Erityiskertomus
nro06 2019

”EU:n koheesiomenoihin kohdistuvien petosten torjunta: hallintoviranomaisten on kehitettävä havaitsemista, reagointia ja koordinointia”

(annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla)

Kertomuksen kuvaus: Komissio ja jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muun laittoman toiminnan torjunnasta. Koheesiopolitiikan alalla on raportoitu merkittävästi enemmän petoksia kuin muilla EU:n menoaloilla. Koheesioalalla petostentorjunnan etulinjassa ovat EU:n ohjelmia hallinnoivat jäsenvaltioiden viranomaiset.
Tarkastuksessaan tilintarkastustuomioistuin arvioi, ovatko hallintoviranomaiset täyttäneet asianmukaisesti velvollisuutensa petostentorjunnan hallinnointiprosessin jokaisessa vaiheessa eli petosten ehkäisemisen ja havaitsemisen sekä petoksiin reagoimisen aikana.
Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että hallintoviranomaiset ovat kehittäneet tapaansa arvioida petosriskejä ja suunnitella ehkäiseviä toimia, mutta viranomaisten on silti edelleen parannettava petosten havaitsemista, petoksiin reagoimista ja jäsenvaltioiden eri elinten välistä koordinointia. Hallintoviranomaiset eivät ole edistyneet merkittävästi etenkään ennakoivassa petosten havaitsemisessa eivätkä data-analytiikan käytössä. Hallintoviranomaiset aliraportoivat petostapauksista komissiolle, mikä heikentää julkaistujen petostenhavaitsemisasteiden luotettavuutta. Pelotevaikutuksena on lähinnä vain se, että EU:n varoja saatetaan evätä, mutta muita varoittavia seuraamuksia tai rangaistuksia ei määrätä. Myöskään epäiltyjä petoksia ei järjestelmällisesti raportoida tutkinta- tai syyttäjäviranomaisille.

Tämä julkaisu on saatavilla 23 kielellä ja seuraavissa formaateissa:
PDF
PDF General Report

Tiivistelmä

I

EU:n lainsäädännössä petos määritellään tahalliseksi rikkomiseksi, joka vahingoittaa tai voisi vahingoittaa EU:n talousarviota. EU ja jäsenvaltiot ovat yhdessä vastuussa EU:n taloudellisia etuja vahingoittavien petosten ja muiden laittomien toimien, kuten korruption, torjumisesta. Vuosina 2013–2017 komissio ja jäsenvaltiot havaitsivat yli 4 000 mahdollisesti petoksiksi katsottavaa sääntöjenvastaisuutta. EU:n tuki, johon nämä sääntöjenvastaisuudet vaikuttivat, oli arvoltaan lähes 1,5 miljardia euroa. Tästä määrästä 72 prosenttia liittyy EU:n koheesiopolitiikkaan. Koheesioalalla jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten tehtävänä on määrittää oikeasuhteiset ja vaikuttavat petostentorjuntatoimet, joissa otetaan huomioon yksilöidyt riskit. Näiden toimien pitäisi kattaa koko ”petostentorjunnan hallinnointiprosessi” (petosten ehkäisy ja havaitseminen sekä reagointi petoksiin, mukaan lukien raportoiminen havaituista tapauksista ja aiheettomasti maksettujen varojen takaisinperintä). Havaittujen petosten arvo suhteessa EU:n koheesioalalla kaudella 2007–2013 myöntämään rahoitukseen vaihteli jäsenvaltiosta riippuen nollasta prosentista 2,1 prosenttiin.

II

Tarkastuksessaan tilintarkastustuomioistuin arvioi, olivatko hallintoviranomaiset huolehtineet asianmukaisesti velvoitteistaan ”petostentorjunnan hallinnointiprosessin” jokaisessa vaiheessa. Tätä varten tilintarkastustuomioistuin arvioi, ovatko hallintoviranomaiset

 1. laatineet petostentorjuntapolitiikan, suorittaneet perusteellisen riskienarvioinnin ja toteuttaneet riittävät ehkäisevät ja havaitsemista helpottavat toimet
 2. ryhtyneet koordinoidusti muiden petostentorjuntaelinten kanssa tarkoituksenmukaisiin toimiin havaittujen petosten osalta.
III

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että hallintoviranomaiset arvioivat koheesiorahoituksen käyttöön kohdistuvan petosriskin paremmin ohjelmakauden 2014–2020 osalta ja useimmiten hyödynsivät käyttövalmista välinettä, joka sisältyy komission ohjeisiin. Jotkin analyyseista eivät kuitenkaan olleet riittävän perusteellisia. Hallintoviranomaiset ovat parantaneet toimiaan petosten ehkäisemiseksi mutta eivät ole edistyneet merkittävästi petosten ennakoivassa havaitsemisessa. Lisäksi ne eivät useinkaan ole kehittäneet menettelyjä, joilla seurattaisiin ja arvioitaisiin niiden toteuttamien ehkäisevien ja havaitsemistoimien vaikutusta.

IV

Hallintoviranomaiset eivät ole koordinoidusti muiden petostentorjuntaelinten kanssa reagoineet riittävällä tavalla kaikissa havaituissa petostapauksissa. Etenkin raportointijärjestelyt ovat epätyydyttävät, monet hallintoviranomaiset eivät järjestelmällisesti ilmoita petosepäilyistä toimivaltaisille elimille, korjaavien toimien pelotevaikutus jää vähäiseksi ja petostentorjuntatoimien koordinointi on riittämätöntä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että komission vuoden 2017 kertomuksessa EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta ohjelmakaudelta 2007–2013 esitetty petosten havaitsemisaste ei todenmukaisesti kuvaa tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa tosiasiallisesti havaittujen petosten määrää. Kyseinen havaitsemisaste kuvaa pikemminkin niiden petostapausten määrää, jotka jäsenvaltiot päättivät raportoida komissiolle.

V

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee tarkastuksen perusteella, että

 1. jäsenvaltiot, joilla ei ole kansallista petostentorjuntastrategiaa, laativat sellaisen; jos kansallisella tasolla ei ole riittävän yksityiskohtaista strategiaa EU:n varoihin kohdistuvien petosriskien torjumista varten, komissio vaatii hallintoviranomaisia laatimaan aiheesta viralliset strategiat ja toimintalinjat
 2. hallintoviranomaiset lujittavat petosriskien arviointeja ottamalla hyödylliset ulkoiset toimijat mukaan prosessiin
 3. jäsenvaltiot parantavat petosten havaitsemistoimia ottamalla data-analytiikkavälineet yleisesti käyttöön ja komissio edistää havaitsemistoimien parantamiseksi aktiivisesti muiden ennakoivien ja muunlaisten uusien petostenhavaitsemismenetelmien käyttöä
 4. komissio kohdistaa seurantaa petosten johdosta sovellettaviin reagointimekanismeihin varmistaakseen, että niitä käytetään johdonmukaisesti
 5. komissio kannustaa jäsenvaltioita laajentamaan petostentorjunnan koordinointivirastojen toimintoja niin, että koordinointi paranee.
VI

Kauden 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevaan asetukseen liittyvien neuvottelujen ja asetuksen hyväksymisprosessin aikana lainsäätäjät voisivat harkita

 • kansallisten strategioiden tai petostentorjuntapolitiikkojen hyväksymisen sekä tarkoituksenmukaisten data-analytiikkavälineiden (esimerkiksi Arachne) käytön tekemistä pakolliseksi
 • seuraamusten ja rangaistusten käyttöönottoa EU:n taloudellisten etujen vastaiseen petokseen syyllistyneiden tahojen osalta.
VII

EU:n lainsäätäjät voisivat pohtia, pitäisikö jäsenvaltioiden petostentorjunnan koordinointivirastojen (AFCOS) vähimmäistoiminnot määrittää, jotta varmistetaan virastojen koordinointiroolin vaikuttavuus. Tässä yhteydessä lainsäätäjät ottaisivat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti huomioon jäsenvaltioiden oikeuden määritellä ja järjestää petostentorjuntatyönsä joustavasti.

Johdanto

Petostentorjunta EU:ssa

01

EU:n lainsäädännössä tehdään ero kahden käsitteen välillä1:

 • Väärinkäytösten tunnusmerkit täyttää jokainen EU:n lainsäädännön rikkominen, joka johtuu taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka tuloksena on tai voisi olla vahinko EU:n yleiselle talousarviolle tai EU:n hoidossa oleville talousarvioille perusteettoman menon takia2.
 • Petokseksi katsottava sääntöjenvastaisuus (eli petos) määritellään3 tahalliseksi teoksi tai laiminlyönniksi, joka koskee:
  • väärien, virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten tai asiakirjojen käyttämistä tai esittämistä, josta seuraa, että EU:n yleiseen talousarvioon tai EU:n hoidossa oleviin tai sen puolesta hoidettuihin talousarvioihin sisältyviä varoja nostetaan tai pidätetään oikeudettomasti
  • erityistä velvoitetta rikkoen tapahtuvaa tietojen ilmoittamatta jättämistä, jolla on sama seuraus kuin edellä
  • tällaisten varojen väärinkäyttöä muihin tarkoituksiin kuin ne on alun perin myönnetty.
02

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 325 artiklan mukaan (komission edustama) unioni ja jäsenvaltiot suojaavat unionin taloudellisia etuja petolliselta menettelyltä ja muulta laittomalta toiminnalta. Tämä velvoite kattaa kaikki EU:n tulo- ja meno-ohjelmat ja kaikki toimintalohkot.

03

EU toteuttaa koheesiopolitiikkaa kolmen Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin (ERI-rahastot)4 kuuluvan rahaston – Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) – kautta. Näistä käytetään yhteisnimitystä EU:n koheesiopolitiikan rahastot. Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat näitä rahastoja yhdessä toimenpideohjelmilla, joissa on eritelty, miten jäsenvaltiot käyttävät EU:n rahoitusta ohjelmakauden kuluessa.

 • Ohjelmakaudella 2007–2013 koheesioalan toimenpideohjelmia oli 440. Lähes kaksi kolmasosaa niistä on jo saatu päätökseen.
 • Ohjelmakaudella 2014–2020 toimenpideohjelmia on 389. Nämä toimenpideohjelmat ovat vielä käynnissä.
04

Komissiossa kaksi pääosastoa vastaa EU:n koheesiopolitiikan toteuttamisesta: työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto sekä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto. Jäsenvaltioissa kunkin toimenpideohjelman toteuttamiseen ja tarkastamiseen osallistuu kolmentyyppisiä ohjelmaviranomaisia:

 • hallintoviranomainen (joka toteuttaa toimenpideohjelmaa)
 • todentamisviranomainen (joka toimittaa maksatushakemukset komissiolle ja laatii toimenpideohjelmaa koskevat tilinpäätökset)
 • tarkastusviranomainen (joka antaa riippumattoman lausunnon tilien luotettavuudesta, aiheutuneiden menojen laillisuudesta sekä hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnasta).
05

EU:n koheesiopolitiikkaan ohjelmakaudella 2007–2013 sovelletun oikeudellisen kehyksen mukaan jäsenvaltiot olivat vastuussa sääntöjenvastaisuuksien (myös petosten) ehkäisemisestä, havaitsemisesta ja korjaamisesta sekä aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnästä5. Tämä vaatimus käy selvemmin ilmi ohjelmakauden 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta, jossa edellytetään, että hallintoviranomaiset ottavat käyttöön ”todetut riskit huomioon ottaen tehokkaita ja oikeasuhteisia petostentorjuntatoimenpiteitä”6. Komissio suosittelee7, että hallintoviranomaiset kattaisivat koko petostentorjunnan hallinnointiprosessin (ks. kaavio 1), joka koostuu petosten ehkäisystä ja havaitsemisesta sekä petoksiin reagoimisesta (lähinnä raportointia havaituista tapauksista ja aiheettomasti maksettujen varojen takaisinperintätoimia). Komissio soveltaa näin petoksiin ja korruptioon nollatoleranssin periaatetta8.

Kaavio 1

Petosriskin hallinnointiprosessi

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin COSO-kehyksen perusteella.

06

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on EU:n keskeinen petostentorjuntaelin. Se osallistuu komission petostentorjuntapolitiikan suunnitteluun ja täytäntöönpanoon ja suorittaa EU:n talousarvioon kohdistuvia petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa koskevia hallinnollisia tutkimuksia.

07

Jäsenvaltioissa petostentorjuntatoimia eivät toteuta pelkästään hallintoviranomaiset. Jokaisen jäsenvaltion on vuodesta 2013 alkaen täytynyt nimetä petostentorjunnan koordinointivirasto (AFCOS), jonka tehtävänä on edistää tehokasta yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, mukaan lukien luonteeltaan operatiiviset tiedot, OLAFin kanssa9. Lisäohjeissaan10 komissio täsmensi, että petostentorjunnan koordinointivirastojen tehtävään tulisi sisältyä kaikkien lainsäädännöllisten, hallinnollisten ja tutkimista koskevien velvoitteiden ja toimien koordinointi jäsenvaltiossa EU:n taloudellisten etujen suojelun osalta. Yhteisen hallinnoinnin yhteydessä jäsenvaltion viranomaiset raportoivat epäillyt tai todetut petostapaukset (ja muut sääntöjenvastaisuudet) komissiolle sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmän (Irregularity Management System, IMS) kautta. Järjestelmää ylläpidetään OLAFin petostentorjunnan tietojärjestelmän palvelualustalla (anti-fraud information platform).

EU:n koheesiopolitiikan alalla raportoidaan huomattavasti enemmän petoksia kuin muilla menoaloilla

08

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät 5. heinäkuuta 2017 direktiivin (EU) 2017/1371 unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin (PIF-direktiivi)11. Direktiivissä annetaan EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvan petoksen yhteinen määritelmä, joka koskee etenkin julkisia hankintoja. Jäsenvaltioiden on annettava PIF-direktiivin noudattamisen edellyttämät lait viimeistään 6 päivänä heinäkuuta 201912.

09

Syyskuussa 2018 komissio julkaisi 29. vuosikertomuksen Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta13 (jäljempänä ’vuoden 2017 PIF-kertomus’). Yhteisesti hallinnoiduilla aloilla komissio laatii kertomuksen jäsenvaltioiden IMS-järjestelmän kautta ilmoittamien tietojen perusteella (ks. kohta 7). Vuoden 2017 PIF-kertomuksen analyysi osoittaa, että EU:ssa raportoidaan koheesioalalla huomattavasti enemmän (epäiltyjä ja todettuja) petoksia kuin muilla aloilla. Koheesiopolitiikka vastaa vain kolmannesta määrärahoista, mutta sen osuus kaikista raportoiduista petosepäilyistä on 39 prosenttia ja osuus kaikista niihin liittyvistä rahamääristä 72 prosenttia (ks. kaavio 2).

Kaavio 2

Petoksiksi ilmoitetut sääntöjenvastaisuudet toimintalohkoittain (2013–2017)

Lähde: Vuoden 2017 PIF-kertomus – Statistical Annex Part II (Expenditure).

10

Vuoden 2017 PIF-kertomuksen perustana olevista tiedoista päätellen jäsenvaltioiden petoksiksi ilmoittamat sääntöjenvastaisuudet vastaavat 0,44:ää prosenttia koheesioalalla maksetuista EU:n varoista. Tätä indikaattoria nimitetään petosten havaitsemisasteeksi14, ja se vaihtelee huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen (ks. kaavio 3). Vaihteluväli oli 0–2,1 prosenttia EU:n koheesioalan rahoituksesta koko ohjelmakaudella 2007–2013. Vuoden 2017 PIF-kertomuksessa ei anneta erityistä selitystä Slovakian osalta raportoidulle huomattavasti korkeammalle petosten havaitsemisasteelle. Yksittäisen petokseksi ilmoitetun sääntöjenvastaisuuden arvo on keskimäärin 0,8 miljoonaa euroa.

Kaavio 3

Havaitut ja ilmoitetut petokset prosenttiosuutena EU:n jäsenvaltioiden ohjelmakaudella 2007–2013 saamasta koheesiopolitiikan rahoituksesta

Huom. Kaaviota varten petosten havaitsemisasteen kohdalla tehdyissä laskelmissa ei otettu huomioon kalastuspolitiikkaan liittyviä sääntöjenvastaisuuksia (jotka sisältyvät komission koheesio- ja kalastusalalta julkaisemiin tilastoihin ja jotka eivät nosta petosten havaitsemisastetta koko EU:n osalta). Kaaviossa ei myöskään ole otettu huomioon monen maan välisiä Euroopan alueellisen yhteistyön (ETC) ohjelmia. Kyseiset ohjelmat ovat kuitenkin mukana kaaviossa EU:n keskiarvoa koskevassa laskelmassa. Niistä jäsenvaltioista, joiden petosten havaitsemisaste on nolla, Suomella ja Luxemburgilla ei ollut lainkaan petokseksi ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia, kun taas Irlanti ja Ruotsi ilmoittivat joistakin arvoltaan vähäisistä sääntöjenvastaisuuksista.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuoden 2017 PIF-kertomuksen (Statistical Annex; s. 93) perusteella.

11

Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että on tarpeen arvioida hallintoviranomaisten työtä, sillä ne ovat etulinjassa torjumassa EU:n koheesiopolitiikkaan kohdistuvia petoksia. Komission mukaan15 petosriskiä koheesiopolitiikan alalla voisi merkittävästi vähentää yhdistelmä, joka koostuisi toisaalta perusteellisesta riskienarvioinnista ja hallintoviranomaisten tarkoituksenmukaisesti toteuttamista ehkäisevistä ja havaitsevista toimenpiteistä ja toisaalta toimivaltaisten elinten (tavallisesti poliisin tai syyttäjien) oikea-aikaisesti suorittamista koordinoiduista tutkimuksista. Tämä yhdistelmä muodostaisi toimivan petoksia ehkäisevän pelotteen. Tarkastuksessa perehdyttiin näihin kahteen laajaan aihealueeseen.

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

12

Tilintarkastustuomioistuin päätti kohdistaa tarkastuksen hallintoviranomaisten petostentorjuntatyöhön koheesioalalla, koska hallintoviranomaisten rooli on – ja tulee ohjelmakaudella 2021–2027 olemaan – keskeinen. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, ovatko hallintoviranomaiset täyttäneet asianmukaisesti velvollisuutensa petostentorjunnan hallinnointiprosessin jokaisessa vaiheessa eli petosten ehkäisemisen ja havaitsemisen sekä petoksiin reagoimisen (mukaan lukien petoksista raportoiminen ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä) aikana. Tätä varten tilintarkastustuomioistuin arvioi, ovatko hallintoviranomaiset

 1. laatineet petostentorjuntapolitiikan, suorittaneet perusteellisen riskienarvioinnin ja toteuttaneet riittävät ehkäisevät ja havaitsemista helpottavat toimet
 2. reagoineet havaittuihin petoksiin tarkoituksenmukaisesti ja koordinoidusti yhdessä tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten sekä petostentorjunnan koordinointivirastojen kanssa (ottaen huomioon näiden viranomaisten tehtävät tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksen kohteena olleissa jäsenvaltioissa).
13

Tilintarkastustuomioistuin selvitti, mikä on hallintoviranomaisten ja petostentorjunnan koordinointivirastojen rooli jäsenvaltioissa koheesioalalla. Se tarkasti kolmen tärkeimmän Euroopan rakenne- ja investointirahaston koheesioalalla rahoittamien toimenpideohjelmien hallintoviranomaiset. Tarkastus liittyi siis koheesiorahastoon, ESR:oon ja EAKR:oon. Tarkastuksen ulkopuolelle päätettiin jättää EAKR:oon liittyvä Euroopan alueellisen yhteistyön tavoite (ETC), koska sen toimenpideohjelmista rahoitettaviin hankkeisiin osallistuu tavallisesti kumppaneita useista maista monien eri jäsenvaltioiden viranomaisten valvonnassa.

14

Tilintarkastustuomioistuin arvioi, miten hallintoviranomaiset olivat ottaneet huomioon petostentorjuntaprosessin hallinnointiin sovellettavat jäsenvaltioiden oikeudelliset ja strategiset petostentorjuntakehykset etenkin tapauksissa, joissa oli käytettävissä kansallinen petostentorjuntastrategia. Tilintarkastustuomioistuin pyysi kaikkia hallintoviranomaisia osallistumaan kyselytutkimukseen, jossa käsiteltiin petosten ehkäisemis- ja havaitsemistoimia. Vastaus saatiin 23 jäsenvaltion viranomaisilta.

15

Tarkastuksen aikana käytiin seuraavissa seitsemässä jäsenvaltiossa: Bulgaria, Ranska, Unkari, Kreikka, Latvia, Romania ja Espanja. Kun tilintarkastustuomioistuin valitsi jäsenvaltioita tarkastukseen, se otti huomioon petosten havaitsemisasteen ja petosten lukumäärän vuoden 2016 PIF-kertomuksessa sekä sen, miten nämä luvut korreloivat muiden käytettävissä olevien petosriskin indikaattoreiden kanssa. Tarkastuskäyntien aikana tarkastajat tapasivat kaikkiaan 43 toimenpideohjelman (22 toimenpideohjelmaa ohjelmakaudelta 2007–2013 ja 21 toimenpideohjelmaa ohjelmakaudelta 2014–2020) toteuttamisesta vastaavien viranomaisten edustajia sekä petostentorjunnan keskeisiä toimijoita (syyttäjä- ja lainkäyttöviranomaisia, tutkintaviranomaisia, petostentorjunnasta vastaavia virastoja, kilpailuviranomaisia). Tarkastuskäynnin kohteena olleissa jäsenvaltioissa tarkastajat tarkastivat harkintaan perustuvan otoksen toimenpideohjelmia, jotka oli poimittu niin, että otos oli edustava kaikkien rahastojen (EAKR, ESR ja soveltuvin osin koheesiorahasto) ja tukitoimityyppien kirjon osalta.

16

Tilintarkastustuomioistuin kävi läpi otoksen, joka koostui 138 sääntöjenvastaisuustapauksen asiakirjoista. Sääntöjenvastaisuudet oli ilmoitettu komissiolle petoksiksi kaudelta 2007–2013 testattujen 22 toimenpideohjelman osalta. Aina perusjoukon koon salliessa tilintarkastustuomioistuin sovelsi tarkastettavien sääntöjenvastaisuuksien poiminnassa satunnaismenetelmää, jota kutsutaan rahayksikköön perustuvaksi otannaksi. Tilintarkastustuomioistuin ei arvioinut tutkinta-, syyttäjä- ja lainkäyttöviranomaisten työtä, joskin hallintoviranomaisten ja näiden viranomaisten välistä koordinointia ja yhteydenpitoa tutkittiin.

17

Tämän tarkastuksen havainnot täydentävät erityiskertomuksessa nro 1/2019 esitettyjä havaintoja. Kertomuksessa ”EU:n varainkäyttöön liittyvien petosten torjunta: toimia tarvitaan”, joka julkaistiin 10. tammikuuta 2019, käsitellään komission petostentorjuntastrategian suunnittelua ja toteutusta. Tilintarkastustuomioistuin keskittyy erityiskertomuksessaan pääasiassa OLAFin rooliin, mutta tutki myös EU:n koheesiopolitiikan toteuttamisesta vastaavien komission pääosastojen työtä, joka liittyy petostentorjuntapolitiikkaan (ks. kohta 4).

Huomautukset

Petostentorjuntapolitiikka ja petosten ehkäisemis- ja havaitsemistoimet

Hallintoviranomaisilla ei yleensä ole erityistä petostentorjuntapolitiikkaa

18

Komissio on antanut jäsenvaltioille ja hallintoviranomaisille ohjeita auttaakseen niitä täyttämään säännösten mukaisen velvoitteensa, jonka mukaan niiden on otettava käyttöön oikeasuhteiset ja tehokkaat petostentorjuntatoimet.

 • Jäsenvaltioille komissio suosittelee kansallisen petostentorjuntastrategian hyväksymistä ERI-rahastojen suojaamiseksi. Tavoitteena on varmistaa petostentorjuntatoimien yhtenäinen ja vaikuttava toteuttaminen, etenkin jos jäsenvaltion organisaatiorakenteet on hajautettu.
 • Toimenpideohjelmien osalta komissio suosittelee, että hallintoviranomaiset kehittävät petostentorjuntaa varten jäsennellyn toimintatavan, joka niveltyy petostentorjunnan hallinnointiprosessin neljän keskeisen osatekijän ympärille: ehkäisemiseen, havaitsemiseen, korjaamiseen ja syytteen nostamiseen16.
 • Komissio on myös määrittänyt konkreettiset perusteet, joilla arvioidaan hallintoviranomaisten tapaa huolehtia oikeudellisista velvoitteistaan, jotka koskevat oikeasuhteisten ja tehokkaiden petostentorjuntatoimien käyttöönottoa17.
19

Komissio suosittelee, että hallintoviranomaiset soveltavat virallista petostentorjuntapolitiikkaa18 ja viestittävät siten torjuvansa petoksia määrätietoisesti ja puuttuvansa petoksiin. Petostentorjuntapolitiikassa pitäisi tuoda esiin muun muassa petostentorjuntakulttuurin kehittämistä koskevat strategiat ja petosten torjunnassa sovellettava tehtävienjako. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että hallintoviranomaisten olisi pitänyt laatia virallinen petostentorjuntapolitiikka tai vastaava nimenomainen itsenäinen asiakirja, jossa täsmennetään niiden toimet petosten ehkäisemisen ja havaitsemisen sekä petoksiin reagoimisen osalta, sekä tehdään selväksi hallintoviranomaisten henkilöstölle, EU:n rahoituksen edunsaajille ja muille viranomaisille, että petosten torjuntatoimet on määritetty ja ne ovat käytössä.

20

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuskäyntien aikana, että vain hyvin harva näistä toimintapolitiikoista tosiasiassa muodostaa virallisen viiteasiakirjan, jossa on yhteenveto toimenpiteistä, joita on toteutettava petostentorjunnan hallinnointiprosessin eri vaiheissa vastauksena havaittuihin petosriskeihin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi virallisen petostentorjuntapolitiikan vain Latviassa, tietyillä välittävillä elimillä Espanjassa sekä Ranskassa (missä toimintapolitiikkaa ei ole julkaistu). Kaikissa muissa tapauksissa tarkastajat joutuivat tutustumaan useisiin hallintoasiakirjoihin ja menettelykäsikirjoihin saadakseen kattavan kuvan petostentorjuntatoimista. Tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan virallisen petostentorjuntapolitiikan puuttuminen rajoittaa jäsenvaltioiden valmiuksia valvoa ja koordinoida petostentorjuntatoimia ja arvioida niiden vaikuttavuutta. Tämä on tärkeä näkökohta etenkin siksi, että vain kymmenen jäsenvaltiota on hyväksynyt kansallisen petostentorjuntastrategian19 komission suosituksen perusteella (ks. kohta 18).

21

Tilintarkastustuomioistuin katsoo myös, että vuosien 2014–2020 petostentorjuntakehyksen rakenne on puutteellinen, jos hallintoviranomaisilta ei säännöksin edellytetä virallisen petostentorjuntapolitiikan hyväksymistä. Komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 480/2014 (joka täydentää ohjelmakauden 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta) ei myöskään mainita vakavien puutteiden määrittämisen yhteydessä sellaisia oikeasuhteisten ja tehokkaiden petostentorjuntatoimien toteuttamiseen liittyviä heikkouksia, jotka voisivat sinällään johtaa maksujen keskeyttämiseen tai toimenpideohjelmaa koskeviin rahoitusoikaisuihin20. Näin petostentorjuntatoimien soveltamiselle annetaan vähemmän painoarvoa kuin muille hallinto- ja valvontajärjestelmien arvioimisen osa-alueille. Kauden 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta tehdyssä komission ehdotuksessa ei oteta petostentorjuntatoimia huomioon yhtenä mahdollistavista edellytyksistä21, jotka jäsenvaltioiden on täytettävä, ennen kuin ne voivat saada EU:n koheesiorahoitusta.

Hallintoviranomaiset arvioivat petosriskit järjestelmällisesti, mutta arviointiprosessia voitaisiin vielä kehittää

Hallintoviranomaiset yksilöivät petosriskit järjestelmällisesti

22

Merkittävin muutos ohjelmakauteen 2007–2013 verrattuna on se, että hallintoviranomaisten on nykyisin arvioitava petosriskit kauden 2014–2020 valvontakehyksen vaatimusten mukaisesti (ks. kohta 5). Tarkoituksena on, että hallintoviranomaiset määrittävät, voidaanko olemassa olevilla sisäisillä kontrolleilla puuttua eri petosskenaarioihin liittyviin riskeihin, ja tunnistavat osa-alueet, joilla tarvitaan lisäkontrolleja.

23

Jäsenvaltioille ja hallintoviranomaisille osoitetuissa EGESIF-ohjeissa (ks. kohta 18) käsitellään muiden petostentorjuntaan liittyvien aiheiden ohella petosriskien arvioimista ja esitetään arvioinnin tekemiseen tarkoitettu käyttövalmis väline22. Kaikki hallintoviranomaiset, joiden luo tehtiin tarkastuskäynti tämän tarkastuksen aikana, täyttivät petosriskien arviointia koskevan velvoitteensa. Hallintoviranomaiset huolehtivat siis entistä paremmin petostentorjunnasta koheesioalalla. Useimmiten ne sovelsivat komission kehittämää petosriskien arviointimallia tai itse mukauttamaansa versiota tästä mallista.

24

Komissio julkaisi 28. marraskuuta 2018 tulokset23, jotka koskivat petosten ja korruption ehkäisemiskäytäntöjä ja perustuivat komission joulukuussa 2016 ulkoistamaan tutkimukseen. Jäsenvaltiot soveltavat näitä käytäntöjä noudattaakseen tiettyjä ohjelmakaudelle 2014–2020 laadittuja säännöksiä. Tutkimuksen johtopäätökseksi tuli, että lainsäädännössä asetetut uudet vaatimukset olivat etenkin petosriskien arviointiprosessin osalta auttaneet jäsenvaltioita torjumaan petoksia entistä vakioidummin ja järjestelmällisemmin. Tutkimuksessa todettiin kuitenkin myös, että osa viranomaisista saattaa itsearvioinnissaan aliarvioida riskitason (ks. laatikko 1).

Laatikko 1

Petosten ja korruption ehkäisemisen tilannetta ERI-rahastoissa kartoittava tutkimus

Tutkimus perustui 50 toimenpideohjelman otokseen, jonka komissio poimi kaudelta 2014–2020 harkintansa mukaan niin, että kaikki jäsenvaltiot ja joukko aloja ja rahastoja tuli katettua (41 toimenpideohjelmaa koski koheesioalaa, mutta Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitetta ei otettu huomioon). Tutkimustiimi kävi läpi jäsenvaltioita koskevia tietoja (erityisesti jäsenvaltioiden petosriskien arviointitulokset) ja haastatteli ohjelmaviranomaisia ja petostentorjunnan koordinointivirastojen edustajia.

Tutkimuksessa keskityttiin petostentorjuntatoimien suunnitteluun ja (vähäisemmässä määrin) petosten havaitsemismenetelmiin sekä arvioitiin, olivatko toimet oikeasuhteiset yksilöityihin riskeihin nähden. Siinä ei kuitenkaan perehdytty petosriskien arviointitapaan. Tutkimuksessa ei myöskään esitetty johtopäätöksiä käytössä olevien toimien tehokkuudesta.

Tutkimuksen keskeiset tulokset voidaan tiivistää seuraavasti:

Myönteiset havainnot Parantamista vaativat osa-alueet
Petosten ja korruption torjuntatoimet ovat ohjelmakaudella 2014–2020 aiempaa vakioituneempia ja järjestelmällisempiä. Lieventävien toimien oikeasuhteisuus on vähäisintä tarjouskartellien riskin ja päällekkäisen rahoituksen riskin kohdalla.
Lieventävät toimet ovat yleensä oikeasuhteiset itse arvioituihin riskeihin nähden. Osa viranomaisista saattaa itsearvioissaan pitää petosriskiä todellista pienempänä.
Useimmat viranomaiset käyttävät komission petosriskien arviointimallia. Kaikki hallintoviranomaiset eivät arvioi petosriskiä toimenpideohjelman tasolla.
Laajemmalla petosriskien arviointiprosessilla voidaan vähentää petosriskejä aiempaa paremmin. Petostentorjuntatoimista on tarpeen tiedottaa enemmän jäsenvaltioiden viranomaisille.
Otokseen kuuluneet hallintoviranomaiset kokevat, että Arachne ei nykymuodossaan kaikilta osin vastaa tarpeita.

Tiettyjä osa-alueita olisi vielä kehitettävä

25

Tilintarkastustuomioistuin panee kuitenkin merkille, että eräät tarkastuskäynnin kohteena olleet hallintoviranomaiset arvioivat petosriskejä mekaanisesti, joten ne kenties painottavat muotoseikkoja sisällön kustannuksella.

26

Tavallisesti hallintoviranomaiset myös yksilöivät petosriskejä oman kokemuksensa perusteella ilman lisäpanosta muilta asiantuntevilta toimijoilta (petostentorjunnan koordinointivirastot, tutkinta- ja syyttäjäviranomaiset tai muut erikoistuneet asiantuntijaelimet).

27

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi jäsenvaltioihin tehtyjen käyntien aikana viitteitä siitä, että monet hallintoviranomaiset ja välittävät elimet ovat saattaneet arvioida petosriskit puutteellisesti.

 • Bulgariassa tarkastusviranomainen oli jo havainnut, että osa hallintoviranomaisista oli virheellisesti luokitellut tietyt petosriskit vähäisiksi eivätkä ne siksi soveltaneet niihin lisäkontrolleja.
 • Ranskassa hallintoviranomaiset, joiden luo tehtiin tarkastuskäynti, eivät olleet arvioineet lisäkontrollien vaikutusta petoksia koskevaan jäännösriskiin.
 • Espanjassa petosriskien arviointivastuu on osittain siirretty välittäville elimille. Siellä hallintoviranomaisten teettämä riippumaton arviointi toi esiin ongelmia, sillä yksilöidyt riskit ja suunnitellut kontrollit eivät vastanneet johdonmukaisesti tosiaan (tiettyjen riskien varalta ei ollut toimintasuunnitelmaa tai kontrolleja oli laadittu soveltumattomiksi merkityille aloille).
 • Erään Romaniassa tarkastetun toimenpideohjelman kohdalla välittävät elimet, jotka hoitivat samankaltaisia delegoituja toimintoja ja rahoitusta, esittivät erilaisia arvioita petosriskeistä.
 • Unkarissa tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että petosriskien arviointi ei ollut riittävän kattavaa (aiempia tarkastustuloksia ei huomioitu), eikä siinä yksilöity riskejä, jotka koskevat nimenomaan kyseisten toimenpideohjelmien käsittämiä toimi- ja edunsaajatyyppejä.
28

Hallintoviranomaiset päättelivät lähes kaikissa tapauksissa, että olemassa olevat petostentorjuntatoimet kattavat yksilöidyt petosriskit. Havaitut puutteet huomioon ottaen tilintarkastustuomioistuin katsoo, että johtopäätös saattaa olla liian toiveikas.

Hallintoviranomaiset ovat parantaneet petosten ehkäisemistoimiaan mutta eivät ole edistyneet merkittävästi petosten ennakoivassa havaitsemisessa

29

Hallintoviranomaisten edellytetään kehittävän tehokkaat ja oikeasuhteiset petosten ehkäisemis- ja havaitsemistoimet vastauksena yksilöityihin riskeihin niin, että tilaisuuksia petosten tekemiseen on huomattavasti vähemmän.

Hallintoviranomaiset ovat kehittäneet erillisiä petosten ehkäisemistoimia kautta 2014–2020 varten

30

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kaudelle 2014–2020 laaditut petostentorjunnan lisätoimet laajalti keskittyvät ehkäiseviin toimiin, jotka ovat kattavammat kuin kaudella 2007–2013. Tilintarkastustuomioistuimen kyselystä ilmeni, että tällaiset ehkäisevät lisätoimet koostuvat pääasiassa henkilöstöä petoksista valistavasta koulutuksesta, eturistiriitoja koskevista periaatteista, eettisistä ohjeista työntekijöille ja edunsaajille sekä petostentorjuntaa koskevien institutionaalisten korkean tason lausumien tai julistusten julkaisemisesta.

31

Tilintarkastustuomioistuimen kysely osoitti myös, että hallintoviranomaiset pitävät petoksia koskevia valistustoimia (sekä henkilöstön kouluttamista että välittäviä elimiä ja hankkeiden edunsaajia koskevia erityistoimia), eturistiriitoja koskevia periaatteita ja käytännesääntöjä vaikuttavimpina keinoina ehkäistä petoksia EU:n koheesiorahoituksen yhteydessä (ks. kaavio 4). Muut petosten ehkäisemistoimet, kuten työntekijöitä koskevat tukiohjelmat (joissa vähennetään petoksille altistuviin työntekijöihin kohdistuvaa painetta) ja palkkiojärjestelmät (joiden yhteydessä hallintoviranomaiset julkistavat aikomuksensa myöntää palkkioita petosten paljastamisesta), ovat yhä harvinaisia, vaikka niitä pidetään kohtuullisen vaikuttavina.

Kaavio 4

Hallintoviranomaisten toteuttamat petosten ehkäisemistoimet ja toimien koettu vaikuttavuus

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kysely hallintoviranomaisille.

32

Monet jäsenvaltiot ovat valinneet innovatiivisempia tapoja ehkäistä EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvia petoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi kansalaisjärjestöjen osallistuminen hankintasopimusten toteuttamisen valvontaan ja kampanjat, joissa kyseenalaistetaan tiettyjen petoksellisten käytäntöjen osakseen saama sosiaalinen hyväksyntä (ks. laatikko 2).

Laatikko 2

Innovatiiviset petostentorjuntatoimet

Rehellisyyssopimukset

Vuonna 2015 Euroopan komissio ja Transparency International (maailmanlaajuinen valtioista riippumaton järjestö, joka torjuu aktiivisesti korruptiota ja on erityisesti tunnettu julkaisemastaan CPI-korruptioindeksistä) käynnistivät rehellisyyssopimuksia koskevan pilottihankkeen, joka on innovatiivinen tapa ehkäistä petoksia EU:n koheesiohankkeissa. Rehellisyyssopimuksessa hankintasopimuksen tekemisestä vastaava viranomainen ja hankinnasta kilpailevat talouden toimijat sitoutuvat pidättäytymään korruptoituneista käytännöistä ja varmistamaan hankintaprosessin avoimuuden. Rehellisyyssopimuksiin kuuluu myös erillinen sopimus siitä, että jokin kansalaisjärjestö (esimerkiksi valtioista riippumaton järjestö, säätiö tai paikallinen yhteisöperustainen järjestö) otetaan mukaan valvomaan, että kaikki osapuolet täyttävät sitoumuksensa. Rehellisyyssopimuksilla pyritään edistämään hankintamenettelyjen avoimuutta, tilivelvollisuutta ja hyvää hallintoa, lujittamaan luottamusta viranomaisiin sekä lisäämään kustannustehokkuutta ja säästöjä parempien hankintatoimien avulla. Hankkeen toinen vaihe alkoi vuonna 2016 ja jatkuu neljä vuotta24. Tarkastajat keskustelivat kansalaisjärjestöjen kanssa rehellisyyssopimusten käytöstä Latviassa, Romaniassa ja Unkarissa, ja järjestöt suhtautuivat aloitteeseen yleisesti ottaen myönteisesti.

FRAUD OFF! ‑kampanja

Latvian petostentorjunnan koordinointivirasto käynnisti maaliskuussa 2017 valistuskampanjan nimeltä FRAUD OFF!. Kampanjassa kyseenalaistetaan se, että tietyntyyppisiä petoksellisia toimintatapoja saatetaan pitää sosiaalisesti hyväksyttävinä. Kansalliset tv-kanavat esittivät kampanjatiedotteita, joissa esiintyi maassa tunnettuja henkilöitä, ja tiedotusmateriaalia jaettiin instituutioille, yrityksille, kaupoille ja yleisesti kansalaisille. Kampanja tavoitti merkittävän määrän yleisöä ja oli jonkin aikaa hyvin suosittu.

Kauden 2014–2020 petosten havaitsemistoimet ovat pitkälti samakaltaisia kuin kaudella 2007–2013

33

Pakollisen petosriskien arvioinnin vuoksi petosten ehkäisemiseen on kiinnitetty enemmän huomiota, mutta hallintoviranomaiset eivät juurikaan ole kehittäneet petosten havaitsemiseksi lisää menetelmiä ohjelmakaudelle 2014–2020. Viranomaiset turvautuvat sen sijaan sisäisiin kontrolleihin ja menettelyihin, joita sovellettiin jo kaudella 2007–2013, kun valvontakehys oli heikompi (ks. kaavio 5). Niitä ovat pääasiassa tarkastukset paikalla, petoksia koskevat sisäiset raportointimekanismit ja vähemmässä määrin tiettyjen petosindikaattoreiden25 (varoitusmerkkien) yksilöiminen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi niin kyselynsä avulla kuin jäsenvaltioihin suuntautuneilla tarkastuskäynneillään vain hyvin harvoja petosten havaitsemiseen käytettäviä ennakoivia lisäkontrolleja (esimerkiksi kilpailunvastaiseen yhteistyöhön julkisten hankintojen yhteydessä kohdistettavat erityiset tarkastukset, kuten saatujen tarjousten semanttinen analyysi tai epätavallisten tarjoustapojen yksilöiminen).

Kaavio 5

Hallintoviranomaisten toteuttamat petosten havaitsemiseen tähtäävät toimet ja toimien koettu vaikuttavuus

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kysely hallintoviranomaisille.

Käytännön ongelmat vähentävät petosten paljastajille tarkoitettujen vihjelinjojen hyödyllisyyttä

34

Tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus osoitti, että hallintoviranomaiset eivät juurikaan hyödynnä petosten paljastajille tarkoitettuja vihjelinjoja siitä huolimatta, että ne yleensä pitävät niitä vaikuttavana petosten havaitsemismenetelmänä. Vihjelinjat ja muut petosten paljastajille tarkoitetut mekanismit antavat hallintoviranomaisille (ja muille relevanteille jäsenvaltioiden viranomaisille) mahdollisuuden saada tietoonsa potentiaalisia petoksia, joita ei havaittu muiden kontrollien avulla26. Useissa tutkimuksissa on ilmennyt, että tällaisia menetelmiä pidetään tärkeimpänä petosraporttien lähteenä27. Tarkastuskäyntien aikana tilintarkastustuomioistuin arvioi väärinkäytösten ilmoittamismekanismeja ja havaitsi niiden käytössä useita käytännön ongelmia. Ilmoittamista ei esimerkiksi aina voi tehdä anonyymisti, ja on olemassa riski, etteivät hankkeiden edunsaajat ja kansalaiset ylipäätään tiedä ilmoittamismekanismeista tarpeeksi. Jos lainsäädäntö rajoittaa nimettömästi käytettävien ilmiantokanavien käyttöä, hallintoviranomaiset ja petostentorjunnan koordinointivirastot voivat aina ohjata anonyymit petosten paljastajat OLAFin perustamaan ilmoitusjärjestelmään28.

35

Komissio ehdotti 23. huhtikuuta 2018 direktiiviä väärinkäytösten paljastajien suojelusta. Direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden nykyisin soveltamat erilaiset toimintatavat ja parantaa unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelua. Se kattaa kaikki EU:n taloudellisia etuja haittaavat rikkomiset. Ehdotuksesta 15. lokakuuta 2018 antamassaan lausunnossa tilintarkastustuomioistuin katsoi, että väärinkäytösten paljastamiseen tarkoitettujen järjestelyjen käyttöönotto tai laajentaminen kaikkiin jäsenvaltioihin auttaisi parantamaan EU:n toimintapolitiikkojen hallintaa kansalaisten ja työntekijöiden toimien avulla. Tilintarkastustuomioistuin toi kuitenkin esiin myös eräitä huolenaiheita, kuten ehdotuksen aineellisen soveltamisalan liiallisen monimutkaisuuden, joka saattaa heikentää mahdollisten väärinkäytösten paljastajien oikeusvarmuutta ja siten estää heitä tekemästä ilmoitusta. Tilintarkastustuomioistuin kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että tietoisuuden lisäämistä ja henkilöstön kouluttamista koskevat selkeät velvoitteet puuttuivat. Tilintarkastustuomioistuin on myös vakuuttunut, että nimettömästi ilmoituksen tehneiltä henkilöiltä ei pidä evätä suojelua, jos heidän nimensä myöhemmin tulee ilmi29. Direktiivin hyväksymisen yhteydessä Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot tekivät 12. maaliskuuta 2019 alustavan sopimuksen uusista säännöistä, jotka takaavat tehokkaan suojan EU:n lainsäädännön rikkomisten paljastajille30.

Data-analytiikan käyttö petosten havaitsemisessa on liian vähäistä

36

Komissio kannustaa hallintoviranomaisia hyödyntämään ennakoivasti data-analytiikkaa mahdollisesti suuririskisten tilanteiden havaitsemiseen, varoitusmerkkien yksilöimiseen ja petostentorjuntatoimien tavoitteiden tarkentamiseen. Data-analytiikan pitäisi olla järjestelmällisesti osa hankkeiden valintaa, hallinnon tarkastuksia ja muita tarkastuksia31. Komissio antaa petostentorjunnan yhteydessä käyttöön erityisen tiedonlouhintatyökalun (Arachne), joka auttaa hallintoviranomaisia yksilöimään hankkeet, joissa saattaa ilmetä petosriskejä. Komission tilintarkastustuomioistuimelle toimittamien tietojen mukaan Arachne oli joulukuussa 2018 käytössä 21 jäsenvaltiossa, joissa sitä sovellettiin 165 toimenpideohjelmaan, mikä vastaa 54:ää prosenttia EU:n koheesiorahoituksen kokonaismäärästä kaudella 2014–2020 (kun Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitetta ei oteta huomioon). Erityiskertomuksessaan nro 1/2019 ”EU:n varainkäyttöön liittyvien petosten torjunta: toimia tarvitaan” tilintarkastustuomioistuin korosti Arachnen merkitystä petosten ehkäisemisen välineenä. Nyt tilintarkastustuomioistuin arvioi Arachnen roolia petosten havaitsemiseen käytettävänä data-analytiikkavälineenä.

37

Yksi tärkeimmistä tarkastustyön perusteella tehdyistä havainnoista on, että hallintoviranomaiset eivät riittävässä määrin hyödynnä data-analytiikkaa petosten havaitsemisessa. Tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimus osoitti, että vain puolet hallintoviranomaisista käyttää data-analytiikkavälineitä tällä tavoin (ks. kaavio 5). Varsinkaan Arachne-välinettä ei käytetä riittävästi. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuskäyntien kohteena olleissa jäsenvaltioissa seuraavaa:

 • Eräs jäsenvaltio (Kreikka) ei ole toimittanut tietoja siitä, aikooko se ottaa Arachne-välineen käyttöön lähiaikoina. Kreikan hallintoviranomaiset eivät kuitenkaan ole ottaneet käyttöön muuta vastaavaa data-analytiikkavälinettä, jota voitaisiin käyttää kaikkiin maassa toteutettaviin toimenpideohjelmiin.
 • Lopuista kuudesta jäsenvaltiosta neljässä hallintoviranomaiset ovat – Arachne-välineen käyttöä puoltavasta päätöksestään huolimatta – edistyneet hyvin vaatimattomasti tarvittavien operatiivisten tietojen lataamisessa tai välineen käyttämisessä sisäisiin tarkastuksiin.
 • Arachne Charter ‑asiakirjassa pääsy välineeseen annetaan vain hallintoviranomaisille, todentamisviranomaisille ja tarkastusviranomaisille. Tutkintaviranomaiset eivät siis voi automaattisesti hyödyntää Arachnea.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että kahdessa tarkastuskäynnin kohteena olleessa jäsenvaltiossa hallintoviranomaiset, jotka ovat sisällyttäneet Arachnen kaikilta osin hallintomenettelyihinsä, ovat välineen avulla mukauttaneet tiettyjä petostentorjuntatoimia suuririskisiä edunsaajia ajatellen.

38

Tilintarkastustuomioistuin ei saanut vakuuttavaa selitystä sille, miksi hallintoviranomaiset eivät käyttäneet kaikin tavoin hyväkseen komission niille maksutta tarjoamaa välinettä. Komission omassa tutkimuksessa marraskuulta 2018 (ks. kohta 24 ja laatikko 1) todettiin kuitenkin hallintoviranomaisten kokevan, ettei Arachne nykyisessä muodossaan täysin vastaa niiden tarpeita. Tutkimuksen tekijät pitivät tätä erityisen huolestuttavana, sillä Arachne-välineen hyödyllisyyden katsottiin riippuvan paljolti siitä, kuinka monesta toimenpideohjelmasta siihen syötetään tietoja32.

39

Tästä huolimatta tilintarkastustuomioistuin kykeni tarkastuskäyntiensä aikana yksilöimään joitakin esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joissa jäsenvaltioiden viranomaiset olivat kehittäneet data-analytiikkavälineitä auttamaan niitä mahdollisten petosriskien havaitsemisessa (ks. laatikko 3).

Laatikko 3

Hyviä käytäntöjä jäsenvaltioiden data-analytiikassa

Tilintarkastustuomioistuin yksilöi seuraavat data-analytiikkavälineet, joita käytetään suoraan potentiaalisten petosten havaitsemiseen EU:n koheesiovarojen käytössä:

 • Romaniassa lahjomattomuutta valvova kansallinen virasto on kehittänyt tietoteknisen järjestelmän (PREVENT), joka vertaa hankintaviranomaisten ja tarjoajien julkisista hankinnoista antamia tietoja muissa kansallisissa tietokannoissa (esimerkiksi kaupparekisterissä) oleviin tietoihin. Kun järjestelmää sovellettiin 839:n EU:n rahoittaman julkisen hankintamenettelyn yhteydessä, virasto saattoi antaa 42 lahjontaan liittyvää varoitusta korjaavia toimia tai tutkintaa varten.
 • Espanjassa välittävä elin, joka suurelta osin vastaa toimenpideohjelman ”Comunidad Valenciana” toteuttamisesta, on kehittänyt yhdessä korkeakoulujen kanssa nopean tietoteknisen hälytysjärjestelmän (SALER), joka yhdistää neljä erillistä kansallista ja alueellista tietokantaa petosriskien yksilöimistä varten. Välineen täytäntöönpano on edelleen käynnissä.

Hallintoviranomaisilla ei ole riittäviä menettelyjä petosten ehkäisemis- ja havaitsemistoimien seurantaa ja arviointia varten

40

Komissio kannustaa jäsenvaltioita ja hallintoviranomaisia määrittämään menettelyt petosten ehkäisemis- ja havaitsemistoimien toteuttamisen seurantaa varten. Niiden pitäisi sisältää erityiset järjestelyt, joilla raportoidaan, mitä petostentorjuntatoimia on määritetty ja miten niitä sovelletaan. Jäsenvaltioiden ja hallintoviranomaisten olisi hyödynnettävä seurantatuloksia arvioidessaan toimien vaikuttavuutta ja työstettävä petostentorjuntastrategioita ja toimintalinjoja uudelleen tarpeen mukaan.

41

Tilintarkastustuomioistuin totesi, että Latvian hallintoviranomaisia lukuun ottamatta muut hallintoviranomaiset, joiden luo tehtiin tarkastuskäynti, eivät tutki petosten ehkäisemis- ja havaitsemistoimien vaikuttavuutta. Ne pitävät vähäisessä määrin kirjaa toteutetuista toimista ja kytkevät ne vain harvoin tiettyihin tuloksiin. Niin ollen hallintoviranomaiset, muut ohjelmaviranomaiset (esimerkiksi tarkastusviranomaiset) tai koordinointivirastot eivät arvioi petosten torjuntajärjestelmiä tosiasiallisten tulosten perusteella.

Ohjelmakausilta 2007–2013 ja 2014–2020 on raportoitu samansuuntaisia petosmääriä

42

Hallintoviranomaiset ja muut jäsenvaltioiden elimet ilmoittavat petoksista ja väärinkäytöksistä komissiolle sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmällä (IMS). Jäsenvaltiot (lähinnä hallinto- ja tarkastusviranomaiset) olivat joulukuuhun 2018 mennessä ilmoittaneet petoksiksi kaikkiaan 1 925 sääntöjenvastaisuutta ohjelmakaudelta 2007–2013 ja 155 sääntöjenvastaisuutta ohjelmakaudelta 2014–2020. Kyse oli epäillyistä ja todetuista petostapauksista, jotka mahdollisesti koskivat 1,6 miljardin euron (vuosina 2007–2013) ja 0,7 miljardin euron (vuosina 2014–2020) EU‑varoja.

43

Kaaviossa 6 kuvataan IMS-järjestelmän kautta ohjelmakausilta 2007–2013 ja 2014–2020 ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien lukumäärän ja arvon kehitystä. Toistaiseksi kaudelta 2014–2020 on ilmoitettu petoksiksi 155 sääntöjenvastaisuutta – 10 prosenttia vähemmän kuin samassa vaiheessa ohjelmakaudella 2007–2013 (174 sääntöjenvastaisuutta). Rahoituksen näkökulmasta tilanne näyttää varsin erilaiselta: ilmoitettujen petosten mahdollinen vaikutus EU:n koheesiovaroihin ohjelmakaudella 2014–2020 (0,7 miljardia euroa) on yli kolme kertaa suurempi kuin samassa vaiheessa edeltävällä kaudella (0,2 miljardia euroa). Tämä merkittävä lisäys johtuu kuitenkin kahdesta erillisestä petosepäilystä, joita tilintarkastustuomioistuin pitää poikkeavina arvoina33.

Kaavio 6

Petoksiksi ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia koskeva kehityssuunta

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmän tietojen perusteella.

Komissiolle ilmoitetut petostapaukset on useimmiten havaittu paikalla toimitettujen tarkastusten tuloksena taikka ne tulevat ilmi tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten tai tiedotusvälineiden kautta

44

IMS ‑järjestelmä sisältää joukon tietokenttiä, jotka on tarkoitettu sääntöjenvastaisuuksien kuvailemiseen ja tapausta koskevien oikeudellisten menettelyjen tilanteen merkitsemiseen. Yksi kentistä koskee mahdolliseen sääntöjenvastaisuuteen viittaavan tiedon lähdettä (source of the information leading to a suspicion of an irregularity), ja siihen on tarkoitus kirjata havaitsemismenetelmä. Tilintarkastustuomioistuin analysoi IMS-järjestelmään viimeistään joulukuussa 2018 tallennettuja tietoja käyttäen, minkä tietolähteiden perusteella sääntöjenvastaisuuksia oli raportoitu petoksiksi ohjelmakaudella 2007–2013 (ks. kaavio 7). Tilintarkastustuomioistuin ei arvioinut kauden 2014–2020 tietoja, koska ne olivat yhä erittäin epätäydelliset ja mukana oli poikkeavia arvoja (ks. kohta 43).

45

Lukumääräisesti katsoen eniten sääntöjenvastaisuuksia havaittiin ohjelmaviranomaisten paikalla toimittamilla tarkastuksilla (ks. kohta 4) ja seuraavaksi eniten tutkinta- tai syyttäjäviranomaisten raporttien avulla. Tämä viittaa siihen suuntaan, että nämä ovat vaikuttavimmat keinot havaita petoksia koheesiovarojen käytössä. Tilastoihin vaikuttaa kuitenkin se, että tarkastuksia käytetään yleisesti petosten havaitsemismenetelmänä (ks. kohta 33 ja kaavio 5). Arvon perusteella katsoen suurin osa raporteista, jotka koskivat petokseksi ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia, oli tulosta siitä, että tutkinta- tai syyttäjäviranomaiset olivat suoraan ottaneet tapauksen käsiteltäväkseen, tai siitä, että tapaus oli otettu esiin lehdistössä tai muissa medioissa. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että tietolähteitä koskeviin tilastoihin, joissa petokset on eritelty arvon mukaan, vaikutti suuresti se, ettei todellisista määristä ole varmuutta. Tosin epävarmuus on vähäisempää tietojen tullessa tutkinta- tai syyttäjäviranomaisilta.

Kaavio 7

Koheesioalalla petoksiksi ilmoitetut sääntöjenvastaisuudet kaudella 2007–2013 tietolähteen mukaan

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmän tietojen perusteella.

Petoksiin reagoiminen, tutkinta sekä koordinointi asianomaisten elinten kesken

46

Komissio vaatii, että hallintoviranomaiset kehittävät vaikuttavia toimia petoksiin reagoimista varten. Toimien pitäisi sisältää selkeät mekanismit, joilla raportoidaan petosepäilyistä, ja selkeät menettelyt, joilla tapaukset ohjataan toimivaltaisten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten käsiteltäväksi. Lisäksi niiden pitäisi sisältää menettelyt, joilla epäiltyjä petostapauksia voidaan seurata ja tarvittaessa periä takaisin EU:n varoja. Hallintoviranomaisten olisi työskenneltävä yhdessä petostentorjunnan koordinointivirastojen kanssa, ja kaikkien hallinnosta ja lainvalvonnasta vastaavien viranomaisten työtä on tarpeen koordinoida asianmukaisesti.

Hallintoviranomaisten aliraportointi on heikentänyt PIF-kertomuksissa julkaistujen havaitsemisasteiden luotettavuutta

47

Jäsenvaltioiden täytyy IMS-järjestelmän avulla ilmoittaa komissiolle sääntöjenvastaisuudet, joiden arvo ylittää 10 000 euroa ja joissa on kyse epäillystä tai todetusta petoksesta34. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava epäillyt tai todetut petostapaukset, vaikka ne olisi selvitetty ennen kuin tapauksiin liittyvät menot on todennettu komissiota varten.

Kaikkia petosepäilyjä ei ilmoiteta sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmässä

48

Edellä kaaviossa 3 esitetään EU:n koheesiopolitiikkaa koskevat petosten havaitsemisasteet kaudelta 2007–2013. Luvut perustuvat IMS-järjestelmän tietoihin, jotka julkaistiin vuoden 2017 PIF-kertomuksessa. Erityiskertomuksessaan nro 1/2019 tilintarkastustuomioistuin totesi, että PIF-kertomuksen tiedot havaituista petoksista ovat epätäydellisiä35. Tilintarkastustuomioistuimen tätä tarkastusta varten tekemän työn avulla saatiin vahvistus tällä arviolle. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin havaitsi useita tapauksia, joissa ei voitu olla varmoja petoksia koskevien IMS-järjestelmän tietojen täydellisyydestä ja luotettavuudesta. Tämä rajoittaa järjestelmän käyttökelpoisuutta komission ja jäsenvaltioiden kannalta.

49

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että kaikki jäsenvaltiot eivät tulkitse EU:n määritelmää petoksesta samoin (ks. kohta 1). Esimerkiksi kartellirikkomuksia (tarjouskeinottelua) ei aina ilmoiteta petokseksi Espanjassa, kun taas muissa jäsenvaltioissa, kuten Latviassa, ne ilmoitetaan aina.

50

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tapauksia, joissa selvästi petoksilta vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia ei ollut ilmoitettu asianmukaisesti komissiolle, koska ne oli havaittu ja korjattu ennen kyseisten menojen todentamista komissiolle. Jäsenvaltioiden pitäisi kuitenkin ilmoittaa petosepäilyt (petoksen yrityksenä) silloinkin, kun lopulta EU:n osarahoitusta ei ole käytetty kyseisiin toimiin. Unkarissa hallintoviranomaiset eivät raportoi epäiltyjä petoksia, jotka on selvitetty ennen menojen todentamista komissiolle. Espanjassa ESR:sta vastaava hallintoviranomainen epäsi ennakoivasti rahoitusta raportoimatta kuitenkaan komissiolle kyseisistä menoista tapauksissa, joissa lehdistössä esitettiin väitteitä petoksista.

51

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että eri jäsenvaltiot sovelsivat hallinnollisia tai muita säädöksiä eri tavoin käynnistäessään raportoimisen komissiolle. Esimerkiksi Romania ei järjestelmällisesti ilmoita käynnissä olevia tutkintoja tai syyttämispäätöksiä IMS-järjestelmään. Romanian lainsäädännön mukaan petosepäily kirjataan vain, kun hallintoviranomainen, tarkastusviranomainen, koordinointivirasto tai OLAF antavat erillisen täydentävän valvonta- tai tutkintakertomuksen. Näin toimitaan silloinkin, kun tutkinta on jo käynnissä tai se on saatu päätökseen. Tästä seuraa, että raportointi IMS-järjestelmään viivästyy tarpeettomasti ja jotkin tuomioistuinkäsittelyssä olevat tapaukset ovat mahdollisesti kokonaan järjestelmän ulkopuolella.

52

Lisäksi tilintarkastustuomioistuin totesi, että Unkarin petostentorjunnan koordinointivirastossa IMS-järjestelmään raportoimista varten analysoitavat tapaukset ovat ruuhkautuneet huomattavasti.

Sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmään sisältyy toisinaan epätarkkoja ja vanhentuneita tietoja

53

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi IMS-järjestelmässä tapauksia, joissa tiedot ovat epätarkkoja tai vanhentuneita etenkin tapauksen tilanteen ja seuraamusmenettelyn keskeisten päivämäärien osalta. Tämä saattaa olla osoitus siitä, että hallintoviranomainen, tietojen validoija tai petostentorjunnan koordinointivirasto ei ole tarkistanut tietojen laatua huolellisesti. Tällainen tilanne ei ole tyydyttävä, mutta se ei tavallisesti vaikuta IMS-järjestelmään ilmoitettujen petostapausten lukumäärään.

54

Tilintarkastustuomioistuin yksilöi epäjohdonmukaisuuksia tavassa, jolla hallintoviranomaiset arvioivat potentiaalisten petosten taloudellisen vaikutuksen. Eri jäsenvaltiot saattavatkin kvantifioida samankaltaiset lainsäädännön rikkomiset eri tavoin IMS-järjestelmässä. Tämä koskee etenkin tapauksia, joissa on vaikea todeta tarkasti, kuinka suureen menojen määrään potentiaaliset petokset vaikuttavat (esimerkiksi eturistiriidat hankevalinnassa tai julkisiin hankintoihin liittyvät rikkomiset).

Aliraportointi on heikentänyt petosten havaitsemisasteiden luotettavuutta

55

Vuoden 2017 PIF-kertomuksessa esitetään petosten havaitsemisaste kunkin jäsenvaltion ja koko EU:n osalta. Luvut perustuvat jäsenvaltioiden viranomaisten ja koordinointivirastojen IMS-järjestelmään ilmoittamiin tietoihin (ks. kohta 7). Kertomuksessa ei esitetä vastaavaa vertailuindikaattoria koheesioalalla eri puolilla EU:ta ilmenneiden sääntöjenvastaisuuksien lukumäärän osalta. Tilintarkastustuomioistuin vertasi laskelmiaan varten kunkin jäsenvaltion petoksiksi ilmoittamien sääntöjenvastaisuuksien lukumäärää EU:n niille myöntämän rahoituksen määrään (ks. kaavio 8). Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että Ranska raportoi vähiten petoksiksi ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia kutakin EU:lta saamaansa euroa kohden. Se katsoo, ettei Ranska raportoi sääntöjenvastaisuuksista ja petosepäilyistä riittävällä tavalla.

Kaavio 8

Koheesiopolitiikan varat – myönnetty EU:n rahoitus petokseksi ilmoitettua sääntöjenvastaisuutta kohden – ohjelmakausi 2007–2013

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin vuotta 2017 koskevan PIF-kertomuksen perusteella. Kaaviosta puuttuvat Suomi ja Luxemburg, jotka eivät raportoineet kyseisellä kaudella lainkaan petoksiksi ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia.

56

Tilintarkastustuomioistuimen näkemyksen mukaan komission julkaisemat petosten havaitsemisasteet ovat tosiasiassa petosten ilmoittamisasteita. Ne eivät välttämättä kuvasta jäsenvaltioiden havaitsemismekanismien vaikuttavuutta tai edes kerro, kuinka paljon petoksia todellisuudessa havaitaan, vaan osoittavat pikemminkin, montako tapausta jäsenvaltiot ovat päättäneet ilmoittaa komissioille (ks. kohdat 4852). Erityiskertomuksessaan nro 1/2019 tilintarkastustuomioistuin totesi, että petosten havaitsemisasteiden ja muiden korruptioriski-indikaattoreiden välinen korrelaatio on heikko36.

57

Tilintarkastustuomioistuin katsoo havaitsemiensa ongelmien vuoksi, että koheesiopolitiikan osalta vuoden 2017 PIF-kertomuksessa julkaistu petosten havaitsemisaste ei anna todenmukaista kuvaa petosten määrästä tarkastuskäyntien kohteena olleissa jäsenvaltioissa.

Monet hallintoviranomaiset eivät ilmoita petosepäilyistä järjestelmällisesti tutkinta- tai syyttäjäviranomaisille

58

Toimivaltaisille lainkäyttöelimille (muun muassa poliisille ja syyttäjille) on hyvin tärkeää tutkia petoksia koskevia kertomuksia koordinoidusti ja oikea-aikaisesti, kun ne pyrkivät vähentämään petosriskiä ja lisäämään petoksia ehkäisevää pelotetta. Tässä tarkastuksessa ei arvioitu tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten työtä, mutta tutkittiin kyllä hallintoviranomaisten ja näiden viranomaisten välistä koordinointia ja yhteydenpitoa.

59

Petoksia ehkäisevää pelotetta koskevan periaatteen toteuttaminen käytännössä edellyttää, että hallintoviranomaiset (tai mahdollisen sääntöjenvastaisuuden havaitsevat muut viranomaiset) tiedottavat petosepäilyistä ripeästi ja järjestelmällisesti asianomaisille tutkinta- tai syyttäjäviranomaisille, sillä ainoastaan nämä voivat määrittää, onko teko tahallinen. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi useasti, että hallintoviranomaiset eivät aina ilmoittaneet petosepäilyistä tutkinnasta vastaaville viranomaisille. Esimerkiksi Kreikassa hallintoviranomaiset eivät olleet ohjanneet syyttäjäviranomaisten käsiteltäväksi ainoatakaan petosepäilyistä, jotka tilintarkastustuomioistuin poimi tarkastukseen. Espanjassa tilintarkastustuomioistuin ei saanut käsiinsä erityisiä ohjeita tai menettelyjä, joissa hallintoviranomaisten olisi edellytetty ilmoittavan tällä tavoin kaikki petosepäilyt. Jos petosepäilyistä ei ilmoiteta, mahdollisten tutkinta- ja syytetoimien pelotevaikutus heikkenee huomattavasti.

60

Tutkijat ja syyttäjät kieltäytyvät toistuvasti käynnistämästä rikostutkintaa tapauksissa, joiden käsittelyä hallintoviranomaiset niiltä pyytävät. Tämä on aivan normaalia, sillä ainoastaan näillä erikoistuneilla yksiköillä on oikeudelliset valmiudet ja tutkintaresurssit, joita tarvitaan määritettäessä, onko mahdollisesti tapahtunut rikos. Hallintoviranomaisten olisi silti aina selvitettävä, mistä kieltäytyminen johtui, ja muutettava tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan toimintamenettelyjään. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että vain Latviassa on otettu käyttöön järjestelyt, joilla selvitetään tapausten käsittelystä kieltäytymisen syyt ja joiden perusteella ryhdytään tarvittaviin toimiin.

Korjaavien toimien pelotevaikutus jää vähäiseksi

61

Hallintoviranomaisten oletetaan perivän takaisin vilpillisesti käytetyt EU:n varat37. Niiden vastuulla on myös perusteellisen kriittisen arvion tekeminen sisäisen valvonnan järjestelmistä, jotka ovat saattaneet altistaa ne potentiaaliselle tai todistetulle petokselle.

62

Tavallisin korjaava toimi on asianomaisten menojen vetäminen pois komissiolle esitettävistä ilmoituksista kuitenkaan perimättä varoja takaisin petoksen tekijältä ja määräämättä minkään tyyppisiä lisäpelotteita, kuten rangaistuksia tai seuraamuksia. Tällainen menettely ei ole mitenkään epätavallinen, sillä useimmissa tilintarkastustuomioistuimen läpi käymissä tapauksissa ei ollut vielä todettu, että petos olisi tosiasiallisesti tapahtunut. IMS-järjestelmän mukaan jäsenvaltioiden viranomaiset olivat kuitenkin käynnistäneet EU:n varojen takaisinperinnän vain 84:ssä niistä 159 tapauksesta, joissa petos oli todettu tapahtuneeksi38. Menojen vetäminen pois komissiolle esitettävistä ilmoituksista on vaikuttava tapa suojata EU:n taloudellisia etuja. Suojaaminen ei tällöin kuitenkaan ulotu kansallisiin julkisiin varoihin – ilman takaisinperintää petokset vaikuttavat yhä jäsenvaltioiden talousarvioihin – mikä rajoittaa hallintoviranomaisten toteuttamien korjaavien toimien pelotevaikutusta. Lisätietoja todettuihin petoksiin liittyvästä takaisinperinnästä annetaan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 1/201939.

63

Petoksen kohteena olleiden EU:n varojen takaisin perimisen lisäksi hallintoviranomaisten oletetaan arvioivan petosten monialaiset vaikutukset hallinto- ja valvontajärjestelmiinsä ja muihin hankkeisiinsa (esimerkiksi sama edunsaaja tai samantapaisia merkkejä petoksesta).

64

Niistä seitsemästä jäsenvaltiosta, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin, tällaisista arvioinneista havaittiin evidenssiä vain Espanjassa (ks. laatikko 4). Sielläkään tarkistuksia ei kuitenkaan tehdä järjestelmällisesti.

Laatikko 4

Esimerkki hyvästä käytännöstä: aluksi havaitun yhden tapauksen perusteella tarkastetaan, onko petoksia tehty järjestelmällisesti

Useimmat yksittäiset petosepäilyt, joista Espanja ilmoitti ohjelmakaudelta 2007–2013, voidaan jäljittää tiettyyn välittävän elimen käynnistämään tutkintaan.

Välittävä elin kohdisti alustavassa tarkastuksessa tehtyjen väliaikaisten johtopäätösten perusteella horisontaalisia tarkistuksia kaikkiin muihin avustuksiin, jotka oli myönnetty samalle lopulliselle edunsaajalle. Se päätteli, että evidenssi riitti herättämään epäilyn järjestelmällisestä petoksesta, jossa oli kyse valelaskutuksesta ja kilpailunvastaisesta yhteistyöstä ulkoisten toimittajien kanssa.

Välittävä elin raportoi asianmukaisesti tarkastuksensa tuloksista ja petosepäilystään Espanjan syyttäjäviranomaisille ja komissiolle. Tutkinta kattaa tällä hetkellä 73 prosenttia kaikista Espanjassa ohjelmakaudelta 2007–2013 ilmoitetuista petosepäilyistä ja 56 prosenttia niiden arvioidusta potentiaalisesta vaikutuksesta EU:n rahoitusosuuteen.

Monenlaiset hallinnointiongelmat haittaavat petostentorjuntaa

Petoksen ja rankaisemisen välillä voi kulua paljon aikaa

65

Petoksen tekohetkestä voi kulua pitkä aika seuraamusten määräämiseen (ks. kaavio 9). IMS-järjestelmään kirjattujen tietojen mukaan petosepäily herää keskimäärin noin kahden vuoden kuluttua sääntöjenvastaisesta tapahtumasta40. Epäilyjen vahvistaminen alustavalla arvioinnilla saattaa kestää vielä vuoden ennen kuin saadaan ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätelmä41 ja tapaus ilmoitetaan IMS-järjestelmällä komissiolle. Tästä vaiheesta alkaen komissio voi seurata tapausta ja harkita sen ottamista huomioon vuotuista PIF-kertomusta varten. Alustavan arvioinnin jälkeen kestää noin viisi kuukautta aloittaa (rinnakkain komissiolle raportoimisen kanssa) hallinnolliset tai rikosoikeudelliset menettelyt seuraamusten määräämiseksi. Näiden menettelyjen loppuun saattaminen vie keskimäärin kolme vuotta.

Kaavio 9

Jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta petosten havaitsemiseen, raportointiin ja tapausten päättämiseen kulunut aika keskimäärin

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin IMS-järjestelmän tietojen perusteella.

Petostentorjunnan koordinointivirastojen toimintoja ei ole määritelty asetuksessa selkeästi, ja ne vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen

66

Pääasiallinen vastuu petostentorjunnasta koheesiovarojen käytön yhteydessä on hallintoviranomaisilla, mutta koordinointivirastojen rooli näiden viranomaisten ja jäsenvaltion muiden elinten sekä OLAFin työn välisessä koordinoinnissa on oleellinen. Petostentorjunnan koordinointivirastojen42 perustamisesta annetuissa EU:n säännöksissä ei ole ohjeita niiden toimeksiannosta, organisaatiokehyksestä tai tehtävistä. Komissio on antanut lisäohjeissaan suosituksia nimenomaan tästä aiheesta43 (ks. kohta 6). On kuitenkin jokaisen jäsenvaltion tehtävänä määrittää petostentorjunnan koordinointivirastoaan koskevat järjestelyt.

67

Koordinointivirastojen resurssien ja organisaatiojärjestelyjen pitäisi antaa niille mahdollisuus asianmukaisesti seurata petoksia koskevaa raportointia ja koordinoida kaikkien petostentorjuntaan osallistuvien tahojen työtä. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että selkeiden ohjeiden puuttuessa petostentorjunnan koordinointivirastoilla niissä seitsemässä jäsenvaltiossa, joihin tehtiin tarkastuskäynti, oli varsin erilainen rakenne ja toimivalta. Virastot saattoivat olla pieniä yksiköitä ilman tutkintavaltuuksia tai monimutkaisia rakenteita, joilla on täydet valtuudet suorittaa hallinnollisia tutkimuksia (ks. kaavio 10). Ranskan petostentorjunnan koordinointivirastolla on sama määrä henkilöstöä kuin Latvian koordinointivirastolla, vaikka kyseiset kaksi maata ovat erilaiset niin kooltaan kuin saamansa rahoituksen määrän osalta.

Kaavio 10

Yleiskuva petostentorjunnan koordinointivirastoista tarkastuskäynnin kohteina olleissa jäsenvaltioissa

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

68

Unkarin petostentorjunnan koordinointivirastolla ei ollut tarkoituksenmukaisia järjestelyjä, joilla se olisi voinut raportoida toimista, joilla jäsenvaltio pyrki suojaamaan EU:n taloudellisia etuja. Se ei laadi julkisia kertomuksia kyseisistä toimista eikä EU:n koheesiovarojen käyttöön liittyvistä potentiaalisista petoksista (ks. kaavio 10).

69

Komissio ehdotti 23. toukokuuta 2018 muutoksia OLAF-asetukseen44. Se laati vuonna 2017, ennen ehdotuksensa esittämistä, arvion45 OLAF-asetuksen soveltamisesta. Arviossa todettiin, miten erilaisia petostentorjunnan koordinointivirastot ja niiden toimivaltuudet ovat eri jäsenvaltioissa, ja pidettiin tätä pääasiallisena esteenä virastojen vaikuttavalle toiminnalle.

70

Tilintarkastustuomioistuin antoi 22. marraskuuta 2018 lausunnon46 komission ehdotuksesta. Se katsoi, että ehdotus ei riittävällä tavalla edistä petostentorjunnan koordinointivirastojen yhdenmukaisempaa ja vaikuttavampaa toteutusta kaikissa jäsenvaltioissa, koska siinä käsitellään vain virastojen yhteistyötä OLAFin kanssa eikä selvennetä niiden vähimmäistehtäviä.

Raportointi petostapausten tilanteesta ja seuranta eivät ole riittäviä

71

Tapausten tilanteen seuraaminen saattaa edellyttää, että kuullaan petostentorjuntaan osallistuvia tahoja, jotka eivät ole osallisina toimenpideohjelman hallinto- ja valvontarakenteissa. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että koordinointivirastot muodostavat keskeisen rakenteen, joka pitää yhteyttä OLAFiin petostentorjunnan osalta, joten niillä pitäisi aina olla yleiskuva petostapauksista, joihin liittyy EU:n rahoitusta. Tätä varten petostentorjunnan koordinointivirastojen pitäisi saada tietoja jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tutkimien tapausten tilanteesta. Niillä pitäisi myös olla – menettelyjen luottamuksellisuus huomioon ottaen – käytettävissään tilastot tutkittavien tapausten lukumäärästä ja etenemisestä.

72

Tarkastuskäynnin kohteina olleista jäsenvaltioista viidessä petostentorjunnan koordinointivirastolla ei ollut riittävää tietoa komissiolle ilmoitettujen tapausten tutkinnan tilanteesta. Romaniassa ja Unkarissa tilintarkastustuomioistuin ei havainnut, että käytössä olisi virallinen mekanismi, jonka avulla hallintoviranomaiset, petostentorjunnan koordinointivirasto ja tutkinta- ja syyttäjäviranomaiset tekisivät järjestelmällisesti yhteistyötä. Näin ollen koordinointivirastolla ei ollut kattavaa yleiskuvaa käynnissä olevista tutkimuksista, joihin liittyi EU:n rahoitusta saaneita hankkeita. Romanian petostentorjunnan koordinointivirasto tosin on määräajoin yhteydessä syyttäjäviranomaisiin saadakseen tietoja niiden käynnissä olevien tutkimusten tilanteesta, jotka ovat sen tiedossa. Myös Espanjan petostentorjunnan koordinointivirasto toimii ennakoivasti pyytäen tietoja vireillä olevista tutkinnoista. Tästä huolimatta koordinointivirasto ei voi varmistaa, että päivitetyt tiedot toimitetaan komissioille.

73

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi koordinointiin ja tiedonvaihtoon liittyviä ongelmia kuudessa kyseisistä seitsemästä jäsenvaltiosta. Tilintarkastustuomioistuin ei myöskään kyennyt täsmäyttämään toisiinsa EU:n varoihin kohdistuvista epäillyistä ja todetuista petoksista IMS-järjestelmään kirjattuja tietoja ja eri viranomaisten hallussa olevia tietoja. Tämä havainto asettaa kyseenalaiseksi komissiolle raportoitujen tietojen luotettavuuden. Kyseiset jäsenvaltiot eivät pidä yllä keskustietokantaa tai muunlaisia keskitettyjä tilastoja, joista olisi mahdollista saada kokonaiskäsitys petosten luonteesta ja tilanteesta (ks. kohta 48).

Koordinointimekanismit ovat usein puutteellisia

74

EU:n taloudellisten etujen suojaaminen jäsenvaltioissa ei ole ainoastaan koheesiopolitiikan varainkäytöstä vastaavien viranomaisten tai petostentorjunnan koordinointivirastojen tehtävä. Muita suojaamiseen osallistuvia tahoja ovat muun muassa tutkinta- ja syyttäjäviranomaiset, kilpailuviranomaiset, hankintaviranomaiset ja maasta riippuen tietyt muut elimet. Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön tarkoituksenmukaiset koordinointimekanismit, joiden kautta eri toimijat voivat vaihtaa tietoja suunnitelluista ja toteutetuista toimista sekä parannuksia koskevista suosituksista.

75

Useimmilla tarkastuskäynnin kohteina olleista jäsenvaltioista ei kuitenkaan ole asianmukaisia koordinointimekanismeja, joissa olisivat mukana kaikki EU:n koheesiovarojen osalta petostentorjuntaan osallistuvat tahot.

76

Bulgariassa, missä syyttäjänvirasto oli hylännyt tutkintapyynnön tai keskeyttänyt tutkinnan 60 prosentissa tilintarkastustuomioistuimen tarkastamista tapauksista, petostentorjunnan koordinointivirasto tai hallintoviranomaiset eivät järjestelmällisesti analysoi hylkäysten perusteita. Unkarin petostentorjunnan koordinointivirastolla ei ole kokonaiskuvaa petostentorjunnan hallinnointiprosessin osana tosiasiallisesti toteutetuista toimista eikä ilmoitettujen tapausten tilanteesta. Romanian petostentorjunnan koordinointivirasto hoitaa koordinointityötä yksinomaan kunkin ohjelmaviranomaisen kanssa tekemänsä kahdenvälisen sopimuksen perusteella, eikä käytössä ole kansallista monenvälistä koordinointimekanismia, johon kaikki sidosryhmät osallistuisivat. Espanjan koordinointivirasto perustettiin vuonna 2016, ja sitä tukevan, kaikkien petostentorjuntaan osallistuvien tahojen työn koordinoinnista vastaavan elimen perustaminen on ollut vireillä siitä lähtien47.

77

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi esimerkin koordinointia koskevasta hyvästä käytännöstä Latviassa (ks. laatikko 5).

Laatikko 5

Koordinointi hallintoviranomaisten ja tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten välillä

Latviassa tutkintaviranomaiset kieltäytyivät aloittamasta rikosoikeudellista menettelyä joissakin hallintoviranomaisen ja sen valtuutettujen välittävien elinten havaitsemissa tapauksissa. Petostentorjunnan koordinointivirasto perusti viranomaisten välisen työryhmän analysoimaan kieltäytymisen syitä ja määrittämään, oliko työskentelykäytäntöjä aiheellista muuttaa. Työryhmään osallistuivat tutkintaviranomaiset, oikeusministeriö, poliisi ja valtionsyyttäjän virasto. Työryhmä tapaa nykyisin säännöllisesti perehtyäkseen koheesiovarojen käyttöön liittyviin epäiltyihin petostapauksiin.

Johtopäätökset ja suositukset

78

Tarkastuksessaan tilintarkastustuomioistuin arvioi, ovatko hallintoviranomaiset täyttäneet asianmukaisesti velvollisuutensa petostentorjunnan hallinnointiprosessin jokaisessa vaiheessa eli petosten ehkäisemisen ja havaitsemisen sekä petoksiin reagoimisen (mukaan lukien petoksista raportoiminen ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperintä) aikana. Tätä varten tilintarkastustuomioistuin arvioi, ovatko hallintoviranomaiset

 1. laatineet petostentorjuntapolitiikan, suorittaneet perusteellisen riskienarvioinnin ja toteuttaneet riittävät ehkäisevät ja havaitsemista helpottavat toimet
 2. ryhtyneet yhdessä koordinointivirastojen ja muiden toimivaltaisten petostentorjuntaelinten kanssa tarkoituksenmukaisiin toimiin havaittujen petosten osalta.
79

Tilintarkastustuomioistuin katsoo yleisesti ottaen, että hallintoviranomaiset yksilöivät petosriskejä ja suunnittelevat ehkäiseviä toimia aiempaa paremmin, mutta niiden on yhä kehitettävä havaitsemista, reagointia ja koordinointia.

Hallintoviranomaisilla ei yleensä ole erityistä petostentorjuntapolitiikkaa

80

Hallintoviranomaiset laativat vain harvoin virallisen petostentorjuntapolitiikan tai vastaavan yhtenäisen asiakirjan, jossa täsmennetään petosten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi ja petoksiin vastaamiseksi (korjaavat ja syytetoimet) toteutettavat toimet, jotka viranomaiset ovat suunnitelleet riskienarvioinnin pohjalta. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että virallisen petostentorjuntapolitiikan laatiminen ja julkaiseminen itsenäisenä yhtenäisenä asiakirjana on olennaista, koska hallintoviranomainen siten viestittää torjuvansa petoksia määrätietoisesti ja aktiivisesti. Tämä on tärkeä näkökohta etenkin siksi, että vain kymmenen jäsenvaltiota on hyväksynyt kansallisen petostentorjuntastrategian komission suosituksen perusteella. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että vuosien 2014–2020 petostentorjuntakehyksen rakenne on puutteellinen, sillä hallintoviranomaisilta ei säännöksin edellytetä virallisen petostentorjuntapolitiikan hyväksymistä (kohdat 1821).

Suositus 1 – Kehitetään viralliset strategiat ja toimintalinjat, joilla torjutaan EU:n varoihin kohdistuvia petoksia
 1. Jäsenvaltiot, joilla ei ole kansallista petostentorjuntastrategiaa (ks. kohta 20 ja alaviite 19), laativat sellaisen. Strategian pitäisi vähintäänkin
  • perustua arvioon olemassa olevista riskeistä, ja sen laatimiseen pitäisi osallistua asiantuntevia toimijoita eri osa-alueilta (EU‑varojen hallinnoijia, toimivaltaisia petosten tutkinta- ja syyttäjäviranomaisia jne.)
  • sisältää käytännön toimenpiteitä, joilla petoksia ehkäistään, havaitaan ja tutkitaan ja joiden avulla ryhdytään syytetoimiin sekä peritään varoja takaisin ja määrätään seuraamuksia
  • sisältää erityiset järjestelyt, joilla seurataan petostentorjuntatoimien toteuttamista ja mitataan tuloksia
  • nimenomaisesti osoittaa vastuualueet, jotka koskevat petosten torjuntatoimien toteuttamista, seurantaa, koordinointia ja vertailevaa arviointia.
 2. Komission olisi vaadittava hallintoviranomaisia laatimaan viralliset toimintalinjat tai lausuma vastuullaan olevien toimenpideohjelmien osalta petosriskien torjumista varten, jos kansallisella tasolla ei ole riittävän yksityiskohtaista strategiaa. Toimintalinjojen olisi muodostettava yhtenäinen viiteasiakirja, jossa täsmennetään petostenvastaisen toimintakulttuurin kehittämisstrategiat, jaetaan petostentorjunnan vastuualueet sekä määritetään petosepäilyjä koskevat raportointimekanismit ja se, miten eri toimijoiden on tehtävä yhteistyötä keskeisen vaatimuksen 7 ja komission ohjeiden mukaisesti.

Määräaika: vuoden 2019 loppuun mennessä.

81

Petoksia koskevaan nollatoleranssiin perustuvan lähestymistavan mukaisesti lainsäätäjät voisivat kauden 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta käytävien neuvottelujen ja hyväksymisprosessin kuluessa harkita, tehdäänkö kansallisen petostentorjuntastrategian tai ‑toimintalinjan hyväksymisestä pakollista.

Hallintoviranomaiset arvioivat petosriskit järjestelmällisesti, mutta arviointiprosessia olisi vielä kehitettävä

82

Kuten valvontakehyksessä 2014–2020 edellytetään, hallintoviranomaiset arvioivat nykyisin petosriskit järjestelmällisesti (pääosin komission laatimien ohjeiden perusteella), mikä on parantanut petostentorjuntaa (kohdat 22 ja 23). Joidenkin tarkastuskäynnin kohteena olleiden hallintoviranomaisten toimintatapa on kuitenkin vielä liian mekaaninen, eikä siinä oteta huomioon muiden asiantuntevien tahojen, kuten petostentorjunnan koordinointivirastojen tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten lisäpanosta.

83

Hallintoviranomaiset tulivat yleensä siihen tulokseen, että niiden olemassa olevat petostentorjuntatoimet ovat riittävät petosriskeihin nähden. Tilintarkastustuomioistuin pitää tätä johtopäätöstä mahdollisesti liian toiveikkaana (kohdat 2428).

Suositus 2 – Lujitetaan petosriskien arviointeja ottamalla mukaan hyödylliset ulkoiset toimijat

Etenkin niiden hallintoviranomaisten, joiden vastuulla on erityisen suuririskisiä ja rahalliselta arvoltaan merkittäviä ohjelmia, olisi pyrittävä ottamaan riskienarviointiin ja olemassa olevien petostentorjuntatoimien tarkoituksenmukaisuuden arviointiin mukaan hyödyllisiä ulkoisia toimijoita, joilla osoitettavasti on kokemusta petostentorjunnasta (esimerkiksi syyttäjäviranomaisen edustajat).

Määräaika: vuoden 2019 loppuun mennessä.

Hallintoviranomaiset ovat parantaneet toimia petosten ehkäisemiseksi mutta eivät ole edistyneet merkittävästi petosten ennakoivassa havaitsemisessa

84

Kaudelle 2014–2020 laaditut petostentorjunnan lisätoimet laajalti keskittyvät ehkäiseviin toimiin, jotka ovat kattavammat kuin kaudella 2007–2013 (kohdat 2932).

85

Kaudella 2014–2020 petosten havaitsemistoimet ovat kuitenkin pitkälti samat kuin kauden 2007–2013 toimet, jotka suunniteltiin heikomman valvontakehyksen mukaisesti (kohdat 3335). Hallintoviranomaiset eivät riittävästi hyödynnä data-analytiikkaa petosten havaitsemiseksi, ja suurin osa tarkastuskäynnin kohteena olleista jäsenvaltioista ei käyttänyt kaikkia Arachne-välineen tarjoamia mahdollisuuksia (kohdat 3638).

86

Hallintoviranomaiset eivät sanottavammin edistyneet petoksia koskevien ennakoivien havaitsemistoimien käyttöön ottamisessa (esimerkiksi siten, että ne olisivat tarkastaneet, ilmeneekö julkisissa hankinnoissa kilpailunvastaista yhteistyötä) (kohta 33). Vaikka hallintoviranomaiset pitävät vihjelinjoja ja väärinkäytösten paljastamiseen tarkoitettuja mekanismeja erittäin vaikuttavina keinoina havaita petoksia, alle puolet tilintarkastustuomioistuimen kyselytutkimukseen vastanneista hallintoviranomaisista tosiasiallisesti hyödynsi niitä (kohdat 34 ja 35).

87

Petosten ehkäisemis- ja havaitsemistoimien vaikuttavuutta ei myöskään ole mahdollista arvioida, sillä hallintoviranomaisilla ei ole käytössä menettelyjä, joilla seurattaisiin toimien toteuttamista ja arvioitaisiin niiden vaikuttavuus (kohdat 40 ja 41).

Suositus 3 – Parannetaan petosten havaitsemistoimia ottamalla data-analytiikkavälineet yleisesti käyttöön ja edistämällä muiden ennakoivien petostenhavaitsemismenetelmien käyttöä
 1. Hallintoviranomaisten, jotka eivät nykyisin käytä petostentorjunnassa data-analytiikkavälineitä ja etenkään Arachnea, olisi otettava ne käyttöön, koska niiden avulla petosriskit voidaan yksilöidä järjestelmällisesti ja kustannustehokkaasti.
 2. Komission olisi valvontaroolissaan yhteisen hallinnoinnin yhteydessä aktiivisesti edistettävä ennakoivien ja muiden uusien menetelmien käyttöä petosten havaitsemisessa siten, että se levittää säännöllisesti tietoja tapauksista, joissa on sovellettu parhaita käytäntöjä.
 3. Komission olisi yhdessä petostentorjunnan koordinointivirastojen kanssa kehitettävä vähimmäisjärjestelyt, joilla seurattaisiin ja arvioitaisiin petosten ehkäisemis- ja havaitsemistoimien toteuttamista ja vaikuttavuutta.

Määräaika: vuoden 2021 loppuun mennessä.

88

Lainsäätäjät voisivat kauden 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta käytävien neuvottelujen ja hyväksymisprosessin kuluessa harkita, tehdäänkö tarkoituksenmukaisten data-analytiikkavälineiden (esimerkiksi Arachnen) käytöstä pakollista ohjelmakaudella 2021–2027. Siten petosten havaitseminen tehostuisi suhteellisen vähin kustannuksin.

Hallintoviranomaiset eivät aina ilmoita petostapauksista PIF-kertomuksia varten eivätkä osoita niitä tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten käsiteltäväksi

89

Petoksiin reagoimisen osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että hallintoviranomaiset aliraportoivat petoksista, mikä heikentää PIF-kertomuksissa julkaistujen havaitsemisasteiden luotettavuutta (kohdat 4857). Monet hallintoviranomaiset eivät myöskään ilmoita petosepäilyistä järjestelmällisesti tutkinta- tai syyttäjäviranomaisille (kohdat 5860). Tilintarkastustuomioistuin totesi, että hallintoviranomaiset keskittyvät EU:n varojen epäämiseen eivätkä aina peri petoksiin liittyviä varoja takaisin rikoksentekijöiltä tai määrää varoittavia seuraamuksia tai rangaistuksia (kohdat 61 ja 62). Hallintoviranomaiset eivät myöskään tyydyttävällä tavalla arvioi, millaisia monialaisia vaikutuksia saattaa aiheutua tapauksista, joissa epäillään petosta (kohdat 63 ja 64; laatikko 4). Kaikki nämä seikat rajoittavat petostutkinnan pelotevaikutusta huomattavasti.

Suositus 4 – Kohdistetaan seurantaa petosten johdosta sovellettaviin reagointimekanismeihin, jotta kyetään varmistamaan niiden käytön johdonmukaisuus
 1. Komission olisi määritettävä jäsenvaltioiden elimille yleensä ja hallintoviranomaisille erityisesti selkeät vaatimukset petosten raportoimista varten. Niiden pitäisi perustua uuden PIF-direktiivin mukaiseen vakioituun tulkintaan petoksista, jotka kohdistuvat EU:n taloudellisiin etuihin.
 2. Komission olisi vaadittava, että hallintoviranomaiset järjestelmällisesti arvioivat epäiltyjen petosten monialaiset vaikutukset hallinto- ja valvontajärjestelmiin.
 3. Komission olisi kannustettava hallintoviranomaisia tiedottamaan kaikista petosepäilyistä rikostutkinta- tai syyttäjäviranomaisille.
 4. Jotta varmistetaan tehokas pelotevaikutus, hallintoviranomaisten olisi ryhdyttävä oikeasuhteisiin toimiin periäkseen julkisia varoja takaisin petoksentekijöiltä eikä ainoastaan tyydyttävä poistamaan kyseiset määrät EU:n rahoituksen saamiseksi ilmoitettujen menojen joukosta.

Määräaika: vuoden 2019 loppuun mennessä.

90

Lainsäätäjät voisivat ohjelmakauden 2021–2027 yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta käytävien neuvottelujen aikana harkita erityisten seuraamusten ja rangaistusten ottamista käyttöön EU:n taloudellisten etujen vastaiseen petokseen syyllistyneiden tahojen osalta. Kuten muilla toimintapolitiikan aloilla, näihinkin toimenpiteisiin voisi sisältyä muun muassa sakkorangaistus, joka vaihtelisi sääntöjenvastaisuuden taloudellisen vaikutuksen mukaan, tai mekanismi, jolla menoja suljetaan EU‑rahoituksen ulkopuolelle tietyksi määräksi vuosia.

Koordinointivirastojen tehtävien heikko määrittely asetuksessa ja jäsenvaltioiden elinten koordinoinnin vähäisyys haittaavat petostentorjuntaa

91

Petostentorjuntatoimien koordinoinnin osalta tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että koordinointivirastojen organisointitapa ja resurssit vaihtelevat huomattavasti (kohdat 6670). Komission ehdotus OLAF-asetuksen muuttamisesta ei tältä osin riittävästi selkeytä petostentorjunnan koordinointivirastojen vähimmäistoimintoja. Petostapausten tilannetta ei seurata eikä siitä raportoida asianmukaisesti (kohdat 7173), koska koordinointivirastoilla ei aina ole pääsyä tietoihin, jotka koskevat tutkittavana olevien petostapausten tilannetta. Koordinoinnista ei useinkaan ole huolehdittu, mikä heikentää petostentorjunnan tehokkuutta (kohdat 7478).

Suositus 5 – Tuetaan petostentorjunnan koordinointivirastojen toimintojen laajentamista niin, että koordinointi paranee

Komission olisi kannustettava jäsenvaltioita laajentamaan petostentorjunnan koordinointivirastojensa roolia niin, että ne hallintoviranomaisiin liittyvästä koordinoinnista huolehtimisen lisäksi toimisivat yhteystahona kaikkien niiden kansallisten elinten välillä, jotka vastaavat petosepäilyjen tutkinnasta ja syytetoimista.

Määräaika: vuoden 2019 loppuun mennessä.

92

EU:n lainsäätäjät voisivat pohtia, pitäisikö jäsenvaltioiden petostentorjunnan koordinointivirastojen vähimmäistoiminnot määrittää. Tällöin ne ottaisivat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti huomioon jäsenvaltioiden oikeuden määritellä ja järjestää petostentorjuntatyönsä joustavasti. Määrittämisestä voitaisiin huolehtia esimerkiksi OLAF-asetuksen muuttamista koskevan tämänhetkisen lainsäädäntöprosessin yhteydessä ja siten varmistaa, että petostentorjunnan koordinointivirastot hoitavat koordinointiroolinsa tehokkaasti. Petostentorjunnan koordinointivirastoilla voisi olla vähintään seuraavat tehtävät:

 • yhteystahona toimiminen hallintoviranomaisten (sekä muiden ohjelmaviranomaisten) ja petostentorjuntaan jäsenvaltiossa osallistuvien muiden elinten (etenkin tutkinta- ja syyttäjäviranomaiset) välillä
 • yksittäisten tapausten tilanteen seuranta ja hallintoviranomaisten toteuttamien jatkotoimien raportoiminen komissiolle käynnissä olevien tutkintamenettelyjen luottamuksellisuus huomioon ottaen
 • IMS-järjestelmään kirjattujen tietojen täydellisyyden, luotettavuuden, oikeellisuuden ja ajantasaisuuden todentaminen vuosittain komission laatimia PIF-kertomuksia varten.

Tilintarkastustuomioistuimen II jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Iliana Ivanovan johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 27. maaliskuuta 2019 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE
Presidentti

Lyhenteet

AFCOS: Petostentorjunnan koordinointivirasto (Anti-fraud coordination service)

CPR: Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus (Common Provisions Regulation)

EAKR: Euroopan aluekehitysrahasto

ESR: Euroopan sosiaalirahasto

FDR: Petosten havaitsemisaste (Fraud detection rate)

IMS: Sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmä (Irregularity Management System)

OLAF: Euroopan petostentorjuntavirasto (Office européen de lutte antifraude)

OLAF: Toimenpideohjelma (Operational programme)

Sanasto

Arachne: Tietotekninen riskianalyysiväline, jonka komissio (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto sekä alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto) on kehittänyt Euroopan aluekehitysrahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan sosiaalirahastoa varten. Jäsenvaltiot voivat käyttää tätä välinettä maksutta vastineena hallintotietojen toimittamisesta.

COCOLAF: Petollisen menettelyn torjunnan yhteensovittamista käsittelevä neuvoa-antava komitea (Advisory Committee for the Coordination of Fraud Prevention) perustettiin komission päätöksellä 94/140/EY 23. helmikuuta 1994. Komitea koordinoi jäsenvaltioiden ja Euroopan komission toimia, joilla torjutaan yhteisön taloudellisia etuja uhkaavia petoksia.

COCOLAF valvoo useiden erityisryhmien työtä. Näitä ovat

 • petosten ehkäisemistä käsittelevä ryhmä
 • petoksia ja muita sääntöjenvastaisuuksia koskevaa raportointia ja analyysiä käsittelevä ryhmä
 • Petostentorjunnan koordinointiviraston AFCOS-ryhmä
 • OLAFin petostentorjunnan tiedotusverkosto (OAFCN).

EGESIF: Euroopan rakenne- ja investointirahastoja käsittelevä asiantuntijaryhmä, joka avustaa komissiota EU:n koheesiopolitiikkaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanossa sekä jäsenvaltioiden viranomaisten välisen koordinoinnin ja tietojenvaihdon helpottamisessa.

EGESIF keskustelee erilaisista koheesiorahoituksen toteuttamiseen liittyvistä aihekohtaisista ohjeista ja hyväksyy ne. Ohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia, mutta komissio yleensä hyödyntää niitä arvioidessaan jäsenvaltioiden viranomaisten työtä. Ohjelmakaudella 2007–2013 asiantuntijaryhmästä käytettiin nimitystä rahastojen yhteensovittamisesta vastaava komitea (Coordination Committee of the Funds, COCOF).

Ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätelmä: Toimivaltaisen hallinto- tai oikeusviranomaisen ensimmäinen kirjallinen arviointi, jossa päätellään täsmällisten tosiseikkojen perusteella, että on tapahtunut tahallinen tai tahaton rikkominen, joka saattaa olla vahingollinen EU:n talousarviolle.

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF): Komission osasto, joka torjuu EU:n taloudellisia etuja uhkaavia petoksia. OLAF on vastuussa EU:n petostentorjuntapolitiikan kehittämisestä ja koordinoinnista sekä EU:n varoihin kohdistuvia ja/tai EU:n virkamiehiin liittyviä petoksia ja korruptiotapauksia koskevasta tutkinnasta (tulojen ja menojen yhteydessä).

Petoksia ehkäisevä pelote: Petostentorjuntapolitiikan ja petostentorjuntatoimien oletettu vaikutus siihen, missä määrin pienenee todennäköisyys, että luonnolliset tai oikeushenkilöt toimivat vilpillisesti.

Petoksiksi ilmoitetut sääntöjenvastaisuudet: Ilmaus, jota komissio käyttää vuotuisissa PIF-kertomuksissaan erottamaan jäsenvaltioiden ilmoittamat epäillyt ja todetut petokset tahattomista sääntöjenvastaisuuksista.

Petostentorjunnan koordinointivirasto (AFCOS): Kunkin jäsenvaltion OLAF-asetuksen mukaisesti nimeämä elin, joka edistää yhteistyötä ja tietojenvaihtoa OLAFin kanssa.

Petostentorjuntapolitiikka: Väline, jolla tuodaan esiin, että organisaatio torjuu ja tutkii petokset määrätietoisesti. Petostentorjuntapolitiikan pitäisi sisältää seuraavat osa-alueet:

 • petostenvastaisen toimintakulttuurin kehittämisstrategiat
 • petosten torjuntaan liittyvien vastuualueiden jako
 • epäiltyjä petoksia koskevat raportointimekanismit
 • eri toimijoiden välinen yhteistyö.

Petostentorjuntapolitiikan pitäisi olla esillä organisaatiossa (tiedotetaan kaikille uusille työntekijöille, saatavilla intranetissä). Lisäksi henkilöstölle pitäisi olla selvää, että petostentorjuntapolitikkaa sovelletaan aktiivisesti (aihetta koskevat säännölliset päivitykset, raportointi petostutkinnan tuloksista). (Lähde: EGESIF_14-0021-00, osa 4.1 ja liite 3)

Ohjelmaviranomaiset: Jäsenvaltioiden elimiä, jotka hallinnoivat ja seuraavat ERI-rahastoista rahoitettavien toimenpideohjelmien täytäntöönpanoa. Ohjelmaviranomaisia on kolmea tyyppiä: hallintoviranomaiset (joilla on usein apunaan välittäviä elimiä), todentamisviranomaiset ja tarkastusviranomaiset.

 • Hallintoviranomaiset vastaavat kunkin toimenpideohjelman yleisestä hallinnoinnista. Niillä on usein apunaan valtuutettuja välittäviä elimiä. Hallintoviranomaisten tehtäviin kuuluu tukikelpoisten toimien valinta ja niihin liittyvän varainkäytön valvonta. Hallintoviranomaisilla on pääasiallinen vastuu petostentorjuntatoimien määrittämisestä.
 • Todentamisviranomaiset laativat tilinpäätöksen ja todentavat tilien täydellisyyden ja oikeellisuuden. Lisäksi ne esittävät maksatushakemukset komissiolle. Todentamisviranomaisten suorittamien tarkastusten tuloksena saattaa olla yksilöity petosepäily.
 • Tarkastusviranomaiset ovat riippumattomia kansallisia tai alueellisia elimiä, joiden vastuulla on todeta, antavatko todentamisviranomaisten toimittamat tilinpäätökset tilanteesta oikean ja tarkan kuvan, ovatko komissiolle ilmoitetut menot lailliset ja sääntöjenmukaiset ja toimivatko toimenpideohjelmien valvontajärjestelmät asianmukaisesti. Tarkastusviranomaiset voivat perehtyä hallintoviranomaisten määrittämiin petostentorjuntatoimiin järjestelmätarkastusten yhteydessä ja havaita epäiltyjä petoksia tarkastaessaan hankkeita tai niihin liittyviä tapahtumia.

Petosepäily: Sääntöjenvastaisuus, jonka vuoksi kansallisella tasolla aloitetaan hallinnollinen menettely tai oikeudenkäynti sen selvittämiseksi, onko sääntöjenvastaisuus (tai laiminlyönti) tahallinen.

PIF: Euroopan unionin taloudellisten etujen turvaaminen. Lyhenne tulee ranskankielisestä termistä ”protection des intérêts financiers”.

Sääntöjenvastaisuus: EU:n lainsäädännön (tai sen soveltamiseen liittyvän kansallisen lainsäädännön) vastainen toimi tai laiminlyönti, jolla on mahdollisesti negatiivinen vaikutus EU:n taloudellisiin etuihin. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle yli 10 000 euron suuruiset sääntöjenvastaisuudet.

Sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmä (IMS): Verkkopohjainen sovellus, jolla jäsenvaltiot raportoivat sääntöjenvastaisuuksista (petoksista ja väärinkäytöksistä) yhteisesti hallinnoiduilla aloilla.

Todettu petos: Sääntöjenvastaisuus, joka on todettu petokseksi lainvoimaisella rikosoikeuden päätöksellä.

Komission vastaukset

TIIVISTELMÄ

III

Komissio on tilannut ulkoisen selvityksen ”Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States”48 arvioidakseen käytössä olevia tehokkaita ja oikeasuhteisia petostentorjuntatoimenpiteitä. Tutkimus julkaistiin marraskuussa 2018.

Kaikkiaan 50 ohjelman analyysiin perustuvassa selvityksessä todettiin, että petostentorjuntatoimet olivat kaudella 2014–2020 aiempaa virallisempia ja järjestelmällisempiä. Hallintoviranomaisten suuri enemmistö käytti komission vuoden 2014 ohjeissaan tarjoamaa riskinarviointivälinettä. Petosriskin arviointiprosessi on yksi esimerkki siitä, miten petostentorjuntatoimista on tullut virallisempia. Selvityksessä todetaan, että prosessin läpikäyminen komission suosittamine valvontatoimineen johti siihen, että eräät viranomaiset ottivat käyttöön uusia toimia petosten havaitsemiseksi tai paransivat jo käytössä olevia. Esimerkkejä tällaisista toimista:

 • ”tarjousasiantuntijoiden komitean” olemassaolo, mikä antaa tarjoajille mahdollisuuden kääntyä komitean puoleen, jos menettely koetaan epäasianmukaiseksi;
 • markkinatutkimukseen perustuvat ennalta määritetyt talousarviot, joita ei paljasteta (julkisten hankintojen manipulointi);
 • tietoteknisten välineiden käyttö kaksinkertaisten vaatimusten havaitsemiseksi (kustannusten ja laadun manipulointi);
 • yhteistyö julkisista hankinnoista vastaavien viranomaisten tai kilpailuviranomaisten kanssa (tarjouskeinottelu);
 • valitusmekanismi edunsaajia varten.

Komissio on kehittänyt Arachne-tiedonlouhintatyökalun ja edistää sen käyttöönottoa aktiivisesti. Sitä tarjotaan jäsenvaltioille maksutta. Työkalua käytetään tällä hetkellä 165 ohjelmassa petoksista varoittavien merkkien havaitsemisen parantamiseksi.

IV

Komissio on tuonut useita kertoja esiin vuosikertomuksissaan EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta (nk. PIF-kertomukset) sen tosiasiallisen mahdollisuuden, että jotkin jäsenvaltiot eivät raportoi kaikista petostapauksista. Näitä riskejä lieventääkseen komissio kehittää sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmää (IMS) jatkuvasti ja tarjoaa jäsenvaltioille raportointiohjeita. Lisäksi petosten havaitsemisasteiden ja niihin liittyvän monivuotisen analyysin suunnittelussa on otettu huomioon tällaiset puutteet.

Komissio pyrkii tarkistetulla petostentorjuntastrategiallaan vahvistamaan analyysiään lisätekijöiden avulla, erityisesti kehittämällä maaprofiileja, jotka auttavat ymmärtämään jäsenvaltioiden välisiä eroja petosten havaitsemisessa ja niistä raportoimisessa.

V

Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio antaa täyden tukensa sille, että jäsenvaltiot laativat kansalliset petostentorjuntastrategiat, ja se on kehittänyt tätä varten petollisen menettelyn torjunnan yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean (COCOLAF) avustuksella kansallisia petostentorjuntastrategioita koskevat suuntaviivat. Komissio on tyytyväinen siihen, että kymmenen jäsenvaltiota on jo laatinut tällaisen strategian. Ohjeissaan komissio on myös suositellut, että hallintoviranomaiset antaisivat petostentorjuntapoliittisia lausumia.

Komissio kannustaa jatkossakin jäsenvaltioita laatimaan kansallisia petostentorjuntastrategioita ja auttaa niitä siinä. Sillä ei kuitenkaan ole oikeusperustaa vaatia hallintoviranomaisia laatimaan virallinen ja erillinen petostentorjuntapolitiikka toimenpideohjelmien tasolla. Tästä huolimatta komissio on suositellut, että hallintoviranomaiset julkaisisivat petostentorjuntapoliittisen lausuman, ja antanut sitä koskevia ohjeita.

Toinen luetelmakohta: Komissio tukee ja edistää koheesiorahastojen viranomaisten ja muiden keskeisten kansallisten petostentorjunta-alan toimijoiden välistä yhteistyötä yleisesti ja toimii näin jatkossakin. Tämä koskee suhteellisuusperiaatteen mukaisesti erityisesti ohjelmia, joihin liittyy erityisen suuria riskejä tai joiden rahoituksen määrä on huomattava.

Kolmas luetelmakohta: Komissio on jo laatinut jäsenvaltioille runsaasti ohjeita petosten torjunta- ja havaitsemistoimenpiteistä. Komissio tukee ja edistää jatkossakin aktiivisesti ohjelmaviranomaisten kaikkien tiedonlouhintatyökalujen, erityisesti Arachnen, käyttöä. Komissio on suunnitellut Arachnen erityisesti koheesiopolitiikan ohjelmaviranomaisten tarpeisiin, ja sitä tarjotaan jäsenvaltioille maksutta.

Neljäs luetelmakohta: Komissio seuraa niiden petostentorjuntatoimenpiteiden täytäntöönpanoa, joita jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpideohjelmien tasolla, yhteisistä säännöksistä annetun asetuksen mukaisesti. Lisäksi komissio kehittää tarkistetun petostentorjuntastrategiansa puitteissa maaprofiileja jäsenvaltioiden petostentorjuntavalmiuksista muun muassa petosten ehkäisemis- ja havaitsemistoimien osalta. Maaprofiilit auttavat arvioimaan entistä paremmin petosten ehkäisemis- ja havaitsemistoimien täytäntöönpanoa. Petosten ehkäisemis- ja havaitsemismenetelmien tehokkuuden mittaaminen on kuitenkin hyvin monimutkainen ja haasteellinen tehtävä, koska petoksiin vaikuttaa suuri määrä ulkoisia tekijöitä, jotka eivät kaikki liity tiettyyn politiikanalaan.

Viides luetelmakohta: Komissio kannustaa jatkossakin jäsenvaltioita vahvistamaan petostentorjunnan koordinointivirastojen koordinointitehtävää, erityisesti laajentamalla niiden verkostoa.

VI

Komissio arvioi huolellisesti lainsäädäntövallan käyttäjien mahdollisesti esittämiä tätä koskevia muutosehdotuksia.

VII

Komissio on tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhtä mieltä siitä, että on tärkeää varmistaa petostentorjunnan koordinointivirastojen tehokkuus. Komissio voi tukea niiden tehtävien tarkempaa määrittelyä. Komission ehdotus OLAF-asetuksen muuttamisesta on jo merkittävä parannus nykytilanteeseen, koska sen mukaan koordinointivirastojen olisi varmistettava, että OLAFille tarjotaan apua riippumatta tavasta, jolla sitä tarjotaan (toisin sanoen koordinointiviraston suora apu tai toisen, koordinointiviraston pyynnöstä toimivan viranomaisen tarjoama apu).

JOHDANTO

05

Ohjelmakauden 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön riskiperusteista lähestymistapaa koskeva vaatimus sekä vaatimus ottaa käyttöön tehokkaita ja oikeasuhteisia petostentorjuntatoimenpiteitä toimenpideohjelmien tasolla. Tämä on merkittävä askel kohti parempaa varainhoitoa ja EU:n talousarvion suojaamista.

07

Petostentorjunnan tietojärjestelmä, johon tilintarkastustuomioistuin viittaa, on OLAFin petostentorjunnan tietojärjestelmä AFIS.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 08 ja 09:

Jäsenvaltioiden viranomaisten koheesiopolitiikan osalta raportoimien petosepäilyjen sekä muiksi kuin petoksiksi ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien osuuden voidaan katsoa kuvastavan jäsenvaltioiden lisääntyneitä valmiuksia havaita sääntöjenvastaisuuksia, myös mahdollisia petostapauksia, ja raportoida niistä komissiolle. Taloudellinen vaikutus vaihtelee suuresti jäsenvaltioiden välillä ja eri vuosina.

Komissio on todennut säännöllisesti ja johdonmukaisesti PIF-kertomuksissa, että tämä voi johtua siitä, että varsinkin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta rahoitettuihin hankkeisiin saattaa liittyä muihin politiikanaloihin verrattuna hyvin suuria rahamääriä.

10

Slovakian osalta korkea petosten havaitsemisaste ohjelmakaudella 2007–2013 johtuu ainakin osittain muutamasta (4) vuonna 2017 raportoidusta tapauksesta, joihin liittyi poikkeuksellisen suuria rahamääriä.

HUOMAUTUKSET

Komission yhteinen vastaus kohtiin 18 ja 19:

Komissio antaa täyden tukensa sille, että jäsenvaltiot laativat kansalliset petostentorjuntastrategiat, joissa ne kertovat edunsaajille ja suurelle yleisölle, miten ne aikovat torjua petoksia. On todettava, että jäsenvaltioilla ei ole lakisääteistä velvoitetta laatia kansallista petostentorjuntastrategiaa. Tästä huolimatta kymmenessä jäsenvaltiossa on laadittu kansallinen petostentorjuntastrategia ja yhdessä jäsenvaltiossa päivitetään nykyistä strategiaa (ks. vuoden 2017 PIF-kertomus).

Petosriskin arviointia sekä tehokkaita ja oikeasuhteisia petostentorjuntatoimenpiteitä koskevassa komission ohjeasiakirjassa jäsenvaltioille ja ohjelmaviranomaisille (EGESIF 14-0021, 16. kesäkuuta 2014) on vapaaehtoinen malli ohjelmatason petostentorjuntapoliittisesta lausumasta.

Lausuman tarkoituksena on viestiä edunsaajille ja suurelle yleisölle petoksia koskevasta nollatoleranssista sekä siitä, miten hallintoviranomaiset aikovat torjua petoksia.

Lisäksi komissio järjesti vuosina 2014 ja 2015 yhteistyössä Transparency Internationalin kanssa jäsenvaltioissa useita petosten ja korruption torjuntaa koskeneita seminaareja lisätäkseen tietoisuutta petosten ja korruption torjunnasta ja auttaakseen hallintoviranomaisia petostentorjunnassa.

Komissio viittaa lisäksi hallinto- ja valvontajärjestelmien keskeisten vaatimusten arviointia koskeviin ohjeisiinsa ja erityisesti arviointikriteeriin 7.3, joka koskee keskeistä vaatimusta 7 oikeasuhteisista ja tehokkaista petostentorjuntatoimenpiteistä. Vaikka kyseisessä keskeisessä vaatimuksessa ei viitata varsinaiseen petostentorjuntapolitiikkaan, vaan itsearvioinnin tarpeeseen kohdennettujen tarkastusten toteuttamiseksi, siihen liittyy myös muita näkökohtia kuin havaitun petosriskin arviointi ja siinä tehdään selväksi, millainen ohjelmaviranomaisten kannan petoksiin olisi oltava.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 20 ja 21:

Komissio katsoo ensinnäkin, että jäsenvaltiot ovat toteuttaneet useita toimenpiteitä ohjeiden ja asetuksen mukaisten velvoitteidensa noudattamiseksi. Yksi komission tilaaman jäsenvaltioiden petostentorjuntatoimenpiteitä koskeneen ulkoisen selvityksen päätelmistä oli, että komission pyrkimykset puuttua petoksiin ja korruptioon ovat saaneet aikaan useita muutoksia jäsenvaltioiden tasolla ja johtaneet entistä jäsennellympään ja järjestelmällisempään lähestymistapaan. Erityisesti petosriskin arviointi mallissa esitettyjen kriteerien mukaisesti auttoi painottamaan petos- ja korruptioriskejä aiempaa enemmän ja luomaan selkeät yhteydet havaittujen riskien ja erityisten lieventävien toimenpiteiden välille (ulkoinen selvitys, s. 49).

Toiseksi keskeisen vaatimuksen 7 puutteet ja muiden kuin olennaisten keskeisten vaatimusten puutteet voidaan yhdessä määritellä yleisen hallinnointi- ja valvontajärjestelmän tasolla vakaviksi puutteiksi, jotka voivat johtaa maksujen keskeyttämiseen tai rahoitusoikaisuihin. Tässä yhteydessä keskeinen vaatimus 4 ”Riittävät hallinnon tarkastukset” ja keskeinen vaatimus 16 ”Riittävät toimien tarkastukset” toimivat lieventävinä valvontatoimina, koska ne mahdollistavat potentiaalisten petosten havaitsemisen. Yhden hallinnointi- ja valvontajärjestelmän näkökohdan laiminlyöminen yhdistettynä tilien perustana olevien toimien laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen kohdistuvaan taloudelliseen vaikutukseen johtaa komission osalta maksujen keskeyttämiseen tai rahoitusoikaisuihin. Komissio katsoo tämän vuoksi, että kauden 2014–2020 oikeuskehystä on selvästi vahvistettu velvoitteella ottaa käyttöön tehokkaat ja oikeasuhteiset petostentorjuntatoimenpiteet, vaikka virallista petostentorjuntapolitiikkaa koskevaa oikeudellista vaatimusta ei ole.

Mahdollistavia edellytyksiä on vähemmän, ja ne keskittyvät pikemminkin asianomaisen rahaston erityistavoitteisiin. Kun edellytykset täyttyvät, niiden on määrä antaa jäsenvaltioiden viranomaisille mahdollisuus aloittaa rahastojen täytäntöönpano. Petostentorjuntatoimenpiteillä pyritään minimoimaan riskit, ja niitä on tarkistettava säännöllisin väliajoin. Tämän vuoksi petostentorjuntatoimenpiteet eivät sovellu sisällytettäväksi mahdollistaviin edellytyksiin.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 2223 a:

Tilintarkastustuomioistuimen mainitsema komission käytännöllinen ja käyttövalmis petosriskin arviointiväline mahdollistaa johdonmukaisen lähestymistavan riskinarviointiin kaikissa ohjelmissa ja kaikissa jäsenvaltioissa.

Tilintarkastustuomioistuimen mainitsemassa petostentorjuntatoimenpiteitä koskeneessa ulkoisessa selvityksessä vahvistui se, että hallintoviranomaiset arvioivat nykyään petosriskiä kauden 2014–2020 valvontakehyksen vaatimusten mukaisesti, määrittävät olemassa olevien sisäisten tarkastusten kyvyn puuttua eri petosskenaarioihin liittyviin riskeihin ja nimeävät osa-alueet, joilla tarvitaan lisätarkastuksia. Uudet vaatimukset ovat johtaneet entistä jäsennellympään lähestymistapaan petosriskien arvioinnissa.

Komissio on myös järjestänyt suosittelemansa riskinarviointivälineen käytännön esittelyjä petosten ja korruption torjuntaa koskevissa seminaareissa, joita järjestettiin vuosina 2014 ja 2015 viidessätoista jäsenvaltiossa (BG, RO, IT, SK, CZ, HR, LV, HU, MT, SI, LT, ES, PL, PT, EE). Lisäksi väline esiteltiin vuonna 2015 kaikille jäsenvaltioille osana sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmää koskevaa koulutusta. Komissio yhtyy tilintarkastustuomioistuimen päätelmään, jonka mukaan jäsenvaltiot ovat käyttäneet komission suunnittelemaa mallia.

Komissio jatkaa jäsenvaltioiden viranomaisten tukemista niiden hallinnollisten valmiuksien parantamiseksi petostentorjunnassa. Tällä hetkellä suunnitellaan (yhteistyössä Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutin (EIPA) kanssa) uutta asiantuntijoiden koulutusmoduulia petosten ja korruption havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi ERI-rahastoissa ohjelmakaudella 2014–2020.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 24 ja 25:

Komissio katsoo, että hallintoviranomaiset yleensä soveltavat ennakoivampaa lähestymistapaa petosriskin arviointiin.

Ulkoisessa selvityksessä vahvistettiin komission näkemys, koska siinä todettiin, että useimmissa toimenpideohjelmissa (40) viranomaiset sovelsivat petosriskin arvioinnin kehittämiseen aktiivista lähestymistapaa ja että valtaosa (76 prosenttia) komission malliin perustuvista petosriskin arvioinneista oli täytetty kokonaan, 14 prosenttia osittain ja 8 prosenttia ainoastaan perustiedoin; kaksi vähiten tietoja sisältävää petosriskin arviointia koski toimenpideohjelmia, joissa sovellettiin passiivista lähestymistapaa. Selvityksessä todettiin myös, että osa viranomaisista laajensi petosriskin arviointien itsearvioinnin soveltamisalaa muihin riskimuotoihin, kun taas toiset hallintoviranomaiset lisäsivät arviointiensa yksityiskohtaisuutta. Lisäksi hallintoviranomaiset toteavat, että niiden henkilöstö ymmärtää paremmin petosriskin arvioinnin tärkeyden ja että petosten ehkäisemiseen ja havaitsemiseen käytetyt tietojärjestelmät ovat kehittyneet.

Komission ohjeiden mukaan petostentorjuntaprosessi käynnistyy hallintoviranomaisten ympäristön ja sen erityisten petosriskien sekä yleisesti tunnettujen ja toistuvien petosjärjestelyjen tuntemukseen perustuvalla itsearvioinnilla. Komissio suosittelee itsearviointiryhmälle, että arviointiin osallistuisivat tärkeimmät toimijat, mikä voi tarkoittaa hallintoviranomaisen sekä todentamisviranomaisen ja täytäntöönpanoelinten eri osastoja. Koordinointivirastojen tai erityiselinten osallistaminen jätetään hallintoviranomaisten harkinnan varaan (luku 3.2). Tarkastusviranomainen tarkastaa prosessin osallistumatta siihen suoraan. Petosriskin arvioinnin osalta ulkoisessa selvityksessä vahvistetaan myös se, että eri viranomaisten (hallintoviranomaiset, täytäntöönpanoelimet, tarkastusviranomaiset, todentamisviranomaiset, petostentorjunnan koordinointivirastot ja lainvalvontaviranomaiset) osallistuminen petostentorjuntaan johtaa petostentorjuntatoimien tehostettuun koordinointiin ja vähentää petosriskiä.

26

Petosriskin arviointi on jatkuvaa toimintaa, jota on hienosäädettävä ja tarkistettava ohjelman täytäntöönpanon aikana.

Ensimmäinen luetelmakohta: Kauden 2014–2020 varmuusmalli perustuu tarkastusviranomaisten järjestelmätarkastusten ja toimien tarkastusten avulla toteuttamaan hallintoviranomaisten valvontaan. Tämän tuloksena kukin hallinnointi- ja valvontajärjestelmän keskeinen vaatimus, myös petostentorjuntatoimenpiteitä koskeva keskeinen vaatimus 7, arvioidaan. Bulgarian tapauksessa tarkastusviranomainen havaitsi joitakin petosriskejä, ja hallintoviranomainen toteutti asianmukaiset toimet tilanteen korjaamiseksi. Järjestelmä siis toimi varmistaen tiukemmat petostentorjuntatoimenpiteet.

Toinen luetelmakohta: Komissio tutkii vuotuisissa kokouksissa mahdollisia toimia Ranskan viranomaisten tietoisuuden lisäämiseksi ja maan hallinto- ja tarkastusviranomaisten arvioinnin parantamiseksi.

Kolmas luetelmakohta: Espanjan esimerkki osoittaa, että hallintoviranomainen suhtautuu vakavasti petostentorjuntatoimenpiteitä ja välittävien elinten valvontaa koskevaan vastuuseensa. Teettämänsä arvioinnin avulla hallintoviranomainen pystyi suosittelemaan havaittujen heikkouksien korjaamiseksi toimia, jotka hallintoviranomaisen sisäisen tarkastuksen yksikkö toteutti.

Viides luetelmakohta: Komission yksiköt ovat esittäneet Unkarille tarkastussuosituksia maan petostentorjuntatoimenpiteiden edelleen kehittämiseksi. Unkarin hallintoviranomaisten olisi esimerkiksi varmistettava, että valintavaiheessa ja hallinnon tarkastuksia koskevassa vaiheessa toteutettaviin tarkistusmenettelyihin sisältyy oikeasuhteisia petostentorjuntatoimenpiteitä, mukaan lukien tietoteknisten osajärjestelmien räätälöinti.

Komissio odottaa tämän vuoksi petosriskin arvioinnin paranevan Unkarissa.

27

On todettava, että jäsenvaltioiden odotetaan ottavan käyttöön suhteellisuusperiaatteen mukaisia petostentorjuntatoimenpiteitä. Toimenpiteitä voidaan aina parantaa havaittujen petosten ja hiljattain havaittujen riskien perusteella, mutta niiden olisi kuitenkin säilyttävä oikeasuhteisina havaittuun riskiin nähden.

Ulkoisessa tilannekartoituksessa todettiin, että käyttöön otetut petostentorjuntatoimenpiteet ovat yleisesti oikeasuhteisia havaittuun riskiin nähden, vaikka otetaan huomioon, että eräät viranomaiset voivat aliarvioida riskejä itsearvioinnissaan. Lisäksi hallintoviranomaiset esittivät komission ehdotusta pidemmälle meneviä, itse luomiaan lieventäviä toimenpiteitä vastauksena havaittuihin riskeihin, mikä viittaa siihen, että parasta tapaa puuttua riskeihin on pohdittu.

29

Komissio suosittaa, että hallintoviranomaiset soveltavat petosriskin hallintaan ennakoivaa, jäsenneltyä ja kohdennettua lähestymistapaa. Säännöksiin sisältyvän suhteellisuusperiaatteen mukaisesti riskiperusteisten toimenpiteiden on oltava myös kustannustehokkaita.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 3032:

Komission petosriskin arviointia sekä tehokkaita ja oikeasuhteisia petostentorjuntatoimenpiteitä koskevien ohjeiden mukaisesti ennaltaehkäisevät tekniikat liittyvät useimmiten vahvan sisäisen valvontajärjestelmän käyttöönottoon yhdistettynä ennakoivaan, jäsenneltyyn ja kohdennettuun petosriskin arviointiin. Lisäksi kattavat koulutus- ja valistustoimet, ”eettisen” kulttuurin kehittäminen (käytännesäännöt, tehtävänmäärittelyt) ja selkeä vastuunjako (petoksia tehokkaasti torjuvan hallinnointi- ja valvontajärjestelmän perustaminen) voivat olla hyvin hyödyllisiä petosten torjunnassa ja petosmahdollisuuksien rajoittamisessa. Edellä esitetyn lisäksi komissio ehdottaa tietyille aloille (eturistiriidat, julkiset hankinnat, kaksinkertainen rahoitus) myös muita lieventäviä toimenpiteitä, joita ulkoisen selvityksen mukaan lähes kaikki otokseen kuuluvat jäsenvaltioiden viranomaiset käyttävät petostentorjuntamekanismissaan. Tutkimuksessa todettiin myös, että jotkin jäsenvaltiot ovat kehittäneet omia toimenpiteitään petosten ehkäisemiseksi sen lisäksi, että käyttävät komission ehdottamia keinoja.

Komissio tutkii myös uusia innovatiivisia keinoja ehkäistä korruptiokäytänteitä EU:n varoin rahoitetuissa hankkeissa ja varmistaa, että veronmaksajien rahat käytetään tehokkaasti ja läpinäkyvästi. Esimerkki tällaisesta on tilintarkastustuomioistuimen laatikossa 1 mainitsema rehellisyyssopimuksia koskeva pilottihanke.

Komissio on viime vuosien aikana myös julkaissut erityisiä asiakirjoja vahvistaakseen petosten ehkäisyä. Niistä suurin osa on annettu petollisen menettelyn torjunnan yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean (COCOLAF) kautta. Esimerkkejä:

 • Fraud in Public Procurement, A collection of Red Flags and Best Practices, 2017
 • Kansallisia petostentorjuntastrategioita koskevat suuntaviivat, 2014 ja 2016
 • Rakennetoimien julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien eturistiriitojen tunnistaminen – Käytännön opas johtajille (2013)
 • Compendium of anonymised cases – Structural Actions, 2012.
33

Petosten ehkäiseminen ja havaitseminen liittyvät toisiinsa. Havaitseminen on osa tavanomaisia valvontaa hallintoviranomaisten tasolla (hallinnon tarkastus) ja tarkastusviranomaisten tasolla (tarkastukset ja valvontatoimet).

Ulkoisessa selvityksessä vahvistui, että hallintoviranomaiset ovat kehittäneet lisävalvontaa täydentämään komission kaudelle 2014–2020 suosittelemia valvontatoimia. Niihin kuuluu myös petosten havaitsemista edistäviä toimenpiteitä, kuten

 • ”tarjousasiantuntijoiden komitean” olemassaolo, mikä antaa tarjoajille mahdollisuuden kääntyä komitean puoleen, jos menettely koetaan epäasianmukaiseksi;
 • markkinatutkimukseen perustuvat ennalta määritetyt talousarviot, joita ei paljasteta (julkisten hankintojen manipulointi);
 • tietoteknisten välineiden käyttö kaksinkertaisten vaatimusten havaitsemiseksi (kustannusten ja laadun manipulointi);
 • yhteistyö julkisista hankinnoista vastaavien viranomaisten tai kilpailuviranomaisten kanssa (tarjouskeinottelu);
 • valitusmekanismi edunsaajia varten.

Eräät ohjelmaviranomaiset käyttävät jo Arachnen kaltaisten saatavilla olevien tiedonlouhintavälineiden tarjoamia mahdollisuuksia kattavammin. Niitä käytetään esimerkiksi riskien pisteyttämis- ja havaitsemisvälineenä, jonka avulla tarkistetaan sopimusten tekovaiheessa ja avustuksia myönnettäessä mahdolliset edunsaajayritykset, niiden tosiasialliset omistajat ja liikekumppanit, arvioidaan mahdollisia eturistiriitoja ja kaksinkertaisen rahoituksen riskejä, havaitaan varoitusmerkit ja lisätään hallinnon tarkastuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Komissio suositteli vuoden 2017 PIF-kertomuksessa, että jäsenvaltiot hyödyntäisivät riskianalyysin (jolla tarkoitetaan valvonnan keskittämistä hankkeiden riskiprofiiliin ja sen suunnittelua ja räätälöintiä perusteellisen arvioinnin perusteella) tarjoamia mahdollisuuksia ennakoivien havaitsemisvalmiuksien lisäämiseen.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 34 ja 35:

Turvallisten raportointikanavien puuttuminen petosten paljastamiseksi oli merkittävä huolenaihe, joka tuli esiin vastauksissa komission vuoden 2017 julkiseen kuulemiseen.

Nykyiseen ehdotukseen väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevaksi direktiiviksi sisältyy sisäisiä ja ulkoisia ilmoituskanavia, joissa varmistetaan kaikkien yksityisen ja julkisen sektorin tahojen luottamuksellisuus kaikkialla EU:ssa.

Direktiiviehdotuksessa velvoitetaan i) yksityisen ja julkisen sektorin oikeushenkilöt, ii) toimivaltaiset viranomaiset ja iii) jäsenvaltiot tarjoamaan helposti saatavilla olevaa tietoa ilmoituskanavista, suojelusta, suojelun saannin ja saatavilla olevien oikeussuojakeinojen käytön edellytyksistä ja lisäämään näin petoksia paljastavien henkilöiden oikeusvarmuutta. Lisäksi ehdotuksessa säädetään, että petoksia paljastavilla henkilöillä on oikeus suojeluun, mikäli heillä ilmoittaessaan oli aihetta olettaa, että ilmoitetut tiedot kuuluvat direktiivin soveltamisalaan. Näin varmistetaan, että petoksia paljastavat henkilöt eivät jää vaille suojelua, jos lopulta ilmenee, että ilmoitus ei kuulu direktiivin soveltamisalaan (jos rikkominen esimerkiksi liittyi EU:n varojen sijaan kansallisiin varoihin).

Tietoisuuden lisäämisen osalta lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa parhaillaan tarkasteltavissa muutosehdotuksissa esitetään yksiselitteisesti, että nimettömiä ilmoittajia suojellaan, jos heidän nimensä tulee myöhemmin ilmi ja he täyttävät ehdotuksessa esitetyt suojeluedellytykset.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 36 ja 37:

Arachne on riskienpisteytysväline, joka voi tehostaa hankkeiden valintaa ja hallintoa koskevia tarkastuksia ja lisäksi helpottaa petosten tunnistamista, ennaltaehkäisemistä ja havaitsemista. Arachnen tehokas käyttö on hyvä käytäntö, jolla tunnistetaan varoitusmerkit ja kohdennetaan petostentorjuntatoimenpiteet. Se olisi otettava huomioon arvioitaessa käytössä olevien, petosten ennaltaehkäisyyn ja havaitsemiseen tähtäävän valvonnan riittävyyttä. Komissio suositteli vuonna 2015 ja sen jälkeen annetuissa PIF-kertomuksissa jäsenvaltioille varauksetta tietoteknisten riskienpisteytysvälineiden (erityisesti Arachnen) ja riskianalyysin käytön lisäämistä ja painotti niiden merkitystä petostentorjunnassa.

Eräät ohjelmaviranomaiset käyttävät jo Arachnen kaltaisten saatavilla olevien tiedonlouhintavälineiden tarjoamia mahdollisuuksia kattavammin. Niitä käytetään esimerkiksi riskien pisteyttämis- ja havaitsemisvälineenä, jonka avulla tarkistetaan sopimusten tekovaiheessa ja avustuksia myönnettäessä mahdolliset edunsaajayritykset, niiden tosiasialliset omistajat ja liikekumppanit, arvioidaan mahdollisia eturistiriitoja ja kaksinkertaisen rahoituksen riskejä, havaitaan varoitusmerkit ja lisätään hallinnon tarkastuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Ks. myös komission vastaus kohtaan 33.

37

Ensimmäinen luetelmakohta: Komission yksiköt järjestivät helmikuussa 2019 tapaamisen Kreikan viranomaisten kanssa näiden kannan selventämiseksi, mitä tulee Arachnen käytön sisällyttämiseen Kreikan ohjelmien hallinnointi- ja valvontajärjestelmään. Kokouksen loppupäätelmä oli, että Arachnella voitaisiin täydentää Kreikan ohjelmaviranomaisten itse kehittämiä välineitä ja että tämän vuoksi tarvitaan yhteistyössä komission kanssa tehtävää lisätyötä Arachnen integroimiseksi hallinnointi- ja valvontajärjestelmään.

Toinen luetelmakohta: Komissio kannustaa jatkuvasti jäsenvaltioita päivittämään säännöllisesti operatiivisia tietoja Arachne-tiedonlouhintavälineen koko kapasiteetin hyödyntämiseksi. Komissio on havainnut niiden neljän jäsenvaltion osalta, jotka olivat tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskäynnin kohteena, että Arachnen aktiivisten käyttäjien tai sen kattamien toimenpideohjelmien määrä on kasvanut.

Kolmas luetelmakohta: Tutkintaviranomaiset voivat käyttää Arachnea tapauskohtaisesti tietosuojasäännökset asianmukaisesti huomioon ottaen.

38

Komissio jatkaa käyntejä ohjelmaviranomaisten luona kertoakseen Arachne-tiedonlouhintavälineen eduista ja toiminnoista. Samalla komissio tutkii mahdollisuutta kohdentaa toimia enemmän riskialttiille aloille joko poistamalla (tarpeettomia) indikaattoreita tai luomalla uusia, esimerkiksi indikaattorin, joka vahvistaa yrityksen aseman pk-yrityksenä.

Joidenkin jäsenvaltioiden käsitys, jonka mukaan välineen hyödyllisyys riippuu niiden toimenpideohjelmien määrästä, joissa säännöllisesti ladataan ja päivitetään tietoja, on väärä.

Arachnen hyödyllisyys riippuu pikemminkin siitä, että viranomaiset päivittävät siihen säännöllisesti omia ohjelmatietojaan. Arachne ristiintarkastaa ja käsittelee nämä toimintaohjelman sisäiset tiedot ulkoisista tietokannoista saatavien, eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa toimivia yrityksiä koskevien tietojen kanssa.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 40 ja 41:

Petostentorjunta on jatkuva prosessi, joka alkaa petosriskin arvioinnilla ja lieventävien toimenpiteiden käyttöönotolla. Jäsenvaltioiden tarkastusviranomaisten on tarkistettava järjestelmällisesti tehokkaiden ja oikeasuhteisten petostentorjuntatoimenpiteiden täytäntöönpanoa välittävien elinten tasolla osana järjestelmätarkastuksiaan (keskeinen vaatimus 7 koskee tällaisten toimenpiteiden riittävyyttä)49. Lisäksi komissio tarkastaa petostentorjuntatoimenpiteiden täytäntöönpanon.

Tähän mennessä komission ja kansallisten viranomaisten tarkastustulokset osoittavat, että 263 testatusta toimenpideohjelmasta sadassa on käytössä hyvin toimivat petostentorjuntatoimenpiteet, 152 ohjelmassa petostentorjuntatoimenpiteet toimivat hyvin, mutta edellyttivät joitakin parannuksia, ja 11 ohjelmassa toimenpiteet edellyttivät merkittäviä parannuksia.

Petostentorjuntatoimien tehokkuutta on vaikea mitata, varsinkin ensimmäisinä täytäntöönpanovuosina, koska se on kytköksissä menotasoon paikan päällä sekä menojen todentamiseen komissiolle.

Petosten havaitsemista voidaan seurata, mutta tehokkuuden mittaaminen edellyttäisi vertailua petosten kokonaismäärän kanssa, jota ei tunneta, koska se käsittäisi myös havaitsematta jääneet petokset. Kuten komission vastauksessa erityiskertomukseen 1/2019 kuitenkin todetaan, ei ole kustannustehokasta menetelmää havaitsematta jääneiden petosten arvioimiseksi luotettavasti ja riittävän perustellusti näyttöön perustuvaa politiikkaa varten. Lisäksi petosten havaitsemisen tehokkuus riippuu myös ulkoisista tekijöistä.

Komissio kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään tarkastusviranomaisten havaintoja niiden laatiessa toimintasuunnitelmia havaittujen virheiden ja riskien käsittelemiseksi. Lisäksi aina, kun toimenpideohjelman hallinnointi- ja valvontajärjestelmässä havaitaan virhe/riski, hallintoviranomaiset ja keskuselimet ryhtyvät toimenpiteisiin ja tarkistavat kyseisiin valvontatoimiin sovellettavat menettelysäännöt. Vuotuinen petosriskianalyysi ei näin ollen osoita vuoden aikana havaittuja virheitä.

43

On todettava, että kauden 2014–2020 varmuusmallia on vahvistettu voimakkaasti jäsenvaltioiden tilivelvollisuuden osalta. Yhdessä asetuksen (EU) N:o 1303/2013 (yhteisistä säännöksistä annettu asetus) 125 artiklan 4 kohdassa esitetyn petostentorjuntatoimenpiteitä koskevan uuden vaatimuksen kanssa se voi selittää tilintarkastustuomioistuimen havaitseman suuntauksen.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 44 ja 45:

Komissio julkaisi vuoden 2017 PIF-kertomuksessa oman analyysinsä valvonnan suorittamisen syistä (rakenteellinen kenttä), jotka johtivat havaitsemiseen ohjelmakaudella 2007–2013. Tulokset vastaavat ja täydentävät toisiaan50. Komissio teki analyysistä kuitenkin erilaiset päätelmät. Tutkinta- ja syyttäjäviranomaisten havaitsemien tapausten suurempi arvo on pantu merkille vuoden 2014 PIF-kertomuksesta51 lähtien, ja komission analyysin mukaan se liittyy tutkinnan tehokkuuteen ja kyseisten viranomaisten vahvoihin tutkintavalmiuksiin.

46

Neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1939 tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa säädetään kaikkien toimivaltaisten viranomaisten velvoitteesta ilmoittaa EPPOlle EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavista petostapauksista52. Tämä kattaa myös hallintoviranomaiset.

Lisäksi OLAF on asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 mukaisesti keskeisessä asemassa petosten, lahjonnan ja muun unionin taloudellisia etuja haittaavan laittoman toiminnan torjunnassa kaikissa jäsenvaltioissa.

Sääntöjenvastaisuuksien, myös petosten, ilmoittamista koskevat alakohtaisen lainsäädännön säännökset velvoittavat jäsenvaltiot ilmoittamaan komissiolle petostapauksiin liittyvien menettelyjen tuloksista.

Edellä mainittuja velvoitteita sovelletaan myös hallintoviranomaisiin.

Komissio on myös suositellut petostentorjuntatoimenpiteiden sisällyttämistä kansallisiin petostentorjuntastrategioihin53. Tätä suositusta on tarkennettu komission asiakirjassa ”Kansallisia petostentorjuntastrategioita koskevat yleiset suuntaviivat”54. Kansallisissa petostentorjuntastrategioissa edistetään yhteistyötä ja koordinointia keskeisinä tekijöinä EU:n taloudellisten etujen suojaamisessa.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 47 ja 48:

Komissio hyödyntää IMS-järjestelmässä ilmoitettuja tietoja aina tietoisena siitä, että tiedot eivät ole välttämättä kattavia. Tämä todetaan selkeästi monissa PIF-kertomuksissa ja niihin liitetyissä, ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien arviointimenetelmiä koskevissa asiakirjoissa55. Havaituista petoksiksi ilmoitetuista sääntöjenvastaisuuksista ilmoittaminen kytkeytyy järjestelmän tehokkuuteen, koska ilmoittaminen edellyttää eri elinten ja viranomaisten yhteistyötä. Komissio on toistuvasti ilmaissut näiden oletusten perusteella epäilynsä niiden jäsenvaltioiden saamien tietojen luotettavuudesta, jotka ilmoittavat hyvin pienen määrän petoksiksi ilmoitettuja sääntöjenvastaisuuksia.

49

Myös se, että EU:n määritelmää petoksesta tulkitaan eri tavoin, on todettu PIF-kertomuksissa. Toisinaan erilaiset tulkinnat perustuvat erilaisiin oikeusjärjestelmiin ja tapaan, jolla tietynlaista toimintaa tarkastellaan (esimerkiksi eturistiriidat katsotaan rikollisiksi tietyissä maissa, mutta toisissa ei, ja niistä ilmoitetaan tämän mukaisesti). Komissio ehdotti määritelmien yhdenmukaistamista PIF-direktiivissä, mutta vaikka Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksymässä direktiivissä säädetäänkin merkittävimpien PIF-rikosten laajemmasta yhdenmukaistamisesta, siinä ei esitetä kaikkien asiaankuuluvien rikosten määritelmiä.

50

Komissio katsoo, että tilintarkastustuomioistuimen toteamassa tilanteessa, jossa Unkarin hallintoviranomaiset eivät ilmoita komissiolle asianmukaisesti petosepäilyistä, jotka on selvitetty ennen menojen todentamista komissiolle, on pääasiassa kyse ilmoittamista koskevien säännösten väärästä tulkinnasta jäsenvaltiossa. Kun petosepäilystä on kerran ilmoitettu, ilmoitusta ei tulisi poistaa IMS-järjestelmästä, vaikka komissiolle ei enää toimitettaisi menoilmoitusta. Unkarissa on ilmeisesti toimittu näin. Komissio kiinnittää Unkarin viranomaisten huomion kyseisen säännöksen asianmukaiseen soveltamiseen.

51

Komissio on tietoinen siitä, että ilmoittamisen syntymisajankohta voi vaihdella jäsenvaltioittain ja jopa jäsenvaltion sisällä. Tämän vuoksi on laadittu yhteistyössä kansallisten asiantuntijoiden kanssa käsikirja sääntöjenvastaisuuksien raportoimisesta, joka saatiin valmiiksi vuonna 201756. Se ei auta ratkaisemaan kaikkia tilanteita, mutta sillä varmistetaan kuitenkin laajempi johdonmukaisuus. Sen hyväksymisestä on niin vähän aikaa, etteivät tulokset ole vielä havaittavissa tilintarkastustuomioistuimen otoksessa.

Asian ratkaisemiseksi komissio noudattaa PIF-kertomuksissaan monivuotista analyysiä, joka koheesiopolitiikan osalta kattaa koko ohjelmakauden. Tämä lieventää viivästyneen raportoinnin vaikutusta.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 53 ja 54:

IMS-järjestelmässä olevien tapausten edetessä ilmoittavat viranomaiset voivat ja niiden pitää päivittää tietoja. Tiedot voivat olla tiettynä ajankohtana epätarkkoja ja/tai vanhentuneita, mutta ne oikaistaan jälkikäteen. IMS on ”elävä” järjestelmä, ja vaikka se ei ole täydellinen, se on kuitenkin kattavin toistaiseksi saatavilla oleva järjestelmä.

Komissio muistuttaa säännöllisesti ilmoittavia viranomaisia tarpeesta tarkistaa ilmoitettujen tietojen laatu ja päivittää tietoja tarvittaessa.

Petostapausten taloudellisten vaikutusten arviointi on monelta kannalta ristiriitaista. Komissio tarjoaa edelleen apua kansallisille viranomaisille, mutta erilaisista tulkinnoista tuskin päästään kokonaan eroon.

55

Eräiden jäsenvaltioiden petoksiksi ilmoittamien sääntöjenvastaisuuksien vähäinen määrä voi johtua monista muuttujista, kuten EU:n varojen valvontatasosta tai EU:n varojen osuudesta suhteessa julkisiin kokonaisinvestointeihin kyseisessä jäsenvaltiossa.

Komissio on tietoinen siitä, että Ranska ei ilmoita kaikkia petostapauksia, ja tämä on jo todettu aiemmissa PIF-kertomuksissa, joissa esitettiin erityisiä suosituksia (muun muassa) Ranskalle.

Ks. myös komission vastaukset kohtiin  47 ja 48 sekä 53 ja 54 edellä.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 56 ja 57:

Petosten havaitsemisaste mittaa havaittujen ja petoksiksi ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien taloudellista vaikutusta maksuihin.

Huolimatta mainituista puutteista, joista komissio on täysin tietoinen, IMS on ainoa väline, joka mahdollistaa jäsenvaltioiden havaitsemien ja ilmoittamien petosten analyysin unionin tasolla.

Näiden analyysien perusteella ja ottaen huomioon järjestelmän tiedossa olevat rajoitukset komissio tekee erityisiä päätelmiä tiettyyn politiikanalaan liittyvistä riskeistä sekä jäsenvaltioiden havaitsemistoimien ja raportointikäyttäytymisen osalta.

Komissio pyrkii tarkistetun petostentorjuntastrategiansa puitteissa ja parannetun IMS-järjestelmän avulla myös vahvistamaan analyysiään lisätekijöillä, erityisesti laatimalla maaprofiileja, ymmärtääkseen paremmin jäsenvaltioiden välisiä eroja havaitsemisessa ja ilmoittamisessa.

Kuten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 1/2019 yhteydessä jo todettiin, vahvan korrelaation puuttumista ilmoitetun petosten havaitsemisasteen ja korruptioindeksin välillä ei pitäisi painottaa liikaa. Korruptio on yksi monista toimintatavoista, joilla EU:n talousarvioon kohdistuvia petoksia toteutetaan.

59

Komission petosriskin arviointia koskevan ohjeasiakirjan 4.3.3 kohdassa todetaan, että ”hallintoviranomaisilla olisi oltava selkeät ilmoitusjärjestelmät, joilla varmistetaan petostentorjunta-asioiden riittävä koordinointi tarkastusviranomaisen ja jäsenvaltion toimivaltaisen tutkintaviranomaisen kanssa”. Tämän on sisällyttävä hallinnointia ja valvontaa koskeviin ohjeisiin, ja erityisjärjestelyt esitetään tavallisesti kunkin ohjelman hallinnointi- ja valvontajärjestelmän kuvauksessa.

Vuoden 2014 PIF-kertomuksessaan komissio kartoitti kansallisia velvoitteita57. Vuonna 2014 vain neljä jäsenvaltiota (Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Ruotsi ja Tanska) täsmensivät vastauksissaan kyselylomakkeen SEUT-sopimuksen 325 artiklan mukaista kertomusta koskevaan osaan, että niillä ei ole käytössä virkamiesten velvoitetta ilmoittaa syyttäjä-/lainvalvontaviranomaisille mahdollisista petostapauksista58.

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta annetussa asetuksessa säädetään jo kaikkien toimivaltaisten viranomaisten ilmoitusvelvoitteesta (24 artikla), ja kun EPPO on perustettu (aikaisintaan marraskuuhun 2020 mennessä), tämä kattaa myös hallintoviranomaiset. Kreikassa hallintoviranomaisten on ilmoitettava petostentorjunnan koordinointivirastolle kaikista epäillyistä petostapauksista, ja tätä varten kussakin hallintoviranomaisessa on nimetty petostentorjunnan koordinointiviraston yhteyshenkilö. Kreikan petostentorjunnan koordinointivirastoon on myös siirretty yksi syyttäjä. Komissio seuraa, varmistetaanko tällä järjestelyllä tehokas viestintä hallintoviranomaisten ja petostentorjunnan koordinointiviraston välillä.

Espanjassa julkishallinnon virkamiesten on kansallisen lainsäädännön mukaan ilmoitettava kaikista petosepäilyistä.

60

Komissio katsoo, että toimivaltaisen viranomaisen mahdollisen petostapauksen tutkinnasta kieltäytymisen syiden analysointi on jaettu vastuu. Näitä tapauksia analysoivien ja tutkivien yksiköiden olisi annettava hallintoviranomaisille palautetta toteutetusta tutkimuksesta sekä syistä, joiden vuoksi tutkintaa ei aloiteta.

Petostentorjunnan koordinointivirastolla voisi olla tämän osalta merkittävämpi rooli paremman koordinoinnin varmistamiseksi hallintoviranomaisten ja syyttäjän välillä. Tällaisia järjestelyjä on käytössä esimerkiksi Bulgariassa (ks. viimeisin vuotuinen toimintasuunnitelma, hyväksytty 24. tammikuuta 2019 – http://www.afcos.bg/bg/node/227) ja Kreikassa (jossa petostentorjunnan koordinointivirasto osallistuu valitusten hallinnointijärjestelmään).

62

Komission ja jäsenvaltioiden on ensisijaisesti suojattava EU:n talousarviota. Tämä on tehokasta, kun esimerkiksi ohjelmaviranomaiset peruuttavat sääntöjenvastaisuuksiin liittyvät menot EU:n yhteisrahoittamasta ohjelmasta. Oikeudellinen menettely voi kuitenkin jatkua kansallisella tasolla, ja takaisinperiminen sääntöjenvastaisuuksiin syyllistyneiltä voi oikeuskäsittelyn tuloksesta riippuen kestää useitakin vuosia. EU:n talousarvion tehokkaan hallinnoinnin ja oikeusvarmuuden kannalta on tämän vuoksi suotavampaa, että kyseiset määrät peruutetaan välittömästi yhteisrahoitetusta toimenpideohjelmasta ja että jäsenvaltiot toteuttavat kansallisella tasolla tarvittavat oikeudelliset menettelyt. Komissiolla ei myöskään ole oikeudellisia keinoja pakottaa jäsenvaltioita tällaisiin oikeuskäsittelyihin tai perimään varoja takaisin sääntöjenvastaisuuksiin syyllistyneiltä sen jälkeen kun menot on peruutettu, jolloin ne eivät enää ole osa EU:n yhteisrahoittamaa ohjelmaa.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 63 ja 64 ja laatikkoon 3:

Komissio muistuttaa jäsenvaltioita säännöllisesti niiden velvoitteista havaittujen yksittäisten petostapausten mahdollisten monialaisten vaikutusten osalta. Tätä tarkastellaan petosriskin arviointia koskevan ohjeasiakirjan luvussa 4.4. Eräät jäsenvaltiot todellakin arvioivat mahdollisten petostapausten vaikutuksia järjestelmiinsä ja soveltavat korjaavia toimenpiteitä.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 66 ja 67:

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 voimassa olevien säännösten mukaan petostentorjunnan koordinointivirastojen tehtävänä on helpottaa tehokasta yhteistyötä ja tiedonvaihtoa OLAFin kanssa. Petostentorjunnan koordinointivirastojen organisaatio ja toimivalta kuuluvat kuitenkin kunkin jäsenvaltion päätösvaltaan. Koska asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013 koskee OLAFin tutkimuksia, 3 artiklan 4 kohdassa määritelty petostentorjunnan koordinointivirastojen tehtävä rajautuu tutkimusyhteistyöhön, eikä niiltä edellytetä muita tehtäviä, kuten petoksista ilmoittamisen seurantaa tai kaikkien osapuolten työn koordinointia kansallisella tasolla. Komissio voisi kuitenkin tukea petostentorjunnan koordinointivirastojen roolin laajentamista.

Komissio antoi vuonna 2013 pian asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 voimaantulon jälkeen ohjeasiakirjan, jossa se kannustaa jäsenvaltioita harkitsemaan petostentorjunnan koordinointivirastojen roolin mahdollista laajentamista siten, että niille osoitetaan muitakin petostentorjuntaan liittyviä tehtäviä. Tarkoituksena oli tukea jäsenvaltioita niiden petostentorjunnan koordinointivirastojen perustamisessa vuosina 2013 ja 2014. Ohjeasiakirja ei sido jäsenvaltioita.

69

OLAF-asetuksen arvio osoitti, että petostentorjunnan koordinointivirastojen perustaminen oli selvästi parantanut yhteistyötä ja tiedonvaihtoa OLAFin ja jäsenvaltioiden välillä, mutta siinä todettiin myös, että parantamisen varaa on edelleen.

Petostentorjunnan koordinointivirastojen moninaisuus todettiin, mutta tarpeesta yhdenmukaistaa niiden tehtäviä ja toimivaltaa oli erilaisia näkemyksiä (erityisesti petostentorjunnan koordinointivirastoissa).

70

Vaikka komissio onkin samaa mieltä siitä, että petostentorjunnan koordinointivirastojen suurempi yhdenmukaisuus olisi suotavaa, tässä vaiheessa mahdolliset muutokset kuuluvat lainsäädäntövallan käyttäjien päätösvaltaan.

OLAF-asetuksen muuttamisesta koskeva komission ehdotus, joka on parhaillaan lainsäädäntömenettelyssä, on jo merkittävä parannus nykytilanteeseen monestakin näkökulmasta.

Ensinnäkin siinä ehdotetaan (12 a artikla) petostentorjunnan koordinointivirastojen tehtävän täsmentämistä edelleen jäsenvaltioissa OLAFin tukemiseksi erityisesti luomalla tulosvelvoite sen varmistamiseksi, että OLAFille tarjotaan sen tutkinnoissaan tarvitsema apu, joko petostentorjunnan koordinointivirastoista tai muista viranomaisista.

Ehdotuksessa ei yhdenmukaisteta petostentorjunnan koordinointivirastojen organisaatioita ja toimivaltaa, mutta siinä säädetään, että niiden olisi tarjottava, saatava tai koordinoitava apua, jota virasto tarvitsee.

Toiseksi ehdotuksessa esitetään myös oikeusperustaa petostentorjunnan koordinointivirastojen keskinäiselle horisontaaliselle yhteistyölle. Tämä puuttuu toistaiseksi petostentorjunnan koordinointivirastojen oikeudellisista toimintapuitteista.

71

Komissio on samaa mieltä siitä, että tapausten tilannetta koskevat tiedot ja tilastot olisivat hyödyksi petostentorjunnan tehokkaassa koordinoinnissa, mutta petostentorjunnan koordinointivirastojen nykyinen oikeudellinen tehtävä, joka määritellään asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 3 artiklan 4 kohdassa, ei edellytä tällaisten tilastojen saamista toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tutkinnassa olevien tapausten määrästä ja edistymisestä.

72

Voimassa oleva OLAF-asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013 ei velvoita petostentorjunnan koordinointivirastoja muodostamaan kokonaiskuvaa toimivaltaisten kansallisten viranomaisten EU:n rahoitusta kyseisessä jäsenvaltioissa koskevista tutkinnoista.

73

Ks. komission yhteinen vastaus kohtiin 47 ja 48.

74

Komissio on samaa mieltä siitä, että suojatakseen EU:n taloudellisia etuja jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukaiset koordinointimekanismit, joiden avulla eri toimijat voivat vaihtaa tietoja toteutetuista ja suunnitelluista toimista sekä parannuksia koskevista suosituksista.

75

OLAF kannustaa jäsenvaltioita perustamaan petostentorjunnan koordinointivirastojen verkostoja petostentorjunnan kansallisen koordinoinnin parantamiseksi.

76

Puuttuminen kansallisen syyttäjänviraston toimintaan ei kuulu komission toimivaltaan. Komissio on kuitenkin tiukasti sitä mieltä, että EU:n varojen hallinnoinnista, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavien elinten sekä muiden asianomaisten kansallisten elinten, kuten syyttäjänviraston, on tehtävä yhteistyötä. Komissio pyytää tämän osalta tarvittaessa tietoja toteutetuista tai aiotuista toimenpiteistä sen varmistamiseksi, että ERI-rahastoista yhteisrahoitetut toimet pannaan täytäntöön säännönmukaisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Katso komission vastaukset kohtiin 46 ja 75.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

80

Komissio antaa täyden tukensa sille, että jäsenvaltiot laativat kansalliset petostentorjuntastrategiat. Oikeudellisen velvoitteen puuttumisesta huolimatta kymmenen jäsenvaltiota on laatinut vapaaehtoisesti kansallisen petostentorjuntastrategian ja yhdessä jäsenvaltiossa päivitetään nykyistä politiikkaa.

Komission vuoden 2014 petosriskin arviointia sekä tehokkaista ja oikeasuhteisia petostentorjuntatoimenpiteitä koskevaan ohjeasiakirjaan sisältyy vapaaehtoinen malli ohjelmatason petostentorjuntapoliittisesta lausumasta. Sen tarkoituksena on osoittaa edunsaajille ja suurelle yleisölle, että ohjelmaviranomaiset soveltavat petoksiin nollatoleranssia ja että ne aikovat torjua petoksia.

Komissio viittaa lisäksi hallinnointi- ja valvontajärjestelmien keskeisten vaatimusten arviointia koskeviin ohjeisiinsa ja erityisesti arviointikriteeriin 7.3, joka koskee keskeistä vaatimusta 7 oikeasuhteisista ja tehokkaista petostentorjuntatoimenpiteistä. Vaikka kyseisessä keskeisessä vaatimuksessa ei viitata varsinaiseen petostentorjuntapolitiikkaan, vaan itsearvioinnin tarpeeseen kohdennettujen tarkastusten toteuttamiseksi havaittujen petosriskien osalta, siinä tehdään selväksi, millainen ohjelmaviranomaisten kannan petoksiin olisi oltava. Noudattamatta jättäminen saattaa tietyin edellytyksin (muihin heikkouksiin yhdistyneenä) johtaa komission osalta maksujen keskeyttämiseen tai rahoitusoikaisuihin.

Suositus 1 – Virallisen petostentorjuntastrategian ja politiikan laatiminen EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjumiseksi
 1. Komissio toteaa, että suositus on osoitettu jäsenvaltioille.
  Komissio antaa täyden tukensa sille, että jäsenvaltiot laativat kansalliset petostentorjuntastrategiat. Komissio on laatinut tätä varten petollisen menettelyn torjunnan yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean (COCOLAF) avustuksella kansallisia petostentorjuntastrategioita koskevat suuntaviivat.
 2. Komissio hyväksyy suosituksen.
  Komissio kannustaa jatkossakin jäsenvaltioita laatimaan kansallisen petostentorjuntastrategian ja auttaa jäsenvaltioita siinä. Sillä ei kuitenkaan ole oikeusperustaa vaatia hallintoviranomaisia laatimaan virallista ja erillistä petostentorjuntapolitiikkaa toimenpideohjelmien tasolla. Ohjeissaan se on kuitenkin suositellut tätä.

Komission ohjeiden mukainen kunkin ohjelmaviranomaisen selkeä lausuma on asianmukainen väline osoittamaan edunsaajille ja suurelle yleisölle, miten hallintoviranomaiset aikovat torjua petoksia. Hallintoviranomaiset, jotka ovat valmiit menemään välittömiä lakisääteisiä vaatimuksia pidemmälle, voivat käyttää ohjeissa esitettyä ohjelmatason petostentorjuntapoliittisen lausuman mallia.

81

Komissio arvioi huolellisesti lainsäädäntövallan käyttäjien mahdollisesti esittämiä tätä koskevia muutosehdotuksia.

82

Komission tilaaman petostentorjuntatoimenpiteitä koskevan ulkoisen selvityksen päätelmät osoittavat, että kun toimenpideohjelmissa käytetään komission petosriskin arviointivälinettä, jäsenvaltion lähestymistapa on virallisempi ja jäsennellympi, ja että valtaosassa toimenpideohjelmia toteutetaan petosriskin ’itsearviointi’. Hallintoviranomaiset eivät ole pelkästään käyttäneet komission ehdottamia lieventäviä toimenpiteitä vaan myös lisänneet tarkastuksia, jotka eivät sisälly ehdotettuihin vaihtoehtoihin, mikä viittaa siihen, että parasta tapaa puuttua havaittuihin riskeihin on pohdittu.

83

Petostentorjuntatoimenpiteiden, jotka jäsenvaltioiden odotetaan ottavan käyttöön, on oltava suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Toimenpiteitä voidaan aina parantaa havaittujen petosten ja määriteltyjen uusien riskien perusteella. Komission tilaamassa ulkoisessa selvityksessä todettiin, että käyttöön otetut petostentorjuntatoimenpiteet ovat yleensä oikeasuhteisia määriteltyihin riskeihin nähden.

Suositus 2 – Otetaan prosessiin mukaan relevantteja ulkoisia toimijoita, jotta petosriskin arvioinnista tulisi luotettavampaa

Komissio huomauttaa, että tämä suositus on osoitettu jäsenvaltioille.

Komissio tukee ja edistää koheesiorahastojen viranomaisten ja muiden keskeisten kansallisten petostentorjunta-alan toimijoiden välistä yhteistyötä yleisesti ja toimii näin jatkossakin. Tämä koskee suhteellisuusperiaatteen mukaisesti erityisesti ohjelmia, joihin liittyy erityisen suuria riskejä tai joiden rahoituksen määrä on huomattava.

84

Kauden 2014–2020 oikeudellisessa kehyksessä ”petostentorjuntatoimenpiteet, joissa otetaan huomioon todetut riskit,” ovat aiempiin kausiin nähden pakollinen lisävaatimus hallintoviranomaisille (ks. asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 4 kohdan c alakohta). Jäsenvaltiot käyttävät sekä komission ohjeissaan ehdottamia lieventäviä toimia että itse kehittämiään toimenpiteitä. Lisävalvonta riskialoittain toimii järjestelmä- ja hanketasolla, ja siihen sisältyy toimivaltaisten kansallisten tutkintaviranomaisten lisätutkintaa.

85

Petosten havaitseminen on osa tavallista valvontaa sekä hallintoviranomaisten että tarkastusviranomaisten tasolla. Se, että järjestelmätarkastukset kattavat nykyisin käytössä olevat menettelyt tehokkaiden ja oikeasuhteisten petostentorjuntatoimenpiteiden osalta (järjestelmän keskeinen vaatimus 7), tarjoaa lisäkeinon arvioida näiden toimenpiteiden riittävyyttä, kuten käy ilmi tarkastusviranomaisten ilmoittamista arvioinneista.

Eräät ohjelmaviranomaiset hyödyntävät jo komission kehittämän Arachnen kaltaisten saatavilla olevien tiedonlouhintavälineiden tarjoamia mahdollisuuksia aiempaa laajemmin. Niitä käytetään esimerkiksi riskien pisteyttämis- ja havaitsemisvälineenä, jonka avulla tarkistetaan sopimusten tekovaiheessa ja avustuksia myönnettäessä mahdolliset edunsaajayritykset, niiden tosiasialliset omistajat ja liikekumppanit, arvioidaan mahdollisia eturistiriitoja ja kaksinkertaisen rahoituksen riskejä, havaitaan varoitusmerkkejä ja lisätään hallinnon tarkastuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Arachnea uudistettiin käyttäjien vaatimusten mukaisesti vuonna 2016, ja päivitykseen kuului nykyisten toimintojen parannuksia. On jälleen painotettava, että pakollista käyttöä koskevan oikeusperustan puuttuessa komissio tarjoaa Arachnea jäsenvaltioille vapaaehtoisuuden pohjalta ja maksutta. Jäsenvaltiot päättävät Arachnen tai muun mahdollisen välineen käytöstä ja käytön laajuudesta.

86

Hallintoviranomaiset painottavat entistä enemmän havaitsemistoimia, esimerkiksi tarjouskeinottelun havaitsemista varmennustoimenpitein, joita ovat muun muassa tarkistuslistojen ja varoitusmerkkien kehittäminen, yhteistyö julkisista hankinnoista vastaavien viranomaisten ja kilpailuviranomaisten kanssa sekä kustannusten tapauskohtainen vertailu.

Vihjelinjojen ja muiden väärinkäytösten paljastamiseen tarkoitettujen mekanismien käytön lisääminen on osa komission jäsenvaltioille vuoden 2017 PIF-kertomuksessa esittämää suositusta. Myös OLAF tarjoaa petosepäilyjen ilmoitusjärjestelmää, joka on verkossa toimiva väline kaikille niille, jotka haluavat antaa tietoja mahdollisesta korruptiosta tai petoksesta (https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_fi).

Nykyiseen ehdotukseen väärinkäytösten paljastajien suojelua koskevaksi direktiiviksi sisältyy sisäisiä ja ulkoisia ilmoituskanavia, joissa varmistetaan kaikkien yksityisen ja julkisen sektorin tahojen luottamuksellisuus kaikkialla EU:ssa.

87

On todettava, että petostentorjunnan tehokkuutta on sen luonteen vuoksi vaikea mitata ja että se riippuu ulkoisista tekijöistä. Petosten havaitsemista voidaan seurata, mutta sen tehokkuuden mittaaminen edellyttäisi vertailua petosten kokonaismäärän kanssa, jota ei tunneta, koska se käsittäisi myös havaitsemattomat petokset. Kuten komission vastauksessa erityiskertomukseen 1/2019 kuitenkin todetaan, ei ole kustannustehokasta menetelmää havaitsematta jääneiden petosten arvioimiseksi luotettavasti ja riittävän perustellusti näyttöön perustuvaa politiikkaa varten. Jäsenvaltioiden on seurattava petoksia ja ilmoitettava niistä, arvioitava säännöllisesti uudelleen havaitut riskit ja tehtävä riskipäivityksiä sekä toteutettava tarvittaessa lisää oikeasuhteisia lieventäviä toimenpiteitä.

Suositus 3 – Parannetaan petosten havaitsemistoimia lisäämällä data-analytiikkavälineiden käyttöä ja edistämällä muiden ennakoivien menetelmien käyttöä petosten havaitsemiseksi

a) Komissio huomauttaa, että tämä suositus on osoitettu jäsenvaltioille.

Komissio tukee ja edistää jatkossakin aktiivisesti ohjelmaviranomaisten kaikkien tiedonlouhintatyökalujen, erityisesti Arachnen, käyttöä. Komissio on suunnitellut Arachnen erityisesti koheesiopolitiikan ohjelmaviranomaisten tarpeisiin, ja sitä tarjotaan jäsenvaltioille maksutta.

b) Komissio hyväksyy suosituksen.

Tulevan tarkistetun petostentorjuntastrategiansa mukaisesti komissio julkaisee jatkossakin asiakirjoja parhaiden käytäntöjen levittämiseksi koheesiopolitiikan täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten keskuudessa.

Esimerkkejä tällaisista viimeisten kymmenen vuoden aikana petollisen menettelyn torjunnan yhteensovittamista käsittelevän neuvoa-antavan komitean (COCOLAF) kautta annetuista asiakirjoista ovat:

 • Fraud in Public Procurement, A collection of Red Flags and Best Practices, 2017
 • Handbook: The role of Member States' auditors in fraud prevention and detection for EU Structural and Investment Funds, Experience and practice in the Member States, 2014
 • Detection of forged documents in the field of structural actions, A practical guide for managing authorities, 2013
 • Rakennetoimien julkisiin hankintamenettelyihin liittyvien eturistiriitojen tunnistaminen – Käytännön opas johtajille, 2013
 • Compendium of anonymised cases – structural actions, 2012

Joitakin komission tilaamassa, tehokkaita ja oikeasuhteisia petostentorjuntatoimenpiteitä koskevassa ulkoisessa selvityksessä havaittuja jäsenvaltioiden käytäntöjä on saatavilla julkisesti Europa-palvelimella olevassa asiakirjassa Compendium of anti-fraud practices for preventing and detecting fraud and corruption in ESIF.

c) Komissio hyväksyy suosituksen osittain.

Petosten ehkäisemis- ja havaitsemismenetelmien tehokkuuden mittaaminen on hyvin monimutkainen ja haasteellinen tehtävä, koska petoksiin vaikuttaa suuri määrä ulkoisia tekijöitä, jotka eivät kaikki liity tiettyyn politiikanalaan. Komissio kehittää kuitenkin tarkistetun petostentorjuntastrategiansa puitteissa maaprofiileja jäsenvaltioiden petostentorjuntavalmiuksista muun muassa petosten ehkäisemisen ja havaitsemisen osalta. Maaprofiilit auttavat arvioimaan entistä paremmin petosten ehkäisemis- ja havaitsemistoimenpiteiden täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa.

88

Komissio arvioi huolellisesti lainsäädäntövallan käyttäjien mahdollisesti esittämiä tätä koskevia muutosehdotuksia. Komissio kannustaa aktiivisesti jäsenvaltioita käyttämään tiedonlouhintavälineitä, erityisesti Arachnea.

89

Komissio on tuonut useita kertoja esiin PIF-kertomuksissa sen tosiasiallisen mahdollisuuden, että eräät jäsenvaltiot eivät ilmoita kaikista petostapauksista. Näitä riskejä lieventääkseen komissio kehittää sääntöjenvastaisuuksien hallinnointijärjestelmää (IMS) jatkuvasti ja tarjoaa jäsenvaltioille raportointiohjeita. Lisäksi petosten havaitsemisasteiden ja niihin liittyvän monivuotisen analyysin suunnittelussa on otettu huomioon tällaiset puutteet.

Komissio pyrkii tarkistetulla petostentorjuntastrategiallaan vahvistamaan analyysiään lisätekijöillä, erityisesti kehittämällä maaprofiileja, jotka auttavat ymmärtämään jäsenvaltioiden välisiä eroavuuksia petosten havaitsemisessa ja ilmoittamisessa.

Toimivaltaisen viranomaisen mahdollisen petostapauksen tutkinnasta kieltäytymisen syiden analysointi on hallintoviranomaisten ja tutkintaelinten jaettu vastuu. Näitä tapauksia analysoivien ja tutkivien yksiköiden olisi annettava hallintoviranomaisille palautetta toteutetusta tutkimuksesta sekä syistä, joiden vuoksi tutkintaa ei aloiteta. Petostentorjunnan koordinointivirastoilla voisi olla tämän osalta laajempi rooli, jolla varmistettaisiin parempi koordinointi hallintoviranomaisten ja oikeusviranomaisten välillä.

Yhteistyössä hallinnoitujen varojen osalta komissio soveltaa jäsenvaltioihin maksujen keskeytyksiä ja lykkäyksiä sekä rahoitusoikaisuja EU:n talousarvion tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi. Jäsenvaltiot suojaavat EU:n talousarviota myös peruuttamalla sääntöjenvastaiset tai vilpilliset menot yhteisrahoitetuista ohjelmista. Julkisten varojen periminen takaisin petosten tekijöiltä kansallisen lainsäädännön mukaisesti tai siinä vaiheessa, kun petos on todettu kansallisessa oikeudellisessa menettelyssä, on jäsenvaltioiden vastuulla.

Komissio muistuttaa jäsenvaltioita säännöllisesti niiden velvoitteista ohjelmatasolla havaittujen yksittäisten petostapausten mahdollisten monialaisten vaikutusten osalta. Tätä tarkastellaan petosriskin arviointia koskevan ohjeasiakirjan luvussa 4.4. On esimerkkejä siitä, että jäsenvaltiot ovat arvioineet mahdollisten petostapausten monialaisia vaikutuksia järjestelmiinsä tai tietyn edunsaajan osalta ja soveltaneet korjaavia toimenpiteitä.

Suositus 4 – Petosten johdosta sovellettavien reagointimekanismien seuranta, jotta varmistetaan niiden johdonmukainen käyttö

a) Komissio hyväksyy suosituksen.

Vuoden 2020 jälkeistä ohjelmakauden osalta yhteisiä säännöksiä koskevassa asetusehdotuksessa esitetään oikeusperusta sääntöjenvastaisuuksista ilmoittamiselle. Täytäntöönpanosäännöksissä otetaan huomioon PIF-direktiivissä esitetty petoksen määritelmä.

Hallintoviranomaisten ensisijainen vastuu petosepäilyjen osalta on ilmoittaa niistä kansallisille elimille, jotka ovat toimivaltaisia tutkimaan petoksia ja nostamaan niistä syytteen. OLAFin, kansallisten petoksia tutkivien elinten ja kansallisten tuomioistuinten on ratkaistava, onko käyttäytyminen ollut tahallista ja onko se luokiteltava petosepäilyksi.

Ilmoitusvelvollisuus sisältyy myös koheesiorahastojen kauden 2021–2027 oikeuskehykseen. Komissio ei kannata näiden velvoitteiden rajaamista tapauksiin, joissa petos on jo todettu.

b) Komissio hyväksyy suosituksen.

Komissio kannustaa jäsenvaltioita edelleen arvioimaan järjestelmällisesti ohjelmatasolla todettujen petosepäilyjen monialaisia vaikutuksia, kuten esitetään petosriskin arviointia koskevan ohjeasiakirjan luvussa 4.4.

c) Komissio hyväksyy suosituksen.

Komissio muistuttaa jäsenvaltioita niiden velvoitteesta ilmoittaa petokset toimivaltaisille tutkintaviranomaisille (ks. vuoden 2014 petosriskin arviointia sekä tehokkaita ja oikeasuhteisia petostentorjuntatoimenpiteitä koskevien ohjeiden ilmoitusjärjestelmiä koskeva luku 4.3.3).

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisesta annetussa asetuksessa säädetään jo kaikkien toimivaltaisten viranomaisten ilmoitusvelvoitteesta (24 artikla), ja sen jälkeen kun EPPO on perustettu (aikaisintaan marraskuuhun 2020 mennessä), velvoite koskee myös hallintoviranomaisia.

Viimeinen alakohta: Komissio huomauttaa, että tämä suositus on osoitettu jäsenvaltioille.

Komissio on samaa mieltä siitä, että tehokas takaisinperiminen sääntöjenvastaisuuksiin syyllistyneiltä on osa toteutettujen toimenpiteiden pelotevaikutusta.

90

Komissio arvioi huolellisesti lainsäädäntövallan käyttäjien mahdollisesti esittämiä tätä koskevia muutosehdotuksia.

91

Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 voimassa olevien säännösten mukaan petostentorjunnan koordinointivirastojen tehtävänä on helpottaa tehokasta yhteistyötä ja tiedonvaihtoa OLAFin kanssa. Petostentorjunnan koordinointiviraston organisaatio ja toimivalta kuuluvat kuitenkin kunkin jäsenvaltion päätösvaltaan. Tämän vuoksi niiden muoto vaihtelee jäsenvaltioittain, varsinkin erilaisten kansallisten järjestelmien vuoksi, ja toisinaan petostentorjunnan koordinointivirastojen tehokkuuteen vaikuttaa se, että osassa jäsenvaltioita niiden toimivaltaa ja resursseja on rajoitettu.

Komissio antoi vuonna 2013 ohjeasiakirjan auttaakseen jäsenvaltioita perustamaan petostentorjunnan koordinointivirastoja. Se esitti virastoille mahdollisesti laajempaa roolia, mutta asiakirja ei ole sitova.

OLAF-asetuksesta arvioinnissa osoitettiin, että petostentorjunnan koordinointivirastojen perustaminen oli selvästi parantanut yhteistyötä ja tiedonvaihtoa OLAFin ja jäsenvaltioiden välillä, mutta siinä todettiin myös, että parantamisen varaa on edelleen. Petostentorjunnan koordinointivirastojen moninaisuus todettiin, mutta tarpeesta yhdenmukaistaa niiden tehtäviä ja toimivaltaa oli erilaisia näkemyksiä (erityisesti petostentorjunnan koordinointivirastoissa).

Komission ehdotuksessa OLAF-asetuksen muuttamisesta selvennetään petostentorjunnan koordinointivirastojen vastuualoja OLAFin auttamisessa. Siinä esitetään tämän osalta petostentorjunnan koordinointivirastoille tulosvelvoite, mutta ei säädetä niiden organisaation ja toimivallan yhdenmukaistamisesta esittämällä vähimmäistoimintoja. Lisäksi ehdotuksessa esitetään oikeusperusta petostentorjunnan koordinointivirastojen horisontaaliselle yhteistyölle.

Komissio on samaa mieltä siitä, että hyvä koordinointi jäsenvaltioiden viranomaisten välillä on ratkaisevan tärkeää menestyksekkäässä petostentorjunnassa.

Suositus 5 – Petostentorjunnan koordinointivirastojen tehtävien laajentamisen tukeminen koordinoinnin parantamiseksi

Komissio hyväksyy tämän suosituksen.

Petostentorjunnan koordinointivirastojen yleisenä tehtävänä on tukea OLAFin tutkimuksia jäsenvaltiossa. Tehtävä voi edellyttää yhteydenpitoa ja koordinointia hallintoviranomaisten ja muiden petostentorjuntaan osallistuvien jäsenvaltion elinten kanssa. Tämän vuoksi se on jo osa petostentorjunnan koordinointivirastojen tehtävää, ja komissio kannustaa jatkossakin jäsenvaltioiden petostentorjunnan koordinointivirastoja laajentamaan verkostoaan. Petostentorjunnan koordinointivirastot ovat parhaassa asemassa asianomaisten viranomaisten määrittämisessä. Niitä voi olla useita, ja ne vaihtelevat jäsenvaltioittain.

92

Komissio on tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhtä mieltä siitä, että on tärkeää varmistaa petostentorjunnan koordinointivirastojen tehokkuus. Komissio voisi tukea niiden tehtävien tarkempaa määrittelyä.

OLAF-asetuksen muuttamista koskevassa komission ehdotuksessa ei kuitenkaan puututa yleiseen periaatteeseen, jonka mukaan petostentorjunnan koordinointivirastojen organisaatio ja tehtävät olisi määritettävä kansallisessa lainsäädännössä. Asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 soveltamisala koskee ainoastaan OLAFin tutkintavaltuuksia. Tämän vuoksi siinä todetaan petostentorjunnan koordinointiviraston tehtävistä, että niiden on tuettava OLAFia sen tehtävissä. Vaikka ehdotuksessa ei pyritä yhdenmukaistamiseen, sen mukaan petostentorjunnan koordinointivirastojen olisi tarjottava tai saatava apua, jota OLAF tarvitsee (petostentorjunnan koordinointivirastojen tulosvelvoite). Komission ehdotus asetuksen muuttamisesta on siis jo merkittävä parannus nykytilanteeseen, koska sen mukaan koordinointivirastojen olisi varmistettava, että OLAFille tarjotaan apua riippumatta siitä, tuleeko apu suoraan koordinointivirastolta vai koordinointiviraston pyynnöstä toimivalta muulta viranomaiselta.

Loppuviitteet

1 Tilintarkastustuomioistuin on poistanut näistä määritelmistä EU:n tuloihin liittyvät viittaukset.

2 Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95, annettu 18 päivänä joulukuuta 1995, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1), 1 artiklan 2 kohta.

3 Neuvoston säädös, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1995, yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tekemisestä (yhteisöpetossopimus), liitteessä olevan 1 artiklan a alakohta.

4 Muut ERI-rahastot ovat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR).

5 Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, konsolidoitu versio, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25), 58 artiklan h kohta, 70 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 98 artiklan 1 kohta, sekä komission asetus (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, konsolidoitu versio, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä (EUVL L 371, 27.12.2006, s. 1), 20 artiklan 2 kohdan a alakohta, 28 artiklan 1 kohdan e ja n alakohta, 28 artiklan 2 kohta, 30 artikla ja 33 artiklan 2 kohta.

6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (jäljempänä ’yhteisiä säännöksiä koskeva asetus’) (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320), 72 artikla ja 125 artiklan 4 kohdan c alakohta. Tässä kertomuksessa käytetään käsitettä ”petostentorjunnan hallinnointiprosessi”, joka vastaa komission toimintaohjeissa tarkoitettua petostentorjunnan hallinnointisykliä.

7 Commission’s guidance for Member States and programme authorities on fraud risk assessment and effective and proportionate anti-fraud measures (EGESIF 14-0021), s.11.

8 Anti-fraud Strategy 2015–2020 for ERDF, CF, ESF, FEAD, EGF, EUSF and EMFF, Ares (2015) 6 023 058, 23. joulukuuta 2015, kohta 2.2.1 (osoitteessa: http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/JOINT%20ANTI-FRAUD-STRATEGY2015-2020.pdf).

9 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 26 päivänä lokakuuta 2016 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 2016/2030 (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 1), 3 artiklan 4 kohta.

10 Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS), 13. marraskuuta 2013, Ares (2013) 3 403 880.

11 Lyhenne PIF tulee ranskankielisestä käsitteestä ”protection des intérêts financiers”, ja tavallisesti sillä tarkoitetaan EU:n taloudellisten etujen suojaamista.

12 Direktiivi 2017/1371, 17 artiklan 1 kohta.

13 COM(2018) 553 final, 3. syyskuuta 2018.

14 Vuoden 2017 PIF-kertomus, Statistical Annex, s. 93. Petosten havaitsemisaste on petoksiksi ilmoitettujen sääntöjenvastaisuustapausten arvon ja ohjelmakaudella 2007–2013 suoritettujen maksujen välinen suhdeluku (s. 91). Indikaattori ei mittaa havaitsematta tai ilmoittamatta jääneitä petoksia.

15 Commission’s guidance for Member States and programme authorities on fraud risk assessment and effective and proportionate anti-fraud measures, s. 11 (EGESIF 14-0021, 16. kesäkuuta 2014).

16 Commission’s Guidance for Member States and programme authorities on fraud risk assessment and effective and proportionate anti-fraud measures (EGESIF 14-0021, 16. kesäkuuta 2014), OLAF’s Handbook on the role of Member State auditors in fraud prevention and detection (lokakuu 2014) sekä Guidance on a common methodology for the assessment of management and control systems in the Member States (EGESIF 14-0010-final, 18. joulukuuta 2014).

17 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 480/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä (EUVL L 138, 13.5.2014, s. 5), 30 artikla ja liite IV. Asetuksessa määritetään hallinto- ja valvontajärjestelmien keskeiset vaatimukset ja niiden tehokasta toimintaa koskeva luokitus – erityisesti keskeinen vaatimus 7 (oikeasuhteisten petostentorjuntatoimenpiteiden tehokas toteutus).

18 Tässä merkityksessä käsite ’virallinen petostentorjuntapolitiikka’ vastaa käsitettä ’petosriskin hallintaohjelma’, jonka ACFE-yhdistys (Association of Certified Fraud Examiners) on määritellyt käsikirjassaan ”Fraud examiners manual” ja ohjeessaan ”Fraud Risk Management Guide”, jonka se laati COSOn (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) kanssa. Käsite vastaa myös ’virallisia petosten ja korruption vastaisia strategioita’, jotka CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy) on määritellyt asiakirjassaan ”Code of practice on managing the risk of fraud and corruption”.

19 Kansallinen petostentorjuntastrategia on olemassa kymmenessä 28:sta jäsenvaltiosta. Nämä jäsenvaltiot ovat Bulgaria, Tšekki, Kreikka, Ranska, Kroatia, Italia, Latvia, Unkari, Malta ja Slovakia. Myös Romanialla on strategia, joka ei kuitenkaan nykyisin ole ajan tasalla (lähde: Vuotta 2017 koskeva PIF-kertomus (s. 12). Seuraavat jäsenvaltiot eivät ole laatineet kansallista strategiaa: Belgia, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Espanja, Kypros, Liettua, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Slovenia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.

20 Asetuksen 30 artikla ja liite IV.

21 Komission ehdotus yhteisiä säännöksiä koskevaksi asetukseksi kaudelle 2021–2027, COM(2018) 375, 29. toukokuuta 2018, 11 artikla ja liite III.

22 Komissio on sisällyttänyt ohjeisiinsa petosriskien arviointimallin, joka perustuu 31 vakioituun toimintariskiin. Ne on jaettu edelleen 40 riskiin ja niiden osalta suositellaan 128 lieventävää kontrollia. Nämä on jäsennelty neljän yleisen hallinnointiprosessin mukaisesti (hakijoiden valinta, toimien toteuttaminen ja tarkastaminen, todentaminen ja maksut sekä hallintoviranomaisten suoraan toteuttama hankinta). Asiakirja ei kuitenkaan kata rahoitusvälineitä eikä valtiontukiin liittyviä riskejä.

23 Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto – Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States, lokakuu 2018. Asiakirja löytyy osoitteesta: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125–4-c-of-the-regulation-eu-no-1303–2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states.

24 Lisätietoja rehellisyyssopimuksista komission sivustolla osoitteessa http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/.

25 Niiden indikaattoreiden perusteella, jotka komissio asetti käyttöön 18. helmikuuta 2009 antamassaan tiedotteessa, joka koski EAKR:oon, ESR:oon ja koheesiorahastoon sovellettavia petosindikaattoreita.

26 EU:n koheesiorahoitukseen kohdistuvien petosten perusluonteeseen kuuluu, että rikoksentekijät huomaavat olemassa olevissa kontrolleissa puutteita ja pyrkivät hyödyntämään niitä saadakseen laitonta hyötyä suoraan tai epäsuorasti.

27 Etenkin Report to the Nations, ACFE-yhdistyksen (Association of Certified Fraud Examiners) vuonna 2018 julkaisema kansainvälinen tutkimus eri ammatteihin liittyvistä petoksista ja väärinkäytöksistä. Tutkimuksen mukaan petokset havaitaan pääasiassa työntekijöiden, asiakkaiden, kilpailijoiden tai nimettömien lähteiden antamien vihjeiden perusteella.

28 Ilmoita petoksesta ‑väline on osoitteessa https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_fi.

29 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 4/2018 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, kohdat 3, 12, 21, 23 ja 32.

30 Ks. komission lehdistötiedote IP/19/1604 “Komissio on tyytyväinen alustavaan sopimukseen väärinkäytösten paljastajien paremmasta suojelemisesta EU:ssa” (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1604_fi.htm).

31 Commission’s guidance for Member States and programme authorities on fraud risk assessment and effective and proportionate anti-fraud measures (EGESIF 14-0021).

32 Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston tutkimus Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States, s. 51.

33 Slovakian ilmoittamien kahden sääntöjenvastaisuuden arvo on lähes 0,6 miljardia euroa. Ne ovat väistämättä petostenhallintaprosessin varhaisessa vaiheessa ja niiden tilanne saattaa vielä muuttua merkittävästi.

34 Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus, 122 artiklan 2 kohta; komission delegoitu asetus (EU) 2015/1970 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamista koskevilla erityissäännöksillä (EUVL L 293, 10.11.2015, s. 1), 3 ja 4 artikla; komission asetus (EY) N:o 1828/2006 (täytäntöönpanoa koskevat säännöt), 28 artiklan 2 kohta.

35 Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 1/2019: ”EU:n varainkäyttöön liittyvien petosten torjunta: toimia tarvitaan”, kohdat 21–32.

36 Erityiskertomus nro 1/2019: ”EU:n varainkäyttöön liittyvien petosten torjunta: toimia tarvitaan”, kohta 29.

37 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 480/2014, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2014, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä, liite IV.

38 Kyseisten 84 petostapauksen yhteydessä on tarkoitus periä takaisin 7 miljoonaa euroa.

39 Erityiskertomus nro 1/2019: ”EU:n varainkäyttöön liittyvien petosten torjunta: toimia tarvitaan”, kohdat 112–115.

40 Laskettuna IMS-järjestelmään kirjattujen tietojen perusteella. Kuten aiemmin on tuotu esiin, tiedot eivät aina ole oikeellisia.

41 Ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätelmä on toimivaltaisen viranomaisen laatima ensimmäinen kirjallinen arvio, jossa todetaan, että kyseessä saattaa olla petokseksi katsottava sääntöjenvastaisuus. Se ei kuitenkaan vaikuta tapauksen arviointiin jatkossa. Ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätelmä saatetaan esittää monessa eri muodossa, esimerkiksi hallintoviranomaisen tai välittävän elimen hallinnon tarkastuksesta laatimana kertomuksena, tarkastusviranomaisen, komission tai tilintarkastustuomioistuimen antamana tarkastuskertomuksena taikka syyttäjän tai tuomarin tekemänä syytteeseenasettamispäätöksenä, josta käynnistyy virallinen rikostutkinta.

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 26 päivänä lokakuuta 2016 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) 2016/2030 (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 1).

43 Guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS), 13. marraskuuta 2013, Ares (2013) 3 403 880.

44 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta, COM(2018) 338 final 2018/0170 (COD).

45 Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 soveltamista koskevasta arvioinnista, SWD(2017) 332 final.

46 Lausunto nro 8/2018 OLAF-asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta 23 päivänä toukokuuta 2018 tehdystä komission ehdotuksesta, ks. etenkin kohdat 16, 38 ja 39.

47 Elimen kokoonpanoa ja toimintaa sääntelevä kuninkaallinen asetus hyväksyttiin lopulta 1. maaliskuuta 2019 ja julkaistiin 19. maaliskuuta 2019.

48 Linkki tutkimukseen: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states

49 Komission ohjeissa todetaan seuraavaa: ”Sen mukaan, millaisia tuloksia näistä tarkastuksista saadaan ja millainen on määritetty petosriskiympäristö, seurantatarkastuksia voidaan tehdä niin usein kuin on tarpeen”. Kohdennettu ja oikeasuhteinen lähestymistapa on suositeltavin.

50 Ks. SWD(2018) 386 final 2/2, 4.3 kohta, s. 86–88.

51 Ks. COM(2015) 386 final, 4.2.2 kohta, s. 23.

52 EUVL L 283, 31.10.2017, s. 1.

53 Ks. vuoden 2014 PIF-kertomus – COM(2015) 386 final, 31.7.2015, suositus 1, s. 30.

54 Ares(2016)6943965, 13.12.2016, laadittu yhteistyössä kansallisten asiantuntijoiden kanssa COCOLAFin petostentorjuntaa käsittelevässä alaryhmässä.

55 Ks. SWD(2016) 237 final, 2.4 kohta.

56 ARES(2017)5692256, 21.11.2017.

57 SWD(2015) 154 final, 3.2 kohta, s. 57-61.

58 Ks. SWD(2015) 154 final, 3.2 kohta, s. 57-61.

Tapahtuma Päivämäärä
Tarkastuksen suunnittelumuistio hyväksytty / tarkastus alkoi 10.1.2018
Kertomusluonnos lähetetty komissioon (tai muulle tarkastuskohteelle) 23.1.2019
Lopullinen kertomus hyväksytty kuulemismenettelyn jälkeen 27.3.2019
Komission (tai muun tarkastuskohteen) viralliset vastaukset saatu kaikilla kielillä 6.5.2019

Tarkastustiimi

Tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksissaan tulokset tarkastuksista, joita se kohdistaa EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin tai yksittäisten talousarvioalojen hallinnointiin liittyviin aihealueisiin. Tilintarkastustuomioistuin valitsee ja suunnittelee nämä tarkastustehtävät siten, että niillä saadaan aikaan mahdollisimman suuri vaikutus. Se ottaa valinta- ja suunnitteluvaiheessa huomioon tuloksellisuuteen tai säännönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, asianomaisten tulojen tai menojen määrän, tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset näkökohdat ja yleisen edun.

Tästä tuloksellisuuden tarkastuksesta vastasi II tarkastusjaosto, jonka vastuualueeseen kuuluvat yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevien investointien menoalat. Jaoston puheenjohtaja on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova. Tarkastus toimitettiin Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Henri Grethenin johdolla, ja siihen osallistuivat kabinettiavustaja Ildikó Preiss, toimialapäällikkö Juan Ignacio González Bastero, tehtävävastaava Jorge Guevara López (virallinen petostutkija) sekä tarkastajat Dana Christina Ionita, Sandra Dreimane (virallinen petostutkija), Florence Fornaroli, Efstratios Varetidis, Márton Baranyi, Zhivka Kalaydzhieva ja Janka Nagy-Babos. Kielellisissä kysymyksissä avusti Thomas Everett.

Vasemmalta oikealle: Márton Baranyi, Thomas Everett, Efstratios Varetidis, Henri Grethen, Ildikó Preiss, Dana Christina Ionita, Juan Ignacio González Bastero, Janka Nagy-Babos, Jorge Guevara López, Florence Fornaroli, Sandra Dreimane.

Yhteystiedot

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Puh. +352 4398-1
Tiedustelut: eca.europa.eu/fi/Pages/ContactForm.aspx
Verkkosivut: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu).

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2019

PDF ISBN 978-92-847-0175-9 ISSN 1977-5792 doi:10.2865/452710 QJ-AB-19-004-FI-N
HTML ISBN 978-92-847-0101-8 ISSN 1977-5792 doi:10.2865/960244 QJ-AB-19-004-FI-Q

© Euroopan unioni, 2019.

Euroopan unionin tekijänoikeuden piiriin kuulumattomien kuvien tai muun materiaalin käyttöön tai jäljentämiseen on pyydettävä lupa suoraan tekijänoikeuden haltijoilta.

YHTEYDENOTOT EU:HUN

Käynti tiedotuspisteessä
Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän tiedotuspisteen osoite löytyy verkosta: https://europa.eu/european-union/contact_fi

Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse
Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Palveluun voi ottaa yhteyttä

 • soittamalla maksuttomaan palvelunumeroon 00 800 6 7 8 9 10 11 (jotkin operaattorit voivat periä puhelumaksun),
 • soittamalla puhelinnumeroon +32 22999696 tai
 • sähköpostitse: https://europa.eu/european-union/contact_fi

TIETOA EU:STA

Verkkosivut
Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla, https://europa.eu/european-union/contact_fi

EU:n julkaisut
EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata EU Bookshopista, osoitteesta https://publications.europa.eu/fi/publications. Ilmaisia julkaisuja on mahdollista saada usean kappaleen erinä ottamalla yhteyttä Europe Direct - palveluun tai paikalliseen tiedotuspisteeseen (ks. https://europa.eu/european-union/contact_fi).

EU:n lainsäädäntö ja siihen liittyvät asiakirjat
EU:n koko lainsäädäntö vuodesta 1951 ja muuta tietoa EU:n oikeudesta on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä EUR-Lex-tietokannassa osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi

EU:n avoin data
EU:n avoimen datan portaalin (http://data.europa.eu/euodp) kautta on saatavilla EU:n data-aineistoja. Data on ilmaiseksi ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä kaupallista että ei-kaupallista käyttöä varten.