VAD HÄNDER MED MINA
PENSIONSRÄTTIGHETER?

 • Om du har arbetat i flera olika EU-länder kan du ha tjänat in pensionsrättigheter i varje land.
 • Ta reda på hur du gör för att få din pension utbetald i ditt nya land minst sex månader i förväg. Det kan ta flera månader att handlägga en ansökan som gäller flera länder.
 • Du kan börja ta ut din pension när du har uppnått den lagstadgade pensionsåldern i det land där du bor eller senast arbetade.
 • Eftersom pensionsåldern varierar i EU kan du behöva vänta längre på din pension i vissa länder.
 • Om du har rätt till pension från flera EU-länder och du tar ut en pension tidigare än en annan kan det påverka beloppet.
 • Kontakta därför i god tid alla länder som du har arbetat i för att ta reda på vad som händer om du ändrar datumet för din första pensionsutbetalning.
 • Läs mer: https://europa.eu/youreurope/pensions_sv

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ
BO UTOMLANDS
SOM PENSIONÄR?

 • Som EU-medborgare har du rätt att bo i ett annat EU-land i mer än tre månader om du har
  • en heltäckande sjukförsäkring som gäller i landet
  • tillräcklig inkomst så att du kan försörja dig utan bidrag.
 • Inkomsten kan vara din pension eller andra medel.
 • Ditt nya land kan kräva att du registrerar dig efter tre månader.
 • I många EU-länder måste du alltid bära med dig id-kortet eller passet.
 • Om du lämnar id-handlingarna hemma kan du i vissa länder få böta eller tillfälligt tas i förvar, men du kan inte skickas tillbaka till ditt hemland bara av den anledningen.
 • Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet.
 • Du får dock göra vissa avbrott i femårsperioden:
  • tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år
  • en sammanhängande frånvaro på ett år av angelägna skäl, t.ex. allvarlig sjukdom, arbete eller yrkesutbildning.
 • Om du bor utanför landet mer än två år i rad kan du förlora din permanenta uppehållsrätt.
 • Läs mer: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_sv

DET KUNDE VARIT DU
Ansöka om pension utomlands

Sofia från Spanien har arbetat i både Spanien och Italien men flyttade tillbaka till Spanien vid pensioneringen. Sofia har förvärvat pensionsrättigheter i båda länderna eftersom de är EU-länder. Enligt EU:s regler ska hon ansöka om pension antingen i det land där hon bor (Spanien) eller i det land där hon senast arbetade (Italien). Sofia valde Spanien. Den spanska pensionsmyndigheten behandlade därför hennes ansökan och sammanställde pensionsrättigheterna från både Spanien och Italien.

HAR JAG NÅGON
SJUKFÖRSÄKRING
SOM PENSIONÄR UTOMLANDS?

 • Om du får pension från landet där du bor, omfattas du och din familj av det landets sjukförsäkringssystem – oavsett om du också får pension från andra länder.
 • Om du inte får pension eller någon annan inkomst från landet där du bor, omfattas du av sjukförsäkringen i det land där du har varit försäkrad längst.
 • Be om ett S1-intyg (tidigare E 106) från försäkringskassan i landet som du ska flytta från.
  • Lämna S1-intyget till ditt nya hemlands försäkringskassa.
  • Intyget styrker din rätt till sjukvård i landet där du bor.
 • Om du var gränsarbetare i minst två av de fem åren före pensionen har du rätt till hälso- och sjukvård både i det land där du bor och det land där du arbetade.
 • Om du påbörjat en behandling i landet där du arbetade får du fortsätta den efter pensioneringen. Du måste då lämna in ett S3-intyg till sjukvårdsmyndigheterna i det landet.
 • Om du ansöker om invaliditetspension eller invaliditetsförmåner kan varje land som du har arbetat i vilja undersöka dig.
 • Ett land kan göra bedömningen att du är oförmögen att arbeta, medan ett annat kan komma fram till motsatsen.
 • Läs mer: https://europa.eu/youreurope/health_sv

Denna publikation finns på 23 språk och i följande format:

PDF PRINT