Publication document thumbnail

Cuirimis aithne ar an Eoraip!

Dia duit agus fáilte chuig an Aontas Eorpach!

Is as tíortha éagsúla muid agus labhraímid teangacha éagsúla, ach is í an mhór-roinn Eorpach seo an baile seo againne ar fad. Tá tíortha ag obair le chéile ó thús an Aontais Eorpaigh (AE) chun cuidiú lena chéile agus lena chinntiú go maireann tíortha an Aontais le chéile go síochánta. Ní fada go mbeidh sé in am do do ghlúinse dul i gceannas. Is tusa todhchaí an Aontais!

Faighimis amach tuilleadh faoin Aontas Eorpach le chéile. Sna chéad cheithre chuid, gheobhaidh tú amach cad é an tAontas Eorpach, an chaoi ar cuireadh tús leis agus conas a dhéanann sé difear do do shaol ó lá go lá. Is féidir leat an foilseachán seo a léamh cuid i ndiaidh a chéile nó na codanna is mó a bhfuil spéis agat iontu a roghnú.

De réir mar a théimid ar aghaidh, tabharfar cuireadh duit páirt a ghlacadh sna díospóireachtaí i ngach cuid agus tástáil a dhéanamh ort féin lena fheiceáil cé mhéad a d’fhoghlaim tú. Tá na freagraí ar na gníomhaíochtaí agus ar na quizeanna le fáil i gCuid 5.

Cuideoidh na hacmhainní breise i gCuid 6 leat níos mó a fháil amach faoin Aontas.

Chun tuilleadh eolais, quizeanna agus cluichí a fháil, bí cinnte agus cuairt a thabhairt ar an suíomh gréasáin Cúinne na Foghlama.

An bhfuil tú réidh? Tosaímis!

  HTML PDF PRINT
Tá an foilseachán seo ar fáil sna formáid a leanas HTML PDF Cuirimis aithne ar an Eoraip! Paper Cuirimis aithne ar an Eoraip!

An tAontas Eorpach: Aontaithe san éagsúlacht

Baineann éagsúlacht mhór le Mór-roinn na hEorpa, ní hamháin go geografach ach ó thaobh an chultúir de freisin. Cuimsítear 44 thír ann agus cónaíonn os cionn 700 milliún duine ann.

I 27 gceann de na tíortha sin, tá rud éigin tábhachtach i bpáirtchoiteann againn: is cuid den Aontas Eorpach muid ar fad. Chomh maith le bheith inár saoránaigh nó inár gcónaitheoirí dár dtír chónaithe, is saoránaigh nó cónaitheoirí den Aontas Eorpach freisin muid.

Tá cultúir agus traidisiúin éagsúla againn, ach tá spriocanna agus luachanna comhroinnte againn freisin. Léirítear é sin i mana an Aontais: “Aontaithe san éagsúlacht”.

Cad é an tAontas Eorpach?

Comhpháirtíocht idir tíortha Eorpacha, ar a dtugtar na Ballstáit, a shocraigh teacht le chéile chun todhchaí níos fearr a thógáil le chéile, is é sin an tAontas Eorpach. Oibríonn tíortha an Aontais go dlúth le chéile chun an saol a fheabhsú do na daoine go léir, fad a léirítear meas ar chultúr uathúil agus ar thraidisiúin uathúla gach tíre.

Ní raibh an tAontas chomh mór agus atá sé inniu i gcónaí. Nuair a thosaigh tíortha na hEorpa ag dul i gcomhar ó thaobh na heacnamaíochta de in 1952, níorbh ann ach sé thír: an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, Lucsamburg agus an Ísiltír. Le himeacht ama, shocraigh níos mó agus níos mó tíortha dul leo, mar a gheobhaidh tú amach i gCuid 3. Tá 27 mBallstát san Aontas Eorpach faoi láthair.

Gníomhaíocht 1

Taispeántar gach tír san Aontas Eorpach ar an léarscáil seo – an féidir leat a thomhas cad iad na príomhchathracha a bhaineann leo?

1 – AN BHEILGI – SÁGRAB15 – AN LIOTUÁINXV – BÚDAIPEIST
2 – AN BHULGÁIRII – RÍGE16 – LUCSAMBURGXVI – VAILEITE
3 – AN CHIPIRIII – PÁRAS17 – MÁLTAXVII – VÁRSÁ
4 – AN CHRÓITIV – SÓIFIA18 – AN OSTAIRXVIII – VILNIAS
5 – AN DANMHAIRGV – BEIRLÍN19 – AN PHOLAINNXIX – LIÚIBLEÁNA
6 – AN EASTÓINVI – AN BHRUISÉIL20 – AN PHORTAINGÉILXX – STÓCÓLM
7 – ÉIREVII – AMSTARDAM21 – AN RÓMÁINXXI – LUCSAMBURG
8 – AN FHIONLAINNVIII – AN AITHIN22 – AN tSEICIAXXII – AN BHRATASLÁIV
9 – AN FHRAINCIX – AN RÓIMH23 – AN tSLÓVAICXXIII – PRÁG
10 – AN GHEARMÁINX – AN NIOCÓIS24 – AN tSLÓIVÉINXXIV – MAIDRID
11 – AN GHRÉIGXI – CÓBANHÁVAN25 – AN SPÁINNXXV – BÚCAIRIST
12 – AN IODÁILXII – BAILE ÁTHA CLIATH26 – AN tSUALAINNXXVI – LIOSPÓIN
13 – AN ÍSILTÍRXIII – HEILSINCÍ27 – AN UNGÁIRXXVII – VÍN
14 – AN LAITVIAXIV – TAILLINN    

Téigh chuig freagraí

Léarscáil den Aontas Eorpach.

Is iad an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, Lucsamburg agus an Ísiltír na sé thír a chuir an tAontas ar bun. Tháinig an Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe isteach san Aontas Eorpach an 1 Eanáir 1973 sa chaoi go raibh naoi mBallstát ann ansin. Ghlac an Ghréig ballraíocht in 1981, agus an Phortaingéil agus an Spáinn ina diaidh in 1986. In 1995, tháinig an Ostair, an Fhionlainn agus an tSualainn isteach san Aontas Eorpach. Tháinig an méadú ba mhó ar an Aontas in 2004 nuair a ghlac 10 dtír ballraíocht ann: An Chipir, an tSeicia, an Eastóin, an Ungáir, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, an Pholainn, an tSlóvaic agus an tSlóivéin. Tháinig an Bhulgáir agus an Rómáin isteach in 2007 agus ba í an Chróit an tír ba dheireanaí le teacht isteach san Aontas in 2013.

Arbh eol duit?

Tá naoi réigiún san Aontas atá an-fhada, go geografach, ó mhór-roinn na hEorpa. Is iad na críocha sin ar an gcoigríoch (ar a dtugtar na “réigiúin is forimeallaí” freisin): Na hAsóir agus Maidéara (an Phortaingéil), Guadalúip, Guáin na Fraince, Martinique, Mayotte, na hOileáin Chanáracha (an Spáinn) agus La Réunion agus Saint Martin (an Fhrainc).

Arbh eol duit?

Fuair mór-roinn na hEorpa a hainm ó Europa, banphrionsa i miotaseolaíocht na Gréige. De réir an mhiotais, thit Séas, dia na spéire agus na toirní i ngrá léi agus thug sé chuig oileán na Créite í le cónaí in éineacht leis.

Grianghraf de phictiúr le Jean Limosin de chuid Europa agus é á fhuadach ag Séas atá le feiceáil mar chruth tairbh.

© Renaud Camus

Aontaithe…

Tá tíortha an Aontais éagsúil óna chéile, ach tá siad aontaithe ag luachanna, siombailí agus spriocanna tábhachtacha. Tá an t-airgeadra céanna in úsáid ag go leor tíortha de chuid an Aontais freisin: an euro. Chun an méid a sheasann an tAontas ar a shon a thuiscint, tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas faoin méid a aontaíonn na tíortha ann.

LUACHANNA COITEANNA AN AONTAIS

Geallann gach tír a théann isteach san Aontas go nglacfaidh siad leis an tsraith chéanna luachanna. Tá siad sin leagtha amach i ndoiciméid dhlíthiúla ar a dtugtar na conarthaí (1), ina bhfuil na rialacha a threoraíonn obair an Aontais.

Nuair a théann tíortha isteach san Aontas, geallann siad meas a léiriú ar na luachanna sin agus gach saoránach den Aontas a chosaint agus a chaomhnú. Ciallaíonn a bheith i do shaoránach den Aontas nó i do chónaitheoir ann gur cheart duit na luachanna sin a bheith agat agus meas a léiriú orthu freisin.

Luachanna an Aontais Eorpaigh

 • DÍNIT AN DUINE

  Tá dínit agus meas ar cé hiad féin tuillte ag gach uile dhuine.

 • AN tSAOIRSE

  Tá gach saoránach den Aontas saor. Ciallaíonn sin, mar shampla, gur féidir linn smaoineamh agus ár dtuairimí a chur in iúl, agus ár gcreideamh a roghnú gan srian, agus go bhfuil ceart chun oideachais, príobháideachais agus maoine againn.

 • DAONLATHAS

  Ciallaíonn sin, mar shampla, gur féidir linn vóta a chaitheamh agus seasamh mar iarrthóir i dtoghcháin. Is daonlathais ionadaíocha iad tíortha den Aontas agus an tAontas féin.

 • COMHIONANNAS

  Tá gach saoránach den Aontas comhionann. Ciallaíonn sin go bhfuil feidhm ag dlíthe maidir le gach duine ar an mbealach céanna, agus nach ndéantar idirdhealú in aghaidh duine ar bith mar gheall ar a inscne, a chreideamh, a chine ná a shaintréithe pearsanta eile.

 • SMACHT REACHTA

  Gníomhaíonn an tAontas Eorpach agus a chuid Ballstát agus dlíthe a scríobhadh go daonlathach á leanúint acu. Ceanglaítear le smacht reachta freisin go mbeadh an córas ceartais neamhspleách.

 • CEARTA AN DUINE

  Is iad cearta an duine na cearta agus na saoirsí bunúsacha atá ag gach duine ar domhan, ó lá a mbreithe go dtí lá a mbáis. Áirítear leo, mar shampla, dínit, cothroime, comhionannas, meas agus neamhspleáchas. Tá na cearta sin sainmhínithe agus cosanta ag an dlí.

Leagtar amach na luachanna sin agus ár gcearta mar shaoránaigh den Aontas i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

Arbh eol duit?

Luaitear cearta an linbh go sonrach in Airteagal 24 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.
Féach ar phlean an Aontais Eorpaigh do chearta leanaí a scríobhadh do leanaí agus le leanaí: https://europa.eu/!jmqwcJ

Arbh eol duit?

Tá sé neamhdhleathach san Aontas idirdhealú a dhéanamh in aghaidh duine mar gheall ar a chlaonadh gnéis nó a fhéiniúlacht inscne. Mar shampla, ní mór cearta LGBTI (daoine leispiacha, aeracha, déghnéasacha, trasinscneacha agus idirinscneacha) a urramú san oideachas, san fhostaíocht agus sa chúram sláinte.

Déan idirphlé i ngrúpaí

Cad a chiallaíonn luachanna an Aontais duitse? Conas a thaispeánann tú go bhfuil meas agat ar dhínit an duine agus ar chearta an duine sa seomra ranga, sa bhaile, ar saoire nó le cairde?

SIOMBAILÍ COITEANNA AN AONTAIS

Ar an tslí a bhfuil a bratach féin, a hamhrán náisiúnta féin agus a lá náisiúnta féin ag gach tír, tá na nithe sin ar fad ag an Aontas Eorpach freisin.

Is siombail í bratach na hEorpa ar aontacht agus síocháin i measc thíortha an Aontais. Is bratach ghorm í ar a bhfuil 12 réalta óir ina gciorcal, mar seasann an uimhir sin agus an cruth sin don fhoirfeacht agus don iomláine. Ghlac ceannairí an Aontais léi mar bhratach oifigiúil an Aontais Eorpaigh in 1985. Is féidir í a fheiceáil ar foluain os cionn pharlaimintí, fhoirgnimh eile agus shéadchomharthaí ar fud an Aontais. Léiríonn sí go bhfuil tíortha an Aontais aontaithe agus go ngníomhaíonn siad le chéile.

Ode to Joy a thugtar ar aintiún na hEorpa. Tá sé bunaithe ar dhán le Friedrich von Schiller. D’úsáid an cumadóir agus pianódóir cáiliúil, Ludwig van Beethoven, an dán dá Naoú Siansa, ar úsáideadh cuid de mar aintiún na hEorpa níos déanaí. Cuireann sé na hidéil Eorpacha in iúl; an tsaoire, an tsíocháin agus an dlúthpháirtíocht. I Siansa Beethoven, canann cór an dán sa Ghearmáinis, ach nuair a úsáidtear é le haghaidh aintiún na hEorpa, níl aon fhocail ag dul leis; is píosa ceoil amháin atá ann.

An 9 Bealtaine é Lá na hEorpa. Ar an lá sin in 1950, chuir Aire Gnóthaí Eachtracha na Fraince, Robert Schuman, smaoineamh nua i láthair; cineál nua comhair a d’fhágfadh cogadh eile idir tíortha na hEorpa doshamhlaithe. Ba é Dearbhú Schuman, mar a dtugtar air, an chéad chéim mhór i dtreo an tAontas Eorpach atá ann inniu a chruthú. Sin an fáth go ndéanaimid síocháin agus aontacht san Eoraip a cheiliúradh ar an lá seo gach bliain. Bí ag faire amach do na gníomhaíochtaí chun an lá speisialta seo a chomóradh i do thír féin.

  Is féidir leat éisteacht le haintiún na hEorpa anseo.

Déan idirphlé i ngrúpaí

Cad is siombailí do thíre? Cá háit as a dtagann siad? An bhfuil siombailí aon tír eile san Aontas ar eolas agat?

An bhfaca tú bratach na hEorpa i do thír féin? Cá háit?

SPRIOCANNA COITEANNA AN AONTAIS

Ní hamháin go bhfuil tíortha an Aontais aontaithe ag luachanna agus ag siombailí coiteanna; tá comhshocrú déanta acu freisin ar shraith spriocanna a threoraíonn obair an Aontais Eorpaigh ina iomláine. Nuair a dhéanann ceannairí an Aontais cinntí le haghaidh gach tír san Aontas i dteannta a chéile, tugann siad aird ar leith ar na spriocanna sin ionas go bhfanann gach tír san Aontas aontaithe. Féach tuilleadh faoi cé a dhéanann cén rud san Aontas i gCuid 4.

Seo a leanas ocht sprioc an Aontais Eorpaigh

 • Síocháin, cur chun cinn luachanna an Aontais agus folláine gach duine
 • Saoirse, slándáil agus ceartas
 • Geilleagair Eorpacha láidre agus inbhuanaithe
 • Cuimsiú sóisialta agus comhionannas
 • Dul chun cinn san eolaíocht agus sa teicneolaíocht
 • Dlúthpháirtíocht i measc thíortha an Aontais
 • Meas ar chultúir agus ar theangacha na hEorpa
 • Aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta

AN EURO

Tá an t-airgeadra céanna ag go leor tíortha de chuid an Aontais freisin: an euro. Tá an euro curtha in áit a n-airgeadra náisiúnta ag 19 dtír den Aontas agus tá sé in úsáid ag níos mó ná 340 milliún duine gach lá. Le chéile, cuimsíonn na tíortha sin an limistéar euro.

Arbh eol duit?

Reinhold Gerstetter, ealaíontóir grafach agus dearthóir Gearmánach, a dhear nótaí bainc euro. Taispeántar doirse agus fuinneoga i stíleanna ailtireachta difriúla orthu, agus is siombailí iad ar oscailteacht agus ar nascacht. Cé go bhfuil nótaí bainc euro mar an gcéanna i ngach tír, tá na monaí beagán difriúil óna chéile. Ar thaobh amháin, a dhear Luc Luycx, dearthóir Beilgeach a d’oibrigh le Mionta Ríoga na Beilge, taispeántar léarscáil den Eoraip. Tá an taobh sin mar an gcéanna ag gach tír. Tá a dhearadh féin ag gach tír ar an taobh eile.

Léarscáil den Limistéar Euro:

Is iad seo a leanas na tíortha atá mar chuid den limistéar Euro: an Bheilg, an Chipir, an Eastóin, Éire, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Iodáil, an Ísiltír, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ostair, an Phortaingéil, an tSlóvaic, an tSlóivéin agus an Spáinn. Tá roinnt tíortha ina mbaill den Aontas ach ní úsáidtear an euro iontu. Is iad sin, an Bhulgáir, an Chróit, an Danmhairg, an Pholainn, an Rómáin, an tSeicia, an tSualainn agus an Ungáir.

Gníomhaíocht 2

An féidir leat a thomhas cén tír as a dtagann na monaí euro seo?

  Gheobhaidh tú cuidiú ar an suíomh gréasáin seo.

Grianghraf de bhoinn éagsúla euro ó thíortha ar fud an Aontais.

Téigh chuig freagraí

…san éagsúlacht!

An fhad a oibríonn siad le chéile i dtreo spriocanna comhroinnte, déanann tíortha an Aontais ceiliúradh ar chultúir agus ar thraidisiúin a chéile, na nithe a dhéanann an tAontas uathúil agus éagsúil. Bíonn an saol níos spéisiula mar gheall go bhfuilimid go léir chomh difriúil leis sin óna chéile agus is amhlaidh an cás le tíortha an Aontais! Is é sin an fáth a bhfuil meas ag tíortha an Aontais ar a ndifríochtaí chomh maith lena gcosúlachtaí.

TEANGACHA AN AONTAIS

Labhraítear os cionn 200 teanga san Eoraip. Tá 24 theanga oifigiúla san Aontas: Béarla, Bulgáiris, Cróitis, Danmhairgis, Eastóinis, Fionlainnis, Fraincis, Gaeilge, Gearmáinis, Gréigis, Iodáilis, Laitvis, Liotuáinis, Máltais, Ollainnis, Polainnis, Portaingéilis, Rómáinis, Seicis, Slóivéinis, Slóvaicis, Spáinnis, Sualainnis agus Ungáiris. Baineann an chuid is mó díobh le trí mhórghrúpa nó le trí “fhine”: Teangacha Gearmánacha, Rómánsacha nó Slavacha.

Seo an chaoi a ndeirtear “Maidin mhaith” nó “Dia duit” i ngach teanga oifigiúil den Aontas.

GEARMÁINIC

BÉARLA: Good morning

DANMHAIRGIS: God morgen

GEARMÁINIS: Guten Morgen

OLLAINNIS: Goedemorgen

SUALAINNIS: God morgon

RÓMÁNSACH

FRAINCIS: Bonjour

IODÁILIS: Buongiorno

PORTAINGÉILIS: Bom dia

RÓMÁINIS: Bună dimineaţa

SPÁINNIS: Buenos días

SLAVAIS

BULGÁIRIS: Dobró útro

CRÓITIS: Dobro jutro

POLAINNIS: Dzień dobry

SEICIS: Dobré ráno

SLÓIVÉINIS: Dobro jutro

SLÓVAICIS: Dobro jutro

Is éasca an chosúlacht idir na finte a fheiceáil sna samplaí sin. Ach is ann do theangacha eile den Aontas nach mbaineann leis na finte teangacha sin.

Seo an chaoi a ndeirtear “Maidin mhaith” nó “Dia duit” sna teangacha sin.

EASTÓINIS: Tere hommikust

FIONLAINNIS: Hyvää huomenta

GAEILGE: Dia duit

GRÉIGIS: Kalimera

LAITVIS: Labrīt

LIOTUÁINIS: Labas rytas

MÁLTAIS: L-Għodwa t-Tajba

UNGÁIRIS: Jó reggelt

Mar gheall go bhfuil an oiread sin teangacha oifigiúla ann, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an Aontas agus freagra a fháil i gceann de theangacha oifigiúla do thír féin, ar choinníoll gur theanga oifigiúil den Aontas í. Is féidir le polaiteoirí iad féin a chur in iúl ina dteanga féin freisin, arís ar choinníoll gur theanga oifigiúil den Aontas í, mar cuidíonn aistritheoirí agus ateangairí leo oibriú le chéile. Cuirtear na cinntí a dhéanann an tAontas ar fáil sna 24 theanga oifigiúla, le gur féidir leis an bpobal a bhfuil ag tarlú a leanúint.

Déan idirphlé i ngrúpaí

An bhfuil teanga eile den Aontas á foghlaim agat ar scoil? An bhfuil sí an-difriúil ó do theanga féin?

Cé mhéad teanga atá ar eolas agat? An bhfuil teanga faoi leith ar mhaith leat a fhoghlaim? Cén fáth?

Gníomhaíocht 3

An aithníonn tú na séadchomharthaí seo? Cuir an grianghraf leis an tír den Aontas.

Grianghraf den ‘Atomium’ sa Bheilg.

Grianghraf de Shéipéal San Niocláis sa Bhulgáir.

Grianghraf de Dhroichead Séarlais sa tSeicia.

Grianghraf de ‘Nyhavn’ sa Danmhairg.

Grianghraf de Gheata Brandenburg sa Ghearmáin.

Grianghraf d’Ardeaglais Alexander Nevxky san Eastóin.

Grianghraf d’Ardeaglais Naomh Pádraig in Éirinn.

Grianghraf d’Acrapoil na hAithne sa Ghréig.

Grianghraf de ‘La Sagrada Familia’ sa Spáinn.

Grianghraf de Thúr Eiffel sa Fhrainc.

Grianghraf de ‘Banski dvori’, suíochán Rialtas na Cróite sa Chróit.

Grianghraf de Thúr Pisa san Iodáil.

Grianghraf de Chaisleán Kyrenia sa Chipir.

Grianghraf de Chaisleán Turaida sa Laitvia.

Grianghraf de Thúr Gediminas sa Liotuáin.

Grianghraf de Phálás Mór Ducal i Lucsamburg.

Grianghraf d’Fhoirgneamh Pharlaimint na hUngáire san Ungáir.

Grianghraf de Chomh-Ardeaglais Naomh Seáin i Málta.

Grianghraf de Mhuilte gaoithe san Ísiltír.

Grianghraf de Phálás Schönbrunn san Ostair.

Grianghraf de Chaisleán Wawel sa Pholainn.

Grianghraf de Thúr Belem sa Phortaingéil.

Grianghraf de Chaisleán Bran sa Rómáin.

Grianghraf de Loch Bled sa tSlóivéin.

Grianghraf de Chaisleán Bratasláive sa tSlóvaic.

Grianghraf d’Ardeaglais Heilsincí san Fhionlainn.

Grianghraf de Chruinneog Avicii Arena sa tSualainn.

© Cris from Lisboa • © Florin Şarpe • © Pixabay - Elstef • © Dennis Jarvis • © Arild Vågen • © Krzysztof Golik • © Ad Meskens • © Hotice Hsu • © Penny Morlock • © C messier • © Diliff • © Fawksik

Téigh chuig freagraí

TÍRDHREACHA AGUS SÉADCHOMHARTHAÍ NA hEORPA

Tá raon leathan tírdhreacha éagsúla san Aontas Eorpach, ó mhóinéir agus riasca na nAlp go dtí Muir Aidriad thurcaid. Is iomaí traidisiún cultúrtha saibhir agus séadchomhartha iontach san Aontas freisin, agus cáil orthu ar fud an domhain. Ó pháláis na hAthbheochana agus ardeaglaisí gotacha go dtí páirceanna agus cearnóga áille, tá an t-uafás le feiceáil agus le sult a bhaint as i ngach tír den Aontas.

Níl ansin ach blaiseadh d’éagsúlacht chultúrtha shaibhir thíortha an Aontais. Ach tá go leor nithe eile le fáil amach fúthu! Breathnaigh an cluiche “An tAontas Eorpach: Cad atá i gceist leis?” chun tuilleadh eolais a fháil faoi gach tír den Aontas.

Gníomhaíocht: deireadh le quiz Chuid 1

  An féidir leat dhá rud a aontaíonn tíortha an Aontais a ainmniú?

  Cé mhéad tíortha den Aontas nach n-úsáideann an euro.

  Cé mhéad teanga oifigiúil atá ag an Aontas Eorpach?

  Cad a seasann na réaltaí ar bhratach an Aontais dó?

  An féidir leat a mhíniú cad iad cearta an duine agus conas a bhaineann siad leis an Aontas?

Téigh chuig freagraí

An tAontas Eorpach i do shaol ó lá go lá

Fiú mura n-aithnímid i gcónaí é, is cuid thábhachtach dár saol ó lá go lá é an tAontas Eorpach. Sa chuid seo, léirítear duit roinnt den iliomad buntáistí a bhaineann le cónaí san Aontas.

An saol gan teorainn

Éascaíonn an tAontas Eorpach dá shaoránaigh gluaiseacht faoi shaoirse ó thír amháin den Aontas go dtí ceann eile. Is féidir leo cónaí, staidéar nó obair a dhéanamh in aon tír eile den Aontas.

Tá cúrsaí taistil níos deacra de bharr phaindéim COVID-19 ar ndóigh, ach is í saoirse gluaiseachta ceann de na héachtaí is mó ag an Aontas i gcónaí.

Arbh eol duit?

Tá cuidiú praiticiúil agus comhairle phraiticiúil ar an suíomh gréasáin An Eoraip Agatsa faoin saol i dtíortha eile den Aontas agus faoi bheith ag taisteal agus ag obair iontu.

Tugann an tAontas tacaíocht do dhaoine ar mian leo am a chaitheamh ar an gcoigríoch chun teanga a fhoghlaim, chun tairbhe a bhaint as eispéiris nua agus chun aithne a chur ar chultúir eile. Is iomaí deis atá ann taithí a fháil ar thíortha eile. Léigh tuilleadh chun a fháil amach céard iad féin!

Déan staidéar, obair dheonach agus fionnachtain

Más mian leat staidéar a dhéanamh, dul faoi oiliúint nó páirt a ghlacadh i malartú ógra i gceann de na 33 thír ar fud na hEorpa agus níos faide, fiosraigh na deiseanna atá ar fáil faoin gclár Erasmus+. Tá an clár oscailte do dhéagóirí agus do dhaoine fásta as tíortha den Aontas agus as tíortha nach Ballstáit den Aontas iad, cibé an mic léinn, múinteoirí nó daoine eile atá ag obair iad.

  Éist le heispéiris daoine óga a ghlac páirt i malartú ógra Erasmus+.

A bhuí le Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, is féidir le daoine fásta óga obair dheonach a dhéanamh ar an gcoigríoch (nó sa bhaile) ar son cúise atá tábhachtach dóibh. D’fhéadfadh rud ar bith a bheith i gceist, ó pháirc scátála nua a thógáil, nó cuidiú le daoine i ngátar go dtí glantachán trá.

Leis an gclár DiscoverEU tugtar deis do dhaoine 18 mbliana d’aois pas taistil saor in aisce a fháil chun eolas a chur ar an Aontas ar feadh tréimhse chomh fada le mí amháin.

Ag obair san Aontas Eorpach

An bhfuil a fhios agat cad is mian leat a dhéanamh i ndiaidh duit críochnú ar scoil nó ar an ollscoil, nó an bhfuil tú fós ag smaoineamh air? Ní héasca é cinneadh a dhéanamh faoi cén post a roghnú, ach ní chiallaíonn gairm bheatha a thosú go gcaithfidh tú stop a chur le taiscéalaíocht san Aontas Eorpach. Mar shaoránach den Aontas Eorpach, is féidir leat bheith ag obair i dtír eile den Aontas – agus ní bheidh cead oibre ag teastáil uait. Tá an rochtain chéanna agatsa ar an margadh saothair, ar chearta agus ar oibleagáidí agus atá ag na daoine a chónaíonn sa tír sin.

Uaireanta, bíonn sé deacair teacht ar scileanna agus cáilíochtaí breise chun post a fháil. Cuidíonn an Scéim Ráthaíocht don Aos Óg de chuid an Aontais le daoine óga dul faoi oiliúint sna scileanna a theastaíonn ó fhostóirí. D’fhéadfadh sé go ndéanfaí amhlaidh trí oiliúint ar an láthair a sholáthar nó trí ghairmthreoir aonair a thabhairt.

D’fhéadfadh suíomh gréasáin EURES maidir le poist cuidiú leat nuair a thosaíonn tú amach ag cuardach post, socrúchán oibre nó printíseachta i dtír eile den Aontas. Cuidíonn sé le fostóirí freisin chun iarrthóirí ó thír eile den Aontas a aimsiú chun a gcuid folúntas a líonadh.

Déan idirphlé i ngrúpaí

Ar mhaith leat staidéar nó obair dheonach a dhéanamh ar an gcoigríoch? Cá háit ar maith leat dul ann? Conas a bheadh eispéireas den sórt sin chun tairbhe duit?

Ag taisteal san Aontas Eorpach

Le himeacht ama, d’éirigh sé níos éasca taisteal san Eoraip. Tá deireadh curtha ag formhór na dtíortha den Aontas le rialuithe teorann ag a dteorainneacha agus tá siad mar chuid de limistéar Schengen. Ciallaíonn sin nach gá duit do phas a thaispeáint agus tú ag taisteal idir 22 thír de chuid an Aontais (An Bheilg, an Danmhairg, an Eastóin, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ghréig, an Iodáil, an Ísiltír, an Laitvia, an Liotuáin, Lucsamburg, Málta, an Ostair, an Pholainn, an Phortaingéil, an tSeicia, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Spáinn an tSualainn agus an Ungáir) agus idir cheithre thír nach Ballstáit den Aontas iad (an Eilvéis, Ríocht na hIorua, an Íoslainn agus Lichtinstéin).

Níl i dtrasnú teorainneacha ach an chéad chéim, áfach.

Ag taisteal san Aontas Eorpach

  Mar chónaitheoir san Aontas, is féidir leat leanúint ort ag úsáid d’fhón póca díreach mar a dhéanann tú sa bhaile! Roimhe seo, bhíodh sé anchostasach glaonna a dhéanamh nó sonraí móibíleacha a úsáid ar an gcoigríoch. Sa lá atá inniu ann, níl táillí fánaíochta infheidhme a thuilleadh agus íocann tú an praghas céanna as d’fhón póca a úsáid agus a d’íocfá sa bhaile.

  Is féidir leat féachaint ar an tsraith teilifíse is fearr leat i gcónaí mar cinntíonn an tAontas gur féidir leat teacht ar do shíntiúis digiteacha pé áit ina bhfuil tú.

  Sa chás go gcuirtear do thuras ar ceal, cibé acu ar bhus, ar thraein, ar long nó ar eitleán é, tá sé de cheart agat a iarraidh go dtabharfaí d’airgead ar ais duit mar cosnaíonn an tAontas do chearta. Is é an tAontas Eorpach an t-aon limistéar ar domhan ina gcosnaítear daoine le sraith iomlán ceart do phaisinéirí. ceart do phaisinéirí.

  Sa chás go mbíonn timpiste agat nó go n-éiríonn tú tinn agus tú ag taisteal laistigh den Aontas, cinntítear leis an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte gur féidir leat dochtúir a fheiceáil nó glaoch ar otharcharr ar an bpraghas céanna a íocann muintir na háite:

Video: My EHIC story – Efi’s mother

Arbh eol duit?

Má tharlaíonn rud éigin a fhágann go bhfuil tú i mbaol agus tú i dtír ar bith den Aontas, is féidir leat glaoch ar an uimhir éigeandála Eorpach 112, ó theileafón ar bith, saor in aisce.

Tá sé níos deacra bheith ag taisteal mar gheall ar phaindéim COVID-19. Tugtar eolas ar an suíomh gréasáin “Re-Open EU” maidir leis na srianta éagsúla atá i bhfeidhm chun cuidiú leat do thuras san Eoraip a phleanáil le go mbeidh tú sábháilte agus sláintiúil.

Déanann cistiú ón Aontas difear san áit a gcónaíonn tú

Cuidíonn an tAontas Eorpach le feabhas a chur ar shaolta daoine trí thacú le poist nua, bonneagar nua a thógáil agus seirbhísí poiblí amhail scoileanna agus ospidéil a nua-aoisiú. Breathnaigh thart ar an áit ina gcónaíonn tú, seans go bhfuil an tAontas Eorpach níos gaire duit ná mar a cheapann tú!

Chuidigh an tAontas le ciste a chur ar fáil do na céadta tionscadal thar na mblianta, mar shampla:

  músaem faoin spéir ar an teorainn idir an tSeicia agus an Ghearmáin;

  saoráid spóirt nua i gceantar tuaithe sa Pholainn;

  dáileadh torthaí, glasraí agus bainne i scoileanna i ngach tír san Aontas;

  linn snámha nua sa Bhruiséil;

  síneadh ar mheitreo na hAithne.

  Fiosraigh roinnt tionscadal arna gcistiú ag an Aontas i réigiúin éagsúla ar feadh na hEorpa: https://europa.eu/!Qg69NV agus https://europa.eu/!wC93kF

Arbh eol duit?

Eagraíonn an tAontas Eorpach go leor tionscnamh inar féidir le cathracha Eorpacha dul san iomaíocht ar theideal agus a n-éachtaí a chur i láthair. Gach bliain, téann cathracha Eorpacha san iomaíocht chun teideal a bhuachan, amhail Príomhchathair Chultúir na hEorpa, Príomhchathair Nuálaíochta na hEorpa, Príomhchathair Óige na hEorpa agus Príomhchathair Ghlas na hEorpa.

Cearta tomhaltóirí agus sábháilteacht

Tá tionchar ag an Aontas Eorpach ar do shaol laethúil freisin trí dhlíthe agus rialacha sonracha a chinntíonn do shábháilteacht agus a chosnaíonn do chearta mar thomhaltóir gach áit san Aontas Eorpach.

Bíonn ar tháirgí amhail bia, bréagáin agus táirge cosmaidí dianriachtanais sábháilteachta a chomhlíonadh sular féidir iad a dhíol laistigh den Aontas.

Arbh eol duit?

Tá os cionn 100 000 saineolaí san Aontas a thástálann sábháilteacht bia ón bhfeirm go dtí an forc.

Tugann dlí an Aontais ráthaíocht 2 bhliain ar a laghad freisin nuair a cheannaíonn tú earraí tomhaltóra. Dá bharr sin, má theipeann ar do mheaisín níocháin i ndiaidh bliana, is gá é a dheisiú nó a athsholáthar saor in aisce, beag beann ar cá háit san Aontas a cheannaigh tú é.

Cinntíonn dlí an Aontais freisin go bhfuil an ceart agat, nuair a cheannaíonn tú earraí ar líne, d’ordú a chur ar ceal nó an méid a cheannaigh tú a thabhairt ar ais laistigh de 14 lá má athraíonn tú d’intinn.

Arbh eol duit?

Má tá fadhbanna agat le hearra a cheannaigh tú i dtír eile den Aontas, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Líonra na Lárionad Eorpach do Thomhaltóirí.

Tá an ceart agat faisnéis chruinn a fháil faoi cháilíocht na n-earraí a cheannaíonn tú, is cuma cá háit san Aontas ina bhfuil tú. Cuidíonn rialacha an Aontais maidir le lipéadú leat a fháil amach go tapa agus go héasca cibé an bhfuil nó nach bhfuil earra orgánach, fuinneamhéifeachtúil, nó déanta le modhanna traidisiúnta. Ciallaíonn sin gur féidir leat cinntí lán-eolasacha a dhéanamh faoin méid a cheannóidh tú.

Gníomhaíocht 4

Breathnaigh timpeall ort i do theach nó sna siopaí a dtugann tú cuairt orthu agus féach cé mhéad de na lipéid seo is féidir leat a aimsiú. An eol duit cad is brí leo?

Taispeánann íomhá lipéid éagsúla an Aontais is féidir a aimsiú ar tháirgí a cheannaítear san Aontas: lipéad margaíochta CE, an t-éicilipéad AE, an lógó orgánach AE, an Lipéad Fuinnimh AE, na Táscaí Geografacha AE.

Téigh chuig freagraí

Coinneáil cothrom le dáta leis an ré dhigiteach

Ní féidir le go leor dúinn an saol a shamhlú gan an t-idirlíon ná teicneolaíochtaí digiteacha. Nuair a bhímid ag féachaint ar scannáin, ag siopadóireacht nó ag úsáid léarscáile chun ár mbealach a dhéanamh, is minic gur ar líne a dhéanaimid é.

Níl na deiseanna céanna ag gach duine san Aontas Eorpach, áfach, chun rochtain a fháil ar an teicneolaíocht agus chun úsáid a bhaint aisti, go háirithe daoine a chónaíonn i gceantair i bhfad ó chathracha móra. Bíonn an tAontas go obair go leanúnach chun rochtain ar an idirlíon a chur ar fáil do gach duine a chónaíonn san Aontas. A bhuí le tionscnamh a fhaigheann ciste ón Aontas, Wifi4EU, tá baill the Wi-Fi curtha ar bun i dtuairim is 8 000 pobal ar fud an Aontais. Is féidir leat nascadh leis an idirlíon saor in aisce i músaeim, i leabharlanna, i bpáirceanna agus in áiteanna poiblí eile ina bhfeiceann tú an siombail Wifi4EU.

Cé go gcuireann rochtain ar an idirlíon go leor buntáistí ar fáil dúinn, amhail teacht éasca ar fhaisnéis agus ar sheirbhísí éifeachtúla, baineann riosca leis freisin. Cuidíonn an Clár i ndáil le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí le leanaí agus le daoine óga fanacht sábháilte agus an t-idirlíon nó teicneolaíochtaí móibíleacha in úsáid acu.

Arbh eol duit?

Cad is intleacht shaorga ann?

An bhfaca tú róbat riamh? An raibh a fhios agat go n-úsáideann d’fhón cliste intleacht shaorga freisin? Faigh amach faoi thodhchaí dhigiteach na hEorpa sa tsraith chartún Taiscéalaithe Digiteacha

  Faigh amach tuilleadh: https://europa.eu/learning-corner/digital-explorers-cartoon-series_ga

Arbh eol duit?

Chuir an tAontas Eorpach ina luí ar phríomhchuideachtaí teicneolaíochta agus meán, ó Twitter go Disney, an Chomhghuaillíocht chun Cosaint Níos Fearr a thabhairt do mhionaoisigh ar líne a bhunú. Geallann comhaltaí an ordghrúpa go bhfeabhsóidh siad spásanna ar líne do dhaoine óga, mar shampla trí dhul i ngleic le cibearbhulaíocht agus le hábhar díobhálach.

Leis na meáin shóisialta, siopaí ar líne agus aipeanna móibíleacha, bíonn ort muinín a bheith agat as cuideachtaí ó thaobh faisnéis phearsanta a d’fhéadfaí a chailleadh nó a ghoid. A bhuí le Rialachán Ginearálta an Aontais maidir le Cosaint Sonraí (RGCS), déantar d’fhaisnéis phearsanta – ainm, seoladh, aois, etc. – a chosaint. Ní féidir í a úsáid gan cead ná chun críoch nár chomhaontaigh tú leo.

A bhuí leis an idirlíon, is éasca agus is tapa an rud é faisnéis a lorg agus teacht uirthi. Is féidir faisnéis mhíchruinn nó díobhálach a scaipeadh go tapa ar líne, áfach, go háirithe ar na meáin shóisialta. Déanann an tAontas bréagaisnéis den sórt sin a nochtadh go gníomhach agus oibríonn sé in éineacht le cuideachtaí meán sóisialta chun an scaipeadh sin a theorannú.

Gníomhaíocht 5

Is féidir linn go léir cuidiú le stop a chur le scaipeadh na faisnéise míthreoraí ar líne. Cad iad na ceisteanna ba cheart a chur ort féin sula roinneann tú scéal ar na meáin shóisialta? Faigh roinnt leideanna áisiúla chun an tslí le teoiricí comhcheilge a shainaithint.

Téigh chuig freagraí

An comhshaol a chosaint

Is iomaí bealach a mbainimid sult as an dúlra, ó bhia blasta a ithe go siúl i dtírdhreacha iontacha. Ach, rud níos tábhachtaí fós, braithimid air dár gcuid aeir, uisce, fuinneamh agus amhábhar. Ós rud é nach stopann truailliú ag teorainneacha, ní mór do thíortha a bheith ag obair le chéile chun aire a thabhairt don chomhshaol. Mar gheall ar an athrú aeráide, is práinní ná riamh an comhshaol a chosaint. Tá sé mar aidhm ag an Aontas Eorpach a bheith neodrach ó thaobh aeráide de faoin mbliain 2050, agus tá bearta á ndéanamh aige lena chinntiú go mbainfimid go léir tairbhe as comhshaol nádúrtha faoi bhláth.

Arbh eol duit?

Comhaontú Glas don Eoraip a thugtar ar phlean an Aontais go mbeadh an Eoraip ar an gcéad ilchríoch ar domhan a bheidh neodrach ó thaobh aeráide de faoi 2050.

Faoi Natura 2000, cosnaítear tuairim is 2 000 speiceas ainmhithe agus plandaí, chomh maith le 230 cineál gnáthóg ar fud an Aontais. Is ionann sin agus 18 % d’achar talún an Aontais agus 6 % dá uiscí, rud a fhágann gurb é an líonra limistéar faoi chosaint is mó ar domhan é!

Arbh eol duit?

Tá cómhaoiniú déanta faoi chlár LIFE an Aontais, lena gcistítear tionscadail a chosnaíonn an comhshaol agus lena ndéantar an t-athrú aeráide a chomhrac, ar bhreis agus 5 500 tionscadal le 20 bliain anuas.

  Faigh amach faoi na tionscadail i do thír féin.

A bhuí le dlíthe an Aontais, tá uisce óil agus uisce snámha glan le fáil beagnach gach áit san Aontas. Tá ár bhfarraigí ag éirí níos glaine ar bhealaí eile freisin: tá cosc curtha ag an Aontas ar phlaistigh aon úsáide, arb ionann iad agus 70 % den bhruscar muirí ar fad. Chun truailliú ithreach agus aeir a íoslaghdú, chomh maith le huisce, déanann an tAontas cleachtais feirmeoireachta inbhuanaithe a chur chun cinn. Tá srianta curtha aige ar an úsáid a mbaintear as lotnaidicídí ceimiceacha agus guaiseacha, agus as leasacháin.

Is tosaíocht mhór don Aontas é an t-athrú aeráide a chomhrac. Chomhaontaigh gach tír san Aontas gur cheart go mbainfear na nithe seo a leanas amach faoi 2030:

  laghdú ollmhór a chur ar an úsáid a mbaineann siad as astaíochtaí gás ceaptha teasa agus fuinneamh;

  laghdú ollmhór a chur ar an úsáid a mbaineann siad as astaíochtaí gás ceaptha teasa agus fuinneamh;

Arbh eol duit?

Tá ról tábhachtach ag an gcaoi a bhfaighimid ár gcuid fuinnimh sa chomhrac in aghaidh an athraithe aeráide. Foghlaim tuilleadh sna físeáin seo:

  https://europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_ga

Déan idirphlé i ngrúpaí

Caitheann gach duine san Aontas Eorpach níos mó ná cileagram de bhruscar amach gach lá, ar an meán. Féach ar an bhfíseán:

  

An aithníonn tú tú féin san fhíseán seo?

Cad iad na rudaí beaga a d’fhéadfá a dhéanamh i do shaol laethúil chun do shaol a chaitheamh ar bhealach a bheadh níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol?

  Faigh amach tuilleadh faoina ndéanann an tAontas Eorpach chun an comhshaol a chosaint agus chun an t-athrú aeráide a chomhrac.

Ag tacú leis an eolaíocht agus leis an nuálaíocht

Tá baint ag an eolaíocht agus ag an teicneolaíocht le beagnach gach cuid dár saol laethúil – ón mbia a ithimid, na cógais leighis a nglacaimid agus an cúram sláinte a fhaighimid go dtí an t-iompar a úsáidimid agus an tslí a n-oibrímid agus a gcaithimid ár gcuid ama shaoir. Cuidíonn an tAontas Eorpach le heolaithe, le taighdeoirí agus le nuálaithe ó ar fud na hEorpa chun ár saol a fheabhsú agus chun cuid de na dúshláin is mó atá roimh an domhan a réiteach.

Tugann an tAontas cistí don taighde eolaíoch. Mar shampla, chuir a chlár taighde agus nuálaíochta ar chumas eolaithe na nithe seo a leanas a dhéanamh:

  an chéad íomhá riamh de dhúpholl a dhéanamh leis an Teileascóip Event Horizon;

  teacht ar thrí phláinéad ináitrithe atá cosúil leis an Domhan;

  bealach chun ailse a aimsiú ar anáil duine a fhorbairt.

Féach fionnachtana eolaíocha eile a rinneadh a bhuíochas de chistí ón Aontas:

  https://europa.eu/!YX34wK

Arbh eol duit?

Is mian leis an Aontas go mbeadh níos mó ban agus cailíní páirteach san eolaíocht. Gach bliain seolann sé Duais an Aontais do Nuálaithe Ban, a dhéanann ceiliúradh ar cheannairí ban sa nuálaíocht agus ar aidhm léi an chéad ghlúin eile a spreagadh chun a lorg a leanúint.

I rith phaindéim COVID-19, chuidigh an tAontas le táirgeoirí vacsaíní costais a chumhdach chun taighde agus forbairt a dhéanamh ar vacsaíní. Bhí eolaithe in ann vacsaíní éagsúla a bhí sábháilte agus éifeachtach in aghaidh COVID-19 a tháirgeadh laistigh de bhliain ó thosaigh an phaindéim.

D’oibrigh tíortha an Aontais as lámh a chéile chun vacsaíní a cheannach agus a dháileadh ar fud an Aontais.

Faigh amach tuilleadh faoi phlean an Aontais um vacsaíní:

  https://europa.eu/!U7gFqh

Déan idirphlé i ngrúpaí

An féidir leat smaoineamh ar fhadhb ar mhaith leat go réiteodh an eolaíocht í? Cén fáth?

Arbh eol duit?

Is é clár satailíte an Aontais – Copernicus – an córas is forbartha ar domhan chun monatóireacht a dhéanamh ar an bpláinéad agus chun athruithe san aeráid agus sa chomhshaol a rianú.

Faigh amach tuilleadh faoi Copernicus.

  https://www.copernicus.eu/ga

An tAontas Eorpach sa domhan mór

Chomh maith le tionchar a imirt ar ár saol laethúil, tá ról suntasach ag an Aontas Eorpach ar an gcuid eile den domhan freisin.

Le chéile, is ionann tíortha an Aontais agus thart ar 20 % de gheilleagar an domhain. Tá comhaontuithe trádála ag an Aontas le go leor tíortha éagsúla ar fud an domhain, amhail Ceanada, an tSeapáin agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, rud a fhágann go bhfuil sé níos éasca gnó a dhéanamh lena chéile. Tá na comhaontuithe trádála go léir a shocraíonn an tAontas trédhearcach agus ceanglaíonn siad ar na comhpháirtithe trádála cearta oibrithe agus an comhshaol a chosaint.

dlúthpháirtíocht ar cheann de phríomh-luachanna an Aontais, dlúthpháirtíocht idir thíortha an Aontais agus le tíortha eile. Oibríonn an tAontas chun deireadh a chur le bochtaineacht, chun síocháin a chothú agus chun chabhair dhaonnúil a sholáthar. Cuireann líonra mór saineolaithe in os cionn 40 tír ar fud an domhain ar chumas an Aontais bia, foscadh, cúram leighis agus oideachas a sholáthar do roinnt de na daoine is soghonta ar domhan.

Arbh eol duit?

Le chéile, is iad tíortha an Aontais an dream is mó ar domhan a thugann cabhair dhaonnúil.

Nuair a tharlaíonn tubaistí gan choinne san Eoraip nó in áiteanna eile ar domhan, is féidir le tíortha an Aontais cúnamh agus cabhair a thabhairt trí chóras freagartha comhordaithe ar a dtugtar an Sásra um Chosaint Shibhialta. Ón mbliain 2001, cuireadh i ngníomh é os cionn 420 uair chun freagra a thabhairt ar éigeandálaí.

  Faigh amach tuilleadh faoi ról an Aontais sa domhan mór:

  Maidir le trádáil.

  Maidir le forbairt agus comhar .

  Maidir le cabhair dhaonnúil agus cosaint shibhialta.

Gníomhaíocht: deireadh le quiz Chuid 2

  Fíor nó bréagach: ní dhéanann an tAontas difear do do shaol laethúil ach amháin nuair a bhíonn tú ag taisteal ar an gcoigríoch.

  Cén clár a chuireann ar do chumas dul ag obair go deonach thar sáile ar son cúis atá ríthábhachtach duit?

  Fíor nó bréagach: San Aontas Eorpach, is féidir leat táirgí a cheannaigh tú ar líne a sheoladh ar ais laistigh de mhí amháin ón dáta ar cheannaigh tú iad?

  Cad is Natura 2000 ann?

  An féidir leat a mhíniú conas a chosnaíonn an tAontas do chuid sonraí pearsanta, amhail d’ainm, d’aois nó do sheoladh?

Téigh chuig freagraí

An tAontas Eorpach: turas trí na blianta

Ní raibh an tAontas Eorpach i gcónaí mar atá sé sa lá atá inniu ann, ná ní raibh an t-ainm céanna air i gcónaí. Céim ar chéim a cruthaíodh é, agus tá an uaillmhian a spreag lucht a bhunaithe fós mar threoir aige sa lá atá inniu ann. Seo a leanas roinnt de na himeachtaí stairiúla as ar tháinig an tAontas Eorpach agus roinnt den iliomad athruithe a cuireadh air i gcaitheamh na mblianta.

1945

Deireadh leis an Dara Cogadh Domhanda san Eoraip.

Is iomaí duine a bhásaigh agus scriosadh cathracha iomlána leis a mbuamáil san Eoraip. Tá daoine meáite nach dtarlódh léirscrios den sórt sin feasta.

Dearbhú Schuman.

An 9 Bealtaine, thug Robert Schuman óráid inar chuir sé plean i láthair le haghaidh cineál nua comhair pholaitiúil san Eoraip. An smaoineamh a bhí ann ná go ndéanfadh náisiúin na hEorpa bainistiú comhpháirteach ar tháirgeadh guail agus cruach, le nach bhféadfadh tír ar bith í féin a armáil in aghaidh na dtíortha eile go rúnda.

  Léigh Dearbhú Schuman ina iomláine.

1950

1951

Síníonn an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, Lucsamburg agus an Ísiltír Conradh Pháras ag bunú an Comhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach. Socraíonn siad go n-oibreoidh siad le chéile chun cuidiú leis an Eoraip a atógáil i ndiaidh scrios an chogaidh.

Síníodh Conarthaí na Róimhe.

Oibríonn na sé thír chomh maith sin le chéile go socraíonn siad dul i gcomhar le chéile i réimsí eile freisin. Bunaítear Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (CEE) (2) agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Euratom). In éineacht leis an gComhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach, déanann siad an rud ar a dtugtar na Comhphobail Eorpacha.

1957

1962

bunaítear an comhbheartas talmhaíochta. Tá sé ar cheann de na beartais is sine san Aontas, tugann sé tacaíocht d’fheirmeoirí agus cinntíonn sé go bhfuil soláthar seasmhach bia sa Eoraip atá inacmhainne, sábháilte agus ar dhea-cháilíocht.

Ó shé thír go naoi dtír. Téann an Danmhairg, Éire agus an Ríocht Aontaithe isteach sna Comhphobail Eorpacha.

1973

1979

Tionóltar na chéad toghcháin dhíreacha do Pharlaimint na hEorpa. Den chéad uair, is féidir le saoránaigh Eorpacha vóta a chaitheamh ar son an té a dhéanfaidh ionadaíocht orthu i bParlaimint na hEorpa. Tionóltar na toghcháin Eorpacha gach cúig bliana.

téann an Ghréig isteach sa CE, agus í an 10ú Ballstát ann.

1981

1986

téann an Spáinn agus an Phortaingéil isteach sa CE, rud a fhágann gur 12 chomhalta ann, ar an iomlán.

Bunaítear an clár Erasmus chun cuidiú le daoine óga san Eoraip staidéar a dhéanamh, dul faoi oiliúint agus obair dheonach a dhéanamh ar an gcoigríoch.

1987

1992

Sínítear Conradh Maastricht. Cruthaítear an tAontas Eorpach. Tugtar saoránacht Eorpach isteach leis an gconradh agus leagtar amach rialacha soiléire le haghaidh an euro a thiocfaidh níos déanaí. Déantar beartas eachtrach agus slándála a neartú leis freisin agus méadaítear comhar i gcúrsaí ceartais agus gnóthaí baile.

Cuireann Comhaontú Schengen deireadh leis an rialú ar fad ag teorainneacha idir na seacht dtír a shínigh é (tá sé sínithe ag 26 thír faoi láthair – féach mionsonraí i gCuid 2).

1995

1995

téann an Ostair, an Fhionlainn agus an tSualainn isteach san Aontas Eorpach. Tá 15 bhallstát san Aontas Eorpach anois.

Sínítear Conradh Nice. An phríomhaidhm atá aige ná institiúidí an Aontais a athchóiriú chun iad a ullmhú don mhéadú ba mhó riamh (3) i stair an Aontais.

2001

2002

Is iad nótaí agus monaí euro an t-airgeadra dlíthiúil in 12 thír den Aontas (féach tuilleadh i gCuid 1)

téann 10 dtír nua isteach san Aontas: An Chipir, an Eastóin, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, an Pholainn, an tSeicia, an tSlóvaic, an tSlóivéin agus an Ungáir. Ba é sin an líon ba mhó tíortha riamh a chuaigh isteach san Aontas ag an am céanna.

2004

2007

Téann an Bhulgáir agus an Rómáin isteach san Aontas, a bhfuil 27 mBallstát ann anois.

Sínítear Conradh Liospóin. Tugann sé isteach struchtúr nua lena dtugtar ról níos láidre don Aontas sa domhan agus údarás níos mó do ghuth na saoránach agus na rialtas náisiúnta.

2007

2012

Bronntar Duais Nobel na Síochána ar an Aontas ar son an ról a ghlac sé i mórchuid na hEorpa a aistriú ó mhór-roinn ina raibh cogadh inti chuig mór-roinn síochánta. Baineann an tAontas úsáid as an airgead ón duais chun cuidiú le leanaí nach bhfuil deis acu fás aníos faoi shíocháin.

Téann an Chróit isteach san Aontas, agus is í an 28ú Ballstát den Aontas Eorpach.

2013

2017

Cuirtear deireadh le táillí fánaíochta. Is féidir le daoine a chónaíonn san Aontas glaonna a dhéanamh, téacsanna a sheoladh agus nascadh leis an idirlíon ar a bhfón móibíleach áit ar bith san Aontas Eorpach, gan costais bhreise a íoc.

An Breatimeacht. I ndiaidh reifreann a tionóladh sa bhliain in 2016, fágann Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach go hoifigiúil.

2020

2020

NextGenerationEU. I rith na paindéime COVID-19, cailleann go leor gnólachtaí ioncam agus cailleann a lán daoine a bpost. Cuireann NextGenerationEU EUR 750 billiún sa bhreis ar fáil do thíortha an Aontais chun cuidiú leo a ngeilleagar a atógáil arís ar bhealach inbhuanaithe. Féach: https://europa.eu/!tYYuFC

Cuirtear tús leis an gclár Erasmus+ nua. Agus dhá mhéid an buiséad a bhí aige roimhe, bainfidh 10 milliún duine de gach uile aois agus cúlra san Eoraip agus níos faide i gcéin tairbhe as agus deiseanna éagsúla á mblaiseadh acu i dtír eile (féach ar Chuid 2 chun tuilleadh faisnéise a fháil).

2021

Arbh eol duit?

Tá gach uile gníomhaíocht a dhéanann an tAontas bunaithe ar chonarthaí a shínigh gach ceann de na tíortha AE tar éis plé a dhéanamh orthu agus comhaontú orthu. Mar sin féin, tógann sé tréimhse fhada, uaireanta roinnt blianta, chun comhaontú a chur i bhfeidhm. Is í sin an fáth a bhfeictear dhá dháta éagsúla leis an gconradh céanna: an “dáta sínithe” agus an “dáta theacht i bhfeidhm”.

Faigh amach tuilleadh faoin conarthaí an Aontais.

AR MHAITH LEAT TUILLEADH A FHOGHLAIM FAOIN AONTAS I gCAITHEAMH NA mBLIANTA?

Téigh ar thuras siar le hAmlíne an Aontais agus faigh amach faoi nóiméid tábhachtacha sa stair a chruthaigh an tAontas atá againn inniu:

  https://europa.eu/!pmQJfg

Arbh eol duit?

Bhí neart ceannairí físeacha – idir fhir agus mná – mar inspioráid don Aontas an lae inniu. Murach a bhfuinneamh agus a spreagadh, ní bheadh an tsíocháin agus an chobhsaíocht, rudaí a ndéanaimid talamh slán dóibh, againn inniu. Foghlaim faoi cheannródaithe an Aontais:

  https://europa.eu/!bXvvNf

Gníomhaíocht: deireadh le quiz Chuid 3

  An féidir leat na sé thír a chur an tAontas ar bun a ainmniú? Cén t-ainm a chuir siad ar an bpobal a bhun siad in 1951?

  Cén bhliain ar ghlac do thír féin ballraíocht san Aontas? An bhfuil do thír mar chuid den limistéar euro? An bhfuil do thír mar chuid de limistéar Schengen?

  Cad í an tír ba dheireanaí le teacht isteach san Aontas?

  Cén duais a bronnadh ar an Aontas in 2012 agus cén fáth?

  Cé hiad ceannródaithe an Aontais?

Téigh chuig freagraí

An tAontas Eorpach: cén chaoi a n-oibríonn sé?

D’fhéadfadh gur chuala tú faoi chinntí a dhéanann “an Bhruiséil”. Úsáidtear an frasa sin chun tagairt a dhéanamh don Aontas Eorpach, mar is san áit sin a bhfuil an chuid is mó de cheanncheathrúna na n-institiúidí lonnaithe. Cad iad go baileach na róil atá acu agus cén cineál cinntí is féidir leo a dhéanamh? Cén ról atá ag rialtais náisiúnta san Aontas Eorpach? Míneoidh an chuid seo conas a oibríonn an tAontas Eorpach. Foghlaimeoidh tú faoin mbealach ar féidir leis cluas éisteachta a fháil ar leibhéal na hEorpa freisin.

Cé hiad príomhphearsanra an Aontais?

Chomhaontaigh tíortha Eorpacha go beacht cad ar cheart agus cad nár cheart an tAontas Eorpach a dhéanamh; is é is aidhm leis an tAontas gan gníomh a dhéanamh ach i gcás gur féidir sprioc a bhaint amach ar bhealach níos fearr ar leibhéal an Aontais ná ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil. Sainítear na rialacha sna conarthaí de chuid Aontais ar fhoghlaim tú fúthu i gCuid 3.

Féachaimis ar institiúidí an Aontais anois, áit a gcasann príomhphearsanra ó gach ceann de thíortha an Aontais le chéile le plé agus cinntí a dhéanamh faoi dhlíthe le chéile.

PARLAIMINT NA hEORPA

grianghraf d’Áras Louise Weiss, is é sin príomhfhoirgneamh cheanncheathrú Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg.

Is guth saoránach an Aontais Eorpaigh atá inti.

  Cén áit a bhfuil sí lonnaithe?

In Strasbourg (an Fhrainc), an Bhruiséil (an Bheilg) agus i Lucsamburg (Lucsamburg).

  Cé a oibríonn san institiúid sin?

 • 705 Feisire de Pharlaimint na hEorpa (FPEnna). Ní rangaítear FPEnna de réir a náisiúntachta. Tá siad i ngrúpaí de thíortha éagsúla a bhfuil na dearcthaí polaitiúla céanna acu.
 • Déanann siad ionadaíocht ar shaoránaigh thíortha an Aontais.
 • Toghann saoránaigh an Aontais go díreach iad gach 5 bliana. Bíonn líon FPEnna a dhéanann ionadaíocht ar gach tír ag brath ar mhéid an daonra sa tír.

  Cé hé an tUachtarán?

Roberta Metsola – toghann FPEnna an tUachtarán.

Grianghraf d’Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Roberta Metsola

  Cad é a dhéanann sí?

 • Déanann Parlaimint na hEorpa díospóireacht ar reachtaíocht an Aontais agus glacann sí an reachtaíocht sin in éineacht le Comhairle an Aontais Eorpaigh.
 • Déanann sí cinntí maidir le buiséad an Aontais in éineacht le Comhairle an Aontais Eorpaigh.
 • Déanann sí faireachán ar úsáid cheart cistí an Aontais agus maoirsíonn sí institiúidí eile de chuid an Aontais, go háirithe an Coimisiún Eorpach. Toghann sí Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus tá an ceart aici an Coimisiún Eorpach iomlán a fhormheasadh agus diúltú dó.

  Faigh amach tuilleadh faoi Pharlaimint na hEorpa.

AN CHOMHAIRLE EORPACH

Grianghraf d’Áras Europa, suíochán Chomhairle na hEorpa agus Chomhairle an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil.

Is í an Chomhairle an leibhéal is airde comhair pholaitiúil idir tíortha an Aontais.

  Cén áit a bhfuil sí lonnaithe? An Bhruiséil (an Bheilg).

  Cé a oibríonn san institiúid sin?

Cinn Stáit agus Cinn Rialtais ó gach tír de chuid an Aontais, agus iad uile faoi chathaoirleacht uachtaráin.

  Cé hé an tUachtarán?

Charles Michel – agus cheap ceannairí náisiúnta (Cinn Stáit nó Rialtais thíortha an Aontais) é.

Grianghraf de Charles Michel, atá ina Uachtarán na Comhairle Eorpaí.

  Cad é a dhéanann sí?

Leagann Comhairle an Aontais Eorpaigh príomhthosaíochtaí agus treoir fhoriomlán bheartais an Aontais, ach ní ritheann sí dlíthe. Is é sin an post atá ag Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh. Tugtar cruinnithe mullaigh ar a chruinnithe agus reachtaítear iad sa Bhruiséil ceithre huaire in aghaidh na bliana ar a laghad.

  Faigh amach tuilleadh faoin gComhairle Eorpach.

Arbh eol duit?

Breathnaigh ar an mionchlár faisnéise seo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin gComhairle:

  https://europa.eu/!Xm48xu

COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH

Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh, nó an Chomhairle, nó Comhairle na nAirí, a chuirtear uirthi freisin, ionadaíocht ar rialtais thíortha an Aontais.

  Cén áit a bhfuil sí lonnaithe? An Bhruiséil (an Bheilg).

  Cé a oibríonn san institiúid sin?

 • Airí ó gach tír an Aontais. Déanann siad ionadaíocht ar leasanna a dtíre san Aontas.
 • Bíonn an t-aire rialtais nach mór freastal ar chruinnithe dá cuid ag brath ar an t-ábhar a phléifear ag an gcruinniú; má dhíríonn an cruinniú ar chúrsaí truaillithe, casfaidh airí timpeallachta ó gach tír an Aontais le chéile, más dobharshaothrú a phléifear ann, freastalóidh na hairí atá freagrach as dobharshaothrú ar an gcruinniú, agus mar sin de.

  Cén chaoi a n-oibríonn an uachtaránacht?

Glacann tíortha an Aontais sealanna le cathaoirleacht a dhéanamh ar chruinnithe, agus bíonn tír amháin ag feidhmiú uachtaránacht na Comhairle ar feadh 6 mhí.

https://www.consilium.europa.eu/ga/council-eu/presidency-council-eu/

  Cad é a dhéanann sí?

 • Déanann Comhairle an Aontais Eorpaigh díospóireacht ar reachtaíocht an Aontais agus glacann sí an reachtaíocht sin in éineacht le Parlaimint na hEorpa.
 • Déanann sí cinntí maidir le buiséad an Aontais in éineacht le Parlaimint na hEorpa.
 • Sainíonn sí beartas eachtrach agus slándála an Aontais agus cuireann sí an beartas sin i ngníomh. Cuir i gcás, déanann sí cinntí maidir le comhaontuithe idirnáisiúnta agus méaduithe an Aontais.

  Faigh amach tuilleadh faoi Comhairle an Aontais Eorpaigh.

Arbh eol duit?

Maidir le cinntí áirithe, féadfaidh an Chomhairle cinntí a dhéanamh le vóta tromlaigh, ach ní mór do na tíortha uile a chomhaontú ar chinntí eile. Maidir le cinntí tábhachtacha, cuir i gcás, tír nua a cheadú le bheith san Aontas, ní mór d’airí gach tír an Aontais a chomhaontú air sin.

  Tuilleadh faisnéise maidir le rialacha vótála sa Chomhairle:

https://www.consilium.europa.eu/ga/council-eu/voting-system/

AN COIMISIÚN EORPACH

Grianghraf den Berlaymont, arb é príomhfhoirgneamh an Choimisiúin Eorpaigh sa Bhruiséil é.

Cuireann sé leasanna ginearálta an Aontais chun cinn.

  Cén áit a bhfuil sé lonnaithe? An Bhruiséil (an Bheilg).

  Cé a oibríonn san institiúid sin?

 • Uachtarán amháin agus 26 Coimisinéir.

  Faigh amach tuilleadh faoi na Coimisinéirí atá i bhfeidhm faoi láthair.

 • Ainmníonn gach tír san Aontas Coimisinéir amháin, agus ní mór do Pharlaimint na hEorpa an Coimisinéir sin a fhormheasadh ansin. Ní hé an post atá ag na Coimisinéirí ionadaíocht a dhéanamh ar thuairimí a dtíre ach oibriú ar son leas coiteann an Aontais, agus bíonn gach Coimisinéir freagrach as réimse áirithe de ghníomhaíocht an Aontais.

  Cé hé an tUachtarán?

Cheap ceannairí náisiúnta (Cinn Stáit nó Rialtais thíortha an Aontais) Ursula von der Leyen, d’fhaomh Parlaimint na hEorpa an ceapachán sin.

Grianghraf de Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh.

  Cad é a dhéanann sí?

 • Tá an Coimisiún Eorpach freagrach as dlíthe an Aontais a phleanáil, a ullmhú agus a mholadh, lena n-áirítear buiséad an Aontais.
 • Bainistíonn sé beartais an Aontais agus cuireann sé na beartas sin i ngníomh agus cuireann sé an buiséad i bhfeidhm.
 • Cinntíonn sé go leanann tíortha an Aontais dlí Eorpach.
 • Déanann sé ionadaíocht ar an Aontas ar fud an domhain in éineacht leis an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS (4)).
Arbh eol duit?

Cé go bhfuil ceanncheathrú an Coimisiúin sa Bhruiséil, tá ionadaíocht aige i ngach uile thír de chuid an Aontais. Tá toscaireachtaí ag an Aontas ar fud an domhain a ghníomhaíonn mar ambasáidí don Aontas. Is féidir leis tuilleadh faisnéise a fháil faoi oifigí an Aontais ar fud an domhain i gCuid 6.

  Faigh amach tuilleadh faoin gCoimisiún Eorpach.

Is minic a dhéantar tagairt do Pharlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus don Choimisiún Eorpach le chéile mar “thriantán institiúidí” an Aontais, mar cé go bhfuil róil éagsúla ag gach ceann díobh, tá an obair a dhéanann siad nasctha lena chéile.

Féach ar an ngraf thíos chun tuiscint a fháil ar an mbealach ina n-oibríonn sé.

  Leagann an Comhairle Eorpach – na Cinn Stáit nó Rialtais – tosaíochtaí an Aontais amach.

  Bunaithe ar na tosaíochtaí sin, molann an Coimisiún Eorpach dlíthe nua.

  Déantar na tograí a athbhreithniú agus a leasú, glactar leo nó diúltaítear dóibh i bParlaimint na hEorpa, in éineacht le Comhairle na nAirí. Tráth a chomhaontaíonn siad, formheasann siad na dlíthe.

  Cinntíonn an Coimisiún Eorpach go gcomhlíonann gach tír de chuid an Aontais dlíthe nua an Aontais . Mura gcomhlíonann siad na dlíthe sin, féadfaidh sé beart a dhéanamh ina n-aghaidh.

Triantán idir Institiúidí an Aontais

An Chomhairle Eorpach => leagann sí tosaíochtaí an Aontais amach. An Coimisiún Eorpach => molann sé dlíthe nua => cuireann sé an buiséad chun feidhme => cinntíonn sé go bhfuil meas ag tíortha an Aontais ar dhlíthe an Aontais agus go gcloíonn siad iad. Parlaimint na hEorpa => glacann sí na dlíthe agus an buiséad. Comhairle na nAirí => glacann sí na dlíthe agus an buiséad. Déanann sí athbhreithniú ar dhlíthe molta agus leasaíonn, glacann nó diúltaíonn sí dóibh. Nuair a éiríonn leo teacht ar chomhaontú => Dlí Nua!

CINNTÍONN CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH

go gcomhlíontar dlíthe an Aontais agus go gcuirtear iad i bhfeidhm i gceart i ngach tír de chuid an Aontais. Mura gcuireann tír dlí i bhfeidhm i gceart, féadfaidh an Coimisiún Eorpach rabhadh foirmiúil a thabhairt di; mura gcloíonn an tír leis na rialacha, féadfaidh an Coimisiún an cás a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais. Tá an Chúirt Bhreithiúnais lonnaithe i Lucsamburg agus breitheamh amháin ó gach Ballstát uirthi.

Faigh amach tuilleadh faoi institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais a bhféadfaidh gur chuala tú trácht orthu cheana féin:

Arbh eol duit?

Ní polaiteoir é gach uile dhuine a oibríonn san Aontas Eorpach; oibríonn dlíodóirí, aistritheoirí, ateangairí agus saineolaithe eile ar son institiúidí an Aontais freisin. Má tá spéis agat sa chineál gairme beatha sin, d’fhéadfá tús a chur le do ghairm le socrúchán oibre i gceann de na hinstitiúidí.

  Faigh amach tuilleadh faoi shocrúcháin oibre anseo.

Arbh eol duit?

Féadfaidh tú cuairt a thabhairt ar an gcuid is mó d’institiúidí an Aontais! Eagraíonn neart díobh cuairteanna le haghaidh scoileanna agus daoine óga freisin. Is féidir cuairt fhíorúil a thabhairt orthu fiú!

  Faigh amach tuilleadh:

Déan idirphlé i ngrúpaí

Cad iad na buntáistí a bhíonn ann do shaoránaigh, rialtais agus leas coiteann na hEorpa mar gheall ar an ionadaíocht san Aontas Eorpach? Cad iad na míbhuntáistí a bhaineann leis? Agus an chuid seo léite agat, an dóigh leat go bhfuil sé cruinn a rá gur chinn “an Bhruiséil″ rud éigin?

Baineann tábhacht le do thuairim!

Chonaic tú an chaoi a gcinneann tíortha an Aontais dlíthe comhchoiteanna in institiúidí an Aontais. Bheadh an próiseas sin easnamhach gan do thuairim féin! Mar shaoránach Eorpach, féadfaidh tú do thuairim a chur in iúl ar bhealaí éagsúla maidir le beartais an Aontais tráth a bhaineann tú aois vótála (atá ag 18 mbliana d’aois sa chuid is mó de thíortha an Aontais, 17 mbliana d’aois sa Ghréig agus 16 bhliana d’aois san Ostair agus i Málta) amach.

Mar thús leis an bpróiseas sin, féadfaidh tú vóta a chaitheamh i dtoghchán ginearálta do thíre. Mar a chonaiceamar cheana, déanfaidh an rialtas a thoghfar ionadaíocht ar do thír i gComhairle an Aontais Eorpaigh, institiúid a bhfuil ról tábhachtach aici maidir le dlíthe an Aontais a chinneadh.

Féadfaidh tú vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha freisin. Déanann Feisirí tofa Pharlaimint na hEorpa (FPEnna) ionadaíocht ar ghuth na ndaoine, agus in éineacht leis an gComhairle, cinneann siad dlíthe an Aontais. Toghtar FPEnna gach 5 bliana, dá bhrí sin, beidh cuid díobh sean go leor le vóta a chaitheamh sa chéad toghchán Eorpach eile in 2024. Mar sin, tá sé tábhachtach go gcoinníonn tú cothrom le dáta le gach rud a tharlaíonn i bParlaimint na hEorpa:

  https://www.europarl.europa.eu/portal/ga

Féadfaidh tú do thuairim a chur in iúl trí pháirt a ghlacadh sna comhairliúchán phoiblí ar líne. Féachann an Coimisiún le tuairimí saoránach agus páirtithe leasmhara a fháil, sula ndéanann sé tograí le haghaidh dlíthe nua an Aontais, trí na comhairliúcháin sin.

Faigh amach tuilleadh faoi chomhairliúcháin phoiblí is déanaí:

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_ga

Féadfaidh tú tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a thosú nó páirt a ghlacadh i gceann atá ar bun. Féadfaidh tú iarr ar an gCoimisiún Eorpach dlí a mholadh faoi ábhar atá ríthábhachtach duit féin. Mar sin féin, sula ndéanfar an tionscnamh a bhreithniú, ní mór duit 1 mhilliún duine ó ar fud an Aontais a fháil chun tacú leis agus chun é a shíniú.

Faigh amach tuilleadh faoi na tionscnaimh is déanaí ó na saoránaigh:

  https://europa.eu/citizens-initiative/_ga

Míneoidh an físeán seo an próiseas a bhaineann le tionscnamh ó na saoránaigh duit:

  https://audiovisual.ec.europa.eu/ga/video/I-158444

Arbh eol duit?

Bailíodh 1,6 mhilliún síniú don chéad tionscnamh ó na saoránaigh riamh de chuid an Aontais “Right2Water” (Ceart ar Uisce). Chuir an Coimisiún togra chun an caighdeán uisce a fheabhsú do dhaoine ar fud na hEorpa mar thoradh ar an tionscnamh sin. Rinneadh dlí nua de chuid an Aontais den togra in 2021.

Féadfaidh tú gach atá tábhachtach duit a roinnt trí Idirphlé Óige an Aontais Eorpaigh nó trí Fhóram Eorpach na hÓige. Is díospóireachtaí poiblí. iad sin le cinnteoirí an Aontais, cuir i gcás FPEnna agus polaiteoirí náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla. Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise ar Thairseach Eorpach na hÓige.

Déan idirphlé i ngrúpaí

Cad a chaithfidh cinnteoirí an Aontais a dhíriú air i do thuairim féin? Dá mbeadh deis agat do thuairim a chur in iúl do chinnteoirí an Aontais, cén ábhar nó cad iad na hábhair a phléifeá leo? Tá roinnt inspioráide le fáil sna moltaí a rinne saoránaigh an Aontais le linn na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa: https://futureu.europa.eu.

Gníomhaíocht: deireadh le quiz Chuid 4

  Cad dó a sheasann “FPE” agus cé hiad na ndaoine a ndéanann siad ionadaíocht orthu? Cé mhéid FPEnna atá ann?

  Cad í an difríocht idir an Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais Eorpaigh?

  Má fhreastalaíonn aire oideachais do thíre ar chruinniú de chuid an Aontais, cén institiúid a reáchtálann an cruinniú?

  Fíor nó bréagach: ritheann an Coimisiún Eorpach dlíthe san Aontas Eorpach.

  Cad é a t-íosmhéid saoránach de chuid an Aontais a theastaíonn chun tacú le tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh?

Téigh chuig freagraí

Go raibh maith agat as an Aontas Eorpach a fhiosrú linn agus scéal ár mór-roinne a leanúint, scéal a chuaigh ó chogadh tubaisteach go comhar agus deiseanna iontacha.

Níl deireadh le scéal AE go fóill. Tá dúshláin nua roimh an mór-roinn: agus an t-athrú aeráide, iarmhairtí phaindéim COVID-19 teannas idir réigiúin agus an claochlú digiteach ina measc. Tá go leor oibre fós le déanamh ionas go leanfaidh an Eoraip ar aghaidh ag soláthar síochána agus rathúnais dá muintir.

Anois agus neart foghlamtha agat faoin Aontas Eorpach, tá sé in ann duit do scéal féin a dhéanamh as scéal an Aontais.

Déan idirphlé i ngrúpaí

Cad iad roinnt de na dúshláin mhóra atá roimh do thír féin agus roimh an Aontas amach anseo? Féadfaidh tú Cuid 2 a úsáid mar spreagadh, nó téigh sa tóir ar smaointe sa nuacht. Cad iad na dúshláin ar cheart don Aontas Eorpach díriú orthu, agus cén fáth?

Nuair a dhéanann tú cinneadh faoin dúshlán is tábhachtaí amach anseo, smaoinigh ar cad is féidir leis an Aontas a dhéanamh faoi. Más i seomra ranga atá tú ag tabhairt faoin ngníomhaíocht sin, cuir do smaointe féin i gcomparáid leis na smaointe atá ag do chomhscoláirí.

Cad iad na dúshláin is mó a luaitear? An féidir libh teacht ar chomhaontú faoi cad a d’fhéadfadh a bheith mar na trí fhreagairt Aontais is mó ar na dúshláin sin?

Réitigh na ngníomhaíochtaí

Roinn 1

Gníomhaíocht 1

Aimsigh na tíortha AE agus na príomhchathracha AE

1 - An Bheilg: An Bhruiséil; 2 - An Bhulgáir: Sóifia; 3 - An Chipir: An Niocóis; 4 - An Chróit: Ságrab; 5 - An Danmhairg: Cóbanhávan; 6 - An Eastóin: Taillinn; 7 - Éire: Baile Átha Cliath; 8 - An Fhionlainn: Heilsincí; 9 - An Fhrainc: Páras; 10 - An Ghearmáin: Beirlín; 11 - An Ghréig: An Aithin; 12 - An Iodáil: An Róimh; 13 - An Ísiltír: Amstardam; 14 - An Laitvia: Ríge; 15 - An Liotuáin: Vilnias; 16 - Lucsamburg: Lucsamburg; 17 - Málta: Vaileite; 18 - An Ostair: Vín; 19 - An Pholainn: Vársá; 20 - An Phortaingéil: Liospóin; 21 - An Rómáin: Búcairist; 22 - An tSeicia: Prág; 23 - An tSlóvaic: An Bhratasláiv; 24 - An tSlóivéin: Liúibleána; 25 - An Spáinn: Maidrid; 26 - An tSualainn: Stócólm; 27 - An Ungáir: Búdaipeist

Volve

Gníomhaíocht 2

An féidir leat a thomhas cén tír as a dtagann an bonn euro seo

Grianghraf de bhoinn éagsúla euro ó thíortha ar fud an Aontais.

1 - An Iodáil; 2 - An Spáinn; 3 - Lucsamburg; 4 - An Eastóin; 5 - Málta; 6 - An Ostair; 7 - An Fhionlainn; 8 - An Ghréig; 9 - An Tslóivéin; 10 - An Ghearmáin

1. © Ministero dell'Economia e delle Finanze, Italia – 2. © Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, España – 3. © Banque Centrale du Luxembourg – 4. © Eesti Pank – 5. © Bank Centrali ta' Malta – 6. © Münze Österreich AG – 7. © Valtiovarainministeriö – Finansministeriet, Suomi – 8. © Hellenic Republic Ministry of Finance - Υπουργείο Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας – 9. © Ministrstvo za Finance, Slovenija – 10. © Bundesverwaltungsamt, Deutschland

Volve

Gníomhaíocht 3

Nasc na séadchomharthaí le tíortha AE

1 - Atomium • An Bheilg; 2 - Mainistir Rila • An Bhulgáir; 3 - Droichead Searlais • An tSeicia; 4 - Nyhavn • An Danmhairge; 5 - Geata Brandenburg • An Ghearmáin; 6 - Ardeaglais Alexander Nevxky • An Eastóin; 7 - Ardeaglais Naomh Pádraig • Éire; 8 - An Acrapoil san Aithin • an Ghréig; 9 - ‘Sagrada Familia’ • an Spáinn; 10 - Túr Eiffel • An Fhrainc; 11 - ‘Banski dvori’, suíochán Rialtas na Cróite • an Chróit; 12 - Túr Pisa • An Iodáil; 13 - Caisleán Kyrenia • An Chipir; 14 - Caisleán Turaida • An Laitvia; 15 - Túr Gediminas • An Liotuáin; 16 - Pálás Mór Ducal • Lucsamburg; 17 - Foirgneamh Parlaiminte na hUngáire • An Ungáir; 18 - Chomh-Ardeaglais Naomh Seáin • Málta; 19 - Muilinn ghaoithe • An Ísiltír; 20 - Pálás Schönbrunn • An Ostair; 21 - Caisleán Wawel • An Pholainn; 22 - Túr Belem • An Phortaingéil; 23 - Caisleán Bran • An Rómáin; 24 - Loch Bled • An tSlóivéin; 25 - Caisleán Bratasláive • An tSlóvaic; 26 - Ardeaglais Heilsincí • An Fhionlainn; 27 - Avicii Arena • An tSualainn

Volve

Deireadh le quiz Chuid 1

  Tá tíortha an Aontais aontaithe ag na luachanna, na siombail agus na spriocanna céanna agus tá roinnt díobh aontaithe ag an t-airgeadra céanna, is é sin, an euro.

  Tá 27 dtír san Aontas Eorpach agus úsáideann 19 díobh an euro, ciallaíonn sé sin nach n-úsáideann ocht dtír an euro.

  Tá 24 theanga oifigiúla san Aontas.

  Seasann na réaltaí ar bhratach an Aontas d’aontacht agus síocháin.

  Is éard atá i gceist le cearta an duine sraith chearta bunúsacha atá ag gach uile dhuine ón mbreith. Tá siad ceangailte leis an Aontas ar dhá bhealach: tá cearta an duine ar cheann de luachanna comhchoiteanna an Aontais agus cosnaíonn Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh iad.

Volve

Roinn 2

Gníomhaíocht 4

An aithníonn tú na séadchomharthaí seo? Cad is ciall leo?

Léiríonn marcáil CE go gcomhlíonann táirge ceanglais sábháilteachta, sláinte agus cosanta comhshaoil an Aontais. Ní mór go mbeadh sé ar tháirgí a dhéantar margaíocht orthu san Aontas, beag bean ar an áit ar domhan ar monaraíodh iad.

Bronntar Éicilipéad AE ar tháirgí a chomhlíonann caighdeáin arda comhshaoil feadh a saolré: idir bhaint an amhábhair, táirge agus diúscairt an táirge. Sa lá atá inniu ann, tá Éicilipéad AE ar níos mó ná 75 000 a dhíoltar ar mhargadh an Aontais.

Léiríonn lógó orgánach AE go bhfuil an táirge orgánach agus gur táirgeadh é san Aontas. Ní féidir an lógó a úsáid ach ar tháirgí ina bhfuil 95 % ar a laghad de na comhábhair orgánach agus a chloíonn le dianchoinníollacha breise i gcás an 5 % eile.

Taispeánann lipéid fuinnimh AE conas a rangaítear fearais leictreacha ar scála ó A go G (nó A+++ go D, ag brath ar an bhfearas). Baineann cód datha le litir: is é glas an leibhéal is éifeachtaí ó thaobh an fhuinnimh de agus is é dearg is lú éifeachtaí.

Cosnaíonn córas Tháscaí Geografacha AE ainmneacha táirgí a thagann ó réigiúin shonracha san Aontas agus a mbaineann cáilíochtaí sonracha nó cáil leo.

Faigh amach tuilleadh:   https://europa.eu/!JW3ffP

Volve

Gníomhaíocht 5

Cad iad na ceisteanna ar cheart duit a chur ort sula roinneann tú rudaí ar na meáin shóisialta?

An foinse iontaofa í – an dtagann an nuacht ó eagraíocht nuachta seanbhunaithe?

An féidir leat cáilíochtaí an údair agus foilseacháin uaidh roimhe seo a aimsiú?

An scéal inchreidte atá i gceist agus ar dheimhnigh foinsí iontaofa eile é?

An ndearnadh iarracht sa cheannteideal nó san ábhar eagla agus/nó fearg a chur ort?

Volve

Deireadh le quiz Chuid 2

  Bréagach – tá an tAontas Eorpach ann i do shaol laethúil ar bhealaí iomadúla, idir an raon leathan tionscadal a mhaoiníonn sé (mar shampla chun naisc iompair i do cheantar nó an t-aer a análaíonn tú a fheabhsú) agus na dlíthe a ritheann sé chun do chearta a chosaint agus tú ag siopadóireacht ar líne agus as líne!

  Cuirtear an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ar an gclár a chuireann ar do chumas dul ag obair go deonach thar sáile ar son cúis atá ríthábhachtach duit.

  Bréagach – tá 2 sheachtain agat chun táirge a cheannaigh tú ar líne a thabhairt ar ais má athraíonn tú d’intinn.

  Is líonra de limistéar faoi chosaint san Aontas Eorpach atá i gceist le Natura 2000.

  A bhuí le Rialachán Ginearálta an Aontais maidir le Cosaint Sonraí (RGCS), déantar d’fhaisnéis phearsanta – ainm, seoladh, aois agus mar sin de – a chosaint. Ní féidir í a úsáid gan cead uait ná chun críoch nár chomhaontaigh tú leo.

Volve

Roinn 3

Deireadh le quiz Chuid 3

  Is iad na sé thír a bhunaigh an tAontas Eorpach an Bheilg, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, Lucsamburg agus an Ísiltír. Cuireadh an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach ar an bpobal a bhun siad in 1951.

  Cliceáil ar na léarscáileanna agus ar an eolas i gCuid 1-3 chun an freagra ceart a fháil.

  Ba í an Chróit an tír ba dheireanaí le teacht isteach san Aontas in 2013.

  Bronnadh Duais Nobel na Síochána ar an Aontas in 2012 ar son an róil a ghlac sé i mórchuid na hEorpa a aistriú ó mhór-roinn ina raibh cogadh inti chuig mór-roinn síochánta.

  Is iad ceannródaithe an Aontais na mná agus na fir a raibh fís acu a rannchuidigh leis an Aontas atá againn inniu a chruthú.

Volve

Roinn 4

Deireadh le quiz Chuid 4

  Seasann FPE le haghaidh Feisire de Pharlaimint na hEorpa. Déanann FPEnna ionadaíocht ar shaoránaigh an Aontais, agus tá 705 díobh ann san iomlán.

  Tagann Cinn Stáit nó Rialtais le chéile sa Chomhairle Eorpach chun cinntí a dhéanamh maidir le tosaíochtaí polaitíochta an Aontais agus mórspriocanna le haghaidh todhchaí an Aontais. Ar an lámh eile, is i gComhairle an Aontais Eorpaigh a phléann airí na rialtas náisiúnta dlíthe an Aontais ar ábhar ar leith agus glacann siad na dlíthe sin freisin.

  Má fhreastalaíonn aire oideachais do thíre ar chruinniú de chuid an Aontais, rachaidh siad chuig Comhairle an Aontais Eorpaigh.

  Bréagach – molann an Coimisiún Eorpach dlíthe bunaithe ar na spriocanna ginearálta a leagan an Chomhairle Eorpach amach. Ritheann Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh dlíthe.

  Is é 1 mhilliún an t-íosmhéid saoránach de chuid an Aontais ó sheacht dtír AE ar a laghad a theastaíonn chun tacú le tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh, mar is é sin an líon sínithe atá de dhíth sular féidir leis an gCoimisiún tionscnamh den sórt sin a bhreithniú.

Volve

Tuilleadh faisnéise faoin Aontas Eorpach

Tá súil againn go bhfuil níos mó faisnéise agat ar an Aontas, faoin mbealach ina n-oibríonn sé agus gach a chuireann sé le do shaol laethúil, anois tar éis an foilseachán seo a léamh. Más maith leat níos mó a fhiosrú fós, seo roinnt smaointe duit:

An tAontas Eorpach ar líne

CÚINNE NA FOGHLAMA

An suíomh gréasáin idirinstitiúideach le haghaidh leanaí idir 5–18 mbliana d’aois chomh maith lena múinteoirí agus tuismitheoirí, agus cluichí, físeáin agus neart ábhar foghlama eile i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais le fáil ann.

  https://europa.eu/learning-corner/home_ga

EUROPA

An suíomh gréasáin oifigiúil don Aontas Eorpach, áit a n-aimseoidh tú faisnéis faoi bheartais an Aontais, naisc chuig suíomhanna gréasáin institiúidí an Aontais, etc.

  https://europa.eu/european-union/index_ga

TAIRSEACH EORPACH NA hÓIGE

Faisnéis maidir le deiseanna san Eoraip agus níos faide i gcéin, le haghaidh post, oideachais agus taistil do dhaoine óga, etc.

  https://europa.eu/youth/home_ga

AN EORAIP AGATSA

Suíomh gréasáin ar a bhfuil comhairle ar raon ábhar praiticiúil le haghaidh daoine atá ina gcónaí san Aontas ar fáil.

  https://europa.eu/youreurope/citizens/index_ga.htm

FOILSEACHÁIN AN AONTAIS

Suíomh gréasáin ar a bhfuil lear foilseachán faoin Aontas i bhformáid PDF, ríomhLeabhair agus foilseacháin phriontáilte le fáil.

  https://op.europa.eu/ga/web/general-publications/publications

An tAontas Eorpach i bpearsa

Tá na céadta ionad eolais áitiúil de chuid an Aontais Eorpaigh le fáil ar fud na hEorpa. Aimsigh an seoladh don ionad is gaire duit anseo:

  https://europa.eu/european-union/contact_ga

An tAontas ar an bhfón nó ar ríomhphost

EUROPE DIRECT

Seirbhís a fhreagraíonn do cheisteanna faoin Aontas Eorpach:

  ar an nguthán, saor in aisce ó áit ar bith san Aontas más maith leat dul i dteagmháil le hoibritheoir a labhraíonn do theanga féin (5):
       00 800 6 7 8 9 10 11 (d’fhéadfadh sé go ngearrfadh oibreoirí áirithe táille as na glaonna sin),

  ar an uimhir chaighdeánach:   +32 22999696, nó

  ar ríomhphost:   https://europa.eu/european-union/contact_ga

Is féidir leat faisnéis faoin Aontas a fháil ó gach tír san Aontas ar:

Ionadaíochtaí an Choimisiúin Eorpaigh

  https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/representations-member-states_ga

Oifigí idirchaidrimh Pharlaimint na hEorpa

  https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ga/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

Is féidir leat faisnéis faoin Aontas a fháil ó chodanna eile den domhan ar:

Toscaireachtaí an Aontais Eorpaigh

  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_ga

Lean an Coimisiún Eorpach ar na meáin shóisialta

-----------------------------

(1) Conradh: comhaontú suntasach atá ceangailteach ar dhá náisiún nó níos mó. Chuaigh conarthaí an Aontais i bhfeidhm go mór ar an Aontas le linn na mblianta agus tá siad mar threoir ar a chuid oibre fós sa lá atá inniu ann.

(2) Ba é ceann de na príomh-smaointe taobh thiar den CEE, cómhargadh a roinnt agus é a dhéanamh níos éasca gnó a dhéanamh le chéile.

(3) Méadú: Pé uair a dtéann tír nó grúpa tíortha isteach san Aontas, tugtar méadú an Aontais air sin.

(4) Tá an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí freagrach as beartas eachtrach agus slándála, agus bíonn an Coimisiún ag plé le trádáil, cabhair dhaonnúil agus comhaontuithe idirnáisiúnta le tíortha nó eagraíochtaí eile, cuir i gcás Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide.

(5) Níl an uimhir Saorghlao Europe Direct ar fáil ach má ghlaonn tú laistigh den Aontas Eorpach.

Tá an leabhrán Cuirimis aithne ar an Eoraip! ar fáil ag:

https://europa.eu/learning-corner/home_ga

https://op.europa.eu/ga/publications

An Coimisiún Eorpach
Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide
An tSeirbhís Eagarthóireachta agus For-rochtain Spriocdhírithe
1049 An Bhruiséil
AN BHEILG

Tugadh an lámhscríbhinn cothrom le dáta i Márta 2022

Léaráidí: ©Thomas d’Addario

Gach íomhá © An tAontas Eorpach, mura sonraítear a mhalairt.

Lucsamburg: Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh, 2022

Print ISBN 978-92-76-44339-1 doi:10.2775/830005 NA-01-21-474-GA-C
PDF ISBN 978-92-76-44316-2 doi:10.2775/536152 NA-01-21-474-GA-N
HTML ISBN 978-92-76-44291-2 doi:10.2775/766945 NA-01-21-474-GA-Q

© An tAontas Eorpach, 2022

Déantar beartas athúsáide an Choimisiúin Eorpaigh a chur chun feidhme le Cinneadh 2011/833/AE ón gCoimisiún an 12 Nollaig 2011 maidir le hathúsáid dhoiciméid an Choimisiúin (IO L 330, 14.12.2011, lch. 39).

Ach amháin má shonraítear a mhalairt, údaraítear an doiciméad seo a athúsáid faoi cheadúnas Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ciallaíonn sé sin go gceadaítear an athúsáid ar choinníoll go dtugtar an t-aitheantas cuí agus go léirítear aon athrú a dhéantar.

Le haghaidh míreanna nach bhfuil faoi úinéireacht an Aontais Eorpaigh a úsáid nó a atáirgeadh, d’fhéadfadh sé gur ghá cead a iarraidh go díreach ar shealbhóirí an chóipchirt.