Særberetning
nr.07 2018

EU's førtiltrædelsesbistand til Tyrkiet: hidtil kun begrænsede resultater

Om beretningen Som central udenrigspolitisk partner og kandidat til EU-medlemskab er Tyrkiet den største modtager af EU-støtte uden for EU. Vi undersøgte effektiviteten af 3,8 milliarder euro i førtiltrædelsesbistand på områderne retsstat, god regeringsførelse og menneskelige ressourcer. Vi konstaterede, at bistanden generelt er godt udformet, og projekterne leverer output. Især fordi der mangler politisk vilje, og fordi Kommissionen kun sjælden har knyttet betingelser til bistanden, har EU-bistanden dog ikke adresseret en række grundlæggende behov tilstrækkeligt, og resultaternes bæredygtighed er ofte truet. Vi mener derfor, at effektiviteten af finansieringen kun er begrænset, og anbefaler en række forbedringstiltag, blandt andet at midlerne målrettes bedre, og at brugen af konditionalitet øges.

Denne publikation foreligger på 23 sprog og i følgende format:
PDF
PDF General Report

Resumé

I

EU's planlagte finansielle bistand til Tyrkiet fra 2007 til 2020 gennem instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) udgør over 9 milliarder euro. Vores mål var at vurdere udformningen og effektiviteten af IPA til Tyrkiet, som har til formål at tilpasse kandidatlandet til gældende EU-ret og styrke dets administrative kapacitet. Vi undersøgte pogrammeringsperioderne for IPA I (2007-2013) og IPA II (2014-2020) og fokuserede på de prioriterede sektorer retsstaten, god regeringsførelse og menneskelige ressourcer (dvs. uddannelses-, beskæftigelses- og socialpolitik), som havde fået tildelt et budget på 3,8 milliarder euro. På grund af forsinkelser med gennemførelsen af IPA II kunne vi kun undersøge gennemførelsen af IPA I, især gennem 15 IPA I-projekter, der beløb sig til 112 millioner af de 1,5 milliarder euro, der var indgået kontrakt for under IPA I vedrørende disse sektorer.

II

Vi konkluderede, at Kommissionen havde udformet alle IPA-målene godt, især fordi den identificerede de krav, der skulle opfyldes med henblik på at nærme sig EU-tiltrædelse, korrekt og udførte endegyldige sektortilgangsvurderinger. I praksis adresserede de IPA midler, der blev brugt, imidlertid ikke tilstrækkeligt en række grundlæggende behov i sektorerne retsstaten og god regeringsførelse, hvor en række kritiske reformer er hårdt tiltrængt. På områder, hvor der var mere politisk vilje, f.eks. på områderne told, beskæftigelse og beskatning, har IPA I-projekterne bidraget til at tilpasse Tyrkiet til gældende EU-ret og styrket landets administrative kapacitet. Disse resultaters bæredygtighed er imidlertid i fare på grund af vanskelighederne ved at bruge de disponible IPA-midler og tilbageskridt med hensyn til reformer. Vi mener derfor, at IPA's effektivitet var begrænset.

III

For så vidt angår udformningen af IPA konstaterede vi, at Kommissionen fastsatte IPA-målene hensigtsmæssigt, fordi de var specifikke og stemte overens med de retlige rammer. Udtrykt mere konkret var IPA-målene for retsstaten, god regeringsførelse og menneskelige ressourcer relevante og baseret på behov, som Tyrkiet havde udpeget med henblik på at tilpasse sig gældende EU-ret og styrke sin administrative kapacitet.

IV

Der er imidlertid en række grundlæggende behov, som de midler, der er brugt under IPA I-målene, reelt knap nok har adresseret: retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed, bekæmpelse af korruption på højt niveau og organiseret kriminalitet, pressefrihed, forebyggelse af interessekonflikter og forstærkelse af ekstern revision og civilsamfundet. Ifølge Kommissionens egen analyse har fremskridtene på disse områder været utilfredsstillende i flere år, da de tyrkiske myndigheder mangler politisk vilje.

V

Kommissionen besluttede at gennemføre IPA II ved brug af sektortilgangen, hvormed IPA støttede sektoromfattende frem for enkeltstående projekter. Før Kommissionen anvendte denne nye tilgang, vurderede den sektorens parathed til at absorbere IPA II-finansiering. Sådanne sektorvurderinger gav input til en relevant og endegyldig analyse med henblik på at finde frem til, hvor IPA II kunne gennemføres ved brug af en sektortilgang. De var imidlertid ikke altid fuldstændige, navnlig ikke for så vidt angår tre af de fem anvendte vurderingskriterier: Tyrkiets donorkoordinering, sektorbudgetanalysen og rammerne for resultatvurderingen af den.

VI

Ud over EU-finansieringen kan IPA-konditionalitet bidrage til at fremme reformprocessen. Trods de fortsat utilfredsstilende fremskridt, som Kommissionen gjorde opmærksom på i sine Tyrkietberetninger, konstaterede vi, at Kommissionen havde gjort meget lidt brug af IPA-konditionalitet til at støtte reformer i de prioriterede sektorer, hvor fremskridtene var utilfredsstillende. Specielt anvendte Kommissionen sjælden vilkår såsom muligheden af igen at centralisere forvaltningen af IPA-projekter eller korrigerende foranstaltninger, hvis projektbetingelserne ikke blev opfyldt. Hertil kommer, at muligheden af at suspendere IPA I-finansieringen, hvis principperne om demokrati og retsstat ikke blev overholdt, ikke var afspejlet udtrykkeligt i IPA II-forordningerne.

VII

For så vidt angår gennemførelsen af IPA leverede de reviderede projekter generelt de tilsigtede output, der bidrog til at tilpasse Tyrkiet til gældende EU-ret og styrke landets administrative kapacitet, selv om de ofte var forsinkede. Vi konstaterede, at disse positive resultaters bæredygtighed er i fare, især på grund af mangel på politisk vilje, men forstærket af de storstilede afskedigelser, suspensioner af embedsmænd og restriktioner over for civilsamfundet.

VIII

Der var mangler i overvågningen af projektresultaterne, f.eks. at projekter ikke blev udvalgt af Kommissionens ROM-ramme, og at indikatorer undertiden var irrelevante eller upålidelige eller manglede en relevant basislinje.

IX

En anden kilde til bekymring er, at IPA var væsentlig forsinket på grund af omfattende forsinkelser i programmeringen og gennemførelsen. Det førte til reduktioner af den finansiering og tid, de tyrkiske myndigheder rådede over til at gennemføre efterfølgende IPA II-budgetter og -projekter, og vil bidrage yderligere til at forsinke projektets udbuds- og kontraktindgåelsesfase. Årsagerne til forsinkelserne var velkendte: nogle ministeriers svage administrative kapacitet til at udarbejde projektforslag, overgangen til sektortilgangen og stor personaleudskiftning i CFCU, der forvalter de fleste af de IPA-midler, der bruges i Tyrkiet.

X

Beretningen fremkommer med fem målbare anbefalinger med henblik på at forbedre udformningen og gennemførelsen af førtiltrædelsesbistanden til Tyrkiet. Herudover vil resultaterne af revisionen tjene som input til Kommissionens midtvejsgennemgang af IPA II, samt til udformningen af fremtidige førtiltrædelsesbistandsprogrammer til gavn for EU-udvidelseslandene.

Indledning

01

På grund af sin beliggenhed ved korsvejen mellem Europa og Mellemøsten (figur 1), har Republikken Tyrkiet traditionelt spillet en ledende rolle for internationale forbindelser. Tyrkiet er en central EU-partner med hensyn til forsvar, udenrigspolitik og handel. I forbindelse med flygtningekrisen har Tyrkiet fået større betydning for EU og omvendt (jf. f.eks. dialogen om visumliberalisering og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet til tre milliarder euro).

Figur 1

Kort over Tyrkiet, der viser de fire byer, hvor revisionsbesøgene fandt sted

Grænserne og stednavnene på dette kort indebærer ikke nogen officiel godkendelse fra Den Europæiske Unions side.

Kilde: Eurostat.

02

Tyrkiet, der har over 80 millioner indbyggere, har en af verdens største muslimske befolkninger, store kurdiske samfund og romasamfund og en række religiøse minoriteter (bl.a. kristne og jøder).

03

Siden 1950'erne har Tyrkiet langsomt, men støt tilnærmet sig EU: Landet anerkender Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols jurisdiktion og har siden 1999 været kandidatland til medlemskab af EU1. Siden parlamentsvalget i 2002 har det regerende parti været det konservative "Parti for Retfærdighed og Udvikling" eller "KP"2, der har styret landet under ledelse af republikkens premierminister, siden 2014 præsident, Recep Tayyip Erdoğan.

04

Samtidig er det gået langsomt med EU-tiltrædelsesforhandlingerne, og i 2017 var kun 16 ud af 35 kapitler blevet åbnet for tiltrædelsesforhandlinger (kun ét kapitel var blevet lukket). Bilag II viser status for Tyrkiets tiltrædelse for hvert kapitel.

05

EU's førtiltrædelsesbistand ledsager denne tiltrædelsesproces og består af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA), der sigter mod at støtte kandidatlande i deres gradvise tilpasning til EU's standarder og politikker, som almindeligvis benævnes gældende EU-ret, med henblik på EU-medlemskab (jf. tekstboks 1).

Tekstboks 1

EU-tiltrædelse

I EU-institutionerne kaldes EU's eksisterende principper, politikker, lovgivning, praksis, forpligtelser og målsætninger ofte gældende EU-ret. Gældende EU-ret er et centralt element i tiltrædelsesforhandlingerne og er inddelt i 35 tiltrædelseskapitler, som EU og det enkelte kandidatland, herunder Tyrkiet, skal forhandle om. F.eks. dækker kapitel 23 retsvæsen og grundlæggende rettigheder, mens kapitel 24 dækker retfærdighed, frihed og sikkerhed. I gældende EU-ret indgår desuden "Københavnskriterierne", som omfatter stabile institutioner, der garanterer demokrati, retsstaten, menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal (jf. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership_en).

06

I partnerskabet med de tyrkiske myndigheder består førtiltrædelsesbistanden af, at Europa-Kommissionen finansierer projekter på en lang række politiske områder såsom retsstat, god regeringsførelse, landbrug, infrastruktur (f.eks. miljø og transport) og udvikling af menneskelige ressourcer gennem uddannelse, beskæftigelse og socialpolitik. De planlagte IPA I-tildelinger (2007-2013) på 4,58 milliarder euro og IPA II-tildelinger (2014-2020) på 4,49 milliarder euro (jf. bilag III) gør Tyrkiet til den største modtager af EU-bistand uden for EU. Kommissionen forvalter IPA bistået af EU-medlemsstaterne som medlemmer af IPA II-Udvalget3.

07

Kommissionen har det overordnede ansvar for forvaltningen af IPA, men har overladt de tyrkiske myndigheder ansvaret for forvaltningen af den største del af IPA under EU-budgetforvaltningsmetoden "indirekte forvaltning". Med denne budgetforvaltningsmetode, på eget ansvar og i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning har Kommissionen delegeret budgetforvaltningen til de tyrkiske myndigheder4. Denne decentrale tilgang til IPA-forvaltning svarer til delt forvaltning af de fleste EU-fonde, såsom Den Europæiske Fond for Regionaludvikling eller Den Europæiske Socialfond, mellem Kommissionen og EU-medlemsstaterne.

08

I Tyrkiet kræver denne tilgang, at de tyrkiske myndigheder varetager planlægning, gennemførelse, overvågning og revision vedrørende IPA-midler under et kombineret sæt af EU-regler og nationale regler. Den nationale IPA-koordinator (NIPAC) er ansvarlig for koordinationen mellem de forskellige tyrkiske interessenter, men det er finansministeriets centrale finans- og kontraktenhed (CFCU), der forvalter 87,2 % af IPA I-midlerne og 84,2 % af IPA II-midlerne5 under tilsyn af en national anvisningsberettiget (NAO).

09

Kommissionen gennemførte IPA I med den traditionelle projektbaserede tilgang ved at træffe finansieringsafgørelser om individuelle projekter. Til gennemførelse af IPA II er Kommissionens strategiske valg den sektorbaserede tilgang. Efter denne tilgang baseres finansieringsafgørelser på nationale sektorpolitiske mål. Målet er at komplementere den statslige indsats i en sektor, og derved øge synergieffekten og det nationale ejerskab til den offentlige politik og afgørelserne om ressourcetildelingerne i en sektor. IPA-finansiering vil derfor have fokus på at nå nationale sektorpolitiske mål og resultater, der er relevante for tiltrædelsen6. Den sektorbaserede tilgang anvendes på sektor for sektor efter Kommissionens vurdering.

10

Siden 2013 er det gået tilbage med reformerne i Tyrkiet. Navnlig siden det militære kupforsøg i juli 2016 har Tyrkiets indførelse af undtagelsestilstand og omfattende suspensioner, afskedigelser og tilbageholdelser undergravet landets position over for EU. Disse undertrykkende foranstaltninger efter kuppet, som den tyrkiske regering forsvarede som antiterrorforanstaltninger, har påvirket hele det tyrkiske samfundsspektrum: retsvæsenet, politiet, gendarmeriet, hæren, den offentlige tjeneste, universitetsmiljøet, lærerne, juristerne, medierne og erhvervslivet7.

11

Det blotte omfang af disse foranstaltninger har påvirket Tyrkiets administrative kapacitet samt kompliceret og forsinket dets tilpasning til gældende EU-ret. Tekstboks 2 viser tre eksempler på sådanne foranstaltninger i de tre sektorer, denne revision omfatter. I november 2016, hvor de politiske forbindelser mellem EU og Tyrkiet forværredes, anmodede Europa-Parlamentet Kommission og EU-medlemsstaterne om midlertidig at suspendere de igangværende tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet8.

Tekstboks 2

Eksempler på rapporterede foranstaltninger efter kuppet i Tyrkiet

Domstolene og anklagemyndigheden

Siden kupforsøget i juli 2016 er mere end 4 000 dommere og anklagere er blevet afskediget eller suspenderet, hvilket er ca. en tredjedel af alle Tyrkiets dommere og anklagere på det tidspunkt. Ca. 2 400 er blevet fængslet, hvilket er sket på alle niveauer i retsvæsenet, fra retterne i første instans til forfatningsdomstolen. Det blev rapporteret, at disse storstilede afskedigelser og de efterfølgende storstilede rekrutteringer af nye dommere var en alvorlig udfordring for retsvæsenets virke og uafhængighed9.

Den offentlige tjeneste: Tyrkiets overordnede revisionsorgan

Da den tyrkiske revisionsret ud over sine funktioner som ekstern revisor har retlige beføjelser, er den en central offentlig institution i forbindelse med kapitel 23 og 32. I december 2016 blev det revisionsrelaterede personale reduceret med 17 %, en nedskæring med 166 ansatte, som omfattede 96 revisorer, der er blevet fængslet. I første halvår af 2017 blev yderligere 41 revisorer suspenderet og fængslet10.

Skoler og universiteter

Det anslås, at 40 000 lærere i hele landet enten var blevet afskediget eller suspenderet frem til april 2017. Alle uddannelsesniveauer fra skoler og ungdomsorganisationer til højere læreanstalter var ramt. Disse storstilede afskedigelser og suspensioner førte til lukning af mange institutioner, hvilket vil have en varig negativ indvirkning på den tyrkiske uddannelses-, beskæftigelses- og socialpolitik11.

Revisionens omfang og revisionsmetoden

12

Vores mål var at vurdere udformningen og effektiviteten af gennemførelsen af IPA i Tyrkiet, som havde til formål at tilpasse kandidatlandet til gældende EU-ret og styrke dets administrative kapacitet. Revisionen havde fokus på at få besvaret følgende spørgsmål: "Var EU's førtiltrædelsesbistand til Tyrkiet hensigtsmæssigt udformet og effektiv?" Dette spørgsmål blev opdelt i to centrale spørgsmål:

 1. Udformede Kommissionen IPA hensigtsmæssigt i Tyrkiet?
 2. Støttede IPA sine prioriterede sektorer i Tyrkiet effektivt?
13

Revisionsrettens sidste revisionsberetning om førtiltrædelsesbistand til Tyrkiet blev offentliggjort i 200912. Siden da er IPA blevet anvendt i to programmeringsperioder i træk, og forbindelserne mellem EU og Tyrkiet har udviklet sig meget. Denne beretning bør bidrage til Kommissionens midtvejsrevaluering af IPA II samt til EU's strategi vedrørende tildelinger af førtiltrædelsesbistand til Tyrkiet under IPA II (2014-2020) og den følgende programmeringsperiode.

14

Vi fokuserede på tre prioriterede sektorer, der var defineret af Rådet og var gældende for både IPA I- (2007-2013) og IPA II-programmeringsperioden (2014-2020), hvilket udgør en samlet tildeling på 3,8 milliarder euro13:

 1. Retsstatsforhold inklusive grundlæggende rettigheder, indre anliggender og retfærdighed, med i alt 1,2 milliarder euro
 2. God regeringsførelse inklusive støtte til civilsamfundet, reform af den offentlige forvaltning og forvaltning af offentlige finanser (PFM) med i alt 1,6 milliarder euro
 3. Menneskelige ressourcer inklusive uddannelse, beskæftigelse og social inklusion med i alt 1 milliard euro.
15

Under IPA I udgjorde de EU-midler, der blev indgået forpligtelse for til disse sektorer 1,5 milliarder euro. Heraf undersøgte vi 15 projekter til en samlet værdi af 112 millioner euro (7,5 %)14, som udgjorde vores stikprøve. Vi udvalgte disse projekter, så vi opnåede en afbalanceret dækning af de forskellige politikområder og geografiske områder, der modtog førtiltrædelsesbistand i sektorerne retsstat, god regeringsførelse og menneskelige ressourcer. Vi så på projektgennemførelsen samt typerne af gennemførelsespartnere (tyrkiske organisationer eller FN-organisationer).

16

En vigtig del af vores arbejde var at vurdere, hvilke resultater EU-programmerne og -projekterne havde opnået15. Vi indsamlede beviser ved skrivebordskontrol af og interviews med forskellige afdelinger i Kommissionen, EU-delegationen i Ankara, de tyrkiske myndigheder, internationale organisationer og civilsamfundsorganisationer (CSO'er)16. Revisionen omfattede også et tougers besøg i Tyrkiet i marts 2017. Den omfattede ikke støtte ydet gennem "faciliteten for flygtninge i Tyrkiet"17.

17

Alle henvisninger til IPA i denne rapport dækker både IPA I og IPA II, medmindre andet er angivet. På grund af omfattende forsinkelser i programmeringen og gennemførelsen kunne vi ikke vurdere IPA II-projekterne i de sektorerer, der var udvalgt til denne revision, og som tegner sig for 2 milliarder euro i IPA II-tildelinger.

Bemærkninger

Kommissionen udformede IPA-målene hensigtsmæssigt, men den havde vanskeligt ved at støtte sektoromfattende reformer og anvendte kun i begrænset omfang konditionalitet

18

I dette afsnit undersøgte vi, om Kommissionen havde udformet IPA i Tyrkiet hensigtsmæssigt med hensyn til at støtte de reformer, der var nødvendige for at gøre fremskridt hen imod EU-tiltrædelse. Vi undersøgte navnlig, om Kommissionen havde:

 1. tilpasset sine strategiske mål for Tyrkiet med IPA's forordningsmæssige mål og adresseret Tyrkiets behov i de sektorer, revisionen omfattede
 2. anvendt sektortilgangen hensigtsmæssigt til at kanalisere IPA II-finansieringen på grundlag af relevante, afgørende og omfattende IPA-sektorvurderinger
 3. fastsat og anvendt relevante betingelser for at fremme de nødvendige reformer i Tyrkiet.

Kommissionen fastsatte IPA-målene, som den burde, men i praksis blev en række fundamentale behov i sektorerne retsstatsområde og regeringsførelse ikke adresseret tilstrækkeligt

19

Kommissionen fastsatte særlige IPA-programmål i sine strategiske dokumenter, som går ud på styrkelse af Tyrkiets evne til at opfylde EU-medlemskabsforpligtelserne og støtte til politiske reformer samt økonomisk, social og territorial udvikling18. Disse strategiske IPA-mål blev yderligere beskrevet i Kommissionens finansieringsaftaler med de tyrkiske myndigheder. Alle disse mål var i overensstemmelse med IPA's retsgrundlag, som udstikker IPA's juridiske mål med hensyn til at tilpasse kandidatlandet til gældende EU-ret, herunder Københavnskriterierne, og styrke sin administrative kapacitet19.

20

IPA's mål for de tre prioriterede sektorer retsstat, god regeringsførelse og menneskelige ressourcer var relevante, idet de var baseret på behov, som Tyrkiet klart havde peget på i sine nationale planer for tilpasningen til gældende EU-ret, flerårige udviklingsplaner og over 40 nationale strategier udviklet siden 2007 for at styrke sin administrative kapacitet.

21

Vi undersøgte de IPA I-midler, der var brugt i de tre udvalgte prioriterede sektorer, og konstaterede, at en række grundlæggende reformer i sektorerne retsstat og god regeringsførelse, der var nødvendige med henblik på Tyrkiets tiltrædelse20, i praksis ikke var blevet adresseret tilstrækkeligt, især på grund af de tyrkiske myndigheders mangel på politiske vilje.

Grundlæggende behov ikke adresseret tilstrækkeligt i retsstatssektoren
22

IPA-støtten til retsstatssektoren var udformet til at bringe en bred vifte af følsomme statslige organer såsom ministerier, agenturer, politistyrker og retsvæsen tættere på gældende EU-ret, navnlig ved hjælp af rådgivning og uddannelse på områder, der var fastlagt i Tyrkiets nationale planer for tilpasningen til gældende EU-ret, flerårige udviklingsplaner og nationale strategier.

23

Kun 4,4 % af de samlede IPA I-midler, der var indgået kontrakt om i retsstatssektoren, adresserede imidlertid følgende politikområder, hvis fremskridt konstant er blevet fremhævet som utilfredsstillende i Kommissionens årlige rapporter om Tyrkiet siden 201421:

 1. retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed22 (kontrakter indgået for 7,6 millioner euro)
 2. bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet23 (9,5 millioner euro)
 3. pressefrihed24 (2,7 millioner euro, jf. tekstboks 3).

Tekstboks 3

IPA-finansiering til støtte for pressefrihed (2007-2016)

Ved udgangen af 2016 var der kun gennemført to pressefrihedsprojekter med kontrakter om IPA I-finansiering i Tyrkiet om i alt 2,7 millioner euro. Under IPA II er der endnu ikke gennemført pressefrihedsprojekter. Desuden har Tyrkiet under IPA II forkastet Kommissionens sammensatte indikator for pressefrihed som urimelig. Indikatoren er en kombination af de ikke-statslige organisationer Freedom House og Journalister uden Grænsers indikatorer for pressefrihed, der bruges til at måle et givet lands årlige fremskridt og rangordning. I de senere år og især efter kupforsøget i juli 2016 har Kommissionen ligesom Amnesty International, Freedom House og Journalister uden Grænser systematisk rapporteret om alvorlige angreb på pressefriheden i Tyrkiet.

24

Et yderligere tegn på, at Kommissionen og de tyrkiske myndigheder ikke var tilstrækkelig opmærksomme disse politikområder, er manglen på indikatorer til måling af fremskridt med forebyggelse af interessekonflikter25 og bekæmpelsen af korruption på højt niveau26.

Grundlæggende behov ikke adresseret tilstrækkeligt i sektoren god regeringsførelse
25

I regeringsførelsessektoren støttede Kommissionen afhjælpningen af nogle meget specifikke behov med hensyn til reform af den offentlige forvaltning og i nogle dele af budgetcyklussen - såsom skatteopkrævning, intern revision og statistik - navnlig gennem rådgivning og uddannelse.

26

Trods vigtigheden af ekstern revision og civilsamfundsorganisationer i tiltrædelsesprocessen og deres rolle i kampen mod korruption og organiseret kriminalitet tog IPA ikke fat på at styrke ekstern revision og gjorde ikke nok ved Tyrkiets kapacitet til at gå i dialog med civilsamfundet27. Trods omfanget af de tyrkiske CSO-behov, som Kommissionen var bekendt med, blev det tildelte beløb ved med at være lavt på grund af de tyrkiske myndigheders begrænsede absorptionskapacitet (jf. tekstboks 4).

Tekstboks 4

IPA-finansiering til støtte af det tyrkiske civilsamfund (2007-2016)

Ingen national strategi har behandlet civilsamfundets behov i Tyrkiet, hvor CSO'erne har fået deres forsamlings- og ytringsfrihed kraftigt begrænset og deres kapacitet undergravet af uforholdsmæssige bureaukratiske begrænsninger i deres forsamlings- og ytringsfrihed samt fundraising28. Nogle CSO'er erklærede, at de ikke længere var i stand til at øve indflydelse på beslutningerne, og anførte, at de tyrkiske embedsmænd var bange for at beskæftige sig med dem, og at de nationale midler blev målrettet mod organisationer, der støttede regeringen.

Mellem 2015 og 2016 faldt antallet af medlemmer af tyrkiske sammenslutninger, der forsvarer rettigheder, herunder de grundlæggende rettigheder, fra 200 096 til 50 598 (-75 %)29. På baggrund heraf ydede IPA I i alt 36 millioner euro (5,5 % af det samlede IPA I-beløb, der blev indgået kontrakt for i sektoren god regeringsførelse) til CSO-projekter, hvoraf kun få var relateret til bekæmpelse af korruption og beskyttelse af ofre for organiseret kriminalitet.

Trods en række svagheder gav Kommissionens sektortilgangsvurderinger relevante oplysninger med henblik på at finde frem til, hvor sektortilgangen kunne forbedres

27

Retsgrundlaget for IPA II definerer ikke eksplicit sektortilgangen (jf. punkt 9), og denne tilgang er ikke retligt bindende for modtageren30, men Kommissionen tog den med i sin udvidelsesstrategi31. Landets villighed til at vedtage en sektortilgang bestemmes gennem sektorvurderinger foretaget af Kommissionen i partnerskab med de tyrkiske myndigheder. Ifølge Kommissionen er sektortilgangen en løbende proces, der skal gennemføres gennem hele programmeringscyklussen32. Vurderingen er baseret på fem nøglekriterier:

 1. veldefinerede nationale sektorstrategier
 2. institutionel ramme, lederskab og kapacitet til gennemførelse af sektorstrategien
 3. donorkoordination, også på sektorniveau33
 4. politikgennemførelse på grundlag af sektorbudgetanalyse og realistiske sektortildelinger
 5. performancevurderingsrammer til overvågning af performance.
28

For de reviderede sektorers vedkommende gjorde sektorvurderingerne det muligt for Kommissionen i 2016 at konkludere at kun sektoren menneskelige ressourcer og - i retsstatssektoren - delsektorerne retlige og indre anliggender var parate til at absorbere IPA II-finansiering gennem sektortilgangen34. Selv om sektorvurderingerne gav en relevant og konsekvent sektoranalyse baseret på fem nøglekriterier, fandt vi ved vores gennemgang følgende svagheder:

 1. For så vidt angår retsstatssektoren var Kommissionens vurdering vedrørende indre anliggender ikke endegyldige med hensyn til, om Tyrkiet reelt var parat til sektortilgangen
 2. Kommissionens sektorvurderinger tog ikke ordentligt højde for den indvirkning, nogle væsentlige svagheder i Tyrkiets offentlige forvaltning (jf. tekstboks 5) havde for tre af de fem nøglevurderingskriterier (jf. punkt 27).

Tekstboks 5

Svagheder i Tyrkiets offentlige forvaltning (2014-2017), som der ikke blev taget tilstrækkeligt højde for i Kommissionens sektorvurderinger

Vurderingskriterium 3: donorkoordination

Kommissionens vurderinger tog ikke højde for de vanskeligheder, EU-ministeriet (MEUA), der er ansvarligt for donorkoordination i forbindelse med førtiltrædelsesbistanden, stod over for. Dens rolle omfatter klart støtte til at bringe Tyrkiet i overensstemmelse med EU's udbudsregler35, men også medfinansiering af de forberedende faser i infrastrukturprojekter finansieret af Den Europæiske Investeringsbank36. Trods IPA's relevans og betydning inddrog finansstyrelsen, som er ansvarlig for Tyrkiets samlede donorkoordination, ikke MEUA i sine møder med banken.

Hertil kommer, at MEUA på tidspunktet for vores revisionsbesøg ikke havde adgang til en central donordatabase, hvad der forhindrede den i at påtage sig donorkoordinationen effektivt på sektorniveau.

Vurderingskriterium 4: sektorbudgetanalyse

Tyrkiets politikgennemførelse er baseret på mellemfristede udgiftsplaner udarbejdet af finansministeriet (driftsudgifter) og udviklingsministeriet (investeringer). Men Kommissionens vurderinger tog ikke hensyn til, at ingen af ministerierne havde udarbejdet sine udgiftsplaner så detaljeret, at det kunne vurderes, om de ville have et sådant omfang og en sådan karakter, at Tyrkiet kunne gennemføre de sektorpolitiske mål37. Derfor kunne Kommissionen og de andre interessenter ikke have et klart overblik over Tyrkiets budgettildelinger sektor for sektor. Desuden havde Tyrkiet beregnet udgifterne til afhjælpning af sine behov for administrativ kapacitet i IPA I-perioden38, men har ikke gjort det siden starten på IPA II i 2014. Uden beregning af udgifterne til at afhjælpe behovene og klare sektorudgiftsplaner er det vanskeligt at sikre, at IPA-sektorerne får en passende andel af den begrænsede disponible finansiering.

Vurderingskriterium 5: performancevurderingsrammer

NIPAC'en spiller en central rolle i den forsvarlige økonomiske forvaltning af IPA. Kommissionens vurderinger afspejlede imidlertid ikke NIPAC'ens alvorlige svagheder i forbindelse med performanceovervågningen. I 2015 havde Kommissionens revisorer allerede bemærket, at NIPAC'en ikke havde mekanismer til eller procedurer for at udnytte resultaterne af overvågningen, men anså udelukkende processen for en formalitet. Endvidere noterede vi, at IPA-projektovervågningen udelukkende støttede sig på EU-delegationens overvågningsbesøg og Kommissionens ramme for "resultatorienteret overvågning" (ROM). De overvågningsbesøg, som Tyrkiets IPA-revisionsmyndighed og den nationale anvisningsberettigedes kontor aflagde, havde fokus på udgifternes lovlighed og formelle rigtighed, men ROM-rammen, der kun eksisterer takket være EU-finansiering og -ekspertise, kan kun overvåge en brøkdel af IPA-projekterne hvert år. Desuden har NIPAC'en endnu ikke kapacitet til at komplementere ROM-rammen med projektperformancevurdering.

29

Herudover konstaterede vi, at Kommissionens sektorvurderinger endnu ikke kunne tage højde for den indvirkning, de storstilede afskedigelser og suspensioner, der fulgte efter kupforsøget i juli 2016, ville få på Tyrkiets administrative kapacitet (jf. tekstboks 2).

Kommissionen udnyttede ikke IPA-konditionalitet ret meget til at støtte reformprocessen i de prioriterede sektorer

30

Ud over finansiering, politik og politisk dialog kan Kommissionen anvende konditionalitet som middel til at støtte reformer i de prioriterede sektorer i Tyrkiet. Konditionalitet er fastsættelse og anvendelse af betingelser, før der indgås aftaler eller udbetales støtte. For så vidt angår IPA taler Kommissionen i sine successive udvidelsesstrategier flere gange om "strenge betingelser", men giver ikke en specifik definition39. Under IPA kan der anvendes konditionalitet på politisk plan, navnlig gennem indledende og afsluttende benchmarks for så vidt angår tiltrædelsesforhandlingerne, samt på projektniveau.

31

Vi gennemgik de retlige rammer for IPA for at finde frem til de forskellige typer konditionalitet, der er til rådighed. Vi undersøgte, i hvilket omfang Kommissionen anvendte dem i Tyrkiet for at støtte reformprocessen i de prioriterede sektorer retsstaten, god regeringsførelse og menneskelige ressourcer.

32

På politisk plan har EU's lovgiver som budgetmyndighed beføjelser til at reducere den fremtidige bistand. Hertil kommer, at Rådet under IPA I havde mulighed for - uden at behøve at suspendere tiltrædelsesforhandlingerne - at suspendere IPA-bistanden, hvis principperne om demokrati og retsstaten ikke var blevet overholdt40. Europa-Parlamentet har for nylig opfordret til at suspendere alle tildelinger af førtiltrædelsesmidler, hvis tiltrædelsesforhandlingerne suspenderes41. Vi konstaterede imidlertid, at EU's lovgiver ikke udtrykkeligt havde fastsat en sådan mulighed under IPA II42.

33

Under IPA-forordningerne kan Kommissionen anvende to hovedtyper af konditionalitet til at fremme reformer:

 1. Ved udgangen af 2017 og 2020 (for IPA II's vedkommende) kunne den beslutte ikke at tildele IPA-modtagerlandet belønningen af gode resultater for fremskridt hen imod EU-tilpasning, effektiv IPA-gennemførelse og opnåelse af gode resultater43
 2. Den kunne "gencentralisere" forvaltningen af IPA-projekterne, hvorved Kommissionen effektivt kunne overtage forvaltningen af dem fra de nationale myndigheder.

På tidspunktet for revisionen havde Kommissionen trods de fortsat utilfredsstilende fremskridt, der fremhæves i dens Tyrkietrapporter (jf. punkt 23), endnu ikke truffet foranstaltninger med hensyn til belønning af gode resultater. Den har imidlertid efterfølgende besluttet at overtage forvaltningen af 18 millioner euro til CSO-projekter, som den oprindelig havde planlagt skulle forvaltes af de tyrkiske myndigheder44.

34

På projektplan kan Kommissionen fastsætte projektbetingelser, før der indgås kontrakt eller afholdes betaling, og hvis de ikke opfyldes, kan den træffe korrigerende foranstaltninger såsom at annullere projektet eller mindske omfanget og finansieringen af det. Kommissionen har faktisk fastsat projektbetingelser i fire af de 15 reviderede projekter; disse fire projekter tilhørte alle retsstatssektoren. Kommissionen fastsatte ikke betingelser45 i forbindelse med ét projekt i denne sektor46 og heller ikke i forbindelse med de fem projekter vedrørende god regeringsførelse og de fem vedrørende menneskelige ressourcer. Vi fandt tre projekter, hvor kommissionsafgørelsen ikke indeholdt projektbetingelser forud for kontraktindgåelsen, og dette indvirkede negativt på projektresultaterne (jf. tekstboks 6).

Tekstboks 6

Projekter, hvor fravær af projektbetingelser indvirkede negativt på projektresultaterne

Forbedring af effektiviteten i Tyrkiets strafferetlige system (projekt nr. 4)

Dette projekt, som blev udformet i 2009 for at forbedre effektiviteten af Tyrkiets strafferetlige system, sigtede mod uddannelse af dommere, anklagere, justitssekretærer og advokater samt tjenestemænd i justitsministeriet. Projektet blev leveret mellem marts 2012 og december 2014 og omfattede navnlig et uddannelsesprogram samt uddannelse af over 300 personer i strafferet og internationalt retligt samarbejde. Projektet sigtede også mod at oprette en stor pulje af undervisere til retsakademiet. Projektets betingelser omfattede ikke en minimumstilbageholdelsesperiode, hvor kursusdeltagerne skulle være forblevet i deres stilling for at anvende, hvad de havde lært, eller oplære deres kolleger. Det var uheldigt, fordi stor personaleudskiftning i det tyrkiske retsvæsen er et strukturelt problem, der er blevet forværret med foranstaltningerne efter kupforsøget47.

Hertil kommer, at Kommissionen og de tyrkiske myndigheder var ude af stand til at give os oplysninger om tilbageholdelsen af disse uddannede retlige aktører. Det er derfor uvist, om kursusdeltagerne i dag stadig er i aktiv tjeneste og i stand til at oplære deres kolleger.

Styrkelse af Tyrkiets civilsamfund og landets dialog med den offentlige sektor (projekt nr. 8)

Projektets mål var at fremme aktiv deltagelse af CSO'er i at fremme pluralisme og den europæiske integrations værdier samt samarbejdet med den tyrkiske offentlige sektor. Dette omfattede vedtagelse af en adfærdskodeks, som den offentlige forvaltning skal anvende i sin dialog med civilsamfundet. Dette projekt i EU-ministeriet (MEUA) gennemgik fire kontraktændringer og blev forlænget med 18 måneder. I sidste ende bidrog det kun lidt til samarbejdet mellem CSO'er og den offentlige sektor, fordi Kommissionen ikke krævede, at de tyrkiske myndigheder vedtog en national CSO-strategi og adfærdskodeksen, eller at den ophævede nogle af de bureaukratiske restriktioner der ramte CSO'erne. Da ansvaret for disse restriktioner påhviler ministerpræsidentens kontor (f.eks. høring af CSO'er i forbindelse med god regeringsførelse og kontrol af fonde) og indenrigsministeriet (f.eks. terrorbekæmpelseslove, kontrol af sammenslutninger og retshåndhævelse), burde projektbetingelserne også have omfattet disse ministerier. På baggrund af det vanskelige miljø, CSO'er opererer i (jf. tekstboks 4), vil IPA-finansiering af CSO'er sandsynligvis fortsat være stærkt afhængig af donorer.

Fremme af registreret beskæftigelse (projekt nr. 13)

I forbindelse med Tyrkiets bekæmpelse af landets store uformelle økonomi var projektets mål at fremme registreret beskæftigelse ved at styrke Socialforsikringsinstituttets vejledning og inspektionskapacitet i tyrkisk sammenhæng, hvor lønninger ofte betales kontant. Da Socialforsikringsinstituttet begrænser sin kontrol til sager affødt af klager og ikke sager affødt af risikovurdering, har dette begrænset dets kapacitet til effektivt at bekæmpe sort arbejde48. Alligevel var det ikke en betingelse, at den klagebaserede inspektionsmodel blev udskiftet med en risikobaseret.

Trods forsinkelser i gennemførelsen leverede IPA-projekterne de tilsigtede output, men deres bæredygtighed er i fare på grund af manglende politisk vilje

35

Fra og med 2007 har IPA været det eneste EU-finansieringsinstrument til at bistå Tyrkiet i dets tilpasning til gældende EU-ret og styrke dets administrative kapacitet. Vi vurderede effektiviteten af IPA-gennemførelsen i de prioriterede sektorer retsstaten, god regeringsførelse og menneskelige ressourcer og overvejede, om Kommissionen og de tyrkiske myndigheder havde:

 1. leveret de tilsigtede projektoutput og overvåget resultaterne
 2. leveret disse output uden forsinkelse eller mindsket forsinkelserne
 3. opnået bæredygtige resultater.
36

Vi vurderede 15 IPA I-projekter, som alle blev forvaltet ved indirekte forvaltning og havde tyrkiske offentlige organisationer som endelige modtagere49. Ud af vores stikprøve var 14 blevet gennemført så vidt, at de opnåede resultater kunne vurderes50.

IPA leverede generelt de tilsigtede output, men de var ofte forsinket

37

Vores arbejde var baseret på vores analyse af overvågningsindikatorer, kontrahentrapporter, rapporter fra Ankara-EU-delegationens og de tyrkiske myndigheders overvågningsbesøg, styringsudvalgets eller tilsvarende projektforvaltningsorganers mødereferater, ROM-rapporter51, stedlige besøg52 og interview med Kommissionen og støttemodtagerne53.

38

Samlet set konstaterede vi, at Kommissionen og de tyrkiske myndigheder i 13 af disse 14 IPA I-projekter havde leveret de kontraktligt planlagte projektoutput. Dermed styrkede disse projekter landets administrative kapacitet i de relevante sektorer. Otte af de 14 igangværende projekter var imidlertid forsinkede (jf. bilag IV).

39

Kommissionen og de tyrkiske myndigheder havde overvåget projektoutputtene, men vores gennemgang af den foreliggende overvågningsdokumentation afdækkede følgende mangler i performanceovervågningen:

 1. ROM-rammen, som den blev anvendt i forbindelse med Tyrkiet, omfattede hverken vareindkøbskontrakter eller kontrakter i sektoren menneskelige ressourcer54
 2. I seks af de 15 reviderede IPA I-projekter, var resultatindikatorerne undertiden vage og ikke pålidelige. Hertil kommer, at basisværdierne for disse indikatorer ofte manglede, så resultaterne ikke kunne måles i forhold til den oprindelige situation55. Tekstboks 7 viser et eksempel på et sådant projekt.

Tekstboks 7

Fremme af social inklusion i områder med en kompakt romabefolkning (projekt nr. 15): Et eksempel på svag overvågning af performance

I 2016 og 2017 udbredte Tyrkiets ministerium for familie- og socialpolitik dette projekt til 8,4 millioner euro til hele landet. Det omfattede faglig bistand, etablering af enheder for social koordination samt levering af kontor- og IT-udstyr, musikinstrumenter, sportsudstyr, papirartikler, legetøj og containere (jf. foto 1).

Romadeltagelsen forventes rapporteret gennem 21 indikatorer. Da der mangler pålidelige statistikker om tyrkiske statsborgere af romaoprindelse, er ingen af indikatorerne imidlertid specifikke for denne befolkningsgruppe. Nogle af dem er relevante såsom "udeblivelsesprocenten er faldet med 30 % i forsøgsprimærskoler" eller "deltagelsesprocenten på forskoleniveau er steget med 10 % i måldistrikterne", men andre indikatorer er vage, f.eks. "modellen for samordning af sociale tjenester bør udvikles", "modulbaseret vejledning i social inklusion udarbejdet og anvendt aktivt" og "1 200 NGO-ansatte, der arbejder i målprovinserne, øgede deres viden om levering af bedre tjenesteydelser til målgruppen gennem kurser og seminarer". Ved projektets begyndelse var der desuden kun fire performanceindikatorer, der havde planlagt basisværdier, og ingen af disse basisværdier forelå.

Foto 1

Cevatpașaskolen i Bayrampașa, Istanbul, har udviklet sit uddannelsestilbud for romabørn i en container i skolegården (projekt nr. 15)

Kilde: Den Europæiske Revisionsret.

IPA-projekter om menneskelige ressourcer
40

For at tilpasse Tyrkiet til kapitel 19 - Socialpolitik og beskæftigelse støttede IPA projekter om uddannelse, beskæftigelse og social inklusion. De sigtede ligesom Socialforsikringsinstituttet i dets bekæmpelse af sort arbejde (jf. projekt nr. 13, tekstboks 6) mod kapacitetsopbygning eller mod at opfylde behovene hos særlige målgrupper i den tyrkiske befolkning (jf. projekt nr. 11, 12, 14 og 15). For så vidt angår sidstnævnte projekter fik målgrupperne mulighed for at anvende læringsudstyr (f.eks. læseplaner og IT-udstyr), samt modtage rådgivning og uddannelse:

 1. kvinder, der var afhængige af sort arbejde i den hasselnødproducerende region Trabzon (projekt nr. 11)
 2. unge iværksættere og små virksomheder i hovedstadsregionen Ankara (projekt nr. 12 og 14)
 3. romabørn i hele landet (projekt nr. 15, jf. tekstboks 7).
41

De fem reviderede projekter blev leveret fuldt ud, selv om tre var forsinket med over to måneder (projekt nr. 11, 13 og 1556). Forsinkelserne havde ikke nogen indvirkning på projekternes resultater, men de var symptomatiske for det tyrkiske arbejds- og socialministeriums svage administrative kapacitet til at gennemføre IPA-projekter til tiden (jf. punkt 46).

IPA-projekter om god regeringsførelse
42

I denne sektor finansierede IPA et begrænset antal skræddersyede projekter, hvor de tyrkiske myndigheder var villige til at udnytte IPA-midlerne til at tilpasse Tyrkiet til gældende EU-ret57 og styrke dets administrative kapacitet. De reviderede projekter tog sigte på at styrke samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet (jf. projekt nr. 8 og tekstboks 6) eller opbygge kapacitet i offentlige institutioner som:

 1. NAO'en med henblik på tilsyn med IPA-forvaltningen i Tyrkiet (projekt nr. 6)
 2. skatteforvaltning med henblik på bekæmpelse af skatteunddragelse gennem løn for sort arbejde (projekt nr. 7, der endnu ikke var gennemført på tidspunktet for revisionen)
 3. indenrigsministeriet med henblik på styrkelse af lokalplanlægning (projekt nr. 9)
 4. den tyrkiske toldmyndighed (projekt nr. 10, jf. tekstboks 8).
43

Projekt nr. 6, 9 og 10 i sektoren god regeringsførelse blev leveret til tiden. Disse projekter bidrog til god regeringsførelse i Tyrkiets offentlige finanser (PFM) og reformerne i landets forvaltning. For så vidt angår projekt nr. 8 (jf. tekstboks 6) blev virkningen af forsinkelsen dog kun mindsket af, at Kommissionen godkendte en ændring af projektudformningen og en 18 måneders forlængelse, hvilket er symptomatisk for MEUA's svage administrative kapacitet til at gennemføre IPA-projekter til tiden (jf. punkt 46).

Tekstboks 8

Modernisering af den tyrkiske toldmyndighed (projekt nr. 10)

Det sidste i en række på syv EU-toldprojekter i Tyrkiet, dette projekt til 7 millioner euro blev reelt påbegyndt i 2015 og bør være fuldstændig afsluttet i februar 2018. Dets formål er at øge den tyrkiske toldmyndigheds administrative, tekniske og tilsynsmæssige kapacitet i overensstemmelse med kapitel 29 (Toldunionen). Med henblik herpå omfattede projektet forberedelsen til harmoniseringen af den tyrkiske toldlovgivning, kapacitetsopbygning i grænsehåndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, forbedring af kvalitetsstandarderne på toldmyndighedernes laboratorier, en organisatorisk omstrukturering af forvaltningen og forsyningen af mobile inspektionssystemer ved Tyrkiets internationale grænser (jf. foto 2).

På tidspunktet for revisionen var én komponent i gang (og på rette spor), og de øvrige fem komponenter var blevet leveret til tiden og målt ved hjælp af de relevante outputindikatorer. For så vidt angår "omarbejdning af den afledte ret i relation til opkrævning af, godtgørelse af og fritagelse for told" og "behovsanalyse vedrørende toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder" rapporterede myndighederne f.eks., at gabs- og markedsanalyserne af den tyrkiske lovgivning var afsluttet og vedtaget.

Foto 2

En IPA-finansieret mobil inspektionsvogn til brug i Ankara Esenboğa internationale lufthavn til inspektion af bagage fra luftfartøjets lastrum (projekt nr. 10)

Kilde: Den Europæiske Revisionsret.

IPA-projekter om retsstaten
44

Med henblik på at tilpasse Tyrkiet til gældende EU-ret58 og styrke den administrative kapacitet på udvalgte retsstatsområder sigtede de fem reviderede projekter på opbygning af kapacitet inden for:

 1. retfærdighed etablering af et net af talsmænd for retsvæsenet (projekt nr. 2, jf. tekstboks 9) og levering af ekspertise og uddannelse til fagfolk på det strafferetlige område (projekt nr. 4);
 2. Indre anliggender: minerydning og øget grænseovervågningskapacitet ved Tyrkiets østlige grænser (projekt nr. 1), etablering af et net af udvalg for civil kontrol (projekt nr. 3), og levering af IT-udstyr, ekspertise og uddannelse til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (projekt nr. 5).

Tekstboks 9

Bedre forbindelser mellem medierne og dommerstanden (projekt nr. 2)

Dette projekt, der blev gennemført i Justitsministeriet fra 2013 til 2015, havde to hovedoutput, at få skabt et sundt og velfungerende talsmandssystem for Tyrkiets domstole og et sundt fungerende forhold mellem retsvæsen og uafhængige medier. Ifølge Kommissionens ROM-rapporter blev outputtene nået, hvorfor den samlede projektperformance blev anset for "God" (karakteren B), herunder med hensyn til bæredygtighed. Projektet oprettede reelt et net af mediecentre for retsvæsenet, herunder uddannede talsmænd for retsvæsenet, i fem forsøgsprovinser og - efter projektets afslutning - i hele landet.

Eftersom ROM-rapporterne ikke tog højde for den afgørende betingelse mediernes uafhængighed og hverken tog hensyn til strukturel personaleudskiftning i justitsministeriet eller donorafhængighed ved karaktergivningen, mener vi dog næppe, at projektet er bæredygtigt.

45

Fire af de fem reviderede projekter blev leveret, men projekt nr. 1 blev ikke leveret som tilsigtet og nåede ikke de forventede resultater (jf. tekstboks 10). Desuden blev fire retsstatsprojekter forsinket med over to måneder (projekt nr. 1, 2, 3 og 5)59. I ét tilfælde havde forsinkelsen en alvorlig indvirkning på projektresultaterne (projekt nr. 1) og indikerede, at de tyrkiske myndigheder ikke var tilstrækkelig forberedt til at gennemføre projektet. I et andet tilfælde (projekt nr. 5) kunne effekten af forsinkelsen afbødes, ved at Kommissionen godkendte en femmåneders forlængelse. Samlet set var forsinkelserne symptomatiske for indenrigs- og justitsministeriets svage administrative kapacitet til at gennemføre IPA-projekterne i tide (jf. punkt 46).

Tekstboks 10

Minerydningsprojekt ved Tyrkiets østlige grænser (projekt nr. 1)

I december 2014 startede den første fase af dette projekt, der blev gennemført af De Forenede Nationers udviklingsprogram (UNDP) ved Tyrkiets grænser mod Armenien og Iran. Det bestod af en stor humanitær minerydning, som blev så alvorligt forsinket, at under 15 % af det planlagte areal var blevet ryddet i marts 2017, og projektets anden planlagte fase ved grænserne mod Iran og Irak, som var forsinket med 21 måneder, ikke kunne starte. Trods en 7,5-måneders forlængelse af den første fase bliver det umuligt at færdiggøre projektet inden for IPA-programmets endelige kontraktindgåelses- og betalingsfrister, ved udgangen af henholdsvis 2017 og 2018. Pr september 2017 var der allerede betalt over 43 millioner euro.

Projektets fiasko skyldtes navnlig forsvarsministeriets mangel på administrativ kapacitet til at levere pålidelige fuldstændige mineregistreringer til tiden og høj udskiftning af de projektansatte. Derudover bidrog ministeriet til yderligere forsinkelser ved at oprette "TURMAC", den tyrkiske minerydningsmyndighed for sent.

IPA's programmering var væsentlig forsinket

46

Ud over forsinkelserne i IPA I-projektgennemførelsen var forsinkelserne i IPA I-programmeringen væsentlige og skadelige, fordi de har medført reduktioner af den finansiering og den tid, de tyrkiske ministerier har tilbage til at gennemføre de efterfølgende IPA II-budgetter og -projekter.

47

I 2017 skulle de tyrkiske myndigheder f.eks. stadig indgå kontrakt om over 93 % under IPA-finansieringsaftalen fra 2014 (jf. tabel 1), hvad der indikerer et stort efterslæb i gennemførelsen. Efterslæbet var allerede synligt ud fra omfanget af frigørelser vedrørende de to forudgående finansieringsaftaler, som udgjorde godt 110 millioner euro60.

Tabel 1

Procentuelle frigørelser og midler, der skulle indgås kontrakt for, ud af årlige IPA-midler, pr. programmeringsår

Finansieringsaftale EU-finansiering
(euro)
Frigjort beløb
(euro)
% frigjort % at indgå kontrakt for
2012 225 749 161 56 437 290 25 % Udløbet
2013 236 750 014 53 979 003 23 % Udløbet
2014 366 040 000 Endnu ikke fastlagt - 93 %
2015 255 100 000 Endnu ikke fastlagt - 92 %
2016 477 890 000 Endnu ikke fastlagt - 100 %

Kilde: Kommissionen, september 2017.

48

Årsagerne til dette efterslæb er vedvarende og dermed velkendte for Kommissionen og de tyrkiske myndigheder61. I 2017 er de tre hovedårsager følgende:

 1. ifølge både CFCU og EU-delegationen svag administrativ kapacitet i nogle ministerier ved udarbejdelsen af projektforslag, især offentlige udbud, som gav store forsinkelser
 2. Tyrkiets vanskeligheder ved at sikre en problemfri overgang fra IPA I til IPA II, især i forbindelse med overgangen til sektortilgang og håndtering af et mere krævende ansvar for de ledende institutioners operationelle strukturer, der vises i bilag VI, så Tyrkiet skulle forvalte projekter, der var stadig mere komplekse og talrige
 3. meget stor personaleudskiftning i CFCU. Som vist i figur 2 har CFCU's årlige personaleudskiftning siden 2002 ofte været over 20 %.

Figur 2

CFCU antal ansatte og personaleudskiftning pr. år siden oprettelsen

Kilde: Revisionsrettens analyse baseret på data fra CFCU (marts 2017).

49

CFCU's vedvarende personaleproblemer er en kritisk flaskehals for den fremtidige IPA-gennemførelse: Personaleudskiftningen er stor, og de hyppige ansættelser betyder, at betydelig arbejdstid skal investeres i vejledning og uddannelse af nyansatte.

50

Mens NIPAC samordner og overvåger alle IPA-programmerne med henblik på at lette gennemførelsen, godkender NAO'en de tilsynsførende og kontrollerer både CFCU og de strukturer, der driver IPA i Tyrkiet62. Selv om både NIPAC og NAO'en klart var i stand til at handle, tog ingen af dem i tide ejerskab over udbredte forsinkelser i programmeringen af IPA. Derfor bestod personaleproblemerne. Vanskelighederne ved at håndtere den meget store personaleudskiftning i CFCU effektivt vil bidrage yderligere til forsinkelser i projekternes udbuds- og kontraktindgåelsesfase.

51

Først i andet halvår af 2016 begyndte finansministeriet at udføre detaljerede opgørelser af arbejdsmængden, personaleansættelsen og fastholdelsesstrategierne for hver enkelt af de strukturer, der driver IPA, med henblik på at reducere det kumulerede efterslæb63. Det er derfor for tidligt at vurdere resultaterne af disse foranstaltninger.

Projektbæredygtigheden er truet på grund af manglende politisk vilje

52

For at IPA kan opfylde sit mål om at styrke Tyrkiets administrative kapacitet og tilpasse landet til gældende EU-ret er det nødvendigt, at de positive bidrag fra IPA-projekter som beskrevet i punkt 40-44 (f.eks. kapacitetsopbygning og udbredelse af god EU-praksis) opretholdes over tid. Det er f.eks. tilfældet, når lovgivningsmæssige eller administrative reformer iværksættes og opretholdes, adfærdskodekser, retningslinjer og håndbøger fortsat bruges, og det uddannede personale forbliver i aktiv tjeneste på det område, som det er uddannet til.

53

Vi vurderede bæredygtigheden i vores stikprøve på 15 projekter gennem en grundig gennemgang af projektdokumentationen, besøg på stedet og samtaler med berørte parter. Blandt de 14 projekter i stikprøven, der var blevet gennemført, konstaterede vi, at Kommissionen og de tyrkiske myndigheder i seks tilfælde havde formået at omsætte projektoutputtene til resultater, der sandsynligvis ville være bæredygtige: ét projekt om retsstaten, tre om god regeringsførelse og to om menneskelige ressourcer64.

54

Tekstboks 11 viser et eksempel på et revideret projekt om god regeringsførelse og forklarer, hvorfor det sandsynligvis er bæredygtigt.

Tekstboks 11

Lokal kapacitet til investeringsplanlægning (projekt nr. 9) sandsynligvis bæredygtigt

I 2015 og 2016 forbedrede dette pilotprojekt til 2 millioner euro kapaciteten til investeringsplanlægning og koordinering i de tyrkiske provinsers offentlige forvaltning ved at opbygge dennes kapacitet til at analysere og fremme lokale investeringsforslag. Projektet leverede navnlig en vejledning i lokal investeringsplanlægning og uddannede 231 provinsplanlægningseksperter.

Sandsynligheden for, at projektet er bæredygtigt, er høj: Da revisionsbesøget fandt sted (marts 2017), var vejledningen i lokal investeringsplanlægning stadig i brug og de fleste af provinsplanlægningseksperterne i aktiv tjeneste. Ifølge en undersøgelse foretaget af en uafhængig konsulent mente det store flertal af respondenterne (85,5 %), at deres erfaringer kunne gentages overalt i Tyrkiet. Nøglen til projektets bæredygtighed var, at der var stærk politisk vilje til det, idet indenrigsministeren udtrykkeligt havde opfordret til projektet.

55

For så vidt angår otte af de resterende 13 gennemførte projekter konstaterede vi imidlertid, at projektoutputtene var truede eller sandsynligvis ikke bæredygtige65. Årsagerne hertil anføres kort i tabel 2.

Tabel 2

PA I-projekter gennemført i Tyrkiet: Årsager til, at bæredygtigheden er i fare

Projekt nr. Manglende politisk vilje Stor personaleudskiftning Svag administrativ kapacitet Mangel på eller utilstrækkelig konditionalitet
1 -
2 - -
3 -
4 -
8 -
11 - - -
13 - -
15 - -

Kilde: Revisionsretten, september 2017.

56

Vi konstaterede, at hovedårsagen til, at disse otte IPA I-projekter risikerede ikke at være bæredygtige, var manglen på politisk vilje, der er forværret i forbindelse med Tyrkiets tilbageskridt (f.eks. storstilede afskedigelser og suspension af embedsmænd samt restriktioner over for civilsamfundet). Et eksempel på et sådant projekt vises i tekstboks 12 og foto 3.

Tekstboks 12

Forbedring af civil kontrol (projekt nr. 3)

Målet for dette retsstatsprojekt var at forberede lovgivningsmæssige ændringer samt organisatoriske ændringer (lokale sikkerhedsudvalg) og at give skræddersyet uddannelsesmateriale (jf. foto 3). UNDP har gennemført dette projekt til 3,5 millioner euro for indenrigsministeriet. Ministeriet havde behov for otte måneders forlængelse til at fuldføre projektet, især på grund af svagheder i sin administrative kapacitet, f.eks. mangel på klar forståelse af begrebet civilt tilsyn, beskeden indsættelse af gendarmeriet, udskiftning af nøglepersonale og administrative ændringer. Projektet er sandsynligvis ikke bæredygtigt, og det er der to hovedårsager til.

De lokale sikkerhedsudvalg er afgørende for projektet og vil involvere civilsamfundet med henblik på at forbedre den civile kontrol over de interne sikkerhedsstyrker (politi, kystvagt og gendarmeri). Men de tyrkiske interne sikkerhedsstyrkers nylige anvendelse af midlertidige skønsbeføjelser uden passende civil kontrol66 har faktisk svækket den civile kontrol af disse styrker.

Projektets formål er blevet adresseret af to på hinanden følgende IPA-projekter (ét i 2008-2010 og dette i 2012-2015), men ifølge den endelige projektrapport er der afgørende behov for yderligere ressourcer for at sikre bæredygtighed. Da der er planlagt en tredje fase under IPA II (IPA 2014) viser dette, at projektet er stærkt afhængigt af donorer.

57

Hertil kommer, at reduktionerne af den finansiering og tid, de tyrkiske ministerier har tilbage til at gennemføre IPA-projekter (jf. punkt 46 og 47), vil reducere deres kapacitet til at ordne efterfølgende kontrakter i relation til samme projekt i rækkefølge eller opfylde behov, som hverken IPA eller Tyrkiet endnu har adresseret. Derfor påvirker Tyrkiets forsinkelser i programmeringen også direkte IPA-projekternes samlede bæredygtighed.

Foto 3

Kopier af IPA-finansierede ekspertundersøgelser udarbejdet til indenrigsministeriet med henblik på at forbedre den civile kontrol med Tyrkiets interne sikkerhedsstyrker

Kilde: Den Europæiske Revisionsret.

Konklusioner og anbefalinger

58

Vi konkluderede, at Kommissionen havde udformet alle IPA-målene godt, især fordi den identificerede de krav, der skulle opfyldes med henblik på at nærme sig EU-tiltrædelse, korrekt og udførte endegyldige sektortilgangsvurderinger. I praksis adresserede de IPA midler, der blev brugt, imidlertid ikke tilstrækkeligt en række grundlæggende behov i sektorerne retsstaten og god regeringsførelse, hvor en række kritiske reformer er hårdt tiltrængt. På områder, hvor der var mere politisk vilje, f.eks. på områderne told, beskæftigelse og beskatning, har IPA I-projekterne bidraget til at tilpasse Tyrkiet til gældende EU-ret og styrket landets administrative kapacitet. Disse resultaters bæredygtighed er imidlertid i fare på grund af vanskelighederne ved at bruge de disponible IPA-midler og tilbageskridt med hensyn til reformer. Vi mener derfor, at IPA's effektivitet var begrænset.

59

For så vidt angår udformningen af IPA konstaterede vi, at Kommissionen fastsatte IPA-målene hensigtsmæssigt, fordi de var specifikke og stemte overens med de retlige rammer. Udtrykt mere konkret var IPA-målene for retsstaten, god regeringsførelse og menneskelige ressourcer relevante og baseret på behov, som Tyrkiet havde udpeget med henblik på at tilpasse sig gældende EU-ret og styrke sin administrative kapacitet (punkt 19-20).

60

Der er imidlertid en række grundlæggende behov, som de midler, der er brugt under IPA I-målene, reelt knap nok har adresseret: retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed, bekæmpelse af korruption på højt niveau og organiseret kriminalitet, pressefrihed, forebyggelse af interessekonflikter og forstærkelse af ekstern revision og civilsamfundet. Ifølge Kommissionens egen analyse har fremskridtene på disse områder været utilfredsstillende i flere år, da de tyrkiske myndigheder mangler politisk vilje (punkt 21-26).

Anbefaling 1 - Bedre målretning af IPA-midler under de fastsatte mål

Fra og med IPA-programmet for 2018 bør Kommissionen målrette IPA-midlerne bedre på områder, hvor reformer er hårdt tiltrængt og nødvendige for troværdige fremskridt hen imod EU-tiltrædelse, især retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed, bekæmpelse af korruption på højt niveau og organiseret kriminalitet, styrkelse af pressefriheden, forebyggelse af interessekonflikter samt styrkelse af ekstern revision og civilsamfundet.

Måldato for gennemførelsen: fra og med IPA-programmet for 2018.

61

Kommissionen besluttede at gennemføre IPA II ved brug af sektortilgangen, hvormed IPA støttede sektoromfattende frem for enkeltstående projekter. Før Kommissionen anvendte denne nye tilgang, vurderede den sektorens parathed til at absorbere IPA II-finansiering. Sådanne sektorvurderinger gav input til en relevant og endegyldig analyse med henblik på at finde frem til, hvor IPA II kunne gennemføres ved brug af en sektortilgang. De var imidlertid ikke altid fuldstændige, navnlig ikke for så vidt angår tre af de fem anvendte vurderingskriterier: Tyrkiets donorkoordinering, sektorbudgetanalysen og rammerne for resultatvurderingen af den (punkt 27-29).

Anbefaling 2 - Forbedring af sektortilgangsvurderingerne

Ved Kommissionens næste ajourføring af sine sektortilgangsvurderinger bør den fuldt ud dække alle de vigtigste aspekter ved Tyrkiets donorkoordinering, sektorbudgetanalysen og især sine rammer for resultatvurdering.

Måldato for gennemførelsen: 31. marts 2019.

62

Ud over EU-finansieringen kan IPA-konditionalitet bidrage til at fremme reformprocessen. Trods de fortsat utilfredsstilende fremskridt, som Kommissionen gjorde opmærksom på i sine Tyrkietberetninger, konstaterede vi, at Kommissionen havde gjort meget lidt brug af IPA-konditionalitet til at støtte reformer i de prioriterede sektorer, hvor fremskridtene var utilfredsstillende. Specielt anvendte Kommissionen sjælden vilkår såsom muligheden af igen at centralisere forvaltningen af IPA-projekter eller korrigerende foranstaltninger, hvis projektbetingelserne ikke blev opfyldt. Hertil kommer, at muligheden af at suspendere IPA I-finansieringen, hvis principperne om demokrati og retsstat ikke blev overholdt, ikke var afspejlet udtrykkeligt i IPA II-forordningerne (punkt 30-34).

63

For så vidt angår gennemførelsen af IPA leverede de reviderede projekter generelt de tilsigtede output, der bidrog til at tilpasse Tyrkiet til gældende EU-ret og styrke landets administrative kapacitet, selv om de ofte var forsinkede. Vi konstaterede, at disse positive resultaters bæredygtighed er i fare, især på grund af mangel på politisk vilje, men forstærket af de storstilede afskedigelser, suspensioner af embedsmænd og restriktioner over for civilsamfundet (punkt 35-38, 40-45 og 52-57).

Anbefaling 3 - Øget brug af konditionalitet

I betragtning af den indvirkning, tilbageskridt allerede har på projektets bæredygtighed i Tyrkiet, bør Kommissionen øge anvendelsen af politisk konditionalitet og projektkonditionalitet ved:

 1. at stille forslag til IPA II-Udvalget om en justering af de samlede IPA II-tildelinger for år "N", herunder en omdirigering eller reduktion af IPA II-midlerne for at adressere tilfælde af tilbageskridt i sektorerne retsstat og god regeringsførelse, der peges på i dens årlige rapport om Tyrkiet i år "N-1"
 2. ved udgangen af 2017 og 2020 at beslutte, om Tyrkiet skal have tildelt belønningen af gode resultater. Beslutningen bør nøje afspejle fremskridtene hen imod udvidelse, effektiv IPA-gennemførelse og gode resultater
 3. gradvis at anvende metoden direkte forvaltning mere til at håndtere grundlæggende behov, når der mangler politisk vilje, især til bekæmpelse af korruption på højt plan og organiseret kriminalitet, styrkelse af pressefriheden, forebyggelse af interessekonflikter og styrkelse af civilsamfundet.
 4. for nye projekter, og når det er relevant, at fastsætte betingelser i form af mindstekrav for at tilskynde til at levere de forventede output og bæredygtighed i rette tid. Manglende opfyldelse af disse betingelser bør føre til korrigerende foranstaltninger (f.eks. suspension af betaling eller projektaflysning).

Måldato for gennemførelsen: a): fra og med den 31. december 2018, b): 31. december 2018 og 31. december 2020, c) og d): 31. december 2018.

64

Der var mangler i overvågningen af projektresultaterne, f.eks. at projekter ikke blev udvalgt af Kommissionens ROM-ramme, og at indikatorer undertiden var irrelevante eller upålidelige eller manglede en relevant basislinje (punkt 39).

Anbefaling 4 - Forbedret overvågning af projektresultater

Kommissionen bør udvide dækningen af sine ROM-rapporter om EU-finansierede operationer i Tyrkiet og gøre sine projektindikatorer mere relevante og pålidelige ved at medtage tilgængeligheden af basislinjedata, når det er relevant.

Måldato for gennemførelsen: fra og med 2018.

65

En anden kilde til bekymring er, at IPA var væsentlig forsinket på grund af omfattende forsinkelser i programmeringen og gennemførelsen. Det førte til reduktioner af den finansiering og tid, de tyrkiske myndigheder rådede over til at gennemføre efterfølgende IPA II-budgetter og -projekter, og vil bidrage yderligere til at forsinke projektets udbuds- og kontraktindgåelsesfase. Årsagerne til forsinkelserne var velkendte: nogle ministeriers svage administrative kapacitet til at udarbejde projektforslag, overgangen til sektortilgangen og stor personaleudskiftning i CFCU, der forvalter de fleste af de IPA-midler, der bruges i Tyrkiet (punkt 46-51).

Anbefaling 5 - Reduktion af efterslæb gennem selektiv anvendelse af indirekte forvaltning

Under IPA II bør Kommissionen anvende indirekte forvaltning selektivt under hensyntagen til omfanget af de involverede midler, kompleksiteten af de projekter, de tyrkiske myndigheder skal udarbejde og udbyde, og CFCU's kapacitet.

Måldato for gennemførelsen: Gradvis, startende straks.

Vedtaget af Afdeling III, der ledes af Karel Pinxten, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 6. februar 2018.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner Lehne
Formand

Bilag

Bilag I

Begivenheder, der er vigtige for forståelsen af forholdet mellem EU og Tyrkiet

1950 13. april - Tyrkiet bliver medlem af Europarådet
1954 18. maj - Tyrkiet ratificerer den europæiske menneskerettighedskonvention
1959 31. juli - Tyrkiet ansøger om associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
1963 12. september - Tyrkiet underskriver associeringsaftalen med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, hvilket åbner Tyrkiets adgang til EF- (og senere EU-)programmer
1987 14. april - Tyrkiet ansøger om medlemskab af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
1995 31. december - Toldunionsaftalen mellem EU og Tyrkiet træder i kraft
1999 12. december - Rådet bekræfter Tyrkiet som kandidatland
2001 24. marts - Rådet vedtager det første tiltrædelsespartnerskab med Tyrkiet - det sidste vedtages den 18. februar 2008
2005 3. oktober - Tyrkiets tiltrædelsesforhandlinger starter formelt
2006 12. juni - Tyrkiets første kapitel åbnet for forhandlinger (25 — videnskab og forskning)
2010 September - Det tyrkiske parlament ændrer forfatningen for at gøre militæret mere ansvarligt over for civile domstole og øge lovgivers beføjelse til at udnævne dommere. Modstandere af folkeafstemningen kritiserede det for at være en reduktion af militærets og retsvæsenets uafhængighed
2011 December - Eftersom kun 13 kapitler er åbnet siden 2006, godkender Rådet den positive dagsorden, der skal sætte skub i tiltrædelsesforhandlingerne
2013 Maj -Protester i Istanbuls Geziparken fører til anholdelse af mange tyrkiske borgere på grund af mistanke om medlemskab af en terrororganisation
17. og 25. december - Fire ministre, slægtninge til kabinetsmedlemmer og flere embedsmænd og forretningsfolk anklages for korruption på højt plan - omfattende forflytninger og afskedigelser af anklagere, dommere og politifolk følger
2014 14. december - Efter samordnede retshåndhævelsesforanstaltninger tilbageholdes anerkendte tyrkiske journalister og mediefolk
2016 30. juni - Det 16. kapitel åbnes for forhandlinger (33 - Finansielle bestemmelser og budgetbestemmelser)
15. juli - Et militært kupforsøg fører til, at 241 mennesker bliver dræbt og 2 196 såret. Tyrkiet tilskriver Gülenbevægelsen, som landet opfatter som en terrororganisation, det mislykkede militærkup
9. og 10. december 2016: Venedigkommissionen vedtager udtalelser, hvori den udtrykker alvorlig bekymring over den udbredte brug af undtagelseslove
2017 10. og 11. marts - Venedigkommissionen vedtager udtalelser, hvori den udtrykker alvorlig bekymring over forfatningsændringen om at overføre beføjelser til republikkens præsident samt den udbredte anvendelse af undtagelseslove med hensyn til mediefrihed
16. april - Ved en folkeafstemning om den nye forfatning går et flertal af befolkningen ind for at ændre Tyrkiets parlamentariske demokrati til et præsidentsystem

Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra Europa-Kommissionen.

Bilag II

Status over Tyrkiets EU-tiltrædelsesforhandlinger

Kapitel Titel Tiltrædelsesforhandlinger - status
1 Frie varebevægelser Ikke åbent
2 Arbejdskraftens frie bevægelighed Ikke åbent
3 Etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser Ikke åbent
4 Frie kapitalbevægelser Åbnet
5 Offentlige indkøb Ikke åbent
6 Selskabsret Åbnet
7 Lovgivning om intellektuel ejendomsret Åbnet
8 Konkurrencepolitik Ikke åbent
9 Finansielle tjenesteydelser Ikke åbent
10 Informationssamfundet og medier Åbnet
11 Landbrug og udvikling af landdistrikter Ikke åbent
12 Fødevaresikkerhed, veterinær- og plantesundhedspolitik Åbnet
13 Fiskeri Ikke åbent
14 Transportpolitik Ikke åbent
15 Energi Ikke åbent
16 Fiskale bestemmelser Åbnet
17 Økonomisk og monetær politik Åbnet
18 Statistikker Åbnet
19 Social- og arbejdsmarkedspolitik samt beskæftigelse Ikke åbent
20 Erhvervs- og industripolitik Åbnet
21 Transeuropæiske net Åbnet
22 Regionalpolitik og samordning af strukturinstrumenterne Åbnet
23 Retsvæsenet og grundlæggende rettigheder Ikke åbent
24 Retfærdighed, frihed og sikkerhed Ikke åbent
25 Videnskab og forskning Afsluttet
26 Uddannelse og kultur Ikke åbent
27 Miljø og klimaændringer Åbnet
28 Forbruger- og sundhedsbeskyttelse Åbnet
29 Toldunionen Ikke åbent
30 Eksterne forbindelser Ikke åbent
31 Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik Ikke åbent
32 Finansiel kontrol Åbnet
33 Finansielle bestemmelser og budgetbestemmelser Åbnet
34 Institutioner Ikke åbent
35 Andre spørgsmål Ikke åbent

Kilde: Europa-Kommissionen, 2017.

Bilag III

IPA-sektorer i Tyrkiet med tildelinger, procentdele af den samlede tildeling og, med hensyn til de udvalgte prioriterede sektorer, de beløb, der er indgået kontrakt for

IPA I (2007-2013)

(i euro)

Komponenter Tildelt % tildelt Kontraktbeløb
Overgangsbistand og institutionsopbygning (I) Retsstaten 548 702 551 11.98 % 452 341 541
God regeringsførelse 681 747 546 14.88 % 649 386 948
Andet 388 179 777 8.47 %
Regionalt og grænseoverskridende samarbejde (II) 7 000 000 0.15 %
Regional udvikling (III) 1 626 891 869 35.51 %
Udvikling af menneskelige ressourcer (IV) 455 055 077 9.93 % 395 641 762
Udvikling af landdistrikter (V) 873 890 000 19.07 %
I alt 4 581 466 820 100 %
IPA II (2014-2020)

(i euro)

Sektorer Tildelt % tildelt Kontraktbeløb
Retsstaten og grundlæggende rettigheder 624 900 000 13.91 % 44 793 588
God regeringsførelse og demokrati 956 500 000 21.30 % 170 771 646
Energi 93 500 000 2.08 %
Landbrug 912 200 000 20.31 %
Transport 442 800 000 9.86 %
Miljø 644 600 000 14.35 %
Konkurrenceevne og innovation 344 400 000 7.67 %
Uddannelses-, beskæftigelses- og socialpolitik 435 000 000 9.69 % 0
Territorialt og regionalt samarbejde 36 995 265 0.82 %
I alt 4 490 895 265 100 %

NB: De sektorer, der er udvalgt til denne revision, er vist på grøn baggrund.

Kilde: Europa-Kommissionen, data pr. 30.9.2017.

Bilag IV

Oversigt over de reviderede projekter under IPA I

Nr. Projekt Kontraktbeløb (euro) Betalt (euro) % absorberet (betalt/kontraktbeløb) Sektor Komponent Projektstart Planlagt slutdato Forlænget til dato Reel slutdato Output Forsinkelse Bæredygtighed Forsinkelse (K-I) Projektperiode % forsinkelse
1 Socioøkonomisk udvikling gennem minerydning og forøgelse af grænseovervågningskapaciteten ved Tyrkiets østlige grænser - Fase I og II 65 481 515 43 452 609 66 % Retsstaten Fase I 29.5.15 29.5.17 15.12.17 196 720 27 %
Fase II 10.12.15 15.3.17 31.12.18 645 455 142 %
2 Forbedrede forbindelser mellem massemedier og retsvæsen 1 615 000 1 453 500 90 % Retsstaten 7.5.13 15.2.15 30.10.15 255 638 40 %
3 Forbedring af den civile kontrol i Tyrkiet fase II 3 800 000 3 433 935 90 % Retsstaten 27.7.12 27.7.14 27.3.15 240 720 33 %
4 Forbedring af effektiviteten af Tyrkiets strafferetlige system 3 220 000 2 534 872 79 % Retsstaten 12.3.12 12.12.14 12.12.14 0 990 NA
5 Effektiviteten af bekæmpelsen af hvidvaskning af penge og af finansiering af terrorisme 2 493 879 2 341 879 94 % Retsstaten Twinning 2.3.15 2.3.17 1.8.17 1.8.17 149 720 21 %
Forsyning 16.12.15 30.7.16 30.7.16 0 224 NA
Retsstaten i alt 76 610 394 53 216 795 69 %
6 Styrkelse af det tyrkiske NAO-kontors institutionelle kapacitet til at udføre sine opgaver med gennemførelse af IPA 220 607 192 506 87 % God regeringsførelse 21.1.16 7.9.16 7.9.16 0 226 0 %
7 Bekæmpelse af den uformelle økonomi og forbedring af den tyrkiske skatteforvaltnings administrative kapacitet 2 569 950 1 027 980 40 % God regeringsførelse 21.3.16 21.2.18 NA NA NA
NA NA NA
8 Styrkelse af udviklingen af civilsamfundet og samarbejdet i civilsamfundets offentlige sektor i Tyrkiet (komponent I) 3 757 500 3 473 908 92 % God regeringsførelse 1.6.12 26.11.14 1.12.15 1.12.15 365 895 41 %
9 Kapaciteten til planlægning af lokal investering 1 714 500 1 714 500 100 % God regeringsførelse 1.11.14 3.11.16 3.11.16 0 722 0 %
10 Modernisering af de tyrkiske toldmyndigheder VIII 7 083 015 4 856 998 69 % God regeringsførelse Twinning 1 21.12.15 16.6.16 16.6.16 0 175 0 %
Twinning 2 21.12.15 20.9.17 20.11.17 NA 629 NA
Twinning 3 8.12.15 8.6.16 8.6.16 0 180 0 %
Tjenesteydelse 1 8.2.16 8.2.18 NA 720 NA
Tjenesteydelse 2 7.3.16 6.9.17 6.9.17 0 539 0 %
Forsyning 7.9.15 17.9.16 17.9.16 0 370 0 %
God regeringsførelse i alt 15 345 572 11 265 892 73 %
11 Initiativet for uddannelse og iværksætteri i beklædningssektoren 2 517 049 1 482 684 59 % Menneskelige ressourcer Tjenesteydelse 20.1.16 19.9.17 19.9.17 0 599 0 %
Forsyning 31.5.16 27.9.16 16.1.17 109 117 93 %
12 Fremme og pleje af iværksætterøkosystemet i Ankara for at øge unges beskæftigelse 2 086 710 1 059 219 51 % Menneskelige ressourcer Tjenesteydelse 27.6.16 27.10.17 27.10.17 0 480 0 %
Forsyning 11.1.16 29.3.17 15.5.17 46 438 11 %
13 Fremme af registreret beskæftigelse gennem bedre vejledning og kontrol 4 179 877 4 094 551 98 % Menneskelige ressourcer Tjenesteydelse 16.9.14 15.9.16 15.10.16 30 719 4 %
Forsyning 26.3.14 26.7.14 13.11.14 107 120 89 %
14 Kapacitetsudvikling af arbejdstagere og arbejdsgivere gennem informations- og kommunikationsteknologi 2 392 321 964 321 40 % Menneskelige ressourcer Tjenesteydelse 17.12.15 17.8.17 17.10.17 17.10.17 60 600 10 %
Forsyning 22.6.16 20.10.16 15.12.16 55 118 47 %
15 Fremme af social inklusion i tætbefolkede romaområder 8 440 644 3 912 423 46 % Menneskelige ressourcer Tjenesteydelse 9.11.15 8.11.17 719 0 %
Forsyning 20.10.15 1.4.16 2.11.16 211 161 131 %
Menneskelige ressourcer i alt 19 616 600 11 513 198 59 %
I alt 111 572 566 75 995 885 68 %

Kilde: Revisionsrettens analyse baseret på Europa-Kommissionens datoer og tal pr. 30.9.2017.

Output Forsinkelse Bæredygtighed
Leveret Højst 2 måneder Sandsynlig
Delvis leveret Over 2 måneder, men afbødet Risikobehæftet
Ikke leveret Over 2 måneder, ikke afbødet Usandsynlig
Gennemførelsestrinnet tillod ikke vurdering

Reel slutdato: Kontraktlig slutdato (afslutning, udløb eller forventede afslutningsdato).

Bilag V

Liste over revisionssamtaler, der blev gennemført i Tyrkiet i 2017

Besøg Navn på besøgt enhed
13. marts EU-delegation, ambassadøren og forskellige enheder
14. marts EU-ministeriet, ambassadøren/national IPA-koordinator og direktoratet for finansielt samarbejde
14. marts Den tyrkiske revisionsret, formanden
15. marts Indenrigsministeriet, EU- og udenrigsdepartementet
15. marts Indenrigsministeriet (kontoret for grænseforvaltning og Tyrkiets minerydningscenter), med delegerede fra forsvarsministeriet
15. marts UNDP (projektkontoret)
15. marts EU-ministeriet, civilsamfundsgruppen
15. marts Indenrigsministeriet, departmentet for strategiudvikling
16. marts Justitsministeriet (forskellige departementer)
16. marts Europarådet (projektkontoret)
16. marts Finansministeriet, skatteforvaltningen
16. marts Finanskontrolinstansen, IPA-revisionsmyndigheden
17. marts Finansstyrelsen, den centrale finans- og kontraktenhed vedrørende IPA
17. marts Gruppen af øverste rådgivere fra støtte til forbedret offentlig ledelse og forvaltning (SIGMA) vedrørende vurdering af Tyrkiet
17. marts Finansstyrelsen, den nationale anvisningsberettigede vedrørende IPA
20. marts Inspektionsorganet under statsministeriet, tjenesten for koordinering af bekæmpelse af svig
20. marts Told- og handelsministeriet, generaldirektoratet for EU-forbindelser og eksterne forbindelser og generaldirektoratet for toldhåndhævelse
20. marts Arbejds- og socialsikringsministeriet, direktoratet for EU og finansiel bistand
20. marts Ankaras udviklingsagentur
21. marts Verdensbanken
21. marts Socialsikringen
21. marts Middle East Technology University
21. marts Ministeriet for familie- og socialpolitik
21. marts Finansministeriet (organet for efterforskning af økonomisk kriminalitet) med delegerede fra den tyrkiske bankregulerings- og -tilsynsmyndighed
22. marts East Black Sea Development Agency i Trabzon
22. marts Det offentlige uddannelsescenter i Giresun
22. marts Udviklingsministeriet
22. marts EU-delegation
23. marts Socialcentret i Istanbul

Kilde: Revisionsretten. Alle besøg fandt sted i Ankara, medmindre andet er angivet.

Bilag VI

Indirekte forvaltning under IPA I

IPA I

 

Indirekte forvaltning under IPA II

IPA II

Kommissionens svar

Bemærkninger

Tekstboks 3 – IPA-finansiering til støtte for pressefrihed (2007-2016)

Kommissionen bemærker, at den vejledende tildeling af midler til støtte for demokrati og retsstaten under IPA II for perioden 2014-2020 er på 35 %. Grundlæggende rettigheder, herunder pressefrihed, er uden tvivl en prioritet under dette område. Som følge af almindelige opstartsforsinkelser i forbindelse med gennemførelsen af IPA II, er der endnu ikke påbegyndt sådanne projekter. Kommissionen vil gerne understrege, at IPA ikke er det eneste instrument til støtte for pressefrihed. Som supplement kan nævnes det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder samt den tværnationale civilsamfundsfacilitet. Således var syv presserelaterede projekter under det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder målrettet Tyrkiet i perioden 2013-2016.

Tekstboks 9 – Bedre forbindelser mellem medierne og dommerstanden (projekt nr. 2)

Kommissionen bemærker, at ROM-rapporterne giver et øjebliksbillede af fremskridtene med gennemførelsen af et projekt på et givet tidspunkt.

Konklusioner og anbefalinger

Anbefaling 1 – Bedre målretning af IPA-midler under de fastsatte mål

Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Kommissionen noterer sig måldatoen for gennemførelsen og vil overveje at omprioritere i forbindelse med 2018-programmeringen under hensyntagen til de politiske retningslinjer.

Kommissionen bemærker, at fremskridt på så følsomme områder som dette ikke blot afhænger af den tildelte IPA-finansiering, men, hvad der er endnu vigtigere, af de tyrkiske myndigheders velvilje.

Anbefaling 2 – Forbedring af sektortilgangsvurderingerne

Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Anbefaling 3 – Øget brug af konditionalitet

Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Anbefaling 4 – Forbedret overvågning af projektresultater

Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Anbefaling 5 – Reduktion af efterslæb gennem selektiv anvendelse af indirekte forvaltning

Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Akronymer og forkortelser

CFCU: Den centrale finans- og kontraktenhed (Central Finance and Contracts Unit)

CSO: Civilsamfundsorganisation

IPA: Instrument til førtiltrædelsesbistand

MEUA: EU-ministerium

NAO: Den nationale anvisningsberettigede

NIPAC: National IPA-koordinator

PFM: Forvaltning af de offentlige finanser

ROM: Resultatorienteret overvågning

UNDP: De Forenede Nationers udviklingsprogram

Slutnoter

1 Bilag I er en liste over centrale begivenheder i forholdet mellem EU og Tyrkiet.

2 På tyrkisk: "Adalet ve Kalkınma Partisi".

3 IPA II-Udvalget, der ledes af Kommissionen, er oprettet ved artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 2014 om et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II). Det har overtaget det ansvar, der påhvilede IPA I's "IPA-Udvalg", der var oprettet ved artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA).

4 Under indirekte forvaltning bliver budgetgennemførelsesopgaverne delegeret til og udført af enheder, som Kommissionen betror opgaverne til (f.eks. IPA II-modtageren, en enhed udpeget af denne eller internationale organisationer). Jf. artikel 188 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1) (finansforordningen). Tidligere, under IPA I, blev metoden til budgetforvaltning, der var tillagt de tyrkiske myndigheder, kaldt "det decentrale gennemførelsessystem". En grafisk fremstilling af indirekte forvaltning vises i bilag VI.

5 Procentsatser baseret på Kommissionens oplysninger (2017).

6 "Evaluation of Sector approach under IPA II assistance", Evaluation Roadmap, Generaldirektoratet for Naboskabspolitik og Udvidelsesforhandlinger, november 2016, og "Mapping of Sector Strategies", Final Report af 28. februar 2014.

7 Jf. Kommissionens årlige rapport om Tyrkiet, 2016, s. 9.

8 Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet, punkt 1.

9 Kommissionens 2016-rapport om Tyrkiet, s. 18 og 19, og "Turkey says purge of judiciary over after sacking 4,000" af 26. maj 2017 (jf. https://www.ft.com).

10 Revisionsrettens analyse af den tyrkiske revisionsrets personale mellem december 2015 og december 2016; den tyrkiske revisionsrets ansvarlighedsrapporter foreligger på tyrkisk på www.sayistay.gov.tr. For så vidt angår rapporteringer i pressen jf. nyhedsreportage (på tyrkisk) af 11. august 2016 på https://www.haberler.com/sayistay-da-feto-operasyonu-8692128-haberi/ og "Detention Warrants Issued For 41 Court Of Accounts Employees Over Gülen Links" af 4. april 2017 (https://stockholmcf.org).

11 Kommissionens 2016-rapport om Tyrkiet, s. 86, og "Turkey in Turmoil and Chaos Since Purge Aimed at Dissenters" af 12. april 2017 (jf. https://www.nytimes.com/2017/04/12/world/europe/turkey-erdogan-purge.html?_r=1).

12 I særberetning nr. 16/2009, "Europa-Kommissionens forvaltning af førtiltrædelsesbistanden til Tyrkiet", dækkede Revisionsretten "ordningen for førtiltrædelsesbistand til Tyrkiet" (IPA's forgænger) og reviderede en stikprøve af projekter fra de nationale programmer for perioden 2002-2004.

13 Bilaget til Rådets afgørelse af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Republikken Tyrkiet omfatter følgende prioriteter på kort sigt med den "administrative kapacitet" som et tværgående mål: Demokrati og retsstatsforhold, Menneskerettigheder og beskyttelse af mindretal samt kapitel 5: Offentlige indkøb, 16: Fiskale bestemmelser, 19: Social- og arbejdsmarkedspolitik samt beskæftigelse, 23: Retsvæsenet og grundlæggende rettigheder, 24: Retfærdighed, frihed og sikkerhed, 29: Toldunionen og 32: Finansiel kontrol.

14 Bilag III indeholder lister over tildelingerne under både IPA I og IPA II. Bilag IV indeholder den udtømmende liste over disse reviderede projekter.

15 Som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2014 af 11. marts 2014 om fælles regler og procedurer for gennemførelse af instrumenterne til finansiering af Unionens optræden udadtil, betragtning 12 og artikel 12 (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 95).

16 Bilag V indeholder en liste over alle de offentlige enheder, der blev interviewet i Tyrkiet. Derudover afholdt vi tre fokusgruppemøder i Tyrkiet med over ti CSO'er.

17 Revisionsretten vil foretage forvaltningsrevision af denne facilitet i 2018.

18 For så vidt angår IPA I det flerårige planlægningsdokument (2011-2013) og for så vidt angår IPA II det vejledende strategidokument for Tyrkiet (2014-2020).

19 Jf. Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 af 17. juli 2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA), artikel 1 og 2 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 82), bilaget til Rådets afgørelse 2008/157/EF af 18. februar 2008 om principperne, prioriteterne og betingelserne for tiltrædelsespartnerskabet med Republikken Tyrkiet (EUT L 51 af 26.2.2008, s. 4) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II), artikel 1 og 2 (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 11).

20 Jf. tekstboks 1 og COM(2012) 600 final af 10. oktober 2012 "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2012-2013", s. 2-4.

21 Rapporterne findes på: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en

22 Retsvæsenets uafhængighed og upartiskhed er en integrerende del af kapitel 23 - Retsvæsen og grundlæggende rettigheder. I den forbindelse anførte Kommissionen i 2014-rapporten om Tyrkiet (s. 63), at den lovgivning, der var vedtaget på området retsvæsen, gav anledning til alvorlige betænkeligheder med hensyn til retlig uafhængighed og upartiskhed, magtens tredeling og retsstaten, at de institutionelle rammer for menneskerettighederne bør styrkes yderligere, og at det er nødvendigt at udarbejde en resultatliste.

23 Med hensyn til bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet, som også relaterer til kapitel 23, bemærkede Kommissionen i 2014-rapporten om Tyrkiet (s. 14), at der er behov for større politisk vilje og deltagelse af civilsamfundet, hvis der skal nås resultater i praksis med henblik på at udarbejde en resultatliste over efterforskninger, tiltaler og domfældelser.

24 Pressefrihed er en menneskeret, der indgår i Københavnskriterierne (jf. tekstboks 1). I 2015 anførte Kommissionen i rapporten om Tyrkiet (s. 22) vedrørende ytringsfrihed, medier og internet, at der efter flere års fremskridt var sket alvorlige tilbageskridt over de seneste to år.

25 Jf. Grecorapporten om Tyrkiet fra oktober 2015, som adresserede dommernes etiske principper, adfærdsregler og interessekonflikter (jf. punkt 125 og 160-163).

26 Jf. Transparency Internationals rapport for 2016 om Vestbalkan og i Tyrkiet, hvor det om Tyrkiet anføres, at landet har en meget ringe resultatliste over retsforfølgning af korruptionssager, især blandt højtstående embedsmænd.

27 Ekstern revision er en integrerende del af kapitel 32 - Finansiel kontrol. For så vidt angår CSO'er viser et aktivt civilsamfund effektiv pluralisme, hvilket indebærer respekt for de grundlæggende rettigheder og friheder, retsstaten og muligheden for social og politisk forandring. Civilsamfundsaktiviteter kan stimulere og udvide spillerummet for dialog og samarbejde om spørgsmål af offentlig interesse, herunder EU-tiltrædelsesprocessen. Tyrkiet har særlig behov for mere inklusive tilgange til at udforme politik og træffe afgørelser af offentlig interesse. (det vejledende strategidokument for Tyrkiet (2014-2020), s. 11 og 12).

28 "Thematic Evaluation of EU's Support to civil society in the Western Balkans and Turkey", IBF Consulting, april 2012, "Civil Society Needs Assessment Report", TACSO, februar 2014, Kommissionens 2015- og 2016-rapporter om Tyrkiet (2.4), TÜSEV's bidrag til 2015-CIVICUS "State of Civil Society Report", s. 96-98.

29 Revisionsrettens analyse baseret på data, fremlagt af Tyrkiets indenrigsministerium den 24. marts 2017.

30 Artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II), Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 447/2014 om nærmere gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU) nr. 231/2014 og rammeaftale af 11. februar 2015 om IPA II mellem Republikken Tyrkiet og Europa-Kommissionen.

31 COM(2013) 700 final af 16.10.2013 "Udvidelsesstrategi og vigtigste udfordringer 2013-2014", s. 4, 9 og 18.

32 "Mapping of Sector Strategies", Final Report af 28. februar 2014, s. 3.

33 I henhold til "Paris Declaration on Aid Effectiveness" (2005), som Tyrkiet har undertegnet, skal modtagerlandet opstille realistiske mål for et mindre antal sektorer og undgå overlappende donorstøtte. Disse principper gælder også IPA.

34 SPD (strategisk planlægningsdokument) for civilsamfundet, s. 20. SPD for retsvæsen og grundlæggende rettigheder, s. 14. SPD for grundlæggende rettigheder, s. 11. SPD for indre anliggender, s. 23. SOP, s. 30.

35 For så vidt angår kapitel 5 er der ifølge Kommissionens årlige rapport om Tyrkiet (2016, s. 20, 21 og 43-45) stadig betydelige huller i Tyrkiets tilpasning til EU-reglerne for offentlige indkøb (f.eks. udbuddenes gennemsigtighed og mange retlige undtagelser fra gældende fællesskabsret).

36 Den Europæiske Investeringsbank er en af de største ydere af EU-lån til Tyrkiet. Disse lån er mere end tre gange så store som IPA-finansieringen til Tyrkiet (jf. https://euaidexplorer.ec.europa.eu/DevelopmentAtlas.do).

37 Jf. PFMC Law No 5018 fra august 2012 (officiel engelsk oversættelse), s. 6 og 11. Annual Investment Programmes in Turkish ("Yılı Yatırım Programı") for the years 2009-2017.

38 Jf. for IPA I's vedkommende den nationale plan for vedtagelsen af gældende fællesskabsret (2008), for IPA II's vedkommende 10th National Development Plan (2014-2018), de på hinanden følgende National Action Plan for EU Accession (2014-2019) og Pre-accession economic reform program (2017).

39 I sin udvidelsesstrategi for 2011-2012 slår Kommissionen fast, at "[e]ngagement, betingelser og troværdighed har været den gennemgående tråd i tiltrædelsesprocessen og grundlaget for dens succes" (s. 2), og at der vil blive stillet strenge betingelser (s. 18 og 23). Der tales også om strenge betingelser i udvidelsesstrategierne for 2012-2013 (s. 2, 3, 16 og 22), 2014 (s. 2 og 19) og 2015 (s. 12).

40 Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006, artikel 21 om suspension af bistanden: "Hvis et modtagerland ikke respekterer disse principper [om demokrati, retsstaten og for menneskerettigheder og mindretalsrettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder] eller forpligtelserne i det relevante partnerskab med EU, eller der ikke gøres tilstrækkelige fremskridt hen imod opfyldelsen af tiltrædelseskriterierne, kan Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, tage passende skridt med hensyn til al bistand, der ydes til et modtagerland under denne forordning.

41 Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2017 om Kommissionens 2016-rapport om Tyrkiet (punkt 25).

42 Jf. Europa-Parlamentets erklæring på s. 25, der er knyttet til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 af 11. marts 2014 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) (EUT L 77 af 15.3.2014, s. 11).

43 Artikel 14 i forordning (EU) nr. 231/2014 henviser til "særlige fremskridt hen imod opfyldelse af kriterierne for medlemskab og/eller effektiv gennemførelse af førtiltrædelsesbistand," hvorved "særligt gode resultater" opnås".

44 Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2017 om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2016) 4889 final af 20. juli 2016 om vedtagelse af en civilsamfundsfacilitet og et medieprogram for årene 2016-2017 under IPA II.

45 Jf. bilag IV, projekt nr. 4 og 7-15.

46 Projekt nr. 4, i justitsministeriet.

47 Ifølge Revisionsrettens analyse af data fra justitsministeriet, var antallet af overførte dommere og anklagere 2 072 i 2013, steg støt til 2 517 (2014) og nåede før kupforsøget i juli 2016 op på 3 746. Justitsministeriet har anført, at denne obligatoriske rotation af dommere og anklagere skyldtes landets særlige geografi og behovet for at sikre juridiske tjenester i afsidesliggende områder, men den måde, rotationen sker på, er ikke baseret på objektive kriterier. Jf.: International Association of Judges, Resolution on the Situation of the Judiciary in Turkey af 8. oktober 2015, Venedigkommissionen, Interim Opinion on the Draft Law on Judges and Prosecutors of Turkey, (CDL-AD(2011)004), af 29 marts 2011, punkt 47-49, og Den Internationale Juristkommission, "Turkey: the Judicial System in Peril", 2016, s. 17.

48 Jf. "Technical Assistance for Promoting Registered Employment Through Better Guidance and Inspection", inception report for the Ministry of Labour and Social Security, februar 2015, især s. 6.

49 Tyrkiets CFCU undertegnede alle kontraktmæssige forpligtelser vedrørende 14 projekter, bortset fra projekt nr. 3. Dette projekt om civil kontrol med interne sikkerhedsstyrker var så politisk følsomt, at det blev undertegnet af EU-delegationen i Ankara og ikke CFCU.

50 Projekt nr. 7 skal afsluttes i februar 2018.

51 Af de 15 reviderede projekter var seks omfattet af ROM. Resultatorienteret overvågning (ROM) er en uafhængig gennemgang af EU-finansierede eksterne interventioner gennem vurderinger på stedet. Dens metode med måling ud fra fem evalueringskriterier (relevans, produktivitet, effektivitet, effekt og bæredygtighed) giver karakterer fra A ("meget god") til D ("alvorlige mangler"), hvad der sikrer, at de indsamlede data om igangværende projekter er sammenlignelige. Jf. https://europa.eu/capacity4dev/rom/blog/what-results-oriented-monitoring-rom

52 Anvendes i forbindelse med samtlige projekter bortset fra projekt nr. 1 (sikkerhedsgrunde). På grund af tidsmæssige begrænsninger var besøgene begrænset til nogle få steder i forbindelse med projekt nr. 11 og 15.

53 Jf. bilag V.

54 Denne svaghed er gældende for syv af de 15 reviderede projekter.

55 Dette gjorde sig gældende for projekt om retsstaten nr. 2 og 3, god regeringsførelse nr. 6, 7 og 8 samt menneskelige ressourcer nr. 15.

56 Gennemførelsen af vareindkøbskontrakterne i projekt nr. 11 og 13 tog otte måneder i stedet for fire, og vareindkøbskontrakten i projekt nr. 15 tog 12 måneder i stedet for 5. Jf. bilag IV.

57 Overensstemmelse med de politiske Københavnskriterier (stabile institutioner, der garanterer demokrati, retsstatsforhold, menneskerettigheder samt respekt for og beskyttelse af mindretal), der blev fastsat på mødet i Det Europæiske Råd i København i juni 1993 (projekt nr. 8), kapitel 16 - Fiskale bestemmelser (projekt nr. 7) og kapitel 29 - Toldunionen (projekt nr. 10).

58 Overensstemmelse med de politiske Københavnskriterier (projekt nr. 1-5), kapitel 23 - Retsvæsen og grundlæggende rettigheder (projekt nr. 2 og 4) og kapitel 24 - Retfærdighed, frihed og sikkerhed (projekt nr. 1, 3 og 5).

59 Projekt nr. 1 (fase 1) tog 30,5 måneder i stedet for 24, og begge dets faser var stadig uafsluttede, projekt nr. 2 tog 29,5 måneder i stedet for 21, projekt nr. 3 tog 33 måneder i stedet for 24, og projekt nr. 5 (twinningkomponent) tog 29 måneder i stedet for 24. Jf. bilag IV.

60 Jf. http://www.cfcu.gov.tr/FinancialAgreements

61 Allerede i 2009 påpegede Revisionsretten, at "personalet ikke [var] tilstrækkeligt kvalificeret og uddannet til at forvalte det budget og de projekter" i de tyrkiske myndigheder. Jf. Revisionsrettens særberetning nr. 16/2009, punkt 38.

62 NIPAC's og NAO'ens opgaver og ansvar er fastlagt i artikel 22 og 25 i Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA) (EUT L 170 af 29.6.2007, s. 1), samt i artikel 4, 8 og 9 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 447/2014 af 2. maj 2014 om nærmere gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 om et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II) (EUT L 132 af 3.5.2014, s. 32).

63 Disse opgaver blev hovedsagelig gennemført takket være det reviderede IPA-projekt nr. 6 om god regeringsførelse.

64 Projekt nr. 5, 6, 9, 10, 12 og 14 (jf. bilag IV).

65 Projekt nr. 7 om god regeringsførelse kunne vi - fordi der var gået for kort tid, siden projektet blev afsluttet - ikke foretage en vurdering af bæredygtigheden af.

66 Jf. Kommissionens 2015- og 2016-rapport om Tyrkiet, kapitel 24, p. 5.

Begivenhed Dato
Revisionsplanens vedtagelse/revisionens start 17.1.2017
Officiel fremsendelse af udkastet til beretning til Kommissionen (eller en anden revideret enhed) 7.12.2017
Vedtagelse af den endelige beretning efter den kontradiktoriske procedure 6.2.2018
Modtagelse af Kommissionens (eller en anden revideret enheds) officielle svar på alle sprog 8.3.2018

Revisionsholdet

Revisionsrettens særberetninger præsenterer resultaterne af dens revisioner vedrørende EU-politikker og -programmer eller forvaltningsspørgsmål i forbindelse med specifikke budgetområder. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og udformer Revisionsretten sine revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse eller regeloverholdelsen, de pågældende indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og offentlige interesse.

Denne forvaltningsrevision blev udført af Afdeling III - Foranstaltninger udadtil/Sikkerhed og retfærdighed, der ledes af Karel Pinxten, medlem af Revisionsretten. Revisionsarbejdet blev ledet af Bettina Jakobsen, medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef Katja Mattfolk og attaché Kim Storup, ledende administrator Alejandro Ballester Gallardo, opgaveansvarlig Dennis Wernerus samt revisorerne Nicola Berloco, Cyril Messein og Alexandre Tan. Fiona Urquhart ydede lingvistisk støtte.

Fra venstre til højre: Dennis Wernerus, Cyril Messein, Bettina Jakobsen, Kim Storup og Katja Mattfolk.

Kontakt

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tlf. +352 4398-1
Kontakt: eca.europa.eu/da/Pages/ContactForm.aspx
Websted: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu)

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2018

PDF ISBN 978-92-872-9552-1 ISSN 1977-5636 doi:10.2865/313142 QJ-AB-18-006-DA-N
HTML ISBN 978-92-872-9600-9 ISSN 1977-5636 doi:10.2865/794032 QJ-AB-18-006-DA-Q

© Den Europæiske Union, 2018

Tilladelse til at anvende eller gengive fotos eller andet materiale, hvortil Den Europæiske Union ikke har ophavsretten, skal indhentes direkte hos indehaveren af ophavsretten.

SÅDAN KONTAKTER DU EU

Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på: https://europa.eu/european-union/contact_da

Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:

SÅDAN FINDER DU OPLYSNINGER OM EU

Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: http://europa.eu

EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling fra EU Bookshop på: https://publications.europa.eu/da/web/general-publications/publications.
Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).

EU-ret og relaterede dokumenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1951) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da/home?) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og ikke-kommercielle formål.