Ο έλεγχος του δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δικτυακή πύλη με πληροφορίες σχετικά με την εντολή, το καθεστώς, την οργάνωση, το έργο και τη δράση των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) της ΕΕ και των κρατών μελών της. Δεν έχουν περιληφθεί δημόσιοι ελεγκτικοί φορείς που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη και λειτουργούν σε περιφερειακό ή επαρχιακό επίπεδο.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πύλη «Ο έλεγχος του δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» αναδεικνύουν τον ουσιώδη χαρακτήρα των σύγχρονων φορέων ελέγχου του δημόσιου τομέα στην Ένωσή μας και καταδεικνύουν τη συμβολή τους στην αποτελεσματική λειτουργία των δημοκρατιών μας. Παρουσιάζονται οι διαφορές και οι ομοιότητες μεταξύ των ανώτατων οργάνων ελέγχου της ΕΕ, αποτυπώνοντας έτσι τον έντονο πλουραλισμό που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα.

Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν και θα επικαιροποιούνται σε στενή συνεργασία με τα διάφορα όργανα ελέγχου. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εκφράζει τις ευχαριστίες του στα ίδια και στο προσωπικό τους για την υποστήριξη που του παρείχαν.

Ελπίζουμε η πύλη αυτή να προσελκύσει το ενδιαφέρον ελεγκτών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και νομοθετών τόσο εντός της ΕΕ όσο και πέραν των συνόρων της. Κατ' αυτό τον τρόπο, ευελπιστούμε επίσης να συνεισφέρουμε καθοριστικά στην τρέχουσα έρευνα για τον έλεγχο στον δημόσιο τομέα.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
— ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο δημόσιος έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε δημοκρατικού συστήματος. Και οι 27 χώρες που αποτελούν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχουν θεσπίσει ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν αντικείμενο λογοδοσίας, χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και υπόκεινται σε αυστηρή εποπτεία. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικός είναι ο ρόλος των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (ΑΟΕ), ως εξωτερικών δημόσιων ελεγκτών.

Τα ΑΟΕ διερευνούν ανεξάρτητα την κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό χρήση των δημόσιων πόρων, καθώς και την τήρηση των ισχυόντων κανόνων κατά την εκτέλεση των δημόσιων δαπανών και την είσπραξη των εσόδων. Με τις τεκμηριωμένες, αντικειμενικές και αμερόληπτες εκθέσεις ελέγχου που καταρτίζουν, υποστηρίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των κυβερνήσεων, συμβάλλοντας, ως εκ τούτου, στη βελτίωση των πολιτικών, των προγραμμάτων, της δημόσιας διοίκησης και της διαχείρισης των οικονομικών του εκάστοτε κράτους. Η δράση τους αυτή συντελεί στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους ελέγχους και στις ισορροπίες των κοινωνιών μας και στην περαιτέρω ανάπτυξη δημοκρατιών που λειτουργούν εύρυθμα.

Εκτός από την προώθηση και την ανάπτυξη της λογοδοσίας και της διαφάνειας σε επίπεδο κυβερνήσεων, τα ΑΟΕ της ΕΕ διαδραματίζουν επίσης ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων των δημόσιων ελεγκτικών φορέων σε τρίτες χώρες.

Πολλά ΑΟΕ που περιλαμβάνει το παρόν αποθετήριο έχουν να επιδείξουν μια πλούσια κληρονομιά (ενίοτε εκατοντάδων ετών), ενώ άλλα ιδρύθηκαν και λειτουργούν μόλις πρόσφατα με την τρέχουσα μορφή τους. Η δομή, οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των περισσότερων ΑΟΕ έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, ενίοτε ως αποτέλεσμα πολιτικών αλλαγών ή μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου ΑΟΕ αποτελεί προϋπόθεση για την προσχώρηση μιας χώρας στην ΕΕ.

Η ΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

Η ΕΕ ιδρύθηκε το 1993 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Αυτής προηγήθηκαν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή Ευρατόμ), που χρονολογούνται από τη δεκαετία του ‘50. Μετά το 1993, 16 χώρες προσχώρησαν στην Ένωση (το 1995, το 2004, το 2007 και το 2013). Σήμερα, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2020, η ΕΕ περιλαμβάνει 27 κράτη μέλη.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΟΕ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ

Τα ΑΟΕ κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες βάσει διαφόρων κριτηρίων. Συνήθως, διακρίνονται σε όργανα με οργανωτικές δομές που έχουν τη ρίζα τους στη γαλλολατινική, αγγλοσαξονική ή γερμανική παράδοση. Σήμερα, ωστόσο, η διάκριση γίνεται κυρίως με γνώμονα την ύπαρξη δικαιοδοτικής εξουσίας. Μια άλλη διάκριση μπορεί να γίνει μεταξύ ΑΟΕ με μονοπρόσωπο διευθύνον όργανο, ήτοι ΑΟΕ επικεφαλής των οποίων είναι ένα μόνο πρόσωπο (παραδείγματος χάριν πρόεδρος ή γενικός ελεγκτής), και ΑΟΕ που διοικούνται από συλλογικό όργανο (παραδείγματος χάριν συμβούλιο, σώμα μελών, σύγκλητο ή ολομέλεια).

Εντός αυτού του ήδη ευρέος φάσματος, θα μπορούσαν να γίνουν περαιτέρω διακρίσεις, λόγου χάριν βάσει της εξουσίας των ΑΟΕ να υποβάλλουν σε έλεγχο τα κατώτερα επίπεδα της κυβέρνησης ή βάσει της σχέσης μεταξύ του ΑΟΕ και του αντίστοιχου εθνικού κοινοβουλίου.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΟΕ

  Διευθύνον όργανο / Επικεφαλής ΑΟΕ Αριθμός συμμετεχόντων στο διευθύνον όργανο Θητεία (σε έτη)
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο Συλλογικό όργανο 27 Πρόεδρος: 3 (ανανεώσιμη)
Μέλη: 6 (ανανεώσιμη)
ΑΥΣΤΡΙΑ
Rechnungshof
Πρόεδρος  1 12 (μη ανανεώσιμη)
ΒΕΛΓΙΟ
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
Γενική Συνέλευση 12 6 (ανανεώσιμη)
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Сметна палата на Република България
Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι  3 Πρόεδρος: 7 (μη ανανεώσιμη)
Αντιπρόεδροι: 7 (ανανεώσιμη)
ΓΑΛΛΙΑ
Cour des comptes
Πρώτος Πρόεδρο και 6 πρόεδροι κλιμακίων  7 Απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundesrechnungshof
Πρόεδρος, Σύγκλητος (Συμβούλιο) 16 Πρόεδρος: 12 (μη ανανεώσιμη)
Διευθυντές: απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΔΑΝΙΑ
Rigsrevisionen
Γενικός Ελεγκτής  1 6 (ανανεώσιμη άπαξ για μία 4ετία)
ΕΛΛΑΔΑ
Ελεγκτικό Συνέδριο
Ολομέλεια 42 Πρόεδρος: 4 (μη ανανεώσιμη)
Μέλη και Δικαστές: απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΕΣΘΟΝΙΑ
Riigikontroll
Γενικός Ελεγκτής  1 5 (ανανεώσιμη)
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Office of the Comptroller and Auditor General
Γενικός Ελεγκτής  1 Απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΙΣΠΑΝΙΑ
Tribunal de Cuentas
Ολομέλεια 13 Πρόεδρος: 3 (ανανεώσιμη)
Άλλοι Σύμβουλοι: 9 (ανανεώσιμη)
Γενικός Εισαγγελέας: 5 (ανανεώσιμη)
ΙΤΑΛΙΑ
Corte dei conti
Πρόεδρος  1 Απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Algemene Rekenkamer
Συμβούλιο  3 Απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των 70 ετών.
ΚΡΟΑΤΙΑ
Državni ured za reviziju
Γενικός Ελεγκτής  1 8 (ανανεώσιμη)
ΚΥΠΡΟΣ
Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικός Ελεγκτής  1 Απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΛΕΤΟΝΙΑ
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Συμβούλιο, Γενικός Ελεγκτής  7 4 (ανανεώσιμη για δύο συνεχόμενες θητείες κατ’ ανώτατο όριο)
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Valstybės Kontrolė
Γενικός Ελεγκτής  1 5 (ανανεώσιμη άπαξ)
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Cour des comptes
Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και τρεις σύμβουλοι  5 6 (ανανεώσιμη)
ΜΑΛΤΑ
National Audit Office
Γενικός Ελεγκτής  1 5 (ανανεώσιμη άπαξ)
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Állami Számvevőszék
Πρόεδρος  1 12 (ανανεώσιμη)
ΠΟΛΩΝΙΑ
Najwyższa Izba Kontroli
Πρόεδρος και (σε ορισμένες περιπτώσεις) συλλογικό όργανο 18 Πρόεδρος: 6 (ανανεώσιμη άπαξ)
Συλλογικό όργανο: 3 (ανανεώσιμη)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Tribunal de Contas
Πρόεδρος και Ολομέλεια 19 Πρόεδρος: 4
Μέλη: απεριόριστη
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Curtea de Conturi a României
Ολομέλεια 18 9 (μη ανανεώσιμη)
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Πρόεδρος  1 7 (ανανεώσιμη άπαξ)
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Računsko sodišče Republike Slovenije
Σύγκλητος  3 9 (ανανεώσιμη)
ΣΟΥΗΔΙΑ
Riksrevisionen
Γενικός Ελεγκτής  1 7 (μη ανανεώσιμη)
ΤΣΕΧΊΑ
Nejvyšší kontrolní úřad
Συμβούλιο 17 Πρόεδρος & Αντιπρόεδρος:
9 (ανανεώσιμη)
Μέλη: απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Γενικός Ελεγκτής  1 6 (ανανεώσιμη)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Τα ΑΟΕ της ΕΕ είναι ανεξάρτητοι δημόσιοι φορείς. Η ανεξαρτησία τους από τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Ανάλογα με την εντολή τους, τα ΑΟΕ μπορούν να διενεργούν προληπτικούς ή κατασταλτικούς ελέγχους, να αξιολογούν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών, καθώς και την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων ή τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Ορισμένα ΑΟΕ αξιολογούν επίσης τον αντίκτυπο των δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Ορισμένα ΑΟΕ έχουν ειδικό καθεστώς διαθέτοντας εξουσίες δικαιοδοτικού οργάνου. Αυτό τους επιτρέπει να κινούν νομικές διαδικασίες κατά διαχειριστών δημόσιου χρήματος ή λογιστών του δημόσιου τομέα, οι οποίοι ενδέχεται να εμπλέκονται σε παρατυπίες με αντικείμενο δημόσιες δαπάνες και περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου. Αυτή η δικαιοδοτική αρμοδιότητα παρέχει στα ΑΟΕ ένα εργαλείο για την απόδοση προσωπικών ευθυνών δημοσίως και την επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Οι σχέσεις μεταξύ ΑΟΕ και κοινοβουλίων στην ΕΕ είναι τόσο διαφορετικές όσο και τα ίδια τα ελεγκτικά αυτά όργανα. Ενώ όλα τα ΑΟΕ είναι ανεξάρτητα ως φορείς, ορισμένα αποτελούν μέρος του μηχανισμού κοινοβουλευτικής εποπτείας.

ΑΟΕ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ / ΑΟΕ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΡΟΛΗΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ / ΑΟΕ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

  Δικαιοδοτική αρμοδιότητα Προληπτικός έλεγχος Μέρος του μηχανισμού κοινοβουλευτικής εποπτείας
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο      
ΑΥΣΤΡΙΑ
Rechnungshof
   
ΒΕΛΓΙΟ
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Сметна палата на Република България
     
ΓΑΛΛΙΑ
Cour des comptes
   
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundesrechnungshof
     
ΔΑΝΙΑ
Rigsrevisionen
   
ΕΛΛΑΔΑ
Ελεγκτικό Συνέδριο
 
ΕΣΘΟΝΙΑ
Riigikontroll
     
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Office of the Comptroller and Auditor General
   
ΙΣΠΑΝΙΑ
Tribunal de Cuentas
 
ΙΤΑΛΙΑ
Corte dei conti
 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Algemene Rekenkamer
     
ΚΡΟΑΤΙΑ
Državni ured za reviziju
     
ΚΥΠΡΟΣ
Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
     
ΛΕΤΟΝΙΑ
Latvijas Republikas Valsts kontrole
     
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Valstybės Kontrolė
   
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Cour des comptes
     
ΜΑΛΤΑ
National Audit Office
   
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Állami Számvevőszék
   
ΠΟΛΩΝΙΑ
Najwyższa Izba Kontroli
   
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Tribunal de Contas
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Curtea de Conturi a României
     
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
     
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Računsko sodišče Republike Slovenije
   
ΣΟΥΗΔΙΑ
Riksrevisionen
   
ΤΣΕΧΊΑ
Nejvyšší kontrolní úřad
     
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Valtiontalouden tarkastusvirasto
   

Παρά την ποικιλομορφία τους, κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα ΑΟΕ της ΕΕ και των κρατών μελών της διατηρούν κατά κανόνα στενές σχέσεις με τα κοινοβούλιά τους. Πρόκειται κυρίως για σχέση αναφοράς, κατά την οποία το ΑΟΕ διαβιβάζει στο κοινοβούλιο τις εκθέσεις ελέγχου που συντάσσει. Οι εκθέσεις αυτές συζητούνται συνήθως από ειδική επιτροπή και ενίοτε, ανάλογα με το θέμα του ελέγχου, συζητούνται επίσης από επιτροπές που ασχολούνται με ειδικά θέματα. Γενικά, εκπρόσωποι των ΑΟΕ έχουν δικαίωμα να παρίστανται ή/και να συμμετέχουν στις συζητήσεις αυτές. Σε ορισμένα κράτη μέλη, ο επικεφαλής του ΑΟΕ έχει επίσης δικαίωμα ακρόασης στο πλαίσιο κοινοβουλευτικών συζητήσεων για θέματα που σχετίζονται με το έργο του οργάνου του.

Τα κοινοβούλια διαδραματίζουν συχνά καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ή/και στον διορισμό του προέδρου / γενικού ελεγκτή ή του διευθύνοντος οργάνου ενός ΑΟΕ. Επιπλέον, ορισμένα κοινοβούλια καταρτίζουν και εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του ΑΟΕ, ή ορίζουν εξωτερικό ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών του.

Τέλος, ορισμένα ΑΟΕ, αλλά όχι όλα, έχουν την εξουσία να ελέγχουν τις διοικητικές δαπάνες των εθνικών κοινοβουλίων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι των ΑΟΕ διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων χωρών, ακόμη και όταν εξετάζονται κατ’ αναλογία προς τον πληθυσμό ή τον ελεγχόμενο προϋπολογισμό. Οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζουν όχι μόνο την εντολή και την οργάνωση ενός ΑΟΕ, αλλά και τα ευρύτερα χαρακτηριστικά του κράτους μέλους και της εθνικής του διοίκησης.

Συνολικά, στα ΑΟΕ της ΕΕ και των κρατών μελών της απασχολούνται άνω των 15 000 υπαλλήλων. Από κοινού, τα ΑΟΕ των τεσσάρων μεγαλύτερων κρατών μελών της ΕΕ (Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας, με πληθυσμό σχεδόν 260 εκατομμύρια) απασχολούν περί τους 5 000 υπαλλήλους, ενώ τα ΑΟΕ των υπόλοιπων κρατών μελών (με πληθυσμό 190 εκατομμύρια) απασχολούν περί τους 9 500 υπαλλήλους.

Κατά κανόνα, τα μεγαλύτερα ΑΟΕ της Δυτικής Ευρώπης χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο ποσοστό γυναικών υπαλλήλων και υψηλότερη μέση ηλικία, ενώ στα ΑΟΕ των κρατών μελών της Ανατολικής Ευρώπης η μέση ηλικία τείνει να είναι χαμηλότερη και οι γυναίκες υπάλληλοι αποτελούν την πλειονότητα.

Για την ΕΕ συνολικά, κάθε υπάλληλος ΑΟΕ αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 19 000 πολίτες. Ωστόσο, σημαντικές είναι οι διαφορές μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, οι προϋπολογισμοί των ίδιων των ΑΟΕ αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 0,1 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΟΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα ΑΟΕ της ΕΕ διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία της δημόσιας λογοδοσίας. Ως οι εξωτερικοί ελεγκτές της εκτελεστικής εξουσίας, αξιολογούν τον βαθμό στον οποίο οι πολιτικές και οι δαπάνες της κυβέρνησης επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους, ελέγχουν τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και καταρτίζουν εκθέσεις σχετικά με τους λογαριασμούς των δημόσιων φορέων, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ανεξάρτητη πληροφόρηση και διασφάλιση στα κοινοβούλια.

ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: περιλαμβάνουν την εξέταση εγγράφων, εκθέσεων, των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου, των λογιστικών και οικονομικών διαδικασιών και άλλων αρχείων, προκειμένου να επαληθεύεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και ότι τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων είναι σύμφωνα με τα αποδεκτά λογιστικά πρότυπα και αρχές.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: διενεργούνται με σκοπό την επαλήθευση ότι η χρηματοοικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης οντότητας, δραστηριότητας ή προγράμματος συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: συνίστανται στην εξέταση προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από φορείς και ιδρύματα που διαχειρίζονται πόρους, για την αξιολόγηση της οικονομικής, αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης τους.

Τα ΑΟΕ ελέγχουν τα έσοδα και τις δαπάνες των κρατικών προϋπολογισμών σε κεντρικό ή σε ομοσπονδιακό επίπεδο και, σε ορισμένα κράτη μέλη, μπορούν επίσης να διενεργούν ελέγχους σε επίπεδο περιφερειακών, τοπικών ή δημοτικών αρχών. Παρόλο που οι έλεγχοι των ΑΟΕ επικεντρώνονται κυρίως σε υπουργεία και κυβερνητικούς φορείς, στις ελεγχόμενες οντότητες μπορούν επίσης να συγκαταλέγονται κρατικές επιχειρήσεις, όπως ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή εθνικές τράπεζες.

Τα περισσότερα ΑΟΕ έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν το σύνολο των δημόσιων εσόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πραγματοποιούνται σε επίπεδο ιδιωτικών εταιρειών ή μεμονωμένων δικαιούχων.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΟΕ

  Κεντρική κυβέρνηση Περιφερειακή κυβέρνηση Τοπική
κυβέρνηση
Κρατικές επιχειρήσεις Δημόσιοι φορείς Δήμοι Λοιποί δικαιούχοι
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
ΑΥΣΤΡΙΑ
Rechnungshof
ΒΕΛΓΙΟ
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Сметна палата на Република България
   
ΓΑΛΛΙΑ
Cour des comptes
     
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundes­rechnungs­hof
     
ΔΑΝΙΑ
Rigsrevisionen
   
ΕΛΛΑΔΑ
Ελεγκτικό Συνέδριο
ΕΣΘΟΝΙΑ
Riigikontroll
   
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Office of the Comptroller and Auditor General
     
ΙΣΠΑΝΙΑ
Tribunal de Cuentas
ΙΤΑΛΙΑ
Corte dei conti
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Algemene Rekenkamer
     
ΚΡΟΑΤΙΑ
Državni ured za reviziju
ΚΥΠΡΟΣ
Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
ΛΕΤΟΝΙΑ
Latvijas Republikas Valsts kontrole
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Valstybės Kontrolė
 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Cour des comptes
     
ΜΑΛΤΑ
National Audit Office
   
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Állami Számvevőszék
 
ΠΟΛΩΝΙΑ
Najwyższa Izba Kontroli
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Tribunal de Contas
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Curtea de Conturi a României
 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Računsko sodišče Republike Slovenije
ΣΟΥΗΔΙΑ
Riksrevisionen
     
ΤΣΕΧΊΑ
Nejvyšší kontrolní úřad
     
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Valtiontalouden tarkastusvirasto
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Για την επιλογή και τον σχεδιασμό του ελέγχου λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως ο κίνδυνος, ο αντίκτυπος και η μελλοντική εξέλιξη συγκεκριμένων τομέων πολιτικής. Πολλά ΑΟΕ εργάζονται με ετήσιες διαδικασίες προγραμματισμού και σχέδια ελέγχου, που καταρτίζονται βάσει πολυετούς στρατηγικής και ετήσιων εκτιμήσεων κινδύνου. Αυτός ο συνδυασμός μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού παρέχει ευελιξία και επιτρέπει στα ΑΟΕ να αντιδρούν σε απρόβλεπτες εξελίξεις.

ΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ — ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Σε ορισμένες χώρες, το κοινοβούλιο (βουλευτές ή/και επιτροπές), οι υπουργοί της κυβέρνησης ή ακόμη και ιδιώτες/φορείς μπορούν να ζητήσουν από το ΑΟΕ να διενεργήσει συγκεκριμένο έλεγχο. Ωστόσο, με λίγες εξαιρέσεις, τα ΑΟΕ δεν είναι υποχρεωμένα να αναλάβουν τον έλεγχο αυτό.

Στα ΑΟΕ που διοικούνται από ένα μόνο πρόσωπο, την τελική απόφαση σχετικά με τους ελέγχους που θα διενεργηθούν λαμβάνει συνήθως ο επικεφαλής του ΑΟΕ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η απόφαση αυτή λαμβάνεται συλλογικά από το διοικητικό συμβούλιο ή το σώμα των μελών.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, τα ΑΟΕ εξετάζουν έγγραφα, αναλύουν δεδομένα, διεξάγουν συζητήσεις ή διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, παραδείγματος χάριν στις εγκαταστάσεις του ελεγχομένου ή επί τόπου εκεί όπου υλοποιείται ένα έργο. Για τον σκοπό αυτό, τα ΑΟΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που κρίνουν αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και το προσωπικό των ελεγχόμενων οντοτήτων είναι υποχρεωμένο να συνεργάζεται με τους ελεγκτές.

Προς αντιστάθμιση αυτής της ελευθερίας πρόσβασης, τα ΑΟΕ και οι υπάλληλοί τους υπόκεινται σε ειδικές υποχρεώσεις εχεμύθειας όσον αφορά τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν κατά τους ελέγχους τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Με βάση τους ελέγχους τους, τα ΑΟΕ καταρτίζουν εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζουν τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις τους, επισημαίνουν παρατυπίες, εξάγουν ελεγκτικά συμπεράσματα και διατυπώνουν συστάσεις για την αποκατάσταση των διαπιστούμενων αδυναμιών. Οι συστάσεις αυτές αποτελούν σημαντικό στοιχείο κάθε έκθεσης ελέγχου, καθώς παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής. Η καθοδήγηση αυτή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της οικονομίας των δημόσιων δαπανών και της συμμόρφωσης τους με τους ισχύοντες κανόνες, καθώς και στην πρόληψη των σφαλμάτων, των παρατυπιών και της κατασπατάλησης πόρων.

Ορισμένα ΑΟΕ έχουν επίσης το δικαίωμα, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν ειδικού αιτήματος του νομοθετικού σώματος, να γνωμοδοτούν σχετικά με νομοθεσία (σχέδια νόμων) που αφορούν θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, όπως η χρηματοοικονομική διαχείριση.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τα ΑΟΕ δημοσιεύουν συνήθως ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του κράτους και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, ορισμένα ΑΟΕ δημοσιεύουν εκθέσεις σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις συγκεκριμένων οργάνων ή φορέων (όπως το Κοινοβούλιο, ο αρχηγός του κράτους ή οι οργανισμοί κοινωνικής πρόνοιας). Ορισμένα ΑΟΕ εκδίδουν επίσης ελεγκτικές γνώμες σχετικά με τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις και τους ετήσιους λογαριασμούς.

Επίσης, τα ΑΟΕ εκδίδουν εκθέσεις ελέγχου για ειδικά θέματα, γνώμες επί νόμων (σχεδίων νόμων), έγγραφα που βασίζονται σε επισκόπηση ή εκθέσεις παρακολούθησης. Αρκετά ΑΟΕ δημοσιεύουν επίσης έγγραφα προβληματισμού, αναλύσεις και μελέτες ή φακέλους που παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με ελέγχους επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Εξάλλου, ορισμένα ΑΟΕ δημοσιεύουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με τη διαχείριση και την εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ στη χώρα τους.

Τέλος, αρκετά ΑΟΕ δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, περιοδικές εκδόσεις ή άλλα έγγραφα που παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με το έργο τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κατά κανόνα, τα ΑΟΕ υποβάλλουν τις εκθέσεις τους στο κοινοβούλιο, συνήθως δε στις επιτροπές που είναι αρμόδιες για θέματα προϋπολογισμού ή/και για άλλα θέματα που καλύπτονται από συγκεκριμένο έλεγχο. Γενικά, τα ΑΟΕ δημοσιοποιούν επίσης τις περισσότερες εκθέσεις ελέγχου τους. Ωστόσο, μπορούν να προβλέπονται εξαιρέσεις για εκθέσεις που αφορούν ευαίσθητους τομείς (όπως η άμυνα) ή για τις οποίες ισχύουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται ευρέως, καθώς εξασφαλίζουν άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Συνεργασία με άλλα ΑΟΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΟΕ ΤΗΣ ΕΕ

Μεταξύ των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΕΣ υπάρχει ένα στενό δίκτυο συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Επιτροπής Επαφών, η οποία αποτελείται από τους επικεφαλής των ΑΟΕ της ΕΕ και του ΕΕΣ. Η Επιτροπή Επαφών της ΕΕ μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας και ειδικές ομάδες για συγκεκριμένα θέματα ελέγχου που σχετίζονται με την ΕΕ και αποτελεί ένα ενεργό δίκτυο για επαγγελματικές επαφές μεταξύ των υπαλλήλων των ΑΟΕ της ΕΕ.

Το ίδιο άρθρο της ΣΛΕΕ που εντέλλεται το ΕΕΣ να συνεργάζεται και να επικοινωνεί με τα ΑΟΕ της ΕΕ επιτρέπει επίσης στους ελεγκτές των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ να συμμετέχουν (ως παρατηρητές) σε ελέγχους που διενεργεί το ΕΕΣ στην επικράτειά τους. Προβλέπεται τυποποιημένη διαδικασία με την οποία το ΕΕΣ ενημερώνει τα εθνικά ΑΟΕ για κάθε επίσκεψη ελέγχου που προγραμματίζει να πραγματοποιήσει στην οικεία χώρα. Το εθνικό ΑΟΕ μπορεί τότε να αποφασίσει αν επιθυμεί να αποστείλει υπαλλήλους του για να συμμετάσχουν στο κλιμάκιο ελέγχου του ΕΕΣ κατά τις επιτόπιες επισκέψεις του. Επιπλέον, τα ΑΟΕ της ΕΕ μπορούν να διενεργούν κοινούς ή συντονισμένους ελέγχους σε επιλεγμένα θέματα.

Πέραν τούτου, παραδοσιακά τα ΑΟΕ της ΕΕ συνεργάζονται σε διμερή βάση. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει, λόγου χάριν, την ανταλλαγή ελεγκτικών μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων, καθώς και προσωρινές ανταλλαγές ελεγκτικού προσωπικού.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΑΟΕ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

Τα ΑΟΕ της ΕΕ μπορούν να διενεργούν αξιολογήσεις από ομοτίμους ή να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως τα έργα αδελφοποίησης, οι οποίες σκοπό έχουν να βοηθούν τα ΑΟΕ τρίτων χωρών να αναπτύσσουν τις νομικές και θεσμικές τους βάσεις.

Για την υποστήριξη των ΑΟΕ των χωρών διεύρυνσης έχει δημιουργηθεί ειδικό δίκτυο που σκοπό έχει την προώθηση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών και των δυνάμει υποψήφιων χωρών, κυρίως μέσω περιορισμένης κλίμακας, πρακτικής συνεργασίας.

Ορισμένα ΑΟΕ της ΕΕ συνεργάζονται επίσης στενά με δημόσιους ελεγκτικούς φορείς σε χώρες με τις οποίες το κράτος μέλος τους διατηρεί στενές σχέσεις για ιστορικούς λόγους ή/και σε χώρες που αποτελούν μέρος της γλωσσικής τους κοινότητας.

Συνεργασία με άλλους φορείς ελέγχου του δημόσιου τομέα σε εθνικό επίπεδο

Ανάλογα με την κυβερνητική δομή τους, τα κράτη μέλη της ΕΕ αναθέτουν τη λειτουργία του ελέγχου του δημόσιου τομέα σε φορείς που λειτουργούν σε ομοσπονδιακό, εθνικό, περιφερειακό, επαρχιακό ή δημοτικό επίπεδο. Σε χώρες με πλήρως ανεπτυγμένες περιφερειακές υπηρεσίες ελέγχου, τα ΑΟΕ εστιάζουν συνήθως τους ελέγχους τους στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης, συνεργαζόμενα, κατά περίπτωση, με τους άλλους δημόσιους ελεγκτικούς φορείς στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους.

Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

Όλα τα ΑΟΕ της ΕΕ είναι μέλη του INTOSAI και του EUROSAI.

INTOSAI

Ο Διεθνής Οργανισμός των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) παρέχει στα ΑΟΕ ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο για την προώθηση της ανάπτυξης και της μεταφοράς γνώσεων, τη βελτίωση του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και για την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων, του κύρους και της επιρροής των μελών του στις αντίστοιχες χώρες τους.

Ο INTOSAI ιδρύθηκε το 1953 ως αυτόνομος, ανεξάρτητος και μη πολιτικός οργανισμός. Έχει ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τα καθήκοντα της Γενικής Γραμματείας του INTOSAI έχει αναλάβει το ΑΟΕ της Αυστρίας.

Τα ΑΟΕ της ΕΕ συμμετέχουν σε διάφορα έργα του INTOSAI, όπως το «Forum for INTOSAI Professional Pronouncements (FIPP)», το οποίο καταρτίζει τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI) που ορίζουν τις βασικές προϋποθέσεις για τα ΑΟΕ και τις θεμελιώδεις αρχές για τον έλεγχο των δημόσιων οντοτήτων.

(Πηγή: INTOSAI)

EUROSAI

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (EUROSAI) είναι μία από τις περιφερειακές ομάδες του INTOSAI. Ιδρύθηκε το 1990 και αριθμούσε 30 μέλη (τα ΑΟΕ 29 ευρωπαϊκών κρατών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο). Το 2020 ο αριθμός των μελών του ανέρχεται σε 50 (τα ΑΟΕ 49 ευρωπαϊκών κρατών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο).

Τα καθήκοντα της Γενικής Γραμματείας του EUROSAI έχει αναλάβει το ΑΟΕ της Ισπανίας.

(Πηγή: EUROSAI)

Επιπλέον, τα ΑΟΕ της ΕΕ συμμετέχουν σε έργα που υλοποιούνται από ευρύ φάσμα οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον έλεγχο του δημόσιου τομέα, ορισμένα δε ενεργούν ως εξωτερικοί ελεγκτές διεθνών, διακυβερνητικών ή υπερεθνικών οργανισμών, όπως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και των εξειδικευμένων οργανώσεών του, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Κατ’ αυτό τον τρόπο, διασφαλίζουν επίσης την τακτική και αποδοτική χρήση των χρηματοδοτικών συνεισφορών των χωρών τους στους εν λόγω οργανισμούς.

Τέλος, αποτελεί κοινή πρακτική για τα ΑΟΕ της ΕΕ να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς [παραδείγματος χάριν, με τον ΟΟΣΑ, τη Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU), το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) ή με τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC)]. Αυτό το είδος συνεργασίας επικεντρώνεται συνήθως σε επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο του δημόσιου τομέα και μπορεί να συνεπάγεται αποσπάσεις, επιμόρφωση, ανταλλαγή γνώσεων ή άλλες μορφές επαγγελματικών ανταλλαγών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από το 1977

Ιστότοπος: www.eca.europa.eu

Αποστολή:

Να συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ, να προάγει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια και να ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προειδοποιεί για τους κινδύνους, παρέχει διασφάλιση, επισημαίνει αδυναμίες και αναδεικνύει επιτυχίες. Παρέχει καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής και τους νομοθέτες της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διαχείρισης των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ και εξασφαλίζει ότι οι πολίτες της γνωρίζουν πώς δαπανώνται τα χρήματά τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) εξετάζει όλα τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ, και των οργάνων, υπηρεσιών και οργανισμών που έχουν συσταθεί από την ΕΕ.

Αξιολογεί κατά πόσον η διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ είναι ορθή και εάν όλα τα έσοδα εισπράχθηκαν και οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ΕΕΣ παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το Συμβούλιο ετήσια δήλωση αξιοπιστίας σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ. Αναφέρει επίσης τις διαπιστωθείσες παρατυπίες.

Το ΕΕΣ καταρτίζει ετήσια έκθεση μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους. Μπορεί επίσης, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλλει παρατηρήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων, ιδίως υπό μορφή ειδικών εκθέσεων, και να διατυπώνει γνώμες.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Άρθρα 285 έως 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • Κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΕΕΣ ελέγχει όλες τις πτυχές της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κύριος ελεγχόμενος του ΕΕΣ και ενημερώνεται σχετικά με τις ελεγκτικές εργασίες και την προσέγγισή του, όπως και για τα αποτελέσματα του εκάστοτε σχετικού ελέγχου.

Εκτός από τις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΕΣ ελέγχει:

 • τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης,
 • τους εκτελεστικούς και λοιπούς οργανισμούς της ΕΕ, τις κοινές επιχειρήσεις, και άλλα όργανα,
 • την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,
 • την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
 • τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις της ΕΕ (π.χ. τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης),
 • τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογική δομή χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΕΕΣ είναι ο ανεξάρτητος ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της ΕΕ και είναι πλήρως ανεξάρτητο στη διεξαγωγή των ελέγχων του.

Το ΕΕΣ καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισμό. Ο κανονισμός αυτός υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το ΕΕΣ παρουσιάζει κάθε έκθεση και γνώμη του, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσής του, στο ΕΚ και το Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές παρέχουν τη βάση για την ετήσια διαδικασία απαλλαγής σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους νομοθέτες στο πλαίσιο των εν εξελίξει εργασιών τους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ υποβάλλει την ετήσια έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συζήτηση της ολομέλειάς του, ενώ καλείται να συμμετάσχει στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής. Τα Μέλη του ΕΕΣ καλούνται τακτικά να υποβάλλουν εκθέσεις του ΕΕΣ με συναφές αντικείμενο στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και σε άλλες επιτροπές και όργανα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣ υποβάλλει την ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN) και μπορεί να κληθεί να υποβάλει επιλεγμένες ειδικές εκθέσεις ειδικού ενδιαφέροντος.

Σε υπηρεσιακό επίπεδο, ο βασικός συνομιλητής του ΕΕΣ είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Συμβουλίου, η οποία επιλαμβάνεται όλων των δημοσιονομικών ζητημάτων, περιλαμβανομένης της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. Οι εκθέσεις του ΕΕΣ υποβάλλονται στα αρμόδια προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, τα οποία συμφωνούν επί των σχεδίων συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Στη συνέχεια τα τελευταία εγκρίνονται από ανώτερα κλιμάκια του Συμβουλίου.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Το ΕΕΣ κοινοποιεί επίσης τις εκθέσεις και τις γνώμες του στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές των κρατών μελών. Επιπλέον, τα μέλη του ΕΕΣ μπορούν να παρουσιάζουν δημοσιεύσεις του ΕΕΣ, ιδίως ετήσιες και ειδικές εκθέσεις, στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τον Οκτώβριο του 2016 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου ο Klaus-Heiner Lehne, ο οποίος επανεξελέγη για δεύτερη θητεία το 2019.

ΘΗΤΕΙΑ

Τριετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκλέγεται από τα Μέλη του ΕΕΣ μεταξύ τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Συλλογικό όργανο απαρτιζόμενο από 27 Μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος.

Τα Μέλη του ΕΕΣ ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, δίνουν σχετικό όρκο ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κάθε Μέλος του ΕΕΣ διορίζεται από το Συμβούλιο της ΕΕ, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης του αντίστοιχου κράτους μέλους.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΕΕΣ είναι οργανωμένο σε πέντε Τμήματα Ελέγχου, σε μια Επιτροπή Αξιολόγησης της Ποιότητας του Ελέγχου, μια Διοικητική Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία. Ο Πρόεδρος, κάθε Τμήμα Ελέγχου και η Επιτροπή Αξιολόγησης της Ποιότητας του Ελέγχου υποστηρίζονται από διευθύνσεις στις οποίες τοποθετούνται οι ελεγκτές.

Το Σώμα των 27 Μελών του ΕΕΣ προεδρεύεται από τον Πρόεδρο και συνέρχεται συνήθως δύο φορές μηνιαίως προκειμένου να συζητήσει και να εγκρίνει έγγραφα, όπως οι εκθέσεις για τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, οι οποίες αποτελούν τις κύριες ετήσιες δημοσιεύσεις του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ

Ο Πρόεδρος επικουρείται από τη Διεύθυνση Προεδρίας, η οποία είναι αρμόδια για τη στρατηγική ανάπτυξη, τον προγραμματισμό των εργασιών, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των επιδόσεων, τις θεσμικές σχέσεις, την επικοινωνία και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης.

Επιπλέον, η Νομική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΕΕΣ τοποθετεί τα Μέλη σε ένα από τα πέντε Τμήματα Ελέγχου.

Κάθε Τμήμα έχει ως οδηγό για το έργο του ένα θέμα βασισμένο σε πολιτικές της ΕΕ και επικεφαλής του έναν πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται από τα Μέλη του οικείου Τμήματος για ανανεώσιμη θητεία δύο ετών. Κάθε Μέλος είναι αρμόδιο για συγκεκριμένα ελεγκτικά έργα.

Δύο είναι οι τομείς αρμοδιότητας κάθε Τμήματος:

 • έγκριση ειδικών εκθέσεων, ειδικών ετήσιων εκθέσεων και γνωμών, και
 • κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στο Σώμα των Μελών του ΕΕΣ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της Ποιότητας του Ελέγχου απαρτίζεται από το αρμόδιο για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου Μέλος και από πέντε Μέλη (έκαστο εκπροσωπόν διαφορετικό Τμήμα Ελέγχου). Είναι αρμόδια για τις πολιτικές, τα πρότυπα και τη μεθοδολογία ελέγχου του ΕΕΣ, την υποστήριξη και την ανάπτυξη του ελέγχου και την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου. Είναι επίσης αρμόδια για όλες τις μεθοδολογικές πτυχές και διεξάγει επισκοπήσεις ποιότητας για το σύνολο του ΕΕΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αποφάσεις επί ευρύτερων στρατηγικών και διοικητικών θεμάτων λαμβάνονται από τη Διοικητική Επιτροπή και, κατά περίπτωση, από το Σώμα των Μελών.

Η Διοικητική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ΕΕΣ (ο οποίος και προεδρεύει), τους προέδρους των Τμημάτων και τα αρμόδια για τις θεσμικές σχέσεις και την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου Μέλη. Επιλαμβάνεται όλων των διοικητικών θεμάτων και των αποφάσεων που αφορούν ζητήματα στρατηγικής, εξωτερικών σχέσεων και επικοινωνίας.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Το Σώμα του ΕΕΣ ορίζει τον Γενικό Γραμματέα για ανανεώσιμη περίοδο έξι ετών.

Ο Γενικός Γραμματέας είναι κυρίως υπεύθυνος για τη Γραμματεία του Συνεδρίου και τις υπηρεσίες στήριξης του ελέγχου (Aνθρώπινοι πόροι, οικονομικά και γενικές υπηρεσίες, Πληροφορική, εργασιακό περιβάλλον και καινοτομία, Μετάφραση, γλωσσικές υπηρεσίες και δημοσιεύσεις)

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 923,2 IΠΑ (31.12.2019) (εκ των οποίων το 62,3 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Οι υπάλληλοι προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και προσλαμβάνονται εν γένει μέσω γενικών διαγωνισμών που διεξάγονται σε επίπεδο ΕΕ.
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 49 % - ♀ 51 %

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΕΕΣ χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • 153 εκατομμύρια ευρώ (2020), τα οποία κάλυψαν εξολοκλήρου διοικητικές δαπάνες.
 • Ο προϋπολογισμός του ΕΕΣ αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,1 % των συνολικών δαπανών της ΕΕ και το 1,5 % του συνόλου των διοικητικών δαπανών της.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι έλεγχοι βασίζονται στην εξέταση εγγράφων και, εάν είναι αναγκαίο, πραγματοποιούνται επί τόπου στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και σε οποιονδήποτε φορέα, υπηρεσία ή οργανισμό διαχειρίζεται έσοδα ή δαπάνες για λογαριασμό της ΕΕ. Ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σχετικά τη διαχείριση των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ.

Ο έλεγχος στα κράτη μέλη ασκείται σε συνεργασία με τα εθνικά AOE, ή, εάν αυτά δεν έχουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες, με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες. Το ΕΕΣ συνεργάζεται με τα ΑΟΕ των κρατών μελών σε πνεύμα εμπιστοσύνης, τηρουμένης παράλληλα της ανεξαρτησίας αμφότερων των μερών.

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΕΕΣ αποφασίζει το πρόγραμμα εργασίας του ανεξάρτητα. Τηρεί διαδικασία ετήσιου προγραμματισμού, η οποία βασίζεται σε πολυετή εκτίμηση κινδύνου για τους διάφορους τομείς πολιτικής.

Οι επιτροπές του ΕΚ και του Συμβουλίου μπορούν να προτείνουν προς διερεύνηση στο ΕΕΣ πιθανά θέματα ελέγχου.

Το ΕΕΣ δημοσιεύει το πρόγραμμα εργασίας του στον ιστότοπό του.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέσω του έργου του, το ΕΕΣ εξετάζει τον βαθμό στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι πολιτικής της ΕΕ και αξιολογεί την κατάσταση της λογιστικής του προϋπολογισμού και τη δημοσιονομική διαχείριση της ΕΕ.

Το ΕΕΣ διενεργεί διάφορα είδη ελέγχων:

 • Ελέγχους επιδόσεων, που αφορούν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την οικονομία των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Αντικείμενο αυτών των ελέγχων είναι η αποδοτικότητα των δαπανών και, ως εκ τούτου, εστιάζουν σε συγκεκριμένα διαχειριστικά θέματα ή σε συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού. Επιλέγονται βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως το δημόσιο συμφέρον, οι δυνατότητες βελτίωσης και ο κίνδυνος ανεπαρκών επιδόσεων ή ύπαρξης παρατυπιών.
 • Δημοσιονομικούς ελέγχους και ελέγχους συμμόρφωσης, που αφορούν την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων επί των οποίων αυτοί στηρίζονται (ιδίως στο πλαίσιο της δήλωσης αξιοπιστίας), καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση των συστημάτων ή των πράξεων, σε συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού, με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.

Το ΕΕΣ διενεργεί τους ελέγχους του σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI), τα οποία εφαρμόζει στο συγκεκριμένο πλαίσιο της ΕΕ, και τον δικό του κώδικα δεοντολογίας.

Χρησιμοποιεί εγχειρίδια ελέγχου επιδόσεων και συμμόρφωσης καθώς και πρακτικούς οδηγούς, που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΕΕΣ.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Στις δημοσιεύσεις του ΕΕΣ περιλαμβάνονται:

 • ετήσιες εκθέσεις, που περιλαμβάνουν κυρίως τα αποτελέσματα των εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ελέγχων και των ελέγχων συμμόρφωσης επί του προϋπολογισμού της ΕΕ και επί των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης, αλλά καλύπτουν επίσης ζητήματα που άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης και των επιδόσεων·
 • ειδικές ετήσιες εκθέσεις, σχετικά με τους εκτελεστικούς και αποκεντρωμένους οργανισμούς, τα λοιπά όργανα και τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ·
 • ειδικές εκθέσεις, που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων πολιτικής και τομέων δαπανών ή επί συγκεκριμένων δημοσιονομικών και διαχειριστικών θεμάτων·
 • γνώμες σχετικά με νέους νόμους ή σχετικά με την επικαιροποίηση παλαιότερων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη δημοσιονομική διαχείριση, εκδιδόμενες είτε κατόπιν αιτήματος άλλου θεσμικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία του ΕΕΣ·
 • επισκοπήσεις, στις οποίες επιχειρούμε να καθορίσουμε και να αναλύσουμε συγκεκριμένα πλαίσια, συχνά από οριζόντια προοπτική, και οι οποίες στηρίζονται σε προηγούμενες ελεγκτικές εργασίες και λοιπές δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Όλες οι δημοσιεύσεις του ΕΕΣ δημοσιεύονται στον ιστότοπό του σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το ΕΕΣ επίσης διαδίδει ενεργά τις εκθέσεις του μέσω διαφόρων διαύλων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΕΕΣ διατηρεί στενές σχέσεις με τα εθνικά ΑΟΕ και τους διεθνείς ελεγκτικούς οργανισμούς, πραγματοποιεί αξιολογήσεις από ομοτίμους, αλληλεπιδρά με ομάδες προβληματισμού και ερευνητικούς οργανισμούς και συμμετέχει στον ακαδημαϊκό διάλογο.

 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

RECHNUNGSHOF

Από το 1948
Πρώτη ίδρυση 1761

Ιστότοπος: www.rechnungshof.gv.at

Αποστολή:

Ανεξάρτητο, αντικειμενικό και στην υπηρεσία του πολίτη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας (Rechnungshof) είναι το ανεξάρτητο ανώτατο όργανο ελέγχου σε ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο.

Εξακριβώνει την ορθή διαχείριση των κρατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών δαπανών που πραγματοποιούνται από δημόσιους οργανισμούς και των κρατικών πόρων που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς οργανισμούς (βάσει της ομοιόμορφης άσκησης του ελέγχου).

Ελέγχει κατά πόσον οι διαθέσιμοι πόροι χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Πέραν από τους ελέγχους και τις διαβουλεύσεις –τη σημαντικότερη στρατηγική λειτουργία του– το ΑΟΕ της Αυστρίας ασκεί επίσης και άλλα συναφή καθήκοντα που αφορούν τη δημόσια πολιτική καθώς και σειρά από συμβολαιογραφικές λειτουργίες.

Αποφασίζει για το είδος, το θέμα και τη μεθοδολογία των ελέγχων του ιδία πρωτοβουλία και ανεξάρτητα.

Διαθέτει εκ του Συντάγματος εντολή να διενεργεί ειδικούς ελέγχους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

 • έλεγχος επί ψηφίσματος του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου ή περιφερειακού Κοινοβουλίου·
 • έλεγχος κατόπιν αιτήματος βουλευτών του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Αυστρίας ή περιφερειακού Κοινοβουλίου·
 • έλεγχος κατόπιν εύλογου αιτήματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, επαρχιακής κυβέρνησης ή ομοσπονδιακού υπουργού.

Το Σύνταγμα περιορίζει τον αριθμό των αιτημάτων αυτών ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ελεγκτικού σχεδιασμού του ΑΟΕ της Αυστρίας.

Επιπλέον, το ΑΟΕ της Αυστρίας. αναλαμβάνει ορισμένα σημαντικά ειδικά καθήκοντα, όπως:

 • την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης·
 • εργασίες σχετικές με την κατάσταση του χρηματοοικονομικού χρέους·
 • την εξέταση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων·
 • καθήκοντα που απορρέουν από τον νόμο περί του ασυμβίβαστου, τον νόμο περί περιορισμού του εισοδήματος και τον νόμο περί πολιτικών κομμάτων·
 • καθήκοντα που αφορούν την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα μέσα εισοδήματα και τις συντάξεις γήρατος που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης· και τέλος
 • την κατάρτιση γνωμοδοτήσεων εμπειρογνωμόνων για ομάδες διαιτησίας, σύμφωνα με το σύμφωνο σταθερότητας του 2008.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι δραστηριότητες, οι λειτουργίες, η οργάνωση και η θέση του ΑΟΕ της Αυστρίας διέπονται από:

 • το κεφάλαιο VI του ομοσπονδιακού συνταγματικού νόμου (1920)·
 • τον ομοσπονδιακό νόμο σχετικά με το ΑΟΕ της Αυστρίας (νόμος για το ΑΟΕ του 1948 – RHG)
 • τον νόμο περί του συνταγματικού δικαστηρίου (εάν εγερθούν αμφιβολίες περί εξουσιών και δικαιωμάτων μεταξύ του ΑΟΕ της Αυστρίας και συγκεκριμένης νομικής οντότητας, το ΑΟΕ της Αυστρίας μπορεί να προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο για την έκδοση απόφασης)·
 • τον ομοσπονδιακό νόμο σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό του Εθνικού Συμβουλίου (τα επαρχιακά κοινοβούλια αποφασίζουν σχετικά με τη στρατηγικά σημαντική συμμετοχή του ΑΟΕ της Αυστρίας σε συνεδριάσεις επιτροπών και συνόδους ολομέλειας)·
 • τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ισχύει άμεσα για τον έλεγχο των κοινοτικών πόρων της ΕΕ και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας ελέγχει τις χρηματοοικονομικές υποθέσεις (ήτοι δραστηριότητες):

 • του κράτους, των επαρχιών, των ενώσεων δήμων, των δήμων με περισσότερους από 10 000 κατοίκους και άλλων νομικών οντοτήτων που καθορίζονται από τη νομοθεσία,
 • ιδρυμάτων, ταμείων και οργάνων τη διαχείριση των οποίων ασκούν ομοσπονδιακοί, επαρχιακοί ή δημοτικοί φορείς αυτοδιοίκησης ή φυσικά πρόσωπα που ορίζονται για τον σκοπό αυτό σε ομοσπονδιακό, περιφερειακό ή δημοτικό φορέα αυτοδιοίκησης·
 • οργανισμών στους οποίους η κεντρική διοίκηση, επαρχία ή δήμος με τουλάχιστον 10 000 κατοίκους ασκεί de facto έλεγχο ή συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 50 % ή οι οποίοι τελούν υπό τη διαχείριση του κράτους, της επαρχίας ή δήμου εξολοκλήρου ή από κοινού με άλλα συμβαλλόμενα μέρη·
 • ομοσπονδιακών, επαρχιακών και δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που χρησιμοποιούν ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή δημοτικούς πόρους·
 • οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και θεσμοθετημένων ενώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματιών (επιμελητήρια)·
 • νομικών οντοτήτων συσταθεισών με νόμο, π.χ. ORF (Οργανισμός Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Αυστρίας).

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Η μορφή του ΑΟΕ της Αυστρίας είναι ξεχωριστή, με επικεφαλής έναν Πρόεδρο και αρμοδιότητες ελέγχου σε ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο, σύμφωνα με το μοντέλο του Westminster.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πρόκειται για το ανώτατο όργανο ελέγχου της Αυστρίας και αναφέρεται απευθείας στο εθνικό Κοινοβούλιο. Ενεργεί:

 • ως όργανο του εθνικού Κοινοβουλίου σε θέματα που αφορούν την ομοσπονδιακή διαχείριση δημόσιων πόρων και τη χρηματοοικονομική διαχείριση των θεσμοθετημένων επαγγελματικών ενώσεων που υπάγονται στην εκτελεστική εξουσία της Αυστριακής Ομοσπονδίας·
 • ως όργανο των περιφερειακών κοινοβουλίων σε θέματα που αφορούν τις επαρχίες, τις ενώσεις δήμων και τη δημοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων, καθώς και τη χρηματοοικονομική διαχείριση των θεσμοθετημένων επαγγελματικών ενώσεων που υπάγονται στην εκτελεστική εξουσία των επαρχιών.

Το ΑΟΕ της Αυστρίας είναι ανεξάρτητο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις περιφερειακές κυβερνήσεις. Yπόκειται μόνο στις διατάξεις του Nόμου και υπάγεται ως εκ τούτου στη νομοθετική εξουσία.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ της Αυστρίας βρίσκεται σε άμεση και προσωπική επικοινωνία με το εθνικό Κοινοβούλιο και τις επιτροπές του ή επικοινωνεί διά αντιπροσώπου που ορίζει ο ίδιος.

Έχει επίσης το δικαίωμα να συμμετέχει στις συζητήσεις στο εθνικό Κοινοβούλιο και στις επιτροπές και υποεπιτροπές του με αντικείμενο τις εκθέσεις του ΑΟΕ, τους οριστικούς λογαριασμούς του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, τις προτάσεις για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων κατά την εξέταση εκ μέρους του ΑΟΕ της διαχείρισης των δημόσιων πόρων και τις υποενότητες του ομοσπονδιακού νόμου για τον προϋπολογισμό που αφορούν το ΑΟΕ.

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ της Αυστρίας διατηρεί πάντα, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στον ομοσπονδιακό νόμο για τον κανονισμό του εθνικού Κοινοβουλίου, το δικαίωμα ακρόασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στις συζητήσεις επί των ανωτέρω αναφερόμενων ζητημάτων.

Το ΑΟΕ της Αυστρίας διαβιβάζει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του στο εθνικό Κοινοβούλιο, στα επαρχιακά κοινοβούλια και στο δημοτικό συμβούλιο. Αναφέρει τις παρατηρήσεις του επί μεμονωμένων ζητημάτων στο εθνικό Κοινοβούλιο, στα επαρχιακά κοινοβούλια και στα δημοτικά συμβούλια ανά πάσα στιγμή και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις. Ταυτόχρονα με την υποβολή των εκθέσεών του στο εθνικό Κοινοβούλιο, ενημερώνει σχετικά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Επιπλέον, συγκροτείται από το εθνικό Κοινοβούλιο μόνιμη επιτροπή για τη συζήτηση των εκθέσεων του ΑΟΕ. Κατά τον διορισμό των μελών της επιτροπής τηρείται η αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Την 1η Ιουλίου 2016 διορίστηκε η Margit Kraker.

ΘΗΤΕΙΑ

Δωδεκαετής, μη ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ της Αυστρίας εκλέγεται κατόπιν πρότασης της κύριας επιτροπής του εθνικού Κοινοβουλίου. Προτού αναλάβει καθήκοντα, ορκίζεται ενώπιον του ομοσπονδιακού προέδρου.

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ δεν μπορεί να έχει υπάρξει μέλος γενικού αντιπροσωπευτικού οργάνου ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν μπορεί να έχει διατελέσει μέλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ή επαρχιακής κυβέρνησης τα τελευταία πέντε χρόνια.

Όσον αφορά τη λογοδοσία, ο Πρόεδρος του ΑΟΕ έχει το ίδιο καθεστώς με τα μέλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ή τα μέλη της οικείας επαρχιακής κυβέρνησης, ανάλογα με το αν το ΑΟΕ ενεργεί ως όργανο του εθνικού Κοινοβουλίου ή επαρχιακού κοινοβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας δεν διαθέτει διευθύνον όργανο. Ο Πρόεδρός του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων.

Δεν υπάρχει μόνιμος αντιπρόεδρος του ΑΟΕ. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, εκπροσωπείται από τον αρχαιότερο υπάλληλο του ΑΟΕ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η θέση του Προέδρου είναι κενή.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας είναι οργανωμένο σε πέντε τομείς (έναν τομέα διαχείρισης και διοίκησης, και τέσσερις τομείς ελέγχου). Οι τομείς ελέγχου αποτελούνται έκαστος από δύο μονάδες ελέγχου, στις οποίες ομαδοποιούνται θεματικά τρία έως τέσσερα τμήματα ελέγχου (δηλαδή τέσσερις τομείς ελέγχου με οκτώ μονάδες ελέγχου και συνολικά 34 τμήματα ελέγχου).

Η οργανωτική αυτή δομή επιτρέπει τον διατομεακό προγραμματισμό της στρατηγικής και των ελέγχων, τη βέλτιστη χρήση των πόρων μέσω ευέλικτων, συνεργατικών κλιμακίων ελέγχου, και προωθεί και βελτιώνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των τομέων.

Κάθε μονάδα λειτουργεί επίσης ως «κέντρο αριστείας» για επίκαιρους τομείς διατομεακού ενδιαφέροντος, όπως οι επιδοτήσεις, η πρόληψη της απάτης και η συμμόρφωση, η κυβερνοασφάλεια κ.λπ.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 276 (1η Ιανουαρίου 2020) (το 75 % περίπου απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 51 % - ♀ 49 %. Μέσος όρος ηλικίας: 49,2 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 34,9 εκατομμύρια ευρώ (2019)
 • 0,04 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας σχεδιάζει τις εργασίες του σε ετήσια βάση.

Στην Αυστρία, το ΑΟΕ μπορεί επίσης να κληθεί να διενεργήσει ειδικούς ελέγχους. Για τον λόγο αυτό πρέπει να εκδίδεται ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου ή επαρχιακού κοινοβουλίου ή ψήφισμα μελών του Εθνικού Συμβουλίου ή επαρχιακού κοινοβουλίου ή να έχει προηγηθεί εύλογο αίτημα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ή της επαρχιακής κυβέρνησης ή ομοσπονδιακού υπουργού. Ωστόσο, το Σύνταγμα περιορίζει τον αριθμό των αιτημάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ελεγκτικού σχεδιασμού του ΑΟΕ.

Το 2017, το ΑΟΕ της Αυστρίας δρομολόγησε πρωτοβουλία με την οποία επεδίωκε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του κοινού μέσω Facebook. Οι πολίτες ενθαρρύνθηκαν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση θεμάτων ελέγχου προτείνοντας θέματα που τους ενδιέφεραν. Οι προτάσεις τους εξετάστηκαν, όπου ήταν δυνατόν, κατά τη διαδικασία προγραμματισμού του ελέγχου και συζητήθηκαν στην ετήσια διάσκεψη για τον προγραμματισμό των ελέγχων.

Το ΑΟΕ της Αυστρίας διενεργεί περί τους 90 ελέγχους ετησίως, σε ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα κριτήρια ελέγχου του ΑΟΕ της Αυστρίας είναι οι νομικές αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, βάσει της κανονικότητας και της νομιμότητας.

Διενεργεί ελέγχους που συνδυάζουν:

 • ελέγχους επιδόσεων και
 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας υποβάλλει τις εκθέσεις του σε ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο.

Πέραν αυτού, δημοσιεύει εκθέσεις:

 • σχετικά με την έρευνα και την αξιολόγηση ζητημάτων,
 • που αναδεικνύουν και προσδιορίζουν ποσοτικώς πιθανές βελτιώσεις,
 • που περιγράφουν και προσδιορίζουν ποσοτικώς χρηματοοικονομικά ζητήματα, και
 • που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες συστάσεις.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας ενημερώνει για τις δημοσιεύσεις του:

 • στον ιστότοπό του,
 • στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • με δελτία Τύπου.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Σε εθνικό επίπεδο, συνεργάζεται με τα επαρχιακά όργανα ελέγχου για τον συντονισμό των οικείων ετήσιων σχεδίων ελέγχου τους.

Από το 1963, έχει αναλάβει τα καθήκοντα της Γενικής Γραμματείας του INTOSAI.

 

 

ΒΕΛΓΙΟ

REKENHOF /
COUR DES COMPTES /
RECHNUNGSHOF

Από το 1831

Ιστότοπος: www.ccrek.be

Αποστολή:

Στη δήλωση αποστολής του, το ΑΟΕ του Βελγίου παρουσιάζει το όραμά του, τις αξίες που διέπουν τις δραστηριότητές του και τις στρατηγικές που αναπτύσσει για να συμβάλλει στη βελτίωση της δημόσιας διαχείρισης μέσω των ελέγχων του.

Στόχος του είναι να βελτιώνει τη λειτουργία των δημόσιων αρχών. Για τον σκοπό αυτό, παρέχει χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες, με τη μορφή διαπιστώσεων, κρίσεων και συστάσεων, στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, τα μέλη της κυβέρνησης και τους ελεγχόμενους φορείς, κατόπιν διαδικασίας επιβεβαίωσης με τον ελεγχόμενο.

Το ΑΟΕ του Βελγίου λειτουργεί με ανεξαρτησία, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εμπειρογνωσίας, ακεραιότητας και παροχής κινήτρων. Το ΑΟΕ του Βελγίου λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές εξελίξεις και επιδιώκει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον δημόσιο έλεγχο.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης αποστολής είναι διαθέσιμο στα ολλανδικά και τα γαλλικά στη διεύθυνση:

https://www.ccrek.be/NL/Voorstelling/VisieEnWaarden.html
https://www.ccrek.be/FR/Presentation/VisionsEtValeurs.html

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ του Βελγίου ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες, καθώς και την υλοποίηση των πολιτικών από την εκτελεστική εξουσία. Ασκεί επίσης δικαιοδοτικά καθήκοντα σε σχέση με τους δημόσιους υπολόγους, και άλλα ειδικά καθήκοντα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε έγγραφο και πληροφορία που κρίνει απαραίτητο. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα του Βελγίου του 1831: Άρθρο 180·
 • Ειδικός νόμος της 16ης Ιανουαρίου 1989 για την οργάνωση της χρηματοδότησης των Κοινοτήτων και των Περιφερειών: Άρθρα 50 και 71·
 • Νόμος της 29ης Οκτωβρίου 1846 για την οργάνωση του ΑΟΕ·
 • Νόμος της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισμό των γενικών διατάξεων που ισχύουν για τους προϋπολογισμούς, τον έλεγχο των επιδοτήσεων και τον λογιστικό έλεγχο των κοινοτήτων και των περιφερειών, καθώς και την οργάνωση του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου: άρθρα 2 και 10·
 • Εσωτερικός κανονισμός του ΑΟΕ·
 • Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ: άρθρο 287, παράγραφος 3.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ του Βελγίου ελέγχει:

 • το ομοσπονδιακό κράτος·
 • τις κοινότητες·
 • τις περιφέρειες·
 • τις επαρχίες και
 • τα όργανα δημόσιας διοίκησης που αντιστοιχούν στα ως άνω επίπεδα της διοίκησης.

Ο έλεγχος των δήμων δεν εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογικό ανώτατο όργανο ελέγχου με δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ του Βελγίου είναι ανεξάρτητο από τα όργανα που ελέγχει. Διαθέτει επίσης αυτονομία έναντι των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων. Καθορίζει τις προτεραιότητές του για την εκπλήρωση της αποστολής του και επιλέγει τα θέματα ελέγχου με τα οποία θα ασχοληθεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ του Βελγίου ελέγχει τις δημόσιες αρχές και αξιολογεί την εφαρμογή και τον αντίκτυπο των δημόσιων πολιτικών, με σκοπό την ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το ΑΟΕ έχει το ειδικό καθήκον να παρέχει πληροφορίες στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις.

Ελέγχει επίσης τους λογαριασμούς των δημόσιων αρχών.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Philippe Roland διορίστηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2009.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Ανώτερος Πρόεδρος εκλέγεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη από 12 μέλη, αποτελείται από ένα γαλλόφωνο και ένα ολλανδόφωνο τμήμα. Κάθε τμήμα απαρτίζεται από έναν πρόεδρο, τέσσερις συμβούλους και έναν γενικό γραμματέα. Ο αρχαιότερος από τους δύο προέδρους φέρει τον τίτλο «Premier Président» ή «Eerste Voorzitter» και ο αρχαιότερος από τους δύο γενικούς γραμματείς τον τίτλο «Greffier en chef» ή «Hoofdgriffier».

ΘΗΤΕΙΑ

Τα μέλη του ΑΟΕ του Βελγίου διορίζονται για εξαετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μέλη του ΑΟΕ του Βελγίου εκλέγονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Οι υπηρεσίες του ΑΟΕ του Βελγίου υποδιαιρούνται σε δέκα διευθύνσεις, καθεμίας από τις οποίες προΐσταται ανώτερος ελεγκτής-διευθυντής και οι οποίες ομαδοποιούνται σε τρεις τομείς.

Η κατανομή σε τομείς αντιστοιχεί στις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του γαλλόφωνου και του ολλανδόφωνου τμήματος.

Η γενική συνέλευση του ΑΟΕ είναι υπεύθυνη για θέματα που αφορούν το ομοσπονδιακό κράτος, την περιφέρεια Bruxelles-Capitale, την Commission communautaire commune των Βρυξελλών και τη γερμανόφωνη κοινότητα, καθώς και για την ερμηνεία των ενωσιακών και ομοσπονδιακών κανόνων.

Το γαλλόφωνο τμήμα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για θέματα που αφορούν τη γαλλική κοινότητα, την Commission communautaire française των Βρυξελλών, την περιφέρεια της Βαλονίας, τις επαρχίες της περιφέρειας αυτής και τις συναφείς δημόσιες υπηρεσίες.

Το ολλανδόφωνο τμήμα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για θέματα που αφορούν τη Φλαμανδική Κοινότητα, τις επαρχίες της Φλάνδρας και τις συναφείς δημόσιες υπηρεσίες.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός εργαζομένων: 447,55 ΙΠΑ (2020) (το 69 % περίπου απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 59 % - ♀ 41 %. Μέσος όρος ηλικίας: 49

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΑΟΕ του Βελγίου χρηματοδοτείται από τον ομοσπονδιακό κρατικό προϋπολογισμό.
 • 51,3 εκατομμύρια ευρώ (2020), εξ ολοκλήρου για διοικητικές δαπάνες.
 • < 0,01 % των συνολικών δημόσιων δαπανών (2020)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ του Βελγίου καταρτίζει τα εξής τρία είδη εγγράφων για τον προγραμματισμό των εργασιών του:

 • πολυετές στρατηγικό σχέδιο,
 • ετήσια επιχειρησιακά σχέδια (ανά διεύθυνση),
 • ετήσια σχέδια διαχείρισης (ανά υπηρεσία).

Καταρτίζει τα εν λόγω σχέδια με βάση:

 • τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που υπέχει εκ του νόμου·
 • ανάλυση κινδύνων·
 • προβληματισμούς που διατυπώνει το Κοινοβούλιο
 • το οικονομικό και κοινωνικό συμφέρον·
 • την προστιθέμενη αξία του ελέγχου·
 • τη διαθεσιμότητα πόρων και
 • την κάλυψη του πεδίου ελέγχου.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ του Βελγίου διενεργεί ελέγχους επιδόσεων, χρηματοοικονομικούς ελέγχους, και ελέγχους νομιμότητας και κανονικότητας.

Έχει τυποποιήσει τις ελεγκτικές πρακτικές του με εγχειρίδια και ηλεκτρονικά αρχεία εργασίας.

Διενεργεί τους ελέγχους του σε συμμόρφωση με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI).

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ του Βελγίου δημοσιεύει:

 • ετήσιες εκθέσεις ελέγχου,
 • ειδικές εκθέσεις για συγκεκριμένα θέματα,
 • γνώμες σχετικά με σχέδια προϋπολογισμών, και
 • ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ του Βελγίου ενημερώνει τις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, τους υπουργούς και τις δημόσιες αρχές σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων του. Όλες οι εκθέσεις του είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό του.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ του Βελγίου παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική, τις μεθόδους εργασίας και τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω του ιστοτόπου και των δημοσιεύσεών του, καθώς και κατά τη διάρκεια ημερών μελέτης.

Διατηρεί τακτικές επαφές με άλλους φορείς που συμμετέχουν στον δημόσιο έλεγχο στο Βέλγιο, ιδίως για την ανταλλαγή χρήσιμων εμπειριών και τον προγραμματισμό των ελεγκτικών δραστηριοτήτων του.

Διοργανώνει προγράμματα ανταλλαγών και κοινές εκδηλώσεις επιμόρφωσης στον τομέα του ελέγχου με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τα ανώτατα όργανα ελέγχου σε άλλες χώρες. Συμβάλλει στο έργο διεθνών οργανισμών.

Συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις στον τομέα του ελέγχου και τους τομείς δραστηριότητάς του.

 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Από το 1995
Πρώτη ίδρυση 1880

Ιστότοπος: www.bulnao.government.bg

Αποστολή:

Να ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη διαχείριση άλλων δημόσιων πόρων και δραστηριοτήτων, μέσω της διενέργειας αποτελεσματικών, αποδοτικών και οικονομικά αποδοτικών ελεγκτικών εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων πόρων και της λογοδοσίας για τη χρήση τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Βουλγαρίας (Сметна палата на Република България) ασκεί έλεγχο επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και άλλων δημόσιων πόρων και δραστηριοτήτων κατ’ εφαρμογή του νόμου που το διέπει και των διεθνώς εγκεκριμένων ελεγκτικών προτύπων.

Κύριο καθήκον του ΑΟΕ της Βουλγαρίας είναι να ελέγχει την αξιοπιστία και τη γνησιότητα των οικονομικών καταστάσεων των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό οργάνων και τη σύννομη, αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική διαχείριση των δημόσιων πόρων και δραστηριοτήτων, καθώς και να παρέχει στην Εθνοσυνέλευση αξιόπιστη και αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με το έργο του.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Άρθρο 91 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (1991)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ, της 13ης Φεβρουαρίου 2015.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας ελέγχει:

 • τον κρατικό προϋπολογισμό, τους προϋπολογισμούς του κρατικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και του εθνικού ταμείου ασφάλισης υγείας, τους προϋπολογισμούς 265 δήμων, άλλους προϋπολογισμούς που εγκρίνονται από την Εθνοσυνέλευση, τους προϋπολογισμούς των μονάδων εκτέλεσης δαπανών αυτών των φορέων και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους·
 • τους προϋπολογισμούς της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, των κρατικών οργανισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του Βουλγαρικού Πρακτορείου Ειδήσεων, της Βουλγαρικής Εθνικής Τηλεόρασης και της Εθνικής Ραδιοφωνίας της Βουλγαρίας·
 • τους δημόσιους πόρους που χορηγούνται σε πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, τους λογαριασμούς των ταμείων της ΕΕ και άλλων διεθνών προγραμμάτων και συμφωνιών, περιλαμβανομένης της διαχείρισής τους από τους συναφείς φορείς και τους τελικούς χρήστες των πόρων·
 • τις δαπάνες του προϋπολογισμού της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας και της διοίκησής της, τον σχηματισμό του ετήσιου πλεονάσματος εσόδων σε σχέση με τις δαπάνες της τράπεζας που συνδέεται με τον κρατικό προϋπολογισμό, και κάθε άλλη σχέση του με τον κρατικό προϋπολογισμό·
 • τις πηγές και τη διαχείριση του δημόσιου χρέους, του εγγυημένου από το Δημόσιο χρέους, του χρέους των δήμων και τη χρήση χρεωστικών τίτλων·
 • την ιδιωτικοποίηση και παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και των δήμων, καθώς και τα δημόσια κεφάλαια και τα δημόσια περιουσιακά στοιχεία που παρέχονται σε πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα·
 • την εκτέλεση διεθνών συμφωνιών, συμβάσεων, συνθηκών ή άλλων διεθνών πράξεων, εφόσον αυτό προβλέπεται στη σχετική διεθνή πράξη ή εφόσον γίνεται ανάθεση από εξουσιοδοτημένο όργανο·
 • τις εμπορικές εταιρείες, των οποίων τουλάχιστον το 50 % του κεφαλαίου ανήκει στο Δημόσιο ή/και σε δήμο·
 • τις εμπορικές εταιρείες, των οποίων τουλάχιστον το 50 % του κεφαλαίου τους ανήκει στο Δημόσιο ή/και σε δήμο,
 • τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν ομόλογα με εγγύηση του Δημοσίου ή κρατικών ή/και δημοτικών αρχών· και
 • άλλους πόρους, περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες του Δημοσίου, εφόσον έχει ανατεθεί στο ΑΟΕ η σχετική εξουσία με νομική πράξη.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ελεγκτική υπηρεσία, ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης, με επικεφαλής Πρόεδρο.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, το ΑΟΕ είναι ανεξάρτητο από οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο για τη δραστηριότητά του κατά το προηγούμενο έτος.

Η ετήσια οικονομική κατάσταση του ΑΟΕ υπόκειται σε έλεγχο από ανεξάρτητη επιτροπή ορκωτών ελεγκτών, η οποία ορίζεται από το Κοινοβούλιο.

Η Εθνοσυνέλευση μπορεί να αναθέτει ετησίως στο ΑΟΕ έως και πέντε ελέγχους.

Το ΑΟΕ υποβάλλει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εκτέλεση των ελέγχων που του έχει αναθέσει, καθώς και τις εκθέσεις ελέγχου και τις γνωμοδοτήσεις των οποίων η υποβολή προβλέπεται εκ του νόμου.

Υποβάλλει προς εξέταση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Εθνοσυνέλευσης, εκθέσεις ελέγχου μεγάλης σημασίας για τη βελτίωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της διαχείρισης του προϋπολογισμού και άλλων δημόσιων πόρων και δραστηριοτήτων.

Στους κόλπους της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Οικονομικών της Εθνοσυνέλευσης συγκροτήθηκε μόνιμη Υποεπιτροπή Λογοδοσίας του Δημόσιου Τομέα, προκειμένου να διασφαλίσει τη στενότερη συνεργασία και τις σχέσεις μεταξύ του ΑΟΕ και του Κοινοβουλίου.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Tzvetan Tzvetkov εξελέγη στις 26 Μαρτίου 2015.

ΘΗΤΕΙΑ

Επταετής, μη ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ εκλέγεται από το Κοινοβούλιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Στην ομάδα διοίκησης του ΑΟΕ της Βουλγαρίας περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος, δύο αντιπρόεδροι και δύο μέλη που εκπροσωπούν το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

Η ομάδα διοίκησης συγκροτείται βάσει της αρχής της «ανοικτής κυβέρνησης».

ΘΗΤΕΙΑ

Αντιπρόεδροι: Επταετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αντιπρόεδροι και τα μέλη εκλέγονται από το Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης του Προέδρου του ΑΟΕ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας οργανώνεται σε έξι διευθύνσεις: δύο για χρηματοοικονομικούς ελέγχους, δύο για ελέγχους συμμόρφωσης της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μία για ελέγχους επιδόσεων και μία για ειδικούς ελέγχους.

Κάθε αντιπρόεδρος είναι υπεύθυνος για τρεις διευθύνσεις. Επιπλέον, υπάρχουν επτά διευθύνσεις με διάφορες διοικητικές αρμοδιότητες, οι οποίες υπάγονται άμεσα στον Πρόεδρο του ΑΟΕ.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός εργαζομένων: 411 ΙΠΑ (2019) (το 75 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 26 % - ♀ 74 %. Μέσος όρος ηλικίας: 46 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • 9,4 εκατομμύρια ευρώ (2019)
 • 0,138 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας αποφασίζει το πρόγραμμα εργασίας του ανεξάρτητα. Εγκρίνει ετήσιο πρόγραμμα σχετικά με την ελεγκτική του δραστηριότητα βάσει τομέων προτεραιότητας και σχετικών κριτηρίων.

Εφαρμόζει ετήσια διαδικασία προγραμματισμού που βασίζεται σε τριετές στρατηγικό σχέδιο ελέγχου, το οποίο ορίζει τους τομείς ελέγχου από τους οποίους επιλέγονται ετησίως τα συγκεκριμένα ελεγκτικά έργα που θα συμπεριληφθούν στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου. Η επιλογή των ελεγκτικών έργων πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων που εγκρίνει το ΑΟΕ.

Το Κοινοβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει στο ΑΟΕ τη διενέργεια έως και πέντε επιπλέον ελέγχων ετησίως.

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας δημοσιεύει το πρόγραμμα εργασίας του στον ιστότοπό του.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας διενεργεί:

 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους·
 • ελέγχους συμμόρφωσης·
 • ελέγχους επιδόσεων· και
 • ειδικούς ελέγχους.

Διενεργεί τους ελέγχους του σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI) και τις ορθές πρακτικές.

Έχει καταρτίσει εγχειρίδιο ελέγχου για την εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών ελεγκτικών προτύπων, καθώς και για την εκτέλεση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων του.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας δημοσιεύει:

 • όλες τις εκθέσεις ελέγχου δυνάμει του νόμου που το διέπει, με εξαίρεση εκείνες που περιέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες και τα μέρη εκείνα των εκθέσεων που διαβιβάζονται στην Εισαγγελία,
 • ετήσια έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητα του ΑΟΕ,
 • έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της ετήσιας οικονομικής κατάστασης του ΑΟΕ,
 • πληροφορίες για την υποβολή των σχεδίων εκθέσεων ελέγχου –διαδικασία που επιτρέπει στα πρώην στελέχη διοίκησης των ελεγχόμενων οργανισμών να ενημερώνονται όταν διενεργείται έλεγχος που αφορά την περίοδο διαχείρισής τους,
 • εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων που διατυπώνει το ΑΟΕ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για μη υλοποιηθείσες συστάσεις,
 • τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των πολιτικών κομμάτων και καταλόγους με τους χορηγούς τους,
 • εκθέσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό έλεγχο που ασκείται στα πολιτικά κόμματα βάσει του νόμου περί πολιτικών κομμάτων,
 • πληροφορίες που διατηρούνται στο Ενιαίο Δημόσιο Μητρώο των Κομμάτων, του Συνασπισμού Κομμάτων και των Επιτροπών Πρωτοβουλίας, και έχουν καταχωριστεί ενόψει της συμμετοχής στις εκλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένων χορηγών, διαφημιστικών γραφείων κ.λπ.,
 • εκθέσεις ελέγχου σχετικά με τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών βάσει του εκλογικού κώδικα·
 • συνοπτικές εκθέσεις ελέγχου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
 • εκθέσεις που περιλαμβάνουν διατύπωση γνώμης σχετικά με τις καταστάσεις εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τον προϋπολογισμό του δημόσιου ταμείου κοινωνικής ασφάλισης, τον προϋπολογισμό του εθνικού ταμείου ασφάλισης υγείας και τις δαπάνες του προϋπολογισμού της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας για το προηγούμενο έτος, και
 • τη μετάφραση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων (ISSAI) στα βουλγαρικά.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Όλες οι δημοσιεύσεις του ΑΟΕ της Βουλγαρίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εκθέσεων ελέγχου, δημοσιεύονται στον ιστότοπό του, ο οποίος αποτελεί τη βασική πλατφόρμα δημοσιοποίησης πληροφοριών, διαφάνειας, καθώς και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη συνολική του δραστηριότητα.

Το ΑΟΕ δημοσιεύει δελτία Τύπου και σύντομα βίντεο που αφορούν τις εκθέσεις ελέγχου, και διοργανώνει συνεντεύξεις Τύπου και άτυπες συναντήσεις με τα μέσα ενημέρωσης. Συμμετέχει σε τηλεοπτικά προγράμματα και συνεντεύξεις, ενώ διοργανώνει και συμμετέχει σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και διασκέψεις.

Είναι επίσης ενεργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας συνεργάζεται με τις άλλες αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για την αύξηση της αποδοτικότητας του συστήματος ελέγχου και για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς, καθώς και με επαγγελματικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης.

 

 

ΓΑΛΛΙΑ

COUR DES COMPTES

Από το 1807
Πρώτη ίδρυση 1319

Ιστότοπος: www.ccomptes.fr

Αποστολή:

Ανεξαρτησία, Σώμα Μελών, διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Γαλλίας (Cour des Comptes), υποστηριζόμενο στο έργο του από 17 περιφερειακά και υπερπόντια τμήματα (στο εξής «Τμήματα»), είναι αρμόδιο:

 • να κρίνει τους δημόσιους λογαριασμούς·
 • να διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης και επιδόσεων στο σύνολο των δημόσιων οργανισμών και πόρων ή των ισοδυνάμων τους·
 • να πιστοποιεί τους κρατικούς λογαριασμούς και τους λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης· και
 • να αξιολογεί τις δημόσιες πολιτικές.

Το συνδεδεμένο Συμβούλιο Δημοσιονομικής και Οικονομικής Πειθαρχίας είναι αρμόδιο να εκδικάζει παρατυπίες που διαπράττονται από διαχειριστές κάθε είδους δημόσιων κεφαλαίων ή των ισοδυνάμων τους.

Το ΑΟΕ και τα Τμήματα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν επίσης τη χορήγηση απαλλαγής στους δημόσιους υπολόγους.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Γαλλίας (άρθρο 47-2)·
 • Κώδικας των αρμόδιων για τα δημόσια οικονομικά αρχών·
 • ειδικοί νόμοι και κανονισμοί ελέγχου.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ και τα Τμήματα (που μαζί με το Συμβούλιο δημοσιονομικής και οικονομικής πειθαρχίας συναποτελούν τις αρχές χρηματοοικονομικού ελέγχου) ελέγχουν:

 • το σύνολο της κρατικής διαχείρισης και των κρατικών λογαριασμών·
  • τους λογαριασμούς της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας·
  • τα υπουργεία (κεντρικές διοικήσεις, υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο και αποκεντρωμένες υπηρεσίες)·
  • τις κρατικές υπηρεσίες και το τοπικό τους δίκτυο·
  • τις δημόσιες επιχειρήσεις·
 • τη διαχείριση και τους λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης·
 • τη διαχείριση και τους λογαριασμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης (από το επίπεδο περιφέρειας έως το επίπεδο δήμου) και των οργάνων της, των δημόσιων νοσοκομείων, των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.·
 • τους δημόσιους πόρους που χορηγούνται σε ιδιωτικούς φορείς·
 • τους πόρους που χρησιμοποιούνται από φιλανθρωπικές οργανώσεις, αν πρόκειται για δωρεές μέσω δημόσιων εκστρατειών· και
 • τους πόρους που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς, εάν οι πόροι αυτοί προέρχονται από ιδιωτικές επιχορηγήσεις που τυγχάνουν απαλλαγής φόρου.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογικό όργανο με δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση και το Kοινοβούλιο και τηρεί ίσες αποστάσεις από αμφότερα.

Ο Πρώτος Πρόεδρος του ΑΟΕ είναι επίσης πρόεδρος:

 • του Συμβουλίου Δημοσιονομικής και Οικονομικής Πειθαρχίας·
 • του Ανώτατου Συμβουλίου για τα Δημόσια Οικονομικά· και
 • του Συμβουλίου Υποχρεωτικών Εισφορών.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο, στο οποίο υποβάλλει εκθέσεις ελέγχου και παρέχει συμβουλές.

Πιστοποιεί τους λογαριασμούς των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο της αποστολής του για αξιολόγηση και έλεγχο, το Κοινοβούλιο συνεργάζεται στενά με το ΑΟΕ για την παρακολούθηση της εφαρμογής των συστάσεων. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από το ΑΟΕ να διενεργήσει περιορισμένο αριθμό ελέγχων, ενώ η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο μπορούν να ζητήσουν από το ΑΟΕ να αξιολογήσει δημόσιες πολιτικές.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Pierre Moscovici διορίστηκε στις 3 Ιουνίου 2020.

ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία του Πρώτου Προέδρου είναι χρονικά απεριόριστη, μέχρι τη συμπλήρωση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρώτος Πρόεδρος διορίζεται με διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο εκδίδεται από το υπουργικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης του Πρωθυπουργού.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ διοικείται από Σώμα αποτελούμενο από τον Πρώτο Πρόεδρο και τους έξι προέδρους των κλιμακίων. Ο Γενικός Εισαγγελέας (που είναι ανεξάρτητος) παρίσταται στις συνεδριάσεις του Σώματος.

Επικεφαλής των Τμημάτων είναι πρόεδροι, οι οποίοι είναι μέλη του ΑΟΕ. Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου των Τμημάτων είναι ο Πρώτος Πρόεδρος.

ΘΗΤΕΙΑ

Ο Πρώτος Πρόεδρος και οι πρόεδροι των κλιμακίων είναι δικαστικοί λειτουργοί και η θητεία τους περιορίζεται μόνο από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι πρόεδροι των κλιμακίων και ο γενικός εισαγγελέας διορίζονται με διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο εκδίδεται από το υπουργικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης του Πρωθυπουργού.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Γαλλίας αποτελείται από έξι τομεακά κλιμάκια, μία διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού και εκδόσεων και τη γενική γραμματεία.

Ο γενικός εισαγγελέας, οι εισαγγελικοί λειτουργοί και οι περιφερειακοί οικονομικοί εισαγγελείς είναι ανεξάρτητοι από το ΑΟΕ, από το Συμβούλιο δημοσιονομικής και οικονομικής πειθαρχίας και από τα Τμήματα, και λειτουργούν ως εισαγγελική αρχή.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 1 798 (782 στο ΑΟΕ και 1 016 στα Τμήματα) (2019) (το 73 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 49 % - ♀ 51 %. Μέσος όρος ηλικίας: 49,5 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 220,7 εκατομμύρια ευρώ (2019) (51 % για το ΑΟΕ, 49 % για τα Τμήματα)
 • < 0,022 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Πρώτος Πρόεδρος, αφού ζητήσει τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα, καθορίζει τη γενική οργάνωση του ΑΟΕ, σχεδιάζει τους ελέγχους και κατανέμει τους πόρους στα διάφορα κλιμάκια. Η κατάτμηση του προγράμματος σε διάφορους ελέγχους ολοκληρώνεται σε επίπεδο ομάδων εντός κάθε κλιμακίου.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε όλα τα Τμήματα.

Η θεματολογία του ελέγχου επιλέγεται βάσει εκτιμήσεων κινδύνου, του χρονοδιαγράμματος των υποχρεωτικών ελέγχων των διαφόρων φορέων, της ελεγκτικής πείρας και του δημόσιου συμφέροντος.

Οι δικαιοδοτικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τον έλεγχο και την έκδοση απόφασης επί επιλεγμένων λογαριασμών που καλύπτουν πολυετή περίοδο.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όλοι οι τύποι ελέγχων βασίζονται σε μεθόδους που καθορίζονται από το ΑΟΕ και τα Τμήματα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Οι δικαιοδοτικές δραστηριότητες ακολουθούν αυστηρούς κανονισμούς.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζει το ΑΟΕ της Γαλλίας για την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών περιγράφεται σε πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και σεμινάρια κατάρτισης.

Όλα τα είδη δραστηριοτήτων συμμορφώνονται με τις αρχές της συλλογικότητας και της διαδικασίας εκατέρωθεν ακρόασης.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Γαλλίας δημοσιεύει:

 • ετήσια γενική έκθεση για 15 έως 20 θέματα, η οποία απευθύνεται επίσης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας·
 • ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους·
 • ετήσια πράξη πιστοποίησης των κρατικών λογαριασμών για το προηγούμενο έτος·
 • ετήσια αξιολόγηση της κατάστασης και των προοπτικών των δημόσιων οικονομικών για το τρέχον έτος·
 • ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και ετήσια πράξη πιστοποίησης των λογαριασμών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για το προηγούμενο έτος·
 • ετήσια έκθεση για τα δημόσια οικονομικά σε τοπικό επίπεδο για το προηγούμενο έτος·
 • πέντε έως δέκα θεματικές εκθέσεις κάθε χρόνο·
 • όλες τις εκθέσεις σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών επιχορηγήσεων από φιλανθρωπικές οργανώσεις· και
 • όλες τις σημαντικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην κυβέρνηση (υποβαλλόμενες στον εκάστοτε υπουργό).

Τα Τμήματα δημοσιεύουν:

 • εκθέσεις διαχείρισης προς τις τοπικές αρχές· και
 • ορισμένες εκθέσεις στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής έκθεσης του ΑΟΕ.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ της Γαλλίας έχει συνταγματική υποχρέωση να τηρεί ενήμερο το κοινό. Συνεπώς, δημοσιεύει ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του έργου του στα μέσα ενημέρωσης, στον ιστότοπό του και στο Twitter.

Το ΑΟΕ διαβιβάζει όλες τις κύριες εκθέσεις του στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο, και τις δημοσιοποιεί.

Το Κοινοβούλιο παραλαμβάνει και χρησιμοποιεί τις έξι ετήσιες εκθέσεις και τις θεματικές εκθέσεις του ΑΟΕ. Το ΑΟΕ δημοσιεύει επίσης την παρακολούθηση της συνέχειας που δίνεται στις συστάσεις.

Το ΑΟΕ δημοσιεύει το σύνολο των εκθέσεων σχετικά με τα φιλανθρωπικά ταμεία.

Τα Τμήματα διαβιβάζουν τις εκθέσεις διαχείρισής τους στις τοπικές αρχές, όπου πρέπει να γίνεται ανάγνωση αυτών σε συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, που είναι ανοικτές στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης.

Το ΑΟΕ, τα Τμήματα και το Συμβούλιο δημοσιονομικής και οικονομικής πειθαρχίας εκδίδουν τις αποφάσεις τους σε δημόσιες συνεδριάσεις.

Οι αποφάσεις του Συμβουλίου δημοσιονομικής και οικονομικής πειθαρχίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα και στον ιστότοπό της.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται στενά με τα Τμήματα, τα οποία παρακολουθούν αυτόνομα τις εργασίες τους. Καθοδηγεί τις έρευνες που διεξάγονται από κοινού με τα Τμήματα σε τομείς συντρέχουσας αρμοδιότητας.

Το ΑΟΕ συνεργάζεται με κοινοβουλευτικές επιτροπές, το Συμβούλιο της Επικρατείας, τις δικαστικές αρχές, μέσω του Γενικού Εισαγγελέα, άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και γενικές επιθεωρήσεις της κυβέρνησης.

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BUNDESRECHNUNGSHOF

Από το 1950
Πρώτη ίδρυση 1714

Ιστότοπος: www.bundesrechnungshof.de

Αποστολή:

Οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται το έργο του ΑΟΕ της Γερμανίας (Bundesrechnungshof) είναι η ανεξαρτησία, η ουδετερότητα, η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία.

Σκοπός του έργου του είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας της κυβερνητικής δράσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ ελέγχει το σύνολο των ομοσπονδιακών εσόδων και δαπανών, καθώς και τα έξοδα παράστασης και τις μυστικές δαπάνες, και αποφαίνεται σχετικά με την ορθή και αποδοτική διαχείριση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Έχει πλήρη δικαιώματα πρόσβασης σε κάθε όργανο και σε κάθε πληροφορία που απαιτείται για το ελεγκτικό έργο του, συμπεριλαμβανομένων των μη ομοσπονδιακών οντοτήτων που διαχειρίζονται ομοσπονδιακά κεφάλαια.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα (άρθρο 114, παράγραφος 2, Βασικός Νόμος) (1949)·
 • Ομοσπονδιακός δημοσιονομικός κώδικας (άρθρο 88 και επόμενα) (1969)·
 • Νόμος περί δημοσιονομικών αρχών (άρθρο 53 και επόμενα) (1969)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ της Γερμανίας.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ έχει πρόσβαση σε κάθε όργανο ή φορέα που διαχειρίζεται ομοσπονδιακά κεφάλαια, παραδείγματος χάριν σε:

 • υπουργεία και τους υπαγόμενους σε αυτά φορείς·
 • κρατικές υπηρεσίες·
 • φορείς κοινωνικής ασφάλισης·
 • δημόσιες επιχειρήσεις·
 • δικαιούχους ομοσπονδιακής επιχορήγησης· και
 • διοικητικές μονάδες συνταγματικών οργάνων.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογική δομή χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ είναι ανώτατη ομοσπονδιακή αρχή και κατατάσσεται στην ίδια τάξη με τα ομοσπονδιακά υπουργεία.

Είναι πλήρως ανεξάρτητο και δεν λαμβάνει οδηγίες για τη διενέργεια συγκεκριμένων ελεγκτικών εργασιών. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο μπορεί να του προτείνει ορισμένους ελέγχους.

Ο Πρόεδρός του κατέχει ex officio τη θέση του ομοσπονδιακού επιτρόπου για τις επιδόσεις. Υποβάλλει συστάσεις, εκθέσεις και γνώμες προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα της ομοσπονδιακής διοίκησης. Μπορεί επίσης να παράσχει συμβουλές στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη θέσπιση νομοθεσίας.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μέσω των ελεγκτικών και των συμβουλευτικών εργασιών του, το ΑΟΕ υποστηρίζει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο, το οποίο χρησιμοποιεί την ετήσια έκθεσή του ως βάση για τη χορήγηση απαλλαγής στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το ΑΟΕ λογοδοτεί τόσο στις εκτελεστικές όσο και στις νομοθετικές αρχές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και μπορεί να παράσχει συμβουλές πριν από την τελική λήψη αποφάσεων.

Συμμετέχει επίσης στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μεταξύ του ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και των επιχειρησιακών τμημάτων, και μπορεί να παράσχει στοιχεία για τις δημοσιονομικές προβλέψεις κάθε τμήματος. Επιπλέον, παρέχει συμβουλές κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Kay Scheller διορίστηκε στις 30 Ιουνίου 2014.

ΘΗΤΕΙΑ

Δωδεκαετής, μη ανανεώσιμη. Η θητεία έχει ως όριο τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων, επί του παρόντος τα 67 έτη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου και διορίζεται από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Οι αποφάσεις σχετικά με το ελεγκτικό έργο λαμβάνονται σε επίπεδο τμημάτων ελέγχου από συλλογικά όργανα, στα οποία μετέχουν μέλη του ΑΟΕ, δηλαδή ένας ανώτερος διευθυντής ελέγχου και ένας διευθυντής ελέγχου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Τα μέλη του ΑΟΕ απολαύουν δικαστικής ανεξαρτησίας.

Ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, παραδείγματος χάριν για θέματα σχετικά με την ετήσια έκθεση, λαμβάνονται αποκλειστικά από τη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων.

ΘΗΤΕΙΑ

Οι ανώτεροι διευθυντές ελέγχου είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Η θητεία τους έχει ως όριο τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων, επί του παρόντος τα 67 έτη.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ απαρτίζεται από εννέα τμήματα ελέγχου, με 51 μονάδες ελέγχου. Ένα άλλο τμήμα επικεντρώνεται στις διεθνείς εργασίες ελέγχου και υποστηρίζει τον Πρόεδρο κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Συμβουλίου Ελεγκτών των Ηνωμένων Εθνών. Το τμήμα υποστήριξης είναι αρμόδιο για την κεντρική διαχείριση.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Σύνολο: 1 153 (τον Δεκέμβριο του 2019) (το 82 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 58 % - ♀ 42 %. Μέσος όρος ηλικίας: > 51

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 162 εκατομμύρια ευρώ (2019)
 • 0,045 % του συνολικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Πρόεδρος, o Αντιπρόεδρος, η Σύγκλητος και όλα τα συλλογικά όργανα συμμετέχουν στον στρατηγικό σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των εργασιών του ΑΟΕ.

Οι μονάδες ελέγχου διενεργούν σε τακτική βάση ανάλυση κινδύνου και καθηκόντων, η οποία αποτελεί τη βάση ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου ελέγχου, καθώς και μιας στρατηγικής ελέγχου για τα επόμενα τρία έως πέντε έτη.

Οι μονάδες προγραμματίζουν το ελεγκτικό τους έργο με συντονισμένο τρόπο, στα ετήσια σχέδια ελέγχου, τα οποία αποτελούν τη βάση για το γενικό σχέδιο ελέγχου του ΑΟΕ.

Το ΑΟΕ είναι ελεύθερο να αποφασίζει σχετικά με αιτήματα ελέγχου του Κοινοβουλίου ή των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί ελέγχους επιδόσεων, ελέγχους συμμόρφωσης και χρηματοοικονομικούς ελέγχους, τόσο εκ των υστέρων όσο και σε πραγματικό χρόνο, και παρέχει προορατικές συμβουλές. Καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και τη φύση των ελεγκτικών εργασιών του με ανεξάρτητο τρόπο και μπορεί να διεξαγάγει επιτόπιους ελέγχους.

Οι έλεγχοι επιδόσεων αποτελούν βασικό καθήκον, και συνήθως συνδυάζονται με στοιχεία ελέγχου συμμόρφωσης ή χρηματοοικονομικού ελέγχου, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου ελέγχου. Το ΑΟΕ χρησιμοποιεί τη βιωσιμότητα ως πρόσθετο στρατηγικό κριτήριο ελέγχου.

Το έργο του ΑΟΕ περιλαμβάνει επίσης:

 • Επιλεκτικούς ελέγχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ενδελεχή εξέταση για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με συγκεκριμένη πτυχή του ελέγχου.
 • Οριζόντιους ελέγχους, οι οποίοι διερευνούν ένα συγκεκριμένο θέμα μέσω αντιπροσωπευτικής επιλογής κυβερνητικών φορέων, για την άντληση διαπιστώσεων ελέγχου σε καθορισμένο τομέα ενεργειών και συναλλαγών της κυβέρνησης.
 • Διερευνητικές μελέτες, οι οποίες αποτελούν εργαλείο για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με συγκεκριμένους τομείς προβλημάτων, διαδικασίες ή εξελίξεις. Δεν αποσκοπούν στην τελική αξιολόγηση των ενεργειών και των συναλλαγών της κυβέρνησης, αλλά αποτελούν κατάλληλη επιλογή για την προετοιμασία νέων αποστολών ελέγχου.
 • Ελέγχους παρακολούθησης, με τους οποίους προσδιορίζεται κατά πόσον οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία έχουν ενεργήσει κατ’ αντιστοιχία με τις διαπιστώσεις του ελέγχου ή με τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου.
 • Ελέγχους διαχείρισης (ή γενικούς ελέγχους), προκειμένου να καταρτιστεί γενική επισκόπηση της οικονομικής διαχείρισης του ελεγχόμενου φορέα.
 • Ελέγχους σε πραγματικό χρόνο, που επιτρέπουν στο ΑΟΕ να εξετάζει πληθώρα επιμέρους αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο μεγάλων προγραμμάτων, χωριστά και σε κάθε στάδιο του έργου. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στο ΑΟΕ να εντοπίζει εγκαίρως τις ελλείψεις και να ενημερώνει τα όργανα λήψης αποφάσεων σε εύθετο χρόνο.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Γερμανίας δημοσιεύει:

 • Επιστολές συστάσεων προς τη διοίκηση με διαπιστώσεις ελέγχου, τις οποίες διαβιβάζει στους ελεγχόμενους φορείς για σχολιασμό.
 • Ετήσια έκθεση αποτελούμενη από έναν κύριο τόμο (Ι) και ένα συμπληρωματικό τόμο (ΙΙ). Ο τόμος Ι δημοσιεύεται το φθινόπωρο κάθε έτους και ο τόμος ΙΙ την άνοιξη του επόμενου έτους. Συνθέτουν, από κοινού, επικαιροποιημένη βάση για την κοινοβουλευτική διαδικασία χορήγησης απαλλαγής.
 • Συμβουλευτικές εκθέσεις.
 • Ειδικές εκθέσεις.

Υποβάλλει τις συμβουλευτικές και ειδικές εκθέσεις του στο Κοινοβούλιο και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος, με την ιδιότητα του ομοσπονδιακού επιτρόπου για τις επιδόσεις, δημοσιεύει σειρά γνωμοδοτήσεων και οδηγών ορθής πρακτικής.

Το ΑΟΕ συμπεριλαμβάνει συστάσεις για βελτίωση στις επιστολές προς τη διοίκηση και στις εκθέσεις του τοποθετείται σχετικά με επίκαιρα θέματα, όπως σχέδια νομοθετικών πράξεων και σύναψη συμβάσεων για μεγάλα έργα, ή παρέχει εμπειρογνωμοσύνη.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ παρουσιάζει στο κοινό την ετήσια έκθεσή του σε ομοσπονδιακή συνέντευξη Τύπου και δημοσιεύει το έργο του στον ιστότοπό του (συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης, των εκθέσεων ειδικού σκοπού και των τελικών επιστολών συστάσεων προς τη διοίκηση).

Στον ιστότοπό του φιλοξενούνται επίσης οι ειδικές εκθέσεις και το παραχθέν έργο του ομοσπονδιακού επιτρόπου για τις επιδόσεις.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεδομένης της ομοσπονδιακής δομής της Γερμανίας, τα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης ελέγχονται από τα περιφερειακά και τα δημοτικά όργανα ελέγχου. Ωστόσο, τα δημοσιονομικά συστήματα της ομοσπονδίας και των δεκαέξι ομόσπονδων κρατών είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετα, επομένως το ΑΟΕ και τα ανεξάρτητα περιφερειακά όργανα ελέγχου των ομόσπονδων κρατών συνεργάζονται στενά.

Η συνεργασία αυτή επικεντρώνεται κυρίως σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινού από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα ομόσπονδα κράτη, ή σε αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στα ομόσπονδα κράτη από την κεντρική κυβέρνηση.

 

 

ΔΑΝΙΑ

RIGSREVISIONEN

Από το 1976

Ιστότοπος: www.rigsrevisionen.dk

Αποστολή:

Το Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Δανίας (Rigsrevisionen) εξετάζει κατά πόσον οι πόροι της κυβέρνησης χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και για τους επιδιωκόμενους από το Κοινοβούλιο της Δανίας (Folketinget) σκοπούς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Δανίας ελέγχει τους λογαριασμούς της κυβέρνησης και εξετάζει κατά πόσον η διαχείριση των κρατικών πόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προθέσεις και τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου της Δανίας.

Το ΑΟΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε πληροφορία που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο νόμος περί Γενικού Ελεγκτή της Δανίας, που ψηφίστηκε το 1976 και αναθεωρήθηκε τελευταία το 2012.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Δανίας ελέγχει:

 • όλους τους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης·
  • 18 υπουργεία (στοιχεία του Μαΐου 2020)·
  • 131 δημόσιους οργανισμούς·
 • τους λογαριασμούς φορέων, ενώσεων ή ιδρυμάτων των οποίων τα έξοδα ή τα λογιστικά ελλείμματα καλύπτονται από επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από το Δημόσιο·
 • τους λογαριασμούς των ανεξάρτητων διοικητικών οντοτήτων που έχουν συσταθεί με νόμο·
 • τους λογαριασμούς εταιρικών συμπράξεων και επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα ως εταίρος ή ως συνεργάτης με μερίδιο ευθύνης.

Η εντολή του ΑΟΕ δεν περιλαμβάνει τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας της Δανίας.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης ελεγκτική υπηρεσία με επικεφαλής τον Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Δανίας είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που υπάγεται στο Δανικό Κοινοβούλιο. Ο Γενικός Ελεγκτής του ΑΟΕ δεν επιτρέπεται να είναι βουλευτής.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Δανίας είναι απολύτως ανεξάρτητο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών, η οποία διορίζεται από το Κοινοβούλιο της Δανίας, είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να ζητήσει από το ΑΟΕ να διενεργήσει έλεγχο σε συγκεκριμένο τομέα.

Το ΑΟΕ υποβάλλει όλες τις εκθέσεις του στην Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών και ο Γενικός Ελεγκτής υποβάλλει τις εκθέσεις στις μηνιαίες συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής.

Το ΑΟΕ συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια υπουργεία και υποστηρίζει τις διαδικασίες λογιστικής και λογιστικού ελέγχου τους, παρέχοντας καθοδήγηση.

Το Κοινοβούλιο καθορίζει τον προϋπολογισμό του ΑΟΕ.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Η Lone Strøm διορίστηκε την 1η Μαΐου 2012 και η θητεία της ανανεώθηκε τον Μάιο του 2018 για περίοδο τεσσάρων ετών.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για περίοδο τεσσάρων ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Δανίας, μετά από σύσταση της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών και έγκριση της επιτροπής του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Ο Γενικός Ελεγκτής είναι επικεφαλής του ΑΟΕ, επικουρούμενος από συμβουλευτικό όργανο αποτελούμενο από τέσσερις Βοηθούς Γενικούς Ελεγκτές και από τον Επικεφαλής Σύμβουλο.

ΘΗΤΕΙΑ

Οι Βοηθοί Γενικοί Ελεγκτές και ο Επικεφαλής Σύμβουλος δεν διορίζονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζει τους Βοηθούς Γενικούς Ελεγκτές και τον Επικεφαλής Σύμβουλο.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Δανίας είναι διαρθρωμένο σε τέσσερα τμήματα, καθένα εκ των οποίων έχει επικεφαλής έναν Βοηθό Γενικό Ελεγκτή.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 287 (στα τέλη του 2019)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 47,5 % - ♀ 52,5 %

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ (2019)
 • Το 37 % των πόρων του ΑΟΕ διατίθεται σε εκτενείς μελέτες συγκεκριμένων τομέων (έλεγχοι επιδόσεων) και το 63 % στον ετήσιο έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών της Δανίας (2017).
 • < 0,01 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Γενικός Ελεγκτής και οι τέσσερις Βοηθοί Γενικοί Ελεγκτές συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα για να συζητήσουν τη στρατηγική και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του ΑΟΕ.

Το ΑΟΕ της Δανίας οφείλει να εξετάζει και να υποβάλλει έκθεση επί συγκεκριμένων θεμάτων, εφόσον του ζητηθεί από την Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών. Τα καθήκοντα αυτά καλύπτουν κατά μέσο όρο το ένα τρίτο των θεμάτων ελέγχου που αποτελούν το αντικείμενο μελετών μεγάλης εμβέλειας του ΑΟΕ.

Όλοι οι έλεγχοι προγραμματίζονται βάσει αξιολόγησης της σημαντικότητας και του κινδύνου.

Οι ετήσιες δραστηριότητες ελέγχου και οι εκτενείς μελέτες που διεξάγει το ΑΟΕ προγραμματίζονται ένα έτος νωρίτερα. Ωστόσο, το σχέδιο προσαρμόζεται διαρκώς ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και τη μεθοδολογία ελέγχου του ανεξάρτητα.

Εκτελεί τις εργασίες του σύμφωνα με τη δανική νομοθεσία και τα δανικά πρότυπα ελέγχου του δημόσιου τομέα, τα οποία βασίζονται στα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ISSAI).

Διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης και ελέγχους επιδόσεων.

Προκειμένου να διακριβώσει τον αντίκτυπο των ελέγχων του, το ΑΟΕ ελέγχει, από κοινού με την Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών, την παρακολούθηση των συστάσεων από τους ελεγχόμενους.

Πέραν αυτού, είναι υποχρεωτική η απάντηση των υπουργείων στις εκθέσεις ελέγχου του ΑΟΕ.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Δανίας δημοσιεύει:

 • ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των λογαριασμών της κυβέρνησης της Δανίας,
 • ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της διοίκησης της κυβέρνησης της Δανίας,
 • εκθέσεις μελετών μεγάλης εμβέλειας για συγκεκριμένους τομείς (περίπου 23 ετησίως),
 • ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες, τις επιδόσεις και τους λογαριασμούς του ίδιου του ΑΟΕ,
 • υπομνήματα με τη συνέχεια που δίδεται σε όλες τις εκθέσεις ελέγχου,
 • πρόσθετα υπομνήματα επί διαφόρων θεμάτων, και
 • τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα της Δανίας.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τον δανικό νόμο για τις δημόσιες πληροφορίες, το ΑΟΕ υποβάλλει τα υπομνήματα και τις εκθέσεις ελέγχου στην Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών πριν από τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπό του.

Το πρώτο κεφάλαιο στις μελέτες μεγάλης εμβέλειας και σε επιλεγμένες εκθέσεις ελέγχου και υπομνήματα μεταφράζεται στα αγγλικά.

Το ΑΟΕ εστιάζει στην ανταλλαγή γνώσεων με τρίτους προκειμένου να ενισχύσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον δημόσιο τομέα.

Στο ΑΟΕ της Δανίας διοργανώνονται ετησίως 4 με 5 σεμινάρια ανταλλαγής πληροφοριών για ενδιαφερόμενα μέρη εκτός του οργάνου.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται με τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου υπουργείων και άλλων ελεγχόμενων φορέων.

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από το 1833

Ιστότοπος: www.elsyn.gr

Αποστολή:

Το ΑΟΕ της Ελλάδας (Ελεγκτικό Συνέδριο) είναι αρμόδιο για τον εξωτερικό έλεγχο της γενικής κυβέρνησης και συμβάλλει αποφασιστικά στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης του ελληνικού δημόσιου τομέα.

Οι στρατηγικοί στόχοι-κλειδιά συνίστανται στην:

 • βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και της λογοδοσίας των δημόσιων φορέων
 • ενίσχυση των συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου και λογοδοσίας·
 • βελτίωση της διακυβέρνησης των φορέων μέσω εποπτείας και αξιολόγησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου·
 • επαύξηση της ελεγκτικής ικανότητας·
 • παροχή ουσιώδους πληροφόρησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του εποπτικού ρόλου αυτού

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, το ΑΟΕ εστιάζει σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, διασφαλίζει τον διαρκώς αυξανόμενο αντίκτυπο των ελέγχων που διενεργεί και αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ διενεργεί ελέγχους των δαπανών και των λογαριασμών του Κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων που με ειδική διάταξη νόμου υπάγονται κάθε φορά στον έλεγχο του καθώς και κάθε φορέα που έλαβε χρηματοδότηση ή επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η αρμοδιότητά του εκτείνεται επί των δημοσίων υπηρεσιών και υπουργείων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων οργανισμών του δημοσίου τομέα. Δύναται επίσης να ασκεί έλεγχο των λογαριασμών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

Το ΑΟΕ έχει το δικαίωμα πλήρους πρόσβασης σε όλα τα λογιστικά βιβλία της κεντρικής και τοπικής διοίκησης, τα δικαιολογητικά έγγραφα και το προσωπικό. Μπορεί επίσης να ζητεί κάθε αναγκαία πληροφορία από όλες τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να συνεργάζονται.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Το ΑΟΕ δικάζει ένδικα μέσα επί διαφορών που αφορούν:

 • την απονομή συντάξεων·
 • τον έλεγχο λογαριασμών γενικά·
 • την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, τους οργανισμούς αυτούς και τα νομικά πρόσωπα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους· και
 • την ευθύνη υπαλλήλων για απόκτηση περιουσιακού οφέλους, του οποίου δεν δικαιολογείται η νόμιμη προέλευση και τεκμαίρεται ως προερχόμενο από πράξεις διαφθοράς (κατόπιν ελέγχου των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης).

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το άρθρο 98 του Συντάγματος της Ελλάδος (1975) διαλαμβάνει έναν γενικό ορισμό των αρμοδιοτήτων (δικαστική, ελεγκτική και γνωμοδοτική) του ΑΟΕ. Αυτές οι αρμοδιότητες ασκούνται όπως νόμος ορίζει (βλέπε ιδία νόμους 4129/2013, 4270/2014, 4389/2016, 4700/2020 και ΠΔ 1225/1981).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Η ελεγκτική αρμοδιότητα του ΑΟΕ εκτείνεται γενικά σε όλους τους φορείς της Κυβέρνησης, και ιδίως:

 • στην Προεδρία της Δημοκρατίας·
 • σε 18 υπουργεία·
 • σε 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις·
 • σε 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές και 18 μη συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές·
 • σε 332 δήμους (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού)·
 • σε 13 περιφέρειες (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού)·
 • σε 26 οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης· και
 • σε 106 δημόσια νοσοκομεία.

Το ΑΟΕ ελέγχει επίσης τους λογαριασμούς περίπου 450 άλλων νομικών προσώπων της γενικής κυβέρνησης, δημόσιων και ιδιωτικών νομικών προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (755), καθώς και επιχορηγούμενων ιδιωτικών φορέων.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Δικαστήριο με δικαιοδοτικά και ελεγκτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ είναι το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο στο ελληνικό δικαιοδοτικό σύστημα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ υποβάλλει ετησίως στη Βουλή μία Έκθεση επί των αποτελεσμάτων των εργασιών του και μία Έκθεση επί της ορθότητας και αξιοπιστίας του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Κράτους (Διαδηλώσεις).

Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσιάζει κάθε έτος στη Βουλή το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων του Δικαστηρίου. Η Βουλή μπορεί να προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε ορισμένους από τους ελέγχους που έχουν προγραμματισθεί καθώς επίσης και να εκφράσει ενδιαφέρον για τη διενέργεια και άλλων ελέγχων, πέραν των προγραμματισμένων, έως τριών κατ’ έτος, ιδίως με αντικείμενο αδυναμίες στα συστήματα δημόσιας διαχείρισης.

Η Βουλή εγκρίνει επίσης τον προϋπολογισμό του ΑΟΕ βάσει των συστάσεων των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Σαρμάς, προήχθη στις 5 Νοεμβρίου 2019.

ΘΗΤΕΙΑ

Τετραετής, μη ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προήχθη με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Η Ολομέλεια του ΑΟΕ είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο και αποτελείται από τον Πρόεδρο, οκτώ (08) Αντιπροέδρους και τριάντα τρεις (33) Συμβούλους. Η Ολομέλεια λειτουργεί σε μείζονα και σε τρεις ελάσσονες σχηματισμούς. Η μείζων Ολομέλεια συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και είκοσι Συμβούλους που προκύπτουν από κλήρωση. Η ελάσσων Ολομέλεια συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και δεκατέσσερις (14) Αντιπροέδρους και Συμβούλους.

ΘΗΤΕΙΑ

Τα μέλη είναι δικαστικοί λειτουργοί και, ως εκ τούτου, ανεξάρτητοι και ισόβιοι.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αντιπρόεδροι: Προάγονται με Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου· Σύμβουλοι: Προάγονται με Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Επικεφαλής του ΑΟΕ είναι ο Πρόεδρος. Του Προέδρου έπονται οκτώ υπηρετούντες Αντιπρόεδροι, εκ των οποίων οι επτά προεδρεύουν των αντίστοιχων Τμημάτων του ΑΟΕ.

Η αναπλήρωση του Προέδρου από τους Αντιπροέδρους γίνεται κατά σειρά αρχαιότητας. Στο ΑΟΕ προβλέπονται 149 οργανικές θέσεις δικαστών. Επί του παρόντος, υπηρετούν 33 Σύμβουλοι, 46 Πάρεδροι και 40 Εισηγητές.

Αναπόσπαστα ενσωματωμένη στην οργανωτική δομή του είναι η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας, αποτελούμενη από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, τον Επίτροπο Επικρατείας και τρεις Αντεπιτρόπους Επικρατείας, ομοίως δικαστικούς λειτουργούς στο σύνολό τους.

Το ΑΟΕ αποτελείται από την Ολομέλεια (συγκροτούμενη ως ανωτέρω), επτά Τμήματα (πενταμελούς σύνθεσης,, υπό την προεδρία Αντιπροέδρου), με δικαστικές αρμοδιότητες και το νεοσύστατο Τμήμα Ελέγχων (υπό την προεδρία του Προέδρου) το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που σχετίζεται με τον προγραμματισμό , τη διενέργεια κάθε είδους ελέγχων, καθώς και την επεξεργασία των διαδηλώσεων και της ετήσιας έκθεσης.

Στην οργανωτική δομή του περιλαμβάνονται επίσης έξι Κλιμάκια (δικαστικοί σχηματισμοί αποτελούμενοι από τρεις συνολικά δικαστές, υπό την προεδρία Συμβούλου), τρία από τα οποία είναι αρμόδια για την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου, δύο Κλιμάκια έχουν αρμοδιότητα ελεγκτικής και δικαστικής φύσης, ενώ η αρμοδιότητα του τελευταίου άπτεται προεχόντως των διεθνών σχέσεων του ΑΟΕ.

Υπηρεσίες ελέγχου με επικεφαλής Επιτρόπους του ΑΟΕ (δηλαδή δικαστικούς υπαλλήλους με πανεπιστημιακό δίπλωμα, προϋπηρεσία άνω των 15 ετών και βαθμό Διευθυντή) εδρεύουν σε υπουργεία, νομούς/περιφέρειες και ευρύτερους δήμους και έχουν αρμοδιότητες ελέγχου και καταλογισμού. Ο αριθμός των Υπηρεσιών Επιτρόπων που εδρεύουν στην Αθήνα ανέρχεται σήμερα σε 55 και στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια σε 56, εκείνος δε των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων σε 647 συνολικά.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 647 (διεύθυνση: 15 %· έλεγχος: 65 %· διοίκηση: 20 %) + 133 Δικαστικοί λειτουργοί (2020)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 35 % – ♀ 65 %. Μέσος όρος ηλικίας: 50 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 34,3 εκατομμύρια ευρώ (2020)
 • Κατανομή: κατά προσέγγιση 95 % για αμοιβές και μισθοδοσία
 • < 0,01 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ καταστρώνει το έργο του δια μέσου του Πολυετούς και του Ετησίου Προγράμματος Ελέγχων τα οποία εγκρίνονται από την Ολομέλεια. Το Πολυετές Πρόγραμμα Ελέγχων περιλαμβάνει ανά στρατηγικό άξονα τον κατάλογο των θεμάτων ελέγχου και καθορίζει τους στόχους και τις προτεραιότητες των ελέγχων που προγραμματίζονται.

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων λαμβάνει υπόψη τους στρατηγικούς άξονες του Πολυετούς Προγράμματος Ελέγχων, τις υποχρεωτικώς επαναλαμβανόμενες ελεγκτικές εργασίες του Δικαστηρίου, τα τυχόν αιτήματα ελέγχων της Βουλής, των εκπροσώπων φορέων και πολιτών αναφορικά με τη διερεύνηση καταγγελιών, καθώς και τις προτάσεις συνεργασίας με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ελεγκτικούς θεσμούς.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί προσυμβατικούς και κατασταλτικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων ελέγχων σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος (οι οποίοι μπορεί να είναι χρηματοοικονομικοί, συμμόρφωσης ή επιδόσεων), καθώς και ελέγχους παρακολούθησης, σύμφωνα με το εγχειρίδιο ελέγχου του ίδιου του ΑΟΕ και τα ελεγκτικά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI).

Το ΑΟΕ ασκεί επί του παρόντος:

 • έλεγχο, πριν από τη σύναψή τους, συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει (προσυμβατικός έλεγχος)·
 • κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που ολοκληρώνεται με πράξη του αρμόδιου Επιτρόπου του, με την οποία οι λογαριασμοί αυτοί κηρύσσονται ως ορθώς έχοντες ή διαπιστώνεται η ύπαρξη ελλείμματος, το οποίο καταλογίζεται σε βάρος του υπολόγου·
 • στοχευμένους ελέγχους (χρηματοοικονομικούς, συμμόρφωσης και επιδόσεων) σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το ετήσιο ελεγκτικό του πρόγραμμα και τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές των ανώτατων οργάνων ελέγχου (IFPP).

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Ελλάδας δημοσιεύει:

 • Υποχρεωτικές εκθέσεις ελέγχου:
  • Ετήσια έκθεση για τις ελεγκτικές του δραστηριότητες, στην οποία διαλαμβάνονται τα αποτελέσματα των εργασιών του και οι εξ αυτών απορρέουσες παρατηρήσεις του, καθώς και οι σκέψεις του για μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών νόμων)·
  • Ετήσια έκθεση επί του απολογισμού, του ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Κράτους (Διαδηλώσεις)·
 • Εκθέσεις ελέγχου εξ ιδίας πρωτοβουλίας: Το ΑΟΕ εκδίδει επίσης εκθέσεις ελέγχου σύμφωνα με το ετήσιο ελεγκτικό του πρόγραμμα·
 • Εκθέσεις ελέγχου έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος της Βουλής, πέραν των προγραμματισμένων, έως τριών κατ’ έτος, ιδίως με αντικείμενο αδυναμίες στα συστήματα δημόσιας διαχείρισης·
 • Γνωμοδοτήσεις επί νομοθεσίας: Το ΑΟΕ γνωμοδοτεί για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος σύνταξης, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που εμπίπτει στη συνταγματική του αρμοδιότητα, είτε κατόπιν υπουργικού ερωτήματος είτε κατά νόμο·
 • Λοιπά:
  • Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων: Το ΑΟΕ εκδίδει εκθέσεις ελέγχων παρακολούθησης.

— ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι προαναφερθείσες Διαδήλωση και Ετήσια Έκθεση του ΑΟΕ δημοσιεύονται, η δεύτερη και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και είναι προσβάσιμες για το κοινό μέσω της ιστοσελίδας του. Οι εκθέσεις για τους στοχευμένους ελέγχους διατίθενται επίσης στον ιστότοπό του. Προβλέπεται η συζήτηση των εκθέσεων αυτών ενώπιον των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Αποφάσεις και πράξεις των δικαστικών σχηματισμών, κατόπιν απάλειψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δημοσιεύονται επίσης στον ιστότοπό του και σε διάφορες νομικές επιθεωρήσεις.

Το ΑΟΕ δύναται να διοργανώνει συνέδρια για την παρουσίαση του ελεγκτικού του έργου στους ελεγχόμενους και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί του παρόντος, δεν χρησιμοποιείται.

 

 

ΕΣΘΟΝΙΑ

RIIGIKONTROLL

Από το 1990
Πρώτη ίδρυση 1918

Ιστότοπος: www.riigikontroll.ee

Αποστολή:

Να συμβάλλει ώστε το εσθονικό Κοινοβούλιο (Riigikogu), η κυβέρνηση και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να ενεργούν κατά τρόπο συνετό και να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις υπέρ του γενικού συμφέροντος, σταθμίζοντας κάθε είδους πληροφορίες όσο το δυνατόν διεξοδικότερα πριν από τη λήψη κάθε τέτοιας απόφασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Εσθονίας (Riigikontroll) διενεργεί ελέγχους του δημόσιου τομέα και επαληθεύει την οικονομική, αποδοτική, αποτελεσματική και σύννομη χρήση των δημόσιων πόρων.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Νόμος για το ΑΟΕ (2002)·
 • Κεφάλαιο XI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Εσθονίας (1992) – Ανώτατο Όργανο Ελέγχου.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Εσθονίας ελέγχει τις δραστηριότητες:

 • της Καγκελαρίας του Κοινοβουλίου, του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, των δικαστηρίων, της Κεντρικής Τράπεζας της Εσθονίας, του Κυβερνητικού Γραφείου και του Γραφείου της Καγκελαρίας Δικαιοσύνης·
 • κυβερνητικών αρχών και των κρατικών οργανισμών που αυτές διαχειρίζονται·
 • αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, όσον αφορά την κατοχή, τη χρήση και τη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού των δήμων (μόνο στο πλαίσιο χρηματοοικονομικών ελέγχων και ελέγχων συμμόρφωσης), ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του κράτους που έχουν περιέλθει στην κατοχή τους, πιστώσεις και επιδοτήσεις που τους διατίθενται ρητά από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και κονδύλια που διατίθενται για την εκτέλεση κρατικών λειτουργιών (χρηματοοικονομικός έλεγχος, έλεγχος συμμόρφωσης και έλεγχος επιδόσεων)·
 • ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών ενώσεων ιδρυθέντων από αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή στα οποία συμμετέχουν ως μέλη αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης·
 • νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου·
 • ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών ενώσεων ιδρυθέντων από το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή στα οποία συμμετέχουν ως μέλη το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου·
 • εταιρειών στις οποίες το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τα προαναφερθέντα ιδρύματα ασκούν από κοινού ή χωριστά δεσπόζουσα επιρροή μέσω πλειοψηφικής συμμετοχής ή άλλως, και των θυγατρικών τους,
 • εταιρειών που έχουν συνάψει δάνειο με το Δημόσιο ή των οποίων τα δάνεια ή άλλες συμβατικές υποχρεώσεις εξασφαλίζονται από το κράτος·
 • εταιρειών στις οποίες μια τοπική αρχή ασκεί κυρίαρχη επιρροή μέσω πλειοψηφικής συμμετοχής ή με άλλο τρόπο, και των θυγατρικών των εταιρειών αυτών·
 • άλλων προσώπων που ασκούν δημόσια καθήκοντα που άπτονται της χρήσης και διατήρησης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης ελεγκτική υπηρεσία με επικεφαλής τον Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Εσθονίας αποτελεί ανεξάρτητη κρατική αρχή δυνάμει του Συντάγματος της Εσθονίας.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο προϋπολογισμός του ΑΟΕ εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο.

Το ΑΟΕ είναι υπόλογο στο Κοινοβούλιο και υποβάλλει τις εκθέσεις του στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου του Κρατικού Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου.

Ο Γενικός Ελεγκτής μπορεί να συμμετέχει σε κυβερνητικές συνόδους και έχει δικαίωμα λόγου επί θεμάτων που άπτονται των καθηκόντων του.

Οι δραστηριότητες του ΑΟΕ της Εσθονίας ελέγχονται ετησίως από ελεγκτική εταιρεία που ορίζεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Οικονομικών.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Janar Holm διορίστηκε στις 7 Μαρτίου 2018 και άρχισε να υπηρετεί τη θητεία του, κατόπιν της ορκωμοσίας του ενώπιον του Riigikogu στις 9 Απριλίου 2018.

ΘΗΤΕΙΑ

Πενταετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται από το Riigikogu κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ διαιρείται σε τρία τμήματα. Το Τμήμα Ελέγχου διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης και ελέγχους επιδόσεων και αποτελείται από επτά ομάδες ελέγχου. Το Τμήμα Αναλύσεων καταρτίζει επισκοπήσεις και ειδικά έγγραφα. Το Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης υποστηρίζει το Τμήμα Ελέγχου και τον Γενικό Ελεγκτή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και συντονίζει την υλοποίηση του έργου του ΑΟΕ.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 82,3 ΙΠΑ (2020) (το 76 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 35 % - ♀ 65 %. Μέσος όρος ηλικίας: 41

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 5,4 εκατομμύρια ευρώ (2020)
 • 67 % για το προσωπικό και 33 % για τη διαχείριση (το ήμισυ του εν λόγω ποσοστού αφορά την ακίνητη περιουσία και ΤΠΕ)
 • 0,05 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Εσθονίας επιλέγει και αποφασίζει ανεξάρτητα και αποκλειστικά τα θέματα επί των οποίων θα διενεργήσει έλεγχο, τα είδη ελέγχου που διενεργεί και το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων αυτών.

Δημοσιεύει λεπτομερείς πληροφορίες στον ιστότοπό του σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχων του και την πρόοδο των εν εξελίξει ελέγχων.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Εσθονίας διενεργεί διάφορα είδη ελέγχων:

 • Στο πλαίσιο ενός χρηματοοικονομικού ελέγχου, το ΑΟΕ αξιολογεί κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις των φορέων παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης. Εξετάζει κατά πόσον οι λογαριασμοί έχουν καταρτιστεί ορθά και έχει εξαλειφθεί πάσα πιθανότητα κατάχρησης κονδυλίων. Στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ελέγχων εξετάζεται επίσης η νομιμότητα των συναλλαγών.
 • Στην περίπτωση ελέγχου επιδόσεων, το ΑΟΕ εξετάζει κατά πόσον η χρήση των πόρων από τον δημόσιο τομέα είναι οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική. Στο πλαίσιο ενός ελέγχου επιδόσεων, διερευνάται επίσης κατά πόσον τα ιδρύματα που υπόκεινται σε έλεγχο επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους και αν το πράττουν κατά τρόπο συνετό ή με το χαμηλότερο κόστος. Στο πλαίσιο ελέγχου επιδόσεων αξιολογούνται οι επιδόσεις του δημόσιου τομέα στην επίλυση προβλημάτων σε στρατηγικό επίπεδο, αναλύονται εις βάθος τα αίτια των προβλημάτων και προτείνονται ιδέες για την αντιμετώπισή τους. Στόχος του ελέγχου επιδόσεων είναι επίσης ο εντοπισμός των βέλτιστων διοικητικών πρακτικών και η συμβολή στην εξάπλωσή τους.
 • Στην περίπτωση ελέγχου συμμόρφωσης, το ΑΟΕ εξετάζει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων. Αυτή είναι και η κύρια προσέγγιση που ακολουθείται σε σχέση με τους ελέγχους των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το ΑΟΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών περιορισμένης χρήσης, και όλοι οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν πληροφορίες όταν τους ζητείται να το πράξουν.

Το ΑΟΕ διενεργεί τους ελέγχους του σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI) και το οικείο εγχειρίδιο ελέγχου.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Εσθονίας δημοσιεύει εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διακρίνονται σε εκείνες που καλύπτουν χρηματοοικονομικούς ελέγχους και σε εκείνες που καλύπτουν ελέγχους επιδόσεων.

Πέραν από τις εκθέσεις ελέγχου, το ΑΟΕ καταρτίζει ειδικές εκθέσεις, στις οποίες ενδεχομένως να μην τηρούνται οι κλασικές ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά εστιάζουν στην ανάλυση ενός ερωτήματος.

Το ΑΟΕ υποβάλλει επίσης ετησίως στο Κοινοβούλιο δύο σημαντικές εκθέσεις:

 • επισκόπηση της χρήσης και διατήρησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος·
 • αξιολόγηση της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης του κράτους, στην οποία το ΑΟΕ αξιολογεί, μεταξύ άλλων, την ορθότητα των ετήσιων λογαριασμών του κράτους και αν οι οικονομικές πράξεις ήταν νόμιμες.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Οι δημοσιεύσεις του ΑΟΕ διατίθενται στον ιστότοπό του στην εσθονική γλώσσα, ενώ συνοπτικές παρουσιάσεις διατίθενται και στα αγγλικά. Το ΑΟΕ διαδίδει επίσης ενεργά τις εκθέσεις του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και την κυβέρνηση με σκοπό τη βελτίωση των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων ελέγχου και εσωτερικού ελέγχου των κυβερνητικών αρχών και των φορέων που τελούν υπό τη διοίκηση των κυβερνητικών αρχών.

Επιπλέον, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να αποστέλλουν αντίγραφο των εγκεκριμένων ετήσιων εκθέσεών τους στο ΑΟΕ.

 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL

Από το 1923
Πρώτη ίδρυση 1866

Ιστότοπος: www.audit.gov.ie

Αποστολή:

Να εξετάζει ανεξάρτητα το κατά πόσον τα δημόσια κονδύλια και οι πόροι δαπανώνται σύμφωνα με το νόμο, υπόκεινται σε καλή διαχείριση και καταχωρίζονται ορθά, και να λογοδοτεί σχετικά στο Κοινοβούλιο (Dáil Éireann).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Ιρλανδίας (Comptroller and Auditor General) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία δημόσιας λογοδοσίας, με την παροχή διασφάλισης στο Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δημόσιων πόρων, και με την κατάρτιση εκθέσεων για θέματα που προκύπτουν από ελέγχους και άλλες εξετάσεις.

Τα βασικά καθήκοντά του είναι τα εξής:

 • ελέγχει τους λογαριασμούς των δημόσιων φορέων και λογοδοτεί σχετικά·
 • διακριβώνει ότι οι πράξεις των δημόσιων φορέων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομικές αρχές, και ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται για τους προβλεπόμενους σκοπούς·
 • εξετάζει αν οι δημόσιοι φορείς διαχειρίζονται τους πόρους με γνώμονα την οικονομία και την αποδοτικότητα, και διαθέτουν μηχανισμούς για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων·
 • εγκρίνει την αποδέσμευση κεφαλαίων του Δημοσίου για επιτρεπόμενους από το νόμο σκοπούς.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Ιρλανδίας, άρθρο 33 (1922, αντικαταστάθηκε το 1937)·
 • Νόμος περί των διευθύνσεων οικονομικών και ελέγχου, του 1866·
 • Νόμος για τον Γενικό Ελεγκτή, του 1923, όπως αναθεωρήθηκε το 1993·
 • Νόμος για τον Γενικό Ελεγκτή και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές (ειδικές διατάξεις), του 1998.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Ιρλανδίας ελέγχει:

 • λογαριασμούς διαθέσεως χορηγήσεων: 42·
 • ταμεία ειδικού σκοπού: 26·
 • χρηματοπιστωτικές οντότητες: 32·
 • φορείς υγείας: 29·
 • διμερή όργανα Βορρά/Νότου: 7·
 • τον τομέα της παιδείας: 45· και
 • ημικρατικούς οργανισμούς: 105.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ελεγκτική υπηρεσία, ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης, με επικεφαλής τον Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πλήρως ανεξάρτητο.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η σχέση με το Κοινοβούλιο περιορίζεται ουσιαστικά στην υποβολή αναφορών. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων ελέγχου υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο μέσω πιστοποιητικών ελέγχου και εκθέσεων χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών εξετάζει επίσης τις ειδικές εκθέσεις του ΑΟΕ. Η συνεργασία με την Επιτροπή είναι στενή. Ο Γενικός Ελεγκτής παρίσταται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής, ως μόνιμος παρατηρητής. Τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων ελέγχων του ΑΟΕ συνιστούν τη βάση των ερευνών της Επιτροπής.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Seamus McCarthy διορίστηκε στις 28 Μαΐου 2012.

ΘΗΤΕΙΑ

Απεριόριστη μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατόπιν πρότασης του Κοινοβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Συμβούλιο Ελέγχου απαρτιζόμενο από τον Γενικό Ελεγκτή, τον Γραμματέα και τους Διευθυντές Ελέγχου, και Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τους Διευθυντές και τους Υποδιευθυντές Ελέγχου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το Συμβούλιο Ελέγχου ασκεί την ανεξάρτητη εποπτεία επί του ΑΟΕ και είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και την υλοποίηση της στρατηγικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντονίζει τις εργασίες του ΑΟΕ.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 184,5 ΙΠΑ (Δεκέμβριος 2019)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 50,4 % - ♀ 49,6 %. Μέσος όρος ηλικίας: 42 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 14,6 εκατομμύρια ευρώ (2019)
 • < 0,022 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ αποφασίζει ανεξάρτητα σχετικά με το πρόγραμμα των εργασιών που αφορούν τον έλεγχο επιδόσεων. Το εν λόγω πρόγραμμα βασίζεται στη συνολική στρατηγική υποβολής εκθέσεων και στις ειδικές τομεακές στρατηγικές. Το πρόγραμμα χρηματοοικονομικού ελέγχου καταρτίζεται κατά τρόπον ώστε να τηρούνται, κατά περίπτωση, οι καθορισμένες προθεσμίες.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους και ελέγχους επιδόσεων. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (ISSAI) και τον κώδικα δεοντολογίας του ΑΟΕ.

Το ΑΟΕ χρησιμοποιεί εγχειρίδια χρηματοοικονομικού ελέγχου και ελέγχου επιδόσεων, καθώς και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Ιρλανδίας καταρτίζει τις ακόλουθες εκθέσεις:

 • γνώμες σχετικά με τους δημόσιους λογαριασμούς·
 • εκθέσεις για σημαντικά θέματα που άπτονται της βέλτιστης χρήσης και της διαχείρισης των δημόσιων κονδυλίων·
 • επιστολές συστάσεων προς τη διοίκηση κατόπιν ελέγχων για θέματα εσωτερικού χρηματοοικονομικού ελέγχου, διαχείρισης και εταιρικής διακυβέρνησης·
 • χορηγήσεις πιστώσεων, με τις οποίες εγκρίνεται η αποδέσμευση κρατικών πόρων από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας για επιτρεπόμενους από τον νόμο σκοπούς.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις τους στο Κοινοβούλιο. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν την έκθεση ελέγχου του ΑΟΕ.

Κάθε έτος, το ΑΟΕ υποβάλλει στο Κοινοβούλιο τις οικονομικές καταστάσεις των υπουργείων και των κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς και έκθεση σχετικά με τους λογαριασμούς των δημόσιων υπηρεσιών. Επιπλέον, ειδικές εκθέσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρουσίαση της έκθεσης στο Κοινοβούλιο.

Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω του ιστότοπου του ΑΟΕ και της βιβλιοθήκης του Κοινοβουλίου. Συνοδευτικά δελτία Τύπου δημοσιεύονται για όλες τις ειδικές εκθέσεις.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ διατηρεί συνεργασία με την Υπηρεσία Ελέγχου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλες οι εκθέσεις της κοινοποιούνται στο ΑΟΕ.

 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

TRIBUNAL DE CUENTAS

Από το 1978
Πρώτη ίδρυση 1851

Ιστότοπος: www.tcu.es

Αποστολή:

Να ασκεί τα καθήκοντα του ανώτατου οργάνου ελέγχου και δικαιοδοτική λειτουργία σε θέματα λογιστικής ευθύνης στην Ισπανία σύμφωνα με το ισπανικό Σύνταγμα και την ισπανική νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας (Tribunal de Cuentas) διενεργεί συνεχείς και εκ των υστέρων εξωτερικούς ελέγχους της οικονομικής και δημοσιονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα, των ετήσιων λογαριασμών των πολιτικών κομμάτων που λαμβάνουν επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες τους και των εκλογικών διαδικασιών (λειτουργία ελέγχου). Επίσης, αξιολογεί τη λογιστική ευθύνη των υπεύθυνων για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και της δημόσιας περιουσίας (δικαιοδοτική λειτουργία), μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε πολιτικά κόμματα και ασκεί περιορισμένο συμβουλευτικό ρόλο.

Η δικαιοδοσία του καλύπτει όλη την επικράτεια της Ισπανίας.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Ισπανίας (1978), άρθρα 136 και 153, στοιχείο δ·
 • οργανικός νόμος αριθ. 2/1982 για το ΑΟΕ·
 • νόμος αριθ. 7/1988 περί του ΑΟΕ·
 • οργανικός νόμος αριθ. 8/2007 για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων·
 • οργανικός νόμος αριθ. 5/1985 σχετικά με το γενικό εκλογικό σύστημα.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας ελέγχει:

 • τον δηµόσιο τοµέα της κεντρικής διοίκησης: 451 οντότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται:
  • η γενική κρατική διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων 22 υπουργείων)·
  • 139 κρατικές επιχειρήσεις·
  • 73 κοινοπραξίες·
  • 59 αυτόνομα όργανα·
  • 36 δημόσια ιδρύματα·
 • τον περιφερειακό δημόσιο τομέα: τις 17 αυτόνομες περιφέρειες και τις δύο αυτόνομες πόλεις, που περιλαμβάνουν περίπου 1 151 οντότητες·
 • τον τοπικό δημόσιο τομέα που περιλαμβάνει 12 930 οντότητες·
 • τα πολιτικά κόμματα: τα κόμματα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση (30) και τα λοιπά κόμματα.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Δικαστήριο με δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Είναι το ανώτατο όργανο ελέγχου της Ισπανίας. Είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των λογαριασμών και της οικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του κράτους και του δημόσιου τομέα, των ετήσιων λογαριασμών των πολιτικών κομμάτων που λαμβάνουν επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες τους, καθώς και των λογαριασμών των εκλογικών διαδικασιών.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας λογοδοτεί απευθείας στο Κοινοβούλιο, χωρίς να θίγεται η ανεξαρτησία του κατά την άσκηση των δικαστικών και ελεγκτικών καθηκόντων του, και ασκεί τα καθήκοντά του όσον αφορά την εξέταση και την επαλήθευση των γενικών λογαριασμών του κράτους κατ’ εξουσιοδότηση. Το Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλλει στο AOE προτάσεις για ελέγχους.

Το ΑΟΕ της Ισπανίας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της κοινής επιτροπής Κογκρέσου των Αντιπροσώπων-Γερουσίας για τις σχέσεις με το ΑΟΕ.

Μετά την έγκρισή του από την Ολομέλεια, το πρόγραμμα ελέγχου του ΑΟΕ διαβιβάζεται στην κοινή επιτροπή για τις σχέσεις με το ΑΟΕ.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων (τα οποία περιλαμβάνονται σε εκθέσεις, υπομνήματα, προτάσεις και σημειώματα εγκριθέντα από την Ολομέλεια του ΑΟΕ) διαβιβάζονται στο ισπανικό Κοινοβούλιο. Η κοινή επιτροπή Κογκρέσου των Αντιπροσώπων-Γερουσίας για τις σχέσεις με το ΑΟΕ εξετάζει χωριστά κάθε έκθεση, υπόμνημα, πρόταση και σημείωμα στο πλαίσιο ακρόασης με τον Πρόεδρο του ΑΟΕ και λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις.

Το ΑΟΕ της Ισπανίας μπορεί να εφιστά την προσοχή του Κοινοβουλίου σε περιπτώσεις έλλειψης συνεργασίας από πλευράς μερών που υπέχουν υποχρέωση συνεργασίας (με την επιφύλαξη άλλων ενεργειών που προβλέπει η νομοθεσία).

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας είναι ανεξάρτητο κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Μετά την έγκρισή τους, οι εκθέσεις ελέγχου του διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, στην ισπανική κυβέρνηση, στα κυβερνητικά συμβούλια των αυτόνομων περιφερειών ή στις ολομέλειες των τοπικών αρχών.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η María José de la Fuente y de la Calle διορίστηκε στις 25 Ιουλίου 2018.

ΘΗΤΕΙΑ

Τριετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο πρόεδρος του ΑΟΕ διορίζεται από τον Βασιλιά της Ισπανίας μεταξύ των Συμβούλων του ΑΟΕ, κατόπιν πρότασης της Ολομέλειας του οργάνου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ διοικείται από την Ολομέλεια, συλλογικό όργανο που συγκροτείται από 12 Συμβούλους (μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος) και τον γενικό εισαγγελία του ΑΟΕ.

Επιπλέον, το ΑΟΕ της Ισπανίας διαθέτει διοικητικό συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρό του και τους επικεφαλής του τομέα ελέγχου και του δικαστικού τομέα. Είναι αρμόδιο για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο, τους ανθρώπινους πόρους και τον προγραμματισμό των εργασιών. Ασκεί πειθαρχική εξουσία σε περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων και προτείνει θέματα για την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας.

ΘΗΤΕΙΑ

Σύμβουλοι: Εννιαετής, ανανεώσιμη. Έχουν καθεστώς δικαστικού λειτουργού, είναι ανεξάρτητοι και δεν μπορούν να παυθούν.

Γενικός Εισαγγελέας: Πενταετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Σύμβουλοι διορίζονται από το ισπανικό Κοινοβούλιο (έξι από το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων και έξι από τη Γερουσία, με πλειοψηφία τριών πέμπτων σε κάθε σώμα). Ο Γενικός Εισαγγελέας διορίζεται από την κυβέρνηση.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ο τομέας ελέγχου του ΑΟΕ της Ισπανίας περιλαμβάνει οκτώ τμήματα. Πέντε τομεακά τμήματα (που καλύπτουν την οικονομική και δημοσιονομική δραστηριότητα στον δημόσιο τομέα), δύο περιφερειακά τμήματα (το ένα ελέγχει τις οικονομικές και δημοσιονομικές δραστηριότητες των αυτόνομων περιφερειών και των αυτόνομων πόλεων και το άλλο τις επαρχιακές και δημοτικές οντότητες), καθώς και ένα τμήμα ελέγχου των πολιτικών κομμάτων.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 740 ΙΠΑ (2019) (το περίπου 45 % απασχολείται στον έλεγχο και 8 % με δικαιοδοτικά καθήκοντα)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 39 % - ♀ 61 % Μέση ηλικία: 53

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 63 εκατομμύρια ευρώ (2019), που εντάσσονται στον γενικό προϋπολογισμό του κράτους
 • Κατανομή: κατά προσέγγιση 92 % για μισθοδοσία
 • 0,01 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας παρουσιάζει στο ετήσιο πρόγραμμά του τον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου του, βάσει του μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του. Το εν λόγω ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου εγκρίνεται από την Ολομέλεια του ΑΟΕ, η οποία το διαβιβάζει στην κοινή επιτροπή Κογκρέσου των Αντιπροσώπων-Γερουσίας του ισπανικού Κοινοβουλίου, που είναι αρμόδια για τις σχέσεις με το ΑΟΕ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ελέγχους που πρέπει να διενεργηθούν βάσει της εντολής του ΑΟΕ, ελέγχους που διενεργούνται με πρωτοβουλία του ΑΟΕ και ελέγχους που προτείνονται από το ισπανικό Κοινοβούλιο (και, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς τους, από τις νομοθετικές συνελεύσεις των αυτόνομων περιφερειών). Η Ολομέλεια μπορεί να προσθέσει, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να ακυρώσει ελεγκτικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια του έτους.

Το ετήσιο πρόγραμμα δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΑΟΕ.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας διενεργεί:

 • ελέγχους συμμόρφωσης, επιδίωξη των οποίων είναι να επαληθεύεται εάν η οικονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης οντότητας, δραστηριότητας ή προγράμματος συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·
 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους, οι οποίοι αποσκοπούν στη διατύπωση γνώμης σχετικά με την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας οντότητας, λαμβανομένων υπόψη των εφαρμοστέων αρχών, κριτηρίων και λογιστικών προτύπων· και
 • ελέγχους επιδόσεων, επιδίωξη των οποίων είναι να αξιολογηθεί το οικονομικό και δημοσιονομικό σκεπτικό του συνόλου ή μέρους των λειτουργιών, των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης της ελεγχόμενης οντότητας, καθώς και του προγράμματος και των δραστηριοτήτων της, και εάν τηρούνται οι αρχές της χρηστής διαχείρισης.

Στις περιπτώσεις συνδυασμού διαφορετικών ειδών ελέγχου, μιλούμε για:

 • ελέγχους κανονικότητας, οι οποίοι επικεντρώνονται στους στόχους της συμμόρφωσης και στους χρηματοοικονομικούς ελέγχους· ή
 • ολοκληρωμένους ελέγχους, οι οποίοι καλύπτουν όλα τα είδη ελέγχων που αναφέρονται ανωτέρω.

Το ΑΟΕ διενεργεί επίσης ελέγχους παρακολούθησης, οι οποίοι στοχεύουν αποκλειστικά στην εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης με τις συστάσεις που διατύπωσε σε προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου του.

Επιπλέον, διενεργεί οριζόντιους ελέγχους, στο πλαίσιο των οποίων ελέγχει περισσότερες οντότητες στον ίδιο επιμέρους τομέα του Δημοσίου, ή σε διαφορετικούς επιμέρους τομείς, με κοινά χαρακτηριστικά και τους ίδιους στόχους για την ίδια χρονική περίοδο.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας καταρτίζει τις ακόλουθες εκθέσεις και άλλα έγγραφα, τα οποία εγκρίνονται στο σύνολό τους από την Ολομέλεια:

 • ειδικές εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις των επιμέρους ελέγχων·
 • ετήσιο υπόμνημα σχετικά με τις επιδόσεις, το οποίο περιλαμβάνει σύνοψη των ελεγκτικών και δικαστικών δραστηριοτήτων του ΑΟΕ κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και των κύριων αποτελεσμάτων·
 • τελική δήλωση σχετικά με τη γενική λογιστική του κράτους, η οποία περιλαμβάνει γνώμη σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση του κράτους και τον δημόσιο τομέα·
 • ετήσια έκθεση ελέγχου σχετικά με τον δημόσιο τομέα των περιφερειών·
 • ετήσια έκθεση ελέγχου σχετικά με τον τοπικό δημόσιο τομέα·
 • προτάσεις μέτρων που, κατά την άποψη του ΑΟΕ, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη δημοσιονομική διαχείριση του δημόσιου τομέα· και
 • σημειώματα, ήτοι έγγραφα στα οποία αναλύεται ένα συγκεκριμένο ζήτημα λόγω της ιδιαίτερης σημασίας ή της ιδιαιτερότητάς του.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, αφού εγκριθούν από την Ολομέλεια, δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΑΟΕ και διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, στους ακόλουθους αποδέκτες:

 • στο ισπανικό Κοινοβούλιο·
 • στις νομοθετικές συνελεύσεις των αυτόνομων περιφερειών· ή
 • στις ολομέλειες των τοπικών αρχών.

Διαβιβάζονται επίσης, κατά περίπτωση, στην ισπανική κυβέρνηση, στα κυβερνητικά συμβούλια των αυτόνομων περιφερειών ή στις ολομέλειες των τοπικών αρχών.

Μετά την ανάλυσή της από το Κοινοβούλιο, η έκθεση ελέγχου, συνοδευόμενη από την απόφαση της κοινής επιτροπής, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (και, κατά περίπτωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της αυτόνομης περιφέρειας).

Το ΑΟΕ δημοσιεύει επίσης στον ιστότοπό του δελτία Τύπου για την παροχή ταχείας πρόσβασης στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις και τα έγγραφά του.

Επιπλέον, εκδίδει τριμηνιαίο δελτίο με πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά του.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας συντονίζει στενά τις δραστηριότητές του με τα περιφερειακά όργανα εξωτερικού ελέγχου που έχουν θεσπίσει ορισμένες αυτόνομες περιφέρειες.

 

 

ΙΤΑΛΙΑ

CORTE DEI CONTI

Από το 1948
Πρώτη ίδρυση 1862

Ιστότοπος: www.corteconti.it

Αποστολή:

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του ιταλικού Συντάγματος, το ΑΟΕ της Ιταλίας (Corte dei conti) ασκεί προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των κυβερνητικών μέτρων και διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους επί της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Συμμετέχει, στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζει ο νόμος, στον έλεγχο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των οντοτήτων που λαμβάνουν τακτική δημοσιονομική στήριξη από το κράτος. Λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί. Tο ΑΟΕ έχει δικαιοδοσία επί θεμάτων δημόσιων λογαριασμών και άλλων ζητημάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η νομοθεσία εγγυάται την ανεξαρτησία του ΑΟΕ και των μελών του έναντι της κυβέρνησης. Το ΑΟΕ της Ιταλίας απαρτίζεται από δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι διορίζονται σε τμήματα ελέγχου, σε δικαιοδοτικά τμήματα ή στην εισαγγελία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Στη συνταγματική αρχιτεκτονική της Ιταλίας, το ΑΟΕ είναι το όργανο εξωτερικού ελέγχου του κράτους, ανεξάρτητο από το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση, και επιδίωξή του είναι η διασφάλιση της ορθής και χρηστής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και η αξιολόγηση της σταθερότητάς τους.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Το ΑΟΕ της Ιταλίας ανήκει στη δικαστική εξουσία και, σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του ιταλικού συντάγματος, έχει δικαιοδοσία επί θεμάτων δημόσιων λογαριασμών και άλλων ζητημάτων που προβλέπονται από το νόμο.

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση διαπιστωμένης ζημίας στα δημόσια οικονομικά, η ευθύνη των διευθυντών, των υπαλλήλων και των υπολόγων, καθώς και κάθε άλλου προσώπου το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας με τη δημόσια διοίκηση, δεν διέπεται από τους συνήθεις κανόνες του αστικού δικαίου, αλλά από ειδικούς κανόνες σχετικά με τη διοικητική και λογιστική ευθύνη.

Σε περίπτωση απώλειας ή σπατάλης δημόσιων πόρων, μπορεί να διαπιστωθεί η ευθύνη των διοικητικών υπαλλήλων —του κράτους ή οποιασδήποτε δημόσιας διοικητικής αρχής— και των δημόσιων ή ιδιωτικών οντοτήτων ή/και ιδιωτών που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους προς το δημόσιο συμφέρον.

Η ζημία μπορεί να είναι υλική (απώλεια υλικών/χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) ή άυλη (ηθική βλάβη).

Μόνον οι εισαγγελείς των περιφερειακών εισαγγελιών του ΑΟΕ μπορούν να ασκήσουν αγωγή αστικής ευθύνης ενώπιον των περιφερειακών δικαιοδοτικών τμημάτων του ΑΟΕ.

Το ΑΟΕ έχει επίσης δικαιοδοσία επί των δραστηριοτήτων των υπολόγων, δηλαδή των προσώπων με καθήκοντα διαχείρισης δημόσιων πόρων και αγαθών (παραδείγματος χάριν ταμίες κ.λπ.)

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αρμοδιότητες ελέγχου:

 • Άρθρα αριθ. 81, 97, 100, 117 και 119 του ιταλικού Συντάγματος (1948)·
 • Νόμος 20/1994·
 • Νόμος 131/2002·
 • Νόμος 266/2005·
 • Νόμος 213/2012.

Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες:

 • Άρθρα 103 και 108 του Συντάγματος·
 • Κώδικας λογιστικού δικαίου, που θεσπίστηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 174/2016·
 • Νόμος 19/1994·
 • Νόμος 639/1996.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • τα υπουργεία·
 • τις δημόσιες αρχές και τις κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών·
 • τους χρηματοδοτούμενους με δημόσιους πόρους φορείς·
 • τις περιφέρειες, τις επαρχίες, τους δήμους, τους μητροπολιτικούς δήμους και τους εξαρτώμενους από αυτούς οργανισμούς· και
 • ιδιωτικές εταιρείες στις οποίες το ιταλικό Δημόσιο ή οι αρχές περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ελέγχουσα συμμετοχή.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Το ΑΟΕ της Ιταλίας ασκεί τόσο ελεγκτικά όσο και δικαστικά καθήκοντα.

Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Κοινοβούλιο, την κυβέρνηση, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις επαρχίες και τους μητροπολιτικούς δήμους.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σύμφωνα με το ιταλικό σύνταγμα, είναι όργανο αυτόνομο και ανεξάρτητο από τις άλλες εξουσίες του κράτους.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ως όργανο ελέγχου, το ΑΟΕ λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων του.

Διενεργεί λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους επί των πράξεων και της διαχείρισης της κυβέρνησης, με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας και της σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών.

Σε περίπτωση κατά την οποία πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας δεν είναι σύννομες, το ΑΟΕ μπορεί να εκδώσει αρνητική γνώμη που τις καθιστά ανενεργούς.

Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα λογιστικής στο Κοινοβούλιο, την κυβέρνηση, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις επαρχίες και τους μητροπολιτικούς δήμους. Εκδίδει επίσης γνώμες προς το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση σχετικά με νόμους, νομοσχέδια, διοικητικές και κανονιστικές διατάξεις και σχετικά με τα αντίστοιχα σχέδια κειμένων. Η γνώμη του ΑΟΕ ζητείται υποχρεωτικά για τη θέσπιση, την τροποποίηση ή την κατάργηση διατάξεων σχετικά με τα λογιστικά συστήματα, καθώς και για την κατάρτιση ή την τροποποίηση λογιστικών υποδειγμάτων, εγγράφων και αρχείων.

Το ΑΟΕ συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης του νόμου περί του προϋπολογισμού και των λοιπών εγγράφων οικονομικού προγραμματισμού.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 διορίστηκε ο Guido Carlino (με ισχύ από τις 15 Σεπτεμβρίου 2020).

ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία του Προέδρου διαρκεί έως την ηλικία συνταξιοδότησής του (70).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού, ο οποίος επιλέγει τον μελλοντικό Πρόεδρο από κατάσταση των επικρατέστερων δικαστικών λειτουργών του ΑΟΕ που επιλέγονται από το Συμβούλιο Προεδρίας του οργάνου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το Συμβούλιο Προεδρίας του ΑΟΕ απαρτίζεται από έντεκα μέλη: τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, τον Γενικό Εισαγγελέα του, τέσσερα μέλη διοριζόμενα από το Κοινοβούλιο και τέσσερις δικαστικούς λειτουργούς του ΑΟΕ.

ΘΗΤΕΙΑ

Τετραετής.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι τέσσερις δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται από το σύνολο των δικαστικών λειτουργών του ΑΟΕ και μεταξύ αυτών. Τα εξωτερικά μέλη διορίζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (2) και από τη Γερουσία (2), μεταξύ καθηγητών νομικής ή/και δικηγόρων με τουλάχιστον εικοσαετή πείρα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ διαιρείται σε εθνικά και περιφερειακά ελεγκτικά και δικαιοδοτικά τμήματα, τα οποία συμπληρώνονται από τη Γενική και τις περιφερειακές εισαγγελίες.

Έχει την έδρα του στη Ρώμη και γραφεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σε καθεμία από τις 19 περιφέρειες, καθώς και στις δύο αυτόνομες επαρχίες, υπάρχουν περιφερειακά τμήματα ελέγχου, περιφερειακά δικαιοδοτικά τμήματα και περιφερειακές εισαγγελίες.

Το ΑΟΕ της Ιταλίας διαθέτει επίσης ένα αριθμό κεντρικών τμημάτων ελέγχου, καθώς και τρία κεντρικά τμήματα προσφυγών στη Ρώμη και ένα για τη Σικελία. Τα τμήματα προσφυγών λειτουργούν ως δικαστήρια δεύτερου και τελευταίου βαθμού.

Η Γενική Εισαγγελία συνεργάζεται με τα δικαιοδοτικά τμήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας του ΑΟΕ εδρεύει στη Ρώμη, ενώ οι περιφερειακοί εισαγγελείς στα περιφερειακά δικαιοδοτικά τμήματα και έχουν αρμοδιότητα για τη συγκεκριμένη περιφέρεια.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: δικαστικοί λειτουργοί: 448· δημόσιοι υπάλληλοι: 1 975 ΙΠΑ (Φεβρουάριος 2020)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 64,5 %· ♀ 35,5 % (δικαστικοί λειτουργοί)· ♂ 38 %· ♀ 62 % (δημόσιοι υπάλληλοι).
 • Μέση ηλικία: 55 (δικαστικοί λειτουργοί)· 54 (δημόσιοι υπάλληλοι)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 363,7 εκατομμύρια ευρώ (2020)
 • < 0,01 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην αρχή κάθε έτους, το ΑΟΕ εγκρίνει ανεξάρτητα το γενικό σχέδιο ελέγχου του, το οποίο περιλαμβάνει τις πολιτικές ελέγχου, τις στρατηγικές και τα κριτήρια για τα κεντρικά τμήματα ελέγχου, καθώς και οδηγίες αναφοράς για τα περιφερειακά τμήματα ελέγχου. Κάθε κεντρικό ή περιφερειακό τμήμα ελέγχου εγκρίνει επίσης το δικό του σχέδιο ελέγχου.

Κάθε σχέδιο λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως η οικονομική βαρύτητα, οι πιθανοί κίνδυνοι σφαλμάτων ή παραβιάσεων της νομοθεσίας, τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, συγκεκριμένα αιτήματα ή προτάσεις δημόσιων αρχών, καθώς και οι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι.

Το ΑΟΕ διαβιβάζει το ετήσιο σχέδιο ελέγχου του στους προέδρους της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας και, σε περιφερειακό επίπεδο, στους προέδρους των Περιφερειών και των Περιφερειακών Συμβουλίων, καθώς και στους ελεγχόμενους φορείς.

Το ετήσιο σχέδιο ελέγχου περιλαμβάνει:

 • τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων·
 • τους φορείς που προτίθεται να υποβάλει σε έλεγχο το ΑΟΕ·
 • τα κριτήρια και τις παραμέτρους, καθώς και τη διαδικασία δειγματοληψίας, που έχουν επιλεγεί·
 • τις δραστηριότητες και τα θέματα που προτίθεται να ελέγξει το ΑΟΕ.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί:

 • εκ των προτέρων ελέγχους συμμόρφωσης όσον αφορά τα πλέον σημαντικά από οικονομική άποψη μέτρα και τις διοικητικές οδηγίες που εκδίδει η κυβέρνηση σύμφωνα με τη νομοθεσία, με στόχο την πρόληψη τυχόν παραβιάσεων της νομοθεσίας από τις ενέργειες της κυβέρνησης·
 • εκ των υστέρων ελέγχους επιδόσεων σχετικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης, με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων με τους στόχους που ορίζονται στη νομοθεσία·
 • ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, που λαμβάνουν τακτικά δημοσιονομική στήριξη από το κράτος και αρχές περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι ελεγχόμενοι έχουν το δικαίωμα να απαντούν στις διαπιστώσεις του ΑΟΕ πριν από την έγκριση του τελικού κειμένου της έκθεσης.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας εκατέρωθεν ακρόασης, το ΑΟΕ:

 • ενημερώνει τις ελεγχόμενες οντότητες σχετικά με το ετήσιο σχέδιο ελέγχου του και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το θέμα, τους όρους, τις διαδικασίες και τον γενικό προγραμματισμό του ελέγχου·
 • διατηρεί συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο με τις ελεγχόμενες οντότητες και τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου τους·
 • δημοσιεύει την τελική έκθεσή του και υποβάλλει τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο δημόσιας ακρόασης, κατά τη δημόσια συνεδρίαση του αρμόδιου τμήματος ελέγχου.

Σε σχέση με τους ελέγχους επιδόσεων που διενεργεί, το ΑΟΕ καταρτίζει εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζει τις αναλύσεις, τις αξιολογήσεις και τις συστάσεις του. Οι ελεγχόμενοι πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις αυτές, που αποσκοπούν στην εξάλειψη προβλημάτων στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και, ως εκ τούτου, διασφαλίζουν τη χρηστή διαχείριση. Οφείλουν επίσης να ενημερώνουν το ΑΟΕ για τα μέτρα που τυχόν λαμβάνουν στη συνέχεια επί τη βάσει των συστάσεών του.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ υποβάλλει στο Κοινοβούλιο στοιχεία με τη μορφή:

 • ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τη γενική οικονομική κατάσταση του κράτους·
 • τετραμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τους νόμους περί δαπανών (σχετικά με τα έξοδα που συνδέονται με νομικές διατάξεις)·
 • ειδικών ακροάσεων, στις οποίες το ΑΟΕ παρουσιάζει τη γνώμη του για τον οικονομικό και δημοσιονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και για το νομοσχέδιό της για τον προϋπολογισμό·
 • ειδικών εκθέσεων για τη χρηματοδότηση των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης·
 • ετήσιας έκθεσης για τον συντονισμό των δημόσιων οικονομικών·
 • εκθέσεων σχετικά με το κόστος της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα·
 • εκθέσεων για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ· και
 • εκθέσεων για τη διαχείριση των δημόσιων φορέων και οντοτήτων.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Οι εκθέσεις του ΑΟΕ δημοσιεύονται στον ιστότοπό του.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το σύστημα κεντρικού ελέγχου του κράτους εποπτεύεται από το Γενικό Λογιστήριο (στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) με επικεφαλής τον Γενικό Λογιστή.

Σε κάθε υπουργείο, μια ανεξάρτητη κεντρική λογιστική υπηρεσία, η οποία υπάγεται στο Γενικό Λογιστήριο, ελέγχει τη συμμόρφωση των διοικητικών ενεργειών με το συναφές δημοσιονομικό δίκαιο και τις υπουργικές οδηγίες (όπως τη νομιμότητα των μελλοντικών δαπανών). Επίσης, ελέγχει τη νομιμότητα των δεσμεύσεων για δαπάνες, τις εγκρίνει ή παραπέμπει τυχόν παράτυπες πράξεις στον υπουργό, ο οποίος μπορεί να διατάξει την επαλήθευσή τους από το Γενικό Λογιστήριο. Τέτοιες υποθέσεις παραπέμπονται αυτόματα στο ΑΟΕ.

Η Γενική Επιθεώρηση Οικονομικών πραγματοποιεί επιτόπιες επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων των υπουργείων και των δημόσιων φορέων και μπορεί να προτείνει διορθωτικά μέτρα, όπου απαιτείται. Επίσης, εξετάζει την λειτουργία του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου σε κάθε φορέα. Οι εκθέσεις της Γενικής Επιθεώρησης διαβιβάζονται στον Γενικό Λογιστή και, σε περίπτωση διαπίστωσης οικονομικής ζημίας, στον Γενικό Εισαγγελέα του ΑΟΕ, ο οποίος μπορεί να ασκήσει δίωξη κατά των εμπλεκόμενων δημοσίων υπαλλήλων.

 

 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ALGEMENE REKENKAMER

Από το 1814
Πρώτη ίδρυση 1447

Ιστότοπος: https://english.rekenkamer.nl/

Αποστολή:

Να συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεων και της λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης και των θεσμικών οργάνων της.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το Ανώτατο Όργανο Ελέγχου των Κάτω Χωρών (Algemene Regenkamer) εξετάζει κατά πόσον η κεντρική διοίκηση δαπανά τα χρήματα των φορολογουμένων με ορθολογικό, οικονομικό και συνετό τρόπο. Η εκ του νόμου αποστολή του είναι να ελέγχει τα δημόσια έσοδα και τις δαπάνες, και να υποβάλλει ετησίως σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο κατά την «Ημέρα Λογοδοσίας» (την τρίτη Τετάρτη του Μαΐου). Βάσει της γνώμης του ΑΟΕ, το Κοινοβούλιο αποφασίζει εάν θα χορηγήσει απαλλαγή στην κυβέρνηση. Επιπλέον, ΑΟΕ των Κάτω Χωρών υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με επιμέρους ελέγχους, παρέχοντας στους βουλευτές τη δυνατότητα να κρίνουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Άρθρα 76, 77 και 78 του ολλανδικού Συντάγματος (1814)·
 • Νόμος περί δημόσιων λογαριασμών (2016).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών ελέγχει:

 • 21 τμήματα του κρατικού προϋπολογισμού, ιδίως τα αναφερόμενα σε υπουργεία και κρατικά ταμεία, και
 • 121 νομικές οντότητες (ομάδες οντοτήτων) με προβλεπόμενα εκ του νόμου καθήκοντα.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογική δομή χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της κεντρικής διοίκησης. Είναι ανεξάρτητο όργανο και το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει ότι συνιστά «Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους», ένα είδος δημόσιου φορέα με αποστολή τη διαφύλαξη του δημοκρατικού κράτους δικαίου.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι σχέσεις του ΑΟΕ με το Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών βασίζονται στη συνεργασία. Σε θεσμικό επίπεδο, το Συμβούλιο πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις με τη Μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών του Κοινοβουλίου. Το προσωπικό τους βρίσκεται επίσης σε καθημερινή επαφή.

Το ΑΟΕ δημοσιεύει τις διαπιστώσεις ελέγχου του, κυρίως με τη μορφή εκθέσεων και επιστολών, τις οποίες διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο. Πριν από τη δημοσίευση έκθεσης ελέγχου, παρέχεται στο Κοινοβούλιο η δυνατότητα ενημέρωσής του σχετικά με τις διαπιστώσεις της. Εφόσον το Κοινοβούλιο δεχθεί να ενημερωθεί, παρέχεται και στον αρμόδιο υπουργό η δυνατότητα κατ’ ιδίαν ενημέρωσης.

Το Κοινοβούλιο ενίοτε καλεί το ΑΟΕ να παραστεί σε κοινοβουλευτικές ακροάσεις, δεδομένης της ειδικής εμπειρογνωσίας του.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Arno Visser διορίστηκε Πρόεδρος στις 15 Οκτωβρίου 2015 και μέλος του Συμβουλίου στις 15 Ιανουαρίου 2013.

ΘΗΤΕΙΑ

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ των Κάτω Χωρών είναι ισόβιος, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των 70 ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Προέδρου του ΑΟΕ, η ανάδειξη του νέου Προέδρου γίνεται με τον εξής τρόπο. Διορίζεται νέο μέλος προκειμένου να αποκατασταθεί στο ακέραιο η σύνθεση του Συμβουλίου και ο αρχηγός του κράτους διορίζει, κατόπιν εισήγησης του υπουργικού συμβουλίου, νέο Πρόεδρο μεταξύ των τριών μελών του Συμβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών διοικείται από συμβούλιο απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο και δύο Μέλη. Τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις από κοινού.

Κάθε μέλος του Συμβουλίου ενεργεί ως εισηγητής για τμήμα του έργου του ΑΟΕ και ο Πρόεδρος επιβλέπει το έργο του οργάνου συνολικά.

Υπάρχουν επίσης δύο εξωτερικά, έκτακτα μέλη, τα οποία ενδέχεται να κληθούν να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες, παραδείγματος χάριν να αναλάβουν την εποπτεία ελέγχων, να εκτελέσουν εξωτερικές δραστηριότητες ή να αναπληρώσουν μέλη του Συμβουλίου.

ΘΗΤΕΙΑ

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου του ΑΟΕ είναι ισόβια, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των 70 ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από τον αρχηγό του κράτους. Το Συμβούλιο του ΑΟΕ και το Κοινοβούλιο καταρτίζουν από κοινού την απόφαση διορισμού.

Το Συμβούλιο επιλέγει τουλάχιστον τέσσερις υποψηφίους, βάσει ανοικτής διαδικασίας πλήρωσης θέσης. Ο κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία δεν δεσμεύεται να επιλέξει μεταξύ αυτών. Στη συνέχεια, η Βουλή των Αντιπροσώπων υποβάλλει πίνακα με τρεις υποψηφίους στον αρχηγό του κράτους, ο οποίος διορίζει τον υποψήφιο που λαμβάνει τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική στήριξη.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το Συμβούλιο του ΑΟΕ υποστηρίζεται από οργάνωση της οποίας προΐσταται Γενικός Γραμματέας που διορίζεται με νόμο και ορκίζεται ενώπιον του αρχηγού του κράτους. Το ΑΟΕ διαθέτει ομάδα διοίκησης, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας και στην οποία συμμετέχουν έξι διευθυντές ελέγχου και ένας διευθυντής υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η εν λόγω ομάδα διοίκησης είναι υπεύθυνη για την ποιότητα της οργάνωσης και των ελέγχων.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 245 ΙΠΑ (Οκτώβριος 2019)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 52 % - ♀ 48 %. Μέσος όρος ηλικίας: 47

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 32,1 εκατομμύρια ευρώ (2019)
 • 0,01 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία ποιους ελέγχους θα πραγματοποιήσει, αλλά λαμβάνει επίσης σχετικά αιτήματα από το Κοινοβούλιο, υπουργούς και υφυπουργούς.

Το ΑΟΕ διαθέτει ένα πρόγραμμα ελέγχου που αναθεωρείται αρκετές φορές ετησίως ανάλογα με την έκβαση των συναντήσεων στρατηγικού διαλόγου. Μέρος της ικανότητας ελέγχου του ΑΟΕ κατανέμεται σε πολυετή προγράμματα ελέγχου, τα οποία επικεντρώνονται σε θέματα μείζονος οικονομικής και κοινωνικής σημασίας.

Το ΑΟΕ δίνει προτεραιότητα σε πεδία ελέγχου στα οποία μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία λόγω των ειδικών εξουσιών του (όπως το δικαίωμα πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες), καθώς και λόγω της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του, ή επειδή κανένας άλλος οργανισμός δεν μπορεί να διενεργεί τους εν λόγω ελέγχους.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους και ελέγχους επιδόσεων.

Πειραματίζεται με νέες μεθόδους και τεχνικές ελέγχου, αλλά και με νέα είδη δημοσιεύσεων.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών δημοσιεύει:

 • ετήσια έκθεση·
 • εκθέσεις ελέγχου·
 • εκθέσεις εστίασης·
 • επιστολές επί του προϋπολογισμού·
 • διαδικτυακούς φακέλους· και
 • πληροφοριακά δελτία.

Κοινοποιεί τις διαπιστώσεις των ελέγχων του, καθώς και τη συσσωρευμένη εμπειρία του, στην κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο και στους αρμόδιους για τη διοίκηση των οντοτήτων που ελέγχει.

Περιορίζει τις δημοσιεύσεις του κατά τις περιόδους πριν, κατά και μετά τις βουλευτικές εκλογές, μέχρι τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει εκθέσεις στον ιστότοπό του και αναρτά πληροφορίες για τις δημοσιεύσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την τρίτη Τετάρτη του Μαΐου (γνωστή ως «Ημέρα Λογοδοσίας»), το ΑΟΕ διατυπώνει ανεξάρτητη γνώμη σχετικά με τους λογαριασμούς της κεντρικής διοίκησης και σχετικά με την επιχειρησιακή διαχείριση, τη δημοσιονομική διαχείριση και την ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές που παρέχουν οι υπουργοί στο Κοινοβούλιο.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών συνεργάζεται ενεργά και ανταλλάσσει γνώσεις με όργανα ελέγχου του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τοπικές ελεγκτικές υπηρεσίες και ελεγκτικές επιτροπές, αλλά και τα όργανα ελέγχου των εδαφών των Κάτω Χωρών στην Καραϊβική.

Επιπλέον, συνεισφέρει ενεργά στη διεθνή κοινότητα των ασχολούμενων με τον έλεγχο. Διαθέτει τεράστια πείρα στην ενίσχυση της θεσμικής ανάπτυξης, την οποία απέκτησε στο πλαίσιο κοινών έργων ανάπτυξης ικανοτήτων με ανώτατα όργανα ελέγχου στο εξωτερικό. Συνεργάζεται επίσης και ανταλλάσσει ειδική εμπειρογνωσία με αδελφά όργανα και είναι μέλος του INTOSAI, του EUROSAI, της Επιτροπής Επαφών της ΕΕ και του διεθνούς φόρουμ ηγεσίας στον τομέα του ελέγχου.

Παραδείγματα στενής συνεργασίας αποτελούν κοινοί ή παράλληλοι έλεγχοι από το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών και άλλα ανώτατα όργανα ελέγχου.

 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Από το 1993

Ιστότοπος: www.revizija.hr

Αποστολή:

Το έργο του Ανώτατου Οργάνου Ελέγχου της Δημοκρατίας της Κροατίας έχει ως στόχο τον έλεγχο χρηματοοικονομικών εκθέσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και την ενίσχυση της συμμόρφωσης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των οντοτήτων που διαχειρίζονται δημόσια περιουσιακά στοιχεία και άλλων οντοτήτων που προσδιορίζονται στον νόμο που διέπει το ΑΟΕ. Επιπλέον, συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας και άλλων δημόσιων πόρων και στη βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης του Κοινοβουλίου, της κυβέρνησης και των πολιτών της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με τις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των δημοσιονομικών και άλλων πόρων, και τα αποτελέσματά τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Κροατίας (Državni ured za reviziju) διενεργεί ελέγχους εσόδων και εξόδων, στοιχείων ενεργητικού και απαιτήσεων, οικονομικών καταστάσεων, χρηματοοικονομικών συναλλαγών και προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων των αντικειμένων ελέγχου που ορίζονται στον σχετικό με το ΑΟΕ νόμο και στον νόμο περί χρηματοδότησης των πολιτικών δραστηριοτήτων και των προεκλογικών εκστρατειών.

Αξιολογεί κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα αποδεκτά λογιστικά πρότυπα, τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς, καθώς και την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των έργων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό των οργανισμών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Διεξάγει τους ελέγχους του σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα του 1990·
 • Νόμος για το ΑΟΕ (2011)·
 • Νόμος για τη χρηματοδότηση των πολιτικών δραστηριοτήτων και των προεκλογικών εκστρατειών (2011, τροποποιήθηκε το 2017).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Η εντολή του ΑΟΕ της Κροατίας καλύπτει:

 • κρατικούς φορείς,
 • οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
 • νομικές οντότητες που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τον προϋπολογισμό των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
 • νομικές οντότητες που ιδρύονται από το κράτος ή από οργανισμούς της τοπικής ή της περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
 • εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες στις οποίες το κράτος ή οργανισμοί τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης έχουν πλειοψηφική συμμετοχή,
 • νομικές οντότητες που χρησιμοποιούν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς ή θεσμικά όργανα που χρηματοδοτούν δημόσιες ανάγκες,
 • πολιτικά κόμματα, ανεξάρτητους εκπροσώπους και ανεξάρτητα μέλη αντιπροσωπευτικών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Υπάρχουν περίπου 14 500 οντότητες που εμπίπτουν στη σφαίρα της αρμοδιότητας ελέγχου του ΑΟΕ της Κροατίας.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης ελεγκτική υπηρεσία με επικεφαλής τον Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ΑΟΕ της Κροατίας είναι το ανώτατο όργανο ελέγχου της Δημοκρατίας και εκτελεί το έργο του αυτόνομα και ανεξάρτητα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του AOE και του Κοινοβουλίου συναποτελούν ο νόμος περί του AOE, ο νόμος περί χρηματοδότησης των πολιτικών δραστηριοτήτων και προεκλογικών εκστρατειών και ο εσωτερικός κανονισμός του Κοινοβουλίου της Κροατίας.

Το ΑΟΕ παρέχει στο Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση εργασίας, έκθεση ελέγχου σχετικά με την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, και εκθέσεις ελέγχου (μεμονωμένες ή δέσμη θεματικών εκθέσεων). Οι εκθέσεις συζητιούνται στις συνεδριάσεις των αντίστοιχων επιτροπών και στις συνόδους ολομέλειας. Πριν από τη συζήτηση που πραγματοποιείται σχετικά με εκθέσεις ελέγχου σε επιτροπές ή συνόδους ολομέλειας, το Κοινοβούλιο ζητεί υποχρεωτικά τη γνωμοδότηση της κυβέρνησης.

Η Επιτροπή Οικονομικών και Κρατικού Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, καθώς και άλλες επιτροπές, ανάλογα με το θέμα του ελέγχου, συζητούν τις εκθέσεις ελέγχου, παρουσία του Γενικού Ελεγκτή και εκπροσώπων του ΑΟΕ. Στη συνέχεια, η αντίστοιχη επιτροπή εκδίδει συμπεράσματα σχετικά με τις εκθέσεις ελέγχου.

Μετά από συζήτηση στη σύνοδο ολομέλειας, το Κοινοβούλιο καταλήγει σε συμπέρασμα, το οποίο δεσμεύει την κυβέρνηση να συσκέπτεται εντός ορισμένης προθεσμίας σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων του ΑΟΕ.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Ivan Klešić διορίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2010 και επαναδιορίστηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2018.

ΘΗΤΕΙΑ

Οκταετής, ανανεώσιμη

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής ορίζεται από το κροατικό Κοινοβούλιο με βάση την πρόταση της Επιτροπής Εκλογών, Διορισμών και Διοικητικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Κροατίας έχει την έδρα του στο Ζάγκρεμπ και διαθέτει 21 περιφερειακά γραφεία. Λειτουργεί σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας.

Στην κεντρική υπηρεσία, οι διευθύνσεις οργανώνονται σύμφωνα με το είδος των οντοτήτων και τα είδη του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης νομικών θεμάτων, της διεύθυνσης ανθρώπινων πόρων και της διεύθυνσης λογιστικών υπηρεσιών, καθώς και της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου. Στο πεδίο εργασιών της κεντρικής υπηρεσίας εμπίπτουν επίσης οι δημόσιες σχέσεις και η διεθνής συνεργασία.

Οι δραστηριότητες, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ΑΟΕ της Κροατίας ορίζονται από τον νόμο για το ΑΟΕ και από τον καταστατικό χάρτη του.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός εργαζομένων: 290 ΙΠΑ (2019) (το 83.44 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 18,3 % - ♀ 81,7 %. Μέσος όρος ηλικίας: 47,3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΑΟΕ χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Κροατίας.
 • Προγραμματίζει αυτόνομα τους απαραίτητους πόρους για τις εργασίες του και το Κοινοβούλιο της Κροατίας τους εγγράφει στον κρατικό προϋπολογισμό.
 • 8,4 εκατομμύρια ευρώ (2019)
 • 0,046 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού (2018)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Κροατίας σχεδιάζει και διεξάγει τους ελέγχους του ανεξάρτητα, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας του. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει τη συμπερίληψη ελέγχων στο πρόγραμμα εργασίας του ΑΟΕ, κάτι που όμως δεν συμβαίνει συχνά στην πράξη.

Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου και το πρόγραμμα εργασιών εγκρίνονται από τον Γενικό Ελεγκτή, όπως επίσης εγκρίνονται και οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος και του προγράμματος εργασίας. Το ετήσιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνουν υποχρεωτικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους άλλων θεμάτων.

Ο έλεγχος της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού συνιστά υποχρεωτικό έλεγχο, προβλεπόμενο στις διατάξεις του νόμου για το ΑΟΕ, ενώ άλλοι υποχρεωτικοί έλεγχοι προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών δραστηριοτήτων και των προεκλογικών εκστρατειών.

Όσον αφορά τους ελέγχους άλλων θεμάτων που εμπίπτουν στην εντολή του ΑΟΕ, αυτοί καθορίζονται βάσει κριτηρίων που προβλέπονται στον νόμο για το ΑΟΕ. Πρόκειται για τα εξής κριτήρια:

 • εκτίμηση κινδύνου·
 • οικονομική σημασία των θεμάτων ελέγχου·
 • τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων –της γνώμης που διατυπώθηκε·
 • πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση που αποτελούν το αντικείμενο του εκάστοτε ελέγχου·
 • άλλα κριτήρια που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του ΑΟΕ (μη υλοποιηθείσες συστάσεις, δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης).

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί τους ακόλουθους ελέγχους:

 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την εξέταση εγγράφων, εκθέσεων, συστημάτων εσωτερικών δικλίδων ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου, λογιστικών και οικονομικών διαδικασιών και άλλων αρχείων, προκειμένου να επαληθεύεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και ότι τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων είναι σύμφωνα με τα αποδεκτά λογιστικά πρότυπα και αρχές·
 • έλεγχο συμμόρφωσης, ο οποίος περιλαμβάνει την εξέταση χρηματοοικονομικών πράξεων από την άποψη της νόμιμης χρήσης των πόρων·
 • ελέγχους επιδόσεων, οι οποίοι αξιολογούν την οικονομία και την αποδοτικότητα των πράξεων, καθώς και την αποτελεσματικότητα των γενικών στόχων ή των στόχων των επιμέρους χρηματοοικονομικών πράξεων, προγραμμάτων και έργων.

Διενεργεί τους ελέγχους του σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI) και τον δικό του κώδικα δεοντολογίας. Το ΑΟΕ χρησιμοποιεί εγχειρίδια χρηματοοικονομικού ελέγχου και ελέγχου επιδόσεων, καθώς και πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι εκθέσεις του ΑΟΕ της Κροατίας είναι οι εξής:

 • ετήσια έκθεση εργασιών που περιέχει τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών του ΑΟΕ για την περίοδο αναφοράς και τις υπόλοιπες δραστηριότητές του·
 • εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες αφορούν χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης και ελέγχους επιδόσεων·
 • εκθέσεις ελέγχου σχετικά με τους θεματικούς ελέγχους που δημοσιεύονται ταυτόχρονα με τις μεμονωμένες εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες περιέχουν τα αποτελέσματα μεμονωμένων ελέγχων που διενεργούνται επί συγκεκριμένων θεμάτων (για παράδειγμα, έλεγχος νοσοκομείων ή εθνικών δρυμών).

Το ΑΟΕ δημοσιεύει στον ιστότοπό του ανακοινώσεις σχετικά με νέες εκθέσεις ελέγχου ή άλλες δραστηριότητες.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Όλες οι εκθέσεις ελέγχου δημοσιεύονται στον ιστότοπό του μετά την ολοκλήρωσή τους. Ταυτόχρονα, εκδίδεται δελτίο Τύπου και διοργανώνεται συνέντευξη Τύπου.

Το ΑΟΕ υποβάλλει εκθέσεις ελέγχου στο Κοινοβούλιο αμέσως μετά την ολοκλήρωση και τη δημοσίευσή τους.

Δημοσιεύει την ετήσια έκθεση εργασίας του και το στρατηγικό και ετήσιο πρόγραμμά του στον ιστότοπό του (την ετήσια έκθεση μόνο αφότου ενημερωθεί σχετικά το Κοινοβούλιο).

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Κροατίας συνεργάζεται με άλλες κρατικές αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, χωρίς να θίγονται η αυτονομία και η ανεξαρτησία του. Συνακολούθως, το ΑΟΕ συνεργάζεται με τους δικαστικούς και κρατικούς φορείς.

Μετά την υποβολή τους στο Κοινοβούλιο, οι εκθέσεις ελέγχου υποβάλλονται στην Εισαγγελία.

Το ΑΟΕ υποβάλλει επίσης τις απαιτούμενες εκθέσεις ελέγχου και τα διαθέσιμα έγγραφα τεκμηρίωσης στο Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου.

Έπειτα από τη διενέργεια ελέγχου σε πολιτικά κόμματα, ανεξάρτητους εκπροσώπους και μέλη αντιπροσωπευτικών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης που εκλέγονται από τον εκλογικό κατάλογο, το ΑΟΕ ενημερώνει την Εισαγγελία για τυχόν παραβιάσεις του Νόμου. Το ΑΟΕ συνεργάζεται με την Κρατική Εκλογική Επιτροπή, τη Φορολογική Διοίκηση, την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος, το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και με δικαστήρια και άλλους κρατικούς φορείς.

Διατηρεί στενές σχέσεις με άλλα εθνικά ΑΟΕ και διεθνείς ελεγκτικούς οργανισμούς και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες των οργάνων και των ομάδων εργασίας τους. Το ΑΟΕ συνεργάζεται επίσης με διάφορες εθνικές και διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς και θεσμικά όργανα, την πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύ κοινό.

 

 

ΚΥΠΡΟΣ

EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Από το 1960
Πρώτη ίδρυση 1879

Ιστότοπος: www.audit.gov.cy

Αποστολή:

Η διενέργεια ανεξάρτητου οικονομικού, διαχειριστικού και κανονιστικού ελέγχου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για σκοπούς προώθησης του δημόσιου απολογισμού και της βέλτιστης διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Κύπρου (Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας) ελέγχει όλα τα έσοδα και τις δαπάνες του δημόσιου τομέα καθώς και όλα τα χρηματικά και άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν σε, και τυγχάνουν διαχείρισης από, τον δημόσιο τομέα. Μπορεί επίσης να ελέγχει όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τη Δημοκρατία ή στο όνομά της.

Το ΑΟΕ της Κύπρου δεν αντιμετωπίζει κανένα περιορισμό στο εύρος των ελέγχων της και έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα βιβλία, τα αρχεία και τους τόπους όπου φυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία, που κρίνει αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών της.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960): Μέρος VI, Κεφάλαιο II, Άρθρα 115-117.
 • Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος (Νόμος 20(I)/2014)
 • Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος (Νόμος 113(Ι)/2002).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Κύπρου ελέγχει τις δραστηριότητες των πιο κάτω:

 • Δημόσιοι φορείς:
  • Υπουργεία
  • Κυβερνητικά Τμήματα, Υπηρεσίες ή Οργανισμοί
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
  • Κοινοτικά Συμβούλια
  • Δήμοι
 • Άλλοι Οργανισμοί, επιχειρήσεις ή ταμεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης ελεγκτική υπηρεσία με επικεφαλής τον Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Κύπρου αποτελεί ανεξάρτητο δημόσιο όργανο.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Κύπρου είναι διοικητικά ανεξάρτητο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ωστόσο οι δύο φορείς συνεργάζονται στενά. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξετάζει τακτικά τις συστάσεις και τις παρατηρήσεις του ΑΟΕ για σκοπούς παρακολούθησης της ανταπόκρισης των ελεγχόμενων φορέων στις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του.

Επιπλέον, σχεδόν όλες οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές ζητούν τακτικά τη συνδρομή του ΑΟΕ σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Περιστασιακά, συμβάλλει στη νομοθετική διαδικασία, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων συχνά υποβάλλει αιτήματα για τη διεξαγωγή ειδικών ερευνών ή ελέγχων από το ΑΟΕ.

Ο Γενικός Ελεγκτής διενεργεί ελέγχους και υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλες εκθέσεις ελέγχου στους ελεγχόμενους φορείς.

Ο προϋπολογισμός του ΑΟΕ υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης διορίστηκε στις 11 Απριλίου 2014.

ΘΗΤΕΙΑ

Απεριόριστη μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των 65 ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ διοικείται αποκλειστικά από τον Γενικό Ελεγκτή, δεν υπάρχει άλλο διοικητικό όργανο.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Κύπρου διαχωρίζεται σε τέσσερεις Διευθύνσεις (τρεις για οικονομικούς, κανονιστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους και μία για τεχνικούς ελέγχους) και δύο Κλάδους (που διενεργούν οικονομικούς, κανονιστικούς και διαχειριστικούς ελέγχους). Επικεφαλής κάθε Διεύθυνσης είναι ο Διευθυντής Ελέγχου, ενώ σε κάθε Κλάδο επικεφαλής είναι ο Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής.

Επιπρόσθετα, διαθέτει Μονάδα Μεθοδολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου και βοηθητικές λειτουργίες όπως Διοίκηση και Λογιστήριο.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 139 ΙΠΑ (2020) (το 83 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 35 % – ♀ 65 %. Μέσος όρος ηλικίας: 44

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΑΟΕ της Κύπρου χρηματοδοτείται από τον κεντρικό κρατικό προϋπολογισμό.
 • 7,4 εκατομμύρια ευρώ (2020)
 • περίπου 88 % αφορά σε δαπάνες προσωπικού, το υπόλοιπο σε λειτουργικά έξοδα
 • περίπου 0,08 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού δαπανών.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα Παραρτήματα του ΑΟΕ της Κύπρου ετοιμάζουν μεμονωμένα τους ετήσιους προγραμματισμούς εργασιών τους. Δεν υπάρχει ενιαίο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων για το σύνολο του ΑΟΕ.

Ο προγραμματισμός αποτελείται από μια σύνοψη του αριθμού ημερών που κατανέμονται σε κάθε προγραμματισμένο έλεγχο, ο οποίος εκτιμάται βάσει του διαθέσιμου προσωπικού, του όγκου και της σημασίας της εργασίας, της επικινδυνότητας του ελέγχου και παλαιότερων ευρημάτων.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Κύπρου διενεργεί διάφορους τύπους ελέγχων:

 • οικονομικούς ελέγχους,
 • ελέγχους συμμόρφωσης,
 • διαχειριστικούς ελέγχους,
 • τεχνικούς ελέγχους, που περιλαμβάνουν κυρίως ελέγχους των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων (όροι και προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισμού, αξιολόγηση του κόστους του έργου και εκθέσεις αξιολόγησης), επιτόπιους ελέγχους κατασκευαστικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ελέγχους συμβάσεων για την ενοικίαση ακίνητης περιουσίας για την στέγαση κυβερνητικών γραφείων και έλεγχοι πληροφορικής (έλεγχοι μηχανογραφικών συστημάτων/ηλεκτρονικών συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων),
 • περιβαλλοντικούς ελέγχους, οι οποίοι συνήθως αφορούν σε συνδυασμό οικονομικού ελέγχου, ελέγχου συμμόρφωσης και διαχειριστικού ελέγχου, σε σχέση με ένα συγκεκριμένο θέμα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σύμφωνα με εξειδικευμένες κατευθυντήριες οδηγίες και πρότυπα που εκδίδει ο INTOSAI,
 • ειδικές έρευνες, οι οποίες συνήθως προωθούνται κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ή της Αστυνομίας για την υποβοήθηση της διερεύνησης πιθανών ποινικών υποθέσεων.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Κύπρου κυρίως δημοσιεύει:

 • Μια ετήσια έκθεση, που περιλαμβάνει αναφορές σε ειδικές εκθέσεις ελέγχου που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και τα ευρήματα του ελέγχου και διατύπωση ελεγκτικής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και
 • Ειδικές εκθέσεις, που εκδίδονται με την ολοκλήρωση σημαντικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων δημόσιων φορέων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και διαχειριστικών ή περιβαλλοντικών ελέγχων.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ της Κύπρου υποβάλλει τα ευρήματα των ελέγχων της απευθείας στις αρμόδιους φορείς και παρέχει σχετικές συστάσεις.

Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Επιπρόσθετα, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του όλες τις μη διαβαθμισμένες εκθέσεις ελέγχου και εκδίδει σχετικά δελτία τύπου όπου ενδείκνυται.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Εκτός από τη στενή συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το ΑΟΕ της Κύπρου συνεργάζεται επίσης με τους πολίτες, με εμπειρογνώμονες και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα αντικείμενα ελέγχου.

 

 

ΛΕΤΟΝΙΑ

VALSTS KONTROLE

Από το 1991
Πρώτη ίδρυση 1923

Ιστότοπος: lrvk.gov.lv

Αποστολή:

Να διευκολύνει:

 • την αποδοτική και νόμιμη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων·
 • τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη λογοδοσία όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες·
 • τη δίκαιη και διαφανή λήψη αποφάσεων στον δημόσιο τομέα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Δημοκρατίας της Λετονίας διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης και ελέγχους επιδόσεων και ελέγχει:

 • τα έσοδα και τις δαπάνες των κρατικών και των δημοτικών προϋπολογισμών, συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης των κονδυλίων χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών ή οργάνων·
 • τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κάθε έτος, το ΑΟΕ υποβάλλει στο Κοινοβούλιο ελεγκτική γνώμη σχετικά με την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και των δημοτικών προϋπολογισμών, καθώς και γνώμες σχετικά με το κατά πόσον οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν ορθά από τα υπουργεία και τα λοιπά κεντρικά όργανα της κυβέρνησης.

Το ΑΟΕ υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο υπουργικό συμβούλιο σχετικά με:

 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους σε ελεγχόμενες οντότητες για τις οποίες το ΑΟΕ εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη, ή για τις οποίες αρνήθηκε να διατυπώσει γνώμη·
 • όλους τους ελέγχους επιδόσεων·
 • ιδιαίτερα σημαντικές διαπιστώσεις.

Εάν, κατά τους ελέγχους, διαπιστωθεί παραβίαση των νομικών προτύπων, το ΑΟΕ πρέπει να ενημερώσει σχετικά τα αρμόδια όργανα επιβολής του νόμου.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους, το ΑΟΕ έχει εντολή να εκδίδει συστάσεις προς τις ελεγχόμενες οντότητες και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

Το ΑΟΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Λετονίας (1922)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ (2002).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • τα κρατικά όργανα (13 υπουργεία και 137 υπαγόμενους σε αυτά φορείς, 13 κεντρικά όργανα του κράτους)·
 • τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης (110 κομητείες και 9 δήμους) και τους υπαγόμενους σε αυτές φορείς·
 • κρατικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικές εταιρείες με κρατική συμμετοχή·
 • άλλες εμπορικές εταιρείες, ενώσεις, ιδρύματα και φυσικά πρόσωπα, εάν: 1) τους διατίθενται προς κρατική χρήση ή παρακαταθήκη κρατικοί πόροι ή πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης, 2) χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους ή από πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ή 3) συνάπτουν συμβάσεις με το Δημόσιο ή την τοπική αυτοδιοίκηση.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητο συλλογικό ανώτατο όργανο ελέγχου, με επικεφαλής Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ είναι ένα από τα έξι συνταγματικά όργανα της Λετονίας. Είναι πλήρως ανεξάρτητο, συγκροτείται ως συλλογικό ανώτατο όργανο ελέγχου και αποτελεί βασικό στοιχείο του συστήματος χρηματοοικονομικού ελέγχου του κράτους. Υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον με την παροχή ανεξάρτητης διασφάλισης σχετικά με τη νόμιμη, ορθή, οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προωθώντας τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση και τη διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον δημόσιο τομέα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ παρουσιάζει τις εκθέσεις και τις γνώμες του στο Κοινοβούλιο (Saeima) και στο υπουργικό συμβούλιο.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται στενά με διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά κυρίως με την Επιτροπή Δημόσιων Δαπανών και Ελέγχου, που αποτελεί τον κύριο αποδέκτη των εκθέσεών του. Ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων που διενεργεί, τις ανεπάρκειες στις δραστηριότητες των αντίστοιχων τομέων και τις παραβιάσεις των κανονιστικών διατάξεων που εντοπίζονται από τους ελέγχους, καθώς και σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης, αυτοτελώς, την εφαρμογή των συστάσεων του ΑΟΕ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το ΑΟΕ διαβιβάζει επίσης τις εκθέσεις και τις ελεγκτικές γνώμες του στο υπουργικό συμβούλιο. Υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους σε ελεγχόμενες οντότητες για τις οποίες εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη, ή για τις οποίες αρνήθηκε να διατυπώσει γνώμη, καθώς και εκθέσεις σχετικά με όλους τους ελέγχους επιδόσεων και τυχόν ιδιαίτερα σημαντικές διαπιστώσεις.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Rolands Irklis διορίστηκε στις 14 Ιανουαρίου 2021 και ανέλαβε καθήκοντα στις 28 Ιανουαρίου 2021.

ΘΗΤΕΙΑ

Τετραετής, με ανώτατο όριο δύο διαδοχικών θητειών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται από το Κοινοβούλιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ διοικείται από τον Γενικό Ελεγκτή και το Συμβούλιο, που αποτελείται από τους διευθυντές των πέντε Τμημάτων ελέγχου και του Τμήματος ελέγχου και μεθοδολογίας.

ΘΗΤΕΙΑ

Τετραετής, με ανώτατο όριο δύο διαδοχικών θητειών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Κοινοβούλιο μετά από σύσταση του Γενικού Ελεγκτή.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ο Γενικός Ελεγκτής διαχειρίζεται και οργανώνει το έργο του AOE, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή, των Διευθύνσεων Υποστήριξης και της Καγκελαρίας, που έχουν την ευθύνη για τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και την τήρηση λογαριασμών, την οργάνωση της τήρησης αρχείων, τις δραστηριότητες συντήρησης και την τεχνολογία πληροφοριών του ΑΟΕ.

Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Γενικό Ελεγκτή (πρόεδρο) και από τα έξι μέλη του Συμβουλίου, που είναι οι διευθυντές των Τμημάτων ελέγχου. Το Συμβούλιο εγκρίνει την πλειονότητα των εγγράφων που ρυθμίζουν την υλοποίηση του έργου του ΑΟΕ.

Το ΑΟΕ διαθέτει πέντε Τμήματα ελέγχου και ένα Τμήμα ελέγχου και μεθοδολογίας, το οποίο διενεργεί ελέγχους και επίσης καταρτίζει, επικαιροποιεί και εφαρμόζει τη μεθοδολογία ελέγχου του οργάνου. Κάθε Τμήμα ελέγχου αποτελείται από έναν διευθυντή και δύο ή τρεις τομείς ελέγχου. Τα Τμήματα διενεργούν ελέγχους σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο ελέγχου που εγκρίνει το Συμβούλιο του ΑΟΕ. Κάθε Τμήμα είναι αρμόδιο για ειδικά καθορισμένες ελεγχόμενες οντότητες και πεδία ελέγχου.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 170,8 ΙΠΑ (2019) (το 75 % περίπου απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 21,6 % - ♀ 78,4 %. Μέσος όρος ηλικίας: 41

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 6,71 εκατομμύρια ευρώ (2019)
 • Περίπου 0,068 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ελεγκτικό έργο σχεδιάζεται σε ετήσια βάση και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ΑΟΕ.

Η ανάπτυξη του γενικού σχεδίου ελεγκτικού έργου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • ανάπτυξη της στρατηγικής του ΑΟΕ·
 • στρατηγική αξιολόγηση των τομέων ελέγχου·
 • προετοιμασία των θεμάτων ελέγχου·
 • ανάπτυξη του σχεδίου εργασιών.

Το σχέδιο εργασιών του ΑΟΕ προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση, αλλά ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ενημερώνεται σχετικά με τις κατευθύνσεις ελέγχου που προβλέπονται για το έτος.

Στη συνέχεια, τα τμήματα ελέγχου υλοποιούν το έργο τους σύμφωνα με το σχέδιο. Οι διευθυντές των Τμημάτων και οι προϊστάμενοι των τομέων λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την εμβέλεια συγκεκριμένου ελέγχου, τα ερωτήματά του και την κατανομή των ελεγκτικών πόρων.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί:

 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους, για να εκτιμηθεί κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς·
 • ελέγχους συμμόρφωσης και επιδόσεων, για να εκτιμηθεί κατά πόσον η ελεγχόμενη οντότητα λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος και εκτελεί τις λειτουργίες και τις πράξεις της με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Το ΑΟΕ διενεργεί όλους τους ελέγχους του σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI). Οι αποφάσεις σχετικά με συγκεκριμένους τρόπους προσέγγισης και μεθόδους παραμένουν στη διακριτική του ευχέρεια. Οι ελεγχόμενες οντότητες μπορούν να απαντήσουν στις διαπιστώσεις ελέγχου του ΑΟΕ. Επιπλέον, απαιτείται να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων.

Υπάρχει εκτεταμένο πλαίσιο για τον συνεχή εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ποιότητας.

Επίσης, το ΑΟΕ χρησιμοποιεί εγχειρίδια χρηματοοικονομικού ελέγχου, ελέγχου επιδόσεων και συμμόρφωσης, πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου και ειδικές εσωτερικές διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί από το ίδιο. Τα έγγραφα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει:

 • γνώμη για την οικονομική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης·
 • γνώμες για το κατά πόσον οι ετήσιες εκθέσεις καταρτίστηκαν ορθά από τα υπουργεία και τα λοιπά κεντρικά όργανα του κράτους·
 • εκθέσεις κατόπιν ελέγχων επιδόσεων και συμμόρφωσης·
 • έγγραφα προβληματισμού βάσει των διαπιστώσεων των ελέγχων επιδόσεων και συμμόρφωσης που έχουν διενεργηθεί· και
 • την ετήσια έκθεσή του.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νόμο που το αφορά, το ΑΟΕ ενημερώνει τακτικά το ευρύ κοινό και τους πολίτες σχετικά με τους ελέγχους που διενεργεί, μέσω της δημοσίευσης όλων των εκθέσεων ελέγχου και των γνωμών στον ιστότοπό του, μετά την έγκρισή τους. Οι πλέον συνηθισμένοι δίαυλοι ενημέρωσης σχετικά με τους ελέγχους είναι ο επίσημος ιστότοπος του ΑΟΕ και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης — δημοσιογράφοι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube, PodBean). Η δημοσίευση των εκθέσεων ελέγχου συνοδεύεται πάντοτε από δελτία ή συνεντεύξεις Τύπου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το υπό έλεγχο θέμα είναι αυξημένου δημόσιου συμφέροντος, καταρτίζονται οπτικά προσιτές και εύκολα κατανοητές περιλήψεις των εκθέσεων ελέγχου, που χρησιμοποιούνται περαιτέρω για επικοινωνιακούς σκοπούς. Πέραν των αποτελεσμάτων του ελέγχου, το κοινό ενημερώνεται επίσης σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή των συστάσεων του ελέγχου. Η ενημέρωση αυτή γίνεται κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι περιλήψεις των εκθέσεων ελέγχου είναι διαθέσιμες στα αγγλικά και στα ρωσικά στον ιστότοπο του ΑΟΕ.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται στενά με την πανεπιστημιακή κοινότητα, παραδείγματος χάριν με τη Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης στη Ρίγα, για τη διατήρηση του συστήματος πιστοποίησης των ελεγκτών του δημόσιου τομέα στη χώρα.

Επίσης, συνεργάζεται με ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα, και ιδίως με την Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών της Λετονίας, ενισχύοντας συνεχώς το σύστημα που επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση του έργου των ορκωτών ελεγκτών, στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ελέγχων που διενεργεί το ΑΟΕ σε επίπεδο δήμων.

 

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

VALSTYBĖS KONTROLĖ

Από το 1990
Πρώτη ίδρυση 1919

Ιστότοπος: www.vkontrole.lt

Αποστολή:

Να συνεπικουρεί το λιθουανικό κράτος στη διαχείριση των δημόσιων πόρων με συνετό τρόπο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Λιθουανίας (Valstybės Kontrolė) εποπτεύει τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και της χρήσης της κρατικής περιουσίας, καθώς και της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Το ΑΟΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε πληροφορία που κρίνει αναγκαία για τη διενέργεια των ελέγχων του, καθώς και δικαίωμα εισόδου στις εγκαταστάσεις των ελεγχομένων.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας: Κεφάλαιο για το ΑΟΕ (1992)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ (1995).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • κρατικά όργανα και κρατικούς οργανισμούς·
  • τα υπουργεία: 14·
  • δημόσιες υπηρεσίες: 14·
  • τις υπαγόμενες σε υπουργεία υπηρεσίες: 77·
 • τους δήμους, τους οργανισμούς, τους φορείς και τα ταμεία των δήμων·
 • τα νομισματικά και φορολογικά ταμεία του κράτους·
 • τις επιχειρήσεις κάθε είδους, στις οποίες το κράτος ή οι δήμοι κατέχουν τουλάχιστον το 50 % των ψήφων·
 • όλες τις οντότητες στις οποίες χορηγήθηκαν κεφάλαια ή μεταβιβάστηκαν περιουσιακά στοιχεία από κρατικούς ή δημοτικούς φορείς·
 • την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού·
 • τον προϋπολογισμό του Κρατικού Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
 • τον προϋπολογισμό του Ταμείου Υποχρεωτικής Ασφάλισης Υγείας.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης ελεγκτική υπηρεσία με επικεφαλής τον Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ανεξάρτητο όργανο που λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο, χωρίς επίσημη σχέση με άλλους κυβερνητικούς φορείς.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο και του παρέχει συνδρομή κατά τη διεξαγωγή του κοινοβουλευτικού ελέγχου του. Ως εκ τούτου, το Κοινοβούλιο και το ΑΟΕ διατηρούν στενές σχέσεις.

Η συνεργασία είναι στενότερη με την Επιτροπή Ελέγχου του Κοινοβουλίου. Η συγκεκριμένη επιτροπή εξετάζει τις εκθέσεις του ΑΟΕ και συμβάλλει στην υλοποίηση των συστάσεών μέσω των αποφάσεών της.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να αναθέσει ορισμένους ελέγχους στο ΑΟΕ, εφόσον εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του οργάνου.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Mindaugas Macijauskas διορίστηκε στις 5 Μαΐου 2020.

ΘΗΤΕΙΑ

Πενταετής, άπαξ ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διατυπώνει σύσταση για τον Γενικό Ελεγκτή, η οποία εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ διοικείται από όργανο που αποτελείται από τρεις Αναπληρωτές Γενικούς Ελεγκτές.

ΘΗΤΕΙΑ

Πενταετής, άπαξ ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Αναπληρωτές Γενικοί Ελεγκτές διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά από σύσταση του Γενικού Ελεγκτή.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Λιθουανίας συνδυάζει τρεις λειτουργίες σε ένα θεσμικό όργανο:

 • τη λειτουργία του ανώτατου οργάνου ελέγχου, που ασκείται από το Τμήμα για την ανάπτυξη του ελέγχου, τέσσερα Τμήματα ελέγχου και τα υποστηρικτικά τμήματά τους·
 • τη λειτουργία του οργάνου ελέγχου των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκείται από το Τμήμα ελέγχου των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υποστηρικτικά τμήματά του·
 • τη λειτουργία του δημοσιονομικού οργάνου, που ασκείται από το Τμήμα παρακολούθησης της δημοσιονομικής πολιτικής και τα υποστηρικτικά τμήματά του.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 293 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης (Δεκέμβριος 2019) (το 82 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 21 % - ♀ 79 %. Μέσος όρος ηλικίας: 42 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 9,2 εκατομμύρια ευρώ (2019)
 • < 0,08 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ σχεδιάζει τις εργασίες του σε ετήσια προγράμματα ελέγχου, κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στο στάδιο του σχεδιασμού, διενεργείται παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα, συλλέγονται δεδομένα και αναλύονται οι υφιστάμενοι και δυνητικοί κίνδυνοι. Οι ενδιαφερόμενοι για το έργο του ΑΟΕ μπορούν να προτείνουν ιδέες προς έλεγχο.

Το πρόγραμμα εργασιών μπορεί να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εξελίξεις.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης και ελέγχους επιδόσεων. Όλες οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (ISSAI) και με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Οι ελεγχόμενοι δικαιούνται να διατυπώσουν παρατηρήσεις επί του εκάστοτε σχεδίου της έκθεσης ελέγχου.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Λιθουανίας δημοσιεύει σε ετήσια βάση:

 • έκθεση δραστηριοτήτων·
 • γνώμες και εκθέσεις ελέγχου σχετικά με τα σύνολα των ενοποιημένων καταστάσεων:
  • του Δημοσίου·
  • του Ταμείου Υποχρεωτικής Ασφάλισης Υγείας·
  • του Κρατικού Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
 • γνώμη και έκθεση ελέγχου σχετικά με τα σύνολα των καταστάσεων των νομισματικών ταμείων του κράτους·
 • γνώμη και έκθεση ελέγχου σχετικά με τις εθνικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες για το δημόσιο χρέος·
 • εκθέσεις ελέγχου επιδόσεων.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ υποβάλλει την ετήσια έκθεσή του και όλες τις εκθέσεις ελέγχου στο Κοινοβούλιο.

Όλες οι εκθέσεις δημοσιεύονται επίσης στον ιστότοπό του.

Το ΑΟΕ τηρεί τις αρχές της διαφάνειας και της ανοικτής συμμετοχής, στο πλαίσιο των οποίων προωθείται και η αλληλεπίδραση με τους πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο, το Υπουργείο Οικονομικών, το Επιμελητήριο Ελεγκτών της Λιθουανίας, την Ένωση Εσωτερικών Ελεγκτών και την Ένωση Δημοτικών Ελεγκτών, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη κοινών προτύπων.

Έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών, τη Γενική Εισαγγελία, την Υπηρεσία Δημόσιων Συμβάσεων, την Ειδική Υπηρεσία Ερευνών, την Υπηρεσία Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Βίλνιους, το Πανεπιστήμιο «Mykolas Romeris», την Ένωση Δημοτικών Ελεγκτών, το Επιμελητήριο Ελεγκτών της Λιθουανίας, την Ένωση Εσωτερικών Ελεγκτών και την Τράπεζα της Λιθουανίας.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων του ΑΟΕ, διενεργούνται τακτικές αξιολογήσεις από ομοτίμους.

 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

COUR DES COMPTES

Από το 2000
Πρώτη ίδρυση 1840

Ιστότοπος: www.cour-des-comptes.public.lu

Αποστολή:

Ως εξωτερικός ελεγκτής, το ΑΟΕ του Λουξεμβούργου εξετάζει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δημοσίων εσόδων και δαπανών, καθώς και τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Ελέγχει επομένως την οικονομία, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών χωρίς, ωστόσο, να κρίνει τη σκοπιμότητά τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ του Λουξεμβούργου (Cour des comptes) ελέγχει τη χρηματοοικονομική διαχείριση των οργάνων, των διοικητικών αρχών και των υπηρεσιών του κράτους. Έχει επίσης δικαίωμα να ελέγχει και άλλους δημόσιους φορείς, εφόσον δεν υπόκεινται σε άλλο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία σύστημα χρηματοοικονομικού ελέγχου. Τέλος, μπορεί να ελέγχει κατά πόσον δημόσιοι πόροι που χορηγήθηκαν για συγκεκριμένο σκοπό σε νομικές οντότητες του δημόσιου τομέα και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών του, το ΑΟΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε έγγραφο που κρίνει αναγκαίο. Πέραν του ελεγκτικού έργου του, το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητεί τη γνώμη του ΑΟΕ σχετικά με σχέδια νομοθετικών πράξεων.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Αναθεωρημένο άρθρο 105 του συντάγματος του Λουξεμβούργου (1868)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ (8 Ιουνίου 1999), όπως τροποποιήθηκε.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ του Λουξεμβούργου ελέγχει:

 • τα όργανα, τις διοικητικές αρχές και τις υπηρεσίες του κράτους·
 • τα υπουργεία·
 • τους δημόσιους οργανισμούς·
 • τους λοιπούς δημόσιους φορείς·
 • τα τμήματα οντοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που χρηματοδοτούνται με δημόσιες επιχορηγήσεις· και
 • τα πολιτικά κόμματα.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογική δομή χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ του Λουξεμβούργου είναι ανεξάρτητο όργανο.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η σχέση με το Κοινοβούλιο είναι συμβουλευτική. Το ΑΟΕ υποβάλλει όλες τις εκθέσεις του στο Κοινοβούλιο. Επιπλέον, μπορεί να ζητείται η γνώμη του κατά την εκπόνηση νέας νομοθεσίας. Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να ζητεί από το ΑΟΕ να διενεργήσει έλεγχο επί συγκεκριμένου θέματος.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Marc Gengler διορίστηκε το 2005.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ διορίζεται από τον Μεγάλο Δούκα κατόπιν πρότασης του Κοινοβουλίου, που καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ διοικείται από Σώμα απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρεις συμβούλους.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μέλη του Σώματος του οργάνου διορίζονται από τον Μεγάλο Δούκα κατόπιν πρότασης του Κοινοβουλίου, που καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Οι αποφάσεις του ΑΟΕ λαμβάνονται συλλογικά, με πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων και σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του υπερισχύει.

Το ΑΟΕ αποτελείται από τον Τομέα ελέγχου και τον Τομέα διοίκησης. Ο Τομέας ελέγχου περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα ελέγχου, επικεφαλής των οποίων είναι ένα μέλος.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 36 (2019)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 64 % - ♀ 36 %

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 4,99 εκατομμύρια ευρώ (2019)
 • Ο κρατικός προϋπολογισμός περιέχει πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών του ΑΟΕ, με βάση τις εκτιμήσεις του.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του ανεξάρτητα. Η διαδικασία σχεδιασμού καθορίζεται από το Σώμα του ΑΟΕ, που εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών του στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητεί από το ΑΟΕ να διενεργήσει ελέγχους σε συγκεκριμένους τομείς.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ του Λουξεμβούργου διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους και ελέγχους επιδόσεων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου, το ΑΟΕ υποβάλλει τις διαπιστώσεις του στις ελεγχόμενες οντότητες, οι οποίες μπορούν να απαντήσουν με παρατηρήσεις εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου, πριν από την υποβολή των εκθέσεων στο Κοινοβούλιο.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ του Λουξεμβούργου δημοσιεύει:

 • γενική έκθεση για τους λογαριασμούς του Δημοσίου·
 • ειδικές εκθέσεις σχετικά με συγκεκριμένους τομείς χρηματοοικονομικής διαχείρισης, οι οποίες συντάσσονται με πρωτοβουλία του ιδίου ή κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου· και
 • γνώμες σχετικά με σχέδια νομοθετικών πράξεων και τη διαχείριση του προϋπολογισμού.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο τις ετήσιες και τις ειδικές εκθέσεις του, τις οποίες δημοσιεύει επίσης στον ιστότοπό του.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται στενά με τους ελεγχόμενούς του και με τα σχετικά υπουργεία.

 

 

ΜΑΛΤΑ

NATIONAL AUDIT OFFICE

Από το 1997
Πρώτη ίδρυση 1814

Ιστότοπος: www.nao.gov.mt

Αποστολή:

Να συμβάλλει στην προαγωγή της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και των βέλτιστων πρακτικών στις δραστηριότητες των δημόσιων αρχών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Μάλτας (National Audit Office) είναι ο εθνικός ελεγκτικός φορέας που είναι αρμόδιος για τον εξωτερικό έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύρια αποστολή του είναι η διενέργεια χρηματοοικονομικών ελέγχων και ελέγχων συμμόρφωσης της κεντρικής διοίκησης.

Επιπλέον, μπορεί να διενεργεί ελέγχους επί οποιουδήποτε θέματος σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά, τα περιουσιακά στοιχεία ή τα κεφάλαια που τελούν υπό τη διαχείριση ή τον έλεγχο οποιουδήποτε υπουργείου ή κρατικής υπηρεσίας.

Μπορεί επίσης να ελέγχει τους λογαριασμούς ή/και τις δραστηριότητες των δημόσιων αρχών ή φορέων που διαχειρίζονται, διατηρούν ή χρησιμοποιούν κεφάλαια που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο. Ακόμη, μπορεί να ελέγχει τις δραστηριότητες εταιρειών ή άλλων οντοτήτων στις οποίες το κράτος έχει πλειοψηφική συμμετοχή.

Η νομοθεσία για το ΑΟΕ το εξουσιοδοτεί να διενεργεί ελέγχους επιδόσεων για την αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων, των λειτουργιών, των πρωτοβουλιών ή άλλων δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα.

Επιπροσθέτως, το ΑΟΕ είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τον σκοπό αυτό, διορίζει ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα για τον έλεγχο των συμβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και παρέχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη στους εν λόγω ελεγκτές.

Το ΑΟΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Μάλτας: Άρθρο 108 (1964)·
 • Νόμος για τον Γενικό Ελεγκτή και το ΑΟΕ (1997)·
 • Κανονισμός αριθ. 120 της Βουλής των Αντιπροσώπων (1995)·
 • Νόμος περί τοπικής αυτοδιοίκησης (1995).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • τα υπουργεία: 15 (υποχρεωτικά)·
 • το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών και οργάνων (υποχρεωτικά)·
 • τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης (υποχρεωτικά βάσει του νόμου περί τοπικής αυτοδιοίκησης), όπως αναφέρεται ανωτέρω·
 • δημόσιες αρχές ή φορείς που διαχειρίζονται, διατηρούν ή χρησιμοποιούν κεφάλαια που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο (όχι υποχρεωτικά, εκτός αν προβλέπεται ρητά από την σχετική νομοθεσία)·
 • φορείς που κατέχουν ή χρησιμοποιούν κρατικούς πόρους (όχι υποχρεωτικά, εκτός αν προβλέπεται ρητά από την σχετική νομοθεσία)·
 • εταιρείες ή άλλες οντότητες στις οποίες το κράτος έχει πλειοψηφική συμμετοχή (όχι υποχρεωτικά).

Σημείωση: Το ΑΟΕ της Μάλτας είναι πρωτίστως υποχρεωμένο να διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους και ελέγχους συμμόρφωσης της κεντρικής διοίκησης και δύναται να διενεργεί ελέγχους κάθε είδους επί της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και επί άλλων φορέων που διατηρούν ή διαχειρίζονται δημόσιους πόρους. Ωστόσο, οι δημόσιοι φορείς και οι λοιποί φορείς της αποκεντρωμένης διοίκησης ελέγχονται από ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης ελεγκτική υπηρεσία με επικεφαλής τον Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ είναι ο εξωτερικός ελεγκτής του Κράτους. Είναι απολύτως ανεξάρτητο κατά τη διενέργεια των ελέγχων του. Ο Γενικός Ελεγκτής δεν υπόκειται στην εποπτεία ή τον έλεγχο οποιουδήποτε προσώπου.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών του Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Οικονομικών μπορούν να ζητούν από το ΑΟΕ να διερευνά ζητήματα που εμπίπτουν στην εντολή του. Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, ο αρμόδιος για την τοπική αυτοδιοίκηση υπουργός μπορεί επίσης να ζητεί από τον Γενικό Ελεγκτή τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τα συμβούλια τοπικής αυτοδιοίκησης.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Charles Darguara διορίστηκε στις 30 Μαρτίου 2016.

ΘΗΤΕΙΑ

Πενταετής, άπαξ ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται από τον Πρόεδρο, βάσει ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων, εγκριθέντος με τις ψήφους τουλάχιστον των δύο τρίτων του συνόλου των βουλευτών.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Μολονότι δεν υπάρχει επίσημο διευθύνον όργανο, ο Γενικός Ελεγκτής επικουρείται από έναν Αναπληρωτή Γενικό Ελεγκτή και τρεις Βοηθούς Γενικούς Ελεγκτές.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τόσο ο Γενικός Ελεγκτής όσο και ο Αναπληρωτής Γενικός Ελεγκτής διορίζονται από τον Πρόεδρο, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Οι Βοηθοί Γενικοί Ελεγκτές διορίζονται κατόπιν εσωτερικής ή/και εξωτερικής πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων. Μια εσωτερική επιτροπή επιλογής (ένα μέλος της οποίας είναι ανεξάρτητο από το ΑΟΕ) διενεργεί τις συνεντεύξεις των υποψηφίων και συντάσσει έκθεση με τα συμπεράσματά της. Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζει τον επιτυχόντα υποψήφιο, βάσει σύστασης της επιτροπής επιλογής.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ είναι διαρθρωμένο σε τέσσερα τμήματα, τα τρία πρώτα εκ των οποίων έχουν επικεφαλής Βοηθό Γενικό Ελεγκτή. Πρόκειται για:

 • το Τμήμα Χρηματοοικονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Συμμόρφωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για την ανάλυση της οικονομικής έκθεσης της κυβέρνησης, τον έλεγχο ορισμένων υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και ορισμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων·
 • το Tμήμα Eλέγχου Eπιδόσεων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους επιδόσεων/οικονομικής αποδοτικότητας·
 • το Τμήμα Ειδικών Ελέγχων και Ερευνών, το οποίο είναι αρμόδιο για τις ερευνητικές εκθέσεις, οι οποίες συνήθως καταρτίζονται κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών ή του Υπουργού Οικονομικών·
 • το τμήμα ΤΠΕ, το οποίο είναι αρμόδιο για τους ελέγχους στον τομέα των ΤΠ, καθώς και για την παροχή στήριξης ΤΠ στα άλλα τμήματα ελέγχου κατά τη διενέργεια των ελέγχων τους.

Επιπλέον των τμημάτων ελέγχου, υπάρχει το τμήμα οικονομικών και διοίκησης, με επικεφαλής διευθυντή, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα που σχετίζονται με τα οικονομικά, τη διοίκηση και τους ανθρώπινους πόρους.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 57 ΙΠΑ (Δεκέμβριος 2019) (το 84 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 40 % - ♀ 60 %. Μέσος όρος ηλικίας: 42

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 3,5 εκατομμύρια ευρώ (2019)
 • Ο προϋπολογισμός του AOE χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον γενικό προϋπολογισμό της Μάλτας.
 • Περίπου 0,07 % των συνολικών δημόσιων δαπανών.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το AOE επιλέγει ελεύθερα τα θέματα ελέγχου με τα οποία θα ασχοληθεί. Η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών και το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν επίσης να ζητούν από το ΑΟΕ τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με δημόσιους πόρους. Αν και κατά κανόνα τα αιτήματα αυτά γίνονται δεκτά, το ΑΟΕ δεν είναι υποχρεωμένο να το πράξει.

Το ΑΟΕ καταρτίζει ετήσια σχέδια ελέγχου, τα οποία περιλαμβάνουν κατάλογο των ελέγχων που προγραμματίζονται για το συγκεκριμένο έτος και εγκρίνονται από τον Γενικό Ελεγκτή και τον Αναπληρωτή Γενικό Ελεγκτή.

Κατά την επιλογή των τομέων ελέγχου που θα συμπεριληφθούν στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου, το ΑΟΕ της Μάλτας λαμβάνει υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι σε σχέση με ένα θέμα, ο επίκαιρος χαρακτήρας του ζητήματος, η κοινωνική και οικονομική σημασία, ο βαθμός κοινοβουλευτικού, κυβερνητικού, δημοσιογραφικού ή δημόσιου ενδιαφέροντος, καθώς και η δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στους προτεινόμενους θεματικούς τομείς.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης, ελέγχους επιδόσεων, ερευνητικούς ελέγχους και ελέγχους ΤΠ.

Κάθε χρόνο δημοσιεύονται εκθέσεις επί χρηματοοικονομικών ελέγχων και ελέγχων συμμόρφωσης, εντός δώδεκα μηνών το αργότερο από τη λήξη του οικονομικού έτους στις 31 Δεκεμβρίου. Οι λοιπές εκθέσεις δημοσιεύονται όταν ολοκληρωθούν.

Επιπλέον, το ΑΟΕ της Μάλτας δημοσιεύει ετησίως, προς το τέλος του έτους, σύνοψη των διαπιστώσεων των εκθέσεων ελέγχου των ελεγκτών της τοπικής αυτοδιοίκησης (με τίτλο: «Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή σχετικά με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης»).

Το ΑΟΕ διενεργεί τους ελέγχους του σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα ελέγχου και διαθέτει δικά του εγχειρίδια ελέγχου για τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους και τους ελέγχους συμμόρφωσης και επιδόσεων.

Επιπλέον, για τις εργασίες του στον τομέα του ελέγχου επιδόσεων, εφαρμόζει την προσέγγιση της ανάλυσης των θεμάτων και της εξαγωγής συμπερασμάτων (Issue Analysis and Drawing Conclusions, IADC).

Τέλος, διαθέτει δικό του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, με τον οποίο υποχρεούνται να συμμορφώνονται οι υπάλληλοί του.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει:

 • ετήσια έκθεση σχετικά με τους δημόσιους λογαριασμούς·
 • ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης·
 • ετήσια έκθεση σχετικά με τους ελέγχους παρακολούθησης·
 • ετήσια έκθεση του ΑΟΕ και οικονομικές καταστάσεις· και
 • αυτοτελείς εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους επιδόσεων, ερευνητικές εκθέσεις και άλλα είδη εκθέσεων ελέγχου που δεν αναφέρονται ανωτέρω.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ υποβάλλει όλες τις ελεγκτικές και λοιπές εκθέσεις του στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Κάθε έκθεση περιλαμβάνει σύνοψη, στην οποία παρουσιάζεται εν συντομία το περιεχόμενό της, και συνοδεύεται από δελτίο Τύπου στο οποίο επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία της. Μετά την παρουσίασή τους στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, το ΑΟΕ δημοσιεύει όλες τις εκθέσεις του στον ιστότοπό του και στη σελίδα του στο Facebook.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Διατηρεί στενές διμερείς σχέσεις με αρκετά ΑΟΕ άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Είναι επίσης μέλος του δικτύου Γενικών Ελεγκτών της Κοινοπολιτείας.

Ακόμη, συμμετέχει περαιτέρω ενεργά σε διάφορα διεθνή δίκτυα.

Επιπροσθέτως, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και συμμετέχει σε διάφορες κυβερνητικές επιτροπές με την ιδιότητα του παρατηρητή.

 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Από το 1989
Πρώτη ίδρυση 1870

Ιστότοπος: www.asz.hu
www.aszhirportal.hu

Αποστολή:

Προώθηση διαφανούς και χρηστής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, μέσω ελέγχων που δημιουργούν αξίες και διενεργούνται σε στέρεη, επαγγελματική βάση, συμβάλλοντας έτσι στη χρηστή διακυβέρνηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας (Állami Számvevőszék) αποτελεί το ανώτατο όργανο χρηματοοικονομικού ελέγχου του Κοινοβουλίου, στο οποίο και λογοδοτεί. Η εντολή ελέγχου που διαθέτει καλύπτει όλες τις πτυχές της χρήσης των δημόσιων πόρων και της εθνικής περιουσίας.

Είναι αρμόδιο για τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους, τον έλεγχο της εκτέλεσης του κεντρικού προϋπολογισμού, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, της χρήσης δημόσιων πόρων και της διαχείρισης των εθνικών περιουσιακών στοιχείων. Κριτήρια διενέργειας των ελέγχων του είναι η νομιμότητα, η ταχύτητα και η αποδοτικότητα.

Το ΑΟΕ μπορεί να ελέγχει την οικονομική διαχείριση των δημόσιων πόρων, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χάρη στις διαπιστώσεις, τις συστάσεις και τις συμβουλές του, που βασίζονται στην ελεγκτική πείρα, το ΑΟΕ συνεπικουρεί το Κοινοβούλιο, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και το έργο των ελεγχόμενων οντοτήτων, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη χρηστή διακυβέρνηση του κράτους.

Βάσει των διαπιστώσεών του, το ΑΟΕ μπορεί να κινεί διαδικασίες ενώπιον της αρμόδιας αρχής κατά των υπεύθυνων ελεγχόμενων οντοτήτων και προσώπων. Οι εκθέσεις του ΑΟΕ, καθώς και οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματά τους, δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων αρχών.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Νόμος LXVI του 2011 για το ΑΟΕ·
 • Θεμελιώδης Νόμος της Ουγγαρίας.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • τους δημόσιους οργανισμούς·
 • τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από τον κεντρικό προϋπολογισμό·
 • τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τα χωριστά κρατικά ταμεία·
 • τις αυτοδιοικητικές αρχές, τις μειονοτικές αρχές αυτοδιοίκησης και τις ενώσεις τους·
 • τις οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από τον κεντρικό προϋπολογισμό·
 • τους οικονομικούς οργανισμούς που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο κράτος ή σε αυτοδιοικητικές αρχές·
 • τις εφοριακές και τις τελωνειακές αρχές·
 • την Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας·
 • τα πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματά τους·
 • τη διεξαγωγή εκλογών·
 • τους λογαριασμούς εκλογικών εκστρατειών οργανώσεων που διορίζουν τους υποψηφίους·
 • τις εκκλησιαστικές οργανώσεις·
 • τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ελεγκτική υπηρεσία, ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης, με επικεφαλής Πρόεδρο.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ αποτελεί το ανώτατο όργανο χρηματοοικονομικού ελέγχου του Κοινοβουλίου, στο οποίο και λογοδοτεί.

Διαθέτει ανεξάρτητο κεφάλαιο στο πλαίσιο του κεντρικού προϋπολογισμού.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ συνεπικουρεί το Κοινοβούλιο, τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και το έργο των ελεγχόμενων οντοτήτων, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με το σχέδιο εργασιών του ΑΟΕ και τις τυχόν τροποποιήσεις σε αυτό.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να δώσει εντολή και η κυβέρνηση να ζητήσει τη διεξαγωγή από το ΑΟΕ ορισμένων ελέγχων.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο δρ László Domokos διορίστηκε στις 5 Ιουλίου 2010.

ΘΗΤΕΙΑ

Δωδεκαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ εκλέγεται με πλειοψηφία δύο τρίτων από το Κοινοβούλιο.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η δομή εργασιών του ΑΟΕ βασίζεται σε έργα. Οι περισσότεροι ελεγκτές διορίζονται στο γραφείο διαχείρισης έργων, το οποίο τους αναθέτει επιμέρους ελέγχους, βάσει του σχεδίου κατανομής ελέγχων του ΑΟΕ. Υπάρχουν ορισμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχουν οικονομική, νομική, διαχειριστική ή υλικοτεχνική υποστήριξη κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 506 (2020) (130 απασχολούνται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 36 % - ♀ 64 % Μέση ηλικία: 45,72

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 11,3 δισεκατομμύρια HUF (2020) (32,1 εκατομμύρια ευρώ).
 • Κατανομή: ο προϋπολογισμός του ΑΟΕ καταρτίζεται από το ίδιο και πρέπει να υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο, χωρίς καμία αλλαγή από την κυβέρνηση, ως μέρος του νομοσχεδίου για τον κεντρικό προϋπολογισμό.
 • < 0,05 % των συνολικών δημόσιων δαπανών, 0,02 % του ΑΕγχΠ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ καταρτίζει ετήσιο σχέδιο εργασιών και ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με το σχέδιο ελέγχου και τις τυχόν τροποποιήσεις σε αυτό.

Το σχέδιο ελέγχου δημοσιεύεται και υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο κάθε έξι μήνες.

Το ΑΟΕ καθιέρωσε σύστημα σχεδιασμού του ελέγχου, με το οποίο δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην επιλογή των θεμάτων και των επιτόπιων ελέγχων που πρέπει να συμπεριληφθούν στο σχέδιο ελέγχου.

Πριν από την ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων ελέγχου εφαρμόζεται διαδικασία προετοιμασίας και έγκρισης πολλαπλών σταδίων, ενώ η αποδοτικότητα των ελέγχων διασφαλίζεται με τον κυλιόμενο σχεδιασμό.

Κατά τον προσδιορισμό των θεμάτων ελέγχου και των σχετικών επιτόπιων ελέγχων, καταβάλλονται προσπάθειες για αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των πόρων του ΑΟΕ για κάθε θέμα ελέγχου, λαμβανομένης υπόψη της επιλογής επίκαιρων θεμάτων που ενδιαφέρουν το κοινό.

Το σχέδιο ελέγχου ενδέχεται να αλλάζει ανάλογα με τις νέες περιστάσεις που προκύπτουν από τους ελέγχους.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης, επιδόσεων και παρακολούθησης. Οι έλεγχοί του επικεντρώνονται στη νομιμότητα και την κανονικότητα του συνόλου των εσόδων και των δαπανών του κεντρικού προϋπολογισμού.

Το έργο του εκτελείται σύμφωνα με τις νομικές ρυθμίσεις και το σχέδιο ελέγχου, καθώς και σύμφωνα με τους επαγγελματικούς κανόνες, τις μεθόδους και τα δεοντολογικά πρότυπα ελέγχου.

Η μεθοδολογία του ΑΟΕ καταρτίζεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα του INTOSAI (πλαίσιο ISSAI).

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας δημοσιεύει:

 • γνώμη επί του νομοσχεδίου για τον κεντρικό προϋπολογισμό·
 • έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του κεντρικού προϋπολογισμού·
 • εκθέσεις ελέγχου (συμμόρφωσης, επιδόσεων και παρακολούθησης)·
 • ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων· και
 • αναλύσεις και μελέτες.

Επιπλέον, το ΑΟΕ επιμελείται και εκδίδει τριμηνιαία δημοσίευση σχετικά με τα δημόσια οικονομικά, εδώ και περισσότερα από 50 έτη. Η δημοσίευση καλύπτει θέματα στους τομείς των χρηματοοικονομικών συστημάτων, των δράσεων του δημόσιου τομέα και της εθνικής οικονομίας, των προσπαθειών που καταβάλλονται για να καλυφθεί η απόσταση από τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, καθώς και συζητήσεις μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει εκθέσεις, μελέτες και άλλα έγγραφα, καθώς και τις ειδήσεις του οργάνου και πληροφορίες σχετικά με τα σημαντικότερα στάδια των ελεγκτικών διαδικασιών του, στον ιστότοπο και στη διαδικτυακή πύλη ειδήσεων που διαθέτει.

Στις εκθέσεις ελέγχου και τις αναλύσεις του εφαρμόζει μέθοδο βάσει της ομάδας-στόχου.

Επιπλέον, δραστηριοποιείται σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιεί πολλά εργαλεία επικοινωνίας, ορισμένα εκ των οποίων αναπτύσσονται από το ίδιο:

 • ιστότοπος του ΑΟΕ (στα ουγγρικά και αγγλικά)·
 • διαδικτυακή πύλη ειδήσεων (στα ουγγρικά, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ισπανικά), κύρια πηγή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα του οργάνου·
 • συνοπτικά δελτία Τύπου (που δημοσιεύονται για κάθε έκθεση ελέγχου)·
 • κλασικές και ηλεκτρονικές συνεντεύξεις τύπου·
 • συνοπτικά βίντεο σχετικά με κατά προτεραιότητα ελέγχους, τα οποία δημοσιεύονται στο κανάλι του ΑΟΕ στο Youtube και στη διαδικτυακή πύλη ειδήσεών του·
 • συνεντεύξεις σχετικά με τα οφέλη των ελέγχων του·
 • αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Από την ίδρυσή του, το ΑΟΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς και εθνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο την ευρύτερη δυνατή διάδοση της δραστηριότητάς του και την ανάπτυξη διαλόγου επαγγελματιών-επιστημόνων στο εσωτερικό της κοινωνίας.

Διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διεθνή κοινότητα των ασχολούμενων με τον έλεγχο. Η ανταλλαγή διεθνών εμπειριών ελέγχου και η συνεργασία με ΑΟΕ άλλων κρατών και με διεθνείς οργανισμούς είναι ιδιαίτερης σημασίας.

 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Από το 1919
Πρώτη ίδρυση 1809

Ιστότοπος: www.nik.gov.pl

Αποστολή:

Προαγωγή της χρηστής διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης προς όφελος της Δημοκρατίας της Πολωνίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας (Najwyższa Izba Kontroli) ελέγχει τη δραστηριότητα των φορέων της δημόσιας διοίκησης, της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και άλλων κρατικών φορέων όσον αφορά τη νομιμότητα, την οικονομική σύνεση, την αποδοτικότητα και την επιμέλεια. Μπορεί ακόμη να ελέγχει τη δραστηριότητα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των νομικών προσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων οργανωτικών μονάδων δήμων όσον αφορά τη νομιμότητα, την οικονομική σύνεση και την επιμέλεια.

Το ΑΟΕ της Πολωνίας μπορεί επίσης να ελέγχει τη δραστηριότητα άλλων οργανωτικών μονάδων και επιχειρηματικών οντοτήτων, όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα, στο μέτρο που χρησιμοποιούν κρατική ή δημόσια περιουσία ή πόρους, και να επαληθεύει ότι καταβάλλουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Δημοσίου.

Έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, και οι υπάλληλοί του έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων φορέων και το δικαίωμα να εξετάζουν τα σχετικά έγγραφα και άλλες πηγές πληροφοριών. Δύναται να θέτει ερωτήσεις σε μάρτυρες από ελεγχόμενους ή σχετικούς φορείς, να λαμβάνει τις καταθέσεις τους, να ζητεί προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις από υπαλλήλους των ελεγχόμενων φορέων, να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων και ειδικών, και να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης των ελεγχομένων.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τροποποιημένος νόμος για το ΑΟΕ, της 23ης Δεκεμβρίου 1994.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας ελέγχει, μεταξύ άλλων:

 • φορείς αρμόδιους για θέματα προϋπολογισμού (π.χ. υπουργεία και κρατικούς οργανισμούς)·
 • στοχευμένα δημόσια κονδύλια·
 • εκτελεστικούς οργανισμούς και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα των δημόσιων οικονομικών·
 • κρατικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας·
 • οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης·
 • άλλες οντότητες που εκτελούν δημόσιες δαπάνες, μεταξύ άλλων από τον ιδιωτικό χρηματοοικονομικό τομέα.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Όργανο ελέγχου του οποίου προΐσταται πρόεδρος και το οποίο ενεργεί βάσει της αρχής της συλλογικότητας. Αυτό σημαίνει ότι ένα ειδικό όργανο, το Συμβούλιο του ΑΟΕ, συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης των σημαντικότερων εγγράφων.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας είναι το ανώτατο κρατικό όργανο ελέγχου. Είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση αλλά υπάγεται στην Κάτω Βουλή (Sejm).

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας αναφέρεται στην Sejm και συνεργάζεται με όλες σχεδόν τις επιτροπές της, οι οποίες εξετάζουν την πλειονότητα των εκθέσεων του ΑΟΕ, ανάλογα με το αντικείμενό τους. Η επιτροπή ελέγχου των δημόσιων οικονομικών της Sejm εξετάζει επίσης τις εκθέσεις ελέγχου του ΑΟΕ της Πολωνίας και γνωμοδοτεί σχετικά με τον προϋπολογισμό του, καθώς και σχετικά με τις προτάσεις για μελλοντικούς ελέγχους τις οποίες υποβάλλουν άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές (40-60 ετησίως). Ακόμη, ενημερώνει την επιτροπή ελέγχου των δημόσιων οικονομικών σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

Η Κάτω Βουλή (Sejm) εξετάζει τις κύριες εκθέσεις του ΑΟΕ: την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και την ανάλυση της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές νομισματικής πολιτικής.

H Sejm και τα όργανά της μπορούν να δίνουν εντολή στο ΑΟΕ για τη διενέργεια ελέγχων, κάτι που όμως συμβαίνει σπανίως (σε 1-3 περιπτώσεις ετησίως).

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Marian Banaś ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 30 Αυγούστου 2019.

Ο Πρόεδρος επικουρείται από τρεις Αντιπροέδρους και τον Γενικό Διευθυντή.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, άπαξ ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διορίζεται από την Sejm με τη συγκατάθεση της Γερουσίας (Άνω Βουλή), κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Sejm ή ομάδας τουλάχιστον 35 εκ των βουλευτών της.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το διευθύνον όργανο του ΑΟΕ της Πολωνίας απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και το Συμβούλιό του. Πρόκειται για συλλογικό όργανο, απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τον Γενικό Διευθυντή και 14 μέλη (επτά πανεπιστημιακούς, νομικούς ή οικονομολόγους, ανεξάρτητους από το ΑΟΕ, και επτά διευθυντές ελεγκτικών οργανωτικών μονάδων ή συμβούλους του Προέδρου του ΑΟΕ).

ΘΗΤΕΙΑ

Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Γενικός Διευθυντής υπηρετούν στο Συμβούλιο του ΑΟΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, ενώ τα άλλα μέλη διορίζονται για τριετή ανανεώσιμη θητεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα 14 Μέλη του Συμβουλίου ΑΟΕ της Πολωνίας διορίζονται από τον Πρόεδρο της Κάτω Βουλής (Sejm), κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του ΑΟΕ και γνωμοδότησης της επιτροπής ελέγχου των δημόσιων οικονομικών της Sejm.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας οργανώνεται σε μονάδες ελέγχου (14 τμήματα και 16 περιφερειακά παραρτήματα) και σε υπηρεσίες διοίκησης και υποστήριξης (4). Οι γεωγραφικές περιοχές που καλύπτουν τα περιφερειακά παραρτήματα, τα οποία έχουν το ίδιο καθεστώς με τα τμήματα ελέγχου, αντιστοιχούν στις διοικητικές διαιρέσεις της Πολωνίας (περιφέρειες).

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τα τμήματα ελέγχου και τα περιφερειακά παραρτήματα τελούν υπό την εποπτεία του Προέδρου του ΑΟΕ ή ενός εκ των Αντιπροέδρων του.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 1 602 ΙΠΑ (2018) (το 71 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 54 % - ♀ 46 % Μέση ηλικία: άνω των 41 ετών (ελεγκτές)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Προϋπολογισμός του ΑΟΕ: 282,1 εκατομμύρια πολωνικά ζλότι / περίπου 66 εκατομμύρια ευρώ (2018)
 • Κατανομή του προϋπολογισμού: το Συμβούλιο του ΑΟΕ εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού του. Ο Υπουργός Οικονομικών το ενσωματώνει στο σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο στη συνέχεια συζητείται και εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο.
 • Περίπου 0,07 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ ασκεί τα ελεγκτικά του καθήκοντα βάσει ετήσιων προγραμμάτων εργασίας. Προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ελεγκτικού έργου αποδίδεται στον έλεγχο της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που αποτελεί το πρωταρχικό καθήκον του ΑΟΕ της Πολωνίας.

Το ΑΟΕ παρακολουθεί τις νομοθετικές αλλαγές, μελετά στατιστικά δεδομένα και εξετάζει τα σχέδια και τα προγράμματα της κυβέρνησης, καθώς και τα δελτία Τύπου και κατεγγελίες των πολιτών. Η εν λόγω παρακολούθηση είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τον ετήσιο και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, καθώς αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του ελέγχου.

Πριν από την επιλογή των τομέων που προτείνονται για έλεγχο, διενεργείται διεξοδική ανάλυση κινδύνου, η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε εκθέσεις και δημοσιεύσεις διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα ή το Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και σε εθνικά έγγραφα στρατηγικής, οικονομικά σχέδια του δημόσιου τομέα, στατιστικές, καταγγελίες που λαμβάνει το ΑΟΕ, αποτελέσματα δημοσκοπήσεων και δημοσιεύματα.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους κανονικότητας και ελέγχους επιδόσεων (προγραμματισμένους και ad hoc), καθώς και ολοκληρωμένους ελέγχους, οι οποίοι καλύπτουν και τα τρία αυτά είδη ελέγχου.

Εφαρμόζει πρότυπα ελέγχου που βασίζονται στο πολωνικό δίκαιο, τα πρότυπα ελέγχου του INTOSAI, τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής των προτύπων του INTOSAI, τα πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), ενώ βασίζεται επίσης στη μακρά πείρα του.

Οι κατευθυντήριες γραμμές μεθοδολογίας (εγχειρίδιο ελέγχου), οι οποίες βασίζονται στα ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα, παρέχουν λεπτομερείς οδηγίες για τη διενέργεια των ελέγχων.

Ο κώδικας δεοντολογίας του ΑΟΕ της Πολωνίας συνάδει με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ελέγχου.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας δημοσιεύει:

 • αναλύσεις της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού και των κατευθυντήριων γραμμών για τη νομισματική πολιτική (ετήσια έκθεση)·
 • γνώμες σχετικά με τις διαδικασίες απαλλαγής, απευθυνόμενες στο υπουργικό συμβούλιο·
 • δηλώσεις σε συνέχεια ελέγχων (εκθέσεις έπειτα από κάθε έλεγχο σε μία οντότητα)·
 • συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με το σύνολο των προγραμματισμένων ελέγχων και με ορισμένους από τους ελέγχους ad-hoc (πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων)·
 • ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων·
 • αναλύσεις σχετικά με τη χρήση των διαπιστώσεων του ελέγχου που σχετίζονται με τη νομοθετική διαδικασία και την εφαρμογή της νομοθεσίας·
 • ετήσια προγράμματα εργασίας·

Ακόμη, το ΑΟΕ της Πολωνίας καταρτίζει:

 • προτάσεις για νομοθετικές τροποποιήσεις (προτάσεις de lege ferenda)·
 • αναλύσεις αιτημάτων και καταγγελιών πολιτών.

Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων:

 • Το ΑΟΕ της Πολωνίας ενημερώνει τις ελεγχόμενες οντότητες για τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις του και ελέγχει συστηματικά τη συνέχεια που δίδεται σε αυτές. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών παρουσιάζονται στις εκθέσεις παρακολούθησης.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας δημοσιεύει τις εκθέσεις ελέγχου του, σχετικά έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητές του στον ιστότοπό του (www.nik.gov.pl) και στο ενημερωτικό δελτίο του (https://bip.nik.gov.pl/).

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας παράγει μεγάλο όγκο ενημερωτικού υλικού για τη διευκόλυνση της παρουσίασης της δραστηριότητάς του από τα μέσα ενημέρωσης. Το 2018, συνολικά 12 980 δημοσιεύσεις του ΑΟΕ αναφέρθηκαν στον Τύπο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας υπέχει νομική υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τα προϊόντα του κ.λπ., και παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα, για παράδειγμα για τη διενέργεια ελέγχων. Όλες οι εκθέσεις ελέγχου (πλην των εμπιστευτικών) αναρτώνται στον ιστότοπο του ΑΟΕ. Το ΑΟΕ εκδίδει επίσης ένα διμηνιαίο περιοδικό για τον δημόσιο έλεγχο.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το AOE της Πολωνίας συνεργάζεται στενά με άλλα όργανα ελέγχου και επιθεώρησης, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Τα όργανα αυτά διαβιβάζουν στο AOE τα αποτελέσματα των ελέγχων τους και διενεργούν από κοινού ορισμένους ελέγχους υπό τη διεύθυνση του ΑOE.

Ακόμη, το ΑΟΕ της Πολωνίας συνεργάζεται τακτικά με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και προσφεύγει συστηματικά σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, μεταξύ άλλων με τη συγκρότηση ομάδων εμπειρογνωμόνων.

 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

TRIBUNAL DE CONTAS

Από το 1849
Πρώτη ίδρυση 1389

Ιστότοπος: www.tcontas.pt

Αποστολή:

Η βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων μέσω της προαγωγής της λογοδοσίας και της διαφάνειας, καθώς και της επιβολής της οικονομικής λογοδοσίας. Το Tribunal de Contas ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών, υποβάλλοντας εκθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματά τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία της Πορτογαλίας, το ΑΟΕ της χώρας (Tribunal de Contas de Portugal):

 • ελέγχει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δημόσιων εσόδων και δαπανών, καθώς και το δημόσιο χρέος·
 • εκδίδει γνώμη σχετικά με τους γενικούς λογαριασμούς και τους λογαριασμούς των αυτόνομων περιφερειών και, από το 2023, θα πιστοποιεί τους γενικούς λογαριασμούς του κράτους·
 • αξιολογεί τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών· και
 • επιβάλλει την οικονομική λογοδοσία.

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες και οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να συνεργάζονται.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (1976): άρθρα 107, 209, στοιχείο γ), 214 και 216·
 • Νόμος για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΑΟΕ: νόμος 98/97, της 26ης Αυγούστου 1997·
 • Νόμος-πλαίσιο για τον προϋπολογισμό: νόμος 151/2015, της 11ης Σεπτεμβρίου 2015, άρθρο 66, παράγραφος 6.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας ελέγχει:

 • το κράτος και τις διάφορες υπηρεσίες του·
 • τις αυτόνομες περιφέρειες των Αζορών και της Μαδέρας και τις διάφορες υπηρεσίες τους·
 • τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τις ενώσεις ή ομοσπονδίες τους, συμπεριλαμβανομένων των μητροπολιτικών περιοχών·
 • τα δημόσια ιδρύματα·
 • τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης·
 • δημόσια σωματεία, ενώσεις δημόσιων φορέων ή ενώσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που χρηματοδοτούνται ως επί το πλείστον από δημόσιους φορείς ή υπόκεινται στον διαχειριστικό έλεγχο των τελευταίων·
 • κρατικές επιχειρήσεις·
 • περιφερειακές επιχειρήσεις·
 • διαδημοτικές και δημοτικές επιχειρήσεις·
 • κάθε οντότητα που χρησιμοποιεί δημόσιους πόρους, είτε εισπράττει επιχορήγηση είτε είναι εν μέρει κρατική·
 • εταιρείες με συμβάσεις παραχώρησης για τη διαχείριση κρατικών επιχειρήσεων ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο δημόσιος τομέας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, οι οποίες ελέγχονται από τον δημόσιο τομέα, εταιρείες με συμβάσεις παραχώρησης ή εταιρείες που διαχειρίζονται δημόσιες υπηρεσίες και εταιρείες με συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων·
 • άλλες οντότητες που εισπράττουν ή διαχειρίζονται δημόσιους πόρους.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογικό όργανο με ελεγκτικά και δικαιοδοτικά καθήκοντα, απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο και 18 Μέλη (δικαστές που έχουν το ίδιο καθεστώς με τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου).

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το ΑΟΕ της Πορτογαλίας είναι ανώτατο δικαστήριο και, ως εκ τούτου, είναι κυρίαρχο όργανο, όπως o Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση και τα άλλα δικαστήρια. Είναι το ανεξάρτητο ανώτατο όργανο ελέγχου και είναι αρμόδιο για τον εξωτερικό χρηματοοικονομικό έλεγχο, καθώς ελέγχει την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού από την κυβέρνηση.

Τα Μέλη του ΑΟΕ της Πορτογαλίας, ως δικαστές, δεν μπορούν να παυθούν ούτε να διωχθούν για τις αποφάσεις τους, με ορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ είναι ανεξάρτητο από όλα τα άλλα θεσμικά όργανα. Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει διαδικασίες συνεργασίας, μεταξύ των οποίων τις ακόλουθες:

 • Το Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση μπορούν να ζητούν από το ΑΟΕ να διενεργήσει ελέγχους επί συγκεκριμένων οντοτήτων ή οικονομικών θεμάτων, αλλά το ΑΟΕ δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί.
 • Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει να του διαβιβαστούν υφιστάμενες εκθέσεις.
 • Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από το ΑΟΕ πληροφορίες που συγκέντρωσε στο πλαίσιο των ελέγχων.
 • Οι εκθέσεις ελέγχου και η ετήσια έκθεση του ΑΟΕ κατά κανόνα δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΟΕ

Από τις 7 Οκτωβρίου 2020 Πρόεδρος του ΑΟΕ είναι ο José F. F. Tavares.

ΘΗΤΕΙΑ

4 έτη

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας βάσει πρότασης της κυβέρνησης.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας είναι αυτοδιοικούμενο.

Επικεφαλής του είναι ο Πρόεδρος.

Έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον προϋπολογισμό του και διαθέτει επίσης οικονομική αυτονομία όσον αφορά τη διαχείρισή του. Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο.

Η Ολομέλεια του ΑΟΕ της Πορτογαλίας, απαρτιζόμενη από τον Πρόεδρο και το σύνολο των Μελών, είναι το όργανο που αποφασίζει σχετικά με το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΑΟΕ.

ΘΗΤΕΙΑ

Τα Μέλη είναι ισόβια.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα Μέλη διορίζονται κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού με επιτροπή επιλογής.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας είναι οργανωμένο σε τρία τμήματα και δύο περιφερειακά τμήματα (για τις Αζόρες και τη Μαδέρα αντίστοιχα). Τα εν λόγω τμήματα ελέγχου περιλαμβάνουν ελεγκτικές και διοικητικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, το ΑΟΕ διαθέτει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου υπό την άμεση ευθύνη του Προέδρου του, καθώς και επιτροπή προτύπων ελέγχου.

Για την τοποθέτηση των Μελών του ΑΟΕ στα διάφορα τμήματα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια σχετικά με τις σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 553 (459 στα κεντρικά γραφεία, 47 στις Αζόρες και 47 στη Μαδέρα) (2020)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 33 % - ♀ 67 % Μέση ηλικία: 52

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό του κράτους και από ιδίους πόρους (τέλη που χρεώνονται στους ελεγχόμενους).
 • Συνολικός προϋπολογισμός (2020): 28,6 εκατομμύρια ευρώ
 • < 0,014 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας εγκρίνει ανά τριετία στρατηγικό σχέδιο κατόπιν συμμετοχικής διαδικασίας που καταλήγει σε ανάλυση SWOT (βασικές αδυναμίες, πλεονεκτήματα, ευκαιρίες, προκλήσεις και απειλές) και σε ανάλυση κινδύνου, όπου περιγράφονται οι στόχοι και οι προτεραιότητες.

Για την ίδια στρατηγική περίοδο, το ΑΟΕ εγκρίνει επίσης τριετές πρόγραμμα που οδηγεί σε μεσοπρόθεσμο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο αντιστοιχεί στο άθροισμα των ετήσιων σχεδίων για την εν λόγω περίοδο.

Επιπλέον, εγκρίνει λεπτομερές ετήσιο πρόγραμμα εργασίας με πλήρη ανεξαρτησία.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί ελέγχους κάθε είδους.

Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και μεθοδολογίες περιγράφονται στα εγχειρίδια ελέγχου του, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (ISSAI) και τις βέλτιστες πρακτικές.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας δημοσιεύει όλες τις εκθέσεις και τις αποφάσεις του. Ειδικότερα:

 • τις ετήσιες εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις για τους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης και τους λογαριασμούς των αυτόνομων περιφερειών·
 • τις εκθέσεις ελέγχου·
 • την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει τις εκθέσεις και τις αποφάσεις του, σχετικά έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές του στον ιστότοπό του.

Επιπλέον, μπορεί να δημοσιεύει τις εκθέσεις του στην Επίσημη Εφημερίδα της Πορτογαλίας και να τις διαδίδει μέσω των ΜΜΕ. Επίσης, χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αλληλεπιδρά με το κοινό.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας ηγείται της ειδικής ομάδας του EUROSAI για τον έλεγχο και τη δεοντολογία και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του INTOSAI, του EUROSAI και της οργάνωσης των ΑΟΕ των πορτογαλόφωνων χωρών (CPLP). Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της IDI. Συμμετέχει σε έργα ανάπτυξης των ικανοτήτων των ΑΟΕ, ιδίως στις πορτογαλόφωνες χώρες, και είναι ο εξωτερικός ελεγκτής για την πιστοποίηση των λογαριασμών της CPLP και της EUMETSAT.

 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Από το 1992
Πρώτη ίδρυση 1864

Ιστότοπος: www.curteadeconturi.ro

Αποστολή:

Ο έλεγχος της σύνθεσης, της διαχείρισης και της χρήσης των οικονομικών πόρων του δημόσιου τομέα και η υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο, στις διοικητικές αρχές, στους δημόσιους οργανισμούς και στους φορολογούμενους σχετικά με τη χρήση και τη διαχείριση των εν λόγω πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας (Curtea de Conturi a României) διενεργεί ελέγχους σχετικά με τη σύνθεση, τη διαχείριση και τη χρήση των οικονομικών πόρων του δημόσιου τομέα. Ασκεί τα καθήκοντά του αυτόνομα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, και είναι μέλος διεθνών οργανώσεων ΑΟΕ.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Ρουμανίας (1991, αναθεωρήθηκε το 2003)·
 • Νόμος αριθ. 94/1992 για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΑΟΕ, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • τις δημόσιες αρχές και θεσμικά όργανα·
 • τις διοικητικές και εδαφικές ενότητες (επαρχιακά συμβούλια, επικεφαλής δήμων και κοινοτήτων)·
 • την Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας·
 • τις δημόσιες επιχειρήσεις·
 • τις εμπορικές εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο, διοικητικές και εδαφικές ενότητες, δημόσιοι οργανισμοί ή αυτόνομες διοικήσεις κατέχουν, μεμονωμένα ή από κοινού, πλειοψηφικό μερίδιο·
 • τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διαχειρίζονται δημόσια περιουσία ή δημόσιους πόρους·
 • νομικές οντότητες που λαμβάνουν κρατικές εγγυήσεις για δάνεια ή εισπράττουν επιδοτήσεις ή άλλου είδους χρηματοδοτική συνδρομή από την κεντρική ή τοπικές δημόσιες διοικήσεις ή άλλους δημόσιους οργανισμούς.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογικό όργανο χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας είναι ανεξάρτητο θεσμικό όργανο και λογοδοτεί μόνο στο Κοινοβούλιο.

Ως το ανώτατο όργανο ελέγχου της Ρουμανίας, ελέγχει τη σύνθεση, τη διαχείριση και τη χρήση των οικονομικών πόρων του κράτους και του δημόσιου τομέα.

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, εγκρίνει το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού και τα σχέδια νόμων στον τομέα των δημόσιων οικονομικών και του δημόσιου λογιστικού, καθώς και σχέδια που έχουν ως αποτέλεσμα μείωση των εσόδων ή αύξηση των δαπανών σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα στον νόμο για τον προϋπολογισμό. Εγκρίνει επίσης τη σύσταση, από την κυβέρνηση ή τα υπουργεία, ειδικών φορέων υπό την ευθύνη τους.

Οι διαφορές που ανακύπτουν από τη δραστηριότητά του διευθετούνται από τα δικαστήρια.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας υποβάλλει ετησίως στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, στην οποία παρουσιάζεται η χρήση των δημόσιων προϋπολογισμών και διατυπώνονται συμπεράσματα και συστάσεις ελέγχου.

Το Κοινοβούλιο είναι η μόνη αρχή που μπορεί να ζητεί από το ΑΟΕ της Ρουμανίας να διενεργήσει ελέγχους στον δημόσιο τομέα.

Το ΑΟΕ είναι το μόνο όργανο που ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου και η κυβέρνηση εκτελούν τους προϋπολογισμούς τους.

Καταρτίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του και τον διαβιβάζει στην κυβέρνηση, ώστε να συμπεριληφθεί στο σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού που εν συνεχεία υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο προς έγκριση. Ωστόσο, η ετήσια διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού καθιστά δυνατή την παρέμβαση της κυβέρνησης ή του Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του ΑΟΕ.

Ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το ΑΟΕ της Ρουμανίας χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό του.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Mihai Busuioc διορίστηκε στις 15 Οκτωβρίου 2017.

ΘΗΤΕΙΑ

Εννιαετής, μη ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος διορίζεται από το Κοινοβούλιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας διοικείται από την Ολομέλειά του, η οποία συγκροτείται από 18 μέλη που διορίζονται από το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΑΟΕ και είναι γνωστά ως «Σύμβουλοι Λογαριασμών».

Την εκτελεστική διοίκηση ασκεί ο Πρόεδρος, επικουρούμενος από δύο αντιπροέδρους, οι οποίοι διορίζονται από το Κοινοβούλιο μεταξύ των Συμβούλων Λογαριασμών.

ΘΗΤΕΙΑ

Το ένα τρίτο των μελών της Ολομέλειας αντικαθίσταται ανά τριετία.

Εννιαετής, μη ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μέλη του ΑΟΕ της Ρουμανίας διορίζονται από το Κοινοβούλιο για θητεία εννέα ετών. Ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και μόνο το Κοινοβούλιο μπορεί να τα απαλλάξει από τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΑΟΕ. Οι Σύμβουλοι Λογαριασμών είναι κρατικοί λειτουργοί και υπόκεινται στους ίδιους νομικούς περιορισμούς με τους δικαστές. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν έχουν το δικαίωμα να είναι μέλη πολιτικών κομμάτων ή να συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικού χαρακτήρα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας είναι οργανωμένο κεντρικά σε εννέα τμήματα ελέγχου, δύο τμήματα συντονισμού, ένα νομικό τμήμα και μια γενική γραμματεία, ο ρόλος της οποίας είναι η παροχή στήριξης στους συγκεκριμένους τομείς εργασίας του οργάνου. Σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβάνει 42 επαρχιακά ελεγκτικά τμήματα και το ελεγκτικό τμήμα του Δήμου Βουκουρεστίου. Περιλαμβάνει επίσης μια λειτουργικά ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ενωσιακής χρηματοδότησης που λαμβάνει η Ρουμανία.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 1 966 θέσεις (2020), περιλαμβανομένων 1 621 θέσεων εξωτερικών δημόσιων ελεγκτών (το 82,45 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 39 % - ♀ 61 %. Μέσος όρος ηλικίας: 48 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΑΟΕ της Ρουμανίας χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • 79,7 εκατομμύρια ευρώ (2020), συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών
 • Περίπου 0,20 % των συνολικών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας αποφασίζει το πρόγραμμα εργασιών του ανεξάρτητα.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται σε ετήσια και πολυετή βάση. Τα προγράμματα εργασιών εγκρίνονται από την Ολομέλεια.

Τα πολυετή προγράμματα εργασιών καλύπτουν περίοδο τριών ετών.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας διενεργεί:

 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους των λογαριασμών εκτέλεσης του προϋπολογισμού·
 • ελέγχους επιδόσεων οντοτήτων, έργων, διαδικασιών ή πράξεων που συνεπάγονται δημόσιες δαπάνες·
 • ελέγχους συμμόρφωσης.

Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα του INTOSAI και βάσει νομικών κανόνων, εγχειριδίων και κατευθυντήριων γραμμών που καταρτίζονται για συγκεκριμένες δραστηριότητες, καθώς και βάσει άλλων εσωτερικών κανόνων.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας υποβάλλει ετήσια δημόσια έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τον έλεγχό του επί των λογαριασμών διαχείρισης του ενοποιημένου γενικού προϋπολογισμού για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Η ετήσια δημόσια έκθεση είναι το σημαντικότερο έγγραφο που δημοσιεύει το ΑΟΕ της Ρουμανίας και αυτό που τυγχάνει της μεγαλύτερης προβολής. Στην έκθεση αυτή συνοψίζονται οι κυριότερες διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις των ελέγχων του οργάνου.

Καταρτίζει επίσης ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική, την εντολή, τις αρμοδιότητες, την αποστολή και τις σχέσεις του με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εν λόγω έκθεση περιέχει επίσης στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση, τις εργασίες, την επιμόρφωση του προσωπικού, το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, τη διεθνή δραστηριότητα και τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του ΑΟΕ κατά το συγκεκριμένο έτος.

Μία φορά τον χρόνο, το ΑΟΕ της Ρουμανίας απευθύνει εκθέσεις σχετικά με τα τοπικά δημόσια οικονομικά στους φορείς διαβούλευσης των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι εν λόγω εκθέσεις αποτελούν το αποτέλεσμα ελέγχων που διενεργούνται από τα επαρχιακά ελεγκτικά τμήματα σχετικά με τους προϋπολογισμούς των τοπικών διοικητικών και εδαφικών μονάδων.

Καταρτίζει επίσης εκθέσεις ελέγχου εξ ιδίας πρωτοβουλίας σε βασικούς τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος και τις διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Οι εκθέσεις και οι λοιπές δημοσιεύσεις του ΑΟΕ της Ρουμανίας είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στον επίσημο ιστότοπό του (www.curteadeconturi.ro), όπως και οι περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα της ετήσιας δημόσιας έκθεσης και της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων.

Η ετήσια έκθεσή του δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, στο μέρος a III-a.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Σε διεθνές επίπεδο, το ΑΟΕ της Ρουμανίας διατηρεί σχέσεις με άλλα ΑΟΕ μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, της συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και ομάδες εργασίας, καθώς και της δημοσίευσης σχετικών μελετών σε διεθνή περιοδικά.

 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Από το 1993
Πρώτη ίδρυση 1919

Ιστότοπος: www.nku.gov.sk

Αποστολή:

Όραμα: Έως το 2025, να διασφαλιστεί η εστίαση των ελεγκτικών εργασιών του ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας στα θέματα που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και, ιδίως, στους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση δημόσιων πόρων που υπονομεύουν την επίτευξη των στόχων δημόσιας πολιτικής. Η σημασία των αποτελεσμάτων αυτών των ελέγχων θα δικαιολογεί την εξέτασή τους από το Κοινοβούλιο, τις επιτροπές του ή την κυβέρνηση, καθώς και τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για την προώθηση της καλύτερης διακυβέρνησης.

Αποστολή: Αποστολή του ΑΟΕ είναι να επικουρεί το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Σλοβακικής Δημοκρατίας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην εκτέλεση των καθηκόντων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρέχοντάς τους αντικειμενικά και κατανοητά αποτελέσματα ελέγχου, με σκοπό τη διασφάλιση της αποδοτικής, οικονομικής και αποτελεσματικής χρήσης των δημόσιων πόρων που κινητοποιούνται για την επίτευξη των στόχων δημόσιας πολιτικής, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας με χρηστή διαχείριση.

Αξίες: Το ανώτατο όργανο ελέγχου της Σλοβακικής Δημοκρατίας σέβεται και αναγνωρίζει τις αξίες που ορίζει ο INTOSAI, δηλαδή την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, τον επαγγελματισμό, την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία, τη συμμετοχικότητα, τη συνεργασία και την καινοτομία. Οι ελεγκτές του ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας ασπάζονται τις αξίες που ορίζονται στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI) και στον Κώδικα Δεοντολογίας. Για την προσεχή περίοδο, το ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας ορίζει ως βασικές αξίες του την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και την αποδοτικότητα, οι οποίες εμπεριέχουν τις αξίες της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας, της συμμετοχικότητας, της συνεργασίας και της καινοτομίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) ελέγχει τη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του Δημοσίου, των τοπικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελέγχει επίσης τα κρατικά έσοδα και διασφαλίζει την ορθή είσπραξη των τελωνειακών και φορολογικών εσόδων.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων του, το ΑΟΕ της Σλοβακίας έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους χώρους και τα έγγραφα που κρίνει αναγκαία.

Επιπλέον των δικών του δραστηριοτήτων ελέγχου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εθνικής Τράπεζας της Σλοβακίας, το ΑΟΕ συμμετέχει στη διαδικασία διορισμού του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή που αναλαμβάνει τον έλεγχο των οριστικών λογαριασμών της Εθνικής Τράπεζας.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Άρθρα 60 έως 63 του Συντάγματος της Σλοβακικής Δημοκρατίας (1992)·
 • Νόμος αριθ. 39/1993 για το ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • τους κρατικούς φορείς·
 • τα υπουργεία: 14·
 • τα όργανα της κεντρικής διοίκησης·
 • τους δημόσιους οργανισμούς·
 • νομικές οντότητες που ιδρύονται από αρχές της κεντρικής κυβέρνησης ή άλλους διοικητικούς οργανισμούς·
 • τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις ανώτερες εδαφικές ενότητες, τους φορείς που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό τους και τις νομικές οντότητες που αποτελούν μέρος της δομής τους·
 • κρατικές μονάδες ειδικού σκοπού·
 • φυσικά και νομικά πρόσωπα που εισπράττουν εθνικά, δημόσια ή ευρωπαϊκά κονδύλια ή άλλα κονδύλια από το εξωτερικό.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Δομή τύπου Westminster (με μονοπρόσωπο διευθύνον όργανο), χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Σλοβακίας είναι ανεξάρτητο κρατικό όργανο.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Υποβάλλει ετησίως συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων του στο Κοινοβούλιο. Ακόμη, υποβάλλει το πλήρες κείμενο των εκθέσεων ελέγχου στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Βάσει ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, μπορεί να ζητηθεί από το ΑΟΕ να διενεργήσει ειδικό έλεγχο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Σε τέτοια περίπτωση, το ΑΟΕ είναι υποχρεωμένο να διενεργήσει τον εν λόγω έλεγχο.

Καταρτίζει γνώμες σχετικά με τις προτάσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό και τους οριστικούς κρατικούς λογαριασμούς της Σλοβακικής Δημοκρατίας και τις υποβάλλει στο Κοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι εκλέγονται και ανακαλούνται από το Κοινοβούλιο.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Karol Mitrík διορίστηκε στις 20 Μαΐου 2015.

ΘΗΤΕΙΑ

Επταετής, άπαξ ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου με μυστική ψηφοφορία.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ διοικείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος επικουρείται από δύο Αντιπροέδρους.

ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία των Αντιπροέδρων είναι επταετής, άπαξ ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου με μυστική ψηφοφορία.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Οι κεντρικές υπηρεσίες του ΑΟΕ στη Μπρατισλάβα περιλαμβάνουν ένα τμήμα ελέγχου και το γραφείο του Προέδρου, που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης. Υπάρχουν επίσης επτά περιφερειακά παραρτήματα που εδρεύουν σε περιφερειακά κέντρα και ελέγχουν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφερειών, νομών και δήμων.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 300 (2020) (το 77 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 39 % - ♀ 61 % Μέση ηλικία: 49

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 12,8 εκατομμύρια ευρώ (2020)
 • 0,07 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Σλοβακίας παρουσιάζει τον σχεδιασμό του ελεγκτικού έργου του σε ετήσια προγράμματα ελέγχου, τα οποία εγκρίνει η Συμβουλευτική Επιτροπή βάσει τριετούς σχεδίου-πλαισίου.

Ο κατάλογος των ελέγχων καταρτίζεται κυρίως βάσει ανάλυσης των κινδύνων, των στρατηγικών στόχων του ΑΟΕ και προτάσεων του κοινού.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί τρία κυρίως είδη ελέγχων:

 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους·
 • ελέγχους συμμόρφωσης· και
 • ελέγχους επιδόσεων.

Βάσει των αποτελεσμάτων ενός ελέγχου, το ΑΟΕ διαβιβάζει σχέδιο έκθεσης στην ελεγχόμενη οντότητα, η οποία μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις που θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση υπό μορφή τροποποίησης.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει:

 • ετήσια έκθεση·
 • εκθέσεις χρηματοοικονομικού ελέγχου·
 • εκθέσεις ελέγχου συμμόρφωσης·
 • εκθέσεις ελέγχου επιδόσεων· και
 • συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων του συνόλου των ελέγχων.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάζονται στην ελεγχόμενη οντότητα και το Κοινοβούλιο, καθώς και στις αντίστοιχες επιτροπές του. Το ΑΟΕ ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου σχετικά με τις σημαντικές διαπιστώσεις.

Επιπλέον, σύνοψη της τελικής έκθεσης δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΑΟΕ.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Σλοβακίας συνεργάζεται με πολλούς οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι εταίροι του σε εθνικό επίπεδο είναι, μεταξύ άλλων, πανεπιστήμια, δημόσιες αρχές όπως η Γενική Εισαγγελία, το Επιμελητήριο Ελεγκτών, η Υπηρεσία για την Καταπολέμηση των Μονοπωλίων της Σλοβακικής Δημοκρατίας και η Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

Στόχος των δραστηριοτήτων συνεργασίας του ΑΟΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και στη βελτίωση της ποιότητας του έργου του και, ως εκ τούτου, επίσης στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στη Σλοβακική Δημοκρατία.

 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Από το 1994

Ιστότοπος: www.rs-rs.si

Αποστολή:

Η προστασία του δημόσιου χρήματος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Σλοβενίας (Računsko sodišče Republike Slovenije) ελέγχει τους κρατικούς λογαριασμούς, τον κρατικό προϋπολογισμό και το σύνολο των δημόσιων εσόδων και δαπανών.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (1991): Άρθρα 150 και 151
 • Νόμος για το ΑΟΕ.

Οι νόμοι βάσει των οποίων το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τις αρμοδιότητές του δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον δικαστικής ή άλλης κρατικής αρχής.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Σλοβενίας ελέγχει:

 • τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιμέρους μονάδες τους·
 • τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία:
  • έχουν λάβει ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης·
  • είναι παραχωρησιούχοι ή·
  • είναι εταιρείες, τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες το κράτος ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης έχει πλειοψηφική συμμετοχή·
 • φυσικά πρόσωπα τα οποία:
  • έχουν λάβει ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης·
  • εκτελούν δημόσια υπηρεσία ή διασφαλίζουν δημόσια αγαθά βάσει σύμβασης παραχώρησης.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ξεχωριστό μοντέλο, με επικεφαλής έναν πρόεδρο και αρμοδιότητες ελέγχου σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, χωρίς δικαιοδοτικές αρμοδιότητες.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Είναι ανεξάρτητο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και υπόκειται στο Σύνταγμα και τους νόμους. Τα Μέλη του διορίζονται από την Εθνοσυνέλευση.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Σλοβενίας διαβιβάζει όλες τις εκθέσεις ελέγχου του την Εθνοσυνέλευση, στην οποία υποβάλλει επίσης ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

Κατά τον καθορισμό των ελέγχων που πρόκειται να διενεργηθούν στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, το ΑΟΕ λαμβάνει υπόψη του τις προτάσεις βουλευτών και οργάνων εργασίας της Εθνοσυνέλευσης, της κυβέρνησης, υπουργείων και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οφείλει να εξετάζει τουλάχιστον πέντε προτάσεις της Εθνοσυνέλευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο προερχόμενες από μέλη της αντιπολίτευσης και άλλες δύο από όργανα εργασίας.

Η Εθνοσυνέλευση διορίζει εξωτερικό ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΑΟΕ.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Tomaž Vesel διορίστηκε Πρόεδρος την 1η Ιουνίου 2013.

ΘΗΤΕΙΑ

Εννιαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Εθνοσυνέλευση διορίζει τον πρόεδρο του ΑΟΕ της Σλοβενίας αποφασίζοντας με απόλυτη πλειοψηφία, κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Τη διοίκηση του ΑΟΕ ασκεί Σύγκλητος, η οποία συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους.

ΘΗΤΕΙΑ

Εννιαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Εθνοσυνέλευση διορίζει τους αντιπροέδρους του ΑΟΕ αποφασίζοντας με απόλυτη πλειοψηφία, κατόπιν πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ως Γενικός Ελεγκτής του κράτους, εκπροσωπεί το ΑΟΕ και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του. Ο πρώτος αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο εν τη απουσία του και, από κοινού με τον δεύτερο αντιπρόεδρο, με εξουσιοδότηση του Προέδρου, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Ελεγκτή του κράτους. Επικεφαλής των Τμημάτων, τα οποία οργανώνονται ανά τομέα δραστηριότητας του δημόσιου τομέα, είναι ανώτατοι κρατικοί ελεγκτές. Ένα Τμήμα ειδικεύεται στους ελέγχους επιδόσεων και στους ελέγχους στον τομέα των ΤΠ.

Η Σύγκλητος, το ανώτατο όργανο διοίκησης, συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τους αντιπροέδρους. Η Σύγκλητος εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του AOE σε συμφωνία με την Εθνοσυνέλευση, και λαμβάνει αποφάσεις για τους πλέον επείγοντες ελέγχους και για στρατηγικά ζητήματα.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 133 ΙΠΑ (Οκτώβριος 2020) (το 67,4 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 29 % - ♀ 71 % Μέση ηλικία: 47,9

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 6,85 εκατομμύρια ευρώ (2020)
 • 0,051 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Σλοβενίας εγκρίνει ανεξάρτητα το πρόγραμμα εργασίας του, το οποίο παραμένει απόρρητο. Πρέπει να επιλέγει τουλάχιστον πέντε από τις προτάσεις ελέγχου που υποβάλλονται από την Εθνοσυνέλευση.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Σλοβενίας διενεργεί διάφορα είδη ελέγχων:

 • ελέγχους επιδόσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία των δραστηριοτήτων των ελεγχόμενων κατά την επίτευξη των καθορισμένων στόχων και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι έλεγχοι αυτοί επιλέγονται βάσει κριτηρίων όπως η δυνητική συμβολή τους στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης, το δημόσιο συμφέρον, ο κίνδυνος ανεπαρκών επιδόσεων ή ύπαρξης παρατυπιών· και
 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους και ελέγχους συμμόρφωσης σχετικά με την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών, καθώς και με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται (δήλωση αξιοπιστίας), καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση των συστημάτων και των πράξεων, σε συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού, με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διενεργούμενοι έλεγχοι αποτελούν συνδυασμό αυτών των δύο ειδών ελέγχου.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Σλοβενίας δημοσιεύει:

 • εκθέσεις ελέγχου και εκθέσεις σε συνέχεια ελέγχου·
 • ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·
 • γνώμες·
 • επιλεγμένες απαντήσεις σε αιτήματα σχολιασμού.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ΑΟΕ της Σλοβενίας υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης. Στη συνέχεια, συζητείται στην επιτροπή ελέγχου των δημόσιων οικονομικών, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ανοικτής σε δημοσιογράφους και άλλους εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.

Όλες οι εκθέσεις ελέγχου και οι εκθέσεις σε συνέχεια ελέγχου δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΑΟΕ μία ημέρα μετά την επίσημη έγκρισή τους και την υποβολή τους στον (στους) ελεγχόμενο(-ους) και στην Εθνοσυνέλευση.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Κύριος στόχος του ΑΟΕ της Σλοβενίας είναι η παροχή αντικειμενικών και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη διαχείριση και η παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα και διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με την Εθνοσυνέλευση και τις επιτροπές της. Συχνά συμμετέχει σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από επαγγελματικές ενώσεις ή δημόσιους φορείς για την προώθηση της χρηστής διαχείρισης και τη διάδοση των πορισμάτων του σε ευρύτερο κοινό.

 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

RIKSREVISIONEN

Από το 2003
Πρώτη ίδρυση 1921

Ιστότοπος: www.riksrevisionen.se

Αποστολή:

Να συμβάλλει στη διαφανή και αποτελεσματική χρήση των πόρων της κεντρικής κυβέρνησης και στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω του ανεξάρτητου ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης.

Το ΑΟΕ της Σουηδίας αναπτύσσει επίσης δραστηριότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και την προώθηση του ελέγχου του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, επιδιώκει μέσω των δραστηριοτήτων του την ενίσχυση των ελεγκτικών αρχών σε αναπτυσσόμενες χώρες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Σουηδίας (Riksrevisionen) αποτελεί μέρος της δομής κοινοβουλευτικού ελέγχου και είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να ελέγχει τα δημόσια οικονομικά στο σύνολό τους. Με τον έλεγχο ολόκληρης της αλυσίδας της εκτελεστικής εξουσίας, διασφαλίζει ότι το σουηδικό κοινοβούλιο (Riksdag) λαμβάνει τα αποτελέσματα ενός συντονισμένου και ανεξάρτητου ελέγχου των δημόσιων οικονομικών και των κυβερνητικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, το ΑΟΕ εκπροσωπεί τη Σουηδία σε διεθνές επίπεδο στον τομέα του ελέγχου για την προαγωγή και την ανάπτυξη του ελέγχου του δημόσιου τομέα, και το σουηδικό κοινοβούλιο του έχει αναθέσει να συνεργάζεται με τα ΑΟΕ αναπτυσσόμενων χωρών για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους στον τομέα του ελέγχου.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Πράξη Διακυβέρνησης (Σύνταγμα του 1809, που αντικαταστάθηκε το 1974)·
 • Νόμος για τον έλεγχο των κρατικών δραστηριοτήτων (2002)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ της Σουηδίας·
 • Συμπληρωματική αναλυτική νομοθεσία.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Μέσω των ελέγχων επιδόσεων που διενεργεί, το ΑΟΕ της Σουηδίας ελέγχει:

 • τους κρατικούς λογαριασμούς, τις κρατικές υπηρεσίες, τα δικαστήρια, καθώς και τα υπουργεία και τους δημόσιους οργανισμούς·
 • τους δημόσιους οργανισμούς: 345·
 • τη διοίκηση και τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου·
 • τον Βασιλικό Οίκο και το Παλάτι·
 • κεφαλαιουχικές εταιρείες υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο του κράτους·
 • τα σουηδικά κληρονομικά καταπιστεύματα και ιδρύματα που έχουν δημιουργηθεί από κρατικές αρχές ή τελούν, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, υπό τη διαχείρισή τους·
 • εταιρείες στις οποίες η κρατική συμμετοχή υπερβαίνει το 50 %.

Στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ελέγχων που διενεργεί, το ΑΟΕ της Σουηδίας ελέγχει:

 • το σύνολο των δημόσιων λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών και εξαιρουμένων των δημόσιων συνταξιοδοτικών ταμείων (AP fonderna)·
 • τη διοίκηση και τους διαμεσολαβητές του Κοινοβουλίου, την Τράπεζα της Σουηδίας (Riksbanken), και το Ίδρυμα για τους τρεις αιώνες της Τράπεζας της Σουηδίας· και
 • τον βασιλικό οίκο και τη διοίκηση του βασιλικού πάρκου Djurgården (στην περιοχή της Στοκχόλμης).

Επιπλέον, το ΑΟΕ μπορεί να διορίζει ελεγκτές σε εταιρείες ή ιδρύματα στα οποία η κρατική συμμετοχή υπερβαίνει το 50 %.

Το ΑΟΕ μπορεί επίσης να συμμετέχει σε ελέγχους διεθνών οργανισμών των οποίων η Σουηδία είναι μέλος.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ελεγκτική υπηρεσία, ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης, με επικεφαλής Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Είναι ανεξάρτητος οργανισμός που υπάγεται στο σουηδικό Κοινοβούλιο και αποτελεί μέρος της δομής κοινοβουλευτικού ελέγχου.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με την εμβέλεια και την εστίαση των δραστηριοτήτων ελέγχου του ΑΟΕ, καθώς και σχετικά με την ετήσια επιχορήγησή του.

Το Κοινοβούλιο αξιολογεί επίσης την αποδοτικότητα του ΑΟΕ και διορίζει ετησίως εξωτερικό ελεγκτή για τον έλεγχό του, καθώς και κοινοβουλευτικό συμβούλιο αρμόδιο για την εποπτεία και την επικοινωνία (Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο του ΑΟΕ της Σουηδίας).

Το ΑΟΕ υποβάλλει τις εκθέσεις του σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους στην κυβέρνηση και τις εκθέσεις του σχετικά με τους ελέγχους επιδόσεων στο Κοινοβούλιο, το οποίο με τη σειρά του τις διαβιβάζει στην κυβέρνηση προκειμένου να γνωμοδοτήσει γραπτώς για τον έλεγχο. Η έκθεση παρακολούθησης διαβιβάζεται στη Μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών του Κοινοβουλίου.

Σε περίπτωση που το ΑΟΕ διαπιστώσει αδυναμίες, τις αναφέρει και συνήθως διατυπώνει συστάσεις. Οι οικείες οντότητες έχουν ήδη κληθεί να διατυπώσουν τη γνώμη τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου και πρέπει να διατυπώσουν παρατηρήσεις επί συγκεκριμένων σημείων. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του, το ΑΟΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ

Η Helena Lindberg ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 15 Μαρτίου 2017.

Ο Γενικός Ελεγκτής αποφασίζει σχετικά με τους ελέγχους που θα διενεργηθούν, τις μεθόδους που θα εφαρμοστούν και τα συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν. Η ανεξαρτησία του κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα.

ΘΗΤΕΙΑ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται για μη ανανεώσιμη θητεία διάρκειας επτά ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής και ο Αναπληρωτής Γενικός Ελεγκτής εκλέγονται και διορίζονται από το Κοινοβούλιο.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ είναι οργανωμένο σε τμήμα ελέγχου επιδόσεων και σε τμήμα χρηματοοικονομικού ελέγχου.

Επιπλέον, υπάρχουν ακόμη έξι τμήματα αρμόδια για τις διεθνείς σχέσεις, τους ανθρώπινους πόρους, την επικοινωνία, τις νομικές υπηρεσίες, τη στήριξη της διοίκησης και την επιχειρησιακή υποστήριξη.

Τέλος, το ΑΟΕ της Σουηδίας διαθέτει Κοινοβουλευτικό και Επιστημονικό Συμβούλιο, καθώς και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 316 ΙΠΑ (2020) (το 81 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 41 % - ♀ 59 % Μέση ηλικία: 45

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 401 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες (38 εκατομμύρια ευρώ), εκ των οποίων 49,3 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες (4,7 εκατομμύρια ευρώ) για τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη (2020).
 • < 0,15 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εντός του πλαισίου που ορίζει το Κοινοβούλιο όσον αφορά την εμβέλεια και την εστίαση των ελεγκτικών εργασιών του, το ΑΟΕ της Σουηδίας αποφασίζει ανεξάρτητα ποια θέματα θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου.

Η εστίαση του ελέγχου καθορίζεται με βάση την ανάλυση των κινδύνων ουσιωδών ανακριβειών και το σχετικό οικονομικό μέγεθος ενός ελεγχομένου. Ωστόσο, εάν υπάρχει κίνδυνος μια μικρή ανακρίβεια να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην κεντρική κυβέρνηση, μπορεί να θεωρηθεί ουσιώδης.

Ένας άλλος στόχος του ελέγχου είναι η προαγωγή της ανάπτυξης εν γένει, με στόχο οι πολίτες να ωφελούνται από τις επενδύσεις. Όσον αφορά τους ελέγχους επιδόσεων, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα κριτήρια, όπως η προστιθέμενη αξία, το χρονοδιάγραμμα και το εφικτό της διενέργειας ενός ελέγχου.

Επιπλέον του δικού του σχεδιασμού, το ΑΟΕ υποχρεούται να διενεργεί ετησίως χρηματοοικονομικό έλεγχο επί των ενοποιημένων λογαριασμών της κυβέρνησης και των οργανισμών.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί ετήσιο χρηματοοικονομικό έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου αξιολογεί την ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων και των ελέγχων επιδόσεων, καθώς και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων. Εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα και τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητες ελέγχου, την επικοινωνία και τα ζητήματα δεοντολογίας.

Όλες οι εκθέσεις υποβάλλονται σε εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης του ελέγχου της ποιότητας.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει:

 • ετήσια έκθεση·
 • ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·
 • εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους επιδόσεων·
 • ελεγκτικές γνώμες και εκθέσεις χρηματοοικονομικού ελέγχου·
 • ενδιάμεσες γνώμες και εκθέσεις χρηματοοικονομικού ελέγχου· και
 • ετήσια έκθεση παρακολούθησης.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει όλες τις εκθέσεις του στον ιστότοπό του και εκδίδει τακτικά δελτία Τύπου σχετικά με το έργο του. Χρησιμοποιεί διάφορους διαύλους επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δημοσιεύει επίσης ενημερωτικό δελτίο για τους ενδιαφερόμενους πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Σουηδίας συμμετέχει σε ευρύ φάσμα διεθνών δραστηριοτήτων και εκπροσωπεί τη Σουηδία σε διεθνές επίπεδο. Έχει επίσης λάβει εντολή από το Κοινοβούλιο να στηρίζει, στο πλαίσιο της σουηδικής βοήθειας, την ανάπτυξη αρχών ελέγχου σε άλλες χώρες.

Διαθέτει ειδικό προϋπολογισμό για τις δραστηριότητές του στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης, που συμβάλλει στη διαφάνεια, τη δημοκρατική ανάπτυξη και την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις χώρες εταίρους. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται τόσο σε διμερές πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο περιφερειακών έργων. Οι δραστηριότητες πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων του εταίρου στον τομέα του ελέγχου, της ικανότητας χρήσης αυτών των δεξιοτήτων στην πράξη και της ικανότητας αξιοποίησης των δεξιοτήτων του προσωπικού για την αύξηση της αποδοτικότητας του οργανισμού. Το ΑΟΕ της Σουηδίας μπορεί να παρέχει βασική κατάρτιση σε θέματα ελέγχου, συμπληρωματική επιμόρφωση σε εξειδικευμένους τομείς, στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας, και να συμβάλλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων του οργανισμού στους τομείς της ηγεσίας, του στρατηγικού σχεδιασμού, της επικοινωνίας κ.ο.κ.

 

 

ΤΣΕΧΊΑ

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Από το 1993
Πρώτη ίδρυση 1919

Ιστότοπος: www.nku.cz

Αποστολή:

Αποστολή του Ανώτατου Οργάνου Ελέγχου της Τσεχίας είναι να παρέχει στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση αντικειμενικά στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση της κρατικής περιουσίας και, ως εκ τούτου, σκοπός του είναι η παροχή προστιθέμενης αξίας στο ευρύ κοινό.

Εξετάζει κατά πόσον οι ελεγχόμενες δραστηριότητες συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, την ουσιαστική και τυπική ακρίβεια των δραστηριοτήτων αυτών και αξιολογεί κατά πόσον είναι αποτελεσματικές, οικονομικές και αποδοτικές.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Τσεχίας (Nejvyšší kontrolní úřad) ελέγχει τη διαχείριση της κρατικής περιουσίας, τα έσοδα που εισπράττονται βάσει του νόμου υπέρ νομικών προσώπων (π.χ. ασφάλιση υγείας) και τους οικονομικούς πόρους που εισπράττονται από το εξωτερικό (περιλαμβανομένων των κονδυλίων της ΕΕ). Διατυπώνει τη γνώμη του σχετικά με τους οριστικούς κρατικούς λογαριασμούς και επιβλέπει την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Το ΑΟΕ δεν είναι εξουσιοδοτημένο να ελέγχει τα οικονομικά των δήμων, των πόλεων και των περιφερειών ούτε να ελέγχει τις εμπορικές εταιρείες που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε φορείς της αυτοδιοίκησης.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Τσεχικής Δημοκρατίας (1993)·
 • Νόμος αριθ. 166/1993 Συλλ., για το ΑΟΕ (για τη δραστηριότητα και τις εξουσίες του).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • οργανωτικές μονάδες του κράτους·
 • νομικά και φυσικά πρόσωπα (όταν λαμβάνουν κρατικούς πόρους)· και
 • τη χρηματοοικονομική διαχείριση της Τσεχικής Εθνικής Τράπεζας στον τομέα των δαπανών όσον αφορά την απόκτηση ακινήτων και τις τραπεζικές δραστηριότητες.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογικό όργανο χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Τσεχίας είναι ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας της Τσεχικής Δημοκρατίας. Η σύστασή του ερείδεται άμεσα στο Σύνταγμα της Τσεχικής Δημοκρατίας, το οποίο εγγυάται την ανεξαρτησία του από τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία.

Ο νόμος περί του κρατικού προϋπολογισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας προβλέπει χωριστό κεφάλαιο στον κρατικό προϋπολογισμό, εξασφαλίζοντας έτσι την κατάλληλη οικονομική αυτονομία του ΑΟΕ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του AOE διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατόπιν πρότασης της Βουλής των Αντιπροσώπων (της Κάτω Βουλής).

Το ΑΟΕ υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού του στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τη βασική διάρθρωσή του. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό του ΑΟΕ.

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ διαβιβάζει όλα τα εγκεκριμένα συμπεράσματα του ελέγχου στην κυβέρνηση, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία (Άνω Βουλή).

Δικαιούται να παρίσταται και να λαμβάνει τον λόγο κατά τη διάρκεια συνόδων του Κοινοβουλίου ή της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας επί θεμάτων σχετικών με το έργο του ΑΟΕ.

Η κυβέρνηση εξετάζει όλες τις εκθέσεις ελέγχου του ΑΟΕ παρουσία του Προέδρου του και, για κάθε έλεγχο, εγκρίνει κυβερνητικό ψήφισμα (το οποίο περιλαμβάνει κυρίως διορθωτικά μέτρα).

Ο βασικός εταίρος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο είναι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της Κάτω Βουλής.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Miloslav Kala διορίστηκε στις 22 Μαρτίου 2013.

ΘΗΤΕΙΑ

Εννιαετής, με δυνατότητα ανανέωσης (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του AOE διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατόπιν πρότασης της Βουλής των Αντιπροσώπων.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το Συμβούλιο του ΑΟΕ (απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 15 μέλη).

ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία ενός μέλους λήγει όταν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Κάθε μέλος του ΑΟΕ ορκίζεται επισήμως ενώπιον του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και αναλαμβάνει καθήκοντα άμα τη δόση του όρκου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων εκλέγει τα 15 μέλη κατόπιν πρότασης του Προέδρου του ΑΟΕ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ είναι συλλογικό όργανο, αποτελούμενο από διάφορα όργανα, τμήματα, διευθύνσεις και μονάδες. Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ διευθύνει το όργανο και ο Αντιπρόεδρος ενεργεί ως αναπληρωτής του.

Τα όργανα του ΑΟΕ είναι το Συμβούλιο, η Σύγκλητος και το Πειθαρχικό Τμήμα. Διέπονται από τον νόμο για το ΑΟΕ της Τσεχίας και από τον οικείο εσωτερικό κανονισμό ους, ο οποίος συζητιέται και εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

Το ΑΟΕ της Τσεχίας αποτελείται από Τμήμα Ελέγχου, Διοικητικό Τμήμα και το Γραφείο του Προέδρου του ΑΟΕ. Τα τμήματα αυτά χωρίζονται σε εξειδικευμένες διευθύνσεις, οι οποίες υποδιαιρούνται περαιτέρω σε μονάδες.

Η διοίκηση του ΑΟΕ αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο. Πρόκειται για τον ανώτερο διευθυντή του Τμήματος Ελέγχου, τον ανώτερο διευθυντή του Διοικητικού Τμήματος, τον διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, τον γραμματέα του Συμβουλίου, τον διευθυντή της Υπηρεσίας Ασφαλείας και τον διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 465 ΙΠΑ (2019) (το 69 % περίπου απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 38 % - ♀ 62 % (♂ 53 % - ♀ 47 % για τις θέσεις στελεχών). Μέσος όρος ηλικίας: 47 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Οι δαπάνες του ΑΟΕ καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό της Τσεχικής Δημοκρατίας.
 • 35,73 εκατομμύρια ευρώ (2018)
 • 0,06 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Τσεχίας προγραμματίζει τις εργασίες του σε ένα ετήσιο σχέδιο ελέγχου, το οποίο βασίζεται σε προτάσεις του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου, προτάσεις που προκύπτουν κατόπιν εσωτερικής ανάλυσης ή εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών.

Η κυβέρνηση, η Βουλή των Αντιπροσώπων ή η Γερουσία του Κοινοβουλίου της Τσεχικής Δημοκρατίας και τα όργανά τους μπορούν να προτείνουν ελέγχους στο ΑΟΕ, τους οποίους αυτό μπορεί να αναλάβει ή να απορρίψει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Στις εν λόγω προτάσεις ελέγχου συνοψίζονται το αντικείμενο και οι στόχοι του ελέγχου και αναφέρονται οι ελεγχόμενοι, το χρονοδιάγραμμα και οι λόγοι διενέργειας του ελέγχου, πληροφορίες σχετικά με τη νομική και οικονομική κατάσταση των προτεινόμενων ελεγχομένων, πληροφορίες σχετικά με προηγούμενους ταυτόσημους ή παρόμοιους ελέγχους, τα βασικά χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης περιοχής, τις υποθέσεις ελέγχου κ.λπ.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το AOE διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου που εφαρμόζει, τα οποία βασίζονται στα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου. Το AOE της Τσεχίας διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, οι οποίοι είναι έλεγχοι νομιμότητας, χρηματοοικονομικοί έλεγχοι και έλεγχοι επιδόσεων. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει την προπαρασκευαστική φάση, τη φάση της διενέργειας και τη φάση της διατύπωσης των συμπερασμάτων του ελέγχου. Διαρκεί κατά μέσο όρο 10 μήνες, με τους ελεγκτές που συμμετέχουν να κυμαίνονται μεταξύ 5 και μερικών δεκάδων, ανάλογα με το πλήθος των ελεγχομένων.

Το ΑΟΕ εξετάζει κατά πόσον οι ελεγχθείσες δραστηριότητες συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, καθώς και την πραγματική και τυπική ακρίβεια αυτών των δραστηριοτήτων, και αξιολογεί κατά πόσον είναι αποτελεσματικές, οικονομικές και αποδοτικές.

Στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ελέγχων, το ΑΟΕ εξετάζει κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις των ελεγχόμενων οντοτήτων παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα του αντικειμένου της λογιστικής σύμφωνα με τη νομοθεσία.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κύρια δημοσίευση του ΑΟΕ είναι τα συμπεράσματα ελέγχου που δημοσιεύονται στον ιστότοπό του και στο Δελτίο του ΑΟΕ, κατόπιν της έγκρισής τους από το Συμβούλιο του ΑΟΕ. Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ αποστέλλει όλα τα εγκεκριμένα συμπεράσματα του ελέγχου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Γερουσία και την κυβέρνηση.

Το ΑΟΕ της Τσεχίας είναι εκ του νόμου υποχρεωμένο να δημοσιεύει:

 • το Δελτίο του ΑΟΕ, επίσημη δημοσίευση στην οποία περιλαμβάνεται σύνοψη των εκθέσεων ελέγχου μιας δεδομένης περιόδου. Σε μία έκδοση περιλαμβάνεται επίσης το ετήσιο σχέδιο ελέγχου και επόμενες εκδόσεις ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν αλλαγές στο ετήσιο σχέδιο ελέγχου·
 • την Ετήσια Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση των ελέγχων και των αποτελεσμάτων των ελέγχων του προηγούμενου έτους. Περιλαμβάνει επίσης περιγραφή άλλων δραστηριοτήτων, όπως πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία του ΑΟΕ με τις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης, τις φορολογικές αρχές και το κοινό, πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας και τη χρηματοοικονομική διαχείριση και το προσωπικό του ΑΟΕ·
 • τη Δήλωση για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, στην οποία το ΑΟΕ διατυπώνει τη γνώμη του σχετικά με την έκθεση της κυβέρνησης για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, βασιζόμενο στην αξιολόγηση στην οποία υπέβαλε τη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του αντίστοιχου έτους·
 • τη Δήλωση για τον οριστικό κρατικό λογαριασμό. Στο έγγραφο αυτό, το ΑΟΕ διατυπώνει τη γνώμη του σχετικά με το σχέδιο του οριστικού κρατικού λογαριασμού της Τσεχικής Δημοκρατίας για το σχετικό έτος, με βάση την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα και τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης του κράτους·
 • τον Οριστικό λογαριασμό, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση του ΑΟΕ για το παρελθόν έτος. Εξωτερικός ελεγκτής επαληθεύει κάθε χρόνο τον οριστικό λογαριασμό, και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΑΟΕ τον υποβάλλει στο τσεχικό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, το ΑΟΕ δημοσιεύει και άλλα έγγραφα, όπως η έκθεση για την ΕΕ (στην οποία παρουσιάζει συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της απορρόφησης και της χρησιμοποίησης πόρων της ΕΕ από την Τσεχική Δημοκρατία), συνοπτικές εκθέσεις ελέγχου που καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς, εγχειρίδια, επίκαιρα έγγραφα, καθώς και εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγει το ΑΟΕ της Τσεχίας παράλληλα με άλλα ΑΟΕ.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να διευκολύνει την άμεση πρόσβαση του ευρέος κοινού στα αποτελέσματα ελέγχου. Ως εκ τούτου, δημοσιεύει συμπεράσματα ελέγχου, δελτία Τύπου και άλλα σχετικά έγγραφα στον ιστότοπό του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον ιστότοπό του κοινοποιεί επίσης τα αποτελέσματα των ελέγχων του, αναλύσεις και νέα, βίντεο σχετικά με τους ελέγχους του και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές του.

Το ΑΟΕ τιμά τη διαφάνεια και, ως εκ τούτου, δημοσιεύει τις συμβάσεις που συνάπτει στον ιστότοπο του, μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με τον προϋπολογισμό του και άλλα στοιχεία.

Τέλος, διοργανώνει επίσης εκδηλώσεις. Από το 2017, το ΑΟΕ διοργανώνει ετησίως μαραθώνιο ανάπτυξης εφαρμογών (hackathon) στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Το 2019 συμμετείχαν 20 δημόσιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Τον Μάρτιο του 2020, το ΑΟΕ φιλοξένησε τον πρώτο ετήσιο διεθνή μαραθώνιο ανάπτυξης εφαρμογών (hackathon) για ανώτατα όργανα ελέγχου στον οποίο συμμετείχαν 23 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Σε ό,τι αφορά το διεθνές περιβάλλον, η ανταλλαγή γνώσεων είναι ένας από τους κύριους στόχους του AOE της Τσεχίας. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσεων σε διεθνείς δραστηριότητες και επίσης μέσω συνεργατικών ελέγχων.

Το AOE διοργανώνει κάθε χρόνο αρκετά συνέδρια, σεμινάρια και άλλες δραστηριότητες με επαγγελματικό προσανατολισμό. Οι δραστηριότητες αυτές, που έχουν σχεδιαστεί τόσο για το προσωπικό του AOE όσο και για επαγγελματίες από το ευρύ κοινό και εκπροσώπους άλλων κρατικών θεσμικών οργάνων, συμβάλλουν στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.

Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών, όχι μόνο μεταξύ των πολιτών, αλλά και μεταξύ των πανεπιστημιακών, των εμπειρογνωμόνων σε συγκεκριμένους τομείς, των φοιτητών και άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων.

Σε διεθνές επίπεδο, οι ελεγκτές του ΑΟΕ αποστέλλονται τακτικά να συμμετέχουν στα ελεγκτικά όργανα διεθνών οργανισμών. Το ΑΟΕ της Τσεχίας έχει εκπροσωπηθεί σε φορείς όπως ο EUROCONTROL, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.

 

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Από το 1825

Ιστότοπος: www.vtv.fi

Αποστολή:

Οι δραστηριότητες της ΑΟΕ της Φινλανδίας (Valtiontalouden tarkastusvirasto) διέπονται από τις αξίες της ευθύνης, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και του σεβασμού. Η φράση «Μαζί – βιώσιμο μέλλον, ανταλλαγή γνώσεων» εμπερικλείει το όραμα του οργάνου.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του οργάνου είναι οι εξής:

 • Αντίκτυπος στην κοινωνία
 • Σημαντικότητα και έγκαιρος χαρακτήρας
 • Προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών
 • Ικανό προσωπικό και ευεξία στην εργασία
 • Αποδοτικές κοινές διαδικασίες και πρακτικές
 • Ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση του μέλλοντος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Φινλανδίας αποτελεί ανεξάρτητη αρχή, η οποία ελέγχει τα οικονομικά της κεντρικής κυβέρνησης, αξιολογεί τη δημοσιονομική πολιτική και επιβλέπει τη χρηματοδότηση των εκλογικών εκστρατειών και των πολιτικών κομμάτων.

Οι έλεγχοί του καλύπτουν τα οικονομικά της κεντρικής κυβέρνησης συνολικά και έχει ευρέα δικαιώματα πρόσβασης σε πληροφορίες, σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Φινλανδίας (1919 και 1999)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ (676/2000)·
 • Νόμος σχετικά με το δικαίωμα του ΑΟΕ να ελέγχει ορισμένες μεταφορές πιστώσεων μεταξύ της Φινλανδίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (353/1995)·
 • Νόμος σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, και για τη θέσπιση ορίων δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης (869/2012)·
 • Νόμος σχετικά με τη χρηματοδότηση των υποψηφίων στις εκλογές (273/2009)·
 • Νόμος για τα πολιτικά κόμματα (10/1989).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • την κυβέρνηση και τα υπουργεία·
 • τους δημόσιους οργανισμούς·
 • τα ταμεία που δεν εντάσσονται στον προϋπολογισμό·
 • τις κρατικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες κρατικής ιδιοκτησίας·
 • τις μεταβιβάσεις και τις επιδοτήσεις της κεντρικής κυβέρνησης σε δήμους, εταιρείες και άλλους φορείς· και
 • τις μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ της Φινλανδίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το ΑΟΕ δεν ελέγχει:

 • τα οικονομικά του Κοινοβουλίου·
 • τα κεφάλαια που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου·
 • την Τράπεζα της Φινλανδίας ή την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας ή
 • το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητη εθνική ελεγκτική αρχή, με επικεφαλής έναν Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ αποτελεί ανεξάρτητη κρατική αρχή, συνδεδεμένη με το Κοινοβούλιο.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται από το Κοινοβούλιο, και μπορεί να παυθεί μόνον από αυτό. Ο ελεγκτής που ελέγχει τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου, ελέγχει επίσης τους λογαριασμούς του ΑΟΕ. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο καθορίζει νομοθετικά τα καθήκοντα του ΑΟΕ, συζητά την πρόταση προϋπολογισμού του, λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους του και διεξάγει συζήτηση σχετικά με τις ετήσιες και τις χωριστές εκθέσεις του.

Η εντολή του ΑΟΕ δεν καλύπτει τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ

Η Tytti Yli-Viikari εξελέγη Γενική Ελέγκτρια την 1η Ιανουαρίου 2016.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκλέγεται από το Κοινοβούλιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Ο Γενικός Ελεγκτής εγκρίνει το σχέδιο ελέγχου και λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τις εκθέσεις που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο και τις κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου.

Η ανώτερη διοίκηση του ΑΟΕ περιλαμβάνει επίσης τους διευθυντές που είναι υπεύθυνοι για τους τομείς με υψηλό αντίκτυπο: βιώσιμα δημόσια οικονομικά· ασφαλή, υγιή και ευημερούσα κοινωνία· διαχείριση πληροφοριών· και βιώσιμη διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, το ΑΟΕ διαθέτει διευθυντή αρμόδιο για τη διοίκηση και τους πόρους.

ΘΗΤΕΙΑ

Οι διευθυντές που είναι υπεύθυνοι για τους τομείς υψηλού αντικτύπου απασχολούνται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής είναι αρμόδιος για τον διορισμό των διευθυντών που είναι υπεύθυνοι για τους τομείς υψηλού αντικτύπου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Οι εργαζόμενοι του ΑΟΕ κατανέμονται σε τέσσερα κέντρα ικανοτήτων: Χρηματοπιστωτική και οικονομική διακυβέρνηση, ψηφιοποίηση, μέθοδοι, και πελατοκεντρική προσέγγιση. Τα κέντρα ικανοτήτων είναι αρμόδια για την ανάπτυξη των ικανοτήτων του προσωπικού.

Επιπλέον, το ΑΟΕ διαθέτει επιστημονικό συμβούλιο, συμβούλιο ποινών και κυρώσεων, και γνωμοδοτικό συμβούλιο, τα οποία υπάγονται όλα στην άμεση αρμοδιότητα του Γενικού Ελεγκτή.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 140 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης και 6 εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης (2019) (το 77 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 45 % - ♀ 55 %. Μέσος όρος ηλικίας: 47,2 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 16,2 εκατομμύρια ευρώ (2019)
 • 0,03 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ αποτυπώνει τον σχεδιασμό των εργασιών του σε ένα γενικό σχέδιο ελέγχου, το οποίο καλύπτει χρονική περίοδο τεσσάρων ετών. Το σχέδιο ελέγχου επικαιροποιείται δύο φορές ετησίως. Επιλέγει τα προς έλεγχο θέματα βάσει ανάλυσης κινδύνου σχετικά με τα δημόσια οικονομικά και την οικονομία και εστιάζει σε θέματα και ζητήματα σημαντικά για τα οικονομικά της κεντρικής κυβέρνησης και την κοινωνία και στους σημαντικούς κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά. Το ελεγκτικό έργο του ΑΟΕ διαρθρώνεται γύρω από τέσσερις θεματικούς τομείς (βιώσιμα δημόσια οικονομικά· ασφαλής, υγιής και ευημερούσα κοινωνία· διαχείριση πληροφοριών· και βιώσιμη διακυβέρνηση και δημόσια διοίκηση).

Ορισμένα από τα θέματα ή τις προοπτικές ελέγχου μπορούν να καλύπτουν περισσότερους θεματικούς τομείς.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Σύνταγμα μέσω χρηματοοικονομικού ελέγχου, ελέγχου συμμόρφωσης, ελέγχου επιδόσεων και ελέγχου δημοσιονομικής πολιτικής. Το ΑΟΕ συνδυάζει επίσης τα διάφορα είδη ελέγχων.

Στους ελέγχους του, το ΑΟΕ εφαρμόζει τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου, οι οποίες βασίζονται στα πρότυπα ελέγχου ISSAI, που έχουν εκδοθεί από τον Διεθνή Οργανισμό των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI). Τα πρότυπα ελέγχου ISSAI βασίζονται στα διεθνή πρότυπα ελέγχου (ISA). Τα πρότυπα αυτά συμπληρώνονται με χωριστά εγχειρίδια για κάθε είδος ελέγχου.

Το εγχειρίδιο ελέγχου του ΑΟΕ είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό του.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει:

 • εκθέσεις σχετικά με τον έλεγχο που διενεργεί επί των οριστικών λογαριασμών της κεντρικής κυβέρνησης·
 • εκθέσεις σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους και τους ελέγχους συμμόρφωσης, επιδόσεων και δημοσιονομικής πολιτικής που διενεργεί·
 • εκθέσεις αξιολόγησης της δημοσιονομικής πολιτικής·
 • χωριστές εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο·
 • εκθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών·
 • εκθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων·
 • ετήσιες εκθέσεις·
 • εκθέσεις παρακολούθησης·
 • ενημερωτικά έγγραφα·
 • γνώμες· και
 • άλλες εκδόσεις, όπως διεθνείς δημοσιεύσεις.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το ΑΟΕ ανακοινώνονται στον ιστότοπό του. Επιπλέον, στον ιστότοπο αναφέρονται οι προσεχείς δημοσιεύσεις. Δελτία Τύπου καταρτίζονται για την πλειονότητα των ελέγχων, ενώ για επιλεγμένους ελέγχους παράγονται βίντεο. Τα δελτία Τύπου επισημαίνουν τα σημαντικότερα σημεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων και παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας των βασικών προσώπων που εμπλέκονται στη διενέργεια αυτών. Πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους κοινοποιούνται επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Εκτός από το ελεγκτικό του έργο, το ΑΟΕ ασκεί καθήκοντα εμπειρογνώμονα και συμβουλευτικά καθήκοντα, παραδείγματος χάριν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και στις ομάδες εργασίας της κυβέρνησης.

Συμμετέχει σε γενικές συζητήσεις στους τομείς των δημόσιων οικονομικών και της ανάπτυξης της διοίκησης. Το ΑΟΕ επιδιώκει καλή συνεργασία και ενεργό διάλογο με τους ενδιαφερομένους και τους αποδέκτες των υπηρεσιών του.

 

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΕΣ πηγή: © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αρχιτέκτονες των κτιρίων: Paul Noël (1988) και Jim Clemes (2004 και 2013).

AT πηγή: Rechnungshof. Φωτογραφία: © Achim Bieniek.

BE πηγή: Rekenhof/Cour des comptes/Rechnungshof. Αρχιτέκτονες του κτιρίου: Gustave Saintenoy και Clément Parent.

BG πηγή: Сметна палата на Република България.

CY πηγή: Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Μαραθεύτης - Γιαννουρής, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί.

CZ πηγή: Nejvyšší kontrolní úřad.

DE πηγή: Bundesrechnungshof. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Josef Trimborn.

DK πηγή: Rigsrevisionen.

EE πηγή: Riigikontroll.

EL πηγή: Ελεγκτικό Συνέδριο. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Θέμις Κατασκευαστική (δημόσια εταιρεία).

ES πηγή: Tribunal de Cuentas. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Francisco Jareño y Alarcón.

FI πηγή: Valtiontalouden tarkastusvirasto. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Helin & Co Architects.

FR πηγή: Tangopaso (Wikimedia Commons). Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Constant Moyaux. Φωτογραφία: Émile Lombard, Cour des comptes.

HR πηγή: Državni ured za reviziju.

HU πηγή: Állami Számvevőszék. Αρχιτέκτονες του κτιρίου: Antal Skalnitzky Antal και Henrik Koch.

IE πηγή: Office of the Comptroller and Auditor General. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Scott Tallon Walker Architects.

IT πηγή: Corte dei conti.

LT πηγή: Valstybės Kontrolė. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Loreta Grikinienė.

LU πηγή: Cour des comptes. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Arlette Schneiders Architectes.

LV πηγή: Valsts kontrole. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Vizuālās Modelēšanas Studija Ltd, υπεύθυνη έργου Daiga Bikse και αρχιτέκτονας Daiga Levane.

MT πηγή: National Audit Office.

NL πηγή: Algemene Rekenkamer. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Aldo van Eyck.

PL πηγή: Najwyższa Izba Kontroli. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Antoni Dygat. Φωτογραφία: Marek Brzeziński/Creative Commons CC0 1.0.

PT πηγή: Tribunal de Contas. Αρχιτέκτονες του κτιρίου: Jorge Manuel Soares Costa και Fernando Silva.

RO πηγή: Curtea de Conturi a României.

SE πηγή: Riksrevisionen. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Björn Hedvall.

SK πηγή: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Vladimir Dedecek.

SL πηγή: Računsko sodišče Republike Slovenije. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Miroslav Gregorič.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΕΣ

EUROPEAN COURT OF AUDITORS
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Τηλ. +352 4398 1
Για τυχόν ερωτήσεις: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
       LinkedIn: EUAuditors
       Twitter: @EUAuditors
       Facebook: EUAuditors
       Instagram: #EUAuditors
 Youtube: @EUAuditors

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΕΣ

Ιστότοπος: eca.europa.eu
Πλατφόρμα διαφάνειας: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Transparency-portal-home.aspx

ΕΠΙΚΟΙΝΙΑ ΜΕ ΤHN EE

Από κοντά
Απευθυνθείτε στα εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct που υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε εσάς κέντρου στην ιστοσελίδα https://europa.eu/european-union/contact_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η υπηρεσία Europe Direct δίνει απαντήσεις σε κάθε ερώτημά σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την υπηρεσία:

 • καλώντας στον αριθμό ατελούς χρέωσης: 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένοι πάροχοι ενδεχομένως να χρεώνουν για τη συγκεκριμένη κλήση),
 • καλώντας με κανονική χρέωση στον αριθμό: +32 22999696 ή
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: https://europa.eu/european-union/contact_el

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ στον ιστότοπο Europa: http://europa.eu

Δημοσιεύσεις της ΕΕ
Μπορείτε να καταφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή δημοσιεύσεις της ΕΕ από το EU Bookshop, στη διεύθυνση: https://publications.europa.eu/el/web/general-publications/publications. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct ή με το πλησιέστερο τοπικό κέντρο πληροφόρησης, για να ζητήσετε περισσότερα του ενός αντίτυπα δωρεάν δημοσιεύσεων (βλέπε http://europa.eu/contact).

Δίκαιο της ΕΕ και σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε πληροφορίες νομικού περιεχομένου της ΕΕ, περιλαμβανομένου του συνόλου του δικαίου της ΕΕ από το 1951, σε όλες τις επίσημες γλώσσες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο EUR-Lex στη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu

Δημόσια δεδομένα της ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ (http://data.europa.eu/euodp/en/data) προσφέρει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων της ΕΕ. Μπορείτε να καταφορτώνετε και να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα χωρίς χρέωση, για εμπορικούς και μη σκοπούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2020

Η πολιτική για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) εφαρμόζεται δυνάμει της απόφασης αριθ. 6 2019 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πολιτική ανοικτών δεδομένων και την περαιτέρω χρήση εγγράφων.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά (π.χ. σε χωριστές ανακοινώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας), το περιεχόμενο του ΕΕΣ που ανήκει στην ΕΕ παραχωρείται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση, υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται οι αλλαγές. Απαγορεύεται η διαστρέβλωση του αρχικού νοήματος ή μηνύματος των εγγράφων από τον περαιτέρω χρήστη. Το ΕΕΣ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση εγγράφων.

Εάν συγκεκριμένο περιεχόμενο αναφέρεται σε ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα, π.χ. φωτογραφίες υπαλλήλων του ΕΕΣ, ή περιλαμβάνει έργα τρίτων, υποχρεούστε να μεριμνήσετε για την απόκτηση των αναγκαίων δικαιωμάτων. Όταν λαμβάνεται έγκριση, η έγκριση αυτή ακυρώνει και αντικαθιστά την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους κατόχους των δικαιωμάτων.

Το λογισμικό ή τα έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρισμένα σχέδια, οι λογότυποι και οι επωνυμίες/ονομασίες, εξαιρούνται από την πολιτική του ΕΕΣ για την περαιτέρω χρήση και δεν σας παρέχεται σχετική άδεια.

Η «οικογένεια» των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα europa.eu, παρέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Δεδομένου ότι αυτοί δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΕΕΣ, σας συνιστούμε να εξετάζετε τις πολιτικές τους για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χρήση του λογοτύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οργάνου.Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2020

HTML ISBN 978-92-847-4913-3 doi:10.2865/93783 QJ-03-20-450-EL-Q