L-Awditjar tas-Settur Pubbliku fl-Unjoni Ewropea huwa portal online li fih informazzjoni dwar il-mandat, l-istatus, l-organizzazzjoni, ix-xogħol u l-output tal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar flUE u fl-Istati Membri tagħha. Korpi oħra tal-awditjar tas-settur pubbliku stabbiliti f’xi wħud mill-Istati Membri, bħal dawk reġjonali jew provinċjali, mhumiex inklużi.
L-Awditjar tas-Settur Pubbliku fl-Unjoni Ewropea jipprovdi informazzjoni li tissottolinja n-natura essenzjali tal-korpi pubbliċi tal-awditjar kontemporanji fl-Unjoni tagħna u jiddeskrivi l-kontribut tagħhom għall-funzjonament effettiv tad-demokraziji tagħna. Billi jiddeskrivi d-differenzi u s-similaritajiet bejn l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar tal-UE, huwa juri d-diversità rikka li hija kwalità tant importanti tal-Unjoni Ewropea u waħda mill-assi ewlenin tagħha.

L-informazzjoni nġabret u tiġi aġġornata f’kooperazzjoni mill-qrib mad-diversi istituzzjonijiet tal-awditjar, u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri tapprezza l-appoġġ li ngħatat kemm min-naħa ta’ dawn l-istituzzjonijiet kif ukoll min-naħa tal-persunal tagħhom.

Aħna nittamaw li dan il-portal jattira l-interess tal-awdituri, ta’ dawk li jfasslu l-politika u tal-leġiżlaturi, kemm fl-UE kif ukoll lil hinn minnha. Permezz tiegħu, aħna nittamaw ukoll li nagħtu kontribut siewi għar-riċerka li qed issir fil-qasam tal-awditjar pubbliku.

L-ISTITUZZJONIJIET SUPREMI TAL-AWDITJAR FL-UE U FL-ISTATI MEMBRI TAGĦHA – DESKRIZZJONI ĠENERALI

INTRODUZZJONI

L-iskrutinju pubbliku huwa parti integrali mis-sistemi demokratiċi. Is-27 pajjiż li issa jiffurmaw l-Unjoni Ewropea (UE) stabbilew arranġamenti biex jiżguraw li n-nefqa pubblika tkun suġġetta għall-obbligu ta’ rendikont, tkun trasparenti u tiġi ssorveljata b’mod robust. Dan huwa l-każ fejn jiġu involuti l-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar (SAIs), bħala awdituri pubbliċi esterni.

Is-SAIs iwettqu investigazzjonijiet indipendenti dwar l-użu effiċjenti, effettiv u ekonomiku tar-riżorsi pubbliċi, kif ukoll dwar il-konformità tal-infiq u l-ġbir tad-dħul fis-settur pubbliku mar-regoli applikabbli. Huma jappoġġaw il-kontroll parlamentari tal-gvernijiet permezz ta’ rapporti tal-awditjar ibbażati fuq il-fatti, li jkunu oġġettivi u imparzjali, b’hekk, jgħinu biex isir titjib fil-politiki, fil-programmi, fl-amministrazzjoni pubblika u fil-ġestjoni tal-finanzi tal-Istat tagħhom. Dan jikkontribwixxi għar-rinfurzar tal-fiduċja taċ-ċittadini f’dak li jirrigwarda l-kontrolli u l-bilanċi tas-soċjetajiet tagħna u għall-iżvilupp ulterjuri ta’ demokraziji li jiffunzjonaw b’mod xieraq.

Minbarra l-promozzjoni u l-iżvilupp tal-obbligu ta’ rendikont u tat-trasparenza fil-gvern, is-SAIs tal-UE għandhom ukoll rwol attiv fl-appoġġ għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-korpi tal-awditjar tas-settur pubbliku f’pajjiżi terzi.

Ħafna mis-SAIs li huma koperti f’dan ir-repożitorju, għandhom wirt għani (li xi kultant imur lura għal bosta mijiet ta’ snin), filwaqt li oħrajn kien biss reċentement li ġew stabbiliti fil-forma attwali tagħhom. L-istruttura, il-mandat u s-setgħat tal-biċċa l-kbira mis-SAIs evolvew matul iż-żmien, xi kultant b’riżultat ta’ bidliet politiċi jew minħabba r-riforma tal-amministrazzjoni pubblika. L-eżistenza ta’ SAI indipendenti hija kundizzjoni għas-sħubija fl-UE.

L-UE U L-ISTATI MEMBRI TAGĦHA

L-UE ġiet stabbilita fl-1993 permezz tat-Trattat ta’ Maastricht. Il-prekursuri tagħha – il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA), il-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE) u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (EAEC jew Euratom) – imorru lura għas-snin ħamsin. Mill-1993 'il hawn, kien hemm 16-il pajjiż li ssieħbu fl-Unjoni (fl-1995, fl-2004, fl-2007 u fl-2013). Attwalment, wara l-ħruġ tar-Renju Unit fl-2020, l-UE hija magħmula minn 27 Stat Membru.

TIPI TA’ SAIs
U L-GOVERNANZA TAGĦHOM

Hemm diversi modi għall-klassifikazzjoni tas-SAIs. Tradizzjonalment, dawn jiġu raggruppati f’korpi bi strutturi organizzazzjonali li għandhom għeruqhom fit-tradizzjonijiet Franċiżi/Latini, Anglo-Sassoni, jew Ġermaniżi. Madankollu, illum il-ġurnata, dawn jiġu distinti prinċipalment bejn korpi li għandhom setgħa ġuriżdizzjonali u dawk li ma għandhomx. Tista’ ssir distinzjoni oħra bejn is-SAIs monokratiċi li huma mmexxija minn persuna waħda (President, Awditur Ġenerali, jew Kontrollur u Awditur Ġenerali), u s-SAIs li huma rregolati minn korp kolleġġjali (eż. bord, kulleġġ, senat jew plenum).

F’din ir-ripartizzjoni wiesgħa, jistgħu jsiru aktar distinzjonijiet, pereżempju, fuq il-bażi tas-setgħa tas-SAIs li jwettqu wkoll awditi fil-livelli aktar baxxi tal-gvern, jew tar-relazzjoni bejn is-SAI u l-parlament nazzjonali tagħha.

GOVERNANZA TAS-SAIs

  Korp governattiv/
Kap tas-SAI
Għadd ta’ persuni
fil-korp governattiv
Mandat (snin)
UNJONI EWROPEA
Qorti Ewropea tal-Awdituri
Korp kolleġġjali l-27 President: 3 snin (jista’ jiġġedded)
Membri: 6 snin (jista’ jiġġedded)
L-AWSTRIJA
Rechnungshof
Il-President  1 12-il sena (ma jistax jiġġedded)
IL-BELĠJU
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
Assemblea Ġenerali 12 6 snin (jista’ jiġġedded)
IL-BULGARIJA
Сметна палата на Република България
President u
żewġ Viċi Presidenti
 3 President: 7 snin
(ma jistax jiġġedded)
Viċi Presidenti: 7 snin (jista’ jiġġedded)
IĊ-ĊEKJA
Nejvyšší kontrolní úřad
Bord 17 President u Viċi President
9 snin (jista’ jiġġedded)
Membri: bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
ĊIPRU
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
L-Awditur Ġenerali  1 Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
ID-DANIMARKA
Rigsrevisionen
L-Awditur Ġenerali  1 6 snin (jista’ jiġġedded darba
għal perjodu ta’ erba’ snin)
L-ESTONJA
Riigikontroll
L-Awditur Ġenerali  1 5 snin (jista’ jiġġedded)
IL-FINLANDJA
Valtiontalouden tarkastusvirasto
L-Awditur Ġenerali  1 6 snin (jista’ jiġġedded)
FRANZA
Cour des comptes
L-Ewwel President
u 6 Presidenti
tal-awli
 7 Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
IL-ĠERMANJA
Bundesrechnungshof
President, Senat (Bord) 16 President: 12-il sena
(ma jistax jiġġedded)
Diretturi: bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
IL-GREĊJA
Ελεγκτικό Συνέδριο
Plenum 42 President: 4 snin
(ma jistax jiġġedded)
Membri u Mħallfin: bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar.
L-IRLANDA
Office of the Comptroller and Auditor General
Kontrollur u Awditur Ġenerali  1 Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
L-ITALJA
Corte dei conti
Il-President  1 Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar
L-IŻVEZJA
Riksrevisionen
L-Awditur Ġenerali  1 7 snin (ma jistax jiġġedded)
IL-KROAZJA
Državni ured za reviziju
L-Awditur Ġenerali  1 8 snin (jista’ jiġġedded)
IL-LATVJA
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Il-Kunsill,
Awditur Ġenerali
 7 4 snin (jista’ jiġġedded
għal massimu ta’ żewġ termini konsekuttivi)
IL-LITWANJA
Valstybės Kontrolė
L-Awditur Ġenerali  1 5 snin (jista’ jiġġedded darba)
IL-LUSSEMBURGU
Cour des comptes
President,
Viċi President u tliet konsulenti
 5 6 snin (jista’ jiġġedded)
MALTA
National Audit Office
L-Awditur Ġenerali  1 5 snin (jista’ jiġġedded darba)
IN-NETHERLANDS
Algemene Rekenkamer
Bord  3 Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar ta’ 70 sena
IL-POLONJA
Najwyższa Izba Kontroli
President u
(f’xi każijiet) Korp kolleġġjali
18 President: 6 snin
(jista’ jiġġedded darba)
Korp kolleġġjali: 3 snin (jista’ jiġġedded)
IL-PORTUGALL
Tribunal de Contas
President u Plenarja 19 President: 4 snin (jista’ jiġġedded)
Membri: bla limitu
IR-RUMANIJA
Curtea de Conturi a României
Plenum 18 9 snin (ma jistax jiġġedded)
IS-SLOVAKKJA
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Il-President  1 7 snin (jista’ jiġġedded darba)
IS-SLOVENJA
Računsko sodišče Republike Slovenije
Senat  3 9 snin (jista’ jiġġedded)
SPANJA
Tribunal de Cuentas
Plenum 13 President: 3 snin (jista’ jiġġedded)
Konsulenti Oħra: 9 snin (jista’ jiġġedded)
Kap Prosekutur: 5 snin (jista’ jiġġedded)
L-UNGERIJA
Állami Számvevőszék
Il-President  1 12-il sena (jista’ jiġġedded)

INDIPENDENZA

Is-SAIs tal-UE huma korpi pubbliċi indipendenti. L-indipendenza tagħhom f’dak li jirrigwarda s-setgħat leġiżlattivi, eżekuttivi u ġudizzjarji hija minquxa fil-kostituzzjoni. Skont il-mandat tagħhom, is-SAIs jistgħu jwettqu kontrolli ex ante jew ex post, biex jivvalutaw il-legalità u r-regolarità tad-dħul u tal-infiq, kif ukoll l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività tal-politiki, tal-programmi u tal-miżuri, jew il-funzjonament tal-amministrazzjoni pubblika. Xi wħud mis-SAIs jevalwaw ukoll l-impatt tal-politiki u tal-programmi pubbliċi.

FUNZJONI ĠURIŻDIZZJONALI

Xi wħud mis-SAIs għandhom status speċjali bħala qrati ġuriżdizzjonali. Dan jippermettilhom jibdew proċedimenti legali kontra maniġers jew kontabilisti ta’ fondi pubbliċi li possibbilment ikunu involuti f’irregolaritajiet relatati mal-infiq u mal-assi pubbliċi. Il-funzjoni ġuriżdizzjonali tipprovdi lis-SAIs b’għodda biex jidentifikaw pubblikament ir-responsabbiltajiet personali u biex jissanzjonaw individwi fi ħdan is-servizz pubbliku.

RELAZZJONI
MAL-PARLAMENT

Ir-relazzjonijiet bejn is-SAIs u l-parlamenti fl-UE kollha jvarjaw daqs il-korpi tal-awditjar tas-settur pubbliku nfushom. Filwaqt li s-SAIs kollha huma korpi indipendenti, xi wħud minnhom jagħmlu parti mill-istruttura ta’ sorveljanza parlamentari.

SAIs B’FUNZJONI ĠURIŻDIZZJONALI / IWETTQU AWDITI EX ANTE / JAGĦMLU PARTI MILL-ISTRUTTURA TA’ SORVELJANZA PARLAMENTARI

  Funzjoni
ġuriżdizzjonali
Awditu
ex ante
Parti mill-istruttura
ta’ sorveljanza
parlamentari
UNJONI EWROPEA
Qorti Ewropea tal-Awdituri
     
L-AWSTRIJA
Rechnungshof
   
IL-BELĠJU
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
IL-BULGARIJA
Сметна палата на Република България
     
IĊ-ĊEKJA
Nejvyšší kontrolní úřad
     
ĊIPRU
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
     
ID-DANIMARKA
Rigsrevisionen
   
L-ESTONJA
Riigikontroll
     
IL-FINLANDJA
Valtiontalouden tarkastusvirasto
   
FRANZA
Cour des comptes
   
IL-ĠERMANJA
Bundesrechnungshof
     
IL-GREĊJA
Ελεγκτικό Συνέδριο
 
L-IRLANDA
Office of the Comptroller and Auditor General
   
L-ITALJA
Corte dei conti
 
L-IŻVEZJA
Riksrevisionen
   
IL-KROAZJA
Državni ured za reviziju
     
IL-LATVJA
Latvijas Republikas Valsts kontrole
     
IL-LITWANJA
Valstybės Kontrolė
   
IL-LUSSEMBURGU
Cour des comptes
     
MALTA
National Audit Office
   
IN-NETHERLANDS
Algemene Rekenkamer
     
IL-POLONJA
Najwyższa Izba Kontroli
   
IL-PORTUGALL
Tribunal de Contas
 
IR-RUMANIJA
Curtea de Conturi a României
     
IS-SLOVAKKJA
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
     
IS-SLOVENJA
Računsko sodišče Republike Slovenije
   
SPANJA
Tribunal de Cuentas
 
L-UNGERIJA
Állami Számvevőszék
   

Minkejja d-diversità, ġeneralment hija karatteristika komuni li s-SAIs fl-UE u fl-Istati Membri tagħha jżommu relazzjonijiet mill-qrib mal-parlamenti tagħhom. Prinċipalment, din ir-relazzjoni tinvolvi l-attività ta’ rappurtar, fejn is-SAI tibgħat ir-rapporti tal-awditjar tagħha lill-parlament. Dawn ir-rapporti normalment jiġu diskussi minn kumitat speċjali u, xi kultant, skont is-suġġett tal-awditu, anke minn kumitati li jittrattaw suġġetti speċifiċi. B’mod ġenerali, ir-rappreżentanti tas-SAI huma awtorizzati li jattendu u/jew jipparteċipaw f’dawn id-dibattiti. F’xi Stati Membri, il-kap tas-SAI għandu wkoll id-dritt li jinstema’ fid-diskussjonijiet parlamentari dwar suġġetti li jkunu rilevanti għax-xogħol tas-SAI.

Il-parlamenti spiss għandhom rwol deċiżiv fin-nomina u/jew fil-ħatra ta’ President/Awditur Ġenerali jew ta’ korp governattiv tas-SAI. Minbarra dan, xi wħud mill-parlamenti jabbozzaw u japprovaw ukoll il-baġit tas-SAI, jew jinnominaw awditur estern sabiex jawditja l-kontijiet tas-SAI.

Fl-aħħar nett, xi wħud mis-SAIs, iżda mhux kollha, għandhom is-setgħa li jawditjaw in-nefqa amministrattiva tal-parlamenti nazzjonali tagħhom.

PERSUNAL U BAĠITS

Ir-riżorsi umani u finanzjarji tas-SAIs ivarjaw b’mod konsiderevoli fost il-pajjiżi, anke meta jitqiesu fi proporzjon mal-għadd ta’ abitanti jew mal-baġit awditjat. Dawn id-differenzi jirriflettu mhux biss il-mandat tas-SAI u l-organizzazzjoni tagħha, iżda wkoll il-karatteristiċi usa’ tal-Istat Membru u tal-amministrazzjoni nazzjonali tiegħu.

B’mod ġenerali, hemm aktar minn 15 000 persuna li qed jaħdmu għas-SAIs fl-UE u fl-Istati Membri tagħha. Flimkien, is-SAIs tal-akbar erba’ Stati Membri tal-UE (il-Ġermanja, Franza, l-Italja u Spanja, li jirrappreżentaw kważi 260 miljun persuna) jimpjegaw madwar 5 000 persuna, filwaqt li s-SAIs tal-Istati Membri l-oħra (b’190 miljun persuna) jimpjegaw madwar 9 500 persuna.

Għall-UE kollha, huwa rreġistrat valur medjan ta’ impjegat wieħed ta’ SAI għal kull 20 000 ċittadin. Madankollu, hemm differenzi sinifikanti bejn l-Istati Membri individwali. Kważi fil-każijiet kollha, il-baġits proprji tas-SAIs jirrappreżentaw inqas minn 0.1 % tal-baġit globali tal-gvern.

PERSUNAL U BAĠIT TAS-SAIs

SUĠĠETTI TAL-AWDITJAR

Is-SAIs tal-UE għandhom rwol ċentrali fil-proċess tal-obbligu ta’ rendikont tas-settur pubbliku. Bħala l-awdituri esterni tal-korpi eżekuttivi, huma jivvalutaw kemm il-politiki u l-infiq tal-amministrazzjoni pubblika qed jilħqu l-objettivi intenzjonati, jivverifikaw il-ġestjoni finanzjarja pubblika u jirrappurtaw dwar il-kontijiet tal-korpi pubbliċi, biex b’hekk jipprovdu aċċertament u informazzjoni indipendenti lill-parlamenti.

KATEGORIJI PRINĊIPALI TA’ AWDITI

L-AWDITI FINANZJARJI jinkludu l-eżaminar ta’ dokumenti, rapporti, sistemi ta’ kontroll intern u ta’ awditjar intern, proċeduri kontabilistiċi u finanzjarji, kif ukoll rekords oħra, biex jivverifikaw li r-rapporti finanzjarji jippreżentaw pożizzjoni finanzjarja vera u ġusta u li r-riżultati tal-attivitajiet finanzjarji jikkonformaw mal-istandards u mal-prinċipji tal-kontabbiltà aċċettati.

L-AWDITI TAL-KONFORMITÀ jivverifikaw jekk il-ġestjoni ekonomika u finanzjarja tal-entità, tal-attività jew tal-programm awditjati hijiex konformi mad-dispożizzjonijiet legali u regolatorji applikabbli.

L-AWDITI TAL-PRESTAZZJONI jinvolvu l-eżaminar ta’ programmi, operazzjonijiet, sistemi ta’ ġestjoni u proċeduri użati minn korpi u istituzzjonijiet li jimmaniġġjaw ir-riżorsi, biex jiġi vvalutat l-użu ekonomiku, effiċjenti u effettiv ta’ dawn ir-riżorsi.

Is-SAIs jiskrutinizzaw id-dħul u l-infiq tal-baġits tal-Istat fil-livell ċentrali jew federali u, f’xi Stati Membri, jistgħu jwettqu wkoll awditi fil-livelli tal-gvern reġjonali, lokali jew muniċipali. Għalkemm l-awditi tagħhom jiffukaw primarjament fuq ministeri u korpi governattivi, l-entitajiet awditjati jistgħu jinkludu wkoll intrapriżi tal-Istat, bħal korporazzjonijiet tax-xandir, istituti ta’ edukazzjoni għolja, jew banek nazzjonali.

Il-biċċa l-kbira mis-SAIs huma intitolati li jawditjaw id-dħul u l-infiq pubbliku kollu, inkluż fil-livell ta’ kumpaniji privati jew ta’ benefiċjarji individwali.

LIVELLI TAL-GVERN AWDITJATI MIS-SAIs

  Gvern
Ċentrali
Gvern
Reġjonali
Gvern
Lokali
Intrapriżi
tal-Istat
Korpi
pubbliċi
Muniċipalitajiet Benefiċjarji
oħra
UNJONI EWROPEA Qorti Ewropea tal-Awdituri
L-AWSTRIJA
Rechnungshof
IL-BELĠJU
Rekenhof
Cour des comptes
Rechnungshof
   
IL-BULGARIJA
Сметна палата на Република България
   
IĊ-ĊEKJA
Nejvyšší kontrolní úřad
     
ĊIPRU
Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας
 
ID-DANIMARKA
Rigsrevisionen
   
L-ESTONJA
Riigikontroll
IL-FINLANDJA
Valtiontalouden tarkastusvirasto
 
FRANZA
Cour des comptes
     
IL-ĠERMANJA
Bundesrechnungs­hof
     
IL-GREĊJA
Ελεγκτικό Συνέδριο
L-IRLANDA
Office of the Comp­troller and Auditor General
     
L-ITALJA
Corte dei conti
L-IŻVEZJA
Riksrevisionen
     
IL-KROAZJA
Državni ured za reviziju
IL-LATVJA
Latvijas Republikas Valsts kontrole
IL-LITWANJA
Valstybės Kontrolė
 
IL-LUSSEMBURGU
Cour des comptes
     
MALTA
National Audit Office
   
IN-NETHERLANDS
Algemene Rekenkamer
     
IL-POLONJA
Najwyższa Izba Kontroli
IL-PORTUGALL
Tribunal de Contas
IR-RUMANIJA
Curtea de Conturi a României
 
IS-SLOVAKKJA
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IS-SLOVENJA
Računsko sodišče Republike Slovenije
SPANJA
Tribunal de Cuentas
L-UNGERIJA
Állami Számvevőszék
 

GĦAŻLA
TAS-SUĠĠETTI U
L-PROGRAMMAZZJONI TAL-AWDITJAR

Il-proċess tal-għażla u tal-ippjanar tal-awditi jieħu inkunsiderazzjoni kriterji differenti, bħar-riskju u l-impatt, kif ukoll l-iżvilupp futur ta’ oqsma ta’ politika speċifiċi. Ħafna SAIs jaħdmu bi proċeduri ta’ programmazzjoni u pjanijiet annwali tal-awditjar, li huma jfasslu abbażi ta’ strateġija pluriennali u ta’ valutazzjonijiet annwali tar-riskji. Dan il-kombinament ta’ ppjanar, kemm fuq terminu medju kif ukoll fuq terminu twil, jippermetti li jkun hemm flessibbiltà u li s-SAIs jirreaġixxu għall-iżviluppi mhux previsti.

TEĦID TA’ DEĊIŻJONIJIET FINALI — STRUTTURA MONOKRATIKA / KOLLEĠĠJALI

F’xi wħud mill-pajjiżi, il-parlament (membri u/jew kumitati), il-ministri tal-gvern, jew saħansitra individwi/organizzazzjonijiet privati jistgħu jitolbu lis-SAIs biex iwettqu awditi speċifiċi. Madankollu, bi ftit eċċezzjonijiet, is-SAIs mhumiex obbligati li jwettqu dawn l-awditi.

Fil-każ ta’ SAIs immexxija minn persuna waħda, ġeneralment ikun il-kap li jieħu d-deċiżjoni finali dwar liema awditi għandhom jitwettqu. Fil-każijiet l-oħra kollha, dan isir b’mod kollettiv mill-bord ta’ tmexxija jew mill-kulleġġ.

EVIDENZA
U SEGWITU

Biex jiġbru evidenza tal-awditjar, is-SAIs jeżaminaw id-dokumenti, janalizzaw id-data, jagħmlu intervisti, jew iwettqu kontrolli fuq il-post, pereżempju, fil-bini tal-entità awditjata jew fis-sit tal-proġett. Biex ikunu jistgħu jagħmlu dan, is-SAIs għandhom id-dritt ta’ aċċess għall-informazzjoni kollha li jqisu bħala meħtieġa biex iwettqu l-kompiti tagħhom, u l-membri tal-persunal tal-entitajiet awditjati huma obbligati li jikkooperaw mal-awdituri tas-SAIs.

Biex tiġi kontrobilanċjata din il-libertà tal-aċċess, is-SAIs u l-membri tal-persunal tagħhom huma suġġetti għal obbligi speċifiċi ta’ kunfidenzjalità fir-rigward tal-informazzjoni li tinkiseb matul l-awditi tagħhom.

RAPPURTAR

Abbażi tal-awditi li jwettqu, is-SAIs jabbozzaw rapporti li fihom jippreżentaw is-sejbiet u l-osservazzjonijiet tagħhom, jindikaw irregolaritajiet, jisiltu konklużjonijiet tal-awditjar u jagħmlu rakkomandazzjonijiet biex jindirizzaw in-nuqqasijiet. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet jikkostitwixxu element importanti ta’ kull rapport tal-awditjar, billi jipprovdu gwida siewja għal dawk li jfasslu l-politiki. Dawn jistgħu jgħinuhom biex itejbu l-effettività, l-effiċjenza u l-ekonomija tan-nefqa pubblika kif ukoll il-konformità tagħha mar-regoli applikabbli, u biex jiġu evitati żbalji, irregolaritajiet u nfiq skorrett.

Ċerti SAIs huma intitolati wkoll li jagħtu l-opinjonijiet tagħhom, jew fuq inizjattiva proprja tagħhom jew inkella fuq talba speċifika tal-leġiżlatur, rigward (abbozzi ta’) leġiżlazzjoni dwar suġġetti li jaqgħu fi ħdan il-mandat tagħhom, bħall-ġestjoni finanzjarja.

PUBBLIKAZZJONIJIET

Is-SAIs normalment jippubblikaw rapporti annwali dwar l-awditi li jwettqu tal-kontijiet annwali tal-Istat u tal-implimentazzjoni tal-baġit statali. Barra minn hekk, xi wħud mis-SAIs jippubblikaw rapporti dwar ir-rapporti finanzjarji ta’ istituzzjonijiet jew korpi speċifiċi (bħall-Parlament, il-Kap tal-Istat, jew is-sistemi ta’ protezzjoni soċjali). Ċerti SAIs jifformulaw ukoll opinjonijiet tal-awditjar dwar dawn ir-rapporti finanzjarji u dwar il-kontijiet annwali.

Minbarra dan, huma joħorġu rapporti tal-awditjar dwar suġġetti speċifiċi, opinjonijiet dwar (abbozzi ta’) leġiżlazzjonijiet, pubblikazzjonijiet analitiċi jew rapporti ta’ segwitu. Diversi SAIs jippubblikaw ukoll dokumenti ta’ diskussjoni, analiżijiet u studji, jew dossiers li jipprovdu informazzjoni ġenerali dwar awditi ta’ suġġetti rilevanti.

Barra minn hekk, xi wħud minnhom jippubblikaw regolarment rapporti dwar il-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE f’pajjiżhom.

Fl-aħħar nett, diversi SAIs jippubblikaw rapporti annwali tal-attività, perjodiċi, jew dokumenti oħra li jipprovdu informazzjoni ġenerali dwar ix-xogħol tagħhom.

KOMUNIKAZZJONI TAR-RIŻULTATI

Is-SAIs normalment jippreżentaw ir-rapporti tagħhom lill-parlament, ġeneralment lil dawk il-kumitati li jkunu responsabbli għal kwistjonijiet baġitarji u/jew għal suġġetti oħra koperti minn awditu. B’mod ġenerali, is-SAIs jippubblikaw ukoll il-biċċa l-kbira mir-rapporti tal-awditjar tagħhom. Madankollu, jista’ jkun hemm xi eċċezzjonijiet fir-rigward ta’ rapporti li jkunu jittrattaw oqsma sensittivi (bħad-difiża) jew fejn ikunu japplikaw obbligi speċifiċi ta’ kunfidenzjalità.

Il-midja soċjali tintuża b’mod estensiv għall-involviment u l-interazzjoni b’mod dirett maċ-ċittadini u l-midja.

KOOPERAZZJONI

Kooperazzjoni ma’ SAIs oħra

Kooperazzjoni bejn is-SAIs tal-UE

Hemm network ta’ kooperazzjoni mill-qrib bejn is-SAIs tal-Istati Membri tal-UE u l-QEA. Din il-kooperazzjoni sseħħ fi ħdan il-qafas tal-Kumitat ta’ Kuntatt, li huwa magħmul mill-kapijiet tas-SAIs tal-UE u mill-QEA. Il-Kumitat ta’ Kuntatt tal-UE jista’ jwaqqaf gruppi ta’ ħidma u task forces dwar suġġetti speċifiċi tal-awditjar relatati mal-UE u jipprovdi network attiv għal kuntatti professjonali bejn il-persunal tas-SAIs tal-UE.

L-istess artikolu tat-TFUE li jirrikjedi li l-QEA tikkoopera u tikkoordina mas-SAIs tal-UE, jippermetti wkoll li l-awdituri tas-SAIs tal-Istati Membri tal-UE jieħdu sehem (bħala osservaturi) fl-awditi li l-QEA twettaq fit-territorju nazzjonali tagħhom. Teżisti proċedura standard li permezz tagħha l-QEA tinforma lis-SAI nazzjonali dwar kull żjara tal-awditjar prevista fil-pajjiż ta’ din tal-aħħar. Is-SAI nazzjonali tista’ mbagħad tiddeċiedi jekk tixtieqx tibgħat membri tal-persunal biex jissieħbu fit-tim tal-awditjar tal-QEA matul iż-żjarat tagħha fuq il-post. Barra minn hekk, is-SAIs tal-UE jistgħu jwettqu awditi konġunti jew ikkoordinati fuq suġġetti magħżula.

Minbarra dan, huma tradizzjonalment jistgħu wkoll jikkooperaw fuq bażi bilaterali. Dan jinkludi, pereżempju, il-kondiviżjoni ta’ metodoloġiji u ta’ riżultati tal-awditjar, kif ukoll skambji temporanji tal-persunal tal-awditjar.

Kooperazzjoni ma’ SAIs oħra barra mill-UE

Is-SAIs tal-UE jistgħu jwettqu evalwazzjonijiet bejn il-pari jew jipparteċipaw f’attivitajiet għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet bħal proġetti ta’ ġemellaġġ, li huma intenzjonati biex jgħinu lis-SAIs ta’ pajjiżi terzi jiżviluppaw il-bażijiet ġuridiċi u istituzzjonali tagħhom.

Fid-dawl tat-tkabbir tal-UE, twaqqaf network speċifiku li jappoġġa lis-SAIs u li huwa mmirat biex jippromwovi u jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri tal-UE, il-pajjiżi kandidati tal-UE u l-kandidati potenzjali, prinċipalment permezz ta’ kooperazzjoni fuq skala żgħira, diretta u prattika.

Għadd ta’ SAIs tal-UE jikkooperaw ukoll mill-qrib ma’ korpi tal-awditjar tas-settur pubbliku f’pajjiżi li magħhom l-Istat Membru rispettiv tagħhom ikollu relazzjonijiet mill-qrib minħabba raġunijiet storiċi u/jew minħabba li jkunu parti mill-komunità lingwistika tagħhom.

Kooperazzjoni ma’ korpi oħra tal-awditjar tas-settur pubbliku fil-livell nazzjonali

Skont l-istruttura governattiva tagħhom, l-Istati Membri tal-UE fdaw il-funzjoni tal-awditjar tas-settur pubbliku lil korpi li joperaw fil-livell federali, nazzjonali, reġjonali, provinċjali jew muniċipali. F’pajjiżi b’uffiċċji tal-awditjar reġjonali kompluti, is-SAIs normalment jiffukaw l-awditi tagħhom fil-livell tal-gvern ċentrali u jikkooperaw, skont kif ikun meħtieġ, mal-korpi l-oħra tal-awditjar tas-settur pubbliku fl-Istati Membri rispettivi tagħhom.

Kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali

Is-SAIs kollha tal-UE huma membri tal-INTOSAI u tal-EUROSAI.

INTOSAI

L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI) tipprovdi qafas istituzzjonalizzat biex is-SAIs jippromwovu l-iżvilupp u t-trasferiment ta’ għarfien, itejbu l-awditjar tal-gvernijiet fid-dinja kollha u jsaħħu l-kapaċitajiet professjonali, il-pożizzjoni u l-influwenza tas-SAIs membri fil-pajjiżi rispettivi tagħhom.

L-INTOSAI twaqqfet fl-1953 bħala organizzazzjoni awtonoma, indipendenti u mhux politika. Hija għandha status konsultattiv speċjali fi ħdan il-Kunsill Ekonomiku u Soċjali (ECOSOC) tan-Nazzjonijiet Uniti.

Is-Segretarjat Ġenerali tal-INTOSAI huwa mmexxi mis-SAI tal-Awstrija.

Is-SAIs tal-UE jipparteċipaw f’diversi proġetti tal-INTOSAI, bħall-Forum għad-Dikjarazzjonijiet Professjonali tal-INTOSAI (FIPP) tagħha, li jfassal l-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAI) li jistabbilixxu l-prerekwiżiti bażiċi għas-SAIs u l-prinċipji fundamentali għall-awditjar ta’ entitajiet pubbliċi.

(Sors: INTOSAI)

EUROSAI

L-Organizzazzjoni Ewropea tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (EUROSAI) hija waħda mill-gruppi reġjonali tal-INTOSAI. Hija twaqqfet fl-1990 bi 30 membru (is-SAIs ta’ 29 Stat Ewropew u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri). Fl-2022, l-organizzazzjoni għandha 51 SAI.

Is-SAI ta’ Spanja hija inkarigata mis-Segretarjat Ġenerali tal-EUROSAI.

(Sors: EUROSAI)

Barra minn hekk, is-SAIs tal-UE jipparteċipaw fi proġetti mmexxija minn varjetà wiesgħa ta’ organizzazzjonijiet fil-qasam tal-awditjar tas-settur pubbliku, u xi wħud jaġixxu bħala awdituri esterni ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali, intergovernattivi jew supranazzjonali, bħan-Nazzjonijiet Uniti (NU) u l-aġenziji speċjalizzati tagħhom, l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), jew l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO). B’dan il-mod, huma jiżguraw ukoll l-użu regolari u effiċjenti tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji li l-pajjiżi tagħhom jagħmlu għal dawn l-organizzazzjonijiet.

Fl-aħħar nett, hija prattika komuni li s-SAIs tal-UE jipparteċipaw f’inizjattivi ta’ kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali (pereżempju l-OECD, l-Unjoni Interparlamentari (IPU), l-Istitut tal-Awdituri Interni (IIA) u l-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti (IFAC)). Kooperazzjoni ta’ dan it-tip normalment tiffoka fuq kwistjonijiet topiċi relatati mal-awditjar tas-settur pubbliku, u tista’ tinvolvi sekondar, korsijiet ta’ taħriġ, kondiviżjoni tal-għarfien, jew forom oħra ta’ skambju professjonali.

SKEDI INFORMATTIVI

L-UNJONI EWROPEA

IL-QORTI EWROPEA TAL-AWDITURI

Mill- 1977

Sit web: www.eca.europa.eu

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Permezz tax-xogħol tal-awditjar li nwettqu, li huwa indipendenti, professjonali u jħalli impatt, aħna nivvalutaw l-ekonomija, l-effettività, l-effiċjenza, il-legalità u r-regolarità tal-azzjonijiet tal-UE biex intejbu l-obbligu ta’ rendikont, it-trasparenza u l-ġestjoni finanzjarja, b’hekk tissaħħaħ il-fiduċja taċ-ċittadini u nirrispondu b’mod effettiv kemm għall-isfidi attwali li qed tiffaċċja l-UE kif ukoll dawk li se tiffaċċja fil-futur.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) teżamina d-dħul kollu riċevut u l-infiq żborżat mill-UE jew minn korpi, uffiċċji jew aġenziji stabbiliti mill-UE.

Hija tivvaluta jekk il-finanzi tal-UE ġewx immaniġġjati tajjeb, u jekk id-dħul kollu ġiex riċevut u l-infiq ġiex żborżat f’konformità mar-regolamenti applikabbli. Il-QEA tipprovdi lill-Parlament Ewropew (PE) u lill-Kunsill b’dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni annwali dwar il-legalità u r-regolarità tal-użu li jsir mill-fondi tal-UE. Hija tirrapporta wkoll dwar kull irregolarità identifikata.

Il-QEA tfassal rapport annwali wara l-għeluq ta’ kull sena finanzjarja. Hija tista’ wkoll, fi kwalunkwe ħin, tippreżenta osservazzjonijiet dwar kwistjonijiet speċifiċi, b’mod partikolari fil-forma ta’ rapporti speċjali, u tagħti opinjonijiet.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Artikoli 285 sa 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;
 • Ir-Regolament dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.

ENTITAJIET AWDITJATI

Il-QEA tawditja l-aspetti kollha tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea hija l-entità awditjata prinċipali tal-QEA u tiġi infurmata dwar ix-xogħol u l-approċċ tal-awditjar tagħha, kif ukoll dwar ir-riżultati tal-awditjar rilevanti.

Minbarra d-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea, il-QEA tawditja:

 • il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp;
 • l-aġenziji u l-aġenziji eżekuttivi, l-impriżi konġunti u korpi oħra tal-UE;
 • il-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Fond Ewropew tal-Investiment;
 • il-Bank Ċentrali Ewropew;
 • l-operazzjonijiet ta’ self u tislif tal-UE (eż. il-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbilizzazzjoni Finanzjarja);
 • il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Struttura kolleġġjali mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Il-QEA hija l-awditur estern tal-Unjoni Ewropea. Hija waħda minn seba’ Istituzzjonijiet tal-UE u hija kompletament indipendenti fit-twettiq tal-awditi tagħha.

Il-QEA tfassal ir-regoli ta’ proċedura proprji tagħha. Dawn ir-regoli jirrikjedu l-approvazzjoni tal-Kunsill.

RELAZZJONI
MAL-PARLAMENT EWROPEW / MAL-KUNSILL / MAL-PARLAMENTI TAL-ISTATI MEMBRI

Il-QEA tippreżenta r-rapporti u l-opinjonijiet kollha tagħha, inkluż ir-rapport annwali, lill-PE u lill-Kunsill. Dawn ir-rapporti jipprovdu l-bażi għall-eżerċizzju ta’ kwittanza annwali relatat mal-baġit tal-UE u jistgħu jintużaw mil-leġiżlaturi fil-ħidma kontinwa tagħhom.

IL-PARLAMENT EWROPEW

Il-President tal-QEA jippreżenta r-rapport annwali lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (CONT) tal-PE u lis-sessjoni plenarja tiegħu, u huwa mistieden jieħu sehem fid-dibattitu tal-plenarja tal-PE dwar il-kwittanza. Il-Membri tal-QEA jiġu mistiedna regolarment jippreżentaw ir-rapporti rilevanti tal-QEA lill-CONT u lil kumitati u korpi ta’ ħidma oħra tal-PE.

IL-KUNSILL TAL-UE

Il-President tal-QEA jippreżenta r-rapport annwali lill-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (ECOFIN) u jista’ jiġi mistieden biex jippreżenta rapporti speċjali magħżula li jkunu ta’ interess speċifiku.

Fil-livell operazzjonali, l-interlokutur prinċipali tal-QEA huwa l-Kumitat tal-Baġit tal-Kunsill, li jittratta l-kwistjonijiet finanzjarji kollha, inkluża l-proċedura ta’ kwittanza. Ir-rapporti tal-QEA jiġu ppreżentati lill-korpi preparatorji xierqa tal-Kunsill, li jilħqu ftehim dwar l-abbozzi ta’ konklużjonijiet tal-Kunsill li mbagħad jiġu adottati f’livell ogħla tal-Kunsill.

PARLAMENTI TAL-ISTATI MEMBRI TAL-UE

Il-QEA tikkomunika wkoll ir-rapporti u l-opinjonijiet tagħha lill-kumitati parlamentari rilevanti fl-Istati Membri. Minbarra dan, il-Membri tal-QEA jistgħu jippreżentaw il-pubblikazzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, b’mod partikolari ir-rapporti annwali u dawk speċjali, fil-parlamenti tal-Istati Membri.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Tony Murphy ħa l-kariga bħala President f’Ottubru 2022.

MANDAT

3 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Elett mill-Membri tal-QEA stess minn dawk fosthom.

KORP GOVERNATTIV

Korp kolleġġjali ta’ 27 Membru, wieħed minn kull Stat Membru.

Il-Membri tal-QEA jwettqu d-dmirijiet tagħhom f’indipendenza sħiħa u fl-interess ġenerali tal-UE. Hekk kif jieħdu l-kariga, huma jieħdu ġurament f’dan ir-rigward quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja.

MANDAT

6 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Kunsill tal-UE jaħtar il-Membri tal-QEA wara li ssir konsultazzjoni mal-PE u wara li jiġu nnominati mill-Istati Membri rispettivi tagħhom.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Il-QEA hija organizzata f’ħames awli tal-awditjar, flimkien ma’ Kumitat għall-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditjar (AQCC), Kumitat Amministrattiv u Segretarjat Ġenerali. Il-President, kull awla tal-awditjar u l-AQCC huma kollha appoġġati minn direttorati, li għalihom jiġu assenjati membri tal-persunal inkarigati mill-awditjar.

Il-kulleġġ intier ta’ 27 Membru tal-QEA huwa ppresedut mill-President u ġeneralment jiltaqa’ darbtejn fix-xahar biex jiddiskuti u jadotta dokumenti, bħal pereżempju, ir-rapporti dwar il-baġit ġenerali tal-UE u dwar il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp, li huma l-pubblikazzjonijiet annwali prinċipali tal-QEA.

PRESIDENZA

Il-President huwa appoġġat mid-Direttorat tal-Presidenza (DOP), li huwa responsabbli għall-iżvilupp strateġiku, il-programmazzjoni tax-xogħol, l-ippjanar u l-ġestjoni tal-prestazzjoni, ir-relazzjonijiet istituzzjonali, il-komunikazzjoni u r-relazzjonijiet mal-midja.

Barra minn hekk, is-servizz legali u d-dipartiment tal-awditjar intern jirrappurtaw direttament lill-President.

AWLI TAL-AWDITJAR

Il-QEA tassenja l-Membri f'waħda mill-ħames awli tal-awditjar.

Kull awla għandha tema bbażata fuq il-politika tal-UE biex torjenta x-xogħol tagħha u hija mmexxija minn Dekan, li jiġi elett minn fost il-Membri ta’ dik l-awla, minnhom stess, għal terminu ta’ sentejn li jista’ jiġġedded. Kull Membru huwa responsabbli għal kompiti tal-awditjar speċifiċi.

Kull awla għandha żewġ oqsma ta’ responsabbiltà:

 • li tadotta rapporti speċjali, rapporti annwali speċifiċi u opinjonijiet; u
 • li tħejji r-rapporti annwali dwar il-baġit tal-UE u dwar il-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp biex dawn jiġu adottati mill-Kulleġġ tal-QEA.

KUMITAT GĦALL-KONTROLL TAL-KWALITÀ TAL-AWDITJAR

L-AQCC huwa magħmul mill-Membru għall-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditjar u minn ħames Membri oħra (rappreżentant wieħed minn kull awla tal-awditjar). Huwa jittratta kemm il-politiki, l-istandards u l-metodoloġija tal-awditjar tal-QEA, kif ukoll l-appoġġ u l-iżvilupp tal-awditjar u l-kontroll tal-kwalità tal-awditjar tagħha. Minbarra dan, huwa inkarigat minn aspetti metodoloġiċi u jwettaq eżamijiet tal-kontroll tal-kwalità tal-inkarigu fil-QEA kollha.

KUMITAT AMMINISTRATTIV

Id-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet strateġiċi u amministrattivi aktar ġenerali jittieħdu mill-Kumitat Amminstrattiv u, fejn ikun xieraq, mill-kulleġġ tal-Membri.

Il-Kumitat Amministrattiv huwa magħmul mill-President tal-QEA (il-Membru li jippresiedi), id-Dekani tal-awli, il-Membru għar-Relazzjonijiet Istituzzjonali u l-Membru għall-Kontroll tal-Kwalità tal-Awditjar. Huwa jittratta l-kwistjonijiet amministrattivi kollha u d-deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet relatati ma’ strateġija, relazzjonijiet esterni u komunikazzjoni.

SEGRETARJU ĠENERALI

Il-kulleġġ tal-QEA jinnomina Segretarju Ġenerali għal perjodu ta’ sitt snin li jista’ jiġġedded.

Huwa responsabbli prinċipalment għas-Segretarjat tal-Qorti u għas-servizzi ta’ appoġġ tal-awditjar (Riżorsi Umani, Finanzi u Servizzi Ġenerali; Informazzjoni, Ambjent tax-Xogħol u Innovazzjoni, Traduzzjoni, Servizzi Lingwistiċi u Pubblikazzjoni).

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 954.5 (31.12.2021) (li minnhom 62.2 % jaħdmu fl-awditjar)
 • Il-membri tal-persunal ġejjin mill-Istati Membri kollha tal-UE u ġeneralment jiġu reklutati permezz ta’ kompetizzjonijiet miftuħa għall-pajjiżi tal-UE kollha.
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 48.3 %; ♀ 51.7 %. Età medja: 47.2

BAĠIT

 • Il-QEA hija ffinanzjata mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.
 • 162.1 million euros (2022), all administrative expenditure.
 • Il-baġit tal-QEA jirrappreżenta inqas minn 0.1 % tal-infiq totali tal-UE u madwar 1.5 % tan-nefqa amministrattiva totali tal-UE.

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— MANDAT TAL-AWDITJAR

L-awditi huma bbażati fuq rekords u, fejn ikun meħtieġ, jitwettqu fuq il-post fl-Istituzzjonijiet l-oħra tal-UE u fi kwalunkwe korp, uffiċċju jew aġenzija li jimmaniġġjaw id-dħul jew l-infiq f’isem l-UE. Għall-attività tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) fl-immaniġġjar tad-dħul u l-infiq tal-UE, japplikaw arranġamenti speċifiċi.

Fl-Istati Membri, l-awditi jitwettqu b’kollaborazzjoni mas-SAIs nazzjonali jew, jekk dawn ma jkollhomx is-setgħat meħtieġa, mad-dipartimenti nazzjonali kompetenti. Il-QEA tikkoopera mas-SAIs tal-Istati Membri fi spirtu ta’ fiduċja, filwaqt li żżomm l-indipendenza taż-żewġ partijiet.

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Il-QEA tiddeċiedi dwar il-programm ta’ ħidma tagħha b’mod indipendenti. Hija għandha proċedura ta’ programmazzjoni annwali li hija bbażata fuq valutazzjoni pluriennali tar-riskju għall-oqsma ta’ politika differenti.

Il-PE u l-Kunsill jistgħu jissuġġerixxu suġġetti potenzjali għall-awditjar biex jiġu kkunsidrati mill-QEA.

Il-QEA tippubblika l-programm ta’ ħidma fuq is-sit web tagħha.

— METODI TAL-AWDITJAR

Permezz tax-xogħol tagħha, il-QEA teżamina kemm l-objettivi ta’ politika tal-UE jkunu ntlaħqu u tivvaluta l-istat tal-kontabbiltà tal-baġit u l-ġestjoni finanzjarja tal-UE.

Il-QEA twettaq diversi tipi ta’ awditi:

 • awditi tal-prestazzjoni dwar l-effettività, l-effiċjenza u l-ekonomija tal-politiki u l-programmi tal-UE. Dawn l-awditi, li jivverifikaw il-valur għall-flus, jiffukaw fuq suġġetti ta’ ġestjoni jew baġitarji speċifiċi. Dawn jintgħażlu abbażi ta’ kriterji bħal pereżempju l-interess pubbliku, il-potenzjal għal titjib, ir-riskju ta’ prestazzjoni baxxa jew ir-riskju ta’ irregolarità; u
 • awditi finanzjarji u tal-konformità dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta’ bażi (b’mod partikolari d-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni), kif ukoll valutazzjonijiet ta’ jekk is-sistemi u t-tranżazzjonijiet f’oqsma baġitarji speċifiċi jikkonformawx mar-regoli u r-regolamenti li jirregolawhom.

Il-QEA twettaq l-awditi tagħha skont l-istandards internazzjonali tal-awditjar u kodiċi tal-etika, f’konformità mal-impenn tagħha lejn dawn l-oqfsa, b’mod partikolari il-Qafas għad-Dikjarazzjonijiet Professjonali tal-INTOSAI (IFPP), l-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISA), kif ukoll il-kodiċijiet tal-etika tal-INTOSAI u tal-IFAC.

Il-metodoloġija u l-gwida rilevanti huma disponibbli f’pjattaforma online (AWARE, Accessible Web-based Audit Resource for the ECA), li hija mfassla biex tgħin lill-awdituri tal-QEA jagħżlu, jippjanaw, imexxu u jirrappurtaw dwar awditi tal-konformità, awditi finanzjarji u awditi tal-prestazzjoni, kif ukoll impenji mhux tal-awditjar (rapporti analitiċi u opinjonijiet) fil-kuntest tal-UE.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Il-portafoll ta’ pubblikazzjonijiet tal-QEA jinkludi:

 • rapporti annwali, li prinċipalment fihom ir-riżultati ta’ awditi finanzjarji u tal-konformità relatati mal-baġit tal-UE u mal-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp, iżda wkoll aspetti li jirrigwardjaw il-ġestjoni u l-prestazzjoni tal-baġit;
 • rapporti annwali speċifiċi, dwar l-aġenziji, il-korpi deċentralizzati, l-impriżi konġunti u korpi oħra tal-UE;
 • rapporti speċjali, li jippreżentaw ir-riżultati ta’ awditi magħżula dwar oqsma speċifiċi ta’ politika jew ta’ nfiq, jew dwar kwistjonijiet baġitarji u ta’ ġestjoni;
 • opinjonijiet dwar leġiżlazzjoni ġdida jew aġġornata b’impatt sinifikanti fuq il-ġestjoni finanzjarja – jew fuq talba ta’ istituzzjoni oħra jew inkella fuq l-inizjattiva tal-QEA stess; u
 • rapporti analitiċi li għandhom l-għan li jipprovdu deskrizzjoni li tispjega l-kuntest kif ukoll analiżi, spiss minn perspettiva trażversali u abbażi ta’ xogħol tal-awditjar preċedenti jew fuq informazzjoni oħra li tkun disponibbli għall-pubbliku.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Il-pubblikazzjonijiet kollha tal-QEA huma disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tagħha bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. Ir-rapporti tagħha jiġu wkoll imxerrda b’mod attiv permezz ta’ għadd ta’ mezzi, inkluża l-media soċjali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Il-QEA żżomm relazzjonijiet mill-qrib ma’ SAIs nazzjonali u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali tal-awditjar, twettaq evalwazzjonijiet bejn il-pari, tinteraġixxi ma’ gruppi ta’ riflessjoni u ma’ organizzazzjonijiet ta’ riċerka, u tipparteċipa f’diskorsi akkademiċi.

 

 

L-AWSTRIJA

RECHNUNGSHOF

Mill- 1948
Twaqqfet fl- 1761

Sit web: www.rechnungshof.gv.at

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Indipendenti, oġġettiva u għas-servizz tiegħek.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti tal-Awditjar Awstrijaka (ACA) hija l-istituzzjoni suprema tal-awditjar indipendenti fil-livell federali, provinċjali u muniċipali.

Hija tivverifika li l-fondi statali jkunu qed jiġu amministrati b’mod korrett, inkluż l-infiq minn istituzzjonijiet pubbliċi u l-fondi użati minn istituzzjonijiet privati (abbażi tal-uniformità tal-awditjar).

L-ACA tiskrutinizza jekk ir-riżorsi disponibbli humiex qed jintużaw b’mod ekonomiku, effiċjenti u effettiv. Minbarra awditi u konsultazzjonijiet – il-funzjonijiet strateġiċi l-aktar importanti tagħha – l-ACA twettaq ukoll kompiti oħra li huma rilevanti għall-politika pubblika kif ukoll għadd ta’ funzjonijiet notarili.

L-ACA tiddeċiedi, fuq inizjattiva proprja u b’mod indipendenti, dwar it-tipi, it-temi u l-metodoloġija tal-awditi tagħha.

Hija għandha mandat kostituzzjonali biex twettaq awditi speċjali. Pereżempju:

 • fuq riżoluzzjoni mill-Parlament Federali Awstrijak jew minn Parlament provinċjali;
 • fuq talba tal-membri tal-Parlament Federali Awstrijak jew ta’ Parlament provinċjali; u
 • fuq il-bażi ta’ talba raġonevoli mill-Gvern Federali, mill-Gvern provinċjali jew minn Ministru Federali.

Il-Kostituzzjoni tillimita l-għadd ta’ dan it-tip ta’ talbiet biex tkun żgurata l-indipendenza tal-ippjanar tal-awditjar tal-ACA.

Barra minn hekk, l-ACA twettaq kompiti speċjali li huma importanti, bħal:

 • il-kompilazzjoni tar-rapporti finanzjarji Federali;
 • ix-xogħol fuq id-dikjarazzjoni ta’ dejn finanzjarju;
 • l-eżaminar ta’ abbozzi ta’ liġijiet u regolamenti;
 • kompiti taħt l-Att dwar l-Inkompatibbiltà, l-Att dwar il-Limitazzjoni tal-Introjtu u l-Att dwar il-Partiti;
 • kompiti relatati mar-rapport dwar l-introjtu medju u mal-pensjonijiet tal-irtirar imħallsa minn intrapriżi u aġenziji tal-Gvern Federali; u fl-aħħar nett
 • l-istabbiliment ta’ opinjonijiet esperti għall-bordijiet tal-arbitraġġ, skont il-Patt ta’ Stabbiltà tal-2008.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

L-attivitajiet, il-funzjonijiet, l-organizzazzjoni u l-pożizzjoni tal-ACA huma rregolati minn:

 • Il-Kapitolu VI tal-Liġi Kostituzzjonali Federali (1920);
 • L-Att Federali dwar il-Qorti tal-Awditjar Awstrijaka (Att tal-1948 dwar il-Qorti tal-Awditjar Awstrijaka – RHG);
 • L-Att dwar il-Qorti Kostituzzjonali (jekk l-ACA u entità ġuridika jkollhom opinjoni differenti fir-rigward tas-setgħat u d-drittijiet, l-ACA tista’ titlob lill-Qorti Kostituzzjonali biex tieħu deċiżjoni);
 • Il-Liġi Federali dwar ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill Nazzjonali (il-parlamenti provinċjali jirregolaw il-parteċipazzjoni strateġikament importanti tal-ACA fil-laqgħat tal-kumitati u fis-sessjonijiet plenarji);
 • It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (japplika direttament għall-awditjar tar-riżorsi komunitarji tal-UE u għall-kooperazzjoni mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri).

ENTITAJIET AWDITJATI

L-ACA tawditja l-affarijiet finanzjarji (jiġifieri l-attivitajiet finanzjarji) ta’:

 • l-Istat, provinċji, assoċjazzjonijiet muniċipali, muniċipalitajiet b’aktar minn 10 000 abitant u entitajiet ġuridiċi oħra definiti mil-liġi;
 • fondazzjonijiet, fondi u istituti amministrati minn istituzzjonijiet federali, provinċjali jew muniċipali jew minn individwi li huma stess ikunu jagħmlu parti minn istituzzjoni federali, provinċjali jew muniċipali;
 • organizzazzjonijiet li fihom l-Istat, provinċja jew muniċipalità b’mill-inqas 10 000 abitant ikollhom kontroll de facto jew ikollhom mill-inqas 50 % tas-sehem, tal-istokks jew tal-kapital ta’ ekwità, jew li jkunu operati mill-istat, provinċja jew muniċipalità, weħidhom jew flimkien ma’ partijiet kontraenti oħra;
 • entitajiet ġuridiċi pubbliċi federali, provinċjali u muniċipali li jużaw fondi federali, provinċjali jew muniċipali;
 • korpi tal-assigurazzjoni soċjali u assoċjazzjonijiet statutorji ta’ impjegaturi, impjegati u professjonisti (awli); u
 • entitajiet ġuridiċi stabbiliti bil-liġi, pereżempju l-ORF (il-Korporazzjoni Awstrijaka tax-Xandir).

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Mudell distint, immexxi minn President, li jwettaq awditjar fil-livell federali, provinċjali u muniċipali skont il-mudell ta’ Westminster.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-ACA hija l-Istituzzjoni Suprema tal-Awditjar Awstrijaka u tirrapporta direttament lill-parlament nazzjonali. Hija taġixxi:

 • bħala aġent għall-parlament nazzjonali fi kwistjonijiet relatati mal-amministrazzjoni Federali ta’ fondi pubbliċi u mal-amministrazzjoni finanzjarja tal-assoċjazzjonijiet professjonali statutorji taħt l-awtorità eżekuttiva tal-Federazzjoni Awstrijaka;
 • bħala aġent għall-parlamenti provinċjali kkonċernati fi kwistjonijiet relatati mal-provinċji, l-assoċjazzjonijiet muniċipali u l-amministrazzjoni muniċipali ta’ fondi pubbliċi, kif ukoll l-amministrazzjoni finanzjarja tal-assoċjazzjonijiet professjonali statutorji taħt l-awtorità eżekuttiva tal-provinċji.

L-ACA hija indipendenti mill-Gvern Federali u mill-Gvernijiet Provinċjali u hija suġġetta biss għad-dispożizzjonijiet tal-liġi u, għalhekk, taqa’ taħt il-fergħa leġiżlattiva.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Il-President tal-ACA jikkomunika mal-Parlament nazzjonali u mal-kumitati tiegħu direttament u personalment jew permezz ta’ aġent iddelegat minnu.

Il-President tal-ACA huwa intitolat li jipparteċipa f’dibattiti fil-Parlament nazzjonali u fis-(sub)kumitati tiegħu dwar ir-rapporti tal-ACA, il-kontijiet finali tal-baġit federali, il-mozzjonijiet dwar l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi fl-eżaminar imwettaq mill-ACA tal-amministrazzjoni tal-fondi pubbliċi, u s-subdiviżjonijiet relatati mal-ACA fl-Att Federali dwar il-Finanzi.

Il-President tal-ACA huwa dejjem intitolat li, f’konformità mad-dispożizzjonijiet dettaljati tal-Liġi Federali dwar ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament nazzjonali, jinstema’ fid-dibattiti dwar is-suġġetti elenkati hawn fuq, fuq talba tiegħu.

L-ACA tipprovdi rapport annwali dwar l-attivitajiet tagħha lill-Parlament nazzjonali, lill-parlamenti provinċjali u lill-kunsill muniċipali. Hija tista’ tirrapporta l-osservazzjonijiet tagħha dwar kwistjonijiet individwali lill-Parlament nazzjonali, lill-parlamenti provinċjali u lill-kunsilli muniċipali fi kwalunkwe ħin u, jekk ikun meħtieġ, tagħmel proposti. L-ACA tinforma lill-Gvern Federali bir-rapporti kollha tagħha fl-istess ħin li tibgħathom lill-Parlament nazzjonali.

Barra minn hekk, kumitat permanenti jinħatar mill-Parlament nazzjonali biex jiddiskuti r-rapporti tal-ACA. Il-ħatra tiegħu tħaddan il-prinċipju ta’ rappreżentanza proporzjonali.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Margit Kraker inħatret fl-1 ta’ Lulju 2016.

MANDAT

12-il sena, ma jistax jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tal-ACA jiġi elett fuq proposta tal-Kumitat Ewlieni tal-Parlament nazzjonali. Qabel ma jieħu l-kariga, huwa jingħata l-ġurament tal-ħatra mill-President Federali.

Il-President tal-ACA ma jistax ikun membru ta’ korp rappreżentattiv ġenerali jew tal-Parlament Ewropew, jew kien membru tal-Gvern Federali jew ta’ Gvern Provinċjali fl-aħħar ħames snin.

Fir-rigward tal-obbligu ta’ rendikont, il-President tal-ACA għandu l-istess status bħall-membri tal-Gvern Federali jew il-membri tal-Gvern Provinċjali kkonċernat, skont jekk l-ACA taġixxix bħala uffiċjal eżekuttiv tal-Parlament nazzjonali jew ta’ parlament provinċjali.

KORP GOVERNATTIV

L-ACA ma għandhiex korp governattiv. Il-President tagħha għandu l-awtorità esklussiva f’dak li jirrigwarda t-teħid ta’ deċiżjonijiet.

L-ACA ma għandhiex Viċi President permanenti. Jekk il-President ma jkunx jista’ jaqdi r-responsabbiltajiet tiegħu, huwa jiġi rrappreżentat mill-uffiċjal li jkollu l-ogħla pożizzjoni fl-ACA. Dan japplika wkoll jekk l-uffiċċju tal-President ikun battal.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-ACA hija organizzata f’ħames diviżjonijiet (diviżjoni waħda tat-tmexxija u l-amministrazzjoni u erba’ diviżjonijiet tal-awditjar). Id-diviżjonijiet tal-awditjar jikkonsistu f’żewġ unitajiet tal-awditjar kull waħda, fejn tlieta sa erba’ dipartimenti tal-awditjar huma tematikemant miġburin flimkien (jiġifieri erba’ diviżjonijiet tal-awditjar bi tmien unitajiet tal-awditjar u 34 dipartiment tal-awditjar b’kollox).

Din l-istruttura organizzazzjonali tippermetti strateġija bejn id-diviżjonijiet, ippjanar tal-awditjar, użu ottimizzat tar-riżorsi minn timijiet tal-awditjar flessibbli u kooperattivi, kif ukoll trawwem u ttejjeb l-iskambju ta’ għarfien bejn id-diviżjonijiet.

Kull unità hija wkoll “Ċentru ta’ Eċċellenza” għal oqsma transdiviżjonali topiċi bħas-sussidji, il-prevenzjoni tal-frodi u l-konformità, iċ-ċibersigurtà, eċċ.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 284 (1 ta’ Jannar 2022) (madwar 77 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂  50 %; ♀ 50 %. Età medja: 49.4

BAĠIT

 • EUR 36.5 miljun (2021)
 • 0.04 % tal-baġit totali tal-Gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-ACA tippjana x-xogħol tagħha fuq bażi annwali.

Fl-Awstrija, l-ACA tista’ wkoll tintalab twettaq awditi speċjali. Dan huwa bbażat fuq riżoluzzjoni mill-Kunsill Nazzjonali jew minn Parlament provinċjali, jew minn membri tal-Kunsill Nazzjonali jew Parlament provinċjali, jew inkella fuq talba raġonevoli tal-Gvern Federali jew ta’ Gvern provinċjali jew Ministru Federali. Madankollu, il-Kostituzzjoni tillimita l-għadd ta’ talbiet biex tkun żgurata l-indipendenza tal-ippjanar tal-awditjar tal-ACA.

Mill-2017, l-ACA bdiet inizjattiva biex għall-ewwel darba tinvolvi lill-pubbliku permezz ta’ Facebook. Iċ-ċittadini ġew imħeġġa biex jipparteċipaw fl-iżvilupp ta’ suġġetti tal-awditjar billi jipproponu suġġetti ta’ interess. Il-proposti tagħhom ġew ikkunsidrati, fejn possibbli, fil-proċess tal-ippjanar tal-awditjar u ġew diskussi fil-konferenza annwali dwar l-ippjanar tal-awditjar.

L-ACA twettaq madwar 90 awditu fis-sena, fil-livelli federali, provinċjali u muniċipali.

— METODI TAL-AWDITJAR

Il-kriterji tal-awditjar tal-ACA huma l-prinċipji legali tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività, ibbażati fuq ir-regolarità u l-legalità.

L-ACA twettaq awditi li jikkombinaw:

 • l-awditi tal-prestazzjoni; u
 • l-awditi finanzjarji.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-ACA tippreżenta r-rapporti tagħha fil-livelli federali, provinċjali u muniċipali.

Minbarra dan, l-ACA tippubblika rapporti:

 • li jirrigwardaw l-investigazzjoni u l-evalwazzjoni tal-kwistjonijiet;
 • li jenfasizzaw u jikkwantifikaw it-titjib potenzjali;
 • li jistabbilixxu u jikkwantifikaw kwistjonijiet finanzjarji; u
 • li joħorġu rakkomandazzjonijiet konkreti u li jistgħu jiġu implimentati.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Id-dokumenti tal-ACA jiġu ppubblikati:

 • fuq is-sit web tagħha;
 • fuq il-midja soċjali;
 • fi stqarrijiet għall-istampa.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Fil-livell nazzjonali, l-ACA tikkoopera mal-istituzzjonijiet provinċjali tal-awditjar biex tikkoordina l-pjanijiet annwali tal-awditjarrispettivi tagħhom.

L-ACA ilha mill-1963 tmexxi s-Segretarjat Ġenerali tal-INTOSAI.

 

 

IL-BELĠJU

REKENHOF /
COUR DES COMPTES /
RECHNUNGSHOF

Mill- 1831

Sit web: www.ccrek.be

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Fid-dikjarazzjoni tal-għanijiet tagħha, il-Qorti tal-Awditjar Belġjana tippreżenta l-viżjoni tagħha, il-valuri li fuqhom huma msejsa l-attivitajiet tagħha u l-istrateġiji li tiżviluppa biex jgħinuha ttejjeb il-ġestjoni pubblika permezz tal-awditi li twettaq.

Il-Qorti tal-Awditjar Belġjana timmira li ttejjeb il-funzjonament tal-awtoritajiet pubbliċi. Għal dan il-għan hija tipprovdi informazzjoni utli u affidabbli stabbilita permezz ta’ proċedura ta’ approvazzjoni mal-parti awditjata, u li tikkonsisti f’sejbiet, ġudizzji u rakkomandazzjonijiet, lill-assemblej parlamentari, lill-membri tal-Gvern u lill-partijiet awditjati.

Il-Qorti tal-Awditjar Belġjana topera b’mod indipendenti, filwaqt li tieħu kont tal-istandards internazzjonali tal-awditjar u tikkonforma mar-rekwiżiti ta’ għarfien, integrità u motivazzjoni. Il-Qorti tal-Awditjar Belġjana tieħu kont ta’ żviluppi soċjali u l-għan tagħha huwa li jkollha rwol ta’ pijuniera fl-awditjar tal-Gvern.

It-test sħiħ tad-dikjarazzjoni tal-għanijiet huwa disponibbli bil-lingwi NL u FR fuq:

https://www.ccrek.be/NL/Voorstelling/VisieEnWaarden.html

https://www.ccrek.be/FR/Presentation/VisionsEtValeurs.html

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti tal-Awditjar Belġjana (BCA) tawditja d-dħul u l-infiq, u l-implimentazzjoni tal-politika min-naħa tas-setgħa eżekuttiva. Il-BCA għandha wkoll funzjoni legali fir-rigward tal-uffiċjali tal-kontabbiltà fis-settur pubbliku u għandha kompiti speċifiċi oħra.

Fit-twettiq tad-dmirijiet tagħha, il-BCA għandha d-dritt ta’ aċċess għad-dokumenti u għall-informazzjoni kollha li tqis li huma meħtieġa. Hija tista’ twettaq kontrolli fuq il-post.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni Belġjana tal-1831: L-Artikolu 180;
 • L-Att Speċjali tas-16 ta’ Jannar 1989 li jorganizza l-finanzjament tal-komunitajiet u tar-reġjuni: L-Artikoli 50 u 71;
 • L-Att tad-29 ta’ Ottubru 1846 li jorganizza l-Qorti tal-Awditjar;
 • L-Att tas-16 ta’ Mejju 2003 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali applikabbli għall-baġits, għall-kontrolli tas-sussidji u l-kontijiet tal-komunitajiet u r-reġjuni u l-organizzazzjoni tal-awditjar tal-Qorti tal-Awditjar: L-Artikoli 2 u 10;
 • Ir-Regoli ta’ proċedura tal-Qorti tal-Awditjar;
 • It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE: L-Artikolu 287(3).

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-BCA jawditja:

 • l-istat federali;
 • il-komunitajiet;
 • ir-reġjuni;
 • il-provinċji; u
 • l-istituzzjonijiet tas-servizz pubbliku għal-livelli ta’ amministrazzjoni msemmija hawn fuq.

L-awditjar tal-muniċipalitajiet ma jaqax fi ħdan l-ambitu tas-setgħat tagħha.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Istituzzjoni suprema tal-awditjar kolleġġjali b’funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Il-BCA hija indipendenti mill-korpi li tawditja. Hija tgawdi wkoll mill-awtonomija fil-konfront tal-assemblej parlamentari: tistabbilixxi l-prijoritajiet proprji tagħha għat-twettiq tal-missjoni tagħha u tagħżel is-suġġetti tal-awditi tagħha bl-applikazzjoni ta’ kriterji tal-għażla oġġettivi.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Il-BCA tawditja l-awtoritajiet pubbliċi u tevalwa l-implimentazzjoni u l-impatt tal-politiki pubbliċi bil-ħsieb li tinforma lill-assemblej parlamentari.

Fir-rigward tal-baġit, il-kompitu speċifiku tal-BCA huwa li tipprovdi informazzjoni lill-assemblej parlamentari.

Hija tevalwa wkoll il-kontijiet tal-awtoritajiet pubbliċi.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT TA’ LIVELL GĦOLI

Philippe Roland inħatar fil-21 ta’ Diċembru 2009.

MANDAT

Sitt snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President ta’ Livell Għoli jiġi elett mill-Kamra tar-Rappreżentanti.

KORP GOVERNATTIV

L-assemblea ġenerali, li tikkonsisti fi 12-il membru, hija magħmula minn awla li fiha tintuża l-lingwa Franċiża u minn oħra li fiha tintuża l-lingwa Netherlandiża. Kull awla tikkonsisti fi president, erba’ kunsilliera u segretarju ġenerali. Dak bl-ogħla kariga minn fost iż-żewġ presidenti jinħatar bħala “Premier Président” jew “Eerste Voorzitter”, filwaqt li dak bl-ogħla kariga minn fost iż-żewġ segretarji ġenerali jinħatar bħala “Greffier en chef” jew “Hoofdgriffier”.

MANDAT

Il-membri tal-BCA jinħatru għal terminu ta’ sitt snin, li jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri tal-BCA jiġu eletti mill-Kamra tar-Rappreżentanti.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-servizzi tal-BCA huma magħmula minn għaxar direttorati, kull wieħed immexxi minn awditur-direttur ta’ livell għoli, u miġbura flimkien fi tliet setturi.

Ir-ripartizzjoni f’setturi tikkonforma mas-setgħat tal-assemblea ġenerali u tal-awli li fihom jintużaw il-lingwa Franċiża u dik Netherlandiża.

L-assemblea ġenerali tal-BCA hija responsabbli għal kwistjonijiet relatati mal-Istat Federali, mar-Reġjun ta’ Brussell-Kapitali, mal-Kummissjoni tal-Komunità Komuni ta’ Brussell u mal-Komunità li titkellem bil-Ġermaniż, kif ukoll għall-interpretazzjoni tar-regoli federali u dawk tal-UE.

L-awla li fiha tintuża l-lingwa Franċiża hija esklussivament responsabbli għal kwistjonijiet li jinvolvu l-Komunità Franċiża, il-Kummissjoni tal-Komunità Franċiża ta’ Brussell, ir-Reġjun ta’ Walloon, il-provinċji f’dan ir-Reġjun u l-istituzzjonijiet tas-servizz pubbliku relatati magħhom.

L-awla li fiha tintuża l-lingwa Netherlandiża hija esklussivament responsabbli għal kwistjonijiet relatati mal-Komunità Fjamminga u r-Reġjun Fjamming, l-istituzzjonijiet pubbliċi li jiddependu minnhom, u l-provinċji Fjammingi.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 457.7 FTE (2022) (madwar 68.3 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 58.5 %; ♀ 41.5 %. Età medja: 48.6 sena

BAĠIT

 • Il-BCA tiġi ffinanzjata mill-baġit tal-istat federali.
 • EUR 50.84 miljun (2022), użat fl-intier tiegħu għan-nefqa amministrattiva.
 • < 0.05 % tal-baġit tal-istat federali totali (2022)

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Il-BCA tippjana xogħolha fit-tlieta tipi ta’ dokumenti li ġejjin:

 • pjan strateġiku pluriennali;
 • pjanijiet operazzjonali annwali (skont id-direttorat);
 • pjanijiet ta’ ġestjoni annwali (skont is-servizz).

Hija tħejji dawn il-pjanijiet abbażi ta’:

 • il-konformità mal-obbligi legali tagħha;
 • l-analiżi tar-riskju;
 • it-tħassib parlamentari;
 • l-interess soċjali u finanzjarju;
 • il-valur miżjud tal-awditu;
 • id-disponibbiltà ta’ riżorsi; u
 • il-kopertura tal-qasam tal-awditjar.

— METODI TAL-AWDITJAR

Il-BCA twettaq awditi tal-prestazzjoni, awditi finanzjarji, awditi tal-legalità kif ukoll awditi tar-regolarità.

Hija standardizzat il-prattiki tagħha tal-awditjar permezz ta’ manwali u fajls ta’ ħidma elettroniċi.

Il-BCA twettaq l-awditi tagħha f’konformità mal-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs).

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is-BCA tippubblika:

 • rapporti annwali tal-awditjar;
 • rapporti speċjali dwar suġġetti speċifiċi;
 • opinjonijiet dwar abbozzi ta’ baġits; u
 • rapporti annwali tal-attività.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Il-BCA tinforma lill-assemblej parlamentari, lill-ministri u lill-awtoritajiet pubbliċi dwar ir-riżultati tal-awditi tagħha. Ir-rapporti kollha tal-BCA huma disponibbli fuq is-sit web tagħha.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Il-BCA tipprovdi informazzjoni ġenerali dwar l-istrateġija, il-metodi ta’ ħidma u r-riżultati tal-awditi tagħha permezz tas-sit web u tal-pubblikazzjonijiet tagħha u matul ġranet ta’ studju.

Iżżomm kuntatti regolari ma' atturi oħra involuti fl-awditjar tas-settur pubbliku fil-Belġju, b’mod partikolari biex tiskambja esperjenzi utli u biex tippjana l-attivitajiet tal-awditjar tagħha.

Tmexxi programmi ta’ skambju u avvenimenti ta’ taħriġ fl-awditjar konġunti mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri u mal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar f’pajjiżi oħra. Tikkontribwixxi għall-ħidma ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali.

Il-BCA hija involuta b’mod attiv fi żviluppi fil-qasam tal-awditjar u l-qasam ta’ attività tagħha. 

 

 

IL-BULGARIJA

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Mill- 1995
Twaqqaf fl- 1880

Sit web: www.bulnao.government.bg

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jikkontrolla l-implimentazzjoni tal-baġit u l-ġestjoni ta’ fondi u attivitajiet pubbliċi oħra billi jwettaq xogħol tal-awditjar effettiv, effiċjenti u kosteffettiv immirat biex itejjeb il-ġestjoni u l-obbligu ta’ rendikont tar-riżorsi pubbliċi.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (NAO) tal-Bulgarija jeżerċita kontroll fuq l-implimentazzjoni tal-baġit u fuq riżorsi u attivitajiet pubbliċi oħra f’konformità mal-Att dwar in-NAO u mal-istandards tal-awditjar adottati internazzjonalment.

Il-kompitu prinċipali tan-NAO huwa li jivverifika l-affidabbiltà u l-awtentiċità tar-rapporti finanzjarji tal-organizzazzjonijiet baġitarji u l-ġestjoni leġittima, effettiva, effiċjenti u ekonomika tar-riżorsi u tal-attivitajiet pubbliċi, kif ukoll li jipprovdi lill-Assemblea Nazzjonali b’informazzjoni affidabbli u oġġettiva dwar ix-xogħol tiegħu.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Artikolu 91 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija (1991);
 • L-Att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tat-13 ta’ Frar 2015.

ENTITAJIET AWDITJATI

In-NAO jawditja:

 • il-baġit tal-Istat, il-baġits tal-iskema tas-sigurtà soċjali tal-Istat u l-Fond Nazzjonali tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa, il-baġits ta’ 265 muniċipalità; baġits oħra adottati mill-Assemblea Nazzjonali, il-baġits tal-unitajiet ta’ nfiq tagħhom u l-ġestjoni tal-proprjetà tagħhom;
 • il-baġits tal-Akkademja Bulgara tax-Xjenza, tal-istituzzjonijiet statali tal-edukazzjoni għolja, tal-Aġenzija Bulgara tat-Telegrafija, kif ukoll tat-Televiżjoni u tar-Radju Nazzjonali tal-Bulgarija;
 • il-fondi pubbliċi pprovduti lil persuni li jwettqu attività ekonomika; il-kontijiet ta’ fondi tal-UE u programmi u ftehimiet internazzjonali oħra, inkluża l-ġestjoni tagħhom mill-korpi rilevanti u l-utenti finali tal-fondi;
 • in-nefqa tal-baġit tal-Bank Nazzjonali Bulgaru u l-ġestjoni tiegħu; il-formazzjoni tal-eċċess annwali tad-dħul meta mqabbel mal-ispejjeż tal-bank, b’konnessjoni mal-baġit tal-Istat u konnessjonijiet oħra li għandu mal-baġit tal-Istat;
 • is-sorsi u l-ġestjoni tad-dejn statali, tad-dejn garantit mill-Istat, tad-dejn muniċipali u l-użu ta’ strumenti ta’ dejn;
 • il-privatizzazzjoni u l-konċessjoni ta’ proprjetà statali u muniċipali, kif ukoll il-fondi pubbliċi u l-assi pubbliċi pprovduti lil persuni li mhumiex mis-settur pubbliku;
 • l-implimentazzjoni ta’ ftehimiet, kuntratti u konvenzjonijiet internazzjonali jew atti internazzjonali oħra, fejn din kienet prevista mill-att internazzjonali rilevanti jew kienet assenjata minn korp awtorizzat;
 • intrapriżi statali li mhumiex kumpaniji kummerċjali;
 • kumpaniji kummerċjali b’50 % jew aktar mill-kapital tagħhom ikun proprjetà tal-Istat u/jew tal-muniċipalità;
 • persuni ġuridiċi b’obbligi garantiti mill-Istat jew minn proprjetà statali u/jew muniċipali; u
 • fondi, assi u attivitajiet pubbliċi oħra, fejn dawn ikunu ġew assenjati lilu permezz ta’ att legali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-Gvern u mmexxi minn President.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-attivitajiet tan-NAO huma indipendenti minn kull korp governattiv.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

In-NAO jibgħat rapporti lill-Parlament dwar l-attività tiegħu għas-sena preċedenti.

Ir-rapport finanzjarju annwali tan-NAO jiġi awditjat minn kummissjoni indipendenti ta’ awdituri rreġistrati, determinata mill-Parlament.

L-Assemblea Nazzjonali tista’ tassenja lill-NAO massimu ta’ 5 awditi fis-sena.

In-NAO jippreżenta rapporti lill-Parlament dwar l-eżekuzzjoni tal-awditi assenjati minn dan tal-aħħar, kif ukoll ir-rapporti tal-awditjar u l-opinjonijiet li huwa legalment meħtieġ li jibgħat lill-Parlament.

In-NAO jippreżenta għall-eżaminar mill-kumitati parlamentari, fuq inizjattiva proprja jew fuq talba mill-Assemblea Nazzjonali, rapporti tal-awditjar li jkollhom importanza sinifikanti għat-titjib tad-dixxiplina baġitarja u għall-ġestjoni tal-baġit u ta’ fondi u attivitajiet pubbliċi oħra.

Fi ħdan il-Kumitat għall-Baġit u l-Finanzi tal-Assemblea Nazzjonali nħoloq Sottokumitat permanenti għall-Obbligu ta’ Rendikont fis-Settur Pubbliku, bl-għan li jiżgura l-kooperazzjoni u relazzjonijiet aktar mill-qrib bejn in-NAO u l-Parlament.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Tzvetan Tzvetkov ġie elett fis-26 ta’ Marzu 2015.

MANDAT

7 snin, ma jistax jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tan-NAO jiġi elett mill-Parlament.

KORP GOVERNATTIV

It-tim maniġerjali tan-NAO huwa magħmul minn President, żewġ Viċi Presidenti u żewġ Membri li huma rappreżentanti tal-Istitut tal-Kontabilisti Pubbliċi Ċċertifikati u tal-Istitut tal-Awdituri Interni.

It-tim maniġerjali huwa msawwar fuq il-prinċipju ta’ “gvern miftuħ”.

MANDAT

Viċi Presidenti: 7 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Viċi Presidenti u l-Membri jiġu eletti mill-Parlament fuq proposta mill-president tan-NAO.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

In-NAO huwa organizzat f’sitt direttorati (għall-awditi finanzjarji (2); l-awditi tal-konformità tal-ġestjoni finanzjarja (2); l-awditi tal-prestazzjoni (1); u awditi speċifiċi (1)).

Iż-żewġ Viċi Presidenti tiegħu huma kull wieħed responsabbli għal tliet direttorati. Minbarra dan, hemm seba’ direttorati għal diversi responsabbiltajiet amministrattivi, li kollha jaqgħu direttament taħt il-President tan-NAO.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 450 FTE (2022) (70 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 22 %; ♀ 78 %. Età medja: 48

BAĠIT

 • In-NAO jiġi ffinanzjat mill-baġit nazzjonali.
 • EUR 12.035 miljun (2022)
 • 0.112 % tal-baġit totali tal-Gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

In-NAO jiddeċiedi dwar il-programm ta’ ħidma tiegħu b’mod indipendenti. Huwa jadotta programm annwali għall-attività tal-awditjar tiegħu abbażi tal-oqsma u l-kriterji ta’ prijorità.

Huwa għandu proċedura ta’ programmazzjoni annwali bbażata fuq pjan ta’ awditjar strateġiku għal perjodu ta’ tliet snin, li tiddefinixxi l-oqsma tal-awditjar li minnhom kull sena jintgħażlu kompiti tal-awditjar speċifiċi biex jiġu inklużi fil-programm annwali tal-awditjar. L-għażla tal-kompiti tal-awditjar hija bbażata fuq il-kriterji adottati min-NAO.

Il-Parlament jista’ jassenja wkoll lin-NAO massimu ta’ ħames awditi addizzjonali fis-sena.

In-NAO jippubblika l-programm ta’ ħidma tiegħu fuq is-sit web tiegħu.

— METODI TAL-AWDITJAR

In-NAO jwettaq:

 • awditi finanzjarji;
 • awditi tal-konformità;
 • l-awditi tal-prestazzjoni; u
 • awditi speċifiċi.

In-NAO jwettaq l-awditi tiegħu f’konformità mal-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs) u ma’ prattiki tajba.

Huwa żviluppa l-manwal tal-awditjar tiegħu biex jimplimenta l-istandards tal-awditjar li huma aċċettati internazzjonalment u l-attività tal-awditjar tiegħu.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

In-NAO jippubblika:

 • ir-rapporti tal-awditjar kollha skont l-Att tan-NAO, għajr dawk li jkun fihom informazzjoni klassifikata u dawk il-partijiet tar-rapporti li jiġu ppreżentati lill-Uffiċċju tal-Prosekutur;
 • rapport annwali dwar l-attività tan-NAO;
 • rapport dwar l-awditjar tar-rapport finanzjarju annwali tan-NAO;
 • informazzjoni għall-preżentazzjoni tal-abbozzi ta’ rapporti tal-awditjar – proċedura li tippermetti li l-ex maniġers tal-organizzazzjonijiet awditjati jiġu nnotifikati meta jkun twettaq awditu li jirrigwarda l-perjodu ta’ tmexxija tagħhom;
 • rapporti dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mogħtija min-NAO, inkluża informazzjoni għal rakkomandazzjonijiet li ma jkunux ġew implimentati;
 • rapporti finanzjarji annwali mill-partiti politiċi u l-listi tad-donaturi tagħhom;
 • rapporti dwar il-kontroll finanzjarju eżerċitat fuq il-partiti politiċi skont l-Att tal-Partiti Politiċi;
 • informazzjoni miżmuma fir-Reġistru Pubbliku Unifikat tal-Partiti, tal-Koalizzjoni tal-Partiti u tal-Kumitati tal-Inizjattiva, irreġistrati għall-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet. L-informazzjoni tinkludi l-finanzjament tal-kampanja elettorali, inklużi d-donaturi, l-aġenziji pubbliċitarji, eċċ.;
 • rapporti tal-awditjar dwar il-finanzjament tal-kampanji elettorali skont il-Kodiċi tal-Elezzjonijiet;
 • sinteżi tar-rapporti tal-awditjar dwar ir-rapporti finanzjarji annwali;
 • rapporti b’opinjonijiet dwar id-dikjarazzjonijiet tal-implimentazzjoni tal-baġit statali, il-baġit tal-iskema pubblika tas-sigurtà soċjali, il-baġit tal-Fond Nazzjonali tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa u n-nefqa baġitarja tal-Bank Nazzjonali Bulgaru għas-sena preċedenti; kif ukoll
 • ISSAIs tradotti għall-Bulgaru.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Il-pubblikazzjonijiet kollha tan-NAO, inklużi r-rapporti tal-awditjar kollha, huma disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tiegħu, li huwa l-pjattaforma prinċipali għall-pubbliċità u t-trasparenza, kif ukoll għall-informazzjoni pubblika dwar l-attivitajiet ġenerali tiegħu.

In-NAO jippubblika stqarrijiet għall-istampa relatati mar-rapporti tal-awditjar, kif ukoll vidjos qosra dwarhom, u jorganizza konferenzi stampa u laqgħat informali mal-midja. Huwa jipparteċipa fi programmi televiżivi u intervisti, u jibda u jipparteċipa f’round tables u konferenzi.

In-NAO huwa attiv fuq il-midja soċjali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

In-NAO jikkoopera mal-awtoritajiet governattivi l-oħra kkonċernati, biex tiżdied l-effiċjenza tas-sistema ta’ kontroll u jiġu miġġielda l-kriminalità u l-korruzzjoni, u jikkoopera ma’ organizzazzjonijiet professjonali u mhux governattivi biex jiġu skambjati prattiki tajba u jitrawwem l-iżvilupp professjonali.

 

 

IĊ-ĊEKJA

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

Mill- 1993
Twaqqaf fl- 1919
(fl-eks Ċekoslovakkja)

Sit web: www.nku.gov.sk

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Il-missjoni tal-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar hija li jipprovdi informazzjoni oġġettiva lill-parlament u lill-Gvern dwar il-ġestjoni tal-proprjetà tal-Istat u għaldaqstant huwa jimmira li jipprovdi valur miżjud lill-pubbliku ġenerali.

L-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar jeżamina jekk l-attivitajiet awditjati humiex konformi mal-leġiżlazzjoni, jirrieżamina l-preċiżjoni fattwali u formali ta’ dawn l-attivitajiet u jivvaluta jekk dawn humiex effettivi, ekonomiċi u effiċjenti.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar (SAO) jawditja l-ġestjoni tal-proprjetà tal-Istat, il-fondi miġbura skont il-liġi għall-benefiċċju tal-persuni ġuridiċi (eż. l-assigurazzjoni tas-saħħa) u r-riżorsi finanzjarji li jiġu riċevuti minn barra l-pajjiż (inklużi fondi tal-UE). Huwa jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar il-kontijiet finali tal-Istat u jissorvelja l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat. Is-SAO mhuwiex awtorizzat li jawditja l-finanzi tal-muniċipalitajiet, tal-bliet u tar-reġjuni jew li jawditja kumpaniji kummerċjali li jkunu proprjetà tal-Istat jew ta’ amministrazzjoni awtonoma.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika Ċeka (1993);
 • L-Att Nru 166/1993 Coll., dwar l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar (rigward l-attività u s-setgħat tas-SAO).

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-SAO jawditja:

 • unitajiet organizzazzjonali tal-Istat; organizzazzjonijiet iffinanzjati mill-Istat; fondi tal-Istat
 • persuni fiżiċi u ġuridiċi (il-ġestjoni tagħhom tal-fondi statali biss); u
 • il-ġestjoni finanzjarja tal-Bank Nazzjonali Ċek f’dak li jirrigwarda l-qasam tal-infiq fuq l-akkwist ta’ proprjetà u l-operazzjonijiet tal-bank.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Istituzzjoni kolleġġjali mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Is-SAO huwa korp tal-awditjar indipendenti tar-Repubblika Ċeka. L-eżistenza tiegħu ġejja mill-Kostituzzjoni tar-Repubblika Ċeka, li tiggarantixxi l-indipendenza tiegħu minn setgħat leġiżlattivi, eżekuttivi u ġudizzjarji.

L-Att dwar il-baġit tal-Istat tar-Repubblika Ċeka jipprevedi kapitolu separat fil-baġit tal-Istat, li jiżgura li s-SAO jkollu awtonomija finanzjarja xierqa.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Il-President tar-Repubblika jinnomina lill-President u lill-Viċi President tas-SAO fuq il-proposta tal-Kamra tad-Deputati Ċeka (il-Kamra Inferjuri tal-Parlament).

Is-SAO jippreżenta l-abbozz tal-baġit tiegħu lill-Kamra tad-Deputati tal-Parlament tar-Repubblika Ċeka, u l-parlament japprova l-baġit u l-istruttura bażika tiegħu. Il-Gvern ma jistax jieħu deċiżjonijiet dwar il-baġit tas-SAO.

Il-President tas-SAO jibgħat il-konklużjonijiet tal-awditjar kollha approvati lill-Gvern, lill-Kamra tad-Deputati tal-Parlament tar-Repubblika Ċeka u lis-Senat (il-Kamra Superjuri tal-Parlament).

Il-President tas-SAO huwa intitolat li jattendi u li jitkellem matul is-sessjonijiet tal-parlament jew tal-Gvern tar-Repubblika Ċeka dwar kwistjonijiet relatati max-xogħol tas-SAO.

Il-Gvern jiddiskuti r-rapporti tal-awditjar kollha tas-SAO fil-preżenza tal-President tas-SAO u, għal kull awditu, huwa jadotta riżoluzzjoni tal-Gvern (li prinċipalment tkun tinkludi miżuri ta’ rimedju).

Is-sieħeb prinċipali fil-livell parlamentari huwa l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Kamra Inferjuri.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Miloslav Kala inħatar għat-tieni terminu fis-6 ta’ April 2022

MANDAT

9 snin, jista’ jiġġedded (il-President u l-Viċi President).

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President u l-Viċi President tas-SAO jinħatru mill-President tar-Repubblika fuq il-proposta tal-Kamra tad-Deputati tal-Parlament tar-Repubblika Ċeka.

KORP GOVERNATTIV

Il-Bord tas-SAO (li huwa magħmul mill-President, il-Viċi President u 15-il Membru).

MANDAT

Il-mandat ta’ Membru jintemm meta dan jilħaq l-età ta’ 65 sena. Kull Membru tas-SAO jassumi l-kariga tiegħu malli jieħu ġurament uffiċjali quddiem il-President tal-Kamra tad-Deputati tal-Parlament tar-Repubblika Ċeka.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Kamra tad-Deputati tal-Parlament tar-Repubblika Ċeka teleġġi l-15-il Membru fuq il-proposta tal-President tas-SAO.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-SAO huwa istituzzjoni kolleġġjali li tikkonsisti f’diversi korpi, sezzjonijiet, dipartimenti u unitajiet. Il-President tas-SAO jmexxi l-Uffiċċju u l-Viċi President jaġixxi bħala d-deputat tiegħu.

Il-korpi tas-SAO huma l-Bord, is-Senati u l-Awla Dixxiplinari. Dawn huma rregolati mill-Att dwar l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar u r-regoli ta’ proċedura proprji tagħhom, li jiġu diskussi u approvati mill-Bord.

Is-SAO jikkonsisti fis-Sezzjoni tal-Awditjar, fis-Sezzjoni Amministrattiva u l-Uffiċċju tal-President tas-SAO. Dawn huma maqsumin f’dipartimenti speċjalizzati li min-naħa tagħhom huma maqsumin f’unitajiet.

Il-maniġment tas-SAO jirrapporta direttament lill-President. Dawn huma d-Direttur ta’ Livell Għoli tas-Sezzjoni tal-Awditjar, id-Direttur ta’ Livell Għoli tas-Sezzjoni Amministrattiva, id-Direttur tal-Uffiċċju tal-President, is-Segretarju tal-Bord, id-Direttur tad-Dipartiment tas-Sigurtà u d-Direttur tad-Dipartiment tal-Awditjar Intern.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali:  471 FTE (2021) (madwar 66 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 38 %; ♀ 62 % (♂ 51 %; ♀ 49 % għal funzjonijiet maniġerjali).
  Età medja: 48

BAĠIT

 • In-nefqa tas-SAO hija koperta mill-baġit tal-Istat tar-Repubblika Ċeka.
 • EUR 34.3 miljun (2021)
 • 0.045 % tal-baġit totali tal-Gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Is-SAO jippjana x-xogħol tiegħu fi pjan annwali tal-awditjar, li jkun bbażat fuq suġġerimenti mill-President, mill-Viċi President, mill-Membri tal-Bord, minn analiżi interna jew minn partijiet ikkonċernati esterni.

Il-Gvern, il-Kamra tad-Deputati jew is-Senat tal-Parlament tar-Repubblika Ċeka u l-korpi tagħhom jistgħu jissuġġerixxu awditi lill-Bord tas-SAO, li huwa jista’ jaċċetta jew jirrifjuta li jwettaq fid-diskrezzjoni proprja tiegħu.

Dawn is-suġġerimenti tal-awditjar jippreżentaw fil-qosor is-suġġett u l-objettivi tal-awditu, u jindikaw l-entitajiet awditjati, l-għażla taż-żmien tal-awditu u r-raġuni għalih, l-informazzjoni dwar il-pożizzjoni legali u ekonomika tal-entitajiet awditjati proposti, l-informazzjoni dwar awditi preċedenti li jkunu identiċi jew simili, il-karatteristiċi bażiċi tal-qasam awditjat, l-ipoteżijiet tal-awditjar, u affarijiet oħra.

— METODI TAL-AWDITJAR

Taħt is-setgħat definiti tiegħu, is-SAO jwettaq awditi skont l-istandards tal-awditjar tiegħu, li huma bbażati fuq l-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar. Is-SAO jwettaq awditi skont ir-regolamenti legali, li jinkludu awditi tal-legalità, awditi finanzjarji u awditi tal-prestazzjoni. Awditu huwa magħmul minn fażi ta’ tħejjija, fażi ta’ eżekuzzjoni u fażi ta’ konklużjoni tal-awditjar. Awditu jieħu bejn wieħed u ieħor 10 xhur biex jiġi kkompletat, u fih jieħdu sehem minn 5 sa diversi tużżani awdituri, skont l-għadd ta’ partijiet awditjati.

Is-SAO jeżamina jekk l-attivitajiet awditjati humiex konformi mal-leġiżlazzjoni, jirrieżamina l-preċiżjoni sostantiva u formali ta’ dawn l-attivitajiet u jivvaluta jekk dawn humiex effettivi, ekonomiċi u effiċjenti.

L-awditi finanzjarji tas-SAO jivverifikaw jekk ir-rapporti finanzjarji tal-entitajiet awditjati jkunux jagħtu stampa vera u ġusta tas-suġġett tal-kontabbiltà, f’konformità mar-regolamenti legali.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-output prinċipali tas-SAO jieħu l-forma ta’ konklużjonijiet tal-awditjar li jiġu ppubblikati fuq is-sit web u fil-Bullettin tiegħu, hekk kif il-Bord tas-SAO japprova l-konklużjoni tal-awditjar. Il-President tas-SAO jibgħat il-konklużjonijiet kollha tal-awditjar approvati lill-Kamra tad-Deputati, lis-Senat u lill-Gvern.

Is-SAO huwa legalment obbligat li jippubblika:

 • il-Bullettin tas-SAO, pubblikazzjoni uffiċjali li jkun fiha sommarju tar-rapporti tal-awditjar għal perjodu partikolari. Edizzjoni partikolari tinkludi wkoll il-Pjan Annwali tal-Awditjar u edizzjonijiet oħra jistgħu jirriflettu bidliet fil-Pjan Annwali tal-Awditjar;
 • ir-Rapport Annwali li fih b’mod partikolari valutazzjoni tal-awditi u tar-riżultati tal-awditjar mis-sena preċedenti. Barra minn hekk, ir-Rapport Annwali jinkludi deskrizzjoni ta’ attivitajiet oħra, bħal informazzjoni dwar il-kooperazzjoni tas-SAIs mal-awtoritajiet tal-ġustizzja kriminali, mal-awtoritajiet tat-taxxa u mal-pubbliku, informazzjoni dwar l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni internazzjonali u dwar il-persunal u l-ġestjoni finanzjarja tas-SAO;
 • id-Dikjarazzjoni dwar l-Implimentazzjoni tal-Baġit tal-Istat, li fiha s-SAO jagħti l-opinjoni tiegħu fir-rigward tar-rapport tal-Gvern dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat, abbażi tal-valutazzjoni tiegħu tal-amministrazzjoni tal-baġit tal-Istat fl-ewwel sitt xhur tas-sena rilevanti;
 • id-Dikjarazzjoni dwar il-Kont Finali tal-Istat. F’dan id-dokument, is-SAO jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-abbozz tal-kont finali tal-Istat tar-Repubblika Ċeka għas-sena rilevanti, abbażi tal-evalwazzjoni tiegħu tas-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż u tar-riżultati tal-ġestjoni finanzjarja tal-Istat; u
 • il-Kont Finali, li jinkludi informazzjoni dwar il-ġestjoni finanzjarja tas-SAO għas-sena li għaddiet. Awditur estern jivverifika l-Kont Finali kull sena, imbagħad il-President tas-SAO jippreżentah lill-Parlament Ċek.

Minbarra dan, is-SAO joħroġ ukoll pubblikazzjonijiet oħra, bħar-Rapport tal-UE (li fih is-SAO jippreżenta t-tqabbil u l-valutazzjoni tiegħu tal-adozzjoni u l-użu tal-fondi tal-UE mir-Repubblika Ċeka), rapporti tal-awditjar sommarji li jkopru ċerti oqsma, manwali, dokumenti topiċi, u rapporti dwar l-awditi li s-SAO jkun wettaq b’mod parallel ma’ SAIs oħrajn.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Is-SAO jistinka biex l-informazzjoni dwar ir-riżultati tal-awditjar tkun faċilment aċċessibbli għall-pubbliku. Għalhekk, huwa jippubblika l-konklużjonijiet tal-awditjar, l-istqarrijiet għall-istampa, u dokumenti rilevanti oħra fuq is-sit web tiegħu u fuq il-midja soċjali. Hemmhekk, huwa jikkomunika wkoll ir-riżultati tal-awditjar tiegħu, analiżijiet u aħbarijiet, vidjos rigward l-awditi tiegħu, u informazzjoni oħra dwar l-attivitajiet tiegħu.

L-SAO jivvalorizza t-trasparenza u, għalhekk, jippubblika l-kuntratti fuq is-sit web tiegħu, flimkien ma’ dettalji dwar il-baġit tiegħu, data vverifikata u data oħra.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Il-kondiviżjoni tal-għarfien hija waħda mill-għanijiet prinċipali tas-SAO fl-ambjent internazzjonali. Għalhekk, huwa jappoġġa l-kondiviżjoni tal-għarfien f’attivitajiet internazzjonali u wkoll permezz ta’ awditi kooperattivi.

Kull sena, is-SAO jorganizza bosta konferenzi, seminars u attivitajiet oħra orjentati professjonalment. Dawn l-attivitajiet, li huma mfassla kemm għall-persunal tas-SAO kif ukoll għall-pubbliku professjonali u r-rappreżentanti ta’ istituzzjonijiet oħra tal-Istat, jikkontribwixxu għat-titjib tal-amministrazzjoni pubblika.

Mill-2017 'il hawn, is-SAO organizza hackathon tal-uffiċċju tal-amministrazzjoni pubblika; fl-2019, ħadu sehem 20 istituzzjoni pubblika, inklużi organizzazzjonijiet tal-Gvern lokali. F’Marzu 2020, is-SAO ospita l-ewwel hackathon annwali internazzjonali għall-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar, li fih ħadu sehem 23 pajjiż, prinċipalment Ewropej.

Dawn huma intenzjonati biex joħolqu pjattaforma għall-kondiviżjoni tal-għarfien u l-prattiki tajba mhux biss fost il-pubbliku, iżda wkoll fost l-akkademiċi, l-esperti f’oqsma partikolari, l-istudenti u gruppi kkonċernati oħra.

Fil-livell internazzjonali, is-SAO jibgħat regolarment lill-awdituri tiegħu biex jipparteċipaw fil-korpi tal-awditjar ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali. Is-SAO kellu rappreżentanti f’korpi bħall-EUROCONTROL, l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża u l-Aġenzija Spazjali Ewropea.

Fl-2021-2024, is-SAO qiegħed jippresjedi l-Organizzazzjoni Ewropea tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (EUROSAI).

 

 

ĊIPRU

EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Mill- 1960
Twaqqaf fl- 1879

Sit web: www.audit.gov.cy

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jwettaq awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni indipendenti fis-settur pubbliku inġenerali, għall-finijiet ta’ promozzjoni tar-rappurtar pubbliku u l-ġestjoni ottimali tar-riżorsi pubbliċi.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Skont il-Kostituzzjoni, l-Uffiċċju tal-Awditjar tar-Repubblika ta’ Ċipru (AORC) jawditja d-dħul u l-infiq kollu tas-settur pubbliku u l-assi monetarji kollha u assi amministrati oħra li jkunu proprjetà tas-settur pubbliku. Huwa jista’ jawditja wkoll l-obbligazzjonijiet kollha mġarrba minn jew f’isem ir-Repubblika.

L-AORC ma jiffaċċja ebda limitazzjoni fl-ambitu tal-awditi tiegħu u għandu d-dritt ta’ aċċess għall-kotba, ir-rekords u l-postijiet kollha fejn jinżammu l-assi li huwa jqis meħtieġa biex iwettaq ix-xogħol tiegħu.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta’ Ċipru (1960): il-Parti 6, il-Kapitolu 2, l-Artikoli 115-117;
 • il-Liġi dwar ir-Responsabbiltà Fiskali u l-Qafas Finanzjarju (il-Liġi Nru 20(I)/2014);
 • il-Liġi dwar l-Għoti ta’ Evidenza u ta’ Informazzjoni lill-Awditur Ġenerali (il-Liġi Nru 113(l)/2002);
 • leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku.

ENTITAJIET AWDITJATI

L-AORC jawditja l-attivitajiet ta’:

 • korpi pubbliċi:
  • ministeri;
  • dipartimenti, servizzi jew aġenziji tal-Gvern;
 • korpi statutorji;
 • awtoritajiet tal-Gvern lokali:
  • komunitajiet;
  • muniċipalitajiet; u
 • organizzazzjonijiet, intrapriżi jew fondi oħra fis-settur pubbliku inġenerali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-Gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-AORC huwa korp Statali indipendenti.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-AORC huwa strutturalment indipendenti mill-parlament, iżda ż-żewġ korpi jikkooperaw mill-qrib. Il-Kumitat Parlamentari dwar il-Pjanijiet ta’ Żvilupp u l-Kontroll tan-Nefqa Pubblika jeżamina regolarment ir-rakkomandazzjonijiet u l-osservazzjonijiet tal-AORC biex jimmonitorja r-rispons tal-aġenziji awditjati għall-osservazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-AORC.

Barra minn hekk, kważi l-kumitati Parlamentari kollha jitolbu regolarment l-assistenza tal-AORC fi kwistjonijiet relatati mar-responsabbiltajiet tiegħu. Xi kultant, l-AORC għandu rwol kontributorju fil-proċess leġiżlattiv. Il-parlament jista’ jitlob lill-AORC biex iwettaq investigazzjonijiet jew awditi speċjali.

L-AORC iwettaq awditi, joħroġ rapporti speċjali u jippreżenta rapport annwali lill-President tar-Repubblika ta’ Ċipru.

Il-baġit tal-AORC huwa suġġett għall-approvazzjoni tal-kunsill tal-ministri u tal-parlament. Dan jikkostitwixxi restrizzjoni fuq l-indipendenza tiegħu.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Odysseas Michaelides inħatar fil-11 ta’ April 2014.

MANDAT

Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar ta’ 65 sena.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jinħatar mill-President tar-Repubblika.

KORP GOVERNATTIV

Skont il-Kostituzzjoni, l-AORC huwa rregolat b’mod esklussiv mill-Awditur Ġenerali. Ma hemm l-ebda korp governattiv ieħor. Madankollu, għall-iskopijiet tal-approvazzjoni tar-rapporti speċjali u r-rapport annwali tal-AOC , id-direttivi tal-awditi jipprovdu għat-twaqqif ta’ tim ta’ ġestjoni li huwa magħmul mill-Awditur Ġenerali, Assistent Awditur Ġenerali, it-tliet Diretturi tal-Awditjar, u d-Direttur tal-Awditjar Tekniku.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-AORC huwa maqsum f’16-il Taqsima li jittrattaw l-awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni

Hemm tliet Diviżjonijiet, fejn kull waħda minnhom għandha tliet Taqsimiet, u żewġ Fergħat, fejn kull waħda minnhom għandha żewġ jew tliet Taqsimiet Żewġ diviżjonijiet oħra jirrapportaw direttament lill-Assistent Awditur Ġenerali. Kull Diviżjoni hija mmexxija minn Direttur tal-Awditjar filwaqt li l-kapijiet tal-Fergħat huma Awdituri Prinċipali ta’ Livell Għoli.

Id-Direttur tal-Awditjar Tekniku jmexxi d-Diviżjoni tal-Awditjar Tekniku, li hija responsabbli għall-awditi kollha bħal dawn.

Barra minn hekk, l-AORC għandu metodoloġija u unità ta’ assigurazzjoni tal-kwalità u funzjonijiet ta’ appoġġ, bħal amministrazzjoni u kontijiet.

— RIŻORSI

PERSUNAL (2020)

 • Totali: 120 FTEs (ekwivalenti għall-full time) (Marzu 2022) [81 % fl-awditjar, 19 % f’postijiet ta’ appoġġ (arkivji, eċċ)]
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 36 %; ♀ 64 %. Età medja: 49
 • B’riżultat tal-proċedura ta’ reklutaġġ fis-seħħ, l-għadd tal-membri tal-persunal fl-uffiċju tal-awditjar se jiżdied b’23 mill-1 ta’ Mejju 2022.

BAĠIT

 • L-AORC jiġi ffinanzjat mill-baġit tal-Gvern ċentrali;
 • EUR 7.3 miljun (2022);
 • madwar 90 % huma relatati mal-ispejjeż għall-persunal; il-bqija jiġu allokati għall-ispejjeż operattivi;
 • madwar 0.07 % tal-infiq totali tal-amministrazzjoni pubblika bbaġitjata.

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-awditjar tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji tal-gvern ċentrali, li jinkludi l-awditi tal-konformità, huwa kkoordinat ċentralment fi ħdan l-AORC, iżda jiġi ppjanat u mwettaq mid-Diviżjonijiet tal-awditjar rilevanti ta’ kull Ministeru

L-awditi tal-prestazzjoni u kwalunkwe awditi tal-konformità addizzjonali oħra jiġu ppjanati, ipprogrammati u mwettqa b’mod individwali mid-Diviżjonijiet tal-AORC u mid-Diviżjoni tal-Awditjar Tekniku.

L-ippjanar jinkludi deskrizzjoni tal-jiem ibbaġitjati għal kull awditu ppjanat, stmati abbażi tal-għadd ta’ membri tal-persunal disponibbli, il-volum u s-sinifikat tax-xogħol involut, ir-riskju tal-awditjar u s-sejbiet tal-passat.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-AORC iwettaq diversi tipi ta’ awditi:

 • awditi finanzjarji;
 • awditi tal-konformità (kontrolli regolatorji);
 • awditi tal-prestazzjoni;
 • awditi tekniċi li jinkludu primarjament awditi tal-prattiki tal-akkwist pubbliku (it-termini u l-kundizzjonijiet ta’ dokumenti ta’ sejħiet għall-offerti, il-valutazzjoni tal-ispejjeż tal-proġetti u r-rapporti ta’ evalwazzjoni), awditi fuq il-post ta’ proġetti tal-kostruzzjoni li jkunu għaddejjin, awditi ta’ kuntratti għall-kiri ta’ proprjetà għal uffiċċji governattivi u awditi tal-IT (jiġifieri awditi tat-teknoloġija tal-informatika/tas-sistemi elettroniċi tal-ipproċessar tad-data);
 • awditi ambjentali, li normalment jinvolvu taħlita ta’ awditjar finanzjarju, tal-konformità u tal-prestazzjoni rigward suġġett speċifiku relatat mal-governanza ambjentali. Dawn jitwettqu f’konformità ma’ linji gwida u standards metodoloġiċi speċjalizzati maħruġa mill-INTOSAI; u
 • investigazzjonijiet speċjali, li normalment jitniedu jew fuq it-talba speċifika tal-parlament, jew wara lmenti jew fuq talba tal-pulizija għal assistenza fl-investigazzjoni ta’ każijiet li jkunu potenzjalment kriminali.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-AORC jippubblika prinċipalment:

 • rapport annwali, li jinkludi primarjament referenzi għal rapporti speċjali tal-awditjar maħruġa matul is-sena u s-sejbiet tal-awditu dwar ir-rapporti finanzjarji tar-Repubblika ta’ Ċipru; u
 • opinjoni tal-awditjar dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji tar-Repubblika ta’ Ċipru;
 • opinjoni dwar ir-Rapport Finanzjarju;
 • rapporti speċjali maħruġa mat-tlestija ta’ awditi kbar, inklużi awditi ta’ korpi pubbliċi, korpi statutorji u/jew awtoritajiet lokali, kif ukoll awditi ambjentali jew tal-prestazzjoni.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-AORC jirrapporta dwar is-sejbiet tal-awditi tiegħu direttament lill-entitajiet rilevanti, u joffri rakkomandazzjonijiet rilevanti.

Ir-rapport annwali jiġi ppreżentat lill-President u lill-parlament tar-Repubblika ta’ Ċipru.

Minbarra dan, l-AORC jippubblika r-rapporti tal-awditjar kollha li ma jkunux ikklassifikati fuq is-sit web tiegħu u joħroġ stqarrijiet għall-istampa rilevanti fejn ikun meħtieġ. Tintuża wkoll il-media soċjali biex tipprovdi liċ-ċittadini b’informazzjoni, u nħatar uffiċjal tal-istampa biex jikkomunika mal-media.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Minbarra li jikkoopera mill-qrib mal-parlament, l-AORC jikkollabora wkoll maċ-ċittadini, mal-esperti fil-qasam u mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jikseb fehim approfondit dwar suġġetti tal-awditjar.

 

 

ID-DANIMARKA

RIGSREVISIONEN

Mill- 1976

Sit web: www.rigsrevisionen.dk

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Ir-Rigsrevisionen jeżamina jekk il-fondi tal-Gvern humiex qed jintużaw b’mod effettiv, u kif intenzjonat mill-Parlament Daniż (Folketinget).

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (NAO) Daniż jawditja l-kontijiet tal-Gvern u jeżamina jekk il-fondi tal-Gvern humiex qed jiġu amministrati skont l-intenzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-Parlament Daniż.

Huwa għandu d-dritt ta’ aċċess għall-informazzjoni kollha li jeħtieġ biex iwettaq ix-xogħol tiegħu.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

L-Att dwar l-Awditur Ġenerali tad-Danimarka, verżjoni oriġinali mill-1976, reviżjoni attwali mill-2012.

ENTITAJIET AWDITJATI

In-NAO jawditja:

 • il-kontijiet kollha tal-Gvern
  • ministeri: 20 (f’Mejju 2022);
  • aġenziji governattivi: 131;
 • il-kontijiet ta’ istituzzjonijiet, assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet li l-ispejjeż jew id-defiċits tal-kontabbiltà tagħhom ikunu koperti bis-sħiħ jew parzjalment minn għotjiet iffinanzjati mill-Istat;
 • il-kontijiet ta’ entitajiet amministrattivi indipendenti stabbiliti mill-istatut;
 • il-kontijiet ta’ sħubiji u intrapriżi li fihom l-Istat jipparteċipa direttament jew indirettament bħala sieħeb, jew fejn huwa jkun soċju kummerċjali responsabbli.

Il-mandat tan-NAO ma jkoprix l-awditjar tal-bank ċentrali Daniż.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-Gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

In-NAO huwa organizzazzjoni indipendenti taħt il-Parlament Daniż. L-Awditur Ġenerali tan-NAO ma jistax ikun Membru tal-Parlament.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

In-NAO huwa kompletament indipendenti fit-twettiq tad-dmirijiet tiegħu. Il-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi, li jinħatar mill-Parlament Daniż, huwa l-uniku korp li jista’ jitlob lin-NAO biex iwettaq awditu ta’ qasam partikolari.

In-NAO jippreżenta r-rapporti kollha tiegħu lill-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi, u l-Awditur Ġenerali jippreżenta r-rapporti fil-laqgħat ta’ kull xahar tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi.

In-NAO jikkollabora mill-qrib mal-ministeri rilevanti u jipprovdi appoġġ fil-forma ta’ gwida għall-kontabbiltà u l-proċeduri ta’ kontroll tal-kontabbiltà tagħhom.

Il-Parlament jistabbilixxi l-baġit tan-NAO.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Birgitte Hansen inħatret Awditur Ġenerali fl-1 ta’ Mejju 2022.

MANDAT

6 snin, jista’ jiġġedded darba għal perjodu ta’ erba’ snin.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jinħatar mill-Ispeaker tal-Parlament Daniż, fuq rakkomandazzjoni mill-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi u bl-approvazzjoni tal-Kumitat dwar l-Ordnijiet Permanenti tal-Parlament.

KORP GOVERNATTIV

L-Awditur Ġenerali jmexxi n-NAO, u jingħata assistenza minn korp konsultattiv magħmul minn erba’ Assistenti Awdituri Ġenerali tan-NAO.

MANDAT

L-Assistenti Awdituri Ġenerali ma jinħatrux għal perjodu fiss.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jaħtar l-Assistenti Awdituri Ġenerali.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

In-NAO huwa organizzat f’erba’ dipartimenti, kull wieħed immexxi minn Assistent Awditur Ġenerali.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 266 (sa tmien is-sena 2021)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 43 %; ♀ 57 %

BAĠIT

 • Madwar EUR 28 miljun (2021)
 • 37 % tar-riżorsi għall-awditjar tan-NAO huma allokati għal studji ewlenin ta’ oqsma speċifiċi (awditi tal-prestazzjoni) u 63 % għall-awditjar annwali tal-kontijiet tal-Gvern Daniż .
 • < 0.01 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-Awditur Ġenerali u l-erba’ Assistenti Awdituri Ġenerali jiltaqgħu kull ġimgħa biex jiddiskutu l-istrateġija u l-ippjanar tal-attivitajiet tan-NAO.

In-NAO huwa obbligat li jeżamina u jirrapporta dwar kwistjonijiet meta jintalab jagħmel dan mill-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Dawn il-kompiti jirrappreżentaw medja ta’ madwar terz tas-suġġetti tal-awditjar fl-istudji ewlenin tan-NAO.

L-awditi kollha jiġu ppjanati abbażi ta’ valutazzjonijiet tal-materjalità u tar-riskju.

L-attivitajiet ta’ awditjar annwali tan-NAO u l-istudji ewlenin jiġu ppjanati sena bil-quddiem. Madankollu, il-pjan jiġi aġġustat kontinwament biex iwieġeb għall-iżviluppi l-ġodda.

— METODI TAL-AWDITJAR

In-NAO jagħżel l-approċċ u l-metodoloġija tal-awditjar tiegħu b’mod indipendenti.

Huwa jwettaq ix-xogħol tiegħu f’konformità mal-leġiżlazzjoni Daniża u mal-Istandards tal-Awditjar tas-Settur Pubbliku Daniż, li huma bbażati fuq l-Istandards Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (ISSAIs).

In-NAO jwettaq awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni.

Biex jivverifika l-impatt tal-awditi tiegħu, in-NAO, flimkien mal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi, jivverifika s-segwitu li jingħata minnentitajiet awditjati għar-rakkomandazzjonijiet tiegħu.

Barra minn hekk, il-ministeri huma obbligati li jirrispondu għar-rapporti tal-awditjar tan-NAO.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

In-NAO jippubblika:

 • Rapport Annwali dwar l-awditjar tal-kontijiet tal-Gvern Daniż;
 • Rapport Annwali dwar l-awditjar tal-amministrazzjoni tal-Gvern Daniż;
 • studji ewlenin dwar oqsma speċifiċi (madwar 20-22 fis-sena);
 • rapport annwali dwar l-attivitajiet, il-prestazzjoni u l-kontijiet proprji tan-NAO;
 • memoranda ta’ segwitu dwar ir-rapporti tal-awditjar kollha;
 • memoranda addizzjonali dwar ċerti suġġetti; u
 • Standards Daniżi għall-Awditjar tas-Settur Pubbliku.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Skont l-Att Daniż dwar l-Informazzjoni Pubblika, qabel ma jippubblika memoranda u rapporti tal-awditjar fuq is-sit web tiegħu, in-NAO jrid l-ewwel jippreżentahom lill-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi.

L-ewwel kapitolu tal-istudji ewlenin u r-rapporti tal-awditjar u l-memoranda magħżula jiġu tradotti għall-Ingliż.

In-NAO jiffoka fuq il-kondiviżjoni tal-għarfien estern biex itejjeb il-kwalità tas-servizzi li huwa jipprovdi lis-settur pubbliku.

Kull sena, in-NAO jospita erba’ jew ħames seminars ta’ kondiviżjoni tal-informazzjoni għall-partijiet ikkonċernati esterni.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

In-NAO jikkoopera mal-unitajiet tal-awditjar intern f’ministeri u entitajiet oħra awditjati.

 

 

L-ESTONJA

RIIGIKONTROLL

Mill- 1990
Twaqqaf fl- 1918

Sit web: www.riigikontroll.ee

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jgħin lill-Parlament Estonjan (Riigikogu), il-Gvern u l-gvernijiet lokali sabiex jaġixxu b’mod intelliġenti u jieħdu deċiżjonijiet importanti fl-interess tal-pubbliku ġenerali billi jqisu kull tip ta’ informazzjoni kemm jista’ jkun bir-reqqa qabel ma jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (NAO) tal-Estonja jwettaq awditi fis-settur pubbliku u jivverifika jekk il-fondi pubbliċi ntużawx b’mod ekonomiku, effiċjenti, effettiv u leġittimu.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (2002);
 • Il-Kapitolu XI tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Estonja (1992) – L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar.

ENTITAJIET AWDITJATI

In-NAO jawditja l-attivitajiet ta’:

 • il-Kanċellerija tal-Parlament, l-Uffiċċju tal-President tar-Repubblika, il-qrati, il-bank ċentrali tal-Estonja, l-Awtorità ta’ Superviżjoni u Riżoluzzjoni Finanzjarja, l-Uffiċċju tal-Gvern u l-Uffiċċju tal-Kanċillier tal-Ġustizzja;
 • l-awtoritajiet tal-Gvern u l-awtoritajiet tal-Istat li huma jamministraw;
 • l-awtoritajiet lokali, f’dak li jirrigwarda l-pussess, l-użu u d-disponiment ta’ assi muniċipali (awditi finanzjarji u tal-konformità biss), proprjetà immobbli u mobbli tal-Istat ittrasferiti fil-pussess tagħhom, allokazzjonijiet allokati u sussidji mogħtija mill-baġit tal-Istat, u fondi allokati għat-twettiq ta’ funzjonijiet Statali (awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni);
 • il-fondazzjonijiet u assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ imwaqqfa minn awtorità lokali jew fejn awtorità lokali tkun membru;
 • il-persuni ġuridiċi taħt id-dritt pubbliku;
 • il-fondazzjonijiet u assoċjazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ imwaqqfa mill-Istat jew minn persuna ġuridika taħt id-dritt pubbliku, jew fejn l-Istat jew persuna ġuridika fil-liġi pubblika jkunu membru;
 • il-kumpaniji fejn l-Istat, persuni ġuridiċi taħt id-dritt pubbliku jew il-fondazzjonijiet imsemmija hawn fuq jeżerċitaw flimkien jew separatament influwenza dominanti permezz ta’ parteċipazzjoni maġġoritarja jew b’mod ieħor, u s-sussidjarji ta’ dawn il-kumpaniji;
 • il-kumpaniji li jkunu kisbu self mill-Istat jew li s-self jew obbligi kuntrattwali oħra tagħhom ikunu garantiti mill-Istat;
 • il-kumpaniji fejn awtorità lokali tkun teżerċita influwenza dominanti permezz ta’ parteċipazzjoni maġġoritarja jew b’mod ieħor, u s-sussidjarji ta’ dawn il-kumpaniji;
 • persuni oħra li jwettqu funzjonijiet pubbliċi relatati mal-użu u mal-preservazzjoni tal-assi Statali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-Gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

In-NAO huwa korp Statali indipendenti taħt il-Kostituzzjoni tal-Estonja.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Il-baġit tan-NAO jiġi approvat mill-Parlament.

In-NAO jagħti rendikont lill-Parlament u jippreżenta r-rapporti tiegħu lill-Kumitat Magħżul għall-Kontroll tal-Baġit Statali tal-Parlament.

L-Awditur Ġenerali jista’ jieħu sehem f’sessjonijiet governattivi u għandu d-dritt li jitkellem fi kwistjonijiet li jirrigwardaw id-dmirijiet tiegħu.

L-attivitajiet tan-NAO jiġu awditjati kull sena minn impriża tal-awditjar maħtura mill-Parlament fuq il-proposta tal-Kumitat għall-Finanzi.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Janar Holm inħatar fis-7 ta’ Marzu 2018 u beda l-mandat tiegħu billi ħa l-ġurament tal-kariga quddiem ir-Riigikogu fid-9 ta’ April 2018.

MANDAT

Ħames snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jinħatar mir-Riigikogu fuq il-proposta tal-President tar-Repubblika.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

In-NAO huwa maqsum fi tliet unitajiet strutturali. Id-Dipartiment tal-Awditjar iwettaq awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni u huwa magħmul minn seba’ gruppi tal-awditjar. Id-Dipartiment tal-Analiżi jħejji rieżamijiet u xogħlijiet speċjali. Is-Servizz Amministrattiv u tal-Iżvilupp jappoġġa lid-Dipartiment tal-Awditjar u lill-Awditur Ġenerali fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom, u jikkoordina l-eżekuzzjoni tax-xogħol tan-NAO.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 76.6 FTE (2021) (74 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 32 %; ♀ 68 %. Età medja: 43

BAĠIT

 • EUR 5.3 miljun (2022)
 • 67.5 % persunal, 30.6 % amministrazzjoni (nofs dan l-ammont imur għall-proprjetà immobbli u l-ICT) u 1.9 % investimenti
 • 0.04 % tal-baġit totali tal-Istat

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

In-NAO jiddeċiedi b’mod indipendenti u esklussiv dwar is-suġġetti li jawditja, dwar it-tipi ta’ awditi jwettaq, u dwar l-għażla taż-żmien għat-twettiq ta’ dawn l-awditi.

Huwa jippubblika informazzjoni dettaljata fuq is-sit web tiegħu dwar il-programm tal-awditjar tiegħu u l-progress tal-awditi li jkunu għaddejjin.

— METODI TAL-AWDITJAR

In-NAO jwettaq diversi tipi ta’ awditi:

 • matul it-twettiq ta’ awditu finanzjarju in-NAO jevalwa jekk ir-rapporti finanzjarji tal-istituzzjonijiet humiex jirriflettu b’mod korrett u affidabbli l-kundizzjoni finanzjarja tagħhom. In-NAO jeżamina jekk il-kontijiet humiex korretti u jekk ġiex eliminat kwalunkwe użu ħażin tal-fondi. L-awditi finanzjarji jqisu wkoll il-legalità tat-tranżazzjonijiet;
 • fil-każ ta’ awditu tal-prestazzjoni in-NAO jeżamina jekk l-użu tal-fondi mis-settur pubbliku huwiex ekonomiku, effiċjenti u effettiv. Awditu tal-prestazzjoni jista’ jiġi ddefinit ukoll bħala proċess li matulu jiġi investigat jekk l-istituzzjonijiet awditjati jilħqux l-għanijiet intenzjonati u jekk jagħmlux dan b’mod xieraq jew bl-inqas spiża. Awditu tal-prestazzjoni jevalwa l-attivitajiet tas-settur pubbliku fir-riżoluzzjoni ta’ problemi fil-livell strateġiku, janalizza fil-fond ir-raġunijiet għall-problemi u jissuġġerixxi ideat biex dawn jingħelbu. L-għan ta’ awditu tal-prestazzjoni huwa wkoll li jidentifika l-aħjar prattika amministrattiva u li jikkontribwixxi għat-tixrid tagħha;
 • Fil-każ ta’ awditu tal-konformità in-NAO jeżamina l-legalità tal-attivitajiet. Dan huwa l-approċċ prinċipali fl-awditi tal-Gvern lokali.

In-NAO għandu d-dritt ta’ aċċess għal kull informazzjoni meħtieġa biex iwettaq il-funzjonijiet tiegħu, inkluża informazzjoni ristretta, u l-entitajiet awditjati kollha huma meħtieġa jippreżentaw l-informazzjoni meta jintalbu jagħmlu dan.

In-NAO jwettaq l-awditi tiegħu skont l-istandards internazzjonali tal-awditjar (id-Dikjarazzjonijiet Professjonali tal-INTOSAI) u l-manwal tal-awditjar tan-NAO.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

In-NAO jippubblika rapporti tal-awditjar, li jistgħu jinqasmu f’awditi finanzjarji u awditi tal-prestazzjoni.

Minbarra r-rapporti tal-awditjar, huwa jħejji rapporti speċjali li mhux neċessarjament jinvolvu proċeduri tal-awditjar klassiċi, iżda li jiffukaw fuq l-analiżi ta’ mistoqsija waħda.

Kull sena, in-NAO jippreżenta wkoll żewġ rapporti ewlenin lill-Parlament:

 • deskrizzjoni ġenerali dwar l-użu u l-preservazzjoni tal-assi statali matul is-sena baġitarja preċedenti;
 • evalwazzjoni tar-rapport annwali statali kkonsolidat li fih in-NAO jivvaluta, fost affarijiet oħra, jekk il-kontijiet annwali tal-Istat humiex korretti u jekk it-tranżazzjonijiet ekonomiċi kinux leġittimi.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Il-pubblikazzjonijiet tan-NAO huma disponibbli fuq is-sit web tiegħu bl-Estonjan flimkien ma’ sommarji bl-Ingliż. In-NAO jxerred ukoll b’mod attiv ir-rapporti tiegħu fuq il-midja soċjali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

In-NAO jikkoopera mal-awtoritajiet lokali u mal-Gvern tar-Repubblika bl-għan li jsir titjib fis-sistemi tal-kontroll intern u tal-awditjar intern tal-awtoritajiet u l-entitajiet governattivi amministrati minn awtoritajiet governattivi.

Barra minn hekk, il-persuni ġuridiċi taħt id-dritt pubbliku huma mitluba jibagħtu kopja tar-rapporti annwali approvati tagħhom lin-NAO.

 

 

IL-FINLANDJA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO

Mill- 1825

Sit web: www.vtv.fi

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

L-attivitajiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tal-Finlandja huma ggwidati mill-valuri tar-responsabbiltà, it-trasparenza, l-oġġettività u r-rispett. Il-viżjoni tal-istituzzjoni hija “Flimkien – futur sostenibbli, għarfien kondiviż”.

Il-prijoritajiet strateġiċi tal-istituzzjoni huma:

 • L-impatt fuq is-soċjetà
 • Il-materjalità u l-puntwalità
 • Prodotti u servizzi orjentati lejn il-konsumatur
 • Persunal kompetenti u l-benessri fuq il-post tax-xogħol
 • Proċessi u prattiki kondiviżi effiċjenti
 • Bini attiv tal-futur

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (in-NAO) tal-Finlandja huwa awtorità indipendenti li tawditja l-finanzi tal-Gvern ċentrali, tevalwa l-politika fiskali, u tissorvelja l-finanzjament tal-kampanji elettorali u tal-partiti politiċi.

L-awditi tiegħu jkopru l-finanzi tal-gvern ċentrali fl-intier tagħhom u għandu drittijiet estensivi ta’ aċċess għall-informazzjoni taħt il-Kostituzzjoni tal-Finlandja.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tal-Finlandja (1919 u 1999);
 • L-Att dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (676/2000);
 • L-Att dwar id-dritt tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar li jawditja ċerti trasferimenti ta’ krediti bejn il-Finlandja u l-Komunitajiet Ewropej (353/1995);
 • L-Att dwar l-implimentazzjoni tat-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja u dwar il-limiti ta’ nfiq tal-Gvern Estiż (869/2012);
 • L-Att dwar il-Finanzjament għall-Kandidati tal-Elezzjonijiet (273/2009);
 • L-Att dwar il-Partiti Politiċi (10/1969).

ENTITAJIET AWDITJATI

In-NAO jawditja:

 • il-gvern u l-ministeri;
 • aġenziji governattivi;
 • fondi mhux inklużi fil-baġit;
 • intrapriżi tal-Istat u kumpaniji proprjetà tal-Istat;
 • trasferimenti u sussidji tal-gvern ċentrali mħallsin lil muniċipalitajiet, kumpaniji u entitajiet oħra; u
 • trasferimenti ta’ fondi bejn il-Finlandja u l-Komunitajiet Ewropej.

In-NAO ma jawditjax:

 • il-finanzi tal-Parlament;
 • il-fondi li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Parlament;
 • il-Bank tal-Finlandja jew l-Awtorità Superviżorja Finanzjarja; jew
 • l-Istituzzjoni tal-Assigurazzjoni Soċjali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Awtorità nazzjonali tal-awditjar indipendenti mmexxija minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

In-NAO huwa korp Statali indipendenti li huwa affiljat mal-Parlament.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-Awditur Ġenerali jinħatar, u jista’ jitneħħa biss, mill-Parlament. L-awditur li jawditja l-kontijiet tal-Parlament jawditja wkoll il-kontijiet tan-NAO. Barra minn hekk, il-Parlament, bħala l-leġiżlatur, jistabbilixxi r-rwol u l-kompiti tan-NAO, jiddibatti l-proposta baġitarja tiegħu, jiddeċiedi r-riżorsi tiegħu bħala parti mill-baġit tal-Istat, u jiddiskuti kemm ir-rapporti annwali tiegħu kif ukoll dawk separati.

Il-mandat tan-NAO ma jkoprix il-kontijiet tal-Parlament.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Sami Yläoutinen ġie elett Awditur Ġenerali tal-Finlandja u l-kap tan-NAO fl-20 ta’ Diċembru 2021. Huwa beda l-mandat tiegħu fl-1 ta’ Jannar 2022.

MANDAT

Sitt snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Elett mill-Parlament.

KORP GOVERNATTIV

L-Awditur Ġenerali tan-NAO japprova l-pjan tal-awditjar u jiddeċiedi dwar ir-rapporti li jintbagħtu lill-Parlament u l-linji gwida għall-awditjar.

Il-maniġment superjuri tan-NAO jinkludi wkoll diretturi għall-oqsma ta’ impatt għall-Finanzi Sostenibbli tal-Gvern Estiż; għal Soċjetà Sigura, b’Saħħitha u Benestanti; il-Governanza tal-Informazzjoni; u l-Governanza u Amministrazzjoni Pubblika Sostenibbli. Barra minn hekk, in-NAO għandu wkoll Direttur għall-Amministrazzjoni u r-Riżorsi, u erba’ diretturi ta’ ċentri ta’ kompetenza tal-persunal, li jaġixxu wkoll bħala persunal superjuri

Il-Forum tal-Istrateġija jservi bħala l-korp ta’ kooperazzjoni u tħejjija tal-Awditur Ġenerali u tal-ħaddiema taċ-ċivil ta’ livell għoli fil-ġestjoni, it-teħid ta’ deċiżjonijiet strateġiku, l-ippjanar operazzjonali, l-iżvilupp, u t-tmexxija tal-implimentazzjoni u l-valutazzjonijiet operazzjonali. Il-Forum tal-Istrateġija huwa responsabbli għall-qbil dwar l-interpretazzjoni konġunta tad-dmirijiet tan-NAOF, l-objettivi operazzjonali konġunti, il-politiki u r-riżorsi ta’ min iħaddem, u għall-koordinazzjoni ta’ azzjonijiet li għandhom effetti estensivi jew sinifikat materjali għan-NAOF.

MANDAT

Il-Forum tal-Istrateġija huwa korp permanenti previst mir-Regoli ta’ Proċedura.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri tal-Forum tal-Istrateġija huma speċifikati fir-Regoli ta’ Proċedura. Il-Forum tal-Istrateġija huwa mmexxi u presedut mill-Awditur Ġenerali. Il-membri tal-Forum tal-Istrateġija jinkludu d-diretturi u d-deputati diretturi tat-timijiet ta’ impatt u ċ-ċentri ta’ kompetenza, u l-maniġers tat-timijiet permanenti tal-proġetti.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-impjegati tan-NAO huma assenjati f’erba’ ċentri ta’ kompetenza: il-Governanza Finanzjarja u Ekonomika, id-Diġitalizzazzjoni, Metodi, u Approċċ Iċċentrat fuq il-Konsumatur. Iċ-ċentri ta’ kompetenza huma responsabbli għall-iżvilupp tal-kompetenzi tal-persunal.

Barra minn hekk, in-NAO għandu kunsill xjentifiku, bord tal-penali u s-sanzjonijiet, u bord konsultattiv.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 139 impjegat full-time u 57 impjegati part-time (2021) (75 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 44 %; ♀ 56 %. Età medja: 48.6

BAĠIT

 • EUR 16.5 miljun (2022)
 • 0.03 % tal-baġit totali tal-Gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

In-NAO jippjana x-xogħol tiegħu fi pjan tal-awditjar ġenerali, li jkopri perjodu ta’ ħames snin. Il-pjan ta’ awditjar jiġi aġġornat darba fis-sena. Huwa jagħżel is-suġġetti tal-awditjar abbażi ta’ analiżi tar-riskju u noti ta’ spjegazzjoni, u jiffoka fuq suġġetti li huma sinifikanti għall-finanzi tal-Gvern ċentrali u għas-soċjetà, u fuq riskji materjali relatati mal-finanzi tal-Gvern ċentrali. Ix-xogħol tal-awditjar tan-NAO huwa kkonċentrat fuq erba’ oqsma (Finanzi Sostenibbli tal-Gvern Estiż; Soċjetà Sigura, b’Saħħitha u Benestanti; Governanza tal-Informazzjoni; u Governanza u Amministrazzjoni Pubblika Sostenibbli).

Uħud mit-temi jew perspettivi tal-awditjar jestendu għal bosta suġġetti.

— METODI TAL-AWDITJAR

In-NAO jaqdi d-dmirijiet stabbiliti fil-Kostituzzjoni permezz ta’ awditi finanzjarji, awditi tal-konformità, awditi tal-prestazzjoni u awditi tal-politika fiskali. In-NAO jwettaq ukoll awditi ta’ ħafna tipi.

Fl-awditi tiegħu, in-NAO japplika l-linji gwida tal-awditjar intern tiegħu, li huma bbażati fuq l-istandards tal-awditjar ISSAI maħruġa mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (INTOSAI).

Il-manwal tal-awditjar tan-NAO huwa disponibbli fuq is-sit web tiegħu.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

In-NAO jippubblika:

 • rapporti dwar l-awditjar tiegħu tal-kontijiet finali tal-gvern ċentrali;
 • rapporti dwar l-awditi finanzjarji, tal-konformità, tal-prestazzjoni, ta’ ħafna tipi tal-politika fiskali tiegħu;
 • rapporti ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni tal-politika fiskali u rapporti;
 • rapporti separati lill-Parlament;
 • rapporti dwar il-monitoraġġ tal-finanzjament tal-kampanji elettorali;
 • rapporti dwar il-monitoraġġ tal-finanzjament tal-partiti politiċi;
 • rapporti annwali;
 • rapporti ta’ segwitu:
 • dokumenti informattivi u analitiċi:
 • opinjonijiet:
 • analiżi profonda u
 • pubblikazzjonijiet oħra, bħal pubblikazzjonijiet internazzjonali.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-awditi mwettqa min-NAO u pubblikazzjonijiet oħra jitħabbru fuq is-sit web tiegħu. Barra minn hekk, il-pubblikazzjonijiet li jmiss huma elenkati fuq is-sit web. Pereżempju l-istqarrijiet għall-media, il-blogs u l-vidjos dwar l-awditi jiġu prodotti kif meħtieġ. L-informazzjoni dwar l-awditi tiġi wkoll kondiviża fuq il-media soċjali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Minbarra x-xogħol tal-awditjar tiegħu, in-NAO jipprovdi pariri esperti u konsulenza, pereżempju f’kumitati parlamentari u lil gruppi ta’ ħidma tal-gvern.

Huwa jipparteċipa f’diskussjonijiet ġenerali fil-qasam tal-finanzi pubbliċi u l-iżvilupp tal-amministrazzjoni. In-NAO jfittex li jikkoopera b’mod tajjeb u li jkollu djalogu attiv mal-partijiet ikkonċernati u mal-entitajiet awditjati.

 

 

FRANZA

COUR DES COMPTES

Mill‑1807
Twaqqfet fil‑1319

Sit web: www.ccomptes.fr

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Indipendenza, Kulleġġ tal‑Membri, proċedura kontradittorja.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il‑Qorti nazzjonali tal‑Kontijiet Franċiża (CDC), flimkien mas‑17‑il awla reġjonali u internazzjonali (“chambres régionales et territoriales des comptes” – CRTCs), hija responsabbli għal:

 • l-għoti ta’ sentenzi dwar il‑kontijiet pubbliċi; u l‑penalizzazzjoni jew it‑tkeċċija ta’ uffiċjali tal‑kontabbiltà fis‑settur pubbliku;
 • l‑awditi tal‑konformità u tal‑prestazzjoni fuq l‑organizzazzjonijiet pubbliċi u l‑fondi pubbliċi kollha jew l‑ekwivalenti tagħhom;
 • iċ-ċertifikazzjoni tal‑kontijiet tas‑Sigurtà Soċjali u tal‑Istat; u
 • l‑evalwazzjoni tal‑politiki pubbliċi.

Fl-1 ta’ Jannar 2023 se tieħu effett riforma sinifikanti. Ir‑riforma se tqiegħed fis‑seħħ sistema kondiviża bejn kontabilisti pubbliċi u uffiċjali awtorizzanti, li ttemm ir‑responsabbiltà personali u finanzjarja tal‑kontabilisti pubbliċi, bl-eċċezzjoni ta’ ċerti komunitajiet ekstra-Ewropej, u li tiddefinixxi mill-ġdid il‑ksur li attwalment jinġieb quddiem il‑Qorti Dixxiplinari Baġitarja u Finanzjarja (Cour de discipline budgétaire et financière – CDBF). L‑imħallfin fil‑qasam finanzjarju mhux se jibqgħu jiddeċiedu fuq il‑kontijiet, iżda se jiddeċiedu dwar l‑awturi tal‑aktar reati finanzjarji serji, kemm kontabilisti pubbliċi u uffiċjali awtorizzanti. Il‑prinċipju fundamentali tas‑separazzjoni bejn uffiċjal awtorizzanti u kontabilist se jibqa’ japplika. Ir‑riforma se tagħmel pubbliċi wkoll ir‑rapport kollha tal‑Qorti u tiddefinixxi mill-ġdid l‑ambitu tar‑rapport annwali pubbliku, li jkun jista’ b’mod partikolari jkopri kompiti magħżula wara konsultazzjoni maċ-ċittadini.

L‑awditi tal‑prestazzjoni u tal‑konformità huma maqsuma prinċipalment ’ f’“awditu organizzazzjonali (dwar entità speċifika) u “investigazzjonijiet tematiċi” (dwar suġġett relatat mal-ġestjoni pubblika jew il‑politika pubblika).

Il‑CDBF assoċjata tiġġudika l‑irregolaritajiet imwettqa minn maniġers li jittrattaw kull tip ta’ fondi pubbliċi jew l‑ekwivalenti tagħhom.

Is‑CDC, is‑CRTCs u s‑CDBF jikkostitwixxu l-ġuriżdizzjonijiet finanzjarji Franċiżi. Huma għandhom aċċess għad‑dokumenti kollha meħtieġa biex ikunu jistgħu jaqdu dmirijiethom.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il‑Kostituzzjoni Franċiża (l‑Artikolu 47-2);
 • Il‑Kodiċi tal‑Qrati tal‑Finanzi Pubbliċi;
 • Liġijiet u regolamenti speċifiċi dwar l‑awditjar.

ENTITAJIET AWDITJATI

Is‑CDC u s‑CRTC jawditjaw:

 • il-ġestjoni u l‑kontijiet kollha tal‑Istat;
  • il‑kontijiet tal‑Presidenza tar‑Repubblika, l‑Assemblea Nazzjonali, is‑Senat;
  • il‑ministeri (amministrazzjonijiet ċentrali, dipartimenti b’responsabbiltajiet fil‑livell nazzjonali u dipartimenti deċentralizzati);
  • l-aġenziji governattivi u n‑netwerk territorjali tagħhom; u
  • l‑intrapriżi pubbliċi;
 • il-ġestjoni u l‑kontijiet tas‑sigurtà soċjali;
 • il-ġestjoni u l‑kontijiet mill‑awtoritajiet lokali (minn livelli reġjonali għal muniċipali) u l-aġenziji tagħhom, sptarijiet pubbliċi, skejjel sekondarji, eċċ.;
 • il‑fondi pubbliċi li jingħataw lil entitajiet privati;
 • il‑fondi użati minn organizzazzjonijiet tal‑karità jekk ikunu ngħataw b’donazzjoni permezz ta’ kampanji pubbliċi; u
 • il‑fondi użati minn entitajiet privati, jekk dawn il‑fondi jkunu ġejjin minn għotjiet privati eżentati mit‑taxxa.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

SAI kolleġġjali b’funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS‑SAI FIS‑SISTEMA GOVERNATTIVA

Is‑CDC hija indipendenti mill‑Gvern u mill‑Parlament, u żżomm distanza ugwali fil‑konfront tat‑tnejn li huma.

L‑Ewwel President tas‑CDC huwa wkoll dak li jippresiedi:

 • il‑Qorti Dixxiplinari Baġitarja u Finanzjarja (CDBF);
 • il‑Kunsill Għoli għall‑finanzi pubbliċi (“Haut Conseil des finances publiques” – HCFP); u
 • il‑Kunsill tal‑Kontribuzzjonijiet Obbligatorji (“Conseil des prélèvements obligatoires” – CPO)

RELAZZJONI MAL‑PARLAMENT / GVERN

Is‑CDC hija indipendenti mill‑Gvern u mill‑Parlament. Hija tgħaddi r‑rapporti tal‑awditjar tagħha flimkien mar‑rakkomandazzjonijiet lilhom.

Is‑CDC tiċċertifika l‑kontijiet taż-żewġ kmamar parlamentari.

Fil‑kuntest tal‑missjoni tas‑CDC, li tevalwa u tikkontrolla, il‑parlament jaħdem mill‑qrib magħha biex jimmonitorja l‑implimentazzjoni tar‑rakkomandazzjonijiet. Il‑Parlament u l‑Prim Ministru jistgħu jitolbu lis‑CDC biex twettaq għadd limitat ta’ awditi. Il‑parlament jista’ wkoll jinkariga lis‑CDC biex tevalwa l‑politiki pubbliċi.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

L‑EWWEL PRESIDENT

Pierre Moscovici nħatar fit-3 ta’ Ġunju 2020.

MANDAT

L‑Ewwel President għandu mandat bla limitu, sakemm jilħaq l‑età statutorja tal‑irtirar.

METODU TAL-GĦAŻLA

L‑Ewwel President jinħatar permezz ta’ digriet tal‑President tar‑Repubblika maħruġ mill‑Kunsill tal‑Ministri, fuq proposta tal‑Prim Ministru.

KORP GOVERNATTIV

Is‑CDC hija rregolata minn Kulleġġ li jikkonsisti fl‑Ewwel President u l‑presidenti tal‑awli. Il‑Prosekutur Ġenerali, li huwa indipendenti, jattendi għal‑laqgħat tal‑Kulleġġ.

Is‑CRTCs huma mmexxija minn Presidenti, li huma membri tas‑CDC. Il‑Kunsill Għoli tas‑CRTCs huwa ppresedut mill‑Ewwel President.

MANDAT

L‑Ewwel President u l‑Presidenti tal‑awli huma maġistrati, u l‑mandat tagħhom huwa limitat biss mill‑età statutorja tal‑irtirar.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il‑President tal‑awli u l‑Prosekutur Ġenerali jinħatru permezz ta’ digriet tal‑President tar‑Repubblika maħruġ mill‑Kunsill tal‑Ministri, fuq proposta tal‑Prim Ministru.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is‑CDC hija organizzata f’sitt awli skont is‑settur, awla ġudizzjarja’, dipartiment għall‑ippjanar strateġiku u l‑pubblikazzjoni, u s‑segretarjat ġenerali.

Il‑Prosekutur Ġenerali, l‑Avukati Ġenerali u l‑prosekuturi finanzjarji reġjonali huma indipendenti mis‑CDC, mis‑CDBF u mis‑CRTCs, u jaġixxu bħala prosekutur pubbliku (rekwiżizzjonijiet għall‑ftuħ ta’ proċeduri ġudizzjarji, sejbiet dwar ir‑rapporti kollha ta’ ġuriżdizzjonijiet finanzjarji, opinjonijiet dwar l‑organizzazzjoni u l‑metodi tagħhom, relazzjonijiet ma’ awtoritajiet ġudizzjarji, eċċ.).

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 1 810  (78 9 fis‑CDC u 1 021 fis‑CRTCs) (20 21), 68 % fl‑awditjar
 • Bilanċ bejn is‑sessi: ♂ 48 %; ♀ 52 %. Età medja: 49.5

BAĠIT

 • EUR 218.3 miljun (20 21) (51 % għas‑CDC, 49 % għas‑CRTCs)
 • < 0.01 6 % tal‑baġit totali tal‑Gvern

XOGĦOL TAL‑AWDITJAR

— IPPJANAR TAX‑XOGĦOL TAL‑AWDITJAR

L‑Ewwel President, wara li jitlob l‑opinjoni tal‑Prosekutur Ġenerali, jiddetermina l‑organizzazzjoni ġenerali tas‑CDC, jippjana l‑awditi u l‑evalwazzjonijiet, kif ukoll jalloka r‑riżorsi lill‑awli differenti. Ir‑ripartizzjoni tal‑programm f’kontrolli differenti tiġi kkompletata fil‑livell tat‑tim fi ħdan kull awla.

L‑istess proċess f’kull CRTC.

Is‑suġġetti tal‑awditjar jintgħażlu abbażi ta’ valutazzjoni tar‑riskju, tal‑iskedi ta’ żmien għal awditi organizzazzjonali obbligatorji ta’ diversi korpi u tal‑esperjenza tal‑awditjar, filwaqt li jittieħed kont tal‑livell ta’ interess pubbliku. F’konformità mal‑pjan strateġiku għall‑2020-2025, pjattaforma għall-aċċess pubbliku se tippermetti l‑involviment taċ-ċittadini f’uħud mill‑awditi ppjanati mill‑2023 ’il quddiem.

Attwalment, u sal-1 ta’ Jannar 2023 (ara l‑informazzjoni dwar ir‑riforma msemmija hawn fuq), ‑attivitajiet ġuriżdizzjonali jinkludu l‑kontijiet li jintgħażlu biex jiġu awditjati u ġġudikati matul perjodu ta’ bosta snin.

— METODI TAL‑AWDITJAR

It‑tipi kollha ta’ awditi huma bbażati fuq metodi li ġew definiti mis‑CDC/CRTC skont l‑istandards internazzjonali.

L‑attivitajiet ġuriżdizzjonali jsegwu regoli ta’ proċedura li huma stretti.

Il‑metodoloġija tal‑evalwazzjoni tal‑politika pubblika tas‑CDC hija stabbilita f’linji gwida prattiċi u sessjonijiet ta’ taħriġ.

It‑tipi kollha ta’ attivitajiet jikkonformaw mal‑prinċipji tal‑kolleġjalità u l‑proċedura kontradittorja.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is‑CDC tippubblika:

 • rapport annwali Ġenerali dwar 15 sa 20 kwistjoni, li jintbagħat ukoll lill‑President tar‑Repubblika;
 • rapport annwali dwar l-eżekuzzjoni tal‑baġit tal‑Istat u r‑riżultati għas‑sena preċedenti;
 • ċertifikazzjoni annwali tal‑kontijiet tal‑Istat għas‑sena preċedenti;
 • valutazzjoni annwali tas‑sitwazzjoni tal‑finanzi pubbliċi u l‑prospetti għas‑sena attwali;
 • rapport annwali dwar l-Eżekuzzjoni tal‑baġit tas‑sistema tas‑sigurtà soċjali u ċertifikazzjoni annwali tal‑kontijiet korrispondenti għas‑sena preċedenti;
 • rapport annwali dwar il‑finanzi pubbliċi lokali għas‑sena preċedenti;
 • minn 5 sa 10 rapporti tematiċi kull sena;
 • ir‑rapporti kollha dwar l-użu ta’ għotjiet privati minn organizzazzjonijiet tal‑karità; u
 • ir‑rapporti prinċipali kollha mibgħuta lill‑Gvern (b’referenza għal xi Ministru).

Fl‑2021, il‑Cour des comptes ippubblikat ukoll sensiela ta’ noti dwar il‑problemi strutturali sinifikanti li jaffettwaw lil Franza. Dawn is‑sommarji fid‑dettall ta’ xogħolijiet reċenti u produzzjonijiet ġodda janalizzaw l‑isfidi l‑kbar tas‑snin li ġejjin u jistabbilixxu l‑istrumenti potenzjali li jistgħu jintużaw biex jingħelbu dawn l‑isfidi. In‑noti jkopru ħames politiki pubbliċi wiesa’: l‑edukazzjoni fl‑iskejjel, l‑impjieg taż-żgħażagħ, l‑industrija, l‑assigurazzjoni tas‑saħħa u s‑saħħa pubblika, u l‑kultura. Huma jgħinu sabiex id‑dibattitu pubbliku jkun iffukat fi żmien ċentrali għar‑riflessjoni taċ-ċittadini, filwaqt li jieħdu ħsieb jirrikonċiljaw il‑politika pubblika effettiva mal‑appoġġ għat‑tkabbir sostenibbli.

Fl‑2021 ġew ippubblikati wkoll għadd ta’ rapporti dwar “awditi flash”, kull wieħed ta’ madwar 20 paġna. L‑awditi flash jużaw proċedura aċċellerata biex janalizzaw miżuri ġodda ta’ għajnuna pubblika u joffru kummenti u osservazzjonijiet utli għall‑futur.

Is‑CRTCs jippubblikaw:

 • ir‑rapporti ta’ ġestjoni tal‑awditjar tagħhom lill‑awtoritajiet lokali; u
 • xi rapporti fi ħdan ir‑Rapport annwali ġenerali tas‑CDC.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Is‑CDC għandha obbligu kostituzzjonali li żżomm lill‑pubbliku infurmat. Għalhekk, hija tikkomunika proporzjon dejjem jiżdied tax‑xogħol tagħha fil‑midja (27, 000 tħabbira li ntgħażlu mill‑membri tal‑istampa fl‑20 21), li minnhom 18 500 kienu għall‑Qorti waħedha), fuq is‑sit web tagħha (aktar minn 2.1 miljun viżta fl‑2021, b’1.4 miljun viżitatur uniċi ‑) u fuq il‑media soċjali (15 8,000 segwaċi).

Is‑CDC tibgħat ir‑rapporti prinċipali kollha tagħha lill‑Gvern u lill‑Parlament, u tippubblikahom.

Il‑Parlament jirċievi u juża s‑sitt rapporti annwali tas‑CDC, kif ukoll ir‑rapporti tematiċi tagħha. Is‑CDC tippubblika wkoll segwitu tar‑rakkomandazzjonijiet.

Hija tippubblika r‑rapporti kollha dwar il‑fondi użati għall‑karità.

Is‑CRTCs jibagħtu r‑rapporti dwar l‑awditi ta’ ġestjoni tagħhom lill‑awtoritajiet lokali, li jridu jaqrawhom fil‑laqgħat tal‑kunsilli tagħhom, li jkunu miftuħin għall‑pubbliku u l‑midja.

Is‑CDC, is‑CRTCs u s‑CDBF jagħtu s‑sentenzi tagħhom lill‑udjenzi pubbliċi. Huma jippubblikaw ġabriet ta’ ġurisprudenza annotata.

Is‑sentenzi tas‑CDBF jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tar‑Repubblika Franċiża u fuq is‑sit web, b’ċerti eċċezzjonijiet.

— KOOPERAZZJONI

Is‑CDC tikkoopera mill‑qrib mas‑CRTCs, li jimmonitorjaw ix‑xogħol proprju tagħhom b’mod awtonomu. Is‑CDC tidderieġi l‑inkjesti mwettqa b’mod konġunt mas‑CRTCs fl‑oqsma ta’ kompetenza kondiviża.

Is‑CDC tikkoopera mal‑Kumitati Parlamentari, mal‑Kunsill tal‑Istat, mal‑Qrati Ġudizzjarji permezz tal‑Prosekutur Ġenerali, ma’ awtoritajiet amministrattivi indipendenti oħra u ma’ spettorati ġenerali governattivi.

Fuq livell internazzjonali, is‑CDC taħdem ma’ SAIs oħra fuq inizjattivi bilaterali bħall-ġemellaġġ u l‑kooperazzjoni tematika, kif ukoll fi ħdan korpi multilaterali bħall‑Unjoni Ewropea, l‑EUROSAI, l‑INTOSAI u l‑AISCCUF – (l‑assoċjazzjoni tas‑SAIs li jużaw il‑Franċiż). Hija twettaq għadd kbir ta’ stħarriġiet komparattivi internazzjonali, li qed isiru sistematiċi bħala komplement għall‑kontrolli, fost SAIs oħra jew bħala parti mir‑riċerka tagħha stess, u mbagħad twieġeb għal rikjesti simili (142 stħarriġa fl‑2021).

Is‑CDC taqdi wkoll ir‑rwol ta’ awditur statutorju għal bosta organizzazzjonijiet internazzjonali. ‑‑’Fl‑2021, dan kien jikkonċerna l‑Programm Dinji tal‑Ikel, il‑Qorti Kriminali Internazzjonali, il‑Kunsill tal‑Ewropa, l‑Organizzazzjoni Dinjija għas‑Sigurtà u l‑Kooperazzjoni fl‑Ewropa, u l‑Organizzazzjoni Dinjija tal‑Kummerċ). Fis‑76 sessjoni tagħha, fis‑16 ta’ Novembru 2021, l‑Assemblea Ġenerali tal‑Nazzjonijiet Uniti eleġġiet lill‑Cour des comptes Franċiża bħala membru ġdid tal‑Bord tal‑Awdituri tal‑Nazzjonijiet Uniti għall‑perjodu 2022‑2028, b’effett mill-1 ta’ Lulju 2022. F’dan ir‑rwol, il‑Qorti teżamina l-ġestjoni u l‑kontijiet ta’ dawn l‑organizzazzjonijiet permezz ta’ awditi tal‑prestazzjoni u tar‑regolarità.

 

 

IL-ĠERMANJA

BUNDESRECHNUNGSHOF

Mill- 1950
Twaqqfet fl- 1714

Sit web: www.bundesrechnungshof.de

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Il-prinċipji fundamentali li fuqhom jibbaża x-xogħol tas-SAI Ġermaniża huma l-indipendenza, in-newtralità, l-oġġettività u l-kredibbiltà.

L-iskop tax-xogħol tagħha huwa li ttejjeb it-trasparenza, l-effiċjenza u s-sostenibbiltà tal-azzjoni tal-Gvern.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Is-SAI Ġermaniża tawditja d-dħul u l-infiq federali kollu, kif ukoll il-fondi rappreżentattivi u l-infiq sigriet, u tiddetermina jekk il-baġit federali huwiex immaniġġjat b’mod xieraq u effiċjenti.

Hija għandha drittijiet kollha ta’ aċċess għal kull korp u kull informazzjoni li hija teħtieġ għax-xogħol tal-awditjar tagħha, inklużi entitajiet mhux federali li jimmaniġġjaw fondi federali.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni (l-Artikolu 114, il-paragrafu 2, il-Liġi Bażika) (1949);
 • Il-Kodiċi tal-Baġit Federali (l-Artikolu 88 et seq.) (1969);
 • L-Att dwar il-Prinċipji Baġitarji (l-Artikolu 53 et seq.) (1969);
 • L-Att dwar is-SAI Ġermaniża.

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-SAI Ġermaniża għandha aċċess għal kull istituzzjoni jew korp li jimmaniġġjaw fondi federali, pereżempju:

 • ministeri tal-Gvern u l-korpi subordinati tagħhom;
 • aġenziji tal-Istat;
 • istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali;
 • intrapriżi pubbliċi;
 • benefiċjarji federali; u
 • unitajiet amministrattivi ta’ korpi kostituzzjonali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Struttura kolleġġjali mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Is-SAI Ġermaniża hija awtorità suprema federali u tikklassifika fl-istess livell bħal dak tal-ministeri federali.

Hija kompletament indipendenti u ma tiħux struzzjonijiet biex twettaq xogħol tal-awditjar speċifiku. Madankollu, il-Parlament jista’ jipproponi ċerti awditi lis-SAI Ġermaniża.

Il-President tas-SAI Ġermaniża għandu pożizzjoni ex officio bħala Kummissarju Federali għall-Prestazzjoni. Huwa jressaq rakkomandazzjonijiet, rapporti u opinjonijiet bl-għan li jsir titjib fl-effiċjenza tal-amministrazzjoni federali. Huwa jista’ wkoll jagħti pariri lill-Parlament rigward il-leġiżlazzjoni.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Permezz tax-xogħol tal-awditjar u ta’ konsulenza tagħha, is-SAI Ġermaniża tappoġġa lill-Gvern federali u lill-parlament Ġermaniż, fejn dan tal-aħħar juża r-rapport annwali tagħha bħala l-bażi għall-għoti tal-kwittanza lill-Gvern federali.

Is-SAI Ġermaniża tirrapporta kemm lill-fergħat eżekuttivi kif ukoll leġiżlattivi tal-Gvern federali, u tista’ tipprovdi konsulenza qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet finali.

Hija tipparteċipa wkoll fin-negozjati tal-baġit bejn il-Ministeru Federali għall-Finanzi u d-dipartimenti tal-linji baġitarji, u tista’ tipprovdi input dwar l-istima baġitarja ta’ kull dipartiment. Minbarra dan, hija tipprovdi konsulenza matul l-implimentazzjoni tal-baġit.

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Kay Scheller inħatar fit-30 ta’ Ġunju 2014.

MANDAT

12-il sena, ma jistax jiġġedded. Il-mandat huwa limitat għall-età statutorja tal-irtirar għall-impjegati taċ-ċivil, li attwalment hija ta’ 67 sena.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President jiġi elett miż-żewġ Kmamar tal-Parlament u jinħatar mill-President tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja.

KORP GOVERNATTIV

Id-deċiżjonijiet relatati max-xogħol tal-awditjar jittieħdu fil-livell tad-diviżjonijiet tal-awditjar minn korpi kolleġġjali, li jinkludu l-Membri tas-SAI, jiġifieri direttur tal-awditjar b’kariga għolja u direttur tal-awditjar u, f’xi każijiet, anki l-President jew il-Viċi President. Il-membri tas-SAI Ġermaniża jibbenefikaw minn indipendenza ġudizzjarja.

Ċerti tipi ta’ deċiżjonijiet ġenerali, pereżempju, dwar punti relatati mar-rapport annwali, huma riżervati għas-Senat. Is-Senat huwa l-korp suprem tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

MANDAT

Id-diretturi tal-awditjar b’kariga għolja huma impjegati taċ-ċivil. Il-mandat tagħhom huwa limitat għall-età statutorja tal-irtirar għall-impjegati taċ-ċivil, li attwalment hija ta’ 67 sena.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-SAI Ġermaniża hija magħmula minn 9 diviżjonijiet tal-awditjar b’49 unità tal-awditjar. Diviżjoni oħra tiffoka fuq ix-xogħol tal-awditjar internazzjonali u tappoġġa lill-President fil-funzjoni tiegħu bħala membru tal-Bord tal-Awdituri tan-Nazzjonijiet Uniti. Id-diviżjoni ta’ appoġġ hija responsabbli għall-ġestjoni ċentrali.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Total: 1 080 (f’Diċembru 2022) (82 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 58 %; ♀ 42 %. Età medja: > 51

BAĠIT

 • EUR 169 miljun (2021)
 • 0.03 % tal-baġit federali totali

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Il-President, il-Viċi President, is-Senat u l-korpi kolleġġjali kollha huma involuti fl-ippjanar kemm tax-xogħol kif ukoll dak strateġiku tas-SAI Ġermaniża.

L-unitajiet tal-awditjar tas-SAI Ġermaniża jwettqu regolarment analiżi tal-kompiti u tar-riskji, li tifforma l-bażi ta’ pjan tal-awditjar fuq terminu medju, kif ukoll strateġija tal-awditjar għall-perjodu ta’ tlieta sa ħames snin li ġejjin.

L-unitajiet jippjanaw il-kompiti tal-awditjar tagħhom fi pjanijiet annwali tal-awditjar b’mod ikkoordinat, u dawn il-pjanijiet jiffurmaw il-bażi għall-pjan kumplessiv tal-awditjar tas-SAI Ġermaniża.

Is-SAI Ġermaniża għandha l-libertà li tiddeċiedi dwar it-talbiet tal-awditjar mill-Parlament jew mill-kumitati parlamentari.

— METODI TAL-AWDITJAR

Is-SAI Ġermaniża twettaq awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni, kemm ex post kif ukoll f’ħin reali, u tipprovdi konsulenza proattiva. Hija tiddetermina l-għażla taż-żmien u n-natura tax-xogħol tal-awditjar tagħha b’mod indipendenti u tista’ twettaq xogħol fuq il-post.

L-awditi tal-prestazzjoni huma kompitu ewlieni, u dawn ġeneralment jiġu kkombinati ma’ elementi tal-awditi finanzjarji jew tal-konformità f’awditu komprensiv. Is-SAI Ġermaniża tuża s-sostenibbiltà bħala kriterju addizzjonali tal-awditjar strateġiku.

Ix-xogħol tas-SAI Ġermaniża jinkludi wkoll:

 • awditi selettivi, li jinvolvu eżaminar approfondit imfassal biex jiġbor evidenza dwar aspett partikolari tal-kwistjoni tal-awditu;
 • awditi orizzontali, li jistudjaw suġġett speċifiku f’għażla rappreżentattiva ta’ korpi governattivi biex jiġu żviluppati s-sejbiet tal-awditjar fuq qasam definit ta’ operazzjonijiet u tranżazzjonijiet governattivi;
 • studji esploratorji, li huma għodda biex jinkiseb fehim approfondit dwar oqsma problematiċi, proċeduri jew żviluppi speċifiċi. Dawn ma jimmirawx li jipprovdu evalwazzjoni finali tal-operazzjonijiet u t-tranżazzjonijiet governattivi, iżda huma alternattiva adatta għat-tħejjija għal missjonijiet tal-awditjar ġodda;
 • awditi ta’ segwitu, li jservu biex jidentifikaw jekk l-awtoritajiet responsabbli għas-sorveljanza jkunux ħadu azzjoni fir-rigward tas-sejbiet tal-awditjar jew tar-riżoluzzjonijiet parlamentari;
 • awditi tal-ġestjoni (jew awditi ġenerali), li jservu biex tinkiseb deskrizzjoni ġenerali komprensiva tal-ġestjoni finanzjarja tal-korp awditjat; u
 • awditi f’ħin reali, li jippermettu li s-SAI Ġermaniża teżamina l-għadd kbir ta’ deċiżjonijiet individwali li jinvolvu programmi kbar, b’mod separat u f’kull stadju tal-proġett. Dan l-approċċ jippermettilha tidentifika n-nuqqasijiet fi stadju bikri u tinforma lill-korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet f’ħin tajjeb.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is-SAI Ġermaniża toħroġ:

 • ittri dwar il-ġestjoni bis-sejbiet tal-awditjar, li hija tibgħat lill-korpi awditjati għall-kummenti;
 • rapport annwali magħmul minn volum prinċipali (I) u volum supplimentari (II). Il-Volum I jiġi ppubblikat fil-ħarifa ta’ kull sena u l-Volum II fir-rebbiegħa tas-sena ta’ wara. Flimkien, dawn jiffurmaw bażi aġġornata għall-proċedura ta’ kwittanza parlamentari;
 • rapporti ta’ konsulenza; u
 • rapporti bi skop speċjali.

Hija tippreżenta r-rapporti ta’ konsulenza u r-rapporti bi skop speċjali tagħha lill-Parlament u lill-Gvern federali.

Barra minn hekk, fil-funzjoni tiegħu ta’ Kummissarju Federali għall-Prestazzjoni, il-President jippubblika serje ta’ opinjonijiet u gwidi ta’ prattika tajba.

Is-SAI Ġermaniża tinkludi rakkomandazzjonijiet biex isir titjib fl-ittri u fir-rapporti ta’ ġestjoni tagħha, kif ukoll osservazzjonijiet dwar kwistjonijiet topiċi, bħall-proġetti relatati mal-abbozz ta’ leġiżlazzjoni u proġetti kbar tal-akkwist, jew tipprovdi input espert.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Is-SAI Ġermaniża tippreżenta r-rapport annwali tagħha lill-pubbliku waqt konferenza stampa federali u tippubblika x-xogħol tagħha (inkluż ir-rapport annwali, rapporti bi skop speċjali u ittri tal-awditjar finali) fuq is-sit web tagħha.

Ir-rapporti speċjali u l-outputs tal-Kummissarju Federali għall-Prestazzjoni jidhru wkoll hemmhekk.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Peress li l-Ġermanja għandha struttura amministrattiva federali, l-istituzzjonijiet reġjonali tal-awditjar u l-uffiċċji muniċipali tal-awditjar jawditjaw il-livelli l-oħra tal-Gvern. Madankollu, billi s-sistemi fiskali tal-Federazzjoni u tas-16-il Stat kostitwenti tar-Repubblika Federali huma fil-biċċa l-kbira interkonnessi, is-SAI Ġermaniża u l-istituzzjonijiet reġjonali indipendenti tal-awditjar tal-Istati jaħdmu flimkien mill-qrib.

Din il-kooperazzjoni tiffoka prinċipalment fuq programmi li l-Gvern Federali u l-Istati jiffinanzjaw b’mod konġunt, jew fuq ir-responsabbiltajiet li l-Gvern ċentrali jkun iddelega lill-Istati.

 

 

IL-GREĊJA

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Mill- 1833

Sit web: www.elsyn.gr

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Il-Qorti Ellenika tal-Awditjar hija responsabbli għall-awditjar estern tal-Gvern ċentrali u tikkontribwixxi b’mod deċiżiv għall-kwalità u l-effiċjenza tal-ġestjoni finanzjarja fis-settur pubbliku Grieg.

L-objettivi strateġiċi ewlenin tal-awditi tagħha huma li:

 • jsir titjib fil-ġestjoni finanzjarja u fl-obbligu ta’ rendikont tal-korpi pubbliċi;
 • jissaħħu s-sistemi ta’ kontroll u tal-obbligu ta’ rendikont;
 • titjieb il-governanza tal-entitajiet permezz tas-superviżjoni u l-evalwazzjoni tas-sistemi ta’ kontroll intern;
 • tiżdied il-kapaċità tal-awditjar;
 • tiġi pprovduta informazzjoni essenzjali lill-Parlament Grieg li tgħinu jwettaq b’aktar effettività r-rwol superviżorju tiegħu.

Sabiex jintlaħqu dawn l-objettivi, il-Qorti Ellenika tal-Awditjar tiffoka fuq oqsma tal-awditjar ta’ interess kbir, tiżgura l-impatt dejjem akbar tal-awditi mwettqa u tuża b’mod ottimali r-riżorsi disponibbli.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti Ellenika tal-Awditjar (HCA) twettaq awditi tal-infiq u tal-kontijiet Statali, tal-awtoritajiet lokali u ta’ entitajiet ġuridiċi oħra, kif previst mil-liġi jew jekk dawn ikunu qed jirċievu fondi pubbliċi.

Il-ġuriżdizzjoni tagħha testendi għad-dipartimenti u l-ministeri governattivi, il-korpi governattivi lokali u organizzazzjonijiet oħra tas-settur pubbliku. Hija tista’ tipparteċipa wkoll fl-awditjar tal-kontijiet ta’ entitajiet legali li huma regolati mid-dritt privat.

Hija għandha d-dritt ta’ aċċess sħiħ għas-sistemi kollha tal-IT, għall-kotba kontabilistiċi kollha tal-gvern lokali u ċentrali, għad-dokumentazzjoni ta’ sostenn u għall-persunal. Hija tista’ wkoll titlob kwalunkwe informazzjoni rilevanti mill-awtoritajiet kompetenti kollha, li għandhom l-obbligu li jikkooperaw.

KOMPETENZA ĠURIŻDIZZJONALI

L-HCA tiddeċiedi dwar rimedji u mezzi ta’ rimedju f’tilwim li jikkonċerna:

 • pensjonijiet;
 • l-awditjar tal-kontijiet inġenerali;
 • ir-responsabbiltà ċivili tal-impjegati tas-settur pubbliku għal telf ikkawżat minnhom lill-Istat, lill-aġenziji lokali jew lill-entitajiet ġuridiċi pubbliċi, b’mod intenzjonali jew permezz ta’ negliġenza serja, matul il-qadi ta’ dmirijiethom;
 • ir-responsabbiltà tal--impjegati tas-settur pubbliku għal żidiet mhux iġġustifikati fil-ġid tagħhom meqjusa bħala l-prodott ta’ korruzzjoni (u mhux iġġustifikati skont l-awditjar tad-dikjarazzjonijiet annwali tagħhom tal-interessi finanzjarji).

L-HCA tagħti wkoll opinjonijiet dwar:

 • abbozz ta’ leġiżlazzjoni li jikkonċerna (a) kwistjonijiet ta’ pensjoni (rikjest mill-Kostituzzjoni), (b) kwistjonijiet ta’ importanza kbira relatata mal-ġestjoni finanzjarja mill-korpi Governattivi Ġenerali, (c) kwistjonijiet ta’ akkwist pubbliku u (d) kwistjonijiet fi ħdan l-isfera ta’ kompetenza tagħha;
 • mistoqsijiet ta’ natura finanzjarja, sakemm l-opinjoni ma tippreġudikax ir-riżoluzzjoni ta’ tilwima li diġa’ qiegħda quddiemha;
 • abbozz ta’ deċiżjonijiet dwar (a) it-tpaċija tad-dħul u l-infiq tal-baġit tal-Istat u (b) it-tibdil tal-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-klassifikazzjoni jew id-deklassifikazzjoni tad-dħul bħala irrekuperabbli.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

L-Artikolu 98 tal-Kostituzzjoni inaqqax bis-saħħa leġiżlattiva s-setgħat tal-HCA, li huma eżerċitati kif previst mil-Liġi. Riċentement ġew mgħoddija żewġ liġijiet ġodda, jiġifieri l-Liġi Nru 4700/2020 (A 127) dwar il-Proċedura Uniformi, qafas leġiżlattiv komplut għall-awditjar prekuntrattwali, u l-Liġi Nru 4820/2021 (A 130) dwar il-Liġi Organika tal-Qorti Ellenika tal-Awditjar

ENTITAJIET AWDITJATI

Il-mandat ta’ awditjar tal-HCA jestendi għal:

 • il-Presidenza tar-Repubblika;
 • il-Presidenza tal-Gvern;
 • il-Parlament;
 • 19-il ministeru;
 • 7 amministrazzjonijiet deċentralizzati;
 • 5 awtoritajiet kostituzzjonali indipendenti u 18-il awtorità amministrattiva indipendenti mhux stabbiliti direttament taħt il-Kostituzzjoni;
 • 332 muniċipalità (awtoritajiet lokali tal-ewwel livell);
 • 13-il reġjun (awtoritajiet tat-tieni livell);
 • 26 organizzazzjoni tal-assigurazzjoni soċjali;
 • 106 sptar tal-istat.

L-HCA tawditja wkoll il-kontijiet ta’ madwar 450 entità ġuridika oħra tal-gvern estiż, u entitajiet ġuridiċi pubbliċi u privati li jkunu proprjetà tal-awtoritajiet lokali (755), kif ukoll entitajiet privati ssussidjati.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Qorti b’setgħat ġuriżdizzjonali, tal-awditjar u ta’ konsulenza.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Fi ħdan is-sistema ġudizzjarja Griega, l-HCA hija l-Qorti pubblika suprema fil-qasam finanzjarju.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-HCA hija meħtieġa li tippreżenta Rapport Annwali dwar l-attivitajiet tal-awditjar tagħha lill-Parlament, u dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat.

Kull sena, il-President tal-HCA jippreżenta l-Programm Annwali tal-Awditjar lill-Parlament, li jista’ jipproponi li tingħata prijorità lil uħud mill-awditi ppjanati, u jesprimi interess fi tliet awditi ulterjuri oħra fis-sena, b’fokus fuq id-dgħufijiet fis-sistemi ta’ ġestjoni pubblika b’mod partikolari, li jkunu qiegħdin isiru minbarra dawk diġa’ ppjanati.

Ir-rapporti dwar awditi tematiċi jintbagħtu lill-Kumitat Parlamentari rilevanti qabel ma jiġu rrilaxxati lill-istampa, filwaqt li l-President tal-HCA jippreżentahom lill-Parlament, skont ir-Regoli ta’ Proċedura tagħha.

Il-Parlament japprova wkoll il-baġit tal-HCA abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Ministeri tal-Finanzi u l-Ġustizzja.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Ioannis Sarmas, li ilu Presidentmill-5 ta’ Novembru 2019 'il hawn..

MANDAT

Erba' snin, ma jistax jiġġedded

METODU TAL-GĦAŻLA

Ħatra permezz ta’ Digriet Presidenzjali fuq proposta tal-Kunsill tal-Ministri.

KORP GOVERNATTIV

Il-Plenum tal-HCA huwa l-korp ġuriżdizzjonali suprem u huwa magħmul mill-President, 10 Viċi Presidenti u 40 Imħallef Konsulent. Il-Plenum jista’ jiltaqa’ kollu kemm hu, f’bord kbir, jew f’wieħed minn tliet bordijiet minuri. L-għadd ta’ membri mlaqqa’ f’kull wieħed minn dawn il-bordijiet minuri jista’ jkun varjat b’deċiżjoni tal-Plenum sħiħ.

Il-Plenum sħiħ huwa magħmul mill-Presidenti tal-Qorti u mill-Viċi Presidenti u l-Imħallfin Konsulenti kollha. Il-bord ewlieni tal-Plenum huma magħmul mill-President, il-Viċi Presidenti u 20 Imħallef Konsulent li jintgħażlu billi jittellgħu il-lottijiet. Kull wieħed mit-tliet bordijiet minuri tal-Plenum huwa magħmul mill-Presidenti tal-Qorti u 14-il Viċi President u Mħallef Konsulent. Il-Viċi-Presidenti huma allokati lil kull bord skont l-ordni ta’ anzjanità, filwaqt li l-Imħallfin Konsulenti jittellgħu bil-lottijiet kull tliet snin, taħt il-kundizzjonijiet stabbiliti fid-deċiżjoni rilevanti tal-Plenum.

MANDAT

Il-membri huma mħallfin li jgawdu minn indipendenza personali u professjonali u jinħatru fuq bażi permanenti.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Viċi-Presidenti: jinħatru permezz ta’ Digriet Presidenzjali fuq proposta tal-Kunsill tal-Ministri;

L-Imħallfin Konsulenti: jiġu promossi permezz ta’ Digriet Presidenzjali permezz tad-deċiżjoni tal-Kunsill Ġudizzjarju Suprem.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Il-Kap tal-HCA huwa l-President. Taħt il-President hemm għaxar Viċi Presidenti li jservu b’mod attiv, fejn sebgħa minnhom kull wieħed jippresiedi waħda mill-Awli Ġuriżdizzjonali tal-HCA u formazzjonijiet ġudizzjarji

Il-Viċi-Presidenti jissostitwixxu lill-President skont l-ordni ta’ anzjanità. L-HCA għandha karigi għal 166 imħallef. Attwalment, hemm 40 Imħallef Konsulent; 50 Assistenti Mħallfin, 29 Imħallef Subaltern u 5 trainee Imħallfin Relaturi.

Il-livell tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali huwa intrinsikament inkorporat fl-istruttura organizzazzjonali tal-HCA, awtorità ġudizzarja indipendenti li taġixxi fl-interess pubbliku u li hijamagħmula mill-Avukat Ġenerali, id-Deputat Avukat Ġenerali, tliet Sotto-Deputati Avukati Ġenerali u erba’ trainee Imħallfin Relaturi Attwalment l-Assistenti Mħallfin u l-Imħallfin Relaturi qiegħdin jiġu ssekondati wkoll biex jappoġġaw xogħolha.

L-HCA tinkludi l-Plenum (strutturat kif inhu spjegat aktar ’il fuq), seba’ Awli ( ppreseduti minn Viċi President) b’setgħat ġudizzjarji, u tliet Dipartimenti tal-Awditjar ġodda li għadhom kif twaqqfu (Dipartiment tal-Awditjar 1, ippresedut mill-President, u d-Dipartiment tal-Awditjar II u d-Dipartiment għall-Istudji u l-Opinjonijiet, ippreseduti mill-Viċi President) li huma responsabbli għal kull kwistjoni relatata mal-ippjanar, it-tmexxija ta’ kwalunkwe tip ta’ awditu, u l-ipproċessar tar-Rapport dwar id-Dikjarazzjoni Finanzjarja u l-Karta tal-Bilanċ tal-Istat u tar-Rapport Annwali.

L-istruttura organizzattiva għandha wkoll sitt Taqsimiet Ġuriżdizzjonali ( kulleġġi ġudikanti, ppreseduti minn Imħallef Konsulent), tlieta minnhom li huma responsabbli għall-awditi prekuntrattwali, tnejn oħra li għandhom responsabbiltajiet relatati mal-awditjar u ta’ natura ġuriżdizzjonali, filwaqt li l-aħħar waħda tittratta prinċipalment is-superviżjoni, il-koordinazzjoni u l-monitoraġġ tal-awditi tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fil-Greċja, u r-relazzjonijiet internazzjonali tal-HCA.

L-uffiċċji tal-awditjar immexxija minn Kummissarji tal-HCA (jiġifieri uffiċjali tal-Qorti b’lawrja universitarja, b’aktar minn 15-il sena esperjenza u li għandhom il-grad ta’ kap tad-diviżjoni) jinsabu fil-ministeri, fil-prefetturi/reġjuni u f’muniċipalitajiet akbar, u għandhom setgħat tal-awditjar u jistgħu jimponu sanzjonijiet. Attwalment, hemm 55 uffiċċju tal-Kummissarji f’Ateni u 56 fil-Greċja kollha. L-għadd ta’ uffiċjali tal-Qorti jammonta għal 632.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • 632 FTE (ġestjoni: 15 %; awditjar: 64 %; amministrazzjoni: 21%) + 142 Imħallef
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 34 %; ♀ 66 %. Età medja: 52

(perjodu ta’ referenza: April 2022)

BAĠIT

 • EUR 36.9 miljun
 • Allokazzjoni: madwar 95 % għar-rimunerazzjoni u s-salarji
 • < 0.01 % tal-baġit totali tal-Gvern

(perjodu ta’ referenza: April 2022)

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-HCA tippjana x-xogħol tagħha fil-Programmi ta’ Ħidma Pluriennali u Annwali tagħha li jiġu approvati mill-Plenum tagħha.

Il-Programm ta’ Awditjar Pluriennali fih il-lista tas-suġġetti tal-awditjar skont il-prijorità strateġika, u jispeċifika l-objettivi u l-prijoritajiet tal-awditi ppjanati. Meta tagħżel l-awditi biex jiġi inklużi fil-Programm Annwali tagħha u l-kombinament potenzjali tagħhom, l-HCA tieħu kont tal-prijoritajiet strateġiċi tal-Programm ta’ Awditjar Pluriennali, ix-xogħol tal-awditjar rikorrenti obbligatorju tal-Qorti, kwalunkwe talba mill-Parlament, mir-rappreżentanti tal-korpi, jew miċ-ċittadini, għal awditi relatati mal-investigazzjonijiet ta’ lmenti, kif ukoll il-kooperazzjoni proposta mal-istituzzjonijiet tal-awditjar internazzjonali u Ewropej.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-HCA twettaq awditi prekuntrattwali u ex post, inklużi awditi tematiċi f’oqsma tal-awditjar ta’ interess kbir (li jistgħu jkunu awditi finanzjarji, tal-konformità, jew tal-prestazzjoni), kif ukoll awditi ta’ segwitu skont il-manwal tal-awditjar tal-HCA u l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar (INTOSAI).

Attwalment, l-HCA qed twettaq:

 • awditi li jippreċedu l-konklużjoni ta’ kuntratti b’valur finanzjarju għoli, li jkunu ngħataw mill-Istat jew minn kwalunkwe entità ġuridika ekwivalenti oħra, kif speċifikat mil-liġi (awditu prekuntrattwali);
 • awditi ex post tal-kontijiet ta’ uffiċjali Statali tal-kontabbiltà u ta’ awtoritajiet lokali jew ta’ entitajiet ġuridiċi oħra, li jirriżultaw f’deċiżjoni meħuda mill-Kummissarju jew Taqsima Ġuriżdizzjonali responsabbli tal-HCA li permezz tagħha l-kontijiet jew jiġu aċċettati bħala tajbin jew inkella jiġu miċħuda bħala illegali. Fil-każ tal-aħħar, id-defiċit jiġi rkuprat;
 • awditi tematiċi (finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni) f’oqsma tal-awditjar ta’ interess kbir skont il-Programm Annwali tal-Awditjar tal-HCA u l-istandards internazzjonali tal-Istituzzjonijiet Supremi tal-Awditjar (Qafas għad-Dikjarazzjonijiet Professjonali tal-INTOSAI (IFPP)).

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Il-Qorti Ellenika tal-Awditjar toħroġ:

 • Rapporti tal-awditjar obbligatorji:
  • Rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-awditjar tagħha, li jinkludi r-riżultati tal-attivitajiet tagħha, l-osservazzjonijiet li jirriżultaw mix-xogħol tagħha u s-suġġerimenti dwar riformi u titjib (inklużi l-liġijiet rilevanti);
  • Dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat;
 • Rapporti tal-awditjar fuq inizjattiva proprja: L-HCA tippubblika wkoll rapporti tal-awditjar skont il-Programm ta’ Ħidma Annwali tagħha;
 • Rapporti dwar awditi li l-Parlament ikun esprima interess li jitwettqu u li ma kienux oriġinarjament ippjanati (massimu ta’ tlieta fis-sena), li jiffukaw b’mod partikolari fuq id-dgħufijiet fis-sistemi ta’ ġestjoni pubblika;
 • Opinjonijiet dwar il-leġiżlazzjoni: L-HCA tipprovdi opinjonijiet dwar abbozzi ta’ liġijiet rigward il-pensjonijiet jew ir-rikonoxximent ta’ servizz għall-intitolamenti tal-pensjoni, kif ukoll dwar kull kwistjoni li taqa’ fi ħdan il-kompetenza kostituzzjonali tagħha jew fuq talba tal-Ministri jew kif definit mil-liġi.
 • Oħra:
  • Rapporti dwar is-segwitu tar-riżultati tal-awditjar:

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Ir-Rapport Annwali tal-HCA jiġi ppubblikat ( fil-Gazzetta Uffiċjali Griega) u huwa disponibbligħall-pubbliku fuqis-sit web tal-HCA. Ir-rapporti dwar awditi tematiċi jiġu ppubblikati wkoll fuq is-sit web tagħha. Il-President jippreżenta dawn ir-rapporti lill-Parlament, skont ir-Regoli ta’ Proċedura tiegħu, u l-Liġi Organika tal-HCA.

Is-sentenzi u d-deċiżjonijiet tal-formazzjonijiet ġudizzjarji li minnhom tkun tneħħiet data personali  jiġu ppubblikati wkoll fuq is-sit web tal-HCA u f’ġurnali tal-liġi

L-HCA tista’ torganizza konferenzi biex tippreżenta x-xogħol tal-awditjar tagħha lill-entitajiet awditjati u lill-partijiet ikkonċernati rilevanti.

L-Uffiċju tal-Istampa huwa responsabbli għall-ħruġ ta’ stqarrija għall-istampa, jippubblikahom fuq is-sit web tal-HCA, u fuq il-media soċjali, u biex jagħti informazzjoni lill-media.

 

 

L-IRLANDA

OFFICE OF THE COMPTROLLER AND
AUDITOR GENERAL

Mill- 1923
Twaqqaf fl- 1866

Sit web: www.audit.gov.ie

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jeżamina b’mod indipendenti u jibgħat rapporti lid-Dáil Éireann (il-Parlament Irlandiż) dwar jekk il-fondi u r-riżorsi pubbliċi jkunux qed jintużaw f’konformità mal-liġi u jekk ikunux qed jiġu ġestiti tajjeb u kontabilizzati b’mod xieraq.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Kontrollur u l-Awditur Ġenerali (C&AG) għandu rwol ċentrali fil-proċess tal-obbligu ta’ rendikont tas-settur pubbliku, billi jipprovdi aċċertament lill-parlament permezz tal-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi (PAC) dwar il-mod kif ġew amministrati l-fondi pubbliċi, u jipprovdi rapporti dwar kwistjonijiet li jirriżultaw minn awditi u eżaminazzjonijiet oħra.

Il-kompiti prinċipali huma:

 • l-awditjar u r-rappurtar dwar il-kontijiet tal-korpi pubbliċi;
 • l-istabbiliment li t-tranżazzjonijiet tal-korpi pubbliċi jkunu konformi mal-awtoritajiet legali li jirregolawhom, u li l-fondi jiġu applikati għall-finijiet intenzjonati;
 • l-eżaminar ta’ jekk il-korpi pubbliċi jamministrawx ir-riżorsi b’mod ekonomiku u effiċjenti, u jekk hemmx mekkaniżmi stabbiliti għall-evalwazzjoni tal-effettività tal-operazzjonijiet;
 • l-awtorizzazzjoni tar-rilaxx tal-fondi mill-Erarju għall-finijiet awtorizzati mil-liġi.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tal-Irlanda: L-Artikolu 33 (1922, sostitwit fl-1937);
 • L-Att dwar id-Dipartimenti tal-Erarju u tal-Awditjar mill-1866;
 • L-Att dwar il-Kontrollur u l-Awditur Ġenerali mill-1923, emendat fl-1993;
 • L-Att dwar il-Kontrollur u l-Awditur Ġenerali u l-Kumitati tal-Parlament Irlandiż (Dispożizzjonijiet Speċjali) mill-1998.

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-C&AG jawditja:

 • kontijiet elettorali: 44;
 • fondi dipartimentali: 26;
 • entitajiet finanzjarji: 29;
 • entitajiet tas-saħħa: 28;
 • Korpi tat-Tramuntana/tan-Nofsinhar: 7;
 • is-settur tal-edukazzjoni: 44; u
 • korpi semi Statali: 109.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-Gvern u mmexxi minn Kontrollur u Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Kompletament indipendenti.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Ir-relazzjoni mal-Parlament hija essenzjalment waħda ta’ rappurtar. Ir-riżultati tal-attivitajiet tal-awditjar jiġu rrappurtati lill-Parlament permezz ta’ ċertifikati tal-awditjar u rapporti dwar il-ġestjoni finanzjarja. Il-PAC jeżamina wkoll ir-rapporti speċjali tas-C&AG. Hemm kooperazzjoni mill-qrib mal-PAC. Is-C&AG jattendi l-laqgħat tal-PAC bħala xhud permanenti. Ir-riżultati tal-eżaminar indipendenti tas-C&AG jipprovdu bażi għall-inkjesta tal-PAC.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

KONTROLLUR U AWDITUR ĠENERALI

Seamus McCarthy inħatar fit-28 ta’ Mejju 2012.

MANDAT

Bla limitu, sal-età statutorja tal-irtirar.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Kontrollur u Awditur Ġenerali jinħatar mill-President Irlandiż fuq nomina tal-Parlament.

KORP GOVERNATTIV

Bord tal-Awditjar magħmul mill-Kontrollur u l-Awditur Ġenerali, is-Segretarju u d-Diretturi tal-Awditjar, u Bord ta’ Tmexxija magħmul mid-Diretturi u l-Viċi Diretturi tal-Awditjar.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Il-Bord tal-Awditjar jissorvelja b’mod indipendenti l-Uffiċċju tal-Kontrollur u tal-Awditur Ġenerali, u huwa responsabbli għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-istrateġija. Il-Bord ta’ Tmexxija jikkoordina l-operazzjonijiet tal-Uffiċċju.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 171 FTE (Diċembru 2021)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 50 %; ♀ 50 %. Età medja: 41 sena

BAĠIT

 • EUR 15.5 miljun (2021)
 • < 0.02 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Is-C&AG jiddeċiedi b’mod indipendenti dwar il-programm ta’ ħidma għall-awditi tal-prestazzjoni tal-Uffiċċju. Dan huwa bbażat fuq l-istrateġija ta’ rappurtar ġenerali u l-istrateġiji sezzjonali speċifiċi. Il-programm għall-awditi finanzjarji huwa mfassal biex jissodisfa l-iskadenzi statutorji, fejn applikabbli.

— METODI TAL-AWDITJAR

Is-C&AG iwettaq awditi finanzjarji u awditi tal-prestazzjoni. Dawn jitwettqu skont l-Istandards Internazzjonali tal-Awditjar (“ISSAIs”) u l-kodiċi tal-etika tas-C&AG.

Is-C&AG juża manwali tal-awditjar finanzjarju u tal-prestazzjoni, kif ukoll linji gwida prattiċi.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is-C&AG jabbozza r-rapporti li ġejjin:

 • opinjonijiet dwar il-kontijiet pubbliċi;
 • rapporti dwar kwistjonijiet importanti relatati mal-valur għall-flus u l-amministrazzjoni tal-fondi pubbliċi;
 • ittri lill-maniġment b’segwitu ta’ awditi fuq kwistjonijiet relatati mal-kontroll finanzjarju intern, il-ġestjoni u l-governanza korporattiva;
 • għotjiet ta’ kreditu li jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ fondi statali mill-Bank Ċentrali tal-Irlanda għal skopijiet awtorizzati mil-liġi.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Il-korpi tas-settur pubbliku huma meħtieġa jippreżentaw ir-rapporti finanzjarji tagħhom lill-Parlament. Dawn ir-rapporti finanzjarji jinkludu r-rapport tal-awditjar tas-C&AG.

Kull sena, is-C&AG jippreżenta lill-Parlament ir-rapporti finanzjarji tad-dipartimenti u l-uffiċċji tal-Gvern, kif ukoll rapport dwar il-kontijiet tas-servizzi pubbliċi. Barra minn hekk, ir-rapporti speċjali jiġu ppreżentati lill-ministru rilevanti, li għandu r-responsabbiltà għall-preżentazzjoni tar-rapport lill-Parlament.

Ir-rapporti huma disponibbli għall-pubbliku fuq is-sit web tas-C&AG u fil-librerija tal-Parlament Irlandiż. L-istqarrijiet għall-istampa jiġu ppubblikati biex jakkumpanjaw il-pubblikazzjoni tar-rapporti speċjali kollha .

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Is-C&AG iżomm relazzjoni mas-Servizz tal-Awditjar tal-Gvern Lokali fl-Irlanda. Is-Servizz tal-Awditjar tal-Gvern Lokali għandu r-responsabbiltà għall-awditjar tal-korpi governattivi lokali. Ir-rapporti kollha mis-Servizz tal-Awditjar tal-Gvern Lokali jsiru disponibbli għas-C&AG.

 

 

L-ITALJA

CORTE DEI CONTI

Mill- 1948
Twaqqfet fl- 1862

Sit web: www.corteconti.it

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Skont l-Artikolu 100 tal-Kostituzzjoni Taljana, il-Corte dei conti teżerċita kontroll preventiv fuq il-leġittimità tal-miżuri tal-Gvern u twettaq awditi ex post fuq l-implimentazzjoni tal-Baġit Statali. Hija tipparteċipa, fil-każijiet u l-modi stabbiliti bil-liġi, fl-awditjar tal-ġestjoni finanzjarja tal-entitajiet li jirċievu appoġġ baġitarju regolari mill-Istat. Hija tirrapporta lill-Parlament dwar l-eżitu tal-awditi li twettaq. Il-Corte dei conti għandha ġuriżdizzjoni fi kwistjonijiet relatati mal-kontijiet pubbliċi u fi kwistjonijiet oħra stabbiliti bil-liġi. Il-liġi tiżgura li l-Corte dei conti u l-membri tagħha jkunu indipendenti mill-Gvern. Il-Qorti hija magħmula minn imħallfin assenjati għall-awli tal-awditjar, l-awli legali jew l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Fl-arkitettura kostituzzjonali tal-Italja, il-Corte dei conti (Cdc) hija l-korp tal-awditjar estern tal-Istat, indipendenti mill-Parlament u mill-Gvern, bl-għan li tiżgura l-immaniġġjar xieraq u tajjeb tal-finanzi pubbliċi u l-valutazzjoni tal-istabbiltà tagħhom.

KOMPETENZA ĠURIŻDIZZJONALI

Is-Cdc hija parti mill-ġudikatura u, skont l-Artikolu 103(2) tal-Kostituzzjoni Taljana, għandha ġuriżdizzjoni fi kwistjonijiet relatati mal-kontijiet pubbliċi u fi kwistjonijiet oħra stabbiliti bil-liġi.

Għaldaqstant, f’każ ta’ ħsara aċċertata lill-fondi pubbliċi, id-diretturi, l-impjegati u l-uffiċjali tal-kontabbiltà u kwalunkwe persuna oħra li għandha relazzjoni ta’ impjieg mal-amministrazzjoni pubblika mhumiex responsabbli skont ir-regoli standard tal-liġi ċivili, iżda skont ir-regoli speċifiċi relatati mar-responsabbiltà amministrattiva u kontabilistika.

F’każ li jkun hemm telf jew ħela f’dak li jirrigwarda l-fondi pubbliċi, jistgħu jinsabu responsabbli l-uffiċjali amministrattivi – tal-Istat jew ta’ kwalunkwe amministrazzjoni pubblika – u entitajiet pubbliċi jew privati u/jew individwi li jimmaniġġjaw fondi pubbliċi fl-interess pubbliku.

Il-ħsara tista’ tkun materjali (telf ta’ assi reali/finanzjarji) jew intanġibbli (ħsara mhux materjali).

Huma biss il-prosekuturi fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku reġjonali tas-Cdc li jistgħu jressqu proċedimenti ta’ responsabbiltà quddiem l-awli legali reġjonali tas-Cdc.

Is-Cdc għandha wkoll ġuriżdizzjoni fuq l-attivitajiet tal-uffiċjali tal-kontabbiltà, jiġifieri individwi li l-kompitu tagħhom huwa li jimmaniġġjaw fondi u beni pubbliċi (pereżempju t-teżoriera, eċċ.)

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

Kompetenzi tal-awditjar:

 • L-Artikoli 81, 97, 100, 117 u 119 tal-Kostituzzjoni Taljana (1948);
 • Il-Liġi Nru 20/1994;
 • Il-Liġi Nru 131/2002;
 • Il-Liġi Nru 266/2005;
 • Il-Liġi Nru 213/2012;
 • Il-Liġi Nru 120/2020;
 • Id-Digriet Leġiżlattiv Nru 77/2021.

Kompetenzi ġuriżdizzjonali:

 • L-Artikoli 103 u 108 tal-Kostituzzjoni Taljana;
 • il-kodiċi tal-liġi kontabilistika skont id-Digriet Leġiżlattiv Nru 174/2016;
 • Il-Liġi Nru 19/1994;
 • Il-Liġi Nru 20/1994;
 • Il-Liġi Nru 639/1996;
 • Il-Liġi Nru 120/2020;
 • Id-Digriet Leġiżlattiv Nru 77/2021.

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-CdC tawditja:

 • ministeri;
 • awtoritajiet pubbliċi u aġenziji tal-Istat, inklużi awtoritajiet indipendenti;
 • korpi ffinanzjati mill-pubbliku;
 • reġjuni, provinċji, muniċipalitajiet, żoni metropolitani u s-sussidjarji tagħhom, u
 • kumpaniji privati fejn l-Istat Taljan, ir-regjuni jew il-korpi lokali għandhom interess kontrollanti.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Is-Cdc twettaq dmirijiet kemm tal-awditjar kif ukoll legali.

Barra minn hekk, is-Cdc twettaq funzjonijiet konsultattivi għall-Parlament, għall-Gvern, għar-reġjuni, għall-muniċipalitajiet, għall-provinċji u għaż-żoni metropolitani.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Skont il-kostituzzjoni Taljana, is-Cdc hija awtonoma u indipendenti mis-setgħat l-oħra tal-Istat.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Bħala korp tal-awditjar, is-Cdc tirrapporta lill-Parlament dwar ir-riżultati tal-awditjar tagħha.

Hija twettaq kontrolli u awditi fuq l-azzjonijiet tal-Gvern u fuq il-ġestjoni li dan jeżerċita, bl-għan li tissalvagwardja l-leġittimità u l-istabbiltà tal-finanzi pubbliċi.

F’każ li l-azzjonijiet mill-eżekuttiv ma jikkonformawx mal-liġi, is-Cdc tista’ toħroġ opinjoni negattiva li biha dawn l-atti jsiru ineffettivi.

Is-Cdc twettaq funzjonijiet konsultattivi fi kwistjonijiet ta’ kontabbiltà, fuq talba tal-Gvern, tar-reġjuni, tal-provinċji, tal-muniċipalitajiet u taż-żoni metropolitani. Hija tipprovdi wkoll opinjonijiet lill-Parlament u lill-Gvern rigward liġijiet, abbozzi ta’ liġijiet, dispożizzjonijiet amministrattivi u regolatorji, u l-abbozzi korrispondenti tagħhom. L-opinjoni tas-Cdc hija obbligatorja biex ikunu jistgħu jiġu introdotti, emendati jew imħassra dispożizzjonijiet li jirrigwardaw is-sistemi kontabilistiċi u biex jiġu introdotti jew emendati l-mudelli, id-dokumenti u r-rekords kontabilistiċi.

Is-Cdc hija involuta fil-proċedimenti għall-adozzjoni tal-Liġi dwar il-Baġit u d-dokumenti ta’ programmazzjoni ekonomika l-oħra.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Guido Carlino nħatar fil-11 ta’ Settembru 2020 (b’effett mill-15 ta’ Settembru 2020).

MANDAT

Il-mandat tal-President idum sakemm jilħaq l-età tal-irtirar tiegħu (70 sena).

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tas-Cdc jiġi nnominat mill-President tar-Repubblika, b’segwitu ta’ proposta mill-President tal-Kunsill tal-Ministri, li jagħżel il-President futur minn fost lista qasira ta’ mħallfin tas-Cdc magħżula mill-Kunsill tal-Presidenza tas-Cdc.

KORP GOVERNATTIV

Il-Kunsill tal-Presidenza tas-Cdc huwa magħmul minn 11-il membru: il-President u l-Viċi President tas-Cdc, il-Prosekutur Ġenerali tas-Cdc, 4 membri maħtura mill-Parlament u 4 mħallfin tas-Cdc.

MANDAT

4 snin.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-erba’ mħallfin jinħatru minn fost l-imħallfin tas-Cdc, minnhom stess. Il-membri esterni jinħatru mill-Kamra tad-Deputati (2) u mis-Senat (2), minn fost professuri tal-liġi u/jew avukati b’esperjenza ta’ mill-inqas 20 sena.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-Cdc hija maqsuma f’awli nazzjonali u reġjonali tal-awditjar u dawk legali , u hija kkomplementata mill-uffiċċji tal-prosekuturi pubbliċi u reġjonali.

Is-Cdc għandha s-sede tagħha f’Ruma u għandha diviżjonijiet mal-Italja kollha. Għaldaqstant, f’kull wieħed mid-19-il reġjun u fiż-2 provinċji awtonomi hemm awli reġjonali tal-awditjar, awli legali reġjonali u uffiċċji reġjonali tal-prosekuturi.

Is-Cdc għandha wkoll bosta awli ċentrali tal-awditjar u tliet awli legali ċentrali tal-appell f’Ruma u waħda għal Sqallija. L-awli tal-appell jaħdmu bħala qrati tat-tieni stanzi u ta’ arbitraġġ finali.

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jaħdem flimkien mal-awli legali. Il-Prosekutur Pubbliku tas-Cdc huwa bbażat f’Ruma, filwaqt li l-prosekuturi reġjonali huma bbażati fl-awli legali reġjonali u għandhom kompetenza għar-reġjun speċifiku tagħhom.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Għadd: imħallfin 479; ħaddiema taċ-ċivil (inkluż il-maniġment) 2137 FTE (April 2022)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 290; ♀ 189 (imħallfin); ♂ 777; ♀ 1360 (ħaddiema taċ-ċivil).
 • Età medja: 54 (imħallfin u ħaddiema taċ-ċivil)

BAĠIT

 • EUR 495.052miljun (2022)

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Fil-bidu ta’ kull sena, is-Cdc tapprova b’mod indipendenti l-pjan ġenerali tal-awditjar tagħha, li jinkludi l-politiki għall-awditjar, l-istrateġiji u l-kriterji għall-awli ċentrali tal-awditjar kif ukoll l-indikazzjonijiet għall-awli reġjonali tal-awditjar. Kull awla ċentrali u reġjonali tal-awditjar tapprova wkoll il-pjan tal-awditjar proprju tagħha.

Kull pjan jieħu inkunsiderazzjoni parametri bħal pereżempju r-rilevanza finanzjarja, ir-riskju potenzjali ta’ żbalji jew ksur tal-liġi, ir-riżultati ta’ awditi preċedenti, it-talbiet speċifiċi jew suġġerimenti mill-awtoritajiet pubbliċi, u r-riżorsi umani u tekniċi.

Is-Cdc tibgħat il-pjan annwali tal-awditjar tagħha lill-Presidenti tal-Kamra tad-Deputati u lis-Senat u, fil-livell reġjonali, lill-presidenti tar-reġjuni u lill-kunsilli reġjonali, kif ukoll lill-korpi awditjati.

Il-pjan annwali tal-awditjar jiddeskrivi fil-qosor:

 • l-ippjanar tal-attivitajiet;
 • il-korpi li huma suġġetti għall-awditjar mis-Cdc;
 • il-parametri u l-kriterji magħżula, u l-proċedura tal-kampjunar; u
 • l-attivitajiet u l-kwistjonijiet li huma suġġetti għall-awditjar mis-Cdc.

— METODI TAL-AWDITJAR

Is-Cdc twettaq:

 • awditjar tal-konformità ex ante li jikkonċerna l-miżuri u d-direttivi amministrattivi l-aktar sinifikanti finanzjarjament li l-Gvern ikun ħareġ skont il-liġi, bl-għan illi jiġi evitat kwalunkwe ksur tal-liġi minħabba l-azzjonijiet tal-Gvern;
 • awditjar tal-prestazzjoni ex post fuq l-attività kollha tal-amministrazzjoni pubblika bl-għan li tiġi vvalutata l-konformità tar-riżultati mal-objettivi stabbiliti mil-liġi; u
 • awditjar tal-ġestjoni finanzjarja ta' entitajiet, inklużi impriżi, li jirċievu appoġġ baġitarju regolari mill-Istat u mill-amministrazzjonijiet reġjonali u lokali.

L-entitajiet awditjati għandhom id-dritt ta’ replika għas-sejbiet tas-Cdc qabel l-approvazzjoni tar-rapport finali.

Skont din il-proċedura kontradittorja, is-Cdci:

 • tinnotifika lill-entitajiet awditjati rigward il-pjan annwali tal-awditjar tagħha u tipprovdilhom informazzjoni dwar is-suġġetti, it-termini, il-proċedimenti u l-ippjanar ġenerali tal-awditu;
 • ikollha djalogu kontinwu u kostruttiv mal-entitajiet awditjati u mad-dipartimenti tal-ġestjoni tal-awditjar intern tagħhom;
 • tippubblika r-rapport finali tagħha u tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha fil-kuntest ta’ seduta ta’ smigħ pubblika matul sessjoni pubblika tal-awla tal-awditjar rilevanti.

Għall-awditi tal-prestazzjoni li twettaq, is-Cdc tipproduċi rapporti li jkun fihom l-analiżijiet, l-evalwazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tagħha. Jenħtieġ li l-entitajiet awditjati jsegwu dawn ir-rakkomandazzjonijiet sabiex jeliminaw kwalunkwe kwistjoni problematika li jiffaċċjaw fil-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi u biex b’hekk jiżguraw ġestjoni tajba. Jenħtieġ ukoll li jżommu lis-Cdc aġġornata rigward kwalunkwe miżura li jkunu introduċew wara fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is-Cdc tipprovdi lill-Parlament b’informazzjoni fl-għamla ta':

 • rapporti annwali dwar ir-rapport finanzjarju ġenerali tal-Istat;
 • rapporti ta’ kull erba’ xhur dwar il-liġijiet tal-infiq (li jirrigwardaw kwalunkwe spiża marbuta ma’ dispożizzjonijiet legali);
 • seduti ta’ smigħ speċjali li fihom is-Cdc tippreżenta l-opinjoni tagħha dwar l-ippjanar ekonomiku u finanzjarju tal-Gvern, u dwar l-abbozz ta’ liġi finanzjarja tiegħu; u
 • rapporti speċifiċi dwar il-finanzjament lokali u reġjonali;
 • rapport annwali dwar il-koordinazzjoni tal-finanzi pubbliċi;
 • rapporti dwar l-ispiża tal-impjieg fis-settur pubbliku;
 • rapporti dwar il-ġestjoni tal-fondi tal-UE; u
 • rapporti dwar il-ġestjoni tal-korpi u l-entitajiet pubbliċi.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Ir-rapporti tas-Cdc jiġu ppubblikati fuq is-sit web tagħha.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Is-sistema ta’ kontroll ċentrali tal-Istat tiġi ssorveljata mid-Dipartiment Ġenerali tal-Kontabbiltà (fil-Ministeru tal-Ekonomija u l-Finanzi) immexxi mill-Kontabilist Ġenerali tal-Istat.

F’kull ministeru, uffiċċju ċentrali indipendenti tal-kontabbiltà, li jifforma parti mid-Dipartiment Ġenerali tal-Kontabbiltà, jivverifika l-konformità tal-attivitajiet amministrattivi mal-liġijiet finanzjarji rilevanti u mad-direttivi ministerjali ( bħal pereżempju l-leġittimità ta’ kwalunkwe nefqa prospettiva). L-uffiċċju ċentrali tal-kontabbiltà japprova kwalunkwe impenn meqjus bħala leġittimu jew jirreferi kwalunkwe tranżazzjoni irregolari lill-Ministru, li jista’ jordna lid-Dipartiment Ġenerali tal-Kontabbiltà biex jivverifika t-tranżazzjonijiet speċifiċi. Dawn il-każijiet jintbagħtu awtomatikament lis-Cdc.

L-Ispettorat Ġenerali tal-Finanzi jwettaq spezzjonijiet fuq il-post tal-attivitajiet tal-ministeri u tal-korpi pubbliċi, u jista’ jipproponi azzjonijiet korrettivi, fejn ikun meħtieġ. L-Ispettorat jivverifika wkoll il-funzjonament xieraq tal-mekkaniżmi tal-awditjar intern ta’ kull korp. Ir-rapporti tal-Ispettorat Ġenerali jintbagħtu lill-Kontabilist Ġenerali u, f’każ li jinstab telf finanzjarju, lill-Prosekutur Pubbliku tas-Cdc, li jista’ jressaq għall-prosekuzzjoni l-ħaddiema taċ-ċivil. 

 

 

L-IŻVEZJA

RIKSREVISIONEN

Mill 2003
Twaqqaf fl- 1921

Sit web: www.riksrevisionen.se

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jgħin biex jippromwovi l-użu trasparenti u effettiv tar-riżorsi tal-Gvern ċentrali, kif ukoll l-effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika, permezz ta’ awditjar indipendenti tal-attivitajiet kollha tal-Gvern ċentrali.

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar Żvediż iwettaq ukoll kompiti fil-livell nazzjonali u internazzjonali, bħall-iżvilupp u l-promozzjoni tal-awditjar pubbliku. Barra minn hekk, huwa jistinka biex isaħħaħ l-awtoritajiet tal-awditjar fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (NAO) Żvediż jagħmel parti mill-istruttura ta’ kontroll parlamentari u huwa l-uniku korp li jista’ jawditja l-finanzi kollha tal-Istat. Peress li jawditja l-katina kollha tas-setgħa eżekuttiva, huwa jiżgura li l-Parlament Żvediż (Riksdag) jirċievi awditu indipendenti u kkoordinat tal-finanzi tal-Istat u tal-attivitajiet tal-Gvern.

Barra minn hekk, in-NAO jirrappreżenta lill-Iżvezja f’kuntesti internazzjonali relatati mal-awditjar sabiex jippromwovi u jiżviluppa l-awditjar pubbliku, u ġie kkummissjonat mir-Riksdag sabiex jikkoopera mas-SAIs fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw bl-għan li jsaħħu l-ħiliet u l-kapaċitajiet tagħhom fil-qasam tal-awditjar.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Istrument tal-Gvern (Kostituzzjoni tal-1809, li ġiet sostitwita fl-1974);
 • L-Att dwar l-Awditjar ta’ Attivitajiet tal-Istat (2002);
 • L-Att li fih Struzzjonijiet għall-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar Żvediż;
 • Leġiżlazzjoni dettaljata addizzjonali.

ENTITAJIET AWDITJATI

In--NAO għandu l-mandat biex jawditja:

 • il-kontijiet tal-Gvern, l-uffiċċji tal-Gvern, il-qrati, u l-ministeri u l-aġenziji kollha tal-Gvern;
 • l-amministrazzjoni u l-aġenziji tal-Parlament;
 • id-dar u l-istabbiliment Irjali;
 • il-kumpaniji b’responsabbiltà limitata li jkunu taħt is-sjieda jew l-influwenza tal-Istat;
 • il-fondi fiduċjarji ta’ suċċessjoni Żvediżi u l-fondazzjonijiet maħluqa jew immaniġġjati parzjalment jew kompletament mill-awtoritajiet tal-Istat; u
 • kumpaniji b’aktar minn 50 % ta’ sjieda Statali.

Permezz tal-awditi finanzjarji tiegħu, in-NAO għandu jawditja:

 • il-kontijiet kollha tal-Gvern, inklużi l-uffiċċji u l-aġenziji tal-Gvern, minbarra l-fondi tal-pensjonijiet pubbliċi (AP fonderna);
 • l-amministrazzjoni tal-Parlament u l-ombudsmen, il-Bank tal-Iżvezja (Riksbanken) u l-Fondazzjoni għat-Tielet Ċentinarju tal-Bank tal-Iżvezja; u
 • Id-Dar Irjali u l-amministrazzjoni tad-Djurgården Irjali (żona tal-Belt ta’ Stokkolma).

Barra minn hekk, in-NAO jista’ jaħtar awdituri għal kumpaniji jew fondazzjonijiet b’aktar minn 50 % ta’ sjieda Statali.

In-NAO jista’ wkoll jipparteċipa f’awditi ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali li l-Iżvezja tkun membru fihom.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-Gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

In-NAO huwa organizzazzjoni indipendenti taħt il-Parlament Żvediż u huwa parti mill-istruttura ta’ kontroll parlamentari.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Il-Parlament jiddeċiedi dwar il-firxa u l-fokus tal-attivitajiet tal-awditjar tan-NAO, kif ukoll dwar l-għotjiet annwali tiegħu.

Il-Parlament jivvaluta wkoll l-effiċjenza tan-NAO nnifsu u kull sena jaħtar awditur estern biex jawditja lin-NAO, kif ukoll kunsill parlamentari għas-sorveljanza u l-kuntatt (il-Kunsill Parlamentari tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar Żvediż).

In-NAO jippreżenta r-rapporti tiegħu dwar l-awditi finanzjarji lill-Gvern u r-rapporti dwar l-awditi tal-prestazzjoni lill-Parlament, li min-naħa tiegħu jibgħathom lill-Gvern biex dan jagħti opinjoni bil-miktub rigward l-awditi. Ir-rapport ta’ segwitu jintbagħat lill-Kumitat permanenti tal-Parlament dwar il-Finanzi.

Jekk in-NAO jsib xi defiċjenzi, huwa jirrappurtahom u ġeneralment joħroġ rakkomandazzjonijiet. L-entitajiet inkwistjoni diġà jiġu kkonsultati matul il-proċess tal-awditjar u jridu jipprovdu l-osservazzjonijiet tagħhom dwar il-mistoqsijiet. Biex iwettaq ix-xogħol tiegħu, in-NAO għandu d-dritt ta’ aċċess għall-informazzjoni kollha.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI.

Helena Lindberg bdiet il-kariga tagħha fil-15 ta’ Marzu 2017.

L-Awditur Ġenerali jiddeċiedi x’għandu jiġi eżaminat, kif għandu jitwettaq l-awditu, u x’konklużjonijiet jenħtieġ li jinsiltu mill-awditu. L-indipendenza tal-Awditur Ġenerali hija protetta mill-Kostituzzjoni.

MANDAT

L-Awditur Ġeneral jinħatar għal terminu ta’ seba’ snin u ma jistax jerġa’ jinħatar.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali u d-Deputat Awditur Ġenerali jiġu eletti u maħtura mill-Parlament.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

In-NAO huwa organizzat f’dipartiment għall-awditjar tal-prestazzjoni u ieħor għall-awditjar finanzjarju.

Barra minn hekk, hemm ħames dipartimenti oħra, li huma responsabbli għar-relazzjonijiet internazzjonali, għar-riżorsi umani, għall-komunikazzjoni, għas-servizzi legali u għall-appoġġ tal-ġestjoni.

Fl-aħħar nett, in-NAO għandu Kunsill Parlamentari u Kunsill Xjentifiku, kif ukoll unità għall-Awditjar Intern.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 307 FTEs (2022) (77 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 36 %; ♀ 64 %. Età medja: 44

BAĠIT

 • SEK 418.7 miljun (EUR 40 miljun), li SEK 450 miljun (EUR 4.8 miljun) minnhom huma għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp internazzjonali (2022).
 • Madwar 0,04 % tal-baġit totali tal-Istat għall-2022

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Fi ħdan il-qafas stabbilit mill-Parlament rigward il-firxa u l-fokus tax-xogħol tal-awditjar tiegħu, in-NAO jiddeċiedi b’mod indipendenti liema temi għandu jawditja.

Il-fokus tal-awditjar jhuwa bbażat fuq analiżi tar-riskji ta’ dikjarazzjoni skorretta materjali u d-daqs finanzjarju relattiv ta’ entità awditjata. Madankollu, jekk dikjarazzjoni skorretta żgħira tirriskja li timmina l-fiduċja fil-Gvern ċentrali, din tista’ titqies bħala materjali.

Fokus ieħor tal-awditjar huwa l-promozzjoni tal-iżvilupp inġenerali, fejn il-pubbliku jirċievi redditu effettiv fuq l-investimenti tiegħu. Għall-awditi tal-prestazzjoni, jiġu kkunsidrati kriterji addizzjonali bħall-ammont ta’ valur miżjud, l-għażla taż-żmien u l-fattibbiltà ta’ awditu.

Minbarra l-ippjanar proprju tiegħu, in-NAO huwa meħtieġ li jwettaq awditu finanzjarju annwali fuq l-aġenziji u l-kontijiet ikkonsolidati tal-Gvern.

— METODI TAL-AWDITJAR

In-NAO jwettaq awditu finanzjarju annwali, jevalwa l-korrettezza tar-rapporti finanzjarji u tal-awditi tal-prestazzjoni, filwaqt li jivvaluta l-effiċjenza tal-operazzjonijiet. Huwa japplika standards internazzjonali u linji gwida interni għal attivitajiet tal-awditjar, komunikazzjoni u kwistjonijiet etiċi.

Ir-rapporti kollha jgħaddu minn valutazzjonijiet tal-kontroll tal-kwalità interni u esterni.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

In-NAO jippubblika:

 • rapport annwali;
 • rapport annwali tal-awditjar;
 • rapporti tal-awditjar minn awditi tal-prestazzjoni;
 • opinjonijiet u rapporti tal-awditjar minn awditi finanzjarji;
 • opinjonijiet u rapporti ta’ awditi finanzjarji interim; u
 • rapport ta’ segwitu annwali.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

In-NAO jippubblika r-rapporti kollha fuq is-sit web tiegħu u joħroġ stqarrijiet għall-istampa regolari li jirrigwardaw ix-xogħol tiegħu. Huwa juża diversi mezzi ta’ komunikazzjoni, inkluża l-midja soċjali.

Huwa jippubblika wkoll bullettin tal-aħbarijiet għaċ-ċittadini interessati u għall-partijiet ikkonċernati.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

In-NAO jwettaq firxa wiesgħa ta' attivitajiet internazzjonali u jirrappreżenta lill-Iżvezja f’kuntest internazzjonali. In-NAO għandu wkoll mandat mill-Parlament biex jagħti appoġġ, fi ħdan il-qafas tal-assistenza Żvediża, lill-iżvilupp tal-awtoritajiet tal-awditjar f’pajjiż oħra.

In-NAO għandu allokazzjoni baġitarja li hija speċifika għall-iżvilupp internazzjonali , li tikkontribwixxi għat-trasparenza, l-iżvilupp demokratiku u t-tisħiħ tal-kontroll parlamentari fil-pajjiżi sħab. Din il-kooperazzjoni sseħħ kemm bilateralment kif ukoll f’proġetti reġjonali. L-attivitajiet irid ikollhom l-għan li jżidu l-kompetenza professjonali fl-awditjar tas-sieħeb ta’ kooperazzjoni, il-kapaċità individwali biex jintużaw dawn il-ħiliet u l-abbiltà li jiġu marbuta l-kapaċitajiet tal-persunal ma’ operazzjonijiet effiċjenti. In-NAO jista’ jipprovdi taħriġ bażiku fis-suġġetti tal-awditjar, taħriġ ulterjuri f'oqsma speċjalizzati, appoġġ fil-bini tal-assigurazzjoni tal-kwalità u l-kontroll tal-kwalità, u input fil-kuntest tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-organizzazzjoni fit-tmexxija, l-ippjanar strateġiku, il-komunikazzjoni, eċċ.

 

 

Il-KROAZJA

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Mill- 1993

Sit web: www.revizija.hr

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Ix-xogħol tal-Uffiċċju Statali tal-Awditjar tar-Repubblika tal-Kroazja huwa orjentat lejn l-awditjar tar-rapporti finanzjarji u tal-attivitajiet kummerċjali, kif ukoll lejn it-titjib tal-konformità, l-effiċjenza u l-effettività tal-entitajiet li jimmaniġġjaw proprjetà pubblika u entitajiet oħra determinati mill-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar. Barra minn hekk, huwa jikkontribwixxi għat-titjib fil-ġestjoni tal-proprjetà pubblika u ta’ riżorsi pubbliċi oħra, kif ukoll għat-titjib fil-livell tal-informazzjoni pprovduta lill-parlament Kroat, lill-Gvern u liċ-ċittadini tar-Repubblika dwar il-metodi użati għall-ġestjoni tar-riżorsi baġitarji u ta’ riżorsi oħra tal-Istat, kif ukoll tar-riżultati tagħhom.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Statali tal-Awditjar (SAO) iwettaq awditi fir-rigward ta’ introjtu u spejjeż, assi u obbligazzjonijiet, rapporti finanzjarji, tranżazzjonijiet u programmi finanzjarji, kif ukoll ta’ proġetti u attivitajiet tas-suġġetti tal-awditjar li huma definiti fl-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar u fl-Att dwar il-Finanzjament ta’ Attivitajiet Politiċi u Kampanji Elettorali.

Huwa jivvaluta jekk ir-rapporti finanzjarji jippreżentawx pożizzjoni finanzjarja vera u ġusta, u jekk ir-riżultati tal-attivitajiet finanzjarji humiex f’konformità mal-istandards kontabilistiċi aċċettati u mal-liġijiet u r-regolamenti, kif ukoll l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività tal-programmi u tal-proġetti ffinanzjati mill-baġit tal-Istat jew mill-baġit tal-unitajiet awtonomi lokali u reġjonali.

Is-SAO jwettaq l-awditi tiegħu fil-livell ċentrali, reġjonali u lokali.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tal-1990;
 • L-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar (2011);
 • L-Att dwar il-Finanzjament ta’ Attivitajiet Politiċi u Kampanji Elettorali (2011, emendat fl-2017).

ENTITAJIET AWDITJATI

Il-mandat tas-SAO jkopri:

 • korpi fis-settur statali;
 • unitajiet ta’ amministrazzjoni awtonoma lokali u reġjonali;
 • entitajiet ġuridiċi ffinanzjati mill-baġit tal-Istat jew mill-baġit tal-unitajiet ta’ amministrazzjoni awtonoma lokali u reġjonali;
 • entitajiet ġuridiċi mwaqqfa mir-Repubblika jew minn unitajiet ta’ amministrazzjoni awtonoma lokali u reġjonali;
 • kumpaniji u entitajiet ġuridiċi oħra li fir-rigward tagħhom ir-Repubblika jew l-unitajiet ta’ amministrazzjoni awtonoma lokali u reġjonali jkollhom sjieda maġġoritarja tal-ishma jew
 • entitajiet ġuridiċi li jużaw fondi mill-Unjoni Ewropea u organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet internazzjonali oħra li jiffinanzjaw il-ħtiġijiet tal-pubbliku;
 • partiti politiċi u rappreżentanti indipendenti, kif ukoll membri indipendenti ta’ korpi rappreżentattivi ta’ unitajiet amministrattivi lokali.

B’kollox, hemm madwar 14 500 entità li jaqgħu fi ħdan il-ġuriżdizzjoni tal-awditjar tas-SAO.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-Gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Skont il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Kroazja, is-SAO huwa l-istituzzjoni suprema tal-awditjar tar-Repubblika u huwa awtonomu u indipendenti fix-xogħol tiegħu.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Il-qafas legali li jirregola r-relazzjonijiet bejn is-SAO u l-parlament huwa stabbilit fl-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar, fl-Att dwar il-Finanzjament tal-Attivitajiet Politiċi u l-Kampanja Elettorali u fl-Ordnijiet Permanenti tal-parlament Kroat.

Is-SAO jipprovdi lill-parlament, Rapport ta’ Ħidma Annwali, Rapport tal-Awditjar dwar l-Eżekuzzjoni tal-Baġit tal-Istat u rapporti tal-awditjar (individwalment jew fi grupp ta’ rapporti tematiċi). Ir-rapporti jiġu diskussi fil-laqgħat tal-kumitati rispettivi u fis-sessjonijiet plenarji. Qabel id-dibattitu dwar ir-rapporti tal-awditjar fil-kumitati jew fis-sessjonijiet plenarji, il-parlament jeħtieġ opinjoni mill-Gvern.

Il-Kumitat Parlamentari għall-Finanzi u l-Baġit tal-Istat, kif ukoll kumitati oħra, skont is-suġġett tal-awditu, jiddiskutu r-rapporti tal-awditjar, fil-preżenza tal-Awditur Ġenerali u ta’ rappreżentanti tas-SAO. Imbagħad, il-kumitat rispettiv jadotta konklużjoni dwar ir-rapporti tal-awditjar.

B’segwitu ta’ diskussjoni fis-sessjoni plenarja, il-parlament jasal għal konklużjoni, li tobbliga lill-Gvern jirrifletti fi ħdan ċertu perjodu ta’ żmien dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tas-SAO.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Ivan Klešić inħatar fl-10 ta’ Diċembru 2010 u nħatar mill-ġdid fit-3 ta’ Diċembru 2018.

MANDAT

Tmien snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jinħatar mill-Parlament Kroat abbażi tal-proposta tal-Kumitat għall-Elezzjonijiet, il-Ħatriet u l-Affarijiet Amministrattivi u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Finanzi u l-Baġit tal-Istat.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-SAO għandu s-sede tiegħu f’Zagreb u 21 uffiċċju reġjonali. Huwa jopera fit-territorju kollu tar-Repubblika.

Fl-uffiċċju ċentrali, id-dipartimenti huma strutturati skont it-tipi ta’ entitajiet u t-tipi ta’ awditi, inklużi d-dipartimenti legali, tar-riżorsi umani u tal-kontabbiltà, kif ukoll id-dipartiment tal-awditjar intern. Ir-relazzjonijiet pubbliċi u l-kooperazzjoni internazzjonali jaqgħu fi ħdan il-kamp ta’ applikazzjoni tax-xogħol tal-uffiċċju ċentrali.

L-attivitajiet, il-kompiti u r-responsabbiltajiet tas-SAO huma definiti mill-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar u mill-Karta tal-Uffiċċju Statali tal-Awditjar.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 305 FTE (2021) (83 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 26.6 %; ♀ 73.4 %. Età medja: 48.6

BAĠIT

 • Is-SAO jiġi ffinanzjat mill-Baġit tal-Istat tar-Repubblika tal-Kroazja.
 • Is-SAO jippjana b’mod awtonomu l-fondi meħtieġa għax-xogħol tiegħu u l-parlament Kroat jiddefinihom fil-Baġit tal-Istat.
 • EUR 10.1 miljun (2021)
 • 0.051 % tal-baġit totali tal-Istat (2021)

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Is-SAO jippjana u jwettaq l-awditi tiegħu b’mod indipendenti skont il-Programm Annwali u l-Pjan ta’ Ħidma tiegħu. Il-Parlament jista’ jitlob li jiġu inklużi awditi fil-pjan ta’ ħidma tas-SAO, iżda fil-prattika dan rarament ikun il-każ.

Il-Programm Annwali tal-Awditjar u l-Pjan ta’ Ħidma jiġu approvati mill-Awditur Ġenerali, flimkien ma’ gwida dwar it-tħejjija tal-programm annwali u l-pjan ta’ ħidma. Il-programm annwali u l-pjan ta’ ħidma fihom awditi obbligatorji, kif ukoll awditi ta’ suġġetti oħra.

L-awditu fuq l-Eżekuzzjoni tal-Baġit tal-Istat huwa awditu obbligatorju bbażat fuq id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar, filwaqt li awditi obbligatorji oħra jiġu determinati mid-dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar il-Finanzjament ta’ Attivitajiet Politiċi u Kampanji Elettorali.

L-awditi ta’ suġġetti oħra li jaqgħu taħt il-mandat tas-SAO jiġu determinati fuq il-bażi ta’ kriterji li huma definiti mill-Att dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar. Dawn huma:

 • il-valutazzjoni tar-riskju;
 • l-importanza finanzjarja tas-suġġetti tal-awditi;
 • ir-riżultati ta’ awditi preċedenti – opinjoni mogħtija;
 • l-informazzjoni miġbura dwar l-operazzjonijiet u l-ġestjoni tas-suġġett; u
 • kriterji oħra li huma determinati fir-regolamenti interni tas-SAO (rakkomandazzjonijiet li ma ġewx implimentati, pubblikazzjonijiet fil-midja).

— METODI TAL-AWDITJAR

Is-SAO jwettaq dawn l-awditi li ġejjin:

 • awditi finanzjarji, li jinkludu eżaminar ta’ dokumenti, rapporti, sistemi ta’ kontroll intern u awditjar intern, proċeduri kontabilistiċi u finanzjarji, kif ukoll rekords oħra, biex jiġi vverifikat li r-rapporti finanzjarji jippreżentaw pożizzjoni finanzjarja vera u ġusta u li r-riżultati tal-attivitajiet finanzjarji jikkonformaw mal-istandards u mal-prinċipji kontabilistiċi aċċettati; u
 • awditi tal-konformità, li jinkludu eżaminar tat-tranżazzjonijiet finanzjarji f’termini tal-użu legali tal-fondi; u
 • awditi tal-prestazzjoni, li jivvalutaw l-ekonomija u l-effiċjenza tal-operazzjonijiet, kif ukoll kemm l-objettivi ġenerali jew l-objettivi relatati ma’ tranżazzjonijiet finanzjarji, programmi u proġetti individwali jkunu ntlaħqu b’mod effettiv.

Is-SAO jwettaq l-awditi f’konformità mal-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs) u mal-kodiċi tal-etika proprju tiegħu. Huwa juża manwali tal-awditjar finanzjarju u tal-prestazzjoni, kif ukoll linji gwida.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Ir-rapporti tas-SAO huma:

 • ir-Rapport ta’ Ħidma Annwali li fih ir-riżultati tax-xogħol tal-awditjar tas-SAO għall-perjodu tar-rappurtar u l-attivitajiet l-oħra tiegħu;
 • ir-rapporti tal-awditjar dwar awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni; u
 • ir-rapporti tal-awditjar dwar awditi tematiċi li jiġu ppubblikati simultanjament ma’ rapporti tal-awditjar uniċi, li jkun fihom ir-riżultati ta’ awditi uniċi fuq ċerti temi (pereżempju, l-awditjar ta’ sptarijiet jew parks nazzjonali).

Fuq is-sit web tiegħu, is-SAO jippubblika avviżi dwar rapporti tal-awditjar ġodda jew attivitajiet oħra.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Ir-rapporti tal-awditjar kollha jiġu ppubblikati fuq is-sit web malli jkunu lesti. Fl-istess ħin, toħroġ stqarrija għall-istampa u tiġi organizzata konferenza stampa.

Is-SAO jippreżenta r-rapporti tal-awditjar lill-parlament immedjatament wara li jkunu lesti u jiġu ppubblikati.

Is-SAO jippubblika r-Rapport ta’ Ħidma Annwali u l-Pjanijiet Annwali u Strateġiċi fuq is-sit web tiegħu (l-ewwel wieħed jiġi ppubblikat biss ladarba l-parlament ikun ġie infurmat dwaru).

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Is-SAO jikkoopera ma’ awtoritajiet oħra tal-Istat fit-twettiq tal-kompiti tiegħu, mingħajr preġudizzju għall-awtonomija u l-indipendenza tiegħu. F’konformità ma’ dan ir-rekwiżit, l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar jikkoopera mal-korpi ġudizzjarji u statali.

Wara li jiġu ppreżentati lill-parlament, ir-rapporti tal-awditjar jintbagħtu lill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat.

Is-SAO jippreżenta wkoll ir-rapporti tal-awditjar meħtieġa u d-dokumentazzjoni disponibbli lill-Ministeru għall-Intern, fuq talba ta’ dan tal-aħħar.

Wara l-awditjar tal-partiti politiċi, tar-rappreżentanti indipendenti u tal-membri tal-korpi rappreżentattivi tal-unitajiet lokali eletti mil-lista ta’ votanti, is-SAO jrid jinforma lill-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat bi kwalunkwe ksur tal-Liġi. L-Uffiċċju jikkoopera mal-Kummissjoni Elettorali tal-Istat, mal-Amministrazzjoni tat-Taxxa, mal-Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata, mal-Ministeru għall-Intern, kif ukoll mal-qrati u ma’ korpi statali oħra.

Is-SAO jżomm relazzjonijiet mill-qrib ma’ SAIs nazzjonali u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali tal-awditjar oħra, u huwa involut b’mod attiv fl-attivitajiet tal-korpi u tal-gruppi ta’ ħidma tagħhom. Is-SAO jikkoopera wkoll ma’ diversi organizzazzjonijiet, korpi u istituzzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, mal-komunità akkademika u mal-pubbliku ġenerali.

 

 

IL-LATVJA

VALSTS KONTROLE

Mill-1991
Twaqqaf fl-1923

Sit web: lrvk.gov.lv

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jiffaċilita:

 • l-użu effiċjenti u legali tal-flus tal-kontribwenti;
 • il-ġestjoni finanzjarja u l-obbligu ta’ rendikont fin-nefqa pubblika;
 • it-teħid ta’ deċiżjonijiet ġusti u trasparenti fis-settur pubbliku.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Statali tal-Awditjar (SAO) tar-Repubblika tal-Latvja jwettaq awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni biex jivverifika:

 • id-dħul u l-infiq tal-baġits statali u muniċipali, inkluż l-assorbiment ta’ fondi tal-UE għall-assistenza finanzjarja u dawk ta’ organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet internazzjonali oħra;
 • l-azzjonijiet relatati ma’ proprjetà tal-Istat u tal-Gvern lokali.

Kull sena, is-SAO jipprovdi opinjoni tal-awditjar lill-Parlament dwar l-implimentazzjoni tal-baġits tal-Istat u dawk muniċipali, kif ukoll opinjonijiet dwar jekk ir-rapporti finanzjarji annwali jkunux tħejjew b’mod korrett mill-ministeri u minn istituzzjonijiet oħra tal-Gvern ċentrali.

Is-SAO jippreżenta rapport lill-Parlament u lill-Kabinett tal-Ministri:

 • rigward awditi finanzjarji f’entitajiet awditjati li għalihom is-SAO jkun ħareġ opinjoni kwalifikata jew opinjoni avversa, jew ċaħda tal-opinjoni;
 • rigward l-awditi tal-prestazzjoni kollha; u
 • rigward sejbiet partikolarment importanti u sinifikanti.

Jekk matul l-awditi jiġi identifikat xi ksur ta’ standards legali, is-SAO jrid jinforma lill-istituzzjonijiet tal-infurzar tal-liġi rilevanti, kif meħtieġ. Is-SAO għandu dritt jirkupra telf mill-baġit tal-Istat jew tal-gvern lokali ikkawżat min-negliġenza professjonali ta’ persuna, meta jiġi identifikat minn awditu, jekk il-persuna ma tikkumpensax dak it-telf b’mod volontarju u jekk il-parti awditjata jew l-istituzzjoni superjuri tagħha ma tieħux azzjoni biex tirkupra t-telf.

Sabiex jiġu eliminati d-defiċjenzi misjuba matul l-awditi, is-SAO għandu l-mandat li joħroġ rakkomandazzjonijiet lill-entitajiet awditjati u li jissorvelja l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet.

Is-SAO għandu dritt ta’ aċċess għal kull informazzjoni li jqis li hija meħtieġa għat-twettiq tax-xogħol tiegħu.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Latvja (1922);
 • Il-Liġi dwar l-Uffiċċju Statali tal-Awditjar (2002).

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-SAO jawditja:

 • l-istituzzjonijiet tal-Istat (13-il ministeru u l-137 istituzzjoni subordinata tagħhom, 13-il istituzzjoni tal-Istat ċentrali);
 • l-unitajiet tal-gvern lokali (43 muniċipalità, inklużi 10  stati-bliet), u l-istituzzjonijiet subordinati tagħhom;
 • intrapriżi tal-Istat jew tal-Gvern lokali, jew kumpaniji privati li jinvolvu sjieda tal-Istat;
 • kumpaniji kummerċjali, soċjetajiet, fondazzjonijiet u persuni fiżiċi oħra; (1) jekk ir-riżorsi tal-Istat jew tal-Gvern lokali jkunu għad-dispożizzjoni tagħhom jew miżmuma għandhom, (2) jekk huma jiġu ffinanzjati mir-riżorsi tal-Istat jew tal-Gvern lokali, jew (3) jekk huma jwettqu akkwist pubbliku mill-Istat jew mill-Gvern lokali.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Is-SAO tal-Latvja huwa istituzzjoni suprema tal-awditjar kolleġġjali indipendenti mmexxija minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Is-SAO huwa wieħed mis-sitt korpi kostituzzjonali fil-Latvja. Huwa kompletament indipendenti u twaqqaf bħala istituzzjoni suprema tal-awditjar kolleġġjali, element ewlieni fis-sistema ta’ kontroll finanzjarju tal-Istat, filwaqt li jservi l-interessi pubbliċi billi jipprovdi aċċertament indipendenti dwar l-użu legali, korrett, ekonomiku, effiċjenti u effettiv tar-riżorsi tal-Gvern ċentrali u lokali, u jippromwovi l-ġestjoni finanzjarja tajba kif ukoll proċess trasparenti għat-teħid ta’ deċiżjonijiet fis-settur pubbliku.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Is-SAO jippreżenta r-rapporti u l-opinjonijiet tiegħu lill-Parlament Latvjan (Saeima) u lill-Kabinett tal-Ministri.

IL-PARLAMENT

Is-SAO jikkoopera mill-qrib ma’ kumitati parlamentari differenti, iżda fil-biċċa l-kbira mal-Kumitat għall-Awditjar u n-Nefqa Pubblika (PEAC), li huwa r-riċevitur prinċipali tar-rapporti tas-SAO. Is-SAO jinforma lill-PEAC dwar ir-riżultati tal-awditi kollha mwettqa, id-defiċjenzi fl-attivitajiet tas-setturi rispettivi u l-ksur tad-dispożizzjonijiet regolatorji identifikati mill-awditi, kif ukoll il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet. Il-PEAC, fih innifsu, jagħti wkoll segwitu għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tas-SAO.

L-Awditur Ġenerali jirrapporta lis-Saeima dwar l-attivitajiet tal-Uffiċċju Statali tal-Awditjar darba fis-sena.

IL-KABINETT TAL-MINISTRI

Is-SAO jikkomunika wkoll ir-rapporti u l-opinjonijiet tal-awditjar lill-Kabinett tal-Ministri. Is-SAO jippreżenta rapporti lill-Kabinett tal-Ministri rigward l-awditi finanzjarji f’entitajiet awditjati li għalihom is-SAO jkun ħareġ opinjoni kkwalifikata, opinjoni avversa, jew ċaħda tal-opinjoni, u jippreżenta wkoll rapporti dwar l-awditi tal-prestazzjoni kollha u kull sejba partikolarment importanti u sinifikanti.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Rolands Irklis inħatar fl-14 ta’ Jannar 2021 u ilu fil-kariga tiegħu mit-28 ta’ Jannar 2021.

MANDAT

4 snin, u mhux għal aktar minn żewġ termini konsekuttivi.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jinħatar mill-Parlament.

KORP GOVERNATTIV

Is-SAO huwa rregolat mill-Awditur Ġenerali (il-President) u mill-Kunsill tas-SAO, li huwa magħmul mid-diretturi tal-ħames dipartimenti tal-awditjar u mid-Dipartiment tal-Awditjar u l-Metodoloġija.

MANDAT

4 snin, u mhux għal aktar minn żewġ termini konsekuttivi.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri tal-Kunsill jinħatru mill-Parlament fuq rakkomandazzjoni mill-Awditur Ġenerali.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-Awditur Ġenerali jamministra u jimmaniġġja x-xogħol tas-SAO, inkluż l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, id-Diviżjonijiet ta’ Appoġġ u l-Kanċellerija, responsabbli għall-ippjanar finanzjarju u l-kontabbiltà tas-SAO, l-organizzazzjoni taż-żamma tar-rekords, l-attivitajiet ta’ manutenzjoni u t-teknoloġija tal-informazzjoni.

Il-Kunsill tas-SAO jikkonsisti fl-Awditur Ġenerali (il-President) u sitt Membri tal-Kunsill li huma d-Diretturi tad-dipartimenti tal-Awditjar. Il-Kunsill japprova l-biċċa l-kbira mid-dokumenti li jirregolaw il-prestazzjoni tas-SAO.

Is-SAO għandu ħames Dipartimenti tal-Awditjar u Dipartiment tal-Awditjar u l-Metodoloġija, li jwettaq awditi u, minbarra dan, ifassal, jaġġorna u jimplimenta l-metodoloġija tal-awditjar tas-SAO. Kull dipartiment tal-awditjar jikkonsisti f’Direttur u żewġ jew tliet Setturi tal-Awditjar. Id-Dipartimenti tal-Awditjar iwettqu awditi skont il-Pjan Annwali tal-Awditjar approvat mill-Kunsill tas-SAO. Kull Dipartiment tal-Awditjar huwa responsabbli għal ċerti entitajiet awditjati u ċerti oqsma tal-awditjar speċifiċi.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 166 FTE (Marzu 2022) (madwar 77 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 21.1 %; ♀ 79.1 %. Età medja: 43

BAĠIT

 • EUR 7.48 miljun (2022)
 • Madwar 0.080 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Ix-xogħol tal-awditjar jiġi ppjanat kull sena u jiġi approvat mill-Kunsill tas-SAO.

L-iżvilupp tal-programm ta’ ħidma tal-awditjar ġenerali tas-SAO jikkonsisti f’dawn l-istadji li ġejjin:

 • żvilupp tal-Istrateġija tas-SAO;
 • evalwazzjoni strateġika tal-oqsma tal-awditjar;
 • tħejjija tas-suġġetti tal-awditjar;
 • żvilupp tal-pjan ta’ ħidma tas-SAO.

Il-pjan ta’ ħidma tas-SAO huwa biss għall-użu intern, iżda l-Ispeaker tal-Parlament jiġi infurmat dwar id-direzzjonijiet tal-awditjar ippjanati għas-sena.

Id-dipartimenti tal-awditjar iwettqu x-xogħol skont il-pjan. Id-diretturi tad-dipartimenti u l-kapijiet tas-setturi jieħdu deċiżjonijiet dwar ambiti speċifiċi tal-awditjar, il-mistoqsijiet relatati mal-awditjar u l-allokazzjoni tar-riżorsi tal-awditjar.

— METODI TAL-AWDITJAR

Is-SAO jwettaq:

 • awditi finanzjarji, biex jiġi vvalutat jekk ir-rapporti finanzjarji jkunux tħejjew f’konformità mar-regolamenti rilevanti;
 • awditi tal-konformità u tal-prestazzjoni, biex jiġi vvalutat jekk l-entità awditjata tkunx qed topera skont ir-rekwiżiti stabbiliti mil-liġi u jekk l-entità awditjata tkunx qed twettaq l-operazzjonijiet u t-tranżazzjonijiet tagħha b’mod ekonomiku u effettiv.

Is-SAO jwettaq l-awditi kollha f’konformità mal-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs). Id-deċiżjonijiet dwar approċċi u metodi speċifiċi jibqgħu għad-diskrezzjoni tas-SAO. L-entitajiet awditjati jistgħu jirreaġixxu għas-sejbiet tal-awditjar tas-SAO. Huma meħtieġa wkoll li jipprovdu rapporti tal-progress dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet.

Għall-kontroll intern u estern kontinwu tal-kwalità hemm qafas estensiv.

Is-SAO juża wkoll manwali tal-awditjar finanzjarju, tal-prestazzjoni u tal-konformità, linji gwida prattiċi tal-awditjar u proċeduri interni speċifiċi maħluqa minnu stess. Dawn id-dokumenti huma biss għall-użu intern.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is-SAO jippubblika:

 • opinjoni dwar ir-rapport finanzjarju li jirrigwarda l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istat u l-baġits tal-Gvern lokali;
 • opinjonijiet dwar jekk ir-rapporti annwali jkunux tħejjew b’mod korrett mill-ministeri u minn istituzzjonijiet oħra tal-Istat ċentrali;
 • rapporti dwar l-awditi tal-prestazzjoni u tal-konformità;
 • dokumenti ta’ diskussjoni bbażati fuq is-sejbiet mill-awditi tal-prestazzjoni u tal-konformità li jkunu twettqu; u
 • ir-rapport annwali tas-SAO.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

F’konformità mal-Liġi dwar is-SAO, dan tal-aħħar jinforma regolarment lill-pubbliku ġenerali u liċ-ċittadini dwar l-awditi mwettqa, billi jippubblika r-rapporti u l-opinjonijiet kollha tal-awditjar fuq is-sit web tiegħu, wara li dawn ikunu saru effettivi. Il-mezzi ta’ distribuzzjoni l-aktar komuni għall-informazzjoni dwar l-awditjar huma s-sit web uffiċjali tas-SAO u l-midja pubblika – il-ġurnalisti u l-midja soċjali (Facebook, Twitter, YouTube, PodBean). Il-pubblikazzjoni tar-rapporti tal-awditjar hija dejjem akkumpanjata minn stqarrijiet għall-istampa jew konferenzi stampa. F’xi każijiet, meta s-suġġett awditjat ikun ta’ interess pubbliku akbar, jitħejjew sommarji tar-rapporti tal-awditjar u prodotti awdjoviżivi li jkunu viżwalment aċċessibbli u li jinftiehmu faċilment biex jintużaw f’komunikazzjoni ulterjuri. Minbarra r-riżultati tal-awditjar, il-pubbliku jiġi infurmat ukoll dwar il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-awditjar. Dan jiġi prinċipalment ikkomunikat permezz tal-midja soċjali. Is-sommarji tar-rapporti tal-awditjar huma disponibbli bl-Ingliż u bir-Russu fuq is-sit web tas-SAO.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Is-SAO jikkoopera mill-qrib mas-settur akkademiku, pereżempju mal-Iskola tal-Ekonomija ta’ Stokkolma f’Riga, biex iżomm is-sistema ta’ ċertifikazzjoni għall-awdituri tas-settur pubbliku fir-Repubblika tal-Latvja.

Is-SAO qed jikkoopera ma’ awdituri tas-settur privat u, b’mod partikolari, mal-Assoċjazzjoni Latvjana ta’ Awdituri Ċċertifikati, biex b’hekk isaħħaħ kontinwament is-sistema biex ix-xogħol ta’ Awdituri Ċċertifikati fl-awditi finanzjarji tas-SAO fil-muniċipalitajiet jintuża b’mod effettiv.

 

 

IL-LITWANJA

VALSTYBĖS KONTROLĖ

Mill- 1990
Twaqqaf fl- 1919

Sit web: www.valstybeskontrole.lt

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Biex jippromwovi l-progress fis-settur pubbliku u l-bidliet meħtieġa għas-soċjetà.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Is-setgħat tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar tal-Litwanja (NAO) huma stabbiliti fil-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Litwanja, il-Liġi tar-Repubblika tal-Litwanja dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar, u atti legali oħra.

L-NAO jissorvelja l-legalità u l-effiċjenza tal-ġestjoni u l-użu tal-proprjetà tal-Istat u l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Istat, iwettaq awditi pubbliċi, jeżerċità kontrolli fuq il-politika baġitarja u jwettaq attivitajiet oħra biex jikseb l-objettivi stabbiliti fil-Liġi dwar in-NAO.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika: Il-Kapitolu dwar in-NAOL (1992);
 • Il-Liġi dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditjar (1995).

ENTITAJIET AWDITJATI

In-NAO jawditja:

 • istituzzjonijiet u stabbilimenti tal-Istat;
  • ministeri: 14;
  • aġenziji governattivi: 14;
  • aġenziji taħt il-ministeri: 77;
 • muniċipalitajiet, stabbilimenti muniċipali, istituzzjonijiet u l-fondi monetarji tagħhom;
 • fondi fiskali u monetarji tal-Istat;
 • impriżi ta’ kull tip li fihom l-Istat jew il-muniċipalità jkollhom mill-inqas 50 % tal-voti;
 • kull entità li għaliha Stat jew istituzzjoni muniċipali jkunu allokaw fondi jew ittrasferew proprjetà;
 • l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Istat;
 • il-baġit tal-Fond tal-Assigurazzjoni Soċjali tal-Istat;
 • il-baġit tal-Fond tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Obbligatorja.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-Gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

In-NAO huwa istituzzjoni indipendenti suprema tal-awditjar li tagħti rendikont lill-Parlament u li mhix formalment relatata ma’ korpi governattivi oħra.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

In-NAO jagħti rendikont lill-Parlament u jassistih fit-twettiq tal-kontroll parlamentari tiegħu. Għalhekk, il-Parlament u n-NAO jżommu relazzjonijiet mill-qrib.

L-eqreb relazzjonijiet huma dawk mal-Kumitat għall-Awditjar tal-Parlament li jieħu kont tar-rapporti tan-NAO u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tan-NAO permezz tad-deċiżjonijiet tiegħu.

Il-Parlament jista’ jassenja lin-NAO ċerti awditi li huma fi ħdan il-kompetenza tan-NAO.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Mindaugas Macijauskas inħatar fil-5 ta’ Mejju 2020.

MANDAT

5 snin, jista’ jiġġedded darba.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tar-Repubblika jagħmel rakkomandazzjoni għal Awditur Ġenerali, li l-Parlament japprova.

KORP GOVERNATTIV

In-NAO huwa mmexxi minn Awditur Ġenerali, flimkien ma’ tliet Deputati Awdituri Ġenerali.

MANDAT

Id-Deputati Awdituri Ġenerali jinħatru għal terminu ta’ 5 snin, li jista’ jiġġedded darba.

METODU TAL-GĦAŻLA

Id-Deputati Awdituri Ġenerali jinħatru mill-President tar-Repubblika fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Awditur Ġenerali.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

In-NAO jikkombina tliet funzjonijiet f’istituzzjoni waħda:

 • Istituzzjoni Suprema tal-Awditjar;
 • Istituzzjoni tal-Awditjar tal-Investiment tal-Unjoni Ewropea;
 • Istituzzjoni Fiskali.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 232 impjegati full-time (1 ta’ April 2022) (68 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂  23 %; ♀ 77 %. Età medja: 43 sena

BAĠIT

 • EUR 9.591 miljun (2022)

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

In-NAO jippjana x-xogħol tiegħu fi programmi annwali tal-awditjar, għad-diskrezzjoni proprja tiegħu. Fl-istadju tal-ippjanar isir monitoraġġ tal-attività tas-settur pubbliku, tinġabar id-data u jiġu analizzati r-riskji eżistenti u dawk potenzjali. Il-partijiet ikkonċernati tan-NAO jistgħu jipproponu ideat tal-awditjar.

Il-programm ta’ ħidma jista’ jiġi emendat kontinwament biex ikun jirrifletti l-iżviluppi attwali.

— METODI TAL-AWDITJAR

In-NAO jwettaq awditi finanzjarji, tal-konformità u tal-prestazzjoni. Il-metodoloġiji kollha użati jikkonformaw mal-ISSAIs u mal-aħjar prattika internazzjonali.

Il-partijiet awditjati huma intitolati li jikkummentaw dwar l-abbozzi tar-rapporti tal-awditjar.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

In-NAO jippubblika fuq bażi annwali:

 • rapport tal-attività;
 • opinjonijiet u r-rapporti tal-awditjar dwar il-ġabriet ta’ rapporti finanzjarji kkonsolidati ta’:
  • l-Istat;
  • il-Fond tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa Obbligatorja;
  • il-Fond tal-Assigurazzjoni Soċjali tal-Istat;
 • opinjoni u rapport tal-awditjar dwar il-ġabriet ta’ rapporti finanzjarji tal-Fondi Monetarji tal-Istat;
 • opinjoni u rapport tal-awditjar dwar il-ġabra nazzjonali ta’ rapporti finanzjarji li tinkludi informazzjoni dwar id-dejn pubbliku;
 • rapporti tal-awditi tal-prestazzjoni;
 • rapporti dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet;
 • evalwazzjonijiet oħra.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

In-NAO jippreżenta r-rapport annwali tal-attività tiegħu, ir-rapporti tal-awditjar u l-opinjonijiet kollha tiegħu, u rapporti dwar l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet dwar l-awditjar pubbliku lill-Parlament.

In-NAO jippubblika ir-rapporti tal-awditjar u l-opinjonijiet kollha tiegħu, u r-rapport annwali tal-attività tiegħu fuq is-sit web tiegħu.

Ir-riżultati tal-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet dwar l-awditjar pubbliku (status tal-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet, entitajiet responsabbli, u l-bidliet li seħħew b'segwitu għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet) jiġu aġġornati kontinwament u ppubblikati bħala data miftuħa fuq is-sit web tan-NAO.

In-NAO jwettaq l-attivitajiet tiegħu skont i il-prinċipji tal-indipendenza, it-trasparenza, il-legalità u l-professjonaliżmu.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

In-NAO jikkoopera mal-Parlament, mal-Ministeru tal-Finanzi, mal-Kamra Litwana tal-Awdituri, u mal-Assoċjazzjoni tal-Awdituri Interni kif ukoll l-Assoċjazzjoni tal-Kontrolluri Muniċipali, bl-għan li jikkondividu l-esperjenzi u jiżviluppaw standards komuni.

In-NAO kkonkluda ftehimiet ta’ kooperazzjoni mal-Bank tal-Litwanja, il-Kummissjoni Uffiċjali Prinċipali dwar l-Etika, l-Ispettorat Statali tat-Taxxa, il-Kunsill tal-Kompetizzjoni, il-Ministeru tas-Sigurtà Soċjali u x-Xogħol, il-Ministeru tal-Finanzi, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali, l-Uffiċċju tal-Akkwist Pubbliku, is-Servizz ta’ Investigazzjoni Speċjali, is-Servizz ta’ Investigazzjoni ta’ Reati Finanzjarji, il-Fakultà tal-Ekonomija u l-Amministrazzjoni tan-Negozju, tal-Università ta’ Vilnius, l-Università ta’ Vytautas Magnus, l-Università ta’ Mykolas Romeris, l-Assoċjazzjoni tal-Kontrolluri Muniċipali, il-Kamra Litwana tal-Awdituri u l-Assoċjazzjoni tal-Awdituri Interni.

Biex tiġi żgurata l-kwalità tal-awditi tan-NAO, jitwettqu regolarment evalwazzjonijiet bejn il-pari.

 

 

IL-LUSSEMBURGU

COUR DES COMPTES

Mill- 2000
Twaqqfet fl- 1840

Sit web: www.cour-des-comptes.public.lu

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Bħala awditur estern, il-Cour des comptes teżamina l-legalità u r-regolarità tad-dħul u n-nefqa pubbliċi, kif ukoll il-ġestjoni finanzjarja tajba tal-fondi pubbliċi. Għalhekk, hija tivverifika l-ekonomija, l-effettività u l-effiċjenza tan-nefqa pubblika mingħajr, madankollu, ma tagħmel ġudizzju dwarl-adegwatezza tal-ispejjeż.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti tal-Awdituri tal-Lussemburgu (LCA) tikkontrolla l-ġestjoni finanzjarja tal-istrumenti, l-amministrazzjonijiet u s-servizzi tal-Istat. Il-Qorti hija intitolata wkoll li teżamina korpi pubbliċi oħra, dment li dawn ma jkunux suġġetti għal sistema oħra ta’ awditjar finanzjarju preskritt mil-leġiżlazzjoni. Fl-aħħar nett, il-Qorti tista’ tawditja l-użu tal-fondi pubbliċi li jkunu ngħataw għal skop partikolari lill-entitajiet ġuridiċi fis-settur pubbliku u lill-entitajiet individwali u ġuridiċi fis-settur privat f’dak li jirrigwarda l-użu ta’ dawn il-fondi pubbliċi skont l-iskop intenzjonat tagħhom.

Fit-twettiq tax-xogħol tagħha, l-LCA għandha d-dritt ta’ aċċess għal dawk id-dokumenti kollha li tqis li huma meħtieġa. Minbarra x-xogħol tal-awditjar, l-LCA tista’ tiġi kkonsultata mill-Parlament biex tesprimi opinjoni dwar abbozz ta’ leġiżlazzjoni.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Artikolu 105, li ġie rivedut, tal-Kostituzzjoni Lussemburgiża (1868);
 • Il-Liġi dwar il-Cour des Comptes (it-8 ta’ Ġunju 1999), kif emendata.

ENTITAJIET AWDITJATI

L-LCA tawditja:

 • strumenti, amministrazzjoni u servizzi tal-Istat;
 • ministeri;
 • aġenziji governattivi;
 • korpi pubbliċi oħra; u
 • partijiet minn entitajiet pubbliċi u privati ffinanzjati permezz ta’ għotjiet pubbliċi; u
 • partiti politiċi.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Struttura kolleġġjali mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-LCA hija istituzzjoni indipendenti.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Ir-relazzjoni mal-Parlament hija konsultattiva. L-LCA tippreżenta r-rapporti kollha tagħha lill-Parlament. Barra minn hekk, l-LCA tista’ tiġi kkonsultata matul l-abbozzar tal-leġiżlazzjoni. Il-Parlament jista’ jitlob ukoll lil-LCA biex twettaq awditu relatat ma’ suġġett speċifiku.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Marc Gengler inħatar fl-2005.

MANDAT

6 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tal-LCA jinħatar mill-Gran Duka fuq proposta tal-Parlament, li jħejji lista ta’ kandidati.

KORP GOVERNATTIV

L-LCA hija rregolata minn kulleġġ magħmul mill-President, il-Viċi President u tliet konsulenti.

MANDAT

6 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri tal-kulleġġ tal-LCA jinħatru mill-Gran Duka fuq proposta tal-Parlament, li jħejji lista ta’ kandidati.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-LCA tieħu d-deċiżjonijiet fuq bażi kolleġġjali b’maġġoranza ta’ voti. Il-President jippresiedi l-laqgħat u għandu l-vot deċiżiv f’każ li l-voti jkunu ndaqs.

Hija organizzata f’sezzjoni tal-awditjar u sezzjoni tal-amministrazzjoni. Is-sezzjoni tal-awditjar hija magħmula minn erba’ dipartimenti tal-awditjar, kull wieħed immexxi minn Membru.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 36 (2020)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 65 %; ♀ 35 %.

BAĠIT

 • EUR 5.02 miljun (2021)
 • Il-baġit tal-Istat jagħmel proviżjoni għall-manutenzjoni tal-LCA abbażi tal-estimi ta’ din tal-aħħar.

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-LCA tiddeċiedi fuq il-programm ta’ ħidma annwali tagħha b’mod indipendenti. Il-proċedura tal-ippjanar tiġi ffissata mill-collegium tal-LCA, li jadotta l-programm ta’ ħidma tagħha fi tmiem is-sena preċedenti.

Il-Parlament jista’ jitlob lil-LCA biex twettaq awditi f’ċerti oqsma.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-LCA twettaq awditi finanzjarji u tal-prestazzjoni.

Matul il-proċess tal-awditjar, l-LCA tippreżenta s-sejbiet lill-entitajiet awditjati, li jistgħu jwieġbu b’kummenti fi ħdan perjodu ta’ żmien determinat, qabel ma r-rapporti jiġu ppreżentati lill-Parlament.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-LCA tippubblika:

 • rapport ġenerali dwar il-kontijiet tal-Istat;
 • rapporti speċjali dwar oqsma speċifiċi ta’ ġestjoni finanzjarja, imħejjija fuq inizjattiva proprja tal-LCA jew fuq talba tal-Parlament; u
 • opinjonijiet dwar abbozz ta’ leġiżlazzjoni u l-ġestjoni tal-baġit.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-LCA tippreżenta r-rapporti annwali u r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament u tippubblikahom ukoll fuq is-sit web tagħha.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-LCA tikkoopera mill-qrib mal-entitajiet awditjati tagħha u mal-ministri rilevanti.

 

 

MALTA

L-UFFIĊĊJU NAZZJONALI TAL-VERIFIKA

Mill- 1997
Twaqqaf fl- 1814

Sit web: www.nao.gov.mt

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jgħin fil-promozzjoni tal-kontabilità, l-aġir korrett u l-aħjar prattiki fl-operat governattiv.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ta’ Malta (NAO) huwa l-istituzzjoni nazzjonali tal-awditjar, responsabbli għall-awditjar estern tal-Gvern ċentrali u dak lokali. Il-funzjoni mandatorja tiegħu hija li jwettaq awditjar finanzjarju u ta’ osservanza tal-Gvern ċentrali.

Barra minn hekk, huwa jista’ jwettaq awditjar fuq kull kwistjoni relatata mal-finanzi tal-Gvern, proprjetà jew fondi amministrati jew taħt il-kontroll ta’ xi dipartiment jew uffiċċju governattiv.

L-NAO jista’ jawditja wkoll il-kontijiet u/jew l-attivitajiet ta’ dawk l-awtoritajiet pubbliċi jew korpi amministrattivi, li jżommu jew jagħmlu użu, sew b’mod dirett kif ukoll indirettament, minn fondi pubbliċi. Jista’ wkoll jawditja l-operat ta’ kumpaniji jew entitajiet oħra li fihom il-Gvern għandu l-maġġoranza tal-ishma.

Il-liġi tal-NAO tagħti poter lill-Uffiċċju biex iwettaq awditi ta’ prestazzjoni li jeżaminaw l-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività ta’ programmi, funzjonijiet, inizjattivi jew attivitajiet oħra tas-settur pubbliku.

L-NAO huwa responsabbli wkoll għall-awditjar tal-Gvern lokali. Għalhekk, għal dan ix-xogħol jaħtar awdituri privati biex iwettqu awditjar għall-kunsilli lokali, filwaqt li jipprovdilhom sapport tekniku u amministrattiv.

L-NAO għandu d-dritt ta’ aċċess għal kull informazzjoni li jqis li tkun meħtieġa għax-xogħol li jkun qed iwettaq.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni ta’ Malta: L-Artikolu 108 (1964);
 • L-Att dwar l-Awditur Ġenerali u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika (1997);
 • L-Ordni Permanenti Nru 120 tal-Kamra tad-Deputati (1995);
 • L-Att dwar Gvern Lokali (1995).

ENTITAJIET AWDITJATI

In-NAO jawditja:

 • ministeri: 21 (mandatorji);
 • kull dipartiment u uffiċċju tal-Gvern (mandatorji);
 • Gvern lokali (mandatorju fit-termini tal-Att dwar Gvern Lokali), kif indikat taħt “Mandat” aktar ’il fuq;
 • awtoritajiet pubbliċi jew korpi amministrattivi, li jżommu jew jagħmlu użu, sew b’mod dirett kif ukoll indirettament, minn fondi pubbliċi (mhumiex mandatorji, sakemm mhux speċifikament stipulati minn leġiżlazzjoni rilevanti);
 • korpi li jżommu jew jagħmlu użu minn fondi tal-Gvern (mhumiex mandatorji, sakemm mhux speċifikament stipulati minn leġiżlazzjoni rilevanti);
 • kumpaniji jew entitajiet oħra, li fihom il-Gvern għandu l-maġġoranza tal-ishma (mhumiex mandatorji).

Nota: L-NAO huwa primarjament obbligat li jwettaq awditjar ta’ natura finanzjarja u ta’ osservanza tal-Gvern ċentrali, u jista’ jagħmel kull tip ta’ awditjar sew fuq il-Gvern ċentrali u dak lokali, kif ukoll ta’ korpi oħra li jżommu jew jamministraw fondi pubbliċi. Madankollu, entitajiet pubbliċi u entitajiet oħra li mhumiex tal-Gvern ċentrali jiġu awditjati minn awdituri mis-settur privat.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar li huwa indipendenti mill-Gvern u mmexxi minn Awditur Ġenerali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-NAO huwa l-Awditur Estern tal-Gvern. Huwa indipendenti għalkollox fix-xogħol ta’ awditjar li jkun qed iwettaq. L-Awditur Ġenerali ma għandux ikun suġġett għall-awtorità jew għall-kontroll ta’ xi ħadd.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-Awditur Ġenerali jirrapporta direttament lill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati.

Il-Kumitat Permanenti Parlamentari Dwar il-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament (PAC) u l-Ministru responsabbli għall-Finanzi jistgħu jitolbu lill-NAO biex iwettaq investigazzjonijiet f’kull kwistjoni li taqa’ taħt il-mandat tal-NAO. Fit-termini tal-leġiżlazzjoni tal-Gvern lokali, il-Ministru responsabbli għall-Gvern lokali jista’ wkoll jitlob lill-Awditur Ġenerali biex jinvestiga kunsilli lokali.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

AWDITUR ĠENERALI

Charles Deguara nħatar għall-ewwel darba fit-30 ta’ Marzu 2016. Il-mandat tiegħu ġie mġedded fit-30 ta’ Marzu 2021.

MANDAT

5 snin, jista’ jiġġedded darba.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Awditur Ġenerali jinħatar mill-President, b’konformità mar-riżoluzzjoni tal-Kamra tad-Deputati bl-appoġġ ta’ mhux inqas minn żewġ terzi tal-Membri Parlamentari.

KORP GOVERNATTIV

Għalkemm ma jeżisti ebda korp governattiv uffiċjali, l-Awditur Ġenerali huwa assistit minn Deputat Awditur Ġenerali u tliet Assistenti Awdituri Ġenerali.

METODU TAL-GĦAŻLA

Kemm l-Awditur Ġenerali kif ukoll id-Deputat Awditur Ġenerali jinħatru mill-President, kif inhu spjegat aktar ’il fuq.

L-Assistenti Awdituri Ġenerali jinħatru permezz ta’ sejħa interna u/jew esterna għall-applikazzjonijiet. Bord intern (li fost il-membri tiegħu jkun hemm persuna li tkun għalkollox indipendenti mill-NAO) jintervista u jagħmel ir-rapporti tiegħu dwar il-kandidati għal din il-kariga. L-Awditur Ġenerali jaħtar f’din il-kariga lil dak il-kandidat li jkun mar l-aħjar fl-intervista, fuq rakkomandazzjoni tal-istess Bord.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-NAO huwa mqassam f’erba’ sezzjonijiet, bl-ewwel tlieta mmexxija minn Assistent Awditur Ġenerali. Dawn huma:

 • Is-Sezzjoni tal-Awditjar Finanzjarju u ta’ Osservanza, li għandha r-responsabbità li tanalizza r-Rapport Finanzjarju tal-Gvern, għall-awditjar ta’ għadd ta’ ministeri u dipartimenti tal-Gvern, Gvern lokali u għadd ta’ organizzazzjonijiet li mhumiex tal-Gvern;
 • Is-Sezzjoni tal-Awditjar tal-Prestazzjoni, li hi responsabbli minn xogħol ta’ awditjar ta’ prestazzjoni jew ta’ valur għall-flus;
 • Is-Sezzjoni ta’ Awditjar Speċjali u Investigazzjonijiet, li hi responsabbli minn rapporti investigattivi, li normalment jiġu mitluba mill-Kumitat Permanenti Parlamentari Dwar il-Kontijiet Pubbliċi jew mill-Ministru responsabbli għall-Finanzi; u
 • Is-Sezzjoni tal-ICT, li hija responsabbli mill-awditjar tal-IT, kif ukoll tipprovdi sapport f’dan il-qasam lil sezzjonijet oħra tal-Uffiċċju waqt ix-xogħlijiet rispettivi tagħhom ta’ awditjar.

Minbarra s-sezzjonijiet tal-awditjar, hemm sezzjoni oħra – is-sezzjoni tal-finanzi u amministrazzjoni mmexxija minn Maniġer – responsabbli minn kwistjonijiet relatati mal-finanzi, l-amministrazzjoni u r-riżorsi umani.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 58 FTE (Diċembru 2021) (81 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 40 %; ♀ 60 %. Età medja: 45

BAĠIT

 • EUR 3.85 miljun (2021) EUR 3.9 miljun (2022)
 • Il-baġit tal-NAO huwa ffinanzjat kollu kemm hu mill-baġit ġenerali ta’ Malta.
 • Madwar 0.07 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-NAO huwa ħieles għalkollox f’dik li hi għażla ta’ materjal li jħoss li għandu jawditja. Il-PAC u l-Ministeru responsabbli għall-Finanzi jistgħu wkoll jitolbu lill-NAO jagħmel investigazzjoni b’rabta ma’ fondi pubbliċi. Għalkemm l-NAO normalment isegwi talbiet bħal dawn, huwa mhuwiex obbligat li jagħmel dan.

L-NAO jipprepara l-pjanijiet tal-awditjar li jkun se jagħmel f’dik is-sena partikolari, billi qabelxejn jagħmel lista sħiħa tagħhom, li mbagħad tiġi approvata mill-Awditur Ġenerali u mid-Deputat Awditur Ġenerali.

Waqt li jkun qed jagħżel dawk l-oqsma tal-awditjar biex jiddaħħlu fil-programm annwali tal-awditjar, l-NAO jadotta kriterji differenti, bħal: riskji perċepiti li jikkonċernaw is-suġġett, topikalità tal-kwistjoni, materjalità soċjali u finanzjarja, sa fejn suġġett magħżul jista’ jkun ta’ interess għall-Parlament, il-Gvern, il-midja u l-pubbliku, kif ukoll il-mod kif se jwassal jwettaq it-temi tal-awditjar proposti tiegħu.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-NAO jwettaq awditjar ta’ natura finanzjarja, ta’ osservanza, ta’ prestazzjoni, investigattivi, u ta’ IT.

Ir-rapporti finanzjarji u ta’ osservanza jiġu ppubblikati kull sena, mhux aktar tard minn 12-il xahar wara t-tmiem tas-sena finanzjarja li tagħlaq fil-31 ta’ Diċembru. Rapporti oħra jiġu ppubblikati hekk kif jiġu ffinalizzati.

Flimkien ma’ dan kollu, l-NAO kull sena jippubblika ġabra ta’ dawk is-sejbiet li joħorġu mir-rapporti tal-awditjar li jkunu għamlu l-awdituri tal-Gvern lokali lejn tmiem is-sena (titolu: Report by the Auditor General on the Workings of Local Government).

L-NAO jwettaq ix-xogħol tal-awditjar tiegħu b’konformità mal-istandards internazzjonali tal-awditjar rilevanti, u għandu l-manwali tiegħu stess għal dawk li huma xogħlijiet ta’ awditjar finanzjarju, ta’ osservanza u ta’ prestazzjoni.

Barra minn hekk, biex jiggwidah waqt ix-xogħlijiet ta’ awditjar tal-prestazzjoni li jkollu, l-NAO jimxi mal-Approċċ IADC (Issue Analysis and Drawing Conclusions), fejn janalizza l-kwistjonijiet u jislet il-konklużjonijiet tiegħu dwarhom.

Fl-aħħar nett, huwa għandu l-kodiċi ta’ kondotta professjonali tiegħu stess, li l-impjegati tiegħu huma obbligati jsegwu.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

In-NAO jippubblika:

 • rapport annwali dwar il-kontijiet pubbliċi;
 • rapport annwali dwar il-ħidmiet tal-Gvern lokali;
 • rapporti annwali tal-awditjar ta’ segwitu;
 • rapport annwali u rapporti finanzjarji tal-NAO u
 • rapporti fuq bażi stand-alone dwar awditjar tal-prestazzjoni, rapporti investigattivi, u tipi oħra ta’ rapporti tal-awditjar li mhumiex imsemmija hawn fuq.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-NAO jippreżenta kull rapport tal-awditjar, u rapporti oħra tiegħu, lill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati. Kull pubblikazzjoni tinkludi fiha sommarju eżekuttiv b’sinteżi qasir tar-rapport, kif ukoll stqarrija għall-istampa li fiha jissemmew il-punti l-aktar importanti tiegħu. L-NAO jippubblika r-rapporti kollha fuq is-sit web u fuq il-paġna ta’ Facebook tiegħu, wara li dawn ikunu ġew ippreżentati lill-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-NAO għandu relazzjonijiet bilaterali mill-qrib ma’ għadd ta’ SAIs oħra tal-Istati Membri tal-UE. Huwa wkoll membru tan-network ta’ Awdituri Ġenerali oħra fil-pajjiżi tal-Commonwealth.

L-NAO jipparteċipa wkoll b’mod attiv f’għadd ta’ networks internazzjonali.

Barra minn hekk, jikkollabora mal-Università ta’ Malta u huwa membru ta’ għadd ta’ Kumitati Governattivi bħala osservatur.

 

 

IN-NETHERLANDS

ALGEMENE REKENKAMER

Mill- 1814
Twaqqfet fl- 1447

Sit web: www.rekenkamer.nl

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li tgħin biex isir titjib fil-prestazzjoni u fl-operat tal-Gvern ċentrali u tal-istituzzjonijiet assoċjati miegħu.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti tal-Awditjar tan-Netherlands (NCA) tivverifika jekk il-gvern ċentrali huwiex qiegħed jonfoq flus il-kontribwenti b’mod għaqli, ekonomiku u prudenti. Il-kompitu statutorju tagħha huwa li tawditja l-introjtu u l-infiq tal-Gvern, li dwarhom tibgħat rapport lill-Parlament darba fis-sena fil-“Jum tal-Obbligu ta’ Rendikont” (it-tielet nhar ta’ Erbgħa f’Mejju). Abbażi tal-opinjoni tal-NCA, il-Parlament jista’ jiddeċiedi jekk jagħtix kwittanza lill-Gvern. Barra minn hekk, l-NCA tibgħat rapporti lill-Parlament dwar awditi individwali, u b’hekk l-MPs ikunu jistgħu jiddeterminaw jekk il-politika tal-ministru rilevanti kinitx effettiva.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Artikoli 76, 77 u 78 tal-Kostituzzjoni Netherlandiża (1814);
 • L-Att dwar il-Kontijiet tal-Gvern (2016).

ENTITAJIET AWDITJATI

L-NCA tawditja:

 • 23 sezzjoni tal-baġit tal-Istat, prinċipalment ministeri u fondi tal-Istat; u
 • 121 (grupp ta’) entitajiet ġuridiċi bi dmirijiet statutorji.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Struttura kolleġġjali mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-NCA hija l-awditur estern tal-gvern ċentrali. Hija korp indipendenti u għandha l-istatus kostituzzjonali ta’ “Kunsill Għoli tal-Istat”, tip ta’ korp pubbliku nazzjonali maħluq biex jissalvagwardja l-istat tad-dritt demokratiku.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-NCA u l-Parlament Netherlandiż għandhom relazzjoni ta’ ħidma bbażata fuq il-kooperazzjoni. Fil-livell istituzzjonali, il-bord ikollu laqgħat regolari mal-Kumitat Permanenti dwar il-Finanzi tal-Parlament. Il-persunal tagħhom ukoll iżomm kuntatt ta’ kuljum.

L-NCA tippubblika s-sejbiet tal-awditjar tagħha, prinċipalment fil-forma ta’ rapporti u ittri, billi tibgħathom lill-Parlament. Il-Parlament jiġi offrut laqgħa ta’ informazzjoni privata qabel ma jiġi ppubblikat rapport tal-awditjar. Jekk huwa jaċċetta, il-Ministru responsabbli wkoll jingħata din l-opportunità.

Xi kultant, il-Parlament jistieden lill-NCA biex tattendi għal seduti parlamentari minħabba l-għarfien espert speċifiku tagħha.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Arno Visser inħatar bħala President fil-15 ta’ Ottubru 2015. Huwa ssieħeb fil-Bord bħala membru fil-15 ta’ Jannar 2013.

MANDAT

Il-President tal-NCA jinħatar fuq bażi permanenti sal-età statutorja tal-irtirar ta’ 70 sena.

METODU TAL-GĦAŻLA

Jekk il-kariga ta’ President tal-NCA tispiċċa vakanti, il-President il-ġdid jintgħażel bil-mod li ġej. Membru ġdid jinħatar biex tiġi restawrata l-kapaċità sħiħa tal-Bord, u l-Kap tal-Istat, li jaġixxi fuq rakkomandazzjoni mill-Kabinett tal-Ministri, jaħtar President ġdid mit-tliet membri tal-Bord.

KORP GOVERNATTIV

L-NCA hija rregolata minn Bord li jikkonsisti fil-President u żewġ membri. Il-membri tal-Bord jieħdu d-deċiżjonijiet kollha b’mod konġunt.

Kull membru tal-Bord jaġixxi bħala relatur għal parti mix-xogħol tal-NCA u l-President jissorvelja l-organizzazzjoni fl-intier tagħha.

L-NCA għandha wkoll żewġ membri tal-Bord esterni straordinarji, li jistgħu jintalbu biex jipparteċipaw f’ċerti attivitajiet; pereżempju, jissorveljaw l-awditi, iwettqu attivitajiet esterni jew jissostitwixxu xi membri tal-Bord.

MANDAT

Il-Membri kollha tal-Bord tal-NCA jinħatru fuq bażi permanenti sal-età statutorja tal-irtirar ta’ 70 sena

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri tal-Bord jinħatru mill-Kap tal-Istat. Id-deċiżjoni dwar il-ħatra ssir kemm mill-Bord kif ukoll mill-Parlament.

Il-Bord jagħżel mill-inqas erba’ kandidati, abbażi ta’ proċedura miftuħa għar-reklutaġġ. Il-lista ta’ kandidati tiġi ppreżentata lill-Kamra tar-Rappreżentanti. Il-Kamra mhix marbuta li timxi ma’ din il-lista. Imbagħad, hija tippreżenta lista ta’ tliet kandidati lill-Kap tal-Istat, li jaħtar il-kandidat li jkollu l-maġġoranza tal-appoġġ parlamentari.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Il-bord tal-NCA jingħata appoġġ minn organizzazzjoni mmexxija minn Segretarju Ġenerali, li jinħatar bil-liġi u jingħata l-ġurament mill-Kap tal-Istat. L-NCA għandha tim maniġerjali mmexxi minn Segretarju Ġenerali u magħmul minn sitt diretturi tal-awditjar u direttur wieħed tas-servizzi ta’ appoġġ. It-tim maniġerjali huwa responsabbli għall-kwalità tal-organizzazzjoni u tal-awditi.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali:  264 FTEs ( Ġunju 2021)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 52 %; ♀ 48 %. Età medja: 45

BAĠIT

 • EUR 35.1 miljun (2022)
 • 0.01 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Għalkemm l-NCA tiddeċiedi fuq inizjattiva proprja tagħha liema awditi għandha twettaq, il-Parlament, il-ministri u s-segretarji tal-Istat jistgħu jitolbu lill-NCA sabiex twettaq awditu.

L-NCA għandha programm tal-awditjar permanenti li jiġi rivedut bosta drabi fis-sena skont l-eżitu tas-sessjonijiet ta’ djalogu strateġiku. Parti mill-kapaċità tal-awditjar tal-NCA hija allokata għal programmi pluriennali tal-awditjar li jiffukaw fuq suġġetti meqjusa bħala li għandhom importanza finanzjarja u soċjali kbira.

L-NCA tipprijoritizza l-oqsma tal-awditjar fuq il-bażi tal-valur miżjud li jista’ jinkiseb bis-saħħa tas-setgħat speċjali tagħha (bħad-dritt ta’ aċċess għal informazzjoni kunfidenzjali) u tal-indipendenza u l-imparzjalità tagħha, jew minħabba li ma jkunx hemm organizzazzjoni oħra li tista’ twettaq awditi fl-oqsma inkwistjoni.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-NCA twettaq awditi finanzjarji, tal-prestazzjoni u tal-effikaċja.

Hija tesperimenta b’metodi u tekniki tal-awditjar ġodda, iżda anki b’forom ġodda ta’ pubblikazzjoni.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-NCA tippubblika:

 • rapport annwali;
 • rapporti tal-awditjar;
 • rapporti ta’ fokus;
 • ittri tal-baġit;
 • web dossiers; u
 • skedi informattivi.

L-NCA tgħaddi s-sejbiet tal-awditjar tagħha, kif ukoll l-esperjenza akkumulata tagħha, lill-Gvern, lill-Parlament u lil dawk responsabbli mill-immaniġġjar tal-entitajiet li hija tawditja.

Hija tillimita l-pubblikazzjonijiet tagħha fil-perjodi qabel, matul u wara l-elezzjonijiet ġenerali, sakemm jiġi stabbilit il-kabinett il-ġdid.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

L-NCA tippubblika rapporti fuq is-sit web tagħha u ttella’ informazzjoni dwar il-pubblikazzjonijiet tagħha fuq il-midja soċjali.

Fit-tielet nhar ta’ Erbgħa f’Mejju (magħruf bħala l-“Jum tal-Obbligu ta’ Rendikont”), l-NCA tesprimi opinjoni indipendenti rigward il-kontijiet tal-gvern ċentrali u l-ġestjoni operattiva u finanzjarja tagħha, kif ukoll rigward il-kwalità tal-informazzjoni dwar il-politika li l-Ministri jipprovdu lill-Parlament.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-NCA tikkoopera b’mod attiv u tikkondividi l-għarfien mal-istituzzjonijiet tal-awditjar tar-Renju tan-Netherlands. Dawn l-istituzzjonijiet ivarjaw minn uffiċċji tal-awditjar lokali u kumitati tal-awditjar sa istituzzjonijiet tal-awditjar fil-parti tal-Karibew tan-Netherlands.

Barra minn hekk, l-NCA tikkontribwixxi b’mod attiv għall-komunità internazzjonali tal-awditjar. Hija għandha esperjenza vasta fit-tisħiħ tal-iżvilupp istituzzjonali permezz ta’ proġetti għall-bini tal-kapaċitajiet ma’ istituzzjonijiet supremi tal-awditjar barra mill-pajjiż. L-NCA tikkoopera u tiskambja wkoll għarfien speċifiku ma’ istituzzjonijiet assoċjati u hija membru istituzzjonali tal-INTOSAI, l-EUROSAI, il-Kumitat ta’ Kuntatt tal-UE u l-Forum Globali ta’ Tmexxija fl-Awditjar.

L-awditi konġunti jew paralleli mwettqa mill-NCA u istituzzjonijiet supremi tal-awditjar oħra huma eżempji tal-kooperazzjoni mill-qrib.

 

 

IL-POLONJA

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Mill- 1919
Twaqqaf fl- 1809

Sit web: www.nik.gov.pl

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

L-awditjar indipendenti u professjonali tal-kompiti pubbliċi fl-interess taċ-ċittadini u tal-Istat.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar (NIK) jawditja l-attività tal-korpi tal-amministrazzjoni pubblika, il-Bank Nazzjonali tal-Polonja, il-persuni ġuridiċi tal-Istat u unitajiet organizzazzjonali statali oħra f’dak li jirrigwarda l-legalità, il-prudenza ekonomika, l-effikaċja u d-diliġenza. L-NIK jista’ jawditja l-attività tal-korpi governattivi lokali, l-entitajiet ġuridiċi governattivi lokali u unitajiet organizzazzjonali governattivi lokali oħra f’dak li jirrigwarda l-legalità, il-prudenza ekonomika u d-diliġenza.

L-NIK jista’ jawditja wkoll l-attività ta’ unitajiet organizzazzjonali oħra u entitajiet tan-negozju, b’rabta mal-legalità u r-regolarità fi ħdan l-ambitu tal-użu li jagħmlu minn propjetà jew riżorsi pubbliċi jew tal-Istat u f’dak li jirrigwarda l-ilħuq tal-obbligi finanzjarji tagħhom lejn l-Istat.

L-NIK huwa intitolat li jaċċessa kull informazzjoni li jeħtieġ, u l-membri tal-persunal tiegħu għandhom aċċess liberu għall-bini tal-korpi awditjati u għandhom id-dritt li jeżaminaw dokumenti u materjali oħra rilevanti. L-NIK jista’ jintervista xhieda mill-korpi awditjati jew minn korpi oħra, jista’ jirċievi l-evidenza mingħandhom, jitlob spjegazzjonijiet bil-fomm jew bil-miktub mingħand il-persunal li jaħdem fil-korpi awditjati, jitlob l-assistenza mingħand esperti u speċjalisti, u jieħu sehem fil-laqgħat tal-maniġment tal-partijiet awditjati.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Polonja tat-2 ta’ April 1997

L-Att Emendat dwar l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar (Att dwar l-NIK) tat-23 ta’ Diċembru 1994.

ENTITAJIET AWDITJATI

L-NIK jawditja, fost affarijiet oħra:

 • unitajiet baġitarji (pereżempju ministeri u aġenziji statali)
 • fondi mmirati statali;
 • aġenziji eżekuttivi u entitajiet ġuridiċi oħra tal-Istat mis-settur tal-finanzi pubbliċi;
 • banek statali, inkluż il-Bank Nazzjonali tal-Polonja;
 • korpi awtonomi lokali;
 • entitajiet oħra li jġarrbu n-nefqa pubblika, inklużi unitajiet tas-settur finanzjarju mhux pubbliku.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Uffiċċju tal-awditjar, immexxi minn President, li jaġixxi skont il-prinċipju kolleġġjali, li jfisser li hemm korp speċjali, imsejjaħ il-Kunsill tal-NIK, involut fil-proċess ta’ approvazzjoni u ta’ adozzjoni tad-dokumenti l-aktar importanti.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-NIK huwa l-korp suprem statali tal-awditjar, indipendenti mill-Gvern, iżda subordinat għall-Kamra tad-Deputati tal-Parlament (Sejm).

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-NIK jibgħat ir-rapporti lis-Sejm u jikkoopera ma’ kważi l-kumitati kollha tas-Sejm, li jirrieżaminaw il-maġġoranza tar-rapporti tal-awditjar tal-NIK, skont l-ambitu tal-operat tagħhom. Il-Kumitat tas-Sejm għall-Awditjar Statali jirrieżamina wkoll ir-rapporti tal-awditjar tal-NIK u jipprovdi opinjonijiet dwar il-baġit tal-NIK u suġġerimenti għal oqsma ta’ awditjar potenzjali tal-NIK imressqa minn kumitati oħrajn tas-Sejm (40-60 fis-sena). L-NIK jinforma wkoll lill-Kumitat għall-Awditjar Statali dwar il-pjan ta’ ħidma annwali tiegħu.

Is-Sejm tirrieżamina r-rapporti prinċipali tal-NIK: ir-rapport annwali tal-attività u l-analiżi tal-eżekuzzjoni tal-baġit statali u l-linji gwida tal-politika monetarja.

Is-Sejm u l-korpi tagħha jistgħu jordnaw lill-NIK sabiex iwettaq xi awditi, iżda sitwazzjonijiet bħal dawn huma rari (1-3 fis-sena).

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Marian Banaś beda l-kariga tiegħu fit-30 ta’ Awwissu 2019.

Il-President huwa appoġat minn tliet Viċi Presidenti u mid-Direttur Ġenerali.

MANDAT

Sitt snin, jista’ jiġġedded darba.

METODU TAL-GĦAŻLA

Maħtur mis-Sejm bil-kunsens tas-Senat (Kamra Superjuri tal-Parlament) fuq talba tal-Ispeaker tas-Sejm jew ta’ grupp magħmul mill-inqas minn 35 membru tiegħu.

KORP GOVERNATTIV

Il-President u l-Kunsill jiffurmaw il-korp ta’ tmexxija tal-NIK. Dan huwa korp kolleġġjali, li jinkludi 19 il-membru: l-President tal-NIK, il-Viċi Presidenti, id-Direttur Ġenerali u 14-il membru, jiġifieri seba’ akkademiċi fil-qasam tal-liġi jew dak tal-ekonomija, (li huma indipendenti mill-NIK), u seba’ diretturi tal-unitajiet organizzazzjonali tal-awditjar jew konsulenti għall-President tal-NIK.

MANDAT

Il-President, il-Viċi Presidenti u d-Direttur Ġenerali jaqdu dmirijiethom fuq il-Kunsill tal-NIK għad-durata tal-mandat tagħhom, filwaqt li Membri oħra jinħatru għal terminu ta’ tliet snin li jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-14-il Membru tal-Kunsill tal-NIK jinħatru mill-Ispeaker tas-Sejm fuq talba tal-President tal-NIK wara li tinkiseb opinjoni mill-Kumitat tas-Sejm għall-Awditjar Statali.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-NIK huwa organizzat f’unitajiet tal-awditjar (14-il dipartiment u 16-il fergħ reġjonali) u f’dipartimenti ta’ amministrazzjoni u ta’ appoġġ (4). It-territorji operazzjonali ta’ fergħat reġjonali partikolari - li għandhom l-istess status bħad-dipartimenti tal-awditjar - jikkorrispondu għad-diviżjonijiet (reġjuni) amministrattivi tal-Polonja.

L-awditi mwettqa mid-dipartimenti tal-awditjar u mill-fergħat reġjonali jiġu ssorveljati mill-President tal-NIK jew minn wieħed mill-Viċi Presidenti.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 1 576 FTEs (2021) (71 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 53 %; ♀ 47 %. Età medja: ’il fuq minn 41 (awdituri)

BAĠIT

 • Baġit tal-NIK: PLN 308 miljun/ madwar EUR 68 miljun (Jannar 2021)
 • Allokazzjoni: il-Kunsill tal-NIK jadotta l-abbozz tal-baġit tal-NIK. Il-Ministru tal-Finanzi jinkorporah fl-abbozz tal-baġit statali, li mbagħad jiġi diskuss u approvat mill-Parlament.
 • Madwar 0.07 % tal-baġit totali tal-Gvern.

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-NIK jippjana l-awditi tiegħu fuq il-bażi tal-istrateġija ta’ erba’ snin tiegħu, li tinkludi pjanijiet għall-iżvilupp, il-missjoni, objettivi u inizjattivi strateġiċi, il-mezzi ta’ implimentazzjoni u monitoraġġ tal-progress tal-implimentazzjoni ta' dawk l-inizjattivi, u strateġija ta’ tliet snin għall-attivitajiet tal-awditjar, kif ukoll dik dwar il-pjan ta’ ħidma annwali. L-awditjar tal-eżekuzzjoni tal-baġit tal-Istat, bħala d-dmir primarju, kostituzzjonali u statutorju tal-NIK, għandu prijorità fl-ippjanar tal-awditjar.

Il-pjan ta’ ħidma huwa r-riżultat ta’ proċess ta' ppjanar f’bosta stadji li jdum bosta xhur. Abbozz ta' pjan ta' ħidma jiġi mfassal mill-grupp ta' ppjanar tal-awditjar, abbażi ta' suġġetti magħżula tal-awditjar proposti mill-unitajiet organizzazzjonali tal-awditjar. Membri tal-grupp jattendu l-laqgħat flimkien ma' rappreżentanti tal-unitajiet organizzazzjonali tal-awditjar biex jiddiskutu l-proposti tagħhom. Jorganizzaw ukoll sensiela ta’ diskussjonijiet interni dwar suġġetti tal-awditjar ippreżentati mid-diretturi tal-unitajiet organizzazzjonali tal-awditjar, konsulenti tal-President tal-NIK, u awdituri oħra. L-abbozz tal-pjan ta' ħidma mbagħad jiġi ppreżentat lill-Kumitat ta' Tmexxija, li huwa awtorizzat jagħmel emendi addizzjonali. Il-Kumitat ta' Tmexxija huwa responsabbli wkoll mill-arranġamenti tekniċi u organizzattivi għall-pjan ta' ħidma annwali.

L-NIK jimmonitorja l-bidliet leġiżlattivi, jistudja d-data statistika u jeżamina l-pjanijiet u l-programmi tal-Gvern, kif ukoll l-istqarrijiet għall-istampa u l-ilmenti taċ-ċittadini. Dan il-monitoraġġ jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għall-ippjanar annwali u fuq terminu twil. Abbażi ta’ dan, huwa jista’ jiżviluppa l-pjan ta’ ħidma u jiddefinixxi l-prijoritajiet tal-awditjar.

L-għażla tal-oqsma proposti għall-awditjar tiġi ppreċeduta minn analiżi komprensiva tar-riskju bbażata fuq, fost affarijiet oħra, rapporti u pubblikazzjonijiet minn istituzzjonijiet internazzjonali bħall-OECD, il-Bank Dinji , il-Kunsill tal-UE jew il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, kif ukoll fuq dokumenti ta’ strateġija nazzjonali, pjanijiet finanzjarji tas-settur pubbliku, statistika, ilmenti riċevuti mill-NIK, ir-riżultati ta’ stħarriġiet tal-opinjonijiet u rapporti tal-media.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-NIK iwettaq awditi finanzjarji, tar-regolarità u tal-prestazzjoni (ippjanati u ad hoc), kif ukoll awditi integrati, li jkopru t-tliet oqsma.

L-NIK juża standards tal-awditjar li huma bbażati fuq il-liġi Pollakka, l-Istandards tal-Awditjar tal-INTOSAI, il-Linji Gwida Ewropej dwar l-Implimentazzjoni għall-Istandards tal-Awditjar tal-INTOSAI, l-Istandards tal-Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti (IFAC) u fuq l-esperjenza twila proprja tiegħu.

Il-linji gwida dwar il-metodoloġija (manwal tal-awditjar), ibbażati fuq dawn l-istandards, jipprovdu struzzjonijiet dettaljati dwar kif għandu jsir awditu.

Il-Kodiċi tal-Etika tal-NIK huwa konsistenti mal-istandards tal-awditjar rikonoxxuti internazzjonalment.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-NIK jippubblika:

 • analiżijiet tal-eżekuzzjoni tal-baġit statali u l-linji gwida tal-politika monetarja (rapport annwali);
 • opinjonijiet dwar l-approvazzjonijiet, li jiġu indirizzati ill-Kunsill tal-Ministri;
 • dikjarazzjonijiet ta’ wara l-awditjar (rapporti wara l-awditi ta’ entità unika);
 • sommarji tar-rapporti dwar l-awditi kollha ppjanati u ċerti awditi ad hoc (informazzjoni dwar ir-riżultati tal-awditjar);
 • Rapporti Annwali tal-Attività;
 • analiżijiet tal-użu li jsir mir-riżultati tal-awditjar dwar it-tfassil tal-liġijiet u l-applikazzjoni tal-liġi;
 • Pjanijiet ta’ Ħidma Annwali.

L-NIK ifassal ukoll:

 • proposti għal emendi leġiżlattivi(proposti de lege ferenda);
 • analiżijiet tat-talbiet u l-ilmenti taċ-ċittadini.

Segwitu tar-riżultati tal-awditjar:

 • L-NIK jinforma lill-entitajiet awditjati dwar is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu u jivverifika sistematikament jekk dawn ikunux qed jingħataw segwitu. Ir-riżultati ta’ dawn il-kontrolli jiġu ppreżentati fir-rapporti ta’ segwitu.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

PUBBLIKAZZJONI TAR-RIŻULTATI TAL-AWDITJAR

L-NIK jippubblika r-rapporti tal-awditjar tiegħu, dokumenti relatati u informazzjoni dwar l-attivitajiet attwali tiegħu fuq is-sit web tiegħu (www.nik.gov.pl) u permezz tal-Bullettin ta’ Informazzjoni Pubblika (https://bip.nik.gov.pl/).

KOPERTURA MILL-MIDJA

Għal bosta snin l-NIK wettaq politika ta’ informazzjoni attiva biex jippermetti lill-pubbliku jikseb l-aktar għarfien wiesa’ u oġġettiv possibbli tal-awditi u l-attivitajiet tal-NIK.

INTERAZZJONI MAĊ-ĊITTADINI

L-NIK għandu obbligu legali li jipprovdi informazzjoni dwar il-funzjonament, l-attivitajiet, il-prodotti, eċċ. tiegħu, u li jippermetti liċ-ċittadini li jressqu talbiet, pereżempju għal awditi. Ir-rapporti kollha tal-awditjar (mhux dawk kunfidenzjali) jittellgħu fuq is-sit web tal-NIK. L-NIK jippubblika wkoll perjodiku ta’ darbtejn fix-xahar dwar l-“Awditjar Statali”.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

L-NIK jaħdem mill-qrib ma’ korpi oħra – nazzjonali jew lokali – ta’ kontroll, tal-awditjar u ta’ spezzjoni (dawn jipprovdu r-riżultati tal-awditi tagħhom lill-NIK u flimkien iwettqu ċerti awditi taħt it-tmexxija tal-NIK).

L-NIK jikkoopera wkoll regolarment ma’ universitajiet u ma’ istituzzjonijiet ta’ riċerka, u jfittex sistematikament il-pariri ta’ speċjalisti esterni, inkluż bit-twaqqif ta’ bordijiet tal-esperti.

 

 

IL-PORTUGALL

TRIBUNAL DE CONTAS

Mill- 1849
Twaqqaf fl- 1389

Sit web: www.tcontas.pt

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jtejjeb il-ġestjoni finanzjarja tal-fondi pubbliċi billi jippromwovi l-obbligu ta’ rendikont u t-trasparenza, u jinforza l-obbligazzjoni finanzjarja. It-Tribunal de Contas jaġixxi bħala l-gwardjan indipendenti tal-interessi finanzjarji taċ-ċittadini billi jirrapporta kif qed jintefqu l-flus tagħhom.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

F’konformità mal-Kostituzzjoni u l-Liġi, it-Tribunal de Contas de Portugal (TCP):

 • jikkontrolla l-legalità u r-regolarità tad-dħul u n-nefqa pubbliċi, kif ukoll tad-dejn pubbliku;
 • joħroġ opinjoni dwar il-Kontijiet Ġenerali tal-Istat u l-Kontijiet tar-Reġjuni Awtonomi u se jiċċertifika l-Kontijiet Ġenerali tal-Istat mill-2023 ’il quddiem;
 • jivvaluta l-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi; u
 • jinforza l-obbligazzjonijiet finanzjarji.

It-TCP għandu d-dritt ta’ aċċess għall-informazzjoni kollha li jqis li hija meħtieġa, u l-entitajiet awditjati huma obbligati li jikkooperaw.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tar-Repubblika Portugiża (1976): L-Artikoli 107, 209(c), 214 u 216;
 • Il-Liġi dwar l-Organizzazzjoni u l-Funzjonament tat-Tribunal de Contas: Il-Liġi 98/97 tas-26 ta’ Awwissu 1997;
 • Il-Liġi Qafas dwar il-Baġit: Il-Liġi 151/2015, tal-11 ta’ Settembru 2015, l-Artikolu 66 (6).

ENTITAJIET AWDITJATI

It-TCP jawditja:

 • l-Istat u d-diversi dipartimenti tiegħu;
 • ir-reġjuni awtonomi tal-Azores u ta’ Madeira u d-diversi dipartimenti tagħhom;
 • awtoritajiet lokali u l-assoċjazzjonijiet jew il-federazzjonijiet tagħhom, inklużi ż-żoni metropolitani;
 • istituti pubbliċi;
 • istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali;
 • assoċjazzjonijiet pubbliċi, assoċjazzjonijiet ta’ entitajiet pubbliċi jew assoċjazzjonijiet ta’ entitajiet pubbliċi u privati mħalltin, li fil-biċċa l-kbira tagħhom huma ffinanzjati minn entitajiet pubbliċi jew huma suġġetti għall-kontroll tal-ġestjoni tagħhom;
 • kumpaniji tal-Istat;
 • kumpaniji reġjonali;
 • kumpaniji muniċipali u intermuniċipali;
 • kull entità involuta f’fondi pubbliċi, kemm jekk jirċievu għotja kif ukoll jekk ikunu parzjalment tal-Istat;
 • kumpaniji b’konċessjonijiet biex jimmaniġġjaw kumpaniji tal-Istat, jew kumpaniji b’sehem ta’ kapital pubbliku jew kumpaniji privati u pubbliċi mħalltin li jkunu kkontrollati mis-settur pubbliku, kumpaniji b’konċessjonijiet jew li jimmaniġġjaw servizzi pubbliċi, u kumpaniji b’konċessjonijiet ta’ xogħlijiet pubbliċi; u
 • entitajiet oħra li jibbenefikaw minn fondi pubbliċi jew li jimmaniġġjaw fondi bħal dawn.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Mudell tal-Qorti kolleġġjali b’funzjonijiet ġuriżdizzjonali u tal-awditjar, magħmul mill-President u 18-il Membru (imħallfin li għandhom l-istess status bħall-imħallfin tal-Qorti Suprema).

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Skont il-Kostituzzjoni, it-TCP huwa qorti suprema u bħala tali, huwa korp sovran fuq l-istess livell bħal dak tal-President tar-Repubblika, il-Parlament, il-Gvern u l-qrati l-oħra. Huwa l-istituzzjoni suprema indipendenti tal-awditjar, responsabbli għall-kontroll/awditjar finanzjarju estern, filwaqt li tivverifika l-eżekuzzjoni tal-Baġit tal-Istat mill-Gvern.

Il-Membri tat-TCP, li huma mħallfin, ma jistgħux jiġu sostitwiti u ma jistgħux jinżammu responsabbli għas-sentenzi tagħhom, b’ċerti eċċezzjonijiet previsti mil-liġi.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

It-TCP huwa indipendenti mill-istituzzjonijiet kollha l-oħra. Madankollu, il-proċeduri ta’ kooperazzjoni stabbiliti fil-leġiżlazzjoni jinkludu, iżda mhumiex limitati għal dawn li ġejjin:

 • Il-Parlament u l-Gvern jistgħu jitolbu lit-TCP biex jawditja entitajiet speċifiċi jew suġġetti finanzjarji, iżda t-TCP mhuwiex obbligat li jwettaq l-azzjoni mitluba;
 • Il-Parlament jista’ jitlob li jintbagħtulu xi rapporti eżistenti;
 • Huwa jista’ wkoll jitlob lit-TCP għal informazzjoni miksuba waqt it-twettiq tal-awditi; u
 • Ir-rapporti tal-awditjar tat-TCP u r-rapport annwali tiegħu ġeneralment jiġu ppubblikati u jintbagħtu lill-Parlament u lil partijiet ikkonċernati oħra.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT TAT-TCP

José F. F. Tavares ilu President mis-7 ta’ Ottubru 2020.

MANDAT

4 snin

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President jinħatar mill-President tar-Repubblika fuq proposta tal-Gvern.

KORP GOVERNATTIV

It-TCP huwa awtonomu.

Il-President huwa l-kap tal-istituzzjoni.

It-TCP għandu d-dritt li jiddetermina l-baġit proprju tiegħu u għandu wkoll awtonomija finanzjarja biex jimmaniġġja l-baġit tiegħu. Il-Baġit jiġi approvat mill-Parlament.

Il-Plenarja tal-Qorti, li tikkonsisti fil-President u l-Membri kollha, hija l-awtorità tat-teħid tad-deċiżjonijiet għall-abbozz tal-baġit annwali u l-pjan strateġiku tat-TCP.

MANDAT

Il-membri jinħatru fuq bażi permanenti.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri jiġu rreklutati permezz ta’ kompetizzjoni pubblika mal-bord tal-għażla.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

It-TCP huwa organizzat fi tliet Awli, u żewġ Awli Reġjonali (għall-Azores u Madeira, rispettivament). Dawn l-awli tal-awditjar jinkludu dipartimenti amministrattivi u tal-awditjar.

Barra minn hekk, it-TCP għandu dipartiment tal-Awditjar Intern taħt ir-responsabbiltà diretta tal-President tat-TCP, kif ukoll Kummissjoni għall-Istandards tal-Awditjar.

Il-Membri tat-TCP jiġu assenjati lil awli differenti, abbażi ta’ kriterji akkademiċi u professjonali.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 522 (sede: 439; Azores: 38; Madeira: 45) (Diċembru 2021)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 34 %; ♀ 66 %. Età medja: 51.82
 • Perċentwal ta’ persunal li jaħdem fl-awditjar 60 %

BAĠIT

 • It-TCP huwa ffinanzjat mill-baġit ġenerali tal-Istat u mir-riżorsi proprji (tariffi ddebitati lil entitajiet awditjati).
 • Baġit kumplessiv (2022): EUR 28 miljun
 • 0.027 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

It-TCP japprova Pjan Strateġiku kull tliet snin, wara proċess parteċipatorju li jilħaq il-quċċata tiegħu permezz ta’ analiżi SWOT (id-dgħufijiet, il-punti tajbin, l-opportunitajiet, l-isfidi u t-theddidiet ewlenin) u analiżi tar-riskju li tiddeskrivi fil-qosor l-għanijiet u l-prijoritajiet tiegħu.

Għall-istess perjodu strateġiku, il-Qorti tapprova wkoll programm ta’ tliet snin li jwassal għal pjan operazzjonali fuq terminu medju, li huwa t-total tal-pjanijiet annwali għall-perjodu inkwistjoni.

Barra minn hekk, huwa japprova programm ta’ ħidma annwali dettaljat b’mod kompletament indipendenti.

— METODI TAL-AWDITJAR

It-TCP iwettaq it-tipi kollha ta’ awditi.

Il-metodi u l-metodoloġiji użati huma stabbiliti fil-manwali tal-awditjar tat-TCP, li jieħdu inkunsiderazzjoni l-istandards internazzjonali tal-awditjar (ISSAIs) u l-aħjar prattika.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

It-TCP jippubblika r-rapporti u d-deċiżjonijiet kollha tiegħu, b’mod partikolari:

 • rapporti annwali u opinjonijiet dwar il-Kontijiet Ġenerali tal-Istat u l-Kontijiet tar-Reġjuni Awtonomi;
 • rapporti tal-awditjar; u
 • rapport annwali tal-attività.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

It-TCP jippubblika r-rapporti, id-deċiżjonijiet, id-dokumenti rilevanti, l-avvenimenti u l-attivitajiet fuq is-sit web tiegħu.

Barra minn hekk, huwa jista’ jiddeċiedi li jippubblika r-rapporti tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali Portugiż u jxerridhom permezz tal-midja. It-TCP juża wkoll in-networks tal-midja soċjali biex jinteraġixxi mal-pubbliku.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

It-TCP huwa membru tal-Bord ta’ Tmexxija tal-INTOSAI , tal-EUROSAI u tal-Organizzazzjoni SAI tal-pajjiżi li jitkellmu bil-Portugiż (OISC/CPLP), u huwa membru assoċjat ta’ OLACEFS (Organizzazzjoni tas-SAIs Latino Amerikani u tal-Karibew). It-TCP huwa wkoll il-Viċi President tan-Network tal-EUROSAI għall-Etika, li jissostitwixxi t-Task Force dwar l-Awditjar u l-Etika u huwa ppresedut mis-SAI Kroata. Barra minn hekk, it-TCP jipparteċipa fi proġetti tas-SAI għall-bini tal-kapaċitajiet, b’mod partikolari fil-pajjiżi li jitkellmu bil-Portugiż, u huwa l-awditur esterngħall-EMBL (European Molecular Biology Laborotory) u membru tal-Bord tal-Awditjar tal-EUROCONTROL.

 

 

IR-RUMANIJA

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Mill- 1992
Twaqqfet 1864

Sit web: www.curteadeconturi.ro

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li tawditja l-istabbiliment, il-ġestjoni u l-użu tar-riżorsi finanzjarji tal-Istat u tas-settur pubbliku, u li tibgħat rapporti lill-Parlament, lill-awtoritajiet amministrattivi, lill-istituzzjonijiet pubbliċi u lill-kontribwenti dwar l-użu u l-amministrazzjoni ta’ dawk ir-riżorsi skont il-prinċipji tal-ekonomija, l-effiċjenza u l-effettività.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti tal-Kontijiet Rumena (RCoA) twettaq awditi tal-istabbiliment, il-ġestjoni u l-użu tar-riżorsi finanzjarji tal-Istat u tas-settur pubbliku. Hija taħdem b’mod awtonomu, kif stipulat fil-Kostituzzjoni, u hija membru ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali għas-SAIs.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni tar-Rumanija (1991, riveduta fl-2003).
 • Il-Liġi Nru 94/1992 dwar l-organizzazzjoni u l-operazzjoni tal-Qorti tal-Kontijiet, sussegwentement ippubblikata mill-ġdid b’emendi u żidiet

ENTITAJIET AWDITJATI

L-RCoA tawditja:

 • awtoritajiet u istituzzjonijiet pubbliċi;
 • unitajiet amministrattivi u territorjali (kunsilli tal-kontea, sindki ta’ bliet, irħula u muniċipalitajiet);
 • il-Bank Nazzjonali tar-Rumanija;
 • intrapriżi pubbliċi;
 • kumpaniji kummerċjali li fihom l-Istat, l-unitajiet amministrattivi jew territorjali, l-istituzzjonijiet pubbliċi jew l-amministrazzjonijiet awtonomi għandhom, b’mod individwali jew konġunt, sehem maġġoritarju;
 • korpi tas-sigurtà soċjali li jimmaniġġjaw assi, beni jew fondi pubbliċi;
 • entitajiet ġuridiċi li jirċievu garanziji tal-Gvern għal self, jew sussidji, jew assistenza finanzjarja statali oħra minn amministrazzjonijiet pubbliċi ċentrali u lokali jew minn istituzzjonijiet pubbliċi oħra.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Struttura taħt governanza kolleġġjali, mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

L-RCoA hija istituzzjoni pubblika indipendenti u tagħti rendikont biss lill-Parlament.

Bħala l-istituzzjoni suprema tal-awditjar tar-Rumanija, l-RCoA tawditja l-istabbiliment, il-ġestjoni u l-użu tar-riżorsi finanzjarji tal-Istat u tas-settur pubbliku.

Fuq talba tal-Parlament, l-RCoA tapprova l-abbozz tal-baġit statali u l-abbozz ta’ leġiżlazzjoni fil-qasam tal-finanzi pubbliċi u l-kontabbiltà, kif ukoll abbozzi li jkunu jirriżultaw f’inqas dħul jew aktar infiq milli previst fl-att dwar il-baġit. Hija tapprova wkoll l-istabbiliment mill-Gvern jew mill-Ministri ta’ korpi speċjalizzati taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

Il-litigazzjoni li tirriżulta mill-attività tal-RCoA tiġi riżolta fil-qrati ġudizzjarji.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

L-RCoA tissottometti rapport annwali dwar il-kontijiet annwali lill-Parlament li juri l-użu li sar mill-baġits pubbliċi. Ir-rapport jinkludi konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-awditjar.

Il-Parlament huwa l-unika awtorità li jista’ jitlob lill-RCoA biex twettaq awditi fis-settur pubbliku.

L-RCoA hija l-uniku korp li jawditja l-mod li bih iż-żewġ Kmamar tal-Parlament u l-Gvern jimplimentaw il-baġits tagħhom.

L-RCoA tfassal u tapprova l-baġit tagħha stess u tibgħatu lill-Gvern għall-inklużjoni fl-abbozz tal-baġit Statali li jiġi sottomess lill-Parlament għall-approvazzjoni. Madankollu, il-proċess ta’ approvazzjoni tal-baġit annwali jippermetti intervent mill-Gvern jew mill-Parlament fuq il-baġit li jiġi adottat mill-plenum tal-RCoA.

Kumitat parlamentari speċjali jiskrutinizza kif l-RCoA tuża l-baġit tagħha stess.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Mihai Busuioc inħatar fil-15 ta’ Ottubru 2017.

MANDAT

9 snin, ma jistax jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President jinħatar mill-Parlament.

KORP GOVERNATTIV

L-RCoA hija regolata minn plenum li huwa magħmul minn 18-il membru, magħrufa bħala “konsulenti tal-kontijiet”, li jinħatru mill-Parlament f’konformità mal-Kostituzzjoni u l-Liġi dwar l-organizzazzjoni u l-operazzjoni tal-istituzzjoni.

Il-President huwa responsabbli għall-ġestjoni eżekuttiva tal-RCoA. F’dan il-kompitu jiġi assistit minn żewġ Viċi Presidenti maħtura mill-Parlament minn fost il-konsulenti tal-kontijiet.

MANDAT

Terz tal-plenum jiġi sostitwit kull tliet snin.

9 snin, ma jistax jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-membri tal-RCoA jinħatru mill-Parlament għal perjodu fiss ta’ disa’ snin. Huma jaqdu dmirijiethom b’mod indipendenti u jistgħu jitneħħew biss mill-Parlament skont it-termini stabbiliti fil-Liġi dwar l-organizzazzjoni u l-operazzjoni tal-istituzzjoni. Il-konsulenti tal-kontijiet huma dinjitarji statali u huma suġġetti għall-istess restrizzjonijiet legali bħal dawk għall-imħallfin. Għalhekk il-membri tal-RCoA ma jistgħux ikunu membri ta’ partit politiku jew iwettqu attivitajiet pubbliċi ta’ natura politika matul il-mandat tagħhom.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

L-RCoA hija organizzata ċentralment f’għaxar diviżjonijiet tal-awditjar, diviżjoni waħda ta’ koordinazzjoni, diviżjoni legali u segretarjat ġenerali li għandu r-rwol li jipprovdi appoġġ lill-oqsma tax-xogħol speċifiċi tal-istituzzjoni. Fuq livell reġjonali, hija tikkonsisti minn 42 kamra tal-kontea tal-kontijiet u mill-Kamra tal-Kontijiet tal-Belt ta’ Bucharest. Fi ħdan l-RCoA hemm ukoll awtorità tal-awditjar li hija indipendenti mil-lat operazzjonali li għandha l-kompitu li tawditja l-finanzjament mill-UE irċevut mir-Rumanija.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 1 966 post (2022), inklużi 1 621 post ta’ awditur pubbliku estern (82.45 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 38.12 %, ♀ 61.88 %. Età medja: 48 sena u 64 xahar

BAĠIT

 • L-RCoA hija ffinanzjata mill-baġit tal-Istat.
 • EUR 86 miljun (2022), inkluża n-nefqa amministrattiva
 • Madwar 0.14 % tan-nefqa totali mill-baġit tal-Istat

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

L-RCoA tiddeċiedi fuq il-programmi ta’ ħidma annwali tagħha.

L-ippjanar isir kemm annwalment u b’mod pluriennali. Il-programmi ta' ħidma jiġu approvati mill-plenum.

Il-programmi ta’ ħidma pluriennali jkopru perjodu ta' tliet snin.

— METODI TAL-AWDITJAR

L-RCoA twettaq:

 • awditi finanzjarji tal-kontijiet ta’ implimentazzjoni tal-baġit;
 • awditi tal-prestazzjoni ta’ entitajiet, proġetti, proċessi jew operazzjonijiet li jinvolvu n-nefqa pubblika;
 • awditi tal-konformità.

L-awditi jitwettqu skont l-istandards tal-INTOSAI u fuq il-bażi tar-regoli legali, manwali u linji gwida żviluppati għal attivitajiet speċifiċi, kif ukoll skont regoli interni oħra.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

L-RCoA tippreżenta rapport pubbliku annwali lill-Parlament dwar l-awditjar li twettaq fuq il-kontijiet tal-ġestjoni tal-baġit ġenerali konsolidat għas-sena finanzjarja preċedenti.

Ir-rapport pubbliku annwali huwa l-aktar dokument importanti u viżibbli ppubblikat mill-RCoA. Huwa jipprevedi sommarju tas-sejbiet, konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-awditjar prinċipali tal-istituzzjoni.

L-RCoA tipproduċi wkoll rapport annwali tal-attività b’informazzjoni dwar l-istrateġija, il-mandat, ir-responsabbiltajiet, il-missjoni u r-relazzjonijiet tagħha ma’ bosta partijiet ikkonċernati. Dan ir-rapport fih ukoll data u informazzjoni għas-sena kkonċernata dwar il-mod li bih hija organizzata l-RCoA, il-ħidma tagħha, it-taħriġ tal-persunal, il-kalendarju tal-attivitajiet professjonali, ir-riżultati, l-attività internazzjonali, u r-riżorsi umani u finanzjarji.

Darba fis-sena, l-RCoA tindirizza rapporti dwar il-finanzi pubbliċi lokali lill-awtoritajiet tal-gvern lokali deliberattivi. Dawn ir-rapporti huma r-riżultat ta’ awditi mmexxija mill-kmamar tal-kontijiet tal-kontea dwar il-baġits tal-unitajiet amministrattivi u territorjali lokali.

L-RCoA tipproduċi rapporti tal-awditjar fuq inizjattiva proprja tagħha f’oqsma ewlenin ta’ interess pubbliku. Hija tibgħathom lill-Parlament u lil partijiet ikkonċernati oħra.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Ir-rapporti tal-RCoA u pubblikazzjonijiet oħra huma disponibbli elettronikament fuq is-sit web uffiċċjali tal-istituzzjoni (www.curteadeconturi.ro), kif inhuma wkoll is-sommarji bl-Ingliż tar-rapport annwali pubbliku u r-rapport annwali tal-attività.

Ir-rapport annwali tal-RCoA jiġi ppubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Rumanija, fil-Parti a III-a.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Internazzjonalment, l-RCoA żżomm relazzjonijiet ma’ SAIs oħra permezz ta’ skambji ta’ esperjenzi, parteċipazzjoni f’konferenzi, seminars u gruppi ta’ ħidma, u billi tippubblika studji rilevanti f’ġurnali internazzjonali.

L-RCoa tieħu sehem ukoll f’awditi konġunti u f’awditi mwettqa f’kooperazzjoni ma’ istituzzjonijiet supremi tal-awditjar oħra f’oqsma bħall-awditjar ambjentali, l-awditjar tal-ġbir tal-iskart, l-awditjar tal-muniċipalitajiet, eċċ.

 

 

IS-SLOVAKKJA

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mill- 1993
Twaqqaf fl- 1919
(fl-eks Ċekoslovakkja)

Sit web: www.nku.gov.sk

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Viżjoni: Jiżgura, sal-2025, li x-xogħol tal-awditjar tal-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tar-Repubblika Slovakka jiffoka fuq l-aktar suġġetti rilevanti u, b’mod partikolari, fuq ir-riskji fl-użu tar-riżorsi pubbliċi li jipperikolaw l-ilħuq ta’ objettivi tal-politika pubblika. Is-sinifikat tal-eżiti ta’ dawn l-awditi jiġġustifika d-diskussjoni tagħhom fil-Parlament, mill-kumitati tiegħu jew mill-Gvern, u l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ rimedju adegwati biex jippromwovi governanza aħjar.

Missjoni: Il-missjoni tal-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tar-Repubblika Slovakka hija li jgħin lill-Parlament tar-Repubblika Slovakka, lill-Gvern tar-Repubblika Slovakka u lil partijiet interessati oħra biex iwettqu l-kompiti tagħhom bl-aħjar mod possibbli permezz ta’ outputs tal-awditjar objettivi u komprensibbli, bil-għan li jiġi żgurat użu effiċjenti, ekonomiku u effettiv tar-riżorsi pubbliċi intenzjonati biex jilħqu objettivi tal-politika pubblika, u b’hekk jikkontribwixxu lejn il-bini ta’ soċjetà mmaniġġjata tajjeb.

Valuri: L-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tar-Repubblika Slovakka jirrispetta u jirrikonoxxi l-valuri ddefiniti mill-INTOSAI – l-indipendenza, l-integrità, il-professjonaliżmu, l-effiċjenza, il-kredibbiltà, l-inklużività, il-kooperazzjoni u l-innovazzjoni. L-awdituri tas-SAO tar-RS jħaddnu l-valuri stabbiliti fl-Istandards Internazzjonali tal-awditjar tal-ISSAI u fil-Kodiċi tal-Etika. Għall-perjodu li ġej, l-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar tar-Repubblika Slovakka jiddefinixxi l-indipendenza, l-oġġettività u l-effiċjenza bħala l-valuri ewlenin tiegħu li jinkludu l-valuri tal-integrità, il-kredibbiltà, l-inklużività, il-kooperazzjoni u l-innovazzjoni.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Suprem tal-Awditjar (SAO) tar-Repubblika Slovakka jawditja l-ġestjoni tal-fondi u l-proprjetà tal-Istat, tal-awtoritajiet lokali u tal-Unjoni Ewropea. Huwa jawditja wkoll id-dħul tal-Istat u jiżgura li d-dazji doganali u t-taxxi jinġabru b’mod korrett.

Fit-twettiq tal-awditi tiegħu, is-SAO għandu d-dritt ta’ aċċess għall-bini u d-dokumenti kollha meqjusa meħtieġa biex iwettaq l-awditi tiegħu.

Minbarra l-attivitajiet tal-awditjar proprji tiegħu, fuq talba mill-Bank Nazzjonali tas-Slovakkja, is-SAO jipparteċipa fil-proċess ta’ proponiment tal-awditur estern indipendenti biex iwettaq l-awditjar tal-kontijiet finali tal-Bank Nazzjonali tas-Slovakkja.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • L-Artikoli 60-63 tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika Slovakka (1992);
 • L-Att Nru 39/1993 dwar is-SAO tar-Repubblika Slovakka.

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-SAO jawditja:

 • korpi governattivi;
 • ministeri: 14;
 • korpi tal-amministrazzjoni tal-Istat ċentrali;
 • istituzzjonijiet pubbliċi;
 • entitajiet ġuridiċi mwaqqfa minn awtoritajiet tal-Gvern ċentrali jew aġenziji oħra tal-amministrazzjoni statali;
 • korpi governattivi lokali u unitajiet territorjali ogħla, l-organizzazzjonijiet tagħhom iffinanzjati mill-baġit u l-entitajiet ġuridiċi inkorporati fihom;
 • unitajiet Statali bi skop speċjali; u
 • individwi privati u entitajiet ġuridiċi li jirċievu fondi nazzjonali, pubbliċi u Ewropej, jew fondi barranin oħra.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Struttura (monokratika) tat-tip ta’ Westminster mingħajr funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Is-SAO huwa korp Statali indipendenti.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Is-SAO jippreżenta rapport annwali ta’ sinteżi dwar ir-riżultati tal-awditi kollha lill-Parlament. Huwa jippreżenta wkoll rapporti tal-awditjar kompleti lill-kumitati rilevanti tal-Parlament.

Fuq il-bażi ta' riżoluzzjoni mill-Parlament, is-SAO jista’ jintalab iwettaq awditu speċifiku fi ħdan il-mandat tiegħu. Is-SAO huwa obbligat iwettaq tali awditu.

Is-SAO jipprovdi opinjonijiet dwar il-proposti għall-baġit Statali u l-kontijiet Statali finali tar-Repubblika Slovakka u jippreżentahom lill-Parlament.

Il-President u żewġ Viċi Presidenti jiġu eletti u jitneħħew mill-kariga tagħhom mill-Parlament.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Ľubomír Andrassy inħatar fil-25 ta’ Mejju 2022.

MANDAT

Seba’ snin, jista’ jiġġedded darba.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President jiġi elett mill-Membri tal-Kunsill Nazzjonali (Parlament) permezz ta’ vot sigriet.

KORP GOVERNATTIV

Is-SAO huwa rregolat mill-President bħala korp statutorju appoġġjat minn żewġ Viċi Presidenti.

MANDAT

Il-mandat tal-Viċi Presidenti huwa ta’ seba’ snin, li jista’ jiġġedded darba.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Viċi Presidenti jiġu eletti mill-Membri tal-Kunsill Nazzjonali permezz ta’ vot sigriet.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-sede tas-SAO fi Bratislava tikkonsisti f’taqsima tal-awditjar u l-Uffiċċju tal-President, li jipprovdu servizzi ta’ appoġġ. Hemm ukoll seba’ fergħat reġjonali li jinsabu f’ċentri reġjonali li jawditjaw il-muniċipalitajiet lokali, distrettwali u reġjonali awtonomi.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 291 (2021) (77 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 38 %; ♀ 62 %. Età medja: 49

BAĠIT

 • EUR 13.6 miljun (2022)
 • 0.04 % tal-infiq pubbliku totali

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Is-SAO jippjana l-ħidma tal-awditjar tiegħu fi pjanijiet annwali tal-awditjar, li l-Bord Konsultattiv japprova fuq il-bażi ta’ pjan qafas ta’ tliet snin.

Il-lista ta’ awditi tiġi prinċipalment ikkompilata abbażi tal-analiżi tar-riskji, l-objettivi strateġiċi tas-SAO u s-suġġerimenti mill-pubbliku.

— METODI TAL-AWDITJAR

Is-SAO jwettaq tliet tipi prinċipali ta’ awditi:

 • awditi finanzjarji;
 • awditi tal-konformità; u
 • awditi tal-prestazzjoni.

Ibbażat fuq ir-riżultati ta’ awditu, is-SAO jibgħat abbozz ta’ rapport lill-entità awditjata, li mbagħad min-naħa tagħha tista’ tesprimi opinjoni li tiġi inkluża fir-rapport finali, fl-għamla ta’ emenda għar-rapport.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is-SAO jippubblika:

 • rapport annwali;
 • rapporti tal-awditi finanzjarji;
 • rapporti tal-awditi tal-konformità;
 • rapporti tal-awditi tal-prestazzjoni; u
 • rapport ta’ sinteżi dwar ir-riżultati tal-awditi kollha.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Is-SAO jibgħat ir-rapporti tal-awditjar kollha tiegħu lill-entità awditjata u lill-Parlament, kif ukoll lill-kumitati rispettivi tiegħu. Is-SAO jinforma lill-President tar-Repubblika, lill-Prim Ministru u lill-Ispeaker tal-Parlament b’sejbiet sostanzjali.

Barra minn hekk, fuq is-sit web tas-SAO jiġi ppubblikat sommarju tar-rapport finali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Is-SAO jikkoopera ma’ ħafna istituzzjonijiet kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak internazzjonali.

Is-sħab nazzjonali huma universitajiet, awtoritajiet pubbliċi bħall-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali, il-Kamra tal-Awdituri, l-Uffiċċju tal-Antimonopolju tar-Repubblika Slovakka u l-Uffiċċju tal-Akkwist Pubbliku, fost oħrajn.

L-għan tal-attivitajiet ta’ kooperazzjoni nazzjonali u internazzjonali tas-SAO huwa li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ metodoloġiji u tal-kwalità tax-xogħol, u b’hekk jikkontribwixxu wkoll għat-titjib fl-implimentazzjoni tal-mandat tas-SAO fir-Repubblika Slovakka.

 

 

IS-SLOVENJA

RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE

Mill- 1994

Sit web: www.rs-rs.si

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Il-kontroll tal-fondi pubbliċi

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

Il-Qorti tal-Awditjar tar-Repubblika tas-Slovenja (CoA) tissorvelja l-kontijiet tal-Istat, il-baġit tal-Istat u d-dħul u l-infiq pubbliku kollu.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni (1991) tar-Repubblika tas-Slovenja: L-Artikoli 150 u 151
 • L-Att dwar il-Qorti tal-Awditjar

L-atti li taħthom is-CoA teżerċita s-setgħat tagħha ma jistgħux jiġu kkontestati quddiem qorti jew quddiem awtoritajiet Statali oħra.

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-CoA tawditja:

 • kull entità ġuridika rregolata mil-liġi pubblika jew unità tagħha;
 • kull entità ġuridika rregolata mil-liġi privata li:
  • irċeviet għajnuna mill-baġit tal-Unjoni Ewropea, mill-baġit tal-Istat jew mill-baġit ta’ awtorità lokali;
  • hija detentur ta’ konċessjoni; jew
  • hija kumpanija, bank jew kumpanija tal-assigurazzjoni li fiha l-Istat jew awtorità lokali jkollhom sehem maġġoritarju;
 • persuni fiżiċi li:
  • ikunu rċevew għajnuna mill-baġit tal-Unjoni Ewropea, mill-baġit tal-Istat jew mill-baġit ta’ awtorità lokali; jew
  • qegħdin iwettqu servizz pubbliku jew jiżguraw beni pubbliċi fuq il-bażi ta’ konċessjoni.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Mudell distint li huwa mmexxi minn President, u li jawditja fil-livell ċentrali, reġjonali u lokali mingħajr setgħat ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Is-CoA hija indipendenti fl-eżekuzzjoni tad-dmirijiet tagħha u hija marbuta bil-Kostituzzjoni u liġijiet oħra. Il-Membri tagħha jinħatru mill-Assemblea Nazzjonali.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Is-CoA tibgħat ir-rapporti tal-awditjar kollha tagħha lill-Assemblea Nazzjonali, fejn tippreżentalha wkoll rapport annwali tal-attività.

Meta tiddetermina liema awditi se twettaq f’sena kalendarja partikolari, is-CoA tqis il-proposti magħmula mill-membri u mill-korpi ta’ ħidma tal-Assemblea Nazzjonali, mill-gvern ċentrali, mill-ministeri u l-korpi tal-komunità lokali. Hija trid tqis mill-inqas ħames proposti mill-Assemblea Nazzjonali, inkluż mill-inqas tnejn mill-membri tal-oppożizzjoni u tnejn mill-korpi ta’ ħidma parlamentari.

L-Assemblea Nazzjonali taħtar awditur estern biex jawditja r-rapporti finanzjarji tas-CoA.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Jana Ahčin inħatret President fl-1 ta’ Lulju 2022.

MANDAT

Disa' snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Assemblea Nazzjonali taħtar il-President tas-CoA b’maġġoranza assoluta ta’ voti fuq proposta mill-President tar-Repubblika.

KORP GOVERNATTIV

Is-CoA hija rregolata minn senat li huwa magħmul mill-President u żewġ viċi presidenti.

MANDAT

Disa' snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

L-Assemblea Nazzjonali taħtar il-viċi presidenti tas-CoA b’maġġoranza assoluta ta’ voti fuq proposta mill-President tar-Repubblika.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Bħala l-Awditur Ġenerali tal-Istat, il-President tirrappreżenta lis-CoA u hija responsabbli għall-operazzjonijiet tagħha. L-ewwel viċi president jassumi l-awtorità fin-nuqqas tal-President u, flimkien mat-tieni viċi president, b’awtorizzazzjoni tal-President, iwettaq il-kompiti tal-Awditur Ġenerali tal-Istat. Id-dipartimenti huma mmexxija minn awdituri supremi tal-Istat u huma organizzati skont il-qasam ta’ attività tas-settur pubbliku. Wieħed mid-dipartimenti jispeċjalizza fl-awditi tal-prestazzjoni u tal-IT.

Il-President u l-viċi presidenti jiffurmaw is-Senat, li huwa l-ogħla korp governattiv. Is-Senat jadotta r-regoli ta’ proċedura tas-CoA bi qbil mal-Assemblea Nazzjonali, u jiddeċiedi dwar l-awditi u l-kwistjonijiet strateġiċi l-aktar urġenti.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 130 FTE (Marzu 2022) (67.7 % fl-awditjar)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 27.7 %; ♀ 72.3 %. Età medja: 50 sena

BAĠIT

 • EUR 7.49 miljun (2022)
 • 0.054 % tal-baġit totali tal-Istat

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Is-CoA tadotta l-programm ta’ ħidma tagħha b’mod indipendenti, u dan jibqa’ kunfidenzjali. Hija trid tagħżel mill-inqas ħames proposti tal-awditjar ippreżentati mill-Assemblea Nazzjonali.

— METODI TAL-AWDITJAR

Is-CoA twettaq diversi tipi ta’ awditi:

 • awditi tal-prestazzjoni dwar l-effettività, l-effiċjenza u l-ekonomija tal-operazzjonijiet tal-partijiet awditjati tagħha fl-ilħuq ta’ għanijiet u programmi stabbiliti; dawn jintgħażlu fuq il-bażi ta’ kriterji bħal pereżempju l-kontribut potenzjali tagħhom għal ġestjoni finanzjarja aħjar, l-interess pubbliku, ir-riskju ta’ prestazzjoni fqira u l-irregolaritajiet;
 • awditi finanzjarji u tal-konformità dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet annwali u dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi (id-dikjarazzjoni ta’ assigurazzjoni), u valutazzjonijiet ta’ jekk is-sistemi u t-tranżazzjonijiet f’oqsma baġitarji speċifiċi jikkonformawx mar-regoli u r-regolamenti applikabbli.

Spiss, l-awditi jkunu kombinament ta’ dawn iż-żewġ tipi ta’ awditi.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is-CoA tippubblika:

 • rapporti tal-awditjar u rapporti ta’ wara l-awditjar;
 • rapport annwali tal-attività;
 • opinjonijiet:
 • risposti magħżula għal talbiet għal kummenti.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Is-CoA tippreżenta r-rapport annwali tal-attività tagħha lill-Ispeaker tal-Assemblea Nazzjonali. Imbagħad, ir-rapport jiġi diskuss mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Finanzi Pubbliċi f’sessjoni li tkun miftuħa għall-ġurnalisti u għal rappreżentanti oħra tal-midja.

Ir-rapporti tal-awditjar u r-rapporti ta’ wara l-awditjar kollha jiġu ppubblikati fuq is-sit web tas-CoA l-għada li jiġu adottati u ppreżentati formalment lill-entità/entitajiet awditjata/i u lill-Assemblea Nazzjonali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Il-fokus primarju tas-CoA huwa li tipprovdi informazzjoni oġġettiva u affidabbli dwar l-infiq fuq il-finanzi pubbliċi, bl-għan li tiffaċilità ġestjoni aħjar u l-għoti ta’ servizzi pubbliċi. Għal dan il-għan, hija tikkoopera ma’ diversi entitajiet fid-dominju pubbliku u żżomm relazzjonijiet ta’ ħidma mill-qrib mal-Assemblea Nazzjonali u mal-kumitati tagħha. Sabiex tippromwovi l-ġestjoni tajba u xxerred is-sejbiet tagħha b’mod aktar mifrux, ta’ spiss tieħu sehem f’avvenimenti organizzati minn assoċjazzjonijiet professjonali jew minn korpi pubbliċi.

 

 

SPANJA

TRIBUNAL DE CUENTAS

Mill- 1978
Twaqqaf fl- 1851

Sit web: www.tcu.es

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Li jeżerċita l-funzjoni suprema tal-awditjar u l-ġuriżdizzjoni tal-kontabbiltà fi Spanja skont it-termini stabbiliti mill-Kostituzzjoni Spanjola u mil-Liġi Spanjola.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

It-Tribunal de Cuentas (TCU) jawditja, fuq bażi esterna, kontinwa u ex post, l-attività finanzjarja u ekonomika fis-settur pubbliku, il-kontijiet annwali tal-partiti politiċi li jirċievu sussidji għall-ispejjeż operattivi, u l-proċessi elettorali (funzjoni tal-awditjar). Huwa jivvaluta wkoll ir-responsabbiltà kontabilistika ta’ dawk li jimmaniġġjaw il-fondi u l-assi pubbliċi (funzjoni ġuriżdizzjonali), u għandu funzjoni fejn jista’ jimponi sanzjonijiet fir-rigward tal-partiti politiċi, kif ukoll funzjoni konsultattiva limitata.

Il-ġuriżdizzjoni tiegħu testendi fit-territorju nazzjonali kollu ta’ Spanja.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Kostituzzjoni Spanjola (1978), l-Artikoli 136 u 153 d;
 • L-Att Organiku tat-TCU 2/1982;
 • L-Att dwar il-Funzjonament tat-TCU 7/1988;
 • L-Att Organiku dwar il-Finanzjament tal-Partiti Politiċi 8/2007;
 • L-Att Organiku dwar is-Sistema Elettorali Ġenerali 5/1985.

ENTITAJIET AWDITJATI

It-TCU jawditja:

 • is-settur pubbliku tal-Istat, inklużi:
  • l-Amministrazzjoni Ġenerali tal-Istat (inklużi t-22 ministeru u l-Uffiċċju tal-Kabinett);
  • istituzzjonijiet statali fis-settur pubbliku, inklużi 447 entità:
   • 212-il korp pubbliku amministrattiv (47.4 %)
   • 199 negozju pubbliku (44.5 %)
   • 36 fondazzjoni pubblika (8.1 %)
 • is-settur pubbliku reġjonali: is-17-il Reġjun Awtonomu u 2 Ibliet Awtonomi, li jinkludu madwar 1 331 entità;
  • 427korp pubbliku amministrattiv (32.1%)
  • 491 negozju pubbliku (36.9 %)
  • 413 fondazzjoni pubblika (31.0 %)
 • is-settur pubbliku lokali: li jinkludi 12 924 entità;
 • il-partiti politiċi: partiti b’rappreżentanza parlamentari (22 partit politiku) u oħrajn.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Qorti b’funzjoni ġuriżdizzjonali.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

It-TCU huwa l-istituzzjoni suprema tal-awditjar fi Spanja. Huwa responsabbli għall-awditjar tal-kontijiet u l-ġestjoni finanzjarja u ekonomika tal-Istat u tas-settur pubbliku, il-kontijiet annwali ta’ partiti politiċi li jirċievu sussidji għall-ispejjeż operattivi, u l-kontijiet tal-proċessi elettorali.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT/GVERN

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT SPANJOL

It-TCU jagħti rendikont direttament lill-Parlament, mingħajr preġudizzju għad-dmirijiet superviżorji u ġuriżdizzjonali indipendenti tiegħu, u jwettaq il-funzjonijiet tiegħu ta’ eżaminar u verifikazzjoni tal-kontijiet ġenerali tal-Istat permezz ta’ delega. Il-Parlament jista’ jipproponi awditi lit-TCU.

It-TCU huwa f’kollaborazzjoni permanenti mal-Parlament permezz tal-Kumitat Konġunt tal-Kungress-Senat għar-relazzjonijiet mat-TCU.

Ladarba l-Plenum ikun adotta l-programm tal-awditjar tat-TCU, dan tal-aħħar jintbagħat lill-Kumitat Konġunt għar-relazzjonijiet mat-TCU.

Ir-riżultati tal-awditi (inklużi fir-rapporti, il-memoranda, il-mozzjonijiet u n-noti approvati mill-Plenum tat-TCU) jintbagħtu lill-Parlament Spanjol. Il-Kumitat Konġunt tal-Kungress-Senat dwar ir-relazzjonijiet mat-TCU, waqt seduta mal-President tat-TCU, jiddelibera fuq kull wieħed u waħda mir-rapporti, il-memoranda, il-mozzjonijiet u n-noti, u jieħu d-deċiżjonijiet xierqa.

It-TCU jista’ jiġbed l-attenzjoni tal-Parlament għal każijiet fejn dawk li huma obbligati li jikkooperaw ikunu naqsu milli jagħmlu dan (mingħajr preġudizzju għal azzjonijiet oħra koperti mil-liġi).

RELAZZJONI MAL-GVERN

It-TCU huwa indipendenti fl-eżerċitar tal-funzjonijiet tiegħu.

Ladarba jiġi approvat, ir-rapport tal-awditjar tiegħu jintbagħat lill-gvern nazzjonali, lill-Kunsilli Governattivi tar-Reġjuni Awtonomi jew lis-sessjonijiet plenarji tal-awtoritajiet lokali, kif meħtieġ.

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Enriqueta Chicano Jávega. Inħatret fit-18 ta’ Novembru 2021.

MANDAT

3 snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tat-TCU jinħatar mir-Re ta’ Spanja minn fost il-Konsulenti tat-TCU, wara proposta mill-Plenum tat-TCU.

KORP GOVERNATTIV

It-TCU huwa rregolat mill-Plenum, korp kolleġġjali magħmul minn 12-il Konsulent (li wieħed minnhom huwa l-President) u l-Kap Prosekutur tat-TCU.

Minbarra dan, it-TCU għandu Bord ta’ Tmexxija, li jikkonsisti fil-President tat-TCU u l-kapijiet tas-sezzjonijiet tal-awditjar u tal-prosekuzzjoni tat-TCU. Huwa responsabbli għar-relazzjonijiet mal-Parlament, għall-kwistjonijiet ta’ riżorsi umani u għall-ippjanar tax-xogħol. Huwa jeżerċita setgħat dixxiplinarji fuq każijiet ta’ mġiba ħażina serja, u jiżviluppa u jipproponi punti għall-aġenda tal-Plenum.

MANDAT

Konsulenti: disa’ snin, jista’ jiġġedded. Dawn għandhom l-istatus ta’ mħallfin, huma indipendenti u ma jistgħux jitneħħew mill-kariga tagħhom.

Il-Kap Prosekutur: ħames snin, jista’ jiġġedded.

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-Konsulenti jinħatru mill-Parlament Spanjol (sitta mill-Kungress u sitta mis-Senat, b’maġġoranza ta’ voti ta’ tlieta minn kull ħamsa f’kull kamra). Il-Kap Prosekutur jinħatar mill-Gvern.

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-Sezzjoni tal-Awditjar tat-TCU tinkludi tmien dipartimenti. Ħames dipartimenti settorjali (li jkopru l-attività finanzjarja u ekonomika fis-settur pubbliku), żewġ dipartimenti territorjali (wieħed li jawditja l-attivitajiet finanzjarji u ekonomiċi tar-Reġjuni Awtonomi u tal-Ibliet Awtonomi, u l-ieħor li jawditja l-entitajiet provinċjali u muniċipali), kif ukoll dipartiment li jawditja l-partiti politiċi.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 735 FTE (Marzu 2022) (madwar 56 % fl-awditjar u 11 % għal kompiti ġuriżdizzjonali)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂  38 %; ♀ 62 %. Età medja: 54.49

BAĠIT

 • EUR 75 miljun (2022), parti mill-Baġit Ġenerali tal-Istat
 • Allokazzjoni: madwar 86 % għar-rimunerazzjoni tal-persunal
 • 0.02 % tal-baġit totali tal-Gvern

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

It-TCU jippjana l-ħidma tal-awditjar tiegħu fi programm annwali, abbażi tal-ippjanar fuq terminu medju u fit-tul tiegħu. Dan il-programm annwali tal-awditjar jiġi approvat mill-Plenum tat-TCU, li min-naħa tiegħu jibgħatu lill-Kumitat Konġunt tal-Kungress-Senat tal-Parlament Spanjol responsabbli għar-relazzjonijiet mat-TCU.

Il-programm jinkludi l-awditi li jridu jitwettqu fuq il-bażi tal-mandat legali tat-TCU, l-inizjattivi tal-awditjar proprji tat-TCU, u l-awditi proposti mill-Parlament Spanjol (u, jekk ikun fi ħdan il-mandat tagħhom, mill-Assemblej Leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi). Matul is-sena, il-Plenum jista’ jżid, jimmodifika, jissospendi jew jikkanċella l-kompiti tal-awditjar.

Il-programm annwali jiġi ppubblikat fuq is-sit web tat-TCU.

— METODI TAL-AWDITJAR

It-TCU jwettaq:

 • awditi tal-konformità, biex jivverifika jekk il-ġestjoni ekonomika u finanzjarja tal-entità, tal-attività jew tal-programm awditjati hijiex konformi mad-dispożizzjonijiet legali u regolatorji applikabbli;
 • awditi finanzjarji, li għandhom l-għan li jagħtu opinjoni dwar l-affidabbiltà tal-informazzjoni pprovduta mir-rapporti finanzjarji ta’ entità f’termini tar-rilevanza tagħha għall-prinċipji, il-kriterji u l-istandards tal-kontabbiltà applikabbli; u
 • awditi tal-prestazzjoni, li għandhom l-għan li jipprovdu valutazzjoni tal-operazzjonijiet, tas-sistemi ta’ ġestjoni u tal-proċeduri kollha, jew parti minnhom, tal-entità, il-programm jew l-attività awditjati f’termini tar-raġunament ekonomiku u finanzjarju tagħhom, u jekk dawn ikunux jaderixxu mal-prinċipji tal-ġestjoni tajba.

Jekk jiġu kkombinati diversi tipi ta’ awditi, dawn jistgħu jkunu:

 • awditi tar-regolarità, li jiffukaw fuq l-objettivi tal-awditi finanzjarji u tal-konformità; jew
 • awditi komprensivi, li jkopru t-tipi kollha ta’ awditi msemmija hawn fuq.

It-TCU jwettaq ukoll awditi ta’ segwitu, li huma mmirati esklussivament lejn il-verifikazzjoni tal-livell ta’ konformità mar-rakkomandazzjonijiet maħruġa mit-TCU f’rapporti tal-awditjar preċedenti.

Barra minn hekk, it-TCU jwettaq awditi orizzontali, li fihom jawditja bosta entitajiet fl-istess sottosettur pubbliku, jew sottosetturi differenti, b’karatteristiċi komuni u l-istess objettivi u medda ta’ żmien.

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

It-TCU jipproduċi r-rapporti u l-prodotti li ġejjin, li kollha jridu jiġu approvati mill-Plenum:

 • rapporti speċjali, li jkun fihom ir-riżultati, il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-awditi individwali;
 • memorandum annwali tal-prestazzjoni, li jinkludi sommarju tal-attivitajiet ġuriżdizzjonali u tal-awditjar mwettqa mit-TCU matul is-sena, kif ukoll ir-riżultati ewlenin;
 • dikjarazzjoni finali dwar il-kontijiet ġenerali tal-Istat, li tinkludi opinjoni dwar il-ġestjoni finanzjarja tal-Istat u s-settur pubbliku tiegħu;
 • rapport annwali tal-awditjar dwar is-settur pubbliku reġjonali;
 • rapport annwali tal-awditjar dwar is-settur pubbliku lokali;
 • mozzjonijiet li fihom proposti għal miżuri li, fil-fehma tat-TCU, jistgħu jtejbu l-ġestjoni finanzjarja tas-settur pubbliku; u
 • noti, li huma dokumenti li janalizzaw kwistjoni speċifika minħabba l-importanza jew il-karatteristiċi uniċi tagħha.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Ir-riżultati tal-awditi, ladarba jiġu approvati mill-Plenum, jiġu ppubblikati fuq is-sit web tat-TCU u jintbagħtu lir-riċevituri li ġejjin:

 • il-Parlament Spanjol;
 • l-Assemblej Leġiżlattivi tar-Reġjuni Awtonomi; jew
 • is-sessjonijiet plenarji tal-awtoritajiet lokali, kif meħtieġ.

Dawn jintbagħtu wkoll lill-Gvern nazzjonali, lill-Kunsilli Governattivi tar-Reġjuni Awtonomi jew lis-sessjonijiet plenarji tal-awtoritajiet lokali, kif meħtieġ.

Ladarba jkun ġie analizzat mill-Parlament, ir-rapport tal-awditjar, flimkien mar-riżoluzzjoni adottata mill-Kumitat Konġunt, jiġi ppubblikat fil-Gazzetta Uffiċjali tal-Istat (u, fejn ikun xieraq, fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Reġjun Awtonomu).

It-TCU jippubblika wkoll stqarrijiet għall-istampa fuq is-sit web tiegħu biex jipprovdi aċċess malajr għall-informazzjoni l-aktar reċenti dwar ir-rapporti u d-dokumenti tiegħu

Barra minn hekk, jiġi ppubblikat ukoll bullettin trimestrali, li jkun fih informazzjoni dwar l-attività tat-TCU.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

It-TCU jikkoordina mill-qrib l-attivitajiet tiegħu mal-Korpi tal-Awditjar Esterni Reġjonali li nħolqu f’xi wħud mir-Reġjuni Awtonomi.

 

 

L-UNGERIJA

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Mill- 1989
Twaqqaf fl- 1870

Sit web: www.asz.hu
www.aszhirportal.hu

Dikjarazzjoni tal-għanijiet:

Biex jippromwovi l-ġestjoni trasparenti u tajba tal-finanzi pubbliċi permezz ta’ awditi li jżidu l-valur imwettqa fuq bażi professjonali soda, u b’hekk jikkontribwixxi lejn il-funzjonament ta’ stat “iggvernat tajjeb”. Permezz tal-għodda ta’ konsulenza tiegħu, sabiex l-użu tal-fondi pubbliċi jsir aktar trasparenti u effettiv. Biex jgħin lill-istituzzjonijiet u s-sistemi li jipprovdu servizzi pubbliċi jiffunzjonaw b’mod effiċjenti u joperaw għall-ġid komuni. Konsegwentement, biex iwassal titjib li jista’ jitkejjel b’impatt fuq terminu twil fuq ir-riżultati tal-organizzazzjonijiet li jużaw fondi pubbliċi u s-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi.

INFORMAZZJONI ĠENERALI

— BAŻI ĠURIDIKA

MANDAT

L-Uffiċċju Statali tal-Awditjar (SAO) tal-Ungerija huwa l-istituzzjoni suprema tal-awditjar finanzjarju u ekonomiku tal-Assemblea Nazzjonali, u jirrapporta lill-Assemblea Nazzjonali. Il-mandat tal-awditjar tiegħu jkopri l-aspetti kollha relatati mal-użu ta’ fondi pubbliċi u ta’ proprjetà nazzjonali.

Huwa responsabbli għall-awditi finanzjarji u ekonomiċi, u jawditja l-implimentazzjoni tal-baġit ċentrali, il-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi, l-użu ta’ fondi minn finanzi pubbliċi u l-ġestjoni tal-assi nazzjonali. Is-SAO jwettaq l-awditi tiegħu skont il-kriterji tal-legalità, l-espedjenza u l-effiċjenza.

Huwa jista’ jawditja l-ġestjoni finanzjarja tal-fondi pubbliċi, kif ukoll tal-assi Statali u tal-Gvern lokali. Permezz tas-sejbiet, ir-rakkomandazzjonijiet u l-konsulenza li jipprovdi, ibbażati fuq l-esperjenza tiegħu fil-qasam tal-awditjar, is-SAO jassisti lill-Assemblea Nazzjonali, lill-kumitati tagħha u l-entitajiet awditjati fix-xogħol tagħhom, b’hekk jiffaċilita l-operat ta’ stat iggvernat tajjeb.

Abbażi tas-sejbiet tiegħu, is-SAO jista’ jibda proċedimenti mal-awtorità kompetenti kontra l-entitajiet awditjati u l-individwi responsabbli. Ir-rapporti tas-SAO, u s-sejbiet u l-konklużjonijiet tagħhom, ma jistgħux jiġu kkontestati quddiem il-qrati jew awtoritajiet oħra.

LEĠIŻLAZZJONI EWLENIJA

 • Il-Liġi Fundamentali tal-Ungerija;
 • L-Att LXVI tal-2011 dwar is-SAO;

ENTITAJIET AWDITJATI

Is-SAO jawditja b’mod partikolari:

 • istituzzjonijiet pubbliċi;
 • istituzzjonijiet iffinanzjati mill-baġit ċentrali;
 • fondi tas-sigurtà soċjali, fondi Statali separati;
 • gvernijiet lokali, amministrazzjonijiet awtonomi minoritarji u l-assoċjazzjonijiet tagħhom;
 • organizzazzjonijiet (istituzzjonijiet) iffinanzjati mill-baġit ċentrali;
 • organizzazzjonijiet ekonomiċi li huma kompletament jew parzjalment proprjetà tal-Istat jew tal-gvernijiet lokali;
 • l-awtorità tat-taxxa u l-awtorità doganali;
 • il-Bank Nazzjonali tal-Ungerija;
 • partiti politiċi u l-fondazzjonijiet tagħhom;
 • it-twettiq tal-elezzjonijiet;
 • il-kontijiet tal-kampanja ta’ organizzazzjonijiet li jinnominaw il-kandidati;
 • organizzazzjonijiet tal-Knisja;
 • servizzi nazzjonali tas-sigurtà
 • assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet bl-istatus ta’ organizzazzjonijiet nongovernattivi iggvernati minn leġiżlazzjoni speċifika.

— STRUTTURA

TIP TA’ SAI

Peress li huwa l-korp tal-awditjar tal-Assemblea Nazzjonali, ;-ufficcju tal-awdijtar huwa indipendenti minn kwalunkwe korp ieħor u mmexxi minn President.

POST IS-SAI FIS-SISTEMA GOVERNATTIVA

Is-SAO huwa l-istituzzjoni tal-awditjar ekonomiku u finanzjarju tal-Assemblea Nazzjonali, li jibgħatilha wkoll rapporti.

Is-SAO jirrappreżenta kapitolu indipendenti fl-istruttura tal-baġit ċentrali.

RELAZZJONI MAL-PARLAMENT / GVERN

Is-SAO jassisti lill-Assemblea Nazzjonali, il-kumitati tagħha u x-xogħol tal-entitajiet awditjati, b’hekk jiffaċilita l-operazzjonijiet Statali ggvernati tajjeb.

Il-President tas-SAO jinforma lill-Assemblea Nazzjonali dwar il-pjan ta’ ħidma tas-SAO u dwar kull emenda li ssir f’dan il-pjan.

Is-SAO huwa obbligat li jwettaq awditi fuq il-bażi ta’ deċiżjoni tal-Assemblea Nazzjonali, u jista’ jwettaq awditi fuq it-talba tal-gvern,

— ORGANIZZAZZJONI

KAP

PRESIDENT

Dr László Windisch inħatar fil-4 ta’ Lulju 2022.

MANDAT

12-il sena, jista’ jerġa jiġi elett

METODU TAL-GĦAŻLA

Il-President tal-Uffiċċju Statali tal-Awditjar jiġi elett b’maġġoranza ta’ żewġ terzi tal-Membri tal-Assemblea Nazzjonali.

 

STRUTTURA ORGANIZZAZZJONALI

Is-SAO għandu struttura tax-xogħol ibbażata fuq proġett. Il-biċċa l-kbira mill-awdituri jinħatru għall-uffiċċju tal-proġett, fejn jiġu assenjati lil awditi individwali abbażi tal-pjan ta’ allokazzjoni tal-awditi tas-SAO. Hemm ukoll dipartimenti ta’ appoġġ għall-awditjar, li r-rwol tagħhom huwa li jappoġġaw l-eżekuzzjoni finanzjarja, legali, ta’ monitoraġġ jew loġistika tal-awditi.

— RIŻORSI

PERSUNAL

 • Totali: 492 (2022)
 • Bilanċ bejn is-sessi: ♂ 37.2 %; ♀ 62.80 %. Età medja: 46.39

BAĠIT

 • HUF 12.6 biljun (2022) (EUR 34.3 miljun)
 • Allokazzjoni: is-SAO jabbozza l-baġit proprju tiegħu li jrid jiġi ppreżentat lill-Assemblea Nazzjonali, mingħajr ebda bidla min-naħa tal-Gvern, bħala parti mill-abbozz ta’ att dwar il-baġit ċentrali
 • < 0.04 % tal-infiq pubbliku totali, 0.02 % tal-PDG

XOGĦOL TAL-AWDITJAR

— IPPJANAR TAX-XOGĦOL TAL-AWDITJAR

Il-President tas-SAO jħejji pjan ta’ ħidma annwali, u jinforma lill-Assemblea Nazzjonali dwar il-pjan tal-awditjar u dwar kull emenda li ssir.

Il-pjan tal-awditjar jiġi ppubblikat u ppreżentat lill-Assemblea Nazzjonali kull sitt xhur.

Is-SAO stabbilixxa sistema ta’ ppjanar tal-awditjar, li tagħmel aktar enfasi fuq l-għażla ta’ suġġetti u ta’ kontrolli fuq il-post li jridu jiġu inklużi fil-pjan tal-awditjar.

L-ippjanar u l-organizzazzjoni tal-awditi huma bbażati fuq sforz kontinwu biex ikun hemm iffukar fuq ir-riskji u l-ħolqien tal-valur miżjud.

L-assenjazzjoni tal-kompiti tal-awditjar hija ppreċeduta minn proċedura ta’ tħejjija u approvazzjoni magħmula minn diversi stadji, filwaqt li l-effiċjenza tal-awditi tiġi żgurata permezz ta’ ppjanar kontinwu.

Meta tittieħed deċiżjoni dwar is-suġġetti tal-awditjar ul-kontrolli fuq il-post ta’ akkumpanjament, is-SAO jistinka biex juża r-riżorsi tiegħu b’mod effettiv u effiċjenti għal kull suġġett ta’ awditjar. Biex isaħħaħ l-effettività, huwa qiegħed jiffoka dejjem aktar fuq il-prevenzjoni permezz tal-użu ta’ awditi mwettqa f’ħin reali.

Il-pjan tal-awditjar jista’ jinbidel b’rispons għaċ-ċirkustanzi li jevolvu

— METODI TAL-AWDITJAR

Bħala wieħed mill-pedamenti tal-indipendenza tiegħu, is-SAO jiżviluppa r-regoli u l-metodi ta’ awditjar tiegħu stess.

Huwa jwettaq ix-xogħol tiegħu f’konformità mar-regolamenti legali, il-programm tal-awditjar u r-regoli, il-metodi u l-istandards etiċi professjonali applikabbli għall-awditjar.

Il-metodoloġija tas-SAO hija elaborata u tiġi ppubblikata skont l-istandards professjonali tal-INTOSAI (Qafas għad-Dikjarazzjonijiet Professjonali tal-INTOSAI)

OUTPUT

— RAPPORTI U PUBBLIKAZZJONIJIET OĦRA

Is-SAO jippubblika:

 • opinjoni dwar l-abbozz tal-att dwar il-baġit ċentrali
 • rapport dwar l-implimentazzjoni tal-baġit ċentrali;
 • rapporti tal-awditjar ;
 • rapport annwali tal-attività; u
 • analiżijiet u studji.

Barra minn hekk, is-SAO editja u ppubblika Rapport Trimestrali dwar il-Finanzi Pubbliċi għal aktar minn 50 sena. Ir-Rapport Trimestrali dwar il-Finanzi Pubbliċi jkopri suġġetti fl-oqsma tas-sistemi finanzjarji, l-operazzjonijiet tas-settur pubbliku u l-ekonomija nazzjonali, l-isforzi magħmula biex jintlaħqu l-pajjiżi ekonomikament żviluppati u d-diskussjonijiet professjonali kollha relatati.

Is-SAO għandu obbligu legali biex jappoġġa x-xogħol tal-Kunsill Fiskali permezz tal-analiżijiet tiegħu. Sabiex jissodisfa dan l-obbligu, is-SAO jwettaq 8-10 analiżijiet fis-sena dwar l-istat tal-baġit u ċerti kwistjonijiet ta’ politika fiskali.

— TIXRID TA’ PUBBLIKAZZJONIJIET

Is-SAO jippubblika r-rapporti, l-istudji, l-analiżijiet u dokumenti oħra tiegħu, kif ukoll aħbarijiet organizzazzjonali u informazzjoni dwar l-istadji prinċipali tal-proċeduri tal-awditjar tiegħu, fuq is-sit web u fuq il-portal tal-aħbarijiet tiegħu.

Huwa japplika metodu mfassal apposta għall-grupp fil-mira għar-rapporti tal-awditjar u l-analiżijiet tiegħu.

Barra minn hekk, is-SAO huwa attiv fuq diversi kanali tal-media soċjali u juża għadd ta’ għodda tal-komunikazzjoni:

 • is-sit web tas-SAO (bl-Ungeriż, bl-Ingliż);
 • Portal tal-Aħbarijiet (bl-Ungeriż, bl-Ingliż, bil-Ġermaniż, bil-Franċiż, bl-Ispanjol) – is-sors primarju ta’ informazzjoni dwar l-attività tal-istituzzjoni;
 • sommarji konċiżi għall-istampa (maħruġa għal kull rapport tal-awditjar);
 • konferenzi stampa tradizzjonali u elettroniċi;
 • vidjos sommarji dwar l-awditi ta’ prijorità ppubblikati fuq il-kanal YouTube tas-SAO u fuq il-Portal tal-Aħbarijiet;
 • intervisti dwar il-benefiċċji tal-awditi tiegħu; u
 • artikoli fuq il-media soċjali.

— KOOPERAZZJONI MA’ OĦRAJN

Sa mit-twaqqif tiegħu, is-SAO għamel enfasi speċjali fuq il-kooperazzjoni xjentifika mal-korpi professjonali u mal-istituzzjonijiet nazzjonali tal-edukazzjoni għolja, bl-għan li jinkiseb l-akbar impatt possibbli għall-attività tiegħu u l-iżvilupp ta’ djalogu professjonali u xjentifiku fi ħdan is-soċjetà.

Is-SAO għandu rwol attiv fil-komunità internazzjonali tal-awditjar fejn jipparteċipa f’awditi kooperattivi internazzjonali u sessjonijiet ta’ ħidma mmexxija minn organizzazzjonijiet internazzjonali. Huwa jagħti importanza kbira lill-iskambji ta’ esperjenzi tal-awditjar fil-livell internazzjonali u l-kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet supremi tal-awditjar nazzjonali u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali.

 

 

ĦAJR GĦAR-RITRATTI

Il-QEA Sors: © L-Unjoni Ewropea 2018, sors: Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri. Periti tal-binjiet: Paul Noël (1988) u Jim Clemes (2004 & 2013).

AT Sors: Rechnungshof. Ritratt: © Achim Bieniek.

BE Sors: Rekenhof / Cour des comptes / Rechnungshof. Periti tal-bini: Gustave Saintenoy u Clément Parent.

BG Sors: Сметна палата на Република България.

CY Sors: Eλεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Perit tal-bini: Maratheftis-Yiannouris Architects Engineers.

CZ Sors: Nejvyšší kontrolní úřad.

DE Sors: Bundesrechnungshof. Perit tal-bini: Josef Trimborn.

DK Sors: Rigsrevisionen. Ritratt: Helga Theilgaard.

EE Sors: Riigikontroll.

EL Sors: Ελεγκτικό Συνέδριο. Perit tal-bini: Themis Kataskevastiki (kumpanija pubblika).

ES Sors: Tribunal de Cuentas. Perit tal-bini: Francisco Jareño y Alarcón. Ritratt: David Corral.

FI Sors: Valtiontalouden tarkastusvirasto. Perit tal-bini: Helin & Co Architects. Ritratt: Lari Järnefelt / Felt Fotografi Oy.

FR Sors: Tangopaso (Wikimedia Commons). Perit tal-bini: Constant Moyaux. Ritratt: Émile Lombard, Cour des comptes.

HR Sors: Državni ured za reviziju.

HU Sors: Állami Számvevőszék. Periti tal-bini: Antal Skalnitzky Antal u Henrik Koch.

IE Sors: Office of the Comptroller and Auditor General. Perit tal-bini: Scott Tallon Walker Architects.

IT Sors: Corte dei conti.

LT Sors: Valstybės Kontrolė. Perit tal-bini: Loreta Grikinienė.

LU Sors: Cour des comptes. Perit tal-bini: Arlette Schneiders Architectes.

LV Sors: Valsts kontrole. Perit tal-bini: Vizuālās Modelēšanas Studija Ltd, il-maniġer tal-proġett Daiga Bikse u l-perit Daiga Levane.

MT Sors: National Audit Office.

NL Sors: Algemene Rekenkamer. Perit tal-bini: Aldo van Eyck.

PL Sors: Najwyższa Izba Kontroli. Perit tal-bini: Antoni Dygat. Ritratt: Marek Brzeziński/Creative Commons CC0 1.0.

PT Sors: Tribunal de Contas. Periti tal-bini: Jorge Manuel Soares Costa u Fernando Silva.

RO Sors: Curtea de Conturi a României.

SE Sors: Riksrevisionen. Ritratt: Frida Ström.

SI Sors: Računsko sodišče Republike Slovenije. Perit tal-bini: Miroslav Gregorič. Ritratt: Daniel Novakovič/STA.

SK Sors: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Perit tal-bini: Vladimir Dedecek.

KUNTATT

IKKUNTATTJA LILL-QEA

EUROPEAN COURT OF AUDITORS
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Talbiet għal informazzjoni: https://eca.europa.eu/mt/Pages/ContactForm.aspx
Sit web: eca.europa.eu
       LinkedIn: EUAuditors
       Twitter: @EUAuditors
       Facebook: EUAuditors
       Instagram: #EUAuditors
 Youtube: @EUAuditors

BIEX ISSIB INFORMAZZJONI DWAR IL-QEA

Sit web: eca.europa.eu
Portal dwar it-trasparenza: https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/Transparency-portal-home.aspx


KIF TIKKUNTATTJA LILL-UE

Personalment
Madwar l-Unjoni Ewropea kollha hemm mijiet ta’ ċentri ta’ informazzjoni tal-Europe Direct. Tista’ ssib l-indirizz tal-eqreb ċentru għalik f'dan is-sit: https://europa.eu/european-union/contact_mt

Bit-telefown jew bil-posta elettronika
Europe Direct huwa servizz li jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea. Tista’ tikkuntattja dan is-servizz:

 • bit-telefown bla ħlas: 00 800 6 7 8 9 10 11 (ċerti operaturi jafu jimponu ħlas għal dawn it-telefonati),
 • fuq dan in-numru standard: +32 22999696, jew
 • bil-posta elettronika permezz: https://europa.eu/european-union/contact_mt

KIF ISSIB TAGĦRIF DWAR L-UE

Online
L-informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE hija disponibbli fuq is-sit web Europa fuq: https://europa.eu/european-union/index_mt

Pubblikazzjonijiet tal-UE
Tista’ tniżżel mill-internet jew tordna l-pubblikazzjonijiet tal-UE, li xi wħud minnhom huma bla ħlas u xi oħrajn bil-ħlas, minn: https://op.europa.eu/mt/publications. Kopji multipli ta’ pubblikazzjonijiet bla ħlas tista’ tiksibhom billi tikkuntattja lil Europe Direct jew liċ-ċentru tal-informazzjoni lokali tiegħek (ara https://europa.eu/european-union/contact_mt).

Il-liġi tal-UE u dokumenti relatati
Għal aċċess għall-informazzjoni legali tal-UE, inkluż il-liġijiet kollha tal-UE mill-1951 ’l hawn, fil-verżjonijiet lingwistiċi uffiċjali kollha, żur is-sit EUR-Lex hawnhekk: https://eur-lex.europa.eu

Dejta Miftuħa mill-UE
Il-portal tad-Dejta Miftuħa mill-UE (https://copenhagenizeindex.eu/) jipprovdi aċċess għal settijiet tad-dejta mill-UE. Id-dejta tista’ titniżżel mill-internet u tintuża mill-ġdid bla ħlas, kemm għal skopijiet kummerċjali kif ukoll mhux kummerċjali.

DRITTIJIET TAL-AWTUR

© L-Unjoni Ewropea, 2022

Il-politika tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) dwar l-użu mill-ġdid hija implimentata bid-Deċiżjoni Nru 6-2019 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-politika tad-data miftuħa u l-użu mill-ġdid ta’ dokumenti.

Sakemm ma jkunx indikat mod ieħor (eż. f’avviżi individwali dwar id-drittijiet tal-awtur), il-kontenut tad-dokumenti tal-QEA, li huwa proprjetà tal-UE, huwa liċenzjat taħt il-liċenzja . Dan ifisser li l-użu mill-ġdid huwa awtorizzat, dment li l-awturi jingħataw kreditu xieraq u li l-bidliet jiġu indikati. Il-persuni li jużaw mill-ġdid dan il-kontenut ma jistgħux ibiddlu s-sinifikat jew il-messaġġ oriġinali tad-dokumenti. Il-QEA ma għandhiex tkun responsabbli għal kwalunkwe konsegwenza relatata mal-użu mill-ġdid.

Inti meħtieġ tikseb drittijiet addizzjonali ċari jekk kontenut speċifiku juri individwi privati identifikabbli, eż. bħal f'ritratti li jkun fihom il-membri tal-persunal tal-QEA, jew jekk ikun jinkludi xogħlijiet ta’ parti terza. Fejn ikun inkiseb permess, tali permess għandu jikkanċella u jissostitwixxi l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u għandu jindika b’mod ċar kwalunkwe restrizzjoni dwar l-użu.

Biex tuża jew tirriproduċi kontenut li ma jkunx proprjetà tal-UE, inti jista’ jkun li jkollok titlob il-permess direttament mingħand id-detenturi tad-drittijiet tal-awtur.

Software jew dokumenti li jkunu koperti mid-drittijiet ta’ proprjetà industrijali, bħal privattivi, trademarks, disinji rreġistrati, logos u ismijiet, huma esklużi mill-politika tal-QEA dwar l-użu mill-ġdid u inti ma għandekx il-liċenzja biex tużahom.

Il-familja ta’ Siti Web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan id-dominju europa.eu, tipprovdi links għal siti ta’ partijiet terzi. Peress li l-QEA ma għandha l-ebda kontroll fuqhom, inti mħeġġeġ biex tirrieżamina l-politiki tagħhom dwar il-privatezza u dwar id-drittijiet tal-awtur.

Użu tal-logo tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Ma jistax isir użu mil-logo tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri mingħajr ma jinkiseb il-kunsens tagħha minn qabel.Il-Lussemburgu: L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2022.

HTMLISBN 978-92-847-8863-7doi:10.2865/67191QJ-04-22-060-MT-Q