CO SE STANE S VAŠÍM
NÁROKEM NA DŮCHOD?

 • Pokud jste pracovali v několika zemích EU, může vám vzniknout nárok na důchod v každé z nich.
 • O vyplácení důchodu v dané zemi byste měli požádat nejméně 6 měsíců před odchodem do penze, protože zorganizování výplaty důchodu z několika zemí může trvat několik měsíců.
 • Důchod můžete začít pobírat, jakmile dosáhnete zákonného důchodového věku v zemi, kde žijete nebo kde jste naposledy pracovali.
 • Jelikož se zákonný věk odchodu do důchodu v jednotlivých zemích EU různí, může se stát, že v některé zemi budete muset čekat na důchod déle.
 • Pokud máte nárok na výplatu důchodu z různých zemí EU a začnete jednu penzi pobírat dříve než druhou, může to mít vliv na celkovou výši vašeho důchodu.
 • Proto je důležité si ve všech zemích, kde jste pracovali, dopředu zjistit, co by se stalo, kdybyste začátek pobírání důchodu změnili.
 • Další informace: https://europa.eu/youreurope/pensions_cs

KDE MÁTE JAKO DŮCHODCE
PRÁVO POBYTU?

 • Jako státní příslušník jedné ze zemí EU máte právo pobývat v kterékoli zemi Unie déle než 3 měsíce, pokud máte:
  • sjednané všeobecné zdravotní pojištění v hostitelské zemi, které pokryje veškerá rizika
  • dostatečné prostředky, díky nimž nebudete muset v dané zemi žádat o dávky k pokrytí životních nákladů.
 • Váš důchod a jakýkoli jiný finanční zdroj se považuje za příjem.
 • Hostitelská země může požadovat, abyste se po uplynutí 3 měsíců zaregistrovali k pobytu.
 • V mnoha zemích EU máte povinnost mít průkaz totožnosti nebo pas neustále u sebe.
 • Pokud tyto doklady zapomenete doma, může vám být udělena pokuta nebo vás mohou místní orgány dočasně zadržet. Nemůžete však být z tohoto důvodu nuceni k návratu do své domovské země.
 • Pobýváte-li v zemi EU legálně nepřetržitě alespoň 5 let, máte automaticky nárok na povolení k trvalému pobytu.
 • Váš pobyt bude považován za nepřetržitý, i když se budete mimo území dané země zdržovat:
  • dočasně (tzn. méně než 6 měsíců za rok)
  • jednou po dobu 12 měsíců ze závažných důvodů, jako je vážná nemoc, pracovní důvody, odborná příprava apod.
 • O povolení k trvalému pobytu můžete přijít, pokud se budete zdržovat mimo danou zemi nepřetržitě déle než 24 měsíců.
 • Další informace: https://europa.eu/youreurope/pensionresidence_cs

TOHLE SE MŮŽE STÁT I VÁM
TOHLE SE MŮŽE STÁT I VÁM

Kateřina pracovala nejen v České republice, ale i v Itálii. Před odchodem do důchodu se však rozhodla vrátit do Česka. Protože pracovala ve dvou zemích EU, získala nárok na důchod v obou. Podle předpisů EU musí o vyplácení důchodu zažádat u orgánu důchodového zabezpečení v zemi, kde nyní žije (tedy v ČR), nebo v zemi, kde naposledy pracovala (v Itálii). Katka se rozhodla zažádat o důchod v Česku. Místní úřady jsou proto odpovědné za vyřízení její žádosti a za shromáždění údajů o příspěvcích, které Katka zaplatila v ostatních zemích, kde pracovala.

MŮŽETE JAKO DŮCHODCE
V ZAHRANIČÍ ZÍSKAT
NÁROK NA ZDRAVOTNÍ
POJIŠTĚNÍ?

 • Pokud vám důchod vyplácí země, ve které žijete, jste vy i vaši rodinní příslušníci pojištěni v místním systému zdravotního pojištění – bez ohledu na to, zda vám důchod vyplácejí i další země.
 • Jestliže v zemi, ve které bydlíte, nepobíráte důchod ani nemáte žádný jiný příjem, spadáte pod systém zdravotního pojištění té země, kde jste byli pojištěni nejdéle.
 • Požádejte o vydání formuláře S1 (bývalý formulář E 106) svoji zdravotní pojišťovnu v zemi, ze které se stěhujete:
  • bezprostředně po příjezdu odevzdejte tento formulář zdravotní pojišťovně v hostitelské zemi
  • tento doklad prokazuje vaše právo na plné pojistné krytí v zemi bydliště.
 • Pokud jste během posledních pěti let před odchodem do důchodu pracovali nejméně dva roky jako přeshraniční pracovník, máte nárok na zdravotní péči jak v zemi svého bydliště, tak v zemi, kde jste pracovali.
 • I po odchodu do důchodu můžete pokračovat v léčbě, která byla zahájena v zemi, kde jste dříve pracovali. Za tímto účelem musíte zdravotní pojišťovně v této zemi předložit formulář S3.
 • Žádáte-li o invalidní důchod, může každá země, kde jste pracovali, trvat na tom, že sama nechá posoudit váš zdravotní stav.
 • Mějte proto na paměti, že jedna země může vaši invaliditu posoudit jako vážnou, zatímco jiná země vás nemusí za invalidní osobu považovat vůbec.
 • Další informace: https://europa.eu/youreurope/health_cs

DALŠÍ INFORMACE:

https://europa.eu/youreurope/cs

Tato publikace je k dispozici ve 23 jazycích a v těchto formátech:

PDF PRINT