Tuarascáil speisialta
07 2022

Ionstraimí idirnáisiúnaithe do FBManna
Líon mór gníomhaíochtaí tacaíochta ach gan iad lán-chomhleanúnach ná comhordaithe

Maidir leis an tuarascáil:Rinneamar measúnú féachaint an raibh beartas an Aontais i leith idirnáisiúnú FBManna ag fáil tacaíochta ó straitéis chomhleanúnach agus chomhordaithe agus an raibh an Líonra Fiontar Eorpach agus an tionscnamh dar teideal ‘Startup Europe’ ag rannchuidiú go rathúil le hidirnáisiúnú FBManna.

Cé go bhfuil go leor gníomhaíochtaí curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún chun tacú le hidirnáisiúnú FBManna, níl siad comhleanúnach ná comhordaithe a ndóthain. Tá a chuid spriocanna comhlíonta ag an Líonra Fiontar Eorpach, ach teastaíonn infheictheacht níos fearr dó agus clúdach níos fearr a bheith aige i dtríú tíortha. Is ar riachtanais ghnólachtaí nua sa ghearrthéarma amháin a bhíonn Startup Europe ag díriú, agus níl faireachán agus comhordú leordhóthanach i gceist leis.

Molaimid don Choimisiún feabhas a chur ar fheasacht, comhleanúnachas agus inbhuanaitheacht na ngníomhaíochtaí, an infheictheacht don Líonra Fiontar Eorpach a mhéadú, mar aon lena chomhar le cláir chomhchosúla agus lena chlúdach geografach, agus go bhfeabhsódh sé faireachán agus éifeachtacht fhadtéarmach Startup Europe.

Tuarascáil Speisialta CIE de bhun Airteagal 287(4), an dara fomhír, CFAE.

Tá an foilseachán seo ar fáil i 24 theanga agus sa leagan seo a leanas:
PDF
PDF Tuarascáil speisialta: Ionstraimí idirnáisiúnaithe do FBManna

Achoimre feidhmiúcháin

I Is iad na fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) cnámh droma gheilleagar an Aontais. Is ionann iad agus thart ar 99 % de na gnólachtaí uile agus is iad faoi deara 65 % den fhostaíocht uile in earnáil an ghnó neamhairgeadais.

II Is spreagadh mór í an trádáil idirnáisiúnta i ngeilleagar AE, áit a bhfuil breis is 90 milliún post ann a bhraitheann ar onnmhairí. Ainneoin a dtábhacht don gheilleagar, ní rannchuidíonn FBManna an oiread céanna leis an trádáil idirnáisiúnta is a dhéanann cuideachtaí níos mó; níl ach 30 % de na honnmhairí uile (de réir luacha) chuig tíortha lasmuigh den Aontas ag teacht ó FBManna.

III Maidir le hionstraimí a bhí spriocdhírithe go sonrach ar idirnáisiúnú FBManna, b’ionann ranníocaíocht AE agus thart ar €850 milliún sa tréimhse 2014-2020, lena n-áirítear thart ar €450 milliún de chistiú AE le haghaidh an Líonra Fiontar Eorpaigh agus €30 milliún le haghaidh Startup Europe. Tá na hionstraimí sin á gcomhlánú le gníomhaíochtaí de chuid an Aontais a chumhdaíonn idirnáisiúnú na FBManna mar réimse amháin as líon mór réimsí, amhail Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa, an Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha, Fís 2020 nó na hionstraimí Beartais Eachtraigh.

IV Is í an tuarascáil speisialta seo an tuarascáil is déanaí i sraith foilseachán ón gCúirt Iniúchóirí ina scrúdaítear an tacaíocht do FBManna. Díríonn sí isteach ar dhá phríomh-ionstraim AE a thacaíonn le hidirnáisiúnú FBManna, i margadh aonair an Aontais agus i dtíortha lasmuigh den Aontas araon, i gclárthréimhse 2014-2020, eadhon an Líonra Fiontar Eorpach agus an tionscnamh ar a dtugtar ‘Startup Europe’. Cuireann Parlaimint na hEorpa agus geallsealbhóirí ábhartha eile an-spéis in idirnáisiúnú FBManna mar gheall ar a thábhachtaí atá sé chun acmhainn fáis an Aontais a uasmhéadú, trí bhíthin onnmhairí go háirithe. Tá sé i gceist go rannchuideoidh an t-iniúchadh le comhleanúnachas agus comhordú chláir AE sa réimse tábhachtach beartais seo agus chun córais faireacháin an Choimisiúin i gcur chun feidhme foriomlán a straitéise maidir le hidirnáisiúnú FBM a threisiú ó chéim luath sa chlárthréimhse.

V D’iniúchamar straitéis AE maidir le hidirnáisiúnú FBManna agus péire de na príomhthionscnaimh a bhí á mbainistiú go díreach ag an gCoimisiún sa réimse sin, i.e. an Líonra Fiontar Eorpach agus Startup Europe. Ba í an phríomhcheist san iniúchóireacht ná an raibh tacaíocht AE d’idirnáisiúnú FBManna comhleanúnach agus comhordaithe agus ar éirigh léi rannchuidiú le hidirnáisiúnú FBManna.

VI Fuaireamar gur sainaithníodh na príomhchonstaicí in idirnáisiúnú FBManna i gceart i straitéis AE agus go bhfuil líon mór gníomhaíochtaí curtha ar bun ag an Aontas agus na Ballstáit chun tacú le hidirnáisiúnú FBManna. Mar sin féin, tá gníomhaíochtaí tábhachtacha a cuimsíodh sa straitéis nár cuireadh chun feidhme go rathúil. Go háirithe, níl fardal suas chun dáta ann de na gníomhaíochtaí ábhartha uile sa réimse chun go bhféadfaí bearnaí, forluíonna agus sineirgí féideartha a shainaithint i measc na ngníomhaíochtaí atá ann faoi láthair. Ina theannta sin, ní i gcónaí a tugadh aghaidh a dhóthain ar inbhuanaitheacht mhaoinithe ghníomhaíochtaí AE, ionas gur scoireadh de ghníomhaíochtaí áirithe ainneoin gur thug siad torthaí dearfacha.

VII Bhain an Líonra Fiontar Eorpach (LFE) a chuid spriocanna amach, ach ní léir go fóill cé chomh mór a chuir an méid sin le hidirnáisiúnú FBManna. Ina theannta sin, ní mar a chéile feidhmíocht LFE ó thír go chéile ná sna cuibhreannais éagsúla, agus d’fhéadfadh comhaltaí LFE tairbhiú de thacaíocht bhreise i réimsí áirithe – amhail rochtain ar mhaoiniú. Tá ag éirí go maith leis an gcomhar idir LFE agus ionstraimí eile ar leibhéal an Aontais cé nach bhfuil ag éirí chomh maith céanna leis idir ionstraimí AE agus ionstraimí náisiúnta.

VIII Díríonn Startup Europe ar riachtanais ghnólachtaí nua, sa ghearrthéarma amháin áfach, óir stad na tionscadail chistithe go léir nuair a tháinig deireadh leis an deontas agus, go ginearálta, bhí saincheisteanna inbhuanaitheachta i gceist leis na gníomhaíochtaí. Níl aon struchtúr foriomlán ag an gCoimisiún a dhéanfadh an tionscnamh a chomhordú, níl ach comhar teoranta ann dá réir idir tionscadail éagsúla agus idir Startup Europe agus ionstraimí eile AE agus náisiúnta. Is ar leibhéal an tionscadail indibhidiúil amháin a bhíonn maoirsiú torthaí éifeachtach, rud a fhágann nach bhfuil ach faisnéis theoranta ann faoina bhfuil curtha i gcrích ar an iomlán ag Startup Europe. Thairis sin, is é a bhí mar thoradh ar an tionscnamh i gcásanna áirithe ná go raibh gnólachtaí nuathionscanta á n-éadáil ag eintitis lasmuigh den Aontas Eorpach.

IX Molaimid don Choimisiún:

 • cur leis an bhfeasacht maidir le hidirnáisiúnú FBManna agus le comhleanúnachas, comhordú agus inbhuanaitheacht na tacaíochta sin;
 • cur le hinfheictheacht an Líonra Fiontar Eorpaigh, lena chomhar le cláir chomhchosúla eile, le for-rochtain a chuid gníomhaíochtaí oiliúna agus leis an gcumhdach geografach atá ag príomh-chomhpháirtithe trádála i dtíortha lasmuigh den Aontas;
 • feabhas a chur ar mhaoirsiú agus éifeachtacht Startup Europe san fhadtéarma.

Réamhrá

01 Is iad na fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) cnámh droma gheilleagar an Aontais. FBManna is ea thart ar 99 % de na gnólachtaí uile san Aontas agus is iad a tháirgeann díreach os cionn leath aschur eacnamaíoch AE ón earnáil neamhairgeadais. Tá thart ar 100 milliún duine fostaithe ag an 21 mhilliún gnólacht sin agus sa tslí sin, is iad faoi deara 65 % den fhostaíocht uile san earnáil ghnó neamhairgeadais1.

02 Tá an t-idirnáisiúnú ina spreagadh suntasach fáis san Aontas Eorpach. Déantar leas na fostaíochta freisin nuair a thagann méadú ar an bhfostaíocht mar thoradh ar thrádáil idirnáisiúnta. Laistigh den Aontas Eorpach, tá 56 mhilliún post ann a bhraitheann ar thrádáil laistigh den Aontas2, agus breis is 38 milliún a bhraitheann ar onnmhairí chuig tíortha nach Ballstáit den Aontas iad3. Cé nach bhfuil fáil ar fhigiúirí beachta maidir leis an sciar d’fhostaíocht atá ag FBManna sa trádáil idirnáisiúnta (laistigh den Aontas Eorpach agus lasmuigh de araon), meastar nach bhfuil ach 30 % de réir luacha de na honnmhairí uile go tíortha nach Ballstáit den Aontas iad ar FBManna onnmhairíochta a ghineann iad4.

03 Dá bhri sin, tá tábhacht le margaí Eorpacha agus domhanda maidir le fás FBManna. Ní hionann iad a bheith beag – nó níor cheart gurbh ionann iad a bheith beag – is gan iad a bheith ag iarraidh na buntáistí céanna a bhaint as trádáil trasteorann is a dhéanfadh cuideachtaí níos mó. Agus, i bhfianaise scála earnáil FBManna, d’fhéadfadh bearta a chuidíonn lena bhfás difear suntasach a dhéanamh do chúrsaí fostaíochta agus fáis san Aontas Eorpach.

Bacainní ar idirnáisiúnú FBManna

04 Is é atá san “idirnáisiúnú” ná an próiseas trína dtagann cuideachtaí chun bheith rannpháirteach i margaí idirnáisiúnta (bídís san Aontas nó lasmuigh de), trí bhíthin onnmhairí go príomha, ach trí bhíthin allmhairí agus comhar teicniúil freisin. Tá raon de thosca inmheánacha agus seachtracha ann a d’fhéadfadh bac a chur ar FBManna a bheith chomh rannpháirteach san idirnáisiúnú is a bheadh gnólachtaí níos mó. San áireamh ansin tá easpa eolais i gcoitinne i dtaobh trádáil idirnáisiúnta nó deiseanna gnó in áiteanna eile, dlíthe eachtracha casta, réimis custam agus bacainní riaracháin casta eile, acmhainní teoranta agus cumas teoranta (lena n-áirítear rochtain ar mhaoiniú), col riosca, agus feasacht lag ar scéimeanna tacaíochta poiblí. Tá an tAontas an-tógtha le cuidiú le FBManna teacht slán ó na bacainní sin agus cuireadh méid áirithe tionscnamh ar bun chun freastal ar na riachtanais.

Straitéis AE le haghaidh idirnáisiúnú FBManna

05 Is é an tAcht um Ghnólachtaí Beaga (SBA) bun agus barr bheartas AE i gcoitinne maidir le hidirnáisiúnú FBManna, sa mhargadh aonair agus lasmuigh den Aontas araon5. Is é an beartas sin bunchloch na tacaíochta do FBManna, agus í dírithe ar chomhleanúnachas a sholáthar i measc ionstraimí agus gníomhaíochtaí éagsúla AE a dhéanann fás idirnáisiúnta FBManna Eorpacha a chur chun cinn. Leagtar amach ann freisin na prionsabail lena rialaítear tionscnaimh AE sa réimse (féach Bosca 1), agus moltar do na Ballstáit dul de réir prionsabail agus tosaíochtaí comhchosúla ina mbeartais féin agus iad ag tacú le hidirnáisiúnú FBManna.

Bosca 1

An tAcht um Ghnólachtaí Beaga – Prionsabail maidir le hidirnáisiúnú FBManna

Tá 10 bprionsabal atá ina mbonn taca do chuspóirí ginearálta SBA. Díríonn siad ar fhás FBManna a chur chun cinn trí chabhair a thabhairt do ghnólachtaí beaga dul i ngleic leis na constaicí a chuireann bac lena bhforbairt. Faoi dhá phrionsabal as na deich gcinn, tugtar spreagadh don Aontas Eorpach agus do na Ballstáit cabhrú le FBManna tairbhe a bhaint as an idirnáisiúnú:

 • Cabhrú le FBManna tairbhe níos fearr a bhaint as na deiseanna atá á dtairiscint ag an margadh aonair (prionsabal VII);
 • FBManna a spreagadh agus tacaíocht a thabhairt dóibh tairbhiú d’fhás na margaí (prionsabal X).

06 Is iad na prionsabail atá leagtha síos in SBA a bhí á leanúint sa Teachtaireacht ón gCoimisiún in 2011 dar teideal “Gnólachtaí Beaga sa Saol Mór”, teachtaireacht lenar bunaíodh Straitéis AE le haghaidh idirnáisiúnú FBManna. Bhí sé mar aidhm leis an straitéis aghaidh a thabhairt ar na dúshláin (Fíor 1), comhleanúnachas a chur sa raon gníomhaíochtaí reatha a thacaíonn le fás idirnáisiúnta FBManna Eorpacha, agus prionsabail a leagan síos faoina rialófaí aon tionscnamh AE sa réimse sin ó 2014 ar aghaidh.

Fíor 1 – Dúshláin i réimse na tacaíochta d’idirnáisiúnú FBManna

Foinse: COM(2011) 702 final, “Gnólachtaí Beaga sa Saol Mór – Comhpháirtíocht nua chun cabhrú le FBManna deiseanna domhanda a thapú”.

07 Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a sainaithníodh, leagadh amach na cuspóirí seo a leanas i straitéis an Aontais maidir le hidirnáisiúnú FBManna:

 • faisnéis inrochtana agus leormhaith a chur ar fáil do FBManna Eorpacha faoin tslí lena ngnó a mhéadú ar mhargaí idirnáisiúnta;
 • feabhas a chur ar chomhleanúnachas na ngníomhaíochtaí tacaíochta reatha;
 • feabhas a chur ar chomhordú, comhoibriú agus costéifeachtúlacht chláir reatha AE, chláir AE agus na mBallstát, agus na dtionscnamh poiblí agus príobháideach;
 • bearnaí reatha sna seirbhísí tacaíochta a líonadh;
 • cothrom iomaíochta a bhunú agus tacaíocht chothrom a chur ar fáil do FBManna ó Bhallstáit uile AE.

08 Ina theannta sin, leagadh síos sa straitéis na príomh-threoirphrionsabail lenar cheart aon tionscnamh ar leibhéal AE sa réimse sin a rialú:

 • Comhlántacht agus breisíocht: ba cheart aon ghníomhaíocht a dtabharfaí fúithi ar leibhéal AE a bheith comhlántach ar ghníomhaíochtaí tacaíochta do ghnólachtaí atá idir lámha cheana féin ag Ballstáit agus/nó eagraíochtaí príobháideacha agus gan a bheith á macasamhlú;
 • Coimhdeacht agus roinnt iomchuí an tsaothair: ba cheart d’aon ghníomhaíocht AE bearnaí a líonadh nó seirbhísí tacaíochta a athneartú i gcás nach ndéanann eagraíochtaí poiblí nó príobháideacha freastal leordhóthanach ar riachtanais;
 • Inbhuanaitheacht: ba cheart seirbhísí tacaíochta AE do ghnólachtaí a bhunú ar éileamh follasach sa mhargadh. D’fhéadfaí iad a mhaoiniú ó chistí poiblí faoi réir an Rialacháin Airgeadais sa ghearrthéarma, ach ba cheart iad a bheith á bhféinmhaoiniú a mhéid is féidir san fhadtéarma, chun nach mbeifí in iomaíocht le soláthraithe seirbhísí príobháideacha;
 • Éifeachtúlacht maidir le cistí poiblí a úsáid: i gcomhréir le prionsabal na bainistíochta fónta airgeadais, ba cheart cuspóirí sonracha, intomhaiste, indéanta, réalaíocha agus faoi cheangal ama (SMART) a shocrú maidir le gach gníomhaíocht ar leith agus meastóireacht iomchuí a bheartú;
 • Cothrom iomaíochta ó Bhallstát go chéile: ba cheart tacaíocht chomhionann a chur ar fáil do FBManna ó na tíortha Eorpacha uile.

09 Gheall an Coimisiún raon gníomhaíochtaí a dhéanamh chun an straitéis a chur chun feidhme agus chun na cuspóirí thuas a bhaint amach. San áireamh sna gníomhaíochtaí sin, bhí mapáil agus anailís ina dhiaidh sin ar na gníomhaíochtaí tacaíochta reatha ar leibhéal AE agus ar an leibhéal náisiúnta, treisiú don Líonra Fiontar Eorpach (LFE), príomhuirlis AE chun tacú go díreach le hidirnáisiúnú FBManna, agus braislí agus líonraí a chur chun cinn ar mhaithe le hidirnáisiúnú FBManna.

10 Ó 2015 go 2021, rinneadh SBA agus an straitéis idirnáisiúnaithe a chomhlánú le roinnt teachtaireachtaí maidir leis an trádáil idirnáisiúnta, an margadh aonair, gnólachtaí nuathionscanta agus gnólachtaí i mbun fáis, rochtain ar mhaoiniú, agus topaicí eile a bhfuil tionchar acu ar idirnáisiúnú FBManna (Iarscríbhinn I). Is iad sin, mar aon le SBA, atá i gcreat beartais foriomlán an Choimisiúin sa réimse sin.

Príomhionstraimí, príomhróil agus príomhfhreagrachtaí AE a thacaíonn le hidirnáisiúnú FBManna

11 Chun tacú le hidirnáisiúnú FBManna, rinne AE ionstraimí éagsúla a chur ar bun, ar ionstraimí iad atá sách éagsúil i dtéarmaí cur chuige agus cuspóirí. Tá líonraí tacaíochta le haghaidh eolas agus comhairle ghinearálta i gceist mar aon le cúnamh maoinithe agus uirlisí TF, chomh maith le tairseacha agus deasca cabhrach a chuireann faisnéis ar fáil maidir leis na ceanglais rialála sa trádáil idirnáisiúnta. Is ar FBManna amháin (agus idirnáisiúnú FBManna fiú) a dhíríonn ionstraimí áirithe, ach i gcás ionstraimí eile ní chumhdaítear FBManna ach i réimse amháin as líon áirithe réimsí tacaíochta. B’ionann ranníocaíocht AE le haghaidh ionstraimí a dhíríonn go sonrach ar idirnáisiúnú FBManna (LFE, an tionscnamh Start-up Europe, líonra na mBraislí Eorpacha, Ionad AE-na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch, ionad FBManna AE don tSín, ELAN network-LATAM, ENRICH NETWORK, EU Gateway, Eurostars agus na Deasca Cabhrach CMI) agus thart ar €850 milliún i dtréimhse 2014-2020.

12 Tá iliomad ionstraimí agus gníomhaíochtaí sa réimse agus a oiread céanna eagraíochtaí agus seirbhísí a dhéanann bainistíocht orthu. Le haghaidh forléargas ar na príomhionstraimí agus na ranna AE atá freagrach astu, féach Tábla 1, agus le haghaidh cur síos níos mionsonraithe ar na hionstraimí éagsúla féach Iarscríbhinn II. Déantar ionstraimí AE a chomhlánú le scéimeanna tacaíochta sna Ballstáit, agus a bhformhór á gcur chun feidhme trí eagraíochtaí náisiúnta agus réigiúnacha um thionscamh trádála (ETTanna) agus trí chumainn FBManna.

Tábla 1 – Príomhionstraimí AE agus na hArd-Stiúrthóireachtaí (ASanna)/comhlachtaí atá freagrach astu

Cineálacha ionstraime Ionstraim ASanna/comhlachtaí
Tacaíocht fhoriomlán le haghaidh idirnáisiúnú FBManna An Líonra Fiontar Eorpach AS GROW / EISMEA
Startup Europe AS CNECT
Cláir chistiúcháin Ionstraim FBManna / an Chomhairle Nuálaíochta Eorpach (CNE) AS RTD / EISMEA
Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa AS REGIO
Eurostars (EUREKA) AS RTD
Ionstraimí airgeadais An Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS) / COSME / InnovFin BEI / CEI / AS GROW /
AS RTD /
AS ECFIN
Ionstraimí agus tionscadail gheografacha Ionad AE-na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch AS GROW
Ionad FBManna AE (an tSín) AS INTPA
Líonra ELAN (Meiriceá Laidineach) AS INTPA
Líonra ENRICH (an Bhrasaíl, an tSín agus SAM) AS RTD
ICI+ san Áise Thoir Theas (SEA) AS INTPA
EU Gateway / Bealaí le haghaidh Misean Gnó chuig an Áise Thoir Theas An tSeirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh
Uirlisí TF, bunachair sonraí, deasca cabhrach Access2Markets (Bunachar sonraí maidir le Rochtain ar an Margadh, mar a bhí air) AS TRADE
Ardán Comhair do Bhraislí Fiontar Eorpacha (ECCP) AS GROW
Deasca cabhrach FBM um Chearta Maoine Intleachtúla AS GROW
AS TRADE
AS INTPA

Foinse: CIE, bunaithe ar an doiciméad ón gCoimisiún dar teideal “Forléargas ar ionstraimí AE a rannchuidíonn le hidirnáisiúnú gnólachtaí Eorpacha”.

13 As an líon mór ionstraimí AE le haghaidh idirnáisiúnú FBManna, tá ábharthacht ar leith le LFE agus an tionscnamh Startup Europe. Is pointe teagmhála tosaigh iad le haghaidh FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta a bhfuil tacaíocht chomhairleach á lorg acu agus iad ag líonrú ar mhaithe le hidirnáisiúnú. Dá thoradh sin, díríodh ár n-iniúchóireacht ar an dá ionstraim sin go sonrach.

An Líonra Fiontar Eorpach

14 Is é LFE príomhuirlis an Choimisiúin le haghaidh idirnáisiúnú FBManna agus is é an líonra tacaíochta is mó ar domhan é maidir le FBManna a bhfuil uaillmhian acu idirnáisiúnú a dhéanamh. Is é a phríomhchuspóir ná seirbhísí breisluacha a sholáthar a chuidíonn le FBManna Eorpacha feabhas a chur ar a n-iomaíochas, a n-inbhuanaitheacht agus a gcumais nuálacha chun fás agus gnó a dhéanamh san Eoraip agus níos faide ó bhaile.

15 Seoladh LFE in 2008. Faoi COSME, leithdháileadh €385 mhilliún ar LFE in imeacht thréimhse 2015-2021, nó isteach agus amach le €55 mhilliún in aghaidh na bliana. I gcaitheamh na tréimhse céanna, chuir Fís 2020 thart ar €11 mhilliún ar fáil do FBManna le haghaidh seirbhísí a bhí bainteach leis an nuálaíocht, chomh maith le cistiú a sholáthair eagraíochtaí óstacha LFE (cómhaoiniú AE suas le 60 % de bhuiséad LFE).

16 Bhí breis is 600 balleagraíocht in os cionn 60 tír in LFE 2015-2021. Ina measc, tá gníomhaireachtaí forbartha réigiúnacha, struchtúir oideachais theicneolaíochta, eagraíochtaí tacaíochta nuálaíochta, ollscoileanna agus institiúidí taighde, agus comhlachais lucht tráchtála agus tionsclaíochta. Cuirtear i ngrúpa le chéile iad i gcuibhreannais réigiúnacha a roghnaítear mar thoradh ar ghlaonna oscailte ar thograí. Caithfidh na cuibhreannais uile a bheith in ann seirbhísí tacaíochta ar ardchaighdeán a chur ar fáil le haghaidh gnólachtaí, agus ba cheart taithí chruthaithe a bheith ag na comhaltaí ar a bheith ag obair le FBManna.

17 Cumhdaíonn seirbhísí tacaíochta LFE raon leathan gníomhaíochtaí chun cabhrú le FBManna an Aontais a bheith ag nuáil, ag fás agus ag méadú san Aontas agus níos faide ó bhaile, araon. San áireamh ansin tá saineolas, teagmhálacha agus ócáidí a chur ar fáil chun comhpháirtíochtaí idirnáisiúnta a spreagadh, mar aon le comhairle maidir le margaí idirnáisiúnta agus nuálaíocht (Fíor 2).

Fíor 2 – Seirbhísí LFE

Foinse: CIE.

Startup Europe

18 Rinne an Coimisiún an tionscnamh Startup Europe a sheoladh in 2012 chun cabhrú le fás gnólachtaí nuathionscanta ardteicneolaíochta i margaí Eorpacha agus idirnáisiúnta. Ní mar a chéile riachtanais gnólachtaí nuathionscanta agus riachtanais FBManna seanbhunaithe, agus bíonn siad i mbaol níos mó a gceannach thar barr amach sula dtiocfaidh siad chun bheith ina ngnólachtaí déanta ar bhonn idirnáisiúnta.

19 Mar chabhair do ghnólachtaí nuathionscanta chun go n-éireoidh leo ar mhargaí san Aontas Eorpach agus lasmuigh de, cuireann Startup Europe cistiú ar fáil do thógálaithe éiceachóras, ar eagraíochtaí iad a nascann gnólachtaí nuathionscanta san Aontas le hinfheisteoirí agus geallsealbhóirí eile agus a thugann an fhaisnéis agus an tacaíocht dóibh a theastaíonn uathu chun fás agus idirnáisiúnú a dhéanamh. I gclárthréimhse 2014-2020, chaith Startup Europe €30 milliún chun 22 thionscadal a chur chun cinn, agus d’éirigh leis freastal ar bhreis is 1 000 gnólacht a bhain le thart ar 60 éiceachóras nuathionscanta ar fud an Aontais.

Raon feidhme an hiniúchóireachta agus an cur chuige

20 Leis an tuarascáil speisialta seo, cuirtear le sraith foilseachán ón gCúirt Iniúchóirí ina scrúdaítear an tacaíocht a thugtar do FBManna6. Dírítear inti ar idirnáisiúnú FBManna i margadh aonair AE agus i dtíortha lasmuigh den Aontas araon, agus ar ghníomhaíochtaí a cuireadh chun feidhme chuige sin i gclárthréimhse 2014-2020. Rinneadh an iniúchóireacht i gcomhordú lenár n-iniúchóireacht ar thacaíocht ó CFRE le haghaidh iomaíochas FBManna.

21 Chuir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon i bhfáth a thábhachtaí atá tacaíocht do FBManna agus gnólachtaí nuathionscanta nuálacha chun cumas fáis AE a uasmhéadú. I gcás na Parlaiminte, chuir an Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta agus an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinnimh spéis ar leith i dtionchar suntasach idirnáisiúnú FBManna ar chúrsaí fáis agus fostaíochta. Táimid ag súil go rannchuideoidh na breathnuithe agus na moltaí san iniúchadh seo chun comhleanúnachas agus comhordú breise a sholáthar idir an líon mór ionstraimí sa réimse, go háirithe LFE agus an tionscnamh Startup Europe. Ina theannta sin, bheifí ag súil leis go dtreiseodh an t-iniúchadh córais faireacháin an Choimisiúin ar chur chun feidhme ginearálta a straitéise maidir le hidirnáisiúnú FBManna sa chéim luath seo den chlárthréimhse.

22 Rinne an t-iniúchadh measúnú ar an gceist faoi thacaíocht AE a bheith comhleanúnach agus comhordaithe agus faoinar rannchuidigh sí go rathúil le hidirnáisiúnú FBManna. Díríonn sé go háirithe ar na pointí seo a leanas:

 • an tacaíocht chomhleanúnach agus chomhordaithe a thugann AE d’idirnáisiúnú FBManna; agus
 • a mhéid atá LFE agus Startup Europe, arb iad sin an dá phríomhghníomhaíocht atá á mbainistiú go díreach ag an gCoimisiún, ag rannchuidiú go rathúil le hidirnáisiúnú FBManna.

23 Chuir an t-iniúchadh fianaise le chéile ó raon foinsí:

 • cruinnithe le saineolaithe agus ionadaí geallsealbhóirí lena n-áirítear príomhchumainn tacaíochta FBManna an Aontais;
 • athbhreithniú doiciméadach ón deasc; ceistneoirí scríofa agus agallaimh struchtúrtha le seirbhísí an Choimisiúin (Ard-Stiúrthóireachtaí GROW, TRADE, RTD, CNECT, REGIO agus INTPA, an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí, an tSeirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh), an Chomhairle Nuálaíochta Eorpach agus Gníomhaireacht Feidhmiúcháin FBManna (EISMEA), an Banc Eorpach Infheistíochta, an Ciste Eorpach Infheistíochta, ETTanna agus cumainn FBM; suirbhé ar chomhaltaí LFE maidir le rannchuidiú LFE le hidirnáisiúnú FBManna agus an comhordú/comhar a dhéanann sé le príomhuirlisí AE sa réimse sin (féach Iarscríbhinn II le haghaidh mionsonraí modheolaíochta an tsuirbhé);
 • suirbhé ar ETTanna faoi phríomhionstraimí AE maidir le hidirnáisiúnú FBManna agus a gcomhlántacht le hionstraimí náisiúnta sa réimse (féach Iarscríbhinn II le haghaidh mionsonraí modheolaíochta an tsuirbhé);
 • anailís ar inbhuanaitheacht agus leanúnachas maoinithe ionstraimí geografacha áirithe AE arna léiriú i dTábla 2 agus ar thionscadail Startup Europe; anailís ar an gcomhordú agus ar an gcomhar idir iad agus an Líonra Fiontar Eorpach.

Barúlacha

Rinne an Coimisiún cur chun feidhme neamhiomlán ar an straitéis maidir le hidirnáisiúnú FBManna

24 Shainaithin an straitéis um idirnáisiúnú FBManna roinnt dúshlán maidir le hidirnáisiúnú FBManna (féach mír 4). Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin, leagadh síos sa straitéis, i measc nithe eile, na cuspóirí seo a leanas:

 • faisnéis atá inrochtana go héasca agus atá leormhaith a chur ar fáil do FBManna faoin tslí le borradh a chur faoina ngnó;
 • comhleanúnachas gníomhaíochtaí tacaíochta a fheabhsú;
 • bearnaí reatha sna seirbhísí tacaíochta a líonadh.

25 Chun na cuspóirí sin a bhaint amach, gheall an Coimisiún sa straitéis d’idirnáisiúnú FBManna, gníomhaíochtaí áirithe a dhéanamh, lena n-áirítear:

 • an soláthar reatha seirbhísí tacaíochta a mhapáil chun go bhféadfadh an cur chuige amach anseo a bheith níos réasúnaí agus níos comhleanúnaí;
 • pointe rochtana fíorúil aonair ar fhaisnéis a chruthú le haghaidh FBManna ar mian leo gnó a dhéanamh lasmuigh de theorainneacha AE;
 • scéimeanna tacaíochta ar leibhéal an Aontais Eorpaigh a dhéanamh níos comhsheasmhaí chun go mbeidh breis tionchair ag baint leo;
 • braislí agus líonraí a chur chun cinn le haghaidh idirnáisiúnú FBManna.

Níl aon fhorléargas foriomlán ann ar an tacaíocht le haghaidh idirnáisiúnú FBManna agus tá an comhordú easnamhach

26 Nuair a sheol an Coimisiún an straitéis d’idirnáisiúnú FBManna in 2011, shainaithin sé breis is 300 clár tacaíochta a raibh buiséad d’os cionn €2 mhilliún acu a bhí ag cuidiú le hidirnáisiúnú gnólachtaí san Aontas Eorpach agus ina chuid Ballstát7. Lean a líon de bheith ag dul i méid ó shin, rud a spreag imní faoin mbaol féideartha ó scéimeanna tacaíochta sa réimse a bheith ag éirí níos líonmhaire agus iad ar bheagán comhordaithe8.

27 Chun cur leis an gcomhleanúnachas sa líon mór ionstraimí éagsúla, agus chun macasamhlú féideartha, ilroinnt, bearnaí agus sineirgí a shainaithint, gheall an Coimisiún staidéar forleathan a dhéanamh ina mapálfaí gníomhaíochtaí tacaíochta reatha le haghaidh FBManna ar leibhéal AE agus ar an leibhéal náisiúnta, idir ghníomhaíochtaí poiblí agus príobháideacha, agus anailís a dhéanamh ina dhiaidh sin chun dúbailt agus ilroinnt a shainaithint chomh maith le bearnaí agus sineirgí féideartha sna gníomhaíochtaí tacaíochta reatha le haghaidh FBManna. Cumhdaíodh 27 mBallstát uile AE agus 25 thír eile a roghnaíodh sa staidéar9 as ar lean fardal ina raibh 1 156 sheirbhís tacaíochta (734 san Aontas agus 422 i dtíortha eile). Ainneoin a fhorleithne a bhí an cumhdach, thángthas ar an tuairim go raibh na céadta seirbhís tacaíochta ann fós nach bhféadfaí a áireamh san fhardal.

28 In 2015, d’fhoilsigh an Coimisiún forléargas níos teoranta dar teideal “Forléargas ar ionstraimí AE a rannchuidíonn le hidirnáisiúnú an Ghnó Eorpaigh”, a nuashonraíodh ina dhiaidh sin in 2017, 2019 agus 202010. Ainneoin gur forléargas úsáideach é, níl ionstraimí náisiúnta san áireamh, rud a chuireann teorainn lena luach i dtéarmaí comhleanúnachas a chur sa raon leathan gníomhaíochtaí tacaíochta atá á gcur chun cinn ag AE agus na Ballstáit araon.

29 Tá tábhacht ar leith leis na gníomhaíochtaí atá á gcur chun cinn sna Ballstáit trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) ar son an chomhleanúnachais agus chun gníomhaíochtaí eile AE sa réimse sin a chomhordú. Fuaireamar amach, ainneoin gur le CFRE a bhain an sciar ba mhó de bhuiséad AE a bhí dírithe ar iomaíochas FBManna, idirnáisiúnú san áireamh11, nár bhunaigh an Coimisiún cód catagóire idirghabhála ar leith le haghaidh gníomhaíochtaí a dhéanann idirnáisiúnú FBManna a chur chun cinn trí CFRE le haghaidh tréimhse chlársceidealaithe 2014-2020. Dá bhrí sin, ní raibh an fhaisnéis maidir le tionscadail shonracha sa réimse sin inrochtana ar bhonn córasach agus níor úsáideadh í san anailís agus comhordú. Maidir le clárthréimhse 2021-2027, tá cód sonrach maidir le catagóirí idirghabhála i Rialachán AE 2021/106012, eadhon: “Forbairt agus idirnáisiúnú gnó FBManna”, cód ar cosúil go gcuirfidh sé le trédhearcacht ghníomhaíochtaí comhchistithe AE sa réimse sin.

30 Ainneoin an líon mór gníomhaíochtaí a fógraíodh sa straitéis agus gné thrasrannach an bheartais um idirnáisiúnú FBManna, níor ceapadh aon seirbhís shonrach de chuid an Choimisiúin a dhéanfadh cur chun feidhme na straitéise a lárú agus a chomhordú. Mar thoradh air sin, bhí an comhordú idir seirbhísí an Choimisiúin ag oibriú go han-mhaith i réimsí áirithe (e.g. caibidlí FBM sna comhaontuithe saorthrádála (CSTanna)) ach níor oibrigh sé chomh maith céanna i gcás na líonraí éagsúla a bhí á gcomhchistiú ag an Aontas, amhail LFE, Startup Europe nó líonra ELAN, rud a léirítear i ranna níos faide anonn den tuarascáil seo.

Mhéadaigh ar an inrochtaineacht ar fhaisnéis maidir le tacaíocht le haghaidh idirnáisiúnú FBManna cé nach bhfuil ach feasacht theoranta ann maidir le buntáistí CSTanna

31 Gheall an Coimisiún gníomhaíochtaí áirithe a dhéanamh chun feabhas a chur ar an rochtain a bhíonn ag FBManna ar an bhfaisnéis a bhíonn ag teastáil uathu chun dul isteach i margaí nua. In 2014, chuir an Coimisiún an tairseach le haghaidh idirnáisiúnú FBManna ar bun chun faisnéis úsáideach agus inrochtana a chur ar fáil do FBManna maidir leis na seirbhísí uile atá ar fáil dóibh sa réimse sin. Chuaigh sé dian ar an gCoimisiún faisnéis suas chun dáta maidir le seirbhísí tacaíochta poiblí agus príobháideacha laistigh den Aontas agus lasmuigh de a choinneáil. Thairis sin, cruthaíodh dúshláin dhlíthiúla eile i dtaca le sonraí ó sheirbhísí tacaíochta príobháideacha a sholáthar trí thairseach phoiblí nach bhféadfadh an Coimisiún a bheith freagrach aisti. Bhí na deacrachtaí sin ar na cúiseanna le dúnadh na tairsí in 2017.

32 In 2020, sheol an Coimisiún an tairseach Access2Markets, tairseach a dhéanann an seanbhunachar sonraí maidir le Rochtain ar an Margadh agus an Deasc Chabhrach Trádála AE a chumasc in aon uirlis amháin, agus áirítear leis sin freisin bunachar sonraí na “rialacha tionscnaimh” agus an uirlis féinmheasúnaithe “rialacha tionscnaimh” (ROSA)13 (féach Bosca 2). Fuair an dá uirlis rátáil an-dearfa ó fhreagróirí ar ár suirbhé ar chomhaltaí LFE agus ETTanna náisiúnta.

Bosca 2

An tairseach Access2Markets agus an uirlis féinmheasúnaithe “rialacha tionscnaimh”: an-tábhachtach chun feabhas a chur ar an tslí a mbaineann FBManna tairbhe as CSTanna a úsáid

Léiríonn Access2Markets, tairseach ilteangach AE a seoladh i mí Dheireadh Fómhair 2020, a thiomanta atá an Coimisiún d’fhaisnéis oiriúnach agus éasca le rochtain maidir le ceanglais rialála in CSTanna arna dtabhairt i gcrích ag AE a chur ar fáil, agus tugann sé treoraíocht faoin gcaoi le gnó a dhéanamh thar lear faoi na comhaontuithe sin. Gheofar faisnéis inti faoi tháirge i ndiaidh táirge le haghaidh tíortha AE uile agus breis is 135 mhargadh onnmhairiúcháin maidir le:

 • taraifí agus cánacha
 • nósanna imeachta custaim
 • rialacha tionscnaimh
 • bacainní trádála
 • ceanglais i dtaca le táirgí
 • staidreamh

Foinse: An Coimisiún Eorpach, AS TRADE.

Tuairiscíonn14 geallsealbhóirí agus cumainn FBManna maidir le drochleibhéil feasachta agus castacht nósanna imeachta na “rialacha tionscnaimh” arb iad a chinntíonn tionscnamh táirge agus ag éirí as cé acu an bhfuil taraifí fabhracha infheidhme faoi CST, go bhfuil siad sin ar dhá cheann de na príomhbhacainní ar shochair níos mó a bheith á bhaint as buntáistí CSTanna ag FBManna. Laistigh de Acess2Markets, sheol an Coimisiún uirlis féinmheasúnaithe na “rialacha tionscnaimh” (ROSA) chun cabhrú le gnólachtaí, go háirithe FBManna, a chinneadh an bhfuil siad clúdaithe ag na nósanna imeachta sin.

33 Gnóthachan suntasach maidir le hidirnáisiúnú FBManna i gcaitheamh thréimhse 2014-2020 a bhí sna caibidlí sonracha maidir le FBManna a tugadh isteach sna CSTanna idir AE agus tríú tíortha15. Faoi mar a cuireadh i dtábhacht sa straitéis maidir le hidirnáisiúnú FBManna, ceapadh na caibidlí sin chun cabhrú le FBManna tairbhí a ghnóthú faoi na CSTanna trí dheireadh a chur le bacainní taraife agus neamhtharaife, agus creat cuimsitheach rialála agus sásraí institiúideacha a chur ar fáil ag an am céanna chun fadhbanna a bhrath i gcur chun feidhme na rialacha.

34 Chun tairbhe a bhaint as CSTanna atá sínithe ag AE, ní mór FBManna a chur ar an eolas faoi na buntáistí féideartha a d’fhéadfadh a bheith ag baint leo agus freisin faoin tslí le ceanglais chasta amhail ceanglais maidir le rialacha tionscnaimh a chomhlíonadh. Tá an Coimisiún, na Ballstáit, cumainn ghnó agus ETTanna araon freagrach, i gcomhpháirt, as ardú feasachta agus cumarsáid.

35 In 2019, fuair suirbhé ó Choiste na Réigiún / Eurochambers ar ionadaithe geallsealbhóirí réigiúnacha agus áitiúla agus ionadaithe cumann tráchtála náisiúnta agus réigiúnach san Aontas16 go raibh FBManna fós ar bheagán eolais faoi CSTanna, agus breis is 70% de na freagróirí á rá gur “faisnéis phraiticiúil neamhimleor a bhí ann maidir le leas a bhaint as an gcomhaontú”17.

36 Léiríodh freisin ónár gcuid agallamh leis an gCoimisiún agus ó na freagraí scríofa uaidh ar ár gceistneoirí go bhfuil easnaimh maidir le feasacht bhuntáistí CSTanna le haghaidh FBManna ann i gcónaí. Le bheith níos sonraí, ní dhéantar cur chun cinn a dhóthain i gcás CSTanna, agus níl an tairseach Access2Markets nasctha le tairseacha faisnéise trádála eile amhail suíomhanna gréasáin ETTanna náisiúnta. Thairis sin, inár suirbhé ar ETTanna Náisiúnta, bhí breis is 80 % díobh a chuir in iúl gurbh fhearr leo ailíniú breise idir AE agus na Ballstáit maidir le CSTanna a chur chun cinn trí chomhlacht comhairliúcháin a dhíreodh ar an ngné áirithe sin.

Ní éiríonn leis na tionscadail uile inbhuanaitheacht agus leanúnachas fadtéarmach a bhaint amach

37 Tógann sé tamall ar na líonraí atá á gcistiú ag an Aontas i gcomhthéacs idirnáisiúnú FBManna chun na naisc riachtanacha a bhunú agus ní mór cur amach a bheith go forleathan orthu chun go mbeidh siad in ann tacaíocht fhiúntach a sholáthar do FBManna. Is féidir an leanúnachas sin a bhaint amach ar dhá bhealach éagsúla: cistiú poiblí fadtéarmach a bheith á fháil ag na seirbhísí tacaíochta, sin nó go n-éireoidh leo ioncam a ghiniúint agus ar an gcaoi sin a bheith inbhuanaithe ar bhonn airgeadais.

38 Is é an dara ceann díobh an rogha sainráite sa straitéis maidir le hidirnáisiúnú FBManna, agus tá inbhuanaitheacht ar cheann de phríomhphrionsabail na straitéise. Faoin bprionsabal sin, ceanglaítear ar sheirbhísí tacaíochta gnó AE a bheith bunaithe ar éileamh follasach sa mhargadh. Féadfar iad a mhaoiniú ó chistí poiblí faoi réir an Rialacháin Airgeadais sa ghearrthéarma, ach ba cheart go mbeidís féinmhaoinithe a mhéid is féidir san fhadtéarma. Ní stopann sé sin maoiniú fadtéarmach le hionstraimí eile den Choimisiún a dhéanamh ar bhonn leanúnach chun tacú le hidirnáisiúnú FBManna, amhail an LFE.

39 Tá Ionad AE-na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch ina shampla de sheirbhísí tacaíochta a bhfuil socruithe maoinithe poiblí san fhadtéarma acu ar socruithe iad a rinneadh tráth a thionscanta, is amhlaidh an cás le EU Gateway/Misin Ghnó chun na Seapáine, agus iad araon ar siúl le breis is 30 bliain (féach Bosca 3).

Bosca 3

Ionad AE-na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch: ardleibhéal sásaimh maidir le breisíocht agus comhar le LFE

Le breis is 30 bliain, tá Ionad AE sa tSeapáin ag gníomhú chun rochtain ar mhargaí na Seapáine a éascú do ghnólachtaí Eorpacha i gcoitinne agus FBManna go háirithe. Inár suirbhéanna ar chomhaltaí LFE agus ETTanna náisiúnta, léirigh siad araon ardleibhéal sástachta leis na seirbhísí atá á soláthar ag an Ionad, lena n-áirítear comhar le LFE, agus tá sé ar na ICGanna is airde rátáil i dtír lasmuigh den Aontas.

Ar na cúiseanna dóchúla leis an ardleibhéal sásaimh, tá leanúnachas (ag tarraingt ar chomhpháirtíocht fhada agus rathúil le húdaráis na Seapáine), ról an Ionaid mar chomhalta de LFE agus mar phointe teagmhála náisiúnta le haghaidh clár T&N, agus an dlúth-idirghníomhú atá aige le príomh-gheallsealbhóirí, lena n-áirítear ETTanna (a thug rátáil sásaimh de bhreis is 90 % dó) agus le cumainn ghnó.

Foinse: CIE, bunaithe ar shuirbhéanna ar ETTanna náisiúnta agus comhaltaí LFE agus ar shonraí ón gCoimisiún.

40 Ar an taobh eile, fuaireamar amach go mbíodh leanúnachas ina shaincheist tríd is tríd i gcás na dtionscadal a bhí á gcomhchistiú faoi thionscnamh ELAN, ICI+ san Áise Thoir Theas (ICI+SEA) agus Startup Europe i dtréimhse 2014-2020. Bhí fadhbanna rompu uile maidir lena ndóthain ioncaim a fhorbairt agus dá réir sin chun go dtiocfadh leo a bheith inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de, rud a iarradh sa chomhaontú deontais. Mar thoradh air sin, scoireadh iad, ainneoin measúnú réasúnta dearfach a bheith déanta ar chuid díobh sna tuarascálacha faireacháin (féach na samplaí i mBosca 4 de thionscadail ELAN agus ICI+SEA a scoireadh, agus i míreanna 67-70 i gcás Startup Europe).

Bosca 4

Bhí tionscadail chomhchistithe de chuid AE sa tréimhse 2014-2020 nár éirigh leo inbhuanaitheacht a bhaint amach

Líonra Seirbhísí Gnó agus Nuálaíochta na hEorpa agus Mheiriceá Laidinigh (ELAN)

Seoladh Líonra Seirbhísí Gnó agus Nuálaíochta na hEorpa agus Mheiriceá Laidinigh (ELAN) in 2015 agus buiséad comhchistithe iomlán AE aige a bhí os cionn €10 milliún. San iarraidh ar thograí faoin dá chomhchuid de ELAN – Seirbhísí Gnó (ELANbiz) agus an Líonra Gnó bunaithe ar Theicneolaíocht (líonra ELAN), bhí ceanglas go mbeidís inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de faoi dheireadh an chomhaontaithe deontais. Ainneoin an cheanglais sin, agus ainneoin tuairiscí dearfa maidir lena n-oibríochtaí agus tacaíocht ó gheallsealbhóirí, b’amhlaidh gur scoireadh an dá chomhchuid ar deireadh thiar mar nár éirigh leo a bheith inbhuanaithe ó thaobh airgeadais de agus nach raibh acmhainní buiséadaithe ag an gCoimisiún chun fadú na dtionscadal a mhaoiniú.

Tionscadail ICI+ san Áise Thoir Theas

Ba é cuspóir móriomlán ionstraim ICI+ ná an trádáil agus infheistíocht ó ghnólachtaí Eorpacha, FBManna go háirithe, a mhéadú agus a éagsúlú sa Chambóid, san Indinéis, in Laos, sa Mhalaeisia, i Maenmar, sna hOileáin Fhilipíneacha agus i Vítneam. Agus tionscadail ICI+ á ndearadh sa réigiún, ní dhearna an Coimisiún measúnú tionchair ar leith maidir leis na roghanna éagsúla beartais d’fhonn caiteachas a bharrfheabhsú agus inbhuanaitheacht a áirithiú nuair a thiocfadh deireadh leis na comhaontuithe deontais. Ainneoin measúnuithe tionscadail dearfacha agus an ceanglas conarthach go n-éireodh leis na tionscadail inbhuanaitheacht a bhaint amach, ní raibh ach ioncam teoranta á ghiniúint agus scoireadh na tionscadail nuair a tháinig deireadh leis na deontais chomhfhreagracha.

41 Bhí an ráta sásaimh a bhí á léiriú ag na príomh-gheallsealbhóirí, amhail comhaltaí LFE, maidir le hionstraimí agus gníomhaíochtaí gearrthéarmacha, faoi bhun 45% – cuid mhaith faoi bhun an leibhéil i gcás ionstraimí agus gníomhaíochtaí ar éirigh leo leanúnachas fadtéarmach a bhaint amach (féach Tábla 2).

Tábla 2 – Anailís ar ionstraimí áirithe AE maidir le leanúnachas fadtéarmach agus sástacht leis an gcomhar le LFE

Ionstraim AE Leanúnachas fadtéarmach Ráta sástachta chomhaltaí LFE maidir le comhar
Ionad AE-na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch 69 %
Deasca cabhrach FBM um Chearta Maoine Intleachtúla 80 %
Ardán Comhair do Bhraislí Fiontar Eorpacha 49 %
Eurostars (EUREKA) 67 %
Ionstraim FBM / an Chomhairle Nuálaíochta Eorpach (CNE) 72 %
Ionad FBManna AE (an tSín) Páirteach 44 %
EU Gateway / Bealaí le haghaidh Misean Gnó chuig an Áise Thoir Theas Páirteach 35 %
Startup Europe Níl 35 %
Líonra ENRICH (an Bhrasaíl, an tSín agus SAM) Páirteach 18 %
ELAN (Meiriceá Laidineach) Níl 15 %
ICI+ i dtíortha SEA Níl N/B

Foinse: Suirbhé CIE ar chomhaltaí LFE, athbhreithniú ar dhoiciméadacht an Choimisiúin agus agallaimh le seirbhísí ábhartha de chuid an Choimisiúin.

Ní dhearnadh meastóireacht chórasach ar an straitéis maidir le hidirnáisiúnú FBManna

42 Chun cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí uile a fógraíodh sa straitéis maidir le hidirnáisiúnú FBManna a stiúradh, gheall an Coimisiún faireachán a dhéanamh ar an dul chun cinn agus meastóireacht thréimhsiúil a dhéanamh ar éifeachtúlacht na straitéise, le rannpháirtíocht ó na príomh-gheallsealbhóirí uile.

43 Cé go raibh cruinnithe rialta ann agus fóraim le hionadaithe FBManna agus geallsealbhóirí eile (e.g. seachtain na hEorpa um FBManna, Tionól FBManna agus cruinnithe rialta le ETTanna náisiúnta), ní dhearnadh meastóireacht shonrach ná uileghabhálach ar an straitéis a bheadh ag teacht leis an gcur síos thuas. Mar thoradh ar an méid sin, ní dhearnadh aon tuairisciú uileghabhálach ar a chur chun feidhme.

44 I mí na Bealtaine 2001, chuir an Coimisiún doiciméad inmheánach oibre ar fáil dar teideal “Tuarascáil Bhliantúil ar an Margadh Aonair”. Tuarascáil stádais ab ea í ar an dul chun cinn a rinneadh le straitéis tionsclaíochta AE agus lena straitéis maidir le FBManna sa bhliain 2020. Mar sin féin, is faisnéis an-ghinearálta a thugtar maidir leis na gníomhaíochtaí sonracha chun idirnáisiúnú FBManna a chur chun cinn, agus ní leor é chun críocha faireacháin agus meastóireachta.

Tá ag éirí le LFE a phríomhspriocanna a bhaint amach, ach níl an infheictheacht agus an cumhdach i dtríú tíortha chomh maith agus a d’fhéadfadh sé a bheith

D’éirigh le LFE a chuspóirí foriomlána a bhaint amach, ach níl infheictheacht leordhóthanach aige go fóill

45 Socraíodh dhá thacar spriocanna agus eochairtháscairí feidhmíochta (KPInna) le haghaidh LFE do thréimhse 2015-2021:

 • na táscairí i rialachán COSME18 a bhfuil spriocanna ardleibhéil ag gabháil leo maidir le LFE ina iomláine (féach Tábla 3); agus
 • spriocanna “an Chórais um Fheabhsú Feidhmíochta” a comhaontaíodh ar leibhéal níos ísle idir EISMEA agus gach cuibhreannas ar leith.

46 I dTuarascáil chríochnaitheach maidir le gníomhaíochtaí LFE 2020, thug an Coimisiún dá aire gur baineadh amach na spriocanna ardleibhéil comhiomlánaithe, ach níor tugadh aon eolas faoin dul chun cinn maidir le haitheantas a bheith faighte ag LFE ó FBManna.

Tábla 3 – Táscairí COSME maidir le LFE: baint amach na gcuspóirí

Cuspóir sonrach Sprioc fhadtéarmach (2020) An staid in 2020
E.1. Líon na gcomhaontuithe comhpháirtíochta a síníodh (in aghaidh na bliana) 2 500 2 503
E.2. Aitheantas do LFE i measc an phobail FBManna Méadú
(ó 8 % in 2015)
Níor tugadh tuairisc ina leith go fóill
E.3. Ráta sástachta na gcliant (% de FBManna a deir go bhfuil siad sásta, breisluach seirbhísí sonracha arna soláthar ag LFE) 82 % 92 %19
E.4. An líon FBManna a fhaigheann tacaíocht (in aghaidh na bliana) 500 000 232 348
(torthaí faoi bhun sprice mar thoradh ar athrú ar an modh ríofa in 2017-2018)
E.5. An líon FBManna a úsáideann seirbhísí digiteacha (lena n-áirítear seirbhísí faisnéise leictreonaí) arna soláthar ag LFE (ina milliúin) 2.3 14.1

Foinse: Tuarascáil ghníomhaíochta chríochnaitheach LFE 2020

47 Ar leibhéal cuibhreannais LFE, dúradh sa tuarascáil ghníomhaíochta deiridh le haghaidh 2020 go raibh róghnóthú spriocanna déanta ag LFE i dteannta a chéile maidir leis na táscairí ar leagadh spriocanna amach ina leith. Mar sin féin, sna figiúirí le haghaidh líon na gcomhaontuithe comhpháirtíochta a síníodh agus na seirbhísí comhairleacha a sholáthair cuibhreannais léirítear an-éagsúlacht feidhmíochta ó thír go tír: ó 24 ghnóthachtáil in aghaidh an bhaill foirne (coibhéisí lánaimseartha) in Éirinn agus 20 sa Liotuáin, go dhá cheann, trí cinn nó ceithre cinn in an-chuid tíortha eile. Cuirtear na héagsúlachtaí feidhmíochta sin síos do shaincheisteanna bainistíochta cuibhreannas, athruithe a dhéanann difear d’eagraíochtaí comhordúcháin, agus príomhbhaill foirne a bheith ag imeacht.

48 Cé gur bhain LFE go ginearálta a chuid cuspóirí foriomlána amach, ní féidir a dhéanamh amach go hiomlán a mhéid a chiallaíonn sé sin ó thaobh feabhsuithe iarbhír ó thaobh fás FBManna sa Mhargadh aonair agus níos faide ó bhaile. Rinneadh meastóireacht eatramhach ar chlár COSME in 201720, agus thángthas ar an tátal go raibh LFE éifeachtach ach fós nach raibh sé indéanta ag an tráth sin a thionchar iomlán a thomhas. I bhfocail eile, cé go mb’fhéidir go dtabharfaidh na seirbhísí atá á soláthar ag LFE neart torthaí dearfacha amhail gnólachtaí i mbun fáis, nuálaíocht fheabhsaithe agus feabhsú inniúlachta, is deacair nasc díreach a tharraingt le gach ceann de na torthaí sin ón uair nach mbíonn ach ról tacaíochta ag seirbhísí LFE, agus gurb iad na FBManna féin a chaithfidh na torthaí nithiúla a bhaint amach.

49 Tá sé ina sprioc ag an gCoimisiún i gcónaí cur le feasacht na ngeallsealbhóirí maidir le LFE. Chuige sin, ceanglaítear ar eagraíochtaí óstacha a áirithiú go mbainfidh ardleibhéal infheictheachta lena ngníomhaíochtaí LFE. In 2015, ní raibh ach 8 % de FBManna ann a ndearnadh suirbhé orthu arbh eol dóibh LFE a bheith ann, agus bhí an figiúr an-éagsúil ó Bhallstát go chéile. Léirigh iniúchadh cumarsáide ó EASME in 2017-2018 nach raibh na ceanglais infheictheachta maidir le suíomhanna gréasáin ag cuid mhór de chomhaltaí LFE á gcomhlíonadh go córasach. Dearbhaíodh an méid sin ónár n-iniúchadh féin: as na suíomhanna gréasáin a scrúdaíomar, ní raibh ach 10 gcinn díobh a raibh lógó LFE agus nasc chuig seirbhísí LFE le feiceáil ar a leathanach baile. Níor fhoilsigh an Coimisiún figiúr uasdátaithe in aghaidh an tagarmhairc le haghaidh feasachta.

Níl leas iomlán á bhaint as an gcomhordú idir LFE agus ionstraimí náisiúnta

50 Tá tábhacht leis an gcomhordú idir LFE agus ionstraimí Aontais, náisiúnta agus réigiúnacha eile chun a áirithiú go mbeidh raon tacaíochta comhleanúnach, uileghabhálach agus comhlántach ann le haghaidh idirnáisiúnú FBManna. Ainneoin nach ceanglas foirmiúil atá ann, spreagtar cuibhreannais LFE chun eagraíochtaí tacaíochta FBManna ina réigiún a chuimsiú chun cur lena rochtain isteach sa phobal gnó. Thairis sin, caithfidh iarratasóirí a áirithiú nach mbíonn gníomhaíochtaí ag déanamh na seirbhísí ceannann céanna atá á soláthar cheana féin ag eagraíochtaí eile sa limistéar geografach céanna, agus moltar dóibh oibriú i ndlúthchomhar le hionadaithe líonraí Aontais eile ina réigiún, amhail pointí teagmhála náisiúnta an Chláir Réime um Thaighde agus comhlachtaí idirghabhála agus údaráis bhainistíochta CFRE, agus idirchaidreamh a dhéanamh leo go rialta. Cuirtear i dtábhacht i dtreoir LFE le haghaidh iarratasóirí21 go mbeidh ardleibhéal rannpháirtíochta ó gheallsealbhóirí i ngníomhaíochtaí LFE ar an uile leibhéal (áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta) ag teastáil chuige sin, mar aon le hidirphlé leanúnach le soláthraithe seirbhísí tacaíochta eile.

51 Bhí beagnach 70 % de na freagróirí ar ár suirbhé ar ETTanna náisiúnta agus réigiúnacha a mheas go soláthraíonn LFE breisíocht le haghaidh FBManna Eorpacha a théann thar acmhainn idirnáisiúnaithe na struchtúr tacaíochta náisiúnta. Mar sin féin, bhíothas ag iarraidh go ndéanfaí LFE a lánpháirtiú tuilleadh in eagraíochtaí náisiúnta agus réigiúnacha Bhallstáit an Aontais. Bhí ardleibhéil sástachta ann maidir le comhar le cuid mhaith d’ionstraimí AE ar son idirnáisiúnú FBManna (féach Tábla 2), ach braitheadh freisin go bhféadfaí an comhar a neartú, go háirithe, le hionstraimí tacaíochta amhail Startup Europe agus líonraí ELAN agus ENRICH.

52 Faoi LFE 2015-2021, chun tacú le gníomhaíochtaí LFE agus comhar a chothú ar leibhéal an Aontais idir an Coimisiún agus eagraíochtaí a oibríonn le hidirnáisiúnú FBManna, thug an Coimisiún comhaontuithe déthaobhacha ar leithligh i gcrích leis na heagraíochtaí sin a tháinig chun bheith ina gcomhaltaí comhlacha a sholáthraíonn seirbhísí do LFE. Ina theannta sin, d’fhéadfadh an Coimisiún meabhráin chomhthuisceana ar leith a thabhairt i gcrích le heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha.

53 Faoi dheireadh 2020, bhí comhaontuithe déthaobhacha nó comhaontuithe sonracha tugtha i gcrích ag LFE le seacht gcomhalta comhlachaithe Eorpacha, le dhá ghníomhaireacht Eorpacha, le deasca cabhrach um Chearta Maoine Intleachtúla (IPR) agus le roinnt comhaltaí comhlachaithe náisiúnta. Bhí dearbhú intinne sínithe freisin ag LFE chun dul i gcomhar leis na Moil Nuálaíochta Digití Eorpacha (EDIH). Faoi dheireadh 2021, áfach, ní rabhthas tar éis aon chomhaontuithe a chomhaontú go foirmiúil le líon mór ionstraimí agus líonraí, lena n-áirítear líonra na bPointí Teagmhála Náisiúnta, Startup Europe, líonra ENRICH, BEI agus CEI (chun ionstraimí airgeadais AE a chur chun cinn trí LFE), agus ETTanna náisiúnta agus réigiúnacha na mBallstát.

Shainaithin na geallsealbhóirí bearnaí sa chumhdach i dtríú tíortha agus tuairiscíonn comhaltaí LFE cáilíocht seirbhíse atá an-éagsúil

54 Tá fíorthábhacht le LFE ar fud an domhain de bhrí go bhfuil ar a chumas cabhrú le FBManna rochtain a fháil ar mhargaí ar fud an domhain. Gabhann obair LFE chomh fada le tíortha neamh-COSME trí lárionaid um chomhoibriú gnó (LCGanna) a chur ar bun. Faigheann siad sin tacaíocht neamhairgeadais ón gCoimisiún le haghaidh gníomhaíochtaí LFE, go háirithe cuidiú agus tacaíocht theicniúil agus rochtain ar uirlisí TF, ar inlíon LFE, ar a chuid bunachar sonraí agus ar sheirbhísí eile ar líne. Níl sé d’acmhainn ag LFE agus níl sé mar shainchúram air tacaíocht airgeadais a sholáthar do LCGanna i dtíortha lasmuigh den Aontas. Dá réir sin, bíonn LCGanna ag brath go páirteach ar aon tacaíocht airgeadais a d’fhéadfaidís a fháil ó údaráis náisiúnta agus ó dhreamanna eile.

55 I ndeireadh 2020, bhí ionadaíocht ag LFE in 65 thír (go háirithe tíortha a bhfuil leas ag AE sa chomhar eacnamaíoch iontu agus, de ghnáth, go bhfuil comhaontú trádála acu leo) trí bhíthin 625 eagraíocht chomhpháirtíochta. Astu sin, is i mBallstáit AE a bhí 427 n-eagraíocht, bhí 92 i dtíortha eile COSME, 23 sa Ríocht Aontaithe, agus 73 (i bhfoirm LCGanna) i 29 dtír eile (féach Fíor 3).

Fíor 3 – Tacaíocht ar fud an domhain do FBManna Eorpacha trí LFE agus ionstraimí eile AE

Foinse: CIE, bunaithe ar shonraí ón gCoimisiún Eorpach.

56 Cé nach ann do sprioc shonrach maidir leis an líon ICGanna, ba mhinic inár suirbhé ar chomhaltaí LFE agus sna hagallaimh le geallsealbhóirí gur luaigh na freagróirí líon áirithe tíortha inar mhaith leo láithreacht bhreisithe ó ICG a fheiceáil. Ba iad na tíortha sin: an Afraic Theas (a bhfuil CST ag AE léi), an Astráil (caibidlíocht trádála ar siúl faoi láthair le AE), an tSín agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha. Ina theannta sin, rinne Cumann Eorpach na nEagraíochtaí um Thionscnamh Trádála an Afraic a shainaithint mar réigiún idéalach ina bhféadfaí foirmeacha nua comhair a fhorbairt agus rochtain mhargaidh a ghnóthachan le haghaidh FBManna an Aontais22, ó tharla go bhfuil tearcionadaíocht ag ETTanna na mBallstát sa mhór-roinn sin.

57 I dtéarmaí cáilíochta seirbhíse, léirigh an suirbhé go bhfuil comhaltaí LFE an-sásta le ICGanna áirithe. Tuairiscíodh maidir le freagrúlacht agus cáilíocht na seirbhísí a bhí á soláthar ag ICGanna eile agus a úsáidí a bhíodar, go n-athraíonn sí, agus cásanna de chomhar nó lánpháirtiú easnamhach á lua, agus gan mórán spéise á chur in onnmhaireoirí Eorpacha. Ina ghlao nua ar léirithe spéise le haghaidh “comhpháirtithe idirnáisiúnta den líonra” (an t-ainm nua ar ICGanna)23, d’fhéach an Coimisiún chuige gur cuireadh ETTanna náisiúnta agus réigiúnacha san áireamh go soiléir sa roinn “cineál eagraíochta atáthar á lorg”, rud a chuirfidh le buntáistí féideartha an líonra amach anseo.

Chuirfeadh comhaltaí LFE fáilte roimh tuilleadh oiliúna nó for-rochtana sa rochtain ar mhaoiniú agus comhaontuithe saorthrádála

58 Bíonn rochtain iontaofa ar mhaoiniú ar na tosaíochtaí is mó ag FBManna, bíodh idirnáisiúnú ar intinn acu nó ná bíodh24. Mar fhreagairt, tá an-iarracht déanta ag an gCoimisiún raon leathan ionstraimí airgeadais a sholáthar do FBManna – ar ionstraimí iad a d’fhéadfadh a bheith á gcur chun feidhme ag an gCoimisiún, BEI, CEI nó idirghabhálaithe maoinithe.

59 Díríonn LFE ar fhaisnéis agus comhairle a sholáthar maidir le hionstraimí airgeadais AE agus tairseacha éagsúla AE a thairgeann faisnéis i dtaobh rochtain ar mhaoiniú, go háirithe maoiniú ón gCoimisiún agus ón Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht (MCEI). Mar sin féin, bíonn an-éagsúlacht i measc chomhaltaí LFE maidir le hinfheictheacht agus inrochtaine na faisnéise sin ar líne. Thairis sin, tá easpa faisnéise agus comharthaíochta ann maidir le LFE ar thairseach an Choimisiúin um rochtain ar mhaoiniú agus MCEI.

60 Deimhníonn barúlacha ó fhreagróirí ar ár dhá suirbhé gur gá feasacht a chur chun cinn ar fhaisnéis maidir le rochtain ar mhaoiniú FBManna, mar aon le naisc níos fusa chucu a chruthú, go háirithe trí ról LFE a fheabhsú i gcomhordú le scéimeanna AE, amhail tairseach an Choimisiúin um rochtain ar mhaoiniú agus MCEI.

61 In 2019, chuir an Coimisiún treoirleabhar le chéile ina raibh roinnt moltaí sonracha25. Mar sin féin, tá cuid de na príomh-mholtaí, lena n-áirítear pointí teagmhála buana CST a ainmniú agus seisiúin oiliúna shonracha maidir le cur chun feidhme CST le haghaidh chomhaltaí LFE (a fheidhmíonn mar phríomhfhoinsí faisnéise agus comhairle le haghaidh FBManna) le cur chun feidhme go fóill.

62 Tá uirlisí TF agus tógáil inniúlachta ag éirí níos tábhachtaí i gcónaí mar shlí chun seirbhísí LFE a dhéanamh níos cliant-lárnaí agus níos saincheaptha le haghaidh saincheanglais FBManna. Léiríodh ónár suirbhé gur gá LFE a fheabhsú agus a uirlisí TF a fhorbairt tuilleadh chuige sin, agus bhí míshásamh á léiriú ag freagróir amháin as cúigear (leibhéal míshásaimh níos airde ná i gcás réimsí eile tacaíochta).

63 Inár suirbhé agus agallaimh le ranna sa Choimisiún agus in BEI/CEI, tugadh le tuiscint go bhfuil gá le tuilleadh oiliúna a mbeadh saineolaithe BEI agus CEI páirteach inti. Ina theannta sin, níl ach féidearthachtaí teoranta ann maidir le foghlaim idirghníomhach – rud a chuirfeadh borradh faoi chumas FBManna déileáil le réimsí níos sonraíche agus níos teicniúla, amhail CSTanna agus rochtain ar mhaoiniú.

Thug Startup Europe aghaidh ar riachtanais thábhachtacha, ach tá an inbhuanaitheacht, an faireachán agus an comhordú inathraitheach

64 Is é cuspóir foriomlán Startup Europe ná deiseanna líonraithe a neartú le haghaidh gnólachtaí ardteicneolaíochta ag céim an mhéadaithe agus tógálaithe éiceachóras, chun fás an éiceachórais fiontraíochta uile san Aontas Eorpach a luasú. Tugann an méid sin ar a sheal tacaíocht do phobail tionscnaimh áitiúla trí cheangail a dhéanamh idir gnólachtaí nuathionscanta, gnólachtaí i mbun fáis, infheisteoirí, luasairí, líonraí corparáideacha agus ollscoileanna.

65 I gclárthréimshe 2014-2020, rinneadh Startup Europe a chur chun feidhme trí bhíthin trí ghlao ar thograí (in 2014, 2017, agus 2019). Bhí buiséad a bhí teoranta ag thart ar €10 milliún ag gach glao díobh. Cé gur dhírigh glao 2014 ar fhiontraithe gréasáin a spreagadh chun gnólacht a thionscnamh san Aontas agus fás idirnáisiúnta a dhéanamh, rinne glaonna 2017 agus 2019 raon feidhme Startup Europe a leathnú chuig na gnólachtaí nuathionscanta ardteicneolaíochta uile agus chuig FBManna nuálacha, rud atá ag spreagadh fás agus céim an mhéadaithe ar fud AE agus lasmuigh de.

66 Roghnaigh an Coimisiún 22 thionscadal as na trí ghlao. Ré dhá bhliain a bhíonn ag tionscadail de ghnáth. Is cuibhreannas a dhéanann gach ceann díobh a chur chun feidhme, ar cuibhreannas é a nascann comhpháirtithe ó éiceachórais sa chéim tionscnaimh ar fud AE agus a sholáthraíonn deiseanna líonraithe le haghaidh gnólachtaí nuathionscanta agus gnólachtaí i mbun fáis. Is idir 3 agus 15 chomhpháirtí a bhíonn sna cuibhreannais. Léiríonn Bosca 5 samplaí de chuspóirí agus gníomhaíochtaí tionscadail a cuireadh chun feidhme trí Startup Europe. Tugann Iarscríbhinn IV féinchuntais ghearra ar na tionscadail uile faoi Startup Europe a cistíodh le linn chlárthréimhse 2014-2020.

Bosca 5

Samplaí de thionscadail Startup Europe

Bhí sé mar aidhm le Access2Europe “gearradh trí mheascán mearaí na faisnéise atá ar fáil ar líne agus na daoine cearta a thabhairt le chéile chun na deiseanna a iolrú chun go bhféadfadh gnólachtaí nuathionscanta AE fás agus cur lena láimhdeachas agus fostaithe cáilithe a choinneáil” trí cheangal a chothú idir éiceachórais ghnólachtaí nuathionscanta Bheirlín, Pháras, Barcelona agus Thaillinn.

Chun na cuspóirí sin a bhaint amach, roghnaigh Access2Europe gnólachtaí nuathionscanta áirithe chun páirt a ghlacadh i “dturais fionnachtana” trí lá, tráth a mbeadh deis acu naisc a dhéanamh agus bualadh le geallsealbhóirí. Thairbhigh 99 ngnólacht nuathionscanta, ina raibh 121 rannpháirtí, de na turais fionnachtana sna ceithre chathair chomhpháirtíochta.

Thug tionscnamh eile, gníomhaíochtaí “tacaíochta & meaitseála”, deis do 42 ghnólacht nuathionscanta a gcuid gníomhaíochtaí a chur i bhfeidhm i margaí idirnáisiúnta. Is éard a bhí sa ghné “tacaíochta” ná spás oifige saor in aisce, ceardlanna faoi stiúir saineolaithe agus cruinnithe duine le duine ar mhaithe le hiontráil rathúil sa mhargadh, mar aon le rochtain shaor in aisce ar mhór-ócáidí teicneolaíochta agus deis caidrimh trí bhíthin chainéil chumarsáide na gcomhpháirtithe. Bhí cuir i láthair d’imreoirí corparáideacha agus maoinithe ábhartha san áireamh sa ghné “mheaitseála”.

Bhí sé mar aidhm ag My-Gateway “cumais ghnólachtaí nuathionscanta ardteicneolaíochta agus FBManna nuálacha a neartú i réigiún lár agus oirthear na hEorpa trí éiceachórais ghnólachtaí nuathionscanta Bhúdaipeist, Liospóin, Tel Aviv, Salamanca, na Bruiséile, Londan, Cluj, Maribor, Phrág agus Mhaidrid a cheangal chun go mbeadh naisc níos fearr eatarthu, teacht níos fearr a bheith acu ar an margadh agus rochtain fheabhsaithe, shruthlínithe a bheith acu ar dheiseanna cistiúcháin agus tallainne”.

Chuidigh an tionscadal le pobal Startup Europe a mhéadú tríd an doras a oscailt do ghnólachtaí nuathionscanta ó na Balcáin. Cuireadh samhail le haghaidh “tallann a fháil” le chéile chun cabhrú le hollscoileanna i lár agus oirthear na hEorpa naisc a bhunú idir mic léinn fiontraíocha agus gnólachtaí nuathionscanta a raibh lucht saothair oilte uathu. Dhírigh “samhail aistrithe teicneolaíochta” ar chomhar níos dlúithe idir T&F agus gnólachtaí nuathionscanta trí chuidiú a sholáthar chun teicneolaíochtaí a aistriú ón gcéim thaighde go dtí forbairt thionsclaíoch. Eagraíodh ceardlanna “rochtain ar mhaoiniú” chun feabhas a chur ar thuiscint na ngnólachtaí nuathionscanta ar thírdhreach an chistiúcháin agus chun nascadh le hinfheisteoirí agus príomhghníomhaithe eile san éiceachóras.

Bíonn leanúnachas in easnamh ar thionscadail Startup Europe

67 Bhí sé mar aidhm ag na tionscadail uile a roghnaíodh dul i ngleic le constaic amháin nó níos mó atá ina bac ar an bhfás agus a choisceann ar ghnólachtaí an chéim fáis a bhaint amach nó forbairt ina gcuideachtaí uile-Eorpacha nó domhanda. Bhíodar nasctha go soiléir leis na gnáthdhúshláin a bheadh roimh ghnólachtaí nuathionscanta agus roimh ghnólachtaí i mbun fáis, is é sin, rochtain ar mhaoiniú, rochtain ar mhargaí nua, fostaithe oilte a earcú agus comhpháirtithe a aimsiú.

68 Mar sin féin, ba ghearr a mhair na rannchuidithe sin le cuspóirí Startup Europe. Tháinig deireadh le formhór na ngníomhaíochtaí tionscadail nuair a bhí an tréimhse deontais chomhfhreagrach istigh, ainneoin foráil i nglaonna 2017 agus 2019 go gcaithfeadh na tionscadail a thaispeáint go mairfeadh a gcuid gníomhaíochtaí níos faide ná ré an tionscadail.

69 Inár n-agallaimh le comhordaitheoirí tionscadail agus foireann an Choimisiúin, tugadh cuid de na cúiseanna féideartha leis sin:

 • gnólachtaí nuathionscanta nach raibh sásta íoc as seirbhísí, nó nach raibh ar a gcumas íoc astu;
 • seirbhísí ar féidir teacht orthu saor in aisce in áiteanna eile;
 • bhí drogall ar ghnólachtaí nuathionscanta comhairle sheachtrach a ghlacadh.

70 Ina theannta sin, bhí riail an “neamhbhrabúis” sna comhaontuithe deontais uile, rud a chiallaigh go ndéanfaí aon bhrabús a asbhaint den deontas. Bhí an mheán-ranníocaíocht airgeadais ón Aontas le tionscadail an-ard, ar leibhéal 88 % de na costais iomlána, agus ar leibhéal 100 % de na costais, i gcásanna áirithe. Dá réir sin, bhí an seans ann le haon ioncam a gineadh, go laghdódh sé an ranníocaíocht ón Aontas go huathoibríoch. Cé go bhfuil cúis mhaith leis, d’fhéadfadh sé go mbeadh riail an neamhbhrabúis ina díspreagadh do chuibhreannais ioncam a ghiniúint, ionas gur lú seans atá ann ar inbhuanaitheacht airgeadais agus, ar deireadh thiar, ar leanúnachas tionscadail.

Faireachán neamhleor ar Startup Europe i gcoitinne

71 I ngach togra tionscadail i gcás Startup Europe, caithfear liosta táirgí insoláthartha a thabhairt, mar aon le garspriocanna agus eochairtháscairí feidhmíochta lena bhféadfar an dul chun cinn agus na torthaí a thomhas. Tuairiscíonn tionscadail go rialta ar a ndul chun cinn agus freagraíonn an Coimisiún le torthaí agus moltaí i bhfoirm athbhreithnithe ar thionscadail aonair. Sa ghnáthshlí, déanann an Coimisiún measúnú dearfach ar a bhfuil bainte amach sa tionscadal. Mar sin féin, níor éirigh linn measúnú a dhéanamh ar a mhéid a d’éirigh le Startup Europe a chuspóirí foriomlána a chomhlíonadh, mar go mbíonn eochairtháscairí feidhmíochta ag tionscadail indibhidiúla atá go hiomlán éagsúil agus nach féidir a chomhiomlánú.

Comhordú teoranta laistigh de Startup Europe agus lasmuigh de

72 Foilsíonn an Coimisiún faisnéis ar a shuíomh gréasáin faoi thionscadail Startup Europe agus na hócáidí a eagraíonn siad. Ní bhfuaireamar aon sásra, uirlis nó comhlacht comhordaithe lárnach, áfach, chun an tionscnamh a stiúradh i dtreo a chuspóirí foriomlána. Rinneadh gach tionscadal a chur chun feidhme go leithleach, gan comhar ann ach ó am go ham, amhail comhaltaí cuibhreannais, mar shampla, ar chomhpháirtithe iad i mbreis agus tionscadal amháin.

73 Bhuail foireann an Choimisiúin a bhí ag plé le Startup Europe a chur chun feidhme le comhghleacaithe ó Ard-Stiúrthóireachtaí eile (e.g. ag imeachtaí tionscadail). Mar sin féin, ní raibh aon chomhordú rialta, struchtúrtha ann ar ghníomhaíochtaí na nArd-Stiúrthóireachtaí éagsúla a bhí ag tacú le gnólachtaí nuathionscanta agus gnólachtaí i mbun fáis. Ní dhearna an Coimisiún gníomhaíochtaí Startup Europe a chomhordú le cláir náisiúnta ach oiread, a thabharfadh tacaíocht le haghaidh gnólachtaí nuathionscanta agus gnólachtaí i mbun fáis. I dteachtaireacht ón gCoimisiún ar an ábhar sin in 2016, cuireadh i dtábhacht nár mhór feabhas a chur ar an gcomhar idir LFE agus tionscadail Startup Europe. Mar sin féin, ní dhearnadh é sin a chur ar bun ar bhealach struchtúrtha ach oiread agus ní minic teagmháil idir an dá líonra. Ní raibh ach 35 % de na freagróirí ar ár suirbhé ar chomhaltaí LFE a dhearbhaigh go raibh siad sásta le leibhéal an chomhair idir LFE agus tionscnamh Startup Europe.

Ní dhearnadh measúnú ar an rannchuidiú le straitéis fhoriomlán FBManna

74 Ceann de na cuspóirí atá ag beartais agus straitéisí AE sa réimse sin ná cabhrú le gnólachtaí nuathionscanta agus gnólachtaí i mbun fáis fanacht san Eoraip, áit a bhféadfaidh siad fás chun bheith ina gceannairí domhanda agus fostaíocht a chruthú san Aontas26.

75 Ardaíodh an pointe i roinnt doiciméad27 ón gCoimisiún, áfach, go bhfuil gnólachtaí nuathionscanta agus gnólachtaí i mbun fáis a bhfuil gealladh fúthu, ach nach n-éiríonn leo a bheith ina gceannairí domhanda san Eoraip, de bhrí go ndéanann corparáidí neamh-AE iad a éadáil ag céim luath. Is cuideachtaí ó SAM is bisiúla; rinne siad 12 780 gnólacht nuathionscanta AE a éadáil (27 % d’éadálacha AE uile ar gnólachtaí nuathionscanta iad) idir 2010 agus 2018. I dtéarmaí an chaipitil a infheistíodh, is ag cuideachtaí ó SAM a bhí 55 % de luach iomlán na margaí a rinneadh28.

76 Shainaithníomar dhá chomhpháirtí i dtionscadail de chuid Startup Europe, a bhí rannpháirteach i 10 dtionscadal as 22, a bhí ag sirtheoireacht ar son cliant corparáideach, lena n-áirítear corparáidí neamh-AE. Chuige sin, bhí scagadh le déanamh ar éiceachórais na ngnólachtaí nuathionscanta le haghaidh gnólachtaí nuathionscanta ardteicneolaíochta agus nuálacha ar díol spéise féideartha iad, agus riachtanais nuálaíochta a gcliant á gcur san áireamh. Is iomaí leagan den chomhar idir corparáidí agus gnólachtaí nuathionscanta/gnólachtaí i mbun fáis a bhíonn ann dá thoradh, ó cheadúnú go comhpháirtíochtaí, go héadáil lánscála. Is 27 gcumasc agus éadáil a bhí mar thoradh ar ghníomhaíochtaí meaitseála tionscadail amháin den sórt sin a bhain le Startup Europe, agus gan ach 12 díobh laistigh den Aontas Eorpach (lena n-áirítear seacht gcuideachta éadála ón Ríocht Aontaithe, a bhí fós ina cuid den Aontas ag an am).

77 Cé go bhféadfadh comhar a bheith chun tairbhe an dá pháirtí, téann éadálacha neamh-Aontais de ghnólacht nuathionscanta AE nó gnólacht AE ag céim an mhéadaithe glan i gcoinne bheartas agus cuspóir straitéise AE faoina gcuidítear le cuideachtaí fás idirnáisiúnta a dhéanamh agus iad ag fanacht laistigh den Aontas Eorpach.

Conclúidí

78 Fuair ár n-iniúchadh amach gur thionscain AE agus na Ballstáit líon mór gníomhaíochtaí tacaíochta chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais idirnáisiúnaithe FBManna, ach nach gníomhaíochtaí lán-chomhleanúnach ná lán-chomhordaithe iad. Tá ag éirí le LFE a phríomhspriocanna a bhaint amach, ach níl an infheictheacht agus an cumhdach i dtríú tíortha chomh maith agus a d’fhéadfadh sé a bheith. Ar scála níos lú, léiríonn Startup Europe torthaí dearfacha áirithe ar leibhéal tionscadail ach tá leanúnachas agus torthaí intomhaiste ginearálta in easnamh air.

79 Is í an chonclúid a bhainimid as ná go bhfuil cur chun feidhme Straitéis AE 2011 maidir le hidirnáisiúnú FBManna neamhiomlán i gcónaí. Cé go bhfuil eochairghníomhaíochtaí curtha chun feidhme go pointe áirithe, amhail atreisiú an Líonra Fiontar Eorpaigh agus forbairt thairseach Access2Market, ní raibh rath ar chuid de na heochairghníomhíochtaí chun feabhas a chur ar an gcomhleanúnachas ar fud thírdhreach forleathan thionscnaimh AE agus na mBallstát (míreanna 24-29).

80 Tá comhordú an lín mhóir gníomhaíochtaí AE agus Ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais idirnáisiúnaithe FBManna easnamhach ar iliomad leibhéal. Cé go bhfuil an comhordú idirsheirbhíse an-éifeachtach i roinnt eochair-réimsí d’obair an Choimisiúin (e.g. comhar maidir le caibidlí FBM le haghaidh CSTanna), ní mar sin atá i réimsí eile, go háirithe maidir le líonraí idirnáisiúnaithe agus ionstraimí AE a thugann rochtain ar mhaoiniú (míreanna 30-36).

81 Níor tugadh aghaidh a dhóthain ar inbhuanaitheacht airgeadais roinnt gníomhaíochtaí AE a seoladh le linn chlárthréimhse 2014-2020, agus is é atá mar thoradh air gur scoireadh roinnt de na gníomhaíochtaí ainneoin torthaí dearfacha a bheith ann. Ina theannta sin, ní dhearnadh tuairisciú ná faireachán rialta agus sonrach, ná ní dhearnadh meastóireacht uileghabhálach ar chur chun feidhme na straitéise maidir le hidirnáisiúnú FBManna (míreanna 37-44).

82 Bhain an Líonra Fiontar Eorpach a phríomhspriocanna amach, ach teastaíonn iarrachtaí breise maidir le hinfheictheacht, comhordú, cumhdach i dtríú tíortha agus forbairt acmhainneachta (mír 45).

83 Chomhlíon LFE a chuspóirí comhiomlánaithe ardleibhéil den chuid is mó ach tá na rátaí gnóthachtála an-éagsúil ar leibhéil níos ísle. Ina theannta sin, ní i gcónaí is féidir an ceangal a dhéanamh idir a mhéid a bhaineann na gnóthachtálacha sin le gníomhaíochtaí LFE. In ainneoin feabhsuithe ar an tomhas feidhmíochta, tá go leor comhaltaí LFE fós nach gcomhlíonann na ceanglais infheictheachta agus cumarsáide go córasach lena spriocdhírítear ar bhreis feasachta agus inrochtana (míreanna 45-49).

84 Is é an comhordú idir LFE agus ionstraimí eile um idirnáisiúnú ar an leibhéal Aontais, náisiúnta agus réigiúnach an bonn le haghaidh raon seirbhísí tacaíochta atá comhleanúnach, uileghabhálach agus comhlántach. Cé go bhfuil an comhar idir LFE agus ionstraimí eile AE go maith i gcásanna áirithe, ní dhearnadh comhaontuithe foirmiúla comhair a chur i bhfeidhm i gcónaí (míreanna 50-53).

85 Lasmuigh den Aontas Eorpach, is trí ionaid chomhair gnó is mó a oibríonn LFE. Bhí ardmheas ar obair roinnt ICGanna, ach cáineadh ICGanna eile as a ndrochsheirbhís agus drochfhreagrúlacht. Bhí comhaltaí LFE ag gearán freisin faoi, mar ba léir dóibhsean, láithreacht ICG a bheith neamhleor in eochairpháirtithe trádála, amhail an Astráil, an tSín, an Afraic Theas agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha (míreanna 54-57).

86 Measann comhaltaí LFE gur rud úsáideach í an tacaíocht ón gCoimisiún – agus ó EISMEA go háirithe. I réimsí sonracha na rochtana ar mhaoiniú agus ar CSTanna, tá gá le breis oiliúna agus comhar níos dlúithe leis an gCoimisiún agus BEI/CEI chun borradh a chur faoin tógáil inniúlachta agus faoin saineolas teicniúil. Is réimse eile é uirlisí TF inar mhaith le comhaltaí LFE feabhsuithe a fheiceáil (míreanna 58-63).

87 Dhírigh Startup Europe ar riachtanais ábhartha na ngnólachtaí nuathionscanta, ach ní léir conas a rannchuidigh sé i gcoitinne le hidirnáisiúnú FBManna agus tagann ceisteanna inbhuanaitheachta agus rialachais i gceist (míreanna 64-70).

88 Níl aon struchtúr foriomlán ag an gCoimisiún chun an tionscnamh agus a chaidreamh le cláir eile a chomhordú. Dá bhrí sin, níl ach comhar teoranta idir tionscadail Startup Europe agus idir Startup Europe agus ionstraimí eile AE agus ionstraimí náisiúnta (míreanna 72-73).

89 In ainneoin go bhfuil faisnéis ann faoi dhul chun cinn na dtionscadal aonair agus faoina bhfuil bainte amach acu, tá sé deacair éifeachtúlacht Startup Europe ag leibhéal an tionscnaimh a mheas mar gheall ar a theoranta atá an líon spriocanna foriomlána, garspriocanna agus táscairí (mír 71).

90 I gcásanna áirithe, bhí sirtheoireacht agus scagadh le haghaidh cuideachtaí ardacmhainne nuálacha á dhéanamh ag comhpháirtithe cuibhreannas agus tionscadail de chuid Startup Europe thar ceann corparáidí, agus is éadálacha neamh-AE ar ghnólachtaí nuathionscanta AE a bhí mar thoradh air (míreanna 74-77).

Moltaí

Moladh 1 – Feasacht, comhleanúnachas, agus inbhuanaitheacht na tacaíochta d’idirnáisiúnú FBManna a mhéadú

Ba cheart don Choimisiún an méid seo a leanas a dhéanamh:

 1. faisnéis a chur ar fáil maidir le hionstraimí atá ann cheana féin agus maidir le tionscadail a fhaigheann comhchistiú i réimse an idirnáisiúnaithe, lena n-áirítear ó Chistí Struchtúrtha agus Infheistíochta na hEorpa;
 2. ag tógáil ar (a), anailís a dhéanamh ar raon na n-ionstraimí agus na dtionscadal comhchistithe chun aon bhearnaí agus forluíonna a shainaithint agus chun sineirgí a chothú;
 3. inbhuanaitheacht airgeadais, éileamh margaidh inléirithe agus comhordú le gníomhaíochtaí agus seirbhísí AE agus Ballstáit atá ann cheana a bheith san áireamh go córasach i meastóireachtaí nó measúnuithe tionchair ex ante ar ionstraimí nua um idirnáisiúnú FBManna;
 4. meastóireacht sheachtrach a dhéanamh chun éifeachtúlacht na straitéise um idirnáisiúnú FBManna a mheasúnú.

Amscála: deireadh 2023 i gcás (a) agus (c); deireadh 2024 i gcás mholadh (b); deireadh 2025 i gcás mholadh (d)

Moladh 2 – Méadú a dhéanamh ar infheictheacht an Líonra Fiontar Eorpaigh, ar an gcomhar a dhéanann sé le cláir chosúla eile, ar a ghníomhaíochtaí oiliúna agus ar a chumhdach geografach

Ba cheart don Choimisiún an méid seo a leanas a dhéanamh:

 1. feabhas a chur ar infheictheacht LFE trína fhíorú go gcuirfidh a chomhaltaí comharthaíocht a bheidh soiléir agus feiceálach chuig na seirbhísí ábhartha uile, ar a suíomhanna gréasáin, agus trína áirithiú go mbeidh naisc shoiléire agus fheiceálacha chuig LFE ar an Mol Comhairleach Eorpach don Infheistíocht agus ar thairseach an Choimisiúin um rochtain ar mhaoiniú;
 2. a mhéid is féidir, comhaontuithe comhair nó socruithe eile comhair a dhéanamh idir LFE agus cláir eile AE, náisiúnta agus réigiúnacha a thacaíonn le hidirnáisiúnú FBManna na hEorpa;
 3. oiliúint for-rochtana LFE i réimse na rochtana ar mhaoiniú agus comhaontuithe saorthrádála a mhéadú;
 4. páirtithe incháilithe iontaoibhe a spreagadh le bheith ina gComhpháirtithe Idirnáisiúnta den Líonra i dtríú tíortha nuair a bhíonn sé sin ag teacht le tosaíochtaí trádála an Aontais.

Amscála: deireadh R2 2022 i gcás mholtaí (a), (b) agus (c); deireadh R2 2025 i gcás mholadh (d)

Moladh 3 – Faireachán agus éifeachtúlacht fhadtéarmach an tionscnaimh Startup Europe a fheabhsú

Ba cheart don Choimisiún feabhas a chur ar bhainistíocht an tionscnaimh Startup Europe tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

 1. táscairí agus spriocanna sonracha a fhorbairt chun éifeachtúlacht fhoriomlán an tionscnaimh a thomhas, lena n-áirítear inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí tionscadail;
 2. comhordú agus comhar a áirithiú le hionstraimí eile Aontais agus náisiúnta a thacaíonn le fás agus idirnáisiúnú gnólachtaí nuathionscanta;
 3. critéir roghnúcháin a shocrú a thabharfaidh tosaíocht do thionscadail a chabhraíonn le gnólachtaí nuathionscanta a gcumas agus a n-iomaíochas a fhorbairt go huile agus a rannchuideoidh dá réir sin le fás agus fostaíocht san Aontas.

Amscála: deireadh R4 2022 i gcás mholtaí (a) agus (c); deireadh R1 2023 i gcás mholadh (b)

Is é Seomra IV, faoi cheannas Mihails Kozlovs (Comhalta den Chúirt Iniúchóirí), a ghlac an tuarascáil seo i Lucsamburg an 5 Aibreán 2022.

 

Thar ceann na Cúirte Iniúchóirí

Klaus-Heiner Lehne
An tUachtarán

Iarscríbhinní

Iarscríbhinn I – Doiciméid bheartais a bhfuil tionchar acu ar idirnáisiúnú FBManna

Doiciméad ón gCoimisiún Ábhar
“Tús Áite d’Fhiontair Bheaga”. “An Gníomh um Ghnólachtaí Beaga” – 2008, arna athbhreithniú in 2011

Straitéis maidir le hidirnáisiúnú FBManna: “Gnólachtaí Beaga sa Saol Mór”, COM(2011) 702 final.
Beartas foriomlán AE maidir le FBManna

Straitéis maidir le hidirnáisiúnú FBManna
“Trádáil do Chách – I dtreo beartas trádála agus infheistíochta níos freagraí”, COM(2015) 497 final. Prionsabail AE maidir le trádáil le tíortha lasmuigh den Aontas
“Na chéad cheannairí eile a bheidh ag an Aontas: an Tionscnamh um Ghnólachtaí Nuathionscanta agus um Ghnólachtaí atá i mbun Fáis, (COM(2016) 733 final

“Straitéis FBM d’Eoraip dhigiteach agus inbhuanaithe, COM(2020) 103 final
An t-éiceachóras le haghaidh gnólachtaí nuathionscanta a fheabhsú chun go bhféadfaidh siad fás agus idirnáisiúnú a dhéanamh

Ag méadú na húsáide a bhaineann FBManna as cleachtais ghnó inbhuanaithe agus as teicneolaíochtaí digiteacha
“Bacainní ar an Margadh Aonair a shainaithint agus aghaidh a thabhairt orthu”, COM(2020) 93 final Aghaidh a thabhairt ar bhacainní ar an margadh aonair
“Athbhreithniú ar an mBeartas Trádála – Beartas Trádála atá Oscailte, Inbhuanaithe agus Teanntásach”, COM(2021) 66 final Athbhreithniú ar an mbeartas trádála chun forbairtí le deireanas, comhaontuithe saorthrádála agus tionchar COVID-19 a chur san áireamh

Foinse: CIE.

Iarscríbhinn II – Príomhionstraimí AE a thugann tacaíocht d’idirnáisiúnú FBManna

Catagóir Ionstraim AE Cur síos Ranníocaíocht tháscach AE
2014-2020
(i milliúin euro)
AS / comhlacht AE atá freagrach
Tacaíocht fhoriomlán le haghaidh idirnáisiúnú FBManna An Líonra Fiontar Eorpach (LFE) Is é LFE an príomhghníomhaíocht AE a sholáthraíonn tacaíocht dhíreach agus fhoriomlán le haghaidh idirnáisiúnú FBManna. Tá ról ríthábhachtach aige maidir le faisnéis faoi na gníomhaíochtaí tacaíochta eile a lárú. 450 AS GROW
EISMEA
Startup Europe Startup Europe ina eochairghníomhaíocht ón Aontas a chabhraíonn le FBManna nuathionscanta fás sna margaí Eorpacha agus idirnáisiúnta. Is eochairchuid é den Tionscnamh um Ghnólachtaí Nuathionscanta agus um Ghnólachtaí atá i mbun Fáis. 30 AS CNECT
Cláir chistiúcháin Ionstraim FBM / an Chomhairle Nuálaíochta Eorpach (CNE) Díríonn Ionstraim FBM ar FBManna a mbaineann ardleibhéal nuálaíochta leo, a bhfuil cumas láidir fáis iontu agus a bhfuil straitéis fáis acu atá dírithe ar fhás Eorpach nó domhanda. Ba é sin a bhí mar ábhar do Thuarascáil speisialta 2/2020 ón gCúirt Iniúchóirí. Ba cheart seirbhísí luasaithe gnó an chláir sin a bheith ailínithe le gníomhaíochtaí eile a thacaíonn le hidirnáisiúnú FBManna. 3 000 AS RTD
EISMEA
Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE-CFRE) Tacaíonn CFRE le raon leathan gníomhaíochtaí i dtaca le hiomaíochas FBManna. Is é €223 bhilliún euro a bhí i mbuiséad AE maidir le CFRE in 2014-2020, agus bhí €40 milliún de sin leithdháilte ar chuspóir téamach 3 “Gníomhaíochtaí comhchistithe CFRE a chomhordú le gníomhaíochtaí tacaíochta eile”, agus is iad sin is ábhartha maidir le hidirnáisiúnú FBManna. Cuspóir téamach 3: 40 000 AS REGIO
Eurostars (EUREKA) Is clár é Eurostars a reáchtáiltear i gcomhar le comhaltaí de líonra EUREKA chun tacú le FBManna nuálacha T&F atá ag iarraidh leas a bhaint as buntáistí an chomhair idirnáisiúnta. Tá an comhleanúnachas agus comhordú le gníomhaíochtaí tacaíochta eile, agus spriocdhíriú ceart ar FBManna, ábhartha i gcomhthéacs ginearálta thacaíocht AE le haghaidh idirnáisiúnú FBManna. 287 AS RTD
Ionstraimí airgeadais Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha (CEIS), COSME, InnovFin Tá rochtain ar mhaoiniú ina heochairdhúshlán roimh FBManna atá ag féachaint le hidirnáisiúnú. Trí CEIS agus COSME, rinne AE agus Grúpa BEI raon forleathan ionstraimí maoinithe a chur ar bun chun tacaíocht airgeadais a sholáthar le haghaidh gníomhaíochtaí FBManna, lena n-áirítear idirnáisiúnú. Beidh fíorthábhacht sa réimse uile le naisc le hionstraimí AE eile chun tacú le hidirnáisiúnú FBManna. Ba cheart go ndéanfadh LFE go háirithe tacaíocht chomhairleach a sholáthar do FBManna maidir le rochtain ar mhaoiniú AE. An tAga FBManna faoi CEIS: 5 500

FBManna faoi COSME: 1 400

Innovfin: 2 600
BEI/CEI
AS GROW
AS RTD
AS ECFIN
An cineál gníomhaíochta Gníomhaíocht AE Réasúnú don anailís ar chomhleanúnachas agus comhordú Buiséad táscach (2014-2020) AS / comhlacht AE atá freagrach
Ionstraimí geografacha Ionad AE-na Seapáine um Chomhar Tionsclaíoch Fiontar uathúil é Ionad AE-na Seapáine chun rochtain ar mhargadh na Seapáine a éascú le haghaidh fiontar agus FBManna Eorpacha go háirithe. I gcomhordú le tionscnaimh tacaíochta eile, tá ríthábhacht leis sa mhargadh tábhachtach sin. 19.6 AS GROW
Ionad FBManna AE (an tSín) Cuibhreannas de struchtúir tacaíochta gnó iltaobhacha agus déthaobhacha Eorpacha atá bunaithe sa tSín (faoi cheannas Chumann Gnó na Breataine-na Síne). Soláthraíonn an tIonad raon leathan seirbhísí do FBManna Eorpacha atá ag iarraidh gnó a dhéanamh sa tSín. Tá an comhleanúnachas agus inbhuanaitheacht, agus comhordú le gníomhaíochtaí tacaíochta eile, ábhartha i gcomhthéacs ginearálta thacaíocht AE le haghaidh idirnáisiúnú FBManna. 7 AS INTPA
Líonra ELAN agus ELAN Biz (Meiriceá Laidineach) Bhí dhá thionscadal á gcomhchistiú ag AE agus ag tionscnamh Líonra Seirbhísí Gnó agus Nuálaíochta na hEorpa agus Mheiriceá Laidinigh (ELAN) ar bhain comhchodanna ELAN leo – Seirbhísí Gnó (ELANbiz) agus an Líonra Gnó Teicneolaíocht-bhunaithe (líonra ELAN). Chuir an dá thionscadal faisnéis ar fáil do FBManna Eorpacha maidir le gnó a dhéanamh i margaí sonracha i Meiriceá Laidineach (an Airgintín, an Bhrasaíl, an tSile, an Cholóim, Cósta Ríce, Meicsiceo agus Peiriú). Bhí ceangal ag an ardán le saoráidí tacaíochta gnó Eorpacha agus Meiriceá Laidineacha eile, bídís suite i Meiriceá Laidineach nó in AE (e.g. LFE, cumainn ghnó, ETTanna). Tá an comhleanúnachas agus inbhuanaitheacht, agus comhordú le gníomhaíochtaí tacaíochta eile, ábhartha i gcomhthéacs ginearálta thacaíocht AE le haghaidh idirnáisiúnú FBManna. 10 AS INTPA
Líonra ENRICH (an Bhrasaíl, an tSín agus SAM) Bhí ENRICH á chur chun cinn ag an gCoimisiún Eorpach trí bhíthin Fís 2020. Líonra atá ann a thairgeann seirbhísí faoi láthair chun eagraíochtaí taighde, teicneolaíochta agus gnó Eorpacha (lena n-áirítear FBManna) a cheangal le trí mhargadh nuálaíochta domhanda arb iad rogha na coitiantachta iad: an Bhrasaíl, an tSín agus SAM. Tá sé mar aidhm ag tionscnamh AE forbairt ghnó thionscadail T&N de chuid an Aontais a chur chun cinn sna trí mhargadh sin. Tá an comhleanúnachas agus inbhuanaitheacht, agus comhordú le gníomhaíochtaí tacaíochta eile, ábhartha i gcomhthéacs ginearálta thacaíocht AE le haghaidh idirnáisiúnú FBManna. 9 AS RTD
ICI+ An Áise Thoir Theas Bhí ICI+ SEA á chur chun cinn ag an gCoimisiún Eorpach chun comhar seachtrach a chur chun cinn le tíortha tionsclaithe agus é dírithe ar thionscnaimh a spreagadh ó ghníomhaithe eacnamaíocha agus sóisialta agus idir comhlachtaí poiblí agus príobháideacha sa Chambóid, san Indinéis, i Laos, sa Mhalaeisia, i Maenmar, sna hOileáin Fhilipíneacha agus Vítneam, agus idirghníomhú a spreagadh idir na gníomhaithe agus na comhlachtaí sin. 15 AS INTPA
EU Gateway / Bealaí le haghaidh Misean Gnó Cuireadh ar bun é faoin Ionstraim Chomhpháirtíochta chun comhar trádála agus gnó a chur chun cinn le tíortha na hÁise Thoir Theas trí naisc ghnó a chruthú idir FBManna an Aontais agus margaí éiritheacha sa réigiún. Cuireann an tionscnamh sin misin ghnó agus ócáidí idirghabhála chun cinn sa tSeapáin, sa Chóiré, i Singeapór, sa Mhalaeisia, i Vítneam, sa Téalainn, san Indinéis, sna hOileáin Fhilipíneacha agus sa tSín, agus é mar aidhm aige gníomhaíocht FBManna AE a neartú sna tíortha sin. Tá an comhleanúnachas agus comhordú le gníomhaíochtaí eile AE ábhartha i gcomhthéacs ginearálta thacaíocht AE le haghaidh idirnáisiúnú FBManna. 60 An tSeirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh
Uirlisí TF, bunachair sonraí, deasca cabhrach Access2Markets (Market Access Database mar a bhí) Is í tairseach Access2Markets an phríomhuirlis a d’fhorbair an Coimisiún chun faisnéis ríthábhachtach a sholáthar faoi nósanna imeachta allmhairiúcháin do chuideachtaí a onnmhairíonn ón Aontas chuig tíortha lasmuigh den Aontas. A úsáidí atá sí, í a bheith á glacadh ag FBManna, agus comhordú le cláir eile, tá siad uile ábhartha i gcomhthéacs ginearálta thacaíocht AE le haghaidh idirnáisiúnú FBManna. neamhbhainteach AS TRADE
Ardán Comhair do Bhraislí Fiontar Eorpacha (ECCP) Ardán ar líne is ea ECCP atá seolta ag an gCoimisiún chun comhar idirnáisiúnta a chur chun cinn laistigh de bhraislí de FBManna an Aontais. Tá an comhleanúnachas agus comhordú le cláir eile, go háirithe LFE agus Startup Europe, ábhartha i gcomhthéacs ginearálta thacaíocht AE le haghaidh idirnáisiúnú FBManna. neamhbhainteach AS GROW
Deasca cabhrach FBM um Chearta Maoine Intleachtúla Cuireann deasca cabhrach um Chearta Maoine Intleachtúla (CMI) faisnéis agus comhairle ar fáil do FBManna an Aontais maidir le cearta maoine intleachtúla, lena n-áirítear ábhair a bhaineann le hidirnáisiúnú agus aistriú teicneolaíochta. Tá deasca cabhrach CMI sonracha curtha chun cinn ag an gCoimisiún don Eoraip, don tSín, don Áise Thoir Theas, do Mheiriceá Laidineach, don India, agus ó 2021 freisin, don Afraic. Tá an comhordú le gníomhaíochtaí tacaíochta eile, go háirithe iad siúd le haghaidh FBManna nuálacha atá dírithe ar an margadh idirnáisiúnta, ríthábhachtach i gcomhthéacs ginearálta thacaíocht AE le haghaidh idirnáisiúnú FBManna. 7 AS GROW
AS TRADE
AS INTPA

Foinse: CIE, bunaithe ar “Forléiriú ar ionstraimí AE d’fhonn Gnóthais Eorpacha a idirnáisiúnú”, doiciméad ón gCoimisiún (Samhain 2020) agus foinsí eile ón gCoimisiún.

Iarscríbhinn III – Modheolaíocht suirbhéireachta

Bhí dhá shuirbhé mar chuid den iniúchadh: suirbhé amháin ar chomhaltaí LFE agus suirbhé ar eagraíochtaí um thionscnamh trádála (ETTanna).

An suirbhé ar chomhaltaí LFE

Bhí an suirbhé ar chomhaltaí LFE dírithe ar rannchuidiú LFE le hidirnáisiúnú FBManna agus ar an gcomhordú/comhar a rinne sé le príomhionstraimí AE sa réimse sin. Seoladh é chuig 94 chomhordaitheoir LFE agus 436 chomhpháirtí LFE agus fuarthas rátaí freagartha 83 % agus 31 % faoi seach.

Na príomhcheisteanna suirbhé
 1. Cé chomh sásta atá tú leis an méid seo a leanas:
 1. an tacaíocht a chuireann EASME ar fáil duit?
 1. próifíl an líonra agus a infheictheacht ó thaobh FBManna de?
 1. an malartú faisnéise maidir le hidirnáisiúnú FBManna i ngrúpaí earnála & téamacha LFE?
 1. Cé na tíortha, más ann dóibh, ina bhfuil cumhdach na nIonad Comhair Gnó (ICG) easnamhach, dar leat?
 1. Cé chomh sásta is atá tú leis na seirbhísí atá á soláthar ag na hIonaid Chomhair Gnó (ICGanna)?
 1. Cé chomh sásta is atá tú leis na táscairí feidhmíochta atá in úsáid ag an gCoimisiún chun rath LFE a thomhas?
 1. Cé chomh sásta is atá tú go bhfuil comhar leordhóthanach idir na cláir agus na hionstraimí AE seo a leanas (cuireadh liosta mionsonraithe sa cheistneoir) agus LFE?
 1. Cé chomh sásta is atá tú leis an gcomhar náisiúnta agus réigiúnach le LFE?
 1. Cé na gníomhaíochtaí, más ann dóibh, ar cheart iad a bhaint de shainchúram do chuibhreannais LFE, dar leat, nó ar cheart iad a chur leis, agus cén fáth?

Ar na freagraí féideartha ar gach ceist bhí “An-sásta”, “Sásta”, “Míshásta”, “An-mhíshásta”, “Gan aon tuairim / neamhbhainteach”. De bhreis ar na freagraí caighdeánacha, d’fhéadfadh na freagróirí moltaí a chur leo nó pointí ginearálta a dhéanamh.

An suirbhé ar eagraíochtaí cur chun cinn na trádála

Seoladh suirbhé ETT chuig 32 ETT Eorpacha agus d’fhreagair 13 díobh (41 %). Dhírigh an suirbhé ar phríomhuirlisí AE le haghaidh idirnáisiúnú FBManna agus a gcomhlántacht le hionstraimí náisiúnta sa réimse sin.

Na príomhcheisteanna suirbhé
 1. Cé chomh sásta atá tú leis an méid seo a leanas:
 1. tairseach Access2Markets (Market Access Database mar a bhí)?
 1. “ROSA”, uirlis atá forbartha ag an gCoimisiún Eorpach chun cabhrú le FBManna na rialacha tionscnaimh a chinneadh maidir lena dtáirgí i gcomhréir le comhaontuithe trádála AE?
 1. na gníomhaíochtaí eile seo a leanas a dhéanann an Coimisiún Eorpach chun buntáistí comhaontuithe trádála a chur chun cinn do FBManna:
 1. Suíomhanna gréasáin an Choimisiúin, treoirleabhair agus ábhar eile
 2. Oiliúint a chuirtear ar fáil do na geallsealbhóirí ábhartha
 3. Ócáidí, comhthionóil agus seimineáir, lena n-áirítear leaganacha ar líne
 4. Tacaíocht dhíreach d’Eagraíochtaí Náisiúnta cur chun cinn na Trádála, lena n-áirítear tacaíocht theicniúil do chláir náisiúnta
 1. Cén tacaíocht bhreise, más ann di, ba cheart don Choimisiún a chur ar fáil chun go bhféadfadh FBManna leas níos fearr a bhaint as Comhaontuithe Saorthrádála agus Comhaontuithe um Thrádáil Fhabhrach?
 1. Cé chomh sásta is atá tú le fiúntas breise na n-ionstraimí AE seo a leanas (liosta mionsonraithe sa cheistneoir) de bhreis ar do struchtúir tacaíochta náisiúnta maidir leis an idirnáisiúnú?
 1. Cé na seirbhísí LFE seo a leanas, ar seirbhísí tacaíochta iad d’idirnáisiúnú FBManna, a sholáthraíonn fiúntas breise le cois a bhfuil á chur ar fáil ag na struchtúir náisiúnta?
 1. Gníomhaíochtaí faisnéise, comhairle agus tacaíochta maidir le hábhair a bhaineann le beartais, reachtaíocht agus cláir AE
 2. Gníomhaíochtaí páirtnéireachta trasteorann le haghaidh comhar gnó, aistriú teicneolaíochta agus comhpháirtíochtaí T&N
 3. Tacaíocht shonrach chun cuidiú le FBManna tairbhe a bhaint as an Margadh Aonair
 4. Tacaíocht shonrach chun cuidiú le FBManna i dtríú margaí trí LFE/balleagraíochtaí LFE i dtríú tíortha
 5. Faisnéis shonrach maidir le cur chun feidhme comhaontuithe trádála chun leas FBManna a dhéanamh
 6. Faisnéis maidir le deontais AE atá ar fáil le haghaidh FBManna, lena n-áirítear idirnáisiúnú
 7. Faisnéis maidir le hionstraimí airgeadais AE a thacaíonn le FBManna, lena n-áirítear idirnáisiúnú
 1. Cé chomh sásta is atá tú le lánpháirtiú LFE i struchtúir thacaíochta náisiúnta agus réigiúnacha ábhartha do thíre?
 1. Cé chomh sásta is atá tú le hionstraimí reatha AE maidir le hidirnáisiúnú FBManna, a mhéid a bhaineann leo seo a leanas:
 1. go bhfuil eolas a ndóthain orthu ag ETTanna náisiúnta agus réigiúnacha?
 2. go bhfuil eolas a ndóthain orthu ag FBManna Eorpacha atá ag plé le hidirnáisiúnú?
 3. go ndéantar iad a chur chun cinn a ndóthain sna Ballstáit?
 1. Tríd is tríd, cé chomh sásta is atá tú leis an gcomhordú idir an Coimisiún Eorpach agus údaráis na mBallstát chun cur leis an gcomhlántacht agus forluíonna a sheachaint idir ionstraimí AE agus náisiúnta maidir le hidirnáisiúnú FBManna?

Iarscríbhinn IV – Cuspóirí thionscadail Startup Europe

Ainm an tionscadail Cur síos gearr ar na cuspóirí
MediaMotorEurope Réitigh theicneolaíochta nuálacha, lena n-áirítear IS agus meaisínfhoghlaim, le haghaidh thionscail na meán agus na dtionscal cruthaitheach, a scaoileadh ar an margadh agus chuig cliaint fhéideartha.
Scale-up Champions Gnólachtaí nuálacha ar fud AE a uas-scálú agus cabhrú le gnólachtaí nuathionscanta a bheith rathúil sa mhargadh trí chur lena gceangailteacht i measc éiceachóras agus a gcuideachtaí, trí chur leis an rochtain ar chustaiméirí agus ar fhostaithe agus trí infheistíochtaí Eorpacha a spreagadh in earnálacha digiteacha na domhainteicneolaíochta.
B-HUB FOR EUROPE Gnólachtaí nuathionscanta a bhfuil ardacmhainn nuálaíochta ag baint leo sa domhainteicneolaíocht bhlocshlabhra ingearach agus cabhrú leo méadú trí chainéil nua mhargaidh a dhíghlasáil
STARTUP3 Tacú le nuálaithe an bealach ar fad ón táirge féin go mbeidh sé in oiriúint don mhargadh agus go mbeidh gnólacht inbhuanaithe ann, agus tacaíocht shaincheaptha ghnó agus theicniúil a thairiscint dóibh chomh maith le rochtain ar chaipiteal agus mhargaí trí chlár nua gnó agus fáis. Tabharfaidh an tionscadal tacaíocht dhíreach, más ea, do nuálaithe domhainteicneolaíochta ardacmhainne chun go mbeidh rath orthu sa mhargadh ar leibhéal uile-Eorpach agus idirnáisiúnta.
Scaleup4Europe Struchtúr a chur ar bun chun fás trasteorann a bhaint amach trí chomhar le custaiméirí corparáideacha, infheisteoirí agus institiúidí poiblí.
XEUROPE Fás agus neartú caidrimh a chur chun cinn idir éiceachórais nuathionscanta atá i mbun forbartha i réigiúin Mhuir Bhailt agus Visegrad, trí gheallsealbhóirí domhainteicneolaíochta a fheabhsú agus scileanna, deiseanna, cur chun cinn agus caipiteal a sholáthar.
MY-GATEWAY Rachaidh MY-GATEWAY i ngleic leis na mór-shaincheisteanna seo a leanas: rochtain ar líonraí, rochtain ar mhaoiniú, rochtain ar thallann agus tógáil inniúlachta.
Scale-EUp2 Is gníomh faoi thionchar an mhargaidh é Scale-EUp2 a bhfuil sé mar uaillmhian aige punann a mbeidh 200 gnólacht nuathionscanta ardacmhainne ar a laghad inti a shainaithint trí na 4 mhol cheangailte agus cabhrú leo céim an mhéadaithe a bhaint amach agus a bheith ina gceannairí in idirlíon éiritheach na rudaí nithiúla (IoT).
Access2Europe Gearradh trí mheascán mearaí na faisnéise atá ar fáil ar líne agus na daoine cearta a thabhairt le chéile chun na deiseanna a iolrú chun go bhféadfadh gnólachtaí nuathionscanta AE dul i méid agus cur lena láimhdeachas agus fostaithe cáilithe a choinneáil
Start-up Lighthouse Éiceachórais TFC a threisiú le haghaidh gnólachtaí nuathionscanta teicneolaíochta a mbeidh ardráta fáis acu trí idirnascadh agus sineirgí nua a chruthú idir 4 mhol nuathionscanta ar fud na hEorpa, agus maoiniú a éascú agus an leachtacht a fheabhsú i gcás infheistíochtaí Eorpacha i ngnólachtaí TFC nuathionscanta agus i mbun ardráta fáis, chun gur fearr an seans a bheidh acu imeacht rathúil claochlaitheach a dhéanamh.
NordicAIP Infheistíochtaí Eorpacha a spreagadh in earnálacha digiteacha agus cur leis an gcomhthuiscint idir infheisteoirí agus gnólachtaí TFC nuathionscanta agus i mbun fáis.
SEP 2.0 IPOnna a chothú, comhpháirtíochtaí gnó agus straitéiseacha a éascú agus cur leis an infheictheacht idirnáisiúnta le haghaidh gnólachtaí Eorpacha i mbun fáis.
Soft-Landing Beidh an Tionscadal seo ina cheangal idir éiceachórais nuathionscanta níos lú agus cinn níos mó trí thógáil ar an bhfeasacht agus ar an acmhainn fáis trí mhisin fionnachtana a eagrú chun éiceachórais a thionscnamh as an nua.
EDFx Fás fadtéarmach agus cruthú fostaíochta a chur chun cinn san Eoraip trí fheabhas suntasach a chur ar na dálaí le haghaidh fiontraíocht ghréasánbhunaithe faoi anáil na nuálaíochta.
ePlus Ecosystem Fíor-éiceachóras uile-Eorpach fiontraíochta gréasáin a chur ar siúl trí leas a bhaint as an slua uathúil de 50,000+ taighdeoir san Eoraip; Fiontraithe gréasáin a threorú isteach i gcoincheapa gnó domhanda trí scéim meantóireachta Eorpach
Rochtain ar chaipiteal a áirithiú sa chéim luath nó le sluachistiú.
LIFE Baineann tionscadal LIFE le foghlaim chomhoibritheach ó theipeanna fiontraíochta agus le gníomhartha comhoibritheacha chun an fhiontraíocht a thabhairt ar aghaidh.
STARTUP-SCALEUP Éiceachóras Eorpach a thógáil thart ar cheithre éiceachóras fiontraíochta chomhdhlúite, chun seirbhísí a sholáthar d’fhiontraithe atá ag iarraidh cuideachtaí a lainseáil agus a fhás agus iad dírithe ar Idirlíon na Rudaí Nithiúla agus na Seirbhísí (IoTS).
SEP An pobal fiontraíochta gréasáin a fhás atá mar aidhm leis, trí chabhrú le breis gnólachtaí digiteacha nuathionscanta céim an mhéadaithe a bhaint amach agus fás a dhéanamh trína gceangal le deiseanna infheistíochta, éadála agus soláthair a thagann ó chorparáidí móra san Eoraip.
MY-WAY Rannpháirtíocht ghníomhach líonraí mac léinn, a n-iar mhic léinn, ionaid fiontraíochta mac léinn agus iad á gceangal le líonraí gnó laistigh den éiceachóras fiontraíochta gréasáin agus a chuid gníomhaíochtaí, amhail seirbhísí tacaíochta a fhorbairt (oiliúint, meantóireacht, rochtain ar chistiú, rialáil, beartas, etc.).
DIGISTART Luasairí gnó a thabhairt níos gaire do mhic léinn ollscoile; samhail bharrfheabhsaithe comhroinnte acmhainní a fhorbairt le luasairí gnó chun a n-acmhainní a chomhroinnt go háirithe i réimse na gClár Luasaithe, Meantóirí, Infheisteoirí, Bonneagar Tacaíochta, agus Seirbhísí
TWIST DIGITAL Tá sé mar aidhm ag tionscadal TWIST ceithre éiceachóras agus mol nuathionscanta fiontraíochta gréasáin áitiúla atá ann cheana féin a cheangal le chéile, agus seirbhísí nua a sholáthar le haghaidh fiontraithe gréasáin a mbeadh sé mar aidhm acu céim fáis a chur díobh agus a bheith in iomaíocht sa mhargadh domhanda.
WELCOME Na himreoirí is fearr as gach éiceachóras áitiúil a thabhairt isteach in Éiceachóras uile-Eorpach tríd an tacaíocht agus na seirbhísí is fearr a chur ar fáil dóibh chun a n-oibríochtaí a lainseáil go héifeachtúil agus iad a chur ag fás ar fud na hEorpa, chun go mbeidís oscailte do dheiseanna maoinithe nua agus chun fiontraithe gréasáin a nascadh le heochairghníomhaithe.

Acrainmneacha agus giorrúcháin

AS CNECT An Ard-Stiúrthóireacht um Líonraí Cumarsáide sa Choimisiún Eorpach
AS GROW An Ard-Stiúrthóireacht um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus FBManna sa Choimisiún Eorpach
AS INTPA An Ard-Stiúrthóireacht um Chomhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta sa Choimisiún Eorpach
AS REGIO An Ard-Stiúrthóireacht um Beartas Réigiúnach agus Uirbeach sa Choimisiún Eorpach
AS RTD An Ard-Stiúrthóireacht um Thaighde agus Nuálaíocht sa Choimisiún Eorpach
AS TRADE An Ard-Stiúrthóireacht um Thrádáil sa Choimisiún Eorpach 
BEI An Banc Eorpach Infheistíochta
CEI An Ciste Eorpach Infheistíochta
CEIS Ciste Eorpach le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha
CFRE Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa
CMI Cearta Maoine Intleachtúla
CNE An Chomhairle Nuálaíochta Eorpach
COSME Clár AE maidir le hiomaíochas Fiontar agus FBManna
CSIE Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa
CST Comhaontuithe saorthrádála
EISMEA Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Nuálaíochta Eorpaí agus na bhFiontar Beag agus Meánmhéide;
ELAN Líonra Seirbhísí Gnó agus Nuálaíochta na hEorpa agus Mheiriceá Laidineach
ENRICH An Líonra Eorpach Ionad agus Mol Taighde agus Nuálaíochta
ETT Eagraíocht um Thionscnamh Trádála
FBM Fiontar beag agus meánmhéide
ICG Ionad comhair gnó
KPI Eochairtháscaire feidhmíochta
LFE An Líonra Fiontar Eorpach
MCIE Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht
ROSA Uirlis féinmheasúnaithe na “rialacha tionscnaimh”
SBA An Gníomh um Ghnólachtaí Beaga

Gluais

Céim an mhéadaithe/Gnólacht i mbun fáis: Cuideachta bheag a bhfuil aistriú déanta aici ó bheith ina gnólacht nuathionscanta go dtí céim an mhéadaithe, arna shainmhíniú mar mheánfhás bliantúil de bhreis is 20 % i gcaitheamh tréimhse trí bliana.

Comhaontuithe Saorthrádála: Comhaontuithe trádála AE le tríú tíortha trína gcumasaítear margaí a oscailt ar bhonn cómhalartach le tíortha forbartha agus geilleagair i mbéal forbartha trí rochtain fhabhrach ar mhargaí a dheonú dóibh.

Cumann Eorpach na nEagraíochtaí um Thionscnamh Trádála: An cumann Eorpach d’eagraíochtaí náisiúnta agus réigiúnacha um thionscnamh trádála.

Éiceachóras gnólachtaí nuathionscanta: Linn acmhainní i bpáirt, iad lonnaithe de ghnáth laistigh de 100 ciliméadar ó phointe lárnach, a théann chun sochair do ghnólachtaí áitiúla nuathionscanta agus lena n-áirítear lucht ceaptha beartas, luasairí, gorlanna, spáis chomhoibre, institiúidí oideachais agus grúpaí cistiúcháin.

FBM: Sainmhíniú méide a úsáidtear i gcás cuideachtaí agus eagraíochtaí eile, a bhunaítear ar an líon foirne atá fostaithe agus ar chritéir airgeadais áirithe. Bíonn níos lú ná 50 ball foirne i bhfiontair bheaga, agus ní bhíonn an láimhdeachas nó iomlán an chláir comhardaithe níos mó ná €10 milliún. Bíonn níos lú ná 250 ball foirne fostaithe i bhfiontair mheánmhéide, agus bíonn láimhdeachas suas le €50 milliún acu nó iomlán an chláir comhardaithe suas le €43 mhilliún.

Fís 2020 (H2020): Clár taighde agus nuála AE do thréimhse 2014-2020.

Gnólacht nuathionscanta: Fiontar nua gnó, go háirithe FBM nó micrifhiontar a bhfuil infheistíocht chaipitil ag teastáil uaidh.

Ionstraim FBM: Ionstraim airgeadais, arna bainistiú ag EASME faoi Fhís 2020, lena soláthraítear rochtain éasca do FBManna ar chistí le haghaidh tionscadal taighde agus nuálaíochta.

Rialacha tionscnaimh: Is iad na rialacha tionscnaimh ná na critéir a úsáidtear chun an tír óna dtagann táirge a chinneadh. Bíonn feidhmiú taraifí fabhracha faoi chomhaontú saorthrádála le tír neamh-AE ag brath ar dheimhniú maidir le tír tionscnaimh na n-earraí atá i gceist.

Tairseach Access2Markets: Bunachar sonraí AE le haghaidh cuideachtaí onnmhairiúcháin, a thugann faisnéis maidir le dleachtanna, cánacha, rialacha maidir le táirgí agus ceanglais rialála eile le haghaidh tíortha AE uile i gcás breis is 135 mhargadh eile ar fud an domhain.

Treoirlínte an Choimisiúin Eorpaigh maidir le Rialáil Níos Fearr: Tacar treoracha inmheánacha le haghaidh fhoireann an Choimisiúin chun go ndéanfar cuspóirí ‘rialáil níos fearr’ a sholáthar, lena n-áirítear meastóireachtaí agus measúnuithe tionchair uileghabhálacha chun a áirithiú go mbeidh na cláir reachtaíochta agus chaiteachais éifeachtúil, éifeachtach, ábhartha agus comhleanúnach, agus gurb amhlaidh a chuirfear leis an luach iarbhír nuair a dhéantar idirghabháil ar leibhéal AE.

An Fhoireann Iniúchóireachta

I dtuarascálacha speisialta na Cúirte Iniúchóirí, leagtar amach torthaí iniúchóireachtaí atá déanta aici ar bheartais agus cláir AE, nó ar thopaicí a bhaineann le bainistíocht ó réimsí buiséadacha sonracha. Déanann an Chúirt Iniúchóirí na cúraimí iniúchóireachta sin a roghnú agus a dhearadh chun go mbeidh an tionchar is mó is féidir ag baint leo trí na nithe seo a leanas a bhreithniú: rioscaí maidir le feidhmíocht nó comhlíontacht, an leibhéal ioncaim nó caiteachais atá i gceist, forbairtí a bheidh ag teacht chun cinn agus an leas polaitiúil agus poiblí.

Is é Seomra Iniúchóireachta IV – Rialáil margaí agus geilleagair iomaíoch, atá faoi cheannas Mihails Kozlovs (Comhalta den Chúirt), a rinne an t-iniúchadh feidhmíochta seo. Rinneadh an iniúchóireacht faoi stiúir Ivana Maletić (Comhalta den Chúirt), agus fuarthas tacaíocht ó na daoine seo a leanas: Sandra Diering (Ceann na hOifige Príobháidí), Tea Japunčić (Ataisé na hOifige Príobháidí) agus John Sweeney (Príomhbhainisteoir).

Ba é Alvaro Garrido-Lestache Angulo an Ceann Cúraim, agus bhí an fhoireann iniúchóireachta comhdhéanta de Wayne Codd, Christian Detry, Satu Levelä-Ylinen, Juan Antonio Vazquez agus Wolfgang Schwender (Iniúchóirí). Thug Thomas Everett tacaíocht teanga.

Ó chlé go deas: Tea Japunčić, Satu Levelä-Ylinen, Christian Detry, Sandra Diering, Alvaro Garrido-Lestache Angulo, Wayne Codd, Ivana Maletić, Thomas Everett, Wolfgang Schwender, Juan Antonio Vazquez, John Sweeney.

Críochnótaí

1 Tuarascáil Bhliantúil ar FBManna Eorpacha 2020/2021. Athbhreithniú ar Fheidhmíocht FBManna 2020/2021. An Coimisiún Eorpach, Iúil 2021.

2 Højbjerre Brauer Schultz, bunaithe ar tháblaí ionchuir-aschuir WIOT agus Eurostat. Staidéar ó 2018. 25 bliana slánaithe ag an Margadh Aonair Eorpach.

3 Eagrán 2021. Staidéar ó AS TRADE. Onnmhairí AE ar fud an Domhain: Na hiarmhairtí ar an bhFostaíocht.

4 Treoir Staidrimh AS TRADE. An Coimisiún Eorpach, Lúnasa 2021.

5 Teachtaireacht ón gCoimisiún “Tús Áite d’Fhiontair Bheaga”. “An tAcht um Ghnólachtaí Beaga”, COM(2008)394 final, arna athbhreithniú in COM(2011)78.

6 Tuarascálacha speisialta ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa i.e. Tuarascálacha Speisialta 20/2017 maidir le saoráid ráthaíochta FBManna, 17/2019 maidir le caipiteal fiontair, 2/2020 maidir le hIonstraim FBManna, 25/2020 maidir le hAontas na Margaí Caipitil.

7 Deiseanna d’idirnáisiúnú FBManna na hEorpa. Arna ordú ag an gCoimisiún Eorpach, 2010.

8 Staidéar ó Pharlaimint na hEorpa dar teideal “Cén chaoi le tacaíocht a thabhairt d’idirnáisiúnú FBManna agus micrifhiontair”, 2017.

9 Staidéar ar Sheirbhísí Tacaíochta do FBManna sa Ghnó Idirnáisiúnta, An Coimisiún Eorpach, 2013.

10 Forléargas ar ionstraimí AE a rannchuidíonn le hidirnáisiúnú, an Coimisiún Eorpach.

11 Airteagal 5(3)(d) de Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.

12 Rialachán (AE) 2021/1060 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Meitheamh 2021 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa Plus, an Ciste Comhtháthaithe, an Ciste um Aistriú Cóir agus an Ciste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe agus rialacha airgeadais maidir leis na cistí sin agus maidir leis an gCiste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht, an Ciste Slándála Inmheánaí agus an Ionstraim le haghaidh Tacaíocht Airgeadais don Bhainistiú Teorainneacha agus don Bheartas Víosaí.

13 “Rialacha tionscnaimh in Access2Markets”, AS TRADE, an Coimisiún Eorpach.

14 Ráiteas ó SMEunited maidir le sreabhadh oibre MFBManna de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála: Cén chaoi le trádáil idirnáisiúnta a dhéanamh níos fearr do MFBManna, 19 Feabhra 2020].

15 Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le cur chun feidhme Chomhaontuithe Trádála AE, COM(2020) 705 final.

16 “Comhaontuithe Saorthrádála a Chur chun feidhme”, Coiste na Réigiún agus Eurochambers, 2019.

17 Torthaí Shuirbhé ECON agus Eurochambers – Nóta maidir le Cur Chun Feidhme Comhaontuithe Saorthrádála.

18 Rialacháin (AE) Uimh. 1287/2013 lena mbunaítear clár COSME.

19 Sonraí ó shuirbhé sástachta na gcliant le LFE, 2021.

20 Meastóireacht eatramhach ar Chlár COSME, Iarscríbhinn B a ghabhann leis an Dréacht-tuarascáil chríochnaitheach: Limistéar téamach na hAcmhainneachta Bainistithe Gnó (LFE), Grúpa Technopolis don Choimisiún Eorpach, Nollaig 2017.

21 Treoir le haghaidh Iarratasóirí, Glao ar thograí: COS-WP2014-2-1. Líonra Fiontar Eorpach 2015-2020 COSME.

22 Ionsar chlár oibre comhpháirteach le haghaidh idirnáisiúnú FBManna a bheith ag an Aontas Eorpach agus a Bhallstáit, Páipéar seasaimh de chuid ETPOA, Samhain 2020.

23 Clár an Mhargaidh Aonair, Glao ar léirithe spéise le haghaidh Comhpháirtithe Líonra Idirnáisiúnta an Líonra Fiontar Eorpaigh, SMP-COSME-2021-EEN-INTERNATIONAL.

24 An Coimisiún Eorpach. Flais-Eorabharaiméadar 421 – Tuarascáil ar idirnáisiúnú FBManna. Deireadh Fómhair 2015.

25 Treoirleabhar LFE-an Choimisiúin “Seirbhísí a fheabhsú chun feabhas a chur ar fheidhmíocht onnmhairiúcháin agus allmhairiúcháin cuideachtaí Eorpacha faoi Chomhaontuithe Saorthrádála (CSTanna) an Aontais Eorpaigh”, Samhain 2019.

26 Suíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh le haghaidh ceannaireacht thionsclaíoch.

27 Suíomh gréasáin an Choimisiúin le haghaidh deiseanna cistithe agus tairisceana.

28 MTB & Crunchbase, Tech Startup M&As – Tuarascáil 2018, lch 11 agus 13.

Déan teagmháil le

European Court of Auditors
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxembourg
LUXEMBURG

Teil. +352 4398-1
Fiosrúcháin: eca.europa.eu/en/Pages/ContactForm.aspx
Suíomh gréasáin: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Tá tuilleadh eolais faoin Aontas Eorpach ar fáil ar an idirlíon (https://europa.eu).

Lucsamburg: Oifig na bhFoilseachán (don Aontas Eorpach), 2022

PDF ISBN 978-92-847-7723-5 ISSN 2529-3370 doi:10.2865/67339 QJ-AB-22-005-GA-N
HTML ISBN 978-92-847-7699-3 ISSN 2529-3370 doi:10.2865/058491 QJ-AB-22-005-GA-Q

CÓIPCHEART

© An tAontas Eorpach, 2022

Is i gCinneadh Uimh. 6-2019 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa maidir leis an mbeartas sonraí oscailte agus athúsáid doiciméad a leagtar amach an beartas athúsáide do Chúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE).

Mura léirítear a mhalairt (e.g. i bhfógraí cóipchirt aonair), déanfar ábhar CIE atá faoi úinéireacht an Aontais a cheadúnú faoi cheadúnas Sannta Idirnáisiúnta Creative Commons 4.0 (CC BY 4.0). Mar riail ghinearálta, dá bhrí sin, ceadaítear athúsáid ar choinníoll go dtugtar aitheantas cuí agus go léirítear aon athruithe. Níor cheart dóibh siúd ata ag baint athúsáide as ábhar CIE bunbhrí ná teachtaireacht a shaobhadh. Ní bheidh CIE faoi dhliteanas i leith aon iarmhairt a bhaineann le hathúsáid.

Ní mór cead breise a fháil má léirítear daoine príobháideacha inaitheanta in ábhar ar leith, e.g. i bpictiúir d’fhoireann CIE nó ina bhfuil oibreacha tríú páirtí san áireamh.

I gcás ina bhfaighfear cead, féadfaidh an cead ginearálta a chur ar ceal agus beidh an cead a fuarthas in ionad an cheada ghinearálta atá thuasluaite agus féadfaidh aon srian ar úsáid a léiriú go soiléir ann.

D’fhéadfadh sé gur gá cead a lorg go díreach ó shealbhóirí an chóipchirt chun ábhar nach leis an Aontas Eorpach a úsáid nó a atáirgeadh.

Eisiatar bogearraí nó doiciméid atá cumhdaithe ag cearta maoine tionsclaíche, amhail paitinní, trádmharcanna, dearaí cláraithe, lógónna agus ainmneacha, ó bheartas athúsáide CIE.

Tá naisc le fáil chuig suíomhanna gréasáin tríú páirtithe ar shuíomhanna Gréasáin an Aontais Eorpaigh atá san fhearann europa.eu. Ós rud é nach bhfuil aon smacht ag an gCúirt ar na fearainn sin, moltar duit athbhreithniú a dhéanamh ar a mbeartais phríobháideachais agus cóipchirt.

Úsáid an Lógó CIE

Níor cheart lógó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa a úsáid gan toiliú a fháil ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa roimh ré.

TEAGMHÁIL A DHÉANAMH LE HINSTITIÚIDÍ AN AONTAIS EORPAIGH

Dul ann tú féin
Tá na céadta Ionad Eolais “Europe Direct” ann ar fud an Aontais Eorpaigh. Is féidir leat seoladh an ionaid is gaire duit a fháil anseo: https://europa.eu/european-union/contact_ga

Ar an bhfón nó le ríomhphost
Seirbhís is ea Europe Direct a thabharfaidh freagra duit ar cheisteanna faoin Aontas Eorpach: Is féidir leat dul i dteagmháil leis an tseirbhís sin:

 • ag uimhir shaorghlao: 00 800 6 7 8 9 10 11 (dʼfhéadfadh oibreoirí áirithe táille a ghearradh as na glaonna sin),
 • ag an ngnáthuimhir seo a leanas: +32 22999696, nó
 • le ríomhphost, tríd an suíomh: https://europa.eu/european-union/contact_ga

EOLAS A FHÁIL FAOIN AONTAS EORPACH

Ar líne
Tá eolas faoin Aontas Eorpach ar fáil i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh ar an suíomh gréasáin Europa ag: https://europa.eu/european-union/index_ga

Foilseacháin de chuid an Aontais
Is féidir leat foilseacháin de chuid an Aontais Eorpaigh, idir cinn saor in aisce agus cinn a bhfuil praghas orthu, a íoslódáil nó a ordú ag: https://op.europa.eu/ga/publications. Más mian leat a lán cóipeanna de na foilseacháin saor in aisce a fháil, is féidir dul i dteagmháil le Europe Direct nó le dʼionad eolais áitiúil chun é sin a dhéanamh (https://europa.eu/european-union/contact_ga).

Dlí an Aontais Eorpaigh agus doiciméid ghaolmhara
Chun teacht ar eolas dlíthiúil ón Aontas Eorpach, dlí an Aontais Eorpaigh ón mbliain 1951 ar aghaidh sna teangacha oifigiúla san áireamh, téigh chuig EUR-Lex ag: https://eur-lex.europa.eu

Sonraí oscailte ón Aontas Eorpach
Is féidir teacht ar thacair shonraí ón Aontas Eorpach ag Tairseach Sonraí Oscailte an Aontais (https://data.europa.eu/ga). Is féidir sonraí a íoslódáil agus a athúsáid saor in aisce, ar bhonn tráchtála nó ar bhonn neamhthráchtála.