Ο έλεγχος του δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια δικτυακή πύλη με πληροφορίες σχετικά με την εντολή, το καθεστώς, την οργάνωση, το έργο και τη δράση των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) της ΕΕ και των κρατών μελών της. Δεν έχουν περιληφθεί δημόσιοι ελεγκτικοί φορείς που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη και λειτουργούν σε περιφερειακό ή επαρχιακό επίπεδο.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην πύλη «Ο έλεγχος του δημόσιου τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» αναδεικνύουν τον ουσιώδη χαρακτήρα των σύγχρονων φορέων ελέγχου του δημόσιου τομέα στην Ένωσή μας και καταδεικνύουν τη συμβολή τους στην αποτελεσματική λειτουργία των δημοκρατιών μας. Παρουσιάζονται οι διαφορές και οι ομοιότητες μεταξύ των ανώτατων οργάνων ελέγχου της ΕΕ, αποτυπώνοντας έτσι τον έντονο πλουραλισμό που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα.

Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν και θα επικαιροποιούνται σε στενή συνεργασία με τα διάφορα όργανα ελέγχου. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εκφράζει τις ευχαριστίες του στα ίδια και στο προσωπικό τους για την υποστήριξη που του παρείχαν.

Ελπίζουμε η πύλη αυτή να προσελκύσει το ενδιαφέρον ελεγκτών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής και νομοθετών τόσο εντός της ΕΕ όσο και πέραν των συνόρων της. Κατ' αυτό τον τρόπο, ευελπιστούμε επίσης να συνεισφέρουμε καθοριστικά στην τρέχουσα έρευνα για τον έλεγχο στον δημόσιο τομέα.

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο δημόσιος έλεγχος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε δημοκρατικού συστήματος. Και οι 27 χώρες που αποτελούν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχουν θεσπίσει ρυθμίσεις που διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες δαπάνες αποτελούν αντικείμενο λογοδοσίας, χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και υπόκεινται σε αυστηρή εποπτεία. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικός είναι ο ρόλος των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (ΑΟΕ), ως εξωτερικών δημόσιων ελεγκτών.

Τα ΑΟΕ διερευνούν ανεξάρτητα την κατά τρόπο αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό χρήση των δημόσιων πόρων, καθώς και την τήρηση των ισχυόντων κανόνων κατά την εκτέλεση των δημόσιων δαπανών και την είσπραξη των εσόδων. Με τις τεκμηριωμένες, αντικειμενικές και αμερόληπτες εκθέσεις ελέγχου που καταρτίζουν, υποστηρίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των κυβερνήσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση των πολιτικών, των προγραμμάτων, της δημόσιας διοίκησης και της διαχείρισης των οικονομικών του εκάστοτε κράτους. Η δράση τους αυτή συντελεί στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα ελέγχων και ισορροπιών των κοινωνιών μας και στην περαιτέρω ανάπτυξη δημοκρατιών που λειτουργούν εύρυθμα.

Εκτός από την προώθηση και την ανάπτυξη της λογοδοσίας και της διαφάνειας σε επίπεδο κυβερνήσεων, τα ΑΟΕ της ΕΕ διαδραματίζουν επίσης ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων των δημόσιων ελεγκτικών φορέων σε τρίτες χώρες.

Πολλά ΑΟΕ που περιλαμβάνει το παρόν αποθετήριο έχουν να επιδείξουν μια πλούσια κληρονομιά (ενίοτε εκατοντάδων ετών), ενώ άλλα ιδρύθηκαν μόλις πρόσφατα με την τρέχουσα μορφή τους. Η δομή, οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των περισσότερων ΑΟΕ έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, ενίοτε ως αποτέλεσμα πολιτικών αλλαγών ή μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου ΑΟΕ αποτελεί προϋπόθεση για την προσχώρηση μιας χώρας στην ΕΕ.

Η ΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ

Η ΕΕ ιδρύθηκε το 1993 με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Προηγήθηκαν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ ή Ευρατόμ), που χρονολογούνται από τη δεκαετία του ‘50. Μετά το 1993, 16 χώρες προσχώρησαν στην Ένωση (το 1995, το 2004, το 2007 και το 2013). Σήμερα, μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου το 2020, η ΕΕ περιλαμβάνει 27 κράτη μέλη.

ΜΟΡΦΕΣ ΑΟΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥΣ

Τα ΑΟΕ κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες βάσει διαφόρων κριτηρίων. Συνήθως, διακρίνονται σε όργανα με οργανωτικές δομές που έχουν τη ρίζα τους στη γαλλολατινική, αγγλοσαξονική ή γερμανική παράδοση. Σήμερα, ωστόσο, η διάκριση γίνεται κυρίως με γνώμονα την ύπαρξη δικαιοδοτικής εξουσίας. Μια άλλη διάκριση μπορεί να γίνει μεταξύ ΑΟΕ με μονοπρόσωπο διευθύνον όργανο, ήτοι ΑΟΕ επικεφαλής των οποίων είναι ένα μόνο πρόσωπο (παραδείγματος χάριν πρόεδρος ή γενικός ελεγκτής), και ΑΟΕ που διοικούνται από συλλογικό όργανο (παραδείγματος χάριν συμβούλιο, σώμα μελών, σύγκλητο ή ολομέλεια).

Εντός αυτού του ήδη ευρέος φάσματος, θα μπορούσαν να γίνουν περαιτέρω διακρίσεις, λόγου χάριν βάσει της εξουσίας των ΑΟΕ να υποβάλλουν σε έλεγχο τα κατώτερα επίπεδα της κυβέρνησης ή βάσει της σχέσης μεταξύ του ΑΟΕ και του αντίστοιχου εθνικού κοινοβουλίου.

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΟΕ

  Διευθύνον όργανο /
Επικεφαλής ΑΟΕ
Αριθμός συμμετεχόντων
στο διευθύνον όργανο
Θητεία (σε έτη)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο
Συλλογικό όργανο 27 Πρόεδρος: 3 (ανανεώσιμη)
Μέλη: 6 (ανανεώσιμη)
ΑΥΣΤΡΙΑ
Rechnungshof
Πρόεδρος  1 12 (μη ανανεώσιμη)
ΒΕΛΓΙΟ
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
Γενική Συνέλευση 12 6 (ανανεώσιμη)
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Сметна палата на Република България
Πρόεδρος και
δύο Αντιπρόεδροι
 3 Πρόεδρος: 7
(μη ανανεώσιμη)
Αντιπρόεδροι: 7 (ανανεώσιμη)
ΚΡΟΑΤΙΑ
Državni ured za reviziju
Γενικός Ελεγκτής  1 8 (ανανεώσιμη)
ΚΥΠΡΟΣ
Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικός Ελεγκτής  1 Απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Nejvyšší kontrolní úřad
Συμβούλιο 17 Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος:
9 (ανανεώσιμη)
Μέλη: απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΔΑΝΙΑ
Rigsrevisionen
Γενικός Ελεγκτής  1 6 (ανανεώσιμη άπαξ
για μία 4ετία)
ΕΣΘΟΝΙΑ
Riigikontroll
Γενικός Ελεγκτής  1 5 (ανανεώσιμη)
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Γενικός Ελεγκτής  1 6 (ανανεώσιμη)
ΓΑΛΛΙΑ
Cour des comptes
Πρώτος Πρόεδρος
και 6 πρόεδροι
κλιμακίων
 7 Απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundesrechnungshof
Πρόεδρος, Σύγκλητος (Συμβούλιο) 16 Πρόεδρος: 12
(μη ανανεώσιμη)
Διευθυντές: απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΕΛΛΑΔΑ
Ελεγκτικό Συνέδριο
Ολομέλεια 42 Πρόεδρος: 4
(μη ανανεώσιμη)
Μέλη και Δικαστές: απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Állami Számvevőszék
Πρόεδρος  1 12 (ανανεώσιμη)
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Office of the Comptroller and Auditor General
Γενικός Ελεγκτής  1 Απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΙΤΑΛΙΑ
Corte dei conti
Πρόεδρος  1 Απεριόριστη, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης
ΛΕΤΟΝΙΑ
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Συμβούλιο,
Γενικός Ελεγκτής
 7 4 (ανανεώσιμη
για δύο συνεχόμενες θητείες κατ’ ανώτατο όριο)
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Valstybės Kontrolė
Γενικός Ελεγκτής  1 5 (ανανεώσιμη άπαξ)
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Cour des comptes
Πρόεδρος,
Αντιπρόεδρος και τρεις σύμβουλοι
 5 6 (ανανεώσιμη)
ΜΑΛΤΑ
National Audit Office
Γενικός Ελεγκτής  1 5 (ανανεώσιμη άπαξ)
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Algemene Rekenkamer
Συμβούλιο  3 Απεριόριστη μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των 70 ετών.
ΠΟΛΩΝΙΑ
Najwyższa Izba Kontroli
Πρόεδρος και
(σε ορισμένες περιπτώσεις) συλλογικό όργανο
18 Πρόεδρος: 6
(ανανεώσιμη άπαξ)
Συλλογικό όργανο: 3 (ανανεώσιμη)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Tribunal de Contas
Πρόεδρος και Ολομέλεια 19 Πρόεδρος: 4
Μέλη: απεριόριστη
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Curtea de Conturi a României
Ολομέλεια 18 9 (μη ανανεώσιμη)
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Πρόεδρος  1 7 (ανανεώσιμη άπαξ)
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Računsko sodišče Republike Slovenije
Σύγκλητος  3 9 (ανανεώσιμη)
ΙΣΠΑΝΙΑ
Tribunal de Cuentas
Ολομέλεια 13 Πρόεδρος: 3 (ανανεώσιμη)
Άλλοι Σύμβουλοι: 9 (ανανεώσιμη)
Γενικός Εισαγγελέας: 5 (ανανεώσιμη)
ΣΟΥΗΔΙΑ
Riksrevisionen
Γενικός Ελεγκτής  1 7 (μη ανανεώσιμη)

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Τα ΑΟΕ της ΕΕ είναι ανεξάρτητοι δημόσιοι φορείς. Η ανεξαρτησία τους από τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Ανάλογα με την εντολή τους, τα ΑΟΕ μπορούν να διενεργούν προληπτικούς ή κατασταλτικούς ελέγχους, να αξιολογούν τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών, καθώς και την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων ή τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Ορισμένα ΑΟΕ αξιολογούν επίσης τον αντίκτυπο των δημόσιων πολιτικών και προγραμμάτων.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Ορισμένα ΑΟΕ έχουν ειδικό καθεστώς διαθέτοντας εξουσίες δικαιοδοτικού οργάνου. Αυτό τους επιτρέπει να κινούν νομικές διαδικασίες κατά διαχειριστών δημόσιου χρήματος ή δημόσιων υπολόγων, οι οποίοι ενδέχεται να εμπλέκονται σε παρατυπίες σχετικές με δημόσιες δαπάνες και περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου. Αυτή η δικαιοδοτική αρμοδιότητα παρέχει στα ΑΟΕ ένα εργαλείο για την απόδοση ευθυνών και την επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης.

ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Οι σχέσεις μεταξύ ΑΟΕ και κοινοβουλίων στην ΕΕ είναι τόσο διαφορετικές όσο και τα ίδια τα όργανα ελέγχου. Ενώ όλα τα ΑΟΕ είναι ανεξάρτητα ως φορείς, ορισμένα αποτελούν μέρος του μηχανισμού κοινοβουλευτικής εποπτείας.

ΑΟΕ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ / ΑΟΕ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΡΟΛΗΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ /
ΑΟΕ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

  Δικαιοδοτική
αρμοδιότητα
Προληπτικός
έλεγχος
Μέρος του μηχανισμού
κοινοβουλευτικής
εποπτείας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο
     
ΑΥΣΤΡΙΑ
Rechnungshof
   
ΒΕΛΓΙΟ
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Сметна палата на Република България
     
ΚΡΟΑΤΙΑ
Državni ured za reviziju
     
ΚΥΠΡΟΣ
Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
     
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Nejvyšší kontrolní úřad
     
ΔΑΝΙΑ
Rigsrevisionen
   
ΕΣΘΟΝΙΑ
Riigikontroll
     
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Valtiontalouden tarkastusvirasto
   
ΓΑΛΛΙΑ
Cour des comptes
   
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundesrechnungshof
     
ΕΛΛΑΔΑ
Ελεγκτικό Συνέδριο
 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Állami Számvevőszék
   
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Office of the Comptroller and Auditor General
   
ΙΤΑΛΙΑ
Corte dei conti
 
ΛΕΤΟΝΙΑ
Latvijas Republikas Valsts kontrole
     
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Valstybės Kontrolė
   
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Cour des comptes
     
ΜΑΛΤΑ
National Audit Office
   
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Algemene Rekenkamer
     
ΠΟΛΩΝΙΑ
Najwyższa Izba Kontroli
   
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Tribunal de Contas
 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Curtea de Conturi a României
     
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
     
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Računsko sodišče Republike Slovenije
   
ΙΣΠΑΝΙΑ
Tribunal de Cuentas
 
ΣΟΥΗΔΙΑ
Riksrevisionen
   

Παρά την ποικιλομορφία τους, κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι τα ΑΟΕ της ΕΕ και των κρατών μελών της διατηρούν κατά κανόνα στενές σχέσεις με τα κοινοβούλιά τους. Πρόκειται κυρίως για σχέση αναφοράς, στο πλαίσιο της οποίας το ΑΟΕ διαβιβάζει στο κοινοβούλιο τις εκθέσεις ελέγχου που καταρτίζει. Οι εκθέσεις αυτές συζητούνται συνήθως από ειδική επιτροπή και ενίοτε, ανάλογα με το θέμα του ελέγχου, επίσης από επιτροπές που ασχολούνται με ειδικά θέματα. Κατά κανόνα, στις συζητήσεις αυτές έχουν δικαίωμα να παρίστανται ή/και να συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΑΟΕ . Σε ορισμένα κράτη μέλη, ο επικεφαλής του ΑΟΕ έχει επίσης δικαίωμα ακρόασης στο πλαίσιο κοινοβουλευτικών συζητήσεων για θέματα που σχετίζονται με το έργο του οργάνου.

Τα κοινοβούλια διαδραματίζουν συχνά καθοριστικό ρόλο στην επιλογή ή/και στον διορισμό του προέδρου / γενικού ελεγκτή ή του διευθύνοντος οργάνου ενός ΑΟΕ. Επιπλέον, ορισμένα κοινοβούλια καταρτίζουν και εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του ΑΟΕ, ή ορίζουν εξωτερικό ελεγκτή για τον έλεγχο των λογαριασμών του.

Τέλος, ορισμένα ΑΟΕ, αλλά όχι όλα, έχουν την εξουσία να ελέγχουν τις διοικητικές δαπάνες των εθνικών κοινοβουλίων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι των ΑΟΕ διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων χωρών, ακόμη και όταν εξετάζονται κατ’ αναλογία προς τον πληθυσμό ή τον ελεγχόμενο προϋπολογισμό. Οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζουν όχι μόνο την εντολή και την οργάνωση ενός ΑΟΕ, αλλά και τα ευρύτερα χαρακτηριστικά του κράτους μέλους και της εθνικής του διοίκησης.

Συνολικά, στα ΑΟΕ της ΕΕ και των κρατών μελών της απασχολούνται άνω των 15 000 υπαλλήλων. Από κοινού, τα ΑΟΕ των τεσσάρων μεγαλύτερων κρατών μελών της ΕΕ (Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας, με πληθυσμό σχεδόν 260 εκατομμύρια) απασχολούν περί τους 5 000 υπαλλήλους, ενώ τα ΑΟΕ των υπόλοιπων κρατών μελών (με πληθυσμό 190 εκατομμύρια) απασχολούν περί τους 9 500 υπαλλήλους.

Για την ΕΕ συνολικά, κάθε υπάλληλος ΑΟΕ αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 20 000 πολίτες. Ωστόσο,οι διαφορές μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών είναι σημαντικές. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, οι προϋπολογισμοί των ίδιων των ΑΟΕ αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 0,1 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΟΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα ΑΟΕ της ΕΕ διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία της δημόσιας λογοδοσίας. Ως οι εξωτερικοί ελεγκτές της εκτελεστικής εξουσίας, αξιολογούν τον βαθμό στον οποίο οι πολιτικές και οι δαπάνες της κυβέρνησης επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους, ελέγχουν τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και καταρτίζουν εκθέσεις σχετικά με τους λογαριασμούς των δημόσιων φορέων, παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ανεξάρτητη πληροφόρηση και διασφάλιση στα κοινοβούλια.

ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: περιλαμβάνουν την εξέταση εγγράφων, εκθέσεων, των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων ελέγχου και του εσωτερικού ελέγχου, των λογιστικών και οικονομικών διαδικασιών και άλλων αρχείων, προκειμένου να επαληθεύεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν εύλογα την οικονομική κατάσταση και ότι τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων είναι σύμφωνα με τα αποδεκτά λογιστικά πρότυπα και αρχές.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: διενεργούνται με σκοπό να επαληθεύεται εάν η οικονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης οντότητας, δραστηριότητας ή προγράμματος συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: συνίστανται στην εξέταση των προγραμμάτων, πράξεων, συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών που εφαρμόζουν φορείς και όργανα που διαχειρίζονται πόρους, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό.

Τα ΑΟΕ ελέγχουν τα έσοδα και τις δαπάνες των κρατικών προϋπολογισμών σε κεντρικό ή σε ομοσπονδιακό επίπεδο και, σε ορισμένα κράτη μέλη, μπορούν επίσης να διενεργούν ελέγχους σε επίπεδο περιφερειακών, τοπικών ή δημοτικών αρχών. Παρόλο που οι έλεγχοί τους επικεντρώνονται κυρίως σε υπουργεία και κυβερνητικούς φορείς, στις ελεγχόμενες οντότητες μπορούν επίσης να συγκαταλέγονται κρατικές επιχειρήσεις, όπως ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή εθνικές τράπεζες.

Τα περισσότερα ΑΟΕ έχουν την εξουσία να ελέγχουν το σύνολο των δημόσιων εσόδων και δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που πραγματοποιούνται σε επίπεδο ιδιωτικών εταιρειών ή μεμονωμένων δικαιούχων.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΑΟΕ

  Κεντρική
κυβέρνηση
Περιφερειακές
αρχές
Τοπικές
αρχές
Κρατικές
επιχειρήσεις
Δημόσιοι
φορείς
Δήμοι Λοιποί
δικαιούχοι
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο
ΑΥΣΤΡΙΑ
Rechnungshof
ΒΕΛΓΙΟ
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Сметна палата на Република България
   
ΚΡΟΑΤΙΑ
Državni ured za reviziju
ΚΥΠΡΟΣ
Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Nejvyšší kontrolní úřad
     
ΔΑΝΙΑ
Rigsrevisionen
   
ΕΣΘΟΝΙΑ
Riigikontroll
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Valtiontalouden
tarkastusvirasto
 
ΓΑΛΛΙΑ
Cour des comptes
     
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Bundesrechnungs­hof
     
ΕΛΛΑΔΑ
Ελεγκτικό Συνέδριο
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Állami Számvevőszék
 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Office of the Comp­troller and Auditor General
     
ΙΤΑΛΙΑ
Corte dei conti
ΛΕΤΟΝΙΑ
Latvijas Republikas Valsts kontrole
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Valstybės Kontrolė
 
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Cour des comptes
     
ΜΑΛΤΑ
National Audit Office
   
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
Algemene Rekenkamer
     
ΠΟΛΩΝΙΑ
Najwyższa Izba Kontroli
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Tribunal de Contas
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Curtea de Conturi a României
 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Računsko sodišče Republike Slovenije
ΙΣΠΑΝΙΑ
Tribunal de Cuentas
ΣΟΥΗΔΙΑ
Riksrevisionen
     

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και σχεδιασμού του ελέγχου λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως ο κίνδυνος, ο αντίκτυπος και η μελλοντική εξέλιξη συγκεκριμένων τομέων πολιτικής. Οι εργασίες πολλών ΑΟΕ βασίζονται σε ετήσιες διαδικασίες προγραμματισμού και σχέδια ελέγχου, που καταρτίζονται βάσει πολυετούς στρατηγικής και ετήσιων εκτιμήσεων κινδύνου. Αυτός ο συνδυασμός μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού παρέχει ευελιξία και επιτρέπει στα ΑΟΕ να αντιδρούν σε απρόβλεπτες εξελίξεις.

ΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ — ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Σε ορισμένες χώρες, το κοινοβούλιο (βουλευτές ή/και επιτροπές), οι υπουργοί της κυβέρνησης ή ακόμη και ιδιώτες/φορείς μπορούν να ζητήσουν από το ΑΟΕ να διενεργήσει συγκεκριμένο έλεγχο. Ωστόσο, με μικρό αριθμό εξαιρέσεων, τα ΑΟΕ δεν είναι υποχρεωμένα να διενεργούν αυτούς τους ελέγχους.

Στα ΑΟΕ που διευθύνονται από ένα μόνο πρόσωπο, την τελική απόφαση σχετικά με τους ελέγχους που θα διενεργηθούν λαμβάνει συνήθως ο επικεφαλής του οργάνου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η απόφαση αυτή λαμβάνεται συλλογικά από το διοικητικό συμβούλιο ή το σώμα των μελών.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Για τη συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων, τα ΑΟΕ εξετάζουν έγγραφα, αναλύουν δεδομένα, διεξάγουν συζητήσεις ή διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, παραδείγματος χάριν στις εγκαταστάσεις του ελεγχομένου ή επί τόπου εκεί όπου υλοποιείται ένα έργο. Για τον σκοπό αυτό, τα ΑΟΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που κρίνουν αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, και το προσωπικό των ελεγχόμενων οντοτήτων είναι υποχρεωμένο να συνεργάζεται με τους ελεγκτές.

Προς αντιστάθμιση αυτής της ελευθερίας πρόσβασης, τα ΑΟΕ και οι υπάλληλοί τους υπόκεινται σε ειδικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν κατά τους ελέγχους τους.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Με βάση τους ελέγχους τους, τα ΑΟΕ καταρτίζουν εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζουν τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις τους, επισημαίνουν παρατυπίες, εξάγουν ελεγκτικά συμπεράσματα και διατυπώνουν συστάσεις για την αποκατάσταση των διαπιστούμενων αδυναμιών. Οι συστάσεις αυτές αποτελούν σημαντικό στοιχείο κάθε έκθεσης ελέγχου, καθώς παρέχουν πολύτιμη καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής. Η καθοδήγηση αυτή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της οικονομίας των δημόσιων δαπανών και της συμμόρφωσης τους με τους ισχύοντες κανόνες, καθώς και στην πρόληψη σφαλμάτων, παρατυπιών και της κατασπατάλησης πόρων.

Ορισμένα ΑΟΕ έχουν επίσης το δικαίωμα, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε κατόπιν ειδικού αιτήματος του νομοθετικού σώματος, να γνωμοδοτούν επί (σχεδίων) νομοθετικών πράξεων που αφορούν θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, όπως η χρηματοοικονομική διαχείριση.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τα ΑΟΕ δημοσιεύουν συνήθως ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών του κράτους και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Επιπλέον, ορισμένα δημοσιεύουν εκθέσεις σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις συγκεκριμένων οργάνων ή φορέων (όπως το Κοινοβούλιο, ο αρχηγός του κράτους ή συστήματα κοινωνικής πρόνοιας). Ορισμένα ΑΟΕ εκδίδουν επίσης ελεγκτικές γνώμες σχετικά με τις εν λόγω οικονομικές καταστάσεις και τους ετήσιους λογαριασμούς.

Επίσης, τα ΑΟΕ εκδίδουν εκθέσεις ελέγχου για ειδικά θέματα, γνώμες επί νόμων (σχεδίων νόμων), έγγραφα που βασίζονται σε επισκόπηση ή εκθέσεις παρακολούθησης. Αρκετά δημοσιεύουν επίσης έγγραφα προβληματισμού, αναλύσεις και μελέτες ή φακέλους που παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με ελέγχους επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Εξάλλου, ορισμένα ΑΟΕ δημοσιεύουν τακτικά εκθέσεις σχετικά με τη διαχείριση και την εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ στη χώρα τους.

Τέλος, αρκετά δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, περιοδικές εκδόσεις ή άλλα έγγραφα που παρέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με το έργο τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Κατά κανόνα, τα ΑΟΕ υποβάλλουν τις εκθέσεις τους στο κοινοβούλιο, συνήθως δε στις επιτροπές που είναι αρμόδιες για θέματα προϋπολογισμού ή/και για άλλα θέματα που καλύπτονται από συγκεκριμένο έλεγχο. Επίσης, κατά κανόνα τα ΑΟΕ δημοσιοποιούν τις περισσότερες εκθέσεις ελέγχου τους. Ωστόσο, μπορούν να προβλέπονται εξαιρέσεις για εκθέσεις που αφορούν ευαίσθητους τομείς (όπως η άμυνα) ή για τις οποίες ισχύουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται ευρέως, καθώς εξασφαλίζουν άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους πολίτες και τα μέσα ενημέρωσης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Συνεργασία με άλλα ΑΟΕ

Συνεργασία μεταξύ των ΑΟΕ της ΕΕ

Μεταξύ των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΕΣ υπάρχει ένα στενό δίκτυο συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Επιτροπής Επαφών, η οποία απαρτίζεται από τους επικεφαλής των ΑΟΕ της ΕΕ και του ΕΕΣ. Η Επιτροπή Επαφών της ΕΕ μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας και ειδικές ομάδες για συγκεκριμένα θέματα ελέγχου που σχετίζονται με την ΕΕ και αποτελεί ένα ενεργό δίκτυο για επαγγελματικές επαφές μεταξύ των υπαλλήλων των ΑΟΕ της ΕΕ.

Το ίδιο άρθρο της ΣΛΕΕ που εντέλλεται το ΕΕΣ να συνεργάζεται και να επικοινωνεί με τα ΑΟΕ της ΕΕ επιτρέπει επίσης στους ελεγκτές των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ να συμμετέχουν (ως παρατηρητές) σε ελέγχους που διενεργεί το ΕΕΣ στην επικράτειά τους. Προβλέπεται τυποποιημένη διαδικασία με την οποία το ΕΕΣ ενημερώνει τα εθνικά ΑΟΕ για κάθε επίσκεψη ελέγχου που προγραμματίζει να πραγματοποιήσει στην οικεία χώρα. Το εθνικό ΑΟΕ μπορεί τότε να αποφασίσει αν επιθυμεί να αποστείλει υπαλλήλους του για να συμμετάσχουν στο κλιμάκιο ελέγχου του ΕΕΣ κατά τις επιτόπιες επισκέψεις του. Επιπλέον, τα ΑΟΕ της ΕΕ μπορούν να διενεργούν κοινούς ή συντονισμένους ελέγχους επί επιλεγμένων θεμάτων.

Πέραν τούτου, παραδοσιακά τα ΑΟΕ της ΕΕ συνεργάζονται σε διμερή βάση. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει, λόγου χάριν, την ανταλλαγή ελεγκτικών μεθοδολογιών και αποτελεσμάτων, καθώς και προσωρινές ανταλλαγές ελεγκτικού προσωπικού.

Συνεργασία με άλλα ΑΟΕ εκτός ΕΕ

Τα ΑΟΕ της ΕΕ μπορούν να διενεργούν αξιολογήσεις από ομοτίμους ή να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, όπως τα έργα αδελφοποίησης, οι οποίες σκοπό έχουν να βοηθούν τα ΑΟΕ τρίτων χωρών να αναπτύσσουν τις νομικές και θεσμικές τους βάσεις.

Για την υποστήριξη των ΑΟΕ των χωρών διεύρυνσης έχει δημιουργηθεί ειδικό δίκτυο που σκοπό έχει την προώθηση και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των υποψήφιων για ένταξη στην ΕΕ χωρών και των δυνάμει υποψήφιων χωρών, κυρίως μέσω πρακτικής συνεργασίας περιορισμένης κλίμακας.

Ορισμένα ΑΟΕ της ΕΕ συνεργάζονται επίσης στενά με δημόσιους ελεγκτικούς φορείς σε χώρες με τις οποίες το κράτος μέλος τους διατηρεί στενές σχέσεις για ιστορικούς λόγους ή/και σε χώρες που αποτελούν μέρος της γλωσσικής τους κοινότητας.

Συνεργασία με άλλους φορείς ελέγχου του δημόσιου τομέα σε εθνικό επίπεδο

Ανάλογα με την κυβερνητική δομή τους, τα κράτη μέλη της ΕΕ αναθέτουν τη λειτουργία του ελέγχου του δημόσιου τομέα σε φορείς που λειτουργούν σε ομοσπονδιακό, εθνικό, περιφερειακό, επαρχιακό ή δημοτικό επίπεδο. Σε χώρες με πλήρως ανεπτυγμένες περιφερειακές υπηρεσίες ελέγχου, τα ΑΟΕ εστιάζουν συνήθως τους ελέγχους τους στο επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης, συνεργαζόμενα, κατά περίπτωση, με τους άλλους δημόσιους ελεγκτικούς φορείς στα αντίστοιχα κράτη μέλη τους.

Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς

Όλα τα ΑΟΕ της ΕΕ είναι μέλη του INTOSAI και του EUROSAI.

INTOSAI

Ο Διεθνής Οργανισμός των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (INTOSAI) παρέχει στα ΑΟΕ ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο για την προώθηση της ανάπτυξης και της μεταφοράς γνώσεων, τη βελτίωση του ελέγχου των δημόσιων οικονομικών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και για την ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων, του κύρους και της επιρροής των μελών του στις αντίστοιχες χώρες τους.

Ο INTOSAI ιδρύθηκε το 1953 ως αυτόνομος, ανεξάρτητος και μη πολιτικός οργανισμός. Έχει ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Τα καθήκοντα της Γενικής Γραμματείας του INTOSAI έχει αναλάβει το ΑΟΕ της Αυστρίας.

Τα ΑΟΕ της ΕΕ συμμετέχουν σε διάφορα έργα του INTOSAI, όπως το «Forum for INTOSAI Professional Pronouncements (FIPP)», το οποίο καταρτίζει τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI) που ορίζουν τις βασικές προϋποθέσεις για τα ΑΟΕ και τις θεμελιώδεις αρχές για τον έλεγχο των δημόσιων οντοτήτων.

(Πηγή: INTOSAI)

EUROSAI

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (EUROSAI) είναι μία από τις περιφερειακές ομάδες του INTOSAI. Ιδρύθηκε το 1990 και αριθμούσε 30 μέλη (τα ΑΟΕ 29 ευρωπαϊκών κρατών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο). Το 2023 ο αριθμός των μελών του ανέρχεται σε 51.

Τα καθήκοντα της Γενικής Γραμματείας του EUROSAI έχει αναλάβει το ΑΟΕ της Ισπανίας.

(Πηγή: EUROSAI)

Επιπλέον, τα ΑΟΕ της ΕΕ συμμετέχουν σε έργα που υλοποιούνται από ευρύ φάσμα οργανισμών δραστηριοποιούμενων στον έλεγχο του δημόσιου τομέα. Ορισμένα μάλιστα ενεργούν ως εξωτερικοί ελεγκτές διεθνών, διακυβερνητικών ή υπερεθνικών οργανισμών, όπως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και των εξειδικευμένων οργανώσεών του, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Κατ’ αυτό τον τρόπο, διασφαλίζουν επίσης την τακτική και αποδοτική χρήση των χρηματοδοτικών συνεισφορών των χωρών τους στους εν λόγω οργανισμούς.

Τέλος, αποτελεί κοινή πρακτική για τα ΑΟΕ της ΕΕ να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς [παραδείγματος χάριν, με τον ΟΟΣΑ, τη Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU), το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) ή με τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC)]. Αυτό το είδος συνεργασίας επικεντρώνεται συνήθως σε επίκαιρα θέματα που σχετίζονται με τον έλεγχο του δημόσιου τομέα και μπορεί να συνεπάγεται αποσπάσεις, επιμόρφωση, ανταλλαγή γνώσεων ή άλλες μορφές επαγγελματικών ανταλλαγών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από το 1977

Ιστότοπος: www.eca.europa.eu

Αποστολή:

Μέσω του ανεξάρτητου, επαγγελματικού και επιδραστικού ελεγκτικού έργου μας, αξιολογούμε την οικονομία, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δράσεων της ΕΕ. Σκοπός μας είναι η βελτίωση της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, καθώς κατ’ αυτό τον τρόπο ενισχύουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις παρούσες και στις μελλοντικές προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η ΕΕ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) εξετάζει όλα τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ, και των οργάνων, υπηρεσιών και οργανισμών που έχουν συσταθεί από την ΕΕ.

Αξιολογεί κατά πόσον η διαχείριση των οικονομικών της ΕΕ είναι ορθή και εάν όλα τα έσοδα εισπράχθηκαν και οι δαπάνες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Το ΕΕΣ παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και το Συμβούλιο ετήσια δήλωση διασφάλισης σχετικά με τη νομιμότητα και την κανονικότητα της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ. Αναφέρει επίσης τις διαπιστωθείσες παρατυπίες.

Το ΕΕΣ καταρτίζει ετήσια έκθεση μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικού έτους. Μπορεί επίσης, ανά πάσα στιγμή, να υποβάλλει παρατηρήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων, ιδίως υπό μορφή ειδικών εκθέσεων, και να διατυπώνει γνώμες.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Άρθρα 285 έως 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • Κανονισμός σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΕΕΣ ελέγχει όλες τις πτυχές της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κύριος ελεγχόμενος του ΕΕΣ και ενημερώνεται σχετικά με τις ελεγκτικές εργασίες και την προσέγγισή του, όπως και για τα αποτελέσματα του εκάστοτε σχετικού ελέγχου.

Εκτός από τις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΕΣ ελέγχει:

 • τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης,
 • τους εκτελεστικούς και λοιπούς οργανισμούς της ΕΕ, τις κοινές επιχειρήσεις, και άλλα όργανα,
 • την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,
 • την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
 • τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις της ΕΕ (π.χ. τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης),
 • τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογική δομή χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΕΕΣ είναι ο ανεξάρτητος ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της ΕΕ και είναι πλήρως ανεξάρτητο στη διεξαγωγή των ελέγχων του.

Το ΕΕΣ καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισμό, ο οποίος υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το ΕΕΣ παρουσιάζει κάθε έκθεση και γνώμη του, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσής του, στο ΕΚ και το Συμβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές παρέχουν τη βάση για την ετήσια διαδικασία απαλλαγής σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους νομοθέτες στο πλαίσιο των εργασιών τους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ο/Η Πρόεδρος του ΕΕΣ παρουσιάζει την ετήσια έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην Ολομέλειά του, ενώ καλείται να συμμετάσχει στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής. Τα Μέλη του ΕΕΣ καλούνται τακτικά να παρουσιάσουν εκθέσεις του οργάνου με συναφές αντικείμενο στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και σε άλλες επιτροπές και όργανα εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ

Ο/Η Πρόεδρος του ΕΕΣ παρουσιάζει την ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) και μπορεί να κληθεί να παρουσιάσει επιλεγμένες ειδικές εκθέσεις ειδικού ενδιαφέροντος.

Σε υπηρεσιακό επίπεδο, βασική συνομιλήτρια του ΕΕΣ είναι η Επιτροπή Προϋπολογισμού του Συμβουλίου, η οποία επιλαμβάνεται όλων των δημοσιονομικών ζητημάτων, περιλαμβανομένης της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής. Οι εκθέσεις του ΕΕΣ υποβάλλονται στα αρμόδια προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, τα οποία συμφωνούν επί των σχεδίων συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Στη συνέχεια, τα τελευταία εγκρίνονται από ανώτερα κλιμάκια του Συμβουλίου.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Το ΕΕΣ κοινοποιεί επίσης τις εκθέσεις και τις γνώμες του στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές των κρατών μελών. Επιπλέον, τα Μέλη του ΕΕΣ μπορούν να παρουσιάζουν δημοσιεύσεις του ΕΕΣ, ιδίως ετήσιες και ειδικές εκθέσεις, στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τον Οκτώβριο του 2022 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου ο Tony Murphy.

ΘΗΤΕΙΑ

Τριετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκλέγεται από τα Μέλη του ΕΕΣ μεταξύ τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Συλλογικό όργανο απαρτιζόμενο από 27 Μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος.

Τα Μέλη του ΕΕΣ ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία και προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, δίνουν σχετικό όρκο ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κάθε Μέλος του ΕΕΣ διορίζεται από το Συμβούλιο της ΕΕ, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει πρότασης του αντίστοιχου κράτους μέλους.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΕΕΣ είναι οργανωμένο σε πέντε Τμήματα Ελέγχου, σε μια Επιτροπή Αξιολόγησης της Ποιότητας του Ελέγχου, μια Διοικητική Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία. Ο/Η Πρόεδρος, κάθε Τμήμα Ελέγχου και η Επιτροπή Αξιολόγησης της Ποιότητας του Ελέγχου υποστηρίζονται από διευθύνσεις στις οποίες τοποθετούνται οι ελεγκτές/ελέγκτριες.

Το Σώμα των 27 Μελών του ΕΕΣ προεδρεύεται από τον/την Πρόεδρο και συνέρχεται συνήθως δύο φορές μηνιαίως προκειμένου να συζητήσει και να εγκρίνει έγγραφα, όπως οι εκθέσεις για τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, οι οποίες αποτελούν τις κύριες ετήσιες δημοσιεύσεις του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ

Ο/Η Πρόεδρος επικουρείται από τη Διεύθυνση Προεδρίας, η οποία είναι αρμόδια για τη στρατηγική ανάπτυξη, τον προγραμματισμό των εργασιών, τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των επιδόσεων, τις θεσμικές σχέσεις, την επικοινωνία και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης.

Επιπλέον, η Νομική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου υπάγονται απευθείας στον/στην Πρόεδρο.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΕΕΣ τοποθετεί τα Μέλη σε ένα από τα πέντε Τμήματα Ελέγχου.

Κάθε Τμήμα έχει ως οδηγό για το έργο του ένα θέμα βασισμένο σε πολιτικές της ΕΕ και επικεφαλής του έναν πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται από τα Μέλη του οικείου Τμήματος για ανανεώσιμη θητεία δύο ετών. Κάθε Μέλος είναι αρμόδιο για συγκεκριμένα ελεγκτικά έργα.

Δύο είναι οι τομείς αρμοδιότητας κάθε Τμήματος:

 • έγκριση ειδικών εκθέσεων, ειδικών ετήσιων εκθέσεων και γνωμών, και
 • κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση στο Σώμα των Μελών του ΕΕΣ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της Ποιότητας του Ελέγχου απαρτίζεται από το αρμόδιο για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου Μέλος και από πέντε Μέλη (καθένα από τα οποία εκπροσωπεί διαφορετικό Τμήμα Ελέγχου). Είναι αρμόδια για τις πολιτικές, τα πρότυπα και τη μεθοδολογία ελέγχου του ΕΕΣ, την υποστήριξη και την ανάπτυξη του ελέγχου και την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου. Είναι επίσης αρμόδια για όλες τις μεθοδολογικές πτυχές και διεξάγει επισκοπήσεις ποιότητας για το σύνολο του ΕΕΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αποφάσεις επί ευρύτερων στρατηγικών και διοικητικών θεμάτων λαμβάνονται από τη Διοικητική Επιτροπή και, κατά περίπτωση, από το Σώμα των Μελών.

Η Διοικητική Επιτροπή απαρτίζεται από τον/την Πρόεδρο του ΕΕΣ (ο/η οποίος/-α και προεδρεύει), τους/τις προέδρους των Τμημάτων και τα αρμόδια για τις θεσμικές σχέσεις και την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου Μέλη. Επιλαμβάνεται όλων των διοικητικών θεμάτων και των αποφάσεων που αφορούν ζητήματα στρατηγικής, εξωτερικών σχέσεων και επικοινωνίας.

ΓΕΝΙΚΟΣ/-Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Το Σώμα του ΕΕΣ ορίζει τον/την Γενικό/-ή Γραμματέα για ανανεώσιμη περίοδο έξι ετών.

Ο/Η Γενικός/-ή Γραμματέας είναι κυρίως υπεύθυνος/-η για τη Γραμματεία του Συνεδρίου και τις υπηρεσίες στήριξης του ελέγχου (Aνθρώπινοι πόροι, οικονομικά και γενικές υπηρεσίες, Πληροφορική, εργασιακό περιβάλλον και καινοτομία, Μετάφραση, γλωσσικές υπηρεσίες και δημοσιεύσεις).

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος υπαλλήλων: 980 (αριθμός που αντιστοιχεί σε 969 IΠΑ) (31.12.2022) (εκ των οποίων το 59 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Οι υπάλληλοι προέρχονται από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και προσλαμβάνονται κατά κανόνα μέσω γενικών διαγωνισμών που διεξάγονται σε επίπεδο ΕΕ.
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 48 %, ♀ 52 %. Μέσος όρος ηλικίας: 47,4 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΕΕΣ χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • 175,06 εκατομμύρια ευρώ (2023), τα οποία κάλυψαν εξολοκλήρου διοικητικές δαπάνες.
 • Ο προϋπολογισμός του ΕΕΣ αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 0,1 % των συνολικών δαπανών της ΕΕ και το 1,5 % του συνόλου των διοικητικών δαπανών της.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι έλεγχοι βασίζονται στην εξέταση εγγράφων και, εάν είναι αναγκαίο, πραγματοποιούνται επί τόπου στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και σε οποιονδήποτε φορέα, υπηρεσία ή οργανισμό διαχειρίζεται έσοδα ή δαπάνες για λογαριασμό της ΕΕ. Ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σχετικά με τη διαχείριση των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ.

Ο έλεγχος στα κράτη μέλη ασκείται σε συνεργασία με τα εθνικά AOE, ή, εάν αυτά δεν έχουν τις αναγκαίες αρμοδιότητες, με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες. Το ΕΕΣ συνεργάζεται με τα ΑΟΕ των κρατών μελών σε πνεύμα εμπιστοσύνης, με σεβασμό παράλληλα στην ανεξαρτησία αμφότερων των μερών.

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το ΕΕΣ αποφασίζει το πρόγραμμα εργασίας του ανεξάρτητα. Εφαρμόζει διαδικασία ετήσιου προγραμματισμού, η οποία βασίζεται σε πολυετή εκτίμηση κινδύνου για τους διάφορους τομείς πολιτικής.

Οι επιτροπές του ΕΚ και του Συμβουλίου μπορούν να προτείνουν προς διερεύνηση στο ΕΕΣ πιθανά θέματα ελέγχου.

Το ΕΕΣ δημοσιεύει το πρόγραμμα εργασίας του στον ιστότοπό του.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέσω του έργου του, το ΕΕΣ εξετάζει τον βαθμό στον οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι πολιτικής της ΕΕ και αξιολογεί την κατάσταση της λογιστικής του προϋπολογισμού και τη χρηματοοικονομική διαχείριση της ΕΕ.

Το ΕΕΣ διενεργεί διάφορα είδη ελέγχων:

 • Ελέγχους επιδόσεων, που αφορούν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την οικονομία των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ. Αντικείμενο αυτών των ελέγχων είναι η αποδοτικότητα των δαπανών και, ως εκ τούτου, εστιάζουν σε συγκεκριμένα διαχειριστικά θέματα ή σε συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού. Επιλέγονται βάσει διαφόρων κριτηρίων, όπως το δημόσιο συμφέρον, οι δυνατότητες βελτίωσης και ο κίνδυνος ανεπαρκών επιδόσεων ή ύπαρξης παρατυπιών.
 • Χρηματοοικονομικούς ελέγχους και ελέγχους συμμόρφωσης, που αφορούν την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων επί των οποίων αυτοί στηρίζονται (ιδίως στο πλαίσιο της δήλωσης διασφάλισης), καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση των συστημάτων ή των πράξεων, σε συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού, με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.

Το ΕΕΣ διενεργεί τους ελέγχους του σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα και τον κώδικα δεοντολογίας, και σύμφωνα με τη δέσμευσή του να τηρεί τα εν λόγω πλαίσια, ιδίως το πλαίσιο επαγγελματικών αποφάσεων του INTOSAI (INTOSAI's Framework for Professional Pronouncements, IFPP), τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (ΔΠΕ), καθώς και τους κώδικες δεοντολογίας του INTOSAI και της IFAC.

Η σχετική μεθοδολογία και καθοδήγηση είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή πλατφόρμα (AWARE, Accessible Web-based Audit Resource for the ECA), η οποία σχεδιάστηκε για να βοηθά τους ελεγκτές και τις ελέγκτριες του ΕΕΣ στην επιλογή, τον σχεδιασμό και τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης, χρηματοοικονομικών ελέγχων και ελέγχων επιδόσεων, και στην κατάρτιση εκθέσεων ελέγχου, καθώς και μη ελεγκτικών καθηκόντων (όπως η κατάρτιση επισκοπήσεων και γνωμών) στο πλαίσιο της ΕΕ.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Στις δημοσιεύσεις του ΕΕΣ περιλαμβάνονται:

 • ετήσιες εκθέσεις, που περιλαμβάνουν κυρίως τα αποτελέσματα των εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ελέγχων και των ελέγχων συμμόρφωσης επί του προϋπολογισμού της ΕΕ και επί των Ευρωπαϊκών Ταμείων Ανάπτυξης, αλλά καλύπτουν επίσης ζητήματα που άπτονται της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και των επιδόσεων·
 • ειδικές ετήσιες εκθέσεις, σχετικά με τους εκτελεστικούς και αποκεντρωμένους οργανισμούς, τα λοιπά όργανα και τις κοινές επιχειρήσεις της ΕΕ·
 • ειδικές εκθέσεις, που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων πολιτικής και τομέων δαπανών ή επί συγκεκριμένων δημοσιονομικών και διαχειριστικών θεμάτων·
 • γνώμες σχετικά με νέες νομοθετικές πράξεις με σημαντικό αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική διαχείριση ή σχετικά με την επικαιροποίηση παλαιότερων, εκδιδόμενες είτε κατόπιν αιτήματος άλλου θεσμικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία του ΕΕΣ·
 • επισκοπήσεις, στις οποίες επιχειρούμε να καθορίσουμε και να αναλύσουμε συγκεκριμένα πλαίσια, συχνά από οριζόντια προοπτική και βάσει προηγούμενων ελεγκτικών εργασιών και άλλων δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Όλες οι δημοσιεύσεις του ΕΕΣ δημοσιεύονται στον ιστότοπό του σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το ΕΕΣ επίσης διαδίδει ενεργά τις εκθέσεις του μέσω διαφόρων διαύλων, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΕΕΣ διατηρεί στενές σχέσεις με τα εθνικά ΑΟΕ και τους διεθνείς ελεγκτικούς οργανισμούς, πραγματοποιεί αξιολογήσεις από ομοτίμους, αλληλεπιδρά με ομάδες προβληματισμού και ερευνητικούς οργανισμούς και συμμετέχει στον ακαδημαϊκό διάλογο.

Τον Νοέμβριο του 2022, κατά το 24ο συνέδριο του INTOSAI (INCOSAI) στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το ΕΕΣ παρέλαβε από το ΑΟΕ της Βραζιλίας τη σκυτάλη της προεδρίας της επιτροπής επαγγελματικών προτύπων. Με την ιδιότητά του αυτή, το ΕΕΣ είναι επίσης μέλος του διοικητικού συμβουλίου του INTOSAI.

 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ

RECHNUNGSHOF

Από το 1948
Πρώτη ίδρυση 1761

Ιστότοπος: www.rechnungshof.gv.at

Αποστολή:

Ανεξάρτητο, αντικειμενικό και στην υπηρεσία του πολίτη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας (Rechnungshof) είναι το ανεξάρτητο ανώτατο όργανο ελέγχου σε ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο.

Εξακριβώνει την ορθή διαχείριση των κρατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών δαπανών που πραγματοποιούνται από δημόσιους οργανισμούς και των κρατικών πόρων που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς οργανισμούς (βάσει της ομοιόμορφης άσκησης του ελέγχου).

Ελέγχει κατά πόσον οι διαθέσιμοι πόροι χρησιμοποιούνται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Πέραν από τους ελέγχους και τις διαβουλεύσεις –τη σημαντικότερη στρατηγική λειτουργία του– το ΑΟΕ της Αυστρίας ασκεί επίσης και άλλα συναφή καθήκοντα που αφορούν τη δημόσια πολιτική καθώς και σειρά από συμβολαιογραφικές λειτουργίες.

Αποφασίζει για το είδος, το θέμα και τη μεθοδολογία των ελέγχων του ιδία πρωτοβουλία και ανεξάρτητα.

Διαθέτει εκ του Συντάγματος εντολή να διενεργεί ειδικούς ελέγχους. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

 • έλεγχος επί ψηφίσματος του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου ή περιφερειακού Κοινοβουλίου·
 • έλεγχος κατόπιν αιτήματος βουλευτών του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Αυστρίας ή περιφερειακού Κοινοβουλίου·
 • έλεγχος κατόπιν εύλογου αιτήματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, επαρχιακής κυβέρνησης ή ομοσπονδιακού υπουργού.

Το Σύνταγμα περιορίζει τον αριθμό των αιτημάτων αυτών ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ελεγκτικού σχεδιασμού του ΑΟΕ της Αυστρίας.

Επιπλέον, το ΑΟΕ της Αυστρίας. αναλαμβάνει ορισμένα σημαντικά ειδικά καθήκοντα, όπως:

 • την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης·
 • εργασίες σχετικές με την κατάσταση του χρηματοοικονομικού χρέους·
 • την εξέταση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων·
 • καθήκοντα που απορρέουν από τον νόμο περί του ασυμβίβαστου και τον νόμο περί περιορισμού του εισοδήματος·
 • καθήκοντα σχετικά με τα πολιτικά κόμματα και τις εκλογές·
 • καθήκοντα που αφορούν την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα μέσα εισοδήματα και τις συντάξεις γήρατος που καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης· και τέλος
 • την κατάρτιση γνωμοδοτήσεων εμπειρογνωμόνων για ομάδες διαιτησίας, σύμφωνα με το σύμφωνο σταθερότητας του 2012.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι δραστηριότητες, οι λειτουργίες, η οργάνωση και η θέση του ΑΟΕ της Αυστρίας διέπονται από:

 • το κεφάλαιο VI του ομοσπονδιακού συνταγματικού νόμου (1920)·
 • τον ομοσπονδιακό νόμο σχετικά με το ΑΟΕ της Αυστρίας (νόμος για το ΑΟΕ του 1948 – RHG)·
 • τον νόμο περί του συνταγματικού δικαστηρίου (εάν εγερθούν αμφιβολίες περί εξουσιών και δικαιωμάτων μεταξύ του ΑΟΕ της Αυστρίας και συγκεκριμένης νομικής οντότητας, το ΑΟΕ της Αυστρίας μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο συνταγματικό δικαστήριο)·
 • τον ομοσπονδιακό νόμο σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό του Εθνικού Συμβουλίου (τα επαρχιακά κοινοβούλια αποφασίζουν σχετικά με τη στρατηγικά σημαντική συμμετοχή του ΑΟΕ της Αυστρίας σε συνεδριάσεις επιτροπών και συνόδους ολομέλειας)·
 • τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ισχύει άμεσα για τον έλεγχο των κοινοτικών πόρων της ΕΕ και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας ελέγχει τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες:

 • του κράτους, των επαρχιών, των ενώσεων δήμων, των δήμων με περισσότερους από 10 000 κατοίκους και άλλων νομικών οντοτήτων που καθορίζονται από τη νομοθεσία,
 • ιδρυμάτων, ταμείων και οργάνων, τη διαχείριση των οποίων ασκούν ομοσπονδιακοί, επαρχιακοί ή δημοτικοί φορείς αυτοδιοίκησης ή φυσικά πρόσωπα που ορίζονται για τον σκοπό αυτό σε ομοσπονδιακό, περιφερειακό ή δημοτικό φορέα αυτοδιοίκησης·
 • οργανισμών στους οποίους η κεντρική διοίκηση, επαρχία ή δήμος με τουλάχιστον 10 000 κατοίκους ασκεί de facto έλεγχο ή συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 50 % ή οι οποίοι τελούν υπό τη διαχείριση του κράτους, της επαρχίας ή δήμου εξολοκλήρου ή από κοινού με άλλα συμβαλλόμενα μέρη·
 • ομοσπονδιακών, επαρχιακών και δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που χρησιμοποιούν ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή δημοτικούς πόρους·
 • οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης και θεσμοθετημένων ενώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματιών (επιμελητήρια)·
 • νομικών οντοτήτων συσταθεισών με νόμο, π.χ. ORF (Οργανισμός Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Αυστρίας).

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Η μορφή του ΑΟΕ της Αυστρίας είναι ξεχωριστή, με επικεφαλής Πρόεδρο και αρμοδιότητες ελέγχου σε ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο, σύμφωνα με το μοντέλο του Westminster.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πρόκειται για το ανώτατο όργανο ελέγχου της Αυστρίας και αναφέρεται απευθείας στο εθνικό Κοινοβούλιο. Ενεργεί:

 • ως όργανο του εθνικού Κοινοβουλίου σε θέματα που αφορούν την ομοσπονδιακή διαχείριση δημόσιων πόρων και τη χρηματοοικονομική διαχείριση των θεσμοθετημένων επαγγελματικών ενώσεων που υπάγονται στην εκτελεστική εξουσία της Αυστριακής Ομοσπονδίας·
 • ως όργανο των περιφερειακών κοινοβουλίων σε θέματα που αφορούν τις επαρχίες, τις ενώσεις δήμων και τη δημοτική διαχείριση των δημόσιων πόρων, καθώς και τη χρηματοοικονομική διαχείριση των θεσμοθετημένων επαγγελματικών ενώσεων που υπάγονται στην εκτελεστική εξουσία των επαρχιών.

Το ΑΟΕ της Αυστρίας είναι ανεξάρτητο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις περιφερειακές κυβερνήσεις. Yπόκειται μόνο στις διατάξεις του νόμου και υπάγεται ως εκ τούτου στη νομοθετική εξουσία.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ της Αυστρίας βρίσκεται σε άμεση και προσωπική επικοινωνία με το εθνικό Κοινοβούλιο και τις επιτροπές του ή επικοινωνεί διά αντιπροσώπου που ορίζει ο/η ίδιος/-α.

Έχει επίσης το δικαίωμα να συμμετέχει στις συζητήσεις στο εθνικό Κοινοβούλιο και στις επιτροπές και υποεπιτροπές του με αντικείμενο τις εκθέσεις του ΑΟΕ, τους οριστικούς λογαριασμούς του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, τις προτάσεις για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων κατά την εξέταση εκ μέρους του ΑΟΕ της διαχείρισης των δημόσιων πόρων και τις ενότητες του ομοσπονδιακού νόμου για τον προϋπολογισμό που αφορούν το ΑΟΕ.

Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ της Αυστρίας διατηρεί πάντα, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στον ομοσπονδιακό νόμο για τον κανονισμό του εθνικού Κοινοβουλίου, το δικαίωμα ακρόασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στις συζητήσεις επί των ανωτέρω αναφερόμενων ζητημάτων.

Το ΑΟΕ της Αυστρίας διαβιβάζει ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές του στο εθνικό Κοινοβούλιο, στα επαρχιακά κοινοβούλια και στο δημοτικό συμβούλιο. Αναφέρει τις παρατηρήσεις του επί μεμονωμένων ζητημάτων στο εθνικό Κοινοβούλιο, στα επαρχιακά κοινοβούλια και στα δημοτικά συμβούλια ανά πάσα στιγμή και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις. Ταυτόχρονα με την υποβολή των εκθέσεών του στο εθνικό Κοινοβούλιο, ενημερώνει σχετικά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Επιπλέον, συγκροτείται από το εθνικό Κοινοβούλιο μόνιμη επιτροπή για τη συζήτηση των εκθέσεων του ΑΟΕ. Κατά τον διορισμό των μελών της επιτροπής τηρείται η αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Την 1η Ιουλίου 2016 διορίστηκε η Margit Kraker.

ΘΗΤΕΙΑ

Δωδεκαετής, μη ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ της Αυστρίας εκλέγεται κατόπιν πρότασης της κύριας επιτροπής του εθνικού Κοινοβουλίου. Προτού αναλάβει καθήκοντα, ορκίζεται ενώπιον του ομοσπονδιακού προέδρου.

Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ δεν μπορεί να είναι μέλος γενικού αντιπροσωπευτικού οργάνου ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε να έχει διατελέσει μέλος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ή επαρχιακής κυβέρνησης τα τελευταία πέντε χρόνια.

Όσον αφορά τη λογοδοσία, ο/η Πρόεδρος του ΑΟΕ έχει το ίδιο καθεστώς με τα μέλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ή τα μέλη της οικείας επαρχιακής κυβέρνησης, ανάλογα με το αν το ΑΟΕ ενεργεί ως όργανο του εθνικού Κοινοβουλίου ή επαρχιακού κοινοβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας δεν διαθέτει διευθύνον όργανο. Ο/Η Πρόεδρός του έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων.

Δεν υπάρχει μόνιμος/-η αντιπρόεδρος του ΑΟΕ. Σε περίπτωση που ο/η Πρόεδρος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του/της, εκπροσωπείται από τον/την αρχαιότερο/-η υπάλληλο του ΑΟΕ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η θέση του/της Προέδρου είναι κενή.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας είναι οργανωμένο σε πέντε τομείς (έναν αρμόδιο για τη διαχείριση και τη διοίκηση και τέσσερις τομείς ελέγχου) και δύο μονάδες (μία επιφορτισμένη με τον έλεγχο των κομμάτων και της συμμόρφωσης και μία αρμόδια για τον έλεγχο διαχείρισης, τον σχεδιασμό και τον αντίκτυπο). Οι τομείς ελέγχου αποτελούνται έκαστος από δύο υπαγόμενες σε αυτούς μονάδες ελέγχου, στις οποίες ομαδοποιούνται θεματικά τρία έως τέσσερα τμήματα ελέγχου. Η μονάδα ελέγχου των κομμάτων και της συμμόρφωσης περιλαμβάνει δύο τμήματα ελέγχου.

Η οργανωτική αυτή δομή καθιστά δυνατό τον διατομεακό προγραμματισμό της στρατηγικής και των ελέγχων, τη βέλτιστη χρήση των πόρων μέσω ευέλικτων, συνεργατικών κλιμακίων ελέγχου, και προωθεί και βελτιώνει την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των τομέων.

Σε κάθε μονάδα και σε κάθε τομέα έχουν δημιουργηθεί «κέντρα αριστείας». Κάθε κέντρο αριστείας είναι υπεύθυνο για έναν οριζόντιο θεματικό τομέα, με στόχο την ανάπτυξη εμπειρογνωσίας, την οργάνωση των γνώσεων και τη διασφάλιση της διάδοσης των πληροφοριών εντός του ΑΟΕ. Παραδείγματα οριζόντιων τομέων είναι η διαχείριση της ποιότητας, η ανάλυση δεδομένων, η διαχείριση και πρόληψη κρίσεων, η διαχείριση κατασκευαστικών έργων και η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις, οι διεθνείς υποχρεώσεις στους τομείς του κλίματος και του περιβάλλοντος, το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τα βιώσιμα δημόσια οικονομικά, η πρόληψη της διαφθοράς, η συμμόρφωση και η διαχείριση κινδύνων.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 295 (1η Ιανουαρίου 2023) (το 84 % περίπου απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 49.8 %, ♀ 50,2 %. Μέσος όρος ηλικίας: 49,4 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 37,4 εκατομμύρια ευρώ (2021)
 • 0,04 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας σχεδιάζει τις εργασίες του σε ετήσια βάση.

Στην Αυστρία, το ΑΟΕ μπορεί επίσης να κληθεί να διενεργήσει ειδικούς ελέγχους, βάσει ψηφίσματος του Εθνικού Συμβουλίου ή επαρχιακού κοινοβουλίου ή μελών του Εθνικού Συμβουλίου ή επαρχιακού κοινοβουλίου ή βάσει εύλογου αιτήματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ή επαρχιακής κυβέρνησης ή ομοσπονδιακού υπουργού. Ωστόσο, το Σύνταγμα περιορίζει τον αριθμό των αιτημάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ελεγκτικού σχεδιασμού του ΑΟΕ.

Το 2017, το ΑΟΕ της Αυστρίας δρομολόγησε πρωτοβουλία με την οποία επεδίωκε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του κοινού μέσω Facebook. Οι πολίτες ενθαρρύνθηκαν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση θεμάτων ελέγχου προτείνοντας θέματα που τους ενδιέφεραν. Οι προτάσεις τους εξετάστηκαν, όπου ήταν δυνατόν, κατά τη διαδικασία προγραμματισμού του ελέγχου και συζητήθηκαν στην ετήσια διάσκεψη για τον προγραμματισμό των ελέγχων.

Το ΑΟΕ της Αυστρίας διενεργεί περί τους 90 ελέγχους ετησίως, σε ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα κριτήρια ελέγχου του ΑΟΕ της Αυστρίας είναι οι νομικές αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, βάσει της κανονικότητας και της νομιμότητας.

Διενεργεί ελέγχους που συνδυάζουν:

 • ελέγχους επιδόσεων και
 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας παρουσιάζει τις εκθέσεις του σε ομοσπονδιακό, επαρχιακό και δημοτικό επίπεδο.

Πέραν αυτού, δημοσιεύει εκθέσεις:

 • που αφορούν την εξέταση και την αξιολόγηση συγκεκριμένων ζητημάτων,
 • που αναδεικνύουν και προσδιορίζουν ποσοτικώς πιθανές βελτιώσεις,
 • που περιγράφουν και προσδιορίζουν ποσοτικώς χρηματοοικονομικά ζητήματα, και
 • που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες συστάσεις.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ της Αυστρίας ενημερώνει για τις δημοσιεύσεις του:

 • στον ιστότοπό του,
 • στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
 • με δελτία Τύπου.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Σε εθνικό επίπεδο, συνεργάζεται με τα επαρχιακά όργανα ελέγχου για τον συντονισμό των ετήσιων σχεδίων ελέγχου τους.

Από το 1963, έχει αναλάβει τα καθήκοντα της Γενικής Γραμματείας του INTOSAI.

 

 

ΒΕΛΓΙΟ

REKENHOF /
COUR DES COMPTES /
RECHNUNGSHOF

Από το 1831

Ιστότοπος: www.ccrek.be

Αποστολή:

Στο πλαίσιο της δήλωσης της αποστολής του, το ΑΟΕ του Βελγίου παρουσιάζει το όραμά του, τις αξίες που διέπουν τις δραστηριότητές του και τις στρατηγικές που αναπτύσσει για να συμβάλλει στη βελτίωση της δημόσιας διαχείρισης μέσω των ελέγχων του.

Στόχος του είναι να βελτιώνει τη λειτουργία των δημόσιων αρχών. Για τον σκοπό αυτό, παρέχει χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες, με τη μορφή διαπιστώσεων, κρίσεων και συστάσεων, στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, τα μέλη της κυβέρνησης και τους ελεγχόμενους φορείς, κατόπιν διαδικασίας επιβεβαίωσης με τον ελεγχόμενο.

Το ΑΟΕ του Βελγίου λειτουργεί με ανεξάρτητο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εμπειρογνωσίας, ακεραιότητας και κινήτρων. Το ΑΟΕ του Βελγίου λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές εξελίξεις και επιδιώκει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον δημόσιο έλεγχο.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης αποστολής είναι διαθέσιμο στα ολλανδικά και τα γαλλικά στη διεύθυνση:

https://www.ccrek.be/NL/Voorstelling/VisieEnWaarden.html

https://www.ccrek.be/FR/Presentation/VisionsEtValeurs.html

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ του Βελγίου ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες και την υλοποίηση των πολιτικών από την εκτελεστική εξουσία. Ασκεί επίσης δικαιοδοτικά καθήκοντα σε σχέση με τους δημόσιους υπολόγους, και άλλα ειδικά καθήκοντα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε έγγραφο και πληροφορία που κρίνει απαραίτητο. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα του Βελγίου του 1831: Άρθρο 180·
 • Ειδικός νόμος της 16ης Ιανουαρίου 1989 για την οργάνωση της χρηματοδότησης των Κοινοτήτων και των Περιφερειών: Άρθρα 50 και 71·
 • Νόμος της 29ης Οκτωβρίου 1846 για την οργάνωση του ΑΟΕ·
 • Νόμος της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισμό των γενικών διατάξεων που ισχύουν για τους προϋπολογισμούς, τον έλεγχο των επιδοτήσεων και τον λογιστικό έλεγχο των δήμων και των περιφερειών, καθώς και την οργάνωση του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Άρθρα 2 και 10·
 • Εσωτερικός κανονισμός του ΑΟΕ·
 • Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ: άρθρο 287, παράγραφος 3.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ του Βελγίου ελέγχει:

 • το ομοσπονδιακό κράτος,
 • τις κοινότητες,
 • τις περιφέρειες,
 • τις επαρχίες και
 • τα όργανα δημόσιας διοίκησης που αντιστοιχούν στα ως άνω επίπεδα της διοίκησης.

Ο έλεγχος των δήμων δεν εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογικό ανώτατο όργανο ελέγχου με δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ του Βελγίου είναι ανεξάρτητο από τα όργανα που ελέγχει. Διαθέτει επίσης αυτονομία έναντι των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων. Καθορίζει τις προτεραιότητές του για την εκτέλεση των καθηκόντων του και επιλέγει τα θέματα ελέγχου με τα οποία θα ασχοληθεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων επιλογής.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ του Βελγίου ελέγχει τις δημόσιες αρχές και αξιολογεί την εφαρμογή και τον αντίκτυπο των δημόσιων πολιτικών, με σκοπό την ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων.

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, το ΑΟΕ έχει το ειδικό καθήκον να παρέχει πληροφορίες στις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις.

Ελέγχει επίσης τους λογαριασμούς των δημόσιων αρχών.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Philippe Roland διορίστηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2009.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο/Η Ανώτερος/-η Πρόεδρος εκλέγεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Η Γενική Συνέλευση, συγκροτούμενη από 12 μέλη, αποτελείται από ένα γαλλόφωνο και από ένα ολλανδόφωνο τμήμα. Κάθε τμήμα απαρτίζεται από έναν/μία πρόεδρο, τέσσερις συμβούλους και έναν/μία γενικό/ή γραμματέα. Ο/Η αρχαιότερος/-η από τους/τις δύο προέδρους φέρει τον τίτλο «Premier Président» ή «Eerste Voorzitter» και ο/η αρχαιότερος/ή από τους/τις δύο γενικούς/-ές γραμματείς τον τίτλο «Greffier en chef» ή «Ηoofufdrifier».

ΘΗΤΕΙΑ

Τα μέλη του ΑΟΕ του Βελγίου διορίζονται για εξαετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μέλη του ΑΟΕ του Βελγίου εκλέγονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Οι υπηρεσίες του ΑΟΕ του Βελγίου υποδιαιρούνται σε δέκα διευθύνσεις, καθεμίας από τις οποίες προΐσταται ανώτερος/-η ελεγκτής-διευθυντής / ελέγκτρια-διευθύντρια και οι οποίες ομαδοποιούνται σε τρεις τομείς.

Η κατανομή σε τομείς αντιστοιχεί στις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του γαλλόφωνου και του ολλανδόφωνου τμήματος.

Η γενική συνέλευση του ΑΟΕ είναι υπεύθυνη για θέματα που αφορούν το ομοσπονδιακό κράτος, την περιφέρεια Bruxelles-Capitale, την Commission communautaire commune των Βρυξελλών και τη γερμανόφωνη κοινότητα, καθώς και για την ερμηνεία των ενωσιακών και ομοσπονδιακών κανόνων.

Το γαλλόφωνο τμήμα είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για θέματα που αφορούν τη γαλλική κοινότητα, την Commission communautaire française των Βρυξελλών, την περιφέρεια της Βαλονίας, τις επαρχίες της περιφέρειας αυτής και τις συναφείς δημόσιες υπηρεσίες.

Το ολλανδόφωνο τμήμα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για θέματα που σχετίζονται με τη Φλαμανδική Κοινότητα και την Περιφέρεια της Φλάνδρας, τους δημόσιους θεσμούς που εξαρτώνται από αυτές και τις επαρχίες της Φλάνδρας.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 452,45 ΙΠΑ (2023) (το 71 % περίπου απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 59 %, ♀ 41 %. Μέσος όρος ηλικίας: 48,7 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΑΟΕ του Βελγίου χρηματοδοτείται από τον ομοσπονδιακό κρατικό προϋπολογισμό.
 • 60,4 εκατομμύρια ευρώ (2023), εξ ολοκλήρου για διοικητικές δαπάνες
 • < 0,05 % του συνολικού ομοσπονδιακού κρατικού προϋπολογισμού (2023)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ του Βελγίου καταρτίζει τα εξής τρία είδη εγγράφων για τον προγραμματισμό των εργασιών του:

 • πολυετές στρατηγικό σχέδιο,
 • ετήσια επιχειρησιακά σχέδια (ανά διεύθυνση),
 • ετήσια σχέδια διαχείρισης (ανά υπηρεσία).

Καταρτίζει τα εν λόγω σχέδια με βάση:

 • τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που υπέχει εκ του νόμου·
 • ανάλυση κινδύνων·
 • προβληματισμούς που διατυπώνει το Κοινοβούλιο·
 • το οικονομικό και κοινωνικό συμφέρον·
 • την προστιθέμενη αξία του ελέγχου·
 • τη διαθεσιμότητα πόρων και
 • την κάλυψη του πεδίου ελέγχου.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ του Βελγίου διενεργεί ελέγχους επιδόσεων, χρηματοοικονομικούς ελέγχους, και ελέγχους νομιμότητας και κανονικότητας.

Έχει τυποποιήσει τις ελεγκτικές πρακτικές του με εγχειρίδια και ηλεκτρονικά αρχεία εργασίας.

Διενεργεί τους ελέγχους του σε συμμόρφωση με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI).

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ του Βελγίου δημοσιεύει:

 • ετήσιες εκθέσεις ελέγχου,
 • ειδικές εκθέσεις για συγκεκριμένα θέματα,
 • γνώμες σχετικά με σχέδια προϋπολογισμών, και
 • ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ του Βελγίου ενημερώνει τις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις, τους υπουργούς και τις δημόσιες αρχές σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων του. Όλες οι εκθέσεις του είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό του.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ του Βελγίου παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική, τις μεθόδους εργασίας και τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω του ιστοτόπου και των δημοσιεύσεών του, καθώς και κατά τη διάρκεια ημερών μελέτης.

Διατηρεί τακτικές επαφές με άλλους φορείς που συμμετέχουν στον δημόσιο έλεγχο στο Βέλγιο, ιδίως για την ανταλλαγή χρήσιμων εμπειριών και τον προγραμματισμό των ελεγκτικών δραστηριοτήτων του.

Διοργανώνει προγράμματα ανταλλαγών και κοινές εκδηλώσεις επιμόρφωσης στον τομέα του ελέγχου με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τα ανώτατα όργανα ελέγχου σε άλλες χώρες. Συμβάλλει στο έργο διεθνών οργανισμών.

Συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις στον τομέα του ελέγχου και τους τομείς δραστηριότητάς του. 

 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Από το 1995
Πρώτη ίδρυση 1880

Ιστότοπος: www.bulnao.government.bg

Αποστολή:

Να ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη διαχείριση άλλων δημόσιων πόρων και δραστηριοτήτων, μέσω της διενέργειας κατά τρόπο αποτελεσματικό, αποδοτικό και οικονομικό ελεγκτικών εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης των δημόσιων πόρων και της λογοδοσίας για τη χρήση τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Βουλγαρίας (Сметна палата на Република България) ασκεί έλεγχο επί της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και άλλων δημόσιων πόρων και δραστηριοτήτων κατ’ εφαρμογή του νόμου που το διέπει και των διεθνώς αποδεκτών ελεγκτικών προτύπων.

Κύριο καθήκον του ΑΟΕ είναι να ελέγχει την αξιοπιστία και τη γνησιότητα των οικονομικών καταστάσεων των αρμόδιων για τον προϋπολογισμό οργάνων και τη σύννομη, αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική διαχείριση των δημόσιων πόρων και δραστηριοτήτων, καθώς και να παρέχει στην Εθνοσυνέλευση αξιόπιστη και αντικειμενική πληροφόρηση σχετικά με το έργο του.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Άρθρο 91 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (1991)
 • Νόμος για το ΑΟΕ, της 13ης Φεβρουαρίου 2015

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας ελέγχει:

 • τον κρατικό προϋπολογισμό, τους προϋπολογισμούς του κρατικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και του εθνικού ταμείου ασφάλισης υγείας, τους προϋπολογισμούς 265 δήμων, άλλους προϋπολογισμούς που εγκρίνονται από την Εθνοσυνέλευση, τους προϋπολογισμούς των μονάδων εκτέλεσης δαπανών αυτών των φορέων και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους·
 • τους προϋπολογισμούς της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, των κρατικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του Βουλγαρικού Πρακτορείου Ειδήσεων, της Βουλγαρικής Εθνικής Τηλεόρασης και της Εθνικής Ραδιοφωνίας·
 • τους δημόσιους πόρους που καταβάλλονται σε πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, τους λογαριασμούς των ταμείων της ΕΕ και άλλων διεθνών προγραμμάτων και συμφωνιών, περιλαμβανομένης της διαχείρισής τους από τους αρμόδιους φορείς και τους τελικούς χρήστες των πόρων·
 • τις δαπάνες του προϋπολογισμού της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας και της διοίκησής της, τον σχηματισμό του ετήσιου πλεονάσματος εσόδων σε σχέση με τις δαπάνες της τράπεζας που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, και κάθε άλλη σχέση του με τον κρατικό προϋπολογισμό·
 • τις πηγές και τη διαχείριση του δημόσιου χρέους, του εγγυημένου από το Δημόσιο χρέους, του χρέους των δήμων και τη χρήση χρεωστικών τίτλων·
 • την ιδιωτικοποίηση και παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου και των δήμων, καθώς και δημόσια κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου που παρέχονται σε πρόσωπα εκτός του δημόσιου τομέα·
 • την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών, συμβάσεων, συνθηκών ή άλλων διεθνών πράξεων, εφόσον αυτό προβλέπεται στη σχετική διεθνή πράξη ή εφόσον γίνεται ανάθεση από εξουσιοδοτημένο όργανο·
 • τις κρατικές επιχειρήσεις που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα·
 • τις εμπορικές εταιρείες, των οποίων τουλάχιστον το 50 % του κεφαλαίου ανήκει στο Δημόσιο ή/και σε δήμο·
 • τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν ομόλογα με εγγύηση του Δημοσίου ή κρατικών ή/και δημοτικών αρχών·
 • άλλους πόρους, περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες του Δημοσίου, εφόσον έχει ανατεθεί στο ΑΟΕ η σχετική εξουσία με νομική πράξη.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ελεγκτική υπηρεσία, ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης, με επικεφαλής Πρόεδρο.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, το ΑΟΕ είναι ανεξάρτητο από οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές του κατά το προηγούμενο έτος.

Η ετήσια οικονομική κατάσταση του ΑΟΕ υπόκειται σε έλεγχο από ανεξάρτητη επιτροπή ορκωτών ελεγκτών που διορίζεται από το Κοινοβούλιο.

Η Εθνοσυνέλευση μπορεί να αναθέτει ετησίως στο ΑΟΕ έως και πέντε ελέγχους.

Το ΑΟΕ υποβάλλει στο Κοινοβούλιο εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση των ελέγχων που του έχει αναθέσει, καθώς και τις εκθέσεις ελέγχου και τις γνωμοδοτήσεις των οποίων η υποβολή προβλέπεται εκ του νόμου.

Υποβάλλει προς εξέταση στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ιδία πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Εθνοσυνέλευσης, εκθέσεις ελέγχου μεγάλης σημασίας για τη βελτίωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της διαχείρισης του προϋπολογισμού και άλλων δημόσιων πόρων και δραστηριοτήτων.

Στους κόλπους της Επιτροπής Προϋπολογισμού και Οικονομικών της Εθνοσυνέλευσης συγκροτήθηκε μόνιμη υποεπιτροπή λογοδοσίας του δημόσιου τομέα, προκειμένου να διασφαλίσει τη στενότερη συνεργασία και τις σχέσεις μεταξύ του ΑΟΕ και του Κοινοβουλίου.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Goritsa Grancharova-Kozhareva διορίστηκε στις 20 Ιανουαρίου 2023.

ΘΗΤΕΙΑ

Επταετής, μη ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ εκλέγεται από το Κοινοβούλιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Στην ομάδα διοίκησης του ΑΟΕ της Βουλγαρίας περιλαμβάνονται ο/η Πρόεδρος, δύο αντιπρόεδροι και δύο μέλη που εκπροσωπούν το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

Η ομάδα διοίκησης συγκροτείται βάσει της αρχής της «ανοικτής κυβέρνησης».

ΘΗΤΕΙΑ

Αντιπρόεδροι: Επταετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αντιπρόεδροι και τα μέλη εκλέγονται από το Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης του/της Προέδρου του ΑΟΕ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας οργανώνεται σε έξι διευθύνσεις (δύο για χρηματοοικονομικούς ελέγχους, δύο για ελέγχους συμμόρφωσης της χρηματοοικονομικής διαχείρισης, μία για ελέγχους επιδόσεων και μία για ειδικούς ελέγχους).

Κάθε αντιπρόεδρος είναι υπεύθυνος/-η για τρεις διευθύνσεις. Επιπλέον, υπάρχουν επτά διευθύνσεις με διάφορες διοικητικές αρμοδιότητες, οι οποίες υπάγονται άμεσα στον/στην Πρόεδρο του ΑΟΕ.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος υπαλλήλων: 398 ΙΠΑ (2023) (το 76 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 23 %, ♀ 77 %. Μέσος όρος ηλικίας: 49 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • 12,044 εκατομμύρια ευρώ (από τον προϋπολογισμό του 2022 που μεταφέρθηκαν στο 2023)
 • 0,112 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας αποφασίζει το πρόγραμμα εργασίας του ανεξάρτητα. Εγκρίνει ετήσιο πρόγραμμα σχετικά με την ελεγκτική του δραστηριότητα βάσει τομέων προτεραιότητας και σχετικών κριτηρίων.

Εφαρμόζει ετήσια διαδικασία προγραμματισμού που βασίζεται σε τριετές στρατηγικό σχέδιο ελέγχου, το οποίο ορίζει τους τομείς ελέγχου από τους οποίους επιλέγονται ετησίως τα ειδικά ελεγκτικά έργα που θα συμπεριληφθούν στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου. Η επιλογή των ελεγκτικών έργων πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων που εγκρίνει το ΑΟΕ.

Το Κοινοβούλιο δύναται επίσης να αναθέτει στο ΑΟΕ τη διενέργεια έως και πέντε επιπλέον ελέγχων ετησίως.

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας δημοσιεύει το πρόγραμμα εργασίας του στον ιστότοπό του.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας διενεργεί:

 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους·
 • ελέγχους συμμόρφωσης·
 • ελέγχους επιδόσεων· και
 • ειδικούς ελέγχους.

Διενεργεί τους ελέγχους του σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI) και τις ορθές πρακτικές.

Έχει καταρτίσει εγχειρίδιο ελέγχου για την εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών ελεγκτικών προτύπων, καθώς και για την εκτέλεση των ελεγκτικών δραστηριοτήτων του.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας δημοσιεύει:

 • όλες τις εκθέσεις ελέγχου δυνάμει του νόμου που το διέπει, με εξαίρεση εκείνες που περιέχουν διαβαθμισμένες πληροφορίες και τα μέρη των εκθέσεων που διαβιβάζονται στην Εισαγγελία,
 • ετήσια έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητά του,
 • έκθεση ελέγχου σχετικά με την ετήσια οικονομική κατάστασή του,
 • πληροφορίες για την υποβολή σχεδίων εκθέσεων ελέγχου –διαδικασία που επιτρέπει στα πρώην στελέχη διοίκησης των ελεγχόμενων οργανισμών να ενημερώνονται όταν διενεργείται έλεγχος που αφορά την περίοδο διαχείρισής τους,
 • εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για μη υλοποιηθείσες συστάσεις,
 • τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των πολιτικών κομμάτων και καταλόγους με τους χορηγούς τους,
 • εκθέσεις σχετικά με τον χρηματοοικονομικό έλεγχο που ασκείται στα πολιτικά κόμματα βάσει του νόμου περί πολιτικών κομμάτων,
 • πληροφορίες που διατηρούνται στο ενιαίο δημόσιο μητρώο των κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των επιτροπών πρωτοβουλίας, και έχουν καταχωριστεί ενόψει της συμμετοχής σε εκλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία για τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένων χορηγών, διαφημιστικών γραφείων κ.λπ.,
 • εκθέσεις ελέγχου σχετικά με τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών βάσει του εκλογικού κώδικα,
 • συνοπτικές εκθέσεις ελέγχου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
 • εκθέσεις που περιλαμβάνουν διατύπωση γνώμης σχετικά με τις καταστάσεις εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τον προϋπολογισμό του δημόσιου ταμείου κοινωνικής ασφάλισης, τον προϋπολογισμό του εθνικού ταμείου ασφάλισης υγείας και τις δαπάνες του προϋπολογισμού της Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας για το προηγούμενο έτος,
 • τη μετάφραση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων (ISSAI) στα βουλγαρικά.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Όλες οι δημοσιεύσεις του ΑΟΕ της Βουλγαρίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εκθέσεων ελέγχου, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό του, ο οποίος αποτελεί τη βασική πλατφόρμα δημοσιοποίησης πληροφοριών, διαφάνειας, καθώς και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη συνολική του δραστηριότητα.

Το ΑΟΕ δημοσιεύει δελτία Τύπου και σύντομα βίντεο που αφορούν τις εκθέσεις ελέγχου, και διοργανώνει συνεντεύξεις Τύπου και άτυπες συναντήσεις με τα μέσα ενημέρωσης. Συμμετέχει σε τηλεοπτικά προγράμματα και συνεντεύξεις, ενώ διοργανώνει και συμμετέχει σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και διασκέψεις.

Είναι επίσης ενεργό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Βουλγαρίας συνεργάζεται με άλλες κυβερνητικές αρχές για την ενίσχυση της αποδοτικότητας του συστήματος ελέγχου και για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς, καθώς και με επαγγελματικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης.

 

 

ΓΑΛΛΙΑ

COUR DES COMPTES

Από το 1807
Πρώτη ίδρυση 1319

Ιστότοπος: www.ccomptes.fr

Αποστολή:

Ανεξαρτησία, συλλογικός χαρακτήρας, διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Γαλλίας (Cour des Comptes), υποστηριζόμενο στο έργο του από 17 περιφερειακά και υπερπόντια τμήματα (στο εξής «Τμήματα»), είναι αρμόδιο:

 • να αξιολογεί τους δημόσιους λογαριασμούς και να επιβάλλει κυρώσεις ή να χορηγεί απαλλαγή στους δημόσιους υπολόγους·
 • να διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης και επιδόσεων επί του συνόλου των δημόσιων ή των εξομοιούμενων προς αυτούς οργανισμών και πόρων·
 • να πιστοποιεί τους κρατικούς λογαριασμούς και τους λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης·
 • να αξιολογεί τις δημόσιες πολιτικές.

Την 1η Ιανουαρίου 2023 τέθηκε σε ισχύ μια σημαντική μεταρρύθμιση, βάσει της οποίας θεσπίστηκε ένα ενοποιημένο σύστημα μεταξύ υπολόγων και διατακτών, τέθηκε τέλος στην προσωπική και οικονομική ευθύνη των υπολόγων, εξαιρουμένων ορισμένων υπερπόντιων εδαφών, και επαναπροσδιορίστηκαν οι παραβάσεις των οποίων επιλαμβανόταν μέχρι τώρα το Δικαστήριο Δημοσιονομικής και Οικονομικής Πειθαρχίας, το οποίο καταργήθηκε. Οι οικονομικοί δικαστές δεν θα αποφαίνονται πλέον επί των λογαριασμών, αλλά θα δικάζουν τους δράστες των σοβαρότερων οικονομικών εγκλημάτων, είτε πρόκειται για υπολόγους είτε για διατάκτες. Η θεμελιώδης αρχή του διαχωρισμού των ρόλων του διατάκτη και του υπολόγου θα συνεχίσει να ισχύει. Επίσης, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης προβλέφθηκε η δημοσίευση όλων των εκθέσεων του ΑΟΕ και επαναπροσδιορίστηκε η εμβέλεια της ετήσιας έκθεσης, η οποία θα μπορεί, λόγου χάριν, να καλύπτει ελεγκτικές εργασίες, το αντικείμενο των οποίων επιλέγεται κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης.

Οι έλεγχοι επιδόσεων και συμμόρφωσης διακρίνονται κυρίως σε «οργανωσιακούς ελέγχους» (επί συγκεκριμένης οντότητας) και σε «θεματικές έρευνες» (σχετικά με θέμα δημόσιας διαχείρισης ή δημόσιας πολιτικής).

Το ΑΟΕ και τα Τμήματα είναι τα γαλλικά οικονομικά δικαστήρια. Έχουν πρόσβαση στο σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Γαλλίας (άρθρο 47-2)
 • Κώδικας των αρμόδιων για τα δημόσια οικονομικά δικαστηρίων
 • Ειδικοί νόμοι και κανονισμοί ελέγχου.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ και τα Τμήματα ελέγχουν:

 • το σύνολο της κρατικής διαχείρισης και των κρατικών λογαριασμών·
  • τους λογαριασμούς της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας·
  • τα υπουργεία (κεντρικές διοικήσεις, υπηρεσίες με αρμοδιότητες σε εθνικό επίπεδο και αποκεντρωμένες υπηρεσίες)·
  • τις κρατικές υπηρεσίες και το τοπικό τους δίκτυο·
  • τις δημόσιες επιχειρήσεις·
 • τη διαχείριση και τους λογαριασμούς κοινωνικής ασφάλισης·
 • τη διαχείριση και τους λογαριασμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης (σε επίπεδο περιφερειών και δήμων) και των οργάνων της, των δημόσιων νοσοκομείων, των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.·
 • τους δημόσιους πόρους που χορηγούνται σε ιδιωτικούς φορείς·
 • τους πόρους που χρησιμοποιούνται από φιλανθρωπικές οργανώσεις, αν πρόκειται για δωρεές μέσω δημόσιων εκστρατειών·
 • τους πόρους που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς, εάν οι πόροι αυτοί προέρχονται από ιδιωτικές επιχορηγήσεις που τυγχάνουν απαλλαγής φόρου.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογικό όργανο με δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ είναι ανεξάρτητο έναντι της κυβέρνησης και του Kοινοβουλίου και τηρεί ίσες αποστάσεις από αμφότερα.

Ο Πρώτος Πρόεδρος του ΑΟΕ προΐσταται επίσης:

 • του Ανώτατου Συμβουλίου για τα Δημόσια Οικονομικά·
 • του Συμβουλίου Υποχρεωτικών Εισφορών.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο. Τους διαβιβάζει τις εκθέσεις ελέγχου του, συνοδευόμενες από συστάσεις.

Πιστοποιεί τους λογαριασμούς των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του αξιολόγησης και παρακολούθησης, το Κοινοβούλιο συνεργάζεται στενά με το ΑΟΕ για την παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεών του. Το Κοινοβούλιο και ο Πρωθυπουργός μπορούν να ζητούν από το ΑΟΕ να διενεργήσει περιορισμένο αριθμό ελέγχων. Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να αναθέτει στο ΑΟΕ την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Pierre Moscovici διορίστηκε στις 3 Ιουνίου 2020.

ΘΗΤΕΙΑ

Η διάρκεια της θητείας του Πρώτου Προέδρου περιορίζεται μόνον από τη συμπλήρωση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρώτος Πρόεδρος του ΑΟΕ διορίζεται με διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο εκδίδεται από το υπουργικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης του Πρωθυπουργού.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ διοικείται από Σώμα αποτελούμενο από τον Πρώτο Πρόεδρο και τους προέδρους των Τμημάτων. Ο Γενικός Εισαγγελέας, που είναι ανεξάρτητος, παρίσταται στις συνεδριάσεις του Σώματος.

Επικεφαλής των Τμημάτων είναι πρόεδροι, οι οποίοι είναι μέλη του ΑΟΕ. Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου των Τμημάτων είναι ο Πρώτος Πρόεδρος.

ΘΗΤΕΙΑ

Ο Πρώτος Πρόεδρος και οι πρόεδροι των Τμημάτων είναι δικαστικοί λειτουργοί, των οποίων η θητεία περιορίζεται μόνο από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι πρόεδροι των Τμημάτων και ο γενικός εισαγγελέας διορίζονται με διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποίο εκδίδεται από το υπουργικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης του Πρωθυπουργού.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Γαλλίας αποτελείται από έξι τομεακά Τμήματα, ένα δικαστικό Τμήμα, μία διεύθυνση στρατηγικού σχεδιασμού και εκδόσεων και τη γενική γραμματεία.

Ο γενικός εισαγγελέας, οι εισαγγελικοί λειτουργοί και οι περιφερειακοί οικονομικοί εισαγγελείς είναι ανεξάρτητοι από το ΑΟΕ και από τα Τμήματα, και λειτουργούν ως εισαγγελική αρχή (αιτήματα για την κίνηση δικαστικών διαδικασιών, διαπιστώσεις σχετικά με όλες τις εκθέσεις των οικονομικών δικαστηρίων, γνωμοδοτήσεις σχετικά με την οργάνωση και τις μεθόδους τους, σχέσεις με τις δικαστικές αρχές κ.λπ.).

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 1 803 (2022), εκ των οποίων το 68 % απασχολείται στον έλεγχο (819 στο ΑΟΕ και 1 984 στα Τμήματα)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: 49 %; ♀ 51 %, μέση ηλικία: 49,10 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 232,13 εκατομμύρια ευρώ (2022) (51 % για το ΑΟΕ, 49 % για τα Τμήματα)
 • < 0,007 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Πρώτος Πρόεδρος, αφού ζητήσει τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα, καθορίζει τη γενική οργάνωση του ΑΟΕ, σχεδιάζει τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις, και κατανέμει τους πόρους στα διάφορα Τμήματα. Η κατάτμηση του προγράμματος σε διάφορους ελέγχους ολοκληρώνεται σε επίπεδο κλιμακίου εντός κάθε Τμήματος.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε όλα τα Τμήματα.

Τα θέματα ελέγχου επιλέγονται βάσει εκτιμήσεων κινδύνου, του χρονοδιαγράμματος των υποχρεωτικών οργανωσιακών ελέγχων των διαφόρων φορέων, της ελεγκτικής πείρας και του δημόσιου συμφέροντος. Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2020-2025, μια πλατφόρμα ανοικτή στο κοινό θα καταστήσει δυνατή από το 2023 τη συμμετοχή των πολιτών σε μέρος του σχεδιασμού των ελεγκτικών εργασιών.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2023 (βλέπε ανωτέρω σε σχέση με τη μεταρρύθμιση), οι δικαιοδοτικές δραστηριότητες σχετίζονταν με τον έλεγχο και την έκδοση απόφασης επί επιλεγμένων λογαριασμών για σειρά ετών.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όλοι οι τύποι ελέγχων βασίζονται σε μεθόδους που καθορίζονται από το ΑΟΕ και τα Τμήματα σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Οι δικαιοδοτικές δραστηριότητες διέπονται από αυστηρούς διαδικαστικούς κανόνες.

Η μεθοδολογία που εφαρμόζει το ΑΟΕ της Γαλλίας για την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών περιγράφεται σε πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές και σεμινάρια κατάρτισης.

Όλες οι δραστηριότητες συμμορφώνονται με τις αρχές της συλλογικής ευθύνης και της διαδικασίας εκατέρωθεν ακρόασης.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Γαλλίας δημοσιεύει:

 • ετήσια γενική έκθεση για 15 έως 20 θέματα, η οποία υποβάλλεται και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας·
 • ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους·
 • ετήσια πράξη πιστοποίησης των κρατικών λογαριασμών για το προηγούμενο έτος·
 • ετήσια αξιολόγηση της κατάστασης και των προοπτικών των δημόσιων οικονομικών για το τρέχον έτος·
 • ετήσια έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και ετήσια πράξη πιστοποίησης των λογαριασμών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για το προηγούμενο έτος·
 • ετήσια έκθεση για τα δημόσια οικονομικά σε τοπικό επίπεδο για το προηγούμενο έτος·
 • πέντε έως δέκα θεματικές εκθέσεις κάθε χρόνο·
 • εκθέσεις σχετικά με «έκτακτους ελέγχους», έκτασης περίπου 20 σελίδων. Οι έκτακτοι έλεγχοι συνίστανται σε μια ταχεία διαδικασία ανάλυσης νέων μέτρων δημόσιας ενίσχυσης και οδηγούν στη διατύπωση διαπιστώσεων και παρατηρήσεων χρήσιμων για τη συνέχεια.
 • όλες τις εκθέσεις σχετικά με τη χρήση ιδιωτικών επιχορηγήσεων από φιλανθρωπικές οργανώσεις·
 • όλες τις σημαντικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην κυβέρνηση (υποβαλλόμενες στον εκάστοτε υπουργό).

Το 2021, το ΑΟΕ της Γαλλίας δημοσίευσε επίσης σειρά υπομνημάτων σχετικά με τις μείζονες διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Στα εν λόγω έγγραφα, στα οποία συνοψίζονται πρόσφατες εργασίες και νέες δημοσιεύσεις, αναλύονται οι μεγάλες προκλήσεις των επόμενων ετών και παρουσιάζονται τα μέσα που μπορούν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπισή τους. Συμβάλλουν στον προσανατολισμό του δημόσιου διαλόγου, σε μια στιγμή σοβαρού δημόσιου προβληματισμού, μεριμνώντας παράλληλα για την εξισορρόπηση, αφενός, της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πολιτικών και, αφετέρου, της στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα Τμήματα δημοσιεύουν:

 • τις εκθέσεις ελέγχου διαχείρισής τους προς τις τοπικές αρχές·
 • ορισμένες εκθέσεις στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής έκθεσης του ΑΟΕ.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ της Γαλλίας έχει συνταγματική υποχρέωση να τηρεί ενήμερο το κοινό. Ως εκ τούτου, κοινοποιεί ολοένα μεγαλύτερο μέρος του έργου του στα μέσα ενημέρωσης (33 000 αναφορές στον Τύπο το 2022, 23 300 εκ των οποίων μόνο για το ΑΟΕ), στον ιστότοπό του (περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια επισκέψεις το 2022, με 1,4 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες) και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (183 500 ακόλουθοι). Τα οικονομικά δικαστήρια δημοσίευσαν 1 362 εκθέσεις, εκ των οποίων 1 256 για τα Τμήματα.

Το ΑΟΕ διαβιβάζει το σύνολο των κύριων εκθέσεών του στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο, και τις δημοσιεύει.

Το Κοινοβούλιο παραλαμβάνει και χρησιμοποιεί τις έξι ετήσιες εκθέσεις και τις θεματικές εκθέσεις του ΑΟΕ. Το ΑΟΕ δημοσιεύει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη μεταπαρακολούθηση των συστάσεων που διατυπώνει.

Το ΑΟΕ δημοσιεύει το σύνολο των εκθέσεων σχετικά με τα φιλανθρωπικά ταμεία.

Τα Τμήματα διαβιβάζουν τις εκθέσεις ελέγχου διαχείρισής τους στις τοπικές αρχές, που οφείλουν να διασφαλίζουν την μεγαλόφωνη ανάγνωσή τους σε συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, ανοικτές στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης.

Το ΑΟΕ και τα Τμήματα ανακοινώνουν τις αποφάσεις και διατάξεις τους σε δημόσιες συνεδριάσεις. Δημοσιεύουν συλλογές σχολιασμένης νομολογίας.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται στενά με τα Τμήματα, τα οποία εργάζονται αυτόνομα. Καθοδηγεί τις έρευνες που διεξάγονται από κοινού με τα Τμήματα σε τομείς συντρέχουσας αρμοδιότητας.

Το ΑΟΕ συνεργάζεται με κοινοβουλευτικές επιτροπές, με το Συμβούλιο της Επικρατείας, με τις δικαστικές αρχές μέσω του Γενικού Εισαγγελέα, με άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές και γενικές επιθεωρήσεις.

Σε διεθνές επίπεδο, το ΑΟΕ της Γαλλίας συνεργάζεται με άλλα ΑΟΕ στο πλαίσιο διμερών πρωτοβουλιών (αδελφοποίησης, θεματικής συνεργασίας) και συμμετέχει σε πολυμερείς οργανισμούς, όπως η Επιτροπή Επαφών των ΑΟΕ της ΕΕ, ο EUROSAI, ο INTOSAI και η AISCCUF, η ένωση γαλλόφωνων ΑΟΕ. Από κοινού με άλλα ΑΟΕ ή στο πλαίσιο του δικού του ερευνητικού έργου, διενεργεί πολυάριθμες διεθνείς συγκριτικές μελέτες, οι οποίες συστηματοποιούνται για την τεκμηρίωση των ελέγχων, και ανταποκρίνεται με τη σειρά του σε αντίστοιχα αιτήματα (126 μελέτες το 2022).

Ασκεί επίσης καθήκοντα νόμιμου ελεγκτή για διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Συγκεκριμένα, το 2022, για το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το ΑΟΕ της Γαλλίας είναι μέλος του Συμβουλίου Ελεγκτών των Ηνωμένων Εθνών από την 1η Ιουλίου 2022. Εξετάζει τη διαχείριση και τους λογαριασμούς των εν λόγω οργανισμών μέσω ελέγχων επιδόσεων και κανονικότητας.

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

BUNDESRECHNUNGSHOF

Από το 1950
Πρώτη ίδρυση 1714

Ιστότοπος: www.bundesrechnungshof.de

Αποστολή:

Οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίζεται το έργο του ΑΟΕ της Γερμανίας (Bundesrechnungshof) είναι η ανεξαρτησία, η ουδετερότητα, η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία.

Σκοπός του έργου του είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας της κυβερνητικής δράσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ ελέγχει το σύνολο των ομοσπονδιακών εσόδων και δαπανών, καθώς και τα έξοδα παράστασης και τις μυστικές δαπάνες, και αποφαίνεται σχετικά με την ορθή και αποδοτική διαχείριση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Έχει πλήρη δικαιώματα πρόσβασης σε κάθε όργανο και σε κάθε πληροφορία που απαιτείται για το ελεγκτικό έργο του, συμπεριλαμβανομένων των μη ομοσπονδιακών οντοτήτων που διαχειρίζονται ομοσπονδιακά κεφάλαια.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα (άρθρο 114, παράγραφος 2, Βασικός Νόμος) (1949)·
 • Ομοσπονδιακός κώδικας προϋπολογισμού (άρθρο 88 και επόμενα) (1969)·
 • Νόμος περί αρχών του προϋπολογισμού (άρθρο 53 και επόμενα) (1969)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ της Γερμανίας.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ έχει πρόσβαση σε κάθε όργανο ή φορέα που διαχειρίζεται ομοσπονδιακά κεφάλαια, παραδείγματος χάριν σε:

 • υπουργεία και τους υπαγόμενους σε αυτά φορείς·
 • κρατικές υπηρεσίες·
 • φορείς κοινωνικής ασφάλισης·
 • δημόσιες επιχειρήσεις·
 • δικαιούχους ομοσπονδιακής επιχορήγησης· και
 • διοικητικές μονάδες συνταγματικών οργάνων.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογική δομή χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ είναι ανώτατη ομοσπονδιακή αρχή και κατατάσσεται στην ίδια τάξη με τα ομοσπονδιακά υπουργεία.

Είναι πλήρως ανεξάρτητο και δεν λαμβάνει οδηγίες για τη διενέργεια συγκεκριμένων ελεγκτικών εργασιών. Ωστόσο, το Κοινοβούλιο μπορεί να του προτείνει ορισμένους ελέγχους.

Ο Πρόεδρός του κατέχει ex officio τη θέση του ομοσπονδιακού επιτρόπου για τις επιδόσεις. Υποβάλλει συστάσεις, εκθέσεις και γνώμες προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα της ομοσπονδιακής διοίκησης. Μπορεί επίσης να παρέχει συμβουλές στο Κοινοβούλιο σχετικά με θέματα νομοθεσίας.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μέσω των ελεγκτικών και των συμβουλευτικών εργασιών του, το ΑΟΕ υποστηρίζει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο, το οποίο χρησιμοποιεί την ετήσια έκθεση του ΑΟΕ ως βάση για τη χορήγηση απαλλαγής στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το ΑΟΕ λογοδοτεί τόσο στις εκτελεστικές όσο και στις νομοθετικές αρχές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και μπορεί να παράσχει συμβουλές πριν από την τελική λήψη αποφάσεων.

Συμμετέχει επίσης στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό μεταξύ του ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών και των επιχειρησιακών τμημάτων, και μπορεί να παράσχει στοιχεία για τις δημοσιονομικές προβλέψεις κάθε τμήματος. Επιπλέον, παρέχει συμβουλές κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Kay Scheller διορίστηκε στις 30 Ιουνίου 2014.

ΘΗΤΕΙΑ

Δωδεκαετής, μη ανανεώσιμη. Η θητεία έχει ως όριο τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων, επί του παρόντος τα 67 έτη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου και διορίζεται από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Οι αποφάσεις σχετικά με το ελεγκτικό έργο λαμβάνονται σε επίπεδο τμημάτων ελέγχου από συλλογικά όργανα, στα οποία μετέχουν μέλη του ΑΟΕ, δηλαδή ένας ανώτερος διευθυντής ελέγχου και ένας διευθυντής ελέγχου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Τα μέλη του ΑΟΕ απολαύουν δικαστικής ανεξαρτησίας.

Ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, παραδείγματος χάριν για θέματα σχετικά με την ετήσια έκθεση, λαμβάνονται αποκλειστικά από τη Σύγκλητο. Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων.

ΘΗΤΕΙΑ

Οι ανώτεροι διευθυντές ελέγχου είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Η θητεία τους έχει ως όριο τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων, επί του παρόντος τα 67 έτη.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ απαρτίζεται από εννέα τμήματα ελέγχου, με 49 μονάδες ελέγχου. Ένα άλλο τμήμα επικεντρώνεται στις διεθνείς εργασίες ελέγχου και υποστηρίζει τον Πρόεδρο κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους του Συμβουλίου Ελεγκτών των Ηνωμένων Εθνών. Το τμήμα υποστήριξης είναι αρμόδιο για την κεντρική διαχείριση.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 1 080 (το 2023) (το 80 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 58 % - ♀ 42 %. Μέση ηλικία: > 51

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 187 εκατομμύρια ευρώ (2023)
 • 0,04 % του συνολικού ομοσπονδιακού προϋπολογισμού

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Πρόεδρος, o Αντιπρόεδρος, η Σύγκλητος και όλα τα συλλογικά όργανα συμμετέχουν στον στρατηγικό σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των εργασιών του ΑΟΕ.

Οι μονάδες ελέγχου διενεργούν σε τακτική βάση ανάλυση κινδύνου και καθηκόντων, η οποία αποτελεί τη βάση ενός μεσοπρόθεσμου σχεδίου ελέγχου, καθώς και μιας στρατηγικής ελέγχου για τα επόμενα τρία έως πέντε έτη.

Οι μονάδες προγραμματίζουν το ελεγκτικό τους έργο με συντονισμένο τρόπο, στα ετήσια σχέδια ελέγχου, τα οποία αποτελούν τη βάση για το γενικό σχέδιο ελέγχου του ΑΟΕ.

Το ΑΟΕ είναι ελεύθερο να αποφασίζει σχετικά με αιτήματα ελέγχου του Κοινοβουλίου ή των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί ελέγχους επιδόσεων, ελέγχους συμμόρφωσης και χρηματοοικονομικούς ελέγχους, τόσο εκ των υστέρων όσο και σε πραγματικό χρόνο, και παρέχει προορατικές συμβουλές. Καθορίζει το χρονοδιάγραμμα και τη φύση των ελεγκτικών εργασιών του με ανεξάρτητο τρόπο και μπορεί να διεξάγει επιτόπιους ελέγχους.

Οι έλεγχοι επιδόσεων αποτελούν βασικό καθήκον, και συνήθως συνδυάζονται με στοιχεία ελέγχου συμμόρφωσης ή χρηματοοικονομικού ελέγχου, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου ελέγχου. Το ΑΟΕ χρησιμοποιεί τη βιωσιμότητα ως πρόσθετο στρατηγικό κριτήριο ελέγχου.

Το έργο του ΑΟΕ περιλαμβάνει επίσης:

 • Επιλεκτικούς ελέγχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν ενδελεχή εξέταση για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με συγκεκριμένη πτυχή του ελέγχου.
 • Οριζόντιους ελέγχους, οι οποίοι διερευνούν ένα συγκεκριμένο θέμα μέσω αντιπροσωπευτικής επιλογής κυβερνητικών φορέων, για την άντληση διαπιστώσεων ελέγχου σε καθορισμένο τομέα ενεργειών και συναλλαγών της κυβέρνησης.
 • Διερευνητικές μελέτες, οι οποίες αποτελούν εργαλείο για την απόκτηση διαφωτιστικών πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένους προβληματικούς τομείς, διαδικασίες ή εξελίξεις. Δεν αποσκοπούν στην τελική αξιολόγηση των ενεργειών και των συναλλαγών της κυβέρνησης, αλλά αποτελούν κατάλληλο μέσο για την προετοιμασία νέων αποστολών ελέγχου.
 • Ελέγχους παρακολούθησης, με τους οποίους προσδιορίζεται κατά πόσον οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία έδωσαν συνέχεια στις διαπιστώσεις των ελέγχων ή σε ψηφίσματα του Κοινοβουλίου.
 • Ελέγχους διαχείρισηςγενικούς ελέγχους), προκειμένου να σχηματιστεί συνολική εικόνα της οικονομικής διαχείρισης του ελεγχόμενου φορέα.
 • Ελέγχους σε πραγματικό χρόνο, που επιτρέπουν στο ΑΟΕ να εξετάζει πληθώρα επιμέρους αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο μεγάλων προγραμμάτων, χωριστά και σε κάθε στάδιο του έργου. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στο ΑΟΕ να εντοπίζει εγκαίρως τις ελλείψεις και να ενημερώνει τα όργανα λήψης αποφάσεων σε εύθετο χρόνο.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Γερμανίας δημοσιεύει:

 • Επιστολές συστάσεων προς τη διοίκηση με διαπιστώσεις ελέγχου, τις οποίες διαβιβάζει στους ελεγχόμενους φορείς για σχολιασμό.
 • Ετήσια έκθεση αποτελούμενη από έναν κύριο τόμο (Ι) και ένα συμπληρωματικό τόμο (ΙΙ). Ο τόμος Ι δημοσιεύεται το φθινόπωρο κάθε έτους και ο τόμος ΙΙ την άνοιξη του επόμενου έτους. Συνθέτουν, από κοινού, επικαιροποιημένη βάση για την κοινοβουλευτική διαδικασία χορήγησης απαλλαγής.
 • Συμβουλευτικές εκθέσεις.
 • Εκθέσεις ειδικού σκοπού.

Οι συμβουλευτικές εκθέσεις του, καθώς και οι εκθέσεις ειδικού σκοπού, υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο και στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος, με την ιδιότητα του ομοσπονδιακού επιτρόπου για τις επιδόσεις, δημοσιεύει σειρά γνωμών και οδηγών ορθής πρακτικής.

Το ΑΟΕ συμπεριλαμβάνει συστάσεις για βελτίωση στις επιστολές προς τη διοίκηση και στις εκθέσεις του, τοποθετείται δε σχετικά με επίκαιρα θέματα, όπως σχέδια νομοθετικών πράξεων και σύναψη συμβάσεων για μεγάλα έργα, ή παρέχει εμπειρογνωσία.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ παρουσιάζει στο κοινό την ετήσια έκθεσή του σε ομοσπονδιακή συνέντευξη Τύπου και δημοσιεύει το έργο του στον ιστότοπό του (συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας έκθεσης, των εκθέσεων ειδικού σκοπού και των τελικών επιστολών συστάσεων προς τη διοίκηση).

Στον ιστότοπό του φιλοξενούνται επίσης οι ειδικές εκθέσεις και το παραχθέν έργο του ομοσπονδιακού επιτρόπου για τις επιδόσεις.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Δεδομένης της ομοσπονδιακής δομής της Γερμανίας, τα άλλα επίπεδα διακυβέρνησης ελέγχονται από τα περιφερειακά και τα δημοτικά όργανα ελέγχου. Ωστόσο, τα δημοσιονομικά συστήματα της ομοσπονδίας και των δεκαέξι ομόσπονδων κρατών είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετα· επομένως το ΑΟΕ και τα ανεξάρτητα περιφερειακά όργανα ελέγχου των ομόσπονδων κρατών συνεργάζονται στενά.

Η συνεργασία αυτή επικεντρώνεται κυρίως σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινού από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τα ομόσπονδα κράτη, ή σε αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στα ομόσπονδα κράτη από την κεντρική κυβέρνηση.

 

 

ΔΑΝΙΑ

RIGSREVISIONEN

Από το 1976

Ιστότοπος: www.rigsrevisionen.dk

Αποστολή:

Το ΑΟΕ της Δανίας (Rigsrevisionen) εξετάζει κατά πόσον οι κρατικοί πόροι χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αποτελεσματικό και για τους επιδιωκόμενους από το Κοινοβούλιο της Δανίας (Folketinget) σκοπούς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Δανίας ελέγχει τους λογαριασμούς της κυβέρνησης και εξετάζει κατά πόσον η διαχείριση των κρατικών πόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προθέσεις και τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου της χώρας.

Έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε πληροφορία που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο νόμος περί Γενικού Ελεγκτή της Δανίας, που ψηφίστηκε το 1976 και αναθεωρήθηκε τελευταία το 2012.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Δανίας ελέγχει:

 • όλους τους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης·
  • 21 υπουργεία (στοιχεία του Δεκεμβρίου 2022)·
  • 135 δημόσιους οργανισμούς·
 • τους λογαριασμούς φορέων, ενώσεων και ιδρυμάτων, των οποίων τα έξοδα ή τα λογιστικά ελλείμματα καλύπτονται πλήρως ή εν μέρει από επιχορηγήσεις χρηματοδοτούμενες από το Δημόσιο·
 • τους λογαριασμούς των ανεξάρτητων διοικητικών οντοτήτων που έχουν συσταθεί με νόμο·
 • τους λογαριασμούς εταιρικών συμπράξεων και επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα ως εταίρος ή ευθυνόμενος συνεργάτης.

Η εντολή του ΑΟΕ δεν περιλαμβάνει τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας της Δανίας.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης ελεγκτική υπηρεσία με επικεφαλής Γενικό Ελεγκτή / Γενική Ελέγκτρια.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Δανίας είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που υπάγεται στο Δανικό Κοινοβούλιο. Ο/Η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια του ΑΟΕ δεν επιτρέπεται να είναι βουλευτής.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Δανίας είναι απολύτως ανεξάρτητο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών, η οποία διορίζεται από το Κοινοβούλιο της Δανίας, είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να ζητήσει από το ΑΟΕ να διενεργήσει έλεγχο σε συγκεκριμένο τομέα.

Το ΑΟΕ υποβάλλει όλες τις εκθέσεις του στην Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών και ο/η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια παρουσιάζει τις εκθέσεις στις μηνιαίες συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής.

Το ΑΟΕ συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια υπουργεία και υποστηρίζει τις διαδικασίες λογιστικής και λογιστικού ελέγχου τους, παρέχοντας καθοδήγηση.

Το Κοινοβούλιο καθορίζει τον προϋπολογισμό του ΑΟΕ.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ

Η Birgitte Hansen διορίστηκε Γενική Ελέγκτρια την 1η Μαΐου 2022.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για περίοδο τεσσάρων ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο/Η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια διορίζεται από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Δανίας, μετά από σύσταση της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών και έγκριση της επιτροπής του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Ο/Η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια είναι επικεφαλής του ΑΟΕ, επικουρούμενος/-η από συμβουλευτικό όργανο αποτελούμενο από τους/τις τέσσερις Βοηθούς Γενικούς/-ες Ελεγκτές/Ελέγκτριες.

ΘΗΤΕΙΑ

Οι Βοηθοί Γενικοί/-ες Ελεγκτές/Ελέγκτριες δεν διορίζονται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο/Η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια διορίζει τους/τις Βοηθούς Γενικούς/-ες Ελεγκτές/Ελέγκτριες.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Δανίας είναι διαρθρωμένο σε τέσσερα τμήματα, καθένα εκ των οποίων έχει επικεφαλής έναν/μία Βοηθό Γενικό/-ή Ελεγκτή/Ελέγκτρια.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 269 (στο τέλος του 2022)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 46 %; ♀ 54 %

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ (2022)
 • Το 37 % των ελεγκτικών πόρων του ΑΟΕ διατίθεται σε εκτενείς μελέτες συγκεκριμένων τομέων (έλεγχοι επιδόσεων) και το 63 % στον ετήσιο έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών της Δανίας.
 • < 0,01 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο/Η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια και οι τέσσερις Βοηθοί Γενικοί/-ες Ελεγκτές/Ελέγκτριες συνεδριάζουν σε εβδομαδιαία βάση για να συζητήσουν τη στρατηγική και τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του ΑΟΕ.

Το ΑΟΕ της Δανίας οφείλει να εξετάζει και να υποβάλλει έκθεση επί συγκεκριμένων θεμάτων, εφόσον του ζητηθεί από την Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών. Τα καθήκοντα αυτά καλύπτουν κατά μέσο όρο το ένα τρίτο των θεμάτων ελέγχου που αποτελούν το αντικείμενο εκτενών μελετών του ΑΟΕ.

Όλοι οι έλεγχοι προγραμματίζονται βάσει αξιολόγησης της σημαντικότητας και του κινδύνου.

Οι ετήσιες δραστηριότητες ελέγχου και οι εκτενείς μελέτες που διεξάγει το ΑΟΕ προγραμματίζονται ένα έτος νωρίτερα. Ωστόσο, το σχέδιο προσαρμόζεται διαρκώς στις εξελίξεις.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ επιλέγει ανεξάρτητα τον τρόπο προσέγγισης και τη μεθοδολογία ελέγχου του.

Εκτελεί τις εργασίες του σύμφωνα με τη δανική νομοθεσία και τα δανικά πρότυπα ελέγχου του δημόσιου τομέα, τα οποία βασίζονται στα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ISSAI).

Διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης και ελέγχους επιδόσεων.

Προκειμένου να διακριβώσει τον αντίκτυπο των ελέγχων του, το ΑΟΕ εξετάζει, από κοινού με την Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών, τη συνέχεια που δίνουν οι ελεγχόμενοι στις συστάσεις που διατυπώνει.

Πέραν αυτού, τα υπουργεία υποχρεούνται να απαντούν στις εκθέσεις ελέγχου του ΑΟΕ.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Δανίας δημοσιεύει:

 • ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των λογαριασμών της κυβέρνησης της Δανίας,
 • ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της διοίκησης της κυβέρνησης της Δανίας,
 • εκτενείς μελέτες για συγκεκριμένους τομείς (περίπου 20-22 ετησίως),
 • ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες, τις επιδόσεις και τους λογαριασμούς του ίδιου του ΑΟΕ,
 • υπομνήματα με τη συνέχεια που δίδεται σε όλες τις εκθέσεις ελέγχου,
 • πρόσθετα υπομνήματα επί διαφόρων θεμάτων, και
 • τα Ελεγκτικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα της Δανίας.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τον δανικό νόμο για την ενημέρωση του κοινού, το ΑΟΕ υποβάλλει τα υπομνήματα και τις εκθέσεις ελέγχου στην Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών πριν από τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπό του.

Το πρώτο κεφάλαιο των εκτενών μελετών και επιλεγμένων εκθέσεων ελέγχου και υπομνημάτων μεταφράζεται στα αγγλικά.

Το ΑΟΕ εστιάζει στην ανταλλαγή γνώσεων με τρίτους εκτός του οργάνου προκειμένου να ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στον δημόσιο τομέα.

Διοργανώνει ετησίως τέσσερα ή πέντε σεμινάρια ανταλλαγής πληροφοριών για ενδιαφερόμενα μέρη εκτός του οργάνου.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται με τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου υπουργείων και άλλων ελεγχόμενων φορέων.

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Από το 1833

Ιστότοπος: www.elsyn.gr

Αποστολή:

Το ΑΟΕ της Ελλάδας (Ελεγκτικό Συνέδριο) είναι αρμόδιο για τον εξωτερικό έλεγχο της Γενικής Κυβέρνησης και συμβάλλει αποφασιστικά στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής διαχείρισης του ελληνικού δημόσιου τομέα.

Οι στρατηγικοί στόχοι-κλειδιά συνίστανται:

 • στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και της λογοδοσίας των δημόσιων φορέων
 • στην ενίσχυση των συστημάτων δημοσιονομικού ελέγχου και λογοδοσίας·
 • στη βελτίωση της διακυβέρνησης των φορέων μέσω εποπτείας και αξιολόγησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου·
 • στην επαύξηση της ελεγκτικής ικανότητας·
 • στην παροχή ουσιώδους πληροφόρησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του εποπτικού ρόλου αυτού

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, το ΑΟΕ εστιάζει σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, διασφαλίζει τον διαρκώς αυξανόμενο αντίκτυπο των ελέγχων που διενεργεί και αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ διενεργεί ελέγχους των δαπανών και των λογαριασμών του Κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων, που με ειδική διάταξη νόμου υπάγονται κάθε φορά στον έλεγχό του καθώς και κάθε φορέα που έλαβε χρηματοδότηση ή επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η αρμοδιότητά του εκτείνεται επί των δημοσίων υπηρεσιών και υπουργείων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων οργανισμών του δημοσίου τομέα. Δύναται, επίσης, να ασκεί έλεγχο των λογαριασμών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.

Έχει το δικαίωμα πλήρους πρόσβασης σε όλα τα πληροφοριακά συστήματα, τα λογιστικά βιβλία της κεντρικής και τοπικής διοίκησης, τα δικαιολογητικά έγγραφα και το προσωπικό. Μπορεί, επίσης, να ζητεί κάθε αναγκαία πληροφορία από όλες τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να συνεργάζονται.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Το ΑΟΕ δικάζει ένδικα βοηθήματα και μέσα επί διαφορών που αφορούν:

 • την απονομή συντάξεων·
 • τον έλεγχο λογαριασμών γενικά·
 • την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, τους οργανισμούς αυτούς και τα νομικά πρόσωπα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους· και
 • την ευθύνη υπαλλήλων για απόκτηση περιουσιακού οφέλους, του οποίου δεν δικαιολογείται η νόμιμη προέλευση (κατόπιν ελέγχου των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης).

Επίσης, το ΑΟΕ γνωμοδοτεί:

 • επί νομοσχεδίων που αφορούν: (α) σε συνταξιοδοτικά ζητήματα (επιβαλλόμενο από το Σύνταγμα), (β) σε θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης μείζονος σπουδαιότητας, (γ) σε θέματα δημόσιων συμβάσεων και (δ) σε θέματα αρμοδιότητάς του,
 • επί ερωτημάτων δημοσιονομικής φύσεως, με την προϋπόθεση ότι η γνώμη δεν προκαταλαμβάνει επίλυση διαφοράς που ήδη εκκρεμεί ενώπιόν του,
 • επί σχεδίων αποφάσεων: (α) για τον συμψηφισμό δαπανών και εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και (β) για τη μεταβολή των κριτηρίων και προϋποθέσεων για το χαρακτηρισμό ή τον αποχαρακτηρισμό εσόδων ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στο άρθρο 98 του Συντάγματος κατοχυρώνονται συνταγματικά οι αρμοδιότητες του ΑΟΕ, οι οποίες ασκούνται όπως νόμος ορίζει. Σημαντικοί είναι οι νόμοι ν. 4700/2020 (Α΄ 127), Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, και ν. 4820/2021 (Α΄ 130), Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Η ελεγκτική αρμοδιότητα του ΑΟΕ εκτείνεται:

 • στην Προεδρία της Δημοκρατίας,
 • στην Προεδρία της Κυβέρνησης,
 • στη Βουλή,
 • σε 19 υπουργεία,
 • σε 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις,
 • σε 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές και 18 μη συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές,
 • σε 332 δήμους (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού),
 • σε 13 περιφέρειες (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού),
 • σε 26 οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και
 • σε 106 δημόσια νοσοκομεία.

Επίσης, το ΑΟΕ ελέγχει τους λογαριασμούς περίπου 450 άλλων νομικών προσώπων της Γενικής Κυβέρνησης, δημόσιων και ιδιωτικών νομικών προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (755), καθώς και επιχορηγούμενων ιδιωτικών φορέων.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Δικαστήριο με δικαιοδοτικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Είναι το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο στο ελληνικό δικαιοδοτικό σύστημα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ υποβάλλει ετησίως στη Βουλή Έκθεση επί των αποτελεσμάτων των εργασιών του και Έκθεση επί της ορθότητας και αξιοπιστίας του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Κράτους.

Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσιάζει κάθε έτος στη Βουλή το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων του Δικαστηρίου. Η Βουλή μπορεί να προτείνει να δοθεί προτεραιότητα σε ορισμένους από τους ελέγχους που έχουν προγραμματισθεί καθώς επίσης και να εκφράσει ενδιαφέρον για τη διενέργεια και άλλων ελέγχων, πέραν των προγραμματισμένων, έως τριών κατ’ έτος, ιδίως με αντικείμενο αδυναμίες στα συστήματα δημόσιας διαχείρισης.

Οι εκθέσεις των θεματικών ελέγχων διαβιβάζονται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής πριν ανακοινωθούν στον τύπο, ενώ ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου τις παρουσιάζει στη Βουλή, σύμφωνα με τον Κανονισμό της.

Η Βουλή εγκρίνει επίσης τον προϋπολογισμό του ΑΟΕ βάσει των συστάσεων των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Σαρμάς, Πρόεδρος, από 5 Νοεμβρίου 2019.

ΘΗΤΕΙΑ

Τετραετής, μη ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Προήχθη με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Η Ολομέλεια του ΑΟΕ είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο και αποτελείται από τον Πρόεδρο, δέκα (10) Αντιπροέδρους και σαράντα (40) Συμβούλους. Η Ολομέλεια λειτουργεί σε πλήρη, σε μείζονα και σε τρεις (3) ελάσσονες σχηματισμούς. Οι τελευταίοι δύνανται να αυξομειώνονται με απόφαση της πλήρους Ολομέλειας.

Η πλήρης Ολομέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και το σύνολο των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων. Ο μείζων σχηματισμός της Ολομέλειας συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και είκοσι Συμβούλους που προκύπτουν από κλήρωση. Καθένας από τους τρεις (3) ελάσσονες σχηματισμούς συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου και δεκατέσσερις (14) Αντιπροέδρους και Συμβούλους. Οι Αντιπρόεδροι κατανέμονται σε κάθε σχηματισμό με σειρά αρχαιότητας, ενώ οι Σύμβουλοι προκύπτουν από κλήρωση, η οποία διενεργείται ανά τριετία, υπό τους προβλεπόμενους στη σχετική απόφαση της Ολομέλειας όρους.

ΘΗΤΕΙΑ

Τα μέλη είναι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και είναι ισόβιοι.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αντιπρόεδροι: Προάγονται με Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμβουλοι: Προάγονται με Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Επικεφαλής του ΑΟΕ είναι ο Πρόεδρος. Του Προέδρου έπονται δέκα υπηρετούντες Αντιπρόεδροι, εκ των οποίων οι επτά προεδρεύουν των αντίστοιχων Τμημάτων – δικαστικών σχηματισμών του ΑΟΕ.

Η αναπλήρωση του Προέδρου από τους Αντιπροέδρους γίνεται κατά σειρά αρχαιότητας. Προβλέπονται 166 οργανικές θέσεις δικαστών. Επί του παρόντος, υπηρετούν 40 Σύμβουλοι, 66 Πάρεδροι, 14 Εισηγητές και 8 δόκιμοι Εισηγητές.

Αναπόσπαστα ενσωματωμένη στην οργανωτική δομή του ΑΟΕ είναι η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας, ανεξάρτητη δικαστική αρχή, που δρα υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αποτελείται από τον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας, τον Επίτροπο Επικρατείας, τρεις Αντεπιτρόπους Επικρατείας και 8 Εισηγητές. Περαιτέρω, για την επικούρηση του έργου της, πραγματοποιούνται προς το παρόν αποσπάσεις Παρέδρων και Εισηγητών.

Το ΑΟΕ αποτελείται από την Ολομέλεια (συγκροτούμενη ως ανωτέρω), επτά Τμήματα (υπό την προεδρία Αντιπροέδρου) με δικαστικές αρμοδιότητες και τρία Τμήματα Ελέγχων (Τμήμα Ελέγχων Ι, υπό την προεδρία του Προέδρου, Τμήμα Ελέγχων ΙΙ και Τμήμα Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, υπό την προεδρία Αντιπροέδρου), τα οποία είναι αρμόδια για κάθε θέμα που σχετίζεται με τον προγραμματισμό, τη διενέργεια ελέγχων, καθώς και την επεξεργασία της Έκθεσης επί του Απολογισμού και του ισολογισμού του Κράτους και της Ετήσιας Έκθεσης.

Στην οργανωτική δομή του περιλαμβάνονται επίσης έξι Κλιμάκια (δικαστικοί σχηματισμοί υπό την προεδρία Συμβούλου), από τα οποία τρία είναι αρμόδια για την άσκηση του προσυμβατικού ελέγχου, δύο έχουν αρμοδιότητα ελεγκτικής και δικαστικής φύσης, ενώ η αρμοδιότητα του Τετάρτου Κλιμακίου άπτεται της εποπτείας, του συντονισμού και της παρακολούθησης των ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Ελλάδα, καθώς και των διεθνών σχέσεων του ΑΟΕ.

Υπηρεσίες ελέγχου με επικεφαλής Επιτρόπους του ΑΟΕ (δηλαδή δικαστικούς υπαλλήλους με πανεπιστημιακό δίπλωμα, προϋπηρεσία άνω των 15 ετών και βαθμό Διευθυντή) εδρεύουν σε υπουργεία, νομούς/περιφέρειες και ευρύτερους δήμους και έχουν αρμοδιότητες ελέγχου και καταλογισμού. Ο αριθμός των Υπηρεσιών Επιτρόπων που εδρεύουν στην Αθήνα ανέρχεται σήμερα σε 55 και στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια σε 56, εκείνος δε των υπηρετούντων δικαστικών υπαλλήλων σε 626 συνολικά.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 626 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης (διεύθυνση: 15 %· έλεγχος: 63 %· διοίκηση: 22 %) + 152 Δικαστικοί λειτουργοί
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 34 % - ♀ 66 %, Μέσος όρος ηλικίας: 52 έτη

(χρόνος αναφοράς: Μάρτιος 2023)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 36,7 εκατομμύρια ευρώ
 • Κατανομή: κατά προσέγγιση 95 % για αμοιβές και μισθοδοσία
 • < 0,01 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

(χρόνος αναφοράς: Μάρτιος 2023)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ καταστρώνει το έργο του διά μέσου του Πολυετούς και του Ετησίου Προγράμματος Ελέγχων, τα οποία εγκρίνονται από την Ολομέλεια.

Το Πολυετές Πρόγραμμα Ελέγχων περιλαμβάνει ανά στρατηγικό άξονα τον κατάλογο των θεμάτων ελέγχου και καθορίζει τους στόχους και τις προτεραιότητες των ελέγχων που προγραμματίζονται.

Κατά την επιλογή των ελέγχων που θα ενταχθούν στο οικείο Ετήσιο Πρόγραμμά του και τον ενδεχόμενο συνδυασμό τους, το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει υπόψη τους στρατηγικούς άξονες του Πολυετούς Προγράμματος Ελέγχων, τις υποχρεωτικώς επαναλαμβανόμενες ελεγκτικές εργασίες του Δικαστηρίου, τα τυχόν αιτήματα ελέγχων της Βουλής, των εκπροσώπων φορέων και πολιτών αναφορικά με τη διερεύνηση καταγγελιών, καθώς και τις προτάσεις συνεργασίας με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ελεγκτικούς θεσμούς.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί προσυμβατικούς και κατασταλτικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των θεματικών ελέγχων σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος (οι οποίοι μπορεί να είναι χρηματοοικονομικοί, συμμόρφωσης ή επιδόσεων), καθώς και ελέγχους παρακολούθησης, σύμφωνα με το εγχειρίδιο ελέγχου του ίδιου του ΑΟΕ και τα ελεγκτικά πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI).

Το ΑΟΕ ασκεί:

 • έλεγχο, πριν από τη σύναψή τους, συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο, που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει (προσυμβατικός έλεγχος)·
 • κατασταλτικό έλεγχο των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που ολοκληρώνεται με πράξη του αρμόδιου Επιτρόπου ή Κλιμακίου του, με την οποία οι λογαριασμοί αυτοί κηρύσσονται ως ορθώς έχοντες ή διαπιστώνεται η ύπαρξη ελλείμματος, το οποίο καταλογίζεται σε βάρος του υπολόγου·
 • θεματικούς ελέγχους (χρηματοοικονομικούς, συμμόρφωσης και επιδόσεων) σε τομείς υψηλού ελεγκτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το ετήσιο ελεγκτικό του πρόγραμμα, τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές των ανώτατων οργάνων ελέγχου (IFPP).

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εκδίδει:

 • Υποχρεωτικές εκθέσεις ελέγχου:
  • Ετήσια έκθεση για τις ελεγκτικές του δραστηριότητες, στην οποία διαλαμβάνονται τα αποτελέσματα των εργασιών του και οι εξ αυτών απορρέουσες παρατηρήσεις του, καθώς και οι σκέψεις του για μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών νόμων)·
  • Ετήσια έκθεση επί του απολογισμού, του ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Κράτους·
 • Εκθέσεις ελέγχου εξ ιδίας πρωτοβουλίας: Εκδίδει επίσης εκθέσεις ελέγχου σύμφωνα με το ετήσιο ελεγκτικό του πρόγραμμα·
 • Εκθέσεις ελέγχου έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος της Βουλής, πέραν των προγραμματισμένων, έως τριών κατ’ έτος, ιδίως με αντικείμενο αδυναμίες στα συστήματα δημόσιας διαχείρισης·
 • Γνωμοδοτήσεις επί νομοθεσίας·
 • Λοιπά: Εκθέσεις παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

— ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Ετήσια Έκθεση του ΑΟΕ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι προσβάσιμη για το κοινό μέσω του ιστοτόπου του. Οι εκθέσεις για τους θεματικούς ελέγχους αναρτώνται, επίσης, στον ιστότοπό του. Ο Πρόεδρος παρουσιάζει τις εκθέσεις αυτές στη Βουλή, σύμφωνα με τον Κανονισμό της και τον οργανικό νόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αποφάσεις και πράξεις των δικαστικών σχηματισμών, κατόπιν απάλειψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δημοσιεύονται, επίσης, στον ιστότοπό του και σε διάφορες νομικές επιθεωρήσεις. Επίσης, η Ολομέλεια, σε υποθέσεις αρμοδιότητάς της και αφού έχει εκτιμήσει τις περιστάσεις, μπορεί να δώσει στη δημοσιότητα, διά του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύντομη ανακοίνωση για το περιεχόμενο της απόφασης που έλαβε και την εκτιμώμενη ημερομηνία δημοσίευσης του κειμένου της.

Το ΑΟΕ δύναται να διοργανώνει συνέδρια για την παρουσίαση του ελεγκτικού του έργου στους ελεγχόμενους και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τέλος, το Γραφείο Τύπου είναι υπεύθυνο για την έκδοση ενημερωτικών δελτίων τύπου, την ανάρτησή τους στον ιστότοπο του ΑΟΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για την ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου.

 

 

ΕΣΘΟΝΙΑ

RIIGIKONTROLL

Από το 1990
Πρώτη ίδρυση 1918

Ιστότοπος: www.riigikontroll.ee

Αποστολή:

Να συμβάλλει ώστε το εσθονικό Κοινοβούλιο (Riigikogu)η κυβέρνηση και οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να ενεργούν κατά τρόπο συνετό και να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις υπέρ του γενικού συμφέροντος, σταθμίζοντας κάθε είδους πληροφορίες όσο το δυνατόν διεξοδικότερα πριν από τη λήψη κάθε τέτοιας απόφασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Εσθονίας (Riigikontroll) διενεργεί ελέγχους του δημόσιου τομέα και επαληθεύει την οικονομική, αποδοτική, αποτελεσματική και σύννομη χρήση των δημόσιων πόρων.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Νόμος για το ΑΟΕ (2002)
 • Κεφάλαιο XI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Εσθονίας (1992) – Ανώτατο Όργανο Ελέγχου

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Εσθονίας ελέγχει τις δραστηριότητες:

 • της Καγκελαρίας του Κοινοβουλίου, του Γραφείου του/της Προέδρου της Δημοκρατίας, των δικαστηρίων, της Κεντρικής Τράπεζας της Εσθονίας, της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης, του Κυβερνητικού Γραφείου και του Γραφείου του/της Καγκελαρίου Δικαιοσύνης·
 • κυβερνητικών αρχών και των κρατικών οργανισμών που αυτές διαχειρίζονται·
 • των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, όσον αφορά την κατοχή, τη χρήση και τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων των δήμων (μόνο στο πλαίσιο χρηματοοικονομικών ελέγχων και ελέγχων συμμόρφωσης), ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία του κράτους που έχουν περιέλθει στην κατοχή τους, πιστώσεις και επιδοτήσεις που τους διατίθενται ρητά από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και τα κονδύλια που διατίθενται για την εκτέλεση κρατικών λειτουργιών (χρηματοοικονομικός έλεγχος, έλεγχος συμμόρφωσης και έλεγχος επιδόσεων)·
 • ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών ενώσεων που έχουν ιδρυθεί από αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή στα οποία / στις οποίες συμμετέχουν ως μέλη αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης·
 • νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου·
 • ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών ενώσεων που έχουν ιδρυθεί από το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή στα οποία / στις οποίες συμμετέχουν ως μέλη το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου·
 • εταιρειών στις οποίες το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή τα προαναφερθέντα ιδρύματα ασκούν από κοινού ή χωριστά δεσπόζουσα επιρροή μέσω πλειοψηφικής συμμετοχής ή άλλως, και των θυγατρικών τους,
 • εταιρειών που έχουν συνάψει δάνειο με το Δημόσιο ή των οποίων τα δάνεια ή άλλες συμβατικές υποχρεώσεις εξασφαλίζονται από το κράτος·
 • εταιρειών στις οποίες μια τοπική αρχή ασκεί δεσπόζουσα επιρροή μέσω πλειοψηφικής συμμετοχής ή με άλλο τρόπο, και των θυγατρικών των εταιρειών αυτών·
 • άλλων προσώπων που ασκούν δημόσια καθήκοντα που άπτονται της χρήσης και διατήρησης περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ελεγκτική υπηρεσία, ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης, με επικεφαλής Γενικό/-ή Ελεγκτή/Ελέγκτρια.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Εσθονίας αποτελεί ανεξάρτητη κρατική αρχή δυνάμει του Συντάγματος της χώρας.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο προϋπολογισμός του ΑΟΕ εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο.

Το ΑΟΕ είναι υπόλογο στο Κοινοβούλιο και υποβάλλει τις εκθέσεις του στην Ειδική Επιτροπή Ελέγχου του Κρατικού Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου.

Ο/Η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια μπορεί να συμμετέχει σε κυβερνητικές συνόδους και έχει δικαίωμα λόγου επί θεμάτων που άπτονται των καθηκόντων του.

Οι δραστηριότητες του ΑΟΕ της Εσθονίας ελέγχονται ετησίως από ελεγκτική εταιρεία που ορίζεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Οικονομικών.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Janar Holm διορίστηκε στις 7 Μαρτίου 2018 και ανέλαβε καθήκοντα μετά την ορκωμοσία του ενώπιον του Riigikogu στις 9 Απριλίου 2018. Η δεύτερη θητεία του ξεκίνησε μετά την ορκωμοσία του ενώπιον του Riigikogu στις 11 Απριλίου 2023.

ΘΗΤΕΙΑ

Πενταετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο/Η Γενικός/ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια διορίζεται από το Riigikogu κατόπιν πρότασης του/της Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ διαιρείται σε τρία τμήματα. Το Τμήμα Ελέγχου διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης και ελέγχους επιδόσεων και αποτελείται από επτά ομάδες ελέγχου. Το Τμήμα Αναλύσεων καταρτίζει επισκοπήσεις και ειδικά έγγραφα. Το Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης υποστηρίζει το Τμήμα Ελέγχου και τον/την Γενικό/-ή Ελεγκτή/Ελέγκτρια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και συντονίζει το έργο του ΑΟΕ.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος υπαλλήλων: 79,6 ΙΠΑ (2023) (το 74 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 32 %, ♀ 68 %. Μέσος όρος ηλικίας: 44 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 5,86 εκατομμύρια ευρώ (2023)
 • 70,5 % για το προσωπικό και 29,5 % για τα έξοδα λειτουργίας
 • 0,035 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Εσθονίας επιλέγει και αποφασίζει ανεξάρτητα και αποκλειστικά τα θέματα επί των οποίων θα διενεργήσει έλεγχο, τα είδη ελέγχου και το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων αυτών.

Δημοσιεύει λεπτομερείς πληροφορίες στον ιστότοπό του σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχων του και την πρόοδο των εν εξελίξει ελέγχων.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Εσθονίας διενεργεί διάφορα είδη ελέγχων:

 • Στο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού ελέγχου, αξιολογεί κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις των φορέων παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης. Εξετάζει κατά πόσον οι λογαριασμοί έχουν καταρτιστεί ορθά και έχει εξαλειφθεί πάσα πιθανότητα κατάχρησης κονδυλίων. Στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ελέγχων εξετάζεται επίσης η νομιμότητα των πράξεων.
 • Στο πλαίσιο του ελέγχου επιδόσεων, εξετάζει κατά πόσον η χρήση των πόρων από τον δημόσιο τομέα γίνεται κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό. Στο πλαίσιο του ελέγχου επιδόσεων, διερευνάται κατά πόσον οι φορείς που υπόκεινται σε έλεγχο επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους και αν το πράττουν κατά τρόπο ορθό ή με το χαμηλότερο κόστος. Αξιολογούνται επίσης οι επιδόσεις του δημόσιου τομέα στην επίλυση προβλημάτων σε στρατηγικό επίπεδο, αναλύονται εις βάθος τα αίτια των προβλημάτων και διατυπώνονται συστάσεις για την αντιμετώπισή τους. Στόχος του ελέγχου επιδόσεων είναι ακόμη ο εντοπισμός βέλτιστων διοικητικών πρακτικών και η συμβολή στη διάδοσή τους.
 • Στο πλαίσιο του ελέγχου συμμόρφωσης, το ΑΟΕ εξετάζει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων. Αυτή είναι και η κύρια προσέγγιση που ακολουθείται σε σχέση με τους ελέγχους των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το ΑΟΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων εμπιστευτικών πληροφοριών, και όλοι οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να του παρέχουν τις πληροφορίες που ζητεί.

Το ΑΟΕ διενεργεί τους ελέγχους του σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (επαγγελματικές αποφάσεις του INTOSAI) και με το εγχειρίδιο ελέγχου του.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Εσθονίας δημοσιεύει εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες διακρίνονται σε εκείνες που καλύπτουν χρηματοοικονομικούς ελέγχους και σε εκείνες που καλύπτουν ελέγχους επιδόσεων.

Πέρα από τις εκθέσεις ελέγχου, καταρτίζει ειδικές εκθέσεις, οι οποίες δεν αφορούν κατ’ ανάγκη τις συνήθεις ελεγκτικές διαδικασίες, αλλά εστιάζουν στην ανάλυση ενός συγκεκριμένου ζητήματος.

Το ΑΟΕ υποβάλλει επίσης ετησίως στο Κοινοβούλιο δύο σημαντικές εκθέσεις:

 • επισκόπηση της χρήσης και διατήρησης των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος·
 • αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης των ενοποιημένων λογαριασμών του Δημοσίου, στην οποία το ΑΟΕ αξιολογεί, μεταξύ άλλων, την ορθότητα των ετήσιων λογαριασμών του κράτους και τη νομιμότητα των οικονομικών πράξεων.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Οι δημοσιεύσεις του ΑΟΕ διατίθενται στον ιστότοπό του στην εσθονική γλώσσα, ενώ συνοπτικές παρουσιάσεις διατίθενται και στα αγγλικά. Το ΑΟΕ διαδίδει επίσης ενεργά τις εκθέσεις του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και την κυβέρνηση με σκοπό τη βελτίωση των συστημάτων εσωτερικών δικλίδων και εσωτερικού ελέγχου των δημόσιων αρχών και των φορέων που τελούν υπό τη διαχείρισή τους.

Επιπλέον, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να αποστέλλουν αντίγραφο των εγκεκριμένων ετήσιων εκθέσεών τους στο ΑΟΕ.

 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL

Από το 1923
Πρώτη ίδρυση 1866

Ιστότοπος: www.audit.gov.ie

Αποστολή:

Να εξετάζει ανεξάρτητα κατά πόσον τα δημόσια κονδύλια και οι πόροι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το νόμο, υπόκεινται σε καλή διαχείριση και καταχωρίζονται ορθά, και να παρουσιάζει σχετικά στοιχεία στο Κοινοβούλιο (Dáil Éireann).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Ιρλανδίας (Comptroller and Auditor General) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία δημόσιας λογοδοσίας, με την παροχή διασφάλισης στο Κοινοβούλιο, μέσω της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των δημόσιων πόρων, και με την κατάρτιση εκθέσεων για θέματα που προκύπτουν από ελέγχους και άλλες εξετάσεις.

Τα βασικά καθήκοντά του είναι τα εξής:

 • ελέγχει τους λογαριασμούς των δημόσιων φορέων και λογοδοτεί σχετικά·
 • διακριβώνει ότι οι πράξεις των δημόσιων φορέων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομικές αρχές, και ότι τα κονδύλια χρησιμοποιούνται για τους προβλεπόμενους σκοπούς·
 • εξετάζει αν οι δημόσιοι φορείς διαχειρίζονται τους πόρους με γνώμονα την οικονομία και την αποδοτικότητα, και διαθέτουν μηχανισμούς για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων·
 • εγκρίνει την αποδέσμευση κεφαλαίων του Δημοσίου για επιτρεπόμενους από το νόμο σκοπούς.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Ιρλανδίας, άρθρο 33 (1922, αντικαταστάθηκε το 1937)·
 • Νόμος περί των διευθύνσεων οικονομικών και ελέγχου, του 1866·
 • Νόμος για την Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή, του 1923, όπως αναθεωρήθηκε το 1993·
 • Νόμος για την Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή και τις κοινοβουλευτικές επιτροπές (ειδικές διατάξεις), του 1998.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Ιρλανδίας ελέγχει:

 • τους λογαριασμούς διαθέσεως χορηγήσεων: 44·
 • ταμεία ειδικού σκοπού: 27·
 • χρηματοπιστωτικές οντότητες: 29·
 • φορείς υγείας: 29·
 • τα διμερή όργανα Βορρά/Νότου: 7·
 • τον τομέα της παιδείας: 43· και
 • ημικρατικούς οργανισμούς: 108.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ελεγκτική υπηρεσία, ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης, με επικεφαλής Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πλήρως ανεξάρτητο.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η σχέση με το Κοινοβούλιο περιορίζεται ουσιαστικά στην υποβολή αναφορών. Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων ελέγχου υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο μέσω πιστοποιητικών ελέγχου και εκθέσεων χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών εξετάζει επίσης τις ειδικές εκθέσεις του ΑΟΕ. Η συνεργασία με την Επιτροπή είναι στενή. Ο Γενικός Ελεγκτής παρίσταται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής, ως μόνιμος παρατηρητής. Τα αποτελέσματα των ανεξάρτητων ελέγχων του ΑΟΕ συνιστούν τη βάση των ερευνών της Επιτροπής.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Seamus McCarthy διορίστηκε στις 28 Μαΐου 2012.

ΘΗΤΕΙΑ

Απεριόριστη μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατόπιν πρότασης του Κοινοβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Συμβούλιο Ελέγχου απαρτιζόμενο από τον Γενικό Ελεγκτή, τον Γραμματέα και τους Διευθυντές Ελέγχου, και Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από τους Διευθυντές και τους Αναπληρωτές Διευθυντές Ελέγχου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το Συμβούλιο Ελέγχου ασκεί την ανεξάρτητη εποπτεία επί του ΑΟΕ και είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση και την υλοποίηση της στρατηγικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντονίζει τις εργασίες του ΑΟΕ.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 191 ΙΠΑ (Δεκέμβριος 2022)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Μέση ηλικία: 42 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 15,9 εκατομμύρια ευρώ (2022)
 • < 0,02 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ αποφασίζει ανεξάρτητα σχετικά με το πρόγραμμα των εργασιών που αφορούν τον έλεγχο επιδόσεων. Το εν λόγω πρόγραμμα βασίζεται στη συνολική στρατηγική υποβολής εκθέσεων και στις ειδικές τομεακές στρατηγικές. Το πρόγραμμα χρηματοοικονομικού ελέγχου καταρτίζεται κατά τρόπον ώστε να τηρούνται, κατά περίπτωση, οι καθορισμένες προθεσμίες.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους και ελέγχους επιδόσεων. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (ISSAI) και τον κώδικα δεοντολογίας του ΑΟΕ.

Το ΑΟΕ χρησιμοποιεί εγχειρίδια χρηματοοικονομικού ελέγχου και ελέγχου επιδόσεων, καθώς και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Ιρλανδίας καταρτίζει τις ακόλουθες εκθέσεις:

 • γνώμες σχετικά με τους δημόσιους λογαριασμούς·
 • εκθέσεις για σημαντικά θέματα που άπτονται της βέλτιστης χρήσης και της διαχείρισης των δημόσιων κονδυλίων·
 • επιστολές συστάσεων προς τη διοίκηση κατόπιν ελέγχων για θέματα εσωτερικού χρηματοοικονομικού ελέγχου, διαχείρισης και εταιρικής διακυβέρνησης·
 • χορηγήσεις πιστώσεων, με τις οποίες εγκρίνεται η αποδέσμευση κρατικών πόρων από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας για επιτρεπόμενους από τον νόμο σκοπούς.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να υποβάλλουν τις οικονομικές καταστάσεις τους στο Κοινοβούλιο. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν την έκθεση ελέγχου του ΑΟΕ.

Κάθε έτος, το ΑΟΕ υποβάλλει στο Κοινοβούλιο τις οικονομικές καταστάσεις των υπουργείων και των κυβερνητικών υπηρεσιών, καθώς και έκθεση σχετικά με τους λογαριασμούς των δημόσιων υπηρεσιών. Επιπλέον, ειδικές εκθέσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρουσίαση της έκθεσης στο Κοινοβούλιο.

Οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες στο κοινό μέσω του ιστότοπου του ΑΟΕ και της βιβλιοθήκης του Κοινοβουλίου. Συνοδευτικά δελτία Τύπου δημοσιεύονται για όλες τις ειδικές εκθέσεις.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ διατηρεί συνεργασία με την Υπηρεσία Ελέγχου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η Υπηρεσία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλες οι εκθέσεις της κοινοποιούνται στο ΑΟΕ.

 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

TRIBUNAL DE CUENTAS

Από το 1978
Πρώτη ίδρυση 1851

Ιστότοπος: www.tcu.es

Αποστολή:

Να ασκεί τα καθήκοντα του ανώτατου οργάνου ελέγχου και δικαιοδοτική λειτουργία σε θέματα λογιστικής ευθύνης σύμφωνα με το ισπανικό Σύνταγμα και την ισπανική νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας (Tribunal de Cuentas) διενεργεί συνεχείς και εκ των υστέρων εξωτερικούς ελέγχους της οικονομικής και δημοσιονομικής δραστηριότητας του δημόσιου τομέα, των ετήσιων λογαριασμών των πολιτικών κομμάτων που λαμβάνουν επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες τους και των εκλογικών διαδικασιών (λειτουργία ελέγχου). Επίσης, αξιολογεί τη λογιστική ευθύνη των υπεύθυνων για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων και της δημόσιας περιουσίας (δικαιοδοτική λειτουργία), μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε πολιτικά κόμματα και ασκεί περιορισμένο συμβουλευτικό ρόλο.

Η δικαιοδοσία του καλύπτει όλη την επικράτεια της Ισπανίας.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Ισπανίας (1978), άρθρα 136 και 153, στοιχείο δ·
 • οργανικός νόμος αριθ. 2/1982 για το ΑΟΕ·
 • νόμος αριθ. 7/1988 περί του ΑΟΕ·
 • οργανικός νόμος αριθ. 8/2007 για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων·
 • οργανικός νόμος αριθ. 5/1985 σχετικά με το γενικό εκλογικό σύστημα.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας ελέγχει:

 • τον δηµόσιο τοµέα της κεντρικής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων:
  • της γενικής κρατικής διοίκησης (συμπεριλαμβανομένων 22 υπουργείων και του Γραφείου του Πρωθυπουργού)·
  • κρατικών φορέων του δημόσιου τομέα (συνολικά 447 οντότητες):
   • 212 δημόσιους διοικητικούς φορείς (47,4 %),
   • 200 δημόσιες επιχειρήσεις (44,74 %),
   • 35 δημόσια ιδρύματα (7,83 %)·
 • τον περιφερειακό δημόσιο τομέα: τις 17 αυτόνομες περιφέρειες και τις δύο αυτόνομες πόλεις, που περιλαμβάνουν περίπου 1 333 οντότητες:
  • 424 δημόσιους διοικητικούς φορείς (31,81 %),
  • 490 δημόσιες επιχειρήσεις (36,76 %),
  • 417 δημόσια ιδρύματα (31,26 %)·
 • τον τοπικό δημόσιο τομέα που περιλαμβάνει 12 990 οντότητες·
 • τα πολιτικά κόμματα: τα κόμματα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση (22) και τα λοιπά κόμματα.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Δικαστήριο με δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Είναι το ανώτατο όργανο ελέγχου της Ισπανίας. Είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των λογαριασμών και της οικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του κράτους και του δημόσιου τομέα, των ετήσιων λογαριασμών των πολιτικών κομμάτων που λαμβάνουν επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες τους, καθώς και των λογαριασμών των εκλογικών διαδικασιών.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας λογοδοτεί απευθείας στο Κοινοβούλιο, χωρίς να θίγεται η ανεξαρτησία του κατά την άσκηση των δικαστικών και ελεγκτικών καθηκόντων του, και ασκεί τα καθήκοντά του όσον αφορά την εξέταση και την επαλήθευση των γενικών λογαριασμών του κράτους κατ’ εξουσιοδότηση. Το Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλλει στο AOE προτάσεις για ελέγχους.

Το ΑΟΕ της Ισπανίας βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της κοινής επιτροπής Κογκρέσου των Αντιπροσώπων-Γερουσίας για τις σχέσεις με το ΑΟΕ.

Μετά την έγκρισή του από την Ολομέλεια, το πρόγραμμα ελέγχου του ΑΟΕ διαβιβάζεται στην κοινή επιτροπή για τις σχέσεις με το ΑΟΕ.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων (τα οποία περιλαμβάνονται σε εκθέσεις, υπομνήματα, προτάσεις και σημειώματα εγκριθέντα από την Ολομέλεια του ΑΟΕ) διαβιβάζονται στο ισπανικό Κοινοβούλιο. Η κοινή επιτροπή Κογκρέσου των Αντιπροσώπων-Γερουσίας για τις σχέσεις με το ΑΟΕ εξετάζει χωριστά κάθε έκθεση, υπόμνημα, πρόταση και σημείωμα στο πλαίσιο ακρόασης με τον/την Πρόεδρο του ΑΟΕ και λαμβάνει τις κατάλληλες αποφάσεις.

Το ΑΟΕ της Ισπανίας μπορεί να εφιστά την προσοχή του Κοινοβουλίου σε περιπτώσεις έλλειψης συνεργασίας από πλευράς μερών που υπέχουν υποχρέωση συνεργασίας (με την επιφύλαξη άλλων ενεργειών που προβλέπει η νομοθεσία).

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας είναι ανεξάρτητο κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Μετά την έγκρισή τους, οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, στην ισπανική κυβέρνηση, στα κυβερνητικά συμβούλια των αυτόνομων περιφερειών ή στις ολομέλειες των τοπικών αρχών.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Enriqueta Chicano Jávega διορίστηκε στις 18 Νοεμβρίου 2021.

ΘΗΤΕΙΑ

Τριετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ διορίζεται από τον Βασιλιά της Ισπανίας μεταξύ των Συμβούλων του ΑΟΕ, κατόπιν πρότασης της Ολομέλειας του οργάνου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ διοικείται από την Ολομέλεια, συλλογικό όργανο που συγκροτείται από 12 Συμβούλους (μεταξύ των οποίων και ο/η Πρόεδρος) και τον/την γενικό εισαγγελία του ΑΟΕ.

Επιπλέον, το ΑΟΕ της Ισπανίας διαθέτει διοικητικό συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τον/την Πρόεδρό του και τους/τις επικεφαλής του τομέα ελέγχου και του δικαστικού τομέα. Είναι αρμόδιο για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο, τους ανθρώπινους πόρους και τον προγραμματισμό των εργασιών. Ασκεί πειθαρχική εξουσία σε περιπτώσεις σοβαρών παραπτωμάτων και προτείνει θέματα για την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας.

ΘΗΤΕΙΑ

Σύμβουλοι: Εννιαετής, ανανεώσιμη. Έχουν καθεστώς δικαστικού λειτουργού, είναι ανεξάρτητοι και δεν μπορούν να παυθούν.

Γενικός/-ή Εισαγγελέας: Πενταετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Σύμβουλοι διορίζονται από το ισπανικό Κοινοβούλιο (έξι από το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων και έξι από τη Γερουσία, με πλειοψηφία τριών πέμπτων σε κάθε σώμα). Ο Γενικός Εισαγγελέας διορίζεται από την κυβέρνηση.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ο τομέας ελέγχου του ΑΟΕ της Ισπανίας περιλαμβάνει οκτώ τμήματα. Πέντε τομεακά τμήματα (που καλύπτουν την οικονομική και δημοσιονομική δραστηριότητα στον δημόσιο τομέα), δύο περιφερειακά τμήματα (το ένα ελέγχει τις οικονομικές και δημοσιονομικές δραστηριότητες των αυτόνομων περιφερειών και των αυτόνομων πόλεων και το άλλο τις επαρχιακές και δημοτικές οντότητες), καθώς και ένα τμήμα ελέγχου των πολιτικών κομμάτων.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 733 ΙΠΑ (Μάρτιος 2022) (περίπου το 556 % απασχολείται στον έλεγχο και το 14 % ασκεί δικαιοδοτικά καθήκοντα)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 38 %, ♀ 62 %. Μέση ηλικία: 55,03 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 78 εκατομμύρια ευρώ (2023), που εντάσσονται στον γενικό κρατικό προϋπολογισμό
 • Κατανομή: κατά προσέγγιση ποσοστό 87 % για μισθοδοσία
 • 0,013 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας παρουσιάζει στο ετήσιο πρόγραμμά του τον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου του, βάσει του μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του. Το εν λόγω ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου εγκρίνεται από την Ολομέλεια του ΑΟΕ, η οποία το διαβιβάζει στην κοινή επιτροπή Κογκρέσου των Αντιπροσώπων-Γερουσίας του ισπανικού Κοινοβουλίου, που είναι αρμόδια για τις σχέσεις με το ΑΟΕ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ελέγχους που πρέπει να διενεργηθούν βάσει της εντολής του ΑΟΕ, ελέγχους που διενεργούνται με πρωτοβουλία του ΑΟΕ και ελέγχους που προτείνονται από το ισπανικό Κοινοβούλιο (και, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς τους, από τις νομοθετικές συνελεύσεις των αυτόνομων περιφερειών). Η Ολομέλεια μπορεί να προσθέσει, να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να ακυρώσει ελεγκτικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια του έτους.

Το ετήσιο πρόγραμμα δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΑΟΕ.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας διενεργεί:

 • ελέγχους συμμόρφωσης, επιδίωξη των οποίων είναι να επαληθεύεται εάν η οικονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης οντότητας, δραστηριότητας ή προγράμματος συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·
 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους, οι οποίοι αποσκοπούν στη διατύπωση γνώμης σχετικά με την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις μιας οντότητας, λαμβανομένων υπόψη των εφαρμοστέων αρχών, κριτηρίων και λογιστικών προτύπων· και
 • ελέγχους επιδόσεων, επιδίωξη των οποίων είναι να αξιολογηθεί το οικονομικό και δημοσιονομικό σκεπτικό του συνόλου ή μέρους των λειτουργιών, των συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης της ελεγχόμενης οντότητας, καθώς και του προγράμματος και των δραστηριοτήτων της, και εάν τηρούνται οι αρχές της χρηστής διαχείρισης.

Στις περιπτώσεις συνδυασμού διαφορετικών ειδών ελέγχου, μιλούμε για:

 • ελέγχους κανονικότητας, οι οποίοι επικεντρώνονται στους στόχους της συμμόρφωσης και στους χρηματοοικονομικούς ελέγχους· ή
 • ολοκληρωμένους ελέγχους, οι οποίοι καλύπτουν όλα τα είδη ελέγχων που αναφέρονται ανωτέρω.

Το ΑΟΕ διενεργεί επίσης ελέγχους παρακολούθησης, οι οποίοι στοχεύουν αποκλειστικά στην εξακρίβωση του βαθμού συμμόρφωσης με τις συστάσεις που διατύπωσε σε προηγούμενες εκθέσεις ελέγχου του.

Επιπλέον, διενεργεί οριζόντιους ελέγχους, στο πλαίσιο των οποίων ελέγχει περισσότερες οντότητες στον ίδιο επιμέρους τομέα του Δημοσίου, ή σε διαφορετικούς επιμέρους τομείς, με κοινά χαρακτηριστικά και τους ίδιους στόχους για την ίδια χρονική περίοδο.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας καταρτίζει τις ακόλουθες εκθέσεις και άλλα έγγραφα, τα οποία εγκρίνονται στο σύνολό τους από την Ολομέλεια:

 • ειδικές εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις των επιμέρους ελέγχων·
 • ετήσιο υπόμνημα σχετικά με τις επιδόσεις, το οποίο περιλαμβάνει σύνοψη των ελεγκτικών και δικαστικών δραστηριοτήτων του ΑΟΕ κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και των κύριων αποτελεσμάτων·
 • τελική δήλωση σχετικά με τη γενική λογιστική του κράτους, η οποία περιλαμβάνει γνώμη σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση του κράτους και τον δημόσιο τομέα·
 • ετήσια έκθεση ελέγχου σχετικά με τον δημόσιο τομέα των περιφερειών·
 • ετήσια έκθεση ελέγχου σχετικά με τον τοπικό δημόσιο τομέα·
 • προτάσεις μέτρων που, κατά την άποψη του ΑΟΕ, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη δημοσιονομική διαχείριση του δημόσιου τομέα· και
 • σημειώματα, ήτοι έγγραφα στα οποία αναλύεται ένα συγκεκριμένο ζήτημα λόγω της ιδιαίτερης σημασίας ή της ιδιαιτερότητάς του.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Τα αποτελέσματα των ελέγχων, αφού εγκριθούν από την Ολομέλεια, δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΑΟΕ και διαβιβάζονται, κατά περίπτωση, στους ακόλουθους αποδέκτες:

 • στο ισπανικό Κοινοβούλιο·
 • στις νομοθετικές συνελεύσεις των αυτόνομων περιφερειών· ή
 • στις ολομέλειες των τοπικών αρχών.

Διαβιβάζονται επίσης, κατά περίπτωση, στην ισπανική κυβέρνηση, στα κυβερνητικά συμβούλια των αυτόνομων περιφερειών ή στις ολομέλειες των τοπικών αρχών.

Μετά την ανάλυσή της από το Κοινοβούλιο, η έκθεση ελέγχου, συνοδευόμενη από την απόφαση της κοινής επιτροπής, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (και, κατά περίπτωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της αυτόνομης περιφέρειας).

Το ΑΟΕ δημοσιεύει επίσης στον ιστότοπό του δελτία Τύπου για την παροχή ταχείας πρόσβασης στις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις εκθέσεις και τα έγγραφά του.

Επιπλέον, εκδίδει τριμηνιαίο δελτίο με πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά του.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Ισπανίας συντονίζει στενά τις δραστηριότητές του με τα περιφερειακά όργανα εξωτερικού ελέγχου που έχουν θεσπίσει ορισμένες αυτόνομες περιφέρειες.

 

 

ΙΤΑΛΙΑ

CORTE DEI CONTI

Από το 1948
Πρώτη ίδρυση 1862

Ιστότοπος: www.corteconti.it

Αποστολή:

Σύμφωνα με το άρθρο 100 του ιταλικού Συντάγματος, το ΑΟΕ της Ιταλίας (Corte dei conti) ασκεί προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των κυβερνητικών μέτρων και διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους επί της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Συμμετέχει, στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τους τρόπους που ορίζει ο νόμος, στον έλεγχο της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των οντοτήτων που λαμβάνουν τακτικά στήριξη από το κράτος. Παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί. Tο ΑΟΕ έχει δικαιοδοσία επί θεμάτων δημόσιων λογαριασμών και άλλων ζητημάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η νομοθεσία εγγυάται την ανεξαρτησία του ΑΟΕ και των μελών του έναντι της κυβέρνησης. Το ΑΟΕ της Ιταλίας απαρτίζεται από δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι διορίζονται σε τμήματα ελέγχου, σε δικαιοδοτικά τμήματα ή στην εισαγγελία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Στη συνταγματική αρχιτεκτονική της Ιταλίας, το ΑΟΕ είναι το όργανο εξωτερικού ελέγχου του κράτους, ανεξάρτητο από το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση, και επιδίωξή του είναι η διασφάλιση της ορθής και χρηστής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και η αξιολόγηση της σταθερότητάς τους.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Το ΑΟΕ της Ιταλίας ανήκει στη δικαστική εξουσία και, σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του ιταλικού συντάγματος, έχει δικαιοδοσία επί θεμάτων δημόσιων λογαριασμών και άλλων ζητημάτων που προβλέπονται από το νόμο.

Κατά συνέπεια, σε περίπτωση διαπιστωμένης ζημίας του Δημοσίου, η ευθύνη των διευθυντών, των υπαλλήλων και των υπολόγων, καθώς και κάθε άλλου προσώπου το οποίο συνδέεται με σχέση εργασίας με τη δημόσια διοίκηση, δεν διέπεται από τους συνήθεις κανόνες του αστικού δικαίου, αλλά από ειδικούς κανόνες σχετικά με τη διοικητική και λογιστική ευθύνη.

Σε περίπτωση απώλειας ή σπατάλης δημόσιων πόρων, μπορεί να διαπιστωθεί ευθύνη υπαλλήλων —του κράτους ή οποιασδήποτε δημόσιας διοικητικής αρχής— και δημόσιων ή ιδιωτικών οντοτήτων ή/και ιδιωτών που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους προς το δημόσιο συμφέρον.

Η ζημία μπορεί να είναι υλική (απώλεια υλικών/χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) ή άυλη (ηθική βλάβη).

Μόνον οι εισαγγελείς των περιφερειακών εισαγγελιών του ΑΟΕ μπορούν να κινούν διαδικασίες για ευθύνη ενώπιον των περιφερειακών δικαιοδοτικών τμημάτων του ΑΟΕ.

Το ΑΟΕ έχει επίσης δικαιοδοσία επί των δραστηριοτήτων των υπολόγων, δηλαδή των προσώπων με καθήκοντα διαχείρισης δημόσιων πόρων και περιουσιακών στοιχείων (παραδείγματος χάριν ταμίες κ.λπ.).

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αρμοδιότητες ελέγχου:

 • Άρθρα αριθ. 81, 97, 100, 117 και 119 του ιταλικού Συντάγματος (1948)·
 • Νόμος 20/1994·
 • Νόμος 131/2002·
 • Νόμος 266/2005·
 • Νόμος 213/2012·
 • Νόμος 120/2020·
 • Νομοθετικό διάταγμα 77/2021.

Δικαιοδοτικές αρμοδιότητες:

 • Άρθρα 103 και 108 του Συντάγματος·
 • Κώδικας ελέγχου και λογοδοσίας, που θεσπίστηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 174/2016·
 • Νόμος 19/1994·
 • Νόμος 20/1994·
 • Νόμος 639/1996·
 • Νόμος 120/2020·
 • Νομοθετικό διάταγμα 77/2021.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Ιταλίας ελέγχει:

 • τα υπουργεία·
 • τις δημόσιες αρχές και τις κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων αρχών·
 • τους χρηματοδοτούμενους με δημόσιους πόρους φορείς·
 • τις περιφέρειες, τις επαρχίες, τους δήμους, τους μητροπολιτικούς δήμους και τους εξαρτώμενους από αυτούς οργανισμούς· και
 • ιδιωτικές εταιρείες στις οποίες το ιταλικό Δημόσιο ή οι αρχές περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ελέγχουσα συμμετοχή.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Το ΑΟΕ της Ιταλίας ασκεί τόσο ελεγκτικά όσο και δικαστικά καθήκοντα.

Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Κοινοβούλιο, την κυβέρνηση, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις επαρχίες και τους μητροπολιτικούς δήμους.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σύμφωνα με το ιταλικό σύνταγμα, είναι όργανο αυτόνομο και ανεξάρτητο από τις άλλες εξουσίες του κράτους.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ως όργανο ελέγχου, το ΑΟΕ παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα των ελέγχων του.

Διενεργεί λογιστικούς και λοιπούς ελέγχους επί των πράξεων και της διαχείρισης της κυβέρνησης, με σκοπό τη διασφάλιση της νομιμότητας και της σταθερότητας των δημόσιων οικονομικών.

Σε περίπτωση που πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας δεν είναι σύννομες, το ΑΟΕ μπορεί να εκδώσει αρνητική γνώμη που τις καθιστά ανενεργούς.

Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα λογιστικής στο Κοινοβούλιο, την κυβέρνηση, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις επαρχίες και τους μητροπολιτικούς δήμους. Επίσης γνωμοδοτεί προς το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση σχετικά με νόμους, νομοσχέδια, διοικητικές και κανονιστικές διατάξεις και σχετικά με τα αντίστοιχα σχέδια κειμένων. Η γνώμη του ΑΟΕ ζητείται υποχρεωτικά για τη θέσπιση, την τροποποίηση ή την κατάργηση διατάξεων σχετικά με τα λογιστικά συστήματα, καθώς και για την κατάρτιση ή την τροποποίηση λογιστικών υποδειγμάτων, εγγράφων και αρχείων.

Συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης του νόμου περί του προϋπολογισμού και των λοιπών εγγράφων οικονομικού προγραμματισμού.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 διορίστηκε ο Guido Carlino (με ισχύ από τις 15 Σεπτεμβρίου 2020).

ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία του Προέδρου διαρκεί έως την ηλικία συνταξιοδότησης (70).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού, ο οποίος επιλέγει τον μελλοντικό Πρόεδρο από κατάσταση των επικρατέστερων δικαστικών λειτουργών του ΑΟΕ που επιλέγονται από το Συμβούλιο Προεδρίας του οργάνου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το Συμβούλιο Προεδρίας του ΑΟΕ απαρτίζεται από 11 μέλη: τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Εισαγγελέα, τέσσερα μέλη διοριζόμενα από το Κοινοβούλιο και τέσσερις δικαστικούς λειτουργούς του ΑΟΕ.

ΘΗΤΕΙΑ

Τετραετής.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι τέσσερις δικαστικοί λειτουργοί διορίζονται από το σύνολο των δικαστικών λειτουργών του ΑΟΕ και μεταξύ αυτών. Τα εξωτερικά μέλη διορίζονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων (2) και από τη Γερουσία (2), μεταξύ καθηγητών νομικής ή/και δικηγόρων με τουλάχιστον εικοσαετή πείρα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ διαιρείται σε εθνικά και περιφερειακά ελεγκτικά και δικαιοδοτικά τμήματα, τα οποία συμπληρώνονται από τη Γενική και τις περιφερειακές εισαγγελίες.

Έχει την έδρα του στη Ρώμη και γραφεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σε καθεμία από τις 19 περιφέρειες, καθώς και στις δύο αυτόνομες επαρχίες, υπάρχουν περιφερειακά τμήματα ελέγχου, περιφερειακά δικαιοδοτικά τμήματα και περιφερειακές εισαγγελίες.

Το ΑΟΕ της Ιταλίας διαθέτει επίσης ένα αριθμό κεντρικών τμημάτων ελέγχου, καθώς και τρία κεντρικά τμήματα προσφυγών στη Ρώμη και ένα για τη Σικελία. Τα τμήματα προσφυγών λειτουργούν ως δικαστήρια δεύτερου και τελευταίου βαθμού.

Η Γενική Εισαγγελία συνεργάζεται με τα δικαιοδοτικά τμήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας του ΑΟΕ εδρεύει στη Ρώμη, ενώ οι περιφερειακοί εισαγγελείς στα περιφερειακά δικαιοδοτικά τμήματα και έχουν αρμοδιότητα για τη συγκεκριμένη περιφέρεια.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός δικαστικών λειτουργών: 503· μέση ηλικία: 54 έτη·
 • Αριθμός δημόσιων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών): 2 340· μέση ηλικία: 52 έτη·
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 306· ♀ 197 (δικαστικοί λειτουργοί)· ♂ 893· ♀ 1 447 (δημόσιοι υπάλληλοι).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 502,177 εκατομμύρια ευρώ (2023)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην αρχή κάθε έτους, το ΑΟΕ εγκρίνει ανεξάρτητα το γενικό σχέδιο ελέγχου του, το οποίο περιλαμβάνει τις πολιτικές ελέγχου, τις στρατηγικές και τα κριτήρια για τα κεντρικά τμήματα ελέγχου, καθώς και οδηγίες αναφοράς για τα περιφερειακά τμήματα ελέγχου. Κάθε κεντρικό ή περιφερειακό τμήμα ελέγχου εγκρίνει επίσης το δικό του σχέδιο ελέγχου.

Κάθε σχέδιο λαμβάνει υπόψη παραμέτρους όπως η οικονομική βαρύτητα, οι πιθανοί κίνδυνοι σφαλμάτων ή παραβιάσεων της νομοθεσίας, τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, συγκεκριμένα αιτήματα ή προτάσεις δημόσιων αρχών, καθώς και οι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι.

Το ΑΟΕ διαβιβάζει το ετήσιο σχέδιο ελέγχου του στους Προέδρους της Βουλής και της Γερουσίας και, σε περιφερειακό επίπεδο, στους προέδρους των περιφερειών και των περιφερειακών συμβουλίων, καθώς και στους ελεγχόμενους φορείς.

Το ετήσιο σχέδιο ελέγχου περιλαμβάνει:

 • τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων·
 • τους φορείς που προτίθεται να υποβάλει σε έλεγχο το ΑΟΕ·
 • τα κριτήρια και τις παραμέτρους, καθώς και τη διαδικασία δειγματοληψίας, που έχουν επιλεγεί·
 • τις δραστηριότητες και τα θέματα που προτίθεται να ελέγξει το ΑΟΕ.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί:

 • εκ των προτέρων ελέγχους συμμόρφωσης όσον αφορά τα σημαντικότερα από οικονομική άποψη μέτρα και τις διοικητικές οδηγίες που εκδίδει η κυβέρνηση σύμφωνα με τη νομοθεσία, με στόχο την πρόληψη τυχόν παραβιάσεων της νομοθεσίας από ενέργειες της κυβέρνησης·
 • εκ των υστέρων ελέγχους επιδόσεων σχετικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης, με σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των αποτελεσμάτων με τους στόχους που ορίζονται στη νομοθεσία·
 • ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, που λαμβάνουν τακτικά στήριξη από το κράτος και αρχές περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι ελεγχόμενοι έχουν το δικαίωμα να απαντούν στις διαπιστώσεις του ΑΟΕ πριν από την έγκριση του τελικού κειμένου της έκθεσης.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας εκατέρωθεν ακρόασης, το ΑΟΕ:

 • ενημερώνει τις ελεγχόμενες οντότητες σχετικά με το ετήσιο σχέδιο ελέγχου του και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το θέμα, τους όρους, τις διαδικασίες και τον γενικό προγραμματισμό του ελέγχου·
 • διατηρεί συνεχή και εποικοδομητικό διάλογο με τις ελεγχόμενες οντότητες και τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου τους·
 • δημοσιεύει την τελική έκθεσή του και παρουσιάζει τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο δημόσιας ακρόασης, κατά τη δημόσια συνεδρίαση του αρμόδιου τμήματος ελέγχου.

Σε σχέση με τους ελέγχους επιδόσεων που διενεργεί, το ΑΟΕ καταρτίζει εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζει τις αναλύσεις, τις αξιολογήσεις και τις συστάσεις του. Οι ελεγχόμενοι πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις αυτές, που αποσκοπούν στην εξάλειψη προβλημάτων στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και, ως εκ τούτου, στη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης. Οφείλουν επίσης να ενημερώνουν το ΑΟΕ για τα μέτρα που τυχόν λαμβάνουν στη συνέχεια βάσει των συστάσεών του.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ υποβάλλει στο Κοινοβούλιο στοιχεία με τη μορφή:

 • ετήσιων εκθέσεων σχετικά με τους γενικούς λογαριασμούς του κράτους·
 • τετραμηνιαίων εκθέσεων σχετικά με τους νόμους περί δαπανών (σχετικά με τα έξοδα που συνδέονται με νομικές διατάξεις)·
 • ειδικών ακροάσεων, στις οποίες το ΑΟΕ παρουσιάζει τη γνώμη του για τον οικονομικό και δημοσιονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και για το νομοσχέδιό της για τον προϋπολογισμό·
 • ειδικών εκθέσεων για τη χρηματοδότηση των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης·
 • ετήσιας έκθεσης για τον συντονισμό των δημόσιων οικονομικών·
 • εκθέσεων σχετικά με το κόστος της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα·
 • εκθέσεων για τη διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ· και
 • εκθέσεων για τη διαχείριση των δημόσιων φορέων και οντοτήτων.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Οι εκθέσεις του ΑΟΕ δημοσιεύονται στον ιστότοπό του.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το σύστημα κεντρικού ελέγχου του κράτους εποπτεύεται από το Γενικό Λογιστήριο (που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) με επικεφαλής τον Γενικό Λογιστή.

Σε κάθε υπουργείο, μια ανεξάρτητη κεντρική λογιστική υπηρεσία, η οποία υπάγεται στο Γενικό Λογιστήριο, ελέγχει τη συμμόρφωση των διοικητικών ενεργειών με τη συναφή νομοθεσία και τις υπουργικές οδηγίες (όπως τη νομιμότητα των μελλοντικών δαπανών). Επίσης, ελέγχει τη νομιμότητα των δεσμεύσεων για δαπάνες, τις εγκρίνει ή παραπέμπει τυχόν παράτυπες πράξεις στον υπουργό, ο οποίος μπορεί να διατάξει την επαλήθευσή τους από το Γενικό Λογιστήριο. Οι εν λόγω υποθέσεις παραπέμπονται αυτόματα στο ΑΟΕ.

Η Γενική Επιθεώρηση Οικονομικών πραγματοποιεί επιτόπιες επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων των υπουργείων και των δημόσιων φορέων και μπορεί να προτείνει διορθωτικά μέτρα, όπου απαιτείται. Επίσης, εξετάζει την λειτουργία του μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου σε κάθε φορέα. Οι εκθέσεις της Γενικής Επιθεώρησης διαβιβάζονται στον Γενικό Λογιστή και, σε περίπτωση διαπίστωσης οικονομικής ζημίας, στον Γενικό Εισαγγελέα του ΑΟΕ, ο οποίος μπορεί να ασκήσει δίωξη κατά των εμπλεκόμενων δημοσίων υπαλλήλων. 

 

 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

ALGEMENE REKENKAMER

Από το 1814
Πρώτη ίδρυση 1447

Ιστότοπος: www.rekenkamer.nl

Αποστολή:

Να συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεων και της λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης και των θεσμικών οργάνων της.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το Ανώτατο Όργανο Ελέγχου των Κάτω Χωρών (Algemene Regenkamer) εξετάζει κατά πόσον η κεντρική διοίκηση δαπανά τα χρήματα των φορολογουμένων με ορθολογικό, οικονομικό και συνετό τρόπο. Η εκ του νόμου αποστολή του είναι να ελέγχει τα δημόσια έσοδα και τις δαπάνες, και να υποβάλλει ετησίως σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο κατά την «Ημέρα Λογοδοσίας» (την τρίτη Τετάρτη του Μαΐου). Βάσει της γνώμης του ΑΟΕ, το Κοινοβούλιο αποφασίζει εάν θα χορηγήσει απαλλαγή στην κυβέρνηση. Επιπλέον, το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με επιμέρους ελέγχους, παρέχοντας στους βουλευτές τη δυνατότητα να κρίνουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Άρθρα 76, 77 και 78 του ολλανδικού Συντάγματος (1814)·
 • Νόμος περί δημόσιων λογαριασμών (2016).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών ελέγχει:

 • 23 τμήματα του κρατικού προϋπολογισμού, ιδίως τα αναφερόμενα σε υπουργεία και κρατικά ταμεία, και
 • περισσότερες από 100 νομικές οντότητες (ομάδες οντοτήτων) με προβλεπόμενα εκ του νόμου καθήκοντα.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογική δομή χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της κεντρικής διοίκησης. Είναι ανεξάρτητο όργανο και το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει ότι συνιστά «Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους», ένα είδος δημόσιου φορέα με αποστολή τη διαφύλαξη του δημοκρατικού κράτους δικαίου.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι σχέσεις του ΑΟΕ με το Κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών βασίζονται στη συνεργασία. Σε θεσμικό επίπεδο, το Συμβούλιο πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις με τη Μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών του Κοινοβουλίου. Το προσωπικό τους βρίσκεται επίσης σε καθημερινή επαφή.

Το ΑΟΕ δημοσιεύει τις διαπιστώσεις ελέγχου του, κυρίως με τη μορφή εκθέσεων και επιστολών, τις οποίες διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο. Πριν από τη δημοσίευση έκθεσης ελέγχου, παρέχεται στο Κοινοβούλιο η δυνατότητα ενημέρωσής του σχετικά με τις διαπιστώσεις της. Εφόσον το Κοινοβούλιο δεχθεί να ενημερωθεί, παρέχεται και στον αρμόδιο υπουργό η δυνατότητα κατ’ ιδίαν ενημέρωσης.

Το Κοινοβούλιο ενίοτε καλεί το ΑΟΕ να παραστεί σε κοινοβουλευτικές ακροάσεις, δεδομένης της ειδικής εμπειρογνωσίας του.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Ewout Irrgang διορίστηκε στη θέση του ασκούντος καθήκοντα Προέδρου την 1η Ιανουαρίου 2023 και μέλος του Συμβουλίου την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

ΘΗΤΕΙΑ

Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ των Κάτω Χωρών είναι ισόβιος/-α, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των 70 ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε περίπτωση χηρείας της θέσης του/της Προέδρου του ΑΟΕ, η ανάδειξη του/της νέου/-ας Προέδρου γίνεται ως εξής. Διορίζεται νέο μέλος προκειμένου να αποκατασταθεί στο ακέραιο η σύνθεση του Συμβουλίου και ο αρχηγός του κράτους διορίζει, κατόπιν εισήγησης του υπουργικού συμβουλίου, νέο/α Πρόεδρο μεταξύ των τριών μελών του Συμβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών διοικείται από συμβούλιο απαρτιζόμενο από τον/την Πρόεδρο και δύο Μέλη. Τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις από κοινού.

Κάθε μέλος του Συμβουλίου ενεργεί ως εισηγητής/εισηγήτρια για τμήμα του έργου του ΑΟΕ και ο/η Πρόεδρος επιβλέπει το έργο του οργάνου συνολικά.

Υπάρχουν επίσης δύο εξωτερικά, έκτακτα μέλη, τα οποία ενδέχεται να κληθούν να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες, παραδείγματος χάριν να αναλάβουν την εποπτεία ελέγχων, να εκτελέσουν εξωτερικές δραστηριότητες ή να αναπληρώσουν μέλη του Συμβουλίου.

ΘΗΤΕΙΑ

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου του ΑΟΕ είναι ισόβια, μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των 70 ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από τον αρχηγό του κράτους. Το Συμβούλιο του ΑΟΕ και το Κοινοβούλιο καταρτίζουν από κοινού την απόφαση διορισμού.

Το Συμβούλιο επιλέγει τουλάχιστον τέσσερις υποψήφιους/-ες, βάσει ανοικτής διαδικασίας πλήρωσης θέσης. Ο κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία δεν δεσμεύεται να επιλέξει μεταξύ αυτών. Στη συνέχεια, η Βουλή των Αντιπροσώπων υποβάλλει πίνακα με τρεις υποψήφιους/-ες στον αρχηγό του κράτους, ο οποίος διορίζει τον/την υποψήφιο/-α που λαμβάνει τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική στήριξη.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το Συμβούλιο του ΑΟΕ υποστηρίζεται από οργάνωση της οποίας προΐσταται Γενικός/ή Γραμματέας που διορίζεται με νόμο και ορκίζεται ενώπιον του αρχηγού του κράτους. Το ΑΟΕ διαθέτει ομάδα διοίκησης, της οποίας προΐσταται ο/η Γενικός/-ή Γραμματέας και στην οποία συμμετέχουν έξι διευθυντές/διευθύντριες ελέγχου και ένας/μία διευθυντής/διευθύντρια υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η εν λόγω ομάδα διοίκησης είναι υπεύθυνη για την ποιότητα της οργάνωσης και των ελέγχων.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος υπαλλήλων: 276 ΙΠΑ (Φεβρουάριος 2023 (το 61,4 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 50 %, ♀ 50 %. Μέσος όρος ηλικίας: 46 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 39,5 εκατομμύρια ευρώ (2023)
 • 0,01 % των συνολικών δημόσιων δαπανών (2023)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ αποφασίζει με δική του πρωτοβουλία ποιους ελέγχους θα πραγματοποιήσει, αλλά λαμβάνει επίσης σχετικά αιτήματα από το Κοινοβούλιο, υπουργούς και υφυπουργούς.

Το ΑΟΕ διαθέτει ένα πρόγραμμα ελέγχου που αναθεωρείται αρκετές φορές ετησίως ανάλογα με την έκβαση των συναντήσεων στρατηγικού διαλόγου. Μέρος της ικανότητας ελέγχου του ΑΟΕ κατανέμεται σε πολυετή προγράμματα ελέγχου, τα οποία επικεντρώνονται σε θέματα μείζονος οικονομικής και κοινωνικής σημασίας.

Το ΑΟΕ δίνει προτεραιότητα σε πεδία ελέγχου στα οποία μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία λόγω των ειδικών εξουσιών του (όπως το δικαίωμα πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες), καθώς και λόγω της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας του, ή επειδή κανένας άλλος οργανισμός δεν μπορεί να διενεργεί τους εν λόγω ελέγχους.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους επιδόσεων και ελέγχους αποδοτικότητας.

Πειραματίζεται με νέες μεθόδους και τεχνικές ελέγχου, αλλά και με νέα είδη δημοσιεύσεων.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών δημοσιεύει:

 • ετήσια έκθεση,
 • εκθέσεις ελέγχου,
 • εκθέσεις εστίασης,
 • επιστολές επί του προϋπολογισμού,
 • διαδικτυακούς φακέλους και
 • πληροφοριακά δελτία.

Οι διαπιστώσεις των ελέγχων του, καθώς και τα διδάγματα που αντλήθηκαν, διαβιβάζονται στην κυβέρνηση, στο Κοινοβούλιο και στους αρμόδιους για τη διοίκηση των οντοτήτων που ελέγχει.

Περιορίζει τις δημοσιεύσεις του κατά τις περιόδους πριν, κατά και μετά τις βουλευτικές εκλογές, μέχρι τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει εκθέσεις στον ιστότοπό του και αναρτά πληροφορίες για τις δημοσιεύσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την τρίτη Τετάρτη του Μαΐου (γνωστή ως «Ημέρα Λογοδοσίας»), το ΑΟΕ διατυπώνει ανεξάρτητη γνώμη σχετικά με τους λογαριασμούς της κεντρικής διοίκησης και σχετικά με την επιχειρησιακή διαχείριση, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και την ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές που παρέχουν οι υπουργοί στο Κοινοβούλιο.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών συνεργάζεται ενεργά και ανταλλάσσει γνώσεις με όργανα ελέγχου του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τοπικές ελεγκτικές υπηρεσίες και ελεγκτικές επιτροπές, αλλά και τα όργανα ελέγχου των εδαφών των Κάτω Χωρών στην Καραϊβική.

Επιπλέον, συνεισφέρει ενεργά στη διεθνή κοινότητα των ασχολούμενων με τον έλεγχο. Διαθέτει τεράστια πείρα στην ενίσχυση της θεσμικής ανάπτυξης, την οποία απέκτησε στο πλαίσιο κοινών έργων ανάπτυξης ικανοτήτων με ανώτατα όργανα ελέγχου στο εξωτερικό. Συνεργάζεται επίσης και ανταλλάσσει ειδική εμπειρογνωσία με αδελφά όργανα και είναι μέλος του INTOSAI, του EUROSAI, της Επιτροπής Επαφών της ΕΕ και του διεθνούς φόρουμ ηγεσίας στον τομέα του ελέγχου.

Παραδείγματα στενής συνεργασίας αποτελούν κοινοί ή παράλληλοι έλεγχοι από το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών και άλλα ανώτατα όργανα ελέγχου.

 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Από το 1993

Ιστότοπος: www.revizija.hr

Αποστολή:

Οι εργασίες του ανώτατου οργάνου ελέγχου της Δημοκρατίας της Κροατίας αποσκοπούν στον έλεγχο των χρηματοοικονομικών εκθέσεων και των οικονομικών δραστηριοτήτων, και στην ενίσχυση της συμμόρφωσης, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των οντοτήτων που διαχειρίζονται δημόσια περιουσιακά στοιχεία και άλλων οντοτήτων. Επιπλέον, το ΑΟΕ συμβάλλει στη βελτίωση της διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας και άλλων διαθέσιμων πόρων, καθώς και στην καλύτερη ενημέρωση του Κοινοβουλίου, της κυβέρνησης και των πολιτών της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με τις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των πόρων του προϋπολογισμού, εκτός προϋπολογισμού κονδυλίων και άλλων πόρων που τελούν υπό τη διαχείριση των ελεγχομένων, και σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Κροατίας (Državni ured za reviziju) ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες, τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, τις οικονομικές καταστάσεις, τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και τα προγράμματα, τα έργα και τις δραστηριότητες των ελεγχομένων που ορίζονται στον σχετικό με το ΑΟΕ νόμο και στον νόμο περί χρηματοδότησης των πολιτικών δραστηριοτήτων, των προεκλογικών εκστρατειών και των δημοψηφισμάτων.

Αξιολογεί κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν εύλογα την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα των οικονομικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα αποδεκτά λογιστικά πρότυπα, τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς, καθώς και την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και των έργων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τον προϋπολογισμό των οργανισμών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Διενεργεί τους ελέγχους του σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα του 1990·
 • Νόμος για το ΑΟΕ (2019)·
 • Νόμος για τη χρηματοδότηση των πολιτικών δραστηριοτήτων, των προεκλογικών εκστρατειών και των δημοψηφισμάτων (2019).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

 • Φορείς του δημόσιου τομέα,
 • οργανισμοί τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
 • νομικές οντότητες που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό,
 • νομικές οντότητες που ιδρύονται από τη Δημοκρατία της Κροατίας ή από οργανισμό τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης και νομικές οντότητες που ανήκουν στη Δημοκρατία της Κροατίας ή σε οργανισμό τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
 • εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες στις οποίες η Δημοκρατία της Κροατίας ή οργανισμός τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης έχει πλειοψηφική συμμετοχή ή/και στη διαχείριση των οποίων έχει καθοριστική επιρροή,
 • νομικές οντότητες (θυγατρικές) που έχουν συσταθεί από νομικά πρόσωπα ιδρυθέντα από τη Δημοκρατία της Κροατίας ή από οργανισμό τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,
 • νομικές οντότητες των οποίων τα έσοδα προέρχονται από υποχρεωτικές εισφορές, συνδρομές μελών ή άλλα έσοδα που προβλέπονται από τον νόμο,
 • πολιτικά κόμματα, ανεξάρτητοι εκπρόσωποι και μέλη αντιπροσωπευτικών οργάνων των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών δραστηριοτήτων και των προεκλογικών εκστρατειών,
 • νομικές οντότητες στη Δημοκρατία της Κροατίας που χρησιμοποιούν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών χρηματοδοτικών μηχανισμών και άλλων διεθνών οργανισμών ή ιδρυμάτων για τη χρηματοδότηση δημόσιων αναγκών.
 • Επιπλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με τον τίτλο IV του νόμου που το διέπει, το ΑΟΕ ελέγχει επίσης την Εθνική Τράπεζα της Κροατίας.

Περίπου 16 195 οντότητες εμπίπτουν στη σφαίρα της αρμοδιότητας ελέγχου του ΑΟΕ της Κροατίας.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ελεγκτική υπηρεσία, ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης, με επικεφαλής Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας, το ΑΟΕ είναι το ανώτατο όργανο ελέγχου της χώρας και εκτελεί το έργο του αυτόνομα και ανεξάρτητα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του AOE και του Κοινοβουλίου καθορίζεται στον νόμο για το AOE, στον νόμο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών δραστηριοτήτων, των προεκλογικών εκστρατειών και των δημοψηφισμάτων και στον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου της Κροατίας.

Το ΑΟΕ υποβάλλει στο Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, ετήσια έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, και εκθέσεις ελέγχου (μεμονωμένες ή δέσμη θεματικών εκθέσεων). Οι εκθέσεις συζητούνται στις συνεδριάσεις των αντίστοιχων επιτροπών και στις συνόδους ολομέλειας. Πριν από τη συζήτηση εκθέσεων ελέγχου σε επιτροπές ή συνόδους ολομέλειας, το Κοινοβούλιο ζητεί υποχρεωτικά τη γνώμη της κυβέρνησης.

Η Επιτροπή Οικονομικών και Κρατικού Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, καθώς και άλλες επιτροπές, ανάλογα με το θέμα του ελέγχου, συζητούν τις εκθέσεις ελέγχου, παρουσία του Γενικού Ελεγκτή και εκπροσώπων του ΑΟΕ. Στη συνέχεια, η αντίστοιχη επιτροπή εγκρίνει συμπέρασμα σχετικά με τις εκθέσεις ελέγχου.

Μετά από συζήτηση στη σύνοδο ολομέλειας, το Κοινοβούλιο καταλήγει σε συμπέρασμα, το οποίο δεσμεύει την κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο υλοποίησης των συστάσεων του ΑΟΕ εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Ivan Klešić διορίστηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2010 και η θητεία του ανανεώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2018.

ΘΗΤΕΙΑ

Οκταετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής ορίζεται από το κροατικό Κοινοβούλιο βάσει πρότασης της επιτροπής που είναι αρμόδια για την επιλογή και τον διορισμό του, καθώς και γνώμης της επιτροπής οικονομικών και κρατικού προϋπολογισμού.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Κροατίας έχει την έδρα του στο Ζάγκρεμπ και διαθέτει 20 περιφερειακά γραφεία. Οι εργασίες του καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια της Κροατίας.

Στα κεντρικά γραφεία, οι υπηρεσίες είναι οργανωμένες σύμφωνα με το είδος των οντοτήτων και τα είδη του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών νομικών θεμάτων, ανθρώπινων πόρων και λογιστικών υπηρεσιών, καθώς και της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Στα καθήκοντα της κεντρικής υπηρεσίας εμπίπτουν επίσης οι δημόσιες σχέσεις και η διεθνής συνεργασία.

Οι δραστηριότητες, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ΑΟΕ της Κροατίας καθορίζονται στον νόμο για το ΑΟΕ και στον καταστατικό χάρτη του.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος υπαλλήλων: 293 ΙΠΑ (2022) (το 83,7 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 15 %, ♀ 85 %. Μέσος όρος ηλικίας: 48,3 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΑΟΕ χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό της Δημοκρατίας της Κροατίας.
 • Προγραμματίζει αυτόνομα τους πόρους που απαιτούνται για τις εργασίες του και το Κοινοβούλιο της Κροατίας τους εγγράφει στον κρατικό προϋπολογισμό.
 • 12,4 εκατομμύρια ευρώ (2022)
 • 0,05 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού (2022)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Κροατίας σχεδιάζει και διενεργεί τους ελέγχους του ανεξάρτητα, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασιών του. Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει τη συμπερίληψη ελέγχων στο πρόγραμμα εργασίας του ΑΟΕ, κάτι που όμως δεν συμβαίνει συχνά στην πράξη.

Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου και το πρόγραμμα εργασιών εγκρίνονται από τον Γενικό Ελεγκτή, όπως και οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος και του προγράμματος εργασιών. Το ετήσιο πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνουν υποχρεωτικούς ελέγχους, καθώς και ελέγχους σχετικά με άλλα θέματα.

Ο έλεγχος της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού συνιστά υποχρεωτικό έλεγχο, προβλεπόμενο στις διατάξεις του νόμου για το ΑΟΕ, ενώ άλλοι υποχρεωτικοί έλεγχοι προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου για τη χρηματοδότηση των πολιτικών δραστηριοτήτων, των προεκλογικών εκστρατειών και των δημοψηφισμάτων.

Όσον αφορά τους ελέγχους σχετικά με άλλα θέματα που εμπίπτουν στην εντολή του ΑΟΕ, αυτοί καθορίζονται βάσει κριτηρίων που προβλέπονται στον νόμο για το ΑΟΕ. Αυτά είναι τα εξής:

 • εκτίμηση κινδύνου·
 • οικονομική σημασία των θεμάτων ελέγχου·
 • τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων / τγνωμών που διατυπώθηκαν·
 • πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τις δραστηριότητες και τη διαχείριση των ελεγχομένων·
 • άλλα κριτήρια που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του ΑΟΕ (μη υλοποιηθείσες συστάσεις και δημοσιεύσεις στα μέσα ενημέρωσης).

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί τους ακόλουθους ελέγχους:

 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους, οι οποίοι περιλαμβάνουν την εξέταση εγγράφων, εκθέσεων, συστημάτων εσωτερικών δικλίδων και του εσωτερικού ελέγχου, λογιστικών και οικονομικών διαδικασιών και άλλων αρχείων, προκειμένου να επαληθεύεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν εύλογη εικόνα της οικονομικής κατάστασης και ότι τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων είναι σύμφωνα με τα αποδεκτά λογιστικά πρότυπα και αρχές·
 • έλεγχο συμμόρφωσης, ο οποίος περιλαμβάνει την εξέταση χρηματοοικονομικών πράξεων από την άποψη της νόμιμης χρήσης των πόρων·
 • ελέγχους επιδόσεων, στο πλαίσιο των οποίων αξιολογείται η οικονομία και η αποδοτικότητα των πράξεων, καθώς και η αποτελεσματικότητα της επίτευξης των γενικών στόχων ή των στόχων των επιμέρους χρηματοοικονομικών πράξεων, προγραμμάτων και έργων.

Το ΑΟΕ διενεργεί τους ελέγχους του σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI) και τον κώδικα δεοντολογίας του. Χρησιμοποιεί εγχειρίδια χρηματοοικονομικού ελέγχου και ελέγχου επιδόσεων, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Κροατίας δημοσιεύει τις εξής εκθέσεις:

 • ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία περιέχει τα αποτελέσματα των ελεγκτικών εργασιών του ΑΟΕ για την περίοδο αναφοράς και τις υπόλοιπες δραστηριότητές του·
 • εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες αφορούν χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης και ελέγχους επιδόσεων·
 • εκθέσεις ελέγχου σχετικά με τους θεματικούς ελέγχους που δημοσιεύονται ταυτόχρονα με τις επιμέρους εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες περιέχουν τα αποτελέσματα μεμονωμένων ελέγχων που διενεργούνται επί συγκεκριμένων θεμάτων (λόγου χάριν, έλεγχος νοσοκομείων ή εθνικών δρυμών).

Το ΑΟΕ δημοσιεύει στον ιστότοπό του ανακοινώσεις σχετικά με νέες εκθέσεις ελέγχου ή άλλες δραστηριότητες.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Όλες οι εκθέσεις ελέγχου δημοσιεύονται στον ιστότοπό του μετά την ολοκλήρωσή τους. Ταυτόχρονα, εκδίδεται δελτίο Τύπου και διοργανώνεται συνέντευξη Τύπου.

Το ΑΟΕ υποβάλλει τις εκθέσεις ελέγχου στο Κοινοβούλιο αμέσως μετά την ολοκλήρωση και τη δημοσίευσή τους.

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του και το στρατηγικό και ετήσιο πρόγραμμά του δημοσιεύονται στον ιστότοπό του (η πρώτη, αφότου διαβιβαστεί στο Κοινοβούλιο).

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Κροατίας συνεργάζεται με άλλες κρατικές αρχές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, χωρίς να θίγονται η αυτονομία και η ανεξαρτησία του. Συνακολούθως, το ΑΟΕ συνεργάζεται με τις δικαστικές και κρατικές αρχές.

Μετά την υποβολή τους στο Κοινοβούλιο, οι εκθέσεις ελέγχου υποβάλλονται στην Γενική Εισαγγελία.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος, το ΑΟΕ υποβάλλει επίσης τις απαιτούμενες εκθέσεις ελέγχου και τα διαθέσιμα έγγραφα τεκμηρίωσης στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Μετά την ολοκλήρωση ελέγχων σχετικά με πολιτικά κόμματα, ανεξάρτητους εκπροσώπους και μέλη αντιπροσωπευτικών οργάνων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που εκλέγονται από κατάλογο ομάδας εκλογέων, το ΑΟΕ ενημερώνει τη Γενική Εισαγγελία για τυχόν παραβιάσεις του νόμου. Το ΑΟΕ συνεργάζεται με την κρατική εκλογική επιτροπή, τη φορολογική διοίκηση, την υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και με τα δικαστήρια και άλλους κρατικούς φορείς.

Διατηρεί στενές σχέσεις με άλλα εθνικά ΑΟΕ και διεθνείς ελεγκτικούς οργανισμούς και συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες των οργάνων και των ομάδων εργασίας τους. Συνεργάζεται επίσης με διάφορες εθνικές και διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις, φορείς και θεσμικά όργανα, την πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύ κοινό.

 

 

ΚΥΠΡΟΣ

EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Από το 1960
Πρώτη ίδρυση 1879

Ιστότοπος: www.audit.gov.cy

Αποστολή:

Η διενέργεια ανεξάρτητου οικονομικού, διαχειριστικού και κανονιστικού ελέγχου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για σκοπούς προώθησης του δημόσιου απολογισμού και της βέλτιστης διαχείρισης των δημόσιων πόρων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Κύπρου (AOE) (η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας) ελέγχει όλα τα έσοδα και τις δαπάνες του δημόσιου τομέα καθώς και όλα τα χρηματικά και άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν σε, και τυγχάνουν διαχείρισης από ή στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μπορεί επίσης να ελέγχει όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τη Δημοκρατία ή στο όνομά της.

Το ΑΟΕ της Κύπρου δεν αντιμετωπίζει κανένα περιορισμό στο εύρος των ελέγχων του και έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα βιβλία, τα αρχεία και τους τόπους όπου φυλάσσονται τα περιουσιακά στοιχεία, που κρίνει αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών του.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (1960): Μέρος VI, Κεφάλαιο II, Άρθρα 115-117.
 • Ο περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμος (Νόμος 20(I)/2014)
 • Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας Νόμος (Νόμος 113(Ι)/2002).
 • Η νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Κύπρου ελέγχει τις δραστηριότητες των πιο κάτω:

 • Δημόσιοι φορείς:
  • Υπουργεία
  • Κυβερνητικά Τμήματα, Υπηρεσίες ή Οργανισμοί
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
  • Κοινοτικά Συμβούλια
  • Δήμοι
 • Άλλοι Οργανισμοί, επιχειρήσεις ή ταμεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης ελεγκτική υπηρεσία με επικεφαλής τον Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Κύπρου αποτελεί ανεξάρτητο δημόσιο όργανο.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Κύπρου είναι διοικητικά ανεξάρτητο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ωστόσο οι δύο φορείς συνεργάζονται στενά. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών εξετάζει τακτικά τις συστάσεις και τις παρατηρήσεις του ΑΟΕ για σκοπούς παρακολούθησης της ανταπόκρισης των ελεγχόμενων φορέων στις παρατηρήσεις και τις συστάσεις του.

Επιπλέον, σχεδόν όλες οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές ζητούν τακτικά τη συνδρομή του ΑΟΕ σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Περιστασιακά, συμβάλλει στη νομοθετική διαδικασία, ενώ η Βουλή των Αντιπροσώπων συχνά υποβάλλει αιτήματα για τη διεξαγωγή ειδικών ερευνών ή ελέγχων από το ΑΟΕ.

Το ΑΟΕ διενεργεί ελέγχους, εκδίδει ειδικές εκθέσεις και υποβάλλει ετήσια έκθεση στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο προϋπολογισμός του ΑΟΕ υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τούτο συνιστά περιορισμό στην ανεξαρτησία του.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης διορίστηκε στις 11 Απριλίου 2014.

ΘΗΤΕΙΑ

Απεριόριστη μέχρι τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης των 65 ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το ΑΟΕ διοικείται αποκλειστικά από τον Γενικό Ελεγκτή. Δεν υπάρχει άλλο διοικητικό όργανο. Ωστόσο, για σκοπούς έγκρισης των ειδικών εκθέσεων και της ετήσιας έκθεσης του ΑΟΕ, οι ελεγκτικές οδηγίες προβλέπουν τη σύσταση διευθυντικής ομάδας αποτελούμενης από τον Γενικό Ελεγκτή, τον Βοηθό Γενικού Ελεγκτή, τους Διευθυντές Ελέγχου και τον Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Κύπρου διαχωρίζεται σε 17 Παραρτήματα που ασχολούνται με τη διενέργεια οικονομικών, κανονιστικών και διαχειριστικών ελέγχων.

Υπάρχουν τρεις Διευθύνσεις, σε καθεμιά από τις οποίες υπάγονται τρία Παραρτήματα, και δύο Κλάδοι, σε καθέναν από τους οποίους υπάγονται δύο ή τρία Παραρτήματα. Άλλα δύο Παραρτήματα υπάγονται απευθείας στον Βοηθό Γενικού Ελεγκτή. Επικεφαλής κάθε Διεύθυνσης είναι ο Διευθυντής Ελέγχου, ενώ επικεφαλής κάθε Κλάδου είναι ο Ανώτερος Πρώτος Ελεγκτής.

Αρμόδια για τους τεχνικούς ελέγχους είναι η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου επικεφαλής της οποίας είναι ο Διευθυντής Τεχνικού Ελέγχου.

Επιπρόσθετα, διαθέτει Μονάδα Μεθοδολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου και βοηθητικές λειτουργίες όπως Διοίκηση και Λογιστήριο.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 137 ΙΠΑ (Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης) (Μάρτιος 2023) [Το 84 % του προσωπικού είναι ελεγκτικό προσωπικό, ενώ το 16 % κατέχουν θέσεις υποστηρικτικής φύσης (Αρχείο, κ.λπ.)]
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 40 %, ♀ 60 %. Μέση ηλικία: 49

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΑΟΕ της Κύπρου χρηματοδοτείται από τον κεντρικό κρατικό προϋπολογισμό
 • 8,0 εκατομμύρια ευρώ (2023)
 • περίπου 92 % αφορά σε δαπάνες προσωπικού και το υπόλοιπο σε λειτουργικά έξοδα
 • περίπου 0,07 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του κεντρικού κράτους, που περιλαμβάνει και κανονιστικό έλεγχο, τυγχάνει συντονισμού κεντρικά εντός του ΑΟΕ, αλλά προγραμματίζεται και υλοποιείται από τα αρμόδια κατά περίπτωση Παραρτήματα για τον έλεγχο κάθε Υπουργείου.

Οι διαχειριστικοί έλεγχοι και τυχόν πρόσθετοι κανονιστικοί έλεγχοι σχεδιάζονται, προγραμματίζονται και υλοποιούνται μεμονωμένα από τα Παραρτήματα του ΑΟΕ και τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου.

Ο προγραμματισμός αποτελείται από μια σύνοψη του αριθμού ημερών που κατανέμονται σε κάθε προγραμματισμένο έλεγχο, ο οποίος εκτιμάται βάσει του διαθέσιμου προσωπικού, του όγκου και της σημασίας της εργασίας, της επικινδυνότητας του ελέγχου και παλαιότερων ευρημάτων.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Κύπρου διενεργεί διάφορους τύπους ελέγχων:

 • οικονομικούς ελέγχους,
 • ελέγχους συμμόρφωσης (κανονιστικούς ελέγχους),
 • διαχειριστικούς ελέγχους,
 • τεχνικούς ελέγχους, που περιλαμβάνουν κυρίως ελέγχους των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων (όροι και προδιαγραφές των εγγράφων του διαγωνισμού, αξιολόγηση του κόστους του έργου και εκθέσεις αξιολόγησης), επιτόπιους ελέγχους κατασκευαστικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, ελέγχους συμβάσεων για την ενοικίαση ακίνητης περιουσίας για τη στέγαση κυβερνητικών γραφείων και ελέγχους πληροφορικής (έλεγχοι μηχανογραφικών συστημάτων/ηλεκτρονικών συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων),
 • περιβαλλοντικούς ελέγχους, οι οποίοι συνήθως αφορούν σε συνδυασμό οικονομικού ελέγχου, ελέγχου συμμόρφωσης και διαχειριστικού ελέγχου, σε σχέση με ένα συγκεκριμένο θέμα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται σύμφωνα με εξειδικευμένες κατευθυντήριες οδηγίες και πρότυπα που εκδίδει ο INTOSAI,
 • ειδικές έρευνες, οι οποίες συνήθως προωθούνται κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ή κατόπιν καταγγελιών ή κατόπιν αιτήματος της Αστυνομίας για την υποβοήθηση της διερεύνησης πιθανών ποινικών υποθέσεων.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Κύπρου κυρίως δημοσιεύει:

 • Μια ετήσια έκθεση, που περιλαμβάνει αναφορές σε ειδικές εκθέσεις ελέγχου που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και τα ευρήματα του ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
 • Ελεγκτική γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
 • Γνώμη επί της Δημοσιονομικής Έκθεσης και
 • Ειδικές εκθέσεις, που εκδίδονται με την ολοκλήρωση σημαντικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων δημόσιων φορέων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή/και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και διαχειριστικών ή περιβαλλοντικών ελέγχων.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ της Κύπρου υποβάλλει τα ευρήματα των ελέγχων του απευθείας στους αρμόδιους φορείς και παρέχει σχετικές συστάσεις.

Η ετήσια έκθεση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Επιπρόσθετα, δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του όλες τις μη διαβαθμισμένες εκθέσεις ελέγχου και εκδίδει σχετικά δελτία τύπου όπου ενδείκνυται. Γίνεται επίσης χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση των πολιτών, ενώ έχει οριστεί εκπρόσωπος Τύπου για επικοινωνία της Υπηρεσίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Εκτός από τη στενή συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το ΑΟΕ της Κύπρου συνεργάζεται επίσης με τους πολίτες, με εμπειρογνώμονες και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, για την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα αντικείμενα ελέγχου.

 

 

ΛΕΤΟΝΙΑ

VALSTS KONTROLE

Από το 1991
Πρώτη ίδρυση 1923

Ιστότοπος: lrvk.gov.lv

Αποστολή:

Να διευκολύνει:

 • την αποδοτική και νόμιμη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων·
 • τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη λογοδοσία όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες·
 • τη δίκαιη και διαφανή λήψη αποφάσεων στον δημόσιο τομέα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Δημοκρατίας της Λετονίας διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης και ελέγχους επιδόσεων και ελέγχει:

 • τα έσοδα και τις δαπάνες των κρατικών και των δημοτικών προϋπολογισμών, συμπεριλαμβανομένης της απορρόφησης των κονδυλίων χρηματοδοτικής συνδρομής της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών ή οργάνων·
 • τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κάθε έτος, το ΑΟΕ υποβάλλει στο Κοινοβούλιο ελεγκτική γνώμη σχετικά με την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και των δημοτικών προϋπολογισμών, καθώς και γνώμες σχετικά με την ακρίβεια των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων που καταρτίζουν τα υπουργεία και τα λοιπά όργανα της κεντρικής κυβέρνησης.

Το ΑΟΕ υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και στο υπουργικό συμβούλιο σχετικά με:

 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους σε ελεγχόμενες οντότητες για τις οποίες το ΑΟΕ εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη, ή για τις οποίες αρνήθηκε να διατυπώσει γνώμη·
 • όλους τους ελέγχους επιδόσεων·
 • ιδιαίτερα σημαντικές διαπιστώσεις.

Εάν, κατά τους ελέγχους, διαπιστωθεί παραβίαση των κανόνων δικαίου, το ΑΟΕ ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα επιβολής του νόμου. Το ΑΟΕ έχει το δικαίωμα να ανακτά τα ποσά κατά τα οποία ζημιώθηκε ο κρατικός προϋπολογισμός ή ο προϋπολογισμός τοπικών αρχών εξαιτίας επαγγελματικού παραπτώματος προσώπου, όταν εντοπίζεται στο πλαίσιο ελέγχου, εάν το πρόσωπο αυτό δεν αποζημιώνει οικειοθελώς τη ζημία και εάν ο ελεγχόμενος ή ο φορέας στον οποίο υπάγεται δεν προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την ανάκτηση του ποσού.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους, το ΑΟΕ έχει εντολή να εκδίδει συστάσεις προς τις ελεγχόμενες οντότητες και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

Το ΑΟΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Λετονίας (1922)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ (2002).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • τα κρατικά όργανα (14 υπουργεία και 131 υπαγόμενους σε αυτά φορείς, 13 κεντρικά όργανα του κράτους), καθώς και τα εθνικά πανεπιστήμια και τις περιφέρειες σχεδιασμού·
 • τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης (43 δήμους και 10 πόλεις) και τους υπαγόμενους σε αυτές φορείς·
 • κρατικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικές εταιρείες με κρατική συμμετοχή·
 • άλλες εμπορικές εταιρείες, ενώσεις, ιδρύματα και φυσικά πρόσωπα, εάν: 1) τους διατίθενται προς κρατική χρήση ή παρακαταθήκη κρατικοί πόροι ή πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης, 2) χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους ή από πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ή 3) συνάπτουν συμβάσεις με το Δημόσιο ή την τοπική αυτοδιοίκηση.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητο συλλογικό ανώτατο όργανο ελέγχου, με επικεφαλής Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ είναι ένα από τα έξι συνταγματικά όργανα της Λετονίας. Είναι πλήρως ανεξάρτητο, συγκροτείται ως συλλογικό ανώτατο όργανο ελέγχου και αποτελεί βασικό στοιχείο του συστήματος χρηματοοικονομικού ελέγχου του κράτους. Υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον με την παροχή ανεξάρτητης διασφάλισης σχετικά με τη νόμιμη, ορθή, οικονομική, αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προωθώντας τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση και τη διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον δημόσιο τομέα.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ παρουσιάζει τις εκθέσεις και τις γνώμες του στο Κοινοβούλιο (Saeima) και στο υπουργικό συμβούλιο.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται στενά με διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά κυρίως με την Επιτροπή Δημόσιων Δαπανών και Ελέγχου, που αποτελεί τον κύριο αποδέκτη των εκθέσεών του. Ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων που διενεργεί, τις ανεπάρκειες στις δραστηριότητες των αντίστοιχων τομέων και τις παραβιάσεις των κανονιστικών διατάξεων που εντοπίζονται κατά τους ελέγχους, καθώς και σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων. Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης, αυτοτελώς, την υλοποίηση των συστάσεων του ΑΟΕ.

Ο Γενικός Ελεγκτής παρουσιάζει ετησίως στοιχεία στο Κοινοβούλιο (Saeima) σχετικά με τις δραστηριότητες του ΑΟΕ.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το ΑΟΕ διαβιβάζει επίσης τις εκθέσεις και τις ελεγκτικές γνώμες του στο υπουργικό συμβούλιο. Υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους σε ελεγχόμενες οντότητες για τις οποίες εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη, ή για τις οποίες αρνήθηκε να διατυπώσει γνώμη, καθώς και εκθέσεις σχετικά με όλους τους ελέγχους επιδόσεων και τυχόν ιδιαίτερα σημαντικές διαπιστώσεις.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Rolands Irklis διορίστηκε στις 14 Ιανουαρίου 2021 και ανέλαβε καθήκοντα στις 28 Ιανουαρίου 2021.

ΘΗΤΕΙΑ

Τετραετής, με ανώτατο όριο δύο διαδοχικών θητειών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται από το Κοινοβούλιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ διοικείται από τον Γενικό Ελεγκτή (τον Πρόεδρο) και το Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους διευθυντές των πέντε Τμημάτων ελέγχου και του Τμήματος ελέγχου και μεθοδολογίας.

ΘΗΤΕΙΑ

Τετραετής, με ανώτατο όριο δύο διαδοχικών θητειών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Κοινοβούλιο μετά από σύσταση του Γενικού Ελεγκτή.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ο Γενικός Ελεγκτής διαχειρίζεται και οργανώνει το έργο του AOE, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου του Γενικού Ελεγκτή, των διευθύνσεων υποστήριξης και της καγκελαρίας, που έχει την ευθύνη για τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και την τήρηση λογαριασμών, την οργάνωση της τήρησης αρχείων, τις δραστηριότητες συντήρησης και την τεχνολογία πληροφοριών του ΑΟΕ.

Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Γενικό Ελεγκτή (πρόεδρο) και από τα έξι μέλη του Συμβουλίου, που είναι οι διευθυντές των Τμημάτων ελέγχου. Το Συμβούλιο εγκρίνει την πλειονότητα των εγγράφων που ρυθμίζουν τη λειτουργία του ΑΟΕ.

Το ΑΟΕ διαθέτει πέντε Τμήματα ελέγχου και ένα Τμήμα ελέγχου και μεθοδολογίας, το οποίο διενεργεί ελέγχους και επίσης καταρτίζει, επικαιροποιεί και εφαρμόζει τη μεθοδολογία ελέγχου του οργάνου. Κάθε Τμήμα ελέγχου αποτελείται από έναν διευθυντή και δύο ή τρεις τομείς ελέγχου. Τα Τμήματα διενεργούν ελέγχους σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο ελέγχου που εγκρίνει το Συμβούλιο του ΑΟΕ. Κάθε Τμήμα είναι αρμόδιο για ειδικά καθορισμένες ελεγχόμενες οντότητες και πεδία ελέγχου.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 161 ΙΠΑ (1η Μαρτίου 2023) (το 75 % περίπου απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 20 %, ♀ 80 %. Μέση ηλικία: 43 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 7,45 εκατομμύρια ευρώ (2023)
 • Περίπου 0,08 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ελεγκτικό έργο σχεδιάζεται σε ετήσια βάση και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του ΑΟΕ.

Η ανάπτυξη του γενικού προγράμματος ελεγκτικών εργασιών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

 • ανάπτυξη της στρατηγικής του ΑΟΕ·
 • στρατηγική αξιολόγηση των τομέων ελέγχου·
 • προετοιμασία των θεμάτων ελέγχου·
 • ανάπτυξη του σχεδίου εργασιών.

Το σχέδιο εργασιών του ΑΟΕ προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση, αλλά ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ενημερώνεται σχετικά με τις κατευθύνσεις ελέγχου που προβλέπονται για το έτος.

Τα Τμήματα ελέγχου εκτελούν τις εργασίες τους σύμφωνα με το σχέδιο. Οι διευθυντές των Τμημάτων και οι προϊστάμενοι των τομέων λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την εμβέλεια συγκεκριμένου ελέγχου, τα ερωτήματά του και την κατανομή των ελεγκτικών πόρων.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί:

 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους, για να εκτιμηθεί κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς·
 • ελέγχους συμμόρφωσης και επιδόσεων, για να εκτιμηθεί κατά πόσον η ελεγχόμενη οντότητα λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος και εκτελεί τις λειτουργίες και τις πράξεις της με οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Το ΑΟΕ διενεργεί όλους τους ελέγχους του σύμφωνα με τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI). Οι αποφάσεις σχετικά με συγκεκριμένους τρόπους προσέγγισης και μεθόδους παραμένουν στη διακριτική του ευχέρεια. Οι ελεγχόμενες οντότητες μπορούν να απαντήσουν στις διαπιστώσεις ελέγχου του ΑΟΕ. Επιπλέον, απαιτείται να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων.

Υπάρχει εκτεταμένο πλαίσιο για τον συνεχή εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο ποιότητας.

Επίσης, το ΑΟΕ χρησιμοποιεί εγχειρίδια χρηματοοικονομικού ελέγχου, ελέγχου επιδόσεων και συμμόρφωσης, πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου και ειδικές εσωτερικές διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί από το ίδιο. Τα έγγραφα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει:

 • γνώμη για την οικονομική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης·
 • γνώμες σχετικά με την ακρίβεια των ετήσιων εκθέσεων των υπουργείων και των λοιπών οργάνων της κεντρικής διοίκησης·
 • εκθέσεις κατόπιν ελέγχων επιδόσεων και συμμόρφωσης·
 • έγγραφα προβληματισμού βάσει των διαπιστώσεων των ελέγχων επιδόσεων και συμμόρφωσης που έχουν διενεργηθεί· και
 • την ετήσια έκθεσή του.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τον νόμο που το αφορά, το ΑΟΕ ενημερώνει τακτικά το ευρύ κοινό και τους πολίτες σχετικά με τους ελέγχους που διενεργεί, μέσω της δημοσίευσης όλων των εκθέσεων ελέγχου και των γνωμών στον ιστότοπό του, μετά την έγκρισή τους. Οι πλέον συνηθισμένοι δίαυλοι ενημέρωσης σχετικά με τους ελέγχους είναι ο επίσημος ιστότοπος του ΑΟΕ και τα δημόσια μέσα ενημέρωσης — δημοσιογράφοι και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube, PodBean). Η δημοσίευση των εκθέσεων ελέγχου συνοδεύεται πάντοτε από δελτία ή συνεντεύξεις Τύπου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το υπό έλεγχο θέμα είναι αυξημένου δημόσιου συμφέροντος, καταρτίζονται οπτικά προσιτές και εύκολα κατανοητές περιλήψεις των εκθέσεων ελέγχου και οπτικοακουστικά προϊόντα, που χρησιμοποιούνται περαιτέρω για επικοινωνιακούς σκοπούς. Πέραν των αποτελεσμάτων του ελέγχου, το κοινό ενημερώνεται επίσης σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή των συστάσεων του ελέγχου. Η ενημέρωση αυτή γίνεται κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι περιλήψεις των εκθέσεων ελέγχου είναι διαθέσιμες στα αγγλικά στον ιστότοπο του ΑΟΕ.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται στενά με την πανεπιστημιακή κοινότητα, παραδείγματος χάριν με τη Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης στη Ρίγα, για τη διατήρηση του συστήματος πιστοποίησης των ελεγκτών του δημόσιου τομέα στη χώρα.

Επίσης, συνεργάζεται με ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα, και ιδίως με την Ένωση Ορκωτών Ελεγκτών της Λετονίας, ενισχύοντας συνεχώς το σύστημα που επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση του έργου των ορκωτών ελεγκτών, στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ελέγχων που διενεργεί το ΑΟΕ σε επίπεδο δήμων.

 

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

VALSTYBĖS KONTROLĖ

Από το 1990
Πρώτη ίδρυση 1919

Ιστότοπος: www.valstybeskontrole.lt

Αποστολή:

Η ενθάρρυνση της προόδου στον δημόσιο τομέα και η προαγωγή των αλλαγών που απαιτούνται στην κοινωνία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Οι εξουσίες του ΑΟΕ της Λιθουανίας καθορίζονται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, στον νόμο περί του ΑΟΕ και σε άλλες νομοθετικές πράξεις.

Το ΑΟΕ της Λιθουανίας εποπτεύει τη νομιμότητα και την αποδοτικότητα της διαχείρισης και της χρήσης των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, διενεργεί ελέγχους του δημόσιου τομέα, ασκεί έλεγχο επί της δημοσιονομικής πολιτικής και εκτελεί άλλες δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στον νόμο για το ΑΟΕ.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας: Κεφάλαιο για το ΑΟΕ (1992)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ (1995, αναδιατύπωση της 01/07/2021).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΟΕ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς που αναφέρονται στον νόμο για τον έλεγχο του κράτους·
 • τη χρήση των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στους προϋπολογισμούς των δήμων·
 • τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τη Δημοκρατία της Λιθουανίας.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ελεγκτική υπηρεσία, ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης, με επικεφαλής Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ανεξάρτητο ανώτατο όργανο ελέγχου που λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο, χωρίς επίσημη σχέση με άλλους κρατικούς φορείς.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο και το επικουρεί κατά την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ως εκ τούτου, οι σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του ΑΟΕ είναι στενές.

Η συνεργασία είναι στενότερη με την επιτροπή ελέγχου του Κοινοβουλίου, η οποία εξετάζει τις εκθέσεις του ΑΟΕ και συμβάλλει στην υλοποίηση των συστάσεών του μέσω των αποφάσεών της. Κατά την άσκηση του ελέγχου της δημοσιονομικής πολιτικής, το ΑΟΕ συνεργάζεται με την επιτροπή προϋπολογισμού και οικονομικών του Κοινοβουλίου, η οποία εξετάζει τις εκθέσεις και τα συμπεράσματα που υποβάλλει το ΑΟΕ.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να αναθέτει ορισμένους ελέγχους στο ΑΟΕ, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς του.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Mindaugas Macijauskas διορίστηκε στις 5 Μαΐου 2020.

ΘΗΤΕΙΑ

Πενταετής, άπαξ ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διατυπώνει σύσταση για τον Γενικό Ελεγκτή, η οποία εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Του ΑΟΕ προΐσταται Γενικός Ελεγκτής, από κοινού με Αναπληρωτές Γενικούς Ελεγκτές. Επί του παρόντος υπηρετούν τρεις Αναπληρωτές Γενικοί Ελεγκτές.

Σύμφωνα με τον Νόμο για το ΑΟΕ της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, το ΑΟΕ συγκροτεί Συμβούλιο ως συμβουλευτικό όργανο που επικουρεί τον Γενικό Ελεγκτή.

ΘΗΤΕΙΑ

Οι Αναπληρωτές Γενικοί Ελεγκτές διορίζονται για θητεία πέντε ετών, ανανεώσιμη άπαξ.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Αναπληρωτές Γενικοί Ελεγκτές διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατόπιν σύστασης του Γενικού Ελεγκτή.

Η σύνθεση και ο εσωτερικός κανονισμός του Συμβουλίου του ΑΟΕ εγκρίνονται από τον Γενικό Ελεγκτή.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Λιθουανίας συνδυάζει τρεις λειτουργίες σε ένα θεσμικό όργανο:

 • τη λειτουργία του ανώτατου οργάνου ελέγχου·
 • τη λειτουργία του οργάνου ελέγχου των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • τη λειτουργία του δημοσιονομικού οργάνου.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 245 υπάλληλοι, 3 εκ των οποίων μερικής απασχόλησης (1η Απριλίου 2023) (το 67 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 23 %, ♀ 77 %. Μέσος όρος ηλικίας: 44 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 10,016 εκατομμύρια ευρώ (2023)

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ σχεδιάζει τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις του σε ετήσια προγράμματα ελέγχου, κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στο στάδιο του σχεδιασμού, διενεργείται παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα, συλλέγονται δεδομένα και αναλύονται οι υφιστάμενοι και δυνητικοί κίνδυνοι. Οι ενδιαφερόμενοι για το έργο του ΑΟΕ μπορούν να προτείνουν ιδέες προς έλεγχο.

Το πρόγραμμα εργασιών μπορεί να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εξελίξεις.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης και ελέγχους επιδόσεων. Όλες οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (ISSAI) και με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Οι ελεγχόμενοι δικαιούνται να διατυπώσουν παρατηρήσεις επί του εκάστοτε σχεδίου έκθεσης ελέγχου.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Λιθουανίας δημοσιεύει σε ετήσια βάση:

 • έκθεση δραστηριοτήτων·
 • τα συμπεράσματα των χρηματοοικονομικών ελέγχων και εκθέσεις σχετικά με:
  • τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς του κράτους·
  • τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς των κρατικών Κοινωνικών Ταμείων·
  • τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς του Ταμείου Υποχρεωτικής Ασφάλισης Υγείας·
  • τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς του Κρατικού Συνταξιοδοτικού Ταμείου·
  • τους ενοποιημένους εθνικούς ετήσιους λογαριασμούς.
 • εκθέσεις ελέγχου επιδόσεων και συμμόρφωσης·
 • εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων·
 • συμπεράσματα/εκθέσεις σχετικά με αξιολογήσεις και επισκοπήσεις.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ υποβάλλει στο Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του και όλα τα συμπεράσματα και τις εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης και τις γνώμες του, καθώς και τις εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων.

Όλες οι εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης και τα συμπεράσματα του ΑΟΕ, καθώς και η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του, δημοσιεύονται στον ιστότοπό του. Στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων του δημόσιου τομέα, την παρακολούθηση της δημοσιονομικής πολιτικής και τους ελέγχους των επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται επίσης στη διάθεση του κοινού μέσω της πύλης ανοικτών δεδομένων της Λιθουανίας.

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της υλοποίησης των συστάσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων του δημόσιου τομέα (πορεία υλοποίησης, αρμόδιες οντότητες και αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια της υλοποίηση των συστάσεων) επικαιροποιούνται διαρκώς και δημοσιεύονται ως ανοικτά δεδομένα στον ιστότοπο του ΑΟΕ και στην πύλη ανοικτών δεδομένων της Λιθουανίας.

Το ΑΟΕ ασκεί τις δραστηριότητές του σύμφωνα με τις αρχές της ανεξαρτησίας, της διαφάνειας, της νομιμότητας και του επαγγελματισμού.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται με το Κοινοβούλιο, το Υπουργείο Οικονομικών, το Επιμελητήριο Ελεγκτών της Λιθουανίας, την Ένωση Εσωτερικών Ελεγκτών και την Ένωση Δημοτικών Ελεγκτών, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη κοινών προτύπων.

Έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με την Τράπεζα της Λιθουανίας, την Επίσημη Επιτροπή Δεοντολογίας, την Κρατική Φορολογική Επιθεώρηση, το Συμβούλιο Ανταγωνισμού, το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας, το Υπουργείο Οικονομικών, τη Γενική Εισαγγελία, την Υπηρεσία Δημόσιων Συμβάσεων, την Ειδική Υπηρεσία Ερευνών, την Υπηρεσία Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, την κρατική υπηρεσία δεδομένων, τους δήμους Βίλνιους, Kaunas και Klaipėda, το Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Βίλνιους, το Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus, το Πανεπιστήμιο Mykolas Romeris, την Ένωση Δημοτικών Ελεγκτών, το Επιμελητήριο Ελεγκτών της Λιθουανίας και την Ένωση Εσωτερικών Ελεγκτών.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων του ΑΟΕ, διενεργούνται τακτικές αξιολογήσεις από ομοτίμους.

 

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

COUR DES COMPTES

Από το 2000
Πρώτη ίδρυση 1840

Ιστότοπος: www.cour-des-comptes.public.lu

Αποστολή:

Ως εξωτερικός ελεγκτής, το ΑΟΕ του Λουξεμβούργου εξετάζει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δημοσίων εσόδων και δαπανών, καθώς και τη χρηστή χρηματοοικονομική διαχείριση των δημόσιων πόρων. Ελέγχει επομένως την οικονομία, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών χωρίς, ωστόσο, να κρίνει τη σκοπιμότητά τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ του Λουξεμβούργου (Cour des comptes) ελέγχει τη χρηματοοικονομική διαχείριση των οργάνων, των διοικητικών αρχών και των υπηρεσιών του κράτους. Έχει επίσης δικαίωμα να ελέγχει και άλλους δημόσιους φορείς, εφόσον δεν υπόκεινται σε άλλο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία σύστημα χρηματοοικονομικού ελέγχου. Τέλος, μπορεί να ελέγχει κατά πόσον δημόσιοι πόροι που χορηγήθηκαν για συγκεκριμένο σκοπό σε νομικές οντότητες του δημόσιου τομέα και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών του, το ΑΟΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε έγγραφο που κρίνει αναγκαίο. Πέραν του ελεγκτικού έργου του, το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητεί τη γνώμη του ΑΟΕ σχετικά με σχέδια νομοθετικών πράξεων.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Αναθεωρημένο άρθρο 105 του συντάγματος του Λουξεμβούργου (1868)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ (της 8ης Ιουνίου 1999), όπως τροποποιήθηκε.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ του Λουξεμβούργου ελέγχει:

 • τα όργανα, τις διοικητικές αρχές και τις υπηρεσίες του κράτους·
 • τα υπουργεία·
 • τους δημόσιους οργανισμούς·
 • άλλους δημόσιους φορείς·
 • τα τμήματα οντοτήτων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που χρηματοδοτούνται με δημόσιες επιχορηγήσεις· και
 • τα πολιτικά κόμματα.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογική δομή χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ του Λουξεμβούργου είναι ανεξάρτητο όργανο.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η σχέση με το Κοινοβούλιο είναι συμβουλευτική. Το ΑΟΕ υποβάλλει όλες τις εκθέσεις του στο Κοινοβούλιο. Επιπλέον, μπορεί να ζητείται η γνώμη του κατά την εκπόνηση νέας νομοθεσίας. Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να ζητεί από το ΑΟΕ να διενεργήσει έλεγχο επί συγκεκριμένου θέματος.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Marc Gengler διορίστηκε το 2005.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΑΟΕ διορίζεται από τον Μεγάλο Δούκα κατόπιν πρότασης του Κοινοβουλίου, που καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ διοικείται από Σώμα απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρεις συμβούλους.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μέλη του Σώματος του οργάνου διορίζονται από τον Μεγάλο Δούκα κατόπιν πρότασης του Κοινοβουλίου, που καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Οι αποφάσεις του ΑΟΕ λαμβάνονται συλλογικά, με πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων και σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του υπερισχύει.

Το ΑΟΕ αποτελείται από τον Τομέα ελέγχου και τον Τομέα διοίκησης. Ο Τομέας ελέγχου περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα ελέγχου, επικεφαλής των οποίων είναι ένα μέλος.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Αριθμός: 32 (2023)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 65,6 % - ♀ 34,4 %

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 5,2 εκατομμύρια ευρώ (2023)
 • Ο κρατικός προϋπολογισμός περιέχει πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών του ΑΟΕ, με βάση τις εκτιμήσεις του.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του ανεξάρτητα. Η διαδικασία σχεδιασμού καθορίζεται από το Σώμα του ΑΟΕ, που εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών του στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητεί από το ΑΟΕ να διενεργήσει ελέγχους σε συγκεκριμένους τομείς.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ του Λουξεμβούργου διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους και ελέγχους επιδόσεων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου, το ΑΟΕ υποβάλλει τα ευρήματά του στις ελεγχόμενες οντότητες, οι οποίες μπορούν να απαντήσουν με παρατηρήσεις εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου, πριν από την υποβολή των εκθέσεων στο Κοινοβούλιο.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ του Λουξεμβούργου δημοσιεύει:

 • γενική έκθεση για τους λογαριασμούς του Δημοσίου·
 • ειδικές εκθέσεις σχετικά με συγκεκριμένους τομείς χρηματοοικονομικής διαχείρισης, οι οποίες συντάσσονται με πρωτοβουλία του ιδίου ή κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου· και
 • γνώμες σχετικά με σχέδια νομοθετικών πράξεων και τη διαχείριση του προϋπολογισμού.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ παρουσιάζει στο Κοινοβούλιο τις ετήσιες και τις ειδικές εκθέσεις του, τις οποίες δημοσιεύει επίσης στον ιστότοπό του.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ συνεργάζεται στενά με τους ελεγχόμενούς του και με τα σχετικά υπουργεία.

 

 

ΜΑΛΤΑ

NATIONAL AUDIT OFFICE

Από το 1997
Πρώτη ίδρυση 1814

Ιστότοπος: www.nao.gov.mt

Αποστολή:

Να συμβάλλει στην προαγωγή της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και των βέλτιστων πρακτικών στις δραστηριότητες των δημόσιων αρχών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Μάλτας (National Audit Office) είναι το εθνικό όργανο ελέγχου που είναι αρμόδιο για τον εξωτερικό έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύρια αποστολή του είναι η διενέργεια χρηματοοικονομικών ελέγχων και ελέγχων συμμόρφωσης της κεντρικής διοίκησης.

Επιπλέον, μπορεί να διενεργεί ελέγχους επί οποιουδήποτε θέματος σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά, τα περιουσιακά στοιχεία ή τα κεφάλαια που τελούν υπό τη διαχείριση ή τον έλεγχο οποιουδήποτε υπουργείου ή υπηρεσίας.

Μπορεί επίσης να ελέγχει τους λογαριασμούς ή/και τις δραστηριότητες των δημόσιων αρχών ή φορέων που διαχειρίζονται, διατηρούν ή χρησιμοποιούν κεφάλαια που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο. Ακόμη, μπορεί να ελέγχει τις δραστηριότητες εταιρειών ή άλλων οντοτήτων στις οποίες το κράτος έχει πλειοψηφική συμμετοχή.

Η νομοθεσία για το ΑΟΕ το εξουσιοδοτεί να διενεργεί ελέγχους επιδόσεων για την αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων, των λειτουργιών, των πρωτοβουλιών ή άλλων δραστηριοτήτων του δημόσιου τομέα.

Επιπροσθέτως, είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για τον σκοπό αυτό, διορίζει ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα για τον έλεγχο των συμβουλίων τοπικής αυτοδιοίκησης και τους παρέχει τεχνική και διοικητική υποστήριξη.

Το ΑΟΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Μάλτας: Άρθρο 108 (1964)
 • Νόμος για τον Γενικό Ελεγκτή και το ΑΟΕ (1997)
 • Κανονισμός αριθ. 120 της Βουλής των Αντιπροσώπων (1995)
 • Νόμος περί τοπικής αυτοδιοίκησης (1995)

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • τα 21 υπουργεία: (υποχρεωτικά)·
 • το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών και οργάνων (υποχρεωτικά)·
 • τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης (υποχρεωτικά βάσει του νόμου περί τοπικής αυτοδιοίκησης), όπως αναφέρεται ανωτέρω·
 • δημόσιες αρχές ή φορείς που διαχειρίζονται, διατηρούν ή χρησιμοποιούν κεφάλαια που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο (όχι υποχρεωτικά, εκτός αν προβλέπεται ρητά από την σχετική νομοθεσία)·
 • άλλους φορείς που κατέχουν ή χρησιμοποιούν κρατικούς πόρους (όχι υποχρεωτικά, εκτός αν προβλέπεται ρητά από την σχετική νομοθεσία)·
 • εταιρείες ή άλλες οντότητες στις οποίες το κράτος έχει πλειοψηφική συμμετοχή (όχι υποχρεωτικά).

Σημείωση: Το ΑΟΕ της Μάλτας είναι πρωτίστως υποχρεωμένο να διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους και ελέγχους συμμόρφωσης της κεντρικής διοίκησης και δύναται να διενεργεί ελέγχους κάθε είδους επί της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και επί άλλων φορέων που διατηρούν ή διαχειρίζονται δημόσιους πόρους. Ωστόσο, οι δημόσιοι φορείς και οι λοιποί φορείς της αποκεντρωμένης διοίκησης ελέγχονται από ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ελεγκτική υπηρεσία, ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης, με επικεφαλής Γενικό Ελεγκτή.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ είναι ο εξωτερικός ελεγκτής του Κράτους. Είναι απολύτως ανεξάρτητο κατά τη διενέργεια των ελέγχων του. Ο Γενικός Ελεγκτής δεν πρέπει να υπόκειται στην εποπτεία ή τον έλεγχο οποιουδήποτε προσώπου.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρεται απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών του Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Οικονομικών μπορούν να ζητούν από το ΑΟΕ να διερευνά ζητήματα που εμπίπτουν στην εντολή του. Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, ο αρμόδιος για την τοπική αυτοδιοίκηση υπουργός μπορεί επίσης να ζητεί από τον Γενικό Ελεγκτή τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τα συμβούλια τοπικής αυτοδιοίκησης.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Charles Deguara διορίστηκε για πρώτη φορά στις 30 Μαρτίου 2016. Η θητεία του ανανεώθηκε στις 30 Μαρτίου 2021.

ΘΗΤΕΙΑ

Πενταετής, άπαξ ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζεται από τον Πρόεδρο, βάσει ψηφίσματος της Βουλής των Αντιπροσώπων, εγκριθέντος με τις ψήφους τουλάχιστον των δύο τρίτων του συνόλου των βουλευτών.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Μολονότι δεν υπάρχει επίσημο διευθύνον όργανο, ο Γενικός Ελεγκτής επικουρείται από έναν Αναπληρωτή Γενικό Ελεγκτή και τρεις Βοηθούς Γενικούς Ελεγκτές.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τόσο ο Γενικός Ελεγκτής όσο και ο Αναπληρωτής Γενικός Ελεγκτής διορίζονται από τον Πρόεδρο, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

Οι Βοηθοί Γενικοί Ελεγκτές διορίζονται κατόπιν εσωτερικής ή/και εξωτερικής πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων. Μια εσωτερική επιτροπή επιλογής διενεργεί τις συνεντεύξεις των υποψηφίων και συντάσσει έκθεση με τα συμπεράσματά της. Ο Γενικός Ελεγκτής διορίζει τον επιτυχόντα υποψήφιο, βάσει σύστασης της επιτροπής επιλογής.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ είναι οργανωμένο σε τέσσερα τμήματα, τα τρία πρώτα εκ των οποίων έχουν επικεφαλής Βοηθό Γενικό Ελεγκτή. Πρόκειται για:

 • το Τμήμα Χρηματοοικονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Συμμόρφωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για την ανάλυση της οικονομικής έκθεσης της κυβέρνησης και τον έλεγχο ορισμένων υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών, αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και μιας σειράς μη κυβερνητικών οργανώσεων·
 • το Tμήμα Eλέγχου Eπιδόσεων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους επιδόσεων / οικονομικής αποδοτικότητας·
 • το Τμήμα Ειδικών Ελέγχων και Ερευνών, το οποίο είναι αρμόδιο για τις ερευνητικές εκθέσεις, οι οποίες συνήθως καταρτίζονται κατ’ ανάθεση της Επιτροπής Δημόσιων Λογαριασμών ή του Υπουργού Οικονομικών·
 • το τμήμα ΤΠΕ, το οποίο είναι αρμόδιο για τους ελέγχους στον τομέα των ΤΠ, καθώς και για την παροχή στήριξης ΤΠ στα άλλα τμήματα ελέγχου κατά τη διενέργεια των ελέγχων τους.

Επιπλέον των τμημάτων ελέγχου, υπάρχει το τμήμα οικονομικών και διοίκησης, με επικεφαλής διευθυντή, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα οικονομικών, διοίκησης και ανθρώπινων πόρων.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος υπαλλήλων: 58 ΙΠΑ (Δεκέμβριος 2022) (το 81 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 40 %, ♀ 60 %. Μέσος όρος ηλικίας: 46 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 3,85 εκατομμύρια ευρώ (2021) / 3,9 εκατομμύρια ευρώ (2022)
 • Ο προϋπολογισμός του AOE χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον γενικό προϋπολογισμό της Μάλτας.
 • Περίπου 0,07 % των συνολικών δημόσιων δαπανών.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το AOE επιλέγει ελεύθερα τα θέματα ελέγχου με τα οποία θα ασχοληθεί. Η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών και το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν επίσης να καλούν το ΑΟΕ να διενεργήσει έρευνες σχετικά με δημόσιους πόρους. Αν και κατά κανόνα τα αιτήματα αυτά γίνονται δεκτά, το ΑΟΕ δεν είναι υποχρεωμένο να το πράξει.

Το ΑΟΕ καταρτίζει ετήσια σχέδια ελέγχου, τα οποία περιλαμβάνουν κατάλογο των ελέγχων που προγραμματίζονται για το συγκεκριμένο έτος και εγκρίνονται από τον Γενικό Ελεγκτή και τον Αναπληρωτή Γενικό Ελεγκτή.

Κατά την επιλογή των τομέων ελέγχου που θα συμπεριληφθούν στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου, το ΑΟΕ της Μάλτας λαμβάνει υπόψη διάφορα κριτήρια, όπως οι διαφαινόμενοι κίνδυνοι σε σχέση με ένα θέμα, ο επίκαιρος χαρακτήρας του ζητήματος, η κοινωνική και οικονομική σημασία ή ο βαθμός κοινοβουλευτικού και κυβερνητικού, δημοσιογραφικού ή δημόσιου ενδιαφέροντος. Το ΑΟΕ θέσπισε επίσης πρόσφατα ένα σύστημα αξιολόγησης κινδύνου για τα υπουργεία. Το σύστημα αυτό αναπτύσσεται περαιτέρω για να καλύψει επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και άλλα στοιχεία κινδύνου. Η πρακτική αυτή οδηγεί σε ένα περισσότερο ισορροπημένο φάσμα ελέγχων.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους συμμόρφωσης, ελέγχους επιδόσεων, ερευνητικούς ελέγχους και ελέγχους ΤΠ.

Κάθε χρόνο δημοσιεύονται εκθέσεις επί χρηματοοικονομικών ελέγχων και ελέγχων συμμόρφωσης, εντός δώδεκα μηνών το αργότερο από τη λήξη του οικονομικού έτους (31 Δεκεμβρίου). Οι λοιπές εκθέσεις δημοσιεύονται όταν ολοκληρωθούν.

Επιπλέον, το ΑΟΕ της Μάλτας δημοσιεύει ετησίως, προς το τέλος του έτους, σύνοψη των διαπιστώσεων των εκθέσεων ελέγχου των ελεγκτών της τοπικής αυτοδιοίκησης (με τίτλο «Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή σχετικά με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης»).

Το ΑΟΕ διενεργεί τους ελέγχους του σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα ελέγχου και διαθέτει δικά του εγχειρίδια ελέγχου για τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους και τους ελέγχους συμμόρφωσης και επιδόσεων.

Επιπλέον, για τις εργασίες του στον τομέα του ελέγχου επιδόσεων, εφαρμόζει την προσέγγιση της ανάλυσης του θέματος και της εξαγωγής συμπερασμάτων (Issue Analysis and Drawing Conclusions, IADC).

Τέλος, διαθέτει δικό του κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, με τον οποίο υποχρεούνται να συμμορφώνονται οι υπάλληλοί του.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει:

 • ετήσια έκθεση σχετικά με τους δημόσιους λογαριασμούς,
 • ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους μεταπαρακολούθησης,
 • ετήσια έκθεση του ΑΟΕ και έκθεση οικονομικών καταστάσεων, καθώς και
 • αυτοτελείς εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους επιδόσεων, ερευνητικές εκθέσεις και άλλα είδη εκθέσεων ελέγχου που δεν αναφέρονται ανωτέρω.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ υποβάλλει όλες τις ελεγκτικές και λοιπές εκθέσεις του στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Κάθε έκθεση περιλαμβάνει σύνοψη, στην οποία παρουσιάζεται εν συντομία το περιεχόμενό της, και συνοδεύεται από δελτίο Τύπου στο οποίο επισημαίνονται τα κυριότερα σημεία της. Μετά την παρουσίασή τους στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, το ΑΟΕ δημοσιεύει όλες τις εκθέσεις του στον ιστότοπό του και στη σελίδα του στο Facebook.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ διατηρεί στενές διμερείς σχέσεις με αρκετά ΑΟΕ άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Είναι επίσης μέλος του INTOSAI, του EUROSAI και της Επιτροπής Επαφών των ΑΟΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του δικτύου Γενικών Ελεγκτών της Κοινοπολιτείας.

Ακόμη, συμμετέχει ενεργά σε διάφορα διεθνή δίκτυα, ιδίως σε εκείνα της ομάδας εργασίας ΤΠ του EUROSAI και της ομάδας εργασίας του INTOSAI για τον περιβαλλοντικό έλεγχο.

Επιπροσθέτως, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Μάλτας και συμμετέχει σε διάφορες κυβερνητικές επιτροπές με την ιδιότητα του παρατηρητή.

 

 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Από το 1989
Πρώτη ίδρυση: 1870

Ιστότοπος: www.asz.hu

Εντολή:

Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας, ως το ανώτατο όργανο χρηματοοικονομικού και οικονομικού ελέγχου της ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης, υποστηρίζει τη νομιμότητα, την επιμέλεια, την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας και της διαχείρισης των οργανισμών που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους και περιουσιακά στοιχεία, μέσω ελέγχων, προτάσεων, συμβουλευτικών γνωμών, συστάσεων και αναλύσεων που βασίζονται στην ελεγκτική πείρα του, και παρακολουθεί την ορθή χρήση των δημόσιων πόρων. Συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των κρατικών λειτουργιών.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας (Állami Számvevőszék) αποτελεί το ανώτατο όργανο χρηματοοικονομικού και οικονομικού ελέγχου της ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης, στην οποία και λογοδοτεί. Η εντολή ελέγχου του καλύπτει όλες τις πτυχές της χρήσης των δημόσιων πόρων και των εθνικών περιουσιακών στοιχείων.

Είναι αρμόδιο για τους χρηματοοικονομικούς και οικονομικούς ελέγχους και για τον έλεγχο της εκτέλεσης του κεντρικού προϋπολογισμού, της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, της χρήσης δημόσιων πόρων και της διαχείρισης των εθνικών περιουσιακών στοιχείων. Κριτήρια διενέργειας των ελέγχων του είναι η νομιμότητα, η σκοπιμότητα και η αποτελεσματικότητα. Βάσει των ευρημάτων του, το ΑΟΕ μπορεί να κινεί διαδικασίες ενώπιον της αρμόδιας αρχής κατά των υπεύθυνων ελεγχόμενων οντοτήτων και προσώπων. Οι εκθέσεις του, καθώς και τα ευρήματα και τα συμπεράσματά του, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ενώπιον δικαστηρίων ή άλλων αρχών.

Με βάση την ελεγκτική πείρα του, το ΑΟΕ επικουρεί την Εθνοσυνέλευση, τις επιτροπές της και το έργο των ελεγχόμενων οντοτήτων, μέσω των ευρημάτων, των προτάσεων, των συμβουλευτικών γνωμών και των συστάσεών του, καθώς και μέσω της διενέργειας αναλύσεων και μελετών.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Θεμελιώδης Νόμος της Ουγγαρίας
 • Νόμος LXVI του 2011 για το ΑΟΕ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Οι έλεγχοι του ΑΟΕ καλύπτουν ιδίως τους εξής ελεγχόμενους και τομείς:

 • τους δημόσιους οργανισμούς·
 • τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται από τον κεντρικό προϋπολογισμό·
 • την εκτέλεση του προϋπολογισμού των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και των χωριστών κρατικών ταμείων·
 • τη διαχείριση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, των αρχών αυτοδιοίκησης των μειονοτήτων και των ενώσεών τους·
 • τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων οικονομικών οργανισμών που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο κράτος ή σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης·
 • τη φορολογία και άλλες δραστηριότητες που παράγουν έσοδα των κρατικών φορολογικών και τελωνειακών και των τοπικών αρχών·
 • τη διαχείριση και την ορθή λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας·
 • τη διαχείριση των πολιτικών κομμάτων και των ιδρυμάτων τους και τη χρήση των εισφορών που καταβάλλονται σε αυτά·
 • τη χρήση κονδυλίων για τη διεξαγωγή βουλευτικών και δημοτικών εκλογών και εθνικών δημοψηφισμάτων·
 • τους λογαριασμούς εκλογικών εκστρατειών οργανώσεων που προτείνουν υποψηφίους·
 • τη διαχείριση εκκλησιαστικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται από τον κεντρικό προϋπολογισμό·
 • τη χρήση των ειδικών προϋπολογισμών λειτουργίας των εθνικών υπηρεσιών ασφάλειας·
 • τα κριτήρια νομιμότητας για τη διαφανή λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασκούν δραστηριότητες με αντίκτυπο στη δημόσια ζωή.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ως το ανώτατο όργανο χρηματοοικονομικού και οικονομικού ελέγχου της Εθνοσυνέλευσης, το ΑΟΕ της Ουγγαρίας χαίρει πλήρους ανεξαρτησίας στο πλαίσιο των ελεγκτικών δραστηριοτήτων του και διευθύνεται από Πρόεδρο.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ ασκεί τα καθήκοντά του υπό την εποπτεία της Εθνοσυνέλευσης. Σε ετήσια έκθεσή του προς την Εθνοσυνέλευση, ο/η Πρόεδρος παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες ελέγχου, τη λειτουργία και τη διαχείριση του ΑΟΕ κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν σε συνέχεια των ευρημάτων των ελέγχων.

Ένα ανεξάρτητο κεφάλαιο του κεντρικού προϋπολογισμού είναι αφιερωμένο στο ΑΟΕ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Με βάση την ελεγκτική πείρα του, το ΑΟΕ επικουρεί την Εθνοσυνέλευση, τις επιτροπές της και τις ελεγχόμενες οντότητες μέσω των ευρημάτων, των προτάσεων και των συμβουλευτικών γνωμών του. Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ είναι μέλος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Το ΑΟΕ υποστηρίζει το Συμβούλιο στο έργο του θέτοντας στη διάθεσή του αναλύσεις και μελέτες που διενεργεί.

Οι ελεγκτικές δραστηριότητες του ΑΟΕ βασίζονται σε ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που εγκρίνεται από τον/την Πρόεδρό του. Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ ενημερώνει την Εθνοσυνέλευση σχετικά με το σχέδιο ελέγχων και τις τυχόν τροποποιήσεις του.

Το ΑΟΕ υποχρεούται να διενεργεί ελέγχους βάσει σχετικής απόφασης της Εθνοσυνέλευσης. Μπορεί επίσης να διενεργεί ελέγχους κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε διεθνούς οργανισμού του οποίου η Ουγγαρία είναι μέλος, ή στο πλαίσιο υποχρέωσης που απορρέει από διεθνή συνθήκη που έχει συναφθεί από το κοινοβούλιο ή την κυβέρνηση, ή βάσει απόφασης του/της Προέδρου.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο δρ László Windisch διορίστηκε στις 4 Ιουλίου 2022.

ΘΗΤΕΙΑ

Δωδεκαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ εκλέγεται με πλειοψηφία δύο τρίτων από τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ λειτουργεί υπό την αποκλειστική ευθύνη του/της Προέδρου. Στην κεφαλή του οργανισμού βρίσκονται ο/η πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι. Ο/Η Πρόεδρος εκλέγεται από την Εθνοσυνέλευση και διορίζει τους αντιπροέδρους για θητεία 12 ετών. Οι ελεγκτικές δραστηριότητες διεξάγονται από τις διευθύνσεις ελέγχου και καλύπτουν το κεντρικό και το τοπικό επίπεδο των δημόσιων οικονομικών, τις οντότητες εκτός της γενικής κυβέρνησης και τη διαχείριση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο ελέγχων συμμόρφωσης, χρηματοοικονομικών ελέγχων και ελέγχων επιδόσεων. Επικεφαλής κάθε διεύθυνσης είναι διευθυντής/διευθύντρια. Οι ελεγκτικές εργασίες διενεργούνται υπό την επιχειρησιακή καθοδήγηση των υπεύθυνων για τους ελέγχους και υπό την ευθύνη των διευθυντών/διευθυντριών.

Εντός των διευθύνσεων, οι δραστηριότητες ελέγχου υποστηρίζονται από μονάδες που είναι αρμόδιες για τη στρατηγική, τη μεθοδολογία, την εκτίμηση κινδύνου και τη διασφάλιση της ποιότητας, με επικεφαλής τον/την διευθυντή/διευθύντρια συντονισμού, καθώς και από μια μονάδα ανάλυσης, αρμόδια για τα καθήκοντα ανάλυσης του ΑΟΕ βάσει της νομοθεσίας. Επιπλέον, στη διασφάλιση της λειτουργίας του ΑΟΕ συμβάλλουν και άλλες μονάδες (αρμόδιες για νομικά θέματα, οικονομικά θέματα, ΤΠ, διοίκηση, προσωπικό, επικοινωνία και διεθνείς σχέσεις).

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 496,5 (ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης) (15 Μαρτίου 2023) (το 74,6 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 38 %, ♀ 62 % Μέση ηλικία: 47,19 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 13,3 δισεκατομμύρια HUF (2023) (33,7 εκατομμύρια ευρώ)
 • Δημοσιονομικός προγραμματισμός: ο προϋπολογισμός του ΑΟΕ καταρτίζεται από το ίδιο και πρέπει να υποβάλλεται στην Εθνοσυνέλευση, χωρίς καμία τροποποίηση από την κυβέρνηση, ως μέρος του νομοσχεδίου για τον κεντρικό προϋπολογισμό
 • < 0,04 % των συνολικών δημόσιων δαπανών, 0,02 % του ΑΕγχΠ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας διεξάγει τις ελεγκτικές του δραστηριότητες βάσει ετήσιου προγράμματος ελέγχων που εγκρίνεται από τον/την Πρόεδρό του και σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα ελέγχου.

Η συχνότητα των ελέγχων καθορίζεται από τη νομοθεσία ή, ελλείψει νομοθετικής ρύθμισης, από τον/την Πρόεδρο.

Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας ακολουθεί προσέγγιση σε πραγματικό χρόνο κατά την τεκμηριωμένη επιλογή της εμβέλειας των ελέγχων και την κατάρτιση του αντίστοιχου προγράμματος ελέγχων, με έμφαση στην εκτίμηση κινδύνου και την προστιθέμενη αξία.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ αναπτύσσει δικούς του κανόνες και δικές του μεθόδους ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα ελέγχου του INTOSAI, και μεριμνά για τη συνεχή αναθεώρηση και την εξέλιξή τους, σύμφωνα με το μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης, χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους επιδόσεων ή ελέγχους που συνδυάζουν διάφορα είδη.

Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων του ΑΟΕ είναι δημόσιο και δημοσιεύεται στον ιστότοπό του. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων του, το ΑΟΕ αξιολογεί τις πληροφορίες που παρέχονται από την ελεγχόμενη οντότητα και τα δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου, σύμφωνα με τα κριτήρια ελέγχου που έχουν καθοριστεί στο πρόγραμμα ελέγχου.

Οι ελεγχόμενοι ενημερώνονται για τους στόχους του ελέγχου και για τα κριτήρια στα οποία βασίζονται τα ευρήματα του ΑΟΕ με βάση τα δημοσιευμένα έγγραφα, τις εφαρμοζόμενες ελεγκτικές μεθόδους και το πρόγραμμα ελέγχου που τους διαβιβάζεται εκ των προτέρων.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας δημοσιεύει:

 • γνώμη σχετικά με το νομοσχέδιο για τον κεντρικό προϋπολογισμό·
 • έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του κεντρικού προϋπολογισμού·
 • εκθέσεις ελέγχου και παρακολούθησης (με παράλληλη διασφάλιση της προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών)·
 • ετησίως, πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τη λειτουργία του·
 • μη δεσμευτικές νομικά συστάσεις·
 • αναλύσεις και μελέτες.

Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας υποχρεούται εκ του νόμου να υποστηρίζει το έργο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου μέσω των αναλύσεών του. Στο πλαίσιο αυτό, διενεργεί ετησίως σειρά αναλύσεων σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και με συγκεκριμένα ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ ενημερώνει το ευρύ κοινό για το έργο του και διατηρεί επαφές με την υπηρεσία Τύπου της Εθνοσυνέλευσης και με τους εκπροσώπους του Τύπου. Διατηρεί ιστότοπο στην ουγγρική και την αγγλική γλώσσα και διανέμει τις δημοσιεύσεις του μέσω δελτίων Τύπου, με στόχο, αφενός, την ενημέρωση του κοινού και, αφετέρου, την εκπλήρωση της νομικής του υποχρέωσης για δημοσίευση.

Εκτός από τις εκθέσεις ελέγχου, στον ιστότοπο δημοσιεύονται οι νόμιμες εξουσιοδοτήσεις, οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του, τα καθήκοντα, το πρόγραμμα ελέγχων, την αποστολή, τη στρατηγική, τα επαγγελματικά ελεγκτικά πρότυπα, τα βιογραφικά σημειώματα των επικεφαλής και άλλα δεδομένα δημοσίου ενδιαφέροντος.

Με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των εργασιών και της επαγγελματικής πείρας του, το ΑΟΕ της Ουγγαρίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση ανοικτής και ολοκληρωμένης επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στην παρουσίαση στοιχείων σχετικά με το έργο του κατά τρόπο κατανοητό και αποδεκτό από τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας διασφαλίζει τη συνεχή επαγγελματική εξέλιξη μέσω της συνεργασίας του με εξωτερικούς οργανισμούς και της αξιοποίησης της εμπειρογνωσίας τους, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα και ενισχύοντας την αξιοπιστία του έργου του. Για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων του, συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με επαγγελματικούς εταίρους και συνεργάζεται με εθνικά όργανα ελέγχου.

Συμμετέχει σε επαγγελματικές εκδηλώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στον τομέα των διεθνών επαγγελματικών προτύπων ελέγχου και τα επίκαιρα θέματα που συζητούνται σε διεθνή φόρουμ, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των ελεγκτικών δραστηριοτήτων και της μεθοδολογίας του, καθώς και της λειτουργίας του.

Το ΑΟΕ της Ουγγαρίας συμμετέχει σε δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο για την επίτευξη των διεθνών στρατηγικών στόχων του και την ενίσχυση της συμμετοχής του στον διεθνή δημόσιο βίο στον τομέα του ελέγχου. Διατηρεί επαφές ιδίως με τον INTOSAI, τον EUROSAI, τον EURORAI, τα θεσμικά όργανα και άλλους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Διεθνές Συμβούλιο Ελεγκτών για το ΝΑΤΟ και τα ανώτατα όργανα ελέγχου των χωρών του Βίσεγκραντ, προκειμένου να ενισχυθεί η διεθνής συνεργασία και να βελτιώνονται συνεχώς οι κανόνες και οι μέθοδοι ελέγχου του.

 

 

ΠΟΛΩΝΙΑ

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Από το 1919
Πρώτη ίδρυση 1809

Ιστότοπος: www.nik.gov.pl

Αποστολή:

Ο ανεξάρτητος και επαγγελματικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης προς το συμφέρον των πολιτών και του κράτους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας (Najwyższa Izba Kontroli) ελέγχει τη δραστηριότητα των φορέων της δημόσιας διοίκησης, της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και άλλων κρατικών φορέων όσον αφορά τη νομιμότητα, την οικονομική σύνεση, την αποδοτικότητα και την επιμέλεια. Μπορεί ακόμη να ελέγχει τη δραστηριότητα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και των νομικών προσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων οργανωτικών μονάδων δήμων όσον αφορά τη νομιμότητα, την οικονομική σύνεση και την επιμέλεια.

Το ΑΟΕ της Πολωνίας μπορεί επίσης να ελέγχει τη δραστηριότητα άλλων φορέων και επιχειρηματικών οντοτήτων, όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα, στο μέτρο που χρησιμοποιούν κρατική ή δημόσια περιουσία ή πόρους, και να επαληθεύει ότι εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έναντι του Δημοσίου.

Έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, και οι υπάλληλοί του έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων φορέων και το δικαίωμα να εξετάζουν τα σχετικά έγγραφα και άλλες πηγές πληροφοριών. Δύναται να θέτει ερωτήσεις σε μάρτυρες από ελεγχόμενους ή σχετικούς φορείς, να συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία από αυτούς, να ζητεί προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις από υπαλλήλους των ελεγχόμενων φορέων, να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων και ειδικών, και να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης των ελεγχομένων.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 2ας Απριλίου 1997

Τροποποιημένος νόμος για το ΑΟΕ, της 23ης Δεκεμβρίου 1994.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας ελέγχει, μεταξύ άλλων:

 • φορείς αρμόδιους για θέματα προϋπολογισμού (π.χ. υπουργεία και κρατικούς οργανισμούς)·
 • κρατικά κεφάλαια με ειδικό προορισμό·
 • εκτελεστικούς οργανισμούς και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα των δημόσιων οικονομικών·
 • κρατικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Τράπεζας της Πολωνίας·
 • οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης·
 • άλλες οντότητες που πραγματοποιούν δημόσιες δαπάνες, μεταξύ άλλων από τον ιδιωτικό χρηματοοικονομικό τομέα.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ελεγκτική υπηρεσία της οποίας προΐσταται πρόεδρος και η οποίο ενεργεί βάσει της αρχής της συλλογικότητας. Το Συμβούλιο του ΑΟΕ, ένα ειδικό όργανο, συμμετέχει στη διαδικασία έγκρισης των σημαντικότερων εγγράφων.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας είναι το ανώτατο κρατικό όργανο ελέγχου. Είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση αλλά υπάγεται στην Κάτω Βουλή (Sejm).

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας αναφέρεται στην Sejm και συνεργάζεται με όλες σχεδόν τις επιτροπές της, οι οποίες εξετάζουν την πλειονότητα των εκθέσεων του ΑΟΕ, ανάλογα με το αντικείμενό τους. Η επιτροπή ελέγχου των δημόσιων οικονομικών της Sejm εξετάζει επίσης τις εκθέσεις ελέγχου του ΑΟΕ της Πολωνίας και γνωμοδοτεί σχετικά με τον προϋπολογισμό του, καθώς και σχετικά με τις προτάσεις για μελλοντικούς ελέγχους τις οποίες υποβάλλουν άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές (40-60 ετησίως). Ακόμη, ενημερώνει την επιτροπή ελέγχου των δημόσιων οικονομικών σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του.

Η Sejm εξετάζει τις κύριες εκθέσεις του ΑΟΕ: την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων και την ανάλυση της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές νομισματικής πολιτικής.

H Sejm και τα όργανά της μπορούν να δίνουν εντολή στο ΑΟΕ για τη διενέργεια ελέγχων, κάτι που όμως συμβαίνει σπανίως (σε 1-3 περιπτώσεις ετησίως).

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Marian Banaś ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 30 Αυγούστου 2019.

Ο Πρόεδρος επικουρείται από τρεις Αντιπροέδρους και τον Γενικό Διευθυντή.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, άπαξ ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διορίζεται από την Sejm με τη συγκατάθεση της Γερουσίας (Άνω Βουλή), κατόπιν αιτήματος του προέδρου της Sejm ή ομάδας τουλάχιστον 35 εκ των βουλευτών της.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το διευθύνον όργανο του ΑΟΕ της Πολωνίας απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και το Συμβούλιό του. Πρόκειται για συλλογικό όργανο, απαρτιζόμενο από 19 μέλη: τον Πρόεδρο του ΑΟΕ, τους Αντιπροέδρους, τον Γενικό Διευθυντή και 14 μέλη: επτά πανεπιστημιακούς, νομικούς ή οικονομολόγους (ανεξάρτητους από το ΑΟΕ), και επτά διευθυντές μονάδων ελέγχου ή συμβούλους του Προέδρου του ΑΟΕ.

ΘΗΤΕΙΑ

Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο Γενικός Διευθυντής υπηρετούν στο Συμβούλιο του ΑΟΕ καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, ενώ τα άλλα μέλη διορίζονται για τριετή ανανεώσιμη θητεία.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα 14 Μέλη του Συμβουλίου ΑΟΕ της Πολωνίας διορίζονται από τον Πρόεδρο της Κάτω Βουλής (Sejm), κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του ΑΟΕ και γνωμοδότησης της επιτροπής ελέγχου των δημόσιων οικονομικών της Sejm.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας οργανώνεται σε μονάδες ελέγχου (14 τμήματα και 16 περιφερειακά παραρτήματα) και σε υπηρεσίες διοίκησης και υποστήριξης (4). Οι γεωγραφικές περιοχές που καλύπτουν τα περιφερειακά παραρτήματα, τα οποία έχουν το ίδιο καθεστώς με τα τμήματα ελέγχου, αντιστοιχούν στις διοικητικές διαιρέσεις της χώρας (περιφέρειες).

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τα τμήματα ελέγχου και τα περιφερειακά παραρτήματα τελούν υπό την εποπτεία του Προέδρου του ΑΟΕ ή ενός εκ των Αντιπροέδρων του.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 1 576 ΙΠΑ (2021) (το 71 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 53 % - ♀ 47 % Μέση ηλικία: άνω των 41 ετών (ελεγκτές)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Προϋπολογισμός του ΑΟΕ: 308 εκατομμύρια πολωνικά ζλότι περίπου 68 εκατομμύρια ευρώ (Ιανουάριος 2021)
 • Κατανομή του προϋπολογισμού: το Συμβούλιο του ΑΟΕ εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού του. Ο Υπουργός Οικονομικών το ενσωματώνει στο σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο στη συνέχεια συζητείται και εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο.
 • Περίπου 0,07 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ προγραμματίζει τους ελέγχους του βάσει της τετραετούς στρατηγικής του, η οποία περιλαμβάνει τα σχέδια ανάπτυξης, την αποστολή, τους στόχους και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και τα μέσα υλοποίησης και παρακολούθησης της προόδου των πρωτοβουλιών αυτών, καθώς και τριετούς στρατηγικής δραστηριοτήτων ελέγχου και του ετήσιου προγράμματος εργασίας. Προτεραιότητα στο πλαίσιο του σχεδιασμού του ελεγκτικού έργου αποδίδεται στον έλεγχο της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που αποτελεί το πρωταρχικό, συνταγματικό και εκ του νόμου προβλεπόμενο καθήκον του ΑΟΕ της Πολωνίας.

Το πρόγραμμα εργασίας είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας σχεδιασμού πολλαπλών σταδίων που διαρκεί αρκετούς μήνες. Το σχέδιο προγράμματος εργασίας καταρτίζεται από την ομάδα προγραμματισμού των ελέγχων, βάσει των επιλεγμένων θεμάτων ελέγχων που έχουν προτείνει οι μονάδες ελέγχου. Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν σε συνεδριάσεις με εκπροσώπους όλων των μονάδων ελέγχου για να συζητήσουν τις προτάσεις τους. Διεξάγουν επίσης σειρά εσωτερικών συζητήσεων επί των θεμάτων ελέγχου που προτείνουν οι διευθυντές των μονάδων ελέγχου, οι σύμβουλοι του Προέδρου του ΑΟΕ και άλλοι ελεγκτές. Στη συνέχεια, το σχέδιο του προγράμματος εργασίας διαβιβάζεται στη διευθύνουσα επιτροπή, η οποία μπορεί να το τροποποιήσει περαιτέρω. Είναι επίσης υπεύθυνη για τις τεχνικές και οργανωτικές ρυθμίσεις σε σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.

Το ΑΟΕ παρακολουθεί τις νομοθετικές αλλαγές, μελετά στατιστικά δεδομένα και εξετάζει τα σχέδια και τα προγράμματα της κυβέρνησης, καθώς και τα δελτία Τύπου και καταγγελίες των πολιτών. Η εν λόγω παρακολούθηση είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τον ετήσιο και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, καθώς αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του προγράμματος εργασίας και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων του ελέγχου.

Πριν από την επιλογή των τομέων που προτείνονται για έλεγχο, διενεργείται διεξοδική ανάλυση κινδύνου, η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, σε εκθέσεις και δημοσιεύσεις διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, το Συμβούλιο της ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και σε εθνικά έγγραφα στρατηγικής, οικονομικά σχέδια του δημόσιου τομέα, στατιστικές, καταγγελίες που λαμβάνει το ΑΟΕ, αποτελέσματα δημοσκοπήσεων και δημοσιεύματα.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας διενεργεί χρηματοοικονομικούς ελέγχους, ελέγχους κανονικότητας και ελέγχους επιδόσεων (προγραμματισμένους και ad hoc), καθώς και ολοκληρωμένους ελέγχους, οι οποίοι καλύπτουν και τα τρία αυτά είδη ελέγχου.

Εφαρμόζει πρότυπα ελέγχου που βασίζονται στο πολωνικό δίκαιο, τα πρότυπα ελέγχου του INTOSAI, τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής των προτύπων του INTOSAI, τα πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), ενώ βασίζεται επίσης στη μακρά πείρα του.

Οι κατευθυντήριες γραμμές μεθοδολογίας (εγχειρίδιο ελέγχου), οι οποίες βασίζονται στα ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα, παρέχουν λεπτομερείς οδηγίες για τη διενέργεια των ελέγχων.

Ο κώδικας δεοντολογίας του ΑΟΕ της Πολωνίας συνάδει με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ελέγχου.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας δημοσιεύει:

 • αναλύσεις της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού και των κατευθυντήριων γραμμών για τη νομισματική πολιτική (ετήσια έκθεση)·
 • γνώμες σχετικά με τις διαδικασίες απαλλαγής, απευθυνόμενες στο υπουργικό συμβούλιο·
 • δηλώσεις σε συνέχεια ελέγχων (εκθέσεις έπειτα από κάθε έλεγχο σε μία οντότητα)·
 • συνοπτικές εκθέσεις σχετικά με το σύνολο των προγραμματισμένων ελέγχων και με ορισμένους από τους ad-hoc ελέγχους (πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων)·
 • ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων·
 • αναλύσεις σχετικά με τη χρήση των διαπιστώσεων του ελέγχου που σχετίζονται με τη νομοθετική διαδικασία και την εφαρμογή της νομοθεσίας·
 • ετήσια προγράμματα εργασίας·

Ακόμη, το ΑΟΕ της Πολωνίας καταρτίζει:

 • προτάσεις για νομοθετικές τροποποιήσεις (προτάσεις de lege ferenda)·
 • αναλύσεις αιτημάτων και καταγγελιών πολιτών.

Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων:

 • Το ΑΟΕ της Πολωνίας ενημερώνει τις ελεγχόμενες οντότητες για τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις του και ελέγχει συστηματικά τη συνέχεια που δίδεται σε αυτές. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών παρουσιάζονται στις εκθέσεις παρακολούθησης.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας δημοσιεύει τις εκθέσεις ελέγχου του, σχετικά έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητές του στον ιστότοπό του (www.nik.gov.pl) και στο ενημερωτικό δελτίο του (https://bip.nik.gov.pl/).

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας εφαρμόζει εδώ και χρόνια μια ενεργό πολιτική ενημέρωσης προκειμένου να παρέχει στο κοινό την αντικειμενικότερη και ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τους ελέγχους και τις δραστηριότητές του.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Πολωνίας έχει νομική υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τα προϊόντα του κ.λπ., και παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα, για παράδειγμα για τη διενέργεια ελέγχων. Όλες οι εκθέσεις ελέγχου (πλην των εμπιστευτικών) αναρτώνται στον ιστότοπο του ΑΟΕ. Το ΑΟΕ εκδίδει επίσης ένα διμηνιαίο περιοδικό για τον δημόσιο έλεγχο.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το AOE της Πολωνίας συνεργάζεται στενά με άλλα όργανα ελέγχου και επιθεώρησης, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Τα όργανα αυτά διαβιβάζουν στο AOE τα αποτελέσματα των ελέγχων τους και διενεργούν από κοινού ορισμένους ελέγχους υπό τη διεύθυνση του ΑOE.

Ακόμη, συνεργάζεται τακτικά με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και προσφεύγει συστηματικά σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, μεταξύ άλλων με τη συγκρότηση ομάδων εμπειρογνωμόνων.

 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

TRIBUNAL DE CONTAS

Από το 1849
Πρώτη ίδρυση 1389

Ιστότοπος: www.tcontas.pt

Αποστολή:

Η βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων μέσω της προαγωγής της λογοδοσίας και της διαφάνειας, καθώς και της επιβολής της οικονομικής λογοδοσίας. Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας (Tribunal de Contas) ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών, ενημερώνοντάς τους μέσω των εκθέσεων που καταρτίζει για τον τρόπο με τον οποίο δαπανώνται τα χρήματά τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη νομοθεσία της Πορτογαλίας, το ΑΟΕ της χώρας:

 • ελέγχει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δημόσιων εσόδων και δαπανών, καθώς και το δημόσιο χρέος·
 • εκδίδει γνώμη σχετικά με τους γενικούς λογαριασμούς του κράτους και τους λογαριασμούς των αυτόνομων περιφερειών και, από το 2023, θα πιστοποιεί τους γενικούς λογαριασμούς του κράτους·
 • αξιολογεί τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών· και
 • επιβάλλει την οικονομική λογοδοσία.

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες και οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να συνεργάζονται.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας (1976): άρθρα 107, 209, στοιχείο γ), 214 και 216·
 • Νόμος για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΑΟΕ: νόμος 98/97, της 26ης Αυγούστου 1997·
 • Νόμος-πλαίσιο για τον προϋπολογισμό: νόμος 151/2015, της 11ης Σεπτεμβρίου 2015, άρθρο 66, παράγραφος 6.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας ελέγχει:

 • το κράτος και τις διάφορες υπηρεσίες του·
 • τις αυτόνομες περιφέρειες των Αζορών και της Μαδέρας και τις διάφορες υπηρεσίες τους·
 • τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τις ενώσεις ή ομοσπονδίες τους, συμπεριλαμβανομένων των μητροπολιτικών περιοχών·
 • τα δημόσια ιδρύματα·
 • τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης·
 • δημόσιες ενώσεις, ενώσεις δημόσιων φορέων ή ενώσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που χρηματοδοτούνται ως επί το πλείστον από δημόσιους φορείς ή υπόκεινται στον διαχειριστικό έλεγχο των τελευταίων·
 • κρατικές επιχειρήσεις·
 • περιφερειακές επιχειρήσεις·
 • διαδημοτικές και δημοτικές επιχειρήσεις·
 • κάθε οντότητα που χρησιμοποιεί δημόσιους πόρους, είτε εισπράττει επιχορήγηση είτε είναι εν μέρει κρατική·
 • εταιρείες με συμβάσεις παραχώρησης για τη διαχείριση κρατικών επιχειρήσεων ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο δημόσιος τομέας ή εταιρείες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας, οι οποίες ελέγχονται από τον δημόσιο τομέα, εταιρείες με συμβάσεις παραχώρησης ή εταιρείες που διαχειρίζονται δημόσιες υπηρεσίες και εταιρείες με συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων·
 • άλλες οντότητες που εισπράττουν ή διαχειρίζονται δημόσιους πόρους.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογικό όργανο με ελεγκτικά και δικαιοδοτικά καθήκοντα, απαρτιζόμενο από τον Πρόεδρο και 18 Μέλη (δικαστές που έχουν το ίδιο καθεστώς με τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου).

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το ΑΟΕ της Πορτογαλίας είναι ανώτατο δικαστήριο και, ως εκ τούτου, είναι κυρίαρχο όργανο, όπως o Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση και τα άλλα δικαστήρια. Είναι το ανεξάρτητο ανώτατο όργανο ελέγχου και είναι αρμόδιο για τον εξωτερικό χρηματοοικονομικό έλεγχο, καθώς ελέγχει την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού από την κυβέρνηση.

Τα Μέλη του ΑΟΕ της Πορτογαλίας, ως δικαστές, δεν μπορούν να παυθούν ούτε να διωχθούν για τις αποφάσεις τους, με ορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ είναι ανεξάρτητο από όλα τα άλλα θεσμικά όργανα. Ωστόσο, η νομοθεσία προβλέπει διαδικασίες συνεργασίας, μεταξύ των οποίων τις ακόλουθες:

 • Το Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση μπορούν να ζητούν από το ΑΟΕ να διενεργήσει ελέγχους επί συγκεκριμένων οντοτήτων ή οικονομικών θεμάτων, αλλά το ΑΟΕ δεν υποχρεούται να συμμορφωθεί.
 • Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει να του διαβιβαστούν υφιστάμενες εκθέσεις.
 • Το Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από το ΑΟΕ πληροφορίες που συγκέντρωσε στο πλαίσιο των ελέγχων.
 • Οι εκθέσεις ελέγχου και η ετήσια έκθεση του ΑΟΕ κατά κανόνα δημοσιεύονται και διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΟΕ

Από τις 7 Οκτωβρίου 2020 Πρόεδρος του ΑΟΕ είναι ο José F. F. Tavares.

ΘΗΤΕΙΑ

4 έτη

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο Πρόεδρος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας βάσει πρότασης της κυβέρνησης.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας είναι αυτοδιοικούμενο.

Επικεφαλής του είναι ο Πρόεδρος.

Έχει το δικαίωμα να καθορίζει τον προϋπολογισμό του και διαθέτει επίσης οικονομική αυτονομία όσον αφορά τη διαχείρισή του. Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο.

Η Ολομέλεια του ΑΟΕ της Πορτογαλίας, απαρτιζόμενη από τον Πρόεδρο και το σύνολο των Μελών, είναι το όργανο που αποφασίζει σχετικά με το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού και τον στρατηγικό σχεδιασμό του ΑΟΕ.

ΘΗΤΕΙΑ

Τα Μέλη είναι ισόβια.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα Μέλη διορίζονται κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού με επιτροπή επιλογής.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας είναι οργανωμένο σε τρία τμήματα και δύο περιφερειακά τμήματα (για τις Αζόρες και τη Μαδέρα αντίστοιχα). Τα εν λόγω τμήματα ελέγχου περιλαμβάνουν ελεγκτικές και διοικητικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, το ΑΟΕ διαθέτει υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που υπάγεται στην άμεση αρμοδιότητα του Προέδρου του, καθώς και επιτροπή προτύπων ελέγχου.

Για την τοποθέτηση των Μελών του ΑΟΕ στα διάφορα τμήματα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια σχετικά με τις σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 530 (Δεκέμβριος 2022)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 31 %, ♀ 69 %. Μέση ηλικία: 53 έτη
 • Ποσοστό υπαλλήλων απασχολούμενων στον έλεγχο: 60 %

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό του κράτους και από ιδίους πόρους (τέλη που χρεώνονται στους ελεγχόμενους).
 • Συνολικός προϋπολογισμός (2023): 29 εκατομμύρια ευρώ
 • 0,026 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας εγκρίνει ανά τριετία στρατηγικό σχέδιο κατόπιν συμμετοχικής διαδικασίας που καταλήγει σε ανάλυση SWOT (βασικές αδυναμίες, πλεονεκτήματα, ευκαιρίες, προκλήσεις και απειλές) και σε ανάλυση κινδύνου, όπου περιγράφονται οι στόχοι και οι προτεραιότητες.

Για την ίδια στρατηγική περίοδο, το ΑΟΕ εγκρίνει επίσης τριετές πρόγραμμα που οδηγεί σε μεσοπρόθεσμο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο αντιστοιχεί στο άθροισμα των ετήσιων σχεδίων για την εν λόγω περίοδο.

Επιπλέον, εγκρίνει λεπτομερές ετήσιο πρόγραμμα εργασίας με πλήρη ανεξαρτησία.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί ελέγχους κάθε είδους.

Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και μεθοδολογίες περιγράφονται στα εγχειρίδια ελέγχου του, τα οποία λαμβάνουν υπόψη τα διεθνή πρότυπα ελέγχου (ISSAI) και τις βέλτιστες πρακτικές.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας δημοσιεύει όλες τις εκθέσεις και τις αποφάσεις του. Ειδικότερα:

 • τις ετήσιες εκθέσεις και τις γνωμοδοτήσεις για τους γενικούς λογαριασμούς του κράτους και τους λογαριασμούς των αυτόνομων περιφερειών·
 • τις εκθέσεις ελέγχου·
 • την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει τις εκθέσεις και τις αποφάσεις του, σχετικά έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές του στον ιστότοπό του.

Επιπλέον, μπορεί να δημοσιεύει τις εκθέσεις του στην Επίσημη Εφημερίδα της Πορτογαλίας και να τις διαδίδει μέσω των ΜΜΕ. Επίσης, χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αλληλεπιδρά με το κοινό.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Πορτογαλίας είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του INTOSAI, του EUROSAI και της οργάνωσης των ΑΟΕ των πορτογαλόφωνων χωρών (OISC/CPLP) και συνδεδεμένο μέλος του OLACEFS (Οργανισμός των ΑΟΕ των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής). Ασκεί επίσης την αντιπροεδρία του δικτύου δεοντολογίας του EUROSAI που αντικατέστησε την ειδική ομάδα για τον έλεγχο και τη δεοντολογία και της οποίας προεδρεύει το ΑΟΕ της Κροατίας. Επιπλέον, συμμετέχει σε έργα ανάπτυξης των ικανοτήτων των ΑΟΕ, ιδίως στις πορτογαλόφωνες χώρες, και είναι ο εξωτερικός ελεγκτής του EMBL (Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας), του CERN (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών) και του INL (Διεθνές Ιβηρικό Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας), και μέλος του συμβουλίου ελέγχου του Eurocontrol (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας).

 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Από το 1992
Πρώτη ίδρυση 1864

Ιστότοπος: www.curteadeconturi.ro

Αποστολή:

Ο έλεγχος της σύνθεσης, της διαχείρισης και της χρήσης των οικονομικών πόρων του δημόσιου τομέα και η υποβολή εκθέσεων στο Κοινοβούλιο, στις διοικητικές αρχές, στους δημόσιους οργανισμούς και στους φορολογούμενους σχετικά με τη χρήση και τη διαχείριση των εν λόγω πόρων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας (Curtea de Conturi a României) διενεργεί ελέγχους σχετικά με τη σύνθεση, τη διαχείριση και τη χρήση των οικονομικών πόρων του δημόσιου τομέα. Ασκεί τα καθήκοντά του αυτόνομα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, και είναι μέλος διεθνών οργανώσεων ΑΟΕ.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Ρουμανίας (1991, αναθεωρήθηκε το 2003)·
 • Νόμος αριθ. 94/1992 για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΑΟΕ, όπως εν συνεχεία τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • τις δημόσιες αρχές και θεσμικά όργανα,
 • τις διοικητικές και εδαφικές ενότητες (επαρχιακά συμβούλια, επικεφαλής δήμων και κοινοτήτων),
 • την Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας,
 • τις δημόσιες επιχειρήσεις,
 • τις εμπορικές εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο, διοικητικές και εδαφικές ενότητες, δημόσιοι οργανισμοί ή αυτόνομες διοικήσεις κατέχουν, μεμονωμένα ή από κοινού, πλειοψηφικό μερίδιο,
 • τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διαχειρίζονται δημόσια περιουσία ή δημόσιους πόρους,
 • νομικές οντότητες που λαμβάνουν κρατικές εγγυήσεις για δάνεια ή εισπράττουν επιδοτήσεις ή άλλου είδους χρηματοδοτική συνδρομή από την κεντρική ή τοπικές δημόσιες διοικήσεις ή άλλους δημόσιους οργανισμούς.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογικό όργανο χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας είναι ανεξάρτητο θεσμικό όργανο και λογοδοτεί μόνο στο Κοινοβούλιο.

Ως το ανώτατο όργανο ελέγχου της Ρουμανίας, ελέγχει τη σύνθεση, τη διαχείριση και τη χρήση των οικονομικών πόρων του κράτους και του δημόσιου τομέα.

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, εγκρίνει το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού και τα σχέδια νόμων στον τομέα των δημόσιων οικονομικών και του δημόσιου λογιστικού, καθώς και σχέδια που έχουν ως αποτέλεσμα μείωση των εσόδων ή αύξηση των δαπανών σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα στον νόμο για τον προϋπολογισμό. Εγκρίνει επίσης τη σύσταση, από την κυβέρνηση ή τα υπουργεία, ειδικών φορέων υπό την ευθύνη τους.

Οι διαφορές που ανακύπτουν από τη δραστηριότητά του διευθετούνται από τα δικαστήρια.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας υποβάλλει ετησίως στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, στην οποία παρουσιάζεται η χρήση των δημόσιων προϋπολογισμών και διατυπώνονται συμπεράσματα και συστάσεις ελέγχου.

Το Κοινοβούλιο είναι η μόνη αρχή που μπορεί να ζητεί από το ΑΟΕ της Ρουμανίας να διενεργήσει ελέγχους στον δημόσιο τομέα.

Το ΑΟΕ είναι το μόνο όργανο που ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου και η κυβέρνηση εκτελούν τους προϋπολογισμούς τους.

Καταρτίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του και τον διαβιβάζει στην κυβέρνηση, ώστε να συμπεριληφθεί στο σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού που εν συνεχεία υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο προς έγκριση. Ωστόσο, η ετήσια διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού καθιστά δυνατή την παρέμβαση της κυβέρνησης ή του Κοινοβουλίου στον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του ΑΟΕ.

Ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο το ΑΟΕ της Ρουμανίας χρησιμοποιεί τον προϋπολογισμό του.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Mihai Busuioc διορίστηκε στις 15 Οκτωβρίου 2017.

ΘΗΤΕΙΑ

Εννιαετής, μη ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο/Η Πρόεδρος διορίζεται από το Κοινοβούλιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας διοικείται από την Ολομέλειά του, η οποία συγκροτείται από 18 μέλη που διορίζονται από το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον νόμο για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΑΟΕ και είναι γνωστά ως «Σύμβουλοι Λογαριασμών».

Την εκτελεστική διοίκηση ασκεί ο/η Πρόεδρος, επικουρούμενος/-η από δύο αντιπροέδρους, οι οποίοι/-ες διορίζονται από το Κοινοβούλιο μεταξύ των Συμβούλων Λογαριασμών.

ΘΗΤΕΙΑ

Το ένα τρίτο των μελών της Ολομέλειας αντικαθίσταται ανά τριετία.

Εννιαετής, μη ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μέλη του ΑΟΕ της Ρουμανίας διορίζονται από το Κοινοβούλιο για θητεία εννέα ετών. Ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και μόνο το Κοινοβούλιο μπορεί να τα απαλλάξει από τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΑΟΕ. Οι Σύμβουλοι Λογαριασμών είναι κρατικοί λειτουργοί και υπόκεινται στους ίδιους νομικούς περιορισμούς με τους δικαστές. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν έχουν το δικαίωμα να είναι μέλη πολιτικών κομμάτων ή να συμμετέχουν σε δραστηριότητες πολιτικού χαρακτήρα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας είναι οργανωμένο κεντρικά σε δέκα τμήματα ελέγχου, ένα τμήμα συντονισμού, ένα νομικό τμήμα και μια γενική γραμματεία, ο ρόλος της οποίας είναι η παροχή στήριξης στους συγκεκριμένους τομείς εργασίας του οργάνου. Σε περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβάνει 42 επαρχιακά ελεγκτικά τμήματα και το ελεγκτικό τμήμα του Δήμου Βουκουρεστίου. Περιλαμβάνει επίσης μια λειτουργικά ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ενωσιακής χρηματοδότησης που λαμβάνει η Ρουμανία.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 1 966 θέσεις (2023), περιλαμβανομένων 1 619 θέσεων εξωτερικών δημόσιων ελεγκτών (το 82,35 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 37,46 %, ♀ 62,54 %. Μέσος όρος ηλικίας: 48 έτη και 11 μήνες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Το ΑΟΕ της Ρουμανίας χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 • 88 εκατομμύρια ευρώ (2023), συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών
 • Περίπου 0,12 % των συνολικών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας αποφασίζει το πρόγραμμα εργασιών του ανεξάρτητα.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται σε ετήσια και πολυετή βάση. Τα προγράμματα εργασιών εγκρίνονται από την Ολομέλεια.

Τα πολυετή προγράμματα εργασιών καλύπτουν περίοδο τριών ετών.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας διενεργεί:

 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους των λογαριασμών εκτέλεσης του προϋπολογισμού·
 • ελέγχους επιδόσεων οντοτήτων, έργων, διαδικασιών ή πράξεων που συνεπάγονται δημόσιες δαπάνες·
 • ελέγχους συμμόρφωσης.

Οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τα πρότυπα του INTOSAI και βάσει νομικών κανόνων, εγχειριδίων και κατευθυντήριων γραμμών που καταρτίζονται για συγκεκριμένες δραστηριότητες, καθώς και βάσει άλλων εσωτερικών κανόνων.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Ρουμανίας υποβάλλει ετήσια δημόσια έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τον έλεγχό του επί των λογαριασμών διαχείρισης του ενοποιημένου γενικού προϋπολογισμού για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Η ετήσια δημόσια έκθεση είναι το σημαντικότερο έγγραφο που δημοσιεύει το ΑΟΕ της Ρουμανίας και αυτό που τυγχάνει της μεγαλύτερης προβολής. Στην έκθεση αυτή συνοψίζονται οι κυριότερες διαπιστώσεις, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις των ελέγχων του οργάνου.

Καταρτίζει επίσης ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική, την εντολή, τις αρμοδιότητες, την αποστολή και τις σχέσεις του με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εν λόγω έκθεση περιέχει επίσης στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση, τις εργασίες, την επιμόρφωση του προσωπικού, το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, τη διεθνή δραστηριότητα και τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους του ΑΟΕ κατά το συγκεκριμένο έτος.

Μία φορά τον χρόνο, το ΑΟΕ της Ρουμανίας απευθύνει εκθέσεις σχετικά με τα τοπικά δημόσια οικονομικά στους φορείς διαβούλευσης των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι εν λόγω εκθέσεις αποτελούν το αποτέλεσμα ελέγχων που διενεργούνται από τα επαρχιακά ελεγκτικά τμήματα σχετικά με τους προϋπολογισμούς των τοπικών διοικητικών και εδαφικών μονάδων.

Καταρτίζει επίσης εκθέσεις ελέγχου εξ ιδίας πρωτοβουλίας σε βασικούς τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος και τις διαβιβάζει στο Κοινοβούλιο και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Οι εκθέσεις και οι λοιπές δημοσιεύσεις του ΑΟΕ της Ρουμανίας είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή στον επίσημο ιστότοπό του (www.curteadeconturi.ro), όπως και οι περιλήψεις στην αγγλική γλώσσα της ετήσιας δημόσιας έκθεσης και της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων.

Η ετήσια έκθεσή του δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, στο μέρος a III-a.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Σε διεθνές επίπεδο, το ΑΟΕ της Ρουμανίας διατηρεί σχέσεις με άλλα ΑΟΕ μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, της συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια και ομάδες εργασίας, καθώς και της δημοσίευσης σχετικών μελετών σε διεθνή περιοδικά.

Συμμετέχει επίσης σε κοινούς ελέγχους και σε ελέγχους που διενεργούνται σε συνεργασία με άλλα ΑΟΕ σε τομείς όπως το περιβάλλον, η συλλογή των αποβλήτων, οι δήμοι κ.λπ.

 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Από το 1993
Πρώτη ίδρυση 1919
(στην πρώην Τσεχοσλοβακία)

Ιστότοπος: www.nku.gov.sk

Αποστολή:

Όραμα: Έως το 2025, να διασφαλιστεί η εστίαση των ελεγκτικών εργασιών του ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας στα θέματα που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής και, ιδίως, στους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση δημόσιων πόρων που υπονομεύουν την επίτευξη των στόχων δημόσιας πολιτικής. Η σημασία των αποτελεσμάτων αυτών των ελέγχων θα δικαιολογεί την εξέτασή τους από το Κοινοβούλιο, τις επιτροπές του ή την κυβέρνηση, καθώς και τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για την προώθηση της καλύτερης διακυβέρνησης.

Αποστολή: Αποστολή του ΑΟΕ είναι να επικουρεί το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Σλοβακικής Δημοκρατίας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην εκτέλεση των καθηκόντων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρέχοντάς τους αντικειμενικά και κατανοητά αποτελέσματα ελέγχου, με σκοπό τη διασφάλιση της αποδοτικής, οικονομικής και αποτελεσματικής χρήσης των δημόσιων πόρων που κινητοποιούνται για την επίτευξη των στόχων δημόσιας πολιτικής, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας με χρηστή διαχείριση.

Αξίες: Το ανώτατο όργανο ελέγχου της Σλοβακικής Δημοκρατίας σέβεται και αναγνωρίζει τις αξίες που ορίζει ο INTOSAI, δηλαδή την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα, τον επαγγελματισμό, την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία, τη συμμετοχικότητα, τη συνεργασία και την καινοτομία. Οι ελεγκτές του ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας ασπάζονται τις αξίες που ορίζονται στα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (ISSAI) και στον Κώδικα Δεοντολογίας. Για την προσεχή περίοδο, το ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας ορίζει ως βασικές αξίες του την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και την αποδοτικότητα, οι οποίες εμπεριέχουν τις αξίες της ακεραιότητας, της αξιοπιστίας, της συμμετοχικότητας, της συνεργασίας και της καινοτομίας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky) ελέγχει τη διαχείριση των πόρων και της περιουσίας του Δημοσίου, των τοπικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελέγχει επίσης τα κρατικά έσοδα και διασφαλίζει την ορθή είσπραξη των τελωνειακών και φορολογικών εσόδων.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων του, το ΑΟΕ της Σλοβακίας έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλους τους χώρους και τα έγγραφα που κρίνει αναγκαία.

Επιπλέον των δικών του δραστηριοτήτων ελέγχου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εθνικής Τράπεζας της Σλοβακίας, το ΑΟΕ συμμετέχει στη διαδικασία πρότασης υποψηφίου για τη θέση του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή που αναλαμβάνει τον έλεγχο των οριστικών λογαριασμών της Εθνικής Τράπεζας.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Άρθρα 60 έως 63 του Συντάγματος της Σλοβακικής Δημοκρατίας (1992)·
 • Νόμος αριθ. 39/1993 για το ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • τους κρατικούς φορείς·
 • τα υπουργεία: 14·
 • τα όργανα της κεντρικής διοίκησης·
 • τους δημόσιους οργανισμούς·
 • νομικές οντότητες που ιδρύονται από αρχές της κεντρικής κυβέρνησης ή άλλους διοικητικούς οργανισμούς·
 • τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις ανώτερες εδαφικές ενότητες, τους φορείς που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό τους και τις νομικές οντότητες που αποτελούν μέρος της δομής τους·
 • κρατικές μονάδες ειδικού σκοπού·
 • φυσικά και νομικά πρόσωπα που εισπράττουν εθνικά, δημόσια ή ευρωπαϊκά κονδύλια ή άλλα κονδύλια από το εξωτερικό.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Δομή τύπου Westminster (με μονοπρόσωπο διευθύνον όργανο), χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Σλοβακίας είναι ανεξάρτητο κρατικό όργανο.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Υποβάλλει ετησίως συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα όλων των ελέγχων του στο Κοινοβούλιο. Ακόμη, υποβάλλει το πλήρες κείμενο των εκθέσεων ελέγχου στις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Βάσει ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, μπορεί να ζητηθεί από το ΑΟΕ να διενεργήσει ειδικό έλεγχο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Σε τέτοια περίπτωση, το ΑΟΕ είναι υποχρεωμένο να διενεργήσει τον εν λόγω έλεγχο.

Καταρτίζει γνώμες σχετικά με τις προτάσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό και τους οριστικούς κρατικούς λογαριασμούς της Σλοβακικής Δημοκρατίας και τις υποβάλλει στο Κοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι εκλέγονται και ανακαλούνται από το Κοινοβούλιο.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Ľubomír Andrassy διορίστηκε στις 25 Μαΐου 2022.

ΘΗΤΕΙΑ

Επταετής, άπαξ ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο/Η Πρόεδρος εκλέγεται από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου με μυστική ψηφοφορία.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το ΑΟΕ διοικείται από τον/την Πρόεδρο, ο/η οποίος/-α επικουρείται από δύο Αντιπροέδρους.

ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία των Αντιπροέδρων είναι επταετής, άπαξ ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι Αντιπρόεδροι εκλέγονται από τους βουλευτές του Κοινοβουλίου με μυστική ψηφοφορία.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Οι κεντρικές υπηρεσίες του ΑΟΕ στη Μπρατισλάβα περιλαμβάνουν ένα τμήμα ελέγχου ένα τμήμα ελέγχου, ένα τμήμα ανάλυσης και καινοτομίας και το γραφείο του Προέδρου, που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης. Υπάρχουν επίσης επτά περιφερειακά παραρτήματα που εδρεύουν σε περιφερειακά κέντρα και ελέγχουν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης σε επίπεδο περιφερειών, νομών και δήμων.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 291 (2022) (το 78 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 37 %, ♀ 63 %. Μέση ηλικία: 48 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 13,9 εκατομμύρια ευρώ (2023)
 • 0,04 % των συνολικών δημόσιων δαπανών

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Σλοβακίας παρουσιάζει τον σχεδιασμό του ελεγκτικού έργου του σε ετήσια προγράμματα ελέγχου, τα οποία εγκρίνει η Συμβουλευτική Επιτροπή βάσει τριετούς σχεδίου-πλαισίου.

Ο κατάλογος των ελέγχων καταρτίζεται κυρίως βάσει ανάλυσης των κινδύνων, των στρατηγικών στόχων του ΑΟΕ και προτάσεων του κοινού.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί τρία κυρίως είδη ελέγχων:

 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους·
 • ελέγχους συμμόρφωσης· και
 • ελέγχους επιδόσεων.

Βάσει των αποτελεσμάτων ενός ελέγχου, το ΑΟΕ διαβιβάζει σχέδιο έκθεσης στην ελεγχόμενη οντότητα, η οποία μπορεί να διατυπώσει παρατηρήσεις που θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση υπό μορφή τροποποίησης.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει:

 • ετήσια έκθεση·
 • εκθέσεις χρηματοοικονομικού ελέγχου·
 • εκθέσεις ελέγχου συμμόρφωσης·
 • εκθέσεις ελέγχου επιδόσεων· και
 • συνοπτική έκθεση των αποτελεσμάτων του συνόλου των ελέγχων.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Οι εκθέσεις ελέγχου διαβιβάζονται στην ελεγχόμενη οντότητα και το Κοινοβούλιο, καθώς και στις αντίστοιχες επιτροπές του. Το ΑΟΕ ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου σχετικά με τις σημαντικές διαπιστώσεις.

Επιπλέον, σύνοψη της τελικής έκθεσης δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ΑΟΕ.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Σλοβακίας συνεργάζεται με πολλούς οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι εταίροι του σε εθνικό επίπεδο είναι, μεταξύ άλλων, πανεπιστήμια, δημόσιες αρχές όπως η Γενική Εισαγγελία, το Ελεγκτικό Επιμελητήριο, η Υπηρεσία για την Καταπολέμηση των Μονοπωλίων της Σλοβακικής Δημοκρατίας και η Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων.

Στόχος των δραστηριοτήτων συνεργασίας του ΑΟΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και στη βελτίωση της ποιότητας του έργου του και, ως εκ τούτου, επίσης στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στη Σλοβακική Δημοκρατία.

 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Από το 1994

Ιστότοπος: www.rs-rs.si

Αποστολή:

Η προστασία του δημόσιου χρήματος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Σλοβενίας (Računsko sodišče Republike Slovenije) ελέγχει τους κρατικούς λογαριασμούς, τον κρατικό προϋπολογισμό και το σύνολο των δημόσιων εσόδων και δαπανών.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (1991): Άρθρα 150 και 151
 • Νόμος για το ΑΟΕ

Οι νόμοι βάσει των οποίων το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τις αρμοδιότητές του δεν μπορούν να προσβληθούν ενώπιον δικαστικής ή άλλης κρατικής αρχής.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ της Σλοβενίας ελέγχει:

 • τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις επιμέρους μονάδες τους·
 • τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία:
  • έχουν λάβει ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης·
  • είναι παραχωρησιούχοι· ή
  • είναι εταιρείες, τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες στις οποίες το κράτος ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης έχει πλειοψηφική συμμετοχή·
 • φυσικά πρόσωπα τα οποία:
  • έχουν λάβει ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κρατικό προϋπολογισμό ή τον προϋπολογισμό αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης·
  • εκτελούν δημόσια υπηρεσία ή διασφαλίζουν δημόσια αγαθά βάσει σύμβασης παραχώρησης.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Διακριτό μοντέλο, με επικεφαλής πρόεδρο και αρμοδιότητες ελέγχου σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, χωρίς δικαιοδοτικές αρμοδιότητες.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Είναι ανεξάρτητο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και υπόκειται στο Σύνταγμα και τους νόμους. Τα Μέλη του διορίζονται από την Εθνοσυνέλευση.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το ΑΟΕ της Σλοβενίας διαβιβάζει όλες τις εκθέσεις ελέγχου του την Εθνοσυνέλευση, στην οποία υποβάλλει επίσης ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων.

Κατά τον καθορισμό των ελέγχων που πρόκειται να διενεργηθούν στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, το ΑΟΕ λαμβάνει υπόψη του τις προτάσεις βουλευτών και οργάνων εργασίας της Εθνοσυνέλευσης, της κυβέρνησης, υπουργείων και αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οφείλει να εξετάζει τουλάχιστον πέντε προτάσεις της Εθνοσυνέλευσης, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο προερχόμενες από μέλη της αντιπολίτευσης και άλλες δύο από όργανα εργασίας.

Η Εθνοσυνέλευση διορίζει εξωτερικό ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ΑΟΕ.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

H Jana Ahčin διορίστηκε Πρόεδρος την 1η Ιουλίου 2022.

ΘΗΤΕΙΑ

Εννιαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Εθνοσυνέλευση διορίζει τον/την πρόεδρο του ΑΟΕ της Σλοβενίας αποφασίζοντας με απόλυτη πλειοψηφία, κατόπιν πρότασης του/της Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Τη διοίκηση του ΑΟΕ ασκεί Σύγκλητος, η οποία συγκροτείται από τον/την Πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους.

ΘΗΤΕΙΑ

Εννιαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Εθνοσυνέλευση διορίζει τους/τις αντιπροέδρους του ΑΟΕ αποφασίζοντας με απόλυτη πλειοψηφία, κατόπιν πρότασης του/της Προέδρου της Δημοκρατίας.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ως Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια του κράτους, ο/η Πρόεδρος εκπροσωπεί το ΑΟΕ και είναι υπεύθυνος/-η για τη λειτουργία του. Ο/Η πρώτος/-η αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον/την Πρόεδρο εν τη απουσία του/της και, από κοινού με τον/την δεύτερο/η αντιπρόεδρο, με εξουσιοδότηση του/της Προέδρου, ασκεί τα καθήκοντα του/της Γενικού/-ής Ελεγκτή/Ελέγκτριας του κράτους. Επικεφαλής των Τμημάτων, τα οποία οργανώνονται ανά τομέα δραστηριότητας του δημόσιου τομέα, είναι ανώτατοι/-ες ελεγκτές/ελέγκτριες. Ένα Τμήμα ειδικεύεται στους ελέγχους επιδόσεων και στους ελέγχους στον τομέα των ΤΠ.

Η Σύγκλητος, το ανώτατο όργανο διοίκησης, συγκροτείται από τον/την Πρόεδρο και τους/τις αντιπροέδρους. Η Σύγκλητος εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του AOE σε συμφωνία με την Εθνοσυνέλευση, και λαμβάνει αποφάσεις για τους πλέον επείγοντες ελέγχους και για στρατηγικά ζητήματα.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 125 ΙΠΑ (Μάρτιος 2023) (το 68,0 % περίπου απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 24,8 %, ♀ 75,2 %. Μέση ηλικία: 48,9 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Προϋπολογισμός του ΑΟΕ (2023): 8 295 400 ευρώ
 • 0,04969 % του συνολικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Σλοβενίας εγκρίνει ανεξάρτητα το πρόγραμμα εργασίας του, το οποίο παραμένει απόρρητο. Πρέπει να επιλέγει τουλάχιστον πέντε από τις προτάσεις ελέγχου που υποβάλλονται από την Εθνοσυνέλευση.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ της Σλοβενίας διενεργεί διάφορα είδη ελέγχων:

 • ελέγχους επιδόσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και οικονομία των δραστηριοτήτων των ελεγχόμενων κατά την επίτευξη των καθορισμένων στόχων και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Οι έλεγχοι αυτοί επιλέγονται βάσει κριτηρίων όπως η δυνητική συμβολή τους στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης, το δημόσιο συμφέρον, ο κίνδυνος ανεπαρκών επιδόσεων ή ύπαρξης παρατυπιών· και
 • χρηματοοικονομικούς ελέγχους και ελέγχους συμμόρφωσης σχετικά με την αξιοπιστία των ετήσιων λογαριασμών, καθώς και με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πράξεων στις οποίες αυτοί βασίζονται (δήλωση αξιοπιστίας), καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση των συστημάτων και των πράξεων, σε συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού, με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι διενεργούμενοι έλεγχοι αποτελούν συνδυασμό αυτών των δύο ειδών ελέγχου.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ της Σλοβενίας δημοσιεύει:

 • εκθέσεις ελέγχου και εκθέσεις σε συνέχεια ελέγχου (εκθέσεις μεταπαρακολούθησης)·
 • ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·
 • γνώμες·
 • επιλεγμένες απαντήσεις σε αιτήματα σχολιασμού.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του ΑΟΕ της Σλοβενίας υποβάλλεται στον/στην Πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης. Στη συνέχεια, συζητείται στην επιτροπή ελέγχου των δημόσιων οικονομικών, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης ανοικτής σε δημοσιογράφους και άλλους/-ες εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.

Όλες οι εκθέσεις ελέγχου και οι εκθέσεις σε συνέχεια ελέγχου δημοσιεύονται στον ιστότοπο του ΑΟΕ μία ημέρα μετά την επίσημη έγκρισή τους και την υποβολή τους στον (στους) ελεγχόμενο(-ους) και στην Εθνοσυνέλευση.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Κύριος στόχος του ΑΟΕ της Σλοβενίας είναι η παροχή αντικειμενικών και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, προκειμένου να διευκολυνθεί η καλύτερη διαχείριση και η παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα και διατηρεί στενές σχέσεις συνεργασίας με την Εθνοσυνέλευση και τις επιτροπές της. Συχνά συμμετέχει σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από επαγγελματικές ενώσεις ή δημόσιους φορείς για την προώθηση της χρηστής διαχείρισης και τη διάδοση των πορισμάτων του σε ευρύτερο κοινό.

 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

RIKSREVISIONEN

Από το 2003
Πρώτη ίδρυση 1921

Ιστότοπος: www.riksrevisionen.se

Αποστολή:

Να συμβάλλει στη διαφανή και αποτελεσματική χρήση των πόρων της κεντρικής κυβέρνησης και στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης μέσω του ανεξάρτητου ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης.

Το ΑΟΕ της Σουηδίας αναπτύσσει επίσης δραστηριότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και την προώθηση του ελέγχου του δημόσιου τομέα. Επιπλέον, καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση των ελεγκτικών αρχών σε αναπτυσσόμενες χώρες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Σουηδίας (Riksrevisionen) αποτελεί μέρος της δομής κοινοβουλευτικού ελέγχου και είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να ελέγχει τα δημόσια οικονομικά στο σύνολό τους. Με τον έλεγχο ολόκληρης της αλυσίδας της εκτελεστικής εξουσίας, διασφαλίζει ότι το σουηδικό κοινοβούλιο (Riksdag) λαμβάνει τα αποτελέσματα ενός συντονισμένου και ανεξάρτητου ελέγχου των δημόσιων οικονομικών και των κυβερνητικών δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, το ΑΟΕ εκπροσωπεί τη Σουηδία σε διεθνές επίπεδο στον τομέα του ελέγχου για την προαγωγή και την ανάπτυξη του ελέγχου του δημόσιου τομέα, και το σουηδικό κοινοβούλιο του έχει αναθέσει να συνεργάζεται με τα ΑΟΕ αναπτυσσόμενων χωρών για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους στον τομέα του ελέγχου.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Πράξη Διακυβέρνησης (Σύνταγμα του 1809, που αντικαταστάθηκε το 1974)·
 • Νόμος για τον έλεγχο των κρατικών δραστηριοτήτων (2002)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ της Σουηδίας·
 • Συμπληρωματική αναλυτική νομοθεσία.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Βάσει της εντολής του, το ΑΟΕ της Σουηδίας ελέγχει:

 • τους κρατικούς λογαριασμούς, τις κρατικές υπηρεσίες, τα δικαστήρια, καθώς και τα υπουργεία και τους δημόσιους οργανισμούς·
 • τη διοίκηση και τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου·
 • τον βασιλικό οίκο και το Παλάτι·
 • κεφαλαιουχικές εταιρείες υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο του κράτους·
 • τα σουηδικά κληρονομικά καταπιστεύματα και ιδρύματα που έχουν δημιουργηθεί από κρατικές αρχές ή τελούν, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, υπό τη διαχείρισή τους·
 • εταιρείες στις οποίες η κρατική συμμετοχή υπερβαίνει το 50 %.

Στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ελέγχων που διενεργεί, το ΑΟΕ της Σουηδίας ελέγχει:

 • το σύνολο των δημόσιων λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών και εξαιρουμένων των δημόσιων συνταξιοδοτικών ταμείων (AP fonderna)·
 • τη διοίκηση και τους διαμεσολαβητές του Κοινοβουλίου, την Τράπεζα της Σουηδίας (Riksbanken), και το Ίδρυμα για τους τρεις αιώνες της Τράπεζας της Σουηδίας· και
 • τον βασιλικό οίκο και τη διοίκηση του βασιλικού πάρκου Djurgården (στην περιοχή της Στοκχόλμης).

Επιπλέον, το ΑΟΕ μπορεί να διορίζει ελεγκτές σε εταιρείες ή ιδρύματα στα οποία η κρατική συμμετοχή υπερβαίνει το 50 %.

Το ΑΟΕ μπορεί επίσης να συμμετέχει σε ελέγχους διεθνών οργανισμών των οποίων η Σουηδία είναι μέλος.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητη έναντι της κυβέρνησης ελεγκτική υπηρεσία με επικεφαλής τον Γενικό Ελεγκτή / τη Γενική Ελέγκτρια.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Είναι ανεξάρτητος οργανισμός που υπάγεται στο σουηδικό Κοινοβούλιο και αποτελεί μέρος της δομής κοινοβουλευτικού ελέγχου.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με την εμβέλεια και την εστίαση των δραστηριοτήτων ελέγχου του ΑΟΕ, καθώς και σχετικά με την ετήσια επιχορήγησή του.

Το Κοινοβούλιο αξιολογεί επίσης την αποδοτικότητα του ΑΟΕ και διορίζει ετησίως εξωτερικό ελεγκτή για τον έλεγχό του, καθώς και κοινοβουλευτικό συμβούλιο αρμόδιο για την εποπτεία και την επικοινωνία (Κοινοβουλευτικό Συμβούλιο του ΑΟΕ της Σουηδίας).

Το ΑΟΕ υποβάλλει τις εκθέσεις του σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους στην κυβέρνηση και τις εκθέσεις του σχετικά με τους ελέγχους επιδόσεων στο Κοινοβούλιο, το οποίο με τη σειρά του τις διαβιβάζει στην κυβέρνηση προκειμένου να γνωμοδοτήσει γραπτώς για τον έλεγχο. Η έκθεση παρακολούθησης διαβιβάζεται στη Μόνιμη Επιτροπή Οικονομικών του Κοινοβουλίου.

Σε περίπτωση που το ΑΟΕ διαπιστώσει αδυναμίες, τις αναφέρει και συνήθως διατυπώνει συστάσεις. Οι οικείες οντότητες έχουν ήδη κληθεί να διατυπώσουν τη γνώμη τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου και πρέπει να διατυπώσουν παρατηρήσεις επί συγκεκριμένων σημείων. Κατά την εκτέλεση των εργασιών του, το ΑΟΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΡΙΑ

Η Helena Lindberg ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 15 Μαρτίου 2017.

Ο/Η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια αποφασίζει σχετικά με τους ελέγχους που θα διενεργηθούν, τις μεθόδους που θα εφαρμοστούν και τα συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν. Η ανεξαρτησία του/της κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα.

ΘΗΤΕΙΑ

Ο/Η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια διορίζεται για μη ανανεώσιμη θητεία διάρκειας επτά ετών.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο/Η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια και ο/η Αναπληρωτής/-ώτρια Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια εκλέγονται και διορίζονται από το Κοινοβούλιο.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ είναι οργανωμένο σε τμήμα ελέγχου επιδόσεων και σε τμήμα χρηματοοικονομικού ελέγχου.

Επιπλέον, υπάρχουν ακόμη τέσσερα τμήματα αρμόδια για τις διεθνείς σχέσεις, την επικοινωνία, τις νομικές υπηρεσίες και τη στήριξη της διοίκησης.

Τέλος, το ΑΟΕ της Σουηδίας διαθέτει Κοινοβουλευτικό και Επιστημονικό Συμβούλιο, καθώς και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 322 ΙΠΑ (2022) (το 67 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 37 %, ♀ 63 %. Μέση ηλικία: 44 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 431,2 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες (38,7 εκατομμύρια ευρώ), εκ των οποίων 50 εκατομμύρια σουηδικές κορόνες (4,5 εκατομμύρια ευρώ) για τη διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη (2022)
 • Περίπου το 0,04 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού για το 2022

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εντός του πλαισίου που ορίζει το Κοινοβούλιο όσον αφορά την εμβέλεια και την εστίαση των ελεγκτικών εργασιών του, το ΑΟΕ της Σουηδίας αποφασίζει ανεξάρτητα ποια θέματα θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου.

Η εστίαση του ελέγχου καθορίζεται με βάση την ανάλυση των κινδύνων ουσιωδών ανακριβειών και το σχετικό οικονομικό μέγεθος ενός ελεγχομένου. Ωστόσο, εάν υπάρχει κίνδυνος μια μικρή ανακρίβεια να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στην κεντρική κυβέρνηση, μπορεί να θεωρηθεί ουσιώδης.

Ένας άλλος στόχος του ελέγχου είναι η προαγωγή της ανάπτυξης εν γένει, με στόχο οι πολίτες να ωφελούνται από τις επενδύσεις. Όσον αφορά τους ελέγχους επιδόσεων, λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα κριτήρια, όπως η προστιθέμενη αξία, το χρονοδιάγραμμα και το εφικτό της διενέργειας ενός ελέγχου.

Επιπλέον του δικού του σχεδιασμού, το ΑΟΕ υποχρεούται να διενεργεί ετησίως χρηματοοικονομικό έλεγχο επί των ενοποιημένων λογαριασμών της κυβέρνησης και των οργανισμών.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ διενεργεί ετήσιο χρηματοοικονομικό έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου αξιολογεί την ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων και των ελέγχων επιδόσεων, καθώς και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων. Εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα και τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για τις δραστηριότητες ελέγχου, την επικοινωνία και τα ζητήματα δεοντολογίας.

Όλες οι εκθέσεις υποβάλλονται σε εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης του ελέγχου της ποιότητας.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει:

 • ετήσια έκθεση,
 • ετήσια έκθεση ελέγχου,
 • εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους επιδόσεων,
 • ελεγκτικές γνώμες και εκθέσεις χρηματοοικονομικού ελέγχου,
 • ενδιάμεσες γνώμες και εκθέσεις χρηματοοικονομικού ελέγχου και
 • ετήσια έκθεση παρακολούθησης.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει όλες τις εκθέσεις του στον ιστότοπό του και εκδίδει τακτικά δελτία Τύπου σχετικά με το έργο του. Χρησιμοποιεί διάφορους διαύλους επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Δημοσιεύει επίσης ενημερωτικό δελτίο για τους ενδιαφερόμενους πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Σουηδίας συμμετέχει σε ευρύ φάσμα διεθνών δραστηριοτήτων και εκπροσωπεί τη Σουηδία σε διεθνές επίπεδο. Έχει επίσης λάβει εντολή από το Κοινοβούλιο να στηρίζει, στο πλαίσιο της σουηδικής βοήθειας, την ανάπτυξη αρχών ελέγχου σε άλλες χώρες.

Διαθέτει ειδικό προϋπολογισμό για τις δραστηριότητές του στον τομέα της διεθνούς ανάπτυξης, που συμβάλλει στη διαφάνεια, τη δημοκρατική ανάπτυξη και την ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις χώρες εταίρους. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται τόσο σε διμερές πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο περιφερειακών έργων. Οι δραστηριότητες πρέπει να αποσκοπούν στην ενίσχυση των επαγγελματικών ικανοτήτων του εταίρου στον τομέα του ελέγχου, της ικανότητας χρήσης αυτών των δεξιοτήτων στην πράξη και της ικανότητας αξιοποίησης των δεξιοτήτων του προσωπικού για την αύξηση της αποδοτικότητας του οργανισμού. Το ΑΟΕ της Σουηδίας μπορεί να παρέχει βασική κατάρτιση σε θέματα ελέγχου, συμπληρωματική επιμόρφωση σε εξειδικευμένους τομείς, στήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας, και να συμβάλλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων του οργανισμού στους τομείς της ηγεσίας, του στρατηγικού σχεδιασμού, της επικοινωνίας κ.ο.κ.

 

 

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Από το 1993
Πρώτη ίδρυση 1919
(στην πρώην Τσεχοσλοβακία)

Ιστότοπος: www.nku.cz

Αποστολή:

Αποστολή του ΑΟΕ της Τσεχίας είναι να παρέχει στο Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της κρατικής περιουσίας και, ως εκ τούτου, σκοπός του είναι η παροχή προστιθέμενης αξίας στο ευρύ κοινό.

Εξετάζει κατά πόσον οι δραστηριότητες που ελέγχονται συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, ελέγχει την ουσιαστική και τυπική ακρίβεια των δραστηριοτήτων αυτών και τις αξιολογεί από την άποψη της αποτελεσματικότητας, της οικονομίας και της αποδοτικότητας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Τσεχίας (Nejvyšší kontrolní úřad) ελέγχει τη διαχείριση της κρατικής περιουσίας, τα έσοδα που εισπράττονται βάσει του νόμου υπέρ νομικών προσώπων (π.χ. ασφάλιση υγείας) και τους οικονομικούς πόρους που εισπράττονται από το εξωτερικό (περιλαμβανομένων κονδυλίων της ΕΕ). Γνωμοδοτεί σχετικά με τους οριστικούς κρατικούς λογαριασμούς και επιβλέπει την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Το ΑΟΕ δεν είναι εξουσιοδοτημένο να ελέγχει τα οικονομικά των δήμων, των πόλεων και των περιφερειών ούτε τις εμπορικές εταιρείες που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε φορείς της αυτοδιοίκησης.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Τσεχικής Δημοκρατίας (1993)·
 • Νόμος αριθ. 166/1993 Συλλ., για το ΑΟΕ (για τη δραστηριότητα και τις εξουσίες του).

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • οργανωτικές μονάδες του κράτους, οργανισμούς χρηματοδοτούμενους από το κράτος, κρατικά ταμεία·
 • νομικά και φυσικά πρόσωπα (όσον αφορά τη διαχείριση κρατικών πόρων)· και
 • τη χρηματοοικονομική διαχείριση της Τσεχικής Εθνικής Τράπεζας στον τομέα των δαπανών όσον αφορά την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και τις τραπεζικές δραστηριότητες.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Συλλογικό όργανο χωρίς δικαιοδοτικά καθήκοντα.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Τσεχίας είναι ανεξάρτητος ελεγκτικός φορέας της Τσεχικής Δημοκρατίας. Προβλέπεται στο Σύνταγμα της χώρας, το οποίο εγγυάται την ανεξαρτησία του από τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία.

Ο νόμος περί του κρατικού προϋπολογισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας προβλέπει χωριστό κεφάλαιο στον κρατικό προϋπολογισμό, εξασφαλίζοντας έτσι την οικονομική αυτονομία του ΑΟΕ.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο/Η Πρόεδρος και ο/η Αντιπρόεδρος του AOE διορίζονται από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατόπιν πρότασης της Βουλής των Αντιπροσώπων (Κάτω Βουλής) του Τσεχικού Κοινοβουλίου.

Το ΑΟΕ υποβάλλει το σχέδιο προϋπολογισμού του στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τσεχικού Κοινοβουλίου, το οποίο εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τη βασική διάρθρωσή του. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό του ΑΟΕ. Ωστόσο, περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό του στο ειδικό τμήμα του σχεδίου γενικού κρατικού προϋπολογισμού.

Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ διαβιβάζει όλα τα συμπεράσματα ελέγχου που έχουν εγκριθεί στην κυβέρνηση, στη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τσεχικού Κοινοβουλίου και στη Γερουσία (Άνω Βουλή).

Δικαιούται να παρίσταται και να λαμβάνει τον λόγο κατά τη διάρκεια συνόδων του Κοινοβουλίου ή της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας επί θεμάτων σχετικών με το έργο του ΑΟΕ.

Η κυβέρνηση εξετάζει όλες τις εκθέσεις ελέγχου του ΑΟΕ παρουσία του/της Προέδρου του και, για κάθε έλεγχο, εγκρίνει κυβερνητικό ψήφισμα (το οποίο περιλαμβάνει κυρίως διορθωτικά μέτρα).

Ο βασικός εταίρος του ΑΟΕ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο είναι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της Κάτω Βουλής.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η θητεία του Miloslav Kala ανανεώθηκε στις 6 Απριλίου 2022.

ΘΗΤΕΙΑ

Εννιαετής, με δυνατότητα ανανέωσης (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο/Η Πρόεδρος και ο /η Αντιπρόεδρος του AOE διορίζονται από τον/την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατόπιν πρότασης της Βουλής των Αντιπροσώπων του Τσεχικού Κοινοβουλίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Το Συμβούλιο του ΑΟΕ (απαρτιζόμενο από τον/την Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο και 15 Μέλη).

ΘΗΤΕΙΑ

Η θητεία ενός Μέλους λήγει όταν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του/της. Κάθε Μέλος του ΑΟΕ ορκίζεται επισήμως ενώπιον του/της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων του Τσεχικού Κοινοβουλίου πριν αναλάβει τα καθήκοντά του/της.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων του Τσεχικού Κοινοβουλίου εκλέγει τα 15 Μέλη κατόπιν πρότασης του/της Προέδρου του ΑΟΕ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Το ΑΟΕ είναι συλλογικό όργανο, αποτελούμενο από διάφορα όργανα, τμήματα, διευθύνσεις και μονάδες. Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ διευθύνει το όργανο και ο/η Αντιπρόεδρος ενεργεί ως αναπληρωτής/αναπληρώτριά του/της.

Τα όργανα του ΑΟΕ είναι το Συμβούλιο, τα Τμήματα και το Πειθαρχικό Τμήμα. Διέπονται από τον νόμο για το ΑΟΕ της Τσεχίας και από τον εσωτερικό κανονισμό τους, ο οποίος εξετάζεται και εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

Το ΑΟΕ της Τσεχίας αποτελείται από Τμήμα Ελέγχου, Διοικητικό Τμήμα και το Γραφείο του Προέδρου του ΑΟΕ. Τα τμήματα αυτά χωρίζονται σε εξειδικευμένες διευθύνσεις, οι οποίες υποδιαιρούνται περαιτέρω σε μονάδες.

Η διοίκηση του ΑΟΕ αναφέρεται απευθείας στον/στην Πρόεδρο. Πρόκειται για τον/την ανώτερο/-η διευθυντή/διευθύντρια του Τμήματος Ελέγχου, τον/την ανώτερο/-η διευθυντή/διευθύντρια του Διοικητικού Τμήματος, τον/την διευθυντή/διευθύντρια του Γραφείου του Προέδρου, τον/την γραμματέα του Συμβουλίου, τον/την διευθυντή/διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασφαλείας και τον/την διευθυντή/διευθύντρια της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 459 ΙΠΑ (2022) (το 66 % περίπου απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 37 % - ♀ 63 % (♂ 49 % - ♀ 51 % για τις θέσεις στελεχών).
  Μέσος όρος ηλικίας: 49 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • Οι δαπάνες του ΑΟΕ καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό της Τσεχικής Δημοκρατίας.
 • 42,90 εκατομμύρια ευρώ (2022)
 • 0,052 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Το ΑΟΕ της Τσεχίας προγραμματίζει τις εργασίες του σε ετήσιο σχέδιο ελέγχου, το οποίο βασίζεται σε προτάσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών του Συμβουλίου, σε προτάσεις που προκύπτουν κατόπιν εσωτερικής ανάλυσης ή σε προτάσεις εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών.

Η κυβέρνηση, η Βουλή των Αντιπροσώπων ή η Γερουσία του Κοινοβουλίου της Τσεχικής Δημοκρατίας και τα όργανά τους μπορούν να προτείνουν ελέγχους στο ΑΟΕ, τους οποίους αυτό μπορεί να αναλάβει ή να απορρίψει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Στις εν λόγω προτάσεις ελέγχου συνοψίζονται το αντικείμενο και οι στόχοι του ελέγχου και αναφέρονται οι ελεγχόμενοι, το χρονοδιάγραμμα και οι λόγοι διενέργειας του ελέγχου, πληροφορίες σχετικά με τη νομική και οικονομική κατάσταση των προτεινόμενων ελεγχομένων, πληροφορίες σχετικά με προηγούμενους ταυτόσημους ή παρόμοιους ελέγχους, τα βασικά χαρακτηριστικά του ελεγχόμενου τομέα, οι υποθέσεις ελέγχου κ.λπ.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το AOE διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου που εφαρμόζει, τα οποία βασίζονται στα διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου. Το AOE της Τσεχίας διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, ήτοι ελέγχους νομιμότητας, χρηματοοικονομικούς ελέγχους και ελέγχους επιδόσεων. Ένας έλεγχος περιλαμβάνει την προπαρασκευαστική φάση, τη φάση της διενέργειας και τη φάση της διατύπωσης των συμπερασμάτων του ελέγχου. Διαρκεί κατά μέσο όρο 10 μήνες, με συμμετοχή έως και μερικών δεκάδων ελεγκτών, ανάλογα με το πλήθος των ελεγχομένων.

Το ΑΟΕ εξετάζει κατά πόσον οι ελεγχόμενες δραστηριότητες συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, καθώς και την ουσιαστική και τυπική ακρίβεια αυτών των δραστηριοτήτων, και τις αξιολογεί από την άποψη της αποτελεσματικότητας, της οικονομίας και της αποδοτικότητας.

Στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ελέγχων, το ΑΟΕ εξετάζει κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις των ελεγχόμενων οντοτήτων απεικονίζουν εύλογα το αντικείμενο της λογιστικής σύμφωνα με τη νομοθεσία.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Κύρια δημοσίευση του ΑΟΕ είναι τα συμπεράσματα ελέγχου που δημοσιεύονται στον ιστότοπό του και στο Δελτίο του ΑΟΕ, κατόπιν της έγκρισής τους από το Συμβούλιο του ΑΟΕ. Ο/Η Πρόεδρος του ΑΟΕ αποστέλλει όλα τα εγκεκριμένα συμπεράσματα του ελέγχου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Γερουσία και την κυβέρνηση.

Το ΑΟΕ της Τσεχίας είναι εκ του νόμου υποχρεωμένο να δημοσιεύει:

 • το Δελτίο του ΑΟΕ, επίσημη δημοσίευση στην οποία περιλαμβάνεται σύνοψη των εκθέσεων ελέγχου μιας δεδομένης περιόδου. Ένα τεύχος περιλαμβάνει επίσης το ετήσιο σχέδιο ελέγχου και επόμενα τεύχη ενδέχεται να περιλαμβάνουν τροποποιήσεις του·
 • την Ετήσια Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση των ελέγχων και των αποτελεσμάτων των ελέγχων του προηγούμενου έτους. Περιέχει επίσης περιγραφή άλλων δραστηριοτήτων, όπως πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία του ΑΟΕ με τις αρχές της ποινικής δικαιοσύνης, τις φορολογικές αρχές και το κοινό, πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας και τη χρηματοοικονομική διαχείριση και το προσωπικό του ΑΟΕ·
 • τη Δήλωση για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, στην οποία το ΑΟΕ διατυπώνει τη γνώμη του σχετικά με την έκθεση της κυβέρνησης για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, βασιζόμενο στην αξιολόγηση στην οποία υπέβαλε τη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του αντίστοιχου έτους·
 • τη Δήλωση για τον οριστικό κρατικό λογαριασμό. Στο έγγραφο αυτό, το ΑΟΕ διατυπώνει τη γνώμη του σχετικά με το σχέδιο του οριστικού κρατικού λογαριασμού της Τσεχικής Δημοκρατίας για το σχετικό έτος, με βάση την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα και τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής διαχείρισης του κράτους·
 • τον Οριστικό λογαριασμό, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση του ΑΟΕ για το προηγούμενο έτος. Εξωτερικός ελεγκτής επαληθεύει κάθε χρόνο τον οριστικό λογαριασμό, και στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΑΟΕ τον υποβάλλει στο τσεχικό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, το ΑΟΕ δημοσιεύει και άλλα έγγραφα, όπως η έκθεση για την ΕΕ (στην οποία παρουσιάζει συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της απορρόφησης και της χρησιμοποίησης πόρων της ΕΕ από την Τσεχική Δημοκρατία), συνοπτικές εκθέσεις ελέγχου που καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς, εγχειρίδια, έγγραφα σχετικά με επίκαιρα θέματα, καθώς και εκθέσεις σχετικά με ελέγχους που διεξάγει το ΑΟΕ της Τσεχίας παράλληλα με άλλα ΑΟΕ.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Το ΑΟΕ καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού στα αποτελέσματα ελέγχου. Ως εκ τούτου, δημοσιεύει συμπεράσματα ελέγχου, δελτία Τύπου και άλλα σχετικά έγγραφα στον ιστότοπό του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον ιστότοπό του κοινοποιεί επίσης τα αποτελέσματα των ελέγχων του, αναλύσεις και νέα, βίντεο σχετικά με τους ελέγχους του και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές του.

Το ΑΟΕ αποδίδει μεγάλη σημασία στη διαφάνεια και, ως εκ τούτου, δημοσιεύει τις συμβάσεις που συνάπτει στον ιστότοπο του, μαζί με λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό του, επαληθευμένα στοιχεία και άλλα δεδομένα.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Σε ό,τι αφορά το διεθνές περιβάλλον, η ανταλλαγή γνώσεων είναι ένας από τους κύριους στόχους του AOE της Τσεχίας. Ως εκ τούτου, υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσεων στο πλαίσιο διεθνών δραστηριοτήτων, καθώς και μέσω συνεργατικών ελέγχων.

Το AOE διοργανώνει κάθε χρόνο σειρά συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων για επαγγελματίες του κλάδου. Οι δραστηριότητες αυτές, που έχουν σχεδιαστεί τόσο για το προσωπικό του AOE όσο και για επαγγελματίες και εκπροσώπους άλλων κρατικών θεσμικών οργάνων, συμβάλλουν στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.

Από το 2017, το ΑΟΕ διοργανώνει τακτικά μαραθώνιους ανάπτυξης εφαρμογών (hackathon) στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, στη διάρκεια των οποίων περίπου 20 δημόσιοι φορείς καθιστούν διαθέσιμα τα δεδομένα τους. Τον Μάρτιο του 2020, το ΑΟΕ φιλοξένησε τον πρώτο ετήσιο διεθνή μαραθώνιο ανάπτυξης εφαρμογών (hackathon) για ανώτατα όργανα ελέγχου στον οποίο συμμετείχαν 23 χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές. Σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετέχουν δεκάδες προγραμματιστές και αναλυτές δεδομένων, και δημιουργούνται ενδιαφέροντα πρωτότυπα εφαρμογών και απεικονίσεων.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών, όχι μόνο μεταξύ των πολιτών, αλλά και μεταξύ των πανεπιστημιακών, των ειδικών σε συγκεκριμένους τομείς, φοιτητών και άλλων ενδιαφερόμενων ομάδων.

Σε διεθνές επίπεδο, ελεγκτές του ΑΟΕ συμμετέχουν τακτικά στα ελεγκτικά όργανα διεθνών οργανισμών. Το ΑΟΕ της Τσεχίας έχει εκπροσωπηθεί σε φορείς όπως ο EUROCONTROL, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.

Την περίοδο 2021-2024, το ΑΟΕ της Τσεχίας ασκεί την προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (EUROSAI).

 

 

ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Από το 1825

Ιστότοπος: www.vtv.fi

Αποστολή

Οι δραστηριότητες του ΑΟΕ της Φινλανδίας (Valtiontalouden tarkastusvirasto) διέπονται από τις αξίες της ευθύνης, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και του σεβασμού. Η φράση «Μαζί – βιώσιμο μέλλον, ανταλλαγή γνώσεων» εμπερικλείει το όραμα του οργάνου.

Οι στρατηγικές προτεραιότητές του είναι οι εξής:

 • Αντίκτυπος στην κοινωνία
 • Σημαντικότητα και έγκαιρος χαρακτήρας
 • Προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των χρηστών
 • Ικανό προσωπικό και ευεξία στην εργασία
 • Αποδοτικές κοινές διαδικασίες και πρακτικές
 • Ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση του μέλλοντος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

— ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΕΝΤΟΛΗ

Το ΑΟΕ της Φινλανδίας αποτελεί ανεξάρτητη αρχή, επιφορτισμένη με τον έλεγχο των οικονομικών της κεντρικής κυβέρνησης, την αξιολόγηση της δημοσιονομικής πολιτικής και την εποπτεία της χρηματοδότησης των εκλογικών εκστρατειών και των πολιτικών κομμάτων.

Ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών της κεντρικής κυβέρνησης και των περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. Επίσης, εποπτεύει τη δημοσιονομική πολιτική και τη χρηματοδότηση των εκλογικών εκστρατειών και των πολιτικών κομμάτων. Οι δραστηριότητές του καλύπτουν τα οικονομικά της κεντρικής κυβέρνησης συνολικά, και το φινλανδικό Σύνταγμα τού παρέχει ευρέα δικαιώματα πρόσβασης σε πληροφορίες.

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • Σύνταγμα της Φινλανδίας (1919 και 1999)·
 • Νόμος για το ΑΟΕ της Φινλανδίας (676/2000)·
 • Νόμος σχετικά με το δικαίωμα του φινλανδικού ΑΟΕ να ελέγχει ορισμένες μεταφορές πιστώσεων μεταξύ της Φινλανδίας και των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (353/1995)·
 • Νόμος σχετικά με την εφαρμογή της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, και για τη θέσπιση ορίων δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης (869/2012)·
 • Νόμος σχετικά με τη χρηματοδότηση των υποψηφίων στις εκλογές (273/2009)·
 • Νόμος για τα πολιτικά κόμματα (10/1969)·
 • Νόμος για τη δημιουργία ζωνών πρόνοιας (611/2021)·
 • Νόμος σχετικά με την οργάνωση των κοινωνικών και ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών διάσωσης στην περιφέρεια Uusimaa (615/2021).

Το φινλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον νόμο σχετικά με το μητρώο διαφάνειας στις 24 Φεβρουαρίου 2023. Στις αρχές του 2024 θα τεθεί σε εφαρμογή στη Φινλανδία το πρώτο μητρώο διαφάνειας των βόρειων χωρών. Το ΑΟΕ της χώρας είναι υπεύθυνο για την τήρηση του μητρώου και για την εποπτεία της εκπλήρωσης της υποχρέωσης κοινοποίησης.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Το ΑΟΕ ελέγχει:

 • την κυβέρνηση και τα υπουργεία·
 • τους δημόσιους οργανισμούς και τις δημόσιες υπηρεσίες·
 • τα ταμεία που δεν εντάσσονται στον προϋπολογισμό·
 • τις κρατικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες υπό κρατικό έλεγχο·
 • τις μεταβιβάσεις και τις επιδοτήσεις της κεντρικής κυβέρνησης σε δήμους, εταιρείες και άλλους φορείς· και
 • τις μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ της Φινλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΑΟΕ δεν ελέγχει:

 • τα οικονομικά του Κοινοβουλίου·
 • κεφάλαια που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου·
 • την Τράπεζα της Φινλανδίας ή την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας ή
 • το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

— ΔΟΜΗ

ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΟΕ

Ανεξάρτητη εθνική ελεγκτική αρχή, με επικεφαλής Γενικό/-ή Ελεγκτή/Ελέγκτρια.

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΟΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ της Φινλανδίας αποτελεί ανεξάρτητη αρχή, συνδεδεμένη με το Κοινοβούλιο. Ελέγχει τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τη συμμόρφωση του προϋπολογισμού. Επίσης, εποπτεύει τους κανόνες δημοσιονομικής πολιτικής και τη χρηματοδότηση των εκλογικών εκστρατειών και των πολιτικών κομμάτων.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ / ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του ΑΟΕ της Φινλανδίας, καθώς και το δικαίωμά του πρόσβασης σε πληροφορίες, ορίζονται στο Σύνταγμα της χώρας. Το ΑΟΕ είναι συνδεδεμένο με το Κοινοβούλιο από το 2001. Αποφασίζει ανεξάρτητα σχετικά με το αντικείμενο των ελέγχων του, καθώς και τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής τους. Ο/Η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια αποφασίζει σχετικά με το σχέδιο ελέγχου και εποπτείας. Η εντολή του ΑΟΕ δεν καλύπτει τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου.

Ο/Η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια του ΑΟΕ διορίζεται από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια συνόδου ολομέλειας. Ομοίως, αυτός/-ή μπορεί να παυθεί μόνον από το Κοινοβούλιο (κατόπιν πρότασης της αρμόδιας για το ΑΟΕ επιτροπής). Ο ίδιος ελεγκτής ελέγχει τους λογαριασμούς του Κοινοβουλίου και του ΑΟΕ.

Το Κοινοβούλιο μπορεί να αναθέτει καθήκοντα στο ΑΟΕ μόνο με νόμο.

Στο πλαίσιο του ρόλου του ως νομοθέτη, το Κοινοβούλιο καθορίζει τον ρόλο και τα καθήκοντα του ΑΟΕ, εγκρίνει την πρόταση προϋπολογισμού του, λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους του στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού και διεξάγει συζήτηση σχετικά με την ετήσια έκθεσή του.

Το ΑΟΕ καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση της διαχείρισης των οικονομικών της κεντρικής κυβέρνησης, τη δημοσιονομική πολιτική και τη διαφάνεια της χρηματοδότησης των εκλογικών εκστρατειών και των πολιτικών κομμάτων. Επιπλέον, κάθε Σεπτέμβριο, υποβάλλει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του στο Κοινοβούλιο. Το ΑΟΕ καταρτίζει επίσης ετησίως δύο χωριστές εκθέσεις: τον Μάιο, μια έκθεση που αφορά τον έλεγχο των οριστικών λογαριασμών της κεντρικής κυβέρνησης του προηγούμενου έτους και την ετήσια έκθεση της κυβέρνησης, και τον Δεκέμβριο μια έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της δημοσιονομικής πολιτικής.

— ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ο Sami Yläoutinen εξελέγη Γενικός Ελεγκτής της Φινλανδίας και επικεφαλής του ΑΟΕ της χώρας στις 20 Δεκεμβρίου 2021 και ανέλαβε τα καθήκοντά του την 1η Ιανουαρίου 2022.

ΘΗΤΕΙΑ

Εξαετής, ανανεώσιμη.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εκλέγεται από το Κοινοβούλιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΟΝ ΟΡΓΑΝΟ

Ο/Η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια εγκρίνει το σχέδιο ελέγχου και εποπτείας και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις εκθέσεις που υποβάλλονται στο Κοινοβούλιο και τις κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΟΕ επικουρεί τον/την Γενικό/-ή Ελεγκτή/Ελέγκτρια σε θέματα διαχείρισης και στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη γενική πολιτική. Συζητά θέματα θεμελιώδους σημασίας και εμβέλειας όσον αφορά τη διαχείριση και τη λειτουργία του ΑΟΕ, καθώς και βασικά ζητήματα για τον συντονισμό των εργασιών.

Πέραν του/της Γενικού/-ής Ελεγκτή/Ελέγκτριας, το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους/τις διευθυντές/διευθύντριες μονάδων, δύο υπεύθυνους/-ες ελέγχου, καθώς και από τους/τις υπεύθυνους/-ες για την επικοινωνία και για τους ανθρώπινους πόρους. Οι υπάλληλοι του ΑΟΕ μπορούν επίσης να εκλέγουν μεταξύ τους τον εκπρόσωπό τους στο διοικητικό συμβούλιο για μέγιστη θητεία τριών ετών. Όταν το κρίνει αναγκαίο, ο/η Γενικός/-ή Ελεγκτής/Ελέγκτρια μπορεί να καλεί έκτακτους ή μόνιμους εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο.

ΘΗΤΕΙΑ

Το διοικητικό συμβούλιο είναι μόνιμο όργανο που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό. Η θητεία του εκπροσώπου του προσωπικού στο διοικητικό συμβούλιο είναι τριετής, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του διορίζονται σε μόνιμη βάση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τον/την Γενικό/-ή Ελεγκτή/Ελέγκτρια.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Οι εργαζόμενοι του ΑΟΕ κατανέμονται σε τρεις μονάδες: τη μονάδα ελέγχου, τη μονάδα παρακολούθησης και εποπτείας, και τη μονάδα κοινών υπηρεσιών.

Η παρακολούθηση της δημοσιονομικής πολιτικής (που διενεργείται από τη μονάδα παρακολούθησης και εποπτείας) συνιστά διακριτή λειτουργία εντός του ΑΟΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το ΑΟΕ επιβλέπει τη συμμόρφωση με τους κανόνες που διέπουν τη δημοσιονομική πολιτική, καθώς και τον προσδιορισμό και την επίτευξη των στόχων της πολιτικής αυτής.

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον νόμο για το ΑΟΕ της Φινλανδίας, το ΑΟΕ διαθέτει γνωμοδοτικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου διορίζονται από τον/την Γενικό/-ή Ελεγκτή/Ελέγκτρια, καθώς και συμβούλιο ποινών και κυρώσεων.

— ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Πλήθος: 135 υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης και 10 μερικής απασχόλησης (2022) (το 76 % απασχολείται στον έλεγχο)
 • Αναλογία ανδρών-γυναικών: ♂ 43 %, ♀ 57 %. Μέση ηλικία: 47,8 έτη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 • 17 εκατομμύρια ευρώ (2022)
 • 0,03 % του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

— ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ελεγκτικές και εποπτικές εργασίες βασίζονται στο σχέδιο ελέγχου και εποπτείας που εγκρίνει το ΑΟΕ, το οποίο καλύπτει χρονική περίοδο τεσσάρων ετών. Το εν λόγω σχέδιο καταρτίζεται ετησίως αλλά μπορεί να επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, εάν είναι αναγκαίο.

Οι δραστηριότητες ελέγχου και εποπτείας του ΑΟΕ βασίζονται στους στόχους κοινωνικού αντικτύπου των εργασιών του, όπως αυτοί ορίζονται στη στρατηγική του οργάνου (2019‑2023):

 • ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των οικονομικών της κεντρικής κυβέρνησης·
 • αύξηση της εμπιστοσύνης στις πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η λήψη αποφάσεων·
 • ενίσχυση της βεβαιότητας ότι η φινλανδική κεντρική κυβέρνηση λειτουργεί με ανοικτό, αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο.

Το επιχειρησιακό και οικονομικό σχέδιο του ΑΟΕ προσδιορίζει τιμές-στόχο όσον αφορά τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του, κάτι το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις βάσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων αυτών.

Ο σχεδιασμός των θεμάτων ελέγχου και εποπτείας βασίζεται στην αξιολόγηση των κινδύνων που εντοπίζονται σχετικά με τα οικονομικά της κεντρικής κυβέρνησης και τη διαχείρισή τους, καθώς και στην παρακολούθηση των αλλαγών στο περιβάλλον λειτουργίας. Πρωταρχικό κριτήριο για τον προσανατολισμό ενός ελέγχου είναι η σημασία που έχει το σχετικό θέμα για τα οικονομικά της κεντρικής κυβέρνησης. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των θεμάτων ελέγχου είναι η σημασία του εκάστοτε ζητήματος για το Κοινοβούλιο και τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων, ο επίκαιρος και έγκαιρος χαρακτήρας του, καθώς και κατά πόσον είναι εφικτός ο έλεγχος επί του εκάστοτε θέματος.

— ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το ΑΟΕ ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Σύνταγμα μέσω χρηματοοικονομικών ελέγχων, ελέγχων συμμόρφωσης, ελέγχων επιδόσεων και ελέγχων δημοσιονομικής πολιτικής. Διενεργεί επίσης ελέγχους που συνδυάζουν τα διάφορα είδη ελέγχων.

Οι έλεγχοι ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές ελέγχου που έχει καταρτίσει το ΑΟΕ και βασίζονται στα πρότυπα ελέγχου ISSAI. Τα εγχειρίδια ελέγχου του ΑΟΕ είναι δημόσια και διαθέσιμα στον ιστότοπό του.

ΔΡΑΣΗ

— ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το ΑΟΕ δημοσιεύει:

 • τις ετήσιες εκθέσεις του, τους ετήσιους λογαριασμούς του, τα σχέδια ελέγχου και εποπτείας, τα επιχειρησιακά και οικονομικά σχέδιά του·
 • εκθέσεις σχετικά με τον έλεγχο στον οποίο υποβάλλει τους οριστικούς λογαριασμούς της κεντρικής κυβέρνησης·
 • εκθέσεις σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς ελέγχους και τους ελέγχους συμμόρφωσης, επιδόσεων και δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς και τους συνδυαστικούς ελέγχους που διενεργεί·
 • αξιολογήσεις και εκθέσεις παρακολούθησης της δημοσιονομικής πολιτικής·
 • χωριστές εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο, μεταξύ των οποίων την ετήσια έκθεσή του, έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των οριστικών λογαριασμών της κεντρικής κυβέρνησης του προηγούμενου έτους και την ετήσια έκθεσης της κυβέρνησης, έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της δημοσιονομικής πολιτικής, έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης των εκλογικών εκστρατειών, και έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων·
 • εκθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών·
 • εκθέσεις σχετικά με την παρακολούθηση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων·
 • εκθέσεις παρακολούθησης· και
 • ενημερωτικά έγγραφα, γνώμες, προοπτικές και εμπεριστατωμένες αναλύσεις.

— ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από το ΑΟΕ, οι λοιπές δημοσιεύσεις και θέματα που αφορούν το όργανο ανακοινώνονται στον ιστότοπό του και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στον ιστότοπο ανακοινώνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με επικείμενους ελέγχους και δημοσιεύσεις. Επιπλέον, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται άλλοι δίαυλοι επικοινωνίας, όπως δελτία Τύπου ή ιστολόγια.

— ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Το ΑΟΕ επιδιώκει συνεργασία και ενεργό διάλογο με τους ενδιαφερόμενους και τους ελεγχόμενούς του. Συνεργάζεται με ενδιαφερόμενους τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πέραν του ελεγκτικού τους έργου, υπάλληλοι του ΑΟΕ μπορούν να το εκπροσωπούν ως εμπειρογνώμονες, παραδείγματος χάριν σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και σε ομάδες εργασίας της κυβέρνησης. Το ΑΟΕ συμμετέχει επίσης σε συζητήσεις στους τομείς των δημόσιων οικονομικών και της ανάπτυξης της διοίκησης.

 

 

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΕΕΣ πηγή: © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018, πηγή: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αρχιτέκτονες των κτιρίων: Paul Noël (1988) και Jim Clemes (2004 και 2013).

AT πηγή: Rechnungshof. Φωτογραφία: © Achim Bieniek.

BE πηγή: Rekenhof / Cour des comptes / Rechnungshof. Αρχιτέκτονες του κτιρίου: Gustave Saintenoy και Clément Parent.

BG πηγή: Сметна палата на Република България.

CY πηγή: Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Μαραθεύτης - Γιαννουρής, Αρχιτέκτονες Μηχανικοί.

CZ πηγή: Nejvyšší kontrolní úřad.

DE πηγή: Bundesrechnungshof. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Josef Trimborn.

DK πηγή: Rigsrevisionen. Φωτογραφία: Helga Theilgaard.

EE πηγή: Riigikontroll.

EL πηγή: Ελεγκτικό Συνέδριο. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Θέμις Κατασκευαστική (δημόσια εταιρεία).

ES πηγή: Tribunal de Cuentas. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Francisco Jareño y Alarcón. Φωτογραφία: David Corral.

FI πηγή: Valtiontalouden tarkastusvirasto. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Helin & Co Architects. Φωτογραφία: Lari Järnefelt / Felt Fotografi Oy.

FR πηγή: Tangopaso (Wikimedia Commons). Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Constant Moyaux. Φωτογραφία: Émile Lombard, Cour des comptes.

HR πηγή: Državni ured za reviziju.

HU πηγή: Állami Számvevőszék. Αρχιτέκτονες του κτιρίου: Antal Skalnitzky Antal και Henrik Koch.

IE πηγή: Office of the Comptroller and Auditor General. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Scott Tallon Walker Architects.

IT πηγή: Corte dei conti.

LT πηγή: Valstybės Kontrolė. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Loreta Grikinienė.

LU πηγή: Cour des comptes. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Arlette Schneiders Architectes.

LV πηγή: Valsts kontrole. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Vizuālās Modelēšanas Studija Ltd, υπεύθυνη έργου Daiga Bikse και αρχιτέκτονας Daiga Levane.

MT πηγή: National Audit Office.

NL πηγή: Algemene Rekenkamer. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Aldo van Eyck. Φωτογραφία: Henriette Guest.

PL πηγή: Najwyższa Izba Kontroli. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Antoni Dygat. Φωτογραφία: Marek Brzeziński/Creative Commons CC0 1.0.

PT πηγή: Tribunal de Contas. Αρχιτέκτονες του κτιρίου: Jorge Manuel Soares Costa και Fernando Silva.

RO πηγή: Curtea de Conturi a României.

SE πηγή: Riksrevisionen. Φωτογραφία: Frida Ström.

SI Πηγή: Računsko sodišče Republike Slovenije. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Miroslav Gregorič. Φωτογραφία: Daniel Novakovič/STA.

SK πηγή: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Αρχιτέκτονας του κτιρίου: Vladimir Dedecek.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΕΣ

EUROPEAN COURT OF AUDITORS
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Τηλ. +352 4398 1
Για τυχόν ερωτήσεις: www.eca.europa.eu/el/contact
Ιστότοπος: eca.europa.eu
       LinkedIn: EUAuditors
       Twitter: @EUAuditors
       Facebook: EUAuditors
       Instagram: #EUAuditors
 Youtube: @EUAuditors

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΕΣ

Ιστότοπος: eca.europa.eu
Πλατφόρμα διαφάνειας: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/Transparency-portal-home.aspx

Επικοινωνήστε με την ΕΕ

Αυτοπροσώπως
Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εκατοντάδες κέντρα πληροφόρησης Europe Direct. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου σε σας κέντρου στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

Τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Η Europe Direct είναι μια υπηρεσία που απαντά στις ερωτήσεις σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με αυτή την υπηρεσία:

 • καλώντας ατελώς τον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11 (ορισμένα δίκτυα τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τις κλήσεις αυτές),
 • καλώντας τον αριθμό +32 22999696 ή
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/contact_el

ρείτε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ

Στο διαδίκτυο
Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο Europa: https://europa.eu/european-union/index_el

Στις εκδόσεις της ΕΕ
Μπορείτε να καταφορτώσετε ή να παραγγείλετε δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις της ΕΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: https://op.europa.eu/el/publications. Μπορείτε να ζητήσετε πολλαπλά αντίγραφα δωρεάν εκδόσεων επικοινωνώντας με την υπηρεσία Europe Direct ή με το τοπικό σας κέντρο πληροφόρησης (βλ. https://europa.eu/european-union/contact_el).

Στη νομοθεσία της ΕΕ και σε σχετικά έγγραφα
Για πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ενωσιακής νομοθεσίας από το 1951 σε όλες τις επίσημες γλώσσες, μεταβείτε στον ιστότοπο EUR-Lex, στην ακόλουθη διεύθυνση: https://eur-lex.europa.eu

Στα δημόσια δεδομένα από την ΕΕ
Η Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://data.europa.eu/euodp/el) παρέχει πρόσβαση σε σύνολα δεδομένων από την ΕΕ. Τα δεδομένα μπορούν να καταφορτωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν δωρεάν, τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2023

Η πολιτική για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) εφαρμόζεται δυνάμει της απόφασης αριθ. 6 2019 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την πολιτική ανοικτών δεδομένων και την περαιτέρω χρήση εγγράφων.

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά (π.χ. σε χωριστές ανακοινώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας), το περιεχόμενο του ΕΕΣ που ανήκει στην ΕΕ παραχωρείται βάσει της άδειας Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση, υπό τον όρο ότι αναφέρεται η πηγή και επισημαίνονται οι αλλαγές. Απαγορεύεται η διαστρέβλωση του αρχικού νοήματος ή μηνύματος των εγγράφων από τον περαιτέρω χρήστη. Το ΕΕΣ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση εγγράφων.

Εάν συγκεκριμένο περιεχόμενο αναφέρεται σε ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα, π.χ. φωτογραφίες υπαλλήλων του ΕΕΣ, ή περιλαμβάνει έργα τρίτων, υποχρεούστε να μεριμνήσετε για την απόκτηση των αναγκαίων δικαιωμάτων. Όταν λαμβάνεται έγκριση, η έγκριση αυτή ακυρώνει και αντικαθιστά την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Για τη χρήση ή την αναπαραγωγή περιεχομένου που δεν ανήκει στην ΕΕ, μπορεί να χρειάζεται να ζητήσετε άδεια απευθείας από τους κατόχους των δικαιωμάτων.

Το λογισμικό ή τα έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα εμπορικά σήματα, τα καταχωρισμένα σχέδια, οι λογότυποι και οι επωνυμίες/ονομασίες, εξαιρούνται από την πολιτική του ΕΕΣ για την περαιτέρω χρήση και δεν σας παρέχεται σχετική άδεια.

Η «οικογένεια» των ιστοτόπων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα europa.eu, παρέχει συνδέσμους προς ιστοτόπους τρίτων. Δεδομένου ότι αυτοί δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΕΕΣ, σας συνιστούμε να εξετάζετε τις πολιτικές τους για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χρήση του λογοτύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οργάνου.Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2023

HTMLISBN 978-92-849-0183-8doi:10.2865/315459QJ-09-23-220-EL-Q