Specialioji ataskaita
Nr.09 2019

ES parama Marokui. Iki šiol gauti riboti rezultatai

Apie ataskaitą Atliekant šį auditą buvo vertinamas 2014–2018 m. Marokui skirtos ES paramos biudžetui veiksmingumas. Buvo audituojama parama biudžetui sveikatos, socialinės apsaugos, teisingumo ir privataus sektoriaus vystymosi sektoriuose, tikrinant, kaip Komisija ją valdo, ir vertinant, kokiu mastu pasiekti užsibrėžti tikslai. Komisija manė, kad parama biudžetui yra teisingai pasirinkta paramos įgyvendinimo priemonė. Tačiau padarėme išvadą, kad ją taikant sukuriama pridėtinė vertė ir galimybės remti reformas buvo ribotos dėl skiriamo neoptimalaus dėmesio, prasto įgyvendinimo ir nepakankamo stebėjimo. Pagrindiniai trūkumai susiję su rodiklių rengimu ir rezultatų vertinimu. Todėl pateikėme rekomendacijas dėl paramos sutelkimo į mažiau sektorių, rodiklių rengimo gerinimo, išmokėjimo kontrolės procedūrų tobulinimo ir politinio dialogo stiprinimo.
Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.

Šis leidinys yra paskelbtas 23 kalbomis ir šiuo formatu:
PDF
PDF General Report

Santrauka

I

Marokas yra Šiaurės Afrikos šalis, kurioje ekonomikos augimas pastovus ir politinė aplinka stabili. 1996 m. pasirašytu asociacijos susitarimu buvo sustiprintas Maroko ir Europos Sąjungos (ES) bendradarbiavimas. 2004 m. pradėjus vykdyti Europos kaimynystės politiką (EKP), Marokas tapo privilegijuotu ES partneriu politinio ir ekonominio bendradarbiavimo, taip pat prekybos, techninio ir vystomojo bendradarbiavimo srityje.

II

Vertinome 2014–2018 m. ES paramos Maroko biudžetui veiksmingumą. Tuo laikotarpiu ES parama Maroko biudžetui iš viso sudarė apie 0,37 % bendrų šalies biudžeto išlaidų. Išnagrinėjome Komisijos valdymą ir iki kokio lygio buvo pasiekti ES paramos biudžetui tikslai. Buvo tikrinami sveikatos, socialinės apsaugos, teisingumo ir privataus sektoriaus vystymosi sektoriai. Peržiūros laikotarpiu sutartys dėl visų sektorių, kuriems taikoma parama biudžetui, iš viso sudarė 562 milijonus eurų, o mokėjimai – 206 milijonus eurų.

III

Remdamasi tinkama rizikos analize ir poreikių vertinimu, Komisija manė, kad parama biudžetui yra teisingai pasirinkta pagalbos teikimo priemonė. Tačiau padarėme išvadą, kad ją taikant sukuriama pridėtinė vertė ir galimybės remti reformas buvo ribotos dėl skiriamo neoptimalaus dėmesio, koncepcijos trūkumų ir nepakankamo stebėjimo. Be to, paramos teikėjų veiklos koordinavimas skirtinguose sektoriuose buvo nevienodas.

IV

2015 m. gruodžio mėn. Europos Sąjungos Bendrajam Teismui priėmus sprendimą dėl Vakarų Sacharos, Marokas sustabdė politinį dialogą nuo 2015 m. gruodžio mėn. iki 2019 m. sausio mėn. Komisija nepasinaudojo šiuo atidėjimo laikotarpiu aiškiai savo santykių su Maroku strategijai parengti. Nors politinis dialogas vyko, jis nebuvo pakankamas visų sektorių atžvilgiu. Be to, Komisija neįformino dialogo politikos klausimais strategijos.

V

Teikiant paramą biudžetui reformos nebuvo pakankamai paremtos, o pažanga sprendžiant pagrindinius uždavinius buvo ribota. Komisijos valdymui trukdė paramos biudžetui programų ir jų rodiklių rengimo trūkumai. Taip pat nustatėme stebėjimo procedūrų ir Komisijos rezultatų vertinimo trūkumų.

VI

ES parama buvo tikslingai skiriama kompleksiniams klausimams, pavyzdžiui, lyčių ir žmogaus teisių, spręsti. Nepaisant šio tikslingo paramos skyrimo, peržiūros laikotarpiu buvo galima pastebėti ribotą padėties pagerėjimą.

VII

Komisijai pateikėme keletą rekomendacijų, kuriomis siekiama sustiprinti ES metodą bei politinį dialogą ir dialogą politikos klausimais, pagerinti rodiklių ir stebėjimo procedūrų rengimą, sugriežtinti išmokų tikrinimo procedūras ir padidinti ES paramos matomumą.

Įvadas

Svarbus partneris

01

Maroko Karalystė yra geografiškai artimiausia Europos kaimynė Šiaurės Afrikoje (žr. 1 diagramą). Pagal 2018 m. Jungtinių Tautų žmogaus socialinės raidos indeksą Marokas užima 123 vietą iš 189 šalių ir todėl jo žmogaus socialinė raida laikoma vidutine. Marokas, kurio metinis bendrasis vidaus produktas yra apie 101 milijardą eurų (2018 m.) ir kuriame gyvena maždaug 35 milijonai gyventojų, yra penkta pagal dydį Afrikos ekonomika ir svarbus politinis ir ekonominis ES partneris. Atitinkamai, ES yra svarbiausia Maroko prekybos partnerė, su kuria susijęs jo eksportas sudaro 65 %, o importas – 57 %1.

1 diagrama

Marokas

Šaltinis: https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Morocco

Šaltinis: Eurostatas.

02

Marokas turi naudos iš savo apdairaus makroekonominio valdymo ir struktūrinių reformų, kurių ėmėsi pastaraisiais metais. Jo ekonomikos augimas ir toliau buvo palyginti pastovus, o infliacija – maža. Pastaraisiais metais jo einamosios sąskaitos išorės deficitas ir biudžeto deficitas toliau mažėjo.

03

Neramumų šiame regione po 2011 m. Arabų pavasario aplinkybėmis Maroko politinė aplinka yra stabili. 2011 m. liepos mėn. priimdamas savo naują konstituciją, Marokas žengė svarbų žingsnį politinės modernizacijos ir atviros ekonomikos link.

04

Šia konstitucine reforma buvo atkreiptas dėmesys į pagrindinių teisių ir lyčių lygybės svarbą. Tačiau nacionaliniai teisės aktai dar nėra visiškai suderinti su Jungtinių Tautų žmogaus teisių konvencijomis. Pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas rekomendavo panaikinti mirties bausmę, kovoti su smurtu prieš moteris, padidinti lyčių lygybę, pagerinti vaikų teisių apsaugą, ratifikuoti Romos statutą, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis baudžiamasis teismas, ir panaikinti homoseksualių asmenų kriminalizavimą. Marokas atmetė daugumą rekomendacijų, susijusių su moterų teisėmis2.

05

ES ir Marokas palaikė stabilius santykius nuo tada, kai 1969 m. pasirašė pirmą prekybos susitarimą. Daugelį metų ši partnerystė buvo plėtojama ir brandinama (žr. I priedą), todėl 1996 m. buvo pasirašytas bendras asociacijos susitarimas3. Šis asociacijos susitarimas, kuris įsigaliojo 2000 m., yra ES ir Maroko santykių teisinis pagrindas. 2004 m. pradėjus vykdyti Europos kaimynystės politiką (EKP), Marokas palaipsniui tampa privilegijuotu ES partneriu politinio ir ekonominio bendradarbiavimo, taip pat prekybos, techninio ir vystomojo bendradarbiavimo srityje.

06

Europos ir Viduržemio jūros valstybių partnerystės kontekste, asociacijos susitarimas buvo lūžis santykiuose su Maroku jam 2008 m. suteikiant aukštesnio lygio statusą4, kuriuo grindžiamas ypatingas jo santykių su ES pobūdis. Taip buvo sukurtas pagrindas aukšto lygio politiniam bendradarbiavimui, siekiant Maroko teisės aktus toliau derinti su ES teisės aktais ir Maroko ekonomiką palaipsniui integruoti į ES vidaus rinką.

Pagrindinis EKP finansavimo gavėjas

07

Marokas gauna daugiau ES paramos vystymuisi nei bet kuri kita Šiaurės Afrikos šalis, išskyrus Tunisą, ir yra vienas iš pagrindinių tarptautinės paramos vystymuisi gavėjų. 25,2 % oficialios paramos vystymuisi teikianti ES yra didžiausia paramos teikėja (žr. 2 diagramą).

2 diagrama

2017 m. Marokui skirta oficiali parama vystymuisi (OPV), pagrindiniai paramos teikėjai (milijonai JAV dolerių)

Šaltinis: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.

08

Be oficialios paramos vystymuisi teikėjų, Maroke veikia ir kiti vystymosi subjektai. Pavyzdžiui, iš oficialiosios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos statistikos matyti, kad Pasaulio bankas (PB) ir Afrikos plėtros bankas (APB) yra svarbūs paramos teikėjai infrastruktūros projektų bei gero valdymo, sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriuose.

09

Europos kaimynystės priemonė (EKP) yra pagrindinė finansinė priemonė, kuria remiamas Komisijos bendradarbiavimas su Maroku. Komisija planuoja ES dvišalę paramą septynerių metų laikotarpiui. Bendra įsipareigota suma nuo 1 431 milijono eurų 2007–2013 m. sumažėjo iki 1 399 milijonų eurų 2014–2020 m. (žr. 3 diagramą). 2014–2017 m. bendroje paramos programoje (BPP) nurodyti pagrindiniai prioritetiniai sektoriai buvo vienodos galimybės naudotis pagrindinėmis socialinėmis paslaugomis, demokratinio valdymo, teisės viršenybės ir judumo, taip pat darbo vietų kūrimo ir tvaraus įtraukaus augimo rėmimas.

3 diagrama

Dvišaliai paramos įsipareigojimai Šiaurės Afrikoje

Šaltinis: Europos Komisija.

10

Marokas yra vienas iš didžiausių dvišalių EKP programų paramos gavėjų Šiaurės Afrikoje. 2014–2018 m. paskirsčius paramą biudžetui (žr. 1 langelį), buvo pasirašyta sutarčių, kurių bendra vertė sudaro 562 milijonus eurų, ir atlikta mokėjimų, kurių bendra suma sudaro beveik 206 milijonus eurų (žr. II priedą). Parama biudžetui vidutiniškai sudaro 75 % metinių ES išlaidų Marokui. Marokas taip pat gauna papildomą finansavimą pagal kelias temines programas ir priemones (žr. III priedą), ES parama taip pat teikiama pasinaudojant finansų įstaigomis ir patikos fondais.

1 langelis

Paramos biudžetui priemonė

Komisijos teigimu, parama biudžetui yra veiksminga paramos teikimo, siekiant paremti reformas ir darnaus vystymosi tikslus, priemonė. Komisija mano, kad parama biudžetui yra veiksnys, skatinantis pokyčius, kuriais gerinamas viešųjų finansų valdymas, didinamas makroekonominis stabilumas, tvarus ir integracinis augimas ir stiprinama kova su korupcija ir sukčiavimu bei propaguojamos sektoriaus reformos, žmogaus teisės, demokratinės vertybės ir lyčių lygybė.

Parama biudžetui apima dialogą, finansinių lėšų pervedimą į šalies partnerės nacionalinio iždo sąskaitą, veiksmingumo vertinimą ir gebėjimų stiprinimą, remiantis partneryste ir tarpusavio atskaitomybe. Pervedamos lėšos nebuvo numatytos konkrečiam tikslui, todėl neįmanoma atsekti, kur ir kaip jos buvo naudojamos. Pervedus lėšas, šalis partnerė jas gali naudoti savo įprastame biudžeto sudarymo procese.

Parama biudžetui nėra teikiama kiekvienai šaliai. Prieš įgyvendinant programą ir jos įgyvendinimo metu turi būti tenkinami tinkamumo kriterijai, o prieš atliekant mokėjimus – įvykdytos nustatytos sąlygos.

Kad gautų paramą biudžetui, šalyje turi būti:

 • parengta atitinkama patikima sektorių / nacionalinė vystymosi strategija;
 • vykdoma į stabilumą orientuota makroekonominė politika;
 • parengta atitinkama patikima finansų valdymo reformų programa;
 • užtikrintas biudžeto skaidrumas ir priežiūra (informacija apie biudžetą turi būti skelbiama viešai).

Be to, reikia atlikti pagrindinių vertybių vertinimą, kai siūlomos paramos biudžetui sutartys.

Parama biudžetui mokama fiksuoto ir kintamo dydžio dalimis. Fiksuoto dydžio išmokoms finansavimo susitarime (lengvatomis besinaudojančios šalies ir Komisijos sutartyje) iš anksto nustatoma fiksuota vertė. Jos išmokamos pilnai (jei bus įvykdytos visos sąlygos) arba ne (jei viena ar daugiau sąlygų neįvykdytos). Kintamo dydžio išmokoms finansavimo susitarime iš anksto nustatoma maksimali vertė. Jos yra išmokamos pilnai arba iš dalies, išmokama suma priklauso nuo pasiektų rezultatų, atsižvelgiant į iš anksto nustatytas siektinas reikšmes arba veiksmingumo rodiklius (su sąlyga, kad tuo pat metu tenkinamos visos bendrosios sąlygos). Šis veiksmingumo vertinimas grindžiamas duomenimis, kuriuos turi pateikti finansavimo susitarime nurodyta lengvatomis besinaudojanti šalis (tikrinimo šaltiniais).

Šaltinis: Komisijos paramos biudžetui gairės, 2017 m. rugsėjo mėn.

11

ES delegacija Rebate ir Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas valdo ir įgyvendina programas. Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) ir ES delegacijos vadovas yra atsakingi už politinį dialogą.

Suabejota dvišaliais santykiais

12

ES ir Marokas palaikė ilgalaikius gerus santykius. Tačiau nuo 2015 m. ES ir Maroko partnerystė tapo įtempta, kai Europos Sąjungos Bendrasis Teismas priėmė pirmuosius sprendimus, pagal kuriuos Vakarų Sachara nebuvo Maroko dalis. Tai reiškė, kad Vakarų Sachara nebuvo ES ir Maroko žuvininkystės ir žemės ūkio susitarimo dalis ir negalėjo naudotis tokiomis pačiomis muitų tarifų lengvatomis. Dėl Vakarų Sacharos problemos (žr. 2 langelį) ES ir Maroko partnerystė tapo įtempta, todėl Marokas sustabdė politinį dialogą.

2 langelis

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimų santraukos

2015 m. gruodžio 10 d. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas5 panaikino sprendimą6 dėl žemės ūkio susitarimo įgyvendinimo Vakarų Sacharos teritorijoje. Sprendimu nustatyta, kad žemės ūkio susitarimas buvo taikomas Vakarų Sacharai neatsižvelgiant į tai, kad Vakarų Sachara nebuvo Maroko dalis ir kad Marokas nebuvo administruojančioji valdžia. Prieš priimant sprendimą Taryba turėjo užtikrinti, kad šios teritorijos gamtos ištekliai nebūtų eksploatuojami darant žalą jos gyventojams ir pažeidžiant jų pagrindines teises.

2016 m. gruodžio 21 d.7 ESTT panaikino 2015 m. sprendimą ir nusprendė, kad joks prekybos arba asociacijos susitarimas su Maroku negalėjo būti taikomas Vakarų Sacharos teritorijai, nes Vakarų Sachara nebuvo Maroko dalis. Todėl ESTT nurodė, kad Vakarų Sacharos tauta turėtų būti laikoma trečiąja ES santykių su Maroku šalimi. Todėl, kaip ir bet kokio dvišalio susitarimo atveju, turėtų būti gautas aiškus teritorijos gyventojų sutikimas.

2018 m. vasario mėn.8 ESTT konstatavo, kad, kadangi Vakarų Sachara nebuvo Maroko Karalystės dalis, vandenys, esantys greta Vakarų Sacharos, nebuvo Žvejybos susitarime nurodyta Maroko žvejybos zonos dalis.

2019 m. pirmasis ketvirtis Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino dviejų protokolų – dėl žuvininkystės ir žemės ūkio – dalinį pakeitimą. Tikslas buvo Vakarų Sacharoje skatinti ekonominį vystymąsi, jos eksportą į ES prilyginant Maroko eksportui.

13

Politinį dialogą EIVT lygmeniu vykdo ES delegacijos vadovas ir Maroko užsienio reikalų ministras. Dialogą politikos klausimais sektoriaus lygmeniu vykdo ES delegacijos darbuotojai ir Maroko valdžios institucijos. 4 diagramoje paaiškinamas politinio dialogo ir dialogo politikos klausimais skirtumas.

4 diagrama

Politinis dialogas ir dialogas politikos klausimais

Politinis dialogas
Jis apima visas ES išorės politikos sritis – vystymosi politiką, prekybą, užsienio ir saugumo politiką.
Jis atitinka ES sutartis, Europos išorės veiksmus arba kitus teisinius pagrindus.
Visose šalyse politinis dialogas paprastai vyksta tarp ES delegacijos vadovo ir ministerijos lygmens.
Dialogas politikos klausimais
Jis apima konkrečius ES bendradarbiavimo sektorius.
Juo turėtų būti remiami bendri ir konkretūs paramos biudžetui sutarčių tikslai.
Juo remiamos šalies partnerės pastangos, kad būtų pasiekti jos strategijoje nustatyti tikslai. Jis gali turėti politinį aspektą (pavyzdžiui, kai sudėtingos reformos politiškai brangiai kainuoja).

Šaltinis: DEVCO akademija.

Audito apimtis ir metodas

14

Atliekant šį auditą buvo vertinamas 2014–2018 m. ES paramos Maroko biudžetui veiksmingumas. Uždavėme šiuos klausimus:

 • Ar Komisija ir EIVT tinkamai pasirinko prioritetinius sektorius ir gerai parengė programas?
 • Ar Komisija tinkamai įgyvendino ES paramą Maroke?
 • Ar buvo pasiekti paramos Marokui tikslai?
15

Atliekant auditą, buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo oficialaus sprendimo, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė, priėmimo (2014 m. sausio 1 d.) iki 2018 m. pabaigos. Audito metu daugiausia dėmesio buvo skiriama šiam laikotarpiui, nes paramos Maroko biudžetui 2005–2012 m. laikotarpio išorės vertinimas jau buvo atliktas (paskelbtas 2014 m.). Be to, šis laikotarpis atitinka EKP programavimo laikotarpį. Šio laikotarpio sutartyse numatytos ir išmokėtos sumos yra reikšmingos. Be to, Komisija dar nėra atlikusi šalies vertinimo, apimančio paramą Marokui.

16

Auditas buvo atliekamas 2018 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. vasario mėn. ir apėmė sveikatą, socialinę apsaugą, teisingumą ir privataus sektoriaus vystymąsi (PACC: „programme d’appui à la croissance verte et la compétitivité au Maroc“ (Maroko ekonomikos augimo ir konkurencingumo rėmimo programa). 2014–2018 m. Maroke dauguma EKP išlaidų buvo patirta šiuose sektoriuose (žr. II priedą)9. Be šiuose keturiuose sektoriuose įgyvendinamų programų, peržiūrėjome 10 projektų, susijusių su atitinkamais finansavimo sprendimais (žr. IV priedą). Tikrinome, ar šiose paramos biudžetui programose lyčių ir žmogaus teisių klausimai buvo sprendžiami kaip kompleksiniai klausimai. V priede apibendrinami audituotų paramos biudžetui programų tikslai, o VII priede pateikiamas įvertinimas pagal sektorių.

17

Mūsų audito darbas apėmė dokumentų peržiūrą, pokalbius su Komisijos būstinės ir EIVT darbuotojais ir apsilankymą vietoje. Šio apsilankymo metu galėjome surinkti papildomų duomenų ir surengti pokalbius su nacionalinių valdžios institucijų atstovais, ES delegacijos darbuotojais ir ES valstybių narių atstovybėmis Maroke (Ispanijos ir Prancūzijos atstovybėmis). Taip pat surengėme pokalbius su tarptautinėmis organizacijomis ir kitais paramos teikėjais, pavyzdžiui, Pasaulio banku, Afrikos plėtros banku, UNICEF ir Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Be to, aplankėme paramos gavėjus, įskaitant mergaičių sulaikymo centrą, socialinės apsaugos centrą ir privačias įmones, kurios gavo investicijų subsidijas.

18

Būdamas vienu iš didžiausių ES išorės pagalbos gavėjų, Marokas yra strateginis ES partneris pagrindinėse politikos srityse. Komisija gali pasinaudoti šios ataskaitos išvadomis ir rekomendacijomis, atsižvelgdama į jas kitu programavimo laikotarpiu (nuo 2021 m.). Todėl šios ataskaitos svarba ir galimas poveikis yra dideli.

Pastabos

Paramos paskirtis ir struktūra buvo nepakankamai optimalūs

Siekiant užtikrinti maksimalius rezultatus, parama biudžetui buvo pernelyg išbarstyta

19

Domėjomės, ar Komisija ir EIVT nuolat teikė pirmenybę sektoriams, kuriuose parama biudžetui grindžiama pagrindiniais Maroko poreikiais. Tikrinome, ar buvo atliktas tinkamas poreikių vertinimas. Taip pat svarstėme, ar Komisijos koordinavimas buvo tinkamas ir suderintas su kitais paramos teikėjais Maroke.

Parama biudžetui buvo grindžiama tinkamu rizikos ir (arba) poreikių vertinimu
20

Komisija manė, kad parama biudžetui bus tinkamiausia priemonė nacionalinių ir sektorių reformų įgyvendinimui remti ir palaikyti. Komisija atlieka metinę šių kategorijų rizikos analizę: politinio valdymo, makroekonominio stabilumo, vystymosi, viešųjų finansų valdymo ir korupcijos ir (arba) sukčiavimo. Rengimo etape tinkamumo kriterijai buvo įvykdyti, o pagrindinėms vertybėms kylanti rizika nebuvo laikoma didele. Maroko rizikos lygis buvo įvertintas kaip vidutinis.

21

Tačiau remiantis Komisijos rizikos analize, viena iš likutinių rizikų yra susijusi su korupcija. Kadangi nėra kovos su korupcija įstaigos, Komisija nebuvo pajėgi spręsti korupcijos šioje srityje. Tai reiškė, kad Komisija sprendė korupcijos klausimus, vykdydama tam tikras savo paramos biudžetui programas. Pavyzdžiui, PACC programos procedūrų skaitmeninimas padeda mažinti korupciją, taip pat priemones ir rodiklius sveikatos ir socialinės apsaugos paramos biudžetui programose. Kalbant apie teisingumo programą, į pagrindų įstatymą įtrauktos priemonės, kuriomis siekiama mažinti korupciją. Tačiau kai kurios šių priemonių, kaip antai teisėjams skirtas etikos kodeksas dar nebuvo priimtas.

22

Tarptautinio valiutos fondo šalių atskaitose ir 2016 m. viešųjų išlaidų ir finansinio atskaitingumo vertinime didelių trūkumų nenustatyta ir jie atitiko Komisijos rizikos vertinimą.

23

Komisija, bendradarbiaudama su nacionalinėmis institucijomis, atliko išsamų konkrečių paramos biudžetui programų poreikių vertinimą ir, rengiant programą, konsultavosi su labai įvairiais suinteresuotaisiais subjektais. ES delegacija taip pat surengė susitikimus su pilietinės visuomenės organizacijomis. Tačiau vertinant su audituotais sektoriais susijusius poreikius su Maroko audito rūmais (kurie yra svarbus suinteresuotasis subjektas) nebuvo konsultuojamasi.

24

Paramos biudžetui programos papildė kitą ES paramą, o jų koordinavimas dvišalių ir teminių programų forma buvo geras. Techninė pagalba buvo integruota į visų paramos biudžetui programų struktūrą. Bendra papildomųjų bendradarbiavimo priemonių (techninės pagalbos, porinių projektų), kurios papildė paramą Maroko biudžetui, dalis ilgainiui didėjo nuo 5 % (2007–2010 m.) iki 13 % (2011–2013 m.), po to iki 16 % (2014–2016 m.) ir po to dar iki 18 % (2017–2018 m.).

Svarbūs poreikiai patenkinti, tačiau finansavimas apėmė daug sričių
25

Programuodama dvišalę paramą Marokui, Komisija atsižvelgė į daugelį prioritetinių sričių. Šios sritys atitiko poreikius, įtrauktus į sektorių strategijas, ir į jas buvo atsižvelgta tiek nacionaliniame vyriausybės plane, tiek ES veiksmų plane. Programavimo dokumentuose Komisija aiškiai įrodė, kodėl šiems sektoriams reikalingas finansavimas. 2007–2013 ir 2014–2020 m. prioritetiniai sektoriai išliko tie patys (žr. 5 diagramą).

5 diagrama

2007–2020 m. prioritetinių sektorių apžvalga

2007–2013 m. 2014–2020 m.
1 sektorius Socialinės politikos plėtojimas 412 milijonų eurų Vienodos sąlygos naudotis pagrindinėmis socialinėmis paslaugomis 441 milijonas eurų
2 sektorius Valdymas / žmogaus teisės 115 milijonų eurų Parama demokratiniam valdymui, teisinei valstybei ir judumui 337,5 milijono eurų
3 sektorius Ekonomikos modernizavimas 298 milijonai eurų Darbo vietų kūrimas, tvarus ir integracinis augimas 367,5 milijono eurų
Gebėjimų stiprinimas Institucinė parama (įsk. „Réussir le Statut Avancé“) 272 milijonai eurų Papildoma parama gebėjimų stiprinimui ir pilietinei visuomenei 294 milijonai eurų
Kita Aplinka 137 milijonai eurų
Iš viso 1 234 milijonai eurų 1 470 milijonų eurų

Šaltinis: 2007–2010 m., 2011–2013 m. orientacinės programos ir 2014–2020 m. BPS.

26

Komisija apibrėžė tris prioritetinius sektorius pernelyg plačiai, nes juos sudarė 13 pasektorių10, kurių daugumą buvo galima laikyti atskirais sektoriais. Todėl buvo galimybių sumažinti paramos suskaidymą. Be to, sutelkiant dėmesį į tiek daug sektorių, mažėja galimas ES paramos poveikis. Pokyčių darbotvarkėje11 teigiama, kad ES dalyvauja ne daugiau kaip trijuose vienos šalies partnerės sektoriuose, kad padidintų savo paramos (sverto) poveikį.

27

Kiekvienai programai skiriama suma priklauso nuo keleto parametrų12. Sumos buvo skiriamos remiantis derybomis, kurios nebuvo pagrįstos dokumentais. Todėl Komisija negalėjo įrodyti, kad sumos buvo skiriamos taikant skaidrų metodą.

Komisija neparengė aiškios būsimų santykių su Maroku politinio dialogo sustabdymo laikotarpiu strategijos
28

ESTT sprendimas ir institucinis blokavimas po parlamento rinkimų turėjo ribotą, bet pastebimą poveikį bendradarbiavimui (žr. 2 langelį).

29

Pirminis ESTT sprendimas buvo paskelbtas 2015 m. gruodžio mėn. Nuo tada derybose, susijusiose su išsamiu ir visapusišku laisvosios prekybos susitarimu, partnerystės migracijos ir judumo srityje ir bendradarbiavimo saugumo ir kovos su terorizmu srityje, nepadaryta pažangos.

30

Asociacijos taryba13 turi kasmet susitikti ir peržiūrėti dvišalius santykius ir įvertinti asociacijos susitarimo įgyvendinimo pažangą. Tačiau nuo 2015 m. gruodžio mėn. ir 2019 m. birželio mėn. jokių susitikimų nebuvo. Todėl paskutinė prieinama EIVT parengta pažangos ataskaita yra susijusi su 2014 m. veikla. Tačiau ES delegacija ir toliau reguliariai teikė politines ataskaitas.

31

Maroko aukštesnio lygio statusas buvo pratęstas iki 2018 m. pabaigos ir buvo apsvarstyta galimybė jį toliau pratęsti iki 2020 m. pabaigos. Be to, Marokas prašė išsamiai peržiūrėti dvišalius santykius su ES kartu su nauja konkrečiai pritaikyta sistema, siekiant daugiau nei aukštesnio lygio statuso.

32

Nevykstant formaliam politiniam dialogui, Komisija, numatydama BPS galiojimo pasibaigimą, neskyrė dėmesio naujiems prioritetams ir (arba) uždaviniams. Pastaraisiais metais ES delegacija reagavo į Maroko vyriausybės prašymus dabartinės BPS pagrindu, o ne naudojosi politine pauze, kad iš naujo įvertintų savo veiklos prioritetus, susijusius su Maroku, ir parengtų aiškią į ateitį orientuotą strategiją. Komisija ir valstybės narės laikėsi nuomonės, kad BPS prioritetai tebėra aktualūs, todėl 2014–2017 m. BPS taikymas buvo pratęstas iki 2018 m. 2019–2020 m. naujų partnerystės prioritetų nebus. Vietoj to, tiesiog būtų trumpalaikė sistema, panaši į dabartinę BPS, kuri galėtų būti 2019–2020 m. programavimo pagrindas.

33

Komisija nesustabdė paramos biudžetui, kadangi ES finansiniame reglamente, paramos biudžetui gairėse ir finansavimo susitarimų nuostatose nėra numatyta sustabdyti paramą biudžetui, kai nėra politinio dialogo. Su parama biudžetui susiję mokėjimai ir toliau buvo atliekami, kaip numatyta, ir 2016 ir 2017 m. buvo didesni negu dvejais ankstesniais metais (žr. 6 diagramą).

6 diagrama

2011–2018 m. paramos biudžetui, skirtos Marokui, mokėjimai

Šaltinis: DEVCO duomenų saugykla.

Paramos teikėjų veiksmų koordinavimas buvo netolygus
34

Nustatymo etapu ES įvertina, kokie kiti projektai vykdomi tam tikrame sektoriuje ir rengia susitikimus su techniniais ir finansiniais partneriais, kad nustatytų vykdomą ir (arba) planuojamą finansavimą šiame sektoriuje. Nuo 2016 m. „Groupe Principal des Partenaires“ susitikinėjo kas du mėnesius, kad aptartų su sektoriumi susijusius klausimus strateginiu lygmeniu. Tačiau ne visi paramos teikėjai Maroke reguliariai susitikinėjo (pavyzdžiui, Kinija ir Indija).

35

Daugumoje Maroko sektorių buvo daug įvairių paramos teikėjų. Tačiau valstybių narių ir ES tikslai ir (arba) prioritetai nebuvo suderinami. Nors bendro programavimo procesas pradėtas 2014 m., valstybės narės jo neįgyvendino iki 2017 m., kai buvo pasiektas susitarimas dėl to, kaip jį įgyvendinti trijuose sektoriuose (migracijos, lyčių ir profesinio mokymo). Taip buvo todėl, kad valstybės narės norėjo išlaikyti savo matomumą. Didelis sektorių ir paramos teikėjų skaičius neprisidėjo prie pagalbos veiksmingumo didinimo.

36

Kai kurie sektoriai, visų pirma sveikatos sektorius, veiksmingai nustatė susitarimus dėl paramos teikėjų, kuriuose tikslai ir veiksmingumo vertinimo sistemos buvo bendri. Komisija pirmininkavo sveikatos ir socialinės apsaugos finansinių ir techninių partnerių grupei. Nebuvo PACC oficialios paramos teikėjų susitikimų grupės, tačiau buvo viena platforma – G 20 Susitarimas su Afrika.

37

2015–2017 m. oficialių susitikimų tarp paramos teikėjų teisingumo sektoriuje neįvyko. Kadangi Teisingumo ministerija užtikrino šio sektoriaus koordinavimą nuo 2017 m., susitikimai buvo rengiami su techniniais ir finansiniais partneriais, tačiau tik kartą per metus, nors partneriai pageidavo susitikti bent du kartus per metus, kad būtų išvengta dubliavimosi. Šių susitikimų dokumentų parengta nedaug. Nebuvo įsteigtas valdymo komitetas, kaip reikalaujama pagal finansavimo susitarimą, kad būtų užtikrintas ministerijų ir programų partnerių veiklos koordinavimas.

38

Audituotų sektorių, kuriuose ir ES, ir kiti paramos teikėjai teikė paramą, atveju buvo labai nedaug bendrų rodiklių. Nors sveikatos sektoriuje 11 iš 18 rodiklių buvo panašūs į Pasaulio banko naudojamus rodiklius, PACC programoje buvo septyni panašūs rodikliai, o socialinės apsaugos programoje – tik vienas. Nebuvo sistemingai dalijamasi su audituotais sektoriais susijusiais metiniais vertinimais ir vertinimais.

Paramos biudžetui programos nebuvo skirtos poveikiui kuo labiau padidinti

39

Tikrinome, ar paramos biudžetui tikslais ir rodikliais buvo siekiama remti reformas.

Nemažai paramos biudžetui tikslų nebuvo pakankamai plataus užmojo, kad būtų galima paremti reformas
40

Nors paramos biudžetui programos buvo suderintos su šalies sektorių strategijomis, ne visose strategijose buvo pateikta konkretiems tikslams arba veiksmų planams nustatytų kiekybinių tikslų. Todėl ne visada buvo galima paramos biudžetui programų tikslų palyginti su nacionaliniais sektoriniais tikslais. Tačiau nuo 2019 m. biudžeto įstatyme numatytas reikalavimas ministerijoms prie biudžeto prognozių pridėti veiksmingumo tikslus, nustatytus atsižvelgiant į pagrindinius strateginius politikos tikslus.

41

Rodikliai, susiję su institucijų steigimu, teisės aktų projektų rengimu ir nacionaliniais planais, nebuvo orientuoti į rezultatus.

42

Nustatėme, kad 25 iš 86 paramos biudžetui tikslų nebuvo pakankamai plataus užmojo, kad būtų remiamos reformos. Pavyzdžiui, sveikatos sektoriuje pagrindinės problemos buvo nepakankamas medicinos darbuotojų skaičius ir miesto ir kaimo vietovių skirtumai. Tačiau pagal paramos biudžetui programą daugiausia dėmesio buvo skiriama kaimo ir miesto vietovių skirtumams mažinti, o žmogiškųjų išteklių trūkumas buvo sprendžiamas tik vienu kintamosios dalies tikslu, kuris nebuvo labai plataus užmojo: per dvejus metus buvo siekiama apmokyti tik 13 gydytojų kaip „šeimos gydytojus“.

43

Rengiant paramos biudžetui programą nebuvo tiesiogiai atsižvelgta į kai kuriuos iššūkius, kuriuos nurodė įvairūs suinteresuotieji subjektai (Sveikatos ministerija, Pasaulio bankas ir pan.): didelis darbuotojų pravaikštų skaičius, mažas atokių vietovių patrauklumas medicinos darbuotojams ir struktūriškai nepakankamai išnaudojama ligoninių infrastruktūra.

44

Socialinės apsaugos sektoriuje tikslas 25 % socialinės apsaugos centrų suderinti su nauju teisės aktu nebuvo plataus užmojo, nes jis jau buvo pasiektas, kadangi didesnis procentinis dydis, nei šis, jau atitiko griežtesnius ankstesnio teisės akto reikalavimus.

45

Teisingumo sektoriuje tikslai, nors ir buvo platūs, buvo suderinti su reformos tikslais, pavyzdžiui, buvo orientuoti į nepriklausomą sektorių bei teisių ir laisvių teisminę apsaugą.

46

PACC buvo paremta trimis strategijomis, dviejų strategijų atveju nebuvo pateikti terminuoti tikslai, todėl buvo sunku nustatyti svarbiausius ir (arba) skubiausius poreikius. Programa apėmė pernelyg daug sektorių, nes pagal ją buvo teikiama parama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), veiklą pradedančioms įmonėms, naudojimosi žeme, prekybos, darnaus vystymosi ir energetikos sektoriams.

Rengiant rodiklius nebuvo sudarytos sąlygos objektyviai įvertinti veiksmingumą
47

Komisija, rengdama paramos biudžetui programas, įvertino Maroko stebėjimo ir vertinimo sistemas. Nesant sektoriaus pažangos vertinimo sistemos vertinimo, ji taikė esamas gaires. Išskyrus sveikatos sektorių, sektorių strategijose ne visada buvo pateiktas visavertis veiksmų planas su baziniais duomenimis, rezultatų rodikliais ir iš anksto nustatytais tikslais.

48

Nurodėme toliau pateikiamus rodiklių parinkimo ir naudojimo trūkumus.

 1. Kintamųjų dalių rodikliai buvo netinkami konkrečių tikslų įgyvendinimo pažangai stebėti.
 2. Beveik visi rodikliai buvo susiję su išdirbiais ar procesu (pavyzdžiui, pasiūlymas parengti įstatymą), o ne rezultatais.
 3. Du rodikliai nebuvo pakankamai tinkami, nes jais nebuvo matuojami paramos biudžetui programos tikslai. Sveikatos sektoriuje du rodikliai buvo susiję su tikėtinu rezultatu siekiant „sumažinti miesto ir kaimo aplinkos skirtumus“. Abu rodikliai atspindėjo absoliučią vertę, t. y. „kaimo vietovėse gydomų diabetu sergančių pacientų skaičiaus padidėjimą“ ir „kaimo vietovėse gydomų hipertenzija sergančių pacientų skaičiaus padidėjimą“. Nors padidėjimas galėtų reikšti, kad buvo gydoma daugiau pacientų, kuriems reikia pagalbos (teigiamas padidėjimas), tai taip pat galėtų reikšti, kad Maroke šios dvi būklės tapo labiau paplitusios (neigiamas padidėjimas). Bet kokiu atveju, šie rodikliai nebuvo orientuoti į skirtumo sumažėjimo išmatavimą.
 4. Dažnai rodiklių pradinės reikšmės buvo netikslios arba nebuvo jokių pradinių reikšmių14. Pažangai išmatuoti ir įvertinti, ar tikslai yra realistiški ir pakankamai plataus užmojo, reikalingas tikslus atskaitos taškas.
 5. Rodiklių pradinės reikšmės ir siektinos reikšmės buvo pasenusios15. Programavo procesas truko maždaug metus, todėl, pasirašius finansavimo susitarimą, pradinės reikšmės nebeatspindėjo tikrovės ir siektinos reikšmės kartais jau buvo pasiektos arba beveik pasiektos16. Pasirašant finansavimo susitarimą neatnaujinus pradinių reikšmių ir siektinų reikšmių buvo atlikti mokėjimai tais atvejais, kai raida pablogėjo, o ne pagerėjo.

Sunkumai įgyvendinant paramą

Vėlavimai paveikė įgyvendinimą

49

Tikrinome, ar veiksmai buvo įgyvendinti kaip suplanuota ir ar išdirbiai buvo gauti kaip numatyta.

Išdirbiai ir papildoma parama ne visada teikiami laiku
50

Apskritai audituose sektoriuose reformų įgyvendinimas ne visada vyko, kaip planuota. Dažniausiai buvo vėluojama dėl to, kad nebuvo laiku patvirtinti pasiūlymai dėl teisės aktų (socialinė apsauga), kad parlamentas dar nepriėmė baudžiamojo įstatymo ir baudžiamojo proceso kodekso (teisingumas), kad nebuvo tikslinio veiksmų plano (sveikata) ir dėl riboto politinio dialogo su privačiu sektoriumi (PACC).

51

Kadangi teisingumo ir PACC sektoriuose buvo vėluojama įgyvendinti reformas, kelios išmokos taip pat buvo išmokamos vėliau, negu buvo planuota iš pradžių. Nors pirmaisiais įgyvendinimo metais buvo vėluojama įgyvendinti veiksmus socialinės apsaugos srityje, Komisija nemanė, kad yra būtina imtis taisomųjų veiksmų, kadangi techninė pagalba buvo teikiama pagal ankstesnes paramos biudžetui programas. Komisija pratęsė PACC programos įgyvendinimo terminus vieneriais metais, o teisingumo programos – dvejais metais. Pradinė programų trukmė buvo ketveri metai (o teisingumo programos – penkeri metai).

52

Tikrinamuose sektoriuose paramos biudžetui programos buvo papildytos techninės pagalbos ir porinėmis programomis (2–13 % paramos biudžetui sumos). Nors ši papildoma parama, teikiama audituotuose sektoriuose, atitiko paramos biudžetui programų tikslus, ji dažnai būdavo pradedama teikti praėjus dvejiems – trejiems metams nuo finansavimo susitarimų pasirašymo. Todėl ji tinkamai nesustiprino paramos biudžetui.

Riboti įrodymai, kad sektorių politikos srityje vyksta dialogas
53

Tikrinome, ar Komisijos požiūris į politinį dialogą, kuris apėmė aiškių tikslų nustatymą, dažną ryšių palaikymą su Maroko valdžios institucijomis ir registracijos įrašų apie pažangą saugojimą, buvo struktūriškai apibrėžtas.

54

Dialogas politikos klausimais yra esminė veikla, susijusi su parama biudžetui. Jis, kartu su lėšų pervedimu ir gebėjimų stiprinimu yra vienas iš pagrindinių paramos biudžetui sutarčių dalių. Tikimasi, kad jis padės pasiekti paramos biudžetui programų tikslus.

55

Nepaisant to, kad politinis dialogas buvo sustabdytas, ES delegacijos ir kai kurių ministerijų (pavyzdžiui, Sveikatos ir socialinio vystymosi) dialogas sektorių (politikos) srityje vyko toliau. Tačiau ES delegacija nebuvo parengusi įformintos dialogo politikos klausimais strategijos, kurioje būtų nustatyti aiškūs tikslai. Nebuvo jokių įrodymų, kad vykstant dialogui butų buvęs svarstomas nacionalinių sektorių strategijų laikymosi klausimas, o surengtų susitikimų dokumentacija buvo prasta. Susitikimai vyko ad hoc pagrindu, atsižvelgiant į apie šalių poreikius. Teisingumo ir PACC sektoriuose dialogas vyko minimaliai.

56

Užsienio reikalų ministerija patarė kitoms ministerijoms atvirai nekalbėti apie bet kokią ES paramą. Ministerijų ir ES delegacijos ryšiai ne visada buvo palaikomi atitinkamu lygmeniu.

Prastas Komisijos atliekamas rezultatų vertinimas

57

Tikrinome, ar Komisija tinkamai stebėjo programų įgyvendinimą ir veiksmingumą ir ar buvo laikomasi paramos išmokėjimo sąlygų.

Kintamo dydžio dalys dažnai buvo išmokamos neįvykdžius sąlygų ir jų nepatikrinus
58

Kintamo dydžio dalių išmokėjimas17 buvo grindžiamas tikrinimo šaltiniais, nustatytais finansavimo susitarime ir Komisijos ir ministerijų bei kitų vyriausybės numatytų oficialių šaltinių sutartuose programos rengimo etapuose. Vis dėlto, keli finansavimo susitarime nurodyti tikrinimo šaltiniai18 neegzistavo arba ministerijos jų nepateikė.

59

Komisija manė, kad 33 iš 54 mūsų imties tikslų jų yra pasiekti. Mes patikrinome, kaip Komisija įvertino, ar prieš atliekant mokėjimus rodikliai buvo pasiekti, ir nustatėme, kad19:

 1. Komisija atliko mokėjimus remdamasi 10 tikslų pasiekimu, netikrindama duomenų, naudotų tai patikrinti, patikimumo. Pavyzdžiui, dvi išmokos pagal PACC buvo išmokėtos remiantis savarankiškai dirbančių asmenų skaičiumi, nors ES delegacija netikrino naudojamos duomenų bazės tikslumo. Pagrindinis naudotas kriterijus buvo savarankiškai dirbantys asmenys, kurie patys pasiskelbė tokiais, tačiau to nepakako, nes šis deklaravimas yra savanoriškas. Finansų ministerijos duomenys parodė, kad savarankiškai deklaravusių save kaip savarankiškai dirbančius asmenis skaičius buvo maždaug du kartus didesnis už savarankiškai dirbančių asmenų, kurie deklaravo savo pajamas mokesčių tikslais, skaičių.
 2. Komisija atliko mokėjimus pagal septynis tikslus, pasiektus remiantis pradinėmis reikšmėmis, kurios nebuvo atnaujintos. Pavyzdžiui, rodiklio, susijusio su vaiko gimimu ir naudoto 2017 m. atliktiems mokėjimams, pradinė reikšmė buvo 2012 m. duomenys 2015 m. pasirašytos paramos biudžetui programos atveju. Tačiau jei kaip pradinė reikšmė būtų buvę panaudoti 2014 m., nes gimusių vaikų buvo daugiau, būtų buvę aišku, kad padėtis pablogėjo, o paramos biudžetui mokėjimai būtų buvę mažesni.
 3. Komisija sumokėjo už penkis tikslus, nenustačiusi pradinės reikšmės, su kuria būtų galima palyginti padarytą pažangą. Kitais šešiais atvejais mokėjimai buvo atlikti remiantis netinkamais skaičiavimais. Pavyzdžiui, diabetu sergančių pacientų, kuriems buvo taikomas gydymas, skaičius buvo apskaičiuotas be koregavimo atsižvelgiant į padėtį prieš pradedant teikti ES paramą.
 4. 15 atvejų Komisija sumokėjo už tikslus, su kuriais susijusios pažangos nebuvo padaryta arba tikslai nebuvo pasiekti. Pavyzdžiui, vienas iš tikslų buvo padidinti bendrosios praktikos gydytojų skaičių kaimo vietovių pirminės sveikatos priežiūros centruose. Nors skaičius sumažėjo, Komisija paramą išmokėjo. Tačiau Audito Rūmams atlikus auditą, dviejų iš šių tikslų atveju Komisija ėmėsi būtinų veiksmų, kad susigrąžintų sumokėtą sumą.
60

Tikrinamiems sektoriams kintamo dydžio dalimis buvo iš viso išmokėta maždaug 88 milijonų eurų suma. Tačiau nepakankamai griežta kontrolė vertinant rezultatus turėjo 6,79 milijono eurų finansinį poveikį. Be to, reguliarūs mokėjimai sudarė 19,9 milijono eurų, nors atitinkami rodikliai nepadėjo siekti paramos biudžetui programos tikslų. Taip pat buvo išmokėta 15,28 milijono eurų suma, nors nebuvo atlikta pakankamai patikrų arba buvo atsižvelgta į netinkamus patikrinimo šaltinius. VI priede pateikiama išsami apžvalga pagal sektorių.

61

Be to, buvo perkelta 14,64 milijono eurų suma, nors finansavimo susitarime nurodytos perkėlimo sąlygos nebuvo įvykdytos. Socialinio vystymosi ir Teisingumo ministerijos paprašė į kitus metus perkelti atitinkamai penkių rodiklių (sudarančių 10 milijonų eurų) ir trijų rodiklių (sudarančių 4,64 milijono eurų) vertinimą. Tačiau ministerijos nepateikė nei kokio nors perkėlimo, nei vėlavimo, susijusio su išorės veiksniais, raštiško pagrindimo.

Komisija ne visada nuodugniai stebėjo pažangą
62

Marokui suteiktas aukštesnio lygio statusas yra labai politiškai svarbus ir yra visa apimantis ES ir Maroko santykių pagrindas. Jo tikslas – stiprinti ryšius. Tačiau oficialaus pasiektų rezultatų arba nagrinėtų sričių vertinimo nebuvo. 2019 m. Komisija planuoja atlikti šalies vertinimą dėl „ES paramos / pagalbos Maroke“.

63

Išorės ekspertai, kuriems sumoka Komisija, apsilanko kiekvienos paramos biudžetui programos įgyvendinimo vietoje dukart per metus ir baigiantis kiekvienai paramos biudžetui programai. Tolesni veiksmai, kurių imtasi atsižvelgiant į rekomendacijas, nėra sistemingai atspindimi jų ataskaitose.

64

ES delegacija stebėjo programas daugiausia atlikdama mokėjimus, susijusius su rodiklių pasiekimu. Dažnai būdavo per vėlu, kad būtų galima daryti reikiamas pataisas, kai buvo vėlavimų. Tačiau teisingumo sektoriuje ES delegacija nevykdė pakankamos stebėjimo veiklos lygmeniu, o tai turėjo poveikį kintamo dydžio dalies išmokėjimui (žr. 3 langelį).

3 langelis

Komisijos stebėjimo procedūrų trūkumai

Atlikdami savo teisingumo sektoriaus auditą planavome apsilankyti trijose vietose, finansuojamose naudojant paramos biudžetui programos trečią rodiklį, kuriuo siekiama racionalizuoti Teismų struktūrą – Apeliacinį teismą Gelmime, Pirmosios instancijos teismą Sidi Ifnyje ir teismų centrą Taghjijtyje.

Tikslai, susiję su išmoka už šį rodiklį 2017 m. pabaigoje, buvo pasiūlymo dėl teisės akto dėl teismų struktūros racionalizavimo20 priėmimas ir 60 % šios reformos, susijusios su teismų centrais, įgyvendinimas21.

Mūsų apsilankymo vietoje 2019 m. sausio mėn. tikslas buvo patikrinti, ar teisės aktas ir sprendimas dėl teismų centrų buvo įgyvendintas veiksmingai. Praėjus šešioms savaitėms informavome ES delegaciją apie mūsų suplanuotą apsilankymą; mus ji informavo, kad nė vienas iš trijų pastatų nėra eksploatuojamas.

Tai rodo, kad ES delegacija nevykdė apsilankymų vietoje ir mokėjimus atliko remdamasi tik teisėkūros pasiūlymu ir ministerijos sprendimu.

Nebuvo juntamo poveikio paramos biudžetui programoms

Paramos biudžetui tikslai buvo pasiekti tik iš dalies

65

Mūsų audito metu paramos biudžetui programos ir susijusios techninės pagalbos sutartys vis dar buvo vykdomos. Tikrinome, kokiu mastu buvo pasiekti paramos biudžetui programose nustatyti tikslai. Vertinome pažangą siekiant paramos biudžetui tikslų keturiuose sektoriuose, kuriuos tikrinome atlikdami savo auditą, taip pat bet kokias šios pažangos ir ES paramos sąsajas.

Pasiekta tik mažiau kaip pusė paramos biudžetui tikslų
66

Iš esmės dauguma paramos biudžetui programų tikslų dar nebuvo pasiekti, tačiau paramos biudžetui programos ir susijusios techninės pagalbos sutartys vis dar buvo vykdomos. Mūsų tikslų įgyvendinimo vertinimas skiriasi nuo ES delegacijos vertinimo. ES delegacijos duomenimis, iš 54 tikslų iki 2018 m. gruodžio pabaigos pasiekta 62 % tikslų, o mes nustatėme, kad įgyvendinimo lygis buvo 40 % (žr. 7 diagramą). Komisija programos rengimo metu keletą nepasiektų tikslų įvertino kaip mažai rizikingus.

7 diagrama

Tikslų įgyvendinimas

Paramos biudžetui sektorius Tikslai Pasiekti tikslai – ES delegacija Pasiekti tikslai – Europos Audito Rūmai
Sveikata – pirma kintamo dydžio dalis 11 7 5
Sveikata – antra kintamo dydžio dalis 10 5 4
Socialinė apsauga – pirma kintamo dydžio dalis 9 3 1
Teisingumas – pirma kintamo dydžio dalis 9 6 3,5
PACC – pirma kintamo dydžio dalis 10 8 5
PACC – antra kintamo dydžio dalis 5 4 3
Įgyvendinimo lygis 54 62 % 40 %

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

67

Nepaisant kai kurių patobulinimų sveikatos sektoriuje (žr. 76 dalį), dar nebuvo pasiekti kai kurie svarbūs paramos biudžetui programos rodikliai: geresnės sąlygos kaimo gyventojams naudotis sveikatos centrų paslaugomis ir didesnis šiuose centruose gimdančių moterų skaičius, geresnis vaistų prieinamumas šiuose sveikatos centruose ir sanitarijos inspektoriai kiekviename regione.

68

Socialinės apsaugos sektoriuje penki iš devynių rodiklių buvo proceso rodikliai, taigi jiems poveikio turėjo teisėkūros vėlavimai (žr. 50 dalį). Kalbant apie rezultatų rodiklius, dar nebuvo pasiekti šie itin svarbūs tikslai: trejų metų socialinių paslaugų sektoriaus biudžeto planas, visuotinis darbuotojų sveikatos draudimas ir nesamdomų darbuotojų sveikatos draudimas.

69

Teisingumo sektoriuje dviems proceso rodikliams poveikio turėjo baudžiamojo kodekso patvirtinimo vėlavimas. Kalbant apie rezultatų rodiklius, tik vienas iš aštuonių turėjusių veikti teismų centrų buvo eksploatuojamas. Buvo neįmanoma įvertinti, ar tikslas, susijęs su teismine pagalba pasiektas, ar ne, nes naudotas patikrinimo, siekiant nustatyti naudos gavėjus (RAMED – pranc. Regime d'Assistance Medicale – kortelių turėtojus), šaltinis buvo netinkamas.

70

ES delegacijos duomenimis, dauguma PACC tikslų buvo pasiekta. Tačiau dėl to, kad nebuvo dokumentų arba ES delegacija neatliko patikrų, nebuvo įrodymų, kad mokėjimų metu buvo pasiekti penki rodikliai (žr. VI priedą).

71

Nepaisant to, kad ES delegacija prailgino rodiklio vertinimo terminus (žr. 51 dalį), tikslo įgyvendinimo lygis tebebuvo žemas. Be to, 2018 m. Komisija nustatė mažesnio užmojo penkių rodiklių siektinas reikšmes teisingumo sektoriuje, atsisakė vieno PACC rodiklio ir sumažino siektinas reikšmes dviem kitiems rodikliams. Taigi Komisija sumažino pasiekimo sąlygas.

Teikiant paramą biudžetui nepakankamai paremtos reformos
72

Maroke paramos biudžetui lėšos nėra susietos su konkrečia biudžeto eilute. Kaip teigia Komisija22, dėl to kai kuriose ministerijose kilo vis didesnis nepasitenkinimas dėl jausmo, kad už jų pastangas nebuvo (arba ne visada buvo) atlyginta papildomomis biudžeto išlaidomis. Nors nacionalinės valdžios institucijos teikia pirmenybę paramai biudžetui, kaip paramos teikimo metodui, sektorių ministerijos nekreipia dėmesio į jos pridėtinę vertę ir labiau nori gauti techninę pagalbą, nes ji labiau apčiuopiama. Be to, 2018 m. nebuvo daugiamečių biudžeto prognozių. Nuo 2019 m. egzistuoja trimetis biudžeto planas, kuris galėjo būti suderintas su daugiametėmis paramos biudžetui programomis.

73

Nors biudžeto vykdymo lygai buvo patenkinami, dar turėjo būti išleistos gana didelės sumos, numatytos audituojamų ministerijų biudžetuose 2014–2016 m., taip pat 2017 m. Pramonės ministerijos atveju (žr. 8 diagramą). Ministerijų biudžetai ženkliai nepadidėjo, o Energetikos ministerijos atveju jis net sumažėjo (žr. 9 diagramą). Todėl kyla abejonių dėl paramos biudžetui pridėtinės vertės.

8 diagrama

Metinis nepanaudotas biudžetas

Šaltinis: ES delegacija.

9 diagrama

2014−2018 m. ministerijų biudžetai

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

74

Be to, ES parama biudžetui sudaro tik labai nedidelę šalies bendrojo vidaus produkto dalį, todėl jos bendras sverto poveikis yra ribotas (žr. 10 diagramą).

10 diagrama

Parama biudžetui, kaip Maroko BVP ir biudžeto išlaidų procentas

Laikotarpis Maroko nominalusis BVP (milijonais eurų) Maroko bendros biudžeto išlaidos (milijonais eurų) ES parama biudžetui (milijonais eurų)  ES PB / Maroko BVP (%)  ES PB / Maroko biudžeto išlaidos (%)
2014 m. 82 800 33 970 65,0 0,08 0,19
2015 m. 91 200 35 400 115,98 0,13 0,32
2016 m. 93 300 35 980 163,9 0,18 0,46
2017 m. 97 300 36 800 164,2 0,17 0,47
2018 m. 100 500 37 680 153,3 0,15 0,41

Šaltinis: ES delegacija.

75

PACC programos atveju Apskritai, viešai skelbiama labai mažai Maroko statistinių duomenų. Remiantis nacionalinių valdžios institucijų pateiktomis ataskaitomis neįmanoma tinkamai stebėti sektorių pažangos. Pavyzdžiui, ES delegacijai trūko metinių statistinių duomenų, susijusių su tam tikrais pagrindiniais skaičiais, kuriais remiantis būtų galima stebėti pramoninį pagreičio planą. Todėl sunku nustatyti programos pridėtinę vertę.

Sveikata

76

Siekiant sveikatos programos tikslų buvo padaryta ribota pažanga. Galimybės naudoti pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis vis dar nebuvo vienodos, nes nebuvo pakankamai atsižvelgiama į skirtingas viešojo ir privačiojo sektorių bei miesto ir kaimo aplinkos sąlygas pasinaudojant rodikliais, nurodytais paramos biudžetui programoje.

77

Taip pat nebuvo akcentuotas sveikatos priežiūros darbuotojų įgūdžių gerinimas arba didesnio medicinos studentų skaičiaus pritraukimas sveikatos sektoriuje. Be to, konkretus tikslas įdiegti integruotą, prieinamą elektroninę sveikatos priežiūros informacijos sistemą nebuvo pasiektas. Parama biudžetui gali geriau šalinti pagrindines priežastis, pavyzdžiui, medicinos darbuotojų ir gyventojų santykį bei miesto ir kaimo aplinkos skirtumus ilguoju laikotarpiu, tuo tarpu jos trumpalaikis poveikis ir toliau bus ribotas.

Socialinė apsauga

78

ES parama paskatino vykdyti reformas socialinės apsaugos sektoriuje, tačiau, atsižvelgiant į ankstyvą paramos biudžetui etapą, buvo per anksti pastebėti bendrą jos poveikį. Teikiant paramą biudžetui buvo suformuluota bendra socialinės apsaugos sektoriaus politika. Tačiau politikos įgyvendinimui poveikį turėjo teisėkūros vėlavimai.

79

Teigiamas paramos biudžetui poveikis yra tas, kad asmens socialinio draudimo numerių įdiegimas bus susietas su Tayssir23, Régime d’assistance Médicale ir DAAM24 programų poveikio vertinimu. Įdiegus asmens socialinio draudimo numerį, šiomis programomis galės pasinaudoti tik reikalavimus atitinkantys naudos gavėjai, o tai turės reikšmingą poveikį programų išlaidoms. Be to, socialinio draudimo numeris bus visų socialinių paslaugų teikimo pradžios taškas. Artimiausiu metu asmens socialinio draudimo numeris bus papildytas kovos su sukčiavimu komponentu (pasinaudojant ES teikiama technine pagalba).

Teisingumas

80

2011 m. Maroko vyriausybė jau buvo inicijavusi reformas, tačiau, atsižvelgiant į šių reformų sudėtingumą, įgyvendinimas buvo lėtas, ypač kalbant apie baudžiamąjį kodeksą, kuris dvejus metus buvo svarstomas parlamente. Tačiau reformos buvo ypač svarbios žmogaus teisių apsaugos (sulaikymo sąlygų ir pan.) atžvilgiu. Remiantis organizacijos „Freedom House“25 ataskaitomis26, teisingumo sektorius dar nėra nepriklausomas.

81

Tarptautinė teisininkų komisija vienoje iš savo ataskaitų27 nurodė, kad tyrimo teisėjai ir prokurorai reguliariai pažeidžia baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, pagal kurias numatytas kardomasis kalinimas turi būti taikomas tik išimtiniais atvejais. 2017 m. 42 % kalinių buvo taikomas prevencinis sulaikymas. Tai taip pat patvirtinama organizacijos „Freedom House“ ataskaitose, kuriose tvirtinama, kad policijos areštinių procedūros neatitinka Maroko įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę.

82

Apskritai, buvo padaryta ribota pažanga siekiant paramos biudžetui programos tikslų: nepriklausomas teisingumo sektorius, geresnės galimybės naudotis teisėmis ir teisingumu, geresnė teisių ir laisvių teisminė apsauga ir didesnis teisingumo sektoriaus veiksmingumas ir efektyvumas.

PACC

83

Iš esmės, didėjant eksportui, BVP ir tiesioginėms užsienio investicijoms ir mažėjant einamosios sąskaitos balanso deficitui, Maroko konkurencingumas didėjo. 2014 –2019 m. Marokas taip pat pakilo 27-iomis vietomis pagal Pasaulio banko verslo aplinkos rodiklį (žr. VII priedą). 4 langelyje pateikiamas teigiamas pasiekimas, susietas su PACC programa.

4 langelis.

PACC: Bepopierių procedūrų propagavimas

Maroko tikslas – iki 2021 m. įdiegti bepopierę prekybos sistemą. Įdiegus tik skaitmeninę tiekimo grandinę suinteresuotųjų subjektų procedūros taps aiškesnės, sumažės laiko sąnaudos ir išlaidos.

 • PACC programa remiamas prekybos procedūrų skaitmeninimas, joje naudojant šešis rodiklius ir reformų procesą.
 • Internetinis ryšys ir keitimasis skaitmeniniais dokumentais prisidėjo prie muitinių darbo efektyvumo. Nuo 2019 m. sausio 1 d. muitinio įforminimo sistema yra visiškai bepopierė.
 • Praėjusiais metais Marokas pakilo devyniomis vietomis pagal Pasaulio banko verslo aplinkos rodiklį.
84

Taip pat buvo tvirta politinė valia įgyvendinti pramonės spartinimo planą28. Kaip teigia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, nepaisant didelio reformų skaičiaus ir paramos, skiriamos pradedančioms veiklą įmonėms ir inovacijoms, Maroke buvo įsteigta daugiau tarptautinių bendrovių, nei MVĮ.

85

Maroke yra didelis neoficialus sektorius (apytikriai 2,38 milijono verslo vienetų29). Todėl, net jeigu įgyvendinant PACC būtų buvę įforminta 45 000 verslo vienetų, tai nebūtų buvę reikšminga. Be to, nebuvo jokių garantijų, kad gavę atitinkamą kortelę mikroverslininkai oficialiai užregistruos savo veiklą (žr. 59 dalies a) punktą).Teikiant PACC paramą buvo apsiribota 250 MVĮ, nors Maroke buvo maždaug 735 000 MVĮ.7

86

Be to, paramą gavo tik 100 eksportuojančių įmonių, kurių apyvarta nesiekė 5 milijonų dirhamų (apytikriai 460 000 eurų). Dabartinė viršutinė riba (5 milijonai dirhamų) reiškė, kad 4 260 įmonių galimai atitiko reikalavimus (t. y. 69 % eksportuojančių įmonių). Kadangi tikslas buvo remti mažesnes įmones ir lėšas buvo leista skirti tik 100 įmonių remti, būtų buvę protinga nustatyti žemesnę ribą.

ES paramos pripažinimas nepakankamai matomas
87

ES finansinio bendradarbiavimo matomumas, visų pirma susijęs su pasiektais rezultatais, buvo nepakankamas. Pavyzdžiui, nebuvo pateikta bendrų pranešimų spaudai ir nebuvo ženklų, patvirtinančių ES paramą. Nors politinis dialogas buvo sustabdytas, Užsienio reikalų ministerija paprašė kitų ministerijų atvirai nekalbėti apie gautą bet kokią ES paramą.

88

Socialinės apsaugos programai finansiniame susitarime buvo nustatyta sąlyga, susijusi su komunikacija ir matomumu. Sveikatos programa turėjo konkrečią biudžeto eilutę, skirtą matomumui. Tačiau sveikatos sektoriaus renginiai buvo organizuoti tik nuo 2019 m. 2018 m. gruodžio 20 d. pateikus papildymą teisingumo programa buvo papildyta papildomu rodikliu „Stiprinti komunikaciją apie teisingumo sektoriaus reformą ir ES paramos matomumą“, kurio įgyvendinimo terminas – 2018 m. gruodžio 31 d. Tačiau prieš pasirašant papildymą konferencijos teisingumo sektoriaus reformos klausimais jau buvo surengtos, todėl dėl padidėjusio matomumo daugiausia naudos turėjo Teisingumo ministerija.

89

PACC finansavimo susitarime buvo numatyta komunikacijos ir matomumo sąlyga. Ministerija privalėjo parengti ir pateikti komunikacijos planą, kaip pirmos kintamo dydžio dalies išmokėjimo sąlygą. Prieš pateikdama savo prašymą dėl kitos kintamo dydžio dalies išmokėjimo, ministerija taip pat turėjo pateikti komunikacijos plano įgyvendinimo ataskaitą. Ministerija pateikė planą, kurį Komisija patvirtino, tačiau iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos nebuvo įgyvendintas nė vienas iš jame pasiūlytų veiksmų. Ministerijoms tai nesukėlė jokių finansinių pasekmių.

90

Su audituotomis programomis susijusiose naudos gavėjų interneto svetainėse ES logotipas nepasirodė. Todėl ES paramos Marokui matomumas neatspindėjo jos buvimo viena didžiausių paramos teikėjų.

Ribota pažanga sprendžiant pagrindinius uždavinius

91

Tikrinome, ar paramos biudžetui programomis buvo užtikrintas teigiamas indėlis kompleksiniams klausimams ir regionų skirtumams.

Yra įrodymų, kad skurdas sumažėjo, bet ne socialiniai skirtumai
92

Nuo 2011 m. skurdo lygis30 Maroke gerokai sumažėjo (žr. 11 diagramą), nors po 2014 m. jokių duomenų nebuvo skelbta. Nepaisant šio skurdo sumažėjimo, nebuvo įrodymų, kad socialiniai skirtumai pagerėjo nei nacionaliniu, nei miesto, nei kaimo lygmenimis.

11 diagrama

Skurdo lygio raida Maroke 2001–2014 m. laikotarpiu (išreikšta %)

Šaltinis: Pasaulio bankas.

93

Maroko ir visų kitų vidutines pajamas gaunančių šalių, kurių duomenys buvo gauti, Gini koeficiento31 (2010–2017 m.) palyginimas, taip pat kiti naujausi tyrimai, tokie kaip Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir Afrikos Sąjungos32 atliktas tyrimas rodo, kad socialiniai skirtumai Maroke išliko dideli. Tačiau, palyginti su kitomis vidutines pajamas gaunančiomis šalimis, Maroko rezultatai buvo vidutiniai (žr. 12 diagramą).

12 diagrama

Gini koeficientas – Marokas ir vidutines pajamas gaunančios šalys

Šaltinis: Pasaulio bankas.

Ribotas lyčių lygybės arba žmogaus teisių padėties pagerėjimas
94

Nors Marokas per pastaruosius du dešimtmečius padarė pažangą moterų teisių srityje, pagal Pasaulio ekonomikos forumo 2018 m. pasaulinės lyčių nelygybės ataskaitą jis vis dar užima 137-ą vietą iš 149 šalių. Į 2011 m. Maroko konstitucinę reformą buvo įtraukti keli pasiūlymai, kuriais siekiama padidinti moterų dalyvavimą politinėje ir ekonominėje veikloje. Nepaisant šių oficialių pareiškimų, vis dar mažai moterų užima vadovaujamąsias pareigas, jos palieka mokyklą būdamos jaunesnio amžiaus nei moksleiviai vyrai ir vis dar yra nepakankamai išnaudojami Maroko ekonominiai ištekliai.

95

ES parama buvo tikslingai skiriama kompleksiniams klausimams, pavyzdžiui, lyčių ir žmogaus teisių, spręsti tokiu būdu:

 1. ES veiksmų plane (aukštesnio lygio statuso) ypatingas dėmesys buvo skiriamas lyčių lygybei, kaip ir bendros paramos sistemos atveju. Komisija stebėjo numatomus rezultatus rengdama metines ataskaitas dėl lyčių lygybės veiksmų plano.
 2. Marokas yra vienintelė šalis, gaunanti naudą iš konkrečios lyčių lygybei skirtos paramos biudžetui programos. Nepaisant nevienareikšmių 2012–2016 m. paramos biudžetui programos rezultatų, kai buvo išmokėta tik 48 % lėšų, buvo pradėta įgyvendinti nauja 2018–2020 m. programa. Pirmos su lytimis susijusios paramos biudžetui programos vertinimas parodė, jog dėl to, kad nebuvo nustatytų rezultatų rodiklių, ši su lytimis susijusi programa turėjo ribotą poveikį kitiems sektoriams. Be to, lyčių aspekto integravimas galėjo būti atliktas veiksmingiau, taip pat nesumažėjo lyčių ekonominiai skirtumai.
 3. Į lyčių aspektą buvo atsižvelgta numatant paramą biudžetui, skiriamą socialinei apsaugai (dviejuose iš 15 rodiklių), teisingumui (dviejuose iš 10 rodiklių) ir sveikatai (trijuose iš 18 rodiklių). ES delegacija nesugebėjo lyčių aspekto įtraukti į PACC programą, nes ministerija prieštaravo tokiam įtraukimui.
 4. Į žmogaus teises buvo konkrečiai atsižvelgta tik teisingumo sektoriuje (trijuose iš 10 rodiklių), tačiau iki šiol nebuvo pasiektas nė vienas iš šių tikslų.
96

Nepaisant šio tikslingo paramos skyrimo, peržiūros laikotarpiu nebuvo galima pastebėti jokio padėties pagerėjimo. Be to, ES pagrindinių teisių vertinimas parodė, kad nuo 2014 m. padėtis nepagerėjo.

97

Ribota pažanga lyčių lygybės srityje patvirtinama Jungtinių Tautų vystymosi programos duomenimis, susijusiais su vyrų ir moterų lyčių nelygybės indeksu33 ir žmogaus socialinės raidos indeksu (angl. HDI)34 (žr. 13 diagramą).

13 diagrama

Lyčių nelygybė Maroke

Šaltinis: Jungtinių Tautų vystymosi programa.

98

Organizacija „Freedom House“ taip pat patvirtina, kad žmogaus teisių padėtis Maroke yra neigiama (žr. 14 diagramą). Pagrindinės jos minimos problemos yra spaudą ribojantieji įstatymai, nepakankama interneto laisvė, neleidimas laisvai susirinkti ir nepakankamas teisingumo sektoriaus nepriklausomumas. 2018 m. Maroko piliečių laisvių balų skaičius sumažėjo dėl griežtos valstybės reakcijos į dideles visu metus vykusias demonstracijas. Marokas laikomas „iš dalies laisva“ šalimi (žr. 15 diagramą).

14 diagrama

„Freedom House“ indeksas Maroke

Šaltinis: organizacija „Freedom House“.

15 diagrama

Žmogaus teisės Maroke

Bendras balas: 0 = mažiausiai laisva / 100 = labiausiai laisva

Šaltinis: organizacija „Freedom House“.

Išvados ir rekomendacijos

99

Audito metu buvo tikrinamas ES paramos biudžetui, skiriamos Maroko prioritetiniams sektoriams, veiksmingumas. Remdamasi tinkama rizikos analize ir poreikių vertinimu, Komisija manė, kad parama biudžetui yra teisingai pasirinkta pagalbos teikimo priemonė. Tačiau padarėme išvadą, kad ją taikant sukuriama pridėtinė vertė ir galimybės remti reformas buvo ribotos dėl skiriamo neoptimalaus dėmesio, prasto įgyvendinimo ir nepakankamo stebėjimo. Pagrindiniai trūkumai buvo susiję su rodiklių rengimu ir rezultatų vertinimu. Ne visi numatyti išdirbiai buvo pasiekti ir ne visada išmokos buvo grindžiamos tikslų įgyvendinimu. Paramos teikėjų veiksmų koordinavimas buvo netolygus. Be to, nebuvo jokių įrodymų, kad parama biudžetui butų parėmusi veiksmingą reformų įgyvendinimą.

100

Komisija atsižvelgė į poreikius, nustatytus nacionalinėse ir ES strategijose. Tačiau nustatėme, kad trys prioritetiniai sektoriai buvo pernelyg plačiai apibrėžti, o tai reiškia, kad parama biudžetui buvo paskirstyta pernelyg daug sričių. Tai galėjo susilpninti jos poveikį (žr. 25 ir 26 dalis). Komisija netaikė skaidraus metodo skirdama sumas sektorių paramos biudžetui programoms (žr. 27 dalį). Komisija nepasinaudojo politine pauze tam, kad iš naujo įvertintų savo veiklos prioritetus, susijusius su Maroku, ir parengtų aiškią strategiją (žr. 32 ir 33 dalis). Kalbant apie paramos teikėjų veiksmų koordinavimą, valstybės narės norėjo išsaugoti savo matomumą, o ne derinti savo tikslus su ES tikslais (žr. 35 dalį). Be to, buvo nustatyta labai nedaug bendrų ES ir kitų paramos teikėjų rodiklių, misijų arba vertinimų, susijusių su audituojamais sektoriais (žr. 38 dalį).

1 rekomendacija. Stiprinti ES paramos biudžetui tikslingumą Maroke

Rengiant kitą bendrą paramos programą, Komisija ir EIVT turėtų:

 1. mažinti sektorių skaičių ir juos suskirstyti pagal svarbą, kad būtų galima atsižvelgti į tikslą kuo labiau padidinti ES paramos poveikį;
 2. taikyti skaidresnį ir geriau dokumentais pagrįstą metodą skirdamos sumas sektorių paramos biudžetui programoms;
 3. sustiprinti bendrą programavimą su valstybėmis narėmis, siekiant padidinti paramos koordinavimą ir veiksmingumą.

Terminas: 2021 m. birželio mėn.

101

Komisija nebuvo parengusi visaverčių veiksmų planų su baziniais duomenimis, rezultatų rodikliais ir iš anksto nustatytais tikslais. Nustatėme trūkumų, susijusių su rodiklių atranka ir naudojimu, taip pat išdirbio, o ne rezultato / poveikio rodiklių naudojimu ir neatnaujintomis arba nenustatytomis pradinėmis reikšmėmis (žr. 47 ir 48 dalis).

2 rekomendacija. Tobulinti tikslų ir veiksmingumo rodiklių rengimą

Komisija ir EIVT turėtų sustiprinti sąlygiškumo nuostatos naudojimą:

 1. apibrėždamos konkrečius ir tinkamus veiksmingumo rodiklius su plataus užmojo tikslais, skirtus reformoms remti ir pažangai / rezultatams parodyti;
 2. labiau naudodamos į rezultatus orientuotus rodiklius;
 3. nustatydamos aiškesnes, tinkamesnes ir labiau atnaujintas pradines visų rodiklių reikšmes.

Terminas: 2020 m. gruodžio mėn.

102

ES delegacija neįformino dialogo politikos klausimais strategijos, kurioje būtų nurodyti aiškūs tikslai, taip pat nebuvo sistemingai dokumentuojami susitikimai su ministerijomis. Ministerijų ir ES delegacijos ryšiai ne visada buvo palaikomi atitinkamu lygmeniu (žr. 5456 dalis).

3 rekomendacija. Stiprinti dialogą politikos klausimais

Komisija ir EIVT turėtų stiprinti savo dialogo politikos klausimais sistemą priimdamos dialogo politikos klausimais strategiją, skirtą visoms sritims, kuriose ES teikia paramą. Tam būtina:

 1. kad būtų aiški ir tinkama dialogo tikslų ir tikėtinų rezultatų apibrėžtis;
 2. kad būtų rašomi protokolai;
 3. kad būtų atliekami dialogo politikos klausimais strategijos pasiekimų vertinimai.

Terminas: 2020 m. gruodžio mėn.

103

Komisijos atliekamam su rodikliu susijusių tikslų pasiekimo vertinimui trukdė tokie trūkumai, kaip mokėjimai, atlikti nepatikrinus duomenų patikimumo, netinkami apskaičiavimai, mokėjimai, nepasiekus tikslų, ir išmokos, išmokėtos nepaisant, kad nebuvo pažangos. Be to, į kitus finansinius metus buvo perkelta 14,64 milijono eurų suma, nors finansavimo susitarime nurodytos sąlygos nebuvo įvykdytos (žr. 5861 dalis).

4 rekomendacija. Tobulinti išmokų tikrinimo procedūras

Komisija turėtų tobulinti savo mokėjimų tikrinimo procedūras:

 1. taikydama tinkamus skaičiavimo metodus (prireikus);
 2. išmokėdama lėšas tik tuo atveju, jei yra patikimų įrodymų, kad tikslas buvo faktiškai pasiektas;
 3. perkeldama tikslus ir susijusius mokėjimus į kitą laikotarpį tik tuo atveju, jei naudos gavėjai pateikė pagrindimą, kad vėlavimai buvo nulemti išorinių veiksnių.

Terminas: 2020 m. gruodžio mėn.

104

Nustatėme trūkumų, susijusių su Komisijos vykdomu paramos biudžetui operacijų stebėjimu. Pavyzdžiui, Komisija stebėjo programas daugiausia atlikdama mokėjimus, susijusius su rodiklių pasiekimu, o tai dažnai būdavo per vėlu, kad būtų galima daryti pataisas, kai buvo vėlavimų (žr. 47 ir 6264 dalis).

5 rekomendacija. Patobulinti stebėjimo procedūras

Komisija turėtų pagerinti savo paramos biudžetui operacijų stebėjimą:

 1. labiau naudodamasi apsilankymais vietoje stebint programas;
 2. sustiprindama sektorių strategijų vertinimus ir stebėdama jų įgyvendinimą, tuo tikslu pasinaudodama sektorių strategijų rodikliais;
 3. formaliai atlikdama tolesnę išorės ekspertų pateiktų rekomendacijų priežiūrą ir įgyvendindama tas rekomendacijas, kurios yra laikomos svarbiomis.

Terminas: 2020 m. gruodžio mėn.

105

Buvo pasiekta mažiau kaip pusė paramos biudžetui tikslų (žr. 6671 dalis). Nors buvo padaryta pažanga siekiant paramos biudžetui programų tikslų audituojamuose sektoriuose, ji buvo ribota (žr. 7286 dalis ). Ministerijų biudžetų vykdymas pagerėjo, tačiau ir toliau turėjo būti išleidžiamos didelės sumos. Todėl kyla abejonių dėl paramos biudžetui pridėtinės vertės (žr. 7374 dalis).

106

ES paramos Maroke matomumas buvo nepakankamas. Socialinės apsaugos paramos biudžetui programa turėjo bendrą sąlygą, susijusią su matomumu. PACC finansavimo susitarime numatytas privalomas veiksmų planas buvo parengtas, bet neįgyvendintas. Teisingumo sektoriuje su matomumu susijęs rodiklis buvo įtrauktas vėlesniame etape, tačiau pasirašius papildymą jo siektinos reikšmės jau buvo pasiektos. Sveikatos programoje buvo numatytas biudžetas matomumui užtikrinti, tačiau įvykiai vyko tik nuo 2019 m. (žr. 8790 dalis).

6 rekomendacija. Padidinti ES paramos matomumą

Komisija ir EIVT savo paramos biudžetui programose turėtų nustatyti matomumo sąlygas arba rodiklius, siekiant užtikrinti, kad būtų skelbiama apie ES paramą, teikiamą Maroke. Tai turėtų būti privaloma sąlyga, kad būtų išmokėta finansavimo susitarime numatyta išmoka.

Terminas: 2020 m. birželio mėn.

107

ES parama buvo tikslingai skiriama kompleksiniams klausimams, pavyzdžiui, lyčių ir žmogaus teisių, spręsti. Nepaisant šio tikslingo paramos skyrimo, peržiūros laikotarpiu buvo galima pastebėti tik ribotą padėties pagerėjimą. (Žr. 9498 dalis).

Šią ataskaitą Audito Rūmai priėmė 2019 m. lapkričio 14 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Klaus-Heiner Lehne
Pirmininkas

Priedai

I priedas. Svarbūs ES ir Maroko bendradarbiavimo etapai

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

II priedas. Paramos biudžetui programos sprendimai, sutartys ir mokėjimai (2014–2018 m.)
[Europos kaimynystės priemonė – biudžeto eilutė 22 04]

Sektorius ir sprendimo metai Programa Skirta (milijonais eurų) Numatyta sutartyje (milijonais eurų) Sumokėta
(milijonais eurų)
2014 170,00 163,75 73,26
Sveikata Programme d'appui sectoriel à la réforme de système de santé 90,00 89,73 47,93
Teisingumas Programme d'appui sectoriel à la réforme de la justice 70,00 69,85 24,25
Bendra su parama biudžetui susijusi pagalba Reussir le Statut Avancé (phase II) top-up Dec 2013/24-875 10,00 4,18 1,08
2015 175,00 165,60 69,19
Sveikata Programme d'appui sectoriel à la réforme de système de santé II 10,00 8,80 0,26
Teisingumas Programme d'appui à la réforme du secteur de la Justice 5,50 5,50 0,00
Viešojo sektoriaus politika Financement additionnel 2015 au programme ''Hakama'' Gouvernance 9,50 5,24 1,32
PACC Financement additionnel n°1 (2015) au Programme Croissance Compétitivité 5,00 5,00 5,00
PACC Programme d'apppui à la croissance et la compétitivité au Maroc – PACC 100,00 96,06 47,84
Profesinis mokymas Formation professionnelle: développement du capital humain au Maroc 45,00 45,00 14,77
2016 150,00 137,51 33,23
Viešojo sektoriaus politika Programme d'appui aux politiques migratoires du Maroc 35,00 33,00 7,85
Socialinė apsauga Programme d'appui à la Protection sociale au Maroc 100,00 91,41 22,51
Profesinis mokymas Formation professionnelle: développement du capital humain au Maroc 15,00 13,10 2,88
2017 116,20 45,00 0,00
Pagrindiniai jaunimo ir suaugusiųjų gyvenimo įgūdžiai Programme d'appui à la stratégie nationale d'alphabétisation au Maroc – 3ème phase 50,00 45,00 0,00
Miškininkystės politika Miškų politika ir administracinis valdymas Programme additionnel au PAPFM 12,50 0,00 0,00
Socialinė apsauga Daugiasektorinė parama, skiriama pagrindinėms socialinėms paslaugoms Top up au programme d'appui à la Protection sociale 9,20 0,00 0,00
Moterų lygybės organizacijos ir institucijos Moterų lygybės organizacijos ir institucijos Egalité-Moussawat 35,00 0,00 0,00
Bendra su parama biudžetui susijusi pagalba Top-up au Programme Réussir le Statut Avancé phase II (RSA II) 9,50 0,00 0,00
2018 199,20 50,11 30,00
Pagrindiniai jaunimo ir suaugusiųjų gyvenimo įgūdžiai Programme d'appui à la Jeunesse au Maroc 35,00 0,00 0,00
Viešojo sektoriaus politika Programme d'appui aux réformes de gouvernance publique – HAKAMA 2 62,00 0,00 0,00
Teisingumas Teisingumo konvencijos papildymas 2,20 0,11 0,00
Kaimo plėtra Programme d'Appui au Développement Territorial au Maroc (PADT) 50,00 0,00 0,00
Bendra su parama biudžetui susijusi pagalba Top up au programme ''Réussir le Statut Avancé II'' (RSA II) 50,00 50,00 30,00
Iš viso 810,40 561,98 205,69
Numatyta audito apimtyje 391,90 366,46 147,78
48,36 % 65,21 % 71,85 %

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

III priedas. Finansavimas kitų ES priemonių lėšomis (2014–2018 m.)

ES paramos sritis (sutarčių portfelis 2014–2018 m.) Sutarčių suma (eurais)
1) NIF – Kaimynystės investicinė priemonė 199 966 000
2) EUTF – ES patikos fondo projektai Marokui 40 800 000
3) EDŽTRP – Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonė 4 750 288
4) EKP bendra išmoka Marokui 4 905 834
5) CSO – GENR-LA – Pilietinės visuomenės lyčių ir vietos institucijos 3 732 747
6) HUM – žmogaus socialinė raida 1 586 000
Iš viso 255 740 869

Šaltinis: Europos Komisija.

IV priedas. Audituotų sutarčių / projektų apžvalga

Sektorius Tipas Sutarties pavadinimas Paskirta suma
milijonais eurų
Sumokėta suma
milijonais eurų
Sveikata PB Contrat pour le versement des différentes tranches de l'appui budgétaire du programme PASS II 94,00 46,57
Sveikata Projektas Assistance Technique pour l'accompagnement du programme d'Appui à la réforme du secteur de la santé-Phase II (PASS II) 3,30 1,15
Sveikata Projektas Projet d’appui à la réforme des Soins de Santé Primaires-Contrat PAGODA UE/OMS 0,80 0,16
Sveikata Projektas Appui au développement des capacités de l'Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) pour un meilleur accompagnement des réformes de santé et des gestionnaires des structures de soins. 0,03 0,01
Sveikata. Iš viso 98,13 47,89
Socialinė apsauga PB Contrat pour le versement des 4 tranches de l'appui budgétaire du programme d'appui à la Protection Sociale 90,00 22,00
Socialinė apsauga Projektas Contrat PAGODA UE/UNICEF - Programme d'appui à une protection sociale intégrée et sensible aux enfants au Maroc 1,10 0,44
Socialinė apsauga. Iš viso 91,10 22,44
Teisingumas PB Contrat pour le versement des différentes tranches de l'appui budgétaire du programme Justice 65,50 19,60
Teisingumas Projektas Assistance technique pour le programme d'appui sectoriel à la réforme de la justice au Maroc 3,29 0,64
Teisingumas Projektas Accès des enfants à une justice adaptée et respectueuse de leurs droits - projet UNICEF 2,80 1,74
Teisingumas Projektas Amélioration du fonctionnement de la justice au Maroc sur la base des outils dévelopés par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)” 1,60 1,58
Teisingumas Projektas Appui pour la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités de l’Institut Supérieur de la Magistrature 1,20 0,59
Teisingumas. Iš viso 74,39 24,14
PACC PB Contrat d'appui budgétaire pour l'appui à la croissance verte et à la compétitivité du Maroc. 99,00 51,80
PACC Projektas Subvention à la GIZ pour l'opérationnalisation de la stratégie des Très Petites, Petites et Moyennes entreprises au Maroc 1,80 0,88
PACC Projektas Organisation du séminaire EIP (Europos išorės investicijų planas) au Maroc 0,02 0,02
PACC. IŠ VISO 100,82 52,70

Šaltinis: ABAC.

V priedas. Paramos biudžetui programos tikslai

Paramos biudžetui sektorius Bendras tikslas Konkretūs tikslai
Sveikata Galimybių naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis padidėjimas.
 • vienodos galimybės naudotis pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis;
 • geresnė sveikatos priežiūros darbuotojų vadyba ir įgūdžiai;
 • geresnis valdymas;
 • Integruotos, kompiuterizuotos ir prieinamos sveikatos priežiūros informacinės sistemos sukūrimas.
Socialinė apsauga Prisidėti prie nelygybės mažinimo, pagerinant socialinę sanglaudą ir akivaizdžiai pagerinant žmogaus socialinę raidą Maroko visuomenėje, tuo tikslu užtikrinant vienodas galimybes naudotis socialinėmis ir pagrindinėmis paslaugomis.
 • integruotos unifikuotos socialinės apsaugos politikos įgyvendinimas;
 • pagrindinio sveikatos draudimo taikymo srities išplėtimas įtraukiant visas socialines ir profesines kategorijas ir palankių sąlygų neturinčių gyventojų draudimo gerinimas;
 • socialinės pagalbos plėtojimas, ją geriau paskirstant gyventojams, atsidūrusiems nesaugioje padėtyje;
 • socialinių paslaugų plėtojimas akredituotuose socialinės apsaugos centruose.
Teisingumas Sustiprinti teisinės valstybės principą pasinaudojant prieinama nepriklausoma teismų sistema, atitinkančia tarptautinius standartus.
 • nepriklausomas teisingumo sektorius;
 • geresnės galimybės naudotis teisėmis ir teisingumu;
 • geresnė teisių ir laisvių teisminė apsauga;
 • didesnis teisingumo veiksmingumas ir efektyvumas.
PACC Remti Maroko ekonomikos konkurencingumą ir augimą, siekiant galutinio tikslo – remti šalį įgyvendinant savo darnaus vystymosi ir deramų darbo vietų kūrimo užmojus.
 • didesnis konkurencingumas, pasinaudojus aktyvesniu nacionalinės pramonės politikos įgyvendinimu;
 • didesnis Maroko eksporto potencialas;
 • perėjimo prie ekologiškesnės ekonomikos ir pramonės rėmimas.

Šaltinis: Europos Komisija.

VI priedas. Kintamo dydžio dalių išmokėjimo problemos

Sektorius Dalis Rodiklis Klausimas Faktai Finansinis poveikis (neteisingai sumokėta)* Reguliarūs mokėjimai. Tačiau nepadeda siekti paramos biudžetui programos tikslo Netinkamos kontrolės procedūros
Sveikata 1-as kintamasis I.1 Kaimo pirminės sveikatos priežiūros sistemos teikiamų gydomųjų medicinos konsultacijų kontaktų skaičius vienam gyventojui per metus Rezultato pervertinimas dėl netinkamo apskaičiavimo metodo
Mokėjimas už „rezultatus“, nors padėtis pablogėjo
Pasenusi pradinė reikšmė
Pradinė reikšmė (2012 m.): 36; (2014 m.) 38 – siektina reikšmė (2015 m.): 40 – pasiekta reikšmė: 37

(1) Pasenusi pradinė reikšmė, nes buvo naudojami 2012 m. duomenys.
(2) Netinkamas apskaičiavimo metodas. Pažanga turėtų būti vertinama (37-36)/(40-36)=25 %.
Pastaba. Taikant EK metodą (37/40=93 %), už „pažangą“ būtų apmokama, net jei pradinė reikšmė išliktų ta pati. (36/40=90 %).
(3) Veiksmingumas: pradėjus teikti paramą biudžetui balansas mažėja
2 394 000 €
Sveikata 1-as kintamasis I.11 Bendrosios praktikos gydytojų skaičius
kaimo vietovių pirminės priežiūros centruose „ESSP“
Mokėjimas už „rezultatus“, nors padėtis pablogėjo
Rezultato pervertinimas dėl netinkamo apskaičiavimo metodo
Priminė reikšmė: 1066 – siektina reikšmė: 1300 – pasiekta reikšmė: 1057

(1) Nėra pažangos, balansas mažėja.
(2) Netinkamas Komisijos taikomas apskaičiavimo metodas (1057/1300=81 % pažangos)
1 197 000 €
Sveikata 1-as kintamasis I.7 Diabetu sergančių pacientų, stebimų kaimo vietovių viešose sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius Rezultato pervertinimas dėl netinkamo apskaičiavimo metodo
Nėra poveikio konkrečiam tikslui
Priminė reikšmė: 183 962 – (2013 m.) siektina reikšmė: 225 000 – pasiekta reikšmė: 215 464
1) EK, naudodama netinkamą skaičiavimų metodą, pernelyg gerai įvertino pažangą (2015 m.): (215.464/225.000)=96 %, susidaro 100 % mokėjimo Tačiau geriausiu atveju pažanga yra (215094-183 962)/(225 000-183 962)=77%. Dėl to turėjo būti atlikta tik 50 % mokėjimo. (pažangos matavimo atskaitos taškas yra pradinė reikšmė)
2) naudojant atnaujintą pradinę reikšmę (2014 m.), faktiška pažanga iš tikrųjų yra tik: (215 464 - 191 250) / (225 000 - 191 250)=71 % (Susidaro tas pats rezultatas: 50 % mokėjimo)
3) Tikslas buvo sumažinti miesto / kaimo skirtumus. Tačiau rodikliu tai nėra matuojama, be to, pažangos siekiant šio tikslo nepadaryta. Ekspertų ataskaitoje nurodyta: „Proporcinė dalis (...) (miesto ir kaimo) (...) išliko stabili.“
1 197 000 € 1 197 000 €
Sveikata 2-as kintamasis I.7 Diabetu sergančių pacientų, stebimų kaimo vietovių viešose sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius Nėra poveikio konkrečiam tikslui Tikslas: 235 000 – pasiekta reikšmė: 235 094 Konkretus tikslas buvo sumažinti miesto / kaimo skirtumą. Tačiau rodikliu tai nėra matuojama, o pažangos siekiant šio tikslo nepadaryta. Nepaisant nominalaus skaičių padidėjimo, situacija pablogėjo. Ekspertų ataskaitoje nurodyta: „Didžiąją šio padidėjimo dalį lėmė miesto vietovės (...)“. 3 291 667 €
Sveikata 1-as kintamasis I.8 Hipertenzija sergančių pacientų kaimo vietovių viešose sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius Nėra poveikio konkrečiam tikslui Tikslas: 300.000 – pasiekta reikšmė: 328.579 Tikslas buvo sumažinti miesto / kaimo skirtumą. Tačiau rodikliu tai nėra matuojama, o pažangos siekiant šio tikslo nepadaryta. (Nepaisant nominalaus skaičių padidėjimo), situacija pablogėjo. Ekspertų ataskaitoje nurodyta: „(...) santykinė kaimo vietovių procentinė dalis rodo nedidelį sumažėjimą (...) 2 394 000 €
Sveikata 2-as kintamasis I.8 Hipertenzija sergančių pacientų kaimo vietovių viešose sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius Nėra poveikio konkrečiam tikslui Tikslas: 250.000 – pasiekta reikšmė: 281.677 Tikslas buvo sumažinti miesto / kaimo skirtumą. Tačiau rodikliu tai nėra matuojama, o pažangos siekiant šio tikslo nepadaryta. (Nepaisant nominalaus skaičių padidėjimo), situacija pablogėjo. Ekspertų ataskaitoje nurodyta: „2016 m. pastebėtą padidėjimą 56,6 % atveju lemia miesto vietovės (...) 3 291 667 €
Sveikata 2-as kintamasis I.6 Būtiniausių vaistų prieinamumas viešose pirminės sveikatos priežiūros struktūrose (ESSP) Nėra pradinės reikšmės
Mokėjimas už „rezultatus“, nors padėtis pablogėjo
Nuo programos pradžios mažėjantis balansas: Kadangi 2016 m. prieinamumas buvo 82,71 %, o 2017 m.– 79,71 %. 1 645 833 €
Sveikata 1-as kintamasis I.9 Nacionalinio sveikatos plano, skirto neįgaliesiems, buvimas ir įgyvendinimas Jau pasiektas iki finansavimo susitarimo pasirašymo
Pasenusi pradinė reikšmė
Po 2014 m. prasidėjusio konsultacijų proceso 2015 m. spalio mėn. planas buvo paskelbtas. PB buvo pasirašyta 2015 m. lapkričio mėn. 2 394 000 €
Sveikata 1-as kintamasis I.3 Gimdymų (padedant kvalifikuotam personalui) kaimo vietovių viešose sveikatos priežiūros struktūrose proporcija Pasenusi pradinė reikšmė
Mokėjimas už „rezultatus“, nors padėtis pablogėjo
Pradinė reikšmė (2012 m.): 71 %; (2014 m.): 86 % – siektina reikšmė (2015 m.): 75 % – pasiekta reikšmė: 85,6 %
Tikros pažangos nepadaryta: Mažėjantis balansas 2015 m., palyginti su 2014 m. (pasenusi pradinė reikšmė / siektina reikšmė)
2 394 000 €
Sveikata 2-as kintamasis I.3 Gimdymų (padedant kvalifikuotam personalui) kaimo vietovių viešose sveikatos priežiūros struktūrose proporcija Pasenusi pradinė reikšmė
Mokėjimas už „rezultatus“, nors padėtis pablogėjo
Pradinė reikšmė (2012 m.): 71 %; (2014 m.): 86 % – siektina reikšmė (2015 m.): 75 %; (2016 m.) – pasiekta reikšmė (2015 m.): 85,6 %; (2016 m.): 85 %
Nėra tikros pažangos: nuo PB pradžios mažėjantis balansas
3 291 667 €
4 788 000 € 19 899 834 €
Sektorius Dalis Rodiklis Klausimas Faktai Finansinis poveikis (neteisingai sumokėta) Reguliarūs mokėjimai. Tačiau nepadeda siekti paramos biudžetui programos tikslo Netinkamos kontrolės procedūros
Socialinė apsauga 1-as kintamasis 1.2. Numatytas trejų metų socialinių sektorių biudžeto programavimo laikotarpis Neįvykdyta / Netinkamas tikrinimo šaltinis Kad rodiklis būtų pasiektas, turėjo būti parengtas 2017–2020 m. socialinių paslaugų sektoriaus trejų metų biudžeto planas, tačiau ES delegaciją tenkino „pakankama pažanga investuojant į socialinį sektorių“. ES delegacija savo nuomonę grindė istoriniais 2017 m. ir 2018 m. duomenimis ir 2019 m. prognoze. Ekonomikos ir finansų ministerija pripažino, kad jokio plano patvirtinta nebuvo. Be to, ministerija prašė suteikti techninę pagalbą, nes ji neturėjo praktinės patirties, kad galėtų parengti tokio tipo trejų metų biudžeto planą socialiniam sektoriui. 2 000 000 €
Socialinė apsauga 1-as kintamasis 2.4. Visuotinis gyventojų sveikatos draudimas Netinkamas tikrinimo šaltinis / prieštaravimas su kitais tikrinimo šaltiniais (pasiekimas negali būti užtikrintas) ANAM pateikė Excel lentelę, kurioje buvo pateikti duomenys pagal apdraustų asmenų gyventojų kategoriją. Šių duomenų nebuvo įmanoma nei atsekti jų metinėje ataskaitoje, nei ES delegacija juos kryžmiškai patikrino su kitais šaltiniais. Be to, 2017 m. duomenys buvo palyginti su 2014 m. gyventojų skaičiumi (kuris buvo mažesnis už 2017 m. gyventojų skaičiumi), siekiant apskaičiuoti Maroko gyventojų skaičių. Nacionalinės statistikos tarnybos ir „Office National du Développement Humain“ ataskaitų duomenimis, bendra sveikatos draudimo aprėptis buvo tik 46,6 % ir atitinkamai 53,8 % 2017 m., o tai yra net mažiau už pradinėje situacijoje.

ANAM duomenys buvo pagrįsti išplatintomis kortelėmis (RAMED) ir Nacionalinės statistikos tarnybos rezultatais, gautais žodžiu pasinaudojant namų ūkių, kurių buvo paklausta, ar jie turi RAMED kortelę, imtimi. Nacionalinės statistikos tarnybai atliekant kitą tyrimą nustatyta, kad tik 30 % kortelių turėtojų turėjo faktinę teisę turėti RAMED kortelę. Kiti kortelių turėtojai negaudavo pakankamai pajamų, kad galėtų apsidrausti nuolatiniu sveikatos draudimu. Tokie ANAM duomenys negali būti laikomi patikimais.
2 000 000 €
2 000 000 € 2 000 000 €
Teisingumas 1-as kintamasis 3: Teismų struktūros racionalizavimas Neįvykdyta / Netinkamas tikrinimo šaltinis 3 rodiklio b tikslinė reikšmė nepasiekta. Buvo tikimasi, kad iki 2017 m. turėtų veikti iš viso 72 teismų centrai. 64 jau veikė anksčiau, o 8 teismų centrai turėjo pradėti veikti. Tik 1 iš šių 8 centrų (Tarfajos) pradėjo veikti iki 2018 m. gruodžio mėn., t. y. praėjus vieniems metams nuo sprendimo dėl išmokos priėmimo. 800 000 €
Teisingumas 1-as kintamasis 4: Teisminės pagalbos prieinamumas Neįvykdyta / Netinkamas tikrinimo šaltinis Naudotas tikrinimo šaltinis (RAMED) nėra tinkama priemonė šio rodiklio pasiekimui išmatuoti ir jis nebuvo numatytas kaip tikrinimo šaltinis finansavimo susitarime. Be to, RAMED kortelė negali būti laikoma patikimu šaltiniu, atsižvelgiant į tai, kad socialinės apsaugos paramos biudžetui programoje daugiausia dėmesio skiriama jo patikimumo didinimui. 1 280 000 €
Teisingumas 1-as kintamasis 9: Jurisdikcijų skaitmeninimas Netinkamas tikrinimo šaltinis Tikrinimo šaltinis – „metinė Teisingumo ministerijos ataskaita“ – nebuvo pateiktas. Tikrinimo užduotis buvo įvykdyta 2018 m. sausio mėn., o mokėjimas jau buvo atliktas 2017 m. gruodžio mėn. 1 600 000 €
3 680 000 €
Sektorius Dalis Rodiklis Klausimas Faktai Finansinis poveikis (neteisingai sumokėta) Reguliarūs mokėjimai. Tačiau nepadeda siekti paramos biudžetui programos tikslo Netinkamos kontrolės procedūros
PACC 1-as kintamasis T1D1: Registruotų mikroverslininkų ir kortelių turėtojų skaičius Netinkamas tikrinimo šaltinis Mikroverslininkų skaičius (1D1–T1D4 rodikliai) grindžiamas „Maroc PME“ atskaitomis. Duomenų bazę tvarko „Maroc Poste“; ES delegacija arba ekspertai neatliko jokių patikrų, kad patikrintų informacijos tikslumą. Kortelių turėtojų skaičius negarantuoja, kad šie žmonės iš tikrųjų vykdo oficialią veiklą kaip mikroverslininkai. Mūsų apsilankymo Maroke metu patikrinus mikroverslininkų imtį pasitvirtino, kad duomenų bazė nebuvo tiksli. Be to, reikšmingai nesutampa kortelių turėtojų ir mokesčius deklaruojančių asmenų skaičius. 2 400 000 €
PACC 1-as kintamasis T1D3: Du pramonės parkų galimybių tyrimai Netinkamas tikrinimo šaltinis / Neįvykdyta Buvo pradėti ekonominės veiklos zonų, o ne kompleksinių pramonės parkų tyrimai, kaip numatyta pramonės spartinimo plane. 2 400 000 €
PACC 1-as kintamasis T1D6: Procedūrų supaprastinimo nacionalinio plano vertinimas Neįvykdyta Vertinimas nebuvo pateiktas nustatytu laiku (tik po 1 metų) Todėl T1D5 taip pat nebuvo įmanoma patikrinti. 2 400 000 €
PACC 2-as kintamasis T2D1: Registruotų mikroverslininkų ir kortelių turėtojų skaičius Netinkamas tikrinimo šaltinis Žr. T1D1 2 400 000 €
9 600 000 €
6 788 000 € 19 899 834 € 15 280 000 €

2019 m. gegužės 31 d. Komisija Ekonomikos ir finansų ministeriją informavo, kad sumos, susijusios su pirmu ir vienuoliktu rodikliais bus kompensuotos atliekant kitos kintamosios dalies mokėjimą.

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

VII priedas. Pagrindinių rodiklių raida

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

VIII priedas. Paramos biudžetui sutarčių įvertinimai pagal sektorių

Sektorius Sveikata Socialinė apsauga Teisingumas PACC
Sutarties trukmė mėnesiais 60 60 60 (pratęsta iki 84) 60 (pratęsta iki 72)
Sutarties metai 2014 2017 2015 2016
1 audito klausimas. Ar Komisija ir EIVT tinkamai valdė ES paramą Marokui? 1.1. Ar Komisija ir EIVT tinkamai nustatė prioritetinius sektorius ir paskirstė finansavimą? Esama papildomumo su kita ES parama šalyje.
1.2. Ar Komisija tinkamai rengė programas / projektus? Paramos biudžetui sąlygos atitinka ES veiksmų planą, skirtą Marokui.
Paramos biudžetui sąlygos parengtos taip, kad veiksmingai remtų reformas.
ES veiksmais prisidedama prie sektoriaus poreikių tenkinimo.
ES veiksmai parengti taip, kad būtų užtikrintas objektyvus veiksmingumo stebėjimas.
Rengiant programas atsižvelgiama į patirtį, įgytą įgyvendinant ankstesnes paramos biudžetui programas. Nėra ankstesnės programos Nėra ankstesnės programos
1.3. Ar programos / projektai buvo tinkamai koordinuojami su kitais dalyviais? Programų programavimas, finansavimo paskirstymas ir įgyvendinimas tinkamai koordinuojamas su kitais paramos teikėjais.
Nustatyta paramos teikėjų koordinavimo tvarka. Reguliariai keičiamasi informacija su kitais paramos teikėjais.
1.4. Ar Komisija tinkamai stebėjo ir vertino programas / projektus? Įgyvendinimas vyksta taip, kaip suplanuota (terminai, biudžetas, veiksmai). Nuokrypiai tinkamai pagrindžiami. Prireikus, imtasi taisomųjų veiksmų.
Paramos biudžetui sąlygų laikytasi.
(Sektorių) dialogas politikos klausimais vyko nuolat, buvo tinkamas ir jo metu programos ir sąlygos buvo aptariamos pakankamai išsamiai.
Komisija reguliariai atlieka apsilankymus vietoje ir vertinimus. Jie pagrindžiami dokumentais ir vėliau pateikiamos rekomendacijos.
2 audito klausimas. Ar pasiekti ES paramos Marokui tikslai? 2.1. Ar pasiekti planuoti rezultatai? Suplanuoti išdirbiai pasiekti. tebevykdoma, bet vėluojama tebevykdoma tebevykdoma, bet vėluojama tebevykdoma, bet vėluojama
Išmokos buvo grindžiamos rodikliams nustatytų siektinų reikšmių pasiekimu, paremtu patikimais ir tinkamais audito įrodymais.
Suteikta techninė pagalba yra pakankama, savalaikė ir tinkamai orientuota ir ji padeda vykstant dialogui politikos klausimais.
Parama biudžetui buvo remiamos laukiamos reformos sektorių politikos formavimo ir (arba) įgyvendinimo procesuose.
2.2. Ar teikdama paramą Marokui Komisija veiksmingai atsižvelgė į kompleksinius klausimus (lyčių ir žmogaus teisių)? Parama biudžetui prisidėta prie to, kad būtų laikomasi įsipareigojimų kompleksiniais klausimais (lyčių ir žmogaus teisių)
Vykstant dialogui (sektorių) politikos klausimais buvo atsižvelgiama į lytis ir žmogaus teises.

Sutartiniai ženklai. Nustatyti šie vertinimai:

Kriterijaus laikytasi
Kriterijaus iš dalies laikytasi
Kriterijaus nesilaikyta

Šaltinis: Europos Audito Rūmai.

Akronimai ir santrumpos

AfDB: Afrikos plėtros bankas

BPS: Bendra paramos sistema

EIVT: Europos išorės veiksmų tarnyba

EKP: Europos kaimynystės priemonė

EKP: Europos kaimynystės politika

ES: Europos Sąjunga

ESTT: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

MVĮ: Mažosios ir vidutinės įmonės

PACC: „Programme d’appui à la croissance verte et la compétitivité du Maroc“

PB: Parama biudžetui

PB: Pasaulio bankas

Komisijos ir EIVT atsakymai

Santrauka

I

Marokas yra svarbus ES partneris, su kuriuo turime bendrų sienų, vertybių ir siekių. Nuo tada, kai 2011 m. Marokas priėmė savo naują konstituciją, jis pradėjo plataus užmojo reformų procesą, kurio tikslas – užtikrinti didesnę laisvę, demokratiją ir gerovę Maroko piliečiams. Vykdydama savo kaimynystės politiką ES tvirtai remia Maroką jam siekiant šių tikslų.

Nepaisant sudėtingų politinių sąlygų, kuriomis pastaraisiais metais klostėsi ES ir Maroko santykiai, bendradarbiaudamas su ES Marokas galėjo padaryti didelę ekonominę, socialinę ir institucinę pažangą.

Pavyzdžiui:

 • nuo 2012 iki 2016 m. gimdyvių mirtingumas Maroke sumažėjo 35 proc., o sąlygos kaimo gyventojams naudotis sveikatos centrų paslaugomis pagerėjo. Galimybės gauti vaistų labai pagerėjo, o generinių vaistų pardavimas išaugo 39 proc. ES remia sveikatos sektoriaus reformas nuo 2009 m.
 • Pasaulio banko verslo aplinkos indekse „Doing business“ Marokas pakilo iš 128 vietos (2010 m.) į 60-ąją (2018 m.). ES nuo 2009 m. remia Maroko pastangas pagerinti verslo aplinką šalyje.
 • Pasinaudojus ES teikiama parama teisingumo sektoriui, įsteigta Aukštoji teismų taryba – konstitucinė institucija, kuriai pavesta išsaugoti teisminių institucijų ir teisėjų nepriklausomumą. Šiaurės Afrikos institucinėje aplinkoje tai yra didelis laimėjimas.
 • ES parama socialinės apsaugos srityje padėjo įvykdyti reformas ir paskatino bendrą sektoriaus politikos formavimą. Atsižvelgiant į ES politikos rekomendacijas, įvedamas asmens socialinio draudimo numeris. Tai pagerins pažeidžiamų asmenų prieigą ir paskatins efektyvumą.

Komisija ir EIVT mano, kad įvertinus įvairias sąlygas ir kitą ES finansuojamą papildomą veiklą, kuri neapsiriboja paramos biudžetui kintamo dydžio dalimis, galima aiškiau apžvelgti ES bendradarbiavimo Maroke veiksmingumą ir poveikį ir geriau suvokti paramos biudžetui priemonę.

Poveikio lygio rodikliai priklauso nuo įvairių įtakos turinčių veiksnių ir jiems pakeisti reikia daugiau laiko, nei trunka paramos biudžetui programų laikotarpis.

Galiausiai, Komisija ir EIVT 2018 m. EBPO atliktame ES vystomojo bendradarbiavimo tarpusavio vertinime nurodyta, kad parama biudžetui padidina savarankiškumą ir įtraukumą šalyse partnerėse. Su nacionaline politika ir įgyvendinimo sistemomis suderintos programos padidina viešojo sektoriaus atskaitomybę ir užtikrina reformų tvarumą. Taip parama biudžetui skatinamas nacionalinių pajėgumų vystymas, kad būtų įgyvendinamos ilgalaikio poveikio reformos. Maroke parama biudžetui paskatino užmegzti prasmingą dialogą su institucijomis politiniais klausimais dėl reformos. Bendrosios paramos biudžetui sąlygos skatina skaidrumą, patikimą finansų valdymą ir apdairią makroekonominę politiką.

II

Nurodyti duomenys atitinka visas 2014–2018 m. sudarytas paramos biudžetui sutartis ir atliktus mokėjimus visuose sektoriuose, ne tik keturiuose tikrinamuose sektoriuose. Dar svarbiau yra tai, kad mokėjimų duomenys gali būti klaidingi, nes iš jų susidaro įspūdis, kad įvykdoma mažai mokėjimų, palyginti su numatyta skirti suma; taip yra todėl, kad audito laikotarpis (2014–2018 m.) neapima viso paramos biudžetui programų įgyvendinimo laikotarpio.

Nagrinėjamu laikotarpiu pasirašytų paramos biudžetui sutarčių visuose sektoriuose, kuriems teikiama parama biudžetui, bendra suma sudarė 562 mln. EUR, o mokėjimai sudarė 206 mln. EUR. Vykdomi mokėjimai pagal kelias iš šių paramos biudžetui sutarčių. Atsižvelgiant į tai, kad didelę dalį sudaro pasikartojančios išlaidos ir tam tikro pobūdžio ES parama, paramos biudžetui asignavimai turėtų būti lyginami su investicijų biudžetu. Per tikrinamą laikotarpį parama biudžetui sudarė apie 2,0 proc. bendro nacionalinio investicijų biudžeto.

III

Paramos biudžetui programos yra parengtos vadovaujantis paramos biudžetui gairėmis, atsižvelgiant į konkrečiai šaliai būdingas sąlygas ir vykdant oficialius struktūrizuotus stebėjimo procesus.

Komisija užtikrina atvirą dialogą ir nuolatinį bendradarbiavimą su ES valstybėmis narėmis organizuodama temines grupes, reguliarius koordinavimo posėdžius ir bendrą programavimą. Vis dėlto, nors Europos Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba deda visas pastangas, kad palengvintų paramos teikėjų veiklos koordinavimą šalyse partnerėse, galiausiai už tai yra atsakingos priimančiosios šalies valdžios institucijos.

IV

Komisija turi aiškią savo santykių su Maroku strategiją, kuri yra įtraukta į bendrą paramos sistemą (BPS), pagrįstą asociacijos susitarimu.

Sudėtingų ES ir Maroko politinių santykių laikotarpiu dialogas politikos klausimais niekada nebuvo nutrauktas, todėl Komisija mano, kad nebuvo pagrindo rengti alternatyvią strategiją.

Teikiant paramą biudžetui buvo laikomasi rekomendacijų dėl dialogo politikos klausimais, kaip nustatyta paramos biudžetui gairėse. Dialogo politikos klausimais rezultatai yra ir bus svarbi bet kokio vertinimo dalis. Vis dėlto Komisija norėtų pabrėžti reformų ir politinių tikslų politinį jautrumą ir todėl tvirtina, kad dialogo strategijos toliau bus rengiamos ginant Komisijos interesus.

Dialogas politikos klausimais buvo užtikrintas visu laikotarpiu koordinuojant veiksmus su Ekonomikos ir finansų ministerija (Nacionalinis koordinatorius – visuotinė dialogo sistema); o dialogas dėl projektų ir (arba) programų yra įtvirtintas finansavimo susitarimuose ir su Finansų ir ekonomikos ministerija bei paramos gavėjais plėtojamas privalomuose iniciatyviniuose komitetuose.

V

Tikrinamos paramos biudžetui programos vykdomos trumpiau nei ketverius metus ir Komisija mano, kad padaryta pakankama pažanga. Būtina atsižvelgti į sudėtingą ir jautrų reformų, kurias Marokas vykdo su ES parama, pobūdį ir ir jų visiškam įgyvendinimui reikalingą laikotarpį.

Šių programų tikslas – remti nacionalines reformas, o jų rodikliai atspindi šalies partnerės reformų darbotvarkės užmojų mastą.

Stebėjimo procedūros ir rezultatų vertinimo metodika yra aiškiai nustatytos paramos biudžetui gairėse ir jų buvo laikomasi.

VI

Per tikrinamą laikotarpį buvo pastebėta, kad padėtis šiek tiek pagerėjo lyčių ir žmogaus teisių klausimų srityje. Tačiau esminiai ir tvarūs socialiniai pokyčiai yra ilgalaikis laipsniškas procesas. Vertinant pažangą šiose srityse per trumpą laikotarpį naudojant ilgalaikių tendencijų rodiklius negalima susidaryti tikslaus padėties vaizdo. Daugiau išsamių paaiškinimų dėl Komisijos pozicijos pateikta pastabose prie atitinkamų dalių (žr. Komisijos atsakymus į 96–100 dalių pastabas).

VII

Žr. Komisijos atsakymus į rekomendacijas.

Įvadas

2 langelis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimų santraukos

Komisija pažymi, kad: 1) esama kitų svarbių Teisingumo Teismo sprendimų (nutartys Bylose T-180/14 ir T-275/18), 2) bylos C-104/16P išvada, kad sutikimas yra teisiškai privalomas, nebūtinai grindžiama Teisingumo teismo aiškinimu dėl asociacijos susitarimo netaikymo, 3) naujasis žvejybos susitarimas buvo naujas, o ne tiesiog peržiūrėtas susitarimas, ir 4) po pasikeitimo laiškais iš Vakarų Sacharos atvežtiems produktams taikomos tokios pačios muitų tarifų lengvatos, kaip ir produktams iš Maroko, bet nereikėtų manyti, kad jie laikytini panašiais produktais.

Pastabos

21

Kovos su korupcija klausimas taip pat sprendžiamas kitais būdais, kaip antai palaikant nuolatinį dialogą politikos klausimais, vykdant porinius projektus, regionines programas, teikiant paramą pilietinei visuomenei ir taikant bendruosius tinkamumo kriterijus viešųjų finansų valdymo ir skaidrumo srityje.

23

Prireikus Europos Audito Rūmų metinės ataskaitos reguliariai naudojamos kaip informacijos šaltinis daugelyje Komisijos remiamų sektorių.

26

Bendra paramos sistema yra aukštesnio lygio statuso veiksmų plano įgyvendinimo priemonė. Prioritetiniai sektoriai nustatyti pačioje Maroko reformų darbotvarkėje, kuri paskelbta 2011 m. konstitucijoje.

Nors esama tam tikrų konsolidavimo ir koncentravimo galimybių, apsiribojimas tik trimis (tradiciniais) sektoriais būtų sumažinęs Komisijos politikos svertą ir prieštaravęs aukštesnio lygio statuso veiksmų plano esmei. Atsižvelgiant į Maroko vykdomų reformų svarbą, politiškai buvo tikslinga remti tas reformas, kurios i) atitiko BPS ir ii) buvo svarbios Maroko vystymuisi.

27

Būstinei pateikus ES delegacijai informaciją dėl metinei veiksmų programai skirtos sumos, ES delegacija ir Maroko partneriai aptaria preliminarų finansinį asignavimą kiekvienai programai. Tada delegacijos pasiūlymai oficialiai pateikiami Komisijos nariui Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD pranešime siūlant metinės veiksmų programos paketą suskirstyti į programas. Tada Komisija, gavusi valstybių narių nuomonę, priima pasiūlymą per komiteto procedūrą. Komisija mano, kad pasirengimo kiekvienam intervenciniam veiksmui dokumentacija yra išsami ir visapusiškai pagrįsta dokumentais.

32

Atsižvelgdama į Maroko ilgalaikę strateginę svarbą Europos Sąjungai, Komisija, kartu su EIVT ir valstybėmis narėmis, nusprendė, kad svarbiausias prioritetas – atkurti ryšius ir siekti bendradarbiavimo su Maroku, įskaitant techninį ir finansinį bendradarbiavimą, taigi ir paramą biudžetui. Valstybės narės tvirtai pritarė Komisijos požiūriui, kad reikia toliau programuoti 2016 m. bendradarbiavimo veiklą, ir kartu pritarė Komisijos požiūriui į būsimą programavimą. Be to, 2018 m. spalio mėn. valstybės narės, vykdydamos EKP komiteto veiklą padarė išvadą, kad Bendros paramos sistemos (BPS) prioritetai tebėra aktualūs, ir vieningai pritarė Komisijos pasiūlymui taikyti BPS ir 2018 m. 2019 m. liepos 3 d. EKP komiteto posėdyje buvo pakartotos tos pačios išvados ir patvirtinimai dėl 2019–2020 m. laikotarpio.

Dabartinė BPS buvo taikoma laikotarpiu iki 2017 m. pabaigos, todėl 2015 m. peržiūrėti prioritetus nebuvo būtina. Tai, kad 2017 m. Komisija nusprendė toliau taikyti aukštesnio lygio statusą ir BPS 2018 m., užuot aptarusi naujus „partnerystės prioritetus“, niekaip nepakenkė EKP programavimui 2018–2020 m. laikotarpiui. Prioritetai, nustatyti 2014–2017 m. BPS, išliko aktualūs ir suteikė galimybę Komisijai atitinkamai planuoti EKP išteklius ir užtikrinti bendradarbiavimo veiklos tęstinumą bei nuoseklumą.

Tolesnis sektorių, nustatytų pradinėje 2014–2017 m. BPS, aktualumas patvirtintas per 2019 m. birželio 27 d. vykusį ES ir Maroko asociacijos tarybos posėdį nustatytais „naujais“ prioritetais, kurie buvo išsamiai aptarti su valstybėmis narėmis ir Maroku kaip būsimos partnerystės gairės.

33

Per atidėjimo laikotarpį Komisija laikėsi pragmatiško požiūrio į bendradarbiavimą toliau teikdama paramą biudžetui ir bendradarbiaudama į BPS įtrauktose srityse. Taryboje valstybės narės pritarė šiam požiūriui.  Nors oficialus asociacijos susitarime nurodytas dialogas politikos klausimais šiuo atidėjimo laikotarpiu nebuvo plėtojamas, aukšto lygio dialogas politikos klausimais buvo tęsiamas, pavyzdžiui 2017 m. vasario 7 d. įvyko Užsienio reikalų ministro pavaduotojo N. Bouritos susitikimas su Komisijos Pirmininku J.-C. Juncker’iu ir Sąjungos vyriausiąja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai.

34

Indija ir Kinija nėra EBPO ir DAC narės, todėl jos yra mažiau saistomos tarptautinių įsipareigojimų koordinuoti veiksmus.

39

Komisija norėtų pabrėžti, kad poveikis yra vidutinės ir ilgalaikės trukmės etapais įgyvendinamų reformų rezultatas. Kai paramos biudžetui programos pradedamos vykdyti reformos pradžioje, poveikio nebus įmanoma išmatuoti kurį laiką, ir, labai tikėtina, net pasibaigus trimetei paramos biudžetui programai.

Nors kintamo dydžio dalių išmokėjimo rodikliai yra tik vienas aspektas, išmokėjimų lygis gali atspindėti rodikliais išreikštus užmojus (ar bent jau sunkumus, kurie turėtų būti susiję). ES bendros paramos biudžetui operacijų skaičiai rodo, kad sumažėjo išmokėjimų dalis, palyginti su galimais mokėjimais, o tai reiškia, kad padidėjo užmojis ar bent jau buvo sugriežtintos sąlygos ir (arba) vyriausybė susiduria su didesniais sunkumais įgyvendindama savo reformų darbotvarkę.

41

Tikrinamų programų rodiklių, labiau orientuotų į rezultatus ir procesą, pobūdis pasirinktas atsižvelgiant į numatytų reformų brandos lygį. Našumo ir proceso rodikliai yra tokie pat aktualūs ir svarbūs įgyvendinant reformą, kaip ir rezultatų rodikliai. Šiuo atžvilgiu Komisija tinkamai taikė 2017 m. paramos biudžetui gaires rodikliams, kurie turi būti naudojami išmokant kintamo dydžio dalis (4.4.3 skirsnis ir VIII priedas).

Rezultatai vertinami per ilgesnį laikotarpį, todėl šiuo atveju nebūtų buvę tikslinga dar labiau išplėsti rezultatų rodiklių naudojimą.

Be to, laikantis savarankiškumo principo, išmokėjimo rodikliai turėtų būti atrenkami daugiausia iš tų, kurie buvo nurodyti lengvatomis besinaudojančios šalies reformos rodiklių pase.

42

Komisijos vertinimu, tik 6 tikslai iš 86 gali būti laikomi nepakankamai plataus užmojo ir Komisija šiuo metu juos peržiūri.

Kalbant apie bendrą tikslų užmojo mastą, Komisija mano, kad didžioji dauguma rodiklių buvo pakankamai plataus užmojo ir sudarė sąlygas, kad parama biudžetui galėtų visapusiškai atlikti savo vaidmenį. Biudžeto finansavimu remiamos vyriausybės pastangos reformų srityje. Įvertinus kiekvieno mokėjimo tinkamumo kriterijus ir pasiektus rodiklius matyti, kad įgyvendinant paramos biudžetui programas reformų srityje padaryta pakankama pažanga. Vertinimo išvadose nuosekliai pabrėžiama, kad parama biudžetui negalima nupirkti reformų ir tai nėra jos tikslas.

Sveikatos sektoriaus programa pagrįsta 2012–2016 m. ministerijos sveikatos sektoriaus strategija. Šioje programoje žmogiškųjų išteklių vystymo klausimas sprendžiamas nustatant bendrąsias paramos biudžetui sąlygas, kintamo dydžio dalių rodiklius ir vykdant su techninės pagalbos komponentais susijusią veiklą. 12 rodikliu („vos“ 13 gydytojų mokymas) iš tikrųjų buvo siekiama parengti specialius mokymus bendrosios praktikos gydytojams, gyvenantiems kaimo vietovėse. Europos Audito Rūmų nurodyti 13 gydytojų yra pirmoji absolventų grupė.

43

Europos Audito Rūmų nurodyti sunkumai yra iš tiesų svarbūs ir Komisija juos sprendė keliais būdais – taikydama paramos biudžetui rodiklius, vykdydama techninės pagalbos veiklą ir ES finansuojamą PSO programą, kuria siekiama gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę kaimo vietovėse. Visų pirma: 

didelio darbuotojų pravaikštų skaičiaus problema sprendžiama suteikiant įgaliojimus ligoninių vadovams regionuose vykdant techninės pagalbos veiklą (žr. pirmiau pateiktą atsakymą į 42 dalies pastabas) ir PSO programą (valdymo pajėgumų vystymas ir pirminės sveikatos priežiūros valdymo gerinimas).

Mažo atokių vietovių patrauklumo problema sprendžiama taikant paramos biudžetui programos rodiklį (12 rodiklis, pagal kurį rengiama magistrantūros studijų programa); teikiama techninė pagalbą siekiant pagerinti pirminės sveikatos priežiūros darbuotojų orientavimą į paslaugas, o PSO programa siekiama pagerinti paslaugas kaimo vietovėse.

Struktūriškai nepakankamai išnaudojamos ligoninių infrastruktūros problema sprendžiama vykdant techninės pagalbos veiklą, kuria siekiama pagerinti viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir ligoninių valdymą. Be to, tai yra pagrindinis Socialinės apsaugos reformos programos klausimas, kuriuo siekiama užtikrinti visuotinį sveikatos draudimą, todėl Komisija pagrįstai vengė veiksmų dubliavimo Sveikatos programoje.

44

2018 m. ministerija nusprendė visiems socialinės apsaugos centrams taikyti naujus teisės aktus. Pripažindama tai Komisija 2019 m. peržiūrės rodiklių siektinas reikšmes, kurioms 2020 m. numatyti mokėjimai.

47

Šiuo metu stengiamasi patobulinti sektorių strategijų stebėjimo sistemas. Sektorių strategijų ir kartu veikiančių stebėjimo sistemų kokybė gerinama vykdant ES remiamą viešųjų finansų valdymo reformos programą. Šiuo darbu siekiama į biudžeto sudarymo procesą įtraukti veiklos aspektus ir tai bus akcentuojama vykdant visas naujas paramos biudžetui operacijas.

48

a) Konkretūs tikslai yra susiję su platesniais politinės reformos proceso tikslais, kurių pažanga visapusiškai stebima laikantis bendrųjų sąlygų. Tikrinami metinių kintamo dydžio dalių veiklos rodikliai nėra skirti šiai pažangai stebėti.

c) Komisija mano, kad šie du rodikliai buvo svarbūs, nes padėjo siekti paramos biudžetui programos tikslų. Padidėjusį bendrą kaimo vietovėse gydomų pacientų skaičių Komisija naudojo kaip rodiklį, gerai atspindintį sumažėjusius skirtumus, susijusius su galimybe gauti gydymą. Skirtumų mažinimas negali būti vertinamas kasmet taikant kintamo dydžio dalių rodiklį, todėl pagal šį rodiklį vertinamos suteiktos paslaugos: užtikrinimas, kad pacientai, sergantys dviem labiausiai paplitusiomis lėtinėmis neužkrečiamosiomis ligomis, būtų reguliariai gydomi, yra tinkamas geresnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kaimo vietovėse funkcinis rodiklis.

d) Kaip nurodyta išnašoje, pradinės reikšmės buvo reikalingos ne visiems rodikliams. Komisija, kai buvo būtina, nustatė pradines reikšmes siekdama tinkamai įvertinti tikslus. Pradinės reikšmės, nurodytos kaip „pasenusios“, daugiausia susijusios su sveikatos programa, kurioje duomenys, panaudoti kaip pradinės reikšmės, buvo finansavimo susitarimo pasirašymo metu turimi naujausi oficialūs duomenys. Komisija nemano, kad tinkama laikyti jas pasenusiomis a posteriori.

e) Vadovaujantis Komisijos taisyklėmis programavimo procese numatytas dvylikos mėnesių laikotarpis galutiniam finansavimo susitarimui parengti.

Šiomis aplinkybėmis kai kurie tikslai buvo iš tikrųjų pasiekti prieš pasirašant finansavimo susitarimą (pvz., 2015 m. spalio 21 d. pateiktas veiksmų planas dėl negalios ar parengta galutinė darnaus vystymosi strategija). Iš tikrųjų tai yra valdžios institucijų įsipareigojimų įrodymas ir nuolatinio derybų metu vykusio dialogo politikos klausimais rezultatas. Būsimos paramos biudžetui programos perspektyva ir nuolatiniu dialogu politikos klausimais nemenkai prisidedama prie šių reformų skatinimo. Todėl vertinant paramos biudžetui programos pasiekimus tikslinga atsižvelgti į derybų laikotarpiu įdėtas pastangas. Kitaip, Komisijos manymu, šalies partnerės vyriausybė būtų nubausta už pažangą, padarytą derybų laikotarpiu.

50

Nors įgyvendinant reformas būta vėlavimų, Komisija ėmėsi būtinų veiksmų, kad pakoreguotų savo programas ir išlaikytų paramos dėmesį bei mastą.

Paramos biudžetui programose įgyvendinant reformas pasitaiko vėlavimų. Tai įrodo, kad i) paramos biudžetui tikslai yra aktualūs ir plataus užmojo, ii) dėl remiamų reformų sudėtingumo joms įdiegti reikia daugiau laiko nei numatyta iš pradžių ir iii) parama biudžetui kaip priemonė lanksčiai remti procesą yra aktuali.

51

Buvo sutarta dėl finansavimo susitarimų trukmės pratęsimo įgyvendinant teisingumo ir PACC programas siekiant išplėsti techninės pagalbos (teisingumo) veiklą arba įtraukti naujus strateginius rodiklius (PACC finansinės įtraukties strategija).

52

Komisija mano, kad teikiama papildoma parama buvo tinkamas paramos biudžetui programos papildymas, o į laiką, reikalingą papildomos paramos sutarčiai sudaryti, atsižvelgta Komisijai rengiant veiksmų dokumentą. Teisingumo ir sveikatos programų sutartys su tarptautinėmis organizacijomis (UNICEF, Europos Taryba ir PSO) buvo pasirašytos per tris mėnesius nuo finansavimo susitarimo pasirašymo.

Be to, papildoma parama teikiama pagal kitas jau vykdomas programas, pavyzdžiui, „Réussir le Statut Avancé“, pagal kurią finansuojamas institucijų stiprinimas ir įstatymų suderinimas su ES standartais vykdant porinius projektus ir teikiant techninę pagalbą PACC ir sveikatos programoms, ar „Couverture Médicale de Base III“, skirtą socialinės apsaugos programai.

55

Laikantis paramos biudžetui gairėse pateiktų rekomendacijų, visos nepriklausomos stebėjimo misijos buvo vykdomos kaip numatyta.

ES delegacija palaikė sektorių dialogą visais lygmenimis visuose sektoriuose, kuriems buvo teikiama parama, siekdama stebėti, kad nacionalinėse sektorių strategijose numatytos reformos būtų vykdomos pagal planą. Galiausiai Komisija mano, kad dialogas politikos klausimais su Maroko valdžios institucijomis buvo pakankamas tikrinamų programų tikslams įgyvendinti.

58

Finansavimo susitarimuose nurodyti informacijos šaltiniai yra orientacinio pobūdžio, nes ES paramos biudžetui gairėmis delegacijos ir būstinės tarnybos yra įpareigotos naudotis visa turima susijusia informacija, kad galėtų priimti sprendimą dėl tinkamumo, konkrečių sąlygų ir kintamo dydžio dalių rodiklių.

Viena iš to priežasčių susijusi su tuo, kad rodiklio vertė turi būti nustatoma atsižvelgiant į aplinkybes. Jeigu, pavyzdžiui, rodiklio veikimui įtakos turėjo akivaizdus išorinis veiksnys, kurį galima nustatyti, į tai gali būti atsižvelgta priimant galutinį sprendimą. Informacijos apie tokį išorinį veiksnį galima gauti iš bet kokio šaltinio.

59

a) Komisija mano, kad mokant išmokas buvo naudojami tinkami tikrinimo šaltiniai. Kai įmanoma, veiksmingumo vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis paramos biudžetui gairėmis (4.4.4 skirsnis), kuriose skatinamas vyriausybės vadovaujamas procesas, pagrįstas šalies stebėjimo sistema. Laikantis tarptautinių įsipareigojimų dėl paramos veiksmingumo ir Europos konsensuso dėl vystymosi, naudojant šalies sistemas siekiama šias gaires sustiprinti, kad jos taptų įtraukesnės ir pagerintų viešojo sektoriaus atskaitomybę.

Komisijos vykdomos patikros siekiant patvirtinti mikroverslininkų skaičių buvo pagrįstos ir proporcingos, nes buvo tinkamai atsižvelgta į stebėjimo sistemą ir vyriausybės pateiktas oficialias ataskaitas.

Šiomis aplinkybėmis Komisija neturi pagrindo ir įrodymų, kad galėtų abejoti duomenų bazės tikslumu nustatant rodiklių, kuriais buvo siekiama įvertinti mikroverslininkų sistemos patrauklumą, rezultatus, tikslinės populiacijos (tiek aktyvių, tiek savarankiškai dirbančių asmenų) parinktis ir pažeidžiamumo mažinimo priemonių stiprumą. Ji nevertina, ar padidėjo savarankiškai dirbančių asmenų veiklos lygis, nes tai yra vidutinės trukmės aukštesnio lygio tikslas.

b) Pradinės reikšmės nebuvo pasenusios, nes derėdamasi dėl finansavimo susitarimų Komisija naudojo naujausius turimus duomenis. Mokėjimai buvo vykdomi laikantis finansavimo susitarimų nuostatų.

Vaikų gimstamumo kaimo vietovėse rodiklis rodo kaimo vietovėse esančiuose sveikatos centruose priimtų gimdymų dalį. Tiek pradinės reikšmės, tiek tikslai atitiko vyriausybės strategiją ir jos įsipareigojimą iki 2015 m. pasiekti TVT.

Tikslas yra skatinti tendenciją, todėl nedidelis 0,2 proc. sumažėjimas tam tikrais metais negali būti laikomas reikšmingu, palyginti su pastarųjų penkerių metų tendencija, kai gimdyvių mirtingumas sumažėjo 14 proc. Šiomis aplinkybėmis 85 proc. gimdymų, kuriuose dalyvavo sveikatos priežiūros specialistai, yra įrodymas, kad vyriausybės įgyvendinama gimdyvių mirtingumo mažinimo programa yra tęstinė ir sėkminga.

c) Komisija, kai buvo būtina, nustatė pradines reikšmes siekdama tinkamai įvertinti tikslus.

Tikslinis gydomų diabetu sergančių pacientų skaičius buvo apskaičiuotas teisingai ir atspindėjo didėjančią pacientų aprėptį kaimo vietovėse. Cukrinis diabetas yra lėtinė liga, todėl svarbu, kad pacientai toliau būtų gydomi. Pasirinkus skaičiavimo metodą, kuris būtų taikomas tik padidėjus pacientų skaičiui, nebūtų remiamos vyriausybės pastangos užtikrinti tinkamą šios ligos gydymą kaimo vietovėse.

d) Komisija mano, kad siekiant trylikos tikslų buvo padaryta pakankama pažanga ir pasiekti tikslai pagrindžia išmokas, kurios buvo padarytos laikantis finansavimo susitarimų nuostatų ir paramos biudžetui programoje nustatytų tikslų.

Tikslo, susijusio su bendrosios praktikos gydytojų skaičiumi, taip pat apie kito tikslo atveju pažanga buvo nustatyta netinkamai ir Komisija pradėjo išmokėtų sumų susigrąžinimo procedūrą.

60

Komisija nepritaria išvadai dėl Europos Audito Rūmų ataskaitos VI priede iškeltų su išmokėjimu susijusių klausimų.

Iš viso tikrintoms programoms buvo išmokėta 147 mln. EUR, iš kurių 140 mln. EUR kaip paramai biudžetui (įskaitant 88 mln. EUR kintamo dydžio dalių mokėjimams). Komisija mano, kad visi pasirinkti rodikliai susiję su paramos biudžetui programos tikslais ir sektorių reformomis, kurios remiamos siekiant tų tikslų. Komisija mano, kad visi mokėjimai buvo tinkamai patikrinti ir buvo naudojami tinkami tikrinimo šaltiniai laikantis galiojančių paramos biudžetui gairių, išskyrus du sveikatos programoje nustatytus tikslus, dėl kurių šiuo metu vyksta 3,59 mln. EUR susigrąžinimo procedūra. Taigi reguliarūs paramos biudžetui mokėjimai sudarė 136,41 mln. EUR.

Kitų dviejų rodiklių, pagal kuriuos, kaip nustatė Europos Audito Rūmai, buvo atlikti netinkami mokėjimai, atveju: i) mokėjimas pagal 7 rodiklį sveikatos sektoriuje buvo atliktas laikantis finansavimo susitarimo nuostatų ir Komisija mano, kad taikomas apskaičiavimo metodas atitinka siekiamą tikslą, ir ii) mokėjimas pagal 1.2 rodiklį socialinės apsaugos programoje buvo atliktas laikantis finansavimo susitarimo nuostatų, nes socialinio sektoriaus ministerijų laikotarpio vidurio finansavimo programa (2017–2020 m.) buvo viešai skelbiama ministerijų veiklos projektuose, kaip reikalaujama pagal Finansų įstatymą, patvirtinta Finansų ministerijos biudžeto skyriaus ir pateikta Parlamentui. Be to, Komisija iš Finansų ministerijos gavo 2017–2019 m. biudžeto asignavimus, įrodančius, kad biudžeto asignavimai šioms ministerijoms kasmet nuolat didėjo.

61

Komisija tinkamai taikė finansavimo susitarime numatytas lankstumo priemones, kad perkeltų rodiklių vertinimą, kai tai pateisinama išorinėmis aplinkybėmis ir kai perkėlimas gali išlaikyti paskatas vyriausybei įgyvendinti svarbias reformas.

Kai kurių rodiklių perkėlimas buvo įvertintas gavus oficialų vyriausybės prašymą, motyvuotą per oficialius susitikimus atitinkamos ministerijos pateiktais argumentais, pagrįstais išorės stebėjimo misijų vertinimais. Po vidaus patikimumo vertinimo proceso vyriausybė ir Komisija pasirašė oficialią finansavimo susitarimo pataisą ir pateikė išsamų pagrindimo raštą.

64

Stebėjimo veikla vykdoma visus metus. Ji apima nuolatinį delegacijos darbuotojų, valdžios institucijų ir kitų susijusių suinteresuotųjų subjektų dialogą politikos ir techniniais klausimais. Be to, stebėjimas vykdomas kas dvejus metus rengiant vizitus vietoje ir kasmet rengiant misiją, per kurią rengiama išmokėjimo byla, į kurią įtrauktas skyrius, skirtas pažangai, padarytai įgyvendinant sektorių politiką.

3 langelis. Komisijos stebėjimo procedūrų trūkumai

Pagal teisingumo programą neskiriamas finansavimas jokios konkrečios jurisdikcijos kūrimui, tačiau teikiamos paskatos reformuoti kai kuriuos teismų struktūros aspektus.

Finansavimo susitarime nurodyta, kad Paskirtųjų teisėjų centrų reforma apima bent 60 proc. teismų struktūros. Taigi tikslas buvo pasiektas Vyriausybės tarybai patvirtinus teismų struktūrą ir reformavus bei perskirsčius Paskirtųjų teisėjų centrus.

Pagal 3 rodiklio tarpinį tikslą N+2 negalima nustatyti, ar Paskirtųjų teisėjų centrai veikia, ar ne.

66

Komisija du kartus per metus atlieka rizikos vertinimą, kad nustatytų rizikos lygį siekiant tikslų. Iš tikrųjų, keičiantis aplinkybėms, tikimybės pasiekti nustatytus tikslus vertinimas laikomas gera administravimo praktika.

67

Komisija mano, kad nors kai kurie rodikliai nebuvo pasiekti, padaryta itin didelė pažanga ir tikimasi tolesnės pažangos. Kaip rodo padidėjęs gydomų ir (arba) stebimų pacientų, sergančių cukriniu diabetu ir hipertenzija, skaičius, programos įgyvendinimo laikotarpiu galimybės gauti sveikatos priežiūros paslaugas kaimo vietovėse pagerėjo. 2012–2016 m. pagerėjusios galimybės gauti pirminės sveikatos priežiūros paslaugas leido 35 proc. sumažinti gimdyvių mirtingumą. 2017 m. 81,2 proc. (šis skaičius išaugo nuo 71,2 proc. 2015 m.) nėščių moterų kaimo vietovėse prieš gimdymą buvo suteiktos konsultacijos viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sumažėjo 3 600 vaistų ir generinių vaistų kainos, o pardavimai išaugo 39 proc., todėl padidėjo jų prieinamumas. Galiausiai nuo 2019 m. visuose regionuose buvo paskirti regionų inspektoriai.

68

Komisija mano, kad iš trijų rezultatų rodiklių tikslų vis dar neįgyvendintas liko tikslas, susijęs su nesamdomų darbuotojų sveikatos draudimu. Artimiausioje ateityje turėtų būti priimtos rezultatų pagal šį rodiklį padedančios pasiekti teisinės priemonės.

69

Komisija ėmėsi tinkamų priemonių, kad sumažintų vėlavimo patvirtinti baudžiamąjį kodeksą poveikį programai, neviršydama finansavimo susitarime numatyto lankstumo.

Su teismų struktūra susijęs tikslas buvo paremti Paskirtųjų teisėjų centrų perkėlimą. Taigi priėmus norminį aktą, nauja teismų struktūra buvo įgyvendinta 60 proc., kaip numatyta finansavimo susitarime.

Tikslas palengvinti teisinės pagalbos teikimą buvo procedūrinis. RAMED (pranc. Regime d'Assistance Medicale) kortelės naudojimas siekiant suteikti pažeidžiamiems asmenims galimybę gauti teisinę pagalbą atitinka finansavimo susitarime nustatytą tikslą, pagal kurį numatyta suvienodinti ir supaprastinti dokumentus, kurie reikalingi norint gauti teisinę pagalbą.

70

Komisija mano, kad visi mokėjimai yra pagrįsti. Jos vertinimas pagrįstas i) administracijos pateiktais įrodymais, ii) Komisijos atliktu patvirtinamųjų dokumentų patikrinimu ir iii) nepriklausomos stebėjimo misijos rezultatais.

Visų pirma visi tikrinimo šaltiniai atitiko finansavimo susitarimo nuostatas. Panaudoti statistiniai duomenys yra viešai skelbiami statistiniai duomenys; tuos pačius duomenis naudoja Finansų ministerija.

71

Finansavimo susitarimo pakeitimus, kuriais suteikiama galimybė prailginti terminą ir (arba) pakeisti kai kuriuos rodiklius, Komisija suteikė pagal paramos biudžetui gairių nuostatas ir laikydamasi taikytinų taisyklių bei procedūrų.

Prireikus, Komisija pakoregavo programų rodiklį, kad padidintų teigiamą sektorių reformos sutarčių svertą ir ES finansavimo veiksmingumą, pritaikydama jį prie institucinės aplinkos pokyčių.

Galiausiai svarbu pažymėti, kad tikslai įgyvendinami ne vykdant paramos biudžetui programą, bet vyriausybė, įgyvendindama savo pradėtą reformą, pasiekia pastarosios tikslus. Rodiklių / tikslų vertinimo perkėlimas pagrįstais atvejais yra veiksmingiausias būdas padidinti ES paramos veiksmingumą.

72

Tam tikrais konkrečiais atvejais pagal Komisijos paramos biudžetui politiką numatyta tikslinė parama biudžetui, pavyzdžiui, sudarant valstybines ir atsparumo didinimo sutartis. Šios sutartys paprastai naudojamos situacijose po konfliktų. Teikiant paramą biudžetui remiamos reformos, tačiau jos neperkamos ir negali būti perkamos. Bet kokios reformos sėkmė ir tvarumas labai priklauso nuo vyriausybės ir šalies gyventojų savarankiškumo.

Paramos biudžetui tikslas nėra suteikti didesnius biudžetus sektorių ministerijoms, bet užtikrinti, kad biudžetas būtų pakankamas atsižvelgiant į nacionalinės strategijos ir (arba) programos tikslus. Parama biudžetui galima užtikrinti, i) kad reforma būtų įgyvendinama taip sklandžiai, kaip tai įmanoma politiniu atžvilgiu, ii) kad reforma būtų pakankamos „kokybės“, atitiktų geriausią tarptautinę praktiką ir kad ją įgyvendinant būtų pasitelkti aukščiausios kvalifikacijos specialistai.

73

Komisija mano, kad reformų įgyvendinimas nepriklauso nuo sektoriaus biudžeto eilutės vykdymo. Nepaisant to, Komisija pažymi, kad Teisingumo ministerijos ir Sveikatos ministerijos biudžeto įvykdymo lygiai 2014–2016 m. laikotarpiu viršijo atitinkamai 90 proc. ir 95 proc., o 2017 m. – 100 proc.

74

Nors paramos biudžetui suma gali būti ribota atsižvelgiant į BVP dalį, jos, kaip dotacijos, pobūdis, taip pat griežtas vertinimas ir papildoma parama, teikiama ES programoms, suteikia didesnį svertą nei tas, kurį turi dauguma kitų paramos teikėjų.

75

ES delegacija gauna viešai skelbiamus statistinius duomenis ir juos naudoja; tuos pačius duomenis naudoja Finansų ministerija. Nustatyti duomenų rinkiniai iš tikrųjų gali suteikti naudingos informacijos apie sektorių politikos įgyvendinimą. Šiuo metu Komisija kartu su Finansų ministerija aptaria galimybę remti departamentus, kad galima būtų rengti išsamesnius statistinių duomenų rinkinius.

Kaip rodo Pasaulio banko statistinių gebėjimų indeksas, Maroko statistikos sistema yra labai pažangi – geresnė nei daugelyje kitų šalių. Taigi ji suteikia pakankamą pagrindą sektorių pažangos stebėjimui ir analizei. Be statistinių duomenų, Komisija naudoja ir kitus informacijos šaltinius, kad sutikrintų pateiktą informaciją ir patvirtintų pažangos lygį.

76

Komisija siūlo žr. jos atsakymą į 69 dalies pastabas.

77

Vyriausybė nuosekliai sprendė medicinos darbuotojų klausimą. Vyriausybė įsteigė daugybę medicinos fakultetų visoje šalyje. Be to, priėmus Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstatymą (2015 m.), Maroke buvo atidaryti privačiojo sektoriaus fakultetai, kuriuose teikiamos įvairios papildomos medicinos profesijų mokymo programos įvairių sričių medicinos darbuotojams. Šį klausimą ES sprendė plėtodama dialogą politikos klausimais.

Buvo tikimasi, kad gavus Pasaulio banko finansavimą bus sukurta elektroninė sveikatos priežiūros informacinė sistema. Deja, Pasaulio banko parama nebuvo suteikta laiku. Sveikatos ministerija jau patvirtino pagrindinį paramos teikimo planą. ES nebeprireikė dubliuoti šios veiklos.

80

Kartais jautrių ir sudėtingų reformų pažanga yra lėtesnė nei tikėtasi, tačiau pasiekimų kokybė ir administracijos bei gyventojų savarankiškumas yra itin svarbūs, kad jos būtų sėkmingos.

81

Vyriausybė, pripažindama, kaip svarbu sumažinti kardomojo kalinimo trukmę, iš baudžiamojo kodekso išbraukė atitinkamus straipsnius ir neseniai pateikė juos kaip atskirą įstatymą, kad paspartintų reformą.

Finansavimo susitarime Komisija nurodė šį klausimą kaip pagrindinę problemą, kuri turi būti sprendžiama įgyvendinant paramos biudžetui programą. Šiam tikslui buvo parengti trys rodikliai.

2018 m. buvo pasiekta džiuginančių rezultatų – asmenų, kuriems taikomas kardomasis kalinimas, skaičius buvo sumažintas iki 39 proc.

82

Vykdant esmines plačių užmojų reformas, kaip antai teisingumo sektoriuje (kurių tikslas – nepriklausomas teisingumo sektorius, geresnės galimybės pasinaudoti teisėmis ir kreiptis į teismą, didesnė teisių ir laisvių teisminė apsauga ir didesnis teisminių institucijų veiksmingumas bei efektyvumas), negalima pateikti poveikio įrodymų per tokį trumpą laikotarpį, ypač todėl, kad tokioms reformoms reikalinga administracijos, teisėjų ir plačiosios visuomenės parama.

Įvairiuose reformos etapuose daroma pažanga (nors ir nedidelė, kiek tai susiję su baudžiamuoju kodeksu) yra reikšminga ir jos poveikis bus įvertintas ateinančiais metais.

85

PACC tikslas buvo parodyti, kad nauji taisyklių rinkiniai ir konkrečios lengvatos galėtų suteikti būtinas paskatas steigtis individualioms įmonėms. Programos pridėtinė vertė yra užtikrinti mikroverslininkams numatytų priemonių kokybę ir tvarumą. Programa nėra siekiama priversti vykdyti reformą ar per trejus metus smarkiai sumažinti neoficialių verslo vienetų procentinę dalį šalyje, bet siekiama ieškoti novatoriškų būdų įtikinti mikroverslininkus įforminti savo veiklą.

Atsižvelgiant į PACC programos apimtį ir taikymo sritį, ja remiami perspektyviausi Maroko vyriausybės pradėti procesai, kuriais siekiama padidinti ekonomikos įteisinimo lygį ir paskatinti darbo vietų kūrimą (t. y. nustatant mikroverslininko statusą). Be to, kalbant apie investicines programas, PACC projektas yra susijęs su Maroko agentūros remiamų projektų, skirtų MVĮ, portfelio padidėjimu.

86

Komisija mano, kad įgyvendinant pirmiesiems eksportuotojams skirtą programą siekiama gerokai padidinti nuolatinių eksportuotojų skaičių.

87

Komisija sutinka, kad laikotarpiu, kai politiniai santykiai buvo nutraukti, ES matomumas buvo ribotas; tačiau nuo 2017 m. ES matomumas labai pagerėjo.

88

Komisija patvirtina, kad nuo 2017 m. buvo organizuojami ir vyko oficialūs aukšto lygio renginiai, kuriuose dalyvavo ES delegacija.

89

Nuo 2018 m. vidurio labai padidėjo PACC programos matomumas, be kita ko, jai daug dėmesio skiriama spaudoje.

90

Ministerijų svetainėse nėra kitų techninių ir finansinių partnerių logotipų.

92

Komisija mano, kad nors tebėra skirtumų, nuo 2012 m. pastebimai pagerėjo galimybės naudotis valstybinių ligoninių paslaugomis – padidėjo 80 proc., o galimybės gauti specializuotas viešas konsultacijas padidėjo 78 proc.

93

Komisija norėtų pabrėžti, kad 2013 ir 2014 m. pateikti skurdo ir nelygybės paplitimo Maroke duomenys yra pagrįsti2010 m. duomenimis. Tie patys duomenys panaudoti naujausiuose leidiniuose, kaip antai „African Development Dynamics 2018“. Naujesnių duomenų nėra, todėl Komisija abejoja Europos Audito Rūmų išvada, kad 2014–2018 m. įgyvendintos paramos biudžetui programos neturėjo didelio poveikio šiems dviem rodikliams. Be to, metodiniu atžvilgiu neteisinga vertinti paramos biudžetui programų poveikį remiantis duomenimis, susijusiais su laikotarpiais iki tų programų įgyvendinimo.

94

Komisija mano, kad nors pažanga, susijusi su moterų teisėmis, nebuvo pasiekta visose srityse, pastebimas aktyvesnis moterų dalyvavimas politikoje tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmenimis. 2017 m. JT lyčių lygybės indekse Marokas užėmė 123 vietą iš 189.

95

b) Komisija mano, kad ankstesnė su lyčių lygybe susijusios paramos biudžetui programa buvo labai svarbi sprendžiant lyčių klausimus institucijų lygmeniu pagrindinėse sektorių politikos srityse.

Nors pripažįstama, kad reikia stiprinti įvairių institucijų suinteresuotųjų subjektų veiksmų koordinavimą, veiksmingas lyčių klausimų integravimas tebėra problema.

Pripažindama tai, Komisija, siekdama užtikrinti didesnį dėmesį lyčių aspektui naujesnėse paramos biudžetui programose ir tuo pačiu toliau skirdama dėmesį duomenų suskirstymui sektorinės paramos biudžetui srityje, papildė programas bent vienu sektorių lyčių analize pagrįstu su lyčių aspektu susijusiu specialiuoju rodikliu

c) moterų ekonominis įgalėjimas yra didelė problema, todėl Komisija rengia tinkamą strategija pasitelkdama įvairias priemones (ne tik paramą biudžetui), pavyzdžiui, įgyvendindama specialią pagal nacionalinę orientacinę programą finansuojamą programą „Moterys versle“, .

Dėl nuolatinio sektorių dialogo šioje srityje, į antrąją programą lyčių klausimais įtrauktas konkretus rodiklis, skirtas moterų ekonominiam įgalėjimui vertinti.

Papildant PACC, siekdama nustatyti konkrečią į moteris verslininkes orientuotą veiklą, Komisija numatė pagal nacionalinę orientacinę programą specialiai privačiojo sektoriaus paramos programai, kurią įgyvendina ERPB, skiriamas dotacijas,

d) Komisija norėtų pažymėti, kad žmogaus teisių klausimai taip pat sprendžiami įvairiomis politinio dialogo ir bendradarbiavimo formomis. Keturiose tikrintose programose trys teisingumo sektoriaus rodikliai, tiesiogiai susiję su žmogaus teisėmis, nebuvo pasiekti dėl pavėluoto baudžiamojo kodekso priėmimo.

Tačiau reikėtų pažymėti, kad tiek sveikatos, tiek socialinės apsaugos programomis, kuriomis siekiama pagerinti galimybes naudotis socialinėmis paslaugomis, tiesiogiai prisidedama prie socialinių ir ekonominių teisių įgyvendinimo.

96

Per šį laikotarpį įvyko keletas teigiamų pokyčių (2017 m. įsteigta Lygybės ir kovos su diskriminacija institucija, 2018 m. priimtas įstatymas 103.13 dėl smurto prieš moteris ir mergaites), nors iki šiol pasiekta pažanga nebuvo vienoda. Remiantis 2015–2018 m. ES metine žmogaus teisių ir demokratijos ataskaita, nepaisant teigiamų tendencijų kai kuriose srityse, įskaitant teisingumo sistemą, institucinę žmogaus teisių sistemą ir korupciją, Maroke tebėra didelių su žmogaus teisėmis susijusių problemų.

98

Organizacija „Freedom House“ laiko Maroką „iš dalies laisva“ šalimi, kuri jos parengtoje 2019 m. ataskaitoje „Freedom in the World“ užima 36 vietą iš 100 (žr. 15 diagr.). Pagrindiniai šioje ataskaitoje nurodyti klausimai yra spaudos laisvės ir susirinkimų laisvės apribojimai, nepakankama interneto laisvė ir nepakankamas teisingumo sektoriaus nepriklausomumas. 2018 m. Maroko piliečių laisvių balų skaičius sumažėjo nuo 4'5 iki 5 iš 7 dėl valstybės reakcijos į dideles visu metus vykusias demonstracijas (žr. 14 diagr.).

Išvados ir rekomendacijos

99

Atsižvelgdama į savo atsakymuose išdėstytus elementus Komisija daro išvadą, kad ES bendradarbiavimas padėjo įgyvendinti reformas Maroke. Tai turėjo teigiamą poveikį šalies socialiniam ir ekonominiam vystymuisi ir apie tai nuolat patvirtina Komisijos vykdoma stebėsenos veikla: tiek vidaus, tiek ir išorės nepriklausomuose metiniuose vertinimuose pastovus reformos procesas buvo vertinamas teigiamai.

100

Prioritetiniai sektoriai nustatyti pačioje Maroko reformų darbotvarkėje, kuri paskelbta 2011 m. konstitucijoje. Nors gali būti tam tikrų konsolidavimo ir koncentravimo galimybių, apsiribojimas tik trimis sektoriais būtų prieštaravęs aukštesnio lygio statuso veiksmų plano esmei ir sumažinęs Komisijos politikos svertą. Komisijos nuomone, sumos sektorinės paramos biudžetui programoms skiriamos vykdant skaidrų ir metodišką procesą, kuris yra visapusiškai pagrįstas dokumentais (žr. Komisijos atsakymą į 27 dalies pastabas). Politinis sąstingis buvo išsamiai aptartas Europos Vadovų Tarybos darbo grupėje su valstybėmis narėmis, kurios pritarė Komisijos strategijai (žr. Komisijos atsakymą į 32 dalies pastabas).

1 rekomendacija. Daugiau dėmesio skirti ES paramai biudžetui Maroke

Pirma įtrauka. Komisija ir EIVT iš dalies pritaria šiai rekomendacijai.

Kaip nurodyta ES pokyčių darbotvarkėje ir programavimo gairėse, Komisija ir EIVT sutaria sutelkti dėmesį į mažesnį sektorių skaičių. Tačiau teikiant pirmenybę šiems sektoriams būtų prieštaraujama dabartinėms gairėms.

Antra įtrauka. Komisija ir EIVT pritaria šiai rekomendacijai ir mano, kad ji jau yra įgyvendinama.

Komisija ir EIVT reguliariai koreguoja metodiką, atsižvelgdamos į įgytą patirtį.

Nuolat atlikdamos metodikos ir jos įgyvendinimo būdų peržiūrą, Komisija ir EIVT atsižvelgia į Europos Audito Rūmų rekomendacijas.

Trečia įtrauka. Komisija ir EIVT pritaria šiai rekomendacijai.

2015 m. buvo pradėtas bendro programavimo procesas, o ES ir valstybės narės užbaigė bendrą pagrindinių šalies vystymosi sunkumų analizę. 2017 m. buvo nuspręsta sutelkti bendro programavimo veiklą trijuose pagrindiniuose sektoriuose (lyčių lygybės, migracijos ir profesinio mokymo). Šiuose trijuose sektoriuose auditas nebuvo atliktas. Šiuo programavimo laikotarpiu daug pastangų buvo dedama įgyvendinant bendrą programavimą Maroke. Komisija ir EIVT dar aktyviau dės pastangas per naująjį programavimo etapą.

101

Į Paramos biudžetui finansavimo susitarimą ir jo priedus įtraukti visi tikslai, rodikliai ir pradinės reikšmės, kurių reikia programai įgyvendinti. Paramos biudžetui gairėse nėra nurodyta parengti veiksmų planą.

Žr. Komisijos atsakymus į 47 ir 48 dalių pastabas.

2 rekomendacija. Tobulinti tikslų ir veiksmingumo rodiklių rengimą

Pirma įtrauka. Komisija ir EIVT nepritaria šiai rekomendacijai.

Komisija pažymi, kad konkrečių ir tinkamų veiksmingumo rodiklių nustatymas jau yra įprasta praktika, numatyta paramos biudžetui gairėse.

Komisija mano, kad tikrinamose programose nustatyti tikslai ir veiksmingumo rodikliai buvo tinkamai pritaikyti Maroko kontekstui. Priežastys yra išdėstytos kiekvienos programos intervencinių veiksmų logikoje, kuri yra Komisijos tarnybų ir valstybių narių patvirtinto veiksmų dokumento dalis. Reikėtų pažymėti, kad teikiant paramą biudžetui neapsiribojama veiksmingumo rodikliais.

Antra įtrauka. Komisija ir EIVT pritaria šiai rekomendacijai ir prireikus naudojasi į rezultatus orientuotais rodikliais.

Trečia įtrauka. Komisija ir EIVT pritaria šiai rekomendacijai ir, kai tinkama, naudoja pradines reikšmes.

102

Komisija pažymi, kad dialogas politikos klausimais vyksta kasdien visais lygmenimis. Svarbiausi klausimai prireikus sistemingai keliami atitinkamu lygmeniu. Išsamus viso proceso patvirtinimas dokumentais sudarytų didelių administracinių išlaidų ir gali turėti įtakos diskusijoms jautriais ir kartais konfidencialiais klausimais. Metiniai posėdžiai grindžiami dokumentais, o protokolai buvo perduoti Europos Audito Rūmams.

Teikdama paramą biudžetui Komisija vadovaujasi paramos biudžetui gairėmis dėl dialogo politikos klausimais. Dialogo politikos klausimais rezultatai yra ir bus svarbi bet kokio vertinimo dalis. Vis dėlto Komisija norėtų atkreipti dėmesį į reformų ir politinių tikslų politinį jautrumą ir todėl tvirtina, kad dialogo strategijos toliau bus rengiamos ginant Komisijos interesus.

Ryšiai su Maroko administracija palaikomi visais lygmenimis ir klausimai sprendžiami atitinkamu lygmeniu laikantis patikimo vadovavimo principų ir diplomatinio protokolo, taip pat atsižvelgiant į veiksmų būtinumą.

Taip pat žr. Komisijos atsakymus į 56 ir 57 dalių pastabas.

3 rekomendacija. Stiprinti dialogą politikos klausimais

Dialogas politikos klausimais yra viena svarbiausių paramos vystymuisi tvarkos ir paramos biudžetui programų nustatymo, rengimo, įgyvendinimo, stebėjimo bei vertinimo dalių Maroke. Jis susijęs ne tik su finansavimu, bet apima visas aukštesnio lygio statuso veiksmų plano sritis.

Kaip rekomenduojama, Komisija galėtų apsvarstyti galimybę reguliariau teikti oficialesnes ataskaitas apie dialogą politikos klausimais. Vis dėlto tam tikromis aplinkybėmis neoficialus dialogas politikos klausimais tebėra tinkamas ir veiksmingas (kaip patvirtinta politinio sąstingio ES ir Maroko santykiuose laikotarpiu).

Pirma įtrauka. Komisija ir EIVT pritaria šiai rekomendacijai.

Į atnaujintas paramos biudžetui gaires įtrauktos išsamesnės rekomendacijos dėl dialogo politikos kausimais, plėtojamo teikiant paramą biudžetui.

Vis dėlto Komisija norėtų pabrėžti kai kurių reformų ir politinių tikslų politinį jautrumą ir todėl tvirtina, kad dialogo strategijos toliau bus rengiamos ginant Komisijos interesus.

Antra įtrauka. Komisija ir EIVT iš dalies pritaria šiai rekomendacijai.

Svarbiausių posėdžių protokolai rengiami ir stebimi pagal reikalavimus. Komisija ir EIVT stengsis sistemingiau pagrįsti dialogą politikos klausimais.

Trečia įtrauka. Komisija ir EIVT iš dalies pritaria šiai rekomendacijai.

Reguliarus ataskaitų apie dialogą politikos klausimais teikimas užtikrinamas pagal Išorės pagalbos valdymo ataskaitų teikimo sistemą ir išmokėjimų pranešimus. Komisija ir EIVT stengsis sistemingiau pagrįsti dialogą politikos klausimais.

103

Žr. Komisijos atsakymus į 59–63 dalių pastabas.

Komisija mano, kad:

 • naudojami tikrinimo šaltiniai laikomi tinkamais;
 • nebuvo tik su vienu rodikliu ir vienu tikslu susijusių patikrinimo šaltinių, nes juos prieš mokėjimą turėjo pateikti vyriausybė;
 • duomenų kokybė ir patikimumas buvo tikrinami, jei būtina, nes Komisija, vadovaudamasi geriausia tarptautine praktika, pasikliauna nacionalinėmis statistikos sistemomis;
 • mokėjimų klaidos turėjo įtakos tik su dviem tikslais susijusiems mokėjimams ir buvo pradėta susigrąžinimo procedūra;
 • visi kiti išmokėjimai buvo vykdomi laikantis finansavimo susitarimo nuostatų;
 • tikslų perkėlimas atitinkamos ministerijos prašymu buvo vykdomas reguliariai, gavus nepriklausomų stebėjimo misijų ir Komisijos tarnybų įvertinimą.
4 rekomendacija. Tobulinti išmokų tikrinimo procedūras

Pirma įtrauka. Komisija nepritaria šiai rekomendacijai, nes ji pagrįsta pastabomis ir išvadomis, kurioms Komisija nepritaria.

Komisija pažymi, kad vadovaujantis patikimo finansų valdymo praktika ir paramos biudžetui gairėmis naudojami tinkami apskaičiavimo metodai, kurie išsamiai aprašyti finansavimo susitarimo prieduose. Tais retais atvejais, kai padaroma klaidų, jos laiku ištaisomos.

Antra įtrauka. Komisija nepritaria šiai rekomendacijai, nes ji pagrįsta pastabomis ir išvadomis, kurioms Komisija nepritaria.

Komisija pažymi, kad tai jau yra įprasta praktika. Remiantis paramos biudžetui gairėmis, lėšos išmokamos tik tada, kai yra patikimų įrodymų, jog tikslai buvo įgyvendinti.

Programos gyvavimo ciklu Komisija kruopščiai tikrina tikrinimo šaltinių patikimumą ir nuoseklumą.

Rengiant programą nacionalinė duomenų rinkimo sistema tikrinamuose sektoriuose buvo įvertinta kaip patikima. Šį vertinimą patvirtinta Maroko padėtis Pasaulio banko statistinių pajėgumų indekse (SCI), kuriame šalies statistinių duomenų kokybės įvertinimas yra daug geresnis už regiono vidurkį.

Laikantis tarptautinių įsipareigojimų dėl paramos veiksmingumo ir Europos konsensuso dėl vystymosi, naudojant šalies sistemas siekiama šias gaires stiprinti darant jas įtraukesnes ir padidinant viešojo sektoriaus atskaitomybę. Todėl, vertindama kintamo dydžio dalių rodiklių veiksmingumą, Komisija naudoja oficialią, svarbią ir patikimą informaciją, jeigu ji užtikrina pakankamą patikinimą dėl pasiektų rezultatų lygio.

Tais atvejais, kai kyla rimtų abejonių dėl pateiktų duomenų kokybės, priimant sprendimus dėl mokėjimų atliekamas patikrinimas.

Trečia įtrauka. Komisija nepritaria šiai rekomendacijai, nes ji pagrįsta pastabomis ir išvadomis, kurioms Komisija nepritaria.

Remdamasi šalies partnerės pateiktais argumentais, delegacija įvertina prašymo dėl perkėlimo tinkamumą. Būstinės tarnybos dar kartą patikrina ir patvirtina šį įvertinimą. Šie argumentai gali būti pateikti vyriausybės laiške ar atsispindėti posėdžių protokoluose ir (arba) nepriklausomų stebėjimo misijų ataskaitose.

Atitinkamose ataskaitos dalyse pateikiami išsamūs paaiškinimai.

104

Rengiant išmokėjimo bylą kasmet vyksta oficialus ir išsamus kiekvienos paramos biudžetui programos pažangos stebėjimas, paprastai padedant nepriklausomiems išorės konsultantams. Į šį stebėjimą įtrauktas skyrius apie pažangą sektorių politikos srityje. Nuolatinis dialogas politikos klausimais, vizitai ir darbo grupės – tai nuolatinis stebėjimas, suteikiantis galimybę iš anksto įspėti, jei būna nukrypimų (žr. Komisijos atsakymus į 64–66 dalių pastabas dėl konkrečių su programa susijusių pastabų).

5 rekomendacija. Patobulinti stebėjimo procedūras

Pirma įtrauka. Komisija iš dalies pritaria šiai rekomendacijai.

Tačiau ne visose programose apsilankymai vietose yra pagrįsti.

Antra įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai.

Trečia įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai.

105

Komisija mano, kad 62 proc. tikslų buvo įgyvendinti.

Ministerijų biudžeto įvykdymo lygis 2014–2016 m. laikotarpiu viršijo atitinkamai 90 proc. ir 95 proc., o 2017 m. – 100 proc. Todėl neteisinga teigti, kad „dar turės būti išleistos gana didelės sumos“.

Paramos biudžetui pridėtinė vertė yra parama įgyvendinant vietos reformas ir veiksmų planus, kurie yra tikros, patikimos ir tinkamos reformų programos, teikiančios ilgalaikę pokyčius skatinančią naudą šalių partnerių visuomenėms.

106

Matomumas yra nuolatinio bendravimo proceso rezultatas ir jam turi būti taikomas diferencijuotas požiūris atsižvelgiant į aplinkybes. Į finansavimo susitarimus dėl paramos biudžetui ir kitų išorės veiksmų jau įtrauktos nuostatos, pagal kurias turi būti užtikrinamas matomumas.

Matomumas buvo minimalus tik 2016 m. Nuo 2017 m. ES paramos matomumas labai padidėjo.

Kaip ir pradinio finansavimo susitarimo pasirašymo atveju, paskata siekti rezultatų neprasideda nuo priedo pasirašymo. Priedas yra dialogo ir derybų, vykusių ištisus mėnesius iki paties priedo pasirašymo, rezultatas.

Daugiau išsamių paaiškinimų dėl Komisijos pozicijos pateikta pastabose prie atitinkamų dalių (žr. Komisijos atsakymus į 8992 dalių pastabas).

6 rekomendacija. Padidinti ES paramos matomumą

Komisija ir EIVT iš dalies pritaria šiai rekomendacijai.

Konkrečių su matomumu susijusių išmokėjimo sąlygų nustatymas būtų netikslingas ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, sudėtingų ES ir Maroko santykių laikotarpiu, gali duoti priešingų rezultatų.

107

Komisija mano, kad lyčių ir žmogaus teisių klausimai yra sudėtingos įsišaknijusios problemos ir reikia laiko, kad šioje srityje būtų pasiekta pažanga.

Labai integruotų ilgalaikio poveikio rodiklių (pavyzdžiui, žmogaus socialinės raidos indekso arba lyčių nelygybės indekso) naudojimas siekiant įvertinti paramos biudžetui programos poveikį per tokį trumpą laikotarpį yra netinkamas. Be to, reikėtų pažymėti, kad padėtis Maroke tiek pagal žmogaus socialinės raidos indeksą, tiek pagal lyčių nelygybės indeksą gerėja.

Daugiau išsamių paaiškinimų dėl Komisijos pozicijos pateikta pastabose prie atitinkamų dalių (žr. Komisijos atsakymus į 96100 dalių pastabas).

Audito grupė

Specialiosiose ataskaitose Audito Rūmai pateikia savo auditų, susijusių su ES politikomis ir programomis arba su konkrečių biudžeto sričių valdymo temomis, rezultatus. Audito Rūmai audito užduotis atrenka ir nustato taip, kad jos turėtų kuo didesnį poveikį, atsižvelgdami į neveiksmingumo ar neatitikties teisės aktams rizikas, susijusių pajamų ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius ir politinį bei viešąjį interesą.

Šį veiklos auditą atliko III audito kolegija „Išorės veiksmai, saugumas ir teisingumas“, vadovaujama Audito Rūmų narės Bettinos Jakobsen. Auditui vadovavo Audito Rūmų narys Hannu Takkula, jam talkino kabineto vadovas Turo Hentila; atašė Helka Nykaenen, užduoties vadovė Kim Hublé, auditoriai Aurélia Petliza ir Dirk Neumeister.

Galinės išnašos

1 Šaltinis: Komisijos 2017 m. duomenys (Prekybos GD).

2 Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryba. visuotinė periodinė peržiūra, Marokas, 2017 m. gegužės mėn.

3Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Maroko Karalystės asociaciją“, OL L 70, 2000 3 18, p. 2.

4 Dokumentas „conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/ Statut Avancé“ (13 653/08).

5 2015 m. gruodžio10 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimas (Byla T-512/12).

6 2012/497/ES: Teismo sprendimas, (OL L 241, 2012 9 7, p. 2).

7 2016 m. gruodžio 21 d. ESTT sprendimas (Byla C-104/16 P).

8 2018 m. vasario 27 d. ESTT sprendimas (Byla C-266/16).

9 65 % paskirstytų išlaidų ir 72 % mokėjimų.

10 2014–2017 m. bendra paramos sistema. Pasektoriai apima, pavyzdžiui, sveikatos, švietimo, teisingumo ir kaimo plėtros sritis.

11 ES vystymosi politikos poveikio didinimas. Pokyčių darbotvarkė (COM(2011) 637 final).

12 Orientacinės skiriamos sumos, numatytos pagal BPS, finansavimo lygis, kuriuo ES gali užtikrinti pakankamą politikos svertą, papildomas finansavimas, reikalingas strategijai įgyvendinti, gebėjimas panaudoti lėšas ir kitos suinteresuotųjų subjektų intervencinės priemonės.

13 Maroko valdžios institucijų, kurioms vadovavo užsienio reikalų ministras, ES Vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai, už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo ES Komisijos nario ir valstybių narių atstovų susitikimas.

14 Iš 54 išmokoms svarstytų tikslų 24 turėjo turėti tinkamą pradinę reikšmę. Tačiau pradinė reikšmė buvo nustatyta tik septynių tikslų atveju. Aštuoniems tikslams buvo nustatyta netiksli pradinė reikšmė arba jos visai nebuvo, o devynių tikslų pradinė reikšmė buvo pasenusi.

15 Iš 24 tikslų, kurie turėjo turėti pradinę reikšmę, devyni turėjo pasenusią pradinę reikšmę. Iš 54 išmokoms svarstytų tikslų aštuoni jau buvo pasiekti prieš pasirašant finansavimo susitarimą.

16 Programos rengimo etapas ilgai trunka (maždaug vienerius metus) ir priklauso nuo įvairių tvirtinimo lygių. Komisija neturi lankstumo keisti siektinų reikšmių arba rodiklių baigiant derybų procedūrą.

17 Žr. 1 langelį.

18 Dvylika iš 42 tikslų, kuriems tai buvo taikoma (t. y. 29 %).

19 Tikslas gali priklausyti vienai ar daugiau šių pakategorių.

20 Tai apėmė Apeliacinio teismo Gelmime ir 13 Pirmosios instancijos teismų įsteigimą (įsteigiant Pirmosios instancijos teismą Tahenaoutyje ir pertvarkant 12 teismų centrų Pirmosios instancijos teismuose, įskaitant Sidi Ifnyje.

21 Kaip teigiama Europos Komisijos patvirtintoje ekspertų misijos ataskaitoje (2017 m. lapkričio mėn.), šis 60 % įgyvendinimo lygis buvo pasiektas sumažinus teismų centrų skaičių nuo 120 iki 72 (iš kurių aštuoni turėjo pradėti veikti), kaip buvo numatyta ministerijos sprendimu.

22 Europos Komisija – klausimų dokumentas: Maroke taikomos paramos biudžetui priemonės apžvalga, 2015 m. kovo mėn. – 2018 m. spalio mėn.

23 Nacionalinė mokymosi paramos programa.

24 Nacionalinė tiesioginės paramos našlėms su vaikais programa.

25 Organizacija „Freedom House“ yra nevyriausybinė organizacija, atliekanti tyrimus ir teikianti atstovavimo paslaugas demokratijospolitinės laisvės ir žmogaus teisių srityje.

26 Pavyzdžiui, https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/morocco.

27 Tarptautinė teisininkų komisija „Baudžiamosios teisenos sistemos reforma: ikiteisminės teisės, garantijos ir procedūros“ (2017 m. balandžio mėn.).

28 Tai yra viena iš svarbiausių Maroko vyriausybės strategijų, kuria siekiama: i) padidinti darbo vietų skaičių pramonės sektoriuje, ii) pakeisti Maroko ekonomikos struktūrą didinant pramonės dalį BVP, iii) padidinti pramonės produktų eksporto apimtį, iv) padidinti tiesiogines užsienio investicijas į pramonę ir v) padidinti sektoriaus produktyvumą.

29 Remiantis 2014 m. Maroke atlikta Visuotinės įmonių konfederacijos apklausa.

30 Visi asmenys, kurių vartojimo išlaidos yra žemiau skurdo ribos (2,15 JAV dolerių per dieną) yra laikomi skurstančiais (Pasaulio banko 2018 m. birželio mėn. atlikta šalių diagnostika).

31 Gini koeficientas naudojamas gyventojų pajamų pasiskirstymui pagal procentilius išmatuoti. Kuo didesnis Gini koeficientas, tuo didesnė šalyje nelygybė – didesnes pajamas gaunantys asmenys gauna daug daugiau visų gyventojų pajamų procentiliais, negu vidutinę pajamų procentinę dalį, tenkančią vienam gyventojui.

32 Afrikos plėtros dinamika, 2018 m. (2018 m. liepos 11 d.).

33 Sudėtinis indeksas, parodantis moterų ir vyrų nelygybę trimis pasiekimų aspektais: reprodukcinės sveikatos, galių suteikimo ir darbo rinkos; 100 % = nelygybė ir 0 % = lygybė.

34 Sudėtinis indeksas, pagal kurį įvertinami vidutiniai pasiekimai trimis pagrindiniais žmogaus raidos aspektais – ilgo ir sveiko gyvenimo, žinių ir deramo gyvenimo lygio.

Tvarkaraštis

Įvykis Data
Audito planavimo memorandumo (APM) priėmimas / Audito pradžia 2018 09 25
Ataskaitos projekto oficialus išsiuntimas Komisijai (ar kitam audituojamam subjektui) 2019 06 03
Galutinės ataskaitos priėmimas po prieštaravimų procedūros 2019 11 14
Gauti oficialūs Komisijos ir EIVT atsakymai visomis kalbomis 2019 12 05

Kontaktas

EUROPOS AUDITO RŪMAI
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra internete. Ji prieinama per portalą Europa (http://europa.eu).

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2019

PDF ISBN 978-92-847-3996-7 ISSN 1977-5725 doi:10.2865/43697 QJ-AB-19-022-LT-N
HTML ISBN 978-92-847-4007-9 ISSN 1977-5725 doi:10.2865/821256 QJ-AB-19-022-LT-Q

© Europos Sąjunga, 2019

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.
Naudoti ar atgaminti nuotraukas ir kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjunga, galima tik gavus autorių teisių turėtojų leidimą.

 

Kaip susisiekti su ES

Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:

 • nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokestį),
 • šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
 • elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Kaip rasti informacijos apie ES

Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa (https://europa.eu/european-union/index_lt)

ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti https://op.europa.eu/lt/publications. Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. https://europa.eu/european-union/contact_lt)

ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1952 m. visomis oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu)

ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.