ČO SA STANE S VAŠIMI
DÔCHODKOVÝMI
PRÁVAMI?

 • Ak ste pracovali vo viacerých krajinách EÚ, je možné, že ste nadobudli dôchodkové práva v každej z nich.
 • Informácie o vyplácaní dôchodku v novej krajine by ste mali získať minimálne šesť mesiacov pred odchodom do dôchodku, pretože vybavenie žiadosti o dôchodok z viacerých krajín môže trvať aj niekoľko mesiacov.
 • Dôchodok môžete začať poberať po dosiahnutí zákonného veku odchodu do dôchodku v krajine, v ktorej žijete alebo v ktorej ste naposledy pracovali.
 • Keďže zákonný vek odchodu do dôchodku sa v jednotlivých krajinách EÚ líši, v niektorých krajinách EÚ môžete čakať na vyplácanie dôchodku dlhšie.
 • Ak máte nárok na dôchodok z viacerých krajín EÚ a jeden dôchodok začnete poberať skôr, môže to mať vplyv na vyplácané sumy.
 • Preto je dôležité, aby ste si vopred vo všetkých krajinách, v ktorých ste pracovali, zistili, aká je vaša situácia a či je možné zmeniť dátum začatia poberania dôchodku.
 • Viac informácií: https://europa.eu/youreurope/pensions_sk

AKÉ PRÁVO NA POBYT
MÁTE AKO DÔCHODCA?

 • Ako občan EÚ môžete žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ viac ako tri mesiace, ak máte:
  • komplexné zdravotné poistenie v hostiteľskej krajine,
  • dostatočný príjem na pokrytie životných nákladov, aby ste neboli odkázaný na podporu príjmu.
 • Ak ste dôchodca, za príjem sa považuje váš dôchodok a/alebo každý iný zdroj príjmov.
 • Vaša hostiteľská krajina od vás môže žiadať, aby ste si po troch mesiacoch zaevidovali pobyt.
 • V mnohých krajinách EÚ sa vyžaduje, aby ste mali preukaz totožnosti alebo pas stále pri sebe.
 • Ak svoje doklady totožnosti necháte doma, môžete dostať pokutu alebo byť dočasne zadržaný – nikto vás však nemôže len z tohto dôvodu nútiť vrátiť sa do vašej domovskej krajiny.
 • Ak ste v inej krajine EÚ legálne žili nepretržite päť rokov, automaticky tam získavate právo na trvalý pobyt.
 • Na nepretržitosť pobytu nemá vplyv:
  • dočasná neprítomnosť (menej ako šesť mesiacov v roku),
  • jedna neprítomnosť v maximálnej dĺžke 12 za sebou nasledujúcich mesiacov spôsobená vážnymi dôvodmi, ako sú napríklad vážne ochorenie, práca, odborné vzdelávanie atď.
 • Svoje právo na trvalý pobyt môžete stratiť, ak žijete mimo krajiny dlhšie ako dva po sebe idúce roky.
 • Viac informácií: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_sk

PRÍBEH
Uplatnenie nároku na dôchodok v zahraničí

Sofia zo Španielska pracovala v Španielsku aj v Taliansku a potom sa na dôchodok presťahovala naspäť do Španielska. Keďže pracovala v dvoch krajinách EÚ, v oboch nadobudla dôchodkové práva. Podľa pravidiel EÚ musí podať žiadosť dôchodkovému orgánu buď v krajine, v ktorej v súčasnosti žije (Španielsko), alebo v krajine, v ktorej naposledy pracovala (Taliansko). Žiadosť o dôchodok sa rozhodla podať v Španielsku a od tejto chvíle je za spracovanie žiadosti a zhromaždenie záznamov o jej príspevkoch z krajín, v ktorých pracovala, zodpovedný dôchodkový orgán v Španielsku.

MÔŽETE AKO DÔCHODCA
ZÍSKAŤ V ZAHRANIČÍ
ZDRAVOTNÉ POISTENIE?

 • Ak vám dôchodok vypláca krajina, v ktorej žijete, vzťahuje sa na vás a na vašu rodinu systém zdravotného poistenia tejto krajiny, a to bez ohľadu na to, či dostávate dôchodok aj z iných krajín.
 • Ak z krajiny, v ktorej žijete, nepoberáte dôchodok ani žiadny iný príjem, patríte do systému zdravotného poistenia krajiny, v ktorej ste boli poistený najdlhšie.
 • Požiadajte zdravotnú poisťovňu v krajine, z ktorej sa sťahujete, o formulár S1 (predtým E 106):
  • po svojom príchode do hostiteľskej krajiny odovzdajte formulár S1 miestnemu orgánu zdravotnej starostlivosti,
  • tento dokument stanovuje vaše právo na kompletnú zdravotnú starostlivosť v krajine vášho bydliska.
 • Ak ste boli cezhraničným pracovníkom aspoň dva roky počas piatich rokov pred odchodom do dôchodku, máte nárok na zdravotnú starostlivosť v krajine pobytu aj v krajine, v ktorej ste pracovali.
 • V liečbe, ktorá sa začala v bývalej krajine práce, môžete pokračovať aj po odchode do dôchodku. Stačí predložiť formulár S3 orgánu zdravotnej starostlivosti v danej krajine.
 • Ak žiadate o invalidný dôchodok alebo o dávku v práceneschopnosti, každá krajina, v ktorej ste pracovali, môže požiadať o samostatné preskúmanie vášho zdravotného stavu.
 • Nezabúdajte, že jedna krajina vás môže považovať za vážne zdravotne postihnutého, zatiaľ čo v inej by vás posúdili ako úplne zdravého.
 • Viac informácií: https://europa.eu/youreurope/health_sk

VIAC INFORMÁCIÍ:

https://europa.eu/youreurope/sk

Táto publikácia je k dispozícii v 23 jazykoch a v týchto formátoch:

PDF PRINT