Audit veřejných prostředků v Evropské unii je internetový portál, který obsahuje informace o mandátu, statusu, organizaci a práci a výstupech 29 nejvyšších kontrolních institucí v EU a jejích členských státech. Jiné orgány pro audit veřejných prostředků, které působí v některých členských státech, např. v regionech nebo krajích, v něm zahrnuty nejsou.
Informace poskytované na portálu Audit veřejných prostředků v Evropské unii zdůrazňují podstatu charakteru moderních orgánů pro audit veřejných prostředků v Unii a jejich přínos k účinnému fungování našich demokracií. Objasněním podobností a rozdílů nejvyšších kontrolních institucí v EU tak portál dokládá bohatou různorodost, jež je významnou kvalitou Evropské unie i jednou z jejich hlavních předností.

Informace jsme shromažďovali v úzké spolupráci s různými kontrolními institucemi a Evropský účetní dvůr si podpory těchto institucí a jejich zaměstnanců velice váží. Při příležitosti zahájení provozu tohoto internetového portálu, který bude pravidelně aktualizován, jsme v lednu 2019 zveřejnili několik výtisků jeho aktuálního obsahu. Verze portálu ve formátu PDF je k dispozici zde.

Doufáme, že tento portál zaujme auditory i tvůrce politik a právních předpisů v EU i mimo ni. Rovněž věříme, že jeho prostřednictvím hodnotným způsobem přispíváme k probíhajícímu výzkumu v oblasti veřejného auditu.

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ INSTITUCE V EU A JEJÍCH ČLENSKÝCH STÁTECH — PŘEHLED

ÚVOD

Veřejná kontrola je nedílnou součástí demokratických systémů. Všech 28 zemí, které nyní tvoří Evropskou unii (EU), zavedlo mechanismy zajišťující, aby se veřejné výdaje prováděly odpovědně, transparentně a byl nad nimi vykonáván spolehlivý dohled. Zde vstupují do hry nejvyšší kontrolní instituce (NKI) jako externí auditoři veřejného sektoru.

NKI nezávisle prošetřují efektivní, účinné a hospodárné využívání veřejných zdrojů a to, zda veřejné výdaje a výběr příjmů probíhají v souladu s platnými pravidly. Prostřednictvím objektivních a nestranných zpráv založených na faktech podporují parlamentní kontrolu vlád a tak přispívají ke zlepšení politik, programů, veřejné správy a řízení financí ve svých zemích. To napomáhá rozvoji důvěry spotřebitelů v systém kontrol a protivah naší společnosti a dalšímu rozvoji řádně fungujících demokracií.

Kromě prosazování a rozvíjení povinnosti odpovídat se a transparentnosti ve státní správě nejvyšší kontrolní instituce v EU rovněž aktivně podporují budování kapacit orgánů pro audit veřejných prostředků v třetích zemích.

Řada z 29 NKI v EU a v jejích členských státech, o nichž tento portál pojednává, se může pochlubit bohatou minulostí (v některých případech stovky let), zatímco jiné byly ve své stávající podobě zřízeny teprve nedávno. Struktura, působnost a pravomoci většiny NKI se v průběhu času vyvíjely, někdy jako výsledek politických změn nebo reformy veřejné správy. Existence nezávislé NKI je podmínkou vstupu do EU.

EU A JEJÍ ČLENSKÉ STÁTY

EU byla ustavena v roce 1993 Maastrichtskou smlouvou. Vznik jejích předchůdců – Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), Evropského hospodářské společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (ESAE nebo Euratom) – se datuje do 50 let 20. století. Od roku 1993 do Unie vstoupilo 16 zemí (v roce 1995, 2004, 2007 a v roce 2013). V současné době má EU 28 členských států.

TYPY NKI A SPRÁVA A ŘÍZENÍ NKI

Existují různé způsoby klasifikace NKI. Tradičně jsou zřízeny jako subjekty, jejichž organizační struktura je zakotvena v románské, anglosaské nebo germánské tradici. V dnešní době však rozlišujeme především subjekty se soudní pravomocí a subjekty bez této pravomoci. Dále je možné tyto orgány dělit na monokratické NKI, v jejichž čele stojí jedna osoba (prezident, generální auditor nebo kontrolor účtů a generální auditor), a NKI, které řídí kolektivní orgán (např. rada, kolegium, senát nebo plénum).

V této široké škále je možné dále rozlišovat například podle pravomoci NKI provádět audity na nižších úrovních státní správy nebo podle vztahu mezi NKI a příslušným národním parlamentem.

SPRÁVA A ŘÍZENÍ NKI

  Řídicí orgán / vedoucí představitel NKI Počet osob v řídicím orgánu Funkční období (roky)
RAKOUSKO
Rechnungshof
Prezident  1 12 (neobnovitelné)
BELGIE
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
Valné shromáždění 12 6 (obnovitelné)
BULHARSKO
Сметна палата на Република България
Prezident a dva viceprezidenti  3 Prezident: 7 (neobnovitelné) Viceprezidenti: 7 (obnovitelné)
CHORVATSKO
Državni ured za reviziju
Hlavní revizor  1 8 (obnovitelné)
KYPR
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Generální auditor  1 Bez omezení až do zákonného důchodového věku
ČESKÁ REPUBLIKA
Nejvyšší kontrolní úřad
Kolegium 17 Prezident a viceprezident: 9 (obnovitelné)
Členové: bez omezení až do zákonného důchodového věku
DÁNSKO
Rigsrevisionen
Generální auditor  1 6 (obnovitelný jednou na čtyřleté období)
ESTONSKO
Riigikontroll
Generální auditor  1 5 (obnovitelné)
FINSKO
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Generální auditor  1 6 (obnovitelné)
FRANCIE
Cour des comptes
První předseda a šest předsedů senátů  7 Bez omezení až do zákonného důchodového věku
NĚMECKO
Bundesrechnungshof
Prezident, senát (správní rada) 16 Prezident 12 (neobnovitelné) Vedoucí: bez omezení až do zákonného důchodového věku
ŘECKO
Ελεγκτικό Συνέδριο
Plenární zasedání 42 Prezident 4 (neobnovitelné) Členové a soudci: bez omezení až do zákonného důchodového věku.
MAĎARSKO
Állami Számvevőszék
Prezident  1 12 (obnovitelné)
IRSKO
Office of the Comptroller and Auditor General
Kontrolor účtů a generální auditor  1 Bez omezení až do zákonného důchodového věku
ITÁLIE
Corte dei conti
Prezident  1 Bez omezení až do zákonného důchodového věku
LOTYŠSKO
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Rada, generální auditor  7 4 (obnovitelné na maximálně dvě po sobě jdoucí období)
LITVA
Valstybės Kontrolė
Generální auditor  1 5 (obnovitelné jedenkrát)
LUCEMBURSKO
Cour des comptes
Prezident, viceprezident a tři radové  5 6 (obnovitelné)
MALTA
National Audit Office
Generální auditor  1 5 (obnovitelné jedenkrát)
NIZOZEMSKO
Algemene Rekenkamer
Kolegium  3 Bez omezení až do zákonného důchodového věku
POLSKO
Najwyższa Izba Kontroli
Prezident a (v některých případech) kolegium 18 Prezident 6 (obnovitelné jednou) Kolegium: 3 (obnovitelné)
PORTUGALSKO
Tribunal de Contas
Prezident a plenární zasedání 19 Prezident 4 (obnovitelné) Členové: bez omezení
RUMUNSKO
Curtea de Conturi a României
Plenární zasedání 18 9 (neobnovitelné)
SLOVENSKO
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Předseda  1 7 (obnovitelné jedenkrát)
SLOVINSKO
Računsko sodišče Republike Slovenije
Senát  3 9 (obnovitelné)
ŠPANĚLSKO
Tribunal de Cuentas
Plenární zasedání 13 Prezident 3 (obnovitelné) Ostatní radové: 9 (obnovitelné) Vrchní prokurátor: 5 (obnovitelné)
ŠVÉDSKO
Riksrevisionen
Generální auditoři  3 7 (neobnovitelné)
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
National Audit Office
Kontrolor účtů a generální auditor  1 10 (neobnovitelné)
Evropský účetní dvůr Kolegium 28 Prezident 3 (obnovitelné) Členové: 6 (obnovitelné)

NEZÁVISLOST

NKI v EU jsou nezávislé orgány veřejné správy. Jejich nezávislost na zákonodárné, výkonné a soudní moci je zakotvena v ústavě. V závislosti na svém mandátu mohou NKI provádět kontroly ex ante nebo ex post, jež jim umožňují posuzovat legalitu a správnost příjmů a výdajů a hospodárnost, efektivnost a účinnost politik, programů a opatření nebo fungování veřejné správy. Některé NKI rovněž hodnotí dopad veřejných politik a programů.

SOUDNÍ PRAVOMOC

Některé NKI mají zvláštní postavení jako soudy. To jim umožňuje iniciovat právní řízení proti správcům veřejných prostředků nebo účetním, u nichž existuje podezření, že se podíleli na nesrovnalostech týkajících se veřejných výdajů a aktiv. Soudní pravomoc je pro NKI nástrojem, který jí umožňuje veřejně určit, kdo za co odpovídá, a sankcionovat jednotlivce ve veřejné službě.

VZTAH S PARLAMENTEM

Vztahy NKI s parlamenty jsou v různých státech EU stejně rozdílné jako tyto instituce samotné. Přestože jsou všechny NKI nezávislými subjekty, některé jsou součástí dohledových struktur parlamentu.

NKI SE SOUDNÍ PRAVOMOCÍ / PROVÁDĚJÍCÍ AUDITY EX ANTE / SOUČÁST STRUKTURY PARLAMENTNÍHO DOHLEDU

  Soudní
pravomoc
Audit
ex ante
Součást struktury parlamentního dohledu
RAKOUSKO
Rechnungshof
   
BELGIUM
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
BULHARSKO
Сметна палата
на Република България
     
CHORVATSKO
Državni ured za reviziju
     
KYPR
Eλεγκτική Υπηρεσία της
Κυπριακής Δημοκρατίας
     
ČESKÁ REPUBLIKA
Nejvyšší kontrolní úřad
     
DÁNSKO
Rigsrevisionen
   
ESTONSKO
Riigikontroll
     
FINSKO
Valtiontalouden
tarkastusvirasto
   
FRANCIE
Cour des comptes
   
NĚMECKO
Bundesrechnungshof
     
ŘECKO
Ελεγκτικό Συνέδριο
 
MAĎARSKO
Állami Számvevőszék
   
IRSKO
Office of the Comptroller and Auditor General
   
ITÁLIE
Corte dei conti
 
LOTYŠSKO
Latvijas Republikas Valsts kontrole
     
LITVA
Valstybės Kontrolė
   
LUCEMBURSKO
Cour des comptes
     
MALTA
National Audit Office
   
NIZOZEMSKO
Algemene Rekenkamer
     
POLSKO
Najwyższa Izba Kontroli
   
PORTUGALSKO
Tribunal de Contas
 
RUMUNSKO
Curtea de Conturi a României
     
SLOVENSKO
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
     
SLOVINSKO
Računsko sodišče
Republike Slovenije
   
ŠPANĚLSKO
Tribunal de Cuentas
 
ŠVÉDSKO
Riksrevisionen
   
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
National Audit Office
   
Evropský účetní dvůr      

Bez ohledu na tyto rozdíly je běžné, že NKI členských států EU udržují se svými příslušnými parlamenty úzký kontakt. Ten spočívá především v tom, že NKI zasílají parlamentu své auditní zprávy. Zprávy se obvykle projednávají ve zvláštním výboru a v závislosti na předmětu auditu někdy také ve výborech, které se zabývají konkrétními tématy. Obecně mají zástupci NKI právo se těchto debat zúčastnit. V některých členských státech má předseda NKI v rámci parlamentních debat rovněž právo na slyšení ve věcech, které se týkají práce NKI.

Parlamenty mají také rozhodující roli při nominaci anebo jmenování prezidenta či řídicího orgánu NKI. Některé parlamenty dále navrhují a schvalují rozpočet NKI nebo jmenují externího auditora účtů NKI.

Některé, ale nikoliv všechny NKI mají pravomoc provádět audit správních výdajů svých národních parlamentů.

ZAMĚSTNANCI A ROZPOČTY

Údaje o personálních a finančních zdrojích NKI se v jednotlivých zemích výrazně liší, a to i po přihlédnutí k počtu obyvatel nebo kontrolovanému rozpočtu. Tyto rozdíly odrážejí nejen mandát NKI a její organizaci, ale také širší charakteristické rysy členského státu a jeho státní správy.

Celkově pracuje pro 29 NKI v EU a jejích členských státech více než 17 000 osob. NKI čtyř největších členských států EU (Německo, Francie, Spojené království, Itálie, reprezentující téměř 280 milionů obyvatel) zaměstnávají přibližně 6 000 pracovníků, zatímco NKI zbývajících členských států (s 236 miliony obyvatel) zaměstnávají přibližně 11 000 osob.

Obecně lze říci, že pro větší západoevropské NKI je typický nižší podíl žen mezi zaměstnanci a vyšší průměrný věk zaměstnanců, zatímco průměrný věk zaměstnanců východoevropských NKI je nižší a mezi jejich zaměstnanci převažují ženy.

V EU jako celku připadá jeden zaměstnanec NKI na medián 20 000 občanů. Mezi jednotlivými členskými státy jsou však významné rozdíly. Téměř ve všech případech představují vlastní rozpočty NKI méně než 0,1 % celkového rozpočtu státní správy.

ZAMĚSTNANCI A ROZPOČET NKI

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

NKI v EU hrají ústřední roli v procesu vyvozování odpovědnosti při správě veřejných prostředků. Jako externí auditoři exekutivy posuzují, nakolik vládní opatření a výdaje dosahují zamýšlených cílů, kontrolují finanční správu veřejných prostředků, předkládají zprávy o účtech orgánů veřejné správy, a poskytují tak parlamentům nezávislé informace a jistotu.

HLAVNÍ KATEGORIE AUDITU

FINANČNÍ AUDITY, při nichž se kontrolují dokumenty, zprávy, systémy vnitřní kontroly, interního auditu a účetnictví a finanční postupy a další záznamy a ověřuje se, zda finanční výkazy podávají věrný a poctivý obraz finanční situace a zda jsou výsledky finančních činností v souladu s uznávanými účetními standardy a zásadami.

AUDITY SOULADU S PŘEDPISY, při nichž se ověřuje, zda hospodářské a finanční řízení kontrolovaného subjektu, činnosti či programu splňuje platná ustanovení právních předpisů.

AUDITY VÝKONNOSTI, v jejichž rámci se prověřují programy, operace, řídicí systémy a postupy používané orgány a institucemi, které spravují zdroje, k posouzení hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti využívání těchto zdrojů.

NKI pečlivě kontrolují příjmy a výdaje státních rozpočtů na ústřední či federální úrovni a v některých členských státech mohou také provádět audity na regionální, místní či obecní úrovni státní správy. I když se jejich audity zaměřují primárně na ministerstva a správní orgány, kontrolované subjekty mohou také zahrnovat podniky v majetku státu, jako vysílací společnosti, instituce vyššího vzdělávání nebo národní banky.

Většina NKI je oprávněna kontrolovat veškeré veřejné příjmy a výdaje, včetně jakýchkoliv příjmů a výdajů na úrovni soukromých společností či jednotlivých příjemců.

SPRÁVNÍ ÚROVNĚ KONTROLOVANÉ NKI

  Ústřední
správa
Regionální
správa
Místní
správa
Státní
podniky
Veřejné
orgány
Obce Jiní
příjemci
RAKOUSKO
Rechnungshof
BELGIE
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
BULHARSKO
Сметна палата на Република България
   
CHORVATSKO
Državni ured za reviziju
KYPR
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
ČESKÁ REPUBLIKA
Nejvyšší kontrolní úřad
     
DÁNSKO
Rigsrevisionen
   
ESTONSKO
Riigikontroll
   
FINSKO
Valtiontalouden tarkastusvirasto
 
FRANCIE
Cour des comptes
     
NĚMECKO
Bundesrechnungshof
     
ŘECKO
Ελεγκτικό Συνέδριο
MAĎARSKO
Állami Számvevőszék
 
IRSKO
Office of the Comptroller and Auditor General
     
ITÁLIE
Corte dei conti
LOTYŠSKO
Latvijas Republikas Valsts kontrole
LITVA
Valstybės Kontrolė
 
LUCEMBURSKO
Cour des comptes
     
MALTA
National Audit Office
   
NIZOZEMSKO
Algemene Rekenkamer
     
POLSKO
Najwyższa Izba Kontroli
PORTUGALSKO
Tribunal de Contas
RUMUNSKO
Curtea de Conturi a României
 
SLOVENSKO
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
SLOVINSKO
Računsko sodišče Republike Slovenije
ŠPANĚLSKO
Tribunal de Cuentas
ŠVÉDSKO
Riksrevisionen
     
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
National Audit Office
   
Evropský účetní dvůr

VÝBĚR KONTROLNÍCH TÉMAT A PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTI

Při výběru a plánování auditu jsou brána v úvahu různá kritéria jako riziko dopadu a budoucí vývoj konkrétních oblastí politiky. Řada NKI využívá roční programovací postupy a auditní plány, které vypracovávají na základě víceleté strategie a ročních posouzení rizika. Kombinace střednědobého a dlouhodobého plánování umožňuje NKI pružně reagovat na nepředvídaný vývoj.

KONEČNÉ ROZHODOVÁNÍ — MONOKRATICKÉ / KOLEKTIVNÍ STRUKTURA

V některých zemích mohou být NKI požádány o provedení auditu parlamentem (poslanci anebo výbory), ministry vlády a dokonce i soukromými osobami či organizacemi. Až na několik výjimek však NKI nejsou povinny takové audity provádět.

U NKI, v jejichž čele stojí jedna osoba, obvykle přijímá konečné rozhodnutí o tom, jaké audity se budou provádět, vedoucí představitel NKI. Ve všech ostatních případech rozhoduje kolektivně správní rada nebo kolegium.

DŮKAZNÍ INFORMACE A NÁSLEDNÁ KONTROLA

Za účelem shromáždění důkazních informací prověřují NKI dokumenty, analyzují data, provádějí pohovory a kontroly na místě, například v prostorách kontrolovaných subjektů nebo v lokalitách, kde se realizují projekty. Aby byly NKI schopny tuto práci vykonávat, mají přístup ke všem informacím, které považují za nutné pro provádění svých úkolů, a zaměstnanci kontrolovaných subjektů jsou povinni s auditory NKI spolupracovat.

Tato svoboda přístupu NKI a jejich zaměstnanců k informacím je vyvážena konkrétním závazkem zachovávat mlčenlivost, pokud jde o informace získané v průběhu auditů.

PODÁVÁNÍ ZPRÁV

NKI na základě svých auditů vypracovávají zprávy, v nichž prezentují svá zjištění a připomínky, upozorňují na nesrovnalosti, formulují závěry auditu a vyslovují doporučení k řešení nedostatků. Tato doporučení jsou důležitým prvkem každé auditní zprávy, neboť tvůrcům politik poskytují cenné vodítko. Mohou jim pomoci zlepšit účinnost, efektivnost a hospodárnost veřejných výdajů a jejich soulad s platnými pravidly a předcházet chybám, nesrovnalostem a nesprávným výdajům.

Některé NKI mají rovněž právo vydávat stanoviska k (návrhům) právních předpisů, jež se týkají témat v jejich působnosti, jako je finanční řízení, a to buď z vlastní iniciativy, nebo na žádost normotvůrců.

PUBLIKACE

NKI zveřejňují o svém auditu státních účtů a plnění státního rozpočtu výroční zprávy. Některé NKI dále vydávají zprávy o finančních výkazech konkrétních orgánů nebo subjektů (jako je parlament, hlava státu nebo systémy sociálního zabezpečení). Jiné NKI k těmto finančním výkazům a roční účetní závěrce předkládají i výroky auditora.

Dále vydávají auditní zprávy o konkrétních tématech, stanoviska k (návrhům) právních předpisů, publikace vycházející z přezkumů a zprávy o následných kontrolách. Několik NKI rovněž zveřejňuje diskusní dokumenty, analýzy a studie nebo spisy uvádějící základní informace k auditům relevantních témat.

Některé NKI dále pravidelně zveřejňují zprávy o řízení a čerpání prostředků EU ve svých zemích.

Několik NKI také vydává výroční zprávy o činnosti, periodika nebo jiné dokumenty uvádějící základní informace o jejich práci.

INFORMOVÁNÍ O VÝSLEDCÍCH

NKI své zprávy předkládají parlamentu, obvykle těm výborům, které odpovídají za rozpočtové záležitosti anebo jiná témata, jimiž se audit zabýval. NKI zpravidla většinu svých auditních zpráv zveřejňují. Výjimkou mohou být zprávy o citlivých tématech (jako je obrana) nebo případy, na něž se vztahuje zvláštní závazek zachovávat mlčenlivost.

K zapojení občanů a přímé diskusi s nimi jsou hojně využívána sociální média.

SPOLUPRÁCE

Spolupráce s ostatními nejvyššími kontrolními institucemi

Spolupráce NKI v EU

Mezi NKI členských států EU a EÚD funguje síť úzké spolupráce. Probíhá v rámci Kontaktního výboru, který je složen z vedoucích představitelů NKI v EU a EÚD. Kontaktní výbor EU může zřizovat pracovní skupiny a úkolové skupiny pro konkrétní auditní témata týkající se EU a zaměstnancům NKI v členských státech EU nabízí aktivní síť profesních kontaktů.

Týž článek SFEU, který EÚD ukládá povinnost spolupracovat s NKI členských států EU, také umožňuje auditorům těchto NKI účastnit se (jako pozorovatelé) auditů prováděných EÚD na území jejich členského státu. EÚD informuje národní NKI o každé auditní návštěvě plánované v její zemi standardními postupy. Národní NKI se následně mohou rozhodnout, zda vyšlou své pracovníky, aby se společně s auditním týmem EÚD účastnili kontrol na místě. Kromě toho mohou NKI v EU rovněž provádět společné nebo koordinované audity na vybraná témata.

NKI v EU také tradičně spolupracují na bilaterálním základě. To například obnáší sdílení auditních metodik nebo dočasné výměnné stáže auditorů.

Spolupráce s jinými NKI mimo EU

NKI v EU mohou provádět nezávislé vzájemné přezkumy nebo se účastnit činností budování kapacit, např. twinningových projektů, jejichž cílem je pomáhat NKI třetích zemí rozvíjet jejich právní a instituční rámec.

Na podporu NKI z kandidátských zemí byla ustavena zvláštní síť, jejímž cílem je podporovat a usnadňovat spolupráci mezi členskými státy EU, kandidátskými zeměmi a potenciálními kandidátskými zeměmi, především prostřednictvím praktické přímé spolupráce v menším měřítku.

Řada NKI v EU rovněž úzce spolupracuje s auditními subjekty z veřejného sektoru v zemích, s nimiž jejich členské státy udržují úzké vztahy z historických důvodů anebo které jsou součástí jejich jazykového společenství.

Spolupráce s jinými orgány pro audit veřejných prostředků na národní úrovni

V závislosti na své správní struktuře pověřily členské státy EU prováděním auditu veřejných orgánů subjekty, které fungují na federální, národní, regionální, krajské či obecní úrovni. V zemích s plnohodnotnými regionálními auditními úřady NKI běžně zaměřují své audity na ústřední úroveň státní správy a případně spolupracují s jinými orgány pro audit veřejných prostředků z veřejného sektoru ve svém členském státě.

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Všechny NKI v EU jsou členy organizací INTOSAI a EUROSAI.

INTOSAI

Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) poskytuje nejvyšším kontrolním institucím institucionalizovaný rámec s cílem podporovat rozvoj a předávání poznatků, zlepšit audity správních orgánů po celém světě a zvýšit odbornou způsobilost, postavení a vliv členů ve svých zemích.

INTOSAI byla založena v roce 1953 jako autonomní, nezávislá a nepolitická organizace. Má zvláštní poradenský status v Ekonomické a sociální radě (ECOSOC) OSN.

Generální sekretariát INTOSAI vede rakouská NKI.

NKI v EU se účastní různých projektů INTOSAI, jako je Fórum INTOSAI pro profesní výroky (Forum for INTOSAI Professional Pronouncements (FIPP)), které určují mezinárodní auditorské standardy (ISSAI), jež definují základní předpoklady pro práci NKI a hlavní zásady auditu veřejných subjektů.

(Zdroj: INTOSAI)

EUROSAI

Evropská organizace nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI) je jedním z regionálních uskupení INTOSAI. Byla zřízena v roce 1990 s 30 členy (NKI 29 evropských států a Evropský účetní dvůr). V roce 2018 bylo jejím členem 50 NKI (NKI 49 evropských států a Evropský účetní dvůr).

Generální sekretariát EUROSAI řídí španělská NKI.

(Zdroj: EUROSAI)

NKI v EU se dále účastní projektů v oblasti veřejného auditu vedených celou řadou organizací a některé fungují jako externí auditoři mezinárodních, mezivládních nebo nadnárodních organizací, jako je OSN a její specializované agentury, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo Světová obchodní organizace (WTO). Tímto způsobem také zajišťují řádné a efektivní využívání finančních příspěvků, které jejich země těmto organizacím poskytují.

NKI v EU se dále běžně účastní iniciativ spolupráce s mezinárodními organizacemi [například OECD, Meziparlamentní unie (IPU), Institut interních auditorů (IIA), Mezinárodní federace účetních (IFAC)]. Spolupráce tohoto typu se obvykle zaměřuje na tematické záležitosti související s auditem veřejných subjektů a v jejím rámci mohou být vysíláni pracovníci k pracovním pobytům v jiných subjektech, probíhat kurzy odborné přípravy, sdílení znalostí nebo jiné formy profesní výměny.

PŘEHLEDY

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

Od roku 1977

Internetová stránka: www.eca.europa.eu

Prohlášení o poslání:

Přispívat ke zdokonalování finančního řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů EU. Evropský účetní dvůr varuje před riziky, poskytuje ujištění a upozorňuje na nedostatky i úspěchy. Tvůrcům politik a právních předpisů EU radí, jak zlepšovat řízení politik a programů EU a jak zajistit, aby evropští občané věděli, na co se jejich peníze vynakládají.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Evropský účetní dvůr (EÚD) prověřuje veškeré příjmy a výdaje Evropské unie a institucí a jiných subjektů, které EU zřídila.

Posuzuje, zda se s finančními prostředky EU řádně hospodařilo a zda veškeré příjmy a výdaje byly provedeny v souladu s příslušnými předpisy. EÚD předkládá Evropskému parlamentu (EP) a Radě prohlášení o věrohodnosti týkající se legality a správnosti využívání finančních prostředků EU. Informuje též o veškerých zjištěných nesrovnalostech.

Po skončení každého rozpočtového roku vypracuje EÚD výroční zprávu. Dále může kdykoli předkládat své připomínky k jednotlivým otázkám, zejména ve formě zvláštních zpráv, a vydávat stanoviska.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • články 285 až 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,
 • nařízení, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

EÚD kontroluje všechny aspekty plnění rozpočtu EU. Hlavním kontrolovaným subjektem EÚD je Evropská komise. EÚD ji informuje o své kontrolní činnosti a o koncepci a výsledcích svých auditů.

EÚD kromě 30 generálních ředitelství Evropské komise kontroluje:

 • evropské rozvojové fondy,
 • 41 agentur a výkonných agentur EU, osm společných podniků a dva další subjekty,
 • Evropskou investiční banku a Evropský investiční fond,
 • Evropskou centrální banku,
 • výpůjční a úvěrové operace EU (například evropský mechanismus finanční stabilizace),
 • jednotný mechanismus dohledu a jednotný mechanismus pro řešení krizí.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kolektivní struktura bez soudní pravomoci.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

EÚD je externím auditorem Evropské unie. Je jedním ze sedmi orgánů EU a své audity provádí zcela nezávisle.

EÚD stanoví svůj vlastní jednací řád, který musí schválit Rada.

VZTAHY S EVROPSKÝM PARLAMENTEM, RADOU A PARLAMENTY ČLENSKÝCH STÁTŮ

EÚD předkládá všechny své zprávy a stanoviska, včetně své výroční zprávy, Evropskému parlamentu (EP) a Radě. Tyto zprávy jsou základem pro roční udílení absolutoria za plnění rozpočtu EU a normotvůrci je mohou využívat při své práci.

EVROPSKÝ PARLAMENT

Předseda EÚD předkládá výroční zprávu Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a na jeho plenárním zasedání a je zván k účasti na plenárním zasedání EP o udílení absolutoria. Členové EÚD jsou pravidelně zváni, aby předkládali příslušné zprávy EÚD na jednání výboru CONT a dalších výborů a pracovních skupin EP.

RADA EU

Předseda EÚD předkládá výroční zprávu Radě pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) a může být pozván, aby představil vybrané zvláštní zprávy ke konkrétním tématům.

Na pracovní úrovni je hlavním partnerem EÚD Rozpočtový výbor Rady, který má na starosti všechny finanční záležitosti včetně udílení absolutoria. Zprávy EÚD se předkládají příslušným přípravným orgánům Rady, které odsouhlasí návrh závěrů Rady, jež se poté přijímají na vyšší úrovni Rady.

PARLAMENTY ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

EÚD rovněž se svými zprávami a stanovisky seznamuje příslušné parlamentní výbory v členských státech. Kromě toho mohou členové EÚD představovat v parlamentech členských států publikace EÚD, zejména výroční a zvláštní zprávy.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PŘEDSEDA

Klaus-Heiner Lehne se ujal funkce předsedy v říjnu 2016.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

3 roky, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Předsedu volí ze svého středu členové EÚD.

ŘÍDICÍ ORGÁN

Kolektivní orgán složený z 28 členů, přičemž každý členský stát je zastoupen jedním členem.

Členové EÚD vykonávají své povinnosti zcela nezávisle a v obecném zájmu EU. Při nástupu do úřadu skládají v tomto smyslu přísahu před Soudním dvorem.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

6 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Členy EÚD jmenuje Rada EU po poradě s Evropským parlamentem na základě nominace příslušného členského státu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizační struktura EÚD se skládá z pěti auditních senátů a výboru pro řízení kvality auditu (AQC), administrativního výboru a generálního sekretariátu. Předseda, každý auditní senát a AQC se opírají o práci ředitelství, do nichž jsou přidělováni auditoři.

Kolegiu v plném složení tvořenému 28 členy EÚD předsedá předseda. Kolegium se obvykle schází dvakrát měsíčně a projednává a přijímá dokumenty, jako jsou zprávy o souhrnném rozpočtu EU a o evropských rozvojových fondech, které jsou hlavními každoročními publikacemi EÚD.

PŘEDSEDNICTVÍ

Předsedu v jeho práci podporuje ředitelství pro předsednictví (DOP), jež odpovídá za strategický rozvoj, pracovní program, plánování a řízení výkonnosti, vztahy s orgány, komunikaci a vztahy se sdělovacími prostředky.

Kromě toho jsou předsedovi přímo podřízeny právní služba a oddělení interního auditu.

AUDITNÍ SENÁTY

Členové EÚD jsou přiděleni k jednomu z pěti auditních senátů.

Každý senát se ve své práci zaměřuje na téma odvozené od politik EU a vede jej předsedající, kterého ze svého středu volí členové daného senátu na obnovitelné funkční období dvou let. Každý člen odpovídá za konkrétní auditní úkoly.

Každý senát odpovídá za dvě oblasti:

 • přijímá zvláštní zprávy, specifické výroční zprávy a stanoviska,
 • sestavuje výroční zprávu o souhrnném rozpočtu EU a o evropských rozvojových fondech, které pak přijímá plénum Účetního dvora.

VÝBOR PRO ŘÍZENÍ KVALITY AUDITU

Výbor se skládá z člena odpovědného za řízení kvality auditu a z pěti dalších členů (jednoho člena za každý auditní senát). Zabývá se auditními zásadami, standardy a metodikou, podporou a rozvojem auditu a řízením kvality auditu. Odpovídá za metodické aspekty a provádí prověrky kvality zakázek v rámci celého EÚD.

ADMINISTRATIVNÍ VÝBOR

Rozhodnutí o širších strategických a správních záležitostech přijímá administrativní výbor a případně kolegium členů.

Administrativní výbor se skládá z předsedy EÚD (který mu předsedá), předsedajícího každého senátu, člena odpovědného za vztahy s ostatními orgány a institucemi a člena odpovědného za řízení kvality auditu. Zabývá se všemi správními záležitostmi a rozhodnutími o otázkách souvisejících se strategií, vnějšími vztahy a komunikací.

GENERÁLNÍ TAJEMNÍK

Generálního tajemníka jmenuje kolegium EÚD na obnovitelné funkční období šesti let.

Je odpovědný především za útvary podpory auditu (lidské zdroje, informační technologie, překladatelské služby, logistiku atd.).

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI

 • Počet: 853 (2017) (z toho si 65 % v auditu)
 • Zaměstnanci pocházejí ze všech členských států EU a obvykle se přijímají na základě otevřených výběrových řízení pro celou EU.
 • Podíl mužů a žen: ♂ 50 %, ♀ 50 %

ROZPOČET

 • EÚD je financován ze souhrnného rozpočtu Evropské unie.
 • 141 milionů EUR (2017), vše správní výdaje
 • Rozpočet EÚD představuje méně než 0,1 % celkových výdajů EU a přibližně 1,5 % všech správních výdajů.

KONTROLNÍ ČINNOST

— KONTROLNÍ PRAVOMOC

Kontrola se provádí na základě účetních dokladů a podle potřeby také na místě v ostatních orgánech EU a v prostorách jakékoli instituce nebo jiného subjektu, který spravuje příjmy a výdaje jménem EU. Zvláštní ujednání platí pro činnosti Evropské investiční banky (EIB) při správě příjmů a výdajů EU.

V členských státech se kontrola provádí v součinnosti s vnitrostátními NKI nebo, nemají-li potřebné pravomoci, v součinnosti s příslušnými vnitrostátními místy. EÚD spolupracuje s NKI členských států v duchu důvěry a při zachování nezávislosti obou stran.

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

EÚD rozhoduje o svém pracovním programu nezávisle. Má postup ročního plánování, který je založen na víceletém hodnocení rizika v různých oblastech.

Výbory EP mohou Účetnímu dvoru předkládat návrhy témat pro audit.

Svůj pracovní program zveřejňuje EÚD na svých internetových stránkách.

— METODY AUDITU

EÚD při své práci zkoumá, nakolik se plní cíle politik EU, a posuzuje stav rozpočtového účetnictví EU a finančního řízení.

EÚD provádí různé druhy auditu:

 • výkonnostní audity účinnosti, efektivnosti a hospodárnosti politik a programů EU. Tyto audity finanční efektivity jsou zaměřeny na konkrétní témata týkající se rozpočtu či řízení. Vybírají se na základě kritérií jako veřejný zájem, možnosti zlepšení, riziko špatné výkonnosti nebo riziko nesrovnalostí;
 • finanční audity a audity souladu s předpisy zaměřené na spolehlivost účetní závěrky a legalitu a správnost uskutečněných operací (především prohlášení o věrohodnosti) a také posouzení souladu systémů a operací v konkrétní rozpočtové oblasti s příslušnými pravidly a předpisy.

EÚD provádí své audity v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISSAI), které uplatňuje na specifický kontext EU, a s vlastním etickým kodexem.

Používá manuál pro audit výkonnosti a manuál pro audit souladu s předpisy, které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

Portfolio publikací EÚD zahrnuje:

 • výroční zprávy, které obsahují hlavně výsledky finančního auditu a auditu souladu s předpisy ve vztahu k rozpočtu EU a evropským rozvojovým fondům, ale také k aspektům rozpočtového řízení a výkonnosti;
 • specifické výroční zprávy o agenturách, decentralizovaných subjektech, společných podnicích a dalších subjektech EU;
 • zvláštní zprávy, jež informují o výsledcích vybraných auditů zaměřených na konkrétní politiky nebo výdajové oblasti nebo na témata týkající se rozpočtu a řízení;
 • stanoviska k novým nebo novelizovaným právním předpisům s výrazným dopadem na finanční řízení, vydávaná buď na základě žádosti jiného orgánu, nebo z vlastní iniciativy;
 • publikace založené na přezkumech, jako jsou:
  • situační zprávy, což jsou popisné a analytické dokumenty pojednávající o složitých a rozsáhlých politikách nebo otázkách řízení, v nichž – často v průřezové perspektivě – přestavujeme auditní zkušenosti a poznatky, jež jsme v souvislosti s vybraným tématem nashromáždili;
  • informační dokumenty, které se svým charakterem podobají situačním zprávám (popisné a analytické dokumenty o politikách nebo řízení), ale zabývají se úžeji zaměřenými tématy;
  • rychlé přezkumy, které prezentují skutečnosti v souvislosti s velmi úzce vymezenými otázkami či problémy a v případě potřeby mohou obsahovat i analýzu pro lepší pochopení těchto skutečností.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

Všechny publikace EÚD jsou dostupné na jeho internetových stránkách ve všech úředních jazycích EU. EÚD své zprávy aktivně šíří také prostřednictvím řady informačních kanálů, včetně sociálních médií.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

EÚD udržuje těsné styky s národními NKI a mezinárodními kontrolními organizacemi, provádí vzájemná hodnocení, spolupracuje s expertními skupinami a výzkumnými organizacemi a účastní se akademických diskusí.

 

 

RAKOUSKO

RECHNUNGSHOF

Od roku 1948
Poprvé založen roku 1761

Internetová stránka: www.rechnungshof.gv.at

Prohlášení o poslání:

Nezávislost a objektivita pro Vás.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Rakouský účetní dvůr (RÚD) je nezávislá nejvyšší kontrolní instituce na spolkové, zemské a obecní úrovni.

Ověřuje, zda jsou státní finanční prostředky řádně spravovány, včetně státních výdajů veřejných institucí a státních fondů využívaných soukromými institucemi (zásada jednotné finanční kontroly).

RÚD prověřuje, zda se dostupné zdroje využívají hospodárně, efektivně a účinně. Kromě kontroly a poradenství, což je jeho nejdůležitější strategická funkce, plní též další důležité státněpolitické úkoly a řadu notářských funkcí.

RÚD rozhoduje o typech, tématech a metodice svých kontrol z vlastní iniciativy a nezávisle.

RÚD je ústavou pověřen provádět zvláštní audity. Například:

 • na základě usnesení rakouského spolkového parlamentu nebo některého zemského sněmu,
 • na žádost poslanců rakouského spolkového parlamentu nebo některého zemského sněmu,
 • na základě odůvodněné žádosti spolkové vlády, zemské vlády nebo spolkového ministra.

Aby byla zajištěna nezávislost kontrolního plánování RÚD, ústava počet těchto žádostí omezuje.

Kromě toho plní RÚD další důležité úkoly:

 • sestavuje spolkovou účetní závěrku,
 • podílí se na výkazu finančního dluhu,
 • odborně posuzuje návrhy zákonů a předpisů,
 • plní úkoly v souvislosti se zákonem o neslučitelnosti, zákonem o omezení příjmů a zákonem o politických stranách,
 • plní úkoly související se zprávou o průměrných příjmech a starobních důchodech vyplácených spolkovými podniky a institucemi,
 • vypracovává odborné posudky pro rozhodčí komise podle paktu stability z roku 2008.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

Činnost, funkce, organizaci a postavení RÚD upravuje:

 • oddíl VI spolkového ústavního zákona (1920);
 • spolkový zákon o Rakouském účetním dvoře (1948 – RHG);
 • zákon o ústavním soudu (pokud mezi RÚD a některým právním subjektem vzniknou názorové neshody ohledně kompetencí a pravomocí, může RÚD požádat ústavní soud, aby rozhodl);
 • spolkový zákon o jednacím řádu Národní rady a zemských sněmů (upravuje strategicky důležitou účast RÚD na jednáních výborů a plenárních zasedáních);
 • Smlouva o fungování Evropské unie (přímo se vztahuje na kontrolu zdrojů EU a spolupráci s Evropským účetním dvorem).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

RÚD kontroluje tyto subjekty a jejich finanční hospodaření (tj. finanční činnost):

 • stát, země, sdružení obcí, obce s více než 10 000 obyvatel a jiné subjekty stanovené zákonem;
 • nadace, fondy a ústavy, které jsou spravovány spolkovými, zemskými nebo obecními orgány, či osoby, které jsou samy členy spolkového, zemského nebo obecního orgánu;
 • organizace, v nichž má stát, země nebo obec s nejméně 10 000 obyvateli de facto kontrolu nebo drží podíl, akcie nebo vlastní kapitál ve výši nejméně 50 %, nebo které provozují stát, země nebo obec samy nebo společně s jinými smluvními stranami;
 • spolkové, zemské nebo obecní veřejnoprávní osoby, které hospodaří se spolkovými, zemskými nebo obecními prostředky;
 • subjekty sociálního zabezpečení a statutární sdružení zaměstnavatelů a zaměstnanců a profesní sdružení (komory);
 • právnické osoby zřízené zákonem, např. ORF (Rakouská rozhlasová a televizní společnost).

— STRUKTURA

TYP NKI

Specifický model v čele s prezidentkou, provádí kontrolu na spolkové, zemské a obecní úrovni podle westminsterského modelu.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

RÚD je nejvyšší kontrolní institucí Rakouska a je odpovědný přímo národnímu parlamentu. Vystupuje jako orgán:

 • národního parlamentu v záležitostech týkajících se spolkového hospodaření s veřejnými prostředky a finančního hospodaření statutárních profesních sdružení na základě výkonné pravomoci Rakouské spolkové republiky;
 • zemských sněmů v záležitostech týkajících se spolkových zemí, sdružení obcí a hospodaření obcí s veřejnými prostředky a také finančního hospodaření statutárních profesních sdružení na základě výkonné pravomoci spolkových zemí;

RÚD je nezávislý na spolkové vládě a zemských vládách a podléhá pouze ustanovením zákonů, a je tudíž součástí zákonodárné moci.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

Prezident RÚD komunikuje s národním parlamentem a jeho výbory přímo a osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Prezident RÚD má právo účastnit se rozprav národního parlamentu a jeho výborů a podvýborů ke zprávám RÚD, účetní závěrce státního rozpočtu, návrhům týkajícím se provádění konkrétních opatření při kontrole hospodaření s veřejnými prostředky, kterou provádí RÚD, a k příslušným kapitolám vztahujícím se k RÚD v zákoně o spolkovém rozpočtu.

Prezident RÚD má vždy právo na svoji žádost a v souladu s podrobnými ustanoveními spolkového zákona o jednacím řádu národního parlamentu vzít si slovo v rozpravách o výše uvedených tématech.

RÚD předkládá národnímu parlamentu, zemským sněmům a zastupitelstvu města Vídně výroční zprávu o své činnosti. Národnímu parlamentu, zemským sněmům a obecním zastupitelstvům může kdykoli předkládat připomínky, případně návrhy k jednotlivým skutečnostem. RÚD informuje spolkovou vládu o všech svých zprávách současně s tím, když je předkládá národnímu parlamentu.

Kromě toho jmenuje národní parlament stálý výbor, který projednává zprávy RÚD. Výbor je jmenován podle zásady poměrného zastoupení.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PREZIDENTKA

Margit Krakerová byla jmenována dne 1. července 2016.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

12 let, neobnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Prezident RÚD je volen na návrh hlavního výboru národního parlamentu. Před nástupem do úřadu skládá slib do rukou spolkového prezidenta.

Prezident RÚD nesmí být členem obecného zastupitelského orgánu nebo Evropského parlamentu a v posledních pěti letech nesměl být členem spolkové nebo zemské vlády.

Pokud jde o odpovědnost, prezident RÚD má totéž postavení jako členové spolkové vlády nebo členové příslušné zemské vlády v závislosti na tom, zda RÚD vystupuje jako výkonný orgán národního parlamentu nebo zemského sněmu.

ŘÍDICÍ ORGÁN

RÚD nemá řídicí orgán. Výhradní rozhodovací pravomoc má jeho prezident.

RÚD nemá stálého viceprezidenta. Pokud prezident nemůže vykonávat své povinnosti, zastupuje jej nejvýše postavený úředník RÚD. To platí i tehdy, je-li funkce prezidenta neobsazena.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

RÚD se skládá z pěti divizí (jedné řídicí a správní divize a čtyř kontrolních divizí). Kontrolní divize se dělí na dvě kontrolní oddělení a v každém z nich jsou tři až čtyři tematické úseky (tedy čtyři kontrolní divize s osmi auditními odděleními a celkem 34 kontrolními úseky).

Organizační struktura umožňuje mezidivizní strategii a kontrolní plánování a podporuje a zlepšuje výměnu znalostí mezi divizemi.

Každé oddělení je také střediskem excelence pro tematické mezidivizní oblasti, jako jsou dotace, prevence podvodů, soulad s předpisy, kybernetická bezpečnost apod.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI

 • Počet: 273 (přibl. 81 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 52 %, ♀ 48 %. Průměrný věk: 48

ROZPOČET

 • 33,5 milionu EUR (2018)
 • 0,04 % celkového státního rozpočtu

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

RÚD plánuje svou činnost ročně.

RÚD může být v Rakousku také vyzván, aby provedl zvláštní kontrolu. Stává se tak na základě usnesení Národní rady nebo zemského sněmu nebo na žádost poslanců Národní rady nebo zemského sněmu nebo na základě odůvodněné žádosti spolkové nebo zemské vlády nebo spolkového ministra. Aby však byla zajištěna nezávislost kontrolního plánování RÚD, ústava počet žádostí omezuje.

V roce 2017 zahájil RÚD iniciativu s cílem poprvé zapojit do své činnosti prostřednictvím Facebooku veřejnost. Občané byli vyzváni, aby se podíleli na vypracování kontrolních témat tím, že posílali náměty, jež je zajímaly. Pokud to bylo možné, byly při plánování kontrolní činnosti jejich návrhy zohledněny a projednány na ročním jednání o plánu kontrolní činnosti.

RÚD provádí každoročně na spolkové, zemské a obecní úrovni asi 90 kontrol.

— METODY AUDITU

Kontrolními kritérii RÚD jsou zákonem dané zásady hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti na základě správnosti a legality.

RÚD provádí audity spojující:

 • výkonnostní audity a
 • finanční audity.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

RÚD předkládá své zprávy na spolkové, zemské a obecní úrovni.

Kromě toho zveřejňuje zprávy:

 • o šetření a hodnocení konkrétních témat,
 • poukazující na možná zlepšení spolu s jejich vyčíslením,
 • popisující a vyčíslující finanční záležitosti,
 • obsahující konkrétní a proveditelná doporučení.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

RÚD zveřejňuje své publikace:

 • na svých internetových stránkách,
 • v sociálních médiích,
 • v tiskových zprávách.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

Na vnitrostátní úrovni spolupracuje RÚD se zemskými kontrolními orgány a koordinuje s nimi jejich roční kontrolní plány.

RÚD zajišťuje od roku 1963 činnost generálního sekretariátu organizace INTOSAI.

 

 

BELGIE

REKENHOF /
COUR DES COMPTES /
RECHNUNGSHOF

Od roku 1831

Internetová stránka: www.ccrek.be

Prohlášení o poslání:

Ve svém prohlášení o poslání představuje Belgický účetní dvůr svou vizi, hodnoty, z nichž vycházejí jeho činnosti, a strategie, které vypracovává, aby svými audity přispěl ke zlepšování veřejné správy.

Cílem Belgického účetního dvora je zlepšovat fungování orgánů veřejné správy. Za tímto účelem poskytuje parlamentním shromážděním, členům vlády a kontrolovaným subjektům ve sporném řízení užitečné a spolehlivé informace v podobě zjištění, stanovisek a doporučení.

Belgický účetní dvůr pracuje nezávisle a řídí se mezinárodními auditorskými standardy. Opírá se o organizaci, která splňuje požadavky na odbornost, integritu a motivaci. Belgický účetní dvůr sleduje vývoj ve společnosti a usiluje o to, aby byl na čele vývoje veřejné kontroly.

Celé znění prohlášení o poslání je k dispozici v nizozemštině a francouzštině na adrese:

https://www.ccrek.be/NL/Voorstelling/VisieEnWaarden.html

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Belgický účetní dvůr (BÚD) přezkoumává výdaje výkonné moci a provádění politik. Má také soudní pravomoc ve vztahu k veřejným účetním a plní další zvláštní úkoly.

Při plnění svých úkolů má právo přístupu ke všem dokumentům a informacím, které považuje za nutné. Může též provádět kontroly na místě.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • belgická ústava: článek 180 (1831),
 • zvláštní zákon ze 16. ledna 1989 o financování společenství a regionů: články 50 a 71,
 • zákon z 29. října 1846 o ustavení Účetního dvora,
 • zákon z 16. května 2003: články 2 a 10,
 • jednací řád Účetního dvora,
 • Smlouva o fungování EU: čl. 287 odst. 3.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

BÚD kontroluje:

 • federální stát,
 • společenství,
 • regiony,
 • provincie,
 • instituce veřejných služeb výše uvedených organizací.

Do jeho působnosti nespadá kontrola obcí.

— STRUKTURA

TYP NKI

Dvůr / kolegium se soudní pravomocí.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

BÚD je nezávislý orgán na téže úrovni jako belgický parlament.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

ŘÍZENÍ V PARLAMENTU O ZPRÁVÁCH NKI

Konají se jednání, na něž jsou zvány kontrolované subjekty nebo jiné příslušné osoby, aby podaly vysvětlení či další informace. Rozpravy o zprávách NKI se konají v příslušných parlamentních výborech. Ve výborech předkládají zástupci BÚD, jako jsou jeho členové, ředitelé, inspektoři a auditoři, výsledky kontrol. Poslanci mohou klást otázky. Zaměstnanci parlamentu, kteří pracují pro výbory, vypracovávají parlamentní dokumenty zaznamenávající výsledky rozprav o zprávách NKI.

Federální nebo regionální parlamenty jednají o federální či regionální účetní závěrce a schvalují ji v podobě absolutoria.

KONTROLY NA ŽÁDOST PARLAMENTU

Federální a regionální parlamenty mohou BÚD požádat, aby provedl kontrolu legality a správnosti některých výdajových programů a finanční kontroly v útvarech a subjektech v jeho působnosti.

Federální a regionální parlamenty mohou BÚD požádat, aby provedl kontroly řízení v útvarech a subjektech v jeho působnosti.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

VRCHNÍ PREZIDENT

Philippe Roland byl jmenován dne 21. prosince 2009.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Totéž funkční období jako řídicí orgán.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Vrchního prezidenta volí Poslanecká sněmovna.

ŘÍDICÍ ORGÁN

Valné shromáždění skládající se z 12 členů je tvořeno francouzskojazyčným senátem a nizozemskojazyčným senátem. Každý senát se skládá z prezidenta, čtyř členů a generálního tajemníka. Služebně starší prezident je jmenován vrchním prezidentem (premier président nebo eerste voorzitter) a služebně starší tajemník hlavním generálním tajemníkem (greffier en chef nebo hoofdgriffier).

FUNKČNÍ OBDOBÍ

6 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Členy BÚD volí Poslanecká sněmovna.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Útvary BÚD se dělí na tři sekce, které společně zahrnují deset ředitelství, která vedou vyšší ředitelé auditu.

Rozdělení na sekce odpovídá pravomocím valného shromáždění a francouzskojazyčného a nizozemskojazyčného senátu.

Valné shromáždění BÚD odpovídá za záležitosti týkající se federálního státu, Regionu Brusel-hlavní město, Společné komise společenství regionu Brusel a Německojazyčného společenství a také za výklad unijních a federálních předpisů.

Francouzskojazyčný senát má výhradní odpovědnost za záležitosti týkající se Frankofonního společenství, Komise frankofonního společenství regionu Brusel, Valonského regionu, provincií v tomto regionu a subjektů veřejné správy s nimi souvisejících.

Nizozemskojazyčný senát má výhradní odpovědnost za záležitosti týkající se Vlámského společenství, Vlámského regionu, provincií v tomto regionu a subjektů veřejné správy s nimi souvisejících.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2017)

 • Počet: 516 (přibl. 69 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 61 %, ♀ 39 %. Průměrný věk: 47

ROZPOČET

 • BÚD je financován z federálního státního rozpočtu.
 • 49,4 milionu EUR (2017), vše správní výdaje
 • < 0,01 % celkových výdajů vládních institucí (2017)

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

BÚD plánuje svou činnost na třech úrovních:

 • víceletý strategický plán,
 • provozní plány,
 • roční plány řízení.

Uvedené plány vypracovává podle těchto zásad:

 • plnění svých povinností vyplývajících ze zákona,
 • analýza rizika,
 • zájmy parlamentů,
 • finanční a sociální zájmy,
 • přidaná hodnota auditu,
 • dostupnost zdrojů,
 • pokrytí kontrolovaných oblastí.

— METODY AUDITU

BÚD provádí audit výkonnosti, finanční audit a audit legality a správnosti.

Má typizované auditní postupy vycházející z manuálů a elektronických spisových dokumentů.

BÚD provádí své kontroly v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISSAI).

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

BÚD zveřejňuje:

 • výroční kontrolní zprávy,
 • zvláštní zprávy o konkrétních tématech,
 • stanoviska k rozpočtovým návrhům,
 • výroční zprávy o činnosti.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

BÚD informuje o výsledcích svých auditů parlamenty, ministry a orgány veřejné správy. Všechny publikace BÚD jsou dostupné na jeho internetových stránkách.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

VNITROSTÁTNÍ ČINNOSTI

V rámci federálních orgánů státní správy, Valonského regionu a Frankofonního společenství BÚD neformálně spolupracuje s útvary interního auditu bez formálně uzavřené dohody. V rámci veřejného sektoru Vlámského společenství uzavřel BÚD formální dohody o finančním auditu ve Vlámsku s Agenturou interního auditu a Komorou auditorů (IBR-IRE).

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

AISCCUF

BÚD je od roku 1994 pokladníkem Sdružení francouzskojazyčných nejvyšších kontrolních institucí Association des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l’usage du français – Aisccuf).

AUDIT MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ

Člen BÚD předsedá výboru externích auditorů Organizace pro vzájemnou spolupráci v oblasti vyzbrojování (OCCAR) a provádí audity programu Airbus A400M.

ZAHRANIČNÍ DELEGACE

BÚD přijímá zahraniční delegace na pracovních návštěvách nebo krátkodobých školeních o jeho poslání, organizaci a kontrolních metodách.

 

 

BULHARSKO

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Od roku 1995
poprvé založen roku 1880

Internetová stránka: www.bulnao.government.bg

Prohlášení o poslání:

Kontrolovat plnění rozpočtu a správu dalších veřejných prostředků a činností prováděním efektivních, účinných a nákladově efektivních auditních činností s cílem zlepšovat nakládání s veřejnými zdroji a odpovědnost za ně.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Bulharský nejvyšší kontrolní úřad (BNKÚ) kontroluje plnění rozpočtu a hospodaření s dalšími veřejnými zdroji a provádění činností v souladu se zákonem o BNKÚ a mezinárodně uznávanými auditorskými standardy.

Hlavním úkolem BNKÚ je kontrolovat spolehlivost a důvěryhodnost finančních výkazů rozpočtových organizací a zákonné, účinné, efektivní a ekonomické řízení veřejných zdrojů a činností a dále poskytovat Národnímu shromáždění spolehlivé a objektivní informace o své práci.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • článek 91 ústavy Bulharské republiky (1991),
 • zákon o Bulharském nejvyšším kontrolním úřadě z 13. února 2015.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

BNKÚ kontroluje:

 • státní rozpočet, rozpočet sociálního zabezpečení a Národního fondu zdravotního pojištění, rozpočty 265 obcí, další rozpočty schválené Národním shromážděním, rozpočty jejich výdajových oddělení a správu jejich majetku;
 • rozpočet Bulharské akademie věd, státních institucí vysokoškolského vzdělávání, Bulharské telegrafní agentury, Bulharské národní televize a Bulharského národního rozhlasu;
 • veřejné prostředky poskytované osobám vykonávajícím hospodářskou činnost, účetnictví fondů EU a dalších mezinárodních programů a dohod, včetně jejich správy vykonávané příslušnými subjekty a konečnými uživateli prostředků;
 • rozpočtové výdaje Bulharské národní banky a její řízení, vytváření ročního přebytku příjmů nad náklady banky, které souvisí se státním rozpočtem, a další vztahy se státním rozpočtem;
 • zdroje a správu státního dluhu, dluh zajištěný státem, dluhy obcí a využívání dluhových nástrojů;
 • privatizaci státního a obecního majetku a oprávnění k jeho provozování a také veřejné prostředky a veřejný majetek poskytovaný osobám mimo veřejný sektor;
 • plnění mezinárodních dohod, smluv, úmluv a dalších mezinárodních aktů, je-li tak stanoveno v příslušném mezinárodním aktu nebo vydal-li k tomu pověření oprávněný orgán;
 • státní podniky, které nejsou obchodními společnostmi;
 • obchodní společnosti s nejméně 50 % kapitálovou účastí státu anebo obce;
 • právnické osoby se závazky zaručenými státem nebo státním anebo obecním majetkem;
 • další veřejné prostředky, majetek a činnosti, pokud k tomu byl pověřen právním aktem.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad nezávislý na vládě, v jehož čele stojí prezident.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

Činnost BNKÚ je nezávislá na jakémkoli orgánu veřejné správy.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

BNKÚ se zodpovídá parlamentu ze své činnosti v předchozím roce.

Roční účetní závěrku BNKÚ ověřuje nezávislá komise registrovaných auditorů jmenovaná parlamentem.

Národní shromáždění může BNKÚ zadat až pět kontrol ročně.

BNKÚ parlamentu předkládá zprávy o provádění kontrol, které mu parlament zadal, a kontrolní zprávy a stanoviska, která mu má ze zákona předkládat.

BNKÚ předkládá z vlastní iniciativy nebo na žádost Národního shromáždění parlamentním výborům k posouzení kontrolní zprávy, které mají zvláštní význam pro zlepšování rozpočtové disciplíny a řízení rozpočtu a dalších veřejných prostředků a činností.

V rámci rozpočtového a finančního výboru Národního shromáždění byl zřízen stálý podvýbor pro kontrolu veřejného sektoru, který zajišťuje užší spolupráci a vztahy mezi BNKÚ a parlamentem.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PREZIDENT

Cvetan Cvetkov byl zvolen dne 26. března 2015.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

7 let, neobnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Prezidenta BNKÚ volí parlament.

ŘÍDICÍ ORGÁN

Vedení BNKÚ se skládá z prezidenta, dvou viceprezidentů a dvou členů, kteří zastupují Institut autorizovaných veřejných auditorů a Institut interních auditorů.

Vedení BNKÚ je založeno na zásadě „otevřené správy“.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Viceprezidenti: 7 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Viceprezidenty a členy volí parlament na návrh prezidenta BNKÚ.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

BNKÚ se skládá ze šesti ředitelství (finanční audit (2), audit souladu finančního řízení s předpisy (2), audit výkonnosti (1) a zvláštní audity (1)).

Každý ze dvou viceprezidentů odpovídá za tři ředitelství. Kromě toho má úřad dalších sedm ředitelství pro různé správní oblasti, které podléhají přímo prezidentovi BNKÚ.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2018)

 • Počet: 428 (75 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 26 %, ♀ 74 %. Průměrný věk: 47

ROZPOČET

 • BNKÚ je financován ze státního rozpočtu.
 • 8,3 milionu EUR (2017)
 • 0,146 % celkového státního rozpočtu

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

BNKÚ rozhoduje o svém pracovním programu nezávisle. Roční program své kontrolní činnosti schvaluje na základě prioritních oblastí a kritérií.

Vypracovává roční pracovní programy na základě tříletého strategického kontrolního plánu, který vymezuje kontrolní oblasti, z nichž se každoročně vybírají konkrétní kontrolní úkoly do ročního kontrolního programu. Výběr kontrolních úkolů se řídí kritérii, která přijímá BNKÚ.

Parlament může BNKÚ zadat až pět dalších kontrol ročně.

Svůj pracovní program zveřejňuje BNKÚ na svých internetových stránkách.

— METODY AUDITU

BNKÚ provádí:

 • finanční audity,
 • audity souladu s předpisy,
 • audity výkonnosti,
 • zvláštní audity.

BNKÚ provádí své kontroly v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISSAI) a osvědčenými postupy.

BNKÚ se ve své kontrolní činnosti řídí svým auditním manuálem, který vychází z mezinárodně uznávaných auditorských standardů.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

BNKÚ zveřejňuje:

 • všechny kontrolní zprávy podle zákona o BNKÚ kromě zpráv obsahujících důvěrné informace a částí zpráv, které se předkládají státnímu zastupitelství;
 • výroční zprávu o činnosti BNKÚ;
 • zprávu o ověření roční účetní závěrky BNKÚ;
 • informace o předložení návrhu kontrolní zprávy – jedná se o postup, který umožňuje, aby dřívější vedoucí pracovníci kontrolovaných organizací byli informováni, když byl proveden audit vztahující se k době, kdy byli v řídicí funkci;
 • zprávy o provádění doporučení vydaných BNKÚ, včetně informací o nerealizovaných doporučeních;
 • roční účetní závěrky politických stran a seznamy jejich dárců;
 • zprávy o finanční kontrole politických stran podle zákona o politických stranách;
 • informace vedené v Jednotném rejstříku stran, koalic stran a výborů iniciativ zaregistrovaných k účasti ve volbách. Informace zahrnují financování volebních kampaní včetně dárců, reklamních agentur atd.;
 • kontrolní zprávy o financování volebních kampaní podle volebního kodexu;
 • souhrnné kontrolní zprávy o roční účetní závěrce;
 • zprávy s výrokem o výkazu plnění státního rozpočtu, rozpočtu veřejného sociálního zabezpečení, rozpočtu Národního fondu zdravotního pojištění a rozpočtových výdajích Bulharské národní banky za předchozí rok;
 • standardy ISSAI přeložené do bulharštiny.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

Veškeré publikace BNKÚ, včetně všech kontrolních zpráv, jsou veřejně dostupné na jeho internetových stránkách, které jsou hlavní platformou zajišťující transparentnost a informování veřejnosti o jeho celkové činnosti.

BNKÚ zveřejňuje tiskové zprávy a krátké videoklipy o kontrolních zprávách a pořádá tiskové konference a neformální setkání se zástupci sdělovacích prostředků. Zástupci BNKÚ se účastní televizních pořadů a rozhovorů a BNKÚ pořádá kulaté stoly a konference, kterých se také účastní.

BNKÚ je aktivní v sociálních médiích.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

BNKÚ spolupracuje s ostatními orgány státní správy v zájmu zvyšování efektivnosti kontrolního systému a boje proti zločinnosti a korupci a s profesními a nevládními organizacemi za účelem výměny osvědčených postupů a profesního rozvoje.

 

 

CHORVATSKO

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Od roku 1993

Internetová stránka: www.revizija.hr

Prohlášení o poslání:

Činnost Státního kontrolního úřadu Chorvatské republiky se zaměřuje na kontrolu finančních výkazů a činností a lepší soulad s předpisy a zvyšování efektivnosti a účinnosti subjektů, které hospodaří s veřejným majetkem, a dalších subjektů stanovených v zákoně o Státním kontrolním úřadě. Kromě toho přispívá k lepšímu hospodaření s veřejným majetkem a s dalšími veřejnými zdroji a ke zlepšování informací poskytovaných chorvatskému parlamentu, vládě a občanům republiky o metodách řízení státních rozpočtových a dalších zdrojů a jejich výsledcích.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Chorvatský Státní kontrolní úřad (CHSKÚ) kontroluje příjmy a výdaje, aktiva a pasiva, finanční výkazy, finanční operace a programy, projekty a činnosti subjektů určených v zákoně o Státním kontrolním úřadě a v zákoně o financování politické činnosti a volebních kampaní.

Posuzuje, zda finanční výkazy podávají věrný a poctivý obraz finanční situace a výsledků finančních činností v souladu s uznávanými účetními standardy, soulad se zákony a předpisy a hospodárnost, efektivnost a účinnost programů a projektů financovaných ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů místních a regionálních samosprávných jednotek.

CHSKÚ provádí své kontroly na ústřední, regionální a místní úrovni.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • ústava z roku 1990,
 • zákon o Státním kontrolním úřadě (2011),
 • zákon o financování politické činnosti a volebních kampaní (2011, ve znění z roku 2017).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Do působnosti CHSKÚ spadají:

 • subjekty státního sektoru;
 • jednotky místní a regionální samosprávy;
 • právnické osoby financované ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů místních a regionálních samosprávných jednotek;
 • právnické osoby zřízené státem nebo místními a regionálními samosprávnými jednotkami;
 • společnosti a další právnické osoby, v nichž mají stát nebo místní a regionální samosprávné jednotky většinový podíl;
 • právnické osoby, které čerpají fondy Evropské unie a dalších mezinárodních organizací či institucí, které financují veřejné potřeby;
 • politické strany, nezávislí zástupci a nezávislí členové zastupitelských sborů jednotek místní správy.

Do kontrolní působnosti CHSKÚ spadá přibližně 14 500 subjektů.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad nezávislý na vládě, v jehož čele stojí hlavní revizor.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

Podle ústavy Chorvatské republiky je CHSKÚ nejvyšší kontrolní institucí státu a vykonává svou činnost samostatně a nezávisle.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

Právní rámec upravující vztahy mezi CHSKÚ a parlamentem je stanoven v zákoně o Státním kontrolním úřadě, zákoně o financování politické činnosti a volebních kampaní a jednacím řádu chorvatského parlamentu.

CHSKÚ parlamentu předkládá výroční zprávu o činnosti, kontrolní zprávu o plnění státního rozpočtu a kontrolní zprávy (jednotlivě nebo jako soubor tematických zpráv). Zprávy se projednávají na jednáních příslušných výborů a na plenárních zasedáních. Před rozpravou o kontrolních zprávách ve výborech nebo na plenárních zasedáních si parlament vyžádá stanovisko vlády.

O kontrolních zprávách jedná v přítomnosti hlavního revizora a zástupců CHSKÚ parlamentní výbor pro finance a státní rozpočet a v závislosti na tématu kontroly též další výbory. Příslušný výbor pak přijímá ke kontrolním zprávám usnesení.

Po rozpravě na plenárním zasedání přijme parlament usnesení, které vládu zavazuje, aby v dané lhůtě projednala realizaci doporučení CHSKÚ.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

HLAVNÍ REVIZOR

Ivan Klešić byl jmenován dne 10. prosince 2010 a opětovně jmenován dne 3. prosince 2018.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

8 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Hlavního revizora jmenuje chorvatský parlament na základě návrhu výboru pro volby, jmenování a správní záležitosti a stanoviska výboru pro finance a státní rozpočet.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

CHSKÚ sídlí v Záhřebu a má 21 regionálních úřadů. Jeho činnost se vztahuje na celé území Chorvatské republiky.

Odbory v ústředí se člení podle typů subjektů a typů kontrol, včetně právního, personálního a účetního odboru a rovněž odboru interního auditu. Do působnosti ústředí spadají také vztahy s veřejností a mezinárodní spolupráce.

Činnosti, úkoly a povinnosti CHSKÚ jsou stanoveny v zákoně o Státním kontrolním úřadu a ve stanovách Státního kontrolního úřadu.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2017)

 • Počet: 279 (84 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 25 %, ♀ 75 %. Průměrný věk: 48

ROZPOČET

 • CHSKÚ je financován ze státního rozpočtu Chorvatské republiky.
 • CHSKÚ samostatně plánuje finanční prostředky nutné pro svou činnost a chorvatský parlament je stanoví ve státním rozpočtu.
 • 7,6 milionu EUR (2017)
 • 0,034 % celkového státního rozpočtu (2017)

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

CHSKÚ plánuje a provádí své kontroly podle svého ročního programu a pracovního plánu. Parlament může CHSKÚ požádat, aby do svého pracovního plánu zařadil určité kontroly, avšak v praxi se to stává zřídka.

Roční kontrolní program a pracovní plán i pokyny k jejich přípravě schvaluje hlavní revizor. Roční program i pracovní plán obsahují povinné kontroly a kontroly dalších subjektů.

Kontrola plnění státního rozpočtu je povinnou kontrolou, která je stanovena v zákoně o Státním kontrolním úřadě, zatímco další povinné kontroly jsou stanoveny v zákoně o financování politické činnosti a volebních kampaní.

O dalších kontrolách, které spadají do působnosti CHSKÚ, se rozhoduje na základě kritérií stanovených v zákoně o Státním kontrolním úřadě. Jedná se o tyto:

 • hodnocení rizika,
 • finanční význam předmětů kontroly,
 • výsledky předchozích kontrol – vydané stanovisko,
 • informace získané o činnosti a řízení kontrolovaných subjektů,
 • další kritéria, která určí CHSKÚ ve svých vnitřních předpisech (neprovedená doporučení, informace ze sdělovacích prostředků).

— METODY AUDITU

CHSKÚ provádí tyto audity:

 • finanční audit, při němž se kontrolují dokumenty, zprávy, systémy vnitřní kontroly, interního auditu a účetnictví a finanční postupy a další záznamy a ověřuje se, zda finanční výkazy podávají věrný a poctivý obraz finanční situace a zda jsou výsledky finančních činností v souladu s uznávanými účetními standardy a zásadami;
 • audit souladu s předpisy, při němž se zkoumá, zda byly při finančních operacích prostředky využívány v souladu se zákonem;
 • audit výkonnosti, při němž se posuzuje hospodárnost a efektivnost operací a to, jak byly splněny obecné cíle nebo cíle jednotlivých finančních operací, programů a projektů.

CHSKÚ provádí své kontroly v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISSAI) a vlastním etickým kodexem. Řídí se manuálem pro audit výkonnosti a manuálem pro finanční audit a dalšími pokyny.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

NKÚ vypracovává tyto zprávy:

 • výroční zprávu o činnosti obsahující informace o výsledcích kontrolní činnosti CHSKÚ za vykazované období a jeho dalších činnostech;
 • kontrolní zprávy o finančních auditech, auditech souladu s předpisy a výkonnostních auditech;
 • kontrolní zprávy o tematických auditech, které se zveřejňují současně se zprávami o samostatných auditech a obsahují výsledky samostatných auditů na určitá témata (například kontrola nemocnic či národních parků).

CHSKÚ zveřejňuje oznámení o nových kontrolních zprávách a dalších svých činnostech na svých internetových stránkách.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

Všechny dokončené kontrolní zprávy se zveřejňují na internetových stránkách. Současně se vydává tisková zpráva a pořádá tisková konference.

CHSKÚ předkládá kontrolní zprávy parlamentu ihned po jejich dokončení a zveřejnění.

CHSKÚ zveřejňuje svou výroční zprávu o činnosti a svůj strategický plán a roční plán na svých internetových stránkách (první z nich teprve poté, co o ní byl informován parlament).

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

CHSKÚ spolupracuje při plnění svých úkolů s dalšími orgány státní správy, aniž by byla dotčena jeho samostatnost a nezávislost. V souladu s tímto požadavkem spolupracuje Státní kontrolní úřad se soudními a státními orgány.

Po předložení parlamentu se kontrolní zprávy předkládají státnímu zastupitelství.

CHSKÚ také předkládá požadované kontrolní zprávy a dostupnou dokumentaci ministerstvu vnitra na jeho žádost.

Po kontrolách politických stran, nezávislých zástupců a členů zastupitelských sborů jednotek místní správy zvolených z volebních seznamů musí CHSKÚ informovat o jakémkoli porušení zákona státní zastupitelství. Úřad spolupracuje se Státní volební komisí, daňovou správou, Úřadem pro potlačování korupce a organizované trestné činnosti, ministerstvem vnitra a se soudy a dalšími státními orgány.

CHSKÚ také udržuje těsné styky s dalšími národními NKI a mezinárodními auditorskými organizacemi a aktivně se účastní činností jejich orgánů a pracovních skupin. CHSKÚ rovněž spolupracuje s různými národními a mezinárodními profesními organizacemi, subjekty a institucemi, akademickou obcí a s širokou veřejností.

 

 

KYPR

EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Od roku 1960
poprvé založen roku 1879

Internetová stránka: www.audit.gov.cy

Prohlášení o poslání:

Provádět v širším veřejném sektoru nezávislý finanční audit, audit souladu s předpisy a výkonnostní audit s cílem podporovat vykazování veřejných prostředků a optimální nakládání s veřejnými zdroji.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Podle ústavy kontroluje Kontrolní úřad Kyperské republiky (KÚKR) veškeré příjmy a výdaje veřejného sektoru a veškerá peněžní a další aktiva vlastněná veřejným sektorem. Může rovněž kontrolovat veškeré závazky vzniklé státu nebo jeho jménem.

KÚKR není při svých kontrolách jakkoli omezen a má právo přístupu k veškerému účetnictví, záznamům a místům, kde se nacházejí aktiva, které považuje za nutné pro výkon své činnosti.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • ústava Kyperské republiky (1960): část 6, kapitola 2, články 115–117,
 • zákona o finančních závazcích a finančním rámci (zákon č. 20(I)/2014),
 • zákon o poskytování dokladů a informací generálnímu auditorovi (zákon č. 113(I)/2002).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

KÚKR kontroluje činnost:

 • veřejných subjektů:
  • ministerstev,
  • vládních úřadů, útvarů a agentur,
 • subjektů zřízených zákonem,
 • orgánů místní správy:
  • obcí,
  • samosprávných obcí,
 • dalších organizací, podniků či fondů v širším veřejném sektoru.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad nezávislý na vládě, v jehož čele stojí generální auditor.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

KÚKR je nezávislým státním orgánem.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

KÚKR je strukturálně nezávislý na parlamentu, ale oba orgány spolu těsně spolupracují. Parlamentní výbor pro rozvojové plány a kontrolu veřejných výdajů pravidelně projednává doporučení a připomínky KÚKR, aby mohl sledovat reakci kontrolovaných subjektů na připomínky a doporučení KÚKR.

Kromě toho téměř všechny parlamentní výbory KÚKR pravidelně žádají o součinnost v otázkách týkajících se jejich úkolů. KÚKR příležitostně přispívá k legislativnímu procesu. Parlament může KÚKR požádat, aby provedl zvláštní šetření či kontroly.

Generální auditor provádí kontroly a předkládá roční zprávy prezidentovi Kyperské republiky a další kontrolní zprávy kontrolovaným subjektům.

Rozpočet KÚKR schvaluje rada ministrů a parlament.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

GENERÁLNÍ AUDITOR

Odysseas Michaelides byl jmenován dne 11. dubna 2014.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Neomezené do věku 65 let, který je rokem odchodu do důchodu stanoveným zákonem.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Generálního auditora jmenuje prezident republiky.

ŘÍDICÍ ORGÁN

KÚKR řídí výhradně generální auditor a neexistuje žádný další řídicí orgán.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

KÚKR je rozdělen do tří divizí, přičemž každou vede ředitel auditu; dvě pro finanční audit, audit souladu s předpisy a výkonnostní audit a jednu pro technické audity. Zahrnují sedm útvarů, které se dělí do 13 sekcí.

Kromě toho má KÚKR oddělení metodiky a zajišťování kvality a podpůrná oddělení jako administrativu a účetnictví.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI

 • Počet: 128 (82 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 34 %, ♀ 66 %. Průměrný věk: 46

ROZPOČET

 • KÚKR je financován z ústředního státního rozpočtu,
 • 5,5 milionu EUR (2018),
 • přibl. 91 % připadá na osobní náklady, zbytek na provozní výdaje,
 • přibl. 0,07 % celkových výdajů vládních institucí.

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Divize KÚKR vypracovávají svůj roční pracovní program samostatně. Neexistuje jediný roční kontrolní plán pro celý KÚKR.

Součástí kontrolního plánování je počet dní stanovený v rozpočtu na každý plánovaný audit, který se odhaduje na základě počtu disponibilních pracovníků, objemu a významu práce, kontrolního rizika a minulých zjištění.

— METODY AUDITU

KÚKR provádí různé druhy auditu:

 • finanční audit;
 • audit souladu s předpisy;
 • audit výkonnosti;
 • technický audit, kam v prvé řadě patří audity veřejných zakázek (podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, posouzení projektových nákladů a hodnoticí zprávy), audity probíhajících stavebních projektů na místě, audity smluv na pronájem budov pro vládní úřady a audity IT (tj. audity informačních technologií a systémů elektronického zpracování dat);
 • environmentální audit, který obvykle spojuje finanční audit, audit souladu a výkonnostní audit konkrétního předmětu, který se týká životního prostředí. Provádějí se v souladu se specializovanými metodickými pokyny a standardy vydávanými organizací INTOSAI;
 • zvláštní šetření, která se obvykle provádějí na zvláštní žádost parlamentu nebo policie a která pomáhají při vyšetřování možných trestných činů.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

KÚKR zveřejňuje především:

 • výroční zprávu, která informuje zejména o zvláštních kontrolních zprávách vydaných během roku a obsahuje výrok o účetní závěrce Kyperské republiky;
 • zvláštní zprávy, vydávané po ukončení významných kontrol, včetně kontrol veřejných subjektů, subjektů zřízených zákonem nebo místních orgánů a také auditů výkonnosti nebo environmentálních auditů.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

KÚKR informuje o zjištěních ze svých kontrol přímo příslušné subjekty a předkládá relevantní doporučení.

Výroční zpráva se předkládá prezidentovi a parlamentu Kyperské republiky.

Kromě toho zveřejňuje KÚKR všechny kontrolní zprávy, které nejsou důvěrné, na svých internetových stránkách a vydává příslušná tisková sdělení.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

Vedle těsné spolupráce s parlamentem spolupracuje KÚKR také s občany, odborníky a organizacemi občanské společnosti, díky nimž získává lepší poznatky o předmětech kontroly.

 

 

ČESKÁ REPUBLIKA

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Od roku 1993
poprvé založen roku 1919

Internetová stránka: www.nku.cz

Prohlášení o poslání:

Posláním Nejvyššího kontrolního úřadu je předkládat parlamentu a vládě objektivní informace o hospodaření s majetkem státu, a poskytovat tak veřejnosti přidanou hodnotu.

Nejvyšší kontrolní úřad prověřuje, zda jsou kontrolované činnosti v souladu s legislativou, přezkoumává faktickou a formální správnost těchto činností a posuzuje, zda jsou účelné, hospodárné a efektivní.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřuje hospodaření se státním majetkem, finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob (například zdravotní pojištění) a s prostředky získanými ze zahraničí (včetně fondů EU). Vyjadřuje se ke státnímu závěrečnému účtu a dohlíží také na plnění státního rozpočtu. Nejvyšší kontrolní úřad nemá ve své působnosti kontrolu prostředků obcí, měst a krajů, ani kontrolu společností s majetkovou účastí státu či samosprávy.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • ústava České republiky (1993),
 • zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu (ve vztahu k činnostem a pravomocím NKÚ).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

NKÚ kontroluje:

 • organizační složky státu,
 • právnické a fyzické osoby (pokud dostávají finanční prostředky od státu),
 • hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na její provoz.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kolektivní instituce bez soudní pravomoci.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

NKÚ je nezávislý kontrolní subjekt České republiky. Existence NKÚ je zakotvena přímo v ústavě České republiky, která zaručuje jeho nezávislost jak na moci zákonodárné, tak na moci výkonné i soudní.

Úřad má samostatnou rozpočtovou kapitolu ve státním rozpočtu, která je součástí zákona o státním rozpočtu České republiky a zajišťuje finanční nezávislost NKÚ.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

Prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

NKÚ předkládá návrh rozpočtu Poslanecké sněmovně a parlament schvaluje rozpočet a jeho základní strukturu. Vláda nemůže o rozpočtu NKÚ rozhodovat.

Všechny schválené kontrolní závěry zasílá prezident NKÚ Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě.

Prezident NKÚ je oprávněn účastnit se schůze parlamentu a vlády v záležitostech, které se vztahují k činnosti Úřadu. Požádá-li o slovo, bude mu uděleno.

Vláda projednává všechny kontrolní závěry v přítomnosti prezidenta NKÚ a ke každé kontrole přijímá usnesení vlády (které zpravidla obsahuje nápravná opatření).

Hlavním partnerem na parlamentární úrovni je rozpočtový výbor dolní komory.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PREZIDENT

Miloslav Kala byl jmenován dne 22. března 2013.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

9 let, obnovitelné (prezident a viceprezident).

ZPŮSOB VÝBĚRU

Prezidenta a viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.

ŘÍDICÍ ORGÁN

Kolegium NKÚ (které tvoří prezident, viceprezident a 15 členů).

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Výkon funkce člena NKÚ končí dosažením 65 let věku. Členové NKÚ skládají slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny a jeho složením se ujímají funkce.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Poslanecká sněmovna volí 15 členů Úřadu na návrh prezidenta NKÚ.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

NKÚ je kolegiální institucí složenou z orgánů, sekcí, odborů a oddělení. V čele NKÚ stojí prezident, kterého zastupuje viceprezident.

Kolektivními orgány NKÚ jsou kolegium, senáty a kárná komora. Řídí se zákonem o Nejvyšším kontrolním úřadu a vlastními jednacími řády, které projednává a schvaluje kolegium.

NKÚ se dělí na sekci kontrolní a sekci správní a kancelář prezidenta NKÚ. Sekce se skládají ze specializovaných odborů, které se dále dělí na jednotlivá oddělení.

Vedoucí pracovníci NKÚ jsou podřízení přímo prezidentovi. Mezi vedoucí pracovníky patří vrchní ředitel kontrolní sekce, vrchní ředitel správní sekce, ředitel kanceláře prezidenta, tajemník kolegia, ředitel bezpečnostního odboru a ředitel odboru interního auditu.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI

 • Počet: 461 (přibl. 70 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 38 %, ♀ 62 % (♂ 51 %, ♀ 49 % ve vedoucích funkcích). Průměrný věk: 46

ROZPOČET

 • Výdaje NKÚ jsou financovány ze státního rozpočtu České republiky.
 • 20,1 milionu EUR (2017)
 • 0,04 % celkového státního rozpočtu

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

NKÚ plánuje svou práci v plánu kontrolní činnosti, který vychází z podnětů prezidenta a členů kolegia, vnitřní analýzy nebo externích podnětů.

Podněty ke kontrole může dát vláda, Poslanecká sněmovna či Senát Parlamentu ČR a jejich orgány a o jejich využití rozhoduje dle vlastního uvážení NKÚ.

Podnět ke kontrole shrnuje předmět a cíle kontroly, kdo bude kontrolován, harmonogram kontroly, její zdůvodnění, informace o právním a ekonomickém postavení navrhovaných kontrolovaných osob, údaje o stejně či podobně zaměřených dřívějších kontrolních akcích, základní charakteristiky kontrolované oblasti, kontrolní hypotézy a další.

— METODY AUDITU

V rámci svých vymezených pravomocí provádí NKÚ kontroly v souladu se svými kontrolními standardy, které vycházejí z mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí. NKÚ provádí kontroly v souladu s právními předpisy. Kontroly zahrnují kontrolu legality, finanční audit a audit výkonnosti. Kontrola se skládá z přípravné fáze, výkonu kontroly a fáze kontrolních závěrů. Kontrola trvá v průměru deset měsíců a podle počtu kontrolovaných subjektů se jí účastní pět až třicet kontrolorů.

NKÚ prověřuje, jestli jsou kontrolované činnosti v souladu s právními předpisy, přezkoumává věcnou a formální správnost těchto činností a posuzuje, zda jsou účelné, efektivní a hospodárné.

Finančními kontrolami NKÚ prověřuje, zda finanční výkazy kontrolovaných subjektů podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a jsou v souladu s právními předpisy.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

Hlavními výstupy NKÚ jsou kontrolní závěry, které se zveřejňují na internetových stránkách NKÚ a ve Věstníku NKÚ poté, co je schválilo kolegium NKÚ. Všechny schválené kontrolní závěry zasílá prezident NKÚ Poslanecké sněmovně, Senátu a vládě.

NKÚ je ze zákona povinen zveřejňovat tyto publikace:

 • Věstník NKÚ, což je úřední publikace, v níž vychází kontrolní závěry za dané období. Jedna částka rovněž obsahuje roční plán kontrolní činnosti a další částky mohou odrážet jeho změny;
 • výroční zprávu, která obsahuje přehled kontrol za uplynulý rok a jejich výsledků a informace o tom, jak NKÚ spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, o poskytování informací občanům, údaje o aktivitách v oblasti mezinárodní spolupráce a informace o hospodaření NKÚ a o jeho personálním zajištění;
 • stanovisko k plnění státního rozpočtu, v němž NKÚ na základě svého posouzení toho, jakým způsobem stát prvních šest měsíců daného roku spravoval státní rozpočet, vydává stanovisko ke zprávě vlády o plnění státního rozpočtu;
 • stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu, v němž se NKÚ vyjadřuje k návrhu státního závěrečného účtu za příslušný rok a hodnotí vývoj ekonomické situace v zemi a výsledky hospodaření státu za celý rok;
 • závěrečný účet, který obsahuje informace o hospodaření NKÚ za uplynulý rok. Závěrečný účet ověřený nezávislým auditorem předkládá prezident NKÚ parlamentu.

Kromě toho vydává NKÚ také další publikace, například EU Report (v němž NKÚ srovnává a hodnotí, jak je Česká republika úspěšná při čerpání peněz z EU a jak s těmito penězi hospodaří), příručky, tematické publikace a zprávy o kontrolách, které NKÚ provedl souběžně s jinými NKI.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

NKÚ usiluje o to, aby byly informace o výsledcích kontrol snadno dostupné pro veřejnost. Na svých internetových stránkách a v sociálních médiích proto zveřejňuje kontrolní závěry, tiskové zprávy a další relevantní dokumenty. Zveřejňuje zde též výsledky svých kontrol, analýzy a zprávy, videa o svých auditech a další informace o svých činnostech.

NKÚ se hlásí k zásadám transparentnosti, a zveřejňuje proto na internetu své smlouvy, podrobnosti o svém rozpočtu a další údaje.

Organizuje také různé akce. V roce 2017 pořádal první hackathon veřejné správy a v roce 2018 jeho druhý ročník.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

Sdílení znalostí je jedním z hlavních cílů NKÚ v mezinárodním prostředí. Podporuje proto sdílení znalostí prostřednictvím mezinárodních aktivit a společných auditů.

NKÚ pořádá každý rok několik konferencí, seminářů a dalších odborně zaměřených aktivit. Tyto aktivity, které jsou určeny pro zaměstnance NKÚ i pro odbornou veřejnost a zástupce státních orgánů, pomáhají zlepšovat veřejnou správu.

Mají vytvářet platformu pro sdílení znalostí a osvědčených postupů nejen mezi zástupci veřejnosti, ale také mezi akademickými pracovníky, odborníky v dané oblasti, studenty a dalšími zainteresovanými skupinami.

Na mezinárodní úrovni NKÚ pravidelně vysílá své auditory, aby se účastnili práce kontrolních orgánů mezinárodních organizací. NKÚ měl své zástupce v subjektech jako Eurocontrol, Evropská obranná agentura a Evropská kosmická agentura.

 

 

DÁNSKO

RIGSREVISIONEN

Od roku 1976

Internetová stránka: www.rigsrevisionen.dk

Prohlášení o poslání:

Rigsrevisionen prověřuje, zda jsou veřejné prostředky účinně využívány v souladu s rozhodnutím dánského parlamentu (Folketing).

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Dánský národní kontrolní úřad (DNKÚ) prověřuje účty vládních institucí a zkoumá, zda jsou prostředky státu spravovány v souladu se záměry a rozhodnutími dánského parlamentu.

Má právo přístupu k veškerým informacím, jež ke své práci potřebuje.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

Zákon o dánském generálním auditorovi – původní znění z roku 1976, současná novelizace z roku 2012.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

DNKÚ kontroluje:

 • veškeré účty vládních institucí,
  • ministerstva: 19 (červen 2018),
  • vládní agentury: 131,
 • účty institucí, sdružení nebo nadací, jejichž výdaje nebo účetní schodky jsou financovány granty poskytovanými státem,
 • účty nezávislých správních subjektů zřízených zákonem,
 • účty obchodních společností a podniků, v nichž má stát přímý či nepřímý podíl jako společník, nebo v nichž je obchodním společníkem s ručením.

Mandát DNKÚ se nevztahuje na kontrolu Dánské centrální banky.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad nezávislý na vládě, v jehož čele stojí generální auditor.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

DNKÚ je nezávislou organizací v rámci dánského parlamentu. Generální auditor DNKÚ nemůže být poslancem parlamentu.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

DNKÚ je při výkonu svých povinností zcela nezávislý. Jediným subjektem, který může DNKÚ požádat, aby provedl audit určité oblasti, je Výbor pro veřejné účty, který je jmenován dánským parlamentem.

DNKÚ předkládá všechny své zprávy Výboru pro veřejné účty a generální auditor předkládá zprávy na měsíčních zasedáních tohoto výboru.

DNKÚ úzce spolupracuje s příslušnými ministerstvy a poskytuje jim podporu ve formě doporučení pro jejich účetnictví a pro kontrolní postupy v oblasti účetnictví.

Rozpočet DNKÚ stanoví parlament.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

GENERÁLNÍ AUDITORKA

Lone Strømová byla jmenována dne 1. května 2012 a znovu jmenována v květnu 2018 na čtyřleté funkční období.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

6 let, obnovitelné jednou na čtyři roky.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Generálního auditora jmenuje předseda dánského parlamentu na doporučení Výboru pro veřejné účty a parlamentního výboru pro jednací řád.

ŘÍDICÍ ORGÁN

DNKÚ vede generální auditor, kterému pomáhá poradní sbor složený ze čtyř zástupců generálního auditora a hlavního poradce.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Zástupci generálního auditora a hlavní poradce nejsou jmenováni na dobu určitou.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Zástupce a hlavního poradce jmenuje generální auditor.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

DNKÚ má čtyři útvary, které vedou zástupci generálního auditora.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (NA KONCI ROKU 2017)

 • Počet: 288
 • Podíl mužů a žen: ♂ 43 %, ♀ 57 %

ROZPOČET

 • Přibl. 30 milionů EUR (2018)
 • 38 % zdrojů DNKÚ je určeno na velké studie konkrétních oblastí (audity výkonnosti) a 62 % na roční audit účtů vládních institucí (2017).
 • < 0,01 % celkových výdajů vládních institucí

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Generální auditor a čtyři zástupci generálního auditora se scházejí každý týden, aby jednali o strategii a plánování činností DNKÚ.

DNKÚ je povinen provádět kontroly a podávat o nich zprávy, když jej o to požádá Výbor pro veřejné účty. Tyto úkoly představují průměrně asi třetinu předmětů kontroly ve velkých studiích DNKÚ.

Všechny kontroly se plánují na základě hodnocení významnosti a rizika.

Kontrolní činnosti a velké studie DNKÚ se plánují s ročním předstihem. Plán se však průběžně aktualizuje, aby reagoval na nové skutečnosti.

— METODY AUDITU

DNKÚ rozhoduje o své kontrolní koncepci a metodice nezávisle.

Svou práci provádí v souladu s dánskými právními předpisy a dánskými auditorskými standardy pro veřejný sektor, které vycházejí z mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI).

Provádí finanční audit, audit souladu s předpisy a audit výkonnosti.

DNKÚ ověřuje dopad svých auditů tak, že spolu s Výborem pro veřejné účty kontroluje, jak kontrolované subjekty plní jeho doporučení.

Kromě toho musí ministerstva reagovat na kontrolní zprávy DNKÚ.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

DNKÚ zveřejňuje:

 • výroční zprávu o účtech dánských vládních institucí,
 • zprávy o velkých studiích konkrétních oblastí (přibl. 23 ročně),
 • výroční zprávu o činnostech, výkonnosti a účetní závěrce DNKÚ,
 • memoranda o následné kontrole všech kontrolních zpráv,
 • další memoranda o určitých tématech,
 • dánské auditorské standardy pro veřejný sektor.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

V souladu s dánským zákonem o přístupu k veřejným informacím předkládá DNKÚ memoranda a kontrolní zprávy před jejich zveřejněním na internetu Výboru pro veřejné účty.

První kapitola velkých studií a vybrané kontrolní zprávy a memoranda se překládají do angličtiny.

DNKÚ se zaměřuje na externí sdílení znalostí, aby zlepšoval kvalitu služeb, které poskytuje veřejnému sektoru.

DNKÚ pořádá každý rok čtyři až pět informačních seminářů pro externí subjekty.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

DNKÚ spolupracuje s útvary interního auditu ministerstev a dalších kontrolovaných subjektů.

 

 

ESTONSKO

RIIGIKONTROLL

Od roku 1990
poprvé založen roku 1918

Internetová stránka: www.riigikontroll.ee

Prohlášení o poslání:

Pomáhat estonskému parlamentu (Riigikogu), vládě a místní správě jednat uvážlivě a činit důležitá rozhodnutí v zájmu veřejnosti co nejdůkladnějším posuzováním veškerých možných informací před tím, než jsou rozhodnutí přijata.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Estonský národní kontrolní úřad (ENKÚ) provádí kontroly veřejného sektoru a ověřuje, zda byly veřejné prostředky použity hospodárně, efektivně, účinně a v souladu s právními předpisy.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • zákon o Národním kontrolním úřadu (2002),
 • kapitola XI ústavy Estonské republiky (1992) – Národní kontrolní úřad.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

ENKÚ kontroluje činnost těchto subjektů:

 • kanceláře parlamentu, úřadu prezidenta republiky, soudů, Estonské centrální banky, úřadu vlády a úřadu kancléře pro spravedlnost;
 • vládních orgánů a státních orgánů, které spravují;
 • orgánů místní správy, pokud jde o vlastnictví a užívání obecního majetku (pouze finanční audit a audit souladu), movitého a nemovitého majetku státu převedeného do jejich vlastnictví, účelově vázaných prostředků a dotací ze státního rozpočtu a prostředků přidělených na plnění funkcí státní správy (finanční audit, audit souladu a výkonnostní audit), a disponování s nimi;
 • nadací a neziskových sdružení založených orgánem místní správy, nebo jejichž je orgán místní správy členem;
 • právnických osob veřejného práva;
 • nadací a neziskových sdružení založených státem nebo právnickou osobu veřejného práva, nebo jejichž je stát nebo právnická osoba veřejného práva členem;
 • společností, v nichž stát, právnické osoby veřejného práva nebo výše uvedené nadace společně či jednotlivě vykonávají rozhodující vliv díky většinovému podílu nebo jiným způsobem, a jejich dceřiných společností;
 • společností, které získaly úvěry od státu nebo jejichž úvěry nebo smluvní závazky zajišťuje stát;
 • společností, v nichž orgány místní správy vykonávají rozhodující vliv díky většinovému podílu nebo jiným způsobem, a jejich dceřiných společností;
 • jiných osob plnících veřejné funkce související s užíváním a správou majetku státu.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad nezávislý na vládě, v jehož čele stojí generální auditor.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

NKÚ je nezávislým orgánem státu podle estonské ústavy.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

Rozpočet ENKÚ schvaluje parlament.

ENKÚ se zodpovídá parlamentu a své zprávy předkládá zvláštnímu parlamentnímu výboru pro kontrolu státního rozpočtu.

Generální auditor se může účastnit jednání vlády a vzít si slovo v záležitostech týkajících se jeho povinností.

Činnost ENKÚ prověřuje každoročně auditorská společnost jmenovaná parlamentem na návrh finančního výboru.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

GENERÁLNÍ AUDITOR

Janar Holm byl jmenován dne 7. března 2018 a své funkční období zahájil složením slibu před parlamentem (Riigikogu) dne 9. dubna 2018.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

5 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Generálního auditora jmenuje parlament na návrh prezidenta republiky.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ENKÚ se člení do tří částí. Kontrolní útvar provádí finanční audit, audit souladu s předpisy a audit výkonnosti a skládá se ze sedmi kontrolních skupin. Analytický útvar připravuje přezkumy a zvláštní činnosti. Útvar rozvoje a administrativy podporuje kontrolní útvar a generálního auditora při plnění jejich funkcí a koordinuje činnost ENKÚ.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI

 • Počet: 100 (75 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 29 %, ♀ 71 %. Průměrný věk: 40

ROZPOČET

 • 6 milionů EUR (2019 a 2018)
 • 60 % zaměstnanci, 25 % administrativa (z toho polovina připadá na nemovitosti a IKT), 10 % důchody
 • 0,05 % celkového státního rozpočtu

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

ENKÚ rozhoduje nezávisle a výlučně, jaká témata kontroluje, jaké druhy kontroly provádí a kdy je provádí.

O svém kontrolním programu a postupu probíhajících kontrol podrobně informuje na svých internetových stránkách.

— METODY AUDITU

ENKÚ provádí různé druhy auditu:

 • při finančním auditu ENKÚ hodnotí, zda finanční výkazy institucí správně a spolehlivě odráží jejich finanční situaci. ENKÚ zkoumá, zda je účetnictví správně vedeno a zda bylo vyloučeno možné zneužití finančních prostředků. Při finančním auditu se rovněž prověřuje legalita operací;
 • v případě auditu výkonnosti ENKÚ zkoumá, zda veřejný sektor peněžní prostředky využívá hospodárně, efektivně a účinně. Audit výkonnosti lze rovněž definovat jako proces, při němž se zjišťuje, zda kontrolované instituce dosáhly zamýšlených cílů a zda tak činí řádně s co nejnižšími náklady. Při auditu výkonnosti se hodnotí, jak činnosti veřejného sektoru přispívají k řešení problémů na strategické úrovni, podrobně se analyzují důvody problémů a předkládají se návrhy jejich řešení. Cílem auditu výkonnosti je určit nejlepší správní praxi a přispět k jejímu šíření;
 • V případě auditu souladu s předpisy ENKÚ zkoumá legalitu činností. Jedná se o hlavní metodu kontroly místní správy.

ENKÚ má právo přístupu k veškerým informacím, které potřebuje k plnění svých funkcí, včetně utajovaných informací, a všechny kontrolované subjekty jsou povinny na vyzvání informace poskytnout.

ENKÚ provádí své kontroly v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISSAI) a auditním manuálem ENKÚ.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

ENKÚ zveřejňuje kontrolní zprávy, které se dělí na finanční audity a audity výkonnosti.

Kromě kontrolních zpráv vydává ENKÚ také zvláštní zprávy, které nutně nevycházejí z klasických auditních postupů, ale zaměřují se na analýzu jediné otázky.

ENKÚ každý rok parlamentu předkládá dvě významné zprávy:

 • přehled užívání a správy majetku státu během předchozího rozpočtového roku;
 • hodnocení konsolidované výroční zprávy státu, v němž ENKÚ kromě jiného posuzuje, zda je roční účetní závěrka správná a hospodářské operace byly v souladu se zákonem.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

Publikace ENKÚ jsou dostupné na jeho internetových stránkách se shrnutím v angličtině. ENKÚ své zprávy také aktivně šíří také prostřednictvím sociálních médií.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

ENKÚ spolupracuje s orgány místní správy a vládou s cílem zlepšovat systémy vnitřní kontroly a interního auditu orgánů státní správy a jimi spravovaných subjektů.

Kromě toho jsou právnické osoby veřejného práva povinny ENKÚ zaslat kopii své ověřené výroční zprávy.

 

 

FINSKO

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Od roku 1825

Internetová stránka: www.vtv.fi

Prohlášení o poslání:

Činnost Finského národního kontrolního úřadu se řídí hodnotami spolehlivosti, otevřenosti, objektivity a respektu. Vizí instituce je, aby se způsob, jakým se ve Finsku hospodaří s financemi ústředních vládních institucí, stal vzorem ve světě.

Strategickým cílem instituce je podporovat:

 • udržitelné a úspěšné hospodaření s financemi ústředních vládních institucí,
 • spolehlivost informací o financích ústředních vládních institucí,
 • důvěru ve finance ústředních vládních institucí.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Finský národní kontrolní úřad (FNKÚ) je nezávislým orgánem, který kontroluje finance ústředních vládních institucí, hodnotí fiskální politiku a dohlíží na financování volebních kampaní a politických stran.

Jeho kontrola se vztahuje na finance ústředních vládních institucí jako celku. Na základě finské ústavy má tedy široká práva přístupu k informacím.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • finská ústava (1919 a 1999),
 • zákon o Národním kontrolním úřadě (676/2000),
 • zákon o právu Národního kontrolního úřadu kontrolovat některé úhrady mezi Finskem a Evropskými společenstvími (353/1995),
 • zákon o provádění Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a o výdajových omezeních vládních institucí (869/2012),
 • zákon o financování volebních kandidátů (273/2009),
 • zákon o politických stranách (10/1969).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

FNKÚ kontroluje:

 • vládu a ministerstva,
 • vládní agentury,
 • mimorozpočtové prostředky,
 • státní podniky a společnosti ve vlastnictví státu,
 • převody a dotace ústředních vládních institucí vyplácené obcím, společnostem a dalším subjektům,
 • převody prostředků mezi Finskem a Evropskými společenstvími.

FNKÚ nekontroluje:

 • finance parlamentu,
 • prostředky spravované parlamentem,
 • Finskou národní banku nebo Úřad pro dohled nad finančními službami,
 • Úřad sociálního zabezpečení.

— STRUKTURA

TYP NKI

Nezávislý národní kontrolní úřad, v jehož čelo stojí generální auditor.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

FNKÚ je nezávislý orgán, který je přidružen k parlamentu.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

Generálního auditora jmenuje a odvolává parlament. Auditor, který ověřuje účetnictví parlamentu, ověřuje také účetnictví FNKÚ. Parlament rovněž stanoví úkoly FNKÚ v právních předpisech, projednává návrh jeho rozpočtu, rozhoduje o jeho zdrojích a jedná o jeho výroční zprávě a samostatných zprávách.

Mandát FNKÚ se nevztahuje na účetnictví parlamentu.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

GENERÁLNÍ AUDITORKA

Tytti Yli-Viikariová byla zvolena dne 1. ledna 2016.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

6 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Volí ji parlament.

ŘÍDICÍ ORGÁN

Generální auditorku podporuje tým vedoucích pracovníků, který se skládá ze dvou zástupců generální auditorky a nejvyššího správního úředníka.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Zástupci generální auditorky a nejvyšší správní úředník mají obvyklé zaměstnanecké smlouvy (na dobu neurčitou).

ZPŮSOB VÝBĚRU

Za jmenování zástupců generální auditorky a nejvyššího správního úředníka odpovídá generální auditorka.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Organizačně je FNKÚ rozdělen na útvar finančního auditu a auditu souladu s předpisy, útvar výkonnostního auditu a auditu fiskální politiky, výkonnou kancelář a oddělení správních služeb.

Kromě toho má vědeckou radu, kárný výbor a poradní radu, které přímo podléhají generální auditorce.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2017)

 • Počet: 143
 • Podíl mužů a žen: ♂ 49 %, ♀ 51 %. Průměrný věk: 49

ROZPOČET

 • 16 milionů EUR (2017)
 • 0,03 % celkového státního rozpočtu

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

FNKÚ plánuje svou činnost v obecném kontrolním plánu, který platí na období čtyř let. Svá kontrolní témata si vybírá na základě analýzy rizika, která se týká státních financí a hospodářství. V kontrolním plánu pro každý druh auditu se uvádí vhodná kontrolní témata a konkrétní oblasti zájmu.

Kontrolní plán pro každý druh auditu je založen na analýze rizika, kterou provádějí auditní útvary, a také na kritériích pro podstatné složky.

— METODY AUDITU

FNKÚ plní své úkoly stanovené v ústavě prostřednictvím finančního auditu, auditu souladu s předpisy, výkonnostního auditu a auditu fiskální politiky.

Při svých kontrolách se FNKÚ řídí vnitřními kontrolními pokyny, které vycházejí z auditorských standardů ISSAI, vydávaných Mezinárodní organizací nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). Auditorské standardy ISSAI jsou založeny na mezinárodních auditorských standardech (ISA). Doplňují je jednotlivé manuály pro každý druh auditu.

Auditní manuál FNKÚ je k dispozici na jeho internetových stránkách.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

FNKÚ zveřejňuje:

 • zprávy o kontrole závěrečného účtu ústředních vládních institucí,
 • zprávy o finančních auditech, auditech souladu s předpisy, výkonnostních auditech a auditech fiskální politiky,
 • přezkumy,
 • zprávy o hodnocení fiskální politiky,
 • samostatné zprávy pro parlament,
 • monitorovací zprávy o financování volebních kampaní,
 • monitorovací zprávy o financování politických stran,
 • výroční zprávy,
 • zprávy o následné kontrole,
 • další publikace, například mezinárodní publikace.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

Kontroly, které FNKÚ provádí, se oznamují na jeho internetových stránkách. Zde se rovněž upozorňuje na připravované publikace. Způsob informování o kontrole se stanoví na závěrečném kontrolním zasedání. Ke všem kontrolám se vydávají tiskové zprávy pro média. K vybraným kontrolám se vytvářejí videa. Tiskové zprávy shrnují nejdůležitější kontrolní výsledky a obsahují informace o klíčových osobách, které se na kontrole podílely. Tiskové zprávy se rovněž umisťují na sociální média.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

Kromě své kontrolní činnosti plní FNKÚ také odborné a poradní úkoly, například v parlamentních výborech a pracovních skupinách vlády.

Účastní se obecných diskusí o veřejných financích a vývoji státní správy. FNKÚ usiluje o dobrou spolupráci a aktivní dialog se svými zainteresovanými subjekty a klienty.

 

 

FRANCIE

COUR DES COMPTES

Od roku 1807
poprvé založen roku 1319

Internetová stránka: www.ccomptes.fr

Prohlášení o poslání:

Nezávislost, kolegium členů, řízení o sporných otázkách.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Francouzský účetní dvůr (FÚD), který se opírá o 17 regionálních a zámořských senátů (chambres régionales et territoriales des comptes – CRTC), provádí tyto činnosti:

 • posuzuje veřejné účty,
 • provádí audit souladu s předpisy a výkonnostní audit všech veřejných organizací a veřejných prostředků nebo jejich ekvivalentů,
 • osvědčuje účetní závěru státu a sociálního zabezpečení,
 • hodnotí veřejné politiky.

Přidružený Dvůr pro rozpočtovou a finanční kázeň (Cour de discipline budgétaire et financière – CDBF) posuzuje nesrovnalosti způsobené vedoucími osobami, které nakládají s veřejnými prostředky jakéhokoli druhu nebo jejich ekvivalenty.

FÚD a CRTC mají přístup ke všem dokumentům, které potřebují k plnění svých funkcí. Udělují též absolutorium veřejným účetním.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • francouzská ústava (článek 47-2),
 • zákoník o finančních soudech,
 • zvláštní zákony a předpisy o kontrole.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

FÚD a CRTC (které společně s CDBF tvoří orgány se soudní pravomocí) kontrolují:

 • veškeré hospodaření a účetnictví státu,
  • účetnictví kanceláře prezidenta republiky, Národního shromáždění, Senátu,
  • ministerstva (ústřední správu, orgány se zodpovědností na celostátní úrovni a decentralizované orgány);
  • vládní agentury a jejich regionální síť,
  • podniky ve veřejném vlastnictví,
 • hospodaření sociálního zabezpečení a jeho účty,
 • hospodaření orgánů místní správy a jejich účty (od regionální po obecní úroveň) a jejich agentury, veřejné nemocnice, střední školy atd.,
 • veřejné prostředky poskytnuté soukromým subjektům,
 • prostředky dobročinných organizací, pokud byly darovány díky veřejným kampaním,
 • prostředky soukromých subjektů, pokud pocházejí ze soukromých příspěvků osvobozených od daní.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad se soudní pravomocí.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

FÚD je nezávislý na francouzské vládě a parlamentu a udržuje si od obou stejný odstup.

První předseda FÚD je zároveň předsedou:

 • Dvora pro rozpočtovou a finanční kázeň (CDBF),
 • Nejvyšší rady pro veřejné finance (Haut Conseil des finances publiques – HCFP),
 • Rady pro povinné odvody (Conseil des prélèvements obligatoires – CPO).

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

FÚD je nezávislý na vládě a parlamentu a předkládá jim kontrolní zprávy a poskytuje poradenství.

FÚD ověřuje účetnictví parlamentu.

V rámci svého poslání hodnotit a kontrolovat parlament úzce spolupracuje s FÚD při sledování toho, jak se plní doporučení. Parlament může FÚD požádat, aby provedl určitý počet kontrol, a vláda a parlament mohou FÚD požádat, aby hodnotil veřejné politiky.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PRVNÍ PŘEDSEDA

Didier Migaud byl jmenován dne 23. února 2010.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

První předseda má neomezené funkční období, dokud nedosáhne důchodového věku podle zákona.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Prvního předsedu jmenuje prezident republiky výnosem vydaným radou ministrů.

ŘÍDICÍ ORGÁN

FÚD řídí kolegium složené z prvního předsedy a šesti předsedů senátů. Jednání kolegia se účastní generální prokurátor (který je nezávislý).

CRTC předsedají předsedové, kteří jsou členy FÚD. Nejvyšší radě CRTC předsedá první předseda.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

První předseda a předsedové senátů jsou úředníci, jejichž funkční období je omezené pouze zákonným důchodovým věkem.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Předsedy senátů a generálního prokurátora jmenuje prezident republiky výnosem vydaným radou ministrů.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

FÚD se dělí na šest odvětvových senátů, útvar pro strategické plánování a publikace a generální sekretariát.

Generální prokurátor, generální advokáti a regionální finanční prokurátoři jsou nezávislí na FÚD, CDBF a CRTC a vystupují jako veřejní prokurátoři.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI

 • Počet: 1 777 (746 v FÚD a 1 031 v CRTC) (80 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 50 %, ♀ 50 %. Průměrný věk: 50

ROZPOČET

 • 214 milionů EUR (48 % připadá na FÚD, 52 % na CRTC)
 • < 0,01 % celkového státního rozpočtu

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

První předseda, když se vyžádá stanovisko generálního prokurátora, rozhoduje o organizaci FÚD, plánuje audity a přiděluje zdroje jednotlivým komorám. Program se rozpracovává na jednotlivé kontroly na úrovni týmů v každé komoře.

Tentýž proces probíhá v každém CRTC.

Témata kontroly se vybírají na základě hodnocení rizika, časového plánu pro povinné kontroly jednotlivých subjektů, kontrolních zkušeností a s přihlédnutím k míře veřejného zájmu.

Soudní činnosti zahrnují vybrané účty, které se kontrolují a posuzují za období několika let.

— METODY AUDITU

Všechny druhy kontrol jsou založeny na metodách, které stanoví FÚD a CRTC v souladu s mezinárodními standardy.

Soudní činnosti se důsledně řídí jednacím řádem.

FÚD soustavně rozvíjí svou metodiku hodnocení veřejných politik pomocí praktických pokynů a odborné přípravy.

Všechny druhy činností jsou v souladu se zásadami kolektivního rozhodování a sporného řízení.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

FÚD zveřejňuje:

 • souhrnnou výroční zprávu o 15 až 20 tématech, která se rovněž předkládá prezidentovi republiky,
 • výroční zprávu o plnění a výsledcích státního rozpočtu za předchozí rok,
 • výroční osvědčení státního účtu za předchozí rok,
 • výroční hodnocení situace veřejných financí a výhled na daný rok,
 • výroční zprávu o plnění rozpočtu a výroční osvědčení účtů systému sociálního zabezpečení za předchozí rok,
 • výroční zprávu o veřejných financích na místní úrovni za předchozí rok,
 • pět až deset tematických zpráv každý rok,
 • všechny zprávy o využívání soukromých příspěvků dobročinnými organizacemi,
 • všechny hlavní zprávy zasílané vládě (a předané příslušnému ministrovi).

CRTC zveřejňují:

 • zprávy o hospodaření pro orgány místní správy,
 • některé zprávy v rámci obecné výroční zprávy FÚD.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

FÚD má ústavou stanovenou povinnost informovat veřejnost. Zveřejňuje proto stále větší část své práce ve sdělovacích prostředcích, na svých internetových stránkách a na Twitteru.

FÚD zasílá všechny své hlavní zprávy vládě a parlamentu a informuje o nich veřejnost.

Parlament dostává a využívá šest výročních zpráv FÚD a jeho tematické zprávy. FÚD rovněž zveřejňuje zprávy o následné kontrole doporučení.

FÚD zveřejňuje všechny zprávy o financích dobročinných organizací.

CRTC zasílají své zprávy o hospodaření orgánům místní správy, kde musí být nahlas přečteny na jednáních zastupitelstev, která jsou přístupná veřejnosti a sdělovacím prostředkům.

FÚD, CRTC a CDBF vyhlašují svá soudní rozhodnutí na veřejných jednáních.

Rozhodnutí CDBF se zveřejňují v Úředním věstníku Francouzské republiky a na jeho internetových stránkách.

— SPOLUPRÁCE

FÚD těsně spolupracuje s CRTC, které provádějí svou činnost samostatně.

FÚD spolupracuje s parlamentními výbory, Státní radou, soudy (prostřednictvím generálního prokurátora), dalšími nezávislými správními orgány a generálními inspektoráty vlády.

 

 

NĚMECKO

BUNDESRECHNUNGSHOF

Od roku 1950
poprvé založen roku 1714

Internetová stránka: www.bundesrechnungshof.de

Prohlášení o poslání:

Základními zásadami, z nichž vychází činnost německého Spolkového účetního dvora, je nezávislost, neutralita, objektivita a důvěryhodnost.

Cílem jeho práce je podporovat transparentnost, efektivnost a udržitelnost činností státu.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Německý Spolkový účetní dvůr (SÚD) kontroluje všechny spolkové příjmy a výdaje, včetně reprezentačních fondů a tajných výdajů, a ověřuje, zda byl spolkový rozpočet plněn řádně a efektivně.

Má veškerá práva přístupu vůči všem osobám a informacím, které potřebuje pro svou kontrolní činnost, včetně nespolkových subjektů, pokud hospodaří se spolkovými finančními prostředky.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • ústava (čl. 114 odst. 2 základního zákona) (1949),
 • zákon o spolkovém rozpočtu (článek 88 a násl.) (1969),
 • zákon o rozpočtových zásadách (článek 53 a násl.) (1969),
 • zákon o Spolkovém účetním dvoře.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

SÚD má přístup k dokumentům všech institucí nebo subjektů, které hospodaří se spolkovými finančními prostředky, například:

 • ministerstva vlády a jim podřízené subjekty,
 • státní agentury,
 • instituce sociálního zabezpečení,
 • veřejné podniky,
 • příjemci spolkových dotací,
 • správní útvary ústavních orgánů.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kolektivní struktura bez soudní pravomoci.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

SÚD je jedním z nejvyšších spolkových úřadů a v hierarchii stojí na stejné úrovni jako spolková ministerstva.

Je plně nezávislý a nemůže být nikým pověřen provádět konkrétní kontrolní činnosti. Parlament však může SÚD navrhnout určité kontroly.

Prezident SÚD z titulu svého úřadu zároveň vykonává funkci pověřence spolkové vlády pro hospodárnost ve správě. Předkládá doporučení, zprávy a stanoviska, které mají zvyšovat efektivnost spolkové správy. Může také parlamentu poskytovat doporučení k legislativě.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

Prostřednictvím své kontrolní a poradní činnosti podporuje SÚD spolkovou vládu a parlament, pro které je výroční zpráva SÚD základem pro udělení absolutoria spolkové vládě.

SÚD podává zprávy jak spolkové moci výkonné, tak zákonodárné, které se s ní mohou před konečným rozhodnutím radit.

Účastní se rovněž jednání o rozpočtu mezi spolkovým ministerstvem financí a jednotlivými ministerstvy a může se vyjádřit k rozpočtovému odhadu každého ministerstva. Kromě toho poskytuje doporučení během plnění rozpočtu.

KONTROLNÍ ČINNOST

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PREZIDENT

Kay Scheller byl jmenován dne 30. května 2014.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

12 let, neobnovitelné. Funkční období je omezeno důchodovým věkem státních zaměstnanců stanoveným zákonem, který je v současné době 67 let.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Prezidenta volí obě komory parlamentu a jmenuje jej prezident Spolkové republiky Německo.

ŘÍDICÍ ORGÁN

Rozhodnutí týkající se kontrolních činností přijímají na úrovni oddělení kolektivní orgány, k nimž náleží členové SÚD, tj. vedoucí kontrolního oddělení a vedoucí kontrolní oblasti, a v některých případech také prezident nebo viceprezident. Členové SÚD mají soudní nezávislost.

Některá rozhodnutí, například o záležitostech souvisejících s výroční zprávou, jsou vyhrazena senátu. Senát je hlavním rozhodovacím orgánem.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Vedoucí kontrolních oddělení jsou státní zaměstnanci. Jejich funkční období je omezeno důchodovým věkem státních zaměstnanců stanoveným zákonem, který je v současné době 67 let.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

SÚD se skládá z devíti auditních oddělení s 51 kontrolními oblastmi. Další oddělení zodpovídá za mezinárodní auditní činnost a podporuje prezidenta v jeho funkci člena rady auditorů OSN. Oddělení podpory je zodpovědné za ústřední správní úkoly.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (ŘÍJEN 2018)

 • Celkem: 1 163 (82 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 58 %, ♀ 42 %. Průměrný věk: > 51

ROZPOČET

 • 149 milionů EUR
 • 0,04 % celkového spolkového rozpočtu

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Na plánování strategie a činnosti SÚD se podílí jeho prezident, viceprezident, senát a všechny kolektivní orgány.

Kontrolní oddělení SÚD pravidelně analyzují rizika a úkoly, což tvoří základ střednědobého kontrolního plánu a kontrolní strategie na další tři až pět let.

Kontrolní oddělení plánují své auditní úkoly v ročních kontrolních plánech koordinovaným způsobem a z těchto plánů pak vychází celkový kontrolní plán SÚD.

O žádostech parlamentu nebo jeho výborů o provedení kontroly může SÚD rozhodovat dle svého uvážení.

— METODY AUDITU

SÚD provádí audit výkonnosti, audit souladu s předpisy a finanční audit, a to jak ex post, tak v reálném čase, a aktivně poskytuje poradenství a doporučení. O čase a povaze kontrol rozhoduje nezávisle a může provádět kontroly na místě.

Klíčovým úkolem jsou audity výkonnosti, které se obvykle spojují s prvky auditu souladu nebo finančního auditu do jednoho celkového auditu. Jako další strategické kontrolní kritérium používá SÚD udržitelnost.

Mezi činnosti SÚD patří také:

 • výběrové kontroly, při nichž se podrobným šetřením získávají důkazní informace o konkrétním aspektu předmětu kontroly;
 • horizontální kontroly, při nichž se na reprezentativním vzorku vládních institucí zkoumá konkrétní téma a výsledkem jsou kontrolní zjištění o vymezené oblasti činností a operací státu;
 • hodnoticí studie, které slouží k získání znalostí o konkrétních oblastech, postupech či vývoji. Nepředstavují konečné hodnocení činností a operací státu, nýbrž jsou vhodnou možností pro přípravu nových kontrolních úkolů;
 • následné kontroly, při nichž se zjišťuje, zda orgány s pravomocí dohledu reagovaly na zjištění či na usnesení parlamentu;
 • kontroly hospodaření (nebo obecné kontroly), jejichž výsledkem je komplexní přehled o hospodaření kontrolovaného subjektu;
 • kontroly v reálném čase, které SÚD umožňují prověřovat množství jednotlivých rozhodnutí, která jsou součástí významných programů, samostatně a v každé fázi projektu. Tento postup mu umožňuje odhalit nedostatky v počátečním stádiu a informovat o nich včas orgány s rozhodovací pravomocí.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

SÚD vydává:

 • sdělení o kontrole s kontrolními zjištěními, která zasílá kontrolovaným subjektům k připomínkám;
 • výroční zprávu, která se skládá z hlavního svazku (I) a dodatkového svazku (II). Svazek I se zveřejňuje na podzim každého roku a svazek II na jaře roku následujícího. Společně tvoří aktuální základ pro parlamentní postup udílení absolutoria;
 • poradní zprávy;
 • zvláštní zprávy.

Poradní a zvláštní zprávy se předkládají parlamentu a spolkové vládě.

Kromě toho prezident ve své funkci pověřence spolkové vlády pro hospodárnost ve správě zveřejňuje stanoviska a zásady dobré praxe.

SÚD do svých sdělení o kontrole zařazuje také doporučení ke zlepšení a vyjadřuje se k aktuálním tématům, jako jsou návrhy předpisů a významné veřejné zakázky, či poskytuje odborné poradenství.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

SÚD představuje svou výroční zprávu veřejnosti na spolkové tiskové konferenci a své publikace (včetně výroční zprávy, zvláštních zpráv a závěrečných sdělení o kontrole) zveřejňuje na internetu.

Na internetových stránkách SÚD lze rovněž nalézt publikace pověřence spolkové vlády pro hospodárnost ve správě.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

Jelikož Německo má federální správní strukturu, ostatní správní úrovně kontrolují zemské kontrolní instituce a kontrolní orgány obcí. Avšak finanční systém na spolkové úrovni a systémy šestnácti spolkových zemí jsou do velké míry propojeny, takže SÚD a nezávislé zemské kontrolní instituce spolu těsně spolupracují.

Tato spolupráce se zaměřuje hlavně na programy, které financuje spolková vláda a země společně, nebo na úkoly, kterými ústřední vládní instituce pověřily země.

 

 

ŘECKO

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Od roku 1833

Internetová stránka: www.elsyn.gr

Prohlášení o poslání:

Řecký účetní dvůr odpovídá za externí kontrolu veřejné správy a rozhodně přispívá ke kvalitě a efektivnosti hospodaření řeckého veřejného sektoru.

Jeho kontroly mají tyto strategické cíle:

 • zlepšovat hospodaření vládních institucí a vyvozování odpovědnosti,
 • přispívat k posilování systémů finanční kontroly a vyvozování odpovědnosti,
 • napomáhat výběru veřejných příjmů na celostátní i místní úrovni,
 • zlepšovat správu a řízení subjektů pomocí systému vnitřní kontroly,
 • urychleně provádět kontroly témat, která se pojí s vysokým rizikem,
 • zvyšovat kontrolní kapacitu,
 • poskytovat řeckému parlamentu důležité informace, které mu umožní účinněji plnit jeho dohledovou funkci,
 • zvyšovat schopnost Účetního dvora provádět audity výkonnosti.

Aby Řecký účetní dvůr dosáhl těchto cílů, zaměřuje se na oblasti s velkým kontrolním významem, usiluje o stále větší dopad prováděných kontrol a optimálně využívá dostupné zdroje.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Řecký účetní dvůr (ŘÚD) kontroluje výdaje a účty státu, místních agentur a právnických osob, jak to stanoví zákon, nebo pokud jsou příjemci veřejných finančních prostředků.

Do jeho působnosti spadají orgány státní správy a ministerstva, orgány místní správy a další organizace veřejného sektoru. Může se rovněž účastnit kontrol účetnictví subjektů, které jsou soukromými společnostmi.

ŘÚD má právo úplného přístupu ke všem účetním záznamům ústředních i místních orgánů státní správy, související dokumentaci a zaměstnancům. Může také žádat o relevantní informace ode všech příslušných orgánů, které jsou povinny s ním spolupracovat.

SOUDNÍ PRAVOMOC

ŘÚD rozhoduje o právních řízeních v souvislosti s:

 • důchody,
 • kontrolou účetnictví,
 • občanskoprávní odpovědností státních zaměstnanců za ztráty, které způsobili státu, místním agenturám nebo veřejnoprávním subjektům úmyslně nebo hrubou nedbalostí při výkonu svých povinností,
 • odpovědností státních zaměstnanců za neodůvodněné zvýšení majetku, které se považuje za důsledek korupce (nebo za neodůvodněné podle auditu jejich ročního majetkového prohlášení).

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

Článek 98 řecké ústavy (1975) obecně vymezuje (soudní, kontrolní a konzultační) úkoly ŘÚD. ŘÚD tyto úkoly vykonává v souladu se zákonem (viz též zákon č. 4129/2013 a č. 4270/2014).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Pravomoci ŘÚD se vztahují na všechny subjekty státní správy, tj.:

 • úřad prezidenta republiky,
 • 18 ministerstev,
 • 7 decentralizovaných správ,
 • 11 nezávislých orgánů,
 • 325 obcí (orgány místní správy první úrovně),
 • 13 regionů (orgány místní správy druhé úrovně),
 • 26 organizací sociálního zabezpečení,
 • 100 státních nemocnic.

ŘÚD rovněž kontroluje účetnictví přibližně 450 dalších právnických osob veřejné správy a veřejných a soukromých subjektů vlastněných orgány místní správy (755) a dotace poskytnuté soukromým subjektům.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad se soudní a kontrolní pravomocí.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

ŘÚD je nejvyšší veřejná kontrolní instituce v řeckém soudním systému.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

ŘÚD je povinen předkládat parlamentu výroční zprávu o své kontrolní činnosti a prohlášení o roční účetní závěrce a rozvaze státu. Parlament rovněž na základě doporučení ministerstva financí a ministerstva spravedlnosti schvaluje rozpočet ŘÚD.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PREZIDENTKA

Androniki Theotokatuová byla jmenována dne 23. října 2015.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

4 roky, neobnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Jmenována prezidentským výnosem na základě návrhu rady ministrů

ŘÍDICÍ ORGÁN

Nejvyšším soudním orgánem je plenární zasedání ŘÚD, které se skládá z prezidenta, osmi viceprezidentů a 33 vrchních soudců.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Členové jsou soudci a jako takoví jsou nezávislí a jejich funkční období je neomezené.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Viceprezidenti jsou jmenováni prezidentským výnosem na návrh rady ministrů a vrchní soudci jsou jmenováni rozhodnutím Nejvyšší soudní rady.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Nejvyšším představitelem ŘÚD je prezident. Prezidentovi je podřízeno osm viceprezidentů v aktivní službě, z nichž sedm předsedá jedné ze soudních sekcí.

Jmenování do funkce prezidenta a viceprezidentů je založeno na služebním věku. ŘÚD má pozice pro 139 soudců. Na ŘÚD pracuje 33 vrchních soudců, 47 soudců druhé kategorie a 45 pomocných soudců.

Nedílnou součástí organizační struktury ŘÚD je úroveň generálních advokátů, kterou tvoří generální advokát, náměstek generálního advokáta a tři zástupci náměstka. Všichni jsou soudci ŘÚD.

ŘÚD se v současnosti skládá z devíti soudních oddělení (Klimakia), v nichž pracují celkem tři soudci a jimž předsedá vrchní soudce. Tři z nich odpovídají za předsmluvní audity. Čtyři oddělení v příslušných soudních sekcích se zabývají audity ex ante výdajů orgánů místní správy a veřejných subjektů a dvě se věnují otázkám auditů a otázkám soudní povahy. Součástí organizace je dále sedm soudních sekcí (s celkem pěti soudci a viceprezidentem jako předsedou), soudní sekce velkého senátu, který rozhoduje o odvoláních v souvislosti s předsmluvními audity (s celkem sedmi soudci a prezidentem jako předsedou), a plenární zasedání (se strukturou uvedenou výše).

Na ministerstvech, prefekturách a ve větších obcích se nacházejí kontrolní úřady pod vedením komisařů ŘÚD (tj. soudních zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním a s více než patnáctiletou praxí a ve funkci vedoucího divize), které mají kontrolní a sankční pravomoci. V současnosti je 54 úřadů komisařů v Aténách a dalších 56 v celém Řecku. Na ŘÚD v současnosti pracuje 648 soudních zaměstnanců.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2018)

 • Počet: 648 (vedení: 12 %, audit: 56 %, správa: 32 %) + 139 soudců
 • Podíl mužů a žen: ♂ 37 %, ♀ 63 %. Průměrný věk: 49

ROZPOČET

 • 33,2 milionu EUR (2018)
 • Přibl. 95 % rozpočtu je určeno na odměny a platy.
 • < 0,01 % celkového státního rozpočtu

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

ŘÚD svou činnost plánuje v ročním pracovním programu, který schvaluje plenární zasedání. Program vypracovává Zvláštní výbor, který shromažďuje potřebné informace od všech úřadů komisařů a vychází z vlastních kontrolních zkušeností a činnosti a z informací uvedených ve sdělovacích prostředcích.

Další kontrolní náměty týkající se konkrétních právnických osob nebo odvětví mohou pomocí elektronické platformy na internetové stránce ŘÚD předkládat další soudci a auditoři ŘÚD. Zvláštní výbor tyto návrhy vyhodnotí a může je předložit plenárnímu zasedání.

— METODY AUDITU

ŘÚD provádí audity ex ante, předsmluvní audity a audity ex post, včetně cílených auditů oblastí s vysokým rizikem (mohou to být finanční audity, audity souladu s předpisy i výkonnostní audity) a také následné audity v souladu s auditním manuálem ŘÚD a mezinárodními auditorskými standardy (INTOSAI).

ŘÚD provádí:

 • audity ex ante výdajů orgánů místní správy a veřejných subjektů, které stanoví zákon, jejichž výsledkem je schválení či odmítnutí příslušných platebních příkazů;
 • audity před uzavřením zakázek s vysokou finanční hodnotou, které uděluje stát nebo jiné rovnocenné právnické osoby, jež stanoví zákon (předsmluvní audit);
 • audity ex post účetní závěrky státních účetních a orgánů místní správy nebo jiných právnických osob, jejichž výsledkem je rozhodnutí příslušného komisaře ŘÚD, kterým se účetní závěrka buďto schvaluje jako řádná, nebo odmítá jako v rozporu se zákonem. V druhém případě se schodek vymáhá;
 • cílené audity (finanční audity, audity souladu s předpisy i výkonnostní audity) zaměřené na oblasti s vysokým rizikem podle ročního pracovního programu ŘÚD a mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI).

VÝSTUPY

— ZPRÁVY NKI

ŘÚD zveřejňuje:

 • povinné kontrolní zprávy:
  • výroční zprávu o kontrolní činnosti ŘÚD, včetně výsledků jeho činností, připomínek plynoucích z jeho práce a návrhů reforem a zlepšení (včetně příslušných zákonů);
  • prohlášení o roční účetní závěrce a rozvaze státu (prohlášení);
 • kontrolní zprávy z vlastní iniciativy: ŘÚD rovněž zveřejňuje kontrolní zprávy podle ročního pracovního programu;
 • stanoviska k zákonům: ŘÚD vydává stanoviska k návrhům zákonů o důchodech nebo k uznávání služebních let pro důchodové nároky a na žádost ministrů nebo podle zákona k otázkám spadajícím do jeho ústavních kompetencí;
 • Další role:
  • Následná kontrola auditních výsledků: ŘÚD vydává zprávy o následných kontrolách.

— INFORMOVÁNÍ O KONTROLNÍ ČINNOSTI

Výše uvedené prohlášení a výroční zpráva ŘÚD se zveřejňují a jsou dále dostupné veřejnosti na internetové stránce ŘÚD. Zde jsou také k dispozici zprávy o cílených auditech. Tyto zprávy se mohou projednávat v příslušných výborech parlamentu.

Na internetové stránce ŘÚD a v dalších právních publikacích se rovněž zveřejňují rozsudky a rozhodnutí bez osobních údajů.

ŘÚD může pořádat konference, na nichž představuje svou kontrolní činnost kontrolovaným subjektům a dalším zainteresovaným stranám.

Sdělovací prostředky ŘÚD nevyužívá.

 

 

MAĎARSKO

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Od roku 1989
poprvé založen roku 1870

Internetová stránka: www.asz.hu
www.aszhirportal.hu

Prohlášení o poslání:

Podporovat transparentní a řádnou správu veřejných financí prostřednictvím přínosných a profesionálně prováděných auditů, a přispívat tak k dobré správě.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Maďarský státní kontrolní úřad (MSKÚ) je nejvyšší finanční a hospodářskou kontrolní institucí Národního shromáždění, kterému se zodpovídá. Jeho kontrolní mandát se vztahuje na využívání veřejných finančních prostředků a národního majetku.

Odpovídá za finanční a hospodářskou kontrolu a kontrolu provádění ústředního rozpočtu, správu a využívání veřejných financí a správu národního majetku. Své kontroly MSKÚ provádí podle kritérií legality, účinnosti a efektivnosti.

MSKÚ může kontrolovat finanční řízení veřejných prostředků i majetku na úrovni ústřední a místní správy. Svými zjištěními, doporučeními a radami, které vycházejí z jeho kontrolních zkušeností, je nápomocen Národnímu shromáždění, jeho výborům i kontrolovaným subjektům, čímž přispívá k řádnému fungování státní správy.

MSKÚ může na základě svých zjištění zahájit u příslušného orgánu řízení proti odpovědným kontrolovaným subjektům a osobám. Zprávy MSKÚ a zjištění i závěry v nich obsažené nelze napadnout u soudů či jiných orgánů.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • zákon LXVI z roku 2011 o MSKÚ,
 • maďarská ústava.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

MSKÚ kontroluje:

 • veřejné instituce,
 • instituce financované z centrálního rozpočtu,
 • fondy sociálního zabezpečení, samostatné státní fondy,
 • orgány místní správy, samosprávné orgány menšin a jejich sdružení,
 • organizace (instituce) financované z centrálního rozpočtu,
 • hospodářské organizace zcela nebo zčásti vlastněné státem nebo orgány místní správy,
 • finanční úřad, celní úřad,
 • Maďarskou národní banku,
 • politické strany a jejich nadace,
 • provádění voleb, účty organizací jmenujících kandidáty určené na kampaň,
 • církevní organizace,
 • národní bezpečnostní služby.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad nezávislý na vládě, v jehož čele stojí prezident.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

MSKÚ je nejvyšší finanční a hospodářskou kontrolní institucí Národního shromáždění, kterému se také zodpovídá.

Ve struktuře centrálního rozpočtu představuje MSKÚ samostatnou kapitolu.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

MSKÚ je nápomocen Národnímu shromáždění, jeho výborům i kontrolovaným subjektům, čímž přispívá k řádnému fungování státní správy.

Prezident MSKÚ informuje národní shromáždění o pracovním programu MSKÚ a jeho případných změnách.

Národní shromáždění i vláda mohou MSKÚ požádat, aby provedl určité kontroly.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PREZIDENT

Dr. László Domokos byl jmenován dne 5. července 2010.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

12 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Prezidenta Státního kontrolního úřadu volí dvoutřetinovou většinou zvolení poslanci Národního shromáždění.

ZJEDNODUŠENÉ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Pracovní struktura MSKÚ je založena na projektech. Většina auditorů je přiřazena do tzv. projektové kanceláře, kde se podílejí na jednotlivých kontrolách na základě plánu přidělování kontrol MSKÚ. MSKÚ má několik útvarů podpory. Jejich úkolem je zajišťovat provádění kontrol z finančního, právního, monitorovacího či logistického hlediska.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2018)

 • Počet: 597; 492 (2019)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 36 %, ♀ 64 %. Průměrný věk: 45

ROZPOČET

 • 9,3 miliardy HUF (2017) (29,8 milionu EUR) (90 % na audit)
 • MSKÚ sestavuje svůj vlastní rozpočet, který předkládá Národnímu shromáždění, aniž by jej vláda měnila, jako součást návrhu zákona o centrálním rozpočtu.
 • < 0,05 % celkových výdajů vládních institucí, 0,02 % HDP

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Prezident MSKÚ připravuje pracovní program a informuje o něm a o jeho případných změnách Národní shromáždění.

Kontrolní plán se zveřejňuje a předkládá Národnímu shromáždění každých šest měsíců.

MSKÚ vytvořil systém plánování kontrol, v němž se klade větší důraz na výběr témat a na kontroly na místě, které je třeba zařadit do kontrolního plánu.

Přidělování kontrolních úkolů předchází několikastupňový přípravný a schvalovací postup, přičemž efektivnost kontrol zajišťuje průběžné plánování.

Při vymezování kontrolních témat a souvisejících kontrol na místě usiluje MSKÚ o účinné a efektivní využívání svých zdrojů na každé kontrolní téma a zohledňuje přitom aktuální kontrolní témata, která jsou zajímavá pro veřejnost.

Kontrolní plán se může změnit v závislosti na nových okolnostech, které se v souvislosti s kontrolami objeví.

— METODY AUDITU

MSKÚ provádí audity souladu s předpisy, audity výkonnosti a následné audity. Jeho kontroly se zaměřují na legalitu a správnost veškerých příjmů a výdajů centrálního rozpočtu.

Svou činnost provádí v souladu s právními předpisy, kontrolním programem a profesionálními pravidly a metodami a etickými standardy pro auditory.

Metodika MSKÚ je stanovena a zveřejněna v souladu s odbornými standardy INTOSAI (rámcem ISSAI).

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

MSKÚ zveřejňuje:

 • stanovisko k závěrečnému účtu centrálního rozpočtu,
 • zprávu o plnění centrálního rozpočtu,
 • kontrolní zprávy (audity souladu s předpisy, výkonnostní audity a následné audity),
 • výroční zprávu o činnosti,
 • analýzy a studie.

MSKÚ kromě toho více než 50 let rediguje a vydává Čtvrtletník veřejných financí. Ten se zabývá tématy, jako jsou finanční systémy, fungování veřejného sektoru a národního hospodářství a snahy dostihnout hospodářsky rozvinuté země, a souvisejícími odbornými diskusemi.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

MSKÚ zveřejňuje své zprávy, studie a další dokumenty a také organizační zprávy a informace o hlavních fázích svých kontrolních postupů na svých internetových stránkách a zpravodajském portálu.

MSKÚ uzpůsobuje informování o svých zprávách a analýzách cílovým skupinám.

MSKÚ je rovněž aktivní v různých sociálních médiích a využívá několika komunikačních nástrojů, z nichž některé si vyvíjí sám:

 • internetové stránky MSKÚ (maďarsky, anglicky),
 • zpravodajský portál (maďarsky, anglicky, německy, francouzsky) – hlavní zdroj informací o činnostech instituce,
 • stručná tisková shrnutí (vydávají se ke každé kontrolní zprávě),
 • tradiční a elektronické tiskové konference,
 • shrnující videa o prioritních kontrolách, zveřejňovaná na kanálu YouTube a zpravodajském portálu MSKÚ,
 • rozhovory o přínosech auditů MSKÚ,
 • zprávy v sociálních médiích.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

Od svého založení klade MSKÚ zvláštní důraz na vědeckou spolupráci s profesními orgány a národními institucemi vysokoškolského vzdělávání s cílem dosáhnout co nejširšího uplatnění činností MSKÚ a rozvíjet odborný a vědecký dialog ve společnosti.

MSKÚ se aktivně účastní činností mezinárodní odborné veřejnosti v oblasti auditu. Důležitá je mezinárodní výměna zkušeností v oblasti auditu a spolupráce s národními nejvyššími kontrolními institucemi a mezinárodními organizacemi.

 

 

IRSKO

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL

Od roku 1923
poprvé založen roku 1866

Internetová stránka: www.audgen.gov.ie

Prohlášení o poslání:

Nezávisle ověřovat a informovat irský parlament o tom, zda jsou veřejné prostředky a zdroje využívány v souladu se zákonem, účinně spravovány a řádně vykazovány.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Úřad kontrolora a generálního auditora (ÚKGA) hraje ústřední roli v procesu vyvozování odpovědnosti za veřejné prostředky tím, že parlamentu prostřednictvím výboru pro veřejné finance poskytuje ujištění o způsobu, jakým byly veřejné prostředky spravovány, a předkládá zprávy o skutečnostech zjištěných při auditech a dalších kontrolách.

Úřad plní tyto hlavní úkoly:

 • kontroluje účetnictví veřejných subjektů a podává o tom zprávy,
 • prověřuje, zda jsou operace veřejných subjektů v souladu s příslušnými předpisy a zda se finanční prostředky používají k zamýšlenému účelu,
 • zjišťuje, zda veřejné subjekty nakládají se zdroji hospodárně a efektivně a mají mechanismy, jejichž pomocí vyhodnocují účinnost svých činností,
 • schvaluje uvolňování prostředků ze státní pokladny pro zákonem povolené účely.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • irská ústava: článek 33 (1922, nahrazena v roce 1937),
 • zákon o státní pokladně a kontrolních orgánech z roku 1866,
 • zákon o kontrolorovi účtů a generálními auditorovi z roku 1923 ve znění z roku 1993,
 • zákon o kontrolorovi účtů a generálními auditorovi a o výborech parlamentu (zvláštní ustanovení) z roku 1998.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

ÚKGA kontroluje:

 • účetní závěrky orgánů státní správy: 40,
 • státní fondy: 28,
 • zdravotnické subjekty: 28,
 • společné subjekty Irska a Severního Irska: 7,
 • vzdělávací subjekty: 42,
 • státní subjekty a společnosti: 142.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad nezávislý na vládě, v jehož čele stojí kontrolor účtů a generální auditor.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

Plně nezávislá.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

Vztah s parlamentem spočívá především v podávání zpráv. O výsledcích kontrolních činností je parlament informován v kontrolních osvědčeních a zprávách o hospodaření. Výbor pro veřejné finance se také zabývá zprávami ÚKGA o výkonnostním auditu. ÚKGA s výborem pro veřejné finance úzce spolupracuje. ÚKGA se účastní jednání výboru pro veřejné finance jako stálý svědek. Výsledky nezávislé kontroly ÚKGA jsou základem pro šetření výboru.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

KONTROLOR ÚČTŮ A GENERÁLNÍ AUDITOR

Seamus McCarthy byl jmenován dne 28. května 2012.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Bez omezení až do zákonného důchodového věku

ZPŮSOB VÝBĚRU

Kontrolora účtů a generálního auditora nominuje parlament a jmenuje irský prezident.

ŘÍDICÍ ORGÁN

Kontrolní výbor se skládá z kontrolora účtů a generálního auditora, tajemníka a ředitelů kontroly, a správní rada se skládá z ředitelů kontroly a jejich náměstků.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Kontrolní výbor nezávisle dohlíží na Úřad kontrolora účtů a generálního auditora a zodpovídá za vypracování a realizaci strategie. Správní rada koordinuje činnost úřadu.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (KVĚTEN 2018)

 • Počet: 173
 • Podíl mužů a žen: ♂ 50 %, ♀ 50 %. Průměrný věk: 41

ROZPOČET

 • 14 milionů EUR (2018)
 • < 0,02 % celkových výdajů vládních institucí

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

ÚKGA rozhoduje nezávisle o programu svých výkonnostních auditů. Činí tak na základě celkové strategie a zvláštních odvětvových strategií. Program finančních auditů je koncipován tak, aby splňoval případné lhůty stanovené zákony.

— METODY AUDITU

ÚKGA provádí finanční audity a audity výkonnosti. Realizují se v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISSAI) a vlastním etickým kodexem.

ÚKGA používá manuály pro finanční audit a audit výkonnosti a také praktické pokyny.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

ÚKGA vypracovává tyto zprávy:

 • výroky o veřejných účtech,
 • zprávy o významných skutečnostech týkajících se výkonnosti a hospodaření s veřejnými prostředky,
 • zprávy pro vedení o kontrolách týkající se skutečností, které souvisí s vnitřní finanční kontrolou, řízením a správou,
 • povolení k uvolnění státních prostředků irskou centrální bankou k účelům stanoveným v zákoně.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

Subjekty veřejného sektoru jsou povinny předkládat své finanční výkazy parlamentu. Jejich součástí je i kontrolní zpráva ÚKGA.

ÚKGA předkládá každý rok parlamentu finanční výkazy vládních úřadů a subjektů a zprávu o účetní závěrce veřejných výdajů. Kromě toho se příslušným ministrům zasílají zprávy o výkonnostních auditech, které jsou ministři povinni předložit parlamentu.

Zprávy jsou k dispozici na internetové stránce ÚKGA a v knihovně irského parlamentu. Ke všem zveřejňovaným zprávám o výkonnostních auditech se vydávají tiskové zprávy.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

ÚKGA spolupracuje s Úřadem pro kontrolu místní správy v Irsku. Úřad pro kontrolu místní správy odpovídá za kontrolu orgánů místní správy. Úřad pro kontrolu místní správy poskytuje všechny své zprávy ÚKGA.

 

 

ITÁLIE

CORTE DEI CONTI

Od roku 1948
poprvé založen roku 1862

Internetová stránka: www.corteconti.it

Prohlášení o poslání:

V souladu s článkem 100 italské ústavy vykonává Italský účetní dvůr preventivní kontrolu legitimity opatření vlády a provádí rovněž audity ex post hospodaření se státním rozpočtem. Podílí se (v případech a způsobem stanovenými právními předpisy) na kontrole finančního řízení subjektů, které dostávají pravidelnou rozpočtovou podporu od státu. O výsledcích provedených kontrol podává zprávy přímo parlamentu. Zákon zajišťuje nezávislost Účetního dvora a jeho členů na vládě. Skládá se z nezávislých soudců, kteří se zodpovídají pouze před zákonem a kteří mohou být přiděleni do kontrolního nebo soudního oddělení nebo do úřadů generálního prokurátora.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

V italském ústavním systému zaujímá Účetní dvůr postavení mezi orgány, které zajišťují zákonnou a řádnou správu a dohled nad stabilitou veřejných financí, a soudními orgány.

Italský účetní dvůr (IÚD) je při výkonu svých kontrolních funkcí nestranný a nezávislý na vládě a parlamentu a ve své soudní funkci je prakticky součástí soudní moci.

SOUDNÍ PRAVOMOC

V souladu s čl. 103 odst. 2 italské ústavy má IÚD příslušnost v oblasti veřejných účtů a v dalších záležitostech stanovených zákonem.

V případě zjištěné škody způsobené veřejným financím se tedy odpovědnost vedoucích pracovníků, zaměstnanců a účetních neřídí běžnými předpisy občanského zákoníku, ale spadá pod zvláštní režim správní a účetní odpovědnosti.

Dojde-li ke ztrátě veřejných prostředků, lze stanovit odpovědnost správních úředníků (státních orgánů nebo jakéhokoli orgánu veřejné správy) a veřejných či soukromých subjektů anebo jednotlivců pověřených správou veřejných prostředků ve veřejném zájmu.

IÚD vykonává soudní pravomoc také nad činností účetních, tj. osob odpovědných za správu veřejných prostředků a majetku (například pokladníků apod.).

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

Pravomoci v oblasti kontroly:

 • články 81, 97, 100, 117 a 119 italské ústavy (1948),
 • zákon č. 20/1994,
 • zákon č. 131/2002,
 • zákon č. 266/2005,
 • zákon č. 213/2012.

Soudní pravomoc:

 • články 103 a 108 italské ústavy,
 • zákon o účetnictví obsažený v zákonné vyhlášce č. 174/2016,
 • zákon č. 19/1994,
 • zákon č. 639/1996.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

IÚD kontroluje:

 • ministerstva,
 • veřejné orgány a státní agentury včetně nezávislých orgánů,
 • subjekty financované z veřejných prostředků,
 • regiony, provincie, obce, metropolitní oblasti a podniky, které jsou interními poskytovateli služeb,
 • soukromé společnosti, v nichž italský stát vykonává kontrolu.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad, který vykonává nejen kontrolní, ale též soudní pravomoci.

Kromě toho Účetní dvůr vykonává i poradenskou funkci pro vládu, regiony, obce, provincie a metropolitní oblasti.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

Podle italské ústavy je IÚD autonomním orgánem, který je nezávislý na jiných pravomocích státu.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

Jako auditní orgán předkládá IÚD zprávy o výsledcích svých kontrol parlamentu.

Vykonává kontrolu a audit týkající se činnosti a řízení státních orgánů s cílem zachovat zákonnost a rovnováhu veřejných financí.

Jestliže jednání výkonné moci není v souladu se zákonem, IÚD může vydat záporné stanovisko, které takové jednání zneplatní.

Poradenská funkce IÚD spočívá v poskytování stanovisek parlamentu a vládě při přípravě zákonů a správních předpisů. Stanovisko IÚD se vyžaduje i pro revizi předpisů týkajících se účetního systému, zrušení nebo úpravu stávajícího účetního modelu, účetních dokumentů a položek nebo při změně či zavedení účetního modelu a účetních dokumentů a položek.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PREZIDENT

Angelo Buscema byl jmenován dne 22. prosince 2017.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Mandát prezidenta trvá, dokud nedosáhne věku pro odchod do důchodu (70).

ZPŮSOB VÝBĚRU

Prezidenta IÚD jmenuje prezident republiky na návrh předsedy rady ministrů, který budoucího prezidenta vybírá ze skupiny soudců IÚD vybraných Radou předsednictví IÚD.

ŘÍDICÍ ORGÁN

Rada předsednictví IÚD má 11 členů: prezidenta a viceprezidenta IÚD, generálního prokurátora IÚD, čtyři členy jmenované parlamentem a čtyři soudce IÚD.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

4 roky.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Čtyři soudce jmenují ze svého středu soudci IÚD. Externí členy jmenuje Poslanecká sněmovna (2) a Senát (2) z profesorů práva anebo právníků s nejméně dvacetiletou praxí.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

IÚD se dělí na kontrolní a soudní senáty na ústřední a regionální úrovni a má úřad generálního prokurátora a regionální kanceláře prokurátora.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI

 • Počet: soudci 393, státní zaměstnanci 2 265
 • Podíl mužů a žen: ♂ 43 %, ♀ 57 %. 57 %. Průměrný věk: 54

ROZPOČET

 • 310 milionů EUR
 • < 0,01 % celkového státního rozpočtu

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

IÚD nezávislým způsobem stanovuje každoročně schvalovaný obecný plán kontrolní činnosti. Kontrolní plán se týká kontrolní politiky i strategie a schvalují jej spojené kontrolní senáty, neboť obsahuje referenční kritéria pro ústřední kontrolní senáty i pokyny pro regionální auditní senáty. Každý ústřední a regionální kontrolní senát sestavuje nezávisle svůj vlastní kontrolní plán.

Rozsah plánování se stanoví na základě parametrů, jako je finanční důležitost, významné riziko nesrovnalostí, výsledky předchozích auditů, žádosti od veřejných orgánů a lidské a technické zdroje.

IÚD svůj kontrolní plán zasílá předsedům Poslanecké sněmovny a senátu a na regionální úrovni předsedům regionů a regionálních rad a také kontrolovaným subjektům.

Roční kontrolní plán obsahuje:

 • subjekty, které jsou předmětem kontrolní činnosti IÚD, a použitá kritéria pro sestavení vzorku,
 • činnosti a skutečnosti, které jsou předmětem kontroly IÚD,
 • plánování činností,
 • zvolená kritéria a parametry.

— METODY AUDITU

IÚD provádí:

 • audity souladu s předpisy ex ante týkající se jednání, která jsou vyčerpávajícím způsobem stanovena zákonem, mající za cíl zabránit případnému nelegitimnímu jednání státních orgánů,
 • audity výkonnosti, jejichž cílem je zvýšit efektivnost státní správy,
 • finančně-ekonomické audity.

Subjekty kontrolované IÚD mají před zveřejněním konečné zprávy právo vyjádřit se ke všem zjištěním.

V souladu se zásadou sporného řízení IÚD:

 • informuje kontrolované subjekty o svém ročním kontrolním plánu a poskytuje jim informace o předmětech, podmínkách, postupech a plánování kontrol;
 • udržuje stálý a konstruktivní dialog s různými kontrolovanými subjekty a vedoucími úřadů interního auditu;
 • zveřejňuje svou závěrečnou zprávu a předkládá své připomínky v rámci veřejné debaty na veřejných jednáních kontrolních senátů.

V souvislosti s audity výkonnosti zveřejňuje IÚD dokumenty s hodnoceními, připomínkami a doporučeními. Kontrolované subjekty musí tato doporučení plnit, aby odstranily nedostatky v řízení veřejných financí, a zaručily tak řádnou správu. Musí také IÚD informovat o opatřeních, která přijaly k plnění jeho doporučení.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY NKI

IÚD informuje parlament prostřednictvím:

 • výročních zpráv o státních účtech,
 • čtyřměsíčních zpráv o zákonech o výdajích (o výdajích podle těchto zákonů),
 • zvláštních jednání, na nichž IÚD předkládá svoje stanovisko k hospodářskému a finančnímu plánování státu a k jeho návrhu zákona o financích,
 • zvláštních zpráv o financování na regionální či místní úrovni,
 • zprávy o koordinaci veřejných financí (roční),
 • zprávy o osobních nákladech ve státní správě,
 • zprávy a hospodaření s fondy EU,
 • zprávy a hospodaření veřejných orgánů a subjektů.

— INFORMOVÁNÍ O KONTROLNÍ ČINNOSTI

Zprávy IÚD se zveřejňují na jeho internetové stránce.

— SPOLUPRÁCE A VZTAHY NA ÚROVNI ČLENSKÝCH STÁTŮ

Na ústřední kontrolní systém dohlíží Hlavní účetní kancelář státu (na ministerstvu hospodářství a financí), kterou vede hlavní účetní.

Nezávislá ústřední účetní oddělení spadající pod Hlavní účetní kancelář státu na každém ministerstvu kontrolují, zda jsou správní postupy v souladu s příslušnými finančními zákony a směrnicemi ministerstev. Ověřují, zda jsou navrhované výdaje zákonné, schvalují je a nesrovnalosti hlásí ministrovi, který může Hlavní účetní kancelář státu požádat, aby operace ověřila. Tyto případy se automaticky předávají IÚD.

Generální finanční inspektorát provádí kontroly na místě zaměřené na činnost ministerstev a veřejných subjektů a může navrhovat nápravná opatření. Prověřuje také, zda mechanismus interního auditu v každém subjektu řádně funguje. Zprávy generálního inspektorátu se postupují hlavnímu účetnímu, a pokud byly zjištěny finanční ztráty, generálnímu prokurátorovi, který může státní úředníky stíhat.

 

 

LOTYŠSKO

VALSTS KONTROLE

Od roku 1991
poprvé založen roku 1923

Internetová stránka: lrvk.gov.lv

Prohlášení o poslání:

Napomáhat:

 • efektivnímu a zákonnému využívání peněz daňových poplatníků,
 • finančnímu řízení a vyvozování odpovědnosti za veřejné výdaje,
 • řádnému a transparentnímu rozhodování ve veřejném sektoru.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Státní kontrolní úřad Lotyšské republiky (SKÚL) provádí finanční audity, audity souladu s předpisy a výkonnostní audity, při nichž kontroluje:

 • příjmy a výdaje státního rozpočtu a obecních rozpočtů, včetně čerpání fondů finanční pomoci EU a fondů dalších mezinárodních organizací či institucí,
 • činnosti prováděné se státním majetkem a majetkem obcí.

Každý rok předkládá SKÚL parlamentu výrok auditora o plnění státního rozpočtu a rozpočtů obcí a výroky o tom, zda ministerstva a ústřední vládní instituce řádně vypracovaly roční finanční zprávy.

SKÚL předkládá parlamentu a vládě zprávu:

 • o finančních auditech v kontrolovaných subjektech, k nimž SKÚL vydal výrok s výhradou nebo záporný výrok nebo k nimž odmítl vydat výrok,
 • o všech auditech výkonnosti,
 • o zvláště důležitých a významných zjištěních.

Pokud se při kontrole zjistí jakékoli porušení právních předpisů, SKÚL o tomu musí uvědomit příslušné donucovací orgány.

SKÚL je pověřen vydávat doporučení kontrolovaným subjektům a dohlížet na jejich plnění, když během kontrol zjistí nedostatky, které by se měly odstranit.

Má právo přístupu k veškerým informacím, jež ke své práci považuje za potřebné.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • ústava Lotyšské republiky (1922),
 • zákon o Státním kontrolním úřadu (2002).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

SKÚL kontroluje:

 • státní instituce (13 ministerstev a 137 jim podřízených institucí, 13 ústředních státních institucí),
 • orgány místní správy (110 okresů a 9 měst) a jim podřízené instituce,
 • podniky ve vlastnictví státu nebo orgánů místní správy nebo soukromé společnosti s vlastnickým podílem státu,
 • jiné obchodní společnosti, sdružení, nadace a fyzické osoby: 1) nakládají-li se zdroji místní správy nebo je spravují, 2) jsou-li financovány ze zdrojů státu nebo místní správy nebo 3) zadávají-li veřejné zakázky na celostátní nebo místní úrovni.

— STRUKTURA

TYP NKI

SKÚ je nezávislá kolektivní nejvyšší kontrolní instituce, v jejímž čele stojí generální auditor.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

SKÚL je jedním ze šesti ústavních orgánů v Lotyšsku. Je plně nezávislý a je ustaven jako kolektivní nejvyšší kontrolní instituce, která tvoří klíčový prvek ve finančním kontrolním systému státu a slouží veřejnému zájmu tím, že poskytuje nezávislé ujištění o zákonném, řádném, hospodárném, efektivním a účinném využívání zdrojů ústřední a místní správy a podporuje řádné finanční řízení a transparentní rozhodování ve veřejném sektoru.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

SKÚL předkládá své zprávy a stanoviska lotyšskému parlamentu a kabinetu ministrů.

PARLAMENT

SKÚL spolupracuje s různými parlamentními výbory, avšak nejvíce s výborem pro veřejné výdaje a kontrolu, který je hlavním příjemcem zpráv SKÚL. SKÚL informuje výbor o výsledcích všech provedených kontrol, nedostatcích v činnostech příslušných odvětví a porušení předpisů zjištěných při kontrolách a také o pokroku při plnění doporučení. Výbor také ze své vlastní iniciativy sleduje, jak jsou plněna doporučení SKÚL.

KABINET MINISTRŮ

SKÚL své kontrolní zprávy a stanoviska zasílá kabinetu ministrů. SKÚL kabinetu ministrů předkládá zprávy o finančních kontrolách v kontrolovaných subjektech, v nichž vyjádřil výrok s výhradou nebo záporný výrok nebo v nichž odmítl vydat výrok, a rovněž zprávy o všech výkonnostních auditech a všechna obzvláště důležitá a významná zjištění.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

GENERÁLNÍ AUDITORKA

Elita Krūmiņaová byla jmenována dne 17. ledna 2013 a funkci vykonává od 24. ledna 2013.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

4 roky, nanejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Generálního auditora jmenuje parlament.

ŘÍDICÍ ORGÁN

SKÚL řídí generální auditor a rada SKÚL, která se skládá z ředitelů pěti kontrolních útvarů a útvaru kontroly a metodiky.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

4 roky, nanejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Členy rady jmenuje parlament na doporučení generálního auditora.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Generální auditor organizuje a řídí činnost SKÚL, včetně kanceláře generálního auditora, podpůrných divizí a sekretariátu, který odpovídá za finanční plánování a účetnictví, organizaci a vedení evidence, údržbu, informační technologie a plánování a hodnocení činností SKÚL.

Rada SKÚL se skládá z generálního auditora (předseda) a šesti členů rady, kterými jsou ředitelé kontrolních útvarů. Rada schvaluje většinu dokumentů, kterými se řídí činnost SKÚL.

SKÚL má pět kontrolních útvarů a útvar kontroly a metodiky, který provádí kontroly a rovněž vytváří, aktualizuje a realizuje kontrolní metodiku SKÚL. Každý kontrolní útvar je složen z ředitele a dvou či tří kontrolních úseků. Kontrolní útvary provádí kontroly v souladu s ročním kontrolním plánem, který schvaluje rada SKÚL. Každý kontrolní útvar odpovídá za určité stanovené kontrolované subjekty a kontrolní oblasti.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2018)

 • Počet: 175 (kolem 75 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 22 %, ♀ 78 %. Průměrný věk: 40

ROZPOČET

 • 6,2 milionu EUR (2017)
 • Asi 0,07 % celkových výdajů vládních institucí

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Kontrolní činnost se plánuje na každý rok a schvaluje ji rada SKÚL.

Při práci na obecném kontrolním programu SKÚL se postupuje v následujících krocích:

 1. vypracování strategie SKÚL;
 2. strategické vyhodnocení kontrolních oblastí;
 3. příprava kontrolních témat;
 4. vypracování plánu práce SKÚL.

Plán práce SKÚL je určen pouze pro vnitřní potřebu, ale předseda parlamentu je informován o zaměření plánovaných kontrol v daném roce.

Kontrolní útvary pak pracují v souladu s plánem. Ředitelé útvarů a vedoucí úseků rozhodují o rozsahu a auditních otázkách dané kontroly a o zdrojích přidělených na ni.

— METODY AUDITU

SKÚL provádí:

 • finanční audity, při nichž posuzuje, zda byly finanční výkazy sestaveny v souladu s příslušnými předpisy;
 • audity souladu s předpisy a výkonnostní audity, při nichž se posuzuje, zda kontrolovaný subjekt funguje v souladu s požadavky stanovenými v právních předpisech a zda své činnosti a operace provádí hospodárně a účinně.

SKÚL provádí všechny své kontroly v souladu s mezinárodními auditorskými standardy (ISSAI). O konkrétních přístupech a metodách rozhoduje SKÚL sám dle vlastního uvážení. Kontrolované subjekty mohou na kontrolní zjištění SKÚL reagovat. Dále jsou povinny předkládat zprávy o pokroku při plnění doporučení.

Pro průběžné interní a externí řízení kvality existuje rozsáhlý rámec.

SKÚL rovněž používá manuály pro finanční a výkonnostní audit a audit souladu s předpisy, praktické kontrolní pokyny a vnitřní postupy, které SKÚL vytvořil. Tyto dokumenty jsou určeny pouze pro vnitřní použití.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

SKÚL zveřejňuje:

 • stanovisko k finanční zprávě o provádění státního rozpočtu a rozpočtů místní samosprávy,
 • stanoviska k tomu, zda ministerstva a další ústřední státní instituce řádně vypracovaly své výroční zprávy,
 • zprávy o auditech výkonnosti a auditech souladu s předpisy,
 • diskusní dokumenty založené na zjištěních z provedených auditů výkonnosti a souladu s předpisy,
 • výroční zprávu SKÚL.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

V souladu se zákonem o SKÚL informuje úřad veřejnost a občany o provedených kontrolách tím, že zveřejňuje všechny kontrolní zprávy a stanoviska na své internetové stránce, jakmile vstoupí v platnost. Nejobvyklejším způsobem šíření informací o auditu je oficiální internetová stránka SKÚL a sdělovací prostředky – novináři a sociální média (Facebook, Twitter, YouTube). Zveřejňované kontrolní zprávy vždy doprovází tiskové zprávy a tiskové konference. V některých případech, když téma kontroly vyvolává zvýšený zájem veřejnosti, se při další komunikaci využívají vizuálně přístupná a snadno srozumitelná shrnutí kontrolních zpráv. Kromě výsledků kontrol je veřejnost seznamována i s pokrokem při plnění doporučení plynoucích z kontrol. V tomto případě slouží ke komunikaci hlavně sociální média. Na internetové stránce SKÚL jsou k dispozici shrnutí kontrolních zpráv v angličtině a ruštině.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

SKÚL úzce spolupracuje s vysokými školami, např. se Stockholm School of Economics v Rize, na zavedení certifikačního systému pro auditory veřejného sektoru v Lotyšsku.

SKÚL spolupracuje s auditory v soukromém sektoru, zejména s Lotyšským sdružením autorizovaných auditorů, s cílem průběžně posilovat systém, který umožňuje účinně využívat práci autorizovaných auditorů při finančních auditech, které SKÚL provádí v obcích.

 

 

LITVA

VALSTYBĖS KONTROLĖ

Od roku 1990
poprvé založen roku 1919

Internetová stránka: www.vkontrole.lt

Prohlášení o poslání:

Pomáhat litevskému státu uvážlivě spravovat veřejné prostředky a majetek.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Litevský národní kontrolní úřad (LNKÚ) dohlíží na zákonnost a účinnost řízení a využívání státního majetku a plnění státního rozpočtu.

LNKÚ má právo přístupu ke všem informacím, které považuje za nutné pro provádění svých kontrol, a také právo vstupovat do prostor kontrolovaných subjektů.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • ústava republiky: kapitola o LNKÚ (1992),
 • zákon o Národním kontrolním úřadě (1995).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

LNKÚ kontroluje:

 • státní instituce a podniky,
  • ministerstva: 14,
  • vládní agentury: 14,
  • agentury zřizované ministerstvy: 77,
 • obce, obecní podniky, instituce a jejich peněžní fondy,
 • státní peněžní a daňové fondy,
 • podniky všech typů, v nichž stát nebo obce vlastní nejméně 50 % hlasovacích práv,
 • všechny subjekty, jimž stát nebo obecní instituce přidělily prostředky nebo na něž převedly majetek,
 • plnění státního rozpočtu,
 • rozpočet Státního fondu sociálního zabezpečení,
 • rozpočet Fondu povinného zdravotního pojištění.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad nezávislý na vládě, v jehož čele stojí generální auditor.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

LNKÚ je nezávislá instituce, která se zodpovídá parlamentu a která není formálně přidružená k jiným orgánům státní správy.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

LNKÚ se zodpovídá parlamentu a napomáhá mu při provádění parlamentní kontroly. Parlament a LNKÚ proto udržují těsné vztahy.

Nejtěsnější vztah má s parlamentním výborem pro kontrolu. Výbor projednává zprávy LNKÚ a svými rozhodnutími přispívá k plnění doporučení vydaných LNKÚ.

Parlament může LNKÚ požádat o provedení určitých kontrol, které jsou v jeho působnosti.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

GENERÁLNÍ AUDITOR

Arūnas Dulkys byl jmenován dne 15. dubna 2015.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

5 years, renewable once.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Prezident republiky předkládá doporučení, které schvaluje parlament.

ŘÍDICÍ ORGÁN

LNKÚ je řízen orgánem, který se skládá ze tří zástupců generálního auditora.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

5 let, jednou obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Zástupce generálního auditora jmenuje prezident republiky na doporučení generálního auditora.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

LNKÚ spojuje v jedné instituci tři funkce:

 • nejvyšší kontrolní instituci, skládající se z útvaru rozvoje auditu a čtyř kontrolních útvarů,
 • kontrolní instituci investic Evropské unie, skládající se z útvaru pro kontrolu investic Evropské unie a jeho podpůrných oddělení,
 • fiskální radu, skládající se z útvaru pro kontrolu rozpočtové politiky a jeho podpůrných oddělení.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (ČERVENEC 2018)

 • Počet: 300 (70 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 21 %, ♀ 79 %. Průměrný věk: 42

ROZPOČET

 • 9,2 milionu EUR (2018)
 • < 0,5 % celkových výdajů vládních institucí

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

LNKÚ plánuje svou činnost samostatně v ročních kontrolních programech. Ve fázi plánování se sleduje činnost veřejného sektoru, shromažďují se údaje a analyzují se existující i možná rizika. Zainteresované subjekty LNKÚ mohou předkládat náměty na kontrolu.

Pracovní program se může průběžně upravovat, aby odrážel současný vývoj.

— METODY AUDITU

LNKÚ provádí finanční audit, audit souladu s předpisy a audit výkonnosti. Veškerá používaná metodika je v souladu se ISSAI a mezinárodními osvědčenými postupy.

Kontrolované subjekty mají právo vyjadřovat se k návrhům kontrolních zpráv.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

LNKÚ zveřejňuje:

 • výroční zprávu,
 • stanoviska a roční kontrolní zprávy o konsolidované účetní závěrce:
  • státu,
  • Fondu povinného zdravotního pojištění,
  • Státního fondu sociálního zabezpečení,
 • stanovisko a roční kontrolní zprávu o účetní závěrce státních peněžních fondů,
 • stanovisko a roční kontrolní zprávu o národní účetní závěrce, která obsahuje informace o veřejném dluhu,
 • zprávy o auditech výkonnosti.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

LNKÚ předkládá svou výroční zprávu a všechny kontrolní zprávy parlamentu.

LNKÚ zveřejňuje všechny své zprávy na svých internetových stránkách.

LNKÚ se řídí zásadou transparentnosti a otevřenosti, která zahrnuje dialog s občany v sociálních médiích.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

LNKÚ spolupracuje s parlamentem, ministerstvem financí, Litevskou komorou auditorů, Sdružením interních auditorů a Sdružením obecních kontrolorů, s nimiž se vyměňuje zkušenosti a vyvíjí společné standardy.

LNKÚ uzavřel dohody o spolupráci s ministerstvem financí, Generální prokuraturou, Úřadem pro veřejné zakázky, Zvláštní vyšetřovací službou, Úřadem pro vyšetřování finanční kriminality, Ekonomickou fakultou Vilniuské univerzity, Univerzitou Mykolase Romerise, Sdružením obecních kontrolorů, Litevskou komorou auditorů, Sdružením interních auditorů a Litevskou národní bankou.

Pravidelně se provádí vzájemná hodnocení zajišťující kvalitu kontrol LNKÚ.

 

 

LUCEMBURSKO

COUR DES COMPTES

Od roku 2000
poprvé založen roku 1840

Internetová stránka: www.cour-des-comptes.public.lu

Prohlášení o poslání:

Účetní dvůr jako externí auditor prověřuje legalitu a správnost veřejných příjmů a výdajů a řádné finanční řízení veřejných prostředků. Kontroluje tedy hospodárnost, účinnost a efektivnost veřejných výdajů, avšak nevyjadřuje se k jejich vhodnosti.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Lucemburský účetní dvůr (LÚD) kontroluje hospodaření státních orgánů, administrativy a subjektů. Je rovněž oprávněn kontrolovat veřejné právnické osoby, pokud nepodléhají jiné finanční kontrole stanovené v předpisech. LÚD může také kontrolovat všechny veřejné právnické osoby a soukromé právnické a fyzické osoby, zda využívají veřejné prostředky, které jim byly přiděleny k určitému účelu, v souladu s tímto zamýšleným účelem.

Při provádění své činnosti má LÚD právo přístupu ke všem dokumentům, které považuje za nutné. Kromě své kontrolní činnosti může být LÚD požádán parlamentem, aby se vyjádřil k návrhu zákonů.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • revidovaný článek 105 lucemburské ústavy (1868),
 • zákon o Účetním dvoře (8. června 1999).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

LÚD kontroluje:

 • státní orgány, administrativu a subjekty,
 • ministerstva,
 • vládní agentury,
 • další veřejné instituce,
 • části veřejných a soukromých subjektů financované z veřejných dotací,
 • politické strany.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kolektivní struktura bez soudní pravomoci.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

LÚD je nezávislým orgánem.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

Vztah s parlamentem je poradní. LÚD předkládá všechny své zprávy parlamentu. LÚD může být také požádán o stanovisko k navrhovaným zákonům. Dále může parlament LÚD požádat, aby provedl kontrolu na konkrétní téma.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PREZIDENT

Marc Gengler byl jmenován v roce 2005.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

6 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Prezidenta jmenuje velkovévoda na návrh parlamentu, který sestavuje seznam kandidátů.

ŘÍDICÍ ORGÁN

LÚD řídí orgán složený z prezidenta, viceprezidenta a tří radů.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

6 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Členy kolegia LÚD jmenuje velkovévoda na návrh parlamentu, který sestaví seznam kandidátů.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

LÚD rozhoduje kolektivně většinou hlasů. Jednání předsedá prezident a při rovnosti hlasů má rozhodující hlas.

LÚD je rozdělen na kontrolní útvar a administrativní útvar. Kontrolní útvar je rozdělen na čtyři kontrolní oddělení a každému z nich předsedá jeden z členů.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2018)

 • Počet: 34
 • Podíl mužů a žen: ♂ 34 %, ♀ 66 %

ROZPOČET

 • 4,5 milionu EUR (2016)
 • Ve státním rozpočtu je na činnost LÚD vyčleněna částka na základě jeho odhadů.

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

LÚD rozhoduje o svém ročním pracovním programu nezávisle. Postup plánování stanoví kolegium LÚD, které přijímá svůj pracovní program na konci předchozího roku.

Parlament může LÚD požádat, aby provedl kontrolu v určitých oblastech.

— METODY AUDITU

LÚD provádí finanční audity a audity výkonnosti.

V rámci kontroly předkládá LÚD svá zjištění kontrolovaným subjektům, které mohou ve stanovené lhůtě před tím, než se zprávy předloží parlamentu, odpovědět s připomínkami.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

LÚD zveřejňuje:

 • obecnou zprávu o státních účtech,
 • zvláštní zprávy o konkrétních oblastech finančního řízení, vypracované z vlastní iniciativy nebo na žádost parlamentu,
 • stanoviska k návrhům zákonů a plnění rozpočtu.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

LÚD předkládá své výroční zprávy a zvláštní zprávy parlamentu a také je zveřejňuje na své internetové stránce.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

LÚD úzce spolupracuje s kontrolovanými subjekty a příslušnými ministerstvy.

 

 

MALTA

NATIONAL AUDIT OFFICE

Od roku 1997
poprvé založen roku 1814

Internetová stránka: www.nao.gov.mt

Prohlášení o poslání:

Napomáhat rozvoji odpovědnosti, řádného řízení a osvědčených postupů v hospodaření státu.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Maltský národní kontrolní úřad (MNKÚ) je národní kontrolní institucí, která zodpovídá za externí kontrolu ústřední a místní státní správy. Ze zákona je povinen provádět finanční audit a audit souladu s předpisy ústřední státní správy.

Kromě toho může provádět kontroly jakýchkoli skutečností souvisejících se státními financemi nebo prostředky spravovanými nebo ovládanými státními institucemi a úřady.

MNKÚ může rovněž kontrolovat účetnictví anebo činnosti veřejných orgánů nebo subjektů, které spravují nebo používají prostředky patřící přímo či nepřímo státu či s nimi hospodaří. Dále může kontrolovat činnost společností nebo jiných subjektů, v nichž má stát většinový podíl.

Zodpovídá také za audit místní správy tím, že jmenuje soukromé auditory jako auditory místních zastupitelstev a poskytuje jim odbornou a správní podporu.

MNKÚ má právo přístupu k veškerým informacím, jež ke své práci považuje za potřebné.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • maltská ústava: oddíl 108 (1964),
 • zákon o generálním auditorovi a Národním kontrolním úřadu (1997),
 • jednací řád č. 120 Poslanecké sněmovny (1995),
 • zákon o místních zastupitelstvech (1995).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

MNKÚ kontroluje:

 • ministerstva, 15 (povinné),
 • všechny vládní úřady a subjekt (povinné),
 • orgány místní správy (povinné v souladu se zákonem o místních zastupitelstvech), jak je uvedeno v oddíle „Mandát“ výše,
 • veřejné orgány nebo subjekty, které spravují nebo používají prostředky patřící přímo či nepřímo státu nebo s nimi hospodaří (není povinné, pokud tak není výslovně stanoveno v příslušných předpisech),
 • subjekty, které drží nebo používají prostředky patřící státu (není povinné, pokud tak není výslovně stanoveno v příslušných předpisech),
 • společnosti nebo jiné subjekty, v nichž má stát většinový podíl (není povinné).

Poznámka: MNKÚ je v první řadě povinen provádět finanční audity a audity souladu s předpisy ústřední státní správy a může též provádět jakýkoli druh auditu ústřední a místní státní správy a také dalších subjektů, které hospodaří s veřejnými prostředky nebo je spravují. Veřejné subjekty a další subjekty nepatřící do ústřední státní správy kontrolují auditoři soukromého sektoru.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad nezávislý na vládě, v jehož čele stojí generální auditor.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

MNKÚ je externí auditor státu. Své kontroly provádí zcela nezávisle. Generální auditor nepodléhá pravomoci ani kontrole žádného jiné osoby.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

Generální auditor je zodpovědný přímo předsedovi Poslanecké sněmovny.

Výbor parlamentu pro veřejné účty a ministr zodpovědný za finance mohou MNKÚ požádat, aby provedl kontroly v jakékoli věci, která spadá do působnosti MNKÚ. Pokud jde o předpisy o místní správě, ministr zodpovědný za místní správu může také generálního auditora požádat, aby provedl kontroly hospodaření místních zastupitelstev.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

GENERÁLNÍ AUDITOR

Charles Deguara byl jmenován dne 30. března 2016.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

5 let, jednou obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Generálního auditora jmenuje prezident v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny, pro které musí hlasovat nejméně dvě třetiny poslanců.

ŘÍDICÍ ORGÁN

Oficiální řídicí orgán sice neexistuje, ale generálnímu auditorovi pomáhají zástupce a tři náměstci generálního auditora.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Generálního auditora i jeho zástupce jmenuje prezident, jak je uvedeno výše.

Náměstci generálního auditora se vybírají na základě interního nebo externího výběrového řízení. S kandidáty na toto místo vede pohovory výběrová komise (jejíž jeden člen je nezávislý na MNKÚ), která podává o výběrovém řízení zprávu. Úspěšného kandidáta jmenuje na doporučení výběrové komise generální auditor.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

MNKÚ má čtyři útvary, z nichž tři vedou náměstci generálního auditora. Jedná se o tyto:

 • útvar finančního auditu a auditu souladu s předpisy, který analyzuje finanční zprávu vlády, kontroluje řadu ministerstev a institucí vlády, místní správu a řadu nevládních organizací,
 • útvar výkonnostního auditu, který provádí výkonnostní audit / audit finanční efektivity,
 • útvar zvláštních auditů a vyšetřování, který zodpovídá za zprávy o vyšetřování, které obvykle zadává výbor pro veřejné účty nebo ministr zodpovědný za finance,
 • útvar IKT, který zodpovídá za audity IT a za poskytování informačnětechnologické podpory ostatním auditním útvarům při provádění jejich auditů.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (SRPEN 2018)

 • Počet: 58 (78 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 45 %, ♀ 55 %. Průměrný věk: 40

ROZPOČET

 • 3,4 milionu EUR (2018)
 • Rozpočet MNKÚ se v plné výše financuje ze státního rozpočtu Malty.
 • Asi 0,1 % celkových výdajů vládních institucí

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

MNKÚ si vybírá předměty kontroly dle svého uvážení. Výbor pro veřejné účty a ministerstvo zodpovědné za finance jej může požádat, aby provedl šetření týkající se veřejných prostředků. Ačkoli MNKÚ těmto žádostem obvykle vyhoví, není to jeho povinností.

MNKÚ sestavuje roční kontrolní plány obsahující seznam plánovaných kontrol na daný rok, které schvaluje generální auditor a jeho zástupce.

Při výběru oblastí, které budou do ročního kontrolního plánu zahrnuty, zohledňuje MNKÚ různá kritéria, jako je aktuálnost, sociální a finanční významnost, rozsah zájmu parlamentu, vlády, médií a veřejnosti a rovněž proveditelnost navrhovaných kontrolních témat.

— METODY AUDITU

MNKÚ provádí finanční audit, audit souladu s předpisy, audit výkonnosti, vyšetřovací audit a audit IT.

Zprávy o finančních auditech a auditech souladu s předpisy se zveřejňují každoročně nejpozději dvanáct měsíců po konci rozpočtového roku, který končí 31. prosince. Ostatní audity se zveřejňují po dokončení.

MNKÚ navíc každoročně ke konci roku zveřejňuje shrnutí zjištění z auditních zpráv, které vypracovali auditoři místní správy (název: Zpráva generálního auditora o fungování místní správy).

MNKÚ své audity provádí v souladu s příslušnými mezinárodními auditorskými standardy a má vlastní auditní manuály pro finanční audit, audit souladu s předpisy a výkonnostní audit.

Při výkonnostních auditech se MNKÚ řídí metodikou pro analýzu problematiky a vyvození závěrů (Issue Analysis and Drawing Conclusions – IADC).

Má také vlastní kodex profesní etiky, jímž se jeho zaměstnanci musí řídit.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

MNKÚ zveřejňuje:

 • výroční zprávu o veřejných účtech,
 • výroční zprávu o fungování místní správy,
 • výroční zprávu o následných auditech,
 • výroční zprávu o práci a činnosti MNKÚ,
 • samostatné zprávy o výkonnostních auditech, zprávy o vyšetřování a další druhy auditních zpráv, které nebyly uvedeny výše.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

MNKÚ předkládá všechny své kontrolní a další zprávy předsedovi Poslanecké sněmovny. Každá zpráva obsahuje shrnutí, které je stručnou syntézou zprávy, a doprovází ji tisková zpráva obsahující nejdůležitější informace. Poté, co zprávy předloží předsedovi Poslanecké sněmovny, zveřejňuje MNKÚ všechny své zprávy na své internetové stránce a na Facebooku.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

MNKÚ udržuje těsné dvoustranné vztahy s NKI několika dalších členských států EU. Je rovněž členem sítě generálních auditorů Společenství národů.

MNKÚ se dále aktivně podílí na činnosti řady mezinárodních sítí.

Spolupracuje též s Maltskou univerzitou a je členem několika vládních výborů jako pozorovatel.

 

 

NIZOZEMSKO

ALGEMENE REKENKAMER

Od roku 1814
poprvé založen roku 1447

Internetová stránka: https://english.rekenkamer.nl/

Prohlášení o poslání:

Pomáhat zlepšovat výkonnost a fungování centrální správy a jí podřízených institucí.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Nizozemský účetní dvůr (NÚD) ověřuje, zda byly příjmy státní správy vybrány, výdaje provedeny a všechna opatření realizována tak, jak bylo zamýšleno.

Provádí nezávislé a nestranné kontroly, při nichž zjišťuje, jak ústřední státní správa skutečně funguje a jaká zlepšení je možno provést.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • články 76, 77, 78 nizozemské ústavy (1814),
 • zákon o účtech vládních institucí (2016).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

NÚD kontroluje:

 • 21 oddílů státního rozpočtu, hlavně ministerstva a státní fondy,
 • 121 (skupin) právnických osob s povinnostmi danými zákonem.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kolektivní struktura bez soudní pravomoci.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

NÚD je externí auditor ústřední státní správy. Jedná se o nezávislý orgán, který má ústavní postavení vysoké státní rady, což je národní veřejný orgán, jehož cílem je zajišťovat demokratický právní stát.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

Pracovní vztah mezi NÚD a nizozemským parlamentem je založen na spolupráci. Na institucionální úrovni má kolegium pravidelná jednání se stálým finančním výborem parlamentu. Probíhají také každodenní osobní kontakty na úrovni zaměstnanců.

NÚD svá auditní zjištění zveřejňuje hlavně v podobě zpráv a dopisů, které zasílá parlamentu. Parlamentu je nabízena možnost soukromé informativní schůzky před zveřejněním zprávy. Pokud parlament nabídku přijme, soukromá informativní schůzka je nabídnuta i příslušnému ministrovi.

S ohledem na konkrétní odborné znalosti NÚD jej parlament občas vyzve, aby se zúčastnil parlamentního jednání.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PREZIDENT

Arno Visser byl jmenován dne 15. října 2015. Členem kolegia se stal dne 15. ledna 2013.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Prezident NÚD je jmenován doživotně do dovršení zákonného důchodového věku.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Pokud se funkce prezidenta NÚD uprázdní, nový prezident je jmenován následujícím způsobem: je jmenován nový člen, aby bylo kolegium v plném počtu, a hlava státu na doporučení kabinetu ministrů pak jmenuje ze tří členů kolegia nového prezidenta.

ŘÍDICÍ ORGÁN

NÚD řídí kolegium skládající se z prezidenta a dvou členů. Členové kolegia rozhodují ve všech věcech společně.

Každý člen kolegia je zároveň zpravodajem za část činností NÚD a prezident dohlíží na celkovou organizaci NÚD.

NÚD má také dva externí mimořádné členy kolegia, kteří mohou být povoláni, aby se podíleli na určitých činnostech: například dohlíželi na kontroly, prováděli externí činnosti nebo zastupovali členy kolegia.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Všichni členové kolegia NÚD jsou jmenováni doživotně do dovršení zákonného důchodového věku.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Členy kolegia jmenuje hlava státu. Rozhodnutí o jmenování vypracují společně kolegium a parlament.

Kolegium vybere v otevřeném výběrovém řízení nejméně čtyři uchazeče. Seznam uchazečů se předkládá Poslanecké sněmovně. Sněmovna není tímto seznamem vázána. Sněmovna následně předloží hlavě státu seznam tří uchazečů a hlava státu jmenuje uchazeče s největší parlamentní podporou.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Kolegium NÚD je podporováno organizací, kterou vede generální tajemník, jenž je jmenován podle zákona a jehož do úřadu uvádí hlava státu. V čele týmu vedoucích pracovníků NÚD stojí generální tajemník a jeho dalšími členy je šest ředitelů auditu a jeden ředitel podpůrných služeb. Tento tým vedoucích pracovníků odpovídá za kvalitu organizace a kontrol.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI

 • Počet: 232 (75 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 50 %, ♀ 50 %. Průměrný věk: 48

ROZPOČET

 • 28,6 milionu EUR (80 % určeno na kontrolní úkoly)
 • 0,11 % celkových výdajů vládních institucí

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Ačkoli o prováděných kontrolách rozhoduje ze své vlastní iniciativy NÚD, o provedení určité kontroly mohou NÚD požádat parlament, ministři a státní tajemníci.

NÚD má průběžný kontrolní program, který se přezkoumává několikrát ročně v souladu s výsledky strategického dialogu. Část kontrolní kapacity NÚD je určena na víceleté kontrolní programy zaměřující se na témata, která se z finančního a sociálního hlediska považují za velmi významná.

NÚD se soustředí především na kontrolní oblasti, v nichž může být jeho činnost přínosem díky jeho zvláštním pravomocem (například právu přístupu k důvěrným informacím) a díky jeho nezávislosti a nestrannosti, nebo protože kontroly v dotyčných oblastech nemůže provést žádná jiná organizace.

— METODY AUDITU

NÚD provádí finanční audit a audit výkonnosti.

Experimentuje s novými kontrolními metodami a technikami, ale též s novými způsoby zveřejňování informací.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

NÚD zveřejňuje:

 • výroční zprávu,
 • kontrolní zprávy,
 • tematické zprávy,
 • sdělení k rozpočtu,
 • tzv. web dossiers,
 • informační přehledy.

NÚD svá kontrolní zjištění a získané zkušenosti předává vládě, parlamentu a osobám odpovědným za řízení subjektů, které kontroluje.

NÚD omezuje své publikace v období před všeobecnými volbami, během voleb a po volbách, dokud není jmenována nová vláda.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

NÚD zveřejňuje zprávy na svých internetových stránkách a informuje o svých publikacích v sociálních médiích.

Třetí středu v květnu (která se označuje jako tzv. den odpovědnosti) vyjadřuje NÚD nezávislý výrok o účtu ústředních vládních institucí a provozním řízení, finančním řízení a kvalitě informací o politikách, které ministři poskytují parlamentu.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

NÚD aktivně spolupracuje s kontrolními institucemi Nizozemského království a vyměňuje si s nimi zkušenosti. Patří k nim místní kontrolní úřady, kontrolní výbory a kontrolní instituce v karibské části Nizozemska.

NÚD se také aktivně podílí na činnostech mezinárodní odborné veřejnosti v oblasti auditu. Má rozsáhlé zkušenosti s posilováním institucionálního rozvoje prostřednictvím projektů budování kapacit s nejvyššími kontrolními institucemi v zahraničí. NÚD rovněž spolupracuje a vyměňuje si odborné znalosti se sesterskými institucemi a je institucionálním členem organizací INTOSAI, EUROSAI, Kontaktního výboru EU a Global Audit Leadership Forum.

K příkladům těsné spolupráce patří společné nebo souběžné audity prováděné NÚD a dalšími nejvyššími kontrolními institucemi.

 

 

POLSKO

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Od roku 1919
poprvé založen roku 1809

Internetová stránka: www.nik.gov.pl

Prohlášení o poslání:

Péče o hospodárnost a účinnost ve veřejné službě pro Polskou republiku

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Polský nejvyšší kontrolní úřad (PNKÚ) kontroluje činnost orgánů státní správy, Polské národní banky, státních právnických osob a jiných státních organizačních jednotek s ohledem na jejich legálnost, účelnost a spolehlivost. PNKÚ může kontrolovat činnost orgánů místní samosprávy, právnických osob samosprávy a jiných organizačních jednotek samosprávy s ohledem na jejich legálnost, účelnost a spolehlivost.

PNKÚ může rovněž s ohledem na legálnost a spolehlivost kontrolovat činnost jiných organizačních jednotek a hospodářských subjektů v rozsahu, v jakém využívají státní či komunální majetek či prostředky nebo plní finanční závazky vůči státu.

PNKÚ má právo přístupu ke všem informacím, které potřebuje, a jeho pracovníci mají právo přístupu do všech objektů a prostor kontrolovaných subjektů a také právo nahlížet do příslušných dokumentů a jiných materiálů. PNKÚ má právo předvolat si svědky z kontrolovaných nebo jiných subjektů a přijímat od nich důkazní informace, žádat od pracovníků kontrolovaných subjektů písemné či ústní vysvětlení, využívat pomoci odborníků a specialistů a rovněž účastnit se jednání vedení kontrolovaných subjektů.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadě (zákon o PNKÚ) z 23. prosince1994, ve znění pozdějších předpisů.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

PNKÚ kontroluje mimo jiné:

 • rozpočtové jednotky (například ministerstva a státní agentury), včetně subjektů spravujících kapitoly státního rozpočtu,
 • zvláštní státní fondy,
 • výkonné agentury a další státní právnické osoby v sektoru veřejných financí,
 • státní banky, včetně Polské národní banky,
 • orgány místní samosprávy,
 • další subjekty realizující veřejné výdaje, včetně subjektů mimo sektor veřejných financí.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad, v jehož čele stojí prezident a který funguje kolektivně, což znamená, že existuje speciální orgán, kolegium PNKÚ, který schvaluje a přijímá nejdůležitější dokumenty.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

PNKÚ je nejvyšším orgánem státní kontroly, je nezávislý na vládě, avšak podřízený Sejmu.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

PNKÚ předkládá zprávy Sejmu a spolupracuje s téměř všemi jeho výbory, které mají ve své působnosti projednávat většinu informací o výsledcích kontroly PNKÚ. Výbor Sejmu pro státní kontrolu také projednává výsledky kontrol PNKÚ a předkládá stanoviska k otázkám souvisejícím s rozpočtem PNKÚ a navrhuje možné oblasti kontroly PNKÚ předložené jinými výbory Sejmu (40–60 ročně). PNKÚ také výbor pro státní kontrolu informuje o svém ročním plánu práce.

Sejm rovněž projednává nejdůležitější zprávy PNKÚ: výroční zprávu o činnosti a analýzu plnění státního rozpočtu a zásad peněžní politiky.

Sejm a jeho orgány mohou PNKÚ nařídit provedení kontroly, avšak k těmto situacím dochází zřídkakdy (1–3 ročně).

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PREZIDENT

Krzysztof Kwiatkowski se ujal své funkce dne 27. srpna 2013.

Prezidentovi pomáhají tři viceprezidenti a generální ředitel.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

6 let, jednou obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Jmenován Sejmem se souhlasem Senátu (horní komory parlamentu) na žádost maršálka Sejmu nebo skupiny nejméně 35 jeho poslanců.

ŘÍDICÍ ORGÁN

PNKÚ řídí jeho kolegium. Je to kolektivní orgán, který se skládá z prezidenta, všech viceprezidentů, generálního ředitele a 14 členů (sedmi představitelů právní či ekonomické vědy, nezávislých na PNKÚ, a sedmi ředitelů kontrolních organizačních oddělení nebo poradců prezidenta).

FUNKČNÍ OBDOBÍ

3 roky, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

14 členů kolegia PNKÚ jmenuje maršálek Sejmu na žádost prezidenta PNKÚ poté, co obdrží stanovisko výboru Sejmu pro státní kontrolu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Oddělení PNKÚ se dělí na kontrolní oddělení (útvary a regionální kanceláře) a oddělení organizační a správní. Územní příslušnost jednotlivých regionálních kanceláří, které mají totéž postavení jako kontrolní oddělení, odpovídá správnímu rozdělení Polska (vojvodstvím).

Na kontroly, které provádí kontrolní oddělení nebo regionální kanceláře, dohlíží prezident PNKÚ nebo jeden z viceprezidentů.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2017)

 • Počet: 1 585 (71 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 56 %, ♀ 44 %. Průměrný věk: 41

ROZPOČET

 • Rozpočet PNKÚ: 277,5 milionu PLN / přibl. 67 milionů EUR (2017)
 • Přidělení prostředků: kolegium přijímá návrh rozpočtu a předkládá jej Sejmu, který ho může před schválením změnit.
 • Přibl. < 0,07 % celkového státního rozpočtu

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

PNKÚ vykonává kontroly na základě ročního plánu práce. Na prvním místě v plánování stojí kontrola plnění státního rozpočtu jako základní povinnost PNKÚ.

V PNKÚ pracují týmy, které monitorují legislativní změny, zkoumají statistické údaje a ověřují plány a programy vlády a také tiskové zprávy. Toto monitorování má významné místo v ročním i dlouhodobém plánování. Na tomto základě se vypracovává plán práce a stanoví kontrolní priority.

Výběru oblastí navržených ke kontrole předchází všestranná analýza rizika, která se mimo jiné opírá o zprávy a publikace mezinárodních institucí, jako jsou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Světová banka nebo Rada EU, národní strategické dokumenty, finanční plány veřejného sektoru, statistiky, stížnosti doručené PNKÚ, výsledky průzkumů veřejného mínění a zprávy sdělovacích prostředků.

— METODY AUDITU

PNKÚ provádí finanční audity, audity souladu s předpisy a výkonnostní audity (plánované i jednorázové) a také komplexní audity, které zahrnují otázky finanční, otázky souladu s předpisy a otázky výkonnostní.

PNKÚ uplatňuje kontrolní standardy vycházející z polských právních předpisů, auditorských standardů INTOSAI, evropských prováděcích pokynů pro auditorské standardy INTOSAI, standardů Mezinárodní federace účetních (IFAC) a z vlastních dlouholetých zkušeností.

Metodické směrnice (manuál auditora), vycházející z výše uvedených standardů, obsahují podrobné pokyny pro provádění kontrol.

Etický kodex PNKÚ je v souladu s obecně přijímanými mezinárodními auditorskými standardy.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY NKI

PNKÚ zveřejňuje:

 • analýzu plnění státního rozpočtu a zásad peněžní politiky (výroční zpráva),
 • stanovisko ve věci absolutoria pro radu ministrů,
 • zprávy z každé kontroly jednotlivého subjektu,
 • souhrnné zprávy (tzv. informace o výsledcích kontrol) ze všech plánovaných kontrol a některých jednorázových kontrol,
 • výroční zprávu o činnosti,
 • analýzu využívání závěrů plynoucích z kontrol, které se týkají tvorby a uplatňování právních předpisů,
 • roční plán práce.

PNKÚ taktéž vypracovává:

 • prohlášení obsahující námitky proti činnosti ministrů, osob řídících centrální úřady a guvernéra Polské národní banky, plynoucí z kontrol,
 • návrhy přezkoumat specifické problémy související s činností orgánů provádějících veřejné úkoly,
 • stanoviska (například k legislativním iniciativám poslanců),
 • návrhy legislativních změn v případě chybějící nebo nejasné zákonné úpravy (návrhy de lege ferenda),
 • tematické materiály (o mezinárodní činnosti PNKÚ, spolupráci s jinými polskými orgány kontroly atd.),
 • analýzy návrhů a stížností občanů.

Následná kontrola auditních výsledků:

 • PNKÚ informuje kontrolované subjekty o svých zjištěních a doporučeních a také systematicky ověřuje, zda se realizují. Výsledky těchto ověřování se předkládají ve zprávách o následných kontrolách.

— INFORMOVÁNÍ O KONTROLNÍ ČINNOSTI

ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝSLEDKŮ KONTROLY

PNKÚ zveřejňuje informace o výsledcích kontroly, související dokumenty a informace o probíhajících činnostech na své internetové stránce (www.nik.gov.pl) a ve Věstníku veřejných informací (https://bip.nik.gov.pl/).

ZPRÁVY VE SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDCÍCH

PNKÚ vytváří velké množství informačních materiálů pro šíření ve sdělovacích prostředcích. V roce 2017 bylo v tisku, rozhlase a v televizi zveřejněno celkem 11 168 zmínek o PNKÚ.

VZTAHY S OBČANY

PNKÚ je ze zákona povinen poskytovat informace o svém fungování, činnosti, výsledcích práce atp. a také umožňovat občanům předkládat žádosti týkající se například kontrol.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

PNKÚ těsně spolupracuje s jinými – celostátními či místními – kontrolními, revizními a inspekčními orgány (které PNKÚ poskytují výsledky svých kontrol a společně s PNKÚ pod jeho vedením provádějí určité kontroly).

PNKÚ rovněž pravidelně spolupracuje s univerzitami a výzkumnými institucemi a systematicky využívá konzultací s externími odborníky.

 

 

PORTUGALSKO

TRIBUNAL DE CONTAS

Od roku 1849
poprvé založen roku 1389

Internetová stránka: www.tcontas.pt

Prohlášení o poslání:

Zlepšovat hospodaření s veřejnými prostředky podporou vyvozování odpovědnosti a transparentnosti a vymáháním finanční odpovědnosti. Účetní dvůr vystupuje jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů tím, že informuje o tom, jak jsou vynakládány jejich peníze.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

V souladu s ústavou a zákony Portugalský účetní dvůr (PÚD):

 • kontroluje legalitu a správnost veřejných příjmů a výdajů a veřejného dluhu,
 • vydává výrok o obecných státních účtech a účtech autonomních oblastí a od roku 2021 bude obecné státní účty osvědčovat,
 • posuzuje hospodaření s veřejnými prostředky,
 • vymáhá finanční závazky.

PÚD má právo přístupu ke všem informacím, jež považuje za nutné, a kontrolované subjekty jsou povinny s ním spolupracovat.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • ústava Portugalské republiky (1976): články 107, 209(c), 214 a 216º,
 • zákon o organizaci a fungování Účetního dvora: zákon 98/97 z 26. srpna 1997,
 • zákon o rozpočtovém rámci: zákon 151/2015 z 11. září 2015, článek 66º (6).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

PÚD kontroluje:

 • stát a jeho instituce,
 • autonomní oblasti Azory a Madeiru a jejich instituce,
 • orgány místní správy a jejich sdružení či federace, včetně metropolitních oblastí,
 • veřejné ústavy,
 • instituce sociálního zabezpečení,
 • veřejná sdružení, sdružení veřejných subjektů nebo sdružení smíšených veřejných a soukromých subjektů, která jsou převážně financována veřejnými subjekty nebo jsou jimi řízena,
 • společnosti ve vlastnictví státu,
 • regionální společnosti,
 • společnosti patřící více obcím a obecní společnosti,
 • subjekty s účastí veřejných prostředků, které dostávají dotace nebo jsou částečně ve vlastnictví státu,
 • společnosti s oprávněním řídit společnosti ve vlastnictví státu nebo společnosti s podílem veřejného kapitálu nebo smíšené soukromé a veřejné společnosti kontrolované veřejným sektorem, společnosti s oprávněním nebo společnosti, které poskytují veřejné služby, a společnosti s oprávněním provádět veřejné práce,
 • ostatní subjekty čerpající veřejné prostředky nebo s nimi hospodařící.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kolektivní model s kontrolními a soudními funkcemi, skládající se z prezidenta a 18 členů (soudců s týmž postavením jako soudci nejvyššího soudu).

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

Podle ústavy je PÚD nejvyšším soudem a jako takový je svrchovaným orgánem na stejné úrovni s prezidentem republiky, parlamentem, vládou a ostatními soudy. Je nezávislým nejvyšším kontrolním orgánem provádějícím externí kontrolu a audit a dohlížejícím na plnění státního rozpočtu vládou.

Členové PÚD, kteří jsou soudci, jsou neodvolatelní a s určitými výjimkami stanovenými zákonem nemohou být za svá rozhodnutí voláni k zodpovědnosti.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

PÚD je nezávislý na všech ostatních orgánech, avšak v právních předpisech jsou stanoveny mimo jiné tyto způsoby spolupráce:

 • parlament a vláda mohou PÚD požádat, aby provedl kontroly konkrétních subjektů nebo finančních oblastí, avšak taková žádost není pro PÚD závazná,
 • parlament může požádat o zaslání existujících zpráv,
 • parlament může PÚD požádat o informace získané při provádění kontrol,
 • kontrolní zprávy a výroční zpráva PÚD se obvykle zveřejňují a zasílají parlamentu a dalším zainteresovaným subjektům.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PREZIDENT PÚD

Vítor Caldeira je prezidentem od 3. října 2016.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

4 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Prezidenta jmenuje prezident republiky na návrh vlády.

ŘÍDICÍ ORGÁN

PÚD je samosprávným orgánem.

Instituci vede její prezident.

PÚD je oprávněn stanovit si vlastní rozpočet a má při jeho plnění finanční samostatnost. Rozpočet schvaluje parlament.

O návrhu ročního rozpočtu či strategickém plánu rozhoduje plenární zasedání Účetního dvora, které se skládá z prezidenta a všech členů.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Členové jsou jmenováni doživotně.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Členy vybírá ve veřejném výběrovém řízení výběrová komise.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

PÚD se dělí na tři senáty a dva regionální senáty (pro Azory a Madeiru). Kontrolní senáty se skládají z kontrolních a správních oddělení.

Kromě toho má PÚD oddělení interního auditu, které podléhá přímo prezidentovi PÚD, a komisi pro auditorské standardy.

Členové PÚD jsou přiděleni do jednotlivých senátů s přihlédnutím ke kritériím souvisejícím s akademickým vzděláním a profesní dráhou.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2017)

 • Počet: 494 (ústředí: 412, Azory: 40, Madeira: 42) (61 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 32 %, ♀ 68 %. Průměrný věk: 51

ROZPOČET

 • PÚD je financován ze souhrnného státního rozpočtu a z vlastních zdrojů (poplatků účtovaných kontrolovaným subjektům).
 • Celkový rozpočet (2017): 26,1 milionu EUR
 • < 0,01 % celkových výdajů vládních institucí

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

PÚD schvaluje každé tři roky strategický plán, který popisuje cíle jeho činností a zohledňuje hlavní nedostatky, silné stránky, příležitosti, výzvy a hrozby (analýza SWOT).

Kromě toho naprosto nezávisle schvaluje podrobný roční pracovní program.

— METODY AUDITU

PKÚ provádí všechny druhy auditu.

Používané postupy a metodika jsou stanoveny v auditních manuálech PÚD, které vychází z mezinárodních auditorských standardů (ISSAI) a osvědčených postupů.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

PÚD zveřejňuje všechny své zprávy a rozhodnutí, zejména:

 • výroční zprávy a výroky o obecných státních účtech a účtech autonomních oblastí,
 • kontrolní zprávy,
 • výroční zprávu o činnosti.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

PÚD zveřejňuje zprávy, rozhodnutí a příslušné dokumenty a informace o událostech a činnostech na své internetové stránce.

Může se také rozhodnout zveřejnit své zprávy v portugalském úředním věstníku a šířit je prostřednictvím sdělovacích prostředků. PÚD také komunikuje s širokou veřejností prostřednictvím sociálních sítí.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

PÚD vede pracovní skupinu organizace EUROSAI pro audit a etiku a je členem správní rady organizace INTOSAI (2017–2019). Provádí také vzájemná hodnocení a podílí se na projektech budování kapacit NKI zejména v portugalsky hovořících zemích.

 

 

RUMUNSKO

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Od roku 1992
poprvé založen roku 1864

Internetová stránka: www.curteadeconturi.ro

Prohlášení o poslání:

Kontrolovat výběr, správu a využívání finančních zdrojů státního a veřejného sektoru a předkládat parlamentu a územněsprávním jednotkám zprávy o využívání a správě těchto zdrojů v souladu se zásadami legality, správnosti, hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Rumunský účetní dvůr (RÚD) kontroluje výběr, správu a využívání finančních zdrojů státního a veřejného sektoru. RÚD své činnosti provádí samostatně, jak je stanoveno v ústavě, a je členem několika mezinárodních organizací NKI.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • rumunská ústava (1991),
 • zákon č. 94/1992 o organizaci a fungování Účetního dvora, znovu vydaný, ve znění pozdějších předpisů.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

RÚD kontroluje:

 • stát a územněsprávní jednotky,
 • Rumunskou národní banku,
 • samosprávné veřejné podniky,
 • obchodní společnosti, v nichž stát, územněsprávní jednotky, veřejné orgány nebo samosprávné veřejné podniky drží jednotlivě či společně většinový podíl,
 • sociální zabezpečení nebo jiné samosprávné subjekty, které hospodaří s veřejným majetkem, zdroji nebo prostředky,
 • právnické osoby, které využívají státní záruky za úvěry nebo čerpají dotace nebo jinou státní finanční pomoc od orgánů ústřední nebo místní správy nebo jiných veřejných institucí.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kolektivní struktura bez soudní pravomoci.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

RÚD je nejvyšší kontrolní institucí, která kontroluje výběr, správu a využívání finančních zdrojů státního a veřejného sektoru. Může provádět také audity výkonnosti.

RÚD je odpovědný pouze parlamentu a může se vyjadřovat k návrhům zákonů v oblasti své působnosti.

Spory vyplývající z jeho činnosti rozhodují soudy. Po změně ústavy v roce 2003 již RÚD nemá soudní pravomoci.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

RÚD předkládá výroční zprávu o plnění státního rozpočtu za poslední uzavřený rozpočtový rok a upozorňuje také na případné nesrovnalosti. Na žádost Poslanecké sněmovny nebo Senátu kontroluje hospodaření s veřejnými zdroji a informuje o svých zjištěních.

Parlament je jediným orgánem, který může RÚD požádat, aby provedl kontrolu hospodaření s veřejnými zdroji a podal o ní zprávu.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PREZIDENT

Mihai Busuioc byl jmenován dne 15. října 2017.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

9 let, neobnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Prezidenta jmenuje parlament.

ŘÍDICÍ ORGÁN

RÚD řídí plenární zasedání. Plenární zasedání má 18 členů, které jmenuje parlament v souladu se zákonem a kteří jsou označování jako účetní radové.

RÚD řídí jeho plenární zasedání. Výkonné řízení provádí prezident, kterému pomáhají dva viceprezidenti, již jsou rovněž účetními rady.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

9 let, neobnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Členové, které jmenuje parlament, vykonávají svůj mandát nezávisle a jsou neodvolatelní. Jsou vysokými představiteli státu a podléhají týmž zákonným omezením jako soudci. Během svého funkčního období členové RÚD nesmějí být členy politických stran ani vykonávat veřejnou činnost jakékoli politické povahy.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

RÚD se dělí na několik kontrolních útvarů, generální sekretariát, regionální kontrolní senáty a kontrolní senát města Bukurešť. Kromě toho má RÚD kontrolní úřad, který je nezávislým provozním subjektem v rámci jeho struktury.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI

 • Počet: 1 638 (80 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 60 %, ♀ 40 %. Průměrný věk: 48

ROZPOČET

 • RÚD je financován ze státního rozpočtu.
 • 58 milionů EUR (2017), včetně správních výdajů
 • Přibl. 0,17 % celkových výdajů vládních institucí

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Činnost v oblasti externí kontroly veřejných financí, tj. finanční audit, výkonnostní audit a audit souladu s předpisy, se plánuje v rámci RÚD na dvou úrovních: víceleté a roční.

Víceleté plánování činností RÚD se vztahuje na období tří let.

— METODY AUDITU

Kontrolní úkoly prováděné RÚD mají podobu:

 • finančních auditů účetnictví,
 • auditů výkonnosti,
 • auditů souladu s předpisy,
 • externích auditů veřejných prostředků z fondů Společenství.

Kontroly se provádí v souladu se standardy RÚD, které vycházejí ze standardů organizace INTOSAI (ISSAI) a jsou založeny na interních předpisech, manuálech a pokynech vypracovaných v souladu se standardy ISSAI, které byly upraveny pro zvláštní potřeby RÚD.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

Výroční veřejná zpráva je nejdůležitějším a nejviditelnějším dokumentem, který udržuje důvěryhodnost a pověst RÚD u jeho klíčových zainteresovaných osob; jedná se o shrnutí hlavních kontrolních činností a nejdůležitějších zjištění.

Ve výročních zprávách o činnosti popisuje RÚD svou strategii, mandát, povinnosti, poslání a vztahy s jednotlivými zainteresovanými subjekty, včetně parlamentu a exekutivy, aby si všichni zájemci mohli vytvořit přesnější představu o místě a úloze RÚD mezi základními institucemi rumunského státu. Výroční zpráva o činnosti RÚD obsahuje hlavně údaje a informace o jeho organizaci, činnostech a dosažených výsledcích, mezinárodní činnosti a jeho lidských a finančních zdrojích za příslušný rok.

Výroční zprávy o místních veřejných financích předkládají regionální kontrolní senáty a orgány územněsprávních jednotek.

Zvláštní zprávy (zprávy, které si vyžádala některá z komor rumunského parlamentu a zprávy o konkrétních oblastech).

Zprávy RÚD musí být relevantní, realistické, jasné, důvěryhodné, včasné a užitečné a musí být vypracovány a zveřejněny včas, aby parlament jako jejich hlavní příjemce mohl na základě jejich závěrů a doporučení přijímat právní předpisy.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

Zprávy a další publikace RÚD jsou k dispozici elektronicky na oficiální internetové stránce RÚD a v tištěné podobě se zasílají všem zainteresovaným veřejným institucím.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

RÚD udržuje vztahy s dalšími NKI na mezinárodní úrovni prostřednictvím výměny zkušeností, účasti na konferencích, seminářích a v pracovních skupinách a zveřejňováním studií v mezinárodních publikacích.

 

 

SLOVENSKO

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Od roku 1993
poprvé založen roku 1919

Internetová stránka: www.nku.gov.sk

Prohlášení o poslání:

Vize: Zabezpečit efektivní řízení veřejných zdrojů prostřednictvím nezávislé kontroly a jejích závěrů.

Poslání: Přispět k transparentnímu rozhodování a lepšímu řízení.

Hodnoty: Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky při vykonávání své činnosti respektuje hodnoty a zásady sdílené vedením, kontrolory, administrativními pracovníky úřadu: objektivnost, odbornost, spolupráci, efektivnost, spolehlivost, nezávislost a otevřenost.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky (NKÚ) kontroluje hospodaření s finančními prostředky a majetkem státu, místních orgánů a Evropské unie. Kontroluje též příjmy státního rozpočtu a způsob vybírání celních a daňových poplatků.

Při vykonávání kontroly má NKÚ právo vstupu do všech prostor a přístupu k dokumentům, které jsou potřebné k provedení kontroly.

Kromě vlastní kontrolní činnosti se NKÚ na požádání Národní banky Slovenska podílí na procesu jmenování nezávislého externího auditora, který ověřuje účetní závěrky Národní banky Slovenska.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • články 60–63 ústavy Slovenské republiky (1992),
 • zákon č. 39/1993, Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu Slovenské republiky.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

NKÚ kontroluje:

 • vládu,
 • ministerstva: 13,
 • ostatní ústřední orgány státní správy,
 • veřejné instituce,
 • právnické osoby zřízené ústředními orgány státní správy nebo jinými orgány státní správy,
 • orgány místní samosprávy a vyšší územní celky, jimi zřízené rozpočtové organizace a právnické osoby s jejich majetkovou účastí,
 • státní subjekty zřízené ke zvláštním účelům,
 • fyzické a právnické osoby, kterým jsou poskytnuty státní, veřejné, evropské a jiné finanční prostředky ze zahraničí.

— STRUKTURA

TYP NKI

Struktura westminsterského typu (monokratická) bez soudní funkce

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

NKÚ je nezávislý státní orgán.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

NKÚ předkládá Národní radě Slovenské republiky (parlamentu) výroční souhrnnou zprávu o výsledcích všech kontrol. Předkládá též příslušným parlamentním výborům úplné zprávy z kontrol.

Na základě usnesení parlamentu vykonává NKÚ konkrétní kontroly.

NKÚ vypracovává stanoviska k návrhům státního rozpočtu a státního závěrečného účtu Slovenské republiky a předkládá je parlamentu.

Předsedu a dva místopředsedy volí a odvolává parlament.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PŘEDSEDA

Karol Mitrík byl jmenován dne 20. května 2015.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

7 let, jednou obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Předsedu volí poslanci parlamentu tajným hlasováním.

ŘÍDICÍ ORGÁN

NKÚ řídí předseda jako statutární orgán podporovaný dvěma místopředsedy.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

7 let, jednou obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Místopředsedy volí poslanci parlamentu tajným hlasováním.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ústředí NKÚ v Bratislavě se skládá z dvou kontrolních sekcí a několika organizačních útvarů poskytujících podpůrné služby (sekce strategie, kancelář předsedy, osobní úřad a interní auditor). V regionálních centrech se nachází sedm regionálních expozitur, které provádějí zejména kontrolu samosprávných krajů a okresních a místních samospráv.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2018)

 • Počet: 289 (81 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 39 %, ♀ 61 %. Průměrný věk: 48

ROZPOČET

 • 10,7 milionu EUR (2018)
 • 0,07 % celkových výdajů vládních institucí

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

NKÚ plánuje svou kontrolní činnost formou ročních plánů kontroly, které schvaluje poradní orgán předsedy na základě tříletého rámcového plánu.

Seznam kontrol se sestavuje zejména na základě analýzy rizik, strategických cílů NKÚ a návrhů od veřejnosti.

— METODY AUDITU

NKÚ provádí tři hlavní typy auditu:

 • finanční audity,
 • audity souladu s předpisy,
 • audity výkonnosti.

Na základě výsledků kontroly posílá NKÚ kontrolovanému subjektu návrh protokolu o výsledku kontroly, který může k němu vyjádřit svoje stanovisko, jež bude zahrnuto do závěrečného protokolu.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

NKÚ zveřejňuje:

 • výroční zprávu,
 • zprávy z finančních auditů,
 • zprávy z auditů souladu s předpisy,
 • zprávy z auditů výkonnosti,
 • souhrnnou zprávu o výsledcích všech kontrol.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

NKÚ zasílá všechny své kontrolní zprávy kontrolovanému subjektu a parlamentu a jeho příslušným výborům.

Kromě toho na internetových stránkách NKÚ zveřejňuje shrnutí závěrečné zprávy.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

NKÚ spolupracuje s mnohými institucemi na vnitrostátní i mezinárodní úrovni.

Vnitrostátními partnery jsou mimo jiné univerzity a veřejné orgány jako generální prokuratura, komora auditorů, Protimonopolní úřad Slovenské republiky a Úřad pro veřejné zakázky.

Cílem spolupráce NKÚ na vnitrostátní a mezinárodní úrovni je přispívat k vývoji metodik a kvalitě práce a též k lepšímu plnění poslání NKÚ v Slovenské republice.

 

 

SLOVINSKO

RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Od roku 1994

Internetová stránka: www.rs-rs.si

Prohlášení o poslání:

Dohled nad veřejnými prostředky.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Účetní dvůr Slovinské republiky (ÚDSR) dohlíží na státní účty, státní rozpočet a veškeré veřejné příjmy a výdaje.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • ústava Slovinské republiky: články 150 a 151 (1991),
 • zákon o Účetním dvoře.

Zákony, podle nichž ÚDSR vykonává své pravomoci, nemohou být napadeny u soudu ani u žádného jiného státního orgánu.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

ÚDSR kontroluje:

 • všechny právnické osoby veřejného práva či jakékoli jejich složky,
 • všechny právnické osoby soukromého práva, pokud:
  • obdržely podpory z rozpočtu Evropské unie, státního rozpočtu nebo rozpočtu místní správy,
  • jsou držitelem koncese,
  • jsou společností, bankou nebo pojišťovnou, v níž má stát nebo místní správa většinový podíl,
 • fyzické osoby, které:
  • obdržely podpory z rozpočtu Evropské unie, státního rozpočtu nebo rozpočtu místní správy,
  • poskytují veřejnou službu nebo veřejné statky na základě koncese.

— STRUKTURA

TYP NKI

Specifický model v čele s předsedou, provádí kontrolu na ústřední, regionální a místní úrovni, nemá soudní pravomoc.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

ÚDSR vykonává své poslání nezávisle a je vázán ústavou a zákony. Členy Účetního dvora jmenuje parlament.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

ÚDSR zasílá všechny své kontrolní zprávy parlamentu a každý rok předkládá výroční zprávu o činnosti.

Když ÚDSR rozhoduje o tom, jaké kontroly v určitém kalendářním roce provede, zohledňuje návrhy předložené poslanci a pracovními orgány parlamentu, vládou, ministerstvy a orgány místní správy. Musí posoudit nejméně pět návrhů Národního shromáždění, z nichž nejméně dva jsou od opozičních poslanců a další dva od pracovních orgánů parlamentu.

Parlament jmenuje externího auditora, který ověřuje účetní závěrku ÚDSR.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PŘEDSEDA

Tomaž Vesel byl jmenován předsedou dne 1. června 2013.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

9 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Předsedu ÚDSR jmenuje nadpoloviční většinou hlasů parlament na návrh prezidenta republiky.

ŘÍDICÍ ORGÁN

ÚDSR řídí senát, který se skládá z předsedy a dvou náměstků.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

9 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Náměstky ÚDSR jmenuje nadpoloviční většinou hlasů parlament na návrh prezidenta republiky.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Předseda je generálním revizorem, který reprezentuje ÚDSR a odpovídá za jeho činnost. Předsedu v jeho nepřítomnosti zastupuje první náměstek a spolu s druhým náměstkem z pověření předsedy vykonávají úkoly generálního revizora. Oddělení, která jsou rozdělena podle oblastí veřejného sektoru, vedou vrchní státní revizoři. Jedno oddělení se zaměřuje na výkonnostní audit a audit IT.

Předseda a jeho náměstkové tvoří senát, který je nejvyšším řídicím orgánem. Senát ve shodě s parlamentem přijímá jednací řád a rozhoduje o nejdůležitějších kontrolách a strategických otázkách.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2018)

 • Počet: 132 (76 % v auditu)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 30 %, ♀ 70 %. Průměrný věk: 45

ROZPOČET

 • 5,6 milionu EUR (2018)
 • 0,92 % celkového státního rozpočtu

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

ÚDSR přijímá svůj pracovní program nezávisle a program je důvěrný. ÚDSR musí vybrat nejméně pět návrhů na kontrolu ze všech návrhů předložených Národním shromážděním.

— METODY AUDITU

ÚDSR provádí různé druhy auditu:

 • audity výkonnosti zaměřené na to, jak účinně, efektivně a hospodárně kontrolované subjekty plní stanovené cíle a programy. Vybírají se na základě kritérií jako možný příspěvek ke zlepšení finančního řízení, veřejný zájem a riziko nedostatečné výkonnosti a nesrovnalostí;
 • finanční audity a audity souladu s předpisy zaměřené na spolehlivost účetní závěrky a legalitu a správnost uskutečněných operací (především prohlášení o věrohodnosti) a také posouzení souladu systémů a operací v konkrétní rozpočtové oblasti s příslušnými pravidly a předpisy.

Při auditech se často kombinují dva typy auditu.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

ÚDSR zveřejňuje:

 • kontrolní zprávy a zprávy o následné kontrole,
 • výroční zprávu o činnosti,
 • stanoviska,
 • vybrané odpovědi na žádost o konzultaci.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

ÚDSR předkládá předsedovi parlamentu výroční zprávu o činnosti. O zprávě se pak jedná ve výboru pro dohled nad veřejnými financemi na zasedání, které je přístupné novinářům a dalším zástupcům sdělovacích prostředků.

Všechny kontrolní zprávy a zprávy o následné kontrole se zveřejňují na internetové stránce ÚDSR v den následující po dni, kdy byly formálně dokončeny a předloženy kontrolovaným subjektům a parlamentu.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

Prvotním cílem ÚDSR je poskytovat objektivní a spolehlivé informace o veřejných výdajích, a napomáhat tak lepšímu hospodaření a poskytování veřejných služeb. Za tímto účelem spolupracuje s různými subjekty ve veřejném sektoru a udržuje těsné pracovní vztahy s parlamentem a parlamentními výbory. Často se účastní akcí pořádaných profesními sdruženími a veřejnými subjekty, aby tak podporoval řádné hospodaření a seznamoval se svými zjištěními širší publikum.

 

 

ŠPANĚLSKO

TRIBUNAL DE CUENTAS

Od roku 1978
poprvé založen roku 1851

Internetová stránka: www.tcu.es

Prohlášení o poslání:

Vykonávat funkci nejvyšší kontrolní instituce ve Španělsku a účetní soudní pravomoc ve smyslu španělské ústavy a španělských zákonů.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Španělský účetní dvůr (ŠÚD) provádí externí, stálé a empirické kontroly finanční a hospodářské činnosti ve veřejném sektoru (kontrolní funkce) a dohled nad účetní odpovědností osob, které jsou pověřeny hospodařením s veřejnými prostředky nebo majetkem (soudní funkce). Může též ukládat sankce politickým stranám a má omezenou poradní funkci.

Jeho pravomoci se vztahují na celé území Španělska.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • španělská ústava (1978), oddíly 136 a 153.d,
 • ústavní zákon o ŠÚD 2/1982,
 • zákon o fungování ŠÚD 7/1988,
 • ústavní zákon o financování politických stran 8/2007,
 • ústavní zákon o všeobecném volebním systému 5/1985.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

ŠÚD kontroluje:

 • státní veřejný sektor: 411 subjektů, včetně:
  • 17 ministerstev,
  • 59 autonomních subjektů,
  • 3 nezávislých správních orgánů,
  • 37 veřejných nadací.
 • tregionální veřejný sektor: 17 autonomních oblastí a 2 autonomní města, zahrnující přibližně 1 198 subjektů,
 • místní veřejný sektor: zahrnující 12 964 subjektů,
 • politické strany: strany s parlamentním zastoupením (kterých je 30) a další.

— STRUKTURA

TYP NKI

Účetní dvůr se soudní pravomocí.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

ŠÚD je nejvyšší kontrolní institucí ve Španělsku, která odpovídá za kontrolu účtů a finančního a hospodářského řízení státu a veřejného sektoru.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

VZTAHY SE ŠPANĚLSKÝM PARLAMENTEM

ŠÚD je přímo odpovědný parlamentu, aniž by byla dotčena jeho nezávislost při plnění jeho dohledových a soudních pravomocí, a je pověřen vykonávat funkce spočívající v kontrole a ověřování všeobecných státních účtů. Parlament může ŠÚD navrhovat kontroly.

ŠÚD je ve stálém styku s parlamentem prostřednictvím společného výboru Kongresu a Senátu pro vztahy s ŠÚD.

Společnému výboru pro vztahy s ŠÚD se po schválení plenárním zasedáním předkládá kontrolní program.

Výsledky kontrol (obsažené ve zprávách, memorandech, návrzích a připomínkách schválených plenárním zasedáním ŠÚD) se zasílají španělskému parlamentu. Společný výbor Kongresu a Senátu pro vztahy s ŠÚD na jednání s prezidentem Účetního dvora projednává všechny zprávy, memoranda, návrhy a připomínky a přijímá příslušná rozhodnutí.

ŠÚD může parlament upozornit na nedostatečnou součinnost subjektů, které ji mají poskytovat (aniž by byla dotčena další opatření stanovená v zákonech).

VZTAHY S VLÁDOU

ŠÚD je při výkonu svých funkcí nezávislý.

Po schválení se kontrolní zprávy předávají národní vládě, vládám autonomních oblastí, případně plenárnímu zasedání místních orgánů.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

PŘEDSEDKYNĚ

María José de la Fuente y de la Calle byla jmenována dne 25. července 2018.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

3 roky, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Předsedu ŠÚD jmenuje španělský král z řad účetních radů ŠÚD na návrh pléna ŠÚD.

ŘÍDICÍ ORGÁN

ŠÚD řídí plenární zasedání, kolektivní orgán složený z dvanácti účetních radů (z nichž jeden je předseda) a vrchního prokurátora ŠÚD.

ŠÚD má navíc správní radu, která se skládá z předsedy ŠÚD a předsedů kontrolních a soudních oddělení ŠÚD. Zodpovídá za vztahy s parlamentem, personální otázky a plánování činností. Má disciplinární pravomoc ve věcech hrubých přestupků a připravuje a navrhuje body pro jednání plenárního zasedání.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Účetní radové: 9 let, obnovitelné. Mají postavení soudců, jsou nezávislí a nemohou být odvoláni.

Vrchní prokurátor: 5 let, obnovitelné.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Účetní rady jmenuje španělský král (šest Kongres a šest Senát třípětinovou většinou v obou komorách). Vrchního prokurátora jmenuje vláda.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Kontrolní sekce ŠÚD se skládá z osmi oddělení: pěti odvětvových oddělení (zaměřených na finanční a hospodářskou činnost ve veřejném sektoru), dvou územních oddělení (jednoho pro kontrolu finanční a hospodářské činnosti autonomních oblastí a autonomních měst a jednoho pro kontrolu provinčních a obecních orgánů) a oddělení, které provádí kontrolu politických stran.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2018)

 • Počet: 728 (45 % v auditu a přibl. 8 % se soudními úkoly)
 • Podíl mužů a žen: ♂ 39 %, ♀ 61 %. Průměrný věk: 53

ROZPOČET

 • 62 milionů EUR (2018), součást souhrnného státního rozpočtu
 • Rozdělení: přibl. 95 % na odměny
 • 0,01 % celkového státního rozpočtu

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

ŠÚD svou kontrolní činnosti plánuje v podobě ročního programu na základě svého střednědobého a dlouhodobého plánování. Roční kontrolní program schvaluje plenární zasedání ŠÚD, které jej pak zasílá společnému výboru Kongresu a Senátu španělského parlamentu, který zodpovídá za vztahy s ŠÚD.

Program obsahuje kontroly, které musí být provedeny na základě zákonného mandátu ŠÚD, vlastní kontrolní iniciativy a kontroly navržené španělským parlamentem (a zákonodárnými shromážděními autonomních oblastí, pokud je to v jejich působnosti). Plenární zasedání může kontrolní úkoly během roku přidávat, upravovat, pozastavovat či rušit.

Roční program se zveřejňuje na internetové stránce ŠÚD.

— METODY AUDITU

ŠÚD provádí:

 • audity souladu s předpisy, při nichž ověřuje, zda hospodářské a finanční řízení kontrolovaného subjektu, činnosti či programu splňuje platná ustanovení právních předpisů;
 • finanční audity, které vedou k výroku o spolehlivosti informací obsažených v účetní závěrce subjektu, tj. zda jsou v souladu s platnými zásadami, kritérii a účetními standardy;
 • audity výkonnosti, při nichž se hodnotí všechny operace, řídicí systémy a postupy kontrolovaného subjektu nebo jejich část, programy nebo činnosti z hlediska jejich hospodářského a finančního opodstatnění a to, zda jsou v souladu se zásadami řádného finančního řízení.

Pokud se jednotlivé typy auditů kombinují, hovoříme o:

 • auditech správnosti, které se zaměřují na cíle auditu souladu a finančního auditu, nebo
 • komplexních auditech, které zahrnují všechny výše uvedené typy auditů.

ŠÚD dále provádí následné audity, při nichž se výhradně ověřuje, nakolik se plní doporučení vydaná ŠÚD v předchozích kontrolních zprávách.

Kromě toho provádí ŠÚD horizontální audity, při nichž kontroluje několik subjektů v téže oblasti veřejného sektoru, nebo oblasti veřejného sektoru se společnými charakteristikami a týmiž cíli a časovým rozsahem.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

ŠÚD vydává následující zprávy a publikace, které musí schválit plenární zasedání:

 • zvláštní zprávy, obsahující výsledky, závěry a doporučení jednotlivých kontrol,
 • roční memorandum o výkonnosti, obsahující shrnutí kontrolních a soudních činností ŠÚD za daný rok a hlavní výsledky,
 • závěrečné prohlášení o všeobecných státních účtech, které obsahuje výrok o hospodaření státu a jeho veřejného sektoru,
 • výroční kontrolní zprávu o regionálním veřejném sektoru,
 • výroční kontrolní zprávu o místním veřejném sektoru,
 • návrhy opatření, která by dle názoru ŠÚD mohla zlepšit finanční řízení ve veřejném sektoru,
 • připomínky, což jsou dokumenty, v nichž se analyzuje konkrétní otázka kvůli svému významu nebo výjimečnosti.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

Výsledky kontrol se poté, co je schválí plenární zasedání, zveřejňují na internetové stránce ŠÚD a zasílají příjemcům:

 • španělskému parlamentu,
 • zákonodárným shromážděním autonomních oblastí,
 • případně plenárním zasedáním místních orgánů.

Předávají se rovněž národní vládě, vládám autonomních oblastí, případně plenárnímu zasedání místních orgánů.

Poté, co kontrolní zprávu analyzuje parlament, zpráva se spolu s usnesením přijatým společným výborem zveřejňuje v Úředním státním věstníku (případně v úředním věstníku autonomní oblasti).

ŠÚD rovněž na své internetové stránce zveřejňuje tiskové zprávy, které umožňují rychle se seznámit s posledními informacemi o zprávách a dokumentech ŠÚD.

Kromě toho se zveřejňuje čtvrtletní zpravodaj, který informuje o činnosti ŠÚD.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

ŠÚD své činnosti těsně koordinuje s orgány externí kontroly, které byly zřízeny v některých autonomních oblastech.

 

 

ŠVÉDSKO

RIKSREVISIONEN

Od roku 2003
poprvé založen roku 1921

Internetová stránka: www.riksrevisionen.se

Prohlášení o poslání:

Pomáhat podporovat transparentní a účinné využívání zdrojů ústřední státní správy a efektivní veřejnou správu prostřednictvím nezávislé kontroly všech činností ústřední státní správy.

Švédský národní kontrolní úřad plní také úkoly na vnitrostátní a mezinárodní úrovni, jako například rozvoj a podpora kontroly veřejných prostředků. Snaží se také posilovat kontrolní instituce v rozvojových zemích.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Švédský národní kontrolní úřad (ŠNKÚ) je součástí systému parlamentní kontroly a je jediným orgánem, který může kontrolovat veškeré státní finance. Kontroluje celý řetězec výkonné moci, a zajišťuje tak, aby švédský parlament (Riksdag) měl k dispozici koordinované a nezávislé informace o kontrole státních financí a činností vlády.

ŠNKÚ navíc zastupuje Švédsko na mezinárodních fórech v oblasti kontroly, kde podporuje a rozvíjí veřejnou kontrolu, a parlament jej pověřil, aby spolupracoval s NKI v rozvojových zemích s cílem posilovat jejich odbornost a kapacitu v oblasti kontroly.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • ústava z roku 1809, nahrazena roku 1974,
 • zákon o kontrole činností státu (2002),
 • zákon obsahující pokyny pro Švédský národní kontrolní úřad,
 • další podrobné právní předpisy.

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

Prostřednictvím svých výkonnostních auditů ŠNKÚ kontroluje:

 • účty vlády, vládních úřadů, soudů a všech ministerstev a vládních agentur,
 • vládní agentury: 345,
 • správu a agentury parlamentu,
 • královskou domácnost,
 • společnosti s ručením omezeným ve vlastnictví státu nebo pod jeho kontrolou,
 • prostředky Švédského pozůstalostního fondu a nadace vytvořené nebo zčásti či zcela řízené státními orgány,
 • společnosti s nadpoloviční majetkovou účastí státu.

Prostřednictvím svých finančních auditů ŠNKÚ kontroluje:

 • všechny vládní účty, včetně vládních úřadů a vládních agentur, s výjimkou veřejných penzijních fondů (AP fonderna);
 • správu parlamentu a ombudsmany, Švédskou banku (Riksbanken) a Jubilejní nadaci Švédské banky,
 • královskou domácnost a správu královského Djurgårdenu (oblasti města Stockholmu).

ŠNKÚ může také jmenovat auditory do společností či nadací s nadpoloviční majetkovou účastí státu.

ŠNKÚ se dále může účastnit kontrol mezinárodních organizací, jichž je Švédsko členem.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad nezávislý na vládě, v jehož čele stojí tři generální auditoři.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

ŠNKÚ je nezávislá organizace podléhající švédskému parlamentu a je součástí systému parlamentní kontroly.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

Parlament rozhoduje o rozsahu a zaměření kontrolní činnosti ŠNKÚ a o ročním financování.

Parlament také posuzuje efektivnost samotného ŠNKÚ a každý rok jmenuje externího auditora, který ŠNKÚ kontroluje, a dále parlamentní radu pro dohled a vztahy (parlamentní radu pro Švédský národní kontrolní úřad).

ŠNKÚ předkládá své zprávy o finančním auditu vládě a zprávy o výkonnostním auditu parlamentu, který je zase předává vládě, aby se písemně vyjádřila k provedené kontrole. Zpráva o následné kontrole se zasílá stálému parlamentnímu výboru pro finance.

Pokud ŠNKÚ zjistí nedostatky, uvede je ve zprávě a zpravidla vydá doporučení. Příslušné subjekty jsou konzultovány již během kontroly a musí odpovědět na dotazy. ŠNKÚ má při plnění svých úkolů právo přístupu ke všem informacím.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

TŘI GENERÁLNÍ AUDITOŘI

Stefan Lundgren a Helena Lindbergová se ujali svých funkcí dne 15. března 2017. Jedno místo je v současnosti neobsazeno.

ŠNKÚ řídí tři generální auditoři. Generální auditoři společně rozhodují o rozdělení kontrolních oblastí mezi sebou, načež každý generální auditor rozhodne o kontrolách, které budou provedeny, a o použitých metodách a závěrech v oblasti, za niž zodpovídá.

Generální auditoři přijímají rozhodnutí o jednotlivých kontrolách nezávisle na sobě. Kromě toho je několik oblastí, v nichž rozhodují kolektivně. Nezávislost tří generálních auditorů zaručuje ústava.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Generální auditory volí a jmenuje parlament.

Parlament také jmenuje jednoho generálního auditora, který zodpovídá za administrativní řízení organizace. Tento generální auditor rozhoduje o organizační struktuře ŠNKÚ (včetně delegování pravomocí), navrhovaném ročním rozpočtu a výroční zprávě.

Za administrativní řízení v současnosti odpovídá Stefan Lundgren.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Generální auditoři jsou jmenování na období sedmi let a nemohou být jmenováni opakovaně.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ŠNKÚ se dělí na oddělení pro výkonnostní audit a oddělení pro finanční audit.

Dalších pět oddělení zodpovídá za mezinárodní vztahy, lidské zdroje, komunikaci, právní služby a provozní podporu.

ŠNKÚ má také parlamentní a vědeckou radu a oddělení interního auditu.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (2017)

 • Počet: 339
 • Podíl mužů a žen: ♂ 42 %, ♀ 58 %. Průměrný věk: 44

ROZPOČET

 • 372,2 milionu SEK (36,6 milionu EUR), z toho 50 milionů SEK (4,9 milionu EUR) na mezinárodní rozvojovou spolupráci (2017).
 • < 0,15 % celkových výdajů vládních institucí

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

V rámci stanoveném parlamentem, který vymezuje rozsah a zaměření kontrolní činnosti, rozhoduje ŠNKÚ o tématech, která bude kontrolovat, nezávisle.

Zaměření kontroly se odvozuje od analýzy rizik významných nesprávností a poměrného finančního významu kontrolovaného subjektu. Pokud však hrozí, že i malá nesprávnost by mohla oslabit důvěru v ústřední státní správu, je možno ji považovat za významnou.

Dalším cílem je podporovat rozvoj obecně, aby veřejnost dostala za své investice efektivní protihodnotu. U auditů výkonnosti se posuzují další kritéria, jako je výše přidané hodnoty, načasování a proveditelnost auditu.

Kromě svého vlastního plánu musí ŠNKÚ každoročně provést finanční audit konsolidované účetní závěrky vlády a agentur.

— METODY AUDITU

ŠNKÚ provádí roční finanční audit, při němž hodnotí správnost účetní závěrky, a výkonnostní audity, při nichž posuzuje efektivnost činností. ŠNKÚ při kontrolních činnostech, komunikaci a v etických otázkách uplatňuje mezinárodní standardy a interní směrnice.

Všechny zprávy podléhají vnitřnímu a vnějšímu hodnocení kvality.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

ŠNKÚ zveřejňuje:

 • výroční zprávu,
 • výroční kontrolní zprávu,
 • zprávy o auditech výkonnosti,
 • výroky auditora a zprávy o finančních auditech,
 • předběžné výroky auditora a zprávy o finančních auditech,
 • výroční zprávu o následné kontrole.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

ŠNKÚ zveřejňuje všechny své zprávy na své internetové stránce a vydává pravidelné tiskové zprávy o své činnosti. Používá různé komunikační kanály včetně některých sociálních médií.

Vydává též zpravodaj pro zájemce z řad občanů a zainteresovaných subjektů.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

ŠNKÚ je zapojen do několika projektů mezinárodní rozvojové spolupráce na podporu NKI zejména v zemích Afriky a jihovýchodní Evropy.

ŠNKÚ má zvláštní rozpočtový příděl na svou mezinárodní rozvojovou spolupráci, která přispívá k transparentnosti, demokratickému rozvoji a posilování parlamentní kontroly v partnerských zemích. V roce 2017 se účastnilo odborného vzdělávání v rámci projektů rozvojové spolupráce 1 091 pracovníků z partnerských NKI. Součástí tohoto odborného vzdělávání byl rozvoj kontrolních metod a postupů a také opatření na posílení aspektů jako lidské zdroje, komunikace, strategické plánování a IT.

 

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

NATIONAL AUDIT OFFICE

Od roku 1983

Internetová stránka: www.nao.org.uk

Prohlášení o poslání:

Napomáháme tomu, aby se státní finanční prostředky vydávaly uvážlivě. Naše perspektiva veřejné kontroly pomáhá parlamentu volat vládu k odpovědnosti a zlepšovat veřejné služby.

OBECNÉ INFORMACE

— PRÁVNÍ ZÁKLAD

MANDÁT

Národní kontrolní úřad Spojeného království (NKÚSK) provádí ze zákona kontrolu vládních resortů a řady veřejných subjektů. Je zodpovědný parlamentu, který ho také financuje. Ověřuje účetní závěrku všech ústředních vládních resortů, agentur a dalších veřejných subjektů. Ve zprávách o výkonnostním auditu předkládá závěry o účinnosti, efektivnosti a hospodárnosti vládních výdajů.

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • zákon o státní pokladně a kontrolním orgánu (1866),
 • zákon o státní pokladně a kontrolním orgánu (1921),
 • zákon o národní kontrole (1983),
 • zákon o zdrojích a účtech vlády (2000),
 • zákon o společnostech (2006),
 • zákon o rozpočtové odpovědnosti a národní kontrole (2011),
 • zákon o místní kontrole a odpovědnosti (2014).

KONTROLOVANÉ SUBJEKTY

NKÚSK poskytuje nezávislý výrok auditora o přibližně 370 účetních závěrkách v celém veřejném sektoru, včetně hlavních vládních resortů, agentur, nezávislých vládních subjektů, společností a dobročinných organizací.

Do jeho portfolia patří také subjekty s rozsáhlými a složitými obchodními činnostmi jako BBC, Network Rail (provozovatel železniční dopravní cesty) a UK Asset Resolution Ltd.

Podle zákona o místní kontrole a odpovědnosti z roku 2014 je kontrolor účtů a generální auditor zodpovědný za vypracování, zveřejnění a vedení Kodexu kontrolní praxe. Kodex stanoví auditorské standardy pro přibližně 950 orgánů místní správy a místní subjekty Národní zdravotní služby (NHS) a okolo 10 000 menších subjektů, jako jsou městské a obecní rady. NKÚSK také na základě zákona o místní kontrole a odpovědnosti podává zprávy o výkonnosti veřejných výdajů na místní úrovni.

— STRUKTURA

TYP NKI

Kontrolní úřad nezávislý na vládě, v jehož čele stojí kontrolor účtů a generální auditor.

MÍSTO NKI V SYSTÉMU STÁTNÍCH ORGÁNŮ

NKÚSK podporuje kontrolora účtů a generálního auditora při plnění jeho zákonných povinností. Kontrolor účtů a generální auditor je úředníkem Dolní sněmovny a jmenuje jej Koruna. Kontrolor účtů a generální auditor a jeho zaměstnanci jsou nezávislí na vládě.

VZTAHY S PARLAMENTEM A VLÁDOU

NKÚSK napomáhá parlamentu při volání vlády k odpovědnosti, a to zejména tím, že podporuje výbor pro veřejné účty, další parlamentní výbory a jednotlivé poslance při dohledu nad veřejnými výdaji. NKÚSK je odpovědný parlamentu prostřednictvím komise pro veřejné účty. K hlavním povinnostem komise pro veřejné účty je prověřovat roční rozpočet NKÚSK a představovat jej Dolní sněmovně, posuzovat strategii NKÚSK, jmenovat externího auditora NKÚSK, přebírat jeho zprávy a jmenovat nevýkonné členy správní rady NKÚSK.

— ORGANIZACE

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITEL

KONTROLOR ÚČTŮ A GENERÁLNÍ AUDITOR

Gareth Davies byl jmenován dne 1. června 2019.

Kontrolor účtů a generální auditor je zároveň výkonným ředitelem a účetním NKÚSK. Má ze zákona právo přístupu k informacím, jimiž disponuje mnoho různých organizací veřejného sektoru. Jeho kontrolní pravomoci se vztahují na záznamy mnoha dodavatelů ústředních vládních institucí a subjektů, které dostávají veřejné prostředky od institucí, které kontroluje. Kontrolor účtů a generální auditor si zachovává nezávislost na vládě a své funkce vykonává zcela dle vlastního uvážení. Odpovědnost za veškeré auditorské výroky a stanoviska má pouze kontrolor účtů a generální auditor.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Kontrolor účtů a generální auditor je jmenován na funkční období deseti let, které nelze obnovit. Může být z funkce odvolán pouze Korunou na žádost obou komor parlamentu.

Nemůže být poslancem, členem Sněmovny lordů ani vykonávat korunní úřad.

Během svého funkčního období je stálým členem správní rady NKÚSK.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Kontrolora účtů a generálního auditora jmenuje Koruna na žádost ministerského předsedy v Dolní sněmovně, kterou podpoří předseda výboru pro veřejné účty.

ŘÍDICÍ ORGÁN

NKÚSK řídí správní rada skládající se z pěti nevýkonných členů a čtyř výkonných členů, včetně kontrolora účtů a generálního auditora.

Mechanismus správy a řízení NKÚSK byl stanoven a je prováděn v souladu s požadavky zákona o rozpočtové odpovědnosti a národní kontrole z roku 2011. Mechanismus odráží jedinečné postavení NKÚSK dané zákonem a přání parlamentu, aby řízení NKÚSK umožňovalo účinný dohled nad jeho činnostmi a současně zachovávalo nezávislost kontrolora účtů a generálního auditora při rozhodování o kontrole.

Většinu ve správní radě NKÚSK tvoří nevýkonní členové včetně předsedy. Nevýkonné členy NKÚSK jmenuje komise pro veřejné účty a předsedu NKÚSK jmenuje Koruna na doporučení předsedy vlády a předsedy výboru pro veřejné účty. Nevýkonní členové jsou tak nezávislí na vedení NKÚSK a mají důvěru vlády a opozice v parlamentu.

Vztah mezi správní radou NKÚSK a kontrolorem účtů a generálním auditorem upravuje zvláštní kodex zásad.

FUNKČNÍ OBDOBÍ

Předseda správní rady NKÚSK a její nevýkonní členové jsou jmenováni na funkční období tří let, které je jednou obnovitelné. Výkonné členy správní rady kromě kontrolora účtů a generálního auditora jmenuje na doporučení kontrolora účtů a generálního auditora správní rada na obnovitelné jednoleté funkční období.

ZPŮSOB VÝBĚRU

Nevýkonné členy správní rady jmenuje komise pro veřejné účty. Předsedu NKÚSK jmenuje Koruna na doporučení předsedy vlády a předsedy výboru pro veřejné účty.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Auditní týmy NKÚSK jsou rozděleny do šesti uskupení. Každé uskupení sdružuje útvary, které se zabývají stejnými strategickými otázkami, jako jsou významné infrastrukturní projekty a programy nebo poskytování místních služeb.

Kromě toho centrální uskupení poskytuje strategickou podporu vedení a odborné poradenství týkající se kvality práce NKÚSK a přínosu, který má NKÚSK pro kontrolované subjekty a parlament.

Uskupení NKÚSK jsou podporována šesti sítěmi odborníků. Jedná se o decentralizované skupiny, které fungují v celém NKÚSK. Mají odbornou kvalifikaci a schopnosti, které jsou využitelné pro všechna uskupení. Tím, že poskytují podporu v celé organizaci, jsou jejich odborné znalosti využívány soustavně, takže všechny audity a publikace se v plném rozsahu opírají o jejich vědomosti. Podporují rovněž sdílení znalostí a svým pracovníkům umožňují, aby rozvíjeli svou odbornost. Sítě mají odborné znalosti v těchto oblastech: obchodní společnosti a smlouvy, financování podniků, digitalizace, řízení operací a procesů, řízení a metody projektů a programů, ekonomika a statistika.

— ZDROJE

ZAMĚSTNANCI (BŘEZEN 2018)

 • Počet: 814
 • Podíl mužů a žen: ♂ 55 %, ♀ 44 % (0,95 % neuvedlo). Průměrný věk: 36

ROZPOČET

 • Roční rozpočet NKÚSK schvaluje komise pro veřejné účty.
 • 66,6 milionu GBP (přibl. 75 milionů EUR) (požadavek na čisté zdroje – rozpočtový rok 2017–2018)

KONTROLNÍ ČINNOST

— PLÁNOVÁNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

Činnost NKÚSK se orientuje podle tříleté strategie a tří strategických cílů:

 • rozvoj a uplatňování znalostí: pečlivě plánuje svou činnost, aby odpovídala potřebám parlamentu, a na základě toho získává znalosti, které nejvíce přispějí k pozitivním změnám ve veřejném sektoru;
 • zvyšování vlivu: snaží se zlepšit širší povědomí a informace o NKÚSK, včetně poslanců a subjektů, které kontroluje, aby docházelo k pozitivním změnám a aby vláda realizovala více doporučení a NKÚSK byl organizací, k níž se obrací pro radu;
 • vysoká výkonnost: používá své zdroje nákladově efektivním způsobem a maximálně využívá potenciálu svých zaměstnanců.

Pracovní program a vyváženost činností NKÚSK se pečlivě plánují, aby NKÚSK poskytoval informace, které parlament potřebuje při prověřování veřejných výdajů a zlepšování veřejných služeb.

Roční pracovní program NKÚSK schvaluje vedení po rozsáhlých konzultacích s uskupeními.

NKÚSK každý rok stanoví, v kterých případech jeho činnosti nebo vliv přispěly k lepším veřejným službám nebo finančně vyčíslitelnému čistému přínosu pro daňové poplatníky. Označuje to jako „dopad“ NKÚSK. Ve výroční zprávě NKÚSK za období 2017–2018 je uvedeno 13 případových studií, které dokládají širší dopad jeho práce – například lepší přístup pacientů ke všeobecné lékařské péči, místní podpora pro osoby s poruchami učení a fungování trhu vysokoškolského vzdělávání. Tyto širší případové studie dopadu byly schváleny subjekty, kterých se týkají.

— METODY AUDITU

Finanční audit prováděný NKÚSK odpovídá mezinárodním auditorským standardům (pro Spojené království). Jeho finanční audit je také v souladu s příslušnými mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí (ISSAI), vydávanými Mezinárodní organizací nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI).

Jeho výkonností audit je různorodější. Je v souladu se standardy NKÚSK pro výkonnostní audit a současně vychází vstříc potřebám mnohých partnerů ve vládě a parlamentu. Standardy NKÚSK pro výkonnostní audit jsou ve shodě se základními zásadami auditu ISSAI a jsou přizpůsobeny zvláštním požadavkům veřejného sektoru ve Spojeném království.

Aby měla činnost NKÚSK požadovaný dopad a vliv, musí se NKÚSK řídit vysokými etickými nároky a pracovat v rámci hodnot, které zachovávají jeho nezávislost jako auditora. NKÚSK od svých zaměstnanců očekává, že se při své práci budou řídit příslušnými interními i externími normami kvality.

Kvalita finančního a širšího výkonnostního auditu NKÚSK podléhá internímu i externímu přezkumu.

VÝSTUPY

— ZPRÁVY A DALŠÍ PUBLIKACE

V období 2017–2018 NKÚSK:

 • osvědčil 370 účtů ve výši více než 1,6 bilionu GBP veřejných příjmů a výdajů;
 • zveřejnil 65 významných dokumentů (zprávy o výkonnostním auditu a šetření), včetně devíti o připravenosti vlády Spojeného království na vystoupení z Evropské unie;
 • poskytl 108 odpovědí na dopisy od poslanců parlamentu a 877 odpovědí na dopisy veřejnosti. Odpověděl rovněž na 87 dotazů podle zákona o svobodném přístupu k informacím;
 • zveřejnil sedm dokumentů o osvědčených postupech shrnujících zjištění ze své činnosti.

— INFORMAČNÍ ČINNOSTI

NKÚSK předkládá své hlavní publikace parlamentu a zveřejňuje je na svých internetových stránkách a také prostřednictvím celé řady externích informačních kanálů.

— SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

NKÚSK rozsáhle spolupracuje s účetními a auditory prostřednictvím jejich profesních organizací, s dalšími subjekty pro kontrolu veřejných prostředků ve Spojeném království i v zahraničí a s rámcovými partnery v soukromém sektoru. Může si tak vyměňovat osvědčené postupy a získávat znalosti od jiných odborníků.

AUTORSKÁ PRÁVA K FOTOGRAFIÍM

EÚD Zdroj: © Evropská unie, 2018; zdroj: Evropský účetní dvůr. Architekti budov: Paul Noël (1988) a Jim Clemes (2004 a 2013).

AT Zdroj: Rechnungshof. Portrét: © Achim Bieniek.

BE Zdroj: Rekenhof / Cour des comptes / Rechnungshof. Architekti budovy: Gustave Saintenoy a Clément Parent.

BG Zdroj: Сметна палата на Република България.

CY Zdroj: Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Architekt budovy: Maratheftis-Yiannouris Architects Engineers.

CZ Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad.

DE Zdroj: Bundesrechnungshof. Architekt budovy: Josef Trimborn.

DK Zdroj: Rigsrevisionen.

EE Zdroj: Riigikontroll.

EL Zdroj: Ελεγκτικό Συνέδριο. Architekt budovy: Themis Kataskevastiki (veřejná společnost).

ES Zdroj: Tribunal de Cuentas. Architekt budovy: Francisco Jareño y Alarcón.

FI Zdroj: Valtiontalouden tarkastusvirasto. Architekt budovy: Helin & Co Architects.

FR Zdroj: Tangopaso (Wikimedia Commons). Architekt budovy: Constant Moyaux.

HR Zdroj: Državni ured za reviziju.

HU Zdroj: Állami Számvevőszék. Architekti budovy: Antal Skalnitzky a Henrik Koch.

IE Zdroj: Office of the Comptroller and Auditor General. Architekt budovy: Scott Tallon Walker Architects.

IT Zdroj: Corte dei conti.

LT Zdroj: Valstybės Kontrolė. Architekt budovy: Loreta Grikinienė.

LU Zdroj: Cour des comptes. Architekt budovy: Arlette Schneiders Architectes.

LV Zdroj: Valsts kontrole. Architekt budovy: Vizuālās Modelēšanas Studija Ltd, projektový manažer Daiga Bikse a architekt Daiga Levane.

MT Zdroj: National Audit Office.

NL Zdroj: Algemene Rekenkamer. Architekt budovy: Aldo van Eyck.

PL Zdroj: Najwyższa Izba Kontroli. Architekt budovy: Antoni Dygat.

PT Zdroj: Tribunal de Contas. Architekti budovy: Jorge Manuel Soares Costa a Fernando Silva.

RO Zdroj: Curtea de Conturi a României.

SE Zdroj: Riksrevisionen. Architekt budovy: Björn Hedvall.

SK Zdroj: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Architekt budovy: Vladimír Dedeček.

SL Zdroj: Računsko sodišče Republike Slovenije. Architekt budovy: Miroslav Gregorič.

UK Zdroj: National Audit Office. Architekt budovy: Albert Lakeman.

JAK KONTAKTOVAT EÚD

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURK

Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
       LinkedIn: EUAuditors
       Twitter: @EUAuditors
       Facebook: EUAuditors
       Instagram: #EUAuditors
 Youtube: @EUAuditors

FINDING INFORMATION ABOUT THE ECA

Internetová stránka: eca.europa.eu
Transparency platform: https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/Transparency-portal-home.aspx

OBRAŤTE SE NA EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:

 • prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),
 • na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
 • e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs.

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat prostřednictvím internetových stránek EU Bookshop na adrese: https://publications.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1951 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: http://eur-lex.europa.eu.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.

Kontakt

Evropský účetní dvůr ani žádná osoba jednající jménem Evropského účetního dvora neodpovídá za použití této příručky.

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2019

© Evropská unie, 2019

Reprodukce povolena s uvedením zdroje.

K jakémukoli použití či reprodukci fotografií nebo jiných materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy EU, je nutno získat povolení přímo od držitelů autorských práv.

Print: ISBN 978-92-872-4720-9 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/301384 QJ-04-18-373-CS-C
PDF: ISBN 978-92-872-6391-9 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/17866 QJ-04-18-373-CS-N
HTML: ISBN 978-92-872-9658-0 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/71168 QJ-04-18-373-CS-Q