Zvláštní zpráva
č.09 2019

Podpora EU pro Maroko – [prozatím] málo výsledků

O této zprávě: Účelem tohoto auditu bylo posoudit účinnost rozpočtové podpory, kterou Evropská unie poskytla Maroku v období 2014–2018. Audit se zaměřil na rozpočtovou podporu v odvětví zdravotnictví, sociální ochrany, spravedlnosti a rozvoje soukromého sektoru. Auditoři zkoumali řízení této podpory ze strany Komise a hodnotili pokrok při dosahování cílů. Komise považovala rozpočtovou podporu za správně zvolený nástroj pro poskytnutí podpory Maroku. Dospěli jsme však k závěru, že přidaná hodnota této pomoci a schopnost podpořit reformy byly omezené kvůli jejímu malému zacílení, nedůslednému provádění a nedostatečnému monitorování. Hlavní nedostatky se týkaly nastavení ukazatelů a posuzování výsledků. Doporučujeme proto zaměřit podporu na méně odvětví, lépe nastavit ukazatele, zlepšit kontrolní postupy při vyplácení částek a posílit odvětvový dialog.
Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.

Tato publikace je k dispozici ve 23 jazycích v tomto formátu:
PDF
PDF General Report

Shrnutí

I

Maroko je státem severní Afriky s trvalým růstem a stabilním politickým prostředím. Spolupráci mezi Marokem a Evropskou unií (EU) posílila dohoda o přidružení podepsaná v roce 1996. Od zahájení evropské politiky sousedství v roce 2004 se Maroko postupně stalo privilegovaným partnerem EU nejen v politické a hospodářské sféře, ale i v oblasti obchodní, technické a rozvojové spolupráce.

II

Posuzovali jsme účinnost rozpočtové podpory, kterou EU Maroku poskytla v období 2014–2018. Tato podpora činila během uvedeného období přibližně 0,37 % celkových rozpočtových výdajů Maroka. Zkoumali jsme, jak Komise tuto podporu řídila a do jaké míry bylo dosaženo cílů podpory. Zaměřili jsme se na odvětví zdravotnictví, sociální ochrany, spravedlnosti a na rozvoj soukromého sektoru. Během kontrolovaného období byly v odvětvích, na něž byla poskytnuta rozpočtová podpora, uzavřeny smlouvy v celkové hodnotě 562 milionů EUR a učiněny platby v hodnotě 206 milionů EUR.

III

Na základě patřičné analýzy rizik a posouzení potřeb Komise považovala rozpočtovou podporu za nejvhodnější formu pomoci pro Maroko. Dospěli jsme však k závěru, že přidaná hodnota této pomoci a schopnost podpořit reformy byly omezené kvůli jejímu malému zacílení, nedostatcích v koncepci a nedostatečnému monitorování. Mezi jednotlivými odvětvími byly také rozdíly v tom, nakolik se koordinovaly činnosti různých dárců.

IV

Poté, co Tribunál Evropské unie vydal v prosinci 2015 rozsudek týkající se Západní Sahary, Maroko pozastavilo od prosince 2015 do ledna 2019 politický dialog. Komise však nevyužila toto období k tomu, aby vypracovala pro své vztahy s Marokem jasnou strategii. Odvětvový dialog sice pokračoval, ale ne vždy byl dostatečný. Komise také neměla pro odvětvový dialog žádné formální strategie.

V

Rozpočtová podpora dostatečně nenapomohla reformám a v klíčových otázkách bylo dosaženo jen omezeného pokroku. Řízení Komise omezily také nedostatky v koncepci programů rozpočtové podpory a v nastavení ukazatelů. Dále jsme zjistili nedostatky v monitorování a v tom, jak Komise posuzuje výsledky.

VI

Podpora EU se zaměřila na průřezové otázky, jako je rovnost žen a mužů a lidská práva. Přesto bylo v kontrolovaném období zaznamenáno jen malé zlepšení.

VII

Předkládáme Komisi řadu doporučení, jak posílit přístup EU včetně politického a odvětvového dialogu, jak zlepšit nastavení ukazatelů a monitorovací postupy, zdokonalit ověřovací postupy při vyplácení prostředků a více zviditelnit podporu EU.

Úvod

Významný partner

01

Marocké království je zeměpisně nejbližším sousedem Evropy v severní Africe (viz obrázek 1). Podle indexu lidského rozvoje OSN za rok 2018 se Maroko umístilo na 123. místě ze 189 států, a je tedy považováno za zemi na středním stupni lidského rozvoje. S ročním hrubým domácím produktem kolem 101 miliard EUR (2018) a přibližně 35 milionem obyvatel je pátou největší ekonomikou Afriky a důležitým politickým a hospodářským partnerem EU. Rovněž EU je pro Maroko nejvýznamnějším obchodním partnerem, na nějž připadá asi 65 % jeho vývozu a 57 % dovozu1.

Obrázek 1

Maroko

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Morocco

Zdroj: Eurostat.

02

Maroko těží ze svého obezřetného makroekonomického řízení a strukturálních reforem z posledních let. Růst pokračuje relativně stabilním tempem a inflace je nízká. Vnější schodek běžného účtu a schodek veřejných financí v posledních letech nadále klesají.

03

Přes nepokoje v regionu související s dozvuky arabského jara z roku 2011 se Maroku daří udržet stabilní politické prostředí. Přijetím nové ústavy v červenci 2011 země zahájila důležitá opatření směřující k politické modernizaci a otevřené ekonomice.

04

Ústavní reforma zdůraznila význam základních práv a rovnosti žen a mužů. Vnitrostátní legislativa však zatím není plně v souladu s úmluvami OSN o lidských právech. Výbor OSN pro lidská práva například doporučil zrušit trest smrti, bojovat proti násilí páchanému na ženách, zvýšit rovnost žen a mužů, zlepšit ochranu práv dětí, ratifikovat Římský statut zřizující Mezinárodní trestní soud a zrušit kriminalizaci homosexuálů. Pokud jde o práva žen, většinu doporučení Maroko odmítlo2.

05

Mezi EU a Marokem panují od uzavření první obchodní dohody v roce 1969 stabilní vztahy. Toto partnerství se během let postupně vyvíjelo a dozrávalo (viz příloha I) a v roce 1996 vyústilo v podpis obecné dohody o přidružení3. Dohoda vstoupila v platnost v roce 2000 a tvoří právní základ vztahů mezi Evropskou unií a Marokem. Od zahájení evropské politiky sousedství v roce 2004 se Maroko postupně stalo privilegovaným partnerem EU nejen v politické a hospodářské sféře, ale i v oblasti obchodní, technické a rozvojové spolupráce.

06

K dalšímu významnému posunu v kontextu evropsko-středomořského partnerství došlo v roce 2008, kdy Maroko získalo rozšířený status4, což podtrhlo zvláštní povahu jeho vztahů s EU. Tento status poskytl rámec pro spolupráci na vysoké politické úrovni s cílem pokračovat ve sbližování marocké legislativy s právními předpisy EU a postupně začlenit marocké hospodářství do vnitřního trhu EU.

Jeden z hlavních příjemců podpory v rámci evropského nástroje sousedství

07

Maroko dostává více rozvojové podpory EU než kterákoli jiná země severní Afriky s výjimkou Tuniska a je jedním z hlavních příjemců mezinárodní rozvojové pomoci. Největším dárcem prostředků je přitom EU, která poskytuje 25,2 % oficiální rozvojové pomoci (viz obrázek 2).

Obrázek 2

Oficiální rozvojová pomoc v Maroku v roce 2017, hlavní dárci (v mil. USD)

Zdroj: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

08

Kromě této oficiální rozvojové pomoci jsou v Maroku aktivní také další subjekty. Z oficiální statistiky Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj například vyplývá, že mezi významné dárce podporující infrastrukturní projekty a projekty v oblasti řádné správy věcí veřejných, zdravotnictví a sociální ochrany patří také Světová banka a Africká rozvojová banka (ADB).

09

Nejdůležitějším finančním nástrojem, který Komise využívá při spolupráci s Marokem, je evropský nástroj sousedství (ENI). Plány bilaterální podpory z EU vypracovává Komise na období sedmi let. Celková vyčleněná částka klesla z 1 431 milionů EUR na období 2007–2013 na 1 399 milionů EUR na období 2014–2020
(viz obrázek 3). Jednotný rámec podpory na období 2014–2017 označil za hlavní prioritní oblasti rovný přístup k základním sociálním službám, podporu demokratické správy věcí veřejných, právní stát a také mobilitu, pracovní místa a růst podporující sociální začlenění.

Obrázek 3

Závazky bilaterální pomoci v severní Africe

Zdroj: Evropská komise.

10

Maroko je jedním z největších příjemců prostředků v rámci bilaterálních programů pomoci evropské politiky sousedství v severní Africe. Od roku 2014 do roku 2018 byly díky přidělené rozpočtové podpoře (viz rámeček 1) uzavřeny smlouvy v hodnotě 562 milionů EUR a platby dosáhly téměř 206 milionů EUR (viz příloha II). Z ročních výdajů EU určených pro Maroko připadá na rozpočtovou podporu v průměru 75 %. Kromě toho Maroko dostává další finanční prostředky z několika tematických programů a nástrojů (viz příloha III) a podpora EU se poskytuje i prostřednictvím finančních institucí a svěřeneckých fondů.

Rámeček 1

Způsob poskytování rozpočtové podpory

Komise má za to, že rozpočtová podpora je účinným nástrojem poskytování pomoci na podporu reforem a cílů udržitelného rozvoje. Komise ji považuje za katalyzátor změn, které jednak vedou ke zlepšení správy veřejných financí, makroekonomické stability, udržitelnému růstu podporujícímu začlenění a usnadňují boj proti korupci a podvodům, a jednak podporují odvětvové reformy, lidská práva, demokratické hodnoty a rovnost žen a mužů.

Rozpočtová podpora obnáší vedení dialogu, finanční převody na účet ministerstva financí partnerské země, hodnocení výkonnosti a rozvoje kapacit, a to na základě partnerství a vzájemné odpovědnosti. Převedené finanční prostředky nejsou vyhrazeny pro konkrétní účely, takže kde a jak byly využity nelze přímo kontrolovat. Jakmile jsou tyto prostředky převedeny, partnerská země je může využít v rámci svého běžného rozpočtového procesu.

Ne každá země rozpočtovou podporu dostává. Před zahájením programu a po dobu jeho trvání je nutno dodržovat kritéria způsobilosti a provedení plateb je podmíněno splněním určitých podmínek.

Aby byla země způsobilá pro rozpočtovou podporu, musí mít:

 • relevantní a věrohodné odvětvové/národní rozvojové strategie,
 • makroekonomickou politiku orientovanou na stabilitu,
 • relevantní a věrohodný program reforem řízení veřejných financí,
 • a musí zajistit rozpočtovou transparentnost a dohled (rozpočtové informace musí být veřejně přístupné).

Při plánování dohod o poskytování rozpočtové podpory je také nutné provést posouzení základních hodnot.

Rozpočtová podpora se vyplácí formou pevných a variabilních splátek. Pevné splátky mají pevnou hodnotu, která je stanovena předem v dohodě o financování (smlouva mezi zemí, která je příjemcem prostředků, a Komisí). Vyplácí se v plné výši (jsou-li splněny všechny podmínky) nebo vůbec (není-li splněna jedna podmínka či více podmínek). Dále je v dohodě o financování předem stanovena maximální hodnota variabilních splátek. Ty se hradí v plné nebo v částečné výši a vyplacená částka závisí na dosažených výsledcích hodnocených podle předem stanovených cílových hodnot nebo ukazatelů výkonnosti (za předpokladu, že jsou současně splněny všechny obecné podmínky). Toto posouzení výkonnosti vychází z údajů uvedených v dohodě o financování, které poskytla země, jež je příjemcem prostředků.

Zdroj: pokyny Evropské komise pro rozpočtovou podporu, září 2017.

11

Programy spravují a provádí delegace EU v Rabatu a Generální ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření. Za politický dialog odpovídá Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a vedoucí delegace EU.

Napětí v bilaterálních vztazích

12

Vzájemné vztahy mezi EU a Marokem byly po dlouhá léta příznivé. Avšak v roce 2015 došlo k napětí poté, co Tribunál EU vydal první řadu rozsudků, v nichž rozhodl, že Západní Sahara není součástí Maroka. Podle těchto rozsudků Západní Sahara nespadala do působnosti dohody o rybolovu a zemědělství uzavřené mezi EU a Marokem, a nevztahovaly se na ni tedy ani stejné celní preference. Partnerství mezi EU a Marokem se v důsledku otázky Západní Sahary (viz rámeček 2) ocitlo pod tlakem a Maroko pozastavilo politický dialog.

Rámeček 2

Shrnutí rozsudků Soudního dvora Evropské unie (SDEU)

10. prosince 2015: Rozsudek Tribunálu Evropské unie5 zrušil rozhodnutí6 o plnění dohody v oblasti zemědělství na území Západní Sahary. Rozsudek stanovil, že tato dohoda se vztahuje k území Západní Sahary, ale že Západní Sahara není součástí Maroka a že Marocké království nemá na tomto území správní pravomoc. Dále se v rozsudku uvádí, že Rada se měla před přijetím rozhodnutí ujistit, že přírodní zdroje na tomto území nebudou využívány na úkor jeho obyvatel a jejich základních práv.

21. prosince 20167: Soudní dvůr Evropské unie zrušil rozsudek z roku 2015 a rozhodl, že vzhledem k tomu, že Západní Sahara není součástí Maroka, nelze na tomto území uplatňovat obchodní dohodu ani dohodu o přidružení mezi EU a Marokem. S ohledem na to Soudní dvůr uvedl, že lid Západní Sahary by měl být považován ve vztazích EU s Marokem za třetí stranu. Pro jakoukoliv dvoustrannou dohodu by proto měl být získán výslovný souhlas obyvatel tohoto území.

Únor 20188: Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že vzhledem k tomu, že Západní Sahara není součástí Maroka, vody přiléhající k Západní Sahaře nejsou součástí marocké rybolovné oblasti uvedené v dohodě o rybolovu.

První čtvrtletí 2019: Evropský parlament a Rada schválily dodatek ke dvěma protokolům ve vztahu k rybolovu a zemědělství. Účelem bylo podpořit hospodářský rozvoj Západní Sahary tím, že na její vývoz do EU se budou uplatňovat stejné podmínky jako na vývoz z Maroka.

13

Politický dialog je veden na úrovni ESVČ, vedoucího delegace EU a ministerstva zahraničních věcí Maroka. Odvětvový dialog probíhá na úrovni odvětví mezi zaměstnanci delegace EU a marockými orgány. Obrázek 4 vysvětluje rozdíl mezi politickým a odvětvovým dialogem.

Obrázek 4

Politický a odvětvový dialog

Politický dialog
Vztahuje se na všechny vnější politiky EU: rozvojovou politiku, obchodní, zahraniční a bezpečnostní politiku.
Je v souladu se smlouvami EU, směřováním evropské vnější činnosti a dalšími právními základy.
Ve všech zemích probíhá zpravidla na úrovni vedoucího delegace EU a ministerstva.
Odvětvový dialog
Vztahuje se na konkrétní odvětví spolupráce EU.
Měl by podporovat obecné a specifické cíle dohod o rozpočtové podpoře.
Podporuje partnerskou zemi v jejím úsilí o dosažení cílů stanovených v jejích strategiích. Může mít politický rozměr (například pokud jsou náročné reformy politicky nákladné).

Zdroj: Akademie DEVCO.

Rozsah a koncepce auditu

14

Při tomto auditu se posuzovala účinnost rozpočtové podpory, kterou EU poskytla Maroku v období 2014–2018. Zabývali jsme se těmito otázkami:

 • Zvolila Komise a ESVČ správná prioritní odvětví a byly programy dobře koncipovány?
 • Byla podpora EU v Maroku správně ze strany Komise provedena?
 • Bylo dosaženo cílů podpory EU v Maroku?
15

Audit se vztahoval na období od oficiálního rozhodnutí o zřízení evropského nástroje sousedství (1. ledna 2014) do konce roku 2018. Tento časový úsek byl vybrán s ohledem na to, že v minulosti již proběhlo externí hodnocení rozpočtové podpory pro Maroko (zveřejněné v roce 2014) týkající se období 2005–2012. Zároveň se kryje s programovým obdobím evropského nástroje sousedství. Částky, které byly v kontrolovaném období sjednány a vyplaceny, dosáhly významného objemu. Komise navíc zatím nevypracovala hodnocení Maroka, které by se zaměřovalo na poskytovanou podporu.

16

Audit probíhal od září 2018 do února 2019 a týkal se oblasti zdravotnictví, sociální ochrany, spravedlnosti a rozvoje soukromého sektoru (PACC: Programme d’appui à la croissance verte et la compétitivité au Maroc – program podpory ekologického růstu a konkurenceschopnosti v Maroku). Většina výdajů v Maroku financovaných z evropského nástroje sousedství mezi lety 2014 a 2018 byla vynaložena právě v těchto odvětvích (viz příloha II)9. Vedle rozpočtové podpory v uvedených čtyřech oblastech jsme přezkoumali deset projektů souvisejících s příslušnými rozhodnutími o financování (viz příloha IV). Zjišťovali jsme, zda se v těchto programech rozpočtové podpory řešila v rámci průřezových otázek problematika rovnosti žen a mužů a lidských práv. Příloha V shrnuje cíle kontrolovaných programů rozpočtové podpory a příloha VII uvádí posouzení jednotlivých odvětví.

17

Naše auditní práce spočívala v dokumentárním přezkumu, pohovorech se zaměstnanci ústředí Komise a ESVČ a návštěvách na místě. Ty nám umožnily shromáždit další informace a uskutečnit pohovory se zástupci vnitrostátních orgánů, se zaměstnanci delegace EU a zastoupení členských států EU v Maroku (španělské a francouzské zastoupení). Hovořili jsme také s představiteli mezinárodních organizací a dalšími dárci, jako je Světová banka, Africká rozvojová banka, Unicef a Německá agentura pro rozvojovou spolupráci (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Kromě toho jsme navštívili některé příjemce včetně detenčního zařízení pro dívky, střediska sociální ochrany a soukromých společností, které obdržely investiční dotace.

18

Jako jeden z největších příjemců vnější pomoci EU je Maroko strategickým partnerem v klíčových politických oblastech. Komise má možnost zohlednit závěry a doporučení této zprávy v dalším programovém období (od roku 2021). Relevantnost a potenciální dopad této zprávy jsou proto vysoké.

Připomínky

Zacílení a koncepce podpory byly nedostatečné

Rozpočtová podpora měla příliš široké zaměření na to, aby zajistila co největší výsledky

19

Zjišťovali jsme, zda Komise a ESVČ důsledně určovaly prioritní odvětví pro rozpočtovou podporu na základě hlavních potřeb Maroka. Kontrolovali jsme, zda proběhlo náležité posouzení potřeb. Dále jsme zkoumali, zda Komise patřičně koordinovala své postupy s ostatními dárci pomoci v Maroku.

Rozpočtová podpora vycházela z náležitého posouzení rizik a posouzení potřeb
20

Komise považovala rozpočtovou podporu za nejvhodnější nástroj pro podporu a udržení vnitrostátních a odvětvových reforem. Komise provádí roční analýzu rizik v následujících kategoriích: politická správa, makroekonomická stabilita, rozvoj, řízení veřejných financí a korupce/podvody. Kritéria způsobilosti byla ve fázi koncipování podpory jasně splněna a základní hodnoty nebyly považovány za vysoce rizikové. Míra rizika v Maroku byla vyhodnocena jako mírná.

21

V analýze rizik však Komise dospěla k závěru, že jedno z hlavních zbytkových rizik představuje korupce. Vzhledem k absenci protikorupčního orgánu však Komise neměla možnost řešit problém korupce touto cestou. Proto se na něj zaměřila v některých svých programech rozpočtové podpory. Ke snižování korupce přispívá například digitalizace postupů v rámci programu PACC, stejně jako opatření a ukazatele v programech rozpočtové podpory v oblasti zdravotnictví a sociální ochrany. Pokud jde o program v oblasti spravedlnosti, základní zákon obsahuje opatření zaměřená na snižování korupce. Některá z nich, jako například etický kodex soudců, však zatím nebyla přijata.

22

Zprávy Mezinárodního měnového fondu týkající se Maroka a posouzení veřejných výdajů a finanční odpovědnosti z roku 2016 neodhalily žádné závažné nedostatky a byly v souladu s posouzením rizik, které provedla Komise.

23

Komise vypracovala ve spolupráci s vnitrostátními orgány podrobné posouzení potřeb pro konkrétní programy rozpočtové podpory a koncepci programů konzultovala s celou řadu zainteresovaných stran. Delegace EU se také setkala s organizacemi občanské společnosti. Během přípravy posouzení potřeb v oblastech, které byly předmětem auditu, však nekonzultovala Marocký účetní dvůr (který je významným partnerem).

24

Programy rozpočtové podpory byly doplněny o další podporu EU a koordinace mezi dvoustrannými a tematickými programy fungovala dobře. Součástí návrhu všech programů rozpočtové podpory byla technická pomoc. Celkový podíl dalších nástrojů spolupráce (technická pomoc, twinningové projekty apod.), které jsou doplňkem k rozpočtové podpoře v Maroku, se postupně zvýšil z 5 % (2007–2010) nejdříve na 13 % (2011–2013), pak na 16 % (2014–2016) a následně na dalších 18 % (2017–2018).

Důležité potřeby byly zohledněny, ale financování směřovalo do mnoha oblastí
25

Při plánování bilaterální podpory pro Maroko se Komise zaměřila na řadu prioritních oblastí. Reagovala tak na potřeby, jimiž se zabývají odvětvové strategie a které jsou zohledněny jak v plánu marocké vlády, tak v akčním plánu EU. V programových dokumentech Komise jasně prokázala, proč je třeba daná odvětví financovat. Prioritní odvětví byla v období 2007–2013 a 2014–2020 shodná (viz obrázek 5).

Obrázek 5

Přehled prioritních odvětví v období 2007–2020

2007–2013 2014–2020
Odvětví 1 Rozvoj sociální politiky 412 milionů EUR Rovný přístup k základním sociálním službám 441 milionů EUR
Odvětví 2 Správa věcí veřejných a lidská práva 115 milionů EUR Podpora demokratické správy věcí veřejných, právního státu a mobility 337,5 milionu EUR
Odvětví 3 Modernizace hospodářství 298 milionů EUR Zaměstnanost a udržitelný růst podporující začlenění 367,5 milionu EUR
Budování kapacit Institucionální podpora (včetně programu Réussir le Statut Avancé na dosažení rozšířeného statusu) 272 milionu EUR Doplňková podpora na rozvoj kapacit občanské společnosti 294 milionů EUR
Jiné Životní prostředí 137 milionů EUR
Celkem 1 234 milionů EUR 1 470 milionů EUR

Zdroj: orientační programy na období 2007–2010, 2011–2013 a jednotný rámec podpory 2014–2020.

26

Komise vymezila daná tři prioritní odvětví příliš široce, neboť sestávala ze 13 pododvětví10, řadu z nichž by bylo možné považovat za samostatné odvětví. Podpora tedy mohla být méně rozptýlená. Zacílení na příliš mnoho odvětví kromě toho snižuje její potenciální dopad. V programu změn11 se uvádí, že EU se v každé partnerské zemi zaměří nejvýše na tři odvětví, aby se tak zvýšil dopad a pákový efekt její pomoci.

27

Objem prostředků přidělených na jednotlivé programy závisel na řadě parametrů12. O přidělení částek se rozhodovalo na základě jednání, která nebyla zdokumentována. Komise proto nemohla prokázat, že příslušné částky byly stanoveny transparentní metodou.

Komise během přerušení politického dialogu nevypracovala jednoznačnou strategii pro budoucí vztahy s Marokem
28

Rozsudek Soudního dvora a institucionální zablokování po parlamentních volbách mělo na spolupráci sice omezený, ale přesto znatelný dopad (viz rámeček 2).

29

Původní rozsudek Soudního dvora byl vydán v prosinci 2015. V jednáních o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu, o partnerství v oblasti migrace a mobility ani o spolupráci v oblasti bezpečnosti a boje proti terorismu nedošlo od té doby k žádnému posunu.

30

Každý rok by se měla scházet Rada přidružení13, aby přezkoumala bilaterální vztahy a vyhodnotila pokrok při provádění dohody o přidružení. Mezi prosincem 2015 a červnem 2019 se však žádná zasedání neuskutečnila. Poslední zpráva o pokroku vypracovaná ESVČ se tedy týká činností za rok 2014. Delegace EU však nadále pravidelně informovala o politickém vývoji.

31

Rozšířený status Maroka byl prodloužen do konce roku 2018 a zvažovalo se prodloužení do konce roku 2020. Maroko také požádalo o celkovou revizi bilaterálních vztahů s EU, které by se řídily novým, přizpůsobeným rámcem s platností přesahující rozšířený status.

32

Za situace chybějícího formálního politického dialogu se Komise novými prioritami a výzvami nezabývala, neboť očekávala konec platnosti jednotného rámce podpory. Delegace EU reagovala na žádosti marocké vlády v posledních letech na základě existujícího jednotného rámce podpory namísto toho, aby ochlazení politických vztahů využila k přehodnocení priorit ve vztahu k Maroku a vypracovala jasnou strategii s vizí pro budoucnost. Komise a členské státy považovaly priority jednotného rámce podpory na období 2014–2017 za stále relevantní a prodloužily jej proto do roku 2018. Na období 2019–2020 nebudou stanoveny žádné nové priority partnerství. Místo toho bude existovat krátkodobý rámec podobný stávajícímu jednotnému rámci podpory, který může sloužit jako právní základ pro plánování na léta 2019–2020.

33

Komise nepozastavila rozpočtovou podporu, protože finanční nařízení EU, pokyny k rozpočtové podpoře a ustanovení dohod o financování s takovou variantou v případě absence politického dialogu nepočítají. Platby v rámci této podpory pokračovaly podle plánu a v roce 2016 a 2017 byly vyšší než v předchozích dvou letech (viz obrázek 6).

Obrázek 6

Platby rozpočtové podpory pro Maroko v letech 2011–2018

Zdroj: datový sklad DEVCO.

Nerovnoměrná koordinace dárců
34

Ve fázi identifikace EU zkoumá, které další projekty v daném odvětví probíhají, a formou jednání s technickými a finančními partnery zjišťuje, kolik se na ně poskytuje či plánuje poskytnout prostředků. Hlavní partneři (Groupe Principal des Partenaires) se od roku 2016 scházeli jednou za dva měsíce k projednání odvětvových otázek na strategické úrovni. Ne všichni dárci pomoci v Maroku se však setkávali pravidelně (např. Čína a Indie).

35

V Maroku působila ve většině odvětví celá řada dárců. Cíle a priority členských států a EU však nebyly dostatečně sladěny. Přestože byl proces společného plánování zaveden v roce 2014, členské státy s ním začaly až v roce 2017, kdy se jim podařilo dohodnout na způsobu jeho realizace ve třech oblastech (migrace, postavení mužů a žen a odborné vzdělávání). Tento stav byl způsoben tím, že členské státy usilovaly o viditelnost své vlastní dárcovské pomoci. Velký počet odvětví a zapojených dárců nebyl z hlediska účinnosti pomoci ku prospěchu.

36

V některých odvětvích se podařilo nastavit pro dárce určité mechanismy, zejména ve zdravotnictví, kde byly cíle a rámce pro posuzování výkonnosti obdobné. Komise předsedala skupině finančních a technických partnerů pro oblast zdraví a sociální ochrany. Pokud jde o PACC, žádná formální setkání skupiny dárců neprobíhala, zato existovala koordinační platforma: dohoda s Afrikou iniciovaná skupinou G20.

37

V oblasti spravedlnosti se mezi lety 2015 a 2017 žádná formální setkání dárců nekonala. Od roku 2017 zajišťuje koordinaci v této sféře ministerstvo spravedlnosti, které organizuje jednou ročně setkání s technickými a finančními partnery, přestože ti vyjádřili přání setkávat se alespoň dvakrát v roce, aby se mohli vyhnout překrývání činností. Tato setkání jsou jen velmi málo zdokumentována. Řídicí výbor, který má podle dohody o financování na starosti koordinaci mezi ministerstvy a programovými partnery, nebyl vytvořen.

38

V kontrolovaných odvětvích podporovaných jak EU, tak ostatními dárci bylo velmi málo společných ukazatelů. V oblasti zdravotnictví se 11 z 18 ukazatelů podobalo těm, které používá Světová banka, v programu PACC jich bylo podobných sedm a v případě programu sociální ochrany jeden. Roční posouzení a hodnocení nebyla v kontrolovaných odvětvích systematicky sdílena.

Programy rozpočtové podpory nejsou navrženy tak, aby měly co největší dopad

39

Zjišťovali jsme, zda byly cílové hodnoty a ukazatele rozpočtové podpory zaměřeny na podporu reforem.

Řada cílových hodnot u rozpočtové podpory nebyla dostatečně ambiciózní na to, aby mohly reformy podpořit
40

Přestože byly programy rozpočtové podpory sladěny s odvětvovými strategiemi státu, ne všechny strategie měly vyčísleny cílové hodnoty pro specifické cíle a akční plány. Ne vždy tedy bylo možné porovnat cílové hodnoty programů rozpočtové podpory s vnitrostátními odvětvovými cíli. Podle rozpočtového zákona však ministerstva musí od roku 2019 uvádět k prognózám rozpočtu také výkonnostní cíle stanovené na základě hlavních strategických cílů v daném odvětví.

41

Ukazatele týkající se vytvoření institucí, vypracování legislativy a vnitrostátních plánů se nezaměřovaly na výstupy.

42

Zjistili jsme, že 25 z 86 cílových hodnot rozpočtové podpory nebylo dostatečně ambiciózních na to, aby reformám napomohly. Ve zdravotnictví spočíval hlavní problém v nedostatku zdravotního personálu a v rozdílech mezi městskými a venkovskými oblastmi. Program rozpočtové podpory se soustředil hlavně na snížení rozdílů mezi venkovskými a městskými oblastmi a nedostatek lidských zdrojů byl zohledněn prostřednictvím jediné cílové hodnoty variabilní splátky, a to aby během dvou let bylo vyškoleno pouhých 13 „rodinných lékařů“, což nekladlo příliš vysoké ambice.

43

Návrh rozpočtové podpory se nijak konkrétně nezabýval několika závažnými problémy zdravotnictví, na které upozornili různí partneři (ministerstvo zdravotnictví, Světová banka aj.): časté absence zaměstnanců, malá přitažlivost vzdálených oblastí pro zdravotníky a strukturální nedostatečné využití nemocniční infrastruktury.

44

Cíl v oblasti sociální ochrany uvést 25 % středisek sociální ochrany do souladu s novým zákonem nijak náročný nebyl, protože podíl středisek, která vyhověla přísnějším podmínkám předchozího zákona, byl ještě vyšší, takže tohoto cíle již vlastně bylo dosaženo.

45

V oblasti spravedlnosti byly cíle – byť široce definované – v souladu s cíli reformy, například nezávislé soudnictví a soudní ochrana práv a svobod.

46

PACC vycházel ze tří strategií, z nichž u dvou chyběly časově vymezené cíle, a bylo proto obtížné stanovit nejdůležitější/nejurgentnější potřeby. Program se soustředil na příliš mnoho odvětví – poskytovala se z něj podpora malým a středním podnikům, start-upům, v souvislosti s vlastnictvím půdy, v oblasti obchodu, udržitelného rozvoje a energie.

Nastavení ukazatelů neumožňovalo objektivně měřit výkonnost
47

Při přípravě programů rozpočtové podpory Komise posuzovala systémy Maroka pro monitorování a hodnocení. Jelikož chybělo rámcové posouzení pokroku odvětvových strategií, uplatnila existující pokyny. Ne všechny odvětvové strategie (s výjimkou odvětví zdravotnictví) měly vypracovány komplexní akční plán s výchozími údaji, ukazateli výsledků a transparentními a předem vymezenými cíli.

48

Ve výběru a použití ukazatelů jsme zjistili následující nedostatky:

 1. Ukazatele variabilních splátek ne vždy umožňovaly sledovat pokrok specifických cílů.
 2. Téměř všechny ukazatele se týkaly výstupů nebo procesů (např. návrh zákona), nikoliv efektů.
 3. Dva ukazatele nebyly dostatečně relevantní, protože neměřily cíle programu rozpočtové podpory. V odvětví zdravotnictví byly pro očekávaný výsledek „snížení rozdílů mezi městskými a venkovskými oblastmi“ stanoveny dva ukazatele. Oba byly definovány jako absolutní hodnota: „zvýšení počtu léčených diabetických pacientů ve venkovských oblastech“ a „zvýšení počtu léčených pacientů s hypertenzí ve venkovských oblastech“. Přestože na jedné straně by nárůst mohl znamenat, že je léčeno více pacientů, kteří to potřebují (pozitivní nárůst), na druhé straně by také mohl znamenat, že oba uvedené stavy jsou nyní v Maroku rozšířenější (negativní nárůst). Ani jeden z ukazatelů však neměřil, zda a nakolik se snížily rozdíly mezi městy a venkovem.
 4. Ukazatele měly často nepřesné výchozí hodnoty nebo vůbec žádné14. Přesné výchozí údaje jsou nezbytné pro měření pokroku a pro posouzení toho, zda jsou cíle realistické a zároveň dostatečně ambiciózní.
 5. Ukazatele měly zastaralé výchozí a cílové hodnoty15. Jelikož plánovací proces trval asi rok, výchozí hodnoty po roce již neodrážely realitu a cílové hodnoty byly někdy při podpisu dohody o financování už zcela nebo téměř splněny16. V důsledku toho, že se výchozí a cílové hodnoty při podpisu dohody neaktualizovaly, proběhly platby, které situaci ještě zhoršovaly, místo aby ji zlepšily.

Problémy při provádění podpory

Provádění podpory komplikovalo zpoždění

49

Zjišťovali jsme, zda se opatření realizovala podle plánu a zda bylo dosaženo zamýšlených výstupů.

Výstupy a doplňková podpora se ne vždy poskytovaly včas
50

Realizace reforem v kontrolovaných sektorech obecně neprobíhala podle plánu. Zpoždění byla způsobena především tím, že legislativní návrhy nebyly schváleny včas (sociální ochrana), trestní právo a trestní řád stále čekaly na přijetí parlamentem (spravedlnost), absencí konkrétního akčního plánu (zdravotnictví) a omezeným odvětvovým dialogem v soukromém sektoru (PACC).

51

Vzhledem ke zpoždění činností v odvětví spravedlnosti a PACC se oproti původnímu plánu zpozdily i některé platby. Navzdory těmto zpožděním v oblasti sociální ochrany během prvního roku provádění projektů Komise nepovažovala za nutné podniknout nápravná opatření, protože technická pomoc se již poskytovala, a to na základě předchozích programů rozpočtové podpory. Komise prodloužila programy v odvětví PACC o jeden rok a program v oblasti spravedlnosti o dva roky. Původně měly trvat čtyři roky (program v oblasti spravedlnosti pět let).

52

Programy rozpočtové podpory byly v kontrolovaných odvětvích doplněny o projekty technické pomoci a twinningové projekty (mezi 2 % a 13 % objemu rozpočtové podpory). Přestože tato doplňková podpora v kontrolovaných odvětvích byla v souladu s cíli programů rozpočtové podpory, často byla zahájena dva až tři roky po podpisu dohod o financování. Rozpočtovou podporu tedy náležitě neposílila.

Nedostatečné doklady o odvětvovém dialogu
53

Zkoumali jsme, zda měla Komise strukturovaný přístup k odvětvovému dialogu s jasně vymezenými cíli, podpořený pravidelnou spoluprací s marockými orgány a zaznamenáváním pokroku.

54

Odvětvový dialog má pro rozpočtovou podporu zásadní význam. Spolu s převodem prostředků a posílením kapacit je jedním z hlavních prvků dohod o rozpočtové podpoře. Jeho účelem je přispět k dosažení cílů programů rozpočtové podpory.

55

Odvětvový dialog mezi delegací EU a některými ministerstvy (např. ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem pro sociální rozvoj) pokračoval i po pozastavení politického dialogu. Delegace EU však neměla formální strategii odvětvového dialogu s jasnými cíli. Nic nedokládalo, že by se projednávalo plnění vnitrostátních odvětvových strategií, a dokumentace z jednání byla nedostatečná. Jednání se konala nárazově podle potřeby obou stran. V oblasti spravedlnosti a PACC byl dialog minimální.

56

Ministerstvo zahraničních věcí ostatním ministerstvům doporučilo o podpoře EU otevřeně neinformovat. Kontakty mezi ministerstvy a delegací EU se ne vždy konaly na odpovídající úrovni.

Nedostatečné posuzování výsledků ze strany Komise

57

Kontrolovali jsme, zda Komise náležitě monitorovala provádění a výsledky programů a zda byly splněny podmínky pro vyplacení prostředků.

Variabilní splátky podpory se často vyplácejí i přesto, že podmínky nebyly splněny ani ověřeny
58

Variabilní splátky17 se vyplácely na základě zdrojů pro ověřování údajů stanovených v dohodě o financování a odsouhlasených ve fázi přípravy mezi Komisí a ministerstvy a také ostatními vládními zdroji. Některé zdroje18 pro ověřování uvedené v této dohodě však neexistovaly nebo je ministerstva neposkytla.

59

Komise považovala 33 cílových hodnot v našem vzorku 54 cílových hodnot za splněné. Zkoumali jsme, jak před platbou posuzovala, zda bylo těchto hodnot u ukazatelů dosaženo, a zjistili jsme, že19:

 1. Komise učinila platby na základě splnění deseti cílových hodnot, aniž by zkontrolovala spolehlivost údajů, podle nichž se splnění ověřovalo. Například dvě platby v rámci programu PACC proběhly na základě počtu osob samostatně výdělečně činných, přestože delegace EU nezkontrolovala přesnost údajů v příslušné databázi. Hlavním uplatněným kritériem bylo vlastní prohlášení osob o samostatné výdělečné činnosti, což však nestačí, protože toto prohlášení je dobrovolné. Z údajů ministerstva financí vyplynulo, že počet osob, které podaly toto prohlášení, byl přibližně dvakrát vyšší než počet samostatně výdělečných osob, které přiznaly své příjmy pro účely zdanění.
 2. Komise uhradila platby na základě splnění sedmi cílů, jejichž výchozí hodnoty nebyly aktuální. Například výchozí hodnota ukazatele, který se týkal porodů, na jehož základě byly vyplaceny prostředky v roce 2017, vycházela z údajů za rok 2012 použitých pro program rozpočtové podpory podepsaný v roce 2015. Kdyby se použily údaje za rok 2014, kdy byl počet porodů vyšší, bylo by jasné, že situace se zhoršila a platby rozpočtové podpory by byly nižší.
 3. U pěti cílových hodnot Komise učinila platby, aniž by byla stanovena výchozí hodnota, s níž by se dal pokrok porovnávat. Dalších šest plateb proběhlo na základě nesprávných výpočtů. Například počet léčených pacientů s diabetem byl vypočten bez úpravy zohledňující situaci před zahájením podpory EU.
 4. V 15 případech Komise provedla platbu u cílů, u nichž nebyl učiněn žádný pokrok nebo jichž nebylo dosaženo. Například jedním z cílů bylo zvýšit počet praktických lékařů ve venkovských střediscích primární péče. Přestože jejich počet ve skutečnosti klesl, Komise prostředky vyplatila. V návaznosti na audit Účetního dvora však Komise v souvislosti s těmito dvěma cíli zahájila nezbytná opatření, aby tyto peníze získala zpět.
60

Celkem bylo v kontrolovaných odvětvích formou variabilních splátek podpory vyplaceno 88 milionů EUR. Nedostatek důsledných kontrol při posuzování výsledků měl finanční dopad ve výši 6,79 milionu EUR. Pravidelné platby dále dosáhly 19,9 milionu EUR, ačkoli příslušné ukazatele nepřispívaly k plnění cílů programu rozpočtové podpory. Dalších 15,28 milionu EUR bylo vyplaceno, přestože nebyly provedeny dostatečné kontroly nebo se vycházelo z nevhodných zdrojů pro ověření údajů. Příloha VI obsahuje podrobný přehled těchto záležitostí podle jednotlivých odvětví.

61

Navíc 14,64 milionu EUR bylo přeneseno do dalšího roku, přestože podmínky pro přenos prostředků stanovené v dohodě o financování nebyly splněny. Ministerstvo pro sociální rozvoj žádalo, aby se hodnocení pěti ukazatelů (na něž připadá 10 milionů EUR) posunulo do dalšího roku, a ministerstvo spravedlnosti žádalo o totéž u tří ukazatelů (4,64 milionu EUR). Ministerstva však svou žádost písemně neodůvodnila a ani pro tyto přenosy neexistovaly vnější důvody.

Ne vždy byl pokrok Komisí důkladně monitorován
62

Rozšířený status, který byl Maroku udělen, má značný politický význam a představuje zastřešující rámec vztahů mezi EU a Marokem. Jeho cílem je tyto vztahy posílit. Nebyly však formálně zhodnoceny dosažené výsledky nebo pokryté oblasti. Komise hodlá vypracovat v roce 2019 hodnocení „Podpora/pomoc EU v Maroku“.

63

Komise najala externí odborníky, aby u každého programu rozpočtové podpory provedli dvakrát ročně a při ukončení programu inspekce na místě. V jejich zprávách se však nijak systematicky neodráží kontrola opatření přijatých v návaznosti na doporučení.

64

Delegace EU sledovala programy zejména při provádění plateb spojených s dosažením ukazatelů. Často však až příliš pozdě na to, aby bylo v případě zpoždění možné provést nezbytné opravy. V odvětví spravedlnosti však delegace EU neprováděla dostatečné monitorování na operační úrovni, což mělo vliv na výplatu variabilních splátek (viz rámeček 3).

Rámeček 3

Nedostatky v monitorovacích postupech Komise

V rámci auditu oblasti spravedlnosti jsme plánovali návštěvu tří lokalit financovaných na základě třetího ukazatele programu rozpočtové podpory, zaměřeného na racionalizaci struktury soudnictví: odvolací soud v Guelmim, soud prvního stupně v Sidi Ifni a soudní středisko v Taghjijt.

Pro vyplacení podpory bylo nutné do konce roku 2017 splnit cíle stanovené pro tyto ukazatele, jimiž bylo přijetí návrhu zákona o racionalizaci struktury soudnictví20 a realizace 60 % této reformy, pokud jde o soudní střediska21.

Účelem naší návštěvy na místě v lednu 2019 bylo ověřit provádění zákona a rozhodnutí o soudních střediscích. Šest týdnů poté, co jsme delegaci EU informovali o naší plánované návštěvě, nám bylo sděleno, že žádná ze tří budov není v provozu.

Svědčí to o tom, že delegace EU neprovedla inspekce na místě a uskutečnila platby pouze na základě legislativního návrhu a ministerského rozhodnutí.

Programy rozpočtové podpory neměly výraznější dopad

Cílů rozpočtové podpory bylo dosaženo jen částečně

65

Programy rozpočtové podpory a související technická pomoc v době našeho auditu stále probíhaly. Zkoumali jsme, do jaké míry byly cíle těchto programů splněny. Ve čtyřech námi kontrolovaných odvětvích jsme posuzovali pokrok při dosahování cílů rozpočtové podpory a jeho vazbu na výši podpory EU.

Splněna byla méně než polovina cílů rozpočtové podpory
66

Většiny cílových hodnot programů rozpočtové podpory zatím nebylo dosaženo (nicméně tyto programy a související smlouvy o technické pomoci ještě probíhaly). Naše posouzení této otázky se rozchází s názorem delegace EU. Podle delegace EU bylo do konce prosince 2018 splněno 62 % z 54 cílových hodnot, zatímco podle našich zjištění to bylo 40 % (viz obrázek 7). V rámci nastavení ukazatelů Komise u několika cílových hodnot považovala jejich nesplnění za nízké riziko.

Obrázek 7

Splnění cílů

Oblast rozpočtové podpory Cíle Cíle byly splněny – delegace EU Cíle byly splněny – Evropský účetní dvůr
Zdravotnictví – první variabilní splátka 11 7 5
Zdravotnictví – druhá variabilní splátka 10 5 4
Sociální ochrana – první variabilní splátka 9 3 1
Spravedlnost – první variabilní splátka 9 6 3,5
PACC – první variabilní splátka 10 8 5
PACC – druhá variabilní splátka 5 4 3
Míra plnění 54 62 % 40 %

Zdroj: Evropský účetní dvůr.

67

Navzdory jistému zlepšení ve zdravotnictví (viz bod 76) zatím nebylo dosaženo některých důležitých ukazatelů programů rozpočtové podpory: lepší dostupnost zdravotních středisek pro venkovské obyvatelstvo a zvýšení počtu žen, které do nich přijdou rodit, lepší dostupnost léků ve zdravotních střediscích a zdravotní inspektoři v každém regionu.

68

V oblasti sociální ochrany bylo pět ukazatelů z devíti ukazatelem pro hodnocení procesů, takže se na nich podepsala legislativní zpoždění (viz bod 50). Pokud jde o ukazatele výsledků, nebylo zatím dosaženo těchto zásadních cílů: tříletý rozpočtový plán pro odvětví sociálních služeb, globální zdravotní pojištění pro zaměstnance a zdravotní pojištění pro pracovníky, kteří nepobírají plat.

69

V oblasti spravedlnosti se na dvou ukazatelích pro hodnocení procesů odrazila zpoždění se schválením trestního zákoníku. Co se týče ukazatelů výsledků, fungovat začalo pouze jedno z osmi soudních středisek, která měla zahájit činnost. Splnění cíle souvisejícího s právní pomocí nebylo možné posoudit, protože údaje použité k identifikaci příjemců (držitelích karty RAMED) nebylo možné ověřit z vhodného zdroje.

70

Většina cílů PACC byla podle delegace EU splněna. Vzhledem k chybějící dokumentaci a skutečnosti, že delegace EU neprovedla kontroly, však u pěti ukazatelů chyběl důkaz o jejich splnění v době platby (viz příloha VI).

71

Přestože delegace EU prodloužila dobu pro posouzení ukazatelů (viz bod 51), plnění cílových hodnot bylo stále na nízké úrovni. Komise také v roce 2018 nastavila pro pět ukazatelů v oblasti spravedlnosti méně ambiciózní cíle, jeden ukazatel PACC zrušila a hodnoty dvou dalších snížila. Komise v podstatě zmírnila podmínky pro jejich dosažení.

Rozpočtová podpora dostatečně nenapomohla provádění reforem
72

Prostředky rozpočtové podpory v Maroku nejsou navázány na konkrétní rozpočtovou položku. Tato skutečnost podle Komise22 vedla k rostoucí nespokojenosti některých ministerstev kvůli pocitu, že jejich úsilí nebylo (nebo ne vždy) odměněno dalšími rozpočtovými zdroji. Přestože vnitrostátní orgány upřednostňují jako metodu poskytování pomoci rozpočtovou podporu, odvětvová ministerstva v ní nevidí přidanou hodnotu a upřednostňují technickou pomoc, která je hmatatelnější. Do roku 2018 navíc neexistovaly víceleté rozpočtové prognózy. Od roku 2019 je k dispozici tříletý rozpočtový plán, který by bylo možné sladit s víceletými programy rozpočtové podpory.

73

Přes uspokojivé míry rozpočtového plnění zbývaly ministerstvům kontrolovaným za období 2014–2016 a v případě ministerstva průmyslu také za rok 2017 značné nečerpané částky (viz obrázek 8). Roční rozpočty ministerstev se výrazně nezvýšily a v případě ministerstva energetiky rozpočet dokonce klesl (viz obrázek 9). Tato skutečnost zpochybňuje přidanou hodnotu rozpočtové podpory.

Obrázek 8

Nečerpaný roční rozpočet

Zdroj: delegace EU

Obrázek 9

Rozpočty ministerstev v letech 2014–2018

Zdroj: Evropský účetní dvůr.

74

Rozpočtová podpora EU navíc představuje pouze zlomek hrubého domácího produktu, což omezuje její celkový pákový efekt (viz obrázek 10).

Obrázek 10

Rozpočtová podpora jako % HDP Maroka a jeho rozpočtových výdajů

Období Nominální HDP Maroka (v mil. EUR) Obecné rozpočtové výdaje Maroka (v mil. EUR) Rozpočtová podpora EU (v mil. EUR)  % rozpočtové podpory EU / HDP Maroka  % rozpočtové podpory EU / rozpočtové výdaje Maroka
2014 82 800 33 970 65,0 0,08 0,19
2015 91 200 35 400 115,98 0,13 0,32
2016 93 300 35 980 163,9 0,18 0,46
2017 97 300 36 800 164,2 0,17 0,47
2018 100 500 37 680 153,3 0,15 0,41

Zdroj: delegace EU

75

K programu PACC je veřejně dostupných jen málo statistických údajů. Zprávy vnitrostátních orgánů neumožňují náležitě monitorovat odvětvový pokrok. Delegace EU například neměla roční statistiky k řadě klíčových údajů, aby mohla sledovat plán zrychlení průmyslové výroby. Přidaná hodnota programu rozpočtové podpory se proto určuje obtížně.

Zdravotnictví

76

V plnění cílů programu v oblasti zdravotnictví bylo dosaženo jen malého pokroku. Přístup k primární zdravotní péči stále nebyl rovnoměrný, protože různé podmínky mezi veřejným a soukromým sektorem a mezi městskými a venkovskými oblastmi nebyly v ukazatelích programu rozpočtové podpory dostatečně zohledněny.

77

Nekladl se dostatečný důraz na zlepšení dovedností zdravotnických pracovníků ani na přilákání většího počtu studentů medicíny do zdravotnictví. Nebyl splněn ani specifický cíl zavést integrovaný a dostupný zdravotní informační systém. Rozpočtová podpora je vhodnější pro řešení hlavních problémů (tj. poměru zdravotnického personálu na obyvatele a rozdílů mezi městskými a venkovskými oblastmi) v dlouhodobém horizontu, avšak z krátkodobého hlediska bude její dopad nadále omezený.

Sociální ochrana

78

Podpora EU podnítila reformy v oblasti sociální ochrany, ale vzhledem k rané fázi programu rozpočtové podpory bylo na posouzení jejich celkového dopadu příliš brzy. Díky rozpočtové podpoře byla v této oblasti vymezena jednotná odvětvová politika. Jejímu provádění však bránila legislativní zpoždění.

79

Pozitivním účinkem tohoto programu rozpočtové podpory je, že zavedení osobních čísel sociálního zabezpečení bude navázáno na hodnocení dopadu programů zdravotní podpory Tayssir23, Régime d’assistance Médicale a DAAM24. Díky osobnímu číslu sociálního zabezpečení budou moci tyto programy využívat pouze způsobilí příjemci, což se výrazně projeví na nákladech programů. Číslo sociálního zabezpečení bude také rozhodující pro všechny sociální služby. V blízké budoucnosti bude toto číslo také obsahovat prvek boje proti podvodům (prostřednictvím technické podpory poskytované ze strany EU).

Spravedlnost

80

Marocká vláda zahájila reformy již v roce 2011, ale vzhledem k jejich složitosti bylo provádění pomalé, zejména v případě trestního zákoníku, který byl projednáván v parlamentu přes dva roky. Tyto reformy přitom mají mimořádný význam pro ochranu lidských práv (vazební podmínky apod.). Organizace Freedom House25 ve svých zprávách26 uvedla, že sektor spravedlnosti v Maroku zatím není plně nezávislý.

81

Mezinárodní komise právníků v jedné ze svých zpráv upozornila27, že vyšetřující soudci a státní zástupci systematicky neberou ohled na ustanovení trestního řádu, podle nichž je vzetí do vazby možné pouze ve výjimečných případech. V roce 2017 bylo ve vazbě drženo 42 % vězňů. Potvrzuje také zprávy organizace Freedom House o tom, že postupy v policejní vazbě nesplňují povinnosti Maroka podle mezinárodního práva.

82

V plnění cílů programu rozpočtové podpory, jimiž je nezávislé soudnictví, lepší přístup k zajištění práv a ke spravedlnosti, větší soudní ochrana práv a svobod a zvýšení účinnosti a efektivnosti odvětví spravedlnosti, byl celkově zaznamenán jen malý pokrok.

PACC

83

Konkurenceschopnost Maroka se celkově zlepšuje: jeho vývoz se zvyšuje, roste HDP a objem zahraničních investic a klesá deficit běžného účtu. Maroko také mezi lety 2014 a 2019 postoupilo o 27 míst v indexu podnikání Světové banky (viz příloha VII). Pozitivní výsledky programu PACC uvádí rámeček 4.

Rámeček 4

PACC: Podporování bezpapírových postupů

Maroko usiluje o to, aby mělo do roku 2021 bezpapírový systém obchodování. Plně digitální dodavatelský řetězec umožní zpřehlednit postupy zúčastněných stran, zkrátit dobu a snížit náklady.

 • Program PACC podporuje digitalizaci obchodních postupů pomocí šesti ukazatelů a procesu reforem.
 • K větší efektivitě celních orgánů přispěla online komunikace a výměna digitálních dokumentů. Systém celního odbavení funguje od 1. ledna 2019 zcela bezpapírově.
 • V minulém roce Maroko postoupilo v indexu podnikání Světové banky o devět míst.
84

V Maroku také existovala silná politická vůle k plnění plánu zrychlení průmyslové výroby28. Z údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vyplývá, že navzdory velkému počtu reforem a podpoře pro zahájení podnikání a inovace působí v Maroku více mezinárodních společností než malých a středních podniků.

85

Maroko má rozsáhlý neformální sektor (přibližně 2,38 milionu podnikatelských subjektů29). I kdyby se v rámci programu PACC formalizovalo 45 000 z nich, nejednalo by se o významné číslo. Nic také nezaručuje, že osoby samostatně výdělečně činné po získání příslušné karty oficiálně zaregistrují svou činnost (viz bod 59, písm. a)). Podpora v rámci PACC je omezena na 250 malých a středních podniků, přičemž celkově jich je v Maroku asi 735 000.

86

Podporu dále dostalo pouze 100 vývozních společností s obratem do 5 milionů dirhamů (asi 460 000 EUR). Současný strop (5 milionů dirhamů) vedl k tomu, že potenciálně způsobilých bylo 4 260 společností (69 % vývozních společností). Vzhledem k tomu, že účelem byla podpora menších podniků a že prostředky umožňovaly podpořit pouze 100 společností, bylo by snížení stropu na místě.

Podpora EU nebyla dostatečně viditelná
87

Informovanost o finanční spolupráci EU, zejména pokud jde o dosažené výsledky, byla nedostatečná. Nebyly například vydány žádné tiskové zprávy a nikde nepadly zmínky o přijetí podpory EU. Během pozastavení politického dialogu ministerstvo zahraničních věcí požádalo ostatní ministerstva, aby o podpoře získané z EU neinformovala.

88

Jedna z podmínek programu sociální podpory v dohodě o financování se týkala komunikace a viditelnosti. Program v oblasti zdravotnictví měl konkrétní rozpočtovou položku věnovanou zviditelnění pomoci. Akce v tomto odvětví se však začaly organizovat až v roce 2019. Do programu v oblasti spravedlnosti byl přidán ještě jeden ukazatel –„více informovat o reformě v oblasti spravedlnosti a zvýšit viditelnost podpory EU“ – a to formou dodatku ze dne 20. prosince 2018 s termínem pro splnění 31. prosince 2018. Avšak konference o reformě spravedlnosti byly zorganizovány již před podpisem dodatku a z větší viditelnosti těžilo hlavně ministerstvo spravedlnosti.

89

Dohoda o financování PACC obsahovala podmínku týkající se komunikace a zviditelnění podpory. Vyplacení první variabilní splátky bylo podmíněno tím, že ministerstvo vypracuje a předloží návrh komunikačního plánu. Ministerstvo mělo rovněž před nebo při podání žádosti o vyplacení další variabilní splátky předložit zprávu o jeho plnění. Ministerstvo vypracovalo plán, který Komise schválila, ale žádné z navrhovaných opatření nebylo do konce prosince 2018 zavedeno. Pro ministerstvo to však nemělo žádné finanční důsledky.

90

Na internetových stránkách příjemců v kontrolovaných programech nebylo nikde uvedeno logo EU. Informovanost o podpoře, kterou EU Maroku poskytuje, tak neodpovídala tomu, že je v Maroku jedním z největších dárců.

Omezený pokrok při řešení hlavních problémů

91

Zkoumali jsme, zda programy rozpočtové podpory příznivě přispěly k řešení průřezových otázek a regionálních rozdílů.

Existují známky snížení chudoby, ale nikoliv sociálních rozdílů
92

Míra chudoby30 v Maroku od roku 2001 výrazně klesla (viz obrázek 11), ale údaje jsou k dispozici jen do roku 2014. Nic však nenasvědčovalo tomu, že by zmenšily se sociální rozdíly na úrovni státu, měst ani venkova.

Obrázek 11

Vývoj míry chudoby v Maroku v období 2001–2014 (v %)

Zdroj: Světová banka.

93

Ze srovnání Giniho koeficientu31 (2010–2017) Maroka a všech ostatních zemí se středními příjmy, ke kterým byly k dispozici údaje, a z nedávných studií, vypracovaných například Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Africkou unií32, vyplývá, že sociální nerovnosti v Maroku zůstávají vysoké. Výkonnost Maroka však byla ve srovnání se zeměmi se středními příjmy průměrná (viz obrázek 12).

Obrázek 12

Giniho koeficient – Maroko a země se středními příjmy

Zdroj: Světová banka.

Malé zlepšení v postavení žen a v oblasti lidských práv
94

Přestože v oblasti práv žen učinilo Maroko v uplynulých dvaceti letech jistý pokrok, v hodnocení rozdílů mezi muži a ženami zaujímá podle zprávy Světového ekonomického fóra z roku 2018 stále 137. místo ze 149 zemí. Ústavní reformy z roku 2011 obsahovaly několik návrhů na zvýšení účasti žen v politickém a hospodářském životě. Přesto je zastoupení žen ve vedoucích pozicích nadále nízké, dívky ukončují školní docházku v mladším věku než chlapci a potenciál žen pro marockou ekonomiku je stále nevyužitý.

95

Podpora EU se zaměřila na průřezové otázky, jako je rovnost žen a mužů a lidská práva, následujícím způsobem:

 1. Akční plán EU (rozšířený status) i jednotný rámec podpory kladly silný důraz na rovnost žen a mužů. Komise monitorovala očekávané výsledky prostřednictvím výroční zprávy o akčním plánu pro rovnost žen a mužů.
 2. Maroko je jedinou zemí, která má program rozpočtové podpory určený pro zlepšení rovnosti žen a mužů. I přes smíšené výsledky tohoto programu v období 2012–2016, kdy bylo vyplaceno pouze 48 % prostředků, byl pro období 2018–2020 zahájen nový program. Hodnocení prvního programu rozpočtové podpory na zlepšení postavení žen ukázalo, že kvůli nedostatku ukazatelů výsledků měl tento program malý dopad na ostatní odvětví. Začleňování genderového hlediska mohlo být provedeno účinněji a nesnížily se ani ekonomické rozdíly mezi muži a ženami.
 3. Genderová otázka byla zohledněna v rozpočtové podpoře na sociální ochranu (dva z 15 ukazatelů), spravedlnost (dva z deseti ukazatelů) a zdraví (tři z 18 ukazatelů). Do programu PACC se ji delegaci EU nepodařilo zahrnout, protože ministerstvo bylo proti tomu.
 4. Lidskými právy se výslovně zabývaly jen projekty v oblasti spravedlnosti (tři z deseti ukazatelů), ale ani jeden ze stanovených cílů zatím nebyl splněn.
96

Přes uvedené zaměření nebylo v kontrolovaném období zaznamenáno žádné zlepšení. V posouzení základních práv navíc EU uvedla, že situace se od roku 2014 nezlepšila.

97

Malý pokrok směrem ke zmenšení nerovnosti žen a mužů potvrdily údaje Rozvojového programu OSN, konkrétně index genderové nerovnosti33 a ukazatel lidského rozvoje (HDI)34 pro muže a ženy (viz obrázek 13).

Obrázek 13

Nerovnost mezi ženami a muži v Maroku

Zdroj: rozvojový program OSN

98

Nepříznivý stav lidských práv v Maroku potvrzuje také organizace Freedom House (viz obrázek 14). Upozorňuje zejména na restriktivní tiskové zákony, omezování svobody na internetu, nedodržování práva na svobodné shromažďování a absence nezávislosti soudnictví. Hodnocení stavu občanských svobod v Maroku se v roce 2018 zhoršilo, a to kvůli tvrdé reakci vlády na rozsáhlé demonstrace během roku. Maroko je považováno za zemi, která je „částečně svobodná“ (viz obrázek 15).

Obrázek 14

Index organizace Freedom House v Maroku

Zdroj: Freedom House

Obrázek 15

Lidská práva v Maroku

Celkové hodnocení: 0 = nejméně svobodné / 100 = nejsvobodnější

Zdroj: Freedom House

Závěry a doporučení

99

Účelem auditu bylo posoudit účinnost rozpočtové podpory EU určené pro prioritní odvětví v Maroku. Na základě analýzy rizik a posouzení potřeb Komise považovala rozpočtovou podporu za tu nejvhodnější formu pomoci pro Maroko. Dospěli jsme však k závěru, že přidaná hodnota této pomoci a schopnost podpořit reformy byly omezené kvůli jejímu malému zacílení, nedůslednému provádění a nedostatečnému monitorování. Hlavní nedostatky souvisely s nastavením ukazatelů a posuzováním výsledků. Ne všechny očekávané výstupy byly realizovány a ne všechny platby byly uhrazeny na základě splnění cílů. Koordinace dárců byla nerovnoměrná. Nelze také nijak doložit, že rozpočtová podpora napomohla účinné realizaci reforem.

100

Komise se zaměřila na potřeby zjištěné ve vnitrostátních strategiích a strategiích EU. Zjistili jsme však, že tři prioritní odvětví byla vymezena velmi široce, takže rozpočtová podpora byla rozptýlena do příliš mnoha oblastí. To může oslabovat její dopad (viz body 2526). Komise neuplatnila při přidělování částek na programy odvětvové rozpočtové podpory transparentní metodu (viz bod 27). Stagnaci politického dialogu také nevyužila k tomu, aby přehodnotila své priority ve vztahu k Maroku a vypracovala jasnou strategii (viz body 3233). Pokud jde o koordinaci dárců, členské státy upřednostňovaly vlastní zviditelnění, místo aby své cíle sladily s cíli EU (viz bod 35). EU a další dárci v kontrolovaných odvětvích navíc neměli žádné společné ukazatele a prováděli jen velmi málo společných pracovních návštěv a hodnocení (viz bod 38).

Doporučení 1 – Lépe zacílit rozpočtovou podporu EU v Maroku

Pro příští jednotný rámec podpory by Komise a ESVČ měly:

 1. snížit počet podporovaných odvětví a určit, která mají prioritu, aby tak pomoc EU měla co největší dopad;
 2. při alokaci částek na programy odvětvové rozpočtové podpory uplatňovat transparentní a lépe zdokumentovanou metodu;
 3. více spolupracovat s členskými státy při plánování programů, aby se tak zlepšila koordinace a účinnost pomoci.

Časový rámec: červen 2021

101

Komise nevypracovala komplexní akční plány s výchozími údaji, ukazateli výsledků a předem vymezenými cíli. Zjistili jsme nedostatky ve výběru a využití ukazatelů a také to, že se místo ukazatelů efektů/dopadu používaly ukazatele výstupů a že výchozí hodnoty byly zastaralé (nebo nebyly stanoveny vůbec) (viz body 4748).

Doporučení 2 – Zlepšit nastavení cílových hodnot a ukazatelů výkonnosti

Komise a ESVČ by měly více uplatňovat podmíněnost a za tím účelem by měly:

 1. vymezit konkrétní a relevantní ukazatele výkonnosti s ambiciózními cíli, a napomoci tak realizaci reforem a dosažení pokroku/výsledků;
 2. více využívat ukazatele orientované na efekty;
 3. u všech ukazatelů stanovovat jasnější, relevantnější a aktuálnější výchozí hodnoty.

Časový rámec: prosinec 2020

102

Delegace EU nevypracovala formální strategii odvětvového dialogu s jasnými cíli a o jednáních s ministerstvy chyběla systematická dokumentace. Kontakty mezi ministerstvy a delegací EU ne vždy probíhaly na odpovídající úrovni (viz body 5456).

Doporučení 3 – Posílit odvětvový dialog

Komise a ESVČ by měly posílit rámec pro odvětvový dialog a přijmout strategii odvětvového dialogu pro všechny oblasti, v nichž EU poskytuje podporu. K tomu je nezbytné:

 1. jasně a vhodně vymezit cíle a očekávané výsledky dialogu;
 2. pořizovat zápisy z jednání;
 3. posuzovat dosažené výsledky strategie odvětvového dialogu.

Časový rámec: prosinec 2020

103

Na tom, jak Komise posuzovala plnění cílových hodnot ukazatelů, se nepříznivě podepsaly takové nedostatky, jako například platby učiněné bez ověření spolehlivosti údajů, nesprávné výpočty, úhrada plateb i při nesplnění cílových hodnot a vyplácení prostředků navzdory malému pokroku. Do dalšího rozpočtového roku bylo navíc přeneseno 14,64 milionu EUR, přestože nebyly splněny podmínky dohody o financování (viz body 5861).

Doporučení 4 – Zlepšit postupy při ověřování plateb

Komise by měla zlepšit své postupy při ověřování plateb a za tím účelem by měla:

 1. při výpočtech (v příslušných případech) používat vhodné metody výpočtu;
 2. vyplácet prostředky jen v případě, že lze spolehlivě doložit splnění cílové hodnoty;
 3. přenášet cíle a související platby do dalšího období pouze tehdy, když příjemci doloží, že zpoždění bylo způsobeno vnějšími faktory.

Časový rámec: prosinec 2020

104

Zjistili jsme nedostatky v monitorování operací rozpočtové podpory ze strany Komise. Komise například monitorovala programy zejména tehdy, když měla provést platby podmíněné splněním ukazatelů, často však až příliš pozdě na to, aby bylo v případě zpoždění možné provést opravy (viz body 476264).

Doporučení 5 – Zlepšit monitorování

Komise by měla zlepšit monitorování operací rozpočtové podpory a za tím účelem by měla:

 1. častěji provádět u programů návštěvy na místě;
 2. lépe posuzovat odvětvové strategie a sledovat jejich provádění pomocí ukazatelů odvětvových strategií;
 3. formálně sledovat doporučení externích odborníků a zavádět ta, která jsou považována za relevantní.

Časový rámec: prosinec 2020

105

Splněna byla méně než polovina cílů rozpočtové podpory (viz body 6671). Přestože k určitému pokroku v jejich dosahování v kontrolovaných odvětvích došlo, byl jen omezený (viz body 7286). Plnění rozpočtů ministerstev se zlepšilo, ale značné částky zůstaly zatím nevyčerpány. To zpochybňuje přidanou hodnotu rozpočtové podpory (viz body 7374).

106

Viditelnost podpory EU v Maroku byla nedostatečná. Obecná podmínka programu sociální podpory se týkala komunikace a viditelnosti. Akční plán požadovaný v dohodě o financování PACC byl vypracován, ale nerealizoval se. V oblasti spravedlnosti byl ukazatel týkající se zviditelnění doplněn v pozdější fázi, avšak stanovené cílové hodnoty byly v době podpisu dodatku již splněny. U programu v oblasti zdravotnictví existoval rozpočet na zviditelnění podpory, ale související opatření proběhla až v roce 2019 (viz body 8790).

Doporučení 6 – Více zviditelnit podporu EU

Komise a ESVČ by měly ve svých programech rozpočtové podpory stanovit podmínky nebo ukazatele pro zviditelnění EU, aby tak podpora, kterou EU v Maroku poskytuje, měla dostatečnou publicitu. Mělo by se jednat o povinnou podmínku pro vyplacení prostředků zakotvenou v dohodě o financování.

Časový rámec: červen 2020

107

Podpora EU se zaměřila na průřezové otázky, jako je rovnost žen a mužů a lidská práva. Navzdory tomu bylo v kontrolovaném období zaznamenáno jen malé zlepšení (viz body 94-98).

Tuto zprávu přijal Účetní dvůr v Lucemburku na svém zasedání dne 14. listopadu 2019.

Za Účetní dvůr

Klaus-Heiner LEHNE
předseda

Přílohy

Příloha I – Významné fáze ve spolupráci mezi EU a Marokem

Zdroj: Evropský účetní dvůr.

Příloha II – Rozhodnutí, smlouvy a platby týkající se programů rozpočtové podpory (2014–2018)
[Evropský nástroj sousedství – rozpočtová položka 22 04]

Odvětví a rok přijetí rozhodnutí Program Přiděleno (v mil. EUR) Uzavřené smlouvy (v mil. EUR) Vyplaceno
(v mil. EUR)
2014 170,00 163,75 73,26
Zdravotnictví Programme d'appui sectoriel à la réforme de système de santé 90,00 89,73 47,93
Spravedlnost Programme d'appui sectoriel à la réforme de la justice 70,00 69,85 24,25
Pomoc související s obecnou rozpočtovou podporou Reussir le Statut Avancé (phase II) top-up Dec 2013/24-875 10,00 4,18 1,08
2015 175,00 165,60 69,19
Zdravotnictví Programme d'appui sectoriel à la réforme de système de santé II 10,00 8,80 0,26
Spravedlnost Programme d'appui sectoriel à la réforme de système de santé 5,50 5,50 0,00
Reforma veřejného sektoru Financement additionnel 2015 au programme ''Hakama'' Gouvernance 9,50 5,24 1,32
PACC Financement additionnel n°1 (2015) au Programme Croissance Compétitivité 5,00 5,00 5,00
PACC Programme d'apppui à la croissance et la compétitivité au Maroc - PACC 100,00 96,06 47,84
Odborná příprava Formation professionnelle: développement du capital humain au Maroc 45,00 45,00 14,77
2016 150,00 137,51 33,23
Reforma veřejného sektoru Programme d'appui aux politiques migratoires du Maroc 35,00 33,00 7,85
Sociální ochrana Programme d'appui à la Protection sociale au Maroc 100,00 91,41 22,51
Odborná příprava Formation professionnelle: développement du capital humain au Maroc 15,00 13,10 2,88
2017 116,20 45,00 0,00
Základní životní dovednosti pro mládež a dospělé Programme d'appui à la stratégie nationale d'alphabétisation au Maroc - 3ème phase 50,00 45,00 0,00
Lesní hospodářství Programme additionnel au PAPFM 12,50 0,00 0,00
Sociální ochrana Top up au programme d'appui à la Protection sociale 9,20 0,00 0,00
Organizace a instituce prosazující rovnost žen Egalité- Moussawat 35,00 0,00 0,00
Pomoc související s obecnou rozpočtovou podporou Top-up au Programme Réussir le Statut Avancé phase II (RSA II) 9,50 0,00 0,00
2018 199,20 50,11 30,00
Základní životní dovednosti pro mládež a dospělé Programme d'appui à la Jeunesse au Maroc 35,00 0,00 0,00
Reforma veřejného sektoru Programme d'appui aux réformes de gouvernance publique - HAKAMA 2 62,00 0,00 0,00
Spravedlnost Top up convention justice 2,20 0,11 0,00
Rozvoj venkova Programme d'Appui au Développement Territorial au Maroc (PADT) 50,00 0,00 0,00
Pomoc související s obecnou rozpočtovou podporou Top-up au Programme Réussir le Statut Avancé phase II (RSA II) 50,00 50,00 30,00
Celkem 810,40 561,98 205,69
Zahrnuto do rozsahu auditu 391,90 366,46 147,78
48,36 % 65,21 % 71,85 %

Zdroj: Evropský účetní dvůr.

Příloha III – Financování z ostatních nástrojů EU (2014–2018)

Oblast podpory EU (portfolio smluv 2014–2018) Hodnota uzavřených smluv (EUR)
1) NIF – Investiční nástroj sousedství 199 966 000
2) EUTF – Projekty svěřenského fondu EU pro Maroko 40 800 000
3) EIDHR – Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva 4 750 288
4) ENI – Celkový příděl pro Maroko 4 905 834
5) CSO – GENR- LA – občanská společnost, genderové otázky a místní orgány 3 732 747
6) HUM – lidský rozvoj 1 586 000
Celkem 255 740 869

Zdroj: Evropská komise.

Příloha IV – Přehled kontrolovaných zakázek/projektů

Odvětví Typ Název smlouvy Přidělená částka v mil. EUR Vyplacená částka v mil. EUR
Zdravotnictví Rozpočtová podpora Contrat pour le versement des différentes tranches de l'appui budgétaire du programme PASS II 94,00 46,57
Zdravotnictví Projekt Assistance Technique pour l'accompagnement du programme d'Appui à la réforme du secteur de la santé-Phase II (PASS II) 3,30 1,15
Zdravotnictví Projekt Projet d’appui à la réforme des Soins de Santé Primaires-Contrat PAGODA UE/OMS 0,80 0,16
Zdravotnictví Projekt Appui au développement des capacités de l'Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) pour un meilleur accompagnement des réformes de santé et des gestionnaires des structures de soins, 0,03 0,01
Zdravotnictví – celkem 98,13 47,89
Sociální ochrana Rozpočtová podpora Contrat pour le versement des différentes tranches de l'appui budgétaire du programme PASS II 90,00 22,00
Sociální ochrana Projekt Contrat PAGODA UE/UNICEF - Programme d'appui à une protection sociale intégrée et sensible aux enfants au Maroc 1,10 0,44
Sociální ochrana – celkem 91,10 22,44
Spravedlnost Rozpočtová podpora Contrat pour le versement des différentes tranches de l'appui budgétaire du programme Justice 65,50 19,60
Spravedlnost Projekt Assistance technique pour le programme d'appui sectoriel à la réforme de la justice au Maroc 3,29 0,64
Spravedlnost Projekt Accès des enfants à une justice adaptée et respectueuse de leurs droits - projet UNICEF 2,80 1,74
Spravedlnost Projekt Amélioration du fonctionnement de la justice au Maroc sur la base des outils dévelopés par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)” 1,60 1,58
Spravedlnost Projekt Appui pour la réforme institutionnelle et le renforcement des capacités de l’Institut Supérieur de la Magistrature 1,20 0,59
Spravedlnost – celkem 74,39 24,14
PACC Rozpočtová podpora Contrat d'appui budgétaire pour l'appui à la croissance verte et à la compétitivité du Maroc, 99,00 51,80
PACC Projekt Subvention à la GIZ pour l'opérationnalisation de la stratégie des Très Petites, Petites et Moyennes entreprises au Maroc 1,80 0,88
PACC Projekt Organisation du séminaire EIP (European External Plan of Investment) au Maroc 0,02 0,02
PACC – CELKEM 100,82 52,70

Zdroj: ABAC.

Příloha V – Cíle programů rozpočtové podpory

Oblast rozpočtové podpory Celkový cíl Specifické cíle
Zdravotnictví Zvýšit rovný přístup ke kvalitní zdravotní péči
 • rovný přístup k základní zdravotní péči
 • lepší řízení a dovednosti pracovníků ve zdravotnictví
 • lepší správa
 • vývoj integrovaného, digitálního a dostupného zdravotnického informačního systému
Sociální ochrana Přispět ke snižování nerovností, zlepšit sociální soudržnost a skutečně zlepšit lidský rozvoj v marocké společnosti podporou rovného přístupu k sociálním a základním službám
 • zavedení integrované a jednotné politiky sociální ochrany
 • rozšíření základního zdravotního pojištění na všechny socioprofesní kategorie a lepší dosah mezi znevýhodněnými skupinami obyvatelstva
 • rozvoj sociální pomoci lepším zacílením na skupiny obyvatelstva v tíživé situaci
 • rozvoj sociálních služeb prostřednictvím akreditovaných center sociální ochrany
Spravedlnost Posílit právní stát prostřednictvím dostupného a nezávislého soudního systému, který je v souladu s mezinárodními standardy
 • nezávislé soudnictví
 • lepší přístup k právům a spravedlnosti
 • vyšší soudní ochrana práv a svobod
 • větší účinnost a efektivita soudnictví
PACC Podporovat konkurenceschopnost a růst v Maroku, a pomoci mu tak v jeho úsilí o udržitelný rozvoj a vytvoření důstojných pracovních míst
 • zvýšení konkurenceschopnost prostřednictvím intenzivnějšího zavádění národní politiky v odvětví průmyslu
 • zvýšení vývozního potenciálu země
 • podpora přechodu k ekologičtějšímu hospodářství a průmyslu

Zdroj: Evropská komise.

Příloha VI – Problémy spojené s variabilními splátkami podpory

Odvětví Splátka Ukazatel Nedostatek Skutečnosti Finanční dopad (nesprávná platba)* Správná platba, avšak nepřispívající k plnění cílů programu rozpočtové podpory Slabé kontrolní postupy
Zdravotnictví 1. variabilní I.1 Počet kontaktů v souvislosti s léčebnou péčí a konzultací v rámci systému primární zdravotní péče na osobu za rok Nadhodnocení výsledků kvůli nesprávné metodě výpočtu
Platba za „výsledky“, přestože se situace zhoršila
Zastaralé výchozí hodnoty
Výchozí hodnota (2012): 36; (2014) 38 – Cílová hodnota (2015): 40 – Splněno: 37

1) Zastaralá výchozí hodnota, neboť se použily údaje z roku 2012.
2) Nesprávná metoda výpočtu. Měření pokroku (37-36) / (40-36)=25 %.
NB.: Při uplatnění metody EK (37/40=93 %) by se platba za „pokrok“ uskutečnila i v případě, že výchozí hodnota zůstane stejná. (36/40=90 %).
3) Výkonnost: Hodnota se od zahájení rozpočtové podpory zhoršila.
2,394,000 €
Zdravotnictví 1. variabilní I.11 Počet praktických lékařů ve střediscích základní zdravotní péče ve venkovských oblastech „ESSP“ Platba za „výsledky“, přestože se situace zhoršila
Nadhodnocení výsledků kvůli nesprávné metodě výpočtu
Výchozí hodnota: 1066 – Cílová hodnota: 1300 – Splněno: 1057

1) žádný pokrok, hodnota se zhoršuje
2) Nevhodná výpočetní metoda Komise (1057/1300=81 % pokroku)
1,197,000 €
Zdravotnictví 1. variabilní I.7 Počet sledovaných diabetických pacientů ve zdravotnických zařízeních ve venkovských oblastech Nadhodnocení výsledku kvůli nesprávné metodě výpočtu
Bez dopadu na specifický cíl
Výchozí hodnota: 183 962 (2013) – Cílová hodnota: 225 000 – Splněno: 215 464
1) Pokrok (2015) je EK nadhodnocen v důsledku nevhodné výpočetní metody: (215 464/225 000)=96 %, což znamená platbu ve výši 100 %. Ve skutečnosti je pokrok nanejvýš (215094-183 962)/(225 000-183 962)=77 %, takže platba měla činit pouze 50 % (výchozím bodem měření pokroku je výchozí hodnota).
2) Na základě aktualizované výchozí hodnoty (2014) je reálný pokrok pouze: (215 464 - 191 250) / (225 000 - 191 250)=71 % (se stejným výsledkem: 50% platba)
3) Cílem bylo zmenšit rozdíly mezi městy a venkovem. To však ukazatel neměří a v plnění tohoto cíle nedošlo k žádnému pokroku. V expertní zprávě se uvádí: „Podíl... (ve městě a na venkově) ... zůstal stabilní.“
1,197,000 € 1,197,000 €
Zdravotnictví 2. variabilní I.7 Počet sledovaných diabetických pacientů ve zdravotnických zařízeních ve venkovských oblastech Bez dopadu na specifický cíl Cíl: 235 000 – Splněno: 235 094
Specifickým cílem bylo zmenšit rozdíly mezi městy a venkovem. To však ukazatel neměří a v plnění tohoto cíle nedošlo k žádnému pokroku. Navzdory nominálnímu zvýšení čísel se situace zhoršila. V expertní zprávě se uvádí: „Většina tohoto zvýšení platí pro městské oblasti...“
3,291,667 €
Zdravotnictví 1. variabilní I.8 Počet pacientů s hypertenzí ve zdravotnických zařízeních ve venkovských oblastech Bez dopadu na specifický cíl Cíl: 300 000 – Splněno: 328 579
Cílem bylo zmenšit rozdíly mezi městy a venkovem. To však ukazatel neměří a v plnění tohoto cíle nedošlo k žádnému pokroku. Navzdory nominálnímu zvýšení čísel se situace zhoršila. V expertní zprávě se uvádí: „... Relativní podíl venkovských oblastí vykazuje malé snížení...“.
2,394,000 €
Zdravotnictví 2. variabilní I.8 Počet pacientů s hypertenzí ve zdravotnických zařízeních ve venkovských oblastech Bez dopadu na specifický cíl Cíl: 250 000 – Splněno: 281 677
Cílem bylo zmenšit rozdíly mezi městy a venkovem. To však ukazatel neměří a v plnění tohoto cíle nedošlo k žádnému pokroku. Navzdory nominálnímu zvýšení čísel se situace zhoršila. V expertní zprávě se uvádí: „Zvýšení zaznamenané v roce 2016 připadá z 56,6 % na městské oblasti ...“.
3,291,667 €
Zdravotnictví 2. variabilní I.6 Dostupnost základních léků ve veřejných zařízeních základní zdravotní péče (ESSP) Nebyla stanovena výchozí hodnota
Platba za „výsledky“, přestože se situace zhoršila
Zhoršení stavu od začátku programu V roce 2016 byla dostupnost 82,71 %, v roce 2017 jen 79,71 %. 1,645,833 €
Zdravotnictví 1. variabilní I.9 Existence a provádění národního plánu pro osoby se zdravotním postižením Již bylo dosaženo před podpisem dohody o financování
Zastaralá výchozí hodnota
Plán byl zveřejněn v říjnu 2015, přičemž konzultační proces začal již v roce 2014. Rozpočtová podpora byla podepsána v listopadu 2015. 2,394,000 €
Zdravotnictví 1. variabilní I.3 Podíl porodů (u nichž asistuje kvalifikovaný personál) ve veřejných zdravotnických zařízeních ve venkovských oblastech Zastaralá výchozí hodnota
Platba za „výsledky“, přestože se situace zhoršila
Výchozí hodnota (2012): 71 %; (2014): 86 % – Cílová hodnota (2015): 75 % – Splněno: 85,6 %
Žádný skutečný pokrok: Zhoršení stavu v roce 2015 oproti roku 2014 (zastaralá výchozí/cílová hodnota)
2,394,000 €
Zdravotnictví 2. variabilní I.3 Podíl porodů (u nichž asistuje kvalifikovaný personál) ve veřejných zdravotnických zařízeních ve venkovských oblastech Zastaralá výchozí hodnota
Platba za „výsledky“, přestože se situace zhoršila
Výchozí hodnota (2012): 71 %; (2014): 86 % – Cílová hodnota (2015): 75 %; (2016) – Splněno (2015): 85,6 %; (2016): 85 %
žádný skutečný pokrok: pokles hodnoty od zahájení rozpočtové podpory.
3,291,667 €
4,788,000 € 19,899,834 €
Odvětví Splátka Ukazatel Nedostatek Skutečnosti Finanční dopad (nesprávná platba) Správná platba, avšak nepřispívající k plnění cílů programu rozpočtové podpory Slabé kontrolní postupy
Sociální ochrana 1. variabilní 1.2. Pro sociální sektory byl vypracován tříletý rozpočtový plán Nesplněno/ Nevhodný zdroj pro ověření údajů Na období 2017–2020 měl být vypracován tříletý rozpočtový plán, ale delegaci EU stačil „dostatečný pokrok“ v investování do sociálního sektoru. Delegace EU založila své stanovisko na údajích z roku 2017 a 2018 a předpokladech na rok 2019. Ministerstvo hospodářství a financí uznalo, že žádný takový plán neexistoval. Ministerstvo navíc požádalo o technickou pomoc, ale chyběli mu patřiční odborníci, kteří by tento typ tříletého rozpočtového plánu vypracovali pro sociální sektor. 2,000,000 €
Sociální ochrana 1. variabilní 2.4. Zajištění zdravotního pojištění pro celé obyvatelstvo Nevhodný zdroj pro ověření údajů / Rozpory s jinými zdroji pro ověření údajů (splnění cíle nelze zaručit) ANAM poskytl excelovskou tabulku s údaji podle kategorií obyvatelstva, které má být pojištěno. Tyto údaje nebylo možné vysledovat k příslušné výroční zprávě a delegace EU neprovedla ani jejich křížovou kontrolu s dalšími zdroji. Údaje z roku 2017 byly navíc porovnány se souborem z roku 2014 (který byl menší než v roce 2018) pro výpočet pokrytí marocké populace. Podle zpráv Národního statistického úřadu a Národního úřadu pro lidský rozvoj činila celková míra zdravotního pojištění v roce 2017 celkem 46,6 %, resp. 53,8 % , byla tedy nižší než výchozí hodnota.

Údaje ANAM byly založeny na vydaných kartách (RAMED) a výsledcích Národního statistického úřadu, které vycházely z ústních odpovědí domácností na dotaz, zda mají kartu RAMED. V jiné studii Národního statistického úřadu se zjistilo, že pouze 30 % držitelů karty RAMED ji má oprávněně. Ostatní držitelé této karty měli dostatečný příjem na to, aby mohli pokrýt náklady běžného zdravotního pojištění. Údaje ANAM tedy nelze považovat za spolehlivé.
2,000,000 €
2,000,000 € 2,000,000 €
Spravedlnost 1. variabilní 3: Racionalizace struktury soudnictví Nesplněno/ Nevhodný zdroj pro ověření údajů Cíl b ukazatele 3 nebyl splněn. Do konce roku 2017 mělo být v provozu celkem 72 soudních středisek. Z toho 64 vyvíjelo činnost již předtím a v osmi ji bylo potřeba zahájit. Do prosince 2018, tj. rok po rozhodnutí o vyplacení prostředků, bylo zprovozněno pouze jedno z těchto osmi středisek (Tarfaya). 800,000 €
Spravedlnost 1. variabilní 4: Dostupnost soudní pomoci Nesplněno/ Nevhodný zdroj pro ověření údajů Zdroj pro ověření údajů (RAMED) není vhodným prostředkem k měření tohoto ukazatele a nebyl v dohodě o financování uveden. Jelikož se navíc v programu rozpočtové podpory v oblasti sociální ochrany klade důraz na zlepšení spolehlivosti karty RAMED, nelze ji považovat za spolehlivý zdroj. 1,280,000 €
Spravedlnost 1. variabilní 9: Digitalizace jurisdikcí Nevhodný zdroj pro ověření údajů Zdroj pro ověření údajů „výroční zpráva ministerstva spravedlnosti“ nebyl poskytnut. V lednu 2018 proběhla ověřovací návštěva, ale platba se uskutečnila již v prosinci 2017. 1,600,000 €
3,680,000 €
PACC 1. variabilní T1D1: Počet registrovaných samostatně výdělečně činných osob a držitelů karty Nevhodné zdroje pro ověření údajů Počet samostatně výdělečně činných osob (ukazatele T1D1 až T1D4) vychází ze zpráv marocké PME. Databázi řídí Maroc Poste; delegace EU neprovedla žádné kontroly a odborníci nezkontrolovali správnost informací. Počet držitelů karty není zárukou toho, že jsou skutečně samostatně výdělečně činnými osobami. Vzorek samostatně výdělečně činných osob testovaný při naší návštěvě Maroka potvrdil, že v databázi jsou nepřesnosti. Kromě toho byl zaznamenán značný rozdíl mezi počtem držitelů karet a počtem těch, kteří podali daňové přiznání. 2,400,000 €
PACC 1. variabilní T1D3: Dvě studie proveditelnosti průmyslových parků Nevhodný zdroj pro ověření údajů / Nesplněno Vypracovávané studie se týkaly zón hospodářské činnosti, nikoliv integrovaných průmyslových parků, jak bylo uvedeno v plánu zrychlení průmyslové výroby. 2,400,000 €
PACC 1. variabilní T1D6: Hodnocení národního plánu pro zjednodušení postupů Nesplněno Hodnocení nebylo poskytnuto včas (ale až o rok později). Ani T1D5 tedy nebylo možné ověřit. 2,400,000 €
PACC 2. variabilní T2D1: Počet registrovaných samostatně výdělečně činných osob a držitelů karty Nevhodné zdroje pro ověření údajů Viz T1D1 2,400,000 €
9,600,000 €
6,788,000 € 19,899,834 € 15,280,000 €

* Komise 31. května 2019 informovala ministerstvo hospodářství a financí, že částky související s ukazateli 1 a 11 budou započteny proti platbě následující variabilní splátky.

Zdroj: Evropský účetní dvůr.

Příloha VII – Vývoj klíčových ukazatelů

Zdroj: Evropský účetní dvůr.

Příloha VIII – Hodnocení smluv o rozpočtové podpoře v jednotlivých odvětvích

Odvětví Zdravotnictví Sociální ochrana Spravedlnost PACC
Doba trvání smlouvy, v měsících 60 60 60 (prodlouženo na 84) 60 (prodlouženo na 72)
Rok uzavření smlouvy 2014 2017 2015 2016
Auditní otázka 1: Bylo řízení podpory pro Maroko ze strany Komise a ESVČ náležité? 1.1. Stanovila Komise a ESVČ prioritní odvětví a přidělila odpovídající financování? Financování se doplňuje s ostatní podporou EU v zemi.
1.2. Vypracovala Komise správnou koncepci programů/projektů? Podmínky rozpočtové podpory jsou v souladu s akčním plánem EU pro Maroko.
Podmínky pro poskytnutí rozpočtové podpory jsou stanoveny tak, aby podporovaly reformy.
Opatření EU přispívají k naplnění potřeb daného odvětví.
Opatření EU jsou stanovena tak, aby bylo zajištěno objektivní monitorování výkonnosti.
Nastavení programů zohledňuje poznatky získané z předchozích programů rozpočtové podpory. Žádný předchozí program Žádný předchozí program
1.3. Byly programy / projekty dobře koordinovány s ostatními aktéry? Programování, přidělení prostředků a provádění programů je dobře koordinováno s ostatními dárci.
Jsou zavedeny mechanismy pro koordinaci dárců. Dárci si pravidelně vyměňují informace.
1.4. Monitorovala a hodnotila Komise správně programy/projekty? Provádění se uskutečňuje v souladu s plánem (načasování, rozpočet, činnosti). Odchylky jsou dobře zdůvodněny. V případě potřeby se přijímají nápravná opatření.
Podmínky rozpočtové podpory se dodržují.
Pravidelně probíhá odvětvový dialog, je relevantní a dostatečně podrobně se při něm projednávají programy a podmínky.
Komise pravidelně provádí návštěvy na místě a hodnocení. Jsou zdokumentovány a realizace doporučení se kontroluje.
Auditní otázka 2: Bylo dosaženo cílů podpory EU v Maroku? 2.1. Bylo dosaženo plánovaných výsledků? Plánované výstupy byly splněny. Probíhá, ale se zpožděním probíhá Probíhá, ale se zpožděním Probíhá, ale se zpožděním
Vyplacené prostředky byly založeny na splnění cílů stanovených pro ukazatele, což je doloženo spolehlivými a relevantními důkazními informacemi.
Poskytnutá technická pomoc je dostatečná, včasná a dobře zacílená a pomáhá rámci politického dialogu.
Rozpočtová podpora napomohla očekávaným reformám při stanovení odvětvové politiky anebo v procesu realizace.
2.2. Byly v podpoře, kterou Komise poskytuje Maroku, patřičně zohledněny průřezové otázky (otázky rovnosti žen a mužů a lidská práva)? Rozpočtová podpora přispěla ke zohlednění průřezových otázek (rovnost žen a mužů a lidská práva).
Na rovnost žen a mužů a lidská práva se zaměřil odvětvový dialog.

Legenda – Použitá hodnocení:

Kritérium bylo splněno
Kritérium bylo částečně splněno
Kritérium nebylo splněno

Zdroj: Evropský účetní dvůr.

Zkratková slova a zkratky

ADB: Africká rozvojová banka (African Development Bank)

ENI: evropský nástroj sousedství (European Neighbourhood Instrument)

EPS: Evropská politika sousedství

ESVČ: Evropská služba pro vnější činnost

EU: Evropská unie

MSP: malé a střední podniky

PACC: Program podpory ekologického růstu a konkurenceschopnosti v Maroku (Programme d’appui à la croissance verte et la compétitivité au Maroc)

SDEU: Soudní dvůr Evropské unie

WB: Světová banka

Odpovědi Komise a ESVČ

Shrnutí

I

Maroko je pro EU klíčovým partnerem, s nímž sdílíme hranice, hodnoty a ambice. Od přijetí nové ústavy v roce 2011 zahájilo Maroko ambiciózní proces reforem, jehož cílem je dosáhnout větší svobody, demokracie a prosperity marockých občanů. V rámci své politiky sousedství stojí EU pevně za Marokem, neboť to usiluje o dosažení těchto cílů.

Navzdory náročnému politickému prostředí, v němž vztahy mezi EU a Marokem v posledních letech fungovaly, přispěla spolupráce EU k významnému hospodářskému, sociálnímu a institucionálnímu pokroku Maroka.

Například:

 • úmrtnost matek se v Maroku mezi lety 2012 a 2016 snížila o 35 % a zvýšila se dostupnost zdravotnických středisek pro obyvatele venkova. Přístup k léčivým přípravkům se výrazně zlepšil s 39% nárůstem prodeje generických léčiv. EU podporuje reformy v odvětví zdravotnictví od roku 2009,
 • hodnocení Maroka se ve zprávě Světové banky o podnikání změnilo ze 128. místa v roce 2010 na 60. místo v roce 2018. Od roku 2009 podporuje EU úsilí Maroka o zlepšení podnikatelského prostředí,
 • prostřednictvím podpory pro oblast spravedlnosti byla EU svědkem zřízení Nejvyšší soudní rady, ústavního orgánu pověřeného zachováváním nezávislosti soudů a soudců. V institucionálním kontextu severní Afriky se jedná o významný úspěch,
 • podpora EU v oblasti sociální ochrany doprovázela reformy a vedla k vypracování jednotné odvětvové politiky. V souladu s politickými doporučeními EU se nyní zavádí individuální číslo sociálního zabezpečení. To zlepší přístup zranitelných osob a podpoří efektivnost.

Komise a ESVČ jsou toho názoru, že posuzování široké škály podmínek a dalších doplňkových činností financovaných z prostředků EU, které jdou nad rámec rozpočtové podpory s variabilními splátkami, poskytuje ucelenější obraz o účinnosti a dopadu spolupráce EU v Maroku a umožňuje lépe pochopit nástroj rozpočtové podpory.

Ukazatele úrovně dopadu závisejí na řadě přispívajících faktorů a jejich změna vyžaduje delší čas, než je časové rozpětí programů rozpočtové podpory.

Komise a ESVČ také konstatují, že ze vzájemného hodnocení OECD z roku 2018 týkajícího se rozvojové spolupráce vyplývá, že využívání rozpočtové podpory posiluje v partnerských zemích odpovědnost a inkluzivnost. Programy, které jsou sladěny s vnitrostátními politikami a prováděcími strukturami, zvyšují odpovědnost na vnitrostátní úrovni a zajišťují udržitelnost reforem. Rozpočtová podpora tak podněcuje rozvoj vnitrostátních kapacit k provedení reforem s trvalým dopadem. V Maroku zajistila rozpočtová podpora značný aktivační účinek, pokud jde o spolupráci s orgány v rámci smysluplného politického dialogu o reformě. Obecné podmínky rozpočtové podpory podporují transparentnost, řádné finanční řízení a obezřetné makroekonomické politiky.

II

Uvedené číselné údaje odpovídají všem smlouvám a platbám v rámci rozpočtové podpory v období 2014–2018 ve všech odvětvích, a nikoli pouze v kontrolovaných čtyřech odvětvích. Důležitější je, že údaj o platbách může být zavádějící, neboť vyvolává dojem, že provedení platby je ve srovnání s přislíbenou částkou nízké, jelikož období, jehož se audit týkal (2014–2018), nezahrnuje celé období provádění programů rozpočtové podpory.

Ve smlouvách o rozpočtové podpoře, které byly podepsány během zkoumaného období, činila u všech odvětví, na něž se rozpočtová podpora vztahuje, celková částka 562 milionů EUR a platby 206 milionů EUR. U řady těchto smluv o rozpočtové podpoře se platby dosud provádějí. Vzhledem k vysokému podílu opakujících se výdajů a k povaze podpory EU by měly být prostředky pro rozpočtovou podporu porovnávány s investičním rozpočtem. Během auditovaného období představovala rozpočtová podpora přibližně 2,0 % celkového vnitrostátního investičního rozpočtu.

III

Programy rozpočtové podpory jsou koncipovány podle pokynů k rozpočtové podpoře, přičemž zohledňují specifické podmínky jednotlivých zemí a formální a strukturované monitorovací procesy.

Komise zajišťuje otevřený dialog a průběžnou koordinaci s členskými státy EU prostřednictvím tematických skupin, pravidelných koordinačních schůzek a společného plánování. Ačkoliv Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost vynakládají veškeré úsilí, aby usnadnily koordinaci dárců v partnerských zemích, v konečném důsledku za ni nese odpovědnost vláda hostitelské země.

IV

Komise má pro své vztahy s Marokem jasnou strategii, která je zakotvena v jednotném rámci podpory založeném na dohodě o přidružení.

Jelikož politický dialog nebyl během období obtížných politických vztahů mezi EU a Marokem pozastaven, Komise se domnívá, že neexistuje důvod pro vypracování alternativní strategie.

Byly dodrženy pokyny týkající se politického dialogu v rámci rozpočtové podpory, jak je stanoveno v pokynech k rozpočtové podpoře. Výsledky politického dialogu jsou a budou důležitou součástí každého hodnocení. Komise by však ráda zdůraznila politickou citlivost reforem a politických cílů, a proto trvá na tom, že strategie dialogu budou i nadále formulovány tak, aby chránily zájmy Komise.

Pokud jde o politický dialog, ten byl po celé období zajištěn prostřednictvím koordinace s ministerstvem hospodářství a financí (národní koordinátor – rámec pro globální dialog). Pokud jde o konkrétní projekty/programy, je politický dialog zakotven v dohodách o financování prostřednictvím povinných řídicích výborů s ministerstvem hospodářství a financí a příjemci.

V

Kontrolované programy rozpočtové podpory existují méně než čtyři roky a Komise má za to, že bylo dosaženo uspokojivého pokroku. Je třeba vzít v úvahu komplexní a citlivou povahu reforem, které Maroko provádí s podporou EU, a časový rozvrh, který je nezbytný pro jejich plné provedení.

Cílem těchto programů je podporovat vnitrostátní reformy a jejich ukazatele odrážejí úroveň ambicí programu reforem v partnerské zemi.

Monitorovací postupy a metodika hodnocení výsledků jsou jasně stanoveny v pokynech k rozpočtové podpoře a byly dodrženy.

VI

V kontrolovaném období bylo v oblasti rovnosti žen a mužů a v oblasti lidských práv zaznamenáno určité zlepšení. Hluboká a udržitelná sociální změna však představuje postupný, dlouhodobý proces. Měření pokroku v těchto oblastech v krátkém časovém úseku pomocí ukazatelů dlouhodobých trendů nemůže poskytnout přesnou představu o situaci. Podrobnější vysvětlení postoje Komise jsou uvedena v připomínkách k příslušným bodům (viz odpovědi Komise k bodům 96 až 100).

VII

Viz odpovědi Komise na doporučení.

Úvod

Rámeček 2 – Shrnutí rozsudků Soudního dvora Evropské unie (SDEU)

Komise podotýká, že: 1) existují jiná důležitá rozhodnutí Soudního dvora (usnesení ve věcech T-180/14 a T-275/18), 2) pokud jde o rozsudek ve věci C-104/16P, z odůvodnění Soudního dvora, proč je nepoužitelná dohoda o přidružení, nutně nevyplývá, že z právního hlediska je nutný souhlas, 3) nová dohoda o rybolovu představovala novou dohodu, a nikoli pouze revidovanou dohodu, a 4) po výměně dopisů se s produkty pocházejícími ze Západní Sahary zachází stejně, pokud jde o výhody plynoucí ze stejných celních preferencí, jako s produkty z Maroka, což by se nemělo chápat v tom smyslu, že by měly být považovány za rovnocenné.

Poznámky

21

Boj proti korupci se řeší také jinými cestami, jako je pravidelný politický dialog, twinning, regionální programy, podpora občanské společnosti a obecná kritéria způsobilosti pro řízení veřejných financí a transparentnost.

23

Výroční zprávy EÚD jsou v příslušných případech pravidelně využívány jako zdroj informací pro řadu odvětví, která Komise podporuje.

26

Jednotný rámec podpory představuje nástroj pro provádění akčního plánu, kterým se provádí rozšířený status. Určená prioritní odvětví jsou odvozena ze samotného marockého programu reforem, který vychází z ústavy z roku 2011.

Ačkoliv existuje prostor pro určitou konsolidaci a koncentraci, omezení na pouze tři (tradiční) odvětví by omezilo politický vliv Komise a bylo by v rozporu s povahou akčního plánu, kterým se provádí rozšířený status. Vzhledem k významu reforem, které Maroko provádí, bylo z politického hlediska vhodné podpořit reformy, které jsou i) v souladu s jednotným rámcem podpory a ii) důležité pro rozvoj Maroka.

27

Podle informací o objemu prostředků v rámci ročního akčního plánu, které delegaci poskytlo ústředí, se orientační finanční příděl pro každý program projednává mezi delegací a marockými partnery. Návrhy delegace jsou poté formálně stanoveny ve sdělení GŘ NEAR určenému komisaři, v němž se navrhuje rozdělení do programů v rámci finančního krytí ročního akčního plánu. To je poté přijato Komisí na základě stanoviska členských států v rámci postupu projednávání ve výborech. Komise se domnívá, že dokumentace k přípravě každého opatření je komplexní a je plně doložena.

32

Vzhledem k dlouholetému strategickému významu Maroka pro Evropskou unii měla Komise spolu s ESVČ a členskými státy za to, že prvořadou prioritou je obnovení vazeb a spolupráce s Marokem, včetně technické a finanční spolupráce, a tudíž i rozpočtové podpory. Členské státy důrazně podpořily přístup Komise, pokud jde o další plánování činností spolupráce v roce 2016, přičemž schválily přístup Komise k budoucímu plánování. V říjnu 2018 mimoto členské státy v rámci Výboru pro evropský nástroj sousedství dospěly k závěru, že priority jednotného rámce podpory jsou i nadále relevantní, a jednomyslně schválily návrh Komise na prodloužení jednotného rámce podpory do roku 2018. Stejné závěry a schválení byly pro období 2019–2020 zopakovány během zasedání Výboru pro evropský nástroj sousedství dne 3. července 2019.

Stávající jednotný rámec podpory zahrnoval období do konce roku 2017, v roce 2015 nebylo tudíž nutné priority přezkoumat. Skutečnost, že se v roce 2017 Komise rozhodla prodloužit rozšířený status a jednotný rámec podpory do roku 2018 namísto projednání nových „priorit partnerství“, nijak nenarušila plánování programů evropského nástroje sousedství na období 2018–2020. Priority stanovené v jednotném rámci podpory na období 2014–2017 byly i nadále platné a umožnily Komisi naplánovat odpovídajícím způsobem prostředky evropského nástroje partnerství a zaručit kontinuitu a soudržnost činností spolupráce.

Pokračující význam odvětví určených v původním jednotném rámci podpory na období 2014–2017 potvrzují „nové“ priority stanovené během zasedání Rady přidružení EU-Maroko dne 27. června 2019, které byly s členskými státy a s Marokem důkladně projednány stejně jako hlavní směry pro budoucnost partnerství.

33

Během doby ochlazení politických vztahů zaujala Komise ke spolupráci pragmatický přístup a pokračovala v poskytování rozpočtové podpory i ve spolupráci v oblastech, na něž se vztahuje jednotný rámec spolupráce. Tento přístup schválily členské státy v Radě.  Ačkoliv během této doby neprobíhal formální politický dialog stanovený v dohodě o přidružení, politický dialog na vysoké úrovni pokračoval, například dne 7. února 2017 se uskutečnila schůzka náměstka ministra zahraničí Bourity a předsedy Komise Junckera a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise.

34

Jelikož Indie a Čína nejsou členy Výboru pro rozvojovou pomoc OECD, jsou méně vázány mezinárodními závazky týkajícími se koordinace.

39

Komise by ráda zdůraznila, že dopad představuje střednědobý až dlouhodobý výsledek reforem, které jsou prováděny postupně. Pokud jsou programy rozpočtové podpory zahájeny na začátku reformy, bude dopad měřitelný až po určitém čase, velmi pravděpodobně po skončení tříletého programu rozpočtové podpory.

Zatímco ukazatele pro vyplácení variabilních splátek představují pouze jeden prvek, úroveň vyplácení může představovat zástupný indikátor ambicí (nebo přinejmenším problému, který by měl být korelován) ukazatelů. Údaje o celkových operacích EU v oblasti rozpočtové podpory ukazují pokles podílu vyplacených prostředků oproti potenciálnímu objemu, který by mohl být vyplacen, což naznačuje zvýšení ambicí nebo přinejmenším zpřísnění podmínek a/nebo větší potíže vlády při provádění programu reforem.

41

Volba charakteru ukazatelů v kontrolovaných programech, jež jsou více zaměřeny na výstup a proces, je dána stupněm vyspělosti cílových reforem. Ukazatele výstupů a procesů jsou během provádění reformy stejně relevantní a důležité jako ukazatele výsledků. Komise v tomto ohledu náležitě uplatňovala pokyny k rozpočtové podpoře z roku 2017, pokud jde o ukazatele, které mají být použity při vyplácení variabilních splátek (oddíl 4.4.3 a příloha VIII).

Jelikož se výsledky měří v delším časovém horizontu, nebylo by v tomto případě vhodné používání ukazatelů výsledků dále prodlužovat.

V souladu se zásadou vlastní odpovědnosti by ukazatele pro vyplacení prostředků měly být vybírány zejména mezi ukazateli, které byly určeny v pasu ukazatelů reforem v přijímající zemi.

42

Podle názoru Komise lze pouze šest z celkem 86 cílů považovat za nedostatečně ambiciózní a Komise je v současné době přezkoumává.

Pokud jde o obecnou úroveň ambicí cílů, Komise zastává názor, že převážná většina ukazatelů byla dostatečně ambiciózní a umožnila, aby rozpočtová podpora hrála plně svou úlohu. Financování rozpočtu podporuje reformní úsilí vlády. Posouzení kritérií způsobilosti u každé platby a dosažení ukazatelů prokazuje, že během provádění programů rozpočtové podpory byl v oblasti reforem zaznamenán dostatečný pokrok. Zjištění vyplývající z hodnocení soustavně zdůrazňují, že „si rozpočtovou podporou nelze reformy koupit“, což není ani jejím cílem.

Program pro zdravotnictví vychází ze strategie ministerstva zdravotnictví na období 2012–2016. V rámci programu se rozvoj lidských zdrojů řeší prostřednictvím obecných podmínek rozpočtové podpory, ukazatelů variabilních splátek a prostřednictvím činností v oblasti složek technické pomoci. Ukazatel 12 (vyškolení „pouze“ třinácti lékařů) byl ve skutečnosti zaměřen na zavedení zvláštního školení pro praktické lékaře ve venkovských oblastech. Třináct lékařů, na něž EÚD poukazuje, tvoří první skupinu absolventů.

43

Problémy zmíněné EÚD jsou skutečně významné a Komise je řeší několika způsoby, a to jak prostřednictvím ukazatelů rozpočtové podpory a činností v oblasti technické pomoci, tak i prostřednictvím programu WHO financovaného EU, jehož cílem je zlepšení kvality zdravotnických služeb ve venkovských oblastech. Konkrétně: 

Vysoká míra absencí zaměstnanců se řeší posílením postavení ředitelů nemocnic v regionech prostřednictvím činností v oblasti technické pomoci (viz odpověď k bodu 42 výše) a prostřednictvím programu WHO (rozvoj řídicí kapacity a lepšího řízení primární zdravotní péče).

Nízká atraktivita odlehlých oblastí je řešena pomocí ukazatele programu rozpočtové podpory (ukazatel 12 týkající se zavedení magisterského programu pro praktické lékaře), technické pomoci k zlepšení orientace zaměstnanců zařízení primární zdravotní péče na služby a programu WHO, jehož cílem je zlepšení služeb ve venkovských oblastech.

Nedostatečné strukturální využívání nemocniční infrastruktury se řeší prostřednictvím činností v oblasti technické pomoci, které mají zlepšit partnerství veřejného a soukromého sektoru a správu nemocnic. Tato otázka je mimoto klíčová pro program reformy sociální ochrany, jehož cílem je všeobecné zdravotní pojištění, Komise se proto v rámci programu v oblasti zdraví právem vyhnula překrývání činností.

44

V roce 2018 se ministerstvo rozhodlo uplatňovat na všechna střediska sociální ochrany nové zákony. Vzhledem k tomu Komise v roce 2019 přezkoumá cílovou hodnotu ukazatele, který je naplánován pro platbu v roce 2020.

47

Probíhá úsilí o zlepšení rámců pro monitorování odvětvových strategií. V rámci programu reformy řízení veřejných financí podporovaného EU je posílena kvalita odvětvových strategií a doprovodných systémů monitorování. Tato činnost má do rozpočtového procesu zavést prvky výkonnosti a bude zdůrazněna v rámci všech nových operací rozpočtové podpory.

48

a) Specifické cíle se týkají širších cílů procesu politických reforem, v jehož rámci je pokrok sledován uceleně prostřednictvím obecných podmínek. Roční ukazatele výkonnosti týkající se variabilních splátek, které byly předmětem auditu, se na sledování tohoto pokroku nezaměřují.

c) Komise se domnívá, že tyto dva ukazatele byly relevantní, neboť přispívaly k cílům programu rozpočtové podpory. Komise použila zvýšení absolutního počtu pacientů léčených ve venkovských oblastech jako vhodný zástupný indikátor snížení rozdílů v přístupu k léčbě. Jelikož snížení rozdílů nelze meziročně měřit prostřednictvím ukazatele variabilních tranší, tento ukazatel místo toho měří poskytování služeb: zajištění toho, aby pacienti se dvěma nejčastějšími chronickými nepřenosnými onemocněními byli pravidelně léčeni, představuje náležité funkční měření lepšího poskytování zdravotnických služeb ve venkovských oblastech.

d) Jak je uvedeno v poznámce pod čarou, pro všechny ukazatele nebyly nezbytné výchozí hodnoty. Komise stanovila výchozí hodnoty, pokud to považovala za nutné k náležitému dosažení měření cílů. Výchozí hodnoty, na něž se odkazuje jako na „zastaralé“, se týkají zejména programu v oblasti zdraví, kde byly číselnými údaji použitými jako výchozí hodnoty nejnovější dostupné oficiální údaje v době podpisu dohody o financování. Komise nepovažuje za vhodné pokládat je a posteriori za zastaralé.

e) Během procesu plánování podle pravidel Komise je stanovena dvanáctiměsíční lhůta pro dokončení dohody o financování.

V této souvislosti byly některé cíle skutečně splněny před podpisem dohody o financování (např. předložení dokumentu „Plan Handicap“ dne 21. října 2015 nebo dokončení strategie pro udržitelný rozvoj). To ve skutečnosti prokazuje odhodlání vlády a výsledek pokračujícího politického dialogu během jednání. Vyhlídky na nadcházející program rozpočtové podpory a pokračující politický dialog přispívají v nemalé míře k hnacím silám těchto reforem. Při posuzování úspěchů programu rozpočtové podpory je proto vhodné vzít v úvahu úsilí vynaložené v průběhu jednání. Komise se domnívá, že v opačném případě by byla vláda partnerské země penalizována za dosažení pokroku během jednání.

50

Ačkoliv při provádění reforem mohlo dojít ke zpoždění, Komise podnikla potřebné kroky k přizpůsobení svých programů za účelem zachování zaměření a ambicí podpory.

V rámci programů rozpočtové podpory dochází k prodlevám při provádění. To je důkazem i) vhodnosti a ambicí cílů rozpočtové podpory, ii) složitosti podporovaných reforem, jež vyžadují více času na provedení, než se plánovalo původně, a iii) významu rozpočtové podpory jako nástroje pro flexibilní podporu procesu.

51

Prodloužení platnosti dohod o financování v rámci programů v oblasti spravedlnosti a PACC bylo dohodnuto s cílem prodloužit činnosti v oblasti technické pomoci (spravedlnost) nebo zahrnout nové strategické ukazatele (strategie finančního začlenění v případě PACC).

52

Komise se domnívá, že dostupná doplňková podpora byla vhodným posílením programu rozpočtové podpory, a doba potřebná k sjednání doplňkové podpory je zohledněna při vypracovávání akčního dokumentu Komisí. V případě programů v oblasti spravedlnosti a zdraví byly smlouvy s mezinárodními organizacemi (UNICEF, Rada Evropy a WHO) podepsány do tří měsíců od podpisu dohody o financování.

Doplňková podpora je navíc poskytována prostřednictvím jiných, již probíhajících programů, jako je financování institucionálního posílení „Réussir le Statut Avancé“ a sbližování právních předpisů s normami EU prostřednictvím twinningových projektů a projektů technické pomoci v rámci programů v oblasti PACC a zdraví nebo programu sociální ochrany „Couverture Médicale de Base III“.

55

V souladu s doporučeními obsaženými v pokynech k rozpočtové podpoře se všechny nezávislé pozorovatelské mise uskutečnily podle plánu.

Delegace EU udržovala odvětvový dialog na všech úrovních ve všech oblastech zásahu s cílem sledovat, zda reformy stanovené ve vnitrostátních odvětvových strategiích pokračují podle plánu. Komise se domnívá, že politický dialog s marockými orgány postačoval k uskutečnění cílů kontrolovaných programů.

58

Zdroje informací uvedené v dohodách o financování jsou orientační, jelikož delegace a útvary ústředí musí podle pokynů k rozpočtové podpoře EU používat veškeré dostupné relevantní informace k posouzení způsobilosti, zvláštních podmínek a ukazatelů variabilních splátek.

Jeden z důvodů souvisí se skutečností, že hodnotu ukazatele je nutné posoudit v souvislostech. Pokud například výsledek ukazatele ovlivnil určitý zjevně vnější faktor, který lze zjistit, může být tato skutečnost zohledněna v konečném nálezu. Informace o těchto vnějších faktorech mohou pocházet z jakéhokoli zdroje.

59

a) Komise se domnívá, že použité zdroje pro ověření údajů při provádění plateb byly vhodné. Posouzení výkonnosti bylo provedeno v souladu s pokyny k rozpočtové podpoře (oddíl 4.4.4), které podporují proces vedený vládou a založený na monitorovacím rámci dané země, je-li to možné. V souladu s mezinárodními závazky týkajícími se účinnosti pomoci a Evropským konsensem o rozvoji má využívání systémů dané země tyto posílit, zajistit jejich větší inkluzivnost a posílit odpovědnost na vnitrostátní úrovni.

Kontroly, které Komise provedla za účelem ověření počtu osob samostatně výdělečně činných, byly náležité a přiměřené, neboť byl brán patřičný ohled na systém monitorování a oficiální zprávu, kterou předložila vláda.

V této souvislosti nemá Komise žádný důvod – a žádný důkaz – pro zpochybnění přesnosti databáze při určování dosažení ukazatelů, které mají posoudit přitažlivost programu pro osoby samostatně výdělečně činné, zachování cílových skupin obyvatelstva (včetně aktivních a v současné době neaktivních osob samostatně výdělečně činných) a účinnost opatření k zvýšení informovanosti. Neměří zvýšení úrovně činnosti osob samostatně výdělečně činných, jelikož se jedná o střednědobý cíl vyšší úrovně.

b) Výchozí hodnoty nebyly zastaralé, neboť Komise použila při sjednávání dohod o financování nejnovější dostupné údaje. Vyplácení bylo provedeno v souladu s ustanoveními dohod o financování.

Pokud jde o ukazatel související s porody ve venkovských oblastech, tento ukazatel měří podíl porodů ve venkovských zdravotních střediscích. Výchozí i cílové hodnoty byly v souladu se strategií vlády a jejím závazkem dosáhnout do roku 2015 rozvojových cílů tisíciletí.

Jelikož cílem je podporovat trend, nelze mírný pokles o 0,2 % v daném roce považovat za významný v porovnání s tendencí za posledních pět let, kdy se úmrtnost matek snížila o 14 %. V této souvislosti je 85% podíl porodů ve zdravotnických zařízeních důkazem toho, že program prováděný vládou k snížení úmrtnosti matek je dlouhodobě udržitelný a úspěšný.

c) Komise stanovila výchozí hodnoty, pokud to považovala za nezbytné k náležitému měření cílů.

Pokud jde o cíl týkající se počtu léčených diabetických pacientů, výpočet byl správný a zohledňoval větší pojištění pacientů ve venkovských oblastech. Jelikož cukrovka je chronické onemocnění, je důležité, aby výchozí hodnotou byl i nadále počet léčených pacientů. Přijetí metody výpočtu, která by platila pouze v případě zvýšení počtu pacientů, by neodměnilo úsilí vlády o zachování náležité léčby této nemoci ve venkovských oblastech.

d) Komise se domnívá, že pokrok u třinácti cílů, jakož i splnění cílů byly dostatečné a postačují k odůvodnění vyplacení prostředků, jež se uskutečnilo v souladu s ustanoveními dohody o financování a cíli sledovanými v programu rozpočtové podpory.

Pokud jde o cíl týkající se počtu praktických lékařů, jakož i o další cíl, pokrok byl vypočten nesprávně, a Komise zahájila vymáhání vyplacených částek.

60

Komise nesdílí závěr týkající se problémů s vyplácením prostředků, které EÚD uvedl v příloze VI zprávy.

Pro kontrolované programy byla vyplacena celková částka ve výši 147 milionů EUR, z toho 140 milionů EUR pro složku rozpočtové podpory (včetně 88 milionů EUR ve formě variabilních splátek). Komise se domnívá, že všechny zvolené ukazatele jsou relevantní pro cíle programu rozpočtové podpory a odvětvových reforem, které podporují. Komise má za to, že všechny platby byly řádně zkontrolovány a byly použity vhodné zdroje pro ověření údajů v souladu se stávajícími pokyny k rozpočtové podpoře, s výjimkou dvou cílů v rámci programu v oblasti zdraví, s ohledem na něž je vymáhána částka ve výši 3,59 milionu EUR. Řádné platby u složky rozpočtové podpory tudíž činily 136,41 milionu EUR.

Pokud jde o další dva ukazatele, které EÚD označil za ukazatele, u nichž byly platby provedeny nesprávně: i) platba s ohledem na ukazatel 7 v odvětví zdravotnictví byla provedena podle ustanovení dohody o financování a Komise trvá na tom, že použitá metoda výpočtu je vhodná pro sledovaný cíl, a ii) platba s ohledem na ukazatel 1.2 v rámci programu sociální ochrany byla provedena v souladu s ustanoveními dohody o financování, jelikož střednědobý rámec financování (2017–2020) ministerstva pro sociální oblast byl veřejně dostupný prostřednictvím projektů ministerstev týkajících se výkonnosti podle zákona o financování, jež byly potvrzeny rozpočtovým oddělením ministerstva financí a předloženy parlamentu. Komise mimoto obdržela od ministerstva financí údaje o rozpočtových prostředcích na období 2017–2019, které prokazují, že se rozpočtové prostředky pro tato ministerstva každým rokem trvale zvyšují.

61

Komise náležitě uplatnila flexibilitu stanovenou v dohodě o financování za účelem přenosu hodnocení ukazatelů, pokud to odůvodňují vnější okolnosti a pokud může přenos zachovat pobídku pro vládu k provedení důležitých reforem.

Přenos některých ukazatelů byl posouzen na základě formální žádosti vlády z důvodů předložených příslušným ministerstvem během oficiálních schůzek, jež byly podpořeny hodnocením externích pozorovatelských misí. Na základě procesu interní validace, který byl podpořen podrobným odůvodněním, byl mezi vládou a Komisí podepsán formální dodatek k dohodě o financování.

64

Monitorovací činnosti jsou prováděny v průběhu roku. Zahrnují pravidelný politický a technický dialog mezi zaměstnanci delegace, orgány a ostatními příslušnými zúčastněnými stranami. Monitorování se mimoto provádí prostřednictvím návštěv na místě, jež se konají dvakrát ročně, a každoroční pracovní návštěvy za účelem přípravy platební dokumentace, která zahrnuje oddíl o pokroku, jehož bylo dosaženo při provádění odvětvové politiky.

Rámeček 3 – Nedostatky v monitorovacích postupech Komise

Program v oblasti spravedlnosti neposkytuje financování na vytvoření konkrétní jurisdikce, nýbrž poskytuje pobídky k reformě některých aspektů struktury soudnictví.

V dohodě o financování se uvádí, že reforma středisek pro stálé soudce odpovídá nejméně 60 % struktury soudnictví. Schválením struktury soudnictví Radou vlády a reformou a přesunem středisek pro stálé soudce bylo tudíž cíle dosaženo.

Druhý dílčí cíl N+2 ukazatele 3 neměří, zda střediska pro stálé soudce jsou či nejsou funkční.

66

Co se týká míry rizika při dosahování cílů, Komise provádí posouzení rizik dvakrát ročně. Jelikož se situace vyvíjí, představuje osvědčený správní postup přezkum pravděpodobnosti dosažení stanovených cílů.

67

Komise se domnívá, že ačkoli některých ukazatelů nebylo dosaženo, pokrok byl pozoruhodný a další pokrok se očekává. Přístup ke zdravotnickým službám ve venkovských oblastech se během doby trvání programu zlepšil, jak prokazuje zvýšení počtu léčených/sledovaných diabetických pacientů a pacientů s hypertenzí. Od roku 2012 do roku 2016 vedl lepší přístup k střediskům primární zdravotní péče k snížení úmrtnosti matek o 35 %. V rámci struktury veřejného zdravotnictví byly v roce 2017 poskytnuty prenatální konzultace 81,2 % těhotných žen ve venkovských oblastech (nárůst z 71,2 % v roce 2015). U 3 600 léčivých přípravků se snížily ceny a prodej generických léčiv vzrostl o 39 %, přístup k lékům se tudíž zlepšil. Od roku 2019 jsou ve všech regionech jmenováni regionální inspektoři.

68

Komise se domnívá, že ze tří cílů ukazatelů výsledků je třeba dosud dosáhnout pouze jednoho cíle, který se týká zdravotního pojištění neplacených zaměstnanců. Legislativní nástroje pro tento ukazatel by měly být přijaty v blízké budoucnosti.

69

Komise přijala vhodná opatření k zmírnění dopadu zpoždění při schvalování trestního zákoníku na program v mezích flexibility, kterou připouští dohoda o financování.

Cíl týkající se struktury soudnictví usiloval o podporu přesunu středisek pro stálé soudce. Přijetím právního aktu byla proto z 60 % zavedena nová struktura soudnictví, jak se předpokládá v dohodě o financování.

Pokud jde o cíl týkající se usnadnění právní pomoci, jednalo se o procesní cíl. Používání karty RAMED v zájmu zajištění přístupu zranitelných osob k právní pomoci odpovídá cíli stanovenému v dohodě o financování, která předpokládá sjednocení a zjednodušení dokumentů potřebných pro získání přístupu k právní pomoci.

70

Komise má za to, že všechny platby jsou oprávněné. Její hodnocení podporují i) důkazy poskytnuté správními orgány, ii) ověření podkladů Komisí a iii) výsledky nezávislé pozorovatelské mise.

Všechny zdroje pro ověření údajů byly v souladu s ustanoveními dohody o financování. Používanými statistikami jsou veřejně dostupné statistiky; stejné údaje používá ministerstvo financí.

71

Komise v souladu s pokyny k rozpočtové podpoře a podle platných pravidel a postupů povolila změny dohody o financování, které umožňují prodloužení a/nebo úpravu některých ukazatelů.

Komise případně upravila ukazatel programů s cílem maximalizovat pozitivní vliv smlouvy o odvětvových reformách a výkonnosti a účinnost financování z EU a přizpůsobit jej vývoji institucionálního kontextu.

Je důležité uvést, že cíle neplní program rozpočtové podpory, nýbrž vláda, která provedením reformy, kterou zahájila, dosahuje svých cílů. Přenesení hodnocení ukazatelů/cílů, je-li to odůvodněné, je nejúčinnějším způsobem, jak maximalizovat účinnost podpory EU.

72

Politika Komise v oblasti rozpočtové podpory stanoví cílenou rozpočtovou podporu v některých zvláštních případech, například s ohledem na smlouvy týkající se budování státu a zvyšování odolnosti. Tyto smlouvy se běžně používají v situacích po ukončení konfliktu. Rozpočtová podpora podporuje reformy, nekupuje si je však, ani si je nemůže koupit. Úspěch a udržitelnost každé reformy závisí do značné míry na vlastní odpovědnosti vlády a obyvatel dané země.

Cílem rozpočtové podpory není poskytovat odvětvovým ministerstvům vyšší rozpočty, nýbrž zajistit, aby byl rozpočet přiměřený s ohledem na cíle vnitrostátní strategie a/nebo programu. Rozpočtová podpora může zajistit i) provedení reformy tak rychle, jak je to z politického hlediska možné, ii) dostatečnou „kvalitu“ reformy a to, že odpovídá osvědčeným mezinárodním postupům a že jsou využity vysoce kvalitní odborné znalosti.

73

Komise se domnívá, že provádění reforem nezávisí na plnění odvětvových rozpočtových položek. Bez ohledu na to Komise poukazuje na skutečnost, že míry plnění rozpočtu jsou u ministerstva spravedlnosti i ministerstva zdravotnictví v období 2014–2016 vyšší než 90 %, resp. 95 % a v roce 2017 překračují 100 %.

74

Ačkoliv objem finančních prostředků v rámci rozpočtové podpory může být z hlediska podílu HDP omezený, jeho povaha jakožto grantu i důsledné posouzení a doplňková podpora, která je součástí programů EU, zajišťují větší pákový efekt, než je tomu u většiny ostatních dárců.

75

Delegace EU dostává a používá dostupné veřejné statistiky, tytéž údaje používá i ministerstvo financí. Označené soubory údajů mohou skutečně poskytnout užitečné informace o provádění odvětvových politik. Komise v současnosti jedná s ministerstvem financí o možnosti podpořit oddělení za účelem vytváření úplnějších souborů statistických údajů.

Jak ukazuje index statistické kapacity vypracovaný Světovou bankou, marocký statistický systém je velice dobře vyvinutý – lépe než v mnoha jiných zemích. Poskytuje tudíž dostatečný základ pro sledování a analýzu pokroku v jednotlivých odvětvích. Kromě statistických údajů používá Komise k ověření poskytnutých informací a potvrzení dosažených výsledků i jiné zdroje údajů.

76

Komise odkazuje na své odpovědi k bodu 69.

77

Vláda se otázkou zdravotnického personálu soustavně zabývá. V celé zemi zahájila vláda bodové hodnocení lékařských fakult. Od přijetí zákona o partnerstvích veřejného a soukromého sektoru (2015) byly mimoto v Maroku zřízeny soukromé fakulty, které pro jednotlivé kategorie zdravotnických pracovníků poskytují různé doplňkové vzdělávací programy pro zdravotnické profese. Touto otázkou se EU zabývala v rámci svého politického dialogu.

Očekávalo se, že s financováním od Světové banky bude navržen elektronický zdravotní informační systém. Podpora Světové banky se bohužel neuskutečnila včas. Ministerstvo zdravotnictví nyní potvrdilo hlavní plán pro zavedení tohoto systému. Nebylo nutné, aby EU tuto činnost zdvojovala.

80

Pokrok při provádění citlivých a obtížných reforem je poněkud pomalejší, než se očekávalo, zásadní význam pro jejich úspěch však má kvalita dosažených výsledků a odpovědnost správních orgánů a obyvatel.

81

Vláda uznala, že je důležité omezit zadržování ve vazbě, zrušila příslušné články trestního zákoníku a s cílem urychlit reformu je nedávno předložila jako samostatný zákon.

Komise v dohodě o financování označila tuto záležitost jako klíčovou otázku, kterou je třeba se zabývat v programu rozpočtové podpory. Za tímto účelem byly vypracovány tři ukazatele.

Bylo dosaženo povzbudivých výsledků, neboť v roce 2018 se například snížil počet vězňů, kteří byli zadrženi preventivně, na 39 %.

82

Hluboké a důkladné reformy, jako jsou reformy v oblasti spravedlnosti (zaměřené na nezávislé soudnictví, lepší přístup k právům a spravedlnosti, větší právní ochranu práv a svobod a zvýšení účinnosti a efektivity soudnictví), nemohou v tak krátké době poskytnout důkazy o dopadu, zejména z toho důvodu, že tyto reformy musí získat podporu u správních orgánů, soudců a celého obyvatelstva.

Pokrok dosažený v jednotlivých oblastech reformy (i když je omezený, pokud jde o trestní zákoník) je významný a dopad bude změřen v nadcházejících letech.

85

Cílem PACC bylo prokázat, že nový soubor předpisů a zvláštní výhody mohou poskytnout potřebné pobídky k zakládání podniků jednotlivců. Přidaná hodnota programu spočívá v zajištění kvality a udržitelnosti opatření zavedených pro osoby samostatně výdělečně činné. Cílem programu není vynutit reformu či významně snížit procentní podíl neformálních podnikatelských subjektů na vnitrostátní úrovni do tří let, nýbrž přezkoumat inovativní způsoby překonání zdrženlivosti ze strany osob samostatně výdělečně činných, pokud jde o formalizaci jejich činnosti.

Vzhledem ke své velikosti a oblasti působnosti podporuje program PACC nejslibnější procesy zavedené marockou vládou k zvýšení míry formalizace hospodářství a na podporu vytváření pracovních příležitostí (tj. zavedení statusu osob samostatně výdělečně činných). V případě investičních programů je projekt PACC spojen s nárůstem portfolia projektů, které podporuje marocká agentura pro malé a střední podniky.

86

Komise se domnívá, že se program pro primární vývozce zaměřuje na významné zvýšení počtu řádných vývozců.

87

Komise souhlasí s tím, že informovanost byla v době, kdy byly politické vztahy přerušeny, omezená; od roku 2017 se však zviditelnění EU výrazně zlepšilo.

88

Komise potvrzuje, že oficiální akce na vysoké úrovni za účasti delegace EU byly pořádány a navštěvovány od roku 2017.

89

V případě programu PACC se od poloviny roku 2018 zviditelnění výrazně zvýšilo, a to i díky komplexnímu zpravodajství.

90

Na internetových stránkách ministerstev se neobjevují loga jiných partnerů poskytujících technickou a finanční pomoc.

92

Komise se domnívá, že i když přetrvávají rozdíly, došlo od roku 2012 k značnému zlepšení přístupu k veřejným nemocnicím, který se zvýšil o 80 %, a specializované veřejné konzultace vzrostly o 78 %.

93

Komise by ráda zdůraznila, že údaje týkající se míry chudoby a nerovnosti v Maroku pocházejí z roku 2013 a 2014 s použitím údajů za rok 2010. Stejné údaje jsou použity v novějších publikacích, jako je African Development Dynamics 2018. Jelikož novější údaje nejsou k dispozici, zpochybňuje Komise závěry EÚD, že programy rozpočtové programy prováděné mezi roky 2014 a 2018 neměly na tyto dva ukazatele významný dopad. Mimoto není z metodologického hlediska správné posuzovat dopad programů rozpočtové podpory na základě údajů týkajících se období před prováděním těchto programů.

94

Komise se domnívá, že ačkoli ke zlepšení práv žen nedošlo ve všech oblastech, na vnitrostátní i místní úrovni se významně zlepšila politická účast žen. Maroko se v indexu OSN týkajícím se rovnosti žen a mužů v roce 2017 řadilo na 123. místo z celkem 189 zemí.

95

b) Komise má za to, že předchozí program rozpočtové podpory v oblasti rovnosti žen a mužů měl zásadní význam pro institucionalizaci genderových otázek v klíčových odvětvových politikách.

Ačkoli je uznána potřeba posílení koordinace mezi jednotlivými institucionálními zúčastněnými stranami, účinné začleňování otázek rovnosti žen a mužů je i nadále výzvou.

Komise toto uznává a k zajištění silnějšího zaměření se na genderové hledisko v novějších programech rozpočtové podpory při současném zachování rozčlenění údajů v rámci odvětvové rozpočtové podpory doplnila programy tím, že přidala nejméně jedeno zvláštní ukazatel související s rovností žen a mužů, který je založen na odvětvových analýzách rovnosti žen a mužů.

c) Jelikož posílení ekonomického postavení žen je velkou výzvou, stanoví Komise náležitou strategii pomocí různých nástrojů (nikoli pouze rozpočtové podpory), například zvláštního programu „Ženy v podnikání“ financovaného prostřednictvím národního orientačního programu.

Kvůli průběžnému odvětvovému dialogu v této oblasti má druhý program v oblasti rovnosti žen a mužů zvláštní ukazatel zaměřený na posílení ekonomického postavení žen.

Jako doplněk PACC poskytla Komise za účelem zvláštních činností zaměřených na ženy-podnikatelky prostřednictvím investičního nástroje sousedství granty pro zvláštní program podpory soukromého sektoru prováděný EBRD.

d) Komise by ráda poukázala na skutečnost, že otázky lidských práv jsou řešeny rovněž prostřednictvím jiných politických kanálů a kanálů spolupráce. Ve čtyřech kontrolovaných programech nebylo kvůli zpoždění při schvalování trestního zákoníku dosaženo tří ukazatelů v oblasti spravedlnosti, které přímo souvisejí s lidskými právy.

Je však třeba uvést, že programy v oblasti zdraví i sociální ochrany tím, že usilují o zlepšení přístupu k sociálním službám, přímo přispívají k uplatňování sociálních a ekonomických práv.

96

Během tohoto období došlo k některým pozitivním mezníkům (zřízení Úřadu pro rovnost a boj proti diskriminaci v roce 2017, přijetí zákona č. 103.13 o násilí na ženách a dívkách v roce 2018), třebaže dosavadní pokrok je nerovnoměrný. Podle výročních zpráv EU o lidských právech a demokracii za roky 2015–2018 přetrvávají v Maroku v oblasti lidských práv významné problémy navzdory pozitivním trendům v některých oblastech, včetně systému soudnictví, institucionálního rámce lidských práv a korupce.

98

Organizace Freedom House považuje Maroko za „částečně svobodnou“ zemi, která má v její zprávě o svobodě ve světě za rok 2019 (Freedom in the World Report) bodové hodnocení 39/100 (viz obrázek 15). Hlavními problémy zmíněnými v této zprávě jsou omezení svobody tisku a svobody shromažďování, nedostatečná svoboda internetu a nedostatečná nezávislost soudnictví. V roce 2018 se bodové hodnocení Maroka s ohledem na občanské svobody zhoršilo z 4,5 na 5 z celkem sedmi bodů kvůli reakci státu na velké demonstrace v průběhu roku (viz obrázek 14).

Závěry a doporučení

99

Vzhledem k prvkům, které Komise uvádí ve svých odpovědích, dochází Komise k závěru, že spolupráce EU přispěla k provádění reforem v Maroku. To mělo pozitivní dopad na socioekonomický rozvoj země, což soustavně dokládá monitorování ze strany Komise: interní i externí nezávislá roční hodnocení hodnotila vytrvalý proces reforem kladně.

100

Určená prioritní odvětví jsou odvozena z marockého programu reforem, který vychází z ústavy z roku 2011. Ačkoliv může existovat prostor pro určitou konsolidaci a koncentraci, omezení pouze na tři odvětví by bylo v rozporu s povahou akčního plánu pro rozšířený status a snížilo by politický vliv Komise. Komise se domnívá, že částky jsou odvětvovým programům rozpočtové podpory přidělovány transparentním a metodickým postupem, který je plně zdokumentován (viz odpověď Komise k bodu 27). Ochlazení politických vztahů bylo v pracovní skupině Evropské rady podrobně projednáno s členskými státy, které strategii Komise schválily (viz odpověď Komise k bodu 32).

Doporučení 1– Posílit strategický přístup EU v Maroku

První odrážka: Komise a ESVČ toto doporučení přijímají částečně.

Jak se vyžaduje v Agendě pro změnu přijaté EU a v pokynech pro plánování, Komise a ESVČ se dohodly, že se soustředí na omezenější počet odvětví. Upřednostnění těchto odvětví by však bylo v rozporu se stávajícími pokyny.

Druhá odrážka: Komise a ESVČ toto doporučení přijímají a domnívají se, že se již provádí.

Komise a ESVČ metodiku na základě získaných zkušeností pravidelně upravují.

Komise a ESVČ zohlední doporučení EÚD v rámci svých pravidelných přezkumů metodiky a způsobu jejího uplatňování.

Třetí odrážka: Komise a ESVČ toto doporučení přijímají.

Proces společného plánování byl zahájen v roce 2015 a EU a členské státy dokončily společnou analýzu hlavních výzev v oblasti rozvoje v dané zemi. V roce 2017 bylo rozhodnuto, že se společné plánování soustředí na tři hlavní oblasti (rovnost žen a mužů, migrace a odborná příprava). Tyto tři oblasti nebyly předmětem auditu. V průběhu tohoto programového období bylo při společném plánování v Maroku vyvinuto značné úsilí. V novém programovém období budou Komise a ESVČ v tomto úsilí pokračovat ještě důrazněji.

101

Dohoda o financování rozpočtové podpory a její přílohy obsahují veškeré cíle, ukazatele a výchozí hodnoty, které jsou nebytné pro provádění programu. Pokyny k rozpočtové podpoře nevyžadují vypracování akčního plánu.

Viz odpovědi Komise k bodům 4748.

Doporučení 2 – Zlepšit nastavení podmínek a ukazatelů výkonnosti

První odrážka: Komise a ESVČ toto doporučení nepřijímají.

Komise poukazuje na skutečnost, že stanovení konkrétních a relevantních ukazatelů výkonnosti je v souladu s pokyny k rozpočtové podpoře již běžnou praxí.

Komise se domnívá, že cíle a ukazatele výkonnosti použité v kontrolovaných programech byly vzhledem k situaci v Maroku přiměřené. Odůvodnění je uvedeno v intervenční logice jednotlivých programů, která je součástí akčního dokumentu potvrzeného útvary Komise a členskými státy. Je třeba uvést, že rozpočtová podpora není omezena na ukazatele výkonnosti.

Druhá odrážka: Komise a ESVČ toto doporučení přijímají a případně použijí ukazatele orientované na výsledky.

Třetí odrážka: Komise a ESVČ toto doporučení přijímají a případně použijí výchozí hodnoty.

102

Komise poukazuje na skutečnost, že politický dialog je veden každodenně a na všech úrovních. Klíčové otázky jsou v případě potřeby systematicky předkládány na příslušné úrovni. Úplné zdokumentování celého procesu by znamenalo obrovské administrativní náklady a mohlo by mít důsledky pro citlivé a někdy důvěrné diskuse. Výroční zasedání jsou zdokumentována a zápisy byly předány EÚD.

Komise dodržuje pokyny k rozpočtové podpoře týkající se politického dialogu v souvislosti s rozpočtovou podporou. Výsledky politického dialogu jsou a budou důležitou součástí každého hodnocení. Komise by nicméně ráda upozornila na politickou citlivost reforem a politických cílů, a trvá proto na tom, že strategie dialogu budou i nadále formulovány tak, aby chránily zájmy Komise.

Kontakty s marockými správními orgány jsou udržovány na všech úrovních a problémy jsou řešeny na příslušné úrovni v souladu se zásadami řádného řízení a s ohledem na diplomatický protokol a operativní potřeby.

Viz rovněž odpovědi Komise k bodům 56 a 57.

Doporučení 3 – Posílit odvětvový dialog

Politický dialog je klíčovou součástí postupů rozvojové pomoci a určování, sestavování, provádění, sledování a hodnocení programů rozpočtové podpory v Maroku. Souvisí nejen s financováním, nýbrž zahrnuje všechny oblasti akčního plánu, kterým se provádí rozšířený status.

Jak je doporučeno, Komise by mohla uvážit formálnější a pravidelnější podávání zpráv o politickém dialogu. Za určitých okolností je nicméně i nadále vhodný a účinný neformální politický dialog (jak bylo potvrzeno v období ochlazení politických vztahů mezi EU a Marokem).

První odrážka: Komise a ESVČ toto doporučení přijímají.

V aktualizovaných pokynech k rozpočtové podpoře je obsaženo lepší vodítko týkající se politického dialogu v rámci rozpočtové podpory.

Komise by nicméně ráda zdůraznila politickou citlivost některých reforem a politických cílů, a proto trvá na tom, že strategie dialogu budou i nadále formulovány tak, aby chránily zájmy Komise.

Druhá odrážka: Komise a ESVČ toto doporučení přijímají částečně.

Ze všech klíčových zasedání jsou vyhotovovány zápisy a v případě potřeby jsou přijata následná opatření. Komise a ESVČ se budou snažit dokumentovat politický dialog systematičtěji.

Třetí odrážka: Komise a ESVČ toto doporučení přijímají částečně.

Pravidelné podávání zpráv o politickém dialogu je zajištěno na základě rámce pro podávání zpráv o řízení vnější pomoci a ve sděleních k platbám. Komise a ESVČ se budou snažit dokumentovat politický dialog systematičtěji.

103

Viz odpovědi Komise k bodům 56 až 63.

Komise se domnívá, že:

 • použité zdroje pro ověřování údajů se považují za vhodné,
 • zdroje pro ověření údajů chyběly pouze u jednoho ukazatele a u jednoho cíle, jelikož je vláda měla poskytnout před platbou,
 • kvalita a spolehlivost údajů byla ověřena vždy, bylo-li to považováno za nutné, jelikož Komise v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy vychází z vnitrostátních statistických systémů,
 • chyby v platbách ovlivnily platbu pouze u dvou cílů a bylo zahájeno řízení o vrácení finančních prostředků,
 • všechny ostatní úhrady byly provedeny v souladu s ustanovením dohody o financování,
 • přenos cílů byl pravidelně prováděn na žádost příslušného ministerstva, a to po posouzení ze strany nezávislých pozorovatelských misí i útvarů Komise.
Doporučení 4 – Posílit postupy pro ověřování plateb

První odrážka: Komise toto doporučení nepřijímá, jelikož se zakládá na poznámkách a závěrech, jež Komise nesdílí.

Komise poukazuje na skutečnost, že v souladu s postupy řádného finančního řízení a pokyny k rozpočtové podpoře se používají vhodné metody výpočtu, které jsou výslovně popsány v přílohách dohody o financování. V ojedinělých případech, kdy došlo k chybám, jsou tyto chyby včas opraveny.

Druhá odrážka: Komise toto doporučení nepřijímá, jelikož se zakládá na poznámkách a závěrech, jež Komise nesdílí.

Komise poukazuje na to, že se jedná o již běžnou praxi. Podle pokynů k rozpočtové podpoře se prostředky vyplácejí, pouze pokud existují spolehlivé důkazy o tom, že cílů bylo dosaženo.

Spolehlivost a konzistentnost zdrojů ověřování Komise důkladně kontroluje po celou dobu provádění programu.

Vnitrostátní systém sběru údajů v odvětvích, jichž se audit týkal, se považoval při sestavování programu za spolehlivý. Toto hodnocení podporuje postavení Maroka v indexu statistické kapacity vypracovaném Světovou bankou, kde se daná země nachází vysoko nad regionálním průměrem, pokud jde o kvalitu statistických údajů.

V souladu s mezinárodními závazky týkajícími se účinnosti pomoci a Evropským konsensem o rozvoji má využívání systémů dané země tyto posílit, zajistit jejich větší inkluzivnost a posílit odpovědnost na vnitrostátní úrovni. Při posuzování ukazatelů výkonnosti variabilních splátek proto Komise používá veškeré oficiální, relevantní a spolehlivé informace, pokud poskytují dostatečnou jistotu ohledně úrovně plnění.

Pokud existují vážné pochybnosti o kvalitě poskytovaných údajů, provádí se ověřování, které má vliv na rozhodnutí o platbě.

Třetí odrážka: Komise toto doporučení nepřijímá, jelikož se zakládá na poznámkách a závěrech, jež Komise nesdílí.

Delegace posuzuje vhodnost žádosti o přenos na základě tvrzení předložených partnerskou zemí. Toto posouzení je překontrolováno a potvrzeno útvary ústředí. Tyto argumenty mohou být obsaženy v dopise vlády nebo v zápisech ze zasedání a/nebo ve zprávách nezávislých pozorovatelských misí.

Podrobná vysvětlení jsou uvedena v příslušných bodech zprávy.

104

Formální a podrobné sledování pokroku u každého programu rozpočtové podpory týkajícího se reforem se uskutečňuje každoročně, obvykle s pomocí nezávislých, externích konzultantů při přípravě platební dokumentace. Toto monitorování zahrnuje oddíl věnovaný pokroku v odvětvové politice. Soustavný politický dialog, návštěvy a pracovní skupiny představují pravidelné monitorování, které umožňuje včasné upozornění v případě odchylek (viz odpovědi Komise k bodům 64 až 66, pokud jde o konkrétní připomínky k programu).

Doporučení 5 – Zlepšit monitorování

První odrážka: Komise toto doporučení částečně přijímá.

Ne všechny programy však odůvodňují návštěvy na místě.

Druhá odrážka: Komise toto doporučení přijímá.

Třetí odrážka: Komise toto doporučení přijímá.

105

Komise se domnívá, že 62 % cílů bylo splněno.

Míry plnění rozpočtu jsou u ministerstva spravedlnosti i ministerstva zdravotnictví v období 2014–2016 vyšší než 90 %, resp. 95 % a v roce 2017 překračují 100 %. Není proto správné tvrdit, že „ještě zbývá vynaložit značné částky“.

Přidanou hodnotou rozpočtové podpory je podpora provádění místních reforem a akčních plánů, což jsou skutečné, věrohodné a relevantní programy reforem s dlouhodobými transformačními přínosy pro společnosti v partnerských zemích.

106

Viditelnost je výsledkem nepřetržitého komunikačního procesu a vyžaduje diferencovaný přístup podle kontextu. Dohody o financování s ohledem na rozpočtovou podporu a jiné vnější činnosti již obsahují ustanovení vyžadující zviditelnění.

Zviditelnění bylo minimální pouze v roce 2016. Od roku 2017 se viditelnost podpory EU výrazně zlepšila.

Podobně jako při podpisu původní dohody o financování není pobídka k plnění zahájena podpisem dodatku. Dodatek je výsledkem dialogu a jednání, která probíhala řadu měsíců před podpisem dodatku.

Podrobnější vysvětlení postoje Komise jsou uvedena v připomínkách k příslušným bodům (viz odpovědi Komise k bodům 89 až 92).

Doporučení 6 – Zvýšení viditelnosti podpory EU

Komise a ESVČ toto doporučení přijímají částečně.

Zavedení zvláštních podmínek úhrad týkajících se zviditelnění by nebylo vhodné a v některých případech by se mohlo ukázat jako kontraproduktivní, například v období obtížných vztahů mezi Marokem a EU.

107

Komise se domnívá, že rovnost žen a mužů a lidská práva jsou složité, hluboce zakořeněné společenské problémy, u nichž dosažení pokroku vyžaduje určitý čas.

Používání vysoce integrovaných ukazatelů dlouhodobých dopadů (jako je index lidského rozvoje nebo index rovnosti žen a mužů) není vhodné k měření dopadu programu rozpočtové podpory během tak krátké doby. Mimoto je třeba uvést, že se index lidského rozvoje i index rovnosti žen a mužů v Maroku zlepšují.

Podrobnější vysvětlení postoje Komise jsou uvedena v připomínkách k příslušným bodům (viz odpovědi Komise k bodům 96 až 100).

Auditní tým

Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů politik a programů EU či témat z oblasti správy a řízení zaměřených na konkrétní oblasti rozpočtu. Účetní dvůr vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co nejvyšší, a zohledňuje přitom rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem veřejnosti.

Tento audit výkonnosti provedl auditní senát III, který odpovídá za audit oblastí vnější činnost a bezpečnost a právo a jemuž předsedá členka EÚD Bettina Jakobsenová. Audit vedl člen Účetního dvora Hannu Takkula a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu Turo Hentila, tajemnice kabinetu Helka Nykaenenová, vedoucí úkolu Kim Hubléová a auditoři Aurélia Petlizová a Dirk Neumeister.

Poznámky na konci textu

1 Zdroj: údaje Komise za rok 2017 (GŘ pro obchod)

2 Rada OSN pro lidská práva – Pravidelný přezkum: Maroko, květen 2017.

3 Evropsko-středomořská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé – Úř. věst. L 70, 18.3.2000, s. 2.

4 Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales/ Statut Avancé (Společný dokument EU–Maroko o posílení dvoustranných vztahů (rozšířený status) a akčního plánu sousedství EU–Maroko) (13653/08).

5 Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 10. prosince 2015 (věc T-512/12).

6 2012/497/EU: Rozhodnutí Rady, (Úř. věst. L 241, 7.9.2012, s. 2).

7 Rozsudek SDEU ze dne 21. prosince 2016 (věc C-104/16 P).

8 Rozsudek SDEU ze dne 27. února 2018 (věc C-266/16).

9 Celkem 65 % přidělených výdajů a 72 % plateb.

10 Jednotný rámec podpory 2014–2017. Mezi tato pododvětví patří například zdravotnictví, vzdělávání, spravedlnost a rozvoj venkova.

11 Zvýšení dopadu rozvojové politiky EU: Agenda pro změnu (COM(2011) 637 final).

12 Jako byly orientační příděly finančních prostředků podle jednotného rámce podpory, míra financování, při níž EU může zajistit dostatečný účinek dané politiky, další financování nutné pro plnění strategie, absorpční kapacita a opatření dalších zainteresovaných stran.

13 Zasedání mezi marockými orgány vedenými ministrem zahraničních věcí, vysokým představitelem EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, komisařem EU pro evropskou politiku sousedství a jednání o rozšíření a zástupci členských států.

14 Z 54 cílů, které se sledovaly pro účely vyplacení prostředků, mělo mít 24 patřičné výchozí hodnoty. Ta však byla stanovena jen u sedmi z nich. Osm cílů je mělo stanoveno nepřesně nebo vůbec a výchozí hodnoty devíti cílů byly zastaralé.

15 Z 24 cílů, které měly mít výchozí hodnoty, jich devět bylo zastaralých. Z 54 cílů, které se sledovaly pro účely vyplacení prostředků, jich osm již bylo splněno před podpisem dohody o financování.

16 Fáze koncipování podpory je časově náročná (přibližně rok) a je spojena se schvalováním na různých úrovních. Komise nemá možnost cílové hodnoty nebo ukazatele flexibilně měnit na konci vyjednávacího procesu.

17 Viz rámeček 1.

18 U 12 ze 42 příslušných cílových hodnot (tj. 29 %).

19 Cílová hodnota může patřit k jedné nebo více z dílčích položek.

20 V rámci čehož došlo ke zřízení odvolacího soudu v Guelmim a 13 soudů prvního stupně (zřízením soudu prvního stupně v Tahenaout a přeměnou 12 soudních středisek na soudy prvního stupně, včetně v Sidi Ifni).

21 Ve znalecké zprávě z pracovní návštěvy (listopad 2017) schválené Evropskou komisí se uvádí, že 60% míra provádění reformy obnáší snížení počtu soudních středisek ze 120 na 72 (z nichž v osmi bylo nutné zahájit provoz), v souladu s ministerským rozhodnutím.

22 Evropská komise – diskusní dokument: přezkum nástroje rozpočtové podpory v Maroku, březen 2015 a říjen 2018.

23 Národní programy pro podporu učení.

24 Národní programy pro přímou podporu vdovám s dětmi.

25 Freedom House je nevládní organizace, která se zaměřuje na výzkum a hájení demokraciepolitické svobodylidských práv.

26 Např. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/morocco.

27 Mezinárodní komise právníků, Reform the criminal justice system in Morocco: strengthen pre-trial rights, guarantees and procedures (Reforma systému trestní spravedlnosti v Maroku: posílení práv, záruk a postupů během vyšetřovací vazby) (duben 2017).

28 Jedná se o jednu z největších strategií marocké vlády, která má následující cíle: i) zvýšit počet pracovních míst v průmyslovém odvětví, ii) změnit strukturu marocké ekonomiky zvýšením podílu průmyslové výroby na HDP, iii) zvýšit vývoz průmyslových výrobků, iv) více přímých zahraničních investic v průmyslu a v) zlepšit produktivitu tohoto odvětví.

29 Na základě průzkumu Svazu marockých podnikatelů v roce 2014.

30 Za chudou osobu je považován každý, jehož výdaje na spotřebu se pohybují pod národní hranicí chudoby (2,15 USD na den) (analýza Světové banky, červen 2018).

31 Giniho koeficientem se měří rozložení příjmů napříč percentily v populaci. Čím je tento koeficient vyšší, tím větší je v zemi nerovnost, což znamená, že jednotlivci s vyššími příjmy získávají mnohem vyšší podíl z celkového příjmu populace, než je průměr na obyvatele.

32 African Development Dynamics 2018 (11. července 2018).

33 Složený index, který hodnotí míru nerovnosti mezi ženami a muži ze tří hledisek: reprodukčního zdraví, posilování postavení žen a účasti na trhu práce; hodnota 100 % znamená nerovnost a hodnota 0 % rovnost.

34 Složený index, který měří průměrnou úroveň tří základních rozměrů lidského rozvoje, jimiž je dlouhý a zdravý život, přístup ke vzdělání a důstojná životní úroveň.

Harmonogram

Událost Datum
Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu 25. 9. 2018
Oficiální zaslání návrhu zprávy Komisi (nebo jinému kontrolovanému subjektu) 3. 6. 2019
Přijetí konečné verze zprávy po sporném řízení 14. 11. 2019
Obdržení oficiálních odpovědí Komise a ESVČ ve všech jazycích 5. 12. 2019

Kontakt

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu).

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2019

PDF ISBN 978-92-847-4027-7 ISSN 1977-5628 doi:10.2865/8983 QJ-AB-19-022-CS-N
HTML ISBN 978-92-847-4015-4 ISSN 1977-5628 doi:10.2865/27123 QJ-AB-19-022-CS-Q

© Evropská unie, 2019

Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.
K veškerému použití nebo reprodukci fotografií či jiného materiálu, k nimž Evropská unie nemá autorská práva, je nutné získat svolení přímo od držitelů těchto práv.

Obraťte se na EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:

 • prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),
 • na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
 • e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Vyhledávání informací o EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs.

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat na adrese: https://op.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1952 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: http://eur-lex.europa.eu.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp/cs) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.