V SPRÁVACH ČASTO POČUJEŠ, ŽE BRUSEL O NIEČOM ROZHODOL. ALE ČO TO VLASTNE ZNAMENÁ? KTO ALEBO ČO PRESNE JE TEN „BRUSEL“? V TEJTO KAPITOLE NÁJDEŠ STRUČNÝ PREHĽAD ŠTRUKTÚRY EÚ. AKÉ SÚ INŠTITÚCIE EÚ A ČO ROBIA? AKÉ MAJÚ PRÁVOMOCI?

AKO FUNGUJE EÚ?

Kto v EÚ rozhoduje o čom?

Keď počuješ debaty o politike, často sa spomínajú ľudia, ako je napríklad predseda vlády vašej krajiny alebo opozičný líder. Je to preto, že práve ľudia prijímajú rozhodnutia a vytvárajú politiky. A to isté platí pre EÚ.

Európske inštitúcie sú jednoducho miesta, kde sa politici zo všetkých krajín EÚ môžu stretnúť, aby spoločne pracovali a usilovali sa o dosiahnutie konkrétnych výsledkov. Pozrime sa na inštitúcie, kde sa prijíma najviac rozhodnutí.

Európsky parlament

Európsky parlament je hlasom občanov. Zastupuje občanov členských štátov EÚ, ktorí volia jeho členov priamo každých päť rokov. Posledné voľby do Európskeho parlamentu sa konali na jar 2019. Ďalšie sa uskutočnia v roku 2024. Vo všetkých členských štátoch EÚ máš právo voliť vo veku 18 rokov okrem Rakúska a Malty, kde môžeš voliť od 16 rokov, a Grécka, kde môžeš voliť od 17 rokov.

Hlavné zasadnutia Parlamentu, známe aj ako plenárne zasadnutia, sa konajú vo francúzskom Štrasburgu dvanásťkrát za rok a v belgickom Bruseli až šesťkrát ročne.

Parlament sa skladá zo 705 členov zo všetkých krajín EÚ. Na základe svojej veľkosti majú veľké krajiny viac poslancov než malé krajiny. Poslanci s podobnými politickými názormi pracujú spoločne
v politických skupinách. Nevytvárajú skupiny podľa svojej štátnej príslušnosti.

Parlament rozhoduje o európskych právnych predpisoch spoločne s Radou. Ak sa Parlament a Rada nemôžu dohodnúť na právnom predpise, žiadny nový právny predpis nevznikne. Parlament volí predsedu Európskej komisie a schvaľuje 27 členov Komisie ako orgánu. Okrem toho schvaľuje rozpočet Európskej únie.

CVIČENIE 5

TVOJI ZÁSTUPCOVIA V EURÓPSKOM PARLAMENTE

Nasledujúce voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v roku 2024 a 2029 a dovtedy už možno budeš mať oprávnenie voliť. Tvoji zástupcovia budú pracovať s poslancami Európskeho parlamentu z iných krajín EÚ v politických skupinách. V súčasnosti je v Európskom parlamente osem politických skupín. Na vytvorenie politickej skupiny je potrebných 25 poslancov a v skupine musí byť zastúpená aspoň štvrtina krajín EÚ. Poslanec môže byť členom iba jednej politickej skupiny. Niektorí poslanci, ktorí nepatria do žiadnej politickej skupiny, sú známi ako nezaradení poslanci.

V malých skupinkách sa pozrite na uvedenú tabuľku, kde uvidíte, ktoré strany z vašej krajiny boli úspešné v posledných európskych voľbách a do ktorých skupín patria.

Pozrite sa bližšie. Spoznáte niektorých poslancov z našej krajiny?

Európska rada

Európska rada združuje prezidentov alebo predsedov vlád členských štátov EÚ. Stretávajú sa minimálne štyrikrát do roka. Ich stretnutia sa často nazývajú európske samity. Európska rada stanovuje hlavné priority EÚ a celkové politické smerovanie. Predsedá jej predseda, ktorý je volený na obdobie 2,5 roka.

Európska rada neprijíma právne predpisy Únie. To je úloha Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

NAJMENEJ 4 SAMITY ZA ROK

Vedúci predstavitelia EÚ a jednotlivých štátov na európskom samite pod taktovkou predsedu Rady

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie zastupuje vlády členských štátov EÚ. V Rade sa stretávajú ministri zo všetkých krajín EÚ, ktorí diskutujú o záležitostiach EÚ a rozhodujú o politikách a právnych predpisoch EÚ. To, ktorí ministri sa stretnú, závisí od preberanej témy. Ak sa zasadnutie týka napríklad znečistenia ovzdušia, stretnú sa ministri životného prostredia. Ak je zasadnutie zamerané na nezamestnanosť, zídu sa ministri zamestnanosti a sociálnych vecí.

Rada je jedným z dvoch rozhodovacích orgánov. Bez Rady a bez ministrov zo všetkých členských štátov EÚ sa v Európskej únii nič neudeje. Rada prijíma svoje rozhodnutia väčšinovým hlasovaním, v niektorých prípadoch jednomyseľne.

O pravidlách hlasovania v Rade rozhodujú krajiny EÚ. V niektorých citlivých oblastiach sa dohodli na jednomyseľnom hlasovaní. Ak sa zasadnutie týka napríklad daňového systému alebo otázok bezpečnosti, s rozhodnutím, ktoré sa má prijať, musia súhlasiť všetci ministri. V mnohých ďalších oblastiach ministri rozhodujú väčšinovým hlasovaním. Napríklad právo Únie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom, môže Rada prijať väčšinovým hlasovaním.

Prácu Rady vedie striedavo vždy jedna krajina EÚ počas obdobia šiestich mesiacov. V roku 2020 Rade predsedajú Chorvátsko a Nemecko, v roku 2021 to bude Portugalsko a Slovinsko a v roku 2022 Francúzsko a Česko.

VEDELI STE, ŽE…?

Sledovať Radu, ako pracuje, môžete vo všetkých jazykoch EÚ tu.

CVIČENIE 6

HLASOVANIE V RADE

Na zasadnutiach Rady sa asi o 80 % návrhov právnych predpisov rozhoduje väčšinovým hlasovaním. Každý minister má jeden hlas a môže hlasovať za návrh, proti nemu alebo sa zdržať hlasovania. Počet zastúpených občanov sa však mení podľa veľkosti krajiny. Z tohto dôvodu je na prijatie rozhodnutia požadovaná „dvojitá väčšina“ (nazýva sa aj kvalifikovaná väčšina): Za návrh musí hlasovať 55 % krajín EÚ a tieto krajiny musia zároveň predstavovať najmenej 65 % obyvateľov EÚ.

Viac informácií nájdete na stránke tu.

Predstavte si, že vaša trieda vyzbierala peniaze na školský výlet a teraz sa musíte dohodnúť, kam pôjdete. Máte všetci rovnaký názor alebo musíte hlasovať ako v Rade? Predstavte si, že ste ministri v Rade Európskej únie a chcete hlasovať o navrhovanom mieste výletu dvojitou väčšinou.

Vyskúšajte hlasovaciu kalkulačku na webovom sídle Rady, aby ste zistili, ako tento systém funguje.

Jeden z vás zastupuje Európsku komisiu a má jednu minútu, aby argumentoval za určitú vybratú lokalitu. Jeden z vás zastupuje generálny sekretariát Rady a má na starosti hlasovaciu kalkulačku. Úloha ministra z každej z 27 krajín EÚ sa rozdelí medzi zvyšných študentov.

Každá krajina potom prehlási, či je za navrhovanú lokalitu alebo proti nej, a hlasovanie sa zaznamená do hlasovacej kalkulačky Rady. Čo sa stalo? Dokázali ste sa dohodnúť na navrhovanej lokalite? Prediskutujte svoje myšlienky so zvyškom skupiny.

Európska komisia

Európsku komisiu tvorí 27 členov – jeden predseda a 26 komisárov (vrátane podpredsedov). Predsedu nominuje Európska rada a formálne ju volí Európsky parlament na obdobie 5 rokov. Z každej krajiny EÚ je jeden komisár. Sú takisto menovaní na 5 rokov po tom, ako ich navrhla ich vláda a schválil ich Európsky parlament. Komisári nezastupujú názory svojej krajiny pôvodu, ale skôr spoločné záujmy EÚ. Každý člen Komisie je zodpovedný za konkrétnu oblasť, ako je energetika, hospodárstvo alebo obchod.

Európska komisia navrhuje nové právne predpisy a programy vo všeobecnom záujme EÚ. Predtým, ako Komisia predloží návrh, požiada o vyslovenie názorov národné parlamenty, vlády, záujmové skupiny a odborníkov, ako aj širokú verejnosť, ktorí sú vyzvaní, aby svoje pripomienky vyjadrili on-line.

Návrhy Komisie podrobne preskúmava Európsky parlament a Rada. Tieto dve inštitúcie prijímajú konečné rozhodnutia o všetkých právnych predpisoch EÚ. Môžu samozrejme návrhy meniť alebo ich úplne zamietnuť.

Európska komisia je výkonný orgán EÚ. Riadi politiky EÚ, ako aj rozpočet, a zabezpečuje, aby členské štáty správne uplatňovali právne predpisy EÚ.

Európska komisia je výkonný orgán EÚ

VEDELI STE, ŽE…?

MÔŽETE NAVŠTÍVIŤ EURÓPSKE INŠTITÚCIE

Môžete navštíviť inštitúcie EÚ vrátane Európskeho parlamentu, Rady a Európskej rady a Európskej komisie

VEDELI STE, ŽE…?

Každodennú prácu Komisie vykonávajú jej administratívni zamestnanci, odborníci, prekladatelia, tlmočníci a asistenti. Úradníkov Komisie, ako aj zamestnancov ostatných inštitúcií EÚ, najíma Európsky úrad pre výber pracovníkov: epso.europa.eu

Títo úradníci sú občania všetkých krajín EÚ, ktorí sú vybraní vo výberovom konaní. Pre Komisiu pracuje približne 33 000 ľudí. Môže sa zdať, že ich je veľa, ale v skutočnosti je ich menej ako pracovníkov zamestnaných vo väčšine magistrátov veľkých miest v Európe.

Ak by si mal o takúto prácu záujem, môžeš začať ako stážista. Keď vyštuduješ na univerzite, môžeš sa uchádzať o stáž v EÚ. Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej stránke tu.

Súdny dvor Európskej únie

Za posledných 60 rokov krajiny EÚ spoločne vypracovali mnoho právnych predpisov EÚ. Pokiaľ ide o ich uplatňovanie v praxi v jednotlivých členských štátoch EÚ, môžu pochopiteľne vzniknúť spory týkajúce sa výkladu týchto právnych predpisov. Ak má národný súd pochybnosti o výklade práva Únie, môže o objasnenie požiadať Súdny dvor. Podobne aj jednotlivé krajiny EÚ nie vždy správne uplatňujú právo Únie. V tomto prípade môže Komisia alebo iná krajina EÚ vec predložiť Súdnemu dvoru. Súdny dvor má sídlo v Luxemburgu a skladá sa z jedného sudcu za každú krajinu EÚ. Zabezpečuje, aby sa právne predpisy EÚ vykladali a uplatňovali v každej krajine EÚ rovnako. Ďalšie informácie nájdete tu: curia.europa.eu

CVIČENIE 7

KTO MÁ AKÚ ÚLOHU V EÚ?

Informácií o inštitúciách si sa dozvedel naozaj veľa! Je však dôležité vedieť, čo je vlastne takzvaný Brusel a kto za čo v rámci EÚ zodpovedá. Urob si test uvedený nižšie, aby si zistil, koľko si toho pamätáš. Označ krížikom políčko pri inštitúcii, na ktorú sa opis hodí.

Kto? Európsky parlament Európska rada Rada Európskej únie Európska komisia Súdny dvor
1. Predkladá návrhy právnych predpisov EÚ
2. Schvaľuje právne predpisy Únie
3. Skladá sa z (len) jedného zástupcu/člena za členský štát EÚ
4. Volia ho (ju) občania EÚ
5. Plní rozpočet
6. Zastupuje záujmy občanov
7. Zastupuje záujmy členských štátov EÚ, resp. ich vlád
8. Rozhoduje o výklade právnych predpisov EÚ
9. Určuje všeobecné politické smerovanie EÚ

Ďalších inštitúciách a orgánoch EÚ.

Okrem spomínaných inštitúcií ste možno počuli o ďalších inštitúciách a orgánoch EÚ.

CVIČENIE 8

TVORBA PRÁVA V EÚ

Najbežnejší postup tvorby právnych predpisov v EÚ sa nazýva riadny legislatívny postup. Pri tomto postupe sa vytvorí návrh na nový právny predpis, potom sa posúdi a najviac trikrát preskúma (takzvané čítania). Ak sa nemôže dosiahnuť dohoda, návrh sa stiahne.

Tri čítania väčšinou zahŕňajú tri inštitúcie: Európsky parlament, Radu Európskej únie a Európsku komisiu. Umiestni každú inštitúciu do správneho rámčeka nižšie.

CVIČENIE 9

KTO JE KTO?

Vieš už veľa o európskych inštitúciách, ale poznáš mená a tváre osôb, ktoré ich vedú? Napríklad, kto je súčasným predsedom Európskej komisie? A kto sú tí ostatní ľudia na fotografiách? Otestuj sa.

Vlož správne číslo do rámčekov pri týchto menách:

Charles Michel
Ursula von der Leyen
David Maria Sassoli
Josep Borrell


A teraz zistíme, či ich vieš priradiť k funkciám. Vlož do každého rámčeka správne číslo.

predseda (predsedníčka) Európskeho parlamentu
vysoký predstaviteľ (vysoká predstaviteľka) Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda (podpredsedníčka) Európskej komisie
predseda (predsedníčka) Európskej rady od 1. decembra 2019 do 31. mája 2022
predseda (predsedníčka) Európskej komisie

Vplyv teba ako občana EÚ

Ako občan Európskej únie môžeš ovplyvniť politiky EÚ viacerými spôsobmi.

Po prvé odovzdaním svojho hlasu vo všeobecných voľbách vo svojej krajine: víťazná strana spravidla zostaví vládu. Ministri tejto vlády zastupujú tvoju krajinu v Rade Európskej únie, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri tvorbe práva EÚ.

Po druhé odovzdaním svojho hlasu vo voľbách do Európskeho parlamentu: Európsky parlament zohráva rovnako dôležitú úlohu pri tvorbe práva EÚ a tvoj hlas pomôže určiť stanovisko Európskeho parlamentu k navrhovaným právnym predpisom. Najväčšia politická skupina v Európskom parlamente väčšinou rozhoduje o tom, kto sa stane predsedom Európskej komisie, takže tvoj hlas pomôže rozhodnúť aj o tomto.

Po tretie môžeš ako občan Európskej únie zabezpečiť, aby bol tvoj hlas vypočutý v on-line verejných konzultáciách. Predtým, ako Európska komisia vytvorí návrhy nových právnych predpisov EÚ, ako aj počas celého rozhodovacieho procesu žiada o názor občanov a zainteresované strany.

Po štvrté môžeš vysloviť svoj názor na dianie v Európskej únii počas mnohých dialógov občanov, ktoré sa uskutočňujú v EÚ. Pri nich máš možnosť diskutovať o európskych otázkach s komisármi a s inými predstaviteľmi na vysokej úrovni. Pozri sa, či sa nedávno vo vašej oblasti konal takýto dialóg alebo či sa nejaký blíži.

Napokon môžu občania EÚ začať alebo podporiť iniciatívu európskych občanov. V praxi to znamená, že verejnosť môže vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne predpisy o konkrétnej otázke, za ktorú je EÚ zodpovedná, ako je napríklad životné prostredie, poľnohospodárstvo alebo doprava. Na to, aby sa začala iniciatíva európskych občanov, je potrebných milión ľudí, teda 0,2 % obyvateľov EÚ, z minimálne siedmich krajín EÚ.

VEDELI STE, ŽE…?

Zástupcovia Európskej komisie sú v každej krajine EÚ, aby si ťa vypočuli a komunikovali s tebou. Môžeš vyjadriť svoj názor alebo jednoducho získať informácie o EÚ, ktoré hľadáš, vo vlastnom jazyku, a to buď v zastúpeniach Európskej komisie v jednotlivých krajinách EÚ, alebo v informačných strediskách Europe Direct. Kontaktné údaje nájdeš na konci tejto brožúry.

CVIČENIE 10

PRIORITY TVOJHO ZÁSTUPCU V EURÓPSKOM PARLAMENTE

V malých skupinkách si vytvorte zoznam piatich hlavných tém, ktoré by mal podľa vás v Európskom parlamente obhajovať. Ako príklad si môžete prečítať uznesenie Parlamentu o znížení počtu plastových tašiek v Európe na tejto adrese tu.