, както и относно напредъка по изпълнението на препоръките. От своя страна PEAC също проследява изпълнението на препоръките на Държавната одитна институция.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Държавната одитна институция представя своите доклади и одитни становища и пред Министерския съвет. Тя предоставя на Министерския съвет доклади относно финансовите одити в одитираните обекти, за които е изразила становище с резерви, отрицателно становище или отказ от изразяване на становище, както и доклади относно всички одити на изпълнението и всички особено важни и значими констатации.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Elita Krūmiņa е назначена на 17 януари 2013 г. и заема длъжността от 24 януари 2013 г.

МАНДАТ

4 години, не се допускат повече от два последователни мандата.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор се назначава от парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Държавната одитна институция се ръководи от генералния одитор и от Съвета на Държавната одитна институция, който се състои от директорите на петте одитни дирекции и на дирекция „Одит и методология“.

МАНДАТ

4 години, не се допускат повече от два последователни мандата.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете на Съвета се назначават от парламента по препоръка на генералния одитор.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Генералният одитор ръководи и управлява дейността на Държавната одитна институция, включително Кабинета на генералния одитор, спомагателните дирекции и Канцеларията, която отговаря за финансовото планиране и счетоводството на Държавната одитна институция, за организацията на документацията, дейностите по поддръжка, информационните технологии, планирането и оценката на дейностите на Държавната одитна институция.

Съветът на Държавната одитна институция се състои от генералния одитор (председател) и шестима членове на Съвета, които са директори на одитните дирекции. Съветът одобрява по-голямата част от документите, които уреждат дейността на Държавната одитна институция.

В Държавната одитна институция се включват пет одитни дирекции и дирекция „Одит и методология“, която извършва одити и изготвя, актуализира и прилага одитната методология на Институцията. Всяка одитна дирекция се състои от директор и два или три одитни сектора. Одитните дирекции извършват одити в съответствие с годишния одитен план, одобрен от Съвета на Държавната одитна институция. Всяка одитна дирекция отговаря за определени одитирани обекти и одитни области.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2018 Г.)

 • Численост: 175 (около 75 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 22 %; ♀ 78 %. Средна възраст: 40 г.

БЮДЖЕТ

 • 6,2 млн. евро (2017 г.)
 • Около 0,07 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Одитната дейност се планира всяка година и се одобрява от Съвета на Държавната одитна институция.

Разработването на общата програма за одитната дейност на Държавната одитна институция включва следните етапи:

 1. разработване на стратегията на Държавната одитна институция;
 2. стратегическа оценка на областите на одит;
 3. подготовка на одитни теми;
 4. разработване на работния план на Държавната одитна институция.

Работният план е предназначен само за вътрешно ползване, но председателят на парламента се информира за одитните теми, планирани за годината.

След това одитните дирекции изпълняват своята дейност в съответствие с плана. Директорите на дирекции и ръководителите на сектори вземат решения относно конкретния обхват на одита, одитните въпроси и разпределянето на одитните ресурси.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Държавната одитна институция извършва:

 • финансови одити, за да оцени дали финансовите отчети са изготвени в съответствие с приложимите разпоредби;
 • одити на съответствието и на изпълнението, за да оцени дали одитираният обект функционира в съответствие с определените от закона изисквания и дали той извършва своите операции и трансакции по икономичен и ефективен начин.

Държавната одитна институция извършва всичките си одити в съответствие с международните одитни стандарти (МСВОИ). Решенията относно конкретните подходи и методи остават в правомощията на Държавната одитна институция. Одитираните обекти могат да отговарят на одитните констатации на Държавната одитна институция. От тях се изисква и да представят доклади за напредъка по изпълнението на препоръките.

Прилага се всеобхватна рамка за непрекъснат вътрешен и външен контрол на качеството.

Държавната одитна институция използва и наръчници за финансов одит, одит на изпълнението и на съответствието, практически одитни насоки и специфични вътрешни процедури, създадени от самата нея. Тези документи са само за вътрешно ползване.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Държавната одитна институция публикува:

 • становище относно финансовия отчет за изпълнението на държавния бюджет и бюджетите на органите на местното управление;
 • становища относно това дали годишните отчети са изготвени правилно от министерствата и от другите централни държавни институции;
 • доклади относно одитите на изпълнението и на съответствието;
 • документи за обсъждане, основани на констатациите от проведените одити на изпълнението и на съответствието; и
 • годишен доклад на Държавната одитна институция.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

В съответствие със закона за Държавната одитна институция, тя редовно информира широката общественост и гражданите за извършените одити, като публикува всички одитни доклади и становища на своя уебсайт след тяхното влизане в сила. Най-често използваните канали за разпространение на одитна информация са официалният уебсайт на Държавната одитна институция и медиите – обществени и социални медии (Facebook, Twitter, YouTube). Публикуването на одитни доклади винаги е съпроводено от съобщения за пресата или пресконференции. В някои случаи, когато темата на одита е от голям обществен интерес, се изготвят визуално достъпни и лесно разбираеми резюмета на одитните доклади, които да се използват при последващ обмен на информация. Освен за резултатите от одита, обществеността се информира и за напредъка по изпълнението на одитните препоръки. Той се оповестява главно чрез социалните медии. Резюметата на одитните доклади са достъпни на английски и руски език на уебсайта на Държавната одитна институция.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Държавната одитна институция си сътрудничи тясно с академичния сектор, например със Stockholm School of Economics в Рига, с цел въвеждане на система за сертифициране на одиторите в публичния сектор в Република Латвия.

Тя си сътрудничи и с одитори от частния сектор, и по-специално с Асоциацията на сертифицираните одитори в Латвия, като непрекъснато укрепва системата, за да използва ефективно дейността на сертифицираните одитори в рамките на извършваните финансови одити в общините.

 

 

ЛИТВА

VALSTYBĖS KONTROLĖ

От 1990 г.
Основана първоначално през 1919 г.

Уебсайт: www.vkontrole.lt

Мисия:

Да съдейства на литовските публични структури да управляват разумно публичните средства и собственост.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Националната одитна институция на Литва осъществява надзор на законосъобразността и ефективността на управлението и използването на държавната собственост и изпълнението на държавния бюджет.

Тя има право на достъп до всяка информация, която счете за необходима за извършването на своите одити, както и правото да влиза в помещенията на даден одитиран обект.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Републиката: Раздел относно Националната одитна институция (1992 г.);
 • Закон за Националната одитна институция (1995 г.).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Националната одитна институция одитира:

 • държавни институции и ведомства;
  • министерства: 14;
  • държавни агенции: 14;
  • агенции в рамките на министерствата: 77;
 • общини, общински учреждения, институции и техните парични фондове;
 • държавни парични и данъчни фондове;
 • всички видове предприятия, в които държавата или общината притежават най-малко 50 % от гласовете;
 • всички субекти, на които държавна или общинска институция е отпуснала средства или е прехвърлила собственост;
 • изпълнението на държавния бюджет;
 • бюджета на държавния социалноосигурителен фонд; и
 • бюджета на фонда за задължително здравно осигуряване.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Националната одитна институция е независима институция, която се отчита пред парламента и не е официално свързана с други държавни органи.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Националната одитна институция се отчита пред парламента и го подпомага в осъществяването на неговия парламентарен контрол. Поради това парламентът и Националната одитна институция поддържат отношения на близко сътрудничество.

Най-тясното сътрудничество се осъществява с парламентарната комисия по одит. Тя разглежда докладите на Националната одитна институция и допринася за изпълнението на препоръките на Институцията чрез своите решения.

Парламентът може да възлага определени одити на Националната одитна институция в рамките на нейните правомощия.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Arūnas Dulkys е назначен на 15 април 2015 г.

МАНДАТ

5 години, с възможност за еднократно подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Президентът на Републиката отправя препоръка за заемане на длъжността генерален одитор, която се одобрява от парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Националната одитна институция се ръководи от орган, който се състои от трима заместник-генерални одитори.

МАНДАТ

5 години, с възможност за еднократно подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Заместник-генералните одитори се назначават от президента на Републиката по препоръка на генералния одитор.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Националната одитна институция обединява три функции в една институция:

 • върховна одитна институция, която се състои от дирекция „Развитие на одита“ и четири одитни дирекции;
 • институция за одит на инвестициите от Европейския съюз, която се състои от дирекция „Одит на инвестициите от Европейския съюз“ и нейните спомагателни структури; и
 • Фискален съвет, който се състои от дирекция „Мониторинг на бюджетната политика“ и нейните спомагателни структури.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (ЮЛИ 2018 Г.)

 • Численост: 300 (70 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 21 %; ♀ 79 %. Средна възраст: 42 години

БЮДЖЕТ

 • 9,2 млн. евро (2018 г.)
 • < 0,5 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Националната одитна институция планира дейността си в годишни одитни програми съгласно собствената си преценка. На етапа на планиране се извършва мониторинг на дейността на публичния сектор, събират се данни и се анализират съществуващите и потенциалните рискове. Заинтересованите страни в Националната одитна институция могат да предлагат теми за одит.

Работната програма може да се изменя непрекъснато, за да отрази текущи промени.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Националната одитна институция извършва финансови одити, одити на съответствието и на изпълнението. Всички използвани методологии са в съответствие с МСВОИ и с най-добрите международни практики.

Одитираните обекти имат право да изразяват коментари по проектите на одитни доклади.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Националната одитна институция публикува:

 • годишен доклад;
 • становища и годишни одитни доклади относно консолидираните отчети на:
  • държавата;
  • фонда за задължително здравно осигуряване;
  • държавния социалноосигурителен фонд;
 • становище и годишен одитен доклад относно отчетите на държавните парични фондове;
 • становище и годишен одитен доклад относно националните финансови отчети, които съдържат информация за публичния дълг; и
 • доклади за одитите на изпълнението.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Националната одитна институция представя годишния си доклад и всички одитни доклади на парламента.

Тя също така публикува всички доклади на своя уебсайт.

Националната одитна институция следва принципите на прозрачност и откритост, които включват взаимодействие с гражданите в социалните медии.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Националната одитна институция си сътрудничи с парламента, Министерството на финансите, Литовската камара на одиторите, Асоциацията на вътрешните одитори и Асоциацията на общинските органи за контрол с цел обмен на опит и разработване на общи стандарти.

Националната одитна институция е сключила споразумения за сътрудничество с Министерството на финансите, Главната прокуратура, Службата за обществени поръчки, Специалната следствена служба, Службата за разследване на финансови престъпления, Икономическия факултет на Университета във Вилнюс, Mykolas Romeris University, Асоциацията на общинските органи за контрол, Литовската камара на одиторите, Асоциацията на вътрешните одитори и Банката на Литва.

Извършват се редовни партньорски проверки, за да се гарантира качеството на одитите на Националната одитна институция.

 

 

ЛЮКСЕМБУРГ

COUR DES COMPTES

От 2000 г.
Основана първоначално през 1840 г.

Уебсайт: www.cour-des-comptes.public.lu

Мисия:

В качеството си на външен одитор Сметната палата проверява законосъобразността и редовността на публичните приходи и разходи и доброто финансово управление на публичните средства. За тази цел тя проверява икономичността, ефективността и ефикасността на публичните разходи, без обаче да прави преценка за целесъобразността на разходите.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Люксембург контролира финансовото управление на държавните инструменти, администрации и служби. Сметната палата има право да проверява и други публични органи, при положение че те не са обект на друга система за финансов одит, предвидена в законодателството. На последно място, тя може да одитира разходването на публични средства, предоставени безвъзмездно за определени цели на юридически лица от публичния сектор или на физически и юридически лица от частния сектор, във връзка с изразходването на предоставените средства в съответствие с предназначението им.

При извършването на своята дейност Сметната палата има право на достъп до всички документи, които счете за необходими. Освен одитната дейност, Сметната палата може да предоставя консултации на парламента, при които тя изразява становище относно проекти за законодателство.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Изменен член 105 от конституцията на Люксембург (1868 г.)
 • Закон за Сметната палата (8 юни 1999 г.).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата одитира:

 • инструменти, администрация и държавни служби;
 • министерства;
 • държавни агенции;
 • други публични органи; и
 • части от публични и частни субекти, финансирани с публична безвъзмездна финансова помощ; и
 • политически партии.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална структура без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата е независима институция.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Отношенията с парламента имат характер на консултации. Сметната палата изпраща всички свои доклади до парламента. Освен това тя може да провежда консултации при изготвянето на законодателство. Парламентът също така може да поиска от Сметната палата да извърши одит, свързан с конкретна тема.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Marc Gengler е назначен през 2005 г.

МАНДАТ

6 години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят на Сметната палата се назначава от Великия херцог по предложение на парламента, който изготвя списък с кандидати.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметната палата се ръководи от орган, който се състои от председателя, заместник-председателя и трима съветници.

МАНДАТ

6 години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете на колегиума на Сметната палата се назначават от Великия херцог по предложение на парламента, който изготвя списък на кандидатите.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сметната палата взема решения на колегиална основа чрез гласуване с мнозинство. Председателят ръководи заседанията и има решаващ глас в случай на разделен вот.

Сметната палата е организирана в одитна и административна дирекция. Одитната дирекция се състои от четири одитни отдела, всеки от които се ръководи от член на Сметната палата.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2018 Г.)

 • Численост: 34
 • Съотношение между половете: ♂ 34 %; ♀ 66 %

БЮДЖЕТ

 • 4,5 млн. евро (2016 г.)
 • В държавния бюджет е предвидена издръжката на Сметната палата въз основа на нейните разчети

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата определя самостоятелно своята годишна работна програма. Процедурата на планиране се определя от колегията на Сметната палата, която приема нейната работна програма в края на предходната година.

Парламентът може да поиска от Сметната палата да извърши одити в определени области.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата извършва финансови одити и одити на изпълнението.

По време на одитния процес Сметната палата представя своите констатации на одитираните обекти, които могат да отговорят с коментари в рамките на определен срок, преди докладите да бъдат представени в парламента.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата публикува:

 • общ доклад за държавните отчети;
 • специални доклади в конкретни области на финансовото управление, изготвяни по собствена инициатива на Сметната палата или по искане на парламента; и
 • становища относно проекти за законодателство и управлението на бюджета.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата представя годишните и специалните си доклади пред парламента, като ги публикува и на своя уебсайт.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

LCA си сътрудничи тясно с одитираните обекти и със съответните министерства.

 

 

МАЛТА

NATIONAL AUDIT OFFICE

От 1997 г.
Основана първоначално през 1814 г.

Уебсайт: www.nao.gov.mt

Мисия:

Да спомага за насърчаване на отчетността, коректността и най-добрите практики в държавните операции.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция (ВОИ) на Малта е националната одитна институция, която отговаря за външния одит на секторите „Централно управление“ и „Местно управление“. Нейната задължителна функция е да извършва финансови одити и одити на съответствието на сектор „Централно управление“.

Освен това тя може да извършва одити по всеки въпрос, свързан с държавните финанси, имущество или средства, които се управляват или са под контрола на някое държавно ведомство или служба

ВОИ може да одитира и отчетите и/или дейността на публични органи или организации, които управляват, притежават или използват средства, принадлежащи пряко или непряко на държавата. Тя може да одитира и операциите на дружества или други субекти, в които държавата има мажоритарно дялово участие.

Тя отговаря и за одита на сектор „Местно управление“, като назначава частни одитори като одитори за местните съвети и предоставя на тези одитори техническа и административна подкрепа.

ВОИ има право на достъп до цялата информация, която счете за необходима за извършването на своята дейност.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Малта: Раздел 108 (1964 г.);
 • Закон за генералния одитор и за Върховната одитна институция (1997 г.);
 • Процедурно правило № 120 на Камарата на представителите (1995 г.);
 • Закон за местните съвети (1995 г.).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ одитира:

 • министерства: 15 (задължително);
 • всички държавни ведомства и служби (задължително);
 • сектор „Местно управление“ (задължително с оглед на Закона за сектор „Местно управление“), както е посочено в раздел „Правомощия“ по-горе;
 • публични органи или организации, които управляват, разпореждат се или разходват средства, принадлежащи пряко или непряко на държавата (не е задължително, освен ако е изрично предвидено от съответното законодателство);
 • органи, които се разпореждат с или разходват държавни средства (не е задължително, освен ако е изрично предвидено от съответното законодателство);
 • дружества или други субекти, в които държавата има мажоритарно дялово участие (не е задължително).

Бележка: ВОИ е задължена да извършва най-вече финансови одити и одити на съответствието на сектор „Местно управление“ и може да извършва всякакъв вид одити на секторите „Централно управление“ и „Местно управление“, както и на други органи, които се разпореждат с или управляват публични средства. Публичните субекти и другите субекти извън сектор „Централно управление“ обаче се одитират от одитори от частния сектор.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ на Малта е държавният външен одитор. Тя е напълно независима при извършването на своите одити. Генералният одитор не подлежи на ничие ръководство или контрол.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Генералният одитор докладва пряко на председателя на Камарата на представителите.

Комисията по публични сметки (PAC) на парламента и министърът, отговарящ за финансите, може да поискат от ВОИ да извърши проверки по всички въпроси, които попадат в обхвата на нейните правомощия. Съгласно законодателството в сектор „Местно управление“ отговорният министър за този сектор може да поиска от генералния одитор да проведе проверки и в местните съвети.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Charles Deguara е назначен на 30 март 2016 г.

МАНДАТ

5 години, с възможност за еднократно подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор се назначава от президента в съответствие с резолюция на Камарата на представителите, подкрепена от гласовете на не по-малко от две трети от всички членове на парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Въпреки че няма официален управителен орган, генералният одитор се подпомага от заместник-генерален одитор и от трима помощник-генерални одитори.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералният одитор и заместник-генералният одитор се назначават от президента, както е посочено по-горе.

Помощник-генералните одитори се назначават чрез вътрешна и/или външна покана за представяне на кандидатури. Вътрешна комисия за подбор (състояща се от един член на комисията, който е независим от ВОИ) интервюира и докладва за кандидатите за тази длъжност. Генералният одитор назначава одобрения кандидат по препоръка на комисията за подбор.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ВОИ е организирана в четири дирекции, първите три от които се ръководят от помощник-генерален одитор. Те са:

 • дирекция „Финансов одит и одит на съответствието“, която отговаря за анализа на финансовия отчет на правителството, за одита на редица държавни министерства и ведомства, органи на местното управление и няколко неправителствени организации;
 • дирекция „Одит на изпълнението“, която отговаря за одитите на изпълнението/икономическата ефективност;
 • дирекция „Специални одити и разследвания“, която отговаря за докладите от разследванията, които обикновено се изискват от Комисията по публични сметки или от министъра, отговарящ за финансите; и
 • дирекция „ИКТ“, която отговаря за одитите в областта на ИТ, както и за предоставянето на ИТ подкрепа на другите одитни отдели при осъществяването на техните одити.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (АВГУСТ 2018 Г.)

 • Численост: 58 (78 % заети с одитна дейност)
 • Съотношение между половете: ♂ 45 %; ♀ 55 %. Средна възраст: 40 г.

БЮДЖЕТ

 • 3,4 млн. евро (2018 г.)
 • Бюджетът на ВОИ се финансира изцяло от общия бюджет на Малта.
 • Около 0,1 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ВОИ е свободна да избира темите на своите одити. PAC и Министерството на финансите също може да изискват от нея да извършва проверки, свързани с публични средства. Въпреки че ВОИ обикновено изпълнява подобни искания, тя не е задължена да го прави.

ВОИ изготвя годишни одитни планове, които съдържат списък на планираните одити за конкретната година и се одобряват от генералния одитор и заместник-генералния одитор.

При подбора на одитните области, които да бъдат включени в годишната одитна програма, ВОИ взема предвид различни критерии, като например актуалността на въпроса, социалната и финансовата същественост, степента на парламентарен, държавен, медиен или обществен интерес, както и осъществимостта на предложените теми за одит.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ извършва финансови одити, одити на съответствието, одити на изпълнението, одити за разследване и ИТ одити.

Докладите от извършените финансови одити и одити на съответствието се публикуват ежегодно, не по-късно от дванадесет месеца след края на финансовата година, която приключва на 31 декември. Другите доклади се публикуват, когато бъдат завършени.

Освен това ВОИ ежегодно публикува обобщение на констатациите от одитните доклади на одиторите на сектор „Местно управление“ към края на годината (заглавие: Доклад на генералния одитор за работата на сектор „Местно управление“).

ВОИ извършва своите одити в съответствие с приложимите международни одитни стандарти и разполага със собствени одитни наръчници за финансовите одити и одитите на съответствието и на изпълнението.

Освен това, за своята дейност в областта на одита на изпълнението ВОИ следва подхода на извършване на анализ на проблеми и формулиране на заключения (IADC).

И на последно място, тя е изготвила собствен кодекс на професионално поведение, към който нейните служители са задължени да се придържат.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

ВОИ публикува:

 • годишен доклад за публичните сметки;
 • годишен доклад за дейността на сектор „Местно управление“;
 • годишен доклад за одитите за проследяване на изпълнението на препоръките;
 • годишен отчет за своята работа и дейности; и
 • самостоятелни доклади за одитите на изпълнението, доклади от разследвания и други видове одитни доклади, които не са посочени по-горе.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ВОИ представя всичките си одитни и други доклади на председателя на Камарата на представителите. Всеки доклад съдържа кратко изложение, което предоставя съкратено обобщение на доклада и се придружава от съобщение за пресата, съдържащо основните въпроси от съответния доклад. ВОИ публикува всички свои доклади на уебсайта си и на страницата във Facebook и те се представят на председателя на Камарата на представителите.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ на Малта поддържа тесни двустранни отношения с редица ВОИ на други държави членки на ЕС. Тя е и член на Мрежата на генералните одитори на Британската общност.

ВОИ на Малта участва активно и в няколко международни мрежи.

Тя си взаимодейства и с Университета на Малта и е член на няколко правителствени комисии в качеството на наблюдател.

 

 

НИДЕРЛАНДИЯ

ALGEMENE REKENKAMER

От 1814 г.
Основана първоначално през 1447 г.

Уебсайт: https://english.rekenkamer.nl/

Мисия:

Да допринася за подобряване на резултатите и ефективността на сектор „Централно управление“ и на свързаните с него институции.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Нидерландия проверява дали са били изпълнени плановете на правителството за събиране на приходите, извършване на разходите и осъществяване на мерките на политиките.

Тя извършва независими и безпристрастни одити, за да разкрие как действително функционира и работи сектор „Централно управление“ и какви подобрения може да се направят.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Членове 76, 77, 78 от Конституцията на Нидерландия (1814 г.);
 • Закон за националните сметки (2016 г.).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата на Нидерландия одитира:

 • 21 раздела на държавния бюджет, основно свързани с министерства и държавни фондове; и
 • 121 (групи от) правни субекти със законоустановени задължения.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална структура без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Нидерландия е външният одитор на сектор „Централно управление“. Тя е независим орган и има конституционен статут на Висш държавен съвет – вид национален публичен орган, създаден да гарантира демократичното върховенство на закона.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Работните отношения между Сметната палата и Парламента на Нидерландия се основават на принципа на сътрудничество. На институционално ниво Управителният съвет провежда редовни заседания с парламентарната постоянна Комисия по финанси. На ниво служители също се поддържат постоянни лични контакти.

Сметната палата на Нидерландия публикува одитните си констатации, основно под формата на доклади и писма, като ги изпраща до Парламента. Парламентът може да се възползва от възможността за представяне при закрити врати на даден одитен доклад, преди той да бъде публикуван. Ако парламентът избере тази възможност, на отговорния ресорен министър също се предлага такова представяне.

Понякога Парламентът отправя покана към Сметната палата за участие в парламентарни изслушвания поради нейния специфичен експертен опит.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Arno Visser е назначен за председател на 15 октомври 2015 г. Той става член на Съвета на 15 януари 2013 г.

МАНДАТ

Председателят на Сметната палата на Нидерландия се назначава пожизнено, до навършване на законоустановената пенсионна възраст.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Когато длъжността председател на Сметната палата се освободи, новият председател на институцията се избира по следния начин. Назначава се нов член, който да допълни Управителния съвет до обичайната му численост, а държавният глава, след препоръка на Министерския съвет, назначава нов председател измежду тримата членове на Съвета.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметната палата на Нидерландия се ръководи от Управителен съвет, който се състои от председателя и двама членове. Членовете на Управителния съвет вземат всички решения съвместно.

Всеки член на Управителния съвет действа като докладчик за част от дейността на Сметната палата на Нидерландия, а председателят контролира организацията като цяло.

Сметната палата на Нидерландия също така има двама външни извънредни членове на Управителния съвет, които може да бъдат призовани да участват в някои дейности; например да контролират одити, да извършват външни дейности или да заместват членове на Съвета.

МАНДАТ

Всички членове на Управителния съвет на Сметната палата на Нидерландия се назначават пожизнено, до навършване на законоустановената пенсионна възраст.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете на Съвета се назначават от държавния глава. Решението за назначаване се изготвя съвместно от Съвета и парламента.

Съветът избира най-малко четирима кандидати, въз основа на открита процедура. Списъкът на кандидатите се представя на Камарата на представителите. Камарата не е обвързана с този списък. След това Камарата на представителите изготвя списък от трима кандидати и го представя на държавния глава, който назначава кандидата, ползващ се с най-голяма парламентарна подкрепа.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Управителният съвет на Сметната палата на Нидерландия се подпомага от организационна структура, начело на която стои Генерален секретар, назначен със закон и положил клетва пред държавния глава. Сметната палата разполага с управленски екип, който се оглавява от Генералния секретар и се състои от шестима директори на одитни дирекции и един директор на спомагателни служби. Управленският екип отговаря за качеството на организацията и одитите.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 232 (75 %одитори)
 • Съотношение между половете: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Средна възраст: 48 г.

БЮДЖЕТ

 • 28,6 млн. евро (80 % се разпределят за одитни задачи)
 • 0,11 % от разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Въпреки че Сметната палата на Нидерландия решава самостоятелно какви одити да извършва, Парламентът, министрите и държавните секретари също може да поискат от нея да извърши определени одити.

Сметната палата на Нидерландия изпълнява текуща одитна програма, която се преразглежда няколко пъти годишно в съответствие с резултатите от провеждания стратегически диалог. Част от одитния капацитет на Сметната палата се разпределя за многогодишни одитни програми, насочени към теми, които се считат за изключително важни от финансова и обществена гледна точка.

Тя одитира области, в които може да създаде добавена стойност заради специфичните си правомощия (като например правото да инспектира поверителна информация) и своята независимост и безпристрастност, или защото никоя друга организация не може да извърши тези одити.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата на Нидерландия извършва финансови одити и одити на изпълнението.

Тя експериментира с нови одитни методи и техники, но и с нови форми на публикации.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата на Нидерландия публикува:

 • годишен доклад;
 • одитни доклади;
 • тематични доклади;
 • писма във връзка с бюджета;
 • уебдосиета; и
 • справочни документи.

Сметната палата на Нидерландия изпраща своите одитни констатации и споделя натрупания си опит с Правителството, Парламента и лицата, отговорни за управлението на одитираните от нея обекти.

Тя ограничава публикациите си по време на периодите преди, по време на и след общите избори до формирането на нов кабинет.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата на Нидерландия публикува докладите си на своя уебсайт и разгласява информация относно публикациите си в социалните медии.

На третата сряда от месец май (известна още като Ден на отчитане) Сметната палата на Нидерландия изразява независимо становище относно отчетите на сектор „Централно управление“ и относно неговото оперативно и финансово управление и качеството на информацията за политиките, която министрите предоставят на Парламента.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Сметната палата на Нидерландия си сътрудничи активно и обменя знания с одитните институции на Кралство Нидерландия. Тези институции варират от местни одитни служби и одитни комитети до одитните институции в Карибската част на Нидерландия.

Сметната палата на Нидерландия е активен участник в международната одитна общност. Тя има значителен опит в укрепването на институционалното развитие чрез проекти за изграждане на капацитет с върховните одитни институции в чужбина. Наред с това Сметната палата на Нидерландия си сътрудничи и обменя специфичен експертен опит със сродни институции и е член на ИНТОСАЙ, ЕВРОСАЙ, Контактния комитет на ЕС и Глобалния форум за лидерство в областта на одита.

Примери за тясно сътрудничество са съвместните или паралелните одити на Сметната палата на Нидерландия с други върховни одитни институции.

 

 

ПОЛША

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

От 1919 г.
Основана първоначално през 1809 г.

Уебсайт: www.nik.gov.pl

Мисия:

Насърчаване на доброто управление и ефективността на обществените служби за благото на Република Полша.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция (ВОИ) одитира дейността на органите на държавната администрация, Националната банка на Полша, държавните правни субекти и други държавни организационни единици по отношение на законосъобразността, икономическата предпазливост, ефикасността и дължимата грижа. ВОИ може да одитира дейността на органите на сектор „Местно управление“, общинските правни субекти и други общински организационни единици по отношение на законосъобразността, икономическата предпазливост и дължимата грижа.

Тя също така може да одитира законосъобразността и икономическата предпазливост на дейността на други организационни единици и икономически субекти, доколкото те използват държавна или публична собственост или ресурси, или уреждат финансови задължения на държавата.

ВОИ има право на достъп до цялата необходима информация, а нейните служители имат свободен достъп до помещенията на одитираните органи и правото да проверяват съответните документи и други материали. ВОИ има право да призовава свидетели от одитираните или свързани с тях органи и да изслушва техните доказателства, да изисква устни или писмени обяснения от служители на одитираните органи, да се обръща към експерти и специалисти и да участва в заседанията на ръководството на одитираните органи.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Изменен закон за Върховната одитна институция (Закон за ВОИ) от 23 декември 1994 г.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ одитира например:

 • бюджетни звена (например министерства и държавни агенции), включително институции, които разрешават бюджетните редове;
 • специални държавни фондове;
 • изпълнителни агенции и други държавни правни субекти от сектора на публичните финанси;
 • държавни банки, включително Националната банка на Полша;
 • органи на местното самоуправление; и
 • други субекти, които извършват публични разходи, включително звена от сектора на непубличните финанси.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, ръководена от председател и действаща на колегиален принцип, което означава, че има специален орган, наречен Съвет на ВОИ, който участва в процеса на одобрение и приемане на най-важните документи.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ на Полша е върховен държавен одитен орган, независим от правителството, но подчинен на Долната камара на Парламента (Сейм).

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА/ПРАВИТЕЛСТВОТО

ВОИ докладва на Сейма и си сътрудничи с почти всички комисии в Сейма, които извършват преглед на по-голямата част от одитните доклади на ВОИ съгласно обхвата на тяхната дейност. Комисията по държавен одит на Сейма също прави преглед на одитните доклади на ВОИ и дава становището си относно бюджета на ВОИ и прави предложения за потенциални области за одит от страна на ВОИ, представени от други комисии на Сейма (40-60 годишно). ВОИ също така информира Комисията по държавен одит за своя годишен работен план.

Сеймът извършва преглед на основните доклади на ВОИ: годишния отчет за дейността и анализа на изпълнението на държавния бюджет, както и насоките за паричната политика.

Сеймът и неговите органи може да наредят на ВОИ да извърши одити, но подобни ситуации са рядкост (1-3 годишно).

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Krzysztof Kwiatkowski встъпва в длъжност на 27 август 2013 г.

Председателят се подпомага от трима заместник-председатели и един генерален директор).

МАНДАТ

6 години, с възможност за еднократно подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Назначава се от Сейма със съгласието на Сената (Горната камара на парламента) по искане на председателя на Сейма или на група от най-малко 35 от неговите членове.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

ВОИ се управлява от Съвет на ВОИ. Това е колегиален орган, който се състои от председател, генерален директор и 14 членове (седем представители на академичната общност в областта на правото или икономиката, независими от ВОИ, и седем директори на одитни организационни звена или съветници на председателя на ВОИ).

МАНДАТ

3 години, с възможност за подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

14-те членове на ВОИ се назначават от маршала (председателя) на Сейма по искане на председателя на ВОИ, след като се получи становището на Комисията по държавен одит на Сейма.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ВОИ е организирана в одитни звена (отдели и регионални клонове) и административни и спомагателни отдели. Териториите на дейност на конкретните регионални клонове – които имат статута на одитни отдели – съответстват на административните подразделения в Полша (регионите).

Одитите, които се извършват от одитните отдели и регионалните клонове, са под надзора на председателя на ВОИ или на някой от заместник-председателите.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2017 Г.)

 • Численост: 1 585 (71 % одитори)
 • Съотношение между половете: ♂ 56 %; ♀ 44 %. Средна възраст: 41 г.

БЮДЖЕТ

 • Бюджет на ВОИ: 277,5 млн. PLN / приблизително 67 млн. евро (2017 г.)
 • Разпределение: Съветът на ВОИ приема проектобюджет и го представя на Сейма, който може да го измени, преди да го приеме.
 • Около 0,07 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ВОИ извършва одитните си задачи въз основа на годишни работни планове. Одитът на изпълнението на държавния бюджет, като основно задължение на ВОИ, има приоритет при планирането на одитите.

ВОИ има екипи, които наблюдават законодателните промени, проучват статистически данни и извършват преглед на плановете и програмите на правителството, както и на съобщенията в медиите. Този мониторинг допринася значително за годишното и дългосрочното планиране. На тази база тя може да разработи работния план и да определи одитните приоритети.

Подборът на областите, предложени за одитиране, е предшестван от задълбочен анализ на риска, основан, наред с другото, на доклади и публикации на международни институции като ОИСР, Световната банка или Съвета на ЕС, документи за национални стратегии, финансови планове от публичния сектор, статистически данни, получени жалби от ВОИ, резултати от проучвания на общественото мнение и съобщения в медиите.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ извършва финансови одити, одити на редовността и одити на изпълнението (планирани и ad hoc), както и интегрирани одити, които включват финансови въпроси и такива, свързани с редовността и изпълнението.

ВОИ издава одитни стандарти въз основа на полското законодателство, одитните стандарти на ИНТОСАЙ, стандартите на Международната федерация на счетоводителите (IFAC) и собствения си дълъг опит.

В насоките относно методологията (одитния наръчник), основани на тези стандарти, са предоставени подробни указания за начина на извършване на одита.

Етичният кодекс на ВОИ е в съответствие с международно признатите одитни стандарти.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ДОКЛАДИ НА ВОИ

ВОИ публикува:

 • анализ на изпълнението на държавния бюджет и насоки относно паричната политика (годишен доклад);
 • становище относно гласуването за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Министерския съвет;
 • одитни доклади след всеки одит на отделен обект;
 • обобщени одитни доклади (т. нар. произнасяне по одитните резултати) за всички планирани одити и за някои важни ad hoc одити;
 • годишен отчет за дейността;
 • анализи на начина, по който се използват одитните констатации, свързани със законотворчеството и с прилагането на правото; и
 • годишен работен план;

ВОИ изготвя и:

 • възражения срещу дейността на министри, ръководители на централни служби и председателя на Националната банка на Полша;
 • предложения за разглеждане на конкретни проблеми, свързани с дейността на органите, които изпълняват задачи за обществеността;
 • становища (например по законодателни инициативи на членовете на парламента);
 • предложения, в които има правни пропуски или неясни закони (предложения de lege ferenda);
 • тематични документи (относно международната дейност на ВОИ, нейното сътрудничество с други одитни органи в Полша и т.н.); и
 • анализи на искове и жалби на гражданите.

Проследяване на резултатите от одита:

 • ВОИ информира одитираните обекти за своите констатации и препоръки и систематично проверява дали се предприемат последващи действия във връзка с тях. Резултатите от тези проверки се представят в доклади за проследяване на изпълнението на препоръките.

— РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОДИТНИТЕ РЕЗУЛТ

ВОИ публикува своите одитни доклади, свързани с тях документи и информация за текущата дейност на своя уебсайт (www.nik.gov.pl) и чрез Публичния информационен бюлетин (https://bip.nik.gov.pl/).

ОТРАЗЯВАНЕ В МЕДИИТЕ

ВОИ разработва голямо количество информационни материали, за да осигури по-широко медийно отразяване. През 2017 г. в пресата, по радиото и телевизията са споменати общо 11 168 публикации на ВОИ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНИТЕ

ВОИ има правното задължение да предоставя информация за своето функциониране, дейности, продукти и т.н. и да дава възможност на гражданите да подават искания, например за извършване на одит.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ работи в тясно сътрудничество с други – национални или местни – органи за контрол, одит и инспекция (те предоставят на ВОИ резултатите от своите одити и провеждат съвместно някои одити под ръководството на ВОИ).

ВОИ си сътрудничи редовно и с университети и изследователски институции и систематично прави консултации с външни специалисти.

 

 

ПОРТУГАЛИЯ

TRIBUNAL DE CONTAS

От 1849 г.
Основана първоначално през 1389 г.

Уебсайт: www.tcontas.pt

Мисия:

Подобряване на финансовото управление на публичните средства чрез насърчаване на отчетността и прозрачността и налагане на финансова отговорност. Сметната палата действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите, като докладва как се изразходват техните средства.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

В съответствие с конституцията и законодателството Tribunal de Contas de Portugal (ВОИ на Португалия):

 • контролира законосъобразността и редовността на публичните приходи и разходи и на публичния дълг;
 • изразява становище относно общите държавни отчети и отчетите на автономните региони и ще заверява общите държавни отчети от 2021 г. нататък;
 • оценява публичното финансово управление; и
 • налага финансови задължения

ВОИ на Португалия има право на достъп до цялата информация, която счете за необходима, и одитираните обекти са задължени да ѝ сътрудничат.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Португалската република (1976 г.): членове 107, 209, буква в), 214 и 216º;
 • Закон за организацията и дейността на Сметната палата: Закон № 98/97 от 26 август 1997 г.;
 • Закон за бюджетната рамка: Закон № 151/2015 от 11 септември 2015 г., член 66, параграф 6.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ на Португалия одитира:

 • държавата и нейните служби;
 • автономните региони Азорски острови и Мадейра и техните служби;
 • местните органи и техните сдружения или федерации, включително метрополните райони;
 • публичните институции;
 • социалноосигурителните институции;
 • публични сдружения, сдружения на публични субекти или сдружения на смесени публични и частни субекти, които се финансират предимно от публични субекти или подлежат на техния управленски контрол;
 • държавни дружества;
 • регионални дружества;
 • междуобщински и общински дружества;
 • всички субекти с участие на публични средства, независимо дали получават безвъзмездна финансова помощ или са отчасти държавна собственост;
 • дружества с концесии за управление на държавни предприятия или дружества с дял от публичен капитал, или смесени частни и публични дружества, контролирани от публичния сектор, дружества с концесии или които управляват обществени услуги, и дружества с концесии за строителство; и
 • други субекти, които ползват или управляват публични средства.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Палата с колегиален модел и одитни и съдебни функции, която се състои от председател и 18 членове (съдии, които имат същия статут като съдиите от Върховния съд).

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Съгласно конституцията ВОИ е върховен съд и като такъв е суверенен орган наравно с президента на Републиката, Парламента, Правителството и другите съдилища. Тя е независимата върховна одитна институция, която отговаря за външния финансов контрол/одит и проверява изпълнението на държавния бюджет от страна на правителството.

Тъй като членовете на ВОИ на Португалия са съдии, те са несменяеми и не може да бъдат държани отговорни за своите решения, с някои изключения, предвидени в законодателството.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

ВОИ на Португалия е независима от всички други институции. Предвидените в законодателството процедури за сътрудничество обаче включват, но не се ограничават до следното:

 • Парламентът и правителството може да поискат от ВОИ на Португалия да извърши одити на конкретни субекти или по определени финансови теми, но поисканите действия не са задължителни за нея;
 • Парламентът може да поиска да му бъдат изпратени съществуващи доклади;
 • Парламентът може да поиска от ВОИ получената информация по време на извършване на одитите; и
 • одитните доклади и годишният доклад на ВОИ по принцип се публикуват и се изпращат на Парламента и на други заинтересовани страни.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОИ

Vítor Caldeira е председател от 3 октомври 2016 г.

МАНДАТ

4 години, може да се подновява

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят се назначава от президента на Републиката по предложение на правителството.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

ВОИ на Португалия е самоуправляващ се орган.

Председателят е ръководител на институцията.

ВОИ на Португалия има право да определя собствения си бюджет и разполага с финансовата автономност да управлява бюджета си. Бюджетът се одобрява от парламента.

Пленумът на ВОИ, който се състои от председателя и всички членове, е инстанцията за вземане на решения относно проекта на годишен бюджет или стратегическия план на ВОИ на Португалия.

МАНДАТ

Членовете се назначават пожизнено.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете се набират чрез публичен конкурс с комисия за подбор.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ВОИ на Португалия е организирана в три състава и два регионални състава (съответно за Азорските острови и Мадейра). Тези одитни състави се състоят от одитен и административен отдел.

Освен това ВОИ на Португалия има отдел за вътрешен одит под пряката отговорност на председателя на ВОИ, както и Комисия за одитни стандарти.

Членовете на ВОИ на Португалия се разпределят в различните състави, за което се вземат предвид критерии, свързани с академичното образование и професионалната им кариера.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2017 Г.)

 • Численост: 494 (централа: 412; Азорски острови: 40; Мадейра: 42) (61 % одитори)
 • Съотношение между половете: ♂ 32 %; ♀ 68 %. Средна възраст: 51 г.

БЮДЖЕТ

 • ВОИ на Португалия се финансира от общия бюджет на държавата и със собствени ресурси (такси, които се начисляват на одитираните обекти).
 • Общ бюджет (2017 г.): 26,1 млн. евро
 • < 0,01 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ВОИ на Португалия одобрява стратегически план на всеки три години, в който се определят целите и задачите на нейната дейност и се вземат предвид основните слаби страни, силни страни, възможности, предизвикателства и заплахи (SWOT анализ).

Освен това тя одобрява подробна годишна работна програма при пълна независимост.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ на Португалия извършва всички видове одит.

Използваните методи и методологии се определят в наръчниците за одит на ВОИ, в които се вземат предвид международните одитни стандарти (МСВОИ), както и най-добрите практики.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

ВОИ на Португалия публикува всички свои доклади и решения, и по-специално:

 • годишните доклади и становищата относно общите държавни отчети и относно отчетите на автономните региони;
 • одитни доклади; и
 • годишен отчет за дейността.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ВОИ на Португалия публикува на своя уебсайт доклади, решения, други документи, информация за прояви и дейности.

Освен това тя може да реши да публикува докладите си в Официален вестник на Португалия и да ти разпространи чрез медиите. ВОИ на Португалия използва и социалните мрежи, за да взаимодейства с широката общественост.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ на Португалия ръководи Работната група на ЕВРОСАЙ по одит и етика и е член на Управителния съвет на ИНТОСАЙ (2017–2019 г.). Тя извършва и партньорски проверки и участва в проекти на ВОИ за изграждане на капацитет, по-специално в държавите с официален език португалски.

 

 

РУМЪНИЯ

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

От 1992 г.
Основана първоначално през 1864 г.

Уебсайт: www.curteadeconturi.ro

Мисия:

Да одитира създаването, управлението и използването на финансови ресурси на държавата и публичния сектор, да предоставя на парламента и на административно-териториалните единици доклади относно използването и управлението на тези ресурси в съответствие с принципите на законосъобразност, редовност, икономичност, ефикасност и ефективност.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Румъния извършва одити на създаването, управлението и използването на финансови ресурси на държавата и публичния сектор. Тя извършва своята дейност самостоятелно, както е предвидено в конституцията, и е член на международните организации на ВОИ.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Румъния (1991 г.);
 • Закон № 94/1992 относно организацията и работата на Сметната палата, повторно публикуван с последващите изменения и допълвания.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата на Румъния одитира:

 • държавата и административно-териториалните единици;
 • Националната банка на Румъния;
 • автономните публични предприятия (autonomous regies);
 • търговски дружества, в които държавата, административно-териториалните единици, публичните институции или автономните администрации имат индивидуално или съвместно мажоритарно дялово участие;
 • социалноосигурителни или други автономни органи, които управляват публични активи, имущество или средства;
 • правни субекти, които получават държавни гаранции за кредити или субсидии, или друга финансова помощ от централната и местната публична администрация или от други публични институции.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Колегиална структура без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Румъния е върховната одитна институция за одит в областта на създаването, управлението и използването на финансови ресурси на държавата и публичния сектор. Тя може да извършва и одити на изпълнението.

Сметната палата на Румъния се отчита единствено пред Парламента и може да изразява становища по проектозакони в рамките на своята сфера на компетентност.

Съдебните спорове, възникнали в резултат от нейната дейност, се уреждат от съдилищата. Сметната палата на Румъния вече няма съдебни правомощия след изменението на конституцията през 2003 г.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Сметната палата на Румъния представя годишен доклад относно отчетите за управлението на националния публичен бюджет за най-скоро приключилата бюджетна година, като също така установява евентуални нередности. По искане на Камарата на депутатите или на Сената Сметната палата проверява управлението на публичните ресурси и докладва своите констатации.

Парламентът е единственият орган, който може да поиска от Сметната палата да провери и да докладва за управлението на публичните ресурси.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Mihai Busuioc е назначен на 15 октомври 2017 г.

МАНДАТ

9 години, не може да се подновява.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят се назначава от парламента.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметната палата на Румъния се ръководи от пленум. Пленумът на Сметната палата има 18 членове, назначени от Парламента в съответствие със законодателството, които са известни като сметни съветници.

Управлението на Сметната палата на Румъния се осъществява от нейния пленум. Изпълнителното управление на Сметната палата се извършва от председателя, подпомаган от двама заместник-председатели, които са и сметни съветници.

МАНДАТ

9 години, не може да се подновява.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете се назначават от парламента, независими са при осъществяването на своя мандат и са несменяеми. Те са държавни сановници и подлежат на същите правни ограничения, както съдиите. По време на мандата си членовете на Сметната палата на Румъния нямат право да членуват в политически партии или да извършват публични дейности с какъвто и да е политически характер.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Сметната палата на Румъния е организирана в няколко одитни отдела, генерален секретариат, окръжни сметни палати и Сметната палата на община Букурещ. Освен това в нейната структура е включен и одитен орган, който е организиран като независим оперативен орган.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ

 • Численост: 1 638 (80 % одитори)
 • Съотношение между половете: ♂ 60 %; ♀ 40 %. Средна възраст: 48 г.

БЮДЖЕТ

 • Сметната палата на Румъния се финансира от държавния бюджет.
 • 58 млн. евро (2017 г.), включително административни разходи
 • Около 0,17 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Дейността за външен одит на публичния сектор, по-конкретно финансов одит, одит на изпълнението и на съответствието, се планира в рамките на Сметната палата на две равнища – многогодишно и годишно.

Многогодишното планиране на дейността на Сметната палата се извършва за период от 3 години.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Одитните мисии, извършвани от Сметната палата на Румъния, са под формата на:

 • финансови одити на отчетите за изпълнението;
 • одити на изпълнението;
 • одити на съответствието;
 • външни одити на публичния сектор за общностните средства.

Одитите се извършват в съответствие със стандартите на Сметната палата на Румъния, разработени въз основа на стандартите на ИНТОСАЙ (МСВОИ), и въз основа на вътрешни разпоредби, наръчници и насоки, разработени в съответствие с МСВОИ, адаптирани към специфичната рамка на Сметната палата.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Годишният публичен доклад е най-важният и видим документ, който поддържа доверието и репутацията на Сметната палата на Румъния по отношение на основните заинтересовани страни и представлява обобщение на основните ѝ одитни дейности и най-важните констатации.

В годишните отчети за дейността Сметната палата на Румъния оповестява своята стратегия, мандат, отговорности, мисия и отношения с различни заинтересовани страни, включително Парламента и изпълнителната власт, за да може всички заинтересовани страни да придобият по-точна представа за нейното място и роля в рамките на основните институции на румънската държава. Годишният отчет за дейността на Сметната палата на Румъния съдържа основно данни и информация за нейната организация, дейности и получени резултати, международна дейност, както и за нейните човешки и финансови ресурси за референтната година.

Годишни доклади за местните публични финанси, представяни от окръжните сметни палати и от публичните органи на административно-регионалните единици;

Специфични доклади (доклади, поискани от двете камари на Парламента на Румъния, и доклади в конкретни области).

Докладите на Сметната палата на Румъния трябва да бъдат уместни, реалистични, ясни, надеждни, навременни и полезни и да бъдат изготвени и предоставени своевременно на обществеността, така че Парламентът като основен бенефициент да може да изготви законодателство въз основа на техните заключения и препоръки.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Докладите и другите публикации на Сметната палата на Румъния са достъпни в електронен формат на нейния официален уебсайт и се предоставят физически на всички заинтересовани публични институции.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Сметната палата на Румъния поддържа връзки с други ВОИ на международно равнище чрез обмен на опит, участие в конференции, семинари, работни групи и чрез публикуване на съответни проучвания в международни публикации.

 

 

СЛОВАКИЯ

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

От 1993 г.
Основана първоначално през 1919 г.

Уебсайт: www.nku.gov.sk

Мисия:

Визия: Гарантиране на ефикасното управление на публичните ресурси чрез независим одит и резултатите от него.

Мисия: Да допринася за прозрачно вземане на решения и по-добро корпоративно управление.

Ценности: При извършването на своите дейности Върховната одитна институция на Словашката република зачита ценностите и принципите, споделяни от ръководството, одиторите и административния персонал на институцията: обективност, експертен опит, сътрудничество, ефикасност, надеждност, независимост и откритост.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция на Словашката република (ВОИ) одитира управлението на средствата и собствеността на държавата, местните органи и Европейския съюз. Тя одитира и държавните приходи и гарантира правилното събиране на митата и данъците.

При извършването на своите одити ВОИ има право на достъп до всички помещения и документи, които счете за необходими за провеждането на одита.

Освен собствената си одитна дейност, при поискване от Националната банка на Словакия ВОИ участва в процеса на назначаване на независим външен одитор за одита на финансовите отчети на Националната банка на Словакия.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Членове 60–63 от Конституцията на Словашката република (1992 г.);
 • Закон № 39/1993 относно ВОИ на Словашката република.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Върховната одитна институция одитира:

 • държавни органи;
 • министерства: 13;
 • органи на централната държавна администрация;
 • публични институции;
 • правни субекти, основани от органите на сектор „Централно управление“ или от други агенции на държавната администрация;
 • органите на сектор „Местно управление“ и на по-големите териториални единици, техните финансирани от бюджета организации и правните субекти, инкорпорирани в тях;
 • държавни звена със специално предназначение; и
 • частни лица и юридически лица, които получават национални, публични, европейски и други чуждестранни средства.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Структура от уестминстърски тип (еднолично управление) без съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ е независим държавен орган.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

ВОИ представя на Парламента годишен обобщаващ доклад относно резултатите от всички одити. Тя представя и пълни одитни доклади на съответните парламентарни комисии.

Въз основа на резолюции на Парламента ВОИ извършва някои специфични одити.

ВОИ предоставя становища относно предложенията за държавен бюджет и окончателните държавни отчети на Словашката република и ги представя на Парламента.

Председателят и двамата заместник-председатели се избират и отзовават от парламента.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Karol Mitrík е назначен на 20 май 2015 г.

МАНДАТ

7 години, с възможност за еднократно подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят се избира от Националния съвет (Парламента) с тайно гласуване.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

ВОИ се ръководи от председателя като законоустановен орган, подпомаган от двама заместник-председатели.

МАНДАТ

Мандатът на заместник-председателите е седем години и може да се подновява еднократно.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Заместник-председателите се избират от членовете на Националния съвет с тайно гласуване.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Централата на ВОИ в Братислава се състои от два одитни отдела и няколко организационни звена, предоставящи помощни услуги (отдел „Стратегия“, кабинет на председателя, отдел „Човешки ресурси“ и отдел „Вътрешен одит“). Има и седем регионални клона, разположени в регионалните центрове, които одитират самоуправляващите се регионални, окръжни и местни общини.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2018 Г.)

 • Численост: 289 (81 % одитори)
 • Съотношение между половете: ♂ 39 %; ♀ 61 %. Средна възраст: 48 г.

БЮДЖЕТ

 • 10,7 млн. евро (2018 г.)
 • 0,07 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ВОИ планира одитната си дейност в годишни одитни планове, които Консултативният съвет одобрява въз основа на тригодишен рамков план.

Списъкът на одитите се съставя главно въз основа на анализ на риска, стратегическите цели на ВОИ и предложения на обществеността.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ извършва три основни вида одити:

 • финансови одити;
 • одити на съответствието; и
 • одити на изпълнението.

Въз основа на резултатите от даден одит ВОИ изпраща проект на доклад на одитирания обект, който впоследствие може да изрази становище, което ще бъде включено в окончателния доклад.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата публикува:

 • годишен доклад;
 • доклади от финансовите одити;
 • доклади от одитите на съответствието;
 • доклади от одитите на изпълнението; и
 • обобщаващ доклад за резултатите от всички одити.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ВОИ изпраща всички свои одитни доклади на одитирания обект и на Парламента и съответните му комисии.

Освен това на уебсайта на ВОИ се публикува резюме на окончателния доклад.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ си сътрудничи с много институции на национално и международно равнище.

Националните партньори са университети, публични органи като Главната прокуратура, Камарата на одиторите, Антимонополната служба на Словашката република и Службата за обществени поръчки, наред с другите.

Целта на дейностите на ВОИ за национално и международно сътрудничество е да допринесе за разработването на методологии и за качеството на работата, а оттам и за по-добро изпълнение на мандата на ВОИ в Словашката република.

 

 

СЛОВЕНИЯ

RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

От 1994 г.

Уебсайт: www.rs-rs.si

Мисия:

Надзор на публичните средства.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Сметната палата на Република Словения осъществява надзор върху държавните отчети, държавния бюджет и всички публични приходи и разходи.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Република Словения: членове 150 и 151 (1991 г.);
 • Закон за Сметната палата.

Законите, съгласно които Сметната палата на Република Словения упражнява своите правомощия, не може да бъдат оспорвани в съд или пред други държавни органи.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сметната палата на Република Словения одитира:

 • всички правни субекти, регулирани от публичното право, или техни звена;
 • всички правни субекти, регулирани от частното право, ако:
  • са получили помощ от бюджета на Европейския съюз, държавния бюджет или бюджета на местен орган;
  • са притежатели на концесия;
  • са дружество, банка или застрахователно дружество, в което държавата или местен орган имат мажоритарен дял;
 • физически лица, които:
  • са получили помощ от бюджета на Европейския съюз, държавния бюджет или бюджета на местен орган; или
  • извършват обществена услуга или осигуряват обществени блага въз основа на концесия.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Структура с установен модел, ръководена от председател и извършваща одити на централно, регионално и местно равнище, без съдебни функции.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

Сметната палата на Република Словения е независима при изпълнението на своите задължения и е обвързана с конституцията и законодателството. Членовете на Сметната палата се назначават от парламента.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Сметната палата изпраща всички свои одитни доклади на Парламента и всяка година представя годишен отчет за дейността.

При определянето на одитите, които да бъдат извършени през определена календарна година, Сметната палата взема предвид предложенията на членовете на Парламента и работните органи на Парламента, правителството, министерствата и органите на местните общности. Тя трябва да разгледа най-малко пет предложения на Националното събрание, от които най-малко две са на членове от опозицията в парламента, а други две са от работните органи на парламента.

Парламентът назначава външен одитор, който да одитира финансовите отчети на Сметната палата.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Tomaž Vesel е назначен за председател на 1 юни 2013 г.

МАНДАТ

9 години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Парламентът назначава председателя на Сметната палата на Република Словения с абсолютно мнозинство на гласовете по предложение на президента на Републиката.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

Сметната палата на Република Словения се ръководи от Сенат, който се състои от председател и двама заместник-председатели.

МАНДАТ

9 години, с възможност за преизбиране.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Парламентът назначава заместник-председателите на Сметната палата с абсолютно мнозинство на гласовете по предложение на президента на Републиката.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Председателят е генерален одитор, който представлява Сметната палата и отговаря за нейната дейност. Първият заместник-председател поема ръководството в отсъствието на председателя и заедно с втория заместник-председател – с разрешението на председателя – изпълнява задачите на генерален одитор. Отделите се ръководят от върховни държавни одитори и са организирани по области на дейност в публичния сектор. Един отдел е специализиран в одити на изпълнението и ИТ одити.

Председателят и заместник-председателите формират Сената – най-висшия ръководен орган. Сенатът приема Правилника за дейността на Сметната палата в съгласие с Парламента и определя най-значимите одити и стратегически въпроси.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2018 Г.)

 • Численост: 132 (76 % одитори)
 • Съотношение между половете: ♂ 30 %; ♀ 70 %. Средна възраст: 45 г.

БЮДЖЕТ

 • 5,6 млн. евро (2018 г.)
 • 0,92 % от общия държавен бюджет

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Сметната палата на Република Словения приема самостоятелно собствената си работна програма и тя остава поверителна. Тя трябва да избере най-малко пет одитни предложения от всички предложения, представени от Националното събрание.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Сметната палата на Република Словения извършва различни видове одити:

 • одити на изпълнението относно ефективността, ефикасността и икономичността на операциите на одитираните обекти при осъществяването на определените цели и програми. Те се избират въз основа на критерии като потенциалния им принос за по-доброто финансово управление, обществен интерес, риск от лошо изпълнение и нередности; и
 • финансови одити и одити на съответствието относно надеждността на годишните отчети и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции (а именно – декларацията за достоверност), както и оценки на това дали системите и операциите в конкретни бюджетни области отговарят на правилата и разпоредбите, които ги регламентират.

Одитите често са комбинация от два вида одити.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

Сметната палата на Република Словения публикува:

 • одитни доклади и последващи одитни доклади;
 • годишен отчет за дейността;
 • становища; и
 • избрани отговори на искания за консултация.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Сметната палата на Република Словения представя своя годишен отчет за дейността на председателя на Парламента. След това докладът се обсъжда в Комисията за надзор на публичните финанси на заседание, отворено за журналисти и други представители на медиите.

Всички одитни доклади и последващи одитни доклади се публикуват на уебсайта на Сметната палата в деня след официалното им завършване и се представят на одитирания(те) обект(и) и на Парламента.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Основният акцент в дейността на Сметната палата е да предоставя обективна и надеждна информация за изразходването на публичните средства с цел да допринася за по-доброто управление и предоставяне на обществени услуги. За тази цел тя си сътрудничи с различни субекти от публичната сфера и поддържа тесни работни взаимоотношения с парламента и неговите комисии. Тя често участва в прояви, организирани от професионални сдружения или публични органи с цел да насърчава доброто управление и да разпространява своите констатации до по-широка аудитория.

 

 

ИСПАНИЯ

TRIBUNAL DE CUENTAS

От 1978 г.
Основана първоначално през 1851 г.

Уебсайт: www.tcu.es

Мисия:

Да упражнява върховната одитна функция в Испания и счетоводна компетентност съгласно условията, определени в Конституцията на Испания и испанското законодателство.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция на Испания (Tribunal de Cuentas) извършва външни, постоянни и последващи одити на финансово-икономическата дейност на публичния сектор (одитна функция) и надзор на финансовата отговорност, която носят лицата, отговорни за управлението на публичните средства или имущество (съдебна функция). Тя осъществява и санкционираща функция върху политическите партии, както и ограничена консултативна функция.

Нейната юрисдикция се простира върху цялата национална територия на Испания.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Конституция на Испания (1978 г.), член 136 и член 153, буква г);
 • Органичен закон № 2/1982 за ВОИ;
 • Закон № 7/1988 за работата на ВОИ;
 • Органичен закон № 8/2007 за финансирането на политическите партии;
 • Органичен закон № 5/1985 за общата избирателна система.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ на Испания одитира:

 • държавния публичен сектор: 411 субекта, които включват:
  • 17 министерства;
  • 59 автономни органа;
  • 3 независими административни органа;
  • 37 публични фондации;
 • регионалния публичен сектор: 17 автономни общности и 2 автономни града, които обхващат приблизително 1 198 субекта;
 • местния публичен сектор: обхваща 12 964 субекта;
 • политическите партии: партии с парламентарно представителство (които са 30) и други партии.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Палата със съдебна функция.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ е върховната одитна институция в Испания, която отговаря за одитирането на сметките и финансово-икономическото управление на държавата и на публичния сектор.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА НА ИСПАНИЯ

ВОИ се отчита пряко пред Парламента, без да се засяга нейната независимост при изпълнението на надзорните и съдебните ѝ задължения, и тя изпълнява чрез делегиране своите функции за проверка и одобрение на общите отчети на държавата. Парламентът може да предлага одити на ВОИ.

ВОИ поддържа постоянна връзка с Парламента чрез Съвместната комисия на Конгреса и Сената за връзки с ВОИ.

След като бъде одобрена от Пленума, одитната програма се изпраща на Съвместната комисия на Конгреса и Сената за връзки с ВОИ.

Резултатите от одитите (включени в доклади, меморандуми, предложения и бележки, одобрени от Пленума на ВОИ) се изпращат на Парламента на Испания. По време на изслушване на председателя на ВОИ Съвместната комисия на Конгреса и Сената за връзки с ВОИ обсъжда всеки един от докладите, меморандумите, предложенията и бележките и взема съответните решения.

ВОИ може да насочи вниманието на Парламента към липсата на сътрудничество от страна на субектите, които са задължени да сътрудничат (без да се засягат други действия, обхванати от законодателството).

ОТНОШЕНИЯ С ПРАВИТЕЛСТВОТО

ВОИ на Испания е независима при изпълнението на своите функции.

След като бъде одобрен, одитният доклад се изпраща по целесъобразност на националното правителство, на управителните съвети на автономните области или на пленарните сесии на местните органи.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

María José de la Fuente y de la Calle е назначена на 25 юли 2018 г.

МАНДАТ

3 години, с възможност за подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Председателят на ВОИ се назначава от краля на Испания измежду одитните съветници на ВОИ по предложение на Пленума на ВОИ.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

ВОИ се ръководи от Пленума – колегиален орган, който се състои от дванадесет одитни съветници (един от които е председателят) и от главния прокурор на ВОИ.

Освен това ВОИ има Управителен съвет, който се състои от председателя на ВОИ и председателите на отдели „Одит“ и „Наказателно преследване“ на ВОИ. Той отговаря за отношенията с парламента, въпросите в областта на човешките ресурси и планирането на дейността. Той упражнява дисциплинарни правомощия при случаи на грубо нарушение и предлага точки за дневния ред на Пленума.

МАНДАТ

Одитни съветници: 9 години, с възможност за преизбиране. Те имат статут на съдии, независими са и не могат да бъдат свалени от длъжност.

Главен прокурор: 5 години, с възможност за подновяване.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Одитните съветници се назначават от Парламента на Испания (шестима от Конгреса и шестима от Сената, с мнозинство от три пети от гласовете в двете камари). Главният прокурор се назначава от правителството.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Одитният отдел на ВОИ се състои от осем служби. Пет секторни служби (които обхващат финансово-икономическата дейност в публичния сектор), две териториални служби (едната одитира финансово-икономическите дейности на автономните области и автономните градове, а другата одитира провинциалните и общинските органи) и една служба, която одитира политическите партии.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2018 Г.)

 • Численост: 728 (45 %одитори и прибл. 8 % за съдебни задачи)
 • Съотношение между половете: ♂ 39 %; ♀ 61 %. Средна възраст: 53 г.

БЮДЖЕТ

 • 62 млн. евро (2018 г.), включени в общия държавен бюджет
 • Разпределение: прибл. 95 % за възнаграждения
 • 0,01 % от общия размер на бюджета на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

ВОИ планира одитната си дейност в годишна програма въз основа на своето средносрочно и дългосрочно планиране. Годишната одитна програма се одобрява от Пленума на ВОИ, който я изпраща на Съвместната комисия на Конгреса и Сената на Парламента на Испания, отговорна за връзките с ВОИ.

Програмата съдържа одитите, които трябва да бъдат извършени въз основа на правния мандат на ВОИ, одитите по собствена инициатива на ВОИ и одитите, предложени от Парламента на Испания (и ако попадат в обхвата на тяхната компетентност – от законодателните асамблеи на автономните области). През годината Пленумът може да добавя, променя, прекратява или отменя одитни задачи.

Годишната програма се публикува на уебсайта на ВОИ.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ извършва:

 • одити на съответствието, за да провери дали икономическото и финансовото управление на одитирания обект, дейност или програма е в съответствие с приложимите правни и регулаторни разпоредби;
 • финансови одити, чиято цел е да се даде становище относно надеждността на предоставената информация във финансовите отчети на даден обект относно нейната актуалност по отношение на приложимите принципи, критерии и счетоводни стандарти; и
 • одити на изпълнението, чиято цел е да предоставят оценка на всички или на част от операциите, системите за управление и процедурите на одитирания обект, програма или дейност по отношение на тяхната икономическа и финансова обосновка и това дали са спазени принципите на добро управление.

Ако различните видове одит се комбинират, можем да говорим за:

 • одити на редовността, които са съсредоточени върху целите на одитите на съответствието и финансовите одити; или
 • интегрирани одити, които обхващат всички видове одити, посочени по-горе.

ВОИ извършва и одити за проследяване на действията в отговор на препоръките, които са насочени изключително към проверка на степента на изпълнение на препоръките, издадени от нея в предишни одитни доклади.

Освен това ВОИ извършва хоризонтални одити, в които одитира няколко обекта в рамките на един и същ публичен подсектор или на различни подсектори, които имат общи характеристики, еднакви цели и времеви обхват.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

ВОИ изготвя следните доклади и продукти, всички от които трябва да бъдат одобрени от Пленума:

 • специални доклади, които съдържат резултатите, заключенията и препоръките от отделните одити;
 • годишен меморандум за изпълнението, който съдържа обобщение на одитните и съдебните дейности, извършени от ВОИ през годината, както и основните резултати;
 • окончателна декларация за общите счетоводни отчети на държавата, която включва становище относно финансовото управление на държавата и нейния публичен сектор;
 • годишен одитен доклад за регионалния публичен сектор;
 • годишен одитен доклад за местния публичен сектор;
 • предложения, съдържащи предложения за мерки, които според ВОИ биха подобрили финансовото управление на публичния сектор; и
 • бележки, които са документи, анализиращи конкретен въпрос поради неговото особено значение или уникалност.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

След като бъдат одобрени от Пленума, резултатите от одитите се публикуват на уебсайта на ВОИ и се изпращат на следните получатели:

 • Парламента на Испания;
 • Законодателните асамблеи на автономните области;
 • пленарните сесии на местните органи, когато това е целесъобразно.

Те се изпращат и на националното правителство, на управителните съвети на автономните области или на пленарните сесии на местните органи, когато това е целесъобразно.

След като бъде анализиран от парламента, одитният доклад, заедно с приетата от съвместната комисия резолюция, се публикува в Официалния държавен вестник (а когато е целесъобразно – в Официален вестник на автономната област).

ВОИ публикува и съобщения за пресата на своя уебсайт, за да предостави бърз достъп до актуална информация за своите доклади и документи.

Освен това се публикува тримесечен бюлетин, съдържащ информация за дейността на ВОИ.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ тясно координира дейността си с външните одитни органи, създадени в някои автономни области.

 

 

ШВЕЦИЯ

RIKSREVISIONEN

От 2003 г.
Основана първоначално през 1921 г.

Уебсайт: www.riksrevisionen.se

Мисия:

Да спомага за насърчаване на прозрачното и ефективно използване на ресурсите на сектор „Централно управление“ и за ефективна публична администрация чрез независим одит на дейността на сектор „Централно управление“.

Върховната одитна институция на Швеция също така изпълнява задачи на национално и международно равнище, като например развитие и насърчаване на одита в публичния сектор. Освен това тя се стреми към укрепване на одитните органи в развиващите се държави.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция на Швеция (ВОИ) е част от структурата за парламентарен контрол и е единственият орган, който може да одитира всички държавни финанси. Чрез одитиране на цялата верига на изпълнителната власт тя гарантира, че Парламентът на Швеция (Riksdag) получава координиран и независим одит на държавните финанси и дейностите на правителството.

Освен това ВОИ представлява Швеция в международен контекст, свързан с одита, с цел насърчаване и развитие на одита на публичния сектор, и Riksdag ѝ е възложил да си сътрудничи с ВОИ в развиващите се държави с цел укрепване на техните умения и капацитет в областта на одита.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Инструмент на правителството (Конституция, 1809 г., заменена през 1974 г.);
 • Закон за одита на дейността на държавата (2002 г.);
 • Закон, съдържащ указания за Върховната одитна институция на Швеция;
 • допълнително подробно законодателство.

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чрез своите одити на изпълнението ВОИ одитира:

 • отчетите на правителството, правителствените служби, съдилищата и всички министерства и държавни агенции;
 • държавни агенции: 345;
 • администрацията и агенциите на парламента;
 • Кралския двор и институция;
 • дружества с ограничена отговорност с държавна собственост или влияние;
 • наследствени доверителни фондове и фондации в Швеция, създадени или управлявани частично или изцяло от държавни органи; и
 • дружества с повече от 50 % държавна собственост.

Чрез финансовите си одити ВОИ одитира:

 • всички национални сметки, включително на правителствените служби и държавните агенции, с изключение на публичните пенсионни фондове (AP fonderna);
 • администрацията на парламента и омбудсмана, Банката на Швеция (Riksbanken) и фондацията „Триста години Банка на Швеция”; и
 • Кралския двор и Кралската администрация Djurgården (района на град Стокхолм).

Освен това ВОИ може да назначава одитори в дружества или фондации с повече от 50 % държавна собственост.

ВОИ също така може да участва в одити на международни организации, на които Швеция е член.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна институция, независима от правителството, ръководена от трима генерални одитори.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ е независима организация в рамките на Парламента на Швеция и е част от парламентарната структура за контрол.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

Парламентът определя степента и акцента на одитните дейности на ВОИ, както и размера на годишната безвъзмездна финансова помощ.

Парламентът също така оценява ефективността на самата ВОИ и всяка година назначава външен одитор, който да одитира ВОИ, както и парламентарен съвет за надзор и контакт (Парламентарен съвет на Върховната одитна институция на Швеция).

ВОИ представя докладите си от финансовите одити на правителството, а тези от одитите на изпълнението – на Парламента, който на свой ред ги предава на правителството, за да получи неговото писмено становище относно одита. Последващият доклад се изпраща в постоянната комисия по финанси на парламента.

Ако ВОИ установи недостатъци, тя докладва за тях и обикновено издава препоръки. С въпросните обекти вече са проведени консултации по време на одитния процес и те трябва да коментират въпросите. За да извършва дейността си, ВОИ има право на достъп до цялата информация.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

ТРИМА ГЕНЕРАЛНИ ОДИТОРИ

Stefan Lundgren и Helena Lindberg встъпват в длъжност на 15 март 2017 г. В момента една длъжност е незаета.

ВОИ се ръководи от трима генерални одитори. Генералните одитори заедно определят разпределението на одитните области помежду им, след което всеки генерален одитор определя одитите, които ще се извършват, използваните методи и заключенията, които да бъдат направени в рамките на неговата/нейната сфера на отговорност.

Генералните одитори вземат решения въз основа на отделните одити, независимо един от друг. Освен това в няколко области те вземат съвместни решения. Независимостта на тримата генерални одитори е защитена от конституцията.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Генералните одитори се избират и назначават от парламента.

Парламентът назначава и един генерален одитор, който да отговаря за административното управление на организацията. Той или тя взема решения относно организационната структура на ВОИ (включително за делегирането на отговорности), предложените годишни бюджетни кредити и годишния доклад.

В момента Stefan Lundgren отговаря за административното управление.

МАНДАТ

Генералните одитори се назначават за срок от седем години и не може да бъдат преназначавани.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Структурата на ВОИ включва отдел за одит на изпълнението и отдел за финансов одит.

Освен това съществуват пет други отдела, които отговарят съответно за международните отношения, човешките ресурси, комуникацията, правните услуги и оперативната подкрепа.

И накрая, ВОИ има Парламентарен и Научен съвет, както и звено за вътрешен одит.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (2017 Г.)

 • Численост: 339
 • Съотношение между половете: ♂ 42 %; ♀ 58 %. Средна възраст: 44 г.

БЮДЖЕТ

 • 372,2 млн. SEK (36,6 млн. евро), от които 50 млн. SEK (4,9 млн. евро) за сътрудничество за международно развитие (2017 г.).
 • < 0,15 % от общия размер на разходите на сектор „Държавно управление“

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

В определената от Парламента рамка по отношение на обхвата и фокуса на нейната одитна дейност, ВОИ избира самостоятелно кои теми да одитира.

Акцентът на одита се определя въз основа на анализ на рисковете от съществени неточности и относителния финансов размер на одитирания обект. Ако обаче има риск дадена малка неточност да подкопае доверието в сектор „Централно управление“, тя може да бъде счетена за съществена.

Друг акцент на одита е да се насърчава развитието като цяло, чрез което обществеността да получава реална възвръщаемост на своите инвестиции. За одитите на изпълнението се вземат предвид допълнителни критерии, като например размерът на добавената стойност, графикът и осъществимостта на одита.

Освен собствените си планирани задачи, от ВОИ се изисква ежегодно да извършва финансов одит на консолидираните държавни отчети и агенции.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

ВОИ извършва годишен финансов одит, в който оценява точността на финансовите отчети, и одити на изпълнението, както и оценка на ефективността на операциите. ВОИ прилага международни стандарти и вътрешни насоки за одитните дейности, комуникация и етични въпроси.

Всички доклади се подлагат на вътрешни и външни оценки за контрол на качеството.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

ВОИ на Швеция публикува:

 • годишен доклад;
 • годишен одитен доклад;
 • одитни доклади от одита на изпълнението;
 • одитни становища и доклади относно финансовия одит;
 • становища и доклади относно междинния финансов одит; и
 • годишен доклад за проследяване на изпълнението на препоръките.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ВОИ публикува всички свои одитни доклади на уебсайта си и издава редовни съобщения за пресата относно своята дейност. Тя използва различни комуникационни канали, включително някои социални медии.

Тя публикува и бюлетин за гражданите и заинтересованите страни.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ участва в няколко международни проекта за сътрудничество за развитие в подкрепа на ВОИ, главно в държави в Африка и Югоизточна Европа.

ВОИ има специално отпуснати средства от своя бюджет за международно развитие, което допринася за прозрачност, демократично развитие и засилване на парламентарния контрол в държавите партньори. През 2017 г. 1 091 служители от партньорски ВОИ са получили професионално обучение чрез проекти за сътрудничество за развитие. Тези обучения са включвали разработване на одитни методи и процеси, както и действия за укрепване на аспекти като човешките ресурси, комуникацията, стратегическото планиране и ИТ ресурсите.

 

 

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

NATIONAL AUDIT OFFICE

От 1983 г.

Уебсайт: www.nao.org.uk

Мисия:

Да помага на нацията да изразходва разумно своите средства. Предлаганата от Върховната одитна институция перспектива за одит на публичния сектор помага на Парламента да търси отговорност от правителството и подобрява обществените услуги.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

— ПРАВНА РАМКА

ПРАВОМОЩИЯ

Върховната одитна институция на Обединеното кралство (ВОИ) е законоустановеният одитор на държавните ведомства и на широк кръг от публични органи. Тя докладва на парламента и се финансира от него. Тя одитира финансовите отчети на всички ведомства и агенции в сектор „Централно управление“, както и на други публични органи. В нейните доклади относно икономическата ефективност се правят заключения за ефективността, ефикасността и икономичността на държавните разходи.

ОСНОВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Закон за службата за финанси и одит (1866 г.);
 • Закон за службата за финанси и одит (1921 г.);
 • Закон за националния одит (1983 г.);
 • Закон за държавните ресурси и отчети (2000 г.);
 • Закон за дружествата (2006 г.);
 • Закон за бюджетната отговорност и националния одит (2011 г.);
 • Закон за местния одит и отчетност (2014 г.).

ОДИТИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ВОИ предоставя независимо одитно становище относно около 370 отделни отчета в публичния сектор, включително на големите държавни ведомства, агенции, независими органи, дружества и благотворителни организации.

Нейният одитен портфейл включва и субекти с мащабна и сложна търговска дейност, като например BBC, Network Rail и UK Asset Resolution Ltd.

Със Закона за местния одит и отчетност от 2014 г. на контрольора-генерален одитор се възлага отговорността за изготвянето, публикуването и спазването на Кодекс на одитната практика. В кодекса се определят одитни стандарти за около 950 местни органа и за местните органи на Националната здравна служба (NHS), както и за около 10 000 по-малки органа, като например градските и енорийските съвети. Съгласно Закона за местния одит и отчетност ВОИ докладва и за икономическата ефективност на публичните разходи на местно равнище.

— СТРУКТУРА

ВИД ВОИ

Одитна служба, независима от правителството, ръководена от контрольора-генерален одитор.

МЯСТО НА ВОИ В ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА

ВОИ подпомага контрольора-генерален одитор в изпълнението на неговите/нейните законови отговорности. Контрольорът-генерален одитор е служител на Камарата на общините и се назначава от Короната. Той/тя и неговите/нейните служители са независими от правителството.

ОТНОШЕНИЯ С ПАРЛАМЕНТА / ПРАВИТЕЛСТВОТО

ВОИ помага на Парламента да търси отговорност от правителството, като подпомага най-вече специалната комисия за публичните сметки, други специални комисии и отделни членове на Парламента в контрола на публичните разходи и доставки. ВОИ се отчита пред Парламента чрез комисията за публичните сметки. Основните задължения на комисията за публичните сметки са да разглежда годишния бюджет на ВОИ и да го представя в Камарата на общините, да разглежда стратегията на ВОИ, да назначава външния одитор на ВОИ, да получава неговите доклади и да назначава членовете без изпълнителни функции в Съвета на ВОИ.

— ОРГАНИЗАЦИЯ

РЪКОВОДИТЕЛ

КОНТРОЛЬОР-ГЕНЕРАЛЕН ОДИТОР

Gareth Davies е назначен на 1 юни 2019 г.

Контрольорът-генерален одитор е и главен изпълнителен директор и счетоводител на ВОИ. Контрольорът-генерален одитор има широки законоустановени права на достъп до информацията, притежавана от широк кръг организации от публичния сектор. Правата за инспекция на контрольора-генерален одитор обхващат документите на много изпълнители в сектор „Централно управление“ и на тези, които получават публични средства от одитираните от него/нея обекти. За да запази своята независимост от правителството, контрольорът-генерален одитор има пълна свобода на преценка при изпълнението на своите функции. Контрольорът-генерален одитор носи изключителна отговорност за всички одитни становища и оценки.

МАНДАТ

Контрольорът-генерален одитор се назначава за фиксиран мандат от десет години, който не може да се подновява. Той може да бъде отстранен от длъжност единствено от Короната след доклад на двете камари на Парламента.

Контрольорът-генерален одитор не може да бъде член на Парламента, член на Камарата на лордовете или да заема каквато и да е длъжност към Короната.

По време на мандата си той е постоянен член на Съвета на ВОИ.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Контрольорът-генерален одитор се назначава от Короната след реч на министър-председателя пред Камарата на общините, подкрепена от председателя на специалната парламентарна комисия за публичните сметки.

УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

ВОИ на Обединеното кралство се ръководи от Съвет, който се състои от петима членове без изпълнителни функции и четирима членове с изпълнителни функции, включително контрольора-генерален одитор.

Правилата за управление на ВОИ се разработват и прилагат в съответствие с изискванията на Закона за бюджетната отговорност и националния одит от 2011 г. Тези правила отразяват уникалното законово положение на ВОИ и желанието на Парламента управлението на ВОИ да предоставя ефективен надзор върху нейната дейност, като същевременно се запазва независимостта на контрольора-генерален одитор при извършването на одитни оценки.

Съветът на ВОИ има мнозинство от членове без изпълнителни функции, включително председателя. Комисията за публичните сметки назначава членовете без изпълнителни функции, а председателят на ВОИ се назначава от Короната по препоръка на министър-председателя и председателя на специалната комисия за публичните сметки. Това гарантира, че членовете без изпълнителни функции са независими от ръководството на ВОИ и се ползват с доверието на правителството и на опозицията в Парламента.

Отношенията между Съвета на ВОИ и контрольора-генерален одитор се определени в специален Кодекс на практиката.

МАНДАТ

Председателят на Съвета на ВОИ и членовете на Съвета без изпълнителни функции се назначават за период от три години, който може да се поднови с още три последни години. Членовете на Съвета с изпълнителни функции, с изключение на контрольора-генерален одитор, се назначават от Съвета за период от една година по препоръка на контрольора-генерален одитор.

НАЧИН НА ИЗБИРАНЕ

Членовете на Съвета без изпълнителни функции се назначават от комисията за публичните сметки. Председателят на ВОИ се назначава от Короната по препоръка на министър-председателя и председателя на специалната комисия за публичните сметки.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

ВОИ е структурирала своите одитни екипи в шест групи, наричани още клъстери. Всеки клъстер обхваща отдели, разглеждащи сходни стратегически въпроси, като например големи инфраструктурни проекти и програми или предоставяне на местни услуги.

Освен това един централен клъстер осигурява стратегически принос на ръководния екип и експертни съвети за качеството на работата на ВОИ и стойността, която ВОИ предоставя на одитираните органи и на Парламента.

Клъстерите на ВОИ се подпомагат от шест мрежи от експерти. Това са децентрализирани групи, които работят в рамките на ВОИ. Те притежават специализирани умения и способности, които са важни за всички клъстери. Предоставяйки подкрепа на различните организации, те гарантират, че експертният опит се насочва последователно, така че всички одити и публикувани материали да се възползват от пълния набор от техните знания. Те насърчават и обмена на знания и дават възможност на своите служители да развиват специализирани умения. Обхванатите от мрежите експертни области включват: търговска и договорна дейност, корпоративни финанси, цифрови операции и управление на процеси, осъществяване и методи на управление на проекти и програми, икономика и статистика.

— РЕСУРСИ

СЛУЖИТЕЛИ (МАРТ 2018 Г.)

 • Численост: 814
 • Съотношение между половете: ♂ 55 %; ♀ 44 % (0.95 % предпочитат да не отговарят/не е посочено). Средна възраст: 36 г.

БЮДЖЕТ

 • Годишният нетен бюджет на ВОИ се одобрява от комисията за публичните сметки.
 • 66,6 млн. GBP (прибл. 75 млн. евро) (изисквания за нетни ресурси – финансова година 2017–2018)

ОДИТНА ДЕЙНОСТ

— ПЛАНИРАНЕ НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

Дейността на ВОИ е резултат от тригодишна стратегия и от трите стратегически цели на ВОИ:

 • развиване и прилагане на знания: тя старателно планира своята дейност, за да отговори на нуждите на парламента, а оттам да получи информацията, която най-вероятно ще предизвика положителни промени в целия публичен сектор;
 • увеличаване на влиянието: тя има за цел да подобри широката осведоменост и мнението за ВОИ, включително на членовете на Парламента и на одитираните от нея органи, за да доведе до положителни промени и да бъде по-вероятно правителството да прилага нейните препоръки и да я разглежда като източник на насоки;
 • постигане на високи резултати: тя използва своите средства по икономически ефективен начин и се старае да извлече най-доброто от своите служители.

Работната програма и балансираните усилия на ВОИ се планират старателно, за да генерират необходимата информация, за да се подпомогне Парламентът в неговия контрол на публичните разходи и да се подобрят обществените услуги.

Годишната работна програма се одобрява от ръководния екип след широки консултации с клъстерите.

Всяка година ВОИ определя случаи, в които нейната работа или влияние са допринесли за по-добри обществени услуги или за финансово измерима нетна полза за данъкоплатците. Тя нарича това „въздействие“ на ВОИ. В годишния доклад на ВОИ за 2017–2018 г. са откроени 13 отделни случая, които илюстрират по-широкото въздействие на нейната работа, например подобряване на достъпа на пациентите до лекарските кабинети, местна подкрепа за хора с трудности при ученето, а също и функционирането на пазара на висшето образование. Тези примери за по-широко въздействие са одобрени от органите, с които са свързани.

— ОДИТНИ МЕТОДИ

Дейността за финансов одит на ВОИ отговаря на международните стандарти за одит (Обединено кралство). В нейната дейност за финансов одит се спазват и съответните международни стандарти за върховните одитни институции (МСВОИ), определени от Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ).

Нейната работа за получаване на увереност във връзка с икономическата ефективност е по-разнообразна; тя съответства на стандартите на ВОИ за икономическа ефективност, като същевременно отговаря на нуждите на множество аудитории в правителството и в Парламента. Стандартите на ВОИ за икономическа ефективност са в съответствие с основните одитни принципи на МСВОИ и са адаптирани, за да отговорят на специфичните изисквания на средата в публичния сектор на Обединеното кралство.

За да постигне необходимото въздействие и влияние, дейността на ВОИ трябва да поддържа високи стандарти за етика и честност и да се извършва в рамка от ценности, които запазват независимостта на одита. ВОИ очаква нейните служители да спазват съответните вътрешни и външни стандарти за качество на нейната дейност.

Качеството на финансовия одит на ВОИ и на нейната работа за получаване на по-широка увереност подлежат на вътрешен и външен преглед.

ПУБЛИКАЦИИ И ДРУГИ АСПЕКТИ НА ДЕЙНОСТТА

— ПУБЛИКАЦИИ

През 2017–2018 г. ВОИ:

 • е заверила 370 отчета, обхващащи публични приходи и разходи на стойност над 1,6 трлн. GBP;
 • е публикувала 65 основни документа (доклади и изследвания за икономическа ефективност), в т.ч. девет относно готовността на правителството на Обединеното кралство за напускане на Европейския съюз;
 • е предоставила 109 отговора на кореспонденция от членовете на парламента и 877 отговора на кореспонденция от обществеността. Тя е отговорила и на 87 запитвания съгласно Закона за свобода на информацията; и
 • е публикувала седем документа с насоки за най-добри практики, обобщаващи информацията от нейната работа.

— ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ВОИ представя основните си продукти пред Парламента и ги публикува на своя уебсайт, както и в широк кръг канали за външна комуникация.

— СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

ВОИ е широко ангажирана със счетоводната и одиторската професия чрез професионалните институти, с други органи за одит на публичния сектор в Обединеното кралство и на международно равнище, и чрез рамковите партньори на ВОИ от частния сектор. Това ѝ помага да обменя добри практики и да получава знания от други специалисти.

АВТОРСКИ ПРАВА ВЪРХУ СНИМКИТЕ

ЕСП Източник: © Европейски съюз 2018 г., източник: Европейска сметна палата. Архитекти на сградите: Paul Noël (1988 г.) и Jim Clemes (2004 г. и 2013 г.).

Австрия Източник: Rechnungshof. Портрет: © Achim Bieniek.

Белгия Източник: Rekenhof/Cour des comptes/Rechnungshof. Архитекти на сградата: Gustave Saintenoy и Clément Parent.

България Източник: Сметна палата на Република България.

Кипър Източник: Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Архитект на сградата: Maratheftis-Yiannouris, инженери-проектанти.

Чешка република Източник: Nejvyšší kontrolní úřad.

Германия Източник: Bundesrechnungshof. Архитект на сградата: Josef Trimborn.

Дания Източник: Rigsrevisionen.

Естония Източник: Riigikontroll.

Гърция Източник: Ελεγκτικό Συνέδριο. Архитект на сградата: Themis Kataskevastiki (публично дружество).

Испания Източник: Tribunal de Cuentas. Архитект на сградата: Francisco Jareño y Alarcón.

Финландия Източник: Valtiontalouden tarkastusvirasto. Архитект на сградата: Helin & Co Architects.

Франция Източник: Tangopaso (Wikimedia Commons). Архитект на сградата: Constant Moyaux.

Хърватия Източник: Državni ured za reviziju.

Унгария Източник: Állami Számvevőszék. Архитекти на сградата: Antal Skalnitzky Antal и Henrik Koch.

Ирландия Източник: Office of the Comptroller and Auditor General. Архитект на сградата: Scott Tallon Walker Architects.

Италия Източник: Corte dei conti.

Литва Източник: Valstybės Kontrolė. Архитект на сградата: Loreta Grikinienė.

Люксембург Източник: Cour des comptes. Архитект на сградата: Arlette Schneiders Architectes.

Латвия Източник: Valsts kontrole. Архитект на сградата: Vizuālās Modelēšanas Studija Ltd, ръководител на проекта Daiga Bikse и архитект Daiga Levane.

Малта Източник: National Audit Office.

Нидерландия Източник: Algemene Rekenkamer. Архитект на сградата: Aldo van Eyck.

Полша Източник: Najwyższa Izba Kontroli. Архитект на сградата: Antoni Dygat.

Португалия Източник: Tribunal de Contas. Архитекти на сградата: Jorge Manuel Soares Costa и Fernando Silva.

Румъния Източник: Curtea de Conturi a României.

Швеция Източник: Riksrevisionen. Архитект на сградата: Björn Hedvall.

Словакия Източник: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Архитект на сградата: Vladimir Dedecek.

Словения Източник: Računsko sodišče Republike Slovenije. Архитект на сградата: Miroslav Gregorič.

Обединено кралство Източник: National Audit Office. Архитект на сградата: Albert Lakeman.

ЕСП — ЗА КОНТАКТИ

EВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Тел.: +352 4398-1
За контакт: eca.europa.eu/bg/Pages/ContactForm.aspx
Уебсайт: eca.europa.eu
       LinkedIn: EUAuditors
       Twitter: @EUAuditors
       Facebook: EUAuditors
       Instagram: #EUAuditors
 Youtube: @EUAuditors

FINDING INFORMATION ABOUT THE ECA

Уебсайт: eca.europa.eu
Портал за прозрачност: eca.europa.eu/bg/Pages/Transparency-portal-home.aspx


ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕС

Лично
В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни центрове „Europe Direct“. Адресът на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща
Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете с тази служба:

 • чрез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои оператори може да таксуват обаждането),
 • или стационарен телефонен номер +32 22999696, или
 • по електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес https://europa.eu/european-union/contact_bg.

ЗА ДА НАМЕРИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС

Онлайн
Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/european-union/index_bg.

Публикации на ЕС
Можете да изтеглите или да поръчате безплатни и платени публикации от EU Bookshop на адрес https://publications.europa.eu/bg/publications. Редица безплатни публикации може да бъдат получени от службата Europe Direct или от Вашия местен информационен център (вж. https://europa.eu/european-union/contact_bg).

Право на ЕС и документи по темата
За достъп до правна информация от ЕС, включително цялото право на ЕС от 1951 г. насам на всички официални езици, посетете уебсайта EUR-Lex на адрес http://eur-lex.europa.eu.

Свободно достъпни данни от ЕС
Порталът на ЕС за свободно достъпни данни (http://data.europa.eu/euodp) предоставя достъп до набори от данни от ЕС. Данните могат да бъдат изтеглени и използвани повторно безплатно, както за търговски, така и за нетърговски цели.

За контакти

Европейската сметна палата, както и всяко лице, действащо от нейно име, не носят отговорност за евентуалната употреба на представената в този преглед информация.

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2019 г.

© Европейски съюз, 2019 г.

Възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи източникът.

За всяко използване или възпроизвеждане на снимки или други материали, чиито авторски права не са притежание на ЕС, трябва да бъде поискано разрешение пряко от притежателите на авторските права.


Print: ISBN 978-92-872-6540-1 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/37276 QJ-04-18-373-BG-C
PDF: ISBN 978-92-872-6390-2 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/615435 QJ-04-18-373-BG-N
HTML: ISBN 978-92-872-9656-6 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/6 QJ-04-18-373-BG-Q