Særberetning
nr.17 2018

Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger i de sidste år af programperioden 2007-2013 modvirkede lav absorption, men havde ikke tilstrækkeligt fokus på resultater

Om beretningen Medlemsstaterne absorberer midler, når de modtager betalinger fra EU-budgettet til medfinansiering af støtteberettigede projekter. Ca. en tredjedel af EU-budgettet er afsat til samhørighedsområdet.

Vi undersøgte, om Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger var effektive med hensyn til at absorbere finansiering fra EFRU, ESF og Samhørighedsfonden i programperioden 2007-2013, idet vi sammenlignede med programperioderne 2000-2006 og 2014-2020.

Vi konstaterede, at gennemførelsen var begyndt langsomt i perioden 2007-2013, bl.a. på grund af den sene vedtagelse af den lovgivningsmæssige ramme og programmeringsdokumenterne (OP'erne) samt overlapningen mellem programperioderne. Kommissionen overvågede absorptionen af midler, men først ca. 13 måneder før støtteberettigelsesperiodens udløb oprettede den en taskforce for at hjælpe de medlemsstater, der havde dårligt absorberende OP'er. De trufne foranstaltninger førte til en markant stigning i absorptionen, men nogle foranstaltninger fokuserede hovedsagelig på absorption og regeloverholdelse og tog ikke tilstrækkeligt hensyn til resultater. Navnlig rejser de hyppige revisioner af OP'er tvivl om pålideligheden af de analyser, der ligger til grund for programmeringsprocessen, samt om mulighederne for at opfylde OP'ernes og samhørighedspolitikkens mål.

Denne publikation foreligger på 23 sprog og i følgende format:
PDF
PDF General Report

Resumé

Om absorption

I

Samhørighedspolitikken har til formål er at mindske de udviklingsmæssige skævheder mellem regionerne i Den Europæiske Union. Den tegner sig for ca. en tredjedel af EU-budgettet og gennemføres ved hjælp af operationelle programmer (OP'er). Midlerne stilles til rådighed i begyndelsen af en flerårig programperiode. En medlemsstats evne til produktivt og effektivt at anvende de finansielle midler, den har fået tildelt, kaldes også dens absorptionskapacitet. Medlemsstaterne absorberer midler, når de modtager betalinger fra EU-budgettet til medfinansiering af støtteberettigede projekter. For at bevare fokus på opnåelse af effektive resultater er det afgørende, at medlemsstaterne undgår en situation, hvor et stort beløb skal absorberes ved udgangen af programperioden, da hastværk med hensyn til at absorbere midler kan medføre, at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til opnåelse af valuta for pengene. Absorptionen er således vigtig med henblik på at nå de politiske mål, men er ikke et mål i sig selv.

Vores revision

II

Vi undersøgte, om Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger var effektive med hensyn til at absorbere finansiering fra EFRU, ESF og Samhørighedsfonden i programperioden 2007-2013. Vi aflagde revisionsbesøg i fire medlemsstater: Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Italien og Rumænien. Revisionen omfattede programperioden 2007-2013. Vi foretager dog også sammenligninger med programperioderne 2000-2006 og 2014-2020 og fremhæver risici vedrørende absorption i indeværende periode.

Vores konstateringer

III

Vi konstaterede med hensyn til både programperioden 2007-2013 og programperioden 2014-2020, at den sene vedtagelse af den lovgivningsmæssige ramme - henholdsvis seks måneder og to uger før programperiodens begyndelse - førte til sen vedtagelse af OP'erne. I begge perioder blev de fleste OP'er først vedtaget mere end et år inde i programperioden. Dette havde en uundgåelig afsmittende virkning på, hvornår anvendelsen af de tildelte midler begyndte.

IV

Gennemførelsen var begyndt langsomt i perioden 2007-2013, men var endnu langsommere i perioden 2014-2020. Ud over den nævnte afsmittende effekt bidrog overlapningen mellem programperioderne yderligere til den langsomme start, eftersom overlapningen betød, at medlemsstaterne stadig var ved at bruge midlerne fra den foregående periode, efter at det nye program var sat i gang.

V

Kommissionen overvågede absorptionen af midler i programperioden 2007-2013, men først ca. 13 måneder før støtteberettigelsesperiodens udløb oprettede den en taskforce for at hjælpe de medlemsstater, der havde dårligt absorberende OP'er. Otte medlemsstater fik støtte fra taskforcen for bedre gennemførelse. De trufne foranstaltninger førte til en markant stigning i absorptionen i de støttede medlemsstater. I begyndelsen af 2018 var den gennemsnitlige absorptionsgrad i EU 97,2 %. Flere medlemsstater fik ikke brugt hele den disponible finansiering, og de uudnyttede midler beløb sig ved udgangen af 2017 til 4,4 milliarder euro. Den endelige absorptionsgrad og det endelige beløb for de uudnyttede midler vil først kunne fastslås, når afslutningen er fuldført.

VI

De trufne foranstaltninger til at øge absorptionen omfattede bl.a.: Revision af OP'er, inddeling af projekter i faser til gennemførelse i forskellige programperioder, medfinansiering af projekter med tilbagevirkende kraft, forskud til finansielle instrumenter og aftalemæssige forskud. Nogle af disse foranstaltninger fokuserede hovedsagelig på absorption og regeloverholdelse og tog ikke tilstrækkeligt hensyn til resultater. Navnlig blev OP'er hyppigt revideret, hvilket rejser tvivl om pålideligheden af de analyser, der ligger til grund for programmeringsprocessen og de efterfølgende revisioner, samt om mulighederne for at opfylde OP'ernes og samhørighedspolitikkens mål.

VII

Kommissionen har ikke et samlet overblik over alle de anvendte foranstaltninger og virkningen af hver enkelt foranstaltning på absorptionen, fordi medlemsstaterne har indsendt utilstrækkelige oplysninger, og fordi den lovgivningsmæssige ramme i forbindelse med nogle foranstaltninger (f.eks. retrospektive projekter og aftalemæssige forskud) ikke kræver, at medlemsstaterne rapporterer til Kommissionen.

Vores anbefalinger

VIII

Kommissionen bør:

 • forelægge Rådet og Europa-Parlamentet en tidsplan for forhandling om og vedtagelse af den lovgivningsmæssige ramme og programdokumenterne med henblik på at sikre, at OP-gennemførelsen kan begynde i starten af programperioden
 • hvad angår centrale performanceelementer sikre, at revisionen af OP'erne baseres på en pålidelig og omfattende vurdering af OP'erne og partnerskabsaftalerne og de dertil knyttede behov, og at revisionen primært foretages med henblik på at opnå bedre resultater, samt sikre, at den har værktøjer til indhentning af oplysninger, der sætter den i stand til at overvåge absorptionen, identificere langsom og hurtig absorption og foretage en forudgående vurdering af behovet for og virkningen af foranstaltningerne, så den ved, om de skal bruges
 • når den yder målrettet støtte for at fremskynde gennemførelsen sikre, at foranstaltningerne primært fokuserer på at levere gode resultater.

Indledning

Politikmål, finansiering og forvaltning

01

Samhørighedspolitikken har til formål at mindske de udviklingsmæssige skævheder mellem regioner, bidrage til omstillingen af industriområder i tilbagegang og tilskynde til grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde i Den Europæiske Union1. Med henblik herpå bruges der EU-midler på forskellige områder såsom udvikling af lavemissionsøkonomi og transportinfrastruktur, støtte til SMV'er, integration af mennesker på arbejdsmarkedet og social inklusion af dårligt stillede.

02

Den flerårige finansielle ramme (FFR) fastlægger de maksimale årlige beløb, som EU kan bruge på forskellige politikker, herunder samhørighedspolitikken. Ca. en tredjedel af EU-budgettet er afsat til samhørighedspolitikken. Samhørighedspolitikken gennemføres ved hjælp af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden. I løbende priser andrager den samlede tildeling til EFRU, ESF og Samhørighedsfonden ca. 261 milliarder euro i programperioden 2000-2006, 346 milliarder euro i 2007-2013 og ca. 365 milliarder euro i 2014-20202. Den afsatte samhørighedsfinansiering forhåndstildeles blandt medlemsstaterne.

03

De regler, der gælder for samhørighedspolitikken i programperioden 2007-2013, er fastlagt i en generel forordning3 med tilhørende gennemførelsesbestemmelser4 og i de fondsspecifikke forordninger om EFRU, ESF og Samhørighedsfonden5. Disse suppleres af Kommissionens gennemførelsesforordninger, delegerede retsakter og vejledninger. Der vedtages en ny lovgivningspakke for hver programperiode.

04

Disse fonde gennemføres ved hjælp af operationelle programmer (OP'er), som fastlægger investeringsprioriteterne og de specifikke mål. De beskriver også, hvordan midlerne i løbet af programperioden6 vil blive brugt til at finansiere projekter. Medlemsstaterne fordeler deres nationale rammebeløb på de forskellige nationale eller regionale OP'er i overensstemmelse med deres nationale strategiske mål og målene for EU's samhørighedspolitik.

05

Gennemførelsen af samhørighedspolitikken er delt mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Kommissionens nuværende kollegium påbegyndte sin femårige mandatperiode i november 2014. De tjenestegrene i Kommissionen, der er ansvarlige for den overordnede forvaltning af disse politikområder, er Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO) og Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (GD EMPL). De kan give medlemsstaterne administrativ og teknisk støtte med henblik på at sikre, at midlerne anvendes korrekt7. I medlemsstaterne er det de nationale og/eller regionale programmyndigheder med ansvar for samhørighed, der under Kommissionens tilsyn og endelige ansvar har til opgave at sikre, at der med de tildelte EU-midler opnås valuta for pengene, og at de medfinansierede aktiviteter er lovlige og formelt rigtige8.

06

De vigtigste faser i en programperiode vises i figur 1. For hver programperiode vedtages der en ny lovgivningsmæssig ramme, og derefter forelægges og vedtages programmeringsdokumenterne. Gennemførelsen kan begynde fra 1. januar i det første år af programmeringsperioden, eller når OP'erne forelægges Kommissionen til godkendelse (alt efter hvilken dato der kommer først). Betalingerne fra EU-budgettet til OP'erne kan imidlertid først begynde, når OP'erne er blevet vedtaget. Forsinkelser i vedtagelsen af den retlige ramme eller OP'erne har derfor en afsmittende virkning på betalingerne fra EU-budgettet. Afslutningen er sidste fase i OP'ernes livscyklus og resulterer i en endelig betaling eller inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb.

07

Tidsplanen for faserne er ikke begrænset til perioden 2007-2013. F.eks. fandt en del af gennemførelsen og afslutningen af programperioden 2007-2013 sted efter 2013, da perioden 2014-2020 allerede var begyndt. Der var således overlapning mellem de to programperioder.

Figur 1

De vigtigste faser i programperioden 2007-2013

08

Den finansiering, der tildeles et OP, opdeles i årlige rater over den syvårige programperiode9. Hver rate medfører en budgetmæssig forpligtelse vedrørende de EU-midler, der under OP'et kan bruges til at medfinansiere støtteberettigede udgifter til projekter. Når en støttemodtager har afholdt sådanne udgifter, indsender medlemsstaten en anmodning om godtgørelse til Kommissionen, som derefter godkender en betaling over forpligtelsen. Midler anses for at være absorberet, når Kommissionen foretager en betaling10.

09

I programperioden 2007-2013 skulle forpligtelser anvendes (dvs. dækkes af en forfinansiering eller en mellemliggende betaling) inden for to år, så støttemodtagerne kunne afholde udgifter indtil den 31. december 2015 og efterfølgende anmode om godtgørelse. Hvis finansieringen ikke blev anvendt inden for to år, blev den frigjort, så den ikke længere kunne bruges af medlemsstaterne. Dette kaldes "n+2-reglen"11. N+2-reglen blev forlænget med ét år (dvs. n+3) for bestemte medlemsstater12 i forbindelse med bestemte forpligtelsesrater13.

Revisionens omfang og revisionsmetoden

10

Formålet med denne revision var at vurdere, om Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger var effektive med hensyn til at absorbere finansiering fra EFRU, ESF og Samhørighedsfonden i programperioden 2007-2013. Vi undersøgte navnlig:

 • om Kommissionen opdagede absorptionsproblemer og adresserede dem rettidigt ved hjælp af foranstaltninger, der tog sigte på at forbedre absorptionen, og ved at støtte medlemsstaternes gennemførelse af dem
 • om medlemsstaterne anvendte disse foranstaltninger under behørig hensyntagen til regeloverholdelse og valuta for pengene (jf. tekstboks 1).
11

Revisionen dækkede programperioden 2007-2013, men der henvises også til perioderne 2000-2006 og 2014-2020. Dette gøres af sammenligningshensyn og for at fremhæve risici vedrørende absorption i indeværende periode.

12

Vores revisionsarbejde omfattede:

 • en analyse af de bestemmelser i den retlige ramme for programperioden 2007-2013, som indvirker på absorption
 • en gennemgang af Kommissionens tekniske retningslinjer for gennemførelsen af visse retlige bestemmelser med indvirkning på absorption og afslutning
 • en vurdering af Kommissionens overvågningsprocedurer vedrørende absorption i programperioden 2007-2013, herunder det arbejde, der blev udført af taskforcen for bedre gennemførelse14
 • en analyse af 16 OP'er under EFRU og Samhørighedsfonden og fire ESF-OP'er i syv medlemsstater: Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Italien, Rumænien, Slovakiet og Spanien. Af disse OP'er blev syv OP'er under EFRU og Samhørighedsfonden og to ESF-OP'er undersøgt grundigt. En liste over de omfattede OP'er findes i bilag
 • revisionsbesøg i fire medlemsstater: Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Italien og Rumænien
 • interview med tjenestemænd fra GD REGIO og GD EMPL, herunder dem, der deltog i taskforcen for bedre gennemførelse.

Tekstboks 1

Absorption er et middel til at opnå resultater og ikke et mål i sig selv

En medlemsstats absorptionskapacitet er dens evne til produktivt og effektivt at bruge de finansielle ressourcer, den er blevet tildelt15. Revisionsretten har tidligere påpeget, at det er en stadig udfordring for Unionen at opnå gode kvalitative resultater fra ordninger, hvor midlerne forhåndstildeles blandt medlemsstaterne, og absorption er et implicit mål16. Vi har også rapporteret, at der i den lovgivningsmæssige ramme for perioden 2007-2013 primært var fokus på at bruge pengene i overensstemmelse med reglerne og kun begrænset fokus på performance17.

Absorption bør ikke være et mål i sig selv, men snarere et middel til at investere i foranstaltninger, der kan bidrage til at opfylde medlemsstaternes og EU's politikmål. Finansiering af samhørighedspolitikken er en vigtig opgave og bør sikre EU's borgere store fordele. Til det formål er det særlig vigtigt, at midlerne bruges på en måde, der giver valuta for pengene.

Bemærkninger

Kommissionen reagerede sent på den langsomme gennemførelse, men dens foranstaltninger bidrog til at øge absorptionen

13

Vi sammenlignede de tidsmæssige forhold omkring vedtagelsen af de retlige rammer for programperioderne 2007-2013 og 2014-2020 for at fastslå, hvor meget tid medlemsstaterne havde til at forelægge OP'er, før de respektive programperioder begyndte. Vi undersøgte de tidsmæssige forhold omkring vedtagelsen af OP'erne for programperioderne 2007-2013 og 2014-2020 for at fastslå, hvornår medlemsstaterne kunne begynde at absorbere midler. Vi undersøgte også absorptionsgraderne i programperioderne 2000-2006, 2007-2013 og 2014-2020 for at identificere ligheder i udgiftsmønstrene og fastslå, hvad der kan forventes i den aktuelle periode. Endelig vurderede vi, hvordan Kommissionen overvågede absorption i perioden 2007-2013, om den traf rettidige foranstaltninger, og hvad resultaterne var.

Den sene vedtagelse af den lovgivningsmæssige ramme og den langsomme gennemførelse medførte et øget pres for at absorbere midlerne

14

Vedtagelsen af den lovgivningsmæssige ramme er en vigtig forudsætning for udarbejdelsen af OP'erne, fordi den fastlægger regelsættet og giver medlemsstaterne retlig sikkerhed for, at OP'ernes udgiftsplaner og mål er i overensstemmelse med EU-målene. Tilsvarende markerer Kommissionens vedtagelse af OP'erne, at betalingerne fra EU-budgettet til disse kan begynde. For at sikre, at udbetalingerne kan begynde i starten af perioden, er det nødvendigt, at den lovgivningsmæssige ramme for en kommende programperiode foreslås af Kommissionen og vedtages af lovgiver i god tid før periodens begyndelse. På grundlag af tidligere erfaringer anslår vi, at følgende ville være en rimelig tidsramme:

 • Kommissionen stiller forslag til den lovgivningsmæssige ramme 30 måneder (to et halvt år) før periodens begyndelse
 • Lovgiver vedtager rammen inden for 18 måneder efter Kommissionens forslag
 • Medlemsstaterne forelægger, og Kommissionen vedtager, de nationale strategier (partnerskabsaftaler i programperioden 2014-2020) og OP'er inden for et år efter vedtagelsen af den retlige ramme.
15

Dette er vigtigt for at undgå et efterslæb i gennemførelsen og et for stort pres for at absorbere midler hen mod slutningen af perioden, eventuelt på bekostning af regeloverholdelse og opnåelse af valuta for pengene.

Den sene vedtagelse af den lovgivningsmæssige ramme og OP'erne havde en afsmittende virkning på gennemførelsen

16

I forbindelse med perioden 2007-2013 blev Kommissionens forslag til den generelle forordning fremsat næsten 30 måneder før programperiodens begyndelse og vedtaget næsten 24 måneder senere, dvs. næsten seks måneder før periodens begyndelse. I forbindelse med programperioden 2014-2020 blev Kommissionens forslag til forordningen om fælles bestemmelser fremsat næsten 27 måneder før programperiodens begyndelse, og lovgiver vedtog det først over 26 måneder senere, dvs. kun to uger før programperiodens begyndelse18. En oversigt over tidsforløbet i lovgivningsproceduren vises i figur 2.

17

Sammenlignet med programperioden 2007-2013 var der følgende årsager til, at det tog længere tid at vedtage forordningen om fælles bestemmelser for 2014-2020:

 • Kommissionen fremsatte sit lovgivningsforslag tre måneder senere (dvs. i oktober 2011 sammenlignet med juli 2004)
 • Forhandlingsprocessen mellem Rådet og Europa-Parlamentet varede to en halv måned længere, fordi man måtte afvente vedtagelsen af finansforordningen (i oktober 2012) og den flerårige finansielle ramme (først vedtaget i december 2013), og fordi den nye lovgivningsprocedure indebar flere forhandlinger19.
18

I sin meddelelse om den flerårige finansielle ramme efter 202020 erkendte Kommissionen, at den sene vedtagelse af FFR for 2014-2020 forsinkede de konkrete investeringer på forskellige politikområder (herunder samhørighedsområdet). Kommissionen har opfordret til, at der indgås en politisk aftale om FFR for perioden efter 2020 hurtigst muligt for at give de nationale og regionale myndigheder retlig og finansiel sikkerhed og gøre det muligt at starte gennemførelsen straks ved programperiodens begyndelse.

Figur 2

Tidsforløbet i forbindelse med forslaget til og vedtagelsen af den lovgivningsmæssige ramme for programperioderne 2007-2013 og 2014-2020

Kilde: Revisionsretten.

19

I programperioderne 2007-2013 og 2014-2020 var der ikke vedtaget nogen OP'er, da perioderne startede henholdsvis 1. januar 2007 og 1. januar 2014. I perioden 2007-2013 var der vedtaget et større antal OP'er ved udgangen af programperiodens første år end i perioden 2014-2020 (jf. tekstboks 2). Det skyldtes hovedsagelig den forsinkede vedtagelse af lovgivningspakken, og at forhandlingerne om vedtagelsen af partnerskabsaftalerne og OP'erne muligvis var mere krævende end i den foregående periode21 22.

Tekstboks 2

OP'erne for 2007-2013 og 2014-2020 blev vedtaget efter programperiodernes start

I programperioden 2007-2013 var 98 % (432 ud af 44023) af OP'erne blevet forelagt og 95 % (416 ud af 440) blevet vedtaget af Kommissionen pr. 31. december 2007. Hovedparten af OP'erne (91 %) blev vedtaget mellem juli og december 2007. Fra forelæggelsen til vedtagelsen af et OP gik der i gennemsnit ca. syv måneder.

I programperioden 2014-2020 var 95,5 % (371 ud af 38724) af OP'erne blevet forelagt og kun 55,8 % (216 ud af 387) blevet vedtaget af Kommissionen pr. 31. december 2014. Fra forelæggelsen til vedtagelsen af et OP gik der i gennemsnit ca. otte måneder.

Absorptionen var langsom de første år

20

Det årlige udgiftsmønster i programperioden 2007-2013 vises i figur 3. I starten af perioden var forpligtelserne langt større end betalingerne, fordi medlemsstaterne stadig var ved at bruge forpligtelserne fra programperioden 2000-2006, fordi OP'erne endnu ikke var vedtaget, eller fordi projektudvælgelsesprocedurerne endnu ikke var afsluttet. Ved udgangen af programperioden 2007-2013, da der var to år til støtteberettigelsesperiodens udløb (31. december 2015), var under to tredjedele af forpligtelserne blevet absorberet af betalinger.

Figur 3

Udgiftsmønster i programperioden 2007-2013 for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen.

21

En sammenligning af absorptionsmønstrene i programperioderne 2000-2006 og 2007-2013 viser, at de er stort set ens. I programperioden 2014-2020 er absorptionen langsommere ved udgangen af 2017 (fire år inde i programperioden). Figur 4 viser den kumulerede absorptionsgrad25 i de tre programperioder fra begyndelsen (år 1) til det år, hvor afslutningserklæringen skal indsendes (år 11).

Figur 4

Absorptionsgrad i programperioderne 2000-2006, 2007-2013 og 2014-2020 for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden

Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra Kommissionen.

22

Ud over den sene vedtagelse af den lovgivningsmæssige ramme og OP'erne identificerede vi mindst to andre faktorer, der førte til langsom absorption i de første år af programperioden 2007-2013 sammenlignet med den foregående periode. For det første blev støtteberettigelsesperioden for udgifterne - og dermed fristen for afslutning - for de fleste medlemsstaters vedkommende forlænget med seks måneder vedrørende programperioden 2000-2006 (til henholdsvis juni 2009 og september 2010)26. Dette forsinkede gennemførelsen af programperioden 2007-2013, fordi medlemsstaterne stadig var ved at bruge forpligtelserne fra den foregående periode. For det andet udbetaltes den fulde forfinansiering i perioden 2000-2006, når den første forpligtelse var indgået27, hvorimod forfinansieringen i programperioden 2007-2013 blev fordelt over årene 2007 til 2009.

23

Revisionsretten har tidligere rapporteret om risikoen for, at forsinkelserne i anvendelsen af bevillinger kan blive større vedrørende perioden 2014-2020 end vedrørende perioden 2007-201328. Ved udgangen af 2016 (tre år inde i programperioden) var kun 77 % af myndighederne med ansvar for OP'erne under EFRU, ESF og Samhørighedsfonden blevet udpeget. Dette forværrede den allerede langsomme start (jf. punkt 16 og 19 og tekstboks 2), idet medlemsstaternes myndigheder ganske vist kan iværksætte indkaldelser af forslag og udvælge projekter, men ikke kan indsende udgiftsoversigter til Kommissionen, før de er blevet udpeget som ansvarlige. I maj 2018 var udpegelsesprocessen næsten gennemført.

24

Det fremgår af det første, andet og tredje endelige regnskab, som medlemsstaterne indsendte, at der pr. 1. marts 2018 kun var afholdt udgifter svarende til 5 % af det tildelte budget for hele programperioden29.

25

Kommissionen rapporterede, at projektudvælgelsen i programperioden 2014-2020 begyndte langsomt. I juli 2017 var den dog var nået op på samme niveau som i den foregående periode30, og herefter forventer Kommissionen, at gennemførelsesgraderne stort set vil være de samme som i programperioden 2007-2013. I lyset af absorptionsproblemerne i programperioden 2007-2013 og den langsommere start på perioden 2014-2020 er det imidlertid sandsynligt, at der også vil opstå absorptionsproblemer i 2014-2020.

26

Revisionsretten bemærkede for ni medlemsstaters vedkommende31, at de udestående forpligtelser vedrørende ESI-fondene for 2014-2020 ved udgangen af 2016 udgjorde over 15 % af de offentlige udgifter i 2016. I betragtning af de betragtelige forpligtelsesbevillinger, som stadig er disponible under FFR for 2014-2020, kan det for medlemsstater, hvor ESI-midlerne udgør en betydelig del af de offentlige udgifter, være en udfordring at identificere projekter af tilstrækkelig høj kvalitet, som de disponible midler kan bruges på, eller at yde medfinansiering32.

I programperioden 2007-2013 varierede medlemsstaternes absorptionsmønstre, og flere medlemsstater fik ikke brugt al den disponible finansiering

27

Vores undersøgelse af absorptionen i medlemsstaterne i programperioden 2007-2013 viser, at nogle medlemsstater absorberede midlerne hurtigere end andre. Det skal dog bemærkes, at absorption er et middel til at opnå mål og resultater og ikke et mål i sig selv. Figur 5 viser absorptionsforskellene mellem medlemsstaterne.

Figur 5

Absorptionsgrader i medlemsstaterne sammenlignet med EU-gennemsnittet i programperioden 2007-2013 for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden

Note: Ved undersøgelsen af medlemsstaternes absorptionsmønstre i programperioden 2007-2013 tog vi hensyn til betalinger foretaget mellem 2009 og 2015. Betalinger foretaget i 2007 og 2008 blev ikke medregnet, da der stort set kun var tale om forfinansieringsbetalinger. Betalinger foretaget i 2014 og 2015 blev medregnet på grund af n+2-reglen.

Kilde: Revisionsretten på grundlag af data fra Kommissionen pr. februar 2018.

28

Ifølge de oplysninger, der var tilgængelige fra Kommissionen i begyndelsen af 2018, var den gennemsnitlige absorptionsgrad i EU 97,2 %33. Nogle medlemsstater fik ikke brugt den disponible finansiering inden for den fastsatte tid (n+2/3) eller havde ikke tilstrækkelige støtteberettigede udgifter til at udnytte alle de tildelte midler ved afslutningen (jf. figur 6). Ifølge oplysningerne fra Kommissionen beløb de uudnyttede midler sig ved udgangen af 2017 til 4,4 milliarder euro34. De projekter, der blev suspenderet på grund af administrative eller retslige procedurer, beløb sig til ca. 853,8 millioner euro, og de berørte medlemsstaters absorption af disse midler afhænger af sagernes udfald35. Den endelige absorptionsgrad og det samlede beløb for de uudnyttede midler kan først bekræftes, når alle OP'er blevet afsluttet, og eventuelle finansielle korrektioner og inddrivelser er blevet fastsat.

Figur 6

Ubrugt finansiering og suspenderede projekter i programperioden 2007-2013 (millioner euro)

Note: Figuren omfatter ikke frigørelser på i alt 229,4 millioner euro vedrørende OP'er for europæisk territorialt samarbejde.

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen.

Kommissionens foranstaltninger til at adressere absorptionsvanskeligheder kom sent, men havde en effekt på absorptionen

29

Kommissionen bør regelmæssigt overvåge gennemførelsen af budgettet og træffe passende foranstaltninger, når der konstateres forsinkelser i gennemførelsen. Endvidere bør den drage fordel af erfaringerne fra tidligere programperioder med henblik på at forbedre anvendelsen af midlerne.

Kommissionen overvågede regelmæssigt gennemførelsen af budgettet

30

Kommissionen har forskellige informationskilder, den kan bruge til at overvåge anvendelsen af EU-midler i medlemsstaterne. I programperioden 2007-2013 udarbejdede og indsendte forvaltningsmyndighederne årlige gennemførelsesrapporter for hvert OP til Kommissionen senest den 30. juni i det følgende år, første gang i juni 200836.

31

Den generelle forordning fastlægger, hvilke oplysninger der skal indgå i de årlige gennemførelsesrapporter, nemlig oplysninger om den finansielle gennemførelse, om fremskridtene med hensyn til at nå de fastsatte mål og om eventuelle store problemer og dertil knyttede afhjælpende foranstaltninger. Oplysningerne i de årlige gennemførelsesrapporter blev suppleret med oversigter over støtteberettigede udgifter. Medlemsstaterne indsendte også overslag over deres betalingsanmodninger to gange om året. Kommissionen indhentede yderligere oplysninger på overvågningsudvalgets møder (to gange om året i gennemsnit) og på de årlige statusmøder og tekniske møder.

32

GD EMPL og GD REGIO foretog regelmæssig overvågning af medlemsstaternes finansielle gennemførelse af programmerne, bl.a. ved hjælp af en månedlig rapport om budgetgennemførelsen, som omfattede alle medlemsstater og OP'er. Overvågningen fandt sted på EU-niveau, medlemsstatsniveau og programniveau. Hen mod slutningen af programperioden 2007-2013 styrkede Kommissionen sin overvågning ved regelmæssigt at følge op på gennemførelsen af GD'ets interne årlige forvaltningsplan.

Nogle medlemsstater traf foranstaltninger til at adressere absorptionsvanskeligheder på et forholdsvis tidligt stadium, men problemet varede ved

33

Nogle af de besøgte medlemsstater havde konstateret vanskeligheder med gennemførelsen af strukturfondene forholdsvis tidligt i programperioden og udarbejdede handlingsplaner eller traf foranstaltninger til at adressere dem. F.eks. var der i Italien, Rumænien og Den Tjekkiske Republik udarbejdet handlingsplaner allerede i 2011. Ved udgangen af 2014, da der var ét år tilbage til at bruge den disponible finansiering, var absorptionsgraden for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden ca. 77 % i EU-28. I Italien, Rumænien, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet og Bulgarien lå absorptionsgraden langt under dette niveau, nemlig mellem 61 % og 68 %, mens den i Kroatien37 var ca. 46 %.

Selv om TFBI blev oprettet sent, opnåede den betydelige resultater

34

I november 2014, 11 måneder efter programperiodens udløb, oprettede Kommissionen38 taskforcen for bedre gennemførelse (TFBI). Den skulle støtte medlemsstater, der i gennemførelsen af deres OP'er havde svært ved at få brugt den resterende finansiering fra perioden 2007-2013.

35

TFBI, som blev repræsenteret af medarbejdere fra GD REGIO39, arbejdede med de medlemsstater, hvis samlede absorptionsgrad lå under EU-gennemsnittet (Bulgarien, Rumænien, Slovakiet, Den Tjekkiske Republik, Italien og Kroatien)40. Den arbejdede også med Ungarn, som i 2014 var i fare for at miste finansiering på grund af automatisk frigørelse, selv om landets absorption var tæt på EU-gennemsnittet. I alt koncentrerede TFBI sig om 38 OP'er under EFRU og Samhørighedsfonden. Tekstboks 3 giver en oversigt over TFBI's arbejde.

Tekstboks 3

Taskforcen for bedre gennemførelse

TFBI var ansvarlig for at udarbejde handlingsplaner (eller gennemgå eventuelle eksisterende planer) sammen med hver af de berørte medlemsstater for at forbedre gennemførelsen. Til dette formål identificerede den foranstaltninger tilladt inden for den lovgivningsmæssige ramme, som kunne bidrage til at øge absorptionen (jf. punkt 41-78 for en detaljeret oversigt over de vigtigste foranstaltninger, der kunne anvendes af medlemsstaterne). Den afholdt tekniske møder med de nationale myndigheder for at følge op på gennemførelsen af handlingsplanerne og arrangerede seminarer om særlige emner (f.eks. afslutning eller store projekter) med henblik på at muliggøre udveksling af gode praksis og forbedre den administrative kapacitet.

36

Vores undersøgelse af tekniske dokumenter41 fra TFBI til medlemsstaterne bekræftede, at de adresserede absorption og risici med hensyn til lovlighed og formel rigtighed. Dokumenterne omhandlede imidlertid ikke, hvordan midlerne kunne bruges godt, eller hvordan der kunne skabes bedre output og gode resultater.

37

TFBI havde overvåget medlemsstaternes fremskridt med hensyn til de aftalte foranstaltninger. Den måde, hvorpå medlemsstaterne rapporterede om deres resultater, gjorde det imidlertid vanskeligt at få et overblik over alle de anvendte foranstaltninger og virkningen af hver enkelt foranstaltning på absorptionen.

38

I løbet af ét år steg absorptionsgraden for EU-28 fra ca. 77 % (december 2014) til næsten 90 % (december 2015). I de medlemsstater, der fik støtte af TFBI, steg absorptionsgraden betydeligt, i nogle tilfælde med mere end 20 procentpoint (jf. tabel 1).

Tabel 1

Stigning i absorptionsgraden i de medlemsstater, der fik støtte af TFBI

Medlemsstat Absorptionsgrad
December 2014
(%)
Absorptionsgrad
December 2015
(%)
Stigning i absorption
(procentpoint)
Den Tjekkiske Republik 64,4 85,3 20,9
Slovakiet 61,7 87,60 25,9
Bulgarien 68,0 87,5 19,5
Italien 63,8 79,9 16,1
Ungarn 76,1 88,4 12,3
Rumænien 62,1 77,0 14,9

Note: Slovenien og Kroatien optræder ikke i tabellen, eftersom deres situation ikke kunne sammenlignes med de øvrige medlemsstaters (jf. fodnote 37 og 40).

39

De besøgte medlemsstater sagde, at de havde fundet TFBI nyttig på grund af dens tekniske vejledning og bistand, navnlig vedrørende faseinddeling af store projekter (jf. punkt 60-62). De sagde også, at TFBI havde fungeret som et formelt forum for adressering af gennemførelsesproblemer og havde faciliteret vidensdeling. Den Tjekkiske Republik og Ungarn mente, at TFBI var blevet oprettet for sent, da disse to medlemsstater allerede var begyndt at træffe foranstaltninger til at øge absorptionen.

40

TFBI ophørte med at arbejde ved udgangen af 2015. Kommissionen anså TFBI's arbejdsstrategi og -metode for at være effektiv og videreførte den derfor ved at oprette en permanent enhed, enheden for bedre gennemførelse, der skulle støtte gennemførelsen i programperioden 2014-2020.

De forskellige foranstaltninger fremskyndede absorptionen, men manglede fokus på resultater

41

Vi så på de vigtigste foranstaltninger, som medlemsstaterne anvendte, og undersøgte deres effekt med hensyn til at øge absorptionen samt deres indvirkning på den leverede performance og overholdelsen af reglerne for støtteberettigelse.

42

Den EU-finansiering, der stilles til rådighed for medlemsstaterne, bør anvendes fuldt ud og på den bedst mulige måde med henblik på at opfylde OP'ernes mål. Til det formål bør medlemsstaterne anvende de foranstaltninger, der tillades af forordningen, under behørig hensyntagen til, at der opnås valuta for pengene, og at udgifterne er formelt rigtige.

Omprogrammering var et effektivt redskab til optimering af absorptionen, men førte til betydelige ændringer af de oprindelige planer, hvilket skabte risici med hensyn til opnåelse af valuta for pengene

43

Revision (eller omprogrammering) af OP'er er et vigtigt redskab til at optimere absorptionen og undgå frigørelser, dvs. at midlerne ikke bliver brugt. Det giver også medlemsstaterne fleksibilitet, så de kan tilpasse sig forandrede omstændigheder. Dette redskab blev anvendt hyppigt i programperioden 2007-2013 og resulterede i betydelige ændringer af den oprindelige finansieringsplan. Vi bemærkede imidlertid også nogle risici med hensyn til opnåelse af valuta for pengene i forbindelse med anvendelsen af omprogrammering (jf. punkt 53 og 55).

44

Omprogrammeringsmetoderne omfatter overførsel af midler mellem OP'er og mellem prioriteter (herunder indførelse af nye prioriteter eller fjernelse af eksisterende), ændring af medfinansieringssatser eller ændring af den offentlige og den private del af de nationale bidrag.

45

Vi vil i de følgende afsnit (punkt 46-59) beskrive den ændring af regelsættet, der har gjort det lettere at foretage omprogrammering, analysere omprogrammeringens effekt på den oprindelige planlægning og illustrere anvendelsen af de forskellige omprogrammeringsmetoder i vores stikprøve på 20 OP'er.

En ændring af forordningen gjorde det lettere at revidere OP'er

46

OP'er kan revideres på medlemsstatens initiativ eller på Kommissionens initiativ efter aftale med medlemsstaten. Betingelserne for sådanne revisioner er fastsat i artikel 33 i den generelle forordning, som er meget bredt formuleret og giver medlemsstaterne en betydelig handlefrihed. Et OP kan revideres: efter betydelige socioøkonomiske forandringer, af hensyn til væsentlige ændringer i EU's prioriteter eller i nationale eller regionale prioriteter, på baggrund af en evaluering, der viser en betydelig afvigelse fra de oprindeligt fastsatte mål, eller på baggrund af gennemførelsesvanskeligheder. Kommissionen skal godkende eller afvise revisionen af OP'et senest tre måneder efter, at medlemsstaten formelt har indgivet den. Oprindelig skulle medlemsstaterne foretage en evaluering, når de reviderede OP'er. Dette krav blev lempet i 2010, hvor det blev fastsat, at medlemsstaterne skal fremlægge en analyse, der retfærdiggør revisionen af et OP og dets forventede effekt. Denne ændring af den generelle forordning skulle gøre det nemmere at tilpasse OP'erne42.

Hyppige revisioner af OP'er rejser tvivl om programmeringen

47

I programperioden 2007-2013 foretog medlemsstaterne hyppigt omprogrammering. 19 af de 20 OP'er i vores stikprøve blev omprogrammeret flere gange i løbet af perioden, somme tider mere end én gang i løbet af et år. Vi konstaterede endvidere i 8 af de 20 undersøgte OP'er, at der mellem to foretagne omprogrammeringer var et interval på under fem måneder. F.eks. var der otte forskellige versioner af ét tjekkisk EFRU-OP, "Virksomheder og innovation", hvoraf to blev indsendt i 2013 og yderligere to i 2015. Figur 7 giver et overblik over antallet af indsendte versioner for hvert OP i programperioden 2007-2013.

Figur 7

Antal indsendte versioner for hvert OP

Kilde: Revisionsretten.

48

Omprogrammering gør det muligt for medlemsstaterne at tilpasse deres operationer efter ændrede omstændigheder og ændringer i EU's politikker. Ikke desto mindre rejser hyppigheden af omprogrammeringerne tvivl om pålideligheden af de analyser, der ligger til grund for programmeringsprocessen (f.eks. den oprindelige behovsanalyse og forhåndsevaluering) og de efterfølgende revisioner.

Omprogrammering førte til betydelige ændringer i de finansielle tildelinger til prioriteterne, men de blev ikke altid afspejlet i resultatindikatorernes målværdier

49

Ofte foretages omprogrammeringen af OP'er ved at overføre finansielle tildelinger mellem forskellige OP'er eller mellem forskellige prioriteter i de enkelte OP'er. Dette giver medlemsstaterne mulighed for at overføre midler til foranstaltninger, hvor efterspørgslen efter finansiering er større, eller hvor gennemførelsen er nemmere. Generelt kræver en væsentlig ændring i den finansielle tildeling en tilsvarende ændring i resultatindikatorerne og disses målværdier, så det kan afgøres, om der opnås valuta for pengene med de investerede midler.

50

I 9 af de 20 OP'er i vores stikprøve blev der overført midler til eller modtaget midler fra andre OP'er. I de fleste af disse OP'er (8 af de 9), var overførslen på under 10 % af EU's oprindelige OP-bidrag. I ét slovakisk OP, "Konkurrenceevne og økonomisk vækst", steg EU's bidrag til OP'et imidlertid med 25,4 %.

51

Medlemsstaterne overførte også midler mellem forskellige prioriteter, hvilket i nogle tilfælde indebar betydelige ændringer i forhold til de oprindeligt programmerede beløb (jf. tekstboks 4).

Tekstboks 4

Betydelige overførsler af EU-bidrag mellem forskellige prioriteter

I det tjekkiske EFRU-OP "Virksomheder og innovation" blev midlerne til prioritet 3.2 "Virksomhedsudvikling" forøget med 52,2 % (fra 663 millioner euro til over 1 milliard euro), og midlerne til prioritet 3.4 "Innovation" forøget med 35,8 % (fra 680,1 million euro til 923,7 millioner euro) med henblik på at fremskynde absorptionen.

I det italienske EFRU-OP "Sicilien" blev midlerne til prioritet 6 "Bæredygtig byudvikling" forøget med 17,5 % (fra 539,5 til 634 millioner euro) for at fremskynde absorptionen.

52

I ét ungarsk OP førte ændringer af den finansielle tildeling ikke til en ændring af resultatindikatorens målværdi (jf. tekstboks 5).

Tekstboks 5

Betydelige overførsler af EU-bidrag mellem forskellige prioriteter uden en tilsvarende justering af resultatindikatorens målværdi

Det ungarske EFRU-OP "Miljø og energi" blev revideret fire gange. I 2012 blev der foretaget en overførsel fra et andet OP, mens der i 2013, 2015 og 2016 blev foretaget overførsler mellem forskellige prioriteter. Midlerne blev omfordelt til prioriteter med projekter, der kunne gennemføres hurtigere. Det betød, at EU's bidrag til prioritet 5 "Effektiv energianvendelse" blev forhøjet med 390 % (fra 131,2 til 642,6 millioner euro). Samtidig blev målværdien for indikatoren "energiressourcer sparet ved hjælp af energieffektivitet" i 2012 reduceret til under en tredjedel fra 11 til 2,7 petajoules pr. år, men den blev ikke undersøgt, da prioritetsaksen fik tildelt yderligere finansiering.

53

De nævnte eksempler illustrerer, at fokuseringen på absorption og hurtig anvendelse af pengene udgør en risiko med hensyn til opnåelse af bedre resultater ved hjælp af EU-midler.

En forhøjelse af EU's medfinansieringssats øger absorptionen, men reducerer den værdi, der kan opnås ved hjælp af EU-midlerne

54

En forhøjelse af EU's medfinansieringssats hjælper medlemsstaterne med at sætte fart i absorptionen og reducerer omfanget af midler, der er i fare for at blive frigjort. På denne måde kan en medlemsstat få godtgjort alle sine tidligere anmeldte udgifter med den reviderede sats. En forhøjelse af medfinansieringssatsen muliggør øjeblikkelig og hurtig absorption af midler med tilbagevirkende kraft.

55

En forhøjelse af medfinansieringssatsen letter presset på det nationale budget, fordi medlemsstatens oprindeligt planlagte bidrag til OP'et reduceres, men den reducerer OP'ets samlede værdi. Det betyder, at skalaen (antallet eller størrelsen) af interventionerne også reduceres, medmindre medlemsstaten alligevel investerer de midler, der oprindelig var afsat på nationalt plan. Der kan derfor komme en negativ indvirkning på, hvilke mål og resultater OP'erne kan nå, og dette indvirker på den værdi, der kan opnås ved hjælp af de udbetalte EU-midler.

56

Over halvdelen af OP'erne i vores stikprøve (11 af de 20 OP'er) var fra starten programmeret med EU's maksimale medfinansieringssats i henhold til forordningen43. I otte OP'er blev medfinansieringssatsen forhøjet i løbet af perioden. Tabel 2 viser forhøjelsen af EU's medfinansieringssats og faldet i det nationale bidrag. I forbindelse med disse otte OP'er blev det nationale bidrag reduceret med i alt 4,8 milliarder euro.

Tabel 2

Fald i det nationale bidrag som følge af højere medfinansieringssats

Medlemsstat Operationelt program Oprindelig EU-medfinansieringssats
(i %)
Ændret EU-medfinansieringssats
(i %)
Fald i det nationale bidrag
(millioner euro)
Rumænien Miljø 80 85 302,1
Bulgarien Miljø 81 85 75,5
Spanien Forskning, udvikling og innovation (FUI) for og af virksomheder - teknologifond 67 75 356,8
Videnbaseret økonomi 70 80 259,0
Italien Calabrien ESF 50 75 286,8
Sikkerhed for udvikling 50 75 386,0
Calabrien 50 75 999,4
Sicilien 50 75 2 179,8
  I alt     4 845,4

Note: I henhold til forordningen er den maksimale EU-medfinansieringssats 85 % for Bulgarien og Rumænien, 80 % for Spanien og 75 % for Italien.

Kilde: Revisionsretten.

Medlemsstaterne indførte private bidrag for at øge deres absorptionsgrad, men dette førte også til reducerede interventioner

57

Medlemsstaternes nationale medfinansiering kan enten ydes som et rent offentligt nationalt bidrag eller også omfatte et privat bidrag. Når et program omfatter et privat bidrag, skal OP-finansieringsplanen44 tage højde for den finansiering, der leveres af private tilskudsmodtagere.

58

En stigning i de private bidrag kan hjælpe med at absorbere midlerne hurtigere, eftersom de supplerer de offentlige nationale udgifter, der skal godtgøres som led i EU's medfinansiering, og/eller erstatter de offentlige nationale bidrag, der er nødvendige for at matche EU's medfinansiering. Virkningen er øjeblikkelig og har en positiv engangseffekt på absorptionen af EU-midler ved at øge de støtteberettigede udgifter, der kan godtgøres. Eftersom en del af det private bidrag er udgifter, der ville være afholdt uanset det offentlige bidrag, indebærer erstatningen af det offentlige bidrag med det private en reduktion af medlemsstatens samlede investering. Som anført ovenfor (jf. punkt 55) reducerer dette interventionens skala med hensyn til at opfylde samhørighedspolitikkens mål.

59

Ved begyndelsen af programperioden var der ingen af de 20 OP'er i vores stikprøve, der havde en privat komponent i deres OP-finansieringsplan. Ved udgangen af programperioden blev der indført et privat bidrag i fem OP'er, hvilket samtidig reducerede det offentlige nationale bidrag. Tabel 3 viser det indførte private bidrag og det teoretiske EU-bidrag, dette kunne udløse.

Tabel 3

Privat bidrag til erstatning af det offentlige bidrag og generering af et teoretisk EU-bidrag

Medlemsstat OP Privat bidrag indført
(millioner euro)
Medfinansieringssats
(%)
Teoretisk EU-bidrag genereret af privat bidrag
(millioner euro)
Spanien Forskning, udvikling og innovation (FUI) for og af virksomheder - teknologifond 500,5 75 375,4
Den Tjekkiske Republik Virksomheder og innovation 472,5 85 401,6
Miljø 97,2 85 82,7
Ungarn Miljø og energi 85,1 85 72,3
Det nordlige Ungarn 54,2 85 46,0

Note: Det teoretiske EU-bidrag, der blev genereret ved at inkludere private udgifter, er beregnet ved at anvende EU's medfinansieringssats på det private bidrag. Det endelige bidrag genereret af private udgifter vil først kunne fastslås på afslutningstidspunktet.

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra Kommissionen.

Faseinddeling reducerer risikoen for frigørelse, hvis projekter ikke er helt færdige ved afslutningen

60

Regelsættet for perioden 2007-2013 gav mulighed for at gennemføre et stort projekt45 over to programperioder, dvs. inddele projektet i to faser til gennemførelse i henholdsvis 2007-2013 og 2014-202046. Selv om den generelle forordning kun muliggjorde faseinddeling af store projekter, gik Kommissionen videre i sine afslutningsretningslinjer og udvidede princippet om faseinddeling til også at omfatte mindre projekter med en værdi på mindst 5 millioner euro47.

61

Fordelen ved faseinddeling er, at den mindsker risikoen for, at igangværende store projekter, som ikke er funktionelle senest den 31. marts 2017 (dvs. datoen for indgivelse af afslutningsdokumenterne) eller allersenest den 31. marts 201948, anses for ikke-støtteberettigede, og den relevante EU-støtte dermed ikke bliver brugt. I 9 af de 1449 OP'er i vores stikprøve valgte man at faseinddele store projekter eller projekter på over 5 millioner euro. Anvendelsen af faseinddeling reducerede risikoen for, at 4,5 milliarder euro i EU-medfinansiering til disse projekter (3,8 milliarder euro til store projekter og 0,7 milliarder euro til projekter på over 5 millioner euro) ikke ville blive brugt i programperioden 2007-2013.

62

Faseinddeling er til gavn for absorptionen og tager højde for, at projektgennemførelsen ikke slutter ved programmets udløb, men en nylig revision har vist, at reglerne for faseinddeling er mere komplicerede og restriktive på samhørighedsområdet end under politikken for udvikling af landdistrikter, selv om de to politikområder ligner hinanden meget50.

Retrospektive projekter blev brugt til at absorbere EU-midler, men de udgør en betydelig risiko for dødvægt

63

Projekter eller operationer betegnes som retrospektive, når de har afholdt udgifter eller er blevet afsluttet før den formelle ansøgning om eller tildeling af EU-medfinansieringen, så de finansieres med tilbagevirkende kraft. Retrospektive projekter er endnu et middel til at absorbere finansiering ved at skabe nye udgifter eller erstatte ikkestøtteberettigede udgifter.

64

Der foreligger klare risici med hensyn til opnåelse af valuta for pengene i forbindelse med retrospektive projekter, da de ofte udvælges, påbegyndes eller gennemføres uden at være udtrykkeligt forbundet med et programs mål eller med specifikke lovkrav vedrørende EU-støtte. I sin vejledning om EU-bistand med tilbagevirkende kraft51 fraråder Kommissionen brugen af retrospektive projekter, da de indebærer en høj risiko for manglende overholdelse af de relevante EU-regler og nationale regler.

65

Det forhold, at retrospektive projekter allerede gennemføres med national finansiering, rejser desuden tvivl om merværdien af at bruge EU-midler til at medfinansiere dem. Der er endvidere en risiko for dødvægt, idet disse projekter ville være blevet gennemført også uden EU-finansiering.

66

Tre af de fire medlemsstater, vi besøgte (Italien, Ungarn og Rumænien), oplyste, at de anvendte retrospektive projekter (jf. tekstboks 6).

Tekstboks 6

Anvendelse af retrospektive projekter og udgifter

Forvaltningsmyndigheden for det italienske OP "Sicilien" oplyste, at de samlede støtteberettigede udgifter vedrørende retrospektive projekter i 2014 beløb sig til 437,3 millioner euro. Den anslog, at de tilsvarende udgifter i 2015 kunne beløbe sig til 250 millioner euro.

Med hensyn til de to ungarske OP'er "Transport" og "Miljø og energi" oplyste de nationale myndigheder, at der vedrørende de identificerede retrospektive projekter var afholdt støtteberettigede omkostninger på i alt henholdsvis 195,1 million euro og 74,5 millioner euro.

Med hensyn til det rumænske OP "Menneskelige ressourcer og udvikling" oplyste de nationale myndigheder, at der blev identificeret syv retrospektive projekter med støtteberettigede omkostninger på i alt 166,7 millioner euro. Til finansiering af disse projekter blev der fra visse prioriteter overført i alt 110 millioner euro til den prioritet, hvor de retrospektive projekter kunne indgå.

67

Medlemsstaterne er ikke forpligtet til at rapportere til Kommissionen om de udgifter, der anmeldes med tilbagevirkende kraft. Kommissionen har derfor ikke kendskab til omfanget og den finansielle effekt af de udgifter, der anmeldes med tilbagevirkende kraft, selv om der er klare risici forbundet med denne finansiering. Vores arbejde med henblik på revisionserklæringen viser, at mange medlemsstater gør brug af udgifter med tilbagevirkende kraft, og at EU's medfinansiering af retrospektive projekter sandsynligvis er betydelig i perioden 2007-2013.

68

Under vores arbejde med henblik på årsberetningen for 2015 konstaterede vi fejl i udgifter vedrørende retrospektive projekter (jf. tekstboks 7). I en tidligere beretning har Revisionsretten sagt, at der er større tendens til fejl i sådanne projekter end i projekter, der udvælges på normal vis52.

Tekstboks 7

Ikkestøtteberettigede udgifter afholdt af retrospektive projekter

Et italiensk projekt til forbedring af kloaksystemet i en kommune blev godkendt og finansieret med nationale midler. Projektudgifterne på 2,5 millioner euro blev efterfølgende inkluderet i OP'et "Campania" som et projekt til medfinansiering med tilbagevirkende kraft.

Under vores revision konstaterede vi, at anvendelsesområdet for en offentlig kontrakt var blevet ændret, hvilket var i strid med de relevante bestemmelser. Det betød, at næsten 30 % af de anmeldte udgifter ikke var støtteberettigede og ikke burde være anmeldt med henblik på medfinansiering.

69

I programperioden 2014-2020 er anvendelsen af retrospektive projekter i nogen grad blevet begrænset. Operationer (omfattende ét eller flere projekter), der er begyndt at afholde udgifter, men ikke er fysisk afsluttet eller fuldt gennemført, før støttemodtageren forelægger forvaltningsmyndigheden ansøgningen om støtte under programmet, kan være berettigede til EU-støtte53. Risikoen for ikkestøtteberettigede udgifter samt spørgsmålet om merværdien af EU's medfinansiering findes imidlertid stadig.

Selv om støtteberettigelsesperioden blev forlænget, blev 8 % af bevillingerne til de finansielle instrumenter ikke brugt og havde dermed ingen revolverende effekt

70

I programperioden 2007-2013 kunne medlemsstaterne absorbere midler midlertidigt ved at indbetale dem til et finansielt instrument og modtage godtgørelse fra Kommissionen, hvorved de undgik risikoen for frigørelse i gennemførelsesfasen. For at bidrage til at forbedre absorberingen udsatte Kommissionen desuden udløbet af støtteberettigelsesperioden for de finansielle instrumenters udbetalinger til de endelige modtagere fra den 31. december 2015 til den 31. marts 201754. Dette betød, at der blev udbetalt yderligere 1,6 milliarder euro til de endelige modtagere55. Revisionsretten har behandlet dette emne i tidligere beretninger56.

71

En vigtig fordel ved finansielle instrumenter er deres revolverende effekt, dvs. at der er mulighed for at anvende bevillinger til finansielle instrumenter mere end én gang. Det er derfor vigtigt, at de fulde bevillinger til finansielle instrumenter anvendes i programperioden, så den revolverende effekt kan opnås.

72

Vi har tidligere rapporteret, at lave udbetalingssatser, især i de første år af programperioden 2007-2013, begrænsede den revolverende effekt57. Kommissionen rapporterede i oktober 2017 om den finansielle gennemførelse af de finansielle instrumenter pr. 31. marts 2017 (ved afslutningen). En skrivebordsgennemgang af tallene i denne rapport afslørede en række uoverensstemmelser og unøjagtigheder i medlemsstaternes rapportering58. Eftersom afslutningsprocessen stadig er i gang, bør Kommissionen kunne kontrollere pålideligheden af de tal, der bruges i forbindelse med afslutningen af OP'erne.

73

Ikke desto mindre anslår vi på grundlag af de data, som medlemsstaterne indsendte til Kommissionen ved afslutningen, at ca. 8 % af bevillingerne til finansielle instrumenter (dvs. 0,9 milliarder euro ud af 11,3 milliarder euro) ikke var blevet anvendt inden fristen den 31. marts 2017 og derfor skal returneres til OP'erne59. Disse midler kan i overensstemmelse med 10 %-fleksibilitetsreglen i afslutningsretningslinjerne overføres fra de underpræsterende finansielle instrumenters prioritetsakse til en anden prioritetsakse, hvis der er tilstrækkelige overskydende beløb til rådighed. Med hensyn til de OP'er, hvor disse betingelser ikke er opfyldt, skal de midler, der returneres til OP'erne, betales tilbage til EU-budgettet (helt eller delvis). De midler, der blev returneret til OP'erne, havde ikke haft nogen revolverende effekt, og de afholdte administrationsgebyrer skabte ingen merværdi for EU-budgettet, selv om de var i overensstemmelse med de finansielle aftaler.

Aftalemæssige forskud udbetalt hen mod udgangen af støtteberettigelsesperioden kan skabe risici med hensyn til opnåelse af valuta for pengene og regeloverholdelse

74

Udbetaling af aftalemæssige forskud er en almindelig markedspraksis, der gør det muligt for kontrahenten at dække de indledende udgifter til mobilisering af de ressourcer, der er nødvendige i forbindelse med levering af de tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er indgået kontrakt om. Ifølge Kommissionen er sådanne forskud typisk i størrelsesordenen 10 % til 40 % af kontraktens værdi.

75

Et aftalemæssigt forskud er støtteberettiget, hvis det blev udbetalt til kontrahenten senest den 31. december 2015 og konverteret til faktiske udgifter senest den 31. marts 2017. Endvidere skal forskuddet være i overensstemmelse med de nationale regler og de aftalemæssige forpligtelser. I forbindelse med projekter, der blev godkendt hen mod udgangen af støtteberettigelsesperioden (dvs. den 31. december 2015), kan behovet for at fuldføre dem inden afslutningsfristen (dvs. den 31. marts 2017) have resulteret i, at midler blev tildelt projekter baseret på deres evne til at afholde udgifter hurtigt snarere end på deres evne til at levere resultater.

76

To af de fire medlemsstater, vi besøgte (Den Tjekkiske Republik og Ungarn), anvendte aftalemæssige forskud til at øge absorptionen. For eksempel oplyste den tjekkiske forvaltningsmyndighed, at de samlede forskudsfakturaer vedrørende OP'et "Miljø" pr. september 2016 beløb sig til 133 millioner euro i EU-bidrag. Dette udgjorde ca. 5 % af den samlede absorption i 2014 og 2015 (jf. tekstboks 8).

Tekstboks 8

Forskud på en stor procentdel af kontraktværdien

I forbindelse med det tjekkiske OP "Miljø" blev der anvendt aftalemæssige forskud for at undgå frigørelser og forbedre absorptionen. Mellem november 2013 og marts 2016 blev de nationale regler gradvis lempet, og støttemodtagerne blev både tilskyndet til og hjulpet med at anvende forskud. I 2014 og 2015 var det tilladt at udbetale aftalemæssige forskud på op til 90 % af kontraktværdien uden dokumentation i form af afregningsfakturaer. Efter november 2015 var det tilladt at udbetale aftalemæssige forskud på 100 % af kontraktværdien, men de nationale myndigheder oplyste, at attestering ikke kunne finde sted uden bevis på afregning af fakturaer. Dette ligger ud over, hvad Kommissionen har identificeret som markedspraksis (jf. punkt 74). Med hensyn til absorptionen øger den høje procentdel af kontraktværdien risikoen for, at forskuddet ikke bliver anvendt inden fristen, hvilket kan medføre, at EU-midler enten går tabt eller udbetales forkert.

77

Vi har tidligere rapporteret, at anmeldelse af aftalemæssige forskud medfører en risiko for ikkestøtteberettigede udgifter ved afslutningen, navnlig når forskuddene udgør en høj procentdel af kontraktværdien. Forskuddene kunne omsættes til faktiske udgifter indtil den 31. marts 2017, så jo tættere på fristen de faktiske udgifter blev afholdt, desto kortere tid havde revisionsmyndighederne til at kontrollere dem og give sikkerhed for deres støtteberettigelse60.

78

Medlemsstaterne var forpligtet til at overvåge de aftalemæssige forskud, men de var ikke forpligtet til at rapportere om dette til Kommissionen. Kommissionen har derfor ikke kendskab til deres generelle anvendelse og effekt. På tidspunktet for revisionen konstaterede vi, at Ungarn ikke overvågede forskuddenes anvendelse og effekt.

Den samlede fejlforekomst på samhørighedsområdet faldt fra 2007, selv om retrospektive projekter førte til en del fejl

79

Vi undersøgte, hvordan samhørighedsområdets kontrolramme udviklede sig i programperioden 2007-2013, og hvordan dette indvirkede på fejlforekomsten. Vi undersøgte også, om fokuseringen på absorption - navnlig hen mod slutningen af programperioden - resulterede i flere fejl.

80

Vores undersøgelse af de fejlforekomster, som Revisionsretten har rapporteret siden 2007, viser et væsentligt fald i fejlforekomsten for udgifterne vedrørende 2007-2013 sammenlignet med den foregående programperiode. Fejlforekomsten var konsekvent lavere fra 2011 til 2016, hvilket betød, at den mest sandsynlige fejlforekomst var 4,8 % i 2016 (den nedre fejlgrænse var 3,1 %, sammenlignet med 11 % i 2007 og 2008 for betalinger vedrørende perioden 2000-2006).

81

Udviklingen i fejlforekomsten kan tilskrives en række forskellige faktorer. Som nævnt ovenfor skyldtes nogle fejl foranstaltninger, der skulle forbedre absorptionen, f.eks. anvendelsen af retrospektive projekter (jf. tekstboks 7). Til gengæld har andre væsentlige faktorer såsom de generelle forbedringer af medlemsstaternes forvaltnings-, kontrol- og overvågningssystemer samt Kommissionens anvendelse af forebyggende foranstaltninger (afbrydelser og suspensioner) og korrigerende foranstaltninger vedrørende programperioden 2007-2013 ført til en reduktion af fejlforekomsten.

Konklusioner og anbefalinger

82

Inden for samhørighedspolitikken bliver de maksimale udgifter under den flerårige finansielle ramme fordelt på medlemsstaterne i årlige tildelinger. Disse tildelinger letter programmeringsprocessen og gør det muligt på forhånd at fastsætte mål i OP'erne. Revisionsretten bemærkede imidlertid, at det er en udfordring at opnå gode resultater fra ordninger, hvor midlerne forhåndstildeles til medlemsstaterne, og hvor absorptionen af midlerne har det primære fokus og dermed bliver et mål i sig selv. For at bevare fokus på opnåelse af gode resultater er det afgørende, at medlemsstaterne undgår en situation, hvor et stort beløb mangler at blive absorberet ved udgangen af programperioden, da hastværk med hensyn til at absorbere midler kan medføre, at der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til opnåelse af valuta for pengene. Absorptionen er således vigtig med henblik på at nå de politiske mål, men er ikke et mål i sig selv.

83

I de to seneste programperioder betød den sene vedtagelse af den lovgivningsmæssige ramme, at OP'erne også blev vedtaget sent. Dette havde en uundgåelig afsmittende virkning på gennemførelsen og førte til et lavt betalingsniveau i de første år. Kommissionen har opfordret til, at der indgås en politisk aftale om FFR for perioden efter 2020 hurtigst muligt for at give de nationale og regionale myndigheder retlig og finansiel sikkerhed og gøre det muligt at starte gennemførelsen straks ved programperiodens begyndelse (jf. punkt 16-19).

84

Ud over den nævnte afsmittende virkning er der yderligere den forklaring på den langsomme udgiftsstart, at medlemsstaterne midtvejs i programperioden stadig var ved at bruge midler fra den foregående programperiode (jf. punkt 22). Derfor anbefalede vi i en tidligere særberetning, at Kommissionen i sine lovforslag vedrørende perioden efter 2020 sørgede for, at støtteberettigelsesperioden ikke længere overlapper den efterfølgende programperiode, og at afslutningsproceduren afsluttes umiddelbart efter støtteberettigelsesperiodens udløb61.

85

For at opnå en jævn og stabil gennemførelse i hele programperioden bør foranstaltninger til adressering af langsom absorption træffes tidligt. Nogle medlemsstater og Kommissionen konstaterede problemer med absorptionen af midlerne forholdsvis tidligt i programperioden 2007-2013. Kommissionen traf imidlertid først omfattende foranstaltninger i november 2014, næsten et år før støtteberettigelsesperiodens udløb, da den oprettede en taskforce for at hjælpe de medlemsstater, hvis absorptionsgrader lå under EU-gennemsnittet (jf. punkt 34 og 35).

86

Medlemsstaterne anvendte flere forskellige foranstaltninger, herunder dem der blev foreslået af TFBI, og i løbet af et år formåede de i nogle tilfælde at øge deres absorption med mere end 20 procentpoint. I begyndelsen af 2018 var den gennemsnitlige absorptionsgrad i EU 97,2 %. Flere medlemsstater fik ikke brugt hele den disponible finansiering, og de uudnyttede midler beløb sig ved udgangen af 2017 til 4,4 milliarder euro. Den endelige absorptionsgrad og det endelige beløb for de uudnyttede midler vil først kunne fastslås, når afslutningen er fuldført (jf. punkt 28).

87

Vores arbejde viste, at de foranstaltninger, som Kommissionen og medlemsstaterne traf for at modvirke langsom absorption, hovedsagelig fokuserede på absorption og lovlighed og ikke tog behørigt hensyn til performanceaspekter. Med hensyn til nogle af de anvendte foranstaltninger konstaterede vi følgende på grundlag af vores stikprøve:

 • OP'erne blev revideret hyppigt, hvilket førte til betydelige ændringer af de oprindelige planer og rejser tvivl om pålideligheden af de analyser, der ligger til grund for programmeringen, samt om mulighederne for at opfylde OP'ernes og samhørighedspolitikkens mål (jf. punkt 43-59).
 • De besøgte medlemsstater havde konstateret udgifter med tilbagevirkende kraft til et beløb af ca. en milliard euro. Værdien af sådanne projekter under samtlige OP'er i perioden 2007-2013 er sandsynligvis betydelig højere. Denne type projekter har en høj risiko for dødvægt (idet de kunne være gennemført uden EU-finansiering) og dermed en begrænset EU-merværdi (jf. punkt 63-69).
 • Forskud såsom bevillinger til finansielle instrumenter bidrog til at styrke absorptionen i løbet af programperioden, men den langsomme gennemførelse reducerede deres revolverende effekt. Ca. én milliard euro var ikke blevet brugt ved støtteberettigelsesperiodens udløb. Disse midler havde derfor ingen revolverende effekt, og de afholdte administrationsgebyrer skabte ingen merværdi for EU-budgettet, selv om de var i overensstemmelse med de finansielle aftaler (punkt 70-73).
 • Aftalemæssige forskud bidrog også til at forbedre absorptionen. I forbindelse med projekter, der blev godkendt hen mod udgangen af støtteberettigelsesperioden, kan behovet for at fuldføre dem inden afslutningsfristen have resulteret i, at midler blev tildelt projekter baseret på deres evne til at afholde udgifter hurtigt snarere end på deres evne til at levere resultater. Hertil kommer, at jo tættere på fristen de faktiske udgifter blev afholdt, desto kortere tid havde revisionsmyndighederne til at kontrollere deres støtteberettigelse (jf. punkt 74-78).
88

TFBI havde overvåget medlemsstaternes fremskridt med hensyn til de aftalte foranstaltninger til forbedring af absorptionen. Den måde, hvorpå medlemsstaterne rapporterede om resultaterne, gjorde det imidlertid vanskeligt at få et overblik over alle de anvendte foranstaltninger og virkningen af hver enkelt foranstaltning. I forbindelse med nogle af foranstaltningerne (f.eks. retrospektive medfinansierede projekter og anvendelse af aftalemæssige forskud) kræver den lovgivningsmæssige ramme ikke, at medlemsstaterne rapporterer til Kommissionen. Disse to faktorer hæmmede Kommissionens muligheder for at få et samlet overblik over de anvendte foranstaltninger og deres individuelle finansielle effekt (jf. punkt 37, 67 og 78).

89

Selv om presset for at bruge penge hen mod slutningen af perioden 2007-2013 resulterede i nogle fejl, var den anslåede fejlforekomst for samhørighedspolitikken konsekvent lavere fra 2011 til 2016 sammenlignet med 2007 og 2008. Dette kan skyldes nettoeffekten af flere forskellige faktorer (jf. punkt 80 og 81).

90

I programperioden 2014-2020 begyndte gennemførelsen af OP'erne langsommere end i den foregående programperiode. På grund af dette og det forhold, at der blev konstateret gennemførelsesvanskeligheder i perioden 2007-2013, er det sandsynligt, at medlemsstaterne også vil opleve absorptionsvanskeligheder i indeværende periode (jf. punkt 23-26).

Anbefaling 1 - En tidsplan for den lovgivningsmæssige ramme og programdokumenterne

Kommissionen bør udarbejde en tidsplan med vigtige delmål (f.eks. forslaget til og vedtagelsen af den lovgivningsmæssige ramme) med henblik på at sikre, at OP-gennemførelsen begynder til tiden i starten af programperioden. Kommissionen bør forelægge Rådet og Europa-Parlamentet denne tidsplan med henblik på at indgå en aftale om den.

Måldato for gennemførelsen: Straks (i forbindelse med den lovgivningsmæssige ramme for perioden efter 2020).

Anbefaling 2 - Velunderbyggede anmodninger om revision af programmer (med angivelse af effekten på resultaterne)

Kommissionen bør forud for vedtagelsen af sine beslutninger om revision af operationelle programmer hvad angår centrale performanceelementer sikre:

 1. at anmodningen er baseret på en pålidelig og omfattende underliggende vurdering af gennemførelsen af OP'et og partnerskabsaftalen og de dertil knyttede behov på tidspunktet for revisionen
 2. at revisionen primært foretages med henblik på at opnå bedre resultater, og at ændringer i prioriteternes finansieringsniveauer afspejles i resultatindikatorerne.

Måldato for gennemførelsen: I forbindelse med fremtidige anmodninger fra medlemsstaterne om revision af OP'er.

Anbefaling 3 - Værktøjer til indhentning af oplysninger, der muliggør en bedre overvågning af absorptionen

Kommissionen bør sikre, at den har værktøjerne til:

 1. at indhente de nødvendige oplysninger til at foretage en grundig og omfattende overvågning af hvert enkelt OP's absorption
 2. at identificere årsagerne til både langsom og hurtig absorption under behørig hensyntagen til, at udgifterne skal være lovlige og formelt rigtige, og at midlerne skal anvendes effektivt
 3. at foretage en forudgående vurdering af behovet for og virkningen af foranstaltningerne til at øge absorptionen, så den kan afgøre, om de skal bruges.

Måldato for gennemførelsen: Inden udgangen af 2018 for a) og b). Inden udgangen af 2020 for c).

Anbefaling 4 - Fokus på performance og levering af gode resultater

Når Kommissionen tildeler medlemsstater og OP'er målrettet støtte for at fremskynde gennemførelsen i programperioden 2014-2020 (f.eks. ved revision af OP'er), bør den sikre, at foranstaltningerne primært fokuserer på at levere gode resultater.

Måldato for gennemførelsen: Straks.

Vedtaget af Afdeling II, der ledes af Iliana Ivanova, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg på mødet den 30. maj 2018.

På Revisionsrettens vegne

Klaus-Heiner Lehne
Formand

Bilag

Liste over de operationelle programmer, der blev udvalgt til gennemgang

Medlemsstat Operationelt program Fond Omfattet af TFBI
Bulgarien Miljø (2007BG161PO005) Samhørighedsfonden og EFRU x
Den Tjekkiske Republik1 Miljø (2007CZ161PO006)2 Samhørighedsfonden og EFRU x
Det centrale Bøhmen (2007CZ161PO009) EFRU  
Virksomheder og innovation (2007CZ161PO004) EFRU  
Menneskelige ressourcer og beskæftigelse (2007CZ05UPO001)2 ESF  
Ungarn1
Miljø og energi (2007HU161PO002)2 Samhørighedsfonden og EFRU x
Det nordlige Ungarn (2007HU161PO006) EFRU  
Transport (2007HU161PO007)2 Samhørighedsfonden og EFRU x
Italien1
Calabrien (2007IT161PO008) EFRU x
Sikkerhed for udvikling (2007IT161PO007)2 EFRU  
Sicilien (2007IT161PO011)2 EFRU x
Calabrien ESF (2007IT051PO002) ESF  
Rumænien1 Sektorudvikling af menneskelige ressourcer (2007RO051PO001)2 ESF x
Styrkelse af den økonomiske konkurrenceevne (2007RO161PO002)2 EFRU x
Miljø (2007RO161PO004)2 Samhørighedsfonden og EFRU x
Slovakiet Konkurrenceevne og økonomisk vækst (2007SK161PO006) EFRU x
Transport (2007SK161PO004) Samhørighedsfonden og EFRU  
Uddannelse (2007SK05UPO001) ESF x
Spanien Forskning, udvikling og innovation (FUI) for og af virksomheder - teknologifond
(2007ES16UPO001)
EFRU  
Videnbaseret økonomi (2007ES16UPO003) EFRU  

1 Besøgte medlemsstater.

2 OP'er, der blev gennemgået i dybden.

Kommissionens svar

Resumé

I

Kommissionen overvåger gennemførelsen på medlemsstat- og programniveau, og hvis det er nødvendigt på projektniveau. Som led i gennemførelsen følger Kommissionen også den finansielle gennemførelse tæt og er navnlig opmærksom på EU's betalinger til programmer. Ordningerne for indberetning af data for 2014-2020 giver Kommissionen mulighed for at have et pålideligt og aktuelt billede af den samlede gennemførelse, herunder programmernes resultater.

III

Datoen for vedtagelse af de lovgivningsmæssige rammer afhænger i høj grad af medlovgiverne. For perioden 2021-2027 fremlagde Kommissionen sit forslag 30 måneder før den planlagte start på støtteberettigelsesperioden. Kommissionen understreger, at tidlig vedtagelse er vigtig med hensyn til iværksættelse af programmets gennemførelse, men at der i løbet af perioden også er andre faktorer med hensyn til resultater og absorption – n+2/3-ordningen, graden af forfinansiering eller krav i forbindelse med udpegning, der har en større virkning.

IV

Programmer, der er godkendt relativt sent i forhold til gennemsnittet, kan stadig let indhente det tabte afhængigt af omstændighederne, og de kan ved udgangen af perioden opnå absorptionsgrader, der ligger over gennemsnittet. N+2-reglen understøtter en bedre budgetdisciplin og tilskynder til en hurtigere budgetgennemførsel. En liste over projekter, der er klar til gennemførelse, er også et vigtigt succesparameter for programmets resultater og absorption.

V

Kommissionen er tilfreds med resultaterne af initiativet "taskforcen for bedre gennemførelse". De midler, der ved udgangen af 2014 var i fare for at gå tabt, var i størrelsesordenen 10-13 mia. EUR, og frigørelsesbeløbet blev ved afslutningen reduceret til under 5 mia. EUR. Kommissionen bistår medlemsstaterne med udbetalingen af de disponible midler, hvilket førte til en absorptionsgrad på 97 % for perioden 2007-2013 – det er to procentpoint højere end niveauet for perioden 2000-2006.

VI

Kommissionen kom med forslag til tiltag over for de medlemsstater, hvor der var risiko for en absorption på niveau med den i lovgivningen for perioden 2007-2013, og som blev tilpasset omstændighederne i medlemsstaterne og de særlige programmer. De var også i overensstemmelse med programmålene, herunder de indikatorer, den interventionslogik og de udvælgelsesprocedurer, der blev anvendt under programmet, osv. Der synes derfor ikke at være noget særligt behov for at tage resultaterne i betragtning, kun for at sikre at planlagte resultater rent faktisk blev opnået. Det er normal programforvaltningspraksis, at hvis der i et program er tegn på en lavere absorptionsgrad, er de foranstaltninger, der træffes for at løse disse problemer, koncentreret om udnyttelse inden for de eksisterende mål. Kommissionen mener også, at fleksibilitet er en vigtig egenskab ved samhørighedspolitikken. Programændringer er særdeles vigtige for at afspejle ændrede omstændigheder, nye udfordringer, nye eller tilpassede prioriteter i forbindelse med programmer, der dækker en periode på ti år.

VII

Som led i den almindelige programforvaltning har Kommissionen en detaljeret oversigt over programmerne og de foranstaltninger, der anvendes i forbindelse med programmerne igennem perioden. Når det er nødvendigt, indsamler Kommissionen oplysninger om spørgsmål af betydning for programforvaltningen, når de ikke indgår i den regelmæssige indberetning.

VIII

Første led: Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Andet led: Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Tredje led: Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Fjerde led: Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Revisionens omfang og revisionsmetoden

Tekstboks 1 – Absorption er et middel til at opnå resultater og ikke et mål i sig selv

Kommissionen har allerede besvaret denne konklusion i Revisionsrettens årsberetning for 2013 og fastslået, at:

"Kommissionen bemærker, at performancekriterierne er indbygget i udvælgelsen af de enkelte projekter, der skal finansieres. Medlemsstaterne bør gennem anvendelse af vægtede udvælgelseskriterier kunne identificere de projekter, der bedst kan bidrage til at nå resultaterne."

Den retlige ramme for perioden 2014-2020 har en tydeligere resultatorientering, og der er indført krav om tematisk koncentration, en resultatbaseret ramme, resultatreserve og forhåndsbetingelser. Den politiske aftale om Kommissionens "omnibus"-forslag har yderligere styrket mulighederne for at betale på grundlag af foruddefinerede resultater, opfyldelse af betingelser eller levering af resultater1.

Bemærkninger

14

Kommissionen påpeger desuden, at den sideløbende med forhandlingerne om den retlige ramme indleder uformelle forhandlinger om programmet, for at der er sket fremskridt, når den retlige ramme er vedtaget. For perioden 2014-2020 var denne proces baseret på holdningsdokumenter udarbejdet for hver medlemsstat.

16

Kommissionen understreger, at vedtagelsesdatoen for den retlige ramme hovedsageligt fastsættes af medlovgiverne.

For perioden 2021-2027 fremlagde Kommissionen sit forslag 30 måneder før den planlagte start på støtteberettigelsesperioden. Kommissionen er imidlertid ikke i stand til at styre tempoet for medlovgivernes vedtagelse af lovgivningsmæssige forslag.

19

Kommissionen understreger, at tidlig vedtagelse er vigtig i forbindelse med programgennemførelse, men at der er andre vigtige faktorer med hensyn til absorption i løbet af perioden. Programmer, der vedtages relativt sent i forhold til gennemsnittet, kan stadig ved periodens afslutning opnå absorptionsgrader, der ligger over gennemsnittet.

Absorptionsgraden ved udløbet af programmeringsperioden afgøres i højere grad af, om programmer er omfattet af n+2- eller n+3-reglen.

Tekstboks 2 – operationelle programmer for 2007-2013 og 2014-2020, der er vedtaget efter, at programmeringsperioderne var begyndt

Kommissionen bemærker, at dens resultater vedrørende forhandlingerne og vedtagelsen af programmerne sammenlignet med den foregående programmeringsperiode ligeledes kan vurderes ved at sammenligne de første 12 måneder efter vedtagelsen af den retlige ramme. Hvis man kigger på den 12 måneders periode fra vedtagelsen af de relevante lovgivningspakker i begge perioder, vil man kunne danne sig et mere nøjagtigt billede. Dette vil betyde, at 40 % af de operationelle programmer for perioden 2014-2020 blev vedtaget i løbet af de første 12 måneder efter forordningens vedtagelse sammenlignet med 6 % af holdningsdokumenterne i samme tidsrum for programmeringsperioden 2007-13.

21

Kommissionen mener, at absorptionen (fastlagt i henhold til EU-betalinger) er langsommere, fordi de samlede forfinansieringsbeløb i perioden 2014-2020 er betydeligt højere end i 2007-2013. Dette tilskynder ikke medlemsstaterne til at indgive betalingsanmodninger, især fordi udpegelsen i denne forbindelse skulle være afsluttet. Ændringen af n+2-reglen til n+3 for perioden 2014-2020 tilskynder heller ikke til hurtig indgivelse af betalingsanmodninger. Denne forklaring understøttes af det forhold, at projektudvælgelsessatsen i medlemsstaterne hidtil har været sammenlignelig på tværs af de to programmeringsperioder.

22

Kommissionen mener, at overlapning af støtteberettigelsesperioder er én af flere faktorer, der bidrager til den forsinkede gennemførelse af den efterfølgende periode. Også andre vigtige faktorer såsom graden af forfinansiering og n+-reglen spiller ind. Disse faktorer har en stor indflydelse på absorptionsgraden målt ved EU-betalinger, men ikke målt efter den faktiske gennemførelsesgrad i praksis.

23

Kommissionen mener ikke, at risikoen i forbindelse med absorption er højere ved afslutningen af programmeringsperioden 2014-2020 end for 2007-2013. På baggrund af n+3-reglen, gældende udvælgelsessatser samt betalinger, der er godkendt af støttemodtagerne, mener Kommissionen, at der er mulighed for at opnå samme absorptionsgrader for perioden 2014-2020 som for 2007-2013. Kommissionen bemærker også, at årsregnskabsmetoden blev indført med den retlige ramme for 2014-2020 (som pålægger medlemsstaterne at vænne sig til den), og at det relativt høje niveau af forfinansiering ikke i tilstrækkelig grad tilskynder til at fremskynde indgivelse af EU-betalingsanmodninger.

25

Kommissionen indførte i 2016 et tæt overvågningssystem for programmerne i perioden 2014-2020, der synes langsomt at skride fremad.

26

Kommissionen mener, at kvaliteten af projekterne ikke nødvendigvis er knyttet til niveauet af uindfriede forpligtelser. Kommissionen henviser til punkt 2.14 i sit svar på Revisionsrettens årsberetning 2016.

28

Absorptionsgraden kan altid blive bedre, ikke desto mindre er det Kommissionens opfattelse, at den gennemsnitlige grad på 97 % er sammenlignelig med tidligere perioder, og den finder resultatet tilfredsstillende. Denne absorptionsgrad overstiger konkret den grad, der er registreret for EFRU- og ESF-programmerne for perioden 2000-2006 (96 %).

Arbejdet i taskforcen for bedre gennemførelse og dens samarbejde med de relevante myndigheder i medlemsstaterne havde en positiv indvirkning på frigørelsen og absorptionsgraden.

34

Kommissionen fremhæver, at den har truffet en række foranstaltninger for medlemsstater, hvor der før denne dato var risiko for absorptionsproblemer på baggrund af intense bilaterale politiske dialoger. Det koordinerede højtstående politisk tiltag, der på en systematisk måde omfatter alle medlemsstater, hvor der er risiko, begyndte 14 måneder før støtteberettigelsesperiodens udløb.

36

Tiltagene var primært koncentreret om forvaltning af allerede udvalgte projekter eller påtænkte iværksættelser af indkaldelser. Det vigtigste mål var derfor at beskytte de strategiske mål for programmerne.

37

Kommissionen henviser til sit svar på tekstboks 1.

39

Kommissionen påpeger, at den første vejledning om faseopdeling af store projekter blev udsendt allerede i 2012 og forelagt medlemsstaterne på mødet i Koordinationsudvalget for Fondene (COCOF_12-0047 -02-EN). Reglerne blev uddybet i retningslinjerne for afslutning, der blev udsendt i 2013 og ændret i 2015 for at skabe retssikkerhed for medlemsstaterne.

47

Kommissionen mener, at omprogrammering er et nødvendigt middel til at sikre fleksibilitet med hensyn til de interventioner, der i programmerne er fastlagt for en periode på næsten ti år.

Der er behov for en ændring af programmet i forbindelse med en række detaljerede elementer i henhold til rammebestemmelserne, og medlemsstaterne ikke kan undgå at foretage disse ændringer. Dette giver Kommissionen mulighed for at sikre, at tiltagenes fokus fastholdes, og at gennemførelsen af programmet fortsat er velfunderet (jf. de i artikel 37 anførte oplysninger i den generelle forordning og de, som indgår i det godkendte program).

Det er op til medlemsstaterne at beslutte, hvor mange supplerende oplysninger deres programmer omfatter i forhold til det minimum af oplysninger, der er fastsat i lovgivningen. Flere oplysninger (om støttemodtagerne, målgrupper, store projekter osv.) kræver hyppigere ændringer, uden at der opstår tvivl om de strategiske retningslinjer.

49

For perioden 2014-2020 bliver alle resultatrelaterede ændringer af programmerne omhyggeligt screenet af Kommissionen, og geografiske enheder vurderer i samarbejde med evalueringskompetencecenteret/evalueringsenheden nøje, om begrundelsen er velfunderet. Når der foretages ændringer af finansieringsniveauet, vurderes det altid, om indikatorerne også skal ændres.

52

Den reducerede målværdi indgik allerede i den første ændring i 2012, og den var baseret på en gennemgang af indikatorerne foretaget af de ungarske myndigheder, og som blev forelagt for overvågningsudvalget i november 2011. Erfaringerne fra de første indkaldelser viste, at resultaterne af investeringerne var lavere end forventet ved udarbejdelsen af holdningsdokumentet, og at der var behov for, at de blev bragt i overensstemmelse med virkeligheden.

Den endelige rapport fastslår, at der i sidste ende er sparet mindst 4,6 petajoule. Dette er lavere end planlagt i 2007, men dobbelt så stort som det planlagte resultat fra 2012, som er i overensstemmelse med fordoblingen af budgettet sammenlignet med perioden fra 2012 til 2016.

Tekstboks 5 – Store overførsler af EU's bidrag mellem prioritetsområder uden proportional justering af resultatindikatorens målværdi

Den første ændring var i 2012 (C(2012) 6310)). Med den blev målet reduceret til 2,7 petajoule baseret på erfaringer fra 2011 (begrundelse tilgængelig i SFC fra 2007), da det viste sig, at målet var overvurderet i forhold til resultaterne af de første faktiske projekter, der blev godkendt og gennemført i 2011. Budgettet blev forhøjet i 2012. Målet blev fastholdt til trods for de efterfølgende supplerende bevillinger.

Kommissionens fælles svar på punkt 55 og 56:

Den retlige ramme giver medlemsstaterne mulighed for at øge medfinansieringen fra EU op til en øvre grænse. Hvis medlemsstaterne fra begyndelsen havde programmeret op til den øvre grænse for EU-samfinansieringssatsen, ville det samlede budget for samhørighedspolitikken have været betydeligt lavere end det beløb, der i sidste ende blev programmeret for perioden 2007-2013.

58

Kommissionen understreger, at afslutningen af perioden 2007-13 faldt sammen med perioden efter krisen, en periode med nedskæringer i offentlige budgetter/investeringer. En medtagelse af private bidrag og EU's samfinansiering var derfor et vigtigt element, der gjorde det muligt at fortsætte gennemførelsen af programmet. Den retlige ramme giver medlemsstaterne mulighed for at skifte fra en offentlig til et samlet omkostningsgrundlag. Medlemsstaterne kunne fra begyndelsen have planlagt tiltag på et samlet omkostningsgrundlag. Hvis de havde gjort det, ville det samlede budget til rådighed for samhørighedspolitikken have været betydeligt lavere end det beløb, der i sidste ende blev programmeret for 2007-2013.

60

Kommissionen henviser til sit svar på punkt 91 i Revisionsrettens særberetning 36/2016 om afslutning.

63

For perioden 2007-2013 anførte Kommissionen de regler, som forvaltningsmyndighederne skulle være særligt opmærksomme på, hvis de medtog retrospektive aktiviteter i de operationelle programmer (jf. COCOF-notat 12-0050-01). Kommissionen rettede ved flere lejligheder (f.eks. på Homologues-mødet) også forvaltningsmyndighedernes og revisionsmyndighedernes opmærksomhed på risiciene ved retrospektive projekter. Den tjekliste, som Kommissionen anvendte til at analysere afslutningserklæringen og den endelige kontrolrapport, omfatter desuden et spørgsmål om retrospektive projekter, hvis de udgør en særlig risiko for programmet.

68

Kommissionen gentager sine tidligere svar på Rettens årsberetning for 22008.

69

Kommissionen præciserer, at den retlige ramme for 2007-2013 ikke forbød udvælgelse af allerede gennemførte operationer ("retrospektive operationer"), forudsat at de blev afsluttet efter støtteberettigelsens begyndelsesdato3.

I henhold til den retlige ramme for perioden 2014-2020 må operationer ikke være fysisk afsluttet eller fuldt gennemført før støttemodtagerens ansøgning om støtte til forvaltningsmyndigheden4. Forordningen om fælles bestemmelser indførte desuden en særlig forpligtelse5 over for forvaltningsmyndigheden, der skal sikre overholdelse af gældende lovgivning forud for udvælgelsen af sådanne operationer. Metoden i programmeringsperioden 2014-2020 er derfor mere restriktiv end metoden i 2007-2013.

70

Med hensyn til finansielle instrumenter berørte Kommissionens afgørelse om ændring af afslutningsretningslinjerne ikke bestemmelserne i forordning nr. 1083/2006 om, at bidraget fra fondene til finansielle instrumenter skal være betalt senest den 31. december 2015. Disse retningslinjer indeholdt således præciseringer i henhold til eksisterende regler. Se også Kommissionens svar på punkt 6.45, henstilling 3 i Rettens årsberetning fra 2015 og Kommissionens svar på punkt 91 i Revisionsrettens særberetning nr. 36/2016.

72

Kommissionen bekræfter, at den i øjeblikket er i færd med at kontrollere pålideligheden af de tal, der blev anvendt til at afslutte de operationelle programmer. De relevante problemer er blevet løst fuldstændigt i programmeringsperioden 2014-2020.

73

Udbetalingssatserne i programmeringsperioden 2007-2013 fulgte de finansielle instrumenters livscyklus.

Ved afslutningen havde forvaltningsmyndighederne anslået de tilbageførte midler, der tilkom strukturfondene, eller som efterfølgende skal tilbagebetales fra investeringer i slutmodtagere, til i alt 8,4 mia. EUR i tilbageførte midler, hvilket påviser en betydelig revolverende effekt.

75

Kommissionen erkender, at der er nogle risici i forbindelse med kontraktlige forudbetalinger, men den understreger, at disse er berettigede i henhold til retsgrundlaget i hele programmeringsperioden. Kommissionen mener imidlertid, at risikoen i tilstrækkelig grad blev afhjulpet med præciseringen vedrørende støtteberettigelse og rådgivning om god praksis med hensyn til brugen af kontraktlige forudbetalinger/deres støtteberettigelse i spørgsmål og svar vedrørende afslutning og fra taskforce om bedre gennemførelse. Kommissionen har ikke kendskab til, at kontraktlige forudbetalinger har ført til udvælgelse af projekter af dårlig kvalitet.

76

Kommissionen påpeger, at de tjekkiske myndigheder har besluttet at tillade forudbetalinger for at fremskynde absorptionen. Kommissionen anbefalede ikke at gå ud over normal praksis på markedet.

77

I denne fase af afslutningsprocessen påpeger Kommissionen, at der ikke forekom uregelmæssigheder, og at gennemførelsen af programmet ikke har været påvirket af nogen større problemer i forbindelse med forudbetalingerne.

78

Kommissionen præciserer, at midlerne under de ungarske programmer ved afslutningen hovedsageligt er overforpligtede, og at der for hvert operationelt program er ansøgt om en række ikke-operationelle projekter, det vil sige, at der ikke er nogen risiko for, at kontraktlige forudbetalinger ikke ville blive anvendt til effektive projekter.

Kommissionen anbefalede under alle omstændigheder ikke at gå længere end normal markedspraksis for forskud.

Konklusioner og anbefalinger

82

På grundlag af resultaterne af den efterfølgende evaluering af programmeringsperioden 2007-2013 og i den 7. rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed er resultaterne af samhørighedspolitikken samlet set gode. Kommissionen er fast besluttet på fortsat at opnå gode resultater og at fortsætte sine bestræbelser på at fremskynde absorptionen i medlemsstaterne.

83

Kommissionen understreger, at rettidig programgodkendelse er vigtig i forbindelse med programgennemførelse, men at der er andre vigtige faktorer med hensyn til absorptionen i løbet af perioden. Programmer, der vedtages relativt sent i forhold til gennemsnittet, kan stadig ved periodens afslutning opnå absorptionsgrader, der ligger over gennemsnittet. En af disse faktorer er, om programmerne er underlagt n+2- eller n+3-reglen, mere end om vedtagelsesdatoen er et par måneder før eller senere. Sammenlignet med n+3-reglerne understøtter n+2-reglen en stærkere budgetdisciplin og tilskynder til en hurtigere budgetgennemførsel.

84

Kommissionen anerkender den afskrækkende virkning på absorptionen på grund af n+3-reglen og den høje forfinansieringsgrad, navnlig på baggrund af årsregnskabsmetoderne og udnævnelsesproceduren. Kommissionen har taget disse forhold i betragtning ved fremsættelsen af sine forslag til perioden efter 2020.

Kommissionen gentager sine svar til særberetning nr. 36/20166. Det kan ikke undgås, at der er et overlap mellem to perioder, når det tager flere år at gennemføre mange operationer, og der altid vil være en opstartsfase og en afslutningsfase. Hvis overlapninger af støtteberettigelsesperioder fjernes, vil det desuden føre til en lavere gennemførelse af politikken. Kommissionen fremmer kontinuiteten mellem perioder gennem en række foranstaltninger, herunder opdeling af større projekter i faser.

85

Kommissionen begyndte allerede i 2010 at træffe foranstaltninger for nogle medlemsstater, lige så snart der var tegn på en vis risiko for langsom absorption7. I visse medlemsstater skulle der gennemføres yderligere tiltag efter 2014.

87

Kommissionen gentager, at problemer med resultater bliver behandlet under hele programmeringsperioden. Det er normal programforvaltningspraksis, at hvis der i et program er tegn på en lavere absorptionsgrad, er de foranstaltninger, der træffes for at løse disse problemer, koncentreret om udnyttelse inden for de eksisterende mål.

Første led: Omprogrammering er et nødvendigt middel til at sikre fleksibilitet med hensyn til de interventioner, der i programmerne er fastlagt for en periode på næsten ti år.

Fjerde led: Kommissionen har ikke kendskab til, at kontraktlige forudbetalinger har ført til udvælgelse af projekter af dårlig kvalitet.

Udvælgelsen af projekter ved udgangen af støtteberettigelsesperioden følger de samme kriterier (herunder resultater), som er fastsat i et program.

88

Selv om Kommissionen ikke kontrollerer virkningen af hver foranstaltning for sig, har den de samlede resultater af den forbedrede absorptionsgrad for de pågældende programmer. Den gennemsnitlige absorptionsgrad for de tre fonde (EFRU, ESF, Samhørighedsfonden) på 97 % for 2007-2013 er 2 procentpoint højere end for 2000-2006, og perioden 2007-2013 var den første hele programmeringsperiode for 12 medlemsstater.

90

Baseret på projektudvælgelsessatser og udgifter angivet af støttemodtagere finder Kommissionen, at gennemførelsen er sammenlignelig med de respektive år i de to programmeringsperioder, også selv om det høje niveau for projektudvælgelse på nuværende tidspunkt endnu ikke er omsat til betalingsanmodninger.

Anbefaling 1 – en tidsplan for den lovgivningsmæssige ramme og programdokumenterne

Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Kommissionen fremsatte den 29. maj 2018 sit forslag til den retlige ramme for perioden efter 2020, dvs. 30 måneder før begyndelsen af programmeringsperioden for perioden efter 2020. Denne anbefaling er i vidt omfang allerede blevet imødekommet, navnlig i Kommissionens meddelelse COM(2018)98 af 14. februar 2018 "En ny, moderniseret flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der effektivt lever op til de valgte prioriteter for perioden efter 2020", især afsnit 6, hvor betydningen af en rettidig aftale om den flerårige finansielle ramme for perioden efter 2020 blev understreget.

Anbefaling 2 – velunderbyggede anmodninger om revision af programmer (med angivelse af effekten på resultaterne)

Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Anbefaling 3 – værktøjer til at indhente oplysninger, der muliggør bedre overvågning af absorptionen

Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Anbefaling 4 – fokus på performance og levering af gode resultater

Kommissionen accepterer denne anbefaling.

Glossar og forkortelser

Absorption: EU-midler betragtes som absorberet, når Kommissionen udbetaler dem til et OP i en medlemsstat med henblik på medfinansiering af støtteberettigede projekter. Udbetalingerne kan vedrøre forskud, mellemliggende betalinger og endelige betalinger.

Absorptionsgrad: Den procentdel af den samlede tildeling til et operationelt program, som er blevet absorberet, dvs. udbetalt.

Afslutning: Finansiel afregning ved betaling af saldoen til medlemsstaten eller inddrivelse af de beløb, Kommissionen har betalt for meget. Afslutningen er det sidste trin i et programs livscyklus.

Attesteringsmyndighed: Attesteringsmyndigheden er udpeget af medlemsstaten til at foretage kontrol på første niveau af de udgifter, som forvaltningsmyndigheden har anmeldt, og attestere, at disse udgifter er lovlige og formelt rigtige.

COCOF: Koordinationsudvalget for Fondene (COCOF) er et stående udvalg under Europa-Kommissionen. Det har til opgave at drøfte spørgsmål i relation til gennemførelsen af forordningerne om strukturfondene og Samhørighedsfonden. COCOF's vejledende noter fungerer som anbefalinger med praktiske eksempler og oplysninger, men de er ikke juridisk bindende eller udtømmende.

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU): Den Europæiske Fond for Regionaludvikling har til formål at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i Den Europæiske Union ved at udligne de største regionale skævheder. Med henblik herpå yder den finansiel støtte til etablering af infrastruktur og til produktive investeringer i jobskabelse, hovedsagelig rettet mod virksomheder.

Den Europæiske Socialfond (ESF): Den Europæiske Socialfond har til formål at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i Den Europæiske Union ved at forbedre beskæftigelsen og jobmulighederne (hovedsagelig gennem uddannelsesforanstaltninger), befordre et højt beskæftigelsesniveau og skabe flere og bedre job.

Den flerårige finansielle ramme: Den flerårige finansielle ramme (FFR) fastsætter prioriteter og maksimumbeløb for EU's udgifter på bestemte områder over en fast periode på flere år. Den aktuelle FFR dækker 2014-2020, og de foregående dækkede henholdsvis 2007-2013 og 2000-2006 (Agenda 2000).

Den fælles strategiske ramme (FSR): Den fælles strategiske ramme giver vejledning og bidrager til at harmonisere de mål, der skal nås af de forskellige EU-fonde under samhørighedspolitikken og af andre EU-instrumenter og -politikker.

Dødvægtstab: Der er tale om dødvægt, når der ydes støtte til en modtager, der også uden støtte ville have handlet på samme måde. I sådanne tilfælde kan resultatet ikke tilskrives politikken, og støtten til modtageren har ikke haft nogen effekt. Den del af udgifterne, der skaber dødvægt, er således pr. definition ineffektiv, fordi den ikke bidrager til at nå målene.

EU-merværdi: Den værdi, en EU-foranstaltning tilfører ud over den værdi, som ville være skabt, hvis medlemsstaterne handlede alene.

Faseinddeling: En metode, hvor projektfinansieringen tilrettelægges over to programperioder for at begrænse risikoen for uafsluttede (og dermed ikkestøtteberettigede) projekter og øge absorptionen i første fase (2007-2013).

Forpligtelse: Retligt tilsagn om at yde finansiering på visse betingelser, hvorved EU forpligter sig til at tilbagebetale sin del af omkostningerne i forbindelse med et EU-finansieret projekt, når projektet er afsluttet.

Forvaltningsmyndighed: En forvaltningsmyndighed er en national, regional eller lokal offentlig myndighed (eller ethvert andet offentligt eller privat organ), der af en medlemsstat er udpeget til at forvalte et operationelt program. Den har blandt andet til opgave at udvælge projekter til finansiering, overvåge projekternes gennemførelse og rapportere til Kommissionen om finansielle aspekter og opnåede resultater. Det er også forvaltningsmyndigheden, der pålægger støttemodtagerne finansielle korrektioner efter revision udført af Kommissionen, Den Europæiske Revisionsret eller en myndighed i en medlemsstat.

Frigørelse: Annullering af en forpligtelse eller en del af en forpligtelse, som ikke er blevet anvendt. Frigørelse finder automatisk sted efter et vist tidsrum, normalt to eller tre år ("n+2/3-reglen").

Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed: Fællesskabets strategiske retningslinjer indeholder principperne og prioriteterne for samhørighedspolitikken og foreslår måder, hvorpå de europæiske regioner bedst kan bruge de midler, der er stillet til rådighed for nationale og regionale støtteprogrammer i perioden 2007-2013. De nationale myndigheder skal bruge retningslinjerne som grundlag for udarbejdelsen af deres nationale strategiske prioriteter og planlægning for perioden 2007-2013, kaldet den nationale strategiske referenceramme.

National strategisk referenceramme: Et referencedokument for programmeringen af EU-midler på nationalt niveau i perioden 2007-2013. Det sikrer, at bistand fra fondene er i overensstemmelse med EU's strategiske retningslinjer for samhørighed, og viser sammenhængen mellem EU's prioriteter på den ene side og de nationale og regionale prioriteter på den anden. I programperioden 2014-2020 erstattede partnerskabsaftaler (jf. definitionen) den nationale strategiske referenceramme.

Operationelt program (OP): Et OP fastsætter en medlemsstats eller regions prioriteter og særlige mål og beskriver, hvordan midlerne (EU-midler, national offentlig finansiering og privat medfinansiering) vil blive anvendt i en given periode (for tiden syv år) til finansiering af projekter. Projekterne i et OP skal bidrage til at nå et bestemt antal mål. Der kan ydes støtte til OP'er inden for rammerne af EFRU, Samhørighedsfonden og/eller ESF. Et OP udarbejdes af medlemsstaten og skal godkendes af Kommissionen, før der kan foretages betalinger fra EU-budgettet. OP'er kan kun ændres i løbet af en programperiode, hvis parterne er enige om det.

Partnerskabsaftaler: Partnerskabsaftaler er indgået mellem Europa-Kommissionen og de enkelte medlemsstater for programperioden 2014-2020. De udstikker de nationale myndigheders planer for, hvordan midlerne fra de europæiske struktur- og investeringsfonde skal anvendes, og beskriver de enkelte landes strategiske mål og investeringsprioriteter med angivelse af deres forbindelse til Europa 2020-strategiens overordnede mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. De beskriver også eventuelle forhåndsbetingelser (dvs. forudsætninger for, at midlerne anvendes effektivt og produktivt) og rammer for resultatorienteret forvaltning. De udarbejdes af medlemsstaterne i dialog med Kommissionen og skal vedtages af Kommissionen.

Prioritet: Én af prioriteterne i strategien for et operationelt program, der omfatter en gruppe aktioner, som er indbyrdes forbundne og har specifikke, målelige mål.

Programperiode: Den flerårige tidsramme, inden for hvilken strukturfondenes og Samhørighedsfondens udgifter planlægges og afholdes.

Retrospektivt projekt: Projekter eller operationer betegnes som retrospektive, når de har afholdt udgifter med nationale midler eller er blevet afsluttet før den formelle ansøgning om eller tildeling af EU-medfinansieringen, så de finansieres med tilbagevirkende kraft. I programperioden 2014-2020 er projekter eller operationer, som er fysisk afsluttet eller fuldt gennemført, før støttemodtageren ansøger om finansiering, ikke berettiget til EU-finansiering.

Revisionsmyndighed: Revisionsmyndigheden giver Kommissionen sikkerhed for, om forvaltningssystemerne og de interne kontroller i et OP fungerer effektivt (og dermed for, om de attesterede udgifter er lovlige og formelt rigtige). Revisionsmyndigheden er udpeget af medlemsstaten og er normalt en afdeling i statsministeriet eller finansministeriet (eller i et organ for intern kontrol under finansministeriets myndighed), i et andet ministerium eller i et overordnet revisionsorgan. Den skal være funktionelt uafhængig af de organer, der forvalter midlerne. Revisionsmyndigheden meddeler resultaterne af sine systemrevisioner og revisioner af operationer til forvaltningsmyndigheden og attesteringsmyndigheden med ansvar for det pågældende OP. Én gang om året rapporterer den om sit arbejde i sin årlige kontrolrapport til Kommissionen. Hvis revisionsmyndigheden ikke mener, at forvaltningsmyndigheden har truffet passende korrigerende foranstaltninger, skal den gøre Kommissionen opmærksom på det.

Samhørighedsfonden: Samhørighedsfonden har til formål at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i Den Europæiske Union ved at finansiere miljø- og transportprojekter i medlemsstater, hvis BNI pr. indbygger er lavere end 90 % af EU-gennemsnittet.

Stort projekt: Et stort projekt omfatter en række økonomisk uopdelelige arbejder, aktiviteter eller tjenester, der opfylder en præcis teknisk funktion og tager sigte på klart identificerede målsætninger, og dets samlede udgifter overstiger 50 millioner euro eller 75 millioner euro, når der er tale om et transportprojekt. Kommissionens godkendelse er nødvendig for hvert enkelt projekt.

Tildelt rammebeløb: Det samlede beløb, der er tildelt en medlemsstat eller et operationelt program (OP) i en given programperiode. Dette beløb er det teoretiske maksimumsbeløb, der kan betales.

Slutnoter

1 Artikel 174 og 176 i TEUF og artikel 89 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

2 De midler, der blev tildelt EFRU, Samhørighedsfonden og ESF i programperioden 2007-2013, beløb sig til 342,5 milliarder euro. De endelige tildelinger vil først kunne fastslås, når alle operationer er afsluttet.

3 Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 25).

4 Kommissionens forordning (EF) nr. 1828/2006 af 8. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 og forordning (EF) nr. 1080/2006 (EUT L 371 af 27.12.2006, s. 1).

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 1) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1081/2006 af 5. juli 2006 om Den Europæiske Socialfond (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 12). Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden (EUT L 210 af 31.7.2006, s. 79).

6 Den flerårige ramme, inden for hvilken udgifterne til strukturfondene og Samhørighedsfonden planlægges og afholdes, kaldes en programperiode.

7 Artikel 45 i forordning (EF) nr. 1083/2006.

8 Artikel 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

9 Artikel 75 i forordning (EF) nr. 1083/2006.

10 Kommissionens betalinger omfatter også forfinansiering, jf. artikel 76 og 82 i forordning (EF) nr. 1083/2006.

11 Artikel 93 i forordning (EF) nr. 1083/2006.

12 Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Estland, Grækenland, Kroatien, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Slovakiet.

13 I programperioden 2014-2020 gælder n+3-reglen for alle medlemsstater, jf. artikel 136 i forordning (EU) nr. 1303/2013.

14 Taskforcen for bedre gennemførelse blev oprettet for at hjælpe de medlemsstater, der havde svært ved at få brugt de resterende midler fra programperioden 2007-2013. Den fokuserede på 38 OP'er under EFRU og Samhørighedsfonden i otte medlemsstater.

15 Europa-Parlamentet - Regionaludviklingsudvalget, "Betænkning om udnyttelsen af struktur- og samhørighedsfondene: erfaringer, der bør indgå i EU's fremtidige samhørighedspolitik (2010/2305(INI))", 25. juli 2011.

16 Udtalelse nr. 7/2011 (EUT C 47/1 af 17.2.2012, s. 1).

17 Jf. årsberetningen for 2013, kapitel 10 "Opnåelse af resultater ved hjælp af EU-budgettet", punkt 10.10 (EUT C 398 af 12.11.2014).

18 Med hensyn til programperioden 2007-2013 blev den generelle forordning vedtaget efter den særlige lovgivningsprocedure, dvs. at Rådet i princippet var den eneste lovgiver, og Europa-Parlamentet kun havde begrænsede beføjelser til at intervenere. Med hensyn til perioden 2014-2020 blev forordningen om fælles bestemmelser vedtaget ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure, dvs. at Rådet og Europa-Parlamentet havde lige stor indflydelse i forhandlingerne.

19 Særberetning nr. 2/2017 "Kommissionens forhandling af partnerskabsaftaler og programmer på samhørighedsområdet for perioden 2014-2020: Udgifterne er i højere grad rettet mod Europa 2020-prioriteterne, men ordningerne for resultatmåling bliver stadig mere komplekse", punkt 36 og 37.

20 COM(2018) 98 final af 14. februar 2018 "En ny, moderniseret flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der effektivt lever op til de valgte prioriteter for perioden efter 2020".

21 Særberetning nr. 2/2017, punkt 49 og 53-55.

22 Forhandlingerne varede længere, muligvis på grund af nye krav indført med den nye retlige ramme, IT-problemer med det nye elektroniske informationsudvekslingssystem og en mere kompleks procedure for vedtagelse af OP'er i Kommissionen. (Jf. Revisionsrettens særberetning nr. 2/2017, punkt 55).

23 Nærmere bestemt: 249 OP'er under EFRU og Samhørighedsfonden, 118 ESF-OP'er og 73 ETS-OP'er.

24 Nærmere bestemt: 124 OP'er under EFRU og Samhørighedsfonden, 95 ESF-OP'er, 92 OP'er med deltagelse af flere fonde og 76 ETS-OP'er.

25 Absorptionsgraden beregnes ved at dividere de kumulerede betalinger med de samlede forpligtelser vedrørende EFRU, ESF og Samhørighedsfonden. I programperioden 2014-2020 er resultatreserven ikke medregnet i de samlede forpligtelser, eftersom dens udbetaling afhænger af resultatgennemgangens udfald.

26 I lyset af de vedvarende økonomiske vanskeligheder blev støtteberettigelsesperioden for 13 græske programmer og 18 Interreg III-programmer forlænget til den 31. december 2009, hvorved indsendelsesfristen blev forlænget til den 31. marts 2011. Efter jordskælvet i Abruzzo blev det regionale operationelle program og Interreg III A Italia-Adriatico forlænget til den 30. juni 2010 med en indsendelsesfrist den 30. september 2011.

27 Dette udgjorde 7 % af bidraget fra fondene. Artikel 32 i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1).

28 Jf. Revisionsrettens årsberetninger for 2015 og 2016, kapitel 6 "Økonomisk, social og territorial samhørighed".

29 Det tredje endelige regnskab, som dækker perioden fra 1. juli 2016 til 30. juni 2017, skal undersøges og godkendes af Kommissionen pr. 31. maj 2018. Omfanget af de kumulerede udgifter kan derfor ændre sig.

30 "Min region, mit Europa, vores fremtid - Syvende rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed", Europa-Kommissionen, september 2017, s. 177.

31 Bulgarien, Estland, Kroatien, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien og Slovakiet.

32 Jf. Revisionsrettens årsberetning for 2016, kapitel 2 "Den budgetmæssige og økonomiske forvaltning", punkt 2.24-2.25.

33 Absorptionsgraden beregnes ved at dividere de kumulerede betalinger (332,9 milliarder euro) med de samlede forpligtelser vedrørende EFRU, Samhørighedsfonden og ESF (342,5 milliarder euro). Der er tale om en foreløbig beregning af absorptionsgraden, eftersom de endelige betalingsanmodninger stadig er ved at blive afregnet, og dette vil påvirke beløbet for de kumulerede betalinger.

34 EFRU/Samhørighedsfonden: 3,5 milliarder euro, ESF: 0,9 milliarder euro.

35 EFRU/Samhørighedsfonden: 743,5 millioner euro, ESF: 110,3 millioner euro.

36 Artikel 67 i forordning (EF) nr. 1083/2006.

37 Kroatien blev medlem af EU i juli 2013, og landets støtteberettigelsesperiode løb indtil den 31. december 2016.

38 Pressemeddelelse MEMO/15/4654, 24.3.2015.

39 GD EMPL leverede input til GD REGIO i form af en vurdering af ESF-forvaltningssystemerne, blev holdt orienteret om det udførte arbejde og deltog i tjenesterejser til medlemsstaterne.

40 TFBI arbejdede også med Slovenien, fordi absorptionsgraden vedrørende Samhørighedsfondens del af OP'et for miljø og transportinfrastruktur var væsentlig lavere end EU-gennemsnittet.

41 De omfattede emner var: retrospektive projekter, faseinddeling, fejl i forbindelse med offentlige indkøb, aftalemæssige forskud samt forelæggelse og godkendelse af store projekter.

42 Betragtning 6 og artikel 48, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 539/2010 af 16. juni 2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende den økonomiske forvaltning (EUT L 158 af 24.6.2010, s. 1).

43 Bilag III til forordning (EF) nr. 1083/2006.

44 Artikel 37, litra e), i forordning (EF) nr. 1083/2006.

45 Et stort projekt omfatter en række økonomisk uopdelelige arbejder, aktiviteter eller tjenester, der opfylder en præcis teknisk funktion og tager sigte på klart identificerede målsætninger, og dets samlede udgifter overstiger 50 millioner euro eller 75 millioner euro, når der er tale om et transportprojekt. Kommissionens godkendelse er nødvendig for hvert enkelt projekt.

46 Artikel 40, litra d), i forordning (EF) nr. 1083/2006.

47 C(2015) 2771 final.

48 C(2015) 2771 final.

49 14 af de 20 OP'er i vores stikprøve havde store projekter eller projekter på over 5 millioner euro.

50 Særberetning nr. 36/2016 "En vurdering af ordningen for afslutning af samhørighedsprogrammerne og programmerne for udvikling af landdistrikter 2007-2013", tabel 5.

51 COCOF 12/0050/01.

52 Punkt 6.19 i årsberetningen for 2008, kapitel 6 "Samhørighed".

53 Artikel 65, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

54 C(2015) 2771 final.

55 "Summary of data on the progress made in financing and implementing financial instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006: Programming period 2007-2013 - Situation as at 31 December 2015", Europa-Kommissionen, EGESIF 16-0011-00, 20.9.2016.

56 Jf. særberetning nr. 19/2016 "Gennemførelse af EU's budget gennem finansielle instrumenter - hvad man kan lære af programperioden 2007-2013", punkt 42-44, og kapitel 6 i årsberetningerne for 2014, 2015 og 2016.

57 Jf. særberetning nr. 19/2016 "Gennemførelse af EU's budget gennem finansielle instrumenter - hvad man kan lære af programperioden 2007-2013", punkt 95 og 96, og årsberetningerne for 2014, 2015 og 2016.

58 "Summary of data on the progress made in financing and implementing financial instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006: Programming period 2007-2013 - Situation as at 31 March 2017 (closure)", Europa-Kommissionen, EGESIF 17-0014-00, 20.9.2017.

59 "Summary of data on the progress made in financing and implementing financial instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Regulation (EC) No 1083/2006: Programming period 2007-2013 - Situation as at 31 March 2017 (closure)", Europa-Kommissionen, EGESIF 17-0014-00, 20.9.2017.

60 Særberetning nr. 36/2016.

61 Særberetning nr. 36/2016.

 

1 COM (2016) 605 af 14.9.2016, forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS forordning om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget.

2 Ref.: Kommissionens svar på punkt 6.19 i Rettens årsberetning for 2008.

3 Artikel 56, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1083/2006.

4 Artikel 65, stk. 6, i forordning (EU) nr. 1303/2013.

5 Artikel 125, stk. 3, litra e), i forordning (EU) nr. 1303/2013.

6 Jf. Kommissionens svar på punkt 129 og 130 i Revisionsrettens særberetning nr. 36/2016.

7 Der har f.eks. været løbende overvågning af programmernes resultater siden begyndelsen af perioden. Kommissionen anvendte også et ekspertevalueringsnetværk for at få en årlig oversigt over gennemførelsesgraden. Den sammenfattende rapport og årsrapporterne findes på: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013 Kommissionen begyndte allerede i 2010 at træffe foranstaltninger for nogle medlemsstater, lige så snart der var tegn på en vis risiko for langsom absorption. Årsberetningen for 2013 fremhæver udfordringer og påpeger tydeligt de forhold, der i bestemte lande fører til langsom absorption. På dette link: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_synthesis_final.pdf
De strategiske rapporter, som Kommissionen vedtog i 2010 og 2013, gav en oversigt over gennemførelsen på EU-plan og indeholdt desuden budskaber om nødvendigheden af at fremskynde gennemførelsen af programmet og opfyldelse af investeringsmålet.

Begivenhed Dato
Revisionsplanens vedtagelse/revisionens start 2.3.2016
Officiel fremsendelse af udkastet til beretning til Kommissionen (eller en anden revideret enhed) 28.3.2018
Vedtagelse af den endelige beretning efter den kontradiktoriske procedure 30.5.2018
Modtagelse af Kommissionens (eller en anden revideret enheds) officielle svar på alle sprog 23.7.2018

Revisionsholdet

Revisionsrettens særberetninger præsenterer resultaterne af dens revisioner vedrørende EU-politikker og -programmer eller forvaltningsspørgsmål i forbindelse med specifikke budgetområder. Med henblik på at opnå maksimal effekt udvælger og udformer Revisionsretten sine revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der knytter sig til forvaltningens resultatopnåelse eller regeloverholdelsen, de pågældende indtægters eller udgifters omfang, den fremtidige udvikling samt den politiske og offentlige interesse.

Denne forvaltningsrevision blev udført af Revisionsafdeling II - Investering i samhørighed, vækst og inklusion, der ledes af Iliana Ivanova, medlem af Revisionsretten. Revisionsarbejdet blev ledet af Henri Grethen, medlem af Revisionsretten, med støtte fra kabinetschef Marc Hostert, de ledende administratorer Niels-Erik Brokopp og Emmanuel Rauch, de opgaveansvarlige Anna Fiteni og Peggy Vercauteren og revisorerne Alessandra Falcinelli, Agota Krenusz, Radka Papouskova, Adrian Rosca og Piotr Senator.

Fra venstre til højre: Anna Fiteni, Marc Hostert, Radka Papouskova, Piotr Senator, Peggy Vercauteren, Niels-Erik Brokopp, Henri Grethen.

Kontakt

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tlf. +352 4398-1
Kontakt: eca.europa.eu/da/Pages/ContactForm.aspx
Websted: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu)

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2018

PDF ISBN 978-92-847-0027-1 ISSN 1977-5636 doi:10.2865/001976 QJ-AB-18-013-DA-N
HTML ISBN 978-92-872-9802-7 ISSN 1977-5636 doi:10.2865/23747 QJ-AB-18-013-DA-Q

© Den Europæiske Union, 2018

Tilladelse til at anvende eller gengive fotos eller andet materiale, hvortil Den Europæiske Union ikke har ophavsretten, skal indhentes direkte hos indehaveren af ophavsretten.

SÅDAN KONTAKTER DU EU

Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på: https://europa.eu/european-union/contact_da

Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct:

SÅDAN FINDER DU OPLYSNINGER OM EU

Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: https://europa.eu/european-union/index_da

EU-publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling fra EU Bookshop på: https://publications.europa.eu/da/publications.
Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale informationscenter (se https://europa.eu/european-union/contact_da).

EU-ret og relaterede dokumenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1951) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: http://data.europa.eu/euodp/da/home?

Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp/da/home?) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og ikke-kommercielle formål.