Különjelentés
     17 sz.2018

A Bizottság és a tagállamok a 2007–2013-as programok utolsó éveiben tettek ugyan intézkedéseket a források alacsony felhasználását illetően, de nem az eredmények elérése állt a középpontban

A jelentés bemutatása Forrásfelhasználásról attól kezdve beszélünk, amikor egy tagállam támogatható projektje az uniós költségvetésből társfinanszírozásban részesül. Az uniós költségvetés körülbelül egyharmadát különítik el a kohéziós politikára.

Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság és a tagállamok intézkedései eredményesen segítették-e az ERFA-ból, az ESZA-ból és a KA-ból nyújtott források felhasználását a 2007–2013-as programozási időszak során, és összevetéseket tettünk a 2000–2006-os és a 2014–2020-as programozási időszakkal.

Megállapítottuk, hogy a 2007-2013-as programozási időszakban lassan kezdődött meg a végrehajtás, egyebek közt a jogszabályi keret és a programozási dokumentumok (operatív programok) késedelmes elfogadása és a programidőszakok átfedése miatt. A Bizottság ugyan figyelemmel kísérte a támogatások felhasználását, de csak a támogathatósági időszak lejárta előtt mintegy 13 hónappal állított fel egy munkacsoportot azon tagállamok segítésére, ahol gyenge volt az operatív programok forrásfelhasználása. A megtett intézkedések nyomán a forrásfelhasználás határozott növekedése volt tapasztalható, ugyanakkor az intézkedések némelyike elsősorban a forrásfelhasználásra és a szabályoknak való megfelelésre irányult, és nemigen vette figyelembe az eredményeket. Különösen az operatív programok gyakori felülvizsgálata kérdőjelezi meg a programozási eljárást megalapozó elemzések alaposságát, valamint az operatív program és a kohéziós politika célkitűzéseinek elérésére való képességet.

A kiadvány 23 nyelven és a következő formátumban érhető el:
PDF
PDF General Report

Összefoglalás

A forrásfelhasználásról

I

A kohéziós politika célja az Európai Unió eltérő fejlettségi szintű régiói közötti egyenlőtlenségek csökkentése. Erre az – operatív programokon keresztül végrehajtott – szakpolitikára fordítja az Unió a költségvetésének körülbelül egyharmadát. A forrásokat a többéves programozási időszak kezdetén teszik elérhetővé. Forrásfelhasználási képességen azt értjük, hogy egy tagállam milyen hatékonyan és eredményesen képes felhasználni a rendelkezésére bocsátott pénzügyi forrásokat. Forrásfelhasználásról attól kezdve beszélünk, amikor egy tagállam támogatható projektje az uniós költségvetésből társfinanszírozásban részesül. Ahhoz, hogy az eredmények elérése maradjon a középpontban, a tagállamoknak mindenképp el kell kerülniük azt a helyzetet, hogy a programozási időszak végén még jelentős pénzeszközök várjanak felhasználásra, mivel a sietős forrásfelhasználásnak az értékarányosság láthatja kárát. A forrásfelhasználás üteme tehát fontos a szakpolitikai célok elérésének szempontjából, de öncél nem lehet.

Hogyan végeztük az ellenőrzést?

II

Megvizsgáltuk, hogy a Bizottság és a tagállamok intézkedései eredményesen segítették-e az ERFA-ból, az ESZA-ból és a KA-ból nyújtott források felhasználását a 2007–2013-as programozási időszak során. A következő négy tagállamban végeztünk helyszíni ellenőrzéseket: Cseh Köztársaság, Magyarország, Olaszország és Románia. Ellenőrzésünk a 2007–2013-as programozási időszakra terjedt ki, tettünk azonban összevetéseket a 2000–2006-os és a 2014–2020-as programozási időszakkal, kiemelve a jelenlegi időszakra nézve fennálló forrásfelhasználási kockázatokat.

Megállapításaink

III

Megállapításunk szerint a jogszabályi keret késedelmes – az egyes programozási időszakok megkezdése előtt hat hónappal, illetve két héttel történt – elfogadása mind a 2007–2013-as, mind a 2014–2020-as időszak esetében az operatív programok késedelmes elfogadásához vezetett. A legtöbb operatív program elfogadására mindkét időszakban azok megkezdése után egy évvel került sor. Elkerülhetetlen volt a dominóhatás: késve kezdődött meg a rendelkezésre bocsátott források felhasználása is.

IV

A 2007–2013-as időszakban lassan, 2014–2020-ban pedig még lassabban kezdődött el a megvalósítás. A fent említett dominóhatás mellett a lassú kezdés egy másik oka a programozási időszakok átfedése volt, mivel emiatt a tagállamok még a következő program megindulása után is az előző időszakból származó támogatás felhasználását folytatták.

V

A 2007–2013-as programozási időszak során a Bizottság figyelemmel kísérte a támogatások felhasználását, de csak a támogathatósági időszak lejárta előtt kb. 11 hónappal állított fel egy munkacsoportot azon tagállamok segítésére, ahol gyenge volt az operatív programok forrásfelhasználása. Nyolc tagállam részesült segítségben a végrehajtás-javítási munkacsoport részéről. Ezen intézkedések nyomán az így támogatott tagállamoknál a forrásfelhasználás határozott növekedése volt tapasztalható. A 2018-as év kezdetén az átlagos uniós forrásfelhasználási arány 97,2% volt. Egyes tagállamoknak nem sikerült az összes rendelkezésre álló forrást felhasználniuk: 2017 végén a fel nem használt források összege 4,4 milliárd euró volt. A forrásfelhasználási aránynak, illetve a fel nem használt finanszírozásnak a végleges értéke csak a lezárás után lesz ismeretes.

VI

A forrásfelhasználás fokozását többek között ezek az intézkedések célozták: az operatív programok felülvizsgálata, projektek több programozási időszakra történő felosztása, projektek visszamenőleges társfinanszírozása, pénzügyi eszközökre nyújtott előlegek és szerződéses előlegek. Ezen intézkedések némelyike elsősorban a forrásfelhasználásra és a szabályoknak való megfelelésre irányult, és nemigen vette figyelembe az eredményeket. Különösen az operatív programok gyakori felülvizsgálata kérdőjelezi meg a programozási eljárást megalapozó elemzések, illetve a későbbi felülvizsgálatok alaposságát, valamint az operatív program és a kohéziós politika célkitűzéseinek elérésére való képességet.

VII

A Bizottságnak nincs átfogó áttekintése valamennyi alkalmazott intézkedésről, illetve ezeknek a forrásfelhasználásra gyakorolt hatásáról, mivel a tagállamok nem szolgáltak elég információval, és mivel egyes intézkedések (például a visszamenőleges projektek és a szerződéses előlegek) esetében a jogszabályi keret nem írja elő, hogy a tagállamok beszámoljanak a Bizottságnak.

Ajánlásaink

VIII

A Bizottság:

 • javasoljon a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek menetrendet a jogszabályi keret és a programdokumentumok megtárgyalására és elfogadására, hogy az operatív programok végrehajtása már a programozási időszak elején megkezdődhessen;
 • a legfontosabb teljesítményelemek vonatkozásában követelje meg, hogy az operatív programok felülvizsgálata az operatív programok, a partnerségi megállapodások és a kapcsolódó igények alapos és átfogó értékelésén alapuljon, és e felülvizsgálat elsődleges célja a jobb eredmények elérése legyen; gondoskodjon arról, hogy olyan információkra tudjon szert tenni, amelyek révén nyomon tudja követni a forrásfelhasználást, fel tudja ismerni a lassú és gyors forrásfelhasználást, és előre fel tudja mérni az intézkedések szükségességét és hatását annak eldöntéséhez, hogy ezeket az intézkedéseket meghozza-e vagy sem;
 • amikor a megvalósítás meggyorsítása érdekében célzott támogatást nyújt, győződjön meg arról, hogy az intézkedések hangsúlya a megfelelő eredmények elérésén van.

Bevezetés

Szakpolitikai célkitűzések, finanszírozás és irányítás

01

A kohéziós politika célja az eltérő fejlettségi szintű régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentése, a hanyatló ipari területek szerkezetátalakítása, valamint a határokon átnyúló, transznacionális és régióközi együttműködés ösztönzése az Európai Unióban1. E célok elérése érdekében az uniós forrásokat olyan területek fejlesztésére használják fel, mint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, a közlekedési infrastruktúra, a kkv-k támogatása, a munkaerőpiacra való beilleszkedés és a hátrányos helyzetűek társadalmi befogadása.

02

A többéves pénzügyi keret körvonalazza, hogy az Unió maximálisan mekkora éves összegeket fordíthat a különböző szakpolitikákra, többek között a kohézióra. Az uniós költségvetés körülbelül egyharmadát fordítják a kohéziós politikára. A kohéziós politika végrehajtása az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap (KA) keretében történik. Folyó áron az ERFA, ez ESZA és a KA teljes juttatása a 2000–2006-os programozási időszakban körülbelül 261 milliárd eurót, 2007–2013-ban 346 milliárd eurót, 2014–2020-ban pedig kb. 365 milliárd eurót2 tett ki. A kohéziós finanszírozás összegét előzetesen szétosztják a tagállamok között.

03

A kohéziós politikára a 2007–2013-as programozási időszakban vonatkozó szabályokat egy általános rendelet3 és annak végrehajtási szabályai4, valamint az ERFA-ra, az ESZA-ra és a Kohéziós Alapra vonatkozó alapspecifikus rendeletek állapítják meg5. Ezeket a Bizottság végrehajtási szabályai, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok és útmutató dokumentumok egészítik ki. Minden programozási időszakra nézve új jogalkotási csomag kerül elfogadásra.

04

Ezeket az alapokat operatív programok útján valósítják meg, amelyek meghatározzák a beruházási prioritásokat és a konkrét célkitűzéseket. Az operatív programok leírják azt is, hogy a programozási időszak6 során hogyan fogják projektfinanszírozásra felhasználni a forrásokat. A tagállamok saját nemzeti keretösszegüket nemzeti stratégiai, illetve uniós kohéziós célkitűzéseiknek megfelelően osztják el a különböző nemzeti vagy regionális operatív programok között.

05

A kohéziós politikát a tagállamok és a Bizottság megosztva hajtják végre. A biztosok jelenlegi testülete 2014 novemberében kezdte meg ötéves hivatali időszakát. Az ezen szakpolitikai területek irányításáért felelős bizottsági részlegek a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO), illetve a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága (DG EMPL). Adott esetben ezek nyújtanak adminisztratív és technikai támogatást a tagállamoknak azt biztosítandó, hogy a pénzeszközök felhasználása megfelelő legyen7. A tagállamokban a kohéziós programokért felelős nemzeti, illetve regionális hatóságok feladata, hogy – a Bizottság felügyelete és végső felelőssége mellett – optimálisan használják fel az uniós alapokból elkülönített forrásokat és biztosítsák a társfinanszírozott műveletek jogszerűségét és szabályszerűségét8.

06

A programozási időszakok fő szakaszait az 1. ábra mutatja be. Minden programozási időszakra új jogszabályi keretet fogadnak el, amit a programozási dokumentumok benyújtása és elfogadása követ. A végrehajtás a programozási időszak első évének január 1-jétől kezdődhet, vagy – amennyiben ez hamarabbi időpont – attól kezdve, amikor az operatív programot jóváhagyásra benyújtják a Bizottsághoz. Az uniós költségvetésből az operatív program részére történő kifizetések azonban csak az operatív program elfogadását követően kezdődhetnek meg. Ezért a jogi keret vagy az operatív programok elfogadásának késedelmei kihatnak az uniós költségvetésből származó kifizetésekre is. Végezetül az operatív programok életciklusának utolsó szakasza a lezárás, amely vagy záró kifizetésben, vagy a jogosulatlanul kifizetett pénzeszközök visszatéríttetésében nyilvánul meg.

07

Ezeknek a szakaszoknak a lefolyása nem korlátozódik a 2007–2013-as időszakra. Például a 2007–2013-as programozási időszak végrehajtásának és lezárásának egy része 2013 után történt, amikor a 2014–2020-as időszak már elkezdődött. Ebből adódóan a programozási időszakok átfedésbe kerültek.

1. ábra

A 2007–2013-as programozási időszak fő szakaszai

08

A valamely operatív programhoz rendelt finanszírozást a hétéves programozási időszak során éves részletekre osztják fel9. Minden egyes részlet költségvetési kötelezettségvállalást eredményez: valamely operatív programra, projektek támogatható kiadásainak társfinanszírozására fordított uniós forrásról van szó. A kedvezményezettnél felmerülő ilyen kiadások nyomán a tagállam visszafizetési kérelmet nyújt be a Bizottságnak, amely ezután engedélyezi a kötelezettségvállalásokból történő kifizetést. A forrásokat azután tekintik felhasználtnak, ha a Bizottság már teljesítette a kifizetést10.

09

A 2007–2013-as programozási időszak idején a kötelezettségvállalásokat két éven belül kellett felhasználni (tehát azok kapcsán előfinanszírozásnak vagy időközi kifizetésnek kellett történnie), vagyis a kedvezményezettek kiadásait 2015. december 31-ig lehetett kifizetni, míg a visszatérítési kérelmeket ezt követően is be lehetett nyújtani. Ha a tagállam két éven belül nem használta fel a kötelezettségvállalást, akkor később ezt már nem tehette meg; ez az „n+2 szabály”11. Egyes tagállamok12 és egyes kötelezettségvállalási részletek13 esetében a szabály egy évvel hosszabb („n+3”) időszakról rendelkezett.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

10

Ellenőrzésünk célja annak vizsgálata volt, hogy a Bizottság és a tagállamok intézkedései eredményesen segítették-e az ERFA-ból, az ESZA-ból és a KA-ból nyújtott források felhasználását a 2007–2013-as programozási időszak során. Elsősorban a következőket vizsgáltuk:

 • feltárta-e a Bizottság a forrásfelhasználási nehézségeket, és időben kezelte-e azokat a felhasználás javítását célzó intézkedésekkel, illetve támogatta-e a tagállamokat ezek végrehajtásában;
 • ezen intézkedések során a tagállamok kellően figyelembe vették-e a szabályszerűség és az értékarányosság szempontjait (lásd: 1. háttérmagyarázat).
11

Noha az ellenőrzés a 2007–2013-as programozási időszakra terjedt ki, több helyütt utalunk a 2000–2006-os és a 2014–2020-as időszakra is, egyrészt összehasonlítási céllal, másrészt hogy rámutassunk a jelenlegi időszak forrásfelhasználási kockázataira.

12

Ellenőrzési munkánk a következőkből állt:

 • a 2007–2013-as programozási időszak – a forrásfelhasználásra kiható – jogi keretének elemzése;
 • a felhasználást és a lezárást befolyásoló egyes jogi rendelkezések végrehajtására vonatkozó bizottsági iránymutatások felülvizsgálata;
 • a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozó bizottsági monitoringeljárások értékelése a forrásfelhasználás szempontjából, beleértve a végrehajtás-javítási munkacsoport munkáját is14;
 • 16 ERFA és kohéziós, valamint négy ESZA operatív program elemzése ezt a hét tagállamot érintően: Bulgária, Cseh Köztársaság, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovákia és Spanyolország. Ezen operatív programok közül hét ERFA- és kohéziós, valamint két ESZA-programot vizsgáltunk mélyrehatóbban. Az érintett operatív programokat az melléklet sorolja fel;
 • helyszíni ellenőrzések a következő négy tagállamban: Cseh Köztársaság, Magyarország, Olaszország és Románia;
 • interjúk a REGIO és az EMPL Főigazgatóság tisztviselőivel, többek között a végrehajtás-javítási munkacsoport résztvevőivel.

1. háttérmagyarázat

A forrásfelhasználás nem öncél, hanem eszköz eredmények elérésére

Forrásfelhasználási képesség alatt azt értjük, hogy egy tagállam mennyire képes hatékonyan és eredményesen felhasználni a rendelkezésére bocsátott pénzügyi forrásokat15. A Számvevőszék már rámutatott, hogy az Unió számára folyamatosan gondot jelent minőségi eredményeket elérni az olyan rendszerek esetén, ahol a forrásokat előre felosztják a tagállamok között és ahol implicit cél a forrásfelhasználás16. Beszámoltunk arról is, hogy a 2007–2013-as időszakra vonatkozó jogszabályi keret elsősorban a kiadások szabályszerűségére összpontosított, a teljesítményre viszont kevésbé17.

A forrásfelhasználás ne öncél legyen, hanem a nemzeti és az uniós politikai célok elérésére irányuló intézkedések melletti elköteleződés eszköze. A kohéziós politikát tekintélyes összegekkel finanszírozzák, és elvárható tőle, hogy jelentős előnyökkel járjon az uniós polgárok számára. Ennek érdekében különösen fontos, hogy a támogatások felhasználása értékarányos módon menjen végbe.

Észrevételek

A Bizottság késve reagált a végrehajtás lassulására, de fellépése elősegítette a felhasználás fokozását

13

Összevetettük a 2007–2013-as, illetve a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó jogi keret elfogadásának időbeli lefolyását, hogy meg tudjuk határozni, mennyi idejük jutott a tagállamoknak az operatív programok benyújtására a programozási időszak megkezdése előtt. Megvizsgáltuk, hogy mikor kerültek elfogadásra a 2007–2013-as, illetve a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó operatív programok, hogy meghatározhassuk, mikor kezdhették meg a tagállamok a források felhasználását. Vizsgáltuk a 2000–2006-os, a 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszak forrásfelhasználási arányát is, hogy rá tudjunk mutatni a felhasználás alakulásának hasonlóságaira, és, hogy megállapíthassuk, mi várható a jelenlegi időszakban. Végül értékeltük, hogy a Bizottság miként kísérte figyelemmel a 2007–2013-as időszakban a felhasználást, hogy időben lépett-e fel, és hogy milyen eredményeket ért el.

A jogszabályi keret késedelmes elfogadása és a végrehajtás lassúsága miatt fokozódik a források felhasználására irányuló nyomás

14

A jogszabályi keret elfogadása az operatív programok előkészítésének alapvető előfeltétele, mivel ez teremti meg a szabályozási keretet, és ez ad jogbiztonságot a tagállamok számára arra nézve, hogy az operatív programokban rögzített kiadási terveik és célkitűzéseik összhangban állnak az uniós célkitűzésekkel. Ezután az operatív programok Bizottság általi elfogadása adja meg a jelet arra, hogy megkezdjék az uniós költségvetésből az operatív program részére történő kifizetéseket. Ahhoz, hogy a felhasználás már az adott programozási időszak kezdetén megkezdődhessen, az arra az időszakra vonatkozó jogszabályi keretre a Bizottságnak már jóval a tervezett kezdet előtt javaslatot kell tennie, a jogalkotónak pedig azt szintén időben kell elfogadnia. Korábbi tapasztalatok alapján a következő határidőket tartjuk ésszerűnek:

 • a Bizottság az időszak kezdete előtt 30 hónappal (két és fél évvel) tesz javaslatot a jogalkotási keretre;
 • a jogalkotó a bizottsági javaslattól számított 18 hónapon belül fogadja el a keretet;
 • a tagállamok a jogi keret elfogadását követő egy éven belül nyújtják be, illetve a Bizottság ugyanezen a határidőn belül fogadja el a nemzeti stratégiákat (a 2014–2020-as programozási időszakra nézve: partnerségi megállapodásokat) és az operatív programokat.
15

Ez azért fontos, mert így a végrehajtás során el lehetne kerülni a lemaradásokat, az időszak vége felé pedig a felhasználás túlzott, esetleg a szabályszerűség és az értékarányosság rovására menő ösztönzését.

A jogszabályi keret és az operatív programok késedelmes elfogadása dominóhatást gyakorolt a végrehajtásra

16

A 2007–2013-as időszakot illetően az általános rendeletre vonatkozó bizottsági javaslatot közel 30 hónappal a programozási időszak kezdete előtt mutatták be, a jogalkotó pedig majdnem 24 hónappal később, vagyis közel hat hónappal az időszak kezdete előtt fogadta el azt. A 2014–2020-as programozási időszakot illetően a közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslatot a programozási időszak kezdete előtt csaknem 27 hónappal mutatták be, míg a jogalkotó csak több mint 26 hónappal később, vagyis csupán két héttel a programozási időszak kezdete előtt fogadta azt el18. A jogalkotási eljárás lefolyásáról a 2. ábra ad áttekintést.

17

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó, a közös rendelkezésekről szóló rendelet elfogadása a 2007–2013-as időszakhoz képest a következők miatt került több időbe:

 • a Bizottság három hónappal később (vagyis 2004 júliusához képest 2011 októberében) mutatta be jogalkotási javaslatát;
 • a Tanács és az Európai Parlament közötti tárgyalási folyamat két és fél hónappal tovább tartott, mivel meg kellett várni a költségvetési rendelet (2012. októberi) és a többéves pénzügyi keret (végül csak 2013. decemberi) elfogadását, valamint az új jogalkotási eljárás értelmében folytatott tárgyalások lezárulását19.
18

A 2020 utáni többéves pénzügyi keretről szóló közleményében20 a Bizottság elismerte, hogy a 2014–2020-as többéves pénzügyi keret késedelmes elfogadása több szakpolitika-területen (így a kohézió területén is) késleltette a helyszíni beruházásokat. A Bizottság ösztönözte a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodás korai megkötését annak érdekében, hogy a nemzeti és regionális hatóságok jogi és pénzügyi bizonyossággal bírhassanak, és rögtön a programozási időszak kezdetén meg lehessen kezdeni a végrehajtást.

2. ábra

A 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszak jogalkotási keretének javaslattétele és elfogadása: az időbeli lefolyás

Forrás: Európai Számvevőszék.

19

A 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszakra nézve azok 2007. január 1-i, illetve 2014. január 1-i megkezdéséig nem fogadtak el operatív programokat. A 2007–2013-as időszak első évének végéig több operatív programot fogadtak el, mint később a 2014–2020-as időszak hasonló időpontjáig (lásd: 2. háttérmagyarázat). Ez főként a jogalkotási csomag késedelmes elfogadásának tudható be, és esetleg annak is, hogy a partnerségi megállapodások és az operatív programok elfogadásához vezető tárgyalások nehezebbek voltak, mint az előző időszakban21,22.

2. háttérmagyarázat

A 2007–2013-as és 2014–2020-as operatív programok elfogadása a programozási időszak megkezdése után történt

A 2007–2013-as programozási időszakra nézve 2007. december 31-ig az operatív programok 98%-át (440-ből23 432-t) nyújtottak be, illetve a Bizottság azok 95%-át fogadta el (440 OP közül 416-ot). Az operatív programok zömét (91%) 2007 júliusa és decembere között fogadták el. Az egyes operatív programok benyújtásától azok elfogadásáig átlagosan hét hónap telt el.

A 2014–2020-as programozási időszakra nézve 2014. december 31-ig a tagállamok az operatív programok 95,5%-át nyújtották be (387-ből24 371-et), a Bizottság pedig csak az operatív programok 55,8%-át fogadta el (387 közül 216-ot). Az egyes operatív programok benyújtásának időpontjától azok elfogadásáig átlagosan kb. nyolc hónap telt el.

Az első években lassan zajlott a forrásfelhasználás

20

A kiadások éves alakulását a 2007–2013-as időszakra nézve a 3. ábra mutatja be. Az időszak kezdetén a kötelezettségvállalások sokkal nagyobbak a kifizetéseknél, mivel a tagállamok még a 2000–2006-os programozási időszakból rendelkezésre álló kötelezettségvállalásokat hívtak le, tudniillik még tartott az operatív programok elfogadása, illetve a projektkiválasztási eljárások még nem fejeződtek be. A 2007–2013-as programozási időszak végén, amikor már csak két év volt hátra a támogathatósági időszak végéig (2015. december 31-éig), a kötelezettségvállalásoknak még csak kevesebb mint kétharmadát merítették ki a kifizetések.

3. ábra

A kiadások alakulása az ERFA, az ESZA és a kohézió terén a 2007–2013-as programozási időszakban

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság által szolgáltatott adatok alapján.

21

Ha összevetjük a felhasználás alakulását a 2000–2006-os, illetve a 2007–2013-as programozási időszakban, hasonló profilt látunk. A 2014–2020-as programozási időszakban 2017 év végén (a programozási időszak 4. évében) a felhasználás jóval lassúbb ütemet mutat. A 4. ábrán látható ennek a három programozási időszaknak a halmozott felhasználási aránya25 az időszak kezdetétől (1. év) a zárónyilatkozat benyújtásának évéig (11. év).

4. ábra

A felhasználási arány az ERFA, az ESZA és a kohézió terén a 2000–2006-os, 2007–2013-as és 2014–2020-as programozási időszakban

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság adatai alapján.

22

A jogszabályi keret és az operatív programok késedelmes elfogadása mellett legalább két további arra vezető tényezőt találtunk, hogy a 2007–2013-as programozási időszak első éveiben a felhasználás az előző időszakhoz képest lassan zajlott. Az első tényező az, hogy a 2000–2006-os programozási időszak esetében a kiadásokra vonatkozó támogathatósági időtartamot – és így a lezárás határidejét is – a legtöbb tagállam esetében hat hónappal (2009 júniusáig, illetve 2010 szeptemberéig) meghosszabbították26. Ez késleltette a 2007–2013-as programozási időszak végrehajtását, mivel a tagállamok még az előző időszakból rendelkezésre álló kötelezettségvállalásokat használtak fel. A második tényező az volt, hogy a 2000–2006-os időszakban az előfinanszírozás teljesítésére egyben került sor az első kötelezettségvállalás megtörténte után27, míg a 2007–2013-as programozási időszakban ugyanez a 2007 és 2009 közötti években szakaszosan történt.

23

A Számvevőszék már beszámolt arról a kockázatról, hogy a 2014–2020-as időszak költségvetési végrehajtásában jelentkező késedelem valószínűleg nagyobb lesz a 2007–2013-as időszakban tapasztaltnál28. 2016 végéig (a programozási időszak harmadik évében) az ERFA-, az ESZA- és a kohéziós operatív programok terén a hatóságoknak mindössze 77%-át jelölték ki. Ez tovább lassította az eleve lomha indulást (lásd: 16., 19. bekezdés és 2. háttérmagyarázat), mivel a tagállami hatóságok ugyan kezdeményezhetnek felhívásokat és projekteket is kiválaszthatnak, költségnyilatkozatokat viszont addig nem nyújthatnak be a Bizottságnak, amíg ki nem jelölték az ebben illetékes hatóságokat. 2018 májusára a kijelölési folyamat szinte teljesen befejeződött.

24

2018. március 1-jén a tagállamok által benyújtott első, második és harmadik végleges beszámoló a teljes programozási időszakra elkülönített költségvetésnek csak kb. 5%-át kitevő halmozott kiadást tüntet fel29.

25

A Bizottság beszámolója szerint a 2014–2020-as programozási időszakban lassan indult be a projektkiválasztás folyamata. 2017 júliusára azonban az előző időszakéhoz hasonló szintet ért el30, és a Bizottság várakozása szerint ettől kezdve a végrehajtási ráta nagyjából hasonló lesz a 2007–2013-as programozási időszakéhoz. Tekintve azonban a 2007–2013-as programozási időszakban tapasztalt felhasználási nehézségeket és a 2014–2020-as időszak lassúbb indulását, valószínű, hogy 2014–2020-ban is felmerülnek majd felhasználási nehézségek.

26

A Számvevőszék észrevételezte, hogy kilenc tagállam31 esetében a 2014–2020-as esb-alapok fennmaradó kötelezettségvállalásai 2016 végén a 2016. évi államháztartási kiadások több mint 15%-át tették ki. Mivel a 2014–2020-as TPK-ban még jelentős mértékben állnak rendelkezésre kötelezettségvállalási előirányzatok, azon tagállamok számára, ahol az esb-alapok az államháztartási kiadások jelentős részét teszik ki, gondot okozhat elegendő olyan minőségi projektet azonosítani, amelyet az elérhető forrásokból finanszírozhatnak vagy társfinanszírozhatnak32.

A 2007–2013-as programozási időszakban tagállamonként eltért a felhasználás mikéntje, és több tagállam nem tudta felhasználni a rendelkezésre álló összes támogatást

27

A tagállamoknak a 2007–2013-as programozási időszakot jellemző felhasználási képességére vonatkozó vizsgálatunk eredményei szerint egyes tagállamok gyorsabban felhasználták a forrásokat, mint mások. Megjegyzendő azonban, hogy a forrásfelhasználás nem öncél, hanem eszköz célok és eredmények elérésére. Az 5. ábra mutatja be a felhasználási arány tagállamok közötti eltérését.

5. ábra

A felhasználási arány az ERFA, az ESZA és a kohézió terén a 2007–2013-as programozási időszakban az Unió átlagához képest

Megjegyzés: A 2007–2013-as programozási időszak során történő tagállami felhasználás alakulásának vizsgálatakor a 2009 és 2015 közötti kifizetéseket vettük figyelembe. A 2007-es és 2008-as kifizetéseket nem vettük figyelembe, mivel azok gyakorlatilag csak előfinanszírozási kifizetések. A 2014-ben és 2015-ben végrehajtott kifizetéseket az „n+2 szabály „alapján figyelembe vettük.

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság 2018. februári adatai alapján.

28

A Bizottságnál 2018 elején elérhető információk alapján az átlagos uniós felhasználási arány ekkor 97,2%-on állt33. Néhány tagállam nem tudta felhasználni a rendelkezésre álló támogatást a megszabott időn belül („n+2/3 szabály”), vagy nem volt elegendő támogatható kiadása ahhoz, hogy lezáráskor az összes lekötött forrást igényelhesse (lásd: 6. ábra). A Bizottság által szolgáltatott információk alapján a 2017 végéig fel nem használt támogatás összege elérte a 4,4 milliárd eurót34. A közigazgatási vagy jogi eljárások miatt felfüggesztett projektekkel kapcsolatos összegek összesen mintegy 853,8 millió eurót tettek ki; ezen összegek tagállamok általi felhasználása az eljárás kimenetelétől függ majd35. A végleges felhasználási arány és a fel nem használt finanszírozás összértéke majd csak akkor lesz megerősíthető, amikor minden operatív program lezárul, illetve amikor valamennyi pénzügyi korrekciót és visszafizettetést meghatároztak.

6. ábra

Fel nem használt finanszírozás és felfüggesztett projektek a 2007–2013-as programozási időszakban (millió euró)

Megjegyzés: A fenti táblázat nem tartalmazza az európai területi együttműködés programjaival kapcsolatos kötelezettségvállalások 229,4 millió euró összegű visszavonását.

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság által szolgáltatott adatok alapján.

A Bizottságnak a felhasználási nehézségek kezelésére irányuló intézkedése későn történt ugyan, mégis kihatott a felhasználásra

29

A Bizottságnak rendszeresen figyelemmel kell kísérnie a költségvetés végrehajtását, és megfelelő lépéseket kell tennie, amikor végrehajtási késedelmet észlel. Ezenkívül az alapok végrehajtásának javítása érdekében fel kell használnia a korábbi programozási időszakokból levont tanulságokat.

A Bizottság rendszeresen figyelemmel kísérte a költségvetés végrehajtását

30

A Bizottság különböző információforrások felhasználásával kíséri figyelemmel az uniós pénzeszközök tagállami végrehajtását. A 2007–2013-as programozási időszakra nézve az irányító hatóság 2008 júniusával kezdődően a tárgyévet követő év június 30-áig éves végrehajtási jelentéseket készített és nyújtott be a Bizottságnak minden egyes operatív program tekintetében36.

31

Az általános rendelet meghatározza, hogy milyen információkat kell felvenni az éves végrehajtási jelentésbe, nevezetesen a pénzügyi végrehajtásra és a kitűzött cél elérése terén elért előrehaladásra, valamint a felmerült jelentős problémákra és a kapcsolódó mérséklő intézkedésekre vonatkozóakat. Az éves végrehajtási jelentésekből származó információkat kiegészítik a támogatható kiadásokról szóló kimutatások. A tagállamok kétévente a fizetési kérelmekre vonatkozó előrejelzéseket is adtak. A Bizottság további információkat a monitoringbizottság ülésein (évente kétszer), az éves felülvizsgálati értekezleteken és technikai értekezleteken szerzett.

32

Az EMPL és a REGIO Főigazgatóság rendszeresen figyelemmel kísérte a programok tagállamok általi pénzügyi végrehajtását, többek között egy valamennyi tagállamra és operatív programra kiterjedő havi költségvetési végrehajtási jelentés révén. A monitoring uniós szinten, tagállami szinten és programszinten zajlott. A 2007–2013-as programozási időszak vége felé a Bizottsága a főigazgatóságok belső éves irányítási tervének rendszeres nyomon követése révén fokozta a monitoringot.

Néhány tagállam viszonylag korai szakaszban tett lépéseket a felhasználási nehézségek kezelésére, de a probléma továbbra is fennállt

33

A felkeresett tagállamok némelyike már a programozási időszak viszonylag korai szakaszában nehézségeket tárt fel a strukturális alapok végrehajtását illetően, és ezek kezelésére cselekvési terveket dolgozott ki, illetve intézkedéseket hozott. Olaszországban, Romániában és a Cseh Köztársaságban például már igen korán, 2011-ben dolgoztak ki cselekvési terveket. 2014 végén, amikor már csak egy év állt rendelkezésre a források felhasználására, az ERFA, az ESZA és a KA felhasználási aránya itt az EU-28 átlagának kb. 77%-át érte el. Olaszország, Románia, a Cseh Köztársaság, valamint Szlovákia és Bulgária esetében a felhasználási arány jóval e szint alatt, vagyis 61% és 68% között maradt, míg Horvátország37 esetében a felhasználási arány 46% körül alakult.

Noha a végrehajtás-javítási munkacsoport későn jött létre, eredményei jelentősek voltak

34

A Bizottság 2014 novemberében, a programozási időszak vége után 11 hónappal hozta létre a végrehajtás-javítási munkacsoportot (TFBI)38 azzal a céllal, hogy támogassa az operatív programjaik végrehajtása során a 2007–2013-as időszakból fennmaradó finanszírozás felhasználásának terén nehézségekkel szembesülő tagállamokat.

35

A REGIO Főigazgatóság39 tisztviselői által képviselt TFBI munkája az uniós átlagnál alacsonyabb felhasználási arányt felmutató tagállamokra terjedt ki (Bulgária, Románia, Szlovákia, Cseh Köztársaság, Olaszország és Horvátország)40. Tevékenységi területe magában foglalta Magyarországot is: itt a felhasználási szint ugyan közel állt az uniós átlaghoz, ám 2014-ben az ország a kötelezettségvállalások automatikus törléséből adódóan azt kockáztatta, hogy támogatásokat veszít. A TFBI összesen 38 ERFA- és kohéziós operatív programra összpontosított. A TFBI munkáját a 3. háttérmagyarázat vázolja.

3. háttérmagyarázat

A végrehajtás-javítási munkacsoport

A TFBI feladata az volt, hogy az egyes érintett tagállamokkal cselekvési terveket dolgozzon ki (illetve már létező terveket vizsgáljon felül) a végrehajtás javításának céljával. E célból a munkacsoport felmérte, hogy a jogi kereteken belül milyen intézkedések révén lehetséges fokozni a felhasználást (a tagállamok által alkalmazott legjelentősebb intézkedések részletes áttekintését lásd: 4178. bekezdés). A munkacsoport a nemzeti hatóságokkal szervezett szakmai találkozók révén követte nyomon a cselekvési tervek végrehajtását, valamint adott témákról szemináriumokat is rendezett (például az operatív programok lezárásáról, a nagyprojektekről stb.) a követendő gyakorlatok kicserélése, illetve az igazgatási kapacitás fokozása végett.

36

A TFBI által a tagállamok rendelkezésére bocsátott szakmai dokumentációra41 irányuló vizsgálatunk megerősítette, hogy azok foglalkoztak a felhasználással, valamint a jogszerűségi és szabályszerűségi kockázatokkal. A dokumentáció azonban nem tárgyalta a források megfelelő felhasználásának, illetve a jobb outputok és megfelelő eredmények elérésének kérdéskörét.

37

A TFBI figyelemmel kísérte a tagállamoknak az elfogadott intézkedésekkel kapcsolatos előrehaladását. Az eredményekről történő tagállami beszámolás módjának eltérései azonban megnehezítették az összes alkalmazott intézkedésnek, illetve annak áttekintését, hogy az egyes intézkedések milyen hatást gyakoroltak a felhasználásra.

38

Egyetlen éven belül azonban az EU-28 felhasználási aránya mégis kb. 77%-ról (2014. december) majdnem 90%-ra nőtt (2015. december). A TFBI által támogatott tagállamok felhasználási aránya jelentősen, néhány esetben több mint 20 százalékponttal nőtt (lásd: 1. táblázat).

1. táblázat

A TFBI által támogatott tagállamok felhasználási arányának növekedése

Tagállam Felhasználási arány
2014. december
(%)
Felhasználási arány
2015. december
(%)
Felhasználás növekedése
(százalékpont)
Cseh Köztársaság 64,4 85,3 20,9
Szlovákia 61,7 87,60 25,9
Bulgária 68,0 87,5 19,5
Olaszország 63,8 79,9 16,1
Magyarország 76,1 88,4 12,3
Románia 62,1 77,0 14,9

Megjegyzés: Szlovénia és Horvátország nem szerepel a táblázatban, mivel helyzetük nem hasonlítható össze a többi tagállaméval (lásd: 37. és 40. lábjegyzet).

39

A felkeresett tagállamok hasznosnak találták a TFBI-t az általa nyújtott technikai útmutatás és segítség miatt, különösen a nagyprojektek szakaszolását illetően (lásd: 6062. bekezdés). Elmondásuk szerint a TFBI hivatalos fórumként is szolgált végrehajtási gondok kezelésére, és elősegítette a tudásmegosztást. A Cseh Köztársaság és Magyarország túl késeinek találta a TFBI létrejöttét, mivel ez a két tagállam addigra már kezdett intézkedéseket hozni a felhasználás fokozásának céljával.

40

A TFBI munkája 2015 végén fejeződött be. A Bizottság eredményesnek találta a TFBI megközelítését és munkamódszereit, ezért azokat meg is hosszabbította egy állandó egység, a végrehajtás-javítási munkacsoport létrehozásával, hogy az támogassa a végrehajtást a 2014–2020-as programozási időszakban.

Különböző intézkedések gyorsították a felhasználást, de nem voltak eredményközpontúak

41

Megvizsgáltuk a tagállamok által alkalmazott főbb intézkedéseket és azoknak a felhasználás fokozódására, illetve a teljesítményre és a támogathatósági szabályoknak való megfelelésre gyakorolt hatását.

42

A tagállamok rendelkezésére bocsátott uniós finanszírozást teljes mértékben és a lehető legjobb módon kell felhasználni az operatív program célkitűzéseinek elérése érdekében. E célból kívánatos, hogy a tagállamok alkalmazzák a rendelet által lehetővé tett intézkedéseket, kellő figyelmet fordítva az értékarányosságra és a kiadások szabályszerűségére.

Az átprogramozás eredményes eszköze volt a felhasználás optimalizálásának, de jelentős mértékben módosultak miatta az eredeti tervek, ami értékarányossági kockázatot jelentett

43

Az operatív programok felülvizsgálata (vagy átprogramozása) fontos eszköz ahhoz, hogy optimalizálni lehessen a felhasználást, és el lehessen kerülni a kötelezettségvállalások törlését, vagyis a források fel nem használását. Ezenkívül rugalmasságot is biztosít a tagállamoknak, hogy alkalmazkodni tudjanak a változó helyszíni körülményekhez. A 2007–2013-as programozási időszak során gyakran folyamodtak ehhez az eszközhöz, ami az eredeti finanszírozási tervhez képest jelentős változásokat eredményezett. Észrevételeztük ugyanakkor, hogy az átprogramozás alkalmazásához kapcsolódóan értékarányossági kockázatok is jelentkeztek (lásd: 53. és 55. bekezdés).

44

Az átprogramozási módszerek közé tartozik a források operatív programok közötti átcsoportosítása (beleértve új prioritások bevezetését vagy meglévők megszüntetését), a társfinanszírozási arányok megváltoztatása, illetve a nemzeti hozzájárulás állami és magán összetevőinek módosítása.

45

A következő szakaszok (4659. bekezdés) a szabályozási keretnek az újraprogramozás megkönnyítését célzó módosítását tárgyalják, az újraprogramozásnak a kezdeti tervezésre gyakorolt hatását elemzik, és a 20 operatív álló mintánkból merített példákon mutatják be az egyes újraprogramozási módszerek alkalmazását.

A rendelet módosítása megkönnyítette az operatív programok felülvizsgálatát

46

Az operatív programokat a tagállamok, illetve – a tagállamokkal egyetértésben – a Bizottság kezdeményezésére lehet felülvizsgálni. Az ilyen felülvizsgálatoknak az általános rendelet 33. cikkében előírt feltételei igen széles körűek, és jelentős mozgásteret biztosítanak a tagállamoknak. Az operatív programokat a következő fejlemények kapcsán lehet felülvizsgálni: jelentős társadalmi-gazdasági változások; az uniós, nemzeti vagy regionális prioritások jelentős módosulása; az eredetileg meghatározott céloktól való jelentős eltérést okozó fejlemények, illetve végrehajtási nehézségek. A Bizottságnak a tagállam általi hivatalos benyújtástól számított három hónapon belül kell jóváhagynia vagy elutasítania az operatív program felülvizsgálatát. A tagállamoknak eredetileg értékelést is kellett végezniük az operatív programok felülvizsgálatakor. Ezt az előírást 2010-ben lazították, azóta a tagállamoknak csak az operatív program felülvizsgálatát és annak várható hatását igazoló elemzést kell készíteniük. Az általános rendelet e módosításának célja az operatív programok kiigazításának megkönnyítése volt42.

Az operatív programok gyakori felülvizsgálata kérdésessé teszi a programozás értelmét

47

A 2007–2013-as programozási időszakban a tagállamok gyakran folyamodtak átprogramozáshoz. Mintánk 20 operatív programja közül 19-et számos alkalommal átprogramoztak az időszak folyamán, néha egy éven belül többször is. Megállapítottuk azt is, hogy a vizsgált 20 operatív program közül nyolc esetében két átprogramozás között öt hónapnál kevesebb telt el. Az ERFA egy csehországi operatív programjának („Vállalatok és innováció”) például nyolc különböző változata volt, amelyek közül kettőt 2013-ban nyújtottak be, két másikat pedig 2015-ben. A 7. ábra áttekintést ad az egyes operatív programok esetében a 2007–2013-as programozási időszakra benyújtott változatok számáról.

7. ábra

Az egyes operatív programok benyújtott változatainak száma

Forrás: Európai Számvevőszék.

48

Az újraprogramozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok a változó körülményeket és az uniós szakpolitikai változásokat figyelembe véve szervezzék át működésüket, gyakorisága ugyanakkor aggályokat vet fel a programozási folyamat alapjául szolgáló elemzések (pl. a kezdeti szükségletelemzés és az előzetes értékelés) és a későbbi módosítások helyességét illetően.

Az átprogramozás jelentős változásokat eredményezett a prioritási tengelyekhez rendelt pénzügyi előirányzatokban, amit a teljesítménymutatók célértékei nem mindig tükröztek

49

Az operatív programok átprogramozásának gyakori típusa egy pénzügyi előirányzat átcsoportosítása egyik operatív programból egy másikba, illetve ugyanazon OP-n belül egy prioritási tengelyből egy másikba. Ez lehetővé teszi, hogy a tagállamok a finanszírozást olyan intézkedésekhez irányítsák át, ahol nagyobb a finanszírozási igény, vagy ahol a végrehajtás könnyebb. Általánosságban elmondható, hogy egy pénzügyi előirányzat lényeges változása szükségessé teszi a teljesítménymutatók és a célértékek megfelelő felülvizsgálatát, hogy meg lehessen vizsgálni a ráfordítás értékarányosságát.

50

Mintánk 20 operatív programja közül kilencnél történt operatív programon belüli vagy operatív programok közötti forrásátirányítás. A legtöbb operatív program esetében (kilencből nyolcnál) az átirányított összeg kisebb volt, mint az operatív program kezdeti uniós hozzájárulásának 10% -a. Egy szlovákiai operatív program, a „Versenyképesség és gazdasági növekedés” esetében azonban az uniós hozzájárulás 25,4%-kal nőtt.

51

A tagállamok prioritási tengelyek között is irányítottak át forrásokat, ami egyes esetekben az eredetileg programozott összegek jelentős változását vonta maga után (lásd: 4. háttérmagyarázat).

4. háttérmagyarázat

Uniós hozzájárulások prioritási tengelyek közötti jelentős átcsoportosításai

A felhasználás felgyorsítása érdekében a 3.2. („Vállalkozások fejlesztése”) prioritás „Vállalkozás és innováció” csehországi ERFA operatív programjának finanszírozása 52,2%-kal nőtt (663 millióról több mint 1 milliárd euróra), míg a 3.4. („Innováció”) prioritásé 35,8%-kal lett magasabb (680,1 millióról 923,7 millió euróra nőtt).

Szintén felhasználás-felgyorsítási szándékkal az olaszországi „Szicília” ERFA operatív program 6. prioritásának („Fenntartható városfejlesztés”) finanszírozása 17,5%-kal lett magasabb (539,5 millióról 634 millió euróra emelkedett).

52

Egy magyarországi operatív program esetében a pénzügyi előirányzat változásai nem vonták magukkal a teljesítménymutató célértékének változását (lásd: 5. háttérmagyarázat).

5. háttérmagyarázat

Uniós hozzájárulások prioritási tengelyek közötti jelentős átcsoportosítása a teljesítménymutató célértékének arányos kiigazítása nélkül

A magyarországi „Környezetvédelem és Energiaügy” operatív programot négy alkalommal vizsgálták felül. 2012-ben egy másik operatív programból történt átirányítás, míg 2013-ban, 2015-ben és 2016-ban a prioritási tengelyek között került sor átirányításokra. A forrásokat olyan projektekhez irányították át, ahol gyorsabban végre lehetett hajtani a projekteket. Ebből adódóan az 5. prioritásra („Hatékony energiafelhasználás”) nyújtott uniós hozzájárulás 390%-kal (131,2 millió euróról 642,6 millió euróra) nőtt. Ugyanakkor az „energiahatékonyság révén megtakarított energiaforrások” mutatójának célértékét 2012-ben kevesebb mint egyharmadára, évi 11 petajoule-ról 2,7 petajoule-ra csökkentették, de ezt nem vizsgálták felül akkor, amikor további forrásokat bocsátottak a prioritási tengely rendelkezésére.

53

A fenti példák is mutatják, hogy a források gyors felhasználására, a támogatás összegének gyors elköltésére való összpontosítás nagy kockázatot jelent, ha az uniós támogatásnyújtás célja a jobb eredmények elérése.

Az uniós társfinanszírozási arány emelése növeli a felhasználást, de csökkenti az uniós források révén nyerhető értéket

54

Az uniós társfinanszírozási arány növelése segíti a tagállamokat abban, hogy gyorsítsák a felhasználást és csökkentsék a kötelezettségvállalás-visszavonás kockázatával érintett eszközök nagyságát. Ily módon a tagállam az összes korábban bejelentett kiadását illetően módosított arányszám szerint részesülhet visszatérítésben. A társfinanszírozási arány növelése lehetővé teszi a források azonnali és gyors, visszamenőleges hatályú felhasználását.

55

A társfinanszírozási arány növelése következtében enyhül a nemzeti költségvetésre gyakorolt nyomás, hiszen csökken az eredetileg tervezett tagállami hozzájárulás, ugyanakkor ezzel csökken az operatív program összértéke is. Ezáltal a beavatkozások léptéke (száma vagy nagysága) is csökken, hacsak a tagállamok nem folytatják mégis a nemzeti szinten eredetileg tervezett finanszírozást. Mindez negatív hatással lehet az operatív programok által elérhető célokra és eredményekre is, ez pedig befolyásolja, hogy milyen érték valósítható meg az Unió által rendelkezésre bocsátott források révén.

56

A mintánkban szereplő operatív programok több mint fele (20 operatív program közül 11) a programozás szerint kezdettől fogva a rendeletben rögzített maximális uniós társfinanszírozási arány43 szerint részesült társfinanszírozásban. Nyolc operatív program esetében a társfinanszírozási arány az időszak során felfelé módosult. A 2. táblázat mutatja az uniós társfinanszírozási arány növekedését, illetve a nemzeti hozzájárulás csökkenését. E nyolc operatív program esetében a csökkentett nemzeti hozzájárulás együttes összege 4,8 milliárd euró.

2. táblázat

A nemzeti hozzájárulásnak a társfinanszírozási ráta növekedéséből adódó csökkenése

Tagállam Operatív program Eredeti uniós társfinanszírozási arány
(%)
Felülvizsgált uniós társfinanszírozási arány
(%)
A nemzeti hozzájárulás csökkenése
(millió euró)
Románia Környezetvédelem 80 85 302,1
Bulgária Környezetvédelem 81 85 75,5
Spanyolország Vállalkozási kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) – technológiai alap 67 75 356,8
Tudásalapú gazdaság 70 80 259,0
Olaszország Calabria FSE 50 75 286,8
A fejlesztés biztonsága 50 75 386,0
Calabria 50 75 999,4
Szicília 50 75 2179,8
  Összesen     4845,4

Megjegyzés: Az előírt maximális uniós társfinanszírozási ráta Bulgária és Románia esetében 85%, Spanyolország esetében 80%, Olaszországéban pedig 75%.

Forrás: Európai Számvevőszék.

A tagállamok magánberuházások bevezetésével igyekeztek növelni felhasználási arányukat, de ez is a beavatkozások csökkenéséhez vezetett

57

A tagállamoknak a nemzeti társfinanszírozásból való részesedése történhet kizárólag állami hozzájárulás révén, vagy magán-hozzájárulást is tartalmazhat. Amennyiben a program magán-hozzájárulást is tartalmaz, az operatív program finanszírozási terve44 figyelembe veszi a magánszektorbeli támogatottak által nyújtott finanszírozást is.

58

A magán-hozzájárulás növekedése elősegítheti a finanszírozás gyorsabb felhasználását, mivel kiegészíti az uniós társfinanszírozás formájában később megtérített tagállami közkiadásokat, illetve kiváltja az uniós társfinanszírozás kiegészítéseként szükséges nemzeti közpénzeket. Hatásuk azonnali, és egyszeri alkalommal pozitívan befolyásolják az uniós források felhasználását, amennyiben általuk megnő a visszatérítésre jogosult kiadások összege. Mivel azonban a magánszféra hozzájárulásának egy része olyan kiadás, amely az állami hozzájárulástól függetlenül is felmerült volna, ez utóbbinak magán-hozzájárulásokkal való kiváltása összességében csökkenti a tagállamok beruházásának nagyságát. Amint fentebb jeleztük (lásd: 55. bekezdés), ez csökkenti a kohéziós politika célkitűzéseinek eléréséhez szükséges beavatkozás mértékét.

59

A programozási időszak kezdetén a mintánkban szereplő húsz operatív program közül egy finanszírozási tervében sem szerepelt magánfinanszírozási összetevő. A programozási időszak végére már öt operatív program is bevezette a magán-hozzájárulást, amivel egyúttal csökkent a nemzeti közpénzből történő hozzájárulás. A 3. táblázat bemutatja a bevezetett magán-hozzájárulást és azt, hogy ezáltal elméletben milyen uniós hozzájárulás váltható ki.

3. táblázat

A közpénzből történő hozzájárulást kiváltó magán-hozzájárulás és az ennek révén elméletben keletkező uniós hozzájárulás

Tagállam OP Bevezetett magán-hozzájárulás
(millió euró)
Társfinanszírozási arány
(%)
A magán-hozzájárulás révén elméletben keletkező uniós hozzájárulás
(millió euró)
Spanyolország Vállalkozási kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) – technológiai alap 500,5 75 375,4
Cseh Köztársaság Vállalkozások és innováció 472,5 85 401,6
Környezetvédelem 97,2 85 82,7
Magyarország Környezetvédelem és energiaügy 85,1 85 72,3
Észak-Magyarország 54,2 85 46,0

Megjegyzés: A magánkiadások bevonása révén elméletileg keletkező uniós hozzájárulás kiszámításakor a magán-hozzájárulásra az uniós társfinanszírozási arányt alkalmazzák. Az, hogy a magánkiadások révén véglegesen mekkora hozzájárulás keletkezik, csak a lezárás időpontjában lesz ismeretes.

Forrás: Európai Számvevőszék, a Bizottság által szolgáltatott adatok alapján.

A projektek szakaszolásával csökken az a kockázat, hogy ha a lezáráskor a projekt még nem készült el teljesen, akkor visszavonják a kötelezettségvállalást

60

A 2007–2013-as szabályozási keret bevezette a nagyprojektek45 két programozási időszak alatt történő megvalósítását, vagyis egy projekt felosztását két szakaszra a 2007–2013-as és a 2014–2020-as programozási időszakban46. Noha az általános rendelet csak nagyprojektek szakaszolását tette lehetővé, a Bizottság lezárásra vonatkozó iránymutatásai ennél továbbmenve kiterjesztették a szakaszolhatóságot a nagyprojekteken kívül a legalább 5 millió euró értékű projektekre is47.

61

A szakaszolás előnye azon kockázatnak a csökkentése, hogy a 2017. március 31-ig (ez a lezárási dokumentumok benyújtásának határideje) vagy legkésőbb 2019. március 31-ig48 továbbra sem működésképes, folyamatban lévő nagyprojektek nem támogathatónak minősülnek, és a vonatkozó uniós finanszírozás nem lesz felhasználható. A mintánkban szereplő 1449 operatív program közül kilencnél született olyan döntés, hogy a nagyprojekteket, illetve az ötmillió eurót meghaladó projekteket szakaszolják. A szakaszolás csökkentette annak kockázatát, hogy ezeknél a projekteknél 4,5 milliárd euró értékű uniós társfinanszírozás (nagyprojektek: 3,8 milliárd euró; az 5 millió eurót meghaladó egyéb projektek: 0,7 milliárd euró) nem kerül felhasználásra a 2007–2013-as programozási időszakban.

62

Noha a szakaszolás előnyös a felhasználás szempontjából, mivel így elismerést nyer, hogy a folyamatban lévő projektek végrehajtása nem áll le egy program befejezésekor, egy nemrégiben lezajlott ellenőrzés tanúsága szerint a kohézió területén a szakaszolás bonyolultabb és korlátozóbb, mint a vidékfejlesztési politika terén, jóllehet a szakpolitikai területek igen hasonlóak50.

Az uniós források felhasználása céljából visszamenőleges projektekhez is folyamodtak, ám ezek jelentős kockázattal járnak a „talált pénz” hatás szempontjából

63

Visszamenőleges az olyan projekt vagy művelet, amelynél még azelőtt merültek fel kiadások, illetve amelyet még azelőtt fejeztek be, hogy az uniós társfinanszírozást hivatalosan kérelmezték vagy odaítélték volna: ilyen értelemben visszamenőleges finanszírozásról van szó. A visszamenőleges projektek új lehetőséget kínálnak a források felhasználására: további, új kiadásokat hoznak létre, vagy nem támogatható kiadások helyébe állítanak másokat.

64

A visszamenőleges projektek egyértelmű értékarányossági kockázattal járnak, mivel gyakran úgy választják ki, kezdeményezik vagy hajtják végre őket, hogy nem kapcsolják össze őket kifejezetten valamely program célkitűzéseivel vagy az uniós támogatáshoz kapcsolódó konkrét jogi előírásokkal. A visszamenőleges uniós támogatásra vonatkozó iránymutatásában51 a Bizottság nem javasolja az alkalmazásukat, mivel nagy szabályszerűségi kockázatot jelentenek a vonatkozó uniós és nemzeti szabályok megsértése tekintetében.

65

Ráadásul mivel a visszamenőleges projekteket már nemzeti finanszírozással végrehajtották, kétséges, hogy ilyen projektek társfinanszírozására uniós forrásokat fordítani valóban hozzáadott értéket teremt-e. Ez a egyben a „talált pénz” hatás kérdését is felveti, mivel ezeket a projekteket uniós finanszírozás nélkül is megvalósították volna.

66

Az általunk felkeresett négy tagállam közül három (Olaszország, Magyarország és Románia) nyilatkozott úgy, hogy alkalmaztak visszamenőleges projekteket (lásd: 6. háttérmagyarázat).

6. háttérmagyarázat

Visszamenőleges projektek alkalmazása és a kiadások

Az olaszországi „Szicília” operatív program irányító hatósága jelezte, hogy 2014-ben a visszamenőleges projektek támogatható összköltsége 437,3 millió euró volt. 2015-ben becslés szerint az ilyen kiadások összege potenciálisan 250 millió euróra rúghat.

Két magyarországi operatív program esetében („Közlekedés” és „Környezetvédelem és energiaügy”) a nemzeti hatóságok jelezték, hogy az azonosított visszamenőleges projektek összes támogatható költsége 195,1 millió euró, illetve 74,5 millió euró volt.

A romániai „Emberi erőforrás és fejlesztés” operatív program esetében a nemzeti hatóságok tájékoztatása szerint az azonosított hét visszamenőleges projekt teljes támogatható költsége 166,7 millió eurót tett ki. E projektek finanszírozása céljából összesen 110 millió eurót irányítottak át egyes prioritási tengelyektől azon prioritási tengelyhez, amelybe a visszamenőleges projektek beleillettek.

67

A tagállamoknak nem kötelességük beszámolni a Bizottságnak a visszamenőlegesen bejelentett költségekről. Ebből adódóan a Bizottság nincs tisztában a visszamenőlegesen bejelentett költségek nagyságával és pénzügyi hatásával, pedig az ilyen finanszírozás egyértelmű kockázatokkal jár. A megbízhatósági nyilatkozat kapcsán végzett munkánk feltárta, hogy számos tagállam alkalmaz visszamenőleges kiadásokat, és hogy a visszamenőleges projektek uniós társfinanszírozása várhatóan jelentős lesz a 2007–2013-as időszakban.

68

A 2015-ös éves jelentéssel kapcsolatos munkánk részeként feltártunk a visszamenőleges projektek kiadásaival kapcsolatos hibákat is (lásd: 7. háttérmagyarázat). Egy korábbi jelentésében a Számvevőszék rámutatott, hogy az ilyen projekteknél nagyobb a hibák valószínűsége, mint a szokásos módon kiválasztott projekteknél52.

7. háttérmagyarázat

Visszamenőleges projekteknél felmerült nem támogatható kiadások

Egy önkormányzati szennyvízelvezetési rendszer javítását célzó olaszországi projektet jóváhagytak és nemzeti forrásokból finanszíroztak. A projekt 2,5 millió euró összegű projektköltségét később a „Campania” operatív projekt keretében visszamenőleges társfinanszírozási projektként tüntették fel.

Ellenőrzésünk során a közbeszerzési szerződésben a vonatkozó rendelkezések megsértését eredményező hatókörbeli változást tártunk fel. Ebből adódóan a bejelentett költségek közel 30%-a nem volt támogatásra jogosult, és ezeket nem lett volna szabad társfinanszírozhatóként bejelenteni.

69

A 2014–2020-as programozási időszakban kissé korlátozottabb mértékben folyamodtak visszamenőleges projektekhez. Az olyan (egy vagy több projektből álló) műveletek, amelyeknél már felmerültek kiadások, de amelyeket fizikailag még nem fejeztek be, illetve még nem hajtottak teljesen végre addig, amikor a kedvezményezett benyújtotta a program értelmében kérhető támogatásra irányuló kérelmét az irányító hatósághoz, jogosultak lehetnek uniós támogatásra53. Továbbra is megválaszolatlan marad azonban a nem támogatható kiadások kockázatának, illetve az uniós társfinanszírozás által elérhető hozzáadott érték kérdése.

Noha meghosszabbították a támogathatósági időszakot, a pénzügyi eszközöknek nyújtott tőketámogatás 8%-a felhasználatlanul maradt és nem gyakorolt megújuló hatást

70

A 2007–2013-as programozási időszak során a tagállamok ideiglenesen felhasználhattak forrásokat úgy, hogy az érintett összeget befizették egy pénzügyi eszközbe, és visszatérítésben részesültek a Bizottság részéről, elkerülve így a végrehajtási szakaszban a kötelezettségvállalás-visszavonás kockázatát. Ezenkívül a felhasználás fokozása céljával a Bizottság 2015. december 31-ről 2017. március 31-re meghosszabbította a pénzügyi eszközök végső kedvezményezettjei részére történő kifizetések támogathatósági időtartamát54 Ez további 1,6 milliárd euró kifizetést eredményezett a végső kedvezményezettek számára55. A Számvevőszék erről korábbi jelentéseiben számolt be56.

71

A pénzügyi eszközök alkalmazásának jelentős előnye azok megújuló hatása, vagyis hogy a pénzügyi eszközöknek nyújtott tőketámogatást egynél több alkalommal lehet felhasználni. Ezért fontos, hogy a pénzügyi eszközöknek nyújtott teljes tőketámogatást már a programozási időszakban felhasználják, hogy megnyilvánulhasson a megújuló hatás.

72

Már korábban beszámoltunk arról, hogy a különösen a 2007–2013-as programozási időszak első éveire jellemző alacsony kifizetési ráta korlátozta a megújuló hatás érvényesülését57. 2017 októberében a Bizottság jelentésben számolt be a pénzügyi eszközök pénzügyi végrehajtásáról a 2017. március 31-i (lezáráskori) állapot szerint. A jelentés számadatainak áttekintése egy sor ellentmondást és pontatlanságot tárt fel a tagállamok jelentéseiben58. Mivel a lezárási folyamat még folyamatban van, a Bizottságnak elvileg módjában áll, hogy ellenőrizze az operatív programok lezárására használt számadatok megbízhatóságát.

73

A tagállamok által lezáráskor a Bizottsággal közölt adatokon alapuló becslésünk szerint azonban a pénzügyi eszközöknek nyújtott tőketámogatás kb. 8%-át (vagyis 11,3 milliárd euróból 0,9 milliárd eurót) a 2017. március 31-i határidőig nem használták fel, így azt vissza kell fizetni az operatív programoknak59. Ezeket a forrásokat az alulteljesítő pénzügyi eszközök prioritási tengelyeitől át lehet csoportosítani egy másik prioritási tengelyhez, amennyiben a lezárásra vonatkozó iránymutatásokban meghatározott 10%-os rugalmassági szabálynak megfelelően elegendő többletkiadás áll rendelkezésre. Azon operatív programok esetében, ahol ezek a feltételek nem teljesülnek, az operatív programnak visszajuttatott forrásokat (vagy azok egy részét) vissza kell fizetni az uniós költségvetésébe. Az operatív programoknak visszajuttatott források esetében nemcsak a megújuló hatás marad el, hanem – a pénzügyi megállapodásokkal ugyan összhangban lévő – felmerült kezelési költségek miatt az uniós költségvetés számára sem keletkezett hozzáadott érték.

A támogathatósági időszak végéhez közel kifizetett szerződéses előlegek értékarányossági és szabályszerűségi kockázatokat vonhatnak maguk után

74

A szerződéses előleg fizetése szokásos piaci gyakorlat, mert a vállalkozó így fedezni tudja a szerződésben vállalt szolgáltatások vagy munkálatok elvégzéséhez szükséges források mozgósításának kezdeti költségeit. A Bizottság szerint az ilyen előlegek jellemzően a szerződéses érték 10–40% -át teszik ki.

75

Szerződéses előlegfizetés akkor támogatható, ha az előlegben a vállalkozó 2015. december 31. előtt részesült, és az előleg legkésőbb 2017. március 31-ig tényleges kiadássá alakult át. A kifizetésnek meg kell felelnie a tagállami szabályoknak és szerződéses kötelezettségeknek is. A támogathatósági időszak végéhez (vagyis 2015. december 31-hez) közel jóváhagyott projektek esetében az, hogy a lezárási határidőig (azaz 2017. március 31-ig) véglegesíteni kell a projekteket, azt eredményezheti, hogy egyes projektek nem várható eredményességük, hanem a felhasználás várható gyorsasága alapján részesülnek támogatásban.

76

Az általunk felkeresett négy tagállam közül kettő (Csehország és Magyarország) alkalmazott szerződéses előlegeket a felhasználás fokozása érdekében. A csehországi irányító hatóság tájékoztatása szerint például 2016 szeptemberéig a „Környezetvédelem” operatív program esetében az előlegszámlák teljes összege 133 millió eurós uniós hozzájárulást tett ki. Ez a 2014-es és 2015-ös teljes felhasználás mintegy 5%-ának felelt meg (lásd: 8. háttérmagyarázat).

8. háttérmagyarázat

A szerződéses érték nagy arányának megfelelő előleg

A csehországi „Környezetvédelem” operatív program esetében a kötelezettségvállalás visszavonásának elkerülése és a felhasználás fokozása érdekében szerződéses előlegeket alkalmaztak. 2013 novemberétől 2016 márciusáig a nemzeti szabályok fokozatosan lazultak, és a kedvezményezetteket arra ösztönözték, sőt támogatták abban, hogy vegyenek igénybe előlegkifizetéseket. 2014-ben és 2015-ben az elszámoláshoz szükséges számlák bemutatása nélkül a szerződéses érték legfeljebb 90%-ának megfelelő előlegkifizetést engedélyeztek. 2015 novemberétől kezdve a szerződéses érték 100%-ának megfelelő előlegkifizetést is engedélyeztek, bár a nemzeti hatóságok jelezték, hogy a számlák kiegyenlítésére vonatkozó bizonyíték híján igazolásra nincs mód. Ez meghaladja azt, amit a Bizottság piaci gyakorlatnak minősített (lásd: 74. bekezdés). A felhasználás tekintetében a szerződéses érték magas százalékarányában meghatározott összeg növeli annak kockázatát, hogy az előleget nem használják fel határidőn belül, ami az uniós finanszírozás esetleges elvesztését vagy helytelen kifizetését eredményezheti.

77

Mint arról már korábban is beszámoltunk, a szerződéses előlegek elszámolása kapcsán – különösen ha ezek a szerződés értékének jelentős részét teszik ki – fennáll a kockázata annak, hogy a lezáráskor nem támogatható kiadások merülnek fel. Az előlegeket 2017. március 31-ig lehetett tényleges kiadássá átalakítani; minél közelebb történt a tényleges kiadás ehhez a határidőhöz, annál kevesebb idő állt az ellenőrzési hatóság rendelkezésére annak ellenőrzésére és támogathatóságának biztosítására60.

78

A tagállamok kötelesek voltak figyelemmel kísérni a szerződéses előlegeket, viszont nem voltak kötelesek erről tájékoztatást nyújtani a Bizottságnak. Ebből adódóan a Bizottság nem tud képet alkotni azok általános felhasználásáról és hatásáról. Ellenőrzésünk idején azt állapítottuk meg, hogy Magyarország nem kíséri figyelemmel a felhasználást és a hatást.

Összességében a kohézió területén 2007 óta csökkent a hibaarány, noha a visszamenőleges projektek hibákat okoztak

79

Megvizsgáltuk, hogy a 2007–2013-as programozási időszakban hogyan alakult és hogyan befolyásolta a hibaarányt a kohézióra vonatkozó kontrollkeretrendszer. Megvizsgáltuk azt is, hogy több hibát eredményezett-e, ha – különösen a programozási időszak vége felé – a források gyors felhasználására összpontosítottak.

80

A Számvevőszék jelentéseiben szereplő hibaarányokat 2007 óta vizsgálva megállapítható, hogy az előző programozási időszakhoz képest 2007–2013-ban jelentősen csökkent a hibaarány. 2011 és 2016 között következetesen egyre alacsonyabb hibaarány volt jellemző, ami 2016-ban 4,8%-os legvalószínűbb hibaarányt jelentett (az alsó hibahatár 3,1% volt, szemben a 2000–2006-os időszak kifizetéseire vonatkozó 2007-es és 2008-as 11%-kal).

81

A hibaarány alakulását számos tényezőnek lehet tulajdonítani. Amint azt fentebb jeleztük, a forrásfelhasználást javítani hivatott intézkedések némelyike, például a visszamenőleges projektek (lásd: 7. háttérmagyarázat), bizonyos hibákat eredményeztek. Másfelől azonban egyes jelentős tényezők – például a tagállamok irányítási, kontroll- és felügyeleti rendszereinek általános javulása, valamint a Bizottság egyes megelőző (megszakítások és felfüggesztések) és korrekciós intézkedései a 2007–2013-as programozási időszakra nézve – a hibaarány csökkenéséhez vezettek.

Következtetések és ajánlások

82

A kohéziós politika tekintetében a többéves pénzügyi keret szerinti kiadások legmagasabb összegét tagállamonkénti éves előirányzatokra bontják. Ez a felosztás megkönnyíti a programozási folyamatot, és lehetővé teszi az egyes operatív programokon belüli célok előzetes meghatározását. Mint azonban a Számvevőszék észrevételezte, gondot jelent jó eredményeket elérni olyan rendszerek esetén, ahol a forrásokat előre felosztják a tagállamok között és ahol a forrásfelhasználás válik elsődleges fontosságúvá, sőt öncéllá. Ahhoz, hogy az eredmények elérése maradjon a középpontban, a tagállamoknak mindenképp el kell kerülniük azt a helyzetet, hogy a programozási időszak végén még jelentős pénzeszközök várjanak felhasználásra, mivel a sietős forrásfelhasználásnak az értékarányosság láthatja kárát. A forrásfelhasználás tehát fontos a szakpolitikai célok elérésének szempontjából, de öncél nem lehet.

83

A két legutóbbi programozási időszakban a jogszabályi keret késedelmes elfogadása az operatív programok késedelmes elfogadásához vezetett. Ez elkerülhetetlenné tette a dominóhatást: késve kezdődött meg a rendelkezésre bocsátott források felhasználása, és az első években alacsony maradt a kifizetések szintje. A Bizottság ösztönözte a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről szóló politikai megállapodás korai megkötését annak érdekében, hogy a nemzeti és regionális hatóságok jogi és pénzügyi bizonyossággal bírhassanak, és rögtön a programozási időszak kezdetén meg lehessen kezdeni a végrehajtást (lásd: 1619. bekezdés).

84

A fent említett dominóhatás mellett a felhasználás lassú beindulásának egy másik magyarázata az, hogy a programozási időszak félidejében a tagállamok még mindig az előző programozási időszakból származó forrásokat használtak fel (lásd: 22. bekezdés). Ezért egy korábbi különjelentésünkben azt javasoltuk, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogalkotási javaslataiban a Bizottság biztosítsa, hogy a támogathatósági időszakok ezentúl ne kerüljenek átfedésbe a következő programozási időszakkal, és hogy a lezárási időszak a támogathatósági időszak végét követően azonnal záruljon le61.

85

Annak érdekében, hogy a végrehajtás az egész programozási időszak során zökkenőmentes és egyenletes legyen, a lassú felhasználás kezelésére irányuló intézkedéseket már korán meg kell hozni. Egyes tagállamok és a Bizottság már a 2007–2013-as programozási időszak viszonylag korai szakaszában észleltek forrásfelhasználási nehézségeket. A Bizottság mégis csak 2014 novemberében – vagyis szinte a támogathatósági időszak vége előtt egy évvel – indított átfogó fellépéssorozatot egy olyan munkacsoport létrehozásával, amely segítséget nyújt az uniós átlag alatt maradó felhasználási arányt felmutató tagállamoknak (lásd: 3435. bekezdés).

86

A tagállamok több intézkedést hoztak, köztük a munkacsoport által javasoltakat is, és egyes esetekben egy éven belül több mint 20 százalékponttal sikerült növelniük felhasználási arányukat. A 2018-as év kezdetén az átlagos uniós forrásfelhasználási arány 97,2% volt. Egyes tagállamoknak nem sikerült az összes rendelkezésre álló forrást felhasználniuk, és 2017 végén a fel nem használt források összege 4,4 milliárd euró volt. A forrásfelhasználási aránynak, illetve a fel nem használt finanszírozásnak a végleges értéke csak a lezárás után lesz ismeretes (lásd: 28. bekezdés).

87

Ellenőrzésünk tanúsága szerint a Bizottság és a tagállamok által a lassú felhasználás kezelésére hozott intézkedések elsősorban a felhasználásra és a jogszerűségre összpontosítottak, míg a teljesítmény szempontját nem vették kellően figyelembe. Az alkalmazott intézkedések némelyikére nézve mintánk alapján a következőket állapítottuk meg:

 • Az operatív programok gyakori felülvizsgálata az eredeti tervek jelentős módosulását vonta maga után és aggályokat vetett fel a programozást megalapozó elemzések alaposságát, valamint az operatív program és a kohéziós szakpolitika célkitűzéseinek elérésére való képességet illetően (lásd: 4359. bekezdés).
 • A felkeresett tagállamok megközelítőleg 1 milliárd euró összegű visszamenőleges kiadást mutattak ki. Az ilyen projektek értéke az összes 2007–2013-as operatív program tekintetében valószínűleg jelentősen magasabb lesz. Az ilyen típusú projekteknél nagy a „talált pénz” kockázata (uniós finanszírozás nélkül is meg lehetett volna valósítani őket), ezért korlátozott uniós hozzáadott értéket képviselnek (lásd: 6369. bekezdés).
 • Az előlegek, például a pénzügyi eszközöknek nyújtott tőketámogatás, serkentették a felhasználást a programozási időszak során, a megújuló hatást azonban csökkentette a végrehajtás lassúsága. A támogathatósági időszak végén körülbelül egymilliárd euró maradt felhasználatlanul. Ezen források esetében tehát nemcsak a megújuló hatás maradt el, hanem – a pénzügyi megállapodásokkal ugyan összhangban lévő – felmerült kezelési költségek miatt az uniós költségvetés számára sem keletkezett hozzáadott érték (7073. bekezdés).
 • Segítették a felhasználás javítását a szerződéses előlegek is. A támogathatósági időszak végéhez közel jóváhagyott projektek esetében az, hogy a lezárási határidőig véglegesíteni kell a projekteket, azt eredményezheti, hogy egyes projektek nem várható eredményességük, hanem a felhasználás várható gyorsasága alapján részesülnek támogatásban. Ezenkívül minél közelebb történt a tényleges kiadás a támogathatósági határidőhöz, annál kevesebb idő állt az ellenőrzési hatóságok rendelkezésére a kiadás támogathatóságának ellenőrzésére (lásd: 7478 bekezdés).
88

A felhasználás javítása érdekében a végrehajtás-javítási munkacsoport figyelemmel kísérte a tagállamoknak az elfogadott intézkedésekkel kapcsolatos előrehaladását. Az eredményekről történő tagállami beszámolás módjának eltérései azonban megnehezítették az összes alkalmazott intézkedésnek, illetve azok hatásainak áttekintését. Egyes intézkedések (pl. visszamenőlegesen társfinanszírozott projektek, szerződéses előlegek alkalmazása) esetében a jogszabályi keret nem írja elő a tagállamoknak a Bizottságnak történő beszámolást. Ez a két tényező akadályozta a munkacsoportot abban, hogy átfogó képet kapjon az alkalmazott intézkedésekről és azok egyedi pénzügyi hatásáról (lásd: 37., 67. és 78. bekezdés).

89

Noha a 2007–2013-as időszak vége felé a források felhasználására irányuló nyomás bizonyos hibákat eredményezett, a kohézió becsült hibaaránya 2011 és 2016 között mégis egységesen alacsonyabb volt, mint 2007-ben és 2008-ban. Ez több különböző tényező nettó hatásaként is magyarázható (lásd: 8081. bekezdés).

90

A 2014–2020-as programozási időszakban az operatív programok végrehajtása lassabban indult be, mint az előző programozási időszakban. Ez – azzal együtt, hogy a 2007–2013-as időszakban is előfordultak végrehajtási nehézségek – valószínűvé teszi, hogy a tagállamok a jelenlegi időszakban is felhasználási nehézségekkel fognak szembenézni (lásd: 2326. bekezdés).

1. ajánlás. Menetrend a jogszabályi keret és a programdokumentumok számára

A Bizottság készítsen elő egy olyan menetrendet, amely magában foglalja a legfontosabb mérföldköveket (például a jogalkotási keretre való javaslattételnek, illetve a javaslat elfogadásának időpontját), biztosítandó, hogy az operatív program végrehajtása időben, a programozási időszak elején megkezdődjön. A Bizottság tegyen javaslatot erről a menetrendről a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek, hogy arról megállapodás születhessen.

Ajánlott megvalósítási határidő: Haladéktalanul (a 2020 utáni jogszabályi keretet illetően).

2. ajánlás. A programok felülvizsgálatára irányuló kérelmeket megfelelően (az eredményekre gyakorolt hatásokat is figyelembe véve) kell alátámasztani

A Bizottság az operatív programok felülvizsgálatáról szóló határozatainak elfogadását megelőzően a legfontosabb teljesítményelemek vonatkozásában biztosítsa, hogy:

 1. a kérelem az operatív program és a partnerségi megállapodás végrehajtásának alapos és átfogó értékelésén, illetve a felülvizsgálat idején meglévő kapcsolódó igényeken alapul;
 2. a felülvizsgálat elsődleges célja jobb eredmények elérése, és az egyes prioritások finanszírozásának mértékében beálló változás a teljesítménymutatókban is tükröződik.

Ajánlott megvalósítási határidő: Az operatív programok felülvizsgálatára irányuló jövőbeli tagállami kérelmek esetében.

3. ajánlás. A felhasználás jobb figyelemmel kísérését lehetővé tévő információk szerzése

A Bizottság gondoskodjon arról, hogy képes legyen:

 1. szert tenni az ahhoz szükséges információkra, hogy alaposan és átfogóan figyelemmel tudja kísérni az operatív programok általi forrásfelhasználást;
 2. feltárni mind a lassú, mind a gyors felhasználás okait, szem előtt tartva, hogy a kiadásoknak jogszerűnek és szabályszerűnek kell lenniük, valamint a források eredményes felhasználásának jelentőségét;
 3. előzetesen felmérni a felhasználás fokozására irányuló intézkedések szükségességét és hatását annak eldöntése érdekében, hogy alkalmazni fogják-e azokat.

Ajánlott megvalósítási határidő: 2018 vége az a) és b) esetében. 2020 vége a c) esetében.

4. ajánlás. A hangsúly a teljesítményen és a jó eredmények elérésén legyen

A Bizottság gondoskodjon arról, hogy amikor célzott támogatást nyújt a tagállamoknak és az operatív programoknak a 2014–2020-as programozási időszak végrehajtásának felgyorsításához (például az operatív programok felülvizsgálatakor), az intézkedések hangsúlya a megfelelő eredmények elérésén legyen.

Ajánlott megvalósítási határidő: Haladéktalanul.

A jelentést 2018. május 30-i luxembourgi ülésén fogadta el az Iliana IVANOVA számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara.

a Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner LEHNE
elnök

Melléklet

A felülvizsgálatra kiválasztott operatív programok felsorolása

Tagállam Operatív program Alap Foglalkozik vele a TFBI?
Bulgária Környezetvédelem (2007BG161PO005) KA és ERFA x
Cseh Köztársaság1 Környezetvédelem (2007CZ161PO006)2 KA és ERFA x
Közép-Csehország (2007CZ161PO009) ERFA  
Vállalkozások és innováció (2007CZ161PO004) ERFA  
Emberi erőforrás és foglalkoztatás (2007CZ05UPO001)2 ESZA  
Magyarország1
Környezetvédelem és energiaügy (2007HU161PO002)2 KA és ERFA x
Észak-Magyarország (2007HU161PO006) ERFA  
Közlekedés (2007HU161PO007)2 KA és ERFA x
Olaszország1
Calabria (2007IT161PO008) ERFA x
A fejlesztés biztonsága (2007IT161PO007)2 ERFA  
Szicília (2007IT161PO011)2 ERFA x
Calabria FSE (2007IT051PO002) ESZA  
Románia1 Emberi erőforrások ágazati fejlesztése(2007RO051PO001)2 ESZA x
A gazdasági versenyképesség növelése (2007RO161PO002)2 ERFA x
Környezetvédelem (2007RO161PO004)2 KA és ERFA x
Szlovákia Versenyképesség és gazdasági növekedés(2007SK161PO006) ERFA x
Közlekedés (2007SK161PO004) KA és ERFA  
Oktatás (2007SK05UPO001) ESZA x
Spanyolország Vállalkozási kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) – technológiai alap
(2007ES16UPO001)
ERFA  
Tudásalapú gazdaság (2007ES16UPO003) ERFA  

1 Helyszíni vizsgálatnak helyet adó tagállamok.

2 Mélyrehatóan felülvizsgált operatív programok.

A Bizottság válaszai

Összefoglaló

I

A Bizottság a végrehajtást a tagállamok, a programok, valamint szükség esetén a projektek szintjén kíséri figyelemmel. A végrehajtás keretében a Bizottság szoros figyelemmel kíséri a pénzügyi műveletek végrehajtását, amelynek során kiemelt figyelmet fordít a programokkal kapcsolatos uniós kifizetésekre. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó adattovábbítási rend lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy megbízható és naprakész képet alkosson a teljes végrehajtásról, ezen belül a programok által előállított kimenetekről és eredményekről.

III

A jogi keret elfogadásának napja erőteljesen függ a társjogalkotóktól; a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozóan a Bizottság a támogathatósági időszak kezdete előtt 30 hónappal nyújtotta be javaslatát. A Bizottság hangsúlyozza, hogy bár a mielőbbi elfogadás fontos a programvégrehajtás megkezdésével kapcsolatban, az időszak során más tényezők is szerepet játszanak a teljesítményben és a felhasználásban, így nagyobb az n+2/3 szabály, az előfinanszírozási arány, vagy a kijelölésre vonatkozó követelmények hatása.

IV

Az átlagoshoz képest későn elfogadott programok a körülményektől függően könnyen behozhatják a lemaradásukat, és az időszak végére az átlagosnál jobb felhasználási arányt érhetnek el. Az n+2 szabály erősebb költségvetési fegyelmet követel meg, emellett a költségvetés gyorsabb végrehajtására ösztönöz. A végrehajtásra kész projektek listája szintén fontos eredmény a programok teljesítménye és forrásfelhasználása szempontjából.

V

A Bizottság elégedett a végrehajtás-javítási munkacsoport kezdeményezésnek eredményeivel. A kockázattal érintett eszközök nagysága 2014 végén 10-13 milliárd EUR között volt, a visszavont kötelezettségvállalások összege zárásra 5 milliárd EUR alá csökkent. A Bizottság segítséget nyújt a tagállamoknak a rendelkezésre álló források kihelyezésében, ami a 2007–2013-as időszakban 97 %-os, a 2000–2006-os időszak szintjét 2 százalékponttal meghaladó felhasználási arányt eredményezett.

VI

A Bizottság a felhasználást fenyegető kockázattal érintett tagállamoknak olyan intézkedésekre tett javaslatot, amelyek megfeleltek a 2007–2013-as jogi keretnek, továbbá illeszkedtek az érintett tagállamok és programok körülményeihez. Megfeleltek ezenkívül a programok célkitűzéseinek is, ideértve azok mutatóit, beavatkozási logikáját, a program során alkalmazott kiválasztási eljárásokat stb. Ezért nem látszott szükségesnek különösebb figyelmet fordítani az eredményekre, csupán annak biztosítékaira, hogy a javasolt eredmények ténylegesen megvalósuljanak. A programirányításban általános gyakorlat, hogy ha egy programnál az alacsonyabb felhasználási arány jelei mutatkoznak, akkor a problémák kezelésére irányuló intézkedések a meglévő célok keretein belül összpontosítanak a felhasználásra. A Bizottság emellett a kohéziós politika fontos elemének tekinti a rugalmasságot is. Az évtizedes időszakot átfogó programok módosításai esetében alapvető fontosságú, hogy azok tükrözzék a változó körülményeket, a felmerülő kihívásokat, valamint a programok új, illetve módosított prioritásait.

VII

A Bizottság részletes áttekintéssel rendelkezik a programokról, valamint azokban az időszak során rendszeres programirányítás keretében alkalmazott intézkedésekről. Szükség esetén a Bizottság információt gyűjt a programirányítás szempontjából lényeges kérdésekről akkor, ha ezekre a rendszeres adatszolgáltatás nem terjed ki.

VIII

Első franciabekezdés: A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

Második franciabekezdés: A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

Harmadik franciabekezdés: A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

Negyedik franciabekezdés: A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

Az ellenőrzés hatóköre és módszere

1. háttérmagyarázat – A forrásfelhasználás nem öncél, hanem eszköz eredmények elérésére

A Bizottság 2013-ban már válaszolt erre a Számvevőszék éves jelentésében foglalt megállapításra. Kijelentette:

„A Bizottság megjegyzi, hogy a teljesítménykritériumok be vannak építve az egyes finanszírozandó projektek kiválasztási folyamatába. Súlyozott kiválasztási kritériumok alkalmazásán keresztül a tagállamoknak képesnek kell lenniük arra, hogy beazonosítsák az eredmények eléréséhez legjobban hozzájáruló projekteket.”

A 2014–2020-as időszakban a jogi keret nagyobb hangsúlyt helyezett a teljesítményre azzal, hogy bevezette a tematikus koncentrációra vonatkozó követelményeket, a teljesítménymérési keretet és tartalékot, valamint az előzetes feltételrendszert. A bizottsági gyűjtőjavaslatot övező politikai egyetértés tovább bővítette az előre meghatározott eredmények, a teljesített feltételek, valamint a megvalósult eredmények alapján történő kifizetés lehetőségeit1.

Észrevételek

14

A Bizottság rámutat továbbá, hogy a jogi keret tárgyalásával párhuzamosan a programokra vonatkozó informális tárgyalásokat kezdeményez annak érdekében, hogy már a jogi keret elfogadása előtt is tehessen előrelépéseket. A 2014–2020-as időszakra vonatkozóan a folyamat a tagállamonként kialakított állásfoglalásokra épült.

16

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a jogi keret elfogadásának napját nagyrészt a társjogalkotók határozzák meg.

A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozóan a Bizottság a támogathatósági időszak kezdete előtt 30 hónappal nyújtotta be javaslatát. Ennek ellenére a Bizottság helyzete nem teszi lehetővé annak irányítását, hogy a társjogalkotók milyen ütemben fogadják el a jogalkotási javaslatokat.

19

A Bizottság hangsúlyozza, hogy bár a mielőbbi elfogadás fontos a programvégrehajtással kapcsolatban, az időszak során más fontos tényezők is szerepet játszanak a felhasználásban. Az átlagoshoz képest későn elfogadott programok az időszak végére az átlagosnál jobb felhasználási arányt érhetnek el.

Az, hogy a programokra n+2 vagy n+3 szabály vonatkozik, a programozási időszak végére elért felhasználási arány szempontjából meghatározóbb tényező.

2. háttérmagyarázat – A 2007–2013-as és 2014–2020-as operatív programok elfogadása a programozási időszak megkezdése után történt

A Bizottság megjegyzi, hogy a programok tárgyalása és elfogadása terén az előző programozási időszakhoz képest nyújtott teljesítménye a jogi keret elfogadását követő 12 hónapon alapuló összehasonlítással is értékelhető. Mindkét időszakban a vonatkozó jogalkotási csomagok elfogadását követő 12 hónapos időszakot alapul véve pontosabb kép nyerhető. Ez azt jelenti, hogy a 2014–2020-as programozási időszakban a rendelet elfogadását követő 12 hónap alatt az operatív programok 40 %-át, míg a 2007–2013-as időszakban ugyanennyi idő alatt 6 %-át fogadták el.

21

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az uniós kifizetések alapján meghatározott felhasználás azért lassabb, mert 2007–2013-hoz képest a 2014–2020-as időszakban teljesített előfinanszírozás összege lényegesen magasabb. Ez nem ösztönzi a tagállamokat a kifizetési kérelmek benyújtására, különösen amiatt, hogy erre tekintettel kijelölésre volt szükség. A 2014–2020-as időszakra vonatkozóan az n+2 szabályt felváltó n+3 szabály szintén nem ösztönzi a kifizetési kérelmek gyors benyújtását. Ezt a magyarázatot alátámasztja az, hogy a tagállamok projektkiválasztási arányai a két programozási időszakban egészen mostanáig összehasonlíthatók.

22

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a támogathatósági időszakok közötti átfedés csak egyike azoknak a tényezőknek, amelyek késleltetik az utóbbi időszak végrehajtását. Ezenkívül más tényezők, például az előfinanszírozás mértéke és az n+ szabály is közrejátszanak. E tényezők erőteljesen befolyásolják az uniós kifizetéseken keresztül észlelt felhasználást, a gyakorlati végrehajtás tényleges mértékét azonban nem.

23

A Bizottság szerint a 2014–2020-as programozási időszak végén a felhasználást fenyegető kockázatok nem nagyobbak a 2007–2013-as időszakhoz képest. Az n+3 szabály, a jelenlegi kiválasztási arányok, valamint a kedvezményezettek által igazolt kifizetések figyelembevételével a Bizottság úgy ítéli meg, hogy 2014–2020-ban a 2007–2013-as időszakéval azonos felhasználási szint érhető el. A Bizottság megjegyzi továbbá, hogy az éves elszámolási eljárást a 2014–2020-as jogi keret vezette be, így ahhoz a tagállamoknak hozzá kellett szokniuk; továbbá azt, hogy az előfinanszírozás viszonylag nagy mértéke nem jelent elegendő ösztönzést ahhoz, gyorsítsa az uniós kifizetési kérelmek benyújtását.

25

2016-ban a Bizottság rendszert vezetett be azon 2014–2020-as programok szoros figyelemmel kísérése céljából, amelyeknél lassú előrehaladás tapasztalható.

26

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a projektek minősége nem feltétlenül kapcsolódik a fennmaradó kötelezettségvállalások mértékéhez. A Bizottság a Számvevőszék 2016-os éves jelentésének 2.14. bekezdésre adott válaszára hivatkozik.

28

A felhasználás mindig javítható, ennek ellenére a Bizottság úgy ítéli meg, hogy az átlagosan 97 %-os felhasználási arány összemérhető a korábbi időszakokéval, és elégedett az eredménnyel. Egészen pontosan az említett felhasználási arány meghaladja az ERFA- és ESZA-programoknál a 2000–2006-os időszakban elért értéket (96 %).

A végrehajtás-javítási munkacsoport munkája, valamint az érintett tagállami hatóságokkal való együttműködése kedvezően hatott a kötelezettségvállalások visszavonására, valamint a felhasználási arányra.

34

A Bizottság kiemeli, hogy a felhasználást fenyegető kockázattal érintett tagállamok esetében intenzív, kétoldalú szakpolitikai egyeztetések alapján az említett dátumnál korábbi intézkedéseket hozott. A kockázattal érintett tagállamok mindegyikére kiterjedő összehangolt, magas szintű, rendszerszerű politikai intézkedés 14 hónappal a támogathatóság lejártát megelőzően kezdődött meg.

36

Az intézkedések nagyrészt a már kiválasztott projektek, illetve az elindítani tervezett lehívások irányítására összpontosítottak. Elsődleges céljuk tehát a programok stratégiai célkitűzéseinek védelme volt.

37

A Bizottság az 1. háttérmagyarázatra adott válaszára hivatkozik.

39

A Bizottság megjegyzi, hogy a nagyprojektek szakaszolására vonatkozó első útmutatást már 2012-ben kiadták, és azt a COCOF-ülésen ismertették a tagállamokkal (COCOF_12-0047-02-EN). A szabályokat a lezárásra vonatkozóan 2013-ban kiadott, majd 2015-ben módosított iránymutatások részletezték a tagállami jogbiztonság érdekében.

47

A Bizottság álláspontja szerint az átprogramozás szükséges eszköz ahhoz, hogy biztosítani lehessen a rugalmasságot a csaknem egy évtizedet átfogó programok keretében meghatározott beavatkozásokkal kapcsolatban.

Számos részletes elem igényel a szabályozási keret szerinti programmódosítást, amelyek végrehajtását a tagállamok nem kerülhetik el. A Bizottság ezáltal képes biztosítani a beavatkozások irányultságának megőrzését, valamint azt, hogy a programok végrehajtása továbbra is szilárd alapokon történjen (vö. az általános rendelet 37. cikkében felsorolt, valamint a jóváhagyott programban foglalt elemekkel).

A tagállamoknak kell dönteniük arról, hogy programjaik mennyi többletinformációt tartalmaznak a jogszabályban előírt minimumhoz képest. A kedvezményezettek, célcsoportok, nagyprojektek stb. részletesebb meghatározása esetén gyakrabban kell módosítást végrehajtani anélkül, hogy a stratégiai irányultság megkérdőjeleződne.

49

A 2014–2020-as időszakban a Bizottság körültekintően vizsgálja a programok valamennyi teljesítménnyel összefüggő módosítását, a földrajzi egységek az értékelési kompetenciaközpontokkal, illetve értékelési egységekkel együttműködve pedig behatóan értékelik az indokolás megalapozottságát. A finanszírozás mértékének megváltoztatásakor mérlegelik azt is, hogy szükséges-e a mutatók módosítása.

52

A csökkentett célérték már a 2012. évi első módosításban is szerepelt a mutatók magyar hatóságok által elvégzett, majd a monitoringbizottságnak 2011 novemberében bemutatott felülvizsgálata alapján. Az első lehívások tapasztalatai azt mutatták, hogy a beruházások eredményei elmaradtak az operatív program összeállításakor becsülttől, így azokat összhangba kellett hozni a valósággal.

A zárójelentés szerint végül a megtakarítás mértéke 4,6 petajoule volt. Ez elmarad a 2007-ben tervezettől, viszont a 2012 és 2016 között kétszeresére növelt költségvetésnek megfelelően kétszerese a 2012-ben tervezett eredménynek.

5. háttérmagyarázat – Uniós hozzájárulások prioritási tengelyek közötti jelentős átcsoportosítása a teljesítménymutató célértékének arányos kiigazítása nélkül

Az első módosításra 2012-ben került sor (C(2012) 6310)). Ekkor a célt 2,7 petajoule-ra csökkentették a 2011. év tapasztalatai alapján (az indokolás megtalálható az SFC 2007 adatbázisában), miután kiderült, hogy a célt nagymértékben túlbecsülték a 2011-ben jóváhagyott és végrehajtott első konkrét projektek eredményeihez képest. A költségvetést 2012-ben emelték meg. A célt a későbbi költségvetés-kiegészítés ellenére fenntartották.

A Bizottság együttes válasza az 55. és 56. bekezdésekre:

A jogi keret lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az uniós társfinanszírozás mértékét a maximálisra növeljék. Ha a tagállamok kezdettől fogva a lehető legmagasabb arányú uniós társfinanszírozással számoltak volna, akkor a kohéziós politika céljára rendelkezésre álló keret lényegesen elmaradt volna a 2007–2013-as időszakra végül megállapított összegtől.

58

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a 2007–2013-as időszak egybeesett az állami költségvetést és beruházásokat érintő megszorítások válságot követő időszakával. Ebből következően a magán-hozzájárulások figyelembevétele és az uniós társfinanszírozás mértékének növelése fontos elemként jelent meg, amely lehetővé tette a programvégrehajtás folytatását. A jogi keret lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az állami költségek helyett a teljes költséget vegyék figyelembe. A tagállamoknak kezdettől fogva lett volna lehetőségük arra, hogy teljes költség alapján programozzák a beavatkozásokat. Ebben az esetben a kohéziós politika céljára rendelkezésre álló keret lényegesen elmaradt volna a 2007–2013-as időszakra végül megállapított összegtől.

60

A Bizottság a lezárásról szóló 36/2016. sz. számvevőszéki különjelentés 91. pontjára adott válaszára hivatkozik.

63

A 2007–2013-as időszakra vonatkozóan a Bizottság felsorolta azokat a szabályokat, amelyekre az irányító hatóságoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk akkor, ha visszamenőleges műveleteket szerepeltetnek az operatív programokban (lásd a 12-0050-01. sz. COCOF-feljegyzést). Ezenkívül a Bizottság több alkalommal (például a tagállami és uniós ellenőrök csoportjának találkozóján) felhívta az irányító hatóságok és az ellenőrző hatóságok figyelmét a visszamenőleges projektek kockázataira. Ezenkívül a Bizottság által a zárónyilatkozat és az ellenőrzési zárójelentés elemzéséhez használt ellenőrzőlista kérdést tartalmaz a program szempontjából kiemelt kockázatot hordozó visszamenőleges projektekre vonatkozóan.

68

A Bizottság megismétli a Számvevőszék 2008-as éves jelentésére adott korábbi válaszait2.

69

A Bizottság pontosítja, hogy a 2007–2013-as jogi keret nem tiltotta a már befejezett műveletek („visszamenőleges műveletek”) kiválasztását, amennyiben ezek befejezésére a támogathatóság kezdő időpontját megelőzően került sor3.

A 2014–2020-as jogi keret szerint a műveletek fizikai befejezésére, illetve teljes körű végrehajtására csak azt követően kerülhetett sor, hogy a kedvezményezett benyújtotta az irányító hatósághoz a finanszírozási kérelmét.4 Ezenkívül a közös rendelkezésekről szóló rendelet konkrét kötelezettséget írt elő5 az irányító hatóság számára, amelynek az ilyen műveletek kiválasztása előtt biztosítania kell az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelést. A 2014–2020-as programozási időszak megközelítése tehát szigorúbb a 2007–2013-as időszakéhoz képest.

70

A pénzügyi eszközöket illetően a Bizottság lezárásról szóló iránymutatásának módosításáról szóló határozat nem érinti az 1083/2006/EK rendelet azon rendelkezéseit, amelyek szerint az alapokból a pénzügyi eszközökbe utalt hozzájárulást legkésőbb 2015. december 31-ig ki kellett fizetni. Az iránymutatás tehát a meglévő szabályok szerinti pontosítást tartalmazott. Lásd még a Bizottság válaszát a Számvevőszék 2015-ös éves jelentésének 6.45. bekezdésére és 3. ajánlására, valamint a Bizottság válaszát a 36/2016. sz. számvevőszéki különjelentés 91. pontjára.

72

A Bizottság megerősíti, hogy jelenleg ellenőrzi az operatív programok lezárásához felhasznált adatok megbízhatóságát. A releváns problémák kezelése a 2014–2020-as programozási időszakban teljes körűen megtörtént.

73

A 2007–2013-as programozási időszak kifizetési rátája a pénzügyi eszközök életciklusához igazodott.

Lezáráskor a strukturális alapoknak betudhatóan visszafizetett, vagy a későbbiekben a végső kedvezményezetteknél végrehajtott beruházások után visszafizetendő források mértékét az irányító hatóságok összesen 8,4 milliárd EUR-ra becsülték, ami jelentős megújuló hatást mutat.

75

A Bizottság elismeri a szerződéses előleg fizetésével összefüggő egyes kockázatokat, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a jogalap a teljes programozási időszak alatt támogathatónak tekinti az ilyen kifizetéseket. A Bizottság azonban úgy ítéli meg, hogy a lezárással kapcsolatos kérdések megválaszolása során, valamint a végrehajtás-javítási munkacsoporton keresztül a támogathatóságra vonatkozóan tett pontosítás, valamint a kifizetett szerződéses előleg felhasználásával, illetve támogathatóságával kapcsolatos bevált gyakorlatokra vonatkozóan adott tájékoztatás kellő mértékben mérsékelte a kockázatokat. A Bizottságnak nincs tudomása olyan esetről, amikor a szerződéses előleg kifizetése miatt rossz minőségű projektet választottak ki.

76

A Bizottság rámutat arra, hogy a cseh hatóságok a forrásfelhasználás felgyorsítása érdekében döntöttek úgy, hogy engedélyezik az előlegfizetést. A Bizottság azt javasolta, hogy ne lépjék túl a szokásos piaci gyakorlat kereteit.

77

A Bizottság megjegyzi, hogy a lezárási folyamat e szakaszában nem merült fel a szabálytalanságok kockázata, és a program végrehajtását nem befolyásolta az előlegfizetéssel összefüggő jelentős probléma.

78

A Bizottság pontosítja, hogy mivel a magyar programok többsége a lezárás időpontjában túlzott kötelezettségvállalással rendelkezett, valamennyi operatív programra vonatkozóan a nem működő projektekről készített jegyzék bekérésével kívánja kiküszöbölni azt a kockázatot, hogy a szerződéses előlegeket nem ténylegesen működő projektekhez használják fel.

Mindenesetre a Bizottság azt javasolta, hogy ne lépjék túl az előlegfizetésre vonatkozó szokásos piaci gyakorlat kereteit.

Következtetések és ajánlások

82

A 2007–2013-as programozási időszak utólagos értékelésének eredményei, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló hetedik jelentés eredményei alapján a kohéziós politika összességében jó eredményeket mutatott. A Bizottság elkötelezett aziránt, hogy továbbra is jó eredményeket érjen el, és folytassa a tagállami forrásfelhasználás felgyorsítására irányuló erőfeszítéseket.

83

A Bizottság hangsúlyozza, hogy bár a programok időszerű jóváhagyása fontos a programvégrehajtással kapcsolatban, az időszak során más fontos tényezők is szerepet játszanak a felhasználásban. Az átlagoshoz képest későn jóváhagyott programok az időszak végére az átlagosnál jobb felhasználási arányt is elérhetnek. Az, hogy a programokra n+2 vagy n+3 szabály vonatkozik, fontosabb szempont, mint az, hogy az elfogadásukra néhány hónappal korábban vagy később kerül sor. Az n+3 szabályhoz képest az n+2 szabály erősebb költségvetési fegyelmet követel meg, emellett a költségvetés gyorsabb végrehajtására ösztönöz.

84

A Bizottság elismeri az n+3 szabály és a nagy arányú előfinanszírozás felhasználásra gyakorolt fékező hatását, különös tekintettel az éves elszámolási rendszerekre és a kijelölési folyamatra. A Bizottság a 2020 utáni időszakra vonatkozó javaslatait ennek figyelembevételével terjesztette elő.

A Bizottság megismétli a 36/2016. sz. számvevőszéki különjelentésre adott válaszait6. A két időszak szükségszerűen átfedi egymást, mivel számos művelet végrehajtása több évet vesz igénybe, ezenkívül minden esetben van induló szakasz és lezáró szakasz. A támogathatósági időszakok közötti átfedés emellett kisebb mértékű politikai végrehajtást eredményez. A Bizottság az időszakok közötti folytonosságot számos intézkedéssel, többek között a nagyobb projektek szakaszolásával biztosítja.

85

A Bizottság egyes tagállamokra vonatkozóan már 2010-ben azonnali intézkedéseket hozott, miután észlelte a lassú felhasználás kockázatát.7 Egyes tagállamok esetében 2014-től további intézkedésekre volt szükség.

87

A Bizottság megismétli, hogy a teljesítményt érintő problémákat a programozási időszak során folyamatosan kezeli. A programirányításban általános gyakorlat, hogy ha egy programnál az alacsonyabb felhasználási arány jelei mutatkoznak, akkor a problémák kezelésére irányuló intézkedések a meglévő célok keretein belül összpontosítanak a felhasználásra.

Első felsoroláspont: Az átprogramozás szükséges eszköz ahhoz, hogy biztosítani lehessen a rugalmasságot a csaknem egy évtizedet átfogó programok keretében meghatározott beavatkozásokkal kapcsolatban.

Negyedik felsoroláspont: A Bizottságnak nincs tudomása olyan esetről, amikor a szerződéses előleg kifizetése miatt rossz minőségű projektet választottak ki.

A projektek kiválasztása a támogathatósági időszak végéhez közeledve is a programban – többek között a teljesítményre vonatkozóan – meghatározott kritériumok mentén történik.

88

Még ha a Bizottság nem is ellenőrzi egyedileg az egyes intézkedések hatását, rendelkezésére állnak az érintett programok jobb felhasználási arányait mutató összesített eredmények. A 2007–2013-as időszakban a három alap (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) átlagos felhasználási aránya 97 %, ami 2 százalékponttal magasabb a 2000–2006 közötti értéknél, ezenkívül 12 tagállam esetében a 2007–2013-as időszak jelentette az első teljes programozási időszakot.

90

A kedvezményezettek által közölt projektkiválasztási arányok és kiadási összegek alapján a Bizottság a két programozási időszak vonatkozó éveiben összehasonlítható szintűnek ítéli a végrehajtást annak ellenére is, hogy a jó arányú projektkiválasztás egyenlőre nem jelent meg teljes mértékben kifizetési kérelemként.

1. ajánlás. Menetrend a jogszabályi keret és a programdokumentumok számára

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

A Bizottság a 2020 utáni időszakra vonatkozó jogszabályi keretre irányuló javaslatát 2018. május 29-én, azaz 30 hónappal a 2020 utáni programozási időszak indulása előtt terjesztette elő. Az ajánlás már jelentős mértékben hasznosult, így különösen a 2018. február 14-i, „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában” c. COM(2018) 98 final bizottsági közleményben, ezen belül elsősorban annak 6. szakaszában, amely hangsúlyozta a 2020 utáni pénzügyi keretre vonatkozó időszerű megállapodás fontosságát.

2. ajánlás. A programok felülvizsgálatára irányuló kérelmeket megfelelően (az eredményekre gyakorolt hatásokat is figyelembe véve) kell alátámasztani

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

3. ajánlás. A felhasználás jobb figyelemmel kísérését lehetővé tévő információk szerzése

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

4. ajánlás. A hangsúly a teljesítményen és a jó eredmények elérésén legyen

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást.

Glosszárium és rövidítések

COCOF: Az alapok koordinációs bizottsága (COCOF) az Európai Bizottság által felállított állandó bizottság, amelynek feladata a strukturális alapokat és a Kohéziós Alapot szabályozó rendeletek végrehajtásával kapcsolatos témák megvitatása. A COCOF gyakorlati példákkal és információkkal szolgáló iránymutatásai ajánlásnak tekintendők, jogilag nem kötelezőek és nem korlátozó erejűek.

Ellenőrző hatóság: Bizonyosságot nyújt a Bizottság számára az adott operatív program irányítási rendszereinek és belső kontrollmechanizmusainak eredményes működéséről (és ebből következően az igazolt kiadás jogszerűségéről és szabályszerűségéről). Az ellenőrző hatóságokat a tagállamok jelölik ki. Általában kancelláriák, pénzügyminisztériumok (vagy minisztériumi felügyelet alatt működő belső ellenőrzési szervek), más minisztériumok vagy legfőbb ellenőrző intézmények főosztályai. Működésüket tekintve függetlennek kell lenniük az alapokat kezelő szervektől. Az ellenőrző hatóság a rendszer- és művelet-ellenőrzésekre vonatkozó megállapításairól jelentést tesz az érintett operatív program irányító hatóságának és igazoló hatóságának. Évente egyszer, éves kontrolljelentésében beszámol éves munkájáról a Bizottságnak. Ha az ellenőrző hatóság úgy ítéli meg, hogy az irányító hatóság nem tett megfelelő korrekciós intézkedéseket, erre fel kell hívnia a Bizottság figyelmét.

Előirányzott keret: Egy adott programozási időszakban egy tagállam vagy operatív program számára előirányzott teljes összeg, vagyis az elméletileg maximálisan kifizethető összeg.

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): Az Európai Regionális Fejlesztési Alap célja a főbb regionális egyenlőtlenségek kiigazítása, és ezáltal az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése. Ennek érdekében infrastrukturális és munkahelyteremtő termelő beruházásokra nyújt pénzügyi támogatást, elsősorban vállalkozásoknak.

Európai Szociális Alap (ESZA): Az Európai Szociális Alap célja az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése a foglalkoztatási és elhelyezkedési lehetőségek – főként képzési intézkedések keretében történő – javításával, elősegítve a magas foglalkoztatottsági szint elérését, valamint több és jobb minőségű munkahely létrehozását.

Felhasználási arány: A valamely operatív programra lekötött teljes összeg felhasználásra, vagyis kifizetésre került része, százalékban kifejezve.

Forrásfelhasználás: Felhasznált forrásnak olyan összeget tekintünk, amelyet a Bizottság valamely tagállami operatív program részére, támogatható projektek társfinanszírozásaként kifizetett. Ebben benne vannak az előlegek, az időközi és a záró kifizetések.

Igazoló hatóság: Valamely tagállam által arra kijelölt hatóság, hogy elsőfokú ellenőrzéseket végezzen az irányító hatóság által bejelentett kiadásokra vonatkozóan, és igazolja, hogy ezek a kiadások jogszerűek és szabályszerűek.

Irányító hatóság: Az irányító hatóság a tagállam által egy adott operatív program irányítására kijelölt országos, regionális vagy helyi közigazgatási szerv (illetve egyéb közjogi vagy magánjogi szerv). Feladatai közé tartozik a támogatandó projektek kiválasztása, a projektek végrehajtásának monitoringja, valamint a Bizottság felé történő beszámolás a pénzügyi szempontokról és az elért eredményekről. Az irányító hatóság egyben az a szerv, amely a Bizottság, az Európai Számvevőszék vagy a tagállam valamely hatósága által elvégzett ellenőrzést követően pénzügyi korrekciókat szab ki a kedvezményezettekre.

A kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások: A közösségi stratégiai iránymutatások tartalmazzák a kohéziós politika alapelveit és prioritásait, és javaslatokat tesznek arra nézve, hogyan használhatják fel az európai régiók a lehető legjobban a nemzeti és regionális támogatási programok számára rendelkezésre bocsátott forrásokat a 2007–2013-as időszakban. A nemzeti hatóságoknak ezen iránymutatásokat alapul véve kell kidolgozniuk 2007–2013-ra a nemzeti stratégiai prioritásaikat és terveiket, más szóval a nemzeti stratégiai referenciakeretet.

Kohéziós Alap (KA): A Kohéziós Alap célja az Európai Unión belüli gazdasági és társadalmi kohézió erősítése környezetvédelmi és közlekedési projektek finanszírozása révén azokban a tagállamokban, ahol az egy főre jutó GNP nem éri el az uniós átlag 90%-át.

Kötelezettségvállalás: Jogi érvényű ígéret a finanszírozás biztosítására bizonyos feltételek fennállása esetén; az Unió vállalja, hogy az uniós finanszírozású projekt költségeiből a projekt befejezését követően megtéríti a reá háruló részt.

Kötelezettségvállalás visszavonása: Egy felhasználatlan kötelezettségvállalás egészének vagy részének törlése. Bizonyos idő, általában két vagy három év elteltével a kötelezettségvállalás automatikusan törlődik („n+2/3 szabály”).

Közös stratégiai keret (KSK): Iránymutatást ad és segít összehangolni a különböző uniós kohéziós alapok és egyéb uniós eszközök és politikák által elérni kívánt célokat.

Lezárás: Pénzügyi elszámolás, azaz a végső egyenleg tagállamnak való kifizetése vagy a Bizottság által kifizetett többletösszegek visszafizettetése. A lezárás a programciklus utolsó szakasza.

Nagyprojekt: A nagyprojekt gazdaságilag oszthatatlan munkálatok, tevékenységek vagy szolgáltatások olyan összessége, amely pontos műszaki funkcióval és világosan meghatározott célokkal rendelkezik, és amelynek teljes költsége meghaladja az 50 millió eurót, illetve közlekedési projekt esetén a 75 millió eurót. A nagyprojektek támogatásához a Bizottság projektszintű jóváhagyása szükséges.

Nemzeti stratégiai referenciakeret: Az uniós források 2007–2013 közötti nemzeti szintű programozásához kapcsolódó referenciadokumentum. Biztosítja, hogy az alapokból származó támogatás összhangban álljon a kohézióra vonatkozó uniós stratégiai iránymutatásokkal, továbbá meghatározza egyrészről az uniós prioritások, másrészről a nemzeti és regionális prioritások közötti kapcsolatot. A 2014–2020-as programozási időszakra a nemzeti stratégiai referenciakeret helyébe partnerségi megállapodások (meghatározását lásd alább) léptek.

Operatív program (OP): Egy tagállam prioritásait és konkrét célkitűzéseit, valamint azt meghatározó program, hogy a forrásokat (uniós és tagállami köz- és magán-társfinanszírozás) miként használják fel az adott (jelenleg hétéves) időszakban projektek finanszírozására. Az egy adott operatív programon belüli projekteknek hozzá kell járulniuk egy sor célkitűzés teljesüléséhez. Az operatív programok az ERFA-ból, a KA-ból, illetve az ESZA-ból részesülhetnek finanszírozásban. Az operatív programot a tagállam készíti el, és azt az uniós költségvetésből történő kifizetések folyósítása előtt a Bizottságnak jóvá kell hagynia. Az operatív programokat a programozási időszak során csak mindkét fél egyetértésével lehet módosítani.

Partnerségi megállapodások: A partnerségi megállapodások az Európai Bizottság és az egyes tagállamok között a 2014–2020-as programozási időszakra hatályba lépett megállapodások. Ezek kifejtik, hogy a tagállami hatóságok hogyan tervezik felhasználni az európai strukturális és beruházási alapok által nyújtott finanszírozást, valamint felvázolják az egyes országok stratégiai céljait és beruházási prioritásait, összekapcsolva azokat az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó Európa 2020 stratégia átfogó céljával. A megállapodások részletesen ismertetik az esetleges előzetes feltételrendszereket (vagyis az alapok hatékony és eredményes felhasználásának előfeltételeit) és a teljesítménymenedzsment-kereteket is. Az egyes megállapodásokat a Bizottsággal folytatott párbeszéd keretében az érintett tagállam dolgozza ki és a Bizottság fogadja el.

Prioritási tengely: Valamely operatív program stratégiájának egyik prioritása, amely egymáshoz kapcsolódó, műveletcsoportot alkotó és konkrét, mérhető célokkal rendelkező műveleteket foglal magában.

Programozási időszak: A strukturális alapok és a Kohéziós Alap kiadásai tervezésének és végrehajtásának többéves időkerete.

Szakaszolás: A projektfinanszírozás olyan szervezési módja, amely azt két programozási időszakra húzza szét, hogy ily módon csökkentse a be nem fejezett (és ezért nem támogatható) projektek kockázatát és növelje az első szakasz (2007–2013) forrásfelhasználási arányát.

„Talált pénz” hatás: A „talált pénz” hatás azt jelenti, hogy a finanszírozásban részesülő kedvezményezett e nélkül a támogatás nélkül is ugyanolyan döntést hozott volna. Ilyenkor az eredmény nem tudható be az alkalmazott szakpolitikának; a kedvezményezettnek kifizetett támogatás nem jár hatással. Így a kiadások „talált pénznek” minősülő része jellegénél fogva nem eredményes, hiszen nem járul hozzá a kitűzött célok eléréséhez.

Többéves pénzügyi keret: A többéves pénzügyi keret (TPK) határozza meg a kiadási prioritásokat és azokat a maximális összegeket, amelyeket az Unió az adott hétéves időszak alatt az egyes területeken belül kiadhat. A jelenlegi TPK a 2014–2020-as időszakot fedi le; a korábbiak a 2007–2013-as, illetve a 2000–2006-os időszakra (Agenda 2000) vonatkoztak.

Uniós hozzáadott érték: Valamely uniós fellépésből következő érték, azon értéken felül, amelyet az önállóan fellépő tagállamok egyébként is létrehoztak volna.

Visszamenőleges projekt: Visszamenőleges az olyan projekt vagy művelet, amelynél még azelőtt merültek fel nemzeti forrásból származó kiadások, illetve amelyet még azelőtt fejeztek be, hogy az uniós társfinanszírozást hivatalosan kérelmezték vagy odaítélték volna: ilyen értelemben visszamenőleges finanszírozásról van szó. A 2014–2020-as programozási időszakban az olyan projekt vagy művelet, amely fizikailag befejeződött vagy teljes mértékben végrehajtásra került, mielőtt a kedvezményezett benyújtotta volna a finanszírozási kérelmet, uniós finanszírozásra nem jogosult.

Végjegyzetek

1 Az EUMSZ 174. és 176. cikke, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.) 89. cikke.

2 Az ERFA, a KA és az ESZA részére lekötött források a 2007–2013-as programozási időszakban 342,5 milliárd eurót tettek ki. A teljes lekötött összeg nagysága csak akkor lesz ismeretes, ha már minden eljárás lezárult.

3 A Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 210., 2006.7.31., 25. o.).

4 Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az 1080/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló, 2006. december 8-i 1828/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 371., 2006.12.27., 1. o.).

5 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1080/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (HL L 210., 2006.7.31., 1. o.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1081/2006/EK rendelete az Európai Szociális Alapról (HL L 210., 2006.7.31., 12. o.). A Tanács 2006. július 11-i 1084/2006/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról (HL L 210., 2006.7.31., 79. o.).

6 A strukturális alapok és a Kohéziós Alap kiadásainak tervezésére és végrehajtására szolgáló többéves keretet programozási időszaknak nevezzük.

7 Az 1083/2006/EK rendelet 45. cikke.

8 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 317. cikke.

9 Az 1083/2006/EK rendelet 75. cikke.

10 A bizottsági kifizetések közé tartozik az előfinanszírozás is, az 1083/2006/EK rendelet 76. és 82. cikkével összhangban.

11 Az 1083/2006/EK rendelet 93. cikke.

12 Bulgária, Cseh Köztársaság, Észtország, Görögország, Horvátország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia és Szlovákia.

13 A 2014–2020-as programozási időszakot illetően az „n+3 szabály” valamennyi tagállamra érvényes, az 1303/2013/EU rendelet 136. cikkével összhangban.

14 A végrehajtás-javítási munkacsoportot a célból hozták létre, hogy segítséget nyújtson a 2007–2013-as programozási időszakból fennmaradó finanszírozás felhasználásában nehézségekkel küzdő tagállamoknak. A munkacsoport az ERFA és a Kohéziós Alap 38 operatív programjára összpontosított, nyolc tagállamra kiterjedően.

15 Európai Parlament, Regionális Fejlesztési Bizottság: „Jelentés a strukturális és kohéziós alapok felhasználásáról: tanulságok az EU jövőbeli kohéziós politikájára nézve (2010/2305(INI))”, 2011. július 25.

16 7/2011. sz. vélemény (C 47/1, 2012.2.17, 1. o.).

17 Lásd: 2013-as éves jelentés, 10. fejezet: „Az uniós költségvetés révén elért eredmények”, 10.10. bekezdés (HL C 398, 2014.11.12).

18 A 2007–2013-as programozási időszakra az általános rendeletet különleges jogalkotási eljárás útján fogadták el, vagyis elvben a Tanács volt az egyetlen jogalkotó, míg az Európai Parlament csak korlátozott szerepet játszhatott. A 2014–2020-as időszakra a közös rendelkezésekről szóló rendelet rendes jogalkotási eljárás keretében került elfogadásra, vagyis a Tanács és az Európai Parlament egyenlő szerepet játszott a tárgyalások során.

19 2/2017. sz. különjelentés: „A Bizottság tárgyalásai a 2014–2020-as partnerségi megállapodásokról és kohéziós programokról: a kiadások célzottabban irányultak az Európa 2020 stratégia prioritásaira, de a teljesítménymérés rendszere egyre bonyolultabbá vált”, 36–37. bekezdés.

20 COM(2018) 98 final, 2018. február 14. – „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában”.

21 A 2/2017. sz. különjelentés 49. és 53–55. bekezdése.

22 A tárgyalások alkalmasint azért tartottak tovább, mert az új jogi keretek új követelményeket támasztottak, az új elektronikus információcsere-rendszerrel informatikai gondok merültek fel, a Bizottság pedig összetettebb eljárásban fogadta el az operatív programot. (Lásd: az Európai Számvevőszék 2/2017. sz. különjelentése, 55. bekezdés.)

23 Ez így áll össze: 249 ERFA- és kohéziós OP; 118 ESZA-OP; 73 OP az európai területi együttműködés keretében.

24 Ez így áll össze: 124 ERFA- és kohéziós OP; 95 ESZA-OP; 92 több alapra támaszkodó OP; 76 OP az európai területi együttműködés keretében.

25 A felhasználási arány kiszámításánál a halmozott kifizetések összegét elosztják az ERFA, az ESZA és a KA összes kötelezettségvállalásának összegével. A 2014–2020-as programozási időszakra nézve az eredményességi tartalék nem képezi részét az összes kötelezettségvállalásnak, mivel ez még függ a teljesítményértékelés eredményétől.

26 A folyamatos gazdasági nehézségekre való tekintettel 13 görögországi program és 18 INTERREG III program támogathatósági időtartamát 2009. december 31-ig meghosszabbították, ami a benyújtási határidőket 2011. március 31-re tolta ki. Az abruzzói földrengést követően a regionális operatív programot és az INTERREG III A Italia-Adriatico operatív programot 2010. június 30-ig meghosszabbították, a benyújtási határidő így 2011. szeptember 30. lett.

27 Ez az alapból nyújtott hozzájárulás 7%-ának felelt meg. A strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK tanácsi rendelet (HL L 161., 1999.6.26., 1. o.) 32. cikke.

28 Lásd: a Számvevőszék 2015-ös és 2016-os éves jelentése, 6. fejezet: „Gazdasági, társadalmi és területi kohézió”.

29 A 2016. július 1-jétől 2017. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó harmadik végleges beszámolót a Bizottságnak meg kell vizsgálnia és el kell fogadnia; ez 2018. május 31-ig esedékes. Ennek következtében a halmozott kiadások összege még változhat.

30 Az én régióm, az én Európám, a mi jövőnk – Hetedik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról, Európai Bizottság, 2017. szeptember, 177. o.

31 Bulgária, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia.

32 Lásd: a Számvevőszék 2016-os éves jelentése, 2. fejezet: „Költségvetési és pénzgazdálkodás”, 2.24–2.25. bekezdés.

33 A felhasználási arány kiszámításánál a halmozott kifizetések összegét (332,9 milliárd euró) elosztják az ERFA, a KA és az ESZA összes kötelezettségvállalásának összegével (342,5 milliárd euró). A felhasználási arány ezen értéke csak átmeneti, mivel a végleges kifizetési kérelmek ekkor még folyamatban vannak, ami ki fog hatni a halmozott kifizetések értékére.

34 ERFA/KA: 3,5 milliárd euró, ESZA: 0,9 milliárd euró.

35 ERFA/KA: 743,5 milliárd euró, ESZA: 110,3 millió euró.

36 Az 1083/2006/EK rendelet 67. cikke.

37 Horvátország 2013 júliusában csatlakozott az Unióhoz, és támogathatósági időszaka 2016. december 31-ig tartott.

38 MEMO/15/4654. sz., 2015.3.24-i sajtóközlemény.

39 Az EMPL Főigazgatóság az ESZA irányítási rendszerére vonatkozó értékelés révén információkat szolgáltatott a REGIO Főigazgatóság számára, valamint folyamatos tájékoztatást kapott a végzett munkáról, és részt vett tagállami kiküldetésekben is.

40 A TFBI Szlovéniával is foglalkozott, ahol a környezetvédelemre és a közlekedési infrastruktúrára irányuló operatív programok Kohéziós Alapból származó részének felhasználási aránya jóval elmaradt az uniós átlagtól.

41 A következő témákról: retrospektív projektek; szakaszolás; hibák a közbeszerzésekben; szerződéses előlegek; nagyprojektek benyújtása és jóváhagyása.

42 Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek egyes követelmények egyszerűsítése és a pénzügyi irányításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. június 16-i 539/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 158, 2010.6.24., 1. o.) (6) preambulumbekezdése és 48. cikkének (3) bekezdése.

43 Az 1083/2006/EK rendelet III. melléklete.

44 Az 1083/2006/EK rendelet 37. cikke (1) bekezdésének e) pontja.

45 A nagyprojekt gazdaságilag oszthatatlan munkálatok, tevékenységek vagy szolgáltatások olyan összessége, amely pontos műszaki funkcióval és világosan meghatározott célokkal rendelkezik, és amelynek teljes költsége meghaladja az 50 millió eurót, illetve közlekedési projekt esetén a 75 millió eurót. A nagyprojektek támogatásához a Bizottság projektszintű jóváhagyása szükséges.

46 Az 1083/2006/EK rendelet 40. cikkének d) pontja.

47 C(2015) 2771 final.

48 C(2015) 2771 final.

49 A mintánkban szereplő 20 operatív program közül 14-nek volt része nagyprojekt, illetve 5 millió eurót meghaladó projekt.

50 36/2016. sz. különjelentés: „A 2007–2013-as kohéziós és vidékfejlesztési programok lezárási eljárásainak értékelése”, 5. táblázat.

51 COCOF 12/0050/01.

52 A 2008-as éves jelentés 6. fejezete, „Kohézió”, 6.19. bekezdés.

53 Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikkének (6) bekezdése.

54 C(2015) 2771 final.

55 „Összefoglaló a pénzügyi konstrukciók finanszírozása és végrehajtása terén elért előrehaladással kapcsolatban az irányító hatóságok által az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 67. cikke (2) bekezdésének j) pontjával összhangban szolgáltatott adatokról”, 2007–2013-as programozási időszak, 2015. december 31-i állapot, Európai Bizottság, EGESIF 16-0011-00, 2016/09/20.

56 Lásd: az Európai Számvevőszék „A pénzügyi eszközök szerepe az uniós költségvetés végrehajtásában – a 2007–2013-as programozási időszak tanulságai” c. 19/2016 sz. különjelentése, valamint a 2014-es, 2015-ös és 2016-os éves jelentés 42–44. bekezdése és 6. fejezete.

57 Lásd: az Európai Számvevőszék „A pénzügyi eszközök szerepe az uniós költségvetés végrehajtásában – a 2007–2013-as programozási időszak tanulságai” c. 19/2016 sz. különjelentésének 95. és 96. bekezdése, valamint 2014-es, 2015-ös és 2016-os éves jelentése.

58 „Összefoglaló a pénzügyi konstrukciók finanszírozása és végrehajtása terén elért előrehaladással kapcsolatban az irányító hatóságok által az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 67. cikke (2) bekezdésének j) pontjával összhangban szolgáltatott adatokról”, 2007–2013-as programozási időszak, 2017. március 31-i (lezáráskori) állapot, Európai Bizottság, EGESIF 17-0014-00, 2016/09/20.

59 Összefoglaló a pénzügyi konstrukciók finanszírozása és végrehajtása terén elért előrehaladással kapcsolatban az irányító hatóságok által az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 67. cikke (2) bekezdésének j) pontjával összhangban szolgáltatott adatokról, 2007–2013-as programozási időszak, 2017. március 31-i (lezáráskori) állapot, Európai Bizottság, EGESIF 17-0014-00, 2016/09/20.

60 36/2016. sz. különjelentés.

61 36/2016. sz. különjelentés.

 

1 Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2016) 605 final, 2016.9.14.).

2 Hivatkozás: A Bizottság válasza a Számvevőszék 2008-as éves jelentésének 6.19. bekezdésére.

3 Az 1083/2006/EK rendelet 56. cikkének (1) bekezdése.

4 Az 1303/2013/EU rendelet 65. cikkének (6) bekezdése.

5 Az 1303/2013/EU rendelet 125. cikke (3) bekezdésének e) pontja.

6 Lásd a Bizottság válaszait a 36/2016. sz. számvevőszéki különjelentés 129. és 130. bekezdésére.

7 Például a Bizottság az időszak elejétől kezdve rendszeresen figyelemmel kíséri programok teljesítményét. A Bizottság ezenkívül szakértői értékelő hálózatra is támaszkodott, amely éves áttekintést adott a végrehajtásról; ennek összefoglalása, valamint az éves jelentések elérhetők a következő címen: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013 A Bizottság egyes tagállamokra vonatkozóan már 2010-ben azonnali intézkedéseket hozott, miután észlelte a lassú felhasználás kockázatát. A 2013-as éves jelentés rámutat a kihívásokra, és egyértelműen meghatározza azokat a problémákat, amelyek az egyes országokban a lassú felhasználáshoz vezettek. Elérhető a következő címen: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_synthesis_final.pdf
A Bizottság által 2010-ben és 2013-ban elfogadott stratégiai jelentések uniós áttekintést nyújtottak a végrehajtásról, és jelezték, hogy gyorsítani szükséges a végrehajtást, valamint a beruházási célkitűzések megvalósítását.

Esemény Dátum
Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése 2016.3.2
A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más ellenőrzött félnek) 2018.3.28
A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után 2018.5.30
A Bizottság (vagy más ellenőrzött fél) válaszainak beérkezése az összes uniós nyelven 2018.7.23

Az ellenőrző csoport

Ellenőrzéseinek eredményeit a Számvevőszék különjelentésekben mutatja be, amelyek egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákkal és programokkal, illetve az irányítással kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak. Hogy ellenőrzési munkája maximális hatást érjen el, témái megválasztásakor és feladatai megtervezésekor a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az érintett bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség érdeklődését.

Ezt a teljesítmény-ellenőrzést a kohéziós, növekedési és társadalmi befogadási beruházások kiadási területeire szakosodott, Iliana Ivanova számvevőszéki tag elnökölte II. Kamara végezte. Az ellenőrzést Henri Grethen számvevőszéki tag vezette, a jelentés elkészítésében támogatást nyújtott Marc Hostert kabinetfőnök, Niels-Erik Brokopp és Emmanuel Rauch ügyvezetők, Anna Fiteni és Peggy Vercauteren feladatfelelősök, továbbá Alessandra Falcinelli, Krénusz Ágota, Radka Papoušková, Adrian Roșca és Piotr Senator számvevők.

Balról jobbra: Anna Fiteni, Marc Hostert, Radka Papoušková, Piotr Senator, Peggy Vercauteren, Niels-Erik Brokopp, Henri Grethen.

Elérhetőség

EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Telefon: +352 4398-1
Megkeresés: eca.europa.eu/hu/Pages/ContactForm.aspx
Weboldal: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Bővebb tájékoztatást az Európai Unióról az interneten talál (http://europa.eu).

Luxembourg: Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2018

PDF ISBN 978-92-847-0000-4 ISSN 1977-5733 doi:10.2865/94846 QJ-AB-18-013-HU-N
HTML ISBN 978-92-9207-334-3 ISSN 1977-5733 doi:10.2865/167944 QJ-AB-18-013-HU-Q

© Európai Unió, 2018

Az olyan fényképek és más anyagok felhasználásához vagy reprodukálásához, amelyek szerzői jogainak nem az Európai Unió a tulajdonosa, közvetlenül a szerzői jog tulajdonosától kell engedélyt kérni.

KAPCSOLATBA SZERETNE LÉPNI AZ EU-VAL?

Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg az Önhöz legközelebb eső központot: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval kapcsolatos kérdéseit. Vegye igénybe a szolgáltatást

INFORMÁCIÓKAT KERES AZ EU-RÓL?

Online
Az Europa portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: https://europa.eu/european-union/index_hu

Uniós kiadványok
Az EU Bookshopból uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés ellenében: (https://publications.europa.eu/hu/publications). Ha bizonyos ingyenes kiadványokból több példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi információs központjától (lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).

Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1951-től megjelenő jogszabályai: http://data.europa.eu/euodp/hu/home?

Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp/hu/home?) uniós adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.