Erityiskertomus
nro17 2018

Komission ja jäsenvaltioiden ohjelmakauden 2007–2013 viimeisinä vuosina toteuttamilla toimilla puututtiin varojen vähäiseen käyttöön mutta ei keskitytty riittävästi tuloksiin

Kertomuksesta Jäsenvaltiot käyttävät rahoitusta, kun ne saavat EU:n talousarviosta maksun tukikelpoisten hankkeiden osarahoituksena. Noin kolmasosa EU:n talousarviosta on varattu koheesiopolitiikan alalle.

Tarkastajat tutkivat, toimivatko komissio ja jäsenvaltiot vaikuttavalla tavalla EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston varojen käyttämisessä ohjelmakaudella 2007–2013. Vertailukohtana olivat ohjelmakausien 2000–2006 ja 2014–2020 toimet.

Tarkastuksessa havaittiin, että täytäntöönpano käynnistyi hitaasti ohjelmakaudella 2007–2013. Tämä johtui muun muassa lainsäädäntökehyksen ja ohjelma-asiakirjojen (toimenpideohjelmat) hyväksymisen viivästymisestä sekä ohjelmakausien päällekkäisyydestä. Komissio valvoi varojen käyttöä, mutta se perusti vasta noin 13 kuukautta ennen tukikelpoisuusajan loppua työryhmän auttamaan jäsenvaltioita, joiden toimenpideohjelmissa varojen käyttöaste oli heikko. Toteutetut toimenpiteet johtivat varojen käytön huomattavaan kasvuun, joskin joissakin näistä toimenpiteistä keskityttiin pääasiassa varojen käyttöön ja sääntöjenmukaisuuteen eikä otettu niinkään huomioon tuloksia. Erityisesti toimenpideohjelmia muutettiin usein, mikä kyseenalaistaa ohjelmasuunnitteluprosessin taustalla olevien analyysien luotettavuuden sekä kyvyn saavuttaa toimenpideohjelman ja koheesiopolitiikan tavoitteet.

Tämä julkaisu on saatavilla 23 kielellä ja seuraavissa formaateissa:
PDF
PDF General Report

Tiivistelmä

Tietoa rahoituksen käytöstä

I

Koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää alueiden välisiä kehityseroja Euroopan unionissa. Koheesiopolitiikan osuus EU:n talousarviosta on noin kolmasosa, ja se pannaan täytäntöön toimenpideohjelmien avulla. Varat asetetaan käyttöön monivuotisen ohjelmakauden alussa. Käyttövalmiudet tarkoittavat jäsenvaltioiden valmiuksia käyttää tehokkaasti ja vaikuttavasti niille kohdennettuja taloudellisia resursseja. Jäsenvaltiot käyttävät rahoitusta, kun ne saavat EU:n talousarviosta maksun tukikelpoisten hankkeiden osarahoituksena. Vaikuttavien tulosten saavuttaminen edellyttää, että jäsenvaltiot välttävät tilannetta, jossa huomattava osa varoista on käytettävä ohjelmakauden lopussa. Kiire varojen käytössä voi näet johtaa siihen, että rahalle saatavaa vastinetta ei oteta asianmukaisesti huomioon. Vaikka rahoituksen käyttö siis onkin tärkeää toimintapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, se ei ole itsessään päämäärä.

Tarkastuksen toteuttaminen

II

Tarkastuksessa tutkittiin, toimivatko komissio ja jäsenvaltiot vaikuttavalla tavalla EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston varojen käyttämisessä ohjelmakaudella 2007–2013. Tarkastuskäyntejä tehtiin neljään jäsenvaltioon: Italiaan, Romaniaan, Tšekkiin ja Unkariin. Tarkastus koski ohjelmakautta 2007–2013. Ohjelmakausiin 2000–2006 ja 2014–2020 tehdään kuitenkin vertailuja ja otetaan esiin riskejä, jotka koskevat varojen käyttöä nykyisellä ohjelmakaudella.

Tarkastushavainnot

III

Tarkastuksessa havaittiin, että lainsäädäntökehyksen hyväksyminen myöhään eli ohjelmakautta 2007–2013 varten kuusi kuukautta ja ohjelmakautta varten 2014–2020 kaksi viikkoa ennen ohjelmakauden alkua tarkoitti, että toimenpideohjelmat hyväksyttiin myöhään. Useimmat toimenpideohjelmat hyväksyttiin molemmille ohjelmakausille vasta, kun ohjelmakautta oli kulunut jo vuosi. Tällä oli väistämättä heijastusvaikutuksia kohdennettujen varojen käytön aloittamiseen.

IV

Täytäntöönpano oli alkanut hitaasti kaudella 2007–2013, mutta kaudella 2014–2020 se oli vielä hitaampaa. Heijastusvaikutusten lisäksi toinen syy hitaaseen alkuun oli ohjelmakausien päällekkäisyys. Se tarkoitti, että jäsenvaltiot käyttivät edelleen edellisen kauden rahoitusta, kun seuraava ohjelmakausi oli jo alkanut.

V

Komissio valvoi ohjelmakaudella 2007–2013 varojen käyttöä, mutta se perusti vasta 13 kuukautta ennen tukikelpoisuusajan loppua työryhmän auttamaan jäsenvaltioita, joiden toimenpideohjelmissa käytettiin varoja heikosti. Kahdeksan jäsenvaltiota sai työryhmältä tukea täytäntöönpanon parantamiseen. Toteutetuilla toimenpiteillä pystyttiin parantamaan huomattavasti varojen käyttöä apua saaneissa jäsenvaltioissa. Vuoden 2018 alussa EU:n keskimääräinen käyttöaste oli 97,2 prosenttia. Useat jäsenvaltiot eivät onnistuneet käyttämään kaikkea saatavilla olevaa rahoitusta, ja käyttämättömän rahoituksen määrä vuoden 2017 lopussa oli 4,4 miljardia euroa. Lopullinen käyttöaste ja käyttämättömän rahoituksen lopullinen arvo saadaan selville, kun toimenpideohjelmat on suljettu kokonaan.

VI

Käytön lisäämiseen käytettiin muun muassa seuraavia toimenpiteitä: toimenpideohjelmien tarkistukset, hankkeiden jakaminen vaiheisiin ohjelmakausien välillä, hankkeiden takautuva osarahoitus, rahoitusvälineisiin maksetut ennakot ja sopimusennakot. Joissakin näistä toimenpiteistä keskityttiin pääasiassa varojen käyttöön ja sääntöjenmukaisuuteen eikä otettu niinkään huomioon tuloksia. Erityisesti toimenpideohjelmia tarkistettiin usein, mikä kyseenalaistaa ohjelmasuunnitteluprosessin ja sitä seuraavien tarkistusten taustalla olevien analyysien luotettavuuden sekä kyvyn saavuttaa toimenpideohjelman ja koheesiopolitiikan tavoitteet.

VII

Komissiolla ei ole kattavaa yleiskuvaa kaikista käytetyistä toimenpiteistä ja kunkin toimenpiteen vaikutuksesta varojen käyttöön, koska jäsenvaltiot eivät ole toimittaneet riittävästi tietoa ja koska joissakin toimenpiteissä (kuten takautuvissa hankkeissa ja sopimusennakoissa) jäsenvaltioiden ei lainsäädäntökehyksen mukaan tarvitse raportoida komissiolle.

Suositukset

VIII

Komission olisi

 • ehdotettava neuvostolle ja Euroopan parlamentille aikataulua lainsäädäntökehystä ja ohjelma-asiakirjoja koskeville neuvotteluille ja niiden hyväksymiselle, jotta voidaan varmistaa, että toimenpideohjelmien täytäntöönpano voidaan aloittaa ohjelmakauden alussa
 • varmistettava tapauksissa, joissa on kyse keskeisistä tuloksellisuustekijöistä, että toimenpideohjelmien tarkistukset perustuvat toimenpideohjelmien, kumppanuussopimusten ja niihin liittyvien tarpeiden luotettavaan ja kattavaan arviointiin ja että tarkistuksen ensisijaisena päämääränä on tulosten parantaminen; varmistettava, että sillä on keinot saada tiedot, joiden avulla on mahdollista seurata varojen käyttöä, yksilöidä hidas ja nopea käyttö sekä arvioida ennalta toimenpiteiden tarvetta ja vaikutusta, jotta saadaan tieto niiden kannattavuudesta
 • varmistettava täytäntöönpanoa nopeuttavaa kohdennettua tukea tarjotessaan, että toimien painopisteenä on hyvien tulosten aikaansaaminen.

Johdanto

Toimintapolitiikan tavoitteet, rahoitus ja hallinnointi

01

Koheesiopolitiikalla pyritään supistamaan alueiden välisiä kehityseroja, uudistamaan taantuvia teollisuusalueita sekä edistämään rajat ylittävää, monikansallista ja alueiden välistä yhteistyötä Euroopan unionissa1. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n rahastoja käytetään kehittämään eri aloja, kuten vähähiilistä taloutta, liikenneinfrastruktuuria, pk-yritysten tukea, ihmisten integrointia työmarkkinoille ja heikossa asemassa olevien sosiaalista osallisuutta.

02

Monivuotisessa rahoituskehyksessä (MRK) annetaan vuotuiset enimmäismäärät, jotka EU voi käyttää eri toimintapolitiikkoihin, muun muassa koheesiopolitiikkaan. Noin kolmasosa EU:n talousarviosta kohdennetaan koheesiopolitiikkaan. Koheesiopolitiikkaa toteutetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja koheesiorahastosta. Nykyisillä hinnoilla EAKR:oon, ESR:oon ja koheesiorahastoon kohdennettu kokonaismäärä oli noin 261 miljardia euroa ohjelmakaudella 2000–2006, 346 miljardia euroa ohjelmakaudella 2007–2013 ja noin 365 miljardia euroa ohjelmakaudella 2014–20202. Sen jälkeen koheesiorahoituksesta jaetaan ennakkoon asiaankuuluva määrä jäsenvaltioiden kesken.

03

Koheesiopolitiikkaan kaudella 2007–2013 sovellettavat säännöt esitetään yleisessä asetuksessa3 ja sen soveltamissäännöissä4 sekä EAKR:a, ESR:a ja koheesiorahastoa koskevissa rahastokohtaisissa asetuksissa5. Niitä täydennetään komission täytäntöönpanoasetuksilla, delegoiduilla säädöksillä ja ohjeasiakirjoilla. Jokaista ohjelmakautta varten annetaan uusi lainsäädäntöpaketti.

04

Nämä rahastot pannaan täytäntöön toimenpideohjelmilla, joissa esitetään investointien ensisijaiset tavoitteet ja erityistavoitteet. Niissä kuvataan myös, miten rahoitusta käytetään ohjelmakaudella6 hankkeiden rahoittamiseen. Jäsenvaltiot kohdentavat kansallisen kokonaismäärärahansa eri kansallisille tai alueellisille toimenpideohjelmille kansallisten strategioidensa ja EU:n koheesiopolitiikan tavoitteiden mukaisesti.

05

Jäsenvaltiot ja komissio panevat yhdessä koheesiopolitiikkaa täytäntöön. Nykyinen komission jäsenten kollegio aloitti viiden vuoden toimikautensa vuoden 2014 marraskuussa. Näiden politiikanalojen yleisestä johtamisesta vastaavat komission yksiköt ovat alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto. Ne voivat antaa jäsenvaltioille hallinnollista ja teknistä tukea rahastojen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi7. Jäsenvaltioissa koheesioalan ohjelmista vastaavien keskushallinnon ja/tai alueellisten viranomaisten tehtävänä on huolehtia vastineen saamisesta toimiin kohdennetuille EU:n varoille sekä yhteisrahoitettujen toimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta. Komissio vastaa valvonnasta ja kantaa lopullisen vastuun8.

06

Ohjelmakauden päävaiheet esitetään kaaviossa 1. Kullekin ohjelmakaudelle hyväksytään uusi lainsäädäntökehys, minkä jälkeen toimitetaan ja hyväksytään ohjelma-asiakirjat. Täytäntöönpano voi alkaa 1. tammikuuta ohjelmakauden ensimmäisenä vuotena tai kun toimenpideohjelma on toimitettu komission hyväksyttäväksi (kumpi tahansa tapahtuu ensin). Täytäntöönpano (maksujen suorittaminen EU:n talousarviosta toimenpideohjelmille) voi kuitenkin alkaa vasta toimenpideohjelman hyväksymisen jälkeen. Siksi viipeillä lainsäädäntökehyksen tai toimenpideohjelmien hyväksymisessä on heijastusvaikutuksia EU:n talousarviosta tehtäviin maksuihin. Sulkeminen on toimenpideohjelman elinkaaren viimeinen vaihe, ja sen jälkeen joko suoritetaan loppumaksu tai peritään aiheettomasti maksetut varat takaisin.

07

Näiden vaiheiden aikataulu ei rajoitu kauteen 2007–2013. Esimerkiksi osa ohjelmakauden 2007–2013 täytäntöönpanosta ja sulkemisesta tapahtui vuoden 2013 jälkeen, kun ohjelmakausi 2014–2020 oli jo alkanut. Ohjelmakaudet menivät siis päällekkäin.

Kaavio 1

Ohjelmakauden 2007–2013 päävaiheet

08

Toimenpideohjelmille kohdennettu rahoitus jaetaan vuotuisiin maksueriin seitsemän vuoden ohjelmakauden ajaksi9. Jokaisesta maksuerästä tehdään talousarviositoumus, joka tarkoittaa toimenpideohjelmalle varattua EU:n rahoitusta, joka käytetään hankkeiden tukikelpoisten menojen osarahoitukseen. Jäsenvaltio esittää tällaisista edunsaajalle aiheutuneista menoista korvaushakemuksen komissiolle, joka valtuuttaa sitten maksun suorittamisen maksusitoumusmäärärahoista. Varat katsotaan käytetyiksi, kun komissio on suorittanut maksun10.

09

Ohjelmakaudella 2007–2013 maksusitoumukset piti käyttää (eli niistä piti suorittaa ennakkomaksu tai välimaksu) kahden vuoden kuluessa, eli edunsaajille aiheutuneita menoja voitiin korvata 31. joulukuuta 2015 asti jälkikäteen esitettyjen korvaushakemusten perusteella. Rahoituksen talousarviositoumukset vapautettiin eli jäsenvaltiot eivät enää voineet käyttää niitä, jos varoja ei ollut käytetty kahdessa vuodessa. Tämä on nimeltään ”n+2-sääntö”11. N+2-sääntöä jatkettiin vuodella (eli n+3) tietyille jäsenvaltioille12 tiettyjen maksusitoumusten maksuerien osalta13.

Tarkastuksen laajuus ja tarkastustapa

10

Tarkastuksen tarkoituksena oli tutkia, toimivatko komissio ja jäsenvaltiot tehokkaasti EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston varojen käyttämisessä ohjelmakaudella 2007–2013. Tilintarkastustuomioistuin tutki erityisesti,

 • havaitsiko komissio käyttöongelmat ja puuttuiko se niihin oikea-aikaisesti käyttöä parantavilla toimenpiteillä ja tukemalla jäsenvaltioita niiden täytäntöönpanossa
 • käyttivätkö jäsenvaltiot näitä toimenpiteitä ottaen asianmukaisesti huomioon sääntöjen noudattamisen ja vastineen saamisen rahalle (ks. laatikko 1).
11

Tarkastus koskee ohjelmakautta 2007–2013, mutta siinä viitataan myös kausiin 2000–2006 ja 2014–2020. Nämä viittaukset tehdään vertailun vuoksi ja varojen käyttöä meneillään olevalla kaudella koskevien riskien esittämiseksi.

12

Tarkastus sisälsi seuraavat osatekijät:

 • analyysi ohjelmakauden 2007–2013 lainsäädäntökehyksen säännöksistä, joilla on vaikutusta rahoituksen käyttöön
 • varojen käyttöön ja ohjelmien sulkemiseen vaikuttavien tiettyjen säädösten täytäntöönpanoa koskevien asiaankuuluvien komission teknisten ohjeiden tarkastelu
 • arviointi komission ohjelmakauden 2007–2013 varojen käyttöön liittyvistä seurantamenettelyistä, mukaan lukien täytäntöönpanon tehostamista käsittelevän työryhmän tekemä työ14
 • analyysi 16:sta EAKR:n ja koheesiorahaston toimenpideohjelmasta ja neljästä ESR:n toimenpideohjelmasta seitsemässä jäsenvaltiossa: Bulgaria, Espanja, Italia, Romania, Slovakia, Tšekki ja Unkari. Näistä toimenpideohjelmista seitsemän EAKR:n ja koheesiorahaston toimenpideohjelmaa ja kaksi ESR:n toimenpideohjelmaa tarkastettiin perusteellisesti. Luettelo tarkastetuista toimenpideohjelmista on liitteessä
 • tarkastuskäynnit neljään jäsenvaltioon: Italiaan, Romaniaan, Tšekkiin ja Unkariin
 • alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston ja työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston virkamiesten haastattelut, myös niiden, jotka osallistuivat täytäntöönpanon tehostamista käsittelevään työryhmään.

Laatikko 1

Rahoituksen käyttö on keino saavuttaa tuloksia eikä päämäärä itsessään

Hyödyntämiskyky tarkoittaa sitä, kuinka tehokkaasti ja vaikuttavasti jäsenvaltio kykenee käyttämään myönnettyjä rahoitusvaroja15. Tilintarkastustuomioistuin on jo pannut merkille, että unionin jatkuvana haasteena on saada aikaan laadullisesti hyviä tuloksia järjestelmillä, joissa varat jaetaan ennakkoon jäsenvaltioiden kesken ja joissa niiden käyttö on implisiittisenä tavoitteena16. Tilintarkastustuomioistuin myös huomautti, että vuosien 2007–2013 lainsäädäntökehyksessä keskityttiin ensisijaisesti sääntöjen mukaisiin menoihin eikä niinkään tuloksellisuuteen17.

Käytön ei pitäisi olla päämäärä itsessään, vaan keino investoida toimiin, joilla voidaan tukea kansallisten ja EU:n toimintapoliittisten tavoitteiden saavuttamista. Koheesiopolitiikan rahoitus on merkittävää, ja sen pitäisi tuoda EU:n kansalaisille merkittävää hyötyä. Sitä varten on erityisen tärkeää, että rahoitus käytetään tavalla, josta saadaan rahalle vastinetta.

Huomautukset

Komissio reagoi hitaaseen täytäntöönpanoon viipeellä, mutta sen toimet auttoivat tehostamaan varojen käyttöä

13

Tilintarkastustuomioistuin vertaili aikataulua, jossa lainsäädäntökehys hyväksyttiin ohjelmakausille 2007–2013 ja 2014–2020. Tarkoituksena oli selvittää, miten paljon aikaa jäsenvaltioilla oli toimenpideohjelmien toimittamiseen ennen ohjelmakauden alkua. Tilintarkastustuomioistuin tutki aikataulua, jossa toimenpideohjelmat hyväksyttiin ohjelmakausille 2007–2013 ja 2014–2020. Näin pyrittiin selvittämään, milloin jäsenvaltiot pystyivät aloittamaan varojen käyttämisen. Tilintarkastustuomioistuin tutki myös käyttöasteita ohjelmakausilla 2000–2006, 2007–2013 ja 2014–2020 menomallien yhtäläisyyksien havaitsemiseksi ja sen selvittämiseksi, mitä nykyisellä kaudella on odotettavissa. Lopuksi tilintarkastustuomioistuin arvioi, miten komissio seurasi varojen käyttöä ohjelmakaudella 2007–2013, toimiko se oikea-aikaisesti ja mitkä olivat tulokset.

Lainsäädäntökehyksen hyväksymisen viivästyminen ja hidas täytäntöönpano lisäsivät painetta varojen käyttöön

14

Lainsäädäntökehyksen hyväksyminen on toimenpideohjelmien laatimisen olennainen ennakkoedellytys, koska siinä vahvistetaan sääntelykehys ja annetaan jäsenvaltioille oikeusvarmuus siitä, että niiden toimenpideohjelmassaan esittämät menosuunnitelmat ja tavoitteet ovat EU:n tavoitteiden mukaisia. Toimenpideohjelmalle voidaan alkaa suorittaa maksuja EU:n talousarviosta, kun komissio on hyväksynyt ohjelman. Sen varmistamiseksi, että varoja voidaan alkaa käyttää kauden alussa, komission on ehdotettava tulevan ohjelmakauden lainsäädäntökehystä ja lainsäätäjän on hyväksyttävä se huomattavasti ennen kuin ohjelmakauden on määrä alkaa. Aiempien kokemusten perusteella tilintarkastustuomioistuin arvioi kohtuulliseksi aikatauluksi seuraavan:

 • komissio ehdottaa lainsäädäntökehystä 30 kuukautta (kaksi ja puoli vuotta) ennen kauden alkua
 • lainsäätäjä hyväksyy kehyksen 18 kuukauden kuluessa komission ehdotuksesta
 • jäsenvaltiot toimittavat ja komissio hyväksyy kansalliset strategiat (jotka olivat kumppanuussopimuksia ohjelmakaudella 2014–2020) ja toimenpideohjelmat vuoden kuluessa oikeudellisen kehyksen hyväksymisestä.
15

Tämä on tärkeää, jotta voidaan välttää täytäntöönpanon kasautuminen ja epäasianmukainen paine käyttää varat kauden lopun lähestyessä. Siinä voidaan laiminlyödä sääntöjen noudattaminen ja vastineen saaminen rahalle.

Lainsäädäntökehyksen ja toimenpideohjelmien viivästyneellä hyväksymisellä on heijastusvaikutuksia täytäntöönpanoon

16

Komission ehdotus yleisestä asetuksesta kaudelle 2007–2013 annettiin lähes 30 kuukautta ennen ohjelmakauden alkua, ja lainsäätäjä hyväksyi sen lähes 24 kuukautta myöhemmin eli lähes kuusi kuukautta ennen kauden alkua. Komission ehdotus yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta ohjelmakaudelle 2014–2020 annettiin lähes 27 kuukautta ennen ohjelmakauden alkua, ja lainsäätäjältä sen hyväksymiseen meni lähes 26 kuukautta. Se siis hyväksyttiin vain kaksi viikkoa ennen ohjelmakauden alkua18. Kaaviossa 2 esitetään yleiskatsaus lainsäädäntömenettelyn aikataulusta.

17

Verrattuna ohjelmakauteen 2007–2013 kauden 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen hyväksymiseen käytetty ylimääräinen aika johtui seuraavista seikoista:

 • Komission lainsäädäntöehdotus esitettiin kolme kuukautta myöhemmin (eli vuoden 2011 lokakuussa verrattuna vuoden 2004 heinäkuuhun).
 • Neuvoston ja Euroopan parlamentin välinen neuvotteluprosessi kesti kaksi ja puoli kuukautta kauemmin, koska oli odotettava varainhoitoasetuksen hyväksymistä (vuoden 2012 lokakuussa) ja monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymistä (vasta vuoden 2013 joulukuussa) ja uudesta lainsäätämisjärjestyksestä johtuvia neuvotteluja19.
18

Vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä käsittelevässä tiedonannossaan20 komissio tunnusti, että vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen myöhäinen hyväksyminen viivytti käytännön investointeja eri politiikanaloilla (myös koheesiopolitiikassa). Komissio on kannustanut tekemään vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä poliittisen sopimuksen varhain, jotta kansallisille ja alueellisille viranomaisille voidaan antaa oikeusvarmuus ja taloudellinen varmuus ja jotta täytäntöönpano voidaan aloittaa välittömästi ohjelmakauden alusta.

Kaavio 2

Lainsäädäntökehyksen ehdottamisen ja hyväksymisen aikataulu ohjelmakausille 2007–2013 ja 2014–2020

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

19

Yhtään toimenpideohjelmaa ei ollut hyväksytty siihen mennessä, kun ohjelmakausi 2007–2013 alkoi 1. tammikuuta 2007 eikä silloin, kun ohjelmakausi 2014–2020 alkoi 1. tammikuuta 2014. Kaudelle 2007–2013 oli hyväksytty suurempi määrä toimenpideohjelmia ohjelmakauden ensimmäisen vuoden loppuun mennessä kuin kaudelle 2014–2020 (ks. laatikko 2). Tämä johtuu pääasiassa lainsäädäntöpaketin myöhäisestä hyväksymisestä ja mahdollisesti edellistä kautta vaativammista kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien hyväksymistä koskevista neuvotteluista21 22.

Laatikko 2

Kausilla 2007–2013 ja 2014–2020 ohjelmakauden alkamisen jälkeen hyväksytyt toimenpideohjelmat

Ohjelmakaudelle 2007–2013 toimenpideohjelmista oli toimitettu 98 prosenttia (432 ohjelmaa 440:stä23). Ohjelmista 95 prosenttia (416 ohjelmaa 440:stä) oli hyväksytty komissiossa 31. joulukuuta 2007 mennessä. Suurin osa (91 prosenttia) toimenpideohjelmista hyväksyttiin vuoden 2007 heinä- ja joulukuun välisenä aikana. Keskimääräinen aika toimenpideohjelman toimituspäivästä hyväksymiseen oli noin seitsemän kuukautta.

Ohjelmakaudelle 2014–2020 jäsenvaltiot olivat toimittaneet 95,5 prosenttia toimenpideohjelmista (371 ohjelmaa 387:stä24). Komissio oli hyväksynyt ohjelmista vain 55,8 prosenttia (216 ohjelmaa 387:stä) 31. joulukuuta 2014 mennessä. Keskimääräinen aika toimenpideohjelman toimituspäivästä hyväksymiseen oli noin kahdeksan kuukautta.

Varojen käyttö ensimmäisten vuosien aikana oli hidasta

20

Kaaviossa 3 esitetään ohjelmakauden 2007–2013 vuotuinen menomalli. Maksusitoumusmäärärahat ovat kauden alussa paljon maksumäärärahoja suuremmat, koska jäsenvaltiot käyttivät edelleen ohjelmakaudelta 2000–2006 käytettävissä olleita maksusitoumusmäärärahoja, toimenpideohjelmat olivat edelleen hyväksyttävinä tai hankkeiden valintamenettelyjä ei ollut vielä saatu päätökseen. Ohjelmakauden 2007–2013 loppuun mennessä, kun tukikelpoisuusajan loppuun oli jäljellä kaksi vuotta (31. joulukuuta 2015), alle kaksi kolmasosaa maksusitoumusmäärärahoista oli käytetty maksuihin.

Kaavio 3

EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston menomalli ohjelmakaudella 2007–2013

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella.

21

Ohjelmakausien 2000–2006 ja 2007–2013 käyttömallien vertailu osoittaa, että profiilit ovat samanlaisia. Ohjelmakaudella 2014–2020 varojen käyttö oli vuoden 2017 loppuun mennessä hitaampaa (kun ohjelmakausi oli kestänyt neljä vuotta). Kaaviossa 4 esitetään yhteenlaskettu käyttöaste25 näiden kolmen ohjelmakauden aikana kauden alusta (vuosi 1) vuoteen, jona sulkemista koskeva ilmoitus pitäisi toimittaa (vuosi 11).

Kaavio 4

EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston varojen käyttöaste ohjelmakausilla 2000–2006, 2007–2013 ja 2014–2020

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission tietojen perusteella.

22

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi lainsäädäntökehyksen ja toimenpideohjelmien myöhäisen hyväksymisen lisäksi ainakin kaksi muuta tekijää, jotka aiheuttivat varojen hidasta käyttöä ohjelmakauden 2007–2013 ensimmäisinä vuosina verrattuna edelliseen kauteen. Ensinnäkin ohjelmakaudella 2000–2006 menojen tukikelpoisuusaikaa – ja siten sulkemisen määräaikaa – jatkettiin kuusi kuukautta (heinäkuuhun 2009 ja syyskuuhun 2010) useimpia jäsenvaltioita varten26. Tämä viivästytti ohjelmakauden 2007–2013 täytäntöönpanoa, koska jäsenvaltiot käyttivät yhä edelliseltä kaudelta käytettävissä olleita maksusitoumusmäärärahoja. Toiseksi, kaudella 2000–2006 ennakkomaksut maksettiin kokonaisuudessaan, kun ensimmäinen maksusitoumus oli tehty27, mutta ohjelmakaudella 2007–2013 tämä oli porrastettu vuosille 2007–2009.

23

Tilintarkastustuomioistuin on jo aiemmin raportoinut riskistä, että talousarvion toteuttaminen voi viivästyä ohjelmakaudella 2014–2020 enemmän kuin kaudella 2007–201328. Vuoden 2016 lopussa (kun ohjelmakaudesta oli kulunut kolme vuotta) vain 77 prosenttia viranomaisista oli nimetty EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston toimenpideohjelmia varten. Tämä hidasti jo ennestään hidasta alkua (ks. kohdat 16, 19 ja laatikko 2), koska jäsenvaltioiden viranomaiset voivat käynnistää tarjouspyyntöjä ja valita hankkeita, mutta ne eivät voi antaa komissiolle lausuntoja menoista ennen nimeämistään. Vuoden 2018 toukokuussa nimeämisprosessi oli saatu melkein päätökseen.

24

Jäsenvaltioiden toimittamista ensimmäisistä, toisista ja kolmansista lopullisista tilinpäätöksistä kävi 1. maaliskuuta 2018 ilmi, että yhteenlasketut menot olivat vain noin viisi prosenttia koko ohjelmakaudelle kohdennetuista määrärahoista29.

25

Komissio ilmoitti, että ohjelmakauden 2014–2020 hankkeiden valinta käynnistyi hitaasti. Se oli kuitenkin heinäkuuhun 2017 mennessä samalla tasolla kuin edellisellä kaudella30, ja siitä lähtien komissio odottaa täytäntöönpanoasteiden olevan yleisesti ottaen samanlaisia kuin ohjelmakaudella 2007–2013. Ohjelmakauden 2007–2013 varojen käyttövaikeuksien ja kauden 2014–2020 hitaamman käynnistymisen vuoksi on kuitenkin todennäköistä, että käyttövaikeuksia ilmenee myös kaudella 2014–2020.

26

Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että yhdeksällä jäsenvaltiolla31 ERI-rahastojen kauden 2014–2020 maksamatta olevat maksusitoumusmäärärahat olivat vuoden 2016 lopussa yli 15 prosenttia vuoden 2016 julkisen talouden menoista. Kun otetaan huomioon, että maksusitoumusmäärärahoja on käytettävissä vielä huomattavan suuri määrä kauden 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä, niiden jäsenvaltioiden, joissa ERI-rahastot edustavat merkittävää osuutta julkisen talouden varainkäytöstä, saattaa olla haastavaa löytää riittävästi laadukkaita hankkeita, joihin saatavilla oleva rahoitus voidaan käyttää tai joita voidaan osarahoittaa32.

Ohjelmakaudella 2007–2013 käyttömallit vaihtelivat eri jäsenvaltioissa, eivätkä monet onnistuneet käyttämään kaikkia saatavilla olevia varoja

27

Tilintarkastustuomioistuin tutki varojen käyttöä jäsenvaltioissa ohjelmakaudella 2007–2013, ja havaitsi, että jotkin jäsenvaltiot käyttivät varat muita nopeammin. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin huomauttaa, että varojen käyttö on keino saavuttaa tavoitteita ja tuloksia, eikä päämäärä itsessään. Kaaviossa 5 esitetään käyttöasteen erot jäsenvaltioiden välillä.

Kaavio 5

EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston varojen jäsenvaltiokohtainen käyttöaste verrattuna EU:n keskiarvoon ohjelmakaudella 2007–2013

Huomautus: Tilintarkastustuomioistuin otti jäsenvaltioiden ohjelmakauden 2007–2013 käyttömallia arvioidessaan huomioon vuosina 2009–2015 suoritetut maksut. Vuosina 2007 ja 2008 suoritettuja maksuja ei otettu huomioon, koska ne ovat käytännössä vain ennakkomaksuja. Vuosina 2014 ja 2015 suoritetut maksut otettiin mukaan n+2-säännön perusteella.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission helmikuussa 2018 toimittamien tietojen perusteella.

28

Komissiolta vuoden 2018 alussa saatujen tietojen mukaan vuoden 2018 alussa varojen keskimääräinen käyttöaste EU:ssa oli 97,2 prosenttia33. Jotkin jäsenvaltiot eivät onnistuneet käyttämään saatavilla olevaa rahoitusta määrätyssä ajassa (n+2/3-sääntö) tai niillä ei ollut riittävästi tukikelpoisia menoja kaikkien kohdennettujen varojen hakemiseksi, kun ohjelmat suljettiin (ks. kaavio 6). Komission antamien tietojen mukaan rahoitusta oli vuoden 2017 lopussa käyttämättä 4,4 miljardia euroa34. Hallinnollisten tai oikeudellisten menettelyjen vuoksi lykkääntyneiden hankkeiden määrä oli noin 853,8 miljoonaa euroa. Tämän määrän käyttö jäsenvaltioissa riippuu menettelyjen tuloksesta35. Lopullinen käyttöaste ja käyttämättömien varojen kokonaisarvo voidaan vahvistaa vasta, kun kaikki toimenpideohjelmat on suljettu ja kaikki rahoitusoikaisut ja takaisinperinnät on määritetty.

Kaavio 6

Käyttämätön rahoitus ja lykkääntyneet hankkeet ohjelmakaudella 2007–2013 (miljoonaa euroa)

Huomautus: Edellä oleva taulukko ei sisällä Euroopan alueellisen yhteistyön toimenpideohjelmien talousarviositoumusten vapauttamista. Sen osuus on 229,4 miljoonaa euroa.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin komission toimittamien tietojen perusteella.

Komissio puuttui varojen käyttövaikeuksiin viipeellä, mutta sen toimet vaikuttivat kuitenkin niiden käyttöön

29

Komission pitäisi seurata säännöllisesti talousarvion toteuttamista ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin, kun toteuttamisessa havaitaan viipeitä. Sen pitäisi myös hyödyntää edeltävillä ohjelmakausilla saatua kokemusta varojen täytäntöönpanon tehostamiseksi.

Komissio seurasi talousarvion toteuttamista säännöllisesti

30

Komissiolla on erilaisia tietolähteitä EU:n varojen täytäntöönpanon seuraamiseksi jäsenvaltioissa. Ohjelmakaudelta 2007–2013 hallintoviranomainen laati ja toimitti kaikista toimenpideohjelmista vuotuiset täytäntöönpanokertomukset komissiolle seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivään mennessä alkaen kesäkuusta 200836.

31

Yleisessä asetuksessa määritetään tiedot, jotka vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen on sisällettävä. Niitä ovat tiedot taloudellisesta täytäntöönpanosta, asetetun tavoitteen saavuttamisessa aikaansaadusta edistyksestä ja kaikista esiin tulleista ongelmista ja niihin liittyvistä lieventämistoimenpiteistä. Vuotuisista täytäntöönpanokertomuksista saatuja tietoja täydennetään lausunnoilla tukikelpoisista menoista. Jäsenvaltiot ilmoittivat myös maksupyyntöennusteista kahdesti vuodessa. Komissio sai lisätietoa seurantakomitean kokouksissa (keskimäärin kahdesti vuodessa), vuotuisista arviointikokouksista ja teknisistä kokouksista.

32

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto ja alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto seurasivat säännöllisesti ohjelmien taloudellista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, muun muassa laatimalla kuukausittain talousarvion toteutumista koskevan raportin, jossa käsiteltiin kaikkia jäsenvaltioita ja toimenpideohjelmia. Seurantaa toteutettiin EU:n tasolla, jäsenvaltioissa ja ohjelmatasolla. Ohjelmakauden 2007–2013 loppua lähestyttäessä komissio tehosti seurantaansa seuraamalla säännöllisesti pääosaston sisäisen vuotuisen hallintosuunnitelman täytäntöönpanoa.

Jotkin jäsenvaltiot ryhtyivät melko ajoissa toimiin varojen käyttövaikeuksiin puuttumiseksi, mutta ongelma ei ratkennut

33

Jotkin jäsenvaltiot, joihin tehtiin tarkastuskäynti, olivat havainneet vaikeuksia rakennerahastojen täytäntöönpanossa melko varhain ohjelmakaudella ja laatineet toimintasuunnitelmia tai ryhtyneet toimenpiteisiin niihin puuttumiseksi. Esimerkiksi Italiassa, Romaniassa ja Tšekissä oli laadittu toimintasuunnitelmia jo vuonna 2011. Vuoden 2014 lopussa, kun saatavilla olevaa rahoitusta pystyi käyttämään vielä vuoden, EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston rahoituksen käyttöaste oli noin 77 prosenttia 28 jäsenvaltion EU:ssa. Italiassa, Romaniassa, Tšekissä sekä Slovakiassa ja Bulgariassa käyttöaste oli huomattavasti tämän tason alapuolella. Se oli 61–68 prosenttia, kun taas Kroatiassa37 käyttöaste oli noin 46 prosenttia.

Täytäntöönpanon tehostamista käsittelevä työryhmä perustettiin myöhään, mutta se sai aikaan merkittäviä tuloksia

34

Komissio perusti täytäntöönpanon tehostamista käsittelevän työryhmän vuoden 2014 marraskuussa, 11 kuukautta ohjelmakauden päättymisen jälkeen38. Työryhmän tarkoituksena oli tukea jäsenvaltioita, joilla oli vaikeuksia toimenpideohjelmiensa täytäntöönpanossa, käyttämään kauden 2007–2013 jäljellä olevat varat.

35

Täytäntöönpanon tehostamista käsittelevässä työryhmässä oli alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston virkamiehiä39, ja sen työ koski jäsenvaltioita, joiden yleinen käyttöaste oli EU:n keskiarvon alapuolella (Bulgaria, Italia, Kroatia, Romania, Slovakia ja Tšekki)40. Työryhmän työ kattoi myös Unkarin, joka oli vaarassa menettää rahoituksen vuonna 2014 talousarviositoumusten automaattisen vapauttamisen vuoksi, vaikka sen käyttöaste oli lähellä EU:n keskiarvoa. Kaiken kaikkiaan täytäntöönpanon tehostamista käsittelevä työryhmä keskittyi 38:aan EAKR:n ja koheesiorahaston toimenpideohjelmaan. Laatikossa 3 esitellään lyhyesti täytäntöönpanon tehostamista käsittelevän työryhmän työtä.

Laatikko 3

Täytäntöönpanon tehostamista käsittelevä työryhmä

Täytäntöönpanon tehostamista käsittelevä työryhmä vastasi toimintasuunnitelmien laatimisesta (tai jo olemassa olevien suunnitelmien tarkastamisesta) kaikissa jäsenvaltioissa, joiden tavoitteena oli parantaa täytäntöönpanoa. Tätä varten se määritti lainsäädäntökehyksen nojalla sallittuja toimenpiteitä, joilla voitaisiin auttaa lisäämään varojen käyttöä (ks. kohdissa 4178 oleva yksityiskohtainen katsaus jäsenvaltioiden käyttämistä tärkeimmistä toimenpiteistä). Työryhmä järjesti kansallisten viranomaisten kanssa teknisiä kokouksia toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon seurantaa varten sekä seminaareja tietyistä aiheista (esimerkiksi sulkeminen ja suurhankkeet) hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi ja hallinnollisten valmiuksien parantamiseksi.

36

Tilintarkastustuomioistuimen tutkimat täytäntöönpanon tehostamista käsittelevän työryhmän jäsenvaltioille antamat tekniset asiakirjat41 vahvistivat, että niissä puututtiin varojen käyttöön sekä laillisuuteen ja sääntöjenmukaisuuteen liittyviin riskeihin. Asiakirjoissa ei kuitenkaan käsitelty sitä, miten varoja käytetään hyvin tai miten voidaan parantaa tuotoksia ja saada hyviä tuloksia.

37

Täytäntöönpanon tehostamista käsittelevä työryhmä oli seurannut jäsenvaltioiden edistymistä sovituissa toimenpiteissä. Jäsenvaltioiden tapa raportoida tuloksistaan vaikeutti kuitenkin kokonaiskuvan saamista kaikista käytetyistä toimenpiteistä ja kunkin toimenpiteen vaikutuksesta varojen käyttöön.

38

Yhden vuoden aikana 28 jäsenvaltion EU:n käyttöaste kuitenkin nousi noin 77 prosentista (joulukuu 2014) lähes 90 prosenttiin (joulukuu 2015). Käyttöaste nousi huomattavasti jäsenvaltioissa, joita täytäntöönpanon tehostamista käsittelevä työryhmä oli tukenut. Joissakin tapauksissa nousu oli yli 20 prosenttiyksikköä (ks. taulukko 1).

Taulukko 1

Varojen käyttöasteen nousu jäsenvaltioissa, joita täytäntöönpanon tehostamista käsittelevä työryhmä tuki

Jäsenvaltio Käyttöaste
Joulukuu 2014
(%)
Käyttöaste
Joulukuu 2015
(%)
Käyttöasteen nousu
(prosenttiyksikköä)
Tšekin tasavalta 64,4 85,3 20,9
Slovakia 61,7 87,60 25,9
Bulgaria 68,0 87,5 19,5
Italia 63,8 79,9 16,1
Unkari 76,1 88,4 12,3
Romania 62,1 77,0 14,9

Huomautus: Slovenia ja Kroatia eivät ole mukana taulukossa, koska niiden tilannetta ei voida verrata toisten jäsenvaltioiden tilanteeseen (ks. alaviitteet 37 ja 40).

39

Tarkastuskäynnin kohteena olleet jäsenvaltiot sanoivat pitävänsä täytäntöönpanon tehostamista käsittelevää työryhmää hyödyllisenä etenkin sen suurhankkeiden vaiheisiin jakamisen osalta antamien teknisten ohjeiden ja avun vuoksi (ks. kohdat 6062). Maat sanoivat myös työryhmän luoneen virallisen foorumin täytäntöönpano-ongelmien käsittelylle ja helpottaneen tietämyksen jakamista. Tšekki ja Unkari katsoivat, että työryhmä perustettiin liian myöhään, koska nämä molemmat jäsenvaltiot olivat jo ryhtyneet toimenpiteisiin varojen käytön lisäämiseksi.

40

Täytäntöönpanon tehostamista käsittelevän työryhmän työ päättyi vuoden 2015 lopussa. Komissio katsoi, että työryhmän työskentelytapa ja -menetelmät olivat vaikuttavia. Siksi se laajensi työryhmän toimintaa perustamalla pysyvän täytäntöönpanon tehostamista käsittelevän yksikön auttamaan täytäntöönpanossa ohjelmakaudella 2014–2020.

Eri toimenpiteillä nopeutettiin varojen käyttöä mutta ei keskitytty tuloksiin

41

Tilintarkastustuomioistuin tutki jäsenvaltioiden soveltamia keskeisiä toimenpiteitä ja niiden vaikutusta varojen käytön lisäämiseen sekä niiden vaikutusta tuloksellisuuteen ja tukikelpoisuussääntöjen noudattamiseen.

42

Jäsenvaltioiden käyttöön asetettua EU:n rahoitusta pitäisi käyttää täysimääräisesti ja mahdollisimman hyvin toimenpideohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitä varten jäsenvaltioiden pitäisi käyttää asetuksessa sallittuja toimenpiteitä ja ottaa asianmukaisesti huomioon rahalle saatava vastine ja menojen sääntöjenmukaisuus.

Uudelleenohjelmointi oli vaikuttava väline varojen käytön parantamisessa, mutta se sai aikaan huomattavia muutoksia alkuperäisissä suunnitelmissa ja vaaransi rahalle saatavan vastineen

43

Toimenpideohjelmien tarkistaminen (tai uudelleenohjelmointi) on tärkeä väline varojen käytön optimoinnissa ja talousarviositoumusten vapauttamisen eli varojen käyttämättä jättämisen välttämisessä. Lisäksi sen avulla jäsenvaltiot voivat sopeutua joustavasti muuttuviin käytännön olosuhteisiin. Sitä käytettiin ohjelmakaudella 2007–2013 usein, ja se aiheutti huomattavia muutoksia alkuperäiseen rahoitussuunnitelmaan nähden. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin havaitsi myös joitakin uudelleenohjelmoinnin käyttöön liittyviä riskejä, jotka koskivat vastineen saamista rahalle (ks. kohdat 53 ja 55).

44

Uudelleenohjelmointimenetelmiä ovat muun muassa varojen siirtäminen toimenpideohjelmien ja painopisteiden välillä (muun muassa uusien painopisteiden asettaminen tai olemassa olevien poistaminen), osarahoitusosuuksien muuttaminen tai kansallisen rahoitusosuuden julkisen ja yksityisen osuuden muuttaminen.

45

Seuraavissa osissa (kohdat 4659) käsitellään sääntelykehykseen uudelleenohjelmoinnin helpottamiseksi tehtyä muutosta, analysoidaan uudelleenohjelmoinnin vaikutusta alkuperäiseen suunnitelmaan ja havainnollistetaan kunkin uudelleenohjelmointimenetelmän käyttöä 20 toimenpideohjelman otoksen avulla.

Asetukseen tehty muutos helpotti toimenpideohjelmien tarkistamista

46

Toimenpideohjelmia voidaan tarkistaa jäsenvaltioiden aloitteesta tai komission aloitteesta jäsenvaltion suostumuksella. Tällaisten tarkistusten ehdot on asetettu yleisen asetuksen 33 artiklassa. Niiden soveltamisala on erittäin laaja, ja niiden perusteella jäsenvaltioilla on huomattavasti liikkumavaraa. Toimenpideohjelma voidaan tarkistaa, jos tapahtuu huomattavia sosioekonomisia muutoksia tai merkittäviä muutoksia EU:n kansallisissa tai alueellisissa painopisteissä tai jos arviointi osoittaa, että alun perin asetetuista tavoitteista on etäännytty merkittävästi tai jos täytäntöönpanossa on vaikeuksia. Komission on hyväksyttävä tai hylättävä toimenpideohjelman tarkistus kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenvaltio on virallisesti toimittanut sen. Alun perin jäsenvaltioita vaadittiin tekemään arviointi toimenpideohjelman tarkistuksen yhteydessä. Tätä vaatimusta lievennettiin vuonna 2010, jolloin jäsenvaltioita vaadittiin laatimaan analyysi, jossa perusteltiin toimenpideohjelman tarkistaminen ja esitettiin sen odotettavissa olevat vaikutukset. Tällä yleiseen asetukseen tehdyllä muutoksella oli määrä helpottaa toimenpideohjelmien muokkaamista42.

Toimenpideohjelmien toistuvat tarkistukset kyseenalaistavat ohjelmasuunnittelun

47

Ohjelmakaudella 2007–2013 jäsenvaltiot käyttivät uudelleenohjelmointia usein. Tilintarkastustuomioistuimen otokseen kuului 20 toimenpideohjelmaa, ja niistä 19 ohjelmoitiin kauden aikana uudelleen useaan eri otteeseen, joskus useammin kuin kerran samana vuonna. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi myös, että tutkitusta 20 toimenpideohjelmasta kahdeksassa kahden uudelleenohjelmoinnin väli oli alle viisi kuukautta. Esimerkiksi eräästä EAKR:n yrityksiä ja innovointia käsittelevästä Tšekin toimenpideohjelmasta oli kahdeksan erilaista versiota, joista kaksi toimitettiin vuonna 2013 ja toiset kaksi vuonna 2015. Kaaviossa 7 esitetään katsaus kustakin toimenpideohjelmasta ohjelmakauden 2007–2013 osalta toimitettujen versioiden määrästä.

Kaavio 7

Kustakin toimenpideohjelmasta toimitettujen versioiden määrä

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

48

Uudelleenohjelmoinnin avulla jäsenvaltiot voivat mukauttaa toimiaan ottamalla huomioon käytännön olosuhteissa tapahtuneet muutokset ja EU:n toimintapolitiikkojen muutokset. Tiheään toistuvat uudelleenohjelmoinnit kuitenkin kyseenalaistavat ohjelmasuunnitteluprosessin perustana olevien analyysien (eli alustavien tarvearviointien ja ennakkoarviointien) sekä myöhempien tarkistusten luotettavuuden.

Uudelleenohjelmointi sai aikaan huomattavia muutoksia rahoituksen kohdentamisessa ensisijaisiin toimintalinjoihin, mikä ei aina näkynyt tulosindikaattorien tavoitearvoissa

49

Toimenpideohjelmien yleinen uudelleenohjelmointitapa on rahoituksen kohdentamisen muuttaminen toimenpideohjelmien välillä tai toimenpideohjelmien ensisijaisten toimintalinjojen välillä. Jäsenvaltiot voivat siten siirtää rahoitusta toimenpiteisiin, joissa rahoituksen tarve on suurempi tai täytäntöönpano helpompaa. Olennainen muutos rahoituksen kohdentamisessa edellyttää yleensä tulosindikaattorien ja tavoitearvojen vastaavaa tarkistamista, jotta voidaan määrittää, saadaanko investoidulla rahoituksella kunnollista vastinetta rahoille.

50

Tilintarkastustuomioistuimen otoksen 20 toimenpideohjelmasta yhdeksässä varoja siirrettiin toisiin toimenpideohjelmiin tai saatiin niistä varoja. Useimmissa toimenpideohjelmissa (kahdeksassa yhdeksästä) siirto oli alle kymmenen prosenttia EU:n alkuperäisestä toimenpideohjelman rahoitusosuudesta. Yhdessä Slovakian toimenpideohjelmassa – ”Kilpailukyky ja talouskasvu” – EU:n rahoitusosuus toimenpideohjelmassa kuitenkin kasvoi 25,4 prosenttia.

51

Jäsenvaltiot siirsivät rahoitusta myös ensisijaisten toimintalinjojen välillä, mikä joissakin tapauksissa aiheutti huomattavia muutoksia alun perin ohjelmoituihin määriin (ks. laatikko 4).

Laatikko 4

EU:n rahoitusosuuksien huomattavat siirrot ensisijaisten toimintalinjojen välillä

Tšekin yrityksiä ja innovointia koskevassa EAKR:n toimenpideohjelmassa yritysten kehittämistä koskevan ensisijaisen toimintalinjan 3.2 rahoitusta lisättiin 52,2 prosenttia (663 miljoonasta yli miljardiin euroon) ja innovointia koskevan ensisijaisen toimintalinjan 3.4 rahoitusta 35,8 prosenttia (680,1 miljoonasta 923,7 miljoonaan euroon) varojen käytön nopeuttamiseksi.

Italian Sisiliaa koskevassa EAKR:n toimenpideohjelmassa rahoitusta kaupunkialueiden kestävää kehitystä koskevassa ensisijaisessa toimintalinjassa 6 lisättiin 17,5 prosenttia (539,5 miljoonasta 634 miljoonaan euroon) varojen käytön nopeuttamisen edistämiseksi.

52

Yhdessä Unkarin toimenpideohjelmassa rahoituksen kohdentamisen muuttaminen ei muuttanut tulosindikaattorin tavoitearvoa (ks. laatikko 5).

Laatikko 5

Huomattavat EU:n rahoitusosuuden siirrot ensisijaisten toimintalinjojen välillä ilman tulosindikaattorin tavoitearvon vastaavaa muokkaamista

Unkarin ympäristöä ja energiaa koskevaa EAKR:n toimenpideohjelmaa tarkistettiin neljä kertaa. Vuonna 2012 tehtiin siirto toisesta toimenpideohjelmasta, ja vuosina 2013, 2015 ja 2016 tehtiin siirtoja ensisijaisten toimintalinjojen välillä. Varoja kohdennettiin uudelleen ensisijaisiin toimintalinjoihin, joiden hankkeita voitiin panna nopeammin täytäntöön. Tämän tuloksena EU:n rahoitusosuus tehokasta energiankäyttöä koskevassa ensisijaisessa toimintalinjassa 5 kasvoi 390 prosenttia (131,2 miljoonasta 642,6 miljoonaan euroon). Samalla energiatehokkuuden avulla säästettäviä energiaresursseja koskevan indikaattorin tavoitearvoa pienennettiin vuonna 2012 alle kolmasosaan eli 11 petajoulesta 2,7:ään petajouleen vuodessa. Tavoitteen toteutumista ei kuitenkaan tarkistettu, kun toimintalinjaan myönnettiin lisärahoitusta.

53

Edellä esitetyt esimerkit havainnollistavat sitä, että keskittyminen varojen käyttöön ja rahojen kuluttamiseen nopeasti vaarantaa parempien tulosten saavuttamisen EU:n varoja jaettaessa.

EU:n osarahoitusosuuden lisääminen tehostaa varojen käyttöä mutta vähentää arvoa, joka voidaan saada EU:n varojen avulla

54

EU:n osarahoitusosuuden lisääminen auttaa jäsenvaltioita nopeuttamaan varojen käyttöä ja pienentää niiden varojen osuutta, joita talousarviositoumusten vapauttaminen koskee. Näin jäsenvaltioille voidaan korvata tarkistetulla tasolla kaikki aiemmin ilmoitetut menot. Osarahoitusosuuden lisäämisen ansiosta varat voidaan käyttää välittömästi ja nopeasti takautuvasti.

55

Osarahoitusosuuden lisääminen lieventää valtion talousarvioon kohdistuvaa painetta, koska jäsenvaltioiden alun perin suunniteltua osuutta toimenpideohjelmassa pienennetään. Se kuitenkin vähentää toimenpideohjelman kokonaisarvoa. Tämä tarkoittaa, että myös toimenpiteiden laajuutta (määrän tai koon osalta) pienennetään, elleivät jäsenvaltiot jatka alun perin suunnitellun rahoituksen investointia kansallisella tasolla. Tällä voi siksi olla kielteinen vaikutus tavoitteisiin ja tuloksiin, jotka toimenpideohjelmilla voidaan saavuttaa. Se puolestaan vaikuttaa arvoon, joka voidaan saada aikaan käyttöön asetettujen EU:n varojen avulla.

56

Yli puolelle tilintarkastustuomioistuimen otoksen toimenpideohjelmista (11 toimenpideohjelmaa 20:stä) oli alusta alkaen suunniteltu asetuksessa vahvistettu EU:n osarahoituksen enimmäisosuus43. Kahdeksassa toimenpideohjelmassa osarahoitusosuutta lisättiin kauden aikana. Taulukossa 2 esitetään EU:n osarahoitusosuuden kasvu ja kansallisen osuuden lasku. Näissä kahdeksassa toimenpideohjelmassa kansallista osuutta pienennettiin yhteensä 4,8 miljardia euroa.

Taulukko 2

Kansallisen rahoitusosuuden väheneminen osarahoitusosuuden lisäämisen tuloksena

Jäsenvaltio Toimenpideohjelma EU:n osarahoituksen alkuperäinen osuus
(%)
Tarkistettu EU:n osarahoituksen osuus
(%)
Kansallisen rahoitusosuuden väheneminen
(miljoonaa euroa)
Romania Ympäristö 80 85 302,1
Bulgaria Ympäristö 81 85 75,5
Espanja Yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaa yritysten hyväksi – Teknologiarahasto 67 75 356,8
Tietoon perustuva talous 70 80 259,0
Italia Calabria ESR 50 75 286,8
Kehityksen mahdollistava turvallisuus 50 75 386,0
Calabria 50 75 999,4
Sisilia 50 75 2 179,8
  Yhteensä     4845,4

Huomautus: EU:n osarahoituksen lakisääteinen enimmäisosuus on 85 prosenttia Bulgarialle ja Romanialle, 80 prosenttia Espanjalle ja 75 prosenttia Italialle.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin.

Jäsenvaltiot ottivat käyttöön yksityisiä rahoitusosuuksia varojen käyttöasteensa nostamiseksi, mutta tämä vähensi myös toimenpiteitä

57

Jäsenvaltioiden osuus kansallisesta osarahoituksesta voi koostua joko vain julkisesta kansallisesta osuudesta tai se voi myös sisältää yksityisen osuuden. Kun ohjelma sisältää yksityisen rahoitusosuuden, toimenpideohjelman rahoitussuunnitelmassa44 otetaan huomioon yksityisen sektorin avustuksensaajien oma rahoitusosuus.

58

Yksityisten rahoitusosuuksien kasvu voi auttaa käyttämään rahoituksen nopeammin, koska niillä täydennetään kansallisia julkisia menoja, jotka korvataan osana EU:n osarahoitusosuutta, ja/tai korvataan kansallinen julkinen osuus, joka tarvitaan EU:n osarahoitusosuuden vastineeksi. Tämän seuraukset ovat välittömiä, ja EU:n varojen käyttöön aiheutuu kertaluonteinen myönteinen vaikutus, sillä korvattavissa olevien tukikelpoisten menojen määrä lisääntyy. Koska osa yksityisestä rahoitusosuudesta on kuitenkin menoja, jotka olisivat aiheutuneet julkisesta rahoitusosuudesta riippumatta, julkisen rahoitusosuuden korvaaminen yksityisellä vähentää kaiken kaikkiaan jäsenvaltioiden investoimaa määrää. Kuten edellä (ks. kohta 55) esitetään, tämä vähentää toimenpiteen mahdollisuuksia saavuttaa koheesiopolitiikan tavoitteet.

59

Ohjelmakauden alussa yhdenkään tilintarkastustuomioistuimen otokseen sisältyneen 20 toimenpideohjelman rahoitussuunnitelmassa ei ollut yksityisiä investointeja koskevaa osuutta. Ohjelmakauden loppuun mennessä viiteen toimenpideohjelmaan oli otettu yksityinen rahoitusosuus, mikä vähensi samalla kansallista julkista rahoitusosuutta. Taulukossa 3 esitetään käyttöön otettu yksityinen rahoitusosuus ja teoreettinen EU:n rahoitusosuus, joka sillä voitaisiin vapauttaa.

Taulukko 3

Julkisen rahoitusosuuden korvaava yksityinen rahoitusosuus ja aikaansaatu teoreettinen EU:n rahoitusosuus

Jäsenvaltio Toimenpideohjelma Käyttöön otettu yksityinen rahoitusosuus
(miljoonaa euroa)
Osarahoitusosuus
(%)
Yksityisillä menoilla aikaansaatu teoreettinen EU:n rahoitusosuus
(miljoonaa euroa)
Espanja Yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaa yritysten hyväksi – Teknologiarahasto 500,5 75 375,4
Tšekin tasavalta Yritykset ja innovoinnit 472,5 85 401,6
Ympäristö 97,2 85 82,7
Unkari Ympäristö ja energia 85,1 85 72,3
Pohjois-Unkari 54,2 85 46,0

Huomautus: Yksityisten menojen mukaan ottamisesta aikaansaatu teoreettinen EU:n rahoitusosuus lasketaan soveltamalla EU:n osarahoitusosuutta yksityiseen rahoitusosuuteen. Yksityisiin menoihin perustuva lopullinen rahoitusosuus saadaan selville vasta, kun hanke suljetaan.

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella.

Hankkeiden jakaminen vaiheisiin vähentää riskiä talousarviositoumusten vapauttamisesta, jos hankkeita ei ole saatettu kokonaan loppuun sulkemisajankohtaan mennessä

60

Ohjelmakauden 2007–2013 lainsäädäntökehyksessä säädettiin suurhankkeen45 täytäntöönpanosta kahdella ohjelmakaudella eli hankkeen jakamisesta kahteen vaiheeseen ohjelmakausien 2007–2013 ja 2014–2020 kesken46. Vaikka yleisessä asetuksessa säädettiin ainoastaan suurhankkeiden jakamisesta vaiheisiin, komission sulkemisohjeissa mentiin vielä pidemmälle ja laajennettiin vaiheisiin jakamisen periaatetta muihin kuin suurhankkeisiin, joiden arvo on vähintään viisi miljoonaa euroa47.

61

Vaiheisiin jakaminen on hyödyllistä, koska se vähentää riskiä siitä, että käynnissä olevat suurhankkeet, jotka eivät ole toiminnassa 31. maaliskuuta 2017 mennessä (eli sulkemisasiakirjojen toimittamispäivänä), tai viimeistään 31. maaliskuuta 201948, katsotaan tukikelvottomiksi eikä vastaavaa EU:n rahoitusta käytetä. Tilintarkastustuomion otoksen 14 toimenpideohjelmasta yhdeksässä49 päätettiin jakaa suurhankkeet tai yli viiden miljoonan euron arvoiset hankkeet vaiheisiin. Vaiheisiin jakaminen vähensi näiden hankkeiden riskiä siitä, että EU:n osarahoituksen 4,5 miljardia euroa (3,8 miljardia euroa suurhankkeissa ja 0,7 miljardia euroa muissa kuin suurhankkeissa, joiden arvo on yli viisi miljoonaa euroa) jäisi käyttämättä ohjelmakaudella 2007–2013.

62

Vaikka vaiheisiin jakaminen edesauttaa varojen käyttöä ja varmistaa, että käynnissä olevan hankkeen täytäntöönpano ei pysähdy ohjelmakauden loppuun, äskettäinen tarkastus paljasti, että vaiheisiin jakaminen on koheesioalalla monimutkaisempaa ja rajoittavampaa kuin maaseudun kehittämispolitiikassa, vaikka nämä politiikanalat ovat hyvin samankaltaisia50.

Takautuvia hankkeita käytettiin EU:n rahoituksen käyttämiseen, mutta ne aiheuttavat huomattavan nollavaikutusriskin

63

Takautuvien hankkeiden tai toimien kulut ovat aiheutuneet tai hankkeet tai toimet on saatu päätökseen ennen kuin EU:n osarahoitusta on virallisesti haettu tai myönnetty, eli hanke tai toimi rahoitetaan takautuvasti. Takautuvat hankkeet ovat myös keino käyttää rahoitusta luomalla uusia lisämenoja tai korvaamalla tukikelvottomia menoja.

64

Takautuvissa hankkeissa on selkeä riski, joka koskee rahalle saatavaa vastinetta, koska ne usein valitaan, käynnistetään tai toteutetaan kytkemättä niitä nimenomaisesti ohjelman tavoitteisiin tai EU:n tukeen liittyviin erityisiin oikeudellisiin vaatimuksiin. Takautuvasta EU:n tuesta antamissaan ohjeissa51 komissio kehottaa olemaan käyttämättä tällaisia hankkeita, koska niissä on suuri riski asiaankuuluvien unionin ja kansallisten sääntöjen noudattamisen laiminlyönnistä.

65

Koska takautuvat hankkeen on lisäksi jo pantu täytäntöön kansallisella rahoituksella, tämä herättää epäilyn siitä, tuoko EU:n rahoituksen käyttäminen tällaisten hankkeiden osarahoitukseen lisäarvoa. Niissä on myös nollavaikutuksen riski, koska tällaiset hankkeet olisi pantu täytäntöön ilman EU:n rahoitustakin.

66

Neljästä jäsenvaltiosta, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin, kolme (Italia, Romania ja Unkari) ilmoitti käyttävänsä takautuvia hankkeita (ks. laatikko 6).

Laatikko 6

Takautuvien hankkeiden ja menojen käyttö

Italian Sisiliaa koskevan toimenpideohjelman hallintoviranomainen ilmoitti, että vuonna 2014 takautuvien hankkeiden tukikelpoiset kokonaiskustannukset olivat 437,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 se arvioi kyseisten menojen olevan mahdollisesti 250 miljoonaa euroa.

Unkarin kansalliset viranomaiset ilmoittivat, että määritettyjen takautuvien hankkeiden tukikelpoiset kokonaiskustannukset olivat 195,1 miljoonaa euroa liikennettä koskevassa toimenpideohjelmassa ja 74,5 miljoonaa euroa ympäristöä ja energiaa koskevassa toimenpideohjelmassa.

Romanian kansalliset viranomaiset ilmoittivat, että henkilöresursseja ja kehitystä koskevassa toimenpideohjelmassa oli määritetty seitsemän takautuvaa hanketta, joiden tukikelpoiset kustannukset olivat yhteensä 166,7 miljoonaa euroa. Näiden hankkeiden rahoittamiseksi siirrettiin yhteensä 110 miljoonaa euroa tietyistä ensisijaisista toimintalinjoista sellaisiin ensisijaisiin toimintalinjoihin, joihin takautuvat hankkeet sopisivat.

67

Jäsenvaltioiden ei tarvitse raportoida komissiolle takautuvasti ilmoitetuista menoista. Komissio ei siksi ole tietoinen takautuvasti ilmoitettujen menojen volyymistä ja taloudellisesta vaikutuksesta, vaikka kyseisessä rahoituksessa on selkeitä riskejä. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaa koskeva työ osoittaa, että useat jäsenvaltiot käyttävät takautuvia menoja ja että EU:n osarahoitusosuus takautuvissa hankkeissa on todennäköisesti merkittävä kaudella 2007–2013.

68

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuoden 2015 vuosikertomusta koskevan työnsä yhteydessä virheitä takautuviin hankkeisiin liittyvissä menoissa (ks. laatikko 7). Tilintarkastustuomioistuin on aiemmassa kertomuksessaan todennut, että kyseiset hankkeet ovat alttiimpia virheille kuin tavanomaisesti poimitut hankkeet52.

Laatikko 7

Takautuvasta hankkeesta aiheutuneet tukikelvottomat menot

Erään Italian kunnan viemärijärjestelmän parantamishanke hyväksyttiin ja rahoitettiin kansallisista varoista. Hankkeen 2,5 miljoonan euron menot liitettiin myöhemmin toimenpideohjelmaan ”Campania” hankkeena, jota osarahoitetaan takautuvasti.

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa havaittiin, että julkista hankintaa koskevan sopimuksen soveltamisalaa oli muutettu asiaankuuluvien säännösten vastaisesti. Siksi lähes 30 prosenttia ilmoitetuista menoista katsottiin tukikelvottomiksi, eikä niitä olisi pitänyt ilmoittaa osarahoitettaviksi.

69

Ohjelmakaudella 2014–2020 takautuvien hankkeiden käyttöä on rajoitettu jonkin verran. EU:n rahoitusta voivat saada yhdestä tai useammasta hankkeesta muodostuvat toimet, joista on alkanut koitua menoja mutta joita ei ole fyysisesti saatettu päätökseen tai toteutettu kokonaisuudessaan ennen kuin tuensaaja on jättänyt ohjelmaan liittyvän rahoitushakemuksen hallintoviranomaiselle53. Edelleen on kuitenkin selvittämättä riski tukikelvottomista menoista sekä kysymys EU:n osarahoituksen tuomasta lisäarvosta.

Vaikka tukikelpoisuusaikaa jatkettiin, kahdeksan prosenttia rahoitusvälineiden määrärahoista jäi käyttämättä, eikä niillä ollut kierrätysvaikutusta

70

Ohjelmakaudella 2007–2013 jäsenvaltiot pystyivät käyttämään varoja väliaikaisesti suorittamalla maksuja rahoitusvälineeseen ja saamalla komissiolta korvauksen. Näin vältettiin talousarviositoumusten vapauttamisen riski täytäntöönpanovaiheessa. Varojen käytön parantamiseksi komissio pidensi myös rahoitusvälineistä lopullisille vastaanottajille suoritettavia maksuja koskevaa tukikelpoisuusaikaa vuoden 2015 joulukuun 31. päivästä vuoden 2017 maaliskuun 31. päivään54. Tämä aiheutti lopullisille vastaanottajille suoritettavien maksujen määrään 1,6 miljardin euron lisäyksen55. Tilintarkastustuomioistuin on raportoinut tästä seikasta aiemmissa kertomuksissaan56.

71

Rahoitusvälineiden käytöstä saatava tärkeä etu on niiden kierrätysvaikutus eli mahdollisuus käyttää rahoitusvälineisiin maksettuja määrärahoja useammin kuin kerran. Siksi on tärkeää, että rahoitusvälineisiin maksettuja määrärahoja käytetään ohjelmakaudella täysimääräisesti, jotta kierrätysvaikutus voi toteutua.

72

Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin ilmoittanut, että erityisesti ensimmäisten vuosien matalat maksutasot ohjelmakaudella 2007–2013 vähensivät kierrätysvaikutusta57. Komissio antoi lokakuussa 2017 rahoitusvälineiden osalta selvityksen rahoituksen toteutumisen tilanteesta 31. maaliskuuta 2017 (sulkemisajankohtana). Komission raportoimia lukuja koskevassa asiakirjatarkastuksessa havaittiin, että jäsenvaltioiden raportointiin liittyi epäjohdonmukaisuuksia ja epätarkkuuksia58. Tilinpäätösmenettely on yhä käynnissä, joten komission olisi kyettävä tarkistamaan toimenpideohjelmien sulkemisen yhteydessä käytettyjen lukujen luotettavuus.

73

Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin arvioi jäsenvaltioiden komissiolle raportoimien sulkemishetken tietojen perusteella, että noin kahdeksaa prosenttia (eli 0,9:ää miljardia euroa 11,3 miljardista eurosta) rahoitusvälineiden määrärahoista ei ollut käytetty määräaikaan (31. maaliskuuta 2017) mennessä, ja ne on palautettava toimenpideohjelmiin59. Nämä varat voitaisiin siirtää huonosti toimivien rahoitusvälineiden toimintalinjasta toiseen toimintalinjaan sillä edellytyksellä, että käytettävissä on riittävä varojen ylijäämä sulkemisohjeissa määritetyn kymmenen prosentin joustavuussäännön mukaisesti. Niiden toimenpideohjelmien kohdalla, joiden tapauksessa nämä ehdot eivät täyty, toimenpideohjelmaan palautetut varat (tai osa niistä) on palautettava EU:n talousarvioon. Kierrätysvaikutus ei ollut toteutunut toimenpideohjelmiin palautettujen varojen kohdalla. Niistä aiheutuvat hallintokulut olivat rahoitussopimusten mukaisia mutta eivät tuottaneet lisäarvoa EU:n talousarviolle.

Tukikelpoisuusjakson lopun lähestyessä maksetut sopimusennakot voivat aiheuttaa riskin, joka koskee vastineen saamista rahalle ja sääntöjen noudattamista

74

Sopimusennakkojen maksaminen on yleinen markkinakäytäntö, jonka avulla sopimuspuoli voi kattaa alkumenot, jotka aiheutuvat sopimukseen kuuluvien palvelujen tai töiden suorittamiseen tarvittavien resurssien hankkimisesta. Komission mukaan tällaiset ennakot ovat tavallisesti 10–40 prosenttia sopimuksen arvosta.

75

Sopimusperusteinen ennakkomaksu on tukikelpoinen, jos se maksettiin sopimuspuolelle 31. joulukuuta 2015 mennessä ja jos se muunnettiin tosiasialliseksi menoksi ennen 31. maaliskuuta 2017. Maksun on myös oltava kansallisten sääntöjen ja sopimusvelvoitteiden mukainen. Lähellä tukikelpoisuusajan loppua (eli 31. joulukuuta 2015) hyväksytyissä hankkeissa se, että hankkeet on saatava valmiiksi ennen sulkemiselle asetetun määräajan umpeutumista (eli 31. joulukuuta 2017), voi aiheuttaa varojen kohdentamista hankkeisiin sen mukaan, pystytäänkö niissä käyttämään varat nopeasti, eikä sen mukaan, saadaanko niissä tuloksia.

76

Niistä neljästä jäsenvaltiossa, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin, kahdessa (Tšekki ja Unkari) käytettiin sopimusennakoita varojen käytön lisäämiseksi. Tšekin hallintoviranomainen esimerkiksi ilmoitti, että vuoden 2016 syyskuussa ympäristöä koskevan toimenpideohjelman ennakoita koskeviin laskuihin liittyvä EU:n rahoitusosuus oli yhteensä 133 miljoonaa euroa. Tämä on noin viisi prosenttia vuosina 2014 ja 2015 käytettyjen varojen kokonaismäärästä (ks. laatikko 8).

Laatikko 8

Ennakot, joiden osuus sopimuksen arvosta on suuri

Tšekin ympäristöä koskevassa toimenpideohjelmassa sopimusennakoita käytettiin estämään talousarviositoumusten vapauttaminen ja parantamaan varojen käyttöä. Vuoden 2013 marraskuun ja vuoden 2016 maaliskuun välisenä aikana kansallisia sääntöjä lievennettiin asteittain, ja tuensaajia kannustettiin käyttämään ennakoita ja heitä tuettiin asiaan liittyvissä toimissa. Vuosina 2014 ja 2015 hyväksyttiin ilman laskutositteita sopimusennakoita, joiden arvo oli jopa 90 prosenttia sopimuksen arvosta. Vuoden 2015 marraskuun jälkeen hyväksyttiin ennakoita, joiden arvo oli 100 prosenttia sopimuksen arvosta, vaikka kansalliset viranomaiset toivat esille, että todentaminen ei ollut mahdollista ilman laskuja koskevia maksutositteita. Tämä ylittää komission markkinakäytännölle määrittämän rajan (ks. kohta 74). Varojen käytön kannalta arvioituna ennakoiden suuri osuus sopimuksen arvosta lisää riskiä siitä, että ennakkoa ei käytetä määräaikaan mennessä, mikä voi johtaa joko EU:n rahoituksen häviämiseen tai aiheettomaan maksamiseen.

77

Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin raportoinut, että sopimusennakoiden ilmoittamiseen sisältyy riski siitä, että sulkemisen yhteydessä on yhä olemassa tukeen oikeuttamattomia menoja. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa sopimusennakoiden osuus sopimuksen arvosta on suuri. Ennakot voitiin muuntaa tosiasiallisiksi menoiksi 31. maaliskuuta 2017 asti. Mitä lähempänä määräaikaa tosiasialliset menot toteutuvat, sitä vähemmän tarkastusviranomaisilla on aikaa tarkistaa ne ja antaa varmuus niiden tukikelpoisuudesta60.

78

Jäsenvaltioiden piti seurata sopimusennakoita, mutta niitä ei vaadittu raportoimaan komissiolle ennakoista. Siksi komissio ei ole tietoinen ennakoiden yleisestä käytöstä ja vaikutuksesta. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuksen aikana, että Unkari ei seurannut ennakoiden käyttöä tai vaikutusta.

Koheesioalan virhetaso on kaiken kaikkiaan laskenut vuodesta 2007, vaikka takautuvat hankkeet johtivat joihinkin virheisiin

79

Tilintarkastustuomioistuin tutki koheesiopolitiikan valvontakehyksen kehityssuuntauksia ohjelmakaudella 2007–2013 sekä niiden vaikutusta virhetasoon. Tilintarkastustuomioistuin arvioi myös, aiheuttiko keskittyminen varojen käyttöön erityisesti ohjelmakauden lopussa enemmän virheitä.

80

Tilintarkastustuomioistuimen vuodesta 2007 ilmoittamien virhetasojen tutkimisen perusteella käy ilmi, että virhetaso laski huomattavasti kauden 2007–2013 menoissa edelliseen ohjelmakauteen verrattuna. Vuosina 2011–2016 virhetaso laski johdonmukaisesti, minkä seurauksena todennäköinen virhetaso vuonna 2016 on 4,8 prosenttia (kauden 2000–2006 maksuja koskeva alempi virheraja oli 3,1 prosenttia, kun se vuosina 2007 ja 2008 oli 11 prosenttia).

81

Virhetason kehitykseen on monia syitä. Kuten edellä todetaan, jotkin varojen käyttöä parantavat toimenpiteet, kuten takautuvien hankkeiden käyttö (ks. laatikko 7) saivat aikaan joitakin virheitä. Toisaalta muut merkittävät tekijät, kuten jäsenvaltioiden hallinto-, ohjaus- ja valvontajärjestelmien yleinen paraneminen ja komission ehkäisevien (keskeytykset ja lykkäykset) ja korjaavien toimenpiteiden käyttö ohjelmakaudella 2007–2013 on vähentänyt virhetasoa.

Johtopäätökset ja suositukset

82

Koheesioalan varoissa monivuotisen rahoituskehyksen mukainen menojen enimmäistaso jaetaan jäsenvaltioiden vuosittaisiin määrärahoihin. Tällaisella kohdentamisella helpotetaan ohjelmasuunnitteluprosessia ja voidaan asettaa etukäteen tavoitteita toimenpideohjelmille. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin havaitsi, että haasteena on saada hyviä tuloksia järjestelmistä, joissa varoja kohdennetaan ennakolta jäsenvaltioille ja joissa keskitytään ensisijaisesti varojen käyttämiseen, jolloin siitä tulee itse päämäärä. Hyvien tulosten saavuttaminen edellyttää, että jäsenvaltiot välttävät tilanteita, joissa huomattava osa varoista jää käytettäviksi ohjelmakauden lopussa. Kiire varojen käytössä voi näet johtaa siihen, että rahalle saatavaa vastinetta ei oteta asianmukaisesti huomioon. Vaikka siis varojen käyttö on tärkeää toimintapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, se ei ole päämäärä itsessään.

83

Kahdella edellisellä ohjelmakaudella lainsäädäntökehyksen hyväksyminen myöhässä merkitsi myös toimenpideohjelmien hyväksymistä myöhässä. Tällä oli väistämättömiä heijastusvaikutuksia kohdennettujen varojen täytäntöönpanoon ja maksujen vähäiseen määrään ensimmäisinä vuosina. Komissio on kannustanut tekemään vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä alustavan poliittisen sopimuksen, jotta kansallisille ja alueellisille viranomaisille voidaan antaa oikeusvarmuus ja taloudellinen varmuus ja jotta täytäntöönpano voidaan aloittaa välittömästi ohjelmakauden alusta (ks. kohdat 1619).

84

Edellä mainitun heijastusvaikutuksen lisäksi varojen käyttämisen hidasta alkua voidaan selittää myös sillä, että ohjelmakauden puolivälissä jäsenvaltiot käyttivät yhä edeltävän ohjelmakauden varoja (ks. kohta 22). Siksi tilintarkastustuomioistuin suositteli edellisessä erityiskertomuksessa, että komission olisi varmistettava vuoden 2020 jälkeistä aikaa koskevissa lainsäädäntöehdotuksissaan, että tukikelpoisuusjaksot eivät ole enää päällekkäisiä seuraavan ohjelmakauden kanssa ja että sulkemismenettely saatetaan päätökseen viipymättä tukikelpoisuusjakson päättymisen jälkeen61.

85

Koko ohjelmakauden kestävän sujuvan ja vakaan täytäntöönpanon varmistamiseksi hitaaseen varojen käyttöön on puututtava ajoissa. Jotkin jäsenvaltiot ja komissio havaitsivat vaikeuksia varojen käytössä melko varhain ohjelmakaudella 2007–2013. Komissio kuitenkin ryhtyi kattaviin toimenpiteisiin vasta vuoden 2014 marraskuussa eli lähes vuosi tukikelpoisuusjakson päättymisen jälkeen. Se perusti työryhmän auttamaan jäsenvaltioita, joiden käyttöasteet olivat EU:n keskiarvon alapuolella (ks. kohdat 34 ja 35).

86

Jäsenvaltiot käyttivät useita toimenpiteitä, muun muassa työryhmän määrittämiä, ja onnistuivat yhdessä vuodessa nostamaan käyttöastettaan joissakin tapauksissa yli 20 prosenttiyksikköä. Vuoden 2018 alussa EU:n keskimääräinen käyttöaste oli 97,2 prosenttia. Useat jäsenvaltiot eivät onnistuneet käyttämään kaikkea saatavilla olevaa rahoitusta, ja käyttämättömän rahoituksen määrä vuoden 2017 lopussa oli 4,4 miljardia euroa. Lopullinen käyttöaste ja käyttämättömän rahoituksen lopullinen arvo saadaan selville, kun sulkeminen on saatu päätökseen (ks. kohta 28).

87

Tilintarkastustuomioistuimen tekemä työ osoitti, että toimenpiteissä, joita komissio ja jäsenvaltiot toteuttivat varojen hitaaseen käyttöön puuttumiseksi, keskityttiin pääasiassa varojen käyttöön ja laillisuuteen mutta ei otettu tuloksellisuusnäkökohtia asianmukaisesti huomioon. Tilintarkastustuomioistuin teki seuraavat havainnot joidenkin otokseensa sisältyneiden käytössä olleiden toimenpiteiden osalta:

 • Toimenpideohjelmia tarkistettiin toistuvasti, mikä aiheutti huomattavia muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin ja kyseenalaisti ohjelmasuunnittelun perustana olevien analyysien luotettavuuden sekä kyvyn saavuttaa toimenpideohjelmien ja koheesiopolitiikan tavoitteet (ks. kohdat 4359).
 • Jäsenvaltiot, joihin tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuskäynnin, olivat määrittäneet takautuvia menoja noin miljardin euron arvosta. Näiden hankkeiden arvo kaikissa kauden 2007–2013 toimenpideohjelmissa on todennäköisesti huomattavasti suurempi. Tällaisissa hankkeissa on suuri nollavaikutuksen riski (ne olisi voitu panna täytäntöön ilman EU:n rahoitusta) ja siten vähäinen EU:n lisäarvo (ks. kohdat 6369).
 • Ennakot, kuten rahoitusvälineisiin maksetut määrärahat, auttoivat tehostamaan varojen käyttöä ohjelmakaudella, mutta hidas täytäntöönpano vähensi niiden kierrätysvaikutusta. Tukikelpoisuuskauden lopussa oli käyttämättä noin miljardi euroa. Näillä varoilla ei täten ollut kierrätysvaikutusta. Niistä aiheutuvat hallintokulut olivat rahoitussopimusten mukaisia, mutta ne eivät tuottaneet lisäarvoa EU:n talousarviolle (kohdat 7073).
 • Myös sopimusennakot auttoivat tehostamaan varojen käyttöä. Lähellä tukikelpoisuusajan loppua hyväksytyissä hankkeissa se, että hankkeet on saatava valmiiksi ennen sulkemista koskevan määräajan päättymistä, voi aiheuttaa varojen kohdentamista hankkeisiin sen mukaan, pystytäänkö niissä käyttämään varat nopeasti, eikä sen mukaan, saadaanko niissä tuloksia. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että mitä lähempänä tukikelpoisuuden määräaikaa tosiasialliset menot toteutuvat, sitä vähemmän aikaa tarkastusviranomaisilla on niiden tukikelpoisuuden tarkastamiseen (ks. kohdat 7478).
88

Täytäntöönpanon tehostamista käsittelevä työryhmä oli seurannut jäsenvaltioiden edistymistä sovituissa varojen käytön parantamistoimenpiteissä. Jäsenvaltioiden tapa raportoida tuloksistaan vaikeutti kuitenkin kokonaiskuvan saamista kaikista käytetyistä toimenpiteistä ja kunkin toimenpiteen vaikutuksesta. Jäsenvaltioiden ei tarvitse lainsäädäntökehyksen mukaan raportoida komissiolle joistakin toimenpiteistä (esim. takautuvat yhteisrahoitetut hankkeet, sopimusennakoiden käyttö). Nämä kaksi tekijää haittasivat komission kykyä saada kokonaiskuva käytetyistä toimenpiteistä ja niiden yksittäisistä rahoitusvaikutuksista (ks. kohdat 37, 67 ja 78).

89

Vaikka paine käyttää varoja kauden 2007–2013 lopun lähestyessä johti joihinkin virheisiin, koheesioalan arvioitu virhetaso oli kaudella 2011–2016 johdonmukaisesti matalampi kuin vuosina 2007 ja 2008. Tämä voi olla usean eri tekijän nettovaikutusta (ks. kohdat 80 ja 81).

90

Ohjelmakaudella 2014–2020 toimenpideohjelmien täytäntöönpano alkoi edellistä ohjelmakautta hitaammin. Tästä syystä ja siksi, että myös kaudella 2007–2013 oli täytäntöönpanovaikeuksia, on todennäköistä, että jäsenvaltioilla on varojen käyttövaikeuksia myös nykyisellä kaudella (ks. kohdat 2326).

Suositus 1 – Aikataulu lainsäädäntökehykselle ja ohjelma-asiakirjoille

Komission pitäisi laatia aikataulu, jossa on tärkeimpien välitavoitteiden päivämäärät (esimerkiksi lainsäädäntökehystä koskeva ehdotus ja sen hyväksyminen), jotta voidaan varmistaa, että toimenpideohjelmien täytäntöönpano alkaa ajallaan eli ohjelmakauden alussa. Komission olisi ehdotettava tällaista aikataulua neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyttäväksi.

Toteutumisen tavoiteajankohta: Välittömästi (vuoden 2020 jälkeisen lainsäädäntökehyksen osalta).

Suositus 2 – Hyvin perustellut ohjelmien tarkistuspyynnöt (myös vaikutukset tuloksiin)

Ennen kuin komissio tekee päätöksen toimenpideohjelmien tarkistamista koskevien, keskeisiin tuloksellisuusnäkökohtiin vaikuttavien päätösten hyväksymisestä, sen pitäisi varmistaa, että

 1. pyyntö perustuu luotettavaan ja kokonaisvaltaiseen tausta-arvioon toimenpideohjelman ja kumppanuussopimuksen täytäntöönpanosta ja asiaan liittyvistä tarpeista tarkistushetkellä
 2. tarkistus tehdään pääasiassa parempien tulosten saamiseksi ja että ensisijaisten toimintalinjojen rahoituksen tasolla tehtävät muutokset näkyvät tulosindikaattoreissa.

Toteutumisen tavoiteajankohta: Jäsenvaltioiden tulevien toimenpideohjelmia koskevien tarkistuspyyntöjen yhteydessä.

Suositus 3 – Tiedonhankintakeinot varojen käytön seurannan parantamiseksi

Komission pitäisi varmistaa, että sillä on keinot

 1. saada tarvittavat tiedot voidakseen seurata perusteellisesti ja kattavasti varojen käyttöä toimenpideohjelmien yhteydessä
 2. tunnistaa syyt sekä hitaaseen että nopeaan varojen käyttöön ja ottaa siinä huomioon, että menojen on oltava laillisia ja sääntöjenmukaisia ja varat on käytettävä vaikuttavalla tavalla
 3. arvioida ennalta varojen käyttöasteen lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden tarvetta ja vaikutusta, jotta voidaan päättää tällaisten toimenpiteiden käytöstä.

Toteutumisen tavoiteajankohta: Kohdat a) ja b): vuoden 2018 loppuun mennessä. Kohta c): vuoden 2020 loppuun mennessä.

Suositus 4 – Keskittyminen tuloksellisuuteen ja hyvien tulosten toimittamiseen

Kun komissio antaa jäsenvaltioille ja toimenpideohjelmille kohdennettua tukea ohjelmakauden 2014–2020 täytäntöönpanon nopeuttamiseksi (esimerkiksi toimenpideohjelmia tarkistettaessa), komission pitäisi varmistaa, että toimien painopisteenä on hyvien tulosten aikaansaaminen.

Toteutumisen tavoiteajankohta: Välittömästi.

Tilintarkastustuomioistuimen II jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Iliana Ivanovan johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 30. toukokuuta 2018 pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Klaus-Heiner LEHNE
presidentti

Liite

Luettelo tarkastukseen valituista toimenpideohjelmista

Jäsenvaltio Toimenpideohjelma Rahasto Täytäntöönpanon tehostamista käsittelevän ryhmän käsittelemä
Bulgaria Ympäristö (2007BG161PO005) Koheesiorahasto ja EAKR x
Tšekin tasavalta1 Ympäristö (2007CZ161PO006)2 Koheesiorahasto ja EAKR x
Keski-Böömi (2007CZ161PO009) EAKR  
Yritykset ja innovoinnit (2007CZ161PO004) EAKR  
Henkilöresurssit ja työllisyys (2007CZ05UPO001)2 ESR  
Unkari1
Ympäristö ja energia (2007HU161PO002)2 Koheesiorahasto ja EAKR x
Pohjois-Unkari (2007HU161PO006) EAKR  
Liikenne (2007HU161PO007)2 Koheesiorahasto ja EAKR x
Italia1
Calabria (2007IT161PO008) EAKR x
Kehityksen mahdollistava turvallisuus (2007IT161PO007)2 EAKR  
Sisilia (2007IT161PO011)2 EAKR x
Calabria ESR (2007IT051PO002) ESR  
Romania1 Alakohtainen toimenpideohjelma ”Henkilöresurssien kehittäminen” (2007RO051PO001)2 ESR x
Taloudellisen kilpailukyvyn lisääminen (2007RO161PO002)2 EAKR x
Ympäristö (2007RO161PO004)2 Koheesiorahasto ja EAKR x
Slovakia Kilpailukyky ja talouskasvu (2007SK161PO006) EAKR x
Liikenne (2007SK161PO004) Koheesiorahasto ja EAKR  
Koulutus (2007SK05UPO001) ESR x
Espanja Yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaa yritysten hyväksi – Teknologiarahasto
(2007ES16UPO001)
EAKR  
Tietoon perustuva talous (2007ES16UPO003) EAKR  

1 Jäsenvaltiot, joihin on tehty tarkastuskäynti.

2 Perusteellisesti tarkastetut toimenpideohjelmat.

Komission vastaukset

Tiivistelmä

I

Komissio seuraa täytäntöönpanoa jäsenvaltio- ja ohjelmatasolla sekä tarvittaessa myös hankkeiden tasolla. Täytäntöönpanon yhteydessä se seuraa tiiviisti myös taloudellista täytäntöönpanoa kiinnittäen erityistä huomiota maksuihin, joita EU suorittaa ohjelmille. Komissiolla on ohjelmakauden 2014–2020 tiedonsiirtojärjestelyjen ansiosta luotettava ja ajantasainen kuva yleisestä täytäntöönpanosta, muun muassa ohjelmien tuotoksista ja tuloksista.

III

Lainsäädäntökehyksen hyväksymispäivä riippuu paljolti lainsäätäjistä; komissio esitti ohjelmakautta 2021–2027 koskevan ehdotuksensa 30 kuukautta ennen tukikelpoisuusjakson suunniteltua alkua. Komissio painottaa, että vaikka varhainen hyväksyminen on ohjelman täytäntöönpanon aloittamisen kannalta tärkeää, ohjelmakauden aikana tuloksellisuuteen ja varojen käyttöön vaikuttavat myös muut tekijät. N+2- tai n+3-säännöllä, ennakkomaksujen määrällä tai nimeämiseen liittyvillä vaatimuksilla on suurempi vaikutus kuin varhaisella hyväksymisellä.

IV

Ohjelmissa, jotka on hyväksytty keskimääräistä myöhemmin, eroa voidaan silti kuroa helposti umpeen olosuhteista riippuen ja saavuttaa keskiarvoa parempi käyttöaste ohjelmakauden loppuun mennessä. N+2-sääntö vahvistaa talousarvion kurinalaisuutta ja kannustaa toteuttamaan talousarvion nopeammin. Luettelo toteutusvalmiista hankkeista on myös merkittävä saavutus ohjelman tuloksellisuuden ja varojen käytön kannalta.

V

Komissio on tyytyväinen täytäntöönpanon tehostamista käsittelevän työryhmän tuloksiin. Varoja, jotka olivat vaarassa jäädä käyttämättä, oli vuoden 2014 lopussa 10–13 miljardia euroa, ja vapautettava määrä laski alle 5 miljardin euron sulkemisajankohtaan mennessä. Komissio auttaa jäsenvaltioita käyttämään saatavilla olevia varoja, ja tämän ansiosta ohjelmakauden 2007–2013 käyttöaste oli 97 prosenttia eli kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin ohjelmakaudella 2000–2006.

VI

Joissakin jäsenvaltioissa varojen käyttö oli vaarassa jäädä vähäiseksi, ja komissio ehdotti niitä varten toimenpiteitä, jotka olivat ohjelmakauden 2007–2013 lainsäädäntökehyksen mukaisia ja sovitettu jäsenvaltioiden ja yksittäisten ohjelmien olosuhteisiin. Toimenpiteet vastasivat myös kunkin ohjelman tavoitteita, muun muassa sen indikaattoreita, toimenpidelogiikkaa ja ohjelmassa noudatettavia valintamenettelyjä. Tuloksia ei sen vuoksi ollut tarpeen huomioida erityisellä tavalla vaan ainoastaan tarjota takeet siitä, että ehdotetut tulokset todellakin saavutetaan. Ohjelmien hallinnoinnin vakiintuneisiin käytäntöihin kuuluu, että jos ohjelma osoittaa merkkejä varojen käyttöasteen laskusta, ongelma ratkaistaan toimilla, joissa keskitytään varojen käyttöön sovittujen tavoitteiden puitteissa. Komission mukaan myös joustavuus on tärkeä koheesiopolitiikan piirre. Ohjelmiin tehtävät muutokset ovat olennaisia, jotta vuosikymmenen kestävissä ohjelmissa voidaan ottaa huomioon muuttuvat olosuhteet, uudet haasteet sekä uudet ja mukautetut painopisteet.

VII

Komissio on laatinut yksityiskohtaisen selvityksen ohjelmista sekä toimenpiteistä, joita niissä on ohjelmakauden aikana toteutettu osana ohjelmien säännöllistä hallinnointia. Komissio kerää tarvittaessa tietoa ohjelmien hallinnoinnin kannalta tärkeistä aiheista, mikäli niitä ei käsitellä säännöllisessä raportoinnissa.

VIII

Ensimmäinen luetelmakohta: Komissio hyväksyy tämän suosituksen.

Toinen luetelmakohta: Komissio hyväksyy tämän suosituksen.

Kolmas luetelmakohta: Komissio hyväksyy tämän suosituksen.

Neljäs luetelmakohta: Komissio hyväksyy tämän suosituksen.

Tarkastuksen laajuus ja lähestymistapa

Laatikko 1 – Rahoituksen käyttö on keino saavuttaa tuloksia eikä päämäärä itsessään

Komissio on jo vastannut tähän tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2013 vuosikertomuksessa esitettyyn päätelmään toteamalla seuraavaa:

Komission mukaan tuloskriteerit sisältyvät kunkin rahoitettavan hankkeen valinnassa käytettävään menettelyyn. Jäsenvaltioiden olisi pystyttävä nimeämään painotettujen valintaperusteiden avulla hankkeet, joilla parhaiten edistetään tulosten saavuttamista.

Ohjelmakauden 2014–2020 lainsäädäntökehyksessä on kiinnitetty yhä enemmän huomiota tuloksellisuuteen, ja sitä varten on otettu käyttöön temaattisen keskittämisen vaatimuksia, tuloskehys ja suoritusvaraus sekä ennakkoehtoja. Poliittinen yhteisymmärrys komission koontiasetusehdotuksesta paransi entisestään mahdollisuuksia suorittaa maksuja ennalta määriteltyjen tulosten, täytettyjen ehtojen tai saavutettujen tulosten pohjalta1.

Havainnot

14

Komissio ilmoittaa myös käynnistävänsä lainsäädäntökehyksestä käytävien neuvottelujen rinnalla epäviralliset ohjelmaneuvottelut, jotta niissä päästäisiin eteenpäin siihen mennessä, kun lainsäädäntökehys hyväksytään. Ohjelmakaudella 2014–2020 tämän menettelyn perustana ovat olleet jäsenvaltiokohtaiset kannanotot.

16

Komissio korostaa, että lainsäädäntökehyksen hyväksymispäivän määrittävät lähinnä lainsäätäjät.

Komissio esitti ohjelmakautta 2021–2027 koskevan ehdotuksensa 30 kuukautta ennen tukikelpoisuusjakson suunniteltua alkua. Komissio ei kuitenkaan pysty valvomaan sitä, missä tahdissa lainsäätäjät hyväksyvät lainsäädäntöehdotuksia.

19

Komissio korostaa, että vaikka varhainen hyväksyminen on ohjelman täytäntöönpanon kannalta tärkeää, muutkin tärkeät tekijät vaikuttavat varojen käyttöön ohjelmakauden aikana. Ohjelmissa, jotka on hyväksytty keskimääräistä myöhemmin, voidaan saavuttaa keskiarvoa parempi käyttöaste ohjelmakauden loppuun mennessä.

Ohjelmakauden loppuun mennessä saavutettuun varojen käyttöasteeseen vaikuttaa ratkaisevammin se, sovelletaanko ohjelmiin n+2- vai n+3-sääntöä.

Laatikko 2 – Kausilla 2007–2013 ja 2014–2020 ohjelmakauden alkamisen jälkeen hyväksytyt toimenpideohjelmat

Komissio toteaa, että sen suoriutumista ohjelmia koskevissa neuvotteluissa ja ohjelmien hyväksymisessä voidaan arvioida suhteessa edelliseen ohjelmakauteen myös vertaamalla lainsäädäntökehyksen hyväksymisen jälkeisiä 12:ta ensimmäistä kuukautta. Arvioinnissa saatavaa kuvaa voitaisiin tarkentaa tarkastelemalla 12 kuukauden pituista ajanjaksoa, joka seuraa asiaankuuluvien lainsäädäntöpakettien hyväksymistä. Tämä osoittaisi, että ohjelmakaudella 2014–2020 toimenpideohjelmista hyväksyttiin 40 prosenttia ensimmäisten 12 kuukauden aikana asetuksen hyväksymisestä, kun taas ohjelmakaudella 2007–2013 saman ajanjakson aikana hyväksyttiin 6 prosenttia toimenpideohjelmista.

21

Komissio katsoo varojen käytön olevan hitaampaa (EU:n suorittamien maksujen perusteella määriteltynä), kun otetaan huomioon, että suoritettujen ennakkomaksujen kokonaismäärä on ohjelmakaudella 2014–2020 merkittävästi suurempi kuin ohjelmakaudella 2007–2013. Tämä ei kannusta jäsenvaltioita toimittamaan maksupyyntöjä, erityisesti siksi, että nimeäminen olisi saatettava tätä varten päätökseen. Ohjelmakaudella 2014–2020 siirryttiin käyttämään n+2-sääntöä n+3-säännön sijasta, mikä ei myöskään kannusta nopeuttamaan maksupyyntöjen toimittamista. Tätä selitystä tukee se, että jäsenvaltioissa valittujen hankkeiden määrää on tähän saakka voitu vertailla molempien ohjelmakausien välillä.

22

Komissio katsoo, että tukikelpoisuusjaksojen päällekkäisyys on yksi lukuisista tekijöistä, jotka osaltaan viivästyttävät seuraavan ohjelmakauden täytäntöönpanoa. Muita tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa ennakkomaksujen määrä ja n+-sääntö. Näillä seikoilla on suuri vaikutus varojen käyttöön, kun tarkastellaan EU:n suorittamia maksuja, mutta ei tosiasialliseen täytäntöönpanoasteeseen kentällä.

23

Komission mukaan varojen käyttöön ei liity suurempaa riskiä ohjelmakauden 2014–2020 lopussa kuin ohjelmakaudella 2007–2013. Kun otetaan huomioon n+3-sääntö, valittujen hankkeiden tämänhetkinen määrä ja tuensaajien todentamat maksut, komissio katsoo, että ohjelmakaudella 2014–2020 voitaisiin päästä samaan käyttöasteeseen kuin ohjelmakaudella 2007–2013. Komissio toteaa myös, että lainsäädäntökehykseen sisällytettiin ohjelmakaudella 2014–2020 tilinpäätösmenettely (mikä vaatii jäsenvaltioilta totuttelua) ja että ennakkomaksujen suhteellisen suuri määrä ei ole riittävä kannustin nopeuttamaan EU:n maksupyyntöjen toimittamista.

25

Komissio otti vuonna 2016 käyttöön tiiviin seurannan järjestelmän sellaisia ohjelmakauden 2014–2020 ohjelmia varten, joiden edistyminen vaikuttaa hitaalta.

26

Komissio katsoo, ettei hankkeiden laatu ole välttämättä sidoksissa maksamatta olevien maksusitoumusmäärärahojen määrään. Komissio viittaa tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 vuosikertomuksen kohtaan 2.14 antamaansa vastaukseen.

28

Vaikka varojen käyttöä voidaan aina tehostaa, komissio katsoo 97 prosentin käyttöasteen vastaavan aikaisempien ohjelmakausien tasoa ja on tyytyväinen tähän tulokseen. Tarkemmin sanottuna tämä käyttöaste on EAKR- ja ESR-ohjelmien ohjelmakauden 2000–2006 käyttöastetta (96 prosenttia) suurempi.

Täytäntöönpanon tehostamista käsittelevän työryhmän toiminta ja yhteistyö jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa ovat vaikuttaneet myönteisesti talousarviositoumusten vapauttamiseen ja varojen käyttöasteeseen.

34

Komissio tähdentää, että se toteutti ennen kyseistä ajankohtaa useita toimia sellaisten jäsenvaltioiden hyväksi, joilla varojen käyttö saattaisi jäädä vähäiseksi, käytyään ensin niiden kanssa tiiviitä kahdenvälisiä poliittisia vuoropuheluja. Neljätoista kuukautta ennen tukikelpoisuuden päättymistä käynnistettiin korkean tason koordinoitu poliittinen toiminta, joka koski kaikkia niitä jäsenvaltioita, joilla varojen käyttöaste oli vaarassa jäädä alhaiseksi.

36

Toimissa keskityttiin enimmäkseen jo valittujen hankkeiden tai käynnistettäviksi suunniteltujen tarjouspyyntöjen hallinnointiin. Päätavoitteena oli siten ohjelmien strategisten tavoitteiden turvaaminen.

37

Komissio viittaa laatikkoa 1 koskevaan vastaukseensa.

39

Komissio toteaa, että ensimmäiset ohjeet suurhankkeiden vaiheisiin jakamisesta annettiin jo vuonna 2012 ja ne esitettiin jäsenvaltioille COCOFin kokouksessa (COCOF_12-0047-02-EN). Sääntöjä tarkennettiin vuonna 2013 annetuissa sulkemisohjeissa, ja niitä muutettiin vuonna 2015 jäsenvaltioiden oikeusvarmuuden takaamiseksi.

47

Komission mukaan uudelleenohjelmointi on välttämätön väline joustavuuden varmistamiseksi toimenpiteissä, jotka määritellään ohjelmissa lähes vuosikymmenen pituiseksi ajaksi.

Monet yksityiskohdat edellyttävät lainsäädäntökehyksen mukaisia ohjelmamuutoksia, eivätkä jäsenvaltiot voi välttyä niiden toteuttamiselta. Tämän ansiosta komissio voi varmistaa, että toimenpiteiden painopisteistä pidetään kiinni ja että ohjelmien täytäntöönpanolla on edelleen vankka perusta (ks. yleisen asetuksen 37 artiklassa luetellut tekijät sekä hyväksyttyyn ohjelmaan liittyvät tekijät).

Jäsenvaltiot päättävät, kuinka paljon lisätietoja ne sisällyttävät ohjelmiinsa laissa vaaditun vähimmäismäärän lisäksi. Mitä enemmän yksityiskohtaisia tietoja ohjelmat sisältävät (esimerkiksi tuensaajista, kohderyhmistä ja suurhankkeista), sitä useammin niihin on tehtävä muutoksia strategisia suuntaviivoja kyseenalaistamatta.

49

Komissio tarkastaa ohjelmakauden 2014–2020 aikana kaikki ohjelmien tuloksellisuuteen liittyvät muutokset huolellisesti, ja maantieteelliset yksiköt arvioivat tarkoin perustelujen moitteettomuutta yhteistyössä osaamisen arvioinnista vastaavan keskuksen / arviointiyksikön kanssa. Kaikkien rahoitusta koskevien muutosten yhteydessä on pohdittava, olisiko myös indikaattoreita muutettava.

52

Alennettu tavoitearvo sisältyi jo vuonna 2012 tehtyyn ensimmäiseen muutokseen, joka perustui Unkarin viranomaisten suorittamaan indikaattoreiden uudelleenarviointiin ja esitettiin seurantakomitealle marraskuussa 2011. Ensimmäisistä tarjouspyynnöistä saadut kokemukset osoittivat, että investointien tulokset olivat alhaisemmat kuin toimenpideohjelmia laadittaessa oli arvioitu, ja ne oli saatettava vastaamaan todellisuutta.

Loppuraportin mukaan energiaresursseja on lopulta säästetty vähintään 4,6 petajoulea. Se on vähemmän kuin vuonna 2007 ennakoitiin mutta kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2012 arvioitu tulos. Tulos vastaa talousarvion kaksinkertaistumista vuosien 2012 ja 2016 välillä.

Laatikko 5 – Huomattavat EU:n rahoitusosuuden siirrot ensisijaisten toimintalinjojen välillä ilman tulosindikaattorin tavoitearvon vastaavaa muokkaamista

Ensimmäinen muutos tehtiin vuonna 2012 (C(2012) 6310)). Sillä alennettiin tavoite 2,7 petajouleen niiden kokemusten perusteella, joita oli saatu vuonna 2011 (perustelu saatavilla SFC2007-järjestelmän kautta), jolloin arvioitu tavoite osoittautui aivan liian korkeaksi verrattuna vuonna 2011 hyväksytyissä ja toteutetuissa ensimmäisissä konkreettisissa hankkeissa saatuihin tuloksiin. Talousarviota korotettiin vuonna 2012. Tavoite säilytettiin ennallaan myöhemmin myönnetystä lisätalousarviosta huolimatta.

Komission yhteinen vastaus kohtiin 55 ja 56:

Lainsäädäntökehyksen ansiosta jäsenvaltioilla on mahdollisuus lisätä EU:n osarahoitusta enimmäismäärään saakka. Jos jäsenvaltiot olisivat alusta alkaen suunnitelleet EU:n osarahoituksen määrän mahdollisimman suureksi, koheesiopolitiikalle varattu kokonaisbudjetti olisi ollut huomattavasti pienempi kuin talousarvio, joka sille osoitettiin ohjelmakaudella 2007–2013.

58

Komissio painottaa, että ohjelmakauden 2007–2013 päättyminen osui talouskriisin jälkeiseen aikaan, jota leimasi julkisten talousarvioiden ja investointien kurinalaisuus. Sen vuoksi oli tärkeää ottaa käyttöön yksityisiä rahoitusosuuksia ja lisätä EU:n osarahoituksen määrää, jotta voitiin jatkaa ohjelman täytäntöönpanoa. Lainsäädäntökehyksen ansiosta jäsenvaltiot voivat siirtyä käyttämään kustannusperustana kokonaiskustannuksia julkisten kustannusten sijasta. Jäsenvaltiot olisivat alusta alkaen voineet suunnitella toimenpiteet kokonaiskustannusten pohjalta. Mikäli näin olisi toimittu, koheesiopolitiikan kokonaisbudjetti olisi ollut huomattavasti pienempi kuin talousarvio, joka sille osoitettiin ohjelmakaudella 2007–2013.

60

Komissio viittaa tilintarkastustuomioistuimen päättämisjärjestelyjä koskevan erityiskertomuksen 36/2016 kohtaan 91 antamaansa vastaukseen.

63

Komissio esitti ohjelmakautta 2007–2013 varten säännöt, joihin hallintoviranomaisten olisi kiinnitettävä erityistä huomiota, mikäli ne sisällyttävät toimenpideohjelmiin takautuvia toimia (ks. COCOFin ohje 12-0050-01). Komissio on myös useaan otteeseen (esimerkiksi homologiryhmän kokouksessa) lisännyt hallinto- ja tarkastusviranomaisten tietoisuutta takautuvien hankkeiden riskeistä. Lisäksi tarkistuslistaan, jota komissio käyttää analysoidessaan sulkemista koskevaa ilmoitusta ja lopullista tarkastuskertomusta, sisältyy kysymys takautuvista hankkeista, mikäli ne ovat erityinen riski ohjelmalle.

68

Komissio toistaa tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2008 vuosikertomukseen2 aiemmin antamansa vastaukset.

69

Komissio selventää, että ohjelmakauden 2007–2013 lainsäädäntökehys ei estänyt jo täysin loppuun saatettujen toimien (”takautuvat toimet”) valitsemista, mikäli ne oli saatettu päätökseen tukikelpoisuuden alkamispäivän jälkeen3.

Ohjelmakauden 2014–2020 lainsäädäntökehyksessä vaaditaan, ettei toimia ole saatettu fyysisesti päätökseen eikä toteutettu kokonaisuudessaan ennen kuin tuensaaja on jättänyt rahoitushakemuksen hallintoviranomaiselle4. Lisäksi yleisessä asetuksessa otetaan käyttöön hallintoviranomaisen erityisvelvoite5, jonka mukaan tämän on varmistettava sovellettavien säädösten noudattaminen ennen kuin tämäntyyppisiä toimia valitaan. Ohjelmakaudella 2014–2020 noudatettava lähestymistapa on siten ohjelmakauden 2007–2013 lähestymistapaa rajoittavampi.

70

Mitä tulee rahoitusvälineisiin, päätös muuttaa komission sulkemisesta antamia suuntaviivoja ei vaikuttanut asetuksen (EY) N:o 1083/2006 säännöksiin, joiden mukaan rahastojen rahoitusosuudet on maksettava rahoitusvälineisiin viimeistään 31. joulukuuta 2015. Kyseisillä suuntaviivoilla selkeytettiin siten voimassa olevia sääntöjä. Katso myös komission vastaukset tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2015 vuosikertomuksen kohtaan 6.45 ja suositukseen 3 sekä komission vastaus Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen 36/2016 kohtaan 91.

72

Komission mukaan se tarkistaa parhaillaan toimenpideohjelmien sulkemisessa käytettyjen lukujen luotettavuutta. Olennaiset ohjelmakauteen 2014–2020 liittyvät ongelmat on ratkaistu.

73

Ohjelmakauden 2007–2013 maksutasot noudattivat rahoitusvälineiden elinkaarta.

Hallintoviranomaiset ovat arvioineet, että rakennerahastoista peräisin olevien palautettujen varojen tai loppukäyttäjiin tehtävistä investoinneista tulevaisuudessa palautettavien varojen määrä on sulkemisajankohtana yhteensä 8,4 miljardia euroa, mikä näin ollen osoittaa kierrätysvaikutuksen olevan merkittävä.

75

Komissio myöntää, että maksettuihin sopimusennakoihin liittyy joitakin riskejä, mutta tähdentää niiden olevan oikeusperustan mukaan tukikelpoisia koko ohjelmakauden ajan. Komissio katsoo kuitenkin, että riskiä vähensivät riittävästi tukikelpoisuutta koskeva selvennys sekä maksettujen sopimusennakkojen käyttöön ja tukikelpoisuuteen liittyviä hyviä käytäntöjä koskevat ohjeet, joita on esitetty ohjelmien sulkemiseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia käsittelevässä asiakirjassa sekä täytäntöönpanon tehostamista käsittelevän työryhmän välityksellä. Komission käsityksen mukaan maksetut sopimusennakot eivät ole johtaneet heikkolaatuisten hankkeiden valintaan.

76

Komissio toteaa, että Tšekin viranomaiset päättivät sallia ennakkomaksut nopeuttaakseen varojen käyttöä. Komissio suositteli pitäytymistä vakiintuneissa markkinakäytännöissä.

77

Komissio toteaa sulkemismenettelyn tässä vaiheessa, että sääntöjenvastaisuuksia ei esiintynyt riskistä huolimatta eivätkä mitkään merkittävät ennakkomaksuihin liittyvät ongelmat vaikuttaneet ohjelman täytäntöönpanoon.

78

Komissio toteaa, että Unkarin ohjelmissa on liikaa sidottuja varoja enimmäkseen sulkemisajankohtana ja että kaikkien toimenpideohjelmien osalta on pyydetty luettelo hankkeista, joissa ei ole toimintaa. Näin ollen ei ole olemassa vaaraa siitä, ettei maksettuja sopimusennakoita käytettäisi tehokkaissa hankkeissa.

Komissio suositteli joka tapauksessa pitäytymistä vakiintuneissa markkinakäytännöissä.

Päätelmät ja suositukset

82

Ohjelmakauden 2007–2013 jälkiarvioinnin sekä seitsemännen taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kertomuksen tulosten perusteella koheesiopolitiikassa on saatu kaiken kaikkiaan hyviä tuloksia. Komissio on sitoutunut ylläpitämään saavutettuja hyviä tuloksia ja jatkamaan ponnistelujaan varojen käytön nopeuttamiseksi jäsenvaltioissa.

83

Komissio korostaa, että vaikka ohjelmien hyväksyminen ajoissa on ohjelman täytäntöönpanon kannalta tärkeää, muutkin tärkeät tekijät vaikuttavat varojen käyttöön ohjelmakauden aikana. Ohjelmissa, jotka on hyväksytty keskiarvoon verrattuna suhteellisen myöhään, voidaan saavuttaa keskiarvoa parempi varojen käyttöaste ohjelmakauden loppuun mennessä. Tällaisiin tekijöihin kuuluu muun muassa se, sovelletaanko ohjelmiin n+2- vai n+3-sääntöä tai hyväksytäänkö ohjelma joitakin kuukausia aikaisemmin tai myöhemmin. N+2-sääntö vahvistaa talousarvion kurinalaisuutta ja kannustaa talousarvion nopeampaa toteuttamista n+3-sääntöön verrattuna.

84

Komissio myöntää, että n+3-sääntö ja ennakkomaksujen suuri määrä vaikuttavat hillitsevästi varojen käyttöön, erityisesti kun otetaan huomioon tilinpäätösjärjestelmät ja nimeämisprosessi. Komissio on ottanut tämän seikan huomioon esittäessään ehdotuksia vuoden 2020 jälkeistä kautta varten.

Komissio toistaa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen 36/20166 antamansa vastauksensa. Kahden kauden päällekkäisyys on välttämätöntä, koska monien toimien toteuttaminen kestää useita vuosia ja ne sisältävät aina käynnistys- ja lopetusvaiheet. Lisäksi tukikelpoisuusjaksojen päällekkäisyyden lopettaminen heikentäisi politiikan täytäntöönpanoa. Komissio parantaa kausien välistä jatkuvuutta monien toimenpiteiden avulla, muun muassa jakamalla laajoja hankkeita vaiheisiin.

85

Komissio käynnisti muutamien jäsenvaltioiden hyväksi toimia jo vuonna 2010 heti kun havaittiin riski varojen käytön hitaudesta7. Joidenkin jäsenvaltioiden hyväksi jouduttiin toteuttamaan lisätoimia vuodesta 2014 alkaen.

87

Komissio toteaa jälleen kerran, että tuloksellisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään koko ohjelmakauden aikana. Ohjelmien hallinnoinnin vakiintuneisiin käytäntöihin kuuluu, että jos ohjelma osoittaa merkkejä varojen käyttöasteen laskusta, ongelma ratkaistaan toimilla, joissa keskitytään varojen käyttöön sovittujen tavoitteiden puitteissa.

Ensimmäinen luetelmakohta: Uudelleenohjelmointi on välttämätön väline joustavuuden varmistamiseksi toimenpiteissä, jotka määritellään ohjelmissa lähes vuosikymmenen pituiseksi ajaksi.

Neljäs luetelmakohta: Komission käsityksen mukaan maksetut sopimusennakot eivät ole johtaneet heikkolaatuisten hankkeiden valintaan.

Hankkeiden valinnassa noudatetaan tukikelpoisuusjakson lopun lähestyessä ohjelman vakiintuneita perusteita (muun muassa tuloksellisuus).

88

Vaikka komissio ei tutki kunkin yksittäisen toimenpiteen vaikutuksia, kokonaistulokset osoittavat asiaankuuluvien ohjelmien varojen käyttöasteen parantuneen. Kolmen rahaston (EAKR, ESR ja koheesiorahasto) keskimääräinen 97 prosentin käyttöaste ohjelmakaudella 2007–2013 on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin ohjelmakaudella 2000–2006, ja ohjelmakausi 2007–2013 oli 12 jäsenvaltiolle ensimmäinen kokonainen ohjelmakausi.

90

Komissio katsoo valittujen hankkeiden määrien ja tuensaajien ilmoittamien menojen perusteella, että täytäntöönpano on ollut vertailukelpoista vastaavina vuosina kummallakin ohjelmakaudella, vaikka hankkeiden valinnassa saavutettu hyvä taso ei vielä täysin heijastu maksupyyntöjen määrään.

Suositus 1 – Aikataulu lainsäädäntökehykselle ja ohjelma-asiakirjoille

Komissio hyväksyy tämän suosituksen.

Komissio esitti vuoden 2020 jälkeistä lainsäädäntökehystä koskevan ehdotuksensa 29. toukokuuta 2018 eli 30 kuukautta ennen vuoden 2020 jälkeisen ohjelmakauden alkua. Suositusta on jo käsitelty laajalti, muun muassa komission 14. helmikuuta 2018 antamassa tiedonannossa COM(2018) 98 ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU:n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen” ja erityisesti sen 6 jaksossa, jossa painotetaan, että vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä on päästävä sopimukseen hyvissä ajoin.

Suositus 2 – Hyvin perustellut ohjelmien tarkistuspyynnöt (myös vaikutukset tuloksiin)

Komissio hyväksyy tämän suosituksen.

Suositus 3 – Tiedonhankintakeinot varojen käytön seurannan parantamiseksi

Komissio hyväksyy tämän suosituksen.

Suositus 4 – Keskittyminen tuloksellisuuteen ja hyvien tulosten toimittamiseen

Komissio hyväksyy tämän suosituksen.

Sanasto ja lyhenteet

COCOF: Rahastojen yhteensovittamisesta vastaava komitea (Coordination Committee of the Funds, COCOF) on Euroopan komission pysyvä seurantakomitea. Sen tehtävänä on käsitellä rakenne- ja koheesiorahastoista annettujen asetusten täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. COCOFin ohjeet ovat suosituksia, joissa annetaan käytännön esimerkkejä ja tietoa. Ne eivät ole laillisesti sitovia tai rajoittavia.

Ensisijainen toimintalinja: Yksi toimenpideohjelman strategiaan kuuluvista painopisteistä, joka käsittää joukon toisiinsa liittyviä toimenpiteitä, joilla on mitattavissa olevat erityiset tavoitteet.

EU:n lisäarvo: Toiminnalla saavutettava arvo on EU:n toimen ansiosta suurempi kuin mitä se olisi, jos jäsenvaltiot olisivat toimineet ilman EU:ta.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR): Euroopan aluekehitysrahaston tarkoituksena on lujittaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa vähentämällä keskeisiä kehityseroja eri alueiden välillä. Siksi rahastosta myönnetään rahoitusta lähinnä yrityksille infrastruktuurien luomista ja työpaikkoja luovia tuottavia investointeja varten.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR): Euroopan sosiaalirahaston tarkoituksena on vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa parantamalla työllisyyttä ja työllistymismahdollisuuksia pääasiassa koulutustoimenpiteillä sekä edistämällä korkeaa työllisyysastetta ja uusien ja parempien työpaikkojen luomista.

Hallintoviranomainen: Kansallinen, alueellinen tai paikallinen viranomainen (tai julkinen tai yksityinen elin), jonka jäsenvaltio on nimennyt hallinnoimaan toimenpideohjelmaa. Hallintoviranomaisen tehtävänä on muun muassa valita rahoitettavat hankkeet, seurata hankkeiden täytäntöönpanoa ja raportoida komissiolle taloudellisista näkökohdista ja saavutetuista tuloksista. Hallintoviranomainen on myös se elin, joka asettaa rahoitusoikaisut tuensaajille komission, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tai jäsenvaltion minkä tahansa viranomaisen toimittamien tarkastusten perusteella.

Kansallinen strateginen viitekehys: EU:n rahastoja koskevan ohjelmasuunnittelun kansallisen tason viiteasiakirja kaudella 2007–2013. Sillä varmistetaan, että rahastoista maksettava tuki on koheesiopolitiikkaa koskevien EU:n strategisten suuntaviivojen mukaista, ja selvitetään EU:n ensisijaisten tavoitteiden ja kansallisten ja alueellisten ensisijaisten tavoitteiden välinen yhteys. Ohjelmakaudella 2014–2020 kansallinen strateginen viitekehys on korvattu kumppanuussopimuksilla (katso määritelmä jäljempänä).

Kohdennetut kokonaismäärärahat: Jäsenvaltiolle tai toimenpideohjelmalle tietyllä ohjelmakaudella kohdennettu kokonaismäärä. Tämä määrä on teoreettinen enimmäissumma, joka voidaan maksaa.

Koheesiorahasto: Koheesiorahaston tavoitteena on lujittaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa rahoittamalla ympäristö- ja liikennehankkeita jäsenvaltioissa, joiden henkeä kohti laskettu bruttokansantulo on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Kumppanuussopimukset: Kumppanuussopimuksia on tehty Euroopan komission ja kunkin jäsenvaltion välillä ohjelmakaudeksi 2014–2020. Sopimuksiin sisältyvät kansallisten viranomaisten suunnitelmat Euroopan rakenne- ja investointirahastojen rahoituksen käytöstä. Niissä esitetään myös kunkin maan strategiset tavoitteet ja investointiprioriteetit ja yhdistetään ne älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskeviin Eurooppa 2020 -strategian yleistavoitteisiin. Niissä on myös yksityiskohtaista tietoa mahdollisista ennakkoehdoista (eli varojen tehokkaan ja vaikuttavan käytön ennakkoedellytyksistä) sekä tulosjohtamisen kehyksistä. Jäsenvaltio laatii kumppanuussopimukset käyden vuoropuhelua komission kanssa. Kumppanuussopimuksille on saatava komission hyväksyntä.

Käyttöaste: Toimenpideohjelmalle kohdennetusta kokonaismäärästä käytetty (eli maksettu) osuus.

Monivuotinen rahoituskehys: Monivuotisessa rahoituskehyksessä (MRK) vahvistetaan EU:n varainkäytön painopisteet ja enimmäismäärät, jotka EU voi käyttää tietyillä aloilla monivuotisen määräajan aikana. Nykyinen MRK kattaa vuodet 2014–2020. Edeltävät kaudet kattoivat vuodet 2007–2013 ja 2000–2006 (Agenda 2000).

Nollavaikutuksesta aiheutuva menetys: Rahoituksella on nollavaikutus, jos sitä osoitetaan tuensaajalle, joka olisi tehnyt saman valinnan ilman tukeakin. Tällaisissa tapauksissa tuloksen ei voida katsoa johtuvan toimintapolitiikasta eikä tuensaajalle maksetulla tuella ole ollut minkäänlaista vaikutusta. Näin ollen nollavaikutusta aikaansaava osuus menoista ei lähtökohtaisesti voi olla vaikuttava, koska se ei edistä tavoitteiden saavuttamista.

Ohjelmakausi: Monivuotinen toimintakehys, jonka puitteissa rakennerahastojen ja koheesiorahaston menot suunnitellaan ja toteutetaan.

Sitoumus: Oikeudellinen sitoumus siitä, että rahoitusta annetaan tiettyjen edellytysten täyttyessä. Euroopan unioni sitoutuu korvaamaan sille kuuluvan osuuden EU:n rahoittaman hankkeen kustannuksista, kun hanke on saatu päätökseen.

Sulkeminen: Taloudellinen selvitys, jossa jäsenvaltiolle maksetaan loppumaksu tai komissio perii maksetut liialliset määrät takaisin. Sulkeminen on ohjelman elinkaaren viimeinen vaihe

Suurhanke: Hanke, joka käsittää taloudellisesti toisistaan erottamattomia työ-, toimi- tai palvelukokonaisuuksia, joiden avulla toteutetaan tarkasti määritettyjä, selkeisiin tavoitteisiin tähtääviä teknisiä toimintoja. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät 50 miljoonaa euroa tai liikennealan hankkeissa 75 miljoonaa euroa. Kuhunkin yksittäiseen hankkeeseen tarvitaan komission hyväksyntä.

Takautuva hanke: Takautuvien hankkeiden tai toimien kulut ovat aiheutuneet kansallisista lähteistä tai hankkeet tai toimet on saatu päätökseen ennen kuin EU:n osarahoitusta on virallisesti haettu tai myönnetty, eli hanke tai toimi rahoitetaan takautuvasti. Ohjelmakaudella 2014–2020 EU:n rahoitukseen eivät ole oikeutettuja hankkeet tai toimet, jotka on saatettu fyysisesti päätökseen tai pantu kokonaisuudessaan täytäntöön ennen kuin edunsaaja toimittaa rahoitushakemuksen.

Talousarviositoumusten vapauttaminen: Kaikkien käyttämättömien maksusitoumusten tai niiden osan peruuttaminen. Talousarviositoumukset vapautetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, tavallisesti 2–3 vuoden kuluttua (”n+2/3-sääntö”).

Tarkastusviranomainen: Tarkastusviranomainen antaa komissiolle varmuuden toimenpideohjelman hallintojärjestelmien ja sisäisten kontrollien vaikuttavasta toiminnasta (ja täten myös todennettujen menojen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta). Jäsenvaltiot nimeävät tarkastusviranomaiset, jotka ovat yleensä osastoja pääministerin kanslioissa, valtionvarainministeriöissä (tai ministeriön alaisuudessa toimivissa sisäisen valvonnan elimissä), muissa ministeriöissä tai ylimmissä tarkastuselimissä. Tarkastusviranomaisten on oltava toiminnallisesti riippumattomia varoja hallinnoivista elimistä. Tarkastusviranomainen raportoi järjestelmien ja toimenpiteiden tarkastuksiin liittyvistä havainnoistaan kyseisen toimenpideohjelman hallinto- ja todentamisviranomaisille. Tarkastusviranomaiset raportoivat vuotuisessa tarkastuskertomuksessaan komissiolle kerran vuodessa vuotuisesta työstään. Jos tarkastusviranomainen katsoo, että hallintoviranomainen ei ole toteuttanut asianmukaisia oikaisutoimenpiteitä, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle.

Todentamisviranomainen: Jäsenvaltiot nimeävät todentamisviranomaisen, joka toimittaa hallintoviranomaisten ilmoittamia menoja koskevia perustason tarkastuksia ja todentaa menojen laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden.

Toimenpideohjelma: Toimenpideohjelmassa vahvistetaan jäsenvaltion ensisijaiset tavoitteet ja erityistavoitteet sekä kuvataan, miten varoilla (EU:n ja kansallinen julkinen ja yksityinen yhteisrahoitus) rahoitetaan hankkeita tiettynä ajanjaksona (tällä hetkellä seitsemän vuoden aikana). Toimenpideohjelmaan kuuluvien hankkeiden on edesautettava tiettyjen tavoitteiden saavuttamista. Toimenpideohjelmien rahoitus voi tulla EAKR:sta, koheesiorahastosta ja/tai ESR:sta. Jäsenvaltio laatii toimenpideohjelman, joka komission on hyväksyttävä ennen kuin EU:n talousarviosta voidaan suorittaa maksuja. Toimenpideohjelmia voidaan muuttaa ohjelmakauden aikana ainoastaan, jos molemmat osapuolet suostuvat siihen.

Vaiheisiin jakaminen: Hankkeen rahoittaminen järjestetään kahden ohjelmakauden ajan siten, että voidaan vähentää riskiä loppuun saattamattomista (ja siten tukikelvottomista) hankkeista ja lisätä varojen käyttöä ensimmäisessä vaiheessa (2007–2013).

Varojen käyttö: Rahoitus katsotaan käytetyksi, kun komissio maksaa EU:n osarahoituksen jäsenvaltioiden toimenpideohjelmiin tukikelpoisia hankkeita varten. Se sisältää ennakko-, väli- ja loppumaksut.

Yhteinen strategiakehys: Yhteinen strategiakehys sisältää ohjeita ja auttaa yhdenmukaistamaan tavoitteita, jotka EU:n koheesiopolitiikan eri rahastoilla ja muilla EU:n välineillä ja toimintapolitiikoilla on määrä saavuttaa.

Yhteisön koheesiopolitiikan strategiset suuntaviivat: Yhteisön strategiset suuntaviivat sisältävät koheesiopolitiikan periaatteet ja ensisijaiset tavoitteet, ja niissä ehdotetaan tapoja, joilla Euroopan alueet voivat parhaiten käyttää kansallisissa ja alueellisissa tukiohjelmissa kaudella 2007–2013 käyttöön asetettavia varoja. Kansallisten viranomaisten on käytettävä suuntaviivoja perustana kauden 2007–2013 kansallisten strategisten painopistealojensa ja suunnitelmiensa eli kansallisen strategisen viitekehyksen laadinnassa.

Loppuviitteet

1 SEUT-sopimus, 174 ja 176 artikla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320), 89 artikla.

2 EAKR:oon, koheesiorahastoon ja ESR:oon sidottu rahoitus oli 342,5 miljardia euroa ohjelmakaudella 2007–2013. Lopulliset sidotut määrät ovat tiedossa vasta kun kaikki menettelyt on saatettu päätökseen.

3 Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

4 Komission asetus (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä (EUVL L 371, 27.12.2006, s. 1).

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1080/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 1) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2006, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan sosiaalirahastosta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 12). Neuvoston asetus (EY) N:o 1084/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, koheesiorahaston perustamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 79).

6 Monivuotista toimintakehystä, jonka puitteissa rakennerahastojen ja koheesiorahaston menot suunnitellaan ja toteutetaan, sanotaan ohjelmakaudeksi.

7 Asetus (EY) N:o 1083/2006, 45 artikla.

8 Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT), 317 artikla.

9 Asetus (EY) N:o 1083/2006, 75 artikla.

10 Komission maksuja ovat myös ennakkomaksut asetuksen (EY) N:o 1083/2006 76 ja 82 artiklan mukaisesti.

11 Asetus (EY) N:o 1083/2006, 93 artikla.

12 Bulgaria, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Tšekin tasavalta, Unkari ja Viro.

13 Ohjelmakaudella 2014–2020 n+3-sääntöä sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin asetuksen (EU) N:o 1303/2013 136 artiklan mukaisesti.

14 Täytäntöönpanon tehostamista käsittelevä työryhmä perustettiin auttamaan jäsenvaltioita, joilla oli vaikeuksia ohjelmakauden 2007–2013 jäljellä olevan rahoituksen käyttämisessä. Se keskittyi 38:aan EAKR:n ja koheesiorahaston toimenpideohjelmaan, ja mukana oli kahdeksan jäsenvaltiota.

15 Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunta ”Mietintö rakennerahastojen ja koheesiorahaston varojen hyödyntämisestä: mitä on opittu EU:n tulevaa koheesiopolitiikkaa silmällä pitäen? (2010/2305(INI))”, 25.7.2011.

16 Lausunto nro 7/2011, (C 47/1, 17.2.2012, s. 1).

17 Ks. varainhoitovuoden 2013 vuosikertomus, kymmenes luku ”EU:n talousarviosta rahoitetun toiminnan tuloksellisuus”, kohta 10.10 (EUVL C 398, 12.11.2014).

18 Ohjelmakaudelle 2007–2013 yleinen asetus hyväksyttiin erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä eli neuvosto oli periaatteessa ainoa lainsäätäjä ja Euroopan parlamentilla oli rajattu väliintulo-oikeus. Kaudelle 2014–2020 yhteisiä säännöksiä koskeva asetus hyväksyttiin tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli neuvostolla ja Euroopan parlamentilla oli neuvotteluissa yhtäläinen asema.

19 Erityiskertomus nro 2/2017 ”Koheesioalan kauden 2014–2020 kumppanuussopimuksia ja ohjelmia koskevat komission neuvottelut: varat kohdennetaan paremmin Eurooppa 2020 -strategian painopisteisiin, mutta tuloksellisuuden mittausjärjestelyt ovat entistä monimutkaisempia”, kohdat 36 ja 37.

20 COM(2018) 98 final, 14. helmikuuta 2018 ”Uuden, modernin monivuotisen rahoituskehyksen avulla tuloksiin EU: n painopistealoilla vuoden 2020 jälkeen”.

21 Erityiskertomus nro 2/2017, kohdat 49 ja 53–55.

22 Neuvottelut kestivät mahdollisesti kauemmin, koska uudessa lainsäädäntökehyksessä otettiin käyttöön uusia vaatimuksia, uudessa sähköisessä tietojenvaihtojärjestelmässä oli ongelmia ja komission noudattama toimenpideohjelmien hyväksymismenettely oli aiempaa monimutkaisempi. (Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 2/2017, kohta 55).

23 Tähän sisältyy 249 EAKR:n ja koheesiorahaston toimenpideohjelmaa, 118 ESR:n toimenpideohjelmaa ja 73 Euroopan alueellisen yhteistyön toimenpideohjelmaa.

24 Tähän sisältyy 124 EAKR:n ja koheesiorahaston toimenpideohjelmaa, 95 ESR:n toimenpideohjelmaa, 92 useasta eri rahastosta rahoitettavaa toimenpideohjelmaa ja 76 Euroopan alueellisen yhteistyön toimenpideohjelmaa.

25 Käyttöaste lasketaan jakamalla EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston yhteenlasketut maksut niiden osalta tehtyjen sitoumusten kokonaismäärällä. Suoritusvaraus ei sisälly ohjelmakaudella 2014–2020 sitoumusten kokonaismäärään, sillä se on riippuvainen tuloksellisuuden tarkastuksen lopputuloksesta.

26 Jatkuvien taloudellisten vaikeuksien vuoksi Kreikan 13 ohjelman ja 18 Interreg III -ohjelman tukikelpoisuusaikaa pidennettiin 31.12.2009 asti, minkä vuoksi ohjelmien toimittamisen määräaika oli 31.3.2011. Abruzzon maanjäristyksen jälkeen alueellista toimenpideohjelmaa ja Italian Adriaticon Interreg III A -ohjelmaa jatkettiin 30.6.2010 asti, minkä vuoksi ohjelmien toimittamisen määräaika oli 30.9.2011.

27 Tämä oli seitsemän prosenttia rahaston rahoitustuesta. Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1), 32 artikla.

28 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset varainhoitovuosilta 2015 ja 2016, kuudes luku ”Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio”.

29 Kolmannet lopulliset tilinpäätökset kattavat 1. heinäkuuta 2016 ja 30. kesäkuuta 2017 välisen ajanjakson. Komission oli määrä tutkia ja hyväksyä tilinpäätökset 31. toukokuuta 2018 mennessä. Yhteenlaskettujen menojen määrä voi näin ollen vielä muuttua.

30 Minun alueeni, minun Eurooppani, meidän tulevaisuutemme – Seitsemäs taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus, Euroopan komissio, syyskuu 2017, s. 177.

31 Bulgaria, Kroatia, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Unkari ja Viro.

32 Ks. tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2016, toinen luku “Budjettihallinto ja varainhoito”, kohdat 2.24 ja 2.25.

33 Käyttöaste lasketaan jakamalla EAKR:n, koheesiorahaston ja ESR:n yhteenlasketut maksut (332,9 miljardia euroa) maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärällä (342,5 miljardia euroa). Käyttöaste on alustava, koska loppumaksuhakemuksia selvitetään edelleen, ja se vaikuttaa yhteenlaskettujen maksujen arvoon.

34 EAKR/koheesiorahasto: 3,5 miljardia euroa, ESR: 0,9 miljardia euroa.

35 EAKR/koheesiorahasto: 743,5 miljoonaa euroa, ESR: 110,3 miljoonaa euroa.

36 Asetus (EY) N:o 1083/2006, 67 artikla.

37 Kroatia liittyi EU:hun vuoden 2013 heinäkuussa, ja sen tukikelpoisuusaika kesti 31 päivään joulukuuta 2016.

38 Lehdistötiedote MEMO/15/4654, 24.3.2015.

39 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto laati alue- ja kaupunkipolitiikan pääosastolle arvioinnin ESR:n hallintajärjestelmistä, sai tiedot tehdystä työstä ja osallistui jäsenvaltioihin tehdyille käynneille.

40 Täytäntöönpanon tehostamista käsittelevän työryhmän työhön kuului myös Slovenia, koska ympäristöä ja liikenneinfrastruktuuria käsittelevän toimenpideohjelman koheesiorahastosta rahoitettavan osan käyttöaste oli huomattavasti EU:n keskiarvon alapuolella.

41 Käsiteltyjä aiheita olivat takautuvat hankkeet, vaiheisiin jakaminen, virheet julkisissa hankinnoissa, sopimusennakot sekä suurhankehakemusten toimittaminen ja hyväksyminen.

42 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 539/2010, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä (EUVL L 158, 24.6.2010, s. 1), johdanto-osan 6 kappale ja 48 artiklan 3 kohta.

43 Asetus (EY) N:o 1083/2006, liite III.

44 Asetus (EY) N:o 1083/2006, 37 artiklan e alakohta.

45 Suurhankkeet tarkoittavat taloudellisesti toisistaan erottamattomia työ-, toimi- tai palvelukokonaisuuksia, joiden avulla toteutetaan tarkasti määritettyjä, selkeisiin tavoitteisiin tähtääviä teknisiä toimintoja. Hankkeen kokonaiskustannukset ylittävät 50 miljoonaa euroa tai liikennealan hankkeissa 75 miljoonaa euroa. Kuhunkin yksittäiseen hankkeeseen tarvitaan komission hyväksyntä.

46 Asetus (EY) N:o 1083/2006, 40 artiklan d alakohta.

47 C(2015) 2771 final.

48 C(2015) 2771 final.

49 Tilintarkastustuomioistuimen otoksen 20 toimenpideohjelmasta 14:ssä oli suurhankkeita tai yli viiden miljoonan euron hankkeita.

50 Erityiskertomus nro 36/2016: “Arvio kauden 2007–2013 koheesioalan ohjelmien ja maaseudun kehittämisohjelmien päättämisjärjestelyistä”, taulukko 5.

51 COCOF 12/0050/01.

52 Varanhoitovuoden 2008 vuosikertomus, kuudes luku ”Koheesio”, kohta 6.19.

53 Asetus (EU) N:o 1303/2013, 65 artiklan 6 kohta.

54 C(2015)2771 final.

55 Euroopan komission kertomus ”Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006: Programming period 2007–2013 Situation as at 31 December 2015", Euroopan komissio, EGESIF 16-0011-00, 20.9.2016.

56 Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 19/2016 ”EU:n talousarvion toteuttaminen rahoitusvälineiden avulla – ohjelmakaudelta 2007–2013 saatujen kokemusten hyödyntäminen”, kohdat 42–44 ja varainhoitovuosien 2014, 2015 ja 2016 vuosikertomukset, kuudes luku.

57 Ks. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 19/2016 ”EU:n talousarvion toteuttaminen rahoitusvälineiden avulla – ohjelmakaudelta 2007–2013 saatujen kokemusten hyödyntäminen”, kohdat 95 ja 96 ja varainhoitovuosien 2014, 2015 ja 2016 vuosikertomukset.

58 Euroopan komission kertomus ”Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006: Programming period 2007–2013 Situation as at 31 March 2017 (closure)", Euroopan komissio, EGESIF 17-0014-00, 20.9.2017.

59 Euroopan komission kertomus ”Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006; Programming period 2007–2013 Situation as at 31 March 2017 (closure)", Euroopan komissio, EGESIF 17-0014-00, 20.9.2017.

60 Erityiskertomus nro 36/16.

61 Erityiskertomus nro 36/2016.

 

1 COM(2016) 605, 14.9.2016, ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä.

2 Viite: komission vastaus tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2008 vuosikertomuksen kohtaan 6.19.

3 Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 56 artiklan 1 kohta.

4 Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65 artiklan 6 kohta.

5 Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 125 artiklan 3 kohdan e alakohta.

6 Ks. komission vastaukset Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen SR36/2016 kohtiin 129 ja 130.

7 Ohjelmien tuloksellisuutta oli esimerkiksi seurattu säännöllisesti ohjelmakauden alusta alkaen. Komissio myös käytti asiantuntijaverkostoa vuotuisen katsauksen laatimiseksi täytäntöönpanosta. Verkoston yhteenveto ja vuosiraportit ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013. Komissio käynnisti muutamien jäsenvaltioiden hyväksi toimia jo vuonna 2010 heti kun havaittiin riski varojen käytön hitaudesta. Vuoden 2013 vuosikertomuksessa korostetaan haasteita ja nimetään selvästi seikat, jotka hidastavat varojen käyttöä tietyissä maissa. Ks. linkki http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_synthesis_final.pdf
Komission vuosina 2010 ja 2013 hyväksymissä strategiaraporteissa esitettiin EU:n laajuinen yleiskatsaus täytäntöönpanosta ja välitettiin viesti, jonka mukaan täytäntöönpanoa ja investointitavoitteiden toteuttamista oli nopeutettava.

Tapahtuma Päivämäärä
Tarkastuksen suunnittelumuistio hyväksytty/ Tarkastus alkoi 2.3.2016
Kertomusluonnos lähetetty komissioon (tai muulle tarkastuskohteelle) 28.3.2018
Lopullinen kertomus hyväksytty kuulemismenettelyn jälkeen 30.5.2018
Komission (tai muun tarkastuskohteen) viralliset vastaukset saatu kaikilla kielillä 23.7.2018

Tarkastustiimi

Tilintarkastustuomioistuin esittää erityiskertomuksissaan tulokset tarkastuksista, joita se kohdistaa EU:n toimintapolitiikkoihin ja ohjelmiin tai yksittäisten talousarvioalojen hallinnointiin liittyviin aihealueisiin. Tilintarkastustuomioistuin valitsee ja suunnittelee nämä tarkastustehtävät siten, että niillä saadaan aikaan mahdollisimman suuri vaikutus. Se ottaa valinta- ja suunnitteluvaiheessa huomioon tuloksellisuuteen tai säännönmukaisuuteen kohdistuvat riskit, asianomaisten tulojen tai menojen määrän, tulevat kehityssuunnat sekä poliittiset näkökohdat ja yleisen edun.

Tämän tuloksellisuuden tarkastuksen toimitti tilintarkastustuomioistuimen II tarkastusjaosto, jonka vastuualueeseen kuuluvat yhteenkuuluvuutta, kasvua ja osallisuutta tukevien investointien menoalat. Jaoston puheenjohtaja on tilintarkastustuomioistuimen jäsen Iliana Ivanova. Tarkastus toimitettiin tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Henri Grethenin johdolla, ja siihen osallistuivat myös kabinettipäälikkö Marc Hostert, toimialapäälliköt Niels-Erik Brokopp ja Emmanuel Rauch, tehtävävastaavat Anna Fiteni ja Peggy Vercauteren, sekä tarkastajat Alessandra Falcinelli, Agota Krenusz, Radka Papouskova, Adrian Rosca ja Piotr Senator.

Vasemmalta oikealle: Anna Fiteni, Marc Hostert, Radka Papouskova, Piotr Senator, Peggy Vercauteren, Niels-Erik Brokopp, Henri Grethen.

Yhteystiedot

EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Puh. +352 4398-1
Tiedustelut: eca.europa.eu/fi/Pages/ContactForm.aspx
Verkkosivut: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta (http://europa.eu).

Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2018

PDF ISBN 978-92-847-0013-4 ISSN 1977-5792 doi:10.2865/01870 QJ-AB-18-013-FI-N
HTML ISBN 978-92-872-9821-8 ISSN 1977-5792 doi:10.2865/80874 QJ-AB-18-013-FI-Q

© Euroopan unioni, 2018.

Euroopan unionin tekijänoikeuden piiriin kuulumattomien kuvien tai muun materiaalin käyttöön tai jäljentämiseen on pyydettävä lupa suoraan tekijänoikeuden haltijoilta.

YHTEYDENOTOT EU:HUN

Käynti tiedotuspisteessä
Euroopan unionin alueella toimii yhteensä satoja Europe Direct -tiedotuspisteitä. Lähimmän tiedotuspisteen osoite löytyy verkosta: https://europa.eu/european-union/contact_fi

Yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse
Europe Direct -palvelu vastaa Euroopan unionia koskeviin kysymyksiin. Palveluun voi ottaa yhteyttä

TIETOA EU:STA

Verkkosivut
Tietoa Euroopan unionista on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä Europa-sivustolla, https://europa.eu/european-union/index_fr

EU:n julkaisut
EU:n ilmaisia ja maksullisia julkaisuja voi ladata tai tilata EU Bookshopista, osoitteesta https://publications.europa.eu/fi/publications. Ilmaisia julkaisuja on mahdollista saada usean kappaleen erinä ottamalla yhteyttä Europe Direct -palveluun tai paikalliseen tiedotuspisteeseen (ks. https://europa.eu/european-union/contact_fi).

EU:n lainsäädäntö ja siihen liittyvät asiakirjat
EU:n koko lainsäädäntö vuodesta 1951 ja muuta tietoa EU:n oikeudesta on saatavilla kaikilla virallisilla kielillä EUR-Lex-tietokannassa osoitteessa http://data.europa.eu/euodp/fi/home?

EU:n avoin data
EU:n avoimen datan portaalin (http://data.europa.eu/euodp/fi/home?) kautta on saatavilla EU:n data-aineistoja. Data on ilmaiseksi ladattavissa ja uudelleenkäytettävissä sekä kaupallista että ei-kaupallista käyttöä varten.