Sprawozdanie specjalne
10 2022

Podejście LEADER i rozwój lokalny kierowany przez społeczność ułatwiają lokalne zaangażowanie, ale wciąż nie wykazano w dostatecznym stopniu ich dodatkowych korzyści

Informacje na temat sprawozdania:LEADER to partycypacyjne i oddolne podejście, przyjęte w UE w celu zaangażowania społeczności lokalnych w opracowywanie projektów i procesy decyzyjne. W porównaniu z głównymi programami wydatków UE (realizowanymi odgórnie) wiąże się ono z dodatkowymi kosztami i ryzykiem. Kontrolerzy Trybunału przeanalizowali, czy podejście LEADER przynosi korzyści, które uzasadniają te dodatkowe koszty i ryzyko, a także przyjrzeli się działaniom podjętym w następstwie sprawozdania specjalnego z 2010 r. na ten temat. Z ich ustaleń wynika, że po przeszło dziesięciu latach od opublikowania przez Trybunał tego sprawozdania w niektórych obszarach nastąpiła poprawa i że podejście LEADER ułatwia zaangażowanie na szczeblu lokalnym. Wciąż niewiele jest jednak dowodów na to, że korzyści przewyższają powiązane koszty i ryzyko. Trybunał zaleca w związku z tym, by Komisja przeanalizowała podejście oparte na rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność i dokonała kompleksowej oceny LEADER pod kątem kosztów i korzyści.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.

Publikacja jest dostępna w 24 językach i w następującym formacie:
PDF
PDF Sprawozdanie specjalne – Unijne podejście LEADER w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Streszczenie

I UE wprowadziła podejście LEADER w 1991 r. jako oddolną inicjatywę mającą na celu wspieranie rozwoju regionów wiejskich znajdujących się w niekorzystnej sytuacji poprzez realizację projektów koncentrujących się na potrzebach lokalnych. Od 2014 r. UE stosuje podejście LEADER (znane jako rozwój lokalny kierowany przez społeczność) w odniesieniu do kilku strumieni finansowania unijnego na obszarach wiejskich, miejskich i przybrzeżnych.

II Główną cechą podejścia LEADER jest korzystanie z metod partycypacyjnych i oddolnych w celu zaangażowania społeczności lokalnych w opracowywanie projektów i procesy decyzyjne. Działaniami zarządzają lokalne grupy działania, w skład których wchodzą partnerzy z sektora publicznego i prywatnego oraz społeczeństwa obywatelskiego. W latach 2014–2020 UE planowała przeznaczyć na LEADER i rozwój lokalny kierowany przez społeczność środki w wysokości do 9,2 mld euro.

III W porównaniu z głównymi programami wydatków UE (realizowanymi odgórnie) podejście LEADER wiąże się z dodatkowymi kosztami i ryzykiem. Te dodatkowe koszty wynikają z utworzenia i funkcjonowania struktur administracyjnych lokalnych grup działania. Źródłem dodatkowego ryzyka są z kolei długotrwałe procedury, dodatkowe wymogi administracyjne dla właścicieli projektów oraz potencjalne konflikty interesów.

IV Niektóre z tych dodatkowych kosztów i rodzajów ryzyka są uzasadnione, jeśli przyjąć, że lokalne grupy działania przynoszą dodatkowe korzyści w porównaniu z głównymi (realizowanymi odgórnie) programami wydatków UE. Jak wynika z wytycznych Komisji, korzyści te przejawiają się w zwiększeniu kapitału społecznego, poprawie lokalnego zarządzania i lepszych rezultatach projektów.

V Kontrola Trybunału obejmuje unijny okres finansowania 2014–2020. Trybunał przeanalizował, czy podejście LEADER przynosi korzyści, które uzasadniają dodatkowe koszty i ryzyko, zwłaszcza w porównaniu z głównymi (realizowanymi odgórnie) programami wydatków UE. Aby to ocenić, sprawdził on, czy podejście to ułatwia zaangażowanie na szczeblu lokalnym i prowadzi do realizacji projektów, które przynoszą widoczne korzyści w postaci poprawy lokalnego zarządzania, większego kapitału społecznego i lepszych rezultatów. Sprawdził też, czy wprowadzenie nowego podejścia wielofunduszowego zaowocowało lepszą koordynacją wsparcia rozwoju lokalnego.

VI W ramach przedmiotowej kontroli Trybunał wziął też pod uwagę swoje sprawozdanie specjalne z 2010 r. dotyczące podejścia LEADER, aby ocenić, czy Komisja zajęła się wskazanymi w nim uchybieniami. Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie informacji i aktualnych zaleceń na potrzeby oceny podejścia LEADER prowadzonej obecnie przez Komisję.

VII Po przeszło dziesięciu latach od publikacji sprawozdania specjalnego dotyczącego podejścia LEADER z 2010 r. z przeprowadzonej przez Trybunał kontroli wynika, że w niektórych obszarach nastąpiła poprawa i że podejście LEADER ułatwia lokalne zaangażowanie. Niewiele jest jednak dowodów na to, że korzyści płynące z tego podejścia przewyższają związane z nim koszty i ryzyko.

VIII Choć większość państw członkowskich przyjęła odpowiednie procedury wyboru i zatwierdzania lokalnych grup działania, niektóre z nich stosowały mniej rygorystyczne normy jakości przy wyborze strategii rozwoju lokalnego. Trybunał stwierdził, że jedno państwo członkowskie nie uwzględniło w procesie wyboru kryteriów jakościowych. Proces składania i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie był skomplikowany (obejmował nawet osiem etapów) i wiązał się z dodatkowymi wymogami administracyjnymi dla właścicieli projektów w porównaniu z głównymi programami wydatków. Gremia zajmujące się wyborem projektów nie były już zdominowane przez organy publiczne (co Trybunał stwierdził w 2010 r.), ale często ich skład nie odzwierciedlał struktury społeczności lokalnej ani nie był zrównoważony pod względem płci.

IX Trybunał ustalił, że lokalne grupy działania wybierały projekty, które były zgodne z ogólnymi celami określonymi w ich strategiach rozwoju lokalnego. Niektóre państwa członkowskie i lokalne grupy działania korzystały z podejścia LEADER w celu finansowania ustawowych zadań organów krajowych, regionalnych lub lokalnych bądź innych działań, na potrzeby których istniały inne unijne i krajowe programy finansowania.

X Wprawdzie dwa z sześciu zaleceń Trybunału z 2010 r. zostały zrealizowane, jednak Trybunał stwierdził, że ramy monitorowania i oceny przyjęte przez Komisję nadal nie zapewniają dowodów na dodatkowe korzyści ze stosowania podejścia LEADER. W opinii z 2018 r. w sprawie wniosków Komisji dotyczących nowej wspólnej polityki rolnej Trybunał podkreślił, że podczas wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach Komisja powinna działać zgodnie z zasadą „najpierw oceniaj”. Obecnie Komisja jest w trakcie oceny korzyści płynących ze stosowania podejścia LEADER.

XI Ze względu na dodatkowe koszty i ryzyko w porównaniu z innymi modelami finansowania oraz ciągły brak widocznych korzyści Trybunał zaleca, by Komisja przeanalizowała podejście oparte na rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność i dokonała kompleksowej oceny LEADER pod kątem kosztów i korzyści.

Wprowadzenie

Rozwój podejścia LEADER

01 Podejście LEADER, wprowadzone w 1991 r., to partycypacyjna i oddolna metoda UE stosowana w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, rozszerzona później na obszary przybrzeżne i miejskie. Opiera się ono na lokalnych grupach działania (LGD) i rybackich lokalnych grupach działania (LGR), w skład których wchodzą przedstawiciele społeczności wiejskich i nadbrzeżnych z sektora prywatnego i publicznego. Lokalne grupy działania motywują społeczności do włączania się w opracowywanie strategii rozwoju lokalnego oraz są odpowiedzialne za inicjowanie i finansowanie projektów służących zaspokajaniu lokalnych potrzeb.

02 Podejście LEADER opiera się na założeniu, że w porównaniu z tradycyjnym odgórnym zarządzaniem środkami unijnymi zarządzanie oddolne przynosi wartość dodaną. W nocie informacyjnej Komisji z 2006 r. dotyczącej podejścia LEADER opisano siedem kluczowych cech stanowiących jego podstawę. W myśl metody LEADER lokalni mieszkańcy są najlepszymi ekspertami w dziedzinie kierowania rozwojem ich własnego terytorium („podejście oddolne”), określanym jako niewielki spójny obszar (10 000–150 000 mieszkańców) o lokalnej tożsamości („podejście lokalne”). Na tym obszarze podmioty lokalne zrzeszają się w lokalne grupy działania („partnerstwo lokalne”), które promują powiązania między lokalnymi podmiotami („budowanie sieci współpracy”). Ponadto lokalne grupy działania w różnych regionach lub państwach członkowskich angażują się we wspólne projekty w celu wypracowania wspólnych rozwiązań dla podobnych wyzwań lokalnych („współpraca”). Podejście oddolne i interakcje między różnymi sektorami na poziomie lokalnym („zintegrowana strategia wielosektorowa”) powinny przyczyniać się do mobilizowania zdolności lokalnych. Grupy lokalne potrafią najlepiej wskazać zintegrowane sposoby rozwiązywania lokalnych problemów i mogą lepiej na nie reagować, a także proponować nowe rozwiązania w zakresie rozwoju lokalnego („innowacje”). Uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji na poziomie lokalnym powinno budzić entuzjazm oraz zwiększać zaangażowanie, co może prowadzić do lepszego, bardziej zrównoważonego lokalnego rozwoju obszarów wiejskich1.

03 Jak Trybunał zauważył w sprawozdaniu z 2010 r.2, podejście LEADER ma na celu ułatwienie i wzmocnienie lokalnego zaangażowania poprzez rozwój lokalnej strategii, jej realizację i odpowiedni przydział zasobów. W podejściu tym wykorzystuje się wiedzę specjalistyczną i doświadczenie społeczności lokalnych, aby zdefiniować ich potrzeby w zakresie rozwoju.

04 Przydzielenie tych zadań lokalnym grupom działania wiąże się z dodatkowymi kosztami i ryzykiem. Dodatkowe koszty obejmują między innymi wydatki lokalnych grup działania na opracowanie strategii rozwoju lokalnego i zarządzanie wdrażaniem takich strategii, jak również na wspieranie beneficjentów w rozwijaniu projektów. W zakres tych kosztów wchodzą też wydatki państw członkowskich związane z zatwierdzaniem lokalnych grup działania (np. koszty zatrudnienia konsultantów uczestniczących w procesie zatwierdzania).

05 Wsparcie w ramach podejścia LEADER na pokrycie kosztów administracyjnych i kosztów bieżących ponoszonych przez lokalne grupy działania jest ograniczone do 25% łącznej kwoty finansowania ze środków publicznych (finansowanie UE oraz krajowe, regionalne lub lokalne środki publiczne). Koszty te wiążą się ze wspieraniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego oraz z pomocą dla potencjalnych beneficjentów przy opracowywaniu projektów.

06 Źródłem dodatkowego ryzyka są długotrwałe procedury, dodatkowe wymogi dla właścicieli projektów oraz potencjalne konflikty interesów. Inne rodzaje ryzyka wiążą się z tym, że skład organów decyzyjnych nie odzwierciedla struktury społeczności lokalnej ani nie jest zrównoważony pod względem płci3.

07 Podejmowanie decyzji na szczeblu lokalnym może przynosić dodatkowe korzyści. Jak wynika z wytycznych Komisji dotyczących oceny podejścia LEADER4, korzyści te przejawiają się w:

 • zwiększeniu kapitału społecznego;
 • poprawie lokalnego zarządzania;
 • lepszych rezultatach projektów.

08 Zasadność programu nie opiera się więc na kryteriach ekonomicznych, takich jak niedoskonałość rynku czy ubóstwo względne. W rzeczywistości ma ona obecnie zastosowanie na wszystkich obszarach wiejskich, w tym na tych obszarach, na których wyniki gospodarcze są znacznie powyżej średniej UE. Jak wynika z przeprowadzonego niedawno przez Komisję badania, podmiejskie obszary wiejskie odniosły większe korzyści z ostatnich zmian gospodarczych i demograficznych niż obszary peryferyjne5.

09 W latach 2014–2020 podejście LEADER było obowiązkowym elementem wszystkich programów rozwoju obszarów wiejskich. Od tego czasu zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie, z wyjątkiem Chorwacji, muszą przeznaczyć na LEADER co najmniej 5% środków dostępnych na rozwój obszarów wiejskich. Minimalny wkład Chorwacji w okresie programowania 2014–2020 został wyznaczony na poziomie o połowę niższym niż w przypadku pozostałych państw członkowskich, tj. 2,5%. Z danych przedstawionych przez Komisję wynika, że w okresie programowania 2014–2020 planowane środki UE na LEADER wynosiły 7 mld euro (około 7% całkowitej kwoty finansowania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich). Łączna liczba projektów LEADER (na okres 2014–2020) według stanu na koniec 2020 r. wyniosła 143 487. Okres realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich został wydłużony na lata 2021 i 2022.

10 unijnej polityce rybołówstwa podejście LEADER jest wykorzystywane od 2007 r., a w okresie 2014–2020 wprowadzono koncepcję rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). W ramach tej zaktualizowanej koncepcji podejście LEADER stosuje się we wszystkich europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (fundusze ESI)6 z wyjątkiem Funduszu Spójności. Ewolucja podejścia LEADER, przedstawiona na rys. 1, zaowocowała znacznym wzrostem wsparcia finansowego i liczby lokalnych grup działania, zwłaszcza na początku okresu programowania 2007–2013.

11 W latach 2014–2020 UE planowała przeznaczyć na podejście LEADER i rozwój lokalny kierowany przez społeczność środki w wysokości do 9,2 mld euro (zob. tabela 1). Szacowano, że całkowite finansowanie ze środków publicznych (w tym ze środków krajowych) wyniesie 12,5 mld euro. Większa część tych środków (76% kwoty planowanej i 84% kwoty zadeklarowanej do 2020 r.) była przeznaczona na rozwój obszarów wiejskich.

Tabela 1 – Wkład UE w podziale na strumienie finansowania (w mln euro; lata 2014–2020)

Fundusz UE Kwoty planowane Środki na zatwierdzone projekty* Kwoty wypłacone
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 7 010 Brak danych** 3 026
Europejski Fundusz Morski i Rybacki 548 362 178
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 095 848 349
Europejski Fundusz Społeczny 530 278 82
Ogółem 9 183   3 635

* Środki na zatwierdzone projekty to kwota środków UE, którą państwa członkowskie zarezerwowały (przeznaczyły) na projekty w swoich decyzjach w sprawie zatwierdzenia projektów.

** Łączna kwota zobowiązań (z EFRROW i krajowych środków publicznych) wynosi 7 439 mln euro, brak jest jednak danych w rozbiciu na źródła środków.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych przekazanych przez Komisję Europejską.

Rys. 1 – Zwiększenie środków na finansowanie podejścia LEADER (liczba lokalnych grup działania i planowane finansowanie ze środków UE)

Uwaga: 1991–2006: wsparcie rozwoju obszarów wiejskich (EFOGR i EFRROW); 2007‑2013: EFRROW i EFR; 2014–2020: EFRROW, EFMR, EFRR i EFS.
* w tym LGR

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych przekazanych przez Komisję Europejską.

12 Organy krajowe i (w zależności od struktury politycznej) regionalne państw członkowskich były odpowiedzialne za opracowanie dokumentów programowych, takich jak umowy partnerstwa oraz programy operacyjne i programy rozwoju obszarów wiejskich. W dokumentach tych określono krajowe lub regionalne priorytety w zakresie finansowania. Komisja przeanalizowała i zatwierdziła te dokumenty. Komisja zachowuje wprawdzie ogólną odpowiedzialność za wydatkowanie środków, ale to państwa członkowskie zatwierdzały lokalne grupy działania i ich strategie rozwoju lokalnego, rozpatrywały wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, a także monitorowały i oceniały rezultaty. Na rys. 2 przedstawiono kluczowe obowiązki podmiotów objętych podejściem LEADER.

Rys. 2 – Kluczowe obowiązki podmiotów objętych podejściem LEADER

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji zaczerpniętych z dokumentów Komisji.

13 Komisja ustanowiła następujące wskaźniki7 i cele8 na potrzeby monitorowania podejścia LEADER w okresie 2014–2020:

 • odsetek ludności wiejskiej objętej strategiami rozwoju lokalnego (wartość docelowa: 53,5%);
 • procent ludności wiejskiej korzystającej z ulepszonych usług/infrastruktury (wartość docelowa: 16,4%);
 • miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (LEADER) (wartość docelowa: 44 109 miejsc pracy).

Załącznik I zawiera wykaz szczegółowych wskaźników i wartości docelowych związanych z podejściem LEADER i rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność, które zostały określone w rozporządzeniach dotyczących poszczególnych funduszy UE.

14 Państwa członkowskie mogły wspierać lokalne grupy działania w ramach jednego funduszu UE („podejście jednofunduszowe”) lub w ramach kilku funduszy UE („podejście wielofunduszowe”). Mogły też wyznaczyć jeden fundusz jako „fundusz wiodący”, z którego pokrywano wszystkie koszty administracyjne lokalnych grup działania. W latach 2014–2020 17 z 28 państw członkowskich stosowało podejście wielofunduszowe obejmujące różne kombinacje funduszy w celu zapewnienia lepszej koordynacji wsparcia rozwoju lokalnego oraz wzmocnienia powiązań między obszarami wiejskimi, miejskimi i rybackimi (zob. rys. 3).

Rys. 3 – Podejścia w zakresie finansowania stosowane przez państwa członkowskie

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie dokumentu Komisji Europejskiej (2017) pt. „Guidelines. Evaluation of LEADER/CLLD”, s. 10, oraz publikacji Kah, S. (2021) pt. „Update: Implementing cohesion policy funds through multi-Fund CLLD” (dane wg stanu na czerwiec 2021 r.).

15 W okresie 2021–2027 podejście LEADER i rozwój lokalny kierowany przez społeczność są regulowane rozporządzeniem (UE) 2021/1060 w sprawie wspólnych przepisów. Nowe przepisy dotyczące wspólnej polityki rolnej (WPR), które weszły w życie w grudniu 2021 r.9, mają zastosowanie do LEADER.

16 Jak wskazano w pkt 12, państwa członkowskie muszą przedstawić swoje podejście LEADER i podejście oparte na rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność w odpowiednich programach. Państwa członkowskie zaczęły przekazywać Komisji do zatwierdzenia swoje nowe programy operacyjne, a do końca 2021 r. musiały przedstawić plany strategiczne WPR, z uwzględnieniem finansowania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach podejścia LEADER. W ramach prawnych przewidziano finansowanie inicjatyw związanych z podejściem LEADER i rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność począwszy od 2022 r.10 W międzyczasie wydatki na LEADER będą kontynuowane w oparciu o niewykorzystane środki z poprzedniego okresu.

Wcześniejsze kontrole

17 sprawozdaniu rocznym za 2000 r. Trybunał stwierdził uchybienia w zarządzaniu podejściem LEADER11. W sprawozdaniu specjalnym z 2010 r.12 ustalił z kolei, że lokalne grupy działania zrealizowały wiele projektów, które przyniosły korzyści lokalnym przedsiębiorstwom oraz społecznościom. Wykrył jednak również uchybienia dotyczące:

 • procedur wyboru projektów, w których największy udział w procesie decyzyjnym miały organy publiczne, a zasady dotyczące potencjalnych konfliktów interesów były niejasne;
 • stosowania podejścia oddolnego, w odniesieniu do którego niektórym lokalnym grupom działania nie udało się promować lokalnego zaangażowania;
 • zdolności lokalnych grup działania do opracowywania lokalnych rozwiązań, które różniły się od głównych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, np. przez finansowanie projektów, które mogły zostać sfinansowane w ramach innych programów wydatków;
 • monitorowania i oceny, w szczególności w zakresie korzyści osiąganych dzięki podejściu LEADER.

18 2013 r. Trybunał opublikował ocenę działań następczych13, w której wykazał, że wprowadzono pewne udoskonalenia, takie jak jaśniejsze zasady działania komitetów decyzyjnych lokalnych grup działania (zob. pkt 17 ppkt 1), jednak większość uchybień nie została wyeliminowana. Trybunał przedstawił zaktualizowaną ocenę tych kwestii w załączniku II.

Zakres kontroli i podejście kontrolne

19 Podejście LEADER ma na celu ułatwienie i wzmocnienie lokalnego zaangażowania (zob. pkt 03), lecz pociąga za sobą dodatkowe koszty i ryzyko (zob. pkt 0405). Te dodatkowe koszty i ryzyko są uzasadnione, o ile przeważają nad nimi dodatkowe korzyści w porównaniu z głównymi (realizowanymi odgórnie) programami wydatków UE (w szczególności z unijnym programem rozwoju obszarów wiejskich). Główne pytanie kontrolne brzmiało: „Czy LEADER/rozwój lokalny kierowany przez społeczność przyniosły korzyści, które uzasadniają dodatkowe koszty i ryzyko?”. Aby ocenić tę kwestię, Trybunał przeanalizował, czy:

 1. LEADER i rozwój lokalny kierowany przez społeczność ułatwiały lokalne zaangażowanie;
 2. LEADER i rozwój lokalny kierowany przez społeczność zaowocowały projektami, które przyniosły widoczne korzyści w postaci poprawy zarządzania lokalnego, zwiększenia kapitału społecznego i lepszych rezultatów;
 3. wprowadzenie nowego podejścia wielofunduszowego przyczyniło się do lepszej koordynacji wsparcia rozwoju lokalnego.

20 W ramach przedmiotowej kontroli Trybunał wziął też pod uwagę wyniki swojej wcześniejszej kontroli w tej dziedzinie (zob. pkt 17 i 18), aby ocenić, czy po upływie ponad dziesięciu lat Komisja zajęła się stwierdzonymi wówczas uchybieniami. Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie informacji i aktualnych zaleceń na potrzeby oceny podejścia LEADER prowadzonej obecnie przez Komisję.

21 Kontrola objęła okres 2014–2020. W jej ramach Trybunał poddał analizie dziesięć państw członkowskich. W każdym z nich kontrolą objęto dwie lokalne grupy działania. W Niemczech kontrola dotyczyła Saksonii, a w Portugalii – części kontynentalnej (tj. nie uwzględniono Madery i Azorów). Dobór państw członkowskich miał na celu zapewnienie równowagi geograficznej przy jednoczesnym uwzględnieniu zarówno podejścia jedno-, jak i wielofunduszowego oraz wyższych i niższych wskaźników wydatków na inicjatywy związane z podejściem LEADER i rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność (zob. rys. 4).

Rys. 4 – Wybrane państwa członkowskie i regiony oraz podejście w zakresie finansowania przyjęte przez LGD wybrane do kontroli

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie mapy opracowanej przez Eurostat.

22 Trybunał dokonał wyboru lokalnych grup działania na podstawie przyznanych im środków finansowych, rodzaju wykorzystanych funduszy UE oraz obszaru i liczby mieszkańców.

23 Trybunał przeanalizował:

 • organizację i procedury we wszystkich wybranych państwach członkowskich i lokalnych grupach działania, opierając się w tym celu na dokumentacji i odpowiedziach na pytania w kwestionariuszach kontrolnych;
 • informacje na temat 95 projektów, które zostały wybrane na podstawie ich kosztów (niskie, średnie, wysokie), sektorów oraz wykorzystanych funduszy UE. Całkowity koszt tych projektów wynosi 7,5 mln euro, z czego UE zapewniła 4,9 mln euro (zob. załącznik III);
 • działania Komisji związane z podejściem LEADER i rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność, w drodze przeglądów dokumentacji i wideokonferencji z udziałem:
  •  przedstawicieli czterech właściwych dyrekcji generalnych (DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL), DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (DG MARE) oraz DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO));
  •  przedstawicieli organów państw członkowskich;
  •  przedstawicieli lokalnych grup działania;
  •  właścicieli projektów;
  •  zainteresowanych organizacji i ekspertów międzynarodowych.

Uwagi

Lokalne grupy działania ułatwiają lokalne zaangażowanie, ale generują dodatkowe koszty, a procesy ich zatwierdzania odbywają się powoli

24 W kolejnych punktach Trybunał przedstawia, w jaki sposób państwa członkowskie i lokalne grupy działania ułatwiały lokalne zaangażowanie i z jakimi wiązało się to kosztami. W pierwszej kolejności Trybunał przeanalizował koszty podejścia LEADER. Następnie zbadał, w jaki sposób państwa członkowskie zatwierdzały lokalne grupy działania i ich strategie, a następnie, jak grupy te dokonywały wyboru projektów wspieranych w ramach podejścia LEADER.

Lokalne grupy działania generują dodatkowe koszty

25 Jak wyjaśniono we wstępie, lokalne grupy działania stanowią podstawę podejścia LEADER i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Mogą one otrzymywać środki unijne na różne cele (zob. rys. 5). Część finansowania zapewniają ponadto obowiązkowo państwa członkowskie, regiony, lokalne grupy działania i właściciele projektów.

26 Państwa członkowskie powinny stworzyć odpowiednie warunki dla funkcjonowania lokalnych grup działania, tak aby mogły one wypełniać swoje zadania, a w szczególności ułatwiać współpracę między różnymi podmiotami lokalnymi i wspierać je w opracowywaniu projektów z korzyścią dla rozwoju lokalnego. W tym celu państwa członkowskie powinny zapewnić lokalnym grupom działania niezależność i ograniczyć do minimum obciążenie administracyjne14.

Rys. 5 – Środki, które UE zaplanowała przeznaczyć na podejście LEADER i rozwój lokalny kierowany przez społeczność (lata 2014–2020; w mld euro)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych przekazanych przez Komisję Europejską.

27 Podejście partycypacyjne LEADER wymaga stworzenia dodatkowych struktur zarządczych oraz podejmowania działań na rzecz strategii rozwoju lokalnego i dlatego wiąże się z dodatkowymi kosztami. W rozporządzeniu koszty administracyjne i koszty bieżące ograniczono do 25% (zob. pkt 05), a niektóre państwa członkowskie obniżyły ten pułap do 20%.

28 tabeli 2 przedstawiono przegląd zaplanowanych i wypłaconych środków na finansowanie podejścia LEADER (stan na koniec 2020 r.) w okresie programowania 2014–2020. Z przeglądu tego wynika, że państwa członkowskie zaplanowały przeznaczyć 17% środków na pokrycie kosztów administracyjnych i kosztów bieżących lokalnych grup działania. Mieści się to w limitach określonych w przepisach UE.

Tabela 2 – Całkowite finansowanie LEADER (stan na koniec 2020 r.)

Rodzaj kosztów Zaplanowane finansowanie na LEADER (2014–2020) Zgłoszone wydatki w ramach LEADER (do końca 2020 r.)
w mln EUR % zaplanowanego całkowitego finansowania LEADER w mln EUR % wypłaconych środków na finansowanie LEADER
Koszty przygotowawcze 81,6 1% 67,4 2%
Koszty administracyjne i koszty bieżące 1 673,6 17% 1 038 24%
Działania z zakresu współpracy 380,9 4% 98,6 2%
Koszty projektów 7 794,2 78% 3 054,4 72%
Ogółem (wszystkie państwa członkowskie i Zjednoczone Królestwo) 9 930,2 100% 4 258,4 100%

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych przekazanych przez Komisję Europejską.

29 Jak wynika ze sprawozdawczości Komisji, na koniec 2020 r. na projekty realizowane przez społeczności lokalne przeznaczono 3,1 mld euro, czyli 72% zgłoszonych wydatków w ramach LEADER. Ogólnie rzecz biorąc, lokalne grupy działania wydały niewiele na działania z zakresu współpracy (2%) oraz na koszty przygotowawcze (2%). Ich koszty administracyjne i koszty bieżące wyniosły 1,04 mld euro (24% łącznych wydatków na tym etapie). W kilku państwach członkowskich, w których zgłoszone wydatki na projekty LEADER były niskie, udział tych kosztów był wysoki. Na przykład w Grecji, Portugalii i Słowacji koszty te na koniec 2020 r. były równe kwocie przeznaczonej na projekty lub ją przewyższały. Płatności dotyczące okresu 2014–2020 mogą być dokonywane do końca 2023 r. W trakcie okresu programowania udział wydatków administracyjnych w porównaniu z wydatkami na projekty wykazuje tendencję spadkową.

30 tabeli 3 przedstawiono zgłoszone wydatki w dziesięciu wybranych państwach członkowskich i regionach w podziale na rodzaje kosztów. Na rys. 6 porównano je z całkowitymi zaplanowanymi środkami na LEADER. Państwa członkowskie zgłosiły w ujęciu średnim 39% zaplanowanych środków na finansowanie projektów LEADER jako wypłacone. Estonia wypłaciła 72% zaplanowanych środków na projekty, Grecja 13%, a Słowacja nie dokonała jeszcze płatności za żaden projekt.

Tabela 3 – Zgłoszone wydatki w ramach projektów LEADER w podziale na rodzaje kosztów (w mln euro; według stanu na koniec 2020 r.)

Państwo członkowskie/ region Koszty przygoto-wawcze Koszty administracyjne Działania z zakresu współpracy Koszty projektów Ogółem
Czechy - -* 0,2 64,5 64,7
Niemcy (Saksonia) - 19,4 2,5 200,5 222,4
Estonia 1,6 12,5 2,3 48,8 65,2
Irlandia 1,3 44,3 0,8 77,6 124,0
Grecja 3,2 43,1 0,2 46,4 92,9
Austria - 33,8 8,0 68,7 110,5
Portugalia (kontynentalna) 1,4 36,0 0,5 36,0 73,9
Rumunia 2,0 77,3 0,1 268,4 347,8
Słowacja 1,1 0,4 0 0 1,5
Szwecja 3,4 28,3 3,2 63,0 97,9
Wybrane państwa członkowskie/ regiony 14,0 295,1 17,8 873,9 1 200,8
Wszystkie państwa członkowskie (oraz Zjednoczone Królestwo) 67,4 1 038,0 98,6 3 054,4 4 258,4

* W powyższej tabeli nie uwzględniono kosztów administracyjnych w Czechach, ponieważ są one pokrywane z funduszu rozwoju regionalnego (głównego funduszu Czech), a nie z funduszu rozwoju obszarów wiejskich.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych przekazanych przez Komisję Europejską.

Rys. 6 – Zgłoszone wydatki wybranych państw członkowskich i regionów na rozwój obszarów wiejskich w ramach LEADER (stan na koniec 2020 r.)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych przekazanych przez Komisję Europejską.

Większość państw członkowskich stosowała odpowiednie procedury w celu zatwierdzenia lokalnych grup działania, ale część nie przyjęła minimalnych wymogów jakościowych przy wyborze strategii rozwoju lokalnego

31 Państwa członkowskie powinny wspierać lokalne grupy działania przy opracowywaniu strategii rozwoju lokalnego zarówno pod względem finansowym (wsparcie przygotowawcze), jak i poprzez określenie jasnych wymogów jakościowych i zapewnienie wytycznych. Powinny one następnie ocenić lokalne grupy działania w sprawiedliwy i przejrzysty sposób, w ustalonych ramach czasowych, i zatwierdzić tylko te z nich, które przedstawią strategie spełniające określone normy jakości.

32 Lokalne grupy działania powinny angażować społeczności lokalne w proces opracowywania strategii za pomocą różnych metod, takich jak szkolenia, warsztaty czy seminaria, wykorzystując ich wiedzę na temat danego regionu. W poprzednim sprawozdaniu specjalnym dotyczącym podejścia LEADER Trybunał zwrócił uwagę na słabe punkty dotyczące tego, w jaki sposób lokalne grupy działania promowały zaangażowanie na szczeblu lokalnym. W wyniku niniejszej kontroli Trybunał stwierdził, że wszystkie wybrane lokalne grupy działania podjęły takie działania i opracowały strategie rozwoju lokalnego w ramach procesu oddolnego.

33 Państwa członkowskie mały obowiązek określić kryteria zatwierdzania lokalnych grup działania i ocenić zaproponowane strategie pod kątem spełnienia tych kryteriów. Proces ten obejmował ogłoszenie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania lub kilku zaproszeń, przygotowanie wstępnych wersji strategii, ocenę strategii przez państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzenie zmian. Państwa członkowskie musiały dokonać wyboru strategii i zatwierdzić lokalne grupy działania do końca 2017 r. (dwa lata po rozpoczęciu wydatkowania środków w innych dziedzinach wspólnej polityki rolnej)15. Większość państw członkowskich dokonała tego w 2016 r., Irlandii i Czechom zajęło to więcej czasu, a Słowacja zakończyła proces zatwierdzania w marcu 2018 r. (zob. rys. 7ramka 1).

34 Ogólnie rzecz biorąc, Trybunał stwierdził, że państwa członkowskie dobrze wspierały i monitorowały proces zatwierdzania poprzez warsztaty, szkolenia i działania na rzecz budowania zdolności lokalnych grup działania. Kilka instytucji zarządzających zapewniło wytyczne dla społeczności lokalnych w formie materiałów informacyjnych lub podręcznika bądź też utworzyło punkty kontaktowe, do których można się zgłosić z pytaniami.

Rys. 7 – Czas trwania procesu zatwierdzania lokalnych grup działania w dziesięciu wybranych państwach członkowskich

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie. „Termin względny”: pierwsza tura wyboru strategii i LGD powinna zakończyć się dwa lata po zatwierdzeniu umowy partnerstwa. „Termin ostateczny” (czerwona linia): proces zatwierdzania strategii rozwoju lokalnego powinien zakończyć się do 31.12.2017 r. (art. 33 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

Ramka 1

Długotrwały proces opracowywania strategii rozwoju lokalnego w Słowacji

Proces opracowywania strategii rozwoju lokalnego w Słowacji trwał dwa i pół roku, a zakończył się trzy miesiące po ostatecznym terminie wyznaczonym na grudzień 2017 r.

W momencie przeprowadzania kontroli, tj. trzy lata później, nie został sfinansowany żaden projekt.

Komisja była świadoma tego długotrwałego procesu i zwróciła się o podjęcie działań w celu jego przyspieszenia.

35 Komisja zaleciła, aby państwa członkowskie oceniły strategie rozwoju lokalnego na podstawie norm jakości i aby ze sobą konkurowały16. Dzięki takiemu podejściu Komisja chciała zagwarantować, że wybrane zostaną te lokalne grupy działania, które przedstawią strategie spełniające minimalne wymogi jakości.

36 Państwa członkowskie musiały określić kryteria oceny na potrzeby wyboru strategii rozwoju lokalnego. Zadanie to obejmowało ustalenie norm jakości, które musiały zostać spełnione przez wszystkie strategie17. Trybunał stwierdził, że dziewięć państw członkowskich określiło takie normy jakości, ale w przypadku Czech, Grecji i Słowacji były one mniej rygorystyczne. Rumunia z kolei nie wyznaczyła norm jakości.

37 tabeli 4 przedstawiono informacje na temat liczby przedłożonych i wybranych strategii w każdym państwie członkowskim objętym kontrolą Trybunału. Sześć państw członkowskich wybrało wszystkie lokalne grupy działania, które przedłożyły strategie. Rumunia podwoiła liczbę początkowo planowanych lokalnych grup działania (ze 120 do 239).

Tabela 4 – Wybór lokalnych grup działania / strategii rozwoju lokalnego

Państwo członkowskie Liczba przedłożonych strategii Liczba wybranych strategii
Czechy 179 178
Niemcy (Saksonia) 350 350
Estonia 34 34
Irlandia 30 30
Grecja 50 50
Austria 77 77
Portugalia 175 92
Rumunia 239 239
Słowacja 121 110
Szwecja 53 48

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych przekazanych przez wybrane państwa członkowskie.

Lokalne grupy działania zatwierdzały projekty wolniej niż przewidywano

38 Aby wybrać projekty, które przynoszą korzyści w kontekście rozwoju lokalnego, lokalne grupy działania powinny ustalić kryteria odpowiednie dla danego regionu oraz stosować sprawiedliwe i przejrzyste procedury. Wsparcie LEADER i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest dostępne na rzecz:

 • projektów realizowanych przez społeczności lokalne;
 • działań w zakresie współpracy między co najmniej dwiema lokalnymi grupami działania z tego samego państwa członkowskiego lub różnych krajów (z UE i spoza UE).

39 W siedmiu z dziesięciu państw członkowskich stosowano wnioski internetowe, uproszczone metody rozliczania kosztów lub inne narzędzia ułatwiające proces selekcji. W czterech państwach członkowskich (Grecja, Portugalia, Czechy i Słowacja) proces składania i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie był szczególnie skomplikowany i czasochłonny.

40 Obejmował on nawet osiem etapów i trwał średnio około roku, a w skrajnych przypadkach przekraczał dwa lata. Wnioskodawcy musieli najpierw złożyć wniosek do lokalnej grupy działania, która oceniała kwalifikowalność danego projektu i sprawdzała, czy wpisuje się on w strategię rozwoju lokalnego. Następnie składali wniosek do właściwych organów. W Grecji wnioskodawcy musieli złożyć wnioski zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Te dodatkowe wymogi administracyjne przyczyniły się do sytuacji, w której w momencie przeprowadzania przedmiotowej kontroli państwa członkowskie zakończyły i dokonały płatności na rzecz stosunkowo niewielu projektów (39% zaplanowanych wydatków na projekty LEADER).

41 Zgodnie z wytycznymi Komisji strategie rozwoju lokalnego powinny służyć celom lokalnym, a wybrane projekty powinny przyczyniać się do realizacji celów określonych w tych strategiach18. Lokalne grupy działania określiły dość ogólne cele i kryteria wyboru projektów w swoich strategiach rozwoju lokalnego. Dzięki temu mogły one wybrać do realizacji bardzo różnorodne projekty.

Podejście LEADER ułatwia lokalne zaangażowanie, lecz kobiety i młodzi ludzie nie są dostatecznie reprezentowani w lokalnych grupach działania

42 Lokalne grupy działania zapewniają forum komunikacji w ramach społeczności lokalnych na potrzeby opracowywania i realizacji strategii rozwoju lokalnego poprzez inicjowanie, rozwijanie i finansowanie lokalnych projektów. Odgrywają one istotną rolę we wspieraniu współpracy w ramach społeczności lokalnych i angażowaniu ich w rozwój lokalny. W podejściu LEADER wykorzystuje się wiedzę specjalistyczną i doświadczenie społeczności lokalnych, aby określić ich potrzeby w zakresie rozwoju. Ponadto podejście to opracowano, aby zapewnić platformę komunikacji między różnymi szczeblami władzy, od społeczności lokalnych po organy regionalne i krajowe, oraz aby zachęcać do ściślejszej współpracy.

43 Lokalne grupy działania powinny być reprezentatywne dla swoich społeczności lokalnych i angażować wszystkie odpowiednie zainteresowane strony. Zgodnie z przepisami żadna konkretna grupa zainteresowanych stron nie powinna mieć więcej niż 49% praw głosu w lokalnej grupie działania, a udział głosów organów publicznych w procesie wyboru projektów musi być poniżej 50%19. Zgodnie z wytycznymi Komisji skład organów decyzyjnych powinien być zrównoważony pod względem płci, a ponadto powinny one być reprezentatywne dla grup docelowych, takich jak młodzież, mniejszości etniczne i osoby znajdujące się w trudnej sytuacji20.

44 Trybunał stwierdził, że lokalne grupy działania objęte kontrolą zapewniały forum komunikacji na szczeblu lokalnym i spełniały wymogi prawne dotyczące składu ich organów decyzyjnych. Oznacza to, że organy publiczne nie dominowały już w tym procesie (co wynikało z ustaleń Trybunału w 2010 r.). Z przeprowadzonej analizy wynika, że w dziesięciu z 18 lokalnych grup działania, które przekazały dane, co najmniej 60% stanowisk zajmowali jednak mężczyźni. Niedostatecznie reprezentowane były też osoby młode. W 16 z 20 lokalnych grup działania objętych kontrolą w organach decyzyjnych nie zasiadała ani jedna osoba poniżej 30. roku życia21. Stwarza to ryzyko, że organy te nie uwzględniały poglądów i interesów takich osób w procesie decyzyjnym.

Wciąż nie wykazano dodatkowych korzyści płynących z podejścia LEADER i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

45 W swoim wcześniejszym sprawozdaniu specjalnym dotyczącym podejścia LEADER Trybunał stwierdził, że nie ma wystarczających dowodów na wartość dodaną podejścia LEADER. W związku z tym zalecił on Komisji podjęcie natychmiastowych działań w celu zapewnienia rozliczalności z uzyskania wartości dodanej oraz należytego zarządzania finansami w ramach podejścia LEADER. Jak wspomniano w pkt 07, Komisja oczekuje, że korzyści płynące ze stosowania podejścia LEADER przejawią się w postaci lepszych rezultatów projektów oraz większego kapitału społecznego i lepszego lokalnego zarządzania.

46 W kolejnych częściach sprawozdania Trybunał przeanalizował kolejno każdy z tych aspektów, sprawdzając najpierw, czy w ciągu ostatniego dziesięciolecia Komisja poczyniła postępy w zapewnianiu rozliczalności, jeśli chodzi o korzyści ze stosowania podejścia LEADER. Następnie Trybunał zbadał, czy projekty rozwoju lokalnego realizowane w ramach podejścia LEADER przyniosły lepsze rezultaty, a ponadto sprawdził, czy istnieją dowody na to, że podejście LEADER prowadzi do zwiększenia kapitału społecznego i poprawy zarządzania w społecznościach lokalnych.

Komisja rozpoczęła ocenę korzyści ze stosowania podejścia LEADER

47 Jak wynika z przeprowadzonego przez Trybunał przeglądu systemu monitorowania i oceny, jedno z kluczowych zaleceń zawartych w sprawozdaniu specjalnym na temat podejścia LEADER z 2010 r. dotyczące zapewniania rozliczalności z korzyści płynących ze stosowania tego podejścia nie zostało w pełni wdrożone (zob. pkt 17załącznik II).

48 Jak wyjaśniono w pkt 13, Komisja monitoruje osiągnięcia w ramach podejścia LEADER i przedstawia sprawozdania na ich temat, wykorzystując w tym celu trzy wskaźniki określone w rozporządzeniu. W tabeli 5 przedstawiono dane dotyczące podejścia LEADER zawarte w rocznym sprawozdaniu z działalności Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich za 2019 r.

Tabela 5 – Wskaźniki LEADER

Wskaźnik Wartość docelowa (na 2023 r.) Zgłoszone dane
% ludności wiejskiej objętej strategiami rozwoju lokalnego 53,5% 60,6%
% ludności wiejskiej korzystającej z ulepszonych usług/infrastruktury 16,4% 13,54%
Liczba miejsc pracy utworzonych dzięki projektom objętym wsparciem 44 109 13 337

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie rocznego sprawozdania z działalności Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich za 2019 r.

49 Wskaźniki te nie pozwalają na miarodajną ocenę kosztów i korzyści związanych ze stosowaniem podejścia LEADER. W swoich wcześniejszych sprawozdaniach, w tym w sprawozdaniu dotyczącym wyników wykonania budżetu (stan na koniec 2019 r.)22, Trybunał zauważył, że stosowane wskaźniki to głównie wskaźniki wkładu i produktu, które nie mierzą rezultatów ani wartości dodanej programów wydatków. W sprawozdaniu dotyczącym podejścia LEADER z 2010 r. Trybunał zalecił, aby Komisja podjęła pilne działania w celu zapewnienia rozliczalności z korzyści płynących ze stosowania podejścia LEADER oraz aby monitorowanie było ukierunkowane na wskaźniki takich korzyści oraz efektywność i skuteczność, a nie na wdrażanie.

50 W przepisach przewidziano wymóg, aby Komisja zapewniła państwom członkowskim wytyczne dotyczące metod przeprowadzania ocen ich programów rozwoju obszarów wiejskich i programów operacyjnych. Ewaluacje programów na koniec okresu, tj. ewaluacje ex post, są przeprowadzane przez Komisję lub przez państwa członkowskie w ścisłej współpracy z Komisją23.

51 Komisja wydała dwa dokumenty z wytycznymi, aby wesprzeć państwa członkowskie przy ocenie podejścia LEADER i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w okresie programowania 2014–2020: wytyczne dotyczące oceny24 oraz podręcznik dotyczący oceny25. Komisja jest również zobowiązana do przedstawienia do 31 grudnia 2025 r. sprawozdania podsumowującego ewaluacje ex post państw członkowskich w odniesieniu do programów operacyjnych i do 31 grudnia 2027 r. w odniesieniu do programów rozwoju obszarów wiejskich26.

52 odniesieniu do okresu programowania 2007–2013 Komisja musiała przedstawić sprawozdanie podsumowujące dotyczące rozwoju obszarów wiejskich do 31 grudnia 2016 r.27 Sprawozdanie to ukończono w kwietniu 2018 r., a opublikowano w lipcu 2020 r.28 Obejmuje ono krótką sekcję poświęconą podejściu LEADER, ale nie zawiera oceny korzyści płynących z jego stosowania.

53 Komisja nie opublikowała jeszcze własnej oceny podejścia LEADER. W opinii z 2018 r. w sprawie wniosków Komisji dotyczących nowej wspólnej polityki rolnej Trybunał zalecił, aby podczas wprowadzania zmian w przepisach Komisja działała zgodnie z zasadą „najpierw oceniaj”29. Komisja przeprowadza obecnie ocenę wpływu na zrównoważony rozwój terytorialny tej części podejścia LEADER, która jest finansowana z funduszy rozwoju obszarów wiejskich. Celem tej oceny jest zbadanie adekwatności, skuteczności, efektywności, spójności i wartości dodanej30. Komisja planuje opublikować tę ocenę w 2023 r.

Państwa członkowskie wykorzystywały podejście LEADER do finansowania projektów wynikających ze strategii rozwoju lokalnego, ale w przypadku niektórych projektów istniały inne specjalne programy wydatków

54 Wobec braku oceny przygotowanej przez Komisję lub odpowiednich danych z monitorowania, które pokazywałyby korzyści płynące z realizacji projektów LEADER, Trybunał ocenił, czy projekty LEADER i projekty rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność mogły przyczynić się do rozwoju lokalnego i czy przyniosły lepsze rezultaty. W tym celu przeanalizował on, czy projekty te wynikają ze strategii rozwoju lokalnego (zob. pkt 41) przygotowanych przez lokalne grupy działania, a więc czy mogły stanowić odpowiedź na lokalne potrzeby. Trybunał wykorzystał także wytyczne Komisji dotyczące oceny, w których lepsze rezultaty zostały zdefiniowane w poszczególnych rodzajach projektów „w porównaniu z realizacją bez zastosowania metody LEADER”31.

55 Trybunał przeanalizował 95 projektów pod kątem kryteriów przedstawionych w pkt 54. Analizę tę oparł na samoocenach przeprowadzonych przez lokalne grupy działania. Zbadał również wiarygodność tych samoocen i omówił wyniki swojej analizy z organami i kilkoma właścicielami projektów.

56 Trybunał stwierdził, że projekty były zgodne z ogólnymi celami określonymi w strategiach rozwoju lokalnego (zob. pkt 41). W przypadku szeregu projektów stwierdzono, że mogły przyczynić się do rozwoju lokalnego. Trybunał zidentyfikował także projekty, które stanowią uzupełnienie obowiązków ustawowych i nie są objęte konkretnymi programami.

57 Trybunał stwierdził jednak, że niektóre państwa członkowskie objęte kontrolą wykorzystywały fundusze LEADER lub fundusze na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do finansowania projektów, które zazwyczaj wchodzą w zakres ustawowych zadań organów krajowych, regionalnych lub lokalnych (np. finansowanie dróg wiejskich lub oświetlenia ulic). Ponadto Trybunał wykrył projekty, które jednoznacznie wchodzą w zakres działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich nieobjętych podejściem LEADER oraz innych unijnych programów wydatków (zob. ramka 2).

58 Na przykład w Niemczech (Saksonia) LEADER wykorzystano do sfinansowania wielu podstawowych usług na rzecz obszarów wiejskich. Na inicjatywę tę przeznaczono 364,3 mln euro, czyli 41,5% zaplanowanych środków na rozwój obszarów wiejskich, co stanowi najwyższy odsetek wśród wszystkich państw członkowskich i regionów UE. W związku z tym podstawowe zadania władz lokalnych w Niemczech (Saksonia) musiały być realizowane za pośrednictwem lokalnych grup działania. Dotyczyło to między innymi finansowania na drogi wiejskie, oświetlenie ulic i ich konserwację, a także projektów rozbudowy przedszkoli. Jak wynika ze sprawozdania z oceny śródokresowej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, do 30 czerwca 2019 r. Saksonia wykorzystała fundusze LEADER do sfinansowania 112 projektów dotyczących oświetlenia ulicznego (o wartości 5,5 mln euro ze środków publicznych), 84 projektów dotyczących dróg wiejskich (13 mln euro) i 62 projektów dotyczących przedszkoli (6,3 mln euro)32.

Ramka 2

Projekty sfinansowane w ramach podejścia LEADER, w przypadku których istniały inne konkretne działania i programy wydatków

Czechy i Rumunia: wsparcie na rzecz młodych rolników i modernizacji gospodarstw rolnych

EFRROW

Jedna z lokalnych grup działania w Rumunii wybrała dziesięć projektów dotyczących inwestycji w gospodarstwach rolnych, których łączne koszty wyniosły 1,7 mln euro. Jest to prawie połowa całkowitych kosztów wszystkich wybranych projektów. Druga grupa w Rumunii w ośmiu przypadkach wypłaciła młodym rolnikom wsparcie w formie ryczałtu na łączną kwotę 240 000 euro. Tymczasem wszystkie państwa członkowskie posiadają szczególne środki wspierania młodych rolników w ramach I filaru WPR, a Rumunia zapewnia specjalne wsparcie w ramach II filaru.

Dwie lokalne grupy działania w Czechach wybrały 47 projektów dotyczących inwestycji w gospodarstwach rolnych, których koszty wyniosły około 2 mln euro, czyli niemal połowę całkowitych kosztów wszystkich wybranych projektów. Jedna z tych grup przeznaczyła około 80% łącznych środków na projekty z zakresu rolnictwa.

W ramach tych projektów rolnicy otrzymali finansowanie unijne z przeznaczeniem głównie na inwestycje w nowe stajnie i sprzęt. Udzielono również wsparcia młodym rolnikom na rozpoczęcie działalności.

Tymczasem zainteresowani rolnicy mogą ubiegać się o środki na rozwój obszarów wiejskich poza LEADER, co oznacza, że wykorzystanie środków z LEADER w takich przypadkach stanowi powielenie istniejących rozwiązań.

59 Trybunał zidentyfikował taką sytuację w 2010 r. Komisja zgodziła się wówczas, że zasadniczo w ramach podejścia LEADER nie powinno się wspierać zwykłych działań władz lokalnych. W sprawozdaniu specjalnym z 2015 r. pt. „Wsparcie UE na rzecz infrastruktury obszarów wiejskich”33 Trybunał przedstawił podobne spostrzeżenia dotyczące finansowania dróg wiejskich w Niemczech (Saksonia) i zalecił, aby państwa członkowskie dopilnowały, by środki dostępne w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich nie zastępowały innych środków publicznych przeznaczonych na ten sam obszar polityki.

60 Irlandii i Szwecji udało się tego uniknąć dzięki obowiązującym w tych krajach zasadom kwalifikowalności:

 • władze irlandzkie wyłączyły z finansowania w ramach LEADER szereg sektorów i działań, w przypadku których istniały inne możliwości finansowania, w tym rolnictwo, remonty prywatnych nieruchomości mieszkalnych i ogólne prace konserwacyjne prowadzone przez podmioty publiczne, a także projekty, na które przyznano już inne środki unijne lub krajowe;
 • w Szwecji przyjęto zasady zabraniające finansowania kosztów realizacji zadań ustawowych lub działań mających na celu spełnienie unijnych lub krajowych wymogów prawnych (np. zapewnienie zgodności z unijnymi dyrektywami). Wymagano także, aby projekty LEADER i projekty w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przynosiły korzyści szerszej społeczności lokalnej, a nie tylko poszczególnym właścicielom projektów.

Choć warunki w poszczególnych państwach członkowskich są różne, zdaniem Trybunału zasady te stanowią dobre praktyki, które mogą przyczynić się do należytego zarządzania finansami w ramach podejścia LEADER.

Choć zdaniem ekspertów trudno jest ocenić niektóre potencjalne korzyści płynące ze stosowania podejścia LEADER, Trybunał znalazł dowody na to, że jest to wykonalne

61 Komisja definiuje korzyści płynące z wprowadzenia podejścia LEADER nie tylko jako lepsze rezultaty projektów, ale także jako zwiększenie kapitału społecznego i poprawę zarządzania. W wytycznych Komisji dotyczących oceny przedstawiono następujące definicje:

 • kapitał społeczny to pojęcie wielowymiarowe, obejmujące takie cechy organizacji społecznych, jak sieci kontaktów, normy i zaufanie społeczne, które ułatwiają koordynację i współpracę na rzecz obopólnych korzyści;
 • zarządzanie obejmuje instytucje, procesy i mechanizmy, za pośrednictwem których podmioty publiczne i gospodarcze oraz podmioty społeczeństwa obywatelskiego wyrażają swoje interesy, korzystają z przysługujących im praw, wypełniają obowiązki i polubownie rozstrzygają spory.

62 Jak wynika z literatury fachowej, próby pomiaru poprawy w zakresie kapitału społecznego i zarządzania lokalnego wiążą się z szeregiem wyzwań, w tym z trudnościami w wypracowaniu powszechnie akceptowanej definicji tych pojęć34. Eksperci przyznają więc, że trudno jest ocenić potencjalne korzyści ze stosowania podejścia LEADER.

63 Oprócz sprawozdania podsumowującego Komisji (zob. pkt 52) Trybunał przeanalizował sprawozdania z ewaluacji ex post państw członkowskich objętych kontrolą, głównie z okresu 2007–2013, pod kątem dowodów na zwiększenie kapitału społecznego i poprawę lokalnego zarządzania. W większości sprawozdań z ewaluacji ex post państw członkowskich nie uwzględniono tych aspektów. W szwedzkim sprawozdaniu z ewaluacji ex post za okres 2007–2013 przedstawiono ustalenia odnoszące się bezpośrednio do lokalnego zarządzania. W opinii oceniających podejście LEADER nie przyczyniło się do poprawy „zarządzania pionowego”, tj. do poprawy pozycji lokalnych grup działania w stosunku do innych organów i instytucji. Jeśli chodzi o „zarządzanie horyzontalne”, tj. współpracę z innymi zainteresowanymi stronami na szczeblu regionalnym, oceniający podkreślili, że podejście LEADER doprowadziło do zaangażowania w lokalne sprawy publiczne przedstawicieli zarówno lokalnych przedsiębiorstw, jak i społeczeństwa obywatelskiego.

Podejście wielofunduszowe przekłada się na większą złożoność finansowania projektów rozwoju lokalnego

64 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (fundusze ESI) obejmują pięć różnych strumieni finansowania, przy czym każdy z nich podlega odrębnym przepisom szczegółowym (zob. pkt 10). Wymaga to koordynacji między właściwymi organami państw członkowskich w celu zapewnienia synergii i uniknięcia nakładania się działań na poziomie programów i projektów. W przepisach dotyczących okresu programowania 2014–2020 wyraźnie uwzględniono potrzebę takiej koordynacji35.

65 Zdaniem Komisji ustanowienie wspólnych komitetów monitorujących poszczególne programy jest użyteczne i praktyczne. Uczyniły to jednak tylko cztery z dziesięciu państw członkowskich objętych kontrolą Trybunału.

66 Państwa członkowskie znalazły jednak inne rozwiązania, aby zapewnić lepszy przepływ informacji. Instytucje zarządzające poszczególnymi funduszami w Austrii i Niemczech (Saksonia) były reprezentowane w komitetach monitorujących wszystkich pozostałych funduszy. Estonia z kolei ustanowiła wspólną instytucję zarządzającą dla wszystkich funduszy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa.

67 W ramach reformy po 2020 r. w planach strategicznych WPR zaplanowane zostaną dwa strumienie finansowania (Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji i Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) wspólnej polityki rolnej. W rezultacie rozwój obszarów wiejskich może mieć luźniejszy związek z pozostałymi trzema strumieniami finansowania (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny Plus oraz Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury).

68 Komisja oczekiwała, że podejście wielofunduszowe przyczyni się do poszerzenia grona lokalnych sektorów, zainteresowanych stron i właścicieli projektów zaangażowanych w działalność lokalnych grup działania, a tym samym wzmocni współpracę na szczeblu lokalnym. Ponadto spodziewała się ona, że włączenie czterech funduszy UE umożliwi lokalnym grupom działania bardziej kompleksowe zaspokajanie złożonych potrzeb lokalnych za pomocą większych nakładów finansowych.

69 Komisja nie przekazała wyczerpujących danych na temat liczby lokalnych grup działania stosujących podejście wielofunduszowe. Z najnowszych dostępnych zestawień danych36 wynika, że na okres programowania 2014–2020 we wszystkich państwach członkowskich (w tym w Zjednoczonym Królestwie) zatwierdzono 3 337 grup. 813 (24%) spośród nich korzystało z więcej niż jednego funduszu UE (zob. rys. 8). Większość z tych grup stosujących podejście wielofunduszowe korzystała z kombinacji środków finansowych pochodzących z funduszu rozwoju obszarów wiejskich, funduszu rozwoju regionalnego i funduszu społecznego, a dziewięć grup w całej UE korzystało z wszystkich czterech dostępnych funduszy (osiem w Szwecji i jedna w Polsce).

Rys. 8 – Lokalne grupy działania stosujące podejście jedno- i wielofunduszowe w okresie 2014–2020

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie Kah, S. (2021), „Update: Implementing cohesion policy funds through multi-Fund CLLD” (dane według stanu na czerwiec 2021 r.).

70 Podejście wielofunduszowe stanowiło nowość dla lokalnych grup działania i organów państw członkowskich, a lokalne grupy działania po raz pierwszy korzystały z funduszy społecznych i regionalnych. Z tego względu w wytycznych Komisji37 podkreślono potrzebę „wyraźnie wyznaczonych zakresów odpowiedzialności i podejmowania decyzji”. Wymagało to koordynacji działań między odpowiedzialnymi organami państw członkowskich, zwłaszcza w celu zapewnienia lokalnym grupom działania jasnych zasad i wytycznych, najlepiej za pośrednictwem jednego punktu kontaktowego.

71 Spośród państw członkowskich objętych kontrolą Trybunału Szwecja stosowała najsprawniejsze rozwiązania w zakresie zarządzania podejściem wielofunduszowym. Wyznaczyła ona jedną instytucję zarządzającą oraz grupę koordynującą fundusze i realizowała tylko trzy powiązane programy: krajowy program rozwoju obszarów wiejskich, krajowy program rybołówstwa oraz krajowy program finansowania rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach funduszy regionalnych i społecznych.

72 Z kolei w Czechach i Portugalii w opinii instytucji zarządzających połączenie różnych funduszy o różnych celach i zasadach oraz fakt stosowania odmiennych zasad i wytycznych przez różne instytucje zarządzające utrudniły zarządzanie podejściem wielofunduszowym. (Na rys. 9 przedstawiono różne rozwiązania w zakresie zarządzania podejściem wielofunduszowym w Szwecji, Czechach i Portugalii). W uwagach Komisji do rocznych sprawozdań państw członkowskich z wdrażania lub w protokołach z ich corocznych spotkań Trybunał nie znalazł dowodów na to, by Komisja interweniowała, np. poprzez przekazanie państwom członkowskim na piśmie informacji zwrotnych na temat zarządzania podejściem wielofunduszowym lub ustanowienie w stosownych przypadkach wymogu przedstawienia planów działania.

Rys. 9 – Rozwiązania w zakresie zarządzania podejściem wielofunduszowym

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie map opracowanych przez Eurostat.

73 Aby uprościć podejście wielofunduszowe, Komisja wprowadziła kilka nowych elementów w okresie programowania 2021–2027:

 • Aby dokonać wyboru strategii rozwoju lokalnego (z wykorzystaniem wszystkich odnośnych funduszy) i lokalnych grup działania, państwa członkowskie muszą zorganizować wspólne zaproszenie, a także powołać wspólny komitet w celu monitorowania realizacji tych strategii38.
 • Jeśli państwo członkowskie zdecyduje się na fundusz wiodący, cała strategia rozwoju lokalnego (tj. zarządzanie wszystkimi projektami oraz ich kontrola) podlega zasadom tego funduszu, natomiast wdrażanie, monitorowanie i dokonywanie płatności w ramach poszczególnych projektów nadal odbywają się zgodnie z zasadami funduszu finansującego dany projekt39.

Z ustaleń Trybunału wynika, że według stanu na koniec grudnia 2021 r. wspólne zaproszenia nie były jeszcze możliwe. Komisja poinformowała Trybunał, że wynika to z przedłużenia okresu przejściowego dla nowej wspólnej polityki rolnej (w tym unijnego funduszu rozwoju obszarów wiejskich) do 2022 r., co oznacza, że do tego czasu zastosowanie będą miały wcześniej obowiązujące zasady na lata 2014–2020.

74 W Szwecji, pomimo wprowadzonych usprawnień, organy uznały podejście wielofunduszowe za nieskuteczne i kosztowne w zarządzaniu, zważywszy w szczególności, że w okresie 2014–2020 na fundusze rybackie, regionalne i społeczne przypadało łącznie jedynie 20% środków przeznaczonych na rozwój lokalny kierowany przez społeczność. W związku z tym zleciły one przeprowadzenie badania oceniającego finansowanie wszystkich inicjatyw w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z Funduszu Rolnego40. W badaniu tym stwierdzono, że w latach 2014–2020 lokalne grupy działania wspierały podobne projekty w ramach różnych funduszy (np. w dziedzinie turystyki i integracji) oraz że ponad 90% wszystkich projektów wspieranych z trzech pozostałych funduszy UE można było sfinansować ze środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

75 związku z tym Szwecja prawdopodobnie zrezygnuje z podejścia wielofunduszowego. Od przedstawicieli organów pozostałych państw członkowskich, z którymi przeprowadzono wywiady, Trybunał otrzymał niejednoznaczne odpowiedzi, które wskazują, że większość z nich nie popiera stosowania podejścia wielofunduszowego w obecnym i przyszłym okresie programowania.

Wnioski i zalecenia

76 W ramach kontroli Trybunał przeanalizował, czy podejście LEADER przynosi korzyści, które uzasadniają dodatkowe koszty i ryzyko, z jakimi się ono wiąże, zwłaszcza w porównaniu z głównymi (realizowanymi odgórnie) programami wydatków UE.

77 Po przeszło dziesięciu latach od ostatniego sprawozdania specjalnego dotyczącego podejścia LEADER Trybunał ustalił, że w niektórych obszarach nastąpiła poprawa i że LEADER zapewnia struktury, które ułatwiają lokalne zaangażowanie. Stosowanie podejścia LEADER wiąże się jednak z wyższymi kosztami administracyjnymi i kosztami bieżącymi oraz z powolnymi procesami zatwierdzania, a ponadto nie prowadzi do realizacji projektów przynoszących wyraźne dodatkowe korzyści. Ogólnie Trybunał stwierdza, że niewiele jest dowodów na to, iż korzyści płynące z podejścia LEADER przewyższają związane z nim koszty i ryzyko.

78 Ze względu na charakter partycypacyjny podejście LEADER wiąże się z wysokimi kosztami administracyjnymi i kosztami bieżącymi. W rozporządzeniu UE koszty te ograniczono do 25%. W okresie programowania 2014–2020 państwa członkowskie planowały przeznaczyć 17% środków na pokrycie kosztów administracyjnych i kosztów bieżących. Koszty te wiążą się ze wspieraniem wdrażania strategii rozwoju lokalnego oraz z pomocą dla potencjalnych beneficjentów przy opracowywaniu projektów. Jak wynika ze sprawozdawczości Komisji, na koniec 2020 r. koszty te wyniosły 1,04 mld euro (24% łącznych wydatków na tym etapie, co mieści się w limitach określonych w rozporządzeniu). Udział tego rodzaju kosztów w zestawieniu z wydatkami na projekty wykazuje tendencję spadkową w trakcie okresu programowania (pkt 2530).

79 Trybunał ustalił, że na etapie opracowywania strategii rozwoju lokalnego grupy działania z powodzeniem promowały lokalne zaangażowanie, co stanowi poprawę w stosunku do sytuacji sprzed ponad dziesięciu lat. Większość państw członkowskich objętych kontrolą Trybunału stosowała odpowiednie procedury wyboru i zatwierdzania lokalnych grup działania na podstawie tych strategii, część jednak stosowała mniej rygorystyczne normy jakości przy wyborze strategii. Trybunał stwierdził, że jedno państwo członkowskie nie uwzględniło w procesie wyboru kryteriów jakościowych. Ich uwzględnienie pozwoliłoby tymczasem na skoncentrowanie się na najlepszych strategiach rozwoju lokalnego (pkt 3137).

80 ustaleń Trybunału wynika również, że proces składania i zatwierdzania wniosków o dofinansowanie był skomplikowany i wiązał się z dodatkowymi wymogami administracyjnymi dla właścicieli projektów w porównaniu z głównymi programami wydatków. Przyczyniło się to do sytuacji, w której w momencie przeprowadzania przedmiotowej kontroli państwa członkowskie zakończyły i dokonały płatności na rzecz stosunkowo niewielu projektów (39%). Trybunał ustalił także, że kryteria wyboru projektów LEADER były w większości przypadków dość ogólne, co pozwalało lokalnym grupom działania na wybór bardzo różnorodnych projektów (pkt 3841).

81 Proces wyboru projektów nie był już formalnie zdominowany przez organy publiczne (jak wynikało z ustaleń Trybunału w 2010 r.), a lokalne grupy działania z powodzeniem ułatwiały lokalne zaangażowanie. Trybunał stwierdził jednak w 2021 r., że skład większości lokalnych grup działania nie był zrównoważony pod względem płci, a młodzi ludzie byli w nich niedostatecznie reprezentowani. Stwarza to ryzyko, że organy decyzyjne nie będą uwzględniały poglądów i interesów tych niedoreprezentowanych grup w procesie decyzyjnym (pkt 4244).

82 Chociaż niektóre zalecenia z 2010 r. zostały zrealizowane, Trybunał stwierdził, że ramy monitorowania i ewaluacji przyjęte przez Komisję nadal nie zapewniały dowodów na dodatkowe korzyści ze stosowania podejścia LEADER w porównaniu z głównymi źródłami finansowania. Zdaniem ekspertów niektóre aspekty tych korzyści – tj. kapitał społeczny i zarządzanie lokalne – są trudne do wykazania. W opinii z 2018 r. w sprawie wniosków Komisji dotyczących nowej wspólnej polityki rolnej Trybunał podkreślił, że podczas wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach Komisja powinna działać zgodnie z zasadą „najpierw oceniaj”. Komisja rozpoczęła ocenę korzyści płynących ze stosowania podejścia LEADER (pkt 4753 i 6163).

83 Z przeprowadzonej przez Trybunał analizy wynika, że projekty LEADER były zgodne z ogólnymi celami określonymi w strategiach rozwoju lokalnego (zob. pkt 80). Trybunał wykrył jednak projekty, które jednoznacznie wchodzą w zakres działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich nieobjętych podejściem LEADER oraz innych unijnych programów wydatków. Niektóre państwa członkowskie i lokalne grupy działania korzystały z inicjatywy LEADER w celu finansowania projektów, które zazwyczaj wchodzą w zakres ustawowych zadań organów krajowych, regionalnych lub lokalnych (pkt 5460).

84 Podejście wielofunduszowe było nowością w okresie programowania 2014–2020. Zostało ono wprowadzone w celu zapewnienia lepszej koordynacji wsparcia rozwoju lokalnego oraz wzmocnienia powiązań między obszarami wiejskimi, miejskimi i rybackimi. Ogólnie rzecz biorąc, Trybunał ustalił, że podejście wielofunduszowe w obecnej formie powoduje większą złożoność finansowania projektów rozwoju lokalnego (pkt 6475).

Zalecenie 1 – Kompleksowa ocena kosztów i korzyści wynikających ze stosowania podejścia LEADER

Komisja powinna dokonywać kompleksowej oceny zarówno kosztów, jak i korzyści. W przypadku podejścia LEADER taka ocena powinna uwzględniać (ppkt a)–e)):

 1. korzystanie z procedury wyboru lokalnych grup działania, w ramach której środki są przydzielane na strategie rozwoju lokalnego wykazujące się dobrą jakością;
 2. działania mające na celu zmniejszenie kosztów i złożoności administracyjnej (np. dodatkowego obciążenia administracyjnego dla właścicieli projektów, długotrwałych procedur wyboru);
 3. stopień, w jakim organy decyzyjne są reprezentatywne pod względem m.in. wieku, płci oraz grup etnicznych i defaworyzowanych;
 4. stopień, w jakim projekty finansowane w ramach podejścia LEADER przynoszą dodatkowe korzyści w porównaniu z projektami nieobjętymi tym podejściem;
 5. zakres, w jakim środki w ramach podejścia LEADER są wykorzystywane do finansowania ustawowych zadań organów unijnych, krajowych, regionalnych lub lokalnych.

Termin realizacji: 2023 r.

Zalecenie 2 – Ocena podejścia opartego na rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność

Przy ocenie skuteczności i efektywności rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Komisja powinna uwzględnić w możliwie największym zakresie aspekty opisane w ppkt a)–e) w zaleceniu 1.

Termin realizacji: 2025 r. (w ramach ocen ex post dotyczących okresu 2014–2020).

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę II, której przewodniczy Joëlle ELVINGER, członkini Trybunału Obrachunkowego, w Luksemburgu w dniu 4 maja 2022 r.

 

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Klaus-Heiner LEHNE
Prezes

Załączniki

Załącznik I – Szczegółowe wskaźniki związane z podejściem LEADER i rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność

Tabela 6 – EFRROW EFMR EFRR EFS
Wskaźniki produktu Wskaźniki produktu Brak wskaźników szczególnych dla RLKS Brak wskaźników szczególnych dla RLKS
P.18: Liczba ludności na obszarze LGD

P.19: Liczba wybranych LGD

P.20: Liczba projektów LEADER otrzymujących wsparcie

P.21: Liczba projektów współpracy otrzymujących wsparcie

P.22: Liczba i typ promotorów projektów

P.23: Numer identyfikacyjny LGD uczestniczących w projekcie współpracy
 1. Liczba wybranych strategii rozwoju lokalnego
 2. Wsparcie przygotowawcze
 3. Współpraca
Wskaźniki celu i rezultatu Wskaźniki rezultatu
C21/R22: Odsetek ludności wiejskiej objętej strategiami rozwoju lokalnego

C22/R23: Odsetek ludności wiejskiej korzystającej z ulepszonych usług/elementów infrastruktury

C23/R24: Miejsca pracy stworzone w ramach projektów objętych wsparciem (LEADER)

 1. Liczba utworzonych miejsc pracy (EPC)
 2. Liczba utrzymanych miejsc pracy (EPC)

Źródło: EFRROW – załącznik IV do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 808/2014; EFRR – załącznik do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1014/2014.

Załącznik II – Przegląd działań podjętych w następstwie sprawozdania specjalnego 05/2010, przeprowadzony przez Trybunał na potrzeby niniejszego sprawozdania z kontroli

Zalecenia Odpowiedź Komisji Ocena Trybunału
Zalecenie 1    
Biorąc pod uwagę utrzymujące się uchybienia, Komisja powinna dopilnować, by przepisy prawa w wystarczająco jasny sposób określały standardy mające zastosowanie do programu Leader. Kilka prostych wymogów na poziomie UE mogłoby wyeliminować konieczność stosowania różnych zasad działania na poziomie programu, uprościć procedury, poprawić spójność oraz zapewnić jasne standardy kontroli w następujących kwestiach:    
 1. wykluczenie projektów rozpoczętych przed podjęciem decyzji o przyznaniu finansowania w celu wyeliminowania głównego ryzyka niewydajności (efekt deadweight);
 1. Komisja szczegółowo przeanalizuje kwestię rozpoczęcia kwalifikowalności projektów, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia zharmonizowanego podejścia do finansowania unijnego w ramach zarządzania dzielonego.


Niezrealizowane
Zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z finansowania wyklucza się projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie. Nie oznacza to zakazu rozpoczynania projektów przed podjęciem decyzji o udzieleniu dotacji, tzn. ryzyko efektu deadweight nadal istnieje.
 1. wybór projektów przez LGD powinien być oparty na udokumentowanych ocenach, które są dowodem na prawidłowość i uczciwość decyzji opartych na spójnych i stosownych kryteriach;
 1. Komisja przedstawi dodatkowe wytyczne w tym zakresie w ramach aktualizacji „Poradnika dotyczącego stosowania osi Leader” jeszcze w odniesieniu do bieżącego okresu programowania.


Zrealizowane częściowo
W art. 34 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ustanowiono normę prawną. Trybunał ustalił, że kryteria wyboru były często subiektywne i różnie interpretowane przez LGD.
 1. zasady mające zapewnić, że partnerstwa nie są zdominowane przez władze lokalne na spotkaniach, których celem jest wybór projektów;
 1. W obowiązujących ramach prawnych istnieją już odpowiednie przepisy. Art. 62 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 stanowi, że na poziomie podejmowania decyzji przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego muszą stanowić przynajmniej 50% składu lokalnego partnerstwa.

  Komisja przyznaje jednak, że wyliczenie zasad mogłoby być bardziej szczegółowe. Komisja rozważy zmianę obecnych wytycznych, aby doprecyzować kwestię obowiązkowego stosowania zasady „podwójnego kworum”, która ma zastosowanie do składu LGD oraz na poziomie podejmowania decyzji.


Zrealizowane
W art. 34 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ustanowiono normę prawną.
Ponadto państwa członkowskie powinny zapewnić wdrożenie skutecznych procedur w związku z uchybieniami wskazanymi w niniejszym sprawozdaniu oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem tych procedur.  


Zrealizowane częściowo
Państwa członkowskie stosują procedury mające na celu nadawanie kierunku działaniom LGD oraz ich monitorowanie. Nie zapobiega to jednak uchybieniom wskazanym w niniejszym sprawozdaniu.
Zalecenie 2    
Rozporządzenie finansowe zabrania podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą prowadzić do powstania konfliktu interesów. Mając to na uwadze, Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić istnienie skutecznych mechanizmów zapobiegających wystąpieniu takich konfliktów oraz sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie tych mechanizmów. Członkowie komitetów oceniających projekty lub odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w LGD mający jakikolwiek osobisty, polityczny, zawodowy lub biznesowy interes w proponowanym wniosku powinni zadeklarować to na piśmie. Nie powinni oni uczestniczyć w żadnej dyskusji, ocenie lub decyzji na temat projektu, a zgodnie z rozporządzeniem finansowym o sytuacji takiej należy poinformować instytucję zarządzającą. Komisja zgadza się z Trybunałem, że w odniesieniu do procesu podejmowania decyzji powinny istnieć jasne zasady dotyczące konfliktu interesów, które powinny być ściśle przestrzegane.

Art. 61 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 przewiduje, że na poziomie podejmowania decyzji partnerzy ekonomiczni i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego muszą stanowić przynajmniej 50% składu partnerstwa.

Komisja będzie również promować dobre praktyki za pomocą „Poradnika dotyczącego stosowania osi Leader” i zwróci się do państw członkowskich o zapewnienie i sprawdzenie skutecznych zabezpieczeń.


Zrealizowane
W art. 34 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 ustanowiono normę prawną.
Zalecenie 3    
Komisja wraz z państwami członkowskimi powinna dokonać przeglądu, aby stwierdzić, czy istniejące działania ograniczają zdolność LGD do opracowywania i wdrażania innowacyjnych wielosektorowych lokalnych strategii mających na celu osiągnięcie celów osi 1–3 polityki rozwoju obszarów wiejskich. Państwa członkowskie powinny ulepszyć stosowane przez siebie zasady, tak aby umożliwić LGD opracowywanie lokalnych rozwiązań, które nie odpowiadają działaniom programu rozwoju obszarów wiejskich. Aby poprawić wdrażanie lokalnych strategii, zawsze możliwe jest wprowadzenie zmian do programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW).

Ponadto można dokonać przeglądu „Poradnika dotyczącego stosowania osi Leader” w celu ulepszenia wytycznych dla państw członkowskich w zakresie finansowania (innowacyjnych) projektów spoza katalogu działań.

Od końca 2009 r. kilka państw członkowskich dąży do zmiany swoich programów, aby zwiększyć skuteczność wdrażania metody Leader poprzez dopuszczenie większej elastyczności, głównie dzięki wprowadzeniu środków zintegrowanych lub szczególnych. Jest to w znacznym stopniu wynikiem dyskusji prowadzonych przez Komisję w ramach podkomitetu ds. osi Leader Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Zrealizowane częściowo
Projekty LEADER/RLKS nie są już powiązane z głównymi działaniami.

Trybunał stwierdził pewne uchybienia:
 •  PT: projekty muszą uwzględniać sześć określonych działań;
 •  Ogółem: projekty LEADER/RLKS są często głównymi projektami lub mają podobny charakter, lecz nie zapewniają rozwiązań dostosowanych do lokalnych potrzeb.
Zalecenie 4    
Komisja powinna upewnić się, czy państwa członkowskie dokonają przeglądu strategii LGD na lata 2007–2013 i wyegzekwują ustanowienie przez LGD wymiernych celów dotyczących ich regionu, które mogą zostać osiągnięte za pomocą programu Leader do końca okresu programowania. Państwa członkowskie powinny wymagać od LGD rozliczalności z osiągania celów lokalnych strategii, uzyskiwania wartości dodanej za pomocą podejścia Leader oraz wydajnego wydatkowania przyznanych środków finansowania oraz kosztów operacyjnych. Sprawozdania z oceny śródokresowej, które mają być gotowe pod koniec 2010 r., będą zawierały zalecenia dotyczące zmian w programach rozwoju obszarów wiejskich w celu dostosowania treści programu do celów. Komisja wykorzysta tę okazję, aby omówić z państwami członkowskimi wdrażanie osi 4, a w szczególności możliwość poprawy jakości strategii rozwoju lokalnego i ich realizacji, między innymi poprzez lepsze monitorowanie i ocenę na poziomie LGD.

Przewiduje się w szczególności gromadzenie i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie monitorowania na poziomie LGD za pośrednictwem Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) oraz w zakresie oceny w kontekście Europejskiej Sieci Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Zrealizowane częściowo
Państwa członkowskie dokonały przeglądu strategii rozwoju lokalnego także pod kątem wyznaczania wymiernych celów. Trybunał stwierdził, że zakres tych strategii jest na ogół szeroki, co pozwala na przyjmowanie do realizacji bardzo zróżnicowanych projektów.

Cele są ograniczone do wartości docelowych w zakresie produktu, wskazujących np. ile projektów danego rodzaju należy zrealizować. Inne obowiązkowe (unijne) wskaźniki dotyczą liczby utworzonych miejsc pracy oraz liczby mieszkańców objętych LGD.

Komisja prowadzi zbiorczą sprawozdawczość w zakresie tych wskaźników, ale przegląd dokonany przez Trybunał wykazał niespójności w zgłaszanych danych (np. >100% objętych mieszkańców na obszarach wiejskich).

W art. 34 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 określono zadania LGD, w tym działania związane z monitorowaniem i oceną. Państwa członkowskie wyznaczają odpowiednie minimalne wymogi dla LGD. Z prac Trybunału wyłania się niejednoznaczny obraz sytuacji, tj. stwierdzono kilka dobrych praktyk, ale także LGD, które nie uważają działań związanych z monitorowaniem za użyteczne.
Państwa członkowskie powinny rozważyć, czy zwiększona rozliczalność z należytego zarządzania finansami pozwoli usprawnić istniejące systemy zarządzania, nadzoru i kontroli, w sposób redukujący konieczność sprawdzania zgodności działań z kryteriami kwalifikowalności do danego działania.


Zrealizowane częściowo
Art. 34 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 zawiera wymóg, aby państwa członkowskie przeprowadzały odpowiednie kontrole, w tym kontrole kwalifikowalności, lub zleciły przeprowadzenie tych kontroli LGD poprzez wyznaczenie ich jako instytucji pośredniczących. Trybunał wykrył przypadki, w których obowiązki przekazano LGD, choć nie wyznaczono ich wcześniej jako instytucji pośredniczących.
Zalecenie 5    
Mając na uwadze swoją odpowiedzialność za zapewnienie należytego zarządzania budżetem UE, Komisja powinna dokładnie sprawdzić przyszłe programy pod kątem określonych elementów, które są kluczowe w kontekście uzyskania wartości dodanej oraz skuteczności i wydajności programu Leader. W kontekście zatwierdzania programów na bieżący okres programowania w ramach zarządzania dzielonego Komisja przeanalizowała kluczowe elementy przewidziane w załączniku 2 do rozporządzenia (WE) nr 1974/2006. Inne dodatkowe elementy związane z zarządzaniem programem Leader muszą jednak zostać określone przez instytucje zarządzające po zatwierdzeniu programów zgodnie z zasadą pomocniczości.


Zrealizowane częściowo
Komisja skontrolowała PO i PROW, ale poziom szczegółowości tych kontroli w poszczególnych państwach członkowskich był niejednolity.

Komisja nie wymagała od państw członkowskich, aby skupiały się na projektach, które wnosiły wartość dodaną, ani na innych aspektach wartości dodanej LEADER/RLKS.
Państwa członkowskie powinny w przyszłości dopilnować, by LGD usunęły wszelkie uchybienia w procedurze wyboru, tak aby strategie i plany wdrożenia przygotowywane przez LGD były jak najwyższej jakości.  


Zrealizowane częściowo
Państwa członkowskie kontrolowały strategie rozwoju lokalnego, zapewniały szkolenia i doradztwo oraz dały LGD możliwość poprawienia/zmiany swoich strategii po pierwszych przeglądach.

Z drugiej strony, nie przeszkodziło im to w przyjęciu strategii rozwoju lokalnego o szerokich celach i obszarach działania, które umożliwiały wybór wszelkiego rodzaju projektów.
Zalecenie 6    
Komisja powinna podjąć natychmiastowe działania w celu zapewnienia rozliczalności z uzyskania wartości dodanej oraz należytego zarządzania finansami programu Leader. Monitorowanie powinno koncentrować się przede wszystkim na wskaźnikach wartości dodanej podejścia Leader, wydajności i skuteczności, a nie na realizacji. Dane powinny być weryfikowane u źródła, przynajmniej na podstawie reprezentatywnej próby. Mając na uwadze skalę i charakter programu Leader oraz napotykane do tej pory trudności związane z uzyskaniem stosownych, porównywalnych i wiarygodnych danych, Komisja powinna rozważyć bardziej wydajne i skuteczne podejścia, takie jak szczegółowe monitorowanie statystycznie reprezentatywnych prób LGD za pomocą wskaźników, inspekcji oraz złożonych studiów przypadku charakteryzujących się odpowiednią weryfikacją danych dokonaną przez niezależnego oceniającego. Za pośrednictwem podkomitetu ds. osi Leader w ramach Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) prowadzony jest stały dialog z państwami członkowskimi w celu poprawy wdrażania podejścia Leader. Komisja prowadzi również dialog z państwami członkowskimi na temat ulepszenia wspólnych ram monitorowania i oceny, w tym wskaźników monitorowania programu Leader. Komisja zakończyła niedawno prace nad ostatecznym projektem dokumentu roboczego w sprawie oceny oddziaływania programu Leader na obszarach wiejskich.

Różnice między strategiami nie pozwalają na gromadzenie takich samych informacji ze wszystkich LGD, ponieważ wdrażanie strategii rozwoju lokalnego jest uzależnione od procesu. Indywidualna ocena musi być ograniczona, aby zachować odpowiednią relację między kosztami a efektywnością samego procesu oceny.


Niezrealizowane
Komisja gromadzi dane, ale cztery zaangażowane dyrekcje generalne stosują różne podejścia.

Zgromadzone dane dotyczą głównie przedsiębiorstw i nie zapewniają informacji na temat wartości dodanej LEADER/RLKS. Nowo wprowadzona koncepcja jest dość teoretyczna i trudna do zastosowania w praktyce.
Komisja powinna koordynować działania państw członkowskich w celu upewnienia się, że systemy nadzoru i kontroli zapewniają rzetelność i przejrzystość procedur, istnienie porównywalnych danych w zakresie kosztów oraz że przyczyniają się one do monitorowania skuteczności i wydajności.


Zrealizowane częściowo
LEADER/RLKS jest rzadko kontrolowany przez Komisję.

Komisja wymaga przedkładania rocznych sprawozdań z realizacji (które otrzymuje) oraz wymaga, aby organizowano coroczne spotkania przeglądowe.

Załącznik III – Wykaz projektów objętych kontrolą (wydatki według stanu na maj 2021 r.)

Opis projektu Typ promotora projektu Całkowite wydatki (w euro) Wkład UE (w euro) Fundusze ESI
Czechy
Przebudowa centralnej części gminy (chodniki i zatoka autobusowa) Podmiot publiczny 98 069,98 93 166,48 EFRR
Szkoła podstawowa bez barier Podmiot publiczny 77 822,80 73 931,73 EFRR
Zakup maszyn rolniczych (ładowarka wielofunkcyjna) MŚP 29 420,99 11 297,66 EFRROW
Zakup sprzętu do rekonstrukcji zabytkowych wagonów kolejowych MŚP 6 268,63 1 805,35 EFRROW
Półkolonie dla dzieci LGD 100 389,34 85 330,94 EFS
Inwestycje rolnicze w stajnie i maszyny do produkcji zwierzęcej Prywatne przedsiębiorstwo rolne 194 224,11 74 582,03 EFRROW
Zakup maszyn rolniczych (ciągnik) MŚP 77 867,57 22 269,18 EFRROW
Zakup maszyn rolniczych (ładowarka i przenośnik) MŚP 62 725,56 24 086,62 EFRROW
Zakup pompy ciepła do pensjonatu turystycznego MŚP 7 061,04 2 033,58 EFRROW
Zakup sprzętu do pracowni kowalskiej (kowalstwo artystyczne) MŚP 3 510,91 1 011,14 EFRROW
Niemcy (Saksonia)
Przekształcenie w integracyjną placówkę opieki dziennej dla dzieci Podmiot publiczny 375 000,00 300 000,00 EFRROW
Rozbiórka zniszczonego domu jednorodzinnego Osoba prywatna 9 196,32 7 357,06 EFRROW
Remont dawnej plebanii na użytek prywatny Osoba prywatna 160 000,00 128 000,00 EFRROW
Budowa mola rybackiego dla osób niepełnosprawnych NGO 70 753,80 47 688,23 EFMR
Integracyjny, przygodowy plac zabaw z zapleczem geologicznym NGO 41 003,44 32 802,75 EFRROW
Przebudowa i remont dawnej polikliniki w celu zapewnienia zakwaterowania nowym lekarzom MŚP 200 000,00 160 000,00 EFRROW
Remont łazienki w prywatnym mieszkaniu w celu wyeliminowania barier Osoba prywatna 5 463,87 4 371,10 EFRROW
Rozbiórka dawnego domu dla praktykantów Spółdzielnia rolnicza 15 000,00 12 000,00 EFRROW
Remont oświetlenia ulicznego Podmiot publiczny 2 981,16 2 384,93 EFRROW
Przebudowa kontenerów towarowych na domki letniskowe MŚP 29 152,85 23 322,28 EFRROW
Estonia
Modernizacja basenu – budowa basenu zdrowotnego i dziecięcego Podmiot publiczny 80 000,00 64 000,00 EFRROW
Rozwój pracowni obróbki wełny – zakup zgrzeblarki i adaptacja pomieszczeń produkcyjnych MŚP 25 706,24 23 135,61 EFRROW
Zakup przyczepy transportowej do przewozu bydła i owiec (do użytku wspólnego przez trzy gospodarstwa) MŚP 4 043,60 3 234,88 EFRROW
Rozwiązania w zakresie projekcji audiowizualnej dla centrum edukacji historycznej NGO 10 000,00 8 000,00 EFRROW
Przebudowa budynku dawnego dworca kolejowego na poczekalnię dla osób korzystających z transportu publicznego oraz muzeum NGO 72 911,64 58 329,28 EFRROW
Zakup maszyny do cięcia skał na potrzeby obróbki kamienia polnego MŚP 65 040,00 52 032,00 EFRROW
Szkolenie z zakresu turystyki przyrodniczej dla młodzieży szkolnej Podmiot publiczny 3 233,16 2 586,52 EFRROW
Budowa skateparku NGO 17 836,94 14 269,54 EFRROW
Zakup sprzętu na potrzeby działalności społecznej kościoła NGO 4 943,13 3 954,47 EFRROW
Instalacja sztucznej murawy na obiekcie sportowym NGO 139 999,80 111 999,84 EFRROW
Irlandia
Zaprojektowanie i budowa budynku NGO 500 000,00 314 000,00 EFRROW
Osiedlowy skatepark NGO 127 671,00 80 177,39 EFRROW
Rozbudowa szkoły jeździeckiej MŚP 56 062,97 35 207,55 EFRROW
Kampania marketingowa prywatnego przedsiębiorstwa MŚP 19 374,37 12 167,10 EFRROW
Planowanie społeczno-gospodarcze w społeczności lokalnej LGD 26 442,90 16 606,14 EFRROW
Zakup sprzętu komputerowego w przedsiębiorstwie zajmującym się turystyką wiejską Prywatny 5 008,25 3 145,18 EFRROW
Budowanie zdolności centrum turystycznego NGO 52 170,10 32 762,82 EFRROW
Prace modernizacyjne w obiekcie dziedzictwa kulturowego NGO 200 000,00 125 600,00 EFRROW
Modernizacja zaplecza biznesowego MŚP 117 567,47 73 832,37 EFRROW
Badanie stanu różnorodności biologicznej i ekologii NGO 8 966,70 5 631,09 EFRROW
Grecja
Festiwal muzyczny NGO 31 520,00 28 112,69 EFRROW
Modernizacja infrastruktury drogowej Podmiot publiczny 580 000,00 517 302,00 EFRROW
Projekt kulturalny organizacji pozarządowej Stowarzyszenie kultury 13 633,42 12 159,65 EFRROW
Prace modernizacyjne w szkole specjalnej Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci ze specjalnymi potrzebami 182 329,93 162 620,06 EFRROW
Projekt kulturalny organizacji pozarządowej Stowarzyszenie kultury 10 515,20 9 378,50 EFRROW
Projekt dotyczący bazy noclegowej dla turystów Prywatny 265 803,55 239 223,20 EFRROW
Budowa nowej linii produkcyjnej Prywatny 125 040,00 112 048,34 EFRROW
Modernizacja przedsiębiorstwa Prywatny 11 113,00 9 958,36 EFRROW
Sfinansowanie nowej jednostki biznesowej Prywatny 57 220,60 51 275,38 EFRROW
Sfinansowanie jednostki produkcji wyrobów mleczarskich Prywatny 61 017,48 54 677,76 EFRROW
Austria
Analiza koncepcji lokalnych sklepów typu „pop-up shop” Stowarzyszenie turystyczne 102 398,29 32 767,46 EFRROW
Rozwój produkcji i przetwarzania wysokiej jakości ziół i przypraw Spółdzielnia 341 956,33 109 426,02 EFRROW
Wsparcie na założenie pierwszej szkoły Montessori w regionie Spółdzielnia 57 126,95 27 177,60 EFRROW
Opracowanie koncepcji „inteligentnej wioski” z wykorzystaniem podejścia „design thinking” (myślenie projektowe) Podmiot publiczny 7 560,00 3 628,80 EFRROW
Analiza nowych metod realizacji innowacyjnych projektów

(Projekt współpracy trzech austriackich LGD, w tym dwóch objętych przedmiotową kontrolą)
NGO 376 305,71 240 000,00 EFRROW
Małe obserwatorium astronomiczne dla amatorów astronomii, uczniów szkół i zainteresowanych osób NGO 55 929,40 26 145,60 EFRROW
Wsparcie na rzecz zrównoważonej przedsiębiorczości dla przedsiębiorstw typu start-up w różnych sektorach gospodarki NGO 85 608,00 41 091,84 EFRROW
Produkcja i wprowadzanie do obrotu rozpałki Spółdzielnia 15 000,00 4 800,00 EFRROW
Tradycyjne praktyki gospodarowania na stromych halach górskich NGO 23 850,00 11 448,00 EFRROW
Portugalia (kontynentalna)
Przebudowa starych wiatraków na miejsca noclegowe dla turystów Przedsiębiorstwo jednoosobowe

181 561,09  72 624,47  EFRROW
Zakup przemysłowego sprzętu kuchennego do produkcji dżemów, sosów, chutney itp. MŚP 47 378,22 12 507,59 EFRROW
Konserwacja i renowacja wiatraków i ich otoczenia (skansen) Podmiot publiczny 149 000,00  89 400,00  EFRROW
Remont wspólnotowego pieca opalanego drewnem Podmiot publiczny 8 285,90 3 597,44 EFRROW
Zakup urządzeń do produkcji sera w zakładzie mleczarskim MŚP 171 066,39 68 551,57 EFRROW
Wsparcie na rzecz tworzenia miejsc pracy w browarze rzemieślniczym MŚP 10 458,24 5 229,12 EFS
Zakup urządzeń dla browaru rzemieślniczego MŚP 31 571,56 12 628,63 EFRR
Wsparcie na rzecz tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwie świadczącym usługi pomocy drogowej MŚP 6 052,62 5 144,73 EFS
Modernizacja siłowni i zakup wyposażenia MŚP 99 195,60 39 678,23 EFRR
Modernizacja lokalnej bazy noclegowej MŚP 31 013,41 12 405,36 EFRR
Rumunia
Budowa ścieżki rowerowej we wsi Organ publiczny 81 624,00 72 906,56 EFRROW
Zakup maszyn rolniczych MŚP 160 226,27 143 114,11 EFRROW
Zakup sprzętu dla niskotowarowego gospodarstwa pszczelarskiego MŚP 13 975,50 12 482,92 EFRROW
Zakup urządzeń dla taksydermisty MŚP 1 047,31 935,46 EFRROW
Zakup maszyn rolniczych (młody rolnik) MŚP 84 574,13 75 541,62 EFRROW
Zakup maszyn rolniczych (młody rolnik) MŚP 27 951,00 24 965,83 EFRROW
Utworzenie salonu kosmetycznego na terenie wsi MŚP 23 292,50 20 804,86 EFRROW
Ośrodek zintegrowanych usług społecznych na terenie wsi NGO 5 820,00 5 198,42 EFRROW
Wykonanie sztucznej murawy Organ publiczny 3 979,20 3 554,22 EFRROW
Utworzenie gabinetu kinezyterapii w małym mieście MŚP 23 292,50 20 804,86 EFRROW
Słowacja
Przebudowa i remont budynku do produkcji sieci kompozytowych MŚP 177 424,76 97 583,62 EFRR
Urządzenia do produkcji półfabrykatów do sztucznych wieńców MŚP 103 524,20 56 938,31 EFRR
Zakup ośmiomiejscowego samochodu na potrzeby przewozów lokalnych (np. dzieci, osób starszych) Podmiot publiczny (gmina) 34 210,53 32 500,00 EFRR
Publiczny system kanalizacyjny Podmiot publiczny 25 000,00 18 750,00 EFRROW
Zaprojektowanie i budowa ścieżki edukacyjnej Podmiot publiczny 24 936,70 18 702,53 EFRROW
Przebudowa dróg wiejskich Podmiot publiczny 22 233,18 16 674,89 EFRROW
Szwecja
Innowacyjne rozwiązania w zakresie transportu publicznego dla turystów i mieszkańców (studium wykonalności) NGO 29 930,67 14 965,34 EFRROW
Opieka dzienna dla psów – reintegracja zawodowa osób niepełnosprawnych MŚP 108 894,76 54 447,38 EFS
Szkoła pływania dla mieszkańców w słabo zaludnionym regionie MŚP 15 585,82 7 792,91 EFRR
Projekt własny LGD na rzecz wsparcia lokalnych przedsiębiorstw typu start-up LGD 26 852,69 13 426,34 EFRROW
Bezpośredni marketing lokalnych produktów żywnościowych na targach oparty na technologii informatycznej NGO 54 600,31 27 300,15 EFRROW
Projekt sportowy promujący integrację lokalnych mieszkańców i migrantów NGO 106 785,60 53 392,80 EFRROW
Nowe sposoby ochrony lokalnego rybołówstwa komercyjnego (studium wykonalności) NGO 6 736,32 3 368,16 EFMR
Projekt własny LGD na rzecz wsparcia młodych ludzi w opracowywaniu i realizacji własnych projektów (EFRROW) LGD 153 930,76 76 965,38 EFRROW
Projekt własny LGD na rzecz wsparcia młodych ludzi w opracowywaniu i realizacji własnych projektów (EFRR) LGD 38 519,59 19 259,79 EFRR
Projekt teatralny i dostawy lokalnych specjałów NGO 66 640,00 33 320,00 EFRROW

Wykaz akronimów i skrótów

WPR – wspólna polityka rolna

RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność

DG AGRI – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

DG EMPL – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

DG MARE – Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

DG REGIO – Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFOGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

EFR – Europejski Fundusz Rybacki

EFMR – Europejski Fundusz Morski i Rybacki

ENRD – Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

Fundusze ESI – europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne

UE – Unia Europejska

FARNET – Europejska Sieć Obszarów Rybackich

LGR – rybacka lokalna grupa działania

LGD – lokalna grupa działania

LEADER – powiązania między działaniami na rzecz rozwoju gospodarki obszarów wiejskich (fr. liaison entre actions de développement de l'économie rurale)

PO – program operacyjny

PROW – program rozwoju obszarów wiejskich

Glosariusz

Efekt deadweight powstaje, gdy finansowanie jest przyznawane beneficjentowi, który dokonałby takiego samego wyboru również bez udzielonego wsparcia. W takiej sytuacji wynik określonego działania nie stanowi konsekwencji realizowanej polityki, a pomoc wypłacona beneficjentowi nie wywiera oddziaływania. Zatem ta część wydatków, która prowadzi do pojawienia się efektu deadweight, jest z definicji nieskuteczna, ponieważ nie przyczynia się do osiągnięcia celów. W kontekście przedmiotowej kontroli jest to sytuacja, w której dofinansowywany projekt zostałby w całości lub częściowo zrealizowany bez pomocy finansowej.

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (fundusze ESI) – pięć głównych funduszy UE, które wspólnie wspierają rozwój gospodarczy we wszystkich państwach członkowskich UE zgodnie z celami strategii „Europa 2020”. Są to: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Zarządzaniekapitał społeczny to pojęcia mylone i kwestionowane. W niniejszym sprawozdaniu Trybunał odwołuje się do definicji Komisji (zob. pkt 61).

Strategia rozwoju lokalnego – spójny zestaw operacji ukierunkowanych na realizację lokalnych celów i potrzeb, który przyczynia się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”, opracowany i wdrażany przez LGD.

Niedoskonałość rynku – nieefektywna dystrybucja dóbr i usług na wolnym rynku. Niedoskonałość rynku może wystąpić z różnych względów, w tym na przykład z powodu efektów zewnętrznych, tzw. dóbr publicznych, niepełnych informacji na rynku lub kontroli rynku (monopol/oligopol).

Zespół kontrolny

Sprawozdania specjalne Trybunału prezentują wyniki kontroli dotyczących obszarów polityki i programów unijnych bądź kwestii związanych z zarządzaniem w wybranych obszarach budżetowych. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne tak, aby osiągnąć jak największe oddziaływanie, biorąc przy tym pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia dla wykonania zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze, nadchodzące zmiany oraz interes polityczny i społeczny.

Niniejsza kontrola wykonania zadań została przeprowadzona przez Izbę I, której przewodniczy członkini Trybunału Joëlle Elvinger i która zajmuje się wydatkami związanymi ze zrównoważonym użytkowaniem zasobów naturalnych. Kontrolą początkowo kierował João Figueiredo(†), członek Trybunału, a w działania kontrolne zaangażowani byli: Paula Betencourt, szefowa gabinetu, oraz Quirino Mealha, attaché.

Kontrolę ukończyła Eva Lindström, członkini Trybunału, a w działania kontrolne zaangażowani byli: Katharina Bryan, szefowa gabinetu; Michael Bain i Florence Fornaroli, kierownicy; Joanna Kokot, koordynatorka zadania, a także kontrolerzy: Vasileia Kalafati, Anca Florinela Cristescu, Liia Laanes, Marika Meisenzahl (odpowiedzialna również za projekt graficzny) i Anna Zalega. Wsparcie językowe zapewnili Daniela Jinaru, Jan Kubat, Michael Pyper i Marek Říha.

Przypisy

1 Strona internetowa Komisji dotycząca podejścia LEADER.

2 Sprawozdanie specjalne 05/2010 pt. „Wdrożenie podejścia Leader w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”.

3 Sprawozdanie specjalne 05/2010 pt. „Wdrożenie podejścia Leader w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”.

4 Dokument warsztatowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. „LEADER – 30 lat i przygotowania na przyszłość: niepowtarzalna wartość dodana LEADER”.

5 Komisja Europejska, dokument roboczy służb Komisji część 2/3 SWD(2021) 166 final.

6 Tj. w Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim (EFMR), Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) oraz Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

7 Załącznik IV do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 808/2014.

8 Roczne sprawozdanie z działalności Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2019.

9 Rozporządzenie (UE) 2021/2115.

10 Art. 86 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2021/1060.

11 Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2000.

12 Sprawozdanie specjalne 05/2010 pt. „Wdrożenie podejścia Leader w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”.

13 Sprawozdanie specjalne 19/2013 pt. „Sprawozdanie za 2012 r. dotyczące działań następczych związanych ze sprawozdaniami specjalnymi Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”.

14 Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach funduszy ESI.

15 Art. 33 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

16 Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach funduszy ESI, pkt 7.3, s. 42–43.

17 Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach funduszy ESI, pkt 7.3, s. 42.

18 Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach funduszy ESI, s. 24–25.

19 Art. 32 ust. 2 lit. b) i art. 34 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

20 Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach funduszy ESI, s. 27.

21 Osoby młode to osoby w wieku od 18 do 30 lat; zob. dokument Rady Europy i Komisji Europejskiej (2019) pt. „Youth Policy essentials”, s. 6.

22 Sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczące wyników wykonania budżetu UE – stan na koniec 2019 r.

23 Art. 54–57 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

24 „Guidelines. Evaluation of LEADER/CLLD”.

25 Komisja Europejska (2018), przewodnik FARNET #15, „Ewaluacja RLKS. Podręcznik dla LGD i LGR”.

26 Art. 57 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 2 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2020/2220.

27 Art. 87 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005.

28 Komisja Europejska (2020), „Synthesis of Rural Development Programmes (RDPs) ex-post evaluations of period 2007–2013”, Luksemburg, s. 222–234.

29 Opinia Trybunału z 2018 r. w sprawie wniosków Komisji dotyczących rozporządzeń odnoszących się do wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 r.

30 Plan oceny: ocena wpływu programu LEADER na zrównoważony rozwój terytorialny.

31 „Guidelines. Evaluation of LEADER/CLLD”.

32 „Zentralbewertung des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014 – 2020 im Freistaat Sachsen. Endbericht”, s. 257.

33 Sprawozdanie specjalne 25/2015 pt. „Wsparcie UE na rzecz infrastruktury obszarów wiejskich – możliwe jest znacznie lepsze wykorzystanie środków”.

34 Nardone, G., Sisto, R., Lopolito, A., „Social Capital in the LEADER Initiative: a methodological approach”, Journal of Rural Studies, tom 26, wydanie 1, 2010, s. 63–72.

Pisani, E., Franceschetti, G.; Secco, L. and Asimina C. (red., 2017), „Social Capital and Local Development: From Theory to Empirics”, Cham (Szwajcaria).

Claridge, T. (2020), „Current definitions of social capital – Academic definitions in 2019”, w tym link do prezentacji pt. „Social capital – is there an accepted definition in 2020?”.

Shucksmith, M. (2002), „Endogenous Development, Social Capital and Social Inclusion: perspectives from leader in the UK”, Sociologia Ruralis, 40(2), s. 208–218.

Thuesen, A. A. (2010), „Is LEADER elitist or inclusive? Composition of Danish LAG boards in the 2007–2013 rural development and fisheries programmes”, Sociologia ruralis, 50(1), s. 31–45.

35 Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013, w tym załącznik I (wspólne ramy strategiczne).

36 Kah, S. (2021), „Update:Implementing cohesion policy funds through multi-Fund CLLD” (dane według stanu na czerwiec 2021 r.).

37 Komisja Europejska (2016), przewodnik FARNET #10, „Jak rozpocząć realizację RLKS w praktyce”.

38 Art. 31 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/1060.

39 Art. 31 ust. 4–6 rozporządzenia (UE) 2021/1060.

40 „Är det möjligt att finansiera alla insatser inom lokalt ledd utveckling genom jordbruksfonden? Uppföljningsrapport 2019:11” (Czy możliwe jest finansowanie wszystkich inicjatyw w zakresie RLKS z Funduszu Rolnego [EFRROW]?, sprawozdanie monitorujące nr 11 z 2019 r.).

Kontakt

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1
Formularz kontaktowy: eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (https://europa.eu).

Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2022

PDF ISBN 978-92-847-8118-8 ISSN 1977-5768 doi:10.2865/648813 QJ-AB-22-012-PL-N
HTML ISBN 978-92-847-8080-8 ISSN 1977-5768 doi:10.2865/196499 QJ-AB-22-012-PL-Q

PRAWA AUTORSKIE

© Unia Europejska, 2022.

Polityka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie ponownego wykorzystywania dokumentów została określona w decyzji Trybunału nr 6/2019 w sprawie polityki otwartych danych oraz ponownego wykorzystywania dokumentów.

O ile nie wskazano inaczej (np. nie zamieszczono szczegółowych adnotacji o prawach autorskich), treści Europejskiego Trybunału Obrachunkowego będące własnością UE objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Oznacza to, że co do zasady ponowne wykorzystanie jest dozwolone, pod warunkiem że treści zostaną odpowiednio oznaczone i zostaną wskazane wszelkie dokonane w nich zmiany. W przypadku ponownego wykorzystania treści Trybunału niedozwolone jest zmienianie ich oryginalnego znaczenia albo przesłania. Trybunał nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje ponownego wykorzystywania.

Jeżeli konkretna treść wskazuje na możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną – tak jak w przypadku zdjęć, na których widoczni są pracownicy Trybunału – lub zawiera prace stron trzecich, wymagane jest uzyskanie dodatkowego zezwolenia.

W takim przypadku uzyskane dodatkowe zezwolenie na ponowne wykorzystanie określonej treści unieważnia i zastępuje wspomniane wcześniej zezwolenie ogólne. Powinny być w nim wyraźnie wskazane wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania treści.

W celu wykorzystania lub powielenia treści niebędącej własnością UE konieczne może być wystąpienie o zgodę bezpośrednio do właścicieli praw autorskich.

Rys. 2:

Rys. 3 i 4:

Rys. 5:

Ramka 2: ikona wykonana przez Freepik, pochodząca z https://flaticon.com

Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawem własności przemysłowej, takie jak patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, znaki graficzne i nazwy, nie są objęte polityką Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie ponownego wykorzystywania.

Na stronach internetowych instytucji Unii Europejskiej dostępnych w domenie europa.eu zamieszczane są odsyłacze do stron zewnętrznych. Trybunał nie ma kontroli nad ich zawartością i w związku z tym zachęca użytkowników, aby we własnym zakresie zapoznali się z polityką ochrony prywatności i polityką w zakresie praw autorskich obowiązującymi na tych stronach.

Wykorzystywanie znaku graficznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Znak graficzny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie może być wykorzystywany bez uprzedniej zgody Trybunału.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z UE

Osobiście
W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego centrum można znaleźć na stronie: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

Telefonicznie lub drogą mailową
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na temat Unii Europejskiej. Można się z nim skontaktować:

 • dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty za te połączenia),
 • dzwoniąc pod standardowy numer telefonu: +32 22999696,
 • drogą mailową: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI O UE

Online
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa: https://europa.eu/european-union/index_pl.

Publikacje UE
Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić na stronie: https://op.europa.eu/pl/publications. Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji można otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct lub z lokalnym centrum informacyjnym (zob. https://europa.eu/european-union/contact_pl).

Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1951 r., są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu.

Portal Otwartych Danych UE
Unijny portal otwartych danych (https://data.europa.eu/pl) umożliwia dostęp do zbiorów danych pochodzących z instytucji i innych organów UE. Dane można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.