Posebno poročilo
št.06 2019

Boj proti goljufijam pri porabi EU za kohezijo: organi upravljanja morajo okrepiti odkrivanje, odzivanje in usklajevanje

(v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU)

O poročilu Komisija in države članice so skupaj odgovorne za boj proti goljufijam in drugim nezakonitim dejavnostim, ki škodijo finančnim interesom EU. V kohezijski politiki EU, pri kateri je število prijavljenih primerov goljufij v primerjavi z drugimi področji porabe bistveno višje, so v prvi vrsti boja proti goljufijam organi držav članic, odgovorni za upravljanje programov EU.
Sodišče je s to revizijo ocenilo, ali so organi upravljanja ustrezno izpolnili svoje odgovornosti v vsaki fazi procesa boja proti goljufijam: preprečevanje in odkrivanje goljufij ter odzivanje nanje.
Ugotovilo je, da so organi upravljanja sicer izboljšali ocenjevanje tveganj goljufije in oblikovanje preventivnih ukrepov, vendar pa morajo še okrepiti odkrivanje goljufij in odzivanje nanje ter usklajevanje med različnimi organi držav članic. Zlasti niso dosegli bistvenega napredka pri proaktivnem odkrivanju goljufij in uporabi orodij za analitiko podatkov. Organi upravljanja Komisiji ne prijavijo zadostnega števila primerov goljufij, kar vpliva na zanesljivost objavljenih stopenj odkrivanja goljufij. Odvračanje je omejeno na možnost prenehanja financiranja EU in ne zajema drugih odvračilnih kazni ali sankcij. Poleg tega se primeri suma goljufije sistematično ne sporočajo preiskovalnim organom ali organom kazenskega pregona.

Ta publikacija je na voljo v 23 jezikih in v naslednjem formatu:
PDF
PDF General Report

Povzetek

I

V zakonodaji EU je goljufija opredeljena kot namerna kršitev, ki škodi proračunu EU ali bi mu lahko škodila. EU in države članice so skupaj odgovorne za preprečevanje goljufij in drugih nezakonitih dejanj, kot je korupcija, ki škodijo finančnim interesom EU. Med letoma 2013 in 2017 so Komisija in države članice odkrile več kot 4 000 morebitno goljufivih nepravilnosti. Sredstva EU, ki so jim te nepravilnosti škodile, so znašala skoraj 1,5 milijarde EUR, od katerih je bilo 72 % namenjenih za kohezijsko politiko EU. Organi upravljanja držav članic so pri tem odgovorni za sprejetje sorazmernih in uspešnih ukrepov za boj proti goljufijam, pri katerih se upoštevajo ugotovljena tveganja. Takšni ukrepi bi se morali nanašati na celoten proces boja proti goljufijam (preprečevanje goljufij, odkrivanje goljufij in odzivanje nanje, vključno s prijavo odkritih primerov in izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev). V zvezi s sredstvi EU za kohezijo je stopnja odkritih goljufij za obdobje 2007–2013 glede na posamezno državo članico znašala od 0 % do 2,1 %.

II

Sodišče je s to revizijo ocenilo, ali so organi upravljanja ustrezno izpolnili svoje obveznosti v vsaki fazi procesa boja proti goljufijam, in sicer je ocenilo:

 1. ali so organi upravljanja razvili politike za boj proti goljufijam, pripravili temeljito oceno tveganja in izvajali ustrezne ukrepe za preprečevanje in odkrivanje ter
 2. ali so se organi upravljanja ustrezno odzvali na odkrite primere goljufij v sodelovanju z drugimi organi za boj proti goljufijam.
III

Sodišče je ugotovilo, da so organi upravljanja za programsko obdobje 2014–2020 bolje ocenili tveganje goljufije pri uporabi kohezijskih finančnih sredstev, in sicer v večini primerov z orodjem, pripravljenim za uporabo, ki ga je Komisija vključila v svoje smernice. Kljub temu nekatere od teh analiz niso bile dovolj temeljite. Čeprav so izboljšali ukrepe za preprečevanje goljufij, niso dosegli bistvenega napredka v smeri proaktivnega odkrivanja goljufij. Poleg tega pogosto niso razvili postopkov za spremljanje in ocenjevanje učinka svojih ukrepov za preprečevanje in odkrivanje.

IV

Pri odzivanju na goljufije organi upravljanja v sodelovanju z drugimi organi za boj proti goljufijam niso bili dovolj odzivni na vse odkrite primere goljufij. Sodišče je zlasti ugotovilo, da ureditve prijavljanja niso zadovoljive, da več organov upravljanja pristojnih organov ne obvešča sistematično o primerih suma goljufije, da imajo popravljalni ukrepi skromen odvračilni učinek ter da je usklajevanje dejavnosti za boj proti goljufijam nezadostno. Ugotovilo je tudi, da stopnja odkrivanja goljufij za programsko obdobje 2007–2013, ki je navedena v poročilu Komisije o zaščiti finančnih interesov EU za leto 2017, ne odraža resnične stopnje dejansko odkritih goljufij v obiskanih državah članicah, temveč kaže primere goljufij, za katere so se te odločile, da jih prijavijo Komisiji.

V

Sodišče na podlagi revizije priporoča, naj:

 1. države članice, ki nimajo nacionalne strategije za boj proti goljufijam, takšno strategijo pripravijo, Komisija pa naj od organov upravljanja zahteva, naj pripravijo formalne strategije in politike za boj proti goljufijam v zvezi z denarnimi sredstvi EU, če na nacionalni ravni še ne obstaja dovolj podrobna strategija,
 2. organi upravljanja z vključitvijo ustreznih zunanjih akterjev v proces zagotovijo, da bodo ocene tveganja goljufije zanesljivejše,
 3. države članice s posplošitvijo uporabe orodij za analitiko podatkov izboljšajo ukrepe za odkrivanje goljufij, Komisija pa naj to doseže z dejavnim spodbujanjem uporabe drugih proaktivnih in novih metod za odkrivanje goljufij,
 4. Komisija spremlja mehanizme za odzivanje na goljufije, da bi zagotovila njihovo dosledno uporabo,
 5. Komisija spodbuja države članice k temu, da razširijo naloge služb za usklajevanje boja proti goljufijam in tako izboljšajo usklajevanje.
VI

Med pogajanji v zvezi z uredbo o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 in postopkom za njeno sprejetje bi lahko sozakonodajalca razmislila o:

 • tem, da bi bila sprejetje nacionalnih strategij ali politik za boj proti goljufijam ter uporaba ustreznih orodij za podatkovno analitiko (npr. Arachne) obvezna,
 • uvedbi sankcij in kazni za tiste, ki so odgovorni za goljufije, ki škodijo finančnim interesom EU.
VII

Ob upoštevanju pravice držav članic do prožnosti pri opredeljevanju in organizaciji njihovega dela na področju boja proti goljufijam v skladu z načelom subsidiarnosti bi lahko sozakonodajalca EU razmislila o določitvi minimalnih nalog služb za usklajevanje boja proti goljufijam v državah članicah, da bi zagotovila uspešno usklajevalno vlogo.

Uvod

Boj proti goljufijam v EU

01

V zakonodaji EU se razlikuje med1:

 • negoljufivo nepravilnostjo, ki je opredeljena kot vsako kršenje določb zakonodaje EU, ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodarskega subjekta, ki je ali bi lahko škodljivo vplivalo na proračun EU ali proračunska sredstva, ki jih upravljajo […] z neupravičenimi izdatki.2
 • goljufivo nepravilnostjo (ali goljufijo), ki je opredeljena3 kot vsako namerno dejanje ali opustitev v zvezi z:
  • uporabo ali predložitvijo lažnih, nepravilnih ali nepopolnih izjav ali dokumentov, katere posledica je poneverba ali neupravičeno zadržanje sredstev splošnega proračuna Evropskih skupnosti ali proračunov, ki jih upravljajo Evropske skupnosti ali se upravljajo v njihovem imenu,
  • nerazkritjem podatkov, ki pomeni kršitev določenih obveznosti z enako posledico, ali
  • neustrezno uporabo takih sredstev za druge namene kot za tiste, za katere so bila prvotno dodeljena.
02

V členu 325 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da EU (ki jo zastopa Komisija) in države članice skupaj preprečujejo goljufije in vsa druga nezakonita dejanja, ki škodijo finančnim interesom EU. Ta obveznost se nanaša na vse programe prihodkov in odhodkov ter vsa področja EU.

03

Kohezijska politika EU je strukturirana okoli treh evropskih strukturnih in investicijskih skladov4 (skladi ESI), in sicer Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada (ESS), ki so skupaj imenovani skladi kohezijske politike EU. Komisija in države članice skupaj izvajajo te sklade v okviru operativnih programov, v katerih je podrobno navedeno, kako bodo države članice porabile sredstva EU v programskem obdobju:

 • v programskem obdobju 2007–2013 je bilo na področju kohezije 440 operativnih programov, od katerih sta skoraj dve tretjini že zaključeni,
 • v programskem obdobju 2014–2020 je 389 operativnih programov, ki se še izvajajo.
04

Na ravni Komisije sta za izvajanje kohezijske politike EU odgovorna dva generalna direktorata, in sicer Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje ter Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko. V državah članicah pri izvajanju in preverjanju posameznega operativnega programa sodelujejo tri različne vrste organov, pristojnih za program:

 • organ upravljanja (pristojen za izvajanje operativnega programa),
 • organ za potrjevanje (pristojen za predložitev zahtevkov za plačilo Komisiji in pripravo letnih računovodskih izkazov operativnega programa) in
 • revizijski organ (pristojen za pripravo neodvisnega mnenja o zanesljivosti računovodskih izkazov, zakonitosti odhodkov ter delovanju sistemov upravljanja in nadzora).
05

V skladu z zakonodajnim okvirom za kohezijsko politiko EU v programskem obdobju 2007–2013 so postale države članice odgovorne za preprečevanje, odkrivanje in popravljanje nepravilnosti (vključno z goljufijami) ter za izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev.5 Ta zahteva je izrecneje navedena v uredbi o skupnih določbah za programsko obdobje 2014–2020, v skladu s katero mora organ upravljanja „ob upoštevanju ugotovljenih tveganj uve[sti] učinkovite in sorazmerne ukrepe za preprečevanje goljufij”.6 Komisija priporoča7, naj organi upravljanja obravnavajo celoten proces boja proti goljufijam (glej sliko 1), ki obsega preprečevanje in odkrivanje goljufij ter odzivanje nanje (zlasti prijavo odkritih primerov in izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev). Komisija v zvezi s tem uporablja načelo nične tolerance do goljufij in korupcije.8

Slika 1

Proces boja proti goljufijam

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi okvira COSO

06

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je ključni organ EU za boj proti goljufijam. Sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike Komisije na področju boja proti goljufijam ter izvaja upravne preiskave goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejavnosti, ki škodijo proračunu EU.

07

Na ravni držav članic ukrepe za boj proti goljufijam ne izvajajo samo organi upravljanja. Od leta 2013 mora vsaka država članica določiti službo za usklajevanje boja proti goljufijam (AFCOS), ki skrbi za lažji potek učinkovitega sodelovanja in izmenjavo informacij z uradom OLAF, vključno z informacijami operativne narave.9 Komisija je z nadaljnjimi smernicami10 podrobneje določila, da imajo službe za usklajevanje boja proti goljufijam v državi članici pooblastilo za usklajevanje vseh zakonodajnih, upravnih in preiskovalnih obveznosti in dejavnosti, povezanih z zaščito finančnih interesov EU. Pri deljenem upravljanju organi države članice primere suma goljufije ali ugotovljene goljufije (in druge nepravilnosti) prijavljajo Komisiji v okviru sistema za upravljanje nepravilnosti, ki je del informacijskega sistema urada OLAF za boj proti goljufijam.

Število prijavljenih primerov goljufij na področju kohezijske politike EU je v primerjavi z drugimi področji porabe bistveno višje

08

Evropski parlament in Svet sta 5. julija 2017 sprejela Direktivo (EU) 2017/1371 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (v nadaljnjem besedilu: direktiva o zaščiti finančnih interesov11). V direktivi je določena enotna opredelitev goljufije, ki škodi finančnim interesom EU, zlasti na področju javnega naročanja. Države članice morajo direktivo o zaščiti finančnih interesov prenesti v nacionalno zakonodajo do 6. julija 2019.12

09

Komisija je septembra 2018 objavila svoje 29. letno poročilo o zaščiti finančnih interesov Evropske unije13 (v nadaljnjem besedilu: poročilo o zaščiti finančnih interesov za leto 2017). Pri deljenem upravljanju to poročilo pripravi na podlagi informacij, ki ji jih sporočijo države članice v okviru sistema za upravljanje nepravilnosti (glej odstavek 07). Analiza poročila o zaščiti finančnih interesov za leto 2017 je pokazala, da je pogostost prijavljenih primerov goljufij (primerov suma goljufije in ugotovljenih goljufij) na področju kohezijske politike EU bistveno višja kot na drugih področjih: kohezija predstavlja le eno tretjino proračuna, vendar se nanjo nanaša 39 % vseh prijavljenih primerov goljufije in 72 % skupnih finančnih zneskov, zajetih v te primere (glej sliko 2).

Slika 2

Nepravilnosti, ki so bile prijavljene kot goljufive, po področjih (2013–2017)

Vir: Poročilo o zaščiti finančnih interesov za leto 2017 – statistična priloga, del II (odhodki)

10

Po podatkih iz poročila o zaščiti finančnih interesov za leto 2017 nepravilnosti, ki ji države članice prijavijo kot goljufive, predstavljajo 0,44 % sredstev EU, izplačanih na področju kohezijske politike. Ta kazalnik predstavlja stopnjo odkrivanja goljufij14 in se zelo razlikuje po državah članicah (glej sliko 3), in sicer znaša od 0 % do 2,1 % finančnih sredstev EU za kohezijo za celotno programsko obdobje 2007–2013. V poročilu o zaščiti finančnih interesov za leto 2017 ni posebne razlage za bistveno višjo stopnjo odkrivanja goljufij, prijavljenih za Slovaško. Povprečna posamezna vrednost nepravilnosti, prijavljenih kot goljufivih, znaša 0,8 milijona EUR.

Slika 3

Delež sredstev, na katera se nanašajo odkriti in prijavljeni primeri goljufij, glede na sredstva kohezijske politike, ki so jih prejele države članice EU v programskem obdobju 2007–2013

Opomba: Izračun stopnje odkrivanja goljufij, prikazan na tej sliki, ne vključuje nepravilnosti v ribiški politiki (upoštevanih v statističnih podatkih, ki jih je Komisija objavila v okviru kohezijske in ribiške politike ter zaradi katerih se stopnja odkrivanja goljufij za EU kot celoto ne poveča). Na tej sliki prav tako niso prikazani večdržavni programi v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja, ki pa so upoštevani pri izračunu povprečja EU, prikazanega na sliki. Finska in Luksemburg nista prijavila nobenih goljufivih nepravilnosti in sta državi članici, katerih stopnja odkrivanja goljufij je tako 0, Irska in Švedska pa sta prijavili nekatere nepravilnosti z nizko finančno vrednostjo.

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi poročila o zaščiti finančnih interesov za leto 2017, statistična priloga, stran 93

11

Po mnenju Sodišča je treba oceniti delo organov upravljanja, saj so v prvi vrsti boja proti goljufijam v kohezijski politiki EU. Komisija meni15, da bi bilo mogoče bistveno zmanjšati tveganje goljufije na področju kohezijske politike ter zagotoviti ustrezen odvračilni učinek, in sicer s temeljito oceno tveganja, ki bi privedla do ustreznih ukrepov za preprečevanje in odkrivanje, ki jih izvajajo organi upravljanja, na eni strani v povezavi z usklajenimi in pravočasnimi preiskavami pristojnih organov (običajno policije ali tožilstva) na drugi strani. Ta revizija je bila osredotočena na ti dve široki področji.

Obseg revizije in revizijski pristop

12

Sodišče se je za revizijo dela organov upravljanja na področju boja proti goljufijam v kohezijski politiki odločilo zato, ker imajo organi upravljanja v tem in prihodnjem programskem obdobju (2021–2027) ključno vlogo. Sodišče je ocenilo, ali so organi upravljanja ustrezno izpolnili svoje odgovornosti v vsaki fazi procesa boja proti goljufijam: preprečevanje in odkrivanje goljufij ter odzivanje nanje (vključno s prijavo primerov goljufij in izterjavo neupravičeno izplačanih sredstev). Zato je Sodišče ocenilo, ali:

 1. so organi upravljanja razvili politike na področju boja proti goljufijam, opravili temeljito oceno tveganja ter izvedli ustrezne ukrepe za preprečevanje in odkrivanje;
 2. so se organi upravljanja v obiskanih državah članicah v sodelovanju s preiskovalnimi organi in organi kazenskega pregona ter službami za usklajevanje boja proti goljufijam glede na zasnovo teh služb ustrezno odzvali na odkrite primere goljufij.
13

Sodišče je preučilo vlogo, ki jo imajo organi upravljanja in službe za usklajevanje boja proti goljufijam na področju kohezijske politike v državah članicah. Revidiralo je organe upravljanja v zvezi z operativnimi programi, ki se financirajo iz treh glavnih evropskih strukturnih in investicijskih skladov na področju kohezijske politike EU, in sicer iz Kohezijskega sklada, ESS in ESRR. Odločilo se je, da pri reviziji ne upošteva cilja ESRR evropsko teritorialno sodelovanje, ker projekti, ki se financirajo iz zadevnih operativnih programov, vključujejo partnerje iz različnih držav, ki jih nadzorujejo organi iz različnih držav članic.

14

Sodišče je pregledalo, kako so organi upravljanja upoštevali zakonodajni in strateški okvir držav članic za boj proti goljufijam pri upravljanju procesa boja proti goljufijam, zlasti ko je bila na voljo nacionalna strategija za boj proti goljufijam. K sodelovanju v anketi o ukrepih za preprečevanje in odkrivanje goljufij je Sodišče povabilo vse organe upravljanja, njihove odgovore pa prejelo iz 23 držav članic.

15

Sodišče je obiskalo sedem držav članic, in sicer Bolgarijo, Francijo, Madžarsko, Grčijo, Latvijo, Romunijo in Španijo. Pri izbiri teh držav članic je Sodišče upoštevalo stopnjo odkrivanja goljufij, število primerov goljufij v poročilu o zaščiti finančnih interesov za leto 2016 ter njihovo korelacijo z drugimi razpoložljivimi kazalniki tveganja goljufije. Sodišče se je med obiski sestalo s predstavniki organov, odgovornih za izvajanje skupno 43 operativnih programov (22 za obdobje 2007–2013 in 21 za obdobje 2014–2020), ter s ključnimi akterji v boju proti goljufijam (organi kazenskega pregona, pravosodnimi organi, preiskovalnimi organi, agencijami za boj proti goljufijam in organi za varstvo konkurence). Sodišče je v obiskanih državah članicah revidiralo vzorec na podlagi presoje, sestavljen iz operativnih programov, izbranih tako, da predstavljalo vse sklade (ESRR, ESS in, če je ustrezno, Kohezijski sklad) in različne vrste intervencij.

16

Pregledalo je dokumente iz vzorca 138 nepravilnosti, ki so bile Komisiji prijavljene kot goljufive, iz 22 operativnih programov, ki jih je Sodišče preskusilo za obdobje 2007–2013. Pri izbiri nepravilnosti, ki jih je Sodišče revidiralo, je uporabilo naključno metodo, znano kot metoda vzorčenja po denarni enoti, če je bilo to mogoče glede na velikost populacije. Sodišče ni ocenilo dela preiskovalnih organov, organov kazenskega pregona in pravosodnih organov – čeprav je preučilo sodelovanje in komunikacijo organov upravljanja z njimi.

17

Ugotovitve iz tega poročila dopolnjujejo tiste iz Posebnega poročila št. 01/2019 – Boj proti goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi –, ki je bilo objavljeno 10. januarja 2019 in v katerem se obravnavata zasnova in izvajanje strategije Komisije za boj proti goljufijam. V njem se je Sodišče v glavnem osredotočilo na vlogo urada OLAF, preučilo pa je tudi delo generalnih direktoratov Komisije, pristojnih za izvajanje kohezijske politike EU, na področju politik za boj proti goljufijam (glej odstavek 04).

Opažanja

Politika na področju boja proti goljufijam, ukrepi za preprečevanje in odkrivanje goljufij

Organi upravljanja na splošno nimajo specifične politike na področju boja proti goljufijam

18

Komisija je zagotovila smernice za države članice in organe upravljanja, da bi lažje izpolnili svojo zakonsko obveznost za vzpostavitev sorazmernih in uspešnih ukrepov za boj proti goljufijam.

 • Na ravni držav članic Komisija predlaga sprejetje nacionalnih strategij za boj proti goljufijam za zaščito skladov ESI, da bi se zagotovilo enotno in uspešno izvajanje ukrepov za boj proti goljufijam, zlasti v državah članicah z decentraliziranimi organizacijskimi strukturami.
 • Na ravni operativnih programov Komisija predlaga, naj organi upravljanja razvijejo strukturiran pristop k obvladovanju goljufij, ki bo imel štiri ključne elemente v okviru procesa boja proti goljufijam, in sicer preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in pregon.16
 • Poleg tega je Komisija opredelila konkretna merila za oceno, kako organi upravljanja izpolnjujejo svoje zakonske obveznosti za vzpostavitev sorazmernih in uspešnih ukrepov za preprečevanje goljufij.17
19

Komisija priporoča, naj organi upravljanja z uradno politiko na področju boja proti goljufijam18 izrazijo svojo zavezanost boju proti goljufijam in njihovi obravnavi. Ta politika bi morala zlasti vključevati strategije za razvoj kulture boja proti goljufijam in določitev odgovornosti za boj proti goljufijam. Sodišče meni, da bi morali organi upravljanja imeti uradno politiko na področju boja proti goljufijam ali podoben samostojen enotni dokument, ki bi vseboval njihove ukrepe za preprečevanje in odkrivanje goljufij ter odzivanje nanje in s katerim bi organi upravljanja svojemu osebju, upravičencem do sredstev EU in drugim organom jasno pokazali, da so ukrepi za boj proti goljufijam vzpostavljeni in se izvajajo.

20

Sodišče je med svojimi obiski ugotovilo, da je zelo malo teh politik dejansko zajetih v uradnih referenčnih dokumentih, v katerih bi bili povzeti ukrepi, ki se izvajajo v posamezni fazi procesa boja proti goljufijam kot odziv na ugotovljena tveganja goljufij. Primere formaliziranih politik na področju boja proti goljufijam je Sodišče odkrilo samo v Latviji, pri specifičnih posredniških organih v Španiji ter v Franciji (kjer politika še ni javno objavljena). V vseh drugih primerih je Sodišče moralo pregledati številne dokumente za upravljanje in postopkovne priročnike, da je lahko pridobilo popoln opis ukrepov za boj proti goljufijam. Sodišče meni, da države članice brez formaliziranih politik na področju boja proti goljufijam ne morejo v celoti nadzorovati in usklajevati ukrepov za boj proti goljufijam in ovrednotiti njihove uspešnosti. To je še posebej relevantno glede na to, da je le deset držav članic sprejelo nacionalno strategijo za boj proti goljufijam19 na podlagi priporočila Komisije (glej odstavek 18).

21

Poleg tega Sodišče meni, da je okvir za boj proti goljufijam za obdobje 2014–2020 pomanjkljiv, ker ne vsebuje določb, v skladu s katerimi bi morali organi upravljanja sprejeti uradne politike na področju boja proti goljufijam. Ugotavlja tudi, da v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 (o dopolnitvi uredbe o skupnih določbah za obdobje 2014–2020) niso omenjene pomanjkljivosti pri izvajanju sorazmernih in uspešnih ukrepov za boj proti goljufijam v okviru opredelitve resnih pomanjkljivosti, ki lahko same privedejo do začasne ustavitve plačil ali finančnih popravkov operativnih programov.20 Zaradi tega ima uporaba ukrepov za boj proti goljufijam pri ocenjevanju sistemov upravljanja in nadzora manjšo težo kot druga področja. V predlogu Komisije za uredbo o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 ukrepi za boj proti goljufijam niso obravnavani kot eden od omogočitvenih pogojev21, ki jih države članice morajo izpolnjevati, preden lahko pridobijo finančna sredstva EU za kohezijo.

Organi upravljanja sistematično ocenjujejo tveganja goljufije, vendar bi bilo ta proces mogoče še izboljšati

Organi upravljanja sistematično ugotavljajo tveganja goljufije

22

Najpomembnejša sprememba v primerjavi s programskim obdobjem 2007–2013 je, da morajo organi upravljanja sedaj ocenjevati tveganja goljufije v skladu z zahtevami okvira kontrol za obdobje 2014–2020 (glej odstavek 05). S temi ukrepi naj bi organi upravljanja ugotovili ustreznost obstoječih notranjih kontrol za zmanjšanje tveganj, povezanih z različnimi scenariji goljufij, in opredelili področja, na katerih so potrebne dodatne kontrole.

23

V okviru drugih tem na področju boja proti goljufijam se v smernicah EGESIF za države članice in organe upravljanja (glej odstavek 18) obravnava naloga v zvezi z oceno tveganja goljufije, vključno s praktičnim orodjem za izvedbo ocene, pripravljenim za uporabo.22 Vsi organi upravljanja, ki jih je Sodišče obiskalo v okviru svoje revizije, so izpolnili svojo obveznost priprave ocene tveganja goljufije. To pomeni izboljšanje pristopa teh organov k boju proti goljufijam na področju kohezije. V večini primerov so organi uporabili model za oceno tveganja goljufije, ki ga je razvila Komisija, ali svojo prilagojeno različico tega modela.

24

Komisija je 28. novembra 2018 objavila rezultate študije23, ki jo je naročila pri zunanjem izvajalcu decembra 2016, v zvezi z metodami za preprečevanje goljufije in korupcije, ki jih izvajajo države članice kot odziv na specifične določbe za programsko obdobje 2014–2020. Študija je pokazala, da so bila prizadevanja držav članic za boj proti goljufijam zaradi novih zakonodajnih zahtev, zlasti kar zadeva proces za oceno tveganja goljufije, bolj formalizirana in sistematična. Vendar je bilo s študijo ugotovljeno tudi, da nekateri organi morda podcenjujejo svoje stopnje tveganja, ki temeljijo na njihovi samooceni (glej okvir 1).

Okvir 1

Študija za pregled stanja na področju preprečevanja goljufije in korupcije v zvezi s skladi ESI

Študija je temeljila na vzorcu 50 operativnih programov za obdobje 2014–2020 (od katerih se jih je 41 nanašalo na kohezijo brez evropskega teritorialnega sodelovanja), ki jih je izbrala Komisija na podlagi presoje z namenom, da se z njimi zajamejo vse države članice ter številni sektorji in skladi. Ekipa, ki je izvedla študijo, je pregledala informacije, pridobljene od držav članic (zlasti izide njihovih ocen tveganja goljufije), ter opravila razgovore z organi, pristojnimi za programe, in službami za usklajevanje boja proti goljufijam.

Študija je bila osredotočena na zasnovo ukrepov za preprečevanje goljufij in (v manjšem obsegu) metod za odkrivanje goljufij, z njo pa je bila ocenjena tudi sorazmernost ukrepov glede na ugotovljena tveganja. Vendar pa se v študiji ne obravnava način izvedbe ocene tveganja goljufije, prav tako pa se z njo ni preučila uspešnost sprejetih ukrepov.

Povzetek glavnih spoznanj študije:

Pozitivne pripombe Področja, na katerih so potrebne izboljšave
Prizadevanja za boj proti goljufijam in korupciji so v programskem obdobju 2014–2020 bolj formalizirana in sistematična. Blažitveni ukrepi v zvezi s tveganjem za skrivno dogovarjanje in dvojno financiranje so najmanj sorazmerni.
Blažitveni ukrepi so na splošno sorazmerni s tveganji, ki temeljijo na samooceni. Nekateri organi morda podcenjuje svoje stopnje tveganja goljufije, ki temeljijo na njihovi samooceni.
Večina organov uporablja predlogo Komisije za oceno tveganja goljufije. Vsi organi upravljanja ne izvajajo ocene tveganja goljufije na ravni operativnega programa.
Proces ocenjevanja tveganja goljufije, ki je bolj vključujoč, je primernejši za zmanjševanje tveganj goljufije. Komunikacijo z organi držav članic o dejavnostih za boj proti goljufijam bi bilo treba izboljšati.
Po mnenju organov upravljanja, zajetih v vzorec, se njihove potrebe z orodjem Arachne ne izpolnjujejo v celoti.

Na nekaterih področjih so potrebne nadaljnje izboljšave

25

Sodišče vseeno ugotavlja, da je pristop nekaterih obiskanih organov upravljanja k oceni tveganj goljufije mehaničen, kar kaže na to, da dajejo prednost obliki pred vsebino.

26

Poleg tega se pri ugotavljanju tveganj goljufije na splošno opirajo na lastne izkušnje in ne upoštevajo dodatnih informacij drugih kompetentnih akterjev (služb za usklajevanje boja proti goljufijam, preiskovalnih organov in organov kazenskega pregona ali drugih specializiranih strokovnih agencij).

27

Sodišče je med obiski držav članic ugotovilo, da več organov upravljanja in posredniških organov morda ni ustrezno ocenilo tveganj goljufije:

 • V Bolgariji je že revizijski organ ugotovil, da so nekateri organi upravljanja napačno opredelili specifična tveganja goljufije kot nizka, zaradi česar niso uvedli dodatnih kontrolnih postopkov za njihovo zmanjšanje.
 • V Franciji obiskani organi upravljanja niso ocenili, kako dodatne kontrole vplivajo na preostalo tveganje goljufije.
 • V Španiji, kjer je odgovornost za oceno tveganja goljufije deloma prenesena na posredniške organe, so bile z neodvisnim vrednotenjem, izvedenim po naročilu organa upravljanja, odkrite težave v zvezi z usklajenostjo med ugotovljenimi tveganji in načrtovanimi kontrolami (npr. nekatera tveganja niso bila zajeta v akcijskem načrtu ali pa so bile kontrole uvedene na področjih, ki niso relevantna).
 • V Romuniji so posredniški organi, ki se ukvarjajo s podobnimi prenesenimi nalogami in financiranjem, pri enem od revidiranih operativnih programov pripravili različne ocene tveganja goljufije.
 • Na Madžarskem je Sodišče ugotovilo, da ocena tveganja goljufije ni bila dovolj celovita (ni zajemala rezultatov prejšnjih revizij) in da se z njo niso ugotavljala tveganja, značilna za vrste operacij in upravičencev, ki jih zajemajo operativni programi.
28

Skoraj v vseh primerih so organi upravljanja ugotovili, da se z obstoječimi ukrepi za boj proti goljufijam zmanjšujejo ugotovljena tveganja goljufije. Sodišče glede na ugotovljene pomanjkljivosti meni, da je ta ugotovitev morda preveč optimistična.

Organi upravljanja so izboljšali svoje ukrepe za preprečevanje goljufij, vendar niso dosegli bistvenega napredka v smeri proaktivnega odkrivanja goljufij

29

Organi upravljanja morajo na podlagi ugotovljenih tveganj razviti uspešne in sorazmerne ukrepe za preprečevanje in odkrivanje goljufij, s katerimi bi bistveno zmanjšali možnosti storitve goljufij.

Organi upravljanja so razvili specifične ukrepe za preprečevanje goljufij za obdobje 2014‑2020

30

Sodišče je ugotovilo, da so dodatni ukrepi za preprečevanje goljufij, razviti za obdobje 2014–2020, v glavnem osredotočeni na preventivne ukrepe, ki so obsežnejši od tistih, sprejetih za obdobje 2007–2013. Anketa Sodišča je pokazala, da taki dodatni preventivni ukrepi zajemajo predvsem usposabljanja za ozaveščanje zaposlenih o goljufijah, politike o navzkrižju interesov in etične smernice za zaposlene in upravičence ter objavo izjav institucij na visoki ravni v zvezi z bojem proti goljufijam.

31

Iz ankete je razvidno tudi, da so po mnenju organov upravljanja ukrepi za ozaveščanje o goljufijah (usposabljanje zaposlenih ter ukrepi za posredniške organe in upravičence projektov), politike o navzkrižju interesov in kodeksi ravnanja najuspešnejši način preprečevanja goljufij pri uporabi sredstev EU za kohezijo (glej sliko 4). Drugi ukrepi za preprečevanje goljufij, kot so programi pomoči zaposlenim (katerih cilj je zmanjšati pritisk na zaposlene, ki so izpostavljeni goljufijam) in programi nagrajevanja (s katerimi organi upravljanja javno sporočijo svojo namero, da bodo nagradili žvižgače, ki prijavijo goljufijo), so še vedno redki, čeprav veljajo za dokaj uspešne.

Slika 4

Ukrepi za preprečevanje goljufij, ki jih izvajajo organi upravljanja, in dojemanje njihove uspešnosti

Vir: anketa Sodišča, izvedena med organi upravljanja

32

Več držav članic je uporabilo inovativnejši pristop k preprečevanju goljufij, ki škodijo finančnim interesom EU, kot je vključitev organizacij civilne družbe v spremljanje izvajanja javnih naročil ali izvajanje kampanj, s katerimi se postavlja pod vprašaj družbena sprejemljivost nekaterih goljufivih praks (glej okvir 2).

Okvir 2

Inovativni ukrepi za preprečevanje goljufij

Pakti integritete

Leta 2015 sta Evropska komisija in svetovna nevladna organizacija Transparency International, ki je dejavna na področju boja proti korupciji in še posebej znana po svoji objavi indeksa zaznave korupcije, uvedli pilotni projekt v zvezi s pakti integritete za inovativno preprečevanje goljufij pri projektih kohezijske politike EU. Pakt integritete je sporazum, s katerim se organ, pristojen za dodelitev javnega naročila, in gospodarski subjekti, ki se potegujejo za naročilo, zavežejo, da se bodo vzdržali koruptivnih praks in zagotovili preglednost v postopku javnega naročanja. Pakti vključujejo tudi ločen sporazum, s katerim se organizacija civilne družbe (kot je nevladna organizacija, fundacija ali organizacija na ravni lokalne skupnosti) zaveže, da bo spremljala, ali vse strani spoštujejo svoje zaveze. Namen paktov integritete je spodbujati preglednost, odgovornost in dobro vodenje na področju javnih naročil, okrepiti zaupanje v javne organe ter z boljšim javnim naročanjem spodbujati stroškovno učinkovitost in varčevanje. Leta 2016 se je začela druga faza projekta, ki bo trajala štiri leta.24 Sodišče je o sprejetju paktov integritete razpravljalo z organizacijami civilne družbe v Latviji, Romuniji in na Madžarskem, ki so bile pobudi na splošno naklonjene.

Kampanja „FRAUD OFF!“

Marca 2017 je latvijska služba za usklajevanje boja proti goljufijam uvedla kampanjo za krepitev ozaveščanja z imenom „FRAUD OFF!“, ki je postavila pod vprašaj družbeno sprejemljivost določenih vrst goljufivega ravnanja. Oglasi za kampanjo so se predvajali po latvijskih televizijskih kanalih, v njih pa so nastopale znane latvijske osebe. Pripravljen je bil tudi reklamni material, ki so ga prejele institucije, podjetja, trgovine in splošna javnost. Kampanja, ki je bila nekaj časa ena izmed osrednjih tem v Latviji, je dosegla veliko ljudi.

Ukrepi za odkrivanje goljufij za obdobje 2014–2020 so v glavnem enaki tistim za obdobje 2007–2013

33

Čeprav se z obvezno oceno tveganja goljufije več pozornosti namenja preprečevanju goljufij, so organi upravljanja za programsko obdobje 2014–2020 razvili zelo malo dodatnih metod za odkrivanje goljufij. Namesto tega se opirajo na notranje kontrole in postopke, ki so bili uvedeni že v obdobju 2007–2013 v šibkejšem kontrolnem okviru (glej sliko 5). To so predvsem pregledi na kraju samem (revizije), interni mehanizmi za prijavljanje goljufij in v nekoliko manjšem obsegu ugotavljanje specifičnih kazalnikov goljufije25 (opozorilnih kazalnikov). Sodišče je z anketo in obiski držav članic odkrilo zelo malo dodatnih proaktivnih kontrol za odkrivanje goljufij (npr. specifične preglede v zvezi z nedovoljenim dogovarjanjem pri javnem naročanju, kot sta semantična analiza prejetih ponudb ali ugotavljanje neobičajnih vzorcev oddajanja ponudb).

Slika 5

Ukrepi za odkrivanje goljufij, ki jih izvajajo organi upravljanja, in dojemanje njihove uspešnosti

Vir: anketa Sodišča, izvedena med organi upravljanja

Uporabnost klicnih številk za žvižgače je omejena zaradi praktičnih težav

34

Anketa Sodišča je pokazala, da organi upravljanja v omejenem obsegu ponujajo klicne številke za žvižgače, čeprav načeloma menijo, da so uspešna metoda za odkrivanje goljufij. Klicne številke in drugi mehanizmi za prijavljanje goljufij omogočajo organom upravljanja (in drugim ustreznim organom držav članic), da izvedo za morebitne goljufije, ki jih z drugimi kontrolami niso mogli odkriti.26 Različne študije kažejo, da te metode veljajo za najpomembnejši vir prijav goljufij.27 Sodišče je med obiski ocenilo mehanizme za prijavljanje goljufij in odkrilo številne praktične težave pri njihovi uporabi. Mehanizmi na primer niso vedno anonimni, poleg tega pa obstaja tveganje, da upravičenci projekta in splošna javnost o njih niso dovolj obveščeni. Če pri uporabi anonimnih kanalov za prijave obstajajo regulativne omejitve, lahko organi upravljanja in službe za usklajevanje boja proti goljufijam anonimne žvižgače še vedno preusmerijo na sistem za prijavljanje goljufij, ki ga je vzpostavil urad OLAF.28

35

Komisija je 23. aprila 2018 predlagala direktivo o zaščiti žvižgačev, katere cilj je poenotiti različne pristope, ki jih trenutno uporabljajo države članice, in povečati zaščito oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije, vključno z vsemi kršitvami, ki škodijo finančnim interesom EU. Sodišče je v svojem mnenju o predlogu, objavljenem 15. oktobra 2018, navedlo, da bi uvedba ali razširitev ureditev za prijavljanje nepravilnosti v vseh državah članicah z delovanjem državljanov in zaposlenih pripomogla k izboljšanju upravljanja politik EU. Vendar pa je poudarilo tudi nekatere težave, na primer to, da je vsebinsko področje uporabe predloga preveč kompleksno, zaradi česar bi se lahko zmanjšala pravna varnost potencialnih žvižgačev, kar bi jih odvrnilo od prijavljanja. Med drugim je izpostavilo tudi pomanjkanje jasnih obveznosti v zvezi z ozaveščanjem in usposabljanjem zaposlenih ter svoje prepričanje, da se ljudem, ki so nepravilnost prijavili anonimno, zaščita za žvižgače ne bi smela odreči, če se pozneje ugotovi njihova identiteta.29 V zvezi s sprejetjem te direktive so Evropski parlament in države članice 12. marca 2019 dosegli začasni dogovor o novih pravilih, v skladu s katerimi bi se žvižgačem, ki prijavijo kršitve prava EU, zagotavljala zaščita.30

Analitika podatkov se ne uporablja dovolj za odkrivanje goljufij

36

Komisija spodbuja organe upravljanja, naj proaktivno uporabljajo analitiko podatkov za odkrivanje potencialno zelo tveganih situacij, ugotavljanje opozorilnih kazalnikov in natančnejšo opredelitev ciljev ukrepov za boj proti goljufijam. Analitika podatkov bi morala biti sistematičen del izbire, upravljalnih preverjanj in revizije projektov.31 Komisija v okviru boja proti goljufijam ponuja specifično orodje za podatkovno rudarjenje (Arachne) za podporo organom upravljanja pri odkrivanju projektov, s katerimi bi lahko bilo povezano tveganje goljufije. Po informacijah, ki jih je Sodišče prejelo od Komisije, je decembra 2018 orodje Arachne uporabljalo 21 držav članic za 165 operativnih programov, ki so predstavljali 54 % vseh finančnih sredstev EU za kohezijo za obdobje 2014–2020 (brez evropskega teritorialnega sodelovanja). Sodišče je v Posebnem poročilu št. 1/2019 – Boj proti goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi – poudarilo pomen orodja Arachne pri preprečevanju goljufij. V tem poročilu pa je ocenilo njegovo vlogo kot orodja za analitiko podatkov pri odkrivanju goljufij.

37

Eno najpomembnejših opažanj Sodišča na podlagi njegovega revizijskega dela je, da organi upravljanja analitike podatkov ne uporabljajo dovolj pri odkrivanju goljufij. Anketa Sodišča je pokazala, da orodja v zvezi z analitiko podatkov na ta način uporablja le vsak drugi organ upravljanja (glej sliko 5). Zlasti orodje Arachne se ne uporablja dovolj. Sodišče je v obiskanih državah članicah ugotovilo, da:

 • Ena od držav članic (Grčija) Sodišču ni posredovala informacij o tem, ali bo v bližnji prihodnosti uvedla orodje Arachne. Grški organi upravljanja kljub temu niso odobrili enakovrednega orodja za analitiko podatkov, ki bi se lahko uporabljalo za vse operativne programe v državi.
 • V štirih od preostalih šestih držav članic so organi upravljanja kljub odločitvi za uporabo orodja Arachne dosegli malo napredka pri nalaganju potrebnih operativnih podatkov ali uporabi orodja za svoje notranje kontrole.
 • Ker je v skladu z listino o uvedbi in uporabi orodja Arachne dostop do njega omogočen samo organom upravljanja, organom za potrjevanje in revizijskim organom, ga preiskovalni organi ne morejo samodejno uporabljati.

Sodišče je ugotovilo tudi, da so v dveh obiskanih državah članicah organi upravljanja, ki so orodje Arachne v celoti vključili v svoje postopke upravljanja, orodje uporabljali za to, da bi svoje specifične ukrepe za boj proti goljufijam prilagodili upravičencem z visokim tveganjem.

38

Sodišče ni dobilo prepričljivega pojasnila o tem, zakaj organi upravljanja orodja, ki ga Komisija ponuja brezplačno, niso uporabljali v celoti. S študijo Komisije iz novembra 2018 (glej odstavek 24 in okvir 1) je bilo sicer ugotovljeno, da po mnenju organov upravljanja orodje Arachne v svoji trenutni obliki v celoti ne izpolnjuje vseh njihovih potreb. Po mnenju avtorjev študije je to zelo zaskrbljujoče, saj je občutena uporabnost orodja Arachne v veliki meri odvisna od števila operativnih programov, o katerih se informacije vnesejo v orodje.32

39

Kljub temu je Sodišče med obiski odkrilo nekaj primerov dobre prakse, v katerih so organi države članice razvili orodja za analitiko podatkov, s katerimi so si pomagali pri ugotavljanju morebitnih tveganj goljufije (glej okvir 3).

Okvir 3

Dobre prakse držav članic na področju analitike podatkov

Sodišče je odkrilo naslednja orodja za podatkovno analitiko, ki se uporabljajo neposredno za odkrivanje morebitnih goljufij pri uporabi sredstev EU za kohezijo:

 • V Romuniji je nacionalna služba za integriteto razvila informacijski sistem (PREVENT) za primerjavo informacij o javnem naročanju, ki jih zagotavljajo javni naročniki in ponudniki, z informacijami iz drugih nacionalnih podatkovnih zbirk (npr. sodnega registra). Na podlagi uporabe tega sistema v 839 postopkih javnega naročanja v zvezi s projekti, ki jih financira EU, je agencija izrekla 42 opozoril o integriteti v primerih, v katerih je bil potreben popravek ali preiskava.
 • V Španiji je posredniški organ, odgovoren za izvajanje velikega dela operativnega programa Comunidad Valenciana, v sodelovanju z visokošolskimi ustanovami razvil informacijski sistem hitrega obveščanja (SALER) za ugotavljanje tveganj goljufije, ki zajema štiri ločene nacionalne in regionalne podatkovne zbirke. To orodje se še vedno izvaja.

Organi upravljanja nimajo postopkov za spremljanje in vrednotenje ukrepov za preprečevanje in odkrivanje goljufij

40

Komisija spodbuja države članice in organe upravljanja, naj opredelijo postopke za spremljanje izvajanja ukrepov za preprečevanje in odkrivanje goljufij. Ti postopki bi morali vključevati posebne ureditve za poročanje o tem, kateri ukrepi za boj proti goljufijam so bili sprejeti in kako se izvajajo. Države članice in organi upravljanja bi morali ovrednotiti uspešnost ukrepov na podlagi rezultatov spremljanja in po potrebi preoblikovati svoje strategije in politike za boj proti goljufijam.

41

Sodišče je ugotovilo, da razen v Latviji noben od obiskanih organov upravljanja ne preverja uspešnosti ukrepov za preprečevanje in odkrivanje goljufij. Organi vodijo omejeno evidenco uporabljenih ukrepov in jih redko upoštevajo pri specifičnih rezultatih. Zato organi upravljanja, drugi organi, pristojni za programe (npr. revizijski organ) ali služba za usklajevanje boja proti goljufijam ne ovrednotijo sistemov za boj proti goljufijam glede na njihove dejanske rezultate.

Za programski obdobji 2007–2013 in 2014–2020 so bile poročane podobne stopnje goljufij

42

Organi upravljanja in drugi organi držav članic goljufive in negoljufive nepravilnosti prijavljajo Komisiji prek sistema za upravljanje nepravilnosti. Do decembra 2018 so države članice (predvsem organi upravljanja in revizijski organi) za programsko obdobje 2007–2013 prijavile skupno 1 925 goljufivih nepravilnosti, za programsko obdobje 2014–2020 pa 155. Te nepravilnosti se nanašajo na primere suma goljufije in ugotovljenih goljufij, ki bi lahko škodili denarnim sredstvom EU v višini 1,6 milijarde EUR (za obdobje 2007–2013) in 0,7 milijarde EUR (za obdobje 2014–2020).

43

Na sliki 6 je prikazano gibanje števila in vrednosti nepravilnosti, prijavljenih v okviru sistema za upravljanje nepravilnosti za programski obdobji 2007–2013 in 2014–2020. Doslej je bilo za obdobje 2014–2020 prijavljenih 155 goljufivih nepravilnosti, kar je 10 % manj kot v isti fazi obdobja 2007–2013 (174). V finančnem smislu je položaj precej drugačen: morebitni učinek prijavljenih goljufij na sredstva kohezijske politike EU v programskem obdobju 2014–2020 (0,7 milijarde EUR) je več kot trikrat višji kot v isti fazi prejšnjega obdobja (0,2 milijarde EUR). Vendar sta razlog za to znatno povečanje dva ločena primera suma goljufije, za katera Sodišče meni, da vsebujeta podatke, ki odstopajo.33

Slika 6

Gibanje nepravilnosti, ki so bile prijavljene kot goljufive

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov sistema za upravljanje nepravilnosti

Večina primerov goljufije, prijavljenih Komisiji, je bila odkrita s pregledi na kraju samem ali so jih odkrili preiskovalni organi in organi kazenskega pregona ali mediji

44

Sistem za upravljanje nepravilnosti vsebuje številna podatkovna polja za opredelitev nepravilnosti in navedbo statusa kakršnih koli postopkov. Eno od teh polj, ki predstavlja metodo odkrivanja, se imenuje source of the information leading to a suspicion of an irregularity (vir informacije, na podlagi katerega je bil ugotovljen sum nepravilnosti). Sodišče je na podlagi podatkov, zabeleženih v sistemu za upravljanje nepravilnosti do vključno decembra 2018, analiziralo vire informacij, zaradi katerih je prišlo do prijav goljufivih nepravilnosti za programsko obdobje 2007–2013 (glej sliko 7). Sodišče podatkov za obdobje 2014–2020 ni ocenilo, ker so še vedno zelo nepopolni in vključujejo odstopanja (glej odstavek 43).

45

Po številu je bilo največ nepravilnosti odkritih s pregledi na kraju samem, ki jih izvajajo organi, pristojni za programe (glej odstavek 04, sledijo pa jim prijave preiskovalnih organov ali organov kazenskega pregona. Na podlagi tega bi bilo mogoče sklepati, da sta bila zgoraj omenjena načina odkrivanja goljufije v zvezi z uporabo finančnih sredstev za kohezijo najuspešnejša. Vendar pa na statistične podatke vpliva to, da se kot metoda za odkrivanje goljufij na splošno uporabljajo revizije (glej odstavek 33 in sliko 5). Po vrednosti škode je bila večina prijav goljufivih nepravilnosti povezanih s primeri, ki so jih neposredno uvedli preiskovalni organi in organi kazenskega pregona, ali odkritji v tiskanih in drugih medijih. Sodišče meni, da na statistične podatke v zvezi z viri informacij o goljufijah glede na vrednost škode močno vpliva negotovost v zvezi z dejansko višino zadevnih zneskov, pri čemer je ta negotovost manjša, če informacije prihajajo od preiskovalnega organa ali organa kazenskega pregona.

Slika 7

Nepravilnosti, ki so bile prijavljene kot goljufive za obdobje 2007–2013, na področju kohezije glede na vir informacij

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi podatkov sistema za upravljanje nepravilnosti

Odzivanje na goljufije, preiskave goljufij in usklajevanje med pristojnimi organi na področju goljufij

46

Komisija od organov upravljanja zahteva, da razvijejo uspešne ukrepe za odzivanje na goljufije. Ti bi morali vključevati jasne mehanizme za prijavo primerov suma goljufij in jasne postopke za posredovanje zadev pristojnim preiskovalnim organom in organom kazenskega pregona. Obstajati bi morali tudi postopki za nadaljnjo spremljanje primerov suma goljufije in po potrebi za izterjavo sredstev EU. Organi upravljanja bi morali sodelovati s svojimi službami za usklajevanje boja proti goljufijam, obstaja pa tudi potreba po ustreznem usklajevanju med vsemi upravnimi organi in organi kazenskega pregona.

Zaradi nezadostnega števila prijav organov upravljanja so bile stopnje odkrivanja goljufij v poročilih o zaščiti finančnih interesov manj zanesljive

47

Države članice morajo za obveščanje Komisije o nepravilnostih, ki presegajo 10 000 EUR in v zvezi s katerimi sumijo ali ugotovijo primere goljufij, uporabiti sistem za upravljanje nepravilnosti.34 Države članice morajo primere suma goljufije ali ugotovljenih goljufij prijaviti, tudi če so bili rešeni pred potrditvijo z njimi povezanih odhodkov Komisiji.

Vse morebitne goljufije se v sistem za upravljanje nepravilnosti ne prijavijo kot take

48

Na sliki 3 zgoraj so prikazane stopnje odkrivanja goljufij na področju kohezijske politike EU za obdobje 2007–2013, ki temeljijo na podatkih iz sistema za upravljanje nepravilnosti in so bile objavljene v poročilu o zaščiti finančnih interesov za leto 2017. Sodišče je v Posebnem poročilu št. 1/2019 navedlo, da so bili podatki o odkritih primerih goljufije v poročilu o zaščiti finančnih interesov nepopolni.35 To oceno potrjuje tudi delo za to revizijo. Sodišče je odkrilo tudi več primerov, ob katerih se zastavlja vprašanje o popolnosti in zanesljivosti podatkov o goljufijah v sistemu za upravljanje nepravilnosti, zaradi česar je njegova uporabnost za Komisijo in države članice omejena.

49

Sodišče je ugotovilo, da si države članice opredelitev EU za goljufijo razlagajo na različne načine (glej odstavek 01). Na primer, v Španiji se kršitve kartelnega prava (dogovorjeno oddajanje ponudb) ne prijavijo vedno kot goljufija, v drugih državah članicah, kot je Latvija, pa to poteka sistematično.

50

Sodišče je odkrilo primere, ki niso bili ustrezno prijavljeni Komisiji, čeprav so vsebovali nepravilnosti z jasnimi znaki goljufije, ker so jih odkrili in popravili pred potrditvijo z njimi povezanih odhodkov Komisiji. Vendar pa morajo države članice primere suma goljufije (poskus goljufije) prijaviti, tudi če na koncu ni sofinanciranja EU. Na Madžarskem organi upravljanja ne prijavljajo primerov suma goljufije, ki so rešeni pred potrditvijo Komisiji. V Španiji je organ upravljanja, pristojen za ESS, plačila zadržal kot previdnostni ukrep, ne da bi Komisiji poročal o odhodkih, na katere so vplivali primeri domnevne goljufije, o katerih so poročali mediji.

51

Sodišče je ugotovilo nedoslednosti pri tem, kako države članice uporabljajo upravne ali pravne akte, ki privedejo do prijave Komisiji. Na primer, Romunija sistematično ne poroča o tekočih preiskavah ali odločitvah za začetek pregona v sistemu za upravljanje nepravilnosti. V skladu z romunsko zakonodajo se sumi goljufij zabeležijo šele takrat, ko organ upravljanja, revizijski organ, služba za usklajevanje boja proti goljufijam ali urad OLAF izda ločeno dodatno poročilo o nadzoru/preiskavi, tudi če preiskava že poteka ali je bila zaključena. Posledično prijave v sistem za upravljanje nepravilnosti spremljajo neupravičene zamude, nekateri primeri pred sodišči pa so morda povsem izključeni iz sistema.

52

Poleg tega je Sodišče odkrilo tudi velike zaostanke madžarske službe za usklajevanje boja proti goljufijam v zvezi s primeri, ki jih je pred prijavo v sistem za upravljanje nepravilnosti treba analizirati.

Sistem za upravljanje nepravilnosti vsebuje nekatere netočne in zastarele podatke

53

Sodišče je odkrilo primere netočnih ali zastarelih podatkov v sistemu za upravljanje nepravilnosti, zlasti v zvezi s statusom primera in ključnimi datumi v postopku sankcioniranja. To bi lahko pomenilo, da organ upravljanja, potrjevalec podatkov ali služba za usklajevanje boja proti goljufijam niso natančno preverili kakovosti podatkov. Čeprav to stanje ni zadovoljivo, običajno ne vpliva na število primerov goljufij, prijavljenih v sistem za upravljanje nepravilnosti.

54

Sodišče je ugotovilo nedoslednosti v pristopu organov upravljanja k oceni finančnega učinka morebitnih goljufij, kar lahko vpliva na to, da različne države članice različno količinsko opredeljujejo podobna kazniva dejanja v sistemu za upravljanje nepravilnosti. Najbolj problematični so primeri, v katerih je težko natančno navesti višino odhodkov, ki jim je škodila goljufija (npr. navzkrižje interesov pri izbiri projektov ali kršitve pravil javnega naročanja).

Zaradi nezadostnega števila prijav je bila zanesljivost stopenj odkrivanja goljufije manjša

55

Poročilo o zaščiti finančnih interesov za leto 2017 vsebuje stopnje odkrivanja goljufije za posamezne države članice in EU kot celoto, ki temeljijo na podatkih, o katerih so v sistemu za upravljanje nepravilnosti poročali organi držav članic in službe za usklajevanje boja proti goljufijam (glej odstavek 07). Poročilo pa ne vključuje podobnega primerjalnega kazalnika v zvezi s številom nepravilnosti po vsej EU na področju kohezijske politike. Sodišče je za izračun te vrednosti primerjalo število goljufivih nepravilnosti, ki jih je prijavila posamezna država članica, z višino denarnih sredstev EU, ki jih je prejela (glej sliko 8). Ugotovilo je, da Francija prijavi najmanj goljufivih nepravilnosti za vsak euro, ki ga prejme od EU. Sodišče meni, da Francija ne prijavi zadostnega števila primerov nepravilnosti, vključno s primeri suma goljufije.

Slika 8

Sredstva kohezijske politike – prejeta sredstva EU na nepravilnost, ki je bila prijavljena kot goljufiva – programsko obdobje 2007–2013

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi poročila o zaščiti finančnih interesov za leto 2017 (ta diagram ne vključuje Finske in Luksemburga, ki za to obdobje nista prijavila nobenih goljufivih nepravilnosti)

56

Po mnenju Sodišča so stopnje odkrivanja goljufij, ki jih je objavila Komisija, dejansko stopnje prijavljanja goljufij, saj ne odražajo nujno uspešnosti mehanizmov držav članic za odkrivanje niti niso pokazatelj tega, koliko goljufij je bilo dejansko odkritih, temveč kažejo to, koliko primerov so se države članice odločile prijaviti Komisiji (glej odstavke 48 do 52). Sodišče je v Posebnem poročilu št. 1/2019 ugotovilo, da je korelacija med stopnjami odkrivanja goljufij in drugimi kazalniki tveganja korupcije slaba.36

57

Sodišče glede na težave, ki jih je odkrilo, meni, da stopnja odkrivanja goljufij, objavljena v zvezi s kohezijsko politiko v poročilu o zaščiti finančnih interesov za leto 2017, ne predstavlja resnične slike o pogostosti goljufij v obiskanih državah članicah.

Več organov upravljanja ni sistematično sporočalo primerov suma goljufije preiskovalnim organom ali organom kazenskega pregon

58

Usklajena in pravočasna preiskava prijav goljufij, ki jo izvajajo pristojni pravosodni organi (policija, tožilstvo in drugi), je ključna za zmanjšanje tveganja goljufije in krepitev odvračanja od goljufij. Čeprav ta revizija ne zajema dela preiskovalnih organov in organov kazenskega pregona, je Sodišče ocenilo, kako organi upravljanja z njimi komunicirajo in sodelujejo.

59

Za izvajanje načela odvračanja od goljufij v praksi morajo organi upravljanja (ali drug organ, ki odkrije morebitno nepravilnost) sum goljufije nemudoma in sistematično sporočiti pristojnim preiskovalnim organom ali organom kazenskega pregona, ki so edini, ki lahko opredelijo naklep. Sodišče je v več primerih ugotovilo, da organi upravljanja niso sistematično prijavili primerov suma goljufije organom, pristojnim za preiskavo. Na primer, v Grčiji organi upravljanja nobenega primera suma goljufije iz vzorca revizije Sodišča niso posredovali organom kazenskega pregona. V Španiji Sodišče ni odkrilo nobenih specifičnih navodil ali postopkov, v skladu s katerimi bi morali organi upravljanja vse primere suma goljufije prijaviti na tak način. Če se primeri suma goljufije ne prijavijo, to močno omejuje odvračilni učinek morebitne preiskave in kazenskega pregona.

60

Preiskovalci in tožilci redno zavračajo zahteve za uvedbo kazenske preiskave v zvezi s primeri, ki jim jih posredujejo organi upravljanja. To je precej običajno, saj imajo samo te specializirane službe pravno sposobnost in preiskovalne vire, da ugotovijo, ali je bilo zagrešeno kaznivo dejanje. Kljub temu bi morali organi upravljanja vedno analizirati razloge za zavrnitev in spremeniti svoje operativne postopke, kadar je to mogoče in ustrezno. Sodišče je ugotovilo, da ima Latvija ureditev, v skladu s katero se analizira, zakaj so bili posredovani primeri zavrnjeni, in sprejmejo ustrezni ukrepi.

Popravljalni ukrepi imajo omejen odvračilni učinek

61

Organi upravljanja morajo izterjati denarna sredstva EU, ki so bila porabljena goljufivo.37 Prav tako so odgovorni za to, da temeljito in kritično pregledajo morebitne sisteme notranje kontrole, zaradi katerih so morda bili izpostavljeni morebitnim ali dokazanim primerom goljufij.

62

Najpogostejši popravljalni ukrep je umik prizadetih odhodkov iz izjav, predloženih Komisiji, ki pa ne vključuje izterjave sredstev od storilca goljufije ali sprejetja kakršne koli vrste dodatnih odvračilnih ukrepov, kot so sankcije ali kazni. Ta postopek ni nič nenavadnega, saj v večini primerov, ki jih je Sodišče pregledalo, dejanska goljufija še vedno ni bila ugotovljena. Glede na sistem za upravljanje nepravilnosti pa so organi držav članic začeli izterjavo denarnih sredstev EU le v 84 od 159 ugotovljenih primerov goljufije.38 Umik odhodkov iz izjave, ki se predloži Komisiji, je uspešen način zaščite finančnih interesov EU. Vendar takšna zaščita ne zajema nacionalnega javnega financiranja – škoda, povzročena proračunom držav članic, še vedno ni odpravljena, če sredstva niso izterjana – kar omejuje odvračilni učinek popravljalnih ukrepih, ki jih sprejmejo organi upravljanja. Posebno poročilo Sodišča št. 1/2019 vsebuje dodatne informacije o izterjavi denarnih sredstev v zvezi s primeri ugotovljenih goljufij.39

63

Poleg izterjave denarnih sredstev EU, ki jim je škodovala goljufija, morajo organi upravljanja oceniti horizontalne posledice za svoje sisteme upravljanja in nadzora ter druge projekte (npr. isti upravičenec ali podobni znaki goljufije).

64

Sodišče je tovrstne dokaze našlo le v eni od sedmih obiskanih držav članic, in sicer v Španiji (glej okvir 4). Vendar tudi tam preverjanje ni bilo sistematično.

Okvir 4

Primer dobre prakse: pregledi v zvezi s sistematično goljufijo na podlagi prvega primera

Večino posameznih primerov suma goljufije, ki jih je prijavila Španija v zvezi s programskim obdobjem 2007–2013, je mogoče pripisati eni preiskavi, ki jo je sprožil posredniški organ.

Na podlagi predhodnih ugotovitev prvega preverjanja je posredniški organ opravil horizontalne preglede v zvezi z vsemi drugimi nepovratnimi sredstvi, dodeljenimi istemu končnemu upravičencu. Ugotovil je, da obstajajo zadostni dokazi za sum sistematične goljufije v zvezi z izdajanjem lažnih računov in nedovoljenim dogovarjanjem z zunanjimi dobavitelji.

Posredniški organ je španskemu tožilstvu in Komisiji pravilno poročal o rezultatih svojih pregledov ter jima prijavil primere suma goljufije. Preiskava trenutno zajema 73 % vseh primerov suma goljufije, ki so bili prijavljeni v Španiji za programsko obdobje 2007–2013, in 56 % ocenjenega potencialnega vpliva teh primerov na prispevek EU.

Boj proti goljufijam ovirajo različne težave v zvezi z upravljanjem

Kaznovanje goljufij je lahko zamudno

65

Od storitve goljufije do izreka sankcij lahko traja dolgo (glej sliko 9). Glede na podatke iz sistema za upravljanje nepravilnosti od storitve nepravilnosti do ugotovitve suma goljufije povprečno traja približno dve leti.40 Do potrditve teh sumov s predhodno oceno, na kateri temelji prva upravna ali sodna ugotovitev41, in prijave primera Komisiji s sistemom za upravljanje nepravilnosti lahko mine še dodatno leto. Od takrat naprej lahko Komisija primer spremlja in ga upošteva pri pripravi letnega poročila o zaščiti finančnih interesov. Po predhodni oceni (in istočasno s prijavo Komisiji) traja približno pet mesecev do uvedbe upravnega ali kazenskega postopka za izrek sankcij. Ti postopki se v povprečju zaključijo v treh letih.

Slika 9

Povprečen čas, potreben za odkritje in prijavo primera goljufije ter za to, da ga pristojni organi države članice zaključijo

Vir: Evropsko računsko sodišče na podlagi informacij iz sistema za upravljanje nepravilnosti

Naloge služb za usklajevanje boja proti goljufijam v uredbi niso dovolj opredeljene in se med državami članicami močno razlikujejo

66

Čeprav so za preprečevanje primerov goljufije pri porabi finančnih sredstev za kohezijo najbolj odgovorni organi upravljanja, imajo službe za usklajevanje boja proti goljufijam bistveno vlogo pri usklajevanju dela teh organov z drugimi organi držav članic in z uradom OLAF. Zakonodaja EU o ustanovitvi služb za usklajevanje boja proti goljufijam42 ne vsebuje smernic v zvezi z njihovimi pristojnostmi, organizacijskim okvirom ali nalogami. Komisija je v zvezi s tem pripravila specifična priporočila v okviru nadaljnjih smernic43 (glej odstavek 06). Kljub temu so države članice same odgovorne za sprejetje specifičnih ureditev za svoje službe za usklajevanje boja proti goljufijam.

67

Službe za usklajevanje boja proti goljufijam bi zaradi svojih virov in organizacijske ureditve morale biti sposobne ustrezno spremljati prijave goljufij in usklajevati delo vseh strani, ki sodelujejo pri boju proti goljufijam. Sodišče je ugotovilo, da so se strukture in pristojnosti služb za usklajevanje boja proti goljufijam v sedmih obiskanih državah članicah zaradi pomanjkanja jasnih smernic bistveno razlikovale. Službe so bile različnih profilov: od manjših oddelkov brez preiskovalnih pristojnosti do zapletenih struktur s polnimi pooblastili za izvajanje upravnih preiskav (glej sliko 10). Francoska služba za usklajevanje boja proti goljufijam ima enako število zaposlenih kot latvijska kljub razliki med obema državama v smislu njunih velikosti in višine prejetih sredstev.

Slika 10

Pregled služb za usklajevanje boja proti goljufijam v obiskanih državah članicah

Vir: Evropsko računsko sodišče.

68

Madžarska služba za usklajevanje boja proti goljufijam nima ustreznih ureditev za poročanje o dejavnostih, ki jih država članica izvaja za zaščito finančnih interesov EU. Ta služba za usklajevanje boja proti goljufijam ne objavlja poročil o omenjenih dejavnostih ali morebitnih goljufijah pri porabi EU za kohezijo (glej sliko 10).

69

Komisija je 23. maja 2018 objavila predlog za spremembo uredbe o uradu OLAF.44 Leta 2017 pred predložitvijo predloga je izvedla evalvacijo45 uporabe uredbe o uradu OLAF. Dejavnik, ki v skladu z evalvacijo najbolj ovira uspešnost služb za usklajevanje boja proti goljufijam, je to, da so te službe v različnih državah članicah različno organizirane in imajo različna pooblastila.

70

Sodišče je 22. novembra 2018 izreklo mnenje o predlogu,46 v katerem je navedlo, da se s predlogom ne prispeva dovolj k bolj usklajenemu in uspešnejšemu izvajanju služb za usklajevanje boja proti goljufijam v vseh državah članicah, saj se nanaša samo na sodelovanje služb z uradom OLAF in ne vsebuje jasnih določb o njihovih minimalnih nalogah.

Poročanje o statusu primerov goljufij in njegovo spremljanje nista ustrezna

71

Za nadaljnje spremljanje statusa primera se je morda treba posvetovati s stranmi, ki sodelujejo pri boju proti goljufijam in niso del struktur upravljanja in nadzora operativnih programov. Po mnenju Sodišča bi morale službe za usklajevanje boja proti goljufijam kot osrednja struktura, ki sodeluje z uradom OLAF v boju proti goljufijam, vedno imeti pregled nad primeri goljufije v zvezi s finančnimi sredstvi EU. Zato bi te službe morale biti sposobne pridobivati informacije o statusu primerov, ki jih v njihovi državi članici preiskujejo pristojni organi. Poleg tega bi morale imeti na voljo statistične podatke o številu in napredku primerov, ki se preiskujejo, ob ustreznem upoštevanju zaupnosti postopkov.

72

Službe za usklajevanje boja proti goljufijam v petih obiskanih državah članicah niso bile dovolj seznanjene s statusom preiskave primerov, prijavljenih Komisiji. V Romuniji in na Madžarskem Sodišče ni odkrilo formalnega mehanizma za sistematično sodelovanje med organi upravljanja, službo za usklajevanjem boja proti goljufijam ter preiskovalnimi organi in organi kazenskega pregona. Služba za usklajevanje boja proti goljufijam zato ni imela popolnega pregleda nad tekočimi preiskavami v zvezi s projekti, ki jih je financirala EU. Poudariti pa je treba tudi, da romunska služba za usklajevanje boja proti goljufijam redno kontaktira organe kazenskega pregona za informacije o statusu tekočih preiskav, s katerimi je seznanjena. Tudi v Španiji služba za usklajevanje boja proti goljufijam proaktivno zahteva informacije o tekočih preiskavah. Kljub temu pa ne more zagotoviti, da bi se posodobljene informacije posredovale Komisiji.

73

Sodišče je v šestih od sedmih držav članic odkrilo težave pri usklajevanju in izmenjavi informacij. S primerjavo informacij je Sodišče ugotovilo, da se informacije iz sistema za upravljanje nepravilnosti v zvezi s primeri domnevnih in potrjenih goljufij, ki vključujejo sredstva EU, razlikujejo od informacij, ki so jih imeli različni organi. Ob tej ugotovitvi se poraja vprašanja zanesljivosti informacij, o katerih se poroča Komisiji. Zadevne države članice nimajo osrednjih zbirk podatkov ali drugih oblik osrednjih evidenc statističnih podatkov, s katerimi bi bilo mogoče zagotoviti pregled nad vrsto in statusom primerov goljufij (glej odstavek 48).

Pogosto primanjkuje mehanizmov za usklajevanje

74

Za zaščito finančnih interesov EU na ravni držav članic niso pristojni izključno organi, odgovorni za izvrševanje finančnih sredstev za kohezijo, ali službe za usklajevanje boja proti goljufijam, ampak tudi drugi organi, kot so preiskovalni organi in organi kazenskega pregona, organi za varstvo konkurence, agencije za javna naročila in – odvisno od države – nekatere druge institucije. Države članice bi morale vzpostaviti ustrezne mehanizme za usklajevanje, tako da bi si lahko različni akterji izmenjevali informacije o sprejetih in načrtovanih ukrepih ter priporočilih za izboljšanje.

75

Vendar pa večina obiskanih držav članic nima ustreznih mehanizmov za usklajevanje, v katere bi bile vključene vse relevantne strani v boju proti goljufijam v zvezi s sredstvi EU za kohezijo.

76

V Bolgariji, kjer je državno tožilstvo zavrnilo ali zaključilo 60 % primerov, ki jih je Sodišče preučilo, razloge za zavrnitev ne analizira sistematično ne služba za usklajevanje boja proti goljufijam ne organi upravljanja. Na Madžarskem služba za usklajevanje boja proti goljufijam ni imela pregleda nad dejansko izvedenimi ukrepi v okviru procesa boja proti goljufijam ali statusom prijavljenih primerov. Romunska služba za usklajevanje boja proti goljufijam usklajevalne naloge izvaja izključno na podlagi dvostranskih sporazumov s posameznimi organi, pristojnimi za programe, ne obstaja pa nacionalni večstranski usklajevalni mehanizem, ki bi vključeval vse deležnike. V Španiji še ni bil ustanovljen organ, katerega cilj bi bil podpora službi za usklajevanje boja proti goljufijam z usklajevanjem vseh strani, ki sodelujejo pri boju proti goljufijam, čeprav je bila ta služba vzpostavljena že leta 2016.47

77

Sodišče je ugotovilo primer dobre prakse v zvezi z usklajevanjem v Latviji (glej okvir 5).

Okvir 5

Usklajevanje med organi upravljanja ter preiskovalnimi organi in organi kazenskega pregona

V Latviji so preiskovalni organi zavrnili uvedbo kazenskega postopka v številnih primerih, ki so jih ugotovili organ upravljanja in njihovi pooblaščeni posredniški organi. Služba za usklajevanje boja proti goljufijam je za to, da bi analizirala te zavrnitve in ugotovila, ali je delovne prakse treba spremeniti, ustanovila medinstitucionalno delovno skupino, v kateri sodelujejo organi, ministrstvo za pravosodje, policija in državno tožilstvo. Delovna skupina se zdaj redno sestaja, da bi preučila primere suma goljufije pri izvajanju kohezijskih sredstev.

Zaključki in priporočila

78

Sodišče je s to revizijo ocenilo, ali so organi upravljanja ustrezno izpolnili svoje odgovornosti v vsaki fazi procesa boja proti goljufijam: preprečevanje in odkrivanje goljufij ter odzivanje nanje (vključno s prijavo primerov goljufij in izterjavo neupravičeno izplačanih denarnih sredstev). Zato je Sodišče ocenilo, ali:

 1. so organi upravljanja razvili politike na področju boja proti goljufijam, pripravili temeljito oceno tveganja in izvedli ustrezne ukrepe za preprečevanje in odkrivanje;
 2. so se organi upravljanja ustrezno odzvali na odkrite primere goljufij v sodelovanju s službami za usklajevanje boja proti goljufijam in drugimi pristojnimi organi za boj proti goljufijam.
79

Sodišče na splošno ugotavlja, da so organi upravljanja sicer dosegli napredek pri ugotavljanju tveganja goljufije in oblikovanju preventivnih ukrepov, vendar pa morajo še okrepiti odkrivanje goljufij, odzivanje nanje in usklajevanje.

Organi upravljanja na splošno nimajo specifične politike na področju boja proti goljufijam

80

Organi upravljanja so redko pripravili uradno politiko za boj proti goljufijam ali podoben enotni dokument, v katerem bi bili določeni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje goljufij ter odzivanje nanje (poprava in kazenski pregon), ki bi temeljili na oceni tveganja. Sodišče meni, da sta priprava in objava uradne politike na področju boja proti goljufijam v obliki samostojnega enotnega dokumenta bistveni za to, da organ upravljanja izrazi svojo zavezanost dejavnemu boju proti goljufijam. To je še posebej relevantno glede na to, da je le deset držav članic sprejelo nacionalno strategijo za boj proti goljufijam na podlagi priporočila Komisije. Meni tudi, da je zasnova okvira za boj proti goljufijam za obdobje 2014–2020 pomanjkljiva, ker ne vsebuje določb, v skladu s katerimi bi morali organi upravljanja sprejeti uradne politike na področju boja proti goljufijam (odstavki 18 do 21).

Priporočilo 1 – Razviti formalne strategije in politike za boj proti goljufiji v zvezi z denarnimi sredstvi EU
 1. Države članice, ki nimajo nacionalne strategije za boj proti goljufijam (glej odstavek  20 in opombo 19), naj jo oblikujejo. V zvezi s strategijo naj se upošteva vsaj:
  • temelji naj na oceni obstoječih tveganj, pri njeni pripravi pa naj sodelujejo kompetentni akterji z različnih področij (upravitelji skladov EU, organi, pristojni za preiskavo in kazenski pregon goljufij itd.),
  • v njej naj bodo navedeni konkretni ukrepi za preprečevanje, odkrivanje, preiskavo in pregon primerov goljufije ter izterjavo in sankcije,
  • vsebuje naj specifične ureditve za spremljanje izvajanja ukrepov za boj proti goljufijam in merjenje rezultatov,
  • z njo naj bodo izrecno dodeljene odgovornosti za izvajanje, spremljanje in usklajevanje ukrepov za boj proti goljufijam ter njihovo primerjalno ocenjevanje,
 2. Komisija naj od organov upravljanja zahteva, naj sprejmejo formalno politiko ali izjavo o boju proti goljufijam, ki bo zajemala operativne programe, za katere so odgovorni, razen če na nacionalni ravni že ne obstaja dovolj podrobna strategija. Ta politika naj bo enotni referenčni vir, v katerem bodo določene strategije za razvoj kulture boja proti goljufijam, odgovornosti za boj proti goljufijam, mehanizmi za prijavljanje primerov suma goljufije in način sodelovanja različnih akterjev v skladu s ključno zahtevo 7 in smernicami Komisije.

Časovni okvir: do konca leta 2019.

81

V skladu s pristopom nične tolerance do goljufij ter med pogajanji v zvezi z uredbo o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 in postopkom za njeno sprejetje bi lahko sozakonodajalca razmislila o tem, da bi sprejetje nacionalnih strategij ali politik za boj proti goljufijam postalo obvezno.

Organi upravljanja sistematično ocenjujejo tveganja goljufije, vendar bi bilo ta postopek mogoče še izboljšati

82

V skladu z določbami okvira kontrol za obdobje 2014–2020 organi upravljanja sedaj sistematično ocenjujejo tveganja goljufije (v glavnem na podlagi smernic Komisije), kar predstavlja napredek v boju proti goljufijam (odstavka 22 in 23). Vendar pa je pristop nekaterih obiskanih organov upravljanja še vedno preveč mehaničen in ne vključuje dodatnih informacij drugih kompetentnih akterjev, kot so službe za usklajevanje boja proti goljufijam ali preiskovalni organi in organi kazenskega pregona.

83

Organi upravljanja na splošno ugotavljajo, da so njihovi obstoječi ukrepi za boj proti goljufijam dovolj dobri za obravnavanje tveganj goljufije. Sodišče meni, da je ta ugotovitev morda preoptimistična (odstavki 24 do 28).

Priporočilo 2 – Izboljšati zanesljivost ocene tveganja goljufije z vključitvijo relevantnih zunanjih akterjev v proces

Organi upravljanja, zlasti tisti, odgovorni za programe z izrazito visokim tveganjem in visoko finančno vrednostjo, naj si prizadevajo za vključitev relevantnih zunanjih akterjev z dokazanimi izkušnjami pri boju proti goljufijam (npr. predstavniki organov pregona) v ocenjevanje tveganj in ustreznosti obstoječih ukrepov za boj proti goljufijam.

Časovni okvir: do konca leta 2019.

Organi upravljanja so izboljšali ukrepe za preprečevanje goljufij, vendar niso dosegli znatnega napredka pri proaktivnem odkrivanju goljufij

84

Dodatni ukrepi za preprečevanje goljufij, razviti za obdobje 2014–2020, so v glavnem osredotočeni na preventivne ukrepe, ki so obsežnejši od tistih, sprejetih za obdobje 2007–2013 (odstavki 29 do 32).

85

Kljub temu pa so ukrepi za odkrivanje goljufij za obdobje 2014–2020 v veliki meri enaki tistim za obdobje 2007–2013, ki so bili zasnovani v šibkejšem kontrolnem okviru (odstavki 33 do 35). Organi upravljanja za odkrivanje goljufij ne uporabljajo dovolj analitike podatkov, večina obiskanih držav članih pa tudi ni v celoti uporabljala orodja Arachne (odstavki 36 do 38).

86

Organi upravljanja niso dosegli bistvenega napredka pri proaktivnem odkrivanju goljufij, na primer s pregledi, ki se osredotočajo posebej na nedovoljeno dogovarjanje pri oddaji javnih naročil (odstavek 33). Čeprav so klicne številke in mehanizmi za prijavljanje goljufij po mnenju organov upravljanja zelo uspešne metode odkrivanja goljufij, jih dejansko uporablja manj kot polovica organov upravljanja, ki so odgovorili na anketo Sodišča (odstavka 34 in 35).

87

Poleg tega ni mogoče oceniti uspešnosti ukrepov za preprečevanje ali odkrivanje goljufij, ker organi upravljanja nimajo postopkov za spremljanje njihovega izvajanja in ocenjevanje njihove uspešnosti (odstavka 40 in 41).

Priporočilo 3 – Izboljšati ukrepe za odkrivanje goljufij s posplošitvijo uporabe orodij za analitiko podatkov in spodbujanjem uporabe drugih proaktivnih metod za odkrivanje goljufij
 1. Organi upravljanja, ki trenutno ne uporabljajo orodij za analitiko podatkov v zvezi z goljufijami, zlasti orodja Arachne, naj jih začnejo uporabljati zaradi njihovega potenciala v zvezi s sistematičnim in stroškovno učinkovitim ugotavljanjem tveganj goljufije;
 2. Komisija naj v okviru svoje nadzorne funkcije pri deljenem upravljanju dejavno spodbuja uporabo proaktivnih in drugih novih metod za odkrivanje goljufij z rednim razširjanjem informacij o specifičnih primerih najboljše prakse;
 3. Komisija naj v sodelovanju s službami za usklajevanje boja proti goljufijam razvije minimalne ureditve za spremljanje in vrednotenje izvajanja in uspešnosti ukrepov za preprečevanje in odkrivanje goljufij.

Časovni okvir: do konca leta 2021.

88

Med pogajanji v zvezi z uredbo o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 in postopkom za njeno sprejetje bi lahko sozakonodajalca razmislila o tem, da bi uporaba ustreznih orodij za podatkovno analitiko (npr. Arachne) za programsko obdobje 2021–2027 postala obvezna, da bi se izboljšala uspešnost odkrivanja primerov goljufije z razmeroma nizkimi stroški.

Organi upravljanja ne navajajo zadostnega števila primerov goljufij v poročilih o zaščiti finančnih interesov ter jih ne posredujejo preiskovalnim organom in organom kazenskega pregona

89

Sodišče je v zvezi z odzivom na goljufije ugotovilo, da organi upravljanja ne prijavijo zadostnega števila primerov goljufije in da to vpliva na zanesljivost stopenj odkrivanja goljufij, objavljenih v poročilih o zaščiti finančnih interesov (odstavki 48 do 57). Več organov upravljanja tudi ni sistematično sporočalo primerov suma goljufije preiskovalnim organom ali organom kazenskega pregon (odstavki 58 do 60). Sodišče je ugotovilo, da se organi upravljanja osredotočajo na umik finančnih sredstev EU in vedno ne izterjajo zneskov, na katere se nanašajo primeri goljufije, od storilcev ali izrečejo odvračilne kazni ali sankcije (odstavka 61 in 62). Prav tako organi upravljanja zadostno ne ocenijo možnih horizontalnih posledic primerov suma goljufije (odstavka 63 in 64, okvir 4). Vsi ti vidiki močno omejujejo odvračilni učinek preiskav goljufij.

Priporočilo 4 – Spremljati mehanizme za odzivanje na goljufije za zagotovitev njihove dosledne uporabe
 1. Komisija naj določi jasne zahteve z zvezi s prijavljanjem goljufij za organe držav članic na splošno in zlasti za organe upravljanja. Te zahteve bi morale temeljiti na standardni razlagi goljufij, ki škodijo finančnim interesom EU, v skladu z novo direktivo o zaščiti finančnih interesov;
 2. Komisija naj od organov upravljanja zahteva, naj v svojih upravljavskih in nadzornih sistemih sistematično ocenjujejo horizontalne posledice primerov suma goljufije;
 3. Komisija naj spodbuja organe upravljanja, naj sistematično sporočajo vse primere suma goljufije preiskovalnim organom in organom kazenskega pregon;
 4. organi upravljanja naj za zagotovitev uspešnega odvračanja sprejmejo sorazmerne ukrepe za izterjavo javnih sredstev od storilcev goljufije in naj tega ne urejajo preprosto tako, da ne potrdijo odhodkov, ki se financirajo iz finančnih sredstev EU.

Časovni okvir: do konca leta 2019.

90

Med pogajanji v zvezi z uredbo o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 in postopkom za njeno sprejetje bi lahko sozakonodajalca razmislila o uvedbi specifičnih sankcij in kazni za tiste, ki so odgovorni za primere goljufij, ki škodijo finančnim interesom EU. Tako kot na drugih področjih bi lahko ti ukrepi vključevali zlasti posebno denarno kazen, ki bi se razlikovala glede na finančni vpliv nepravilnosti, ali mehanizem za izključitev iz financiranja EU za določeno število let.

Boj proti goljufijam ovirata pomanjkljiva opredelitev nalog službe za usklajevanje boja proti goljufijam, navedena v uredbi, in skromno sodelovanje med organi držav članic

91

Sodišče je v zvezi z usklajevanjem dejavnosti za boj proti goljufijam odkrilo znatne razlike pri organizaciji in virih služb za usklajevanje boja proti goljufijam (odstavki 66 do 70). V zvezi s tem v predlogu Komisije za spremembo uredbe o uradu OLAF niso dovolj jasno navedene minimalne naloge službe za usklajevanje boja proti goljufijam. Poročanje o statusu primerov goljufij in njihovo nadaljnje spremljanje sta neustrezna (odstavki 71 do 73), saj službe za usklajevanje boja proti goljufijam nimajo vedno dostopa do informacij o statusu primerov goljufij, ki se preiskujejo. Pogosto pomanjkanje usklajevanja negativno vpliva na uspešnost boja proti goljufijam (odstavki 74 do 78).

Priporočilo 5 – Podpirati razširitev nalog služb za usklajevanje boja proti goljufijam, da bi se izboljšalo usklajevanje

Komisija naj spodbuja države članice k temu, da usklajevalno vlogo služb za usklajevanje boja proti goljufijam razširi tako, da ta ne bo vključevala samo povezovanja z organi upravljanja, ampak tudi z vsemi nacionalnimi organi, odgovornimi za preiskovanje in kazenski pregon primerov suma goljufije.

Časovni okvir: do konca leta 2019.

92

Ob upoštevanju pravice držav članic do prožnosti pri opredeljevanju in organizaciji njihovega dela na področju boja proti goljufijam v skladu z načelom subsidiarnosti bi lahko sozakonodajalca EU razmislila o določitvi minimalnih nalog službe za usklajevanje boja proti goljufijam. To bi bilo na primer mogoče doseči s trenutnim zakonodajnim postopkom za spremembo uredbe o uradu OLAF, s katero bi se zagotovila uspešna usklajevalna vloga služb za usklajevanje boja proti goljufijam. Naloge služb za usklajevanje boja proti goljufijam bi lahko vključevale vsaj:

 • povezovanje organov upravljanja (in drugih organov, pristojnih za programe) z drugimi organi držav članic, ki sodelujejo v boju proti goljufijam, zlasti preiskovalnimi organi in organi za kazenski pregon,
 • spremljanje statusa posameznih primerov in poročanje Komisiji o nadaljnjih ukrepih, ki jih sprejmejo pristojni organi upravljanja, ob ustreznem upoštevanju zaupnosti preiskave, ki poteka,
 • letno potrjevanje popolnosti, zanesljivosti, točnosti in ažurnosti informacij, zabeleženih v sistemu za upravljanje nepravilnosti, na podlagi katerih Komisija pripravlja poročila o zaščiti finančnih interesov.

To poročilo je sprejel senat II, ki ga vodi članica Evropskega računskega sodišča Iliana IVANOVA, v Luxembourgu na zasedanju 27. marca 2019.

Za Evropsko računsko sodišče

Klaus-Heiner LEHNE
Predsednik

Kratice in okrajšave

ESS: Evropski socialni sklad

ESRR: Evropski sklad za regionalni razvoj

OLAF: Evropski urad za boj proti goljufijam (Office européen de lutte antifraude)

Glosar

Arachne: orodje IT za oceno tveganja goljufije, ki ga je razvila Komisija (GD EMPL in GD REGIO) za ESRR, Kohezijski sklad in ESS ter je na voljo državam članicam brezplačno v zameno za upravljanje podatkov.

COCOLAF: Svetovalni odbor za usklajevanje preprečevanja goljufij (COCOLAF), ustanovljen s Sklepom Komisije 94/140/ES z dne 23. februarja 1994. Odbor usklajuje ukrepe držav članic in Evropske komisije za boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Skupnosti.

COCOLAF nadzira vrsto drugih skupin, ki se ukvarjajo s posebnimi vprašanji:

 • skupina za preprečevanje goljufij,
 • skupina za poročanje o goljufivih in drugih nepravilnostih ter za njihovo analizo,
 • služba za usklajevanje boja proti goljufijam in
 • mreža poročevalcev o boju proti goljufijam urada OLAF (OAFCN).

EGESIF: strokovna skupina za evropske strukturne in investicijske sklade, ki Komisiji pomaga pri izvajanju zakonodaje o kohezijski politiki EU ter izmenjavi informacij in usklajevanju med organi držav članic.

Skupina obravnava in sprejema specifične smernice o različnih temah v zvezi z izvrševanjem financiranja kohezijske politike. Čeprav te smernice niso pravno zavezujoče, jih Komisija običajno upošteva pri ocenjevanju dela organov držav članic. V programskem obdobju 2007–2013 se je skupina imenovala COCOF.

Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF): služba Komisije, pristojna za boj proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom EU. Urad OLAF je zadolžen za razvoj in usklajevanje politik EU na področju boja proti goljufijam ter izvajanje preiskav goljufij in korupcije v zvezi s sredstvi EU (prihodki in odhodki) in/ali uradniki EU.

Nepravilnost: dejanje ali opustitev dejanja, s katero se krši pravo EU (ali pravo države članice v zvezi z njegovo uporabo) in ki bi lahko škodljivo vplivala na finančne interese EU. Države članice morajo Komisijo obvestiti o nepravilnostih, ki presegajo 10 000 EUR.

Nepravilnosti, ki so bile prijavljene kot goljufive: izraz, ki ga Komisija uporablja v svojih letnih poročilih o zaščiti finančnih interesov za razlikovanje med primeri suma goljufije in ugotovljenimi primeri goljufije, ki so jih prijavile države članice, in drugimi nepravilnostmi, ki ne veljajo za namerne.

Odvračanje od goljufij: domnevni učinek politik in ukrepov za boj proti goljufijam na zmanjšanje verjetnosti, da bo fizična ali pravna oseba ravnala na goljufiv način.

Organi, pristojni za program: organi držav članic, pristojni za upravljanje in spremljanje izvajanja operativnih programov, ki se financirajo iz skladov ESI. Obstajajo tri vrste, in sicer organi upravljanja (pogosto s pomožnimi posredniškimi organi), organi za potrjevanje in revizijski organi.

 • Organi upravljanja so odgovorni za splošno upravljanje vsakega operativnega programa in imajo pogosto pooblaščene posredniške organe. Med njihovimi nalogami so izbira upravičenih operacij in izvajanje finančnega nadzora nad temi operacijami. Organi upravljanja so glavni organi, odgovorni za sprejetje ukrepov za boj proti goljufijam.
 • Organi za potrjevanje so odgovorni za pripravo letnih računovodskih izkazov ter potrjevanje njihove popolnosti in točnosti. Odgovorni so tudi za predložitev zahtevkov za plačilo Komisiji. Izvajajo lahko preglede, s katerimi se odkrijejo primeri suma goljufije.
 • Revizijski organi so neodvisni nacionalni ali regionalni organi, ki preverjajo, ali so letni računovodski izkazi, ki jih predložijo organi za potrjevanje, pošteni in točni, ali so odhodki, prijavljeni Komisiji, zakoniti in pravilni, ter ali sistemi kontrol operativnih programov ustrezno delujejo. S svojimi revizijami sistemov lahko preverjajo ukrepe za boj proti goljufijam, ki jih sprejmejo organi upravljanja, z revizijami operacij/transakcij pa lahko odkrivajo primere suma goljufije.

Politika na področju boja proti goljufijam: orodje, s katerim organizacija sporoča svojo zavezanost boju proti goljufijam in njihovi obravnavi. Zajemati mora:

 • strategije za razvoj kulture boja proti goljufijam,
 • določitev odgovornosti za boj proti goljufijam,
 • mehanizme za prijavljanje primerov suma goljufije,
 • sodelovanje med različnimi akterji.

Politika na področju boja proti goljufijam bi morala biti vidna znotraj organizacije (posredovana vsem novim zaposlenim, objavljena na intranetu), zaposlenim pa bi bilo treba jasno pokazati, da se dejavno izvaja (z rednim obveščanjem o novostih v zvezi z goljufijami in s poročanjem o rezultatih preiskav goljufij) (vir: EGESIF_14-0021-00, oddelek 4.1 in Priloga 3).

Prva upravna ali sodna ugotovitev: Prva pisna ocena pristojnega upravnega ali sodnega organa, pripravljena na podlagi specifičnih dejstev, s katero se ugotavljajo namerne ali druge kršitve, ki bi lahko škodovale proračunu EU.

Sistem za upravljanje nepravilnosti: spletna aplikacija, ki jo države članice uporabljajo za prijavo nepravilnosti (goljufivih in negoljufivih) na področju deljenega upravljanja.

Služba za usklajevanje boja proti goljufijam: organ, ki ga imenuje posamezna država članica v skladu z uredbo o uradu OLAF za lažje sodelovanje in izmenjavo informacij z uradom OLAF.

Sum goljufije: nepravilnost, zaradi katere se na nacionalni ravni sprožijo upravni ali sodni postopki, da bi se ugotovilo, ali je bilo dejanje (ali njegova opustitev) namerno.

Ugotovljena goljufija: nepravilnost, za katero je bilo z dokončno odločbo kazenskega sodišča razsojeno, da pomeni goljufijo.

Odgovori Komisije

POVZETEK

III

Komisija je naročila zunanjo študijo z naslovom: „Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States“ (Preprečevanje goljufij in korupcije v evropskih strukturnih in investicijskih skladih – pregled praks v državah članicah EU)48 za oceno sistema učinkovitih in sorazmernih ukrepov za boj proti goljufijam. Objavljena je bila novembra 2018.

V tej študiji, ki temelji na analizi 50 programov, je bilo ugotovljeno, da so bila prizadevanja za boj proti goljufijam v obdobju 2014–2020 bolj formalizirana in sistematična. Velika večina organov upravljanja je uporabljala orodje za oceno tveganja, ki ga je Komisija zagotovila v smernicah iz leta 2014. Postopek ocenjevanja tveganja goljufij je eden od primerov, ki kažejo, da so prizadevanja za boj proti goljufijam postala bolj formalizirana. V študiji je navedeno, da je opravljanje tega postopka s seznamom kontrol, ki jih priporoča Komisija, prispevalo k temu, da so nekateri organi sprejeli nove kontrole za odkrivanje ali izboljšali obstoječe. Na primer:

 • obstoj „komisije strokovnjakov za razpise“, na katero se lahko ponudniki obrnejo, če se postopek šteje za pomanjkljiv;
 • predhodno določeni proračuni na podlagi tržne analize, ki se ne razkrijejo (manipulacija z javnimi naročili);
 • uporaba orodij IT za odkrivanje dvojnih zahtevkov (manipulacija s stroški in kakovostjo);
 • sodelovanje z organi javnega naročanja in organi, pristojnimi za konkurenco (dogovorjeno oddajanje ponudb);
 • pritožbeni mehanizem za upravičence.

Komisija je zasnovala in dejavno promovira orodje za podatkovno rudarjenje Arachne ter ga brezplačno zagotavlja državam članicam. Trenutno se uporablja v 165 programih, da bi se izboljšalo odkrivanje opozorilnih kazalnikov za goljufije.

IV

Komisija je v letnih poročilih o zaščiti finančnih interesov EU večkrat opozorila na konkretno možnost nezadostnega poročanja nekaterih držav članic. Komisija nenehno razvija sistem za upravljanje nepravilnosti in državam članicam zagotavlja smernice o poročanju, da bi ublažila taka tveganja. Poleg tega so bile ob upoštevanju takih pomanjkljivosti oblikovane stopnje odkrivanja goljufij in z njimi povezana večletna analiza.

Komisija si v okviru svoje revidirane strategije za boj proti goljufijam prizadeva izboljšati analizo na podlagi dodatnih elementov, zlasti z oblikovanjem profilov držav za boljše razumevanje razlik pri odkrivanju in poročanju med državami članicami.

V

Prva alinea: Komisija v celoti podpira sprejetje nacionalnih strategij za boj proti goljufijam v državah članicah in je v ta namen pod okriljem Svetovalnega odbora za usklajevanje preprečevanja goljufij (COCOLAF) pripravila smernice za nacionalne strategije za boj proti goljufijam. Komisija pozdravlja dejstvo, da je nacionalne strategije sprejelo že deset držav članic. V smernicah je organom upravljanja tudi priporočila, naj sprejmejo izjave o politiki na področju boja proti goljufijam.

Še naprej bo spodbujala sprejetje nacionalnih strategij za boj proti goljufijam v državah članicah in državam članicam zagotavljala ustrezno pomoč. Vendar nima pravne podlage, da bi od vsakega od organov upravljanja lahko zahtevala, naj sprejme uradno, neodvisno politiko za boj proti goljufijam na ravni operativnih programov. Ne glede na to je Komisija priporočila organom upravljanja, naj objavijo izjavo o politiki na področju boja proti goljufijam, in predlagala smernice za to.

Druga alinea: Komisija podpira in spodbuja sodelovanje med organi upravljanja kohezijskih skladov in drugimi ključnimi nacionalnimi akterji na področju boja proti goljufijam na splošno ter bo to počela še naprej, zlasti za programe, ki predstavljajo posebno visoka tveganja ali vključujejo visoke finančne zneske, v skladu z načelom sorazmernosti.

Tretja alinea: Komisija je že pripravila obsežne smernice za države članice o ukrepih za preprečevanje in odkrivanje goljufij. Komisija podpira in bo še naprej dejavno spodbujala organe, pristojne za programe, k uporabi vseh orodij za podatkovno rudarjenje, vključno zlasti z orodjem Arachne. Poleg tega je posebej za potrebe organov, pristojnih za programe, v okviru kohezijske politike zasnovala orodje Arachne, ki ga brezplačno zagotavlja državam članicam.

Četrta alinea: Komisija bo v skladu z določbami uredbe o skupnih določbah spremljala izvajanje ukrepov za boj proti goljufijam, ki jih morajo države članice sprejeti na ravni operativnih programov. Poleg tega Komisija v okviru svoje revidirane strategije za boj proti goljufijam oblikuje profile držav v zvezi z zmogljivostmi za boj proti goljufijam, med drugim v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem. Ti profili držav bodo prispevali k boljšemu ocenjevanju izvajanja ukrepov za preprečevanje in odkrivanje goljufij. Vendar je merjenje učinkovitosti metod za preprečevanje in odkrivanje goljufij zelo zapletena in zahtevna naloga, saj na goljufije vpliva veliko različnih zunanjih dejavnikov, od katerih se ne nanašajo vsi na področje politike.

Peta alinea: Komisija bo še naprej spodbujala države članice, naj krepijo usklajevalno vlogo služb za usklajevanje boja proti goljufijam (AFCOS), zlasti s širitvijo svoje mreže.

VI

Komisija bo podrobno ocenila vse tovrstne spremembe, ki jih bosta predlagala sozakonodajalca.

VII

Komisija se strinja z Evropskim računskim sodiščem glede pomembnosti zagotavljanja učinkovitosti služb za usklajevanje boja proti goljufijam in bi lahko podprla jasnejšo opredelitev njihovih funkcij. Predlog Komisije za spremembo uredbe o uradu OLAF pomeni že pomembno izboljšanje v primerjavi s sedanjim stanjem, saj bi morale službe za usklajevanje boja proti goljufijam zagotoviti, da se pomoč uradu OLAF zagotavlja, in to ne glede na način zagotavljanja (tj. ali jo zagotavlja neposredno služba za usklajevanje boja proti goljufijam ali drug organ na zahtevo službe za usklajevanje boja proti goljufijam).

UVOD

05

Z uredbo o skupnih določbah za obdobje 2014–2020 je bila prvič uvedena zahteva po pristopu na podlagi tveganja ter zagotovitvi sorazmernih in uspešnih ukrepov za boj proti goljufijam na ravni operativnih programov. To je pomemben korak k boljšemu finančnemu poslovodenju in zaščiti proračuna EU.

07

Informacijska platforma za boj proti goljufijam, na katero se sklicuje Evropsko računsko sodišče, je informacijski sistem urada OLAF za boj proti goljufijam (AFIS).

Skupni odgovor Komisije na odstavka 08 in 09:

Delež primerov suma goljufije in negoljufivih nepravilnosti, ki so jih sporočili organi držav članic v okviru kohezijske politike, je mogoče razložiti kot vse večjo zmogljivost držav članic za odkrivanje in sporočanje nepravilnosti, vključno z morebitnimi primeri goljufij, Komisiji. Finančni učinek se med državami članicami in po posameznih letih močno razlikuje.

Komisija v poročilih o zaščiti finančnih interesov redno in dosledno ugotavlja, da je to lahko posledica dejstva, da lahko projekti, ki se financirajo zlasti v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada, vključujejo zelo visoke zneske v primerjavi z drugimi področji politike.

10

Kar zadeva Slovaško, je visoka stopnja odkrivanja goljufij v obdobju 2007–2013 vsaj deloma posledica nekaj primerov (4), ki so vključevali izjemno visoke finančne zneske in so bili sporočeni leta 2017.

OPAŽANJA

Skupni odgovor Komisije na odstavka  18 in 19:

Komisija v celoti podpira sprejetje nacionalnih strategij držav članic za boj proti goljufijam, s katerimi države članice sporočijo upravičencem in javnosti, kako se nameravajo boriti proti goljufijam. Opozoriti bi bilo treba, da države članice niso zakonsko obvezane sprejeti nacionalno strategijo za boj proti goljufijam. Kljub temu jo je sprejelo deset držav članic, ena pa posodablja obstoječo strategijo (glej poročilo o zaščiti finančnih interesov za leto 2017).

Smernice Komisije za države članice in organe, pristojne za programe, o oceni tveganja goljufije ter učinkovitih in sorazmernih ukrepih za boj proti goljufijam (EGESIF 14-0021 z dne 16. junija 2014) vključujejo prostovoljno predlogo za politično izjavo o boju proti goljufijam na ravni programov.

Namen te izjave je sporočiti upravičencem in javnosti ničelno toleranco do goljufij in predstaviti, kako se nameravajo organi upravljanja boriti proti goljufijam.

Poleg tega je Komisija za povečanje ozaveščenosti o goljufijah in korupciji ter pomoč organom upravljanja v boju proti goljufijam v obdobju 2014–2015 v sodelovanju z organizacijo Transparency International v državah članicah organizirala več seminarjev za boj proti goljufijam in korupciji.

Komisija se nadalje sklicuje na svoje smernice o ocenjevanju ključnih zahtev sistemov upravljanja in nadzora ter zlasti na ocenjevalno merilo 7.3 v zvezi s ključno zahtevo 7 glede „sorazmernih in uspešnih ukrepov za boj proti goljufijam“. Čeprav se ta ključna zahteva ne nanaša na politiko na področju boja proti goljufijam kot tako, ampak na potrebo po samooceni, ki vodi do ciljno usmerjenih kontrol, dodaja tudi druge vidike in ne le oceno ugotovljenih tveganj goljufije ter jasno sporoča, kakšno bi moralo biti stališče organov, pristojnih za programe, glede goljufij.

Skupni odgovor Komisije na odstavka  20 in 21:

Prvič, Komisija meni, da so države članice sprejele številne ukrepe za izvajanje smernic in svojih obveznosti v skladu z Uredbo. Eden od sklepov zunanje študije o ukrepih za boj proti goljufijam v državah članicah, ki jo je naročila Komisija, je, da so prizadevanja Komisije za obravnavanje goljufij in korupcije spodbudila številne spremembe na ravni držav članic ter zagotovila bolj strukturiran in sistematični pristop. Ocena tveganja goljufije v skladu z merili iz predloge je zlasti prispevala k večji osredotočenosti na tveganja goljufije in korupcije ter ustvarila jasne povezave med ugotovljenimi tveganji in posebnimi ukrepi za ublažitev tveganja (citirana zunanja študija, str. 49).

Drugič, gre za kombinacijo pomanjkljivosti ključne zahteve 7 in drugih nebistvenih ključnih zahtev, ki jih je mogoče opredeliti kot „resne pomanjkljivosti na ravni celotnega sistema upravljanja in nadzora“, zaradi česar povzročajo prekinitve pri rokih plačila ali finančnih popravkih. V zvezi s tem ključni zahtevi 4, „Ustrezna upravljalna preverjanja“ in 16 „Ustrezne revizije operacij“ delujeta kot kontroli za ublažitev tveganja, saj omogočata odkrivanje morebitnih goljufij. Neskladnost enega vidika sistema upravljanja in nadzora, povezana s finančnim učinkom na zakonitost in pravilnost osnovnih transakcij, povzroči prekinitev plačila ali finančne popravke, ki jih naloži Komisija. Zato Komisija meni, da je bil pravni okvir za obdobje 2014–2020 jasno okrepljen z uvedbo obveznosti vzpostavitve sorazmernih in učinkovitih ukrepov za boj proti goljufijam, četudi ni uvedene pravne zahteve za uradne politike na področju boja proti goljufijam.

Omogočitvenih pogojev je manj in so bolj osredotočeni na posebne cilje zadevnega sklada. Ko so izpolnjeni, naj bi organom držav članic „omogočili“, da začnejo izvajati sklade. Ukrepi za boj proti goljufijam so namenjeni čim večjemu zmanjšanju tveganj in jih je treba redno pregledovati. Zato ukrepov za boj proti goljufijam ni primerno vključiti v omogočitvene pogoje.

Skupni odgovor Komisije na odstavke 22 do 23bis:

Praktično orodje Komisije za oceno tveganja goljufije, ki je pripravljeno za uporabo in ga je navedlo Evropsko računsko sodišče, omogoča skladen pristop k ocenam tveganja v državah članicah za vse programe.

V zunanji študiji o ukrepih za boj proti goljufijam, ki jo je navedlo Evropsko računsko sodišče, je potrjeno dejstvo, da organi upravljanja zdaj ocenjujejo tveganja goljufij v skladu z zahtevami iz okvira kontrol za obdobje 2014–2020, določajo pripravljenost obstoječih notranjih kontrol za obravnavanje tveganj, povezanih z različnimi scenariji goljufij, in opredeljujejo področja, na katerih so potrebne dodatne kontrole. Nove zahteve so pripeljale do bolj strukturiranega pristopa k oceni tveganja goljufije.

Komisija je v okviru seminarjev za ozaveščanje o boju proti goljufijam in korupciji v obdobju 2014–2015, s katerimi je bilo zajetih 15 držav članic (BG, RO, IT, SK, CZ, HR, LV, HU, MT, SI, LT, ES, PL, PT, EE), pripravila tudi praktične predstavitve uporabe priporočenega orodja za oceno tveganja. Poleg tega je bilo orodje v okviru usposabljanja o sistemu za upravljanje nepravilnosti leta 2015 predstavljeno vsem državam članicam. Komisija se strinja z ugotovitvijo Evropskega računskega sodišča, da so države članice uporabljale model, ki ga je zasnovala Komisija.

Komisija bo organe držav članic še naprej podpirala pri izboljševanju upravne zmogljivosti v boju proti goljufijam. Za zdaj sta načrtovana nov modul za usposabljanje strokovnjakov (v sodelovanju z EIPA) z naslovom Odkrivanje in preprečevanje goljufij in korupcije v skladih ESI v obdobju 2014–2020 in nadaljnja študija, ki bo temeljila na rezultatih študije o pregledu stanja.

Skupni odgovor Komisije na odstavka 24 in 25:

Komisija meni, da organi upravljanja na splošno bolj proaktivno pristopajo k oceni tveganj goljufije.

Mnenje Komisije potrjuje tudi zunanja študija, v kateri je bilo ugotovljeno, da „so organi pri večini operativnih programov (40) aktivno pristopili k pripravi ocen tveganja goljufije,“ in „da je bila velika večina ocen tveganja goljufije, ki so temeljile na predlogi Komisije (76 %), v celoti izpolnjenih, 14 % samo delno, 8 % pa jih je vsebovalo samo osnovne informacije. Oceni tveganja goljufije, ki sta vsebovali najmanj informacij, sta bili oceni operativnih programov, pri katerih se je uporabljal pasivni pristop.“ V študiji je bilo tudi ugotovljeno, da „[...] so nekateri organi obseg samoocen v okviru ocen tveganja goljufije razširili tudi na druge oblike tveganja [...], medtem ko so drugi organi upravljanja zagotovili večjo razčlenjenost svojih ocen“. Poleg tega organi upravljanja opažajo večjo ozaveščenost svojega osebja o pomenu ocene tveganja goljufije in izboljšanje sistemov IT, ki se uporabljajo za preprečevanje in odkrivanje goljufij.

V skladu s smernicami Komisije se proces boja proti goljufijam začne s samooceno, ki temelji na znanju organov upravljanja o okolju in njegovih posebnih tveganjih goljufije ter na splošno priznanih in ponavljajočih se sistemih goljufij. Komisija skupini za samoocenjevanje priporoča, naj v procesu sodelujejo najpomembnejši akterji, kar bi lahko pomenilo različne oddelke organa upravljanja ter organ za potrjevanje in izvajalske organe. O vključitvi službe za usklajevanje boja proti goljufijam ali drugih specializiranih organov odločajo organi upravljanja (oddelek 3.2). Revizijski organ revidira proces, ne da bi imel kakršno koli neposredno vlogo. Kar zadeva oceno tveganja goljufije, zunanja študija tudi potrjuje, da „vključevanje različnih organov v dejavnosti za boj proti goljufijam (organi upravljanja, izvajalski organi, revizijski organ, organ za potrjevanje, služba za usklajevanje boja proti goljufijam in organi kazenskega pregona) vodi do večje usklajenosti dejavnosti za boj proti goljufijam in zmanjšuje tveganja goljufije“.

26

Ocenjevanje tveganja goljufije je nenehen proces, ki ga je treba med izvajanjem programa prilagoditi in revidirati.

Prva alinea: Model zagotovil za obdobje 2014–2020 temelji na nadzoru organa upravljanja, ki ga izvaja revizijski organ z revizijami sistema in revizijami operacij, na podlagi katerih se pripravi ocena posameznih ključnih zahtev sistemov upravljanja in nadzora, vključno s ključno zahtevo 7, ki se posebej nanaša na ukrepe za boj proti goljufijam. V bolgarskem primeru je revizijski organ odkril nekatera tveganja goljufije, odgovorni organ upravljanja pa je sprejel ustrezne ukrepe za popravo stanja. Celoten sistem je bil zato zagotovil sprejetje strožjih ukrepov za boj proti goljufijam.

Druga alinea: Komisija bo proučila vse možne ukrepe za povečanje ozaveščenosti francoskih organov in izboljšanje ocenjevanja z zadevnimi organi upravljanja in revizijskimi organi v okviru ustreznih letnih srečanj.

Tretja alinea: Španski primer kaže, da organ upravljanja svoje odgovornosti v zvezi z ukrepi za boj proti goljufijam in nadzorom posredniških organov jemlje resno. Z vrednotenjem, ki mu je naročeno, bi lahko priporočil ukrepe za prilagoditev ugotovljenih pomanjkljivosti, ki bi jih nadgradil notranji revizijski oddelek organa upravljanja.

Peta alinea: Službe Komisije so pripravile priporočila glede revizije za Madžarsko, da bi nadalje izboljšala svoje ukrepe za boj proti goljufijam. Madžarski organi upravljanja bi morali na primer zagotoviti, da postopki preverjanja v fazah izbire in upravljalnega preverjanja vključujejo sorazmerne ukrepe za boj proti goljufijam, vključno s prilagajanjem podsistema IT.

Zato Komisija pričakuje, da se bo ocenjevanje tveganja goljufije na Madžarskem izboljšalo.

27

Opozoriti bi bilo treba, da se od držav članic pričakuje, da bodo sprejele ukrepe za boj proti goljufijam ob upoštevanju načela sorazmernosti. Te ukrepe je vedno mogoče izboljšati na podlagi primerov odkritih goljufij in na novo ugotovljenih tveganj, vendar bi morali ostati sorazmerni z ugotovljenim tveganjem.

V zunanji študiji o pregledu stanja je bilo ugotovljeno, da so sprejeti ukrepi za boj proti goljufijam na splošno sorazmerni z ugotovljenimi tveganji, tudi ob upoštevanju, da lahko nekateri organi med samoocenjevanjem podcenijo tveganja. Poleg tega so organi upravljanja predlagali lastne ukrepe za ublažitev tveganja v odziv na ugotovljena tveganja, ki presegajo ukrepe, ki jih je predlagala Komisija, kar kaže, da so se proučili najboljši načini za odpravo tveganj.

29

Komisija organom upravljanja priporoča, naj sprejmejo proaktiven, strukturiran in ciljno usmerjen pristop k upravljanju tveganja goljufije. V skladu z načelom sorazmernosti, ki je vključeno v regulativne določbe, morajo biti ukrepi na podlagi tveganja tudi stroškovno učinkoviti.

Skupni odgovor Komisije na odstavke 30 do 32:

V skladu s smernicami Komisije o oceni tveganja goljufije ter učinkovitih in sorazmernih ukrepih za boj proti goljufijam se tehnike preprečevanja goljufij najpogosteje nanašajo na izvajanje učinkovitega sistema notranjih kontrol skupaj s proaktivnim, strukturiranim in ciljno usmerjenim ocenjevanjem tveganja goljufije. Poleg tega so lahko v boju proti goljufijam in pri odpravljanju priložnosti za goljufije zelo koristni tudi celovite dejavnosti usposabljanja in ozaveščanja ter razvoj „etične“ kulture (kodeks ravnanja, izjave o poslanstvu) in jasna dodelitev odgovornosti (za vzpostavitev sistema upravljanja in nadzora, ki je učinkovit v boju proti goljufijam). Poleg navedenega Komisija predlaga tudi druge ukrepe za ublažitev tveganja za določena področja (nasprotje interesov, javna naročila, dvojno financiranje), ki jih glede na zunanjo študijo skoraj vsi organi držav članic v vzorcu uporabljajo pri svojih mehanizmih za preprečevanje goljufij. Poleg tega je bilo v študiji ugotovljeno, da nekatere države članice ne samo uporabljajo ukrepe, ki jih je predlagala Komisija, ampak so oblikovale tudi svoje ukrepe za preprečevanje goljufij.

Komisija proučuje tudi nove inovativne načine preprečevanja koruptivnih praks pri projektih, ki se financirajo s sredstvi EU, ter zagotavljanja učinkovite in pregledne porabe davkoplačevalskega denarja, kot so pilotni pakti integritete, kot jih je Sodišče navedlo v okviru 1.

V zadnjih letih je Komisija izdala tudi posebne dokumente za okrepitev preprečevanja goljufij, večino pod okriljem svetovalnega odbora za usklajevanje preprečevanja goljufij (COCOLAF). Na primer:

 • Fraud in Public Procurement, A collection of Red Flags and Best Practices (Goljufije na področju javnih naročil, zbirka opozorilnih kazalnikov in dobrih praks) (2017),
 • smernice o nacionalnih strategijah za boj proti goljufijam (2014 in 2016),
 • Identifying conflicts of interests in public procurement procedures for structural actions, A practical guide for managers (Ugotavljanje nasprotja interesov v postopkih za oddajo javnih naročil v zvezi s strukturnimi ukrepi, praktični vodnik za vodstvene delavce) (2013),
 • Compendium of anonymised cases – Structural Actions (Zbirka anonimiziranih primerov – strukturni ukrepi) (2012).
33

Preprečevanje in odkrivanje goljufij sta medsebojno povezani. Odkrivanje je dejansko del običajnih kontrol, vzpostavljenih za vse programe, tako na ravni organa upravljanja (upravljalna preverjanja) kot na ravni revizijskega organa (revizije in kontrole).

Zunanja študija je potrdila, da so organi upravljanja razvili dodatne kontrole za dopolnitev kontrol, ki jih je priporočila Komisija za obdobje 2014–2020. Te dodatne kontrole vključujejo tudi ukrepe, ki prispevajo k odkrivanju goljufij, kot so:

 • obstoj „komisije strokovnjakov za razpise“, na katero se lahko ponudniki obrnejo, če se postopek šteje za pomanjkljiv,
 • predhodno določeni proračuni na podlagi tržne analize, ki se ne razkrijejo (manipulacija z javnimi naročili),
 • uporaba orodij IT za odkrivanje dvojnih zahtevkov (manipulacija s stroški in kakovostjo),
 • sodelovanje z organi javnega naročanja ali organi, pristojnimi za konkurenco (dogovorjeno oddajanje ponudb),
 • pritožbeni mehanizem za upravičence.

Nekateri organi, pristojni za programe, že celoviteje izkoriščajo priložnosti, ki jih ponujajo obstoječa in razpoložljiva orodja za podatkovno rudarjenje, kot je Arachne. Na primer kot orodje za oceno in odkrivanje tveganja za preverjanje morebitnih upravičenih podjetij, njihovih dejanskih lastnikov in poslovnih partnerjev v postopkih oddaje naročil in dodelitve nepovratnih sredstev, za oceno morebitnega nasprotja interesov in tveganj dvojnega financiranja, opredelitev opozorilnih kazalnikov ter povečanje učinkovitosti in uspešnosti upravljalnih preverjanj.

Nazadnje, Komisija je v poročilu o zaščiti finančnih interesov za leto 2017 državam članicam priporočila, naj izkoristijo potencial analize tveganja (ki se razume kot osredotočanje kontrol na profile tveganja projektov, ki jih je treba zasnovati in prilagoditi na podlagi podrobnih ocen) za povečanje svojih zmogljivosti za proaktivno odkrivanje.

Skupni odgovor Komisije na odstavka 34 in 35:

Zaradi neobstoja varnih kanalov za prijavljanje goljufij je bila v odzivih na javno posvetovanje Komisije leta 2017 izražena velika zaskrbljenost.

Sedanji predlog direktive o prijaviteljih kršitev vključuje kanale za notranjo in zunanjo prijavo, ki zagotavljajo zaupnost v vseh subjektih v zasebnem in javnem sektorju v EU.

Predlagana direktiva zahteva, naj: (i) pravni subjekti v zasebnem in javnem sektorju; (ii) pristojni organi in (iii) države članice zagotovijo lahko dostopne informacije o kanalih za prijavo, zaščiti ter pogojih za upravičenost do zaščite in razpoložljivih pravnih sredstvih ter s tem povečajo pravno varnost prijaviteljev kršitev. Poleg tega predlog določa, da so prijavitelji goljufij upravičeni do zaščite, če so imeli ob prijavi utemeljene razloge za domnevo, da prijavljene informacije spadajo na področje uporabe te direktive. Ta zaščitni ukrep zagotavlja, da prijavitelji goljufij ne izgubijo zaščite, če se na koncu izkaže, da poročilo ne spada na področje uporabe te direktive (če je na primer kršitev vključevala uporabo nacionalnih sredstev in ne sredstev EU).

Kar zadeva ozaveščanje, je v spremembah, o katerih se trenutno razpravlja s sozakonodajalcema, jasno navedeno, da so anonimni prijavitelji zaščiteni, če se pozneje razkrije njihova identiteta in če izpolnjujejo pogoje za zaščito, navedene v predlogu.

Skupni odgovor Komisije na odstavka 36 in 37:

Arachne je orodje za oceno tveganja, ki lahko poveča učinkovitost izbiranja projektov, upravljalnih preverjanj in revizije ter dodatno okrepi ugotavljanje, preprečevanje in odkrivanje goljufij. Učinkovita uporaba orodja Arachne je dobra praksa za opredelitev opozorilnih kazalnikov in ciljno usmerjanje ukrepov za boj proti goljufijam ter bi jo bilo treba upoštevati pri ocenjevanju ustreznosti obstoječih vzpostavljenih kontrol za preprečevanje in odkrivanje. Komisija je v poročilih o zaščiti finančnih interesov za leto 2015 in naslednja leta izrecno priporočila državam članicam, naj povečajo uporabo orodij IT za oceno tveganja (tj. orodja Arachne) in analize tveganja, ter poudarila njihov pomen v boju proti goljufijam.

Nekateri organi, pristojni za programe, že celoviteje izkoriščajo priložnosti, ki jih ponujajo obstoječa in razpoložljiva orodja za podatkovno rudarjenje, kot je Arachne. Na primer kot orodje za oceno in odkrivanje tveganja za preverjanje morebitnih upravičenih podjetij, njihovih dejanskih lastnikov in poslovnih partnerjev v postopkih oddaje naročil in dodelitve nepovratnih sredstev, za oceno morebitnega nasprotja interesov in tveganj dvojnega financiranja, opredelitev opozorilnih kazalnikov ter povečanje učinkovitosti in uspešnosti upravljalnih preverjanj.

Glej tudi odgovor Komisije na odstavek 33.

37

Prva alinea: Službe Komisije so februarja 2019 organizirale sestanek z grškimi organi, da bi pojasnili svoje stališče glede vključitve uporabe orodja Arachne v sistem upravljanja in nadzora za grške programe. Na tem sestanku je bilo sklenjeno, da bi orodje Arachne lahko dopolnjevalo orodja, ki so jih notranje razvili grški organi, pristojni za programe, ter da je zato potrebno nadaljnje delo v sodelovanju s Komisijo za vključitev orodja Arachne v sistem upravljanja in nadzora.

Druga alinea: Komisija nenehno spodbuja države članice, naj redno posodabljajo operativne podatke, da bi v celoti izkoristile zmogljivost orodja Arachne za podatkovno rudarjenje. Za štiri države članice, v katerih je Evropsko računsko sodišče izvedlo revizijo, Komisija ugotavlja, da se je povečalo število aktivnih uporabnikov ali število operativnih programov, zajetih z orodjem Arachne.

Tretja alinea: Orodje Arachne lahko preiskovalni organi uporabljajo za vsak primer posebej ob ustreznem upoštevanju predpisov o varstvu podatkov.

38

Komisija še naprej obiskuje organe, pristojne za programe, da bi promovirala koristi in funkcije orodja Arachne za podatkovno rudarjenje. Poleg tega proučuje možnost nadaljnjega ciljnega usmerjanja na področja tveganja bodisi z odpravo (zastarelih) kazalnikov bodisi z oblikovanjem novih kazalnikov, npr. kazalnika za potrditev statusa MSP za podjetje.

Mnenje nekaterih držav članic, da je uporabnost orodja odvisna od števila operativnih programov, ki redno vnašajo in posodabljajo podatke, je napačno.

Uporabnost orodja Arachne je namreč odvisna od podatkov, ki jih o svojih programih vnesejo organi, in njihovega rednega posodabljanja. Ti notranji podatki operativnih programov se z orodjem Arachne nato navzkrižno preverijo in obdelajo s podatki o podjetjih v Evropi in po svetu, ki izvirajo iz zunanjih podatkovnih zbirk.

Skupni odgovor Komisije na odstavka  40 in 41:

Boj proti goljufijam je stalen proces, ki se začne z uvedbo ocene tveganja goljufije in ukrepov za ublažitev tveganja. Revizijski organi držav članic morajo sistematično pregledovati izvajanje učinkovitih in sorazmernih ukrepov za boj proti goljufijam na ravni posredniških organov v okviru revizij njihovih sistemov (s ključno zahtevo 7 se ocenjuje ustreznost takih ukrepov)49. Poleg tega izvajanje ukrepov za boj proti goljufijam revidira Komisija.

Dosedanji rezultati revizij Komisije in nacionalnih organov kažejo, da ima od 263 preizkušenih operativnih programov 100 operativnih programov vzpostavljene dobro delujoče ukrepe za boj proti goljufijam, pri 152 operativnih programih pa ukrepi za boj proti goljufijam sicer delujejo dobro, vendar so potrebne nekatere izboljšave, medtem ko so pri 11 operativnih programih potrebne precejšnje izboljšave.

Učinkovitost ukrepov za preprečevanje goljufij je težko izmeriti, zlasti v prvih letih izvajanja, saj je povezana z višino odhodkov v praksi in potrditvijo Komisiji.

Odkrivanje goljufij je mogoče spremljati, vendar bi bila za merjenje njegove učinkovitosti potrebna primerjava z neznanim skupnim obsegom goljufij, vključno z neodkritimi goljufijami. Kot pa je bilo že navedeno v odgovoru Komisije na posebno poročilo št. 1/2019, ni stroškovno učinkovite metode za oceno neodkritih goljufij, ki bi bila dovolj zanesljiva in utemeljena za politiko, temelječo na dokazih. Poleg tega je učinkovitost odkrivanja goljufij odvisna tudi od zunanjih dejavnikov.

Komisija spodbuja države članice, naj uporabijo ugotovitve revizijskih organov za pripravo akcijskih načrtov za obravnavanje ugotovljenih napak in tveganj. Poleg tega organi upravljanja in osrednji organi ob vsaki ugotovljeni napaki/tveganju v sistemu upravljanja in nadzora operativnega programa posredujejo in pregledajo poslovnik, ki se uporablja za zadevne nadzorne dejavnosti. Tako v letni analizi tveganja goljufije niso prikazane napake, odkrite med letom.

43

Opozoriti bi bilo treba, da je bil model zagotovil za obdobje 2014–2020 močno okrepljen v zvezi z odgovornostjo držav članic, kar lahko skupaj z novo zahtevo glede ukrepov za preprečevanje goljufij iz člena 125(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v nadaljnjem besedilu: uredba o skupnih določbah) pojasni trend, ki ga opisuje Evropsko računsko sodišče.

Skupni odgovor Komisije na odstavka 44 in 45:

Komisija je v poročilu o zaščiti finančnih interesov za leto 2017 objavila svojo analizo „razlogov za izvajanje nadzora“ (strukturirano področje), ki je privedla do odkritja goljufij v programskem obdobju 2007–2013. Rezultati so podobni in se dopolnjujejo50. Vendar pa je Komisija na podlagi take analize prišla do različnih ugotovitev. Že vse od poročila o zaščiti finančnih interesov za leto 201451 se opozarja na večjo vrednost goljufij, ki jih odkrijejo preiskovalni organi in organi kazenskega pregona, kar je glede na analizo Komisije povezano z učinkovitostjo preiskav ter velikimi preiskovalnimi zmogljivostmi zadevnih organov.

46

Uredba Sveta (EU) 2017/1939 o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (EJT) v okviru okrepljenega sodelovanja določa obveznost vseh pristojnih organov, da Evropskemu javnemu tožilstvu poročajo o primerih goljufij, ki vplivajo na finančne interese EU52. To vključuje organe upravljanja.

Poleg tega bo imel urad OLAF, kot je določeno v Uredbi (EU, Euratom) št. 883/2013, še naprej ključno vlogo v boju proti goljufijam, korupciji in vsem drugim nezakonitim dejavnostim, ki vplivajo na finančne interese Unije v vseh državah članicah.

Nazadnje, določbe sektorske zakonodaje glede poročanja o nepravilnostih, vključno z goljufijami, zavezujejo države članice, da obveščajo Komisijo o rezultatih vseh postopkov, povezanih s primeri goljufij.

Navedene obveznosti veljajo tudi za organe upravljanja.

Komisija je tudi priporočila, naj se ukrepi za boj proti goljufijam vključijo v okvir nacionalnih strategij za boj proti goljufijam53. Na podlagi tega priporočila je Komisija oblikovala „Splošne smernice o nacionalnih strategijah za boj proti goljufijam“54. V nacionalnih strategijah za boj proti goljufijam se sodelovanje in usklajevanje spodbujata kot ključna elementa zaščite finančnih interesov EU.

Skupni odgovor Komisije na odstavka 47 in 48:

Vsakič, ko Komisija uporabi podatke, sporočene v sistemu za upravljanje nepravilnosti, ta uporaba temelji na zavedanju, da je poročanje lahko nepopolno. To je tudi jasno navedeno v več poročilih o zaščiti finančnih interesov in priloženi „metodologiji za vrednotenje sporočenih nepravilnosti“55. Poročanje o odkritih goljufivih nepravilnostih je povezano z učinkovitostjo sistema, saj pomeni, da na tem področju sodelujejo različni organi. Na podlagi teh predpostavk je Komisija večkrat izrazila pomisleke glede zanesljivosti podatkov, ki jih prejmejo države članice, ki poročajo o zelo majhnem številu goljufivih nepravilnosti.

49

Težava glede različnih razlag opredelitve goljufije v EU je bila priznana tudi v poročilih o zaščiti finančnih interesov. Včasih so te različne razlage povezane z različnimi pravnimi sistemi in načinom obravnavanja nekaterih ravnanj (npr. nasprotje interesov se v nekaterih državah šteje za kaznivo dejanje, v drugih pa ne, zato se temu ustrezno o njem tudi poroča). Komisija je predlagala uskladitev teh opredelitev v direktivi o zaščiti finančnih interesov, vendar direktiva, kot sta jo sprejela Evropski parlament in Svet, sicer določa večjo uskladitev glavnih kaznivih dejanj na področju zaščite finančnih interesov, vendar ne vsebuje opredelitev vseh zadevnih kaznivih dejanj.

50

Komisija meni, da gre pri ugotovitvi Evropskega računskega sodišča, da organi upravljanja na Madžarskem ne poročajo ustrezno o sumih goljufij, ki se razrešijo pred potrditvijo Komisiji, predvsem za vprašanje napačne razlage določb glede poročanja pri državi članici. Ko so primeri „domnevnih goljufij“ sporočeni, jih ni dovoljeno umakniti iz sistema za upravljanje nepravilnosti, tudi če se odhodki Komisiji ne predložijo več, kot je bilo morda v primeru Madžarske. Komisija bo madžarske organe opozorila na pravilno uporabo zadevne določbe.

51

Komisija se zaveda, da se lahko povod za poročanje med državami članicami in celo znotraj držav članic razlikuje. V ta namen je bil leta 2017 dokončan „priročnik o sporočanju nepravilnosti“, ki je bil pripravljen v sodelovanju z nacionalnimi strokovnjaki56. Priročnik ne bo rešil vseh težav, vendar pa bo prav gotovo zagotovil večjo doslednost v tem smislu. Od njegovega sprejetja še ni minilo dovolj časa, da bi bili že vidni njegovi učinki na podatke, ki jih je vzorčilo Evropsko računsko sodišče.

Vendar je Komisija za rešitev te težave v poročilih o zaščiti finančnih interesov upoštevala večletno analizo, ki v zvezi s kohezijsko politiko zajema celotna programska obdobja in s tem blaži vpliv zamud pri poročanju.

Skupni odgovor Komisije na odstavka 53 in 54:

Ob spremembah, povezanih s primerom v sistemu za upravljanje nepravilnosti, organi poročanja lahko posodobijo in morajo posodobiti s tem povezane informacije. Podatki so lahko v določenem trenutku netočni in/ali zastareli, nato pa popravljeni. Sistem za upravljanje nepravilnosti je „živ sistem“, ki sicer ni popoln, je pa še vedno do zdaj najpopolnejši sistem.

Komisija redno opominja organe poročanja na potrebo po preverjanju kakovosti sporočenih informacij in njihovi posodobitvi, če je potrebna.

Ocena finančnega učinka primerov goljufij je še vedno sporen vidik v več pogledih. Komisija bo še naprej zagotavljala pomoč nacionalnim organom, vendar razlike v razlagi verjetno ne bodo v celoti odpravljene.

55

Majhno število goljufivih nepravilnosti, o katerih so poročale nekatere države članice, je lahko posledica številnih spremenljivk, kot je raven nadzora nad sredstvi EU ali delež sredstev EU v primerjavi z vsemi javnimi naložbami v zadevni državi članici.

Komisija je seznanjena z nezadostnim poročanjem Francije, ki je bilo izpostavljeno že v prejšnjih poročilih o zaščiti finančnih interesov, ki so (med drugim) vključevala posebna priporočila za to državo članico.

Glej tudi odgovore Komisije na odstavke 47 in 48 ter 53 in 54.

Skupni odgovor Komisije na odstavka 56 in 57:

S stopnjo odkrivanja goljufij se meri finančni učinek odkritih in sporočenih goljufivih nepravilnosti na plačila.

Kljub navedenim pomanjkljivostim, s katerimi je Komisija v celoti seznanjena, je sistem za upravljanje nepravilnosti edino orodje, ki omogoča analizo goljufij, ki jih odkrijejo in sporočijo države članice, na ravni EU.

Komisija je na podlagi teh analiz in ob upoštevanju znanih omejitev sistema izpeljala določene sklepe v zvezi s tveganji, povezanimi s posameznimi področji politike, ter v zvezi s prizadevanji za odkrivanje in načinom poročanja držav članic.

Komisija si v okviru svoje revidirane strategije za boj proti goljufijam in z uporabo izboljšanega sistema za upravljanje nepravilnosti tudi prizadeva izboljšati analizo na podlagi dodatnih elementov, zlasti z oblikovanjem profilov držav za boljše razumevanje razlik pri odkrivanju in poročanju med državami članicami.

Kot je bilo že navedeno v zvezi s posebnim poročilom Evropskega računskega sodišča št. 01/2019, se ne bi smel preveč poudarjati neobstoj močne povezave med stopnjami sporočenih odkritih goljufij in zaznavanjem korupcije. Korupcija je eden od številnih načinov delovanja, prek katerega se izvajajo goljufije, ki škodijo proračunu EU.

59

V smernicah Komisije o oceni tveganja goljufije je v oddelku 4.3.3 navedeno, da „bi morali imeti organi upravljanja vzpostavljene jasne mehanizme poročanja, ki bi zagotavljali zadostno usklajevanje v zvezi z zadevami na področju boja proti goljufijam z revizijskim organom in pristojnimi preiskovalnimi organi v zadevni državi članici“. To je treba pretvoriti v navodila za upravljanje in nadzor, pod opisom sistema upravljanja in nadzora za posamezen program pa je običajno mogoče najti posebno ureditev.

Komisija je v poročilu o zaščiti finančnih interesov za leto 2014 evidentirala nacionalne obveznosti57. Leta 2014 so samo štiri države članice (Združeno kraljestvo, Irska, Švedska in Danska) v odgovorih na vprašalnik o določenem delu „poročila v skladu s členom 325 PDEU“ navedle, da javnim uslužbencem ni treba obveščati tožilstva/organov kazenskega pregona o morebitnih primerih goljufije58.

Uredba o ustanovitvi EJT že določa obveznost poročanja za vse pristojne organe (člen 24), med katerimi bodo po vzpostavitvi EJT (ne prej kot novembra 2020) tudi organi upravljanja. V Grčiji mora vsak organ upravljanja obvestiti službo za usklajevanje boja proti goljufijam o vsakem primeru domnevne goljufije, v vsakem organu upravljanja pa je bila v zvezi s tem imenovana tudi kontaktna oseba službe za usklajevanje boja proti goljufijam. Hkrati je bil na grški urad službe za usklajevanje boja proti goljufijam napoten tožilec. Komisija bo spremljala, ali ta sestava zagotavlja učinkovito komuniciranje med organi upravljanja in službo za usklajevanje boja proti goljufijam.

V Španiji morajo uradniki v javni upravi v skladu z nacionalno zakonodajo poročati o vseh domnevnih primerih goljufije.

60

Komisija meni, da je analiza razlogov za zavrnitev primera morebitne goljufije s strani pristojnega organa skupna odgovornost. Službe, ki analizirajo in preiskujejo te primere, bi morale organom upravljanja zagotoviti povratne informacije o izvedenih raziskavah in razlogih za odločitev, da se preiskava ne začne.

Služba za usklajevanje boja proti goljufijam bi lahko imela pri tem pomembnejšo vlogo, da bi se zagotovilo boljše usklajevanje med organi upravljanja in tožilcem. Tovrstne ureditve obstajajo na primer v Bolgariji (glej najnovejši letni akcijski načrt, sprejet 24. januarja 2019 – http://www.afcos.bg/bg/node/227) in Grčiji (kjer sistem upravljanja pritožb vključuje službo za usklajevanje boja proti goljufijam).

62

Komisija in države članice morajo najprej zaščititi proračun EU. To učinkovito storijo na primer tako, da organi, pristojni za program, umaknejo zadevne odhodke iz programa, ki ga sofinancira EU. Vendar se lahko sodni postopek nadaljuje na nacionalni ravni in izterjava od storilcev je dolgotrajna, odvisno od izida tega sodnega postopka, ki lahko traja tudi več let. Zato je z vidika upravne učinkovitosti in pravne varnosti proračuna EU bolje, da se zadevni zneski takoj umaknejo iz sofinanciranega operativnega programa, medtem ko zadevna država članica na nacionalni ravni spremlja zahtevani sodni postopek. Poleg tega Komisija nima pravnih sredstev, da bi prisilila države članice, naj začnejo take sodne postopke ali izterjajo sredstva od storilca, potem ko so bili odhodki umaknjeni in niso več del programa, ki ga sofinancira EU.

Skupni odgovor Komisije na odstavka 63 in 64 ter okvir 3:

Komisija redno opominja država članice na obveznosti v zvezi z možnimi horizontalnimi posledicami vsakega primera ugotovljene goljufije na podlagi smernic o oceni tveganja goljufije, oddelek 4.4. Nekatere države članice dejansko ocenjujejo posledice morebitnih primerov goljufije za njihove sisteme in uporabljajo popravljalne ukrepe.

Skupni odgovor Komisije na odstavka 66 in 67:

V skladu z veljavnimi določbami Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 je naloga služb za usklajevanje boja proti goljufijam olajševati učinkovito sodelovanje in izmenjavo informacij z uradom OLAF. Vendar o organizaciji in pooblastilih služb za usklajevanje boja proti goljufijam odloča vsaka posamezna država članica. Ker se Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 nanaša na preiskave urada OLAF, je vloga služb za usklajevanje boja proti goljufijam, kot je opredeljena v členu 3(4), omejena na preiskovalno sodelovanje in ne zahteva vključitve nalog, kot je spremljanje poročanja o goljufijah ali usklajevanje dela vseh vključenih strani na nacionalni ravni. Vendar bi Komisija lahko podprla razširitev vloge služb za usklajevanje boja proti goljufijam.

Komisija je smernice izdala leta 2013, kmalu po začetku veljavnosti Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013, in tako spodbudila države članice, naj razmislijo o morebitni razširitvi vloge službe za usklajevanje boja proti goljufijam s tem, da se ji zaupajo tudi druge naloge za boj proti goljufijam. Predvidene so bile kot podpora državam članicam pri ustanavljanju njihove službe za usklajevanje boja proti goljufijam v obdobju 2013–2014 in niso bile zavezujoče za države članice.

69

Evalvacija uredbe o uradu OLAF je pokazala, da sta se z ustanovitvijo služb za usklajevanje boja proti goljufijam očitno izboljšala sodelovanje in izmenjava informacij med uradom OLAF in državami članicami, vendar so bile opredeljene tudi možnosti za nadaljnje izboljšave.

Čeprav je bila priznana raznolikost služb za usklajevanje boja proti goljufijam, so obstajala različna stališča (zlasti med samimi službami za usklajevanje boja proti goljufijam) o potrebi po nadaljnji uskladitvi njihove vloge in pooblastil.

70

Čeprav se Komisija strinja, da bi bila zaželena večja usklajenost med službami za usklajevanje boja proti goljufijam v različnih državah članicah, sta zdaj za odločanje o morebitnih spremembah pristojna sozakonodajalca.

Predlog Komisije o spremembi uredbe o uradu OLAF, ki je zdaj v zakonodajnem postopku, z več vidikov pomeni že precejšnje izboljšanje v primerjavi s sedanjim stanjem.

Prvič, Komisija predlaga (člen 12a) nadaljnjo opredelitev vloge služb za usklajevanje boja proti goljufijam v državah članicah, da bi se uradu OLAF zagotovila podpora, zlasti z določitvijo obveznosti doseganja rezultatov, da bi se uradu OLAF zagotovila pomoč, ki jo potrebuje za svoje preiskave, kar bi storile bodisi neposredno službe za usklajevanje boja proti goljufijam bodisi drug organ.

Čeprav se v predlogu ne zahteva uskladitev organizacije in pooblastil služb za usklajevanje boja proti goljufijam, določa, da bi morala služba za usklajevanje boja proti goljufijam „zagotoviti“, „pridobiti“ ali „usklajevati“ pomoč, ki jo potrebuje urad OLAF.

Drugič, s predlogom se uvaja tudi pravna podlaga za medsebojno horizontalno sodelovanje služb za usklajevanje boja proti goljufijam, ki je pravna ureditev delovanja navedenih služb trenutno ne vsebuje.

71

Čeprav se Komisija strinja, da bi bili informacije o statusu primera in statistični podatki koristni za učinkovito usklajevanje boja proti goljufijam, sedanji zakonski mandat službe za usklajevanje boja proti goljufijam, kot je opredeljen v členu 3(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013, ne zahteva takega dostopa do statističnih podatkov o številu in statusu primerov, ki jih preiskujejo pristojni nacionalni organi.

72

Trenutno veljavna Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 o uradu OLAF ne zavezuje službe za usklajevanje boja proti goljufijam, da ima celovit pregled nad preiskavami pristojnih nacionalnih organov, ki vključujejo sredstva EU v zadevni državi članici.

73

Glej skupni odgovor Komisije na odstavka 47 in 48.

74

Komisija se strinja, da bi morale države članice za zaščito finančnih interesov EU vzpostaviti ustrezne mehanizme za usklajevanje, v okviru katerih bi si lahko različni akterji izmenjevali informacije o sprejetih in načrtovanih ukrepih ter priporočila za izboljšanje.

75

Urad OLAF spodbuja države članice, naj vzpostavijo mrežo služb za usklajevanje boja proti goljufijam, da bi se izboljšalo nacionalno usklajevanje boja proti goljufijam.

76

Ukrepanje na ravni dejavnosti nacionalnega tožilca ne spada med pristojnosti Komisije, vendar Komisija vztraja pri potrebi po sodelovanju med organi, pristojnimi za upravljanje sredstev EU, revizijskimi organi in organi za preprečevanje goljufij ter drugimi ustreznimi nacionalnimi organi, kot je tožilstvo. V zvezi s tem Komisija po potrebi zahteva informacije o sprejetih ali načrtovanih ukrepih, da se zagotovi, da se ukrepi, ki se sofinancirajo iz skladov ESI, izvajajo redno, učinkovito in smotrno.

Glej odgovora Komisije na odstavka 46 in 75.

ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA

80

Komisija v celoti podpira države članice, da bi v okviru boja proti goljufijam sprejele nacionalne strategije za boj proti goljufijam. Čeprav zakonska obveznost za to ne obstaja, je deset držav članic prostovoljno sprejelo nacionalno strategijo za boj proti goljufijam, ena pa posodablja obstoječo strategijo.

Smernice Komisije iz leta 2014 o oceni tveganja goljufije ter učinkovitih in sorazmernih ukrepih za boj proti goljufijam vključujejo prostovoljno predlogo za politično izjavo o boju proti goljufijam na ravni programov, katere namen je sporočiti upravičencem in javnosti, da imajo organi, pristojni za programe, ničelno toleranco do goljufij, in opredeliti, kako se nameravajo boriti proti goljufijam.

Komisija se nadalje sklicuje na svoje smernice o ocenjevanju ključnih zahtev sistemov upravljanja in nadzora ter zlasti na ocenjevalno merilo 7.3 v zvezi s ključno zahtevo 7 glede „sorazmernih in uspešnih ukrepov za boj proti goljufijam“. Čeprav se ta ključna zahteva ne nanaša na politiko na področju boja proti goljufijam kot tako, ampak na potrebo po izvedbi samoocene, ki vodi do ciljno usmerjenega nadzora nad ugotovljenimi tveganji goljufije, jasno kaže, kakšno bi moralo biti stališče organov, pristojnih za programe, do goljufij. Neizpolnjevanje zahtev lahko pod nekaterimi dodatnimi pogoji (tj. v kombinaciji z drugimi pomanjkljivostmi) privede do prekinitve plačil ali finančnih popravkov, ki jih naloži Komisija.

Priporočilo 1 – Oblikovanje uradnih strategij in politik za boj proti goljufijam v zvezi s sredstvi EU

(a) Komisija ugotavlja, da je priporočilo naslovljeno na države članice.

 • Komisija v celoti podpira sprejetje nacionalnih strategij za boj proti goljufijam v državah članicah. V ta namen je pod okriljem svetovalnega odbora za usklajevanje preprečevanja goljufij (COCOLAF) pripravila smernice za nacionalne strategije za boj proti goljufijam.

(b) Komisija sprejema to priporočilo.

 • Komisija bo še naprej spodbujala sprejetje nacionalnih strategij za boj proti goljufijam v državah članicah in državam članicam zagotavljala ustrezno pomoč. Čeprav nima pravne podlage, da bi od vsakega od organov upravljanja lahko zahtevala, naj sprejme uradno in neodvisno politiko za boj proti goljufijam na ravni operativnega programa, jim je v smernicah to priporočila.

Jasna politična izjava vsakega organa, pristojnega za program, kot je določena v smernicah Komisije, je dejansko ustrezen instrument, da se upravičencem in javnosti sporoči, kako nameravajo organi upravljanja obravnavati boj proti goljufijam. Organi upravljanja, ki želijo preseči takojšnje regulativne zahteve, lahko uporabijo predlogo za politično izjavo o boju proti goljufijam na ravni programov, ki je vključena v smernice.

81

Komisija bo podrobno ocenila vse tovrstne spremembe, ki jih bosta predlagala sozakonodajalca.

82

Ugotovitev zunanje študije o ukrepih za boj proti goljufijam, ki jo je Komisija oddala v zunanje izvajanje, kaže, da je pristop države članice bolj formaliziran in strukturiran, če se za operativne programe uporablja orodje Komisije za oceno tveganja goljufije, ter da se pri večini operativnih programov izvede „samoocena“ tveganj goljufije. Organi upravljanja niso le samodejno uporabljali ukrepov za ublažitev tveganja, ki jih je predlagala Komisija, ampak so dodali nekatere kontrole, ki jih v predlaganih možnostih ni bilo, kar kaže, da so se proučili najboljši načini za odpravo ugotovljenih tveganj.

83

Ukrepi za boj proti goljufijam, ki naj bi jih sprejele države članice, morajo biti skladni z načelom sorazmernosti. Vedno se lahko izboljšajo na podlagi odkrivanja goljufij in na novo ugotovljenih tveganj. V študiji, ki jo je Komisija oddala v zunanje izvajanje, je bilo ugotovljeno, da so sprejeti ukrepi za boj proti goljufijam na splošno sorazmerni z ugotovljenimi tveganji.

Priporočilo 2 – Večja zanesljivost ocen tveganja goljufije z vključitvijo ustreznih zunanjih akterjev v postopek

Komisija ugotavlja, da je to priporočilo naslovljeno na države članice.

Komisija podpira in spodbuja sodelovanje med organi upravljanja kohezijskih skladov in drugimi ključnimi nacionalnimi akterji na področju boja proti goljufijam na splošno ter bo to v skladu z načelom sorazmernosti počela še naprej, zlasti za programe, ki pomenijo posebno veliko tveganje ali vključujejo visoke finančne zneske.

84

V skladu s pravnim okvirom za obdobje 2014–2020 so „ukrepi za boj proti goljufijam, pri katerih se upoštevajo ugotovljena tveganja“, dodatna obvezna zahteva za organe upravljanja v primerjavi s prejšnjimi obdobji (glej člen 125(4)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013). Države članice uporabljajo ne le ukrepe za ublažitev tveganja, ki jih je predlagala Komisija v smernicah, ampak so oblikovale tudi dodatne ukrepe. Te dodatne kontrole za posamezna področja tveganja se izvajajo na ravni sistema in ravni projekta ter poleg tega vključujejo preiskave, ki jih izvajajo pristojni nacionalni preiskovalni organi.

85

Odkrivanje goljufij je dejansko del običajnih kontrol, ki so vzpostavljene na ravni organa upravljanja in ravni revizijskega organa. Dejstvo, da revizije sistema zdaj zajemajo postopke, ki so vzpostavljeni za učinkovite in sorazmerne ukrepe za boj proti goljufijam (ključna zahteva sistema 7), zagotavlja dodatno orodje za oceno ustreznosti takih ukrepov, kot kažejo ocene revizij, o katerih so poročali revizijski organi.

Nekateri organi, pristojni za programe, že celoviteje izkoriščajo možnosti obstoječih in razpoložljivih orodij za podatkovno rudarjenje, kot je Arachne, ki ga je zasnovala Komisija. Na primer kot orodje za oceno in odkrivanje tveganja za preverjanje morebitnih upravičenih podjetij, njihovih dejanskih lastnikov in poslovnih partnerjev v postopkih oddaje naročil in dodelitve nepovratnih sredstev, za oceno morebitnega nasprotja interesov in tveganj dvojnega financiranja, opredelitev opozorilnih kazalnikov ter povečanje učinkovitosti in uspešnosti upravljalnih preverjanj.

Orodje Arachne je bilo leta 2016 posodobljeno v skladu z zahtevami uporabnikov, pri čemer je posodobitev zajemala izboljšanje obstoječih funkcij. Še enkrat bi bilo treba poudariti, da Komisija orodje Arachne zaradi neobstoja pravne podlage, v skladu s katero bi bila potrebna njegova obvezna uporaba, državam članicam ponuja na prostovoljni podlagi in brezplačno. O uporabi orodja Arachne ali katerega koli drugega orodja in obsegu uporabe odločajo države članice.

86

Organi upravljanja dajejo vse večji poudarek ukrepom za odkrivanje, npr. dogovorjenega oddajanja ponudb z ukrepi preverjanja, vključno z oblikovanjem kontrolnih seznamov in opozorilnih kazalnikov, sodelovanjem z organi javnega naročanja in organi, pristojnimi za konkurenco, ter ad hoc primerjavo stroškov.

Večja uporaba dežurnih telefonskih številk in drugih mehanizmov za prijavljanje goljufij je del priporočila Komisije državam članicam, vključenega v poročilo o zaščiti finančnih interesov za leto 2017. Urad OLAF zagotavlja tudi „sistem za prijavljanje goljufij“, tj. spletno orodje, ki je na voljo vsem osebam, ki želijo posredovati informacije v zvezi z morebitno korupcijo in goljufijo.http://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_sl

Sedanji predlog direktive o prijaviteljih kršitev vključuje kanale za notranjo in zunanjo prijavo, ki zagotavljajo zaupnost v vseh subjektih v zasebnem in javnem sektorju v EU.

87

Opozoriti bi bilo treba, da je učinkovitost preprečevanja goljufij samo po sebi težko izmeriti in da je odvisna od zunanjih dejavnikov. Odkrivanje goljufij je mogoče spremljati, vendar bi bila za merjenje njegove učinkovitosti potrebna primerjava z neznanim skupnim obsegom goljufij, vključno z neodkritimi goljufijami. Kot je bilo že navedeno v odgovoru Komisije na posebno poročilo št. 1/2019, ni stroškovno učinkovite metode za oceno neodkritih goljufij, ki bi bila dovolj zanesljiva in prepričljiva za politiko, temelječo na dokazih. Države članice morajo spremljati goljufije in poročati o njih ter redno ponovno ocenjevati in posodabljati ugotovljena tveganja ter po potrebi začeti dodatne sorazmerne kontrole za ublažitev tveganja.

Priporočilo 3 – Izboljšanje ukrepov za odkrivanje goljufij s splošno uporabo orodij za analizo podatkov in spodbujanjem uporabe drugih „proaktivnih“ metod odkrivanja goljufij

(a) Komisija ugotavlja, da je to priporočilo naslovljeno na države članice.

Komisija podpira in bo še naprej dejavno spodbujala organe, pristojne za programe, k uporabi vseh orodij za podatkovno rudarjenje, vključno zlasti z orodjem Arachne. Poleg tega je posebej za potrebe organov, pristojnih za programe, v okviru kohezijske politike zasnovala orodje Arachne, ki ga brezplačno zagotavlja državam članicam.

(b) Komisija sprejema to priporočilo.

Komisija bo v skladu s prihodnjo revidirano strategijo za boj proti korupciji še naprej izdajala dokumente za razširjanje dobrih praks med nacionalnimi organi, pristojnimi za izvajanje kohezijske politike.

Primeri takih dokumentov, ki so bili izdani v zadnjih letih pod okriljem svetovalnega odbora za usklajevanje preprečevanja goljufij (COCOLAF), so:

 • Fraud in Public Procurement, A collection of Red Flags and Best Practices (Goljufije na področju javnih naročil, zbirka opozorilnih kazalnikov in dobrih praks) (2017),
 • Handbook: The role of Member States' auditors in fraud prevention and detection for EU Structural and Investment Funds, Experience and practice in the Member States (priročnik: Vloga revizorjev držav članic na področju preprečevanja in odkrivanja goljufij na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov; izkušnje in praksa v državah članicah) (2014),
 • Detection of forged documents in the field of structural actions, A practical guide for managing authorities (Odkrivanje ponarejenih dokumentov na področju strukturnih ukrepov, praktični vodnik za organe upravljanja) (2013),
 • Identifying conflicts of interests in public procurement procedures for structural actions, A practical guide for managers (Ugotavljanje nasprotij interesov v postopkih za oddajo javnih naročil v zvezi s strukturnimi ukrepi – praktični vodnik za vodstvene delavce) (2013),
 • Compendium of anonymised cases – Structural Actions (zbirka anonimiziranih primerov – strukturni ukrepi) (2012).

Nazadnje, nekatere prakse, ki so bile opredeljene v državah članicah z zunanjo študijo o učinkovitih in sorazmernih ukrepih za boj proti goljufijam, ki jo je Komisija oddala v zunanje izvajanje, so javno dostopne v zbirki praks na področju boja proti goljufijam za preprečevanje in odkrivanje goljufij in korupcije v evropskih strukturnih in investicijskih skladih na spletišču Europa.

(c) Komisija delno sprejema to priporočilo.

Merjenje učinkovitosti metod za preprečevanje in odkrivanje goljufij je zelo zapletena in zahtevna naloga, saj na goljufije vpliva veliko različnih zunanjih dejavnikov, od katerih se ne nanašajo vsi na področje politike. Vendar Komisija v okviru revidirane strategije za boj proti goljufijam razvija profile držav na podlagi zmogljivosti za boj proti goljufijam, med drugim v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem. Ti profili držav bodo prispevali k boljšemu ocenjevanju izvajanja ukrepov za preprečevanje in odkrivanje goljufij v državah članicah.

88

Komisija bo podrobno ocenila vse tovrstne spremembe, ki jih bosta predlagala sozakonodajalca. Poleg tega dejavno spodbuja države članice k uporabi orodij za podatkovno rudarjenje, zlasti orodja Arachne.

89

Komisija je v poročilih o zaščiti finančnih interesov večkrat opozorila na konkretno možnost nezadostnega poročanja nekaterih držav članic. Komisija nenehno razvija sistem za upravljanje nepravilnosti in državam članicam zagotavlja smernice o poročanju, da bi ublažila taka tveganja. Poleg tega so bile ob upoštevanju takih pomanjkljivosti oblikovane stopnje odkrivanja goljufij in z njimi povezana večletna analiza.

Komisija si v okviru revidirane strategije za boj proti goljufijam prizadeva izboljšati analizo na podlagi dodatnih elementov, zlasti z oblikovanjem profilov držav za boljše razumevanje razlik pri odkrivanju in poročanju med državami članicami.

Poleg tega je analiza razlogov za zavrnitev primera morebitne goljufije s strani pristojnega organa skupna odgovornost organov upravljanja in preiskovalnih organov. Službe, ki analizirajo in preiskujejo te primere, bi morale organom upravljanja zagotoviti povratne informacije o izvedenih raziskavah in razlogih za odločitev, da se preiskava ne začne. V tem okviru bi lahko imela služba za usklajevanje boja proti goljufijam pomembnejšo vlogo pri zagotavljanju boljšega usklajevanja med organi upravljanja in pravosodnim organom.

Pri deljenem upravljanju Komisija za države članice uporablja začasno ustavitev plačil, prekinitev in finančne popravke, da bi zagotovila učinkovito zaščito proračuna EU. Države članice ščitijo proračun EU tudi z umikom nepravilnih ali goljufivih odhodkov iz sofinanciranih programov. Države članice so odgovorne za izterjavo javnih sredstev od goljufov v skladu z nacionalno zakonodajo ali ko je goljufija potrjena z nacionalnim sodnim postopkom.

Komisija redno opozarja na obveznosti držav članic v zvezi z možnimi horizontalnimi posledicami vsakega primera goljufije, ugotovljenega na ravni programa, na podlagi smernic o oceni tveganja goljufije, oddelek 4.4. Obstajajo primeri držav članic, ki so ocenile horizontalne posledice morebitnih primerov goljufije za svoje sisteme ali določenega upravičenca in uporabile popravljalne ukrepe.

Priporočilo 4 – Spremljanje mehanizmov za odzivanje na goljufije za zagotovitev njihove dosledne uporabe

(a) Komisija sprejema to priporočilo.

Predlog uredbe o skupnih določbah za obdobje po letu 2020 zagotavlja pravno podlago za sporočanje nepravilnosti. Pri izvedbenih določbah se bo upoštevala opredelitev goljufije iz direktive o zaščiti finančnih interesov.

Glavna odgovornost organov upravljanja v zvezi z domnevnimi goljufijami je, da o takih primerih poročajo nacionalnim organom, pristojnim za preiskovanje in kazensko preganjanje goljufij. Urad OLAF, nacionalni organi, pristojni za preiskovanje goljufij, in nacionalna sodišča morajo ugotoviti, ali je bilo ravnanje namerno in bi ga bilo treba opredeliti kot „domnevno goljufijo“.

Obveznosti poročanja so vključene tudi v pravni okvir za kohezijske sklade za obdobje 2021–2027. Komisija odsvetuje omejitev teh obveznosti na primere, v katerih je bila goljufija že ugotovljena.

(b) Komisija sprejema to priporočilo.

Komisija bo še naprej spodbujala države članice, naj sistematično ocenjujejo horizontalne posledice domnevnih goljufij, ugotovljenih na ravni programa, kot je določeno v oddelku 4.4 smernic o oceni tveganja goljufije.

(c) Komisija sprejema to priporočilo.

Komisija bo spomnila države članice na obveznost sporočanja goljufij pristojnim preiskovalnim organom (glej oddelek 4.3.3 o mehanizmih poročanja iz smernic o oceni tveganja goljufije ter učinkovitih in sorazmernih ukrepih za boj proti goljufijam iz leta 2014).

Uredba o ustanovitvi EJT že določa obveznost poročanja za vse pristojne organe (člen 24), med katerimi bodo po vzpostavitvi EJT (ne prej kot novembra 2020) tudi organi upravljanja.

Zadnja alinea: Komisija ugotavlja, da je to priporočilo naslovljeno na države članice.

Komisija se strinja, da je učinkovita izterjava od storilcev del odvračilnega učinka sprejetih ukrepov.

90

Komisija bo podrobno ocenila vse tovrstne spremembe, ki jih bosta predlagala sozakonodajalca.

91

V skladu z veljavnimi določbami Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 je naloga služb za usklajevanje boja proti goljufijam olajševati učinkovito sodelovanje in izmenjavo informacij z uradom OLAF. Vendar o organizaciji in pooblastilih služb za usklajevanje boja proti goljufijam odločajo posamezne države članice. Tako je njihova sestava po posameznih državah članicah različna, med drugim zaradi različnih nacionalnih sistemov, na učinkovitost služb za usklajevanje boja proti goljufijam pa včasih vplivajo omejena pooblastila in sredstva, ki jih nekatere države članice odobrijo zanje.

Komisija je leta 2013 izdala smernice, da bi državam članicam pomagala ustanoviti službe za usklajevanje boja proti goljufijam, v katerih je opisana morebitna širša vloga služb za usklajevanje boja proti goljufijam, vendar ta dokument ni bil zavezujoč.

Evalvacija uredbe o uradu OLAF je pokazala, da sta se z ustanovitvijo služb za usklajevanje boja proti goljufijam očitno izboljšala sodelovanje in izmenjava informacij med uradom OLAF in državami članicami, vendar so bile opredeljene tudi možnosti za nadaljnje izboljšave. Čeprav je bila priznana raznolikost služb za usklajevanje boja proti goljufijam, so obstajala različna stališča (zlasti med samimi službami za usklajevanje boja proti goljufijam) o potrebi po nadaljnji uskladitvi njihove vloge in pooblastil.

V predlogu Komisije o spremembi uredbe o uradu OLAF so pojasnjene odgovornosti službe za usklajevanje boja proti goljufijam v zvezi z zagotavljanjem pomoči uradu OLAF; v ta namen je za službo za usklajevanje boja proti goljufijam določena obveznost doseganja rezultatov, ne zahteva pa se uskladitev njihove organizacije in pooblastil z uvedbo minimalnih funkcij. Poleg tega se s predlogom zagotavlja tudi pravna podlaga za horizontalno sodelovanje med službami za usklajevanje boja proti goljufijam.

Komisija se strinja, da je dobro usklajevanje med organi držav članic ključnega pomena za uspešen boj proti goljufijam.

Priporočilo 5 – Podpiranje širitve funkcij služb za usklajevanje boja proti goljufijam za izboljšanje usklajevanja

Komisija sprejema to priporočilo.

Splošna naloga služb za usklajevanje boja proti goljufijam je podpirati preiskave urada OLAF v državah članicah, kar lahko dejansko zahteva povezovanje organov upravljanja in drugih organov držav članic, ki so vključeni v boj proti goljufijam, ter usklajevanje z njimi. Zato je to že zdaj del naloge služb za usklajevanje boja proti goljufijam, Komisija pa bo še naprej spodbujala službe za usklajevanje boja proti goljufijam v državah članicah, naj razširijo svojo mrežo. Službe za usklajevanje boja proti goljufijam lahko najbolje določijo zadevne organe, ki jih je lahko veliko in se lahko med državami članicami razlikujejo.

92

Komisija se strinja z Evropskim računskim sodiščem glede pomembnosti zagotavljanja učinkovitosti služb za usklajevanje boja proti goljufijam in bi lahko podprla jasnejšo opredelitev njihovih funkcij.

Vendar se s predlogom Komisije o spremembi uredbe o uradu OLAF ne spreminja splošno načelo, da bi morale biti organizacija in naloge službe za usklajevanje boja proti goljufijam določene z nacionalno zakonodajo. Področje uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 je omejeno na preiskovalni mandat urada OLAF, zato se v zvezi z vlogo službe za usklajevanje boja proti goljufijam osredotoča na podporo, ki bi jo morala služba za usklajevanje boja proti goljufijam zagotavljati uradu OLAF pri izvajanju tega mandata. Čeprav se v predlogu ne zahteva uskladitev, pa določa, da bi morala služba za usklajevanje boja proti goljufijam „zagotoviti“ ali „pridobiti“ pomoč, ki jo potrebuje urad OLAF (obveznost službe za usklajevanje boja proti goljufijam glede doseganja rezultatov). Zato predlog Komisije že pomeni pomembno izboljšanje v primerjavi s sedanjim stanjem, saj bi morala služba za usklajevanje boja proti goljufijam zagotoviti, da se pomoč uradu OLAF zagotavlja ne glede na to, ali pomoč neposredno zagotavlja služba za usklajevanje boja proti goljufijam ali drug organ na njeno zahtevo.

Končne opombe

1 Sodišče je iz teh opredelitev odstranilo sklicevanja na prihodke EU.

2 Člen 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: uredba o zaščiti finančnih interesov) (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

3 Člen 1(a) Priloge k Aktu Sveta z dne 26. julija 1995 o pripravi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: konvencija o zaščiti finančnih interesov).

4 Druga sklada ESI sta Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

5 Člen 58(h), člen 70(1)(b) in člen 98(1) prečiščenega besedila Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25) ter člen 20(2)(a), člen 28(1)(e) in (n), člen 28(2), člen 30 in člen 33(2) prečiščenega besedila Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 371, 27.12.2006, str. 1).

6 Člen 72 in člen 125(4)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L 347, 20.12.2013, str. 320) (v nadaljnjem besedilu: uredba o skupnih določbah). Izraz proces boja proti goljufijam, uporabljen v tem poročilu, se nanaša na izraz cikel boja proti goljufijam, ki ga Komisija uporablja v svojih smernicah.

7 Evropska Komisija, Smernice za države članice in organe, pristojne za programe, Ocena tveganja goljufije ter učinkoviti in sorazmerni ukrepi za preprečevanje goljufij (EGESIF 14-0021), stran 11.

8 Oddelek 2.2.1 dokumenta Joint Anti-fraud Strategy 2015–2020 for ERDF, CF, ESF, FEAD, EGF, EUSF and EMFF, Ares (2015)  6 023 058 z dne 23. decembra 2015 (na voljo na: https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/JOINT%20ANTI-FRAUD-STRATEGY2015-2020.pdf).

9 Člen 3(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (UL L 248, 18.9.2013, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) 2016/2030 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 (UL L 317, 23.11.2016, str. 1).

10 Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Coordination Service, 13. november 2013, Ares (2013) 3 403 880.

11 V angleškem jeziku se kot krajše ime direktive uporablja PIF Directive, kratica PIF pa izhaja iz francoske besedne zveze protection des intérêts financiers in na splošno označuje zaščito finančnih interesov EU.

12 Člen 17(1) Direktive 2017/1371.

13 COM(2018) 553 final z dne 3. septembra 2018.

14 Statistična priloga k poročilu o zaščiti finančnih interesov za leto 2017, stran 93. Stopnja odkrivanja goljufij je razmerje med zneski v primerih, ki so bili prijavljeni kot goljufivi, in plačili, izvršenimi v programskem obdobju 2007–2013 (stran 91). Ta kazalnik ne vključujejo neodkritih ali neprijavljenih goljufij.

15 Evropska Komisija, Smernice za države članice in organe, pristojne za programe, Ocena tveganja goljufije ter učinkoviti in sorazmerni ukrepi za preprečevanje goljufij, stran 11 (EGESIF 14-0021 z dne 16. junija 2014).

16 Evropska Komisija, Smernice za države članice in organe, pristojne za programe, Ocena tveganja goljufije ter učinkoviti in sorazmerni ukrepi za preprečevanje goljufij (EGESIF 14-0021 z dne 16. junija 2014), urad OLAF, Priročnik, Vloga revizorjev držav članic pri preprečevanju in odkrivanju goljufij (oktober 2014) ter Smernice za Komisijo in države članice v zvezi s skupno metodologijo za ocenjevanje sistemov upravljanja in nadzora v državah članicah (EGESIF 14-0010-final z dne 18. decembra 2014).

17 Člen 30 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Priloga IV k tej uredbi (UL L 138, 13.5.2014, str. 5), ki vsebuje ključne zahteve za sisteme upravljanja in nadzora ter njihovo klasifikacijo glede na uspešnost njihovega delovanja – zlasti ključno zahtevo 7 (učinkovito izvajanje sorazmernih ukrepov proti goljufijam).

18 V tem smislu pojem uradne politike na področju boja proti goljufijam ustreza pojmu fraud risk management programme (program za obvladovanje tveganja goljufije), ki ga je opredelilo združenje Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) v svojem priročniku Fraud examiners manual ali navodilih Fraud Risk Management Guide, ki jih je razvilo z odborom Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), ter pojmu formal counter fraud and corruption strategies (uradne strategije za boj proti goljufijam in korupciji), ki ga je opredelil institut Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) v svojem kodeksu praks Code of practice on managing the risk of fraud and corruption.

19 Deset od 28 držav članic ima nacionalne strategije za boj proti goljufijam: Bolgarija, Češka, Grčija, Francija, Hrvaška, Italija, Latvija, Madžarska, Malta in Slovaška. Tudi Romunija ima strategijo, ki pa ni več aktualna (vir: poročilo o zaščiti finančnih interesov za leto 2017, stran 12). Države članice, ki še niso sprejele nacionalne strategije: Belgija, Danska, Nemčija, Estonija, Irska, Španija, Ciper, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Avstrija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo.

20 Člen 30 in Priloga IV.

21 Člen 11 predloga Komisije za uredbo o skupnih določbah za obdobje 2021–2027 in Priloga III k temu predlogu, COM(2018) 375 z dne 29. maja 2018.

22 V smernicah je Komisija razvila model za oceno tveganja goljufije na podlagi 31 standardnih inherentnih tveganj, ki se nadalje delijo na 40 tveganj in 128 priporočenih kontrol za ublažitev tveganja, ki so vsi strukturirani okoli štirih splošnih procesov upravljanja (izbira kandidatov, izvajanje in preverjanje operacij, potrjevanje in plačila ter neposredna javna naročila organov upravljanja). Vendar pa ta dokument ne zajema finančnih instrumentov ali tveganj v zvezi z državno pomočjo.

23 GD REGIO, Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States, oktober 2018, na voljo na: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states.

24 Več informacij o paktih integritete lahko najdete na spletišču Komisije http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/.

25 Na podlagi kazalnikov, ki jih je Komisija objavila v svojem Informativnem obvestilu o kazalnikih goljufije za ESRR, ESS in Kohezijski sklad z dne 18. februarja 2009.

26 Že v sami naravi goljufij v zvezi s skladi kohezijske politike EU je, da storilci ugotovijo omejitve obstoječih kontrol in jih poskusijo izkoristiti za pridobitev neposrednih ali posrednih protipravnih koristi.

27 Zlasti globalna študija o poklicnih goljufijah in zlorabah iz leta 2018 z naslovom Report to the Nations, ki jo je objavilo združenje Association of Certified Fraud Examiners. Študija je pokazala, da se goljufija odkrije predvsem na podlagi opozoril zaposlenih, strank, tekmecev ali anonimnih virov.

28 Orodje Prijava goljufije na spletišču https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_sl.

29 Odstavki 3, 12, 21, 23 in 32 Mnenja Evropskega računskega sodišča št. 4/2018 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.

30 Glej Sporočilo Komisije za medije IP/19/1604 z naslovom Evropska komisija pozdravlja začasni dogovor za boljšo zaščito žvižgačev v EU http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1604_sl.htm).

31 Evropska Komisija, Smernice za države članice in organe, pristojne za programe, Ocena tveganja goljufije ter učinkoviti in sorazmerni ukrepi za preprečevanje goljufij (EGESIF 14-0021).

32 GD REGIO, študija Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States, stran 51.

33 Ti dve nepravilnosti je prijavila Slovaška in znašata skoraj 0,6 milijarde EUR. Po definiciji sta še v zgodnji fazi procesa boja proti goljufijam in se lahko še bistveno spremenita.

34 Člen 122(2) uredbe o skupnih določbah, člena 3 in 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1970 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih (UL L 293, 10.11.2015, str. 1) ter člen 28(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 (pravila za izvajanje).

35 Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 1/2019 – Boj proti goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi – odstavki 21 do 32.

36 Posebno poročilo št. 01/2019 – Boj proti goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi – odstavek 29.

37 Priloga IV k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013.

38 Znesek, ki ga je bilo treba izterjati v zvezi s temi 84 primeri goljufij, je znašal 7 milijonov EUR.

39 Posebno poročilo št. 1/2019 – Boj proti goljufijam pri porabi EU: potrebni so ukrepi – odstavki 112 do 115.

40 Izračunano na podlagi informacij iz sistema za upravljanje nepravilnosti. Kot je Sodišče že navedlo, te informacije niso vedno točne.

41 Prva upravna ali sodna ugotovitev je prva pisna ocena pristojnega organa, s katero se brez poseganja v nadaljnjo oceno primera ugotovi, da je nepravilnost lahko goljufiva. Prve upravne ali sodne ugotovitve so lahko različne, in sicer je to lahko na primer poročilo o upravnem preverjanju, ki ga pripravi organ upravljanja ali posredniški organ, revizijsko poročilo revizijskega organa, Komisije ali Evropskega računskega sodišča ali odločitev tožilca ali sodnika v zvezi z obtožnico, s katero se sproži uradna kriminalistična preiskava.

42 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (UL L 248, 18.9.2013, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU, Euratom) 2016/2030 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 (UL L 317, 23.11.2016, str. 1).

43 Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS), 13. november 2013, Ares (2013)  3 403 880.

44 Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF, COM(2018) 338 final 2018/0170 (COD).

45 Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o evalvaciji uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013, SWD(2017) 332 final.

46 Mnenje št. 8/2018 o predlogu Komisije z dne 23. maja 2018 za spremembo Uredbe št. 883/2013 v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF – glej zlasti odstavke [16, 38 in 39].

47 Kraljevi odlok, s katerim se urejata sestava in delovanje tega organa, je bil končno sprejet 1. marca 2019 in objavljen 19. marca 2019.

48 Povezava do študije: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states.

49 V smernicah Komisije je navedeno: „Glede na rezultate takih revizij in okolje ugotovljenih tveganj goljufij se lahko naknadne revizije izvajajo tako pogosto, kot je potrebno.“ Priporoča se ciljno usmerjen in sorazmeren pristop.

50 Glej SWD(2018) 386 final, del 2/2, točka 4.3, strani 86–88.

51 Glej COM(2015) 386 final, točka 4.2.2, stran 23.

52 UL L 283, 31.10.2017, str. 1.

53 Glej poročilo o zaščiti finančnih interesov za leto 2014 – COM(2015) 386 final z dne 31. julija 2015, priporočilo 1, stran 30.

54 Ares(2016)6943965 z dne 13. decembra 2016, pripravljene v okviru podskupine odbora COCOLAF za „preprečevanje goljufij“ v sodelovanju z nacionalnimi strokovnjaki.

55 Glej SWD(2016) 237 final, točka 2.4.

56 ARES(2017)5692256 z dne 21. novembra 2017.

57 (SWD(2015) 154 final, točka 3.2, strani 57–61).

58 Glej SWD(2015) 154 final, točka 3.2, strani 57–61.

Dogodek Datum
Sprejetje revizijskega memoranduma / začetek revizije 10.1.2018
Osnutek poročila uradno poslan Komisiji (ali drugemu revidirancu) 23.1.2019
Sprejetje končnega poročila po razčiščevalnem postopku 27.3.2019
Prejeti uradni odgovori Komisije (ali drugega revidiranca) v vseh jezikih 6.5.2019

Revizijska ekipa

Posebna poročila Evropskega računskega sodišča predstavljajo rezultate njegovih revizij politik in programov EU ali tem v zvezi z upravljanjem na posameznih področjih proračuna. Računsko sodišče izbira in načrtuje revizijske naloge tako, da je njihov učinek kar največji, in pri tem upošteva tveganje za smotrnost ali skladnost, višino ustreznih prihodkov ali porabe, prihodnji razvoj ter politični in javni interes.

To revizijo smotrnosti poslovanja je opravil revizijski senat II – Naložbe v kohezijo, rast in vključevanje, ki ga vodi članica Evropskega računskega sodišča Iliana Ivanova. Revizijo je vodil član Evropskega računskega sodišča Henri Grethen, pri njej pa so sodelovali vodja njegovega kabineta Ildikó Preiss, vodilni upravni uslužbenec Juan Ignacio González Bastero, vodja naloge Jorge Guevara López (CFE) ter revizorji Dana Christina Ionita, Sandra Dreimane (CFE), Florence Fornaroli, Efstratios Varetidis, Márton Baranyi, Zhivka Kalaydzhieva in Janka Nagy-Babos. Jezikovno podporo je zagotovil Thomas Everett.

Od leve proti desni: Márton Baranyi, Thomas Everett, Efstratios Varetidis, Henri Grethen, Ildikó Preiss, Dana Christina Ionita, Juan Ignacio González Bastero, Janka Nagy-Babos, Jorge Guevara López, Florence Fornaroli, Sandra Dreimane.

Stik

EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel. +352 4398-1
Vprašanja: eca.europa.eu/sl/Pages/ContactForm.aspx
Spletišče: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na internetu.
Dostop je mogoč na strežniku Europa (http://europa.eu).

Luxembourg: Urad za publikacije Evropske unije, 2019

PDF ISBN 978-92-847-0252-7 ISSN 1977-5784 doi:10.2865/21441 QJ-AB-19-004-SL-N
HTML ISBN 978-92-847-0154-4 ISSN 1977-5784 doi:10.2865/591171 QJ-AB-19-004-SL-Q

© Evropska unija, 2019

Za dovoljenje za uporabo ali reprodukcijo fotografij ali drugega gradiva, za katere Evropska unija nima avtorskih pravic, je treba zaprositi neposredno imetnike avtorskih pravic.

STIK Z EU

Osebno
Po vsej Evropski uniji je na stotine informacijskih točk Europe Direct. Naslov najbližje lahko najdete na spletni strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Po telefonu ali elektronski pošti
Europe Direct je služba, ki odgovarja na vaša vprašanja o Evropski uniji. Nanjo se lahko obrnete:

 • s klicem na brezplačno telefonsko številko: 00 800 6 7 8 9 10 11 (nekateri ponudniki lahko klic zaračunajo),
 • s klicem na navadno telefonsko številko: +32 22999696 ali
 • po elektronski pošti s spletne strani: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

ISKANJE INFORMACIJ O EU

Na spletu
Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletišču Europa: https://europa.eu/european-union/contact_sl.

Publikacije EU
Brezplačne in plačljive publikacije EU lahko prenesete s spletišča EU Bookshop (https://publications.europa.eu/sl/publications) ali jih na tem spletišču naročite. Za več izvodov brezplačnih publikacij se obrnite na Europe Direct ali najbližjo informacijsko točko (https://europa.eu/european-union/contact_sl).

Zakonodaja EU in drugi dokumenti
Do pravnih informacij EU, vključno z vso zakonodajo EU od leta 1951 v vseh uradnih jezikovnih različicah, lahko dostopate na spletišču http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl.

Odprti podatki EU
Do podatkovnih zbirk EU lahko dostopate na portalu odprtih podatkov EU (http://data.europa.eu/euodp). Podatke lahko brezplačno prenesete in uporabite tudi v komercialne namene.