Sprawozdanie specjalne
nr17 2018

Działania Komisji i państw członkowskich podjęte w ostatnich latach programów z okresu programowania 2007–2013 przyspieszyły powolną absorpcję środków, lecz były niewystarczająco skoncentrowane na rezultatach

Ogólne informacje o sprawozdaniu Absorpcja środków przez państwa członkowskie następuje wtedy, gdy uzyskują one płatność z budżetu UE w ramach współfinansowania projektów kwalifikowalnych. Na ten obszar polityki spójności odkładane jest około jednej trzeciej środków z unijnego budżetu.

Trybunał zbadał, czy w okresie programowania 2007–2013 działania Komisji i państw członkowskich były skuteczne pod względem absorpcji środków finansowych z EFRR, EFS i Funduszu Spójności, dokonując porównania z okresami programowania 2000–2006 i 2014–2020.

Stwierdził, że w okresie programowania 2007–2013 wdrażanie rozpoczęło się powoli między innymi ze względu na późne przyjęcie ram legislacyjnych i dokumentów programowych (programów operacyjnych – PO) oraz na nakładanie się okresów programowania. Komisja monitorowała wprawdzie absorpcję środków, lecz dopiero około 13 miesięcy przed końcem okresu kwalifikowalności ustanowiła grupę zadaniową mającą wspomóc państwa członkowskie, które w ramach swoich PO wykazywały niski poziom absorpcji. Podjęte działania doprowadziły do znacznego wzrostu poziomu absorpcji, choć niektóre z nich koncentrowały się głównie na absorpcji i zachowaniu zgodności z przepisami, a w niewielkim stopniu na rezultatach. W szczególności przeprowadzano częste przeglądy programów operacyjnych, co podaje w wątpliwość rzetelność analiz leżących u podstaw programowania oraz zdolność do osiągnięcia celów PO i polityki spójności.

Publikacja jest dostępna w 23 językach i w następującym formacie:
PDF
PDF General Report

Streszczenie

O absorpcji

I

Celem polityki spójności jest ograniczenie narastania nierównowagi pomiędzy regionami w Unii Europejskiej. Na ten obszar polityki przypada około jedna trzecia budżetu unijnego, wdrażana za pomocą programów operacyjnych (PO). Środki finansowe udostępniane są z chwilą rozpoczęcia wieloletniego okresu programowania. Zdolność absorpcyjna oznacza zdolność państwa członkowskiego do skutecznego i wydajnego wydatkowania przydzielonych mu zasobów finansowych. Absorpcja środków przez państwa członkowskie następuje wtedy, gdy uzyskują one płatność z budżetu UE w ramach współfinansowania projektów kwalifikowalnych. Aby działania były stale nakierowane na osiąganie konkretnych wyników kluczowe jest, aby państwa członkowskie unikały sytuacji, w której absorpcja znacznych środków musi nastąpić na koniec okresu programowania, ponieważ pośpiech w absorpcji może doprowadzić do braku wystarczającej dbałości o gospodarność wydatkowania tych środków. A zatem, chociaż absorpcja jest ważna w świetle osiągania celów polityki, nie jest ona celem samym w sobie.

Sposób przeprowadzenia kontroli

II

Trybunał zbadał, czy w okresie programowania 2007–2013 działania Komisji i państw członkowskich były skuteczne pod względem absorpcji środków finansowych z EFRR, EFS i Funduszu Spójności. Przeprowadził on wizyty kontrolne w czterech państwach członkowskich: w Republice Czeskiej, na Węgrzech, we Włoszech i w Rumunii. Kontrola objęła okres programowania 2007–2013. Kontrolerzy przeprowadzili jednak porównania z okresami programowania 2000–2006 i 2014–2020 i przedstawili zagrożenia dotyczące absorpcji w odniesieniu do bieżącego okresu.

Ustalenia Trybunału

III

Kontrolerzy ustalili, że w odniesieniu do okresów programowania 2007–2013 i 2014–2020 późne przyjęcie ram legislacyjnych – odpowiednio sześć miesięcy i dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresów programowania – przekładało się na późne przyjęcie PO. W przypadku obu okresów programowania większość PO została przyjęta dopiero po pierwszym roku trwania tych okresów. Wywołało to nieunikniony efekt domina na początku wydatkowania przydzielonych środków.

IV

W okresie programowania 2007–2013 wdrażanie rozpoczęło się powoli, lecz w okresie 2014–2020 było jeszcze powolniejsze. Jedną z przyczyn powolnego początkowego wdrażania, poza wspomnianym efektem domina, było nakładanie się okresów programowania, co oznacza, że po rozpoczęciu kolejnego okresu programowania państwa członkowskie wciąż jeszcze wydatkowały środki finansowe z poprzedniego okresu.

V

W okresie programowania 2007–2013 Komisja nie monitorowała absorpcji środków, lecz dopiero około 13 miesięcy przed końcem okresu kwalifikowalności ustanowiła grupę zadaniową mającą wspomóc państwa członkowskie, które w ramach swoich PO nie wykazywały wystarczającego poziomu absorpcji. Osiem państw członkowskich uzyskało wsparcie od grupy zadaniowej ds. lepszego wdrażania. Podjęte działanie doprowadziło do znacznego wzrostu poziomu absorpcji we wspieranych państwach członkowskich. Na początku 2018 r. średni poziom absorpcji w UE wynosił 97,2%. Kilku państwom członkowskim nie udało się wykorzystać całego dostępnego finansowania i na koniec 2017 r. niewykorzystane środki wyniosły 4,4 mld euro. Ostateczny poziom absorpcji i ostateczna wartość niewykorzystanych środków będą znane po dokonaniu zamknięcia.

VI

Działania stosowane w celu zwiększenia poziomu absorpcji to: przeglądy PO, rozłożenie projektów na etapy realizowane w dwóch kolejnych okresach programowania, współfinansowanie projektów ze skutkiem wstecznym, wypłacanie zaliczek na rzecz instrumentów finansowych i zaliczki umowne. W niektórych z tych działań koncentrowano się głównie na absorpcji i zgodności z przepisami, a w niewielkim stopniu na rezultatach. W szczególności PO były często poddawane przeglądom, w wyniku których podważano rzetelność analiz leżących u podstaw programowania i kolejnych przeglądów, a także zdolność osiągnięcia celów PO i polityki spójności.

VII

Komisja nie ma całościowego oglądu wszystkich podjętych działań i oddziaływania każdego działania na absorpcję, dlatego że państwa członkowskie przekazały jej niewystarczające informacje, a w stosunku do niektórych działań (takich jak finansowanie projektów ze skutkiem wstecznym i wypłacanie zaliczek umownych) ramy legislacyjne nie wymagają od państw członkowskich przekazywania sprawozdań Komisji.

Zalecenia Trybunału

VIII

Komisja powinna:

 • zaproponować Radzie i Parlamentowi Europejskiemu harmonogram negocjacji oraz przyjęcia ram legislacyjnych i dokumentów programowych, tak aby stworzyć odpowiednie warunki do rozpoczęcia wdrażania PO wraz z początkiem okresu programowania;
 • dopilnować, by w odniesieniu do najważniejszych elementów wykonania projektu przeprowadzane przeglądy PO opierały się na rzetelnej i kompleksowej ocenie PO i umów partnerstwa oraz związanych z nimi potrzeb, oraz by przeglądy te były podejmowane przede wszystkim w celu osiągnięcia lepszych rezultatów; zapewnić sobie sposoby uzyskania informacji pozwalające na monitorowanie procesu absorpcji, na wykrycie przypadków powolnego i szybkiego tempa absorpcji oraz na ocenę ex ante potrzeby przeprowadzenia danego działania i jego oddziaływania, tak by móc rozsądzić, czy należy je zastosować;
 • podczas udzielania ukierunkowanego wsparcia w celu przyspieszenia wdrażania zapewnić, aby podejmowane działania miały na celu przede wszystkim uzyskanie dobrych rezultatów.

Wprowadzenie

Cele polityki, jej finansowanie i zarządzanie nią

01

Celem polityki spójności jest zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju między różnymi regionami, restrukturyzacja podupadających stref przemysłowych oraz wspieranie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej1. Aby osiągnąć te cele, UE wykorzystuje swoje środki finansowe do wspierania rozwoju różnych dziedzin, takich jak gospodarka niskoemisyjna, infrastruktura transportowa, rozwój MŚP, integracja na rynku pracy i włączenie społeczne grup defaworyzowanych.

02

W wieloletnich ramach finansowych (WRF) zawarte są maksymalne kwoty roczne, jakie UE może wydać na różne obszary polityki, w tym na politykę spójności. Na tę politykę przydzielane jest około jednej trzeciej unijnego budżetu. Polityka spójności jest realizowana za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności. Łączne środki przydzielone na rzecz EFRR, EFS i Funduszu Spójności wyrażone w cenach bieżących wyniosły 261 mld euro w okresie programowania 2000–2006, 346 mld euro w okresie programowania 2007–2013 i około 365 mld euro w okresie programowania 2014–20202. Stosowna kwota w ramach finansowania polityki spójności jest zatem z góry przydzielana państwom członkowskim.

03

Przepisy regulujące politykę spójności w okresie programowania 2007–2013 zostały ustanowione w rozporządzeniu ogólnym3 i rozporządzeniu ustanawiającym zasady wykonania4, a także w poszczególnych rozporządzeniach dotyczących EFRR, EFS i Funduszu Spójności5. Zostały one uzupełnione rozporządzeniami wykonawczymi Komisji, aktami delegowanymi i dokumentami zawierającymi wytyczne. Dla każdego okresu programowania przyjmowany jest nowy pakiet legislacyjny.

04

Fundusze te są wdrażane za pośrednictwem programów operacyjnych (PO), w których określono priorytety inwestycyjne i cele szczegółowe. Opisano w nich też, w jaki sposób podczas okresu programowania6 środki zostaną wykorzystane do finansowania projektów. Państwa członkowskie przyznają środki w ramach koperty krajowej na rzecz różnych krajowych i regionalnych PO zgodnie ze swoimi krajowymi celami strategicznymi i celami unijnymi w zakresie polityki spójności.

05

Komisja i państwa członkowskie wdrażają politykę spójności w trybie dzielonym. Urzędujące kolegium komisarzy rozpoczęło swoją pięcioletnią kadencję w listopadzie 2014 r. Służby Komisji odpowiedzialne za ogólne zarządzanie tymi obszarami polityki to Dyrekcje Generalne ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL). Aby zadbać o właściwe wdrożenie środków, dyrekcje te mogą zapewnić państwom członkowskim wsparcie administracyjne i techniczne7. W państwach członkowskich krajowe lub regionalne organy odpowiedzialne za programy z obszaru polityki spójności mają za zadanie gospodarne dysponowanie przyznanymi środkami finansowymi i zapewnienie legalności i prawidłowości współfinansowanych operacji pod nadzorem Komisji, która ponosi ostateczną odpowiedzialność8.

06

Główne etapy okresu programowania przedstawiono na wykresie 1. Dla każdego okresu programowania przyjmuje się nowe ramy legislacyjne, a następnie przedkłada i przyjmuje dokumenty programowe. Wdrażanie może rozpocząć się 1 stycznia pierwszego roku okresu programowania lub w chwili przedłożenia PO Komisji do zatwierdzenia (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Płatności z budżetu UE na rzecz PO mogą jednak rozpocząć się dopiero po przyjęciu PO. W konsekwencji opóźnienia w przyjmowaniu ram prawnych lub PO powodują opóźnienia w płatnościach z budżetu UE. Zamknięcie to ostatni etap w cyklu życia PO. Jego następstwem jest dokonanie płatności końcowej lub odzyskanie środków nienależnie wypłaconych.

07

Harmonogram tych etapów rozciąga się poza okres programowania 2007–2013. Przykładowo część wdrożenia i zamknięcie okresu programowania 2007–2013 przypadły na czas po 2013 r., po rozpoczęciu okresu programowania 2014–2020. Nastąpiło więc nałożenie się okresów programowania.

Wykres 1

Główne etapy okresu programowania 2007–2013

08

Finansowanie przydzielone na rzecz PO jest podzielone na roczne raty wypłacane w trakcie siedmioletniego okresu programowania9. Każda rata powoduje powstanie zobowiązania budżetowego, które oznacza, że część unijnych środków finansowych jest odkładana na potrzeby danego PO i wykorzystywana do współfinansowania kwalifikowalnych wydatków w ramach projektów. Po poniesieniu takich wydatków przez beneficjenta państwo członkowskie przedkłada Komisji wniosek o płatność, a Komisja następnie zatwierdza dokonanie płatności z konta zobowiązania. Uważa się, że dokonanie płatności przez Komisję jest równoznaczne z absorpcją środków10.

09

W trakcie okresu programowania 2007–2013 zobowiązania musiały zostać wykorzystane (tj. musiały zostać zrealizowane poprzez płatność zaliczkową lub płatność okresową) w ciągu dwóch lat, tj. beneficjent mógł ponieść wydatek do 31 grudnia 2015 r., a następnie złożyć wniosek o płatność. Jeżeli finansowanie nie zostało wydatkowane w ciągu dwóch lat, zobowiązanie było anulowane, tj. państwa członkowskie nie miały już możliwości wydatkowania środków; ten mechanizm to tak zwana zasada n+211. Zasada n+2 została rozszerzona o rok (tj. n+3) w przypadku niektórych państw członkowskich12 w odniesieniu do niektórych rat w ramach zobowiązań13.

Zakres kontroli i podejście kontrolne

10

Celem kontroli było dokonanie oceny, czy w okresie programowania 2007–2013 działania Komisji i państw członkowskich były skuteczne pod względem absorpcji środków finansowych z EFRR, EFS i Funduszu Spójności. W szczególności Trybunał zbadał, czy:

 • Komisja wykryła trudności w absorpcji środków i zareagowała na nie w sposób terminowy poprzez podjęcie działań zmierzających do poprawy absorpcji oraz poprzez wsparcie państw członkowskich we wdrażaniu tych działań;
 • państwa członkowskie wykorzystały te działania z zachowaniem zasady zgodności i gospodarnego wykorzystania środków (zob. ramka 1).
11

Kontrola objęła wprawdzie okres programowania 2007–2013, lecz poczyniono także uwagi dotyczące okresów 2000–2006 i 2014–2020. Celem tych uwag jest dokonanie porównania oraz wskazanie zagrożeń dotyczących absorpcji w bieżącym okresie programowania.

12

W zakres prac kontrolnych weszły:

 • analiza oddziałujących na absorpcję przepisów ram prawnych na okres programowania 2007–2013;
 • przegląd stosownych wytycznych technicznych Komisji na temat wdrażania niektórych przepisów prawnych mających wpływ na absorpcję i zamknięcie;
 • ocena procedur Komisji dotyczących monitorowania w zakresie absorpcji na okres programowania 2007–2013, w tym pracy wykonanej przez grupę zadaniową ds. lepszego wdrażania14;
 • analiza 16 PO objętych EFRR i Funduszem Spójności oraz czterech PO objętych EFS z siedmiu państw członkowskich: Bułgarii, Republiki Czeskiej, Węgier, Włoch, Rumunii, Słowacji i Hiszpanii. Spośród tych PO dogłębnemu przeglądowi poddano siedem PO objętych EFRR i Funduszem Spójności oraz dwa objęte EFS. Lista PO poddanych przeglądowi znajduje się w załączniku;
 • wizyty kontrolne w czterech państwach członkowskich: w Republice Czeskiej, na Węgrzech, we Włoszech i w Rumunii;
 • wywiady z urzędnikami z DG REGIO i DG EMPL, w tym z osobami, które należały do grupy zadaniowej ds. lepszego wdrażania.

Ramka 1

Absorpcja jest sposobem osiągnięcia lepszych rezultatów, nie celem samym w sobie

Zdolność absorpcyjna oznacza stopień, w jakim dane państwo członkowskie jest w stanie skutecznie i wydajnie wydatkować przyznane mu środki finansowe15. Trybunał odnotował już, że stałym wyzwaniem dla Unii pozostaje uzyskiwanie jakościowo dobrych rezultatów w ramach systemu, w którym środki są z góry przydzielane państwom członkowskim i w którym absorpcja środków stanowi domyślny cel16. Ponadto Trybunał stwierdził, że ramy legislacyjne na okres programowania 2007–2013 koncentrowały się przede wszystkim na wydatkowaniu środków zgodnie z przepisami, a w ograniczonym zakresie na oczekiwanych wynikach17.

Absorpcja nie powinna być celem samym w sobie, lecz sposobem inwestowania w działania mającym na celu przyczynienie się do osiągnięcia krajowych i unijnych celów polityki. Polityka spójności jest w znacznym stopniu dofinansowywana i powinna przynosić duże korzyści obywatelom UE. Aby tak się stało, jest szczególnie istotne, by środki finansowe były wydatkowane w sposób gospodarny.

Uwagi

Komisja późno zareagowała na powolne wdrażanie, lecz jej działania pomogły zwiększyć poziom absorpcji

13

Trybunał porównał czas przyjęcia ram prawnych na okresy programowania 2007–2013 i 2014–2020 w celu określenia, ile czasu państwa członkowskie miały przed rozpoczęciem okresu programowania na przedłożenie PO. Przyjrzał się czasowi przyjęcia ram prawnych na okresy programowania 2007–2013 i 2014–2020, aby określić, kiedy państwa członkowskie mogły zacząć wykorzystywać środki. Przeanalizował także poziomy absorpcji z okresów programowania 2000–2006, 2007–2013 i 2014–2020, aby wykryć podobieństwa w schematach wydatków oraz stwierdzić, czego można się spodziewać w bieżącym okresie. Ocenił też, w jaki sposób Komisja monitorowała absorpcję w okresie programowania 2007–2013, czy podjęła terminowe działania i jakie osiągnęła rezultaty.

Późne przyjęcie ram legislacyjnych i powolne wdrażanie jako przyczyna większej presji na absorpcję środków

14

Przyjęcie ram legislacyjnych jest koniecznym warunkiem wstępnym przygotowania PO, ponieważ oznacza ono ustanowienie ram prawnych i daje pewność prawną państwom członkowskim co do tego, że ich plany wydatkowania i cele ustanowione w PO są zgodne z celami UE. Przyjęcie PO przez Komisję stanowi za to moment, od którego rozpoczyna się dokonywanie płatności z budżetu UE na rzecz PO. Aby wydatkowanie rzeczywiście mogło się rozpocząć wraz z początkiem okresu programowania, konieczne jest, by Komisja zaproponowała, a ustawodawca przyjął ramy legislacyjne na nadchodzący okres programowania na długo przed jego planowanym rozpoczęciem. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń Trybunał oszacował, że rozsądne terminy tych działań powinny być następujące:

 • Komisja proponuje treść ram legislacyjnych 30 miesięcy (dwa i pół roku) przed rozpoczęciem okresu programowania;
 • ustawodawca przyjmuje ramy legislacyjne w ciągu 18 miesięcy od przedstawienia wniosku przez Komisję;
 • państwa członkowskie przedkładają, a Komisja przyjmuje, strategie krajowe (dla okresu programowania 2014–2020 były to umowy partnerstwa) i PO w ciągu roku od przyjęcia ram prawnych.
15

Harmonogram ma duże znaczenie, jeżeli chcemy uniknąć zatorów we wdrażaniu i zbędnej presji na absorpcję środków pod koniec okresu programowania, co może się odbywać kosztem przestrzegania przepisów i gospodarnego wykorzystania środków.

Późne przyjęcie ram legislacyjnych i PO miało wpływ na wdrażanie

16

Komisja przedstawiła projekt rozporządzenia ogólnego na okres programowania 2007–2013 prawie 30 miesięcy przed rozpoczęciem okresu programowania, a został on przyjęty przez ustawodawcę około 24 miesięcy później, tj. prawie sześć miesięcy przed rozpoczęciem tego okresu. Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–2020 Komisja przedstawiła zaś prawie 27 miesięcy przed rozpoczęciem okresu programowania, a przyjęcie go zajęło ustawodawcy ponad 26 miesięcy, tj. został on przyjęty zaledwie dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu programowania18. Przegląd harmonogramu procedury legislacyjnej przedstawiono na wykresie 2.

17

W porównaniu z okresem programowania 2007–2013 konieczność przeznaczenia dodatkowego czasu na przyjęcie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2014–2020 wynikała z następujących kwestii:

 • wniosek legislacyjny Komisji został przedstawiony trzy miesiące później (tj. w październiku 2011 r., a poprzednio w lipcu 2004 r.);
 • proces negocjacji pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim trwał dwa i pół miesiąca dłużej, ponieważ konieczne było więcej czasu z uwagi na potrzebę przyjęcia rozporządzenia finansowego (w październiku 2012 r.) i WRF (przyjętych dopiero w grudniu 2013 r.), a także prowadzenia negocjacji zgodnie z nową procedurą legislacyjną19.
18

W swoim komunikacie dotyczącym WRF po 2020 r.20 Komisja przyznała, że późne przyjęcie WRF na lata 2014–2020 opóźniło konkretne inwestycje w różnych obszarach polityki (w tym także spójności). Komisja zachęciła do wczesnego porozumienia na szczeblu politycznym w sprawie WRF na okres po 2020 r. w celu zagwarantowania pewności prawnej i finansowej władzom krajowym i regionalnym oraz w celu umożliwienia im rozpoczęcia realizacji w chwili rozpoczęcia okresu programowania.

Wykres 2

Harmonogram dotyczący złożenia wniosku i przyjęcia ram legislacyjnych na okresy programowania 2007–2013 i 2014–2020

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

19

Na okresy programowania 2007–2013 i 2014–2020 nie przyjęto żadnych PO aż do chwili rozpoczęcia tych okresów, odpowiednio 1 stycznia 2007 r. i 1 stycznia 2014 r. Do końca pierwszego roku okresu programowania 2007–2013 przyjęto większą liczbę PO na ten okres niż, analogicznie, w pierwszym roku okresu programowania 2014–2020 (zob. ramka 2). Jest to głównie efektem opóźnionego przyjęcia pakietu legislacyjnego i prawdopodobnie bardziej skomplikowanych negocjacji przed przyjęciem umów partnerstwa i PO niż w poprzednim okresie programowania21 22.

Ramka 2

PO z lat 2007–2013 i 2014–2020 przyjęte po rozpoczęciu okresów programowania

Do 31 grudnia 2007 r. złożono 98% (432 z 44023) PO, a Komisja przyjęła 95% (416 z 440) PO na okres programowania 2007–2013. Większość PO (91%) została przyjęta w okresie od lipca do grudnia 2007 r. Średni czas od chwili złożenia do przyjęcia PO wynosił około siedmiu miesięcy.

Do 31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie złożyły 95,5% (371 z 38724) PO, a Komisja przyjęła tylko 55,8% (216 z 387) PO na okres programowania 2014–2020. Średni czas, jaki upłynął od chwili złożenia do przyjęcia PO, wynosił około ośmiu miesięcy.

Absorpcja w pierwszych latach była powolna

20

Roczny schemat wydatków na okres programowania 2007–2013 został przedstawiony na wykresie 3. Zobowiązania na początku okresu programowania są znacznie wyższe niż płatności, jako że państwa członkowskie w tym czasie wciąż jeszcze wykorzystywały dostępne zobowiązania z okresu programowania 2000–2006, procedura przyjmowania PO wciąż trwała lub wciąż trwało zamykanie procedury wyboru projektów. Do końca okresu programowania 2007–2013, czyli na dwa lata przed upływem terminu kwalifikowalności (który przypadał na 31 grudnia 2015 r.), nastąpiła absorpcja mniej niż dwóch trzecich zobowiązań na rzecz płatności.

Wykres 3

Schemat wydatków na okres programowania 2007–2013 w odniesieniu do EFRR, ESF i Funduszu Spójności

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych przekazanych przez Komisję.

21

Z porównania schematów absorpcji na okresy programowania 2000–2006 i 2007–2013 wyłaniają się podobne profile. Tempo absorpcji w okresie programowania 2014–2020 według stanu na koniec 2017 r. (czwarty rok trwania okresu programowania) jest wolniejsze w porównaniu z poprzednimi okresami. Na wykresie 4 przedstawiono skumulowane poziomy absorpcji25 w czasie tych trzech okresów programowania od początku okresu (rok 1) do roku, w którym powinna zostać złożona deklaracja zamknięcia (rok 11).

Wykres 4

Poziomy absorpcji w okresach programowania 2000–2006, 2007–2013 i 2014–2020 w odniesieniu do EFRR, EFS i Funduszu Spójności

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych Komisji.

22

Poza późnym przyjęciem ram legislacyjnych i PO Trybunał wskazał także co najmniej dwa inne czynniki powodujące spadek tempa absorpcji w pierwszych latach okresu programowania 2007–2013 w porównaniu z poprzednim okresem. Po pierwsze w okresie programowania 2000–2006 okres kwalifikowalności wydatków – a w związku z tym termin zamknięcia – dla większości państw członkowskich został przedłużony o sześć miesięcy (odpowiednio do czerwca 2009 i września 2010 r.)26. To opóźniło wdrożenie okresu programowania 2007–2013, ponieważ państwa członkowskie wciąż wykorzystywały dostępne zobowiązania z poprzedniego okresu. Po drugie w okresie programowania 2000–2006 zaliczki zostały wypłacone w całości po zaciągnięciu pierwszego zobowiązania27, zaś w okresie programowania 2007–2013 zostały one rozłożone na lata 2007–2009.

23

Powstaje ryzyko, że w okresie programowania 2014–2020 wystąpią większe opóźnienia w wykonaniu budżetu niż w okresie 2007–201328. Do końca 2016 r. (czyli w ciągu trzech lat trwania okresu programowania) wyznaczono tylko 77% organów odpowiedzialnych za PO finansowane ze środków EFRR, EFS i Funduszu Spójności. Pogorszyło to jeszcze sytuację związaną z powolnym startem (zob. pkt 16 i 19 oraz ramka 2), ponieważ do czasu ich wyznaczenia organy państw członkowskich, chociaż mogą ogłaszać zaproszenia do składania wniosków i dokonywać wyboru projektów, to nie mogą przedkładać Komisji zestawień poniesionych wydatków. Do maja 2018 r. proces wyznaczania organów został prawie ukończony.

24

Według stanu na 1 marca 2018 r. w pierwszym, drugim i trzecim końcowym sprawozdaniu finansowym przedstawionym przez państwa członkowskie wykazano skumulowane wydatki w wysokości tylko około 5% budżetu przyznanego na cały okres programowania29.

25

Komisja poinformowała, że wybór projektów na okres programowania 2014–2020 początkowo przebiegał powoli. Do lipca 2017 r. osiągnął jednak taki sam poziom jak w poprzednim okresie30, a Komisja spodziewała się, że odtąd poziom wdrożenia będzie zasadniczo zbliżony do okresu programowania 2007–2013. Biorąc jednak pod uwagę trudności z absorpcją w okresie programowania 2007–2013 i jeszcze wolniejszy start absorpcji w okresie 2014–2020, jest prawdopodobne, że trudności takie wystąpią także w okresie programowania 2014–2020.

26

Trybunał odnotował, że w przypadku dziewięciu państw członkowskich31 zobowiązania pozostające do spłaty w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 na koniec 2016 r. stanowiły ponad 15% łącznych wydatków publicznych z 2016 r. W sytuacji gdy w WRF na lata 2014–2020 wciąż dostępne są znaczne środki na zobowiązania, państwa członkowskie, w których na omawiane fundusze przypada duża część wydatków publicznych, mogą mieć trudności ze wskazaniem projektów wystarczająco dobrej jakości, na które można by przeznaczyć dostępne finansowanie lub które można by objąć współfinansowaniem32.

W okresie programowania 2007–2013 schematy absorpcji w różnych państwach członkowskich różniły się i niektórym z tych państw nie udało się wykorzystać wszystkich dostępnych środków finansowania

27

Przeprowadzone przez Trybunał badanie absorpcji środków z okresu programowania 2007–2013 w państwach członkowskich wskazuje, że niektóre państwa członkowskie dokonały absorpcji środków szybciej niż inne. Trybunał zaznacza jednak, że absorpcja jest sposobem osiągnięcia celów i rezultatów, lecz nie jest celem samym w sobie. Na wykresie 5 przedstawiono dysproporcje w absorpcji środków pomiędzy państwami członkowskimi.

Wykres 5

Poziom absorpcji środków w podziale na państwa członkowskie UE i w zestawieniu ze średnią UE w okresie programowania 2007–2013 w odniesieniu do EFRR, EFS i Funduszu Spójności

Uwaga: W badaniu schematów absorpcji państw członkowskich w okresach programowania 2007–2013 Trybunał wziął pod uwagę płatności dokonane w latach 2009–2015. Płatności dokonane w 2007 i 2008 r. nie zostały włączone do badania, ponieważ są to praktycznie tylko płatności zaliczkowe. Płatności dokonane w 2014 i 2015 r. zostały włączone do badania na podstawie zasady n+2.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji według stanu na luty 2018 r.

28

Na podstawie informacji udostępnionych przez Komisję na początku 2018 r. średni poziom absorpcji środków osiągnął 97,2%33. Niektórym państwom członkowskim nie udało się wykorzystać dostępnych środków finansowych w ramach przewidzianego czasu (zasada n+2/3) lub nie miały wystarczających wydatków kwalifikowalnych, aby wnioskować o wypłatę wszystkich przydzielonych środków przy zamknięciu (zob. wykres 6). Na podstawie informacji przekazanych przez Komisję wartość niewykorzystanych środków na koniec 2017 r. wyniosła 4,4 mld euro34. Wartość projektów zawieszonych ze względu na postępowania administracyjne lub sądowe wyniosła około 853,8 mln euro, a ich absorpcja przez państwo członkowskie będzie zależała od wyników postępowań35. Ostateczny poziom absorpcji i łączna wartość niewykorzystanych środków może zostać potwierdzona dopiero po zamknięciu wszystkich PO i określeniu wysokości wszystkich korekt finansowych i odzyskanych środków.

Wykres 6

Niewykorzystane finansowanie i zawieszone projekty z okresu programowania 2007–2013 (w mln euro)

Uwaga: Na wykresie powyżej nie uwzględniono anulowanych zobowiązań na rzecz PO w zakresie europejskiej współpracy terytorialnej, których wartość wynosi 229,4 mln euro.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych przekazanych przez Komisję.

Komisja późno podjęła działania mające przeciwdziałać trudnościom w absorpcji środków, lecz i tak oddziaływały one na poziom absorpcji

29

Komisja powinna regularnie monitorować wdrażanie budżetu i podejmować odpowiednie działania w przypadku dostrzeżenia opóźnień we wdrażaniu. Ponadto powinna też uwzględnić wnioski i doświadczenia z poprzednich okresów programowania w celu usprawnienia wdrażania środków.

Komisja regularnie monitorowała wdrażanie budżetu

30

Komisja ma różne źródła informacji wykorzystywanych do monitorowania wdrażania środków unijnych w państwach członkowskich. W okresie programowania 2007–2013 instytucja zarządzająca przygotowywała i przedstawiała Komisji roczne sprawozdania z realizacji w odniesieniu do każdego PO do 30 czerwca kolejnego roku, począwszy od czerwca 2008 r.36

31

W rozporządzeniu ogólnym wskazano informacje, które należy uwzględnić w rocznym sprawozdaniu z realizacji, tj. informacje na temat wykonania finansowego, postępów dokonanych na drodze do realizacji określonych celów oraz wszelkie istotne napotkane problemy i związane z nimi środki zaradcze. Informacje ze sprawozdania są uzupełniane deklaracjami kwalifikowalnych wydatków. Państwa członkowskie przedstawiały też dwa razy w roku prognozy dotyczące wniosków o płatność. Komisja uzyskiwała także inne informacje podczas spotkań komitetu monitorującego (odbywających się średnio dwa razy do roku), spotkań dotyczących dorocznych przeglądów oraz spotkań technicznych.

32

DG EMPL i DG REGIO regularnie monitorowały finansowe wdrażanie programów przez państwa członkowskie, w tym także poprzez miesięczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmujące wszystkie państwa członkowskie i PO. Monitorowanie odbywało się na poziomie UE, państwa członkowskiego i na poziomie programu. Pod koniec okresu programowania 2007–2013 Komisja wzmocniła monitorowanie poprzez regularne sprawdzanie realizacji wewnętrznego rocznego planu zarządzania dyrekcji generalnej.

Niektóre państwa członkowskie podjęły działania w celu przeciwdziałania trudnościom w absorpcji na stosunkowo wczesnym etapie, lecz nie rozwiązało to problemu

33

Niektóre ze skontrolowanych państw członkowskich wykryły trudności we wdrażaniu funduszy strukturalnych na dość wczesnym etapie okresu programowania i ustanowiły plany działania lub podjęły działania w kierunku ich rozwiązania. Przykładowo we Włoszech, w Rumunii i Republice Czeskiej plany działania zostały ustanowione już w 2011 r. Na koniec 2014 r., gdy na wykorzystanie dostępnych środków pozostał już tylko rok, poziom absorpcji dla EU-28 w odniesieniu do EFRR, EFS i Funduszu Spójności wzrósł do około 77%. W przypadku Włoch, Rumunii, Republiki Czeskiej, a także Słowacji i Bułgarii poziom absorpcji plasował się dużo poniżej tego poziomu, tj. pomiędzy 61% a 68%, podczas gdy w przypadku Chorwacji37 poziom absorpcji wynosił około 46%.

Grupę zadaniową ds. lepszego wdrażania ustanowiono późno, lecz jej rezultaty były znaczne

34

W listopadzie 2014 r., 11 miesięcy po zakończeniu okresu programowania, Komisja38 ustanowiła grupę zadaniową ds. lepszego wdrażania. Powołano ją w celu wsparcia państw członkowskich w stawianiu czoła trudnościom we wdrażaniu PO przy wykorzystaniu finansowania pozostałego z okresu programowania 2007–2013.

35

Grupa zadaniowa ds. lepszego wdrażania, reprezentowana przez urzędników z DG REGIO39, objęła wsparciem państwa członkowskie, których łączny poziom absorpcji plasował się poniżej średniej unijnej (Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Republika Czeska, Włochy i Chorwacja)40. Objęła także wsparciem Węgry, którym groziło ryzyko utraty finansowania w 2014 r. w rezultacie automatycznego anulowania zobowiązania, mimo że ich poziom absorpcji był bliski średniej UE. Łącznie grupa zadaniowa skoncentrowała się na 38 PO objętych EFRR i Funduszem Spójności. W ramce 3 przedstawiono zarys prac grupy zadaniowej.

Ramka 3

Grupa zadaniowa ds. lepszego wdrażania

Grupa zadaniowa była odpowiedzialna za sporządzenie planów działania (lub przegląd istniejących planów, jeżeli zostały już sporządzone) we współpracy z danym państwem członkowskim, w celu usprawnienia realizacji. W tym celu wskazała ona działania dozwolone w ramach legislacyjnych, mogące przyczynić się do zwiększenia poziomu absorpcji (w pkt 4178 zamieszczono szczegółowy przegląd najważniejszych działań zastosowanych przez państwa członkowskie). Grupa organizowała spotkania techniczne z organami krajowymi w celu monitorowania realizacji planów działania, a także seminaria na poszczególne tematy (takie jak zamknięcie, duże projekty i inne) z zamiarem umożliwienia wymiany dobrych praktyk i zwiększenia zdolności administracyjnych.

36

Przeprowadzone przez Trybunał badanie dokumentacji technicznej41 przekazanej przez grupę zadaniową państwom członkowskim potwierdziło, że uwzględniły one absorpcję i zagrożenia dotyczące legalności i prawidłowości. W dokumentacji nie poruszono jednak kwestii właściwego wydatkowania środków ani sposobu uzyskiwania lepszych produktów i dobrych rezultatów.

37

Grupa zadaniowa monitorowała postępy państw członkowskich w prowadzeniu uzgodnionych działań. Jednak ze względu na sposób, w jaki państwa członkowskie informowały o osiągniętych rezultatach, trudno było uzyskać ogólny ogląd wszystkich zastosowanych działań i oddziaływania każdego działania na absorpcję.

38

W ciągu roku poziom absorpcji dla UE-28 wzrósł jednak z około 77% (stan na grudzień 2014 r.) do prawie 90% (stan na grudzień 2015 r.). Poziom absorpcji w państwach członkowskich wspieranych przez grupę zadaniową ds. lepszego wdrażania znacznie się zwiększył, w niektórych przypadkach o ponad 20 punktów procentowych (zob. tabela 1).

Tabela 1

Wzrost poziomu absorpcji środków w państwach członkowskich wspieranych przez grupę zadaniową ds. lepszego wdrażania

Państwo członkowskie Poziom absorpcji
grudzień 2014 r.
(w %)
Poziom absorpcji
grudzień 2015 r.
(w %)
Wzrost poziomu absorpcji
(punkty procentowe)
Republika Czeska 64,4 85,3 20,9
Słowacja 61,7 87,60 25,9
Bułgaria 68,0 87,5 19,5
Włochy 63,8 79,9 16,1
Węgry 76,1 88,4 12,3
Rumunia 62,1 77,0 14,9

Uwaga: Słowenia i Chorwacja nie zostały uwzględnione w tabeli, ponieważ ich sytuacja nie była porównywalna z sytuacją innych państw członkowskich (zob. przypisy 37 i 40).

39

Państwa członkowskie, w których przeprowadzono wizyty, oświadczyły, że pomoc grupy zadaniowej była dla nich użyteczna ze względu na zapewnione przez nią wytyczne techniczne i wsparcie w zakresie rozkładania finansowania dużych projektów na dwa okresy programowania (zob. pkt 6062). Stwierdziły też, że stała się ona oficjalnym forum pozwalającym na rozwiązywanie problemów dotyczących wdrażania i ułatwiła dzielenie się wiedzą. W odczuciu Republiki Czeskiej i Węgier grupa zadaniowa została powołana za późno, gdy te dwa państwa zaczęły już same podejmować działania w kierunku zwiększenia poziomu absorpcji.

40

Prace grupy zadaniowej zakończyły się pod koniec 2015 r. Komisja oceniła, że podejście i metoda robocza zastosowane przez grupę zadaniową były skuteczne, a w efekcie poszerzyła ich zakres, ustanawiając stałą jednostkę – dział ds. lepszego wdrażania, w celu usprawnienia wdrażania w okresie programowania 2014–2020.

Różne działania przyspieszyły absorpcję, lecz nie były skoncentrowane na rezultatach

41

Trybunał przyjrzał się głównym działaniom podjętym przez państwa członkowskie oraz ich efektom pod względem zwiększenia poziomu absorpcji, a także oddziaływaniu tych działań na osiągnięcie wyników i zgodność z przepisami dotyczącymi kwalifikowalności.

42

Unijne środki finansowe oddane do dyspozycji państwom członkowskim powinny zostać wykorzystane w pełni i w najlepszy możliwy sposób zapewniający osiągnięcie celów PO. Wobec tego państwa członkowskie powinny zastosować działania dozwolone przez rozporządzenie z właściwym uwzględnieniem zasady gospodarności i prawidłowości wydatków.

Przeprogramowanie było skutecznym narzędziem optymalizacji poziomu absorpcji, lecz doprowadziło do znacznych zmian w pierwotnych planach, co stanowiło zagrożenie dla gospodarności

43

Przegląd (przeprogramowanie) PO to ważne narzędzie służące optymalizacji poziomu absorpcji i unikaniu anulowania zobowiązania, tj. niewykorzystywania środków finansowych. Ponadto pozwala on państwom członkowskim na pewną elastyczność, jeżeli chodzi o dostosowanie do zmieniających się okoliczności na miejscu. Było ono często stosowane w okresie programowania 2007–2013 i doprowadziło do znacznych zmian w porównaniu z początkowym planem finansowania. Trybunał odnotował jednak także pewne zagrożenia dla gospodarności związane z zastosowaniem przeprogramowania (zob. pkt 53 i 55).

44

Metody przeprogramowania obejmują przenoszenie środków w ramach PO i w ramach priorytetów (w tym wprowadzenie nowych priorytetów lub anulowanie obowiązujących), zmiany poziomów współfinansowania i zmiany publicznego lub prywatnego komponentu wkładu krajowego.

45

W kolejnych sekcjach (pkt 4659) omówiono zmiany wprowadzone w ramach regulacyjnych w celu ułatwienia przeprogramowania, przeanalizowano oddziaływania przeprogramowania na wstępne planowanie i zilustrowano wykorzystanie każdej z metod przeprogramowania na przykładzie próby 20 PO skontrolowanych przez Trybunał.

Zmiana rozporządzenia ułatwiła przegląd PO

46

PO mogą być poddane przeglądom z inicjatywy państw członkowskich lub Komisji działającej w porozumieniu z państwem członkowskim. Warunki takich przeglądów, zgodnie z art. 33 rozporządzenia ogólnego, mają bardzo szeroki zakres i zapewniają państwom członkowskim znaczne pole manewru. PO może zostać poddany przeglądowi w następujących przypadkach: po zajściu znaczących zmian społeczno-gospodarczych, istotnych zmian w priorytetach wspólnotowych, krajowych lub regionalnych, w świetle oceny, która ujawniła znaczące odchylenia od założonych pierwotnie celów lub w wyniku trudności w jego realizacji. Komisja musi przyjąć lub odrzucić przegląd PO w ciągu trzech miesięcy po oficjalnym przedłożeniu go przez państwo członkowskie. Początkowo od państw członkowskich wymagano, aby przeprowadzały ocenę podczas przeglądu PO. Wymóg ten złagodzono w 2010 r., gdy na państwa członkowskie nałożono inny wymóg – zapewnienia analizy uzasadniającej przegląd PO i jego oczekiwanego wpływu. Ta zmiana rozporządzenia ogólnego miała ułatwić dostosowywanie PO42.

Częste przeglądy PO podają w wątpliwość programowanie

47

W okresie programowania 2007–2013 państwa członkowskie często stosowały przeprogramowanie. Dziewiętnaście z próby 20 PO było wielokrotnie przeprogramowanych w okresie programowania, niekiedy więcej niż raz w ciągu tego samego roku. Ponadto Trybunał stwierdził, że w przypadku ośmiu z 20 zbadanych PO pomiędzy dwoma reprogramowaniami upłynęło mniej niż pięć miesięcy. Przykładowo jeden czeski PO w ramach EFRR – „Przedsiębiorstwa i innowacje” – miał osiem różnych wersji, z których dwie przedłożono Komisji w 2013 r., a kolejne dwie w 2015 r. Na wykresie 7 przedstawiono zestawienie liczby przedłożonych wersji każdego PO w odniesieniu do okresu programowania 2007–2013.

Wykres 7

Liczba przedłożonych wersji poszczególnych PO

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

48

Przeprogramowanie umożliwia państwom członkowskim dostosowanie operacji tak, by uwzględnić zmieniające się okoliczności na miejscu i zmiany w polityce UE. Jeżeli jednak przeprogramowania następują często, pojawiają się wątpliwości dotyczące rzetelności analiz leżących u podstawy procesu programowania (przykładowo analizy potrzeb początkowych i oceny ex ante) oraz kolejnych przeglądów.

Przeprogramowanie doprowadziło do znacznych zmian w przydziałach finansowych na rzecz osi priorytetowych, które nie zawsze były odzwierciedlone w wartościach docelowych wskaźników wykonania

49

Często dokonuje się przeprogramowania PO poprzez przeniesienie przydziału finansowego w ramach różnych PO lub w ramach osi priorytetowych danego PO. Pozwala to państwom członkowskim na przeniesienie finansowania na działania, w których zapotrzebowanie na finansowanie jest większe albo wdrażanie łatwiejsze. Ogólnie rzecz biorąc znacząca zmiana w przydziale finansowym wymaga przeprowadzenia odpowiadającego jej przeglądu wskaźników wykonania i wartości docelowych, tak aby można było określić, czy zainwestowane środki zostały gospodarnie wykorzystane.

50

W przypadku dziewięciu z próby 20 PO środki zostały albo przeniesione na rzecz innych PO, albo uzyskane od nich. W większości tych PO (ośmiu z dziewięciu) przeniesienie objęło poniżej 10% początkowego wkładu UE na rzecz PO. Wkład UE na rzecz jednego słowackiego PO – „Konkurencyjność i wzrost gospodarczy” – wzrósł jednak o 25,4%.

51

Państwa członkowskie przeniosły także środki finansowe w ramach osi priorytetowych, co w niektórych przypadkach doprowadziło do znacznych zmian w porównaniu z początkowo zaprogramowanymi kwotami (zob. ramka 4).

Ramka 4

Znaczne przeniesienia wkładów UE w ramach osi priorytetowych

Jeżeli chodzi o PO „Przedsiębiorstwo i innowacyjność”, to finansowanie na rzecz priorytetu 3.2 „Rozwój spółek” podniesiono o 52,2% (z 663 mln do ponad 1 mld euro), a na rzecz priorytetu 3.4 „Innowacyjność” o 35,8% (z 680,1 mln do 923,7 mln euro) w celu przyspieszenia absorpcji.

Finansowanie na rzecz włoskiego PO „Sycylia” w ramach EFRR, priorytet 6 „Zrównoważony rozwój obszarów miejskich”, zwiększono o 17,5% (z 539,5 do 634 mln euro) w celu przyspieszenia tempa absorpcji.

52

W jednym węgierskim PO zmiany w przydziale finansowym nie doprowadziły do zmiany wartości docelowej wskaźnika wykonania (zob. ramka 5).

Ramka 5

Znaczne przeniesienia wkładu UE w ramach osi priorytetowych bez proporcjonalnych dostosowań wartości docelowej wskaźnika wykonania

Węgierskie PO finansowane w ramach EFRR „Środowisko naturalne i energia” zostało czterokrotnie poddane przeglądowi. W 2012 r. nastąpiło przeniesienie środków na jego rzecz z innego PO, zaś w 2013, 2015 i 2016 r. miały miejsce przeniesienia w ramach osi priorytetowych. Środki przydzielono na rzecz priorytetów odpowiadających projektom, które mogły zostać szybciej zrealizowane. W efekcie wkład UE na rzecz priorytetu 5 „Wydajne wykorzystanie energii” wzrósł o 390% (ze 131,2 do 642,6 mln euro). Równocześnie wartość docelowa dla wskaźnika „zasoby energetyczne zaoszczędzone za sprawą efektywności energetycznej” została zmniejszona w 2012 r. do poziomu poniżej jednej trzeciej wartości początkowej – z 11 do 2,7 petadżuli rocznie, lecz nie została poddana przeglądowi po przydzieleniu dodatkowego finansowania na rzecz osi priorytetowej.

53

Powyższe przykłady stanowią ilustrację faktu, że nacisk na absorpcję i szybkie wydatkowanie pieniędzy stwarza zagrożenie dla osiągania lepszych rezultatów przy wydatkowaniu środków UE.

Zwiększanie poziomu współfinansowania unijnego pobudza absorpcję, lecz zmniejsza wartość, jaką można osiągnąć za sprawą środków unijnych

54

Zwiększenie poziomu współfinansowania unijnego pomaga państwom członkowskim zwiększyć tempo absorpcji i ogranicza kwotę, której dotyczy ryzyko anulowania zobowiązania. W ten sposób państwo członkowskie może uzyskać zwrot wszystkich zadeklarowanych wcześniej wydatków według stawki ustalonej po przeglądzie. Zwiększenie poziomu współfinansowania pozwala na natychmiastową i szybką absorpcję środków ze skutkiem wstecznym.

55

Wzrost poziomu współfinansowania łagodzi presję na budżet krajowy, ponieważ początkowo planowany wkład na rzecz PO zostaje ograniczony, chociaż zmniejsza to ogólną wartość PO. Oznacza to, że skala (liczba lub wielkość) interwencji także zostaje ograniczona, chyba że państwo członkowskie nadal inwestuje środki z finansowania w wysokości zaplanowanej początkowo na szczeblu krajowym. W efekcie może to negatywnie oddziaływać na cele i rezultaty, które mogą zostać osiągnięte w ramach PO, co z kolei wpływa na wartość, jaką można osiągnąć poprzez wydatkowanie środków UE.

56

Ponad połowa PO w próbie Trybunału (11 PO z 20) została od początku zaprogramowana na maksymalnym poziomie współfinansowania unijnego dopuszczalnym w rozporządzeniu43. W przypadku ośmiu PO poziom współfinansowania został podniesiony w trakcie okresu programowania. W tabeli 2 przedstawiono wzrost poziom współfinansowania unijnego oraz spadek wartości wkładu krajowego. Łączny zmniejszony wkład krajowy na rzecz tych ośmiu PO wynosi 4,8 mld euro.

Tabela 2

Spadek wysokości wkładu krajowego jako efekt wzrostu poziomu współfinansowania

Państwo członkowskie Program operacyjny Początkowy poziom współfinansowania unijnego
(w %)
Poziom współfinansowania unijnego po przeglądzie
(w %)
Spadek wysokości wkładu krajowego
(w mln EUR)
Rumunia Środowisko naturalne 80 85 302,1
Bułgaria Środowisko naturalne 81 85 75,5
Hiszpania Działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna prowadzona przez przedsiębiorstwa i dla przedsiębiorstw – fundusz technologiczny 67 75 356,8
Gospodarka oparta na wiedzy 70 80 259,0
Włochy Kalabria FSE 50 75 286,8
Bezpieczeństwo na rzecz rozwoju 50 75 386,0
Kalabria 50 75 999,4
Sycylia 50 75 2 179,8
  Razem     4 845,4

Uwaga: Maksymalny poziom współfinansowania unijnego określony w ramach regulacyjnych wynosi 85% dla Bułgarii i Rumunii, 80% dla Hiszpanii i 75% dla Włoch.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Państwa członkowskie wprowadziły prywatne wkłady w celu zwiększenia poziomów absorpcji, lecz doprowadziło to także do zmniejszenia zakresu interwencji

57

Udział państw członkowskich w krajowym współfinansowaniu może być zapewniony albo wyłącznie poprzez publiczny wkład krajowy, albo może także obejmować wkład prywatny. Gdy program obejmuje wkład prywatny, w planie finansowym PO44 uwzględniane jest także finansowanie zapewnione przez odbiorców dotacji z sektora prywatnego.

58

Wzrost wysokości wkładów prywatnych może przyczynić się do szybszej absorpcji środków, ponieważ wkłady te uzupełniają krajowe wydatki publiczne, które podlegają zwrotowi jako część współfinansowania unijnego, lub mogą zastąpić publiczny wkład krajowy potrzebny do pozyskania współfinansowania unijnego. Efekt jest natychmiastowy i ma jednorazowe pozytywne oddziaływanie na absorpcję środków UE poprzez zwiększenie kwoty wydatków kwalifikowalnych podlegających zwrotowi. Ponieważ jednak część wkładu prywatnego to wydatki, które i tak by poniesiono, bez względu na wkład publiczny, zastąpienie wkładu publicznego prywatnym ogranicza ogólnie wysokość inwestycji państw członkowskich. Jak wskazano powyżej (zob. pkt 55), ogranicza to skalę interwencji mającej na celu osiągnięcie celów polityki spójności.

59

Na początku okresu programowania żaden z 20 PO w próbie nie zawierał komponentu prywatnego w planie finansowym PO. Do końca okresu programowania w pięciu PO wprowadzono prywatny wkład, ograniczając w ten sposób krajowy wkład publiczny. W tabeli 3 przedstawiono wprowadzony wkład prywatny oraz teoretyczny wkład unijny, który mógłby zostać tym samym uruchomiony.

Tabela 3

Wkład prywatny zastępujący wkład publiczny i teoretyczny wygenerowany wkład unijny

Państwo członkowskie PO Wprowadzony wkład prywatny
(w mln euro)
Poziom współfinansowania
(w %)
Teoretyczny wkład unijny wygenerowany przez wkład prywatny
(w mln euro)
Hiszpania Działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna prowadzona przez przedsiębiorstwa i dla przedsiębiorstw – fundusz technologiczny 500,5 75 375,4
Republika Czeska Przedsiębiorstwa i innowacje 472,5 85 401,6
Środowisko naturalne 97,2 85 82,7
Węgry Środowisko i energia 85,1 85 72,3
Północne Węgry 54,2 85 46,0

Uwaga: Teoretyczny wkład unijny wygenerowany poprzez uwzględnienie wydatków prywatnych jest obliczany przez zastosowanie poziomu współfinansowania unijnego do wkładu prywatnego. Ostateczny wkład wygenerowany przez wydatki prywatne będzie znany dopiero w chwili zamknięcia.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych przekazanych przez Komisję.

Rozłożenie finansowania projektów pomiędzy okresy programowania ogranicza zagrożenie anulowania zobowiązania w przypadku, gdy realizacja projektów nie została ukończona do chwili zamknięcia

60

Ramy regulacyjne na okres programowania 2007–2013 zapewniały wdrożenie dużego projektu45 na przestrzeni dwóch okresów programowania, tj. podział projektu na dwa etapy w ramach okresów programowania 2007–2013 i 2014–202046. Mimo że rozporządzenie ogólne reguluje tylko rozłożenie finansowania dużych projektów pomiędzy dwa okresy programowania, wytyczne Komisji dotyczące zamknięcia idą nawet dalej, rozszerzając te zasady także na inne projekty, których wartość wynosi co najmniej 5 mln euro47.

61

Korzyść wynikająca z rozłożenia finansowania projektu na dwa okresy programowania polega na tym, że ogranicza ono ryzyko, że duże projekty będące w trakcie realizacji, które nie były w pełni operacyjne do 31 marca 2017 r. (tj. do dnia złożenia dokumentów dotyczących zamknięcia) lub najpóźniej do 31 marca 2019 r.48, będą uznane za niekwalifikowalne, a odpowiadające im środki finansowania unijnego nie zostaną wykorzystane. W przypadku dziewięciu z 1449 PO w próbie Trybunału wykorzystano możliwość rozłożenia finansowania dużych projektów lub projektów o wartości ponad 5 mln euro na dwa okresy programowania. Wykorzystanie tej możliwości ograniczyło ryzyko, że unijne współfinansowanie tych projektów, o wartości 4,5 mld euro (3,8 mld euro na duże projekty i 0,7 mld euro na inne projekty o wartości powyżej 5 mln euro) nie zostanie pozyskane w okresie programowania 2007–2013.

62

Rozłożenie finansowania projektów na dwa okresy programowania działa na korzyść absorpcji i uwzględnia fakt, że realizacja projektu nie ustaje w chwili zakończenia programu. Niedawno przeprowadzona kontrola wykazała jednak, że takie rozłożenie finansowania pomiędzy okresy programowania w przypadku polityki spójności jest bardziej skomplikowane i restrykcyjne niż w przypadku polityki rozwoju obszarów wiejskich, nawet jeśli te obszary polityki są do siebie bardzo podobne50.

Projekty wsteczne były wykorzystywane do absorpcji finansowania unijnego, lecz wiąże się z nimi poważne zagrożenie wystąpienia efektu deadweight

63

Projekty lub operacje wsteczne to projekty, w których poniesiono wydatki lub które zostały ukończone przed oficjalnym wystąpieniem o współfinansowanie unijne lub uzyskaniem go, tj. takie, które są finansowane ze skutkiem wstecznym. Stanowią one inny sposób absorpcji środków poprzez ustanowienie nowych dodatkowych wydatków lub zastąpienie wydatków niekwalifikowalnych.

64

Z projektami wstecznymi wiąże się wyraźne zagrożenie dotyczące niegospodarności wydawania środków, ponieważ projekty te są często wybierane, rozpoczynane lub realizowane mimo, że nie łączą się jednoznacznie z celami programu lub nie spełniają szczegółowych wymogów prawnych związanych z pomocą unijną. W swoich wytycznych dotyczących unijnej pomocy wstecznej51 Komisja odradza korzystanie z nich, ponieważ wprowadzają poważne ryzyko niezgodności z odpowiednimi przepisami unijnymi i krajowymi.

65

Dodatkowo, jako że projekty realizowane ze skutkiem wstecznym zostały już wdrożone za pomocą finansowania krajowego, rodzi to wątpliwości dotyczące wartości dodanej wykorzystania finansowania unijnego do współfinansowania tych projektów. Wywołuje także ryzyko efektu deadweight, ponieważ projekty te zostałyby zrealizowane nawet bez finansowania unijnego.

66

Trzy z czterech państw członkowskich skontrolowanych przez Trybunał (Włochy, Węgry i Rumunia) stwierdziły, że wykorzystywały projekty wsteczne (zob. ramka 6).

Ramka 6

Wykorzystanie projektów i wydatków ze skutkiem wstecznym

W przypadku włoskiego PO „Sycylia” instytucja zarządzająca wskazała, że w 2014 r. łączne koszty kwalifikowalne projektów wstecznych wyniosły 437,3 mln euro. Oceniła ona, że w 2015 r. wartość tych wydatków prawdopodobnie wyniesie 250 mln euro.

Jeżeli chodzi o dwa węgierskie PO – „Transport” oraz „Środowisko naturalne i energia” – władze krajowe oświadczyły, że wskazane projekty wsteczne osiągnęły łączny koszt kwalifikowalny wynoszący odpowiednio 195,1 mln euro i 74,5 mln euro.

W przypadku rumuńskiego PO „Kadry i rozwój” organy krajowe poinformowały, że wskazano siedem projektów wstecznych o łącznym koszcie kwalifikowalnym wynoszącym 166,7 mln euro. Aby sfinansować te projekty, przeniesiono łączną kwotę 110 mln euro z pewnych osi priorytetowych na rzecz takiej osi priorytetowej, do której pasowały te projekty wsteczne.

67

Państwa członkowskie nie są zobowiązane do przekazywania Komisji informacji dotyczących wydatków zadeklarowanych ze skutkiem wstecznym. W rezultacie Komisja nie zawsze jest świadoma wielkości i wpływu finansowego wydatków zadeklarowanych ze skutkiem wstecznym mimo oczywistych zagrożeń, jakie niesie za sobą takie finansowanie. Prace Trybunału podjęte w celu poświadczenia wiarygodności wykazały, że wiele państw członkowskich wykorzystuje wydatki wsteczne oraz że prawdopodobnie w okresie programowania 2007–2013 współfinansowanie unijne projektów ze skutkiem wstecznym było częste.

68

W ramach prac dotyczących sprawozdania rocznego za 2015 r. Trybunał wskazał błędy związane z wydatkami na projekty wsteczne (zob. ramka 7). W jednym z wcześniejszych sprawozdań Trybunał stwierdził, że projekty te są bardziej narażone na błędy niż projekty wybrane w zwykły sposób52.

Ramka 7

Wydatki niekwalifikowalne poniesione w związku z projektami finansowanymi ze skutkiem wstecznym

Włoski projekt mający doprowadzić do poprawy stanu kanalizacji sanitarnej w gminie został zatwierdzony i sfinansowany z wykorzystaniem źródeł krajowych. Wydatki projektowe, które osiągnęły poziom 2,5 mln euro, zostały następnie włączone do PO „Kampania” w ramach projektu przeznaczonego do współfinansowania ze skutkiem wstecznym.

W trakcie przeprowadzania kontroli Trybunał stwierdził zmianę w zakresie umowy w sprawie zamówienia publicznego, której efektem było naruszenie stosownych przepisów. W efekcie niemal 30% zadeklarowanych wydatków zostało uznanych za niekwalifikowalne i nie powinno było zostać zgłoszone do współfinansowania.

69

W okresie programowania 2014–2020 wykorzystywanie projektów wstecznych zostało częściowo ograniczone. Operacje (składające się z jednego lub kilku projektów), w których beneficjent zaczął już ponosić wydatki, lecz które nie zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego przez beneficjenta, mogą być kwalifikowalne do dofinansowania unijnego53. Wciąż istnieje jednak ryzyko, że wydatki okażą się niekwalifikowalne, a także utrzymuje się problem wartości dodanej współfinansowania unijnego.

Mimo że okres kwalifikowalności został przedłużony, 8% środków wniesionych na rzecz instrumentów finansowych nie zostało wykorzystanych i nie wywołało efektu rotacji

70

W okresie programowania 2007–2013 państwa członkowskie mogły okresowo wykorzystać pieniądze, wpłacając je na rzecz instrumentu finansowego i uzyskując zwrot z Komisji, w związku z czym unikały ryzyka anulowania zobowiązania na etapie realizacji. Ponadto, aby przyczynić się do poprawy absorpcji środków, okres kwalifikowalności dla wypłaty środków z instrumentów finansowych na rzecz odbiorców końcowych został przedłużony przez Komisję i nie upływał 31 grudnia 2015 r., ale 31 marca 2017 r.54 Spowodowało to dodatkowe płatności na rzecz odbiorców końcowych w wysokości 1,6 mld euro55. Trybunał przedstawił to zagadnienie w poprzednich sprawozdaniach56.

71

Dużą zaletę stosowania instrumentów finansowych stanowi efekt rotacji, tj. możliwość wykorzystania więcej niż raz środków wniesionych na rzecz instrumentów finansowych. W związku z tym istotne jest, by całość środków przeznaczonych na rzecz instrumentów finansowych była wykorzystywana na wczesnym etapie okresu programowania, tak aby mógł nastąpić efekt rotacji.

72

Trybunał wcześniej poinformował, że niskie wskaźniki wydatkowania, w szczególności w pierwszych latach okresu programowania 2007–2013, ograniczyły efekt rotacji57. W październiku 2017 r. Komisja poinformowała w swoim sprawozdaniu o stanie realizacji finansowej na dzień 31 marca 2017 r. (zamknięcie) w odniesieniu do instrumentów finansowych. Z przeglądu dokumentacji pod kątem danych w tym sprawozdaniu wynika, że w sprawozdawczości państw członkowskich pojawia się szereg uchybień i nieścisłości58. Ponieważ nie zakończono jeszcze procesu zamknięcia, Komisja powinna być w stanie zweryfikować wiarygodność danych zastosowanych do zamknięcia PO.

73

Na podstawie danych przekazanych Komisji przez państwa członkowskie przy zamknięciu Trybunał stwierdził jednak, że około 8% środków wniesionych na rzecz instrumentów finansowych (tj. 0,9 mld z 11,3 mld euro) nie zostało wykorzystane do ostatecznego terminu przypadającego 31 marca 2017 r. i musi zostać zwrócone na rzecz PO59. Środki te mogłyby zostać przekazane z osi priorytetowych słabo funkcjonujących instrumentów finansowych na rzecz innych osi priorytetowych pod warunkiem, że dostępny byłby wystarczający nadmiar środków na wydatki zgodnie z zasadą dziesięcioprocentowej elastyczności określoną w wytycznych dotyczących zamknięcia. W przypadku PO, które nie spełniają tego warunku, środki zwrócone na rzecz PO (lub część tych środków) muszą zostać z powrotem wpłacone do budżetu UE. Jeżeli chodzi o środki zwrócone na rzecz PO, to nie wywołały one żadnego efektu rotacji, a opłaty poniesione z tytułu zarządzania nie zapewniły żadnej wartości dodanej w budżecie UE, mimo że dokonano tego zgodnie z umowami o finansowanie.

Zaliczki umowne wypłacone pod koniec okresu kwalifikowalności mogą stanowić zagrożenie dla gospodarności wydatkowania i zgodności

74

Umowne płatności zaliczkowe to zwykła praktyka rynkowa, umożliwiająca wykonawcy pokrycie początkowych wydatków w celu uruchomienia środków niezbędnych do wykonania usług lub robót objętych umową. Według Komisji takie płatności mieszczą się zazwyczaj w zakresie od 10% do 40% wartości zamówienia.

75

Płatność zaliczkowa jest kwalifikowalna, jeżeli została wypłacona wykonawcy do 31 grudnia 2015 r. i przekształcona na rzeczywisty wydatek do 31 marca 2017 r. Powinna być także zgodna z przepisami krajowymi i zobowiązaniami wynikającymi z umowy. W odniesieniu do projektów zatwierdzonych pod koniec okresu kwalifikowalności (tj. do 31 grudnia 2015 r.) potrzeba sfinalizowania projektów do końca okresu zamknięcia (tj. 31 marca 2017 r.) może prowadzić do przydziału środków na rzecz projektów w zależności od ich zdolności do szybkiego wydawania środków, a nie zdolności do osiągania rezultatów.

76

Z czterech państw członkowskich, w których Trybunał przeprowadził wizyty kontrolne, dwa (Republika Czeska i Węgry) wykorzystywały zaliczki umowne do zwiększenia poziomu absorpcji. Przykładowo czeska instytucja zarządzająca wykazała, że według stanu na wrzesień 2016 r. łączna wartość faktur zaliczkowych na rzecz PO „Środowisko naturalne” we wkładach UE wyniosła 133 mln euro. Stanowiło to około 5% łącznego poziomu absorpcji w 2014 i 2015 r. (zob. ramka 8).

Ramka 8

Zaliczki stanowiące wysoki odsetek wartości umownej

W przypadku czeskiego PO „Środowisko naturalne” zaliczki umowne zostały wykorzystane do tego, by uniknąć anulowania zobowiązania i zwiększyć poziom absorpcji. Od listopada 2013 r. do marca 2016 r. przepisy krajowe były stopniowo łagodzone, a beneficjenci byli zachęcani do wykorzystywania zaliczek i wspierani w tym działaniu. W latach 2014 i 2015 zaliczki umowne w wysokości do 90% wartości umownej były dopuszczalne nawet bez przedstawiania poświadczających je faktur. Po listopadzie 2015 r. dozwolono także zaliczki w wysokości 100% wartości umownej, mimo że organy krajowe poinformowały, że nie jest możliwe żadne poświadczenie bez przedstawienia dowodu rozliczenia faktur. Wykracza to poza działania, które Komisja określiła jako praktyki rynkowe (zob. pkt 74). Pod względem absorpcji wysoki odsetek wartości umownej zwiększa ryzyko, że zaliczka nie zostanie wykorzystana do upływu ostatecznego terminu, co może z kolei doprowadzić albo do utraty, albo do niewłaściwego wypłacenia finansowania unijnego.

77

Trybunał uprzednio poinformował, że deklaracje zaliczek umownych, zwłaszcza w przypadku, gdy stanowią one wysoki odsetek wartości umownej, wprowadzają ryzyko, że na koniec okresu zamknięcia pojawią się wydatki niekwalifikowalne. Jako że zaliczki mogą zostać przekształcone w rzeczywiste wydatki do 31 marca 2017 r., im bliżej ostatecznego terminu zostanie uiszczony dany wydatek, tym mniej czasu mają instytucje audytowe na zweryfikowanie go i przygotowanie poświadczenia jego kwalifikowalności60.

78

Państwa członkowskie były zobowiązane do monitorowania zaliczek umownych, choć nie miały obowiązku przekazywania Komisji informacji na ten temat. W rezultacie Komisja nie jest w stanie poznać ich ogólnego wykorzystania i oddziaływania. W trakcie przeprowadzania kontroli Trybunał stwierdził, że Węgry nie monitorowały wykorzystania ani oddziaływania zaliczek umownych.

Ogólny poziom błędu w obszarze polityki spójności od 2007 r. spadł, mimo że wykorzystanie projektów wstecznych prowadziło do powstawania błędów

79

Trybunał przyjrzał się zmianom, jakie zaszły w ramach kontroli w okresie programowania 2007–2013 oraz temu, jak wpłynęły one na poziom błędu. Zbadał też, czy położenie nacisku na absorpcję, zwłaszcza pod koniec okresu programowania, spowodowało wzrost poziomu błędu.

80

Analiza poziomów błędu wykazanych przez Trybunał od 2007 r. wskazuje na znaczne ograniczenie poziomu błędu w wydatkach w okresie 2007–2013 w porównaniu z poprzednim okresem programowania. Poziom błędu konsekwentnie obniżał się od 2011 do 2016 r., prowadząc do uzyskania najbardziej prawdopodobnego poziomu błędu wynoszącego 4,8% w 2016 r. (najniższy poziom błędu wynoszący 3,1% w porównaniu z 11% w 2007 i 2008 r. w odniesieniu do płatności z okresu programowania 2000–2006).

81

Zmianę poziomu błędu mogły spowodować różne czynniki. Jak wskazano powyżej, do kilku błędów doprowadziły niektóre działania zmierzające do poprawy absorpcji, takie jak wykorzystanie projektów wstecznych (zob. ramka 7). Inne ważne czynniki, takie jak ogólna poprawa zarządzania w państwach członkowskich, usprawnienie systemów kontroli i nadzoru oraz stosowanie przez Komisję środków zapobiegawczych (wstrzymanie i zawieszenie płatności) oraz działań naprawczych w odniesieniu do okresu programowania 2007–2013, doprowadziły jednak do zmniejszenia poziomu błędu.

Wnioski i zalecenia

82

Maksymalny poziom wydatków w obszarze spójności w ramach WRF jest podzielony na roczne przydziały środków na państwo członkowskie. Takie przydziały ułatwiają proces programowania i pozwalają na ustanowienie ex ante wartości docelowych w ramach PO. Trybunał stwierdził jednak, że trudno jest uzyskać dobre rezultaty jakościowe w programach, w ramach których środki finansowe są z góry przydzielane państwom członkowskim, a nacisk kładzie się głównie na absorpcję środków, która staje się przez to celem sama w sobie. Aby działania były stale nakierowane na osiąganie dobrych rezultatów kluczowe jest, aby państwa członkowskie unikały sytuacji, w której absorpcja znacznych środków musi nastąpić na koniec okresu programowania, ponieważ pośpiech w absorpcji może doprowadzić do braku wystarczającej dbałości o gospodarność wydatkowania tych środków. Zatem, chociaż absorpcja jest ważna w świetle osiągania celów polityki, nie jest ona celem samym w sobie.

83

W ostatnich dwóch okresach programowania późne przyjęcie ram legislacyjnych przełożyło się na późne przyjęcie PO. Wywołało to nieunikniony efekt domina w zakresie wdrażania przydzielonych środków i niski poziom płatności w pierwszych latach. Komisja zachęcała do wczesnego porozumienia na szczeblu politycznym w sprawie WRF na okres po 2020 r. w celu zagwarantowania pewności prawnej i finansowej władzom krajowym i regionalnym oraz w celu umożliwienia im natychmiastowego rozpoczęcia wdrażania w chwili rozpoczęcia okresu programowania (zob. pkt 1619).

84

Poza wspomnianym powyżej efektem domina dodatkowe wytłumaczenie powolnego startu wydatkowania stanowi fakt, że w połowie okresu programowania państwa członkowskie wciąż wykorzystywały środki z poprzedniego okresu programowania (zob. pkt 22). Z tego właśnie powodu w poprzednim sprawozdaniu specjalnym Trybunał zalecał, aby Komisja zapewniła w swoich wnioskach ustawodawczych na okres po 2020 r., aby okresy kwalifikowalności nie nakładały się na kolejne okresy programowania i aby procedura zamknięcia kończyła się niezwłocznie po zakończeniu okresu kwalifikowalności61.

85

Aby wdrażanie przebiegało gładko i stabilnie przez cały okres programowania, należy wcześnie podejmować działania, które zapobiegną powolnej absorpcji. Niektóre państwa członkowskie i Komisja wykazały trudności w absorpcji środków dość wcześnie w trakcie okresu programowania 2007–2013. Komisja podjęła jednak szereg kompleksowych działań dopiero w listopadzie 2014 r., na około rok przed końcem okresu kwalifikowalności, ustanawiając grupę zadaniową, mającą wesprzeć państwa członkowskie, w których poziomy absorpcji plasowały się poniżej średniej UE (zob. pkt 3435).

86

Państwa członkowskie podjęły pewne działania, w tym działania wskazane przez grupę zadaniową ds. lepszego wdrażania, i w przeciągu roku udało im się zwiększyć poziom absorpcji, w niektórych przypadkach nawet o ponad 20 punktów procentowych. Na początku 2018 r. średni poziom absorpcji w UE wynosił 97,2%. Kilku państwom członkowskim nie udało się wykorzystać całego dostępnego finansowania i na koniec 2017 r. niewykorzystane środki wyniosły 4,4 mld euro. Ostateczny poziom absorpcji i ostateczna wartość niewykorzystanych środków będą znane po dokonaniu zamknięcia (zob. pkt 28).

87

Prace Trybunału wykazały, że działania podjęte przez Komisję i państwa członkowskie w celu zaradzenia powolnej absorpcji koncentrowały się głównie na absorpcji i legalności, lecz nie uwzględniły w należytym stopniu kwestii osiąganych wyników. Na podstawie próby objętej kontrolą Trybunał stwierdził, że w przypadku niektórych z działań:

 • PO były często poddawane przeglądowi, co prowadziło do znacznych odstępstw od początkowych planów oraz podawało w wątpliwość rzetelność analiz leżących u podstaw programowania i zdolność osiągnięcia celów PO i polityki spójności (zob. pkt 4359).
 • Państwa członkowskie, w których przeprowadzono wizyty kontrolne, określiły wydatki poniesione ze skutkiem wstecznym na kwotę około miliarda euro. Wartość tych projektów w ramach wszystkich PO na lata 2007–2013 prawdopodobnie jest znacznie wyższa. Tego rodzaju projekty są obarczone ryzykiem wystąpienia efektu deadweight (mogły zostać zrealizowane bez finansowania unijnego), przez co mają ograniczoną wartość dodaną UE (zob. pkt 6369).
 • Zaliczki, takie jak płatności na rzecz instrumentów finansowych, pomogły pobudzić absorpcję w okresie programowania, lecz powolne wdrażanie ograniczyło wywołany przez nie efekt rotacji. Do końca okresu programowania nie wykorzystano około miliarda euro. W związku z tym środki te nie wywołały żadnego efektu rotacji i opłaty poniesione z tytułu zarządzania nie zapewniły żadnej wartości dodanej w budżecie UE, mimo że dokonano tego zgodnie z umowami o finansowanie (pkt 7073).
 • Zaliczki umowne także przyczyniły się do poprawy poziomu absorpcji. W odniesieniu do projektów zatwierdzonych pod koniec okresu kwalifikowalności potrzeba sfinalizowania projektów do końca okresu zamknięcia może jednak prowadzić do przydziału środków na rzecz projektów w zależności od ich zdolności do szybkiego wydawania środków, a nie zdolności do osiągania rezultatów. Ponadto im bliżej ostatecznego terminu kwalifikowalności ponoszony jest dany wydatek, tym mniej czasu pozostaje instytucji audytowej na zweryfikowanie jego kwalifikowalności (zob. pkt 7478).
88

Grupa zadaniowa monitorowała postępy państw członkowskich w przeprowadzaniu uzgodnionych działań mających na celu poprawę poziomu absorpcji. Jednak ze względu na sposób, w jaki państwa członkowskie informowały o osiągniętych rezultatach, trudno było uzyskać ogólny ogląd wszystkich zastosowanych działań i oddziaływania danego działania na absorpcję. W odniesieniu do niektórych działań (np. współfinansowanie projektów ze skutkiem wstecznym, zastosowanie zaliczek umownych) ramy legislacyjne nie wymagają od państw członkowskich przekazywania informacji Komisji. Te dwa czynniki ograniczyły jej możliwość uzyskania kompleksowego oglądu podjętych działań i ich indywidualnego wpływu finansowego (zob. pkt 37, 67 i 78).

89

Presja na wydatkowanie pieniędzy pod koniec okresu programowania 2007–2013 doprowadziła co prawda do pewnych błędów, szacowany poziom błędu w obszarze spójności był jednak znacznie niższy w latach od 2011 do 2016 niż w latach 2007 i 2008. Może to być bezpośrednim skutkiem wielu czynników (zob. pkt 80 i 81).

90

W okresie programowania 2014–2020 wdrażanie PO rozpoczęło się wolniej niż w poprzednim okresie. W połączeniu z faktem, że trudności we wdrażaniu pojawiły się też w okresie programowania 2007–2013, prowadzi to do wniosku, że państwa członkowskie mogą napotkać trudności z absorpcją również w bieżącym okresie programowania (zob. pkt 2326).

Zalecenie 1 – Harmonogram ram legislacyjnych i dokumentów programowych

Komisja powinna opracować harmonogram obejmujący cele cząstkowe (np. złożenie wniosku i przyjęcie ram legislacyjnych), tak aby stworzyć odpowiednie warunki do rozpoczęcia wdrażania PO wraz z początkiem okresu programowania. Komisja powinna przedstawić propozycję takiego harmonogramu Radzie i Parlamentowi Europejskiemu w celu osiągnięcia porozumienia przez wszystkie te instytucje.

Docelowy termin wdrożenia: niezwłocznie (w odniesieniu do ram legislacyjnych na okres po 2020 r.).

Zalecenie 2 – Dobrze uzasadnione wnioski o dokonywanie przeglądów programów (w tym uwzględnianie oddziaływania na rezultaty)

Przed przyjęciem decyzji o przeglądzie programów operacyjnych, w których zagrożone są najważniejsze elementy wykonania, Komisja powinna zapewnić, by:

 1. wniosek był oparty na rzetelnej i kompleksowej ocenie wdrożenia PO i umów o partnerstwie oraz związanych z nimi potrzeb w chwili dokonywania przeglądu;
 2. przegląd był podejmowany przede wszystkim w celu uzyskania lepszych rezultatów, a zmiany w poziomie finansowania priorytetów były odzwierciedlone we wskaźnikach wykonania.

Docelowy termin wdrożenia: w przypadku wniosków państw członkowskich o dokonanie przeglądów PO w przyszłości.

Zalecenie 3 – Sposoby uzyskiwania informacji pozwalających na lepsze monitorowanie absorpcji

Komisja powinna zapewnić sobie możliwość:

 1. uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia wnikliwego i kompleksowego monitorowania absorpcji w ramach PO;
 2. wskazania przyczyny zarówno powolnej, jak i szybkiej absorpcji, mając na uwadze to, że wydatki powinny być legalne i prawidłowe, a wydatkowanie środków – skuteczne;
 3. oceny ex ante potrzeb i oddziaływania działań mających podnieść poziom absorpcji, tak aby móc zdecydować, czy należy je zastosować.

Docelowy termin wdrożenia: do końca 2018 r. w odniesieniu do pkt a) i b). Do końca 2020 r. w odniesieniu do pkt c).

Zalecenie 4 – Nacisk na uzyskanie wyników i osiągnięcie dobrych rezultatów

Komisja powinna zadbać o to, by – kiedy zapewnia ukierunkowane wsparcie w celu zwiększenia tempa realizowania środków z okresu programowania 2014–2020 na rzecz państw członkowskich i PO (a także podczas przeglądów PO) – podejmowane działania były nakierowane na uzyskanie dobrych rezultatów.

Docelowy termin wdrożenia: niezwłocznie.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę II, której przewodniczy Iliana IVANOVA, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 30 maja 2018 r.

W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Klaus-Heiner LEHNE
Prezes

Załącznik

Wykaz programów operacyjnych, które wybrano w celu poddania przeglądowi

Państwo członkowskie Program operacyjny Fundusz Objęty pracami grupy zadaniowej ds. lepszego wdrażania
Bułgaria Środowisko naturalne (2007BG161PO005) Fundusz Spójności i EFRR x
Republika Czeska1 Środowisko naturalne (2007CZ161PO006)2 Fundusz Spójności i EFRR x
Kraj środkowoczeski (2007CZ161PO009) EFRR  
Przedsiębiorstwa i innowacje (2007CZ161PO004) EFRR  
Kadry i zatrudnienie (2007CZ05UPO001)2 EFS  
Węgry1
Środowisko naturalne i energia (2007HU161PO002)2 Fundusz Spójności i EFRR x
Północne Węgry (2007HU161PO006) EFRR  
Transport (2007HU161PO007)2 Fundusz Spójności i EFRR x
Włochy1
Kalabria (2007IT161PO008) EFRR x
Bezpieczeństwo na rzecz rozwoju (2007IT161PO007)2 EFRR  
Sycylia (2007IT161PO011)2 EFRR x
Kalabria FSE (2007IT051PO002) EFS  
Rumunia1 Sektorowy rozwój kadr (2007RO051PO001)2 EFS x
Wzrost konkurencyjności gospodarki (2007RO161PO002)2 EFRR x
Środowisko naturalne (2007RO161PO004)2 Fundusz Spójności i EFRR x
Słowacja Konkurencyjność i wzrost gospodarczy (2007SK161PO006) EFRR x
Transport (2007SK161PO004) Fundusz Spójności i EFRR  
Edukacja (2007SK05UPO001) EFS x
Hiszpania Działalność badawcza, rozwojowa i innowacyjna prowadzona przez przedsiębiorstwa i dla przedsiębiorstw – fundusz technologiczny
(2007ES16UPO001)
EFRR  
Gospodarka oparta na wiedzy (2007ES16UPO003) EFRR  

1 Państwa członkowskie skontrolowane na miejscu.

2 PO poddane dogłębnemu przeglądowi.

Odpowiedzi Komisji

Streszczenie

I

Komisja monitoruje wdrażanie na poziomie państw członkowskich i programów, a w razie potrzeby również na poziomie projektów. W ramach wdrażania Komisja uważnie śledzi również realizację finansową, zwracając szczególną uwagę na płatności z budżetu UE na rzecz programów. Zasady przekazywania danych za lata 2014–2020 umożliwiają Komisji uzyskanie wiarygodnego i aktualnego obrazu ogólnego wdrażania, w tym produktów i rezultatów realizacji programów.

III

Data przyjęcia ram legislacyjnych zależy w głównej mierze od współprawodawców; w odniesieniu do okresu 2021–2027 Komisja przedstawiła wniosek na 30 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem okresu kwalifikowalności. Komisja podkreśla, że chociaż wczesne przyjęcie jest ważne w związku z rozpoczęciem wdrażania programu, istnieją również inne czynniki dotyczące efektywności i absorpcji w tym okresie – większy wpływ mają: system n+2/3, poziom płatności zaliczkowych lub wymogi w zakresie wyznaczania.

IV

W przypadku programów zatwierdzonych stosunkowo późno w porównaniu ze średnią nadal można, w zależności od okoliczności, łatwo nadrobić zaległości i osiągnąć lepsze od średniej poziomy absorpcji na koniec okresu. Zasada n+2 wymusza większą dyscyplinę budżetową i zachęca do szybszego wykonania budżetu. Lista gotowych do realizacji projektów również stanowi istotny sukces pod względem skuteczności i absorpcji programów.

V

Komisja jest zadowolona z wyników inicjatywy „grupa zadaniowa ds. lepszego wdrażania”. Kwota, której dotyczy ryzyko anulowania środków, wynosiła 10–13 mld EUR na koniec 2014 r., a do momentu zamknięcia kwota anulowanych zobowiązań została sprowadzona do poziomu poniżej 5 mld EUR. Komisja pomaga państwom członkowskim w wydatkowaniu dostępnych funduszy, co doprowadziło do poziomu absorpcji wynoszącego 97% w latach 2007–2013, czyli o 2 punkty procentowe wyższego niż poziom w latach 2000–2006.

VI

Komisja zaproponowała państwom członkowskim, w których absorpcja była zagrożona, działania, które były zgodne z ramami prawnymi na okres programowania 2007–2013 i dostosowane do sytuacji państw członkowskich i poszczególnych programów. Były one również zgodne z celami programu, w tym z jego wskaźnikami, logiką interwencji, procedurami wyboru stosowanymi w ramach programu itp. W związku z tym wydaje się, że nie ma potrzeby wyjątkowego brania pod uwagę rezultatów jedynie w celu upewnienia się, że proponowane rezultaty zostaną rzeczywiście osiągnięte. Standardowa praktyka zarządzania programem polega na tym, że w przypadku gdy program wykazuje niższy poziom absorpcji, działania podjęte w celu rozwiązania tych problemów koncentrują się na absorpcji w ramach istniejących celów. Komisja uważa również, że elastyczność jest ważnym elementem polityki spójności. Zmiany w programie mają zasadnicze znaczenie dla odzwierciedlenia zmieniających się okoliczności, pojawiających się wyzwań, nowych lub dostosowanych priorytetów programów obejmujących okres dziesięciu lat.

VII

Komisja posiada szczegółowy przegląd programów i działań stosowanych w ramach tych programów jako część regularnego zarządzania programami w całym okresie. W razie potrzeby Komisja gromadzi informacje dotyczące kwestii istotnych dla zarządzania programami, jeżeli nie są one objęte regularnymi sprawozdaniami.

VIII

Tiret pierwsze: Komisja przyjmuje to zalecenie.

Tiret drugie: Komisja przyjmuje to zalecenie.

Tiret trzecie: Komisja przyjmuje to zalecenie.

Tiret czwarte: Komisja przyjmuje to zalecenie.

Zakres kontroli i podejście kontrolne

Ramka 1 – Absorpcja jest sposobem osiągnięcia lepszych rezultatów, nie celem samym w sobie

Komisja odpowiedziała już na to ustalenie w rocznym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w 2013 r., stwierdzając:

„Komisja zauważa, że kryteria dotyczące wyników są częścią procesu wyboru każdego projektu, który ma być sfinansowany. Poprzez zastosowanie ważonych kryteriów wyboru państwa członkowskie powinny być w stanie zidentyfikować projekty, które mogą najlepiej przyczynić się do osiągnięcia rezultatów”.

W odniesieniu do okresu programowania 2014–2020 w ramach prawnych zwiększono nacisk na efektywność, wprowadzając wymogi dotyczące koncentracji tematycznej, ramy wykonania i rezerwy oraz warunki wstępne. Porozumienie polityczne w sprawie ogólnego wniosku Komisji dotyczącego zasad finansowych dodatkowo zwiększyło możliwości dokonywania płatności w oparciu o wcześniej określone rezultaty, spełnione warunki lub zrealizowane rezultaty1.

Uwagi

14

Komisja wskazuje również, że równolegle z negocjacjami ram prawnych rozpoczęto nieformalne negocjacje dotyczące programu w celu osiągnięcia postępów do czasu przyjęcia ram prawnych. W okresie programowania 2014–2020 proces ten opierał się na dokumentach przedstawiających stanowiska przyjęte w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego.

16

Komisja podkreśla, że data przyjęcia ram legislacyjnych zależy w głównej mierze od współprawodawców.

W odniesieniu do okresu 2021–2027 Komisja przedstawiła wniosek na 30 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem okresu kwalifikowalności. Komisja nie jest jednak w stanie kontrolować tempa przyjmowania wniosków ustawodawczych przez współprawodawców.

19

Komisja podkreśla, że chociaż wczesne przyjęcie jest ważne w odniesieniu do wdrażania programu, w odniesieniu do przedmiotowego okresu istnieją inne ważne pod względem absorpcji czynniki. Programy przyjęte stosunkowo późno w porównaniu ze średnią mogą osiągnąć lepsze od średniej poziomy absorpcji na koniec okresu.

To, czy programy podlegają zasadzie n+2 lub n+3, w większym stopniu decyduje o poziomie absorpcji osiągniętym do końca okresu programowania.

Ramka 2 – PO z lat 2007–2013 i 2014–2020 przyjęte po rozpoczęciu okresów programowania

Komisja zauważa, że wykonanie przez nią zadań w zakresie negocjacji i przyjmowania programów w porównaniu z poprzednim okresem programowania można również ocenić, porównując pierwsze 12 miesięcy po przyjęciu ram prawnych. Zastosowanie okresu 12 miesięcy od przyjęcia odpowiednich pakietów legislacyjnych w obu okresach dałoby dokładniejszy obraz. Oznaczałoby to, że w latach 2014–2020 w ciągu pierwszych 12 miesięcy po przyjęciu rozporządzenia przyjęto 40% PO w porównaniu z 6% PO przyjętych w tych samych ramach czasowych okresu programowania 2007–2013.

21

Komisja uważa, że tempo absorpcji (zdefiniowanej w kategoriach płatności z budżetu UE) spada z uwagi na fakt, że ogólne kwoty płatności zaliczkowych w okresie programowania 2014–2020 są znacznie wyższe niż w okresie 2007–2013. Nie zachęca to państw członkowskich do składania wniosków o płatność, zwłaszcza że w tym celu musiało zastać zakończone wyznaczanie. Zmiana zasady n+2 na zasadę n+3 w odniesieniu do lat 2014–2020 również nie zachęca do szybkiego składania wniosków o płatność. Wyjaśnienie to potwierdza fakt, że wskaźnik wyboru projektów w państwach członkowskich jest jak dotąd porównywalny w dwóch okresach programowania.

22

Komisja uważa, że nakładanie się okresów kwalifikowalności jest jednym z kilku czynników przyczyniających się do opóźnień we wdrażaniu kolejnego okresu. Oddziałują na siebie wzajemnie inne ważne czynniki, takie jak poziom płatności zaliczkowych i zasada n+. Czynniki te mają duży wpływ na absorpcję postrzeganą w kontekście płatności z budżetu UE, ale nie na faktyczny poziom wdrożenia w terenie.

23

Komisja nie widzi na koniec okresu programowania 2014–2020 większego ryzyka absorpcji niż w okresie 2007–2013. Biorąc pod uwagę zasadę n+3 oraz obecne wskaźniki wyboru, a także płatności poświadczone przez beneficjentów, Komisja uważa, że potencjalnie można osiągnąć taki sam poziom absorpcji w latach 2014–2020, jak w latach 2007–2013. Komisja zauważa również, że procedura rocznego sprawozdania finansowego została wprowadzona w ramach prawnych na okres programowania 2014–2020 (zgodnie z którymi państwa członkowskie muszą się do niej przyzwyczaić) oraz że stosunkowo wysoki poziom płatności zaliczkowych nie stanowi wystarczającej zachęty do przyspieszenia składania wniosków o płatności z budżetu UE.

25

W 2016 r. Komisja wprowadziła system ścisłego monitorowania programów na lata 2014–2020, których realizacja wydaje się przebiegać wolno.

26

Komisja uważa, że jakość projektów niekoniecznie musi być powiązana z poziomem zobowiązań pozostających do spłaty. Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do pkt 2.14 rocznego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok budżetowy 2016.

28

Chociaż absorpcja może zawsze ulec poprawie, Komisja uważa, że średni poziom w wysokości 97% jest porównywalny z poprzednimi okresami i jest zadowolona z tego rezultatu. Dokładniej rzecz ujmując, ten poziom absorpcji przekracza poziom odnotowany w odniesieniu do programów EFRR i EFS w okresie 2000–2006 (96%).

Prace grupy zadaniowej ds. lepszego wdrażania oraz jej współpraca z właściwymi organami państw członkowskich miały pozytywny wpływ na środki anulowane i poziom absorpcji.

34

Komisja podkreśla, że podjęła z wyprzedzeniem szereg działań w stosunku do państw członkowskich, w których absorpcja była zagrożona, przed tą datą, w oparciu o intensywny dwustronny dialog polityczny. Skoordynowane działanie polityczne na wysokim szczeblu, obejmujące w sposób systematyczny wszystkie zagrożone państwa członkowskie, rozpoczęło się 14 miesięcy przed upływem ostatecznego terminu kwalifikowalności.

36

Działania koncentrowały się głównie na zarządzaniu już wybranymi projektami lub zaproszeniami do składania wniosków, które mają zostać ogłoszone. Dlatego też głównym celem była ochrona strategicznych celów programów.

37

Komisja odsyła do swojej odpowiedzi dotyczącej ramki 1.

39

Komisja zauważa, że pierwsze wytyczne dotyczące rozłożenia realizacji dużych projektów zostały wydane już w 2012 r. i przedstawione państwom członkowskim na posiedzeniu COCOF (COCOF_12-0047-02-EN). Zasady te zostały dokładniej objaśnione w wytycznych dotyczących zamknięcia wydanych w 2013 r. i zmienionych w 2015 r. w celu zapewnienia państwom członkowskim pewności prawa.

47

Komisja jest zdania, że przeprogramowanie jest niezbędnym narzędziem do celów zapewnienia elastyczności w odniesieniu do interwencji określonych w programach na okres prawie dziesięciu lat.

Szereg szczegółowych elementów wymaga zmiany programu zgodnie z ramami regulacyjnymi i państwa członkowskie nie mogą unikać ich wprowadzenia. Umożliwia to Komisji zapewnienie, aby interwencje były nadal ukierunkowane, a podstawa wdrażania programu pozostawała solidna (por. elementy wymienione w art. 37 rozporządzenia ogólnego oraz elementy stanowiące część zatwierdzonego programu).

Do państw członkowskich należy decyzja, ile dodatkowych informacji uwzględnią w swoich programach w porównaniu z wymaganym prawnie absolutnym minimum. Większa ilość szczegółowych informacji (dotyczących beneficjentów, grup docelowych, dużych projektów itp.) wymaga częstszych zmian bez kwestionowania orientacji strategicznej.

49

W okresie 2014–2020 wszystkie zmiany programów związane z efektywnością są dokładnie badane przez Komisję, a solidność uzasadnienia jest gruntownie oceniana przez jednostki geograficzne we współpracy z centrum kompetencji w zakresie oceny / jednostką oceniającą. W każdym przypadku, gdy wprowadzane są zmiany w poziomie finansowania, rozważa się, czy konieczna jest również zmiana wskaźników.

52

Zmniejszona wartość docelowa została już uwzględniona w pierwszej zmianie w 2012 r. w oparciu o przegląd wskaźników przeprowadzony przez władze węgierskie i przedstawiony komitetowi monitorującemu w listopadzie 2011 r. Doświadczenia związane z pierwszymi zaproszeniami do składania wniosków pokazały, że rezultaty inwestycji były niższe niż szacowano w momencie opracowywania PO i musiały zostać dostosowane do realiów.

W sprawozdaniu końcowym stwierdza się, że ostatecznie zaoszczędzone zostało co najmniej 4,6 petadżuli. Jest to mniej niż planowano w 2007 r., ale dwa razy więcej, niż kwota planowanego rezultatu za 2012 r., zgodnie z podwojeniem budżetu od 2012 do 2016 r.

Ramka 5 – Znaczne przeniesienia wkładu UE w ramach osi priorytetowych bez proporcjonalnych dostosowań wartości docelowej wskaźnika wykonania

Pierwsza zmiana miała miejsce w 2012 r. (C(2012) 6310). Na podstawie doświadczeń z 2011 r. (uzasadnienie dostępne w SFC 2007), kiedy okazało się, że cel był znacznie zawyżony w porównaniu z rezultatami pierwszych konkretnych projektów zatwierdzonych i wdrożonych w 2011 r., w ramach tej zmiany obniżono cel do poziomu 2,7 petadżuli. Budżet zwiększono w 2012 r. Cel ten został utrzymany pomimo przyznanych później dodatkowych środków budżetowych.

Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 55 i 56:

Ramy prawne pozwalają państwom członkowskim zwiększyć współfinansowanie unijne do maksymalnego poziomu. Gdyby państwa członkowskie zaprogramowały najwyższą możliwą wartość poziomu współfinansowania unijnego od samego początku, całkowity budżet dostępny na politykę spójności byłby znacznie niższy niż kwota ostatecznie zaprogramowana na lata 2007–2013.

58

Komisja podkreśla, że koniec okresu 2007–2013 odpowiadał pokryzysowej erze oszczędności w budżetach publicznych / inwestycjach. W związku z tym istotnym elementem umożliwiającym kontynuację wdrażania programu było uwzględnienie wkładów prywatnych i podwyższenie poziomu współfinansowania unijnego. Ramy prawne pozwalają państwom członkowskim na przyjęcie za podstawę kosztów całkowitych zamiast kosztów publicznych. Państwa członkowskie mogły programować interwencje od samego początku na podstawie kosztów całkowitych. Gdyby tak się stało, całkowity budżet dostępny na politykę spójności byłby znacznie niższy niż kwota ostatecznie zaprogramowana na lata 2007–2013.

60

Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do pkt 91 sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 36/2016 w sprawie zamknięcia.

63

W odniesieniu do okresu 2007–2013 Komisja wymieniła zasady, na które instytucje zarządzające powinny zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy uwzględniają w programach operacyjnych operacje wsteczne (zob. nota komitetu koordynującego fundusze 12-0050-01). Komisja kilkakrotnie (na przykład podczas spotkania grupy „Homologues”) uświadamiała również instytucjom zarządzającym i instytucjom audytowym ryzyko związane z projektami wstecznymi. Ponadto lista kontrolna wykorzystywana przez Komisję do analizy deklaracji zamknięcia i końcowego sprawozdania z kontroli zawiera pytanie dotyczące projektów wstecznych w przypadkach, w których stanowią one szczególne ryzyko dla programu.

68

Komisja ponawia swoje wcześniejsze odpowiedzi na sprawozdanie roczne Trybunału za 2008 r.2

69

Komisja wyjaśnia, że ramy prawne na okres programowania 2007–2013 nie zabraniały wyboru już zakończonych operacji („operacje wsteczne”), pod warunkiem że zostały one ukończone po początkowej dacie kwalifikowalności3.

Zgodnie z ramami prawnymi na okres programowania 2014–2020 operacje nie mogą być fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie instytucji zarządzającej4. Ponadto w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów wprowadzono szczególny obowiązek5 wobec instytucji zarządzającej, która musi zapewnić przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa przed dokonaniem wyboru takich operacji. Podejście w okresie programowania 2014–2020 jest zatem bardziej restrykcyjne niż w latach 2007–2013.

70

W odniesieniu do instrumentów finansowych decyzja zmieniająca Komisji w sprawie wytycznych dotyczących zamknięcia programów nie miała wpływu na przepisy rozporządzenia nr 1083/2006, zgodnie z którym płatność z tytułu wkładu z funduszy w instrumenty finansowe musi zostać dokonana najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. W związku z tym w wytycznych zawarto wyjaśnienia oparte na obowiązujących przepisach. Zob. również odpowiedzi Komisji do pkt 6.45 i zalecenie 3 sprawozdania rocznego Trybunału za 2015 r. oraz odpowiedź Komisji do pkt 91 sprawozdania specjalnego Trybunału Obrachunkowego nr 36/2016.

72

Komisja potwierdza, że jest obecnie w trakcie weryfikacji wiarygodności danych liczbowych wykorzystanych do zamknięcia PO. Odpowiednie problemy zostały w pełni rozwiązane w okresie programowania 2014–2020.

73

Wskaźniki wydatkowania w okresie programowania 2007–2013 były zgodne z cyklem realizacji instrumentów finansowych.

W momencie zamknięcia instytucje zarządzające oszacowały, że środki zwrócone z funduszy strukturalnych lub środki, które mają zostać zwrócone w przyszłości z dokonanych inwestycji w odbiorców końcowych, wynoszą 8,4 mld EUR, co wskazuje na znaczny efekt rotacji.

75

Komisja uznaje pewne ryzyko związane z umownymi płatnościami zaliczkowymi, podkreśla jednak, że w podstawie prawnej uznaje się je za kwalifikowalne w całym okresie programowania. Komisja uważa jednak, że udzielone wyjaśnienie w kwestii kwalifikowalności oraz doradztwa w zakresie dobrych praktyk w odniesieniu do wykorzystania/kwalifikowalności umownych płatności zaliczkowych w pytaniach i odpowiedziach dotyczących zamknięcia oraz za pośrednictwem grupy zadaniowej ds. lepszego wdrażania w wystarczającym stopniu ograniczyło ryzyko. Komisja nie dysponuje wiedzą na temat umownych płatności zaliczkowych, które doprowadziły do wyboru projektów niskiej jakości.

76

Komisja zwraca uwagę, że władze czeskie zdecydowały się umożliwić udzielanie zaliczek w celu przyspieszenia absorpcji. Komisja zaleciła, aby nie wykraczać poza standardową praktykę rynkową.

77

Na tym etapie procesu zamykania Komisja zauważa, że ryzyko nieprawidłowości nie wystąpiło, a na wdrażanie programu nie miały wpływu żadne istotne kwestie związane z płatnościami zaliczkowymi.

78

Komisja wyjaśnia, że w momencie zamknięcia na programy węgierskie przeznaczono zbyt duże zasoby i w odniesieniu do każdego programu operacyjnego wystąpiono o wykaz projektów nieoperacyjnych, tak więc nie ma ryzyka, że zaliczki umowne nie zostaną wykorzystane na skuteczne projekty.

W każdym przypadku Komisja zaleciła, aby nie wykraczać poza standardową praktykę rynkową w zakresie zaliczek.

Wnioski i zalecenia

82

Na podstawie wyników oceny ex post okresu programowania 2007–2013 oraz siódmego sprawozdania na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej można stwierdzić, że polityka spójności przyniosła ogólnie dobre rezultaty. Komisja jest zaangażowana w dalsze osiąganie dobrych rezultatów i kontynuowanie wysiłków na rzecz przyspieszenia absorpcji w państwach członkowskich.

83

Komisja podkreśla, że chociaż terminowe zatwierdzanie programów jest ważne w związku z wdrażaniem programu, istnieją inne ważne pod względem absorpcji czynniki w tym okresie. Programy zatwierdzone stosunkowo późno w porównaniu ze średnią nadal mogą osiągnąć lepsze od średniej poziomy absorpcji na koniec okresu. Jednym z tych czynników jest kwestia, czy programy podlegają zasadzie n+2 lub n+3, a nie kwestia, czy data przyjęcia ma miejsce kilka miesięcy wcześniej czy później. W porównaniu z zasadami n+3, zasada n+2 wymusza większą dyscyplinę budżetową i zachęca do szybszego wykonania budżetu.

84

Komisja uznaje zniechęcające oddziaływanie zasady n+3 na absorpcję i wysoki poziom płatności zaliczkowych, w szczególności w świetle systemów rocznych sprawozdań finansowych i procesu wyznaczania. Komisja wzięła to pod uwagę przy przedstawianiu wniosków dotyczących okresu po 2020 r.

Komisja ponawia swoje odpowiedzi na sprawozdanie specjalne nr 36/20166. Biorąc pod uwagę, że wdrażanie wielu operacji zajmuje kilka lat, a faza rozruchu i zakończenia zawsze będzie miała miejsce, nakładanie się na siebie dwóch okresów jest konieczne. Ponadto wyeliminowanie pokrywania się okresów kwalifikowalności doprowadzi do ograniczeń w zakresie realizacji polityki. Komisja zwiększa ciągłość między okresami dzięki szeregowi działań, w tym dzięki rozłożonej realizacji dużych projektów.

85

Komisja rozpoczęła działania w odniesieniu do niektórych państw członkowskich już w 2010 r., kiedy to dostrzeżono pewne ryzyko spadku tempa absorpcji7. W przypadku niektórych państw członkowskich konieczne było podjęcie dodatkowych działań począwszy od 2014 r.

87

Komisja powtarza, że kwestie związane z efektywnością są rozwiązywane przez cały okres programowania. Standardowa praktyka zarządzania programem polega na tym, że w przypadku gdy program wykazuje niższy poziom absorpcji, działania podjęte w celu rozwiązania tych problemów koncentrują się na absorpcji w ramach istniejących celów.

Podpunkt pierwszy: Przeprogramowanie jest niezbędnym narzędziem zapewniającym elastyczność w odniesieniu do interwencji określonych w programach na okres prawie dziesięciu lat.

Podpunkt czwarty: Komisja nie dysponuje wiedzą na temat umownych płatności zaliczkowych, które doprowadziły do wyboru projektów niskiej jakości.

Wybór projektów pod koniec okresu kwalifikowalności odbywa się na podstawie tych samych kryteriów (w tym efektywności), które zostały określone w programie.

88

Nawet jeśli Komisja nie weryfikuje wpływu każdego działania z osobna, to posiada ogólne rezultaty w postaci poprawy poziomu absorpcji w odniesieniu do danych programów. Średni poziom absorpcji trzech funduszy (EFRR, EFS, FS) w wysokości 97% w latach 2007–2013 jest o 2 punkty procentowe wyższy niż w latach 2000–2006, a okres 2007–2013 stanowił pierwszy pełny okres programowania dla 12 państw członkowskich.

90

Na podstawie wskaźników wyboru projektów i wydatków deklarowanych przez beneficjentów Komisja uważa, że poziom wdrażania jest porównywalny w poszczególnych latach obu okresów programowania, nawet jeżeli dobry wybór projektów nie przełożył się jeszcze w pełni na wnioski o płatność.

Zalecenie 1 – Harmonogram ram legislacyjnych i dokumentów programowych

Komisja przyjmuje to zalecenie.

Komisja przedstawiła wniosek dotyczący ram legislacyjnych na okres po 2020 r. w dniu 29 maja 2018 r., tj. 30 miesięcy przed rozpoczęciem okresu programowania po 2020 r. Do tego zalecenia w znacznym stopniu się już odniesiono, w szczególności w komunikacie Komisji COM(2018) 98 z dnia 14 lutego 2018 r. „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”, a w szczególności w sekcji 6, w której podkreślono znaczenie terminowego osiągnięcia porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych na okres po roku 2020.

Zalecenie 2 – Dobrze uzasadnione wnioski o dokonywanie przeglądów programów (w tym wpływów na rezultaty)

Komisja przyjmuje to zalecenie.

Zalecenie 3 – Sposoby uzyskiwania informacji pozwalających na lepsze monitorowanie absorpcji

Komisja przyjmuje to zalecenie.

Zalecenie 4 – Nacisk na osiąganie wyników i uzyskiwanie dobrych rezultatów

Komisja przyjmuje to zalecenie.

Glosariusz i wykaz skrótów

Absorpcja: Uważa się, że absorpcja finansowania następuje w chwili, gdy Komisja wypłaca środki finansowe na rzecz programu operacyjnego państwa członkowskiego jako współfinansowanie projektów kwalifikowalnych. Obejmuje zaliczki, płatności okresowe i końcowe.

Anulowanie zobowiązania: Umorzenie całości lub części zobowiązania, które nie zostało wykonane. Anulowanie zobowiązania następuje automatycznie po pewnym czasie, zwykle po dwóch lub trzech latach (zasada n+2/n+3).

COCOF: Komitet koordynujący fundusze (COCOF) jest stałym komitetem Komisji Europejskiej. Jego zadanie polega na omawianiu zagadnień związanych z wdrażaniem rozporządzeń regulujących fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Wytyczne COCOF mają formę zaleceń. Towarzyszą im przykłady oraz informacje praktyczne. Nie mają one charakteru wiążącego ani ograniczającego.

Duży projekt: Obejmuje on ekonomicznie nierozdzielną serię prac, działań lub usług spełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną oraz posiadających wyraźnie określone cele, której łączny koszt przekracza 50 mln euro lub 75 mln euro w przypadku projektu w dziedzinie transportu. Zatwierdzenie ze strony Komisji jest wymagane osobno dla każdego projektu.

Efekt deadweight: Efekt deadweight powstaje, gdy finansowanie jest przyznawane beneficjentowi, który dokonałby takiego samego wyboru również bez udzielonego wsparcia. W takiej sytuacji wynik określonego działania nie stanowi konsekwencji realizowanej polityki, a pomoc wypłacona beneficjentowi nie wywiera oddziaływania. Zatem ta część wydatków, która prowadzi do pojawienia się efektu deadweight, jest z definicji nieskuteczna, ponieważ nie przyczynia się do osiągnięcia celów.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej poprzez korygowanie podstawowych dysproporcji regionalnych. Do osiągnięcia tego celu wykorzystuje wsparcie finansowe udzielane na budowę infrastruktury i na efektywne inwestycje ukierunkowane na tworzenie miejsc pracy, przede wszystkim w sektorze przedsiębiorstw.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS): Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej poprzez poprawę możliwości zatrudnienia, głównie za pomocą szkoleń, a także promowanie wysokiego poziomu zatrudnienia oraz tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy.

Fundusz Spójności: Celem Funduszu Spójności jest zwiększenie spójności gospodarczej i społecznej w Unii Europejskiej przez finansowanie z jego środków projektów dotyczących środowiska i transportu w państwach członkowskich, w których PNB na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Instytucja audytowa: Instytucja audytowa poświadcza Komisji skuteczne funkcjonowanie systemów zarządzania i mechanizmów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do PO (a w konsekwencji – w odniesieniu do legalności i prawidłowości poświadczonych wydatków). Instytucje audytowe to zasadniczo wydziały w strukturach kancelarii prezesa rady ministrów, ministerstwa finansów (lub podległych mu organów kontroli wewnętrznej), innych ministerstw lub najwyższego organu kontroli, wyznaczone przez państwo członkowskie. Muszą one być funkcjonalnie niezależne od organów zarządzających środkami finansowymi. Instytucja audytowa przekazuje instytucjom zarządzającym i instytucjom certyfikującym odpowiedzialnym za dany PO swoje ustalenia sformułowane w ramach kontroli systemów i operacji. Raz do roku przedstawia ona informacje na temat swojej pracy w rocznym sprawozdaniu z kontroli przekazywanym Komisji. Jeżeli instytucja audytowa uważa, że instytucja zarządzająca nie podjęła odpowiednich działań naprawczych, ma obowiązek zwrócić uwagę Komisji na ten fakt.

Instytucja certyfikująca: Instytucja wyznaczona przez państwo członkowskie do przeprowadzania kontroli pierwszego szczebla dotyczących wydatków zgłoszonych przez instytucje zarządzające oraz poświadczająca legalność i prawidłowość takich wydatków.

Instytucja zarządzająca: Krajowy, regionalny lub lokalny organ administracji publicznej (bądź dowolny inny podmiot publiczny lub prywatny) wyznaczony przez państwo członkowskie do zarządzania programem operacyjnym. Jej zadania obejmują wybór projektów do finansowania, monitorowanie realizacji projektów i przekazywanie Komisji sprawozdań dotyczących aspektów finansowych i osiągniętych rezultatów. Jest ona także organem, który nakłada korekty finansowe na beneficjentów w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Komisję, Europejski Trybunał Obrachunkowy lub dowolny organ w państwie członkowskim.

Narodowe strategiczne ramy odniesienia: Dokument referencyjny dotyczący programowania wydatków ze środków UE na poziomie krajowym w okresie programowania 2007–2013. Zapewnia on zgodność pomocy z funduszy ze strategicznymi wytycznymi UE dla spójności i określa związek pomiędzy priorytetami UE z jednej strony a priorytetami krajowymi i regionalnymi z drugiej strony. W okresie programowania 2014–2020 narodowe strategiczne ramy odniesienia zostały zastąpione umowami partnerstwa (zob. definicja poniżej).

Okres programowania: Wieloletnie ramy czasowe, w których planowane są i realizowane wydatki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Oś priorytetowa: Jeden z priorytetów strategii programu operacyjnego, obejmujący grupę powiązanych ze sobą operacji posiadających określone mierzalne cele.

Poziom absorpcji: Procentowa część łącznej kwoty zobowiązań na rzecz programu operacyjnego, która to część została objęta absorpcją, czyli wypłacona przez Komisję.

Program operacyjny (PO): W PO określa się priorytety i szczegółowe cele państwa członkowskiego oraz sposób wykorzystania środków finansowych (unijnych środków finansowych oraz krajowego współfinansowania publicznego i prywatnego) w danym okresie (obecnie siedmioletnim) do finansowania projektów. Projekty w ramach PO muszą przyczyniać się do osiągania określonej liczby celów. PO mogą być finansowane z EFRR, Funduszu Spójności lub EFS. PO jest przygotowywany przez państwo członkowskie i musi zostać zatwierdzony przez Komisję przed dokonaniem jakichkolwiek płatności z budżetu UE. PO można modyfikować w okresie programowania wyłącznie za zgodą obu stron.

Projekt wsteczny: Projekty lub operacje wsteczne, w których ponsiesiono wydatki ze źródeł krajowych lub które zostały ukończone przed oficjalnym wystąpieniem o współfinansowanie unijne lub uzyskaniem go, tj. takie, która są finansowane ze skutkiem wstecznym. W okresie programowania 2014–2020 są to projekty lub operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta albo niekwalifikowalne do dofinansowania unijnego.

Przydzielona pula środków finansowych: Łączna kwota przydzielona na rzecz państwa członkowskiego lub programu operacyjnego (PO) w danym okresie programowania. Jest to teoretycznie maksymalna kwota, jaka może zostać wypłacona.

Rozłożenie finansowania projektu na dwa okresy programowania: Sposób organizacji finansowania projektu na przestrzeni dwóch okresów programowania w celu ograniczenia ryzyka nieukończenia projektów (które w związku z tym byłyby niekwalifikowalne) i zwiększenia absorpcji środków na pierwszym etapie (2007–2013).

Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności: Strategiczne wytyczne Wspólnoty obejmują zasady i priorytety polityki spójności i zawierają sugestie na temat najlepszego sposobu wykorzystywania przez europejskie regiony środków udostępnionych na rzecz krajowych i regionalnych programów pomocy w okresie programowania 2007–2013. Organy krajowe muszą stosować wytyczne jako podstawę do opracowywania swoich krajowych priorytetów strategicznych i planów na okres programowania 2007–2013, znanych pod nazwą narodowych strategicznych ram odniesienia.

Umowy partnerstwa: Umowy, które Komisja Europejska zawarła z każdym państwem członkowskim na okres programowania 2014-2020. Określają one plany organów krajowych dotyczące wykorzystania środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz wytyczają cele strategiczne i priorytety inwestycyjne każdego państwa, łącząc je z ogólnym celem strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Obejmują one także szczegółowe informacje dotyczące wszelkich warunków wstępnych (tj. warunków skutecznego i wydajnego wykorzystania środków) oraz ram zarządzania wynikami. Umowy są przygotowywane przez państwa członkowskie w uzgodnieniu z Komisją i muszą zostać przyjęte przez Komisję.

Unijna wartość dodana: Wartość dodatkowa działań UE w stosunku do wartości działań realizowanych samodzielnie przez państwa członkowskie.

Wieloletnie ramy finansowe (WRF): Określają priorytety dotyczące wydatków oraz maksymalne kwoty, które UE może wydać w poszczególnych obszarach w ustalonym okresie kilku lat. Bieżące WRF obejmują lata 2014-2020, poprzednie zaś obejmowały lata 2007-2013 i 2000-2006 (tzw. Agenda 2000).

Wspólne ramy strategiczne: Zapewniają wytyczne i pomagają zharmonizować cele, które mają zostać osiągnięte przez różne unijne fundusze w ramach polityki spójności oraz inne instrumenty i obszary polityki UE.

Zamknięcie: Rozliczenie finansowe dokonane w formie płatności salda końcowego na rzecz państwa członkowskiego lub odzyskania nadpłaconych przez Komisję kwot. Zamknięcie to ostatni etap w cyklu realizacji programu.

Zobowiązanie: Zobowiązanie prawne do przekazania środków finansowych z zastrzeżeniem pewnych warunków, poprzez które Unia Europejska zobowiązuje się do zwrotu części kosztów współfinansowanego projektu po jego zakończeniu.

Przypisy

1 Art. 174 i 176 TFUE oraz art. 89 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

2 Środki finansowe na zobowiązania na rzecz EFRR, Funduszu Spójności i EFS w okresie programowania 2007–2013 wyniosły 342,5 mld euro. Ostateczne kwoty tych środków na zobowiązania będą znane dopiero po zamknięciu wszystkich postępowań.

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25).

4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U. L 371 z 27.12.2006, s. 1).

5 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 1) oraz rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Fundusz Społecznego (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 79).

6 Jako okres programowania należy rozumieć wieloletnie ramy, w których planowane są i realizowane wydatki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

7 Art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

8 Art. 137 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

9 Art. 75 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

10 Płatności dokonywane przez Komisję obejmują płatności zaliczkowe, zgodnie z art. 76 i 82 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

11 Art. 93 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

12 Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Grecja, Chorwacja, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja.

13 W okresie programowania 2014–2020 zasada n+3 ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, zgodnie z art. 136 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

14 Grupa zadaniowa ds. lepszego wdrażania została ustanowiona w celu wsparcia tych państw członkowskich, które borykały się z trudnościami w wykorzystaniu środków pozostałych z okresu programowania 2007–2013. Jej prace koncentrowały się na 38 PO objętych EFRR i Funduszem Spójności oraz dotyczyły ośmiu państw członkowskich.

15 Parlament Europejski, Komisja Rozwoju Regionalnego, „Sprawozdanie w sprawie poziomu wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: wnioski dotyczące przyszłości polityki spójności UE”(2010/2305(INI)), 25 lipca 2011 r.

16 Opinia nr 7/2011 (Dz.U. C 47/1 z 17.2.2012, s. 1).

17 Zob. sprawozdanie roczne za 2013 r., rozdział 10 – „Budżet UE a uzyskiwane rezultaty”, pkt 10.10 (Dz.U. C 398 z 12.11.2014).

18 Rozporządzenie ogólne na okres programowania 2007-2013 zostało przyjęte w drodze specjalnej procedury ustawodawczej, tj. Rada była zasadniczo jedynym ustawodawcą, a Parlament Europejski miał ograniczoną możliwość interwencji. Rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów na okres programowania 2014–2020 zostało przyjęte w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, tj. Rada i Parlament Europejski odegrały w negocjacjach równe role.

19 Sprawozdanie specjalne nr 2/2017 pt. „Negocjacje Komisji dotyczące umów partnerstwa i programów w obszarze spójności na lata 2014-2020 – wydatki są bardziej ukierunkowane na priorytety strategii »Europa 2020«, lecz mechanizmy pomiaru wykonania zadań są coraz bardziej skomplikowane”, pkt 36 i 37.

20 COM(2018) 98 final z 14 lutego 2018 r. „Nowe, nowoczesne wieloletnie ramy finansowe dla Unii Europejskiej, która skutecznie realizuje swoje priorytety po 2020 r.”.

21 Sprawozdanie specjalne nr 2/2017, pkt 49 i 53–55.

22 Negocjacje trwały dłużej prawdopodobnie z powodu nowych wymogów wprowadzonych w nowych ramach prawnych, problemów informatycznych, które wystąpiły w nowym systemie elektronicznej wymiany informacji, oraz bardziej złożonej procedury przyjmowania PO przez Komisję. (Zob. sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 2/2017, pkt 55).

23 W tym: 249 PO objętych EFRR i Funduszem Spójności; 118 PO objętych EFS; 73 PO objęte europejską współpracą terytorialną.

24 W tym: 124 PO objęte EFRR i Funduszem Spójności; 95 PO objętych EFS; 92 wielofunduszowe PO, 76 PO objętych europejską współpracą terytorialną.

25 Poziom absorpcji środków jest obliczany poprzez podział skumulowanych kwot płatności przez łączną kwotę zobowiązań w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności. Rezerwa wykonania w okresie programowania 2014–2020 nie została ujęta w łącznej kwocie zobowiązań, ponieważ jest ona zależna od rezultatu przeglądu wyników.

26 W świetle nieustannych trudności gospodarczych okres kwalifikowalności 13 greckich programów i 18 programów INTERREG III został przedłużony do 31 grudnia 2009 r., co spowodowało przedłużenie przedłożenia do 31 marca 2011 r. Po trzęsieniu ziemi w Abruzji regionalny program operacyjny i program INTERREG III A Italia-Adriatico zostały przedłużone do 30 czerwca 2010 r., a termin składania PO do 30 września 2011 r.

27 Wyniosły one 7% wkładów z funduszy. Art. 32 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1).

28 Zob. sprawozdania roczne Trybunału za 2015 i 2016 r., rozdział 6 – „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”.

29 Trzecie końcowe sprawozdanie finansowe, obejmujące okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., ma zostać poddane badaniu i zatwierdzeniu przez Komisję do 31 maja 2018 r. W wyniku tego skumulowana kwota wydatków może się zmienić.

30 Mój region, moja Europa, nasza przyszłość. Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska, wrzesień 2017 r., s. 177.

31 Bułgaria, Estonia, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja.

32 Zob. sprawozdanie roczne Trybunału za 2016 r., rozdział 2 – „Zarządzanie budżetem i finansami”, pkt 2.24–2.25.

33 Poziomy absorpcji środków są obliczane poprzez podział łącznej kwoty płatności (332,9 mld euro) przez łączną kwotę zobowiązań w ramach EFRR, Funduszu Spójności i EFS (342,5 mld euro). Określenie poziomu absorpcji ma charakter wstępny, gdyż wnioski o płatność końcową wciąż są na etapie rozliczania, co będzie miało wpływ na wartość skumulowanych płatności.

34 EFRR/Fundusz Spójności: 3,5 mld euro; EFS: 0,9 mld euro.

35 EFRR/Fundusz Spójności: 743,5 mln euro; EFS: 110,3 mln euro.

36 Art. 67 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

37 Chorwacja przystąpiła do UE w lipcu 2013 r., a okres kwalifikowalności trwał w jej przypadku do 31 grudnia 2016 r.

38 Komunikat prasowy MEMO/15/4654 z 24.3.2015.

39 DG EMPL zapewniła DG REGIO wsparcie polegające na ocenie systemów zarządzania EFS, otrzymywała informacje o wykonanej pracy i brała udział w kontrolach przeprowadzanych w państwach członkowskich.

40 Grupa zadaniowa wsparła także Słowenię, ponieważ poziom absorpcji środków z części Funduszu Spójności, która obejmowała PO „Środowisko i Infrastruktura Transportowa”, plasował się znacznie poniżej średniego unijnego poziomu.

41 Obejmowała ona następujące tematy: projekty finansowane ze skutkiem wstecznym, rozłożenie finansowania projektów na dwa okresy programowania, błędy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zaliczki umowne; przedkładanie i zatwierdzanie dużych projektów.

42 Motyw 6 i art. 48 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do uproszczenia niektórych przepisów oraz w odniesieniu do niektórych przepisów w zakresie zarządzania finansowego (Dz.U. L 158 z 24.6.2010, s. 1).

43 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

44 Art. 37 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

45 Duże projekty obejmują ekonomicznie nierozdzielną serię prac, działań lub usług spełniających precyzyjnie określoną funkcję techniczną oraz posiadających wyraźnie określone cele, której łączny koszt przekracza 50 mln euro lub 75 mln euro w przypadku projektu w dziedzinie transportu. Zatwierdzenie ze strony Komisji jest wymagane osobno dla każdego projektu.

46 Art. 40 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

47 C(2015) 2771 final.

48 C(2015) 2771 final.

49 Czternaście z 20 PO w próbie Trybunału obejmowało duże projekty lub projekty o wartości ponad 5 mln euro.

50 Sprawozdanie specjalne nr 36/2016 pt. „Ocena mechanizmów zamknięcia programów rozwoju obszarów wiejskich i programów w obszarze spójności na lata 2007–2013”, tabela 5.

51 COCOF 12/0050/01.

52 Pkt 6.19 sprawozdania rocznego za 2008 r., rozdział 6 „Spójność”.

53 Art. 65 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

54 C(2015)2771 final.

55 „Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006, situation as at 31 December 2013” (Zestawienie danych dotyczących postępu dokonanego w finansowaniu i wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej zgłoszonych przez instytucje zarządzające zgodnie z art. 67 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 – okres programowania 2007–2013, stan na 31 grudnia 2015 r., Komisja Europejska, EGESIF_16-0011-00, 20 września 2016 r.)

56 Zob. sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 19/2016 „Wykonywanie budżetu UE za pośrednictwem instrumentów finansowych – wnioski na przyszłość z okresu programowania 2007-2013”, pkt 42–44 oraz rozdział 6 sprawozdań rocznych za 2014, 2015 i 2016 r.

57 Zob. sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 19/2016 „Wykonywanie budżetu UE za pośrednictwem instrumentów finansowych – wnioski na przyszłość z okresu programowania 2007-2013”, pkt 95-96 i sprawozdania roczne za 2014, 2015 i 2016 r.

58 „Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006, situation as at 31 December 2013” (Zestawienie danych dotyczących postępu dokonanego w finansowaniu i wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej zgłoszonych przez instytucje zarządzające zgodnie z art. 67 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 – okres programowania 2007–2013, stan na 31 marca 2017 r.(zamknięcie), Komisja Europejska, EGESIF_17-0014-00, 20 września 2017 r).

59 „Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006, situation as at 31 December 2013” (Zestawienie danych dotyczących postępu dokonanego w finansowaniu i wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej zgłoszonych przez instytucje zarządzające zgodnie z art. 67 ust. 2 lit. j) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 – okres programowania 2007–2013, stan na 31 marca 2017 r.(zamknięcie), Komisja Europejska, EGESIF_17-0014-00, 20 września 2017 r).

60 Sprawozdanie specjalne nr 36/2016.

61 Sprawozdanie specjalne nr 36/2016.

 

1 COM(2016) 605 z 14.9.2016, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii.

2 Dotyczy: Odpowiedź Komisji do pkt 6.19 sprawozdania rocznego Trybunału za 2008 r.

3 Art. 56 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

4 Art. 65 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

5 Art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

6 Zob. odpowiedzi Komisji do pkt 129 i 130 sprawozdania specjalnego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 36/2016.

7 Przykładowo od początku przedmiotowego okresu prowadzono regularne monitorowanie efektywności programów. Komisja skorzystała również z sieci ekspertów ds. oceny, aby przedstawić roczny przegląd wdrażania, a jego synteza i sprawozdania roczne są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013 Komisja zaczęła podejmować działania w odniesieniu do niektórych państw członkowskich już w 2010 r., kiedy dostrzeżono pewne ryzyko spadku tempa absorpcji. W sprawozdaniu rocznym z 2013 r. zwrócono uwagę na wyzwania i jasno określono kwestie prowadzące do spadku tempa absorpcji w poszczególnych krajach. Pod adresem: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_synthesis_final.pdf
Sprawozdania strategiczne przyjęte przez Komisję w 2010 r. i 2013 r. zawierały przegląd wdrażania na poziomie UE oraz przekazywały informacje na temat potrzeby przyspieszenia wdrażania i realizacji celów inwestycyjnych.

Wydarzenie Data
Przyjęcie ramowego programu kontroli / rozpoczęcie kontroli 2.3.2016
Oficjalne przesłanie projektu sprawozdania do Komisji (lub innej jednostki kontrolowanej) 28.3.2018
Przyjęcie sprawozdania końcowego po przeprowadzeniu postępowania kontradyktoryjnego 30.5.2018
Otrzymanie oficjalnych odpowiedzi Komisji (lub innej jednostki kontrolowanej) we wszystkich językach 23.7.2018

Zespół kontrolny

Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli dotyczących wybranych obszarów polityki i programów unijnych bądź kwestii związanych z zarządzaniem w wybranych obszarach budżetowych. Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne w taki sposób, aby miały one jak największe oddziaływanie, biorąc pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia dla wykonania zadań lub zgodności, poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze, nadchodzące zmiany oraz interes polityczny i społeczny.

Niniejsza kontrola wykonania zadań została przeprowadzona przez Izbę II – której przewodniczy członek Trybunału Iliana Ivanova – zajmującą się takimi obszarami wydatków jak inwestycje na rzecz spójności, wzrostu gospodarczego i włączenia społecznego. Kontrolą kierował członek Trybunału Henri Grethen, a w działania kontrolne zaangażowani byli: Marc Hostert, szef gabinetu, Niels-Erik Brokopp i Emmanuel Rauch, kierownicy, Anna Fiteni i Peggy Vercauteren, koordynatorki zadań, a także kontrolerzy: Alessandra Falcinelli, Agota Krenusz, Radka Papouskova, Adrian Rosca i Piotr Senator.

Od lewej: Anna Fiteni, Marc Hostert, Radka Papouskova, Piotr Senator, Peggy Vercauteren, Niels-Erik Brokopp, Henri Grethen.

Kontakt

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12 rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel.: +352 4398-1
Formularz kontaktowy: eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu).

Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2018

PDF ISBN 978-92-847-0003-5 ISSN 1977-5768 doi:10.2865/771676 QJ-AB-18-013-PL-N
HTML ISBN 978-92-9207-989-5 ISSN 1977-5768 doi:10.2865/423939 QJ-AB-18-013-PL-Q

© Unia Europejska, 2018

W celu wykorzystania lub powielenia zdjęć lub innych materiałów nieobjętych prawem autorskim Unii Europejskiej należy wystąpić o zgodę bezpośrednio do właścicieli praw autorskich.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z UE

Osobiście
W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego centrum można znaleźć na stronie: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

Telefonicznie lub drogą mailową
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na temat Unii Europejskiej. Można się z nim skontaktować:

Wyszukiwanie informacji o UE

Online
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa: https://europa.eu/european-union/index_pl.

Publikacje UE
Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić w serwisie EU Bookshop: https://publications.europa.eu/pl/publications. Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji można otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct lub z lokalnym centrum informacyjnym (zob. https://europa.eu/european-union/contact_pl).

Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1951 r., są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex: http://data.europa.eu/euodp/pl/home?.

Portal Otwartych Danych UE
Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.eu/euodp/pl/home?) umożliwia dostęp do zbiorów danych pochodzących z instytucji i innych organów UE. Dane można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.