Specialioji ataskaita
Nr.17 2018

Komisijos ir valstybių narių veiksmais 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu pavyko išspręsti menko lėšų panaudojimo problemą, bet nepakankamai dėmesio skirta rezultatams

Apie ataskaitą Valstybės narės lėšas panaudoja tada, kai iš ES biudžeto gauna išmoką, kuri yra tinkamų finansuoti projektų bendro finansavimo dalis. Sanglaudos sričiai skiriama apie trečdalis ES biudžeto.

Lyginame su 2000–2006 ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais, tikrinome, ar 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Komisijos ir valstybių narių veiksmais buvo veiksmingai užtikrinamas ERPF, ESF ir / arba SF lėšų panaudojimas.

Nustatėme, kad gyvendinimo pradžia 2007–2013 m. laikotarpiu buvo lėta, be kita ko, dėl pavėluoto teisinės sistemos ir programinių dokumentų (VP) patvirtinimo bei dėl programavimo laikotarpių dubliavimosi. Nepaisant to, kad Komisija stebėjo lėšų panaudojimą, specialios paskirties darbo grupę, skirtą padėti valstybėms narėms, menkai panaudojusioms veiksmų programų lėšas, ji įsteigė tik likus maždaug 13 mėnesių iki reikalavimus atitinkančio laikotarpio pabaigos. Priemonėmis, kurių buvo imtasi, buvo gerokai padidintas lėšų panaudojimas, tačiau kelios iš tų priemonių buvo skirtos visų pirma lėšų panaudojimui ir taisyklių laikymuisi, bet ne rezultatams. Visų pirma, dažnos veiksmų peržiūros kelia abejonių dėl analizių, kuriomis grindžiamas programavimo procesas, patikimumo ir gebėjimo pasiekti veiksmų programos ir sanglaudos politikos tikslus.

Šis leidinys yra paskelbtas 23 kalbomis ir šiuo formatu:
PDF
PDF General Report

Santrauka

Lėšų panaudojimas

I

Sanglaudos politikos tikslas – sumažinti išsivystymo lygių skirtumus tarp Europos Sąjungos regionų. Sanglaudos politikai skiriama apie trečdalis ES biudžeto, įgyvendinamo veiksmų programomis (VP). Lėšos skiriamos daugiamečio programavimo laikotarpio pradžioje. Lėšų panaudojimo pajėgumas reiškia valstybės narės gebėjimą veiksmingai ir efektyviai panaudoti jai skirtus finansinius išteklius. Valstybės narės lėšas panaudoja tada, kai iš ES biudžeto gauna išmoką, kuri yra tinkamų finansuoti projektų bendro finansavimo dalis. Siekiant sutelkti dėmesį į veiksmingų rezultatų siekimą, labai svarbu, kad valstybės narės vengtų situacijų, kai programavimo laikotarpio pabaigoje reikia panaudoti didžiulę lėšų sumą, nes, labai skubant panaudoti lėšas, gali būti nepakankamai atsižvelgiama į ekonominį naudingumą. Taigi, nors lėšų panaudojimas svarbus siekiant politikos tikslų, pats savaime jis nėra tikslas.

Kaip atlikome šį auditą

II

Tikrinome, ar 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Komisijos ir valstybių narių veiksmais buvo veiksmingai užtikrinamas ERPF, ESF ir (arba) SF lėšų panaudojimas. Audito vizitus surengėme keturiose valstybėse narėse – Čekijoje, Vengrijoje, Italijoje ir Rumunijoje. Auditas apėmė 2007–2013 m. programavimo laikotarpį. Tačiau taip pat lyginame su 2000–2006 ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais ir išryškiname rizikas, susijusias su lėšų panaudojimu einamuoju laikotarpiu.

Mūsų nustatyti faktai

III

Nustatėme, kad ir 2007–2013, ir 2014–2020 m. laikotarpiais dėl vėlai (atitinkamai likus šešiems mėnesiams ir dviem savaitėms iki programavimo laikotarpių pradžios) patvirtintos teisės aktų sistemos buvo vėluojama patvirtinti veiksmų programas. Abiem laikotarpiais dauguma veiksmų programų buvo patvirtintos tik praėjus programavimo laikotarpio metams. Tai turėjo neišvengiamą grandininį poveikį paskirtų lėšų naudojimo pradžiai.

IV

Įgyvendinimo pradžia 2007–2013 m. laikotarpiu buvo lėta, bet 2014–2020 m. ji buvo dar lėtesnė. Be pirmiau minėto grandininio poveikio, dar viena priežastis, dėl kurios pradžia buvo lėta, buvo tai, kad programavimo laikotarpiai sutapo, nes tai reiškė, jog prasidėjus vėlesniam laikotarpiui valstybės narės tebenaudojo praėjusio laikotarpio lėšas.

V

2007–2013 m. programavimo laikotarpį Komisija stebėjo lėšų panaudojimą, bet tik iki reikalavimus atitinkančio laikotarpio pabaigos likus maždaug 13 mėnesių ji įsteigė specialios paskirties darbo grupę, kurios užduotis buvo padėti valstybėms narėms, menkai panaudojusioms veiksmų programų lėšas. Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupės paramą gavo aštuonios valstybės narės. Priemonėmis, kurių buvo imtasi, paramą gavusiose valstybėse narėse gerokai padidintas lėšų panaudojimas. 2018 m. pradžioje vidutinis ES lėšų panaudojimo lygis buvo 97,2 %. Kelioms valstybėms narėms nepavyko panaudoti viso galimo finansavimo, ir 2017 m. pabaigoje nepanaudoto finansavimo suma buvo 4,4 milijardo eurų. Galutinis panaudojimo lygis ir galutinė nepanaudoto finansavimo vertė bus žinoma užbaigus programą.

VI

Priemonės, kuriomis siekta padidinti panaudojimo lygį, buvo šios: veiksmų programos peržiūros, projektų dalijimas į kelis programavimo laikotarpius apimančius etapus, bendras projektų finansavimas atgaline data, avansas finansinėms priemonėms, taip pat avansas pagal sutartis. Kelios iš tų priemonių buvo skirtos daugiausia lėšų panaudojimui ir taisyklių laikymuisi, o rezultatams skirta nedaug dėmesio. Visų pirma, veiksmų programos buvo dažnai peržiūrimos, taigi kyla abejonių dėl analizių, kuriomis grįstas programavimo procesas ir vėlesnės peržiūros, patikimumo ir gebėjimo pasiekti veiksmų programos ir sanglaudos politikos tikslus.

VII

Komisija nėra atlikusi išsamios visų naudotų priemonių ir kiekvienos priemonės poveikio lėšų panaudojimui apžvalgos, nes valstybės narės pateikė nepakankamą informaciją, taip pat dėl to, kad kelių priemonių (tokių kaip atgaline data finansuojami projektai ir avansas pagal sutartis) atžvilgiu teisės aktų sistemoje nereikalauta, kad valstybės narės Komisijai teiktų ataskaitas.

Mūsų rekomendacijos

VIII

Komisija turėtų:

 • pasiūlyti Tarybai ir Europos Parlamentui derybų ir teisės aktų sistemos bei programavimo dokumentų patvirtinimo tvarkaraštį, siekiant užtikrinti, kad veiksmų programos įgyvendinimą būtų galima pradėti programavimo laikotarpio pradžioje;
 • kalbant apie pagrindinius veiksmingumo elementus, užtikrinti kad veiksmų programų peržiūros būtų grindžiamos patikimu ir išsamiu pagrindiniu veiksmų programos ir partnerystės susitarimo, taip pat atitinkamų poreikių peržiūros metu vertinimu ir kad peržiūros pirmiausia būtų imamasi siekiant geresnių rezultatų; užtikrinti, įsitikinti, kad ji turi būdų gauti informacijos, leidžiančios jai stebėti lėšų panaudojimą, ir iš anksto įvertinti priemonių poreikį ir poveikį tam, kad būtų galima nustatyti, ar jas taikyti, ar ne.; ir
 • teikdama tikslinę paramą įgyvendinimui paspartinti, užtikrinti, kad veiksmų imamasi visų pirma atsižvelgiant į veiksmingumą ir gerų rezultatų gavimą.

Įvadas

Politikos tikslai, finansavimas ir valdymas

01

Sanglaudos politikos tikslas – sumažinti išsivystymo lygių skirtumus tarp regionų, restruktūrizuoti nuosmukį patiriančias pramonės sritis ir skatinti tarpvalstybinį, daugiašalį ir regioninį bendradarbiavimą Europos Sąjungoje1. Tiems tikslams pasiekti, ES lėšos naudojamos įvairioms sritims – mažaanglei ekonomikai, transporto infrastruktūrai, paramai MVĮ, asmenų integravimui į darbo rinką ir palankių sąlygų neturinčių asmenų socialinei įtraukčiai – plėtoti.

02

Daugiametėje finansinėje programoje (DFP) nustatytos didžiausios metinės sumos, kurias ES gali panaudoti įvairioms politikoms, įskaitant sanglaudos politiką. Sanglaudos politikai skiriama apie trečdalis ES biudžeto. Sanglaudos politika finansuojama Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo (SF) lėšomis. Dabartinėmis kainomis ši suma 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu buvo apie 261 milijardas eurų, 2007–2013 m. – 346 milijardai eurų ir 2014–2020 m. – 365 milijardai eurų2. Vėliau atitinkama sanglaudos politikos suma yra iš anksto paskirstoma valstybėms narėms.

03

Taisyklės, kuriomis reglamentuojama 2007–2013 m. programavimo laikotarpio sanglaudos politika, nustatytos Bendrųjų nuostatų reglamente3 ir jo įgyvendinimo taisyklėse4, taip pat konkrečiai su ERPF, ESF ir SF susijusiuose reglamentuose5. Šie reglamentai papildomi Komisijos įgyvendinimo reglamentais, deleguotaisiais aktais ir rekomendaciniais dokumentais. Kiekvienam programavimo laikotarpiui patvirtinamas naujas teisės aktų rinkinys.

04

Šie fondai įgyvendinami įgyvendinant veiksmų programas (VP), o šiose nustatomi investavimo prioritetai ir konkretūs tikslai. Programose taip pat aprašoma, kaip finansavimas programavimo laikotarpiu6 bus panaudotas projektams finansuoti. Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalinius strateginius ir ES sanglaudos tikslus, savo nacionalinį finansinį paketą paskirsto įvairioms nacionalinėms arba regioninėms veiksmų programoms.

05

Už sanglaudos politikos įgyvendinimą bendrai atsakingos valstybės narės ir Komisija. Šio laikotarpio Komisijos kolegija savo penkerių metų kadenciją pradėjo 2014 m. lapkričio mėn. Komisijos tarnybos, atsakingos už bendrą šių politikos sričių valdymą, yra Regioninės ir miestų politikos (REGIO GD) ir Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties (EMPL GD) generaliniai direktoratai. Jie valstybėms narėms gali teikti administracinę ir techninę paramą, kad būtų užtikrintas tinkamas lėšų naudojimas7. Valstybių narių nacionalinėms ir (arba) regioninėms sanglaudos programos institucijoms pavedama užduotis užtikrinti ekonomiškiausią paskirstytų ES lėšų naudojimą ir bendrai finansuojamų veiksmų teisėtumą bei tvarkingumą, o Komisija tai prižiūri ir prisiima galutinę atsakomybę8.

06

Pagrindiniai programavimo laikotarpio etapai pateikti 1 paveiksle. Kiekvieną programavimo laikotarpį patvirtinama nauja teisės aktų sistema, vėliau teikiami ir tvirtinami programavimo dokumentai. Įgyvendinimas gali būti pradėtas pirmųjų programavimo laikotarpio metų sausio 1 d. arba (jeigu anksčiau) tą dieną, kai VP bus pateikta Komisijai tvirtinti. Tačiau lėšų iš ES biudžeto išmokėjimas veiksmų programoms gali būti pradėtas tik patvirtinus veiksmų programą. Todėl vėluojant patvirtinti teisinį pagrindą arba veiksmų programas, juntamas grandininis poveikis lėšų išmokėjimui iš ES biudžeto. Galiausiai, programos užbaigimas yra paskutinis veiksmų programos įgyvendinimo ciklo etapas, jam atėjus išmokama galutinė išmoka arba susigrąžinamos nederamai išmokėtos lėšos.

07

Šie etapai tęsiasi ir pasibaigus 2007–2013 m. laikotarpiui. Pavyzdžiui, tam tikra 2007–2013 m. programavimo laikotarpio įgyvendinimo ir užbaigimo dalis buvo tęsiama ir po 2013 m., jau prasidėjus 2014–2020 m. etapui. Taigi, programavimo laikotarpiai sutapo.

1 paveikslas

Pagrindiniai 2007–2013 m. programavimo laikotarpio etapai

08

Veiksmų programai skirtas finansavimas suskirstomas metinėmis dalimis penkerių metų programavimo laikotarpiui9. Paskyrus kiekvieną dalį, atsiranda biudžetinis įsipareigojimas, taigi ES lėšų dalis atidedama veiksmų programai ir naudojama projektų tinkamoms finansuoti išlaidoms bendrai finansuoti. Naudos gavėjui patyrus tokių išlaidų, valstybė narė Komisijai pateiks mokėjimo prašymą, ir ši suteiks leidimą išmokėti lėšas, dėl kurių prisiimtas įsipareigojimas. Laikoma, kad lėšos yra panaudotos, kai Komisija atlieka išmoką10.

09

Per 2007–2013 m. programavimo laikotarpį įsipareigojimus reikėjo panaudoti (t. y. jie turėjo būti išmokėti kaip išankstinis arba tarpinis mokėjimas) per dvejus metus, kitaip sakant, naudos gavėjų pateiktos išlaidos galėjo būti apmokėtos iki 2015 m. gruodžio 31 d. o mokėjimo prašymai pateikti vėliau. Įsipareigojimas skirti lėšas buvo panaikintas, t. y. valstybės narės nebegalėjo tų lėšų panaudoti, jeigu jų nepanaudojo per dvejus metus; tai vadinama n+2 taisykle11. Kelioms valstybėms narėms12 tam tikrų įsipareigojimų dalių atžvilgiu13 n+2 taisyklė buvo išplėsta ir įtraukti dar vieni metai (n+3).

Audito apimtis ir metodas

10

Šio audito tikslas buvo įvertinti, ar 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Komisijos ir valstybių narių veiksmais buvo veiksmingai užtikrintas ERPF, ESF ir (arba) SF skirtų lėšų panaudojimas. Visų pirma nagrinėjome, ar:

 • Komisija nustatė lėšų panaudojimo sunkumų ir laiku juos pašalino priemonėmis, skirtomis gerinti lėšų panaudojimą, ir padėdama valstybėms narėms tas priemones įgyvendinti;
 • valstybės narės tas priemones taikė deramai atsižvelgdamos į reikalavimų laikymąsi ir ekonominį naudingumą (žr. 1 langelį).
11

Nors auditas apėmė 2007–2013 m. programavimo laikotarpį, taip pat minimi 2000–2006 ir 2014–2020 m. laikotarpiai. Jie minimi lyginimo tikslais ir siekiant išryškinti rizikas, susijusias su lėšų panaudojimu einamuoju laikotarpiu.

12

Mūsų audito darbą sudarė:

 • 2007–2013 m. programavimo laikotarpio teisinio pagrindo nuostatų, turinčių poveikį lėšų panaudojimui, analizė;
 • atitinkamų Komisijos techninių gairių dėl tam tikrų teisės nuostatų, turinčių poveikį panaudojimui ir programos užbaigimui, įgyvendinimo apžvalga;
 • 2007–2013 m. programavimo laikotarpio Komisijos stebėjimo procedūrų, susijusių su lėšų panaudojimu, įskaitant Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupės nuveiktą darbą, vertinimas14;
 • 16 ERPF ir SF veiksmų programų ir keturių ESF veiksmų programų, įgyvendintų septyniose valstybėse narėse (Bulgarijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Italijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Ispanijoje) analizė. Iš šių veiksmų programų, septynios ERPF ir SF veiksmų programos ir dvi ESF veiksmų programos buvo išsamiai apžvelgtos. Tikrintų veiksmų programų sąrašas pateiktas Priede;
 • audito vizitai į keturias valstybes nares – Čekiją, Vengriją, Italiją ir Rumuniją;
 • pokalbiai su REGIO GD ir EMPL GD pareigūnais, įskaitant dalyvavusiuosius Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupėje.

1 langelis

Lėšų panaudojimas – būdas pasiekti rezultatus, o ne pats savaime tikslas

Lėšų panaudojimo pajėgumas reiškia valstybės narės gebėjimą veiksmingai ir efektyviai panaudoti jai skirtus finansinius išteklius15. Audito Rūmai jau yra nurodę, kad užtikrinti tinkamus kokybinius rezultatus taikant sistemą, pagal kurią lėšos yra iš anksto paskirstomos valstybėms narėms ir jų panaudojimas yra savaiminis tikslas, tebėra iššūkis Sąjungai16. Ataskaitoje taip pat esame nurodę, kad 2007–2013 m. teisės aktų sistema pirmiausia sutelkta į lėšų panaudojimą pagal taisykles, nedaug dėmesio skiriant veiksmingumui17.

Lėšų panaudojimas pats savaime neturėtų būti tikslas, tai veikiau priemonė investuoti į veiksmus siekiant padėti pasiekti nacionalinės ir ES politikos tikslus. Sanglaudos politikos finansavimas yra svarbus ir visi ES piliečiai iš jo turėtų turėti reikšmingos naudos. Kad taip ir būtų, itin svarbu, jog lėšos būtų naudojamos užtikrinant ekonominį naudingumą.

Pastabos

Komisija per vėlai sureagavo į lėtą įgyvendinimą, bet jos veiksmais padėta padidinti lėšų panaudojimą

13

Siekdami nustatyti, kiek laiko valstybės narės iki programavimo laikotarpio pradžios turėjo veiksmų programoms pateikti, palyginome laiką, kai buvo patvirtintas 2007–2013 m. teisinis pagrindas ir 2014–2020 m. teisinis pagrindas. Siekdami nustatyti, kada valstybės narės galėjo pradėti naudoti lėšas, vertinome laiką, kada buvo patvirtintos 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpių veiksmų programos. Taip pat vertinome lėšų panaudojimo lygį 2000–2006, 2007–2013 ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais, siekdami nustatyti išlaidų modelius ir tai, ko galima tikėtis einamuoju laikotarpiu. Galiausiai, vertinome, kaip Komisija stebėjo lėšų panaudojimą 2007–2013 m. laikotarpiu, ar ėmėsi laiku veiksmų ir kokie buvo rezultatai.

Teisės aktų sistemą patvirtinus vėlai, o įgyvendinimui esant lėtam, didėjo spaudimas lėšas panaudoti

14

Teisės aktų sistemos patvirtinimas yra esminė išankstinė veiksmų programų rengimo sąlyga, nes ja nustatoma reglamentavimo sistema ir valstybėms narėms užtikrinamas teisinis tikrumas, kad jų išlaidų planai ir tikslai, nustatyti veiksmų programose, atitinka ES tikslus. Kita vertus, mokėjimai iš ES biudžeto veiksmų programai prasideda Komisijai jas patvirtinus. Siekiant užtikrinti galimybę lėšas pradėti leisti laikotarpiui prasidėjus, būtina, kad būsimo laikotarpio teisės aktų sistemą Komisija pasiūlytų, o teisėkūros institucija patvirtintų gerokai prieš to laikotarpio pradžią. Remdamiesi ankstesne patirtimi apskaičiavome, kad pagrįstas laikotarpis būtų šis:

 • Komisija teisės aktų sistemą pasiūlo likus 30 mėnesių (pustrečių metų) iki laikotarpio pradžios;
 • teisėkūros institucija sistemą patvirtina per 18 mėnesių po Komisijos pasiūlymo;
 • nacionalines strategijas ir veiksmų programas (2014–2020 m. programavimo laikotarpiu tai buvo partnerystės susitarimai) valstybės narės pateikia ir Komisija patvirtina per metus po teisės aktų sistemos patvirtinimo.
15

Tai svarbu siekiant išvengti įgyvendinimo vėlavimo ir pernelyg didelio spaudimo panaudoti lėšas, juntamo artėjant laikotarpiui pabaigai, galbūt net taisyklių laikymosi ir ekonominio naudingumo sąskaita.

Vėlavimas patvirtinti teisės aktų sistemą ir veiksmų programas turėjo grandininį poveikį įgyvendinimui

16

2007–2013 m. laikotarpiu Komisijos pasiūlymas dėl Bendrųjų nuostatų reglamento buvo pateiktas likus beveik 30 mėnesių iki programavimo laikotarpio pradžios, teisėkūros institucija jį patvirtino po beveik 24 mėnesių, t. y. likus beveik šešiems mėnesiams iki laikotarpio pradžios. 2014–2013 m. programavimo laikotarpiu Komisijos pasiūlymas dėl Bendrųjų nuostatų reglamento buvo pateiktas likus beveik 27 mėnesiams iki programavimo laikotarpio pradžios, teisėkūros institucijai prireikė daugiau kaip 26 mėnesių jam patvirtinti, t. y. jis buvo patvirtintas likus tik dviem savaitėms iki programavimo laikotarpio pradžios18. Teisėkūros procedūros vykdymo tvarkaraščio apžvalga pateikta 2 diagramoje.

17

Palyginti su 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, papildomo laiko tvirtinant 2014–2020 m. Bendrųjų nuostatų reglamentą prireikė dėl to, kad:

 • Komisijos pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto buvo pateiktas trimis mėnesiais per vėlai (t. y. 2011 m. jis buvo pateiktas spalio mėn., o 2004 m. – liepos mėn.);
 • Tarybos ir Europos Parlamento derybų procesas truko pustrečio mėnesio ilgiau, nes reikėjo laukti, kol bus patvirtintas Finansinis reglamentas (2012 m. spalio mėn.) ir daugiametė finansinė programa (2013 m. gruodžio mėn.), taip pat, taikant naują teisėkūros procedūrą, reikėjo derybų19.
18

Savo komunikate dėl daugiametės finansinės programos po 2020 m.20 Komisija pripažino, kad, vėlai patvirtinus 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą, vietos lygmeniu vėlavo investicijos į įvairias politikos sritis (įskaitant sanglaudos politiką). Komisija ragino sudaryti skubų politinį susitarimą dėl daugiametės finansinės programos po 2020 m., kad regioninėms institucijoms būtų užtikrintas teisinis ir finansinis tikrumas ir kad įgyvendinimą būtų galima pradėti iškart, kai tik prasideda programavimo laikotarpis.

2 diagrama

2007–2013 ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų teikimo ir teisės aktų sistemos tvirtinimo tvarkaraštis

Šaltinis: Audito Rūmai.

19

2007–2013 ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpiais nė viena veiksmų programa nebuvo patvirtinta iki atitinkamai 2007 ir 2014 m. sausio 1 d. prasidedant programavimo laikotarpiui. Vertinant 2007–2013 m. laikotarpį, iki pirmųjų programavimo laikotarpio metų pabaigos buvo patvirtinta daugiau veiksmų programų, palyginti su 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu (žr. 2 langelį). Tai pirmiausia nulėmė vėlavimas patvirtinti teisės aktų rinkinį ir galbūt sunkesnės derybos dėl partnerystės susitarimų ir veiksmų programų patvirtinimo, palyginti su ankstesniu laikotarpiu21 22.

2 langelis

2007–2013 ir 2014–2020 m. veiksmų programos, patvirtintos programavimo laikotarpiams prasidėjus

Vertinant 2007–2013 m. programavimo laikotarpį, iki 2007 m. gruodžio 31 d. buvo pateikta 98 % (432 iš 44023) veiksmų programų, o Komisija patvirtino 95 % (416 iš 440) veiksmų programų. Dauguma (91 %) veiksmų programų buvo patvirtintos nuo 2007 m. liepos iki gruodžio mėn. Vidutinė trukmė nuo veiksmų programos pateikimo dienos iki patvirtinimo buvo apie septyni mėnesiai.

Vertinant 2014–2020 m. programavimo laikotarpį, valstybės narės iki 2014 m. gruodžio 31 d. pateikė 95,5 % (371 iš 38724) veiksmų programų, o Komisija patvirtino tik 55,8 % (216 iš 387) veiksmų programų. Vidutinė trukmė nuo veiksmų programos pateikimo dienos iki patvirtinimo buvo apie aštuoni mėnesiai.

Pirmuosius kelerius metus lėšos buvo lėtai naudojamos.

20

2007–2013 m. metinis išlaidų modelis pateiktas 3 diagramoje. Laikotarpio pradžioje įsipareigojimai daug didesni nei išmokos, nes valstybės narės dar naudojosi 2000–2006 m. programavimo laikotarpio įsipareigojimais, veiksmų programos dar buvo tvirtinamos arba buvo baiginėjamos projektų atrankos procedūros. Iki 2007–2013 m. programavimo laikotarpio pabaigos, likus dvejiems metams iki reikalavimus atitinkančio laikotarpio pabaigos (2015 m. gruodžio 31 d.), buvo išmokėta mažiau nei du trečdaliai įsipareigojimų.

3 diagrama

2007–2013 m. programavimo laikotarpio ERPF, ESF ir SF išlaidų modelis

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi Komisijos pateiktais duomenimis.

21

Lyginant 2000–2006 ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpių lėšų panaudojimo modelius matyti, kad jų profiliai panašūs. Kalbant apie 2014–2020 m. programavimo laikotarpį, 2017 m. pabaigoje (ketvirtieji programavimo laikotarpio metai) lėšų panaudojimas sumažėjo. 4 diagramoje pateiktas suvestinis šių trijų programavimo laikotarpių lėšų panaudojimo lygis25 nuo laikotarpio pradžios (pirmieji metai) iki metų, kuriais reikėtų teikti programos užbaigimo deklaraciją (vienuoliktieji metai).

4 diagrama

2000–2006, 2007–2013 ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpių ERPF, ESF ir SF lėšų panaudojimo lygis

Šaltinis: Audito Rūmai; remtasi Komisijos duomenimis.

22

Be vėlavusio teisės aktų sistemos ir veiksmų programų patvirtinimo, nustatėme dar bent du veiksnius, dėl kurių lėšų panaudojimas pirmuosius kelerius 2007–2013 m. programavimo laikotarpio metus buvo lėtas, palyginti su ankstesniu laikotarpiu. Pirmiausia, 2000–2006 m. programavimo laikotarpiu išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis, taigi ir programos užbaigimo galutinis terminas, daugumai šalių buvo pratęstas šešiais mėnesiais (atitinkamai iki 2009 m. birželio mėn. ir 2010 m. rugsėjo mėn.)26. Dėl to vėlavo 2007–2013 m. programavimo laikotarpio įgyvendinimas, nes valstybės narės dar vis naudojosi ankstesnio laikotarpio įsipareigojimais. Antra, 2000–2006 m. laikotarpį, prisiėmus pirmuosius įsipareigojimus, išankstinis finansavimas buvo skiriamas visas27, o 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu išankstinis finansavimas buvo išdėstytas per kelerius metus, t. y. nuo 2007 iki 2009 m.

23

Audito Rūmai ataskaitoje jau yra nurodę riziką, kad įvykdyti biudžetą 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu gali būti vėluojama labiau nei 2007–2013 m. laikotarpiu28. 2016 m. pabaigoje (praėjus trejiems programos laikotarpio metams), ERPF, ESF ir SF veiksmų programoms buvo paskirta tik 77 % institucijų. Dėl to padėtis, susidariusi dėl lėtos pradžios, dar pablogėjo (žr. 16 bei 19 dalis ir 2 langelį), nes, nors valstybių narių institucijos gali skelbti kvietimus teikti pasiūlymus ir atrinkti projektus, jos negali Komisijai teikti išlaidų ataskaitų, kol nėra paskirtos. 2018 m. gegužės mėn. skyrimo procesas buvo beveik baigtas.

24

2018 m. kovo 1 d. duomenimis, valstybių narių pateiktos galutinės finansinės ataskaitos už pirmus, antrus ir trečius finansinius metus rodo, kad bendra išlaidų suma sudaro tik apie 5 % visam programavimo laikotarpiui skirto biudžeto29.

25

Komisija ataskaitoje nurodė, kad 2014–2020 m. programavimo laikotarpio projektų atranka prasidėjo lėtai. Tačiau iki 2017 m. liepos mėn. buvo pasiektas praėjusio laikotarpio lygis30, ir Komisija tikisi, kad toliau vykdymo tempas bus iš esmės panašus į 2007–2013 m. programavimo laikotarpio tempą. Tačiau, atsižvelgiant į lėšų panaudojimo sunkumus 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ir lėtesnę 2014–2020 m. laikotarpio pradžią, tikėtina, kad lėšų panaudojimo sunkumų kils ir 2014–2020 m. laikotarpiu.

26

Audito Rūmai atkreipė dėmesį, kad devynių valstybių narių31 atžvilgiu prisiimti neįvykdyti įsipareigojimai dėl 2014–2020 m. ESI fondų 2016 m. pabaigoje sudarė daugiau kaip 15 % 2016 m. bendrųjų valdžios sektoriaus išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad pagal 2014–2020 m. DFP dar nėra įvykdyta didelė įsipareigojimų asignavimų dalis, valstybėms narėms, kuriose ESI fondų lėšos sudaro didelę bendro valdžios sektoriaus išlaidų dalį, gali būti sudėtinga nustatyti pakankamai aukštos kokybės projektų, kuriems būtų galima panaudoti turimas ES lėšas arba skirti bendrą finansavimą32.

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu valstybių narių lėšų panaudojimo modeliai skyrėsi, kelioms valstybėms narėms nepavyko pasinaudoti visu galimu finansavimu

27

Mums patikrinus, kaip valstybės narės panaudojo 2007–2013 m. programavimo laikotarpio lėšas, nustatyta, kad vienos valstybės narės lėšas panaudojo greičiau nei kitos. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad lėšų panaudojimas yra priemonė siekti tikslų ir rezultatų, o ne pats savaime tikslas. 5 paveiksle pateikti lėšų panaudojimo valstybėse narėse lygio skirtumai.

5 paveikslas

Valstybių narių 2007–2013 m. programavimo laikotarpio ERPF, ESF ir SF lėšų panaudojimo lygis palyginti su ES vidurkiu

Pastaba. Vertindami valstybių narių 2007–2013 m. programavimo laikotarpio lėšų panaudojimo modelį atsižvelgėme į 2009–2015 m. atliktas išmokas. 2007 ir 2008 m. atliktos išmokos buvo neįtrauktos, nes tai iš esmės buvo tik išankstinio finansavimo išmokos. 2014 ir 2015 m. atliktos išmokos buvo įtrauktos taikant n+2 taisyklę.

Šaltinis: Audito Rūmai; remtasi Komisijos 2018 m. vasario mėn. duomenimis.

28

Remiantis iš Komisijos 2018 m. pradžioje gautais duomenimis, vidutinis ES lėšų panaudojimo lygis buvo 97,2 %33. Kelioms valstybėms narėms nepavyko galimu finansavimu pasinaudoti per numatytą laiką (n+2/3 taisyklė) arba jos neturėjo pakankamai tinkamų finansuoti išlaidų, kad, užbaigiant programą, galėtų prašyti visų paskirtų lėšų (žr. 6 diagramą). Remiantis Komisijos pateikta informacija, 2017 m. pabaigoje nepanaudotas finansavimas sudarė 4,4 milijardo eurų34. Projektai, sustabdyti dėl administracinių arba teismo procesų sudarė apie 853,8 milijono eurų, o jų panaudojimo valstybėse narėse lygis priklausys nuo vykstančių procesų rezultatų35. Galutinis panaudojimo lygis ir bendra nepanaudoto finansavimo vertė galės būti patvirtinta tik tada, kai visos veiksmų programos bus užbaigtos ir bus nustatytos visos finansinės pataisos bei susigrąžintinos sumos.

6 diagrama

Nepanaudotas finansavimas ir sustabdyti 2007–2013 m. programavimo laikotarpio projektai (milijonai eurų)

Pastaba. Į šią lentelę neįtraukti panaikinti Europos teritorinio bendradarbiavimo veiksmų programų įsipareigojimai, sudarantys 229,4 milijono eurų.

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi Komisijos pateiktais duomenimis.

Komisija veiksmų, kuriais siekta spręsti lėšų panaudojimo problemas, ėmėsi vėlai, tačiau jos veiksmai vis tiek turėjo poveikį lėšų panaudojimui

29

Komisija turėtų reguliariai stebėti biudžeto vykdymą ir imtis tinkamų veiksmų, jeigu nustatoma, kad biudžetą vykdyti vėluojama. Be to, Komisija turėtų pasinaudoti patirtimi, įgyta per ankstesnius programavimo laikotarpius, ir pagerinti fondų įgyvendinimą.

Komisija reguliariai stebėjo biudžeto vykdymą

30

Komisija turėjo įvairių informacijos šaltinių ir galėjo stebėti, kaip ES fondų lėšos naudojamos valstybėse narėse. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu valdymo institucijos nuo 2008 m. birželio mėn. rengė ir Komisijai iki kitų metų birželio 30 d. teikė kiekvienos veiksmų programos metines įgyvendinimo ataskaitas36.

31

Bendrųjų nuostatų reglamente nustatyta informacija, kurią reikia įtraukti į metinę įgyvendinimo ataskaitą, būtent informacija apie finansinį įgyvendinimą, pažangą, padarytą siekiant nustatytų tikslų, ir bet kokias svarbias problemas, kurių kyla, taip pat jų mažinimo priemones. Metinėse įgyvendinimo ataskaitose pateikta informacija yra papildoma tinkamų finansuoti išlaidų deklaracijomis. Be to, valstybės narės du kartus per metus teikė mokėjimo prašymų prognozes. Papildomos informacijos Komisija gavo per stebėjimo komiteto posėdžius (vidutiniškai du kartus per metus), metinius peržiūros posėdžius ir techninius posėdžius.

32

EMPL GD ir REGIO GD reguliariai stebėjo, kaip valstybės narės finansiniu požiūriu įgyvendina programas, įskaitant ir mėnesines biudžeto vykdymo ataskaitas, aprėpiančias visas valstybes nares ir veiksmų programas. Ši stebėjimas vykdytas ES, valstybių narių ir programų lygmenimis. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui einant į pabaigą, Komisija sustiprino savo stebėjimą reguliariai toliau tikrindama, kaip įgyvendinamas generalinio direktorato vidaus metinis valdymo planas.

Kelios valstybės narės veiksmų lėšų panaudojimo problemoms spręsti ėmėsi gana anksti, bet problemos išliko

33

Kelios aplankytos valstybės narės gana anksti programavimo laikotarpiu nustatė, kad kyla struktūrinių fondų įgyvendinimo sunkumų, ir parengė veiksmų planus arba ėmėsi priemonių tiems sunkumams šalinti. Pavyzdžiui, veiksmų planai Italijoje, Rumunijoje ir Čekijoje buvo parengti jau 2011 m. 2014 m. pabaigoje, likus tik metams galimam finansavimui panaudoti, ERPF, ESF ir SF lėšų panaudojimo lygis 28 valstybėse narėse tebebuvo apie 77 %. Italijos, Rumunijos, Čekijos, taip pat Slovakijos ir Bulgarijos lėšų panaudojimo lygis buvo mažesnis už šį lygį, t. y. 61 % ir 68 %, o Kroatijos37 – apie 46 %.

Nors Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupė buvo sudaryta vėlai, jos rezultatai buvo reikšmingi

34

Geresnio reglamentavimo specialios paskirties darbo grupę Komisija38 sudarė 2014 m. lapkričio mėn., t. y., nuo programavimo laikotarpio pabaigos praėjus 11 mėnesių. Jos paskirtis buvo remti valstybes nares, kurioms kyla sunkumų įgyvendinant savo veiksmų programas ir panaudojant likusį 2007–2013 m. laikotarpio finansavimą.

35

Geresnio reglamentavimo specialios paskirties darbo grupė, sudaryta iš REGIO GD pareigūnų39, paramą teikė valstybėms narėms, kurių bendras lėšų panaudojimo lygis buvo žemesnis už ES vidurkį (tai buvo Bulgarija, Rumunija, Slovakija, Čekija, Italija ir Kroatija)40. Grupė taip pat teikė paramą Vengrijai, nes šiai kilo rizika 2014 m. netekti finansavimo dėl savaiminio įsipareigojimų panaikinimo, nors jos lėšų panaudojimo lygis buvo artimas ES vidurkiui. Iš viso Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupė dėmesį sutelkė į 38 ERPF ir SF veiksmų programas. Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupės darbas apibendrintas 3 langelyje.

3 langelis

Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupė

Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupė buvo atsakinga už veiksmų planų rengimą (arba esamų planų peržiūrą, jeigu tokie planai jau buvo) su kiekviena atitinkama valstybe nare, siekiant pagerinti įgyvendinimą. Tam ji nustatė teisės aktų sistemoje leidžiamas priemones, galinčias padėti padidinti lėšų panaudojimą (išsami svarbiausių valstybių narių taikytų priemonių apžvalga pateikta 4178 dalyse). Ši darbo grupė rengė techninius posėdžius su nacionalinėmis institucijomis tolesniam veiksmų planų įgyvendinimo vertinimui atlikti, taip pat rengė seminarus konkrečiomis temomis (pavyzdžiui, programos užbaigimo, didelės apimties projektų ir kitomis), siekdama suteikti galimybių keistis gerąja patirtimi ir didinti administracinius gebėjimus.

36

Mums patikrinus techninius dokumentus41, Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupės teiktus valstybėms narėms, pasitvirtino, kad jais spręstos lėšų panaudojimo problemos ir šalintos rizikos, susijusios su teisėtumu ir tvarkingumu. Tačiau dokumentuose nesvarstyta, kaip tas lėšas gerai panaudoti arba kaip sukurti geresnę produkciją ir gauti geresnius rezultatus.

37

Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupė stebėjo valstybių narių pažangą, daromą įgyvendinant sutartines priemones. Tačiau dėl būdo, kuriuo valstybės narės teikė savo rezultatų ataskaitas, tapo sunku apžvelgti visas taikytas priemones ir kiekvienos priemonės poveikį lėšų panaudojimui.

38

Tačiau per metus 28 ES valstybių narių lėšų panaudojimo lygis padidėjo nuo maždaug 77 % (2014 m. gruodžio mėn.) iki beveik 90 % (2015 m. gruodžio mėn.). Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupės parama pasinaudojusių valstybių narių lėšų panaudojimo lygis gerokai padidėjo, keliais atvejais jis padidėjo daugiau kaip 20 procentinių taškų (žr. 1 lentelę).

1 lentelė

Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupės parama pasinaudojusių valstybių narių lėšų panaudojimo lygio padidėjimas

Valstybė narė Lėšų panaudojimo lygis
2014 m. gruodžio mėn.
(%)
Lėšų panaudojimo lygis
2015 m. gruodžio mėn.
(%)
Padidėjęs lėšų panaudojimo lygis
(% punktų)
Čekija 64,4 85,3 20,9
Slovakija 61,7 87,60 25,9
Bulgarija 68,0 87,5 19,5
Italija 63,8 79,9 16,1
Vengrija 76,1 88,4 12,3
Rumunija 62,1 77,0 14,9

Pastaba. Slovėnija ir Kroatija neįtrauktos į lentelę, nes jų padėties nebuvo galima palyginti su kitų valstybių narių padėtimi (žr. 37 ir 40 išnašas).

39

Aplankytos valstybės narės teigė, kad Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupė joms buvo naudinga, nes teikė technines rekomendacijas ir paramą, – visų pirma padėjo išdėstyti etapais didelės apimties projektus (žr. 6062 dalis). Jos teigė, kad buvo sukurtas oficialus forumas įgyvendinimo problemoms spręsti ir tapo lengviau dalytis žiniomis. Čekija ir Vengrija manė, kad Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupė sudaryta per vėlai, nes šios dvi valstybės narės jau buvo pradėjusios imtis veiksmų lėšų panaudojimui padidinti.

40

Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupė savo darbą baigė 2015 m. pabaigoje. Komisija nustatė, kad Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupės požiūris į darbą ir metodai buvo veiksmingi, taigi juos taiko ir toliau, nes įsteigė nuolatinį skyrių (Geresnio įgyvendinimo skyrių) įgyvendinimo pagalbai 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu teikti.

Įvairiomis priemonėmis lėšų naudojimas buvo paspartintas, bet per mažai dėmesio skirta rezultatams

41

Tikrinome pagrindines valstybių narių taikytas priemones ir jų poveikį lėšų panaudojimo didinimui, taip pat jų poveikį veiksmingumui ir atitikties taisyklių laikymuisi.

42

Valstybėms narėms perduotos ES lėšos turėtų būti panaudotos visos ir kuo geriau, kad būtų pasiekti veiksmų programos tikslai. Tam valstybės narės turėtų naudoti priemones, kurios leidžiamos reglamentu, ir deramai atsižvelgti į išlaidų ekonominį naudingumą bei tvarkingumą.

Perprogramavimas buvo veiksminga priemonė lėšų panaudojimui optimizuoti, bet, ją įgyvendinus, pradiniai planai buvo gerokai pataisyti, taigi kilo rizika ekonominiam naudingumui

43

Veiksmų programų peržiūra (arba perprogramavimas) yra svarbi priemonė optimizuoti lėšų panaudojimą ir išvengti įsipareigojimų panaikinimo, t. y, lėšų nepanaudojimo. Be to, ši peržiūra suteikia valstybėms narėms lankstumą, leidžiantį joms prisitaikyti prie kintančių vietos aplinkybių. Ši priemonė dažnai taikyta 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu, ja buvo padaryta didžiulių pakeitimų, palyginti su pradiniu finansavimo planu. Tačiau taip pat atkreipėme dėmesį, kad taikant perprogramavimo priemonę kyla tam tikra rizika ekonominiam naudingumui (žr. 53 ir 55 dalys).

44

Perprogramavimo metodų yra įvairių – vienos veiksmų programos arba prioriteto lėšų perkėlimas kitai veiksmų programai arba prioritetui (įskaitant naujų prioritetų nustatymą arba esamų panaikinimą), bendro finansavimo normos keitimas arba nacionalinio įnašo viešojo ir privačiojo komponento keitimas.

45

Tolesniuose skirsniuose (4659 dalyse) aptariami reglamentavimo sistemos pakeitimai, kuriais siekiama palengvinti perprogramavimą, analizuojamas perprogramavimo poveikis pradiniams planams ir pavyzdžiais parodoma, kaip kiekvienas tų perprogramavimo metodų taikytas mūsų 20 veiksmų programų imtyje.

Iš dalies pakeitus reglamentą tapo lengviau taisyti veiksmų programas

46

Veiksmų programos gali būti peržiūrimos valstybių narių arba Komisijos, susitarus su valstybe nare, iniciatyva. Tokios peržiūros sąlygų, nustatytų Bendrųjų nuostatų reglamento 33 straipsnyje, aprėptis labai plati, jomis valstybėms narėms suteikiama daug galimybių laviruoti. Veiksmų programą galima peržiūrėti įvykus dideliems socialiniams ir ekonominiams pokyčiams, labai pasikeitus ES, nacionaliniams arba regioniniams prioritetams arba atliekant vertinimą nustačius, kad labai nutolta nuo iš pradžių nustatytų tikslų, arba kilus įgyvendinimo sunkumų. Komisija peržiūrėtą veiksmų programą privalo patvirtinti arba atmesti per tris mėnesius nuo tada, kai valstybė narė ją oficialiai pateikia. Iš pradžių buvo reikalaujama, kad valstybės narės per veiksmų programos peržiūrą atliktų vertinimą. Šis reikalavimas sušvelnintas 2010 m. ir iš valstybių narių imta reikalauti pateikti analizę, kuria pagrindžiama veiksmų programos peržiūra ir jos tikėtinas poveikis. Šiuo Bendrųjų nuostatų reglamento pakeitimu buvo siekiama palengvinti veiksmų programų tvirtinimą42.

Dažnos veiksmų programų peržiūros kelia abejonių dėl programavimo

47

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu valstybės narės dažnai ėmėsi perprogramavimo. Devynios iš 20 į mūsų imtį įtrauktų veiksmų programų per tą laikotarpį buvo daug kartų perprogramuotos, kartais daugiau nei kartą per tuos pačius metus. Be to, nustatėme, kad aštuoniose iš dvidešimties mūsų patikrintų veiksmų programų nuo vieno perprogramavimo iki kito buvo praėję mažiau nei penki mėnesiai. Pavyzdžiui, vienos Čekijos ERPF veiksmų programos „Įmonės ir inovacijos“ versijos buvo aštuonios, dvi iš jų buvo pateiktos 2013 m., dar dvi – 2015 m. 7 diagramoje apžvelgta, kiek kiekvienos veiksmų programos versijų pateikta per 2007–2013 m. programavimo laikotarpį.

7 diagrama

Pateiktų kiekvienos veiksmų programos versijų skaičius

Šaltinis: Audito Rūmai.

48

Perprogramavimas leidžia valstybėms narėms perorientuoti savo veiklas, atsižvelgiant į kintančias vietos aplinkybes ir į ES politikų pokyčius. Vis dėlto perprogramavimo dažnumas verčia abejoti programavimo procesą pagrindžiančių analizių (pvz., pradinės poreikių analizės ir ex ante vertinimo) ir vėlesnių versijų patikimumu.

Perprogramuojant buvo labai pakeistas lėšų paskirstymas prioritetinėms kryptims, ir tai ne visada buvo atspindėta veiksmingumo rodiklių tikslinėse vertėse

49

Veiksmų programos dažnai perprogramuojamos finansinius asignavimus perkeliant kitoms veiksmų programoms arba kitiems tų pačių veiksmų programų prioritetams. Tuo valstybėms narėms suteikiama galimybė finansavimą perkelti priemonėms, kurioms labiau reikia finansavimo arba kurias lengviau įgyvendinti. Apskritai, atliekant esminį finansinių asignavimų pakeitimą reikia atlikti atitinkamą veiksmingumo rodiklių ir tikslinių verčių peržiūrą, kad būtų galima nustatyti, ar lėšos investuotos ekonominiu požiūriu naudingai.

50

Devynių iš 20 į mūsų imtį įtrauktų veiksmų programų lėšos buvo perkeltos kitoms veiksmų programoms arba joms buvo skirta lėšų iš kitų veiksmų programų. Apie daugumą veiksmų programų (aštuonias iš devynių) galima pasakyti, kad perkeliamos lėšos sudarė mažiau kaip 10 % pradinio ES įnašo, skirto veiksmų programai. Tačiau vienos Slovakijos „Konkurencingumo ir ekonomikos augimo“ veiksmų programos atveju ES įnašas, skirtas veiksmų programai, padidėjo 25,4 %.

51

Valstybės narės lėšas perkėlė ir kitoms prioritetinėms kryptims, dėl to keliais atvejais sumos labai pasikeitė, palyginti su iš pradžių programose nustatytomis sumomis (žr. 4 langelį).

4 langelis

Didelės ES įnašo sumos, perkeltos kitoms prioritetinėms kryptimis

Siekiant paspartinti lėšų panaudojimą, Čekijos ERPF veiksmų programos „Įmonės ir inovacijos“ 3.2 prioriteto „Įmonių plėtra“ finansavimas buvo padidintas 52,2 % (nuo 663 milijonų iki daugiau kaip 1 milijardo eurų), o 3.4 prioriteto „Inovacijos“ finansavimas buvo padidintas 35,8 % (nuo 680,1 milijono iki 923,7 milijono eurų).

Siekiant padėti paspartinti lėšų panaudojimą, Italijos ERPF veiksmų programos „Sicilija“ 6 prioriteto „Tvari miestų plėtra“ finansavimas padidintas 17,5 % (nuo 539,5 iki 634 milijonų eurų).

52

Pakeitus vienai Vengrijos veiksmų programai skirtus finansinius asignavimus, nebuvo pakeista veiksmingumo rodiklių tikslinė vertė (žr. 5 langelį).

5 langelis

Didelės ES įnašo sumos perkeltos kitoms prioritetinėms kryptims proporcingai nepakoregavus veiksmingumo rodiklių tikslinių verčių

Vengrijos ERPF veiksmų programa „Aplinka ir energija“ buvo peržiūrėta keturis kartus. Vienai veiksmų programai skirtos lėšos 2012 m. buvo perkeltos kitai veiksmų programai, o 2013, 2015 ir 2016 m. vienoms prioritetinėms kryptims skirtos lėšos buvo perkeltos kitoms prioritetinėms kryptims. Projektams skirtos lėšos buvo perskirstytos prioritetams, kuriuos buvo galima greičiau įgyvendinti. Dėl to ES įnašas, skirtas 5 prioritetui „Efektyvus energijos vartojimas“, buvo padidintas 390 % (nuo 131,2 iki 642,6 milijono eurų). Kartu, rodiklio „energijos ištekliai, sutaupyti efektyviai vartojant energiją“ tikslinė vertė 2012 m. buvo sumažinta iki vertės, kuri mažesnė nei trečdalis pirminės vertės, t. y. nuo 11 iki 2,7 petadžaulių per metus, tačiau ji nebuvo peržiūrėta kai prioritetinei krypčiai buvo skirtas papildomas finansavimas.

53

Pirmiau pateiktais pavyzdžiais parodyta, kad, skiriant daug dėmesio lėšų panaudojimui ir greitam pinigų išleidimui, kyla rizika geresnių rezultatų siekimui išmokėtomis ES lėšomis.

Padidinus ES bendro finansavimo normą padidėja lėšų panaudojimas, bet sumažėja vertė, kurią būtų galima užtikrinti ES lėšomis

54

Padidinus ES bendro finansavimo normą valstybėms narėms padedama paspartinti lėšų panaudojimą ir sumažinama lėšų suma, kurios atžvilgiu kyla įsipareigojimų sumažinimo rizika. Taip, taikant naują peržiūrėtą normą, valstybė narė gali kompensuoti visas anksčiau deklaruotas išlaidas. Didinant bendro finansavimo normą, atsiranda galimybė iš karto ir greitai panaudoti lėšas atgaline data.

55

Padidėjus bendro finansavimo normai, sumažėja spaudimas nacionaliniam biudžetui, nes valstybių narių pirminis planuotas įnašas į veiksmų programą sumažinamas, tačiau dėl to sumažėja bendra veiksmų programos vertė. Tai reiškia, kad sumažinamas ir intervencinių priemonių mastas (skaičius arba dydis), išskyrus atvejus, kai valstybės narės investuoja iš pradžių nacionaliniu lygmeniu suplanuotas lėšas. Taigi, tai gali turėti neigiamą poveikį tikslams ir rezultatams, kuriuos būtų galima pasiekti įgyvendinant veiksmų programą, o tada poveikis būtų daromas ir vertei, kurią būtų galima užtikrinti išmokėtomis ES lėšomis.

56

Daugiau kaip pusė į mūsų imtį įtrauktų veiksmų programų (11 iš 20) iš pat pradžių buvo rengiamos taip, kad būtų galima didžiausia reglamente nustatyta ES bendro finansavimo norma43. Aštuonių veiksmų programų bendro finansavimo norma per šį laikotarpį buvo padidinta. 2 lentelėje parodyta, kaip padidėjo ES bendro finansavimo norma ir sumažėjo šalies įnašas. Šių aštuonių veiksmų programų bendros sumažinto šalies įnašo sumos yra lygios 4,8 milijardo eurų.

2 lentelė

Šalies įnašo sumažinimas dėl bendro finansavimo normos padidinimo

Valstybė narė Veiksmų programa Pirminė ES bendro finansavimo norma
(%)
Peržiūrėta ES bendro finansavimo norma
(%)
Sumažintas šalies įnašas
(milijonai eurų)
Rumunija Aplinka 80 85 302,1
Bulgarija Aplinka 81 85 75,5
Ispanija Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos, skirtos įmonėms arba vykdomos įmonių – Technologijų fondas 67 75 356,8
Žinių ekonomika 70 80 259,0
Italija „Calabria FSE“ 50 75 286,8
Saugumas vystymosi labui 50 75 386,0
Kalabrija 50 75 999,4
Sicilija 50 75 2 179,8
  Iš viso     4 845,4

Pastaba. Teisės aktais nustatyta didžiausia ES bendro finansavimo norma yra 85 % Bulgarijai ir Rumunijai, 80 % Ispanijai ir 75 % Italijai.

Šaltinis: Audito Rūmai.

Valstybės narės ėmė skirti privačiuosius įnašus, kad jų lėšų panaudojimo lygis padidėtų, bet dėl to kartu buvo sumažintos intervencinės priemonės

57

Valstybėms narėms tenkanti nacionalinio bendro finansavimo dalis gali būti skiriama tik nacionaliniais viešaisiais įnašais arba ją gali sudaryti ir privatusis įnašas. Kai veiksmų programai skiriamas privatusis įnašas, veiksmų programos finansavimo plane44 atsižvelgiama į finansavimą, kurį skiria privačiojo sektoriaus dotacijų gavėjai.

58

Padidinus privačiuosius įnašus, galima paspartinti lėšų naudojimą, kadangi jais papildomos nacionalinės viešosios išlaidos, kompensuotinos ES bendro finansavimo dalimi, ir (arba) pakeičiamas nacionalinis viešasis įnašas, būtinas atsižvelgiant į ES bendro finansavimo dalį. Poveikis pajuntamas iškart, be to, daromas teigiamas vienkartinis poveikis ES lėšų panaudojimui, nes padidėja tinkamų finansuoti išlaidų, kurias galima kompensuoti, suma. Tačiau, kadangi privačiojo įnašo dalį sudaro išlaidos, kurios būtų vis tiek patirtos, neatsižvelgiant į viešąjį įnašą, viešąjį įnašą pakeitus privačiuoju, bendros valstybių narių investicijos sumažėja. Kaip nurodyta pirmiau (žr. 55 dalį), dėl to sumažėja intervencinių priemonių, kuriomis siekiama sanglaudos politikos tikslų, mastas.

59

Programavimo laikotarpio pradžioje nė vienos iš 20 į mūsų imtį įtrauktų veiksmų programų finansavimo plane nebuvo privačiojo įnašo dalies. Iki programavimo laikotarpio pabaigos penkiose veiksmų programose atsirado po privatųjį įnašą, taigi kartu sumažėjo nacionalinis viešasis įnašas. 3 lentelėje nurodytas skirtas privatusis įnašas ir ES įnašas, kuris teoriškai dėl to turėtų būti skiriamas.

3 lentelė

Privatusis įnašas, kuriuo pakeičiamas viešasis įnašas, ir ES įnašas, kuris dėl to teoriškai turėtų būti skiriamas

Valstybė narė Veiksmų programa Įtrauktas privatusis įnašas
(milijonai eurų)
Bendro finansavimo norma
(%)
ES įnašas, kuris teoriškai turėtų būti skiriamas atsiradus privačiosioms išlaidoms
(milijonai eurų)
Ispanija Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos, skirtos įmonėms arba vykdomos įmonių – Technologijų fondas 500,5 75 375,4
Čekija Įmonės ir inovacijos 472,5 85 401,6
Aplinka 97,2 85 82,7
Vengrija Aplinka ir energija 85,1 85 72,3
Šiaurės Vengrija 54,2 85 46,0

Pastaba. ES įnašas, kuris teoriškai turėtų būti skiriamas įtraukus privačiąsias išlaidas, apskaičiuojamas privačiajam įnašui taikant ES bendro finansavimo normą. Galutinis įnašas, susidarantis dėl privačiųjų išlaidų, bus žinomas tik programą užbaigus.

Šaltinis: Europos Audito Rūmai; remtasi Komisijos pateiktais duomenimis.

Projektus išdėstant etapais mažinama rizika, kad įsipareigojimai bus panaikinti, jeigu programą užbaigus visas projektas nebus iki galo įgyvendintas

60

2007–2013 m. reglamentavimo sistemoje buvo nustatyta, kad didelės apimties projektai45 gali būti įgyvendinami du programavimo laikotarpius, t. y. projektas padalijamas į du etapus, apimančius 2007–2013 ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpius46. Nors Bendrųjų nuostatų reglamente nustatyta, kad etapais išdėstyti galima tik didelės apimties projektus, Komisijos programų užbaigimo gairėse užsimota plačiau – išdėstymo etapais principas taikomas ir projektams, kurie nėra didelės apimties projektai, bet kurių vertė yra bent 5 milijonai eurų47.

61

Išdėstymas etapais naudingas tuo, kad sumažinama rizika, jog tebeįgyvendinami didelės apimties projektai, neįgyvendinti iki 2017 m. kovo 31 d. (t. y. dienos, kurią turi būti pateikti užbaigimo dokumentai) arba vėliausiai iki 2019 m. kovo 31 d.48, laikomi netinkamais finansuoti, taigi atitinkamas ES finansavimas nepanaudojamas. Devyniose iš 1449 į mūsų imtį įtrauktų veiksmų programų buvo pasirinkta didelės apimties projektus arba didesnės nei 5 milijonų eurų vertės projektus išdėstyti etapais. Pasirinkus išdėstymą etapais buvo sumažinta rizika, kad 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu bus nepanaudota 4,5 milijardo eurų (3,8 milijardo eurų, kai projektai yra didelės apimties, ir 0,7 milijardo eurų, kai projektai nėra didelės apimties projektai, bet jų vertė yra didesnė kaip 5 milijonai eurų) ES bendro finansavimo suma.

62

Nors išdėstymas etapais daro gerą poveikį lėšų panaudojimui ir dėl jo tebeįgyvendinamo projekto įgyvendinimą galima tęsti ir pasibaigus programai, šiuo auditu nustatyta, kad sanglaudos politikoje projektus išdėstyti etapais yra sudėtingiau ir esama daugiau apribojimų nei kaimo plėtros politikoje, nors politikos sritys ir labai panašios50.

Panaudoti ES lėšas buvo skatinama atgaline data finansuojamais projektais, bet dėl to kyla didelė savaimingumo efekto rizika

63

Atgaline data finansuojami projektai ar veiksmai yra projektai, kurie patyrė išlaidų arba kurie užbaigti prieš formaliai pritaikant ar paskiriant ES bendrą finansavimą, t. y. jie finansuojami atgaline data. Atgaline data finansuojami projektai yra dar vienas būdas panaudoti lėšas nustatant papildomas išlaidas arba pakeičiant netinkamas finansuoti išlaidas.

64

Dėl atgaline data finansuojamų projektų kyla akivaizdi rizika ekonominiam naudingumui, nes projektai dažnai atrenkami, pradedami arba vykdomi prieš tai jų aiškiai nesusiejus su programos tikslais arba su konkrečiais teisiniais reikalavimais, taikomais ES paramai. Savo gairėse dėl atgaline data finansuojamos pagalbos51 Komisija ragina šios priemonės nenaudoti, nes dėl tokių projektų kyla rizika, kad bus nesilaikoma atitinkamų Sąjungos ir nacionalinių taisyklių.

65

Be to, kadangi atgaline data finansuojami projektai jau yra įgyvendinti nacionalinėmis lėšomis, kyla abejonių dėl ES lėšų, kuriomis bendrai finansuojami šie projektai, pridėtinės vertės. Taip pat, dėl to kyla savaimingumo efekto rizika, nes tie projektai vis tiek būtų buvę įgyvendinti, net ir negavus ES finansavimo.

66

Iš keturių mūsų aplankytų valstybių narių trys (Italija, Vengrija ir Rumunija) nurodė, kad jos naudojo projektus, finansuojamus atgaline data (žr. 6 langelį).

6 langelis

Projektų ir išlaidų, finansuojamų atgaline data, naudojimas

Valdymo institucija, atsakinga už Italijos veiksmų programą „Sicilija“, nurodė, kad 2014 m. bendros tinkamos finansuoti atgaline data finansuojamų projektų sąnaudos sudarė 437,3 milijono eurų. 2015 m. ji apskaičiavo, kad tokios išlaidos galbūt būtų 250 milijonų eurų.

Vengrijos nacionalinės institucijos nurodė, kad dviejų jos veiksmų programų „Transporto“ bei „Aplinkos ir energijos“ projektų, finansuojamų atgaline data, bendros tinkamos finansuoti sąnaudos buvo atitinkamai 195,1 milijono eurų ir 74,5 milijono eurų.

Rumunijos institucijos nurodė, kad Rumunijos veiksmų programos „Žmogiškieji ištekliai ir plėtra“ septynių atgaline data finansuojamų projektų bendros tinkamos finansuoti sąnaudos buvo 166,7 milijono eurų. Šiems projektams finansuoti tam tikroms prioritetinėms kryptims skirtos lėšos buvo perkeltos tai prioritetinei krypčiai, prie kurios buvo galima priskirti atgaline data finansuojamus projektus.

67

Valstybės narės neprivalo Komisijai atsiskaityti už išlaidas, deklaruotas atgaline data. Dėl to Komisija nežino atgaline data deklaruotų išlaidų kiekio ir finansinio poveikio, nors dėl to tokiam finansavimui kyla akivaizdi rizika. Iš mūsų darbo, atlikto rengiant patikinimo pareiškimą, matyti, kad daug valstybių narių kompensuoja išlaidas atgaline data ir kad 2007–2013 m. laikotarpio ES bendro finansavimo, skiriamo atgaline data finansuojamiems projektams, dalis greičiausiai bus didelė.

68

Rengdami 2015 m. metinę ataskaitą nustatėme klaidų, susijusių su atgaline data finansuojamų projektų išlaidomis (žr. 7 langelį). Vienoje ankstesnėje ataskaitoje Audito Rūmai minėjo, kad tokiems projektams labiau būdingos klaidos nei atrinktiems įprastu būdu52.

7 langelis

Atgaline data finansuojamo projekto netinkamos finansuoti išlaidos

Italijos projektas, kurio tikslas – pagerinti savivaldybės nuotekų sistemą, buvo patvirtintas ir finansuotas nacionaliniais ištekliais. Projekto išlaidos, sudariusios 2,5 milijono eurų, vėliau buvo įtrauktos į veiksmų programą „Kampanija“, kaip atgaline data bendrai finansuojamo projekto išlaidos.

Atlikdami auditą vienu atveju nustatėme, kad dėl viešųjų pirkimų sutarties aprėpties keitimo, buvo pažeistos atitinkamos nuostatos. Vadinasi, beveik 30 % deklaruotų išlaidų buvo laikomos netinkamomis finansuoti ir neturėjo būti deklaruotos bendram finansavimui gauti.

69

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu projektų kompensavimas atgaline data šiek tiek apribotas. ES finansavimas gali būti skiriamas operacijoms (kurias sudaro vienas ar keli projektai), kurių išlaidos jau patirtos, bet kurios fiziškai dar nebaigtos arba dar nėra iki galo įgyvendintos prieš paramos gavėjui pagal programą valdymo institucijai pateikiant finansavimo prašymą53. Tačiau netinkamų finansuoti išlaidų rizika, taip pat abejonės dėl ES bendro finansavimo pridėtinės vertės išlieka.

Nors tinkamumo laikotarpis buvo pratęstas, 8 % lėšų, paskirtų finansinėms priemonėms, buvo nepanaudota ir nebuvo atsinaujinimo efekto

70

Per 2007–2013 m. programavimo laikotarpį valstybės narės galėjo lėšas laikinai panaudoti įmokėdamos jas į finansinę priemonę ir susigrąžindamos jas iš Komisijos, taip įgyvendinimo etape buvo išvengiama įsipareigojimų panaikinimo rizikos. Be to, siekiant padidinti lėšų panaudojimą, tinkamumo laikotarpis, per kurį buvo galima finansinių priemonių lėšas išmokėti galutiniams gavėjams, Komisijos buvo pratęstas nuo 2015 m. gruodžio 31 d. iki 2017 m. kovo 31 d.54 Dėl to galutiniams gavėjams išmokėta 1,6 milijardo eurų vertės papildomų išmokų55. Audito Rūmai informaciją šiuo klausimu pateikė ankstesnėse ataskaitose56.

71

Svarbus pranašumas, gaunamas naudojant finansines priemones, yra jų atsinaujinimo efektas, t. y. galimybė finansinėms priemonėms paskirtas lėšas panaudoti dar kartą. Todėl svarbu, kad per programavimo laikotarpį būtų panaudotos visos finansinėms priemonėms skirtos lėšos tam, kad būtų galima pasinaudoti atsinaujinimo efektu.

72

Jau anksčiau ataskaitoje nurodėme, kad dėl menko išmokų lygio, ypač pirmuosius kelerius 2007–2013 m. programavimo laikotarpio metus, atsinaujinimo efektas buvo ribotas57. 2017 m. spalio mėn. Komisija parengė ataskaitą apie finansinių priemonių finansinį įgyvendinimą 2017 m. kovo 31 d. (užbaigimo metu). Šioje ataskaitoje pateiktų skaičių dokumentinė peržiūra atskleidė keletą neatitikčių ir netikslumų valstybių narių teikiamuose duomenyse58. Kadangi užbaigimo procesas dar nebaigtas, Komisija turėtų rasti galimybę patikrinti VP užbaigimui naudojamų skaičių patikimumą.

73

Tačiau, remiantis duomenimis, valstybių narių praneštais Komisijai užbaigus programą, mūsų vertinimu, maždaug 8 % (t. y. 0,9 milijardo iš 11,3 milijardo eurų) lėšų, paskirtų finansinėms priemonėms, iki 2017 m. kovo 31 d. termino buvo nepanaudota ir turi būti grąžinta veiksmų programoms59. Šios lėšos galėtų būti perkeltos iš neveiksmingų finansinių priemonių prioritetinės krypties į kitą prioritetinę kryptį, su sąlyga, kad būtų pakankamai perteklinių išlaidų, kaip to reikalauja užbaigimo gairėse nustatyta 10 % lankstumo taisyklė. Šių sąlygų neatitinkančių VP atveju, veiksmų programoms grąžintos lėšos (arba jų dalis) turi būti grąžinamos į ES biudžetą. Veiksmų programoms grąžintos lėšos neturėjo jokio atsinaujinimo poveikio ir su juo susijusios valdymo išlaidos, net jei jos atitiko finansinius susitarimus, nesukūrė jokios pridėtinės vertės ES biudžetui.

Tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigoje išmokant avansą pagal sutartį gali kilti rizikų, susijusių su ekonominiu naudingumu ir reikalavimų laikymusi

74

Avanso pagal sutartis išmokos yra įprasta rinkos praktika, kuria rangovui suteikiama galimybė pradines išlaidas padengti sutelkiant išteklius, būtinus sutartyje nustatytoms paslaugoms teikti arba darbams vykdyti. Pasak Komisijos, toks avansas paprastai sudaro 10–40 % sutarties vertės.

75

Sutartyje numatytas avansas yra galimas, jeigu rangovui išmokėtas iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir faktinės išlaidoms juo padengtos iki 2017 m. kovo 31 d. Toks mokėjimas turi būti atliktas laikantis nacionalinių taisyklių ir sutartinių įsipareigojimų. Tačiau kai projektai yra patvirtinami tinkamumo laikotarpiui einant į pabaigą (t. y. 2015 m. gruodžio 31 d.), poreikis užbaigti projektus iki programos užbaigimo termino (t. y. 2017 m. kovo 31 d.) gali paskatinti lėšas projektams skirti pagal tai, kaip gebama tas lėšas gana greitai panaudoti, o ne pagal gebėjimą gauti rezultatų.

76

Iš keturių aplankytų valstybių narių dviejose (Čekijoje ir Vengrijoje) avansas pagal sutartis buvo naudojamas lėšų panaudojimui padidinti. Pavyzdžiui, Čekijos valdymo institucija nurodė, kad 2016 m. rugsėjo mėn. veiksmų programos „Aplinka“ visų avanso sąskaitų faktūrų vertė buvo 133 milijonai eurų ES įnašo lėšų. Tai buvo apie 5 % viso lėšų panaudojimo 2014 ir 2015 m. (žr. 8 langelį).

8 langelis

Avansas, sudarantis didelę procentinę sutarties vertės dalį

Čekijos veiksmų programos „Aplinka“ avansas pagal sutartis buvo naudojamas siekiant išvengti įsipareigojimų panaikinimo ir padidinti lėšų panaudojimą. Nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2016 m. kovo mėn. nacionalinės taisyklės po truputį buvo švelninamos, o gavėjai buvo raginami pasinaudoti avansu, ir jiems padėta tai daryti. 2014 ir 2015 m. avansai pagal sutartis iki 90 % sutarties vertės buvo leidžiami nereikalaujant patvirtinamųjų sąskaitų faktūrų. Po 2015 m. lapkričio mėn. buvo leisti 100 % sutarties vertės avansai, nors nacionalinės institucijos nurodė, kad neturint sąskaitų apmokėjimo įrodymų negalimas joks sertifikavimas. Tai neatitinka to, ką Komisija įvardijo kaip rinkos praktiką (žr. 74 dalį). Vertinant lėšų panaudojimą, esant didelei procentinei sutarties vertės daliai kyla rizika, kad avansas gali likti nepanaudotas iki termino, taigi esama galimybės prarasti arba neteisingai išmokėti ES lėšas.

77

Anksčiau ataskaitoje esame nurodę, kad avanso pagal sutartis deklaravimas, ypač kai avansas sudaro didelę sutarties vertės procentinę dalį, kelia reikšmingą riziką, kad užbaigiant programą bus netinkamų finansuoti išlaidų. Kadangi avansu faktines išlaidas galima padengti iki 2017 m. kovo 31 d., kuo arčiau galutinio termino išlaidos patiriamos, tuo mažiau laiko audito institucijoms lieka joms patikrinti ir pateikti patikinimą, kad jos tinkamos finansuoti60.

78

Valstybės narės privalėjo stebėti avansą pagal sutartis, bet neturėjo Komisijai teikti su tuo susijusių ataskaitų. Taigi, Komisija negali žinoti, kaip avansas apskritai buvo panaudotas, ir koks buvo jo poveikis. Atlikdami auditą nustatėme, kad Vengrija nestebėjo nei naudojimo, nei poveikio.

Apskritai klaidų lygis sanglaudos politikos srityje nuo 2007 m. sumažėjo, nors dėl atgaline data finansuojamų projektų atsirado klaidų

79

Apžvelgėme, kaip 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu keitėsi sanglaudos politikos kontrolės sistema ir kokį poveikį tai turėjo klaidų lygiui. Taip pat vertinome, ar tai, kad dėmesys buvo skirtas lėšų panaudojimui, ypač programavimo laikotarpio pabaigoje, nulėmė didesnį klaidų skaičių.

80

Mums patikrinus klaidų lygį, Audito Rūmų nustatomą nuo 2007 m., matyti, kad 2007–2013 m. išlaidų klaidų lygis gerokai mažesnis, palyginti su ankstesniu programavimo laikotarpiu. Klaidų lygis nuo 2011 iki 2016 m. buvo nuosekliai mažesnis, ir labiausiai tikėtinas klaidų lygis 2016 m. yra 4,8 % (3.1 % mažesnė klaidų riba, palyginti su 11 % 2007 ir 2008 m. atliktomis 2000–2006 m. laikotarpio išmokomis).

81

Klaidų lygio pokyčius galima paaiškinti keletu veiksnių. Kaip nurodyta pirmiau, dėl tam tikrų priemonių, kuriomis siekta padidinti lėšų panaudojimą, pavyzdžiui, dėl atgaline data finansuojamų projektų, (žr. 7 langelį) atsirado klaidų. Kita vertus, kiti svarbūs veiksniai, pavyzdžiui, apskritai geresnės valstybių narių valdymo, kontrolės ir priežiūros sistemos, taip pat tai, kad Komisija 2007–2013 m laikotarpiu taiko prevencines (nutraukia arba sustabdo lėšų mokėjimą) ir taisomąsias priemones, nulėmė klaidų lygio mažėjimą.

Išvados ir rekomendacijos

82

Sanglaudos politikos didžiausias išlaidų lygis pagal daugiametę finansinę programą išskirstomas pagal metinį kiekvienai valstybei narei skiriamų lėšų paskirstymą. Dėl tokio paskirstymo programavimo laikotarpis tampa paprastesnis ir galima ex ante nustatyti veiksmų programų tikslus. Tačiau Audito Rūmai atkreipia dėmesį, kad sudėtinga gauti gerus rezultatus taikant schemas, pagal kurias lėšos iš anksto paskirstomos valstybėms narėms ir dėmesys pirmiausia skiriamas lėšų panaudojimui, t. y. pats lėšų panaudojimas tampa tikslu. Siekiant sutelkti dėmesį į gerų rezultatų siekimą, labai svarbu, kad valstybės narės vengtų situacijų, kai programavimo laikotarpio pabaigoje reikia panaudoti didžiulę lėšų sumą, nes, labai skubant panaudoti lėšas, gali būti nepakankamai atsižvelgiama į ekonominį naudingumą. Taigi, nors lėšų panaudojimas svarbus siekiant politikos tikslų, pats savaime jis nėra tikslas.

83

Pastaruosius du programavimo laikotarpius, vėlai patvirtinus teisinę sistemą, buvo vėlai patvirtintos veiksmų programos. Tai turėjo neišvengiamą grandininį poveikį paskirstytų lėšų panaudojimui ir žemam išmokų lygiui pirmuosius kelerius metus. Komisija ragino sudaryti skubų politinį susitarimą dėl daugiametės finansinės programos po 2020 m., kad regioninėms institucijoms būtų užtikrintas teisinis ir finansinis tikrumas ir kad įgyvendinimą būtų galima pradėti iškart, kai prasideda programavimo laikotarpis (žr. 1619 dalis).

84

Be pirmiau minėto grandininio poveikio, tai, kad lėšas naudoti pradėta lėtai, papildomai galima paaiškinti tuo, kad programavimo laikotarpiui įpusėjus valstybės narės tebenaudojo praėjusio programavimo laikotarpio lėšas (žr. 22 dalį). Būtent dėl to ankstesnėje specialiojoje ataskaitoje rekomendavome, jog savo pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, skirtų laikotarpiui po 2020 m., Komisija turėtų užtikrinti, kad tinkamumo finansuoti laikotarpiai nebesutaptų su paskesnės programos laikotarpiu ir kad programos užbaigimo procedūra būtų baigta netrukus po tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos61.

85

Kad įgyvendinimas per visą programavimo laikotarpį būtų sklandus ir stabilus, veiksmų, kuriais būtų sprendžiama lėto lėšų panaudojimo problema, imtis anksti. Kelios valstybės narės ir Komisija 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu gana anksti nurodė, kad kyla lėšų panaudojimo sunkumų. Tačiau Komisija išsamių veiksmų rinkinio ėmėsi tik 2014 m. lapkričio mėn., likus beveik metams iki tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos, – sudarė specialios paskirties darbo grupę, kad padėtų valstybėms narėms, kurių lėšų panaudojimo lygis buvo mažesnis už ES vidurkį (žr. 3435 dalis).

86

Valstybės narės taikė keletą priemonių, įskaitant Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupės nustatytas priemones, ir per vienų metų laikotarpį joms pavyko padidinti savo lėšų panaudojimo lygį, keliai atvejais jis padidintas daugiau kaip 20 procentinių punktų. 2018 m. pradžioje vidutinis ES lėšų panaudojimo lygis buvo 97,2 %. Kelioms valstybėms narėms nepavyko panaudoti viso galimo finansavimo, ir 2017 m. pabaigoje nepanaudoto finansavimo suma buvo 4,4 milijardo eurų. Galutinis panaudojimo lygis ir galutinė nepanaudoto finansavimo suma bus žinoma užbaigus programą (žr. 28 dalį).

87

Iš mūsų nuveikto darbo matyti, kad veiksmai, kurių ėmėsi Komisija ir valstybės narės lėto lėšų panaudojimo problemai spręsti, daugiausia buvo susiję su lėšų panaudojimu ir teisėtumu, o į veiksmingumo klausimus nebuvo deramai atsižvelgta. Tikrindami kelias į mūsų imtį įtrauktas priemones nustatėme, kad:

 • veiksmų programos buvo dažnai peržiūrimos, dėl to gerokai pakeisti pradiniai planai ir kilo abejonių dėl analizių, kuriomis pagrįstas programavimas, patikimumo ir gebėjimo pasiekti veiksmų programos ir sanglaudos politikos tikslus (žr. 4359 dalis).
 • Aplankytos valstybės narės nustatė, kad atgaline data kompensuotos išlaidos sudarė apie milijardą eurų. Šių projektų vertė, vertinant pagal visas 2007–2013 m. laikotarpio veiksmų programas, greičiausiai bus gerokai didesnė. Dėl šių rūšių projektų kyla didžiulė savaimingumo efekto rizika (jie galėjo būti įgyvendinti ir be ES finansavimo), o ES pridėtinė vertė yra ribota (žr. 6369 dalis).
 • Avansu, pavyzdžiui, finansinėms priemonėms skirtomis lėšomis, padėta padidinti lėšų panaudojimą programavimo laikotarpiu, bet dėl lėto įgyvendinimo sumažėjo atsinaujinimo poveikis. Tinkamumo finansuoti pabaigoje dar buvo nepanaudota apie milijardas eurų. Taigi šios lėšos neturėjo jokio atsinaujinimo poveikio ir su juo susijusios valdymo išlaidos, net jei jos atitiko finansinius susitarimus, nesukūrė jokios pridėtinės vertės ES biudžetui (7073 dalys).
 • Padidinti lėšų panaudojimą padėjo ir avansas pagal sutartis. Tačiau kai projektai yra patvirtinami tinkamumo finansuoti laikotarpiui einant į pabaigą, poreikis užbaigti projektus iki programos užbaigimo termino gali paskatinti lėšas projektams skirti pagal tai, kaip gebama tas lėšas gana greitai panaudoti, o ne pagal gebėjimą pateikti rezultatų. Be to, kuo labiau artėja faktinėms išlaidoms taikomas tinkamumo finansuoti terminas, tuo mažiau laiko audito institucijoms lieka tų išlaidų tinkamumui finansuoti patikrinti (žr. 7478 dalis).
88

Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupė stebėjo valstybių narių pažangą, daromą įgyvendinant sutartines priemones, kuriomis siekiama padidinti lėšų panaudojimą. Tačiau dėl būdo, kuriuo valstybės narės teikė savo rezultatų ataskaitas, tapo sunku apžvelgti visas taikytas priemones ir kiekvienos priemonės poveikį. Kelių priemonių (tokių kaip projektai, finansuojami atgaline data ir avansas pagal sutartis) atžvilgiu teisės aktų sistemoje nereikalauta, kad valstybės narės Komisijai teiktų ataskaitas. Dėl šių dviejų veiksnių Komisija negalėjo išsamiai apžvelgti taikytų priemonių ir kiekvienos jų finansinio poveikio (žr. 37, 67 ir 78 dalis).

89

Nors dėl spaudimo lėšas panaudoti iki 2007–2013 m. laikotarpio pabaigos atsirado tam tikrų klaidų, apskaičiuotasis sanglaudos politikos srities klaidų lygis nuo 2011 iki 2016 m. nuosekliai mažėjo, palyginti su 2007 ir 2008 m. Tai gali būti dėl daugelio veiksnių grynojo poveikio (žr. 8081 dalis).

90

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu veiksmų programų įgyvendinimas pradėtas lėčiau, palyginti su ankstesniu programavimo laikotarpiu. Dėl to, o kartu ir dėl to, kad įgyvendinimo sunkumų buvo ir 2007–2013 m. laikotarpiu, tikėtina, kad valstybės narės lėšų panaudojimo sunkumų turės ir einamuoju laikotarpiu (žr. 2326 dalis).

1 rekomendacija. Teisės aktų sistemos ir programavimo dokumentų rengimo tvarkaraštis

Komisija turėtų parengti tvarkaraštį, kuriame turi būti nustatytos pagrindinių orientyrų datos (pavyzdžiui, teisės aktų sistemos siūlymo ir tvirtinimo), kad būtų užtikrinta, jog veiksmų programos įgyvendinimas bus pradėtas laiku, t. y. programavimo laikotarpio pradžioje. Kad būtų pasiektas susitarimas, Komisija turėtų pasiūlyti tokį tvarkaraštį Tarybai ir Europos Parlamentui.

Tikslinė įgyvendinimo data – nedelsiant (taikytina teisės aktų sistemai po 2020 m.).

2 rekomendacija. Tinkamai pagrįsti prašymai atlikti programų peržiūrą (įskaitant poveikį rezultatams)

Prieš patvirtindama savo sprendimus peržiūrėti veiksmų programas, kuriose yra paveikti pagrindiniai veiksmingumo rodikliai, Komisija turėtų užtikrinti, kad:

 1. prašymas būtų pagrįstas patikimu ir išsamiu pagrindiniu veiksmų programos ir partnerystės susitarimo, taip pat atitinkamų poreikių peržiūros metu vertinimu;
 2. peržiūros pirmiausia būtų imamasi siekiant geresnių rezultatų ir kad prioritetams skirto finansavimo lygio pakeitimai būtų atspindėti veiksmingumo rodikliuose.

Tikslinė įgyvendinimo data – Taikytina būsimiems valstybių narių prašymams persvarstyti VP.

3 rekomendacija. Informacijos gavimo būdai, dėl kurių būtų galima geriau stebėti lėšų panaudojimą

Komisija turėtų užtikrinti, kad būtų būdų:

 1. gauti informaciją, būtiną atlikti kruopštų ir išsamų lėšų panaudojimo pagal veiksmų programas stebėjimą.
 2. nustatyti tiek lėto, tiek greito lėšų panaudojimo priežastis, atsižvelgiant į tai, kad išlaidos turi būti teisėtos ir tvarkingos, taip pat į tai, kad svarbu lėšas panaudoti veiksmingai;
 3. ex ante įvertinti lėšų panaudojimo didinimo priemonių poreikį ir poveikį, kad būtų galima nustatyti, ar verta jas taikyti dar kartą.

Tikslinė įgyvendinimo data – 2018 m. pabaiga a) ir b) atvejais. 2020 m. pabaiga c) atveju.

4 rekomendacija. Dėmesys veiksmingumui ir gerų rezultatų siekimui

Komisija turėtų užtikrinti, kad teikiant valstybėms narėms ir veiksmų programoms tikslinę paramą 2014–2020 m. programavimo laikotarpio įgyvendinimui paspartinti (pavyzdžiui, kai peržiūrimos veiksmų programos), dėmesys turėtų būti pirmiausia skiriamas gerų rezultatų siekimui.

Tikslinė įgyvendinimo data – nedelsiant.

Šią ataskaitą priėmė II kolegija, vadovaujama Audito Rūmų narės Ilianos IVANOVOS, 2018 m. gegužės 30 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas
Klaus-Heiner LEHNE

Priedas

Patikrinimui atrinktų veiksmų programų sąrašas

Valstybė narė Veiksmų programa Fondas Teikiama Geresnio reglamentavimo specialios paskirties darbo grupės parama
Bulgarija Aplinka (2007BG161PO005) SF ir ERPF x
Čekija1 Aplinka (2007CZ161PO006)2 SF ir ERPF x
Vidurio Čekija (2007CZ161PO009) ERPF  
Įmonės ir inovacijos (2007CZ161PO004) ERPF  
Žmogiškieji ištekliai ir užimtumas (2007CZ05UPO001)2 ESF  
Vengrija1
Aplinka ir energetika (2007HU161PO002)2 SF ir ERPF x
Šiaurės Vengrija (2007HU161PO006) ERPF  
Transportas (2007HU161PO007)2 SF ir ERPF x
Italija1
Kalabrija (2007IT161PO008) ERPF x
Saugumas vystymosi labui (2007IT161PO007)2 ERPF  
Sicilija (2007IT161PO011)2 ERPF x
„Calabria FSE“ (2007IT051PO002) ESF  
Rumunija1 Sektorinė žmogiškųjų išteklių plėtra (2007RO051PO001)2 ESF x
Ekonomikos konkurencingumo didinimas (2007RO161PO002)2 ERPF x
Aplinka (2007RO161PO004)2 SF ir ERPF x
Slovakija Konkurencingumas ir ekonomikos augimas (2007SK161PO006) ERPF x
Transportas (2007SK161PO004) SF ir ERPF  
Švietimas (2007SK05UPO001) ESF x
Ispanija Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos, skirtos įmonėms arba vykdomos įmonių – Technologijų fondas
(2007ES16UPO001)
ERPF  
Žinių ekonomika (2007ES16UPO003) ERPF  

1 Aplankytos valstybės narės.

2 Išsamiai patikrintos veiksmų programos.

Komisijos atsakymai

Santrauka

I

Komisija vykdo įgyvendinimo stebėseną valstybių narių bei programų lygmeniu, o prireikus – ir projektų lygmeniu. Tai darydama Komisija taip pat nuodugniai stebi finansinį įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skirdama ES išmokoms, kurios skiriamos programoms. Taikydama 2014–2020 m. duomenų perdavimo tvarką Komisija turi galimybę surinkti patikimą naujausią informaciją apie bendrą įgyvendinimą, įskaitant programų produktus ir rezultatus.

III

Teisės aktų sistemos patvirtinimo data labai priklauso nuo teisėkūros institucijų; pasiūlymą dėl 2021–2027 m. laikotarpio Komisija pateikė likus 30 mėnesių iki suplanuotos tinkamumo laikotarpio pradžios. Komisija pabrėžia, jog ankstyvas patvirtinimas yra svarbus, kad būtų galima pradėti įgyvendinti programas, tačiau yra ir kitų veiksnių, padedančių užtikrinti veiksmingumą ir lėšų panaudojimą per visą laikotarpį, – tai n+2/3 taisyklė, išankstinio finansavimo lygis arba reikalavimai dėl paskyrimo, ir šie veiksniai daug paveikesni.

IV

Santykinai vėlai (palyginti su vidutiniu terminu) patvirtintas programas gali būti nesunku įgyvendinti laiku, atsižvelgiant į aplinkybes, ir iki laikotarpio pabaigos gali būti pasiektas geresnis nei vidutinis lėšų panaudojimo lygis. Taikant n+2 taisyklę sugriežtinama biudžetinė drausmė ir skatinama greičiau įvykdyti biudžetą. Parengtų įgyvendinti projektų sąrašas taip pat yra svarbus rezultatas, padedantis užtikrinti programų veiksmingumą ir lėšų panaudojimą.

V

Komisija yra patenkinta iniciatyvos „Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupė“ rezultatais. Lėšos, kurioms 2014 m. pabaigoje kilo rizika, sudarė 10–13 mlrd. EUR, o panaikintų įsipareigojimų suma iki programos užbaigimo sumažėjo iki mažiau negu 5 mlrd. EUR. Komisija padeda valstybėms narėms panaudoti turimas lėšas – dėl šios pagalbos pasiektas lėšų panaudojimo 2007–2013 m. laikotarpiu lygis yra 97 % (2 procentiniais punktais didesnis nei 2000–2006 m.).

VI

Valstybėms narėms, kurioms kilo su lėšų panaudojimu susijusi rizika, Komisija pasiūlė priemonių, suderintų su 2007–2013 m. teisės aktų sistema ir pritaikytų atsižvelgiant į valstybių narių aplinkybes bei konkrečias programas. Jos taip pat atitiko programų tikslus, įskaitant jų rodiklius, intervencijos loginį pagrindą bei pagal programas taikomas atrankos procedūras ir pan. Taigi paaiškėjo, kad nebūtina ypatingo dėmesio skirti rezultatams vien tam, kad būtų galima garantuoti, jog pasiūlyti rezultatai bus iš tiesų pasiekti. Pagal įprastą programų valdymo praktiką, jei esama ženklų, kad programos lėšų panaudojimo lygis sumažėjo, veiksmais, kurių imamasi šiai problemai išspręsti, daugiausia dėmesio skiriama lėšų panaudojimui pagal esamus tikslus. Be to, Komisijos nuomone, lankstumas yra svarbi sanglaudos politikos ypatybė. Programų pakeitimai labai svarbūs siekiant atsižvelgti į kintančias aplinkybes, atsirandančius uždavinius, naujus ar pritaikytus programų, apimančių dešimties metų trukmės laikotarpį, prioritetus.

VII

Per visą laikotarpį vykdydama įprastinę programų valdymo veiklą Komisija rengia išsamią programų ir pagal jas taikomų priemonių apžvalgą. Prireikus Komisija renka informaciją, susijusią su valdant programas svarbiais klausimais, jei šių klausimų neapima įprastai teikiamos ataskaitos.

VIII

Pirma įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai.

Antra įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai.

Trečia įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai.

Ketvirta įtrauka. Komisija pritaria šiai rekomendacijai.

Audito apimtis ir metodas

1 langelis. Lėšų panaudojimas – būdas pasiekti rezultatus, o ne pats savaime tikslas

2013 m. Komisija Europos Audito Rūmų metinėje ataskaitoje jau pateikė atsakymą į pastabą, susijusią su šiuo nustatytu faktu, teigdama, jog:

„Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad veiksmingumo kriterijai įtraukti į kiekvieno projekto, kurį numatoma finansuoti, atrankos procesą. Taikydamos svertinius atrankos kriterijus, valstybės narės turėtų galėti nustatyti projektus, kurie labiausiai padėtų siekti rezultatų“.

2014–2020 m. laikotarpio teisės aktų sistemoje daugiau dėmesio skiriama veiksmingumui – nustatyti teminiai koncentracijos reikalavimai, veiklos rezultatų planas, taip pat rezervo ir ex ante sąlygos. Pasiekus politinį susitarimą dėl Komisijos pasiūlymo „Omnibus“, atsirado dar daugiau galimybių išmokėti lėšas remiantis iš anksto nustatytais rezultatais, jei yra įvykdomos sąlygos arba pasiekiami rezultatai1.

Pastabos

14

Komisija taip pat atkreipia dėmesį, kad lygiagrečiai su derybomis dėl teisės aktų sistemos ji pradeda įgyvendinti neoficialią derybų programą siekdama padaryti pažangą, kol bus patvirtinta teisės aktų sistema. Kalbant apie 2014–2020 m. laikotarpį, šis procesas buvo grindžiamas kiekvienai valstybei narei parengtais pozicijos dokumentais.

16

Komisija pabrėžia, kad iš esmės teisės aktų sistemos patvirtinimo data priklauso nuo teisėkūros institucijų.

Pasiūlymą dėl 2021–2027 m. laikotarpio Komisija pateikė likus 30 mėnesių iki numatomos tinkamumo laikotarpio pradžios. Tačiau Komisija negali reguliuoti tempo, kuriuo teisėkūros institucijos tvirtina pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

19

Komisija pabrėžia, kad programų įgyvendinimo požiūriu svarbu anksti patvirtinti programas, tačiau yra ir kitų svarbių veiksnių, susijusių su lėšų panaudojimu per visą laikotarpį. Gali būt taip, kad, įgyvendinant santykinai vėlai (palyginti su vidutiniu terminu) patvirtintas programas, iki laikotarpio pabaigos gali būti pasiektas geresnis nei vidutinis lėšų panaudojimo lygis.

Koks lėšų panaudojimo lygis bus pasiektas iki pasibaigiant programavimo laikotarpiui, daugiau lemia tai, kokia taisyklė – n+2 ar n+3 – taikoma programoms.

2 langelis. 2007–2013 ir 2014–2020 m. veiksmų programos, patvirtintos programavimo laikotarpiams prasidėjus

Komisija pažymi, kad jos veiksmingumą, susijusį su derybomis ir programų patvirtinimu, palyginti su ankstesniu programavimo laikotarpiu, galima įvertinti ir lyginant pirmuosius 12 mėnesių po teisės aktų sistemos patvirtinimo. Jei abiem laikotarpiais būtų vertinamas 12 mėnesių laikotarpis po susijusių teisės aktų rinkinių priėmimo, būtų galima susidaryti tikslesnį vaizdą. Tai reikštų, kad 2014–2020 m. laikotarpiu per pirmuosius 12 mėnesių nuo reglamento priėmimo buvo patvirtinta 40 % veiksmų programų, o 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu per tą patį laiką – 6 % veiksmų programų.

21

Komisijos nuomone, lėšų (kalbant apie ES išmokas) naudojimo tempas lėtesnis, nes 2014–2020 m. laikotarpio bendros išankstinio finansavimo sumos yra daug didesnės nei 2007–2013 m. Taip valstybės narės nėra skatinamos teikti mokėjimo prašymų, visų pirma todėl, kad šiuo tikslu turėjo būti baigtas skyrimo procesas. Tai, kad 2014–2020 m. laikotarpiu n+2 taisyklė buvo pakeista n+3 taisykle, taip pat neskatina sparčiai teikti mokėjimo prašymų. Šis paaiškinimas grindžiamas tuo, kad iki dabar projektų atrankos tempas valstybėse narėse yra panašus abiem programavimo laikotarpiais.

22

Komisijos nuomone, tinkamumo finansuoti laikotarpių sutapimas – vienas iš kelių veiksnių, lemiančių paskesnio laikotarpio biudžeto vykdymo vėlavimą. Tai susiję ir su kitais svarbiais veiksniais, kaip antai išankstinio finansavimo lygiu ir n+ taisykle. Šie veiksniai daro labai didelę įtaką lėšų panaudojimui (kalbant apie ES išmokas), bet ne faktiniam biudžeto vykdymo vietoje lygiui.

23

Komisija neįžvelgia didesnės lėšų panaudojimo rizikos 2014–2020 m. programavimo laikotarpio pabaigoje, palyginti su 2007–2013 m. laikotarpiu. Atsižvelgdama į tai, kad yra taikoma n+3 taisyklė, taip pat į esamą atrankos tempą bei į paramos gavėjų patvirtintas išmokas, Komisija laikosi nuomonės, kad 2014–2020 m. gali būti pasiektas toks pats lėšų panaudojimo lygis, koks buvo pasiektas 2007–2013 m. laikotarpiu. Be to, Komisija atkreipia dėmesį, kad 2014–2020 m. teisės aktų sistemoje nustatyta metinių ataskaitų teikimo procedūra (nustatytas reikalavimas valstybėms narėms pradėti ją taikyti), taip pat kad palyginti aukštas išankstinio finansavimo lygis nėra pakankama paskata sparčiau teikti ES lėšų mokėjimo prašymus.

25

2016 m. Komisija nustatė 2014–2020 m. laikotarpio programų, kurių įgyvendinimo pažanga lėta, nuodugnios stebėsenos sistemą.

26

Komisijos nuomone, projektų kokybė nebūtinai yra susijusi su neįvykdytų įsipareigojimų lygiu. Žr. Komisijos atsakymą į Europos Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 2.14 dalies pastabas.

28

Nors lėšų panaudojimo lygį visada galima gerinti, Komisijos nuomone, 97 % vidutinis lėšų panaudojimo lygis yra panašus į ankstesniais laikotarpiais pasiektą lygį, ir ji yra patenkinta šiuo rezultatu. Konkrečiau kalbant, šis lėšų panaudojimo lygis yra aukštesnis už lygį, užfiksuotą įgyvendinant 2000–2006 m. laikotarpio ERPF ir ESF programas (96 %).

Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupės darbas ir jos bendradarbiavimas su atitinkamomis valstybių narių institucijomis padarė teigiamą poveikį įsipareigojimų panaikinimui ir lėšų panaudojimo lygiui.

34

Komisija atkreipia dėmesį, kad ji, vykdydama intensyvų dialogą politikos klausimais, dar iki šios datos ėmėsi keleto veiksmų dėl valstybių narių, kurioms kilo su lėšų panaudojimu susijusi rizika. Sistemingų suderintų aukšto lygio politinių veiksmų, skirtų visoms valstybėms narėms, kurioms kilo rizika, imtasi likus 14 mėnesių iki tinkamumo laikotarpio pabaigos.

36

Veiksmai buvo daugiausia orientuoti į jau atrinktų projektų valdymą arba planuojamus skelbti kvietimus teikti pasiūlymus. Taigi pagrindinis tikslas buvo išsaugoti strateginius programų tikslus.

37

Žr. Komisijos atsakymą į 1 langelio pastabas.

39

Komisija atkreipia dėmesį, kad pirmą kartą rekomendacijos dėl didelės apimties projektų išdėstymo etapais parengtos 2012 m. Jos pateiktos valstybėms narėms COCOF posėdyje (COCOF_12-0047-02-EN). Siekiant užtikrinti valstybėms narėms teisinį tikrumą, šios taisyklės papildomai paaiškintos 2013 m. parengtose ir 2015 m. iš dalies pakeistose rekomendacijose dėl programų užbaigimo.

47

Komisija laikosi nuomonės, kad perprogramavimas yra reikalinga priemonė siekiant užtikrinti programose nustatytų beveik dešimties metų laikotarpiui skirtų intervencinių priemonių taikymo lankstumą.

Dėl keleto išsamiai nurodytų elementų būtina atlikti programos pakeitimų pagal teisės aktų sistemą ir valstybės narės negali to išvengti. Taip Komisija gali užtikrinti, kad būtų išlaikytas intervencinių priemonių tikslas ir tvirtas programų įgyvendinimo pagrindas (plg. Bendrojo reglamento 37 straipsnyje išvardytus elementus ir į patvirtintą programą įtrauktus elementus).

Valstybės narės savo nuožiūra sprendžia, kiek papildomos informacijos reikia įtraukti į programas, palyginti su būtiniausia informacija, kurią teisės aktais reikalaujama pateikti. Kuo informacija išsamesnė (apie paramos gavėjus, tikslines grupes, didelės apimties projektus ir pan.), tuo dažniau reikia atlikti pakeitimų, nesukeliant abejonių dėl strateginių tikslų.

49

2014–2020 m. laikotarpiu Komisija atidžiai tikrina visus su rezultatais susijusius programų pakeitimus, be to, geografiniai padaliniai, bendradarbiaudami su vertinimo kompetencijos centru ir (arba) vertinimo skyriumi, nuodugniai vertina pagrindimo patikimumą. Jei keičiamas finansavimo lygis, svarstoma, ar taip pat reikia keisti rodiklius.

52

Tikslinė vertė buvo sumažinta dar 2012 m., kai remiantis rodiklių peržiūra, kurią atliko (ir 2011 m. lapkričio mėn. pateikė stebėsenos komitetui) Vengrijos institucijos, buvo pirmą kartą padaryta pakeitimų. Iš patirties, susijusios su pirmaisiais kvietimais teikti pasiūlymus, matyti, jog investicijų rezultatai buvo mažesni, nei buvo numatyta rengiant veiksmų programas, ir kad reikėjo juos patikslinti atsižvelgiant į tikrąją padėtį.

Galutinėje ataskaitoje teigiama, kad galiausiai buvo sutaupyta bent 4,6 petadžaulio. Tai mažiau, nei buvo planuota 2007 m., tačiau dvigubai viršija rezultatą, planuotą pasiekti nuo 2012 m., atsižvelgiant į tai, kad nuo 2012 iki 2016 m. biudžetas padvigubėjo.

5 langelis. Didelės ES įnašo sumos perkeltos kitoms prioritetinėms kryptims proporcingai nepakoregavus veiksmingumo rodiklių tikslinių verčių

Pirmą kartą pakeitimų padaryta 2012 m. (C(2012) 6310). Remiantis 2011 m. patirtimi ir paaiškėjus, kad, palyginti su 2011 m. patvirtintų ir įgyvendintų konkrečių pirmųjų projektų rezultatais, nustatyta pernelyg didelė tikslinė vertė, ji sumažinta iki 2,7 petadžaulio (pagrindimas pateiktas 2007 m. elektroninio keitimosi duomenimis sistemoje). 2012 m. biudžetas buvo padidintas. Neatsižvelgiant į tai, kad vėliau buvo skirtas papildomas biudžetas, tikslinė vertė palikta ta pati.

Bendras Komisijos atsakymas į 55 ir 56 dalių pastabas

Remdamosi teisės aktų sistema valstybės narės gali padidinti ES bendrą finansavimą iki didžiausio lygio. Jei valstybės narės būtų nuo pat pradžių suplanavusios taikyti galimą didžiausią ES bendro finansavimo normą, bendras esamas sanglaudos politikos priemonėms įgyvendinti skirtas biudžetas būtų buvęs daug mažesnis už galutinę 2007–2013 m. laikotarpio programoms numatytą sumą.

58

Komisija pabrėžia, kad 2007–2013 m. laikotarpio pabaiga sutapo su laikotarpiu po krizės, kai buvo taikoma griežta valstybės biudžeto lėšų ir (arba) investicijų taupymo politika. Taigi privačiųjų įnašų įtraukimas ir ES bendro finansavimo normos padidinimas buvo svarbios priemonės, kurių ėmusis atsirado galimybė tęsti programų įgyvendinimą. Pagal teisės aktų sistemą valstybės narės gali nuspręsti vietoj viešųjų sąnaudų bazės taikyti bendrųjų sąnaudų bazę. Valstybės narės galėjo nuo pat pradžių planuoti intervencines priemones remdamosi bendrųjų sąnaudų baze. Jei jos būtų taip dariusios, bendras esamas sanglaudos politikos priemonėms įgyvendinti skirtas biudžetas būtų buvęs daug mažesnis už galutinę 2007–2013 m. laikotarpio programoms numatytą sumą.

60

Žr. Komisijos atsakymą į Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos 36/2016 dėl programų užbaigimo 91 dalies pastabas.

63

Komisija parengė 2007–2013 m. laikotarpiu taikytinų taisyklių sąrašą. Jei valdymo institucijos į veiksmų programas įtraukia atgaline data finansuojamus veiksmus, jos turėtų į šias taisykles atkreipti ypatingą dėmesį (žr. COCOF gaires 12-0050-01). Komisija taip pat ne kartą teikė valdymo institucijoms ir audito institucijoms (pvz., homologinės grupės posėdyje) informaciją apie riziką, susijusią su atgaline data finansuojamais projektais. Be to, į kontrolinį sąrašą, kuriuo Komisija naudojasi atlikdama programų užbaigimo deklaracijos ir galutinės kontrolės ataskaitos analizę, yra įtrauktas klausimas apie atgaline data finansuojamus projektus, keliančius ypatingą riziką programai.

68

Komisija pakartoja savo anksčiau pateiktus atsakymus į Audito Rūmų 2008 m. metinės ataskaitos pastabas2.

69

Komisija paaiškina, kad pagal 2007–2013 m. teisės aktų sistemą nebuvo draudžiama atrinkti jau užbaigtus veiksmus (atgaline data finansuojamus veiksmus), jei jie buvo užbaigti po tinkamumo laikotarpio pradžios datos3.

Pagal 2014–2020 m. teisės aktų sistemą veiksmai negali būti fiziškai užbaigti arba visiškai įgyvendinti iki paramos gavėjui pateikiant vadovaujančiajai institucijai paraišką dėl finansavimo4. Be to, Bendrųjų nuostatų reglamentu nustatyta konkreti prievolė5 vadovaujančiajai institucijai, kuri, iki atrinkdama šiuos veiksmus, turi užtikrinti atitiktį taikytinai teisei. Taigi 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu laikomasi labiau ribojamojo požiūrio nei 2007–2013 m. laikotarpiu.

70

Kalbant apie finansines priemones, sprendimas pakeisti Komisijos parengtas programų užbaigimo gaires neturėjo poveikio Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nuostatoms, pagal kurias fondų įnašas į finansines priemones turėjo būti išmokėtas ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 31 d. Taigi šiose gairėse pateikti paaiškinimai atitiko galiojančias taisykles. Taip pat žr. Komisijos atsakymus į 6.45 dalies bei Audito Rūmų 2015 m. metinės ataskaitos 3 rekomendacijos pastabas, taip pat Komisijos atsakymą į Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos 36/2016 91 dalies pastabas.

72

Komisija patvirtina, kad šiuo metu ji atlieka sumų, kuriomis remiantis užbaigtas veiksmų programų įgyvendinimas, patikimumo tikrinimą. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu išspręstos visos susijusios problemos.

73

2007–2013 m. programavimo laikotarpiu išmokų lygis atitiko finansinių priemonių gyvavimo ciklą.

Valdymo institucijų vertinimu, užbaigus programų įgyvendinimą, visa su struktūriniais fondais susietinų lėšų grąža arba grąža, kuri bus ateityje gauta iš investicijų į galutinius paramos gavėjus, sieks 8,4 milijardo eurų, taigi matyti didelis atnaujinamasis poveikis.

75

Komisija pripažįsta, jog esama tam tikros rizikos, susijusios su avanso pagal sutartis išmokomis, tačiau pabrėžia, kad teisiniame pagrinde šios išmokos visu programavimo laikotarpiu laikomos reikalavimus atitinkančiomis išmokomis. Tačiau Komisija laikosi nuomonės, kad riziką pavyko gerokai sumažinti, kai klausimuose apie programų užbaigimą, atsakymuose į šiuos klausimus ir per Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupę buvo pateikta paaiškinimų, susijusių su taikymu ir tinkamumu, ir patarimų, pagrįstų gerąja patirtimi, susijusia su avanso pagal sutartis išmokų taikymu ir (arba) tinkamumu. Komisija neturi informacijos apie tai, kad dėl avanso pagal sutartis išmokų būtų buvę atrinkta nekokybiškų projektų.

76

Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad, siekdamos paspartinti lėšų panaudojimą, Čekijos institucijos nusprendė leisti mokėti avanso išmokas. Komisija rekomendavo laikytis įprastos rinkos praktikos.

77

Šiuo programų užbaigimo proceso etapu Komisija atkreipia dėmesį, kad pažeidimų rizikos buvo išvengta ir nebuvo jokių didesnių su avanso išmokomis susijusių problemų, kurios būtų turėjusios įtakos programų įgyvendinimui.

78

Komisija paaiškina, kad Vengrijos programoms pernelyg didelės lėšų sumos buvo daugiausia išmokėtos užbaigimo metu ir kad buvo prašoma pateikti į kiekvienos programos veiksmų programą įtrauktų neįgyvendintų projektų sąrašą, taigi rizikos, kad avanso išmokos galėjo būti nepanaudotos veiksmingiems projektams, nėra.

Dėl avanso Komisija rekomendavo visais atvejais laikytis įprastos rinkos praktikos.

Išvados ir rekomendacijos

82

Remiantis 2007–2013 m. programavimo laikotarpio baigiamojo vertinimo rezultatais ir 7-ąja ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita, apskritai sanglaudos politikos įgyvendinimo rezultatai yra geri. Komisija yra įsipareigojusi toliau siekti gerų rezultatų ir stengtis spartinti lėšų panaudojimo valstybėse narėse tempą.

83

Komisija pabrėžia, kad nors programų įgyvendinimo požiūriu svarbu laiku patvirtinti programas, yra ir kitų svarbių veiksnių, susijusių su lėšų panaudojimu per visą laikotarpį. Gali būti, kad įgyvendinant santykinai vėlai (palyginti su vidutiniu terminu) patvirtintas programas, iki laikotarpio pabaigos vis tiek gali būti pasiektas geresnis nei vidutinis lėšų panaudojimo lygis. Vienas iš tų veiksnių – tai, ar programoms yra taikoma n+2, ar n+3 taisyklė, o ne keliais mėnesiais ankstesnė ar vėlesnė programos patvirtinimo data. Palyginti su n+3 taisykle, taikant n+2 taisyklę sugriežtinama biudžetinė drausmė ir skatinama greičiau įvykdyti biudžetą.

84

Komisija pripažįsta n+3 taisyklės ir aukšto išankstinio finansavimo lygio atgrasomąjį poveikį lėšų panaudojimui, visų pirma atsižvelgdama į metinių ataskaitų sistemas ir paskyrimo procesą. Komisija į tai atsižvelgė teikdama pasiūlymus dėl laikotarpio po 2020 m.

Komisija pakartoja savo pateiktus atsakymus į specialiosios ataskaitos 36/20166 pastabas. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis veiksmų įgyvendinami kelerius metus ir kad visada bus pradinis ir baigiamasis etapas, dalinis dviejų laikotarpių sutapimas yra būtinas. Be to, pasiekus, kad tinkamumo laikotarpiai nesutaptų, politika būtų įgyvendinama ne taip gerai. Komisija programavimo laikotarpių nuoseklumą didina įvairiomis priemonėmis, įskaitant didesnės apimties projektų išdėstymą etapais.

85

Nustačiusi tam tikrą lėto lėšų panaudojimo riziką, Komisija dar 2010 m. nedelsdama ėmėsi veiksmų dėl kai kurių valstybių narių7. Nuo 2014 m. dėl kai kurių valstybių narių reikėjo imtis papildomų veiksmų.

87

Komisija pakartoja, kad su veiksmingumu susijusios problemos sprendžiamos per visą programavimo laikotarpį. Pagal įprastą programų valdymo praktiką, jei esama ženklų, kad programos lėšų panaudojimo lygis sumažėjo, veiksmais, kurių imamasi šiai problemai išspręsti, daugiausia dėmesio skiriama lėšų panaudojimui pagal esamus tikslus.

Pirma įtrauka. Perprogramavimas – reikalinga priemonė siekiant užtikrinti programose nustatytų beveik dešimties metų laikotarpiui skirtų intervencinių priemonių taikymo lankstumą.

Ketvirta įtrauka. Komisija neturi informacijos apie tai, kad dėl avanso pagal sutartis išmokų būtų buvę atrinkta nekokybiškų projektų.

Projektus atrenkant tinkamumo laikotarpio pabaigoje yra laikomasi tų pačių programoje nustatytų kriterijų (įskaitant su veiksmingumu susijusius kriterijus).

88

Net jei Komisija atskirai netikrina kiekvienos priemonės poveikio, bendri rezultatai, susiję su lėšų panaudojimo pagal atitinkamas programas lygiu, yra geresni. 2007–2013 m. laikotarpiu pasiektas 97 % vidutinis trijų fondų (ERPF, ESF ir SF) lėšų panaudojimo lygis yra 2 procentiniais punktais aukštesnis nei 2000–2006 m. laikotarpiu, be to, 2007–2013 m. laikotarpis 12-ai valstybių narių buvo pirmasis visas programavimo laikotarpis.

90

Remdamasi projektų atrankos rodikliais ir paramos gavėjų deklaruotomis išlaidomis, Komisija laikosi nuomonės, kad atitinkamais dviejų programavimo laikotarpių metais įgyvendinimo lygis buvo panašus, net jei kol kas teikiamų mokėjimo prašymų skaičius neatspindi to, kad projektų atrankos rodikliai yra geri.

1 rekomendacija. Teisės aktų sistemos ir programavimo dokumentų rengimo tvarkaraštis

Komisija pritaria šiai rekomendacijai.

2018 m. gegužės 29 d., t. y. likus 30 mėnesių iki programavimo laikotarpio po 2020 m. pradžios, Komisija pateikė pasiūlymą dėl laikotarpio po 2020 m. teisės aktų sistemos. Į daugumą šios rekomendacijos pastabų jau atsižvelgta, visų pirma 2018 m. vasario 14 d. Komisijos komunikate „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“ (COM(2018) 98), ypač 6 skirsnyje, kuriame pabrėžiama, jog svarbu laiku susitarti dėl laikotarpio po 2020 m. daugiametės finansinės programos.

2 rekomendacija. Tinkamai pagrįsti prašymai atlikti programų peržiūrą (įskaitant poveikį rezultatams)

Komisija pritaria šiai rekomendacijai.

3 rekomendacija. Informacijos gavimo būdai, dėl kurių būtų galima geriau stebėti lėšų panaudojimą

Komisija pritaria šiai rekomendacijai.

4 rekomendacija. Dėmesys veiksmingumui ir gerų rezultatų siekimui

Komisija pritaria šiai rekomendacijai.

Žodynėlis ir santrumpos

Atgaline data finansuojamas projektas: Atgaline data finansuojami projektai ar veiksmai yra projektai, kurių išlaidos patirtos iš nacionalinių šaltinių arba kurie užbaigti prieš formaliai pritaikant ar paskiriant ES bendrą finansavimą, t. y. jie finansuojami atgaline data. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu projektai ar veiksmai, kurie fiziškai dar nebaigti arba dar nėra iki galo įgyvendinti prieš tai, kai paramos gavėjas valdymo institucijai pagal programą pateikia finansavimo prašymą, nėra tinkami finansuoti ES lėšomis.

Audito institucija: Audito institucija Komisijai teikia patikinimą dėl veiksmų programos (VP) valdymo sistemų ir vidaus kontrolės priemonių veiksmingo veikimo (taigi, dėl patvirtintų išlaidų teisėtumo ir tvarkingumo). Audito institucijas skiria valstybių narių kanceliarijų, finansų ministerijų (arba vidaus kontrolės tarnybų prie ministerijų), kitų ministerijų arba aukščiausiųjų audito institucijų padaliniai. Funkciniu požiūriu jos turi būti nepriklausomos nuo lėšas valdančių institucijų. Audito institucija per sistemų auditą ir per veiklos auditą nustatytus faktus perduoda atitinkamos VP valdymo ir tvirtinančiajai institucijoms. Kartą per metus Komisijai metinėje kontrolės ataskaitoje jos praneša apie savo per metus atliktą darbą. Jeigu audito institucija mano, kad valdymo institucija nesiėmė reikiamų taisomųjų veiksmų, ji į tai privalo atkreipti Komisijos dėmesį.

Bendra strateginė programa (BSP): Šia programa teikiamos gairės ir padedama suderinti tikslus, siektinus įvairiais ES sanglaudos politikos fondais ir kitomis ES priemonėmis ir politikomis.

Bendrijos sanglaudos politikos strateginės gairės: Bendrijos strateginėse gairėse pateikiami sanglaudos politikos principai bei prioritetai ir siūlomi būdai, kuriais Europos regionai galėtų geriausiai panaudoti lėšas, skirtas nacionalinėms ir regioninėms pagalbos programoms 2007–2013 m. laikotarpiu. Šiomis gairėmis nacionalinės institucijos turi remtis rengdamos savo nacionalinius strateginius 2007–2013 m. prioritetus ir planus, kurie dar vadinami nacionaliniais strateginių krypčių planais.

COCOF: Fondų koordinavimo komitetas (COCOF) – Europos Komisijos nuolatinis komitetas. Jo funkcija – aptarti klausimus, susijusius su reglamentų, kuriais reglamentuojami struktūriniai fondai ir Sanglaudos fondas, įgyvendinimo klausimus. COCOF gairės yra rekomendacinio pobūdžio, jose pateikiama praktinių pavyzdžių ir informacijos, tačiau jos nėra teisiškai privalomos arba ribojančios.

Daugiametė finansinė programa: Daugiamete finansine programa (DFP) nustatomi išlaidų prioritetai ir didžiausios sumos, kurias ES gali išleisti tam tikrose srityse per fiksuotą septynerių metų laikotarpį. Dabartinė DFP apima 2014–2020 m. laikotarpį, o ankstesnės apėmė 2007–2013 m. ir 2000–2006 m. (Darbotvarkė 2000) laikotarpius.

Didelės apimties projektas: Didelės apimties projektus sudaro ekonominiu požiūriu nedalomi iš eilės vykdomi darbai, veikla arba teikiamos paslaugos, kurių techninė funkcija yra tiksli, kurių atžvilgiu yra aiškiai nustatyti tikslai ir kurių bendros sąnaudos viršija 50 milijonų eurų arba 75 milijonus eurų, kai vykdomi transporto projektai. Komisijos patvirtinimas reikalingas pavienių projektų lygmeniu.

ES pridėtinė vertė: Vertė, kuria ES veiksmu papildoma vertė, kurią valstybė narė būtų sukūrusi pati.

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF): Europos regioninės plėtros fondo tikslas – stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą Europos Sąjungoje panaikinant pagrindinius regionų skirtumus. Tuo tikslu teikiama finansinė parama infrastruktūros kūrimui ir produktyvioms darbo vietas kuriančioms investicijoms, daugiausia remiant įmones.

Europos socialinis fondas (ESF): Europos socialinis fondas skirtas stiprinti Europos Sąjungos ekonominę ir socialinę sanglaudą gerinant užimtumo ir darbo galimybes (daugiausia įgyvendinant mokymo priemones), skatinant aukštą užimtumo lygį ir kuriant daugiau ir geresnių darbo vietų.

Įsipareigojimas: Teisinis pasižadėjimas skirti finansavimą, jeigu bus įvykdytos tam tikros sąlygos; juo ES įsipareigoja atlyginti jai tenkančią ES finansuojamo projekto sąnaudų dalį, kai projektas užbaigiamas.

Įsipareigojimų panaikinimas: Visų ar dalies įsipareigojimų, kurie nebuvo panaudoti, panaikinimas. Įsipareigojimai panaikinami savaime, kai praeina tam tikras laikotarpis, paprastai tai būna dveji arba treji metai (n+2/3 taisyklė).

Išdėstymas etapais: Projekto finansavimo išdėstymas per du programavimo laikotarpius, siekiant apriboti riziką, kad projektai bus nebaigti (taigi bus netinkami finansuoti), ir padidinti lėšų panaudojimą per pirmą etapą (2007–2013 m.).

Lėšų panaudojimas: Laikoma, kad finansavimas yra panaudotas, kai Komisija ES lėšas išmoka valstybės narės veiksmų programai kaip bendro finansavimo dalį tinkamiems finansuoti projektams. Tai apima avansą, tarpines ir galutines išmokas.

Lėšų panaudojimo lygis: Panaudota, t. y. išmokėta visos veiksmų programai skirtos bendros sumos procentinė dalis.

Nacionalinis strateginių krypčių planas: ES lėšų programavimo dokumentas, 2007–2013 m. laikotarpiu taikytas nacionaliniu lygmeniu. Juo užtikrinama, kad fondų parama atitiktų ES sanglaudos politikos strategines gaires, ir jame nurodomas ES prioritetų ir nacionalinių bei regioninių prioritetų ryšys. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu nacionalinis strateginių krypčių planas buvo pakeistas partnerystės susitarimais (žr. toliau pateiktą apibrėžtį).

Partnerystės susitarimai: Partnerystės susitarimai – Europos Komisijos ir kiekvienos valstybės narės sudaryti susitarimai, susiję su 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Susitarimuose nustatomi nacionalinių institucijų planai, kaip panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų finansavimą, ir pateikiami kiekvienos šalies strateginiai tikslai ir investavimo prioritetai, juos susiejant su strategijos „Europa 2020“ bendrais tikslais siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Juose taip pat pateikiama informacija apie visas ex ante sąlygas (t. y. išankstines sąlygas, kuriomis siekiama užtikrinti veiksmingą ir efektyvų lėšų naudojimą). Juos rengia valstybės narės, konsultuodamosi su Komisija, ir ši juos turi patvirtinti.

Praradimas dėl savaimingumo: Savaimingumas reiškia tai, kad parama teikiama naudos gavėjams, kurie būtų pasirinkę tą patį net ir negaudami paramos. Tokiais atvejais rezultatai negali būti siejami su politika, o paramos gavėjui sumokėta pagalbos suma neturi jokio poveikio. Taigi išlaidų dalis, dėl kurios atsiranda savaimingumo efektas, iš esmės yra neveiksminga, kadangi ja nepadedama siekti tikslų.

Prioritetinė kryptis: Vienas iš veiksmų programos strategijos prioritetų, kurį sudaro grupė veiksmų su konkrečiais, kiekybiškai įvertinamais tikslais.

Programos laikotarpis: Daugiametės programos laikotarpis, kuriuo planuojamos ir naudojamos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšos.

Programos užbaigimas: Galutinis atsiskaitymas, kai valstybei narei sumokamas galutinis likutis arba kai Komisija susigrąžina išmokėtas per dideles sumas. Programos užbaigimas yra paskutinis programos ciklo etapas.

Sanglaudos fondas (SF): Sanglaudos fondo tikslas – stiprinti Europos Sąjungos ekonominę ir socialinę sanglaudą finansuojant aplinkos ir transporto projektus valstybėse narėse, kuriose BNP vienam gyventojui sudaro mažiau nei 90 % ES vidurkio.

Skirtas finansinis paketas: Bendra valstybei narei arba veiksmų programai per tam tikrą programavimo laikotarpį skirta suma. Šis suma yra teoriškai didžiausia suma, kurią galima išmokėti.

Tvirtinančioji institucija: Tvirtinančiąją instituciją valstybės narės skiria atlikti valdymo institucijų deklaruotų išlaidų pirmojo lygmens patikras ir patvirtinti, kad šios išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos.

Valdymo institucija: Nacionalinė, regiono arba vietos valdžios institucija (ar kita viešoji arba privačioji įstaiga), kurią valstybė narė paskyrė valdyti veiksmų programą. Į jos funkcijas įeina finansuotinų projektų atranka, projektų įgyvendinimo stebėjimas ir ataskaitų apie finansinius aspektus ir pasiektus rezultatus teikimas Komisijai. Be to, valdymo institucija yra įgaliota po Komisijos, Europos Audito Rūmų ir bet kurios valstybės narės institucijos atlikto audito paramos gavėjų atžvilgiu taikyti finansines pataisas.

Veiksmų programa (VP): Veiksmų programoje nustatomi valstybės narės prioritetai bei konkretūs tikslai ir aprašoma, kaip, siekiant finansuoti projektus nustatytu laikotarpiu (šiuo metu septynerių metų), bus naudojamas finansavimas (ES ir nacionalinis viešojo ir privačiojo sektorių bendras finansavimas). Veiksmų programų projektais turi būti padedama siekti tam tikrų tikslų. Veiksmų programoms finansavimą gali skirti ERPF, SF ir (arba) ESF. Veiksmų programas rengia valstybės narės ir, prieš atliekant bet kokius mokėjimus iš ES biudžeto, jas turi patvirtinti Komisija. Veiksmų programos programavimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik tuo atveju, jei dėl to susitaria abi šalys.

Galinės išnašos

1 SESV 174 ir 176 straipsniai ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320), 89 straipsnis.

2 Lėšų, kurias įsipareigota 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu skirti ERPF, SF ir ESF, suma sudarė 342,5 milijardo eurų. Galutinės įsipareigotos sumos taps žinomos tik užbaigus visas procedūras.

3 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25).

4 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1828/2006, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 įgyvendinimo taisykles (OL L 371, 2006 12 27, p. 1).

5 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo (OL L 210, 2006 7 31, p. 1) ir 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo (OL L 210, 2006 7 31, p. 12). 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006, įsteigiantis Sanglaudos fondą (OL L 210, 2006 7 31, p. 79).

6 Daugiametė programa, pagal kurią yra planuojamos ir vykdomos struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo išlaidos, vadinama programavimo laikotarpiu.

7 Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 45 straipsnis.

8 Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 317 straipsnis.

9 Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 75 straipsnis.

10 Komisijos išmokas sudaro ir išankstinis finansavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 76 ir 82 straipsnius.

11 Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93 straipsnis.

12 Bulgarijai, Čekijai, Estijai, Graikijai, Kroatijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Portugalijai, Rumunijai, Slovėnijai ir Slovakijai.

13 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu n+3 taisyklės taikomos visoms valstybėms narėms, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnyje.

14 Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupė buvo sudaryta siekiant padėti valstybėms narėms, kurioms kilo sunkumų panaudoti likusį 2007–2013 m. programavimo laikotarpio finansavimą. Ši grupė daugiausia dėmesio skyrė 38 ERPF ir SF veiksmų programoms ir paramą teikė aštuonioms valstybėms narėms.

15 Europos Parlamentas – Regioninės plėtros komitetas. Pranešimas dėl struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo. Ko pasimokyta siekiant ateityje įgyvendinti ES sanglaudos politiką? (2010/2305(INI)), 2011 m. liepos 25 d.

16 Nuomonė Nr. 7/2011 (C 47/1, 2012 2 17, p. 1).

17 Žr. 2013 m. metinės ataskaitos 10 skyriaus „Siekiant ES biudžeto rezultatų“ 10.10 dalį (OL C 398, 2014 11 12).

18 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Bendrųjų nuostatų reglamentas buvo patvirtintas vykdant specialią teisėkūros procedūrą, t. y. Taryba iš esmės buvo vienintelė teisėkūros institucija, o Europos Parlamento įgaliojimai daryti įtaką buvo riboti. 2014–2020 m. laikotarpiu Bendrųjų nuostatų reglamentas buvo patvirtintas vykdant įprastą teisėkūros procedūrą, t. y. Tarybos ir Europos Parlamento vaidmuo vykstant deryboms buvo vienodas.

19 Specialioji ataskaita Nr. 2/2017 „Komisijos derybos dėl 2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir programų sanglaudos srityje: labiau į 2020 m. ES strategijos prioritetus orientuotos išlaidos, bet vis sudėtingesnė veiklos efektyvumo vertinimo tvarka“, 36–37 dalys.

20 2018 m. vasario 14 d. Komunikatas (COM(2018) 98 final) „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“.

21 Specialioji ataskaita Nr. 2/2017, 49 ir 53–55 dalys.

22 Derybos ilgiau truko galbūt dėl to, kad naujame teisiniame pagrinde buvo nustatyti nauji reikalavimai, įdiegus naują elektroninę informacijos mainų sistemą kilo problemų dėl IT, taip pat dėl to, kad pradėta taikyti sudėtingesnė VP tvirtinimo procedūra. (Žr. Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 2/2017 55 dalį).

23 Tai buvo: 249 ERPF bei SF veiksmų programos, 118 ESF veiksmų programų ir 73 ETB veiksmų programos.

24 Tai buvo: 124 ERPF bei SF veiksmų programos, 95 ESF veiksmų programų, 92 kelių fondų finansuojamos veiksmų programos ir 76 ETB veiksmų programos.

25 Lėšų panaudojimo lygis apskaičiuojamas bendras išmokas padalijus iš visų ERPF, ESF irSF įsipareigojimų. 2014–2020 programavimo laikotarpiu veiklos lėšų rezervas nėra įtrauktas į bendrą įsipareigojimų sumą, kadangi jis priklauso nuo veiklos rezultatų peržiūros.

26 Atsižvelgiant į užsitęsusius ekonominius sunkumus, 13 Graikijos programų ir 18 INTERREG III programų tinkamumo finansuoti laikotarpis buvo pratęstas iki 2009 m. gruodžio 31 d., taigi, projektų pateikimo galutinis terminas buvo 2011 m. kovo 31 d. Po žemės drebėjimo Abrucuose regioninė veiksmų programa ir programa „INTERREG III A Italija–Adrijos jūra“ buvo pratęstos iki 2010 m. birželio 30 d., o pasiūlymų pateikimo galutinis terminas buvo 2011 m. rugsėjo 30 d.

27 Tai sudarė 7 % fondų įnašo. 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (L 161, 1999 6 26, p. 1) 32 straipsnis.

28 Žr. Audito Rūmų 2015 ir 2016 m. metinių ataskaitų 6 skyrių „Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda“.

29 Galutines finansines ataskaitas už trečius finansinius metus, apimančias laikotarpį nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 dienos, Komisija turėjo išnagrinėti ir patvirtinti iki 2018 m. gegužės 31 d. Todėl bendra išlaidų suma gali pasikeisti.

30 Mano regionas, mano Europa, mūsų ateitis. Septintoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita, Europos Komisija, 2017 m. rugsėjo mėn., p. 177.

31 Bulgarijos, Estijos, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Lenkijos, Rumunijos ir Slovakijos.

32 Žr. Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos 2 skyriaus „Biudžeto ir finansų valdymas“ 2.24–2.25 punktus.

33 Lėšų panaudojimo lygis apskaičiuotas bendras išmokas (332,9 milijardų eurų) padalijus iš visų ERDF, SF ir ESF įsipareigojimų (342,5 milijardo eurų). Lėšų panaudojimo lygis yra preliminarus, nes galutinio mokėjimo prašymai dar tebetvarkomi ir turės poveikį bendrų išmokų vertei.

34 ERPF / SF: 3,5 milijardo eurų, ESF: 0,9 milijardo eurų.

35 ERPF / SF: 743,5 milijono eurų, ESF: 110,3 milijono eurų.

36 Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnis.

37 Kroatija į ES įstojo 2013 m. liepos mėn., jos tinkamumo finansuoti laikotarpis buvo iki 2016 m. gruodžio 31 d.

38 Pranešimas spaudai MEMO/15/4654, 2015 3 24.

39 EMPL GD, kuris REGIO generaliniam direktoratui teikė valdymo sistemų vertinimų duomenis, buvo informuojamas apie atliekamą darbą ir dalyvavo valstybėse narėse vykdomose misijose.

40 Geresnio įgyvendinimo specialios paskirties darbo grupė teikė paramą ir Slovėnijai, nes Aplinkos ir transporto infrastruktūros veiksmų programos Sanglaudos fondo daliai tenkančių lėšų panaudojimo lygis buvo gerokai žemesnis už ES vidurkį.

41 Nagrinėtos šios temos: atgaline data finansuojami projektai; išdėstymas etapais; viešojo pirkimo klaidos; avansas pagal sutartis; didelės apimties projektų teikimas ir tvirtinimas.

42 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 539/2010, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, dėl tam tikrų reikalavimų paprastinimo ir tam tikrų su finansiniu valdymu susijusių nuostatų, 6 konstatuojamoji dalis ir 48 straipsnio 3 dalis (OL L 158, 2010 6 24, p. 1).

43 Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 III priedas.

44 Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 37 straipsnio e punktas.

45 Didelės apimties projektus sudaro ekonominiu požiūriu nedalomi iš eilės vykdomi darbai, veikla arba teikiamos paslaugos, kurių techninė funkcija yra tiksli, kurių atžvilgiu yra aiškiai nustatyti tikslai ir kurių bendros sąnaudos viršija 50 milijonų eurų arba 75 milijonus eurų, kai vykdomi transporto projektai. Komisijos patvirtinimas reikalingas pavienių projektų lygmeniu.

46 Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 40 straipsnio d punktas.

47 C(2015) 2771 final.

48 C(2015) 2771 final.

49 Keturiolikoje iš 20 į mūsų imtį įtrauktų veiksmų programų buvo didelės apimties projektų arba projektų, kurių vertė didesnė kaip 5 milijonai eurų.

50 Specialioji ataskaita Nr. 36/16 dėl 2007–2013 m. sanglaudos ir kaimo plėtros programų užbaigimo tvarkos vertinimo, 5 lentelė.

51 COCOF 12/0050/01.

52 2008 m. metinės ataskaitos 6 skyriaus „Sanglauda“ 6.19 dalis.

53 Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 6 dalis.

54 C(2015) 2771 final.

55 Duomenų apie finansų inžinerijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo pažangą, apie kurią vadovaujančiosios institucijos informavo vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnio 2 dalies j punktu, suvestinė. 2007–2013 m. programavimo laikotarpis. Padėtis 2015 m. gruodžio 31 d., Europos Komisija, EGESIF 16–0011–00, 2016 9 20.

56 Žr. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 19/2016 „ES biudžeto įgyvendinimas finansinėmis priemonėmis: ko reikėtų pasimokyti iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio“ 42–44 dalis ir 2014, 2015 bei 2016 m. metinių ataskaitų 6 skirsnį.

57 Žr. Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 19/2016 „ES biudžeto įgyvendinimas finansinėmis priemonėmis: ko reikėtų pasimokyti iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpio“ 95 ir 96 dalis bei 2014, 2015 bei 2016 m. metines ataskaitas.

58 Duomenų apie finansų inžinerijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo pažangą, apie kurią vadovaujančiosios institucijos informavo vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnio 2 dalies j punktu, suvestinė. 2007–2013 m. programavimo laikotarpis. Padėtis 2017 m. kovo 31 d. (programos užbaigimas), Europos Komisija, EGESIF 17–0014–00, 2017 9 20.

59 Duomenų apie finansų inžinerijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo pažangą, apie kurią vadovaujančiosios institucijos informavo vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 67 straipsnio 2 dalies j punktu, suvestinė. 2007–2013 m. programavimo laikotarpis. Padėtis 2017 m. kovo 31 d. (programos užbaigimas), Europos Komisija, EGESIF 17–0014–00, 2017 9 20.

60 Specialioji ataskaita Nr. 36/16.

61 Specialioji ataskaita Nr. 36/2016.

 

1 COM(2016) 605, 2016 09 14, Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių.

2 Nuoroda: Komisijos atsakymas į Audito Rūmų 2008 m. metinės ataskaitos 6.19 dalies pastabas.

3 Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 56 straipsnio 1 dalis.

4 Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 straipsnio 6 dalis.

5 Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 3 dalies e punktas.

6 Žr. Komisijos atsakymus į Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos 36/2016 129 ir 130 dalių pastabas.

7 Pavyzdžiui, nuo laikotarpio pradžios reguliariai vykdoma programų veiksmingumo stebėsena. Be to, Komisija naudojosi Ekspertų vertinimo tinklo paslaugomis siekdama pateikti metinę įgyvendinimo apžvalgą. Šio tinklo parengtos apibendrinamosios ir metinės ataskaitos skelbiamos adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/evaluations/ec/2007-2013. Nustačiusi tam tikrą lėto lėšų panaudojimo riziką, Komisija dar 2010 m. nedelsdama ėmėsi veiksmų dėl kai kurių valstybių narių. 2013 m. metinėje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į uždavinius ir aiškiai nurodomos problemos, konkrečiose šalyse lėmusios lėtą lėšų panaudojimą. Nuoroda: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_synthesis_final.pdf.
Komisijos 2010 ir 2013 m. patvirtintose strateginėse ataskaitose pateikta įgyvendinimo ES apžvalga ir paminėta, jog reikia sparčiau įgyvendinti programas ir siekti investicijų tikslų.

Etapas Data
APM patvirtinimas / audito pradžia 2016 3 2
Oficialus ataskaitos projekto siuntimas Komisijai (arba kitam audituojamam subjektui) 2018 3 28
Galutinės ataskaitos patvirtinimas po prieštaravimų procedūros 2018 5 30
Komisijos (ar kito audituojamo subjekto) oficialių atsakymų gavimas visomis kalbomis 2018 7 23

Audito grupė

Specialiosiose ataskaitose Audito Rūmai pateikia savo auditų, susijusių su ES politikomis ir programomis arba su konkrečių biudžeto sričių valdymo temomis, rezultatus. Audito Rūmai audito užduotis atrenka ir nustato taip, kad jos turėtų kuo didesnį poveikį, atsižvelgdami į neveiksmingumo ar neatitikties teisės aktams rizikas, susijusių pajamų ar išlaidų lygį, būsimus pokyčius ir politinį bei viešąjį interesą.

Šį veiksmingumo auditą atliko Audito Rūmų narės Ilianos Ivanovos vadovaujama II audito kolegija, atsakinga už investicijų sanglaudai, augimo ir įtraukties išlaidų sritis. Auditui vadovavo EAR narys Henri Grethen, jam padėjo: kabineto vadovas Marc Hostert; pagrindiniai vadybininkai Niels-Erik Brokopp ir Emmanuel Rauch; užduočių vadovai Anna Fiteni ir Peggy Vercauteren; ir auditoriai Alessandra Falcinelli, Agota Krenusz, Radka Papouskova, Adrian Rosca ir Piotr Senator.

Iš kairės į dešinę: Anna Fiteni, Marc Hostert, Radka Papouskova, Piotr Senator, Peggy Vercauteren, Niels-Erik Brokopp, Henri Grethen.

Kontaktas

EUROPOS AUDITO RŪMAI
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra internete. Ji prieinama per portalą Europa (http://europa.eu).

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2018

PDF ISBN 978-92-847-0033-2 ISSN 1977-5725 doi:10.2865/561758 QJ-AB-18-013-LT-N
HTML ISBN 978-92-9207-722-8 ISSN 1977-5725 doi:10.2865/37586 QJ-AB-18-013-LT-Q

© Europos Sąjunga, 2018

Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti nuotraukas arba kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektus.

 

KAIP SUSISIEKTI SU ES

Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:

KAIP RASTI INFORMACIJOS APIE ES

Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa (https://europa.eu/european-union/index_lt)

ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti svetainėje EU Bookshop (https://publications.europa.eu/lt/publications). Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. https://europa.eu/european-union/contact_lt)

ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1951 m. visomis oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex (http://data.europa.eu/euodp/lt/home?)

ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt/home?) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais