L-Awditjar tas-Settur Pubbliku fl-Unjoni Ewropea huwa portal online li fih informazzjoni dwar il-mandat, l-istatus, l-organizzazzjoni, ix-xogħol u l-output tad-29 istituzzjoni suprema tal-awditjar fl-UE u fl-Istati Membri tagħha. Korpi oħra tal-awditjar tas-settur pubbliku stabbiliti f’xi wħud mill-Istati Membri, bħal dawk reġjonali jew provinċjali, mhumiex inklużi.
L-Awditjar tas-Settur Pubbliku fl-Unjoni Ewropea jipprovdi informazzjoni li tissottolinja n-natura essenzjali tal-korpi pubbliċi tal-awditjar kontemporanji fl-Unjoni tagħna u jiddeskrivi l-kontribut tagħhom għall-funzjonament effettiv tad-demokraziji tagħna. Billi jiddeskrivi d-differenzi u s-similaritajiet bejn l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar tal-UE, huwa juri d-diversità rikka li hija kwalità tant importanti tal-Unjoni Ewropea u waħda mill-assi ewlenin tagħha.

L-informazzjoni nġabret f’kooperazzjoni mill-qrib mad-diversi istituzzjonijiet tal-awditjar, u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri tapprezza l-appoġġ li ngħatat kemm min-naħa ta’ dawn l-istituzzjonijiet kif ukoll min-naħa tal-persunal tagħhom. Biex niċċelebraw it-tnedija ta’ dan il-portal online, li se jiġi aġġornat fuq bażi regolari, f’Jannar 2019, aħna ħriġna għadd limitat ta’ kopji stampati. Verżjoni PDF tal-portal hija disponibbli hawn.

Aħna nittamaw li dan il-portal jattira l-interess tal-awdituri, ta’ dawk li jfasslu l-politika u tal-leġiżlaturi, kemm fl-UE kif ukoll lil hinn minnha. Permezz tiegħu, aħna nittamaw ukoll li nagħtu kontribut siewi għar-riċerka li qed issir fil-qasam tal-awditjar pubbliku.

L-ISTITUZZJONIJIET SUPREMI TAL-AWDITJAR FL-UE
U FL-ISTATI MEMBRI TAGĦHA DESKRIZZJONI
— ĠENERALI

INTRODUZZJONI

L-iskrutinju pubbliku huwa parti integrali mis-sistemi demokratiċi. It-28 pajjiż li attwalment jiffurmaw l-Unjoni Ewropea (UE) stabbilew arranġamenti biex jiżguraw li n-nefqa pubblika tkun suġġetta għall-obbligu ta’ rendikont, tkun trasparenti u tiġi ssorveljata b’mod robust. Dan huwa l-każ fejn jiġu involuti l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar (SAIs), bħala awdituri pubbliċi esterni.

Is-SAIs jinvestigaw b’mod indipendenti li r-riżorsi pubbliċi jkunu qed jintużaw b’mod effiċjenti, effettiv u ekonomiku, kif ukoll li l-infiq u l-ġbir tad-dħul fis-settur pubbliku jkunu qed isiru f’konformità mar-regoli applikabbli. Huma jappoġġaw il-kontroll parlamentari tal-gvernijiet permezz ta’ rapporti tal-awditjar ibbażati fuq il-fatti, li jkunu oġġettivi u imparzjali, b’hekk, jgħinu biex isir titjib fil-politiki, fil-programmi, fl-amministrazzjoni pubblika u fil-ġestjoni tal-finanzi tal-Istat tagħhom. Dan jikkontribwixxi għar-rinfurzar tal-fiduċja taċ-ċittadini f’dak li jirrigwarda l-kontrolli u l-bilanċi tas-soċjetajiet tagħna u għall-iżvilupp ulterjuri ta’ demokraziji li jiffunzjonaw b’mod xieraq.

Minbarra l-promozzjoni u l-iżvilupp tal-obbligu ta’ rendikont u tat-trasparenza fil-gvern, is-SAIs tal-UE għandhom ukoll rwol attiv fl-appoġġ għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-korpi tal-awditjar tas-settur pubbliku f’pajjiżi terzi.

Ħafna mid-29 SAI tal-UE u tal-Istati Membri tagħha, li huma koperti f’dan ir-repożitorju, għandhom wirt għani (li xi kultant imur lura għal bosta mijiet ta’ snin), filwaqt li oħrajn kien biss reċentement li ġew stabbiliti fil-forma attwali tagħhom. L-istruttura, il-mandat u s-setgħat tal-biċċa l-kbira mis-SAIs evolvew matul iż-żmien, xi kultant b’riżultat ta’ bidliet politiċi jew minħabba r-riforma tal-amministrazzjoni pubblika. L-eżistenza ta’ SAI indipendenti hija kundizzjoni għas-sħubija fl-UE.

L-UE U L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA

L-UE ġiet stabbilita fl-1993 permezz tat-Trattat ta’ Maastricht. Il-prekursuri tagħha – il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA), il-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE) u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (EAEC jew Euratom) – imorru lura għas-snin ħamsin. Sa mill-1993, kien hemm 16-il pajjiż li aderixxew mal-Unjoni (fl-1995, fl-2004, fl-2007 u fl-2013). Attwalment, l-UE hija magħmula minn 28 Stat Membru.

TIPI TA’ SAIs U L-GOVERNANZA TAGĦHOM

Hemm diversi modi għall-klassifikazzjoni tas-SAIs. Tradizzjonalment, dawn jiġu raggruppati f’korpi bi strutturi organizzazzjonali li jkunu ġejjin mit-tradizzjoni Franċiża/Latina, Anglo-Sassona, jew Ġermaniża. Madankollu, illum il-ġurnata, dawn jiġu distinti prinċipalment bejn korpi li jkollhom setgħa ġuriżdizzjonali u dawk li ma jkollhomx. Tista’ ssir distinzjoni oħra bejn is-SAIs monokratiċi, immexxija minn persuna waħda (President, Awditur Ġenerali, jew Kontrollur u Awditur Ġenerali), u s-SAIs li huma rregolati minn korp kolleġġjali (eż. bord, kulleġġ, senat jew plenum).

F’din ir-ripartizzjoni wiesgħa, jistgħu jsiru aktar distinzjonijiet, pereżempju, fuq il-bażi tas-setgħa tas-SAIs li jwettqu wkoll awditi fil-livelli aktar baxxi tal-gvern, jew fuq ir-relazzjoni bejn is-SAI u l-parlament nazzjonali tagħha.

GOVERNANZA TAS-SAI

  Korp governattiv/
Kap tas-SAI
Numru ta’
persuni fil-korp
governattiv
Mandat (snin)
L-AWSTRIJA
Rechnungshof
President  1 12-il sena (ma jistax jiġġedded)
IL-BELĠJU
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
Assemblea Ġenerali 12 6 snin (jista’ jiġġedded)
IL-BULGARIJA
Сметна палата на Република България
President u żewġ Viċi Presidenti  3 President: 7 snin (ma jistax jiġġedded)
Viċi Presidenti: 7 snin (jista’ jiġġedded)
IL-KROAZJA
Državni ured za reviziju
Awditur Ġenerali  1 8 snin (jista’ jiġġedded)
ĊIPRU
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Awditur Ġenerali  1 Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
IR-REPUBBLIKA ĊEKA
Nejvyšší kontrolní úřad
Bord 17 President u Viċi President:
9 snin (jista’ jiġġedded)
Membri: bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
ID-DANIMARKA
Rigsrevisionen
Awditur Ġenerali  1 6 snin (jista’ jiġġedded darba għal perjodu ta’ erba’ snin)
L-ESTONJA
Riigikontroll
Awditur Ġenerali  1 5 snin (jista’ jiġġedded)
IL-FINLANDJA
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Awditur Ġenerali  1 6 snin (jista’ jiġġedded)
FRANZA
Cour des comptes
L-Ewwel President u 6 Presidenti tal-awli  7 Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
IL-ĠERMANJA
Bundesrechnungshof
President, Senat (Bord) 16 President: 12-il sena (ma jistax jiġġedded)
Diretturi: bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
IL-GREĊJA
Ελεγκτικό Συνέδριο
Plenum 42 President: 4 snin (ma jistax jiġġedded)
Membri u Mħallfin: bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar.
L-UNGERIJA
Állami Számvevőszék
President  1 12-il sena (jista’ jiġġedded)
L-IRLANDA
Office of the Comptroller and Auditor General
Kontrollur u Awditur Ġenerali  1 Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
L-ITALJA
Corte dei conti
President  1 Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
IL-LATVJA
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Il-Kunsill, Awditur Ġenerali  7 4 snin (jista’ jiġġedded għal massimu ta’ żewġ termini konsekuttivi)
IL-LITWANJA
Valstybės Kontrolė
Awditur Ġenerali  1 5 snin (jista’ jiġġedded darba)
IL-LUSSEMBURGU
Cour des comptes
President, Viċi President u tliet konsulenti  5 6 snin (jista’ jiġġedded)
MALTA
L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika
Awditur Ġenerali  1 5 snin (jista’ jiġġedded darba)
IN-NETHERLANDS
Algemene Rekenkamer
Bord  3 Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
IL-POLONJA
Najwyższa Izba Kontroli
President u (f’xi każijiet) Korp kolleġġjali 18 President: 6 snin (jista’ jiġġedded darba)
Korp kolleġġjali: 3 snin (jista’ jiġġedded)
IL-PORTUGALL
Tribunal de Contas
President u Plenarja 19 President: 4 snin (jista’ jiġġedded)
Membri: bla limitu
IR-RUMANIJA
Curtea de Conturi a României
Plenum 18 9 snin (ma jistax jiġġedded)
IS-SLOVAKKJA
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
President  1 7 snin (jista’ jiġġedded darba)
IS-SLOVENJA
Računsko sodišče Republike Slovenije
Senat  3 9 snin (jista’ jiġġedded)
SPANJA
Tribunal de Cuentas
Plenum 13 President: 3 snin (jista’ jiġġedded)
Konsulenti oħra: 9 snin (jista’ jiġġedded)
Kap Prosekutur: 5 snin (jista’ jiġġedded)
L-IŻVEZJA
Riksrevisionen
Awdituri Ġenerali  3 7 snin (ma jistax jiġġedded)
IR-RENJU UNIT
National Audit Office
Kontrollur u Awditur Ġenerali  1 10 snin (ma jistax jiġġedded)
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri Korp kolleġġjali 28 President: 3 snin (jista’ jiġġedded)
Membri: 6 snin (jista’ jiġġedded)

INDIPENDENZA

Is-SAIs tal-UE huma korpi pubbliċi indipendenti. L-indipendenza tagħhom f’dak li jirrigwarda s-setgħat leġiżlattivi, eżekuttivi u ġudizzjarji hija minquxa fil-kostituzzjoni. Skont il-mandat tagħhom, is-SAIs jistgħu jwettqu kontrolli ex ante jew ex post, biex jivvalutaw il-legalità u r-regolarità tad-dħul u tal-infiq, kif ukoll l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività tal-politiki, tal-programmi u tal-miżuri, jew il-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika. Xi wħud mis-SAIs jevalwaw ukoll l-impatt tal-politiki u tal-programmi pubbliċi.

FUNZJONI ĠURIŻDIZZJONALI

Xi wħud mis-SAIs għandhom status speċjali bħala qrati ġuriżdizzjonali. Dan jipper­mettilhom jibdew proċedimenti legali kontra maniġers jew kontabilisti ta’ fondi pubbliċi li possibbilment ikunu involuti f’irregolaritajiet relatati mal-infiq u mal-assi pubbliċi. Il-funzjoni ġuriżdizzjonali tipprovdi lis-SAIs b’għodda biex jidentifikaw pubblikament ir-responsabbiltajiet personali u biex jissanzjonaw individwi fil-qasam tas-servizz pubbliku.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT

Ir-relazzjonijiet bejn is-SAIs u l-parlamenti fl-UE jvarjaw daqs il-korpi tal-awditjar tas-settur pubbliku nfushom. Filwaqt li s-SAIs kollha huma korpi indipendenti, xi wħud minnhom jagħmlu parti mill-istruttura ta’ sorveljanza parlamentari.

SAIs B’FUNZJONI ĠURIŻDIZZJONALI / IWETTQU AWDITI EX ANTE / JAGĦMLU PARTI MILL-ISTRUTTURA TA’ SORVELJANZA PARLAMENTARI

  Funzjoni
ġuriżdizzjonali
Awditi
ex ante
Parti mill-istruttura
ta’ sorveljanza
parlamentari
L-AWSTRIJA
Rechnungshof
   
IL-BELĠJU
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
IL-BULGARIJA
Сметна палата на Република България
     
IL-KROAZJA
Državni ured za reviziju
     
ĊIPRU
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
     
IR-REPUBBLIKA ĊEKA
Nejvyšší kontrolní úřad
     
ID-DANIMARKA
Rigsrevisionen
   
L-ESTONJA
Riigikontroll
     
IL-FINLANDJA
Valtiontalouden tarkastusvirasto
   
FRANZA
Cour des comptes
   
IL-ĠERMANJA
Bundesrechnungshof
     
IL-GREĊJA
Ελεγκτικό Συνέδριο
 
L-UNGERIJA
Állami Számvevőszék
   
L-IRLANDA
Office of the Comptroller and Auditor General
   
L-ITALJA
Corte dei conti
 
IL-LATVJA
Latvijas Republikas Valsts kontrole
     
IL-LITWANJA
Valstybės Kontrolė
   
IL-LUSSEMBURGU
Cour des comptes
     
MALTA
L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika
   
IN-NETHERLANDS
Algemene Rekenkamer
     
IL-POLONJA
Najwyższa Izba Kontroli
   
IL-PORTUGALL
Tribunal de Contas
 
IR-RUMANIJA
Curtea de Conturi a României
     
IS-SLOVAKKJA
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
     
IS-SLOVENJA
Računsko sodišče Republike Slovenije
   
SPANJA
Tribunal de Cuentas
 
L-IŻVEZJA
Riksrevisionen
   
IR-RENJU UNIT
National Audit Office
   
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri      

Minkejja d-diversità, ġeneralment hija karatteristika komuni li s-SAIs fl-UE u fl-Istati Membri tagħha jżommu relazzjonijiet mill-qrib mal-parlamenti tagħhom. Prinċipalment, din ir-relazzjoni tinvolvi l-attività ta’ rappurtar, fejn is-SAI tibgħat ir-rapporti tal-awditjar tagħha lill-parlament. Dawn ir-rapporti normalment jiġu diskussi minn kumitat speċjali u, xi kultant, skont is-suġġett tal-awditu, anke minn kumitati li jittrattaw suġġetti speċifiċi. B’mod ġenerali, ir-rappreżentanti tas-SAI huma awtorizzati li jattendu u/jew jipparteċipaw f’dawn id-dibattiti. F’xi Stati Membri, il-president tas-SAI għandu wkoll id-dritt li jinstema’ fid-diskussjonijiet parlamentari dwar suġġetti li jkunu rilevanti għax-xogħol tas-SAI.

Il-parlamenti jkollhom spiss rwol deċiżiv fin-nomina u/jew fil-ħatra ta’ president jew ta’ korp governattiv tas-SAI. Minbarra dan, xi wħud mill-parlamenti jabbozzaw u japprovaw ukoll il-baġit tas-SAI, jew jinnominaw awditur estern sabiex jawditja l-kontijiet tas-SAI.

Fl-aħħar nett, xi wħud mis-SAIs, iżda mhux kollha, għandhom is-setgħa li jawditjaw in-nefqa amministrattiva tal-parlamenti nazzjonali tagħhom.

PERSUNAL U BAĠITS

Iċ-ċifri dwar ir-riżorsi umani u finanzjarji tas-SAIs ivarjaw b’mod konsiderevoli bejn il-pajjiżi, anke meta jiġu kkunsidrati fi proporzjon mal-għadd ta’ abitanti jew mal-baġit awditjat. Dawn id-differenzi jirriflettu mhux biss il-mandat tas-SAI u l-organizzazzjoni tagħha, iżda wkoll il-karatteristiċi usa’ tal-Istat Membru u tal-amministrazzjoni nazzjonali tiegħu.

B’mod ġenerali, hemm aktar minn 17 000 persuna li qed jaħdmu għad-29 SAI fl-UE u fl-Istati Membri tagħha. Is-SAIs tal-akbar erba’ Stati Membri tal-UE (il-Ġermanja, Franza, ir-Renju Unit u l-Italja, li jirrappreżentaw kważi 280 miljun persuna) jimpjegaw madwar 6 000 persuna, filwaqt li s-SAIs tal-Istati Membri l-oħra (b’236 miljun persuna) jimpjegaw madwar 11 000 persuna.

F’termini ġenerali, l-akbar SAIs tal-Punent tal-Ewropa huma kkaratterizzati minn perċentwal aktar baxx ta’ impjegati nisa u età medja ogħla, filwaqt li l-membri tal-persunal tas-SAIs tal-Lvant tal-Ewropa għandhom it-tendenza li jkunu ta’ età medja iżgħar u fil-biċċa l-kbira jkunu nisa.

Għall-UE kollha, huwa rreġistrat valur medjan ta’ impjegat wieħed ta’ SAI għal kull 20 000 ċittadin. Madankollu, hemm differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri individwali. Kważi fil-każijiet kollha, il-baġits proprji tas-SAIs jirrappreżentaw inqas minn 0.1 % tal-baġit globali tal-gvern.

PERSUNAL U BAĠIT TAS-SAI

SUĠĠETTI TAL-AWDITJAR

Is-SAIs tal-UE għandhom rwol ċentrali fil-proċess tal-obbligu ta’ rendikont tas-settur pubbliku. Bħala l-awdituri esterni tal-korpi eżekuttivi, huma jivvalutaw kemm il-politiki u l-infiq tal-amministrazzjoni pubblika jkunu qed jilħqu l-objettivi previsti, jivverifikaw il-ġestjoni finanzjarja pubblika u jirrappurtaw dwar il-kontijiet tal-korpi pubbliċi, biex b’hekk jipprovdu aċċertament u informazzjoni indipendenti lill-parlamenti.

KATEGORIJI PRINĊIPALI TA’ AWDITI

L-AWDITI FINANZJARJI jinkludu l-eżaminar ta’ dokumenti, rapporti, sistemi ta’ kontroll intern u ta’ awditjar intern, proċeduri kontabilistiċi u finanzjarji, kif ukoll rekords oħra, biex jivverifikaw li r-rapporti finanzjarji jippreżentaw pożizzjoni finanzjarja vera u ġusta u li r-riżultati tal-attivitajiet finanzjarji jikkonformaw mal-istandards u mal-prinċipji kontabilistiċi aċċettati.

L-AWDITI TAL-KONFORMITÀ jivverifikaw jekk il-ġestjoni ekonomika u finanzjarja tal-entità, tal-attività jew tal-programm awditjati hijiex konformi mad-dispożizzjonijiet legali u regolatorji applikabbli.

L-AWDITI TAL-PRESTAZZJONI jinvolvu l-eżaminar ta’ programmi, operazzjonijiet, sistemi ta’ ġestjoni u proċeduri użati minn korpi u istituzzjonijiet li jimmaniġġjaw ir-riżorsi, sabiex jiġi vvalutat l-użu ekonomiku, effiċjenti u effettiv ta’ dawn ir-riżorsi.

Is-SAIs jiskrutinizzaw id-dħul u l-infiq tal-baġits tal-Istat fil-livell ċentrali jew federali u, f’xi Stati Membri, jistgħu jwettqu wkoll awditi fil-livelli tal-gvern reġjonali, lokali jew muniċipali. Għalkemm l-awditi tagħhom jiffukaw primarjament fuq ministeri u korpi governattivi, l-entitajiet awditjati jistgħu jinkludu wkoll intrapriżi tal-Istat, bħal korporazzjonijiet tax-xandir, istituti għall-edukazzjoni għolja, jew banek nazzjonali.

Il-biċċa l-kbira mis-SAIs huma intitolati li jawditjaw id-dħul u l-infiq pubbliku kollu, inkluż fil-livell ta’ kumpaniji privati jew ta’ benefiċjarji individwali.

LIVELLI TAL-GVERN AWDITJATI MIS-SAIs

  Gvern Ċentrali Gvern
Reġjonali
Gvern Lokali Intrapriżi
tal-Istat
Korpi Pubbliċi Muniċipali-
tajiet
Benefiċjarji
oħra
L-AWSTRIJA
Rechnungshof
IL-BELĠJU
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
IL-BULGARIJA
Сметна палата на Република България
   
IL-KROAZJA
Državni ured za reviziju
ĊIPRU
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
IR-REPUBBLIKA ĊEKA
Nejvyšší kontrolní úřad
     
ID-DANIMARKA
Rigsrevisionen
   
L-ESTONJA
Riigikontroll
   
IL-FINLANDJA
Valtiontalouden tarkastusvirasto
 
FRANZA
Cour des comptes
     
IL-ĠERMANJA
Bundesrechnungshof
     
IL-GREĊJA
Ελεγκτικό Συνέδριο
L-UNGERIJA
Állami Számvevőszék
 
L-IRLANDA
Office of the Comptroller and Auditor General
     
L-ITALJA
Corte dei conti
IL-LATVJA
Latvijas Republikas Valsts kontrole
IL-LITWANJA
Valstybės Kontrolė
 
IL-LUSSEMBURGU
Cour des comptes
     
MALTA
L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika
   
IN-NETHERLANDS
Algemene Rekenkamer
     
IL-POLONJA
Najwyższa Izba Kontroli
IL-PORTUGALL
Tribunal de Contas
IR-RUMANIJA
Curtea de Conturi a României
 
IS-SLOVAKKJA
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IS-SLOVENJA
Računsko sodišče Republike Slovenije
SPANJA
Tribunal de Cuentas
L-IŻVEZJA
Riksrevisionen
     
IR-RENJU UNIT
National Audit Office
   
Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri

GĦAŻLA TAS-SUĠĠETTI U L-PROGRAMMAZZJONI TAL-AWDITJAR

Il-proċess ta’ għażla u ta’ ppjanar tal-awditi jqis kriterji differenti, bħar-riskju u l-impatt, kif ukoll l-iżvilupp futur ta’ oqsma ta’ politika speċifiċi. Ħafna SAIs jaħdmu bi proċeduri ta’ programmazzjoni u pjanijiet annwali tal-awditjar, li huma jfasslu abbażi ta’ strateġija pluriennali u ta’ valutazzjonijiet annwali tar-riskji. Dan il-kombinament ta’ ppjanar, kemm fuq terminu medju kif ukoll fuq terminu twil, jippermetti li jkun hemm flessibbiltà u li s-SAIs jirreaġixxu għall-iżviluppi mhux previsti.

TEĦID TA’ DEĊIŻJONIJIET FINALI — STRUTTURA MONOKRATIKA / KOLLEĠĠJALI

F’xi wħud mill-pajjiżi, il-parlament (membri u/jew kumitati), il-ministri tal-gvern, jew saħansitra individwi/organizzazzjonijiet privati jistgħu jitolbu lis-SAI biex twettaq awditi speċifiċi. Madankollu, bi ftit eċċezzjonijiet, is-SAIs mhumiex obbligati li jwettqu dawn l-awditi.

Fil-każ ta’ SAIs immexxija minn persuna waħda, ġeneralment ikun il-kap li jieħu d-deċiżjoni finali dwar liema awditi għandhom jitwettqu. Fil-każijiet l-oħra kollha, dan isir b’mod kollettiv mill-bord ta’ tmexxija jew mill-kulleġġ.

EVIDENZA U SEGWITU

Biex jiġbru evidenza tal-awditjar, is-SAIs jeżaminaw id-dokumenti, janalizzaw id-data, jagħmlu intervisti, jew iwettqu kontrolli fuq il-post, pereżempju, fil-bini tal-entità awditjata jew fis-sit tal-proġett. Biex ikunu jistgħu jagħmlu dan, is-SAIs għandhom id-dritt ta’ aċċess għall-informazzjoni kollha li jqisu bħala meħtieġa biex iwettqu l-kompiti tagħhom, u l-membri tal-persunal tal-entitajiet awditjati huma obbligati li jikkooperaw mal-awdituri tas-SAIs.

Biex tiġi kontrobilanċjata din il-libertà tal-aċċess, is-SAIs u l-membri tal-persunal tagħhom huma suġġetti għal obbligi speċifiċi ta’ kunfidenzjalità fir-rigward tal-informazzjoni li tinkiseb matul l-awditi tagħhom.

RAPPURTAR

Abbażi tal-awditi li jwettqu, is-SAIs jabbozzaw rapporti li fihom jippreżentaw is-sejbiet u l-osservazzjonijiet tagħhom, jindikaw irregolaritajiet, jisiltu konklużjonijiet tal-awditjar u jagħmlu rakkomandazzjonijiet biex jindirizzaw in-nuqqasijiet. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jikkostitwixxu element importanti ta’ kull rapport tal-awditjar, billi jipprovdu gwida siewja għal dawk li jfasslu l-politiki. Dawn jistgħu jgħinuhom biex itejbu l-effettività, l-effiċjenza u l-ekonomija tan-nefqa pubblika kif ukoll il-konformità tagħha mar-regoli applikabbli, u biex jiġu evitati l-iżbalji, l-irregolaritajiet u l-infiq skorrett.

Ċerti SAIs huma intitolati wkoll li jagħtu l-opinjonijiet tagħhom, jew fuq inizjattiva proprja tagħhom jew fuq talba speċifika tal-leġiżlatur, rigward (abbozzi ta’) liġijiet dwar suġġetti li jaqgħu taħt il-mandat tagħhom, bħall-ġestjoni finanzjarja.

PUBBLIKAZZJONIJIET

Is-SAIs normalment jippubblikaw rapporti annwali dwar l-awditi li jwettqu tal-kontijiet annwali tal-Istat u tal-implimentazzjoni tal-baġit statali. Barra minn hekk, xi wħud mis-SAIs jippubblikaw rapporti dwar ir-rapporti finanzjarji ta’ istituzzjonijiet jew korpi speċifiċi (bħall-Parlament, il-Kap tal-Istat, jew is-sistemi ta’ protezzjoni soċjali). Ċerti SAIs jifformulaw ukoll opinjonijiet tal-awditjar dwar dawn ir-rapporti finanzjarji u dwar il-kontijiet annwali.

Minbarra dan, huma joħorġu rapporti tal-awditjar dwar suġġetti speċifiċi, opinjonijiet dwar (abbozzi ta’) leġiżlazzjonijiet, pubblikazzjonijiet analitiċi jew rapporti ta’ segwitu. Diversi SAIs jippubblikaw ukoll dokumenti ta’ diskussjoni, analiżijiet u studji, jew dossiers li jipprovdu informazzjoni ġenerali dwar awditi ta’ suġġetti rilevanti.

Barra minn hekk, xi wħud minnhom jippubblikaw regolarment rapporti dwar il-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE f’pajjiżhom.

Fl-aħħar nett, diversi SAIs jippubblikaw rapporti annwali tal-attività, perjodiċi, jew dokumenti oħra li jipprovdu informazzjoni ġenerali dwar ix-xogħol tagħhom.

KOMUNIKAZZJONI TAR-RIŻULTATI

Is-SAIs normalment jippreżentaw ir-rapporti tagħhom lill-parlament, ġeneralment, lil dawk il-kumitati li jkunu responsabbli għal kwistjonijiet baġitarji u/jew għal suġġetti oħra koperti minn awditu. B’mod ġenerali, is-SAIs jippubblikaw ukoll il-biċċa l-kbira mir-rapporti tal-awditjar tagħhom. Madankollu, jista’ jkun hemm xi eċċezzjonijiet fir-rigward ta’ rapporti li jkunu jittrattaw oqsma sensittivi (bħad-difiża) jew fejn ikunu japplikaw obbligi speċifiċi ta’ kunfidenzjalità.

Il-midja soċjali tintuża b’mod estensiv għall-involviment u l-interazzjoni b’mod dirett maċ-ċittadini u l-midja.

KOOPERAZZJONI

Kooperazzjoni ma’ SAIs oħra

KOOPERAZZJONI BEJN IS-SAIS TAL-UE

Hemm netwerk ta’ kooperazzjoni mill-qrib bejn is-SAIs tal-Istati Membri tal-UE u l-QEA. Din il-kooperazzjoni sseħħ fil-qafas tal-Kumitat ta’ Kuntatt, li huwa magħmul mill-Kapijiet tas-SAIs tal-UE u mill-QEA. Il-Kumitat ta’ Kuntatt tal-UE jista’ jwaqqaf gruppi ta’ ħidma u task forces dwar suġġetti speċifiċi tal-awditjar relatati mal-UE u jipprovdi netwerk attiv għal kuntatti professjonali bejn il-persunal tas-SAIs tal-UE.

L-istess artikolu tat-TFUE li jirrikjedi li l-QEA tikkoopera u tikkoordina mas-SAIs tal-UE, jippermetti wkoll li l-awdituri tas-SAIs tal-Istati Membri tal-UE jieħdu sehem (bħala osservaturi) fl-awditi li l-QEA twettaq fit-territorju nazzjonali tagħhom. Teżisti proċedura standard li permezz tagħha l-QEA tinforma lis-SAI nazzjonali dwar kull żjara tal-awditjar prevista fil-pajjiż ta’ din tal-aħħar. Is-SAI nazzjonali tista’ mbagħad tiddeċiedi jekk tixtieqx tibgħat membri tal-persunal sabiex jissieħbu fit-tim tal-awditjar tal-QEA matul iż-żjarat tagħha fuq il-post. Barra minn hekk, is-SAIs tal-UE jistgħu jwettqu awditi konġunti jew ikkoordinati fuq suġġetti magħżula.

Tradizzjonalment, huma jistgħu wkoll jikkooperaw fuq bażi bilaterali. Dan jinkludi, pereżempju, il-kondiviżjoni ta’ metodoloġiji u ta’ riżultati tal-awditjar, kif ukoll skambji temporanji tal-persunal tal-awditjar.

KOOPERAZZJONI MA’ SAIs OĦRA BARRA MILL-UE

Is-SAIs tal-UE jistgħu jwettqu evalwazzjonijiet bejn il-pari jew jipparteċipaw f’attivitajiet għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet bħal proġetti ta’ ġemellaġġ, li huma intenzjonati biex jgħinu lis-SAIs ta’ pajjiżi terzi jiżviluppaw il-bażijiet ġuridiċi u istituzzjonali tagħhom.

Fid-dawl tat-tkabbir tal-UE, twaqqaf netwerk speċifiku li jappoġġa lis-SAIs u li huwa mmirat biex jippromwovi u jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tal-UE, il-pajjiżi kandidati tal-UE u l-kandidati potenzjali, prinċipalment permezz ta’ kooperazzjoni fuq skala żgħira, diretta u prattika.

Għadd ta’ SAIs tal-UE jikkooperaw ukoll mill-qrib ma’ korpi tal-awditjar tas-settur pubbliku f’pajjiżi li magħhom l-Istat Membru rispettiv tagħhom ikollu relazzjonijiet mill-qrib minħabba raġunijiet storiċi u/jew minħabba li jkunu parti mill-komunità lingwistika tagħhom.

Kooperazzjoni ma’ korpi oħra tal-awditjar tas-settur pubbliku fil-livell nazzjonali

Skont l-istruttura governattiva tagħhom, l-Istati Membri tal-UE fdaw il-funzjoni tal-awditjar tas-settur pubbliku lil korpi li joperaw fil-livell federali, nazzjonali, reġjonali, provinċjali jew muniċipali. F’pajjiżi b’uffiċċji tal-awditjar reġjonali kompluti, is-SAIs normalment jiffukaw l-awditi tagħhom fil-livell tal-gvern ċentrali u jikkooperaw, skont kif ikun meħtieġ, mal-korpi l-oħra tal-awditjar tas-settur pubbliku fl-Istati Membri rispettivi tagħhom.

Kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali

Is-SAIs kollha tal-UE huma membri tal-INTOSAI u tal-EUROSAI.

L-INTOSAI

L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI) tipprovdi qafas istituzzjonalizzat biex is-SAIs jippromwovu l-iżvilupp u t-trasferiment ta’ għarfien, itejbu l-awditjar tal-gvernijiet fid-dinja kollha u jsaħħu l-kapaċitajiet professjonali, il-pożizzjoni u l-influwenza tas-SAIs membri fil-pajjiżi rispettivi tagħhom.

L-INTOSAI twaqqfet fl-1953 bħala organizzazzjoni awtonoma, indipendenti u mhux politika. Hija għandha status konsultattiv speċjali fi ħdan il-Kunsill Ekonomiku u Soċjali (ECOSOC) tan-Nazzjonijiet Uniti.

Is-Segretarjat Ġenerali tal-INTOSAI huwa mmexxi mis-SAI tal-Awstrija.

Is-SAIs tal-UE jipparteċipaw f’diversi proġetti tal-INTOSAI, bħall-Forum għad-Dikjarazzjonijiet Professjonali tal-INTOSAI (FIPP) tagħha, li jiddetermina l-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAI) li jistabbilixxu l-prerekwiżiti bażiċi għas-SAIs u l-prinċipji fundamentali tal-awditjar ta’ entitajiet pubbliċi.

(Sors: INTOSAI)

L-EUROSAI

L-Organizzazzjoni Ewropea tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (EUROSAI) hija waħda mill-gruppi reġjonali tal-INTOSAI. Hija twaqqfet fl-1990 bi 30 membru (is-SAIs ta’ 29 Stat Ewropew u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri). Fl-2018, l-organizzazzjoni għandha 50 SAI (is-SAIs ta’ 49 Stat Ewropew u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri).

Is-SAI ta’ Spanja hija inkarigata mis-Segretarjat Ġenerali tal-EUROSAI.

(Sors: EUROSAI)

Barra minn hekk, is-SAIs tal-UE jipparteċipaw fi proġetti mmexxija minn varjetà wiesgħa ta’ organizzazzjonijiet fil-qasam tal-awditjar tas-settur pubbliku, u xi wħud jaġixxu bħala awdituri esterni ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali, intergovernattivi jew sopranazzjonali, bħan-Nazzjonijiet Uniti (NU) u l-aġenziji speċjalizzati tagħhom, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), jew l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO). B’dan il-mod, huma jiżguraw ukoll l-użu regolari u effiċjenti tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji li l-pajjiżi tagħhom jagħmlu għal dawn l-organizzazzjonijiet.

Fl-aħħar nett, hija prattika komuni li s-SAIs tal-UE jipparteċipaw f’inizjattivi ta’ kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali [pereżempju l-OECD, l-Unjoni Interparlamentari (IPU), l-Istitut tal-Awdituri Interni (IIA) u l-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti (IFAC)]. Kooperazzjoni ta’ dan it-tip ġeneralment tiffoka fuq kwistjonijiet topiċi relatati mal-awditjar tas-settur pubbliku, u tista’ tinvolvi sekondar, korsijiet ta’ taħriġ, kondiviżjoni tal-għarfien, jew forom oħra ta’ skambju professjonali.

SKEDI INFORMATTIVI

L-UNJONI EWROPEA

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI

Mill-1977

Sit web: www.eca.europa.eu

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li tikkontribwixxi għat-titjib tal-ġestjoni finanzjarja tal-UE, li tippromwovi l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza, u li taġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini tal-UE. Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri twissi dwar ir-riskji, tipprovdi aċċertament u tindika n-nuqqasijiet u s-suċċessi. Hija toffri gwida lil dawk li jfasslu l-politika u l-leġiżlaturi tal-UE dwar kif jistgħu jtejbu l-ġestjoni tal-politiki u l-programmi tal-UE u tiżgura li ċ-ċittadini Ewropej jkunu jafu kif qed jintnefqu flushom.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) teżamina d-dħul u l-infiq kollu li jsir mill-UE jew minn korpi, uffiċċji jew aġenziji stabbiliti mill-UE.

Hija tivvaluta jekk il-finanzi tal-UE ġewx immaniġġjati tajjeb, u jekk id-dħul kollu riċevut u l-infiq li jsir ikunux saru f’konformità mar-regolamenti applikabbli. Il-QEA tipprovdi lill-Parlament Ewropew (PE) u lill-Kunsill b’dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni annwali dwar il-legalità u r-regolarità tal-użu li jsir mill-fondi tal-UE. Hija tirrapporta wkoll dwar kull irregolarità identifikata.

Il-QEA tfassal rapport annwali wara l-għeluq ta’ kull sena finanzjarja. Hija tista’ wkoll, fi kwalunkwe ħin, tippreżenta osservazzjonijiet dwar kwistjonijiet speċifiċi, b’mod partikolari fil-forma ta’ rapporti speċjali, u tagħti opinjonijiet.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Artikoli 285 sa 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;
 • Ir-Regolament dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.

ENTITAJIET AWDITJATI

Il-QEA tawditja l-aspetti kollha tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea hija l-entità awditjata prinċipali tal-QEA u tiġi infurmata dwar ix-xogħol u l-approċċ tal-awditjar tagħha, kif ukoll dwar ir-riżultati tal-awditjar rilevanti.

Minbarra t-30 Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, il-QEA tawditja:

 • il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp;
 • 41 aġenzija tal-UE u aġenziji eżekuttivi, 8 impriżi konġunti u 2 korpi oħra;
 • il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Fond Ewropew tal-Investiment;
 • il-Bank Ċentrali Ewropew;
 • l-operazzjonijiet ta’ self u tislif fl-UE (eż. il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbilizzazzjoni Finanzjarja);
 • il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Struttura kolleġġjali mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Il-QEA hija l-awditur estern tal-Unjoni Ewropea. Hija waħda minn seba’ Istituzzjonijiet tal-UE u hija kompletament indipendenti fit-twettiq tal-awditi tagħha.

Il-QEA tfassal ir-regoli ta’ proċedura proprji tagħha. Dawn ir-regoli jirrikjedu l-approvazzjoni tal-Kunsill.

RELAZZJONI
MAL-PARLAMENT EWROPEW / MAL-KUNSILL / MAL-PARLAMENTI TAL-ISTATI MEMBRI

Il-QEA tippreżenta r-rapporti u l-opinjonijiet kollha tagħha, inkluż ir-rapport annwali, lill-Parlament Ewropew (PE) u lill-Kunsill. Dawn ir-rapporti jipprovdu l-bażi għall-eżerċizzju ta’ kwittanza annwali relatat mal-baġit tal-UE u jistgħu jintużaw mil-leġiżlaturi fil-ħidma kontinwa tagħhom.

IL-PARLAMENT EWROPEW

Il-President tal-QEA jippreżenta r-rapport annwali lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) tal-PE, kif ukoll fid-dibattitu tas-sessjoni plenarja tiegħu, u huwa mistieden jieħu sehem fil-plenarja tal-PE dwar il-kwittanza. Il-Membri tal-QEA jiġu mistiedna regolarment jippreżentaw ir-rapporti rilevanti tal-QEA lill-CONT u lil kumitati u gruppi ta’ ħidma oħra tal-PE.

IL-KUNSILL TAL-UE

Il-President tal-QEA jippreżenta r-rapport annwali lill-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (ECOFIN) u jista’ jiġi mistieden biex jippreżenta rapporti speċjali magħżula li jkunu ta’ interess speċifiku.

Fil-livell operazzjonali, l-interlokutur prinċipali tal-QEA huwa l-Kumitat tal-Baġit tal-Kunsill, li jittratta l-kwistjonijiet finanzjarji kollha, inkluża l-proċedura ta’ kwittanza. Ir-rapporti tal-QEA jiġu ppreżentati lill-korpi preparatorji xierqa tal-Kunsill, li jilħqu ftehim dwar l-abbozzi ta’ konklużjonijiet tal-Kunsill li mbagħad jiġu adottati f’livell ogħla tal-Kunsill.

PARLAMENTI TAL-ISTATI MEMBRI TAL-UE

Il-QEA tikkomunika wkoll ir-rapporti u l-opinjonijiet tagħha lill-kumitati parlamentari rilevanti fl-Istati Membri. Minbarra dan, il-Membri tal-QEA jistgħu jippreżentaw il-pubblikazzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, b’mod partikolari ir-rapporti annwali u dawk speċjali, fil-parlamenti tal-Istati Membri.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Klaus-Heiner Lehne nħatar bħala President f’Ottubru 2016.

MANDAT

3 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Elett mill-Membri tal-QEA stess minn dawk fosthom.

KORP GOVERNATTIV

Korp kolleġġjali ta’ 28 Membru, wieħed minn kull Stat Membru.

Il-Membri tal-QEA jwettqu d-dmirijiet tagħhom f’indipendenza sħiħa u fl-interess ġenerali tal-UE. Hekk kif jieħdu l-kariga, huma jieħdu ġurament f’dan ir-rigward quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

MANDAT

6 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Kunsill tal-UE jaħtar il-Membri tal-QEA wara li ssir konsultazzjoni mal-PE u wara li jiġu nnominati mill-Istati Membri rispettivi tagħhom.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Il-QEA hija organizzata f’ħames awli tal-awditjar, flimkien ma’ Kumitat għall-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditjar (AQC), Kumitat Amministrattiv u Segretarjat Ġenerali. Il-President, kull awla tal-awditjar u l-AQC huma kollha appoġġati minn direttorati, li għalihom jiġu assenjati membri tal-persunal inkarigati mill-awditjar.

Il-kulleġġ intier ta’ 28 Membru tal-QEA huwa ppresedut mill-President u ġeneralment jiltaqa’ darbtejn fix-xahar biex jiddiskuti u jadotta dokumenti, bħal pereżempju, ir-rapporti dwar il-baġit ġenerali tal-UE u dwar il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp, li huma l-pubblikazzjonijiet annwali prinċipali tal-QEA.

PRESIDENZA

Il-President huwa appoġġat mid-Direttorat tal-Presidenza (DOP), li huwa responsabbli għall-iżvilupp strateġiku, il-programmazzjoni tax-xogħol, l-ippjanar u l-ġestjoni tal-prestazzjoni, ir-relazzjonijiet istituzzjonali, il-komunikazzjoni u r-relazzjonijiet mal-midja.

Barra minn hekk, is-servizz legali u d-dipartiment tal-awditjar intern jirrappurtaw direttament lill-President.

AWLI TAL-AWDITJAR

Il-QEA tassenja l-Membri f’waħda mill-ħames awli tal-awditjar.

Kull awla għandha tema bbażata fuq il-politika tal-UE biex torjenta x-xogħol tagħha u hija mmexxija minn Dekan, li jiġi elett minn fost il-Membri ta’ dik l-awla, minnhom stess, għal terminu ta’ sentejn li jista’ jiġġedded. Kull Membru huwa responsabbli għal kompiti tal-awditjar speċifiċi.

Kull awla għandha żewġ oqsma ta’ responsabbiltà:

 • li tadotta rapporti speċjali, rapporti annwali speċifiċi u opinjonijiet; u
 • li tħejji r-rapporti annwali dwar il-baġit tal-UE u dwar il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp biex dawn jiġu adottati mill-kulleġġ intier tal-Qorti.

KUMITAT GĦALL-KONTROLL TAL-KWALITÀ TAL-AWDITJAR

L-AQC huwa magħmul mill-Membru għall-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditjar u minn ħames Membri oħra (rappreżentant wieħed minn kull awla tal-awditjar). Huwa jittratta kemm il-politiki, l-istandards u l-metodoloġija tal-awditjar tal-QEA, kif ukoll l-appoġġ u l-iżvilupp tal-awditjar u l-kontroll tal-kwalità tal-awditjar tagħha. Minbarra dan, huwa inkarigat minn aspetti metodoloġiċi u jwettaq eżamijiet tal-kontroll tal-kwalità tal-inkarigu fil-QEA kollha.

KUMITAT AMMINISTRATTIV

Id-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet strateġiċi u amministrattivi aktar ġenerali jittieħdu mill-Kumitat Amminstrattiv u, fejn ikun xieraq, mill-kulleġġ tal-Membri.

Il-Kumitat Amministrattiv huwa magħmul mill-President tal-QEA (il-Membru li jippresiedi), id-Dekani tal-awli, il-Membru għar-Relazzjonijiet Istituzzjonali u l-Membru għall-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditjar. Huwa jittratta l-kwistjonijiet amministrattivi kollha u d-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet relatati ma’ strateġija, relazzjonijiet esterni u komunikazzjoni.

SEGRETARJU ĠENERALI

Il-kulleġġ tal-QEA jinnomina Segretarju Ġenerali għal perjodu ta’ sitt snin li jista’ jiġġedded.

Huwa jkun prinċipalment responsabbli għas-servizzi ta’ appoġġ tal-awditjar (riżorsi umani, IT, traduzzjoni, loġistika, eċċ.).

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 853 (2017) (li madwar 65 % minnhom jaħdmu fl-awditjar)
 • Il-membri tal-persunal ġejjin mill-Istati Membri kollha tal-UE u ġeneralment jiġu reklutati permezz ta’ kompetizzjonijiet miftuħa għall-pajjiżi tal-UE kollha.
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 50 %; ♀ 50 %.

BAĠIT

 • Il-QEA hija ffinanzjata mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.
 • EUR 141 miljun (2017), in-nefqa amministrattiva kollha.
 • Il-baġit tal-QEA jirrappreżenta inqas minn 0.1 % tal-infiq totali tal-UE u madwar 1.5 % tan-nefqa amministrattiva totali.

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— MANDAT TAL-AWDITJAR

L-awditi huma bbażati fuq rekords u, fejn ikun meħtieġ, jitwettqu fuq il-post fl-Istituzzjonijiet l-oħra tal-UE u fi kwalunkwe korp, uffiċċju jew aġenzija li jimmaniġġjaw id-dħul jew l-infiq f’isem l-UE. Għall-attività tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) fl-immaniġġjar tad-dħul u l-infiq tal-UE, japplikaw arranġamenti speċifiċi.

Fl-Istati Membri, l-awditi jitwettqu b’kollaborazzjoni mas-SAIs nazzjonali jew, jekk dawn ma jkollhomx is-setgħat meħtieġa, mad-dipartimenti nazzjonali kompetenti. Il-QEA tikkoopera mas-SAIs tal-Istati Membri fi spirtu ta’ fiduċja, filwaqt li żżomm l-indipendenza taż-żewġ partijiet.

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Il-QEA tiddeċiedi dwar il-programm ta’ ħidma tagħha b’mod indipendenti. Hija għandha proċedura ta’ programmazzjoni annwali li hija bbażata fuq valutazzjoni pluriennali tar-riskju għall-oqsma ta’ politika differenti.

Il-kumitati tal-PE jistgħu jissuġġerixxu suġġetti potenzjali għall-awditjar biex jiġu kkunsidrati mill-QEA.

Il-QEA tippubblika l-programm ta’ ħidma fuq is-sit web tagħha.

— METODI TAL-AWDITJAR

Permezz tax-xogħol tagħha, il-QEA teżamina kemm l-objettivi ta’ politika tal-UE jkunu ntlaħqu u tivvaluta l-istat tal-kontabbiltà tal-baġit u l-ġestjoni finanzjarja tal-UE.

Il-QEA twettaq diversi tipi ta’ awditi:

 • awditi tal-prestazzjoni dwar l-effettività, l-effiċjenza u l-ekonomija tal-politiki u l-programmi tal-UE. Dawn l-awditi, li jivverifikaw il-valur għall-flus, jiffukaw fuq suġġetti ta’ ġestjoni jew baġitarji speċifiċi. Dawn jintgħażlu fuq il-bażi ta’ kriterji bħal pereżempju l-interess pubbliku, il-potenzjal għal titjib, ir-riskju ta’ prestazzjoni baxxa jew ir-riskju ta’ irregolarità; u
 • awditi finanzjarji u tal-konformità dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi (b’mod partikolari d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni), kif ukoll valutazzjonijiet ta’ jekk is-sistemi u t-tranżazzjonijiet f’oqsma baġitarji speċifiċi jikkonformawx mar-regoli u r-regolamenti li jirregolawhom.

Il-QEA twettaq l-awditi tagħha f’konformità mal-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs), li hija tapplika għall-kuntest speċifiku tal-UE, u l-kodiċi tal-etika proprju tagħha.

Hija tuża manwali għall-awditu tal-prestazzjoni u tal-konformità, kif ukoll linji gwida prattiċi, li huma ppubblikati fuq is-sit web tagħha.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Il-portafoll ta’ pubblikazzjonijiet tal-QEA jinkludi:

 • rapporti annwali, li prinċipalment fihom ir-riżultati ta’ awditi finanzjarji u tal-konformità relatati mal-baġit tal-UE u mal-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp, iżda wkoll aspetti li jirrigwardjaw il-ġestjoni u l-prestazzjoni tal-baġit;
 • rapporti annwali speċifiċi, dwar l-aġenziji, il-korpi deċentralizzati, l-impriżi konġunti u korpi oħra tal-UE;
 • rapporti speċjali, li jippreżentaw ir-riżultati ta’ awditi magħżula dwar oqsma speċifiċi ta’ politika jew ta’ nfiq, jew dwar kwistjonijiet baġitarji u ta’ ġestjoni;
 • opinjonijiet dwar liġijiet ġodda jew aġġornati b’impatt sinifikanti fuq il-ġestjoni finanzjarja – jew fuq talba ta’ istituzzjoni oħra jew inkella fuq l-inizjattiva tal-QEA stess; u
 • pubblikazzjonijiet analitiċi; bħal:
  • analiżijiet panoramiċi huma dokumenti deskrittivi u analitiċi dwar oqsma ta’ politika jew kwistjonijiet ta’ ġestjoni kumplessi u fuq skala kbira, li jippreżentaw l-esperjenza u l-għarfien akkumulati tal-awditjar u dwar is-suġġett magħżul, spiss minn perspettiva trażversali;
  • dokumenti informattivi u analitiċi huma simili għall-analiżijiet panoramiċi (dokumenti deskrittivi u analitiċi dwar kwistjonijiet ta’ politika jew ta’ ġestjoni), iżda jindirizzaw suġġetti li jkunu aktar iffukati; u
  • analiżijiet rapidi dwar każijiet speċifiċi jippreżentaw fatti li jiffukaw fuq kwistjonijiet jew problemi speċifiċi ħafna u, jekk ikun meħtieġ, jistgħu jinkludu analiżi li tgħin fil-fehim ta’ dawk il-fatti.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Il-pubblikazzjonijiet kollha tal-QEA huma disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tagħha bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. Ir-rapporti tagħha jiġu wkoll imxerrda b’mod attiv permezz ta’ għadd ta’ mezzi, inkluża l-midja soċjali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Il-QEA żżomm relazzjonijiet mill-qrib ma’ SAIs nazzjonali u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali tal-awditjar, twettaq evalwazzjonijiet bejn il-pari, tinteraġixxi ma’ gruppi ta’ riflessjoni u ma’ organizzazzjonijiet ta’ riċerka, u tipparteċipa f’diskorsi akkademiċi.

 

 

L-AWSTRIJA

RECHNUNGSHOF

Mill-1948
Twaqqfet fl-1761

Sit web: www.rechnungshof.gv.at

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Indipendenti, oġġettiva u għas-servizz tiegħek.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti tal-Awditjar Awstrijaka (ACA) hija l-istituzzjoni suprema tal-awditjar indipendenti fil-livell federali, provinċjali u muniċipali.

Hija tivverifika li l-fondi statali jkunu qed jiġu amministrati b’mod korrett, inkluż l-infiq minn istituzzjonijiet pubbliċi u l-fondi użati minn istituzzjonijiet privati (abbażi tal-uniformità tal-awditjar).

L-ACA tiskrutinizza jekk ir-riżorsi disponibbli humiex qed jintużaw b’mod ekonomiku, effiċjenti u effettiv. Minbarra awditi u konsultazzjonijiet - il-funzjonijiet strateġiċi l-aktar importanti tagħha - l-ACA twettaq ukoll kompiti oħra li huma rilevanti għall-politika pubblika kif ukoll għadd ta’ funzjonijiet notarili.

L-ACA tiddeċiedi, fuq inizjattiva proprja u b’mod indipendenti, dwar it-tipi, it-temi u l-metodoloġija tal-awditi tagħha.

Hija għandha mandat kostituzzjonali biex twettaq awditi speċjali. Pereżempju:

 • fuq riżoluzzjoni mill-Parlament Federali Awstrijak jew minn Parlament provinċjali;
 • fuq talba tal-membri tal-Parlament Federali Awstrijak jew ta’ Parlament provinċjali; u
 • fuq il-bażi ta’ talba raġonevoli mill-Gvern Federali, mill-Gvern provinċjali jew minn Ministru Federali.

Il-Kostituzzjoni tillimita l-għadd ta’ dan it-tip ta’ talbiet biex tkun żgurata l-indipendenza tal-ippjanar tal-awditjar tal-ACA.

Barra minn hekk, l-ACA twettaq kompiti speċjali li huma importanti, bħal:

 • il-kompilazzjoni tar-rapporti finanzjarji Federali;
 • ix-xogħol fuq id-dikjarazzjoni ta’ dejn finanzjarju;
 • l-eżaminar ta’ abbozzi ta’ liġijiet u regolamenti;
 • kompiti taħt l-Att dwar l-Inkompatibbiltà, l-Att dwar il-Limitazzjoni tal-Introjtu u l-Att dwar il-Partiti;
 • kompiti relatati mar-rapport dwar l-introjtu medju u mal-pensjonijiet tal-irtirar imħallsa minn intrapriżi u aġenziji tal-Gvern Federali; u fl-aħħar nett
 • l-istabbiliment ta’ opinjonijiet esperti għall-bordijiet tal-arbitraġġ, skont il-Patt ta’ Stabbiltà tal-2008.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

L-attivitajiet, il-funzjonijiet, l-organizzazzjoni u l-pożizzjoni tal-ACA huma rregolati minn:

 • Il-Kapitolu VI tal-Liġi Kostituzzjonali Federali (1920);
 • L-Att Federali dwar il-Qorti tal-Awditjar Awstrijaka (Att tal-1948 dwar il-Qorti tal-Awditjar Awstrijaka - RHG);
 • L-Att dwar il-Qorti Kostituzzjonali (jekk l-ACA u entità ġuridika jkollhom opinjoni differenti fir-rigward tas-setgħat u d-drittijiet, l-ACA tista’ titlob lill-Qorti Kostituzzjonali biex tieħu deċiżjoni);
 • Il-Liġi Federali dwar ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill Nazzjonali (il-parlamenti provinċjali jirregolaw il-parteċipazzjoni strateġikament importanti tal-ACA fil-laqgħat tal-kumitati u fis-sessjonijiet plenarji);
 • It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (japplika direttament għall-awditjar tar-riżorsi komunitarji tal-UE u għall-kooperazzjoni mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri).

ENTITAJIET AWDITJATI

L-ACA tawditja l-affarijiet finanzjarji (jiġifieri l-attivitajiet finanzjarji) ta’:

 • l-Istat, provinċji, assoċjazzjonijiet muniċipali, muniċipalitajiet b’aktar minn 10 000 abitant u entitajiet ġuridiċi oħra definiti mil-liġi;
 • fondazzjonijiet, fondi u istituti amministrati minn istituzzjonijiet federali, provinċjali jew muniċipali jew minn individwi li huma stess ikunu jagħmlu parti minn istituzzjoni federali, provinċjali jew muniċipali;
 • organizzazzjonijiet li fihom l-Istat, provinċja jew muniċipalità b’mill-inqas 10 000 abitant ikollhom kontroll de facto jew ikollhom mill-inqas 50 % tas-sehem, tal-istokks jew tal-kapital ta’ ekwità, jew li jkunu operati mill-istat, provinċja jew muniċipalità, weħidhom jew flimkien ma’ partijiet kontraenti oħra;
 • entitajiet ġuridiċi pubbliċi federali, provinċjali u muniċipali li jużaw fondi federali, provinċjali jew muniċipali;
 • korpi tal-assigurazzjoni soċjali u assoċjazzjonijiet statutorji ta’ impjegaturi, impjegati u professjonisti (awli); u
 • entitajiet ġuridiċi stabbiliti bil-liġi, pereżempju l-ORF (il-Korporazzjoni Awstrijaka tax-Xandir).

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Mudell distint, immexxi minn President, li jwettaq awditjar fil-livell federali, provinċjali u muniċipali skont il-mudell ta’ Westminster.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-ACA hija l-Istituzzjoni Suprema tal-Awditjar Awstrijaka u tirrapporta direttament lill-parlament nazzjonali. Hija taġixxi:

 • bħala aġent għall-parlament nazzjonali fi kwistjonijiet relatati mal-amministrazzjoni Federali ta’ fondi pubbliċi u mal-amministrazzjoni finanzjarja tal-assoċjazzjonijiet professjonali statutorji taħt l-awtorità eżekuttiva tal-Federazzjoni Awstrijaka;
 • bħala aġent għall-parlamenti provinċjali kkonċernati fi kwistjonijiet relatati mal-provinċji, l-assoċjazzjonijiet muniċipali u l-amministrazzjoni muniċipali ta’ fondi pubbliċi, kif ukoll l-amministrazzjoni finanzjarja tal-assoċjazzjonijiet professjonali statutorji taħt l-awtorità eżekuttiva tal-provinċji.

L-ACA hija indipendenti mill-Gvern Federali u mill-Gvernijiet Provinċjali u hija suġġetta biss għad-dispożizzjonijiet tal-liġi u, għalhekk, taqa’ taħt il-fergħa leġiżlattiva.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Il-President tal-ACA jikkomunika mal-Parlament nazzjonali u mal-kumitati tiegħu direttament u personalment jew permezz ta’ aġent iddelegat minnu.

Il-President tal-ACA huwa intitolat li jipparteċipa f’dibattiti fil-Parlament nazzjonali u fis-(sub)kumitati tiegħu dwar ir-rapporti tal-ACA, il-kontijiet finali tal-baġit federali, il-mozzjonijiet dwar l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi fl-eżaminar imwettaq mill-ACA tal-amministrazzjoni tal-fondi pubbliċi, u s-subdiviżjonijiet relatati mal-ACA fl-Att Federali dwar il-Finanzi.

Il-President tal-ACA huwa dejjem intitolat li, f’konformità mad-dispożizzjonijiet dettaljati tal-Liġi Federali dwar ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament nazzjonali, jinstema’ fid-dibattiti dwar is-suġġetti elenkati hawn fuq, fuq talba tiegħu.

L-ACA tipprovdi rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħha lill-Parlament nazzjonali, lill-parlamenti provinċjali u lill-kunsill muniċipali. Hija tista’ tirrapporta l-osservazzjonijiet tagħha dwar kwistjonijiet individwali lill-Parlament nazzjonali, lill-parlamenti provinċjali u lill-kunsilli muniċipali fi kwalunkwe ħin u, jekk ikun meħtieġ, tagħmel proposti. L-ACA tinforma lill-Gvern Federali bir-rapporti kollha tagħha fl-istess ħin li tibgħathom lill-Parlament nazzjonali.

Barra minn hekk, kumitat permanenti jinħatar mill-Parlament nazzjonali biex jiddiskuti r-rapporti tal-ACA. Il-ħatra tiegħu tħaddan il-prinċipju ta’ rappreżentanza proporzjonali.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Margit Kraker inħatret fl-1 ta’ Lulju 2016.

MANDAT

12-il sena, ma jistax jiġġedded

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tal-ACA jiġi elett fuq proposta tal-Kumitat Ewlieni tal-Parlament nazzjonali. Qabel ma jieħu l-kariga, huwa jingħata l-ġurament tal-ħatra mill-President Federali.

Il-President tal-ACA ma jistax ikun membru ta’ korp rappreżentattiv ġenerali jew tal-Parlament Ewropew, jew kien membru tal-Gvern Federali jew ta’ Gvern Provinċjali fl-aħħar ħames snin.

Fir-rigward tal-obbligu ta’ rendikont, il-President tal-ACA għandu l-istess status bħall-membri tal-Gvern Federali jew il-membri tal-Gvern Provinċjali kkonċernat, skont jekk l-ACA taġixxix bħala uffiċjal eżekuttiv tal-Parlament nazzjonali jew ta’ parlament provinċjali.

KORP GOVERNATTIV

L-ACA ma għandhiex korp governattiv. Il-President tagħha għandu l-awtorità esklussiva f’dak li jirrigwarda t-teħid ta’ deċiżjonijiet.

L-ACA ma għandhiex Viċi President permanenti. Jekk il-President ma jkunx jista’ jaqdi r-responsabbiltajiet tiegħu, huwa jiġi rrappreżentat mill-uffiċjal li jkollu l-ogħla pożizzjoni fl-ACA. Dan japplika wkoll jekk l-uffiċċju tal-President ikun battal.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-ACA hija organizzata f’ħames diviżjonijiet (diviżjoni waħda tat-tmexxija u l-amministrazzjoni u erba’ diviżjonijiet tal-awditjar). Id-diviżjonijiet tal-awditjar jikkonsistu f’żewġ unitajiet tal-awditjar kull waħda, fejn tlieta sa erba’ dipartimenti tal-awditjar huma tematikemant miġburin flimkien (jiġifieri erba’ diviżjonijiet tal-awditjar bi tmien unitajiet tal-awditjar u 34 dipartiment tal-awditjar b’kollox).

Din l-istruttura organizzazzjonali tippermetti strateġija bejn id-diviżjonijiet, ippjanar tal-awditjar, użu ottimizzat tar-riżorsi minn timijiet tal-awditjar flessibbli u kooperattivi, kif ukoll trawwem u ttejjeb l-iskambju ta’ għarfien bejn id-diviżjonijiet.

Kull unità hija wkoll “Ċentru ta’ Eċċellenza” għal oqsma transdiviżjonali topiċi bħas-sussidji, il-prevenzjoni tal-frodi u l-konformità, iċ-ċibersigurtà, eċċ.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 273 (madwar 81 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 52 %; ♀ 48 %. Età medja: 48

BAĠIT

 • EUR 33.5 miljun (2018)
 • 0.04 % tal-baġit totali tal-Gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-ACA tippjana x-xogħol tagħha fuq bażi annwali.

Fl-Awstrija, l-ACA tista’ wkoll tintalab twettaq awditi speċjali. Dan huwa bbażat fuq riżoluzzjoni mill-Kunsill Nazzjonali jew minn Parlament provinċjali, jew minn membri tal-Kunsill Nazzjonali jew Parlament provinċjali, jew inkella fuq talba raġonevoli tal-Gvern Federali jew ta’ Gvern provinċjali jew Ministru Federali. Madankollu, il-Kostituzzjoni tillimita l-għadd ta’ talbiet biex tkun żgurata l-indipendenza tal-ippjanar tal-awditjar tal-ACA.

Mill-2017, l-ACA bdiet inizjattiva biex għall-ewwel darba tinvolvi lill-pubbliku permezz ta’ Facebook. Iċ-ċittadini ġew imħeġġa biex jipparteċipaw fl-iżvilupp ta’ suġġetti tal-awditjar billi jipproponu suġġetti ta’ interess. Il-proposti tagħhom ġew ikkunsidrati, fejn possibbli, fil-proċess tal-ippjanar tal-awditjar u ġew diskussi fil-konferenza annwali dwar l-ippjanar tal-awditjar.

L-ACA twettaq madwar 90 awditu fis-sena, fil-livelli federali, provinċjali u muniċipali.

— METODI TAL-AWDITJAR

Il-kriterji tal-awditjar tal-ACA huma l-prinċipji legali tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività, ibbażati fuq ir-regolarità u l-legalità.

L-ACA twettaq awditi li jikkombinaw:

 • l-awditi tal-prestazzjoni; u
 • l-awditi finanzjarji.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-ACA tippreżenta r-rapporti tagħha fil-livelli federali, provinċjali u muniċipali.

Minbarra dan, l-ACA tippubblika rapporti:

 • li jirrigwardaw l-investigazzjoni u l-evalwazzjoni tal-kwistjonijiet;
 • li jenfasizzaw u jikkwantifikaw it-titjib potenzjali;
 • li jistabbilixxu u jikkwantifikaw kwistjonijiet finanzjarji; u
 • li joħorġu rakkomandazzjonijiet konkreti u li jistgħu jiġu implimentati.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Id-dokumenti tal-ACA jiġu ppubblikati:

 • fuq is-sit web tagħha;
 • fuq il-midja soċjali;
 • fi stqarrijiet għall-istampa.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Fil-livell nazzjonali, l-ACA tikkoopera mal-istituzzjonijiet provinċjali tal-awditjar biex tikkoordina l-pjanijiet annwali tal-awditjarrispettivi tagħhom.

L-ACA ilha mill-1963 tmexxi s-Segretarjat Ġenerali tal-INTOSAI.

 

 

IL-BELĠJU

REKENHOF /
COUR DES COMPTES /
RECHNUNGSHOF

Mill-1831

Sit web: www.ccrek.be

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Fid-dikjarazzjoni tal-għanijiet tagħha, il-Qorti tal-Awditjar Belġjana tippreżenta l-viżjoni tagħha, il-valuri li fuqhom huma msejsa l-attivitajiet tagħha u l-istrateġiji li tiżviluppa biex jgħinuha ttejjeb il-ġestjoni pubblika permezz tal-awditi li twettaq.

Il-Qorti tal-Awditjar Belġjana timmira li ttejjeb il-funzjonament tal-awtoritajiet pubbliċi. Għal dan il-għan, hija tipprovdi, b’mod kontradittorju, informazzjoni utli u affidabbli, li tikkonsisti f’sejbiet, ġudizzji u rakkomandazzjonijiet lill-assembleji parlamentari, lill-membri tal-gvern u lill-partijiet awditjati.

Il-Qorti tal-Awditjar Belġjana topera b’mod indipendenti, filwaqt li tieħu kont tal-istandards internazzjonali tal-awditjar. Għal din ir-raġuni, hija tiddependi fuq organizzazzjoni li tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ kompetenza, integrità u motivazzjoni. Il-Qorti tal-Awditjar Belġjana tqis l-iżviluppi soċjali u l-għan tagħha huwa li jkollha rwol ta’ pijuniera fl-awditjar tal-gvern.

It-test sħiħ tad-dikjarazzjoni tal-għanijiet huwa disponibbli bil-lingwi NL u FR fuq:

https://www.ccrek.be/NL/Voorstelling/VisieEnWaarden.html

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti tal-Awditjar Belġjana (BCA) teżamina d-dħul u l-infiq, kif ukoll l-implimentazzjoni tal-politika min-naħa tas-setgħa eżekuttiva. Il-BCA għandha wkoll funzjoni legali fir-rigward tal-uffiċjali tal-kontabbiltà fis-settur pubbliku u għandha kompiti speċifiċi oħra.

Fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha, il-BCA għandha d-dritt ta’ aċċess għad-dokumenti u għall-informazzjoni kollha li tqis li huma meħtieġa. Hija tista’ twettaq kontrolli fuq il-post.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni Belġjana: L-Artikolu 180 (1831);
 • L-Att Speċjali tas-16 ta’ Jannar 1989 li jorganizza l-finanzjament tal-komunitajiet u tar-Reġjuni: L-Artikoli 50 u 71;
 • L-Att tad-29 ta’ Ottubru 1846 li jorganizza l-Qorti tal-Awditjar;
 • L-Att tas-16 ta’ Mejju 2003; L-Artikoli 2 u 10;
 • Ir-Regoli ta’ proċedura tal-Qorti tal-Awditjar;
 • It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE: L-Artikolu 287 (3).

ENTITAJIET AWDITJATI

Il-BCA tawditja:

 • l-Istat Federali;
 • il-Komunitajiet;
 • ir-Reġjuni;
 • il-provinċji; u
 • l-istituzzjonijiet tas-servizz pubbliku għall-organizzazzjonijiet imsemmija hawn fuq.

L-awditjar tal-muniċipalitajiet ma jaqax fi ħdan l-ambitu tas-setgħat tagħha.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Qorti / kulleġġ b’funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Il-BCA hija istituzzjoni indipendenti fl-istess livell bħall-Parlament Belġjan.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

PROĊEDURI PARLAMENTARI GĦAR-RAPPORTI TAS-SAI

Jiġu organizzati seduti li għalihom jiġu mistiedna l-entità awditjata jew persuni oħra xierqa biex jipprovdu kjarifika jew aktar informazzjoni. Id-dibattiti dwar ir-rapporti tas-SAI jiġu organizzati fil-kumitati Parlamentari rilevanti. Ir-rappreżentanti tal-BCA, bħall-membri, id-diretturi, is-superviżuri u l-awdituri tagħha, jippreżentaw ir-riżultati tal-awditjar lill-kumitati. Il-membri tal-Parlament jistgħu jagħmlu mistoqsijiet. Id-dokumenti parlamentari li jikkostitwixxu l-eżiti tad-dibattiti dwar ir-rapporti tas-SAI jinkitbu mill-membri tal-persunal Parlamentari li jappoġġaw lill-kumitati.

Il-parlamenti federali jew dawk reġjonali jiddiskutu u japprovaw l-att dwar il-kontijiet ġenerali federali jew reġjonali billi jagħtu l-kwittanza.

TWETTIQ TA’ AWDITI FUQ TALBA TAL-PARLAMENT

Il-parlamenti federali u dawk reġjonali jistgħu jitolbu lill-BCA biex twettaq awditi fuq il-legalità u r-regolarità ta’ xi wħud mill-programmi ta’ nfiq, kif ukoll awditi finanzjarji fid-dipartimenti u fil-korpi suġġetti għall-ġuriżdizzjoni tal-BCA.

Il-parlamenti federali u reġjonali jistgħu jitolbu lill-BCA biex twettaq awditjar tal-immaniġġjar fid-dipartimenti u fil-korpi suġġetti għall-ġuriżdizzjoni tal-BCA.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT TA’ LIVELL GĦOLI

Philippe Roland inħatar fil-21 ta’ Diċembru 2009.

MANDAT

L-istess bħall-mandat tal-Korp Governattiv.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President ta’ Livell Għoli jiġi elett mill-Kamra tar-Rappreżentanti.

KORP GOVERNATTIV

L-assemblea ġenerali, li tikkonsisti fi 12-il membru, hija magħmula minn awla li fiha tintuża l-lingwa Franċiża u minn oħra li fiha tintuża l-lingwa Netherlandiża. Kull awla tikkonsisti fi president, erba’ kunsilliera u segretarju ġenerali. Dak bl-ogħla kariga minn fost iż-żewġ presidenti jinħatar bħala “Premier Président” jew “Eerste Voorzitter”, filwaqt li dak bl-ogħla kariga minn fost iż-żewġ segretarji ġenerali jinħatar bħala “Greffier en chef” jew “Hoofdgriffier”.

MANDAT

6 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri tal-BCA jiġu eletti mill-Kamra tar-Rappreżentanti.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-servizzi tal-BCA huma suddiviżi fi tliet setturi, li flimkien jagħmlu għaxar direttorati, kull wieħed immexxi minn awditur-direttur ta’ livell għoli.

Ir-ripartizzjoni f’setturi tikkonforma mas-setgħat tal-assemblea ġenerali u tal-awli li fihom jintużaw il-lingwa Franċiża u dik Netherlandiża.

L-assemblea ġenerali tal-BCA hija responsabbli għal kwistjonijiet relatati mal-Istat Federali, mar-Reġjun ta’ Brussell-Kapitali, mal-Kummissjoni tal-Komunità Komuni ta’ Brussell u mal-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż, kif ukoll għall-interpretazzjoni tar-regoli federali u dawk tal-UE.

L-awla li fiha tintuża l-lingwa Franċiża hija wkoll esklussivament responsabbli għal kwistjonijiet li jinvolvu l-Komunità Franċiża, il-Kummissjoni tal-Komunità Franċiża ta’ Brussell, ir-Reġjun ta’ Walloon, il-provinċji f’dan ir-Reġjun u l-istituzzjonijiet tas-servizz pubbliku relatati magħhom.

L-awla li fiha tintuża l-lingwa Netherlandiża hija wkoll esklussivament responsabbli għal kwistjonijiet li jikkonċernaw il-Komunità Fjamminga, ir-Reġjun Fjamming, il-provinċji f’dan ir-Reġjun u l-istituzzjonijiet tas-servizz pubbliku relatati magħhom.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2017)

 • Totali: 516 (madwar 69 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 61 %; ♀ 39 %. Età medja: 47

BAĠIT

 • Il-BCA tiġi ffinanzjata mill-baġit tal-Istat federali.
 • EUR 49.4 miljun (2017), in-nefqa amministrattiva kollha.
 • < 0.01 % tal-infiq totali tal-amministrazzjoni pubblika (2017)

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Il-BCA tippjana x-xogħol tagħha fuq tliet livelli:

 • pjan strateġiku pluriennali;
 • pjanijiet operazzjonali;
 • pjanijiet ta’ ġestjoni annwali.

Hija tħejji dawn il-pjanijiet abbażi ta’:

 • il-konformità mal-obbligi legali tagħha;
 • l-analiżi tar-riskju;
 • it-tħassib Parlamentari;
 • l-interess soċjali u finanzjarju;
 • il-valur miżjud tal-awditu;
 • id-disponibbiltà ta’ riżorsi; u
 • il-kopertura tal-qasam tal-awditjar.

— METODI TAL-AWDITJAR

Il-BCA twettaq awditi tal-prestazzjoni, awditi finanzjarji, awditi tal-legalità kif ukoll awditi tar-regolarità.

Hija standardizzat il-prattiki tagħha tal-awditjar permezz ta’ manwali u fajls ta’ ħidma elettroniċi.

Il-BCA twettaq l-awditi tagħha f’konformità mal-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs).

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Il-BCA tippubblika:

 • rapporti annwali tal-awditjar;
 • rapporti speċjali dwar suġġetti speċifiċi;
 • opinjonijiet dwar abbozzi ta’ baġits; u
 • rapporti annwali tal-attività.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Il-BCA tinforma lill-assembleji Parlamentari, lill-ministri u lill-awtoritajiet pubbliċi dwar ir-riżultati tal-awditi tagħha. Ir-rapporti kollha tal-BCA huma disponibbli fuq is-sit web tagħha.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

ATTIVITAJIET NAZZJONALI

Fi ħdan is-servizzi pubbliċi tal-Istat federali, ir-Reġjun ta’ Walloon u l-Komunità Franċiża, il-BCA tikkoopera mad-dipartimenti tal-awditjar intern b’mod informali u ma ġie ffirmat ebda ftehim. Fi ħdan is-settur pubbliku tal-Komunità Fjamminga, il-BCA kkonkludiet ftehimiet formali mal-Aġenzija tal-Awditjar Intern u mal-Istitut tal-Awdituri Reġistrati (IBR-IRE) dwar l-awditjar finanzjarju fil-Fjandri.

ATTIVITAJIET INTERNAZZJONALI

AISCCUF

Il-BCA ilha mill-1994 teżorier tal-Assoċjazzjoni tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar Frankofoni (“Association des institutions supérieures de contrôle des finances publiques ayant en commun l’usage du français” – Aisccuf).

AWDITJAR TA’ ORGANIZZAZZJONIJIET INTERNAZZJONALI

Kunsillier tal-BCA jippresiedi l-bord tal-OCCAR (Organizzazzjoni Konġunta għall-Kooperazzjoni fil-Qasam tal-Armamenti) tal-awdituri esterni u jawditja l-programm Airbus A400M.

DELEGAZZJONIJIET BARRANIN

Il-BCA tilqa’ delegazzjonijiet barranin fuq żjarat professjonali jew għal taħriġ fuq terminu qasir dwar il-missjonijiet, l-organizzazzjoni u l-metodi tal-awditjar tal-BCA.

 

 

IL-BULGARIJA

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Mill-1995
Twaqqaf fl-1880

Sit web: www.bulnao.government.bg

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jikkontrolla l-implimentazzjoni tal-baġit u l-ġestjoni ta’ fondi u attivitajiet pubbliċi oħra billi jwettaq xogħol tal-awditjar effettiv, effiċjenti u kosteffettiv immirat biex itejjeb il-ġestjoni u l-obbligu ta’ rendikont tar-riżorsi pubbliċi.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (NAO) tal-Bulgarija jeżerċita kontroll fuq l-implimentazzjoni tal-baġit u fuq riżorsi u attivitajiet pubbliċi oħra f’konformità mal-Att dwar l-NAO u mal-istandards tal-awditjar adottati internazzjonalment.

Il-kompitu ewlieni tal-NAO huwa li jivverifika l-affidabbiltà u l-awtentiċità tar-rapporti finanzjarji tal-organizzazzjonijiet baġitarji u l-ġestjoni leġittima, effettiva, effiċjenti u ekonomika tar-riżorsi u tal-attivitajiet pubbliċi, kif ukoll li jipprovdi lill-Assemblea Nazzjonali b’informazzjoni affidabbli u oġġettiva dwar ix-xogħol tiegħu.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Artikolu 91 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija (1991);
 • L-Att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tat-13 ta’ Frar 2015.

ENTITAJIET AWDITJATI

L-NAO jawditja:

 • il-baġit tal-Istat, il-baġits tas-sigurtà soċjali tal-Istat u l-Fond Nazzjonali tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa, il-baġits ta’ 265 muniċipalità; baġits oħra adottati mill-Assemblea Nazzjonali, il-baġits tal-unitajiet ta’ nfiq tagħhom u l-ġestjoni tal-proprjetà tagħhom;
 • il-baġits tal-Akkademja Bulgara tax-Xjenza, tal-istituzzjonijiet statali tal-edukazzjoni għolja, tal-Aġenzija Bulgara tat-Telegrafija, kif ukoll tat-Televiżjoni u tar-Radju Nazzjonali tal-Bulgarija;
 • il-fondi pubbliċi pprovduti lil persuni li jwettqu attività ekonomika; il-kontijiet ta’ fondi tal-UE u programmi u ftehimiet internazzjonali oħra, inkluża l-ġestjoni tagħhom mill-korpi rilevanti u l-utenti finali tal-fondi;
 • in-nefqa tal-baġit tal-Bank Nazzjonali Bulgaru u l-ġestjoni tiegħu; il-formazzjoni tal-eċċess annwali tad-dħul meta mqabbel mal-ispejjeż tal-bank, b’konnessjoni mal-baġit tal-Istat u konnessjonijiet oħra li għandu mal-baġit tal-Istat;
 • is-sorsi u l-ġestjoni tad-dejn statali, tad-dejn garantit mill-Istat, tad-dejn muniċipali u l-użu ta’ strumenti ta’ dejn;
 • il-privatizzazzjoni u l-konċessjoni ta’ proprjetà statali u muniċipali, kif ukoll il-fondi pubbliċi u l-assi pubbliċi pprovduti lil persuni li mhumiex mis-settur pubbliku;
 • l-implimentazzjoni ta’ ftehimiet, kuntratti u konvenzjonijiet internazzjonali jew atti internazzjonali oħra, fejn din kienet prevista mill-att internazzjonali rilevanti jew kienet assenjata minn korp awtorizzat;
 • intrapriżi statali li mhumiex kumpaniji kummerċjali;
 • kumpaniji kummerċjali b’50 % jew aktar mill-kapital tagħhom ikun proprjetà tal-Istat u/jew tal-muniċipalità;
 • persuni ġuridiċi b’obbligi garantiti mill-Istat jew minn proprjetà statali u/jew muniċipali; u
 • fondi, assi u attivitajiet pubbliċi oħra, fejn dawn ikunu ġew assenjati lilu permezz ta’ att legali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-gvern u mmexxi minn President.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-attivitajiet tal-NAO huma indipendenti minn kull korp governattiv.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-NAO jibgħat rapporti lill-Parlament dwar l-attività tiegħu għas-sena preċedenti.

Ir-rapport finanzjarju annwali tal-NAO jiġi awditjat minn kummissjoni indipendenti ta’ awdituri rreġistrati, determinata mill-Parlament.

L-Assemblea Nazzjonali tista’ tassenja lill-NAO massimu ta’ 5 awditi fis-sena.

L-NAO jippreżenta rapporti lill-Parlament dwar l-eżekuzzjoni tal-awditi assenjati minn dan tal-aħħar, kif ukoll ir-rapporti tal-awditjar u l-opinjonijiet li huwa legalment meħtieġ li jibgħat lill-Parlament.

L-NAO jippreżenta għall-eżaminar mill-kumitati parlamentari, fuq inizjattiva proprja jew fuq talba mill-Assemblea Nazzjonali, rapporti tal-awditjar li jkollhom importanza sinifikanti għat-titjib tad-dixxiplina baġitarja u għall-ġestjoni tal-baġit u ta’ fondi u attivitajiet pubbliċi oħra.

Fi ħdan il-Kumitat għall-Baġit u l-Finanzi tal-Assemblea Nazzjonali nħoloq Sottokumitat permanenti għall-Obbligu ta’ Rendikont fis-Settur Pubbliku, bl-għan li jiżgura l-kooperazzjoni u relazzjonijiet aktar mill-qrib bejn l-NAO u l-Parlament.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Tzvetan Tzvetkov ġie elett fis-26 ta’ Marzu 2015.

MANDAT

7 snin, ma jistax jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tal-NAO jiġi elett mill-Parlament.

KORP GOVERNATTIV

It-tim maniġerjali tal-NAO huwa magħmul minn President, żewġ Viċi Presidenti u żewġ Membri li huma rappreżentanti tal-Istitut tal-Kontabilisti Pubbliċi Ċċertifikati u tal-Istitut tal-Awdituri Interni.

It-tim maniġerjali huwa msawwar fuq il-prinċipju ta’ “gvern miftuħ”.

MANDAT

Viċi Presidenti: 7 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Viċi Presidenti u l-Membri jiġu eletti mill-Parlament fuq proposta mill-president tal-NAO.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-NAO huwa organizzat f’sitt direttorati (għall-awditi finanzjarji (2); l-awditi tal-konformità tal-ġestjoni finanzjarja (2); l-awditi tal-prestazzjoni (1); u awditi speċifiċi (1)).

Iż-żewġ Viċi Presidenti tiegħu huma kull wieħed responsabbli għal tliet direttorati. Minbarra dan, hemm seba’ direttorati għal diversi responsabbiltajiet amministrattivi, li kollha jaqgħu direttament taħt il-President tal-NAO.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2018)

 • Totali: 428 (75 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 26 %; ♀ 74 %. Età medja: 47

BAĠIT

 • L-NAO jiġi ffinanzjat mill-baġit nazzjonali.
 • EUR 8.3 miljun (2017)
 • 0.146 % tal-baġit totali tal-gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-NAO jiddeċiedi dwar il-programm ta’ ħidma tiegħu b’mod indipendenti. Huwa jadotta programm annwali għall-attività tal-awditjar tiegħu abbażi tal-oqsma u l-kriterji ta’ prijorità.

Huwa għandu proċedura ta’ programmazzjoni annwali bbażata fuq pjan ta’ awditjar strateġiku għal perjodu ta’ tliet snin, li tiddefinixxi l-oqsma tal-awditjar li minnhom kull sena jintgħażlu kompiti tal-awditjar speċifiċi biex jiġu inklużi fil-programm annwali tal-awditjar. L-għażla tal-kompiti tal-awditjar hija bbażata fuq il-kriterji adottati mill-NAO.

Il-Parlament jista’ jassenja wkoll lill-NAO massimu ta’ 5 awditi addizzjonali fis-sena.

L-NAO jippubblika l-programm ta’ ħidma tiegħu fuq is-sit web tiegħu.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-NAO jwettaq:

 • awditi finanzjarji;
 • awditi tal-konformità;
 • l-awditi tal-prestazzjoni; u
 • awditi speċifiċi.

L-NAO jwettaq l-awditi tiegħu f’konformità mal-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs) u ma’ prattiki tajba.

Huwa żviluppa l-manwal tal-awditjar tiegħu biex jimplimenta l-istandards tal-awditjar li huma aċċettati internazzjonalment u l-attività tal-awditjar tiegħu.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-NAO jippubblika:

 • ir-rapporti tal-awditjar kollha skont l-Att tal-NAO, għajr dawk li jkun fihom informazzjoni klassifikata u dawk il-partijiet tar-rapporti li jiġu ppreżentati lill-Uffiċċju tal-Prosekutur;
 • rapport annwali dwar l-attività tal-NAO;
 • rapport dwar l-awditjar tar-rapport finanzjarju annwali tal-NAO;
 • informazzjoni għall-preżentazzjoni tal-abbozzi ta’ rapporti tal-awditjar - proċedura li tippermetti li l-ex maniġers tal-organizzazzjonijiet awditjati jiġu nnotifikati meta jkun twettaq awditu li jirrigwarda l-perjodu ta’ tmexxija tagħhom;
 • rapporti dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mogħtija mill-NAO, inkluża informazzjoni għal rakkomandazzjonijiet li ma jkunux ġew implimentati;
 • rapporti finanzjarji annwali mill-partiti politiċi u l-listi tad-donaturi tagħhom;
 • rapporti dwar il-kontroll finanzjarju eżerċitat fuq il-partiti politiċi skont l-Att tal-Partiti Politiċi;
 • informazzjoni miżmuma fir-Reġistru Pubbliku Unifikat tal-Partiti, tal-Koalizzjoni tal-Partiti u tal-Kumitati tal-Inizjattiva, irreġistrati għall-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet. L-informazzjoni tinkludi l-finanzjament tal-kampanja elettorali, inklużi d-donaturi, l-aġenziji pubbliċitarji, eċċ.;
 • rapporti tal-awditjar dwar il-finanzjament tal-kampanji elettorali skont il-Kodiċi tal-Elezzjonijiet;
 • sinteżi tar-rapporti tal-awditjar dwar ir-rapporti finanzjarji annwali;
 • rapporti b’opinjonijiet dwar id-dikjarazzjonijiet tal-implimentazzjoni tal-baġit statali, il-baġit tal-iskema pubblika tas-sigurtà soċjali, il-baġit tal-Fond Nazzjonali tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa u n-nefqa baġitarja tal-Bank Nazzjonali Bulgaru għas-sena preċedenti; kif ukoll
 • ISSAIs tradotti għall-Bulgaru.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Il-pubblikazzjonijiet kollha tal-NAO, inklużi r-rapporti tal-awditjar kollha, huma disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tiegħu, li huwa l-pjattaforma prinċipali għall-pubbliċità u t-trasparenza, kif ukoll għall-informazzjoni pubblika dwar l-attivitajiet ġenerali tiegħu.

L-NAO jippubblika stqarrijiet għall-istampa relatati mar-rapporti tal-awditjar, kif ukoll vidjos qosra dwarhom, u jorganizza konferenzi stampa u laqgħat informali mal-midja. Huwa jipparteċipa fi programmi televiżivi u intervisti, u jibda u jipparteċipa f’round tables u konferenzi.

L-NAO huwa attiv fuq il-midja soċjali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-NAO jikkoopera mal-awtoritajiet governattivi l-oħra kkonċernati, biex tiżdied l-effiċjenza tas-sistema ta’ kontroll u jiġu miġġielda l-kriminalità u l-korruzzjoni, u jikkoopera ma’ organizzazzjonijiet professjonali u mhux governattivi biex jiġu skambjati prattiki tajba u jitrawwem l-iżvilupp professjonali.

 

 

IL-KROAZJA

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Mill-1993

Sit web: www.revizija.hr

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Ix-xogħol tal-Uffiċċju Statali tal-Awditjar tar-Repubblika tal-Kroazja huwa orjentat lejn l-awditjar tar-rapporti finanzjarji u tal-attivitajiet kummerċjali, kif ukoll lejn it-titjib tal-konformità, l-effiċjenza u l-effettività tal-entitajiet li jimmaniġġjaw proprjetà pubblika u entitajiet oħra determinati mill-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar. Barra minn hekk, huwa jikkontribwixxi għat-titjib fil-ġestjoni tal-proprjetà pubblika u ta’ riżorsi pubbliċi oħra, kif ukoll għat-titjib fil-livell tal-informazzjoni pprovduta lill-parlament Kroat, lill-gvern u liċ-ċittadini tar-Repubblika dwar il-metodi użati għall-ġestjoni tar-riżorsi baġitarji u ta’ riżorsi oħra tal-Istat, kif ukoll tar-riżultati tagħhom.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Statali tal-Awditjar (SAO) iwettaq awditjar fir-rigward ta’ introjtu u spejjeż, assi u obbligazzjonijiet, rapporti finanzjarji, tranżazzjonijiet u programmi finanzjarji, kif ukoll ta’ proġetti u attivitajiet tas-suġġetti tal-awditjar li huma definiti fl-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar u fl-Att dwar il-Finanzjament ta’ Attivitajiet Politiċi u Kampanji Elettorali.

Huwa jivvaluta jekk ir-rapporti finanzjarji jippreżentawx pożizzjoni finanzjarja vera u ġusta, u jekk ir-riżultati tal-attivitajiet finanzjarji humiex f’konformità mal-istandards kontabilistiċi aċċettati u mal-liġijiet u r-regolamenti, kif ukoll l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività tal-programmi u tal-proġetti ffinanzjati mill-baġit tal-Istat jew mill-baġit tal-unitajiet awtonomi lokali u reġjonali.

L-SAO jwettaq l-awditi tiegħu fil-livell ċentrali, reġjonali u lokali.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tal-1990;
 • L-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar (2011);
 • L-Att dwar il-Finanzjament ta’ Attivitajiet Politiċi u Kampanji Elettorali (2011, emendat fl-2017).

ENTITAJIET AWDITJATI

Il-mandat tal-SAO jkopri:

 • korpi fis-settur statali;
 • unitajiet ta’ amministrazzjoni awtonoma lokali u reġjonali;
 • entitajiet ġuridiċi ffinanzjati mill-baġit tal-Istat jew mill-baġit tal-unitajiet ta’ amministrazzjoni awtonoma lokali u reġjonali;
 • entitajiet ġuridiċi mwaqqfa mir-Repubblika jew minn unitajiet ta’ amministrazzjoni awtonoma lokali u reġjonali;
 • kumpaniji u entitajiet ġuridiċi oħra li fir-rigward tagħhom ir-Repubblika jew l-unitajiet ta’ amministrazzjoni awtonoma lokali u reġjonali jkollhom sjieda maġġoritarja tal-ishma jew
 • entitajiet ġuridiċi li jużaw fondi mill-Unjoni Ewropea u organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet internazzjonali oħra li jiffinanzjaw il-ħtiġijiet tal-pubbliku;
 • partiti politiċi u rappreżentanti indipendenti, kif ukoll membri indipendenti ta’ korpi rappreżentattivi ta’ unitajiet amministrattivi lokali.

B’kollox, hemm madwar 14 500 entità li jaqgħu fi ħdan il-ġuriżdizzjoni tal-awditjar tal-SAO.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Skont il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, l-SAO huwa l-istituzzjoni suprema tal-awditjar tar-Repubblika u huwa awtonomu u indipendenti fix-xogħol tiegħu.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Il-qafas legali li jirregola r-relazzjonijiet bejn l-SAO u l-parlament huwa stabbilit fl-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar, fl-Att dwar il-Finanzjament tal-Attivitajiet Politiċi u l-Kampanja Elettorali u fl-Ordnijiet Permanenti tal-parlament Kroat.

L-SAO jipprovdi lill-parlament, Rapport ta’ Ħidma Annwali, Rapport tal-Awditjar dwar l-Eżekuzzjoni tal-Baġit tal-Istat u rapporti tal-awditjar (individwalment jew fi grupp ta’ rapporti tematiċi). Ir-rapporti jiġu diskussi fil-laqgħat tal-kumitati rispettivi u fis-sessjonijiet plenarji. Qabel id-dibattitu dwar ir-rapporti tal-awditjar fil-kumitati jew fis-sessjonijiet plenarji, il-parlament jeħtieġ opinjoni mill-gvern.

Il-Kumitat Parlamentari għall-Finanzi u l-Baġit tal-Istat, kif ukoll kumitati oħra, skont is-suġġett tal-awditu, jiddiskutu r-rapporti tal-awditjar, fil-preżenza tal-Awditur Ġenerali u ta’ rappreżentanti tal-SAO. Imbagħad, il-kumitat rispettiv jadotta konklużjoni dwar ir-rapporti tal-awditjar.

B’segwitu ta’ diskussjoni fis-sessjoni plenarja, il-parlament jasal għal konklużjoni, li tobbliga lill-gvern jirrifletti fi ħdan ċertu perjodu ta’ żmien dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-SAO.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Ivan Klešić inħatar fl-10 ta’ Diċembru 2010 u nħatar mill-ġdid fit-3 ta’ Diċembru 2018.

MANDAT

8 snin, jista’ jiġġedded

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jinħatar mill-Parlament Kroat abbażi tal-proposta tal-Kumitat għall-Elezzjonijiet, il-Ħatriet u l-Affarijiet Amministrattivi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Finanzi u l-Baġit tal-Istat.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-SAO għandu s-sede tiegħu f’Zagreb u 21 uffiċċju reġjonali. Huwa jopera fit-territorju kollu tar-Repubblika.

Fl-uffiċċju ċentrali, id-dipartimenti huma strutturati skont it-tipi ta’ entitajiet u t-tipi ta’ awditi, inklużi d-dipartimenti legali, tar-riżorsi umani u tal-kontabbiltà, kif ukoll id-dipartiment tal-awditjar intern. Ir-relazzjonijiet pubbliċi u l-kooperazzjoni internazzjonali jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tax-xogħol tal-uffiċċju ċentrali.

L-attivitajiet, il-kompiti u r-responsabbiltajiet tal-SAO huma definiti mill-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar u mill-Karta tal-Uffiċċju Statali tal-Awditjar.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2017)

 • Totali: 279 (84 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 25 %; ♀ 75 %. Età medja: 48

BAĠIT

 • L-SAO jiġi ffinanzjat mill-Baġit tal-Istat tar-Repubblika tal-Kroazja.
 • L-SAO jippjana b’mod awtonomu l-fondi meħtieġa għax-xogħol tiegħu u l-parlament Kroat jiddefinixxihom fil-Baġit tal-Istat.
 • EUR 7.6 miljun (2017)
 • 0.034 % tal-baġit totali tal-Istat (2017)

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-SAO jippjana u jwettaq l-awditi tiegħu b’mod indipendenti skont il-Programm Annwali u l-Pjan ta’ Ħidma tiegħu. Il-Parlament jista’ jitlob li jiġu inklużi xi awditi fil-pjan ta’ ħidma tal-SAO, iżda fil-prattika dan rarament ikun il-każ.

Il-Programm Annwali tal-Awditjar u l-Pjan ta’ Ħidma jiġu approvati mill-Awditur Ġenerali, flimkien ma’ gwida dwar it-tħejjija tal-programm annwali u l-pjan ta’ ħidma. Il-programm annwali u l-pjan ta’ ħidma fihom awditi obbligatorji, kif ukoll awditi ta’ suġġetti oħra.

L-awditu fuq l-Eżekuzzjoni tal-Baġit tal-Istat huwa awditu obbligatorju bbażat fuq id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar, filwaqt li awditi obbligatorji oħra jiġu determinati mid-dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar il-Finanzjament ta’ Attivitajiet Politiċi u Kampanji Elettorali.

L-awditi ta’ suġġetti oħra li jaqgħu taħt il-mandat tal-SAO jiġu determinati fuq il-bażi ta’ kriterji li huma definiti mill-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar. Dawn huma:

 • il-valutazzjoni tar-riskju;
 • l-importanza finanzjarja tas-suġġetti tal-awditi;
 • ir-riżultati ta’ awditi preċedenti - opinjoni mogħtija;
 • l-informazzjoni miġbura dwar l-operazzjonijiet u l-ġestjoni tas-suġġett; u
 • kriterji oħra li huma determinati fir-regolamenti interni tal-SAO (rakkomandazzjonijiet li ma ġewx realizzati, pubblikazzjonijiet fil-midja).

— METODI TAL-AWDITJAR

L-SAO jwettaq dawn l-awditi li ġejjin:

 • awditi finanzjarji, li jinkludu eżaminar ta’ dokumenti, rapporti, sistemi ta’ kontroll intern u awditjar intern, proċeduri kontabilistiċi u finanzjarji, kif ukoll rekords oħra, biex jiġi vverifikat li r-rapporti finanzjarji jippreżentaw pożizzjoni finanzjarja vera u ġusta u li r-riżultati tal-attivitajiet finanzjarji jikkonformaw mal-istandards u mal-prinċipji kontabilistiċi aċċettati; u
 • awditi tal-konformità, li jinkludu eżaminar tat-tranżazzjonijiet finanzjarji f’termini tal-użu legali tal-fondi; u
 • awditi tal-prestazzjoni, li jivvalutaw l-ekonomija u l-effiċjenza tal-operazzjonijiet, kif ukoll kemm l-objettivi ġenerali jew l-objettivi relatati ma’ tranżazzjonijiet finanzjarji, programmi u proġetti individwali jkunu ntlaħqu b’mod effettiv.

L-SAO jwettaq l-awditi f’konformità mal-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs) u mal-kodiċi tal-etika proprju tiegħu. Huwa juża manwali tal-awditjar finanzjarju u tal-prestazzjoni, kif ukoll linji gwida.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Ir-rapporti tal-SAO huma:

 • ir-Rapport ta’ Ħidma Annwali li fih ir-riżultati tax-xogħol tal-awditjar tal-SAO għall-perjodu tar-rappurtar u l-attivitajiet l-oħra tiegħu;
 • ir-rapporti tal-awditjar dwar awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni; u
 • ir-rapporti tal-awditjar dwar awditi tematiċi li jiġu ppubblikati simultanjament ma’ rapporti tal-awditjar uniċi, li jkun fihom ir-riżultati ta’ awditi uniċi fuq ċerti temi (pereżempju, l-awditjar ta’ sptarijiet jew parks nazzjonali).

Fuq is-sit web tiegħu, l-SAO jippubblika avviżi dwar rapporti tal-awditjar ġodda jew attivitajiet oħra.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Ir-rapporti tal-awditjar kollha jiġu ppubblikati fuq is-sit web malli jkunu lesti. Fl-istess ħin, toħroġ stqarrija għall-istampa u tiġi organizzata konferenza stampa.

L-SAO jippreżenta r-rapporti tal-awditjar lill-parlament immedjatament wara li jkunu lesti u jiġu ppubblikati.

L-SAO jippubblika r-Rapport ta’ Ħidma Annwali u l-Pjanijiet Annwali u Strateġiċi fuq is-sit web tiegħu (l-ewwel wieħed jiġi ppubblikat biss ladarba l-parlament ikun ġie infurmat dwaru).

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-SAO jikkoopera ma’ awtoritajiet oħra tal-Istat fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, mingħajr preġudizzju għall-awtonomija u l-indipendenza tiegħu. F’konformità ma’ dan ir-rekwiżit, l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar jikkoopera mal-korpi ġudizzjarji u statali.

Wara li jiġu ppreżentati lill-parlament, ir-rapporti tal-awditjar jintbagħtu lill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat.

L-SAO jippreżenta wkoll ir-rapporti tal-awditjar meħtieġa u d-dokumentazzjoni disponibbli lill-Ministeru għall-Intern, fuq talba ta’ dan tal-aħħar.

Wara l-awditjar tal-partiti politiċi, tar-rappreżentanti indipendenti u tal-membri tal-korpi rappreżentattivi tal-unitajiet lokali eletti mil-lista ta’ votanti, l-SAO jrid jinforma lill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat bi kwalunkwe ksur tal-Liġi. L-Uffiċċju jikkoopera mal-Kummissjoni Elettorali tal-Istat, mal-Amministrazzjoni tat-Taxxa, mal-Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata, mal-Ministeru għall-Intern, kif ukoll mal-qrati u ma’ korpi statali oħra.

L-SAO jżomm relazzjonijiet mill-qrib ma’ SAIs nazzjonali u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali tal-awditjar oħra, u huwa involut b’mod attiv fl-attivitajiet tal-korpi u tal-gruppi ta’ ħidma tagħhom. L-SAO jikkoopera wkoll ma’ diversi organizzazzjonijiet, korpi u istituzzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, mal-komunità akkademika u mal-pubbliku ġenerali.

 

 

ĊIPRU

EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Mill-1960
Twaqqaf fl-1879

Sit web: www.audit.gov.cy

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jwettaq awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni indipendenti fis-settur pubbliku inġenerali, għall-finijiet ta’ promozzjoni tar-rappurtar pubbliku u l-ġestjoni ottimali tar-riżorsi pubbliċi.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Skont il-Kostituzzjoni, l-Uffiċċju tal-Awditjar tar-Repubblika ta’ Ċipru (AORC) jawditja d-dħul u l-infiq kollu tas-settur pubbliku u l-assi monetarji kollha u assi amministrati oħra li jkunu proprjetà tas-settur pubbliku. Huwa jista’ jawditja wkoll l-obbligazzjonijiet kollha mġarrba mir-Repubblika jew li jkunu taħt l-awtorità ta’ din tal-aħħar.

L-AORC ma jiffaċċja ebda limitazzjoni fl-ambitu tal-awditi tiegħu u għandu d-dritt ta’ aċċess għall-kotba, ir-rekords u l-postijiet kollha fejn jinżammu l-assi li huwa jqis meħtieġa biex iwettaq ix-xogħol tiegħu.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta’ Ċipru (1960): il-Parti 6, il-Kapitolu 2, l-Artikoli 115-117;
 • Il-Liġi dwar l-Obbligazzjoni Finanzjarja u l-Qafas Finanzjarju (Liġi Nru 20(I)/2014);
 • Il-Liġi dwar l-Għoti ta’ Evidenza u ta’ Informazzjoni lill-Awditur Ġenerali (Liġi Nru 113(l)/2002).

ENTITAJIET AWDITJATI

L-AORC jawditja l-attivitajiet ta’:

 • korpi pubbliċi:
  • ministeri;
  • dipartimenti, servizzi jew aġenziji tal-gvern;
 • korpi statutorji;
 • awtoritajiet tal-gvern lokali:
  • komunitajiet;
  • muniċipalitajiet; u
 • organizzazzjonijiet, intrapriżi jew fondi oħra fis-settur pubbliku inġenerali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-AORC huwa korp statali indipendenti.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-AORC huwa strutturalment indipendenti mill-parlament, iżda ż-żewġ korpi jikkooperaw mill-qrib. Il-Kumitat Parlamentari dwar il-Pjanijiet ta’ Żvilupp u l-Kontroll tan-Nefqa Pubblika jeżamina regolarment ir-rakkomandazzjonijiet u l-osservazzjonijiet tal-AORC biex jimmonitorja r-rispons tal-aġenziji awditjati għall-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-AORC.

Barra minn hekk, kważi l-kumitati Parlamentari kollha jitolbu regolarment l-assistenza tal-AORC fi kwistjonijiet relatati mar-responsabbiltajiet tiegħu. Xi kultant, l-AORC għandu rwol kontributorju fil-proċess leġiżlattiv. Il-parlament jista’ jitlob lill-AORC biex iwettaq investigazzjonijiet jew awditi speċjali.

L-Awditur Ġenerali jwettaq awditi u jippreżenta rapporti annwali lill-President tar-Repubblika ta’ Ċipru u rapporti tal-awditjar oħra lill-partijiet awditjati.

Il-baġit tal-AORC huwa suġġett għall-approvazzjoni tal-kunsill tal-ministri u tal-parlament.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Odysseas Michaelides inħatar fil-11 ta’ April 2014.

MANDAT

Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar ta’ 65 sena.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jinħatar mill-President tar-Repubblika.

KORP GOVERNATTIV

L-AORC huwa rregolat b’mod esklussiv mill-Awditur Ġenerali; ma hemm ebda korp governattiv ieħor.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-AORC huwa maqsum fi tliet diviżjonijiet, kull diviżjoni hija mmexxija minn Direttur tal-Awditjar, tnejn għall-awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni u waħda għall-awditi tekniċi. Dawn jinkludu seba’ fergħat, li huma maqsumin fi 13-il Sezzjoni.

Barra minn hekk, l-AORC għandu metodoloġija u unità ta’ assigurazzjoni tal-kwalità u funzjonijiet ta’ appoġġ, bħal amministrazzjoni u kontijiet.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 128 (82 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 34 %; ♀ 66 %. Età medja: 46

BAĠIT

 • L-AORC jiġi ffinanzjat mill-baġit tal-gvern ċentrali;
 • EUR 5.5 miljun (2018);
 • madwar 91 % huma relatati mal-ispejjeż għall-persunal; il-bqija jiġu allokati għall-ispejjeż operattivi;
 • madwar 0.07 % tal-infiq totali tal-amministrazzjoni pubblika bbaġitjata.

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Is-sezzjonijiet tal-AORC iħejju l-programmi ta’ ħidma annwali tagħhom b’mod individwali. Ma hemm ebda pjan annwali tal-awditjar li huwa uniku għall-AORC fl-intier tiegħu.

L-ippjanar jinkludi deskrizzjoni tal-jiem ibbaġitjati għal kull awditu ppjanat, stmati abbażi tal-għadd ta’ membri tal-persunal disponibbli, il-volum u s-sinifikat tax-xogħol involut, ir-riskju tal-awditjar u s-sejbiet tal-passat.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-AORC iwettaq diversi tipi ta’ awditi:

 • awditi finanzjarji;
 • awditi tal-konformità;
 • awditi tal-prestazzjoni;
 • awditi tekniċi, li jinkludu primarjament awditi tal-prattiki tal-akkwist pubbliku (it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ dokumenti ta’ sejħiet għall-offerti, il-valutazzjoni tal-ispejjeż tal-proġetti u r-rapporti ta’ evalwazzjoni), awditi fuq il-post ta’ proġetti tal-kostruzzjoni li jkunu għaddejjin, awditi ta’ kuntratti għall-kiri ta’ proprjetà għal uffiċċji governattivi u awditi tal-IT (jiġifieri awditi tat-teknoloġija tal-informatika/tas-sistemi elettroniċi tal-ipproċessar tad-data);
 • awditi ambjentali, li normalment jinvolvu taħlita ta’ awditjar finanzjarju, tal-konformità u tal-prestazzjoni rigward suġġett speċifiku relatat mal-governanza ambjentali. Dawn jitwettqu f’konformità ma’ linji gwida u standards metodoloġiċi speċjalizzati maħruġa mill-INTOSAI; u
 • investigazzjonijiet speċjali, li normalment jitniedu fuq it-talba speċifika tal-parlament, jew tal-pulizija għal assistenza f’investigazzjoni ta’ każijiet li jkunu potenzjalment kriminali.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-AORC jippubblika prinċipalment:

 • rapport annwali, li jinkludi primarjament referenzi għal rapporti speċjali tal-awditjar maħruġa matul is-sena u li jesprimi opinjoni dwar ir-rapporti finanzjarji tar-Repubblika ta’ Ċipru; u
 • rapporti speċjali maħruġa mat-tlestija ta’ awditi kbar, inklużi awditi ta’ korpi pubbliċi, korpi statutorji jew awtoritajiet lokali, kif ukoll awditi ambjentali jew tal-prestazzjoni.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-AORC jirrapporta dwar is-sejbiet tal-awditi tiegħu direttament lill-entitajiet rilevanti, u joffri rakkomandazzjonijiet rilevanti.

Ir-rapport annwali jiġi ppreżentat lill-President u lill-parlament tar-Repubblika ta’ Ċipru.

Minbarra dan, l-AORC jippubblika r-rapporti tal-awditjar kollha li ma jkunux ikklassifikati fuq is-sit web tiegħu u joħroġ stqarrijiet għall-istampa rilevanti fejn ikun meħtieġ.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Minbarra li jikkoopera mill-qrib mal-parlament, l-AORC jikkollabora wkoll maċ-ċittadini, mal-esperti fil-qasam u mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jikseb fehim approfondit dwar suġġetti tal-awditjar.

 

 

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Mill-1993
Twaqqaf fl-1919

Sit web: www.nku.cz

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Il-missjoni tal-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar hija li jipprovdi informazzjoni oġġettiva lill-parlament u lill-gvern dwar il-ġestjoni tal-proprjetà tal-Istat u għaldaqstant huwa jimmira li jipprovdi valur miżjud lill-pubbliku ġenerali.

L-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar jeżamina jekk l-attivitajiet awditjati humiex konformi mal-leġiżlazzjoni, janalizza l-preċiżjoni fattwali u formali ta’ dawn l-attivitajiet u jivvaluta jekk dawn humiex effettivi, ekonomiċi u effiċjenti.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar (SAO) jawditja l-ġestjoni tal-proprjetà tal-Istat, il-fondi miġbura skont il-liġi għall-benefiċċju tal-persuni ġuridiċi (eż. l-assigurazzjoni tas-saħħa) u r-riżorsi finanzjarji li jiġu riċevuti minn barra l-pajjiż (inklużi fondi tal-UE). Huwa jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar il-kontijiet finali tal-Istat u jissorvelja l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat. L-SAO mhuwiex awtorizzat li jawditja l-finanzi tal-muniċipalitajiet, tal-bliet u tar-reġjuni jew li jawditja kumpaniji kummerċjali li jkunu proprjetà tal-Istat jew ta’ amministrazzjoni awtonoma.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika Ċeka (1993);
 • L-Att Nru 166/1993 Coll., dwar l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar (rigward l-attività u s-setgħat tal-SAO).

ENTITAJIET AWDITJATI

L-SAO jawditja:

 • unitajiet organizzazzjonali tal-Istat;
 • persuni fiżiċi u ġuridiċi (meta jirċievu fondi statali); u
 • il-ġestjoni finanzjarja tal-Bank Nazzjonali Ċek f’dak li jirrigwarda l-qasam tal-infiq fuq l-akkwist ta’ proprjetà u l-operazzjonijiet tal-bank.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Istituzzjoni kolleġġjali mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-SAO huwa korp tal-awditjar indipendenti tar-Repubblika Ċeka. L-eżistenza tiegħu ġejja mill-Kostituzzjoni tar-Repubblika Ċeka, li tiggarantixxi l-indipendenza tiegħu minn setgħat leġiżlattivi, eżekuttivi u ġudizzjarji.

L-Att dwar il-baġit tal-Istat tar-Repubblika Ċeka jipprevedi kapitolu separat fil-baġit tal-Istat, li jiżgura li l-SAO jkollu awtonomija finanzjarja xierqa.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Il-Kamra tad-Deputati Ċeka tinnomina l-President u l-Viċi President tal-SAO.

L-SAO jippreżenta l-abbozz tal-baġit tiegħu lill-Kamra tad-Deputati, u l-parlament japprova l-baġit u l-istruttura bażika tiegħu. Il-gvern ma jistax jieħu deċiżjonijiet dwar il-baġit tal-SAO.

Il-President tal-SAO jibgħat il-konklużjonijiet kollha tal-awditjar approvati lill-Kamra tad-Deputati, lis-Senat u lill-gvern.

Il-President tal-SAO huwa intitolat li jattendi u li jitkellem matul is-sessjonijiet tal-parlament jew tal-gvern tar-Repubblika Ċeka dwar kwistjonijiet relatati max-xogħol tal-SAO.

Il-gvern jiddiskuti r-rapporti tal-awditjar kollha tal-SAO fil-preżenza tal-President tal-SAO u, għal kull awditu, huwa jadotta riżoluzzjoni tal-gvern (li prinċipalment tkun tinkludi miżuri ta’ rimedju).

Is-sieħeb ewlieni fil-livell parlamentari huwa l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Kamra Inferjuri.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Miloslav Kala nħatar fit-22 ta’ Marzu 2013.

MANDAT

9 snin, jista’ jiġġedded (il-President u l-Viċi President).

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President u l-Viċi President tal-SAO jinħatru mill-President tar-Repubblika fuq il-proposta tal-Kamra tad-Deputati.

KORP GOVERNATTIV

Il-Bord tal-SAO (li huwa magħmul mill-President, il-Viċi President u 15-il Membru).

MANDAT

Il-mandat ta’ Membru jintemm meta dan jilħaq l-età ta’ 65 sena. Kull Membru tal-SAO jassumi l-kariga tiegħu malli jieħu ġurament uffiċjali quddiem il-President tal-Kamra tad-Deputati.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Kamra tad-Deputati teleġġi l-15-il Membru fuq il-proposta tal-President tal-SAO.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-SAO huwa istituzzjoni kolleġġjali li tikkonsisti f’diversi korpi, taqsimiet, dipartimenti u unitajiet. Il-President tal-SAO jmexxi l-Uffiċċju u l-Viċi President jaġixxi bħala d-deputat tiegħu.

Il-korpi tal-SAO huma l-Bord, is-Senati u l-Awla Dixxiplinari. Dawn huma rregolati mill-Att dwar l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar u r-regoli ta’ proċedura proprji tagħhom, li jiġu diskussi u approvati mill-Bord.

L-SAO jikkonsisti fit-Taqsima tal-Awditjar, it-Taqsima Amministrattiva u l-Uffiċċju tal-President tal-SAO. Dawn huma maqsumin f’dipartimenti speċjalizzati li min-naħa tagħhom huma maqsumin f’unitajiet.

Il-maniġment tal-SAO jirrapporta direttament lill-President. Dawn huma d-Direttur ta’ Livell Għoli tat-Taqsima tal-Awditjar, id-Direttur ta’ Livell Għoli tat-Taqsima Amministrattiva, id-Direttur tal-Uffiċċju tal-President, is-Segretarju tal-Bord, id-Direttur tad-Dipartiment tas-Sigurtà u d-Direttur tad-Dipartiment tal-Awditjar Intern.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 461 (madwar 70 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 38 %; ♀ 62 % (♂ 51 %; ♀ 49 % għal funzjonijiet maniġerjali). Età medja: 46

BAĠIT

 • In-nefqa tal-SAO hija koperta mill-baġit tal-Istat tar-Repubblika Ċeka.
 • EUR 20.1 miljun (2017)
 • 0.04 % tal-baġit totali tal-gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-SAO jippjana x-xogħol tiegħu fi pjan annwali tal-awditjar, li jkun bbażat fuq suġġerimenti mill-President, mill-Membri tal-Bord, minn analiżi interna jew minn partijiet ikkonċernati esterni.

Il-gvern, il-Kamra tad-Deputati jew is-Senat tal-parlament tar-Repubblika Ċeka u l-korpi tagħhom jistgħu jissuġġerixxu awditi lill-SAO, li huwa jista’ jaċċetta jew jirrifjuta li jwettaq għad-diskrezzjoni proprja tiegħu.

Dawn is-suġġerimenti tal-awditjar jippreżentaw fil-qosor is-suġġett u l-objettivi tal-awditu, u jindikaw l-entitajiet awditjati, l-għażla taż-żmien tal-awditu u r-raġuni għalih, l-informazzjoni dwar il-pożizzjoni legali u ekonomika tal-entitajiet awditjati proposti, l-informazzjoni dwar awditi preċedenti li jkunu identiċi jew simili, il-karatteristiċi bażiċi tal-qasam awditjat, l-ipoteżijiet tal-awditjar, u affarijiet oħra.

— METODI TAL-AWDITJAR

Taħt is-setgħat definiti tiegħu, l-SAO jwettaq awditi skont l-istandards tal-awditjar tiegħu, li huma bbażati fuq l-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar. L-SAO jwettaq awditi skont ir-regolamenti legali, li jinkludu awditi tal-legalità, awditi finanzjarji u awditi tal-prestazzjoni. Awditu huwa magħmul minn fażi ta’ tħejjija, fażi ta’ eżekuzzjoni u fażi ta’ konklużjoni tal-awditjar. Awditu jieħu bejn wieħed u ieħor 10 xhur biex jitlesta, u fih jieħdu sehem minn 5 sa massimu 30 awditur, skont l-ammont ta’ partijiet awditjati.

L-SAO jeżamina jekk l-attivitajiet awditjati humiex konformi mal-leġiżlazzjoni, janalizza l-preċiżjoni sostantiva u formali ta’ dawn l-attivitajiet u jivvaluta jekk dawn humiex effettivi, ekonomiċi u effiċjenti.

L-awditi finanzjarji tal-SAO jivverifikaw jekk ir-rapporti finanzjarji tal-entitajiet awditjati jkunux jagħtu stampa vera u ġusta tas-suġġett tal-kontabbiltà, f’konformità mar-regolamenti legali.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-output prinċipali tal-SAO jieħu l-forma ta’ konklużjonijiet tal-awditjar li jiġu ppubblikati fuq is-sit web u fil-Bullettin tiegħu, hekk kif il-Bord tal-SAO japprova l-konklużjoni tal-awditjar. Il-President tal-SAO jibgħat il-konklużjonijiet kollha tal-awditjar approvati lill-Kamra tad-Deputati, lis-Senat u lill-gvern.

L-SAO huwa legalment obbligat li jippubblika:

 • il-Bullettin tal-SAO, pubblikazzjoni uffiċjali li jkun fiha sommarju tar-rapporti tal-awditjar għal perjodu partikolari. Edizzjoni partikolari tinkludi wkoll il-Pjan Annwali tal-Awditjar u edizzjonijiet oħra jistgħu jirriflettu bidliet fil-Pjan Annwali tal-Awditjar;
 • ir-Rapport Annwali li jkun fih deskrizzjoni ġenerali tal-awditi u tar-riżultati tal-awditjar mis-sena ta’ qabel, kif ukoll informazzjoni dwar il-kooperazzjoni tal-SAO mal-awtoritajiet tal-ġustizzja kriminali, informazzjoni pprovduta liċ-ċittadini, attivitajiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali u l-ġestjoni finanzjarja u l-persunal tal-SAO;
 • id-Dikjarazzjoni dwar l-Implimentazzjoni tal-Baġit tal-Istat, li fiha l-SAO jagħti l-opinjoni tiegħu fir-rigward tar-rapport tal-gvern dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat, abbażi tal-valutazzjoni tiegħu tal-amministrazzjoni tal-baġit tal-Istat fl-ewwel sitt xhur tas-sena rilevanti;
 • id-Dikjarazzjoni dwar il-Kont Finali tal-Istat. F’dan id-dokument, l-SAO jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz tal-kont finali tal-Istat tar-Repubblika Ċeka għas-sena rilevanti, abbażi tal-evalwazzjoni tiegħu tas-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż u tar-riżultati tal-ġestjoni finanzjarja tal-Istat; u
 • il-Kont Finali, li jinkludi informazzjoni dwar il-ġestjoni finanzjarja tal-SAO għas-sena li għaddiet. Awditur estern jivverifika l-Kont Finali kull sena, imbagħad il-President tal-SAO jippreżentah lill-Parlament Ċek.

Minbarra dan, l-SAO joħroġ ukoll pubblikazzjonijiet oħra, bħar-Rapport tal-UE (li fih l-SAO jippreżenta t-tqabbil u l-valutazzjoni tiegħu tal-adozzjoni u l-użu tal-fondi tal-UE mir-Repubblika Ċeka), manwali, dokumenti topiċi, u rapporti dwar l-awditi li l-SAO jkun wettaq b’mod parallel ma’ SAIs oħrajn.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-SAO jistinka biex l-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-awditjar tkun faċilment aċċessibbli għall-pubbliku. Għalhekk, huwa jippubblika l-konklużjonijiet tal-awditjar, l-istqarrijiet għall-istampa, u dokumenti rilevanti oħra fuq is-sit web tiegħu u fuq il-midja soċjali. Hemmhekk, huwa jikkomunika wkoll ir-riżultati tal-awditjar tiegħu, analiżijiet u aħbarijiet, vidjos rigward l-awditi tiegħu, u informazzjoni oħra dwar l-attivitajiet tiegħu.

L-SAO jivvalorizza t-trasparenza u, għalhekk, jippubblika l-kuntratti fuq is-sit web tiegħu, flimkien ma’ dettalji dwar il-baġit tiegħu u data oħra.

Fl-aħħar nett, huwa jorganizza wkoll avvenimenti. L-ewwel Hackathon tal-uffiċċju tal-amministrazzjoni pubblika saret fl-2017, segwita mit-tieni waħda fl-2018.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Il-kondiviżjoni tal-għarfien hija waħda mill-għanijiet prinċipali tal-SAO fl-ambjent internazzjonali. Għalhekk, huwa jappoġġa l-kondiviżjoni tal-għarfien f’attivitajiet internazzjonali u wkoll permezz ta’ awditi kooperattivi.

Kull sena, l-SAO jorganizza bosta konferenzi, seminars u attivitajiet oħra orjentati professjonalment. Dawn l-attivitajiet, li huma mfassla kemm għall-persunal tal-SAO kif ukoll għall-pubbliku professjonali u r-rappreżentanti ta’ istituzzjonijiet oħra tal-Istat, jikkontribwixxu għat-titjib tal-amministrazzjoni pubblika.

Dawn huma intenzjonati biex joħolqu pjattaforma għall-kondiviżjoni tal-għarfien u l-prattiki tajba mhux biss fost il-pubbliku, iżda wkoll fost l-akkademiċi, l-esperti f’oqsma partikolari, l-istudenti u gruppi kkonċernati oħra.

Fil-livell internazzjonali, l-SAO jibgħat regolarment lill-awdituri tiegħu biex jipparteċipaw fil-korpi tal-awditjar ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali. L-SAO kellu rappreżentanti f’korpi bħal l-EUROCONTROL, l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u l-Aġenzija Spazjali Ewropea.

 

 

ID-DANIMARKA

RIGSREVISIONEN

Mill-1976

Sit web: www.rigsrevisionen.dk

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Rigsrevisionen jeżamina jekk il-fondi tal-gvern humiex qed jintużaw b’mod effettiv, u kif intenzjonat mill-Parlament Daniż (Folketing).

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (NAO) Daniż jawditja l-kontijiet tal-gvern u jeżamina jekk il-fondi tal-gvern humiex qed u jiġu amministrati skont l-intenzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-Parlament Daniż.

Huwa għandu d-dritt ta’ aċċess għall-informazzjoni kollha li jeħtieġ biex iwettaq ix-xogħol tiegħu.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

L-Att dwar l-Awditur Ġenerali tad-Danimarka, verżjoni oriġinali mill-1976, reviżjoni attwali mill-2012.

ENTITAJIET AWDITJATI

L-NAO jawditja:

 • il-kontijiet kollha tal-Gvern
  • ministeri: 19 (f’Ġunju 2018);
  • aġenziji governattivi: 131;
 • il-kontijiet ta’ istituzzjonijiet, assoċjazzjonijiet jew fondazzjonijiet li l-ispejjeż jew id-defiċits tal-kontabbiltà tagħhom ikunu koperti minn għotjiet iffinanzjati mill-Istat;
 • il-kontijiet ta’ entitajiet amministrattivi indipendenti stabbiliti mill-istatut;
 • il-kontijiet ta’ sħubiji u intrapriżi li fihom l-Istat jipparteċipa direttament jew indirettament bħala sieħeb, jew fejn huwa jkun soċju kummerċjali responsabbli.

Il-mandat tal-NAO ma jkoprix l-awditjar tal-bank ċentrali Daniż.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-NAO huwa organizzazzjoni indipendenti taħt il-Parlament Daniż. L-Awditur Ġenerali tal-NAO ma jistax ikun Membru tal-Parlament.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-NAO huwa kompletament indipendenti fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu. Il-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi, li jinħatar mill-Parlament Daniż, huwa l-uniku korp li jista’ jitlob lill-NAO biex iwettaq awditu ta’ qasam partikolari.

L-NAO jippreżenta r-rapporti kollha tiegħu lill-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi, u l-Awditur Ġenerali jippreżenta r-rapporti fil-laqgħat ta’ kull xahar tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi.

L-NAO jikkollabora mill-qrib mal-ministeri rilevanti u jipprovdi appoġġ fil-forma ta’ gwida għall-kontabbiltà u l-proċeduri ta’ kontroll tal-kontabbiltà tagħhom.

Il-Parlament jistabbilixxi l-baġit tal-NAO.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Lone Strøm inħatret fl-1 ta’ Mejju 2012, u nħatret mill-ġdid f’Mejju 2018 għal perjodu ta’ erba’ snin.

MANDAT

6 snin, jista’ jiġġedded darba għal perjodu ta’ erba’ snin.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jinħatar mill-Ispeaker tal-Parlament Daniż, fuq rakkomandazzjoni mill-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi u bl-approvazzjoni tal-Kumitat dwar l-Ordnijiet Permanenti tal-Parlament.

KORP GOVERNATTIV

L-Awditur Ġenerali jmexxi l-NAO, u jingħata assistenza minn korp konsultattiv magħmul minn 4 Assistenti Awdituri Ġenerali u l-Konsulent Ewlieni.

MANDAT

L-Assistenti Awdituri Ġenerali u l-Konsulent Ewlieni ma jinħatrux għal perjodu fiss.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jaħtar l-Assistenti Awdituri Ġenerali u l-Konsulent Ewlieni.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-NAO huwa organizzat f’erba’ dipartimenti, kull wieħed immexxi minn Assistent Awditur Ġenerali.

— RIŻORSI

PERSUNAL (SA TMIEM IS-SENA 2017)

 • Totali: 288
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 43 %; ♀ 57 %.

BAĠIT

 • Madwar EUR 30 miljun (2018)
 • 38 % tar-riżorsi tal-NAO huma allokati għal studji ewlenin ta’ oqsma speċifiċi (awditi tal-prestazzjoni) u 62 % għall-awditjar annwali tal-kontijiet tal-gvern Daniż (2017).
 • < 0.01 tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-Awditur Ġenerali u l-erba’ Assistenti Awdituri Ġenerali jiltaqgħu kull ġimgħa biex jiddiskutu l-istrateġija u l-ippjanar tal-attivitajiet tal-NAO.

L-NAO huwa obbligat li jeżamina u jirrapporta dwar kwistjonijiet meta jintalab jagħmel dan mill-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Dawn il-kompiti jirrappreżentaw medja ta’ madwar terz tas-suġġetti tal-awditjar fl-istudji ewlenin tal-NAO.

L-awditi kollha jiġu ppjanati abbażi ta’ valutazzjonijiet tal-materjalità u tar-riskju.

L-attivitajiet ta’ awditjar annwali tal-NAO u l-istudji ewlenin jiġu ppjanati sena bil-quddiem. Madankollu, il-pjan jiġi aġġustat kontinwament biex iwieġeb għall-iżviluppi l-ġodda.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-NAO jagħżel l-approċċ u l-metodoloġija tal-awditjar tiegħu b’mod indipendenti.

Huwa jwettaq ix-xogħol tiegħu f’konformità mal-leġiżlazzjoni Daniża u mal-Istandards tal-Awditjar tas-Settur Pubbliku Daniż, li huma bbażati fuq l-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (ISSAIs).

L-NAO jwettaq awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni.

Biex jivverifika l-impatt tal-awditi tiegħu, l-NAO, flimkien mal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi, jivverifika s-segwitu li jingħata mill-entitajiet awditjati għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu.

Barra minn hekk, il-ministeri huma obbligati li jirrispondu għar-rapporti tal-awditjar tal-NAO.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-NAO jippubblika:

 • Rapport Annwali dwar l-awditjar tal-kontijiet tal-gvern Daniż;
 • rapporti ta’ studji ewlenin dwar oqsma speċifiċi (madwar 23 fis-sena);
 • rapport annwali dwar l-attivitajiet, il-prestazzjoni u l-kontijiet proprji tal-NAO;
 • memoranda ta’ segwitu dwar ir-rapporti tal-awditjar kollha;
 • memoranda addizzjonali dwar ċerti suġġetti; u
 • Standards Daniżi għall-Awditjar tas-Settur Pubbliku.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Skont l-Att Daniż dwar l-Informazzjoni Pubblika, qabel ma jippubblika memoranda u rapporti tal-awditjar fuq is-sit web tiegħu, l-NAO jrid l-ewwel jippreżentahom lill-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi.

L-ewwel kapitolu tal-istudji ewlenin u r-rapporti tal-awditjar u l-memoranda magħżula jiġu tradotti għall-Ingliż.

L-NAO jiffoka fuq il-kondiviżjoni tal-għarfien estern biex itejjeb il-kwalità tas-servizzi li huwa jipprovdi lis-settur pubbliku.

Kull sena, l-NAO jospita 4-5 seminars ta’ kondiviżjoni tal-informazzjoni għall-partijiet ikkonċernati esterni.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-NAO jikkoopera mal-unitajiet tal-awditjar intern f’ministeri u f’entitajiet oħra awditjati.

 

 

L-ESTONJA

RIIGIKONTROLL

Mill-1990
Twaqqaf fl-1918

Sit web: www.riigikontroll.ee

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jgħin lill-Parlament Estonjan (Riigikogu), il-gvern u l-gvernijiet lokali sabiex jaġixxu b’mod intelliġenti u jieħdu deċiżjonijiet importanti fl-interess tal-pubbliku ġenerali billi jqisu kull tip ta’ informazzjoni kemm jista’ jkun bir-reqqa qabel ma jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (NAO) tal-Estonja jwettaq awditi fis-settur pubbliku u jivverifika jekk il-fondi pubbliċi ntużawx b’mod ekonomiku, effiċjenti, effettiv u leġittimu.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (2002);
 • Il-Kapitolu XI tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Estonja (1992) - L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar.

ENTITAJIET AWDITJATI

L-NAO jawditja l-attivitajiet ta’:

 • il-Kanċellerija tal-Parlament, l-Uffiċċju tal-President tar-Repubblika, il-qrati, il-bank ċentrali tal-Estonja, l-Uffiċċju tal-Gvern u l-Uffiċċju tal-Kanċillier tal-Ġustizzja;
 • l-awtoritajiet tal-gvern u l-awtoritajiet tal-Istat li huma jamministraw;
 • l-awtoritajiet lokali, f’dak li jirrigwarda l-pussess, l-użu u d-disponiment ta’ assi muniċipali (awditi finanzjarji u tal-konformità biss), proprjetà immobbli u mobbli tal-Istat ittrasferiti fil-pussess tagħhom, allokazzjonijiet allokati u sussidji mogħtija mill-baġit tal-Istat, u fondi allokati għat-twettiq ta’ funzjonijiet statali (awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni).
 • il-fondazzjonijiet u assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ imwaqqfa minn awtorità lokali jew fejn awtorità lokali tkun membru;
 • il-persuni ġuridiċi fil-liġi pubblika;
 • il-fondazzjonijiet u assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ imwaqqfa mill-Istat jew minn persuna ġuridika fil-liġi pubblika, jew fejn l-Istat jew persuna ġuridika fil-liġi pubblika jkunu membru;
 • il-kumpaniji fejn l-Istat, persuni ġuridiċi fil-liġi pubblika jew il-fondazzjonijiet imsemmija hawn fuq jeżerċitaw flimkien jew separatament influwenza dominanti permezz ta’ parteċipazzjoni maġġoritarja jew b’mod ieħor, u s-sussidjarji ta’ dawn il-kumpaniji;
 • il-kumpaniji li jkunu kisbu self mill-Istat jew li s-self jew obbligi kuntrattwali oħra tagħhom ikunu garantiti mill-Istat;
 • il-kumpaniji fejn awtorità lokali tkun teżerċita influwenza dominanti permezz ta’ parteċipazzjoni maġġoritarja jew b’mod ieħor, u s-sussidjarji ta’ dawn il-kumpaniji;
 • persuni oħra li jwettqu funzjonijiet pubbliċi relatati mal-użu u mal-preservazzjoni tal-assi statali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-NAO huwa korp statali indipendenti taħt il-Kostituzzjoni tal-Estonja.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Il-baġit tal-NAO jiġi approvat mill-Parlament.

L-NAO jagħti rendikont lill-Parlament u jippreżenta r-rapporti tiegħu lill-Kumitat Magħżul għall-Kontroll tal-Baġit Statali tal-Parlament.

L-Awditur Ġenerali jista’ jieħu sehem f’sessjonijiet governattivi u għandu d-dritt li jitkellem fi kwistjonijiet li jirrigwardaw id-dmirijiet tiegħu.

L-attivitajiet tal-NAO jiġu awditjati kull sena minn impriża tal-awditjar maħtura mill-Parlament fuq il-proposta tal-Kumitat għall-Finanzi.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Janar Holm inħatar fis-7 ta’ Marzu 2018 u beda l-mandat tiegħu billi ħa l-ġurament tal-kariga quddiem ir-Riigikogu fid-9 ta’ April 2018.

MANDAT

5 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jinħatar mir-Riigikogu fuq il-proposta tal-President tar-Repubblika.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-NAO huwa maqsum fi tliet unitajiet strutturali. Id-Dipartiment tal-Awditjar iwettaq awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni u huwa magħmul minn seba’ gruppi tal-awditjar. Id-Dipartiment tal-Analiżi jħejji analiżijiet u xogħlijiet speċjali. Is-Servizz tal-Iżvilupp u l-Amministrazzjoni jappoġġa lid-Dipartiment tal-Awditjar u lill-Awditur Ġenerali fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom, u jikkoordina l-eżekuzzjoni tax-xogħol tal-NAO.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 100 (75 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 29 %; ♀ 71 %. Età medja: 40

BAĠIT

 • EUR 6 miljun (2019 u 2018)
 • 60 % persunal, 25 % amministrazzjoni (nofs minn dan l-ammont imur għall-proprjetà immobbli u l-ICT), 10 % pensjonijiet
 • 0.05 % tal-baġit totali tal-Istat

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-NAO jiddeċiedi b’mod indipendenti u esklussiv dwar is-suġġetti li jawditja, dwar it-tipi ta’ awditi jwettaq, u dwar l-għażla taż-żmien għat-twettiq ta’ dawn l-awditi.

Huwa jippubblika informazzjoni dettaljata fuq is-sit web tiegħu dwar il-programm tal-awditjar tiegħu u l-progress tal-awditi li jkunu għaddejjin.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-NAO jwettaq diversi tipi ta’ awditi:

 • matul it-twettiq ta’ awditu finanzjarju, l-NAO jevalwa jekk ir-rapporti finanzjarji tal-istituzzjonijiet humiex jirriflettu b’mod korrett u affidabbli l-kundizzjoni finanzjarja tagħhom. L-NAO jeżamina jekk il-kontijiet humiex korretti u jekk ġiex eliminat kwalunkwe użu ħażin tal-fondi. L-awditi finanzjarji jqisu wkoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet;
 • fil-każ ta’ awditu tal-prestazzjoni, l-NAO jeżamina jekk l-użu tal-fondi mis-settur pubbliku huwiex ekonomiku, effiċjenti u effettiv. Awditu tal-prestazzjoni jista’ jiġi definit ukoll bħala proċess li matulu jiġi investigat jekk l-istituzzjonijiet awditjati jilħqux l-għanijiet intenzjonati u jekk jagħmlux dan b’mod xieraq jew bl-inqas spiża. Awditu tal-prestazzjoni jevalwa l-attivitajiet tas-settur pubbliku fir-riżoluzzjoni ta’ problemi fil-livell strateġiku, janalizza fil-fond ir-raġunijiet għall-problemi u jissuġġerixxi ideat biex dawn jingħelbu. L-għan ta’ awditu tal-prestazzjoni huwa wkoll li jidentifika l-aħjar prattika amministrattiva u li jikkontribwixxi għat-tixrid tagħha;
 • Fil-każ ta’ awditu tal-konformità, l-NAO jeżamina l-legalità tal-attivitajiet. Dan huwa l-approċċ prinċipali fl-awditi tal-gvern lokali.

L-NAO għandu d-dritt ta’ aċċess għal kull informazzjoni meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu, inkluża informazzjoni ristretta, u l-entitajiet awditjati kollha huma meħtieġa jippreżentaw l-informazzjoni meta jintalbu jagħmlu dan.

L-NAO jwettaq l-awditi tiegħu skont l-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs) u l-manwal tal-awditjar tal-NAO.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-NAO jippubblika rapporti tal-awditjar, li jistgħu jinqasmu f’awditi finanzjarji u awditi tal-prestazzjoni.

Minbarra r-rapporti tal-awditjar, huwa jħejji rapporti speċjali li mhux neċessarjament jinvolvu proċeduri tal-awditjar klassiċi, iżda li jiffukaw fuq l-analiżi ta’ mistoqsija waħda.

Kull sena, l-NAO jippreżenta wkoll żewġ rapporti ewlenin lill-Parlament:

 • deskrizzjoni ġenerali dwar l-użu u l-preservazzjoni tal-assi statali matul is-sena baġitarja preċedenti;
 • evalwazzjoni tar-rapport annwali statali kkonsolidat li fih l-NAO jivvaluta, fost affarijiet oħra, jekk il-kontijiet annwali tal-Istat humiex korretti u jekk it-tranżazzjonijiet ekonomiċi kinux leġittimi.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Il-pubblikazzjonijiet tal-NAO huma disponibbli fuq is-sit web tiegħu bl-Estonjan flimkien ma’ sommarji bl-Ingliż. L-NAO jxerred ukoll b’mod attiv ir-rapporti tiegħu fuq il-midja soċjali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-NAO jikkoopera mal-awtoritajiet lokali u mal-gvern tar-Repubblika bl-għan li jsir titjib fis-sistemi tal-kontroll intern u tal-awditjar intern tal-awtoritajiet u l-entitajiet governattivi amministrati minn awtoritajiet governattivi.

Barra minn hekk, il-persuni ġuridiċi fil-liġi pubblika huma mitluba jibagħtu kopja tar-rapporti annwali approvati tagħhom lill-NAO.

 

 

IL-FINLANDJA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Mill-1825

Sit web: www.vtv.fi

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

L-attivitajiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tal-Finlandja huma ggwidati mill-valuri tar-responsabbiltà, l-aċċess miftuħ, l-oġġettività u r-rispett. Il-viżjoni tal-istituzzjoni hija li tagħmel il-metodu Finlandiż ta’ kif jiġu mmaniġġjati l-finanzi tal-gvern ċentrali bħala mudell għad-dinja kollha.

L-għan strateġiku tal-istituzzjoni huwa li tippromwovi:

 • il-ġestjoni sostenibbli u ta’ suċċess tal-finanzi tal-gvern ċentrali;
 • l-affidabbiltà tal-informazzjoni dwar il-finanzi tal-gvern ċentrali; u
 • il-fiduċja fil-finanzi tal-gvern ċentrali.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (NAO) tal-Finlandja huwa awtorità indipendenti, li tawditja l-finanzi tal-gvern ċentrali, tevalwa l-politika fiskali u tissorvelja l-finanzjament tal-kampanji elettorali u tal-partiti politiċi.

L-awditi li jwettaq ikopru l-finanzi kollha tal-gvern ċentrali. Konsegwentement, huwa għandu drittijiet estensivi ta’ aċċess għall-informazzjoni taħt il-Kostituzzjoni tal-Finlandja.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tal-Finlandja (1919 u 1999);
 • L-Att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (676/2000);
 • L-Att dwar id-dritt tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar li jawditja ċerti trasferimenti ta’ krediti bejn il-Finlandja u l-komunitajiet Ewropej (353/1995);
 • L-Att dwar l-implimentazzjoni tat-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja u dwar il-limiti ta’ nfiq tal-amministrazzjoni pubblika (869/2012);
 • L-Att dwar il-Finanzjament għall-Kandidati tal-Elezzjonijiet (273/2009);
 • L-Att dwar il-Partiti Politiċi (10/1969).

ENTITAJIET AWDITJATI

L-NAO jawditja:

 • il-gvern u l-ministeri;
 • aġenziji governattivi;
 • fondi mhux inklużi fil-baġit;
 • intrapriżi tal-Istat u kumpaniji proprjetà tal-Istat;
 • trasferimenti u sussidji tal-gvern ċentrali mħallsin lil muniċipalitajiet, kumpaniji u entitajiet oħra; u
 • trasferimenti ta’ fondi bejn il-Finlandja u l-Komunitajiet Ewropej.

L-NAO ma jawditjax:

 • il-finanzi tal-Parlament;
 • il-fondi li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Parlament;
 • il-Bank tal-Finlandja jew l-Awtorità Superviżorja Finanzjarja; jew
 • l-Istituzzjoni tal-Assigurazzjoni Soċjali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Awtorità nazzjonali tal-awditjar indipendenti mmexxija minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-NAO huwa korp statali indipendenti li huwa affiljat mal-Parlament.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-Awditur Ġenerali jinħatar, u jista’ jitneħħa biss, mill-Parlament. L-awditur li jawditja l-kontijiet tal-Parlament jawditja wkoll il-kontijiet tal-NAO. Barra minn hekk, il-Parlament jistabbilixxi l-kompiti tal-NAO fil-leġiżlazzjoni, jiddibatti l-proposta baġitarja tiegħu, jiddeċiedi r-riżorsi tiegħu u jiddiskuti kemm ir-rapporti annwali tiegħu kif ukoll dawk separati.

Il-mandat tal-NAO ma jkoprix il-kontijiet tal-Parlament.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Tytti Yli-Viikari ġiet eletta fl-1 ta’ Jannar 2016.

MANDAT

6 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Eletta mill-Parlament.

KORP GOVERNATTIV

L-Awditur Ġenerali huwa appoġġat minn tim maniġerjali, li huwa magħmul minn żewġ Deputati Awdituri Ġenerali u l-Kap Uffiċjal Amministrattiv.

MANDAT

Id-Deputati Awdituri Ġenerali u l-Kap Uffiċjal Amministrattiv għandhom kuntratti ta’ impjieg regolari (permanenti).

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali huwa responsabbli għall-ħatra tad-Deputati Awdituri Ġenerali u tal-Kap Uffiċjal Amministrattiv.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-NAO huwa organizzat f’dipartiment tal-awditjar finanzjarju u tal-awditjar tal-konformità, dipartiment tal-awditjar tal-prestazzjoni u tal-awditjar tal-politika fiskali, uffiċċju eżekuttiv u unità tas-servizzi amministrattivi.

Barra minn hekk, huwa għandu kunsill xjentifiku, bord tal-penali u s-sanzjonijiet u bord konsultattiv, li kollha jaqgħu taħt ir-responsabbiltà diretta tal-Awditur Ġenerali.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2017)

 • Totali: 143
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 49 %; ♀ 51 %. Età medja: 49

BAĠIT

 • EUR 16 miljun (2017)
 • 0.03 % tal-baġit totali tal-gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-NAO jippjana x-xogħol tiegħu fi pjan tal-awditjar ġenerali, li jkopri perjodu ta’ erba’ snin. Huwa jagħżel is-suġġetti tal-awditjar abbażi ta’ analiżi tar-riskju li tikkonċerna l-finanzi tal-Istat u l-ekonomija. L-ippjanar għal kull tip ta’ awditi jispeċifika s-suġġetti li jkunu xierqa u l-oqsma speċifiċi li għandhom jingħataw attenzjoni.

Il-pjan tal-awditjar għal kull tip ta’ awditu jkun ibbażat fuq l-analiżijiet tar-riskji mwettqa fl-unitajiet tal-awditjar, kif ukoll fuq il-kriterji għall-komponenti essenzjali.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-NAO jaqdi d-dmirijiet stabbiliti fil-Kostituzzjoni permezz ta’ awditi finanzjarji, awditi tal-konformità, awditi tal-prestazzjoni u awditi tal-politika fiskali.

Fl-awditi tiegħu, l-NAO japplika l-linji gwida tal-awditjar intern tiegħu, li huma bbażati fuq l-istandards tal-awditjar ISSAI maħruġa mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI). L-istandards tal-awditjar ISSAI huma bbażati fuq l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar (l-ISAs). Dawn huma ssupplimentati minn manwali separati għal kull tip ta’ awditu.

Il-manwal tal-awditjar tal-NAO huwa disponibbli fuq is-sit web tiegħu.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-NAO jippubblika:

 • rapporti dwar l-awditjar tiegħu tal-kontijiet finali tal-gvern ċentrali;
 • rapporti dwar l-awditi finanzjarji, tal-konformità, tal-prestazzjoni u tal-politika fiskali tiegħu;
 • analiżijiet;
 • rapporti ta’ evalwazzjoni tal-politika fiskali;
 • rapporti separati lill-parlament;
 • rapporti dwar il-monitoraġġ tal-finanzjament tal-kampanji elettorali;
 • rapporti dwar il-monitoraġġ tal-finanzjament tal-partiti politiċi;
 • rapporti annwali;
 • rapporti ta’ segwitu; u
 • pubblikazzjonijiet oħra, bħal pubblikazzjonijiet internazzjonali.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-awditi mwettqa mill-NAO jitħabbru fuq is-sit web tiegħu. Barra minn hekk, il-pubblikazzjonijiet li jmiss huma elenkati fuq is-sit web. Il-mod ta’ kif jiġu kkomunikati d-dettalji tal-awditu jiġi ddeterminat fil-laqgħa finali tal-awditjar. Għall-awditi kollha jitħejjew stqarrijiet pubbliċi għall-midja. Għall-awditi magħżula jiġu prodotti vidjos. L-istqarrijiet għall-midja jenfasizzaw il-kontenut l-aktar importanti tar-riżultati tal-awditjar u jipprovdu d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuni ewlenin involuti fit-twettiq tal-awditu. L-istqarrijiet għall-midja jiġu wkoll kondiviżi fuq il-midja soċjali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Minbarra x-xogħol tal-awditjar tiegħu, l-NAO jipprovdi pariri esperti u konsulenza, pereżempju f’kumitati parlamentari u lil gruppi ta’ ħidma tal-gvern.

Huwa jipparteċipa f’diskussjonijiet ġenerali fil-qasam tal-finanzi pubbliċi u l-iżvilupp tal-amministrazzjoni. L-NAO jfittex li jikkoopera b’mod tajjeb u li jkollu djalogu attiv mal-partijiet ikkonċernati u mal-klijenti tiegħu.

 

 

FRANZA

COUR DES COMPTES

Mill-1807
Twaqqfet fl-1319

Sit web: www.ccomptes.fr

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Indipendenza, Kulleġġ tal-Membri, proċedura kontradittorja.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti nazzjonali tal-Kontijiet Franċiża (CDC), appoġġata mis-17-il awla reġjonali u internazzjonali (“chambres régionales et territoriales des comptes” - CRTCs), hija responsabbli għal:

 • l-għoti ta’ sentenzi dwar il-kontijiet pubbliċi;
 • l-awditi tal-konformità u tal-prestazzjoni fuq l-organizzazzjonijiet pubbliċi u l-fondi pubbliċi kollha jew l-ekwivalenti tagħhom;
 • iċ-ċertifikazzjoni tal-kontijiet tas-Sigurtà Soċjali u tal-Istat; u
 • l-evalwazzjoni tal-politiki pubbliċi.

Il-Qorti Dixxiplinari Baġitarja u Finanzjarja (“Cour de discipline budgétaire et financière” - CDBF) assoċjata tiġġudika l-irregolaritajiet imwettqa minn maniġers li jittrattaw kull tip ta’ fondi pubbliċi jew l-ekwivalenti tagħhom;

Is-CDC/CRTC għandhom aċċess għad-dokumenti kollha meħtieġa biex ikunu jistgħu jaqdu dmirijiethom. Il-mandat tal-awditjar jinkludi wkoll il-kwittanza tal-kontabilisti pubbliċi.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-kostituzzjoni Franċiża (l-Artikolu 47-2);
 • Il-Kodiċi tal-Qrati tal-Finanzi Pubbliċi;
 • Liġijiet u regolamenti speċifiċi dwar l-awditjar.

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-CDC u s-CRTC (li, flimkien mas-CDBF, jagħmlu l-ġurisdizzjonijiet finanzjarji) jawditjaw:

 • il-ġestjoni u l-kontijiet kollha tal-Istat;
  • il-kontijiet tal-Presidenza tar-Repubblika, l-Assemblea Nazzjonali, is-Senat;
  • il-ministeri (amministrazzjonijiet ċentrali, dipartimenti b’responsabbiltajiet fil-livell nazzjonali u dipartimenti deċentralizzati);
  • l-aġenziji governattivi u n-netwerk territorjali tagħhom; u
  • l-intrapriżi pubbliċi;
 • il-ġestjoni u l-kontijiet tas-sigurtà soċjali;
 • il-ġestjoni u l-kontijiet mill-awtoritajiet lokali (minn livelli reġjonali għal muniċipali) u l-aġenziji tagħhom, sptarijiet pubbliċi, skejjel sekondarji, eċċ.;
 • il-fondi pubbliċi li jingħataw lil entitajiet privati;
 • il-fondi użati minn organizzazzjonijiet tal-karità jekk ikunu ngħataw b’donazzjoni permezz ta’ kampanji pubbliċi; u
 • il-fondi użati minn entitajiet privati, jekk dawn il-fondi jkunu ġejjin minn għotjiet privati eżentati mit-taxxa.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Qorti tal-awditjar b’funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Is-CDC hija indipendenti mill-Gvern Franċiż u mill-Parlament tiegħu, u żżomm distanza ugwali fil-konfront tat-tnejn li huma.

L-Ewwel President tas-CDC huwa wkoll dak li jippresiedi:

 • il-Qorti Dixxiplinari Baġitarja u Finanzjarja (CDBF);
 • il-Kunsill Għoli għall-finanzi pubbliċi (“Haut Conseil des finances publiques” - HCFP); u
 • il-Kunsill tal-Kontribuzzjonijiet Obbligatorji (“Conseil des prélèvements obligatoires” - CPO).

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Is-CDC hija indipendenti mill-gvern u mill-parlament, li lilhom hija tippreżenta rapporti tal-awditjar u tipprovdi konsulenza.

Hija teżamina l-kontijiet tal-parlament.

Fil-kuntest tal-missjoni tas-CDC, li tevalwa u tikkontrolla, il-parlament jaħdem mill-qrib magħha biex jimmonitorja l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet. Il-parlament jista’ jitlob lis-CDC biex twettaq għadd limitat ta’ awditi, u l-gvern u l-parlament jistgħu jitolbu lis-CDC biex tevalwa l-politiki pubbliċi.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

L-EWWEL PRESIDENT

Didier Migaud inħatar fit-23 ta’ Frar 2010.

MANDAT

L-Ewwel President għandu mandat bla limitu, sakemm jilħaq l-età statutorja tal-irtirar.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Ewwel President jinħatar permezz ta’ digriet tal-President tar-Repubblika maħruġ mill-Kunsill tal-Ministri.

KORP GOVERNATTIV

Is-CDC hija rregolata minn Kulleġġ li jikkonsisti fl-Ewwel President u s-sitt presidenti tal-awli. Il-Prosekutur Ġenerali (li huwa indipendenti) jattendi għal-laqgħat ta’ dan il-Kulleġġ.

Is-CRTCs huma mmexxija minn Presidenti, li huma membri tas-CDC. Il-Kunsill Għoli tas-CRTCs huwa ppresedut mill-Ewwel President.

MANDAT

L-Ewwel President u l-Presidenti tal-awli huma maġistrati, u l-mandat tagħhom huwa limitat biss mill-età statutorja tal-irtirar.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tal-awli u l-Prosekutur Ġenerali jinħatru permezz ta’ digriet tal-President tar-Repubblika maħruġ mill-Kunsill tal-Ministri.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-CDC hija organizzata f’sitt awli skont is-settur, dipartiment għall-ippjanar strateġiku u l-pubblikazzjoni, u s-segretarjat ġenerali.

Il-Prosekutur Ġenerali, l-Avukati Ġenerali u l-prosekuturi finanzjarji reġjonali huma indipendenti mis-CDC, mis-CDBF u mis-CRTCs, u jaġixxu bħala prosekutur pubbliku.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 1 777 (746 fis-CDC u 1 031 fis-CRTCs) (80 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Età medja: 50

BAĠIT

 • EUR 214-il miljun (48 % għas-CDC, 52 % għas-CRTCs)
 • < 0.01 % tal-baġit totali tal-gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-Ewwel President, wara li jitlob l-opinjoni tal-Prosekutur Ġenerali, jiddetermina l-organizzazzjoni ġenerali tas-CDC, jippjana l-awditi u jalloka r-riżorsi lill-awli differenti. Ir-ripartizzjoni tal-programm f’kontrolli differenti tiġi kkompletata fil-livell tat-tim fi ħdan kull awla.

L-istess proċess f’kull CRTC.

Is-suġġetti tal-awditjar jintgħażlu abbażi ta’ valutazzjoni tar-riskju, tal-iskedi ta’ żmien għal awditi obbligatorji ta’ diversi korpi u tal-esperjenza tal-awditjar, filwaqt li jittieħed kont tal-livell ta’ interess pubbliku.

L-attivitajiet ġuriżdizzjonali jinkludu l-kontijiet li jintgħażlu biex jiġu awditjati u ġġudikati matul perjodu ta’ bosta snin.

— METODI TAL-AWDITJAR

It-tipi kollha ta’ awditi huma bbażati fuq metodi li ġew definiti mis-CDC/CRTC skont l-istandards internazzjonali.

L-attivitajiet ġuriżdizzjonali jsegwu regoli ta’ proċedura li huma stretti.

Is-CDC qed tiżviluppa kontinwament il-metodoloġija għall-evalwazzjoni tal-politiki pubbliċi permezz ta’ linji gwida prattiċi u sessjonijiet ta’ taħriġ.

It-tipi kollha ta’ attivitajiet jikkonformaw mal-prinċipji tal-kolleġjalità u l-proċedura kontradittorja.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is-CDC tippubblika:

 • rapport annwali ġenerali dwar bejn 15 sa 20 kwistjoni, li jintbagħat ukoll lill-President tar-Repubblika;
 • rapport annwali dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Istat u r-riżultati għas-sena preċedenti;
 • ċertifikazzjoni annwali tal-kontijiet tal-Istat għas-sena preċedenti;
 • valutazzjoni annwali tas-sitwazzjoni tal-finanzi pubbliċi u l-prospetti għas-sena attwali;
 • rapport annwali dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit u ċertifikazzjoni annwali tal-kontijiet tas-sistema tas-Sigurtà Soċjali għas-sena preċedenti;
 • rapport annwali dwar il-finanzi pubbliċi lokali għas-sena preċedenti;
 • minn 5 sa 10 rapporti tematiċi kull sena;
 • ir-rapporti kollha dwar l-użu ta’ għotjiet privati minn organizzazzjonijiet tal-karità; u
 • ir-rapporti prinċipali kollha mibgħuta lill-Gvern (b’referenza għal xi Ministru).

Is-CRTCs jippubblikaw:

 • rapporti ta’ ġestjoni lill-awtoritajiet lokali; u
 • xi rapporti fi ħdan ir-Rapport annwali ġenerali tas-CDC.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Is-CDC għandha obbligu kostituzzjonali li żżomm lill-pubbliku infurmat. Għalhekk, hija tippubblika proporzjon dejjem jiżdied tax-xogħol tagħha fil-midja, fuq is-sit web tagħha u fuq Twitter.

Is-CDC tibgħat ir-rapporti prinċipali kollha tagħha lill-gvern u lill-Parlament, u tippubblikahom.

Il-Parlament jirċievi u juża s-sitt rapporti annwali tas-CDC, kif ukoll ir-rapporti tematiċi tagħha. Is-CDC tippubblika wkoll segwitu tar-rakkomandazzjonijiet.

Hija tippubblika r-rapporti kollha dwar il-fondi użati għall-karità.

Is-CRTCs jibagħtu r-rapporti ta’ ġestjoni tagħhom lill-awtoritajiet lokali, li jridu jaqrawhom fil-laqgħat tal-kunsilli li jkunu miftuħin għall-pubbliku u l-midja.

Is-CDC, is-CRTCs u s-CDBF jagħtu s-sentenzi tagħhom lill-udjenzi pubbliċi.

Is-sentenzi tas-CDBF jiġu ppubblikati fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika u fuq is-sit web.

— KOOPERAZZJONI

Is-CDC tikkoopera mill-qrib mas-CRTC, li jimmonitorjaw ix-xogħol proprju tagħhom b’mod awtonomu.

Is-CDC tikkoopera mal-Kumitati Parlamentari, mal-Kunsill tal-Istat, mal-Qrati Ġudizzjarji (permezz tal-Prosekutur Ġenerali), ma’ awtoritajiet amministrattivi indipendenti oħra u ma’ spettorati governattivi ġenerali.

 

 

IL-ĠERMANJA

BUNDESRECHNUNGSHOF

Mill-1950
Twaqqfet fl-1714

Sit web: www.bundesrechnungshof.de

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Il-prinċipji fundamentali li fuqhom jibbaża x-xogħol tas-SAI Ġermaniża huma l-indipendenza, in-newtralità, l-oġġettività u l-kredibbiltà.

L-iskop tax-xogħol tagħha huwa li ttejjeb it-trasparenza, l-effiċjenza u s-sostenibbiltà tal-azzjoni tal-gvern.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Is-SAI Ġermaniża tawditja d-dħul u l-infiq federali kollu, kif ukoll il-fondi rappreżentattivi u l-infiq sigriet, u tiddetermina jekk il-baġit federali huwiex immaniġġjat b’mod xieraq u effiċjenti.

Hija għandha drittijiet kollha ta’ aċċess għal kull korp u kull informazzjoni li hija teħtieġ għax-xogħol tal-awditjar tagħha, inklużi entitajiet mhux federali li jimmaniġġjaw fondi federali.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni (l-Artikolu 114, il-paragrafu 2, il-Liġi Bażika) (1949);
 • Il-Kodiċi tal-Baġit Federali (l-Artikolu 88 et seq.) (1969);
 • L-Att dwar il-Prinċipji Baġitarji (l-Artikolu 53 et seq.) (1969);
 • L-Att dwar is-SAI Ġermaniża.

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-SAI Ġermaniża għandha aċċess għal kull istituzzjoni jew korp li jimmaniġġjaw fondi federali, pereżempju:

 • ministeri tal-gvern u l-korpi subordinati tagħhom;
 • aġenziji tal-Istat;
 • istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali;
 • intrapriżi pubbliċi;
 • benefiċjarji federali; u
 • unitajiet amministrattivi ta’ korpi kostituzzjonali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Struttura kolleġġjali mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Is-SAI Ġermaniża hija awtorità suprema federali u tikklassifika fl-istess livell bħal dak tal-ministeri federali.

Hija kompletament indipendenti u ma tiħux struzzjonijiet biex twettaq xogħol tal-awditjar speċifiku. Madankollu, il-Parlament jista’ jipproponi ċerti awditi lis-SAI Ġermaniża.

Il-President tas-SAI Ġermaniża għandu pożizzjoni ex officio bħala Kummissarju Federali għall-Prestazzjoni. Huwa jressaq rakkomandazzjonijiet, rapporti u opinjonijiet bl-għan li jsir titjib fl-effiċjenza tal-amministrazzjoni federali. Huwa jista’ wkoll jagħti pariri lill-Parlament rigward il-leġiżlazzjoni.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Permezz tax-xogħol tal-awditjar u ta’ konsulenza tagħha, is-SAI Ġermaniża tappoġġa lill-gvern federali u lill-parlament Ġermaniż, fejn dan tal-aħħar juża r-rapport annwali tagħha bħala l-bażi għall-għoti tal-kwittanza lill-gvern federali.

Is-SAI Ġermaniża tirrapporta kemm lill-fergħat eżekuttivi kif ukoll leġiżlattivi tal-gvern federali, u tista’ tipprovdi konsulenza qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet finali.

Hija tipparteċipa wkoll fin-negozjati tal-baġit bejn il-Ministeru Federali għall-Finanzi u d-dipartimenti tal-linji baġitarji, u tista’ tipprovdi input dwar l-istima baġitarja ta’ kull dipartiment. Minbarra dan, hija tipprovdi konsulenza matul l-implimentazzjoni tal-baġit.

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Kay Scheller inħatar fit-30 ta’ Ġunju 2014.

MANDAT

12-il sena, ma jistax jiġġedded. Il-mandat huwa limitat għall-età statutorja tal-irtirar għall-impjegati taċ-ċivil, li attwalment hija ta’ 67 sena.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President jiġi elett miż-żewġ Kmamar tal-Parlament u jinħatar mill-President tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

KORP GOVERNATTIV

Id-deċiżjonijiet relatati max-xogħol tal-awditjar jittieħdu fil-livell tad-diviżjonijiet tal-awditjar minn korpi kolleġġjali, li jinkludu l-Membri tas-SAI, jiġifieri direttur tal-awditjar b’kariga għolja u direttur tal-awditjar u, f’xi każijiet, anki l-President jew il-Viċi President. Il-membri tas-SAI Ġermaniża jibbenefikaw minn indipendenza ġudizzjarja.

Ċerti tipi ta’ deċiżjonijiet ġenerali, pereżempju, dwar punti relatati mar-rapport annwali, huma riżervati għas-Senat. Is-Senat huwa l-korp suprem tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

MANDAT

Id-diretturi tal-awditjar b’kariga għolja huma impjegati taċ-ċivil. Il-mandat tagħhom huwa limitat għall-età statutorja tal-irtirar għall-impjegati taċ-ċivil, li attwalment hija ta’ 67 sena.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-SAI Ġermaniża hija magħmula minn disa’ diviżjonijiet tal-awditjar b’51 unità tal-awditjar. Diviżjoni oħra tiffoka fuq ix-xogħol tal-awditjar internazzjonali u tappoġġa lill-President fil-funzjoni tiegħu bħala membru tal-Bord tal-Awdituri tan-Nazzjonijiet Uniti. Id-diviżjoni ta’ appoġġ hija responsabbli għall-ġestjoni ċentrali.

— RIŻORSI

PERSUNAL (F’OTTUBRU 2018)

 • Totali: 1 163 (82 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 58 %; ♀ 42 %. Età medja: > 51

BAĠIT

 • EUR 149 miljun
 • 0.04 % tal-baġit federali totali

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Il-President, il-Viċi President, is-Senat u l-korpi kolleġġjali kollha huma involuti fl-ippjanar kemm tax-xogħol kif ukoll dak strateġiku tas-SAI Ġermaniża.

L-unitajiet tal-awditjar tas-SAI Ġermaniża jwettqu regolarment analiżi tal-kompiti u tar-riskji, li tifforma l-bażi ta’ pjan tal-awditjar fuq terminu medju, kif ukoll strateġija tal-awditjar għall-perjodu ta’ tlieta sa ħames snin li ġejjin.

L-unitajiet jippjanaw il-kompiti tal-awditjar tagħhom fi pjanijiet annwali tal-awditjar b’mod ikkoordinat, u dawn il-pjanijiet jiffurmaw il-bażi għall-pjan ġenerali tal-awditjar tas-SAI Ġermaniża.

Is-SAI Ġermaniża għandha l-libertà li tiddeċiedi dwar it-talbiet tal-awditjar mill-Parlament jew mill-kumitati parlamentari.

— METODI TAL-AWDITJAR

Is-SAI Ġermaniża twettaq awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni, kemm ex post kif ukoll f’ħin reali, u tipprovdi konsulenza proattiva. Hija tiddetermina l-għażla taż-żmien u n-natura tax-xogħol tal-awditjar tagħha b’mod indipendenti u tista’ twettaq xogħol fuq il-post.

L-awditi tal-prestazzjoni huma kompitu ewlieni, u dawn ġeneralment jiġu kkombinati ma’ elementi tal-awditi finanzjarji jew tal-konformità f’awditu komprensiv. Is-SAI Ġermaniża tuża s-sostenibbiltà bħala kriterju addizzjonali tal-awditjar strateġiku.

Ix-xogħol tas-SAI Ġermaniża jinkludi wkoll:

 • awditi selettivi, li jinvolvu eżaminar approfondit imfassal biex jiġbor evidenza dwar aspett partikolari tal-kwistjoni tal-awditu;
 • awditi orizzontali, li jistudjaw suġġett speċifiku f’għażla rappreżentattiva ta’ korpi governattivi biex jiġu żviluppati s-sejbiet tal-awditjar fuq qasam definit ta’ operazzjonijiet u tranżazzjonijiet governattivi;
 • studji esploratorji, li huma għodda biex jinkiseb fehim approfondit dwar oqsma problematiċi, proċeduri jew żviluppi speċifiċi. Dawn ma jimmirawx li jipprovdu evalwazzjoni finali tal-operazzjonijiet u t-tranżazzjonijiet governattivi, iżda huma alternattiva adatta għat-tħejjija għal missjonijiet tal-awditjar ġodda;
 • awditi ta’ segwitu, li jservu biex jidentifikaw jekk l-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza jkunux ħadu azzjoni fir-rigward tas-sejbiet tal-awditjar jew tar-riżoluzzjonijiet parlamentari;
 • awditi tal-ġestjoni (jew awditi ġenerali), li jservu biex tinkiseb deskrizzjoni ġenerali komprensiva tal-ġestjoni finanzjarja tal-korp awditjat; u
 • awditi f’ħin reali, li jippermettu li s-SAI Ġermaniża teżamina l-għadd kbir ta’ deċiżjonijiet individwali li jinvolvu programmi kbar, b’mod separat u f’kull stadju tal-proġett. Dan l-approċċ jippermettilha tidentifika n-nuqqasijiet fi stadju bikri u tinforma lill-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet f’ħin tajjeb.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is-SAI Ġermaniża toħroġ:

 • ittri dwar il-ġestjoni bis-sejbiet tal-awditjar, li hija tibgħat lill-korpi awditjati għall-kummenti;
 • rapport annwali magħmul minn volum prinċipali (I) u volum supplimentari (II). Il-volum I jiġi ppubblikat fil-ħarifa ta’ kull sena u l-volum II fir-rebbiegħa tas-sena ta’ wara. Flimkien, dawn jiffurmaw bażi aġġornata għall-proċedura ta’ kwittanza parlamentari;
 • rapporti ta’ konsulenza; u
 • rapporti bi skop speċjali.

Hija tippreżenta r-rapporti ta’ konsulenza u r-rapporti bi skop speċjali tagħha lill-parlament u lill-gvern federali.

Barra minn hekk, fil-funzjoni tiegħu ta’ Kummissarju Federali għall-Prestazzjoni, il-President jippubblika serje ta’ opinjonijiet u gwidi ta’ prattika tajba.

Is-SAI Ġermaniża tinkludi rakkomandazzjonijiet biex isir titjib fl-ittri u fir-rapporti ta’ ġestjoni tagħha, kif ukoll osservazzjonijiet dwar kwistjonijiet topiċi, bħall-proġetti relatati mal-abbozz ta’ leġiżlazzjoni u proġetti kbar tal-akkwist, jew tipprovdi input espert.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Is-SAI Ġermaniża tippreżenta r-rapport annwali tagħha lill-pubbliku waqt konferenza stampa federali u tippubblika x-xogħol tagħha (inkluż ir-rapport annwali, rapporti bi skop speċjali u ittri tal-awditjar finali) fuq is-sit web tagħha.

Ir-rapporti speċjali u l-outputs tal-Kummissarju Federali għall-Prestazzjoni jidhru wkoll hemmhekk.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Peress li l-Ġermanja għandha struttura amministrattiva federali, l-istituzzjonijiet reġjonali tal-awditjar u l-uffiċċji muniċipali tal-awditjar jawditjaw il-livelli l-oħra tal-gvern. Madankollu, billi s-sistemi fiskali tal-Federazzjoni u tas-16-il Stat kostitwenti tar-Repubblika Federali huma fil-biċċa l-kbira interkonnessi, is-SAI Ġermaniża u l-istituzzjonijiet reġjonali indipendenti tal-awditjar tal-Istati jaħdmu flimkien mill-qrib.

Din il-kooperazzjoni tiffoka prinċipalment fuq programmi li l-Gvern Federali u l-Istati jiffinanzjaw b’mod konġunt, jew fuq ir-responsabbiltajiet li l-gvern ċentrali jkun iddelega lill-Istati.

 

 

IL-GREĊJA

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Mill-1833

Sit web: www.elsyn.gr

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Il-Qorti Ellenika tal-Awditjar hija responsabbli għall-awditjar estern tal-amministrazzjoni pubblika u tikkontribwixxi b’mod deċiżiv għall-kwalità u l-effiċjenza tal-ġestjoni finanzjarja fis-settur pubbliku Grieg.

L-objettivi strateġiċi tal-awditi tagħha huma:

 • li jsir titjib fil-ġestjoni finanzjarja u fl-obbligu ta’ rendikont tal-korpi tal-amministrazzjoni pubblika;
 • li jingħata kontribut għat-tisħiħ tas-sistemi tal-kontroll finanzjarju u tal-obbligu ta’ rendikont;
 • li jitrawwem il-ġbir tad-dħul pubbliku, fuq livell lokali u nazzjonali;
 • li tittejjeb il-governanza tal-entitajiet permezz ta’ sistemi ta’ kontroll intern;
 • li jitħaffu l-awditi fuq suġġetti ta’ riskju għoli;
 • li tiżdied il-kapaċità tal-awditjar;
 • li jiġi pprovdut fehim approfondit sinifikanti lill-Parlament Grieg biex ikun jista’ jwettaq ir-rwol superviżorju tiegħu b’mod aktar effettiv; u
 • li tissaħħaħ il-kapaċità tal-Qorti li teżegwixxi l-awditi tal-prestazzjoni.

Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, il-Qorti Ellenika tal-Awditjar tiffoka fuq oqsma tal-awditjar ta’ interess kbir, tiżgura l-impatt dejjem akbar tal-awditi mwettqa u tuża b’mod ottimali r-riżorsi disponibbli.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti Ellenika tal-Awditjar (HCA) twettaq awditi tal-infiq u tal-kontijiet Statali, tal-aġenziji lokali u tal-entitajiet ġuridiċi, kif previst mil-liġi jew jekk dawn ikunu qed jirċievu fondi pubbliċi.

Il-ġuriżdizzjoni tagħha testendi għad-dipartimenti u l-ministeri governattivi, il-korpi governattivi lokali u organizzazzjonijiet oħra tas-settur pubbliku. Hija tista’ tipparteċipa wkoll fl-awditjar tal-kontijiet tal-korpi li huma kumpaniji privati.

L-HCA għandha d-dritt ta’ aċċess sħiħ għall-kotba kontabilistiċi kollha tal-gvern lokali u ċentrali, għad-dokumentazzjoni ta’ sostenn u għall-persunal. Hija tista’ wkoll titlob informazzjoni rilevanti mill-awtoritajiet kompetenti kollha, li għandhom l-obbligu li jikkooperaw.

KOMPETENZA ĠURIŻDIZZJONALI

L-HCA tiddeċiedi dwar l-azzjoni legali li għandha tittieħed għal kawżi li jirriżultaw minn:

 • pensjonijiet;
 • awditjar tal-kontijiet;
 • ir-responsabbiltà ċivili tal-impjegati tas-settur pubbliku għal telf ikkawżat minnhom lill-Istat, lill-aġenziji lokali jew lill-entitajiet ġuridiċi pubbliċi, b’mod intenzjonali jew permezz ta’ negliġenza serja, matul il-qadi ta’ dmirijiethom; u
 • ir-responsabbiltà ta’ uffiċjali għal żidiet mhux iġġustifikati fil-ġid tagħhom meqjusa bħala l-prodott ta’ korruzzjoni (u mhux iġġustifikati skont l-awditjar tad-dikjarazzjonijiet annwali tagħhom tal-interessi finanzjarji).

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

L-Artikolu 98 tal-Kostituzzjoni Griega (1975) jipprovdi definizzjoni ġenerali tar-responsabbiltajiet (ġuriżdizzjonali, awditjar u konsulenza) tal-HCA. Dawn ir-responsabbiltajiet jiġu eżerċitati kif speċifikat mil-liġi (Ara wkoll il-Liġijiet 4129/2013 u 4270/2014).

ENTITAJIET AWDITJATI

Il-mandat tal-awditjar tal-HCA jestendi għall-entitajiet kollha tal-Gvern inġenerali, jiġifieri:

 • il-Presidenza tar-Repubblika;
 • 18-il Ministeru;
 • 7 Amministrazzjonijiet Deċentralizzati;
 • 11-il Awtorità Indipendenti;
 • 325 muniċipalità (Awtoritajiet Lokali tal-ewwel livell);
 • 13-il Reġjun (l-Awtoritajiet Lokali tat-tieni livell);
 • 26 Organizzazzjoni tal-Assigurazzjoni Soċjali; u
 • 100 Sptar tal-Istat.

L-HCA tawditja wkoll il-kontijiet ta’ madwar 450 entità ġuridika oħra tal-amministrazzjoni pubblika, entitajiet ġuridiċi pubbliċi u privati li jkunu proprjetà tal-awtoritajiet lokali (755), kif ukoll għotjiet li jingħataw lill-entitajiet privati.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Qorti b’funzjoni ġuriżdizzjonali u b’funzjoni tal-awditjar.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Fis-sistema ġuriżdizzjonali Griega, l-HCA hija l-Qorti pubblika suprema fil-qasam finanzjarju.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-HCA hija meħtieġa li tippreżenta Rapport Annwali dwar l-attivitajiet tal-awditjar tagħha lill-Parlament, kif ukoll Rapport Finanzjarju Annwali u l-Karta tal-Bilanċ tal-Istat. Il-Parlament japprova wkoll il-baġit tal-HCA abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Ministeri tal-Finanzi u l-Ġustizzja.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Androniki Theotokatou nħatret fit-23 ta’ Ottubru 2015.

MANDAT

4 snin, ma jistax jiġġedded

METODU TAL-GĦAŻLA

Maħtura permezz ta’ Digriet Presidenzjali fuq proposta tal-Kunsill tal-Ministri

KORP GOVERNATTIV

Il-Plenum tal-HCA huwa l-korp ġuriżdizzjonali suprem u huwa magħmul mill-President, tmien Viċi Presidenti u 33 Imħallef Konsulent.

MANDAT

Il-membri huma mħallfin u, bħala tali, huma indipendenti u għandhom pożizzjonijiet permanenti.

METODU TAL-GĦAŻLA

Viċi Presidenti: maħtura permezz ta’ Digriet Presidenzjali fuq proposta mill-Kunsill tal-Ministri; Imħallfin Konsulenti: promossi fuq deċiżjoni tal-Kunsill Superjuri tal-Maġistratura.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Il-Kap tal-HCA huwa l-President. Taħt il-President hemm tmien Viċi Presidenti li jservu b’mod attiv, fejn sebgħa minnhom kull wieħed jippresiedi waħda mis-Sezzjonijiet Ġuriżdizzjonali tal-HCA.

Id-deputazzjoni għall-President mill-Viċi Presidenti hija bbażata fuq l-anzjanità. L-HCA għandha karigi għal 139 imħallef. Hemm 33 Imħallef Konsulent; 47 Imħallef tat-Tieni Grad u 45 Imħallef Subaltern.

Il-livell tal-Avukat Ġenerali huwa intrinsikament inkorporat fl-istruttura organizzazzjonali tal-HCA, magħmula mill-Avukat Ġenerali, id-Deputat Avukat Ġenerali u tliet Sotto-Deputati Avukati Ġenerali. Dawn huma kollha mħallfin tal-Qorti.

Attwalment, l-HCA tikkonsisti f’disa’ Klimakia (unitajiet ġuriżdizzjonali, li b’kollox jikkonsistu fi tliet imħallfin u huma ppreseduti minn Imħallef Konsulent), li tlieta minnhom huma responsabbli għall-awditi prekuntrattwali. Erba’ unitajiet, fis-sezzjonijiet ġuridizzjonali rilevanti, jittrattaw l-awditi ex ante tal-infiq mill-gvern lokali u l-entitajiet pubbliċi, u tnejn huma ddedikati għal kwistjonijiet relatati mal-awditjar u kwistjonijiet ta’ natura ġuriżdizzjonali. Hemm ukoll seba’ Sezzjonijiet Ġuriżdizzjonali (fejn b’kollox hemm ħames Imħallfin u huma ppreseduti minn Viċi President), Sezzjoni Ġudizzjarja tal-Awla Manja li tisma’ applikazzjonijiet għal rieżaminar fil-kuntest ta’ awditi prekuntrattwali (fejn b’kollox hemm seba’ mħallfin u huma ppreseduti mill-President), kif ukoll il-Plenum (strutturat kif indikat hawn fuq).

L-uffiċċji tal-awditjar immexxija minn Kummissarji tal-HCA (jiġifieri impjegati ġuriżdizzjonali b’lawrja universitarja, b’aktar minn 15-il sena esperjenza u li għandhom il-grad ta’ kap tad-diviżjoni) jinsabu fil-ministeri, fil-prefetturi u f’muniċipalitajiet akbar, u għandhom setgħat tal-awditjar u jistgħu jimponu sanzjonijiet. Attwalment, hemm 54 uffiċċju tal-Kummissarji f’Ateni u 56 fil-Greċja kollha. Fl-HCA, hemm jaħdmu 648 impjegat ġudizzjarju.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2018)

 • Totali: 648 (ġestjoni: 12 %; awditjar: 56 %; amministrazzjoni: 32 %) + 139 Imħallef
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 37 %; ♀ 63 %. Età medja: 49

BAĠIT

 • EUR 33.2 miljun (2018)
 • Allokazzjoni: madwar 95 % għar-rimunerazzjoni u s-salarji
 • < 0.01 % tal-baġit totali tal-gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-HCA tippjana x-xogħol tagħha fil-Programm ta’ Ħidma Annwali li jiġi approvat mill-Plenum tagħha. Il-Programm jitħejja minn Kumitat Speċjali, li jiġbor l-informazzjoni meħtieġa mis-Servizzi tal-Kummissarji kollha tal-HCA, abbażi tal-esperjenza u x-xogħol tal-awditjar proprju tagħhom, jew abbażi tal-kwistjonijiet irrappurtati fil-midja.

Imħallfin u awdituri oħra tal-HCA jistgħu jressqu wkoll proposti tal-awditjar rigward entitajiet jew setturi ġuridiċi speċifiċi permezz ta’ pjattaforma elettronika fuq is-sit web tal-HCA. Il-Kumitat Speċjali jevalwa dawn il-proposti u jista’ jippreżentahom lill-Plenum tal-HCA.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-HCA twettaq awditi ex ante, prekuntrattwali u ex post, inklużi awditi mmirati fuq oqsma ta’ riskju għoli (li jistgħu jkunu awditi finanzjarji, tal-konformità, jew tal-prestazzjoni), kif ukoll awditi ta’ segwitu skont il-manwal tal-awditjar tal-HCA u l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar (INTOSAI).

Attwalment, l-HCA qed twettaq:

 • awditi ex ante tal-infiq tal-gvern lokali u tal-entitajiet ġuridiċi tas-settur pubbliku, kif speċifikat mil-liġi, li jirriżultaw fl-approvazzjoni jew fiċ-ċaħda tal-ordnijiet ta’ pagament rilevanti;
 • awditi li jippreċedu l-konklużjoni ta’ kuntratti b’valur finanzjarju għoli, li jkunu ngħataw mill-Istat jew minn kwalunkwe entità ġuridika ekwivalenti oħra, kif speċifikat mil-liġi (awditu prekuntrattwali);
 • awditi ex post tal-kontijiet ta’ uffiċjali statali tal-kontabbiltà u tal-aġenziji governattivi lokali jew ta’ entitajiet ġuridiċi oħra, li jirriżultaw f’deċiżjoni tal-Kummissarju kompetenti tal-HCA li permezz tagħha l-kontijiet jew jiġu aċċettati bħala tajbin jew inkella jiġu miċħuda bħala illegali. F’dan il-każ tal-aħħar, id-defiċit jiġi rkuprat;
 • awditi mmirati (finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni) fuq oqsma ta’ riskju għoli skont il-Programm Annwali tal-Awditjar tal-HCA u l-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (ISSAIs).

OUTPUT

— RAPPURTAR TAS-SAI

L-HCA tippubblika:

 • Rapporti tal-awditjar obbligatorji:
  • Rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-awditjar tal-HCA, li jinkludi r-riżultati tal-attivitajiet tagħha, l-osservazzjonijiet li jirriżultaw mix-xogħol tagħha u s-suġġerimenti dwar riformi u titjib (inklużi l-liġijiet rilevanti);
  • Dikjarazzjoni dwar ir-Rapport Finanzjarju Annwali u l-Karta tal-Bilanċ tal-Istat (id-Dikjarazzjoni);
 • Rapporti tal-awditjar fuq inizjattiva proprja: L-HCA tippubblika wkoll rapporti tal-awditjar skont il-Programm ta’ Ħidma Annwali;
 • Opinjonijiet dwar il-leġiżlazzjoni: L-HCA tipprovdi opinjonijiet dwar abbozzi ta’ liġijiet rigward il-pensjonijiet jew dwar ir-rikonoxximent ta’ servizz għall-intitolamenti tal-pensjoni, dwar kull kwistjoni li taqa’ fi ħdan il-kompetenza kostituzzjonali tagħha jew fuq talba tal-Ministri jew kif definit mil-liġi;
 • Rwoli oħra:
  • Segwitu tar-riżultati tal-awditjar: L-HCA tippubblika rapporti ta’ segwitu.

— TIXRID TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Id-Dikjarazzjoni u r-Rapport Annwali tal-HCA, imsemmija hawn fuq, huma ppubblikati u aktar aċċessibbli għall-pubbliku permezz tas-sit web tal-HCA. Ir-rapporti għal awditi mmirati huma disponibbli wkoll fuq is-sit web tal-HCA. Dawn ir-rapporti jistgħu jiġu diskussi quddiem il-kumitati parlamentari rilevanti.

Is-sentenzi u d-deċiżjonijiet li ma jkunx fihom data personali jiġu ppubblikati wkoll fuq is-sit web tal-HCA u f’reviżjonijiet legali oħra.

L-HCA tista’ torganizza konvenzjonijiet biex tippreżenta x-xogħol tal-awditjar tagħha lill-entitajiet awditjati u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti.

Ma tintużax il-kopertura mill-midja.

 

 

L-UNGERIJA

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Mill-1989
Twaqqaf fl-1870

Siti web: www.asz.hu
www.aszhirportal.hu

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jippromwovi l-ġestjoni tajba u trasparenti tal-finanzi pubbliċi permezz ta’ awditi li joħolqu valur, imwettqa fuq bażi professjonali soda biex b’hekk jikkontribwixxu għal governanza tajba.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Statali tal-Awditjar (SAO) tal-Ungerija huwa l-istituzzjoni suprema tal-awditjar finanzjarju u ekonomiku tal-Assemblea Nazzjonali, u jirrapporta lill-Assemblea Nazzjonali. Il-mandat tal-awditjar tiegħu jkopri l-aspetti kollha relatati mal-użu ta’ fondi pubbliċi u ta’ proprjetà nazzjonali.

Huwa responsabbli għall-awditjar finanzjarju u ekonomiku, u jawditja l-implimentazzjoni tal-baġit ċentrali, il-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi, l-użu ta’ fondi minn finanzi pubbliċi u l-ġestjoni tal-assi nazzjonali. L-SAO jwettaq l-awditi tiegħu skont il-kriterji tal-legalità, l-espedjenza u l-effiċjenza.

Huwa jista’ jawditja l-ġestjoni finanzjarja tal-fondi pubbliċi, kif ukoll tal-assi statali u tal-gvern lokali. Permezz tas-sejbiet, ir-rakkomandazzjonijiet u l-konsulenza li jipprovdi, ibbażati fuq l-esperjenza tiegħu fil-qasam tal-awditjar, l-SAO jassisti lill-Assemblea Nazzjonali, lill-kumitati tagħha u l-entitajiet awditjati fix-xogħol tagħhom, b’hekk jiffaċilita l-funzjonament tajjeb tal-operazzjonijiet statali.

Abbażi tas-sejbiet tiegħu, l-SAO jista’ jibda proċedimenti mal-awtorità kompetenti kontra l-entitajiet awditjati u l-individwi responsabbli. Ir-rapporti tal-SAO u s-sejbiet u l-konklużjonijiet tagħhom ma jistgħux jiġu kkontestati quddiem il-qrati jew awtoritajiet oħra.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Att LXVI tal-2011 dwar l-SAO;
 • Il-Liġi Fundamentali tal-Ungerija.

ENTITAJIET AWDITJATI

L-SAO jawditja:

 • istituzzjonijiet pubbliċi;
 • istituzzjonijiet iffinanzjati mill-baġit ċentrali;
 • fondi tas-sigurtà soċjali, fondi statali separati;
 • gvernijiet lokali, amministrazzjonijiet awtonomi minoritarji u l-assoċjazzjonijiet tagħhom;
 • organizzazzjonijiet (istituzzjonijiet) iffinanzjati mill-baġit ċentrali;
 • organizzazzjonijiet ekonomiċi li huma kompletament jew parzjalment proprjetà tal-Istat jew tal-gvernijiet lokali;
 • awtorità fiskali, awtorità doganali;
 • il-Bank Nazzjonali tal-Ungerija;
 • partiti politiċi u l-fondazzjonijiet tagħhom;
 • it-twettiq tal-elezzjonijiet, il-kontijiet tal-kampanja ta’ organizzazzjonijiet li jinnominaw il-kandidati;
 • organizzazzjonijiet tal-knisja; u
 • servizzi tas-sigurtà nazzjonali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-gvern u mmexxi minn President.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-SAO huwa l-istituzzjoni suprema tal-awditjar ekonomiku u finanzjarju tal-Assemblea Nazzjonali, li jibgħatilha wkoll rapporti.

L-SAO jirrappreżenta kapitolu indipendenti fl-istruttura tal-baġit ċentrali.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-SAO jassisti lill-Assemblea Nazzjonali, il-kumitati tagħha u x-xogħol tal-entitajiet awditjati, b’hekk jiffaċilita l-operazzjonijiet statali ggvernati tajjeb.

Il-President tal-SAO jinforma lill-Assemblea Nazzjonali dwar il-pjan ta’ ħidma tal-SAO u dwar kull emenda li ssir f’dan il-pjan.

L-Assemblea Nazzjonali tista’ tagħti struzzjonijiet u l-gvern jista’ jitlob lill-SAO biex iwettaq ċerti awditi.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Dr. László Domokos inħatar fil-5 ta’ Lulju 2010.

MANDAT

12-il sena, jista’ jiġġedded

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tal-Uffiċċju Statali tal-Awditjar jiġi elett b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-Membri eletti tal-Assemblea Nazzjonali.

ORGANIGRAMMA SIMPLIFIKATA

L-SAO għandu struttura ta’ ħidma bbażata fuq proġetti. Il-biċċa l-kbira mill-awdituri jiġu nnominati għall-hekk imsejjaħ uffiċċju tal-proġetti, fejn jiġu assenjati għal awditi individwali fuq il-bażi tal-pjan tal-SAO dwar l-allokazzjoni tal-awditjar. Id-dipartimenti ta’ sostenn li hemm huma ftit. Ir-rwol tagħhom huwa li jappoġġaw l-eżekuzzjoni finanzjarja, legali, ta’ monitoraġġ jew loġistika tal-awditi.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2018)

 • Totali: 597; 492 (2019)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 36 %; ♀ 64 %. Età medja: 45

BAĠIT

 • HUF 9.3 biljun (2017) (EUR 29.8 miljun) (90 % għall-awditjar)
 • Allokazzjoni: l-SAO jabbozza l-baġit proprju tiegħu li għandu jiġi ppreżentat lill-Assemblea Nazzjonali, mingħajr ebda bidla min-naħa tal-gvern, bħala parti mill-abbozz ta’ liġi dwar il-baġit ċentrali
 • < 0.05 % tal-infiq pubbliku totali, 0.02 % tal-PDG

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Il-President tal-SAO jħejji pjan ta’ ħidma annwali, u jinforma lill-Assemblea Nazzjonali dwar il-pjan tal-awditjar u dwar kull emenda li ssir.

Il-pjan tal-awditjar jiġi ppubblikat u ppreżentat lill-Assemblea Nazzjonali kull sitt xhur.

L-SAO stabbilixxa sistema ta’ ppjanar tal-awditjar, li tagħmel aktar enfasi fuq l-għażla ta’ suġġetti u ta’ kontrolli fuq il-post li jridu jiġu inklużi fil-pjan tal-awditjar.

L-assenjazzjoni tal-kompiti tal-awditjar hija ppreċeduta minn proċedura ta’ tħejjija u approvazzjoni magħmula minn diversi stadji, filwaqt li l-effiċjenza tal-awditi tiġi żgurata permezz ta’ ppjanar kontinwu.

Matul id-definizzjoni tas-suġġetti tal-awditjar u tal-kontrolli fuq il-post relatati, l-SAO jistinka biex ir-riżorsi tiegħu għal kull suġġett tal-awditjar jintużaw b’mod effettiv u effiċjenti, filwaqt li jqis l-għażla ta’ suġġetti topiċi tal-awditjar li jkunu interessanti għall-pubbliku.

Il-pjan tal-awditjar jista’ jinbidel skont iċ-ċirkustanzi l-ġodda żvelati fir-rigward tal-awditi.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-SAO jwettaq awditi tal-konformità, tal-prestazzjoni u ta’ segwitu. L-awditi tiegħu huma ffokati fuq il-legalità u r-regolarità tad-dħul u l-infiq kollu mill-baġit ċentrali.

Huwa jwettaq ix-xogħol tiegħu f’konformità mar-regolamenti legali, il-programm tal-awditjar u r-regoli, il-metodi u l-istandards etiċi professjonali tal-awditjar.

Il-metodoloġija tal-SAO hija elaborata u tiġi ppubblikata skont l-istandards professjonali tal-INTOSAI (il-qafas tal-ISSAI).

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-SAO jippubblika:

 • opinjoni dwar l-abbozz ta’ liġi tal-baġit ċentrali;
 • rapport dwar l-eżekuzzjoni tal-baġit ċentrali;
 • rapporti tal-awditjar (b’segwitu għall-awditi tal-konformità, tal-prestazzjoni u ta’ segwitu);
 • rapporti annwali tal-attività; u
 • analiżijiet u studji.

Barra minn hekk, l-SAO editja u ppubblika Rapport Trimestrali dwar il-Finanzi Pubbliċi għal aktar minn 50 sena. Ir-Rapport Trimestrali dwar il-Finanzi Pubbliċi jkopri suġġetti fil-qasam tas-sistemi finanzjarji, l-operazzjonijiet tas-settur pubbliku u l-ekonomija nazzjonali, l-isforzi magħmula biex jintlaħqu l-pajjiżi ekonomikament żviluppati u d-dibattiti professjonali relatati.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-SAO jippubblika r-rapporti, l-istudji u dokumenti oħra tiegħu, kif ukoll aħbarijiet organizzazzjonali u informazzjoni dwar l-istadji prinċipali tal-proċeduri tal-awditjar tiegħu, fuq is-sit web u fuq il-portal tal-aħbarijiet tiegħu.

Huwa japplika metodu mfassal apposta għall-grupp fil-mira għar-rapporti tal-awditjar u l-analiżijiet tiegħu.

Barra minn hekk, l-SAO huwa attiv fuq diversi midja soċjali u juża diversi għodod ta’ komunikazzjoni, li wħud minnhom jiġu żviluppati internament:

 • is-sit web tal-SAO (bl-Ungeriż, bl-Ingliż);
 • il-Portal tal-Aħbarijiet (bl-Ungeriż, bl-Ingliż, bil-Ġermaniż, bil-Franċiż) - is-sors primarju ta’ informazzjoni dwar l-attività tal-istituzzjoni;
 • sommarji kompressati għall-istampa (maħruġa għal kull rapport tal-awditjar);
 • konferenzi stampa tradizzjonali u elettroniċi;
 • vidjos sommarji dwar l-awditi ta’ prijorità ppubblikati fuq YouTube u fuq il-Portal tal-Aħbarijiet tal-SAO;
 • intervisti dwar il-benefiċċji tal-awditi tiegħu; u
 • artikoli fuq il-midja soċjali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Sa mit-twaqqif tiegħu, l-SAO għamel enfasi speċjali fuq il-kooperazzjoni xjentifika mal-korpi professjonali u mal-istituzzjonijiet nazzjonali tal-edukazzjoni għolja, bl-għan li tinkiseb l-akbar applikazzjoni possibbli tal-attività tal-SAO u jiġi żviluppat djalogu professjonali xjentifiku fi ħdan is-soċjetà.

L-SAO għandu rwol attiv fil-komunità internazzjonali tal-awditjar. L-iskambji ta’ esperjenzi tal-awditjar fil-livell internazzjonali u l-kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar nazzjonali u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali huma importanti.

 

 

L-IRLANDA

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL

Mill-1923
Twaqqaf fl-1866

Sit web: www.audgen.gov.ie

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jeżamina b’mod indipendenti u jibgħat rapporti lid-Dáil Éireann (il-Parlament Irlandiż) dwar jekk il-fondi u r-riżorsi pubbliċi jkunux qed jintużaw f’konformità mal-liġi u jekk ikunux qed jiġu ġestiti tajjeb u kontabilizzati b’mod xieraq.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju tal-Kontrollur u tal-Awditur Ġenerali (C&AG) għandu rwol ċentrali fil-proċess tal-obbligu ta’ rendikont tas-settur pubbliku, billi jipprovdi aċċertament lill-parlament permezz tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi (PAC) dwar il-mod kif ġew amministrati l-fondi pubbliċi, u jipprovdi rapporti dwar kwistjonijiet li jirriżultaw minn awditi u eżaminazzjonijiet oħra.

Il-kompiti prinċipali huma:

 • l-awditjar u r-rappurtar dwar il-kontijiet tal-korpi pubbliċi;
 • l-istabbiliment li t-tranżazzjonijiet tal-korpi pubbliċi jkunu konformi mal-awtoritajiet legali li jirregolawhom, u li l-fondi jiġu applikati għall-finijiet intenzjonati;
 • l-eżaminar ta’ jekk il-korpi pubbliċi jamministrawx ir-riżorsi b’mod ekonomiku u effiċjenti, u jekk hemmx mekkaniżmi stabbiliti għall-evalwazzjoni tal-effettività tal-operazzjonijiet;
 • l-awtorizzazzjoni tar-rilaxx tal-fondi mill-Erarju għall-finijiet awtorizzati mil-liġi.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tal-Irlanda: L-Artikolu 33 (1922, sostitwit fl-1937);
 • L-Att dwar id-Dipartimenti tal-Erarju u tal-Awditjar mill-1866;
 • L-Att dwar il-Kontrollur u l-Awditur Ġenerali mill-1923, emendat fl-1993;
 • L-Att dwar il-Kontrollur u l-Awditur Ġenerali u l-Kumitati tal-Parlament Irlandiż (Dispożizzjonijiet Speċjali) mill-1998.

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-C&AG jawditja:

 • kontijiet elettorali: 40;
 • fondi dipartimentali: 28;
 • entitajiet tas-saħħa: 28;
 • Korpi tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar: 7;
 • entitajiet tal-edukazzjoni: 42; u
 • korpi u sussidjarji tal-Istat: 142.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-gvern u mmexxi minn Kontrollur u Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Kompletament indipendenti.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Ir-relazzjoni mal-Parlament hija essenzjalment waħda ta’ rappurtar. Ir-riżultati tal-attivitajiet tal-awditjar jiġu rrappurtati lill-Parlament permezz ta’ ċertifikati tal-awditjar u rapporti dwar il-ġestjoni finanzjarja. Il-PAC jeżamina wkoll ir-rapporti tas-C&AG dwar il-Valur għall-Flus. Hemm kooperazzjoni mill-qrib mal-PAC. Is-C&AG jattendi l-laqgħat tal-PAC bħala xhud permanenti. Ir-riżultati tal-eżaminar indipendenti tas-C&AG jipprovdu bażi għall-inkjesta tal-PAC.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

KONTROLLUR U AWDITUR ĠENERALI

Seamus McCarthy inħatar fit-28 ta’ Mejju 2012.

MANDAT

Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Kontrollur u Awditur Ġenerali jinħatar mill-President Irlandiż fuq nomina tal-Parlament.

KORP GOVERNATTIV

Bord tal-Awditjar magħmul mill-Kontrollur u l-Awditur Ġenerali, is-Segretarju u d-Diretturi tal-Awditjar, u Bord ta’ Tmexxija magħmul mid-Diretturi u l-Viċi Diretturi tal-Awditjar.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Il-Bord tal-Awditjar jissorvelja b’mod indipendenti l-Uffiċċju tal-Kontrollur u tal-Awditur Ġenerali, u huwa responsabbli għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-istrateġija. Il-Bord ta’ Tmexxija jikkoordina l-operazzjonijiet tal-Uffiċċju.

— RIŻORSI

PERSUNAL (MEJJU 2018)

 • Totali: 173
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Età medja: 41 sena

BAĠIT

 • EUR 14-il miljun (2018)
 • < 0.02 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Is-C&AG jiddeċiedi b’mod indipendenti dwar il-programm ta’ ħidma għall-awditi tal-prestazzjoni tal-Uffiċċju. Dan huwa bbażat fuq l-Istrateġija ta’ Rappurtar ġenerali u l-istrateġiji sezzjonali speċifiċi. Il-programm għall-awditi finanzjarji huwa mfassal biex jissodisfa l-iskadenzi statutorji, fejn applikabbli.

— METODI TAL-AWDITJAR

Is-C&AG iwettaq awditi finanzjarji u awditi tal-prestazzjoni. Dawn jitwettqu skont l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar (“ISSAIs”) u l-kodiċi tal-etika tas-C&AG.

Is-C&AG juża manwali tal-awditjar finanzjarju u tal-prestazzjoni, kif ukoll linji gwida prattiċi.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is-C&AG jabbozza r-rapporti li ġejjin:

 • opinjonijiet dwar il-kontijiet pubbliċi;
 • rapporti dwar kwistjonijiet importanti relatati mal-valur għall-flus u l-amministrazzjoni tal-fondi pubbliċi;
 • ittri lill-maniġment b’segwitu ta’ awditi fuq kwistjonijiet relatati mal-kontroll finanzjarju intern, il-ġestjoni u l-governanza korporattiva;
 • għotjiet ta’ kreditu li jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ fondi statali mill-Bank Ċentrali tal-Irlanda għal skopijiet awtorizzati mil-liġi.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Il-korpi tas-settur pubbliku huma meħtieġa jippreżentaw ir-rapporti finanzjarji tagħhom lill-Parlament. Dawn ir-rapporti finanzjarji jinkludu r-rapport tal-awditjar tas-C&AG.

Kull sena, is-C&AG jippreżenta lill-Parlament ir-rapporti finanzjarji tad-dipartimenti u l-uffiċċji tal-Gvern, kif ukoll rapport dwar il-kontijiet tas-servizzi pubbliċi. Barra minn hekk, ir-rapporti dwar il-valur għall-flus jiġu ppreżentati lill-ministru rilevanti, li għandu r-responsabbiltà għall-preżentazzjoni tar-rapport lill-Parlament.

Ir-rapporti huma disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tas-C&AG u fil-librerija tal-Parlament Irlandiż. L-istqarrijiet għall-istampa jiġu ppubblikati biex jakkumpanjaw il-pubblikazzjoni tar-rapporti kollha dwar il-valur għall-flus.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Is-C&AG iżomm relazzjoni mas-Servizz tal-Awditjar tal-Gvern Lokali fl-Irlanda. Is-Servizz tal-Awditjar tal-Gvern Lokali għandu r-responsabbiltà għall-awditjar tal-korpi governattivi lokali. Ir-rapporti kollha tas-Servizz tal-Awditjar tal-Gvern Lokali jsiru disponibbli għas-C&AG.

 

 

L-ITALJA

CORTE DEI CONTI

Mill-1948
Twaqqfet fl-1862

Sit web: www.corteconti.it

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Skont l-Artikolu 100 tal-Kostituzzjoni Taljana, il-Corte dei conti teżerċita kontroll preventiv fuq il-leġittimità tal-miżuri tal-Gvern u fuq l-awditjar ex post tal-amministrazzjoni tal-Baġit Statali. Hija tipparteċipa, fil-każijiet u l-modi stabbiliti bil-liġi, fl-awditjar tal-ġestjoni finanzjarja tal-entitajiet li jirċievu appoġġ baġitarju regolari mill-Istat. Hija tirrapporta direttament lill-Parlament dwar ir-riżultati tal-awditi mwettqa. Il-liġi tiżgura li l-Corte dei conti u l-membri tagħha jkunu indipendenti mill-Gvern. Hija magħmula minn maġistrati indipendenti, li jagħtu rendikont biss quddiem il-liġi u li jistgħu jiġu assenjati għal dipartimenti tal-awditjar jew legali, jew inkella għal uffiċċji tal-Prosekutur Pubbliku.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Fl-arkitettura kostituzzjonali tal-Italja, il-Corte dei conti tinsab bejn il-korpi li jiggarantixxu l-legalità u x-xerqien tal-amministrazzjoni, kif ukoll is-sorveljanza tal-istabbiltà tal-finanzi pubbliċi, u bejn il-korpi legali.

Il-Corte dei conti (Cdc), fit-twettiq tal-funzjonijiet ta’ kontroll, hija newtrali u indipendenti mill-Gvern u mill-Parlament, filwaqt li fit-twettiq tal-funzjoni legali tagħha hija tagħmel parti, għal kull buon fini, mill-ġudikatura.

KOMPETENZA ĠURIŻDIZZJONALI

Skont l-Artikolu 103(2) tal-Kostituzzjoni Taljana, is-Cdc għandha ġuriżdizzjoni fi kwistjonijiet relatati mal-kontijiet pubbliċi u fi kwistjonijiet oħra stabbiliti bil-liġi.

Għaldaqstant, f’każ ta’ ħsara aċċertata lill-fondi pubbliċi, l-obbligazzjoni tad-diretturi, l-impjegati u l-uffiċjali tal-kontabbiltà ma ssegwix ir-regoli ordinarji tal-liġi ċivili, iżda tassumi l-karatteristiċi pekuljari ta’ obbligazzjoni amministrattiva u kontabilistika.

F’każ li jkun hemm telf f’dak li jirrigwarda l-fondi pubbliċi, tista’ tiġi aċċertata l-obbligazzjoni tal-uffiċjali amministrattivi - tal-Istat jew ta’ kwalunkwe amministrazzjoni pubblika - u ta’ entitajiet pubbliċi jew privati u/jew individwi li jimmaniġġjaw fondi pubbliċi fl-interess pubbliku.

Is-Cdc għandha ġuriżdizzjoni fuq l-attivitajiet tal-Uffiċjali tal-kontabbiltà, jiġifieri individwi li għandhom id-dmir li jimmaniġġjaw fondi u beni pubbliċi (pereżempju t-teżoriera, eċċ.)

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

Kompetenzi tal-awditjar:

 • L-Artikoli nru 81, 97, 100, 117 u 119 tal-Kostituzzjoni Taljana (1948);
 • Il-Liġi nru 20/1994;
 • Il-Liġi nru 131/2002;
 • Il-Liġi nru 266/2005;
 • Il-Liġi nru 213/2012.

Kompetenzi ġuriżdizzjonali:

 • L-Artikoli 103 u 108 tal-Kostituzzjoni Taljana;
 • Il-kodiċi tal-proċedura kontabilistika li tinsab fid-Digriet Leġiżlattiv nru 174/2016;
 • Il-Liġi nru 19/1994;
 • Il-Liġi nru 639/1996.

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-CdC tawditja:

 • ministeri;
 • awtoritajiet pubbliċi u aġenziji tal-Istat, inklużi awtoritajiet indipendenti;
 • korpi ffinanzjati mill-pubbliku;
 • reġjuni, provinċji, muniċipalitajiet, bliet metropolitani u l-impriżi li jipprovdu servizzi in-house; u
 • kumpaniji privati li jkunu taħt il-kontroll tal-Istat Taljan.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Qorti tal-awditjar li ma twettaqx biss funzjonijiet tal-awditjar, iżda anki funzjonijiet ġuriżdizzjonali.

Barra minn hekk, is-Cdc twettaq funzjonijiet konsultattivi għall-Gvern, ir-Reġjuni, il-Muniċipalitajiet, il-Provinċji u l-Bliet Metropolitani.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Skont il-kostituzzjoni Taljana, is-Cdc hija awtonoma u indipendenti mis-setgħat l-oħra tal-Istat.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Bħala korp tal-awditjar, is-Cdc tirrapporta lill-Parlament dwar ir-riżultati tal-awditjar tagħha.

Hija teżerċita kontroll u awditjar fuq l-atti u l-ġestjoni tal-Gvern, bl-għan li tippreserva l-leġittimità u l-ekwilibriju tal-finanzi pubbliċi.

F’każ li atti mill-eżekuttiv ma jkunux konformi mal-liġi, is-Cdc tista’ toħroġ opinjoni negattiva li tagħmel dawn l-atti ineffettivi.

Il-funzjoni konsultattiva tas-Cdc tikkonsisti fl-għoti ta’ opinjonijiet lill-Parlament u lill-Gvern biex joħorġu liġijiet u dispożizzjonijiet amministrattivi. L-opinjoni tas-Cdc trid tinkiseb ukoll għar-rieżaminar tad-dispożizzjonijiet relatati mas-sistema kontabilistika, l-abolizzjoni jew il-modifika ta’ dik eżistenti, u l-bidla jew l-istabbiliment ta’ mudelli kontabilistiċi, dokumenti u entrati fil-kotba.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Angelo Buscema nħatar fit-22 ta’ Diċembru 2017.

MANDAT

Il-mandat tal-President idum sal-età tal-irtirar tiegħu (70 sena).

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tas-Cdc jiġi nnominat mill-President tar-Repubblika, b’segwitu ta’ proposta tal-President tal-Kunsill tal-Ministri, li jagħżel il-President futur minn fost grupp ta’ maġistrati tas-Cdc magħżula mill-Kunsill tal-Presidenza tas-Cdc.

KORP GOVERNATTIV

Il-Kunsill tal-Presidenza tas-Cdc huwa magħmul minn 11-il membru: il-President u l-Viċi President tas-Cdc, il-Prosekutur Ġenerali tas-Cdc, 4 membri maħtura mill-Parlament u 4 maġistrati tas-Cdc.

MANDAT

4 snin.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-erba’ maġistrati jinħatru minn fost il-maġistrati tas-Cdc, minnhom stess. Il-membri esterni jinħatru mill-Kamra tad-Deputati (2) u mis-Senat (2), minn fost professuri tal-liġi u/jew avukati b’esperjenza ta’ mill-inqas 20 sena.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-Cdc hija maqsuma f’Awli tal-awditjar u f’Awli ġuriżdizzjonali, fil-livell ċentrali u f’dak reġjonali, u għandha uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali u uffiċċji tal-Prosekutur Reġjonali.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: maġistrati 393; impjegati taċ-ċivil 2 265
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 43 %; ♀ 57 %. Età medja: 54

BAĠIT

 • EUR 310 miljun
 • < 0.01 % tal-baġit totali tal-gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Is-Cdc tiddefinixxi b’mod indipendenti pjan tal-awditjar ġenerali approvat kull sena. Il-pjan tal-awditjar ikopri l-politika u l-istrateġija tal-awditjar, u jiġi approvat mill-Awli Maqgħuda tal-Awditjar, peress li fih kriterji ta’ referenza għall-Awli Ċentrali tal-Awditjar, kif ukoll indikazzjonijiet għall-Awli Reġjonali tal-Awditjar. Kull Awla Ċentrali u Reġjonali tal-Awditjar tfassal b’mod indipendenti l-pjan tal-awditjar proprju tagħha.

L-ambitu tal-ippjanar jiġi identifikat abbażi ta’ parametri, bħar-rilevanza finanzjarja, ir-riskji konsiderevoli ta’ irregolaritajiet, ir-riżultati tal-awditi preċedenti, kull talba minn awtoritajiet pubbliċi oħra, kif ukoll ir-riżorsi umani u tekniċi.

Is-Cdc tibgħat il-pjan annwali tal-awditjar tagħha lill-Presidenti tal-Kamra tad-Deputati u lis-Senat u, fil-livell reġjonali, lill-Presidenti tar-Reġjuni u lill-Kunsilli Reġjonali, kif ukoll lill-korpi awditjati.

Il-pjan annwali tal-awditjar fih:

 • l-entitajiet suġġetti għall-attività tal-awditjar tas-Cdc u l-kriterji tal-kampjunar applikati;
 • l-attivitajiet u l-kwistjonijiet suġġetti għall-awditjar tas-Cdc;
 • l-ippjanar tal-attivitajiet; u
 • il-kriterji u l-parametri magħżula.

— METODI TAL-AWDITJAR

Is-Cdc twettaq:

 • awditi tal-konformità ex ante li jirrigwardaw atti li huma stipulati bil-liġi b’mod eżawrjenti, bl-għan li tiġi evitata mġiba illeġittima min-naħa tal-Gvern;
 • awditi tal-prestazzjoni, immirati sabiex iżidu l-effiċjenza tal-amministrazzjoni; u
 • awditi finanzjarji u ekonomiċi.

L-entitajiet awditjati tas-Cdc għandhom id-dritt li jirrispondu għas-sejbiet kollha qabel ma jiġi ppubblikat ir-rapport finali.

Biex tappoġġa dan il-prinċipju kontradittorju, is-Cdc:

 • tinforma lill-entitajiet awditjati dwar il-pjan annwali tal-awditjar tagħha u tipprovdilhom informazzjoni dwar is-suġġett, it-termini, il-proċeduri u l-ippjanar tal-awditu;
 • iżżomm djalogu kostruttiv u kontinwu mal-entitajiet awditjati differenti u mal-maniġers tal-uffiċċji tal-kontroll intern;
 • tippubblika r-rapport finali tagħha u tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha fil-kuntest ta’ dibattitu pubbliku fis-sessjoni pubblika tal-Awli tal-Awditjar.

Għall-awditi tal-prestazzjoni tagħha, is-Cdc tippubblika dokumenti b’evalwazzjonijiet, osservazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet. L-entitajiet awditjati jridu jsegwu dawn ir-rakkomandazzjonijiet biex jeliminaw kull problema li jiffaċċjaw fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi u biex b’hekk jiggarantixxu ġestjoni tajba. Huma jridu jinfurmaw ukoll lis-Cdc dwar il-miżuri meħuda b’segwitu tar-rakkomandazzjonijiet tas-Cdc.

OUTPUT

— RAPPURTAR TAS-SAI

Is-Cdc tinforma lill-Parlament permezz ta’:

 • rapporti annwali tal-Istat;
 • rapporti ta’ kull erba’ xhur dwar il-liġijiet tal-infiq (l-ispiża involuta fil-liġijiet);
 • seduti ta’ smigħ speċjali li fihom is-Cdc tippreżenta l-opinjoni tagħha dwar l-ippjanar ekonomiku u finanzjarju, u dwar l-abbozz ta’ liġi finanzjarja tal-Gvern; u
 • rapporti speċifiċi dwar il-finanzjament lokali u reġjonali;
 • rapport dwar il-koordinazzjoni tal-finanzi pubbliċi (annwali);
 • rapporti dwar l-ispiża lavorattiva fis-settur pubbliku;
 • rapporti dwar il-ġestjoni tal-fondi tal-UE; u
 • rapporti dwar il-ġestjoni tal-korpi u l-entitajiet pubbliċi.

— TIXRID TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Ir-rapporti tas-Cdc jiġu ppubblikati fuq is-sit web tagħha.

— KOOPERAZZJONI/ RELAZZJONIJIET FIL-LIVELL TAL-ISTATI MEMBRI

Is-sistema ta’ kontroll ċentrali tiġi ssorveljata mid-Dipartiment tal-Kontabbiltà Ġenerali (fil-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi) immexxi mill-Kontabilist Ġenerali.

L-uffiċċji tal-kontabbiltà ċentrali indipendenti, li jappartjenu għad-Dipartiment tal-Kontabbiltà Ġenerali f’kull ministeru, jivverifikaw li l-azzjoni amministrattiva tkun konformi mal-liġijiet finanzjarji u mad-direttivi tal-ministeri rilevanti. Huma jivverifikaw li l-impenji dwar l-infiq ikunu leġittimi, japprovawhom u jirreferu t-tranżazzjonijiet irregolari lill-Ministru, li jista’ jordna lill-uffiċċju tal-kontabbiltà ċentrali biex jivverifika t-tranżazzjonijiet. Dawn il-każijiet jitressqu awtomatikament quddiem is-Cdc.

L-Ispettorat tal-Finanzi Ġenerali jwettaq eżaminar fuq il-post tal-attivitajiet tal-ministeri u tal-korpi pubbliċi, u jista’ jipproponi azzjoni korrettiva, fejn ikun meħtieġ. Huwa jiżgura wkoll li l-mekkaniżmu tal-awditjar intern f’kull korp ikun qed jiffunzjona b’mod korrett. Ir-rapporti tal-Ispettorat Ġenerali jintbagħtu lill-Kontabilist Ġenerali u, f’każ li jinstab xi telf finanzjarju, lill-Prosekutur Ġenerali tas-Cdc, li jista’ jieħu passi kontra l-impjegati taċ-ċivil.

 

 

IL-LATVJA

VALSTS KONTROLE

Mill-1991
Twaqqaf fl-1923

Sit web: lrvk.gov.lv

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jiffaċilita:

 • l-użu effiċjenti u legali tal-flus tal-kontribwenti;
 • il-ġestjoni finanzjarja u l-obbligu ta’ rendikont fin-nefqa pubblika;
 • it-teħid ta’ deċiżjonijiet ġusti u trasparenti fis-settur pubbliku.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Statali tal-Awditjar (SAO) tar-Repubblika tal-Latvja jwettaq awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni biex jivverifika:

 • id-dħul u l-infiq tal-baġits statali u muniċipali, inkluż l-assorbiment ta’ fondi tal-UE għall-assistenza finanzjarja u dawk ta’ organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet internazzjonali oħra;
 • l-azzjonijiet relatati ma’ proprjetà tal-gvern statali u lokali.

Kull sena, l-SAO jipprovdi opinjoni tal-awditjar lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni tal-baġits statali u muniċipali u opinjonijiet dwar jekk ir-rapporti finanzjarji annwali jkunux tħejjew b’mod korrett mill-ministeri u minn istituzzjonijiet oħra tal-gvern ċentrali.

L-SAO jippreżenta rapport lill-Parlament u lill-Kabinett tal-Ministri:

 • rigward awditi finanzjarji f’entitajiet awditjati li għalihom l-SAO jkun ħareġ opinjoni kkwalifikata jew opinjoni avversa, jew ċaħda tal-opinjoni;
 • rigward l-awditi tal-prestazzjoni kollha; u
 • rigward sejbiet partikolarment importanti u sinifikanti.

Jekk matul l-awditi jiġi identifikat xi ksur ta’ standards legali, l-SAO jrid jinforma lill-istituzzjonijiet tal-infurzar tal-liġi rilevanti, kif meħtieġ.

Sabiex jiġu eliminati n-nuqqasijiet misjuba matul l-awditi, l-SAO għandu l-mandat li joħroġ rakkomandazzjonijiet lill-entitajiet awditjati u li jissorvelja l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet.

L-SAO għandu dritt ta’ aċċess għal kull informazzjoni li jqis li hija meħtieġa għat-twettiq tax-xogħol tiegħu.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Latvja (1922);
 • Il-Liġi dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar (2002).

ENTITAJIET AWDITJATI

L-SAO jawditja:

 • l-istituzzjonijiet tal-Istat (13-il ministeru u l-137 istituzzjoni subordinata tagħhom, 13-il istituzzjoni tal-Istat ċentrali);
 • il-gvernijiet lokali (110 pajjiżi u 9 bliet), u l-istituzzjonijiet subordinati tagħhom;
 • intrapriżi tal-gvern statali jew lokali, jew kumpaniji privati li jinvolvu sjieda tal-Istat;
 • kumpaniji kummerċjali, soċjetajiet, fondazzjonijiet u persuni fiżiċi oħra; (1) jekk ir-riżorsi tal-gvern statali jew lokali jkunu għad-dispożizzjoni tagħhom jew miżmuma għandhom, (2) jekk huma jiġu ffinanzjati mir-riżorsi tal-gvern statali jew lokali, jew (3) jekk huma jwettqu akkwist pubbliku mill-gvern statali jew lokali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

L-SAO tal-Latvja huwa istituzzjoni suprema tal-awditjar kolleġġjali indipendenti mmexxija minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-SAO huwa wieħed mis-sitt korpi kostituzzjonali fil-Latvja. Huwa kompletament indipendenti u twaqqaf bħala istituzzjoni suprema tal-awditjar kolleġġjali, element ewlieni fis-sistema ta’ kontroll finanzjarju tal-Istat, filwaqt li jservi l-interessi pubbliċi billi jipprovdi aċċertament indipendenti dwar l-użu legali, korrett, ekonomiku, effiċjenti u effettiv tar-riżorsi tal-gvern ċentrali u lokali, u jippromwovi l-ġestjoni finanzjarja tajba kif ukoll proċess trasparenti għat-teħid ta’ deċiżjonijiet fis-settur pubbliku.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-SAO jippreżenta r-rapporti u l-opinjonijiet tiegħu lill-Parlament Latvjan u lill-Kabinett tal-Ministri.

IL-PARLAMENT

L-SAO jikkoopera mill-qrib ma’ kumitati parlamentari differenti, iżda fil-biċċa l-kbira mal-Kumitat għall-Awditjar u n-Nefqa Pubblika (PEAC), li huwa r-riċevitur prinċipali tar-rapporti tal-SAO. L-SAO jinforma lill-PEAC dwar ir-riżultati tal-awditi kollha mwettqa, in-nuqqasijiet fl-attivitajiet tas-setturi rispettivi u l-ksur tad-dispożizzjonijiet regolatorji identifikati mill-awditi, kif ukoll il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet. Il-PEAC, fih innifsu, jagħti wkoll segwitu għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-SAO.

IL-KABINETT TAL-MINISTRI

L-SAO jikkomunika wkoll ir-rapporti u l-opinjonijiet tal-awditjar lill-Kabinett tal-Ministri. L-SAO jippreżenta rapporti lill-Kabinett tal-Ministri dwar l-awditi finanzjarji f’entitajiet awditjati li għalihom l-SAO jkun ħareġ opinjoni kkwalifikata, opinjoni avversa, jew ċaħda tal-opinjoni, u jippreżenta wkoll rapporti dwar l-awditi tal-prestazzjoni kollha u kull sejba partikolarment importanti u sinifikanti.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Elita Krūmiņa nħatret fis-17 ta’ Jannar 2013 u ilha fil-kariga tagħha mill-24 ta’ Jannar 2013.

MANDAT

4 snin, u mhux għal aktar minn żewġ termini konsekuttivi.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jinħatar mill-Parlament.

KORP GOVERNATTIV

L-SAO huwa rregolat mill-Awditur Ġenerali u mill-Kunsill tal-SAO, li huwa magħmul mid-diretturi tal-ħames dipartimenti tal-awditjar u mid-Dipartiment tal-Awditjar u l-Metodoloġija.

MANDAT

4 snin, u mhux għal aktar minn żewġ termini konsekuttivi.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri tal-Kunsill jinħatru mill-Parlament fuq rakkomandazzjoni mill-Awditur Ġenerali.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-Awditur Ġenerali jamministra u jimmaniġġja x-xogħol tal-SAO, inkluż l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, id-Diviżjonijiet ta’ Appoġġ u l-Kanċellerija, responsabbli għall-ippjanar finanzjarju u l-kontabbiltà tal-SAO, l-organizzazzjoni taż-żamma tar-rekords, l-attivitajiet ta’ manutenzjoni, it-teknoloġija tal-informatika, l-ippjanar u l-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-SAO.

Il-Kunsill tal-SAO jikkonsisti fl-Awditur Ġenerali (il-President) u sitt Membri tal-Kunsill li huma d-Diretturi tad-dipartimenti tal-Awditjar. Il-Kunsill japprova l-biċċa l-kbira mid-dokumenti li jirregolaw il-prestazzjoni tal-SAO.

L-SAO għandu ħames Dipartimenti tal-Awditjar u Dipartiment tal-Awditjar u l-Metodoloġija, li jwettaq awditi u jfassal, jaġġorna u jimplimenta l-metodoloġija tal-awditjar tal-SAO. Kull dipartiment tal-awditjar jikkonsisti f’Direttur u żewġ jew tliet Setturi tal-Awditjar. Id-Dipartimenti tal-Awditjar iwettqu awditi skont il-Pjan Annwali tal-Awditjar approvat mill-Kunsill tal-SAO. Kull Dipartiment tal-Awditjar huwa responsabbli għal ċerti entitajiet awditjati u ċerti oqsma tal-awditjar speċifiċi.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2018)

 • Totali: 175 (madwar 75 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 22 %; ♀ 78 %. Età medja: 40

BAĠIT

 • EUR 6.2 miljun (2017)
 • Madwar 0.07 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Ix-xogħol tal-awditjar jiġi ppjanat kull sena u jiġi approvat mill-Kunsill tal-SAO.

L-iżvilupp tal-programm ta’ ħidma tal-awditjar ġenerali tal-SAO jikkonsisti f’dawn l-istadji li ġejjin:

 1. żvilupp tal-Istrateġija tal-SAO;
 2. evalwazzjoni strateġika tal-oqsma tal-awditjar;
 3. tħejjija tas-suġġetti tal-awditjar;
 4. żvilupp tal-pjan ta’ ħidma tal-SAO.

Il-pjan ta’ ħidma tal-SAO huwa biss għall-użu intern, iżda l-Ispeaker tal-Parlament jiġi infurmat dwar id-direzzjonijiet tal-awditjar ippjanati għas-sena.

Id-dipartimenti tal-awditjar imbagħad iwettqu x-xogħol skont il-pjan. Id-diretturi tad-dipartimenti u l-kapijiet tas-setturi jieħdu deċiżjonijiet dwar ambiti speċifiċi tal-awditjar, il-mistoqsijiet relatati mal-awditjar u l-allokazzjoni tar-riżorsi tal-awditjar.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-SAO jwettaq:

 • awditi finanzjarji, biex jiġi vvalutat jekk ir-rapporti finanzjarji jkunux tħejjew f’konformità mar-regolamenti rilevanti;
 • awditi tal-konformità u tal-prestazzjoni, biex jiġi vvalutat jekk l-entità awditjata tkunx qed topera skont ir-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi u jekk l-entità awditjata tkunx qed twettaq l-operazzjonijiet u t-tranżazzjonijiet tagħha b’mod ekonomiku u effettiv.

L-SAO jwettaq l-awditi kollha f’konformità mal-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs). Id-deċiżjonijiet dwar approċċi u metodi speċifiċi jibqgħu għad-diskrezzjoni tal-SAO. L-entitajiet awditjati jistgħu jirreaġixxu għas-sejbiet tal-awditjar tal-SAO. Huma meħtieġa wkoll li jipprovdu rapporti tal-progress dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet.

Għall-kontroll kontinwu tal-kwalità interna u esterna hemm qafas estensiv.

L-SAO juża wkoll manwali tal-awditjar finanzjarju, tal-prestazzjoni u tal-konformità, linji gwida prattiċi tal-awditjar u proċeduri interni speċifiċi maħluqa minnu stess. Dawn id-dokumenti huma biss għall-użu intern.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-SAO jippubblika:

 • opinjoni dwar ir-rapport finanzjarju li jirrigwarda l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat u l-baġits tal-gvern lokali;
 • opinjonijiet dwar jekk ir-rapporti annwali jkunux tħejjew b’mod korrett mill-ministeri u minn istituzzjonijiet oħra tal-Istat ċentrali;
 • rapporti dwar l-awditi tal-prestazzjoni u tal-konformità;
 • dokumenti ta’ diskussjoni bbażati fuq is-sejbiet mill-awditi tal-prestazzjoni u tal-konformità li jkunu twettqu; u
 • rapport annwali tal-SAO.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

F’konformità mal-Liġi dwar l-SAO, huwa jinforma regolarment lill-pubbliku ġenerali u liċ-ċittadini dwar l-awditi mwettqa, billi jippubblika r-rapporti u l-opinjonijiet kollha tal-awditjar fuq is-sit web tiegħu, wara li dawn ikunu saru effettivi. Il-mezzi ta’ distribuzzjoni l-aktar komuni għall-informazzjoni dwar l-awditjar huma s-sit web uffiċjali tal-SAO u l-midja pubblika - il-ġurnalisti u l-midja soċjali (Facebook, Twitter, YouTube). Il-pubblikazzjoni tar-rapporti tal-awditjar hija dejjem akkumpanjata minn stqarrijiet għall-istampa jew konferenzi stampa. F’xi każijiet, meta s-suġġett awditjat ikun ta’ interess pubbliku akbar, jitħejjew sommarji tar-rapporti tal-awditjar li jkunu viżwalment aċċessibbli u li jinftiehmu faċilment biex jintużaw f’komunikazzjoni ulterjuri. Minbarra r-riżultati tal-awditjar, il-pubbliku jiġi infurmat ukoll dwar il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar. Dan jiġi prinċipalment ikkomunikat permezz tal-midja soċjali. Is-sommarji tar-rapporti tal-awditjar huma disponibbli bl-Ingliż u bir-Russu fuq is-sit web tal-SAO.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-SAO jikkoopera mill-qrib mas-settur akkademiku, pereżempju mal-Iskola tal-Ekonomija ta’ Stokkolma f’Riga, biex jintroduċi sistema ta’ ċertifikazzjoni għall-awdituri tas-settur pubbliku fir-Repubblika tal-Latvja.

L-SAO qed jikkoopera ma’ awdituri tas-settur privat u, b’mod partikolari, mal-Assoċjazzjoni Latvjana ta’ Awdituri Ċċertifikati, biex b’hekk isaħħaħ kontinwament is-sistema biex ix-xogħol ta’ Awdituri Ċċertifikati fl-awditi finanzjarji tal-SAO fil-muniċipalitajiet jintuża b’mod effettiv.

 

 

IL-LITWANJA

VALSTYBĖS KONTROLĖ

Mill-1990
Twaqqaf fl-1919

Sit web: www.vkontrole.lt

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jgħin lill-Istat Litwan jimmaniġġja l-fondi pubbliċi u l-proprjetà b’mod għaqli.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (NAO) tal-Litwanja jissorvelja l-legalità u l-effettività tal-ġestjoni u l-użu tal-proprjetà tal-Istat u l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Istat.

L-NAO għandu d-dritt ta’ aċċess għal kull informazzjoni li jqis li hija meħtieġa biex iwettaq l-awditi tiegħu, kif ukoll id-dritt li jidħol fil-bini ta’ entità awditjata.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika: Il-Kapitolu dwar l-NAOL (1992);
 • Il-Liġi dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (1995).

ENTITAJIET AWDITJATI

L-NAO jawditja:

 • istituzzjonijiet u stabbilimenti tal-Istat;
  • ministeri: 14;
  • aġenziji governattivi: 14;
  • aġenziji taħt il-ministeri: 77;
 • muniċipalitajiet, stabbilimenti muniċipali, istituzzjonijiet u l-fondi monetarji tagħhom;
 • fondi fiskali u monetarji tal-Istat;
 • impriżi ta’ kull tip li fihom l-Istat jew il-muniċipalità jkollhom mill-inqas 50 % tal-voti;
 • kull entità li għaliha Stat jew istituzzjoni muniċipali jkunu allokaw fondi jew proprjetà ttrasferita;
 • l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Istat;
 • il-baġit tal-Fond tal-Assigurazzjoni Soċjali tal-Istat; u
 • il-baġit tal-Fond tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Obbligatorja.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-NAO huwa istituzzjoni indipendenti li tagħti rendikont lill-Parlament u li mhix formalment relatata ma’ korpi governattivi oħra.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-NAO jagħti rendikont lill-Parlament u jassistih fit-twettiq tal-kontroll parlamentari tiegħu. Għalhekk, il-Parlament u l-NAO jżommu relazzjonijiet mill-qrib.

L-eqreb relazzjoni hija dik mal-Kumitat għall-Awditjar tal-Parlament. Huwa jieħu kont tar-rapporti tal-NAO u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-NAO permezz tad-deċiżjonijiet tiegħu.

Il-Parlament jista’ jassenja lill-NAO ċerti awditi li huma fi ħdan il-kompetenza ta’ dan tal-aħħar.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Arūnas Dulkys inħatar fil-15 ta’ April 2015.

MANDAT

5 snin, jista’ jiġġedded darba.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tar-Repubblika jagħmel rakkomandazzjoni għal Awditur Ġenerali, li l-Parlament japprova.

KORP GOVERNATTIV

L-NAO huwa rregolat minn korp li jikkonsisti fi tliet Deputati Awdituri Ġenerali.

MANDAT

5 snin, jista’ jiġġedded darba.

METODU TAL-GĦAŻLA

Id-Deputati Awdituri Ġenerali jinħatru mill-President tar-Repubblika fuq rakkomandazzjoni tal-Awditur Ġenerali.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-NAO jikkombina tliet funzjonijiet f’istituzzjoni waħda:

 • l-Istituzzjoni Suprema tal-Awditjar, magħmula minn Dipartiment għall-Iżvilupp tal-Awditjar u erba’ dipartimenti tal-awditjar;
 • l-Istituzzjoni tal-Awditjar tal-Investiment tal-Unjoni Ewropea, magħmula mid-Dipartiment tal-Awditjar tal-Investiment tal-Unjoni Ewropea u l-funzjonijiet ta’ appoġġ tiegħu; u
 • il-Kunsill Fiskali, magħmul mid-Dipartiment għall-Monitoraġġ tal-Politika Baġitarja u l-funzjonijiet ta’ appoġġ tiegħu.

— RIŻORSI

PERSUNAL (LULJU 2018)

 • Totali: 300 (70 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 21 %; ♀ 79 %. Età medja: 42 sena

BAĠIT

 • EUR 9.2 miljun (2018)
 • < 0.5 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-NAO jippjana x-xogħol tiegħu fi programmi annwali tal-awditjar, għad-diskrezzjoni proprja tiegħu. Fl-istadju tal-ippjanar isir monitoraġġ tal-attività tas-settur pubbliku, tinġabar id-data u jiġu analizzati r-riskji eżistenti u dawk potenzjali. Il-partijiet ikkonċernati tal-NAO jistgħu jipproponu ideat tal-awditjar.

Il-programm ta’ ħidma jista’ jiġi emendat kontinwament biex ikun jirrifletti l-iżviluppi attwali.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-NAO jwettaq awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni. Il-metodoloġiji kollha użati jikkonformaw mal-ISSAIs u mal-aħjar prattika internazzjonali.

Il-partijiet awditjati huma intitolati li jikkummentaw dwar l-abbozzi tar-rapporti tal-awditjar.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-NAO jippubblika:

 • rapport annwali;
 • opinjonijiet u r-rapporti annwali tal-awditjar dwar ġabriet ta’ rapporti kkonsolidati ta’:
  • l-Istat;
  • il-Fond tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Obbligatorja;
  • il-Fond tal-Assigurazzjoni Soċjali tal-Istat;
 • opinjoni u r-rapport annwali tal-awditjar dwar ġabriet ta’ rapporti tal-Fondi Monetarji tal-Istat;
 • opinjoni u r-rapport annwali tal-awditjar dwar ġabriet nazzjonali ta’ rapporti finanzjarji li jinkludi informazzjoni dwar id-dejn pubbliku; u
 • rapporti tal-awditi tal-prestazzjoni.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-NAO jippreżenta r-rapport annwali tiegħu u r-rapporti tal-awditjar kollha lill-Parlament.

Huwa jippubblika wkoll ir-rapporti kollha fuq is-sit web tiegħu.

L-NAO jsegwi l-prinċipji tat-trasparenza u l-aċċess miftuħ, li jinkludu interazzjoni maċ-ċittadini fuq il-midja soċjali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-NAO jikkoopera mal-Parlament, mal-Ministeru tal-Finanzi, mal-Kamra Litwana tal-Awdituri, u mal-Assoċjazzjoni tal-Awdituri Interni kif ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Kontrolluri Muniċipali, bl-għan li jikkondividu l-esperjenzi u jiżviluppaw standards komuni.

L-NAO kkonkluda ftehimiet ta’ kooperazzjoni mal-Ministeru tal-Finanzi, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali, l-Uffiċċju tal-Akkwist Pubbliku, is-Servizz ta’ Investigazzjoni Speċjali, is-Servizz ta’ Investigazzjoni ta’ Reati Finanzjarji, il-Fakultà tal-Ekonomija tal-Università ta’ Vilnius, l-Università ta’ Mykolas Romeris, l-Assoċjazzjoni tal-Kontrolluri Muniċipali, il-Kamra Litwana tal-Awdituri, l-Assoċjazzjoni tal-Awdituri Interni u l-Bank tal-Litwanja.

Biex tiġi żgurata l-kwalità tal-awditi tal-NAO, jitwettqu regolarment evalwazzjonijiet bejn il-pari.

 

 

IL-LUSSEMBURGU

COUR DES COMPTES

Mill-2000
Twaqqfet fl-1840

Sit web: www.cour-des-comptes.public.lu

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Bħala awditur estern, il-Cour des comptes teżamina l-legalità u r-regolarità tad-dħul u l-infiq pubbliku, kif ukoll il-ġestjoni finanzjarja tajba tal-fondi pubbliċi. Għalhekk, hija tivverifika l-ekonomija, l-effettività u l-effiċjenza tan-nefqa pubblika, madankollu, mingħajr ma tagħmel ġudizzju dwar l-adegwatezza tal-infiq.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti tal-Awdituri tal-Lussemburgu (LCA) tikkontrolla l-ġestjoni finanzjarja tal-istrumenti, l-amministrazzjonijiet u s-servizzi tal-Istat. Il-Qorti hija intitolata wkoll li teżamina korpi pubbliċi oħra, dment li dawn ma jkunux suġġetti għal sistema oħra ta’ awditu finanzjarju preskritt mil-leġiżlazzjoni. Fl-aħħar nett, il-Qorti tista’ tawditja l-użu tal-fondi pubbliċi li jkunu ngħataw għal skop partikolari lill-entitajiet ġuridiċi fis-settur pubbliku u lill-entitajiet individwali u ġuridiċi fis-settur privat f’dak li jirrigwarda l-użu ta’ dawn il-fondi pubbliċi skont l-iskop intenzjonat tagħhom.

Fit-twettiq tax-xogħol tagħha, l-LCA għandha d-dritt ta’ aċċess għal dawk id-dokumenti kollha li tqis li huma meħtieġa. Minbarra x-xogħol tal-awditjar, l-LCA tista’ tiġi kkonsultata mill-parlament biex tesprimi opinjoni dwar abbozz ta’ leġiżlazzjoni.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Artikolu 105; li ġie rivedut, tal-Kostituzzjoni Lussemburgiża (1868)
 • Il-Liġi dwar il-Cour des comptes (it-8 ta’ Ġunju 1999).

ENTITAJIET AWDITJATI

L-LCA tawditja:

 • strumenti, amministrazzjoni u servizzi tal-Istat;
 • ministeri;
 • aġenziji governattivi;
 • korpi pubbliċi oħra; u
 • partijiet ta’ entitajiet pubbliċi u privati ffinanzjati permezz ta’ għotjiet pubbliċi; u
 • partiti politiċi.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Struttura kolleġġjali mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-LCA hija istituzzjoni indipendenti.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Ir-relazzjoni mal-Parlament hija konsultattiva. L-LCA tippreżenta r-rapporti kollha tagħha lill-Parlament. Barra minn hekk, l-LCA tista’ tiġi kkonsultata matul l-abbozzar tal-leġiżlazzjoni. Il-Parlament jista’ jitlob ukoll lil-LCA biex twettaq awditi relatati ma’ suġġett speċifiku.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Marc Gengler inħatar fl-2005.

MANDAT

6 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tal-LCA jinħatar mill-Gran Duka fuq proposta tal-Parlament, li jħejji lista ta’ kandidati.

KORP GOVERNATTIV

L-LCA hija rregolata minn korp magħmul mill-President, il-Viċi President u tliet konsulenti.

MANDAT

6 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri tal-kulleġġ tal-LCA jinħatru mill-Gran Duka fuq proposta tal-Parlament, li jħejji lista ta’ kandidati.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-LCA tieħu d-deċiżjonijiet fuq bażi kolleġġjali b’maġġoranza ta’ voti. Il-President jippresiedi l-laqgħat u għandu l-vot deċiżiv fil-każ li l-voti jkunu ndaqs.

Hija organizzata f’sezzjoni tal-awditjar u sezzjoni tal-amministrazzjoni. Is-sezzjoni tal-awditjar hija magħmula minn erba’ dipartimenti tal-awditjar, kull wieħed immexxi minn Membru.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2018)

 • Totali: 34
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 34 %; ♀ 66 %.

BAĠIT

 • EUR 4.5 miljun (2016)
 • Il-baġit tal-Istat jagħmel proviżjoni għall-manutenzjoni tal-LCA, fuq il-bażi tal-estimi ta’ din tal-aħħar.

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-LCA tiddeċiedi fuq il-programm ta’ ħidma annwali tagħha b’mod indipendenti. Il-proċedura tal-ippjanar tiġi ffissata mill-kolleġġju tal-LCA, li jadotta l-programm ta’ ħidma tagħha fi tmiem is-sena preċedenti.

Il-Parlament jista’ jitlob lil-LCA biex twettaq awditi f’ċerti oqsma.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-LCA twettaq awditi finanzjarji u tal-prestazzjoni.

Matul il-proċess tal-awditjar, l-LCA tippreżenta s-sejbiet lill-entitajiet awditjati, li jistgħu jwieġbu b’kummenti fi ħdan perjodu ta’ żmien determinat, qabel ma r-rapporti jiġu ppreżentati lill-Parlament.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-LCA tippubblika:

 • rapport ġenerali dwar il-kontijiet tal-Istat;
 • rapporti speċjali dwar oqsma speċifiċi ta’ ġestjoni finanzjarja, imħejjija fuq inizjattiva proprja tal-LCA jew fuq talba tal-Parlament; u
 • opinjonijiet dwar abbozz ta’ leġiżlazzjoni u l-ġestjoni tal-baġit.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-LCA tippreżenta r-rapporti annwali u r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament u tippubblikahom ukoll fuq is-sit web tagħha.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-LCA tikkoopera mill-qrib mal-entitajiet awditjati tagħha u mal-ministri rilevanti.

 

 

MALTA

L-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA

Mill-1997
Twaqqaf fl-1814

Sit web: www.nao.gov.mt

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jgħin fil-promozzjoni tal-kontabilità, l-adegwatezza u l-aħjar prattiki fl-operat governattiv.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ta’ Malta (NAO) huwa l-istituzzjoni nazzjonali tal-awditjar, responsabbli għall-awditjar estern tal-gvern ċentrali u dak lokali. Il-funzjoni mandatorja tiegħu hija li jwettaq awditjar finanzjarju u ta’ osservanza tal-gvern ċentrali.

Barra minn hekk, huwa jista’ jwettaq awditjar fuq kull kwistjoni relatata mal-finanzi tal-gvern, proprjetà u fondi amministrati jew taħt il-kontroll ta’ xi dipartiment jew uffiċċju governattiv.

L-NAO jista’ jawditja wkoll il-kontijiet u/jew l-attivitajiet ta’ dawk l-awtoritajiet pubbliċi jew korpi amministrattivi, li jżommu jew jagħmlu użu, sew b’mod dirett kif ukoll indirettament, minn fondi pubbliċi. Jista’ wkoll jawditja l-operat ta’ kumpaniji jew entitajiet oħra li fihom il-gvern għandu l-maġġoranza tal-ishma.

Huwa wkoll responsabbli għall-awditjar tal-gvern lokali. Għalhekk, għal dan ix-xogħol jaħtar awdituri privati biex iwettqu awditjar għall-kunsilli lokali, filwaqt li jipprovdilhom sapport tekniku u amministrattiv.

L-NAO għandu d-dritt ta’ aċċess għal kull informazzjoni li jqis li tkun meħtieġa għax-xogħol li jkun qed iwettaq.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni ta’ Malta: is-Sezzjoni 108 (1964);
 • L-Att tal-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (1997);
 • L-Ordni Fissa Nru 120 tal-Kamra tar-Rappreżentanti (1995);
 • L-Att dwar il-Kunsilli Lokali (1995).

ENTITAJIET AWDITJATI

L-NAO jawditja:

 • ministeri: 15 (mandatorji);
 • kull dipartiment u uffiċċju tal-gvern (mandatorji);
 • gvern lokali (mandatorju fit-termini tal-Att dwar Kunsilli Lokali), kif indikat taħt “Mandat” aktar ’il fuq;
 • awtoritajiet pubbliċi jew korpi amministrattivi, li jżommu jew jagħmlu użu, sew b’mod dirett kif ukoll indirettament, minn fondi pubbliċi (mhumiex mandatorji, mhux speċifikament stipulati minn leġiżlazzjoni rilevanti);
 • korpi li jżommu jew jagħmlu użu minn fondi tal-gvern (mhumiex mandatorji, sakemm mhux speċifikament stipulati minn leġiżlazzjoni rilevanti);
 • kumpaniji jew entitajiet oħra, li fihom il-gvern għandu l-maġġoranza tal-ishma (mhumiex mandatorji).

Nota: L-NAO huwa primarjament obbligat li jwettaq awditjar ta’ natura finanzjarja u ta’ osservanza tal-gvern ċentrali, u jista’ jagħmel kull tip ta’ awditjar sew fuq il-gvern ċentrali u dak lokali, kif ukoll ta’ korpi oħra li jżommu jew jamministraw fondi pubbliċi. Madankollu, entitajiet pubbliċi u entitajiet oħra li mhumiex tal-gvern ċentrali jiġu vverifikati minn awdituri mis-settur privat.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-NAO huwa l-Awditur Estern tal-Gvern. Huwa indipendenti għalkollox fix-xogħol ta’ awditjar li jkun qed iwettaq. L-Awditur Ġenerali ma għandux ikun suġġett għall-awtorità jew għall-kontroll ta’ xi ħadd.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-Awditur Ġenerali jirrapporta direttament lill-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti.

Il-Kumitat Permanenti Parlamentari Dwar il-Fondi Pubbliċi tal-Parlament u l-Ministru responsabbli għall-Finanzi jistgħu jitolbu lill-NAO biex iwettaq investigazzjonijiet f’kull kwistjoni li taqa’ taħt il-mandat tal-NAO. Fit-termini tal-leġiżlazzjoni tal-gvern lokali, il-Ministru responsabbli għall-gvern lokali jista’ wkoll jitlob lill-Awditur Ġenerali biex jinvestiga kunsilli lokali.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Charles Deguara nħatar fit-30 ta’ Marzu 2016.

MANDAT

5 snin, jista’ jiġġedded darba.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jinħatar mill-President, b’konformità mar-riżoluzzjoni tal-Kamra tar-Rappreżentanti bl-appoġġ ta’ mhux inqas minn żewġ terzi tad-Deputati Parlamentari.

KORP GOVERNATTIV

Għalkemm ma jeżisti ebda korp governattiv uffiċjali, l-Awditur Ġenerali huwa assistit minn Deputat Awditur Ġenerali u tliet Assistenti Awdituri Ġenerali.

METODU TAL-GĦAŻLA

Kemm l-Awditur Ġenerali kif ukoll id-Deputat Awditur Ġenerali jinħatru mill-President, kif inhu spjegat aktar ’il fuq.

L-Assistenti Awdituri Ġenerali jinħatru permezz ta’ sejħa interna u/jew esterna għall-applikazzjonijiet. Bord intern (li fost il-membri tiegħu jkun hemm persuna li tkun għalkollox indipendenti mill-NAO) jintervista u jagħmel ir-rapporti tiegħu dwar il-kandidati għal din il-kariga. L-Awditur Ġenerali jaħtar f’din il-kariga lil dak il-kandidat li jkun mar l-aħjar fl-intervista, fuq rakkomandazzjoni tal-istess Bord.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-NAO huwa mqassam f’erba’ sezzjonijiet, bl-ewwel tlieta mmexxija minn Assistent Awditur Ġenerali. Dawn huma:

 • Is-Sezzjoni tal-Awditjar Finanzjarju u ta’ Osservanza, li għandha r-responsabbità li tanalizza r-Rapport Finanzjarju tal-gvern, għall-awditjar ta’ għadd ta’ ministeri u dipartimenti tal-gvern, gvern lokali u għadd ta’ organizzazzjonijiet li mhumiex tal-gvern;
 • Is-Sezzjoni tal-Awditjar tal-Prestazzjoni, li hi responsabbli minn xogħol ta’ awditjar ta’ prestazzjoni jew ta’ valur għall-flus;
 • Is-Sezzjoni ta’ Awditjar Speċjali u Investigazzjonijiet, li hi responsabbli minn rapporti investigattivi, li normalment jiġu mitluba mill-Kumitat Permanenti Parlamentari Dwar il-Fondi Pubbliċi jew mill-Ministru responsabbli għall-Finanzi; u
 • Is-Sezzjoni tal-ICT, li hija responsabbli għall-awditjar tal-IT, kif ukoll tipprovdi sapport f’dan il-qasam lil sezzjonijet oħra tal-Uffiċċju waqt ix-xogħlijiet rispettivi tagħhom ta’ awditjar.

— RIŻORSI

PERSUNAL (AWWISSU 2018)

 • Totali: 58 (78 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 45 %; ♀ 55 %. Età medja: 40

BAĠIT

 • EUR 3.4 miljun (2018)
 • Il-baġit tal-NAO huwa ffinanzjat kollu kemm hu mill-baġit ġenerali ta’ Malta.
 • Madwar 0.1 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-NAO huwa ħieles għalkollox f’dik li hi għażla ta’ materjal li jħoss li għandu jawditja. Il-PAC u l-Ministeru responsabbli għall-Finanzi jistgħu wkoll jitolbu lill-NAO jagħmel investigazzjoni b’rabta ma’ fondi pubbliċi. Għalkemm l-NAO normalment isegwi talbiet bħal dawn, huwa mhuwiex obbligat li jagħmel dan.

L-NAO jipprepara l-pjanijiet tal-awditjar li jkun se jagħmel f’dik is-sena partikolari, billi qabelxejn jagħmel lista sħiħa tagħhom, li mbagħad tiġi approvata mill-Awditur Ġenerali u mid-Deputat Awditur Ġenerali.

Waqt li jkun qed jagħżel dawk l-oqsma tal-awditjar biex jiddaħħlu fil-programm annwali tal-awditjar, l-NAO jaddotta kriterji differenti, bħal it-topikalità tal-kwistjoni, il-materjalità soċjali u finanzjarja, sa fejn suġġett magħżul jista’ jkun ta’ interess għall-parlament, il-gvern, il-midja u l-pubbliku, kif ukoll il-mod kif se jwassal it-temi tal-awditjar proposti tiegħu.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-NAO jwettaq awditjar ta’ natura finanzjarja, ta’ osservanza, ta’ prestazzjoni, investigattivi, u ta’ IT.

Ir-rapporti finanzjarji u ta’ osservanza jiġu ppubblikati kull sena, mhux aktar tard minn 12-il xahar wara t-tmiem tas-sena finanzjarja li tagħlaq fil-31 ta’ Diċembru. Rapporti oħra jiġu ppubblikati hekk kif jiġu ffinalizzati.

Flimkien ma’ dan kollu, l-NAO kull sena jippubblika ġabra ta’ dawk is-sejbiet li joħorġu mir-rapporti tal-awditjar li jkunu għamlu l-awdituri tal-gvern lokali lejn tmiem is-sena (titolu: Report by the Auditor General on the Working of Local Government).

L-NAO jwettaq ix-xogħol tal-awditjar tiegħu b’konformità mal-istandards internazzjonali tal-awditjar rilevanti, u għandu l-manwali tiegħu stess għal dawk li huma xogħlijiet ta’ awditjar finanzjarju, ta’ osservanza u ta’ prestazzjoni.

Barra minn hekk, biex jiggwidah waqt ix-xogħlijiet ta’ awditjar tal-prestazzjoni li jkollu, l-NAO jimxi mal-Approċċ IADC (Issue Analysis and Drawing Conclusions), fejn janalizza l-kwistjonijiet u jislet il-konklużjonijiet tiegħu dwarhom.

Fl-aħħar nett, huwa għandu l-kodiċi ta’ kondotta professjonali tiegħu stess, li l-impjegati tiegħu huma obbligati jsegwu.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-NAO jippubblika:

 • rapport annwali dwar il-kontijiet pubbliċi;
 • rapport annwali dwar il-ħidmiet tal-gvern lokali;
 • rapport annwali tal-awditjar ta’ segwitu;
 • rapport annwali dwar il-ħidma u l-attivitajiet tal-Uffiċċju; u
 • rapporti fuq bażi stand-alone dwar awditjar tal-prestazzjoni, rapporti investigattivi, u tipi oħra ta’ rapporti tal-awditjar li mhumiex imsemmija hawn fuq.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-NAO jippreżenta kull rapport tal-awditjar, u rapporti oħra tiegħu, lill-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Kull pubblikazzjoni tinkludi fiha sommarju eżekuttiv b’sinteżi tar-rapport, kif ukoll stqarrija għall-istampa li fiha jissemmew il-punti l-aktar importanti tiegħu. L-NAO jippubblika r-rapporti kollha fuq is-sit web u fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, wara li dawn ikunu ġew ippreżentati lill-Ispeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-NAO għandu relazzjonijiet bilaterali mill-qrib ma’ għadd ta’ SAIs oħra tal-Istati Membri tal-UE. Huwa wkoll membru tan-netwerk ta’ Awdituri Ġenerali oħra fil-pajjiżi tal-Commonwealth.

L-NAO jipparteċipa wkoll b’mod attiv f’għadd ta’ netwerks internazzjonali.

Barra minn hekk, jikkollabora mal-Università ta’ Malta u huwa membru ta’ għadd ta’ Kumitati Governattivi bħala osservatur.

 

 

IN-NETHERLANDS

ALGEMENE REKENKAMER

Mill-1814
Twaqqfet fl-1447

Sit web: https://english.rekenkamer.nl/

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li tgħin biex isir titjib fil-prestazzjoni u fl-operat tal-gvern ċentrali u tal-istituzzjonijiet assoċjati miegħu.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti tal-Awditjar tan-Netherlands (NCA) tivverifika jekk id-dħul tal-gvern ikunx ġie riċevut, jekk l-infiq ikunx ġie mġarrab, u jekk il-miżuri ta’ politika jkunux ġew implimentati kif intenzjonat.

Hija twettaq awditi indipendenti u imparzjali biex tiżvela kif il-gvern ċentrali effettivament jiffunzjona u jwettaq il-kompiti tiegħu, u x’titjib jista’ jsir.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Artikoli 76, 77 u 78 tal-Kostituzzjoni Netherlandiża (1814);
 • L-Att dwar il-Kontijiet tal-Gvern (2016).

ENTITAJIET AWDITJATI

L-NCA tawditja:

 • 21 sezzjoni tal-baġit tal-Istat, prinċipalment ministeri u fondi statali; u
 • 121 (grupp ta’) entitajiet ġuridiċi bi dmirijiet statutorji.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Struttura kolleġġjali mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-NCA hija l-awditur estern tal-gvern ċentrali. Hija korp indipendenti u għandha status kostituzzjonali bħala Kunsill Għoli tal-Istat, tip ta’ korp pubbliku nazzjonali maħluq biex jissalvagwardja l-istat tad-dritt demokratiku.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-NCA u l-parlament Netherlandiż għandhom relazzjoni ta’ ħidma bbażata fuq il-kooperazzjoni. Fil-livell istituzzjonali, il-bord ikollu laqgħat regolari mal-Kumitat Permanenti dwar il-Finanzi, tal-parlament. Fil-livell tal-persunal jinżammu wkoll kuntatti fuq bażi ta’ kuljum.

L-NCA tippubblika s-sejbiet tal-awditjar tagħha, prinċipalment fil-forma ta’ rapporti u ittri, u tibgħathom lill-parlament. Il-parlament jiġi offrut l-opportunità li ssir laqgħa ta’ informazzjoni privata qabel ma jiġi ppubblikat rapport tal-awditjar. Jekk huwa jaċċetta l-offertà, il-ministru responsabbli wkoll jingħata din l-opportunità.

Xi kultant, il-parlament jistieden lill-NCA biex tattendi għal seduti parlamentari minħabba l-għarfien espert speċifiku tagħha.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Arno Visser inħatar bħala President fil-15 ta’ Ottubru 2015. Huwa ssieħeb fil-Bord bħala membru fil-15 ta’ Jannar 2013.

MANDAT

Il-President tal-NCA jinħatar fuq bażi permanenti sal-età statutorja tal-irtirar.

METODU TAL-GĦAŻLA

Jekk il-kariga ta’ President tal-NCA tispiċċa battala, il-President il-ġdid jinħatar bil-mod li ġej. Membru ġdid jinħatar biex tiġi restawrata l-kapaċità sħiħa tal-Bord, u l-kap tal-Istat, li jaġixxi fuq rakkomandazzjoni mill-Kabinett tal-Ministri, jaħtar President ġdid mit-tliet membri tal-Bord.

KORP GOVERNATTIV

L-NCA hija rregolata minn Bord li jikkonsisti fil-President u żewġ Membri. Il-Membri tal-Bord jieħdu d-deċiżjonijiet kollha b’mod konġunt.

Kull membru tal-Bord jaġixxi bħala relatur għal parti mix-xogħol tal-NCA u l-President jissorvelja l-organizzazzjoni fl-intier tagħha.

L-NCA għandha wkoll żewġ membri tal-Bord esterni straordinarji, li jistgħu jintalbu biex jipparteċipaw f’ċerti attivitajiet; pereżempju, jissorveljaw l-awditi, iwettqu attivitajiet esterni jew jissostitwixxu xi membri tal-Bord.

MANDAT

Il-Membri kollha tal-Bord tal-NCA jinħatru fuq bażi permanenti sal-età statutorja tal-irtirar.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri tal-bord jinħatru mill-kap tal-Istat. Id-deċiżjoni dwar il-ħatra ssir kemm mill-bord kif ukoll mill-parlament.

Il-bord jagħżel mill-inqas erba’ kandidati, fuq il-bażi ta’ proċedura miftuħa għar-reklutaġġ. Il-lista ta’ kandidati tiġi ppreżentata lill-Kamra tar-Rappreżentanti. Il-Kamra mhix marbuta li timxi ma’ din il-lista. Imbagħad, hija tippreżenta lista ta’ tliet kandidati lill-kap tal-Istat, li jaħtar il-kandidat li jkollu l-maġġoranza tal-appoġġ parlamentari.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Il-bord tal-NCA jingħata appoġġ minn organizzazzjoni mmexxija minn Segretarju Ġenerali, li jinħatar bil-liġi u jingħata l-ġurament mill-kap tal-Istat. L-NCA għandha tim maniġerjali mmexxi minn Segretarju Ġenerali u magħmul minn sitt diretturi tal-awditjar u direttur wieħed tas-servizzi ta’ appoġġ. It-tim maniġerjali huwa responsabbli għall-kwalità tal-organizzazzjoni u tal-awditi.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 232 (75 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Età medja: 48

BAĠIT

 • EUR 28.6 miljun (80 % allokati għall-kompiti tal-awditjar)
 • 0.11 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Għalkemm l-NCA tiddeċiedi fuq inizjattiva proprja liema awditi għandha twettaq, il-parlament, il-ministri u s-segretarji tal-Istat jistgħu jitolbu lill-NCA sabiex twettaq xi awditi.

L-NCA għandha programm tal-awditjar permanenti li jiġi rivedut bosta drabi fis-sena skont l-eżitu tas-sessjonijiet ta’ djalogu strateġiku. Parti mill-kapaċità tal-awditjar tal-NCA hija allokata għal programmi pluriennali tal-awditjar li jiffukaw fuq temi kkunsidrati bħala li għandhom importanza finanzjarja u soċjali kbira.

L-NCA tipprijoritizza l-oqsma tal-awditjar fuq il-bażi tal-valur miżjud li jista’ jinkiseb bis-saħħa tas-setgħat speċjali tagħha (bħad-dritt ta’ aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali) u tal-indipendenza u l-imparzjalità tagħha, jew minħabba li ma jkunx hemm organizzazzjoni oħra li tista’ twettaq awditi fl-oqsma inkwistjoni.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-NCA twettaq awditi finanzjarji u tal-prestazzjoni.

Hija tesperimenta b’metodi u tekniki tal-awditjar ġodda, iżda anki b’forom ġodda ta’ pubblikazzjoni.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-NCA tippubblika:

 • rapport annwali;
 • rapporti tal-awditjar;
 • rapporti ta’ fokus;
 • ittri tal-baġit;
 • web dossiers; u
 • skedi informattivi.

L-NCA tgħaddi s-sejbiet tal-awditjar tagħha, kif ukoll l-esperjenza akkumulata tagħha, lill-gvern, lill-parlament u lil dawk responsabbli mill-immaniġġjar tal-entitajiet li hija tawditja.

Hija tillimita l-pubblikazzjonijiet tagħha fil-perjodi qabel, matul u wara l-elezzjonijiet ġenerali, sakemm jiġi stabbilit kabinett ġdid.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-NCA tippubblika rapporti fuq is-sit web tagħha u ttella’ informazzjoni dwar il-pubblikazzjonijiet tagħha fuq il-midja soċjali.

Fit-tielet nhar ta’ Erbgħa f’Mejju (magħruf bħala l-“Jum tal-Obbligu ta’ Rendikont”), l-NCA tesprimi opinjoni indipendenti rigward il-kontijiet tal-gvern ċentrali u l-ġestjoni operattiva u finanzjarja tagħha, kif ukoll rigward il-kwalità tal-informazzjoni dwar il-politika li l-ministri jipprovdu lill-parlament.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-NCA tikkoopera b’mod attiv u tikkondividi l-għarfien mal-istituzzjonijiet tal-awditjar tar-Renju tan-Netherlands. Dawn l-istituzzjonijiet ivarjaw minn uffiċċji tal-awditjar lokali u kumitati tal-awditjar sa istituzzjonijiet tal-awditjar fil-parti tal-Karibew tan-Netherlands.

Barra minn hekk, l-NCA tikkontribwixxi b’mod attiv għall-komunità internazzjonali tal-awditjar. Hija għandha esperjenza vasta fit-tisħiħ tal-iżvilupp istituzzjonali permezz ta’ proġetti għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet ma’ istituzzjonijiet supremi tal-awditjar barra mill-pajjiż. L-NCA tikkoopera u tiskambja wkoll kompetenzi speċifiċi ma’ istituzzjonijiet assoċjati u hija membru istituzzjonali tal-INTOSAI, l-EUROSAI, il-Kumitat ta’ Kuntatt tal-UE u l-Forum Globali ta’ Tmexxija fl-Awditjar.

L-awditi konġunti jew paralleli mwettqa mill-NCA u istituzzjonijiet supremi tal-awditjar oħra huma eżempji tal-kooperazzjoni mill-qrib.

 

 

IL-POLONJA

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Mill-1919
Twaqqaf fl-1809

Sit web: www.nik.gov.pl

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jrawwem il-ġestjoni tajba u l-effettività fis-servizz pubbliku għall-benefiċċju tar-Repubblika tal-Polonja.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar (NIK) jawditja l-attività tal-korpi tal-amministrazzjoni pubblika, il-Bank Nazzjonali tal-Polonja, il-persuni ġuridiċi tal-Istat u unitajiet organizzazzjonali statali oħra f’dak li jirrigwarda l-legalità, il-prudenza ekonomika, l-effikaċja u d-diliġenza. L-NIK jista’ jawditja l-attività tal-korpi governattivi lokali, l-entitajiet ġuridiċi komunali u unitajiet organizzazzjonali komunali oħra f’dak li jirrigwarda l-legalità, il-prudenza ekonomika u d-diliġenza.

Huwa jista’ jawditja wkoll l-attività ta’ unitajiet organizzazzjonali oħra u suġġetti ekonomiċi f’dak li jirrigwarda l-legalità u l-prudenza ekonomika, biex jeżamina kemm huma jużaw proprjetà jew riżorsi statali jew pubbliċi, jew kemm jissodisfaw l-obbligi finanzjarji fil-konfront tal-Istat.

L-NIK għandu drittijiet ta’ aċċess għal kull informazzjoni li jeħtieġ, u l-membri tal-persunal tiegħu għandhom aċċess liberu għall-bini tal-korpi awditjati u għandhom id-dritt li jeżaminaw dokumenti u materjali oħra rilevanti. Huwa għandu wkoll id-dritt li jsejjaħ xhieda minn korpi awditjati jew korpi relatati u jirċievi l-evidenza tagħhom, u jista’ jitlob spjegazzjonijiet bil-fomm jew bil-miktub minn impjegati tal-korpi awditjati u jsejjaħ esperti u speċjalisti, kif ukoll jipparteċipa fil-laqgħat maniġerjali tal-korpi awditjati.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

L-Att Emendat dwar l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar (Att dwar l-NIK) tat-23 ta’ Diċembru 1994.

ENTITAJIET AWDITJATI

L-NIK jawditja, pereżempju:

 • unitajiet baġitarji (pereżempju, ministeri u aġenziji tal-Istat), inklużi istituzzjonijiet li jawtorizzaw l-intestaturi tal-baġit;
 • fondi speċjali tal-Istat;
 • aġenziji eżekuttivi u entitajiet ġuridiċi oħra tal-Istat mis-settur tal-finanzi pubbliċi;
 • banek statali, inkluż il-Bank Nazzjonali tal-Polonja;
 • korpi awtonomi lokali; u
 • entitajiet oħra li jimplimentaw in-nefqa pubblika, inklużi unitajiet tas-settur finanzjarju mhux pubbliku.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar, immexxi minn President, li jaġixxi skont il-prinċipju kolleġġjali, li jfisser li hemm korp speċjali, imsejjaħ il-Kunsill tal-NIK, involut fil-proċess ta’ approvazzjoni u ta’ adozzjoni tad-dokumenti l-aktar importanti.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-NIK huwa l-korp suprem statali tal-awditjar, indipendenti mill-gvern, iżda subordinat għall-Kamra tad-Deputati tal-Parlament (Sejm).

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-NIK jibgħat ir-rapporti lis-Sejm u jikkoopera ma’ kważi l-kumitati kollha tas-Sejm, li jeżaminaw il-maġġoranza tar-rapporti tal-awditjar tal-NIK, skont l-ambitu tal-operat tagħhom. Il-Kumitat tas-Sejm għall-Awditjar Statali jeżamina wkoll ir-rapporti tal-awditjar tal-NIK u jipprovdi opinjonijiet dwar il-baġit tal-NIK u suġġerimenti għal oqsma ta’ awditjar potenzjali tal-NIK imressqa minn kumitati oħrajn tas-Sejm (40-60 fis-sena). L-NIK jinforma wkoll lill-Kumitat għall-Awditjar Statali dwar il-pjan ta’ ħidma annwali tiegħu.

Is-Sejm teżamina r-rapporti prinċipali tal-NIK: ir-rapport annwali tal-attività u l-analiżi tal-eżekuzzjoni tal-baġit statali u l-linji gwida tal-politika monetarja.

Is-Sejm u l-korpi tiegħu jistgħu jordnaw lill-NIK sabiex iwettaq xi awditi, iżda sitwazzjonijiet bħal dawn huma rari (1-3 fis-sena).

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Krzysztof Kwiatkowski beda l-kariga tiegħu fis-27 ta’ Awwissu 2013.

Il-President huwa appoġat minn tliet Viċi Presidenti u mid-Direttur Ġenerali.

MANDAT

6 snin, jista’ jiġġedded darba.

METODU TAL-GĦAŻLA

Maħtur mis-Sejm bil-kunsens tas-Senat (Kamra Superjuri tal-Parlament) fuq talba tal-Ispeaker tas-Sejm jew ta’ grupp magħmul mill-inqas minn 35 membru tiegħu.

KORP GOVERNATTIV

L-NIK huwa rregolat mill-Kunsill tal-NIK. Dan huwa korp kolleġġjali, magħmul mill-President, il-Viċi Presidenti kollha, id-Direttur Ġenerali u 14-il Membru (seba’ akkademiċi fil-qasam tal-liġi jew dak tal-ekonomija, li huma indipendenti mill-NIK, u seba’ Diretturi tal-unitajiet organizzazzjonali tal-awditjar jew Konsulenti għall-President tal-NIK).

MANDAT

3 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-14-il Membru tal-NIK jinħatru mill-Ispeaker tas-Sejm fuq talba tal-President tal-NIK wara li tinkiseb opinjoni mill-Kumitat tas-Sejm għall-Awditjar Statali.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-NIK huwa organizzat f’unitajiet tal-awditjar (dipartimenti u fergħat reġjonali) u f’dipartimenti ta’ amministrazzjoni u ta’ appoġġ. It-territorji operazzjonali ta’ fergħat reġjonali partikolari - li għandhom l-istess status bħad-dipartimenti tal-awditjar - jikkorrispondu għad-diviżjonijiet (reġjuni) amministrattivi tal-Polonja.

L-awditi mwettqa mid-dipartimenti tal-awditjar u mill-fergħat reġjonali jiġu ssorveljati mill-President tal-NIK jew minn wieħed mill-Viċi Presidenti.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2017)

 • Totali: 1 585 (71 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 56 %; ♀ 44 %. Età medja: 41

BAĠIT

 • Baġit tal-NIK: PLN 277.5 miljun/ madwar EUR 67 miljun (2017)
 • Allokazzjoni: il-Kunsill tal-NIK jadotta abbozz ta’ baġit u jippreżentah lis-Sejm, li min-naħa tagħha tista’ tagħmel xi emendi qabel ma tapprovah
 • Madwar 0.07 % tal-baġit totali tal-gvern.

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-NIK iwettaq il-kompiti tal-awditjar tiegħu abbażi tal-pjanijiet ta’ ħidma annwali. L-awditjar tal-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Istat, bħala d-dmir primarju tal-NIK, għandu prijorità fl-ippjanar tal-awditjar.

L-NIK għandu timijiet li jimmonitorjaw il-bidliet leġiżlattivi, jistudjaw id-data statistika u jeżaminaw il-pjanijiet u l-programmi tal-gvern, kif ukoll l-istqarrijiet għall-midja. Dan il-monitoraġġ jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-ippjanar annwali u fuq terminu twil. Abbażi ta’ dan, huwa jista’ jiżviluppa l-pjan ta’ ħidma u jiddefinixxi l-prijoritajiet tal-awditjar.

L-għażla tal-oqsma proposti għall-awditjar tiġi ppreċeduta minn analiżi komprensiva tar-riskju bbażata fuq, fost affarijiet oħra, rapporti u pubblikazzjonijiet minn istituzzjonijiet internazzjonali bħall-OECD, il-Bank Dinji jew il-Kunsill tal-UE, kif ukoll fuq dokumenti ta’ strateġija nazzjonali, pjanijiet finanzjarji tas-settur pubbliku, statistika, ilmenti riċevuti mill-NIK, ir-riżultati ta’ stħarriġiet tal-opinjonijiet u rapporti tal-midja.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-NIK iwettaq awditi finanzjarji, tar-regolarità u tal-prestazzjoni (ippjanati u ad hoc), kif ukoll awditi integrati, li jinkludu kemm kwistjonijiet finanzjarji kif ukoll kwistjonijiet relatati mar-regolarità u l-prestazzjoni.

L-NIK juża standards tal-awditjar li huma bbażati fuq il-liġi Pollakka, l-Istandards tal-Awditjar tal-INTOSAI, il-Linji Gwida Ewropej dwar l-Implimentazzjoni għall-Istandards tal-Awditjar tal-INTOSAI, l-Istandards tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti (IFAC) u fuq l-esperjenza twila proprja tiegħu.

Il-linji gwida dwar il-metodoloġija (manwal tal-awditjar), ibbażati fuq dawn l-istandards, jipprovdu struzzjonijiet dettaljati dwar kif għandu jsir awditu.

Il-Kodiċi tal-Etika tal-NIK huwa konsistenti mal-istandards tal-awditjar rikonoxxuti internazzjonalment.

OUTPUT

— RAPPURTAR TAS-SAI

L-NIK jippubblika:

 • analiżi tal-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Istat u l-linji gwida tal-politika monetarja (rapport annwali);
 • opinjoni dwar il-vot ta’ kwittanza għall-Kunsill tal-Ministri;
 • rapporti tal-awditjar b’segwitu għal kull awditu ta’ entità waħda;
 • sommarji ta’ rapporti tal-awditjar (l-hekk imsejħa dikjarazzjonijiet dwar ir-riżultati tal-awditjar) tal-awditi kollha ppjanati u ta’ xi awditi ad hoc kbar;
 • Rapport Annwali tal-Attività;
 • analiżi ta’ kif jintużaw is-sejbiet tal-awditjar relatati mat-tfassil tal-liġijiet u l-applikazzjoni tal-liġi; u
 • Pjan ta’ Ħidma Annwali;

L-NIK ifassal ukoll:

 • oġġezzjonijiet għall-attivitajiet tal-ministri, tal-kapijiet tal-uffiċċji ċentrali u tal-President tal-Bank Nazzjonali tal-Polonja;
 • mozzjonijiet biex jiġu analizzati problemi speċifiċi relatati mal-attività ta’ korpi li jwettqu kompiti għall-pubbliku;
 • opinjonijiet (pereżempju, dwar inizjattivi leġiżlattivi minn Membri tal-Parlament);
 • proposti li jirrigwardaw lakuni legali jew liġijiet li ma jkunux ċari (proposti de lege ferenda);
 • dokumenti tematiċi (dwar l-attivitajiet internazzjonali tal-NIK, il-kooperazzjoni tiegħu ma’ korpi tal-awditjar Pollakki oħra, eċċ.); u
 • analiżijiet tat-talbiet u l-ilmenti taċ-ċittadini.

Segwitu tar-riżultati tal-awditjar:

 • L-NIK jinforma lill-entitajiet awditjati dwar is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu u jivverifika sistematikament jekk dawn ikunux qed jingħataw segwitu. Ir-riżultati ta’ dawn il-kontrolli jiġu ppreżentati fir-rapporti ta’ segwitu.

— TIXRID TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

PUBBLIKAZZJONI TAR-RIŻULTATI TAL-AWDITJAR

L-NIK jippubblika r-rapporti tal-awditjar tiegħu, dokumenti relatati u informazzjoni dwar l-attivitajiet attwali tiegħu fuq is-sit web (www.nik.gov.pl) u permezz tal-Bullettin ta’ Informazzjoni Pubblika (https://bip.nik.gov.pl/).

KOPERTURA MILL-MIDJA

L-NIK jipproduċi ammonti kbar ta’ materjali ta’ informazzjoni biex jiffaċilita l-adozzjoni tal-midja. Fl-2017, total ta’ 11 168 pubblikazzjoni tal-NIK issemmew fl-istampa, fuq ir-radju u fuq it-televiżjoni.

INTERAZZJONI MAĊ-ĊITTADINI

L-NIK għandu l-obbligu legali li jipprovdi informazzjoni dwar il-funzjonament, l-attivitajiet, il-prodotti, eċċ. tiegħu, u li joffri liċ-ċittadini l-possibbiltà li jressqu talbiet bħal pereżempju t-twettiq ta’ awditi.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-NIK jaħdem mill-qrib ma’ korpi oħra - nazzjonali jew lokali - ta’ kontroll, tal-awditjar u ta’ spezzjoni (dawn jipprovdu r-riżultati tal-awditi tagħhom lill-NIK u flimkien iwettqu ċerti awditi taħt it-tmexxija tal-NIK).

L-NIK jikkoopera wkoll regolarment ma’ universitajiet u ma’ istituzzjonijiet ta’ riċerka, u jfittex sistematikament il-pariri ta’ speċjalisti esterni

 

 

IL-PORTUGALL

TRIBUNAL DE CONTAS

Mill-1849
Twaqqaf fl-1389

Sit web: www.tcontas.pt

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jtejjeb il-ġestjoni finanzjarja tal-fondi pubbliċi billi jippromwovi l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza, u jinforza l-obbligazzjoni finanzjarja. It-Tribunal de Contas jaġixxi bħala gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini billi jirrapporta kif qed jintefqu l-flus tagħhom.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

F’konformità mal-Kostituzzjoni u l-Liġi, it-Tribunal de Contas de Portugal (TCP):

 • jikkontrolla l-legalità u r-regolarità tad-dħul u l-infiq pubbliku, kif ukoll id-dejn pubbliku;
 • joħroġ opinjoni dwar il-Kontijiet Ġenerali tal-Istat u l-Kontijiet tar-Reġjuni Awtonomi u se jiċċertifika l-Kontijiet Ġenerali tal-Istat mill-2021 ’il quddiem;
 • jivvaluta l-ġestjoni finanzjarja pubblika; u
 • jinforza l-obbligazzjonijiet finanzjarji.

It-TCP għandu d-dritt ta’ aċċess għal kull informazzjoni li jqis li hija meħtieġa u l-entitajiet awditjati huma obbligati li jikkooperaw.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika Portugiża (1976): L-Artikoli 107, 209(c), 214 u 216;
 • Il-Liġi dwar l-Organizzazzjoni u l-Funzjonament tat-Tribunal de Contas: Il-Liġi 98/97 tas-26 ta’ Awwissu 1997;
 • Il-Liġi Qafas dwar il-Baġit: Il-Liġi 151/2015, tal-11 ta’ Settembru 2015, l-Artikolu 66º(6).

ENTITAJIET AWDITJATI

It-TCP jawditja:

 • l-Istat u s-servizzi tiegħu;
 • reġjuni awtonomi ta’ Azores u Madeira, u s-servizzi tagħhom;
 • awtoritajiet lokali u l-assoċjazzjonijiet jew il-federazzjonijiet tagħhom, inklużi ż-żoni metropolitani;
 • istituti pubbliċi;
 • istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali;
 • assoċjazzjonijiet pubbliċi, assoċjazzjonijiet ta’ entitajiet pubbliċi jew assoċjazzjonijiet ta’ entitajiet pubbliċi u privati mħalltin, li fil-biċċa l-kbira tagħhom huma ffinanzjati minn entitajiet pubbliċi jew huma suġġetti għall-kontroll tal-ġestjoni tagħhom;
 • kumpaniji tal-Istat;
 • kumpaniji reġjonali;
 • kumpaniji muniċipali u intermuniċipali;
 • kull entità involuta f’fondi pubbliċi, kemm jekk jirċievu għotja kif ukoll jekk ikunu parzjalment tal-Istat;
 • kumpaniji b’konċessjonijiet biex jimmaniġġjaw kumpaniji tal-Istat, jew kumpaniji b’sehem ta’ kapital pubbliku jew kumpaniji privati u pubbliċi mħalltin li jkunu kkontrollati mis-settur pubbliku, kumpaniji b’konċessjonijiet jew li jimmaniġġjaw servizzi pubbliċi, u kumpaniji b’konċessjonijiet ta’ xogħlijiet pubbliċi; u
 • entitajiet oħra li jibbenifikaw minn fondi pubbliċi jew li jimmaniġġjaw fondi bħal dawn.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Mudell tal-Qorti kolleġġjali b’funzjonijiet ġuriżdizzjonali u tal-awditjar, magħmul mill-President u 18-il Membru (imħallfin li għandhom l-istess status bħall-imħallfin tal-Qorti Suprema tal-Ġustizzja).

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Skont il-Kostituzzjoni, it-TCP huwa qorti suprema u bħala tali huwa korp sovran ugwali għall-President tar-Repubblika, il-Parlament, il-Gvern u l-Qrati l-oħra. Huwa l-istituzzjoni suprema indipendenti tal-awditjar, responsabbli għall-kontroll/awditjar finanzjarju estern, filwaqt li tivverifika l-eżekuzzjoni tal-Baġit tal-Istat mill-Gvern.

Il-Membri tat-TCP, li huma mħallfin, ma jistgħux jiġu sostitwiti u ma jistgħux jinżammu responsabbli għas-sentenzi tagħhom, b’ċerti eċċezzjonijiet previsti mil-liġi.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

It-TCP huwa indipendenti mill-istituzzjonijiet kollha l-oħra. Madankollu, il-proċeduri ta’ kooperazzjoni stabbiliti fil-leġiżlazzjoni jinkludu, fost oħrajn, dawn li ġejjin:

 • Il-Parlament u l-Gvern jistgħu jitolbu lit-TCP biex jawditja entitajiet speċifiċi jew suġġetti finanzjarji, iżda t-TCP mhuwiex obbligat li jwettaq l-azzjoni mitluba;
 • Il-Parlament jista’ jitlob li jintbagħtulu xi rapporti eżistenti;
 • Huwa jista’ wkoll jitlob lit-TCP għal informazzjoni miksuba waqt it-twettiq tal-awditi; u
 • Ir-rapporti tal-awditjar u r-rapport annwali tat-TCP ġeneralment jiġu ppubblikati u jintbagħtu lill-Parlament u lil partijiet ikkonċernati oħra.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT TAT-TCP

Vítor Caldeira ilu President mit-3 ta’ Ottubru 2016.

MANDAT

4 snin, jista’ jiġġedded

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President jinħatar mill-President tar-Repubblika fuq il-proposta tal-Gvern.

KORP GOVERNATTIV

It-TCP huwa awtonomu.

Il-President huwa l-kap tal-Istituzzjoni.

It-TCP għandu d-dritt li jiddetermina l-baġit proprju tiegħu u għandu wkoll awtonomija finanzjarja biex jimmaniġġja l-baġit tiegħu. Il-Baġit jiġi approvat mill-Parlament.

Il-Plenarja tal-Qorti, li tikkonsisti fil-President u l-Membri kollha, hija l-istanza tat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar l-abbozz tal-baġit annwali jew il-pjan strateġiku tat-TCP.

MANDAT

Il-membri jinħatru fuq bażi permanenti.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri jiġu rreklutati permezz ta’ kompetizzjoni pubblika mal-bord tas-selezzjoni.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

It-TCP huwa organizzat fi tliet Awli, u żewġ Awli Reġjonali (għall-Azores u Madeira, rispettivament). Dawn l-awli tal-awditjar jinkludu dipartimenti amministrattivi u tal-awditjar.

Barra minn hekk, it-TCP għandu dipartiment tal-Awditjar Intern taħt ir-responsabbiltà diretta tal-President tat-TCP, kif ukoll Kummissjoni għall-Istandards tal-Awditjar.

Il-Membri tat-TCP jiġu assenjati għall-awli differenti, li għalihom jittieħdu inkunsiderazzjoni l-kriterji relatati mal-istudji akkademiċi u mal-karrieri professjonali.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2017)

 • Totali: 494 (sede: 412; Azores: 40; Madeira: 42) (61 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 32 %; ♀ 68 %. Età medja: 51

BAĠIT

 • It-TCP huwa ffinanzjat mill-baġit ġenerali tal-Istat u mir-riżorsi proprji (tariffi ddebitati lil entitajiet awditjati).
 • Baġit globali (2017): EUR 26.1 miljun
 • < 0.01 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

It-TCP japprova Pjan Strateġiku kull tliet snin, li jiddeskrivi l-għanijiet u l-objettivi tax-xogħol tiegħu, u jqis id-dgħufijiet, il-punti tajbin, l-opportunitajiet, l-isfidi u t-theddidiet ewlenin (analiżi SWOT).

Barra minn hekk, huwa japprova programm ta’ ħidma annwali dettaljat b’mod kompletament indipendenti.

— METODI TAL-AWDITJAR

It-TCP iwettaq it-tipi kollha ta’ awditi.

Il-metodi u l-metodoloġiji użati huma stabbiliti fil-manwali tal-awditjar tat-TCP, li jieħdu inkunsiderazzjoni l-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs), kif ukoll l-aħjar prattika.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

It-TCP jippubblika r-rapporti u d-deċiżjonijiet kollha tiegħu, b’mod partikolari:

 • ir-rapporti annwali u l-opinjonijiet dwar il-Kontijiet Ġenerali tal-Istat u l-Kontijiet tar-Reġjun Awtonomu;
 • rapporti tal-awditjar; u
 • rapport annwali tal-attività.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

It-TCP jippubblika r-rapporti, id-deċiżjonijiet, id-dokumenti rilevanti, l-avvenimenti u l-attivitajiet fuq is-sit web tiegħu.

Barra minn hekk, huwa jista’ jiddeċiedi li jippubblika r-rapporti tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali Portugiż u jxerridhom permezz tal-midja. It-TCP juża wkoll in-netwerks soċjali biex jinteraġixxi mal-pubbliku ġenerali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

It-TCP imexxi t-Task Force tal-EUROSAI dwar l-Awditi u l-Etika u huwa membru tal-Bord ta’ Tmexxija tal-INTOSAI (2017-2019). Huwa jwettaq ukoll evalwazzjonijiet bejn il-pari u jipparteċipa fi proġetti tas-SAI għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet, b’mod partikolari fil-pajjiżi li jitkellmu bil-Portugiż.

 

 

IR-RUMANIJA

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Mill-1992
Twaqqfet fl-1864

Sit web: www.curteadeconturi.ro

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li tawditja l-istabbiliment, il-ġestjoni u l-użu tar-riżorsi finanzjarji tal-Istat u tas-settur pubbliku, biex tipprovdi lill-Parlament u lill-unitajiet amministrattivi u territorjali b’rapporti dwar l-użu u l-amministrazzjoni ta’ dawk ir-riżorsi skont il-prinċipji tal-legalità, ir-regolarità, l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti tal-Kontijiet Rumena (RCoA) twettaq awditi tal-istabbiliment, il-ġestjoni u l-użu tar-riżorsi finanzjarji tal-Istat u tas-settur pubbliku. L-RCoA twettaq l-attività tagħha b’mod awtonomu, kif stipulat fil-Kostituzzjoni, u hija membru ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali għas-SAIs.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni Rumena (1991);
 • Il-Liġi nru 94/1992 dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Qorti tal-Kontijiet, ippubblikata mill-ġdid, b’emendi u kompletazzjonijiet sussegwenti.

ENTITAJIET AWDITJATI

L-RCoA tawditja:

 • l-Istat u l-unitajiet amministrattivi u territorjali;
 • il-Bank Nazzjonali tar-Rumanija;
 • intrapriżi pubbliċi awtonomi (regies awtonomi);
 • kumpaniji kummerċjali fejn l-Istat, l-unitajiet amministrattivi u territorjali, l-istituzzjonijiet pubbliċi jew l-amministrazzjonijiet awtonomi għandhom, b’mod individwali jew konġunt, sehem maġġoritarju;
 • korpi tas-sigurtà soċjali jew korpi awtonomi oħra li jimmaniġġjaw assi, beni jew fondi pubbliċi;
 • entitajiet ġuridiċi li jirċievu garanziji tal-gvern għal krediti, jew sussidji, jew assistenza finanzjarja statali oħra minn amministrazzjoni pubblika ċentrali u lokali jew minn istituzzjonijiet pubbliċi oħra.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Struttura kolleġġjali mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-RCoA hija l-istituzzjoni suprema tal-awditjar li tawditja l-istabbiliment, il-ġestjoni u l-użu tar-riżorsi finanzjarji tal-Istat u tas-settur pubbliku. Il-Qorti tista’ twettaq ukoll awditi tal-prestazzjoni.

L-RCoA tagħti rendikont biss lill-Parlament u tista’ tesprimi fehmiet dwar abbozzi ta’ liġijiet fil-qasam ta’ kompetenza tagħha.

It-tilwim li jirriżulta mill-attività tagħha għandu jiġi riżolt mill-qrati. B’segwitu ta’ emenda fil-Kostituzzjoni fl-2003, l-RCoA ma għadx għandha setgħat ġuriżdizzjonali.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-RCoA tippreżenta rapport annwali dwar il-kontijiet tal-ġestjoni tal-baġit pubbliku nazzjonali għas-sena baġitarja konkluża l-aktar reċentement, u tidentifika wkoll kull irregolarità. Fuq talba tal-Kamra tad-Deputati jew tas-Senat, l-RCoA tivverifika l-ġestjoni tar-riżorsi pubbliċi u tirrapporta dwar dak li jkun instab.

Il-Parlament huwa l-unika awtorità li tista’ titlob lill-RCoA teżamina u tirrapporta dwar il-ġestjoni tar-riżorsi pubbliċi.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Mihai Busuioc inħatar fil-15 ta’ Ottubru 2017.

MANDAT

9 snin, ma jistax jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President jinħatar mill-Parlament.

KORP GOVERNATTIV

L-RCoA hija rregolata minn plenum. Il-Plenum tal-RCoA huwa magħmul minn 18-il membru, maħtura mill-Parlament f’konformità mal-liġi, li huma magħrufa bħala Konsulenti tal-Kontijiet.

Il-ġestjoni tal-RCoA hija infurzata mill-plenum tal-RCoA. Il-ġestjoni eżekuttiva tal-RCoA titwettaq mill-President, li jingħata assistenza minn żewġ Viċi Presidenti, li huma wkoll Konsulenti tal-Kontijiet.

MANDAT

9 snin, ma jistax jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri jinħatru mill-Parlament u huma indipendenti fit-twettiq tal-mandat tagħhom u ma jistgħux jiġu sostitwiti. Huma dinjitarji statali u huma suġġetti għall-istess restrizzjonijiet legali bħal dawk għall-imħallfin. Il-Membri tal-RCoA mhumiex intitolati li jkunu membri ta’ partiti politiċi jew li jwettqu attivitajiet pubbliċi ta’ natura politika matul il-mandat tagħhom.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-RCoA hija organizzata f’bosta dipartimenti tal-awditjar, is-Segretarjat Ġenerali, il-Kmamar tal-Kontijiet tal-Kontea u l-Kamra tal-Kontijiet tal-Muniċipalità ta’ Bukarest. Barra minn hekk, l-RCoA għandha Awtorità tal-Awditjar, li hija organizzata bħala korp operazzjonali indipendenti fi ħdan l-istruttura tagħha.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 1 638 (80 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 60 %; ♀ 40 %. Età medja: 48

BAĠIT

 • L-RCoA hija ffinanzjata mill-baġit tal-Istat.
 • EUR 58 miljun (2017), inkluża n-nefqa amministrattiva
 • Madwar 0.17 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-attività tal-awditjar pubbliku estern, jiġifieri l-awditi finanzjarji, l-awditi tal-prestazzjoni u dawk tal-konformità, fi ħdan l-RCoA, tiġi ppjanata fil-livell pluriennali u dak annwali.

L-ippjanar pluriennali tal-attività tal-RCoA jiġi stabbilit għal perjodu ta’ tliet snin.

— METODI TAL-AWDITJAR

Il-missjonijiet tal-awditjar imwettqa mill-RCoA jieħdu l-forma ta’:

 • awditi finanzjarji tal-kontijiet ta’ eżekuzzjoni;
 • awditi tal-prestazzjoni;
 • awditi tal-konformità;
 • awditi pubbliċi esterni tal-fondi komunitarji.

L-awditi jitwettqu skont l-istandards tal-RCoA, żviluppati abbażi tal-Istandards tal-INTOSAI (ISSAIs) u bbażati fuq regolamenti interni, manwali u linji gwida żviluppati f’konformità mal-ISSAIs, adattati għall-qafas speċifiku tal-RCoA.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Ir-Rapport Pubbliku Annwali huwa d-dokument l-aktar importanti u viżibbli, li jistabbilixxi l-kredibbiltà u r-reputazzjoni tal-RCoA fil-konfront tal-partijiet ikkonċernati ewlenin tagħha, u jippreżenta fil-qosor l-attivitajiet tal-awditjar prinċipali u s-sejbiet l-aktar importanti tal-RCoA.

Fir-Rapporti Annwali tal-Attività, l-RCoA tippubblika l-istrateġiji, il-mandat, ir-responsabbiltajiet, il-missjoni u r-relazzjonijiet tagħha ma’ diversi partijiet ikkonċernati, inklużi l-Parlament u l-Eżekuttiv, biex b’hekk il-partijiet interessati kollha jkunu jistgħu jiksbu stampa aktar preċiża tal-pożizzjoni u r-rwol tal-RCoA fi ħdan l-istituzzjonijiet fundamentali tal-Istat Rumen. Ir-Rapport Annwali tal-Attività tal-RCoA fih prinċipalment data u informazzjoni dwar l-organizzazzjoni, l-attivitajiet u r-riżultati miksuba, l-attività internazzjonali, kif ukoll ir-riżorsi umani u finanzjarji tagħha għas-sena ta’ referenza.

Rapporti Annwali dwar il-finanzi pubbliċi lokali ppreżentati mill-Kmamar tal-Kontijiet tal-Kontea u mill-awtoritajiet pubbliċi tal-unitajiet amministrattivi u reġjonali;

Rapporti Speċifiċi (rapporti mitluba minn kwalunkwe kamra tal-Parlament Rumen u rapporti dwar oqsma speċifiċi).

Ir-rapporti tal-RCoA jridu jkunu rilevanti, realistiċi, ċari, kredibbli, f’waqthom u utli, u għandhom jitħejjew u jsiru disponibbli għall-pubbliku b’mod f’waqtu biex il-Parlament, bħala l-benefiċjarju prinċipali, ikun jista’ jilleġiżla abbażi tal-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħhom.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Ir-rapporti u pubblikazzjonijiet oħra tal-RCoA huma elettronikament disponibbli fuq is-sit web uffiċjali tagħha, u jiġu trażmessi fiżikament lill-istituzzjonijiet pubbliċi kollha interessati.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-RCoA żżomm relazzjonijiet ma’ SAIs oħra fil-livell internazzjonali permezz ta’ skambju ta’ esperjenzi, parteċipazzjoni f’konferenzi, seminars, gruppi ta’ ħidma u billi tippubblika studji rilevanti f’pubblikazzjonijiet internazzjonali.

 

 

IS-SLOVAKKJA

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mill-1993
Twaqqaf fl-1919

Sit web: www.nku.gov.sk

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Viżjoni: Li jiżgura l-ġestjoni effiċjenti tar-riżorsi pubbliċi permezz ta’ awditi indipendenti u l-eżiti tagħhom.

Missjoni: Li jikkontribwixxi għal teħid ta’ deċiżjonijiet trasparenti u governanza korporattiva aħjar.

Valuri: Fit-twettiq tal-attivitajiet tiegħu, l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tar-Repubblika Slovakka jirrispetta l-valuri u l-prinċipji kondiviżi mill-maniġment, mill-awdituri u mill-persunal amministrattiv tal-istituzzjoni: l-oġġettività, l-kompetenzi, il-kooperazzjoni, l-effiċjenza, l-affidabbiltà, l-indipendenza u l-aċċess miftuħ.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar (SAO) tar-Repubblika Slovakka jawditja l-ġestjoni tal-fondi u l-proprjetà tal-Istat, tal-awtoritajiet lokali u tal-Unjoni Ewropea. Huwa jawditja wkoll id-dħul tal-Istat u jiżgura li d-dazji doganali u t-taxxi jinġabru b’mod korrett.

Fit-twettiq tal-awditi tiegħu, l-SAO għandu d-dritt ta’ aċċess għall-bini u d-dokumenti kollha meqjusa meħtieġa biex iwettaq l-awditi tiegħu.

Minbarra l-attivitajiet tal-awditjar proprji tiegħu, fuq talba mill-Bank Nazzjonali tas-Slovakkja, l-SAO jipparteċipa fil-proċess tal-ħatra tal-awditur estern indipendenti biex iwettaq l-awditjar tal-kontijiet finali tal-Bank Nazzjonali tas-Slovakkja.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Artikoli 60-63 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Slovakka (1992);
 • L-Att Nru 39/1993 dwar l-SAO tar-Repubblika Slovakka.

ENTITAJIET AWDITJATI

L-SAO jawditja:

 • korpi governattivi;
 • ministeri: 13;
 • korpi tal-amministrazzjoni tal-Istat ċentrali;
 • istituzzjonijiet pubbliċi;
 • entitajiet ġuridiċi mwaqqfa minn awtoritajiet tal-gvern ċentrali jew aġenziji oħra tal-amministrazzjoni statali;
 • korpi governattivi lokali u unitajiet territorjali ogħla, l-organizzazzjonijiet tagħhom iffinanzjati mill-baġit u l-entitajiet ġuridiċi inkorporati fihom;
 • unitajiet statali bi skop speċjali; u
 • individwi privati u entitajiet ġuridiċi li jirċievu fondi nazzjonali, pubbliċi u Ewropej, jew fondi barranin oħra.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Struttura (monokratika) tat-tip ta’ Westminster mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-SAO huwa korp statali indipendenti.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-SAO jippreżenta rapport annwali ta’ sinteżi dwar ir-riżultati tal-awditi kollha lill-Parlament. Huwa jippreżenta wkoll rapporti tal-awditjar kompleti lill-kumitati rilevanti tal-Parlament.

Abbażi tar-riżoluzzjonijiet tal-Parlament, l-SAO jwettaq ċerti awditi speċifiċi.

L-SAO jipprovdi opinjonijiet dwar il-proposti għall-baġit statali u l-kontijiet statali finali tar-Repubblika Slovakka u jippreżentahom lill-Parlament.

Il-President u żewġ Viċi Presidenti jiġu eletti u jitneħħew mill-kariga tagħhom mill-Parlament.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Karol Mitrík inħatar fl-20 ta’ Mejju 2015.

MANDAT

7 snin, jista’ jiġġedded darba.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President jiġi elett mill-Membri tal-Kunsill Nazzjonali (Parlament) permezz ta’ vot sigriet.

KORP GOVERNATTIV

L-SAO huwa rregolat mill-President bħala korp statutorju appoġġjat minn żewġ Viċi Presidenti.

MANDAT

Il-mandat tal-Viċi Presidenti huwa ta’ seba’ snin, li jista’ jiġġedded darba.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Viċi Presidenti jiġu eletti mill-Membri tal-Kunsill Nazzjonali permezz ta’ vot sigriet.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-sede tal-SAO fi Bratislava tikkonsisti f’żewġ dipartimenti tal-awditjar u bosta unitajiet organizzazzjonali li jipprovdu servizzi ta’ appoġġ (id-Dipartiment tal-Istrateġija, l-Uffiċċju tal-President, id-Diviżjoni tar-Riżorsi Umani u l-Uffiċċju tal-Awditur Intern). Hemm ukoll seba’ fergħat reġjonali li jinsabu f’ċentri reġjonali li jawditjaw il-muniċipalitajiet lokali, distrettwali u reġjonali awtonomi.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2018)

 • Totali: 289 (81 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 39 %; ♀ 61 %. Età medja: 48

BAĠIT

 • EUR 10.7 miljun (2018)
 • 0.07 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-SAO jippjana l-ħidma tal-awditjar tiegħu fi pjanijiet annwali tal-awditjar, li l-Bord Konsultattiv japprova fuq il-bażi ta’ pjan qafas ta’ tliet snin.

Il-lista ta’ awditi tiġi prinċipalment ikkompilata abbażi tal-analiżi tar-riskji, l-objettivi strateġiċi tal-SAO u s-suġġerimenti mill-pubbliku.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-SAO jwettaq tliet tipi prinċipali ta’ awditi:

 • awditi finanzjarji;
 • awditi tal-konformità; u
 • awditi tal-prestazzjoni.

Ibbażat fuq ir-riżultati ta’ awditu, l-SAO jibgħat abbozz ta’ rapport lill-entità awditjata, li mbagħad min-naħa tagħha tista’ tesprimi opinjoni li tiġi inkluża fir-rapport finali.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-SAO jippubblika:

 • rapport annwali;
 • rapporti tal-awditi finanzjarji;
 • rapporti tal-awditi tal-konformità;
 • rapporti tal-awditi tal-prestazzjoni; u
 • rapport ta’ sinteżi dwar ir-riżultati tal-awditi kollha.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-SAO jibgħat ir-rapporti tal-awditjar kollha tiegħu lill-entità awditjata u lill-Parlament, kif ukoll lill-kumitati rispettivi tiegħu.

Barra minn hekk, fuq is-sit web tal-SAO jiġi ppubblikat sommarju tar-rapport finali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-SAO jikkoopera ma’ ħafna istituzzjonijiet kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak internazzjonali.

Is-sħab nazzjonali huma universitajiet, awtoritajiet pubbliċi bħall-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali, il-Kamra tal-Awdituri, l-Uffiċċju tal-Antimonopolju tar-Repubblika Slovakka u l-Uffiċċju tal-Akkwist Pubbliku, fost oħrajn.

L-għan tal-attivitajiet ta’ kooperazzjoni nazzjonali u internazzjonali tal-SAO huwa li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ metodoloġiji u tal-kwalità tax-xogħol, u b’hekk jikkontribwixxu wkoll għat-titjib fl-implimentazzjoni tal-mandat tal-SAO fir-Repubblika Slovakka.

 

 

IS-SLOVENJA

RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Mill-1994

Sit web: www.rs-rs.si

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Il-kontroll tal-fondi pubbliċi.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti tal-Awditjar tar-Repubblika tas-Slovenja (CoA) tissorvelja l-kontijiet tal-Istat, il-baġit tal-Istat u d-dħul u l-infiq pubbliku kollu.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tas-Slovenja: L-Artikoli 150 u 151(1991);
 • L-Att tal-Qorti tal-Awditjar.

L-atti li taħthom is-CoA teżerċita s-setgħat tagħha ma jistgħux jiġu kkontestati quddiem qorti jew quddiem awtoritajiet statali oħra.

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-CoA tawditja:

 • kull entità ġuridika rregolata mil-liġi pubblika jew unità tagħha;
 • kull entità ġuridika rregolata mil-liġi privata jekk:
  • tkun irċeviet għajnuna mill-baġit tal-Unjoni Ewropea, mill-baġit tal-Istat jew mill-baġit ta’ awtorità lokali;
  • tkun detentur ta’ konċessjoni;
  • tkun kumpanija, bank jew kumpanija tal-assigurazzjoni li fiha l-Istat jew awtorità lokali jkollhom sehem maġġoritarju;
 • persuni fiżiċi li:
  • jkunu rċevew għajnuna mill-baġit tal-Unjoni Ewropea, mill-baġit tal-Istat jew mill-baġit ta’ awtorità lokali; jew
  • ikunu qed iwettqu servizz pubbliku jew jiżguraw beni pubbliċi abbażi ta’ konċessjoni.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Mudell distint li huwa mmexxi minn President, u li jawditja fil-livell ċentrali, reġjonali u lokali mingħajr setgħat ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Is-CoA hija indipendenti fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha u hija marbuta bil-Kostituzzjoni u l-liġijiet. Il-membri tal-Qorti tal-Awditjar jinħatru mill-Parlament.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Is-CoA tibgħat ir-rapporti tal-awditjar kollha tagħha lill-Parlament u tippreżenta rapport annwali tal-attività kull sena.

Meta tiddetermina l-awditi li jridu jitwettqu f’sena kalendarja partikolari, is-CoA tikkunsidra l-proposti magħmula minn Membri tal-Parlament u minn korpi ta’ ħidma tal-Parlament, il-Gvern, il-ministeri u l-korpi tal-komunità lokali. Huma jridu jikkunsidraw mill-inqas ħames proposti mill-Assemblea Nazzjonali, li mill-inqas tnejn minnhom ikunu minn Membri tal-oppożizzjoni tal-Parlament u tnejn oħra jkunu minn korpi ta’ ħidma tal-Parlament.

Il-Parlament jaħtar awditur estern biex jawditja r-rapporti finanzjarji tas-CoA.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Tomaž Vesel inħatar President fl-1 ta’ Ġunju 2013.

MANDAT

9 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Parlament jaħtar il-President tas-CoA b’maġġoranza assoluta ta’ voti fuq proposta mill-President tar-Repubblika.

KORP GOVERNATTIV

Is-CoA hija rregolata minn Senat li huwa magħmul mill-President u żewġ Viċi Presidenti.

MANDAT

9 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Parlament jaħtar il-Viċi Presidenti tas-CoA b’maġġoranza assoluta ta’ voti fuq proposta mill-President tar-Repubblika.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Il-President huwa l-Awditur Ġenerali, li jirrappreżenta s-CoA u huwa responsabbli għall-operazzjonijiet tagħha. L-ewwel Viċi President jassumi l-awtorità fin-nuqqas tal-President u, flimkien mat-Tieni Viċi President, b’awtorizzazzjoni tal-President, iwettaq il-kompiti tal-Awditur Ġenerali. Id-dipartimenti huma mmexxija mill-Awdituri Supremi tal-Istat u huma organizzati skont l-oqsma ta’ attivitajiet tas-settur pubbliku. Wieħed mid-dipartimenti jispeċjalizza fl-Awditi tal-Prestazzjoni u tal-IT.

Il-President u l-Viċi Presidenti jiffurmaw is-Senat, l-ogħla korp governattiv. Is-Senat jadotta r-Regoli ta’ Proċedura tas-CoA bi qbil mal-Parlament u jiddeċiedi dwar l-awditi u l-kwistjonijiet strateġiċi l-aktar rilevanti.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2018)

 • Totali: 132 (76 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 30 %; ♀ 70 %. Età medja: 45

BAĠIT

 • EUR 5.6 miljun (2018)
 • 0.92 % tal-baġit totali tal-Istat

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Is-CoA tadotta l-programm ta’ ħidma proprju tagħha b’mod indipendenti, u dan jibqa’ kunfidenzjali. Hija trid tagħżel mill-inqas ħames proposti tal-awditjar mill-proposti kollha ppreżentati mill-Assemblea Nazzjonali.

— METODI TAL-AWDITJAR

Is-CoA twettaq diversi tipi ta’ awditi:

 • awditi tal-prestazzjoni fuq l-effettività, l-effiċjenza u l-ekonomija tal-operazzjonijiet tal-entitajiet awditjati tagħha fil-kisba tal-miri u l-programmi stabbiliti. Huma jintgħażlu abbażi ta’ kriterji bħall-kontribut potenzjali tagħhom għal ġestjoni finanzjarja aħjar, l-interess pubbliku, ir-riskju ta’ prestazzjoni baxxa u ta’ irregolarità; kif ukoll
 • awditi finanzjarji u tal-konformità dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet sottostanti (b’mod partikolari d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni), kif ukoll valutazzjonijiet ta’ jekk is-sistemi u t-tranżazzjonijiet f’oqsma baġitarji speċifiċi jkunux qed jikkonformaw mar-regoli u r-regolamenti li jirregolawhom.

Spiss, l-awditi jkunu kombinament ta’ żewġ tipi ta’ awditi.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is-CoA tippubblika:

 • rapporti tal-awditjar u rapporti ta’ wara l-awditjar;
 • rapport annwali tal-attività;
 • opinjonijiet; u
 • risposti magħżula għal talbiet għal konsultazzjoni.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Is-CoA tippreżenta r-Rapport Annwali tal-Attività tagħha lill-President tal-Parlament. Imbagħad, ir-rapport jiġi diskuss fil-Kumitat għas-Sorveljanza tal-Finanzi Pubbliċi f’sessjoni miftuħa għall-ġurnalisti u għal rappreżentanti oħra tal-midja.

Ir-rapporti tal-awditjar u r-rapporti ta’ wara l-awditjar kollha jiġu ppubblikati fuq is-sit web tas-CoA l-għada li jkunu formalment ġew ikkompletati u ppreżentati lill-entità/entitajiet awditjata/i u lill-Parlament.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Il-fokus primarju tas-CoA huwa li tipprovdi informazzjoni oġġettiva u affidabbli dwar l-infiq fuq il-finanzi pubbliċi, sabiex tiffaċilita aktar il-ġestjoni u l-għoti ta’ servizzi pubbliċi. Għal dan il-għan, hija tikkoopera ma’ diversi entitajiet fid-dominju pubbliku u żżomm relazzjonijiet ta’ ħidma mill-qrib mal-Parlament u mal-kumitati parlamentari. Spiss, hija tipparteċipa f’avvenimenti organizzati minn assoċjazzjonijiet professjonali jew minn korpi pubbliċi biex tippromwovi l-ġestjoni tajba u xxerred is-sejbiet tagħha bl-għan li tilħaq udjenzi akbar.

 

 

SPANJA

TRIBUNAL DE CUENTAS

Mill-1978
Twaqqaf fl-1851

Sit web: www.tcu.es

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jeżerċita l-funzjoni suprema tal-awditjar fi Spanja u l-ġuriżdizzjoni tal-kontabbiltà fit-termini stabbiliti mill-Kostituzzjoni Spanjola u mil-Liġi Spanjola.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

It-Tribunal de Cuentas (TCU) iwettaq awditi esterni, permanenti u a posteriori tal-attività finanzjarja u ekonomika tas-settur pubbliku (funzjoni tal-awditjar), kif ukoll superviżjoni tal-obbligazzjoni kontabilistika mġarrba minn dawk li jkunu responsabbli għall-immaniġġjar ta’ effetti jew fondi pubbliċi (funzjoni ġuriżdizzjonali). Huwa jeżerċita wkoll funzjoni ta’ sanzjonar fuq il-partiti politiċi u funzjoni konsultattiva limitata.

Il-ġuriżdizzjoni tiegħu testendi fit-territorju nazzjonali kollu ta’ Spanja.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni Spanjola (1978), it-Taqsimiet 136 u 153.d;
 • L-Att Organiku tat-TCU 2/1982;
 • L-Att dwar il-Funzjonament tat-TCU 7/1988;
 • L-Att Organiku dwar il-Finanzjament tal-Partiti Politiċi 8/2007;
 • L-Att Organiku dwar is-Sistema Elettorali Ġenerali 5/1985.

ENTITAJIET AWDITJATI

It-TCU jawditja:

 • is-settur pubbliku tal-Istat: 411-il entità, inklużi:
  • 17-il ministeru;
  • 59 korp awtonomu;
  • 3 awtoritajiet amministrattivi indipendenti;
  • 37 fondazzjoni pubblika.
 • is-settur pubbliku reġjonali: 17-il Komunità Awtonoma u 2 ibliet awtonomi, li jinkludu madwar 1 198 entità;
 • is-settur pubbliku lokali: li jinkludi 12 964 entità;
 • il-partiti politiċi: partiti b’rappreżentanza parlamentari (li minnhom hemm 30) u oħrajn.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Qorti b’funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

It-TCU huwa l-istituzzjoni suprema tal-awditjar fi Spanja, responsabbli għall-awditjar tal-kontijiet u l-ġestjoni finanzjarja u ekonomika tal-Istat u tas-settur pubbliku.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT SPANJOL

It-TCU jagħti rendikont direttament lill-Parlament, mingħajr preġudizzju għall-indipendenza tiegħu fl-eżerċitar tad-dmirijiet superviżorji u ġuriżdizzjonali tiegħu, u jwettaq il-funzjonijiet tiegħu ta’ eżaminar u verifikazzjoni tal-kontijiet ġenerali tal-Istat permezz ta’ delega. Il-Parlament jista’ jipproponi awditi lit-TCU.

It-TCU huwa f’kollaborazzjoni permanenti mal-Parlament permezz tal-Kumitat Konġunt tal-Kungress-Senat għar-relazzjonijiet mat-TCU.

Il-programm tal-awditjar, ladarba jiġi approvat mill-Plenum, jintbagħat lill-Kumitat Konġunt għar-relazzjonijiet mat-TCU.

Ir-riżultati tal-awditi (inklużi fir-rapporti, il-memoranda, il-mozzjonijiet u l-memos approvati mill-Plenum tat-TCU) jintbagħtu lill-Parlament Spanjol. Il-Kumitat Konġunt tal-Kungress-Senat dwar ir-relazzjonijiet mat-TCU, waqt seduta tal-President tal-Qorti, jiddelibera fuq kull wieħed u waħda mir-rapporti, il-memoranda, il-mozzjonijiet u l-memos, filwaqt li jieħu d-deċiżjonijiet xierqa.

It-TCU jista’ jiġbed l-attenzjoni tal-Parlament għan-nuqqas ta’ kooperazzjoni minn dawk li huma obbligati li jikkooperaw (mingħajr preġudizzju għall-azzjonijiet l-oħra koperti mil-liġi).

RELAZZJONI MAL-GVERN

It-TCU huwa indipendenti fl-eżerċitar tal-funzjonijiet tiegħu.

Ladarba jiġi approvat, ir-rapport tal-awditjar jintbagħat lill-gvern nazzjonali, lill-Kunsilli Governattivi tar-Reġjuni Awtonomi jew lis-sessjonijiet plenarji tal-awtoritajiet lokali, kif meħtieġ.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

María José de la Fuente y de la Calle nħatret fil-25 ta’ Lulju 2018.

MANDAT

3 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tat-TCU jinħatar mir-Re Spanjol minn fost il-Konsulenti tal-Awditjar tat-TCU, fuq proposta mill-Plenum tat-TCU.

KORP GOVERNATTIV

It-TCU huwa rregolat mill-Plenum, korp kolleġġjali magħmul minn 12-il Konsulent tal-Awditjar (li wieħed minnhom huwa l-President) u l-Kap Prosekutur tat-TCU.

Minbarra dan, it-TCU għandu Bord ta’ Tmexxija, li jikkonsisti fil-President tat-TCU u l-Presidenti tas-sezzjonijiet tal-awditjar u tal-prosekuzzjoni tat-TCU. Huwa responsabbli għar-relazzjonijiet mal-Parlament, għall-kwistjonijiet ta’ riżorsi umani u għall-ippjanar tax-xogħol. Huwa jeżerċita setgħat dixxiplinarji fuq każijiet ta’ mġiba ħażina serja u jiżviluppa u jipproponi punti għall-aġenda tal-Plenum.

MANDAT

Konsulenti tal-Awditjar: 9 snin, jista’ jiġġedded. Dawn għandhom l-istatus ta’ mħallfin, huma indipendenti u ma jistgħux jitneħħew mill-kariga tagħhom.

Il-Kap Prosekutur: 5 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Konsulenti tal-Awditjar jinħatru mill-Parlament Spanjol (sitta mill-Kungress u sitta mis-Senat, b’maġġoranza ta’ voti ta’ tlieta minn kull ħamsa f’kull kamra). Il-Kap Prosekutur jinħatar mill-Gvern.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-Sezzjoni tal-Awditjar tat-TCU tinkludi tmien dipartimenti. Ħames dipartimenti settorjali (li jkopru l-attività finanzjarja u ekonomika fis-settur pubbliku), żewġ dipartimenti territorjali (wieħed li jawditja l-attivitajiet finanzjarji u ekonomiċi tar-Reġjuni Awtonomi u tal-Bliet Awtonomi, u l-ieħor li jawditja l-entitajiet provinċjali u muniċipali), kif ukoll dipartiment li jawditja l-partiti politiċi.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2018)

 • Totali: 728 (45 % fl-awditjar u madwar 8 % għal kompiti ġuriżdizzjonali)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 39 %; ♀ 61 %. Età medja: 53

BAĠIT

 • EUR 62 miljun (2018), integrati fil-Baġit Ġenerali tal-Istat
 • Allokazzjoni: madwar 95 % għar-rimunerazzjoni
 • 0.01 % tal-baġit totali tal-gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

It-TCU jippjana l-ħidma tal-awditjar tiegħu fi programm annwali, abbażi tal-ippjanar fuq terminu medju u fit-tul tiegħu. Dan il-programm annwali tal-awditjar jiġi approvat mill-Plenum tat-TCU, li min-naħa tiegħu jibagħtu lill-Kumitat Konġunt tal-Kungress-Senat tal-Parlament Spanjol responsabbli għar-relazzjonijiet mat-TCU.

Il-programm jinkludi l-awditi li jridu jitwettqu fuq il-bażi tal-mandat legali u l-inizjattivi tal-awditjar proprji tat-TCU, kif ukoll fuq l-awditi proposti mill-Parlament Spanjol (u, jekk ikun fi ħdan l-ambitu tagħhom, mill-Assemblej Leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi). Matul is-sena, il-Plenum jista’ jżid, jimmodifika, jissospendi jew jikkanċella l-kompiti tal-awditjar.

Il-programm annwali jiġi ppubblikat fuq is-sit web tat-TCU.

— METODI TAL-AWDITJAR

It-TCU jwettaq:

 • awditi tal-konformità, biex jivverifika jekk il-ġestjoni ekonomika u finanzjarja tal-entità, tal-attività jew tal-programm awditjati hijiex konformi mad-dispożizzjonijiet legali u regolatorji applikabbli;
 • awditi finanzjarji, li għandhom l-għan li jagħtu opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-informazzjoni pprovduta mir-rapporti finanzjarji ta’ entità f’termini tar-rilevanza tagħha għall-prinċipji, il-kriterji u l-istandards tal-kontabbiltà applikabbli; u
 • awditi tal-prestazzjoni, li għandhom l-għan li jipprovdu valutazzjoni tal-operazzjonijiet, tas-sistemi ta’ ġestjoni u tal-proċeduri kollha, jew parti minnhom, tal-entità, il-programm jew l-attività awditjati f’termini tar-raġunament ekonomiku u finanzjarju tagħhom, u jekk dawn ikunux jaderixxu mal-prinċipji tal-ġestjoni tajba.

Jekk jiġu kkombinati diversi tipi ta’ awditi, aħna nistgħu nirreferu għal:

 • awditi tar-regolarità, li jiffukaw fuq l-objettivi tal-awditi finanzjarji u tal-konformità; jew
 • awditi komprensivi, li jkopru t-tipi kollha ta’ awditi msemmija hawn fuq.

It-TCU jwettaq ukoll awditi ta’ segwitu, li huma mmirati esklussivament lejn il-verifika tal-livell ta’ konformità mar-rakkomandazzjonijiet maħruġa mit-TCU f’rapporti tal-awditjar preċedenti.

Minbarra dan, it-TCU jwettaq awditi orizzontali, li fihom jawditja bosta entitajiet fl-istess sottosettur pubbliku, jew sottosetturi differenti, b’karatteristiċi komuni u l-istess objettivi u medda ta’ żmien.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

It-TCU jipproduċi r-rapporti u l-prodotti li ġejjin, li kollha jridu jiġu approvati mill-Plenum:

 • rapporti speċjali, li jkun fihom ir-riżultati, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-awditi individwali;
 • memorandum annwali tal-prestazzjoni, li jinkludi sommarju tal-attivitajiet ġuriżdizzjonali u tal-awditjar mwettqa mit-TCU matul is-sena, kif ukoll ir-riżultati ewlenin;
 • dikjarazzjoni finali dwar il-kontijiet ġenerali tal-Istat, li tinkludi opinjoni dwar il-ġestjoni finanzjarja tal-Istat u s-settur pubbliku tiegħu;
 • rapport annwali tal-awditjar dwar is-settur pubbliku reġjonali;
 • rapport annwali tal-awditjar dwar is-settur pubbliku lokali;
 • mozzjonijiet li fihom proposti għal miżuri li, fil-fehma tat-TCU, jistgħu jtejbu l-ġestjoni finanzjarja tas-settur pubbliku; u
 • noti, li huma dokumenti li janalizzaw kwistjoni speċifika minħabba l-importanza jew is-singularità partikolari tagħha.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Ir-riżultati tal-awditi, ladarba jiġu approvati mill-Plenum, jiġu ppubblikati fuq is-sit web tat-TCU u jintbagħtu lir-riċevituri li ġejjin:

 • il-Parlament Spanjol;
 • l-Assemblej Leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi; jew
 • is-sessjonijiet plenarji tal-awtoritajiet lokali, kif meħtieġ.

Dawn jintbagħtu wkoll lill-gvern nazzjonali, lill-Kunsilli Governattivi tar-Reġjuni Awtonomi jew lis-sessjonijiet plenarji tal-awtoritajiet lokali, kif meħtieġ.

Ladarba jkun ġie analizzat mill-Parlament, ir-rapport tal-awditjar, flimkien mar-riżoluzzjoni adottata mill-Kumitat Konġunt, jiġi ppubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat (u, fejn ikun xieraq, fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Reġjun Awtonomu).

It-TCU jippubblika wkoll stqarrijiet għall-istampa fuq is-sit web tiegħu biex jipprovdi aċċess malajr għall-aħħar informazzjoni dwar ir-rapporti u d-dokumenti li joħroġ.

Barra minn hekk, jiġi ppubblikat ukoll bullettin trimestrali, li jkun fih informazzjoni dwar l-attività tat-TCU.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

It-TCU jikkoordina mill-qrib l-attivitajiet tiegħu mal-Korpi tal-Awditjar Esterni li nħolqu f’xi wħud mir-Reġjuni Awtonomi.

 

 

L-IŻVEZJA

RIKSREVISIONEN

Mill-2003
Twaqqaf fl-1921

Sit web: www.riksrevisionen.se

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jgħin biex jippromwovi l-użu trasparenti u effettiv tar-riżorsi tal-gvern ċentrali, kif ukoll l-effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika, permezz ta’ awditi indipendenti tal-attivitajiet kollha tal-gvern ċentrali.

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar Żvediż iwettaq ukoll kompiti fil-livell nazzjonali u internazzjonali, bħall-iżvilupp u l-promozzjoni tal-awditjar pubbliku. Barra minn hekk, huwa jistinka biex isaħħaħ l-awtoritajiet tal-awditjar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (NAO) Żvediż jagħmel parti mill-istruttura ta’ kontroll parlamentari u huwa l-uniku korp li jista’ jawditja l-finanzi kollha tal-Istat. Peress li jawditja l-katina kollha tas-setgħa eżekuttiva, huwa jiżgura li l-Parlament Żvediż (Riksdag) jirċievi awditi indipendenti u kkoordinati tal-finanzi tal-Istat u tal-attivitajiet governattivi.

Barra minn hekk, l-NAO jirrappreżenta lill-Iżvezja f’kuntesti internazzjonali relatati mal-awditjar sabiex jippromwovi u jiżviluppa l-awditjar pubbliku, u ġie kkummissjonat mir-Riksdag sabiex jikkoopera mas-SAIs fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw bl-għan li jsaħħu l-ħiliet u l-kapaċitajiet tagħhom fil-qasam tal-awditjar.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Istrument tal-Gvern (Kostituzzjoni tal-1809, li ġiet sostitwita fl-1974);
 • L-Att dwar l-Awditjar ta’ Attivitajiet tal-Istat (2002);
 • L-Att li fih Struzzjonijiet għall-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar Żvediż;
 • Leġiżlazzjoni dettaljata addizzjonali.

ENTITAJIET AWDITJATI

Permezz tal-awditi tal-prestazzjoni tiegħu, l-NAO jawditja:

 • il-kontijiet tal-gvern, l-uffiċċji tal-gvern, il-qrati, u l-ministeri u l-aġenziji kollha tal-gvern;
 • aġenziji governattivi: 345;
 • l-amministrazzjoni u l-aġenziji tal-parlament;
 • id-dar u l-istabbiliment Irjali;
 • il-kumpaniji b’responsabbiltà limitata li jkunu taħt is-sjieda jew l-influwenza tal-Istat;
 • il-fondi fiduċjarji ta’ suċċessjoni Żvediżi u l-fondazzjonijiet maħluqa jew immaniġġjati parzjalment jew kompletament mill-awtoritajiet tal-Istat; u
 • kumpaniji b’aktar minn 50 % ta’ sjieda statali.

Permezz tal-awditi finanzjarji tiegħu, l-NAO jawditja:

 • il-kontijiet kollha tal-gvern, inklużi l-uffiċċji u l-aġenziji tal-gvern, minbarra l-fondi tal-pensjonijiet pubbliċi (AP fonderna);
 • l-amministrazzjoni u l-ombudsmen tal-Parlament, il-Bank tal-Iżvezja (Riksbanken) u l-Fondazzjoni għat-Tielet Ċentinarju tal-Bank tal-Iżvezja; u
 • Id-Dar Irjali u l-amministrazzjoni tad-Djurgården Irjali (żona tal-belt ta’ Stokkolma).

Barra minn hekk, l-NAO jista’ jaħtar awdituri għal kumpaniji jew fondazzjonijiet b’aktar minn 50 % ta’ sjieda statali.

L-NAO jista’ wkoll jipparteċipa f’awditi ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali li l-Iżvezja tkun membru fihom.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjari li huwa indipendenti mill-gvern u mmexxi minn tliet Awdituri Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-NAO huwa organizzazzjoni indipendenti taħt il-Parlament Żvediż u huwa parti mill-istruttura ta’ kontroll parlamentari.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Il-Parlament jiddeċiedi dwar il-firxa u l-fokus tal-attivitajiet tal-awditjar tal-NAO, kif ukoll dwar l-għotjiet annwali.

Il-Parlament jivvaluta wkoll l-effiċjenza tal-NAO nnifsu u kull sena jaħtar awditur estern biex jawditja l-NAO, kif ukoll kunsill parlamentari għas-sorveljanza u l-kuntatt (il-Kunsill Parlamentari tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar Żvediż).

L-NAO jippreżenta r-rapporti tiegħu dwar l-awditi finanzjarji lill-gvern u r-rapporti dwar l-awditi tal-prestazzjoni lill-Parlament, li min-naħa tiegħu jibgħathom lill-gvern biex jagħti opinjoni bil-miktub rigward l-awditi. Ir-rapport ta’ segwitu jintbagħat lill-Kumitat permanenti tal-Parlament dwar il-Finanzi.

Jekk l-NAO jsib xi nuqqasijiet, huwa jirrappurtahom u ġeneralment joħroġ rakkomandazzjonijiet. L-entitajiet inkwistjoni diġà jiġu kkonsultati matul il-proċess tal-awditjar u jridu jipprovdu l-osservazzjonijiet tagħhom dwar il-mistoqsijiet. Biex iwettaq ix-xogħol tiegħu, l-NAO għandu d-dritt ta’ aċċess għall-informazzjoni kollha.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

TLIET AWDITURI ĠENERALI.

Stefan Lundgren u Helena Lindberg bdew il-karigi tagħhom fil-15 ta’ Marzu 2017. Attwalment, hemm pożizzjoni waħda vakanti.

L-NAO huwa mmexxi minn tliet Awdituri Ġenerali. Flimkien, l-Awdituri Ġenerali jiddeċiedu dwar id-diviżjoni tal-oqsma tal-awditjar bejniethom, imbagħad kull Awditur Ġenerali jiddeċiedi dwar l-awditi li għandhom jitwettqu, il-metodi li jridu jintużaw u l-konklużjonijiet li jridu jinsiltu fil-qasam ta’ responsabbiltà tiegħu.

L-Awdituri Ġenerali jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom dwar awditi individwali indipendentement minn xulxin. Barra minn hekk, hemm xi oqsma fejn huma jieħdu deċiżjonijiet b’mod kollettiv. L-indipendenza tat-tliet Awdituri Ġenerali hija protetta mill-kostituzzjoni.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awdituri Ġenerali jiġu eletti u maħtura mill-Parlament.

Il-Parlament jaħtar ukoll Awditur Ġenerali wieħed sabiex ikun responsabbli għall-ġestjoni amministrattiva tal-organizzazzjoni. Dan l-Awditur Ġenerali jieħu deċiżjonijiet dwar l-istruttura organizzazzjonali tal-NAO (inkluża d-delega tar-responsabbiltà), l-approprjazzjonijiet annwali proposti u r-Rapport Annwali.

Attwalment, Stefan Lundgren huwa responsabbli għall-ġestjoni amministrattiva.

MANDAT

L-Awdituri Ġenerali jinħatru għal terminu ta’ seba’ snin u ma jistgħux jerġgħu jinħatru.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-NAO huwa organizzat f’dipartiment għall-awditjar tal-prestazzjoni u ieħor għall-awditjar finanzjarju.

Barra minn hekk, hemm ħames dipartimenti oħra, li huma responsabbli għar-relazzjonijiet internazzjonali, għar-riżorsi umani, għall-komunikazzjoni, għas-servizzi legali u għall-appoġġ operattiv, rispettivament.

Fl-aħħar nett, l-NAO għandu Kunsill Parlamentari u Kunsill Xjentifiku, kif ukoll unità għall-Awditjar Intern.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2017)

 • Totali: 339
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 42 %; ♀ 58 %. Età medja: 44

BAĠIT

 • SEK 372.2 miljun (EUR 36.6 miljun), li SEK 50 miljun (EUR 4.9 miljun) minnhom huma għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp internazzjonali (2017).
 • < 0.15 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Fi ħdan il-qafas stabbilit mill-Parlament rigward il-firxa u l-fokus tax-xogħol tal-awditjar tiegħu, l-NAO jiddeċiedi b’mod indipendenti liema temi għandu jawditja.

Il-fokus tal-awditjar jiġi stabbilit abbażi ta’ analiżi tar-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta materjali u d-daqs finanzjarju relattiv ta’ entità awditjata. Madankollu, jekk dikjarazzjoni skorretta żgħira tirriskja li timmina l-fiduċja fil-gvern ċentrali, din tista’ titqies bħala materjali.

Fokus ieħor tal-awditjar huwa l-promozzjoni tal-iżvilupp inġenerali, fejn il-pubbliku jirċievi redditu effettiv fuq l-investimenti tiegħu. Għall-awditi tal-prestazzjoni, jiġu kkunsidrati kriterji addizzjonali bħall-ammont ta’ valur miżjud, l-għażla taż-żmien u l-fattibbiltà ta’ awditu.

Minbarra l-ippjanar proprju tiegħu, l-NAO huwa meħtieġ li jwettaq awditu finanzjarju annwali fuq l-aġenziji u l-kontijiet ikkonsolidati tal-gvern.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-NAO jwettaq awditu finanzjarju annwali, jevalwa l-korrettezza tar-rapporti finanzjarji u tal-awditi tal-prestazzjoni, filwaqt li jivvaluta l-effiċjenza tal-operazzjonijiet. Huwa japplika standards internazzjonali u linji gwida interni għal attivitajiet tal-awditjar, komunikazzjoni u kwistjonijiet etiċi.

Ir-rapporti kollha jgħaddu minn valutazzjonijiet tal-kontroll tal-kwalità interni u esterni.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-NAO jippubblika:

 • rapport annwali;
 • rapport annwali tal-awditjar;
 • rapporti tal-awditjar minn awditi tal-prestazzjoni;
 • opinjonijiet u rapporti tal-awditjar minn awditi finanzjarju;
 • opinjonijiet u rapporti ta’ awditi finanzjarji interim; u
 • rapport ta’ segwitu annwali.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-NAO jippubblika r-rapporti kollha fuq is-sit web tiegħu u joħroġ stqarrijiet għall-istampa regolari li jirrigwardaw ix-xogħol tiegħu. Huwa juża diversi mezzi ta’ komunikazzjoni, inkluża l-midja soċjali.

Huwa jippubblika wkoll newsletter għaċ-ċittadini interessati u għall-partijiet ikkonċernati.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-NAO huwa involut f’bosta proġetti ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp internazzjonali sabiex jappoġġa lis-SAIs tal-pajjiżi, prinċipalment dawk tal-Afrika u x-Xlokk tal-Ewropa.

L-NAO għandu allokazzjoni baġitarja li hija speċifika għall-iżvilupp internazzjonali tiegħu, li tikkontribwixxi għat-trasparenza, l-iżvilupp demokratiku u t-tisħiħ tal-kontroll parlamentari fil-pajjiżi sħab. Matul l-2017, kien hemm 1 091 membru tal-persunal minn SAIs sħab li rċevew taħriġ vokazzjonali permezz tal-proġetti ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp. Dawn l-isforzi ta’ taħriġ inkludew l-iżvilupp ta’ metodi u ta’ proċessi tal-awditjar, kif ukoll azzjonijiet għat-tisħiħ ta’ aspetti bħar-riżorsi umani, il-komunikazzjoni, l-ippjanar strateġiku u r-riżorsi tal-IT.

 

 

IR-RENJU UNIT

NATIONAL AUDIT OFFICE

Mill-1983

Sit web: www.nao.org.uk

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li ngħinu lin-nazzjon sabiex jonfoq b’mod għaqli. Il-perspettiva tagħna fir-rigward tal-awditjar pubbliku tgħin lill-Parlament iżomm lill-gvern responsabbli għas-servizzi pubbliċi u għat-titjib tagħhom.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (NAO) huwa l-awditur statutorju tad-dipartimenti tal-gvern u ta’ firxa ta’ korpi pubbliċi. Huwa jibgħat rapporti lill-Parlament u jiġi ffinanzjat minnu. Huwa jawditja r-rapporti finanzjarji tad-dipartimenti, l-aġenziji u l-korpi pubbliċi kollha l-oħra tal-gvern ċentrali. Ir-rapporti dwar il-valur għall-flus tiegħu jisiltu konklużjonijiet rigward l-effettività, l-effiċjenza u l-ekonomija tal-infiq tal-gvern.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Att dwar id-Dipartiment tal-Erarju u tal-Awditjar (1866);
 • L-Att dwar id-Dipartiment tal-Erarju tal-Awditjar (1921);
 • L-Att dwar l-Awditjar Nazzjonali (1983);
 • L-Att dwar il-Kontijiet u r-Riżorsi tal-Gvern (2000);
 • L-Att dwar il-Kumpaniji (2006);
 • L-Att dwar l-Awditjar Nazzjonali u r-Responsabbiltà tal-Baġit (2011);
 • L-Att dwar l-Obbligu ta’ Rendikont u l-Awditjar Lokali (2014).

ENTITAJIET AWDITJATI

L-NAO jipprovdi opinjoni tal-awditjar indipendenti rigward madwar 370 kont individwali tas-settur pubbliku, inklużi d-dipartimenti, l-aġenziji, il-korpi indipendenti, il-kumpaniji u l-organizzazzjonijiet tal-karità l-aktar importanti tal-gvern.

Il-portafoll tal-awditjar tiegħu jinkludi wkoll entitajiet b’attivitajiet kummerċjali kbar u kumplessi bħall-BBC, Network Rail u UK Asset Resolution Ltd.

L-Att tal-2014 dwar l-Obbligu ta’ Rendikont u l-Awditjar Lokali jinkariga lill-Kontrollur u l-Awditur Ġenerali bir-responsabbiltà għat-tħejjija, il-pubblikazzjoni u l-aġġornament tal-Kodiċi tal-Prattika tal-Awditjar. Il-Kodiċi jistabbilixxi standards tal-awditjar għal madwar 950 awtorità lokali u korpi lokali tas-Servizz Nazzjonali tas-Saħħa (NHS), kif ukoll għal madwar 10 000 korp ta’ daqs iżgħar, bħall-kunsilli tal-bliet u l-parroċċi. L-NAO jirrapporta wkoll dwar il-valur għall-flus tal-infiq pubbliku fil-livell lokali, skont l-Att dwar l-Obbligu ta’ Rendikont u l-Awditjar Lokali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-gvern u mmexxi mill-Kontrollur u mill-Awditur Ġenerali (C&AG).

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-NAO jappoġġa lis-C&AG fit-twettiq tar-responsabbiltajiet statutorji tiegħu. Is-C&AG huwa Uffiċjal tal-House of Commons u jinħatar mill-Kuruna. Kemm is-C&AG kif ukoll il-persunal tiegħu huma indipendenti mill-gvern.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Il-Parlament iżomm lill-gvern responsabbli bl-appoġġ tal-NAO, b’mod partikolari, l-Uffiċċju jappoġġa lill-Kumitat Magħżul għall-Kontijiet Pubbliċi, lill-kumitati magħżula l-oħra u lill-Membri individwali tal-Parlament fl-iskrutinju tal-infiq u t-twassil ta’ fondi pubbliċi. L-NAO jagħti rendikont lill-Parlament permezz tal-Kummissjoni għall-Kontijiet Pubbliċi. Id-dmirijiet prinċipali tal-Kummissjoni għall-Kontijiet Pubbliċi huma li, teżamina l-baġit annwali tal-NAO u tippreżentah lill-House of Commons, tieħu kont tal-istrateġija tal-NAO, taħtar l-awdituri esterni tal-NAO u tirċievi r-rapporti tagħhom, kif ukoll taħtar il-membri mhux eżekuttivi tal-Bord tal-NAO.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

IL-KONTROLLUR U L-AWDITUR ĠENERALI (C&AG)

Is-Sur Gareth Davies inħatar fl-1 ta’ Ġunju 2019.

Is-C&AG huwa wkoll il-Kap Eżekuttiv u l-Uffiċjal tal-Kontabbiltà tal-NAO. Is-C&AG għandu drittijiet statutorji estensivi ta’ aċċess għall-informazzjoni miżmuma minn firxa wiesgħa ta’ organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku. Id-drittijiet ta’ spezzjoni tas-C&AG jestendu għar-rekords ta’ ħafna kuntratturi tal-gvern ċentrali u ta’ dawk li jirċievu fondi pubbliċi mingħand l-entitajiet li huwa jawditja. Biex jippreserva l-indipendenza tiegħu mill-gvern, is-C&AG għandu diskrezzjoni sħiħa fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu. Is-C&AG biss għandu r-responsabbiltà għall-opinjonijiet u l-ġudizzji kollha tal-awditjar.

MANDAT

Is-C&AG jinħatar għal terminu fiss ta’ 10 snin, li ma jistax jiġġedded. Huwa jista’ biss jitneħħa mill-kariga tiegħu mill-Kuruna, fuq proposta taż-żewġ Kmamar tal-Parlament.

Is-C&AG ma jistax ikun Membru tal-Parlament u lanqas membru tal-House of Lords, jew ikollu xi kariga bħala uffiċjal tal-Kuruna.

Matul il-mandat tiegħu, is-C&AG ikun membru permanenti tal-Bord tal-NAO.

METODU TAL-GĦAŻLA

Is-C&AG jinħatar mill-Kuruna fuq proposta tal-Prim Ministru fil-House of Commons, bl-appoġġ tal-President tal-Kumitat Parlamentari Magħżul għall-Kontijiet Pubbliċi.

KORP GOVERNATTIV

L-NAO huwa rregolat minn Bord magħmul minn ħames membri mhux eżekuttivi u erba’ membri eżekuttivi, inkluż is-C&AG.

L-arranġamenti ta’ governanza tal-NAO ġew żviluppati u implimentati skont ir-rekwiżiti tal-Att tal-2011 dwar l-Awditjar Nazzjonali u r-Responsabbiltà tal-Baġit. L-arranġamenti jirriflettu l-pożizzjoni statutorja unika tal-NAO u x-xewqa tal-Parlament li l-governanza tal-NAO tipprovdi sorveljanza effettiva tal-operazzjonijiet tal-NAO, filwaqt li tippreserva l-indipendenza tas-C&AG fl-għoti ta’ ġudizzji tal-awditjar.

Il-Bord tal-NAO għandu maġġoranza ta’ membri mhux eżekuttivi, inkluż il-President. Il-Kummissjoni għall-Kontijiet Pubbliċi taħtar il-membri mhux eżekuttivi u l-President tal-NAO jinħatar mill-Kuruna fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Prim Ministru u tal-President tal-Kumitat Magħżul għall-Kontijiet Pubbliċi. Dan jiżgura li l-membri mhux eżekuttivi jkunu indipendenti mill-ġestjoni tal-NAO u jkollhom il-fiduċja tal-gvern u tal-oppożizzjoni fil-Parlament.

Ir-relazzjoni bejn il-Bord tal-NAO u s-C&AG hija stabbilita f’Kodiċi ta’ Prattika speċifiku.

MANDAT

Il-President tal-Bord tal-NAO u l-membri mhux eżekuttivi tal-Bord jinħatru għal terminu ta’ tliet snin, li jista’ jiġġedded biss għal tliet snin oħra. Il-membri eżekuttivi tal-Bord, minbarra s-C&AG, jinħatru mill-Bord għal terminu ta’ sena, li jista’ jiġġedded, fuq ir-rakkomandazzjoni tas-C&AG.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri mhux eżekuttivi tal-Bord jinħatru mill-Kummissjoni għall-Kontijiet Pubbliċi. Il-President tal-NAO jinħatar mill-Kuruna fuq rakkomandazzjoni mill-Prim Ministru u mill-President tal-Kumitat Magħżul għall-Kontijiet Pubbliċi.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-NAO jistruttura t-timijiet tal-awditjar tiegħu f’sitt gruppi, magħrufa bħala raggruppamenti. Kull raggruppament ikopri dipartimenti li jiltaqgħu ma’ kwistjonijiet strateġiċi simili, bħal proġetti u programmi infrastrutturali ewlenin jew l-għoti ta’ servizzi lokali.

Barra minn hekk, raggruppament ċentrali jipprovdi input strateġiku lit-Tim ta’ Tmexxija u pariri esperti dwar il-kwalità tax-xogħol tal-NAO kif ukoll dwar il-valur li n-NAO jagħti lill-korpi awditjati u lill-Parlament.

Ir-raggruppamenti tal-NAO huma appoġġati minn sitt netwerks ta’ esperti. Dawn huma gruppi deċentralizzati li jaħdmu fl-NAO. Huma għandhom ħiliet u kapaċitajiet speċjalizzati rilevanti għar-raggruppamenti kollha. Bil-provvediment ta’ appoġġ fost l-organizzazzjonijiet, huma jiżguraw li l-kompetenzi jiġu mmirati b’mod konsistenti biex l-awditi u l-outputs kollha ppubblikati jibbenifikaw mill-firxa sħiħa ta’ għarfien. Huma jippromwovu wkoll il-kondiviżjoni tal-għarfien u jippermettu lill-membri tal-persunal tagħhom jiżviluppaw ħiliet speċjalizzati. L-oqsma ta’ kompetenza koperti min-netwerks jinkludu: kummerċ u kuntratti, finanzi korporattivi, diġitalizzazzjoni, operazzjonijiet u ġestjoni tal-proċessi, twassil u metodi tal-ġestjoni ta’ proġetti u programmi, ekonomija u statistika.

— RIŻORSI

PERSUNAL (MARZU 2018)

 • Totali: 814
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 55 %; ♀ 44 % (0.95 % jippreferu ma jgħidux/ma ddikjarawx). Età medja: 36

BAĠIT

 • Il-baġit nett annwali tal-NAO jiġi approvat mill-Kummissjoni għall-Kontijiet Pubbliċi.
 • GBP 66.6 miljun (madwar EUR 75 miljun) (rekwiżit nett ta’ riżorsi – sena finanzjarja 2017-2018)

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Ix-xogħol tal-NAO ġej minn Strateġija ta’ tliet snin u mit-tliet objettivi strateġiċi tal-NAO:

 • l-iżvilupp u l-applikazzjoni tal-għarfien: huwa jippjana x-xogħol tiegħu bir-reqqa biex jissodisfa l-ħtiġijiet tal-Parlament u minn dan jislet il-fehim approfondit li huwa probabbli li jwassal għal bidla pożittiva fis-settur pubbliku kollu;
 • iż-żieda fl-influwenza tiegħu: huwa jimmira li jtejjeb is-sensibilizzazzjoni u l-opinjoni tal-NAO, inklużi dawk tal-MPs u l-korpi li jawditja, b’tali mod li jġib bidla pożittiva u jkun probabbli li l-gvern jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tiegħu u jqisu bħala sors ta’ gwida;
 • il-kisba ta’ prestazzjoni għolja: huwa juża l-fondi tiegħu b’mod kosteffettiv u jiżgura li jikseb l-aħjar min-nies tiegħu.

Il-programm ta’ ħidma u l-bilanċ tal-isforzi tal-NAO jiġu ppjanati bir-reqqa bl-għan li tiġi pprovduta l-informazzjoni meħtieġa biex tappoġġa lill-Parlament fl-iskrutinju tiegħu tal-infiq pubbliku u biex isir titjib fis-servizzi pubbliċi.

Il-programm ta’ ħidma annwali tal-NAO jiġi approvat mit-Tim ta’ Tmexxija b’segwitu ta’ konsultazzjoni estensiva mar-raggruppamenti.

Kull sena, l-NAO jidentifika l-każijiet fejn ix-xogħol jew l-influwenza tiegħu jkunu kkontribwew biex jinkiseb titjib fis-servizzi pubbliċi, jew benefiċċju nett finanzjarjament kwantifikabbli għall-kontribwent. Huwa jirreferi għal dan bħala l-“impatt” tal-NAO. Ir-Rapport Annwali 2017-18 tal-NAO jiġbed l-attenzjoni għal 13-il studju ta’ każijiet li juru l-impatt usa’ tax-xogħol tiegħu, pereżempju, it-titjib fl-aċċess tal-pazjenti għall-kura, fl-appoġġ lokali għal persuni b’diffikultajiet fit-tagħlim, u fil-funzjonament tas-suq tal-edukazzjoni għolja. Dawn l-istudji ta’ każijiet b’impatt usa’ ġew approvati mill-korpi li magħhom huma relatati.

— METODI TAL-AWDITJAR

Ix-xogħol relatat mal-awditi finanzjarji tal-NAO jikkonforma mal-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar (ir-Renju Unit). Ix-xogħol relatat mal-awditi finanzjarji tiegħu jikkonforma wkoll mal-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (ISSAIs) rilevanti stabbiliti mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI).

Ix-xogħol tiegħu ta’ aċċertament tal-valur għall-flus huwa aktar varjat; huwa konsistenti mal-istandards tal-NAO dwar il-valur għall-flus, filwaqt li jirrispondi wkoll għall-ħtiġijiet ta’ ħafna udjenzi fil-gvern u fil-Parlament. L-istandards tal-NAO dwar il-valur għall-flus huma konsistenti mal-Prinċipji Fundamentali tal-Awditjar tal-ISSAIs u huma mfassla biex jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi tal-ambjent tas-settur pubbliku tar-Renju Unit.

Biex ix-xogħol tal-NAO jkollu l-impatt u l-influwenza meħtieġa, huwa jrid jirrispetta standards għoljin ta’ etika u onestà, u jaħdem fi ħdan qafas ta’ valuri li jippreservaw l-indipendenza tal-awditjar. L-NAO jistenna li l-membri tal-persunal tiegħu jaderixxu mal-istandards ta’ kwalità interni u esterni rilevanti għax-xogħol tiegħu.

Il-kwalità tal-awditi finanzjarji tal-NAO u tax-xogħol usa’ tiegħu rigward l-aċċertament hija suġġetta għal rieżaminar intern u estern.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Fil-perjodu 2017-2018, l-NAO:

 • iċċertifika 370 kont li jkopru aktar minn GBP 1.6 triljun ta’ introjtu u nfiq pubbliku;
 • ippubblika 65 dokument ewlieni (rapporti u investigazzjonijiet dwar il-valur għall-flus), inklużi 9 dwar it-tħejjija tal-gvern tar-Renju Unit għall-ħruġ mill-Unjoni Ewropea;
 • ipprovda 108 risposti għall-korrispondenza mill-Membri tal-Parlament u 877 risposta għall-korrispondenza mill-pubbliku. Huwa rrisponda wkoll għal 87 mistoqsija skont l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni; u
 • ippubblika seba’ dokumenti ta’ gwida dwar l-aħjar prattika li jippreżentaw fil-qosor il-fehim approfondit li nkiseb mix-xogħol tiegħu.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-NAO jippreżenta l-outputs ewlenin tiegħu lill-Parlament u jippubblikahom fuq is-sit web tiegħu, kif ukoll fuq firxa wiesgħa ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni esterni.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-NAO jinvolvi ruħu b’mod estensiv mal-professjonijiet fil-qasam tal-kontabbiltà u tal-awditjar, permezz tal-istituti professjonali, ma’ korpi oħra tal-awditjar tas-settur pubbliku fir-Renju Unit u fil-livell internazzjonali, u permezz tas-sħab qafas tal-NAO fis-settur privat. Dan jgħin biex l-NAO jikkondividi prattiki tajba u jitgħallem minn professjonisti oħra.

ĦAJR GĦAR-RITRATTI

Il-QEA Sors: © L-Unjoni Ewropea 2018, sors: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Periti tal-bini: Paul Noël (1988) u Jim Clemes (2004 & 2013).

AT Sors: Rechnungshof. Ritratt: © Achim Bieniek.

BE Sors: Rekenhof/Cour des comptes/Rechnungshof. Periti tal-bini: Gustave Saintenoy u Clément Parent.

BG Sors: Сметна палата на Република България.

CY Sors: Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Perit tal-bini: Maratheftis-Yiannouris Architects Engineers.

CZ Sors: Nejvyšší kontrolní úřad.

DE Sors: Bundesrechnungshof. Perit tal-bini: Josef Trimborn.

DK Sors: Rigsrevisionen.

EE Sors: Riigikontroll.

EL Sors: Ελεγκτικό Συνέδριο. Perit tal-bini: Themis Kataskevastiki (kumpanija pubblika).

ES Sors: Tribunal de Cuentas. Perit tal-bini: Francisco Jareño y Alarcón.

FI Sors: Valtiontalouden tarkastusvirasto. Perit tal-bini: Helin & Co Architects.

FR Sors: Tangopaso (Wikimedia Commons). Perit tal-bini: Constant Moyaux.

HR Sors: Državni ured za reviziju.

HU Sors: Állami Számvevőszék. Periti tal-bini: Antal Skalnitzky Antal u Henrik Koch.

IE Sors: Office of the Comptroller and Auditor General. Perit tal-bini: Scott Tallon Walker Architects.

IT Sors: Corte dei conti.

LT Sors: Valstybės Kontrolė. Perit tal-bini: Loreta Grikinienė.

LU Sors: Cour des comptes. Perit tal-bini: Arlette Schneiders Architectes.

LV Sors: Valsts kontrole. Perit tal-bini: Vizuālās Modelēšanas Studija Ltd, il-maniġer tal-proġetti Daiga Bikse u l-perit Daiga Levane.

MT Sors: L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika.

NL Sors: Algemene Rekenkamer. Perit tal-bini: Aldo van Eyck.

PL Sors: Najwyższa Izba Kontroli. Perit tal-bini: Antoni Dygat.

PT Sors: Tribunal de Contas. Periti tal-bini: Jorge Manuel Soares Costa u Fernando Silva.

RO Sors: Curtea de Conturi a României.

SE Sors: Riksrevisionen. Perit tal-bini: Björn Hedvall.

SK Sors: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Perit tal-bini: Vladimir Dedecek.

SL Sors: Računsko sodišče Republike Slovenije. Perit tal-bini: Miroslav Gregorič.

UK Sors: National Audit Office. Perit tal-bini: Albert Lakeman.

IKKUNTATTJA LILL-QEA

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel.: +352 4398-1
Mistoqsijiet: eca.europa.eu/mt/Pages/ContactForm.aspx
Sit web: eca.europa.eu
       LinkedIn: EUAuditors
       Twitter: @EUAuditors
       Facebook: EUAuditors
       Instagram: #EUAuditors
 Youtube: @EUAuditors

FINDING INFORMATION ABOUT THE ECA

Sit web: eca.europa.eu
Portal dwar it-trasparenza: eca.europa.eu/mt/Pages/Transparency-portal-home.aspx


KIF TIKKUNTATTJA LILL-UE

Personalment
Madwar l-Unjoni Ewropea kollha hemm mijiet ta’ ċentri ta’ informazzjoni tal-Europe Direct. Tista’ ssib l-indirizz tal-eqreb ċentru għalik f’dan is-sit: https://europa.eu/european-union/contact_mt

Bit-telefown jew bil-posta elettronika
Europe Direct huwa servizz li jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea. Tista’ tikkuntattja dan is-servizz:

 • bit-telefown bla ħlas: 00 800 6 7 8 9 10 11 (ċerti operaturi jafu jimponu ħlas għal dawn it-telefonati),
 • fuq dan in-numru standard: +32 22999696, jew
 • bil-posta elettronika permezz: https://europa.eu/european-union/contact_mt

KIF ISSIB TAGĦRIF DWAR L-UE

Onlajn
L-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE hija disponibbli fuq is-sit web Europa fuq: https://europa.eu/european-union/contact_mt

Pubblikazzjonijiet tal-UE
Tista’ tniżżel mill-internet jew tordna l-pubblikazzjonijiet tal-UE, li xi wħud minnhom huma bla ħlas u xi oħrajn bil-ħlas, mill-EU Bookshop fl-indirizz li ġej: https://publications.europa.eu/mt/publications. Kopji multipli ta’ pubblikazzjonijiet bla ħlas tista’ tiksibhom billi tikkuntattja lil Europe Direct jew liċ-ċentru tal-informazzjoni lokali tiegħek (ara https://europa.eu/european-union/contact_mt).

Il-liġi tal-UE u dokumenti relatati
Għal aċċess għall-informazzjoni legali tal-UE, inkluż il-liġijiet kollha tal-UE mill-1951 ’l hawn, fil-verżjonijiet lingwistiċi uffiċjali kollha, żur is-sit EUR-Lex hawnhekk: http://eur-lex.europa.eu

Dejta Miftuħa mill-UE
Il-portal tad-Dejta Miftuħa mill-UE (http://data.europa.eu/euodp) jipprovdi aċċess għal settijiet tad-dejta mill-UE. Id-dejta tista’ titniżżel mill-internet u tintuża mill-ġdid bla ħlas, kemm għal skopijiet kummerċjali kif ukoll mhux kummerċjali.

Kuntatt

La l-Qorti Ewropea tal-Awdituri u lanqas kull persuna li taġixxi f’isimha ma hija responsabbli għall-użu li jista’ jsir minn dan il-manwal.

Il-Lussemburgu: L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2019.

© L-Unjoni Ewropea, 2019

Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata dment li ssir referenza għas-sors.

Għal kull użu jew riproduzzjoni ta’ ritratti jew materjal ieħor li ma jaqax taħt id-drittijiet tal-awtur tal-UE, irid jintalab permess direttament mingħand id-detenturi tad-drittijiet tal-awtur.

Print: ISBN 978-92-872-7270-6 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/697774 QJ-04-18-373-MT-C
PDF: ISBN 978-92-872-9990-1 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/49328 QJ-04-18-373-MT-N
HTML: ISBN 978-92-872-5438-2 ISSN 1977-5679 doi:10.2865/079480 QJ-04-18-373-MT-Q