Viešasis auditas Europos Sąjungoje yra internetinis portalas, kuriame pateikiama informacija apie 29 ES ir jos valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų įgaliojimus, statusą, struktūrą, veiklą ir rezultatus. Kitos viešosios audito įstaigos, įsteigtos kai kuriose valstybėse narėse, pavyzdžiui, regioninės arba provincijos įstaigos, nėra įtrauktos.
Portale „Viešasis auditas Europos Sąjungoje“ pabrėžiamas esminis šiuolaikinių viešųjų audito įstaigų pobūdis, o jame pateikta informacija atskleidžia jų indėlį į veiksmingą mūsų demokratinių valstybių veikimą. Jis, išryškindamas ES aukščiausiųjų audito institucijų skirtumus ir panašumus, atskleidžia didelę įvairovę, kuri yra tokia svarbi Europos Sąjungos savybė ir vienas pagrindinių jos turto sudėtinių dalių.

Informacija surinkta glaudžiai bendradarbiaujant su įvairiomis audito institucijomis, o Europos Audito Rūmai yra dėkingi joms ir jų darbuotojams už paramą. Norėdami paminėti šio internetinio portalo, kuris bus reguliariai atnaujinamas, sukūrimą, 2019 m. sausio mėn. išleidome ribotą skaičių popierinių kopijų. Portalo PDF versiją galima rasti čia.

Tikimės, kad šis portalas patrauks auditorių, politikos formuotojų ir teisės aktų leidėjų susidomėjimą visoje ES ir už jos ribų. Be to, tikimės, kad juo mes svariai prisidėsime prie vykdomų mokslinių tyrimų viešojo audito srityje.

AUKŠČIAUSIOSIOS AUDITO INSTITUCIJOS ES
IR JOS VALSTYBĖSE NARĖSE
— APŽVALGA

ĮVADAS

Viešoji kontrolė yra neatsiejama demokratinių sistemų dalis. Visos 28 šalys, dabar sudarančios Europos Sąjungą (ES), nustatė priemones, kuriomis siekiama užtikrinti, kad viešosios išlaidos būtų atskaitingos, skaidrios ir tvirtai prižiūrimos. Tai pasakytina ir apie aukščiausiąsias audito institucijas (AAI), kurios veikia kaip išorės viešieji auditoriai.

AAI savarankiškai tiria efektyvų, veiksmingą ir ekonomišką viešųjų išteklių naudojimą, taip pat viešųjų išlaidų ir pajamų surinkimo atitiktį taikomoms taisyklėms. Jos, teikdamos savo faktais pagrįstas, objektyvias ir nešališkas audito ataskaitas, remia parlamentinę vyriausybių kontrolę ir taip padeda gerinti politikos kryptis, programas, viešąjį administravimą ir valstybės finansų valdymą. Tai padeda didinti piliečių pasitikėjimą mūsų visuomenės stabdžių ir atsvarų sistema ir toliau plėtoti tinkamai veikiančias demokratines valstybes.

Be to, kad ES aukščiausiosios audito institucijos skatina ir plėtoja atskaitomybę ir skaidrumą valdžios sektoriuje, jos dar ir aktyviai remia trečiųjų šalių viešųjų audito įstaigų gebėjimų stiprinimą.

Daugelis iš 29 ES ir jos valstybių narių AAI, įtrauktų į šį vadovą, gali didžiuotis turtingu paveldu (kartais jis datuojamas kelis šimtus metų), o kitos AAI savo dabartine forma buvo įsteigtos tik pastaruoju metu. Daugumos AAI struktūra, kompetencija ir įgaliojimai laikui bėgant kito, kartais dėl politinių pokyčių ar viešojo administravimo reformos. Nepriklausomos AAI buvimas yra stojimo į ES sąlyga.

ES IR JOS VALSTYBĖS NARĖS

ES įsteigta 1993 m. Mastrichto sutartimi. Jos pirmtakai – Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB), Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (EAEB arba Euratomas) – veikė nuo praėjusio amžiaus 6-ojo dešimtmečio. Nuo 1993 m. į Sąjungą įstojo 16 šalių (1995 m., 2004 m., 2007 m. ir 2013 m.). Šiuo metu ES sudaro 28 valstybės narės.

AAI TIPAI IR AAI VALDYMAS

Yra įvairių AAI klasifikavimo būdų. Tradiciškai jos skirstomos į organizacijas, kurių organizacinės struktūros yra susijusios su prancūzų (lotynų), anglosaksų ar germanų tradicijomis. Tačiau dabar dažniausiai yra skiriamos institucijos, turinčios jurisdikciją arba jos neturinčios. Dar gali būti skiriamos AAI, kurioms vadovauja vienas asmuo (pirmininkas, generalinis auditorius arba kontrolierius ir generalinis auditorius), ir AAI, kurias valdo kolegialus organas (pavyzdžiui, valdyba, kolegija, senatas ar plenumas).

Atsižvelgiant į šį platų spektrą, gali būti daroma ir kitų skirtumų, pavyzdžiui, remiantis AAI įgaliojimais taip pat atlikti žemesnio valdymo lygio auditą arba AAI ir jos nacionalinio parlamento santykiais.

AAI VALDYMAS

  Valdymo organas/AAI vadovas Valdymo organo asmenų skaičius Kadencija (metai)
AUSTRIJA
Rechnungshof
Pirmininkas  1 12 (negali būti pratęsta)
BELGIJA
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
Generalinė asamblėja 12 6 (gali būti pratęsta)
BULGARIJA
Сметна палата на Република България
Pirmininkas ir du
pirmininko pavaduotojai
 3 Pirmininkas: 7 (negali būti pratęsta)
Pirmininko pavaduotojai: 7 (gali būti pratęsta)
KROATIJA
Državni ured za reviziju
Generalinis auditorius  1 8 (gali būti pratęsta)
KIPRAS
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Generalinis auditorius  1 Neribota iki statutinio pensinio amžiaus
ČEKIJA
Nejvyšší kontrolní úřad
Valdyba 17 Pirmininkas ir pirmininko
pavaduotojas: 9 (gali būti pratęsta)
Nariai: neribota iki statutinio pensinio amžiaus
DANIJA
Rigsrevisionen
Generalinis auditorius  1 6 (gali būti pratęsta vieną kartą ketverių metų laikotarpiui)
ESTIJA
Riigikontroll
Generalinis auditorius  1 5 (gali būti pratęsta)
SUOMIJA
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Generalinis auditorius  1 6 (gali būti pratęsta)
PRANCŪZIJA
Cour des comptes
Pirmasis pirmininkas ir 6 kolegijų pirmininkai  7 Neribota iki statutinio pensinio amžiaus
VOKIETIJA
Bundesrechnungshof
Pirmininkas, senatas (valdyba) 16 Pirmininkas: 12 (negali būti pratęsta) Direktoriai: neribota iki statutinio pensinio amžiaus
GRAIKIJA
Ελεγκτικό Συνέδριο
Plenumas 42 Pirmininkas: 4 (negali būti pratęsta) Nariai ir teisėjai: neribota iki statutinio pensinio amžiaus
VENGRIJA
Állami Számvevőszék
Pirmininkas  1 12 (gali būti pratęsta)
AIRIJA
Office of the Comptroller and Auditor General
Kontrolierius ir generalinis auditorius  1 Neribota iki statutinio pensinio amžiaus
ITALIJA
Corte dei conti
Pirmininkas  1 Neribota iki statutinio pensinio amžiaus
LATVIJA
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Taryba, generalinis auditorius  7 4 (gali būti pratęsta daugiausia dviem viena po kitos einančioms kadencijoms)
LIETUVA
Valstybės kontrolė
Generalinis auditorius  1 5 (gali būti pratęsta vieną kartą)
LIUKSEMBURGAS
Cour des comptes
Pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir trys patarėjai  5 6 (gali būti pratęsta)
MALTA
National Audit Office
Generalinis auditorius  1 5 (gali būti pratęsta vieną kartą)
NYDERLANDAI
Algemene Rekenkamer
Valdyba  3 Neribota iki statutinio pensinio amžiaus
LENKIJA
Najwyższa Izba Kontroli
Pirmininkas ir (kai kuriais atvejais) kolegiali institucija 18 Pirmininkas: 6 (gali būti pratęsta vieną kartą) Kolegialus organas: 3 (gali būti pratęsta)
PORTUGALIJA
Tribunal de Contas
Pirmininkas ir kolegija 19 Pirmininkas: 4 (gali būti pratęsta)
Nariai: neribota
RUMUNIJA
Curtea de Conturi a României
Plenumas 18 9 (negali būti pratęsta)
SLOVAKIJA
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Pirmininkas  1 7 (gali būti pratęsta vieną kartą)
SLOVĖNIJA
Računsko sodišče Republike Slovenije
Senatas  3 9 (gali būti pratęsta)
ISPANIJA
Tribunal de Cuentas
Plenumas 13 Pirmininkas: 3 (gali būti pratęsta) Kiti patarėjai: 9 (gali būti pratęsta) Vyriausiasis prokuroras: 5 (gali būti pratęsta)
ŠVEDIJA
Riksrevisionen
Generalinis auditorius  3 7 (negali būti pratęsta)
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
National Audit Office
Kontrolierius ir generalinis auditorius  1 10 (negali būti pratęsta)
Europos Audito Rūmai Kolegiali institucija 28 Pirmininkas: 3 (gali būti pratęsta)
Nariai: 6 (gali būti pratęsta)

NEPRIKLAUSOMUMAS

ES AAI yra nepriklausomos viešosios įstaigos. Konstitucijoje įtvirtinta jų nepriklausomybė nuo įstatymų leidžiamosios valdžios, vykdomosios valdžios ir teismų sistemos. Atsižvelgdamos į savo įgaliojimus, AAI gali atlikti ex ante arba ex post patikras, kad įvertintų pajamų ir išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą, taip pat politikos krypčių, programų ir priemonių ekonomiškumą, efektyvumą ir veiksmingumą arba viešojo administravimo veikimą. Kai kurios AAI taip pat vertina viešosios politikos ir programų poveikį.

JURISDIKCIJOS FUNKCIJA

Kai kurios AAI turi specialų statusą ir veikia kaip teismai. Jos gali inicijuoti teismines procedūras prieš viešųjų fondų valdytojus ar apskaitininkus, kurie gali būti susiję su pažeidimais viešųjų išlaidų ir turto srityje. Jurisdikcijos funkcija suteikia AAI priemonę viešai nustatyti asmenines pareigas ir skirti sankcijas asmenims viešųjų paslaugų srityje.

RYŠIAI SU PARLAMENTU

ES AAI ir parlamentų ryšiai yra skirtingi, kaip kad yra skirtingos pačios viešojo audito institucijos. Nors visos AAI yra nepriklausomos įstaigos, kai kurios jų yra parlamentinės priežiūros struktūros dalis.

AAI TURINČIOS JURISDIKCIJOS FUNKCIJĄ, ATLIEKANČIOS EX ANTE AUDITUS, PARLAMENTINĖS PRIEŽIŪROS STRUKTŪROS DALIS

  Jurisdikcijos funkcija Ex ante auditas Parlamentinės priežiūros
struktūros dalis
AUSTRIJA
Rechnungshof
   
BELGIJA
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
BULGARIJA
Сметна палата на Република България
     
KROATIJA
Državni ured za reviziju
     
KIPRAS
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
     
ČEKIJA
Nejvyšší kontrolní úřad
     
DANIJA
Rigsrevisionen
   
ESTIJA
Riigikontroll
     
SUOMIJA
Valtiontalouden tarkastusvirasto
   
PRANCŪZIJA
Cour des comptes
   
VOKIETIJA
Bundesrechnungshof
     
GRAIKIJA
Ελεγκτικό Συνέδριο
 
VENGRIJA
Állami Számvevőszék
   
AIRIJA
Office of the Comptroller and Auditor General
   
ITALIJA
Corte dei conti
 
LATVIJA
Latvijas Republikas Valsts kontrole
     
LIETUVA
Valstybės kontrolė
   
LIUKSEMBURGAS
Cour des comptes
     
MALTA
National Audit Office
   
NYDERLANDAI
Algemene Rekenkamer
     
LENKIJA
Najwyższa Izba Kontroli
   
PORTUGALIJA
Tribunal de Contas
 
RUMUNIJA
Curtea de Conturi a României
     
SLOVAKIJA
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
     
SLOVĖNIJA
Računsko sodišče Republike Slovenije
   
ISPANIJA
Tribunal de Cuentas
 
ŠVEDIJA
Riksrevisionen
   
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
National Audit Office
   
Europos Audito Rūmai      

Nepaisant įvairovės, ES ir jos valstybių narių AAI paprastai palaiko glaudžius ryšius su savo parlamentais. Šis ryšys iš esmės yra ataskaitų teikimas, kurio metu AAI siunčia savo audito ataskaitas parlamentui. Šias ataskaitas paprastai aptaria specialus komitetas, o kartais, priklausomai nuo audito dalyko, – ir komitetai, nagrinėjantys konkrečias temas. Apskritai AAI atstovai turi teisę dalyvauti šiose diskusijose ir (arba) diskutuoti. Kai kuriose valstybėse narėse AAI pirmininkas taip pat turi teisę būti išklausytas parlamentinėse diskusijose su AAI darbu susijusiais klausimais.

Dažnai parlamentams tenka lemiamas vaidmuo teikiant kandidatūras ir (arba) paskiriant AAI pirmininką arba valdymo organą. Be to, kai kurie parlamentai taip pat rengia ir tvirtina AAI biudžetą arba paskiria išorės auditorių AAI finansinių ataskaitų auditui.

Galiausiai, kai kurios, bet ne visos AAI turi įgaliojimus tikrinti savo nacionalinių parlamentų administracines išlaidas.

PERSONALAS IR BIUDŽETAI

Duomenys apie AAI žmogiškuosius ir finansinius išteklius įvairiose šalyse labai skiriasi, net vertinant pagal gyventojų skaičių arba audituojamą biudžetą. Šie skirtumai atspindi ne tik AAI įgaliojimus ir jos organizavimą, bet ir platesnius valstybės narės ir jos nacionalinės administracijos ypatumus.

Iš viso 29-ose ES ir jos valstybių narių AAI dirba daugiau kaip 17 000 darbuotojų. Keturių didžiausių ES valstybių narių (Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, kurioms tenka beveik 280 milijonų žmonių) AAI dirba apie 6 000 darbuotojų, o likusių valstybių narių (kurioms tenka 236 milijonai žmonių) aukščiausiosios audito institucijos įdarbina apie 11 000 darbuotojų.

Apskritai, didesnėms Vakarų Europos AAI būdingas mažesnis darbuotojų moterų skaičius ir didesnis vidutinis amžius, o Rytų Europos AAI darbuotojų vidutinis amžius paprastai yra mažesnis ir jose daugiausia dirba darbuotojos moterys.

Visos ES lygmeniu vienam AAI darbuotojui tenka 20 000 piliečių mediana. Tačiau tarp atskirų valstybių narių esama didelių skirtumų. Beveik visais atvejais AAI biudžetai sudaro mažiau nei 0,1 % viso valdžios sektoriaus biudžeto.

AAI DARBUOTOJAI IR BIUDŽETAS

AUDITO DALYKAI

ES AAI atlieka pagrindinį vaidmenį viešosios atskaitomybės procese. Kaip vykdomosios valdžios išorės auditoriai, jos vertina, kokiu mastu vyriausybės politika ir išlaidomis pasiekiami numatyti tikslai, tikrina viešųjų finansų valdymą ir atsiskaito už viešųjų įstaigų finansines ataskaitas, taip parlamentams suteikdamos nepriklausomą informaciją ir patikinimą.

PAGRINDINĖS AUDITO KATEGORIJOS

FINANSINIAI AUDITAI – tai dokumentų, ataskaitų, vidaus kontrolės sistemų ir vidaus audito, apskaitos, finansinių procedūrų ir kitų įrašų nagrinėjimas, siekiant patikrinti, ar finansinės ataskaitos atitinka tikrąją ir teisingą finansinę padėtį, o finansinės veiklos rezultatai atitinka pripažintus apskaitos standartus ir principus.

ATITIKTIES AUDITŲ – metu tikrinama, ar audituojamo subjekto, veiklos ar programos ekonominis ir finansinis valdymas atitinka taikomas teisines ir reglamentavimo nuostatas.

VEIKLOS AUDITAI – apima programų, operacijų, valdymo sistemų ir procedūrų, kurias naudoja išteklius valdančios įstaigos ir institucijos, tikrinimą, siekiant įvertinti, ar šie ištekliai naudojami ekonomiškai, efektyviai ir veiksmingai.

AAI kruopščiai tikrina valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas centriniu arba federaliniu lygmeniu ir kai kuriose valstybėse narėse taip pat gali atlikti auditus regionų, vietos ar savivaldybių lygmeniu. Nors jų auditas daugiausia susijęs su ministerijomis ir vyriausybinėmis įstaigomis, audituojami subjektai taip pat gali būti valstybinės įmonės, pavyzdžiui, transliavimo korporacijos, aukštojo mokslo institutai ar nacionaliniai bankai.

Dauguma AAI turi teisę tikrinti visas viešąsias pajamas ir išlaidas, įskaitant privačias bendroves arba atskirus paramos gavėjus.

AAI AUDITUOJAMI VALDYMO LYGIAI

  Centrinė valdžia Regioninė valdžia Vietos valdžia Valstybinės įmonės Viešosios įstaigos Savivaldybės Kiti paramos gavėjai
AUSTRIJA
Rechnungshof
BELGIJA
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
BULGARIJA
Сметна палата на Република България
   
KROATIJA
Državni ured za reviziju
KIPRAS
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
ČEKIJA
Nejvyšší kontrolní úřad
     
DANIJA
Rigsrevisionen
   
ESTIJA
Riigikontroll
   
SUOMIJA
Valtiontalouden tarkastusvirasto
 
PRANCŪZIJA
Cour des comptes
     
VOKIETIJA
Bundesrechnungshof
     
GRAIKIJA
Ελεγκτικό Συνέδριο
VENGRIJA
Állami Számvevőszék
 
AIRIJA
Office of the Comptroller and Auditor General
     
ITALIJA
Corte dei conti
LATVIJA
Latvijas Republikas Valsts kontrole
LIETUVA
Valstybės kontrolė
 
LIUKSEMBURGAS
Cour des comptes
     
MALTA
National Audit Office
   
NYDERLANDAI
Algemene Rekenkamer
     
LENKIJA
Najwyższa Izba Kontroli
PORTUGALIJA
Tribunal de Contas
RUMUNIJA
Curtea de Conturi a României
 
SLOVAKIJA
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
SLOVĖNIJA
Računsko sodišče Republike Slovenije
ISPANIJA
Tribunal de Cuentas
ŠVEDIJA
Riksrevisionen
     
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
National Audit Office
   
Europos Audito Rūmai

AUDITO TEMŲ ATRANKA IR PROGRAMAVIMAS

Atliekant audito atrankos ir planavimo procesą atsižvelgiama į įvairius kriterijus, pavyzdžiui, riziką ir poveikį bei būsimą konkrečių politikos sričių plėtojimą. Daugelis AAI dirba laikydamosi metinių programavimo procedūrų ir audito planų, kuriuos rengia remdamosi daugiamete strategija ir metiniais rizikos vertinimais. Šis vidutinio laikotarpio ir ilgalaikis planavimas suteikia lankstumo ir leidžia AAI reaguoti į nenumatytus įvykius.

GALUTINIS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS – MONOKRATINĖ, KOLEGIALI STRUKTŪRA

Kai kuriose šalyse parlamento (nariai ir (arba) komitetai), vyriausybių ministrai ar net privatūs asmenys ir (arba) organizacijos gali prašyti AAI atlikti specialius auditus. Tačiau išskyrus kelias išimtis, AAI neprivalo atlikti tokių auditų.

AAI, kurioms vadovauja vienas asmuo, AAI vadovas paprastai priima galutinį sprendimą, kurie auditai turi būti atlikti. Visais kitais atvejais tai daro kolektyviai valdyba arba kolegija.

ĮRODYMAI IR TOLESNI VEIKSMAI

Siekdamos surinkti audito įrodymus, AAI tikrina dokumentus, analizuoja duomenis, rengia pokalbius arba atlieka patikras vietoje, pavyzdžiui, audituojamo subjekto patalpose arba projekto įgyvendinimo vietoje. Kad galėtų tai padaryti, AAI turi teisę susipažinti su visa informacija, kuri, jų manymu, reikalinga jų užduotims atlikti, o audituojamų subjektų darbuotojai privalo bendradarbiauti su AAI auditoriais.

Siekiant atsverti šią prieigos laisvę, AAI ir jų darbuotojai turi laikytis specialių konfidencialumo įsipareigojimų, susijusių su per auditus gauta informacija.

ATASKAITŲ TEIKIMAS

Remdamosi savo auditais, AAI rengia ataskaitas, kuriose pateikia savo nustatytus faktus ir pastabas, nurodo pažeidimus, padaro audito išvadas ir teikia rekomendacijas trūkumams šalinti. Šios rekomendacijos sudaro svarbią kiekvienos audito ataskaitos dalį, nes jos politikos formuotojams teikia vertingas gaires. Tai gali jiems padėti pagerinti viešųjų išlaidų veiksmingumą, efektyvumą ir ekonomiškumą, taip pat jų atitiktį taikytinoms taisyklėms ir padėti išvengti klaidų, pažeidimų ir netinkamo lėšų panaudojimo.

Kai kurios AAI taip pat turi teisę savo iniciatyva arba specialiu teisės aktų leidėjo prašymu teikti savo nuomones apie teisės aktus (jų projektus), susijusius su jų kompetencijai priklausančiais klausimais, pavyzdžiui, finansų valdymu.

LEIDINIAI

AAI paprastai skelbia metines ataskaitas dėl savo atlikto valstybės metinių finansinių ataskaitų audito ir valstybės biudžeto vykdymo. Be to, kai kurios AAI skelbia ataskaitas apie konkrečių institucijų ar įstaigų (pavyzdžiui, Parlamento, valstybės vadovo arba socialinės gerovės sistemų) finansinės būklės ataskaitas. Kai kurios AAI taip pat teikia audito nuomones apie šias finansinės būklės ataskaitas ir metines finansines ataskaitas.

Be to, AAI skelbia audito ataskaitas konkrečiomis temomis, nuomones dėl teisės aktų (jų projektų), peržiūra pagrįstus leidinius arba tolesnių veiksmų ataskaitas. Kelios AAI taip pat skelbia diskusijoms skirtus dokumentus, analizes ir tyrimus arba dokumentus, kuriuose pateikiama pagrindinė informacija apie atitinkamų dalykų auditus.

Be to, kai kurios AAI reguliariai skelbia ES fondų valdymo ir įgyvendinimo savo šalyje ataskaitas.

Galiausiai kelios AAI skelbia metines veiklos ataskaitas, periodinius leidinius ar kitus dokumentus, kuriuose pateikiama pagrindinė informacija apie jų darbą.

INFORMAVIMAS APIE REZULTATUS

AAI savo ataskaitas paprastai teikia parlamentui, tiems komitetams, kurie yra atsakingi už biudžeto klausimus ir (arba) kitas audito temas. Apskritai AAI taip pat viešai skelbia daugumą savo audito ataskaitų. Tačiau išimtys gali būti taikomos ataskaitoms, susijusioms su opiomis sritimis (pavyzdžiui, gynyba) arba tais atvejais, kai taikomi konkretūs konfidencialumo įsipareigojimai.

Socialinė žiniasklaida plačiai naudojama užmegzti ryšius su piliečiais ir žiniasklaida ir tiesiogiai su jais sąveikauti.

BENDRADARBIAVIMAS

Bendradarbiavimas su kitomis AAI

ES AAI BENDRADARBIAVIMAS

Sukurtas glaudus ES valstybių narių aukščiausiųjų audito institucijų ir Europos Audito Rūmų bendradarbiavimo tinklas. Šis bendradarbiavimas vyksta per Ryšių palaikymo komitetą, kurį sudaro ES AAI ir Europos Audito Rūmų vadovai. ES ryšių palaikymo komitetas gali sudaryti darbo grupes ir specialias darbo grupes konkrečioms su ES susijusioms audito temoms ir aktyviai palaiko ES AAI darbuotojų profesinių ryšių tinklą.

Tas pats SESV straipsnis, kuriuo Europos Audito Rūmams nurodoma bendradarbiauti ir palaikyti ryšius su ES AAI, taip pat leidžia ES valstybių narių AAI auditoriams (stebėtojų teisėmis) dalyvauti Europos Audito Rūmų nacionalinėje teritorijoje atliekamame audite. Yra nustatyta standartinė procedūra, kuria Europos Audito Rūmai informuoja nacionalines AAI apie kiekvieną savo šalyje planuojamą audito vizitą. Tada nacionalinė AAI gali nuspręsti, ar ji ketina siųsti darbuotojus į Europos Audito Rūmų audito grupę jų vizitų vietoje metu. Be to, ES AAI gali atlikti bendrus arba koordinuotus pasirinktų dalykų auditus.

ES AAI tradiciškai bendradarbiauja dvišaliu pagrindu. Tai apima, pavyzdžiui, audito metodikos ir rezultatų mainus, taip pat laikiną keitimąsi audito darbuotojais.

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS AAI ES RIBŲ

ES AAI gali atlikti tarpusavio vertinimus arba dalyvauti gebėjimų stiprinimo veikloje, pavyzdžiui, poriniuose projektuose, kuriais siekiama padėti trečiųjų šalių AAI plėtoti savo teisines ir institucines bazes.

Buvo sukurtas specialus ES AAI plėtros rėmimo tinklas, kurio tikslas – skatinti ir palengvinti ES valstybių narių, ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių bendradarbiavimą, visų pirma pasitelkiant nedidelio masto ir praktinį bendradarbiavimą.

Kai kurios ES AAI taip pat glaudžiai bendradarbiauja su viešojo sektoriaus audito įstaigomis šalyse, su kuriomis jų valstybė narė palaiko glaudžius ryšius dėl istorinių priežasčių ir (arba) kurios yra jų kalbos bendruomenės dalis.

Bendradarbiavimas su kitomis viešojo sektoriaus audito įstaigomis nacionaliniu lygmeniu

Atsižvelgdamos į savo valdžios struktūrą, ES valstybės narės viešojo sektoriaus audito funkciją pavedė įstaigoms, kurios veikia federaliniu, nacionaliniu, regioniniu, provincijų ar savivaldybių lygmeniu. Šalyse, kuriose veikia visavertės regioninės audito tarnybos, AAI paprastai daigiausia dėmesio skiria centrinės valdžios lygmeniui ir, kai taikoma, bendradarbiauja su kitomis jų atitinkamų valstybių narių viešojo sektoriaus audito įstaigomis.

Bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis

Visos ES AAI yra INTOSAI ir EUROSAI narės.

INTOSAI

Tarptautinė aukščiausiųjų audito institucijų organizacija (INTOSAI) suteikia aukščiausiosioms audito institucijoms institucionalizuotą pagrindą, leidžiantį skatinti vystymąsi ir perteikti žinias, tobulinti valdžios sektoriaus auditą visame pasaulyje ir stiprinti profesinius gebėjimus, AAI narių padėtį ir įtaką savo atitinkamose šalyse.

INTOSAI įkurta 1953 m. kaip savarankiška, nepriklausoma ir nepolitinė organizacija. Ji turi specialų konsultacinį statusą su Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų taryba (ECOSOC).

INTOSAI generalinį sekretoriatą valdo Austrijos AAI.

ES AAI dalyvauja įvairiuose INTOSAI projektuose, pavyzdžiui, INTOSAI forume (Forum for INTOSAI Professional Pronouncements, FIPP), apibrėžiant tarptautinius audito standartus (TAAIS), kuriuose nustatytos būtinos AAI sąlygos ir pagrindiniai viešųjų subjektų audito principai.

(Source: INTOSAI)

EUROSAI

Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacija (EUROSAI) yra viena iš INTOSAI regioninių grupių. Ji buvo įsteigta 1990 m., jos veikloje dalyvavo 30 narių (29 Europos valstybių aukščiausiosios audito institucijos ir Europos Audito Rūmai). 2018 m. jos narėmis buvo 50 AAI (49 Europos valstybių aukščiausiosios audito institucijos ir Europos Audito Rūmai).

EUROSAI generalinį sekretoriatą valdo Ispanijos AAI.

(Source: EUROSAI)

Be to, ES AAI dalyvauja projektuose, kuriuos rengia įvairios viešojo audito srities organizacijos, o kai kurios yra tarptautinių, tarpvyriausybinių ar viršvalstybinių organizacijų, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų (JT) ir jų specializuotų agentūrų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) arba Pasaulio prekybos organizacijos (PPO), išorės auditoriai. Tai darydamos jos taip pat užtikrina reguliarų ir veiksmingą jų šalių finansinių įnašų šioms organizacijoms panaudojimą.

Galiausiai, įprasta, kad ES AAI dalyvauja bendradarbiavimo iniciatyvose su tarptautinėmis organizacijomis [pavyzdžiui, EBPO, Tarpparlamentine sąjunga (IPU), Vidaus auditorių institutu (VAI), Tarptautine buhalterių federacija (IFAC)]. Tokio pobūdžio bendradarbiavimas paprastai skirtas aktualiems klausimams, susijusiems su viešuoju auditu, ir gali apimti komandiruotes, mokymo kursus, dalijimąsi žiniomis ar kitų formų specialistų mainus.

FAKTŲ SUVESTINĖS

EUROPOS SĄJUNGA

EUROPOS AUDITO RŪMAI

Nuo 1977 m.

Interneto svetainė: www.eca.europa.eu

Misijos deklaracija:

padėti gerinti ES finansų valdymą, skatinti atskaitomybę ir skaidrumą bei atlikti nepriklausomo ES piliečių finansinių interesų sergėtojo vaidmenį. Europos Audito Rūmai įspėja apie rizikas, teikia patikinimą ir nurodo trūkumus ir gerus pavyzdžius. Jie teikia rekomendacijas ES politikos formuotojams ir teisės aktų leidėjams, kaip pagerinti ES politikų ir programų valdymą ir užtikrinti, kad Europos piliečiai žinotų, kaip panaudojami jų pinigai.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Europos Audito Rūmai (EAR) tikrina visas ES arba ES įsteigtų įstaigų, tarnybų ar agentūrų pajamas ir išlaidas.

Jie vertina, ar ES lėšos tinkamai valdomos ir ar visos gautos pajamos ir skiriamos išlaidos buvo atliktos laikantis taikytinų reglamentų. Europos Audito Rūmai teikia Europos Parlamentui (EP) ir Tarybai metinį patikinimo pareiškimą dėl ES lėšų panaudojimo teisėtumo ir tvarkingumo. Jie taip pat praneša apie visus nustatytus pažeidimus.

Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, Europos Audito Rūmai parengia metinę ataskaitą. Jie gali bet kada specialių ataskaitų forma pateikti pastabas konkrečiais klausimais ir teikti nuomones.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 285–287 straipsniai.
 • Reglamentas dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

Europos Audito Rūmai audituoja visus ES biudžeto vykdymo aspektus. Europos Komisija yra pagrindinis Europos Audito Rūmų audituojamas subjektas, ji informuojama apie jų audito darbą ir metodą, taip pat apie atitinkamus audito rezultatus.

Be 30 Europos Komisijos generalinių direktoratų, Europos Audito Rūmai audituoja:

 • Europos plėtros fondus;
 • 41 ES agentūrą ir vykdomąją įstaigą, 8 bendrąsias įmones ir 2 kitas įstaigas;
 • Europos investicijų banką ir Europos investicijų fondą;
 • Europos Centrinį Banką;
 • ES skolinimosi ir skolinimo veiklą (pavyzdžiui, Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę);
 • Bendrą priežiūros mechanizmą ir Bendrą pertvarkymo mechanizmą.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Kolegiali struktūra be jurisdikcinės funkcijos.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

Europos Audito Rūmai yra Europos Sąjungos išorės auditorius. Jie yra viena iš septynių ES institucijų ir yra visiškai nepriklausomi atlikdami savo auditus.

Europos Audito Rūmai parengia savo darbo tvarkos taisykles. Šios taisyklės turi būti patvirtintos Tarybos.

RYŠIAI SU EUROPOS PARLAMENTU, TARYBA, VALSTYBIŲ NARIŲ PARLAMENTAIS

Europos Audito Rūmai pateikia visas savo ataskaitas ir nuomones, įskaitant savo metinę ataskaitą, Europos Parlamentui (EP) ir Tarybai. Šios ataskaitos sudaro metinės ES biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pagrindą ir jas teisės aktų leidėjai gali naudoti vykdydami savo veiklą.

EUROPOS PARLAMENTAS

Europos Audito Rūmų pirmininkas pateikia metinę ataskaitą Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui (CONT) svarstyti jo plenarinio posėdžio diskusijojeir kviečiamas dalyvauti EP plenariniame posėdyje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Europos Audito Rūmų nariai reguliariai raginami pateikti atitinkamas Europos Audito Rūmų ataskaitas Biudžeto kontrolės komitetui ir kitiems EP komitetams ir darbo grupėms.

ES TARYBA

Europos Audito Rūmų pirmininkas teikia metinę ataskaitą Ekonomikos ir finansų reikalų tarybai (ECOFIN) ir gali būti pakviestas pateikti specialiąsias tam tikrų konkrečių interesų ataskaitas.

Darbiniu lygmeniu pagrindinė institucija, su kuria Europos Audito Rūmai bendrauja, yra Tarybos biudžeto komitetas, sprendžiantis visus finansinius klausimus, įskaitant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą. Europos Audito Rūmų ataskaitos pateikiamos atitinkamiems Tarybos parengiamiesiems organams, kurie susitaria dėl negalutinių Tarybos išvadų, kurios vėliau priimamos aukštesniu Tarybos lygmeniu.

ES VALSTYBIŲ NARIŲ PARLAMENTAI

Europos Audito Rūmai taip pat pateikia savo ataskaitas ir nuomones atitinkamiems valstybių narių parlamentų komitetams. Be to, Europos Audito Rūmų nariai valstybių narių parlamentuose gali pristatyti Europos Audito Rūmų leidinius, visų pirma metinę ir specialiąsias ataskaitas.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2016 m. spalio mėn. pirmininko pareigas pradėjo eiti Klaus-Heiner Lehne.

KADENCIJA

3 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

Iš savo tarpo renka Europos Audito Rūmų nariai.

VALDYMO ORGANAS

Kolegialus organas, kurį sudaro 28 nariai – po vieną iš kiekvienos valstybės narės.

Europos Audito Rūmų nariai savo pareigas atlieka visiškai nepriklausomai ir vadovaujasi bendru ES interesu. Prieš eidami pareigas, jie duoda priesaiką Europos Teisingumo Teismui.

KADENCIJA

6 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

Europos Audito Rūmų narius, atsižvelgdama į atitinkamų valstybių narių pateiktas kandidatūras ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, skiria ES Taryba.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Europos Audito Rūmus sudaro penkios audito kolegijos ir Audito kokybės kontrolės komitetas (angl. Audit Quality Control Committee, AQC), Administracinis komitetas ir generalinis sekretoriatas. Pirmininkui, kiekvienai audito kolegijai ir AQC talkina direktoratai, į kuriuos skiriami audito darbuotojai.

Visos sudėties 28 EAR narių kolegijai pirmininkauja pirmininkas; ji paprastai posėdžiauja du kartus per mėnesį, kad aptartų ir priimtų dokumentus, pavyzdžiui, ES bendrojo biudžeto ir Europos plėtros fondų ataskaitas, kurios yra pagrindiniai Europos Audito Rūmų metiniai leidiniai.

PIRMININKO TARNYBA

Pirmininkui talkina pirmininko tarnybos direktoratas (angl. Directorate of the Presidency, DOP), kuris yra atsakingas už strateginę plėtrą, darbo programavimą, planavimą ir veiklos rezultatų valdymą, institucijų ryšius, komunikaciją ir ryšius su žiniasklaida.

Be to, teisės tarnyba ir vidaus audito departamentas atsiskaito tiesiogiai pirmininkui.

AUDITO KOLEGIJOS

Europos Audito Rūmai paskiria narius į vieną iš penkių audito kolegijų.

Kiekviena kolegija turi ES politikos temą, kuria vadovaujasi vykdydama savo veiklą; jai vadovauja seniūnas, kurį iš savo narių išrenka kiekviena kolegija dvejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Kiekvienas narys yra atsakingas už konkrečias audito užduotis.

Kiekviena kolegija turi dvi atsakomybės sritis:

 • priimti specialiąsias ataskaitas, specialiąsias metines ataskaitas ir nuomones ir
 • rengti metines ES biudžeto ir Europos plėtros fondų ataskaitas, kad jas priimtų visos sudėties Europos Audito Rūmai.

AUDITO KOKYBĖS KONTROLĖS KOMITETAS

AQC sudaro už audito kokybės kontrolę atsakingas narys ir penki kiti nariai (po vieną atstovą iš kiekvienos audito kolegijos). Jis susijęs su Europos Audito Rūmų audito politika, standartais ir metodika, parama auditui ir plėtojimu bei audito kokybės kontrole. Jis atsako už metodinius aspektus ir atlieka visų Europos Audito Rūmų užduočių kokybės peržiūras.

ADMINISTRACINIS KOMITETAS

Sprendimus dėl platesnių strateginių ir administracinių klausimų priima administracinis komitetas ir, prireikus, visų narių kolegija.

Administracinį komitetą sudaro Europos Audito Rūmų pirmininkas (pirmininkas), kolegijų seniūnai, už institucinius ryšius atsakingas narys ir už audito kokybės kontrolę atsakingas narys. Jame aptariami visi administraciniai klausimai ir sprendimai dėl klausimų, susijusių su strategija, išorės santykiais ir komunikacija.

GENERALINIS SEKRETORIUS

Europos Audito Rūmų kolegija skiria generalinį sekretorių šešerių metų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas.

Jis (ji) yra daugiausia atsakingas (-a) už paramos auditui paslaugas (žmogiškuosius išteklius, IT, vertimą, logistiką ir t. t.).

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI

 • Skaičius: 853 (2017 m.) (iš jų apie 65 % dirba audito srityje)
 • Darbuotojai atvyksta iš visų ES valstybių narių ir paprastai įdarbinami per ES masto atvirus konkursus.
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 50 %; ♀ 50 %

BIUDŽETAS

 • Europos Audito Rūmai yra finansuojami iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.
 • Visos administracinės išlaidos – 141 milijonas eurų (2017 m.).
 • Europos Audito Rūmų biudžetas sudaro mažiau nei 0,1 % visų ES išlaidų ir apie 1,5 % visų administracinių išlaidų.

AUDITO DARBAS

— AUDITO SRITIS

Auditai yra registruojami ir, jei reikia, atliekami vietoje kitose ES institucijose ir visose įstaigose, tarnybose ar agentūrose, kurios ES vardu valdo pajamas ar išlaidas. Europos investicijų banko (EIB) veiklai taikomos specialios nuostatos dėl ES pajamų ir išlaidų valdymo.

Valstybėse narėse auditas atliekamas kartu su nacionalinėmis AAI arba, jei jos neturi reikiamų įgaliojimų, su kompetentingomis nacionalinėmis tarnybomis. Europos Audito Rūmai bendradarbiauja su valstybių narių AAI, vadovaudamiesi pasitikėjimo principu ir išlaikydami abiejų šalių nepriklausomumą.

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

Europos Audito Rūmai savarankiškai priima sprendimus dėl savo darbo programos. Jie taiko metinio programavimo procedūrą, kuri grindžiama įvairių politikos sričių daugiamečiu rizikos vertinimu.

Europos Parlamento komitetai gali pasiūlyti galimas audito temas Audito Rūmams apsvarstyti.

Europos Audito Rūmai savo darbo programą skelbia savo interneto svetainėje.

— AUDITO METODAI

Europos Audito Rūmai, remdamiesi savo darbu, nagrinėja ES politikos tikslų pasiekimo mastą ir įvertina ES biudžeto atskaitomybės ir finansų valdymo būklę.

Europos Audito Rūmai atlieka įvairių rūšių auditus:

 • veiklos auditus dėl ES politikų ir programų veiksmingumo, efektyvumo ir ekonomiškumo. Šie racionalaus lėšų panaudojimo auditai skirti konkrečioms valdymo ar biudžeto temoms. Jie atrenkami remiantis tokiais kriterijais kaip viešasis interesas, tobulinimo potencialas, prastų rezultatų rizika arba pažeidimo rizika; ir
 • finansinius ir atitikties auditus – dėl metinių finansinių ataskaitų patikimumo ir operacijų teisėtumo ir tvarkingumo (skirtus visų pirma patikinimo pareiškimui pagrįsti), taip pat vertinimus, ar konkrečių biudžeto sričių sistemos ar operacijos atitinka jas reglamentuojančias taisykles ir reglamentus.

Europos Audito Rūmai savo auditus atlieka pagal tarptautinius audito standartus (TAAIS), kurie taikomi konkrečioms ES aplinkybėms, ir savo etikos kodeksą.

Jie naudoja veiklos ir atitikties audito vadovus, taip pat praktines gaires, kurios yra paskelbtos Europos Audito Rūmų svetainėje.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

Europos Audito Rūmų leidinių portfelį sudaro:

 • metinės ataskaitos, kuriose daugiausia pateikiami finansinio ir atitikties audito, susijusio su ES biudžetu ir Europos plėtros fondais, rezultatai, taip pat biudžeto valdymo ir veiksmingumo aspektai;
 • specialiosios metinės ataskaitos dėl ES agentūrų, decentralizuotų įstaigų, bendrųjų įmonių ir kitų įstaigų;
 • specialiosios ataskaitos, kuriose pateikiami atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis išlaidų ar politikos sritimis arba biudžeto ir valdymo klausimais, rezultatai;
 • nuomonės dėl naujų ar atnaujintų teisės aktų, turinčių reikšmingą poveikį finansų valdymui (parengtos kitos institucijos ar pačių Europos Audito Rūmų iniciatyva); ir
 • peržiūra pagrįsti leidiniai, pavyzdžiui:
  • padėties apžvalgos: aprašomieji analitiniai dokumentai, apimantys sudėtingas, plačias politikos sritis ar valdymo klausimus, kuriuose pateikiama sukaupta audito patirtis ir žinios apie pasirinktas temas, dažnai taikant horizontalųjį metodą;
  • apžvalginiai pranešimai: savo pobūdžiu yra panašūs į padėties apžvalgas (politikos ar valdymo klausimų aprašomieji analitiniai dokumentai), tačiau juose nagrinėjamos konkretesnės temos ir
  • skubios atvejų apžvalgos: jose pateikiami faktai apie labai konkrečius klausimus ir problemas, – prireikus, jose gali būti pateikta analizė, padedanti šiuos faktus suprasti.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

Visi Europos Audito Rūmų leidiniai jų interneto svetainėje skelbiami visomis oficialiosiomis ES kalbomis. Europos Audito Rūmai taip pat aktyviai platina savo ataskaitas įvairiais kanalais, įskaitant socialinę žiniasklaidą.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

Europos Audito Rūmai palaiko glaudžius ryšius su nacionalinėmis AAI ir tarptautinėmis audito organizacijomis, atlieka tarpusavio vertinimus, palaiko ryšius su idėjų institutais ir mokslinių tyrimų organizacijomis ir dalyvauja akademiniame diskurse.

 

 

AUSTRIJA

RECHNUNGSHOF

Nuo 1948 m.
Įsteigta 1761 m.

Interneto svetainė: www.rechnungshof.gv.at

Misijos deklaracija:

Nepriklausoma, objektyvi tarnyba Jūsų paslaugoms.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Austrijos audito rūmai (AAR) yra nepriklausoma aukščiausioji audito institucija federaliniu, provincijų ir savivaldybių lygmenimis.

Jie tikrina, ar valstybės lėšos administruojamos teisingai, įskaitant viešųjų institucijų valstybės išlaidas ir valstybės lėšas, kurias naudoja privačios įstaigos (pagal audito vienodumo principą).

AAR tikrina, ar turimi ištekliai naudojami ekonomiškai, efektyviai ir veiksmingai. Be auditų ir konsultacijų, svarbiausių savo strateginių funkcijų, AAR taip pat atlieka papildomas su viešąja politika susijusias užduotis ir tam tikrą skaičių notarinių funkcijų.

AAR savo iniciatyva ir nepriklausomai priima sprendimus dėl savo auditų rūšių, temų ir metodikos.

AAR yra konstituciškai įgalioti atlikti specialius auditus. Pavyzdžiui:

 • Austrijos federalinio parlamento arba provincijos parlamento nutarimo pagrindu;
 • Austrijos federalinio parlamento arba provincijos parlamento narių prašymu; ir
 • remiantis pagrįstu federalinės vyriausybės, provincijos valdžios ar federalinio ministro prašymu.

Konstitucija apriboja tokių prašymų skaičių, kad būtų užtikrintas AAR audito planavimo nepriklausomumas.

Be to, AAR atlieka svarbias specialias užduotis, pavyzdžiui:

 • rengia federalines finansinės būklės ataskaitas;
 • atlieka darbą, susijusį su finansinės skolos ataskaita;
 • peržiūri įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
 • atlieka užduotis pagal Nesuderinamumo aktą, Pajamų apribojimo aktą ir Šalies aktą;
 • atlieka užduotis, susijusias su vidutinių pajamų ir senatvės pensijų, kurias išmokėjo federalinės vyriausybės įmonės ir agentūros, ataskaita ir galiausiai
 • rengia arbitražo kolegijų ekspertų nuomones pagal 2008 m. Stabilumo paktą.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

AAR veikla, funkcijos, organizavimas ir padėtis reglamentuojami:

 • Federalinio konstitucinio įstatymo (1920 m.) VI skyriaus;
 • Federalinio akto dėl Austrijos audito rūmų (1948 m. Austrijos audito rūmų akto – RHG);
 • Konstitucinio Teismo akto (jei AAR ir juridinio asmens nuomonės dėl įgaliojimų ir teisių skiriasi, AAR gali kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl sprendimo);
 • Federalinio įstatymo dėl Nacionalinės Tarybos darbo tvarkos taisyklių (provincijų parlamentai reglamentuoja AAR strategiškai svarbų dalyvavimą komitetų posėdžiuose ir plenarinėse sesijose);
 • Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (taikoma tiesiogiai ES bendruomenės išteklių auditui ir bendradarbiavimui su Europos Audito Rūmais).

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

AAR audituoja finansinius reikalus (t. y. finansinę veiklą):

 • valstybės, provincijų, savivaldybių asociacijų, savivaldybių, turinčių daugiau kaip 10 000 gyventojų, ir kitų teisės aktuose apibrėžtų juridinių asmenų;
 • fondų ir institutų, kuriuos administruoja federalinės, provincijos ar savivaldybės institucijos arba atskiri asmenys, priklausantys federalinei, provincijų ar savivaldybių institucijai;
 • organizacijų, kurias valstybė, provincija ar savivaldybė, turinti bent 10 000 gyventojų, de facto kontroliuoja arba turi bent 50 % akcijų, akcinio kapitalo ar nuosavo kapitalo, arba kurias valdo valstybė, provincija ar savivaldybė viena arba kartu su kitomis susitariančiosiomis šalimis;
 • federalinės, provincijų ir savivaldybių viešųjų juridinių asmenų, naudojančių federalinius, provincijų arba savivaldybių fondus;
 • socialinio draudimo įstaigų ir įstatymų nustatytų darbdavių, darbuotojų ir specialistų (kolegijų) asociacijų; ir
 • teisės aktais įsteigtų juridinių asmenų, pvz., ORF (Austrijos transliavimo korporacijos).

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Atskiras modelis, kuriam vadovauja pirmininkas ir pagal kurį auditas atliekamas federaliniu, provincijų ir savivaldybių lygmeniu pagal Vestminsterio modelį.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

AAR yra Austrijos aukščiausioji audito institucija ir tiesiogiai atsiskaito nacionaliniam parlamentui. Jie veikia:

 • kaip nacionalinio parlamento atstovas, sprendžiant klausimus, susijusius su federaliniu viešųjų lėšų administravimu ir įstatymų numatytų profesinių asociacijų finansiniu administravimu, vadovaujant Austrijos Federacijos vykdomajai valdžiai;
 • provincijų parlamentų atstovas provincijų, savivaldybių asociacijų ir savivaldybių viešųjų lėšų administravimo klausimais, taip pat įstatymų numatytų profesinių asociacijų finansinio administravimo klausimais, vadovaujant provincijų vykdomajai valdžiai.

AAR nepriklauso nuo federalinės vyriausybės ir provincijų vyriausybių ir jiems taikomos tik įstatymo nuostatos, todėl jie priskiriami įstatymų leidžiamajai valdžiai.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

AAR pirmininkas tiesiogiai ir asmeniškai arba per jo įgaliotą atstovą palaiko ryšius su nacionaliniu parlamentu ir jo komitetais.

AAR pirmininkas turi teisę dalyvauti nacionalinio parlamento ir jo komitetų (pakomitečių) diskusijose apie AAR ataskaitas, galutines federalinio biudžeto sąskaitas, pasiūlymus dėl konkrečių veiksmų, susijusių su AAR viešųjų lėšų administravimo nagrinėjimu, įgyvendinimo ir poskyrius, susijusius su AAR Federaliniame finansų įstatyme.

AAR pirmininkas, vadovaujantis išsamiomis Federalinio įstatymo dėl nacionalinio parlamento darbo tvarkos taisyklių, visada turi teisę jo prašymu būti išklausytas diskusijų dėl pirmiau išvardytų klausimų metu.

AAR pateikia nacionaliniam parlamentui, provincijų parlamentams ir savivaldybės tarybai metinę savo veiklos ataskaitą. Savo pastabas dėl atskirų klausimų jie gali pateikti nacionaliniam parlamentui, provincijų parlamentams ir savivaldybių taryboms bet kuriuo metu ir, jei reikia, teikti pasiūlymus. AAR federalinę vyriausybę informuoja apie visas savo ataskaitas tuo pačiu metu, kai pateikia jas nacionaliniam parlamentui.

Be to, nacionalinis parlamentas nuolatinio komiteto narius skiria tam, kad aptartų AAR ataskaitas. Juos paskyrus, ir toliau taikomas proporcingo atstovavimo principas.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2016 m. liepos 1 d. paskirta Margit Kraker.

KADENCIJA

12 metai, kadencija negali būti pratęsta

ATRANKA

AAR pirmininkas renkamas nacionalinio parlamento pagrindinio komiteto siūlymu. Prieš jam pradedant eiti pareigas, Federalinis prezidentas jį prisaikdina.

AAR pirmininkas negali būti bendro atstovaujančio organo ar Europos Parlamento narys ir negali būti buvęs federalinės vyriausybės ar provincijos vyriausybės nariu pastaruosius penkerius metus.

Kalbant apie atskaitomybę, AAR pirmininkas turi tą patį statusą kaip ir federalinės vyriausybės nariai arba atitinkamos provincijos vyriausybės nariai, priklausomai nuo to, ar AAR atlieka nacionalinio parlamento ar provincijos parlamento vykdomojo pareigūno pareigas.

VALDYMO ORGANAS

AAR valdymo organo neturi. Jų pirmininkas turi išimtinę teisę priimti sprendimus.

Nuolatinio AAR pirmininko pavaduotojo nėra. Jei pirmininkui būtų užkirstas kelias vykdyti savo pareigas, jam atstovauja ilgiausiai pareigas užimantis AAR pareigūnas. Tai taikoma ir tais atvejais, kai pirmininko pareigybė yra laisva.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

AAR suskirstyti į penkis padalinius (vienas valdymo ir administravimo padalinys ir keturi audito padaliniai). Audito padalinius sudaro po du audito skyrius, kur trys ar keturi audito departamentai yra sugrupuoti pagal temas (t. y. keturi audito padaliniai su aštuoniais audito skyriais ir iš viso 34 audito departamentai).

Ši organizacinė struktūra leidžia tarp padalinių taikyti strategiją ir audito planavimą, optimizuoti išteklių naudojimą suburiant lanksčias sutelktinio audito grupes, taip pat skatinti ir gerinti keitimąsi žiniomis tarp padalinių.

Kiekvienas skyrius taip pat yra „Kompetencijos centras“, skirtas konkrečioms teminėms daug padalinių apimančioms sritims, pavyzdžiui, subsidijoms, sukčiavimo prevencijai ir atitikčiai, kibernetiniam saugumui ir t. t.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI

 • Skaičius: 273 (maždaug 81 % jų dirba audito srityje)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 52 %; ♀ 48 % Vidutinis amžius: 48

BIUDŽETAS

 • 33,5 milijono eurų (2018 m.)
 • 0,04 % viso valdžios sektoriaus biudžeto

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

AAR kasmet planuoja savo darbą.

Austrijoje taip pat gali būti paprašyta, kad AAR atliktų specialius auditus. Tai grindžiama Nacionalinės tarybos arba provincijos parlamento arba Nacionalinės Tarybos ar provincijos parlamento narių nutarimu arba pagrįstu federalinės vyriausybės arba provincijos vyriausybės ar federalinio ministro prašymu. Tačiau Konstitucija apriboja tokių prašymų skaičių, kad būtų užtikrintas AAR audito planavimo nepriklausomumas.

Nuo 2017 m. AAR pradėjo iniciatyvą pirmą kartą įtraukti visuomenę per „Facebook“. Piliečiai buvo paraginti dalyvauti rengiant audito temas ir pasiūlyti dominančias temas. Jų pasiūlymai buvo apsvarstyti, jei buvo įmanoma, audito planavimo procese ir aptarti metinėje audito planavimo konferencijoje.

AAR kasmet atlieka apie 90 auditų federaliniu, provincijų ir savivaldybių lygmenimis.

— AUDITO METODAI

AAR audito kriterijai yra teisėti ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo principai, pagrįsti tvarkingumu ir teisėtumu.

AAR atlieka auditus, apimančius:

 • veiklos auditus ir
 • finansinius auditus.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

AAR pateikia savo ataskaitas federaliniu, provincijų ir savivaldybių lygmenimis.

Be to, AAR skelbia ataskaitas:

 • dėl klausimų tyrimo ir vertinimo;
 • kuriose pabrėžti ir kiekybiškai įvertinti galimi patobulinimai;
 • kuriose nustatomi ir kiekybiškai įvertinti finansiniai klausimai ir
 • kuriose pateikiamos konkrečios ir įgyvendinamos rekomendacijos.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

AAR platina savo leidinius:

 • savo interneto svetainėje;
 • socialinėje žiniasklaidoje;
 • pranešimuose spaudai.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

Nacionaliniu lygmeniu AAR bendradarbiauja su provincijų audito institucijomis, kad suderintų savo atitinkamus metinius audito planus.

Nuo 1963 m. AAR vadovauja INTOSAI generaliniam sekretoriatui.

 

 

BELGIJA

REKENHOF /
COUR DES COMPTES /
RECHNUNGSHOF

Nuo 1831 m.

Interneto svetainė: www.ccrek.be

Misijos deklaracija:

Savo misijos deklaracijoje Belgijos audito rūmai pristato savo viziją, pagrindines savo veiklos vertybes ir strategijas, kurias jie rengia, kad padėtų gerinti viešąjį valdymą atlikdami auditus.

Belgijos audito rūmai siekia pagerinti valdžios institucijų veikimą. Šiuo tikslu jie parlamentinėms asamblėjoms, vyriausybės nariams ir audituojamiems subjektams pagal prieštaravimo procedūrą pateikia naudingą ir patikimą informaciją, kurią sudaro nustatyti faktai, sprendimai ir rekomendacijos.

Belgijos audito rūmai veikia nepriklausomai, atsižvelgdami į tarptautinius audito standartus. Tai darydami jie remiasi organizacija, kuri atitinka profesinės patirties, principingumo ir motyvacijos reikalavimus. Belgijos audito rūmai atsižvelgia į socialinius pokyčius ir siekia, kad atliekant valdžios sektoriaus auditą jiems būtų suteiktas pirmeivio vaidmuo.

Visą misijos deklaracijos tekstą olandų ir prancūzų kalbomis galima rasti:

https://www.ccrek.be/NL/Voorstelling/VisieEnWaarden.html

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Belgijos audito rūmai (BAR) peržiūri pajamas ir išlaidas bei vykdomosios valdžios vykdomą politiką. Be to, BAR taip pat turi su valstybės apskaitos pareigūnais susijusią teisinę funkciją ir kitų specialių užduočių.

BAR, vykdydami savo pareigas, turi teisę susipažinti su visais dokumentais ir informacija, kuri, jų nuomone, yra reikalinga. Gali būti atliktos patikros vietoje.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Belgijos konstitucija: 180 straipsnis (1831 m.);
 • 1989 m. sausio 16 d. specialus įstatymas dėl bendruomenių ir regionų finansavimo organizavimo: 50 ir 71 straipsniai;
 • 1846 m. spalio 29 d. įstatymas dėl Audito rūmų organizavimo;
 • 2003 m. gegužės 16 d. įstatymas: 2 ir 10 straipsniai;
 • Audito rūmų darbo tvarkos taisyklės;
 • Sutartis dėl ES veikimo: 287 straipsnio 3 dalis.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

BAR audituoja:

 • federacinę valstybę;
 • bendrijas;
 • regionus;
 • provincijas ir
 • viešąsias paslaugas teikiančias institucijas, atsakingas už pirmiau minėtas organizacijas.

Savivaldybių auditas nepatenka į jos įgaliojimų sritį.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Audito rūmai (kolegija) su jurisdikcine funkcija.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

BAR yra tokio pat lygio nepriklausoma institucija kaip ir Belgijos parlamentas.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

PARLAMENTINĖS AAI ATASKAITŲ TEIKIMO PROCEDŪROS

Rengiami klausymai, į kuriuos audituojamas subjektas arba kiti tinkami asmenys kviečiami pateikti paaiškinimus ar papildomą informaciją. Diskusijos dėl AAI ataskaitų rengiamos atitinkamuose Parlamento komitetuose. BAR atstovai, pavyzdžiui, jų nariai, direktoriai, prižiūrėtojai ir auditoriai, pristato audito rezultatus komitetams. Parlamento nariai gali užduoti klausimus. Parlamentinius dokumentus, kurie buvo pateikti kaip diskusijų dėl AAI ataskaitų rezultatai, rengia Parlamento darbuotojai, kurie padeda komitetams.

Federalinis arba regioniniai parlamentai nagrinėja ir tvirtina federalinį arba regioninį bendrųjų sąskaitų įstatymą patvirtindami biudžeto įvykdymą.

PARLAMENTO PRAŠYMU RENGIAMI AUDITAI

Federalinis ir regioniniai parlamentai gali prašyti BAR atlikti auditus, susijusius su kai kurių išlaidų programų teisėtumu ir tvarkingumu, taip pat finansinius auditus padaliniuose ir įstaigose, kuriems taikoma BAR jurisdikcija.

Federalinis ir regioniniai parlamentai gali prašyti BAR atlikti valdymo auditus padaliniuose ir įstaigose, kuriems taikoma BAR jurisdikcija.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

VYRESNYSIS PIRMININKAS

2009 m. gruodžio 21 d. paskirtas Philippe Roland.

KADENCIJA

Ta pati, kaip ir valdymo organo kadencija.

ATRANKA

Vyriausiąjį pirmininką renka Atstovų Rūmai.

VALDYMO ORGANAS

Generalinę asamblėją, susidedančią iš 12 narių, sudaro prancūzų ir olandų kalba kalbančios kolegijos. Kiekvieną kolegiją sudaro pirmininkas, keturi tarybos nariai ir generalinis sekretorius. Vyresnysis iš dviejų pirmininkų paskiriamas eiti „Premier Président“ arba „Eerste Voorzitter“ (pirmojo pirmininko) pareigas, o vyresnysis iš dviejų generalinių sekretorių – „Greffier en chef“ arba „hoofdgriffier“ (vyriausiojo kanclerio) pareigas.

KADENCIJA

6 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

BAR narius renka Atstovų Rūmai.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

BAR tarnybos skirstomos į tris sektorius, kurie kartu sudaro dešimt direktoratų, kuriems vadovauja vyresnieji auditoriai-direktoriai.

Skirstymas į sektorius atitinka generalinės asamblėjos, prancūzakalbės ir olandiškai kalbančios kolegijų įgaliojimus.

BAR generalinė asamblėja atsakinga už klausimus, susijusius su federaline valstybe, Briuselio sostinės regionu, Briuselio bendra bendruomenės komisija ir vokiškai kalbančia bendruomene, taip pat už ES ir federalinių taisyklių aiškinimą.

Prancūzakalbė kolegija yra išimtinai atsakinga už prancūzų bendruomenės, Briuselio Prancūzijos bendruomenės komisijos, Valonijos regiono, šio regiono provincijų ir su jomis susijusių viešąsias paslaugas teikiančių institucijų klausimus.

Olandakalbė kolegija yra išimtinai atsakinga už klausimus, susijusius su flamandų bendruomene, Flandrijos regionu, šio regiono provincijomis ir su jomis susijusiomis viešąsias paslaugas teikiančiomis institucijomis.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2017 m.)

 • Skaičius: 516 (maždaug 69 % jų dirba audito srityje)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 61 %; ♀ 39 % Vidutinis amžius: 47

BIUDŽETAS

 • BAR finansuojami iš federalinio valstybės biudžeto.
 • Visos administracinės išlaidos – 49,4 milijono eurų (2017 m.)
 • < 0,01 % visų valdžios sektoriaus išlaidų (2017 m.)

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

BAR savo darbą planuoja trimis lygmenimis:

 • daugiamečio strateginio plano;
 • veiklos planų;
 • metinių valdymo planų.

Jie rengia šiuos planus remdamiesi:

 • savo teisinių įsipareigojimų atitiktimi;
 • rizikos analize;
 • Parlamentui susirūpinimą keliančiais klausimais;
 • finansiniais ir socialiniais interesais;
 • audito pridėtine verte;
 • turimais ištekliais ir
 • audito srities aprėptimi.

— AUDITO METODAI

BAR atlieka veiklos, finansinius bei teisėtumo ir tvarkingumo auditus.

Jie standartizavo savo audito praktiką, parengę vadovus ir elektronines darbo bylas.

BAR savo auditus atlieka vadovaudamiesi tarptautiniais audito standartais (TAAIS).

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

BAR skelbia:

 • metines audito ataskaitas;
 • specialiąsias ataskaitas konkrečiomis temomis;
 • nuomones apie biudžetų projektus ir
 • metines veiklos ataskaitas.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

BAR informuoja parlamentines asamblėjas, ministrus ir valdžios institucijas apie savo auditų rezultatus. Visas BAR ataskaitas galima rasti jų interneto svetainėje.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

NACIONALINĖ VEIKLA

Kalbant apie federalinės valstybės viešąsias paslaugas, Valonijos regioną ir Prancūzijos bendruomenę, BAR neformaliai bendradarbiauja su vidaus audito departamentais, ir jokio susitarimo nėra pasirašyta. Flandrijos bendruomenės viešajame sektoriuje BAR sudarė oficialius susitarimus su Vidaus audito agentūra ir Registruotų auditorių institutu (IBR-IRE) dėl finansinio audito Flandrijoje.

TARPTAUTINĖ VEIKLA

AISCCUF

Nuo 1994 m. BAR yra prancūzakalbės aukščiausiųjų audito institucijų asociacijos (pranc. Association des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l’usage du français – AISCCUF) iždininkas.

TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ AUDITAS

BAR tarybos narys pirmininkauja OCCAr (Jungtinės ginkluotės bendradarbiavimo organizacijos, angl. Organisation for Joint Armament Cooperation) išorės auditorių valdybai ir audituoja „Airbus A400M“ programą.

UŽSIENIO DELEGACIJOS

BAR priima užsienio delegacijas, atvykusias profesinių vizitų arba išklausyti trumpalaikio mokymo, susijusio su BAR misija, organizavimu ir audito metodais.

 

 

BULGARIJA

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Nuo 1995 m.
Įsteigta 1880 m.

Interneto svetainė: www.bulnao.government.bg

Misijos deklaracija:

Kontroliuoti biudžeto vykdymą ir kitų viešųjų lėšų bei veiklos valdymą vykdant veiksmingą, efektyvų ir ekonomišką audito darbą, kurio tikslas – gerinti viešųjų išteklių valdymą ir atskaitomybę.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Bulgarijos nacionalinė audito institucija (NAI) vykdo biudžeto ir kitų viešųjų išteklių bei veiklos vykdymo kontrolę pagal NAI įstatymą ir tarptautiniu mastu priimtus audito standartus.

Pagrindinis NAI uždavinys – patikrinti biudžeto organizacijų finansinės būklės ataskaitų patikimumą ir autentiškumą ir teisėtą, veiksmingą, efektyvų ir ekonomišką viešųjų išteklių ir veiklos valdymą, taip pat teikti Nacionalinei Asamblėjai patikimą ir objektyvią informaciją apie savo darbą.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Bulgarijos Respublikos Konstitucijos (1991 m.) 91 straipsnis;
 • 2015 m. vasario 13 d. Nacionalinės audito institucijos įstatymas.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

NAI audituoja:

 • valstybės biudžetą, valstybės socialinio draudimo ir nacionalinio sveikatos draudimo fondo biudžetus, 265 savivaldybių biudžetus; kitus Nacionalinės Asamblėjos patvirtintus biudžetus, jų išlaidų skyrių biudžetus ir jų turto valdymą.
 • Bulgarijos mokslų akademijos, valstybinių aukštojo mokslo įstaigų, Bulgarijos telegrafijos agentūros, Bulgarijos nacionalinės televizijos ir Bulgarijos nacionalinio radijo biudžetus;
 • viešąsias lėšas, kurios yra skiriamos žmonėms, vykdantiems ekonominę veiklą; ES fondų ir kitų tarptautinių programų ir susitarimų finansines ataskaitas, įskaitant atitinkamų įstaigų ir galutinių vartotojų vykdomą lėšų valdymą;
 • Bulgarijos nacionalinio banko biudžeto išlaidas ir jų valdymą; metinio pajamų perviršio palyginti su banko išlaidomis, susijusiomis su valstybės biudžetu ir kitais ryšiais, kurių jos turi su valstybės biudžetu, susidarymą;
 • valstybės skolos, valstybės garantuojamos skolos, savivaldybių skolos ir skolos priemonių naudojimo šaltinius ir valdymą;
 • valstybės ir savivaldybių turto privatizaciją ir koncesiją, taip pat viešąsias lėšas ir viešąjį turtą, teikiamą žmonėms už viešojo sektoriaus ribų;
 • tarptautinių susitarimų, sutarčių, konvencijų ar kitų tarptautinių teisės aktų, jei tai numatyta atitinkamame tarptautiniame akte arba paskirta įgalioto organo, įgyvendinimą;
 • valstybės įmones, kurios nėra prekybos bendrovės;
 • prekybos bendroves, kurių 50 % arba daugiau kapitalo priklauso valstybei ir (arba) savivaldybei;
 • juridinius asmenis, kuriems taikomi valstybės arba valstybės ir (arba) savivaldybės turto garantiniai įsipareigojimai;
 • kitus viešuosius fondus, turtą ir veiklą, kai tai jiems yra paskirta teisės aktu.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Nuo vyriausybės nepriklausoma audito įstaiga, kuriai vadovauja pirmininkas.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

NAI veikla yra nepriklausoma nuo bet kokios valdžios institucijos.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

NAI praneša Parlamentui apie savo praėjusių metų veiklą.

NAI metinės finansinės būklės ataskaitos auditą atlieka nepriklausoma registruotųjų auditorių komisija, kurią nustato Parlamentas.

Nacionalinė Asamblėja per metus NAI gali skirti atlikti iki 5 auditų.

NAI teikia Parlamentui ataskaitas dėl Parlamento paskirtų auditų vykdymo ir audito ataskaitų bei nuomonių, kurias teisiškai jam privaloma pateikti.

NAI savo iniciatyva arba Nacionalinės Asamblėjos prašymu teikia Parlamento komitetams svarstyti audito ataskaitas, kurios yra labai svarbios gerinant biudžetinę drausmę ir valdant biudžetą bei kitus viešuosius fondus ir veiklą.

Nacionalinės Asamblėjos Biudžeto ir finansų komitete buvo įsteigtas nuolatinis viešojo sektoriaus atskaitomybės pakomitetis, kad būtų užtikrintas glaudesnis NAI ir Parlamento bendradarbiavimas ir santykiai.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2015 m. kovo 26 d. išrinktas Tzvetan Tzvetkov.

KADENCIJA

7 metai, kadencija negali būti pratęsta.

ATRANKA

NAI pirmininką renka Parlamentas.

VALDYMO ORGANAS

NAI valdymo grupę sudaro pirmininkas, du pirmininko pavaduotojai ir du nariai, kurie yra Atestuotųjų valstybinių apskaitininkų instituto ir Vidaus auditorių instituto atstovai.

Valdymo grupė sudaryta „atvirų valdžios institucijų“ principu.

KADENCIJA

Pirmininko pavaduotojai: 7 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

Pirmininko pavaduotojus ir narius NAI pirmininko siūlymu renka Parlamentas.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

NAI yra suskirstyta į šešis direktoratus (finansinių auditų direktoratus (2); finansų valdymo atitikties auditų direktoratus (2), veiklos auditų direktoratą (1) ir specialiųjų auditų direktoratą (1)).

Abu pirmininko pavaduotojai yra atsakingi už tris direktoratus. Be to, yra septyni direktoratai, atsakingi už įvairias administracines pareigas, iš kurių visos tiesiogiai priklauso NAI pirmininkui.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2018 m.)

 • Skaičius: 428 (75 % jų dirba audito srityje)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 26 %; ♀ 74 % Vidutinis amžius: 47

BIUDŽETAS

 • NAI finansuojama iš nacionalinio biudžeto.
 • 8,3 milijono eurų (2017 m.)
 • 0,146 % viso valdžios sektoriaus biudžeto

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

NAI savarankiškai priima sprendimus dėl savo darbo programos. Ji tvirtina metinę savo audito veiklos programą, grindžiamą prioritetinėmis sritimis ir kriterijais.

Ji vykdo metinio programavimo procedūrą, grindžiamą trejų metų strateginiu audito planu, kuriame apibrėžiamos audito sritys, iš kurių kiekvienais metais atrenkamos konkrečios audito užduotys, kad jas būtų galima įtraukti į metinę audito programą. Audito užduočių pasirinkimas grindžiamas NAI priimtais kriterijais.

Parlamentas per metus NAI taip pat gali skirti atlikti iki 5 papildomų auditų.

NAI savo darbo programą skelbia savo interneto svetainėje.

— AUDITO METODAI

NAI atlieka:

 • finansinius auditus;
 • atitikties auditus;
 • veiklos auditus ir
 • specialius auditus.

NAI savo auditus atlieka vadovaudamasi tarptautiniais audito standartais (TAAIS) ir gerąja patirtimi.

NAI parengė savo audito vadovą, kad būtų įgyvendinti tarptautiniu mastu pripažinti audito standartai ir jos audito veikla.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

NAI skelbia:

 • visas audito ataskaitas pagal NAI aktą, išskyrus ataskaitas, kuriose pateikiama įslaptinta informacija, ir tas ataskaitų dalis, kurios yra skirtos Prokuratūrai;
 • metinę NAI veiklos ataskaitą;
 • NAI metinės finansinės būklės ataskaitos audito ataskaitą;
 • audito ataskaitų projektų pateikimo informaciją – tai procedūra, pagal kurią buvusiems audituotų organizacijų vadovams galima pranešti, kai buvo atliktas auditas, susijęs su jų valdymo laikotarpiu;
 • NAI pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas, įskaitant informaciją apie neįgyvendintas rekomendacijas;
 • politinių partijų metines finansinės būklės ataskaitas ir jų rėmėjų sąrašus;
 • politinių partijų pagal Politinių partijų įstatymą vykdytos finansinės kontrolės ataskaitas;
 • informaciją, saugomą Bendrame šalių viešajame registre, Šalių koalicijoje iniciatyvos komitetuose, registruojamuose dalyvauti rinkimuose. Šią informaciją sudaro rinkimų kampanijos finansavimas, įskaitant paramos teikėjus, reklamos agentūras ir kt.;
 • rinkimų kampanijų finansavimo pagal Rinkimų kodeksą audito ataskaitas;
 • apibendrintas metinių finansinės būklės ataskaitų audito ataskaitas;
 • ataskaitas, kuriose pateikiamos nuomonės dėl valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų, valstybinio socialinio draudimo sistemos biudžeto, nacionalinio sveikatos draudimo fondo biudžeto ir Bulgarijos nacionalinio banko praėjusių metų biudžeto išlaidų; ir
 • TAAIS, išverstus į bulgarų kalbą.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

Visi NAI leidiniai, įskaitant visas audito ataskaitas, skelbiami viešai jos interneto svetainėje, kuri yra pagrindinė viešinimo ir skaidrumo bei visuomenės informavimo apie jos bendrą veiklą platforma.

NAI skelbia pranešimus spaudai ir trumpus vaizdo klipus apie audito ataskaitas, rengia spaudos konferencijas ir neoficialius susitikimus su žiniasklaida. Ji dalyvauja televizijos laidose ir pokalbiuose, inicijuoja apskritojo stalo diskusijas ir konferencijas ir dalyvauja jose.

NAI veikia socialinėje žiniasklaidoje.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

NAI bendradarbiauja su kitomis atitinkamomis valdžios institucijomis, siekdama padidinti kontrolės sistemos efektyvumą ir kovoti su nusikalstamumu bei korupcija, taip pat su profesinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kad būtų keičiamasi gerąja patirtimi ir skatinamas profesinis tobulinimasis.

 

 

KROATIJA

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Nuo 1993 m.

Interneto svetainė: www.revizija.hr

Misijos deklaracija:

Kroatijos Respublikos valstybinės audito institucijos darbas yra skirtas finansinių ataskaitų ir verslo veiklos auditui atlikti ir valstybės turtą valdančių subjektų ir kitų subjektų, kurie yra nustatyti Valstybės audito tarnybos įstatymu, atitikčiai, efektyvumui ir veiksmingumui didinti. Be to, ji padeda gerinti valstybės turto ir kitų viešųjų išteklių valdymą ir tobulinti Kroatijos parlamentui, vyriausybei ir Respublikos piliečiams teikiamos informacijos apie valstybės biudžeto ir kitų išteklių bei jų rezultatų valdymo metodus lygį.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Valstybinė audito institucija (VAI) atlieka pajamų ir išlaidų, turto ir įsipareigojimų, finansinės būklės ataskaitų, finansinių sandorių ir programų, audito subjektų, apibrėžtų Valstybinės audito institucijos įstatyme ir Politinės veiklos ir rinkimų kampanijų finansavimo įstatyme, projektų ir veiklos auditus.

Ji vertina, ar finansinės būklės ataskaitose pateikiama tikra ir teisinga finansinė būklė ir finansinės veiklos rezultatai, atitinkantys priimtus apskaitos standartus, įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi bei programų ir projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto arba iš vietos ir regioninių savivaldos institucijų biudžeto, ekonomiškumą, efektyvumą ir veiksmingumą.

VAI savo auditus atlieka centriniu, regionų ir vietos lygmenimis.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • 1990 m. Konstitucija;
 • Valstybinės audito institucijos įstatymas (2011 m.);
 • Politinės veiklos ir rinkimų kampanijų finansavimo įstatymas (2011 m., iš dalies pakeistas 2017 m.).

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

VAI įgaliojimai apima:

 • valstybinio sektoriaus institucijas;
 • vietos ir regionų savivaldos vienetus;
 • juridinius asmenis, finansuojamus iš valstybės biudžeto arba iš vietos ir regioninių savivaldos vienetų biudžeto;
 • Respublikos arba vietos ir regioninių savivaldos vienetų įsteigtus juridinius asmenis;
 • bendroves ir kitus juridinius asmenis, kurių akcijų kontrolinį paketą valdo Respublika arba vietos ir regioninės savivaldos vienetai, arba
 • juridinius asmenis, kurie naudoja Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų ar įstaigų, kurios finansuoja viešuosius poreikius, lėšas;
 • politines partijas, nepriklausomus vietos valdžios vienetų atstovaujamųjų organų atstovus ir nepriklausomus narius.

VAI audito jurisdikcijai priklauso maždaug 14 500 subjektų.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Nuo vyriausybės nepriklausoma audito institucija, kuriai vadovauja generalinis auditorius.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

Remiantis Kroatijos Respublikos Konstitucija, VAI yra aukščiausioji Respublikos audito institucija, kuri veikia savarankiškai ir nepriklausomai.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

VAI ir parlamento santykius reglamentuojanti teisinė sistema išdėstyta Valstybinės audito institucijos įstatyme, Politinės veiklos ir rinkimų kampanijos finansavimo įstatyme ir Kroatijos parlamento darbo tvarkos taisyklėse.

VAI teikia parlamentui metinę darbo ataskaitą, valstybės biudžeto vykdymo audito ataskaitą ir audito ataskaitas (atskirai arba teminių ataskaitų grupę). Ataskaitos aptariamos atitinkamų komitetų posėdžiuose ir plenarinėse sesijose. Prieš prasidedant diskusijoms dėl audito ataskaitų komitetuose ar plenarinėse sesijose, parlamentas reikalauja, kad vyriausybė pateiktų savo nuomonę.

Parlamento Finansų ir valstybės biudžeto komitetas, taip pat kiti komitetai, atsižvelgdami į audito temą, aptaria audito ataskaitas dalyvaujant generaliniam auditoriui ir VAI atstovams. Tuomet atitinkamas komitetas priima išvadą dėl audito ataskaitų.

Po diskusijų plenarinėje sesijoje parlamentas padaro išvadą, kuria vyriausybė įpareigojama per tam tikrą laikotarpį apsvarstyti VAI rekomendacijų įgyvendinimą.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

GENERALINIS AUDITORIUS

Ivan Klešić buvo paskirtas 2010 m. gruodžio 10 d. ir dar kartą paskirtas 2018 m. gruodžio 3 d.

KADENCIJA

8 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

Generalinį auditorių skiria Kroatijos parlamentas remdamasis Rinkimų, paskyrimų ir administracinių reikalų komiteto siūlymu bei Finansų ir valstybės biudžeto komiteto nuomone.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

VAI būstinė yra Zagrebe; ji turi 21 regioninį biurą. Ji veikia visoje Respublikos teritorijoje.

Centriniame biure departamentai sugrupuoti pagal subjektų tipus ir audito tipus, įskaitant teisinius, žmogiškųjų išteklių ir apskaitos departamentus, taip pat vidaus audito departamentą. Viešieji ryšiai ir tarptautinis bendradarbiavimas patenka į centrinio biuro darbo sritį.

VAI veikla, užduotys ir atsakomybė yra apibrėžta Valstybinės audito institucijos įstatyme ir Valstybinės audito institucijos nuostatuose.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2017 m.)

 • Skaičius: 279 (84 % įgyvendina audito funkciją)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 25 %; ♀ 75 % Vidutinis amžius: 48

BIUDŽETAS

 • VAI finansuojama iš Kroatijos Respublikos valstybės biudžeto.
 • VAI savarankiškai planuoja savo darbui reikalingas lėšas, o Kroatijos parlamentas jas nustato valstybės biudžete.
 • 7,6 milijono eurų (2017 m.)
 • 0,034 % viso valstybės biudžeto (2017 m.)

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

VAI nepriklausomai planuoja ir atlieka savo auditus vadovaudamasi savo metine programa ir darbo planu. Parlamentas gali paprašyti į VAI darbo planą įtraukti auditus, tačiau praktiškai tai daroma retai.

Metinę audito programą ir darbo planą, taip pat rekomendacijas dėl metinės programos ir darbo plano rengimo tvirtina generalinis auditorius. Metinėje programoje ir darbo plane numatyti privalomi auditai ir kitų dalykų auditai.

Valstybės biudžeto vykdymo auditas yra privalomas auditas, pagrįstas Valstybinės audito institucijos įstatymo nuostatomis, o kiti privalomi auditai yra nustatomi pagal Politinės veiklos ir rinkimų kampanijų finansavimo įstatymo nuostatas.

Kitų dalykų, kurie patenka į VAI įgaliojimų sritį, auditai nustatomi remiantis Valstybinės audito institucijos įstatyme nustatytais kriterijais. Tai:

 • rizikos vertinimas;
 • finansinė audito dalykų svarba;
 • ankstesnių auditų rezultatai (pateikta nuomonė);
 • surinkta informacija apie subjektų operacijas ir valdymą ir
 • kiti VAI vidaus taisyklėse nustatyti kriterijai (nerealizuotos rekomendacijos, leidiniai žiniasklaidoje).

— AUDITO METODAI

VAI atlieka šiuos auditus:

 • finansinius auditus, kurie apima dokumentų, ataskaitų, vidaus kontrolės sistemų ir vidaus audito, apskaitos, finansinių procedūrų ir kitų įrašų nagrinėjimą, siekiant patikrinti, ar finansinės ataskaitos atitinka tikrąją ir teisingą finansinę padėtį, o finansinės veiklos rezultatai atitinka pripažintus apskaitos standartus ir principus ir
 • atitikties auditus, kurie apima finansinių operacijų tikrinimą teisėto lėšų panaudojimo atžvilgiu ir
 • veiklos auditus, kurių metu vertinamas operacijų ekonomiškumas ir efektyvumas ir tai, kaip veiksmingai įgyvendinami bendrieji tikslai arba atskirų finansinių operacijų, programų ir projektų tikslai.

VAT auditus atlieka pagal tarptautinius audito standartus (TAAIS) ir savo etikos kodeksą. Ji naudoja veiklos ir finansinio audito vadovus bei gaires.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

VAI ataskaitos yra šios:

 • metinė darbo ataskaita, kurioje pateikiami VAI audito darbo ataskaitiniu laikotarpiu ir kitos jos veiklos rezultatai;
 • audito ataskaitos apie finansinius, atitikties ir veiklos auditus ir
 • audito ataskaitos dėl teminių auditų, kurios vienu metu skelbiamos kartu su viena audito ataskaita ir kuriose pateikiami atskirų auditų tam tikrose srityse (pavyzdžiui, ligoninių arba nacionalinių parkų audito) rezultatai.

VAI savo interneto svetainėje skelbia pranešimus apie naujas audito ataskaitas ar kitą veiklą.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

Visos audito ataskaitos jas baigus rengti skelbiamos interneto svetainėje. Tuo pat metu paskelbiamas pranešimas spaudai ir rengiama spaudos konferencija.

VAI audito ataskaitas pateikia parlamentui iš karto po jų užbaigimo ir paskelbimo.

VAI interneto svetainėje skelbia savo metinę darbo ataskaitą ir strateginius bei metinius planus (metinė darbo ataskaita paskelbiama tik tada, kai apie ją informuojamas parlamentas).

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

VAI, vykdydama savo užduotis, bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis, nepažeidžiant jos savarankiškumo ir nepriklausomumo. Pagal šį reikalavimą Valstybinė audito institucija bendradarbiauja su teisminėmis ir valstybinėmis įstaigomis.

Audito ataskaitas pateikus parlamentui, jos pateikiamos prokuratūrai.

VAI Vidaus reikalų ministerijai jos prašymu taip pat pateikia reikalingas audito ataskaitas ir turimus dokumentus.

Po to, kai buvo atlikti politinių partijų, vietos valdžios vienetų atstovaujamųjų organų nepriklausomų atstovų ir narių, išrinktų iš rinkėjų sąrašų, auditai, VAI privalo informuoti prokuratūrą apie visus įstatymo pažeidimus. Institucija bendradarbiauja su Valstybine rinkimų komisija, mokesčių administracija, Kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu biuru, Vidaus reikalų ministerija ir teismais bei kitomis valstybinėmis įstaigomis.

VAI palaiko glaudžius ryšius su kitomis nacionalinėmis AAI ir tarptautinėmis audito organizacijomis ir aktyviai dalyvauja jų organų ir darbo grupių veikloje. VAI taip pat bendradarbiauja su įvairiomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis profesinėmis organizacijomis, įstaigomis ir institucijomis, akademine bendruomene ir plačiąja visuomene.

 

 

KIPRAS

EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Nuo 1960 m.
Įsteigta 1879 m.

Interneto svetainė: www.audit.gov.cy

Misijos deklaracija:

Atlikti nepriklausomą finansinį, atitikties ir veiklos auditą visame viešajame sektoriuje, siekiant skatinti visuomenės informavimą ir optimalų viešųjų išteklių valdymą.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Pagal Konstituciją Kipro Audito rūmai (KRAR) atlieka visų viešojo sektoriaus pajamų ir išlaidų auditą, taip pat viso viešojo sektoriaus valdomo piniginio ir kito administruojamo turto auditą. Jie taip pat gali tikrinti visus įsipareigojimus, kuriuos įvykdė Respublika arba kurie buvo įvykdyti jų įgaliojimu.

KRAR auditas neturi jokių apribojimų; jie turi teisę susipažinti su visomis knygomis, įrašais ir vietomis, kuriose laikomas turtas, kurių, jų nuomone, reikia jų darbui atlikti.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Kipro Respublikos Konstitucija (1960 m.); 6 dalis, 2 skyrius, 115–117 straipsniai;
 • Finansinės atsakomybės ir finansų pagrindų įstatymas (Įstatymas Nr. 20 (I)/2014);
 • Įstatymas dėl įrodymų ir informacijos teikimo generaliniam auditoriui (Įstatymas Nr. 113 (I)/2002).

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

KRAR audituoja šių subjektų veiklą:

 • viešųjų įstaigų:
  • ministerijų;
  • vyriausybės departamentų, tarnybų ar agentūrų;
 • statutinių organų;
 • vietos savivaldos institucijų;
  • bendruomenių;
  • savivaldybių ir
 • kitų organizacijų, įmonių ar fondų plačiajame viešajame sektoriuje.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Nuo vyriausybės nepriklausoma audito institucija, kuriai vadovauja generalinis auditorius.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

KRAR yra nepriklausoma valstybinė įstaiga.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

KRAR yra struktūriškai nepriklausoma nuo parlamento, tačiau abi institucijos glaudžiai bendradarbiauja. Parlamentinis Vystymosi planų ir viešųjų išlaidų kontrolės komitetas, siekdamas stebėti audituojamų agentūrų atsaką į KRAR pastabas ir rekomendacijas, reguliariai nagrinėja KRAT rekomendacijas ir pastabas.

Be to, beveik visi Parlamento komitetai reguliariai prašo KRAR pagalbos sprendžiant klausimus, susijusius su jų atsakomybe. Kartais KRAR vaidmuo teisėkūros procese yra aktyvus. Parlamentas gali paprašyti KRAR atlikti specialius tyrimus arba auditus.

Generalinis auditorius atlieka auditus ir teikia metines ataskaitas Kipro Respublikos prezidentui ir kitas audito ataskaitas audituojamiems subjektams.

KRAR biudžetą tvirtina ministrų taryba ir parlamentas.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

GENERALINIS AUDITORIUS

2014 m. balandžio 11 d. paskirtas Odysseas Michaelides.

KADENCIJA

Neribota iki statutinio 65 m. pensinio amžiaus.

ATRANKA

Generalinį auditorių skiria Respublikos prezidentas.

VALDYMO ORGANAS

KRAR išimtinai valdo generalinis auditorius; nėra jokio kito valdymo organo.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

KRAR yra suskirstyti į tris padalinius, kurių kiekvienam vadovauja audito direktorius; du iš jų atsakingi už finansinius, atitikties ir veiklos auditus, o vienas – už techninius auditus. Juos sudaro septyni departamentai, suskirstyti į 13 skyrių.

Be to, KRAR turi metodikos ir kokybės užtikrinimo padalinį bei pagalbines funkcijas, tokias kaip administravimas ir finansinės ataskaitos.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI

 • Skaičius: 128 (82 % jų dirba audito srityje)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 34 %; ♀ 66 % Vidutinis amžius: 46

BIUDŽETAS

 • KRAR finansuojami iš centrinės valdžios biudžeto.
 • 5,5 milijono eurų (2018 m.);
 • apie 91 % išlaidų susijusios su personalo išlaidomis; likusioji jų dalis yra priskiriama veiklos išlaidoms;
 • apie 0,07 % visų biudžete numatytų valdžios sektoriaus išlaidų.

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

KRAR skyriai kasmet atskirai rengia savo metines darbo programas. Nėra vieno bendro metinio audito plano, skirto visai KRAR.

Plane pateikiamas kiekvieno planuojamo audito numatytų audito dienų planas, apskaičiuojamas remiantis turimų darbuotojų skaičiumi, susijusio darbo apimtimi ir svarba, audito rizika ir ankstesniais nustatytais faktais.

— AUDITO METODAI

KRAT atlieka įvairių rūšių auditus:

 • finansinius auditus;
 • atitikties auditus;
 • veiklos auditus;
 • techninius auditus, kurie visų pirma apima viešųjų pirkimų praktikos auditus (konkurso dokumentų sąlygas, projektų išlaidų vertinimą ir vertinimo ataskaitas), tebevykdomų statybos projektų auditus vietoje, nekilnojamojo turto, skirto jame įkurdinti vyriausybės įstaigas, nuomos sutarčių auditus ir IT auditus (t. y. informacinių technologijų ir (arba) elektroninių duomenų apdorojimo sistemų auditus);
 • aplinkosaugos auditus, kurie paprastai apima įvairius finansinius, atitikties ir veiksmingumo auditus konkrečiu su aplinkos valdymu susijusiu klausimu. Jie vykdomi laikantis INTOSAI parengtų specializuotų metodinių gairių ir standartų ir
 • specialius tyrimus, kurie paprastai pradedami gavus konkretų parlamento arba policijos prašymą padėti tirti galimas baudžiamąsias bylas.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

KRAR daugiausia skelbia:

 • metinę ataskaitą, kurioje visų pirma pateikiamos nuorodos į per metus parengtas specialiąsias audito ataskaitas, ir pareiškiama nuomonė apie Kipro Respublikos finansinės būklės ataskaitas ir
 • specialiąsias ataskaitas, parengtas atlikus pagrindinius auditus, įskaitant valstybės įstaigų, teisės aktais nustatytų įstaigų ar vietos valdžios institucijų auditus, taip pat veiklos arba aplinkosaugos auditus.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

KRAR apie savo auditų metu nustatytus faktus tiesiogiai praneša atitinkamiems subjektams ir jiems pateikia atitinkamas rekomendacijas.

Metinė ataskaita pateikiama Kipro Respublikos prezidentui ir parlamentui.

Be to, KRAR skelbia visas neįslaptintas audito ataskaitas savo interneto svetainėje ir prireikus skelbia atitinkamus pranešimus spaudai.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

Be glaudaus bendradarbiavimo su parlamentu, KRAT taip pat bendradarbiauja su piliečiais, vietos ekspertais ir pilietinės visuomenės organizacijomis, kad gautų įžvalgų audito klausimais.

 

 

ČEKIJA

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Nuo 1993 m.
Įsteigta 1919 m.

Interneto svetainė: www.nku.cz

Misijos deklaracija:

Aukščiausiosios audito institucijos misija – teikti objektyvią informaciją parlamentui ir vyriausybei apie valstybės turto valdymą, taigi ja siekiama suteikti pridėtinės vertės plačiajai visuomenei.

Aukščiausioji audito tinstitucija nagrinėja, ar audituota veikla atitinka teisės aktus, tikrina faktinį ir formalų šios veiklos tikslumą ir vertina, ar ji veiksminga, ekonomiška ir efektyvi.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Aukščiausioji audito institucija (AAI) atlieka valstybės turto, pagal juridinių asmenų įstatymą surinktų lėšų (pavyzdžiui, sveikatos draudimo) ir iš užsienio gautų finansinių išteklių (įskaitant ES lėšas) valdymo auditą. Ji pateikia nuomonę dėl galutinių valstybės finansinių ataskaitų ir prižiūri valstybės biudžeto vykdymą. AAI nėra įgaliota tikrinti savivaldybių, miestų ir regionų finansų arba audituoti komercines įmones, kurios priklauso valstybei arba kurias valdo pati administracija.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Čekijos Respublikos Konstitucija (1993 m.);
 • Įstatymas Nr. 166/1993 Rink. dėl aukščiausiosios audito tarnybos (dėl AAT veiklos ir įgaliojimų).

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

AAI audituoja:

 • valstybės organizacinius padalinius;
 • juridinius ir fizinius asmenis (kai šie gauna valstybės lėšas) ir
 • Čekijos nacionalinio banko finansinį valdymą išlaidų, susijusių su turto įsigijimu ir banko operacijomis, srityje.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Kolegiali institucija be jurisdikcinės funkcijos.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

AAI yra Čekijos nepriklausoma audito įstaiga. Jos egzistavimas tiesiogiai įtvirtintas Čekijos Respublikos Konstitucijoje, užtikrinant jos nepriklausomybę nuo įstatymų leidžiamosios valdžios, vykdomosios valdžios ir teismų sistemos.

Čekijos Respublikos valstybės biudžeto įstatyme numatytas atskiras valstybės biudžeto skyrius, kuris užtikrina tinkamą AAT finansinį savarankiškumą.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

Čekijos Atstovų Rūmai paskiria AAT pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.

AAT biudžeto projektą pateikia Atstovų Rūmams, o parlamentas tvirtina biudžetą ir jo pagrindinę struktūrą. Vyriausybė negali priimti sprendimų dėl AAT biudžeto.

AAT pirmininkas visas patvirtintas audito išvadas siunčia Atstovų Rūmams, Senatui ir vyriausybei.

AAT pirmininkas turi teisę dalyvauti ir kalbėti per Čekijos parlamento arba vyriausybės sesijas klausimais, susijusiais su AAT darbu.

Vyriausybė aptaria visas AAT audito ataskaitas dalyvaujant AAT pirmininkui ir kiekvienam auditui ji priima vyriausybės nutarimą (daugiausia dėl taisomųjų priemonių).

Pagrindinis parlamento lygmens partneris yra Žemųjų rūmų Biudžeto kontrolės komitetas.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2013 m. kovo 22 d. paskirtas Miloslav Kala.

KADENCIJA

9 metai, gali būti pratęsta (pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas).

ATRANKA

AAT pirmininką ir pirmininko pavaduotoją Atstovų Rūmų siūlymu skiria Respublikos Prezidentas.

VALDYMO ORGANAS

AAT valdyba (ji susideda iš pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir 15 narių).

KADENCIJA

Nario kadencija baigiasi, kai jam sukanka 65 metai. Kiekvienas AAT narys oficialiai prisiekia Atstovų Rūmų pirmininkui ir, jam prisiekus, pradeda eiti savo pareigas.

ATRANKA

Atstovų Rūmai renka 15 narių AAT pirmininko siūlymu.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

AAT yra kolegiali institucija, sudaryta iš įvairių organų, skyrių, departamentų ir padalinių. AAT pirmininkas vadovauja tarnybai, o pirmininko pavaduotojas veikia kaip jo pavaduotojas.

AAT organai yra Valdyba, Senatai ir Drausmės bylų kolegija. Jie reglamentuojami Aukščiausiosios audito tarnybos įstatymu ir savo darbo tvarkos taisyklėmis, kurias svarsto ir tvirtina Valdyba.

AAT sudaro Audito skyrius, Administracinis skyrius ir AAT pirmininko biuras. Jie skirstomi į specializuotus departamentus, kurie toliau skirstomi į skyrius.

AAT vadovybė tiesiogiai atskaitinga pirmininkui. Tai yra Audito skyriaus vyresnysis direktorius, Administracinio skyriaus vyresnysis direktorius, pirmininko biuro direktorius, Valdybos sekretorius, Saugumo departamento direktorius ir Vidaus audito departamento direktorius.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI

 • Skaičius: 461 (maždaug 70 % jų dirba audito srityje)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 38 %; ♀ 62 % (♂ 51 %; ♀ 49 % valdymo funkcijoms). Vidutinis amžius: 46

BIUDŽETAS

 • AAT išlaidos padengiamos iš Čekijos Respublikos valstybės biudžeto.
 • 20,1 milijono eurų (2017 m.)
 • 0,04 % viso valdžios sektoriaus biudžeto

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

AAT planuoja savo darbą metiniame audito plane, kuris grindžiamas pirmininko, valdybos narių, vidaus analizės ir išorės suinteresuotųjų subjektų pasiūlymais.

Vyriausybė, Čekijos Respublikos parlamento Atstovų Rūmai arba Senatas ir jų organai gali pasiūlyti AAT atlikti auditus, kuriuos ji gali savo nuožiūra apsiimti arba atmesti.

Šiuose audito pasiūlymuose apibendrinami audito dalykai ir tikslai ir nurodomi audituojami subjektai, audito laikas ir priežastis, informacija apie siūlomų audituojamų subjektų teisinę ir ekonominę padėtį, informacija apie ankstesnius identiškus ar panašius auditus, pagrindines audituojamos srities ypatybes, audito hipotezes ir t. t.

— AUDITO METODAI

Pagal apibrėžtus įgaliojimus AAI atlieka auditus pagal savo audito standartus, kurie grindžiami tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais. AAI atlieka auditus pagal teisės aktus, kurie apima teisėtumo auditus, finansinius auditus ir veiklos auditus. Auditas apima parengiamąjį etapą, vykdymo etapą ir audito užbaigimo etapą. Auditas trunka vidutiniškai 10 mėnesių, jame dalyvauja 5–30 auditorių, priklausomai nuo audituojamų subjektų skaičiaus.

Aukščiausioji audito tarnyba nagrinėja, ar audituota veikla atitinka teisės aktus, tikrina pamatinį ir formalų šios veiklos tikslumą ir vertina, ar ji veiksminga, ekonomiška ir efektyvi.

AAT finansinių auditų metu tikrinama, ar audituojamų subjektų finansinės būklės ataskaitose tikrai ir teisingai atspindėtas apskaitos dalykas remiantis teisės aktais.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

Pagrindinis AAT darbo rezultatas – audito išvados, kurios skelbiamos AAT svetainėje ir AAT biuletenyje, kai tik AAT valdyba patvirtina audito išvadą. AAT pirmininkas visas patvirtintas audito išvadas siunčia Atstovų Rūmams, Senatui ir vyriausybei.

AAT yra teisiškai įpareigota skelbti:

 • AAT biuletenį, oficialų leidinį, kuriame pateikiama audito ataskaitų tam tikru laikotarpiu santrauka. Viename leidime taip pat pateikiamas metinis audito planas, o kiti leidimai gali atspindėti metinio audito plano pakeitimus;
 • metinę ataskaitą, kurioje pateikiama praėjusių metų auditų ir audito rezultatų apžvalga, taip pat informacija apie AAT bendradarbiavimą su baudžiamosios teisenos institucijomis, piliečiams teikiama informacija, tarptautinio bendradarbiavimo veikla ir AAT finansų valdymas bei personalas;
 • pareiškimą dėl valstybės biudžeto vykdymo, kuriame AAT pateikia savo nuomonę dėl vyriausybės ataskaitos dėl valstybės biudžeto vykdymo, remdamasi valstybės biudžeto administravimo per pirmuosius šešis atitinkamų metų mėnesius vertinimu;
 • pareiškimą dėl valstybės galutinės finansinės ataskaitos. Šiame dokumente AAT pateikia savo nuomonę dėl Čekijos Respublikos atitinkamų metų valstybės galutinės finansinės ataskaitos projekto, remdamasi savo atliktu šalies ekonominės padėties vertinimu ir valstybės finansų valdymo rezultatais ir
 • galutinę finansinę ataskaitą, kurią sudaro informacija apie praeitų metų AAT finansų valdymą. Kiekvienais metais išorės auditorius patikrina galutinę finansinę ataskaitą, o po to AAT pirmininkas ją pateikia Čekijos parlamentui.

Be to, AAT taip pat skelbia ir kitus leidinius, pavyzdžiui, ES ataskaitą (kurioje AAT lygina ir vertina, kaip Čekija įsisavina ir naudoja ES lėšas), vadovus, teminius dokumentus ir ataskaitas dėl auditų, kuriuos AAT vykdė kartu su kitomis AAI.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

AAT siekia, kad informacija apie audito rezultatus būtų lengvai prieinama visuomenei. Todėl ji skelbia audito išvadas, pranešimus spaudai ir kitus svarbius dokumentus savo interneto svetainėje ir socialinėje žiniasklaidoje. Joje taip pat pateikiami audito rezultatai, analizė ir naujienos, vaizdo įrašai apie auditus ir kita informacija apie jos veiklą.

AAT vertina skaidrumą, todėl savo interneto svetainėje skelbia savo sutartis, taip pat pateikia išsamią informaciją apie savo biudžetą ir kitus duomenis.

Be to, ji organizuoja renginius. Jos pirmasis viešojo administravimo renginys „Hackathon“ įvyko 2017 m., o 2018 m. – antrasis.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

Dalijimasis žiniomis yra vienas iš pagrindinių AAT tikslų tarptautinėje aplinkoje. Todėl ji remia dalijimąsi žiniomis vykdant tarptautinę veiklą ir taip pat per bendradarbiaujamuosius auditus.

AAT kasmet organizuoja keletą konferencijų, seminarų ir kitą profesionalią veiklą. Šie veiksmai skirti AAI darbuotojams ir profesionaliajai visuomenei bei kitų valstybės institucijų atstovams ir padeda gerinti viešąjį administravimą.

Jais siekiama sukurti platformą, skirtą dalytis žiniomis ir gerąja patirtimi ne tik visuomenei, bet ir mokslininkams, konkrečių sričių ekspertams, studentams ir kitoms susijusioms grupėms.

Tarptautiniu lygmeniu AAT reguliariai siunčia savo auditorius dalyvauti tarptautinių organizacijų audito organuose. AAT yra išsiuntusi savo atstovus į tokias įstaigas kaip Eurokontrolė, Europos gynybos agentūra ir Europos kosmoso agentūra.

 

 

DANIJA

RIGSREVISIONEN

Nuo 1976 m.

Interneto svetainė: www.rigsrevisionen.dk

Misijos deklaracija:

Danijos nacionalinė audito institucija tiria, ar veiksmingai naudojamos valdžios sektoriaus lėšos, kaip yra numatęs Danijos parlamentas (Folketing).

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Danijos nacionalinė audito institucija (NAI) atlieka valdžios sektoriaus sąskaitų auditą ir nagrinėja, ar valdžios sektoriaus lėšos administruojamos pagal Danijos parlamento ketinimus ir sprendimus.

Ji turi teisę susipažinti su visa informacija, kurios jai reikia savo darbui atlikti.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

Danijos generalinio auditoriaus įstatymas, pradinė redakcija – 1976 m., dabartinė peržiūra atlikta 2012 m.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

NAI audituoja:

 • visas valdžios sektoriaus sąskaitas
  • ministerijas; 19 (padėtis 2018 m. birželio mėn.);
  • vyriausybės agentūras: 131;
 • įstaigų, asociacijų ar fondų, kurių išlaidos arba apyvartinių lėšų trūkumas padengiami iš valstybės finansuojamų dotacijų, sąskaitas;
 • įstatymu įsteigtų nepriklausomų administracinių subjektų sąskaitas;
 • partnerysčių ir įmonių, kuriose valstybė tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja kaip partnerė arba yra atsakinga verslo asocijuotoji įmonė, sąskaitas.

NAI įgaliojimai neapima Danijos centrinio banko audito.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Nuo vyriausybės nepriklausoma audito institucija, kuriai vadovauja generalinis auditorius.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

NAI yra Danijos parlamentui pavaldi nepriklausoma organizacija. NAI generaliniam auditoriui neleidžiama būti Parlamento nariu.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

Vykdydama savo pareigas, NAI yra visiškai nepriklausoma. Danijos parlamento paskirtas Viešosios apskaitos komitetas yra vienintelis organas, galintis prašyti NAI atlikti konkrečios srities auditą.

NAI teikia visas savo ataskaitas Viešosios apskaitos komitetui, o generalinis auditorius teikia ataskaitas kas mėnesį rengiamuose Viešosios apskaitos komiteto posėdžiuose.

NAI glaudžiai bendradarbiauja su atitinkamomis ministerijomis ir teikia paramą (gaires) joms rengiant apskaitos ir apskaitos kontrolės procedūras.

Parlamentas nustato NAI biudžetą.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

GENERALINIS AUDITORIUS

2012 m. gegužės 1 d. buvo paskirtas Lone Strøm, o 2018 m. gegužės mėn. jis buvo iš naujo paskirtas ketverių metų kadencijai.

KADENCIJA

6 metai (gali būti pratęsta vieną kartą ketverių metų laikotarpiui).

ATRANKA

Generalinį auditorių skiria Danijos parlamento pirmininkas, gavęs Viešosios apskaitos komiteto rekomendaciją ir Parlamento darbo tvarkos taisyklių komiteto pritarimą.

VALDYMO ORGANAS

Generalinis auditorius vadovauja NAI, jam padeda patariamasis organas, kurį sudaro 4 generalinio direktoriaus pavaduotojai ir vyriausiasis patarėjas.

KADENCIJA

Generalinio direktoriaus pavaduotojas ir vyriausiasis patarėjas neskiriami nustatytam laikotarpiui.

ATRANKA

Generalinis auditorius skiria generalinio direktoriaus pavaduotojus ir vyriausiąjį patarėją.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

NAI yra suskirstyta į keturis departamentus, kurių kiekvienam vadovauja generalinio auditoriaus pavaduotojas.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2017 m. PABAIGOJE)

 • Skaičius: 288
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 43 %; ♀ 57 %

BIUDŽETAS

 • maždaug 30 milijonų eurų (2018 m.)
 • 38 % NAI išteklių numatyta skirti pagrindiniams konkrečių sričių tyrimams (veiklos auditams), o 62 % – metiniam Danijos valdžios sektoriaus sąskaitų auditui (2017 m.).
 • < 0,01 % visų valdžios sektoriaus išlaidų

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

Generalinis auditorius ir keturi generalinio auditoriaus pavaduotojai susitinka kartą per savaitę aptarti NAI strategijos ir veiklos planavimo.

NAI privalo išnagrinėti ir pranešti apie klausimus, kai to reikalauja Viešosios apskaitos komitetas. Šios užduotys vidutiniškai sudaro apie trečdalį audito dalykų atliekant pagrindinius NAI tyrimus.

Visi auditai planuojami remiantis reikšmingumo ir rizikos vertinimais.

NAI metinė audito veikla ir pagrindiniai tyrimai planuojami prieš metus. Tačiau planas nuolat tikslinamas, kad būtų atsižvelgta į naujus pokyčius.

— AUDITO METODAI

NAI nepriklausomai pasirenka savo audito metodą ir metodiką.

NAI atlieka savo darbą pagal Danijos teisės aktus ir Danijos viešojo sektoriaus audito standartus, kurie grindžiami tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais (TAAIS).

NAI atlieka finansinius, atitikties ir veiklos auditus.

Siekdama patikrinti savo auditų poveikį, NAI kartu su Viešosios apskaitos komitetu tikrina, kaip audituojamieji subjektai įgyvendina jos rekomendacijas.

Be to, ministerijos privalo atsakyti į NAI audito ataskaitas.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

NAI skelbia:

 • Danijos valdžios sektoriaus sąskaitų audito metinę ataskaitą;
 • pagrindinių konkrečių sričių tyrimų ataskaitas (apie 23 per metus);
 • metinę NAI veiklos, veiklos rezultatų ir sąskaitų ataskaitą;
 • tolesnius memorandumus dėl visų audito ataskaitų;
 • papildomus memorandumus tam tikrais klausimais ir
 • Danijos viešojo sektoriaus audito standartus.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

Pagal Danijos viešosios informacijos įstatymą NAI, prieš paskelbdama juos savo interneto svetainėje, teikia memorandumus ir audito ataskaitas Viešosios apskaitos komitetui.

Pirmasis pagrindinių tyrimų skyrius ir atrinktos audito ataskaitos ir memorandumai verčiami į anglų kalbą.

NAI daugiausia dėmesio skiria keitimuisi išorės žiniomis siekdama pagerinti paslaugų, kurias ji teikia viešajam sektoriui, kokybę.

Kiekvienais metais NAI rengia 4 ar 5 keitimosi informacija seminarus, skirtus išorės suinteresuotiesiems subjektams.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

NAI bendradarbiauja su ministerijų ir kitų audituojamų subjektų vidaus audito skyriais.

 

 

ESTIJA

RIIGIKONTROLL

Nuo 1990 m.
Įsteigta 1918 m.

Interneto svetainė: www.riigikontroll.ee

Misijos deklaracija:

Siekdamos padėti Estijos parlamentui (Riigikogu), vyriausybė ir vietos valdžia elgiasi protingai ir plačiosios visuomenės labui priima svarbius sprendimus, kiek įmanoma nuodugniau apsvarstydamos visų tipų informaciją prieš priimdamos šiuos sprendimus.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Estijos nacionalinė audito institucija (NAI) atlieka viešojo sektoriaus auditus ir tikrina, ar viešosios lėšos panaudotos ekonomiškai, efektyviai, veiksmingai ir teisėtai.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Nacionalinės audito institucijos įstatymas (2002 m.);
 • Estijos Respublikos Konstitucijos XI skyrius (1992 m.) – Nacionalinė audito institucija.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

NAI audituoja šių subjektų veiklą:

 • Parlamento kanceliarijos, Respublikos Prezidento tarnybos, teismų, Estijos centrinio banko, Vyriausybės biuro ir Teisingumo kanclerio tarnybos;
 • valdžios institucijų ir jų administruojamų valstybės institucijų;
 • vietos valdžios institucijų, susijusių su savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir perleidimu (tik finansinis ir atitikties auditas), jų turimu valstybės nekilnojamu ir kilnojamuoju turtu, paskirtomis lėšomis ir subsidijomis, suteiktomis iš valstybės biudžeto, ir lėšomis, skirtomis valstybės funkcijoms vykdyti (finansinis, atitikties ir veiklos auditas);
 • fondų ir ne pelno asociacijų, įsteigtų vietos valdžios institucijos, arba tais atvejais, kai vietos valdžios institucija yra narė;
 • juridinių asmenų pagal viešąją teisę;
 • fondų ir ne pelno asociacijų, kurias įsteigė valstybė arba juridinis asmuo pagal viešąją teisę, arba kai valstybė arba juridinis asmuo pagal viešąją teisę yra narė (-ys);
 • bendrovių, kai valstybė, viešosios teisės juridiniai asmenys arba pirmiau minėti fondai bendrai arba atskirai daro lemiamą įtaką per kontrolinį akcijų paketą arba kitais pagrindais, ir tokių bendrovių dukterinių įmonių;
 • bendrovių, kurios gavo paskolas iš valstybės arba kurių paskolas arba kitus sutartinius įsipareigojimus užtikrina valstybė;
 • įmonių, kai vietos valdžios institucija daro lemiamą įtaką per kontrolinį akcijų paketą arba kitais pagrindais, ir tokių bendrovių dukterinių įmonių;
 • kitų asmenų, vykdančių viešąsias funkcijas, susijusias su valstybės turto naudojimu ir išsaugojimu.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Nuo vyriausybės nepriklausoma audito institucija, kuriai vadovauja generalinis auditorius.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

Pagal Estijos Konstituciją NAT yra nepriklausoma valstybinė įstaiga.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

NAT biudžetą tvirtina Parlamentas.

NAT atskaitinga Parlamentui ir teikia savo ataskaitas Parlamento valstybės biudžeto kontrolės specialiajam komitetui.

Generalinis auditorius gali dalyvauti vyriausybės posėdžiuose ir turi teisę pasisakyti klausimais, susijusiais su jo pareigomis.

NAT veiklą kasmet audituoja audito įmonė, kurią Finansų komiteto siūlymu skiria Parlamentas.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

GENERALINIS AUDITORIUS

2018 m. kovo 7 d. ir buvo paskirtas Janar Holm, kuris pradėjo savo kadenciją 2018 m. balandžio 9 d. davęs priesaiką Riigikogu.

KADENCIJA

5 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

Generalinį auditorių Respublikos prezidento siūlymu skiria Riigikogu.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

NAT suskirstyta į tris struktūrinius padalinius. Audito departamentas atlieka finansinius, atitikties ir veiklos auditus ir apima septynias audito grupes. Analizių departamentas rengia apžvalgas ir specialiuosius darbus. Plėtros ir administracinė tarnyba padeda Audito departamentui ir generaliniam auditoriui atlikti savo funkcijas, taip pat koordinuoja NAT darbą.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI

 • Skaičius: 100 (75 % jų dirba audito srityje)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 29 %; ♀ 71 % Vidutinis amžius: 40

BIUDŽETAS

 • 6 milijonai eurų (2019 m. ir 2018 m.)
 • 60 % – darbuotojams, 25 % – administracijai (pusė iš jų – nekilnojamajam turtui ir IRT), 10 % – pensijoms
 • 0,05 % viso valstybės biudžeto

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

NAT savarankiškai ir išimtinai nusprendžia, kokias temas ji audituoja, kokio tipo auditus ji atlieka, ir koks yra šių auditų atlikimo laikas.

Savo interneto svetainėje ji skelbia išsamią informaciją apie savo audito programą ir vykdomų auditų pažangą.

— AUDITO METODAI

NAT atlieka įvairių rūšių auditus:

 • atlikdama finansinį auditą NAT įvertina, ar įstaigų finansinės būklės ataskaitos teisingai ir patikimai atspindi jų finansinę būklę. NAT nagrinėja, ar finansinės ataskaitos yra teisingos, ir ar užkirstas kelias galimam netinkamam lėšų panaudojimui. Atliekant finansinius auditus taip pat nagrinėjamas operacijų teisėtumas;
 • veiklos audito atveju NAT nagrinėja, ar viešojo sektoriaus lėšos naudojamos ekonomiškai, efektyviai ir veiksmingai. Veiklos auditas taip pat gali būti apibrėžiamas kaip procesas, kurio metu tiriama, ar audituojamos institucijos pasiekia numatytus tikslus ir ar jos tai daro tinkamai ar mažiausiomis sąnaudomis. Atliekant veiklos auditą vertinama viešojo sektoriaus veikla sprendžiant problemas strateginiu lygmeniu, išsamiai analizuojamos problemų priežastys ir siūlomos jų sprendimo idėjos. Veiklos audito tikslas taip pat yra nustatyti geriausią administracinę praktiką ir prisidėti prie jos sklaidos;
 • Kai atliekamas atitikties auditas, NAT tikrina veiklos teisėtumą. Tai yra pagrindinis vietos valdžios auditų metodas.

NAT turi teisę susipažinti su visa informacija, būtina jos funkcijoms atlikti, įskaitant ribotą informaciją, ir reikalaujama, kad visi audituojami subjektai pateiktų informaciją, kai to prašoma.

NAT savo auditus atlieka vadovaudamasi tarptautiniais audito standartais (TAAIS) ir NAT audito vadovu.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

NAT skelbia audito ataskaitas, kurias galima suskirstyti į finansinius ir veiklos auditus.

NAT rengia ne tik audito ataskaitas, bet ir specialiąsias ataskaitas, kurios nebūtinai susijusios su klasikinėmis audito procedūromis, tačiau kuriose daugiausia dėmesio skiriama vieno klausimo analizei.

NAT kasmet taip pat teikia Parlamentui dvi pagrindines ataskaitas:

 • valstybės turto naudojimo ir išsaugojimo per praėjusius biudžetinius metus apžvalgą;
 • konsoliduotos valstybės metinės ataskaitos vertinimą, kuriame, be kita ko, įvertinama, ar valstybės metinės finansinės ataskaitos yra teisingos ir ekonominės operacijos buvo teisėtos.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

NAT leidiniai jos interneto svetainėje skelbiami estų kalba su santraukomis anglų kalba. NAT taip pat aktyviai platina savo ataskaitas socialinėje žiniasklaidoje.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

NAT bendradarbiauja su vietos valdžios institucijomis ir Respublikos vyriausybe, kad pagerintų valdžios institucijų ir valdžios institucijų administruojamų subjektų vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemas.

Be to, viešosios teisės juridiniai asmenys turi siųsti savo patvirtintų metinių ataskaitų kopiją Nacionalinei audito institucijai.

 

 

SUOMIJA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Nuo 1825 m.

Interneto svetainė: www.vtv.fi

Misijos deklaracija:

Suomijos nacionalinės audito institucijos veikla grindžiama atsakomybės, atvirumo, objektyvumo ir pagarbos vertybėmis. Institucijos vizija – pasiekti, kad Suomijos centrinės valdžios finansų valdymo būdas būtų pavyzdys pasauliui.

Strateginis institucijos tikslas yra skatinti:

 • tvarų ir sėkmingą centrinės valdžios finansų valdymą;
 • informacijos apie centrinės valdžios finansus patikimumą; ir
 • pasitikėjimą centrinės valdžios finansais.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Suomijos nacionalinė audito institucija yra nepriklausoma institucija, kuri atlieka centrinės valdžios finansų auditą, vertina fiskalinę politiką ir prižiūri rinkimų kampaniją ir politinių partijų finansavimą.

Jos auditai apima visus centrinės valdžios finansus. Todėl pagal Suomijos Konstituciją jai suteiktos didelės teisės gauti informaciją.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Suomijos Konstitucija (1919 ir 1999 m.);
 • Nacionalinės audito institucijos įstatymas (676/2000);
 • Įstatymas dėl nacionalinės audito institucijos teisės atlikti tam tikrų kredito pervedimų tarp Suomijos ir Europos bendrijų auditą (353/1995);
 • Sutarties dėl stabilumo, koordinavimo ir valdysenos Ekonominėje ir pinigų sąjungoje ir dėl valdžios sektoriaus išlaidų ribų įgyvendinimo įstatymas (869/2012);
 • Įstatymas dėl rinkimų kandidatų finansavimo ((869/2012););
 • Politinių partijų įstatymas (10/1969).

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

NAI audituoja:

 • vyriausybę ir ministerijas;
 • vyriausybės agentūras;
 • nebiudžetines lėšas;
 • valstybines įmones ir valstybės valdomas bendroves;
 • centrinės valdžios pervedimus ir subsidijas, išmokėtas savivaldybėms, įmonėms ir kitiems subjektams ir
 • lėšų pervedimus tarp Suomijos ir Europos Bendrijų.

NAT neaudituoja:

 • Parlamento finansų;
 • lėšų, už kurias atsakingas Parlamentas;
 • Suomijos banko arba Finansų priežiūros institucijos arba
 • Socialinio draudimo įstaigos.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Nepriklausoma nacionalinė audito institucija, kuriai vadovauja generalinis auditorius.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

NAI yra nepriklausoma valstybinė įstaiga, susieta su Parlamentu.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

Generalinį auditorių skiria ir jį iš pareigų gali pašalinti tik Parlamentas. Auditorius, kuris atlieka Parlamento finansinių ataskaitų auditą, taip pat atlieka NAI finansinių ataskaitų auditą. Be to, Parlamentas teisės aktuose nustato NAI užduotis, aptaria jos pasiūlymą dėl biudžeto, sprendžia jos išteklius ir aptaria jos metines ir atskiras ataskaitas.

NAI įgaliojimai neapima Parlamento finansinių ataskaitų.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

GENERALINIS AUDITORIUS

2016 m. sausio 1 d. išrinkta Tytti Yli-Viikari.

KADENCIJA

6 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

Renka Parlamentas.

VALDYMO ORGANAS

Generaliniam auditoriui padeda valdymo grupė, kurią sudaro du generalinio auditoriaus pavaduotojai ir vyriausiasis administracijos pareigūnas.

KADENCIJA

Generalinio direktoriaus pavaduotojai ir vyriausiasis administracijos pareigūnas turi įprastas (nuolatines) darbo sutartis.

ATRANKA

Generalinis auditorius atsakingas už generalinio auditoriaus pavaduotojų ir vyriausiojo administracijos pareigūno paskyrimą.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

NAI sudaro finansinio audito ir atitikties audito departamentas, veiklos audito ir fiskalinės politikos audito departamentas, vykdomasis biuras ir administracinių paslaugų skyrius.

Be to, ji turi mokslo tarybą, baudų ir sankcijų valdybą, taip pat patariamąją tarybą, – už jas visas tiesiogiai atsakingas generalinis auditorius.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2017 m.)

 • Skaičius: 143
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 49 %; ♀ 51 % Vidutinis amžius: 49

BIUDŽETAS

 • 16 milijonų eurų (2017 m.)
 • 0,03 % viso valdžios sektoriaus biudžeto

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

NAI planuoja savo darbą pagal bendrąjį audito planą, kuris apima ketverius metus. Ji atrenka audito temas remdamasi valstybės finansų ir ekonomikos rizikos analize. Kiekvienos rūšies audito planavimas yra susijęs su tinkamomis audito temomis ir konkrečiomis tikslinėmis sritimis.

Kiekvienos rūšies audito audito planas grindžiamas audito skyriuose atlikta rizikos analize ir esminių komponentų kriterijais.

— AUDITO METODAI

NAT vykdo Konstitucijoje nustatytas pareigas, atlikdama finansinį auditą, atitikties auditą, veiklos auditą ir mokesčių politikos auditą.

Atlikdama auditus, NAT taiko savo vidaus audito gaires, kurios grindžiamos Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) parengtais TAAIS audito standartais. TAAIS audito standartai grindžiami tarptautiniais audito standartais (TAS). Prie jų pridedami atskiri kiekvienos rūšies audito vadovai.

NAT audito vadovas pateiktas jos interneto svetainėje.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

NAI skelbia:

 • galutinių centrinės valdžios sektoriaus finansinių ataskaitų audito ataskaitas;
 • jos finansinių, atitikties, veiklos ir fiskalinės politikos auditų ataskaitas;
 • peržiūras;
 • fiskalinės politikos vertinimo ataskaitas;
 • atskiras ataskaitas parlamentui;
 • rinkimų kampanijos finansavimo stebėjimo ataskaitas;
 • politinių partijų finansavimo stebėjimo ataskaitas;
 • metines ataskaitas;
 • tolesnių veiksmų ataskaitas ir
 • kitus leidinius, pavyzdžiui, tarptautinius leidinius.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

NAT atlikti auditai skelbiami jos interneto svetainėje. Be to, interneto svetainėje pateikiami ir būsimi leidiniai. Išsamios informacijos apie auditą pateikimo būdas nustatomas galutiniame audito posėdyje. Viešai skelbiami žiniasklaidos pranešimai rengiami visiems auditams. Parengiami pasirinktų auditų vaizdo įrašai. Pranešimuose žiniasklaidoje pabrėžiamas svarbiausias audito rezultatų turinys ir pateikiami pagrindinių asmenų, dalyvaujančių atliekant auditą, kontaktiniai duomenys. Pranešimais žiniasklaidai taip pat dalijamasi socialiniuose tinkluose.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

NAT ne tik atlieka savo audito darbą, bet ir vykdo ekspertų ir konsultavimo užduotis, pavyzdžiui, parlamentiniuose komitetuose ir vyriausybių darbo grupėse.

Ji dalyvauja bendrosiose diskusijose dėl viešųjų finansų ir administracijos plėtojimo. NAT geranoriškai bendradarbiauja ir palaiko aktyvų dialogą su suinteresuotaisiais subjektais ir klientais.

 

 

PRANCŪZIJA

COUR DES COMPTES

Nuo 1807 m.
Įsteigta 1319 m.

Interneto svetainė: www.ccomptes.fr

Misijos deklaracija:

Nepriklausomumas, narių kolegija, prieštaravimų procedūra.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Prancūzijos nacionaliniai sąskaitų rūmai (NSR), kuriems talkina 17 regioninių ir užjūrio kolegijų (pranc. chambres régionales et territoriales des comptes – CRTC), yra atsakingi už:

 • sprendimus dėl viešosios apskaitos;
 • visų viešųjų organizacijų ir viešųjų lėšų ar joms lygiaverčių lėšų atitikties ir veiklos auditus;
 • valstybės ir socialinės apsaugos finansinių ataskaitų sertifikavimą ir
 • viešosios politikos krypčių vertinimą.

Susiję biudžeto ir finansinės drausmės rūmai (pranc. Cour de discipline budgétaire et financière – CDBF) nagrinėja pažeidimus, kuriuos padarė bet kokias viešąsias lėšas ar joms lygiavertes lėšas tvarkantys vadovai.

NSR/CRTC turi teisę susipažinti su visais dokumentais, kurie reikalingi jų pareigoms atlikti. Be to, į audito sritį patenka ir viešųjų apskaitininkų darbo įvykdymo patvirtinimas.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Prancūzijos Konstitucija (2–47 straipsniai);
 • Viešųjų finansų rūmų kodeksas;
 • konkretūs audito įstatymai ir teisės aktai.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

NSR ir CRTC (kurie kartu su CDBF sudaro finansinę jurisdikciją) audituoja:

 • visą valstybės valdymą ir finansines ataskaitas;
  • Respublikos Prezidentūros, Nacionalinės Asamblėjos, Senato finansines ataskaitas;
  • ministerijas (centrines administracijas, nacionalinio lygmens atsakomybės padalinius ir decentralizuotus padalinius);
  • vyriausybės agentūras ir jų teritorinį tinklą ir
  • valstybės įmones;
 • socialinio draudimo valdymą ir finansines ataskaitas;
 • vietos valdžios institucijų (nuo regioninio iki savivaldybių lygmenų) ir jų agentūrų, valstybinių ligoninių, vidurinių mokyklų ir t. t. valdymą ir finansines ataskaitas;
 • privatiems subjektams skiriamas viešąsias lėšas;
 • labdaros organizacijų naudojamas lėšas, jei jos yra dovanojamos per viešąsias kampanijas ir
 • privačių subjektų naudojamas lėšas, jei tokios lėšos gaunamos iš privačių, nuo mokesčių atleistų dotacijų.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Sąskaitų rūmai su jurisdikcine funkcija.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

NSR yra nepriklausomi nuo Prancūzijos Vyriausybės ir jos Parlamento ir išlaiko vienodą atstumą nuo jų abiejų.

NAR pirmasis pirmininkas taip pat pirmininkauja:

 • Biudžeto ir finansinės drausmės rūmams (CDBF);
 • Aukščiausiajai viešųjų finansų tarybai (pranc. Haut Conseil des finances publiques – HCFP);
 • Privalomųjų įmokų tarybaI (pranc. Conseil des prélèvements obligatoires – CPO).

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

NSR yra nepriklausomi nuo vyriausybės ir parlamento, kuriam jie teikia audito ataskaitas ir konsultacijas.

NSR nagrinėja parlamento finansines ataskaitas.

Parlamentas, atsižvelgdamas į savo vertinimo ir kontrolės misiją, glaudžiai bendradarbiauja su NSR siekdamas stebėti, kaip įgyvendinamos rekomendacijos. Parlamentas gali paprašyti, kad NSR atliktų ribotą auditų skaičių, o vyriausybė ir parlamentas gali paprašyti NSR įvertinti viešąsias politikas.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMASIS PIRMININKAS

2010 m. vasario 23 d. paskirtas Didier Migaud.

KADENCIJA

Pirmasis pirmininkas turi neribotą kadenciją, kol sulauks įstatymais nustatyto pensinio amžiaus.

ATRANKA

Pirmasis pirmininkas skiriamas Respublikos Prezidento dekretu, kurį parengia Ministrų Taryba.

VALDYMO ORGANAS

NSR vadovauja kolegija, kurią sudaro pirmasis pirmininkas ir šeši kolegijų pirmininkai. Generalinis prokuroras (kuris yra nepriklausomas) dalyvauja šios kolegijos posėdžiuose.

CRTC vadovauja pirmininkai, kurie yra NAR nariai. CRTC vyriausiajai tarybai pirmininkauja pirmasis pirmininkas.

KADENCIJA

Pirmasis pirmininkas ir kolegijų pirmininkai yra magistratai, o jų kadencija yra ribojama tik teisės aktais nustatytu pensiniu amžiumi.

ATRANKA

Kolegijų pirmininkai ir generalinis prokuroras skiriami Respublikos Prezidento dekretu, kurį parengia Ministrų Taryba.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

NSR sudaro šešios sektorinės kolegijos, strateginio planavimo ir leidybos departamentas bei generalinis sekretoriatas.

Generalinis prokuroras, generaliniai advokatai ir regioniniai finansų prokurorai yra nepriklausomi nuo NSR, CDBF ir CRTC ir veikia kaip prokuroras.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI

 • Skaičius: 1 777 (746 NAR ir 1 031 CRTC) (80 % jų dirba audito srityje)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 50 %; ♀ 50 % Vidutinis amžius: 50

BIUDŽETAS

 • 214 milijonų eurų (48 % – NAR, o 52 % – CRTC)
 • < 0,01 % viso valdžios sektoriaus biudžeto

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

Pirmasis pirmininkas, paprašęs generalinio prokuroro nuomonės, nustato bendrą NAR organizacinę struktūrą, planuoja auditus ir paskirsto išteklius įvairioms kolegijoms. Programos suskirstymas į skirtingas patikras atliekamas kiekvienos kolegijos grupės lygmeniu.

Tas pats procesas kiekvienoje CRTC.

Audito temos pasirenkamos remiantis rizikos vertinimais, įvairių įstaigų privalomų auditų tvarkaraščiais, audito patirtimi ir atsižvelgiant į viešojo intereso lygmenį.

Jurisdikcinė veikla apima pasirinktas finansines ataskaitas, kurios turi būti audituojamos ir vertinamos per kelerių metų laikotarpį.

— AUDITO METODAI

Visų rūšių auditai grindžiami metodais, kuriuos nustatė NSR/CRTC pagal tarptautinius standartus.

Jurisdikcinė veikla vykdoma laikantis griežtų darbo tvarkos taisyklių.

NSR nuolat tobulina savo viešosios politikos vertinimo metodiką rengdami praktines gaires ir mokymus.

Visų rūšių veikla atitinka kolegialumo ir prieštaravimų procedūros principus.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

NSR skelbia:

 • bendrąją metinę ataskaitą dėl 15–20 probleminių klausimų, kuri taip pat pateikiama Respublikos Prezidentui;
 • metinę valstybės biudžeto vykdymo ir praėjusių metų rezultatų ataskaitą;
 • metinį valstybės finansinių ataskaitų už praėjusius metus sertifikavimą;
 • metinį valstybės finansų padėties ir perspektyvų einamaisiais metais vertinimą;
 • metinę praėjusių metų biudžeto vykdymo ataskaitą ir metinį socialinės apsaugos sistemos finansinių ataskaitų sertifikavimą;
 • metinę praėjusių metų vietos viešųjų finansų ataskaitą;
 • 5–10 teminių ataskaitų kasmet;
 • visas ataskaitas dėl privačių labdaros organizacijų dotacijų panaudojimo; ir
 • visas pagrindines Vyriausybei nusiųstas ataskaitas (kuriose daroma nuoroda į ministrą).

CRTC skelbia:

 • valdymo ataskaitas vietos valdžios institucijoms ir
 • kai kurias NSR bendrosios metinės ataskaitos ataskaitas.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

NSR turi konstitucinę pareigą informuoti visuomenę. Todėl žiniasklaidoje, savo svetainėje ir socialiniame tinkle „Twitter“ jie skelbia vis didesnę savo darbo dalį.

NSR visas savo pagrindines ataskaitas siunčia vyriausybei ir parlamentui ir skelbia jas viešai.

Parlamentas gauna ir naudoja NSR šešias metines ataskaitas ir jų temines ataskaitas. NSR taip pat skelbia tolesnius veiksmus, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į rekomendacijas.

NSR skelbia visas labdaros fondų ataskaitas.

CRTC siunčia savo valdymo ataskaitas vietos valdžios institucijoms, kurios turi jas garsiai perskaityti Tarybos posėdžiuose, kuriuose gali dalyvauti visuomenė ir žiniasklaida.

NSR, CRTC ir CDBF priima savo sprendimus viešosioms auditorijoms.

CDBF sprendimai skelbiami Respublikos oficialiajame leidinyje ir interneto svetainėje.

— BENDRADARBIAVIMAS

NSR glaudžiai bendradarbiauja su CRTC, kurios savarankiškai stebi savo darbą.

NSR bendradarbiauja su Parlamento komitetais, Valstybės taryba, teismais (per generalinį prokurorą), kitomis nepriklausomomis administracinėmis institucijomis ir vyriausybinėmis bendrosiomis inspekcijomis.

 

 

VOKIETIJA

BUNDESRECHNUNGSHOF

Nuo 1950 m.
Įsteigta 1714 m.

Interneto svetainė: www.bundesrechnungshof.de

Misijos deklaracija:

Pagrindiniai Vokietijos AAI darbo principai yra nepriklausomumas, neutralumas, objektyvumas ir patikimumas.

Jos darbo tikslas – didinti vyriausybės veiksmų skaidrumą, efektyvumą ir tvarumą.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Vokietijos AAI tikrina visas federalines pajamas ir išlaidas, taip pat reprezentacinius fondus ir slaptas išlaidas ir nustato, ar federalinis biudžetas buvo valdomas tinkamai ir efektyviai.

Ji turi visas prieigos prie bet kokios įstaigos ir visos informacijos, kurios jai reikia savo audito darbui atlikti, teises, įskaitant nefederalinius subjektus, kai jie valdo federalinius fondus.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Konstitucija (Pagrindinio įstatymo 114 straipsnio 2 dalis) (1949 m.);
 • Federalinis biudžeto kodeksas (88 straipsnis ir tolesni straipsniai) (1969 m.);
 • Biudžeto principų aktas (53 straipsnis ir tolesni straipsniai) (1969 m.);
 • Vokietijos AAI įstatymas.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

Vokietijos AAI gali kreiptis į visas institucijas ar įstaigas, kurios valdo federalinius fondus, pavyzdžiui:

 • vyriausybės ministerijas ir joms pavaldžias įstaigas;
 • valstybės agentūras;
 • socialinės apsaugos institucijas;
 • valstybės įmones;
 • federalinių dotacijų gavėjus ir
 • konstitucinių institucijų administracinius vienetus.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Kolegiali struktūra be jurisdikcinės funkcijos.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

Vokietijos AAI yra aukščiausioji federalinė institucija, kuriai suteikiama tokia pat reikšmė kaip ir federalinėms ministerijoms.

Ji yra visiškai nepriklausoma ir negauna nurodymų atlikti konkretų audito darbą. Tačiau Parlamentas Vokietijos AAI gali pasiūlyti atlikti tam tikrus auditus.

Vokietijos AAI pirmininkas ex officio eina Federalinės veiklos komisijos nario pareigas. Jis teikia rekomendacijas, ataskaitas ir nuomones, siekdamas padidinti federalinio administravimo efektyvumą. Jis taip pat gali konsultuoti Parlamentą teisės aktų klausimais.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

Atlikdama savo audito ir konsultavimo darbą, Vokietijos AAI remia Vokietijos federalinę vyriausybę ir parlamentą, kuris, suteikdamas federalinei vyriausybei biudžeto įvykdymo patvirtinimą, remiasi Vokietijos AAI metine ataskaita.

Vokietijos AAI teikia ataskaitas ir vykdomosios valdžios, ir įstatymų leidžiamosios valdžios federalinės vyriausybės filialams ir gali teikti konsultacijas iki galutinio sprendimo priėmimo.

Ji taip pat dalyvauja derybose dėl biudžeto tarp federalinės finansų ministerijos ir šakinių departamentų ir gali prisidėti prie kiekvieno departamento biudžeto sąmatos. Be to, ji teikia konsultacijas biudžeto vykdymo metu.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2014 m. birželio 30 d. paskirtas Kay Scheller.

KADENCIJA

12 metų, negali būti pratęsta. Kadencija yra apribota teisės aktais nustatytu valstybės tarnautojų pensiniu amžiumi, kuris šiuo metu yra 67.

ATRANKA

Pirmininką renka dveji parlamento rūmai, jį skiria Vokietijos Federacinės Respublikos Prezidentas.

VALDYMO ORGANAS

Su audito darbu susijusius sprendimus audito skyrių lygmeniu priima kolegialūs organai, kuriuos sudaro AAI nariai, t. y. vyresnysis audito direktorius ir audito direktorius, o kai kuriais atvejais – ir pirmininkas arba pirmininko pavaduotojas. Vokietijos AAI nariai naudojasi teisminiu nepriklausomumu.

Tam tikrų rūšių bendrus sprendimus, pavyzdžiui, dėl su metine ataskaita susijusių klausimų, priima Senatas. Senatas yra aukščiausias sprendimus priimantis organas.

KADENCIJA

Vyresnieji audito direktoriai yra valstybės tarnautojai. Jų kadencija yra apribota teisės aktais nustatytu valstybės tarnautojų pensiniu amžiumi, kuris šiuo metu yra 67.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Vokietijos AAI sudaro devyni audito padaliniai su 51 audito skyriumi. Kitas skyrius daugiausia dėmesio skiria tarptautiniam audito darbui ir remia pirmininką, šiam atliekant Jungtinių Tautų auditorių valdybos nario funkcijas. Paramos skyrius yra atsakingas už centralizuotą valdymą.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (PADĖTIS 2018 M. SPALIO MĖN.)

 • Iš viso darbuotojų: 1 163 (82 % jų dirba audito srityje)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 58 %; ♀ 42 % Vidutinis amžius: > 51

BIUDŽETAS

 • 149 milijonai eurų
 • 0,04 % viso federalinio biudžeto

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

Pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, Senatas ir visi kolegialūs organai yra įtraukti į Vokietijos AAI strateginį ir darbo planavimą.

Vokietijos AAI audito skyriai reguliariai atlieka rizikos ir užduočių analizę, kuria grindžiamas vidutinės trukmės audito planas, taip pat ateinančių trejų – penkerių metų audito strategija.

Skyriai koordinuotai planuoja savo audito užduotis metiniuose audito planuose, o šie planai sudaro Vokietijos AAI bendro audito plano pagrindą.

Vokietijos AAI gali laisvai nuspręsti dėl Parlamento arba Parlamento komitetų pateiktų audito prašymų.

— AUDITO METODAI

Vokietijos AAI vykdo veiklos, atitikties ir finansinius auditus, tiek ex post, tiek realiuoju laiku, ir aktyviai teikia konsultacijas. Ji nepriklausomai nustato audito darbo laiką ir pobūdį ir gali atlikti darbą vietoje.

Pagrindinė užduotis — veiklos auditai, kurie paprastai atliekami kartu su atitikties arba finansinio audito elementais vykdant integruotą auditą. Kaip papildomą strateginį audito kriterijų, Vokietijos AAI naudoja tvarumą.

Į Vokietijos AAI darbą taip pat įtraukti:

 • atrankiniai auditai, kurie apima išsamius tyrimus, skirtus tam tikro audito dalyko aspekto įrodymams surinkti;
 • horizontalieji auditai, kurių metu tiriamas konkretus dalykas atlikus reprezentatyvią valdžios institucijų atranką, siekiant parengti audito metu nustatytus faktus dėl tam tikros valdžios sektoriaus operacijų ir sandorių srities;
 • žvalgomieji tyrimai – tai priemonė, padedanti gauti įžvalgų apie konkrečias problemines sritis, procedūras ar pokyčius. Jais nesiekiama pateikti galutinio valdžios sektoriaus operacijų ir sandorių vertinimo, tačiau jie yra tinkama galimybė pasirengti naujiems audito vizitams;
 • tolesnių veiksmų auditai, per kuriuos nustatoma, ar priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų, susijusių su audito metu nustatytais faktais arba Parlamento rezoliucijomis;
 • valdymo auditai (arbabendrieji auditai), kurie padeda susidaryti išsamią audituojamos įstaigos finansų valdymo apžvalgą ir
 • auditai realiuoju laiku, kurie leidžia Vokietijos AAI atskirai ir kiekvienu projekto etapu nagrinėti daugybę atskirų sprendimų, kuriuos lemia didelės programos. Taikydama šį metodą ji gali anksti nustatyti trūkumus ir laiku informuoti sprendimus priimančias institucijas.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

Vokietijos AAI skelbia:

 • vadovybės raštus su audito metu nustatytais faktais, kuriuos ji siunčia audituojamoms įstaigoms, kad jos pateiktų pastabas;
 • metinę ataskaitą, kurią sudaro pagrindinis (I) ir papildomas (II) tomas. I tomas kasmet skelbiamas rudenį, o II tomas – kitų metų pavasarį. Kartu jie sudaro naujausią Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pagrindą;
 • konsultacines ataskaitas ir
 • specialios paskirties ataskaitas.

Ji teikia savo konsultacines ir specialiosios paskirties ataskaitas parlamentui ir federalinei vyriausybei.

Be to, pirmininkas, vykdydamas Federalinės veiklos komisijos nario funkciją, skelbia keletą nuomonių ir gerosios patirties vadovų.

Vokietijos AAI į savo vadovybės raštus ir ataskaitas įtraukia tobulinimo rekomendacijas ir komentuoja aktualius klausimus, pavyzdžiui, teisės aktų projektus ir pagrindinius viešųjų pirkimų projektus, arba teikia ekspertų nuomones.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

Vokietijos AAI federalinės spaudos konferencijos metu pristato savo metinę ataskaitą visuomenei ir savo interneto svetainėje skelbia savo darbą (įskaitant metinę ataskaitą, specialiosios paskirties ataskaitas ir galutinius audito raštus).

Ten taip pat skelbiamos specialiosios ataskaitos ir Federalinės veiklos komisijos nario darbo rezultatai.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

Kadangi Vokietijos valdžios struktūra yra federalinė, regioninės audito institucijos ir savivaldybės audito tarnybos atlieka kitų valdžios lygmenų auditą. Tačiau, kadangi Federacijos ir šešiolikos Federacinės Respublikos žemių fiskalinės sistemos yra didžia dalimi susijusios, Vokietijos AAI ir nepriklausomos žemių regioninės audito institucijos glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje.

Bendradarbiaujant daugiausia dėmesio skiriama programoms, kurias bendrai finansuoja Federalinė Vyriausybė ir žemės, arba atsakomybei, kurią centrinės valdžios institucijos perdavė žemėms.

 

 

GRAIKIJA

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Nuo 1833 m.

Interneto svetainė: www.elsyn.gr

Misijos deklaracija:

Graikijos audito rūmai yra atsakingi už valdžios sektoriaus išorės auditą ir ryžtingai prisideda prie Graikijos viešojo sektoriaus finansų valdymo kokybės ir efektyvumo.

Jų auditų strateginiai tikslai:

 • gerinti valdžios sektoriaus įstaigų finansų valdymą ir atskaitomybę;
 • padėti stiprinti finansų kontrolės ir atskaitomybės sistemas;
 • skatinti viešųjų pajamų surinkimą nacionaliniu ir vietos lygmenimis;
 • gerinti subjektų valdymą taikant vidaus kontrolės sistemas;
 • paspartinti didelės rizikos sričių auditą;
 • padidinti audito pajėgumus;
 • pateikti Graikijos parlamentui reikšmingų įžvalgų, kad jis galėtų veiksmingiau atlikti savo priežiūros vaidmenį ir
 • padidinti Audito rūmų gebėjimą atlikti veiklos auditus.

Kad būtų pasiekti šie tikslai, Graikijos audito rūmai daugiausia dėmesio skiria didelių audito interesų sritims, užtikrina, kad atliekami auditai darytų vis didesnį poveikį ir optimaliai panaudoja turimus išteklius.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Graikijos audito rūmai (GAR) atlieka valstybės, vietos agentūrų ir teisės subjektų išlaidų ir finansinių ataskaitų auditus, kaip numatyta teisės aktuose arba tais atvejais, kai jie gauna viešąsias lėšas.

Jų jurisdikcijai priklauso vyriausybės departamentai ir ministerijos, vietos valdžios įstaigos ir kitos viešojo sektoriaus organizacijos. Jie taip pat gali dalyvauti įstaigų, kurios yra privačios bendrovės, finansinių ataskaitų audite.

GAR turi teisę visapusiškai susipažinti su visomis centrinės ir vietos valdžios apskaitos knygomis, patvirtinamaisiais dokumentais ir susisiekti su darbuotojais. Jie taip pat gali prašyti atitinkamos informacijos iš visų kompetentingų institucijų, kurios privalo bendradarbiauti.

JURISDIKCIJA

GAR priima sprendimus dėl ieškinių dėl bylų, susijusių su:

 • pensijomis;
 • finansinių ataskaitų auditu;
 • valstybės tarnautojų civiline atsakomybe už nuostolius, kuriuos jie padaro valstybei, vietos agentūroms ar viešiesiems juridiniams asmenims vykdydami savo pareigas, tyčia arba dėl didelio aplaidumo ir
 • pareigūnų atsakomybe už nepagrįstą jų turto padidėjimą, kuris laikomas korupcijos produktu (ir yra nepagrįstas pagal jų metinių finansinių interesų deklaracijų auditą).

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

Graikijos Konstitucijos (1975 m.) 98 straipsnyje pateikiama bendra GAR atsakomybės (jurisdikcinės, audito ir konsultavimo) apibrėžtis. Šia atsakomybe naudojamasi taip, kaip nurodyta teisės aktuose (taip pat žr. įstatymus Nr. 4129/2013 ir 4270/2014).

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

GAR audito įgaliojimai taikomi visiems valdžios subjektams, t. y.:

 • Respublikos Prezidentūrai;
 • 18 ministerijų;
 • 7 decentralizuotoms administracijoms;
 • 11 nepriklausomų institucijų;
 • 325 savivaldybėms (pirmojo lygmens vietos valdžios institucijoms);
 • 13 regionų (antrojo lygmens vietos valdžios institucijoms);
 • 26 socialinio draudimo organizacijoms ir
 • 100 valstybinių ligoninių.

GAR taip pat tikrina maždaug 450 kitų valdžios sektoriaus juridinių asmenų, viešųjų ir privačiųjų vietos valdžios institucijoms priklausančių juridinių asmenų (755) finansines ataskaitas, taip pat dotacijas privatiems subjektams.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Audito rūmai su jurisdikcine ir audito funkcija.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

GAR yra Graikijos jurisdikcinės sistemos aukščiausieji viešieji finansų rūmai.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

GAR turi pateikti Parlamentui metinę savo audito veiklos ataskaitą ir deklaraciją dėl metinės finansinės būklės ataskaitos ir valstybės balanso. Parlamentas taip pat tvirtina GAR biudžetą, remdamasis Finansų ir teisingumo ministerijų rekomendacijomis.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2015 m. spalio 23 d. paskirta Androniki Theotokatou.

KADENCIJA

4 metai, kadencija negali būti pratęsta

ATRANKA

Skiriamas Prezidento dekretu Ministrų Tarybos siūlymu

VALDYMO ORGANAS

GAR plenumas yra aukščiausios jurisdikcijos organas, kurį sudaro pirmininkas, aštuoni pirmininko pavaduotojai ir 33 teisėjai-patarėjai.

KADENCIJA

Nariai yra teisėjai, jie yra nepriklausomi bei užima nuolatines pareigas.

ATRANKA

Pirmininko pavaduotojai skiriami Prezidento dekretu Ministrų Tarybos siūlymu, o teisėjai-patarėjai aukštinami Aukščiausiosios teismų tarybos siūlymu.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

GAR vadovas yra pirmininkas. Pirmininkui pavaldūs aštuoni aktyviai pareigas einantys pirmininko pavaduotojai, iš kurių septyni yra kiekvieno GAR jurisdikcinio skyriaus pirmininkai.

Pirmininką pavaduoja pirmininko pavaduotojai pagal vyresnumo principą. GAR yra 139 teisėjų pareigybės. Yra 33 teisėjai-patarėjai, 47 antrosios kategorijos teisėjai ir 45 jaunesnieji teisėjai.

Neatskiriama GAR organizacinės struktūros dalis yra generalinio advokato lygmuo, kurį sudaro generalinis advokatas, generalinio advokato pavaduotojas ir trys žemesnio rango generalinio advokato pavaduotojai. Visi šie teisėjai yra Audito rūmų teisėjai.

Šiuo metu GAR sudaro devyni Klimakia (jurisdikciniai vienetai, iš viso sudaryti iš trijų teisėjų ir jiems pirmininkauja teisėjas-patarėjas), iš kurių trys yra atsakingi už ikisutartinius auditus. Atitinkamuose jurisdikcijos skyriuose įsteigti keturi skyriai atsakingi už vietos valdžios ir viešųjų subjektų išlaidų ex ante auditus, o du – už audito ir jurisdikcinio pobūdžio klausimus. Taip pat yra septyni jurisdikciniai skyriai (iš viso penki teisėjai, kuriems pirmininkauja pirmininko pavaduotojas), Didžiosios kolegijos teisminis skyrius, kuris nagrinėja paraiškas, skirtas peržiūrai atliekant ikisutartinius auditus (iš viso septyni teisėjai, kuriems pirmininkauja pirmininkas) ir Plenumas (žr. pirmiau nurodytą struktūrą).

Audito biurai, kuriems vadovauja GAR Komisijos nariai (t. y. jurisdikciniai darbuotojai, turintys universitetinį išsilavinimą ir daugiau kaip 15 metų darbo patirties bei skyriaus vadovo rangą), yra įsteigti ministerijose, prefektūrose ir didesnėse savivaldybėse ir turi audito ir sankcijų skyrimo įgaliojimus. Šiuo metu Atėnuose veikia 54 Komisijos narių biurai, o visoje Graikijoje – 56. Šiuo metu GAR dirba 648 teisminiai darbuotojai.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2018 m.)

 • Skaičius: 648 (valdymas: 12 %; auditas: 56 %; administracija: 32 %) + 139 teisėjai
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 37 %; ♀ 63 % Vidutinis amžius: 49

BIUDŽETAS

 • 33,2 milijono eurų (2018 m.)
 • Asignavimai: apie 95 % skirta atlygiui ir atlyginimams
 • < 0,01 % viso valdžios sektoriaus biudžeto

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

GAR planuoja savo darbą savo metinėje darbo programoje, kurią tvirtina jų Plenumas. Programą rengia Specialusis komitetas, kuris, remdamasis savo audito patirtimi ir darbu arba žiniasklaidoje pateiktais probleminiais klausimais, renka visą būtiną informaciją iš visų GAR Komisijos narių tarnybų.

Kiti GAR teisėjai ir auditoriai taip pat gali teikti audito pasiūlymus dėl konkrečių juridinių asmenų arba sektorių, naudodamiesi GAR interneto svetainėje esančia elektronine platforma. Specialusis komitetas įvertina šiuos pasiūlymus ir gali juos pateikti GAR plenumui.

— AUDITO METODAI

GAR atlieka ex ante, ikisutartinius ir ex post auditus, įskaitant tikslinius didelės rizikos sričių auditus (kurie gali būti finansiniai, atitikties arba veiklos auditai), taip pat tolesnių veiksmų auditus pagal GAR audito vadovą ir tarptautinius audito standartus (INTOSAI).

HCA šiuo metu atlieka:

 • vietos valdžios ir viešųjų juridinių asmenų išlaidų ex ante auditus, kaip nustatyta teisės aktais, pagal kuriuos patvirtinami arba atmetami atitinkami mokėjimo pavedimai;
 • auditus prieš sudarant sutartis, kurių finansinė vertė didelė ir kurias skiria valstybė arba bet kuris kitas lygiavertis juridinis asmuo, kaip nurodyta įstatyme (priešsutartinis auditas);
 • valstybės ir vietos valdžios agentūrų apskaitos pareigūnų ar kitų juridinių asmenų finansinių ataskaitų ex post auditus, kuriais remiantis priimamas kompetentingo GAR Komisijos nario sprendimas, pagal kurį finansinės ataskaitos priimamos kaip patikimos arba atmetamos kaip neteisėtos. Pastaruoju atveju deficitas bus susigrąžintas;
 • tikslinius didelės rizikos sričių (finansinius, atitikties ir veiklos) auditus pagal GAR metinę audito programą ir Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS).

REZULTATAI

— AAI ATASKAITŲ TEIKIMAS

GAR skelbia:

 • privalomas audito ataskaitas:
  • Metinę GAR audito veiklos ataskaitą, įskaitant jų veiklos rezultatus, su jų darbu susijusias pastabas, pasiūlymus dėl reformų ir tobulinimo (įskaitant atitinkamus teisės aktus);
  • Deklaraciją dėl valstybės metinės finansinės būklės ataskaitos ir balanso (Deklaraciją);
 • Savo iniciatyva parengtas audito ataskaitas: GAR taip pat skelbia audito ataskaitas pagal metinę darbo programą;
 • Nuomones dėl teisės aktų: GAR teikia nuomones dėl įstatymų projektų, susijusių su pensijomis arba paslaugų, susijusių su pensinėmis teisėmis, pripažinimu, bet kuriuo klausimu, patenkančiu į jų konstitucinę kompetenciją ministrų prašymu arba kaip apibrėžta teisės aktuose;
 • Kiti vaidmenys:
  • Atsižvelgimas į audito rezultatus: GAR skelbia tolesnių veiksmų ataskaitas.

— INFORMACIJOS APIE AUDITO DARBĄ SKLAIDA

Pirmiau minėta GAR deklaracija ir metinė ataskaita yra skelbiamos ir toliau prieinamos visuomenei GAR svetainėje. Tikslinių auditų ataskaitos taip pat pateikiamos GAR svetainėje. Šios ataskaitos gali būti aptariamos atitinkamuose Parlamento komitetuose.

Sprendimai ir nutartys be asmens duomenų taip pat skelbiami GAR svetainėje ir kitose teisinėse peržiūrose.

GAR gali organizuoti susitarimus, kad audituojamiems ir atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams pateiktų savo audito darbą.

Nušvietimas žiniasklaidoje nenaudojamas.

 

 

VENGRIJA

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Nuo 1989 m.
Įsteigta 1870 m.

Interneto svetainė: www.asz.hu
www.aszhirportal.hu

Misijos deklaracija:

Skatinti skaidrų ir patikimą viešųjų finansų valdymą pasitelkiant vertę kuriančius patikimus auditus, atliekamus vadovaujantis tvirtu profesiniu pagrindu ir taip prisidedant prie gero valdymo.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Vengrijos valstybinė audito institucija (VAI) yra aukščiausioji Nacionalinės Asamblėjos finansų ir ekonomikos audito institucija, atskaitinga Nacionalinei Asamblėjai. Jos audito įgaliojimai apima visus viešųjų lėšų naudojimo aspektus ir nacionalinę nuosavybę.

Ji atsakinga už finansinį ir ekonominį auditą ir centrinio biudžeto vykdymo, viešųjų finansų valdymo, viešųjų finansų lėšų panaudojimo ir nacionalinio turto valdymo auditą. VAI savo auditus atlieka pagal teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo kriterijus.

VAT gali atlikti viešųjų lėšų, taip pat valstybės ir vietos valdžios institucijų turto finansinio valdymo auditą. Su savo audito metu nustatytais faktais, rekomendacijomis ir patarimais, pagrįstais savo audito patirtimi, VAI padeda Nacionalinei Asamblėjai, jos komitetams ir audituojamų subjektų darbui, taip palengvindama tinkamai valdomas valstybės operacijas.

VAT, remdamasi savo nustatytais faktais, gali su kompetentinga institucija pradėti procedūrą prieš audituojamus subjektus ir atsakingus asmenis. VAT ataskaitos, jos nustatyti faktai ir išvados negali būti užginčyti teismuose ar kitose institucijose.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • 2011 m. Aktas Nr. LXVI dėl VAT;
 • Vengrijos pagrindinis įstatymas.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

AAI audituoja:

 • valstybines institucijas;
 • iš centrinio biudžeto finansuojamas institucijas;
 • socialinės apsaugos fondus, atskirus valstybės fondus;
 • vietos valdžios institucijas, mažumų savivaldos institucijas ir jų asociacijas;
 • organizacijas (institucijas), finansuojamas iš centrinio biudžeto;
 • ekonomines organizacijas, kurios visiškai arba iš dalies priklauso valstybei arba vietos valdžios institucijoms;
 • mokesčių instituciją, muitinę;
 • Vengrijos nacionalinį banką;
 • politines partijas ir jų fondus;
 • rinkimų organizavimą, organizacijų, skiriančių kandidatus, rinkimų kampanijos ataskaitas;
 • bažnytines organizacijas ir
 • nacionalinio saugumo tarnybas.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Nuo vyriausybės nepriklausoma audito įstaiga, kuriai vadovauja pirmininkas.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

VAT yra aukščiausioji Nacionalinės Asamblėjos finansų ir ekonomikos audito institucija, kuriai ji taip pat yra atskaitinga.

VAI – tai nepriklausomas centrinio biudžeto struktūros skyrius.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

VAI padeda Nacionalinei Asamblėjai, jos komitetams ir audituojamų subjektų darbui, taip palengvindama tinkamai valdomas valstybės operacijas.

VAI pirmininkas informuoja Nacionalinę Asamblėją apie VAI darbo planą ir visus jo pakeitimus.

Nacionalinė Asamblėja gali duoti nurodymą, o vyriausybė gali prašyti VAI atlikti tam tikrus auditus.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2010 m. liepos 5 d. paskirtas dr. László Domokos.

KADENCIJA

12 metų, gali būti pratęsta.

ATRANKA

Valstybinės audito institucijos pirmininkas renkamas dviejų trečdalių išrinktų Nacionalinės Asamblėjos narių balsų dauguma.

SUPAPRASTINTA ORGANIZACIJOS SCHEMA

VAT turi projektais pagrįstą darbo struktūrą. Dauguma auditorių paskiriami vadinamajam projektų biurui, kuriame jie paskiriami individualiems auditams atlikti, remiantis VAT auditų paskirstymo planu. Yra keletas pagalbinių skyrių. Jų užduotis – remti finansinį, teisinį, stebėjimo ar logistinį auditų vykdymą.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2018 m.)

 • Skaičius: 597; 492 (2019 m.)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 36 %; ♀ 64 % Vidutinis amžius: 45

BIUDŽETAS

 • 9,3 milijardo HUF (2017 m.) (29,8 milijono eurų) (90 % skirta auditui)
 • Paskirstymas. VAT sudaro savo biudžetą, kuris turi būti pateiktas Nacionalinei Asamblėjai be jokių valdžios pokyčių ir kuris būtų centrinio biudžeto įstatymo projekto dalis.
 • < 0,05 % visų valdžios sektoriaus išlaidų, 0.02 % BVP.

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

VAT pirmininkas parengia metinį darbo planą ir informuoja Nacionalinę Asamblėją apie audito planą ir visus jo pakeitimus.

Audito planas skelbiamas ir pateikiamas Nacionalinei Asamblėjai kas šešis mėnesius.

VAT yra įdiegusi audito planavimo sistemą, kurioje daugiau dėmesio skiriama temų atrankai ir patikroms vietoje, kurios turi būti įtrauktos į audito planą.

Prieš paskiriant audito užduotis atliekama daugiapakopė pasirengimo ir patvirtinimo procedūra, o auditų efektyvumas užtikrinamas vykdant tęstinį planavimą.

Apibrėždama audito temas ir susijusias patikras vietoje, VAT siekia, kad jos kiekvienai audito temai skirti ištekliai būtų veiksmingai ir efektyviai naudojami atsižvelgiant į visuomenei įdomių aktualių audito temų atranką.

Audito planas gali keistis atsižvelgiant į su auditais susijusias naujas aplinkybes.

— AUDITO METODAI

VAT atlieka atitikties, veiklos ir tolesnių veiksmų auditus. Auditų metu daugiausia dėmesio skiriama visų centrinio biudžeto pajamų ir išlaidų teisėtumui ir tvarkingumui.

Ji atlieka savo darbą laikydamasi teisės aktų, audito programos ir profesinių taisyklių, audito metodų ir etikos standartų.

VAT metodika rengiama ir skelbiama laikantis INTOSAI profesinių standartų (TAAIS sistemos).

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

AAI skelbia:

 • nuomonę dėl centrinio biudžeto įstatymo projekto;
 • centrinio biudžeto vykdymo ataskaitą;
 • audito ataskaitas (po atitikties, veiklos ir tolesnių veiksmų auditų);
 • metinę veiklos ataskaitą ir
 • analizes ir tyrimus.

Be to, VAT daugiau kaip 50 metų redagavo ir skelbė Viešųjų finansų ketvirčio leidinį (angl. Public Finance Quarterly). Viešųjų finansų ketvirčio leidinys apima temas finansinių sistemų, viešojo sektoriaus operacijų ir nacionalinės ekonomikos srityse, pastangas pasivyti ekonomiškai išsivysčiusias šalis ir susijusias profesines diskusijas.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

AAI savo interneto svetainėje ir naujienų portale skelbia savo ataskaitas, tyrimus ir kitus dokumentus bei organizacines žinias ir informaciją apie pagrindinius jos audito procedūrų etapus.

AAI savo audito ataskaitoms ir analizėms taiko specializuotą tikslinės grupės metodą.

Be to, AAI veikia įvairiuose socialiniuose tinkluose ir naudoja keletą komunikacijos priemonių, iš kurių kai kurios sukurtos vidaus lygmeniu:

 • AAI svetainė (vengrų, anglų kalbomis);
 • Naujienų portalas (vengrų, anglų, vokiečių, prancūzų kalba); tai yra pagrindinis informacijos apie institucijos veiklą šaltinis;
 • suvestinės spaudos apžvalgos (pateikiamos kiekvienai audito ataskaitai);
 • tradicinės ir elektroninės spaudos konferencijos;
 • suvestiniai vaizdo įrašai apie prioritetinius auditus, paskelbtus YouTube kanale ir AAI naujienų portale;
 • interviu jos auditų naudos tema; ir
 • žinutės socialiniuose tinkluose.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

AAI, nuo pat jos įkūrimo, ypatingą dėmesį skyrė moksliniam bendradarbiavimui su profesinėmis organizacijomis ir nacionalinėmis aukštojo mokslo institucijomis, siekiant kuo plačiau taikyti AAI veiklą bei plėtoti profesionalųjį ir mokslinį dialogą visuomenėje.

AAI atlieka aktyvų vaidmenį tarptautinėje audito bendruomenėje. Yra svarbu keistis tarptautine audito patirtimi ir bendradarbiauti su aukščiausiomis audito institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis.

 

 

AIRIJA

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL

Nuo 1923 m.
Įsteigta 1866 m.

Interneto svetainė: www.audgen.gov.ie

Misijos deklaracija:

Nepriklausomai tikrinti ir pateikti ataskaitą Dáil Éireann (Airijos Parlamentui) dėl to, ar valstybės lėšos ir ištekliai naudojami pagal teisės aktus, tinkamai valdomi ir tinkamai įtraukti į apskaitą.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Office of the Comptroller and Auditor General (Kontrolieriaus ir generalinio auditoriaus institucija, C&AG) atlieka pagrindinį vaidmenį viešosios atskaitomybės procese, suteikdama patikinimą Parlamentui per Viešosios apskaitos komitetą (PAC) dėl to, kaip buvo administruojamos viešosios lėšos, ir teikdama su auditu ir kitais tyrimais susijusių klausimų ataskaitas.

Pagrindinės užduotys:

 • atlikti auditą ir teikti ataskaitas dėl viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų;
 • nustatyti, kad viešųjų įstaigų operacijos atitiktų jas reglamentuojančias teisines institucijas ir kad lėšos būtų naudojamos numatytiems tikslams;
 • tikrinti, ar viešosios įstaigos valdo išteklius ekonomiškai ir efektyviai, ir turi mechanizmus, leidžiančius įvertinti operacijų veiksmingumą;
 • leisti iš valstybės iždo skirti lėšas, jei tai leidžia įstatymai.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Airijos Konstitucija: 33 straipsnis (1992 m., pakeistas 1937 m.);
 • 1866 m. Valstybės iždo ir audito padalinių aktas;
 • 1923 m. Comptroller and Auditor General aktas, pakeistas 1993 m.;
 • 1998 m. Comptroller and Auditor General ir Houses of the Oireachtas komitetų (specialios nuostatos) aktas.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

C&AG audituoja:

 • balsavimo sąskaitas: 40;
 • departamentų fondus: 28;
 • sveikatos priežiūros įstaigas: 28;
 • Šiaurės ir pietų įstaigas: 7;
 • švietimo įstaigas: 42; ir
 • valstybės įstaigas ir patronuojamąsias įstaigas: 142.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Nuo vyriausybės nepriklausoma audito įstaiga, kuriai vadovauja kontrolierius ir generalinis auditorius.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

Visiškai nepriklausoma.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

Ryšiai su Parlamentu iš esmės yra susiję su ataskaitų teikimu. Apie audito veiklos rezultatus Parlamentui pranešama pateikiant audito sertifikatus ir finansų valdymo ataskaitas. PAC taip pat nagrinėja C&AG racionalaus lėšų panaudojimo ataskaitas. Glaudžiai bendradarbiaujama su PAC. C&AG dalyvauja PAC posėdžiuose kaip nuolatinis liudytojas. C&AG nepriklausomų tyrimų rezultatai sudaro pagrindą PAC tyrimui.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

KONTROLIERIUS IR GENERALINIS AUDITORIUS

2012 m. gegužės 28 d. buvo paskirtas Seamus McCarthy.

KADENCIJA

Neribota iki statutinio pensinio amžiaus.

ATRANKA

Kontrolierių ir generalinį auditorių skiria Airijos prezidentas Parlamento siūlymu.

VALDYMO ORGANAS

Audito valdyba, kurią sudaro kontrolierius ir generalinis auditorius, sekretorius ir audito direktoriai, ir valdyba, kurią sudaro audito direktoriai ir jų pavaduotojai.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Audito valdyba nepriklausomai prižiūri Office of the Comptroller and Auditor General ir yra atsakinga už strategijos rengimą ir įgyvendinimą. Valdyba koordinuoja Institucijos veiklą.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2018 M. GEGUŽĖS MĖN.)

 • Skaičius: 173
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 50 %; ♀ 50 % Vidutinis amžius: 41 metai

BIUDŽETAS

 • 14 milijonų eurų (2018 m.)
 • < 0,02 % bendrų valdžios sektoriaus išlaidų

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

C&AG savarankiškai sprendžia dėl Institucijos veiklos audito darbo programos. Tai grindžiama bendra ataskaitų teikimo strategija ir konkrečiomis strategijomis. Jei taikoma, finansinio audito programa yra parengta taip, kad būtų laikomasi teisės aktais nustatytų terminų.

— AUDITO METODAI

C&AG atlieka finansinius auditus ir veiklos auditus. Jie atliekami pagal tarptautinius audito standartus (TAAIS) ir C&AG etikos kodeksą.

Ji naudoja finansinio ir veiksmingumo audito vadovus bei praktines gaires.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

C&AG rengia šias ataskaitas:

 • nuomones dėl viešųjų sąskaitų;
 • ataskaitas svarbiais klausimais, susijusiais su racionaliu lėšų panaudojimu ir viešųjų lėšų administravimu;
 • vadovybei skirtus raštus po auditų, susijusių su vidaus finansų kontrole, valdymu ir įmonių valdymu;
 • raštus, kuriais Airijos centriniam bankui leidžiama naudoti valstybės lėšas įstatymų nustatytais tikslais.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

Reikalaujama, kad viešojo sektoriaus institucijos pateiktų savo finansinės būklės ataskaitas Parlamentui. Šios finansinės būklės ataskaitos apima C&AG audito ataskaitą.

Kiekvienais metais C&AG Parlamentui pateikia Vyriausybės departamentų ir tarnybų finansinės būklės ataskaitas ir ataskaitą dėl viešųjų tarnybų finansinių ataskaitų. Be to, ataskaitos dėl racionalaus lėšų panaudojimo pateikiamos atsakingam ministrui, kuris yra atsakingas už ataskaitos pateikimą Parlamentui.

Ataskaitos viešai prieinamos C&AG interneto svetainėje ir Airijos Parlamento bibliotekoje. Prie visų ataskaitų dėl racionalaus lėšų panaudojimo skelbiami pranešimai spaudai.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

C&AG palaiko ryšius su Airijos vietos valdžios audito tarnyba. Vietos valdžios audito tarnyba yra atsakinga už vietos valdžios įstaigų auditą. Visos vietos valdžios audito tarnybos ataskaitos pateikiamos C&AG.

 

 

ITALIJA

CORTE DEI CONTI

Nuo 1948 m.
Įsteigta 1862 m.

Interneto svetainė: www.corteconti.it

Misijos deklaracija:

Remiantis Italijos Konstitucijos 100 straipsniu, Corte dei conti (Audito rūmai) vykdo vyriausybės priemonių teisėtumo prevencinę kontrolę, taip pat valstybės biudžeto administravimo ex post auditą. Teisės aktais nustatytais atvejais ir būdais dalyvauja subjektų, gaunančių nuolatinę paramą iš valstybės biudžeto, finansų valdymo audite. Jie tiesiogiai Parlamentui teikia atliktų auditų rezultatų ataskaitas. Įstatymas užtikrina Audito rūmų ir jo narių nepriklausomumą nuo Vyriausybės. Juos sudaro tik prieš įstatymą atsakingi nepriklausomi magistratai, kurie gali būti paskirti audito ir teisiniams departamentams arba prokuratūrai.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Pagal Italijos konstitucinę sąrangą Audito rūmai užima poziciją tarp institucijų, užtikrinančių teisėtą, tinkamą administravimą ir valstybės finansų stabilumo priežiūrą, ir juridinių įstaigų.

Audito rūmai (Cdc), vykdydami kontrolės funkcijas, yra neutralūs ir nepriklausomi nuo Vyriausybės ir Parlamento, o jų teisinė funkcija visais atžvilgiais yra teismų sistemos dalis.

JURISDIKCIJA

Remiantis Italijos Konstitucijos 103 straipsnio 2 dalimi, Cdc turi jurisdikciją valstybės sąskaitų ir kitais įstatymų nustatytais klausimais.

Atitinkamai, nustačius žalą viešiesiems fondams, direktorių, darbuotojų ir apskaitos pareigūnų atsakomybė neatitinka įprastų civilinės teisės taisyklių, bet atsižvelgiama į specialius administracinės ir apskaitos atsakomybės požymius.

Tais atvejais, kai prarandamos valstybės lėšos, galima nustatyti valstybės arba bet kurios viešosios administracinės institucijos administracijos pareigūnų ir viešųjų ar privačiųjų subjektų ir (arba) asmenų, valdančių viešąsias lėšas, atsakomybę.

Cdc turi jurisdikciją, susijusią su apskaitos pareigūnų, t. y. asmenų, kurie privalo tvarkyti viešąsias lėšas ir turtą (pavyzdžiui, iždininkų ir pan.), veikla.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

Kompetencija audito srityje:

 • Italijos Konstitucijos (1948 m.) 81, 97, 100, 117 ir 119 straipsniai;
 • Įstatymas Nr. 20/1994;
 • Įstatymas Nr. 131/2002;
 • Įstatymas Nr. 266/2005;
 • Įstatymas Nr. 213/2012.

Kompetencija jurisdikcijos srityje:

 • Italijos Konstitucijos 103 ir 108 straipsniai;
 • apskaitos procedūros kodeksas, pateiktas Įstatyminiame dekrete Nr. 174/2016;
 • Įstatymas Nr. 19/1994;
 • Įstatymas Nr. 639/1996.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

Cdc audituoja:

 • ministerijas;
 • viešąsias institucijas ir valstybės agentūras, įskaitant nepriklausomas institucijas;
 • valstybės finansuojamas įstaigas;
 • regionus, provincijas, savivaldybes, didmiesčius ir įmones, kurios yra vietos paslaugų teikėjos ir
 • privačias įmones, kurių kontrolę vykdo Italijos valstybė.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Audito rūmai, kurie vykdo ne tik audito, bet ir jurisdikcines funkcijas.

Be to, Cdc atlieka patariamąsias funkcijas vyriausybei, regionams, savivaldybėms, provincijoms ir didmiesčiams.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

Pagal Italijos Konstituciją Cdc yra savarankiški ir nepriklausomi nuo kitų valstybės įgaliojimų.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

Kaip audito institucija Cdc praneša Parlamentui apie savo audito rezultatus.

Jie kontroliuoja ir tikrina vyriausybės veiksmus ir valdymą, siekdami išsaugoti teisėtumą ir viešųjų finansų pusiausvyrą.

Jei vykdomosios valdžios veiksmai neatitinka įstatymų, Cdc gali pateikti neigiamą nuomonę, dėl kurios tokie aktai tampa neveiksmingi.

Cdc patariamoji funkcija – teikti nuomones Parlamentui ir Vyriausybei, kad jie parengtų įstatymus ir administracines nuostatas. Į Cdc nuomonę taip pat turi būti atsižvelgta persvarstant su apskaitos sistema susijusias nuostatas, esamų nuostatų panaikinimą ar pakeitimą ir apskaitos modelių, dokumentų ir įrašų pakeitimą ir nustatymą.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2017 m. gruodžio 22 d. paskirtas Angelo Buscema.

KADENCIJA

Pirmininko kadencija trunka iki jo pensinio amžiaus (70 metų).

ATRANKA

Cdc pirmininką skiria Respublikos prezidentas Ministrų Tarybos pirmininko siūlymu, kuris išrenka būsimą pirmininką iš Cdc prezidentinės tarybos atrinktų Cdc magistratų grupės.

VALDYMO ORGANAS

Cdc prezidentinę tarybą sudaro vienuolika narių: Cdc pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, Cdc generalinis prokuroras, keturi Parlamento paskirti nariai ir keturi Cdc magistratai.

KADENCIJA

4 metai.

ATRANKA

Keturis magistratus iš savo tarpo skiria Cdc magistratai. Išorės narius iš teisės profesorių ir (arba) teisininkų, kurie turi bent 20 metų patirtį, skiria Deputatų Rūmai (2) ir Senatas (2).

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Cdc padalyti į audito ir jurisdikcijos kolegijas centriniu ir regionų lygmenimis, jie turi generalinio prokuroro biurą ir regioninius prokuroro biurus.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI

 • Skaičius: 393 magistratai; 2 265 valstybės tarnautojai
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 43 %; ♀ 57 % Vidutinis amžius: 54 metai

BIUDŽETAS

 • 310 milijonų eurų
 • < 0,01 % bendrų valdžios sektoriaus išlaidų

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

Cdc savarankiškai nustato kasmet patvirtinamą bendrąjį audito planą. Audito planas apima audito politiką ir strategiją; jį tvirtina Jungtinės audito kolegijos, kadangi jame pateikiami Centrinių audito kolegijų referenciniai kriterijai ir Regioninių audito kolegijų nuorodos. Kiekviena Centrinė ir Regioninė audito kolegija savarankiškai parengia savo audito planą.

Planavimo apimtis nustatoma remiantis tokiais kriterijais kaip finansinė svarba, didelė pažeidimų rizika, ankstesnių auditų rezultatai, bet kokie viešųjų institucijų prašymai, žmogiškieji ir techniniai ištekliai.

Cdc metinį audito planą siunčia Deputatų Rūmų ir Senato pirmininkams, o regioniniu lygmeniu – regionų bei regionų tarybų pirmininkams, taip pat audituojamoms įstaigoms.

Metiniai audito planai apima:

 • subjektus, kurie susiję su Cdc audito veikla ir kuriems taikomi atrankos kriterijai;
 • su Cdc atliekamu auditu susijusią veiklą ir klausimus;
 • veiklos planavimą; ir
 • atrinktus kriterijus ir parametrus.

— AUDITO METODAI

Cdc atlieka:

 • atitikties ex ante auditą, susijusį su veiksmais, kurie yra išsamiai nustatyti įstatymuose, siekiant išvengti neteisėtų Vyriausybės vykdomų veiksmų;
 • veiklos auditą, kuriuo siekiama padidinti administracijos efektyvumą ir
 • finansinius-ekonominius auditus.

Prieš paskelbiant galutinę ataskaitą, Cdc audituojami subjektai turi teisę atsakyti į visus su nustatytais faktais susijusius klausimus.

Siekdami paremti šį rungimosi principą, Cdc:

 • informuoja audituojamus subjektus apie savo metinį audito planą ir jiems pateikia informaciją apie audito dalyką, sąlygas, procedūras ir planavimą;
 • palaiko nuolatinį ir konstruktyvų dialogą su įvairiais audituojamais subjektais ir vidaus kontrolės tarnybų vadovais;
 • savo galutinę ataskaitą ir pastabas pateikia vykstant viešoms diskusijoms Audito kolegijų viešojoje sesijoje.

Atlikdami veiklos auditus, Cdc skelbia dokumentus su įvertinimais, pastabomis ir rekomendacijomis. Audituojami subjektai turi laikytis šių rekomendacijų, kad galėtų panaikinti bet kokias aptiktas viešųjų finansų valdymo problemas ir taip užtikrinti patikimą valdymą. Jie taip pat turi informuoti Cdc apie priemones, kurių imtasi atsižvelgiant į Cdc rekomendacijas.

REZULTATAI

— AAI ATASKAITŲ TEIKIMAS

Cdc informuoja Parlamentą:

 • teikdami būklės metines ataskaitas;
 • teikdami ataskaitas kas keturis mėnesius dėl su išlaidomis susijusių įstatymų (su įstatymais susijusių sąnaudų);
 • specialių klausymų metu pateikdami savo nuomonę dėl Vyriausybės ekonominio ir finansinio planavimo bei dėl jo finansinės sąskaitos;
 • teikdami specialias ataskaitas dėl regioninio ir vietos finansavimo;
 • teikdami (metinę) ataskaitą dėl viešųjų finansų koordinavimo;
 • teikdami ataskaitas dėl viešojo sektoriaus darbo sąnaudų;
 • teikdami ataskaitas dėl ES lėšų valdymo; ir
 • teikdami ataskaitas dėl viešųjų įstaigų ir subjektų valdymo.

— INFORMACIJOS APIE AUDITO DARBĄ SKLAIDA

Cdc ataskaitos skelbiamos jų interneto svetainėje.

— BENDRADARBIAVIMAS, RYŠIAI VALSTYBĖS NARĖS LYGMENIU

Centrinę kontrolės sistemą prižiūri Bendrasis apskaitos departamentas (Ekonomikos ir finansų ministerijoje), kuriam vadovauja generalinis apskaitos pareigūnas.

Nepriklausomos centrinės apskaitos tarnybos, priklausančios Bendrajam apskaitos departamentui kiekvienoje ministerijoje, tikrina, ar administraciniai veiksmai atitinka atitinkamus finansinius įstatymus ir ministerijų direktyvas. Jos tikrina, ar išlaidų įsipareigojimai yra teisėti, juos tvirtina ir praneša apie neteisėtas operacijas ministrui, kuris gali nurodyti centrinei apskaitos tarnybai patikrinti operacijas. Apie šiuos atvejus automatiškai pranešama Cdc.

Bendroji finansų inspekcija atlieka ministerijų ir viešųjų įstaigų veiklos patikrinimus vietoje ir, prireikus, gali pasiūlyti taisomuosius veiksmus. Ji taip pat užtikrina, kad kiekvienoje įstaigoje tinkamai veiktų vidaus audito sistema. Bendrosios inspekcijos ataskaitos perduodamos generaliniam apskaitos pareigūnui ir, jei nustatomi finansiniai nuostoliai, Cdc generaliniam prokurorui, kuris valstybės tarnautojus gali patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

 

 

LATVIJA

VALSTS KONTROLE

Nuo 1991 m.
Įsteigta 1923 m.

Interneto svetainė: lrvk.gov.lv

Misijos deklaracija:

Palengvinti:

 • efektyvų ir teisėtą mokesčių mokėtojų pinigų naudojimą;
 • finansinį valdymą ir atskaitomybę viešųjų išlaidų srityje;
 • teisingą ir skaidrų sprendimų priėmimą viešajame sektoriuje.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Latvijos Respublikos valstybinė audito institucija (VAI) atlieka finansinius, atitikties ir veiklos auditus, siekdama patikrinti:

 • valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamas ir išlaidas, įskaitant ES finansinės pagalbos lėšų ir kitų tarptautinių organizacijų ar institucijų lėšų įsisavinimą;
 • veiksmus, susijusius su valstybės ir vietos valdžios nuosavybe.

VAI kasmet teikia Parlamentui audito nuomonę dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų įgyvendinimo ir nuomones dėl to, ar metines finansines ataskaitas tinkamai parengė ministerijos ir kitos centrinės valdžios institucijos.

VAI ataskaitą teikia Parlamentui ir ministrų kabinetui:

 • dėl finansinių auditų tikrintuose subjektuose, dėl kurių VAI pateikė sąlyginę ar neigiamą nuomonę arba atsisakymą pateikti nuomonę;
 • dėl visų veiklos auditų; ir
 • dėl ypač svarbių ir reikšmingų nustatytų faktų.

Jei atliekant auditus nustatomi kokie nors teisinių standartų pažeidimai, VAI privalo apie tai informuoti atitinkamas teisėsaugos institucijas.

Siekiant pašalinti auditų metu nustatytus trūkumus, VAI yra įgaliota teikti rekomendacijas audituojamiems subjektams ir prižiūrėti, kaip jos įgyvendinamos.

Ji turi teisę susipažinti su visa informacija, kurios jai reikia savo darbui atlikti.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Latvijos Respublikos Konstitucija (1922 m.);
 • Valstybinės audito institucijos įstatymas (2002 m.).

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

AAI audituoja:

 • valstybines institucijas (13 ministerijų ir 137 pavaldžias institucijas, 13 centrinių valstybinių institucijų);
 • vietos valdžios institucijas (110 apygardų ir 9 miestus) ir joms pavaldžias institucijas;
 • valstybės arba vietos valdžios valdomas įmones arba privačias bendroves, susijusias su valstybės nuosavybe;
 • kitas komercines bendroves, draugijas, fondus ir fizinius asmenis: 1) jei valstybės ar vietos valdžios institucijų ištekliai yra jų žinioje arba jų prižiūrimi, 2), jei jie yra finansuojami valstybės ar vietos valdžios lėšomis, arba 3), jei jie vykdo valstybės ar vietos valdžios institucijų viešuosius pirkimus.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Latvijos VAI yra generalinio auditoriaus vadovaujama nepriklausoma kolegiali aukščiausioji audito institucija.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

VAI yra viena iš šešių Latvijos konstitucinių institucijų. Ji yra visiškai nepriklausoma ir įsteigta kaip kolegiali aukščiausioji audito institucija, kuri yra pagrindinis valstybės finansų kontrolės sistemos elementas, atstovaujantis viešuosius interesus, teikiantis nepriklausomą patikinimą dėl teisėto, teisingo, ekonomiško, efektyvaus ir veiksmingo centrinės ir vietos valdžios išteklių naudojimo, skatinantis patikimą finansų valdymą ir skaidrų sprendimų priėmimo procesą viešajame sektoriuje.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

VAI savo ataskaitas ir nuomones teikia Latvijos Parlamentui ir ministrų kabinetui.

PARLAMENTAS

VAI glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais Parlamento komitetais, tačiau daugiausia su Viešųjų išlaidų ir audito komitetu, kuris yra pagrindinis VAI ataskaitų gavėjas. VAI informuoja šį komitetą apie visų atliktų auditų rezultatus, atitinkamų sektorių veiklos trūkumus ir audito metu nustatytų reglamentavimo nuostatų pažeidimus, taip pat rekomendacijų įgyvendinimo pažangą. Komitetas savo ruožtu taip pat stebi, kaip įgyvendinamos VAI rekomendacijos.

MINISTRŲ KABINETAS

VAI savo ataskaitas ir audito nuomones teikia ministrų kabinetui. VAI ministrų kabinetui teikia ataskaitas dėl audituojamų subjektų atliktų finansinių auditų, dėl kurių VAI pateikė sąlyginę nuomonę ar neigiamą nuomonę, ar atsisakymą pateikti nuomonę, taip pat ataskaitas dėl visų veiklos auditų ir visų ypač svarbių ir reikšmingų nustatytų faktų.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

GENERALINIS AUDITORIUS

Elita Krumiņa paskirta 2013 m. sausio 17 d., nuo 2013 m. sausio 24 d. pradėjo eiti pareigas.

KADENCIJA

4 metai, leidžiama eiti pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

ATRANKA

Generalinį auditorių skiria Parlamentas.

VALDYMO ORGANAS

VAI valdo generalinis auditorius ir VAI taryba, kurią sudaro penkių audito departamentų ir Audito ir metodikos departamento direktoriai.

KADENCIJA

4 metai, leidžiama eiti pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

ATRANKA

Tarybos narius, rekomendavus generaliniam auditoriui, skiria Parlamentas.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Generalinis auditorius administruoja ir valdo VAI darbą, įskaitant Generalinio auditoriaus tarnybą, Paramos skyrių ir Kanceliariją, kuri yra atsakinga už VAI finansinį planavimą ir apskaitą, įrašų tvarkymo organizavimą, priežiūrą, informacines technologijas, planavimą ir VAI veiklos vertinimą.

VAI tarybą sudaro Generalinis auditorius (pirmininkas) ir šeši Tarybos nariai, kurie yra audito departamentų direktoriai. Taryba patvirtina daugumą dokumentų, kuriais reglamentuojami VAI veiklos rezultatai.

VAI turi penkis audito departamentus ir audito metodikos departamentą, kurie atlieka auditą, taip pat rengia, atnaujina ir įgyvendina VAI audito metodiką. Kiekvieną audito departamentą sudaro direktorius ir du ar trys audito sektoriai. Audito departamentai atlieka auditus pagal metinį audito planą, kurį patvirtino VAI taryba. Kiekvienas Audito departamentas yra atsakingas už tam tikrus nustatytus audituojamus subjektus ir audito sritis.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2018 m.)

 • Skaičius: 175 (maždaug 75 % jų dirba audito srityje)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 22 %; ♀ 78 % Vidutinis amžius: 40

BIUDŽETAS

 • 6,2 milijono eurų (2017 m.)
 • Apie 0,07 % bendrų valdžios sektoriaus išlaidų

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

Audito darbas planuojamas metams, jį tvirtina VAI taryba.

VAI bendrosios audito darbo programos rengimą sudaro šie etapai:

 1. VAI strategijos parengimas;
 2. audito sričių strateginis vertinimas;
 3. audito temų rengimas;
 4. VAI darbo plano parengimas.

VAI darbo planas skirtas tik vidaus naudojimui, tačiau Parlamento pirmininkas informuojamas apie per metus planuojamas audito kryptis.

Tuomet audito departamentai pagal planą atlieka darbą. Departamentų direktoriai ir sektorių vadovai priima sprendimus dėl konkrečios audito apimties, audito klausimų ir audito išteklių paskirstymo.

— AUDITO METODAI

VAI atlieka:

 • finansinius auditus, skirtus įvertinti, ar finansinės būklės ataskaitos parengtos pagal atitinkamus reglamentus;
 • atitikties ir veiklos auditus, skirtus įvertinti, ar audituojamas subjektas veikia pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus ir ar jis vykdo savo operacijas ir sandorius ekonominiu ir veiksmingu būdu.

VAI savo auditus atlieka vadovaudamasi tarptautiniais audito standartais (TAAIS). Sprendimai dėl konkrečių principų ir metodų priimami VAI nuožiūra. Audituojami subjektai gali reaguoti į VAI audito metu nustatytus faktus. Jie taip pat privalo teikti rekomendacijų įgyvendinimo pažangos ataskaitas.

Yra sukurtas išsamus nuolatinės vidaus ir išorės kokybės kontrolės pagrindas.

VAI taip pat naudoja savo pačios parengtus finansinius, veiklos ir atitikties audito vadovus, praktines audito gaires ir specialias vidaus procedūras. Šie dokumentai skirti naudoti tik institucijos viduje.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

AAI skelbia:

 • nuomonę dėl finansinės ataskaitos, susijusios su valstybės biudžeto ir vietos valdžios biudžetų vykdymu;
 • nuomones, ar metines ataskaitas tinkamai parengė ministerijos ir kitos centrinės valdžios institucijos;
 • veiklos ir atitikties audito ataskaitas;
 • diskusijoms skirtus dokumentus, pagrįstus atliktų veiklos ir atitikties auditų nustatytais faktais ir
 • VAI metinę ataskaitą.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

VAI įstatyme nustatyta, kad VAI reguliariai informuoja plačiąją visuomenę ir piliečius apie atliktus auditus, skelbdama visas audito ataskaitas ir nuomones savo interneto svetainėje po to, kai jos įsigalioja. Dažniausi audito informacijos platinimo kanalai yra oficiali VAI interneto svetainė ir visuomenės žiniasklaida – žurnalistai ir socialinė žiniasklaida (Facebook, Twitter, YouTube). Su audito ataskaitų skelbimu visada kartu pateikiami pranešimai spaudai arba rengiamos spaudos konferencijos. Kai kuriais atvejais, kai audituota tema sulaukia didesnio visuomenės susidomėjimo, parengiamos vizualiai prieinamos ir lengvai suprantamos audito ataskaitų santraukos, kad jas būtų galima naudoti tolesniam informacijos perdavimui. Be audito rezultatų visuomenė taip pat informuojama apie audito rekomendacijų įgyvendinimo pažangą. Apie tai daugiausia pranešama socialinėje žiniasklaidoje. Audito ataskaitų santraukos pateikiamos VAI svetainėje anglų ir rusų kalbomis.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

VAI glaudžiai bendradarbiauja su akademiniu sektoriumi, pavyzdžiui, su Stokholmo ekonomikos mokykla Rygoje, kad Latvijos Respublikoje būtų įdiegta viešojo sektoriaus auditorių sertifikavimo sistema.

VAI bendradarbiauja su privačiojo sektoriaus auditoriais, visų pirma su Latvijos sertifikuotų auditorių asociacija, nuolat stiprindama sistemą, kad galėtų veiksmingai naudotis sertifikuotų auditorių darbu VAI finansinių auditų savivaldybėse metu.

 

 

LIETUVA

VALSTYBĖS KONTROLĖ

Nuo 1990 m.
Įsteigta 1919 m.

Interneto svetainė: www.vkontrole.lt

Misijos deklaracija:

Padėti Lietuvos Respublikai išmintingai valdyti jos finansus ir turtą.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė (VK) prižiūri, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas.

VK pareigūnai turi teisę susipažinti su visa auditui reikalinga informacija bei patekti į audituojamo subjekto patalpas.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Lietuvos Respublikos Konstitucijos skyrius, skirtas Valstybės kontrolei (LR Konstitucija priimta 1992 m.);
 • Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymas (priimtas 1995 m.).

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

NAI audituoja:

 • valstybės institucijose ir įstaigose;
  • ministerijose: 14;
  • Vyriausybės įstaigose: 14;
  • įstaigose prie ministerijų: 77;
 • savivaldybėse, savivaldybių įstaigose, institucijose bei jų išteklių fonduose;
 • valstybės išteklių ir mokesčių fonduose;
 • visų rūšių įmonėse, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/2 balsų;
 • visose įmonėse, kurioms valstybės ar savivaldybes institucija suteikė lėšų arba perdavė turto;
 • valstybės biudžeto,
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir
 • Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo valstybinį auditą.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Nuo vyriausybės nepriklausoma audito institucija, kuriai vadovauja generalinis auditorius.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

VK yra nepriklausoma Seimui atskaitinga institucija, oficialiai nesusijusi su kitomis valdžios institucijomis.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

VK yra atskaitinga Seimui ir padeda jam vykdyti parlamentinę kontrolę. Todėl Seimas ir VK palaiko glaudžius ryšius.

Aktyviausi ryšiai palaikomi su Seimo Audito komitetu. Šis komitetas svarsto VK valstybinio audito ataskaitas ir savo sprendimais prisideda prie valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo.

Seimas gali pavesti Valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą pagal jos kompetenciją.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

GENERALINIS AUDITORIUS

2015 m. balandžio 15 d. į pareigas buvo paskirtas Arūnas Dulkys.

KADENCIJA

Skiriamas penkeriems metams, tas pats asmuo skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

ATRANKA

Valstybės kontrolierių penkeriems metams Respublikos Prezidento teikimu skiria Seimas.

VALDYMO ORGANAS

Valstybės kontrolei vadovauja trys valstybės kontrolieriaus pavaduotojai.

KADENCIJA

Skiriamas penkeriems metams, tas pats asmuo skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

ATRANKA

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojus į pareigas skiria Respublikos Prezidentas valstybės kontrolieriaus teikimu.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

VK yra institucija, kuri vienu metu vykdo tris funkcijas:

 • aukščiausiosios audito institucijos, kurią sudaro Audito plėtros departamentas, keturi audito departamentai ir administraciniai padaliniai;
 • Europos Sąjungos investicijų audito institucijos, susidedančios iš Europos Sąjungos investicijų audito departamento ir administracinių padalinių; ir
 • Fiskalinės institucijos – Biudžeto politikos stebėsenos departamento ir administracinių padalinių.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2018 m. LIEPOS MĖN.)

 • Skaičius: 300 (70 % įgyvendina audito funkciją)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 21 %; ♀ 79 % Vidutinis amžius: 42 metai

BIUDŽETAS

 • 9,2 milijono eurų (2018 m.)
 • < 0,5 % bendrų valdžios sektoriaus išlaidų

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

VK auditai planuojami metiniame veiklos plane. Planavimu etapu yra stebima viešojo sektoriaus veikla, renkami duomenys, analizuojamos esamos ir galimos rizikos. Audito temas gali pasiūlyti ir suinteresuotosios šalys.

Reaguojant į vykstančius pokyčius, audito planas gali būti keičiamas.

— AUDITO METODAI

VK atlieka finansinį, atitikties ir veiklos auditą. Visa taikoma metodologija atitinka TAAIS ir tarptautinę gerąją patirtį.

Audituojami subjektai turi teisę teikti pastabas dėl valstybinio audito ataskaitų projektų.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

NAI skelbia:

 • metinę veiklos ataskaitą;
 • išvadą ir audito ataskaitą dėl valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
  • išvadą ir audito ataskaitą
  • dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
  • išvadą ir audito ataskaitą dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio;
 • išvadas ir audito ataskaitas dėl valstybės išteklių fondų ataskaitų rinkinių;
 • išvadą ir audito ataskaitą dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio, apimančio ir valstybės skolos ataskaitą; ir
 • veiklos audito ataskaitas.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

VK savo metinę veiklos ataskaitą ir visas audito ataskaitas teikia Seimui.

Visos VK ataskaitos skelbiamos VK interneto svetainėje.

VK savo veikloje vadovaujasi skaidrumo ir atvirumo principais, kuriais remiantis bendradarbiaujama su piliečiais socialinėje žiniasklaidoje.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

VK bendradarbiauja su Seimu, Finansų ministerija, Lietuvos auditorių rūmais, Vidaus auditorių asociacija ir Savivaldybių kontrolierių asociacija - dalydamasi patirtimi ir rengdama bendrus standartus.

Valstybės kontrolė yra sudariusi bendradarbiavimo susitarimus su Finansų ministerija, Generaline prokuratūra, Viešųjų pirkimų tarnyba, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetu, Mykolo Romerio universitetu, Savivaldybių kontrolierių asociacija, Lietuvos auditorių rūmais, Vidaus auditorių asociacija ir Lietuvos banku.

Siekiant užtikrinti VK auditų kokybę, institucijoje atliekami reguliarūs ekspertiniai veiklos vertinimai.

 

 

LIUKSEMBURGAS

COUR DES COMPTES

Nuo 2000 m.
Įsteigta 1840 m.

Interneto svetainė: www.cour-des-comptes.public.lu

Misijos deklaracija:

Audito rūmai, kaip išorės auditorius, tikrina viešųjų pajamų ir išlaidų teisėtumą ir tvarkingumą, taip pat patikimą viešųjų lėšų finansinį valdymą. Jie tikrina viešųjų išlaidų ekonomiškumą, veiksmingumą ir efektyvumą, tačiau neturi priimti jokio sprendimo dėl išlaidų tinkamumo.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Liuksemburgo audito rūmai (LCA) kontroliuoja valstybės priemonių, administravimo įstaigų ir tarnybų finansinį valdymą. Audito rūmai taip pat turi teisę tikrinti kitas viešąsias įstaigas, jei joms netaikoma kita teisės aktuose nustatyta finansinio audito sistema. Galiausiai Audito rūmai gali tikrinti, kaip naudojamos viešosios lėšos, skirtos konkretiems tikslams viešojo sektoriaus juridiniams asmenims ir individualiems bei juridiniams asmenims privačiame sektoriuje, siekdami nustatyti, ar jos naudojamos pagal paskirtį.

Vykdydami savo pareigas, LCA turi teisę susipažinti su visais dokumentais, kurie, jų nuomone, yra reikalingi. Be audito darbo,su LCA gali konsultuotis Parlamentas, siekdamas pateikti nuomonę dėl teisės akto projekto.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Liuksemburgo Konstitucijos 105 straipsnis (1868 m.); peržiūrėtas
 • Audito rūmų įstatymas (1999 m. birželio 8 d.).

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

LCA audituoja:

 • priemones, administravimą ir valstybines paslaugas;
 • ministerijas;
 • Vyriausybės įstaigas;
 • kitas viešąsias įstaigas ir
 • viešojo ir privačiojo sektoriaus subjektus, finansuojamus iš valstybės dotacijų; ir
 • politines partijas.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Kolegiali struktūra be jurisdikcinės funkcijos.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

LCA yra nepriklausoma institucija.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

Ryšiai su Parlamentu yra konsultaciniai. LCA visas savo ataskaitas teikia Parlamentui. Be to, rengiant teisės aktus, su LCA gali būti konsultuojamasi. Parlamentas taip pat gali prašyti LCA atlikti su konkrečia tema susijusį auditą.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2005 m. į pareigas buvo paskirtas Marc Gengler.

KADENCIJA

6 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

LCA pirmininką skiria Didysis Hercogas Parlamento, kuris parengia kandidatų sąrašą, siūlymu.

VALDYMO ORGANAS

LCA vadovauja organas, kurį sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojai ir trys patarėjai.

KADENCIJA

6 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

LCA kolegijos narius skiria Didysis Hercogas Parlamento, kuris parengia kandidatų sąrašą, siūlymu.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

LCA priima sprendimus kolegialiu pagrindu balsų dauguma. Tuo atveju, kai priimamas atskiras sprendimas, pirmininkas pirmininkauja posėdžiams ir turi lemiamą balsą.

LCA sudaro audito ir administracinis skyriai. Audito skyrių sudaro keturi audito departamentai, kurių kiekvienam vadovauja narys.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2018 m.)

 • Skaičius: 34
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 34 %; ♀ 66 %

BIUDŽETAS

 • 4,5 milijono eurų (2016 m.)
 • Į valstybės biudžetą įtraukta nuostata dėl LCA išlaikymo pagal jų įverčius.

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

LCA savarankiškai priima sprendimus dėl savo metinės darbo programos. Planavimo procedūrą nustato LCA kolegija, kuri patvirtina savo darbo programą ankstesnių metų pabaigoje.

Parlamentas gali prašyti LCA atlikti auditus kai kuriose srityse.

— AUDITO METODAI

LCA atlieka finansinius ir veiklos auditus.

Audito proceso metu LCA audituojamiems subjektams pateikia nustatytus faktus, jie gali pateikti atsakymus per nustatytą laikotarpį, prieš pateikiant ataskaitas Parlamentui.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

LCA skelbia:

 • bendrą valstybės sąskaitų ataskaitą;
 • specialiąsias ataskaitas dėl konkrečių finansų valdymo sričių, parengtas LCA iniciatyva arba Parlamento prašymu ir
 • nuomones dėl teisės aktų projektų ir biudžeto valdymo.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

LCA teikia metines ataskaitas ir specialiąsias ataskaitas Parlamentui, taip pat jas skelbia savo interneto svetainėje.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

LCA glaudžiai bendradarbiauja su audituojamais subjektais ir atitinkamomis ministerijomis.

 

 

MALTA

NATIONAL AUDIT OFFICE

Nuo 1997 m.
Įsteigta 1814 m.

Interneto svetainė: www.nao.gov.mt

Misijos deklaracija:

Padėti skatinti valdžios sektoriaus operacijų atskaitomybę, tinkamumą ir geriausią patirtį.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Maltos nacionalinė audito institucija (NAI) yra nacionalinė audito institucija, atsakinga už centrinės ir vietos valdžios institucijų išorės auditą. Jos privaloma funkcija – atlikti centrinės valdžios institucijų finansinius ir atitikties auditus.

Be to, ji gali atlikti bet kokios su valdžios sektoriaus finansais, nuosavybe ar lėšomis, valdomomis arba kurias kontroliuoja bet kuris vyriausybės departamentas ar įstaiga, susijusios srities auditus.

NAI taip pat gali tikrinti šių valdžios institucijų ar įstaigų, kurios administruoja, valdo arba naudoja tiesiogiai ar netiesiogiai vyriausybei priklausančias lėšas, sąskaitas ir (arba) veiklą. Ji gali atlikti tolesnį įmonių ar kitų subjektų, kurių didžioji akcijų dalis priklauso vyriausybei, operacijų auditą.

Ji taip pat atsakinga už vietos valdžios institucijų auditą, paskirdama privačius auditorius vietos savivaldos auditoriais į vietos valdžios tarybas, ir šiems auditoriams teikdama techninę ir administracinę paramą.

NAI turi teisę susipažinti su visa informacija, kurios jai reikia savo darbui atlikti.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Maltos Konstitucija: 108 skirsnis (1964 m.);
 • Nacionalinės audito institucijos ir generalinio auditoriaus aktas (1997 m.);
 • Atstovų Rūmų įsakymas Nr. 120 (1995 m.);
 • Vietos tarybų aktas (1995 m).

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

NAI audituoja:

 • ministerijas: 15 (privaloma);
 • visus vyriausybės departamentus ir tarnybas (privaloma);
 • vietos valdžios institucijas (privaloma pagal vietos valdžios aktą) pagal pirmiau nurodytus įgaliojimus;
 • valdžios institucijas ar įstaigas, administruojančias, valdančias ar naudojančias tiesiogiai ar netiesiogiai vyriausybei priklausančias lėšas (neprivaloma, nebent konkrečiai nurodyta atitinkamuose teisės aktuose);
 • įstaigas, kurios valdo arba naudoja vyriausybės lėšas (neprivaloma, nebent konkrečiai nurodyta atitinkamuose teisės aktuose);
 • įmones ar kitus subjektus, kurių didžioji akcijų dalis priklauso vyriausybei (neprivaloma).

Pastaba. NAI visų pirma yra įpareigota atlikti centrinės valdžios finansinius ir atitikties auditus, ji taip pat gali atlikti bet kokio pobūdžio auditą centrinės ir vietos valdžios institucijose, taip pat kitose įstaigose, kurios valdo arba administruoja viešąsias lėšas. Tačiau viešojo sektoriaus subjektus ir kitus ne centrinės valdžios subjektus audituoja privačiojo sektoriaus auditoriai.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Nuo vyriausybės nepriklausoma audito institucija, kuriai vadovauja generalinis auditorius.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

NAI yra vyriausybės išorės auditorius. Ji yra visiškai nepriklausoma atlikdama savo auditus. Generalinis auditorius nėra pavaldus jokiam asmeniui.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

Generalinis auditorius tiesiogiai atsiskaito Atstovų Rūmų pirmininkui.

Parlamento viešosios apskaitos komitetas (PAC) ir už finansus atsakingas ministras gali prašyti NAI atlikti tyrimus visais klausimais, kurie patenka į NAI įgaliojimų sritį. Kalbant apie vietos valdžios teisės aktus, už vietos valdymą atsakingas ministras taip pat gali paprašyti generalinio auditoriaus atlikti tyrimus vietos tarybose.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

GENERALINIS AUDITORIUS

2016 m. kovo 30 d. į pareigas paskirtas Charles Deguara.

KADENCIJA

Skiriamas penkeriems metams, tas pats asmuo skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

ATRANKA

Generalinį auditorių skiria pirmininkas, atsižvelgdamas į Atstovų Rūmų sprendimą, už kurį balsavo ne mažiau kaip du trečdaliai visų Atstovų Rūmų narių.

VALDYMO ORGANAS

Nors nėra oficialios valdymo struktūros, generaliniam auditoriui padeda generalinio auditoriaus pavaduotojas ir trys jo padėjėjai.

ATRANKA

Generalinį auditorių ir jo pavaduotoją skiria pirmininkas, kaip nurodyta pirmiau.

Generalinio auditoriaus padėjėjai skiriami pagal vidaus ir (arba) išorės kvietimus teikti paraiškas. Vidaus atrankos valdyba (kurios sudėtyje yra vienas valdybos narys, kuris yra nepriklausomas nuo NAI) atlieka interviu su kandidatais ir apie juos pateikia su šiomis pareigomis susijusias ataskaitas. Generalinis auditorius skiria laimėjusį kandidatą, remdamasis atrankos valdybos rekomendacija.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

NAI yra suskirstyta į keturis skyrius, kurių trims vadovauja generalinio auditoriaus padėjėjas. Tai yra:

 • finansinio ir atitikties audito skyrius, kuris yra atsakingas už vyriausybės finansinės ataskaitos analizę, už kai kurių vyriausybės ministerijų ir departamentų, vietos valdžios institucijų ir kai kurių nevyriausybinių organizacijų auditą;
 • veiklos audito skyrius, kuris yra atsakingas už veiklos (racionalaus lėšų panaudojimo) auditus;
 • specialusis audito ir tyrimų skyrius, atsakingas už tyrimų ataskaitas, kurių paprastai prašo Viešosios apskaitos komitetas arba už finansus atsakingas ministras ir
 • IKT skyrius, kuris yra atsakingas už IT auditus, taip pat teikia IT paramą kitiems audito skyriams atliekant auditus.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2018 m. RUGPJŪČIO MĖN.)

 • Skaičius: 58 (78 % įgyvendina audito funkciją)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 45 %; ♀ 55 % Vidutinis amžius: 40

BIUDŽETAS

 • 3,4 milijono eurų (2018 m.)
 • NAI biudžetas yra visiškai finansuojamas iš bendrojo Maltos biudžeto.
 • Apie 0,1 % bendrų valdžios sektoriaus išlaidų

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

NAI gali pasirinkti audito temas savo nuožiūra. PAC ir už finansus atsakinga ministerija taip pat gali jos paprašyti atlikti su viešosiomis lėšomis susijusius tyrimus. Nors NAI paprastai sutinka dėl tokių prašymų, ji to daryti neprivalo.

NAI rengia metinius audito planus, kuriuose pateikiamas konkrečių metų planuojamų auditų sąrašas, kurį tvirtina generalinis auditorius ir jo pavaduotojas.

Atrinkdama audito sritis, kurios bus įtrauktos į metinę audito programą, NAI atsižvelgia į skirtingus kriterijus, kaip antai klausimo aktualumą, socialinį ir finansinį reikšmingumą, Parlamento, valdžios institucijų, žiniasklaidos ar viešojo intereso mastą, taip pat į siūlomų audito temų galimybes.

— AUDITO METODAI

NAI atlieka finansinius auditus, atitikties auditus, veiklos auditus, tyrimų auditus ir IT auditus.

Finansinės ir atitikties ataskaitos skelbiamos kasmet ne vėliau kaip per dvylika mėnesių nuo finansinių metų, kurie baigiasi gruodžio 31 d., pabaigos. Kitos ataskaitos skelbiamos, kai tik jos baigiamos rengti.

Be to, NAI kasmet metų pabaigoje skelbia vietos valdžios auditorių audito ataskaitų nustatytų faktų santrauką (ji vadinasi „Generalinio auditoriaus ataskaita dėl vietos valdžios institucijų darbo“).

NAI savo auditus atlieka vadovaudamasi tarptautiniais audito standartais ir turi savo finansinio bei atitikties ir veiklos audito vadovus.

Be to, atlikdama veiklos auditą, NAI vadovaujasi problemų analizės ir išvadų parengimo (IADC) metodu.

Taip pat ji turi savo profesinio elgesio kodeksą, kurio privalo laikytis jos darbuotojai.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

NAI skelbia:

 • metinę ataskaitą dėl viešųjų sąskaitų;
 • metinę ataskaitą dėl vietos valdžios institucijų veiklos;
 • metinę ataskaitą dėl tolesnių veiksmų auditų;
 • metinę NAI veiklos ataskaitą ir
 • atskiras ataskaitas dėl veiklos auditų, tyrimų ataskaitų ir pirmiau nenurodytas kitų rūšių audito ataskaitas.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

NAI teikia visas savo audito ir kitas ataskaitas Atstovų Rūmų pirmininkui. Kiekvienoje ataskaitoje pateikiama santrauka, kurioje apibendrinama ataskaita, taip pat pridedamas pranešimas spaudai, kuriame pateikiamos pagrindinės atitinkamos ataskaitos mintys. NAI visas ataskaitas skelbia savo interneto svetainėje ir Facebook puslapyje po to, kai jos pateikiamos Atstovų Rūmų pirmininkui..

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

NAI palaiko glaudžius dvišalius ryšius su kai kuriomis kitomis ES valstybių narių aukščiausiosiomis audito institucijomis. Ji taip pat priklauso Tautų sandraugos generalinių auditorių tinklui.

NAI taip pat aktyviai dalyvauja kai kuriuose tarptautiniuose tinkluose.

Ji taip pat bendradarbiauja su Maltos universitetu ir yra keleto vyriausybės komitetų narė, turinti stebėtojo teises.

 

 

NYDERLANDAI

ALGEMENE REKENKAMER

Nuo 1814 m.
Įsteigta 1447 m.

Interneto svetainė: https://english.rekenkamer.nl/

Misijos deklaracija:

Padėti pagerinti centrinės valdžios ir su ja susijusių institucijų veiksmingumą ir veiklą.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Nyderlandų audito rūmai (NAR) tikrina, ar valdžios sektoriaus pajamos buvo gautos, išlaidos buvo patirtos ir politikos priemonės įgyvendintos taip, kaip buvo numatyta.

Jie atlieka nepriklausomus ir nešališkus auditus, kad nustatytų, kaip centrinės valdžios institucijos iš tikrųjų vykdo savo funkcijas, ir kokius patobulinimus galima atlikti.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Nyderlandų Konstitucijos 76, 77 ir 78 straipsniai (1814 m.);
 • Vyriausybės sąskaitų aktas (2016 m.).

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

NAR audituoja:

 • 21 valstybės biudžeto skirsnį, daugiausia ministerijas ir valstybės fondus ir
 • 121 juridinių subjektų (grupę) su teisės aktais nustatytomis pareigomis.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Kolegiali struktūra be jurisdikcinės funkcijos.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

AR yra centrinės valdžios institucijų išorės auditorius. Jie yra nepriklausoma įstaiga ir turi konstitucinį statusą kaip Aukščiausioji valstybės taryba (nacionalinė viešoji įstaiga, įsteigta siekiant apsaugoti demokratinę teisinę valstybę).

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

Profesiniai ryšiai tarp NAR ir Nyderlandų parlamento yra pagrįsti bendradarbiavimu. Institucijų lygmeniu valdyba reguliariai rengia susitikimus su Parlamento nuolatiniu finansų komitetu. Darbuotojų lygmeniu taip pat palaikomi kasdieniai asmeniniai ryšiai.

NAR skelbia savo audito metu nustatytus faktus, daugiausia ataskaitų ir raštų forma, juos siųsdami Parlamentui. Prieš paskelbiant audito ataskaitą, Parlamentui siūloma galimybė surengti privatų informacinį posėdį. Jei parlamentas priima pasiūlymą, atsakingam ministrui taip pat siūloma surengti privatų informacinį posėdį.

Kartais Parlamentas kviečia NAR dalyvauti parlamentiniuose klausymuose, atsižvelgdamas į jų konkrečią kompetenciją.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2015 m. spalio 15 d. į pareigas paskirtas Arno Visser. 2013 m. sausio 15 d. jis tapo valdybos nariu.

KADENCIJA

NAR pirmininkas skiriamas visam gyvenimui iki teisės aktais nustatyto pensinio amžiaus.

ATRANKA

Jei NAR pirmininko vieta tampa laisva, naujasis pirmininkas paskiriamas toliau nurodyta tvarka. Paskiriamas naujas valdybos narys, kuris visapusiškai atkurs valdybą, o valstybės vadovas, atsižvelgdamas į ministrų kabineto rekomendaciją, skiria naują pirmininką iš trijų valdybos narių.

VALDYMO ORGANAS

AR vadovauja valdyba, kurią sudaro pirmininkas ir du nariai. Valdybos nariai bendrai priima visus sprendimus.

Kiekvienas valdybos narys veikia kaip pranešėjas apie AR darbo dalį, o pirmininkas prižiūri visą organizaciją.

AR taip pat turi du išorės, neeilinius valdybos narius, kurie gali būti kviečiami dalyvauti tam tikroje veikloje, pavyzdžiui, prižiūrėti auditus, vykdyti išorės veiklą arba pavaduoti valdybos narius.

KADENCIJA

Visi NAR valdybos nariai skiriami visam gyvenimui iki teisės aktais nustatyto pensinio amžiaus.

ATRANKA

Valdybos narius skiria valstybės vadovas. Sprendimą dėl skyrimo bendrai rengia valdyba ir parlamentas.

Valdyba, remdamasi atvira įdarbinimo procedūra, atrenka bent keturis kandidatus. Kandidatų sąrašas pateikiamas Atstovų Rūmams. Rūmai šio sąrašo neprivalo laikytis Po to Rūmai pateikia trijų kandidatų sąrašą valstybės vadovui, kuris paskiria kandidatą, kuris gauna daugiausia Parlamento paramos.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

NAR valdybai talkina organizacija, kuriai vadovauja generalinis sekretorius, kuris skiriamas pagal įstatymus ir kurį prisaikdina valstybės vadovas. NAR turi valdymo grupę, kuriai vadovauja generalinis sekretorius ir kurią sudaro šeši audito direktoriai ir vienas paramos paslaugų direktorius. Ši valdymo grupė atsakinga už organizacijos kokybę ir auditus.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI

 • Skaičius: 232 (75 % įgyvendina audito funkciją)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 50 %; ♀ 50 % Vidutinis amžius: 48

BIUDŽETAS

 • 28,6 milijono eurų (80 % skirta audito užduotims)
 • 0,11 % bendrų valdžios sektoriaus išlaidų

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

Nors NAR savo iniciatyva nusprendžia, kuriuos auditus atlikti, parlamentas, ministrai ir valstybės sekretoriai gali paprašyti NAR atlikti auditą.

NAR vykdo nuolatinę audito programą, kuri peržiūrima keletą kartų per metus, atsižvelgiant į strateginio dialogo sesijų rezultatus. Dalis NAR audito pajėgumų skiriama daugiametėms audito programoms, kuriose dėmesys sutelkiamas į temas, kurios laikomos finansiškai ir socialiai svarbiomis.

NAR pagal pirmumą suskirsto audito sritis, kuriose jie gali suteikti pridėtinės vertės dėl savo specialiųjų įgaliojimų, pavyzdžiui, teisės tikrinti konfidencialią informaciją, jų nepriklausomumo ir nešališkumo, arba kai jokia kita organizacija negali atlikti auditų atitinkamose srityse.

— AUDITO METODAI

AR atlieka finansinius, atitikties ir veiklos auditus.

Jie eksperimentuoja su naujais audito metodais ir būdais, taip pat su naujomis skelbimo formomis.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

AR skelbia:

 • metinę ataskaitą;
 • audito ataskaitas;
 • tikslines ataskaitas;
 • biudžeto raštus;
 • interneto bylas ir
 • informacijos suvestines.

AR perduoda savo audito metu nustatytus faktus ir sukauptą patirtį vyriausybei, Parlamentui ir subjektams, atsakingiems už jų audituojamų subjektų valdymą.

AR savo leidinius riboja prieš visuotinius rinkimus, jų metu ir po jų, kol įsteigiamas naujas kabinetas.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

NAR skelbia ataskaitas savo interneto svetainėje ir informaciją apie savo leidinius socialinėje žiniasklaidoje.

Trečiąjį gegužės trečiadienį, (žinomą kaip atskaitomybės diena) NAR pateikia nepriklausomą nuomonę dėl centrinės valdžios sąskaitų ir einamojo valdymo, finansų valdymo ir politikos informacijos kokybės, kurią ministrai teikia Parlamentui.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

AR aktyviai bendradarbiauja ir dalijasi žiniomis su Nyderlandų Karalystės audito institucijomis. Šios institucijos apima institucijas nuo vietos audito įstaigų ir audito komitetų iki Nyderlandų Karibų regiono audito institucijų.

Be to, AR aktyviai prisideda tarptautinėje audito bendruomenėje. Jie turi didelės patirties stiprinant institucijų vystymąsi, įgyvendinant gebėjimų stiprinimo projektus su aukščiausiomis audito institucijomis užsienyje. AR taip pat bendradarbiauja ir dalijasi konkrečia patirtimi su giminingomis institucijomis, be to, jie yra INTOSAI, EUROSAI, ES ryšių palaikymo komiteto ir Pasaulinio audito lyderystės forumo institucinis narys.

Glaudaus bendradarbiavimo pavyzdžiai yra bendri arba lygiagretūs AR ir kitų aukščiausiųjų audito institucijų atliekami auditai.

 

 

LENKIJA

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Nuo 1919 m.
Įsteigta 1809 m.

Interneto svetainė: www.nik.gov.pl

Misijos deklaracija:

Skatinti patikimą Lenkijos Respublikos viešųjų paslaugų valdymą ir veiksmingumą.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Aukščiausioji audito institucija (NIK) atlieka vyriausybės administravimo įstaigų, Lenkijos nacionalinio banko, valstybės juridinių asmenų ir kitų valstybės organizacinių vienetų veiklos auditą, susijusį su teisėtumu, ekonominiu atsargumu, veiksmingumu ir stropumu. NIK gali atlikti vietos valdžios institucijų, bendruomeninių juridinių asmenų ir kitų bendruomeninių organizacinių vienetų veiklos auditą, susijusį su teisėtumu, ekonominiu atsargumu ir stropumu.

NIK taip pat gali atlikti kitų organizacinių vienetų ar ekonominių subjektų, jei jie naudoja valstybės ar viešąjį turtą ar išteklius, arba vykdo finansinius įsipareigojimus valstybei, veiklos auditą, susijusį su teisėtumu ir ekonominiu atsargumu.

NIK turi teisę susipažinti su visa reikalinga informacija ir jos darbuotojai gali laisvai patekti į audituojamų įstaigų patalpas ir susipažinti su atitinkamais dokumentais ir kita medžiaga. NIK turi teisę iškviesti liudytojus iš audituotų ar susijusių įstaigų ir gauti jų įrodymus, reikalauti, kad audituotų įstaigų darbuotojai žodžiu arba raštu pateiktų paaiškinimus, kviesti ekspertus ir specialistus ir dalyvauti audituotų įstaigų vadovybės posėdžiuose.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

1994 m. gruodžio 23 d. iš dalies pakeistas aukščiausiosios audito institucijos (NIK) aktas.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

NIK audituoja, pavyzdžiui:

 • biudžetines institucijas (pavyzdžiui, ministerijas ir valstybines agentūras), įskaitant institucijas, tvirtinančias biudžeto eilutes;
 • specialius valstybės fondus;
 • viešųjų finansų sektoriaus vykdomąsias agentūras ir kitus valstybinius juridinius subjektus;
 • valstybinius bankus, įskaitant Lenkijos nacionalinį banką;
 • vietos savivaldos įstaigas; ir
 • kitus subjektus, įgyvendinančius viešąsias išlaidas, įskaitant ne viešųjų finansų sektoriaus institucijas.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Audito tarnyba, kuriai vadovauja pirmininkas, ir kuri veikia kolegialiai, t. y. yra speciali institucija, vadinama NIK Taryba, dalyvaujanti svarbiausių dokumentų tvirtinimo procese ir juos tvirtinanti.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

NIK yra aukščiausioji valstybės audito įstaiga, nepriklausoma nuo vyriausybės, bet pavaldi Parlamento žemiesiems rūmams (Seimui).

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

NIK teikia ataskaitas Seimui ir bendradarbiauja su beveik visais Seimo komitetais, kurie peržiūri daugumą NIK audito ataskaitų, atsižvelgiant į jų veiklos sritį. Seimo valstybės audito komitetas taip pat peržiūri NIK audito ataskaitas ir teikia nuomones dėl NIK biudžeto ir pasiūlymus dėl potencialių NIK audito sričių, kurias teikia kiti Seimo komitetai (40–60 per metus). NIK taip pat informuoja valstybės audito komitetą apie savo metinį darbo planą.

Seimas peržiūri pagrindines NIK ataskaitas – metinę veiklos ataskaitą ir valstybės biudžeto vykdymo bei pinigų politikos gairių analizę.

Seimas ir jo audito organai gali nurodyti NIK atlikti auditą, tačiau tokie atvejai yra reti (1–3 per metus).

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2013 m. rugpjūčio 27 d. pareigas pradėjo eiti Krzysztof Kwiatkowski.

Pirmininkui padeda trys pirmininko pavaduotojai ir generalinis direktorius.

KADENCIJA

Skiriamas šešeriems metams, tas pats asmuo skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

ATRANKA

Skiriamas Seimo, Senato (Parlamento aukštųjų rūmų) sutikimu, Seimo pirmininko arba grupės, kurią sudaro ne mažiau kaip 35 nariai, prašymu.

VALDYMO ORGANAS

NIK valdo NIK valdyba. Tai – kolegialus organas, kurį sudaro pirmininkas, visi pirmininko pavaduotojai, generalinis direktorius ir 14 narių (septyni teisės arba ekonomikos srities mokslininkai, nepriklausomi nuo NIK, ir septyni organizacinių audito skyrių direktoriai arba NIK pirmininko patarėjai).

KADENCIJA

3 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

14 NIK narių skiria Seimo maršalka (pirmininkas), NIK pirmininko prašymu, gavus Seimo valstybės audito komiteto nuomonę.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

NIK yra suskirstyta į audito skyrius (departamentus ir regioninius filialus) ir administravimo bei paramos departamentus. Konkrečių regioninių filialų, turinčių tokį patį statusą kaip ir audito departamentai, veiklos teritorijos atitinka Lenkijos administracinį pasiskirstymą (regionus).

Audito departamentų ir regioninių filialų auditus prižiūri NIK pirmininkas arba vienas iš jo pavaduotojų.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2017 m.)

 • Skaičius: 1 585 (71 % jų dirba audito srityje)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 56 %; ♀ 44 % Vidutinis amžius: 41 metai

BIUDŽETAS

 • NIK biudžetas: 277,5 milijono PLN (apie 67 milijonus eurų (2017 m.)
 • Skyrimas. NIK Taryba priima biudžeto projektą ir jį pateikia Seimui, kuris gali jį iš dalies pakeisti prieš patvirtinimą.
 • Apie 0,07 % viso valdžios sektoriaus biudžeto

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

NIK savo audito užduotis atlieka remdamasi metiniais darbo planais. Valstybės biudžeto vykdymo auditas, kaip pirmoji NIK pareiga, yra audito planavimo prioritetas.

NIK turi grupes, kurios stebi teisės aktų pakeitimus, analizuoja statistinius duomenis ir tikrina vyriausybės planus bei programas, taip pat žiniasklaidos skelbiamą informaciją. Šiuo stebėjimu labai prisidedama prie metinio ir ilgalaikio planavimo. Šiuo pagrindu ji gali parengti darbo planą ir nustatyti audito prioritetus.

Prieš atrenkant siūlomas audito sritis, atliekama išsami rizikos analizė, kuri, be kita ko, grindžiama tarptautinių institucijų, pavyzdžiui, EBPO, Pasaulio banko ar ES Tarybos, ataskaitomis ir leidiniais, nacionalinės strategijos dokumentais, viešojo sektoriaus finansiniais planais, statistiniais duomenimis, NIK gautais skundais, apklausų rezultatais ir žiniasklaidos pranešimais.

— AUDITO METODAI

NIK atlieka finansinį, tvarkingumo ir veiklos auditą (planuojamą ir ad hoc), taip pat integruotus auditus, kurie apima finansinius, tvarkingumo ir veiksmingumo klausimus.

NIK naudoja audito standartus, pagrįstus Lenkijos teise, INTOSAI audito standartais, INTOSAI audito standartų Europos įgyvendinimo gairėmis, Tarptautinės buhalterių federacijos (IFAC) standartais ir savo ilgalaike patirtimi.

Šiais standartais grindžiamose metodikos gairėse (audito vadove) pateikiamos išsamios instrukcijos, kaip atlikti auditą.

NIK etikos kodeksas atitinka tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus.

REZULTATAI

— AAI ATASKAITŲ TEIKIMAS

NIK skelbia:

 • valstybės biudžeto vykdymo ir pinigų politikos gairių analizę (metinę ataskaitą);
 • nuomonę Ministrų Tarybai dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo balsavimo;
 • audito ataskaitas po kiekvieno vieno subjekto audito;
 • visų planuojamų auditų ir kai kurių pagrindinių ad hoc auditų apibendrintas audito ataskaitas (vadinamuosius pareiškimus dėl audito rezultatų);
 • metinę veiklos ataskaitą;
 • analizes, kaip naudojami su teisėkūra ir teisės aktų taikymu susiję audito metu nustatyti faktai ir
 • metinį darbo planą;

NIK taip pat rengia:

 • prieštaravimus dėl ministrų, centrinių įstaigų vadovų ir Lenkijos nacionalinio banko pirmininko veiklos;
 • pasiūlymus peržiūrėti konkrečias problemas, susijusias su subjektų, atliekančių visuomenei skirtas užduotis, veikla;
 • nuomones (pavyzdžiui, dėl Parlamento narių teisėkūros iniciatyvų);
 • pasiūlymus, kai esama teisinių spragų arba neaiškių teisės aktų (de lege ferenda pasiūlymus);
 • teminius dokumentus (apie NIK tarptautinę veiklą, jos bendradarbiavimą su kitomis Lenkijos audito įstaigomis ir kt.); ir
 • piliečių pretenzijų ir skundų analizę.

Atsižvelgimas į audito rezultatus:

 • NIK audituotas įstaigas informuoja apie nustatytus faktus ir rekomendacijas ir sistemingai tikrina, ar jos į juos atsižvelgia. Šių patikrų rezultatai pateikiami tolesnių veiksmų ataskaitose.

— INFORMACIJOS APIE AUDITO DARBĄ SKLAIDA

AUDITO REZULTATŲ SKELBIMAS

NIK savo audito ataskaitas, susijusius dokumentus ir informaciją apie savo dabartinę veiklą skelbia savo interneto svetainėje (www.nik.gov.pl) ir viešosios informacijos biuletenyje (https://bip.nik.gov.pl/).

NUŠVIETIMAS ŽINIASKLAIDOJE

NIK rengia daug informacinės medžiagos, kad būtų lengviau įsisavinti žiniasklaidos priemones. 2017 m. spaudoje, radijuje ir televizijoje iš viso buvo paminėti 11 168 NIK leidiniai.

BENDRAVIMAS SU PILIEČIAIS

NIK turi teisinį įsipareigojimą teikti informaciją apie savo organizaciją, veiklą, produktus ir t. t. ir siūlo piliečiams galimybę teikti užklausas, pavyzdžiui, dėl auditų.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

NIK glaudžiai bendradarbiauja su kitomis, nacionalinėmis ar vietos, kontrolės, audito ir tikrinimo įstaigomis (jos pateikia NIK savo auditų rezultatus ir bendrai atlieka kai kuriuos NIK vadovaujamus auditus).

NIK taip pat nuolat bendradarbiauja su universitetais ir mokslinių tyrimų institucijomis ir sistemingai konsultuojasi su išorės specialistais.

 

 

PORTUGALIJA

TRIBUNAL DE CONTAS

Nuo 1849 m.
Įsteigta 1389 m.

Interneto svetainė: www.tcontas.pt

Misijos deklaracija:

Gerinti viešųjų lėšų finansinį valdymą, skatinant atskaitomybę ir skaidrumą bei užtikrinant finansinio įsipareigojimo vykdymą. Tribunal de Contas veikia kaip nepriklausomas piliečių finansinių interesų sergėtojas, pranešdamas, kaip panaudojamos jų lėšos.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Pagal Konstituciją ir Įstatymą Tribunal de Contas de Portugal (TCP):

 • kontroliuoja viešųjų pajamų ir išlaidų bei valstybės skolos teisėtumą ir tvarkingumą;
 • pateikia nuomonę dėl bendrųjų valstybės sąskaitų ir autonominių regionų sąskaitų ir nuo 2021 m. patvirtina bendrąsias valstybės sąskaitas;
 • vertina viešųjų finansų valdymą; ir
 • užtikrina finansinių įsipareigojimų vykdymą.

TCP turi teisę susipažinti su visa informacija, kurios jai reikia savo darbui atlikti, o audituojami subjektai privalo bendradarbiauti.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Portugalijos Respublikos Konstitucija (1976 m.); 107, 209(c), 214 ir 216 straipsniai;
 • Įstatymas dėl Tribunal de Contas organizacijos ir veikimo: 1997 m. rugpjūčio 26 d. įstatymas 98/97.
 • Biudžeto pagrindų įstatymas: 2015 m. rugsėjo 11 d. įstatymas 151/2015, 66 straipsnio 6 punktas.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

TCP audituoja:

 • valstybę ir jos tarnybas;
 • Azorų ir Madeiros autonominius regionus bei jų tarnybas;
 • vietos institucijas ir jų asociacijas ar federacijas, įskaitant metropolines zonas;
 • viešuosius institutus;
 • socialinės apsaugos institucijas;
 • viešąsias asociacijas, viešųjų subjektų asociacijas arba mišrias viešųjų ir privačių subjektų asociacijas, kurias daugiausia finansuoja viešieji subjektai arba vykdo jų valdymo kontrolę;
 • valstybei priklausančias įmones;
 • regionines įmones;
 • savivaldybių įmones;
 • visus subjektus, susijusius su valstybės lėšomis, nesvarbu, ar jie gauna dotacijas, ar iš dalies priklauso valstybei;
 • įmones, turinčias koncesijas valdyti valstybei priklausančias įmones, arba įmones, kurių akcijų dalis yra valstybės kapitalas, arba mišrias privačias ir valstybines įmones, kurias kontroliuoja viešasis sektorius, koncesijas arba viešąsias paslaugas valdančias įmones ir įmones, turinčias viešųjų darbų koncesijų; ir
 • kitus subjektus, kurie gauna naudos iš viešųjų lėšų arba jas valdo.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Kolegialaus teismo modelis su audito ir jurisdikcinėmis funkcijomis, jį sudaro pirmininkas ir 18 narių (tokio pat statuso kaip ir Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos teisėjai).

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

Pagal Konstituciją TCP yra aukščiausiasis teismas, todėl tai yra suvereni institucija, lygi su Respublikos prezidentu, Parlamentu, vyriausybe ir kitais teismais. Tai – nepriklausoma aukščiausioji audito institucija, atsakinga už išorės finansų kontrolę (auditą), tikrinanti vyriausybės atliekamą valstybės biudžeto vykdymą.

TCP nariai, kurie yra teisėjai, yra nenušalinami ir negali būti atsakingi už savo sprendimus, išskyrus tam tikras įstatyme numatytas išimtis.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

TCP yra nepriklausoma nuo visų kitų institucijų. Tačiau teisės aktuose nustatytos bendradarbiavimo procedūros, apima, bet neapsiriboja šiomis nuostatomis:

 • Parlamentas ir vyriausybė gali prašyti, kad TCP atliktų konkrečių subjektų ar finansinių subjektų auditus, tačiau prašomas veiksmas nėra privalomas TCP;
 • Parlamentas gali paprašyti, kad jam būtų siunčiamos esamos ataskaitos;
 • Parlamentas gali paprašyti TCP pateikti informaciją, gautą atliekant auditus; ir
 • TCP audito ataskaitos ir metinė ataskaita paprastai skelbiamos ir siunčiamos Parlamentui ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

TCP PIRMININKAS

Nuo 2016 m. spalio 3 d. pirmininku paskirtas Vítor Caldeira.

KADENCIJA

4 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

Pirmininką vyriausybės siūlymu skiria Respublikos prezidentas.

VALDYMO ORGANAS

TCP yra savivaldos institucija.

Pirmininkas yra institucijos vadovas.

TCP turi teisę nustatyti savo biudžetą ir taip pat turi finansinį savarankiškumą valdyti savo biudžetą. Biudžetą tvirtina Parlamentas.

Teismo plenariniame posėdyje, kuriame dalyvauja pirmininkas ir visi nariai, priimami sprendimai dėl TCP metinio biudžeto ar strateginio plano projekto.

KADENCIJA

Nariai skiriami visam gyvenimui.

ATRANKA

Nariai priimami viešojo konkurso tvarka, jam vadovauja atrankos komisija.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

TCP yra sudaryta iš trijų kolegijų ir dviejų regioninių kolegijų (atitinkamai Azorų ir Madeiros saloms). Šias audito kolegijas sudaro audito ir administraciniai departamentai.

Be to, TCP turi vidaus audito departamentą, už kurį tiesiogiai atsako TCP pirmininkas ir audito standartų komisija.

TCP nariai skiriami į skirtingas kolegijas, atsižvelgiant į kriterijus, susijusius su akademiniais tyrimais ir profesine karjera.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2017 m.)

 • Skaičius: 494 (būstinėje: 412; Azorų salose: 40; Madeiroje: 42 (61 % įgyvendina audito funkciją)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 32 %; ♀ 68 % Vidutinis amžius: 51 metai

BIUDŽETAS

 • TCP finansuojama iš valstybės bendrojo biudžeto ir iš nuosavų išteklių (audituojamų subjektų mokesčiai).
 • Bendras biudžetas (2017 m.): 26,1 milijono eurų
 • < 0,01 % bendrų valdžios sektoriaus išlaidų

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

TCP kas trejus metus patvirtina strateginį planą, kuriame apibrėžiami jos darbo tikslai ir uždaviniai ir atsižvelgiama į pagrindinius trūkumus, privalumus, galimybes, uždavinius ir grėsmes (SSGG analizė).

Be to, ji visiškai nepriklausomai patvirtina išsamią metinę darbo programą.

— AUDITO METODAI

TCP atlieka įvairių rūšių auditus.

Taikomi metodai ir metodikos nustatyti TCP audito vadovuose, kuriuose atsižvelgiama į tarptautinius audito standartus (TAAIS) ir geriausią patirtį.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

TCP skelbia visas savo ataskaitas ir sprendimus, visų pirma:

 • metines ataskaitas ir nuomones dėl bendrųjų valstybės sąskaitų ir autonominių regionų sąskaitų;
 • audito ataskaitas ir
 • metinę veiklos ataskaitą.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

TCP savo interneto svetainėje viešai skelbia ataskaitas, sprendimus, susijusius dokumentus, informaciją apie renginius ir veiklą.

Be to, ji gali nuspręsti skelbti savo ataskaitas Portugalijos oficialiajame leidinyje ir platinti jas per žiniasklaidą. TCP taip pat naudojasi socialiniais tinklais, kad bendrautų su visuomene apskritai.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

TCP vadovauja EUROSAI audito ir etikos darbo grupei ir yra INTOSAI valdybos narė (2017–2019 m.). TCP taip pat atlieka tarpusavio vertinimus ir dalyvauja įgyvendinant AAI gebėjimų stiprinimo projektus, visų pirma portugališkai kalbančiose šalyse.

 

 

RUMUNIJA

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Nuo 1992 m.
Įsteigta 1864 m.

Interneto svetainė: www.curteadeconturi.ro

Misijos deklaracija:

Atlikti valstybinio ir viešojo sektoriaus finansinių išteklių nustatymo, valdymo ir naudojimo auditą, siekiant Parlamentui ir administraciniams teritoriniams vienetams teikti ataskaitas dėl šių išteklių naudojimo ir administravimo pagal teisėtumo, tvarkingumo, ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo principus.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Rumunijos sąskaitų rūmai (RSR) atlieka valstybinio ir viešojo sektoriaus finansinių išteklių nustatymo, valdymo ir naudojimo auditą. RSR savo veiklą vykdo savarankiškai, kaip nustatyta Konstitucijoje, ir yra tarptautinių AAI organizacijų narė.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Rumunijos Konstitucija (1991 m.);
 • Įstatymas Nr. 94/1992 dėl Sąskaitų rūmų organizavimo ir veikimo, paskelbtas iš naujo, su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

RSR audituoja:

 • valstybinius ir administracinius teritorinius vienetus;
 • Rumunijos nacionalinį banką;
 • autonomines viešąsias įmones (autonomines įmones);
 • komercines įmones, kurių didžioji kontrolinio akcijų paketo dalis atskirai arba kartu priklauso valstybei, administraciniams ir teritoriniams vienetams, viešosioms institucijoms arba autonominėms administracijoms;
 • socialinio draudimo ar kitas savarankiškas įstaigas, valdančias valstybės turtą ar lėšas;
 • juridinius asmenis, kuriems suteiktos vyriausybės garantijos už kreditus ar subsidijas, ar kita centrinių ir vietos viešojo administravimo institucijų arba kitų viešųjų institucijų valstybės finansinė pagalba.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Kolegiali struktūra be jurisdikcinės funkcijos.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

RSR yra aukščiausioji audito institucija, atliekanti valstybės ir viešojo sektoriaus finansinių išteklių nustatymo, valdymo ir naudojimo auditą. Sąskaitų rūmai taip pat gali atlikti veiklos auditus.

RSR yra atskaitingi tik Parlamentui ir pagal savo kompetencijos sritį gali pateikti nuomonę dėl teisės aktų projektų.

Bylinėjimąsi dėl jų veiklos sprendžia teismai. 2003 m. iš dalies pakeitus Konstituciją, RSR nebeturi jurisdikcijos įgaliojimų.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

RSR teikia metinę ataskaitą dėl nacionalinio viešojo biudžeto valdymo sąskaitų, susijusių su ką tik pasibaigusiais biudžetiniais metais, ir nurodo visus pažeidimus. Deputatų Rūmų arba Senato prašymu RSR tikrina viešųjų išteklių valdymą ir teikia ataskaitas apie tai, kas buvo nustatyta.

Parlamentas yra vienintelė institucija, kuri gali paprašyti RSR patikrinti viešųjų išteklių valdymą ir apie tai pateikti ataskaitas.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2017 m. spalio 15 d. į pareigas buvo paskirtas Mihai Busuioc.

KADENCIJA

9 metai, kadencija negali būti pratęsta.

ATRANKA

Pirmininką skiria Parlamentas.

VALDYMO ORGANAS

RSR vadovauja plenumas. RSR plenumą sudaro 18 narių, kuriuos pagal teisės aktus skiria Parlamentas. Jie vadinami sąskaitų patarėjais.

RSR valdymą užtikrina RSR plenumas. RSR vykdomąjį valdymą atlieka pirmininkas, kuriam padeda du pavaduotojai, kurie taip pat yra sąskaitų patarėjai.

KADENCIJA

9 metai, kadencija negali būti pratęsta.

ATRANKA

Narius skiria Parlamentas, jie nepriklausomai vykdo savo įgaliojimus ir yra nenušalinami. Jie yra valstybės aukštas pareigas einantys asmenys ir jiems taikomi tokie patys teisiniai apribojimai, kaip ir teisėjams. RSR nariai jų kadencijos metu neturi teisės būti politinių partijų nariais arba vykdyti bet kokio politinio pobūdžio viešąją veiklą.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

RSR yra organizuoti į keletą audito departamentų, generalinį sekretoriatą, apskričių sąskaitų rūmus ir Bukarešto savivaldybės sąskaitų rūmus. Be to, RSR turi audito instituciją, kuri pagal savo struktūrą veikia kaip nepriklausoma veiklą vykdanti įstaiga.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI

 • Skaičius: 1 638 (80 % jų dirba audito srityje)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 60 %; ♀ 40 % Vidutinis amžius: 48

BIUDŽETAS

 • RSR finansuojami iš valstybės biudžeto.
 • 58 milijonai eurų (2017 m.), įskaitant administracines išlaidas
 • Apie 0,17 % viso valdžios sektoriaus biudžeto

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

Išorės viešojo audito veikla, t. y. finansinis auditas, veiklos auditas ir atitikties auditas, RSR planuojamas dviem lygmenimis: daugiamečiu ir metiniu.

RSR veiklos daugiametis planavimas nustatytas 3 metų laikotarpiui.

— AUDITO METODAI

RSR atlieka šiuos audito vizitus:

 • sąskaitų vykdymo finansinius auditus;
 • veiklos auditus;
 • atitikties auditus;
 • bendrijos lėšų viešuosius išorės auditus.

Auditai atliekami laikantis RSR standartų, parengtų remiantis INTOSAI standartais (TAAIS) ir vidaus taisyklėmis, vadovais ir gairėmis, parengtais pagal TAAIS ir pritaikytais konkrečiai RRS sistemai.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

Metinė viešoji ataskaita yra svarbiausias ir matomiausias dokumentas, kuriame išlaikomas pasitikėjimas RSR ir jų reputacija, atsižvelgiant į pagrindinius suinteresuotuosius subjektus. Joje apibendrinama pagrindinė audito veikla ir pagrindiniai nustatyti faktai.

Metinėje veiklos ataskaitoje RSR skelbia informaciją apie savo strategiją, įgaliojimus, atsakomybės sritis, misiją ir ryšius su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant Parlamentą ir vykdomąją valdžią, kad visos suinteresuotosios šalys galėtų susidaryti tikslesnį padėties vaizdą ir sužinoti, koks yra RSR vaidmuo pagrindinėse Rumunijos valstybės institucijose. RSR metinėje veiklos ataskaitoje daugiausia pateikiami duomenys ir informacija apie jų organizaciją, veiklą ir pasiektus rezultatus, tarptautinę veiklą ir jų finansinius bei žmogiškuosius išteklius ataskaitiniais metais.

Apskričių rūmų ir administracinių regioninių padalinių valdžios institucijų pateiktos metinės vietos viešųjų finansų ataskaitos;

Specialiosios ataskaitos (Rumunijos parlamento rūmų prašymu rengiamos ataskaitos ir konkrečių sričių ataskaitos).

RSR ataskaitos turi būti aktualios, realistiškos, aiškios, patikimos, pateiktos laiku ir naudingos, jos turi būti parengtos laiku ir pateiktos visuomenei, kad Parlamentas, kaip pagrindinis informacijos gavėjas, galėtų priimti teisės aktus, remdamasis jų išvadomis ir rekomendacijomis.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

Ataskaitos ir kiti RSR leidiniai elektroniniu būdu skelbiami RSR oficialioje interneto svetainėje ir fiziškai perduodami visoms suinteresuotosioms valstybės institucijoms.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

RSR palaiko ryšius su kitomis AAI tarptautiniu lygmeniu, keisdamiesi patirtimi, dalyvaudami konferencijose, seminaruose, darbo grupėse ir skelbdami atitinkamų tyrimų rezultatus tarptautiniuose leidiniuose.

 

 

SLOVAKIJA

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Nuo 1993 m.
Įsteigta 1919 m.

Interneto svetainė: www.nku.gov.sk

Misijos deklaracija:

Vizija: užtikrinti veiksmingą viešųjų išteklių valdymą pasitelkiant nepriklausomą auditą ir jo rezultatus.

Misija: prisidėti prie skaidraus sprendimų priėmimo ir geresnio korporatyvinio valdymo.

Vertybės: vykdydama savo veiklą, Slovakijos Respublikos aukščiausioji audito institucija gerbia vertybes ir principus, kuriais vadovaujasi institucijos vadovybė, auditoriai ir administracijos darbuotojai: objektyvumo, kompetencijos, bendradarbiavimo, efektyvumo, patikimumo, nepriklausomumo ir atvirumo.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Slovakijos Respublikos aukščiausioji audito institucija (AAI) atlieka valstybės, vietos valdžios institucijų ir Europos Sąjungos lėšų ir turto valdymo auditą. Ji taip pat atlieka valstybės pajamų auditą ir užtikrina, kad būtų teisingai renkami muitai ir mokesčiai.

Atlikdama savo auditus, ji turi teisę apsilankyti visose vietose ir susipažinti su visais dokumentais, kurių jai reikia auditui atlikti.

AAI ne tik vykdo savo audito veiklą, bet Slovakijos nacionalinio banko prašymu dalyvauja nepriklausomo išorės auditoriaus paskyrimo Slovakijos nacionalinio banko galutinių finansinių ataskaitų auditui procese.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Slovakijos Respublikos Konstitucijos 60–63 straipsniai (1992 m.);
 • Slovakijos Respublikos AAI aktas Nr. 39/1993.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

AAI audituoja:

 • valdžios įstaigas;
 • ministerijas: 13;
 • centrines valstybines administracijos įstaigas;
 • valstybines institucijas;
 • juridinius asmenis, kuriuos įsteigė centrinės valdžios institucijos arba kitos valstybinės administracijos įstaigos;
 • vietos valdžios įstaigas ir didesnius teritorinius vienetus, jų biudžetines organizacijas ir juose įsteigtus juridinius asmenis;
 • valstybės specialiosios paskirties vienetus; ir
 • privačius asmenis ir juridinius asmenis, kurie gauna nacionalines, viešąsias, Europos ir kitas užsienio lėšas.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Vestminsterio tipo (monokratinė) struktūra, neturinti jurisdikcinės funkcijos.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

AAI yra nepriklausoma valstybinė įstaiga.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

AAI kasmet teikia Parlamentui apibendrinamąją visų auditų rezultatų ataskaitą. Ji taip pat teikia išsamias audito ataskaitas atitinkamiems Parlamento komitetams.

Remdamasi Parlamento rezoliucijomis, AAI atlieka tam tikrus specialius auditus.

AAI teikia nuomones dėl pasiūlymų dėl Slovakijos Respublikos valstybės biudžeto ir galutinių valstybės sąskaitų ir jas pateikia Parlamentui.

Pirmininką ir du jo pavaduotojus renka ir atšaukia Parlamentas.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2015 m. gegužės 20 d. į pareigas buvo paskirtas Karol Mitrík.

KADENCIJA

Skiriamas septyneriems metams, tas pats asmuo skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.

ATRANKA

Pirmininką slaptu balsavimu renka Nacionalinės Tarybos (Parlamento) nariai.

VALDYMO ORGANAS

AAI veiklai vadovauja pirmininkas kaip teisės aktų nustatyta institucija, kuriam padeda du pavaduotojai.

KADENCIJA

Pirmininko pavaduotojų kadencija yra septyneri metai, ji gali būti pratęsta vieną kartą.

ATRANKA

Pirmininko pavaduotojus slaptu balsavimu renka Nacionalinės Tarybos nariai.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

AAI būstinę Bratislavoje sudaro du audito departamentai ir keletas organizacinių vienetų, teikiančių pagalbines paslaugas (strategijos departamentas, pirmininko tarnyba, Žmogiškųjų išteklių skyrius ir vidaus auditoriaus biuras). Taip pat yra septyni regioniniai padaliniai regioniniuose centruose, kurie atlieka regionų, rajonų ir vietos savivaldybių savivaldos auditą.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2018 m.)

 • Skaičius: 289 (81 % įgyvendina audito funkciją)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 39 %; ♀ 61 % Vidutinis amžius: 48

BIUDŽETAS

 • 10,7 milijono eurų (2018 m.)
 • 0,07 % bendrų valdžios sektoriaus išlaidų

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

AAI planuoja savo audito darbą metiniuose audito planuose, kuriuos patariamoji valdyba tvirtina remdamasi trejų metų pagrindų planu.

Auditų sąrašas daugiausia sudarytas remiantis rizikos analize, AAI strateginiais tikslais ir visuomenės pasiūlymais.

— AUDITO METODAI

AAI atlieka trijų pagrindinių rūšių auditus:

 • finansinius auditus;
 • atitikties auditus ir
 • veiklos auditus.

Remdamasi audito rezultatais, AAI siunčia ataskaitos projektą audituojamam subjektui, kuris gali pareikšti savo nuomonę, ir tai bus įtraukta į galutinę ataskaitą.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

AAI skelbia:

 • metinę ataskaitą;
 • finansinio audito ataskaitas;
 • atitikties audito ataskaitas;
 • veiklos audito ataskaitas ir
 • apibendrinamąją visų auditų rezultatų ataskaitą.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

AAI siunčia visas savo audito ataskaitas audituojamam subjektui ir Parlamentui bei atitinkamiems jo komitetams.

Be to, galutinės ataskaitos santrauka skelbiama AAI interneto svetainėje.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

AAI bendradarbiauja su daugeliu institucijų nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Nacionaliniai partneriai yra universitetai, valdžios institucijos, pavyzdžiui, Generalinė prokuratūra, Audito rūmai, Slovakijos Respublikos antimonopolinė tarnyba ir Viešųjų pirkimų tarnyba.

AAI nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos tikslas – prisidėti prie metodikų ir darbo kokybės gerinimo, taip pat prie geresnio AAI įgaliojimų vykdymo Slovakijos Respublikoje.

 

 

SLOVĖNIJA

RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Nuo 1994 m.

Interneto svetainė: www.rs-rs.si

Misijos deklaracija:

Viešųjų lėšų priežiūra.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Slovėnijos Respublikos Audito rūmai (AR) prižiūri valstybės sąskaitas, valstybės biudžetą ir visas viešąsias pajamas ir išlaidas.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Slovėnijos Respublikos Konstitucija: 150 ir 151 straipsniai (1991 m.);
 • Audito rūmų aktas.

Aktai, pagal kuriuos Audito rūmai naudojasi savo įgaliojimais, negali būti ginčijami teisme ar kitose valstybinėse institucijose.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

AR audituoja:

 • visus juridinius asmenis, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė, arba jo vienetus;
 • visus juridinius asmenis, kurių veiklą reglamentuoja privatinė teisė, jei:
  • jis gavo pagalbą iš Europos Sąjungos biudžeto, valstybės biudžeto arba vietos valdžios institucijos biudžeto;
  • jis yra koncesininkas;
  • tai yra įmonė, bankas arba draudimo bendrovė, kurioje didžioji akcijų dalis priklauso valstybinei arba vietos valdžios institucijai;
 • fizinius asmenis, kurie:
  • gavo pagalbą iš Europos Sąjungos biudžeto, valstybės biudžeto arba vietos valdžios institucijos biudžeto; arba
  • teikia viešąsias paslaugas arba saugo viešąjį turtą pagal koncesiją.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Atskiras modelis, kuriam vadovauja pirmininkas ir pagal kurį auditas atliekamas centriniu, regioniniu ir vietos lygmeniu be jurisdikcijos įgaliojimų.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

Audito rūmai yra nepriklausomi atlikdami savo pareigas ir laikosi Konstitucijos ir įstatymų. Audito rūmų narius skiria Parlamentas.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

Audito rūmai siunčia Parlamentui visas savo audito ataskaitas ir kiekvienais metais pateikia metinę veiklos ataskaitą.

Nustatydami tam tikrais kalendoriniais metais atliktinus auditus, Audito rūmai apsvarsto Parlamento narių ir Parlamento darbo grupių, vyriausybės, ministerijų ir vietos bendruomenių institucijų pasiūlymus. Jie turi apsvarstyti bent penkis Nacionalinės Asamblėjos pasiūlymus, iš kurių bent du – Parlamento opozicijos narių, o kiti du – Parlamento darbo grupių.

Parlamentas skiria išorės auditorių atlikti Audito rūmų finansinės būklės ataskaitų auditą.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2013 m. birželio 1 d. į pirmininko pareigas buvo paskirtas Tomaž Vesel.

KADENCIJA

9 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

Parlamentas absoliučia balsų dauguma, remdamasis Respublikos prezidento pasiūlymu, skiria Audito rūmų pirmininką.

VALDYMO ORGANAS

AR vadovauja Senatas, kurį sudaro pirmininkas ir pavaduotojai.

KADENCIJA

9 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

Parlamentas absoliučia balsų dauguma, remdamasis Respublikos prezidento pasiūlymu, skiria Audito rūmų pirmininko pavaduotojus.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

Pirmininkas yra generalinis auditorius, atstovaujantis AR, kuris yra atsakingas už jų veiklą. Pirmasis pirmininko pavaduotojas prisiima įgaliojimus, jei nėra pirmininko, ir kartu su antruoju pirmininko pavaduotoju, pirmininko leidimu, vykdo generalinio auditoriaus užduotis. Departamentams vadovauja aukščiausieji valstybės auditoriai, o jų veikla organizuojama pagal viešojo sektoriaus veiklos sritis. Vienas departamentas specializuojasi veiklos ir IT auditų srityje.

Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai sudaro Senatą, kuris yra aukščiausias valdymo organas. Parlamentui pritarus, Senatas tvirtina Audito rūmų darbo tvarkos taisykles ir priima sprendimą dėl tinkamiausių auditų ir strateginių klausimų.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2018 m.)

 • Skaičius: 132 (76 % įgyvendina audito funkciją)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 30 %; ♀ 70 % Vidutinis amžius: 45

BIUDŽETAS

 • 5,6 milijono eurų (2018 m.)
 • 0,92 % viso valstybės biudžeto

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

Audito rūmai nepriklausomai patvirtina savo darbo programą, ji išlieka konfidenciali. AR turi atrinkti bent penkis audito pasiūlymus iš visų Nacionalinės Asamblėjos pateiktų pasiūlymų.

— AUDITO METODAI

AR atlieka įvairių rūšių auditus:

 • veiklos auditus dėl jų audituojamų subjektų operacijų veiksmingumo, efektyvumo ir ekonomiškumo, įgyvendinant nustatytus tikslus ir programas. Jie atrenkami remiantis tokiais kriterijais kaip jų galimas indėlis į geresnį finansų valdymą, viešąjį interesą, prastų rezultatų riziką ir pažeidimus ir
 • finansinius ir atitikties auditus dėl metinių finansinių ataskaitų patikimumo ir operacijų teisėtumo ir tvarkingumo (skirtus visų pirma patikinimo pareiškimui pagrįsti), taip pat vertinimus, ar konkrečių biudžeto sričių sistemos ar operacijos atitinka jas reglamentuojančias taisykles ir reglamentus.

Auditai dažnai yra dviejų audito rūšių derinys.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

AR skelbia:

 • audito ataskaitas ir po audito pateikiamas ataskaitas;
 • metinę veiklos ataskaitą;
 • nuomones; ir
 • atrinktus atsakymus į prašymus suteikti konsultaciją.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

AR savo metinę veiklos ataskaitą teikia Parlamento pirmininkui. Tuomet ataskaita aptariama Viešųjų finansų priežiūros komiteto posėdyje, kuriame gali dalyvauti žurnalistai ir kiti žiniasklaidos atstovai.

Visos audito ataskaitos ir ataskaitos po audito skelbiamos AR interneto svetainėje kitą dieną po to, kai jos oficialiai užbaigiamos ir pateikiamos audituojamam (-iems) subjektui (-ams) ir Parlamentui.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

AR daugiausia dėmesio skiria tam, kad būtų teikiama objektyvi ir patikima informacija apie valstybės finansų išlaidas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas geresniam viešųjų paslaugų valdymui ir teikimui. Šiuo tikslu jie bendradarbiauja su įvairiais viešojo sektoriaus subjektais ir palaiko glaudžius darbo santykius su Parlamentu ir jo komitetais. Jie dažnai dalyvauja profesinių asociacijų ar viešųjų įstaigų organizuojamuose renginiuose, siekdami skatinti gerą valdymą ir skleisti savo nustatytus faktus platesnei auditorijai.

 

 

ISPANIJA

TRIBUNAL DE CUENTAS

Nuo 1978 m.
Įsteigta 1851 m.

Interneto svetainė: www.tcu.es

Misijos deklaracija:

Ispanijos Konstitucijoje ir Ispanijos Įstatyme nustatytomis sąlygomis vykdyti aukščiausiąją audito funkciją Ispanijoje ir apskaitos jurisdikciją.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Tribunal de Cuentas (TCU) atlieka viešojo sektoriaus finansinės ir ekonominės veiklos išorės, nuolatinį ir a posteriori auditus (audito funkcija) ir prižiūri tų subjektų, kurie yra atsakingi už viešųjų lėšų valdymą arba poveikį, atskaitomybės įsipareigojimo vykdymą (jurisdikcinė funkcija). Be to, ji vykdo sankcijų funkciją politinėms partijoms ir ribotą patariamąją funkciją.

Jos jurisdikcija apima visą Ispanijos nacionalinę teritoriją.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Ispanijos Konstitucija (1978 m.) 136 ir 153.d dalys;
 • 2/1982 TCU valdymo aktas;
 • 7/1988 TCU veikimo aktas;
 • 8/2007 politinių partijų finansavimo valdymo aktas;
 • 5/1985 bendrosios rinkimų sistemos vykdymo aktas.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

TCU audituoja:

 • valstybės viešąjį sektorių: 411 įstaigų, įskaitant:
  • 17 ministerijų;
  • 59 autonomines įstaigas;
  • 3 nepriklausomas administracines institucijas;
  • 37 viešuosius fondus.
 • regioninį viešąjį sektorių: 17 autonominių bendruomenių ir 2 autonominius miestus, apimančius maždaug 1 198 įstaigas;
 • vietos viešąjį sektorių: apimantį 12 964 įstaigas;
 • politines partijas: partijos, kurioms atstovaujama Parlamente (30), ir kitas.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Audito rūmai su jurisdikcine funkcija.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

TCU yra Ispanijos aukščiausioji audito institucija, atsakinga už sąskaitų auditą ir valstybės ir viešojo sektoriaus finansų ir ekonomikos valdymą.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

RYŠIAI SU ISPANIJOS PARLAMENTU

TCU yra tiesiogiai pavaldi Parlamentui, nedarant poveikio jos nepriklausomumui vykdant priežiūros ir jurisdikcines pareigas, ir valstybės įgaliojimu atlieka bendrųjų sąskaitų tikrinimo funkciją. Parlamentas TCU gali pasiūlyti atlikti auditus.

TCU palaiko nuolatinį ryšį su Parlamentu per Jungtinį Kongreso-Senato ryšių su TCU komitetą.

Audito programa, patvirtinta plenume, perduodama Jungtiniam ryšių su TCU komitetui.

Auditų (įtrauktų į ataskaitas, memorandumus, pasiūlymus ir pranešimus, patvirtintus TCU plenumo) rezultatai siunčiami Ispanijos Parlamentui. Jungtinis Kongreso-Senato ryšių su TCU komitetas, Audito rūmų pirmininko klausymo metu svarsto visas ataskaitas, memorandumus, pasiūlymus ir pranešimus ir priima atitinkamus sprendimus.

TCU gali atkreipti Parlamento dėmesį į tai, kad tie, kurie privalo bendradarbiauti, nebendradarbiauja (nedarant poveikio kitiems teisės aktuose nustatytiems veiksmams).

RYŠIAI SU VYRIAUSYBE

Vykdydama savo funkcijas, TCU yra visiškai nepriklausoma.

Patvirtinta audito ataskaita perduodama, atitinkamai, nacionalinei vyriausybei, autonominių regionų valdančiosioms taryboms ar vietos valdžios institucijų plenarinėms sesijoms.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

PIRMININKAS

2018 m. liepos 25 d. į pareigas buvo paskirta María José de la Fuente y de la Calle.

KADENCIJA

3 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

TCU pirmininkas renkamas Ispanijos karaliaus iš TCU audito patarėjų TCU plenumo pasiūlymu.

VALDYMO ORGANAS

TCU vadovauja plenumas, kolegialus organas, kurį sudaro dvylika patarėjų audito klausimais (vienas iš jų yra pirmininkas), ir TCU vyriausiasis prokuroras.

Be to, TCU turi valdančiąją tarybą, kurią sudaro TCU pirmininkas ir TCU audito ir baudžiamojo persekiojimo skyrių pirmininkai. Ji atsakinga už ryšius su Parlamentu, žmogiškuosius išteklius ir darbo planavimą. Jis naudojasi drausminiais įgaliojimais rimto netinkamo elgesio atvejais ir rengia bei siūlo plenumo darbotvarkės punktus.

KADENCIJA

Patarėjai audito klausimais: 9 metai, gali būti pratęsta. Jie turi teisėjų statusą, yra nepriklausomi ir negali būti nušalinti.

Vyriausiasis prokuroras: 5 metai, gali būti pratęsta.

ATRANKA

Patarėjus audito klausimais skiria Ispanijos parlamentas (šešis – Kongresas, šešis – Senatas, trijų penktadalių balsų dauguma kiekvienuose rūmuose). Vyriausiąjį prokurorą skiria Vyriausybė.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

TCU audito skyrių sudaro aštuoni departamentai. Penki sektoriniai departamentai (apimantys finansinę ir ekonominę veiklą viešajame sektoriuje), du teritoriniai departamentai (vienas atlieka autonominių regionų ir autonominių miestų finansinės ir ekonominės veiklos auditą, kiti – provincijų ir savivaldybių subjektų auditą) ir politinių partijų auditą atliekantis departamentas.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2018 m.)

 • Skaičius: 728 (45 % jų dirba audito srityje ir maždaug 8 % atlieka jurisdikcines užduotis)
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 39 %; ♀ 61 % Vidutinis amžius: 53 metai

BIUDŽETAS

 • 62 milijonai eurų (2018 m.), integruoti į bendrąjį valstybės biudžetą
 • Asignavimai: apie 95 % skirti atlyginimams
 • 0,01 % viso valdžios sektoriaus biudžeto

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

TCU planuoja savo audito darbą metinėje programoje, remdamasi vidutinės trukmės ir ilgalaikiu planavimu. Šią metinę audito programą tvirtina TCU plenumas, kuris ją perduoda Ispanijos Parlamento Jungtiniam Kongreso-Senato komitetui, atsakingam už ryšius su TCU.

Programoje numatyti auditai, kurie turi būti atliekami remiantis TCU teisiniais įgaliojimais, pačios TCU audito iniciatyvomis ir Ispanijos Parlamento (ir, jei taikoma, autonominių regionų teisėkūros asamblėjų) pasiūlyti auditai. Plenumas per metus gali papildyti, pakeisti, sustabdyti arba panaikinti audito užduotis.

Metinė programa skelbiama TCU interneto svetainėje.

— AUDITO METODAI

TCU atlieka:

 • atitikties auditus, kurių metu tikrinama, ar audituojamo subjekto, veiklos ar programos ekonominis ir finansinis valdymas atitinka taikomas teisines ir reglamentavimo nuostatas;
 • finansinius auditus, kurių tikslas – pateikti nuomonę dėl subjekto finansinės būklės ataskaitose pateiktos informacijos patikimumo, atsižvelgiant taikomus principus, kriterijus ir apskaitos standartus ir
 • veiklos auditus, kurių tikslas – įvertinti audituojamo subjekto, programos arba veiklos visas operacijas, valdymo sistemas ir procedūras arba jų dalį, atsižvelgiant į jų ekonominį ir finansinį pagrindą ir į tai, ar jos laikosi patikimo valdymo principų.

Jei derinamos skirtingos audito rūšys, tuomet atliekami:

 • tvarkingumo auditai, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama atitikties ir finansinių auditų tikslams arba
 • išsamūs auditai, apimantys visas pirmiau nurodytas audito rūšis.

TCU taip pat atlieka priežiūros auditus, visų pirma skirtus patikrinti, kaip laikomasi ankstesnėse audito ataskaitose TCU pateiktų rekomendacijų.

Be to, TCU atlieka horizontaliuosius auditus, kurių metu audituoja kelis subjektus tame pačiame viešajame pasektoriuje arba skirtinguose pasektoriuose, turinčiuose bendrų savybių ir tuos pačius tikslus ir laiko intervalą.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

TCU rengia šias ataskaitas ir dokumentus, juos visus turi patvirtinti plenumas:

 • specialiąsias ataskaitas, kuriose pateikiami atskirų auditų rezultatai, išvados ir rekomendacijos;
 • metinį veiksmingumo memorandumą, apimantį audito ir jurisdikcinės veiklos, kurią TCU vykdė per metus, santrauką ir pagrindinius rezultatus;
 • galutinę deklaraciją dėl valstybės bendrųjų sąskaitų, kurioje pateikiama nuomonė apie valstybės finansų valdymą ir jos viešąjį sektorių;
 • metinę regioninio viešojo sektoriaus audito ataskaitą;
 • metinę vietos viešojo sektoriaus audito ataskaitą;
 • pasiūlymus dėl priemonių, kurios, TCU nuomone, galėtų pagerinti viešojo sektoriaus finansų valdymą; ir
 • pastabas, kurios yra dokumentai, kuriuose nagrinėjamas konkretus klausimas dėl jo ypatingos svarbos arba savitumo.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

Plenume patvirtintų auditų rezultatai skelbiami TCU interneto svetainėje ir persiunčiami šiems gavėjams:

 • Ispanijos Parlamentui;
 • Autonominių regionų teisėkūros asamblėjoms; arba
 • prireikus, vietos valdžios institucijų plenarinėms sesijoms.

Prireikus, jie taip pat pateikiami nacionalinei vyriausybei, autonominių regionų valdančiosioms taryboms ar vietos valdžios institucijų plenarinėms sesijoms.

Audito ataskaita, kai ją išnagrinėja Parlamentas, su Jungtinio komiteto priimta rezoliucija, skelbiama Oficialiajame valstybės leidinyje (ir, jei reikia, autonominio regiono Oficialiajame leidinyje).

TCU savo interneto svetainėje taip pat skelbia pranešimus spaudai, kad būtų galima gauti naujausią informaciją apie TCU ataskaitas ir dokumentus.

Be to, yra skelbiamas ketvirčio biuletenis, kuriame pateikiama informacija apie TCU veiklą.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

TCU glaudžiai koordinuoja savo veiklą su išorės audito institucijomis, kurios buvo įsteigtos kai kuriuose autonominiuose regionuose.

 

 

ŠVEDIJA

RIKSREVISIONEN

Nuo 2003 m.
Įsteigta 1921 m.

Interneto svetainė: www.riksrevisionen.se

Misijos deklaracija:

Padėti skatinti skaidrų ir veiksmingą centrinės valdžios išteklių naudojimą ir veiksmingą viešąjį administravimą atliekant nepriklausomą visos centrinės valdžios veiklos auditą.

Švedijos nacionalinė audito institucija taip pat vykdo nacionalinio ir tarptautinio lygmens užduotis, pavyzdžiui, rengia ir skatina viešąjį auditą. Be to, ji siekia stiprinti besivystančių šalių audito institucijas.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Švedijos nacionalinė audito institucija (NAI) yra parlamentinės kontrolės struktūros dalis, ji yra vienintelė įstaiga, kuri gali atlikti visų valstybės finansų auditą. Atlikdama visos vykdomosios valdžios grandinės auditą, ji užtikrina, kad Švedijos parlamentas (Riksdag) gautų koordinuotą ir nepriklausomą valstybės finansų ir vyriausybės veiklos auditą.

Be to, NAI atstovauja Švedijai tarptautiniu mastu su auditu susijusiose srityse, siekdama skatinti ir plėtoti viešąjį auditą, ir jai Švedijos parlamento yra pavesta bendradarbiauti su besivystančių šalių AAI, siekiant sustiprinti jų įgūdžius ir gebėjimus audito srityje.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Vyriausybės priemonė (1809 m. Konstitucija, pakeista 1974 m.);
 • Valstybinės veiklos audito aktas (2002 m.);
 • Aktas, kuriame pateikiami nurodymai Švedijos nacionalinei audito institucijai;
 • Papildomi išsamūs teisės aktai.

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

Atlikdama veiklos auditus, NAI audituoja:

 • vyriausybės, vyriausybės tarnybų, teismų ir visų ministerijų bei vyriausybės agentūrų sąskaitas;
 • vyriausybės agentūras: 345;
 • Parlamento administraciją ir agentūras;
 • Karališkuosius rūmus;
 • ribotos atsakomybės bendroves, kurioms priklauso valstybės nuosavybė arba kurios su ja susijusios;
 • Švedijos paveldėjimo patikos fondus, kurie yra iš dalies ar visiškai įsteigti ar valdomi valstybės institucijų ir
 • bendroves, kurių daugiau kaip 50 % nuosavybės priklauso valstybei.

Atlikdama finansinius auditus, NAI audituoja:

 • visas vyriausybės sąskaitas, įskaitant vyriausybės tarnybas ir agentūras, išskyrus valstybinius pensijų fondus (AP fonderna);
 • Parlamento administraciją ir ombudsmeną, Švedijos banką (Riksbanken) ir Švedijos banko trijų šimtų metų fondą ir
 • Karališkuosius rūmus ir Karališkosios Djurgården (Stokholmo miesto teritorijos) administraciją.

Be to, NAI gali paskirti auditorius įmonėms arba fondams, turintiems daugiau kaip 50 % valstybės nuosavybės.

NAI taip pat gali dalyvauti atliekant tarptautinių organizacijų, kurių narė yra Švedija, auditus.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Nuo vyriausybės nepriklausoma audito institucija, kuriai vadovauja generalinis auditorius.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

NAI yra nuo Švedijos parlamento nepriklausoma organizacija ir yra parlamentinės kontrolės struktūros dalis.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

Parlamentas sprendžia dėl NAI audito veiklos aprėpties ir jos vykdymo tikslingumo bei dėl metinių dotacijų.

Parlamentas taip pat vertina pačios NAI efektyvumą ir kasmet paskiria išorės auditorių, kuris atlieka NAI auditą, bei parlamentinę priežiūros ir ryšių palaikymo parlamentinę tarybą (Švedijos nacionalinės audito institucijos parlamentinė taryba).

NAI finansinių auditų ataskaitas teikia vyriausybei, o veiklos auditų ataskaitas – Parlamentui, kuris, savo ruožtu, perduoda juos vyriausybei raštu pateikti nuomonę dėl audito. Tolesnės priežiūros ataskaita siunčiama Parlamento nuolatiniam finansų komitetui.

Jei NAI randa trūkumų, ji apie juos praneša ir paprastai pateikia rekomendacijas. Su atitinkamais subjektais konsultuojamasi audito proceso metu, jie turi pateikti pastabas dėl atitinkamų klausimų. Atlikdama savo darbą, NAI turi teisę susipažinti su visa informacija.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

TRYS GENERALINIAI AUDITORIAI

2017 m. kovo 15 d. į pareigas buvo paskirti Stefan Lundgren ir Helena Lindberg. Viena vieta šiuo metu yra laisva.

NAI vadovauja trys generaliniai auditoriai. Jie kartu susitaria dėl audito sričių padalijimo, tuomet kiekvienas generalinis auditorius nusprendžia, kokius auditus atlikti, kokius metodus taikyti ir kokios išvados turi būti daromos jo atsakomybės srityje.

Generaliniai auditoriai priima su atskirais auditais susijusius sprendimus nepriklausomai vienas nuo kito. Be to, yra kelios sritys, kuriose jie priima sprendimus kartu. Konstitucija užtikrina trijų generalinių auditorių nepriklausomumą.

ATRANKA

Generalinius auditorius renka ir skiria Parlamentas.

Parlamentas taip pat skiria vieną generalinį auditorių, kuris atsako už organizacijos administracinį valdymą. Generalinis auditorius priima sprendimus dėl NAI organizacinės struktūros (įskaitant įgaliojimų perdavimą), siūlomų metinių asignavimų ir metinės ataskaitos.

Šiuo metu už administracinį valdymą yra atsakingas Stefan Lundgren.

KADENCIJA

Generaliniai auditoriai skiriami septynerių metų kadencijai ir negali būti paskirti iš naujo.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

NAI sudaro veiklos audito departamentas ir finansinio audito departamentas.

Be to, yra ir penki kiti departamentai, atsakingi už tarptautinius ryšius, žmogiškuosius išteklius, komunikaciją, teisines paslaugas ir operatyvinę paramą.

NAI taip pat turi Parlamentinę ir Mokslo tarybą bei Vidaus audito skyrių.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2017 m.)

 • Skaičius: 339
 • Lyčių pusiausvyra: ♂ 42 %; ♀ 58 % Vidutinis amžius: 44 metai

BIUDŽETAS

 • 372,2 milijono SEK (36,6 milijono eurų), iš kurių 50 milijonų SEK (4,9 milijono eurų) skirti tarptautiniam vystomajam bendradarbiavimui (2017 m.).
 • < 0,15 % bendrų valdžios sektoriaus išlaidų

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

Pagal Parlamento nustatytą sistemą dėl audito darbo aprėpties ir tikslų, NAI savarankiškai nusprendžia, kurias temas audituoti.

Audito tikslai pagrįsti reikšmingo iškraipymo rizikos analize ir audituojamo subjekto santykiniu finansiniu dydžiu. Tačiau jei nedidelis iškraipymas gali pakenkti pasitikėjimui centrine valdžia, jį galima laikyti reikšmingu.

Kitas audito tikslas – skatinti vystymąsi apskritai, kai visuomenė gauna veiksmingą investicijų grąžą. Veiklos auditų atveju vertinami papildomi kriterijai, pavyzdžiui, pridėtinės vertės suma, laikas ir audito įgyvendinamumas.

Be planavimo NAI turi kasmet atlikti konsoliduotų vyriausybės sąskaitų ir agentūrų finansinį auditą.

— AUDITO METODAI

NAI atlieka metinį finansinį auditą, įvertina finansinės būklės ataskaitų tikslumą, veiklos auditus, vertina operacijų efektyvumą. NAI taiko tarptautinius standartus ir vidaus gaires dėl audito veiklos, komunikacijos ir etikos klausimų.

Visoms ataskaitoms atliekami vidaus ir išorės kokybės kontrolės vertinimai.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

NAI skelbia:

 • metinę veiklos ataskaitą;
 • metinę audito ataskaitą;
 • veiklos audito ataskaitas;
 • audito nuomones ir finansinio audito ataskaitas;
 • tarpines finansinio audito nuomones ir ataskaitas ir
 • metinę tolesnės priežiūros ataskaitą.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

NAI visas ataskaitas skelbia savo interneto svetainėje, ji taip pat reguliariai apie savo darbą skelbia pranešimus spaudai. Ji naudoja įvairius ryšių kanalus, įskaitant kai kurias socialinės žiniasklaidos priemones.

Ji taip pat skelbia informacinį biuletenį suinteresuotiesiems piliečiams ir suinteresuotosioms šalims.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

NAI dalyvauja keliuose tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose, skirtuose paremti šalių, visų pirma Afrikos ir Pietryčių Europos, AAI.

NAI turi specialų biudžetą, skirtą jos tarptautiniam vystymuisi, kuriuo prisidedama prie skaidrumo, demokratinio vystymosi ir parlamentinės kontrolės stiprinimo šalyse partnerėse. 2017 m. 1 091 AAI partnerių darbuotojas dalyvavo profesinio mokymo projektuose pagal vystomojo bendradarbiavimo projektus. Šios mokymo pastangos apėmė audito metodų ir procesų, taip pat veiksmų, skirtų tokiems aspektams kaip žmogiškieji ištekliai, komunikacija, strateginis planavimas ir IT ištekliai, stiprinimą.

 

 

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

NATIONAL AUDIT OFFICE

Nuo 1983 m.

Interneto svetainė: www.nao.org.uk

Misijos deklaracija:

Išmintingai padėti tautai panaudoti lėšas. Mūsų viešojo audito perspektyva padeda Parlamentui reikalauti valdžios sektoriaus atskaitomybės ir gerinti viešąsias paslaugas.

BENDROJI INFORMACIJA

— TEISINIS PAGRINDAS

ĮGALIOJIMAI

Nacionalinė audito institucija (NAI) yra teisės aktais nustatytas auditorius, atliekantis vyriausybės departamentų ir įvairių viešųjų įstaigų auditą. Ji teikia ataskaitas Parlamentui ir yra jo finansuojama. Ji atlieka visų centrinės valdžios departamentų, agentūrų ir kitų viešųjų įstaigų finansinės būklės ataskaitų auditą. Remiantis jos ekonominės naudos ataskaitomis daromos išvados dėl valdžios sektoriaus išlaidų veiksmingumo, efektyvumo ir ekonomiškumo.

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

 • Valstybės iždo ir audito departamento aktas (1866 m.);
 • Valstybės iždo ir audito departamento aktas (1921 m.);
 • Nacionalinis audito aktas (1983 m.);
 • Vyriausybės išteklių ir sąskaitų aktas (2000 m.);
 • Įmonių aktas (2006 m.);
 • Biudžeto atsakomybės ir nacionalinis audito aktas (2011 m.);
 • Vietos audito ir atskaitomybės aktas (2014 m.).

AUDITUOJAMI SUBJEKTAI

NAI pateikia nepriklausomą audito nuomonę dėl maždaug 370 atskirų sąskaitų viešajame sektoriuje, įskaitant pagrindinius vyriausybės departamentus, agentūras, įprastomis rinkos sąlygomis veikiančias įstaigas, įmones ir labdaros organizacijas.

Jos audito portfelį taip pat sudaro subjektai, vykdantys sudėtingą komercinę veiklą, kaip antai BBC, Network Rail ir UK Asset Resolution Ltd.

Pagal 2014 m. Vietos audito ir atskaitomybės aktą kontrolierius ir generalinis auditorius atsako už audito praktikos kodekso parengimą, paskelbimą ir priežiūrą. Kodekse nustatyti audito standartai maždaug 950 vietos valdžios institucijų ir nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) įstaigoms ir maždaug 10 000 mažesnių įstaigų, kaip antai miesto ir parapijų tarybos. Pagal Vietos audito ir atskaitomybės aktą NAI taip pat teikia ataskaitas dėl vietos viešųjų išlaidų ekonominės naudos.

— STRUKTŪRA

AAI TIPAS

Nuo vyriausybės nepriklausoma audito institucija, kuriai vadovauja kontrolierius ir generalinis auditorius.

AAI VIETA VALDŽIOS INSTITUCIJŲ SISTEMOJE

NAI padeda kontrolieriui ir generaliniam auditoriui vykdyti teisės aktais nustatytas pareigas. Kontrolierius ir generalinis auditorius yra Bendruomenių rūmų pareigūnas ir Karūnos paskirtas asmuo. Kontrolierius ir generalinis auditorius ir jo darbuotojai yra nepriklausomi nuo vyriausybės.

RYŠIAI SU PARLAMENTU (VYRIAUSYBE)

NAI padeda Parlamentui reikalauti valdžios sektoriaus atskaitomybės, visų pirma remti Viešųjų sąskaitų paskirtąjį komitetą, kitus paskirtuosius komitetus ir atskirus Parlamento narius atliekant viešųjų išlaidų ir įgyvendinimo kontrolę. NAI teikia ataskaitas Parlamentui per Viešųjų sąskaitų komisiją. Pagrindinės Viešųjų sąskaitų komisijos pareigos – tikrinti NAI metinį biudžetą ir pateikti jį Bendruomenių rūmams, vertinti NAI strategiją, paskirti NAI išorės auditorių, gauti jų ataskaitas ir paskirti NAI valdybos nevykdomuosius narius.

— ORGANIZACIJA

VADOVAS

KONTROLIERIUS IR GENERALINIS AUDITORIUS

2019 m. birželio 1 d. paskirtas Gareth Davies.

Kontrolierius ir generalinis auditorius taip pat yra NAI vykdomasis vadovas ir apskaitos pareigūnas. Kontrolierius ir generalinis auditorius turi plačias įstatymų nustatytas teises gauti daug įvairių viešojo sektoriaus organizacijų informaciją. Kontrolieriaus ir generalinio auditoriaus tikrinimo teisės apima daugelį centrinės valdžios rangovų ir asmenų, gaunančių viešąsias lėšas iš subjektų, kurių auditą ji atlieka, įrašų. Siekdamas išsaugoti savo nepriklausomumą nuo vyriausybės, kontrolierius ir generalinis auditorius savo funkcijas vykdo savo nuožiūra. Atsakomybė už visas audito nuomones ir sprendimus tenka tik kontrolieriui ir generaliniam auditoriui.

KADENCIJA

Kontrolierius ir generalinis auditorius skiriamas dešimties metų terminuotam laikotarpiui, kuris nėra atnaujinamas. Kontrolierių ir generalinį auditorių galima nušalinti nuo pareigų tik Karūnos vardu abiejų Parlamento rūmų prašymu.

Kontrolierius ir generalinis auditorius negali būti Parlamento narys, Lordų Rūmų narys arba eiti bet kokias kitas Karūnai pavaldžias pareigas.

Savo kadencijos metu kontrolierius ir generalinis auditorius yra nuolatinis NAI valdybos narys.

ATRANKA

Kontrolierių ir generalinį auditorių skiria Karūna, atsižvelgiant į Bendruomenių rūmų ministro pirmininko prašymą, kuriam pritarė Viešųjų sąskaitų parlamentinio paskirtojo komiteto pirmininkas.

VALDYMO ORGANAS

NAI vadovauja valdyba, kurią sudaro penki nevykdomieji nariai ir keturi vykdomieji nariai, įskaitant kontrolierių ir generalinį auditorių.

NAI valdymo tvarka buvo parengta ir įgyvendinta laikantis 2011 m. Biudžeto atsakomybės ir nacionalinio audito akto reikalavimų. Ši tvarka atspindi išskirtinę NAI teisinę poziciją ir Parlamento pageidavimą, kad NAI valdymas turėtų užtikrinti veiksmingą NAI operacijų priežiūrą, kartu išsaugant kontrolieriaus ir generalinio auditoriaus nepriklausomumą priimant audito sprendimus.

NAI valdyba turi daugumą nevykdomųjų narių, įskaitant pirmininką. Valstybinių sąskaitų komisija skiria nevykdomuosius narius, o NAI pirmininką skiria Karūna, gavus ministro pirmininko ir Viešųjų sąskaitų paskirtojo komiteto pirmininko rekomendaciją. Taip užtikrinama, kad nevykdomieji nariai nepriklausytų nuo NAI valdymo, ir būtų užtikrintas vyriausybės ir opozicijos Parlamente pasitikėjimas.

NAI valdybos ir kontrolieriaus ir generalinio auditoriaus ryšiai nustatyti konkrečiame praktikos kodekse.

KADENCIJA

NAI valdybos pirmininkas ir nevykdomieji valdybos nariai skiriami trejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta dar trejiems metams. Valdybos vykdomuosius narius, išskyrus kontrolierių ir generalinį auditorių, skiria valdyba vienerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta, atsižvelgiant į kontrolieriaus ir generalinio auditoriaus rekomendaciją.

ATRANKA

Nevykdomuosius valdybos narius skiria Viešųjų sąskaitų komisija. NAI pirmininką skiria Karūna, gavus ministro pirmininko ir Viešųjų sąskaitų paskirtojo komiteto pirmininko rekomendaciją.

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

NAI sudaro šešios grupės, vadinamas klasteriais. Kiekvienas klasteris apima departamentus su panašiais strateginiais uždaviniais, pavyzdžiui, didelės infrastruktūros projektais ir programomis arba vietos paslaugų teikimu.

Be to, centrinis klasteris teikia strateginį indėlį vadovaujančiai grupei (Leadership Team) ir ekspertų rekomendacijas dėl NAI darbo kokybės ir vertės, kurią NAI teikia audituojamoms įstaigoms ir Parlamentui.

NAI klasteriams padeda šeši ekspertų tinklai. Tai yra NAI dirbančios decentralizuotos grupės. Jos turi visiems klasteriams tinkamus specialius įgūdžius ir gebėjimus. Teikdamos kryžminio organizacinio pobūdžio paramą, jos užtikrina, kad būtų nuosekliai keičiamasi patirtimi, kad visi auditai ir paskelbti rezultatai būtų pagrįsti visų jų žiniomis. Jos taip pat skatina dalijimąsi žiniomis ir leidžia savo darbuotojams įgyti specialių įgūdžių. Į tinklus įtrauktos šios kompetencijos sritys: prekybos ir sutarčių sudarymo, įmonių finansų, skaitmeninė, operacijų ir procesų valdymo, projektų ir programų valdymo įgyvendinimo ir metodų, ekonomikos ir statistikos.

— IŠTEKLIAI

DARBUOTOJAI (2018 m. KOVO MĖN.)

 • Skaičius: 814
 • Lyčių pusiausvyra: 55 %; 44 % (0,95 % pageidauja nesakyti/nenustatyta). Vidutinis amžius: 36 metai

BIUDŽETAS

 • NAI metinį grynąjį biudžetą tvirtina Viešųjų sąskaitų komisija.
 • 66,6 milijono GBP (apie 75 milijonus eurų) (grynųjų išteklių poreikis – 2017 ir 2018 finansiniai metai)

AUDITO DARBAS

— AUDITO DARBO PLANAVIMAS

NAI darbas grindžiamas trejų metų strategija ir trimis NAI strateginiais tikslais:

 • žinių plėtojimu ir taikymu: ji kruopščiai planuoja savo darbą, kad būtų patenkinti Parlamento poreikiai, ir atsižvelgia į žinias, kurios gali labiausiai paskatinti teigiamus pokyčius viešajame sektoriuje;
 • jos įtakos didinimu: ji siekia geriau teikti informaciją ir sudaryti geresnę nuomonę apie NAI, įskaitant parlamento narių ir įstaigų, kurių auditus ji atlieka, vertinimus, kad tai turėtų įtakos teigiamam pokyčiui, o vyriausybė būtų labiau linkusi įgyvendinti jos rekomendacijas ir ją vertintų kaip gairių šaltinį;
 • gerais veiklos rezultatais: savo lėšas ji naudoja ekonomiškai, ir užtikrina, kad iš savo žmonių ji gautų geriausius rezultatus.

NAI darbo programa ir pastangų balansas kruopščiai planuojami, kad būtų pateikta informacija, kurios reikia, kad Parlamentas galėtų patikrinti viešąsias išlaidas ir pagerinti viešąsias paslaugas.

NAI metinę darbo programą tvirtina vadovaujanti grupė po išsamių konsultacijų su klasteriais.

Kiekvienais metais NAI nustato atvejų, kai jos darbas ar įtaka padėjo pagerinti viešąsias paslaugas arba davė finansiniu požiūriu kiekybiškai įvertinamos grynosios naudos mokesčių mokėtojui. Tai yra NAI poveikis. 2017 ir 2018 m. NAI metinėje ataskaitoje pateikiami 13 atvejų tyrimai, atspindintys platesnį jos veiklos poveikį, pavyzdžiui, pacientų galimybių naudotis bendrosios praktikos gydytojų paslaugomis gerinimas, vietos parama mokymosi sunkumų turintiems asmenims ir aukštojo mokslo rinkos veikla. Šie platesnio poveikio atvejų tyrimai yra patvirtinti įstaigų, su kuriomis jie susiję.

— AUDITO METODAI

NAI finansinio audito darbas atitinka Tarptautinius audito standartus (JK). Jos finansinio audito darbas taip pat atitinka tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (ISSAI), nustatytus Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI).

Jos ekonominės naudos užtikrinimo darbas yra įvairesnis; jis atitinka NAI ekonominės naudos standartus bei daugelio vyriausybės ir Parlamento auditorijų poreikius. NAI ekonominės naudos standartai atitinka TAAIS pagrindinius audito principus ir yra pritaikyti konkretiems JK viešojo sektoriaus aplinkos reikalavimams.

Siekiant, kad NAI darbas darytų reikiamą poveikį, būtina laikytis aukštų etikos ir sąžiningumo standartų ir vykdyti veiklą atsižvelgiant į vertybes, kuriomis saugojamas audito nepriklausomumas. NAI tikisi, kad jos darbuotojai laikysis atitinkamų vidaus ir išorės kokybės standartų.

NAI finansinio audito ir platesnės užtikrinimo veiklos kokybė priklauso nuo vidaus ir išorės peržiūros.

REZULTATAI

— ATASKAITOS IR KITI LEIDINIAI

2017 ir 2018 m. NAI:

 • patvirtino 370 m. sąskaitų, apimančių daugiau kaip 1,6 trilijono GBP viešųjų pajamų ir išlaidų;
 • paskelbė 65 pagrindinius dokumentus (ekonominės naudos ataskaitos ir tyrimai), įskaitant devynis dėl JK vyriausybės pasirengimo išstoti iš Europos Sąjungos;
 • pateikė 108 atsakymus į Parlamento narių raštus ir 877 atsakymus į visuomenės raštus. Be to, ji atsakė į 87 užklausas pagal Informacijos laisvės aktą; ir
 • paskelbė septynis geriausios patirties rekomendacinius dokumentus, apibendrinančius su jos darbu susijusias įžvalgas.

— INFORMACIJOS SKLAIDA

NAI pateikia Parlamentui savo pagrindinius rezultatus ir skelbia juos savo interneto svetainėje, taip pat įvairiuose išorės ryšių kanaluose.

— BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS

NAI plačiai domisi apskaitos ir audito profesijomis, tarpininkaujant profesiniams institutams, kitoms JK ir tarptautinėms viešojo sektoriaus audito įstaigoms ir NAI privataus sektoriaus partneriams. Tai padeda NAI dalytis gerąja patirtimi ir mokytis iš kitų praktikų.

NUOTRAUKOS

EAR Šaltinis: © Europos Sąjunga, 2018; šaltinis: Europos Audito Rūmai. Pastatų architektai: Paul Noël (1988 m.) ir Jim Clemes (2004 m. ir 2013 m.).

AT Šaltinis: Rechnungshof Portretas: © Achim Bieniek.

BE Šaltinis: Rekenhof/Cour des comptes/Rechnungshof. Pastatų architektai: Gustave Saintenoy ir Clément Parent.

BG Šaltinis: Сметна палата на Република България.

CY Šaltinis: Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Pastato architektai: Maratheftis-Yiannouris Architects Engineers.

CZ Šaltinis: Nejvyšší kontrolní úřad.

DE Šaltinis: Bundesrechnungshof. Pastato architektai: Josef Trimborn.

DK Šaltinis: Rigsrevisionen.

EE Šaltinis: Riigikontroll.

EL Šaltinis: Ελεγκτικό Συνέδριο. Pastato architektai: Themis Kataskevastiki (viešoji įmonė).

ES Šaltinis: Tribunal de Cuentas. Pastato architektai: Francisco Jareño y Alarcón.

FI Šaltinis: Valtiontalouden tarkastusvirasto. Pastato architektai: Helin & Co Architects.

FR Šaltinis: Tangopaso (Wikimedia Commons). Pastato architektai: Constant Moyaux.

HR Šaltinis: Državni ured za reviziju.

HU Šaltinis: Állami Számvevőszék. Pastatų architektai: Antal Skalnitzky Antal ir Henrik Koch.

IE Šaltinis: Office of the Comptroller and Auditor General. Pastato architektai: Scott Tallon Walker Architects.

IT Šaltinis: Corte dei conti.

LT Šaltinis: Valstybės kontrolė. Pastato architektai: Loreta Grikinienė.

LU Šaltinis: Cour des Comptes. Pastato architektai: Arlette Schneiders Architectes.

LV Šaltinis: Valsts kontrole. Pastato architektai: Vizuālās Modelēšanas Studija Ltd, projekto vadovė Daiga Bikse ir architektė Daiga Levane.

MT Šaltinis: National Audit Office.

NL Šaltinis: Algemene Rekenkamer. Pastato architektai: Aldo van Eyck.

PL Šaltinis: Najwyższa Izba Kontroli. Pastato architektai: Antoni Dygat.

PT Šaltinis: Tribunal de Contas. Pastatų architektai: Jorge Manuel Soares Costa irFernando Silva.

RO Šaltinis: Curtea de Conturi a României.

SE Šaltinis: Riksrevisionen. Pastato architektai: Björn Hedvall.

SK Šaltinis: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Pastato architektai: Vladimir Dedecek.

SL Šaltinis: Računsko sodišče Republike Slovenije. Pastato architektai: Miroslav Gregorič.

UK Šaltinis: National Audit Office. Pastato architektai: Albert Lakeman.

KAIP SUSISIEKTI SU EUROPOS AUDITO RŪMAIS

EUROPOS AUDITO RŪMAI
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx
Interneto svetainė: eca.europa.eu
       LinkedIn: EUAuditors
       Twitter: @EUAuditors
       Facebook: EUAuditors
       Instagram: #EUAuditors
 Youtube: @EUAuditors

FINDING INFORMATION ABOUT THE ECA

Interneto svetainė: eca.europa.eu
Skaidrumo portalas: eca.europa.eu/lt/Pages/Transparency-portal-home.aspx

KAIP SUSISIEKTI SU ES

Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:

 • nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokestį),
 • šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
 • elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

KAIP RASTI INFORMACIJOS APIE ES

Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa (https://europa.eu/european-union/contact_lt)

ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti svetainėje EU Bookshop (https://publications.europa.eu/lt/publications). Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. http://europa.eu/contact)

ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1951 m. visomis oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)

ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais

Kontaktas

Nei Europos Audito Rūmai, nei joks asmuo, veikiantis Europos Audito Rūmų vardu, nėra atsakingas už galimą šio vadovo panaudojimą.

Liuksemburgas, Europos Sąjungos leidinių biuras, 2019

© Europos Sąjunga, 2019

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

Dėl leidimo naudoti ar kopijuoti nuotraukas ar kitą medžiagą, kuriai netaikomos ES autorių teisės, tiesiogiai kreiptis į autorių teisių turėtojus.

Print ISBN 978-92-872-7250-8 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/781320 QJ-04-18-373-LT-C
PDF ISBN 978-92-872-9996-3 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/6791 QJ-04-18-373-LT-N
HTML ISBN 978-92-872-5402-3 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/238120 QJ-04-18-373-LT-Q