Särskild rapport
nr09 2019

EU:s stöd till Marocko – begränsade resultat hittills

Om rapporten: I den här revisionen bedömde vi ändamålsenligheten i EU:s budgetstöd till Marocko från 2014 till 2018. Revisionen omfattade budgetstöd i sektorerna hälso- och sjukvård, socialt skydd, rättsväsende och utveckling av den privata sektorn och var inriktad på kommissionens förvaltning och utvärdering av måluppfyllelsen. Kommissionen ansåg att budgetstöd var rätt form av biståndsinstrument. Vi drog dock slutsatsen att budgetstödets mervärde och förmåga att stödja reformer begränsades av att det inte hade ett optimalt fokus, genomfördes bristfälligt och övervakades otillräckligt. De största bristerna gällde utformningen av indikatorer och bedömningen av resultat. Vi rekommenderar därför att stödet koncentreras till färre sektorer, indikatorernas utformning förbättras, kontrollförfarandena för utbetalning skärps och policydialogen stärks.
Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.

Denna publikation finns på 23 språk och i följande format:
PDF
PDF General Report

Sammanfattning

I

Marocko är ett nordafrikanskt land med stadig tillväxt och stabila politiska förhållanden. År 1996 undertecknades ett associeringsavtal som stärkte samarbetet mellan Marocko och Europeiska unionen (EU). När den europeiska grannskapspolitiken (EGP) inleddes 2004 blev Marocko gradvis en privilegierad partner till EU när det gäller politiskt och ekonomiskt samarbete samt samarbete inom handel, teknik och utveckling.

II

Vi bedömde ändamålsenligheten i EU:s budgetstöd till Marocko från 2014 till 2018. Under den perioden utgjorde EU:s budgetstöd till Marocko sammanlagt cirka 0,37 % av landets totala budgetutgifter. Vi undersökte kommissionens förvaltning och i vilken utsträckning målen för EU:s budgetstöd hade uppnåtts. De sektorer som ingick i granskningen var hälso- och sjukvård, socialt skydd, rättsväsende och utveckling av den privata sektorn. Under den granskade perioden uppgick kostnaderna för kontrakten i alla de sektorer som omfattas av budgetstöd till sammanlagt 562 miljoner euro och utbetalningarna till 206 miljoner euro.

III

Efter en lämplig riskanalys och behovsbedömning ansåg kommissionen att budgetstöd var rätt form av biståndsinstrument. Vi drog dock slutsatsen att budgetstödets mervärde och förmåga att stödja reformer begränsades av ett icke optimalt fokus, brister i utformningen och otillräcklig övervakning. Givarsamordningen varierade dessutom i sektorerna.

IV

Efter tribunalens dom om Västsahara i december 2015 avbröt Marocko den politiska dialogen från december 2015 till januari 2019. Kommissionen använde inte denna period av stillestånd till att utveckla en tydlig strategi för sina förbindelser med Marocko. Även om en policydialog hölls, var det inte tillräckligt för alla sektorer. Dessutom hade kommissionen inte formaliserat strategier för policydialoger.

V

Budgetstödet hade inte gett tillräckligt stöd till reformer, och framstegen med viktiga utmaningar var begränsade. Kommissionens förvaltning försvårades av brister i utformningen av budgetstödprogrammen och deras indikatorer. Vi hittade också brister i övervakningsförfarandena och kommissionens resultatbedömning.

VI

EU-stödet var inriktat på övergripande frågor som jämställdhet och mänskliga rättigheter. Trots denna inriktning kunde endast begränsade förbättringar noteras för den granskade perioden.

VII

Vi lämnar en rad rekommendationer till kommissionen om att stärka EU-strategin, den politiska dialogen och policydialogen, förbättra utformningen av indikatorerna och övervakningsförfarandena, intensifiera kontrollförfarandena för utbetalningar samt öka EU-stödets synlighet.

Inledning

En viktig partner

01

Marocko är geografiskt sett Europas närmaste granne i Nordafrika (se figur 1). I FN:s index för mänsklig utveckling hamnade Marocko på plats 123 av 189 år 2018, vilket gör att det anses vara ett land med medelhög mänsklig utveckling. Marocko har en årlig bruttonationalprodukt på omkring 101 miljarder euro (2018) och cirka 35 miljoner invånare och är därmed den femte största afrikanska ekonomin och en viktig politisk och ekonomisk partner för EU. På motsvarande sätt är Marockos viktigaste handelspartner EU som svarar för cirka 65 % av dess export och 57 % av dess import1.

Figur 1

Marocko

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Morocco

Källa: Eurostat.

02

Marocko drar nytta av sin försiktiga makroekonomiska förvaltning och de senaste årens strukturella reformer. Tillväxten har fortsatt i relativt stadig takt och inflationen är låg. Underskottet i bytesbalansen och budgetunderskottet har fortsatt att minska de senaste åren.

03

Jämfört med oroligheterna i regionen efter den arabiska våren 2011 råder det politisk stabilitet i Marocko. I juli 2011 antog Marocko sin nya konstitution, vilket var ett viktigt steg mot politisk modernisering och en öppen ekonomi.

04

Den konstitutionella reformen betonade vikten av grundläggande rättigheter och jämställdhet mellan könen. Den nationella lagstiftningen har emellertid ännu inte anpassats fullt ut till FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Till exempel har FN:s råd för mänskliga rättigheter rekommenderat Marocko att avskaffa dödsstraffet, bekämpa våld mot kvinnor, öka jämställdheten mellan könen, förbättra skyddet av barns rättigheter, ratificera Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och avkriminalisera homosexualitet. Marocko har avvisat de flesta rekommendationer som rör kvinnors rättigheter2.

05

EU och Marocko har haft stabila förbindelser sedan det första handelsavtalet undertecknades 1969. Partnerskapet har utvecklats och mognat under årens lopp (se bilaga I), vilket ledde till att ett allmänt associeringsavtal undertecknades 19963. Associeringsavtalet trädde i kraft 2000 och bildar den rättsliga grunden för förbindelserna mellan EU och Marocko. Sedan den europeiska grannskapspolitiken (EGP) infördes 2004 har Marocko gradvis blivit en privilegierad partner till EU när det gäller politiskt och ekonomiskt samarbete samt samarbete inom handel, teknik och utveckling.

06

Inom ramen för Europa–Medelhavspartnerskapet kom en vändpunkt i associeringsavtalet när Marocko fick en framskjuten ställning4 2008, vilket bekräftade landets speciella förbindelser med EU. Detta bildade en ram för politiskt samarbete på hög nivå för att anpassa den marockanska lagstiftningen ytterligare till EU:s lagstiftning och gradvis integrera Marockos ekonomi i EU:s inre marknad.

En stor mottagare av finansiering från det europeiska grannskapsinstrumentet

07

Marocko får mer utvecklingsstöd från EU än något annat nordafrikanskt land, med undantag av Tunisien, och är en av de största mottagarna av internationellt utvecklingsbistånd. EU är den största givaren och tillhandahåller 25,2 % av det officiella utvecklingsbiståndet (se figur 2).

Figur 2

Officiellt utvecklingsbistånd (ODA) i Marocko 2017, största givarna (i miljoner dollar)

Källa: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

08

Utöver aktörer som ger officiellt utvecklingsbistånd är även andra utvecklingsaktörer aktiva i Marocko. Enligt officiell statistik från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling är till exempel Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) viktiga givare i sektorerna för infrastrukturprojekt och god samhällsstyrning, hälso- och sjukvård samt socialt skydd.

09

Det europeiska grannskapsinstrumentet är det viktigaste finansiella instrumentet till stöd för kommissionens samarbete med Marocko. Kommissionen planerar EU:s bilaterala bistånd i sjuårsperioder. Det totala anslagna beloppet sjönk från 1 431 miljoner euro för 2007–2013 till 1 399 miljoner euro för 2014–2020 (se figur 3). De viktigaste prioriterade sektorerna enligt den gemensamma stödramen för 2014–2017 var rättvis tillgång till grundläggande sociala tjänster, stöd till demokratisk samhällsstyrning, rättsstatsprincipen och rörlighet samt jobb och hållbar tillväxt för alla.

Figur 3

Bilaterala biståndsåtaganden i Nordafrika

Källa: Europeiska kommissionen.

10

Marocko är en av de största mottagarna av stöd från bilaterala program inom det europeiska grannskapsinstrumentet i Nordafrika. Mellan 2014 och 2018 resulterade anslagen till budgetstöd (se ruta 1) i kontrakt på totalt 562 miljoner euro och utbetalningar på totalt nästan 206 miljoner euro (se bilaga II). I genomsnitt utgör budgetstöd 75 % av EU:s årliga utgifter för Marocko. Marocko får dessutom ytterligare finansiering inom flera tematiska program och instrument (se bilaga III), och EU-stödet kanaliseras också via finansinstitut och förvaltningsfonder.

Ruta 1

Budgetstödmetoden

Enligt kommissionen är budgetstöd ett effektivt sätt att tillhandahålla bistånd för att stödja reformer och mål för hållbar utveckling. Kommissionen anser att det är en drivkraft till förändring för att förbättra förvaltningen av de offentliga finanserna, den makroekonomiska stabiliteten, en hållbar tillväxt som omfattar alla samt kampen mot korruption och bedrägeri, liksom för att främja sektorreformer, mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar och jämställdhet mellan könen.

Budgetstöd omfattar dialog, finansiella överföringar till partnerlandets statskassa, prestationsbedömning och kapacitetsuppbyggnad, på grundval av partnerskap och ömsesidig ansvarsskyldighet. De överförda medlen öronmärks inte för något särskilt ändamål, och det går därför inte att följa var och hur de används. När medlen har överförts kan partnerlandet använda dem i den vanliga budgetprocessen.

Budgetstöd ges inte till alla länder. Stödkriterier måste uppfyllas före och under programmet, och villkor måste vara uppfyllda innan utbetalningar görs.

För att vara berättigat till budgetstöd måste ett land ha

 • relevanta, trovärdiga sektoriella/nationella utvecklingsstrategier,
 • en stabilitetsorienterad makroekonomisk politik,
 • ett relevant, trovärdigt reformprogram för förvaltningen av de offentliga finanserna,
 • budgetinsyn och budgetkontroll (budgetinformation måste offentliggöras).

Dessutom måste en bedömning av situationen när det gäller grundläggande värderingar göras när budgetstödkontrakt föreslås.

Budgetstöd betalas ut i fasta och rörliga delbetalningar. Fasta delbetalningar har ett fast värde, som anges på förhand i finansieringsöverenskommelsen (kontrakt mellan mottagarlandet och kommissionen). De betalas ut i sin helhet (när alla villkor är uppfyllda) eller inte alls (om ett eller flera villkor inte är uppfyllda). Rörliga delbetalningar har ett högsta värde som anges på förhand i finansieringsöverenskommelsen. De betalas antingen ut i sin helhet eller i delar, där det utbetalade beloppet bygger på den uppnådda prestationen i förhållande till på förhand fastställda målvärden eller bestämda prestationsindikatorer (förutsatt att alla allmänna villkor samtidigt är uppfyllda). Prestationsbedömningen utgår från uppgifter som tillhandahålls av mottagarlandet i enlighet med finansieringsöverenskommelsen (kontrollkällor).

Källa: Kommissionens riktlinjer för budgetstöd, september 2017.

11

EU-delegationen i Rabat och generaldirektoratet för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar förvaltar och genomför programmen. Europeiska utrikestjänsten och EU:s delegationschef ansvarar för den politiska dialogen.

Bilaterala förbindelser i gungning

12

EU och Marocko har länge haft goda förbindelser. Dock har partnerskapet mellan EU och Marocko varit ansträngt sedan 2015, då tribunalen kom med sina första avgöranden om att Västsahara inte är en del av Marocko. Det innebar att Västsahara inte omfattades av jordbruks- och fiskeriavtalet mellan EU och Marocko och därför inte kunde få del av samma tullförmåner. Frågan om Västsahara (se ruta 2) innebar en påfrestning på partnerskapet mellan EU och Marocko, och Marocko avbröt den politiska dialogen.

Ruta 2

Sammanfattning av domar från Europeiska unionens domstol

10 december 2015: Tribunalens dom5 ogiltigförklarade beslutet6 om att genomföra jordbruksavtalet på Västsaharas territorium. Domen fastställde att jordbruksavtalet var tillämpligt på Västsahara, men att Västsahara inte var en del av Marocko och att Marocko inte var den förvaltande makten. Innan rådet antog beslutet borde det ha säkerställt att territoriets naturresurser inte skulle exploateras till skada för invånarna och deras grundläggande rättigheter.

21 december 20167: Europeiska unionens domstol ogiltigförklarade domen från 2015 och fastställde att inget handels- eller associeringsavtal med Marocko skulle kunna vara tillämpligt på Västsaharas territorium eftersom Västsahara inte är en del av Marocko. Domstolen konstaterade således att Västsaharas befolkning bör betraktas som en tredje part i EU:s förbindelser med Marocko. För en eventuell bilateral överenskommelse krävs därför befolkningens uttryckliga godkännande.

Februari 20188: Domstolen ansåg att eftersom Västsahara inte är en del av Marocko utgör inte vattnen som gränsar till Västsahara en del av Marockos fiskezon i enlighet med fiskeriavtalet.

Första kvartalet 2019: Europaparlamentet och rådet godkände en ändring av två protokoll för fiske och jordbruk. Syftet var att främja ekonomisk utveckling i Västsahara genom att behandla export därifrån till EU på samma sätt som export från Marocko.

13

Politisk dialog hålls mellan Europeiska utrikestjänsten, EU:s delegationschef och Marockos utrikesministerium. Policydialog hålls på sektorsnivå mellan EU-delegationens personal och de marockanska myndigheterna. I figur 4 förklaras skillnaden mellan politisk dialog och policydialog.

Figur 4

Politisk dialog och policydialog

Politisk dialog
Omfattar all EU:s yttre politik: utvecklingspolitik, handels-, utrikes- och säkerhetspolitik
I linje med EU-fördragen, EU:s yttre åtgärder eller andra rättsliga grunder
I alla länder äger politisk dialog vanligen rum mellan EU:s delegationschef och en minister
Policydialog
Omfattar specifika sektorer i EU-samarbetet
Ska stödja de allmänna och specifika målen i budgetstödkontrakten
Stöder partnerlandets insatser för att uppnå de mål som fastställs i dess strategier. Kan ha en politisk dimension (t.ex. om svåra reformer är politiskt kostsamma).

Källa: DEVCO Academy.

Revisionens inriktning och omfattning samt revisionsmetod

14

I den här revisionen bedömde vi ändamålsenligheten i EU:s budgetstöd till Marocko 2014–2018. Vi ställde följande frågor:

 • Valde kommissionen och utrikestjänsten de prioriterade sektorerna på ett lämpligt sätt, och utformade de programmen väl?
 • Genomförde kommissionen EU:s stöd på ett lämpligt sätt i Marocko?
 • Uppnåddes målen med EU:s stöd till Marocko?
15

Revisionen omfattade perioden från det officiella beslutet om att upprätta det europeiska grannskapsinstrumentet (1 januari 2014) till slutet av 2018. Revisionen fokuserade på denna period eftersom en extern utvärdering av budgetstödet till Marocko redan hade gjorts för perioden 2005–2012 (offentliggjordes 2014). Dessutom ligger den här perioden i linje med programperioden för europeiska grannskapsinstrumentet. De avtalade och utbetalda beloppen för perioden är väsentliga. Kommissionen har dessutom ännu inte gjort någon landsutvärdering av stödet till Marocko.

16

Revisionen utfördes mellan september 2018 och februari 2019 och omfattade hälso- och sjukvård, socialt skydd, rättsväsende och utveckling av den privata sektorn (PACC: programme d’appui à la croissance verte et la compétitivité du Maroc). Den största delen av europeiska grannskapsinstrumentets utgifter i Marocko mellan 2014 och 2018 fanns i dessa sektorer (se bilaga II)9. Utöver budgetstödprogrammen i dessa fyra sektorer granskade vi de tio projekt som rörde motsvarande finansieringsbeslut (se bilaga IV). Vi undersökte om jämställdhet och mänskliga rättigheter togs upp som övergripande frågor i dessa budgetstödprogram. I bilaga V sammanfattas målen med de granskade budgetstödprogrammen, och i bilaga VII görs en bedömning per sektor.

17

Vårt revisionsarbete bestod av en skrivbordsgranskning, intervjuer med personal från kommissionens huvudkontor och utrikestjänsten samt ett besök på plats. Besöket gjorde det möjligt för oss att samla in mer information och intervjua representanter från de nationella myndigheterna samt personal vid EU-delegationen och EU-medlemsstaternas representationer i Marocko (de spanska och franska representationerna). Vi intervjuade också internationella organisationer och andra givare, såsom Världsbanken, AfDB, Unicef och Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Vi besökte dessutom stödmottagare, inbegripet en förvarsenhet för flickor, ett centrum för socialt skydd och privata företag som hade mottagit investeringssubventioner.

18

Marocko är en av EU:s största biståndsmottagare och därmed en strategisk partner på viktiga politiska områden. Kommissionen kan dra nytta av slutsatserna och rekommendationerna i den här rapporten genom att beakta dem inför nästa programperiod (från och med 2021). Rapportens relevans och potentiella effekter är därför betydande.

Iakttagelser

Stödets fokus och utformning var inte optimala

Budgetstödet hade för bred inriktning för att maximala resultat skulle uppnås

19

Vi tittade på om kommissionen och utrikestjänsten konsekvent hade prioriterat sektorer för budgetstöd baserat på Marockos största behov. Vi kontrollerade om en lämplig behovsbedömning hade gjorts. Vi tog också hänsyn till om kommissionen på ett lämpligt sätt hade samordnat sitt tillvägagångssätt med andra givare som är verksamma i Marocko.

Budgetstödet var baserat på en lämplig risk-/behovsbedömning
20

Kommissionen ansåg att budgetstöd var det lämpligaste instrumentet för att stödja och upprätthålla genomförandet av nationella och sektoriella reformer. Kommissionen gör en årlig riskanalys för följande kategorier: politisk styrning, makroekonomisk stabilitet, utveckling, förvaltning av de offentliga finanserna och korruption/bedrägeri. Stödkriterierna uppfylldes tydligt under utformningsfasen, och de grundläggande värderingarna ansågs inte medföra en hög risk. Marockos risknivå bedömdes som måttlig.

21

Enligt kommissionens riskanalys var dock korruption en av de största kvarstående riskerna. Eftersom det inte fanns ett antikorruptionsorgan kunde kommissionen inte adressera korruptionen den vägen. Det innebar att kommissionen i stället gjorde det genom vissa av sina budgetstödprogram. Till exempel bidrar digitaliseringen av förfarandena i PACC-programmet till att minska korruptionen liksom åtgärder och indikatorer i budgetstödprogrammen för hälso- och sjukvård och socialt skydd. När det gäller programmet för rättsväsendet innehåller grundlagen åtgärder som ska minska korruptionen. Vissa av dem, till exempel etiska regler för domare, hade dock ännu inte vidtagits.

22

Landsrapporterna från Internationella valutafonden och 2016 års bedömning av offentliga utgifter och ekonomisk ansvarighet visade inte på några avgörande brister och låg i linje med kommissionens riskbedömning.

23

Kommissionen hade gjort en ingående behovsbedömning för de specifika budgetstödprogrammen tillsammans med de nationella myndigheterna och samrått med en rad olika aktörer under programformuleringen. EU-delegationen hade också träffat organisationer i det civila samhället. Vad beträffar de granskade sektorerna skedde dock inget samråd med Marockos revisionsorgan (som är en viktig aktör) under behovsbedömningen.

24

Budgetstödprogrammen kompletterade annat EU-stöd, och samordningen i form av bilaterala och tematiska program var bra. Tekniskt bistånd ingick i utformningen av alla budgetstödprogram. Den totala andelen samarbetsinstrument (tekniskt bistånd, vänortssamarbete etc.) som kompletterade budgetstödet i Marocko hade ökat med tiden, från 5 % (2007–2010) till 13 % (2011–2013), sedan till 16 % (2014–2016) och därefter till 18 % (2017–2018).

Viktiga behov tillgodosågs men finansieringen omfattade många områden
25

Vid programplaneringen av bilateralt stöd till Marocko hade kommissionen tagit upp ett antal prioriterade områden. De motsvarade behov som omfattades av sektorsstrategier och återspeglades i både den nationella regeringsplanen och EU:s handlingsplan. I programdokumenten hade kommissionen tydligt visat varför sektorerna behövde finansiering. De prioriterade sektorerna förblev desamma under 2007–2013 och 2014–2020 (se figur 5).

Figur 5

Översikt över prioriterade sektorer 2007–2020

2007–2013 2014–2020
Sektor 1 Utveckling av socialpolitik 412 miljoner euro Rättvis tillgång till grundläggande sociala tjänster 441 miljoner euro
Sektor 2 Samhällsstyrning/mänskliga rättigheter 115 miljoner euro Stöd till demokratisk styrning, rättsstatsprincipen och rörlighet 337,5 miljoner euro
Sektor 3 Modernisering av ekonomin 298 miljoner euro Jobb och hållbar tillväxt för alla 367,5 miljoner euro
Kapacitets­uppbyggnad Institutionellt stöd (inkl. Réussir le Statut Avancé) 272 miljoner euro Kompletterande stöd till kapacitetsutveckling och det civila samhället 294 miljoner euro
Övrigt Miljö 137 miljoner euro
Summa 1 234 miljoner euro 1 470 miljoner euro

Källa: Vägledande program 2007–2010, 2011–2013 och gemensamma stödramen 2014–2020.

26

Kommissionen hade definierat de tre prioriterade sektorerna för brett, eftersom de bestod av 13 delsektorer10, varav många skulle kunna betraktas som fristående sektorer. Det fanns därför utrymme för att minska splittringen av biståndet. Att fokusera på för många sektorer minskar dessutom EU-stödets potentiella inverkan. Enligt agendan för förändring11 ska EU inte engagera sig i fler än tre sektorer per partnerland i syfte att öka stödets inverkan och hävstångseffekt.

27

Vilket belopp som tilldelades varje program berodde på ett antal parametrar12. De tilldelade beloppen baserades på förhandlingar som inte dokumenterades. Därför kunde kommissionen inte visa att beloppen hade tilldelats med hjälp av en transparent metod.

Kommissionen hade inte tagit fram en tydlig strategi för framtida förbindelser med Marocko under avbrottet i den politiska dialogen
28

Domstolens dom och den institutionella blockeringen efter parlamentsvalet hade en begränsad men märkbar inverkan på samarbetet (se ruta 2).

29

Domstolens första dom avkunnades i december 2015. Sedan dess hade det inte gjorts några framsteg i förhandlingarna om det djupgående och omfattande frihandelsavtalet, partnerskapet om migration och rörlighet samt samarbetet om säkerhet/terrorismbekämpning.

30

Associeringsrådet13 ska sammanträda årligen för att granska bilaterala förbindelser och utvärdera framstegen i genomförandet av associeringsavtalet. Men mellan december 2015 och juni 2019 hölls inga sammanträden. Utrikestjänstens senaste lägesrapport handlade därför om verksamheten 2014. EU-delegationen fortsatte dock att lämna politisk rapportering.

31

Marockos framskjutna ställning hade förlängts till slutet av 2018, och en ytterligare förlängning till slutet av 2020 övervägdes. Marocko hade också begärt en fullständig översyn av de bilaterala förbindelserna med EU, med en ny, skräddarsydd ram som gick längre än den framskjutna ställningen.

32

I och med att en formell politisk dialog inte fördes hade kommissionen inte tagit upp nya prioriteringar och/eller utmaningar eftersom den förutsåg att den gemensamma stödramen skulle upphöra att gälla. Under senare år hade EU-delegationen reagerat på begäranden från den marockanska regeringen med utgångspunkt från den befintliga gemensamma stödramen i stället för att använda det politiska dödläget till att göra en ny bedömning av sina operativa prioriteringar i Marocko och ta fram en tydlig, framåtblickande strategi. Kommissionen och medlemsstaterna ansåg att prioriteringarna i den gemensamma stödramen fortfarande var relevanta och förlängde därför den gemensamma stödramen 2014–2017 till 2018. För 2019–2020 skulle det inte tillkomma några nya partnerskapsprioriteringar, bara en kortsiktig ram som liknar den befintliga gemensamma stödramen och som kan fungera som rättslig grund för programplaneringen för 2019–2020.

33

Kommissionen drog inte in budgetstödet eftersom EU:s budgetförordning, riktlinjerna för budgetstöd och bestämmelserna i finansieringsöverenskommelserna inte anger att så ska ske om det inte förs en politisk dialog. Budgetstödsutbetalningarna fortsatte som planerat och var högre 2016 och 2017 än de två föregående åren (se figur 6).

Figur 6

Budgetstödsutbetalningar till Marocko 2011–2018

Källa: DEVCO Data Warehouse.

Givarsamordningen varierade
34

Under identifieringsfasen bedömer EU vilka andra projekt som pågår i sektorn och har möten med tekniska och ekonomiska partner för att förvissa sig om pågående/planerad finansiering i sektorn. Groupe Principal des Partenaires (partnernas huvudgrupp) hade sammanträtt varannan månad sedan 2016 för att diskutera sektorsfrågor på strategisk nivå. Men alla givare i Marocko hade inte sammanträtt regelbundet (t.ex. inte Kina och Indien).

35

I Marocko fanns det många olika givare i de flesta sektorer. Dock rådde bristande överensstämmelse mellan medlemsstaternas och EU:s mål/prioriteringar. Trots att processen för gemensam planering infördes 2014 genomfördes den inte av medlemsstaterna förrän 2017, då man enades om hur den skulle genomföras i de tre sektorerna (migration, jämställdhet och yrkesutbildning). Skälet till detta var att medlemsstaterna ville behålla sin synlighet. Det stora antalet inblandade sektorer och givare bidrog inte till biståndets ändamålsenlighet.

36

Vissa sektorer hade på ett ändamålsenligt sätt upprättat förfaranden för givare, särskilt hälso- och sjukvårdssektorn där mål och ramar för prestationsbedömning var gemensamma. Kommissionen var ordförande i den ekonomiska och tekniska partnergruppen inom hälso- och sjukvård och socialt skydd. För PACC fanns det inte någon formell sammanträdesgrupp för givarna, däremot en samordningsplattform: G20-pakten med Afrika.

37

I sektorn för rättsväsendet höll givarna inga formella möten mellan 2015 och 2017. Sedan justitieministeriet började säkerställa samordning av denna sektor 2017 har möten med de tekniska och ekonomiska partnerna bara anordnats en gång per år, trots att partnerna har uttryckt önskemål om att sammanträda minst två gånger per år för att undvika överlappningar. Det fanns endast lite dokumentation från dessa möten. Den styrkommitté som enligt finansieringsöverenskommelsen ska finnas för att säkerställa samordning mellan ministerierna och programpartnerna hade inte inrättats.

38

När det gällde de granskade sektorer där både EU och andra givare tillhandahöll stöd fanns det mycket få gemensamma indikatorer. I hälso- och sjukvårdssektorn liknade elva av de 18 indikatorerna dem som Världsbanken använder, medan det i PACC-programmet fanns sju likartade indikatorer och i programmet för socialt skydd endast en. Årliga bedömningar och utvärderingar delades inte systematiskt mellan de granskade sektorerna.

Budgetstödprogrammen är inte utformade för att maximera effekterna

39

Vi kontrollerade om budgetstödets målvärden och indikatorer syftade till att stödja reformer.

Ett antal målvärden för budgetstödet är inte tillräckligt ambitiösa för att stödja reformer
40

Trots att budgetstödprogrammen anpassades till landets sektorsstrategier hade inte alla strategier kvantifierade målvärden för specifika mål eller handlingsplaner. Därför gick det inte alltid att jämföra budgetstödprogrammens målvärden med nationella sektorsmålvärden. Från och med 2019 måste ministerierna enligt budgetlagen dock komplettera budgetprognoserna med prestationsmålvärden som fastställs utifrån de strategiska politiska huvudmålen.

41

Indikatorerna avseende inrättandet av institutioner, utarbetandet av lagstiftning och nationella planer var inte inriktade på utfall.

42

Vi konstaterade att 25 av de 86 målvärdena i budgetstödprogrammen inte var tillräckligt ambitiösa för att stödja reformer. Till exempel i hälso- och sjukvårdssektorn var de största problemen brist på medicinsk personal och skillnader mellan stads- och landsbygdsområden. Budgetstödprogrammet fokuserade dock framför allt på att minska skillnaderna mellan landsbygds- och stadsområden och tog upp personalbristen i endast ett målvärde i den rörliga delbetalningen, vilket inte var särskilt ambitiöst eftersom målet var att utbilda endast 13 läkare till husläkare under en tvåårsperiod.

43

Vissa av de utmaningar som hade identifierats av olika aktörer (hälsoministeriet, Världsbanken etc.) inom hälso- och sjukvårdssektorn hade inte tagits upp direkt i utformningen av budgetstödprogrammet: hög personalfrånvaro, avlägsna områdens låga attraktionskraft på medicinsk personal och strukturell underanvändning av sjukhusinfrastrukturen.

44

Målvärdet i sektorn för socialt skydd att 25 % av centrumen för socialt skydd skulle anpassas till den nya lagen var inte ambitiöst eftersom det redan hade uppnåtts i och med att en högre procentandel redan uppfyllde de striktare kraven i den föregående lagen.

45

I sektorn för rättsväsendet var målen visserligen breda men i linje med reformmålen, till exempel att sektorn skulle vara oberoende och fri- och rättigheter rättsligt skyddade.

46

PACC baserades på tre strategier, varav två saknade tidsbundna mål, vilket gjorde det svårt att fastställa de viktigaste/mest akuta behoven. Programmet omfattade alltför många sektorer och gav stöd till små och medelstora företag, nystartade företag, markbesittningsrätt, handel, hållbar utveckling och energi.

Indikatorutformningen möjliggjorde inte en objektiv prestationsmätning
47

Kommissionen bedömde Marockos övervaknings- och utvärderingssystem när budgetstödprogrammen utformades. Eftersom det saknades en rambedömning för att utvärdera sektorframstegen använde den befintliga riktlinjer. Med undantag av hälso- och sjukvårdssektorn åtföljdes sektorsstrategierna inte alltid av en fullfjädrad handlingsplan, med referensvärden, resultatindikatorer och på förhand fastställda målvärden.

48

Vi noterade följande brister i valet och användningen av indikatorer:

 1. Indikatorerna för de rörliga delbetalningarna var inte lämpliga för att övervaka framstegen med de specifika målen.
 2. Nästan alla indikatorer avsåg output eller en process (t.ex. förslaget att utarbeta en lag), inte utfall.
 3. Två indikatorer var inte tillräckligt relevanta eftersom de inte mätte budgetstödprogrammets mål. I hälso- och sjukvårdssektorn gällde två indikatorer det förväntade resultatet ”minska skillnaderna mellan stads- och landsbygdsområden”. Båda indikatorerna återspeglade ett absolut värde, det vill säga ”ökning av diabetespatienter som behandlas i landsbygdsområden” och ”ökning av patienter med högt blodtryck som behandlas i landsbygdsområden”. Även om en ökning skulle kunna innebära att fler patienter som behöver behandling också får det (positiv ökning), skulle det också kunna innebära att dessa två besvär har blivit vanligare i Marocko (negativ ökning). Oavsett vilket var indikatorerna inte inriktade på att mäta en minskning av skillnaderna.
 4. Indikatorerna hade ofta felaktiga referensvärden eller inga referensvärden alls14. Det måste finnas en exakt utgångspunkt för att man ska kunna mäta framsteg och bedöma om målvärdena är både realistiska och tillräckligt ambitiösa.
 5. Indikatorerna hade inaktuella referens- och målvärden15. Programplaneringen tog ungefär ett år, varför referensvärdena inte längre återspeglade verkligheten och målvärdena ibland redan eller nästan hade uppnåtts när finansieringsöverenskommelsen undertecknades16. Det faktum att referens- och målvärdena inte uppdaterades när finansieringsöverenskommelsen undertecknades resulterade i att utbetalningar gjordes där situationen hade förvärrats i stället för att förbättras.

Svårigheter att genomföra stöd

Förseningar påverkade genomförandet

49

Vi undersökte om insatserna hade genomförts som planerat och output levererats som avsett.

Output och kompletterande stöd tillhandahölls inte alltid i tid
50

Generellt ägde genomförandet av reformer inte alltid rum som planerat i de granskade sektorerna. Förseningarna berodde främst på att lagförslag inte godkändes i tid (socialt skydd), parlamentet ännu inte hade antagit strafflagen och straffprocessrätten (rättsväsendet), det saknades en särskild handlingsplan (hälso- och sjukvård) och policydialogen med den privata sektorn var begränsad (PACC).

51

Eftersom genomförandet av reformer försenades i sektorerna för rättsväsendet och PACC gjordes flera utbetalningar också senare än ursprungligen planerat. Trots förseningen av insatserna för socialt skydd under det första genomförandeåret ansåg inte kommissionen att det var nödvändigt att vidta korrigerande åtgärder eftersom tekniskt stöd fanns på plats sedan de föregående budgetstödprogrammen. Kommissionen hade förlängt PACC-programmet med ett år och programmet för rättsväsendet med två år. Programmens ursprungliga löptid var fyra år (fem år för programmet för rättsväsendet).

52

I de granskade sektorerna kompletterades budgetstödprogrammen med tekniskt bistånd och vänortssamarbete (2–13 % av budgetstödsbeloppet). Även om detta kompletterande stöd som tillhandahölls i de granskade sektorerna överensstämde med målen för budgetstödprogrammen, inleddes det ofta två till tre år efter det att finansieringsöverenskommelserna hade undertecknats. Därför förstärkte det inte budgetstödet på ett lämpligt sätt.

Begränsade bevis för policydialog i sektorerna
53

Vi kontrollerade om kommissionen hade en strukturerad strategi för policydialog som inbegrep att fastställa tydliga mål, ofta interagera med de marockanska myndigheterna och föra logg över framstegen.

54

Policydialog är grundläggande inom budgetstöd. Dialogen är en av huvudkomponenterna i budgetstödskontrakt, tillsammans med överföring av medel och kapacitetsstärkning, och förväntas bidra till att budgetstödprogrammens mål uppnås.

55

Trots att den politiska dialogen avbröts fortsatte sektorsdialogen (policydialogen) mellan EU-delegationen och några ministerier (t.ex. för hälso- och sjukvård och social utveckling). Dock saknade EU-delegationen en formaliserad strategi för policydialog med tydliga mål. Det fanns inga bevis för att man i dialogen tog upp efterlevnad av nationella sektorsstrategier, och dokumentationen av de möten som hölls var bristfällig. Möten hölls på ad hoc-basis med hänsyn till båda sidornas behov. När det gäller rättsväsendet och PACC var dialogen minimal.

56

Utrikesministeriet hade rått de övriga ministerierna att inte tala öppet om något EU-stöd. Kontakterna mellan ministerierna och EU-delegationen ägde inte alltid rum på lämplig nivå.

Dålig resultatbedömning av kommissionen

57

Vi undersökte om kommissionen hade övervakat programmens genomförande och prestation på ett lämpligt sätt och om utbetalningsvillkoren hade uppfyllts.

Rörliga delbetalningar betalades ofta ut trots att villkoren inte var uppfyllda eller inte hade kontrollerats
58

Utbetalningen av de rörliga delbetalningarna17 baserades på kontrollkällor som angavs i finansieringsöverenskommelsen och som hade avtalats mellan kommissionen och ministerierna under utformningen samt på andra officiella källor som tillhandahållits av regeringen. Trots det var det flera av de kontrollkällor18 som angavs i finansieringsöverenskommelsen som inte fanns eller inte tillhandahölls av ministerierna.

59

I vårt urval på 54 målvärden ansåg kommissionen att 33 hade uppnåtts. Vi tittade på hur kommissionen bedömde om indikatorer hade uppnåtts innan betalningar gjordes och konstaterade följande19:

 1. Kommissionen gjorde utbetalningar utan att kontrollera tillförlitligheten i de uppgifter som använts för att verifiera att de tio målvärden som skulle uppnås hade uppnåtts. Till exempel gjordes två utbetalningar inom PACC baserat på antalet egenföretagare, trots att EU-delegationen inte hade kontrollerat att uppgifterna i den databas som användes stämde. Det huvudkriterium som användes var antalet egenföretagare som själva hade försäkrat att de var egenföretagare, men det var inte tillräckligt eftersom försäkran var frivillig. Uppgifter från finansministeriet visade att antalet personer som själva intygat att de var egenföretagare var ungefär dubbelt så många som antalet egenföretagare som deklarerade inkomstskatt.
 2. Kommissionen gjorde utbetalningar för sju målvärden som hade uppnåtts baserat på referensvärden som inte var aktuella. När det gällde ett budgetstödprogram som undertecknades 2015 användes till exempel uppgifter från 2012 som referensvärden för en indikator om barnafödande som användes för utbetalningar 2017. Om 2014 hade använts som referens, då barnafödandet var högre, hade det varit tydligt att situationen försämrats, vilket hade resulterat i lägre budgetstödsutbetalningar.
 3. Kommissionen gjorde utbetalningar avseende fem målvärden utan att ha fastställt referensvärden som framsteg kunde mätas mot. I sex andra fall gjordes utbetalningar som var baserade på felaktiga beräkningar. Till exempel beräknades antalet behandlade diabetespatienter utan hänsyn till situationen innan EU-stödet började tillhandahållas.
 4. I 15 fall gjorde kommissionen utbetalningar avseende målvärden där inga framsteg hade gjorts eller när målvärden inte hade uppnåtts. Till exempel var ett målvärde att öka antalet allmänläkare på primärvårdsmottagningar på landsbygden. Trots att antalet minskade betalade kommissionen ut stödet. När det gäller två av dessa målvärden har kommissionen till följd av revisionsrättens granskning dock börjat vidta nödvändiga åtgärder för att återkräva det utbetalade beloppet.
60

Totalt betalades ungefär 88 miljoner euro ut i rörliga delbetalningar till de granskade sektorerna. Dock hade bristen på noggranna kontroller vid bedömningen av resultat en ekonomisk inverkan på 6,79 miljoner euro. Dessutom uppgick de regelbundna utbetalningarna till 19,9 miljoner euro, trots att de tillhörande indikatorerna inte bidrog till budgetstödprogrammets mål. Dessutom betalades 15,28 miljoner euro ut trots att de genomförda kontrollerna var otillräckliga eller olämpliga kontrollkällor hade beaktats. I bilaga VI finns en detaljerad översikt för respektive sektor.

61

Dessutom fördes 14,64 miljoner euro över mellan budgetår, trots att villkoren för överföring enligt finansieringsöverenskommelsen inte var uppfyllda. Ministeriet för social utveckling och justitieministeriet hade bett om att till påföljande år få föra över utvärderingen av fem indikatorer (värda 10 miljoner euro) respektive tre indikatorer (värda 4,64 miljoner euro). Detta motiverades dock inte skriftligt av ministerierna, och förseningen berodde inte heller på externa faktorer.

Kommissionen övervakade inte alltid framsteg noga
62

Den framskjutna ställning som Marocko beviljats har stor politisk betydelse och utgör en övergripande ram för förbindelserna mellan EU och Marocko. Syftet är att stärka förbindelserna. Men det har inte gjorts någon formell utvärdering av de uppnådda resultaten eller berörda områdena. Kommissionen planerar att göra en landsutvärdering 2019 av EU:s stöd/bistånd i Marocko.

63

Externa experter som kommissionen betalar gör studiebesök vid varje budgetstödprogram två gånger per år och i slutet av varje budgetstödprogram. Uppföljningen av rekommendationer återspeglas inte systematiskt i deras rapporter.

64

EU-delegationen övervakade program framför allt när de gjorde utbetalningar som hängde samman med uppfyllandet av indikatorer. Detta var ofta för sent för att nödvändiga korrigeringar skulle kunna göras när förseningar förekom. Vad beträffar sektorn för rättsväsendet genomförde inte EU-delegationen tillräcklig övervakning på operativ nivå, vilket påverkade de rörliga delbetalningarna (se ruta 3).

Ruta 3

Brister i kommissionens övervakningsförfaranden

Som en del av vår revision av sektorn för rättsväsendet planerade vi att besöka tre platser med finansiering genom indikator tre i budgetstödprogrammet som syftar till att rationalisera den rättsliga kartan: appellationsdomstolen i Guelmim, förstainstansrätten i Sidi Ifni och rättsligt centrum i Taghjijt.

Målvärdena för utbetalning för den här indikatorn i slutet av 2017 var antagande av ett lagförslag om rationalisering av den rättsliga kartan20 och genomförande av 60 % av den här reformen avseende rättsliga centrum21.

Målet med vårt besök på plats i januari 2019 var att kontrollera om lagen och beslutet om rättsliga centrum hade genomförts ändamålsenligt. Sex veckor efter det att vi hade informerat EU-delegationen om vårt planerade besök fick vi veta att ingen av de tre byggnaderna hade tagits i bruk.

Det tyder på att EU-delegationen inte hade gjort fältbesök, utan enbart baserat utbetalningen på ett lagförslag och ett ministerbeslut.

Budgetstödprogrammen har inte haft några betydande effekter

Målen med budgetstödet uppnåddes bara delvis

65

Vid tidpunkten för vår revision löpte fortfarande budgetstödprogrammen och de tillhörande kontrakten om tekniskt bistånd. Vi undersökte i vilken utsträckning de målvärden som fastställts för budgetstödprogrammen hade uppnåtts. Vi bedömde framstegen mot att uppnå målen med budgetstödet i de fyra sektorer vi undersökte under vår revision samt eventuella kopplingar mellan framstegen och EU-stödet.

Mindre än hälften av målvärdena för budgetstödet hade uppnåtts
66

Merparten av budgetstödprogrammens målvärden hade ännu inte uppnåtts, men budgetstödprogrammen och de tillhörande kontrakten om tekniskt bistånd löpte fortfarande. Vår bedömning skiljer sig från EU-delegationens när det gäller uppnåendet av målvärden. Enligt EU-delegationen hade 62 % av de 54 målvärdena uppnåtts i slutet av december 2018, medan vi fann att 40 % hade uppnåtts (se figur 7). Kommissionen hade bedömt att flera av de ouppnådda målvärdena medförde låg risk under utformningsfasen.

Figur 7

Uppnående av målvärden

Budgetstödsektor Målvärden Uppnådda målvärden –
EU-delegationen
Uppnådda målvärden – Europeiska revisionsrätten
Hälso- och sjukvård – första rörliga delbetalningen 11 7 5
Hälso- och sjukvård – andra rörliga delbetalningen 10 5 4
Socialt skydd – första rörliga delbetalningen 9 3 1
Rättsväsendet – första rörliga delbetalningen 9 6 3,5
PACC – första rörliga delbetalningen 10 8 5
PACC – andra rörliga delbetalningen 5 4 3
Måluppfyllelse 54 62 % 40 %

Källa: Europeiska revisionsrätten.

67

Trots vissa förbättringar i hälso- och sjukvårdssektorn (se punkt 76) hade några viktiga målvärden i budgetstödprogrammet ännu inte uppnåtts: bättre tillgång till hälsocentraler för landsbygdsbefolkningen, ökning av antalet kvinnor som föder på dessa centraler, förbättrad tillgång till mediciner på hälsocentralerna och hälsoinspektörer i alla regioner.

68

I sektorn för socialt skydd var fem av de nio indikatorerna processindikatorer som därför påverkades av förseningarna i lagstiftningsarbetet (se punkt 50). Vad beträffar resultatindikatorerna hade följande avgörande målvärden fortfarande inte uppnåtts: treårig budgetplan för sektorn för sociala tjänster, heltäckande sjukförsäkring för anställda och sjukförsäkring för oavlönade arbetare.

69

I sektorn för rättsväsendet påverkades två processindikatorer av det försenade godkännandet av strafflagen. Vad beträffar resultatindikatorerna var bara ett av de åtta rättsliga centrum som skulle tas i drift verksamt. Det är omöjligt att bedöma huruvida målvärdet för rättslig hjälp hade uppnåtts eftersom den kontrollkälla som användes för att identifiera stödmottagarna (RAMED-kortinnehavare) var olämplig.

70

Enligt EU-delegationen hade de flesta PACC-målvärdena uppnåtts. På grund av att dokumentation saknades eller att EU-delegationen inte hade genomfört kontroller fanns det inga bevis för att fem indikatorer hade uppnåtts vid tidpunkten för utbetalningen (se bilaga VI).

71

Trots att EU-delegationen beviljade förlängningar av indikatorbedömningen (se punkt 51) var uppfyllelsen av målvärden låg. Under 2018 fastställde kommissionen dessutom mindre ambitiösa målvärden för fem indikatorer i sektorn för rättsväsendet, strök en PACC-indikator och sänkte målvärdena för två andra. I praktiken sänkte kommissionen villkoren för uppfyllelse.

Budgetstödet hade inte gett tillräckligt stöd till reformer
72

Budgetstödmedel i Marocko är inte kopplade till en viss budgetrubrik. Enligt kommissionen22 hade detta skapat ett växande missnöje på några ministerier eftersom man upplevde att arbetet inte (eller inte alltid) belönades med ytterligare budgetmedel. Även om de nationella myndigheterna förespråkar budgetstöd som biståndsmetod lägger sektorsministerierna inte märke till dess mervärde, utan föredrar att få tekniskt bistånd eftersom det är mer konkret. Fram till 2018 fanns det inte heller några fleråriga budgetprognoser. Från och med 2019 finns det en treårig budgetplan som skulle kunna anpassas till de fleråriga budgetstödprogrammen.

73

Även om budgetgenomförandegraderna var tillfredsställande, hade stora belopp ännu inte utnyttjats i de granskade ministeriernas budgetar för 2014–2016 samt för 2017 vad beträffar industriministeriet (se figur 8). Ministeriernas årliga budgetar hade inte ökat nämnvärt, och energiministeriets budget hade till och med minskat (se figur 9). Det här gör att budgetstödets mervärde kan ifrågasättas.

Figur 8

Årlig outnyttjad budget

Källa: EU-delegationen.

Figur 9

Ministeriernas budgetar 2014–2018

Källa: Europeiska revisionsrätten.

74

Dessutom utgör EU:s budgetstöd bara en bråkdel av landets bruttonationalprodukt, vilket begränsar den övergripande hävstångseffekten (se figur 10).

Figur 10

Budgetstödets andel (i %) av Marockos BNP och budgetutgifter

Period Marockos nominella BNP (miljoner euro) Marockos allmänna budgetutgifter (miljoner euro) EU:s budgetstöd (miljoner euro)  % EU-budgetstöd/ Marockos BNP  % EU-budgetstöd/ Marockos budgetutgifter
2014 82 800 33 970 65,0 0,08 0,19
2015 91 200 35 400 115,98 0,13 0,32
2016 93 300 35 980 163,9 0,18 0,46
2017 97 300 36 800 164,2 0,17 0,47
2018 100 500 37 680 153,3 0,15 0,41

Källa: EU-delegationen.

75

Vad beträffar PACC-programmet finns få statistiska uppgifter om Marocko allmänt tillgängliga. Rapporterna från de nationella myndigheterna gör det inte möjligt att övervaka sektorsframsteg på ett lämpligt sätt. Till exempel saknade EU-delegationen årlig statistik om ett antal nyckeltal för att kunna övervaka planen för industriell acceleration. Följaktligen är det svårt att fastställa programmets mervärde.

Hälso- och sjukvård

76

Begränsade framsteg mot hälso- och sjukvårdsprogrammets mål hade gjorts. Tillgången till primärvård var fortfarande inte lika eftersom de olika villkoren i den offentliga och den privata sektorn och i stads- och landsbygdsområden inte hade åtgärdats tillräckligt via budgetstödprogrammets indikatorer.

77

Det lades inte tillräcklig vikt vid att höja hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens eller att attrahera fler läkarstudenter i hälso- och sjukvårdssektorn. Vidare hade det specifika målet om upprättande av ett integrerat och tillgängligt elektroniskt vårdinformationssystem inte uppnåtts. Budgetstöd är bättre lämpat att angripa viktiga bakomliggande orsaker (såsom antalet vårdpersonal per capita och skillnaderna mellan stads- och landsbygdsområden) på lång sikt, medan dess effekter på kort sikt förblir begränsade.

Socialt skydd

78

EU:s stöd har gett upphov till reformer i sektorn för socialt skydd, men eftersom budgetstödprogrammet fortfarande befinner sig i inledningsstadiet var det för tidigt för att se en övergripande effekt. Budgetstödet ledde till att en gemensam politik för socialt skydd formulerades. Det politiska genomförandet påverkades dock av förseningar i lagstiftningsarbetet.

79

En positiv aspekt av budgetstödprogrammet är att införandet av individuella socialförsäkringsnummer kommer att kopplas till en konsekvensbedömning av programmen Tayssir23, Régime d’assistance Médicale och DAAM24. Tack vare det individuella socialförsäkringsnumret kommer bara berättigade stödmottagare att kunna delta i dessa program, vilket kommer att påverka programkostnaderna avsevärt. Dessutom kommer socialförsäkringsnumret att bli utgångspunkten för alla sociala tjänster. Inom en snar framtid kommer en bedrägeribekämpningskomponent att läggas till i det individuella socialförsäkringsnumret (via tekniskt bistånd som EU tillhandahåller).

Rättsväsende

80

Den marockanska regeringen inledde reformer redan 2011, men på grund av reformernas komplexitet gick genomförandet långsamt, särskilt när det gällde strafflagen, som har granskats av parlamentet i över två år. Reformerna är dock särskilt viktiga när det gäller skyddet av mänskliga rättigheter (förhållanden i samband med förvar etc.). Enligt rapporter25 från Freedom House26 anses rättsväsendet ännu inte vara oberoende.

81

Internationella juristkommissionen betonade i en av sina rapporter27 att undersökningsdomare och åklagare regelbundet förbiser bestämmelser i straffprocesslagen som fastslår att frihetsberövande före rättegång bara ska tillämpas i undantagsfall. År 2017 satt 42 % av alla fångar frihetsberövade i förebyggande syfte. Rapporten bekräftar också det som rapporterna från Freedom House ger uttryck för, nämligen att förfarandena för kvarhållande inte är förenliga med Marockos skyldigheter enligt internationell rätt.

82

I allmänhet hade begränsade framsteg gjorts mot att uppnå budgetstödprogrammets mål: ett oberoende rättsväsende, förbättrad tillgång till rättigheter och rättvisa, ökat rättsligt skydd av rättigheter och friheter och en ökning av rättsväsendets ändamålsenlighet och effektivitet.

PACC

83

I allmänhet förbättrades Marockos konkurrenskraft, med ökad export, BNP-tillväxt, ökade utländska direktinvesteringar och minskat underskott i bytesbalansen. Marocko hade också klättrat 27 platser på Världsbankens ”Doing Business”-index mellan 2014 och 2019 (se bilaga VII). I ruta 4 belyses ett positivt resultat kopplat till PACC-programmet.

Ruta 4

PACC: främja papperslösa förfaranden

Marockos mål är att ha ett papperslöst handelssystem senast 2021. En helt digital leveranskedja gör förfarandena tydligare för aktörerna och minskar tidsåtgången och kostnaderna.

 • PACC-programmet stöder digitaliseringen av handelsförfarandena via sex indikatorer och reformprocessen.
 • Onlinekommunikation och digitalt dokumentutbyte har bidragit till tullens effektivitet. Sedan den 1 januari 2019 har tullklareringssystemet varit helt papperslöst.
 • Under det senaste året har Marocko klättrat nio platser på Världsbankens ”Doing Business”-index.
84

Det fanns också en stark politisk vilja att genomföra planen för industriell acceleration28. Enligt Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling var det fler internationella företag än små och medelstora företag som startat verksamhet i Marocko, trots det stora antalet reformer och stödet till nystartade företag och innovation.

85

Den informella sektorn är omfattande i Marocko (omkring 2,38 miljoner verksamhetsenheter29). Även om PACC skulle formalisera 45 000 av dem skulle detta alltså inte vara märkbart. Det finns heller inte någon garanti för att ”egenföretagare” officiellt registrerar sin verksamhet efter det att de har fått det aktuella kortet (se punkt 59 led a). PACC-stödet är begränsat till 250 små och medelstora företag, samtidigt som det finns ungefär 735 000 sådana företag i Marocko.

86

Dessutom fick endast 100 exportföretag med en omsättning under 5 miljoner marockanska dirham (ungefär 460 000 euro) stöd. Det nuvarande taket (5 miljoner dirham) innebar att 4 260 företag var potentiellt stödberättigade (dvs. 69 % av exportföretagen). Eftersom målet var att stödja mindre företag och medlen enbart gjorde det möjligt att stödja 100 företag hade det varit förnuftigt att fastställa ett lägre tak.

Erkännandet av EU-stödet var inte tillräckligt synligt
87

Synligheten för EU:s ekonomiska samarbete var otillräcklig, särskilt när det gällde de uppnådda resultaten. Till exempel skickades inga gemensamma pressmeddelanden ut, och det fanns inga tecken på erkännande av EU-stödet. Under avbrottet i den politiska dialogen bad utrikesministeriet övriga ministerier att inte tala öppet om eventuellt mottaget EU-stöd.

88

Programmet för socialt skydd hade ett villkor om kommunikation och synlighet i finansieringsöverenskommelsen. Hälso- och sjukvårdsprogrammet hade en särskild budgetpost för synlighet. Men insatser i hälso- och sjukvårdssektorn anordnades först från 2019. Ytterligare en indikator, ”förstärka kommunikationen om reformen av rättsväsendet och EU-stödets synlighet”, hade lagts till i programmet för rättsväsendet via ett tillägg den 20 december 2018 med en tidsfrist för genomförande den 31 december 2018. Dock hade konferenserna om reformen av rättsväsendet organiserats redan innan tillägget undertecknades, och det var framför allt justitieministeriet som gynnades av den ökade synligheten.

89

Finansieringsöverenskommelsen för PACC inbegrep ett villkor om kommunikation och synlighet. Ministeriet var tvunget att utforma och skicka in en kommunikationsplan som villkor för utbetalning av den första rörliga delbetalningen. Ministeriet var också tvunget att tillhandahålla en rapport om genomförandet av kommunikationsplanen innan eller när det skickade in sin begäran om utbetalning av nästa rörliga delbetalning. Ministeriet hade tillhandahållit en plan, som godkändes av kommissionen, men ingen av de föreslagna åtgärderna hade genomförts vid utgången av december 2018. Detta fick inga ekonomiska konsekvenser för ministerierna.

90

EU:s logotyp visades inte på stödmottagarnas webbplatser för de granskade programmen. Synligheten för EU-stödet till Marocko återspeglade med andra ord inte EU:s närvaro som en av de största givarna.

Begränsade framsteg med viktiga utmaningar

91

Vi undersökte om budgetstödprogrammen hade bidragit positivt när det gällde övergripande frågor och regionala skillnader.

Det finns bevis för att fattigdomen minskade men inte de sociala skillnaderna
92

Fattigdomsnivån30 i Marocko hade minskat avsevärt sedan 2001 (se figur 11), men inga uppgifter fanns tillgängliga efter 2014. Trots den här minskningen fanns det inga bevis för att de sociala skillnaderna hade minskat, vare sig på nationell nivå, i städer eller på landsbygden.

Figur 11

Fattigdomsnivåns utveckling i Marocko 2001–2014 (i %)

Källa: Världsbanken.

93

Om man jämför Ginikoefficienten31 (2010–2017) för Marocko och alla andra medelinkomstländer som det finns tillgängliga uppgifter om, och även tittar på andra, nyare studier, till exempel den som gjorts av OECD och Afrikanska unionen32, visar det sig att de sociala skillnaderna har fortsatt att vara stora i Marocko. Marockos resultat var dock genomsnittligt jämfört med andra medelinkomstländer (se figur 12).

Figur 12

Ginikoefficienten – Marocko och grannländerna

Källa: Världsbanken.

Begränsade förbättringar när det gäller jämställdhet mellan könen och mänskliga rättigheter
94

Även om Marocko har gjort framsteg när det gäller kvinnors rättigheter de senaste två årtiondena, ligger landet fortfarande på plats 137 av 149 länder, enligt Världsekonomiskt forums rapport om globala klyftor mellan kvinnor och män (Global Gender Gap Report) från 2018. I Marockos konstitutionella reformer 2011 ingick flera förslag för att öka kvinnors politiska och ekonomiska deltagande. Trots liknande förklaringar är kvinnor fortfarande underrepresenterade på ledande befattningar, slutar skolan tidigare än manliga elever och är fortfarande en underanvänd ekonomisk resurs i Marocko.

95

EU-stödet var inriktat på övergripande frågor, såsom jämställdhet och mänskliga rättigheter enligt följande:

 1. EU:s handlingsplan (framskjuten ställning) hade ett starkt fokus på jämställdhet mellan könen, vilket även den gemensamma stödramen hade. Kommissionen övervakade de förväntade resultaten genom den årliga rapporteringen om handlingsplanen för jämställdhet.
 2. Marocko är det enda landet med ett särskilt budgetstödprogram för jämställdhet mellan könen. Trots de blandade resultaten för budgetstödprogrammet 2012–2016, då endast 48 % betalades ut, inleddes ett nytt program för 2018–2020. Utvärderingen av det första jämställdhetsrelaterade budgetstödprogrammet visade att programmet hade begränsad effekt på andra sektorer på grund av avsaknaden av resultatindikatorer. Dessutom hade jämställdhetsintegreringen kunnat genomföras mer ändamålsenligt, och de könsbaserade ekonomiska skillnaderna hade inte minskat.
 3. Jämställdhet hade beaktats i budgetstödet för socialt skydd (två av 15 indikatorer), rättsväsendet (två av tio indikatorer) samt hälso- och sjukvård (tre av 18 indikatorer). För PACC-programmet hade EU-delegationen inte lyckats inkludera jämställdhetsaspekten eftersom ministeriet motsatte sig detta.
 4. Mänskliga rättigheter hade bara tagits upp uttryckligen i sektorn för rättsväsendet (tre av tio indikatorer), men inget av dessa målvärden hade hittills uppnåtts.
96

Trots den här målinriktningen kunde inte någon förbättring noteras för den granskade perioden. EU:s bedömning av grundläggande rättigheter indikerade dessutom att situationen inte hade förbättrats sedan 2014.

97

De begränsade framstegen vad beträffar jämställdhet bekräftas av uppgifter från FN:s utvecklingsprogram i form av jämställdhetsindexet33 och indexet för mänsklig utveckling (HDI)34 för män och kvinnor (se figur 13).

Figur 13

Bristande jämställdhet i Marocko

Källa: FN:s utvecklingsprogram.

98

Freedom House bekräftar också den negativa situationen när det gäller mänskliga rättigheter i Marocko (se figur 14). De största problem som de nämner är att presslagarna är restriktiva, att internet inte är fritt, att det inte råder mötesfrihet och att rättsväsendet inte är oberoende. Under 2018 minskade Marockos poäng för medborgerliga friheter på grund av statens skarpa svar på stora demonstrationer under året. Marocko anses vara ”delvis fritt” (se figur 15).

Figur 14

Freedom House-index i Marocko

Källa: Freedom House.

Figur 15

Mänskliga rättigheter i Marocko

Sammanlagda poäng: 0 = minst fritt/100 = mest fritt

Källa: Freedom House.

Slutsatser och rekommendationer

99

I den här revisionen granskade vi ändamålsenligheten i EU:s budgetstöd till prioriterade sektorer i Marocko. Efter en lämplig riskanalys och behovsbedömning ansåg kommissionen att budgetstöd var rätt form av biståndsinstrument. Vi drog dock slutsatsen att budgetstödets mervärde och förmåga att stödja reformer begränsades av att det inte hade ett optimalt fokus, genomfördes bristfälligt och övervakades otillräckligt. De största bristerna gällde utformningen av indikatorer och bedömningen av resultat. All förväntad output levererades inte, och utbetalningarna var inte alltid kopplade till att målvärden hade uppnåtts. Givarsamordningen varierade. Vidare fanns det inga bevis för att budgetstödet hade främjat ett ändamålsenligt genomförande av reformer.

100

Kommissionen försökte tillgodose behov som hade identifierats i nationella strategier och i EU:s strategi. Vi kunde konstatera att de tre prioriterade sektorerna hade definierats för brett och att budgetstödet därför fördelades på för många områden. Det kan ha försvagat stödets effekt (se punkterna 25 och 26). Kommissionen hade inte använt en transparent metod för att fördela belopp till sektoriella budgetstödprogram (se punkt 27). Kommissionen hade inte använt tiden under det politiska dödläget till att på nytt bedöma de operativa prioriteringarna för Marocko och ta fram en tydlig strategi (se punkterna 32 och 33). Vad beträffar givarsamordning ville medlemsstaterna behålla sin synlighet i stället för att anpassa sina mål till EU:s mål (se punkt 35). Vidare hade EU och andra givare mycket få gemensamma indikatorer, uppdrag eller utvärderingar i de granskade sektorerna (se punkt 38).

Rekommendation 1 – Stärk fokus hos EU:s budgetstödprogram

För nästa gemensamma stödram bör kommissionen och utrikestjänsten

 1. minska antalet sektorer och prioritera dem med målet att maximera EU-stödets effekt,
 2. tillämpa en transparentare och bättre dokumenterad metod för att fördela belopp till sektoriella budgetstödprogram,
 3. stärka den gemensamma programplaneringen med medlemsstaterna för att öka biståndets samordning och ändamålsenlighet.

Tidsram: juni 2021.

101

Kommissionen hade inte tagit fram fullfjädrade handlingsplaner med referensvärden, resultatindikatorer och på förhand fastställda målvärden. Vi fann brister i urvalet och användningen av indikatorer och konstaterade att output- i stället för utfalls-/effektindikatorer användes och att referensvärden var inaktuella eller saknades (se punkterna 47 och 48).

Rekommendation 2 – Förbättra utformningen av målvärden och prestationsindikatorer

Kommissionen och utrikestjänsten bör stärka användningen av villkorlighet genom att

 1. fastställa specifika och relevanta prestationsindikatorer med ambitiösa målvärden för att stödja reformer och påvisa framsteg/resultat,
 2. i större utsträckning använda utfallsorienterade indikatorer,
 3. fastställa tydligare, relevantare och aktuellare referensvärden för alla indikatorer.

Tidsram: december 2020.

102

EU-delegationen hade inte formaliserat strategier för policydialog med tydliga mål, och mötena med ministerierna hade inte dokumenterats systematiskt. Kontakterna mellan ministerierna och EU-delegationen ägde inte alltid rum på lämplig nivå (se punkterna 5456).

Rekommendation 3 – Stärk policydialogen

Kommissionen och utrikestjänsten bör stärka sin ram för policydialog genom att anta en strategi för policydialog på alla områden där EU ger stöd. Detta kräver

 1. att dialogens mål och förväntade resultat definieras tydligt och på lämpligt sätt,
 2. att protokoll förs,
 3. att resultatet av strategin för policydialog bedöms.

Tidsram: december 2020.

103

Kommissionens bedömning av hur indikatorrelaterade målvärden uppnåddes försvårades av brister som utbetalningar utan kontroll av uppgifternas tillförlitlighet, olämpliga beräkningar, utbetalningar trots att målvärden inte hade uppnåtts och utbetalningar trots avsaknad av framsteg. Dessutom fördes 14,64 miljoner euro över till det påföljande budgetåret, trots att villkoren i finansieringsöverenskommelsen inte var uppfyllda (se punkterna 5861).

Rekommendation 4 – Förbättra kontrollförfarandena för utbetalningar

Kommissionen bör förbättra sina kontrollförfarandena för utbetalningar genom att

 1. tillämpa lämpliga beräkningsmetoder (i förekommande fall),
 2. betala ut medel endast om det finns tillförlitliga bevis för att målvärdet faktiskt har uppnåtts,
 3. endast föra över målvärden och tillhörande utbetalningar till en annan period om stödmottagarna har bevisat att förseningarna berodde på externa faktorer.

Tidsram: december 2020.

104

Vi konstaterade brister i kommissionens övervakning av budgetstödåtgärder. Till exempel övervakade kommissionen program framför allt när den gjorde utbetalningar som hängde samman med uppfyllandet av indikatorer, vilket ofta var för sent för att korrigeringar skulle kunna göras när förseningar förekom (se punkterna 47 och 6264).

Rekommendation 5 – Förbättra övervakningsförfarandena

Kommissionen bör förbättra övervakningen av sina budgetstödåtgärder genom att

 1. använda sig mer av fältbesök när den övervakar program,
 2. stärka bedömningarna av sektorsstrategier och övervaka genomförandet av dem med hjälp av sektorsstrategiernas indikatorer,
 3. formellt följa upp externa experters rekommendationer och genomföra dem som anses vara relevanta.

Tidsram: December 2020.

105

Mindre än hälften av målvärdena för budgetstödet hade uppnåtts (se punkterna 6671). Framsteg hade gjorts mot budgetstödprogrammens mål i de granskade sektorerna, men de var begränsade (se punkterna 7286). Genomförandet av ministeriernas budgetar hade blivit bättre, men stora belopp hade ännu inte utnyttjats. Det här gör att budgetstödets mervärde kan ifrågasättas (se punkterna 7374).

106

EU-stödet var inte tillräckligt synligt i Marocko. I budgetstödprogrammet för socialt skydd fanns ett allmänt villkor om synlighet. Den handlingsplan som krävdes enligt finansieringsöverenskommelsen för PACC hade utarbetats men inte genomförts. I sektorn för rättsväsendet hade en indikator avseende synlighet lagts till senare, men målvärdena hade redan uppnåtts när tillägget undertecknades. I hälso- och sjukvårdsprogrammet fanns en budget för synlighet, men insatser ägde rum först från 2019 (se punkterna 8790).

Rekommendation 6 – Öka EU-stödets synlighet

Kommissionen och utrikestjänsten bör fastställa villkor eller indikatorer för synlighet i budgetstödprogrammen i syfte att säkerställa att EU:s stöd till Marocko uppmärksammas. Detta bör vara ett obligatoriskt villkor för utbetalning i finansieringsöverenskommelsen.

Tidsram: juni 2020.

107

EU-stödet var inriktat på övergripande frågor som jämställdhet och mänskliga rättigheter. Trots denna inriktning kunde endast begränsade förbättringar noteras för den granskade perioden. (se punkterna 9498).

Denna rapport antogs av revisionsrätten vid dess sammanträde i Luxemburg den 14 november 2019.

För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande

Bilagor

Bilaga I – Viktiga faser i samarbetet mellan EU och Marocko

Källa: Europeiska revisionsrätten.

Bilaga II – Budgetstödprogrammens beslut, kontrakt och utbetalningar (2014–2018)
[Europeiska grannskapsinstrumentet – budgetrubrik 22 04]

Sektor och beslutsår Program Tilldelat (i miljoner euro) Avtalat (i miljoner euro) Utbetalat (i miljoner euro)
2014 170,00 163,75 73,26
Hälso- och sjukvård Programme d’appui sectoriel à la réforme de système de santé 90,00 89,73 47,93
Rättsväsende Programme d’appui sectoriel à la réforme de la justice 70,00 69,85 24,25
Allmänt budgetstödsrelaterat bistånd Reussir le Statut Avancé (phase II) top-up Dec 2013/24-875 10,00 4,18 1,08
2015 175,00 165,60 69,19
Hälso- och sjukvård Programme d’appui sectoriel à la réforme de système de santé II 10,00 8,80 0,26
Rättsväsende Programme d’appui à la réforme du secteur de la Justice 5,50 5,50 0,00
Politik för den offentliga sektorn Financement additionnel 2015 au programme ”Hakama” Gouvernance 9,50 5,24 1,32
PACC Financement additionnel n°1 (2015) au Programme Croissance Compétitivité 5,00 5,00 5,00
PACC Programme d’apppui à la croissance et la compétitivité au Maroc - PACC 100,00 96,06 47,84
Yrkesutbildning Formation professionnelle: développement du capital humain au Maroc 45,00 45,00 14,77
2016 150,00 137,51 33,23
Politik för den offentliga sektorn Programme d’appui aux politiques migratoires du Maroc 35,00 33,00 7,85
Socialt skydd Programme d’appui à la Protection sociale au Maroc 100,00 91,41 22,51
Yrkesutbildning Formation professionnelle: développement du capital humain au Maroc 15,00 13,10 2,88
2017 116,20 45,00 0,00
Grundläggande livskunskap för ungdomar och vuxna Programme d’appui à la stratégie nationale d’alphabétisation au Maroc - 3ème phase 50,00 45,00 0,00
Skogsbrukspolitik Skogsbrukspolitik och administrativ förvaltning Programme additionnel au PAPFM 12,50 0,00 0,00
Socialt skydd Flersektorsbistånd för grundläggande sociala tjänster Top up au programme d’appui à la Protection sociale 9,20 0,00 0,00
Organisationer och institutioner för kvinnors jämställdhet Organisationer och institutioner för kvinnors jämställdhet Egalité-Moussawat 35,00 0,00 0,00
Allmänt budgetstödsrelaterat bistånd Top-up au Programme Réussir le Statut Avancé phase II (RSA II) 9,50 0,00 0,00
2018 199,20 50,11 30,00
Grundläggande livskunskap för ungdomar och vuxna Programme d’appui à la Jeunesse au Maroc 35,00 0,00 0,00
Politik för den offentliga sektorn Programme d’appui aux réformes de gouvernance publique - HAKAMA 2 62,00 0,00 0,00
Rättsväsende Top up convention justice 2,20 0,11 0,00
Landsbygdsutveckling Programme d’Appui au Développement Territorial au Maroc (PADT) 50,00 0,00 0,00
Allmänt budgetstödsrelaterat bistånd Top up au programme ”Réussir le Statut Avancé II” (RSA II) 50,00 50,00 30,00
Summa 810,40 561,98 205,69
Omfattas av revisionen 391,90 366,46 147,78
48,36 % 65,21 % 71,85 %

Källa: Europeiska revisionsrätten.

Bilaga III – Finansiering från andra EU-instrument (2014–2018)

EU-stöddomän (kontraktsportfölj 2014–2018) Avtalat belopp (euro)
1) NIF – investeringsinstrument för grannskapspolitiken 199 966 000
2) EUTF – EU:s förvaltningsfondsprojekt för Marocko 40 800 000
3) EIDMR – europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter 4 750 288
4) Övergripande ENI-anslag för Marocko 4 905 834
5) CSO – GENR – LA – civilsamhälle, kön och lokala myndigheter 3 732 747
6) HUM – mänsklig utveckling 1 586 000
Summa 255 740 869

Källa: Europeiska kommissionen.

Bilaga IV – Översikt över granskade kontrakt/projekt

Sektor Typ Avtalets namn Avsatt belopp miljoner euro Utbetalat belopp
miljoner euro
Hälso- och sjukvård BS Contrat pour le versement des différentes tranches de l’appui budgétaire du programme PASS II 94,00 46,57
Hälso- och sjukvård Projekt Assistance Technique pour l’accompagnement du programme d’Appui à la réforme du secteur de la santé-Phase II (PASS II) 3,30 1,15
Hälso- och sjukvård Projekt Projet d’appui à la réforme des Soins de Santé Primaires-Contrat PAGODA UE/OMS 0,80 0,16
Hälso- och sjukvård Projekt Appui au développement des capacités de l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) pour un meilleur accompagnement des réformes de santé et des gestionnaires des structures de soins. 0,03 0,01
Hälso- och sjukvård – summa 98,13 47,89
Socialt skydd BS Contrat pour le versement des 4 tranches de l’appui budgétaire du programme d’appui à la Protection Sociale 90,00 22,00
Socialt skydd Projekt Contrat PAGODA UE/UNICEF - Programme d’appui à une protection sociale intégrée et sensible aux enfants au Maroc 1,10 0,44
Socialt skydd – summa 91,10 22,44
Rättsväsende BS Contrat pour le versement des différentes tranches de l’appui budgétaire du programme Justice 65,50 19,60
Rättsväsende Projekt Assistance technique pour le programme d’appui sectoriel à la réforme de la justice au Maroc 3,29 0,64
Rättsväsende Projekt Accès des enfants à une justice adaptée et respectueuse de leurs droits - projet UNICEF 2,80 1,74
Rättsväsende Projekt Amélioration du fonctionnement de la justice au Maroc sur la base des outils dévelopés par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)” 1,60 1,58
Rättsväsende Projekt Appui pour la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités de l’Institut Supérieur de la Magistrature 1,20 0,59
Rättsväsende – summa 74,39 24,14
PACC BS Contrat d’appui budgétaire pour l’appui à la croissance verte et à la compétitivité du Maroc. 99,00 51,80
PACC Projekt Subvention à la GIZ pour l’opérationnalisation de la stratégie des Très Petites, Petites et Moyennes entreprises au Maroc 1,80 0,88
PACC Projekt Organisation du séminaire EIP (European External Plan of Investment) au Maroc 0,02 0,02
PACC – summa 100,82 52,70

Källa: ABAC.

Bilaga V – Budgetstödprogrammens mål

Budgetstödsektor Övergripande mål Specifika mål
Hälso- och sjukvård Öka lika tillgång till kvalitativ hälso- och sjukvård.
 • Lika tillgång till primärvård.
 • Förbättrad förvaltning av och kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonalen.
 • Bättre styrning.
 • Utveckling av ett integrerat, datoriserat, tillgängligt informationssystem för hälso- och sjukvården.
Socialt skydd Bidra till att minska ojämlikheten, förbättra den sociala sammanhållningen och märkbart förbättra den mänskliga utvecklingen i det marockanska samhället genom att främja lika tillgång till sociala och grundläggande tjänster.
 • Genomförande av en integrerad och enhetlig politik för socialt skydd.
 • Utökning av grundläggande sjukförsäkring till alla socioekonomiska kategorier och bättre täckning av mindre gynnade befolkningsgrupper.
 • Utveckling av socialt stöd genom bättre inriktning mot befolkningsgrupper i osäkra situationer.
 • Utveckling av sociala tjänster genom ackrediterade centrum för socialt skydd.
Rättsväsende Förstärka rättssäkerheten genom ett tillgängligt, oberoende rättsligt system som efterlever internationella standarder.
 • Oberoende rättsväsende.
 • Bättre tillgång till rättigheter och rättvisa.
 • Bättre rättsligt skydd av rättigheter och friheter.
 • Ökning av rättsväsendets ändamålsenlighet och effektivitet.
PACC Stödja Marockos konkurrenskraft och tillväxt, med det slutliga målet att stödja landet i dess ambition att uppnå hållbar utveckling och skapa anständiga jobb.
 • Ökad konkurrenskraft genom förstärkt genomförande av nationell industripolitik.
 • Ökad marockansk exportpotential.
 • Stöd till en övergång mot en grönare ekonomi och industri.

Källa: Europeiska kommissionen.

Bilaga VI – Problem med utbetalning av rörliga delbetalningar

Sektor Delbetalning Indikator Problem Fakta Finansiell inverkan (felaktigt utbetalat)* Korrekt utbetalning. Bidrog dock inte till budgetstöd-programmets mål Bristfälliga kontroll-förfaranden
Hälso- och sjukvård Första rörliga I.1 Antal kontakter avseende medicinsk behandling inom primärvårdssystemet på landsbygden per capita och år Överskattning av resultatet på grund av olämplig beräkningsmetod
Utbetalning för ”resultat” trots att situationen förvärrades
Inaktuellt referensvärde
Referensvärde (2012): 36, (2014) 38 – Målvärde (2015): 40 – Uppnått: 37

(1) Inaktuellt referensvärde eftersom uppgifter från 2012 användes.
(2) Olämplig beräkningsmetod. Framsteg bör mätas (37 − 36)/(40 − 36)=25 %.
Obs! Med kommissionens metod (37/40=93 %) skulle utbetalningar göras för ”framsteg” även om referensvärdet förblir oförändrat. (36/40=90 %).
(3) Resultat: Antalet har minskat sedan budgetstödet inleddes.
2 394 000 €
Hälso- och sjukvård Första rörliga I.11 Antal allmänläkare som
tjänstgör vid primärvårdscentraler ”ESSP” i landsbygdsområden
Utbetalning för ”resultat” trots att situationen förvärrades
Överskattning av resultatet på grund av olämplig beräkningsmetod
Referensvärde: 1 066 – Målvärde: 1 300 – Uppnått: 1 057

(1) Inga framsteg, antalet minskar.
(2) Kommissionen använde en felaktig beräkningsmetod (1 057/1 300=81 % av framsteg).
1 197 000 €
Hälso- och sjukvård Första rörliga I.7 Antal diabetespatienter som övervakas vid folkhälsoinrättningar i landsbygdsområden Överskattning av resultatet på grund av olämplig beräkningsmetod
Ingen inverkan på det specifika målet
Referensvärde: 183 962 (2013) – Målvärde: 225 000 – Uppnått: 215 464
(1) Framstegen (2015) överskattades av kommissionen som använde en olämplig beräkningsmetod: (215 464/225 000)=96 % vilket ledde till en 100 % utbetalning. Framstegen är dock i bästa fall (215 094 − 183 962)/(225 000 − 183 962)=77 %. Detta skulle bara ha resulterat i en 50 % utbetalning. (Utgångspunkt för mätningen av framsteg är referensvärdet)
(2) Om det uppdaterade referensvärdet (från 2014) används är de verkliga framstegen i praktiken endast: (215 464 − 191 250)/(225 000 − 191 250)=71 % (vilket ger samma resultat: en 50 % utbetalning)
(3) Målet var att minska skillnaderna mellan stad och landsbygd. Indikatorn mäter dock inte detta, och det görs heller inga framsteg mot målet. I expertrapporten sägs att andelen stad/land var stabil.
1 197 000 € 1 197 000 €
Hälso- och sjukvård Andra rörliga I.7 Antal diabetespatienter som övervakas vid folkhälsoinrättningar i landsbygdsområden Ingen inverkan på det specifika målet Delmål: 225 000 – Uppnått: 235 094
Det specifika målet var att minska skillnaderna mellan stad och landsbygd. Indikatorn mäter dock inte detta, och det görs heller inga framsteg mot målet. Situationen förvärrades trots en nominell ökning av siffrorna. I expertrapporten sägs att merparten av ökningen har skett i stadsområden.
3 291 667 €
Hälso- och sjukvård Första rörliga I.8 Antal patienter med högt blodtryck vid folkhälsoinrättningar i landsbygdsområden Ingen inverkan på det specifika målet Delmål: 300 000 – Uppnått: 328 579
Målet var att minska skillnaderna mellan stad och landsbygd. Indikatorn mäter dock inte detta, och det görs heller inga framsteg mot målet. Situationen förvärrades (trots en nominell ökning av siffrorna). I expertrapporten sägs att landsbygdsområdenas relativa andel har minskat något.
2 394 000 €
Hälso- och sjukvård Andra rörliga I.8 Antal patienter med högt blodtryck vid folkhälsoinrättningar i landsbygdsområden Ingen inverkan på det specifika målet Delmål: 250 000 – Uppnått: 281 677
Målet var att minska skillnaderna mellan stad och landsbygd. Indikatorn mäter dock inte detta, och det görs heller inga framsteg mot målet. Situationen förvärrades (trots en nominell ökning av siffrorna). I expertrapporten sägs att den ökning som konstaterades 2016 till 56,6 % har skett i stadsområden.
3 291 667 €
Hälso- och sjukvård Andra rörliga I.6 Tillgång till väsentliga mediciner vid offentliga primärvårdsinrättningar (ESSP) Inget referensvärde
Utbetalning för ”resultat”, trots att situationen förvärrades
Försämrad tillgång sedan programmet startades: tillgången var 82,71 % 2016 och 79,71 % 2017. 1 645 833 €
Hälso- och sjukvård Första rörliga I.9 Förekomst och genomförande av en nationell hälsoplan för personer med funktionsnedsättning Redan uppnått innan finansieringsöverenskommelsen undertecknades
Inaktuellt referensvärde
Planen offentliggjordes i oktober 2015, efter ett samrådsförfarande som inleddes redan 2014. Budgetstödet undertecknades i november 2015. 2 394 000 €
Hälso- och sjukvård Första rörliga I.3 Andel födslar (assisterade av utbildad personal) vid folkhälsoinrättningar i landsbygdsområden Inaktuellt referensvärde
Utbetalning för ”resultat”, trots att situationen förvärrades
Referensvärde (2012): 71 %, (2014): 86 % – Målvärde (2015): 75 % – Uppnått: 85,6 %
Inga verkliga framsteg: minskad andel 2015 jämfört med 2014 (inaktuellt referensvärde/inaktuellt målvärde).
2 394 000 €
Hälso- och sjukvård Andra rörliga I.3 Andel födslar (assisterade av utbildad personal) vid folkhälsoinrättningar i landsbygdsområden Inaktuellt referensvärde
Utbetalning för ”resultat”, trots att situationen förvärrades
Referensvärde (2012): 71 %, (2014): 86 % – Målvärde (2015): 75 %, (2016) – Uppnått (2015): 85,6 %, (2016): 85 %
Inga verkliga framsteg: minskad andel sedan budgetstödets start.
3 291 667 €
4 788 000 € 19 899 834 €
Sektor Delbetalning Indikator Problem Fakta Finansiell inverkan (felaktigt utbetalat) Korrekt utbetalning. Bidrog dock inte till budgetstöd-programmets mål Bristfälliga kontroll-förfaranden
Socialt skydd Första rörliga 1.2. Det finns en treårig budgetplanering för de sociala sektorerna Ej uppfylld/Olämplig kontrollkälla En treårig budgetplan för sektorn för sociala tjänster krävdes för perioden 2017–2020 för att indikatorn skulle uppnås, men EU-delegationen nöjde sig med ”tillräckliga framsteg beträffande investeringar i den sociala sektorn”. EU-delegationen baserade sitt yttrande på historiska siffror från 2017 och 2018 och prognosen för 2019. Finansministeriet bekräftade att det inte fanns någon sådan plan. Dessutom begärde ministeriet tekniskt bistånd eftersom det inte hade den expertis som krävdes för att utveckla den här typen av treårig budgetplan för den sociala sektorn. 2 000 000 €
Socialt skydd Första rörliga 2.4. Heltäckande sjukförsäkring för befolkningen Olämplig kontrollkälla/I strid mot andra kontrollkällor (uppfyllelse kan inte garanteras) ANAM tillhandahöll en Excel-tabell med uppgifter per befolkningskategori om försäkrade personer. Det gick inte att spåra uppgifterna tillbaka till deras årsrapport, och inte heller dubbelkontrollerade EU-delegationen uppgifterna i andra källor. Dessutom jämfördes uppgifterna för 2017 med befolkningen 2014 (som var mindre än befolkningen 2017) för att beräkna hur stor del av den marockanska befolkningen som omfattades. Enligt rapporter från den nationella statistikbyrån och Office National du Développement Humain var den totala andelen sjukförsäkrade 46,6 % respektive 53,8 % 2017, vilket till och med är lägre än referensvärdet.

Uppgifterna från ANAM utgick från utdelade kort (RAMED), och resultaten från den nationella statistikbyrån gavs muntligen från de slumpmässigt utvalda hushållen när de tillfrågades om de hade ett RAMED-kort. Enligt en annan studie från den nationella statistikbyrån hade bara 30 % av kortinnehavarna faktiskt rätt till ett RAMED-kort. De andra kortinnehavarna hade en tillräcklig inkomst för en vanlig sjukförsäkring. ANAM-siffrorna i sig kan egentligen inte anses vara tillförlitliga.
2 000 000 €
2 000 000 € 2 000 000 €
Rättsväsende Första rörliga 3: Rationalisering av den rättsliga kartan Ej uppfylld/Olämplig kontrollkälla Målvärde b för indikator 3 uppnåddes inte. Sammanlagt skulle 72 rättsliga centrum vara i drift i slutet av 2017. 64 var verksamma sedan tidigare, och åtta rättsliga centrum skulle tas i drift. Endast ett av de åtta hade tagits i drift (Tarfaya) i december 2018, det vill säga ett år efter att beslut fattats om utbetalning. 800 000 €
Rättsväsende Första rörliga 4: Tillgång till rättslig hjälp Ej uppfylld/Olämplig kontrollkälla Den kontrollkälla som användes (RAMED) är inte ett lämpligt sätt att mäta om den här indikatorn har uppnåtts och angavs inte som kontrollkälla i finansieringsöverenskommelsen. Dessutom kan RAMED-kortet inte anses vara en tillförlitlig källa mot bakgrund av att fokus i budgetstödprogrammet för socialt skydd låg på att förbättra dess tillförlitlighet. 1 280 000 €
Rättsväsende Första rörliga 9: Digitalisering av jurisdiktionerna Olämplig kontrollkälla Kontrollkällan ”årsrapport från justitieministeriet” tillhandahölls inte. Ett kontrollbesök genomfördes i januari 2018, men utbetalningen gjordes redan i december 2017. 1 600 000 €
3 680 000 €
Sektor Delbetalning Indikator Problem Fakta Finansiell inverkan (felaktigt utbetalat) Korrekt utbetalning. Bidrog dock inte till budgetstöd-programmets mål Bristfälliga kontroll-förfaranden
PACC Första rörliga T1D1: Antal registrerade egenföretagare och kortinnehavare Olämplig kontrollkälla Antalet egenföretagare (indikator T1D1 till T1D4) är baserat på rapporter från Maroc PME. Databasen förvaltas av Maroc Poste; EU-delegationen eller experterna gjorde inga kontroller för att se om informationen var korrekt. Antalet kortinnehavare är inte någon garanti för att människorna faktiskt bedriver formell verksamhet som egenföretagare. Ett urval av egenföretagare som granskades under vårt besök i Marocko bekräftade att databasen inte var korrekt. Dessutom var avvikelsen stor mellan antalet kortinnehavare och dem som betalade skatt. 2 400 000 €
PACC Första rörliga T1D3: Två förstudier för industriparker Olämplig kontrollkälla/Ej uppnådd Studier påbörjades för områden för ekonomisk verksamhet och inte för integrerade industriparker, i enlighet med planen för industriell acceleration. 2 400 000 €
PACC Första rörliga T1D6: Utvärdering av den nationella planen för förenkling av förfaranden Ej uppnådd Utvärderingen presenterades inte i tid (först ett år senare). Följaktligen kunde inte heller T1D5 kontrolleras. 2 400 000 €
PACC Andra rörliga T2D1: Antal registrerade egenföretagare och kortinnehavare Olämplig kontrollkälla Se T1D1 2 400 000 €
9 600 000 €
6 788 000 € 19 899 834 € 15 280 000 €

* Den 31 maj 2019 informerade kommissionen finansministeriet om att beloppen avseende indikatorerna ett och elva skulle kvittas mot nästa rörliga delbetalning.

Källa: Europeiska revisionsrätten.

Bilaga VII – Utveckling av centrala indikatorer

Källa: Europeiska revisionsrätten.

Bilaga VIII – Klassificering av budgetstödkontrakt per sektor

Sektor Hälso- och sjukvård Socialt skydd Rättsväsende PACC
Avtalets varaktighet, månader 60 60 60 (förlängt till 84) 60 (förlängt till 72)
Avtalsår 2014 2017 2015 2016
Revisionsfråga 1. Förvaltade kommissionen och utrikestjänsten EU:s stöd till Marocko på ett lämpligt sätt? 1.1. Identifierade kommissionen och utrikestjänsten prioriterade sektorer och tilldelade de anslag på ett lämpligt sätt? Det finns komplementaritet med annat EU-stöd i landet.
1.2. Utformade kommissionen programmen/projekten väl? Budgetstödvillkoren är i linje med EU:s handlingsplan för Marocko.
Budgetstödvillkoren har utformats för att stödja reformer på ett ändamålsenligt sätt.
EU-åtgärder bidrar till sektorns behov.
EU-åtgärder har utformats på ett sätt som säkerställer objektiv prestationsövervakning.
Programmens utformning beaktar lärdomar från tidigare budgetstödprogram. Inget tidigare program Inget tidigare program
1.3. Samordnades programmen/projekten väl med andra aktörer? Programplaneringen, tilldelningen av medel och genomförandet av program samordnas väl med andra givare.
Det finns fastställda förfaranden för givarsamordning. Information utbyts regelbundet med andra givare.
1.4. Övervakade och utvärderade kommissionen programmen/projekten väl? Genomförandet sker som planerat (tidsplan, budget, verksamhet). Avvikelser motiveras väl. Korrigerande åtgärder vidtas vid behov.
Budgetstödvillkoren respekteras.
(Sektoriell) policydialog hålls regelbundet, är relevant och tar upp programmen och villkoren i tillräcklig detalj.
Kommissionen genomför studiebesök och utvärderingar regelbundet. De dokumenteras och de rekommendationer som ges följs upp.
Revisionsfråga 2. Uppnåddes målen med EU:s stöd till Marocko? 2.1. Uppnåddes de planerade resultaten? Planerad output har uppnåtts. pågår, men försenat pågår pågår, men försenat pågår, men försenat
Utbetalningar var baserade på uppnående av målvärden som fastställts för indikatorerna, med stöd av tillförlitliga och relevanta revisionsbevis.
Det tekniska bistånd som ges är tillräckligt, vältajmat och välriktat samt stöder ramen för policydialogen.
Budgetstöd gav stöd till de förväntade reformerna av formuleringen av sektorspolitik och/eller genomförandeprocesser.
2.2. Tog kommissionen ändamålsenlig hänsyn till övergripande frågor (jämställdhet och mänskliga rättigheter) i stödet till Marocko? Budgetstöd bidrog till efterlevnad av övergripande frågor (jämställdhet och mänskliga rättigheter).
Jämställdhet och mänskliga rättigheter togs upp i (sektorernas) policydialog.

Förklaring – följande klassificeringar har använts

Kriterium uppfyllt
Kriterium delvis uppfyllt
Kriterium inte uppfyllt

Källa: Europeiska revisionsrätten.

Akronymer och förkortningar

AfDB: Afrikanska utvecklingsbanken

BS: budgetstöd

EGP: Europeiska grannskapspolitiken

ENI: Europeiska grannskapsinstrumentet

EU: Europeiska unionen

EU-domstolen: Europeiska unionens domstol

PACC: Programme d’appui à la croissance verte et la compétitivité du Maroc (stödprogram för grön tillväxt och konkurrenskraft i Marocko)

SMF: små och medelstora företag

SSF: gemensam stödram

utrikestjänsten: Europeiska utrikestjänsten

Kommissionens och utrikestjänstens svar

Sammanfattning

I

Marocko är en viktig partner för EU, eftersom vi delar gränser, värderingar och ambitioner. Sedan Marocko antog sin nya konstitution 2011 har landet påbörjat en ambitiös reformprocess som syftar till att ge de marockanska invånarna ökad frihet, demokrati och välfärd. Som en del av den europeiska grannskapspolitiken står EU helt och hållet bakom Marocko i dess arbete mot dessa mål.

Trots den problematiska politiska kontext som har präglat förbindelserna mellan EU och Marocko under de senaste åren har EU-samarbetet bidragit till Marockos betydande ekonomiska, sociala och institutionella framsteg.

Man har till exempel åstadkommit följande:

 • Mödradödligheten i Marocko minskade med 35 % mellan 2012 och 2016, och tillgången till hälsocentraler för befolkningen på landsbygden har ökat. Tillgången till läkemedel har förbättrats väsentligt, med en ökning på 39 % av försäljningen av generiska läkemedel. EU har gett stöd åt reformer inom hälso- och sjukvården sedan 2009.
 • Marockos ranking i Världsbankens rapport Doing business har gått från 128:e plats 2010 till 60:e plats 2018. EU har sedan 2009 gett stöd åt Marockos insatser för att förbättra sitt företagsklimat.
 • EU:s stöd till rättsväsendet i Marocko har bidragit till inrättandet av ett högt domarråd – en konstitutionell myndighet med ansvar för att bevara domstolsväsendets och domarnas oberoende. Mot bakgrund av de institutionella ramarna i många nordafrikanska länder bör detta ses som ett betydande framsteg.
 • EU:s stöd inom socialt skydd har åtföljt reformer och lett till att en gemensam politik har formulerats. Individuella socialförsäkringsnummer håller nu på att införas i enlighet med EU:s politiska rekommendationer, vilket kommer att förbättra tillgången för utsatta grupper och stimulera effektiviteten.

Kommissionen och utrikestjänsten anser att man genom att bedöma de många villkoren samt andra EU-finansierade kompletterande åtgärder som går utöver de rörliga delutbetalningarna av budgetstöd, får en mer övergripande bild av effektiviteten hos och inverkan av EU:s samarbete i Marocko. Detta ger även en bättre förståelse av budgetstödinstrumentet.

Effektnivåindikatorer är beroende av en rad olika bidragande faktorer, och tar längre tid att ändra än budgetstödprogrammens löptid.

Slutligen noterar kommissionen och utrikestjänsten att enligt OECD:s expertutvärdering från 2018 om EU:s utvecklingssamarbete förstärker användningen av budgetstöd partnerländernas egenansvar och delaktighet. Program som anpassas till nationell politik och nationella genomförandemodeller bidrar till att öka den inhemska ansvarsskyldigheten och säkerställa hållbara reformer. Budgetstödet är därmed ett incitament för nationell kapacitetsutveckling i syfte att genomföra reformer med långvariga effekter. I Marocko har det inneburit goda möjligheter att samverka med myndigheterna i en värdefull policydialog för reformer. De allmänna villkoren för budgetstöd stimulerar öppenhet, sund ekonomisk förvaltning och ansvarsfull makroekonomisk politik.

II

De angivna siffrorna motsvarar alla avtal och utbetalningar inom ramen för budgetstödet i alla sektorer där avtal ingicks under 2014–2018, och inte bara de fyra granskade sektorerna. Men framför allt kan utbetalade belopp vara vilseledande som kriterium, eftersom det kan ge intrycket att verkställandet av utbetalningarna är lågt jämfört med det anslagna beloppet. Anledningen till detta är att den period som omfattas av revisionen (2014–2018) inte täcker hela genomförandeperioden för budgetstödprogrammen.

De budgetstödsavtal som ingicks under den granskade perioden för alla sektorer som omfattades av budgetstödet uppgick till sammanlagt 562 miljoner euro, och utbetalningarna till 206 miljoner euro. Utbetalningarna för flera av dessa budgetstödsavtal pågår fortfarande. Med tanke på den stora andelen återkommande utgifter och typen av EU-stöd bör tilldelningen i form av budgetstöd jämföras med investeringsbudgeten. Under den granskade perioden stod budgetstödet för cirka 2,0 % av den totala nationella investeringsbudgeten.

III

Budgetstödprogrammen är utformade enligt riktlinjerna för budgetstöd, med beaktande av landsspecifika villkor och med formella, strukturerade övervakningsprocesser.

Kommissionen säkerställer en öppen dialog och kontinuerlig samordning med medlemsstaterna genom tematiska grupper, regelbundna samordningsmöten och gemensam programplanering. Även om kommissionen och utrikestjänsten gör allt de kan för att underlätta samordningen mellan givare i partnerländerna ligger ansvaret dock i slutändan på värdstaten.

IV

Kommissionen har en tydlig strategi för sina förbindelser med Marocko, vilken ingår i den gemensamma stödramen som i sin tur grundas på associeringsavtalet.

Eftersom policydialogen aldrig avbröts under den period då förbindelserna mellan EU och Marocko var komplicerade anser kommissionen att det inte fanns något skäl att utarbeta en alternativ strategi.

Vägledningen om policydialog inom ramen för budgetstödet, enligt vad som fastställs i riktlinjerna för budgetstöd, har följts. Resultatet av policydialogen är och kommer fortsatt att vara en viktig del av utvärderingarna. Trots det vill kommissionen betona att reformerna och de politiska målen är politiskt känsliga, och vidhåller därför att strategierna för dialogen kommer att fortsätta att formuleras på ett sätt som skyddar kommissionens intressen.

Policydialogen säkerställdes för hela perioden genom samordning med finansministeriet (nationell samordnare – ram för global dialog). För specifika projekt och program förs policydialogen i enlighet med finansieringsöverenskommelserna genom de obligatoriska styrkommittéerna med finansministeriet och stödmottagarna.

De granskade budgetstödprogrammen har pågått i mindre än fyra år, och kommissionen anser att tillfredsställande framsteg har gjorts. De reformer som Marocko genomför med stöd från EU är av komplex och känslig karaktär, varför den tid som krävs för det fullständiga genomförandet också måste beaktas.

Syftet med dessa program är att stödja nationella reformer, och deras indikatorer återspeglar ambitionsnivån i partnerlandets reformagenda.

Övervakningsförfarandena och metoden för resultatbedömningen är tydligt fastställda i riktlinjerna för budgetstöd, och har följts.

VI

Under den granskade perioden har vissa förbättringar skett i fråga om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Stabil och varaktigsocial förändring är dock med nödvändighet en successiv och långsiktig process. Att mäta framstegen på dessa områden under en kort tidsperiod genom att använda indikatorer som är avsedda att följa långsiktiga tendenser kan därför inte ge en rättvisande bild av situationen. Mer detaljerade förklaringar av kommissionens ståndpunkt finns i kommentarerna till de berörda punkterna (se kommissionens svar på punkterna 96–100).

VII

Se kommissionens svar på rekommendationerna.

Inledning

Ruta 2 – Sammanfattning av domar från Europeiska unionens domstol

Kommissionen noterar att 1) det finns andra relevanta domstolsbeslut (beslut i målen T-180/14 och T-275/18), 2) antydan i C-104/16P om att samtycke är ett lagstadgat krav inte nödvändigtvis följer av domstolens resonemang om icke-tillämpligheten av associeringsavtalet, 3) det nya fiskeriavtalet var ett nytt avtal och inte bara ett reviderat avtal, 4) produkter med ursprung i Västsahara efter skriftväxlingen behandlas på samma sätt, dvs. omfattas av samma tullförmåner, som produkter från Marocko, vilket inte bör förstås som att de bör anses som likställda.

Iakttagelser

21

Antikorruption hanteras även genom andra lösningar, som regelbunden policydialog, vänortssamarbete, regionala program, stöd till det civila samhället och de allmänna stödkriterierna för förvaltning av och insyn i de offentliga finanserna.

23

Revisionsrättens årsrapporter används regelbundet som en relevant informationskälla för många av de sektorer som kommissionen stöder.

26

Den gemensamma stödramen är genomförandeverktyget för handlingsplanen för den framskjutna ställningen. De prioriterade sektorer som identifierats härrör från Marockos reformagenda, som utfärdades enligt 2011 års konstitution.

Trots att det finns utrymme för en viss konsolidering och koncentration skulle en begränsning till endast tre (traditionella) sektorer ha minskat hävstångseffekten av kommissionens politik och åtgärder. Det skulle även ha stridit mot andemeningen i handlingsplanen för den framskjutna ställningen. Med tanke på betydelsen av de reformer som Marocko utfört var det ur politisk synvinkel lämpligt att stödja de reformer som var i) i linje med den gemensamma stödramen, och ii) viktiga för Marockos utveckling.

27

Efter att delegationen fått in uppgifter från huvudkontoret om beloppet för det årliga åtgärdsprogrammet diskuterade delegationen och de marockanska partnerna det vägledande ekonomiska anslaget för varje program. Delegationens förslag om att dela upp anslagen i program inom ramen för det årliga åtgärdsprogrammet lämnades sedan in skriftligen av GD Grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar till kommissionären. Efter att ha delgetts medlemsstaternas synpunkter i kommittéförfarandet antog kommissionen förslaget. Kommissionen anser att underlaget för varje insats är tillräckligt utförligt och underbyggt med fullgod dokumentation.

32

Mot bakgrund av Marockos långvariga strategiska relevans för EU ansåg kommissionen tillsammans med utrikestjänsten och medlemsstaterna att man först och främst bör återupprätta förbindelserna och fortsätta samarbetet med Marocko, bland annat inom teknik och ekonomi, och därmed även budgetstödet. Medlemsstaterna gav starkt stöd till kommissionens strategi att fortsätta arbetet med programplaneringen av 2016 års samarbete, och godkände även kommissionens hållning när det gäller framtida programplanering. Vidare konstaterade medlemsstaterna inom ramen för kommittén för det europeiska grannskapsinstrumentet i oktober 2018 att prioriteringarna inom den gemensamma stödramen fortfarande var relevanta, och ställde sig enhälligt bakom kommissionens förslag att förlänga stödramen till 2018. Samma slutsatser och godkännanden upprepades för perioden 2019–2020 under kommitténs möte den 3 juli 2019.

Den nuvarande gemensamma stödramen omfattade perioden fram till slutet av 2017, och det fanns därför inget behov av att granska prioriteringarna under 2015. Att kommissionen 2017 beslutade att förlänga giltigheten för den framskjutna ställningen och den gemensamma stödramen till 2018 i stället för att diskutera nya partnerskapsprioriteringar undergrävde inte på något sätt programplaneringen för det europeiska grannskapsinstrumentet för perioden 2018–2020. De prioriteringar som fastställdes inom den gemensamma stödramen för 2014–2017 fortsatte att vara giltiga och gjorde att kommissionen kunde anslå resurser inom det europeiska grannskapsinstrumentet i enlighet med detta och garantera fortsatt och konsekvent samarbete.

Den fortsatta relevansen av de sektorer som identifierades i den ursprungliga gemensamma stödramen för 2014–2017 bekräftades genom de nya prioriteringar man enades om vid mötet i associeringsrådet EU–Marocko den 27 juni 2019. Dessa prioriteringar diskuterades ingående med medlemsstaterna och Marocko, så som riktlinjer för partnerskapets framtid.

33

Under den period då det rådde dödläge i förbindelserna intog kommissionen en mer pragmatisk inställning till samarbetet, och fortsatte med budgetstödet samt samarbetet inom de områden som omfattades av den gemensamma stödramen. Denna inställning fick stöd av medlemsstaterna i rådet.  Även om den formella politiska dialog som föreskrivs i associeringsavtalet inte ägde rum under denna period fortsatte den politiska dialogen på hög nivå. Exempel på detta är mötet mellan vice utrikesminister Nasser Bourita, ordförande Jean-Claude Juncker och EU:s utrikesrepresentant den 7 februari 2017.

34

Eftersom Indien och Kina inte är medlemmar i OECD/DAC är de inte lika bundna av internationella åtaganden om samordning.

39

Kommissionen vill understryka att effekterna av reformer som genomförs stegvis syns först på medellång till lång sikt. När budgetstödprogram införs i början av reformen kommer effekterna inte att kunna mätas förrän en viss tid har passerat och troligtvis inte innan det treåriga budgetstödprogrammet har avslutats.

Indikatorerna för utbetalningen av rörliga delbetalningar är endast ett element, men nivån på utbetalningen kan vara ett indirekt mått på ambition i förhållande till varje enskild indikator (eller ett mått på svårigheter man möter, vilket också bör vägas in). Siffrorna för EU:s övergripande budgetstödsverksamhet visar en minskad andel utbetalningar i förhållande till hur mycket som skulle kunna betalas ut. Detta tyder på att ambitionen har höjts eller åtminstone att villkoren blivit strängare och/eller att det blivit svårare för regeringen att genomföra sin reformagenda.

41

Valet av indikatorer som är mer inriktade på output och process i de granskade programmen beror på hur långt genomförandet av de berörda reformerna har nått. Output- och processindikatorer är precis lika relevanta och viktiga som utfallsindikatorerna under genomförandet av en reform. I det här avseendet var kommissionens tillämpning av 2017 års riktlinjer för budgetstöd på indikatorer som ska användas för utbetalning av rörliga delbetalningar lämplig (avsnitt 4.4.3 och bilaga VIII).

Eftersom utfallen mäts under en längre tidsperiod skulle det inte ha varit lämpligt att ytterligare utvidga användningen av utfallsindikatorer i detta fall.

I enlighet med principen om egenansvar bör utbetalningsindikatorerna dessutom i första hand väljas bland de indikatorer som identifierades i mottagarlandets indikatorspass för reformer.

42

Kommissionen bedömer att endast sex målvärden av 86 kan anses vara otillräckligt ambitiösa, och håller därför på att se över dessa.

När det gäller målvärdenas allmänna ambitionsnivå anser kommissionen att den överväldigande majoriteten av indikatorerna var tillräckligt ambitiösa, och gjorde att budgetstödet kunde fylla sin funktion fullt ut. Budgetfinansieringen fungerar som ett stöd för regeringens reformansträngningar. Bedömningen av stödkriterierna för varje utbetalning och uppfyllandet av indikatorerna styrker att tillräckliga framsteg har gjorts beträffande reformerna under genomförandet av budgetstödprogrammen. I slutsatserna av utvärderingarna betonas konsekvent att budgetstödet inte kan köpa reformer, och detta är inte heller dess syfte.

Programmet för hälso- och sjukvård baseras på ministeriets strategi för hälso- och sjukvården 2012–2016. I programmet berörs utvecklingen av personalresurser genom de allmänna villkoren för budgetstödet, indikatorer för rörliga delbetalningar och verksamhet rörande komponenterna inom ramen för tekniskt bistånd. Indikator 12 (att utbilda ”bara” 13 läkare) syftade i själva verket till att inrätta en särskild utbildning för allmänläkare som ska riktas till yrkesverksamma på landsbygden. De 13 läkare som revisionsrätten hänvisar till utgör den första gruppen utexaminerade.

43

De utmaningar som revisionsrätten tar upp är sannerligen viktiga och har bemötts av kommissionen på flera olika sätt, bland annat genom indikatorer för budgetstöd, tekniskt bistånd och ett WHO-program som finansieras av EU i syfte att förbättra kvaliteten på hälso- och sjukvården i landsbygdsområden. Följande är några exempel på åtgärder: 

Den höga personalfrånvaron åtgärdas genom att ge sjukhusdirektörer i regionerna ökat inflytande genom tekniskt bistånd (se svaret på punkt 42 ovan) och WHO-programmet (utveckling av förvaltningskapaciteten och förbättrad förvaltning av primärvårdsmottagningar).

Problemet med att avlägset belägna områden är oattraktiva för medicinsk personal bemöts genom en indikator för budgetstödprogrammet (indikator 12 om inrättande av en masterexamen för allmänläkare), tekniskt stöd för att förbättra serviceinriktningen hos personalen på primärvårdsmottagningarna samt WHO-programmet som syftar till att förbättra hälso- och sjukvården på landsbygden.

Den strukturella underanvändningen av sjukhusinfrastrukturen hanteras genom tekniskt bistånd för att förbättra offentlig-privata partnerskap och sjukhusförvaltningen. Den här frågan är dessutom central inom reformprogrammet för socialt skydd, vars mål är en allomfattande sjukförsäkring, och kommissionen har därför gjort rätt i att försöka undvika överlappande verksamhet inom programmet för hälso- och sjukvård.

44

Ministeriet beslutade 2018 att tillämpa den nya lagstiftningen på alla centrum för socialt skydd. På grund av detta kommer kommissionen under 2019 att se över indikatormålvärdet för utbetalningar 2020.

47

Satsningar pågår för att förbättra övervakningsramarna för sektorsstrategierna. Kvaliteten på sektorsstrategierna och de åtföljande övervakningssystemen håller på att stärkas inom reformprogrammet för offentlig ekonomisk förvaltning som stöds av EU. Detta arbete syftar till att införa resultatelement i budgetprocessen och kommer att framhållas inom all ny budgetstödsverksamhet.

48

a) De specifika målen är kopplade till de mer övergripande målen i den politiska reformprocessen, vars utveckling övervakas i sin helhet genom de allmänna villkoren. De årliga indikatorerna för resultatet av rörliga delbetalningar är inte utformade för att övervaka denna utveckling.

c) Kommissionen menar att dessa två indikatorer var relevanta eftersom de bidrog till budgetstödprogrammets mål. Kommissionen använde ökningen av det absoluta antalet patienter som behandlades i landsbygdsområden som ett användbart mått på minskade skillnader i tillgången till behandling. Eftersom de minskade skillnaderna inte kan mätas med en indikator för rörliga delbetalningar från ett år till ett annat används indikatorn i stället för att mäta tillhandahållandet av hälso- och sjukvård. Att se till att patienter med två av de vanligaste kroniska icke överförbara sjukdomarna får regelbunden behandling är ett bra, fungerande mått på tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster på landsbygden.

d) Såsom anges i fotnoten behövdes det inte referensscenarier för alla indikatorer. Kommissionen fastställer referensscenarier när det bedöms vara nödvändigt för att på ett tillräckligt sätt kunna mäta målvärdena. De referensscenarier som benämns som föråldrade avser främst programmet för hälso- och sjukvård, där de siffror som används som referensscenarier var de senaste officiella siffror som fanns tillgängliga när finansieringsöverenskommelsen undertecknades. Kommissionen anser inte att det är rimligt att i efterhand bedöma dem som föråldrade.

e) Enligt kommissionens regler föreskrivs en tolvmånadersperiod för att slutföra finansieringsöverenskommelsen under programplaneringen.

I detta sammanhang stämmer det att vissa mål uppnåddes innan finansieringsöverenskommelsen undertecknades (t.ex. inlämningen av Plan Handicap den 21 oktober 2015 eller slutförandet av strategin för hållbar utveckling). Detta är i själva verket ett bevis på regeringens engagemang och ett resultat av den löpande policydialogen under förhandlingarna. Utsikterna för ett kommande budgetstödprogram och den fortsatta policydialogen bidrar i hög utsträckning till att dessa reformer får genomslag. Vid bedömningen av budgetstödprogrammets resultat är det därför rimligt att ta hänsyn till de ansträngningar som gjorts under förhandlingsperioden. Att inte göra detta skulle enligt kommissionen innebära att man missgynnar partnerlandets regering för dessframsteg under denna period.

50

Även om genomförandet av reformerna i vissa fall försenades vidtog kommissionen nödvändiga åtgärder för att anpassa sina program i syfte att upprätthålla stödets inriktning och ambition.

Förseningar av genomförandet av reformer inträffar faktiskt inom budgetstödprogram. Detta är ett tecken på i) relevansen och ambitionen hos budgetstödets målvärden, ii) att komplexiteten hos de reformer som stöds kräver mer tid än vad som ursprungligen planerades för deras införande, och iii) att budgetstödet är relevant som verktyg för att ge flexibelt stöd åt processen.

51

Förlängningen av finansieringsöverenskommelsens löptid inom programmen för rättsväsendet och PACC har överenskommits för att utvidga det tekniska biståndet (rättsväsendet) eller för att införa nya strategiska indikatorer (strategin för ekonomisk integration för PACC).

52

Kommissionen anser att det kompletterande stöd som gjordes tillgängligt var en lämplig förstärkning av budgetstödprogrammet, och den tid som krävs för att ingå avtal om kompletterande stöd räknas in när kommissionen utarbetar utkast till ett handlingsdokument. När det gäller programmen för rättsväsendet och hälso- och sjukvård ingicks avtal med internationella organisationer (Unicef, Europarådet och WHO) inom tre månader efter det att finansieringsöverenskommelsen hade undertecknats.

Kompletterande stöd ges dessutom genom andra redan pågående program, såsom Réussir le Statut Avancé, som finansierar förstärkning av institutioner och anpassning av lagstiftningen till EU:s standarder genom vänortssamarbete och tekniskt bistånd för programmen för PACC och hälso- och sjukvård, eller Couverture Médicale de Base III för programmet för socialt skydd.

55

I enlighet med riktlinjerna för budgetstöd utfördes alla oberoende övervakningsuppdrag i tid.

EU-delegationen upprätthöll den sektorsspecifika dialogen på alla nivåer inom alla interventionssektorer för att säkerställa att de reformer som fastställts i de nationella sektorsstrategierna fortskred enligt planen. Sammanfattningsvis anser kommissionen att policydialogen med de marockanska myndigheterna var tillräcklig för att uppnå målen i de granskade programmen.

58

Informationskällor som anges i finansieringsöverenskommelser är vägledande, i den utsträckning delegationer och avdelningar vid huvudkontoret får mandat genom EU:s riktlinjer för budgetstöd att använda all relevant information som finns tillgänglig för att bedöma stödberättigande, särskilda villkor och indikatorer för rörliga delbetalningar.

Ett av skälen till detta är att en indikators värde måste bedömas i sitt sammanhang. Om till exempel uppenbart yttre faktorer, som kan klarläggas, påverkar indikatorns resultat kan detta räknas in i den slutliga bedömningen. Informationen om sådana yttre faktorer kan komma från vilken källa som helst.

59

a) Kommissionen anser att de kontrollkällor som användes var lämpliga när utbetalningarna gjordes. Prestationsbedömningar gjordes i enlighet med riktlinjerna för budgetstöd (avsnitt 4.4.4), vilket främjar en process som leds av regeringen och grundas på landets övervakningsram, när så är möjligt. I enlighet med internationella åtaganden om biståndseffektivitet och med det europeiska samförståndet om utveckling är syftet med landsspecifika system att stärka dessa, göra dem mer omfattande och förbättra den inhemska ansvarsskyldigheten.

Kommissionens kontroller för att verifiera antalet egenföretagare var rimliga och proportionella eftersom vederbörlig hänsyn hade tagits till övervakningssystemet och officiella rapporter från regeringen.

I detta sammanhang har kommissionen ingen anledning – och inga belägg för – att tvivla på databasens exakthet när det gäller att bedöma hur väl man lyckats enligt de indikatorer som utformats för att mäta attraktionskraften hos systemet för egenföretagande, målgruppens deltagande (inklusive både aktiva och för närvarande inaktiva egenföretagare) samt styrkan i sensibiliseringsmått. Databasen mäter inte ökad aktivitetsnivå hos egenföretagare, eftersom detta är ett medelfristigt mål på en mer övergripande nivå.

b) Referensscenarierna var inte föråldrade eftersom kommissionen använde de senaste tillgängliga uppgifterna vid förhandlingarna om finansieringsöverenskommelserna. Utbetalningar gjordes i enlighet med bestämmelserna i finansieringsöverenskommelsen.

När det gäller indikatorn för barnafödsel i landsbygdsområden mäts andelen förlossningar som övervakas vid hälsocentraler på landsbygden. Både referensscenarierna och målvärdena överensstämde med regeringens strategi och åtaganden för att uppnå millennieutvecklingsmålen senast 2015.

Eftersom målet är att stödja en trend kan en mindre nedgång på 0,2 % ett visst år inte anses vara betydande i jämförelse med trenden under de senaste fem åren, då mödradödligheten har minskat med 14 %. Andelen övervakade födslar på 85 % är i detta sammanhang bevis för att regeringens program för minskad mödradödlighet är framgångsrikt, men att det måste fortsätta under lång tid.

c) Kommissionen fastställer referensscenarier när det bedöms vara nödvändigt för att på ett tillräckligt sätt mäta målvärdena.

När det gäller målvärdet för antalet behandlade diabetespatienter var beräkningen korrekt och speglade att fler patienter i landsbygdsområden var försäkrade. Eftersom diabetes är en kronisk sjukdom är det viktigt att patienternas referensscenario fortsätter att behandlas. Att använda en beräkningsmetod som endast skulle tillåta utbetalningar om antalet patienter ökade skulle inte vara att belöna regeringens ansträngningar att upprätthålla lämplig behandling av sjukdomen på landsbygden.

d) Kommissionen anser att framstegen för 13 målvärden var tillräckliga och att målvärdena uppnåddes i tillräcklig grad för att motivera utbetalningarna, som gjordes i enlighet med bestämmelserna i finansieringsöverenskommelserna samt budgetstödprogrammens mål.

För det målvärde som rör antalet allmänläkare, liksom ett annat målvärde, var beräkningen av framstegen felaktig, och kommissionen har vidtagit åtgärder för att återkräva de utbetalade beloppen.

60

Kommissionen delar inte slutsatsen angående de problem med utbetalningar som revisionsrätten tar upp i bilaga VI till rapporten.

Sammanlagt 147 miljoner euro utbetalades för de granskade programmen, varav 140 miljoner euro inom budgetstödskomponenten (inklusive 88 miljoner euro i rörliga delbetalningar). Kommissionen anser att alla utvalda indikatorer är relevanta för målen för budgetstödprogrammet och de sektorsreformer som stöds. Kommissionen menar att alla utbetalningar kontrollerades på lämpligt sätt och att lämpliga kontrollkällor användes i enlighet med de gällande riktlinjerna för budgetstöd, utom för två målvärden i hälso- och sjukvårdsprogrammet, där 3,59 miljoner euro håller på att återkrävas. De regelbundna utbetalningarna för budgetstödskomponenten uppgick därmed till 136,41 miljoner euro.

Gällande de två andra indikatorer som revisionsrätten identifierade som felaktigt utbetalda konstateras att i) utbetalningen för indikator 7 inom hälso- och sjukvård betalades i enlighet med bestämmelserna i finansieringsöverenskommelsen, och kommissionen vidhåller att den beräkningsmetod som tillämpats är lämplig för det eftersträvade målet, och ii) utbetalningen för indikator 1.2 inom programmet för socialt skydd gjordes i överensstämmelse med bestämmelserna i finansieringsöverenskommelsen när halvtidsbudgetramen (2017–2020) för ministerierna för den sociala sektorn offentliggjordes genom ministeriernas prestandaprojekt som krävdes enligt finanslagstiftningen, godkändes av finansministeriets budgetavdelning och lämnades in till parlamentet. Kommissionen mottog dessutom information från finansministeriet om budgetanslagen för 2017–2019, av vilken det framgick att budgetanslagen till ovanstående ministerier ökade stadigt från år till år.

61

Kommissionen tillämpade på ett lämpligt sätt den flexibilitet som föreskrevs i finansieringsöverenskommelsen vad gäller att föra över utvärderingen av indikatorer när det är motiverat av de yttre omständigheterna och när överföringen har potential att upprätthålla incitamenten för regeringen att genomföra viktiga reformer.

Överföringen av vissa indikatorer utvärderades efter en formell begäran av regeringen på grundval av argument som åberopats av respektive ministerium under officiella möten som fick stöd i bedömningen av de externa övervakningsuppdragen. Regeringen och kommissionen undertecknade en formell tilläggsklausul till finansieringsöverenskommelsen efter en intern kontrollprocess som fick stöd i en detaljerad skriftlig motivering.

64

Övervakningen utförs under hela året. Den består bland annat av regelbunden policydialog och teknisk dialog mellan delegationens personal, myndigheterna och andra berörda parter. Övervakningen innefattar dessutom två studiebesök per år och ett årligt uppdrag för att sammanställa utbetalningsfilen, som inkluderar ett avsnitt om de framsteg som gjorts i genomförandet av sektorspolitiken.

Ruta 3 – Svagheter i kommissionens övervakningsförfaranden

Programmet för rättsväsendet beviljar inte medel för att konstruera någon särskild jurisdiktion, utan är avsett att ge incitament för att reformera vissa aspekter av den rättsliga kartan.

I finansieringsöverenskommelsen föreskrivs att reformeringen av centrum för så kallade resident judges motsvarar minst 60 % av den rättsliga kartan. Målvärdet uppnåddes därmed i och med regeringsrådets antagande av den rättsliga kartan samt reformeringen och omplaceringen av centrumen.

Det andra delmålet N + 2 för indikator 3 mäter inte i vilken utsträckning centrumen faktiskt är i drift.

66

Beträffande risknivåer vad gäller att uppnå målvärdena gör kommissionen en riskbedömning två gånger per år. I takt med att omständigheterna förändras är det givetvis god administrativ praxis att ompröva sannolikheten att de fastställda målvärdena uppnås.

67

Trots att vissa indikatorer inte har uppfyllts anser kommissionen att den utveckling som åstadkommits är anmärkningsvärd, och att ytterligare framsteg är att förvänta. Tillgången till hälso- och sjukvård i landsbygdsområden har förbättrats under programmets löptid, vilket framgår av den ökade behandlingen/uppföljningen av diabetespatienter och patienter med högt blodtryck. Mellan 2012 och 2016 ledde den förbättrade tillgången till primärvårdsmottagningar till att mödradödligheten minskade med 35 %. Av gravida kvinnor i landsbygdsområden hade 81,2 % fått rådgivning före förlossningen vid en folkhälsomottagning 2017 (en ökning från 71,2 % 2015). Priserna har sjunkit på 3 600 läkemedel, och försäljningen av generiska läkemedel har stigit med 39 %, vilket också har ökat tillgängligheten. Sist men inte minst hade regionala inspektörer tillsatts i alla regioner 2019.

68

Kommissionen anser att endast ett av de tre målvärdena för resultatindikatorer, det som avser sjukförsäkring för oavlönade arbetare, fortfarande återstår att uppnås. De rättsliga instrumenten för denna indikator bör antas inom en snar framtid.

69

Kommissionen vidtog lämpliga åtgärder för att minska den negativa inverkan på programmet av det faktum att godkännandet av de nya straffrättsliga bestämmelserna försenades , inom gränsen för den flexibilitet som tillåts i finansieringsöverenskommelsen.

Målvärdet för den rättsliga kartan syftade till att stödja omplaceringen av centrumen för resident judges. Genom antagandet av rättsakten har den nya rättsliga kartan genomförts till 60 %, enligt planen i finansieringsöverenskommelsen.

När det gäller det målvärde som syftar till att underlätta rättslig hjälp var detta ett processmål. Användningen av RAMED-kort för att bevilja utsatta grupper tillgång till rättslig hjälp motsvarar målvärdet i finansieringsöverenskommelsen för en harmonisering och förenkling av de handlingar som krävs för att få tillgång till rättslig hjälp.

70

Kommissionen anser att alla utbetalningar är motiverade. Denna bedömning stöds av i) bevisning från administrationen, ii) kommissionens kontroll av de styrkande handlingarna, och iii) resultatet av det oberoende övervakningsuppdraget.

Framför allt var alla kontrollkällor förenliga med föreskrifterna i finansieringsöverenskommelsen. Den statistik som har använts är offentligt tillgänglig, och det är samma uppgifter som används av finansministeriet.

71

Ändringarna i finansieringsöverenskommelsen för att bevilja en förlängning och/eller en ändring av vissa indikatorer godkändes av kommissionen i enlighet med riktlinjerna för budgetstödet och tillämpliga regler och förfaranden.

Kommissionen har i relevanta fall justerat programmens indikator för att maximera den positiva hävstångseffekten av avtalen för sektorsreformprogram samt EU-medlens ändamålsenlighet och har anpassat den till utvecklingen av det institutionella sammanhanget.

Slutligen är det viktigt att poängtera att det inte är budgetstödprogrammet, som uppnår sina målvärden, som bär på ansvaret, utan regeringen, som genom att genomföra den reform som inletts uppnår sina mål. Att föra över utvärderingen av indikatorer/målvärden när detta är motiverat är det effektivaste sättet att maximera EU-stödets ändamålsenlighet.

72

Kommissionens budgetstödspolitik möjliggör riktat budgetstöd i vissa specifika fall, t.ex. vid avtal som avser statsbyggande och uppbyggnad av motståndskraft, som brukar användas i situationer efter en konflikt. Budgetstödet används för att stödja reformer, men det kan inte användas för att köpa dem. En reforms framgång och hållbarhet beror till stor del på statens och invånarnas egenansvar.

Budgetstödets mål är inte att ge sektorsministerierna extra budgetmedel, utan att säkerställa att budgeten är tillräcklig med avseende på målen i den nationella strategin och/eller programmet. Genom budgetstödet kan man säkerställa i) att reformen genomförs så snabbt som det är politiskt genomförbart, och ii) att reformen är av tillräckligt hög kvalitet, överensstämmer med bästa internationella praxis och omfattas av yrkesmässig sakkunskap av högsta kvalitet.

73

Kommissionen anser att genomförandet av reformer inte är beroende av att anslagen under sektorsspecifika budgetrubriker utnyttjas, men påpekar ändå att budgetgenomförandegraden för både ministeriet för rättsväsendet och ministeriet för hälso- och sjukvård ligger på över 90 % respektive 95 % under perioden 2014–2016, och över 100 % under 2017.

74

Även om budgetanslaget är begränsat vad gäller andelen av BNP ger dess art som ett stöd kombinerat med den noggranna bedömning och det kompletterande stöd som åtföljer EU-programmen en större hävstångseffekt än vad de flesta andra givare kan uppnå.

75

EU-delegationen mottar och använder offentligt tillgängliga statistiska uppgifter, desamma som används av finansministeriet. De uppgifter som identifierats kan absolut ge användbar information om genomförandet av sektorspolitiken. Kommissionen för nu diskussioner med finansministeriet om möjligheten att hjälpa avdelningarna att ta fram mer fullständig statistik.

Det marockanska statistiska systemet är mycket avancerat – bättre än i många andra länder – vilket framgår av Världsbankens index för statistisk kapacitet. Systemet utgör därför en tillräcklig grund för övervakning och analys av sektorsframstegen. Förutom statistik använder kommissionen andra informationskällor för att dubbelkontrollera den information som lämnats och granska i vilken utsträckning målen har uppnåtts.

76

Kommissionen hänvisar till sitt svar på punkt 69.

77

Regeringen arbetar kontinuerligt för att avhjälpa bristen på medicinsk personal, och har inrättat ett tjugotal medicinska fakulteter över hela landet. Sedan lagen om offentlig-privata partnerskap antogs 2015 har dessutom privata sektorsspecifika fakulteter öppnats i Marocko, vilka tillhandahåller en rad olika kompletterande läroplaner för medicinska yrken för olika slags sjukvårdspersonal. Den här frågan togs upp av EU i policydialogen.

Ett elektroniskt system för hälso- och sjukvårdsinformation förväntas kunna utformas med hjälp av medel från Världsbanken. Tyvärr förverkligades inte Världsbankens stöd i tid. En översiktsplan för systemets införande har nu godkänts av ministeriet för hälso- och sjukvård. Det fanns därför inget behov för EU att agera, eftersom detta skulle ha inneburit en överlappning av nationella åtgärder.

80

Utvecklingen av känsliga och svårgenomförda reformer går ibland långsammare än förväntat. Kvaliteten på resultaten samt administrationens och befolkningens egenansvar är dock avgörande för att reformerna ska lyckas.

81

Regeringen erkänner vikten av att minska antalet häktningar och har därför strukit relevanta artiklar i straffrätten, och nyligen lämnat in separata förslagg för att påskynda ändringen.

I finansieringsöverenskommelsen framhöll kommissionen den här frågan som särskilt viktig att ta upp i budgetstödprogrammet. Tre indikatorer har utarbetats för detta ändamål.

Uppmuntrande resultat har uppnåtts i form av en minskning av andelen fångar som hålls i häkte till 39 % under 2018.

82

Effekterna av omfattande och djupgående reformer som de inom rättsväsendet (som syftar till ett oberoende rättsväsende, förbättrad tillgång till rättigheter och rättvisa, ökat rättsligt skydd av rättigheter och friheter och en ökning av rättsväsendets ändamålsenlighet och effektivitet) kan inte bekräftas på så kort tid, särskilt eftersom sådana reformer behöver få stöd inifrån administrationen, av domarna och av befolkningen som helhet.

De framsteg som görs inom olika delar av reformen (även om de är begränsade i fråga om straffrätten) är betydande, och effekterna kommer att mätas under de kommande åren.

85

Syftet med PACC var att visa att man genom nya föreskrifter och särskilda fördelar kan skapa de incitament som behövs för att enmansbolag ska växa fram. Programmets mervärde är att säkerställa kvaliteten på och hållbarheten hos de ordningar som inrättats för egenföretagare. Syftet med programmet är inte att tvinga fram en reform eller att i betydande grad minska den nationella andelen informella verksamhetsenheter inom tre år, utan att utforska innovativa sätt att övervinna egenföretagarnas reservationer mot att göra sin verksamhet officiell.

I och med PACC-programmets storlek och tillämpningsområde stöder det de mest lovande processerna som inrättats av Marockos regering för att öka formaliseringsgraden för ekonomin och uppmuntra skapandet av arbetstillfällen (dvs. fastställa statusen för egenföretagare). När det gäller investeringsprogrammen följer PACC-projektet på ett liknande sätt ökningen av den uppsättning projekt som stöds av den marockanska myndigheten för små och medelstora företag.

86

Kommissionen ser det första exportprogrammetsom ett medel för att uppnå en betydande ökning av antalet regelbundna exportörer.

87

Kommissionen instämmer i att synligheten var begränsad under den period då de politiska förbindelserna hade avbrutits. Sedan 2017 har EU dock varit mycket synligare.

88

Kommissionen bekräftar att officiella evenemang på hög nivå, där EU-delegationen deltog, anordnades från och med 2017.

89

För PACC-programmet har synligheten ökat betydligt sedan mitten av 2018, bland annat genom omfattande uppmärksamhet i pressen.

90

Ingen logotyp för andra tekniska och finansiella partner visas på ministeriernas webbplatser.

92

Trots att det fortfarande finns sociala skillnader anser kommissionen att det sedan 2012 skett en märkbar förbättring vad gäller tillgången till offentliga sjukhus, som har ökat med 80 %. Samtidigt har besök hos specialläkare i offentlig regiökat med 78 %.

93

Kommissionen skulle vilja understryka att uppgifterna om fattigdom och ojämlikhet mellan könen i Marocko visserligen härrör från 2013 och 2014, men att de uppgifter som då användes var från 2010. Samma uppgifter används i mer aktuella publikationer som Africa's Development Dynamics 2018. Eftersom inga nyare uppgifter finns tillgängliga ifrågasätter kommissionen revisionsrättens slutsatser att de budgetstödprogram som genomfördes mellan 2014 och 2018 inte hade någon större inverkan på dessa två indikatorer. Det är dessutom inte metodiskt riktigt att bedöma budgetstödprogrammens effekter utifrån uppgifter som rör perioder innan dessa program genomfördes.

94

Trots att kvinnors rättigheter inte har förbättrats på alla områden anser kommissionen ändå att det har skett en märkbar förbättring av kvinnors politiska deltagande, på både nationell och lokal nivå. Marocko hamnar på plats 123 av 189 i FN:s jämställdhetsindex för 2017.

95

b) Kommissionen anser att det föregående budgetstödprogrammet för jämställdhet har varit viktigt för att institutionalisera jämställdhetsfrågor inom viktiga politiska sektorer.

Även om behovet av förstärkt samordning mellan olika institutionella parter medges är en effektiv jämställdhetsintegrering fortfarande en utmaning.

För att säkerställa ett starkare jämställdhetsfokus i de senaste budgetstödprogrammen, och samtidigt behålla uppmärksamheten på indelningen av uppgifter i sektorsspecifika budgetstödprogram, har kommissionen kompletterat programmen med minst en specifik jämställdhetsrelaterad indikator utifrån könsanalyser i sektorerna.

c) Eftersom förbättringen av kvinnors ekonomiska egenmakt är en stor utmaning håller kommissionen på att utarbeta en ordentlig strategi genom olika instrument (inte bara budgetstödprogram), t.ex. genom ett särskilt program vid namn Women in Business, som finansieras via det nationella vägledande programmet.

Till följd av den löpande sektorsspecifika dialogen på detta område har det andra jämställdhetsprogrammet en särskild indikator för kvinnors ekonomiska egenmakt.

Som ett komplement till PACC och för att ha särskilda insatser som riktar sig till kvinnliga företagare har kommissionen beviljat bistånd genom investeringsinstrumentet för grannskapspolitiken till ett särskilt privat sektorsspecifikt stödprogram som genomförs av EBRD.

d) Kommissionen skulle vilja påpeka att frågor som rör mänskliga rättigheter även behandlas genom olika politiska kanaler och samarbetskanaler. I de fyra granskade programmen var det tre indikatorer inom rättsväsendet, direkt kopplade till mänskliga rättigheter, som inte uppnåddes på grund av det försenade godkännandet av straffrätten.

Det bör dock noteras att både hälso- och sjukvårdsprogrammet och programmet för socialt skydd genom att sikta på att förbättra tillgången till sociala tjänster direkt bidrar till att förverkliga sociala och ekonomiska rättigheter.

96

Under denna period nåddes vissa milstolpar (t.ex. upprättandet av myndigheten för jämställdhet och bekämpning av diskriminering 2017 samt antagandet av lag 103.13 om våld mot kvinnor och flickor 2018), även om utvecklingen hittills varit ojämn. Enligt EU:s årsrapporter om mänskliga rättigheter och demokrati för åren 2015–2018 har positiva tendenser noterats på vissa områden, bland annat inom rättsväsendet, de institutionella ramarna för mänskliga rättigheter och i fråga om korruption. Stora utmaningar kvarstår dock när det gäller mänskliga rättigheter i landet.

98

I rapporten Freedom in the World från 2019 betecknar Freedom House Marocko som ”delvis fritt”, med 39 av 100 poäng (se figur 15). De viktigaste problemen som tas upp i rapporten är begränsningar av pressfriheten och mötesfriheten, bristande frihet på internet och avsaknaden av ett oberoende rättsväsende. Under 2018 försämrades Marockos poäng för medborgerliga friheter, från 4'5 till 5 poäng av sammanlagt 7 poäng, på grund av statens svar på stora demonstrationer under året (se figur 14).

Slutsatser och rekommendationer

99

Med hänsyn till de omständigheter som redovisas i svaren från Marocko drar kommissionen slutsatsen att EU-samarbetet har bidragit till genomförandet av reformer i landet. Detta har haft en positiv inverkan på landets socioekonomiska utveckling och har fortlöpande beskrivits i kommissionens övervakning: oberoende årliga utvärderingar – både interna och externa – har bidragit till den positiva bedömningen av den fasta reformprocessen.

100

De prioriterade sektorer som identifierats härrör från Marockos reformagenda som utfärdades enligt 2011 års konstitution. Trots att det finns utrymme för en viss konsolidering och koncentration skulle begränsningen till endast tre sektorer ha stridit mot andemeningen i handlingsplanen för den framskjutna ställningen och minskat den politiska hävstångseffekten av kommissionens åtgärder. Kommissionen anser att beloppen fördelas till sektorsspecifika budgetstödprogram enligt en transparent och metodisk process som är fullständigt dokumenterad (se kommissionens svar på punkt 27). Det politiska dödläget diskuterades ingående i Europeiska rådets arbetsgrupp med medlemsstaterna, som godkände kommissionens strategi (se kommissionens svar på punkt 32).

Rekommendation 1 – Stärka fokuset för EU:s budgetstödprogram i Marocko

Första strecksatsen: Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten godtar delvis rekommendationen.

Enligt uppmaningen i EU:s agenda för förändring och riktlinjerna för programplanering är kommissionen och utrikestjänsten eniga om att inrikta sig på ett mindre antal sektorer. En prioritering av dessa sektorer skulle dock strida mot nuvarande riktlinjer.

Andra strecksatsen: Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten godtar rekommendationen och anser att den redan har genomförts.

Kommissionen och utrikestjänsten anpassar regelbundet metoden mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts.

Kommissionen och utrikestjänsten tar hänsyn till revisionsrättens rekommendationer som en del av sina regelbundna granskningar av metoden och hur den genomförs.

Tredje strecksatsen: Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten godtar rekommendationen.

Processen för den gemensamma programplaneringen inleddes 2015 och EU och medlemsstaterna gjorde en gemensam analys av landets huvudsakliga utvecklingsutmaningar. Under 2017 beslutades att den gemensamma programplaneringen skulle inriktas på tre huvudsektorer (jämställdhet, migration och yrkesutbildning). Dessa tre sektorer omfattades inte av revisionen. Betydande ansträngningar har gjorts för att genomföra den gemensamma programplaneringen i Marocko under den nuvarande programperioden. Kommissionen och utrikestjänsten kommer att gå ännu längre för att fullfölja dessa ansträngningar under den nya programplaneringen.

101

Finansieringsöverenskommelsen om budgetstödet, inbegripet bilagor, innehåller alla målvärden, indikatorer och referensscenarier som behövs för programmets genomförande. Riktlinjerna för budgetstöd innehåller inget krav på att en handlingsplan ska utarbetas.

Se kommissionens svar på punkterna 47 och 48.

Rekommendation 2 – Förbättra målvärdenas och resultatindikatorernas utformning

Första strecksatsen: Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten godtar inte rekommendationen.

Kommissionen menar att det redan är etablerad praxis att definiera specifika och relevanta resultatindikatorer, i enlighet med riktlinjerna för budgetstöd.

Kommissionen anser att de målvärden och resultatindikatorer som användes i de granskade programmen var var ungefärligt anpassade till den marockanska kontexten. Detta resonemange redovisas som en del av interventionslogiken för varje program, som i sin tur ingår i det handlingsdokument som godkänts av kommissionens avdelningar och medlemsstaterna. Det bör påpekas att budgetstödet inte enbart bygger på resultatindikatorer.

Andra strecksatsen: Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten godtar rekommendationen och kommer att använda utfallsorienterade indikatorer där så är lämpligt.

Tredje strecksatsen: Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten godtar rekommendationen och kommer att använda referensscenarier där så är relevant.

102

Kommissionen påpekar att policydialog förs dagligen och på alla nivåer. Viktiga problem tas upp systematiskt, vid behov och på lämplig nivå. Att fullständigt dokumentera den här processen skulle medföra mycket stora administrativa kostnader och skulle kunna ha konsekvenser för känsliga och ibland konfidentiella diskussioner. De årliga sammanträdena dokumenteras och protokollen har översänts till revisionsrätten.

Kommissionen följer riktlinjerna för budgetstöd rörande policydialog inom ramen för budgetstödprogram. Resultatet av policydialogen är och kommer fortsatt att vara en viktig del av utvärderingarna. Trots det vill kommissionen uppmärksamma att reformerna och policymålen är politiskt känsliga, och vidhåller därför att strategierna för dialogen kommer att fortsätta att formuleras på ett sätt som skyddar kommissionens intressen.

Kontakterna med den marockanska administrationen upprätthålls på alla nivåer, och frågor tas upp på lämplig nivå i enlighet med principerna om sund förvaltning och med hänsyn till diplomatiskt protokoll och operativa behov.

Se även kommissionens svar på punkterna 56 och 57.

Rekommendation 3 – Stärka policydialogen

Policydialogen är en viktig del av praxisen för utvecklingsbistånd samt budgetstödprogrammens identifikation, formulering, genomförande, övervakning och bedömning i Marocko. Den är inte bara kopplad till finansiering, utan omfattar alla områden av handlingsplanen för den framskjutna ställningen.

Kommissionen kan överväga att följa rekommendationen och rapportera mer formellt och regelbundet om policydialogen. Informella policydialoger kommer emellertid att fortsätta att vara relevanta och ändamålsenliga i vissa situationer (vilket framgick under det politiska dödläget i förbindelserna mellan EU och Marocko).

Första strecksatsen: Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten godtar rekommendationen.

Bättre vägledning om policydialog inom ramen för budgetstödet har integrerats i de uppdaterade riktlinjerna för budgetstöd.

Trots det vill kommissionen betona att vissa av reformerna och de politiska målen är politiskt känsliga och vidhåller därför att strategierna för dialogen kommer att formuleras på ett sätt som skyddar kommissionens intressen.

Andra strecksatsen: Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten godtar delvis rekommendationen.

Protokoll för alla viktiga möten utarbetas och följs upp enligt kraven. Kommissionen och utrikestjänsten kommer att försöka dokumentera policydialogen på ett mer systematiskt sätt.

Tredje strecksatsen: Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten godtar delvis rekommendationen.

Regelbunden rapportering om policydialogen säkerställs inom rapporteringsramen för förvaltningsrapporterna om externt stöd och utbetalningsanteckningarna. Kommissionen och utrikestjänsten kommer att försöka dokumentera policydialogen på ett mer systematiskt sätt.

103

Se kommissionens svar på punkterna 59–63.

Kommissionen anser att

 • de kontrollkällor som använts är att betrakta som lämpliga,
 • kontrollkällor saknades för endast en indikator och ett målvärde eftersom de skulle tillhandahållas av regeringen före utbetalningen,
 • uppgifternas kvalitet och tillförlitlighet kontrollerades när det bedömdes nödvändigt eftersom kommissionen, enligt internationell bästa praxis, använder sig av nationella statistiksystem,
 • felen i utbetalningarna endast avsåg betalningar för två målvärden, och återkravsförfaranden har inletts i dessa fall,
 • alla andra utbetalningar gjordes i enlighet med bestämmelserna i finansieringsöverenskommelsen,
 • överföringen av målvärden gjordes regelbundet på begäran av det relevanta ministeriet efter bedömning både i samband med de oberoende övervakningsuppdragen och av kommissionens avdelningar.
Rekommendation 4 – Förbättra kontrollförfarandena för utbetalning

Första strecksatsen: Kommissionen godtar inte rekommendationen eftersom den grundas på iakttagelser och slutsatser som kommissionen inte instämmer i.

Kommissionen påpekar att lämpliga beräkningsmetoder har använts i enlighet med sund ekonomisk förvaltning och riktlinjerna för budgetstöd. Beräkningsmetoderna beskrivs även uttryckligen i bilagorna till finansieringsöverenskommelsen. I de fåtal fall då fel har begåtts har dessa snabbt rättats till.

Andra strecksatsen: Kommissionen godtar inte rekommendationen eftersom den grundas på iakttagelser och slutsatser som kommissionen inte instämmer i.

Kommissionen påpekar att detta redan är normal praxis. Enligt riktlinjerna för budgetstöd betalas medel ut först när det finns tillförlitliga belägg för att målen har uppnåtts.

Kommissionen kontrollerar ingående att kontrollkällorna är tillförlitliga och samstämmiga under programmets livscykel.

Det nationella datainsamlingssystemet i de granskade sektorerna bedömdes vara tillförlitligt när programmet utformades. Denna bedömning stöds av Marockos ranking i Världsbankens index för statistisk kapacitet, där kvaliteten på dess statistik gör att landet hamnar en bra bit över det regionala genomsnittet.

I enlighet med internationella åtaganden om biståndseffektivitet och med det europeiska samförståndet om utveckling är syftet med landsspecifika system att stärka dessa, göra dem mer omfattande och förbättra den inhemska ansvarsskyldigheten. Vid bedömningen av resultatet av indikatorerna för rörliga delbetalningar använder kommissionen därför all officiell, relevant och tillförlitlig information så länge som den kan användas för att ge en tillräcklig garanti för att målen uppnås.

Om det råder allvarliga tvivel om kvaliteten på de uppgifter som lämnats, genomförs vägledande kontroller för betalningsbesluten.

Tredje strecksatsen: Kommissionen godtar inte rekommendationen eftersom den grundas på iakttagelser och slutsatser som kommissionen inte instämmer i.

Delegationen bedömer relevansen av begäran om överföring på grundval av de argument som presenteras av partnerlandet. Denna bedömning dubbelkontrolleras och valideras av avdelningarna vid huvudkontoret. Argumenten kan presenteras i en skrivelse från regeringen eller återges i mötesprotokoll och/eller rapporter från oberoende övervakningsuppdrag.

Detaljerade förklaringar ges i de relevanta punkterna i rapporten.

104

Alla budgetstödprogram för reformer är varje år föremål för en formell och utförlig övervakning av framstegen, som i regel sker med hjälp av oberoende, externa konsulter när utbetalningsfilen sammanställs. I denna övervakning ingår ett avsnitt om utvecklingen inom sektorspolitiken. Kontinuerliga policydialoger, besök och arbetsgrupper är en del av den regelbundna övervakningen, som gör att man varnas i tid om avvikelser skulle uppstå (se kommissionens svar på punkterna 64–66 för särskilda programrelaterade kommentarer).

Rekommendation 5 – Förbättra övervakningsförfarandena

Första strecksatsen: Kommissionen godtar delvis rekommendationen.

Studiebesök är inte motiverat för alla program.

Andra strecksatsen: Kommissionen godtar rekommendationen.

Tredje strecksatsen: Kommissionen godtar rekommendationen.

105

Enligt kommissionen uppnåddes 62 % av målvärdena.

Ministeriernas budgetgenomförandegrad för både ministeriet för rättsväsendet och ministeriet för hälso- och sjukvård ligger på över 90 % respektive 95 % under perioden 2014–2016, och över 100 % under 2017. Det är därför fel att påstå att stora belopp fortfarande inte har spenderats.

Budgetstödets mervärde är att stödja genomförandet av lokala reformer och handlingsplaner, som är faktiska, trovärdiga och relevanta reformprogram med långsiktiga genomgripande fördelar för partnerländernas samhällen.

106

Synlighet beror på den löpande kommunikationsprocessen, och kräver en differentierad strategi beroende på sammanhang. Finansieringsöverenskommelsen avseende budgetstödet och andra externa insatser innefattar redan krav på synlighet.

Det var bara under 2016 som synligheten var närmast obefintlig. Sedan 2017 har EU-stödet blivit betydligt synligare.

Liksom för undertecknandet av den ursprungliga finansieringsöverenskommelsen börjar inte ett resultatincitament med undertecknandet av ett tillägg. Tillägget är ett resultat av dialog och förhandlingar, som har pågått i månader när tillägget faktiskt undertecknas.

Mer detaljerade förklaringar av kommissionens ståndpunkt finns i kommentarerna till de berörda punkterna (se kommissionens svar på punkterna 8992).

Rekommendation 6 – Öka EU-stödets synlighet

Kommissionen och Europeiska utrikestjänsten godtar delvis rekommendationen.

Att införa särskilda villkor för utbetalning kopplade till synlighet skulle inte vara ändsamålsenligt, och skulle kunna visa sig kontraproduktivt i vissa fall, t.ex. under perioden då förbindelserna mellan Marocko och EU var komplicerade.

107

Kommissionen anser att jämställdhet och mänskliga rättigheter är komplexa och djupgående samhällsproblem där det krävs tid innan man ser några framsteg.

Starkt integrerade långsiktiga effektindikatorer (som indexet för mänsklig utveckling och jämställdhetsindexet) är olämpliga för att mäta budgetstödprogrammets effekter under en så kort tidsperiod. Det bör dock noteras att Marockos ranking förbättras i både indexet för mänsklig utveckling och jämställdhetsindexet.

Mer detaljerade förklaringar av kommissionens ståndpunkt finns i kommentarerna till de berörda punkterna (se kommissionens svar på punkterna 96100).

Granskningsteam

I våra särskilda rapporter redovisar vi resultatet av våra revisioner av EU:s politik och program eller av förvaltningsteman kopplade till specifika budgetområden. För att uppnå så stor effekt som möjligt väljer vi ut och utformar granskningsuppgifterna med hänsyn till riskerna när det gäller resultat eller regelefterlevnad, storleken på de aktuella intäkterna eller kostnaderna, framtida utveckling och politiskt intresse och allmänintresse.

Denna effektivitetsrevision utfördes av revisionsrättens avdelning III yttre åtgärder, säkerhet och rättvisa, där ledamoten Bettina Jakobsen är ordförande. Revisionsarbetet leddes av ledamoten Hannu Takkula med stöd av Turo Hentila (kanslichef), Helka Nykänen (attaché), Kim Hublé (uppgiftsansvarig) samt Aurélia Petliza och Dirk Neumeister (revisorer).

Slutnoter

1 Källa: Kommissionens siffror för 2017 (GD Handel).

2 FN:s råd för mänskliga rättigheter – allmän återkommande utvärdering Marocko, maj 2017.

3 Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan – EGT L 70, 18.3.2000, s. 2.

4 Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/ Statut Avancé (EU:s och Marockos gemensamma dokument angående en förstärkning av de bilaterala förbindelserna/framskjuten ställning) (13653/08).

5 Tribunalens dom av den 10 december 2015 (mål T-512/12).

6 Rådets beslut 2012/497/EU (EUT L 241, 7.9.2012, s. 2).

7 Domstolens dom av den 21 december 2016 (mål C-104/16 P).

8 Domstolens dom av den 27 februari 2018 (mål C-266/16).

9 65 % av de fördelade utgifterna och 72 % av utbetalningarna.

10 Gemensamma stödramen 2014–2017. Delsektorerna inbegriper till exempel hälso- och sjukvård, utbildning, rättsväsende och landsbygdsutveckling.

11 Att göra EU:s utvecklingspolitik mer effektiv: en agenda för förändring (KOM(2011) 0637 slutlig).

12 De vägledande tilldelningarna i enlighet med den gemensamma stödramen, den finansieringsnivå som innebär att EU kan säkerställa tillräcklig politisk hävstångseffekt, ytterligare finansiering som krävs för strategigenomförande, förmåga att utnyttja stödet och andra aktörers insatser.

13 Sammanträde mellan de marockanska myndigheterna som leds av utrikesministern, EU:s höga representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, kommissionsledamoten med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar och medlemsstaternas representanter.

14 Av de 54 målvärden som beaktades vid utbetalning borde 24 ha haft ett lämpligt referensvärde. Men referensvärden hade bara fastställts för sju målvärden. Åtta målvärden hade ett felaktigt referensvärde eller inget referensvärde alls, medan nio målvärden hade ett inaktuellt referensvärde.

15 Av de 24 målvärden som borde ha haft ett referensvärde var nio inaktuella. Av de 54 målvärden som beaktades vid utbetalning hade åtta redan uppnåtts innan finansieringsöverenskommelsen undertecknades.

16 Utformningsfasen är tidskrävande (ungefär ett år) och föremål för olika godkännanden. Kommissionen har inte möjlighet att ändra målvärdena eller indikatorerna i slutet av förhandlingsförfarandet.

17 Se ruta 1.

18 Tolv av de 42 målvärden som detta gällde (dvs. 29 %).

19 Ett målvärde kan inordnas under ett eller flera av dessa konstateranden.

20 Vilket inbegrep inrättandet av en appellationsdomstol i Guelmim och 13 förstainstansrätter (genom inrättandet av en förstainstansrätt i Tahannaout och omvandlingen av tolv rättsliga centrum till förstainstansrätter, inbegripet i Sidi Ifni).

21 Enligt experternas uppdragsrapport (november 2017), som godkänts av Europeiska kommissionen, beror genomförandegraden på 60 % på minskningen av antalet rättsliga centrum från 120 till 72 (varav åtta skulle tas i drift) i enlighet med ett ministerbeslut.

22 Europeiska kommissionen – Issues Paper: a review of the budget support instrument in Morocco (diskussionsunderlag: en översyn av budgetstödsinstrumentet i Marocko), mars 2015 och oktober 2018.

23 Nationellt program för stöd till lärande.

24 Nationellt program för direktstöd till änkor med barn.

25 T.ex. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/morocco.

26 Freedom House är en icke-statlig organisation som sysslar med forskning och opinionsbildning när det gäller demokratipolitisk frihet och mänskliga rättigheter.

27 Internationella juristkommissionen, Reform the criminal justice system in Morocco: strengthen pre-trial rights, guarantees and procedures (reformera Marockos straffrättsliga system: stärk rättigheterna, garantierna och förfarandena före rättegång) (april 2017).

28 Detta är en av den marockanska regeringens viktigaste strategier som syftar till att i) öka antalet jobb i industrisektorn, ii) ändra den marockanska ekonomins struktur genom att öka industrins andel av BNP, iii) öka exporten av industriprodukter, iv) öka de utländska direktinvesteringarna i industrin och v) förbättra sektorns produktivitet.

29 Baserat på en enkät från det marockanska företagsförbundet från 2014.

30 Alla människor vars konsumtionsutgifter ligger under den nationella fattigdomsgränsen (2,15 US-dollar per dag) anses vara fattiga (Världsbankens landsdiagnostik i juni 2018).

31 Ginikoefficienten används för att mäta inkomstfördelning i percentiler av befolkningen. Ju högre Ginikoefficienten är, desto större är ojämlikheten i landet, vilket innebär att personer med hög inkomst får en mycket större procentandel av befolkningens totala inkomst än den genomsnittliga procentandelen per capita.

32 African Development Dynamics 2018 (afrikansk utvecklingsdynamik 2018) (11 juli 2018).

33 Ett sammansatt index som återspeglar bristande jämställdhet mellan kvinnor och män på tre prestationsområden: reproduktiv hälso- och sjukvård, egenmakt och arbetsmarknad. 100 % = ingen jämställdhet och 0 % = jämställdhet.

34 Ett sammansatt index som mäter genomsnittlig prestation på tre grundläggande områden för mänsklig utveckling: ett långt och friskt liv, kunskap och en värdig levnadsstandard.

Tidslinje

Händelse Datum
Revisionsplanen antogs/Revisionen inleddes 25.9.2018
Den preliminära rapporten skickades till kommissionen (eller andra revisionsobjekt) 3.6.2019
Den slutliga rapporten antogs efter det kontradiktoriska förfarandet 14.11.2019
Kommissionens och Europeiska utrikestjänstens officiella svar hade tagits emot på alla språk 5.12.2019

Kontakt

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tfn +352 4398-1
Frågor: eca.europa.eu/sv/Pages/ContactForm.aspx
Webbplats: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på internet via Europa-servern (http://europa.eu).

Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2019

PDF ISBN 978-92-847-4000-0 ISSN 1977-5830 doi:10.2865/49036 QJ-AB-19-022-SV-N
HTML ISBN 978-92-847-4023-9 ISSN 1977-5830 doi:10.2865/571467 QJ-AB-19-022-SV-Q

© Europeiska unionen, 2019

Kopiering tillåten med angivande av källan.
För vidareutnyttjande eller kopiering av fotografier eller annat material som inte omfattas av Europeiska unionens upphovsrätt måste tillstånd begäras direkt från upphovsrättsinnehavaren.

Kontakta EU

Besök
Det finns hundratals Europa direkt-kontor i hela EU. Hitta ditt närmaste kontor: https://europa.eu/european-union/contact_sv

Telefon eller mejl
Tjänsten Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Kontakta tjänsten på något av följande sätt:

 • Ring det avgiftsfria telefonnumret 00 800 6 7 8 9 10 11 (en del operatörer kan ta betalt för samtalet).
 • Ring telefonnumret +32 22999696.
 • Mejla via webbplatsen (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-information

På nätet
På webbplatsen Europa finns det information om EU på alla officiella EU-språk (https://europa.eu/european-union/index_sv).

EU-publikationer
Ladda ned eller beställ både gratis och avgiftsbelagda EU-publikationer (https://op.europa.eu/sv/publications). Om du behöver flera kopior av en gratispublikation kan du kontakta Europa direkt eller ditt lokala informationskontor (https://europa.eu/european-union/contact_sv).

EU-lagstiftning och andra rättsliga handlingar
Rättsliga handlingar från EU, inklusive all EU-lagstiftning sedan 1952, finns på alla officiella EU-språk på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu).

Öppna data från EU
På EU:s portal för öppna data (http://data.europa.eu/euodp/sv) finns dataserier från EU. Dataserierna får laddas ned och användas fritt för kommersiella och andra ändamål.