Európai Számvevőszék
sz.06 2019

A csalások kezelése az uniós kohéziós kiadások terén: az irányító hatóságoknak hatékonyabbá kell tenniük a csalások felderítését, a válaszlépéseket és a koordinációt

(az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján)

A jelentésről: A Bizottság és a tagállamok közös felelőssége, hogy fellépjenek az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás és egyéb illegális tevékenységek ellen. Az uniós kohéziós politika terén, ahol a bejelentett csalási esetek száma más kiadási területekhez képest igen magas, a tagállamok uniós programok irányításával megbízott hatóságai töltenek be elsődleges szerepet a csalás elleni küzdelemben.
Ellenőrzésünk során azt értékeltük, hogy az irányító hatóságok a csaláskezelési folyamat valamennyi fázisában – azaz a csalásmegelőzés, a csalásfelderítés és a csaláselhárítás során – megfelelően teljesítették-e kötelezettségeiket.
Megállapítottuk, hogy az irányító hatóságok tökéletesítették a csalási kockázatok értékelési és a megelőző intézkedések kialakítási módszereit, de további lépéseket kell tenniük a csalások felderítésének, elhárításának és a különféle tagállami szervek közötti koordináció megerősítésére. Megállapítottuk többek között, hogy nem tettek jelentős előrelépést a csalások proaktív felderítése és az adatelemzési eszközök alkalmazása terén. Az irányító hatóságok a ténylegesnél kevesebb csalási esetet jelentenek be a Bizottság felé, ami miatt sérül a közzétett csalásfelderítési arányok megbízhatósága. A csalástól való elrettentés az uniós finanszírozás visszavonásának kilátásba helyezésére korlátozódik, egyéb visszatartó erejű büntetésre vagy szankcióra azonban nem terjed ki. Ezenkívül az irányító hatóságok nem tájékoztatják szisztematikusan a nyomozó vagy bűnüldöző szerveket a csalásgyanús esetekről.

A kiadvány 23 nyelven és a következő formátumban érhető el:
PDF
PDF General Report

Összefoglaló

I

Az uniós jog meghatározása szerint a csalás olyan szándékos jogsértés, amely károsítja vagy károsíthatja az uniós költségvetést. A csalás és az Unió pénzügyi érdekeit sértő minden egyéb jogellenes tevékenység – többek között a korrupció – elleni fellépés az Unió és a tagállamok közös felelőssége. 2013 és 2017 között a Bizottság és a tagállamok több mint 4000 potenciálisan csalárd szabálytalanságot fedtek fel. A szabálytalanságok közel 1,5 milliárd euró összegű uniós támogatást érintenek, és 72%-uk kapcsolódik az uniós kohéziós politikához. A tagállamok irányító hatóságai felelősek azért, hogy az azonosított kockázatok figyelembevételével arányos és eredményes csalás elleni intézkedéseket hozzanak e téren. Ezeknek a teljes csaláskezelési folyamatra (csalásmegelőzés és -felderítés, válaszlépés, többek között az azonosított esetekről szóló jelentéstétel és a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetése) ki kell terjedniük. Az uniós kohéziós támogatás kapcsán a 2007–2013-as időszakban feltárt csalások aránya tagállamtól függően 0% és 2,1% között mozgott.

II

Ezen ellenőrzés során azt vizsgáltuk, hogy az irányító hatóságok a csaláskezelési folyamat minden egyes szakaszában megfelelően ellátták-e feladataikat. Ennek érdekében értékeltük, hogy az irányító hatóságok megtették-e a következőket:

 1. csalás elleni szakpolitikák kidolgozása, alapos kockázatértékelés végrehajtása, megfelelő megelőző és felderítő intézkedések foganatosítása;
 2. megfelelő válaszlépések a feltárt csalás tekintetében a többi csalás elleni szervvel együttműködve.
III

Megállapítottuk, hogy az irányító hatóságok a kohéziós támogatás felhasználásához kapcsolódó csalás kockázatát alacsonyabbnak értékelték a 2014 és 2010 közötti programozási időszakban, és az értekelés elkészítéséhez a bizottsági útmutatásban szereplő, használatra kész eszközt vették igénybe. Ezek az elemzések azonban nem minden esetben voltak eléggé alaposak. A csalásmegelőzési intézkedések terén javulást értek el ugyan, ám nem tettek jelentős előrelépést a proaktív csalásfelderítés kapcsán. Ezenkívül gyakran nem dolgoztak ki eljárásokat a megelőzési és felderítési intézkedések hatásának nyomonkövetésére és értékelésére.

IV

Az irányító hatóságok az egyéb csalás elleni szervekkel folytatott együttműködésük során nem reagáltak elég hatékonyan minden egyes felderített csalási esetben. Pontosabban nem kielégítő a beszámolási rendszer, számos irányító hatóság nem értesíti rendszeresen a csalásgyanús esetekről az illetékes hatóságokat, illetve a korrekciós intézkedések kevés visszatartó erővel bírnak és hiányosságok tapasztalhatóak a csalásellenes tevékenységek összehangolása terén. Megállapítottuk továbbá, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 2017. évi éves bizottsági jelentésben a 2007 és 2013 közötti programozási időszakra vonatkozó csalásfelderítési arány nem a meglátogatott tagállamokban ténylegesen feltárt csalások valódi szintjét mutatja, hanem sokkal inkább azokról a csalási esetekről nyújt képet, amelyekről úgy döntöttek, hogy bejelentik őket az Bizottságnak.

V

Az ellenőrzés alapján a következőket javasoljuk:

 1. azoknak a tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek nemzeti csalás elleni stratégiával, ki kell dolgozniuk ezt; amennyiben nincs kellően részletes nemzeti szintű stratégia, a Bizottságnak elő kell írni az irányító hatóságok számára az uniós forrásokat érintő csalás elleni hivatalos stratégiák és politikák kidolgozását;
 2. az irányító hatóságok az érintett külső szereplők folyamatba való bevonásával tegyék alaposabbá a csaláskockázat-értékelést;
 3. a tagállamok az adatelemzési eszközök alkalmazásának általánossá tételével, míg a Bizottság egyéb proaktív és új csalásfelderítési módszerek alkalmazásának aktív ösztönzésével javítsák a csalásfelderítési intézkedéseket;
 4. a Bizottság kövesse nyomon a csaláselhárítási rendszereket, hogy biztosítsa következetes alkalmazásukat;
 5. a Bizottság ösztönözze a tagállamokat, hogy a koordináció javítása érdekében terjesszék ki az AFCOS szolgálatok funkcióit.
VI

A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló rendelet tárgyalása és jóváhagyása során a társjogalkotók a következőket vehetik figyelembe:

 • nemzeti stratégiák vagy csalás elleni politikák elfogadásának, illetve megfelelő adatelemzési eszközök (pl. Arachne) alkalmazásának kötelezővé tétele;
 • szankciók és bírságok bevezetése az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalások felelőseivel szemben.
VII

Miközben a szubszidiaritás elvével összhangban tiszteletben tartják a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy rugalmasan határozzák és szervezzék meg csalás elleni munkájukat, az uniós társjogalkotók fontolóra vehetik a csalásellenes koordinációs szolgálat (AFCOS) tagállami feladatköreire vonatkozó minimumkövetelmények meghatározását, hogy így biztosítsák koordinációs szerepének eredményességét.

Bevezetés

A csalás elleni küzdelem az Unióban

01

Az uniós jogszabályok különbséget tesznek az alábbi fogalmak között1:

 • A „nem csalárd szabálytalanság” az uniós jog valamely rendelkezésének egy gazdasági szereplő általi, annak cselekménye vagy mulasztása útján történő megsértése, amelynek eredményeként az Unió általános költségvetése vagy az Unió által kezelt költségvetések kárt szenvednek vagy szenvednének, indokolatlan kiadási tételek miatt2.
 • A „csalárd szabálytalanság” (vagy „csalás”) fogalma3 olyan szándékos cselekményt vagy mulasztást jelent, amely a következők valamelyikéhez kapcsolódik:
  • hamis, helytelen vagy hiányos nyilatkozatok vagy dokumentumok felhasználása vagy előterjesztése, aminek következménye az Unió általános költségvetéséből vagy az Unió által, illetve az Unió nevében kezelt költségvetésekből biztosított pénzeszközök hűtlen kezelése vagy jogellenes visszatartása;
  • információ elhallgatása és ezzel egy konkrét kötelezettség megszegése, az előbbiekkel megegyező következményekkel; vagy
  • az említett pénzeszközöknek nem az eredetileg megjelölt és a döntés alapjául szolgáló célokra történő jogellenes felhasználása.
02

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 325. cikke szerint a csalás és az Unió pénzügyi érdekeit sértő minden egyéb jogellenes tevékenység elleni fellépés a – Bizottság által képviselt – Unió és a tagállamok közös felelőssége. Ez a kötelezettség valamennyi uniós bevételre és kiadási programra, valamint valamennyi szakpolitikai területre kiterjed.

03

Az uniós kohéziós politika a következő három európai strukturális és beruházási alap4 (esb-alap) köré épül fel: az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Kohéziós Alap (KA) és az Európai Szociális Alap (ESZA), amelyeket együttesen az uniós kohéziós politikai alapok néven ismernek. Végrehajtásukat a Bizottság és a tagállamok közösen végzik az operatív programok (OP) révén, amelyek azt részletezik, hogy a tagállamok hogyan fogják felhasználni az uniós finanszírozást a programozási időszak alatt:

 • A kohéziós politika keretében a 2007 és 2013 közötti programozási időszakban 440 operatív programot indítottak, amelyek közel kétharmadát már le is zárták.
 • A kohéziós politika keretében a 2014 és 2020 közötti programozási időszakban 389 operatív program indult, amelyek jelenleg is folyamatban vannak.
04

A Bizottságnál két főigazgatóság, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága és a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság felelős az uniós kohéziós szakpolitika végrehajtásáért. A tagállamokban három különböző típusú ún. programhatóság vesz részt az egyes operatív programok végrehajtásában és ellenőrzésében:

 • az irányító hatóság (amely az OP végrehajtásáért felel);
 • az igazoló hatóság (amely a kifizetési kérelmek Bizottsághoz való benyújtásáért és az adott OP éves beszámolójának elkészítéséért felel);
 • az ellenőrző hatóság (amely a beszámolók megbízhatóságára, a felmerült költségek jogszerűségére, valamint az irányítási és kontrollrendszerek működésére vonatkozó független vélemény kidolgozásáért felel).
05

Az uniós kohéziós politika 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó jogi keretében a tagállamok voltak felelősek a szabálytalanságok (köztük a csalás) megelőzéséért, feltárásáért és korrekciójáért, valamint a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetéséért5. Ezt az előírást a 2014–2020 közötti programozási időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet pontosította: ez úgy rendelkezik, hogy az irányító hatóság alkalmazzon „eredményes és arányos csalásellenes intézkedéseket” „figyelembe véve az azonosított kockázatokat”6. A Bizottság azt ajánlja7, hogy az irányító hatóságok felügyeljék a teljes csaláskezelési folyamatot (lásd: 1. ábra), amely magában foglalja a csalásmegelőzést, a csalásfelderítést, a csaláselhárítást (vagyis főként a feltárt esetekről szóló jelentéstételt és a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetését). E tekintetben a Bizottság a csalással és korrupcióval szemben a „zéró tolerancia” elvét alkalmazza8.

1. ábra.

Csaláskockázat-kezelési folyamat

Forrás: Európai Számvevőszék, a COSO-keretrendszer alapján.

06

Az Európai Unió legfontosabb csalás elleni szerve az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), amely részt vesz a Bizottság csalás elleni stratégiájának megtervezésében és végrehajtásában, továbbá igazgatási vizsgálatokat végez az uniós költségvetést érintő csalások, korrupció és más jogellenes tevékenységek kapcsán.

07

Tagállami szinten az irányító hatóságok nem egyedül felelősek a csalás elleni intézkedések végrehajtásáért. 2013 óta minden tagállam köteles kijelölni egy csalásellenes koordinációs szolgálatot (AFCOS), amely elősegíti az OLAF-fal való hatékony együttműködést és információcserét, ideértve az operatív jellegű információk cseréjét is9. További útmutatásában10 a Bizottság meghatározta, hogy az AFCOS szolgálatoknak felhatalmazást kell kapniuk arra, hogy a tagállamon belül összehangolják az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos valamennyi jogalkotási, közigazgatási és vizsgálati kötelezettséget és tevékenységet. Megosztott irányítás keretében a tagállami hatóságok az OLAF csalás elleni információs platformján üzemelő szabálytalanságkezelő rendszeren (IMS) keresztül jelentik a vélelmezett vagy bizonyított csalásokat (és egyéb szabálytalanságokat) a Bizottságnak, hogy az AFCOS szolgálatoknak felhatalmazást kell kapniuk arra, hogy a tagállamon belül összehangolják az Unió pénzügyi érdekeinek védelmével kapcsolatos valamennyi jogalkotási, közigazgatási és vizsgálati kötelezettséget és tevékenységet. Megosztott irányítás keretében a tagállami hatóságok az OLAF csalás elleni információs platformján üzemelő szabálytalanságkezelő rendszeren (IMS) keresztül jelentik a vélelmezett vagy bizonyított csalásokat (és egyéb szabálytalanságokat) a Bizottságnak.

Az uniós kohéziós politika terén bejelentett csalási esetek száma más kiadási területekhez képest igen magas

08

Az Európai Parlament és a Tanács 2017. július 5-én elfogadta az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről szóló (EU) 2017/1371 irányelvet11 (a továbbiakban: PIF-irányelv). Az irányelv közös fogalommeghatározást ad az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalásra, különösen a közbeszerzés területén. A tagállamok 2019. július 6-ig kötelesek nemzeti jogrendjükbe átültetni a PIF-irányelvet12.

09

2018 szeptemberében a Bizottság közzétette az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 29. éves jelentését13 (a továbbiakban: 2017. évi PIF-jelentés). A megosztott irányítás tekintetében a Bizottság ezt a jelentést a tagállamok által az IMS rendszer útján bejelentett információk alapján állítja össze (lásd: 07. bekezdés). A 2017. évi PIF-jelentés elemzéséből kiviláglik, hogy az uniós kohéziós politika terén a bejelentett (feltételezett és megállapított) csalások gyakorisága lényegesen nagyobb, mint egyéb területeken: A kohéziós politika a költségvetés mindössze egyharmadát teszi ki, de a bejelentett összes csalás 39%-a ezt a területet érinti és a csalások által érintett teljes pénzösszeg 72%-a e területhez köthető (lásd: 2. ábra).

2. ábra.

Csalárdként bejelentett szabálytalanságok szakpolitikai terület szerint (2013–2017)

Forrás: 2017. évi PIF-jelentés, Statisztikai melléklet, II. rész – Kiadások

10

A 2017. évi PIF-jelentés alapjául szolgáló adatok értelmében a tagállamok által csalárdként bejelentett szabálytalanságok a kohéziós politika terén kifizetett uniós támogatások 0,44%-át érintik. Ez a mutató a – tagállamonként erősen eltérő (lásd: 3. ábra) – ún. csalásfelderítési arány14, amely a 2007 és 2013 közötti teljes programozási időszakot érintő uniós kohéziós finanszírozás tekintetében 0% és 2,1% között alakul. A 2017. évi PIF-jelentés nem szolgál semmilyen konkrét magyarázattal arra, hogy Szlovákia esetében miért lényegesen magasabb a csalásfelderítési arány. A csalárdnak minősített szabálytalanságok esetenkénti átlagos értéke 0,8 millió eurót tesz ki.

3. ábra.

Felderített és bejelentett csalások a tagállamok által a 2007–2013-as programozási időszakban kapott kohéziós politikai támogatás százalékos arányában

NB.: A csalásfelderítési arány kiszámításának az ábrán feltüntetett módja nem veszi figyelembe a halászati politikát érintő szabálytalanságokat (amelyek azonban szerepelnek a Bizottság által a kohéziós és halászati politikára vonatkozóan közölt statisztikákban és nem növelik a teljes uniós csalásfelderítési arányt). Az ábrán nem szerepelnek a több országot érintő európai területi együttműködési (ETC) programok sem. Az ábrában szereplő uniós átlag kiszámításánál e programokat viszont figyelembe vették. A zéró csalásfelderítési arányt megadó tagállamok kapcsán elmondható, hogy Finnország és Luxemburg nem jelentett be csalárd szabálytalanságot, míg Írország és Svédország mindössze kis pénzügyi értékű szabálytalanságokat jelentett be.

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2017. évi PIF-jelentés (Statisztikai melléklet, 93. oldal) alapján

11

Szükségesnek ítéltük az irányító hatóságok munkájának értékelését, mivel ezek a szervek elsődleges szerepet töltenek be a csalás elleni küzdelemben az uniós kohéziós politika terén. A Bizottság szerint az irányító hatóságok által végrehajtott megfelelő megelőző és felderítő intézkedésekhez vezető alapos kockázatértékelés, valamint az illetékes szervek (jellemzően a rendőrség vagy az ügyészek) összehangolt és kellő időben történő vizsgálatai együttesen jelentősen csökkenthetik a csalás kockázatát a kohéziós politika terén, és megfelelő elrettentő hatást gyakorolhatnának15. Az ellenőrzés e két átfogó terület köré szerveződött.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

12

A Számvevőszék azért határozott úgy, hogy ellenőrzést végez az irányító hatóságoknak a kohéziós politikát érintő csalás elleni küzdelem terén végzett munkája kapcsán, mert e hatóságok ezen a téren főszerepet játszanak és fognak a 2021–2027-es programozási időszakban is játszani. Ellenőrzésünk során azt értékeltük, hogy az irányító hatóságok a csaláskezelési folyamat valamennyi fázisában – azaz a csalásmegelőzés, a csalásfelderítés és a csaláselhárítás (többek között a csalásbejelentés és a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetése) során – megfelelően teljesítették-e kötelezettségeiket. Ennek érdekében azt vizsgáltuk, hogy az irányító hatóságok teljesítették-e a következőket:

 1. csalás elleni szakpolitikák kidolgozása, alapos kockázatértékelés végrehajtása, valamint megfelelő megelőző és felderítő intézkedések foganatosítása;
 2. megfelelő reagálás a feltárt csalásokra a nyomozó és bűnüldöző szervekkel, valamint a csalásellenes koordinációs szolgálatokkal (AFCOS) együttműködve, figyelembe véve az általunk felkeresett tagállamok ilyen szolgálatainak különböző felépítését.
13

Megvizsgáltuk az irányító hatóságok és a tagállami AFCOS szolgálatok által a kohéziós politikában betöltött szerepet. Ellenőrzésünk az uniós kohéziós politikához kötődő három legnagyobb európai strukturális és beruházási alapból – KA, ESZA és ERFA – finanszírozott operatív programok irányító hatóságaira irányult. Úgy határoztunk, hogy az ERFA európai területi együttműködési (ETC) célkitűzését nem vesszük be a vizsgálatba, mivel a vonatkozó operatív programok keretében finanszírozott projektekben különböző országok partnerei vesznek részt, akik különböző tagállamok hatóságainak felügyelete alá tartoznak.

14

Megvizsgáltuk, hogy a csaláskezelési folyamat vonatkozásában hogyan vették figyelembe az irányító hatóságok a tagállamok vonatkozó csalás elleni jogi és stratégiai keretét, különösen nemzeti csalás elleni stratégia megléte esetén. Valamennyi irányító hatóságot felkértük arra, hogy vegyen részt egy csalásmegelőzési és -felderítési intézkedésekre vonatkozó felmérésben, amelynek keretében 23 tagállam hatóságaitól érkeztek válaszok.

15

Számvevőink ezt a hét tagállamot keresték fel: Bulgária, Franciaország, Magyarország, Görögország, Lettország, Románia és Spanyolország. E tagállamok kiválasztásakor a 2016. évi PIF-jelentésben közölt csalásfelderítési arányt és az ismertetett csalási esetek számát, valamint ezeknek a rendelkezésre álló egyéb csaláskockázati mutatókkal fennálló korrelációját vettük figyelembe. Helyszíni vizsgálataink során összesen 43 OP (22 OP 2007–2013-ból, illetve 21 OP 2014–2020-ból) végrehajtásáért felelős hatóságok képviselőivel, illetve a csalás elleni küzdelem főbb szereplőivel (bűnüldöző és bírósági szervek, nyomozó hatóságok, csalás elleni ügynökségek, versenyhatóságok) találkoztunk. A felkeresett tagállamokban ellenőriztük a valamennyi alap (ERFA, ESZA és – adott esetben – KA) szempontjából reprezentatívnak ítélt operatív programok szakmai alapon összeállított mintáját és számos beavatkozástípust.

16

Áttekintettük a 2007–2013-as időszak 22 vizsgált operatív programja tekintetében a Bizottsághoz csalárdként bejelentett 138 szabálytalanságból álló minta ügyiratait. A vizsgálandó szabálytalanságok kiválasztásához véletlenszerű kiválasztást – ún. pénzegységalapú mintavételi módszert (MUS) – alkalmaztunk, amennyiben az alapsokaság mérete ezt lehetővé tette. Nem értékeltük a nyomozó, bűnüldöző és bírósági szervek munkáját, górcső alá vettük azonban azt, hogy az irányító hatóságok hogyan működnek együtt és hogyan érintkeznek ezekkel a szervekkel.

17

Jelentésünk megállapításai kiegészítik „Az uniós kiadásokat érintő csalások elleni küzdelem: intézkedésre van szükség” című, 2019. január 10-én közzétett 01/2019. sz. különjelentésünk megállapításait, amely a Bizottság csalás elleni stratégiájának kialakítását és végrehajtását részletezi. Ebben külön hangsúlyt fektettünk az OLAF által betöltött szerepre, de kitértünk a csalás elleni politikák terén az uniós kohéziós politika végrehajtásáért felelős bizottsági főigazgatóságok által elvégzett munkára is (lásd: 04. bekezdés).

Észrevételek

Csalás elleni politika, csalásmegelőzési és -felderítési intézkedések

Az irányító hatóságok általában nem rendelkeznek konkrét csalás elleni politikával

18

A Bizottság iránymutatás kiadásával segítette a tagállamokat és az irányító hatóságokat abban, hogy teljesíteni tudják az arányos és eredményes csalás elleni intézkedések bevezetésére irányuló kötelezettségüket.

 • Tagállami szinten a Bizottság azt ajánlja, hogy fogadjanak el az esb-alapok védelmét szolgáló csalás elleni nemzeti stratégiákat, amelyek célja a csalás elleni intézkedések homogén és eredményes végrehajtásának biztosítása, különösen a decentralizált szervezeti felépítéssel rendelkező tagállamokban.
 • Az operatív programok szintjén a Bizottság azt ajánlja az irányító hatóságoknak, hogy alakítsanak ki olyan strukturált megközelítést a csalás kezelésére, amely a csaláskezelési folyamat négy fő eleme (megelőzés, feltárás, korrekció és büntetőeljárás) köré szerveződik16.
 • A Bizottság továbbá konkrét kritériumokat határozott meg annak értékelésére, hogy az irányító hatóságok hogyan tettek eleget az arányos és eredményes csalás elleni intézkedések életbe léptetésére irányuló jogi kötelezettségeiknek17.
19

A Bizottság azt ajánlja az irányító hatóságoknak, hogy a csalás elleni küzdelem és a csalások kezelése melletti elkötelezettségüket szemléltessék hivatalos csalás elleni szakpolitika megvalósításával18. Ennek a szakpolitikának magában kell foglalnia csalás elleni kultúra kialakítására és a csalás kezelését szolgáló felelősségi körök elosztására vonatkozó stratégiákat. Véleményünk szerint az irányító hatóságoknak ki kellett volna dolgozniuk egy hivatalos csalás elleni politikát vagy egy hasonló, különálló dokumentumot, amely meghatározza a csalásmegelőzési, -felderítési és -kezelési intézkedéseket, és egyértelművé teszi a saját munkatársak, az uniós finanszírozás kedvezményezettjei és a többi hatóság számára, hogy a csalás elleni küzdelmet szolgáló intézkedések vannak érvényben.

20

Helyszíni vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy e politikák közül valójában nagyon kevésnek képezik részét olyan hivatalos referenciadokumentumok, amelyek összefoglalják az azonosított csalási kockázatokra való reagálás érdekében a csaláskezelési folyamat egyes szakaszaiban végrehajtandó intézkedéseket. Hivatalos csalás elleni politikákra kizárólag Lettországban, bizonyos közreműködő szervezeteknél Spanyolországban és Franciaországban (ahol a politikát nem tették közzé) találtunk példát. Minden más esetben számos különféle irányítási dokumentumot és eljárási kézikönyvet kellett áttekintenünk ahhoz, hogy átfogó képet kapjunk a csalás elleni intézkedésekről. Megítélésünk szerint a hivatalos csalás elleni politika hiánya korlátozza a tagállamokat abban, hogy felügyeljék és koordinálják a csalás elleni intézkedéseket és értékeljék azok eredményességét. Ez különösen igaz abban a tekintetben, hogy csak tíz tagállam fogadott el csalás elleni nemzeti stratégiát19 a Bizottság javaslata alapján (lásd:18. bekezdés).

21

Úgy találjuk továbbá: az, hogy az irányító hatóságok számára nem írják elő rendelkezések hivatalos csalás elleni politika elfogadását, hiányosságot jelent a 2014–2020-as csalás elleni keretrendszer kialakításakor. Ezenkívül a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló rendelet kiegészítéséről szóló 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet nem tesz említést az arányos és eredményes csalás elleni intézkedések problémáiról azon „súlyos hiányosságok” meghatározása tekintetében, amelyek önmagukban is az operatív programok kifizetéseinek felfüggesztéséhez vagy pénzügyi korrekciójához vezethetnek20. Következésképp a csalásellenes intézkedések alkalmazása egyéb területekhez képest kisebb súllyal esik a latba az irányítási és kontrollrendszerek értékelése során. A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat nem tekinti a csalásellenes intézkedéseket olyan előfeltételnek21, amelyet a tagállamoknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy uniós kohéziós támogatásban részesülhessenek.

Az irányító hatóságok módszeresen értékelik a csalási kockázatokat, de ez az eljárás tovább javítható

Az irányító hatóságok módszeresen feltárják a csalási kockázatokat

22

A 2007–2013-as programozási időszakhoz képest a legjelentősebb változás az, hogy az irányító hatóságoknak most már a 2014–2020-as kontrollkeret követelményeivel összhangban értékelniük kell a csalási kockázatokat (lásd: 05. bekezdés). Ez az eljárás azt célozza, hogy az irányító hatóságok meghatározzák, mennyire alkalmasak a meglévő belső kontrollmechanizmusok a különböző csalási forgatókönyvekhez kapcsolódó kockázatok kezelésére, és felmérjék, mely területeken van szükség további kontrollokra.

23

A tagállamoknak és az irányító hatóságoknak szóló EGESIF iránymutatások (lásd: 18. bekezdés) egyéb csalásellenes kérdések mellett foglalkoznak a csaláskockázat-értékelés feladatával és tartalmaznak egy használatra kész eszközt az értékelés végrehajtásához22. Az ellenőrzés keretében felkeresett valamennyi irányító hatóság teljesítette a csaláskockázat-értékelés elvégzésére vonatkozó kötelezettségét. Ez azt mutatja, hogy javult e hatóságok megközelítése a kohéziós politikát érintő csalás elleni küzdelem terén. A hatóságok az esetek túlnyomó többségében a Bizottság által kidolgozott csaláskockázat-értékelési modellt vagy e modell maguk által kiigazított változatát alkalmazták.

24

A Bizottság 2018. november 28-án közzétette egy 2016 decemberében kiszervezett vizsgálat23 eredményeit arról, hogy a tagállamok a 2014–2020-as programozási időszakra nézve érvényben lévő külön rendelkezéseket figyelembe véve milyen csalás- és korrupciómegelőzési gyakorlatot valósítanak meg. A vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy az új jogi követelmények – különösen a csaláskockázat-értékelési folyamat tekintetében – segítették a tagállamokat abban, hogy formálisabbá és módszeresebbé tegyék a csaláskezelési törekvéseiket. A vizsgálat ugyanakkor azt is kimutatta, hogy egyes hatóságok esetében túl alacsony az általuk megállapított kockázait szint (lásd: 1. háttérmagyarázat).

1. háttérmagyarázat

Áttekintő vizsgálat az esb-alapokat érintő csalás és korrupció megelőzéséről

A tanulmány 50 darab 2014 és 2020 közötti operatív programból vett mintán alapult (ebből 41 a kohézió területéhez kapcsolódott, az európai területi együttműködési programok kivételével), amelyet szakmai alapon a Bizottság választott ki, hogy az valamennyi tagállamot, illetve számos ágazatot és alapot magában foglaljon. A vizsgálatot végző csoport áttekintette a tagállamoktól származó információkat (kiváltképp a csaláskockázat-értékelések eredményeit) és személyes meghallgatásokat folytatott a programhatóságokkal és az AFCOS szolgálatokkal.

A vizsgálat a csalásmegelőzési intézkedések és (kisebb mértékben) a csalásfelderítési módszerek kidolgozására irányult és azt értékelte, hogy az intézkedések mennyire voltak arányosak az azonosított kockázatokkal. A csaláskockázat-értékelés végrehajtásának módjára azonban nem terjedt ki, és az életbe léptetett intézkedések eredményességéről sem tett megállapításokat.

A vizsgálatból levonható tanulságok a következőképp foglalhatók össze:

Kedvező megjegyzések Javításra váró területek
A csalásellenes és korrupcióellenes törekvések formálisabbak és módszeresebbek a 2014–2020-as programozási időszakban. A kockázatcsökkentő intézkedések az összejátszásos ajánlattételek és a kettős finanszírozás esetében a legkevésbé arányosak.
A kockázatcsökkentő intézkedések általában arányosak az önértékelés keretében megállapított kockázatokkal. Néhány hatóság az önértékelés során alulbecsüli a csalás kockázatát.
A hatóságok többsége a Bizottság csaláskockázat-értékelési sablonját használja. Nem minden hatóság hajt végre csaláskockázat-értékelést az operatív programok szintjén.
Az inkluzívabb csaláskockázat-értékelési eljárás jobban megfelel a csalási kockázat csökkentésére. Fokozni kell a kommunikációt a tagállami hatóságokkal a csalásellenes tevékenységek kapcsán.
A mintában szereplő irányító hatóságok úgy ítélik meg, hogy az Arachne jelenlegi formájában nem felel meg teljes mértékben az igényeiknek.

Néhány területen további javulás szükséges

25

Megjegyezzük azonban, hogy néhány felkeresett irányító hatóság a csaláskockázat-értékelés során mechanikus megközelítést alkalmaz, ami arra utal, hogy jobban odafigyel a formára, mint a tartalomra.

26

Ezenkívül a csalási kockázatok azonosítását általában saját tapasztalataikra alapozzák, és nem veszik figyelembe más tájékozott szereplők (csalás elleni koordinációs szolgálatok, nyomozó és bűnüldöző szervek, egyéb szakosodott szakértői ügynökségek) kiegészítő észrevételeit.

27

A tagállamokban tett helyszíni vizsgálataink során arra utaló jeleket találtunk, hogy több irányító hatóság és közreműködő szervezet is helytelenül értékelhette a csalási kockázatokat:

 • Bulgáriában az ellenőrző hatóság már korábban megállapította, hogy néhány irányító hatóság helytelenül sorolt egyes csalási kockázatokat alacsony kategóriába, ennek következtében azokat nem kezelték kiegészítő kontrolleljárásokkal.
 • Franciaországban az általunk felkeresett irányító hatóságok nem értékelték a kiegészítő kontrollok hatását a fennmaradó csalási kockázatra.
 • Spanyolországban – ahol a csaláskockázat-értékelés részben a közreműködő szervezetek feladata – az irányító hatóság megbízásából elvégzett független értékelés problémákat talált a feltárt kockázat és a tervezett kontrollok közötti koherencia terén (pl. bizonyos kockázatokra nem vonatkozik cselekvési terv; olyan területeken léptettek életbe kontrollokat, ahol azok nem alkalmazhatóak).
 • Romániában az egyik ellenőrzött operatív programban a hasonló átruházott funkciókat és finanszírozásokat vizsgáló közreműködő szervezetek eltérő csaláskockázat-értékeléseket adtak.
 • Magyarországon megállapítottuk, hogy a csaláskockázat-értékelés nem volt eléggé átfogó (nem vette figyelembe a korábbi ellenőrzések eredményeit) és nem azonosította a kifejezetten az operatív programok által érintett művelettípusokhoz és kedvezményezettekhez kapcsolódó kockázatokat.
28

Az irányító hatóságok szinte valamennyi esetben arra a következtetésre jutottak, hogy a meglévő csalás elleni intézkedések kezelni tudják az azonosított csalási kockázatokat. A megállapított hiányosságokra tekintettel úgy véljük, hogy ez a következtetés túlzottan optimistának bizonyulhat.

Az irányító hatóságok tökéletesítették csalásmegelőzési intézkedéseiket, de nem értek el jelentős haladást a proaktív csalásfelderítés terén

29

Elvárás az irányító hatóságok felé, hogy a feltárt kockázatokra reagálva eredményes és arányos csalásmegelőzési és -felderítési intézkedéseket dolgozzanak ki oly módon, hogy lényegesen csökkenjen a csalás elkövetésének lehetősége.

Az irányító hatóságok 2014–2020-ra specifikus csalásmegelőzési intézkedéseket dolgoztak ki

30

Megállapításunk szerint a 2014–2020-as időszakra kidolgozott kiegészítő csalás elleni intézkedések főként a megelőző intézkedéseket ölelnek fel, átfogóbb módon, mint a 2007–2013-as időszakra megállapított intézkedéseknél. Felmérésünk alapján elmondható, hogy ezek a kiegészítő megelőző intézkedések főként a következőket jelentik: a személyzet csalással kapcsolatos tájékoztató képzése, az összeférhetetlenséggel kapcsolatos politikák, a munkavállalók és a kedvezményezettek számára nyújtott etikai iránymutatás, valamint a csalás elleni tevékenységről szóló, magas szintű intézményi nyilatkozatok közzététele.

31

Felmérésünk arra is rámutatott, hogy az irányító hatóságok megítélése szerint az uniós kohéziós támogatások felhasználása során a csalással kapcsolatos tájékoztató intézkedések (személyzeti képzések, valamint a közreműködő szervezeteket és a projektkedvezményezetteket célzó intézkedések), az összeférhetetlenséggel kapcsolatos politikák és a magatartási kódexek révén lehet a legeredményesebben megelőzni a csalást (lásd: 4. ábra). Más olyan csalásmegelőzési intézkedések, mint például a munkavállalói támogatási programok (amelyek célja a csalásnak kitett munkavállalókra nehezedő nyomás csökkentése) vagy a pénzjutalmazási rendszerek (amelyek által az irányító hatóságok egyértelművé teszik azon szándékukat, hogy jutalmazzák a csalás bejelentését) továbbra is ritkák annak ellenére, hogy meglehetősen eredményesnek ítélik őket.

4. ábra.

Az irányító hatóságok által végrehajtott csalásmegelőzési intézkedések és azok érzékelt eredményessége

Forrás: Európai Számvevőszék, az irányító hatóságok körében készített felmérés.

32

Számos tagállam alkalmazott olyan innovatívabb megközelítést az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások megelőzésére, mint például a civil társadalmi szervezetek bevonása a közbeszerzési szerződések megvalósításának nyomon követésébe, vagy a bizonyos csalárd magatartások társadalmi elfogadottságát megkérdőjelező figyelemfelkeltő kampányok (lásd: 2. háttérmagyarázat).

2. háttérmagyarázat

Innovatív csalásmegelőzési intézkedések

Integritási megállapodások

2015-ben az Európai Bizottság és a Transparency International – ez a korrupció ellen aktívan fellépő, különösen korrupció-érzékelési indexének (CPI) közzététele révén ismert világméretű civil szervezet – elindított egy integritási megállapodásokra irányuló kísérleti projektet, amely innovatív módja az uniós kohéziós politikai projekteket érintő csalás megelőzésének. Az integritási megállapodásban a közbeszerzési szerződés odaítéléséért felelős hatóság és a szerződésre ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők vállalják, hogy tartózkodnak a korrupt gyakorlatoktól és biztosítják a közbeszerzési eljárás átláthatóságát. Az ilyen megállapodások tartalmaznak egy külön megállapodást is, amelynek értelmében egy civil társadalmi szervezetet (például nem kormányzati szervezetet, alapítványt vagy helyi közösségi alapú szervezetet) bíznak meg annak nyomon követésével, hogy valamennyi fél teljesíti-e kötelezettségvállalásait. Az integritási megállapodások célja az átláthatóság, az elszámoltathatóság és a jó kormányzás fokozása a közbeszerzési szerződésekben, a közhatóságokba vetett bizalom erősítése, valamint a költséghatékonyság és a megtakarítások előmozdítása a közbeszerzés javítása révén. A projekt második szakasza 2016-ban kezdődött és négy évig tart24. Az integritási megállapodások kérdését megtárgyaltuk különböző, Lettországban, Romániában és Magyarországon működő civil társadalmi szervezetekkel: általában véve mind pozitívan nyilatkoztak a kezdeményezésről.

A „FRAUD OFF!” (LE A CSALÁSSAL!) kampány

A lett AFCOS 2017 márciusában figyelemfelkeltő kampányt indított Atkrāpies! (Állítsuk meg a csalást!) néven, amelynek célja egyes csalárd magatartásformák társadalmi elfogadottságának megkérdőjelezése. A kampány keretében a nemzeti televízió csatornái országos hírességeket felvonultató reklámokat mutattak be, a szervezők reklámanyagot juttattak el intézményekbe, vállalkozásoknak, üzleteknek és általában véve a lakosságnak. A kampány széles közönséget ért el és egy sokáig felkapott téma volt a közbeszédben.

A 2014–2020-as csalásfelderítési intézkedések nagyrészt változatlanok maradnak 2007–2013-hoz képest

33

A csaláskockázat-értékelés kötelezővé tétele nyomán nagyobb hangsúly került a csalásmegelőzésre, ám az irányító hatóságok nagyon kevés kiegészítő csalásfelderítési módszert dolgoztak ki a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozóan. Ehelyett olyan belső kontrollokra és eljárásokra támaszkodnak, amelyek már a 2007 és 2013 közötti időszakban, egy kevésbé szigorú kontroll-keretrendszer részeként érvényben voltak (lásd: 5. ábra). Elsősorban helyszíni ellenőrzésekről, belső csalásbejelentő mechanizmusokról és kisebb mértékben konkrét csalásmutatók25 (figyelmeztető jelzések) azonosításáról van szó. Mind a felmérés, mind tagállami helyszíni vizsgálataink arra utalnak, hogy nagyon kevés kiegészítő „proaktív” kontroll irányul csalásfelderítésre (ilyenek lehetnek pl. a közbeszerzéseken belüli összejátszásra irányuló egyedi ellenőrzések, többek között a beérkezett ajánlatok szemantikai elemzése vagy a szokásostól eltérő ajánlattételi minták kiszűrése).

5. ábra.

Az irányító hatóságok által végrehajtott csalásfelderítési intézkedések és azok érzékelt eredményessége

Forrás: Európai Számvevőszék, az irányító hatóságok körében készített felmérés.

Gyakorlati problémák miatt korlátozott a csalást bejelentő személyek számára létrehozott csalásbejelentő rendszerek hasznossága

34

Felmérésünk tanúsága szerint az irányító hatóságok kevéssé használják fel a visszaélést bejelentő személyek számára létrehozott csalásbejelentő rendszereket, pedig ezt az eszközt eredményes csalásfelderítési módszernek szokás tekinteni. A csalásbejelentő rendszerek és a visszaélések bejelentésére szolgáló egyéb mechanizmusok lehetővé teszik, hogy az irányító hatóságok (és más érintett tagállami hatóságok) tudomást szerezzenek az egyéb kontrollok által nem észlelt lehetséges csalásokról26. Több tanulmány27 szerint is ezek a módszerek tekinthetők a legfontosabb csalásbejelentési forrásnak. Helyszíni vizsgálataink során értékeltük a visszaélések bejelentésére vonatkozó mechanizmusokat, és alkalmazásukkal kapcsolatban több gyakorlati problémát találtunk. E mechanizmusok például nem mindig névtelenek, és az a kockázat is fennáll, hogy a projektkedvezményezettek és a nagyközönség körében kevesen értesültek ezek létéről. Amennyiben a névtelen bejelentési lehetőségek használatát szabályozás korlátozza, az irányító hatóságok és az AFCOS szolgálatok a visszaélést bejelentő névtelen személyeket még mindig átirányíthatják az OLAF által indított csalásbejelentő rendszerhez28.

35

A Bizottság 2018. április 23-án a visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló irányelvre irányuló javaslatot terjesztett elő. Ennek célja a tagállamok által jelenleg alkalmazott különböző megközelítések egységesítése, valamint az uniós jog megsértését – többek között az Unió pénzügyi érdekeit érintő valamennyi jogsértést – bejelentő személyek védelmének fokozása. A javaslatról 2018. október 15-én kiadott véleményünkben kifejtjük, hogy megítélésünk szerint a visszaélés-bejelentő rendszerek bevezetése vagy kiterjesztése valamennyi tagállamban elősegítené azt, hogy a polgárok és a munkavállalók fellépésének köszönhetően javuljon az uniós szakpolitikák irányítása. Felhívtuk a figyelmet ugyanakkor olyan aggodalomra okot adó területekre is, mint a javaslat túlságosan összetett tárgyi hatálya, ami miatt csökkenhet a visszaélést bejelentő személyek jogbiztonsága, s ez visszatarthatja őket a bejelentés megtételétől. A számvevők arra is rámutattak, hogy nincsenek a személyzet tudatosságának növelésére és a képzésükre vonatkozó egyértelmű kötelezettségek, valamint arra a meggyőződésünkre, hogy az anonim módon bejelentést tevő személyektől akkor sem szabad megtagadni a visszaélést bejelentő személyeknek járó védelmet, ha személyazonosságukat a későbbiekben felfedik29. Az említett irányelv elfogadásával kapcsolatban az Európai Parlament és a tagállamok 2019. március 12-én ideiglenes megállapodásra jutottak azokról az új szabályokról, amelyek garantálják az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelmét30.

Az adatelemzést nem használják ki kellően csalásfelderítési célra

36

A Bizottság arra ösztönzi az irányító hatóságokat, hogy proaktívan használják az adatelemzést a potenciálisan nagy kockázatot jelentő helyzetek felderítésére, a figyelmeztető jelzések azonosítására és a csalás elleni küzdelemre irányuló intézkedések céljának finomhangolására. Az adatelemzést a rendszer részeként be kell illeszteni a projektkiválasztásba, az irányítási ellenőrzésekbe és a számvevői ellenőrzésekbe31. A csalás elleni küzdelem keretében a Bizottság egy speciális adatbányászati eszközt (Arachne) bocsát az irányító hatóságok rendelkezésére a csalás kockázatának kitett projektek azonosításához. A Bizottságtól kapott információink szerint 2018 decemberéig az Arachne eszközt 21 tagállam használta 165 OP esetében, amelyek együttesen a 2014–2020-as időszak összes uniós kohéziós finanszírozásának 54%-át teszik ki (az európai területi együttműködési programok kivételével). „Az uniós kiadásokat érintő csalások elleni küzdelem: intézkedésre van szükség” című 01/2019. sz. jelentésünkben rámutattunk arra, hogy az Arachne kiemelt jelentőségű eszköz a csalásmegelőzés terén. Mostani ellenőrzésünk során megvizsgáltuk az ARACHNE szerepét a csalások felderítésére szolgáló adatelemző eszközként.

37

Az ellenőrzési munkánk eredményeként felmerülő egyik legjelentősebb észrevételünk, hogy az irányító hatóságok nem használják fel eléggé az adatelemzést a csalásfelderítés céljára. Felmérésünk szerint csak minden második irányító hatóság használ adatelemző eszközöket erre a célra (lásd: 5. ábra). Többek között az Arachnét is keveset használják. A felkeresett tagállamokban a következőket állapítottuk meg:

 • Egy tagállam (Görögország) nem szolgált semmilyen információval arról, hogy a közeljövőben bevezeti-e az Arachne eszközt. A görög irányító hatóságok azonban más egyenértékű, az országban működő valamennyi operatív program esetében alkalmazható adatelemző eszközt sem vettek használatba.
 • A fennmaradó hat tagállam közül négyben – még ha az Arachne használata mellett döntöttek is – az irányító hatóságok kevés előrelépést értek el a szükséges operatív adatok feltöltése terén, illetve abban, hogy az eszközt saját belső kontrolljuk céljaira használják.
 • Az Arachne Charta kizárólag az irányító hatóságok, az igazoló hatóságok és az ellenőrző hatóságok számára teszi lehetővé a hozzáférést. A nyomozó szervek tehát nem vehetik automatikusan igénybe az Arachnét.

Megállapítottuk továbbá, hogy a felkeresett tagállamok közül kettőben az eszközt arra használták az irányító hatóságok – az Arachnét teljes mértékben beépítve irányítási eljárásaikba –, hogy a konkrét csalás elleni intézkedéseiket a magas kockázatú kedvezményezettekhez igazítsák.

38

Nem kaptunk meggyőző magyarázatot arra vonatkozóan, hogy az irányító hatóságok miért nem használták ki teljes mértékben a Bizottság által ingyenesen rendelkezésre bocsátott eszközt. A Bizottság 2018. novemberi saját vizsgálata(lásd: 24. bekezdés és 1. háttérmagyarázat) azonban arra mutatott rá, hogy az irányító hatóságok megítélése szerint az Arachne jelenlegi formájában nem felel meg teljes mértékben az igényeiknek. A vizsgálatot végzők ezt különösen azért találták aggasztónak, mivel az Arachne hasznossága egyértelműen nagymértékben függ attól, hogy hány operatív program tölt fel információt az eszközbe32.

39

Helyszíni vizsgálataink során mindazonáltal olyan jól bevált gyakorlatokra is bukkantunk, amikor tagállami hatóságok adatelemzési eszközöket fejlesztettek ki a potenciális csalási kockázatok azonosításának elősegítésére (lásd: 3. háttérmagyarázat).

3. háttérmagyarázat

A tagállamok bevált adatelemzési gyakorlatai

A következő olyan adatelemző eszközöket azonosítottuk, amelyeket közvetlenül az uniós kohéziós támogatások felhasználásával kapcsolatos potenciális csalások felderítésére használnak:

 • Romániában a Nemzeti Integritási Ügynökség olyan informatikai rendszert (PREVENT) dolgozott ki, amely az ajánlatkérők és az ajánlattevők által benyújtott közbeszerzési információkat összeveti az egyéb nemzeti adatbázisokban (pl. cégjegyzék) található adatokkal. A rendszert 839 uniós finanszírozású közbeszerzési eljárással összefüggésben használták, aminek alapján az ügynökség 42 esetben adott ki olyan integritással kapcsolatos figyelmeztetést, amely korrekció vagy vizsgálat elvégzését írta elő.
 • Spanyolországban a „Comunidad Valenciana” OP nagy részének végrehajtásáért felelős közreműködő szervezet felsőoktatási intézményekkel együttműködve egy informatikai riasztási rendszert (SALER) fejlesztett ki, amely négy különálló nemzeti és regionális adatbázist vet össze a csalási kockázatok azonosítása érdekében. Az eszköz gyakorlatba való átültetése egyelőre folyamatban van.

Az irányító hatóságok nem rendelkeznek a csalásmegelőzési és -felderítési intézkedések nyomon követésére és értékelésére irányuló eljárásokkal

40

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat és az irányító hatóságokat, hogy határozzanak meg a csalásmegelőzési és -felderítési intézkedések nyomon követésére irányuló eljárásokat. Ezeknek külön rendelkezéseket kell tartalmazniuk az arról való beszámolásra vonatkozóan, hogy milyen csalás elleni intézkedéseket hoztak, és hogyan alkalmazzák azokat. A tagállamoknak és az irányító hatóságoknak a nyomon követés eredményei alapján kell értékelniük az intézkedések eredményességét és szükség esetén át kell dolgozniuk a csalás elleni stratégiáikat és politikáikat.

41

Megállapításunk szerint Lettország kivételével az általunk vizsgált irányító hatóságok egyike sem vizsgálja a csalásmegelőzési és -felderítési intézkedések eredményességét. Az alkalmazott intézkedésekről vezetnek korlátozott nyilvántartást, de csak ritkán társítják az intézkedéseket konkrét eredményekhez. Következésképpen a csalás elleni rendszereket nem értékelik a tényleges eredmények alapján sem az irányító hatóságok, sem más programhatóság (pl. az ellenőrző hatóság) vagy az AFCOS.

Hasonló szintű a 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozóan bejelentett csalások száma

42

Az irányító hatóságok és más tagállami szervek az IMS-en keresztül jelentik be a csalárd és nem csalárd szabálytalanságokat a Bizottságnak. 2018 decemberétől a tagállamok (főként az irányító és ellenőrző hatóságok) a 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszak tekintetében összesen 1925, illetve 155 csalárd szabálytalanságot jelentettek be. Ezek a szabálytalanságok vélelmezett és bizonyított csalási eseteket öleltek fel, amelyek potenciálisan 1,6 milliárd (2007–2013), illetve 0,7 milliárd euró (2014–2020) értékű uniós támogatást érinthetnek.

43

A 6. ábra az IMS-ben bejelentett szabálytalanságok számának és értékének alakulását mutatja a 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszak tekintetében. A 2014 és 2020 közötti időszakra eddig 155 csalárd szabálytalanságot jelentettek be, ami 10%-kal kevesebb a 2007–2013-as időszak megegyező szakaszában bejelentett esetek számánál (174). Pénzügyi szempontból a helyzet teljesen eltérő: az uniós kohéziós politikai alapokat érintő bejelentett csalások potenciális hatása a 2014–2020-as programozási időszakban (0,7 milliárd euró) több mint háromszor akkora, mint a korábbi időszak megegyező szakaszában volt (0,2 milliárd euró). Ez a jelentős növekedés azonban két olyan vélelmezett csalási esetből adódik, amelyeket nem jellemző kiugró adatoknak ítéltünk33.

6. ábra.

A csalárdként bejelentett szabálytalanságok alakulása

Forrás: Európai Számvevőszék, az IMS adatai alapján.

A Bizottságnak bejelentett csalási esetek többségét helyszíni ellenőrzés révén tárták fel, illetve nyomozó és bűnüldőző hatóságok vagy a média fedték fel őket

44

Az IMS-ben számos adatmező áll rendelkezésre a szabálytalanságok jellemzéséhez vagy bármiféle eljárás státuszának megjelöléséhez. E mezők egyikének az elnevezése a „szabálytalanság gyanújához vezető információ forrása”, ami a felderítés módjára utal. Az IMS-ben a 2018. december végéig rögzített adatok alapján a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozóan elemeztük a csalárd szabálytalanságok bejelentését eredményező információforrásokat (lásd: 7. ábra). A 2014–2020-as időszak adatait nem értékeltük, mivel még hiányosak és kiugró értékeket tartalmaznak (lásd: 43. bekezdés).

45

Az esetek száma szerint a szabálytalanságok többségét helyszíni ellenőrzések során azonosítják a programhatóságok (lásd: 04. bekezdés), ezt követik a nyomozó vagy bűnüldöző hatóságoktól származó bejelentések. Ez alapján az gondolható, hogy ezek a kohéziós támogatások felhasználása során elkövetett csalások felderítésének legeredményesebb módjai. A statisztikai eredményt azonban torzítja az, hogy az ellenőrzés a csalásfelderítés általánosan alkalmazott módja (lásd: 33. bekezdés és 5. ábra). Az esetek értékét tekintve a közvetlenül a nyomozó és bűnüldöző hatóságok által indított esetek során, illetve a sajtóból és egyéb médiából származó esetek révén felderített csalárd szabálytalanságok teszik ki a bejelentések legnagyobb részét. Úgy véljük, hogy a csalásokkal kapcsolatos információforrások érték szerinti statisztikai értékelését jelentősen befolyásolja a tényleges összegek bizonytalansága, ami kevésbé igaz a nyomozó és bűnüldöző hatóságoktól származó információkra.

7. ábra.

A 2007 és 2013 közötti időszak tekintetében a kohézió területén csalárdként bejelentett szabálytalanságok az információ forrása szerint

Forrás: Európai Számvevőszék, az IMS adatai alapján.

Csaláselhárítás, vizsgálat és koordináció az érintett szervek körében

46

A Bizottság az irányító hatóságok számára előírja, hogy eredményes intézkedéseket dolgozzanak ki a csaláselhárítás terén. Ezeknek tartalmazniuk kell a csalásgyanús esetek bejelentésére szolgáló egyértelmű mechanizmusokat és az esetek illetékes nyomozó és bűnüldöző hatóságok elé utalását szolgáló egyértelmű eljárásokat. A csalásgyanús esetek nyomon követésére és szükség esetén az uniós források visszaszerzésére is kell kialakítani eljárásokat. Az irányító hatóságoknak együtt kell működniük AFCOS szolgálataikkal, és megfelelő koordinációra van szükség az összes közigazgatási és bűnüldöző hatóság között.

Az irányító hatóságok alacsony bejelentési aránya hatással van a PIF-jelentésekben közzétett csalásfelderítési arányok megbízhatóságára

47

A tagállamok kötelesek az IMS révén értesíteni a Bizottságot a 10 000 eurót meghaladó olyan szabálytalanságokról, amelyek alapján csalás gyanúja vagy csalás állapítható meg34. A tagállamoknak a vélelmezett vagy megállapított csalási eseteket akkor is jelenteniük kell, ha az esetet még azelőtt rendezik, hogy a kapcsolódó kiadások igazolását megküldik a Bizottságnak.

Nem minden lehetséges csalást jelentenek az IMS-ben

48

A fenti 3. ábra a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó csalásfelderítési arányokat mutatja be az Unió kohéziós politikájában. Ezek az IMS-ből származó adatokon alapulnak és a 2017. évi PIF-jelentésben közölték őket. 01/2019. sz. különjelentésünkben megállapítottuk, hogy a felderített csalásokra vonatkozóan a PIF-jelentésben szereplő adatok hiányosak voltak35. Jelenlegi ellenőrzésünk során megerősítettük ezt az értékelést. Több olyan esetet is feltártunk, amelyek kérdéseket vetettek fel az IMS-ben szereplő, csalásokra vonatkozó adatok teljességével és megbízhatóságával kapcsolatban, ezért korlátozzák a rendszer használhatóságát a Bizottság és a tagállamok számára.

49

Megállapításunk szerint nem minden tagállam értelmezi egyformán a csalás uniós meghatározását (lásd: 01. bekezdés). Spanyolországban például a kartelltevékenységet (összejátszás az ajánlattételben) nem minden esetben jelentik be csalásként, míg más tagállamok, például Lettország, módszeresen bejelentik az ilyen szabálytalanságokat.

50

Találkoztunk olyan esetekkel is, amikor az egyértelműen csalásra utaló jeleket mutató szabálytalanságokat nem jelentették be megfelelően a Bizottságnak, mert a csalást még azelőtt feltárták és rendezték, hogy a kapcsolódó kiadásokat igazolták a Bizottság felé. A tagállamoknak azonban akkor is jelenteniük kell a csalásgyanús eseteket (csalási kísérletként), ha végül nem vesznek igénybe uniós társfinanszírozást. Magyarországon az irányító hatóságok nem jelentik azokat a csalásgyanús eseteket, amelyeket azelőtt rendeztek, hogy a kapcsolódó kiadásokat igazolták a Bizottság felé. Spanyolországban az ESZA-ért felelős irányító hatóság visszatartotta a kifizetéseket elővigyázatossági intézkedés céljából, de anélkül, hogy bejelentést tett volna a Bizottságnak a sajtóban megjelent, állítólagos csalások által érintett kiadásokról.

51

Megállapítottuk, hogy a tagállamok eltérő közigazgatási és jogi aktusokat alkalmaznak a Bizottság felé történő jelentéstétel előírására. Románia például nem tesz módszeresen jelentést az IMS-ben a folyamatban lévő nyomozásokról vagy a büntetőeljárás indítására vonatkozó határozatokról. A román jog rendelkezéseinek megfelelően a csalás gyanúját csak akkor rögzítik a rendszerben, ha az irányító hatóság, az ellenőrző hatóság, az AFCOS vagy az OLAF külön kiegészítő ellenőrzési vagy vizsgálati jelentést ad ki, még akkor is, ha a vizsgálat már folyamatban van vagy lezárult. Következésképp az IMS-en belüli jelentéstétel indokolatlan késedelmet szenved, és egyes bíróság elé került esetek egyáltalán nem kerülnek be a rendszerbe.

52

Végezetül megállapítottuk, hogy a magyarországi AFCOS jelentős lemaradással küszködik az IMS-ben történő jelentéstételhez elemzendő esetek terén.

Az IMS-ben néhány pontatlan és elavult adat is szerepel

53

Találtunk olyan példákat, amikor pontatlan vagy elavult adatok szerepeltek az IMS-ben, különösen az eset státusza és a szankcionálási eljárás legfontosabb időpontjai kapcsán. Ez adódhat abból, hogy az irányító hatóság, az adathitelesítő vagy az AFCOS nem ellenőrizte gondosan az adatok minőségét. Ez a helyzet ugyan nem kielégítő, de rendszerint nem befolyásolja az IMS-ben bejelentett csalási esetek számát.

54

Következetlenségeket tártunk fel az irányító hatóságok által a potenciális csalások pénzügyi hatásának értékelése során alkalmazott megközelítésben. Ebből adódóan a különböző tagállamok eltérően számszerűsíthetnek hasonló jogsértéseket az IMS-ben. Mindez leginkább azokra az esetekre vonatkozik, ahol nehéz pontosan meghatározni, hogy a csalás mekkora kiadást érint (pl. projektkiválasztás során felmerülő összeférhetetlenség vagy közbeszerzési jogsértések esetén).

Az alacsony bejelentési arány a csalásfelderítési arány megbízhatóságára is hatással van

55

A 2017. évi PIF-jelentés a tagállami hatóságok és AFCOS szolgálatok által az IMS-ben bejelentett adatok alapján közli az egyes tagállamokra és az Unió egészére vonatkozó csalásfelderítési arányokat (lásd: 07. bekezdés). A jelentés nem szolgál hasonló összehasonlító jellegű mutatóval az Unióban a kohéziós politika terén elkövetett szabálytalanságok számára vonatkozóan. Ezen érték kiszámításához az egyes tagállamok által jelentett csalárd szabálytalanságok számát összevetettük az uniós forrásokból kapott összeggel (lásd: 8. ábra). Megállapítottuk, hogy az Uniótól kapott támogatás összegéhez viszonyítva Franciaország jelenti be a legkevesebb csalárd szabálytalanságot. Véleményünk szerint Franciaország nem megfelelően tesz jelentést a szabálytalanságokról, köztük a csalásgyanús esetekről.

8. ábra.

Kohéziós politikai alapok – A csalárdként bejelentett szabálytalanságra jutó uniós támogatás a 2007 – 2013 közötti programozási időszakban

Forrás: Európai Számvevőszék, a 2017. évi PIF-jelentés alapján. Ez az ábra nem tartalmazza Finnországot és Luxemburgot, mivel a szóban forgó időszakra nem jelentettek be csalárd szabálytalanságot.

56

Véleményünk szerint a Bizottság által közzétett csalásfelderítési arányok valójában csalásbejelentési arányok, azaz nem feltétlen a tagállamok felderítési mechanizmusainak eredményességét tükrözik, és még csak nem is a ténylegesen feltárt csalások számát mutatják, hanem inkább arról nyújtanak tájékoztatást, hogy a tagállamok hány csalás esetén döntöttek úgy, hogy jelentik azt a Bizottságnak (lásd: 4852. fejezet). Az 01/2019. sz. különjelentésünkben megállapítottuk, hogy gyenge a csalásfelderítési arányok és az egyéb korrupciókockázati mutatók közötti korreláció36.

57

Az általunk feltárt problémák fényében úgy véljük, hogy a 2017. évi PIF-jelentésben közzétett, a kohéziós politikára vonatkozó csalásfelderítési arány nem tükrözi híven a csalás előfordulásának gyakoriságát a vizsgált tagállamokban.

Több irányító hatóság nem közli rendszeresen a csalásgyanús eseteket a nyomozó vagy bűnüldöző szervekkel

58

A csalás kockázatának csökkentésében és a csalástól való elrettentés fokozásában központi fontosságú, hogy az illetékes igazságügyi szervek (rendőrség, ügyészség és mások) koordinált és időszerű módon vizsgálják ki a bejelentett csalási eseteket. Jelenlegi ellenőrzésünk során nem értékeltük ugyan a nyomozó és bűnüldöző szervek munkáját, azt azonban górcső alá vettük, hogy az irányító hatóságok hogyan működnek együtt és kommunikálnak velük.

59

A csalástól való elrettentés elvének gyakorlati megvalósításához szükséges, hogy az irányító hatóságok (vagy a lehetséges szabálytalanságokat feltáró bármely más hatóság) késedelem nélkül és szisztematikusan értesítse a csalásgyanús esetekről az illetékes nyomozó vagy bűnüldöző szerveket, mivel csak ezek képesek megállapítani, hogy fennáll-e szándékosság. Több esetben megállapítottuk, hogy az irányító hatóságok nem számoltak be rendszeresen a csalásgyanús esetekről a vizsgálattal megbízott szerveknek Görögországban például az irányító hatóságok nem terjesztették az ügyészségi szolgálatok elé az ellenőrzési mintánkban szereplő egyik csalásgyanús esetet sem. Spanyolországban nem találtunk olyan konkrét utasítást vagy eljárást, amely előírná az irányító hatóságok számára, hogy ilyen módon tegyenek jelentést az összes csalásgyanús esetről. A csalásgyanús esetek közlésének elmulasztása súlyosan korlátozza az esetleges nyomozás és büntetőeljárás elrettentő hatását.

60

A nyomozók és az ügyészek rendszeresen elutasítják az irányító hatóságok által eléjük terjesztett ügyek bűnügyi kivizsgálására irányuló kérelmeket. Ez teljesen érthető, mivel csak ezek a szakszolgálatok rendelkeznek jogképességgel és nyomozati erőforrással annak megállapításához, hogy történt-e bűncselekmény. Ugyanakkor az irányító hatóságoknak minden esetben meg kellene vizsgálniuk, hogy miért utasították el a kérelmet és – adott esetben és lehetőség szerint – ki kellene igazítaniuk operatív eljárásaikat. Megállapítottuk, hogy kizárólag Lettország hozott rendelkezéseket az előterjesztett esetek elutasítása okainak elemzésére és a szükséges intézkedések megtételére.

A korrekciós intézkedések visszatartó ereje korlátozott

61

Elvárás az irányító hatóságok felé, hogy visszafizettessék a csalárd módon felhasznált uniós forrásokat37. Ezenkívül alaposan és kritikusan felül kell vizsgálniuk minden olyan belső kontrollrendszert, amely miatt ki lehettek téve potenciális vagy bizonyított csalásnak.

62

A leggyakoribb korrekciós intézkedés az érintett kiadás visszavonása a Bizottsághoz bejelentett kiadások köréből, de anélkül, hogy a forrásokat visszaszereznék a csalás elkövetőjétől vagy bármiféle kiegészítő visszatartó erejű intézkedést hoznának, például szankciót vagy bírságot szabnának ki. Ez az eljárás nem szokatlan, mivel a legtöbb általunk felülvizsgált esetben még nem állapították meg a csalás tényleges megtörténtét. Az IMS szerint azonban a tagállami hatóságok a 159 megállapított csalásból csak 84 esetében kezdeményezték az uniós források visszafizettetését38. A Bizottsághoz bejelentett kiadásokból való visszavonás hatékony módja az Unió pénzügyi érdekei védelmének. Ez a védelem azonban nem terjed ki a nemzeti közfinanszírozásra, azaz a tagállamok költségvetésére még mindig hatással van, ha nem történik visszafizettetés, és ez korlátozza az irányító hatóságok által hozott korrekciós intézkedések elrettentő hatását. Az 01/2019. sz. különjelentésünk további információkkal szolgál a bizonyított csalási esetekhez kapcsolódó források visszaszerzéséről39.

63

A csalás által érintett uniós pénzeszközök visszafizettetésén túlmenően az irányító hatóságoknak értékelniük kell, hogy milyen horizontális hatások érik az irányítási és kontrollrendszereiket és az egyéb projekteket (pl. ahol ugyanazok a kedvezményezettek vagy ahol hasonló jelek utalnak csalásra).

64

A felkeresett hét tagállamból egyedül Spanyolországban találtunk bizonyítékot arra, hogy folyik ilyen értékelés (lásd: 4. háttérmagyarázat). De az ellenőrzés még itt sem tekinthető módszeresnek.

4. háttérmagyarázat

Példa bevált gyakorlatra: rendszerszintű csalásra irányuló ellenőrzés egyetlen kiinduló eset alapján

A Spanyolország által a 2007–2013-as programozási időszakkal kapcsolatban bejelentett legtöbb egyedi csalásgyanús eset egyetlen vizsgálatra vezethető vissza, amelyet egy közreműködő szervezet indított.

A kezdeti ellenőrzés előzetes következtetései alapján a közreműködő szervezet elvégezte az ugyanazon végső kedvezményezettnek nyújtott összes egyéb támogatás horizontális ellenőrzését. Ennek nyomán arra a következtetésre jutott, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a hamis számlázást és a külső szállítókkal való összejátszást magában foglaló módszeres csalás alapos gyanújához.

A közreműködő szervezet megfelelően bejelentette az ellenőrzései eredményeit és a csalás gyanúját a spanyol ügyészeknek és a Bizottságnak. A nyomozás jelenleg a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozóan Spanyolországban bejelentett csalásgyanús esetek 73%-át és az ilyen eseteknek az uniós hozzájárulásra gyakorolt potenciális hatása 56%-át érinti.

A csalás elleni küzdelmet több irányítási probléma gyengíti

A csalás megbüntetése hosszú időt vehet igénybe

65

A csalás elkövetése és a szankciók kiszabása között hosszú idő telhet el (lásd: 9. ábra). Az IMS-ben rögzített adatok szerint a csalással kapcsolatos gyanú átlagosan a szabálytalanság elkövetése után hozzávetőleg két évvel merül fel40. Újabb évig eltarthat, míg ezt a gyanút az első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapításhoz41 vezető előzetes értékelés révén megerősítik, és a Bizottságnak az IMS-en keresztül jelentik. Innen kezdve a Bizottság nyomon követheti és az éves PIF-jelentés céljából is figyelembe veheti az esetet. Az előzetes értékelést követően (és a Bizottságnak való bejelentéssel párhuzamosan) körülbelül öt hónapra van szükség a szankciók kiszabására irányuló közigazgatási vagy büntetőjogi eljárás megindításához. az eljárások átlagosan három éven belül fejeződnek be.

9. ábra.

A csalás illetékes tagállami hatóságok általi feltárásának, bejelentésének és lezárásának átlagos időtartama

Forrás: Európai Számvevőszék, az IMS-ből származó információ alapján.

Az AFCOS szolgálatok feladatkörei nincsenek megfelelően meghatározva a rendeletben és tagállamonként jelentősen eltérnek

66

A kohéziós finanszírozás felhasználását érintő csalás elleni küzdelem felelőssége elsősorban ugyan az irányító hatóságokat terheli, de az AFCOS szolgálatok kulcsfontosságú szerepet játszanak az irányító hatóságok egyéb tagállami szervekkel és az OLAF-fal folytatott munkájának koordinálásában. Az AFCOS szolgálatokat létrehozó uniós szabályozás42 nem nyújt útmutatást a szolgálatok feladatmeghatározásával, szervezeti keretével vagy feladatköreivel kapcsolatban. A Bizottság további útmutatásaiban konkrét ajánlásokat fogalmazott meg e tekintetben43 (lásd: 06. bekezdés). Azonban minden egyes tagállam egyedileg határozhat arról, hogy hoz-e egyedi rendelkezéseket saját AFCOS szolgálata tekintetében.

67

Az AFCOS szolgálatok erőforrásainak és szervezeti felépítésének lehetővé kell tennie számukra, hogy megfelelően nyomon kövessék a csalások bejelentését, és összehangolják a csalás elleni küzdelemben érintett valamennyi fél munkáját. Egyértelmű iránymutatás hiányában megállapítottuk, hogy a hét felkeresett tagállam AFCOS szolgálatai jelentősen eltérő felépítéssel és hatáskörökkel rendelkeznek. Vannak köztük egyfelől nyomozási hatáskörrel nem rendelkező kisebb részlegek, másfelől akár a közigazgatási vizsgálatok végrehajtására teljes mértékben felhatalmazott összetett struktúrák is (lásd: 10. ábra). A francia AFCOS ugyanannyi munkatárssal rendelkezik, mint a lett szolgálat, pedig a két ország erősen eltér területükre és a kapott támogatás nagyságára nézve.

10. ábra.

A felkeresett tagállamok AFCOS szolgálatainak áttekintése

Forrás: Európai Számvevőszék.

68

A magyarországi AFCOS szolgálat esetében nincs olyan megfelelő rendelkezés, amely lehetővé tenné számára a jelentéstételt a tagállam által az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében végrehajtott tevékenységekről. Ez a szolgálat nem tesz közzé semmilyen jelentést ezekről a tevékenységekről, sem az uniós kohéziós kiadásokat érintő lehetséges csalásokról (lásd: 10. ábra).

69

A Bizottság 2018. május 23-án az OLAF-rendelet módosítására irányuló javaslatot terjesztett elő44. A javaslat előterjesztését megelőzően a Bizottság 2017-ben elvégezte az OLAF-rendelet alkalmazásának értékelését45. Az értékelés eltéréseket állapított meg az AFCOS szolgálatok egyes tagállamokban való kialakítása és a szolgálatok hatáskörei tekintetében, ami az eredményességet gátló legfőbb tényező.

70

A Számvevőszék 2018. november 22-én adott véleményt46 a javaslatról. Ebben úgy vélekedtünk, hogy a javaslat nem járul hozzá kellő mértékben ahhoz, hogy az AFCOS szolgálatokat valamennyi tagállamban összehangoltabban és eredményesebben működtessék, mivel a javaslat csak a szolgálatok OLAF-fal folytatott együttműködését érinti, és nem teszi egyértelművé, hogy milyen minimális funkciókat kell betölteniük.

A csalási esetek státuszát helytelenül jelentették és követték nyomon

71

Egy eset státuszának nyomon követése érdekében szükséges lehet konzultálni a csalás elleni küzdelemben részt vevő, az operatív program irányítási és kontrollstruktúráján kívül eső felekkel. Úgy ítéljük meg, hogy mivel az AFCOS szolgálatok a csalás elleni küzdelem terén az OLAF-fal kapcsolatot tartó központi szervezeti egységek, szükségszerű, hogy naprakész áttekintésük legyen az uniós finanszírozással kapcsolatos csalási esetekről. Ehhez szükséges, hogy tájékoztatást kaphassanak az adott tagállam illetékes hatóságai által vizsgálatnak alávetett esetek státuszáról, továbbá rendelkezniük kell a vizsgálat alatt álló esetek számára és aktuális állására vonatkozó statisztikai adatokkal, az eljárási titoktartás kellő figyelembevétele mellett.

72

Az általunk felkeresett tagállamok közül ötben az AFCOS szolgálatok nem voltak kellően tisztában a Bizottságnak jelentett esetek vizsgálati státuszával. Romániában és Magyarországon nem találtunk az irányító hatóságok, az AFCOS szolgálatok és a nyomozó és bűnüldöző hatóságok közötti módszeres együttműködést célzó hivatalos mechanizmust, ezért az AFCOS szolgálatoknak nem volt teljes körű rálátásuk az uniós finanszírozású projekteket érintő, folyamatban lévő vizsgálatokra. Ezzel együtt a romániai AFCOS rendszeresen megkeresi az ügyészségi szerveket, hogy tájékoztatást kapjon az általa ismert, folyamatban lévő vizsgálatok állásáról. Spanyolországban az AFCOS ugyancsak proaktív megközelítést alkalmaz, és adatokat kér a folyamatban lévő vizsgálatokról. Mindezek ellenére nem tudta biztosítani, hogy frissített adatokat továbbítsanak a Bizottságnak.

73

A hét tagállamból hatban tártunk fel problémákat a koordináció és az információcsere terén. Arra sem volt módunk, hogy az uniós finanszírozást érintő vélelmezett és megerősített csalási esetekről az IMS-ben rögzített információkat egyeztessük a különböző hatóságok birtokában lévő adatokkal. Ez a megállapítás kérdéseket vet fel a Bizottságnak bejelentett információk megbízhatóságával kapcsolatban. Az érintett tagállamok nem vezetnek olyan központi adatbázist vagy egyéb központi statisztikai nyilvántartást, amely áttekintést nyújthatna a csalási esetek jellegéről és státuszáról (lásd: 48. bekezdés).

Gyakran hiányoznak a koordinációs mechanizmusok

74

Az Unió pénzügyi érdekeinek tagállami szintű védelme nem kizárólag a kohéziós finanszírozás végrehajtásáért felelős hatóságokra vagy az AFCOS szolgálatokra tartozik. Érintett felek még többek között a nyomozó és bűnüldöző hatóságok, a versenyhatóságok, a közbeszerzési ügynökségek, valamint – az adott országtól függően – más intézmények is. A tagállamoknak olyan megfelelő koordinációs mechanizmusokat kell életbe léptetniük, amelyek révén a különböző szereplők információt cserélhetnek a megtett és tervezett intézkedésekről, valamint a javítási célú ajánlásokról.

75

A legtöbb felkeresett tagállam azonban nem rendelkezik olyan megfelelő koordinációs mechanizmussal, amely az összes érintett felet bevonná az uniós kohéziós finanszírozást érintő csalás elleni küzdelembe.

76

Bulgáriában, ahol az általunk megvizsgált esetek 60%-át az ügyészség elutasította vagy a megkezdett eljárást a későbbiekben megszüntette, sem az AFCOS, sem az irányító hatóságok nem elemzik szisztematikusan az elutasítás okait. Magyarországon az AFCOS nem rendelkezik rálátással a csaláskezelési folyamat részeként ténylegesen végrehajtott intézkedésekre vagy a bejelentett esetek státuszára. A román AFCOS kizárólag kétoldalú megállapodások alapján végzi a koordinációs munkát minden egyes programhatósággal, de nincs olyan nemzeti többoldalú koordinációs mechanizmus, amely az összes érdekelt felet felölelné. Spanyolországban az AFCOS 2016-ban történt létrehozása óta várat magára egy olyan szerv létrehozása, amely a szolgálat munkáját hivatott segíteni azáltal, hogy a csalás elleni küzdelemben részt vevő valamennyi felet koordinálja47.

77

Lettországban találtunk példát a koordináció gyakorlatára (lásd: 5. háttérmagyarázat).

5. háttérmagyarázat

Az irányító hatóságok, valamint a nyomozó és bűnüldöző szervek közötti koordináció

Lettországban a nyomozó hatóságok számos, az irányító hatóság és a felhatalmazással rendelkező közreműködő szervezetek által feltárt esetben megtagadták a büntetőeljárás megindítását. Az AFCOS a hatóságok, az Igazságügyi Minisztérium, a rendőrség és az államügyészség bevonásával intézményközi munkacsoportot hozott létre az ilyen elutasítások okainak elemzésére, valamint annak eldöntésére, hogy szükség van-e a munkamódszerek módosítására. A munkacsoport ma már rendszeresen ülésezik, hogy megvizsgálja a kohéziós finanszírozás végrehajtásával kapcsolatos csalásgyanús eseteket.

Következtetések és ajánlások

78

Ellenőrzésünk révén azt értékeltük, hogy az irányító hatóságok a csaláskezelési folyamat valamennyi fázisában – azaz a csalásmegelőzés, a csalásfelderítés és a csaláselhárítás (többek között a csalásbejelentés és a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetése) során – megfelelően teljesítették-e kötelezettségeiket. Ennek érdekében értékeltük, hogy az irányító hatóságok megtették-e a következőket:

 1. csalás elleni szakpolitikák kidolgozása, alapos kockázatértékelés végrehajtása, megfelelő megelőző és felderítő intézkedések foganatosítása;
 2. megfelelő válaszlépések a feltárt csalások tekintetében az AFCOS szolgálatokkal és a többi csalás elleni illetékes szervvel együttműködve.
79

Általános következtetésként megállapítjuk, hogy bár történt javulás az irányító hatóságok csaláskockázat-azonosítási és megelőzőintézkedés-kialakítási módszerei terén, de további lépéseket kell tenni a csalások felderítésének, elhárításának és koordinálásának megerősítésére.

Az irányító hatóságok általában nem rendelkeznek konkrét csalás elleni politikával

80

Az irányító hatóságok ritkán dolgoznak ki kockázatértékelés követően megállapított csalásmegelőzési, -felderítési és -elhárítási (korrekció és büntetőeljárás) intézkedéseket meghatározó hivatalos csalás elleni politikát vagy hasonló különálló dokumentumot. Úgy véljük, hogy egy egységes, különálló dokumentum formájában megvalósuló hivatalos csalás elleni politika kidolgozása és közzététele alapvető fontosságú ahhoz, hogy az irányító hatóságok szemléltessék elkötelezettségüket a csalás elleni tevőleges küzdelem mellett. Ez különösen igaz azt figyelembe véve, hogy csak tíz tagállam fogadott el csalás elleni nemzeti stratégiát a Bizottság ajánlása alapján. A 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó csalás elleni keret kialakításában hiányosságnak ítéljük azt, hogy nincsenek olyan rendelkezések, amelyek előírják az irányító hatóságok számára, hogy hivatalos csalás elleni politikákat fogadjanak el 1821. bekezdés).

1. ajánlás. Az uniós forrásokat érintő csalás elleni hivatalos stratégiákat és politikákat szükséges kidolgozni
 1. Azoknak a tagállamoknak, amelyek nem rendelkeznek nemzeti csalás elleni stratégiával (lásd: 20. bekezdés és 19. lábjegyzet), ki kell dolgozniuk ezt. A stratégiának legalább a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:
  • a meglévő kockázatok értékelésén alapul és kidolgozásába bevonják a különféle területek tájékozott szereplőit (az uniós alapok kezelői, a csalásokkal foglalkozó illetékes nyomozó és bűnüldöző szervek, stb.);
  • konkrét intézkedéseket vázol fel a csalásmegelőzés, a csalásfelderítés, nyomozás és büntetőeljárás, illetve a behajtás és szankciók tekintetében;
  • egyedi rendelkezéseket tartalmaz a csalásellenes intézkedések végrehajtásának és az eredmények mérésének nyomon követésére;
  • egyértelműen kijelöli a csalásellenes intézkedések végrehajtásának, nyomon követésének, koordinálásának és összehasonlító értékelésének feladatköreit.
 2. Amennyiben nemzeti szinten nem létezik kellően részletes stratégia, a Bizottságnak elő kell írnia az irányító hatóságok számára olyan hivatalos csalásellenes politika vagy nyilatkozat elfogadását, amely alkalmazható a felelősségi körükbe tartozó operatív programokra. Ennek a politikának egységes referenciaforrásként kell szolgálnia, amely meghatározza a csalás elleni kultúra kialakítására irányuló stratégiákat, a csaláskezelésre vonatkozó feladatkörök kijelölését, a csalásgyanús esetek bejelentési mechanizmusait, valamint a különböző szereplők közötti együttműködés módozatait a 7. alapkövetelménnyel és a Bizottság útmutatójával összhangban.

Határidő: 2019 vége

81

A csalással szembeni zéró tolerancia elvének megfelelően, illetve a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló rendelet tárgyalása és jóváhagyási eljárása során a társjogalkotók fontolóra vehetik a nemzeti stratégiák vagy csalás elleni politikák elfogadásának kötelezővé tételét.

Az irányító hatóságok módszeresen értékelik a csalási kockázatokat, de ez az eljárás tovább javítható

82

A 2014–2020 közötti kontrollkeret rendelkezéseivel összhangban az irányító hatóságok most módszeresen értékelik a csalási kockázatokat (főként a Bizottság iránymutatása alapján), ami javulást jelent a csalás elleni küzdelemben (22. és 23. bekezdés). Az általunk felkeresett irányító hatóságok némelyike által alkalmazott megközelítés azonban továbbra is túl mechanikus, és nem veszi figyelembe más jól tájékozott felek, például az AFCOS szolgálatok vagy nyomozó és bűnüldöző szervek kiegészítő észrevételeit.

83

Az irányító hatóságok általában arra a következtetésre jutnak, hogy meglévő csalás elleni intézkedéseik elegendőek a csalási kockázatok kezeléséhez. Véleményünk szerint azonban ez a következtetés túlzottan optimistának bizonyulhat (2428. bekezdés).

2. ajánlás. Az irányító hatóságok az érintett külső szereplők folyamatba való bevonásával tegyék megbízhatóbbá a csaláskockázat-értékelést

Az irányító hatóságoknak – különösen amelyek kiemelt kockázatú vagy nagy pénzügyi volumenű programokért felelnek – törekedniük kell a csalás elleni küzdelem terén bizonyított tapasztalattal rendelkező érintett külső szereplők (pl. bűnüldöző szervek képviselői) bevonására a meglévő csalásellenes intézkedések kockázatainak és megfelelőségének értékelésébe.

Határidő: 2019 vége

Az irányító hatóságok javítottak a csalásmegelőzési intézkedéseken, de nem értek el jelentős haladást a proaktív csalásfelderítés terén

84

A 2014–2020-as időszakra kidolgozott kiegészítő csalás elleni intézkedések főként a megelőző intézkedésekre összpontosítanak, amelyek átfogóbbak a 2007–2013-as időszakra megállapított intézkedéseknél (2932. bekezdés).

85

Ennek ellenére a 2014–2020-ra vonatkozó csalásfelderítési intézkedések nagyjából változatlanok maradtak a 2007–2013-as időszakhoz képest, amikor az intézkedéseket egy enyhébb kontrollkeretrendszer részeként alakították ki (3335. bekezdés). Az irányító hatóságok nem használják ki kellőképpen az adatelemzést a csalások felderítésére, és az általunk vizsgált tagállamok többsége nem használta teljesen ki az Arachne eszközben rejlő potenciált (3638. bekezdés).

86

Az irányító hatóságok nem értek el jelentős előrelépést a „proaktív” csalásfelderítés terén, például a közbeszerzéseken belüli összejátszás célzott vizsgálatával (33. bekezdés). Bár az irányító hatóságok a csalás felderítésére szolgáló csalásbejelentő rendszereket és a visszaélések bejelentésére szolgáló mechanizmusokat nagyon eredményes csalásfelderítési módszereknek ítélik, a felmérésünkre válaszoló irányító hatóságok mégis csak kevesebb mint fele alkalmazza ezeket a módszereket (34. és 35. bekezdés).

87

Ezenkívül nem lehetséges a csalásmegelőzési és -felderítési intézkedések eredményességének értékelése, mivel az irányító hatóságok nem rendelkeznek a végrehajtásuk nyomon követésére és eredményességük értékelésére szolgáló eljárásokkal (40. és 41. bekezdés).

3. ajánlás. Az adatelemzési eszközök alkalmazásának általánossá tételével és egyéb „proaktív” csalásfelderítési módszerek alkalmazásával javítani kell a csalásfelderítési intézkedéseket
 1. A jelenleg ezt mellőző irányító hatóságoknak meg kell kezdeni a csalásadat-elemző eszközök, különösen az Arachne rendszer használatát, mivel ezek jelentős potenciállal rendelkeznek a csaláskockázat szisztematikus és költséghatékony meghatározása terén.
 2. A Bizottságnak a megosztott irányítás keretében meglévő felügyeleti minőségében a legjobb gyakorlatok konkrét eseteinek rendszeres közzétételével tevékenyen elő kell mozdítania a „proaktív” és egyéb új csalásfelderítési módszerek alkalmazását, illetve
 3. az AFCOS szolgálatokkal együttműködve a csalásmegelőzési és -felderítési intézkedések végrehajtásának és eredményességének nyomon követésére és értékelésére szolgáló minimumszabályokat kell kidolgoznia.

Határidő: 2021 vége

88

A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló rendelet tárgyalása és jóváhagyási eljárása során a társjogalkotók fontolóra vehetik megfelelő adatelemző eszközök (pl. Arachne) használatának kötelezővé tételét a 2021–2027-es programozási időszakra annak érdekében, hogy viszonylag alacsony költség ráfordításával javuljon a csalásfelderítés eredményessége.

Az irányító hatóságok a ténylegesnél kevesebb csalási esetet jelentenek be a PIF-jelentések céljára és nem fordulnak azokkal a nyomozó és bűnüldöző szervekhez

89

A csaláselhárítás tekintetében megállapítottuk, hogy az irányító hatóságok a ténylegesnél kevesebb csalási esetet jelentenek be és ez hátrányosan befolyásolja a PIF-jelentésekben közzétett csalásfelderítési arányok megbízhatóságát (4857. bekezdés). Számos irányító hatóság nem közli módszeresen a csalásgyanús eseteket a nyomozó vagy bűnüldöző szervekkel (5860. bekezdés). Megállapítottuk, hogy az irányító hatóságok az uniós finanszírozás visszavonására összpontosítanak, és nem mindig szerzik vissza sikeresen a csalással érintett összegeket az elkövetőktől, illetve nem szabnak ki visszatartó erejű bírságokat vagy szankciókat (61. és 62. bekezdés). Az irányító hatóságok nem értékelik kielégítően a csalásgyanús esetek lehetséges horizontális következményeit sem (63. és 64. bekezdés; 4. háttérmagyarázat) Mindez együttesen jelentősen korlátozza a csalási vizsgálatok elrettentő hatását.

4. ajánlás. Következetes alkalmazásuk biztosítása érdekében nyomon kell követni a csaláselhárítási rendszereket
 1. A Bizottságnak a csalások bejelentésére vonatkozó egyértelmű követelményeket kell meghatároznia általában a tagállami szervek és azon belül különösen az irányító hatóságok számára. Ezeknek az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalásoknak az új PIF-irányelvben foglalt egységes értelmezésén kell alapulniuk;
 2. A Bizottságnak elő kell írnia az irányító hatóságok számára, hogy szisztematikusan értékeljék az irányítási és kontrollrendszereiket érő horizontális hatásokat.
 3. A Bizottságnak ösztönöznie kell az irányító hatóságokat arra, hogy közöljenek minden csalásgyanús esetet a bűnügyi nyomozó hatóságokkal vagy ügyészségi szervekkel.
 4. Az eredményes visszatartó erő biztosítása érdekében az irányító hatóságoknak arányos intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy a csalással szerzett közpénzeket visszaszerezzék az elkövetőktől és azokat ne csak egyszerűen kivonják az uniós finanszírozás igazolt kiadásainak köréből.

Határidő: 2019 vége

90

A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló rendelet tárgyalása és jóváhagyási eljárása során a társjogalkotók fontolóra vehetik azt, hogy konkrét szankciókat és bírságokat vezessenek be Unió pénzügyi érdekeit sértő csalások felelőseivel szemben. Egyéb szakpolitikai területekhez hasonlóan ezek az intézkedések magukban foglalhatnak olyan konkrét pénzügyi szankciót, amelynek nagysága a szabálytalanság pénzügyi hatásával arányosan változna, vagy olyan mechanizmust, amely az uniós finanszírozásból meghatározott számú évig történő kizárást von maga után.

A csalás elleni küzdelmet gyengíti az AFCOS funkcióinak rendeletben szereplő nem kielégítő meghatározása és a tagállami szervek közötti csekély koordináció

91

A csalás elleni tevékenységek koordinálása szempontjából jelentős különbségeket találtunk az AFCOS szolgálatok szervezettsége és erőforrásokkal való ellátottsága terén (6670. bekezdés). E tekintetben az OLAF-rendelet módosítására irányuló bizottsági javaslat nem kellően egyértelmű az AFCOS szolgálatok minimális feladatköreiről. A csalási esetek státuszát nem megfelelően jelentik és követik nyomon (7173. bekezdés), mivel az AFCOS szolgálatok nem mindig férnek hozzá a vizsgálat tárgyát képező csalási ügyek státuszára vonatkozó információkhoz. A koordináció gyakori hiánya kedvezőtlenül hat a csalás elleni küzdelem eredményességére (7478. bekezdés).

5. ajánlás. A koordináció javítása érdekében támogatni kell az AFCOS funkcióinak kibővítését

A Bizottságnak ösztönöznie kell a tagállamokat arra, hogy bővítsék ki az AFCOS szolgálataik koordinációs szerepét úgy, hogy az irányító hatóságokon kívül kapcsolatot tartsanak a csalásgyanús esetekkel kapcsolatos nyomozással és büntetőeljárással megbízott összes nemzeti szervvel.

Határidő: 2019 vége.

92

Miközben a szubszidiaritás elvével összhangban tiszteletben tartják a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy rugalmasan határozzák és szervezzék meg csalás elleni munkájukat, az uniós társjogalkotók fontolóra vehetik az AFCOS szolgálatok feladatköreire vonatkozó minimumkövetelmények meghatározását. Az AFCOS szolgálatok eredményes koordinációs szerepének biztosítása érdekében mindezt végre lehet hajtani az OLAF-rendelet módosítására irányuló, folyamatban lévő jogalkotási folyamat keretében. Az AFCOS szolgálatok funkciói legalább a következőket foglalhatják magukban:

 • kapcsolattartás az irányító hatóságok (és a többi programhatóság) és a csalás elleni küzdelemben részt vevő más tagállami szervek, különösen a nyomozó és bűnüldöző szervek között;
 • az egyes esetek státuszának nyomon követése és jelentéstétel a Bizottságnak az illetékes irányító hatóságok által ennek nyomán hozott intézkedésekről, kellő tekintettel a folyamatban lévő vizsgálatok bizalmas jellegére;
 • a Bizottság PIF-jelentéseinek elkészítése céljából évenkénti igazolása annak, hogy az IMS-ben rögzített információk teljesek, megbízhatóak, pontosak és naprakészek.

A jelentést 2019. március 27-i luxembourgi ülésén fogadta el az Iliana IVANOVA számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE
elnök

Betűszók és rövidítések

AFCOS: csalásellenes koordinációs szolgálat

CPR: közös rendelkezésekről szóló rendelet

ERFA: Európai Regionális Fejlesztési Alap

ESZA: Európai Szociális Alap

FDR: csalásfelderítési arány

FRA: csaláskockázat-értékelés

IMS: szabálytalanságkezelő rendszer

OLAF: Európai Csalás Elleni Hivatal (Office européen de lutte antifraude)

OP: operatív program

Glosszárium

A csalás gyanúja: Olyan szabálytalanság, amelynek alapján nemzeti szinten közigazgatási vagy bírósági eljárás indul annak megállapítására, hogy szándékos volt-e a cselekedet (vagy mulasztás).

ARACHNE eszköz: A Bizottság (DG EMPL és DG REGIO) által az ERFA-ra, a Kohéziós Alapra és az ESZA-ra vonatkozóan kidolgozott, az irányítási adatok ellenében ingyenesen a tagállamok rendelkezésére bocsátott kockázatértékelő informatikai eszköz.

COCOLAF: A csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság (COCOLAF), amelyet a Bizottság hozott létre az 1994. február 23-i 94/140/EK bizottsági határozattal. Ez a bizottság munkája során koordinálja a Közösség pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni küzdelem céljából a tagállamok és az Európai Bizottság által hozott intézkedéseket.

A COCOLAF számos egyéb csoportot felügyel, amelyek konkrét kérdésekkel foglalkoznak:

 • Csalásmegelőzési csoport,
 • Csalárd és egyéb szabálytalanságok bejelentésével és elemzésével foglalkozó csoport,
 • Csalásellenes koordinációs szolgálatokkal (AFCOS) foglalkozó csoport,
 • OLAF csalás elleni kommunikációs szakembereinek hálózata (OAFCN).

Csalárdként bejelentett szabálytalanságok: Ezt a kifejezést a Bizottság használja éves PIF-jelentéseiben, amellyel a tagállamok által bejelentett csalásgyanús eseteket és megállapított csalásokat különbözteti meg a nem szándékosnak ítélt szabálytalanságoktól.

Csalás elleni stratégia: A csalás elleni küzdelem és a csalások kezelése melletti elkötelezettség kifejezésére szolgáló eszköz. Ennek ki kell terjednie a következőkre:

 • a csalás elleni kultúra kialakítására irányuló stratégiák;
 • a csaláskezeléssel kapcsolatos felelősségi körök felosztása;
 • csalásgyanú jelentésére szolgáló mechanizmusok;
 • a különböző szereplők közötti együttműködés.

A csalás elleni politikának láthatónak kell lennie a szervezeten belül (valamennyi új alkalmazott értesüljön róla, többek között intraneten keresztül), és a munkatársak számára egyértelműnek kell lennie, hogy azt ténylegesen végre is hajtják (a csalással kapcsolatos információk rendszeres megosztása és a csalási ügyekben folytatott vizsgálatok eredményeinek jelentése révén). (Forrás: EGESIF_14–0021–00, 4.1. szakasz és 3. melléklet)

Csalásellenes koordinációs szolgálat (AFCOS): Az egyes tagállamok által az OLAF-rendelettel összhangban kijelölt szerv, amelynek feladata, hogy elősegítse az OLAF-fal való együttműködést és információcserét.

Csaláselrettentés: A csalás elleni politikák és intézkedések feltételezett hatása, csökkentve annak valószínűségét, hogy a természetes vagy jogi személyek csalárd módon járnak el.

EGESIF: Az európai strukturális és beruházási alapokkal foglalkozó szakértői csoport, amely segíti a Bizottságot a kohéziós politikára vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásában, valamint a tagállami hatóságok közötti koordinációban és információcserében.

Az EGESIF a kohéziós finanszírozás végrehajtásával kapcsolatos különböző témákra vonatkozó egyedi iránymutatásokat vitat meg és fogad el. Bár az iránymutatások jogilag nem kötelező erejűek, a Bizottság széles körben alkalmazza azokat a különböző tagállami hatóságok munkájának értékelésére. A 2007 és 2013 közötti programozási időszakban erre a csoportra a COCOF (az alapok koordinációs bizottsága) néven utaltak.

Első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás: Az illetékes – közigazgatási vagy jogi – hatóság első olyan írásbeli értékelése, amely konkrét tényekre alapozva megállapítja, hogy szándékosan vagy más módon olyan jogsértés történt, amely sértheti az uniós költségvetést.

Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF): A Bizottság szervezeti egysége, amely az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás elleni küzdelemért felelős. Az OLAF feladata a csalás elleni uniós politikák kidolgozása és koordinálása, valamint az uniós forrásokat (bevételeket és kiadásokat), illetve az uniós tisztviselőket érintő csalás és korrupció kivizsgálása.

Megállapított csalás: Olyan szabálytalanság, amely jogerős büntetőbírósági határozat értelmében „csalás”-nak minősül.

PIF: Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme, amely a francia „protection des intérêts financiers” kifejezésből ered.

Programhatóságok: Az esb-alapok által finanszírozott operatív programok végrehajtásának irányításáért és nyomon követéséért felelős tagállami szervek. Három típusát különböztetjük meg: irányító hatóságok (amelyeket gyakran közreműködő szervezetek támogatnak), igazoló hatóságok és ellenőrző hatóságok.

 • Az irányító hatóságok (IrH) felelősek az egyes operatív programok általános irányításáért. Munkájukat gyakran felhatalmazással rendelkező közreműködő szervezetek támogatják. Feladataik közé tartozik a támogatható műveletek kiválasztása és a műveletek pénzügyi ellenőrzésének elvégzése. Az IrH a csalás elleni intézkedések meghozataláért felelős fő hatóság.
 • Az igazoló hatóságok (IgH) felelősek az éves pénzügyi kimutatások elkészítéséért, valamint azok teljességének és pontosságának igazolásáért. Ugyanakkor a kifizetési kérelmek Bizottsághoz való benyújtásáért is ők felelnek. Az igazoló hatóságok ellenőrzéseket végezhetnek, amelyek alapján csalásgyanús esetek határozhatóak meg.
 • Az ellenőrző hatóságok (EH) független nemzeti vagy regionális szervek, amelyek feladata annak megállapítása, hogy az igazoló hatóságok által benyújtott éves pénzügyi kimutatások tisztességes és pontos képet nyújtanak-e, a Bizottságnak bejelentett kiadások jogszerűek és szabályszerűek-e, valamint hogy az OP ellenőrző rendszere megfelelően működik-e. Az EH rendszerellenőrzései révén megvizsgálja az irányító hatóságok által hozott csalás elleni intézkedéseket, és a műveletek/tranzakciók ellenőrzései révén csalásgyanús eseteket deríthet fel.

Szabálytalanság: Az uniós jogot (vagy az uniós jog alkalmazására vonatkozó nemzeti jogot) sértő cselekedet vagy mulasztás, amely negatív hatást gyakorolhat az Unió pénzügyi érdekeire. A tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot a 10 000 eurót meghaladó szabálytalanságokról.

Szabálytalanságkezelő rendszer (IMS): Olyan webalapú alkalmazás, amelyet a tagállamok a (csalárd és nem csalárd) szabálytalanságok bejelentésére használnak a megosztott irányítás területén.

A Bizottság válaszai

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

III

A Bizottság külső tanulmányt rendelt meg: „Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States”48 (Az európai strukturális és beruházási alapokat érintő csalás és korrupció megelőzése – az uniós tagállamokban alkalmazott gyakorlatok számbavétele) a hatékony és arányos csalásellenes intézkedések kialakításának értékelése céljából. A tanulmányt 2018. novemberben tették közzé.

Ez az 50 program elemzésén alapuló tanulmány azt állapította meg, hogy 2014–2020 között a csalásellenes erőfeszítések formalizáltabbak és következetesebbek voltak. Az irányító hatóságok jelentős többsége igénybe vette a Bizottság által 2014. évi iránymutatása révén biztosított kockázatértékelési eszközt. A csalással kapcsolatos kockázatok értékelési eljárása a formalizáltabbá váló csalásellenes erőfeszítések egyik példája. A tanulmány utal arra, hogy az, hogy ezt az eljárást a Bizottság által javasolt ellenőrzések listáját követve folytatták le, hozzájárult ahhoz, hogy egyes hatóságok új felderítési ellenőrzéseket kezdtek, illetve javították a már meglevőket. Például:

 • A „tenderszakértői bizottság” fennállása, ami lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy e bizottsághoz forduljanak, amennyiben hibásnak tartják az eljárást;
 • Nyilvánosságra nem hozott piackutatás alapján előre meghatározott költségvetések (a közbeszerzés manipulációja).
 • Informatikai eszközök alkalmazása a többszörös igénylések azonosítása érdekében (a költségek és a minőség manipulációja)
 • Együttműködés a közbeszerzési, illetve versenyhatóságokkal (összejátszó ajánlattétel)
 • Panaszmechanizmus a kedvezményezettek számára

A Bizottság kialakított és aktívan népszerűsít egy adatbányászati eszközt (Arachne), amelyet ingyenesen a tagállamok rendelkezésére bocsát. Ezt jelenleg 165 program használja a csalásra utaló jelek felderítésére.

IV

A Bizottság az Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló éves jelentéseiben (PIF-jelentések) több alkalommal rámutatott annak konkrét lehetőségére, hogy egyes tagállamok beszámolói nem teljes körűek. A Bizottság folyamatosan fejleszti az IMS-t és a beszámolással kapcsolatos iránymutatást nyújt a tagállamok részére az ilyen kockázatok csökkentése érdekében. Ezenfelül a csalások felderítési arányait és azok kapcsolódó többéves elemzését e hiányosságok figyelembevételével határozták meg.

A Bizottság arra törekszik, hogy felülvizsgált csalás elleni stratégiájának (CAFS) keretében további elemekre támaszkodva javítsa elemzését, többek között azáltal, hogy országprofilokat alakít ki annak érdekében, hogy jobban megértse a tagállamok között a felderítés és a beszámolás kapcsán fennálló különbségeket.

V

Első francia bekezdés: A Bizottság teljes mértékben támogatja a nemzeti csalásellenes stratégiák tagállamok általi elfogadását, és ennek érdekében a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság (COCOLAF) égisze alatt a nemzeti csalásellenes stratégiákkal kapcsolatos iránymutatásokat dolgozott ki. A Bizottság üdvözli azt, hogy ezt már tíz tagállam megtette. Iránymutatásai révén a Bizottság arra is javaslatot tett, hogy az irányító hatóságok fogadjanak el csalásellenes politikai nyilatkozatokat.

A Bizottság továbbra is ösztönözni fogja a nemzeti csalásellenes stratégiák (NAFS) tagállamok általi elfogadását és ennek megfelelően segítséget nyújt számukra. Ugyanakkor nincs jogalapja arra, hogy előírja valamennyi irányító hatóság számára a formális és önálló csalásellenes politika elfogadását az operatív programok szintjén. Mindettől függetlenül a Bizottság azt javasolja az irányító hatóságok számára, hogy tegyenek közzé csalásellenes nyilatkozatot és iránymutatást ajánlott ennek érdekében.

Második francia bekezdés: A Bizottság alapvetően támogatja és előmozdítja a kohéziós alapok hatóságai és más kulcsfontosságú nemzeti csalásellenes szereplők közötti együttműködést, és továbbra is így fog tenni, különösen a rendkívül magas kockázatokat hordozó vagy pénzügyileg jelentős programok esetében, az arányosság elvének megfelelően.

Harmadik francia bekezdés: A Bizottság már bőséges iránymutatást szolgáltatott a tagállamok részére a csalás megelőzését és felderítését szolgáló intézkedések kapcsán. A Bizottság támogatja és továbbra is aktívan népszerűsíteni fogja minden adatbányászati eszköz irányító hatóságok általi használatát, beleértve különösen az Arachnéét. A Bizottság az Arachnét kifejezetten a kohéziós politikai programhatóságok szükségleteire fejlesztette ki és azt ingyenesen a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

Negyedik francia bekezdés: A közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) rendelkezéseinek megfelelően a Bizottság nyomon követi a tagállamok által az operatív programok szintjén elfogadandó csalásellenes intézkedéseket. Ezenfelül a Bizottság felülvizsgált csalásellenes stratégiája keretében a tagállamok csalásellenes képességeivel kapcsolatos országprofilokat dolgoz ki, többek között a megelőzés és a felderítés szempontjából. Ezek az országprofilok segítséget nyújtanak a csalás megelőzését és felderítését szolgáló intézkedések végrehajtásának jobb értékelésében. A csalás megelőzését és felderítését szolgáló módszerek hatékonyságának mérése ugyanakkor rendkívül összetett és nehéz feladat, mivel a csalást nagyon sokféle külső tényező befolyásolja, amelyek közül nem mindegyik jellemző az adott szakpolitikai területre.

Ötödik francia bekezdés: A Bizottság továbbra is arra fogja ösztönözni a tagállamokat, hogy erősítsék meg a csalásellenes koordinációs szolgálat (a továbbiakban: AFCOS) koordinációs szerepét, többek között hálózatuk kiterjesztése révén.

VI

A Bizottság gondosan értékelni fog a társjogalkotók által előterjesztett minden ilyen jellegű módosító javaslatot.

VII

A Bizottság egyetért az Európai Számvevőszékkel abban, hogy fontos biztosítani az AFCOS-ok hatékonyságát, és támogatni tudná feladataik egyértelműbb meghatározását. A Bizottság OLAF rendelet módosítására irányuló javaslata máris jelentős javulást jelent a jelenlegi helyzethez képest, mivel az AFCOS-oknak biztosítaniuk kellene azt, hogy az OLAF segítséget kapjon, függetlenül a segítségnyújtás módjától (vagyis attól, hogy azt közvetlenül az AFCOS nyújtja vagy pedig egy másik hatóság az AFCOS felhívására).

BEVEZETÉS

05

A 2014–2020 közötti közös rendelkezésekről szóló rendelet első alkalommal rögzített a kockázatalapú megközelítés követésére, illetve az operatív programok szintjén az arányos és hatékony csalásellenes intézkedések kialakítására irányuló előírást. Ez fontos előrelépés az uniós költségvetés jobb pénzügyi kezelése és védelme felé.

07

Az Európai Számvevőszék által hivatkozott csalásellenes információs platform az OLAF Csalás Elleni Információs Rendszere (AFIS).

A Bizottság közös válasza a 08. és a 09. pontra:

A tagállamok hatóságai által a kohéziós politika keretében bejelentett csalásgyanús esetek és nem csalárd szabálytalanságok arányát úgy lehet értelmezni, mint a tagállamok fokozódó képességét a szabálytalanságok, köztük a potenciális csalási esetek felderítésére és Bizottságnak való bejelentésére. A pénzügyi hatások jelentősen eltérnek a tagállamtól, illetve az adott évtől függően.

A PIF-jelentésekben a Bizottság rendszeresen és következetesen megjegyzi, hogy ennek az lehet az oka, hogy a különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap keretében finanszírozott projektek rendkívül nagy összegeket érinthetnek más szakpolitikai területekhez képest.

10

Szlovákiát illetően a 2007–2013 közötti magas csalásfelderítési arány legalábbis részben néhány (4) kivételes pénzösszegeket érintő ügynek tudható be, amelyekről 2017-ben számoltak be.

ÉSZREVÉTELEK

A Bizottság közös válasza a 18. és a 19. pontra:

A Bizottság teljes mértékben támogatja a nemzeti csalásellenes stratégiák tagállamok általi elfogadását; a tagállamok ezek révén tájékoztatják a kedvezményezetteket és a nyilvánosságot arról, hogy miként szándékoznak küzdeni a csalás ellen. Meg kell jegyezni, hogy a tagállamok jogilag nem kötelesek nemzeti csalásellenes stratégia elfogadására. Ennek ellenére tíz tagállam fogadott el nemzeti csalásellenes stratégiát, egy tagállam pedig naprakésszé teszi meglévő stratégiáját (lásd a 2017. évi PIF-jelentést).

A tagállamok és a programhatóságok számára a csaláskockázatok értékeléséről, valamint az eredményes és arányos csalásellenes intézkedésekről szóló bizottsági útmutató (EGESIF 14-0021, 2014. június 16.) tartalmazza a programszintű csalásellenes nyilatkozat önkéntes mintáját.

E nyilatkozat célja az, hogy jelezzék a kedvezményezettek és a nyilvánosság felé, hogy a csalást illetően a toleranciaszint nulla, valamint azt, hogy az irányító hatóságok miként kívánnak küzdeni a csalás ellen.

Ezenfelül, a csalással és korrupcióval kapcsolatos tudatosság fokozása, illetve az irányító hatóságok csalás elleni küzdelmének segítése érdekében a Bizottság több csalásellenes és korrupcióellenes szemináriumot szervezett a tagállamokban 2014–2015-ben, a Transparency Internationallel együttműködve.

A Bizottság hivatkozik továbbá az arra vonatkozó iránymutatására, hogy miként kell értékelni az irányítási és kontrollrendszerek kulcsfontosságú követelményeit, illetve a 7. kulcsfontosságú követelmény kapcsán „az arányos és hatékony csalásellenes intézkedésekről” szóló 7.3. értékelési kritériumot. Noha e kulcsfontosságú követelmény nem önmagában a csalásellenes politikára hivatkozik, hanem arra, hogy a célzott ellenőrzésekhez vezető önértékelést kell végezni, más olyan szempontokat is hozzátesz az azonosított csaláskockázatok értékelésén kívül és egyértelművé teszi, hogy milyen álláspontot kell elfoglalniuk a programhatóságoknak a csalással szemben.

A Bizottság közös válasza a 20. és a 21. pontra:

Először, a Bizottság úgy véli, hogy a tagállamok több intézkedést tettek az iránymutatás és a rendelet szerinti kötelezettségeik végrehajtása érdekében. A tagállamokban a csalásellenes intézkedésekkel foglalkozó, a Bizottság által megrendelt külső tanulmány egyik következtetése az, hogy a Bizottság által a csalás és a korrupció elleni küzdelem érdekében kifejtett erőfeszítések egy sor változást okoztak tagállami szinten, és egy strukturáltabb, következetesebb megközelítést eredményeztek. Közelebbről a csaláskockázat-értékelés mintában rögzített kritériumoknak megfelelő elvégzése elősegítette, hogy jobban a középpontba kerüljenek a csalással és korrupcióval kapcsolatos kockázatok, továbbá egyértelmű kapcsolatokat teremtett az azonosított kockázatok és a konkrét kockázatcsökkentő intézkedések között (lásd: külső tanulmány, 49. o.).

Másodszor, a 7. kulcsfontosságú követelménnyel és más, nem létfontosságú követelményekkel kapcsolatos hiányosságok kombinációja tekinthető „az irányítási és kontrollrendszer egészének szintjén jelentkező súlyos hiányosságoknak”, amely ennélfogva a fizetési határidő megszakításait, illetve pénzügyi korrekciót eredményezhet. Ebben az összefüggésben a „Megfelelő irányítási ellenőrzések” elnevezésű 4. kulcsfontosságú követelmény és a „A műveletek megfelelő auditjai” elnevezésű 16. kulcsfontosságú követelmény mérséklő kontrollként működik, mivel lehetővé teszik a potenciális csalások felderítését. Az irányítási és kontrollrendszer valamely, a mögöttes művelet(ek) jogszerűségére és szabályosságára gyakorolt pénzügyi hatással kapcsolatos szempontjának való meg nem felelés a Bizottság részéről a fizetési határidő megszakítását, illetve pénzügyi korrekciót eredményez. A Bizottság ennélfogva úgy véli, hogy a 2014–2020 közötti jogi keretet egyértelműen megerősítette a hatékony és arányos csalásellenes intézkedések kialakítására irányuló kötelezettség bevezetése, még akkor is, ha nem került sor a formális csalásellenes politikával kapcsolatos jogi előírás rögzítésére.

A szükséges feltételek száma kevesebb, és azok jobban koncentrálnak az érintett alap konkrét céljaira. Miután teljesültek, „lehetővé kell tenniük” a tagállami hatóságok számára az alapok végrehajtásának megkezdését. A csalásellenes intézkedések célja a kockázatok minimalizálása és azokat időről időre felül kell vizsgálni. Ennélfogva a csalásellenes intézkedések nem alkalmasak arra, hogy azokat a szükséges feltételek közé iktassák.

A Bizottság közös válasza a 2223. pontra:

A Bizottság praktikus, az Európai Számvevőszék által hivatkozott, azonnal használható csaláskockázat-értékelő eszköze a kockázatértékelés következetes megközelítését teszi lehetővé valamennyi tagállamban, valamennyi program vonatkozásában.

Az Európai Számvevőszék által hivatkozott, csalásellenes intézkedésekkel kapcsolatos külső tanulmány megerősítette azt, hogy az irányító hatóságok immár a 2014–2020 közötti kontroll-keretrendszer követelményeivel összhangban értékelik a kockázatokat, határozzák meg a fennálló belső ellenőrzések alkalmasságát a különböző csalási forgatókönyvekhez kapcsolódó kockázatok értékelésére, illetve azonosítják azokat a területeket, amelyeken további ellenőrzés szükséges. Az új követelmények a csaláskockázat-értékelés strukturáltabb megközelítését eredményezték.

A Bizottság emellett gyakorlati bemutatókat is tartott az általa javasolt kockázatértékelési eszköz alkalmazását illetően a 2014–2015-ben tartott csalásellenes/korrupcióellenes tájékoztató szemináriumok keretében, amelyek 15 tagállamot fedtek le (BG, RO, IT, SK, CZ, HR, LV, HU, MT, SI, LT, ES, PL, PT, EE). Ezenfelül 2015-ben az eszközt valamennyi tagállamnak bemutatták, a szabálytalanságkezelő rendszerrel (IMS) kapcsolatos tréning részeként. A Bizottság egyetért az Európai Számvevőszék azon következtetésével, amely szerint a tagállamok a Bizottság által kialakított modellt alkalmazták.

A Bizottság továbbra is támogatni fogja a tagállami hatóságokat adminisztratív képességeik fokozásában a csalás elleni küzdelem során. Jelenleg a szakértők új képzési modulja (az Európai Közigazgatási Intézettel együttműködésben) – amelynek tárgya az európai strukturális és beruházási alapokat (2014-2020) érintő csalás és korrupció megelőzése – és egy az összegző tanulmány eredményeire építő nyomonkövetési tanulmány áll tervezés alatt.

A Bizottság közös válasza a 24. és a 25. pontra:

A Bizottság úgy véli, hogy az irányító hatóságoknak általában proaktívabb megközelítést kell tanúsítaniuk a csalási kockázatok értékelése kapcsán.

A Bizottság álláspontját megerősíti a külső tanulmány, amely azt állapította meg, hogy „a legtöbb (40) operatív program esetében a hatóságok aktív megközelítést alkalmaztak csaláskockázat-értékeléseik fejlesztése terén”, „a Bizottság mintájára alapozott csaláskockázat-értékelések nagy többségét (76 %) átfogó jelleggel, 14 %-át csak részlegesen töltötték ki, 8 % pedig csak alapvető adatokat tartalmazott. A két legkevesebb információt tartalmazó csaláskockázat-értékelés (FRA) olyan operatív programokból származott, amelyek során a passzív megközelítést követték”. A tanulmány azt is megállapítja, hogy „[...] ezenfelül egyes hatóságok kiterjesztették a csaláskockázat-értékelések önértékelésének alkalmazási körét a kockázatok más formáira [...], míg más irányító hatóságok pontosabb értékelést szolgáltattak”. Ezenfelül az irányító hatóságok megállapítják, hogy személyzetük tudatosabbá vált a csaláskockázat-értékelés jelentőségét illetően, a csalás megelőzését és felderítését szolgáló informatikai rendszereket pedig fejlesztették.

A Bizottság iránymutatásának megfelelően a csalásellenes eljárás egy önértékeléssel kezdődik, amely az irányító hatóságok környezettel és a sajátos csalási kockázatokkal kapcsolatos tudásán, valamint az általánosan ismert és ismétlődő csalási rendszereken alapul. A Bizottság azt javasolja az önértékelést végző csoport számára, hogy a legrelevánsabb szereplők vegyenek részt az eljárásban, ami az irányító hatóság, az igazoló hatóság és a végrehajtó szerv különböző részlegeit jelentheti. Az AFCOS-ok vagy más szakosított szervek bevonása az irányító hatóságok mérlegelésétől függ (3.2. rész). Az ellenőrző hatóság végzi az eljárás auditját, anélkül, hogy közvetlen szerepet vállalna. A csaláskockázat-értékelést illetően a külső tanulmány azt is megerősíti, hogy a „különböző hatóságok részvétele a csalásellenes tevékenységekben (irányító hatóság, végrehajtó szervek, ellenőrző hatóság, igazoló hatóság, AFCOS és bűnüldöző hatóságok) a csalásellenes tevékenységek fokozott koordinációját eredményezi és csökkenti a csalás kockázatát”.

26

A csaláskockázat-értékelés olyan folyamatos feladat, amelynek finomhangolását és felülvizsgálatát a program végrehajtása során kell elvégezni.

Első felsoroláspont: A 2014–2020 közötti biztosítási modell azon alapul, hogy az ellenőrző hatóság rendszerauditok és műveleti auditok révén ellenőrzi az irányító hatóságot, ami az irányítási és kontrollrendszerek valamennyi kulcsfontosságú követelményének értékelését eredményezi, a kifejezetten a csalásellenes intézkedésekre vonatkozó kulcsfontosságú követelményt (7. kulcsfontosságú követelmény) is beleértve. A bolgár esetben az ellenőrző hatóság felderített bizonyos csalási kockázatokat és a felelős irányító hatóság megfelelő lépéseket tett a helyzet korrekciója érdekében. A teljes rendszer működésbe lépett tehát az erőteljesebb csalásellenes eredmények elérésének biztosítása érdekében.

Második felsoroláspont: A Bizottság fel fog tárni minden lehetséges fellépést annak érdekében, hogy fokozza a francia hatóságok tudatosságát és javítsa az érintett irányító hatóságok és ellenőrző hatóságok értékelését a vonatkozó éves találkozókkal összefüggésben.

Harmadik felsoroláspont: A spanyol példa azt mutatja, hogy az irányító hatóság komolyan veszi a csalásellenes intézkedésekkel és a közreműködő szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos feladatait. A megbízáson alapuló értékelés révén az irányító hatóság cselekvéseket tud javasolni az azonosított gyengeségek kiigazítása érdekében, amelyet az irányító hatóság belső audit részlege követ nyomon.

Ötödik felsoroláspont: A Bizottság szolgálatai audit ajánlásokat fogalmaztak meg Magyarország felé, a csalásellenes intézkedések további javítása érdekében. Például a magyar irányító hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a kiválasztási és irányítási ellenőrzési szakaszokban az ellenőrzési eljárások arányos csalásellenes intézkedéseket tartalmazzanak, beleértve az informatikai alrendszer testre szabását is.

Ennélfogva a Bizottság arra számít, hogy a magyarországi csaláskockázat-értékelés javulni fog.

27

Meg kell jegyezni, hogy a tagállamoknak az arányosság elvének figyelembevételével kell kialakítaniuk a csalásellenes intézkedéseket. Ezeken az intézkedéseken mindig lehet javítani a csalások felderítései és az újonnan azonosított kockázatok alapján, ugyanakkor arányosaknak kell maradniuk az azonosított kockázatokhoz képest.

A külső összegző tanulmány azt állapította meg, hogy a meglevő csalásellenes intézkedések általában arányosak az azonosított kockázatokhoz képest, még azt is figyelembe véve, hogy egyes hatóságok esetleg alulbecsülhetik a kockázatokat önértékelésük során. Ezenfelül az irányító hatóságok az azonosított kockázatokra reagálva a Bizottság által ajánlottakon túl saját maguk által kialakított kockázatcsökkentő intézkedéseket javasoltak, ami arra utal, hogy gondolkoztak azon, hogy mi lenne a kockázatok kezelésének legjobb módja.

29

A Bizottság azt ajánlja, hogy az irányító hatóságok fogadjanak el proaktív, strukturált és célzott megközelítést a csalás kockázatának kezelése céljából. A szabályozásban rögzített arányosság elvének megfelelően a kockázatalapú intézkedéseknek emellett költséghatékonyaknak kell lenniük.

A Bizottság közös válasza a 3032.  pontra:

A csaláskockázatok értékeléséről, valamint a hatékony és arányos csalásellenes intézkedésekről szóló bizottsági útmutató szerint a megelőzési technikák középpontjában leggyakrabban egy erőteljes belső kontrollrendszer végrehajtása, valamint a proaktív, strukturált és célzott csaláskockázat-értékelés áll. Emellett az átfogó képzés és tudatosságot növelő tevékenység, valamint az „etikai” kultúra kialakítása (magatartási kódexek, küldetésnyilatkozatok), továbbá a felelősségi körök egyértelmű elosztása (a csalás elleni hatékony küzdelmet szolgáló irányítási és kontrollrendszerek létrehozása érdekében) szintén rendkívül hasznos lehet a csalás elleni küzdelem, illetve a csalás lehetőségeinek kizárása terén. A fentieken kívül a Bizottság olyan más kockázatcsökkentő intézkedéseket is javasol konkrét területeken (összeérhetetlenség, közbeszerzés, többszörös finanszírozás), amelyeket a külső tanulmány szerint a mintában szereplő szinte valamennyi tagállami hatóság alkalmaz a csalásmegelőzési mechanizmusaiban. A tanulmány ezenfelül megállapította, hogy egyes tagállamok, amellett, hogy alkalmazták a Bizottság által javasoltakat, kialakították saját intézkedéseiket a csalás megelőzése érdekében.

A Bizottság emellett keresi az uniós forrásokból finanszírozott projektek területén a korrupt gyakorlatok megelőzését, illetve az adófizetők pénzének hatékony és átlátható módon történő elköltését biztosító új, innovatív módszereket, mint a kísérleti integritási megállapodások, amint arra a Számvevőszék az 1. háttérmagyarázatban hivatkozik.

Az elmúlt évek során a Bizottság ezenkívül konkrét dokumentumokat bocsátott ki a csalásmegelőzés megerősítése érdekében, a legtöbbször a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság (COCOLAF) égisze alatt. Például:

 • Fraud in Public Procurement, A collection of Red Flags and Best Practices (Csalás a közbeszerzésben, A figyelmeztető jelzések és a legjobb gyakorlatok gyűjteménye) (2017);
 • Guidelines on National Anti-Fraud Strategies (A csalás elleni nemzeti stratégiákra vonatkozóiránymutatások) (2014 és 2016);
 • Identifying conflicts of interests in public procurement procedures for structural actions, A practical guide for managers (Összeférhetetlenségek feltárása a strukturális intézkedések keretében megvalósított közbeszerzési eljárásokban – Gyakorlati útmutató vezetők részére) (2013);
 • Compendium of anonymised cases – Structural Actions (Anonimmá tett esetek kompendiuma a strukturális fellépések területén) (2012).
33

A csalás megelőzése és felderítése összekapcsolódik. A felderítés valójában a valamennyi program esetében végzett rendes ellenőrzések része, mind az irányító hatóság szintjén (irányítási ellenőrzések), mind az ellenőrző hatóság szintjén (auditok és ellenőrzések).

A külső tanulmány megerősítette, hogy az irányító hatóságok további ellenőrzéseket alakítottak ki annak érdekében, hogy kiegészítsék a Bizottság által a 2014–2020 közötti időszakra ajánlottakat. Ezek olyan intézkedéseket is tartalmaznak, amelyek hozzájárulnak a csalások felderítéséhez, mint például:

 • A „tenderszakértői bizottság” fennállása, ami lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy e bizottsághoz forduljanak, amennyiben hibásnak tartják az eljárást;
 • Nyilvánosságra nem hozott piackutatás alapján előre meghatározott költségvetések (a közbeszerzés manipulációja);
 • Informatikai eszközök alkalmazása a többszörös igénylések azonosítása érdekében (a költségek és a minőség manipulációja);
 • Együttműködés a közbeszerzési, illetve versenyhatóságokkal (összejátszó ajánlattétel);
 • Panaszmechanizmus a kedvezményezettek számára.

A fennálló és elérhető adatbányászati eszközök, mint az Arachne által kínált lehetőségeket egyes programhatóságok immár átfogóbb jelleggel használják ki. Így például kockázatértékelési és felderítési eszközként, az odaítélési és támogatási eljárások során a potenciális kedvezményezett társaságok, azok haszonhúzói és üzleti partnerei ellenőrzése céljából, az esetleges összeférhetetlenség és a többszörös finanszírozás kockázatának értékelésére, a figyelmeztető jelzések azonosítására, valamint az irányítási ellenőrzések hatékonyságának és eredményességének fokozására.

Végül a 2017. évi PIF-jelentésben a Bizottság azt javasolta a tagállamoknak, hogy proaktív felderítési képességeik fokozása céljából használják ki a kockázatelemzés potenciálját (amit úgy kell érteni, hogy az ellenőrzést a projekt kockázati profiljaira kell koncentrálni, amelyeket átfogó értékelések alapján kell megtervezni és kialakítani).

A Bizottság közös válasza a 34. és a 35. pontra:

A visszaélések bejelentését szolgáló biztonságos csatornák hiánya a Bizottság 2017. évi nyilvános konzultációja során adott válaszokban megjelenő súlyos aggodalmat jelentett.

A visszaélést bejelentő személyekről szóló irányelvre irányuló jelenlegi javaslat olyan belső és külső bejelentési csatornákat tartalmaz, amelyek biztosítják a bizalmas kezelést a magán- és közszféra valamennyi szervezetében, az egész Unióban.

Az irányelvtervezet szerint: i. a magán- és közszféra jogalanyai; ii. az illetékes hatóságok, és iii. a tagállamok kötelesek könnyen hozzáférhető információkat szolgáltatni a bejelentési csatornákat, a védelmet, a védelemben részesülés feltételeit és a rendelkezésre álló jogorvoslatokat illetően, ezáltal fokozva a visszaélést bejelentő személyek jogbiztonságát. Ezenfelül a tervezet kimondja, hogy a visszaélést bejelentő személy akkor jogosult a védelemre, ha alapos okkal feltételezi, hogy a bejelentett információ ezen irányelv hatálya alá tartozik. Ez a garancia azt biztosítja, hogy a visszaélést bejelentő személy ne veszítse el a védelmet, ha végül az derül ki, hogy a bejelentés nem tartozik az irányelv hatálya alá (ha például a bejelentett jogsértés nemzeti, nem pedig uniós források felhasználását érinti).

A tudatosítás érdekében a társjogalkotók által jelenleg megvitatott módosítások egyértelművé teszik, hogy a visszaélést bejelentő névtelen személyek védelemben részesülnek, amennyiben személyazonosságuk utóbb ismertté válik és megfelelnek a tervezetben foglalt védelmi feltételeknek.

A Bizottság közös válasza a 36. és a 37. pontra:

Az Arachne, mint kockázatértékelő eszköz, javíthatja a projektkiválasztás, az irányítási ellenőrzések és az ellenőrzés hatékonyságát, valamint tovább erősítheti a csalás azonosítását, megelőzését és felderítését. Az Arachne hatékony használata jó gyakorlat a figyelmeztető jelzések azonosítása, valamint a csalás elleni intézkedések célzottságának elérése érdekében; azt figyelembe kell venni a jelenleg fennálló megelőző és felderítési kontrollok megfelelőségének értékelése során. A 2015. évi és azt követő PIF-jelentésekben a Bizottság kifejezetten azt javasolta a tagállamoknak, hogy fokozzák az informatikai csaláskockázat-értékelő eszközök (így az Arachne), valamint a kockázatelemzés alkalmazását és kiemelte ezek fontosságát a csalás elleni küzdelemben.

Egyes programhatóságok immár átfogóbb jelleggel használják ki a fennálló és elérhető adatbányászati eszközök, így az Arachne által kínált lehetőségeket. Így például kockázatértékelési és felderítési eszközként, az odaítélési és támogatási eljárások során a potenciális kedvezményezett társaságok, azok haszonhúzói és üzleti partnerei ellenőrzése céljából, az esetleges összeférhetetlenség és a többszörös finanszírozás kockázatának értékelésére, a figyelmeztető jelek azonosítására, valamint az irányítási ellenőrzések hatékonyságának és eredményességének fokozására.

Lásd még a Bizottság 33. pontra adott válaszát.

37

Első felsoroláspont: A Bizottság szolgálatai 2019. februárban találkozót szerveztek a görög hatóságokkal annak érdekében, hogy tisztázzák álláspontjukat az Arachne használatának a görög programok irányítási és kontrollrendszereibe való beépítését illetően. E találkozó azzal a megállapítással zárult, hogy az Arachne kiegészítő jellegű lehet a görög programhatóságok által belsőleg kifejlesztett eszközökhöz képest, ennélfogva további, a Bizottsággal közösen végzett munka szükséges az Arachne irányítási és kontrollrendszerekbe való beépítése érdekében.

Második felsoroláspont: A Bizottság folyamatosan arra ösztönzi a tagállamokat, hogy rendszeresen tegyék naprakésszé működési adataikat, az Arachne adatbányászati eszköz teljes kapacitásának kihasználása érdekében. Az Európai Számvevőszék által auditált négy tagállam kapcsán a Bizottság megjegyzi, hogy nőtt az aktív felhasználók száma, illetve az Arachne által lefedett operatív programok száma.

Harmadik felsoroláspont: Az Arachnét a nyomozó hatóságok eseti alapon tudják használni, az adatvédelmi szabályok megfelelő szem előtt tartásával.

38

A Bizottság továbbra is látogatásokat tesz a programhatóságoknál az Arachne adatbányászati eszköz előnyeinek és funkcióinak ismertetése céljából. Ezzel párhuzamosan a Bizottság keresi a kockázati területek fokozottabb célba vételének lehetőségét mind az (elavult) mutatók kiküszöbölése, mind új mutatók (például egy társaság KKV voltát megerősítő mutató) létrehozása révén.

Helytelen egyes tagállamok azon megállapítása, amely szerint az eszköz hasznossága azon operatív programok számától függ, amelyek rendszeresen feltöltik, illetve naprakésszé teszik az adatokat.

Az Arachne hasznossága ezzel szemben attól függ, hogy a hatóságok feltöltik-e saját, rendszeresen naprakésszé tett programadataikat. Az operatív programok belső adatait ezt követően az Arachne összeveti és kezeli, az egész Európában, illetve a világon működő társaságok külső adatbázisokból származó adataival.

A Bizottság közös válasza a 40. és a 41. pontra:

A csalás elleni küzdelem olyan folytonos folyamat, amely a csaláskockázat-értékelés és a kockázatcsökkentő intézkedések bevezetésével kezdődik. A tagállamok ellenőrző hatóságainak rendszeresen felül kell vizsgálniuk a hatékony és arányos csalásellenes intézkedések végrehajtását a közreműködő szervezetek szintjén, azok rendszerauditjának részeként (a 7. kulcsfontosságú követelmény értékeli az ilyen intézkedések megfelelő voltát).49 Ezenfelül a csalásellenes intézkedések végrehajtását a Bizottság is ellenőrzi.

A bizottsági és nemzeti auditok eredményei eddig azt mutatják, hogy a 263 ellenőrzött operatív programból 100 operatív programnál állnak fenn jól működő csalásellenes intézkedések, 152 operatív program esetében a csalásellenes intézkedések jól működnek, de bizonyos javításokat igényelnek, míg 11 operatív programnál ezen intézkedések esetében jelentős javításra van szükség.

A csalásmegelőzési cselekvések hatékonysága nehezen mérhető, különösen a végrehajtás első éveiben, mivel az a helyszíni kiadások szintjéhez és a Bizottság felé történő igazoláshoz kötődik.

A csalás felderítése nyomon követhető, de hatékonyságának mérése az összes csalás ismeretlen mennyiségével való összevetést igényelne, a felderítetetlen csalásokat is beleértve. Ahogy azonban az a Bizottság 1/2019. sz. különjelentésre adott válaszából kitűnik, nem létezik költséghatékony módszer a felderítetetlen csalásoknak a tényeken alapuló szakpolitika szempontjából kellően megbízható és védhető becslésére. Ezenfelül a csalások felderítésének hatékonysága külső tényezőktől is függ.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy használják fel az ellenőrző hatóságok megállapításait a megállapított hibák és kockázatok kezelését célzó cselekvési tervek kialakítására. Ezenkívül minden alkalommal, amikor hibát/kockázatot fedeznek fel az operatív program irányítási és kontrollrendszerében, az irányító hatóságoknak és a központi szerveknek be kell avatkozniuk és felül kell vizsgálniuk az adott kontrolltevékenységekre vonatkozó eljárási szabályokat. Ennélfogva az éves csaláskockázat-elemzés nem mutatja az év során észlelt hibákat.

43

Meg kell jegyezni, hogy a 2014–2020 közötti biztosítási modellt jelentősen megerősítették a tagállamok elszámoltathatóságát illetően, ami a csalásellenes intézkedésekkel kapcsolatos, az 1303/2013/EU rendelet (a közös rendelkezésekről szóló rendelet) 125. cikkének (4) bekezdésében szereplő új előírással együtt magyarázatot adhat az Európai Számvevőszék által ismertetett új trendre.

A Bizottság közös válasza a 44. és a 45. pontra:

A 2017. évi PIF-jelentésben a Bizottság közzétette az „ellenőrzés elvégzésének indokaival” kapcsolatos saját elemzését (strukturált mező), ami a 2007-2013 programozási időszakban a felderítéshez vezetett. Az eredmények hasonlóak és kiegészítik egymást50. Mindazonáltal a Bizottság eltérő következtetéseket vont le ezen elemzésből. A nyomozó és bűnüldöző hatóságoktól származó felderítések magasabb értéke a 2014. évi PIF-jelentés óta kiemelésre került;51 az a Bizottság elemzése szerint a nyomozások hatékonyságához és az érintett hatóságok erős nyomozási képességeihez kapcsolódik.

46

Az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről szóló (EU) 2017/1939 tanácsi rendelet minden illetékes hatóság számára előírja az EU pénzügyi érdekeit érintő csalások Európai Ügyészség felé való bejelentésének kötelezettségét.52 Ez az irányító hatóságokra is kiterjed.

Ezenfelül az OLAF a 883/2013 rendeletben előírtaknak megfelelően továbbra is kulcsfontosságú szerepet játszik a csalás, a korrupció, valamint az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység elleni küzdelemben valamennyi tagállamban.

Végül a szabálytalanságokkal, így a csalással kapcsolatos, az ágazati jogszabályokban szereplő bejelentési kötelezettség arra kötelezi a tagállamokat, hogy tájékoztassák a Bizottságot minden csalási ügyekkel kapcsolatos eljárás eredményéről.

A fent hivatkozott kötelezettségek az irányító hatóságokra is vonatkoznak.

A Bizottság arra is javaslatot tett, hogy a csalásellenes intézkedéseket építsék be a nemzeti csalásellenes stratégiák keretrendszerébe.53 Ezt az ajánlást a Bizottság Nemzeti csalásellenes stratégiákról szóló általános iránymutatása54 követte. A nemzeti csalásellenes stratégiák előmozdítják az együttműködést és a koordinációt, mint az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló kulcsfontosságú elemeket.

A Bizottság közös válasza a 4748. pontra::

A Bizottság részéről az IMS révén bejelentett adatok minden felhasználása annak tudatában történik, hogy a beszámolás hiányos lehet. Ezt egyértelműen kimondta több PIF-jelentés, illetve a kapcsolódó „Methodology for the evaluation of reported irregularities” (A bejelentett szabálytalanságok értékelésének módszerei) című dokumentum55. A csalárd szabálytalanságok bejelentése a rendszer hatékonyságához kapcsolódik, mivel azt vonja maga után, hogy e területen különböző szervek és hatóságok működnek együtt. E feltevések alapján a Bizottság többször kifejezte kétségeit az igen kevés csalárd szabálytalanságról beszámoló tagállamok által kapott adatok megbízhatóságát illetően.

49

A csalás uniós meghatározása eltérő értelmezéseinek problémáját a PIF-jelentésekben is elismerték. Ezek az értelmezési eltérések néha a különböző jogrendszerek, illetve egyes magatartások értékelési módjainak részei (például az összeférhetetlenséget egyes országokban bűncselekménynek tekintik, másokban nem, és ily módon is számolnak be róla). A Bizottság arra tett javaslatot, hogy e meghatározásokat harmonizálják a PIF-irányelvben, de az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott irányelv, noha előírja a fő PIF-bűncselekmények fokozottabb harmonizációját, nem tartalmazza minden releváns bűncselekmény meghatározását.

50

A Bizottság úgy véli, hogy az Európai Számvevőszék azon megállapítása, amely szerint Magyarországon az irányító hatóságok nem jelentik megfelelően azokat a csalásgyanús eseteket, amelyeket azelőtt rendeztek, hogy a kapcsolódó kiadásokat igazolták a Bizottság felé, alapvetően a beszámolásra vonatkozó rendelkezéseik tagállam általi félreértelmezéséből ered. A már bejelentett „csalásgyanús” eseteket nem lehet visszavonni az IMS-ből, még akkor sem, ha már nincs a Bizottság elé terjesztett kiadás, mint Magyarország esetében. A Bizottság fel fogja hívni a magyar hatóságok figyelmét az érintett rendelkezés helyes alkalmazására.

51

A Bizottság tudomással bír arról, hogy a jelentéstétel időpontja eltérhet a tagállamok között, sőt még a tagállamokon belül is. E célból került véglegesítésre 2017-ben a nemzeti szakértőkkel együttműködve készült „Handbook on the reporting of irregularities” (A szabálytalanságok jelentésének kézikönyve).56 E kézikönyv nem fog megoldani minden helyzetet, de bizonyosan fokozottabb következetességet biztosít ebben a tekintetben. Elfogadása óta még nem telt el elég idő ahhoz, hogy hatásai érződjenek az Európai Számvevőszék által kiválasztott adatokon.

E probléma megoldása érdekében ugyanakkor PIF-jelentéseiben a Bizottság többéves elemzést alkalmaz, amely a kohéziós politikával összefüggésben kiterjed egész programozási időszakokra, ezáltal enyhítve az elhalasztott bejelentés hatását.

A Bizottság közös válasza az 53. és az 54. pontra:

Amennyiben egy az IMS-ben szereplő üggyel kapcsolatban fejlemények merülnek fel, a bejelentő hatóságok képesek és kötelesek naprakésszé tenni a kapcsolódó információkat. Lehetséges, hogy az adatok egy adott pillanatban pontatlanok és/vagy elavultak, de azokat később korrigálják. Az IMS egy „élő rendszer”, amely bár nem tökéletes, de még mindig a jelenleg rendelkezésre álló legteljesebb rendszer.

A Bizottság rendszeresen emlékezteti a bejelentő hatóságokat arra, hogy ellenőrizni kell a bejelentett információk minőségét, valamint szükség esetén naprakésszé kell tenni azokat.

A csalási ügyek pénzügyi hatásának kérdése sok szempontból ellentmondásos téma. A Bizottság továbbra is segítséget nyújt a nemzeti hatóságok részére, de nem valószínű, hogy teljes mértékben megszűnnek az értelmezési eltérések.

55

Az egyes tagállamok által bejelentett csalárd szabálytalanságok alacsony száma több változó olyan következménye lehet, mint az uniós források ellenőrzéseinek szintje, illetve az uniós források aránya az adott tagállam teljes állami beruházásaihoz képest.

A Bizottság tud a bejelentések elmulasztásáról Franciaország részéről, és már kiemelte ezt a korábbi PIF-jelentésekben, amelyek konkrét ajánlásokat tartalmaztak e tagállam részére (mások mellett).

Lásd még a Bizottság 47-48. és 53-54. pontra adott válaszát.

A Bizottság közös válasza az 56. és az 57. pontra:

A csalásfelderítési arány a felderített és bejelentett csalárd szabálytalanságok kifizetésekre gyakorolt pénzügyi hatását méri.

A hivatkozott, a Bizottság számára teljes mértékben ismert hiányosságok ellenére az IMS az egyetlen olyan eszköz, amely lehetővé teszi a tagállamok által felderített és bejelentett csalások elemzését uniós léptékben.

Ezen elemzések alapján, figyelemmel a rendszer ismert korlátaira, a Bizottság konkrét következtetéseket von le a konkrét szakpolitikai területekhez kapcsolódó kockázatokat illetően, valamint a tagállamok felderítési erőfeszítései és bejelentési magatartása kapcsán.

Felülvizsgált csalás elleni stratégiájának keretében, miközben épít a továbbfejlesztett IMS-re, a Bizottság arra is törekszik, hogy további elemekre támaszkodva javítsa elemzését, többek között azáltal, hogy országprofilokat alakít ki annak érdekében, hogy jobban megértse a tagállamok között a felderítés és a beszámolás kapcsán fennálló különbségeket.

Amint az már kiemelésre került az Európai Számvevőszék 01/2019. sz. különjelentése kapcsán, a bejelentett csalásfelderítési arányok és a korrupció érzékelése közötti erős korreláció hiányát nem szabad túlzottan hangsúlyozni. A korrupció egyike annak a számos elkövetési módnak, amellyel az uniós költségvetés elleni csalást elkövetik.

59

A csaláskockázatok értékeléséről szóló bizottsági útmutató 4.3.3. pontja szerint „Az irányító hatóságoknak olyan egyértelmű bejelentési mechanizmusokkal kell rendelkezniük, amelyek biztosítják a kellő koordinációt csalásellenes ügyekben a tagállami ellenőrző hatóságokkal és az illetékes nyomozó hatóságokkal.” Ezt át kell ültetni az irányítási és ellenőrzési utasításokba, a konkrét kialakítás pedig rendszerint az egyes programok irányítási és kontrollrendszerének leírásában található.

2014. évi PIF-jelentésében a Bizottság feltérképezte a nemzeti kötelezettségeket.57 2014-ben csak négy tagállam (az Egyesült Királyság, Írország, Svédország és Dánia) jelölte meg az „EUMSZ 325. cikk szerinti jelentés” különös részével kapcsolatos kérdőívre adott válaszaiban, hogy a köztisztviselők nem kötelesek tájékoztatni az ügyészséget/bűnüldöző szerveket a potenciális csalási ügyekről.58

Az Európai Ügyészséget létrehozó rendelet már rögzíti valamennyi illetékes hatóság bejelentési kötelezettségét (24. cikk), és ez ki fog terjedni az irányító hatóságokra is, amikor az Európai Ügyészség létrejön (legkorábban 2020. novembertől). Görögországban minden irányító hatóság köteles tájékoztatni az AFCOS-t valamennyi csalásgyanús esetről és ezzel összefüggésben minden irányító hatóságnál kijelöltek egy AFCOS-összekötőt. Ezzel egyidejűleg egy ügyészt helyeztek a görög AFCOS-irodába. A Bizottság figyelemmel fogja kísérni, hogy e megoldás biztosítja-e a hatékony kommunikációt az irányító hatóságok és az AFCOS között.

Spanyolországban a közigazgatásban dolgozó tisztviselőket a nemzeti jog arra kötelezi, hogy jelentsenek be minden csalásgyanús esetet.

60

A Bizottság úgy véli, hogy az esetleges csalási ügy illetékes hatóság általi elutasítása okainak elemzése kapcsán a felelősség megoszlik. Az ezen ügyeket elemző és vizsgáló hatóságoknak visszajelzést kell adniuk az irányító hatóságok részére az elvégzett kutatást, valamint azon indokokat illetően, amelyek miatt nem indítottak nyomozást.

Az AFCOS ebben az összefüggésben nagyobb szerepet játszhatna az irányító hatóságok és az ügyész közötti jobb koordináció biztosítása érdekében. Ilyen jellegű megoldás létezik például Bulgáriában (lásd a legutóbbi éves cselekvési tervet, amelyet 2019. január 24-én fogadtak el - http://www.afcos.bg/bg/node/227), illetve Görögországban (ahol a panaszkezelési rendszernek része az AFCOS).

62

A Bizottságnak és tagállamoknak mindenekelőtt az Unió költségvetését kell megvédeniük. Erre például úgy kerül sor, hogy a programhatóságok kivonják az érintett kiadást az Unió által társfinanszírozott programból. Ugyanakkor a bírósági eljárás tovább folyhat nemzeti szinten, az elkövetőktől való visszatérítés pedig időt vesz igénybe, attól függően, hogy mi a bírósági eljárás eredménye, amely több év elteltével válhat véglegessé. Ennélfogva az uniós költségvetés közigazgatási hatékonysága és jogbiztonsága szempontjából érdemes azonnal kivonni az érintett összegeket a társfinanszírozott programból, miközben a tagállam folytatja a szükséges bírósági eljárást nemzeti szinten. Ezenfelül a Bizottságnak nincsenek jogi eszközei arra, hogy rákényszerítse a tagállamokat az ilyen bírósági eljárások megindítására vagy arra, hogy visszatéríttessék a kiadást az elkövetőtől, azt követően, hogy azt kivonták, és ebből következően már nem képezi részét az Unió által társfinanszírozott programnak.

A Bizottság közös válasza a 63. és 64. pontra, valamint a 3. háttérmagyarázatra:

A Bizottság rendszeresen emlékezteti a tagállamokat az azonosított egyedi csalás esetleges horizontális hatásaival kapcsolatos kötelezettségeikre, a csaláskockázatok értékeléséről szóló bizottsági útmutató 4.4. pontja alapján. Egyes tagállamok valóban értékelik az esetleges csalások hatásait rendszerükre és korrekciós intézkedéseket alkalmaznak.

A Bizottság közös válasza a 66. és a 67. pontra:

A 883/2013 rendelet hatályos rendelkezései alapján az AFCOS-ok feladata az OLAF-fal való hatékony együttműködés és információcsere elősegítése. Az AFCOS-ok szervezetének és hatásköreinek meghatározása azonban a tagállamok döntésétől függ. Mivel a 883/2013 rendelet az OLAF vizsgálataira vonatkozik, az AFCOS-oknak a 3. cikk (4) bekezdésében meghatározott szerepe a vizsgálati kooperációra korlátozódik és nem igényli olyan feladatok bevonását, mint a csalások bejelentésének nyomon követése, illetve a nemzeti szinten érintett valamennyi szereplő munkájának koordinálása. A Bizottság ugyanakkor támogathatja az AFCOS-ok szerepének kibővítését.

Röviddel a 883/2013 rendelet hatálybalépését követően a Bizottság kibocsátotta a 2013. sz. iránymutatást, amely arra ösztönzi a tagállamokat, hogy mérlegeljék az AFCOS-ok esetleges tágabb szerepét, egyéb csalásellenes feladatokkal bízva meg azokat. Az iránymutatás célja az volt, hogy segítséget nyújtson a tagállamok számára AFCOS-aik felállításában a 2013-2014-es időszakban és az nem volt kötelező a tagállamok számára.

69

Az OLAF-rendelet értékelése során kiderült, hogy az AFCOS-ok létrehozása egyértelmű javulással járt az OLAF és a tagállamok közötti együttműködés és információcsere területén, ugyanakkor azonosította a további javulás lehetőségét is.

Bár elismerték az AFCOS-ok sokszínűségét, eltértek az álláspontok (többek között éppen az AFCOS-ok között) azzal kapcsolatban, hogy még inkább össze kell-e hangolni szerepüket és hatásköreiket.

70

Bár a Bizottság elismeri, hogy kívánatos lenne a fokozottabb koherencia a különböző tagállamok AFCOS-ai között, e kérdésben a társjogalkotók dönthetnek bármilyen módosításról.

A Bizottság OLAF-rendelet módosítására irányuló javaslata, amely immár a jogalkotási eljárásig jutott, több szempontból máris jelentős javulást jelent a jelenlegi helyzethez képest.

Először is arra tesz javaslatot (12a. cikk), hogy pontosítsák az AFCOS-ok szerepét a tagállamokban az OLAF támogatását illetően, többek között azáltal, hogy eredménykötelezettséget rögzítenek annak garantálása érdekében, hogy az OLAF számára biztosítsák azt a támogatást, amelyre szüksége van a vizsgálataihoz, akár közvetlenül az AFCOS, akár más hatóság részéről.

Noha nem tartalmazza az AFCOS-ok szervezetének és hatáskörének harmonizációját, a javaslat úgy rendelkezik, hogy az AFCOS „biztosítja”, „megszerzi” vagy „összehangolja” az OLAF által igényelt segítséget.

Másodszor a javaslat jogalapot biztosít az AFCOS-ok számára az egymás közötti horizontális együttműködésre, ami jelenleg hiányzik az AFCOS-ok működésének jogi hátteréből.

71

Noha a Bizottság egyetért azzal, hogy az ügyek állásával és a statisztikákkal kapcsolatos információk hasznosak lennének a hatékony csalásellenes koordináció céljából, az AFCOS jelenlegi jogi felhatalmazása, amely a 883/2013 rendelet 3. cikkének (4) bekezdésében szerepel, nem igényel ilyen hozzáférést az illetékes nemzeti hatóságok által vizsgált ügyek számával és előrehaladásával kapcsolatos statisztikákhoz.

72

A jelenlegi 883/2013 OLAF-rendelet nem kötelezi arra az AFCOS-t, hogy teljes áttekintéssel rendelkezzen az illetékes nemzeti hatóságok által folytatott, az adott tagállamban uniós finanszírozást érintő esetek vizsgálatait illetően.

73

Lásd a Bizottság 47. és 48. pontra adott válaszát.

74

A Bizottság egyetért azzal, hogy az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében a tagállamoknak olyan megfelelő koordinációs mechanizmusokat kell életbe léptetniük, amelyek révén a különböző szereplők információt cserélhetnek a megtett és tervezett lépésekről, valamint a javítási célú ajánlásokról.

75

Az OLAF arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak létre AFCOS-hálózatokat a csalás elleni küzdelem nemzeti koordinációjának javítása érdekében.

76

A nemzeti ügyészség működésének szintjén történő beavatkozás kívül esik a Bizottság hatáskörén; a Bizottság ugyanakkor hajthatatlanul amellett áll, hogy együttműködésre van szükség az uniós források kezeléséért felelős szervezetek, az auditáló és csalásmegelőző szervezetek, valamint az egyéb releváns nemzeti szervek, így az ügyészség között. Ebben az összefüggésben szükség esetén a Bizottság információt kér az annak biztosítása érdekében megtett vagy megtenni szándékozott intézkedéseket illetően, hogy az európai strukturális és beruházási alapok által társfinanszírozott fellépéseket szabályos, hatékony és eredményes módon hajtsák végre.

Lásd a Bizottságnak a 46. és a 75. pontra adott válaszait.

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

80

A Bizottság teljes mértékben támogatja a nemzeti csalásellenes stratégiák tagállamok általi elfogadását azok csalás elleni küzdelme keretében. A jogi kötelezettség hiányától függetlenül tíz tagállam fogadott el önkéntes alapon nemzeti csalásellenes stratégiát, egy tagállam pedig naprakésszé teszi meglévő stratégiáját.

A csaláskockázatok értékeléséről, valamint a hatékony és arányos csalásellenes intézkedésekről szóló 2014. évi bizottsági útmutató tartalmazza a programszintű csalásellenes nyilatkozat önkéntes mintáját, amelynek célja az, hogy jelezzék a kedvezményezettek és a nyilvánosság felé, hogy a csalást illetően az irányító hatóságok toleranciaszintje nulla, valamint azt, hogy azok miként kívánnak küzdeni a csalás ellen.

A Bizottság hivatkozik továbbá az arra vonatkozó iránymutatására, hogy miként kell értékelni az irányítási és kontrollrendszerek kulcsfontosságú követelményeit, illetve a 7. kulcsfontosságú követelmény kapcsán „az arányos és hatékony csalásellenes intézkedésekről” szóló 7.3. értékelési kritériumot. Noha e kulcsfontosságú követelmény nem önmagában a csalásellenes politikára hivatkozik, hanem arra, hogy az azonosított csaláskockázatok célzott ellenőrzéséhez vezető önértékelést kell végezni, egyértelművé teszi, hogy milyen álláspontot kell elfoglalniuk a programhatóságoknak a csalással szemben. A meg nem felelés bizonyos további körülmények között (vagyis más gyengeségekkel együttesen) a Bizottság részéről a fizetési határidő megszakítását, illetve pénzügyi korrekciót eredményez.

1. ajánlás – Hivatalos csalás elleni stratégiák és szakpolitikák kialakítása az uniós forrásokkal kapcsolatos csalások elleni küzdelem érdekében
 1. A Bizottság megjegyzi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok.
  A Bizottság teljes mértékben támogatja a nemzeti csalásellenes stratégiák tagállamok általi elfogadását. Ennek érdekében a Bizottság a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság (COCOLAF) égisze alatt a nemzeti csalásellenes stratégiákkal kapcsolatos iránymutatásokat dolgozott ki.
 2. A Bizottság elfogadja az ajánlást.
  A Bizottság továbbra is ösztönözni fogja a nemzeti csalásellenes stratégiák tagállamok általi elfogadását és ennek megfelelően továbbra is segítséget nyújt számukra. Ugyanakkor nincs jogalapja arra, hogy előírja valamennyi irányító hatóság számára a formális és önálló csalásellenes politika elfogadását az operatív programok szintjén, mindazonáltal iránymutatásában ajánlást tett számukra erre.

A Bizottság iránymutatásában foglaltaknak megfelelően a programhatóságonként rögzített egyértelmű szakpolitikai nyilatkozat valóban ténylegesen megfelelő eszköz arra, hogy jelezzék a kedvezményezettek és a nyilvánosság felé, hogy az irányító hatóságok miként kívánnak küzdeni a csalás ellen. Azok az irányító hatóságok, amelyek túl kívánnak lépni a közvetlen szabályozási követelményeken, a mintát az iránymutatásban foglaltaknak megfelelően felhasználhatják a programszintű szakpolitikai nyilatkozathoz.

81

A Bizottság gondosan értékelni fog a társjogalkotók által előterjesztett minden ilyen jellegű módosító javaslatot.

82

A Bizottság által külső szereplőtől megrendelt, csalásellenes intézkedésekről szóló külső tanulmány következtetése szerint abban az esetben, ha az operatív programok vonatkozásában a Bizottság csaláskockázat-értékelését használják, a tagállam megközelítése formalizáltabb és strukturáltabb lesz, valamint a legtöbb operatív program során a csaláskockázat „önértékelésére” kerül sor. Az irányító hatóságok nem pusztán mechanikusan igénybe vették a Bizottság által javasolt kockázatcsökkentő intézkedéseket, hanem olyan ellenőrzéseket is alkalmaztak, amelyek nem szerepeltek a javasolt lehetőségek között, ami arra utal, hogy gondolkoztak azon, hogy mi lenne a kockázatok kezelésének legjobb módja.

83

A tagállamoktól várt csalásellenes intézkedéseknek meg kell felelniük az arányosság elvének. Az intézkedések mindig javíthatók a csalásfelderítés és az újonnan azonosított kockázatok alapján. A Bizottság által megrendelt külső tanulmány azt állapította meg, hogy a meghozott csalásellenes intézkedések általánosságban arányosak az azonosított kockázatokkal.

2. ajánlás – A csaláskockázat-értékelést erőteljesebbé kell tenni a releváns külső szereplők folyamatba való bevonása révén

A Bizottság megjegyzi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok.

A Bizottság támogatja és előmozdítja a kohéziós alapok hatóságai és más kulcsfontosságú nemzeti csalásellenes szereplők közötti együttműködést, és továbbra is így fog tenni, különösen a rendkívül magas kockázatokat hordozó vagy pénzügyileg jelentős programok esetében, az arányosság elvének megfelelően.

84

A 2014–2020 közötti jogi keretben „az azonosított kockázatokat figyelembe vevő csalásellenes intézkedések” további kötelező követelményeket jelentenek az irányító hatóságok számára a korábbi időszakokhoz képest (lásd az 1303/2013 rendelet 125. cikke (4) bekezdésének c) pontját). A tagállamok nem csak a Bizottság által iránymutatásában javasolt kockázatenyhítő intézkedéseket alkalmazzák, hanem emellett kialakították saját intézkedéseiket is. E további kockázati területenkénti ellenőrzések rendszer- és projektszinten működnek, ezenkívül pedig magukban foglalják az illetékes nemzeti nyomozó hatóságok által végzett vizsgálatokat is.

85

A csalásfelderítés valójában a rendes ellenőrzések része, mind az irányító hatóság, mind az ellenőrző hatóság szintjén. Az, hogy a rendszerauditok immár kiterjednek a hatékony és arányos csalás elleni intézkedéseket szolgáló fennálló eljárásokra (7. kulcsfontosságú rendszerkövetelmény), további eszközt jelent az ilyen intézkedések megfelelőségének értékelésére, amint azt az ellenőrző hatóságok által benyújtott auditértékelések is mutatják.

A fennálló és elérhető adatbányászati eszközök, így a Bizottság által kialakított Arachne által kínált lehetőségeket egyes programhatóságok immár átfogóbb jelleggel használják ki. Így például kockázatértékelési és felderítési eszközként, az odaítélési és támogatási eljárások során a potenciális kedvezményezett társaságok, azok haszonhúzói és üzleti partnerei ellenőrzése céljából, az esetleges összeférhetetlenség és a többszörös finanszírozás kockázatának értékelésére, a figyelmeztető jelzések azonosítására, valamint az irányítási ellenőrzések hatékonyságának és eredményességének fokozására.

Az Arachnét 2016-ban modernizálták a felhasználók igényeinek megfelelően; a frissítés kiterjedt a fennálló funkciók javítására is. Ismét hangsúlyozni kell, hogy a kötelező használatát előíró jogalap hiányában az Arachnét a Bizottság önkéntes alapon és ingyenesen kínálja fel a tagállamoknak. A tagállamok döntenek arról, hogy igénybe veszik-e az Arachnét vagy bármely más eszközt, és ha igen, milyen mértékben.

86

Az irányító hatóságok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a például az összejátszó ajánlattétel felderítését célzó intézkedésekre (ellenőrzési intézkedések – az ellenőrző listák és figyelmeztető jelzések kialakítását is beleértve –, a közbeszerzési, illetve versenyhatóságokkal való együttműködés, illetve ad hoc költségösszehasonlítások révén).

A forródrótok és egyéb visszaélés-bejelentési mechanizmusok fokozott használata része a Bizottság által a 2017. évi PIF-jelentésben a tagállamok részére tett ajánlásoknak. Az OLAF fenntartja továbbá a csalásbejelentési rendszert, amely egy minden olyan személy számára elérhető webalapú rendszer, aki információt kíván szolgáltatni az esetleges korrupcióról vagy csalásról. http://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en

A visszaélést bejelentő személyekről szóló irányelvre irányuló jelenlegi javaslat olyan belső és külső bejelentési csatornákat tartalmaz, amelyek biztosítják a bizalmas kezelést a magán- és közszféra valamennyi szervezetében, az egész Unióban.

87

Meg kell jegyezni, hogy a csalások felderítésének hatékonysága természeténél fogva nehezen mérhető, valamint az külső tényezőktől is függ. A csalások felderítése nyomon követhető, de hatékonyságának mérése az összes csalás ismeretlen mennyiségével való összevetést igényelne, a felderítetetlen csalásokat is beleértve. Ahogy azonban az a Bizottság 1/2019. sz. különjelentésre adott válaszából kitűnik, nem létezik költséghatékony módszer a felderítetetlen csalásoknak a tényeken alapuló szakpolitika szempontjából kellően megbízható és védhető becslésére. A tagállamoknak nyomon kell követniük és rendszeresen újra kell értékelniük, valamint naprakésszé kell tenniük az azonosított kockázatokat, továbbá szükség esetén további arányos kockázatcsökkentő ellenőrzéseket kell végezniük.

3. ajánlás – Javítani kell a csalásfelderítési intézkedéseket az adatelemző eszközök alkalmazásának általánossá tétele, továbbá az egyéb „proaktív” csalásfelderítési módszerek használatának előmozdítása révén

a) A Bizottság megjegyzi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok.

A Bizottság támogatja és továbbra is aktívan népszerűsíteni fogja minden adatbányászati eszköz irányító hatóságok általi használatát, beleértve különösen az Arachnéét. A Bizottság az Arachnét kifejezetten a kohéziós politika szerinti programhatóságok szükségleteire fejlesztette ki és azt ingyenesen a tagállamok rendelkezésére bocsátja.

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

A közeljövőben felülvizsgált csalás elleni stratégiájával összhangban a Bizottság továbbra is ki fog bocsátani dokumentumokat a legjobb gyakorlatoknak a kohéziós politika végrehajtásával megbízott nemzeti hatóságok közötti elterjesztése céljából.

Az elmúlt években a csalások megelőzésének koordinációjával foglalkozó tanácsadó bizottság (COCOLAF) égisze alatt kibocsátott ilyen dokumentumok például:

 • Fraud in Public Procurement, A collection of Red Flags and Best Practices (Csalás a közbeszerzésben, A figyelmeztető jelzések és a legjobb gyakorlatok gyűjteménye) (2017);
 • Handbook: The role of Member States' auditors in fraud prevention and detection for EU Structural and Investment Funds, Experience and practice in the Member States (Kézikönyv: A tagállamok ellenőreinek szerepe a csalásmegelőzés és -felderítés terén, az uniós strukturális és beruházási alapokkal kapcsolatosan –Tagállami tapasztalatok és gyakorlatok) (2014)
 • Detection of forged documents in the field of structural actions, A practical guide for managing authorities (Hamisított okiratok észlelése a strukturális intézkedések terén – Gyakorlati útmutató az irányító hatóságok számára) (2013)
 • Identifying conflicts of interests in public procurement procedures for structural actions, A practical guide for managers (Összeférhetetlenségek feltárása a strukturális intézkedések keretében megvalósított közbeszerzési eljárásokban – Gyakorlati útmutató vezetők részére) (2013);
 • Compendium of anonymised cases – Structural Actions (Anonimmá tett esetek kompendiuma a strukturális fellépések területén) (2012).

Végül a Bizottság által kívülről megrendelt, a hatékony és arányos csalásellenes intézkedésekről szóló külső tanulmány által a tagállamokban azonosított egyes gyakorlatokat közzétették az Europa weboldalon a Compendium of anti-fraud practices for preventing and detecting fraud and corruption in ESIF (Az európai strukturális és beruházási alapoknál a csalás és a korrupció megelőzését és felderítését szolgáló csalásellenes intézkedések kompendiuma) című dokumentumban.

c) A Bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást.

A csalás megelőzését és felderítését szolgáló módszerek hatékonyságának mérése rendkívül összetett és nehéz feladat, mivel a csalást nagyon sokféle külső tényező befolyásolja, amelyek közül nem mindegyik jellemző az adott szakpolitikai területre. Ugyanakkor a Bizottság felülvizsgált csalásellenes stratégiája keretében a tagállamok csalásellenes képességeivel kapcsolatos országprofilokat dolgoz ki, többek között a megelőzés és a felderítés vonatkozásában. Ezek az országprofilok segítséget nyújtanak a csalás megelőzését és felderítését szolgáló intézkedések tagállamokban történt végrehajtásának jobb értékelésében.

88

A Bizottság gondosan értékelni fog a társjogalkotók által előterjesztett minden ilyen jellegű módosító javaslatot. A Bizottság aktívan arra ösztönzi a tagállamokat, hogy használjanak adatbányászati eszközöket, így az Arachnét.

89

A Bizottság PIF-jelentésekben több alkalommal rámutatott annak konkrét lehetőségére, hogy egyes tagállamok beszámolói nem teljes körűek. A Bizottság folyamatosan fejleszti az IMS-t és a beszámolással kapcsolatos iránymutatást nyújt a tagállamok részére az ilyen kockázatok csökkentése érdekében. Ezenfelül a csalások felderítési arányait és azok kapcsolódó többéves elemzését e hiányosságok figyelembevételével határozták meg.

A Bizottság arra törekszik, hogy felülvizsgált csalás elleni stratégiájának keretében további elemekre támaszkodva javítsa elemzését, többek között azáltal, hogy országprofilokat alakít annak érdekében, hogy jobban megértse a tagállamok között a felderítés és a beszámolás kapcsán fennálló különbségeket.

Ezenfelül az esetleges csalási ügy illetékes hatóság általi elutasítása okainak elemzése kapcsán a felelősség megoszlik az irányító hatóságok és a nyomozó hatóságok között. Az ezen ügyeket elemző és vizsgáló hatóságoknak visszajelzést kell adniuk az irányító hatóságok részére az elvégzett kutatást, valamint azon indokokat illetően, amelyek miatt nem indítottak nyomozást. Az AFCOS ebben az összefüggésben nagyobb szerepet játszhatna az irányító hatóságok és az igazságügyi hatóság közötti jobb koordináció biztosítása érdekében.

A megosztott irányítás során a Bizottság a tagállamokkal szemben a kifizetések felfüggesztése, megszakítása, illetve a pénzügyi korrekciók révén biztosítja az uniós költségvetés hatékony védelmét. A tagállamok továbbá oly módon védik az Unió költségvetését, hogy kivonják a szabálytalan vagy csalárd kiadásokat a társfinanszírozott programokból. A tagállamok feladata az állami források visszaszerzése a csalóktól, a nemzeti jogszabályokkal összhangban, illetve azt követően, hogy a nemzeti bírósági eljárás során megállapítást nyert a csalás megtörténte.

A Bizottság rendszeresen emlékeztet a programszinten azonosított egyedi csalás esetleges horizontális hatásaival kapcsolatos tagállami kötelezettségekre, a csaláskockázatok értékeléséről szóló bizottsági útmutató 4.4. pontja alapján. Vannak arra példák, hogy a tagállamok értékelték a potenciális csalások által a rendszerükre vagy egy konkrét kedvezményezettre gyakorolt horizontális hatásokat és korrekciós intézkedéseket alkalmaztak.

4. ajánlás – Nyomon kell követni a csalásra való reagálás mechanizmusait, következetes alkalmazásuk biztosítása érdekében

a) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

A 2020-at követő időszakra vonatkozó közös rendelkezésekről szóló rendelet tervezet biztosítja a szabálytalanságok bejelentésének jogalapját. A végrehajtási rendelkezések figyelembe fogják venni a csalás PIF-irányelvben található meghatározását.

A csalás gyanúját illetően az irányító hatóságok elsődleges feladata az ilyen esetek bejelentése a csalással kapcsolatos nyomozásra és vádemelésre hatáskörrel rendelkező nemzeti szervek felé. Az OLAF, a csalással kapcsolatos nyomozást folytató nemzeti szervek és a nemzeti bíróságok feladata annak megállapítása, hogy a magatartás szándékos volt-e és azt „csalásgyanús” esetnek kell-e minősíteni.

A bejelentési kötelezettségek részét képezik a kohéziós alapok 2021–2027 közötti jogi keretrendszerének is. A Bizottság nem javasolja azt, hogy e kötelezettségeket olyan esetekre korlátozzák, amikor a csalást már megállapították.

b) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

A Bizottság továbbra is arra fogja ösztönözni a tagállamokat, hogy következetesen értékeljék a programszinten azonosított egyedi csalás esetleges horizontális hatásait, a csaláskockázatok értékeléséről szóló bizottsági útmutató 4.4. pontjának megfelelően.

c) A Bizottság elfogadja az ajánlást.

A Bizottság emlékeztetni fogja a tagállamokat arra irányuló kötelezettségükre, hogy jelentsék be a csalásokat az illetékes nyomozó hatóságoknak (lásd a csaláskockázatok értékeléséről, valamint a hatékony és arányos csalásellenes intézkedésekről szóló 2014. évi bizottsági útmutató bejelentési mechanizmusokról szóló 4.3.3. pontját).

Az Európai Ügyészséget létrehozó rendelet már rögzíti valamennyi illetékes hatóság bejelentési kötelezettségét (24. cikk), és ez ki fog terjedni az irányító hatóságokra is, amikor az Európai Ügyészség létrejön (legkorábban 2020. novembertől).

Utolsó albekezés: A Bizottság megjegyzi, hogy ezen ajánlás címzettjei a tagállamok.

A Bizottság egyetért azzal, hogy az elkövetőktől való hatékony visszatérítés része a meghozott intézkedések elrettentő hatásának.

90

A Bizottság gondosan értékelni fog a társjogalkotók által előterjesztett minden ilyen jellegű módosító javaslatot.

91

A 883/2013 rendelet hatályos rendelkezései alapján az AFCOS-ok feladata az OLAF-fal való hatékony együttműködés és információcsere elősegítése. Az AFCOS-ok szervezetének és hatásköreinek meghatározása azonban a tagállamok döntésétől függ. Ennélfogva kialakításuk tagállamonként eltér, nem utolsósorban az eltérő nemzeti rendszerek miatt, az AFCOS-ok hatékonyságára pedig néha kihatnak a számukra egyes tagállamok által biztosított korlátozott hatáskörök és erőforrások.

A Bizottság 2013-ban iránymutatást adott ki annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a tagállamok számára AFCOS-aik felállításában: e dokumentum utal az AFCOS-ok esetleges tágabb szerepére, de nem rendelkezik kötelező erővel.

Az OLAF-rendelet értékelése során kiderült, hogy az AFCOS-ok létrehozása egyértelmű javulással járt az OLAF és a tagállamok közötti együttműködés és információcsere területén, ugyanakkor azonosította a további javulás lehetőségét is. Bár elismerték az AFCOS-ok sokszínűségét, eltértek az álláspontok (többek között éppen az AFCOS-ok között) azzal kapcsolatban, hogy még inkább össze kell-e hangolni szerepüket és hatásköreiket.

Az OLAF-rendelet módosítására irányuló bizottsági javaslat egyértelművé teszi az AFCOS-ok feladatköreit az OLAF részére nyújtandó támogatást illetően; ennek érdekében eredménykötelezettséget ír elő az AFCOS-ok számára, de nem tartalmazza azok szervezetének és hatáskörének harmonizációját minimumfunkciók bevezetése révén. A javaslat emellett jogalapot teremet az AFCOS-ok közötti horizontális együttműködésre.

A Bizottság egyetért azzal, hogy a tagállamok közötti jó együttműködés létfontosságú a csalás elleni sikeres küzdelem céljából.

5. ajánlás – Az AFCOS-ok funkcióbővítését támogatni kell a koordináció javítása érdekében

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

Az AFCOS-ok általános feladata az OLAF vizsgálatainak támogatása a tagállamban és e feladat valóban az irányító hatóságokkal és más, a csalás elleni küzdelemben érintett tagállami szervekkel való kapcsolattartást, illetve az azok közötti koordinációt igényelhet. Ennélfogva ez immár részét képezi az AFCOS-ok feladatkörének, a Bizottság pedig továbbra is arra fogja ösztönözni a tagállamokat, hogy bővítsék azok hálózatát. Az AFCOS-ok vannak a legjobb helyzetben a tagállamonként esetlegesen eltérő érintett hatóságok meghatározására.

92

A Bizottság egyetért az Európai Számvevőszékkel abban, hogy fontos biztosítani az AFCOS-ok hatékonyságát, és támogatni tudnák az AFCOS-ok feladatainak egyértelműbb meghatározását.

Az OLAF-rendelet módosítására irányuló bizottsági javaslat ugyanakkor nem változtat azon az általános elven, amely szerint az AFCOS-ok szervezetét és feladatkörét a nemzeti jog határozza meg. A 883/2013 rendelet hatálya az OLAF vizsgálati feladataira korlátozódik, ennélfogva az az AFCOS-ok szerepét illetően az AFCOS-ok által az OLAF részére feladatai ellátása érdekében nyújtandó támogatásra koncentrál. Bár nem tartalmaz harmonizációt, a tervezet kimondja, hogy az AFCOS „biztosítja” vagy „megszerzi” az OLAF által igényelt támogatást (az AFCOS-t terhelő eredménykötelezettség). Ennélfogva a bizottsági javaslat máris jelentős javulást jelent a jelenlegi helyzethez képest, mivel az AFCOS-oknak biztosítaniuk kellene azt, hogy az OLAF segítséget kapjon, függetlenül attól, hogy azt közvetlenül az AFCOS nyújtja vagy pedig egy másik hatóság az AFCOS felhívására.

Végjegyzetek

1 E fogalommeghatározásokból töröltük az uniós bevételekre való hivatkozásokat.

2 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.) 1. cikkének (2) bekezdése.

3 Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény létrehozásáról szóló 1995. július 26-i tanácsi jogi aktus (a továbbiakban: a PIF-egyezmény) 1. cikkének a) pontja.

4 Az esb-alapok magukban foglalják továbbá az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapot (EMVA) és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot (ETHA) is.

5 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.) (egységes szerkezetbe foglalt változat) 58. cikkének h) pontja, 70. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 98. cikkének (1) bekezdése, valamint az 1083/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.) (egységes szerkezetbe foglalt változat) 20. cikke (2) bekezdésének a) pontja, 28. cikke (1) bekezdésének e) és n) pontja, 28. cikkének (2) bekezdése, 30. cikke, valamint 33. cikkének (2) bekezdése.

6 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CPR) (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.) 72. cikke és 125. cikke (4) bekezdésének c) pontja. A jelentésben több helyütt említést nyer a „csaláskezelési folyamat”: ez a Bizottság útmutatójában szereplő „csaláskezelési ciklus” kifejezésnek felel meg.

7 A Bizottság útmutatója a tagállamok és a programhatóságok számára a csaláskockázatok értékeléséről, valamint az eredményes és arányos csalásellenes intézkedésekről (EGESIF_14–0021, 11. o.)

8 Az ERFA-ra, KA-ra, ESZA-ra, FEAD-ra, EGAA-ra, EUSZA-ra és ETHA-ra vonatkozó 2015 és 2020 közötti közös csalás elleni stratégia (2015. december 23., Ares (2015) 6023058) 2.2.1. pontja (elérhető az alábbi címen: http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/sfc-files/JOINT%20ANTI-FRAUD-STRATEGY2015–2020.pdf).

9 Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, a 2016. október 26-i 2016/2030/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2016.11.23., 1. o.) által módosított, 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.) 3. cikkének (4) bekezdése.

10 Iránymutató feljegyzés a csalásellenes koordinációs szolgálat (AFCOS) feladatairól és felelősségéről, 2013. november 13., Ares (2013) 3 403 880.

11 A „PIF” rövidítés a francia „protection des intérêts financiers” kifejezésen alapszik és általánosságban az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére utal.

12 Az (EU) 2017/1371 irányelv 17. cikkének (1) bekezdése.

13 COM(2018) 553 final, 2018. szeptember 3.

14 A 2017. évi PIF-jelentés statisztikai melléklete, 93. o. A csalásfelderítési arány (FDR) az az arány, amely egyfelől a csalárdként bejelentett esetekben érintett összegek, másfelől a 2007 és 2013 közötti programozási időszak során kifizetett támogatás között áll fenn (91. oldal). Ez a mutató nem veszi tekintetbe sem a felderítetlen, sem a bejelentetlen eseteket.

15 A Bizottság útmutatója a tagállamok és a programhatóságok számára a csaláskockázatok értékeléséről, valamint az eredményes és arányos csalásellenes intézkedésekről (EGESIF 14_21, 2014. június 16., 11. o.)

16 A Bizottság útmutatója a tagállamok és a programhatóságok számára a csaláskockázatok értékeléséről, valamint az eredményes és arányos csalásellenes intézkedésekről (EGESIF_14–0012_02, 2014. június 16.), az OLAF kézikönyve a tagállami ellenőrök csalásmegelőzésben és -felderítésben betöltött szerepéről (2014. október), valamint iránymutatás a Bizottság és a tagállamok részére a tagállamokban működő irányítási és kontrollrendszerek értékelésének közös módszertanáról (EGESIF_14–0010-final, 2014. december 18.)

17 Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 138., 2014.5.13., 5. o.) 30. cikke és IV. melléklete, amelyek megállapítják az irányítási és kontrollrendszerek kulcskövetelményeit és eredményes működésük szempontjából történő osztályozásukat – különös tekintettel a 7. kulcskövetelményre (arányos csalás elleni intézkedések eredményes végrehajtása).

18 Ebben az összefüggésben a „hivatalos csalás elleni politika” megfelelője a Hiteles Csalásszakértők Egyesülete (Association of Certified Fraud Examiners – ACFE) által a „Csalásszakértők kézikönyvében” és a Treadway-bizottság támogató szervezeteinek bizottságával (COSO) közösen kidolgozott „Csaláskockázat-kezelési útmutatóban” meghatározott „csaláskockázat-kezelési program” fogalom, illetve az Akkreditált Közpénzügyi és Számviteli Intézet (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, CIPFA) által a „A csalás- és korrupciókockázat kezelésének gyakorlati kódexében” meghatározott „hivatalos csalás és korrupció elleni stratégiák” fogalom.

19 A 28 tagállamból a következő tízben van életben nemzeti csalás elleni stratégia: Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Horvátország, Olaszország, Lettország, Magyarország, Málta és Szlovákia. Románia is rendelkezik ilyen stratégiával, de ez mostanra aktualitását vesztette (Forrás: 2017. évi PIF-jelentés, 12. o.). Azok a tagállamok, amelyek egyelőre nem fogadtak el nemzeti stratégiát: Belgium, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Spanyolország, Ciprus, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság.

20 30. cikk és IV. melléklet.

21 A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló rendeletre irányuló 2018. május 29-i bizottsági javaslat (COM(2018)375) 11. cikke és III. melléklete.

22 A Bizottság az útmutatóban olyan csaláskockázat-értékelési modellt dolgozott ki, amely 31 standard eredendő kockázaton alapszik. Ezek továbbtagolódnak 40 kockázatra és magukban foglalnak 128 ajánlott kockázatcsökkentő kontrollt, amelyek mindegyike négy általános vezetési folyamat köré (pályázók kiválasztása, műveletek végrehajtása és ellenőrzése, igazolás és kifizetések, valamint az irányító hatóságok általi közvetlen beszerzés) szerveződik. Nem terjed ki azonban a dokumentum az állami támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi eszközökre vagy kockázatokra.

23 DG REGIO – Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States (Az európai strukturális és beruházási alapokat érintő csalások és korrupció megelőzése – az uniós tagállamok gyakorlatainak áttekintése), 2018. október, elérhető az alábbi címen: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states.

24 Az integritási megállapodásokról további információk érhetők el a Bizottság weboldalán: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/integrity-pacts/.

25 Az ERFA-val, az ESZA-val és a Kohéziós Alappal kapcsolatos csalásmutatókról szóló 2009. február 18-i bizottsági tájékoztatóban közölt mutatók alapján.

26 Az uniós kohéziós politikai alapokat érintő csalás alapvető jellegéből következik, hogy az elkövetők azonosítják a meglévő kontrollok korlátait és megkísérlik kihasználni ezeket közvetlen vagy közvetett jogellenes előnyök megszerzésére.

27 Ilyen különösen a Hiteles Csalásszakértők Egyesülete (ACFE) által közzétett „Report to the Nations – 2018 Global study on occupational fraud and abuse” (Nemzeteknek szóló jelentés – 2018. évi globális tanulmány a munkahelyi csalásról és visszaélésről) című dokumentum. E tanulmány szerint a csalást leginkább alkalmazottaktól, ügyfelektől, versenytársaktól vagy anonim forrásokból származó bejelentések segítségével fedik fel.

28 A https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_hu weboldalon található csalásbejelentő rendszer.

29 Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló európai parlamenti és tanács irányelvre irányuló javaslatról szóló 4/2018. sz. számvevőszéki vélemény 3., 12., 21., 23. és 32. bekezdése.

30 Lásd: a Bizottság „European Commission welcomes provisional agreement to better protect whistleblowers across the EU” (Az Európai Bizottság üdvözli a visszaélést bejelentő személyek Európai Unión belüli jobb védelméről szóló ideiglenes megállapodást) című IP/19/1604. sz. sajtóközleménye http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19–1604_en.htm).

31 A Bizottság útmutatója a tagállamok és a programhatóságok számára a csaláskockázatok értékeléséről, valamint az eredményes és arányos csalásellenes intézkedésekről (EGESIF_14–0021)

32 A DG REGIO „Preventing fraud and corruption in the European Structural and Investment Funds – taking stock of practices in the EU Member States” („Az európai strukturális és beruházási alapokat érintő csalások és korrupció megelőzése – az uniós tagállamok gyakorlatainak áttekintése”) című tanulmányának 51. oldala.

33 A két szabálytalanságot Szlovákia jelentette be, értékük közel 0,6 milliárd euró. A dolog természeténél fogva ezek még a csaláskezelési folyamat korai szakaszában vannak, így még jelentősen változhatnak.

34 A CPR 122. cikkének (2) bekezdése; a 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot érintő szabálytalanságokra vonatkozó jelentéstételre vonatkozó különös rendelkezésekkel történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/1972 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL L 293., 2015.11.10., 1. o.) 3. és 4. cikke; az 1828/2006/EK bizottsági rendelet (végrehajtási szabályok) 28. cikkének (2) bekezdése.

35 A Számvevőszék 01/2019. sz., „Az uniós kiadásokat érintő csalás elleni küzdelem: intézkedésre van szükség” c. különjelentésének 21–32. bekezdése.

36 A Számvevőszék 01/2019. sz. különjelentése: „Az uniós kiadásokat érintő csalás elleni küzdelem: intézkedésre van szükség”, 29. bekezdés.

37 Az 1303/2013/EU rendelet kiegészítéséről szóló, 2014. március 3-i 480/1303/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet IV. melléklete.

38 A 84 csalási eset kapcsán visszafizettetendő összeg 7 millió euró volt.

39 A Számvevőszék 01/2019. sz., „Az uniós kiadásokat érintő csalás elleni küzdelem: intézkedésre van szükség” c. különjelentésének 112–115. bekezdése.

40 Az IMS-ben rögzített adatok alapján kiszámítva. Ahogy azt már korábban megállapítottuk, ez az információ nem minden esetben pontos.

41 Az első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás (PACA) az illetékes hatóságok által készített első írásbeli értékelés, amely az eset további értékelésének sérelme nélkül megállapítja, hogy a szabálytalanság csalárd módon történhetett. Az első közigazgatási vagy bírósági ténymegállapítás többféle formában is megvalósulhat: lehet például az irányító hatóság vagy közreműködő szervezet által készített irányításellenőrzési jelentés, az ellenőrző hatóság, a Bizottság vagy a Számvevőszék ellenőrzési jelentése, illetve az ügyész vagy a bíró által hozott, a hivatalos bűnügyi vizsgálat megindítását jelentő vádemelési határozat.

42 Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, a 2016. október 26-i 2016/2030/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 317., 2016.11.23., 1. o.) által módosított, 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

43 Iránymutató feljegyzés a csalásellenes koordinációs szolgálat (AFCOS) feladatairól és felelősségéről, 2013. november 13., Ares (2013) 3 403 880.

44 Javaslat az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom rendeletnek az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre, COM(2018)0338–2018/0170 (COD).

45 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának értékeléséről, SWD(2017)0332.

46 8/2018. sz. vélemény a 883/2013/EU, Euratom rendeletnek (OLAF-rendelet) az Európai Ügyészséggel való együttműködés és az OLAF vizsgálatai hatékonysága tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. május 23-i bizottsági javaslatról – lásd különösen: 16., 38. és 39. bekezdés.

47 A szóban forgó szerv felépítését és működését szabályozó királyi törvényerejű rendeletet végül 2019. március 1-jén fogadták el és 2019. március 19-én tették közzé.

48 Link a tanulmányhoz: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2018/study-on-the-implementation-of-article-125-4-c-of-the-regulation-eu-no-1303-2013-laying-down-the-common-provisions-on-the-european-structural-and-investment-fund-in-member-states

49 A bizottsági iránymutatás szerint: „Az ilyen ellenőrzések eredményétől, valamint az azonosított csaláskockázati környezettől függően szükség szerinti gyakorisággal nyomonkövetési ellenőrzéseket lehet végezni. Érdemes célzott és arányos megközelítést követni.

50 Lásd SWD(2018) 386 final 2/2, 4.3. pont, 86-88. o.

51 Lásd SWD(2015) 386 final, 4.2.2. pont, 23. o.

52 HL L 283., 2017.10.31., 1. o.

53 Lásd: 2014. évi PIF-jelentés – COM(2015) 386 final, 2015.7.31., 1. ajánlás, 30. o.

54 Ares(2016)6943965, 2016/12/13), amelyet a COCOLAF „Csalásmegelőzés” alcsoportjában alakítottak ki, nemzeti szakértőkkel együttműködve.

55 Lásd SWD(2016) 237 final, 2.4. pont.

56 ARES(2017)5692256, 2017.11.21.

57 (SWD(2015) 154 final, 3.2. pont, 57-61. o.)

58 Lásd SWD(2015) 154 final, 3.2. pont, 57-61. o.

Esemény Dátum
Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 2018.1.10
A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más ellenőrzött félnek) 2019.1.23
A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után 2019.3.27
A Bizottság (vagy más ellenőrzött fél) válaszainak beérkezése az összes uniós nyelven 2019.5.6

Ellenőrző csoport

Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék különjelentésekben mutatja be, amelyek egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákkal és programokkal, illetve az irányítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Hogy ellenőrzési munkája maximális hatást érjen el, témái megválasztásakor és feladatai megtervezésekor a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését.

Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási beruházások kiadási területeire szakosodott, Iliana Ivanova számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara végezte. Az ellenőrzést Henri Grethen számvevőszéki tag vezette Preiss Ildikó, a kabinet attaséja, valamint Juan Ignacio González Bastero ügyvezető, Jorge Guevara López (hiteles csalásszakértő) feladatfelelős és Dana Christina Ionita, Sandra Dreimane (hiteles csalásszakértő), Florence Fornaroli, Efstratios Varetidis, Baranyi Márton, Zhivka Kalaydzhieva, és Nagy-Babos Janka számvevők támogatásával. Nyelvi támogatás: Thomas Everett

Balról jobbra: Márton Baranyi, Thomas Everett, Efstratios Varetidis, Henri Grethen, Ildikó Preiss, Dana Christina Ionita, Juan Ignacio González Bastero, Janka Nagy-Babos, Jorge Guevara López, Florence Fornaroli, Sandra Dreimane.

Elérhetőség

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Telefon: +352 4398-1
Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2019

PDF ISBN 978-92-847-0181-0 ISSN 1977-5733 doi:10.2865/284860 QJ-AB-19-004-HU-N
HTML ISBN 978-92-847-0117-9 ISSN 1977-5733 doi:10.2865/570349 QJ-AB-19-004-HU-Q

© Európai Unió, 2019

Az olyan fényképek és más anyagok felhasználásához vagy reprodukálásához, amelyek szerzői jogainak nem az Európai Unió a tulajdonosa, közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell engedélyt kérni.

KAPCSOLATBA SZERETNE LÉPNI AZ EU-VAL?

Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központot: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit. Vegye igénybe a szolgáltatást

 • az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók számíthatnak fel díjat a hívásért),
 • a rendes díjszabású telefonszámon: +32 22999696, vagy
 • e-mailen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

INFORMÁCIÓKAT KERES AZ EU-RÓL?

Online
Az Europa portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Uniós kiadványok
Az EU Bookshopból uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében: (https://publications.europa.eu/hu/publications). Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától (lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).

Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1951-től megjelenő jogszabályai: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu

Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp) uniós adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.