Zvláštní zpráva
č.17 2018

Opatření Komise a členských států v posledních letech programů v období 2007–2013 řešila otázku nízkého čerpání prostředků, ale málo se zaměřovala na výsledky

O zprávě Členské státy čerpají prostředky, jakmile obdrží platbu z rozpočtu EU jako spolufinancování způsobilých projektů. Na oblast soudržnosti je vyčleněna přibližně třetina rozpočtu EU.

Zkoumali jsme, zda opatření Komise a členských států vedla k účinnému čerpání prostředků z EFRR, FS a ESF během programového období 2007–2013, a údaje jsme porovnávali s programovými obdobími 2000–2006 a 2014–2020.

Zjistili jsme, že provádění výdajů se v programovém období 2007–2013 rozbíhalo pomalu, mimo jiné i kvůli pozdnímu přijetí legislativního rámce, programových dokumentů (operačních programů) a překrývání programových období. Komise sice monitorovala čerpání prostředků, ale pracovní skupinu, jejímž úkolem bylo pomoci členským státům, které měly problémy s čerpáním v rámci operačních programů, zřídila teprve asi 13 měsíců před koncem období způsobilosti. Přijatá opatření vedla k výraznému zvýšení čerpání prostředků, ale některá opatření se zaměřovala především na čerpání a soulad s pravidly a jen málo na výsledky. Časté revize operačních programů zpochybňují opodstatněnost analýz, které jsou základem pro proces plánování v rámci programů, a schopnost dosáhnout cílů operačních programů a politiky soudržnosti.

Tato publikace je k dispozici ve 23 jazycích v tomto formátu:
PDF
PDF General Report

Shrnutí

O čerpání prostředků

I

Cílem politiky soudržnosti je snížit rozdíly ve stupni rozvoje mezi regiony v Evropské unii. Na politiku soudržnosti připadá přibližně třetina rozpočtu EU, prováděného prostřednictvím operačních programů. Finanční prostředky jsou dány k dispozici na začátku víceletého programového období. Absorpční kapacitou se rozumí schopnost členských států efektivně a účinně vynakládat finanční zdroje, které jim byly přiděleny. Členské státy čerpají prostředky, jakmile obdrží platbu z rozpočtu EU jako spolufinancování způsobilých projektů. Aby důraz na dosahování účinných výsledků zůstal zachován, musí se členské státy vyhýbat situaci, kdy jim na konci programového období zbývá dočerpat velký objem prostředků, protože snaha o jejich rychlou absorpci může vést k nedostatečnému ohledu na nákladovou efektivitu. Jinými slovy přestože je čerpání důležité pro dosažení cílů politik, není cílem samo o sobě.

Jak jsme audit prováděli

II

Zkoumali jsme, zda opatření Komise a členských států vedla k účinnému čerpání prostředků z EFRR, FS a ESF během programového období 2007–2013. Uskutečnili jsme auditní návštěvy ve čtyřech členských státech: České republice, Maďarsku, Itálii a Rumunsku. Audit se vztahoval na programové období 2007–2013. Provádíme ale zároveň srovnání s programovými obdobími 2000–2006 a 2014–2020 a upozorňujeme na rizika z hlediska čerpání prostředků ve stávajícím období.

Co jsme zjistili

III

Zjistili jsme, že v obou programových obdobích 2007–2013 a 2014–2020 vedlo pozdní přijetí legislativního rámce, k němuž došlo v jednom případě šest měsíců a ve druhém případě dva týdny před začátkem programového období, k pozdnímu přijetí operačních programů. V obou obdobích byla většina operačních programů přijata až po prvním roce programového období. To mělo nevyhnutelný následný dopad na začátek vynakládání přidělených finančních prostředků.

IV

Provádění výdajů v období 2007–2013 začalo pomalu, avšak v období 2014–2020 bylo ještě pomalejší. Vedle uvedeného následného dopadu bylo dalším důvodem tohoto pomalého tempa překrývání programových období, kdy členské státy stále čerpaly financování z předchozího období i po zahájení období následujícího.

V

Během programového období 2007–2013 Komise sice monitorovala čerpání prostředků, ale pracovní skupinu, jejímž úkolem bylo pomoci členským státům, které měly problémy s čerpáním v rámci operačních programů, vytvořila teprve asi 13 měsíců před koncem období způsobilosti. Podporu pracovní skupiny pro lepší provádění dostalo osm členských států. Přijatá opatření vedla v těchto členských státech k výraznému zvýšení čerpání prostředků. Průměrná míra čerpání v EU na začátku roku 2018 dosahovala 97,2 %. Některým členským státům se nepodařilo využít všechny finanční prostředky, které měly k dispozici, a objem prostředků, které nebyly do konce ledna 2017 vyčerpány, dosáhl 4,4 miliardy EUR. Konečná míra čerpání a konečná hodnota nevyužitých finančních prostředků budou známy až po uzavření programů.

VI

Mezi opatření uplatněná ke zvýšení čerpání prostředků patřily revize operačních programů, rozfázování projektů do více programových období, zpětné spolufinancování projektů, zálohy vložené do finančních nástrojů a smluvní zálohy. Některá z těchto opatření se zaměřovala především na čerpání prostředků a soulad s pravidly a jen málo na výsledky. Často se prováděly zejména revize operačních programů, což zpochybňuje opodstatněnost analýz, které jsou základem pro proces plánování v rámci programů a následné revize a schopnost dosáhnout cílů operačních programů a politiky soudržnosti.

VII

Komise nemá komplexní přehled o všech uplatněných opatřeních a o dopadu jednotlivých opatření na čerpání prostředků kvůli nedostatku informací poskytovaných členskými státy a také proto, že u některých opatření (jako jsou např. retrospektivní projekty a smluvní zálohy) legislativní rámec nevyžaduje, aby členské státy informace Komisi podávaly.

Co doporučujeme

VIII

Komise by měla:

 • navrhnout Radě a Evropskému parlamentu harmonogram pro projednání a přijetí legislativního rámce a programových dokumentů, aby se s prováděním operačních programů mohlo začít na počátku programového období,
 • v případech, které souvisejí s klíčovými prvky výkonnosti, zajistit, aby revize operačních programů vycházely ze spolehlivého a komplexního posouzení operačních programů, partnerských dohod a souvisejících potřeb a aby se prováděly především s cílem dosáhnout lepších výsledků; zajistit, aby měla prostředky k získání informací, které jí umožní monitorovat čerpání, určit případy pomalého a rychlého čerpání a předem posoudit potřeby a dopad opatření, aby věděla, zda je využít či nikoliv,
 • při poskytování cílené podpory k urychlení provádění programů zajistit, aby prováděná opatření kladla důraz na výkonnost a dosahování dobrých výsledků.

Úvod

Cíle, financování a řízení politiky

01

Cílem politiky soudržnosti je zmenšovat nerovnováhu ve stupni rozvoje regionů, restrukturalizovat upadající průmyslové oblasti a podporovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci v Evropské unii1. Aby bylo těchto cílů dosaženo, finanční prostředky EU se využívají k rozvoji různých oblastí, jako je nízkouhlíkové hospodářství, dopravní infrastruktura, podpora malých a středních podniků, integrace osob na trhu práce a sociální začleňování znevýhodněných osob.

02

Víceletý finanční rámec (VFR) stanoví maximální roční částky, které může EU vynaložit na jednotlivé politiky, včetně politiky soudržnosti. Na politiku soudržnosti je vyčleněna přibližně třetina rozpočtu EU. Politika soudržnosti se provádí prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (FS). V běžných cenách činil celkový příděl EFRR, FS a ESF kolem 261 miliard EUR v programovém období 2000–2006, 346 miliard EUR v období 2007–2013 a 365 miliard EUR v období 2014–20202. Vyčleněný objem prostředků na soudržnost je následně předběžně rozdělen mezi členské státy.

03

Pravidla, jimiž se řídí politika soudržnosti během programového období 2007–2013, upravuje obecné nařízení3 a jeho prováděcí pravidla4 a dále jednotlivá nařízení týkající se EFRR, ESF a FS5. Doplňují je prováděcí nařízení Komise, akty v přenesené pravomoci a písemné pokyny. Pro každé programové období se přijímá nový soubor právních předpisů.

04

Čerpání prostředků z těchto fondů probíhá prostřednictvím operačních programů (OP), v nichž se stanoví investiční priority a konkrétní cíle. Popisuje se v nich také, jak budou finanční prostředky během programového období6 k financování projektů využity. Členské státy rozdělují svůj národní příděl mezi jednotlivé celostátní a regionální operační programy v souladu se svými vnitrostátními cíli a cíli EU v oblasti soudržnosti.

05

Provádění politiky soudržnosti je sdíleno mezi členskými státy a Komisí. Současný sbor komisařů zahájil své pětileté funkční období v listopadu 2014. V Komisi odpovídá za celkové řízení těchto oblastí politik Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (GŘ REGIO) a Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (GŘ EMPL). Mohou členským státům poskytovat administrativní a technickou podporu, aby bylo zajištěno, že prostředky fondů se vynakládají správně7. Zajištěním optimálního využití prostředků a legality a správnosti spolufinancovaných operací jsou v členských státech pověřeny celostátní anebo regionální orgány odpovídající za programy soudržnosti, na což Komise dohlíží a nese za to i konečnou zodpovědnost8.

06

Přehled hlavních fází programového období je uveden na obrázku 1. Na každé programové období se přijímá nový legislativní rámec a následně se předkládají a schvalují programové dokumenty. Provádění může začít od 1. ledna prvního roku programového období nebo když je operační program předložen Komisi ke schválení (podle toho, co nastane dříve). Výplata prostředků z rozpočtu EU na operační program však může začít teprve poté, co je operační program přijat. Zpoždění s přijetím právního rámce nebo operačních programů mají proto následný dopad i na platby z rozpočtu EU. Uzavření operačního programu je pak poslední etapou jeho životního cyklu, kdy je provedena konečná platba nebo se přistoupí k vymáhání neoprávněně vyplacených částek.

07

Tyto etapy nejsou časově ohraničeny obdobím 2007 až 2013. Například provádění a uzavření programového období 2007–2013 částečně probíhaly po roce 2013, tedy poté, co se již rozběhlo programové období 2014–2020. Programová období se tedy překrývala.

Obrázek 1

Hlavní fáze v programovém období 2007–2013

08

Financování operačního programu je rozloženo do ročních splátek v průběhu sedmiletého programového období9. Při každé splátce vzniká rozpočtový závazek, který představuje objem prostředků EU vyčleněných na operační program, z nichž se spolufinancují způsobilé výdaje projektů. Členský stát pak na základě výdajů, které příjemci vznikly, předkládá Komisi žádost o jejich proplacení a Komise následně schvaluje platbu z tohoto rozpočtového závazku. Jakmile Komise provede platbu, považují se dané prostředky za vyčerpané10.

09

Během programového období 2007–2013 bylo potřeba rozpočtové závazky využít (tj. provést k nim odpovídající předběžnou nebo průběžnou platbu) do dvou let, tj. výdaje příjemců bylo možné uhradit do 31. prosince 2015 a následně podat žádost o proplacení. Pokud se prostředky do dvou let nevyužily, závazek k nim byl zrušen a členský stát již nemohl danou částku čerpat; jedná se o tzv. pravidlo n+211. Pravidlo n+2 bylo pro některé členské státy12 u některých splátek závazků13 prodlouženo o jeden rok (tj. n+3).

Rozsah a koncepce auditu

10

Účelem tohoto auditu bylo posoudit, zda opatření Komise a členských států vedla k účinnému čerpání finančních prostředků z EFRR, ESF a FS během programového období 2007–2013. Konkrétně jsme zkoumali, zda:

 • Komise problémy s čerpáním prostředků zjistila a zda je včas řešila prostřednictvím opatření, jejichž cílem bylo čerpání zvýšit, a podporou členských států při provádění těchto opatření,
 • členské státy tato opatření uplatnily s patřičným ohledem na soulad s příslušnými předpisy a optimální využití prostředků (viz rámeček 1).
11

Audit se týkal programového období 2007–2013, avšak někdy se v této zprávě zmiňujeme i o období 2000–2006 a 2014–2020. Činíme tak pro účely srovnání a abychom upozornili na rizika spojená s čerpáním prostředků ve stávajícím období.

12

Součástí auditu byly následující činnosti:

 • analýza ustanovení právního rámce pro programové období 2007–2013, která mají dopad na čerpání prostředků,
 • přezkum příslušných technických pokynů Komise k uplatňování určitých právních předpisů majících dopad na čerpání prostředků a uzavírání programů,
 • posouzení postupů, jimiž Komise v programovém období 2007–2013 čerpání prostředků monitorovala, včetně činností pracovní skupiny pro lepší provádění14,
 • analýza 16 operačních programů EFRR a FS a čtyř operačních programů ESF sedmi členských států: Bulharska, České republiky, Maďarska, Itálie, Rumunska a Španělska. Z těchto operačních programů bylo sedm OP EFRR a FS a dva OP ESF předmětem hloubkového přezkumu. Seznam kontrolovaných operačních programů obsahuje příloha;
 • auditní návštěvy ve čtyřech členských státech: České republice, Maďarsku, Itálii a Rumunsku,
 • pohovory se zaměstnanci GŘ REGIO a GŘ EMPL, včetně těch, kteří se podíleli na činnosti pracovní skupiny pro lepší provádění.

Rámeček 1

Čerpání je prostředkem k dosažení výsledků, nikoliv cílem samo o sobě

Absorpční kapacitou se rozumí schopnost členského státu efektivně a účinně vynakládat finanční zdroje, které mu byly přiděleny15. Účetní dvůr již dříve uvedl, že pro Unii je obtížné dosahovat dobrých kvalitativních výsledků v rámci mechanismů, u nichž se přidělují finanční prostředky členským státům předem a jejich čerpání je implicitním cílem16. Upozornili jsme také, že legislativní rámec na období 2007–2013 kladl v oblasti výdajů důraz především na soulad s pravidly a jen málo se zaměřoval na výkonnost17.

Čerpání by nemělo být cílem samo o sobě, ale naopak prostředkem, jak investovat do opatření, která pomohou dosáhnout cílů politiky členských států a EU. Na politiku soudržnosti se poskytuje velký objem finančních prostředků a ty by měly mít pro občany EU patřičný přínos. Proto je obzvláště důležité, aby se vynakládaly způsobem, který přináší hodnotu za vynaložené peníze.

Připomínky

Komise reagovala na pomalé provádění pozdě, ale její opatření pomohla čerpání prostředků zvýšit

13

Porovnali jsme načasování přijetí právního rámce pro programová období 2007–2013 a 2014–2020 s cílem zjistit, kolik času měly členské státy před zahájením programového období na to, aby předložily operační programy. Dále jsme zkontrolovali časový rámec přijetí operačních programů v programových obdobích 2007–2013 a 2014–2020, abychom viděli, kdy mohly členské státy začít s čerpáním finančních prostředků. Zkoumali jsme také míry čerpání v programových obdobích 2000–2006, 2007–2013 a 2014–2020, abychom určili jednak podobnosti v realizaci výdajů a jednak co lze očekávat ve stávajícím období. Na závěr jsme posuzovali, jak Komise čerpání během období 2007–2013 monitorovala, zda přijala včasná opatření a s jakým výsledkem.

Pozdní přijetí legislativního rámce a pomalé provádění programového období zvýšily tlak na čerpání finančních prostředků

14

Přijetí legislativního rámce je nezbytným předpokladem přípravy operačních programů, protože stanoví pravidla a poskytuje členským státům právní jistotu, že jejich výdajové plány a cíle stanovené v operačních programech jsou v souladu s cíli EU. Schválení operačních programů Komisí pak znamená, že je možné zahájit platby z rozpočtu EU na operační programy. Aby se výdaje mohly realizovat hned zkraje programového období, musí Komise navrhnout a normotvůrce schválit legislativní rámec na následující programové období dostatečně včas před tím, než má období začít. Na základě předchozích zkušeností odhadujeme přiměřený časový rámec následovně:

 • Komise navrhne legislativní rámec 30 měsíců (dva a půl roku) před zahájením programového období,
 • normotvůrce tento rámec přijme do 18 měsíců po návrhu Komise,
 • členské státy předloží a Komise schválí vnitrostátní strategie (v případě období 2014–2020 dohody o partnerství) a operační programy do jednoho roku po přijetí právního rámce.
15

Je to důležité, aby se předešlo prováděcím zpožděním a nepřiměřenému tlaku na čerpání finančních prostředků ke konci období, což by mohlo být na úkor dodržování pravidel a nákladové efektivity.

Pozdní přijetí legislativního rámce a operačních programů mělo následný dopad na jejich provádění

16

Návrh obecného nařízení pro programové období 2007–2013 předložila Komise téměř 30 měsíců před začátkem období a normotvůrce jej přijal přibližně o 24 měsíců později, tedy skoro šest měsíců před začátkem období. Návrh nařízení o společných ustanoveních pro programové období 2014–2020 byl předložen téměř 27 měsíců před začátkem programového období, přičemž normotvůrci trvalo jeho přijetí více než 26 měsíců, takže návrh byl přijat pouze dva týdny před zahájením programového období18. Časová osa legislativního postupu je znázorněna na obrázku 2.

17

Skutečnost, že na přijetí nařízení o společných ustanoveních na období 2014–2020 bylo ve srovnání s programovým obdobím 2007–2013 zapotřebí více času, měla následující důvody:

 • legislativní návrh Komise byl předložen on tři měsíce později (v říjnu 2011 oproti červenci 2004),
 • projednávání návrhu mezi Radou a Evropským parlamentem trvalo o dva a půl měsíce déle, protože bylo potřeba vyčkat na přijetí finančního nařízení (k čemuž došlo v říjnu 2012) a víceletého finančního rámce (přijatého až v prosinci 2013) a kvůli jednáním plynoucím z nového legislativního postupu19.
18

Komise ve svém sdělení o víceletém finančním rámci na období po roce 202020 uvedla, že pozdní přijetí finančního rámce na období 2014–2020 v praxi zpozdilo investice v různých oblastech politiky (včetně soudržnosti). Vyzvala k rychlému dosažení politické dohody o víceletém finančním rámci na období po roce 2020, aby bylo možné národním a regionálním orgánům poskytnout právní a finanční jistotu a aby provádění programů mohlo začít hned po zahájení programového období.

Obrázek 2

Časová osa návrhu a přijetí legislativního rámce pro programová období 2007–2013 a 2014–2020

Zdroj: EÚD.

19

Žádné operační programy pro programová období 2007–2013 a 2014–2020 nebyly přijaty do doby, než tato období začala dne 1. ledna 2007, resp. 2014. Do konce prvního roku programového období 2007–2013 bylo přijato více operačních programů než v případě období 2014–2020 (viz rámeček 2). Bylo to způsobeno hlavně zpožděním s přijetím legislativního balíčku a patrně náročnějšími jednáními o dohodách o partnerství a operačních programech, než jaká probíhala v předchozím období21 22.

Rámeček 2

Operační programy na programová období 2007–2013 a 2014–2020 přijaté po začátku období

V případě programového období 2007–2013 bylo 98 % (432 ze 44023) operačních programů předloženo a 95 % (416 ze 440) Komisí schváleno do 31. prosince 2007. Většina operačních programů (91 %) byla schválena mezi červencem a prosincem 2007. Průměrná doba ode dne předložení operačního programu do jeho schválení činila přibližně sedm měsíců.

Pokud jde o programové období 2014–2020, 95,5 % (371 ze 38724) operačních programů bylo členskými státy předloženo a 55,8 % (216 ze 387) Komisí schváleno do 31. prosince 2014. Schválit operační program trvalo ode dne jeho předložení v průměru přibližně osm měsíců.

Pomalé čerpání prostředků v prvních letech

20

Celkový trend při vynakládání prostředků v jednotlivých letech období 2007–2013 znázorňuje obrázek 3. Na počátku období je objem závazků mnohem vyšší než objem plateb, protože členské státy ještě stále měly k dispozici závazky z programového období 2000–2006, ještě probíhalo schvalování operačních programů nebo se stále dokončovala výběrová řízení na projekty. Ke konci programového období 2007–2013, kdy zbývaly dva roky do skončení období způsobilosti (31. prosince 2015), byly v platbách absorbovány méně než dvě třetiny závazků.

Obrázek 3

Profil výdajů z EFRR, ESF a FS v programovém období 2007–2013

Zdroj: EÚD na základě údajů poskytnutých Komisí.

21

Podobné profily vyplývají ze srovnání měr čerpání v programových obdobích 2000–2006 a 2007–2013. V programovém období 2014–2020 je čerpání ke konci roku 2017 (rok 4 programového období) pomalejší. Obrázek 4 ukazuje kumulativní míru čerpání25 během těchto tří programových období od začátku období (rok 1) do roku, kdy je třeba předložit prohlášení o uzavření programu (rok 11).

Obrázek 4

Míra čerpání prostředků EFRR, ESF a FS v programových obdobích 2000–2006, 2007–2013 a 2014–2020

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise.

22

Kromě pozdního přijetí legislativního rámce a operačních programů jsme našli nejméně dva další faktory, které v prvních letech období 2007–2013 vedly k pomalé absorpci oproti dřívějšímu programovému období. Zaprvé, v programovém období 2000–2006 bylo období způsobilosti výdajů – a tedy i lhůta pro uzávěrky – většině členských států prodlouženo o šest měsíců (do června 2009, resp. září 2010)26. Tím se zpozdilo provádění programového období 2007–2013, jelikož členské státy stále využívaly závazky, které byly k dispozici v předchozím období. Zadruhé, během období 2000–2006 se předběžné financování vyplácelo v plné výši, jakmile byl přijat první závazek27, zatímco v programovém období 2007–2013 bylo rozloženo mezi roky 2007 až 2009.

23

Účetní dvůr již upozornil na riziko, že zpoždění s plněním rozpočtu na programové období 2014–2020 budou možná větší, než k jakým došlo v období 2007–201328. Koncem roku 2016 (po třech letech programového období) bylo v souvislosti s operačními programy EFRR, ESF a FS jmenováno pouze 77 % odpovědných orgánů. To zhoršilo již tak pomalý začátek (viz body 16, 19 a rámeček 2), protože orgány členských států sice mohou vyhlašovat výzvy a vybírat projekty, ale dokud nebyly jmenovány, nemohou Komisi předkládat výkazy výdajů. V květnu 2018 byl proces jmenování orgánů téměř dokončen.

24

K 1. březnu 2018 byly v prvních, druhých a třetích konečných účetních závěrkách, které členské státy předložily, vykázány kumulativní výdaje ve výši pouze asi 5 % rozpočtu přiděleného na celé programové období29.

25

Komise uvedla, že výběr projektů pro programové období 2014–2020 se rozbíhal pomalu. Do července 2017 však dosáhl stejné úrovně jako v předchozím období30 a Komise očekává, že od té doby budou míry provádění v zásadě podobné jako v programovém období 2007–2013. Vzhledem k problémům s čerpáním prostředků v programovém období 2007–2013 a pomalejšímu začátku období 2014–2020 je pravděpodobné, že se problémy s čerpáním objeví i v období 2014–2020.

26

Účetní dvůr zjistil, že na konci roku 2016 představovaly zbývající závazky ESI fondů na období 2014–2020 v případě devíti členských států31 více než 15 % celkových veřejných výdajů roku 2016. Vzhledem ke značnému objemu prostředků na závazky, které jsou stále k dispozici z VFR 2014–2020, by pro členské státy, v nichž ESI fondy představují výrazné procento výdajů vládních institucí, mohlo být obtížné najít dostatek kvalitních projektů, na něž by mohly dostupné finanční prostředky vydat nebo jimž by mohly poskytnout spolufinancování32.

Míry čerpání prostředků v programovém období 2007–2013 se mezi členskými státy lišily a několika státům se nepodařilo využít všechno dostupné financování

27

Při ověřování absorpce členskými státy v období 2007–2013 jsme zjistili, že některé členské státy čerpaly finanční prostředky rychleji než jiné. Upozorňujeme však, že čerpání je prostředkem k dosažení cílů a výsledků, nikoliv cílem samo o sobě. Obrázek 5 znázorňuje rozdíly v míře čerpání mezi členskými státy.

Obrázek 5

Míra čerpání prostředků EFRR, ESF a FS v členských státech v programovém období 2007–2013 v porovnání s průměrem EU

Poznámka: Při posuzování toho, jak členské státy čerpaly prostředky v programovém období 2007–2013, jsme vzali v úvahu platby uskutečněné mezi lety 2009 a 2015. Platby v letech 2007 a 2008 jsme nezohlednili, neboť šlo prakticky jen o předběžné platby. Platby učiněné během let 2014 a 2015 byly zahrnuty na základě pravidla n+2.

Zdroj: EÚD na základě údajů Komise ze září 2018.

28

Průměrná míra čerpání na začátku roku 2018 dosahovala podle údajů Komise 97,2 %33. Některým členským státům se nepodařilo využít dostupné financování ve stanovené lhůtě (pravidlo n+2/3) nebo neměly dostatek způsobilých výdajů na to, aby při uzavírání programu mohly nárokovat všechny přidělené prostředky (viz obrázek 6). Podle informací Komise dosahoval objem prostředků, které nebyly do konce roku 2017 využity, 4,4 miliardy EUR34. Projekty pozastavené z důvodu správních nebo soudních řízení představovaly přibližně 853,8 milionu EUR a čerpání členskými státy bude v těchto případech záviset na výsledku řízení35. Konečnou míru čerpání a celkovou hodnotu nevyužitých prostředků lze potvrdit až poté, co budou všechny operační programy uzavřeny a stanovena výše veškerých finančních oprav a zpětně získaných částek.

Obrázek 6

Nečerpané finanční prostředky a pozastavené projekty v programovém období 2007–2013 (v milionech EUR)

Poznámka: Výše uvedená tabulka nezahrnuje zrušení závazků pro operační programy Evropské územní spolupráce ve výši 229,4 milionu EUR.

Zdroj: EÚD na základě údajů poskytnutých Komisí.

Komise začala řešit problémy s čerpáním pozdě, ale její opatření přesto měla na svůj dopad

29

Komise by měla plnění rozpočtu pravidelně sledovat a podniknout patřičné kroky, pokud zjistí, že v něm došlo ke zpoždění. Kromě toho by měla využít zkušeností z předchozích programových období k tomu, aby zlepšila provádění fondů.

Komise pravidelně monitorovala plnění rozpočtu

30

Komise má k dispozici různé zdroje informací, jejichž pomocí může monitorovat provádění fondů EU v členských státech. V programovém období 2007–2013 řídící orgány vypracovávaly ke každému operačnímu programu výroční zprávy o provádění a předkládaly je Komisi do 30. června následujícího roku (počínaje červnem 2008)36.

31

Obecné nařízení stanoví, které informace musí výroční zprávy o provádění obsahovat, a sice informace o finančním provádění, pokrok při dosahování stanovených cílů, jakékoliv případné závažné obtíže, které se vyskytly, a opatření přijatá na jejich řešení. Informace ve výročních zprávách o provádění jsou doplněny výkazy způsobilých výdajů. Členské státy rovněž dvakrát ročně zasílaly své odhady objemu žádostí o platbu. Další informace Komise získávala při zasedáních monitorovacího výboru (v průměru dvakrát ročně), výročních přezkumných jednáních a technických jednáních.

32

GŘ EMPL a GŘ REGIO pravidelně monitorovaly finanční provádění programů členskými státy, mimo jiné také prostřednictvím měsíční zprávy o plnění rozpočtu vztahující se na všechny členské státy a operační programy. Monitorování probíhala na úrovni EU, členských států i jednotlivých programů. S blížícím se koncem programového období 2007–2013 Komise monitorování zintenzivnila a pravidelně kontrolovala, jak generální ředitelství plní interní roční plán řízení.

Některé členské státy přijaly opatření k řešení potíží s čerpáním prostředků v poměrně rané fázi, ale problém přetrvával

33

Některé navštívené členské státy zjistily problémy s prováděním strukturálních fondů v programovém období relativně brzy a vypracovaly akční plány nebo přijaly opatření k jejich řešení. Například v Itálii, Rumunsku a České republice existovaly akční plány už v roce 2011. Míra čerpání prostředků EFRR, ESF a Fondu soudržnosti v zemích EU-28 byla na konci roku 2014, kdy zbýval jeden rok na využití dostupného financování, přibližně 77 %. V případě Itálie, Rumunska, České republiky, ale také Slovenska a Bulharska se pohybovala mezi 61 % a 68 %, tedy zdaleka nedosahovala této úrovně, a v Chorvatsku37 činila asi 46 %.

Přestože byla pracovní skupina pro lepší provádění programů zřízena pozdě, měla značné výsledky

34

Pracovní skupina pro lepší provádění byla Komisí zřízena v listopadu 2014, jedenáct měsíců po skončení programového období38. Jejím cílem bylo pomoci členským státům, které mají problémy s prováděním svých operačních programů, využít zbývající finanční prostředky z období 2007–2013.

35

Pracovní skupina pro lepší provádění, tvořená zaměstnanci GŘ REGIO39, se zaměřila na členské státy, jejichž celková míra čerpání byla nižší než průměr EU (Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Česká republika, Itálie a Chorvatsko)40. Zabývala se i Maďarskem, u něhož v roce 2014 hrozilo, že přijde o financování v důsledku automatického zrušení závazků, přestože se jeho míra čerpání blížila průměru EU. Celkově se pracovní skupina soustředila na 38 operačních programů v rámci EFRR a FS. Práci pracovní skupiny přibližuje rámeček 3.

Rámeček 3

Pracovní skupina pro lepší provádění

Úkolem pracovní skupiny pro lepší provádění bylo vypracovat s každým z dotčených členských států akční plány (nebo přezkoumat případné existující plány) s cílem zlepšit provádění programů. Za tímto účelem stanovila, která z opatření umožněných legislativním rámcem by mohla pomoci čerpání zvýšit (podrobný přehled nejvýznamnějších opatření uplatněných členskými státy viz bod 4178). Pořádala odborné schůzky s vnitrostátními orgány, na nichž se projednával pokrok při plnění akčních plánů, i semináře o konkrétních tématech (např. uzavírání operačních programů, velké projekty a další) s cílem umožnit výměnu osvědčených postupů a zlepšit správní kapacitu.

36

Naše přezkoumání technických dokumentů41, které pracovní skupina pro lepší provádění poskytla členským státům, potvrdilo, že pojednávaly o čerpání prostředků a rizicích týkajících se legality a správnosti. Nebylo v nich však upřesněno, jak správně vynakládat finanční prostředky či jak dosáhnout lepších výstupů a výsledků.

37

Pracovní skupina pro lepší provádění sledovala pokrok členských států v plnění dohodnutých opatření. Avšak kvůli způsobu, jakým členské státy o svých výsledcích předkládaly informace, bylo těžké získat celkový přehled o všech opatřeních, která byla uplatněna, a o dopadu jednotlivých opatření na čerpání prostředků.

38

Přesto v průběhu jednoho roku míra čerpání ve státech EU-28 stoupla z přibližně 77 % (prosinec 2014) na téměř 90 % (prosinec 2015) a v členských státech, kterým pomáhala pracovní skupina pro lepší provádění, se výrazně zvýšila, v některých případech o více než 20 procentních bodů (viz tabulka 1).

Tabulka 1

Zvýšení míry čerpání v členských státech, kterým pomáhala pracovní skupina pro lepší provádění

Členský stát Míra čerpání
prosinec 2014
(%)
Míra čerpání
prosinec 2015
(%)
Zvýšení čerpání
(% bodů)
Česká republika 64,4 85,3 20,9
Slovensko 61,7 87,60 25,9
Bulharsko 68,0 87,5 19,5
Itálie 63,8 79,9 16,1
Maďarsko 76,1 88,4 12,3
Rumunsko 62,1 77,0 14,9

Poznámka: Slovinsko a Chorvatsko nejsou do tabulky zahrnuty, protože jejich situace nebyla srovnatelná se situací ostatních členských států (viz poznámky pod čarou 37 a 40).

39

Navštívené členské státy považovaly dle svého vyjádření pracovní skupinu pro lepší provádění za užitečnou, neboť poskytovala technické pokyny a pomoc, zejména pokud jde o vícefázové provádění velkých projektů (viz body 6062). Dále uvedly, že vytvořila oficiální platformu pro řešení problémů s prováděním programů a že usnadnila sdílení poznatků. Podle názoru České republiky a Maďarska, které začaly opatření na zvýšení čerpání podnikat dříve, byla však pracovní skupina pro lepší provádění zřízena příliš pozdě.

40

Pracovní skupina pro lepší provádění ukončila svou činnost ke konci roku 2015. Jelikož Komise považovala její pracovní přístup a metodiku za účinné, přeměnila ji na stálý útvar - oddělení pro lepší provádění, aby napomáhal při provádění programů během programového období 2014–2020.

Čerpání urychlila různá opatření, kterým však chybělo zaměření na výsledky

41

U hlavních opatření uplatňovaných členskými státy jsme zkoumali, jaký měla vliv na zvýšení čerpání, a také jejich dopad na výkonnost a soulad s pravidly způsobilosti.

42

Finanční prostředky, které EU vyčlenila pro členské státy, by se měly využít v plné výši a co nejlepším způsobem s ohledem na dosažení cílů operačního programu. Proto by členské státy měly opatření v rámci nařízení uplatňovat s patřičným zřetelem k optimálnímu využití prostředků a správnosti výdajů.

Revize operačních programů byla účinným nástrojem, jak zlepšit čerpání, ale vedla k výrazným změnám původních plánů s rizikem pro optimální využití prostředků

43

Revize (úpravy) operačních programů jsou důležitým nástrojem, který umožňuje optimalizovat čerpání prostředků a vyhnout se rušení závazků, tj. tomu, že prostředky se nevyužijí. Kromě toho dávají členským státům určitou flexibilitu, aby se mohly přizpůsobit měnícím se okolnostem. V programovém období 2007–2013 se prováděly často a vedly k výrazným změnám oproti původnímu finančnímu plánu. V souvislosti s úpravami programů jsme však zaznamenali také určitá rizika z hlediska optimálního využití prostředků (viz body 53 a 55).

44

Mezi metody úprav programů patří převod finančních prostředků mezi operačními programy a mezi prioritami (včetně určení nových priorit nebo vyřazení těch stávajících), změna míry spolufinancování nebo změna podílu veřejné a soukromé složky vnitrostátního příspěvku.

45

V následujících oddílech (body 4659) pojednáváme o změně provedené v regulačním rámci s cílem usnadnit revize programů, analyzujeme jejich dopad na původní plánování a ilustrujeme uplatnění každé z metod úprav programů na našem vzorku 20 operačních programů.

Změna nařízení usnadnila revize operačních programů

46

Z podnětu členského státu nebo z podnětu Komise se souhlasem daného členského státu mohou být operační programy revidovány. Podmínky těchto revizí, upravené článkem 33 obecného nařízení, jsou vymezeny velmi široce a ponechávají členským státům značný manévrovací prostor. Operační program je možné revidovat v případě významných socio-ekonomických změn, významných změn priorit EU nebo celostátních či regionálních priorit, s ohledem na hodnocení poukazující na výrazný odklon od původně stanovených cílů nebo v důsledku problémů při provádění. Komise musí úpravy v operačním programu schválit nebo zamítnout do tří měsíců od formálního podání žádosti členským státem. Původně musely členské státy v souvislosti s revizí operačního programu vypracovávat hodnocení. Tento požadavek byl v roce 2010 zmírněn a členské státy nyní předkládají analýzu, která uvádí zdůvodnění revize a uvádí její očekávaný dopad. Tato změna obecného nařízení měla zjednodušit přijímání operačních programů42.

Časté revize operačních programů zpochybňují plánování v rámci programů

47

V období 2007–2013 prováděly členské státy revize operačních programů často. Z našeho vzorku 20 operačních programů jich bylo 19 během období upraveno, někdy i více než jednou během téhož roku. U osmi z těchto 20 kontrolovaných operačních programů byl interval mezi úpravami dle našich zjištění menší než pět měsíců. Například český OP EFRR „Podnikání a inovace“ měl osm různých verzí, z nichž dvě byly předloženy v roce 2013 a další dvě v roce 2015. Přehled počtu verzí předložených ke každému operačnímu programu programového období 2007–2013 uvádí obrázek 7.

Obrázek 7

Počet verzí předložených ke každému operačnímu programu

Zdroj: EÚD.

48

Úprava operačního programu umožňuje členským státům upravit operace tak, aby se zohlednily změny okolností na místě a změny politik EU. Vysoká četnost těchto úprav však zpochybňuje spolehlivost analýz, na nichž je proces plánování v rámci programů založen (jako je prvotní analýza potřeb a hodnocení ex ante), a opodstatněnost následných revizí.

Úpravy programů vedly k výrazným změnám ve finančních přídělech na prioritní osy, což se ne vždy odrazilo v cílových hodnotách výkonnostních ukazatelů

49

Častým typem úprav je převod finančních prostředků mezi operačními programy nebo prioritními osami v rámci operačního programu. Členské státy tak mohou převést peníze na opatření, u nichž je větší poptávka po financování nebo jejichž provádění je snazší. Výrazná změna ve finančním přídělu obecně vyžaduje odpovídajícím způsobem upravit ukazatele výkonnosti a jejich cílové hodnoty, aby bylo možné určit, zda vložené finanční prostředky přinesly maximální protihodnotu.

50

U devíti z 20 operačních programů v našem vzorku byly finanční prostředky převedeny do jiného nebo z jiného operačního programu. Ve většině těchto programů (osm z devíti) činil převod méně než 10 % původního příspěvku EU na operační program. Ve slovenském OP „Konkurenceschopnost a hospodářský růst“ se však příspěvek EU na tento program zvýšil o 25,4 %.

51

Členské státy rovněž převáděly finanční prostředky mezi prioritními osami a v některých případech to vedlo ke značným změnám oproti původně plánovaným částkám (viz rámeček 4).

Rámeček 4

Významné převody příspěvků EU mezi prioritními osami

Aby se zvýšilo čerpání prostředků v rámci českého OP EFRR „Podnikání a inovace“, byl finanční příděl na prioritu 3.2 „Rozvoj firem“ zvýšen o 52,2 % (z 663 milionů EUR na více než 1 miliardu EUR) a příděl na prioritu 3.4 „Inovace“ o 35,8 % (z 680,1 milionu EUR na 923,7 milionu EUR).

U italského OP EFRR „Sicílie“ bylo financování priority 6 „Udržitelný rozvoj měst“ navýšeno o 17,5 % (z 539,5 na 634 milionu EUR), aby se čerpání prostředků urychlilo.

52

V jednom maďarském operačním programu nebyla po změnách finančního přídělu provedena změna cílové hodnoty ukazatele výkonnosti (viz rámeček 5).

Rámeček 5

Významné převody příspěvku EU mezi prioritními osami bez odpovídající úpravy cílové hodnoty ukazatele výkonnosti

Maďarský OP EFRR pro životní prostředí a energetiku se revidoval čtyřikrát. V roce 2012 byl proveden převod prostředků z jiného operačního programu a v letech 2013, 2015 a 2016 pak převody mezi prioritními osami. Finanční příspěvky byly přerozděleny na projekty, které by bylo možné realizovat rychleji. V důsledku toho se příspěvek EU na prioritu 5 „Efektivní využití energie“ zvýšil o 390 % (ze 131,2 milionu EUR na 642,6 milionu EUR). Zároveň se v roce 2012 snížila cílová hodnota ukazatele „energetické zdroje ušetřené díky energetické účinnosti“ na méně než třetinu z 11 na 2,7 petajoulu ročně, avšak po dalším přídělu prostředků na prioritní osu nebyla upravena.

53

Tyto příklady dokládají, že důraz na čerpání a rychlou realizaci výdajů mohou při vyplácení prostředků EU ohrozit dosažení co nejlepších výsledků.

Vyšší míra spolufinancování EU napomáhá čerpání, ale snižuje hodnotu, kterou lze získat pomocí finančních prostředků EU

54

Zvýšení míry spolufinancování EU pomáhá členským státům urychlit čerpání a snižuje objem prostředků, u nichž existuje riziko zrušení závazků. Členskému státu tak mohou být s použitím upravené sazby proplaceny všechny dříve vykázané výdaje. Zvýšení míry spolufinancování umožňuje okamžitě a rychle absorbovat prostředky se zpětnou platností.

55

Vyšší míra spolufinancování zmírňuje tlak na vnitrostátní rozpočet, protože se díky ní snižuje původně plánovaný příspěvek členského státu na operační program, avšak snižuje také celkovou hodnotu operačního programu. To znamená, že se zmenší i rozsah (počet nebo objem) intervencí, pokud se členské státy nerozhodnou i nadále investovat vnitrostátní prostředky podle původního plánu. To může mít negativní dopad na cíle a výsledky, kterých mohou operační programy dosáhnout, což má zase vliv na hodnotu, které může být dosaženo pomocí vyplacených prostředků EU.

56

U více než poloviny operačních programů v našem vzorku (11 OP z 20) se od počátku počítalo s maximální mírou spolufinancování EU, kterou stanoví nařízení43. U osmi operačních programů byla míra spolufinancování během období zvýšena. Nárůst míry spolufinancování EU a pokles vnitrostátního příspěvku ukazuje tabulka 2. Celkové snížení vnitrostátních příspěvků u těchto osmi operačních programů dosahovalo 4,8 miliardy EUR.

Tabulka 2

Snížení vnitrostátního příspěvku v návaznosti na vyšší míru spolufinancování

Členský stát Operační program Původní míra spolufinancování ze strany EU
(v %)
Upravená míra spolufinancování ze strany EU
(v %)
Snížení vnitrostátního příspěvku
(v mil. EUR)
Rumunsko Životní prostředí 80 85 302,1
Bulharsko Životní prostředí 81 85 75,5
Španělsko Výzkum, vývoj a inovace pro podniky a uskutečňované podniky – technologický fond 67 75 356,8
Znalostní ekonomika 70 80 259,0
Itálie Kalábrie ESF 50 75 286,8
Bezpečnost pro rozvoj 50 75 386,0
Kalábrie 50 75 999,4
Sicílie 50 75 2179,8
  Celkem     4 845,4

Poznámka: Maximální míra spolufinancování EU činí podle právních předpisů 85 % pro Bulharsko a Rumunsko, 80 % pro Španělsko a 75 % pro Itálii.

Zdroj: EÚD.

Členské státy ve snaze zvýšit míru čerpání zavedly soukromé příspěvky, avšak i to vedlo k omezení intervencí

57

Částka, kterou se členský stát podílí na spolufinancování, může mít formu buď vnitrostátního veřejného příspěvku, nebo může mít i soukromou složku. Pokud operační program počítá s příspěvkem ze soukromých zdrojů, finanční plán programu44 zohlední finanční prostředky poskytnuté příjemci grantů v soukromém sektoru.

58

Zvýšení soukromých příspěvků může pomoci absorbovat financování rychleji, jelikož doplňují vnitrostátní veřejné výdaje, které budou uhrazeny v rámci spolufinancování EU, anebo nahrazují vnitrostátní příspěvek, který je nezbytným doplněním spolufinancování ze strany EU. Tento účinek je okamžitý a má jednorázový příznivý dopad na čerpání prostředků EU, neboť zvyšuje objem způsobilých výdajů, které je možné uhradit. Avšak vzhledem k tomu, že část soukromého příspěvku představuje výdaje, které by byly vynaloženy i bez veřejného příspěvku, nahrazení veřejného příspěvku soukromým snižuje celkovou investici členských států. Jak je uvedeno výše (viz bod 55), snižuje se tím rozsah intervence k dosažení cílů politiky soudržnosti.

59

Na začátku programového období žádný z 20 operačních programů v našem vzorku neměl ve svém finančním plánu soukromou složku. Do konce programového období zařadilo příspěvek ze soukromých zdrojů pět operačních programů, čímž se zároveň snížil vnitrostátní veřejný příspěvek. Tabulka 3 uvádí výši zařazeného soukromého příspěvku a příspěvku EU, který by tak teoreticky mohl být poskytnut.

Tabulka 3

Soukromý příspěvek, který nahrazuje veřejný příspěvek, a následný teoretický příspěvek EU

Členský stát OP Zavedený soukromý příspěvek
(v mil. EUR)
Míra spolufinancování
(%)
Teoretický příspěvek EU generovaný díky soukromému příspěvku
(v mil. EUR)
Španělsko Výzkum, vývoj a inovace pro podniky a uskutečňované podniky – technologický fond 500,5 75 375,4
Česká republika Podnikání a inovace 472,5 85 401,6
Životní prostředí 97,2 85 82,7
Maďarsko Životní prostředí a energetika 85,1 85 72,3
Severní Maďarsko 54,2 85 46,0

Poznámka: Teoretický příspěvek EU generovaný díky příspěvku ze soukromých zdrojů se počítá uplatněním míry spolufinancování EU na soukromý příspěvek. Výše konečného příspěvku generovaného díky příspěvku ze soukromých zdrojů bude známa teprve v době uzávěrky.

Zdroj: EÚD na základě údajů poskytnutých Komisí.

Rozfázování projektů snižuje riziko rušení závazků v případě, že projekty nejsou k datu uzavření operačních programů zcela dokončeny

60

Regulační rámec na období 2007–2013 umožňoval provádět velké projekty45 během dvou programových období, tj. rozdělit projekt do dvou fází v programových obdobích 2007–2013 a 2014–202046. Ačkoli obecné nařízení hovoří o rozfázování pouze u velkých projektů, Komise ve svých pokynech k uzavírání rozšířila možnost vícefázového provádění i na projekty menšího rozsahu s hodnotou nejméně 5 milionů EUR47.

61

Výhodou rozfázování je snížení rizika, že velké projekty, které nejsou zprovozněny do 31. března 2017 (tj. k datu předložení dokladů pro uzávěrku) nebo nejpozději do 31. března 201948, budou považovány za nezpůsobilé, a odpovídající finanční prostředky EU se tudíž nevyužijí. V našem vzorku byly velké projekty nebo projekty nad 5 milionů EUR takto rozfázovány v devíti ze 1449 operačních programů. Rozdělením projektů do více fází se snížilo riziko, že spolufinancování EU pro tyto projekty ve výši 4,5 miliardy EUR (3,8 miliardy EUR pro velké projekty a 0,7 miliardy EUR pro projekty menšího rozsahu nad 5 milionů EUR) nebude v programovém období 2007–2013 vyčerpáno.

62

Rozfázování projektů je prospěšné pro čerpání prostředků a bere ohled na to, že probíhající realizace projektu se nezastaví ukončením programu, avšak při nedávném našem auditu vyšlo najevo, že v oblasti soudržnosti je komplikovanější a má větší omezení než v oblasti rozvoje venkova, byť se jedná o podobné oblasti politiky50.

Retrospektivní projekty sloužily k čerpání finančních prostředků EU, ale představují značné riziko efektu mrtvé váhy

63

Retrospektivní projekty jsou projekty nebo operace, u nichž vznikly výdaje nebo které byly dokončeny ještě před formální žádostí o spolufinancování EU nebo před jeho poskytnutím, a které jsou tedy financovány zpětně. Retrospektivní projekty představují další způsob, jak absorbovat finanční prostředky, jelikož vytvářejí nové výdaje nebo nahrazují nezpůsobilé výdaje.

64

U retrospektivních projektů jednoznačně existují rizika pro optimální využití prostředků, neboť se často vybírají, zahajují nebo realizují, aniž by měly výslovnou vazbu na cíle programu nebo aniž by zohledňovaly zvláštní právní požadavky týkající se pomoci EU. Komise ve svých pokynech k retrospektivní pomoci EU51 odrazuje od jejich využívání, protože s sebou nesou vysoké riziko nesouladu s příslušnými předpisy Unie a vnitrostátními předpisy.

65

Navíc vzhledem k tomu, že se retrospektivní projekty již realizují pomocí vnitrostátních prostředků, vyvolává to pochybnosti o přidané hodnotě spolufinancování těchto projektů ze strany EU. Jsou spojeny také s rizikem efektu mrtvé váhy, protože by se realizovaly i bez finanční podpory EU.

66

Ze čtyř členských států, jež jsme navštívili, tři (Itálie, Maďarsko a Rumunsko) uvedly, že využívají retrospektivní projekty (viz rámeček 6).

Rámeček 6

Využití retrospektivních projektů a nákladů

V případě italského OP „Sicílie“ řídicí orgán uvedl, že celkové způsobilé náklady na retrospektivní projekty v roce 2014 činily 437,3 milionu EUR. Pro rok 2015 odhadl tyto výdaje na 250 milionů EUR.

V případě dvou maďarských operačních programů vnitrostátní orgány uvedly, že celkové způsobilé náklady zjištěných retrospektivních projektů činily 195,1 milionu EUR u OP „Doprava“ a 74,5 milionu EUR u OP „Životní prostředí a energetika“.

V rumunském OP „Rozvoj lidských zdrojů“ bylo podle vnitrostátních orgánů zjištěno sedm retrospektivních projektů s celkovými náklady 166,7 milionu EUR. K financování těchto projektů bylo na prioritní osu, do které by mohly spadat, převedeno z jiných prioritních os 110 milionů EUR.

67

Členské státy nejsou povinny podávat Komisi zprávy o výdajích vykázaných zpětně. V důsledku toho Komise nezná objem a finanční dopad zpětně vykázaných výdajů navzdory zcela jasným rizikům takového financování. Z naší práce pro účely vypracování prohlášení o věrohodnosti vyplynulo, že řada členských států zpětné výdaje uplatňuje a že objem spolufinancování retrospektivních projektů ze strany EU bude v období 2007–2013 pravděpodobně značný.

68

Při práci v souvislosti s výroční zprávou za rok 2015 jsme zjistili chyby ve výdajích na retrospektivní projekty (viz rámeček 7). V jedné z předchozích zpráv Účetní dvůr uvedl, že v takových projektech dochází k chybám častěji než v projektech vybraných obvyklým způsobem52.

Rámeček 7

Nezpůsobilé výdaje retrospektivního projektu

Italský projekt renovace kanalizačního systému jedné obce byl schválen a financován z vnitrostátních zdrojů. Výdaje na projekt ve výši 2,5 milionu EUR byly následně zahrnuty do operačního programu „Kampánie“ pod hlavičkou projektu pro zpětné spolufinancování.

Během auditu jsme zjistili změnu rozsahu veřejné zakázky, což vedlo k porušení příslušných ustanovení. Téměř 30 % vykázaných výdajů bylo tudíž nezpůsobilých a nemělo být ke spolufinancování vykázáno.

69

V programovém období 2014–2020 bylo uplatňování zpětných projektů poněkud omezeno. Operace (sestávající z jednoho nebo více projektů), u nichž již výdaje vznikly, ale které nebyly fyzicky dokončeny nebo v úplnosti realizovány před tím, než příjemce předloží žádost o financování v rámci programu řídicímu orgánu, mohou být způsobilé pro financování EU53. Přetrvává však riziko nezpůsobilých výdajů i otázka přidané hodnoty financování EU.

Ani přes prodloužení období způsobilosti nebylo 8 % kapitálového vybavení finančních nástrojů využito a neměly žádný revolvingový efekt

70

Během programového období 2007–2013 mohly členské státy čerpat peníze dočasně tak, že je vložily do finančního nástroje a získaly úhradu od Komise, čímž se mohly vyhnout riziku rušení závazků během fáze provádění. Aby Komise pomohla zvýšit čerpání prostředků, prodloužila také období způsobilosti pro výplaty z finančních nástrojů konečným příjemcům z 31. prosince 2015 do 31. března 201754. To vedlo k dodatečným platbám konečným příjemcům ve výši 1,6 miliardy EUR55. Účetní dvůr o této záležitostí informoval v předchozích zprávách56.

71

Velkou výhodou finančních nástrojů je jejich revolvingový efekt, tedy to, že prostředky do nich vložené lze použít více než jednou. Proto je důležité plně využít tyto prostředky během programového období, aby se revolvingový efekt mohl uskutečnit.

72

V minulosti jsme upozornili, že nízké míry vyplácení plateb, zejména v prvních letech programového období 2007–2013, omezily revolvingový efekt57. V říjnu 2017 Komise vypracovala zprávu o finančním plnění (při uzávěrce) finančních nástrojů k 31. březnu 2017. Při dokumentární prověrce údajů v ní uvedených vyšla najevo řada nesrovnalostí a nepřesností ve zprávách členských států58. Jelikož proces uzávěrky stále probíhá, Komise by měla být schopna spolehlivost údajů použitých k uzavření operačních programů ověřit.

73

Nicméně na základě údajů poskytnutých Komisi členskými státy při uzavírání programů odhadujeme, že přibližně 8 % (tj. 0,9 miliardy z 11,3 miliardy EUR) kapitálového vybavení finančních nástrojů nebylo využito do stanoveného termínu 31. března 2017 a musí být vráceno na operační programy59. Tyto prostředky by mohly být převedeny z prioritní osy spojené s finančními nástroji s nedostatečnou výkonností na jinou prioritní osu, pokud by byl k dispozici dostatek nadměrných výdajů v souladu s pravidlem flexibility ve výši 10 %, stanoveným v pokynech k uzávěrce. U operačních programů, které tyto podmínky nesplňují, je nutné prostředky vrácené na operační program (nebo jejich část) vrátit do rozpočtu EU. U prostředků vrácených na operační programy nedošlo k revolvingovému efektu a související správní poplatky neposkytly žádnou přidanou hodnotu do rozpočtu EU, přestože jsou v souladu s finančními dohodami.

Smluvní zálohy vyplacené ke konci období způsobilosti mohou představovat riziko z hlediska optimálního využití prostředků a dodržování předpisů

74

Výplata smluvních záloh je obvyklou tržní praxí, která dodavateli umožňuje pokrýt počáteční náklady na mobilizaci zdrojů nezbytných k poskytnutí zadaných služeb nebo prací. Podle Komise se tyto zálohy obvykle pohybují v rozmezí 10 % až 40 % hodnoty zakázky.

75

Smluvní záloha je způsobilá, pokud byla dodavateli zaplacena do 31. prosince 2015 a převedena na skutečný výdaj před 31. březnem 2017. Měla by také být v souladu s vnitrostátními pravidly a smluvními povinnostmi. Avšak u projektů schválených ke konci období způsobilosti (31. prosince 2015) může potřeba dokončit projekty před uplynutím lhůty pro uzavření (31. března 2017) vést k tomu, že o financování projektu rozhoduje jeho schopnost rychle prostředky vyčerpat a nikoliv schopnost poskytnout výsledky.

76

Dva ze čtyř navštívených členských států (Česká republika a Maďarsko) využily smluvní zálohy k tomu, aby zvýšily čerpání prostředků. Český řídicí orgán například uvedl, že do září 2016 představovaly zálohové faktury v rámci OP „Životní prostředí“ 133 milionů EUR v příspěvcích EU. To je přibližně 5 % celkového čerpání v roce 2014 a 2015 (viz rámeček 8).

Rámeček 8

Zálohy představující vysoké procento hodnoty zakázky

Smluvní zálohy v rámci českého OP „Životní prostředí“ byly využity k tomu, aby se zabránilo rušení závazků a zároveň zlepšilo čerpání prostředků. V období od listopadu 2013 do března 2016 se postupně zmírnila vnitrostátní pravidla a příjemci byli pobízeni k využívání záloh a byli v tom podporováni. V roce 2014 a 2015 bylo možné poskytovat smluvní zálohy až do výše 90 % smluvní hodnoty bez podpůrných zúčtovacích faktur. Po listopadu 2015 byly povoleny zálohy ve výši 100 % smluvní hodnoty, avšak vnitrostátní orgány uvedly, že žádné částky nelze osvědčovat bez důkazu o zúčtování faktur. Tento postup již přesahuje to, co Komise vymezila jako tržní praxi (viz bod 74). Z hlediska čerpání prostředků zvyšuje vysoké procento hodnoty zakázky riziko, že záloha nebude využita ve stanovené lhůtě, což může vést ke ztrátě nebo nesprávnému vyplacení finančních prostředků EU.

77

Již v minulosti jsme upozorňovali na to, že vykazování smluvních záloh, zejména pokud představují vysoké procento hodnoty zakázky, přináší výrazné riziko nezpůsobilých výdajů k datu uzávěrky. Vzhledem k tomu, že zálohy lze převést na skutečné výdaje do 31. března 2017, čím blíže k této lhůtě se výdaje uskuteční, tím méně času auditním orgánům zbývá na to, aby je ověřily a poskytly jistotu o jejich způsobilosti60.

78

Členské státy byly povinny monitorovat smluvní zálohy, nikoliv však podávat v této věci Komisi informace. Komise proto nemůže vědět podrobnosti o jejich využívání a dopadech. V době auditu jsme zjistili, že v Maďarsku se jejich využití a dopad nemonitorovaly.

Celková míra chyb v oblasti soudržnosti od roku 2007 poklesla, přestože retrospektivní projekty vedly k některým chybám

79

Zkoumali jsme vývoj rámce kontroly soudržnosti během programového období 2007–2013 a jaký měl vliv na míru chyb. Zjišťovali jsme také, zda zaměření na čerpání prostředků, zejména ke konci programového období, nevedlo k větší chybovosti.

80

Z našeho přezkoumání měr chyb vykázaných Účetním dvorem od roku 2007 vyplynulo výrazné snížení míry chyb ve výdajích období 2007–2013 ve srovnání s předchozím programovým obdobím. Míra chyb setrvale klesala od roku 2011 do roku 2016 a výsledkem byla nejpravděpodobnější míra chyb ve výši 4,8 % v roce 2016 (dolní hranice míry chyb 3,1 % oproti 11 % v roce 2007 a 2008 u plateb za období 2000–2006).

81

Tento vývoj míry chyb lze přičíst řadě faktorů. Jak je uvedeno výše, k určitým chybám vedla některá opatření na zlepšení čerpání prostředků, jako je využívání retrospektivních projektů (viz rámeček 7). Naopak ke snížení míry chyb vedly jiné významné faktory, jako je celkové zlepšení členských států v oblasti řízení, v jejich systémech kontroly a dohledu a skutečnost, že Komise uplatňovala v programovém období 2007–2013 preventivní opatření (přerušení a pozastavení plateb) i nápravná opatření.

Závěry a doporučení

82

Pokud jde o finanční prostředky na politiku soudržnosti, maximální výše výdajů podle víceletého finančního rámce je rozdělena do ročních přídělů pro jednotlivé členské státy. Tyto příděly usnadňují proces plánování výdajů programu a umožňují předem nastavit cíle v operačních programech. Účetní dvůr však upozornil na problematičnost dosahování dobrých výsledků programů u mechanismů, při nichž se finanční prostředky přidělují členským státům předem a hlavní důraz se klade na jejich čerpání, které se tak stává cílem samo o sobě. Aby důraz na dosahování dobrých výsledků zůstal zachován, musí se členské státy vyhýbat situaci, kdy jim na konci programového období zbývá dočerpat velký objem prostředků, protože snaha o jejich rychlou absorpci může vést k nedostatečnému ohledu na nákladovou efektivitu. Jinými slovy přestože je čerpání důležité pro dosažení cílů politik, není cílem samo o sobě.

83

Ve dvou posledních programových obdobích vedlo zpoždění s přijetím legislativního rámce k pozdnímu přijetí operačních programů. To nevyhnutelně mělo následný dopad na provádění přidělených prostředků a nízkou míru plateb v prvních letech. Komise vyzvala k rychlému dosažení politické dohody o víceletém finančním rámci na období po roce 2020, aby bylo možné národním a regionálním orgánům poskytnout právní a finanční jistotu a aby provádění programů mohlo začít hned po zahájení programového období (viz body 1619).

84

Kromě výše uvedeného následného dopadu na provádění lze pomalé zahájení výdajů vysvětlit také tím, že v polovině programového období členské státy stále ještě využívaly finanční prostředky z předchozího programového období (viz bod 22). Proto jsme v jedné z předchozích zvláštních zpráv Komisi doporučili, aby ve svých legislativních návrzích na období po roce 2020 období zajistila, aby období způsobilosti již nepřesahovala do dalšího programového období a aby se proces uzávěrky dokončil co nejdříve po skončení období způsobilosti61.

85

V zájmu hladkého a stabilního provádění v průběhu programového období by opatření na zvýšení čerpání měla být přijata dostatečně brzy. Některé členské státy a Komise identifikovaly obtíže s čerpáním finančních prostředků v relativně rané fázi programového období 2007–2013. Komise však přijala komplexní soubor opatření teprve v listopadu 2014, téměř rok před koncem období způsobilosti, kdy zřídila pracovní skupinu na pomoc členským státům, jejichž míra čerpání byla nižší než průměr EU (viz bod 3435).

86

Členské státy zavedly několik opatření včetně těch, která stanovila pracovní skupina pro lepší provádění, a během jednoho roku se jim podařilo zvýšit svou míru čerpání v některých případech o více než 20 procentních bodů. Průměrná míra čerpání v EU na začátku roku 2018 dosahovala 97,2 %. Některým členským státům se nepodařilo využít všechny finanční prostředky, které měly k dispozici, a objem finančních prostředků, které nebyly do konce ledna 2017 vyčerpány, dosáhl 4,4 miliardy EUR. Konečná míra čerpání a konečná hodnota nevyužitých finančních prostředků budou známy až po uzavření programů (viz bod 28).

87

Z naší práce vyplynulo, že opatření přijatá Komisí a členskými státy s cílem řešit pomalé čerpání prostředků se zaměřovala především na čerpání a na legalitu, ale již tolik nepřihlížela k výkonnosti. U některých zavedených opatření jsme v našem vzorku zjistili, že:

 • Operační programy byly často revidovány, což vede jednak k významným změnám oproti původním plánům a jednak ke zpochybnění spolehlivosti analýz, na nichž je proces plánování v rámci programů založen, a schopnosti dosáhnout cílů operačního programu a politiky soudržnosti (viz body 4359).
 • Navštívené členské státy identifikovaly zpětné výdaje v objemu přibližně jedné miliardy eur. Hodnota těchto projektů za všechny operační programy na období 2007–2013 je pravděpodobně mnohem vyšší. S těmito typy projektů je spojeno vysoké riziko efektu mrtvé váhy (projekty se mohly realizovat bez financování EU), a mají tedy omezenou přidanou hodnotu EU (viz bod 6369).
 • Zálohy, jako příděly do finančních nástrojů, pomohly zvýšit čerpání během programového období, ale pomalé provádění snížilo jejich revolvingový efekt. Do konce období způsobilosti zůstávala nevyužita přibližně jedna miliarda eur. Tyto prostředky tedy neměly revolvingový efekt a související správní poplatky neposkytly žádnou přidanou hodnotu do rozpočtu EU, přestože jsou v souladu s finančními dohodami (bod 7073).
 • Čerpání prostředků napomohly zlepšit také smluvní zálohy. Avšak u projektů schválených ke konci období způsobilosti může potřeba dokončit projekty před uplynutím lhůty pro uzavření vést k tomu, že o financování projektu rozhoduje jeho schopnost rychle prostředky vyčerpat a nikoliv schopnost poskytnout výsledky. Kromě toho čím blíže jsou skutečné výdaje ke lhůtě způsobilosti, tím méně času zbývá auditním orgánům na to, aby jejich způsobilost ověřily (viz body 7478).
88

Pracovní skupina pro lepší provádění programů sledovala pokrok členských států v plnění dohodnutých opatření ke zvýšení čerpání prostředků. Avšak způsob, jakým členské státy o svých výsledcích předkládaly informace, znesnadňoval získání celkového přehledu o všech uplatněných opatřeních a o dopadu jednotlivých opatření. U některých opatření (např. projekty spolufinancované zpětně, využití smluvních záloh) legislativní rámec nevyžaduje, aby členské státy poskytovaly Komisi informace. Tyto dva faktory omezily její schopnost získat komplexní přehled uplatněných opatření a jejich jednotlivých finančních dopadů (viz body 37, 67 a 78).

89

Přestože tlak na vyčerpání prostředků ke konci období 2007–2013 vedl k určitým chybám, odhadovaná míra chyb v oblasti soudržnosti od roku 2011 do roku 2016 setrvale klesala ve srovnání s rokem 2007 a 2008. To může být způsobeno čistým vlivem více faktorů (viz body 8081).

90

Pokud jde o období 2014–2020, provádění operačních programů začalo ve srovnání s předchozím programovým obdobím pomaleji. Vzhledem k této skutečnosti a k tomu, že problémy při provádění se objevily i v období 2007–2013, je pravděpodobné, že čerpání prostředků bude obtížné i ve stávajícím období (viz body 2326).

Doporučení 1 – Harmonogram legislativního rámce a programových dokumentů

Komise by měla vypracovat harmonogram, který stanoví klíčová data (např. pro návrh a přijetí právního rámce), aby se zajistilo, že provádění operačních programů začne včas, na začátku programového období. Tento harmonogram by měla předložit Radě a Evropskému parlamentu s ohledem na dosažení dohody o něm.

Termín pro splnění doporučení: okamžitě (pro legislativní rámec na období po roce 2020).

Doporučení 2 – Dobře podložené žádosti o revizi programů (včetně dopadů na výsledky)

Komise by se měla před přijetím svých rozhodnutí o revizi operačních programů, která bude mít vliv na klíčové prvky výkonnosti, přesvědčit, že:

 1. žádost o revizi vychází ze spolehlivých a komplexních posouzení provádění operačního programu a dohod o partnerství a příslušných potřeb v době revize,
 2. hlavním účelem revize je poskytnout lepší výsledky a že změny v míře financování priorit se odrážejí v ukazatelích výkonnosti.

Termín pro splnění doporučení: Platí pro budoucí žádosti členských států o revize operačních programů.

Doporučení 3 – Prostředky k získávání informací umožňující lépe monitorovat čerpání

Komise by měla zajistit, aby měla prostředky k tomu, jak:

 1. získat informace nezbytné pro důkladné a komplexní monitorování čerpání prostředků v rámci operačních programu;
 2. zjistit příčiny pomalého i rychlého čerpání a zároveň mít na zřeteli, že výdaje by měly být legální a správné a vynaložené prostředky vynaloženy efektivně;
 3. předem posoudit potřebu a dopad opatření na zvýšení čerpání prostředků, aby mohla rozhodnout, zda je uplatnit či nikoliv.

Termín pro splnění doporučení: do konce roku 2018 u bodu a) a b). Do konce roku 2020 u bodu c)

Doporučení č. 4 – Důraz na výkonnost a dosahování dobrých výsledků

Když Komise poskytuje členským státům a operačním programům cílenou podporu ve snaze urychlit čerpání prostředků programového období 2014–2020 (např. při revizi operačních programů), měla by zajistit, aby se přijala opatření zaměřená na dosahování dobrých výsledků.

Termín pro splnění doporučení: okamžitě.

Tuto zprávu přijal senát II, jemuž předsedá Iliana IVANOVA, členka Účetního dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 30. května 2018.

Za Účetní dvůr

předseda
Klaus-Heiner LEHNE

Příloha

Seznam operačních programů vybraných k přezkoumání

Členský stát Operační program Fond Programem se zabývá pracovní skupina
Bulharsko Životní prostředí (2007BG161PO005) FS a EFRR x
Česká republika1 Životní prostředí (2007CZ161PO006)2 FS a EFRR x
Střední Čechy (2007CZ161PO009) EFRR  
Podnikání a inovace (2007CZ161PO004) EFRR  
Lidské zdroje a zaměstnanost (2007CZ05UPO001)2 ESF  
Maďarsko1
Životní prostředí a energetika (2007HU161PO002)2 FS a EFRR x
Severní Maďarsko (2007HU161PO006) EFRR  
Doprava (2007HU161PO007)2 FS a EFRR x
Itálie1 Kalábrie (2007IT161PO008) EFRR x
Bezpečnost pro rozvoj (2007IT161PO007)2 EFRR  
Sicílie (2007IT161PO011)2 EFRR x
Kalábrie ESF (2007IT051PO002) ESF  
Rumunsko1 Odvětvový rozvoj lidských zdrojů (2007RO051PO001)2 ESF x
Zvýšení hospodářské konkurenceschopnosti (2007RO161PO002)2 EFRR x
Životní prostředí (2007RO161PO004)2 FS a EFRR x
Slovensko Konkurenceschopnost a hospodářský růst (2007SK161PO006) EFRR x
Doprava (2007SK161PO004) FS a EFRR  
Vzdělávání (2007SK05UPO001) ESF x
Španělsko Výzkum, vývoj a inovace pro podniky a uskutečňované podniky – technologický fond
(2007ES16UPO001)
EFRR  
Znalostní ekonomika (2007ES16UPO003) EFRR  

1 Členský stát navštíven na místě.

2 Hloubkový přezkum operačního programu.

Odpovědi Komise

Shrnutí

I

Komise monitoruje provádění na úrovni členských států a programů a v případě potřeby i na úrovni projektů. V souvislosti s prováděním Komise také pozorně sleduje finanční provádění, přičemž se soustředí zejména na platby EU v rámci programů. Opatření pro předávání údajů pro období 2014–2020 poskytují Komisi spolehlivý a aktuální přehled celkového provádění včetně výstupů a výsledků, které jednotlivé programy přinášejí.

III

Datum přijetí legislativního rámce závisí ve velké míře na spolunormotvůrcích. Komise představila svůj návrh na období 2021–2027 30 měsíců před plánovaným začátkem období způsobilosti. Komise zdůrazňuje, že navzdory tomu, že je brzké přijetí v souvislosti se začátkem provádění programu důležité, existují i další faktory týkající se výkonnosti a čerpání prostředků za dané období, které mají větší váhu, a sice režim n+2/3, úroveň předběžného financování nebo požadavky na jmenování.

IV

Programy, které byly vzhledem k průměrné době schválení schváleny relativně pozdě, mohou v závislosti na okolnostech tuto ztrátu snadno dohnat a do konce období dosáhnout lepší než průměrné míry čerpání. Pravidlo n+2 prosazuje tvrdší rozpočtovou disciplínu a přispívá k rychlejšímu plnění rozpočtu. O výkonnosti projektu a úspěšném čerpání svědčí i seznam projektů připravených k provádění.

V

Komise je spokojená s výsledky iniciativy „Pracovní skupina pro lepší provádění“. Hodnota rizikových fondů se na konci roku 2014 pohybovala mezi 10 až 13 miliardami EUR a hodnota zrušených závazků byla do uzávěrky snížena pod 5 miliard EUR. Pomoc Komise členským státům s využíváním dostupných fondů vedla k tomu, že v období 2007–2013 byla míra čerpání 97 %, tedy o 2 procentní body vyšší než v letech 2000–2006.

VI

Komise navrhla členským státům s rizikovým čerpáním opatření v souladu s právním rámcem na období 2007–2013, jež byla přizpůsobena okolnostem v jednotlivých členských státech a konkrétním programům. Tato opatření byla také v souladu s cíli programů, včetně jejich ukazatelů, intervenční logiky a výběrových řízení. Proto se zdálo, že není potřeba nijak výjimečně zohledňovat výsledky, ale stačí se soustředit na ochranná opatření, která zajistí, že bude navržených výsledků opravdu dosaženo. V případě, že program vykazuje nižší míru čerpání, je při řízení programů běžným postupem přijmout nápravná opatření, která se zaměří na čerpání v rámci stávajících cílů. Komise se domnívá, že dalším důležitým prvkem politiky soudržnosti je flexibilita. Revize programů jsou klíčové z toho důvodu, aby programy odrážely měnící se okolnosti, nové výzvy a nové či upravené priority programů vztahujících se na období deseti let.

VII

Komise má detailní přehled programů a opatření uplatněných v těchto programech – jedná se o součást běžného řízení programů během celého období. Pokud je to nutné, Komise shromažďuje informace týkající se řízení programů, které nejsou součástí pravidelného podávání zpráv.

VIII

První odrážka: Komise toto doporučení přijímá.

Druhá odrážka: Komise toto doporučení přijímá.

Třetí odrážka: Komise toto doporučení přijímá.

Čtvrtá odrážka: Komise toto doporučení přijímá.

Rozsah a koncepce auditu

Rámeček 1 – Čerpání je prostředkem k dosažení výsledků, nikoliv cílem samo o sobě

Komise již na toto zjištění odpověděla v rámci výroční zprávy Evropského účetního dvora z roku 2013, kde uvedla následující:

Komise připomíná, že do procesu výběru každého projektu, který má být financován, jsou zapracována kritéria výkonnosti. Členské státy by měly být při použití vážených kritérií výběru schopny určit projekty, které by mohly nejlépe přispět k dosažení výsledků.“

Právní rámec na období 2014–2020 se více soustředí na výkonnost a zavádí požadavky na tematické zaměření, výkonnostní rámec a rezervní a předběžné podmínky. Politická shoda na návrhu Omnibus, který představila Komise, dále rozšířila možnosti placení na základě předem definovaných výsledků, splněných podmínek nebo dosažených výsledků1.

Připomínky:

14

Komise poukazuje na to, že souběžně s jednáními týkajícími se právního rámce spustila také neformální jednání o programech, a to s cílem dosáhnout pokroku dříve, než bude právní rámec přijat. V letech 2014–2020 tento postup spočíval v předkládání pozičních dokumentů za jednotlivé členské státy.

16

Komise zdůrazňuje, že datum přijetí právního rámce převážně určují spolunormotvůrci.

Komise představila svůj návrh na období 2021–2027 30 měsíců před plánovaným začátkem období způsobilosti. Její postavení jí však neumožňuje řídit, jakým tempem budou právní návrh přijímat spolunormotvůrci.

19

Komise poukazuje na skutečnost, že přestože je včasné přijímání z hlediska provádění programů důležité, existují i další důležité faktory, jež souvisí s čerpáním v daném období. Programy, které byly vzhledem k průměrné době schválení schváleny relativně pozdě, mohou do konce období dosáhnout lepší než průměrné míry čerpání.

Větší váhu z hlediska míry vyčerpání prostředků do konce programového období má skutečnost, zda se programy řídí pravidlem n+2, nebo n+3.

Rámeček 2 – Operační programy na programová období 2007–2013 a 2014–2020 přijaté po začátku období

Komise podotýká, že její výkonnost v souvislosti s projednáváním a přijímáním programů v porovnání s předchozím programovým obdobím může být také zhodnocena srovnáním prvních dvanácti měsíců následujících po přijetí právního rámce. Přesnějším ukazatelem by však bylo použití období dvanácti měsíců od přijetí relevantních legislativních balíčků v rámci obou období. To by znamenalo, že během období 2014–2020 bylo během prvních dvanácti měsíců po přijetí nařízení přijato 40 % operačních programů, přičemž v programovém období 2007–2013 bylo během stejného časového rámce přijato 6 % operačních programů.

21

Komise má za to, že čerpání (definované na základě plateb EU) je pomalejší vzhledem k tomu, že celkové částky předběžných plateb jsou v období 2014–2020 výrazně vyšší než během období 2007–2013. Členské státy nemají motivaci podávat žádosti o platby zejména proto, že před podáním žádosti musí být dokončen proces jmenování orgánů. Přechod z pravidla n+2 na pravidlo n+3 v období 2014–2020 rychlé podávání žádostí rovněž nestimuluje. Toto vysvětlení dokládá skutečnost, že míra výběru projektů je v obou programových obdobích až doposud v členských státech srovnatelná.

22

Komise se domnívá, že překrývání období způsobilosti je jedním z několika faktorů, které přispívají ke zpoždění v provádění v následujícím období. K dalším významným faktorům patří míra předběžného financování a pravidlo n+. Tyto faktory významně ovlivňují čerpání prostředků vzhledem k platbám EU, nikoli však skutečnou úroveň provádění v praxi.

23

Komise se nedomnívá, že budou na konci programového období 2014–2020 rizika spojená s čerpáním vyšší než během období 2007–2013. S ohledem na pravidlo n+3, aktuální rychlost výběru projektů a platby certifikované příjemci má Komise za to, že by v období 2014–2020 mohlo být dosaženo stejné míry čerpání jako v období 2007–2013. Komise rovněž podotýká, že v právním rámci na období 2014–2020 byla zavedena každoroční účetní závěrka (přičemž bylo po členských státech požadováno, aby si na tento postup zvykly) a že poměrně vysoká úroveň předběžného financování není dostatečně motivující k tomu, aby se podávání žádostí o platby EU urychlilo.

25

V roce 2016 zavedla Komise pro období 2014–2020 systém pečlivého monitorování programů, u nichž byl zaznamenán pomalý pokrok.

26

Komise se domnívá, že kvalita projektů nemusí nutně souviset s mírou nevypořádaných závazků. Komise odkazuje na svou odpověď na bod 2.14 výroční zprávy Evropského účetního dvora za rok 2016.

28

Ačkoli se čerpání dá stále vylepšit, Komise má za to, že průměrná míra 97 % je srovnatelná s předchozími obdobími, a je s tímto výsledkem spokojena. Přesněji řečeno, tato míra čerpání převyšuje míru čerpání, kterou zaznamenaly programy EFRR a ESF za období 2000–2006, a sice 96 %.

Práce Pracovní skupiny pro lepší provádění a její spolupráce s příslušnými orgány členských států měla pozitivní dopad na míru rušení závazků a čerpání prostředků.

34

Komise zdůrazňuje, že ještě před tímto datem podnikla na základě intenzivních bilaterálních politických jednání řadu kroků pro členské státy, u nichž existovala rizika spojená s čerpáním. Koordinovaná politická opatření na vysoké úrovni, která zahrnovala systematickým způsobem všechny ohrožené členské státy, začala čtrnáct měsíců před koncem období způsobilosti.

36

Tato opatření se většinou soustředila na řízení již vybraných projektů nebo výzev, které měly být zahájeny. Hlavním cílem proto bylo chránit strategické cíle programů.

37

Komise odkazuje na svou odpověď k rámečku 1.

39

Komise konstatuje, že první pokyny týkající se vícefázového provádění hlavních projektů byly vydány již v roce 2012 a předloženy členským státům během zasedání Výboru pro koordinaci fondů (COCOF_12-0047-02-EN). Pravidla byla dále dovysvětlena v pokynech k uzávěrce, které byly vydány v roce 2013 a pozměněny v roce 2015 s cílem poskytnout členským státům právní jistotu.

47

Komise se domnívá, že revize operačních programů je nezbytným nástrojem, jak zajistit flexibilitu ve vztahu k intervencím definovaným v programech na období téměř deseti let.

Podle předpisového rámce řada podrobných prvků vyžaduje změny programu a členské státy musí tyto změny podstoupit. To umožní Komisi zajistit, aby bylo zachováno zaměření intervencí a aby základ pro provádění programů zůstal správný (viz prvky uvedené v článku 37 obecného nařízení a prvky, které jsou součástí schváleného programu).

Je na členských státech, aby rozhodly o tom, kolik dodatečných informací bude do jejich programů zahrnuto ve srovnání s nezbytným minimem, které stanovují právní předpisy. Uvádění většího počtu podrobností (o příjemcích, cílových skupinách, velkých projektech atd.) vyžaduje častější změny, nemluvě o možném zpochybnění strategické orientace.

49

Během období 2014–2020 jsou všechny změny v programech související s výkonností pečlivě prověřovány Komisí a jejich opodstatněnost je důkladně posuzována zeměpisnými jednotkami ve spolupráci s hodnotícím střediskem / hodnotící jednotkou. Kdykoli dojde ke změnám na úrovni financování, je třeba zvážit, zda není potřeba změnit i ukazatele.

52

Snížená cílová hodnota byla zahrnuta již do první úpravy v roce 2012, a to na základě přezkumu ukazatelů provedeného maďarskými orgány, který byl předložen monitorovacímu výboru v listopadu 2011. Zkušenosti s prvními výzvami ukázaly, že výsledky investic byly nižší, než se při návrhu operačního programu očekávalo, a proto je bylo nutné přizpůsobit realitě.

V závěrečné zprávě se uvádí, že se ve výsledku uspořilo nejméně 4,6 petajoulu. To je méně, než se plánovalo v roce 2007, ale dvakrát více než byl plánovaný výsledek z roku 2012. Tento výsledek je zároveň v souladu se zdvojnásobením rozpočtu mezi roky 2012 a 2016.

Rámeček 5 – Významné převody příspěvku EU mezi prioritními osami bez odpovídající úpravy cílové hodnoty ukazatele výkonnosti

První změna byla provedena v roce 2012 (C(2012) 6310). Na základě zkušeností z roku 2011 došlo ke snížení cíle na 2,7 petajoulu (viz odůvodnění v SFC2007), když se ukázalo, že byl původní cíl v porovnání s výsledky konkrétních prvních projektů, schválených a provedených v roce 2011, značně nadhodnocen. V roce 2012 byl navýšen rozpočet. Navzdory později přiděleným dodatečným rozpočtovým prostředkům zůstal cíl zachován.

Souhrnná odpověď Komise k bodům 55 a 56:

Právní rámec umožňuje členským státům navýšit spolufinancování EU na maximální úroveň. Kdyby členské státy nastavily míru spolufinancování EU na maximální možnou úroveň od počátku, byl by celkový rozpočet, který je k dispozici na politiku soudržnosti, výrazně nižší než částka, která byla nakonec naplánována na období 2007–2013.

58

Komise zdůrazňuje, že konec období 2007–2013 odpovídal pokrizové době úsporných opatření ve veřejných rozpočtech/investicích. Zahrnutí soukromých příspěvků a navýšení míry spolufinancování EU byly tedy důležité prvky, díky kterým bylo možné pokračovat v provádění programů. Právní rámec umožňuje členským státům přejít z veřejné na celkovou nákladovou základnu. Členské státy mohly plánovat intervence na základě celkových nákladů od samého počátku. Pokud by tak učinily, byl by celkový rozpočet, který je k dispozici pro politiku soudržnosti, výrazně nižší než částka, která byla nakonec naplánována na období 2007–2013.

60

Komise odkazuje na svou odpověď na bod 91 zvláštní zprávy Evropského účetního dvora č. 36/2016 o uzávěrce programů.

63

Pro období 2007–2013 uvedla Komise pravidla, kterým by měly řídící orgány věnovat zvláštní pozornost v případě, že do operačních programů zahrnou retrospektivní operace (viz pokyn COCOF 12-0050-01). Komise rovněž při několika příležitostech informovala řídící a auditní orgány o rizicích retrospektivních projektů (např. na schůzce Homologues). Kontrolní seznam Komise určený k analýze prohlášení o uzavření a závěrečné kontrolní zprávy obsahuje kromě toho otázku týkající se retrospektivních projektů v případech, kdy pro daný program představují zvláštní riziko.

68

Komise opakuje své dřívější odpovědi na výroční zprávu Účetního dvora za rok 20082.

69

Komise upřesňuje, že právní rámec na období 2007–2013 nezakazoval výběr již dokončených operací („retrospektivní operace“) za předpokladu, že byly dokončeny po počátečním datu způsobilosti3.

Operace v rámci právního rámce 2014–2020 nesmí být fyzicky dokončeny nebo zcela provedeny před tím, než příjemce podá žádost o financování řídícímu orgánu4. Nařízení o společných ustanoveních navíc zavedlo zvláštní povinnost5 vůči řídícímu orgánu, který musí před výběrem takových operací zajistit soulad s platnými právními předpisy. Přístup uplatňovaný v programovém období 2014–2020 je tedy více omezující než ten, který byl uplatňován v období 2007–2013.

70

Pokud jde o finanční nástroje, rozhodnutí o změně pokynů Komise k uzávěrce neovlivnilo ustanovení nařízení č. 1083/2006, podle kterých musel být příspěvek z fondů do finančních nástrojů vyplacen nejpozději do 31. prosince 2015. Pokyny tudíž podaly vyjasnění v rámci stávajících pravidel. Viz též odpovědi Komise na bod 6.45 a doporučení 3 výroční zprávy Účetního dvora za rok 2015 a na bod 91 zvláštní zprávy EÚD č. 36/2016.

72

Komise potvrzuje, že v současné době ověřuje spolehlivost číselných údajů použitých k uzavření operačních programů. Příslušné problémy byly v programovém období 2014–2020 plně vyřešeny.

73

Míra vyplácení v průběhu programového období 2007–2013 sledovala životní cyklus finančních nástrojů.

Při uzávěrce odhadly řídící orgány hodnotu již navrácených zdrojů v případě strukturálních fondů a těch, které budou navráceny v budoucnu z investic do konečných příjemců, na 8,4 miliardy EUR, což vypovídá o silném revolvingovém efektu.

75

Komise uznává určitá rizika spojená se smluvními zálohovými platbami, zdůrazňuje však, že právní základ je považuje za způsobilé během celého programového období. Komise se však domnívá, že uvedená objasnění ohledně způsobilosti a rada týkající se osvědčených postupů, poskytnutá v souvislosti s použitím/způsobilostí smluvních záloh v rámci otázek a odpovědí ohledně uzávěrky a prostřednictvím pracovní skupiny pro lepší provádění, vedla k dostatečnému snížení rizika. Komise si není vědoma toho, že by smluvní zálohy vedly k výběru nekvalitních projektů.

76

Komise upozorňuje, že české orgány se rozhodly povolit zálohy za účelem urychlení čerpání. Komise doporučila nepřekračovat rámec běžných tržních postupů.

77

V této fázi procesu uzávěrky Komise konstatuje, že riziko nesrovnalostí nemělo žádné reálné dopady a že žádné zásadní problémy spojené se zálohami provádění programu neovlivnily.

78

Komise upřesňuje, že maďarské programy mají v okamžiku uzávěrky většinou přidělené nadměrné prostředky a u každého operačního programu je vyžadován seznam neoperativních projektů, tudíž neexistuje riziko, že by se smluvní zálohy nepoužívaly na účinné projekty.

V každém případě však Komise doporučila nepřekračovat u záloh rámec běžných tržních postupů.

Závěry a doporučení

82

Na základě hodnocení ex-post programového období 2007–2013 a 7. zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti lze konstatovat, že výsledky politiky soudržnosti jsou celkově dobré. Komise je odhodlána dosahovat dobrých výsledků i nadále a pokračovat ve svém úsilí o urychlení čerpání prostředků v členských státech.

83

Komise poukazuje na skutečnost, že včasné schvalování programů je sice v souvislosti s jejich prováděním důležité, ale existují i další důležité faktory, které ovlivňují čerpání v daném období. Programy, k jejichž přijetí dojde v porovnání s průměrnou dobou relativně pozdě, mohou stále do konce období dosáhnout lepší než průměrné míry čerpání. Důležitější než zda je program přijat o několik měsíců dříve nebo později, je to, zda se řídí pravidlem n+2, nebo pravidlem n+3. Pravidlo n+2 v porovnání s pravidlem n+3 prosazuje tvrdší rozpočtovou disciplínu a přispívá k rychlejšímu plnění rozpočtu.

84

Komise uznává, že pravidlo n+3 a vysoká míra předběžného financování mají odrazující účinek na čerpání, zejména s ohledem na systémy účetních závěrek a na proces jmenování. Komise tuto skutečnost zohlednila při předkládání návrhů na období po roce 2020.

Komise opakuje své odpovědi na zvláštní zprávu č. 36/20166. Překrývání dvou programových období je nezbytné, protože realizace řady operací trvá několik let a navíc mají tyto operace vždy nějakou počáteční a závěrečnou fázi. Zrušení překrývání období způsobilosti navíc povede k méně efektivnímu provádění politik. Komise posiluje kontinuitu mezi obdobími prostřednictvím řady opatření, včetně vícefázového provádění větších projektů.

85

Komise zahájila opatření pro některé členské státy již v roce 2010 těsně poté, co u nich bylo zjištěno určité riziko pomalého čerpání7. Pro některé členské státy musely být od roku 2014 podniknuty další kroky.

87

Komise opakuje, že problémy týkající se výkonnosti jsou řešeny v průběhu celého programového období. V případě, že program vykazuje nižší míru čerpání, je při řízení projektů běžným postupem přijmout nápravná opatření zaměřená na čerpání v rámci stávajících cílů.

První odrážka: Revize operačních programů je nezbytným nástrojem pro zajištění flexibility ve vztahu k intervencím, které jsou definovány v programech na období téměř deseti let.

Čtvrtá odrážka: Komise si není vědoma existence smluvních záloh, které by vedly k výběru nekvalitních projektů.

Výběr projektů na konci období způsobilosti se řídí stejnými kritérii (včetně kritéria výkonnosti), tak jak jsou stanovena v programu.

88

Přestože Komise neověřuje dopad každého jednotlivého opatření, má u těchto programů k dispozici celkové výsledky týkající se zlepšení míry čerpání. Průměrná míra čerpání těchto tří fondů (EFRR, ESF a FS) v období 2007–2013 činila 97 %, což je o 2 procentní body více než v období 2000–2006, přičemž období 2007–2013 bylo pro dvanáct členských států prvním úplným programovým obdobím.

90

Na základě rychlosti výběru projektů a výše výdajů vykázaných příjemci považuje Komise míru provádění v příslušných letech obou programových období za srovnatelnou, a to i přesto, že se dobrá úroveň výběru projektů zatím plně nepromítla do žádostí o platby.

Doporučení 1 – Harmonogram legislativního rámce a programových dokumentů

Komise toto doporučení přijímá.

Komise předložila svůj návrh právního rámce na období po roce 2020 dne 29. května 2018, tj. 30 měsíců před začátkem programového období po roce 2020. Toto doporučení bylo již do značné míry řešeno, zejména ve sdělení Komise COM(2018) 98 ze dne 14. února 2018 „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“, obzvláště pak v oddílu 6, který zdůraznil význam včasné dohody o víceletém finančním rámci po roce 2020.

Doporučení 2 – Dobře podložené žádosti o revizi programů (včetně dopadů na výsledky)

Komise toto doporučení přijímá.

Doporučení 3 – Prostředky k získávání informací umožňující lépe monitorovat čerpání

Komise toto doporučení přijímá.

Doporučení č. 4 – Důraz na výkonnost a dosažení dobrých výsledků

Komise toto doporučení přijímá.

Glosář a zkratky

Auditní orgán: Poskytuje Komisi jistotu ohledně účinného fungování řídicích systémů a vnitřních kontrol operačního programu (a následně tedy i ohledně legality a správnosti osvědčených výdajů). Auditní orgány jsou jmenovány členskými státy a zpravidla to jsou odbory úřadů vlády, útvary při ministerstvech financí (nebo útvary vnitřní kontroly v gesci ministerstva), útvary jiných ministerstev nebo útvary nejvyšších kontrolních institucí. Tyto orgány musí být provozně nezávislé na orgánech odpovědných za řízení prostředků. Auditní orgán podává zprávu o zjištěních svých auditů systémů a auditů operací řídicímu a certifikačnímu orgánu příslušného operačního programu. Jednou ročně auditní orgány informují Komisi o své činnosti prostřednictvím výroční kontrolní zprávy. Jestliže má auditní orgán za to, že řídicí orgán nepřijal patřičná nápravná opatření, musí na danou věc Komisi upozornit.

Certifikační orgán: Certifikační orgány jsou jmenovány členskými státy. Provádí primární kontroly výdajů vykázaných řídicími orgány a osvědčují jejich legalitu a správnost.

COCOF: Výbor pro koordinaci fondů (COCOF) je stálý výbor Evropské komise. Zabývá se problémy spojenými s prováděním nařízení, jimiž se řídí strukturální fondy a Fond soudržnosti. Pokyny výboru slouží jako doporučení s praktickými příklady a informacemi, která nejsou právně závazná či jakkoliv omezující.

Čerpání: Financování se považuje za vyčerpané, když Komise vyplatí finanční prostředky EU na operační program členského státu jako spolufinancování pro způsobilé projekty. Zahrnuje zálohy, průběžné platby a závěrečné platby.

Dohody o partnerství: Dohody o partnerství uzavírá Evropská komise s jednotlivými členskými státy na programové období 2014–2020. Jsou v nich vymezeny plány vnitrostátních orgánů na využití finančních prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů a určují strategické cíle a investiční priority každého členského státu, přičemž tyto cíle a priority propojují s celkovými cíli strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Jejich součástí jsou mimo jiné podrobné informace o případných předběžných podmínkách (tj. předpokladech účinného a efektivního využití prostředků) a rámcích řízení výkonnosti. Připravují je členské státy po projednání s Komisí a Komise je musí přijmout.

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR): Cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj je posílit hospodářskou a sociální soudržnost v Evropské unii odstraňováním hlavních regionálních rozdílů. Za tímto účelem poskytuje zejména podnikům finanční podporu na budování infrastruktury a produktivní investice do vytváření pracovních míst.

Evropský sociální fond (ESF): Cílem Evropského sociálního fondu je posílit hospodářskou a sociální soudržnost v Evropské unii zlepšením zaměstnanosti a pracovních příležitostí (zejména pomocí vzdělávacích opatření) a podporou vysoké míry zaměstnanosti a vytváření většího počtu kvalitnějších pracovních míst.

Fond soudržnosti (FS): Cílem Fondu soudržnosti je posilovat hospodářskou a sociální soudržnost Evropské unie financováním projektů v oblasti životního prostředí a dopravy v členských státech, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 90 % průměru dosahovaného v EU.

Míra čerpání: Procentuální podíl z celkové částky přijaté na závazky u operačního programu, který byl vyčerpán.

Národní strategický referenční rámec: Referenční dokument obsahující plán čerpání fondů Evropské unie na vnitrostátní úrovni v období 2007–2013. Zajišťuje, aby pomoc z fondů byla v souladu se strategickými zásadami EU pro soudržnost, a určuje souvislost mezi prioritami EU na jedné straně a celostátními a regionálními prioritami na straně druhé. V programovém období 2014–2020 byly národní strategické referenční rámce nahrazeny dohodami o partnerství (definice viz níže).

Operační program (OP): Operační program stanoví priority členského státu a konkrétní cíle a popisuje, jak bude financování (EU i vnitrostátní prostředky z veřejných zdrojů a spolufinancování ze soukromého sektoru) v daném období (v současnosti sedm let) využito k financování projektů. Projekty v rámci operačního programu musí přispívat k určitému počtu cílů. Financování operačního programů může pocházet z EFRR, FS a/nebo ESF. Operační program vypracovává členský stát a před provedením jakýchkoliv plateb z rozpočtu EU ho musí schválit Komise. V průběhu programového období lze operační programy měnit, jen pokud s tím obě strany souhlasí.

Prioritní osa: Jedna z priorit strategie operačního programu zahrnující určitou skupinu vzájemně souvisejících činností, které mají konkrétní měřitelné cíle.

Programové období: Víceletý časový rámec pro plánování a provádění výdajů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Přidaná hodnota EU: Hodnota, kterou přidávají opatření EU k hodnotě, jež by jinak byla vytvořena, pokud by členské státy jednaly samostatně.

Přidělené finanční krytí: Celková částka přidělená členskému státu nebo operačnímu programu (OP) v daném programovém období. Jedná se o teoreticky nejvyšší částku, kterou lze vyplatit.

Retrospektivní projekt: Retrospektivní projekty jsou projekty nebo operace, u nichž vznikly výdaje z vnitrostátních zdrojů nebo které byly dokončeny ještě před formálním podáním žádosti o spolufinancování EU nebo před jeho poskytnutím, a které jsou tedy financovány zpětně. V programovém období 2014–2020 nejsou projekty nebo operace, které jsou fyzicky dokončené nebo plně provedené před tím, než příjemce předloží žádost o financování, způsobilé pro financování EU.

Rozfázování projektů: Rozložení financování projektů do dvou programových období s cílem omezit riziko, že projekty budou nedokončené (a tudíž nezpůsobilé), a zvýšit čerpání prostředků v první fázi (2007–2013).

Řídicí orgán: Řídící orgán je celostátní, regionální nebo místní veřejný orgán (nebo jakýkoliv jiný veřejný či soukromý subjekt) určený členským státem k řízení operačního programu. K jeho úkolům patří výběr projektů, které mají být financovány, monitorování toho, jak jsou projekty prováděny, a podávání zpráv Komisi o finančních aspektech a dosažených výsledcích. Řídicí orgán je také subjektem, který ukládá finanční opravy příjemcům v návaznosti na audity, jež provádí Komise, Evropský účetní dvůr (EÚD) nebo orgán členského státu.

Společný strategický rámec: Poskytuje vodítko a pomáhá sladit cíle, jichž má být dosaženo prostřednictvím různých prostředků z fondů politiky soudržnosti EU a dalších nástrojů a politik EU.

Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost: Strategické obecné zásady Společenství obsahují zásady a priority politiky soudržnosti a navrhují způsoby, jak mohou evropské regiony nejlépe využít finanční prostředky určené pro národní a regionální programy podpory v období 2007–2013. Vnitrostátní orgány musí z těchto zásad vycházet při vypracování národních strategických priorit a plánování na období 2007–2013, označovaných jako národní strategický referenční rámec.

Uzavření programu: Finanční zúčtování formou vyplacení konečného zůstatku členskému státu nebo zpětného získání přeplatků Komise. Uzavření programu je poslední fází programového cyklu.

Velké projekty: Velké projekty spočívají v hospodářsky nedělitelném souboru prací, činností nebo služeb a plní přesně vymezenou technickou funkci s jasně stanovenými cíli, přičemž jejich celkové náklady přesahují 50 milionů EUR nebo 75 milionů EUR v případě projektu v oblasti dopravy. Jednotlivé projekty musí schválit Komise.

Víceletý finanční rámec: Víceletý finanční rámec (VFR) stanoví priority při vynakládání výdajů a maximální částky, které může EU vynaložit v určitých oblastech za pevně dané období několika let. Současný VFR se vztahuje na léta 2014–2020, předešlé rámce se týkaly období 2007–2013 a 2000–2006 (Agenda 2000).

Závazek: Právní závazek poskytnout financování po splnění určitých podmínek, přičemž EU se zavazuje uhradit svůj podíl nákladů projektu financovaného Evropskou unií, jakmile bude projekt dokončen.

Zrušení závazku k prostředkům: Zrušení celého závazku nebo té jeho části, která nebyla využita. Provádí se automaticky po uplynutí určitého období, zpravidla dvou až tří let (pravidlo „n +2/3“).

Ztráta z efektu mrtvé váhy: K efektu mrtvé váhy dochází tehdy, když je finanční podpora poskytnuta příjemci, který by i bez ní postupoval stejně. V takových případech nelze dosažený efekt přičíst dané politice a podpora vyplacená příjemci nemá žádný dopad. Ta část výdajů, které vytvářejí mrtvou váhu, je tak ze své podstaty vynaložena neúčinně, neboť nepřispívá ke splnění cílů.

Poznámky na konci textu

1 Články 174 a 176 SFEU a článek 89 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

2 Prostředky vyčleněné pro EFRR, FS a ESF během programového období 2007–2013 činily 342,5 miliardy EUR. Konečné částky budou známy, jakmile budou všechny s nimi související postupy uzavřeny.

3 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25).

4 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a k nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 371, 10.5.2007, s. 1).

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 1) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 12). Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 79).

6 Programovým obdobím se označuje víceletý rámec pro plánování a provádění výdajů ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

7 Článek 45 nařízení (ES) č. 1083/2006.

8 Článek 317 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

9 Článek 75 nařízení (ES) č. 1083/2006.

10 Platby Komise zahrnují předběžné financování v souladu s čl. 76 a 82 nařízení (ES) č. 1083/2006.

11 Článek 93 nařízení (ES) č. 1083/2006.

12 Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Řecko, Chorvatsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko a Slovensko.

13 V programovém období 2014–2020 platí pravidlo n+3 pro všechny členské státy v souladu s článkem 136 nařízení (EU) č. 1303/2013.

14 Pracovní skupina pro lepší provádění byla zřízena s cílem pomoci členským státům, které se potýkají s problémy s čerpáním zbývajících prostředků z programového období 2007–2013. Zaměřila se na 38 OP EFRR a FS v osmi členských státech.

15 Evropský parlament – Výbor pro regionální rozvoj, „Zpráva o využívání prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti: ponaučení pro budoucí politiku soudržnosti EU (2010/2305(INI))“, 25. července 2011.

16 Stanovisko č. 7/2011 (C 47/1, 17.2.2012, s. 1).

17 Viz výroční zpráva za rok 2013, kapitola 10 „Rozpočet EU a dosahování výsledků“, bod 10.10 (Úř. věst. C 398, 12.11.2014).

18 Obecné nařízení pro programové období 2007–2013 bylo přijato zvláštním legislativním postupem, při němž Rada byla v zásadě jediným normotvůrcem a Evropský parlament měl jen omezenou pravomoc zasahovat. Nařízení o společných ustanoveních pro období 2014–2020 bylo přijato řádným legislativním postupem, tzn. že Rada a Evropský parlament měly při jednání rovnocenné postavení.

19 Zvláštní zpráva č. 2/2017 – „Jednání Komise o dohodách o partnerství a programech v oblasti soudržnosti na období 2014–2020: výdaje jsou více zaměřeny na priority strategie Evropa 2020, avšak mechanismy měření výkonnosti jsou stále složitější“, body 36–37.

20 COM(2018) 98 final ze dne 14. února 2018 „Nový, moderní víceletý finanční rámec pro Evropskou unii, která efektivně naplňuje své priority po roce 2020“.

21 Zvláštní zpráva č. 2/2017, body 49 a 53–55.

22 Jednání trvala déle kvůli novým požadavkům stanoveným v novém právním rámci, informačně-technologickým problémům s novým elektronickým systémem pro výměnu informací a složitějším postupům Komise při schvalování operačních programů (viz zvláštní zpráva EÚD č. 2/2017, bod 55).

23 Jednalo se o: 249 OP EFRR a FS; 118 OP ESF; 73 OP v rámci Evropské územní spolupráce.

24 Jednalo se o: 124 OP EFRR a FS; 95 OP ESF; 92 OP financovaných z více fondů a 76 OP v rámci Evropské územní spolupráce.

25 Míra čerpání se počítá vydělením kumulativních plateb celkovým objemem závazků v rámci EFRR, FS a ESF. Výkonnostní rezerva není v případě programového období 2014–2020 do celkových závazků zahrnuta, protože závisí na výsledku přezkumu výkonnosti.

26 Vzhledem k přetrvávajícím hospodářským problémům bylo období způsobilosti 13 řeckých programů a 18 programů INTERREG III prodlouženo do 31. prosince 2009, a lhůta pro předkládání příslušných dokumentů se tak protáhla do 31. března 2011. Po zemětřesení v regionu Abruzzo byly regionální operační program a program INTERREG III A Italia-Adriatico prodlouženy do 30. června 2010, přičemž lhůta pro předkládání byla 30. září 2011.

27 Jednalo se o 7 % příspěvků z fondů. Článek 32 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1).

28 Viz výroční zprávy Účetního dvora za roky 2015 a 2016, kapitola 6 „Hospodářská, sociální a územní soudržnost“.

29 Třetí konečná účetní závěrka za období od 1. července 2016 do 30. června 2017 je předmětem prověrky Komise a schválit by ji Komise měla do 31. května 2018. Výše kumulativních výdajů se tak může změnit.

30 My Region, My Europe, My Future (Můj region, má Evropa, má budoucnost), sedmá zpráva o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, Evropská komise, září 2017, s. 177.

31 Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

32 Viz výroční zpráva Účetního dvora za rok 2016, kapitola 2 „Rozpočtové a finanční řízení“, body 2.24-2.25.

33 Míra čerpání se počítá vydělením kumulativních plateb (332,9 miliardy EUR) celkovým objemem závazků v rámci EFRR, FS a ESF (342,5 miliardy EUR). Míra čerpání je předběžná, neboť konečné žádosti o platbu jsou ještě ve fázi schvalování, které bude mít vliv hodnotu kumulativní platby.

34 EFRR/FS: 3,5 miliardy EUR, ESF: 0,9 miliardy EUR.

35 EFRR/FS: 743,5 miliardy EUR; ESF: 110,3 miliardy EUR.

36 Článek 67 nařízení (ES) č. 1083/2006.

37 Chorvatsko přistoupilo k EU v červenci 2013 a jeho období způsobilosti trvalo do 31. prosince 2016.

38 Tisková zpráva MEMO/15/4654, 24.3.2015.

39 GŘ EMPL poskytlo informace GŘ REGIO prostřednictvím posouzení řídicích systémů ESF, pravidelně bylo informováno o provedené práci a jeho zástupci se účastnili návštěv v členských státech.

40 Pracovní skupina se zabývala i Slovinskem, kde míra čerpání prostředků z Fondu soudržnosti v rámci OP Životní prostředí a dopravní infrastruktura byla výrazně pod průměrem EU.

41 Tématem těchto dokumentů jsou retrospektivní projekty, vícefázové provádění projektů, chyby v zadávání veřejných zakázek, smluvní zálohy, předkládání a schvalování velkých projektů.

42 Bod odůvodnění č. 6 a čl. 48 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení (Úř. věst. L 158, 24.6.2010, s. 1).

43 Příloha III nařízení (ES) č. 1083/2006.

44 Čl. 37 písm. e) nařízení (ES) č. 1083/2006.

45 Velké projekty spočívají v hospodářsky nedělitelném souboru prací, činností nebo služeb a plní přesně vymezenou technickou funkci s jasně stanovenými cíli, přičemž jejich celkové náklady přesahují 50 milionů EUR nebo 75 milionů EUR v případě projektu v oblasti dopravy. Jednotlivé projekty musí schválit Komise.

46 Čl. 40 písm. d) nařízení (ES) č. 1083/2006.

47 C(2015) 2771 final.

48 C(2015) 2771 final.

49 Čtrnáct z 20 OP v našem vzorku obsahovalo velké projekty nebo projekty v hodnotě vyšší než 5 milionů EUR.

50 Zvláštní zpráva č. 36/16 „Posouzení mechanismů pro uzávěrky programů soudržnosti a rozvoje venkova na roky 2007–2013“, tabulka 5.

51 COCOF 12/0050/01.

52 Bod 6.19 výroční zprávy za rok 2008, kapitola 6 „Soudržnost“.

53 Čl. 65 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013.

54 C(2015) 2771 final.

55 Shrnutí údajů o pokroku ve financování a provádění finančních nástrojů nahlášených řídicími orgány v souladu s čl. 67 odst. 2 písm. j) nařízení (ES) č. 1083/2006: programové období 2007–2013, stav k 31. prosinci 2015, EGESIF 16-0011-00, 20. 9. 2016.

56 Viz zvláštní zpráva č. 19/2016 „Plnění rozpočtu EU prostřednictvím finančních nástrojů – ponaučení z programového období 2007–2013“, body 42–44 a kapitola 6 výročních zpráv za rok 2014, 2015 a 2016.

57 Viz zvláštní zpráva č. 19/2016 „Plnění rozpočtu EU prostřednictvím finančních nástrojů – ponaučení z programového období 2007–2013“, body 95 a 96 a výroční zprávy za rok 2014, 2015 a 2016.

58 Shrnutí údajů o pokroku ve financování a provádění finančních nástrojů nahlášených řídicími orgány v souladu s čl. 67 odst. 2 písm. j) nařízení (ES) č. 1083/2006: programové období 2007–2013, stav k 31. březnu 2015 (uzávěrka), Evropská komise, EGESIF 17-0014-00, 20. 9.2017.

59 Shrnutí údajů o pokroku ve financování a provádění finančních nástrojů nahlášených řídicími orgány v souladu s čl. 67 odst. 2 písm. j) nařízení (ES) č. 1083/2006: programové období 2007–2013, stav k 31. březnu 2015, EGESIF 17-0014-00, 20. 9.2017.

60 Zvláštní zpráva č. 36/16.

61 Zvláštní zpráva č. 36/2016.

 

1 COM (2016) 605 ze dne 14. 9. 2016, návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie.

2 Odkaz: Odpověď Komise na bod 6.19 výroční zprávy Účetního dvora za rok 2008.

3 Ustanovení čl. 56 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006.

4 Ustanovení čl. 65 odst. 6 nařízení (EU) č. 1303/2013.

5 Ustanovení čl. 125 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013.

6 Viz odpovědi Komise k bodům 129 a 130 zvláštní zprávy EÚD č. 36/2016.

7 Od začátku období bylo například prováděno pravidelné monitorování výkonnosti programů. Komise se rovněž obrátila na síť pro odborné hodnocení, která vypracovala výroční přehled o provádění a jeho shrnutí, jakož i výroční zprávy, jež jsou dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013 Komise zahájila opatření pro některé členské státy již v roce 2010 těsně poté, co u nich bylo zjištěno určité riziko pomalého čerpání. Výroční zpráva za rok 2013 zdůrazňuje výzvy a jasně identifikuje problémy, které vedou v určitých zemích k pomalému čerpání. K dispozici pod tímto odkazem: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_synthesis_final.pdf
Strategické zprávy, které Komise přijala v roce 2010 a 2013, poskytly přehled o provádění programů EU a vyjádřily potřebu urychlit realizaci programů a jejich investičních cílů.

Činnost Datum
Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu 2.3.2016
Oficiální zaslání návrhu zprávy Komisi (nebo jinému kontrolovanému subjektu) 28.3.2018
Přijetí závěrečné zprávy po řízení o sporných otázkách 30.5.2018
Obdržení odpovědí Komise (nebo jiného kontrolovaného subjektu) ve všech jazycích 23.7.2018

Auditní tým

Účetní dvůr ve svých zvláštních zprávách informuje o výsledcích auditů politik a programů EU či témat z oblasti správy a řízení zaměřených na konkrétní oblasti rozpočtu. Účetní dvůr vybírá a koncipuje tyto auditní úkoly tak, aby byl jejich dopad co nejvyšší, a zohledňuje přitom rizika pro výkonnost a zajištění souladu s předpisy, objem příslušných příjmů či výdajů, očekávaný vývoj, politické zájmy a zájem veřejnosti.

Tento audit výkonnosti provedl auditní senát II, který se zaměřuje na výdajové oblasti týkající se investic ve prospěch soudržnosti, růstu a začleňování a jemuž předsedá členka EÚD Iliana Ivanovová. Audit vedl člen Účetního dvora Henri Grethen a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu Marc Hostert, vyšší manažeři Niels-Erik Brokopp a Emmanuel Rauch, vedoucí úkolu Anna Fiteniová a Peggy Vercauterenová a auditoři Alessandra Falcinelliová, Ágota Krénuszová, Radka Papoušková, Adrian Rosca a Piotr Senator.

Zleva doprava: Anna Fiteniová, Marc Hostert, Radka Papoušková, Piotr Senator, Peggy Vercauterenová, Niels-Erik Brokopp, Henri Grethen.

Kontakt

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu).

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2018

PDF ISBN 978-92-847-0008-0 ISSN 1977-5628 doi:10.2865/91524 QJ-AB-18-013-CS-N
HTML ISBN 978-92-872-9796-9 ISSN 1977-5628 doi:10.2865/50308 QJ-AB-18-013-CS-Q

© Evropská unie, 2018

K jakémukoli použití či reprodukci fotografií nebo jiných materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy Evropské unie, je nutno získat povolení přímo od držitelů autorských práv.

OBRAŤTE SE NA EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact_cs.

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:

 • prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),
 • na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
 • e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_cs.

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs.

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat prostřednictvím internetových stránek EU Bookshop na adrese: https://publications.europa.eu/cs/publications. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs).

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1951 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: http://data.europa.eu/euodp/cs/home?.

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp/cs/home?) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.