Īpašais ziņojums
Nr.17 2018

Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada plānošanas perioda programmu pēdējos gados palielināja līdzekļu apguvi, bet nepietiekami koncentrējās uz rezultātiem

Par ziņojumu Dalībvalstis apgūst finansējumu, kad saņem maksājumu no ES budžeta kā līdzfinansējumu atbilstīgiem projektiem. Aptuveni trešā daļa no ES budžeta ir paredzēta kohēzijas jomai.

Mēs pārbaudījām, vai Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada plānošanas periodā efektīvi veicināja no ERAF, ESF un KF piešķirtā finansējuma apguvi, tās salīdzinot ar 2000.–2006. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodu.

Mēs konstatējām, ka 2007.–2013. gadā īstenošana sākās lēni tostarp arī tāpēc, ka tiesiskais regulējums un plānošanas dokumenti (darbības programmas) tika pieņemti novēloti, un pārklājās plānošanas periodi. Lai gan Komisija uzraudzīja līdzekļu apguvi, tikai aptuveni 13 mēnešus pirms attiecināmības perioda beigām izveidoja darba grupu, lai tā palīdzētu dalībvalstīm, kuru darbības programmas nenodrošina pienācīgu līdzekļu apguvi. Veikto pasākumu rezultātā līdzekļu apguve būtiski uzlabojās, tomēr daži pasākumi galvenokārt bija vērsti uz līdzekļu apguvi un atbilstību noteikumiem, maz uzmanības pievēršot rezultātiem. Proti, darbības programmas bieži tika pārskatītas, un tas liek apšaubīt plānošanas procesa pamatā esošo analīžu pareizību, kā arī spēju sasniegt darbības programmu un kohēzijas politikas mērķus.

Šī publikācija ir pieejama 23 valodās un šādā formātā:
PDF
PDF General Report

Kopsavilkums

Par līdzekļu apguvi

I

Kohēzijas politikas mērķis ir samazināt reģionu attīstības līmeņa atšķirības Eiropas Savienībā. Tai atvēlētais finansējums veido aptuveni trešo daļu no ES budžeta, un šo politiku īsteno ar darbības programmu (DP) starpniecību. Līdzekļus dara pieejamus daudzgadu plānošanas perioda sākumā. Apguves spēja ir dalībvalsts spēja efektīvi un lietderīgi izmantot tai piešķirtos finanšu resursus. Dalībvalstis apgūst finansējumu, kad saņem maksājumu no ES budžeta kā līdzfinansējumu atbilstīgiem projektiem. Lai saglabātu koncentrēšanos uz efektīvu rezultātu sasniegšanu, dalībvalstīm ir ļoti svarīgi nepieļaut situāciju, kad būtisks līdzekļu apjoms ir jāapgūst plānošanas perioda beigās, jo, steidzoties apgūt finansējumu, nepietiekama uzmanība var tikt veltīta ieguldīto līdzekļu atdevei. Tāpēc, lai gan apguvei ir svarīga nozīme politikas mērķu sasniegšanā, tā nav pašmērķis.

Kā mēs veicām revīziju

II

Mēs pārbaudījām, vai Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada plānošanas periodā efektīvi veicināja no ERAF, ESF un KF piešķirtā finansējuma apguvi. Mēs veicām revīzijas apmeklējumus četrās dalībvalstīs: Čehijas Republikā, Ungārijā, Itālijā un Rumānijā. Revīzija attiecās uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu. Tomēr mēs veicām salīdzinājumus ar 2000.–2006. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodu un norādījām uz riskiem, kas saistīti ar līdzekļu apguvi pašreizējā periodā.

Ko mēs konstatējām

III

Mēs konstatējām, ka gan attiecībā uz 2007.–2013. gada, gan arī 2014.–2020. gada plānošanas periodu tiesiskā regulējuma novēlotā pieņemšana — attiecīgi sešus mēnešus un divas nedēļas pirms plānošanas perioda sākuma — nozīmēja arī darbības programmu novēlotu pieņemšanu. Attiecībā uz abiem periodiem lielākā daļa darbības programmu tika pieņemtas gadu pēc plānošanas perioda sākuma. Tam bija neizbēgams domino efekts uz piešķirto līdzekļu izmantošanas sākumu.

IV

Īstenošana 2007.–2013. gada periodā sākās lēni, bet 2014.–2020. gada periodā tā bija vēl lēnāka. Līdzās iepriekš minētajam domino efektam vēl viens lēnās uzsākšanas cēlonis bija plānošanas periodu pārklāšanās, jo tas nozīmēja, ka, sākoties nākamajam periodam, dalībvalstis joprojām izmantoja iepriekšējā perioda finansējumu.

V

Plānošanas periodā no 2007.–2013. gadam Komisija līdzekļu apguvi neuzraudzīja, bet tikai aptuveni 13 mēnešus pirms attiecināmības perioda beigām izveidoja darba grupu, lai tā palīdzētu dalībvalstīm, kuru darbības programmas nenodrošina pienācīgu līdzekļu apguvi. Astoņas dalībvalstis saņēma atbalstu no Labākas īstenošanas darba grupas. Veikto pasākumu rezultātā līdzekļu apguve atbalstītajās dalībvalstīs būtiski uzlabojās. 2018. gada sākumā vidējais apguves līmenis Eiropas Savienībā bija 97,2 %. Vairākām dalībvalstīm visu pieejamo finansējumu izmantot neizdevās, un neizmantotā finansējuma summa 2017. gada beigās sasniedza 4,4 miljardus EUR. Galīgais apguves līmenis un neizmantotā finansējuma galīgā vērtība būs zināma pēc slēgšanas.

VI

Apguves palielināšanai izmantotie pasākumi ietver DP pārskatīšanu, projektu sadalīšanu posmos starp plānošanas periodiem, projektu retrospektīvu līdzfinansēšanu, iemaksas finanšu instrumentos un līguma avansus. Daži no šiem pasākumiem galvenokārt bija vērsti uz līdzekļu apguvi un atbilstību noteikumiem, maz uzmanības pievēršot rezultātiem. Proti, darbības programmas bieži tika pārskatītas, un liek apšaubīt plānošanas procesa pamatā esošo analīžu un pārskatīto programmu pareizību, kā arī spēju sasniegt DP un kohēzijas politikas mērķus.

VII

Komisijai nav visaptveroša pārskata par visiem izmantotajiem pasākumiem un katra pasākuma ietekmi uz līdzekļu apguvi, jo dalībvalstu sniegtā informācija ir nepietiekama un tiesiskais regulējums neparedz, ka par dažiem pasākumiem (tādiem kā retrospektīvie projekti un līguma avansi) dalībvalstīm ir jāziņo Komisijai.

Ko mēs iesakām

VIII

Komisijai:

 • jāierosina Padomei un Eiropas Parlamentam grafiks tiesiskā regulējuma un programmas dokumentu apspriešanai un pieņemšanai, lai nodrošinātu, ka DP īstenošana var sākties plānošanas perioda sākumā;
 • ja tiek skarti darbības rezultātu galvenie elementi, jānodrošina, lai DP pārskatīšana balstītos uz darbības programmu, partnerības nolīgumu un saistīto vajadzību pamatotu un visaptverošu novērtējumu un lai šīs pārskatīšanas galvenais mērķis būtu nodrošināt labākus rezultātus; jānodrošina, ka tai ir līdzekļi, lai iegūtu informāciju, kas ļaus uzraudzīt apguvi, noteikt lēnu un ātru apguvi un veikt ex ante novērtējumu par pasākumu nepieciešamību un ietekmi un tādējādi noskaidrot, vai tos izmantot; un,
 • sniedzot mērķtiecīgu atbalstu, lai paātrinātu īstenošanu, jānodrošina, ka darbības veic, tiecoties sasniegt labus rezultātus.

Ievads

Politikas mērķi, finansējums un pārvaldība

01

Kohēzijas politikas mērķis ir samazināt reģionu attīstības līmeņa atšķirības, pārstrukturēt rūpnieciskās lejupslīdes reģionus, kā arī veicināt pārrobežu, starptautisko un starpreģionālo sadarbību Eiropas Savienībā1. Šim mērķim tiek izmantoti ES līdzekļi, lai attīstītu dažādas jomas, tādas kā mazoglekļa ekonomika, transporta infrastruktūra, atbalsts MVU, cilvēku integrācija darba tirgū un nelabvēlīgākā situācijā esošo iedzīvotāju sociālā iekļaušana.

02

Daudzgadu finanšu shēmā (DFS) ir norādītas maksimālās gada summas, ko ES var izdot dažādās politikas jomās, tostarp kohēzijas politikā. Aptuveni trešā daļa no ES budžeta ir piešķirta kohēzijas politikai. Kohēzijas politiku īsteno, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF) un Kohēzijas fondu (KF). Pašreizējās cenās ERAF, ESF un KF kopējais piešķīrums ir aptuveni 261 miljards EUR 2000.–2006. gada plānošanas periodā, 346 miljardi EUR 2007.–2013. gadā un apmēram 365 miljardi EUR 2014.–2020. gadā2. Kohēzijas finansējuma attiecīgā summa pēc tam tiek sadalīta starp dalībvalstīm.

03

Noteikumi, kas reglamentē kohēzijas politiku 2007.–2013. gada plānošanas periodā, ir izklāstīti Vispārīgajā regulā3 un tās īstenošanas noteikumos4, kā arī konkrētu fondu regulās attiecībā uz ERAF, ESF un KF5. Tos papildina Komisijas īstenošanas regulas, deleģētie akti un norādījumu dokumenti. Attiecībā uz katru plānošanas periodu tiek pieņemts jauns tiesību aktu kopums.

04

Šie fondi tiek īstenoti, izmantojot darbības programmas, kurās izklāstītas investīciju prioritātes un konkrēti mērķi. Tajās ir arī aprakstīts, kā plānošanas periodā6 projektu finansēšanai tiks izmantots finansējums. Dalībvalstis piešķir tām iedalīto finansējumu dažādām valsts vai reģionālajām darbības programmām saskaņā ar valsts stratēģiskajiem un ES kohēzijas politikas mērķiem.

05

Kohēzijas politiku dalībvalstis un Komisija īsteno kopīgi. Pašreizējās komisāru kolēģijas piecu gadu pilnvaru termiņš sākās 2014. gada novembrī. Komisijas dienesti, kas atbildīgi par šo politikas jomu vispārējo pārvaldību, ir Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts (REGIO ĢD) un Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts (EMPL ĢD). Tie var sniegt dalībvalstīm administratīvu un tehnisku atbalstu, lai nodrošinātu fondu pienācīgu īstenošanu7. Dalībvalstīs valsts un/vai reģionālo kohēzijas programmu iestādēm ir uzdevums panākt piešķirto ES līdzekļu atdevi un nodrošināt līdzfinansēto darbību likumību un pareizību, ko pārrauga un par ko galīgo atbildību uzņemas Komisija8.

06

Plānošanas perioda galvenie posmi ir aprakstīti 1. attēlā. Katram plānošanas periodam pieņem jaunu tiesisko regulējumu, un pēc tam tiek iesniegti un pieņemti plānošanas dokumenti. Īstenošanu var sākt plānošanas perioda pirmā gada 1. janvārī vai tad, kad darbības programmu iesniedz Komisijā apstiprināšanai (atkarībā no tā, kas ir agrāk). Tomēr maksājumi no ES budžeta darbības programmai var sākties tikai pēc DP pieņemšanas. Tāpēc tiesiskā regulējuma vai DP novēlotai pieņemšanai ir domino efekts uz maksājumiem no ES budžeta. Visbeidzot, slēgšana ir DP dzīves cikla pēdējais posms, kad tiek veikts galīgais maksājums vai atgūti nepamatoti izmaksātie līdzekļi.

07

Šo posmu īstenošanas laiks pārsniedz 2007.–2013. gada periodu. Piemēram, daļa no 2007.–2013. gada plānošanas perioda īstenošanas un slēgšanas darbībām notika pēc 2013. gada, kad jau bija sācies 2014.–2020. gada periods. Tādējādi plānošanas periodi pārklājās.

1. attēls

2007.–2013. gada plānošanas perioda galvenie posmi

08

Darbības programmai piešķirto finansējumu sadala gada maksājumos, aptverot visu septiņu gadu plānošanas periodu9. Katra izmaksa rada budžeta saistību, kas ir darbības programmai paredzētais ES finansējums, kuru izmanto, lai līdzfinansētu projektu attiecināmos izdevumus. Ja saņēmējam rodas šādi izdevumi, dalībvalsts iesniedz atmaksāšanas pieteikumu Komisijai, kura pēc tam atļauj veikt maksājumu no saistībām. Tiklīdz Komisija ir veikusi maksājumu, līdzekļus uzskata par apgūtiem10.

09

Plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam saistības bija jāizmanto (t. i., bija jāveic avansa vai starpposma maksājums) divu gadu laikā, proti, saņēmējiem varēja rasties izdevumi līdz 2015. gada 31. decembrim, un atmaksāšanas pieteikumu varēja iesniegt vēlāk. Finansējuma saistības tika atceltas, t. i., dalībvalstis to vairs nevarēja saņemt, ja divu gadu laikā finansējums netika izmantots; to sauc par noteikumu “n+2”11. Attiecībā uz dažām dalībvalstīm12 un dažiem saistību maksājumiem13 noteikums “n+2” tika pagarināts par vienu gadu (t. i., “n+3”).

Revīzijas tvērums un pieeja

10

Revīzijas mērķis bija novērtēt, vai Komisijas un dalībvalstu darbības 2007.–2013. gada plānošanas periodā efektīvi veicināja no ERAF, ESF un KF piešķirtā finansējuma apguvi. Konkrētāk, mēs pārbaudījām, vai

 • Komisija atklāja ar apguvi saistītās grūtības un tās savlaicīgi novērsa, izmantojot pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot apguvi, un atbalstot dalībvalstis to īstenošanā;
 • dalībvalstis šos pasākumus izmantoja, pienācīgi ņemot vērā atbilstību un ieguldīto līdzekļu atdevi (sk. 1. izcēlumu).
11

Lai gan revīzija aptvēra 2007.–2013. gada plānošanas periodu, ir sniegtas atsauces arī uz 2000.–2006. gada un 2014.–2020. gada periodu. Tās ir sniegtas salīdzināšanas nolūkā un lai norādītu uz riskiem, kas saistīti ar līdzekļu apguvi pašreizējā periodā.

12

Revīzijas darbs ietvēra:

 • to 2007.–2013. gada tiesiskā regulējuma noteikumu analīzi, kuri ietekmē līdzekļu apguvi;
 • pārskatu par Komisijas attiecīgajām tehniskajām pamatnostādnēm attiecībā uz noteiktu tiesību normu īstenošanu, kas ietekmē līdzekļu apguvi, un uz slēgšanu;
 • novērtējumu par Komisijas izmantotajām uzraudzības procedūrām saistībā ar līdzekļu apguvi 2007.–2013. gada plānošanas periodā, ietverot Labākas īstenošanas darba grupas paveikto darbu14;
 • 16 ERAF un KF darbības programmu un četru ESF darbības programmu analīzi, kuras attiecās uz septiņām dalībvalstīm: Bulgāriju, Čehijas Republiku, Ungāriju, Itāliju, Rumāniju, Slovākiju un Spāniju. No šīm DP septiņas ERAF un KF darbības programmas un divas ESF darbības programmas tika pētītas padziļināti. Attiecīgo DP saraksts ir sniegts pielikumā;
 • revīzijas apmeklējumus četrās dalībvalstīs: Čehijas Republikā, Ungārijā, Itālijā un Rumānijā;
 • pārrunas ar REGIO ĢD un EMPL ĢD ierēdņiem, tostarp tiem, kuri piedalījās Labākas īstenošanas darba grupā.

1. izcēlums

Līdzekļu apguve ir iespēja sasniegt rezultātus, nevis pašmērķis

Apguves spēja ir dalībvalsts spēja efektīvi un lietderīgi izmantot tai piešķirtos finanšu resursus15. Palāta jau ir norādījusi, ka Savienībai joprojām ir grūtības sasniegt kvalitatīvus rezultātus, piemērojot shēmu, kas paredz dalībvalstīm iepriekš iedalīt finansējumu un netieši izvirza mērķi to apgūt16. Mēs arī ziņojām, ka tiesiskais regulējums 2007.–2013. gadam galvenokārt koncentrējās uz izdevumu atbilstību noteikumiem, ierobežotu uzmanību pievēršot darbības rezultātiem17.

Līdzekļu apguvei nevajadzētu būt pašmērķim, bet gan iespējai līdzekļus ieguldīt darbībās, lai palīdzētu sasniegt valsts un ES politikas mērķus. Kohēzijas politikas finansējums ir ievērojams, un tam būtu jāsniedz liels labums ES iedzīvotājiem. Šim nolūkam ir īpaši svarīgi finansējumu izlietot tā, lai nodrošinātu ieguldīto līdzekļu atdevi.

Apsvērumi

Uz lēno īstenošanu Komisija reaģēja novēloti, bet tās darbības palīdzēja palielināt līdzekļu apguvi

13

Mēs salīdzinājām tiesiskā regulējuma pieņemšanas grafiku attiecībā uz 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodu, lai noteiktu, cik laika pirms plānošanas perioda sākuma dalībvalstīm bija darbības programmu iesniegšanai. Mēs izvērtējām darbības programmu pieņemšanas laiku attiecībā uz 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodu, lai noteiktu, kad dalībvalstis varēja sākt apgūt līdzekļus. Mēs arī aplūkojām apguves līmeņus 2000.–2006. gada, 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodā, lai noteiktu līdzības līdzekļu izlietojuma modeļos un to, kas sagaidāms pašreizējā periodā. Visbeidzot, mēs novērtējām, kā Komisija uzraudzīja līdzekļu apguvi 2007.–2013. gada periodā, vai tā rīkojās savlaicīgi, un kādi bija rezultāti.

Tiesiskā regulējuma novēlota pieņemšana un lēna īstenošana, kas rada palielinātu spiedienu uz līdzekļu apguvi

14

Tiesiskā regulējuma pieņemšana ir būtisks priekšnoteikums darbības programmu sagatavošanai, jo ar to tiek izveidota normatīvā sistēma un dalībvalstīm nodrošināta juridiskā noteiktība, ka darbības programmās izklāstītie līdzekļu izlietojuma plāni un mērķi atbilst ES mērķiem. Savukārt, kad Komisija ir pieņēmusi darbības programmas, tiek uzsākti maksājumi no ES budžeta darbības programmām. Lai nodrošinātu līdzekļu izlietošanu jau perioda pirmajā posmā, tiesiskais regulējums nākamajam plānošanas periodam Komisijai jāierosina un likumdevējam jāpieņem labu laiku pirms perioda paredzētā sākuma. Balstoties uz iepriekšējo pieredzi, mēs lēšam, ka pieņemams laiks būtu šāds:

 • Komisija ierosina tiesisko regulējumu 30 mēnešus (2,5 gadus) pirms perioda sākuma;
 • likumdevējs pieņem regulējumu 18 mēnešu laikā pēc Komisijas priekšlikuma;
 • dalībvalstis iesniedz un Komisija pieņem valstu stratēģijas (kas attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu bija partnerības nolīgumi) un darbības programmas viena gada laikā pēc tiesiskā regulējuma pieņemšanas.
15

Tas ir vajadzīgs, lai izvairītos no novēlotas īstenošanas un pārmērīga spiediena perioda beigās palielināt finansējuma apguvi, tādējādi, iespējams, izraisot noteikumu neievērošanu un samazinot ieguldīto līdzekļu atdevi.

Tiesiskā regulējuma un darbības programmu novēlotai pieņemšanai bija domino efekts uz īstenošanu

16

Priekšlikumu Vispārīgajai regulai attiecībā uz 2007.–2013. gada periodu Komisija iesniedza aptuveni 30 mēnešus pirms plānošanas perioda sākuma un likumdevējs pieņēma aptuveni 24 mēnešus vēlāk, t. i., gandrīz sešus mēnešus pirms perioda sākuma. Priekšlikumu Kopīgo noteikumu regulai (KNR) attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu Komisija iesniedza aptuveni 27 mēnešus pirms plānošanas perioda sākuma, un tā pieņemšanai likumdevējam bija vajadzīgi vairāk nekā 26 mēneši, t. i., to pieņēma tikai divas nedēļas pirms plānošanas perioda sākuma18. Likumdošanas procedūras norises grafiks ir parādīts 2. attēlā.

17

Salīdzinājumā ar 2007.–2013. gada plānošanas periodu Kopīgo noteikumu regulas (2014.–2020. g.) pieņemšanai bija vajadzīgs ilgāks laiks, jo

 • Komisijas tiesību akta priekšlikums tika iesniegts trīs mēnešus vēlāk (proti, 2011. gada oktobrī salīdzinājumā ar 2004. gada jūliju);
 • Padomes un Eiropas Parlamenta sarunu process bija par divarpus mēnešiem ilgāks, tāpēc ka bija jāgaida, kad tiks pieņemta Finanšu regula (to pieņēma 2012. gada oktobrī) un DFS (pieņemta tikai 2013. gada decembrī) un kad notiks sarunas saskaņā ar jauno likumdošanas procedūru19.
18

Paziņojumā par DFS pēc 2020. gada20 Komisija atzina, ka 2014.–2020. gada DFS novēlotā pieņemšana aizkavēja investīcijas uz vietas dažādās politikas jomās (tostarp kohēzijas politiku). Komisija mudināja panākt drīzu politisku vienošanos par DFS pēc 2020. gada, lai sniegtu juridisku un finansiālu noteiktību valstu un reģionālajām iestādēm un lai īstenošana varētu sākties nekavējoties plānošanas perioda sākumā.

2. attēls

Priekšlikuma iesniegšanas un tiesiskā regulējuma pieņemšanas hronoloģija attiecībā uz 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodu

Avots: ERP.

19

Attiecībā uz 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodu neviena darbības programma līdz plānošanas perioda sākumam, attiecīgi 2007. un 2014. gada 1. janvārim, netika pieņemta. Attiecībā uz 2007.–2013. gada periodu līdz plānošanas perioda pirmā gada beigām tika pieņemts lielāks skaits DP nekā 2014.–2020. gada periodā (sk. 2. izcēlumu). Tas galvenokārt ir saistīts ar tiesību aktu kopuma novēloto pieņemšanu un, iespējams, sarežģītākajām sarunām par partnerības nolīgumu un DP pieņemšanu salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu21 22.

2. izcēlums

Pēc 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas perioda sākuma pieņemtās darbības programmas

Attiecībā uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu līdz 2007. gada 31. decembrim tika iesniegti 98 % darbības programmu (432 no 44023) un Komisija pieņēma 95 % (416 no 440). Lielākā daļa DP (91 %) tika pieņemtas laikposmā no 2007. gada jūlija līdz decembrim. Vidējais laiks no DP iesniegšanas līdz tās pieņemšanai bija aptuveni septiņi mēneši.

Attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu līdz 2014. gada 31. decembrim dalībvalstis iesniedza 95,5 % darbības programmu (371 no 38724) un Komisija pieņēma tikai 55,8 % (216 no 387). Vidējais laiks no DP iesniegšanas līdz tās pieņemšanai bija aptuveni astoņi mēneši.

Līdzekļu apguve pirmajos gados bija lēna

20

Līdzekļu izlietojuma modelis attiecībā uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu pa gadiem ir parādīts 3. attēlā. Perioda sākumā saistības bija daudz lielākas par maksājumiem, jo dalībvalstis joprojām izmantoja saistības, kas bija pieejamas no 2000.–2006. gada plānošanas perioda, darbības programmu pieņemšana turpinājās vai projektu atlases procedūras vēl nebija pabeigtas. Līdz 2007.–2013. gada plānošanas perioda beigām, kad līdz attiecināmības perioda beigām (2015. gada 31. decembrim) bija palikuši divi gadi, ar maksājumiem bija nosegtas mazāk nekā divas trešdaļas saistību.

3. attēls

2007.–2013. gada plānošanas perioda līdzekļu izlietojuma modelis attiecībā uz ERAF, ESF un KF

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegtajiem datiem.

21

Līdzekļu apguves modeļi attiecībā uz 2000.–2006. gada un 2007.–2013. gada plānošanas periodu ir līdzīgi. Līdzekļu apguve attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu 2017. gada beigās (perioda ceturtajā gadā) ir lēnāka. 4. attēlā ir parādīts kumulatīvais apguves līmenis25 visos trīs plānošanas periodos no perioda sākuma (1. gads) līdz gadam, kad jāiesniedz deklarācija par slēgšanu (11. gads).

4. attēls

Apguves līmenis 2000.–2006. gada, 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodā attiecībā uz ERAF, ESF un KF

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem.

22

Papildus tiesiskā regulējuma un darbības programmu novēlotajai pieņemšanai mēs konstatējām vismaz divus citus faktorus, kas bija par iemeslu lēnai līdzekļu apguvei 2007.–2013. gada plānošanas perioda pirmajos gados salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu. Pirmkārt, 2000.–2006. gada plānošanas perioda izdevumu attiecināmības periods — un tādējādi slēgšanas termiņš — vairumam dalībvalstu tika pagarināts par sešiem mēnešiem (līdz attiecīgi 2009. gada jūnijam un 2010. gada septembrim)26. Tas aizkavēja 2007.–2013. gada plānošanas perioda īstenošanu, jo dalībvalstis vēl izmantoja no iepriekšējā perioda pieejamās saistības. Otrkārt, 2000.–2006. gada plānošanas periodā avansa maksājums pilnā apmērā tika veikts uzreiz pēc pirmo saistību uzņemšanās27, savukārt 2007.–2013. gada plānošanas periodā tas tika izmaksāts pakāpeniski no 2007. līdz 2009. gadam.

23

Palāta jau ir ziņojusi par risku, ka budžeta izpilde 2014.–2020. gada plānošanas periodā varētu kavēties vairāk nekā 2007.–2013. gada periodā28. 2016. gada beigās (trīs gadus pēc plānošanas perioda sākuma) ERAF, ESF un KF darbības programmām bija izraudzīti tikai 77 % iestāžu. Tas aizkavēja jau tā lēno sākumu (sk. 16. un 19. punktu un 2. izcēlumu), jo, kaut arī dalībvalstu iestādes var izsludināt uzaicinājumus un atlasīt projektus, tās nevar iesniegt izdevumu deklarācijas Komisijai, ja nav izraudzītas attiecīgās iestādes. 2018. gada maijā izraudzīšanās process bija gandrīz pabeigts.

24

Dalībvalstu pirmie, otrie un trešie galīgie pārskati, kas iesniegti līdz 2018. gada 1. martam, uzrāda kopējos izdevumus, kas veido tikai aptuveni 5 % no visam plānošanas periodam piešķirtā budžeta29.

25

Komisija ziņoja, ka projektu atlase 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākās lēni. Tomēr līdz 2017. gada jūlijam tā bija sasniegusi tādu pašu līmeni kā iepriekšējā periodā30, un Komisija sagaida, ka no tā brīža izpildes līmenis būs aptuveni tāds pats kā 2007.–2013. gada plānošanas periodā. Taču, ņemot vērā ar apguvi saistītās grūtības 2007.–2013. gada plānošanas periodā un 2014.–2020. gada perioda lēnāko sākumu, iespējams, ka apguves grūtības parādīsies arī 2014.–2020. gadā.

26

Palāta konstatēja, ka deviņās dalībvalstīs31 2014.–2020. gada ESI fondu nenokārtotās saistības 2016. gada beigās bija uzkrājušās vairāk nekā 15 % apmērā no vispārējās valdības izdevumiem 2016. gadā. Ņemot vērā, ka 2014.–2020. gada DFS vēl ir pieejams daudz saistību apropriāciju, dalībvalstīm, kurās ESI fondi veido ievērojamu procentuālo daļu no vispārējās valdības izdevumiem, varētu būt grūti apzināt pietiekami daudz labas kvalitātes projektu, kuros izlietot pieejamos līdzekļus vai piešķirt līdzfinansējumu32.

2007.–2013. gada plānošanas periodā līdzekļu apguves modeļi starp dalībvalstīm atšķīrās, un vairākām dalībvalstīm visu pieejamo finansējumu izmantot neizdevās

27

Izpētot līdzekļu apguvi dalībvalstīs 2007.–2013. gada plānošanas periodā, mēs konstatējām, ka dažas dalībvalstis līdzekļus apguva ātrāk nekā citas. Tomēr norādām, ka līdzekļu apguve ir iespēja sasniegt mērķus un rezultātus, nevis pašmērķis. 5. attēlā ir parādītas apguves līmeņa atšķirības starp dalībvalstīm.

5. attēls

Apguves līmenis dalībvalstīs salīdzinājumā ar ES vidējo līmeni 2007.–2013. gada plānošanas periodā attiecībā uz ERAF, ESF un KF

Piezīme. Veidojot dalībvalstu līdzekļu apguves modeli attiecībā uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu, mēs ņēmām vērā maksājumus, kas tika veikti no 2009. līdz 2015. gadam. 2007. un 2008. gadā veiktie maksājumi netika ietverti, jo tie praktiski bija tikai avansa maksājumi. 2014. un 2015. gadā veiktie maksājumi tika ietverti, pamatojoties uz noteikumu “n+2”.

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas datiem par stāvokli 2018. gada februārī.

28

Pamatojoties uz Komisijas sniegto informāciju, 2018. gada sākumā vidējais apguves līmenis Eiropas Savienībā bija 97,2 %33. Dažām dalībvalstīm pieejamo finansējumu noteiktajā laikā (noteikums “n+2/3”) izmantot neizdevās vai arī tām nebija pietiekamu attiecināmo izdevumu, lai slēgšanas laikā pieprasītu visus piešķirtos līdzekļus (sk. 6. attēlu). Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju neizmantotais finansējums 2017. gada beigās sasniedza 4,4 miljardus EUR34. Administratīvu vai tiesas procesu dēļ apturēto projektu vērtība sasniedza apmēram 853,8 miljonus EUR, un to apguve dalībvalstīs būs atkarīga no procesa iznākuma35. Galīgo apguves līmeni un neizmantotā finansējuma kopējo vērtību var apstiprināt tikai pēc visu DP slēgšanas un jebkādu finanšu korekciju un atgūto līdzekļu noteikšanas.

6. attēls

Neizmantotais finansējums un apturētie projekti 2007.–2013. gada plānošanas periodā (miljonos EUR)

Piezīme. Tabulā nav ietvertas atceltās saistības attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības DP (tās sasniedz 229,4 miljonus EUR).

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegtajiem datiem.

Komisijas rīcība ar apguvi saistīto grūtību novēršanai bija novēlota, tomēr tās darbībām bija ietekme uz līdzekļu apguvi

29

Komisijai ir regulāri jāuzrauga budžeta izpilde un jāveic atbilstoši pasākumi, kad tiek konstatēta tās aizkavēšanās. Turklāt Komisijai ir jāizmanto iepriekšējos plānošanas periodos gūtā pieredze, lai uzlabotu fondu īstenošanu.

Komisija regulāri uzraudzīja budžeta izpildi

30

Komisijai ir dažādi informācijas avoti, lai uzraudzītu ES fondu īstenošanu dalībvalstīs. Attiecībā uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu vadošā iestāde sagatavoja un līdz nākamā gada 30. jūnijam (sākot ar 2008. gada jūniju) Komisijai iesniedza gada īstenošanas ziņojumu par katru DP36.

31

Vispārīgajā regulā ir norādīta gada īstenošanas ziņojumā iekļaujamā informācija, proti, informācija par finansiālo īstenošanu, panākumiem noteikto mērķu sasniegšanā, visām būtiskajām problēmām, kas radušās, un saistītajiem to mazināšanas pasākumiem. Gada īstenošanas ziņojumos ietverto informāciju papildināja attiecināmo izdevumu deklarācijas. Divreiz gadā dalībvalstis arī iesniedza maksājumu pieprasījumu prognozes. Papildu informāciju Komisija ieguva Uzraudzības komitejas sanāksmēs (kas notika vidēji divreiz gadā), gada pārskatīšanas sanāksmēs un tehniskajās sanāksmēs.

32

EMPL ĢD un REGIO ĢD regulāri uzraudzīja programmu finansiālo īstenošanu dalībvalstīs, tostarp katru mēnesi sagatavojot budžeta izpildes ziņojumu par visām dalībvalstīm un darbības programmām. Uzraudzība notika ES, dalībvalstu un programmu līmenī. Tuvojoties 2007.–2013. gada plānošanas perioda beigām, Komisija uzraudzību pastiprināja, regulāri sekojot līdzi ģenerāldirektorāta iekšējā gada pārvaldības plāna īstenošanai.

Dažas dalībvalstis samērā agri rīkojās, lai novērstu ar apguvi saistītās grūtības, tomēr problēma saglabājās

33

Dažas no apmeklētajām dalībvalstīm samērā agri plānošanas periodā konstatēja grūtības struktūrfondu īstenošanā un izveidoja rīcības plānus vai veica pasākumus, lai tās novērstu. Piemēram, Itālijā, Rumānijā un Čehijas Republikā rīcības plāni tika izveidoti jau 2011. gadā. 2014. gada beigās, kad pieejamo finansējumu varēja izmantot vēl vienu gadu, ERAF, ESF un KF apguves līmenis ES-28 bija aptuveni 77 %. Itālijā, Rumānijā un Čehijas Republikā, kā arī Slovākijā un Bulgārijā apguves līmenis bija daudz zemāks, t. i., no 61 % līdz 68 %, savukārt Horvātijā37 apguves līmenis bija aptuveni 46 %.

Lai gan Labākas īstenošanas darba grupa tika izveidota vēlu, tās rezultāti bija ievērojami

34

2014. gada novembrī, 11 mēnešus pēc plānošanas perioda beigām, Komisija38 izveidoja Labākas īstenošanas darba grupu (LĪDG). Tās uzdevums bija atbalstīt dalībvalstis, kuras saskārās ar grūtībām DP īstenošanā, izmantojot no 2007.–2013. gada perioda atlikušo finansējumu.

35

LĪDG, ko pārstāvēja ierēdņi no REGIO ĢD39, palīdzēja dalībvalstīm, kuru kopējais apguves līmenis bija zemāks par ES vidējo līmeni (Bulgārijai, Rumānijai, Slovākijai, Čehijas Republikai, Itālijai un Horvātijai)40. Tā palīdzēja arī Ungārijai, kurai 2014. gadā automātiskas saistību atcelšanas dēļ draudēja iespēja finansējumu zaudēt, lai gan tās apguves līmenis bija tuvu ES vidējam līmenim. Labākas īstenošanas darba grupa kopumā koncentrējās uz 38 ERAF un KF darbības programmām. Pārskats par tās darbu ir sniegts 3. izcēlumā.

3. izcēlums

Labākas īstenošanas darba grupa

LĪDG bija atbildīga par rīcības plānu sagatavošanu (vai pārskatīšanu, ja tie jau bija sagatavoti) kopā ar katru attiecīgo dalībvalsti, lai uzlabotu īstenošanu. Šim nolūkam tā noteica tiesiskajā regulējumā atļautus pasākumus, kas palīdzētu palielināt līdzekļu apguvi (sīku pārskatu par dalībvalstu izmantotajiem svarīgākajiem pasākumiem skatīt 41.78. punktā). LĪDG organizēja tehniskās sanāksmes ar valstu iestādēm, lai sekotu līdzi rīcības plānu īstenošanai, kā arī seminārus par konkrētiem jautājumiem (tādiem kā slēgšana, lielie projekti un citi), lai veicinātu labas prakses apmaiņu un uzlabotu administratīvās spējas.

36

Pārbaudot tehniskos dokumentus41, ko Labākas īstenošanas darba grupa sniedza dalībvalstīm, mēs konstatējām, ka tajos ir aplūkoti apguves jautājumi un riski saistībā ar likumību un pareizību. Tomēr šajos dokumentos nav apsvērts, kā labi izlietot līdzekļus vai kā radīt labākus tiešos rezultātus un gūt labus rezultātus.

37

LĪDG uzraudzīja dalībvalstu panākumus apstiprināto pasākumu īstenošanā. Taču tas, kā dalībvalstis ziņoja par rezultātiem, neļāva gūt pārskatu par visiem izmantotajiem pasākumiem un katra pasākuma ietekmi uz līdzekļu apguvi.

38

Tomēr gada laikā apguves līmenis ES-28 pieauga no aptuveni 77 % (2014. gada decembrī) līdz gandrīz 90 % (2015. gada decembrī). Apguves līmenis dalībvalstīs, kurām palīdzēja Labākas īstenošanas darba grupa, pieauga ievērojami — dažos gadījumos par vairāk nekā 20 procentpunktiem (sk. 1. tabulu).

1. tabula

Apguves līmeņa pieaugums dalībvalstīs, kurām palīdzēja LĪDG

Dalībvalsts Apguves līmenis
2014. gada decembrī
(%)
Apguves līmenis
2015. gada decembrī
(%)
Apguves līmeņa pieaugums
(procentpunktos)
Čehijas Republika 64,4 85,3 20,9
Slovākija 61,7 87,6 25,9
Bulgārija 68,0 87,5 19,5
Itālija 63,8 79,9 16,1
Ungārija 76,1 88,4 12,3
Rumānija 62,1 77,0 14,9

Piezīme. Slovēnija un Horvātija tabulā nav iekļautas, jo to situācija nebija salīdzināma ar situāciju pārējās dalībvalstīs (sk. 37. un 40. zemsvītras piezīmi).

39

Apmeklētās dalībvalstis norādīja, ka Labākas īstenošanas darba grupa bija noderīga, jo tā sniedza tehniskus norādījumus un palīdzību, it īpaši attiecībā uz lielo projektu sadalīšanu posmos (sk. 60.–62. punktu). Dalībvalstis arī minēja, ka LĪDG izveidoja oficiālu forumu īstenošanas problēmu risināšanai un veicināja zināšanu apmaiņu. Čehijas Republika un Ungārija uzskatīja, ka Labākas īstenošanas darba grupa tika izveidota pārāk vēlu, jo šīs divas dalībvalstis jau bija sākušas rīkoties, lai palielinātu līdzekļu apguvi.

40

LĪDG darbs noslēdzās 2015. gada beigās. Komisija uzskatīja, ka LĪDG izmantotās darba pieejas un metodes ir efektīvas, tāpēc tās saglabāja, izveidojot pastāvīgu vienību — Labākas īstenošanas nodaļu, lai tā palīdzētu īstenot programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Dažādi pasākumi paātrināja līdzekļu apguvi, bet nekoncentrējās uz rezultātiem

41

Mēs izvērtējām dalībvalstu izmantotos galvenos pasākumus un to ietekmi uz apguves palielināšanu, kā arī darbības rezultātiem un atbilstību attiecināmības noteikumiem.

42

Dalībvalstu rīcībā nodotais ES finansējums ir jāizmanto pilnībā un iespējami labākajā veidā, lai sasniegtu darbības programmas mērķus. Šim nolūkam dalībvalstīm ir jāizmanto regulā atļautie pasākumi, pienācīgi ņemot vērā ieguldīto līdzekļu atdevi un izdevumu pareizību.

Pārplānošana bija efektīvs instruments apguves optimizēšanai, bet tās rezultātā tika būtiski mainīti sākotnējie plāni, apdraudot ieguldīto līdzekļu atdevi

43

DP pārskatīšana (vai pārplānošana) ir svarīgs instruments apguves optimizēšanai un saistību atcelšanas, t. i., līdzekļu neizmantošanas, novēršanai. Turklāt tā ļauj dalībvalstīm elastīgi piemēroties mainīgajiem vietējiem apstākļiem. To bieži izmantoja 2007.–2013. gada plānošanas periodā, un tās rezultātā tika būtiski mainīts sākotnējais finansēšanas plāns. Tomēr mēs arī konstatējām, ka pārplānošana rada zināmu risku saistībā ar ieguldīto līdzekļu atdevi (sk. 53. un 55. punktu).

44

Pārplānošanas metodes ietver līdzekļu pārvietošanu starp darbības programmām un prioritātēm (tostarp jaunu prioritāšu ieviešanu vai esošo likvidēšanu), līdzfinansējuma likmju mainīšanu vai valsts ieguldījuma publiskā un privātā komponenta mainīšanu.

45

Nākamajās iedaļās (46.–59. punktā) ir aplūkotas izmaiņas, kas veiktas tiesiskajā regulējumā, lai atvieglotu pārplānošanu, analizēta pārplānošanas ietekme uz sākotnējo plānošanu un ar piemēriem paskaidrota katras pārplānošanas metodes izmantošana mūsu izveidotajā 20 darbības programmu izlasē.

Grozījumi regulā atviegloja DP pārskatīšanu

46

Darbības programmas var pārskatīt pēc dalībvalstu iniciatīvas vai pēc Komisijas iniciatīvas, vienojoties ar dalībvalsti. Šādas pārskatīšanas nosacījumi, kas noteikti Vispārīgās regulas 33. pantā, piemērošanas jomas ziņā ir ļoti plaši un sniedz dalībvalstīm lielu rīcības brīvību. Darbības programmu var pārskatīt šādos gadījumos: būtiskas sociālekonomiskās pārmaiņas, būtiskas izmaiņas ES, valsts vai reģionālajās prioritātēs, novērtējums, kurā atklātas būtiskas novirzes no sākotnēji noteiktajiem mērķiem, vai īstenošanas grūtības. Komisijai ir jāapstiprina vai jānoraida pārskatītā DP triju mēnešu laikā no dienas, kad dalībvalsts to oficiāli iesniegusi. Sākotnēji dalībvalstīm bija izvirzīta prasība, pārskatot DP, veikt izvērtēšanu. Tā tika mīkstināta 2010. gadā, pieprasot dalībvalstīm sniegt analīzi, kurā pamatota DP pārskatīšana un tās paredzamā ietekme. Šie grozījumi Vispārīgajā regulā tika veikti ar mērķi atvieglot DP pielāgošanu42.

Darbības programmu biežā pārskatīšana liek apšaubīt plānošanu

47

Plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam dalībvalstis bieži izmantoja pārplānošanu. 19 darbības programmas no mūsu 20 DP izlases šajā periodā tika pārplānotas vairākas reizes, dažkārt vairāk nekā vienu reizi tajā pašā gadā. Turklāt mēs konstatējām, ka astoņām no 20 pārbaudītajām darbības programmām intervāls starp diviem pārplānošanas gadījumiem bija mazāks par pieciem mēnešiem. Piemēram, Čehijas Republikā īstenotai ERAF darbības programmai “Uzņēmumi un inovācijas” bija astoņas dažādas versijas, no kurām divas tika iesniegtas 2013. gadā un vēl divas — 2015. gadā. 7. attēlā ir sniegts pārskats par katras DP iesniegto versiju skaitu 2007.–2013. gada plānošanas periodā.

7. attēls

Katras DP iesniegto versiju skaits

Avots: ERP.

48

Pārplānošana ļauj dalībvalstīm pārskatīt savas darbības, lai ņemtu vērā izmaiņas vietējos apstākļos un ES politikas virzienos. Tomēr tik bieža pārplānošana liek apšaubīt plānošanas procesa pamatā esošo analīžu (piemēram, sākotnējo vajadzību analīzes un ex ante novērtējuma) un pārskatīto programmu pareizību.

Pārplānošanas rezultātā tika būtiski mainīts finanšu piešķīrums prioritārajiem virzieniem, kas ne vienmēr tika atspoguļots rezultātu rādītāju mērķvērtībās

49

Darbības programmu pārplānošanu bieži veic, finanšu piešķīrumu pārvietojot starp darbības programmām vai to prioritārajiem virzieniem. Tas ļauj dalībvalstīm finansējumu novirzīt pasākumiem, kur pieprasījums pēc finansējuma ir lielāks vai īstenošana ir vieglāka. Principā, būtiski mainot finanšu piešķīrumu, ir attiecīgi jāpārskata rezultātu rādītāji un mērķvērtības, lai varētu noteikt, vai ieguldītais finansējums nodrošināja labu ieguldīto līdzekļu atdevi.

50

Deviņas no mūsu izlases 20 DP novirzīja līdzekļus citām DP vai no tām saņēma. Gandrīz visos gadījumos (astoņos no deviņiem) tas attiecās uz mazāk nekā 10 % no ES sākotnējā ieguldījuma darbības programmā. Tomēr attiecībā uz Slovākijā īstenoto DP “Konkurētspēja un ekonomikas izaugsme” ES ieguldījums darbības programmā palielinājās par 25,4 %.

51

Dalībvalstis arī pārvietoja finansējumu starp prioritārajiem virzieniem, tāpēc dažos gadījumos sākotnēji plānotās summas būtiski mainījās (sk. 4. izcēlumu).

4. izcēlums

ES ieguldījuma būtiska pārvietošana starp prioritārajiem virzieniem

Čehijas Republikas ERAF darbības programmā “Uzņēmumi un inovācijas” finansējums 3.2. prioritātei “Uzņēmumu attīstība” tika palielināts par 52,2 % (no 663 miljoniem līdz vairāk nekā 1 miljardam EUR) un 3.4. prioritātei “Inovācija” — par 35,8 % (no 680,1 miljona līdz 923,7 miljoniem EUR), lai paātrinātu līdzekļu apguvi.

Itālijas ERAF darbības programmā “Sicīlija” finansējums 6. prioritātei “Ilgtspējīga pilsētattīstība” pieauga par 17,5 % (no 539,5 miljoniem līdz 634 miljoniem EUR), lai palīdzētu paātrināt līdzekļu apguvi.

52

Kādā Ungārijas darbības programmā izmaiņas finanšu piešķīrumā neradīja izmaiņas rezultātu rādītāja mērķvērtībā (sk. 5. izcēlumu).

5. izcēlums

ES ieguldījuma būtiska pārvietošana starp prioritārajiem virzieniem, proporcionāli nekoriģējot rezultātu rādītāja mērķvērtību

Ungārijas ERAF darbības programma “Vide un enerģētika” tika pārskatīta četras reizes. 2012. gadā tika pārvietoti līdzekļi no citas DP, savukārt 2013., 2015. un 2016. gadā pārvietošana tika veikta starp prioritārajiem virzieniem. Līdzekļi tika pārdalīti prioritātēm, kuru projektus varēja īstenot ātrāk. Līdz ar to ES ieguldījums 5. prioritātē “Efektīva līdzekļu izmantošana” pieauga par 390 % (no 131,2 miljoniem līdz 642,6 miljoniem EUR). Tajā pašā laikā rādītāja “Ar energoefektivitātes palīdzību ietaupītie energoresursi” mērķvērtība 2012. gadā tika samazināta vairāk nekā trīs reizes — no 11 līdz 2,7 petadžouliem gadā, taču netika pārskatīta, kad prioritārajam virzienam piešķīra papildu finansējumu.

53

Iepriekš minētie piemēri rāda, ka koncentrēšanās uz ātru līdzekļu apguvi un izlietošanu apdraud labāku rezultātu sasniegšanu, izmaksājot ES līdzekļus.

ES līdzfinansējuma likmes palielināšana veicina līdzekļu apguvi, bet samazina vērtību, ko var iegūt no ES fondiem

54

ES līdzfinansējuma likmes palielināšana palīdz dalībvalstīm paātrināt līdzekļu apguvi un samazina to līdzekļu apjomu, kuriem draud saistību atcelšana. Tādējādi, piemērojot pārskatīto likmi, dalībvalstij var tikt atlīdzināti visi iepriekš deklarētie izdevumi. Līdzfinansējuma likmes palielināšana ļauj nekavējoties un ātri apgūt līdzekļus ar atpakaļejošu spēku.

55

Līdzfinansējuma likmes palielināšana mazina spiedienu uz valsts budžetu, jo dalībvalsts sākotnēji plānotais ieguldījums darbības programmā tiek samazināts, tomēr tā arī samazina DP kopējo vērtību. Tas nozīmē, ka tiek samazināts arī intervences pasākumu mērogs (skaits vai lielums), ja vien dalībvalstis neturpina ieguldīt sākotnēji plānoto finansējumu valsts līmenī. Tādējādi tam var būt negatīva ietekme uz mērķiem un rezultātiem, ko var sasniegt DP, un tas savukārt ietekmē vērtību, ko var nodrošināt izmaksātie ES līdzekļi.

56

Vairāk nekā puse no mūsu izlasē ietvertajām darbības programmām (11 no 20) sākotnēji tika plānotas, piemērojot regulā noteikto maksimālo ES līdzfinansējuma likmi43. Attiecībā uz astoņām darbības programmām līdzfinansējuma likme perioda laikā tika palielināta. 2. tabulā ir parādīts ES līdzfinansējuma likmes pieaugums un valsts ieguldījuma samazinājums. Kopējais valsts ieguldījuma samazinājums saistībā ar šīm astoņām DP ir 4,8 miljardi EUR.

2. tabula

Valsts ieguldījuma samazinājums līdzfinansēšanas likmes pieauguma rezultātā

Dalībvalsts Darbības programma Sākotnējā ES līdzfinansējuma likme
(%)
Pārskatītā ES līdzfinansējuma likme
(%)
Valsts ieguldījuma samazinājums
(miljoni EUR)
Rumānija Vide 80 85 302,1
Bulgārija Vide 81 85 75,5
Spānija Pētniecība, attīstība un inovācija uzņēmumiem un uzņēmumos — tehnoloģiju fonds 67 75 356,8
Uz zināšanām balstīta ekonomika 70 80 259,0
Itālija Kalabrija, ESF 50 75 286,8
Drošība attīstībai 50 75 386,0
Kalabrija 50 75 999,4
Sicīlija 50 75 2179,8
  Kopā     4845,4

Piezīme. Tiesību aktos noteiktā maksimālā ES līdzfinansējuma likme ir 85 % Bulgārijai un Rumānijai, 80 % Spānijai un 75 % Itālijai.

Avots: ERP.

Dalībvalstis ieviesa privātos ieguldījumus, lai paaugstinātu apguves līmeni, bet arī tas samazināja intervences pasākumu mērogu

57

Dalībvalsts daļa valsts līdzfinansējumā var tikt nodrošināta vai nu tikai ar valsts publisko ieguldījumu, vai arī tā var ietvert privāto ieguldījumu. Ja programma ietver privāto ieguldījumu, DP finansēšanas plānā44 tiek ņemts vērā privātā sektora dotāciju saņēmēju nodrošinātais finansējums.

58

Privāto ieguldījumu pieaugums var palīdzēt ātrāk apgūt finansējumu, jo tie papildina valsts publiskos izdevumus, kas jāatmaksā kā daļa no ES līdzfinansējuma, un/vai aizstāj valsts publisko ieguldījumu, kurš vajadzīgs, lai pielīdzinātos ES līdzfinansējumam. Efekts ir tūlītējs, un tam ir vienreizēja pozitīva ietekme uz ES līdzekļu apguvi, palielinot atmaksāšanai pieejamo attiecināmo izdevumu summu. Tomēr, tā kā daļa no privātā ieguldījuma ir izdevumi, kas būtu radušies neatkarīgi no publiskā ieguldījuma, tā aizstāšana ar privāto ieguldījumu samazina dalībvalstu investīciju kopējo apjomu. Kā norādīts iepriekš (sk. 55. punktu), tas samazina kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai paredzētās intervences mērogu.

59

Plānošanas perioda sākumā nevienai no mūsu izlases 20 darbības programmām privātais komponents DP finansēšanas plānā nebija ietverts. Līdz plānošanas perioda beigām piecas DP ieviesa privāto ieguldījumu, tādējādi vienlaicīgi samazinot valsts publisko ieguldījumu. 3. tabulā ir parādīts ieviestais privātais ieguldījums un teorētiskais ES ieguldījums, ko tas varētu radīt.

3. tabula

Privātais ieguldījums, kas aizstāj publisko ieguldījumu, un radītais teorētiskais ES ieguldījums

Dalībvalsts Darbības programma Ieviestais privātais ieguldījums
(miljoni EUR)
Līdzfinansējuma likme
(%)
Privāto ieguldījumu radītais teorētiskais ES ieguldījums
(miljoni EUR)
Spānija Pētniecība, attīstība un inovācija uzņēmumiem un uzņēmumos — tehnoloģiju fonds 500,5 75 375,4
Čehijas Republika Uzņēmumi un inovācijas 472,5 85 401,6
Vide 97,2 85 82,7
Ungārija Vide un enerģētika 85,1 85 72,3
Ziemeļungārija 54,2 85 46,0

Piezīme. Teorētisko ES ieguldījumu, kas tiek radīts, ietverot privātos izdevumus, aprēķina, ES līdzfinansējuma likmi piemērojot privātajam ieguldījumam. Privāto izdevumu radītais galīgais ieguldījums būs zināms tikai slēgšanas laikā.

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas sniegtajiem datiem.

Projektu sadalīšana posmos samazina saistību atcelšanas risku, ja slēgšanas laikā projekti nav pilnībā pabeigti

60

Saskaņā ar tiesisko regulējumu 2007.–2013. gadam lielo projektu45 īsteno divos plānošanas periodos, t. i., to sadalot divos posmos starp 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas periodu46. Lai gan Vispārīgajā regulā tika paredzēta tikai lielo projektu sadalīšana posmos, Komisijas pamatnostādnēs par slēgšanu šis princips ir paplašināts, to piemērojot arī mazākiem projektiem, kuru vērtība ir vismaz 5 miljoni EUR47.

61

Sadalīšana posmos ir lietderīga, jo tā samazina risku, ka iesāktie lielie projekti, kas līdz 2017. gada 31. martam (t. i., slēgšanas dokumentu iesniegšanas termiņam) vai, pats vēlākais, 2019. gada 31. martam48 nav pilnībā pabeigti, tiek uzskatīti par neatbilstīgiem un attiecīgais ES finansējums netiek izmantots. Deviņas no 14 mūsu izlases darbības programmām49 izvēlējās sadalīt posmos lielos projektus vai projektus, kuru vērtība pārsniedz 5 miljonus EUR. Tas samazināja risku, ka 4,5 miljardus EUR vērtais ES līdzfinansējums šiem projektiem (3,8 miljardi EUR lielajiem projektiem un 0,7 miljardi EUR mazākiem projektiem, kuru vērtība pārsniedz 5 miljonus EUR) 2007.–2013. gada plānošanas periodā netiks izmantots.

62

Lai gan sadalīšana posmos uzlabo līdzekļu apguvi un apliecina, ka iesākto projektu īstenošana plānošanas perioda beigās nebeidzas, nesen veiktā revīzijā tika atklāts, ka sadalīšana posmos kohēzijas politikā ir sarežģītāka un vairāk ierobežojoša nekā lauku attīstības politikā, lai gan šīs politikas jomas ir ļoti līdzīgas50.

Retrospektīvie projekti tika izmantoti, lai apgūtu ES finansējumu, bet tie rada lielu liekās palīdzības risku

63

Retrospektīvi ir tādi projekti vai darbības, kuros rodas izdevumi vai kuri tiek pabeigti, pirms tiek formāli izmantots vai piešķirts ES līdzfinansējums, t. i., tie ir finansēti retrospektīvi. Tas ir vēl viens veids, kā apgūt finansējumu, radot jaunus papildu izdevumus vai aizstājot neattiecināmus izdevumus.

64

Retrospektīvie projekti noteikti apdraud ieguldīto līdzekļu atdevi, jo bieži vien tos atlasa, uzsāk vai veic bez skaidras saiknes ar programmas mērķiem vai konkrētām juridiskām prasībām, kas saistītas ar ES palīdzību. Norādījumos par retrospektīvu ES palīdzību51 Komisija aicina tos neizmantot, jo tie rada lielu risku, ka netiks izpildīti attiecīgie ES un valsts noteikumi.

65

Turklāt, tā kā retrospektīvie projekti jau tiek īstenoti ar valsts finansējumu, tas liek apšaubīt pievienoto vērtību, ko rada ES finansējuma izmantošana šo projektu līdzfinansēšanai. Tas arī rada liekās palīdzības risku, jo šie projekti tiktu īstenoti arī bez ES finansējuma.

66

Trīs no četrām apmeklētajām dalībvalstīm (Itālija, Ungārija un Rumānija) norādīja, ka tās izmantoja retrospektīvos projektus (sk. 6. izcēlumu).

6. izcēlums

Retrospektīvo projektu un izdevumu izmantošana

Itālijas DP “Sicīlija” vadošā iestāde norādīja, ka retrospektīvo projektu kopējās attiecināmās izmaksas 2014. gadā sasniedza 437,3 miljonus EUR. Tā lēsa, ka 2015. gadā šādi izdevumi varētu sasniegt 250 miljonus EUR.

Attiecībā uz divām Ungārijas DP “Transports” un “Vide un enerģētika” valsts iestādes norādīja, ka apzināto retrospektīvo projektu kopējās attiecināmās izmaksas sasniedza attiecīgi 195,1 miljonu EUR un 74,5 miljonus EUR.

Attiecībā uz Rumānijas DP “Cilvēkresursi un attīstība” valsts iestādes norādīja, ka tika apzināti septiņi retrospektīvi projekti ar kopējām attiecināmajām izmaksām 166,7 miljonu EUR apmērā. Lai finansētu šos projektus, pavisam 110 miljoni EUR tika pārvietoti no noteiktiem prioritārajiem virzieniem uz prioritāro virzienu, kurā retrospektīvie projekti varētu iederēties.

67

Dalībvalstīm nav noteikts pienākums ziņot Komisijai par retrospektīvi deklarētajiem izdevumiem. Tādējādi, neraugoties uz neapšaubāmo risku saistībā ar šādu finansējumu, Komisija nav informēta par retrospektīvi deklarēto izdevumu apjomu un finansiālo ietekmi. Mūsu veiktais darbs ticamības deklarācijas vajadzībām rāda, ka daudzas dalībvalstis izmanto retrospektīvus izdevumus un ka ES līdzfinansējums retrospektīviem projektiem 2007.–2013. gada periodā varētu būt ievērojams.

68

Sagatavojot 2015. gada pārskatu, mēs konstatējām kļūdas saistībā ar retrospektīvo projektu izdevumiem (sk. 7. izcēlumu). Vēl vienā agrākā gada pārskatā Palāta norādīja, ka šādos projektos kļūdas ir novērojamas biežāk nekā ierastā veidā izraudzītos projektos52.

7. izcēlums

Neattiecināmie izdevumi, kas radušies retrospektīvā projektā

Kāds Itālijas projekts par pašvaldības kanalizācijas sistēmas uzlabošanu tika apstiprināts un finansēts ar valsts resursiem. Projekta izdevumi 2,5 miljonu EUR apmērā vēlāk tika iekļauti darbības programmā “Kampānija” kā retrospektīvi līdzfinansējama projekta izdevumi.

Revīzijas laikā mēs konstatējām, ka izmaiņas publiskā iepirkuma līguma darbības jomā izraisīja attiecīgo noteikumu pārkāpumu. Tāpēc gandrīz 30 % no deklarētajiem izdevumiem tika uzskatīti par neattiecināmiem un tos nedrīkstēja deklarēt līdzfinansējuma saņemšanai.

69

Retrospektīvo projektu izmantošana attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu tika nedaudz ierobežota. Darbības (kurās ietilpa viens vai vairāki projekti), kas ir tiesīgas saņemt ES finansējumu, ir tās, kurās sāk rasties izdevumi, bet kuras nav fiziski pabeigtas vai pilnībā īstenotas, pirms atbalsta saņēmējs vadošajai iestādei ir iesniedzis pieteikumu programmas finansējuma saņemšanai53. Tomēr neattiecināmu izdevumu risks, kā arī jautājums par ES līdzfinansējuma pievienoto vērtību saglabājas.

Lai gan attiecināmības periods tika pagarināts, 8 % no iemaksām finanšu instrumentos netika izmantoti un tiem nebija apgrozības efekta

70

Plānošanas periodā no 2007. līdz 2013. gadam dalībvalstis varēja īslaicīgi apgūt līdzekļus, tos iemaksājot finanšu instrumentā un saņemot atlīdzību no Komisijas, tādējādi izvairoties no saistību atcelšanas riska īstenošanas posmā. Turklāt, lai palīdzētu uzlabot līdzekļu apguvi, attiecināmības periodu izmaksai no finanšu instrumentiem, lai to piešķirtu galīgajiem saņēmējiem, Komisija pagarināja no 2015. gada 31. decembra līdz 2017. gada 31. martam54. Tādējādi papildu maksājumi galīgajiem saņēmējiem sasniedza 1,6 miljardus EUR55. Šo jautājumu Palāta aplūkoja iepriekšējos ziņojumos56.

71

Svarīga finanšu instrumentu izmantošanas priekšrocība ir to apgrozības efekts, t. i., iespēja, ka iemaksas finanšu instrumentos varēs izmantot vairāk nekā vienu reizi. Tāpēc ir svarīgi plānošanas periodā finanšu instrumentos izmantot pilnā apmērā iemaksas, lai nodrošinātu apgrozības efekta īstenošanos.

72

Mēs jau esam ziņojuši, ka zemais izmaksas līmenis, it īpaši 2007.–2013. gada plānošanas perioda pirmajos gados, ierobežoja apgrozības efektu57. 2017. gada oktobrī Komisija ziņoja, kāda ir bijusi finanšu instrumentu finanšu izpilde 2017. gada 31. martā (slēgšanas laikā). Šajā ziņojumā minēto skaitlisko datu dokumentāra pārbaude atklāja vairākas neatbilstības un neprecizitātes dalībvalstu paziņotajā informācijā58. Tā kā slēgšanas process vēl turpinās, Komisijai vajadzētu būt iespējai pārbaudīt, cik ticami ir skaitliskie dati, ko izmanto darbības programmu slēgšanai.

73

Tomēr, pamatojoties uz datiem, ko slēgšanas laikā dalībvalstis sniedza Komisijai, mēs uzskatām, ka apmēram 8 % (t. i., 0,9 miljardi no 11,3 miljardiem EUR) no iemaksām finanšu instrumentos līdz 2017. gada 31. marta termiņam netika izmantoti un ir jāatmaksā darbības programmās59. Šos līdzekļus varētu pārvietot no tiem finanšu instrumentu prioritārajiem virzieniem, kuru rezultāti nav apmierinoši, uz citiem prioritārajiem virzieniem, ja vien ir pieejami pietiekami pārpalikušie izdevumi saskaņā ar 10 % elastīguma noteikumiem, kas definēti slēgšanas pamatnostādnēs. Tajās darbības programmās, kuras neatbilst šiem nosacījumiem, darbības programmā atpakaļ ieskaitītās summas (vai daļa no tām) ir jāatmaksā ES budžetā. Attiecībā uz darbības programmās atpakaļ ieskaitītajiem līdzekļiem nav īstenojies apgrozības efekts, un ar tiem saistītie pārvaldības maksājumi, kaut arī atbilstoši finanšu nolīgumiem, tomēr nesniedza ES budžetam nekādu pievienoto vērtību.

Līguma avansi, kas veikti attiecināmības perioda beigās, var apdraudēt ieguldīto līdzekļu atdevi un atbilstību

74

Līguma avansa maksājumi ir ierasta tirgus prakse, kas ļauj līgumslēdzējam segt sākotnējos izdevumus saistībā ar to resursu mobilizēšanu, kuri vajadzīgi līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanai vai darbu veikšanai. Saskaņā ar Komisijas informāciju šādi avansi parasti ir diapazonā no 10 % līdz 40 % no līguma vērtības.

75

Līgumā noteikts avansa maksājums ir attiecināms, ja līgumslēdzējam tas tika veikts līdz 2015. gada 31. decembrim un faktiskie izdevumi radās līdz 2017. gada 31. martam. Tam ir arī jāatbilst valsts noteikumiem un līgumsaistībām. Tomēr attiecībā uz projektiem, kas apstiprināti tuvāk attiecināmības perioda beigām (t. i., 2015. gada 31. decembrim), vajadzība pabeigt projektus līdz slēgšanas termiņam (t. i., 2017. gada 31. martam) var novest pie tā, ka līdzekļi projektiem tiek piešķirti, pamatojoties uz spēju tos ātri iztērēt, nevis nodrošināt rezultātus.

76

Divas no četrām apmeklētajām dalībvalstīm (Čehijas Republika un Ungārija) izmantoja līguma avansus, lai palielinātu līdzekļu apguvi. Piemēram, Čehijas Republikas vadošā iestāde norādīja, ka kopējie avansa rēķini attiecībā uz ES ieguldījumu darbības programmā “Vide” 2016. gada septembrī bija sasnieguši 133 miljonus EUR. Tie bija aptuveni 5 % no kopējās līdzekļu apguves 2014. un 2015. gadā (sk. 8. izcēlumu).

8. izcēlums

Avansi, kas veido lielu procentuālo daļu no līguma vērtības

Čehijas Republikas darbības programmā “Vide” līguma avansi tika izmantoti ar mērķi novērst saistību atcelšanu un uzlabot līdzekļu apguvi. Laikposmā no 2013. gada novembra līdz 2016. gada martam valsts noteikumi tika pakāpeniski atviegloti, atbalsta saņēmēji tika mudināti izmantot avansu, un šajā procesā viņiem tika sniegts atbalsts. 2014. un 2015. gadā tika atļauti līguma avansi līdz pat 90 % apmērā no līguma vērtības, taču netika prasīti dzēšanu pamatojoši rēķini. Pēc 2015. gada novembra tika atļauti avansi 100 % apmērā no līguma vērtības, lai gan valstu iestādes norādīja, ka apliecināšana nav iespējama, ja nav apliecinājuma par to, ka rēķini ir apmaksāti. Tas pārsniedz Komisijas noteikto tirgus praksi (sk. 74. punktu). Attiecībā uz līdzekļu apguvi šī lielā procentuālā daļa no līguma vērtības paaugstina risku, ka avanss līdz termiņa beigām netiks izmantots, tāpēc ES finansējums var tikt zaudēts vai nepareizi izmaksāts.

77

Kādā no iepriekšējiem ziņojumiem mēs norādījām, ka līguma avansu deklarēšana, it īpaši tad, ja tie veido lielu daļu no līguma vērtības, rada risku, ka slēgšanas laikā atklāsies neattiecināmi izdevumi. Tā kā avansus varēja pārvērst faktiskajos izdevumos līdz 2017. gada 31. martam, tad jo tuvāks termiņam bija faktisko izdevumu rašanās laiks, jo mazāk laika bija revīzijas iestādēm, lai tos pārbaudītu un apliecinātu to attiecināmības ticamību60.

78

Dalībvalstu pienākums bija uzraudzīt līguma avansus, tomēr tām nebija izvirzīta prasība par to ziņot Komisijai. Tāpēc Komisija nevar zināt, kāda ir to kopējā izmantošana un ietekme. Revīzijas laikā mēs konstatējām, ka Ungārija izmantošanu vai ietekmi neuzraudzīja.

Kļūdu īpatsvars attiecībā uz kohēzijas politiku kopš 2007. gada ir kopumā samazinājies, lai gan retrospektīvi projekti izraisīja dažas kļūdas

79

Mēs pētījām, kā 2007.–2013. gada plānošanas periodā attīstījās kohēzijas politikas kontroles sistēma un kā tas ietekmēja kļūdu īpatsvaru. Mēs arī pētījām, vai koncentrēšanās uz līdzekļu apguvi, it īpaši tuvojoties plānošanas perioda beigām, radīja vairāk kļūdu.

80

Izpētot Palātas paziņoto kļūdu īpatsvaru kopš 2007. gada, mēs konstatējām, ka kļūdu īpatsvars attiecībā uz 2007.–2013. gada izdevumiem bija būtiski mazāks nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Kļūdu īpatsvars bija konsekventi mazāks no 2011. līdz 2016. gadam, līdz ar to iespējamākais kļūdu īpatsvars 2016. gadā bija 4,8 % (apakšējā kļūdu robeža (3,1 %) salīdzinājumā ar 11 % 2007. un 2008. gadā maksājumiem par 2000.–2006. gada periodu).

81

Izmaiņas kļūdu īpatsvarā var attiecināt uz vairākiem faktoriem. Kā norādīts iepriekš, kļūdas radīja daži līdzekļu apguves uzlabošanas pasākumi, piemēram, retrospektīvo projektu izmantošana (sk. 7. izcēlumu). No otras puses, citi būtiski faktori, tādi kā vispārēji uzlabojumi dalībvalstu pārvaldības, kontroles un uzraudzības sistēmās un Komisijas izmantotie preventīvie (pārtraukšana un apturēšana) un korektīvie pasākumi 2007.–2013. gada plānošanas periodā kļūdu īpatsvaru samazināja.

Secinājumi un ieteikumi

82

Attiecībā uz Kohēzijas politiku maksimālais izdevumu līmenis saskaņā ar DFS ir sadalīts ikgadējos līdzekļu piešķīrumos pa dalībvalstīm. Šādi piešķīrumi veicina plānošanas procesu un ļauj iepriekš (ex ante) noteikt mērķus darbības programmās. Tomēr Palāta norādīja, ka ir grūti sasniegt labus rezultātus, piemērojot shēmas, kur līdzekļi dalībvalstīm ir iedalīti iepriekš un galvenā uzmanība ir veltīta līdzekļu apguvei, kas tādējādi kļuvusi par pašmērķi. Lai saglabātu koncentrēšanos uz labu rezultātu sasniegšanu, dalībvalstīm ir ļoti svarīgi nepieļaut situāciju, kad būtisks līdzekļu apjoms vēl jāapgūst plānošanas perioda beigās, jo, steidzoties apgūt līdzekļus, nepietiekama uzmanība var tikt veltīta ieguldīto līdzekļu atdevei. Tāpēc, lai gan apguvei ir svarīga nozīme politikas mērķu sasniegšanā, tā nav pašmērķis.

83

Attiecībā uz pēdējiem diviem plānošanas periodiem tiesiskā regulējuma novēlotā pieņemšana nozīmēja darbības programmu novēlotu pieņemšanu. Tam bija neizbēgams domino efekts uz piešķirto līdzekļu īstenošanu un maksājumu zemo līmeni pirmajos gados. Komisija mudināja panākt drīzu politisku vienošanos par DFS pēc 2020. gada, lai sniegtu juridisku un finansiālu noteiktību valsts un reģionālajām iestādēm un lai īstenošana varētu sākties nekavējoties plānošanas perioda sākumā (sk. 16.19. punktu).

84

Līdzās iepriekš minētajam domino efektam vēl viens skaidrojums līdzekļu izlietošanas lēnajai uzsākšanai ir tāds, ka plānošanas perioda vidū dalībvalstis joprojām izmantoja līdzekļus no iepriekšējā plānošanas perioda (sk. 22. punktu). Tāpēc kādā no iepriekšējiem īpašajiem ziņojumiem mēs ieteicām Komisijai tiesību aktu priekšlikumos periodam pēc 2020. gada nodrošināt, lai attiecināmības periodi vairs nepārklātos ar nākamo plānošanas periodu un lai slēgšanas procedūra tiktu pabeigta ļoti drīz pēc attiecināmības perioda beigām61.

85

Lai panāktu netraucētu un stabilu īstenošanu visā plānošanas periodā, pasākumi lēnas apguves novēršanai ir jāveic savlaicīgi. Dažas dalībvalstis un Komisija samērā agri 2007.–2013. gada plānošanas periodā konstatēja grūtības finansējuma apguvē. Tomēr visaptverošu pasākumu kopumu Komisija veica tikai 2014. gada novembrī — gandrīz gadu pirms attiecināmības perioda beigām —, izveidojot darba grupu, lai palīdzētu dalībvalstīm, kuru apguves līmenis bija zemāks par ES vidējo līmeni (sk. 34. un 35. punktu).

86

Dalībvalstis izmantoja dažādus pasākumus, tostarp Labākas īstenošanas darba grupas norādītos, un gada laikā tām izdevās apguves līmeni paaugstināt — dažos gadījumos par vairāk nekā 20 procentpunktiem. 2018. gada sākumā vidējais apguves līmenis Eiropas Savienībā bija 97,2 %. Vairākām dalībvalstīm visu pieejamo finansējumu izmantot neizdevās, un neizmantotā finansējuma summa 2017. gada beigās sasniedza 4,4 miljardus EUR. Galīgais apguves līmenis un neizmantotā finansējuma galīgā vērtība būs zināma pēc slēgšanas (sk. 28. punktu).

87

Mūsu revīzijas darbs parādīja, ka Komisijas un dalībvalstu veiktie pasākumi lēnās apguves novēršanai galvenokārt koncentrējās uz līdzekļu apguvi un likumību, bet nepievērsa pienācīgu uzmanību darbības rezultātu apsvērumiem. Attiecībā uz dažiem izmantotajiem pasākumiem saistībā ar mūsu izlasi mēs konstatējām, ka

 • darbības programmas tika bieži pārskatītas, būtiski mainot sākotnējos plānus, un tas liek apšaubīt plānošanas procesa pamatā esošo analīžu pareizību un spēju sasniegt DP un kohēzijas politikas mērķus (sk. 43.59. punktu);
 • apmeklētās dalībvalstis bija norādījušas retrospektīvus izdevumus aptuveni 1 miljarda EUR apmērā. Šo projektu vērtība attiecībā uz visām 2007.–2013. gada darbības programmām varētu būt ievērojami lielāka. Šāda veida projektiem ir liels liekās palīdzības risks (tos varēja īstenot arī bez ES finansējuma) un tādējādi ierobežota ES pievienotā vērtība (sk. 63.69. punktu);
 • avansi, tādi kā iemaksas finanšu instrumentos, palīdzēja uzlabot līdzekļu apguvi plānošanas periodā, bet lēnā īstenošana samazināja to apgrozības efektu. Līdz attiecināmības perioda beigām netika izmantots apmēram 1 miljards EUR. Tādējādi attiecībā uz šiem līdzekļiem nav īstenojies apgrozības efekts, un ar tiem saistītie pārvaldības maksājumi, kaut arī atbilstoši finanšu nolīgumiem, tomēr nesniedza ES budžetam nekādu pievienoto vērtību (70.73. punkts).
 • līdzekļu apguvi palīdzēja uzlabot arī līguma avansi. Tomēr attiecībā uz projektiem, kas apstiprināti tuvāk attiecināmības perioda beigām, vajadzība tos pabeigt līdz slēgšanas termiņam var izraisīt to, ka līdzekļi projektiem tiek piešķirti, pamatojoties uz spēju tos ātri iztērēt, nevis nodrošināt rezultātus. Turklāt, jo tuvāks attiecināmības termiņam ir faktisko izdevumu rašanās laiks, jo mazāk laika ir revīzijas iestādēm, lai pārbaudītu to attiecināmību (sk. 74.78. punktu).
88

Labākas īstenošanas darba grupa uzraudzīja dalībvalstu panākumus apstiprināto apguves uzlabošanas pasākumu īstenošanā. Taču tas, kā dalībvalstis ziņoja par rezultātiem, neļāva gūt pārskatu par visiem izmantotajiem pasākumiem un katra pasākuma ietekmi. Tiesiskais regulējums neparedz, ka par dažiem pasākumiem (tādiem kā retrospektīvi līdzfinansētie projekti un līguma avansu izmantošana) dalībvalstīm ir jāziņo Komisijai. Šie divi faktori nelabvēlīgi ietekmēja tās spēju gūt visaptverošu pārskatu par izmantotajiem pasākumiem un to individuālo finansiālo ietekmi (sk. 37., 67. un 78. punktu).

89

Lai gan spiediens tērēt naudu 2007.–2013. gada plānošanas perioda beigu posmā radīja dažas kļūdas, aplēstais kļūdu īpatsvars attiecībā uz kohēzijas politiku no 2011. līdz 2016. gadam bija konsekventi mazāks nekā 2007. un 2008. gadā. Tā var būt vairāku faktoru neto ietekme (sk. 80. un 81. punktu).

90

Darbības programmu īstenošana 2014.–2020. gada plānošanas periodā sākās lēnāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Tāpēc, ņemot vērā, ka īstenošanas grūtības radās arī 2007.–2013. gada periodā, pastāv iespēja, ka ar apguves grūtībām dalībvalstis saskarsies arī pašreizējā periodā (sk. 23.26. punktu).

1. ieteikums. Tiesiskā regulējuma un programmas dokumentu pieņemšanas grafiks

Komisijai ir jāsagatavo grafiks, kas ietver galveno posmu datumus (piemēram, priekšlikuma iesniegšanas un tiesiskā regulējuma pieņemšanas datumu), lai nodrošinātu, ka DP īstenošana sākas laikā — plānošanas perioda sākumā. Komisijai ir jāierosina šāds grafiks Padomei un Eiropas Parlamentam, lai par to panāktu vienošanos.

Īstenošanas mērķtermiņš: nekavējoties (attiecībā uz tiesisko regulējumu laikposmam pēc 2020. gada).

2. ieteikums. Labi pamatoti programmu pārskatīšanas pieprasījumi (ietverot ietekmi uz rezultātiem)

Pirms lēmuma pieņemšanas par darbības programmu pārskatīšanu, ja tiek skarti darbības rezultātu galvenie elementi, Komisijai ir jānodrošina, ka

 1. pieprasījums ir balstīts uz pamatotu un visaptverošu novērtējumu par darbības programmas un partnerības nolīguma īstenošanu un saistītajām vajadzībām pārskatīšanas laikā;
 2. pārskatīšana galvenokārt tiek veikta ar mērķi nodrošināt labākus rezultātus, un izmaiņas prioritāšu finansējuma līmenī ir atspoguļotas rezultātu rādītājos.

Īstenošanas mērķtermiņš: piemērojams attiecībā uz dalībvalstu nākotnē iesniegtajiem DP pārskatīšanas pieprasījumiem.

3. ieteikums. Līdzekļi, lai iegūtu informāciju, kas ļauj labāk uzraudzīt apguvi

Komisijai jānodrošina, ka tai ir līdzekļi, lai

 1. iegūtu informāciju, kas vajadzīga rūpīgas un visaptverošas uzraudzības veikšanai par DP līdzekļu apguvi;
 2. noteiktu gan lēnas, gan arī ātras apguves cēloņus, ņemot vērā to, ka izdevumiem jābūt likumīgiem un pareiziem un ka ir svarīgi līdzekļus izlietot efektīvi, un
 3. ex ante novērtētu apguves palielināšanas pasākumu vajadzību un ietekmi nolūkā izlemt, vai tos izmantot vai ne.

Īstenošanas mērķtermiņš: a) un b) daļai – 2018. gada beigas, c) daļai – 2020. gada beigas.

4. ieteikums. Koncentrēšanās uz darbības rezultātiem un labu rezultātu sasniegšanu

Komisijai ir jānodrošina, ka, sniedzot mērķtiecīgu atbalstu dalībvalstīm un darbības programmām, lai paātrinātu 2014.–2020. gada plānošanas perioda īstenošanu (piemēram, pārskatot DP), tiek veikti mērķtiecīgi pasākumi labu rezultātu sasniegšanai.

Īstenošanas mērķtermiņš: nekavējoties.

Šo ziņojumu 2018. gada 30. maija sēdē Luksemburgā pieņēma II apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas locekle Iliana IVANOVA.

Revīzijas palātas vārdā

priekšsēdētājs
Klaus Heiner LEHNE

Pielikums

Pārbaudei izraudzīto darbības programmu saraksts

Dalībvalsts Darbības programma Fonds Labākas īstenošanas darba grupas atbalsts
Bulgārija Vide (2007BG161PO005) KF&ERAF x
Čehijas Republika1 Vide (2007CZ161PO006)2 KF&ERAF x
Centrālā Bohēmija (2007CZ161PO009) ERAF  
Uzņēmumi un inovācijas (2007CZ161PO004) ERAF  
Cilvēkresursi un nodarbinātība (2007CZ05UPO001)2 ESF  
Ungārija1
Vide un enerģētika (2007HU161PO002)2 KF&ERAF x
Ziemeļungārija (2007HU161PO006) ERAF  
Transports (2007HU161PO007)2 KF&ERAF x
Itālija1
Kalabrija (2007IT161PO008) ERAF x
Drošība attīstībai (2007IT161PO007)2 ERAF  
Sicīlija (2007IT161PO011)2 ERAF x
Kalabrija, ESF (2007IT051PO002) ESF  
Rumānija1 Cilvēkresursu attīstība pa nozarēm (2007RO051PO001)2 ESF x
Ekonomikas konkurētspējas pieaugums (2007RO161PO002)2 ERAF x
Vide (2007RO161PO004)2 KF&ERAF x
Slovākija Konkurētspēja un ekonomikas izaugsme (2007SK161PO006) ERAF x
Transports (2007SK161PO004) KF&ERAF  
Izglītība (2007SK05UPO001) ESF x
Spānija Pētniecība, attīstība un inovācija uzņēmumiem un uzņēmumos — tehnoloģiju fonds
(2007ES16UPO001)
ERAF  
Uz zināšanām balstīta ekonomika (2007ES16UPO003) ERAF  

1 Uz vietas apmeklētās dalībvalstis.

2 Padziļināti pārbaudītās DP.

Komisijas atbildes

Kopsavilkums

I

Komisija uzrauga īstenošanu dalībvalsts, programmas un vajadzības gadījumā arī projekta līmenī. Komisija, uzraugot īstenošanu, cieši seko līdzi arī finansiālajai īstenošanai, īpašu uzmanību pievēršot programmām piešķirtajiem ES maksājumiem. 2014.–2020. gadā spēkā esošā datu pārsūtīšanas kārtība Komisijai dod iespēju gūt uzticamu un aktuālu priekšstatu par vispārējo īstenošanu, tostarp par programmu rezultātiem un tiešajiem rezultātiem.

III

Tiesiskā regulējuma pieņemšanas datums ir ļoti atkarīgs no likumdevējiem; laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam Komisija iesniedza priekšlikumu 30 mēnešus pirms attiecināmības perioda plānotā sākuma. Komisija uzsver, ka, kaut arī agrīna pieņemšana ir svarīga, lai varētu laikus sākt īstenot programmas, ir arī citi faktori, kas ietekmē darbības rezultātus un līdzekļu apguvi konkrētajā periodā, — lielāks iespaids ir n+2/3 režīmam, avansa maksājumu apjomam un izraudzīšanās prasībām.

IV

Arī programmas, kas ir apstiprinātas relatīvi vēlu salīdzinājumā ar vidējo rādītāju, atkarībā no apstākļiem var viegli atgūt kavēto un līdz perioda beigām līdzekļus apgūt tādā līmenī, kas ir augstāks par vidējo. Noteikums “n+2” budžeta disciplīnu padara stingrāku un stimulē ātrāku budžeta izpildi. Arī īstenošanai gatavu projektu saraksts ir viena no panākumu atslēgām labu programmas darbības rezultātu gūšanā un līdzekļu apguvē.

V

Komisija ir apmierināta ar iniciatīvas “Labākas īstenošanas darba grupa” rezultātiem. 2014. gada beigās riskam pakļauto līdzekļu apjoms bija EUR 10–13 miljardi, un atcelto saistību summa līdz slēgšanai tika samazināta līdz mazāk nekā EUR 5 miljardiem. Komisija sniedz dalībvalstīm palīdzību pieejamo līdzekļu izlietošanā, kā rezultātā 2007.–2013. gadā līdzekļu apguves līmenis bija 97 %, kas ir par 2 procentpunktiem augstāks nekā 2000.–2006. gada periodā.

VI

Komisija ierosināja pasākumus dalībvalstīm, kurās pastāvēja risks, ka līdzekļi netiks apgūti, un šie pasākumi atbilda 2007.–2013. gada tiesiskajam regulējumam un bija pielāgoti attiecīgo dalībvalstu apstākļiem un konkrētajām programmām. Tie arī atbilda programmas mērķiem, tostarp tās rādītājiem, intervences loģikai un programmā izmantotajām atlases procedūrām, utt. Tāpēc nešķita, ka būtu jāpievērš īpaša uzmanība rezultātiem tikai tamdēļ vien, lai pārliecinātos, ka ierosinātie rezultāti tik tiešām tiek gūti. Tas, ka gadījumos, kad ir pazīmes, ka programmā līdzekļu apguves līmenis ir zemāks par gaidīto, šo problēmu risina ar tādām darbībām, kas ir vērstas uz līdzekļu apguvi saskaņā ar jau noteiktajiem mērķiem, atbilst programmas pārvaldības standartpraksei. Komisija arī uzskata, ka elastīgums ir svarīgs kohēzijas politikas elements. Ir ļoti svarīgi izdarīt programmās grozījumus, lai atspoguļotu mainīgos apstākļus, jaunas problēmas, jaunas vai pielāgotas prioritātes, kas attiecas uz šīm 10 gadiem paredzētajām programmām.

VII

Komisija gūst sīku pārskatu par programmām un tajās īstenotajiem pasākumiem programmas regulārās pārvaldības ietvaros visa perioda garumā. Vajadzības gadījumā Komisija ievāc informāciju par jautājumiem, kam ir liela nozīme programmu pārvaldībā, ja tie nav aplūkoti regulāri iesniedzamajos ziņojumos.

VIII

Pirmais ievilkums: Komisija pieņem šo ieteikumu.

Otrais ievilkums: Komisija pieņem šo ieteikumu.

Trešais ievilkums: Komisija pieņem šo ieteikumu.

Ceturtais ievilkums: Komisija pieņem šo ieteikumu.

Revīzijas tvērums un pieeja

1. izcēlums. Līdzekļu apguve ir iespēja sasniegt rezultātus, nevis pašmērķis

Komisija jau ir atbildējusi uz šo konstatējumu ERP 2013. gada pārskatā, norādot:

“Komisija norāda, ka darbības rezultātu kritēriji tiek iekļauti katra finansējamā projekta atlases procesā. Piemērojot svērtos atlases kritērijus, dalībvalstīm jāspēj noteikt projektus, kuri varētu dot vislielāko ieguldījumu rezultātu sasniegšanā.”

2014.–2020. gada perioda tiesiskajā regulējumā tika pievērsta lielāka uzmanība darbības rezultātiem, ieviešot tematiskās koncentrācijas prasības, darbības rezultātu satvaru, izpildes rezervi un ex ante nosacījumus. Politiskā vienošanās par Komisijas Vispārējo priekšlikumu vēl vairāk uzlaboja iespējas veikt maksājumus, pamatojoties uz iepriekš noteiktiem rezultātiem, nosacījumu izpildi vai rezultātu gūšanu1.

Apsvērumi

14

Komisija arī norāda, ka līdztekus sarunām par tiesisko regulējumu tā sāk neformālas sarunas par programmām, lai līdz tiesiskā regulējuma pieņemšanas brīdim jau būtu panākta virzība. 2014.–2020. gadā šā procesa pamatā bija nostājas dokumenti, kas tika sagatavoti katrai dalībvalstij.

16

Komisija uzsver, ka tiesiskā regulējuma pieņemšanas datumu lielākoties nosaka likumdevēji.

Laikposmā no 2021. līdz 2027. gadam Komisija iesniedza savu priekšlikumu 30 mēnešus pirms attiecināmības perioda plānotā sākuma. Tomēr Komisija nespēj kontrolēt tempu, kādā likumdevēji pieņem šos tiesību aktu priekšlikumus.

19

Komisija uzsver, ka, kaut arī agrīna pieņemšana ir svarīga, lai varētu laikus sākt īstenot programmas, ir arī citi faktori, kas ievērojami ietekmē līdzekļu apguvi konkrētajā periodā. Programmas, kas ir pieņemtas relatīvi vēlu salīdzinājumā ar vidējo rādītāju, var līdz perioda beigām līdzekļus apgūt tādā līmenī, kas ir augstāks par vidējo.

To, kāds līdzekļu apguves līmenis tiks sasniegts līdz plānošanas perioda beigām, vairāk ietekmē tas, vai uz programmām attiecas noteikums “n+2” vai noteikums “n+3”.

2. izcēlums. Pēc 2007.–2013. gada un 2014.–2020. gada plānošanas perioda sākuma pieņemtās darbības programmas

Komisija norāda, ka tās sniegumu sarunās par programmām un to pieņemšanā salīdzinājumā ar iepriekšējo plānošanas periodu var novērtēt arī, salīdzinot pirmos 12 mēnešus pēc tiesiskā regulējuma pieņemšanas. Salīdzinot 12 mēnešu periodus no attiecīgo tiesību aktu kopumu pieņemšanas abos periodos, iegūtu pareizāku priekšstatu. Tādējādi varētu secināt, ka 2014.–2020. gadā pirmajos 12 mēnešos pēc regulas pieņemšanas tika pieņemti 40 % darbības programmu, savukārt tai pašā laikposmā 2007.–2013. gada plānošanas periodā — 6 % darbības programmu.

21

Komisija uzskata, ka līdzekļu apguve (izteikta kā ES maksājumi) ir lēnāka, jo kopējā avansa maksājumu summa 2014.–2020. gadā ir ievērojami lielāka nekā 2007.–2013. gadā. Tādējādi dalībvalstīm nav stimula iesniegt maksājumu pieprasījumus, jo īpaši tāpēc, ka, lai to varētu darīt, jābūt pabeigtam izraudzīšanās procesam. Arī noteikuma “n+2” aizstāšana ar noteikumu “n+3” 2014.–2020. gada periodā nerosina ātri iesniegt maksājumu pieprasījumus. Šo skaidrojumu apliecina tas, ka projektu atlases temps dalībvalstīs abos plānošanas periodos līdz šim brīdim ir līdzīgs.

22

Komisija uzskata, ka attiecināmības periodu pārklāšanās ir viens no vairākiem faktoriem, kas veicina nākamā perioda īstenošanas aizkavēšanos. Liela ietekme ir arī tādiem faktoriem kā avansa maksājumu līmenis un noteikums “n+”. Šie faktori spēcīgi ietekmē līdzekļu apguvi, ja uz to raugās no ES maksājumu perspektīvas, bet ne faktisko īstenošanas līmeni praksē.

23

Komisija uzskata, ka 2014.–2020. gada plānošanas perioda beigās līdzekļu neapguves risks nebūs augstāks kā 2007.–2013. gada plānošanas perioda beigās. Ņemot vērā noteikumu “n+3” un pašreizējo atlases tempu, kā arī atbalsta saņēmēju apliecinātos maksājumus, Komisija uzskata, ka 2014.–2020. gada periodā varētu panākt tādu pašu līdzekļu apguves līmeni kā 2007.–2013. gadā. Komisija arī norāda, ka 2014.–2020. gada tiesiskajā regulējumā tika ieviesta gada pārskatu procedūra (pie kā dalībvalstīm bija jāpierod) un ka relatīvi augstais avansa maksājumu līmenis nedod pietiekamu stimulu paātrināt ES maksājumu pieprasījumu iesniegšanu.

25

Komisija 2016. gadā ieviesa ciešas uzraudzības sistēmu 2014.–2020. gada programmām, kuru īstenošanas temps šķiet lēns.

26

Komisija uzskata, ka projektu kvalitāte ne vienmēr ir saistīta ar nenokārtoto saistību līmeni. Komisija lūdz skatīt tās atbildi ERP 2016. gada pārskata 2.14. punktā.

28

Komisija uzskata, ka, lai arī līdzekļu apguvi vienmēr var uzlabot, vidējais rādītājs (97 %) ir līdzīgs agrāko periodu rādītājam, un ir apmierināta ar šo rezultātu. Precīzāk, šis līdzekļu apguves līmenis ir augstāks par ERAF un ESF 2000.–2006. gada programmām dokumentēto rādītāju (96 %).

Labākas īstenošanas darba grupas darbs un tās sadarbība ar attiecīgajām dalībvalstu iestādēm ir pozitīvi ietekmējusi saistību atcelšanu un līdzekļu apguves rādītāju.

34

Komisija uzsver, ka attiecībā uz dalībvalstīm, kurās pastāvēja līdzekļu neapguves risks, tā veica vairākas darbības jau pirms minētā datuma, pamatojoties uz intensīviem divpusējiem politiskiem dialogiem. Saskaņotā augsta līmeņa politiskā rīcība, kas sistemātiski aptvēra visas riskam pakļautās dalībvalstis, sākās 14 mēnešus pirms attiecināmības perioda beigu datuma.

36

Šīs darbības galvenokārt bija vērstas uz jau atlasītu projektu pārvaldību vai tādu uzaicinājumu pārvaldību, kurus jau bija plānots izsludināt. Tāpēc galvenais nolūks bija turpināt virzību uz programmu stratēģiskajiem mērķiem.

37

Komisija lūdz skatīt tās atbildi uz 1. izcēlumu.

39

Komisija norāda, ka pirmie norādījumi par lielo projektu sadalīšanu posmos tika izdoti jau 2012. gadā un dalībvalstis ar tiem tika iepazīstinātas COCOF sanāksmē (COCOF_12-0047-02-EN). Lai sniegtu dalībvalstīm juridisko noteiktību, attiecīgie noteikumi tika sīkāk izskaidroti pamatnostādnēs par slēgšanu, kas tika izdotas 2013. gadā un grozītas 2015. gadā.

47

Komisija uzskata pārplānošanu par rīku, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu elastīgumu attiecībā uz intervences pasākumiem, kuri ir noteikti programmās gandrīz 10 gadu ilgam periodam.

Saskaņā ar tiesisko regulējumu, lai ieviestu izmaiņas sīki izstrādātos elementos, vairākos gadījumos ir vajadzīgi programmas grozījumi, un dalībvalstis nevar šādus grozījumus neizdarīt. Tas dod Komisijai iespēju nodrošināt, ka nezūd intervences pasākumu mērķis un programmas īstenošanas pamats saglabājas stabils (sk. elementus, kas uzskaitīti Vispārīgās regulas 37. pantā, un tos, kas ietverti apstiprinātajā programmā).

Dalībvalstu ziņā ir izlemt, cik daudz informācijas tās iekļauj savās programmās papildus tiesību aktos prasītajam minimumam. Jo informācija ir sīkāka (par saņēmējiem, mērķgrupām, lielajiem projektiem utt.), jo biežāk jāizdara grozījumi, bet tas neapdraud stratēģisko ievirzi.

49

2014.–2020. gadā Komisija rūpīgi pārbauda visas ar darbības rezultātiem saistītās izmaiņas programmās, un attaisnojuma pamatotību rūpīgi novērtē ģeogrāfiskās struktūrvienības sadarbībā ar izvērtēšanas kompetences centru / izvērtēšanas struktūrvienību. Ikreiz, kad tiek mainīts finansējuma līmenis, tiek apsvērts, vai ir jāmaina arī rādītāji.

52

Samazinātā mērķvērtība bija iekļauta jau pirmajā 2012. gada grozījumā, pamatojoties uz Ungārijas iestāžu veiktās rādītāju pārskatīšanas rezultātu, kas tika iesniegts Uzraudzības komitejai 2011. gada novembrī. Saistībā ar pirmajiem uzaicinājumiem gūtā pieredze liecināja, ka ieguldījumu rezultāti ir zemāki, nekā tika lēsts darbības programmas sagatavošanas laikā, un darbības programma bija jāpielāgo reālajai situācijai.

Galīgajā ziņojumā ir norādīts, ka galu galā tika ietaupīti vismaz 4,6 petadžouli. Tas ir mazāk, nekā tika plānots 2007. gadā, bet divreiz vairāk, nekā tika plānots 2012. gadā, atbilstoši budžeta divkāršošanai 2016. gadā salīdzinājumā ar 2012. gadu.

5. izcēlums. ES ieguldījuma būtiska pārvietošana starp prioritārajiem virzieniem, proporcionāli nekoriģējot rezultātu rādītāja mērķvērtību

Pirmais grozījums tika izdarīts 2012. gadā (C(2012) 6310). Ar to mērķvērtība tika samazināta līdz 2,7 petadžouliem, balstoties uz pieredzi 2011. gadā (pamatojums ir sniegts sistēmā SFC2007), kad, ņemot vērā pirmo 2011. gadā apstiprināto un īstenoto konkrēto projektu rezultātus, izrādījās, ka mērķvērtība ir ievērojami pārvērtēta. 2012. gadā budžets tika palielināts. Mērķvērtība palika tāda pati, neraugoties uz vēlāk piešķirto papildu budžetu.

Komisijas kopējā atbilde uz 55. un 56. punktu

Saskaņā ar tiesisko regulējumu dalībvalstis var palielināt ES līdzfinansējumu līdz maksimālajam līmenim. Ja dalībvalstis jau sākumā būtu ieplānojušas visaugstāko iespējamo ES līdzfinansējuma likmi, kohēzijas politikai pieejamais kopējais budžets būtu bijis ievērojami mazāks par to, kas galu galā tika ieplānots 2007.–2013. gadam.

58

Komisija uzsver, ka 2007.–2013. gada perioda beigas sakrita ar pēckrīzes laiku, kad publiskajam budžetam / publiskajiem ieguldījumiem tika piemērots taupības režīms. Tāpēc privāto ieguldījumu izmantošana un ES līdzfinansējuma līmeņa palielināšana bija svarīgs elements, kas deva iespēju turpināt programmu īstenošanu. Saskaņā ar tiesisko regulējumu dalībvalstis var pāriet no publisko izmaksu bāzes uz kopējo izmaksu bāzi. Dalībvalstis jau no sākuma būtu varējušas ieplānot intervences pasākumus uz kopējo izmaksu bāzes. Tādā gadījumā kohēzijas politikai pieejamais kopējais budžets būtu bijis ievērojami mazāks par 2007.–2013. gadam galu galā ieplānoto summu.

60

Komisija lūdz skatīt tās atbildi uz ERP Īpašā ziņojuma Nr. 36/2016 par slēgšanu 91. punktu.

63

Attiecībā uz 2007.–2013. gada periodu Komisija uzskaitīja noteikumus, kuriem vadošajām iestādēm būtu jāpievērš īpaša uzmanība, ja tās iekļauj darbības programmās retrospektīvas darbības (sk. COCOF norādījumus Nr. 12-0050-01). Komisija ir arī vairākos gadījumos (piem., Homologu grupas sanāksmē) vairojusi vadošo iestāžu un revīzijas iestāžu informētību par retrospektīvu projektu riskiem. Turklāt kontrolsarakstā, ko Komisija izmanto deklarācijas par slēgšanu un galīgā kontroles ziņojuma analīzei, ir iekļauts jautājums par retrospektīviem projektiem gadījumos, kad tie rada īpašu risku programmai.

68

Komisija atkārto savas agrākās atbildes uz Palātas 2008. gada pārskatu2.

69

Komisija paskaidro, ka 2007.–2013. gada tiesiskais regulējums neaizliedza atlasīt jau pabeigtas darbības (“retrospektīvas darbības”), ja vien tās bija pabeigtas pēc attiecināmības perioda sākuma dienas3.

Saskaņā ar 2014.–2020. gada tiesisko regulējumu darbības nedrīkst būt fiziski pabeigtas vai pilnīgi īstenotas, pirms saņēmējs vadošajai iestādei iesniedz pieteikumu par finansējumu4. Turklāt ar KNR vadošajai iestādei tika noteikts īpašs pienākums5, proti, tai pirms šādu darbību atlases ir jāpārliecinās par to, vai ir ievēroti piemērojamie tiesību akti. Tātad 2014.–2020. gada plānošanas periodā piemērotā pieeja ir ierobežojošāka nekā 2007.–2013. gadā.

70

Attiecībā uz finanšu instrumentiem — lēmums par grozījumiem Komisijas pamatnostādnēs par slēgšanu neietekmēja Regulas (EK) Nr. 1083/2006 noteikumus, saskaņā ar kuriem fondu ieguldījumam finanšu instrumentos jābūt iemaksātam līdz 2015. gada 31. decembrim. Tātad šajās pamatnostādnēs tika sniegti skaidrojumi atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem. Skatiet arī Komisijas atbildes uz Palātas 2015. gada pārskata 6.45. punktu un 3. ieteikumu un Komisijas atbildi uz ERP Īpašā ziņojuma Nr. 36/2016 91. punktu.

72

Komisija apstiprina, ka tā pašlaik pārbauda to skaitļu uzticamību, ar kuriem tika noslēgtas darbības programmas. Attiecīgās problēmas tiek pilnīgi novērstas 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

73

Izmaksas līmenis 2007.–2013. gada plānošanas periodā atbilda finanšu instrumentu darbības ciklam.

Slēgšanā vadošās iestādes ir aplēsušas, ka resursi, kas attiecināmi uz struktūrfondiem un atmaksāti vai nākotnē jāatmaksā no galīgajiem saņēmējiem piešķirtajiem ieguldījumiem, kopā veido EUR 8,4 miljardus mantotā finansējuma, kas liecina par ievērojamu apgrozības efektu.

75

Komisija atzīst, ka ar līguma avansa maksājumiem ir saistīti daži riski, bet uzsver, ka juridiskajā pamatā tie tiek uzskatīti par attiecināmiem visā plānošanas periodā. Taču Komisija uzskata, ka jautājumos un atbildēs par slēgšanu un ar Labākas īstenošanas darba grupas starpniecību sniegtais skaidrojums par attiecināmību un padomi par labu praksi līguma avansa maksājumu izmantošanas/attiecināmības jomā ir pietiekami mazinājuši šo risku. Komisijai nav zināmi gadījumi, kad līguma avansa maksājumi būtu noveduši pie sliktas kvalitātes projektu atlases.

76

Komisija norāda, ka Čehijas iestādes nolēma atļaut avansus, lai paātrinātu līdzekļu apguvi. Komisija ieteica nepārsniegt standarta tirgus praksē pieņemto līmeni.

77

Šajā slēgšanas procesa posmā Komisija norāda, ka pārkāpumu risks nematerializējās un programmas īstenošanu neietekmēja nekādas būtiskas problēmas, kas būtu saistītas ar avansa maksājumiem.

78

Komisija paskaidro, ka slēgšanas brīdī Ungārijas programmās piešķirto resursu apjoms lielākoties pārsniedz programmas resursus un par katru darbības programmu ir pieprasīts nefunkcionālo projektu saraksts, tāpēc nav riska, ka līguma avansi nebūtu izmantoti efektīviem projektiem.

Jebkurā gadījumā Komisija ieteica nepārsniegt standarta tirgus praksē pieņemto avansa līmeni.

Secinājumi un ieteikumi

82

Kā liecina 2007.–2013. gada plānošanas perioda ex post novērtējuma un Septītā ziņojuma par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju rezultāti, kohēzijas politikas rezultāti kopumā ir labi. Komisija ir apņēmusies arī turpmāk panākt labus rezultātus un turpināt censties paātrināt līdzekļu apguvi dalībvalstīs.

83

Komisija uzsver, ka, kaut arī savlaicīga programmu apstiprināšana ir svarīga, lai varētu laikus sākt īstenot programmas, ir arī citi faktori, kas ievērojami ietekmē līdzekļu apguvi konkrētajā periodā. Programmas, kas ir apstiprinātas relatīvi vēlu salīdzinājumā ar vidējo rādītāju, tomēr var līdz perioda beigām līdzekļus apgūt tādā līmenī, kas ir augstāks par vidējo. Viens no šiem faktoriem ir tas, vai uz programmām attiecas noteikums “n+2” vai noteikums “n+3”, nevis tas, vai pieņemšanas datums ir pāris mēnešu agrāks vai vēlāks. Noteikums “n+2” budžeta disciplīnu padara stingrāku nekā noteikumi “n+3” un stimulē ātrāku budžeta izpildi.

84

Komisija atzīst, ka noteikums “n+3” un augstais priekšfinansējuma līmenis attur no līdzekļu ātras apguves, jo īpaši ņemot vērā gada pārskatu sistēmas un izraudzīšanās procesu. Komisija to ir ņēmusi vērā, iesniedzot priekšlikumus laikposmam pēc 2020. gada.

Komisija atkārto savas atbildes, kas sniegtas uz Īpašo ziņojumu Nr. 36/20166. Divu periodu pārklāšanās ir vajadzīga, jo darbību īstenošana daudzos gadījumos ilgst vairākus gadus un vienmēr būs iesākuma posms un nobeiguma posms. Turklāt, ja attiecināmības periodi vairs nepārklāsies, samazināsies politikas īstenošana. Komisija uzlabo pāreju no viena perioda uz nākamo ar vairākiem pasākumiem, tostarp lielāku projektu sadalīšanu posmos.

85

Attiecībā uz dažām dalībvalstīm Komisija sāka rīkoties jau 2010. gadā, tikko kā radās pazīmes par lēnas līdzekļu apguves risku7. Attiecībā uz noteiktām dalībvalstīm, sākot no 2014. gada, bija jāveic papildu darbības.

87

Komisija atkārtoti uzsver, ka ar darbības rezultātiem saistītās problēmas tiek risinātas visā plānošanas periodā. Tas, ka gadījumos, kad ir pazīmes, ka programmā līdzekļu apguves līmenis ir zemāks par gaidīto, šo problēmu risina ar tādām darbībām, kas ir vērstas uz līdzekļu apguvi saskaņā ar jau noteiktajiem mērķiem, atbilst programmas pārvaldības standartpraksei.

Pirmā aizzīme: pārplānošana ir rīks, kas ir vajadzīgs, lai nodrošinātu elastīgumu attiecībā uz intervences pasākumiem, kuri ir noteikti programmās gandrīz 10 gadu ilgam periodam.

Ceturtā aizzīme: Komisijai nav zināmi gadījumi, kad līguma avansa maksājumi būtu noveduši pie sliktas kvalitātes projektu atlases.

Atlasot projektus attiecināmības perioda beigu posmā, tiek ievēroti tie paši kritēriji (tai skaitā uz darbības rezultātiem attiecināmie), kas noteikti programmā.

88

Pat ja Komisija nepārbauda katra atsevišķā pasākuma ietekmi, tai ir zināmi kopējie rezultāti attiecībā uz līdzekļu apguves līmeņa uzlabojumiem attiecīgajās programmās. Vidējais visu trīs fondu (ERAF, ESF, KF) līdzekļu apguves līmenis 2007.–2013. gadā bija 97 %, kas ir par 2 procentpunktiem vairāk nekā 2000.–2006. gadā, un 2007.–2013. gada periods 12 dalībvalstīm bija pirmais pilnais plānošanas periods.

90

Ņemot vērā projektu atlases tempu un atbalsta saņēmēju deklarētos izdevumus, Komisija uzskata, ka īstenošana abu plānošanas periodu attiecīgajos gados ir bijusi līdzīga, pat ja projektu atlases labais līmenis pašlaik vēl pilnībā neatspoguļojas maksājumu pieprasījumos.

1. ieteikums. Tiesiskā regulējuma un programmas dokumentu pieņemšanas grafiks

Komisija pieņem šo ieteikumu.

Komisija iesniedza priekšlikumu par tiesisko regulējumu laikposmam pēc 2020. gada 2018. gada 29. maijā, t. i., 30 mēnešus pirms brīža, kad sākas plānošanas periods laikposmam pēc 2020. gada. Šis ieteikums lielā mērā jau ir ņemts vērā, jo īpaši Komisijas 2018. gada 14. februāra paziņojumā COM(2018) 98 “Jauna un moderna Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes pēc 2020. gada”, jo īpaši 6. iedaļā, kurā bija uzsvērts, cik svarīgi ir savlaicīgi vienoties par DFS laikposmam pēc 2020. gada.

2. ieteikums. Labi pamatoti programmu pārskatīšanas pieprasījumi (ietverot ietekmi uz rezultātiem)

Komisija pieņem šo ieteikumu.

3. ieteikums. Līdzekļi, lai iegūtu informāciju, kas ļauj labāk uzraudzīt apguvi

Komisija pieņem šo ieteikumu.

4. ieteikums. Koncentrēšanās uz darbības rezultātiem un labu rezultātu sasniegšanu

Komisija pieņem šo ieteikumu.

Glosārijs un abreviatūras

Apguvei pieejamie līdzekļi: Uzskata, ka līdzekļi ir apgūti, kad Komisija ir izmaksājusi ES finansējumu dalībvalsts darbības programmai kā līdzfinansējumu atbilstīgiem projektiem. Tā ietver avansa, starpposma un galīgos maksājumus.

Apguves līmenis: Darbības programmai piešķirtās kopējās summas procentuālā daļa, kas ir apgūta, t. i., samaksāta.

COCOF: Fondu koordinācijas komiteja (COCOF) ir pastāvīga komiteja Eiropas Komisijā. Tās uzdevums ir apspriest jautājumus saistībā ar to regulu īstenošanu, kas reglamentē struktūrfondus un Kohēzijas fondu. COCOF metodiskajiem norādījumiem ir ieteikumu raksturs, tajos ir minēti praktiski piemēri un sniegta informācija, taču tie nav ne juridiski saistoši, ne ierobežojoši.

Darbības programma (DP): Darbības programmā ir izklāstītas dalībvalsts prioritātes un konkrēti mērķi un aprakstīts, kā noteiktā periodā (pašlaik — septiņos gados) tiks izmantoti līdzekļi (ES un valsts publiskais un privātais līdzfinansējums), lai finansētu projektus. Darbības programmā ietvertajiem projektiem ir jāpalīdz sasniegt noteiktu skaitu mērķu. DP var saņemt finansējumu no ERAF, KF un/vai ESF. Darbības programmu sagatavo dalībvalsts, un pirms jebkādu maksājumu veikšanas no ES budžeta tā jāapstiprina Komisijai. Grozījumus darbības programmās var veikt tikai plānošanas periodā, ja tam piekrīt abas puses.

Daudzgadu finanšu shēma: Daudzgadu finanšu shēmā (DFS) ir noteiktas izdevumu prioritātes un maksimālās summas, ko Eiropas Savienība noteiktā vairāku gadu periodā var izdot konkrētās jomās. Pašreizējā DFS aptver 2014.–2020. gadu, bet iepriekšējās shēmas attiecās uz 2007.–2013. gadu un 2000.–2006. gadu (Agenda 2000).

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF): Eiropas Reģionālās attīstības fonda mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā, izlīdzinot galvenās atšķirības starp reģioniem. Šim nolūkam tas sniedz finansiālu atbalstu infrastruktūras izveidei un produktīvām investīcijām darbvietu radīšanā, galvenokārt uzņēmumiem.

Eiropas Sociālais fonds (ESF): Eiropas Sociālā fonda mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā, uzlabojot nodarbinātību un darba iespējas (galvenokārt ar apmācības pasākumiem) un veicinot augstu nodarbinātības līmeni un jaunu un labāku darbvietu radīšanu.

ES pievienotā vērtība: Vērtība, kuru kāda ES darbība pievieno vērtībai, ko būtu radījusi dalībvalsts, rīkojoties viena pati.

Kohēzijas fonds (KF): Tā mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā, finansējot vides un transporta projektus dalībvalstīs, kuru NKP uz vienu iedzīvotāju ir mazāks par 90 % no ES vidējā līmeņa.

Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes kohēzijas jomā: Kopienas stratēģiskajās pamatnostādnēs ir noteikti kohēzijas politikas principi un prioritātes un ieteikti veidi, kā Eiropas reģioni var vislabāk izmantot līdzekļus, kas 2007.–2013. gada periodā bija pieejami valsts un reģionālā atbalsta programmām. Šīs pamatnostādnes ir jāizmanto valstu iestādēm, izstrādājot valsts stratēģiskās prioritātes un plānus 2007.–2013. gadam — t. s. valsts stratēģisko ietvardokumentu.

Liekās palīdzības efekts: Efekts, kas rodas, ja finansējumu piešķir saņēmējam, kurš to pašu izvēli būtu izdarījis arī bez atbalsta. Šādos gadījumos iznākumu nevar attiecināt uz politiku un atbalstam, kas izmaksāts saņēmējam, nav nekādas ietekmes. Tādējādi izdevumu daļa, kas rada lieko palīdzību, pēc būtības ir neefektīva, jo tā neveicina mērķu sasniegšanu.

Lielais projekts: Projekts, kurš ietver ekonomiski nedalāmu darbu, pasākumu vai pakalpojumu virkni ar precīzu tehnisku funkciju un skaidri noteiktiem mērķiem un kura kopējās izmaksas pārsniedz 50 miljonus EUR vai 75 miljonus EUR transporta projekta gadījumā. Komisijas apstiprinājums ir vajadzīgs individuāla projekta līmenī.

Partnerības nolīgumi: Partnerības nolīgumus slēdz starp Eiropas Komisiju un katru dalībvalsti attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu. Tajos ir izklāstīti valsts iestāžu plāni par to, kā izmantot finansējumu no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, un norādīti katras valsts stratēģiskie mērķi un investīciju prioritātes, tos sasaistot ar stratēģijas “Eiropa 2020” gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei vispārējo mērķi. Tajos ir arī aprakstīti ex ante nosacījumi (t. i., priekšnoteikumi līdzekļu efektīvai un lietderīgai izmantošanai) un sniegta informācija par darbības rezultātu pārvaldības sistēmām. Partnerības nolīgumus, apspriežoties ar Komisiju, sagatavo dalībvalstis, un Komisijai tie ir jāpieņem.

Piešķirtais finansējums: Kopējā summa, kas attiecīgajā plānošanas periodā piešķirta dalībvalstij vai darbības programmai (DP). Tā ir teorētiskā maksimālā summa, ko iespējams izmaksāt.

Plānošanas periods: Daudzgadu periods, kurā plāno un īsteno struktūrfondu un Kohēzijas fonda izdevumus.

Prioritārais virziens: Viena no darbības programmas stratēģijas prioritātēm, kas ietver saistītu darbību grupu ar konkrētiem, izmērāmiem mērķiem.

Retrospektīvs projekts: Projekts vai darbība, kurā radās valsts avota finansēti izdevumi vai kas tika pabeigts, pirms tika formāli izmantots vai piešķirts ES līdzfinansējums, t. i., tie ir finansēti retrospektīvi. 2014.–2020. gada plānošanas periodā projekti vai darbības, kas ir fiziski pabeigti vai pilnībā ieviesti, pirms saņēmējs iesniedz pieteikumu finansējuma saņemšanai, nevar pretendēt uz ES finansējumu.

Revīzijas iestāde: Tā sniedz Komisijai pārliecību par DP pārvaldības sistēmu un iekšējās kontroles mehānismu efektīvu darbību (un tādējādi par apliecināto izdevumu likumību un pareizību). Revīzijas iestādes parasti ir dalībvalstu izraudzīti departamenti valsts kancelejā, finanšu ministrijā (vai ministrijai pakļautajās iekšējās kontroles struktūrās), citās ministrijās vai augstākajās revīzijas iestādēs. Tām ir jābūt funkcionāli neatkarīgām no iestādēm, kuras pārvalda fondus. Par sistēmu revīziju un darbību revīziju rezultātiem revīzijas iestāde ziņo attiecīgās DP vadošajai iestādei un sertifikācijas iestādei. Reizi gadā šīs iestādes ziņo par paveikto darbu, iesniedzot gada kontroles ziņojumu Komisijai. Ja revīzijas iestāde uzskata, ka vadošā iestāde nav veikusi vajadzīgos korektīvos pasākumus, tai jāvērš Komisijas uzmanība uz šo jautājumu.

Sadalīšana posmos: Projekta finansēšanas organizēšana divu plānošanas periodu garumā, lai samazinātu nepabeigtu (un tādējādi neatbilstīgu) projektu risku un palielinātu līdzekļu apguvi pirmajā posmā (2007.–2013. g.).

Saistības: Juridiska apņemšanās nodrošināt finansējumu, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi; ES apņemas atmaksāt savu daļu ES finansēta projekta izmaksu, tiklīdz projekts ir pabeigts.

Saistību atcelšana: Neizmantoto saistību pilnīga vai daļēja atcelšana. Saistību atcelšana ir automātiska pēc noteikta laika — parasti diviem vai trim gadiem (noteikums “n+2/3”).

Sertifikācijas iestāde: Sertifikācijas iestādi izraugās dalībvalsts, lai tā veiktu vadošo iestāžu deklarēto izdevumu pirmā līmeņa pārbaudes un apliecinātu šo izdevumu likumību un pareizību.

Slēgšana: Finansiāla norēķināšanās, veicot galīgo maksājumu dalībvalstij vai atgūstot Komisijas pārmaksātās summas. Slēgšana ir pēdējais posms programmas darbības ciklā.

Vadošā iestāde: Vadošā iestāde ir valsts, reģionālā vai vietējā publiskā sektora iestāde (vai jebkura cita publiska vai privāta struktūra), ko darbības programmas pārvaldībai ir izraudzījusies dalībvalsts. Tās pienākumos ietilpst atlasīt finansējamos projektus, uzraudzīt projektu īstenošanu un ziņot Komisijai par finanšu aspektiem un sasniegtajiem rezultātiem. Vadošā iestāde arī piemēro finanšu korekcijas atbalsta saņēmējiem pēc revīzijām, ko veikusi Komisija, Eiropas Revīzijas palāta (ERP) vai jebkura dalībvalsts iestāde.

Valsts stratēģiskais ietvardokuments: Atsauces dokuments ES finansējuma plānošanai valsts līmenī attiecībā uz 2007.–2013. gada periodu. Tas nodrošina to, ka atbalsts no fondiem ir saskaņots ar ES stratēģiskajām pamatnostādnēm kohēzijas jomā, un tajā ir norādīta saistība starp ES prioritātēm, no vienas puses, un valsts un reģiona prioritātēm, no otras puses. 2014.–2020. gada plānošanas periodā valsts stratēģisko ietvardokumentu nomainīja partnerības nolīgumi (definīciju skatīt turpmāk).

Vienotais stratēģiskais satvars (VSS): Vienotais stratēģiskais satvars sniedz norādījumus un palīdz saskaņot mērķus, kas jāsasniedz dažādiem ES kohēzijas politikas fondiem un citiem ES instrumentiem un politikas virzieniem.

Beigu piezīmes

1 LESD 174. un 176. pants un 89. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

2 Finansējums, kas tika atvēlēts ERAF, KF un ESF, 2007.–2013. gada plānošanas periodā sasniedza 342,5 miljardus EUR. Kopējā piešķirtā summa būs zināma tikai tad, kad būs slēgtas visas procedūras.

3 Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (OV L 210, 31.7.2006., 25. lpp.).

4 Komisijas 2006. gada 8. decembra Regula (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 un Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (OV L 371, 27.12.2006., 1. lpp.).

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (OV L 210, 31.7.2006., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regula (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu (OV L 210, 31.7.2006., 12. lpp.). Padomes 2006. gada 11. jūlija Regula (EK) Nr. 1084/2006 par Kohēzijas fonda izveidi (OV L 210, 31.7.2006., 79. lpp.).

6 Plānošanas periods ir daudzgadu periods, kurā plāno un īsteno struktūrfondu un Kohēzijas fonda izdevumus.

7 Regula (EK) Nr. 1083/2006, 45. pants.

8 Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD), 317. pants.

9 Regula (EK) Nr. 1083/2006, 75. pants.

10 Komisijas maksājumi ietver avansa maksājumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1083/2006 76. un 82. pantu.

11 Regula (EK) Nr. 1083/2006, 93. pants.

12 Bulgāriju, Čehijas Republiku, Igauniju, Grieķiju, Horvātiju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Ungāriju, Maltu, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovēniju un Slovākiju.

13 Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 136. pantu 2014.–2020. gada plānošanas periodā noteikumu “n+3” piemēro visām dalībvalstīm.

14 Labākas īstenošanas darba grupa tika izveidota ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm, kuras saskārās ar grūtībām, izmantojot no 2007.–2013. gada plānošanas perioda atlikušo finansējumu. Tā koncentrējās uz 38 ERAF un KF darbības programmām un aptvēra astoņas dalībvalstis.

15 Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības komitejas ziņojums par Struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu apgūšanu — pieredze turpmākas ES kohēzijas politikas veidošanai (2010/2305(INI)), 2011. gada 25. jūlijs.

16 Atzinums Nr. 7/2011, (OV C 47, 17.2.2012., 1. lpp.).

17 Sk. 2013. gada pārskata 10. nodaļu “Rezultātu sasniegšana ar ES budžetu”, 10.10. punktu (OV C 398, 12.11.2014.).

18 Vispārīgā regula attiecībā uz 2007.–2013. gada plānošanas periodu tika pieņemta saskaņā ar īpašo likumdošanas procedūru, t. i., Padome principā bija vienīgais likumdevējs, un Eiropas Parlamentam bija ierobežotas tiesības iejaukties. KNR attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu tika pieņemta saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, t. i., Padomei un Eiropas Parlamentam bija vienlīdzīga loma sarunās.

19 Īpašais ziņojums Nr. 2/2017 “Komisijas sarunas par 2014.–2020. gada partnerības nolīgumiem un programmām kohēzijas politikas jomā: izdevumi tiek mērķtiecīgāk virzīti uz stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm, bet darbības rezultātu novērtēšana kļūst aizvien sarežģītāka”, 36. un 37. punkts.

20 COM(2018) 98 final, 14.2.2018., “Jauna un moderna Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes pēc 2020. gada”.

21 Īpašais ziņojums Nr. 2/2017, 49. un 53.–55. punkts.

22 Sarunām bija vajadzīgs ilgāks laiks šādu iespējamo iemeslu dēļ: ar jauno tiesisko regulējumu ieviestās papildu prasības, IT problēmas saistībā ar jauno elektroniskās informācijas apmaiņas sistēmu un sarežģītāka DP pieņemšanas procedūra Komisijā (sk. ERP Īpašo ziņojumu Nr. 2/2017, 55. punktu).

23 Tās ir 249 ERAF un KF, 118 ESF un 73 ETS darbības programmas.

24 Tās ir 124 ERDF un KF, 95 ESF, 92 vairāku fondu un 76 ETS darbības programmas.

25 Apguves līmeni aprēķina, kumulatīvos maksājumus dalot ar ERAF, ESF un KF kopējo saistību summu. Attiecībā uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu izpildes rezerve nav iekļauta saistību kopsummā, jo tā ir atkarīga no darbības rezultātu pārskatīšanas iznākuma.

26 Ņemot vērā pastāvīgās ekonomiskās grūtības, 13 Grieķijas programmu un 18 Interreg III programmu attiecināmības periods tika pagarināts līdz 2009. gada 31. decembrim, iesniegšanas termiņu pārceļot uz 2011. gada 31. martu. Pēc zemestrīces, kas notika Abruco, reģionālā darbības programma un projekts Interreg III A Italia-Adriatico tika pagarināti līdz 2010. gada 30. jūnijam ar iesniegšanas termiņu 2011. gada 30. septembrī.

27 Tas veidoja 7 % no fondu ieguldījuma. 32. pants Padomes 1999. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (OV L 161, 26.6.1999., 1. lpp.).

28 Sk. Palātas 2015. un 2016. gada pārskatus, 6. nodaļu “Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija”.

29 Trešie galīgie pārskati par laiku no 2016. gada 1. jūlija līdz 2017. gada 30. jūnijam Komisijai ir jāpārbauda un jāpieņem līdz 2018. gada 31. maijam. Tādējādi kopējo izdevumu summa var mainīties.

30 “Mans reģions, mana Eiropa, mūsu nākotne: 7. ziņojums par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju”, Eiropas Komisija, 2017. gada septembris, 177. lpp.

31 Bulgārijā, Igaunijā, Horvātijā, Latvijā, Lietuvā, Ungārijā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā.

32 Sk. Palātas 2016. gada pārskata 2. nodaļas “Budžeta un finanšu pārvaldība” 2.24. un 2.25. punktu.

33 Apguves līmeni aprēķina, kumulatīvos maksājumus (332,9 miljardus EUR) dalot ar ERAF, KF un ESF kopējo saistību summu (342,5 miljardiem EUR). Apguves līmenis ir provizorisks, jo galīgo maksājumu pieteikumi vēl tiek izskatīti, un tas ietekmēs kumulatīvo maksājumu vērtību.

34 ERAF/KF: 3,5 miljardi EUR; ESF: 0,9 miljardi EUR.

35 ERAF/KF: 743,5 miljoni EUR; ESF: 110,3 miljoni EUR.

36 Regula (EK) Nr. 1083/2006, 67. pants.

37 Horvātija iestājās Eiropas Savienībā 2013. gada jūlijā, un tās attiecināmības periods bija līdz 2016. gada 31. decembrim.

38 Paziņojums presei MEMO/15/4654, 24.3.2015.

39 EMPL ĢD sniedza ieguldījumu REGIO ĢD, novērtējot ESF pārvaldības sistēmas, tika pastāvīgi informēts par paveikto darbu un piedalījās dalībvalstu apmeklējumos.

40 Labākas īstenošanas darba grupa palīdzēja arī Slovēnijai, jo tās vides un transporta infrastruktūras DP Kohēzijas fonda daļas apguves līmenis bija ievērojami zemāks par ES vidējo līmeni.

41 Tajos aplūkotie jautājumi ir šādi: retrospektīvie projekti, sadalīšana posmos, kļūdas publiskajā iepirkumā, līguma avansi, lielo projektu iesniegšana un apstiprināšana.

42 6. apsvērums un 48. panta 3. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 16. jūnija Regulā (ES) Nr. 539/2010, ar kuru attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem par finanšu pārvaldību groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (OV L 158, 24.6.2010., 1. lpp.).

43 Regula (EK) Nr. 1083/2006, III pielikums.

44 Regula (EK) Nr. 1083/2006, 37. panta 1. punkta e) apakšpunkts.

45 Lielais projekts ir projekts, kurš ietver ekonomiski nedalāmu darbu, pasākumu vai pakalpojumu virkni ar precīzu tehnisku funkciju un skaidri noteiktiem mērķiem un kura kopējās izmaksas pārsniedz 50 miljonus EUR vai 75 miljonus EUR transporta projekta gadījumā. Komisijas apstiprinājums ir vajadzīgs individuāla projekta līmenī.

46 Regula (EK) Nr. 1083/2006, 40. panta d) punkts.

47 C(2015) 2771 final.

48 C(2015) 2771 final.

49 14 no mūsu izlases 20 darbības programmām ietvēra lielos projektus vai projektus, kuru vērtība pārsniedz 5 miljonus EUR.

50 Īpašais ziņojums Nr. 36/16 “Novērtējums par 2007.–2013. gada kohēzijas un lauku attīstības programmu slēgšanas kārtību”, 5. tabula.

51 COCOF 12/0050/01.

52 2008. gada pārskata 6. nodaļas “Kohēzija” 6.19. punkts.

53 Regula (ES) Nr. 1303/2013, 65. panta 6. punkts.

54 C(2015) 2771 final.

55 Kopsavilkums par datiem saistībā ar vadošo iestāžu sniegto informāciju attiecībā uz paveikto, finansējot un īstenojot finansēšanas vadības instrumentus, saskaņā ar 67. panta 2. punkta j) apakšpunktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006, 2007.–2013. gada plānošanas periods, stāvoklis 2015. gada 31. decembrī, Eiropas Komisija, EGESIF 16–0011–00, 20.9.2016.

56 Sk. Īpašo ziņojumu Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, — gūtā pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā”, 42.–44. punktu, un 6. nodaļu 2014., 2015. un 2016. gada pārskatos.

57 Sk. Īpašo ziņojumu Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, — gūtā pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā”, 95. un 96. punktu un 2014., 2015. un 2016. gada pārskatus.

58 Kopsavilkums par datiem saistībā ar vadošo iestāžu sniegto informāciju attiecībā uz paveikto, finansējot un īstenojot finansēšanas vadības instrumentus, saskaņā ar 67. panta 2. punkta j) apakšpunktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006, 2007.–2013. gada plānošanas periods, stāvoklis 2017. gada 31. martā (slēgšana), Eiropas Komisija, EGESIF 17–0014–00, 20.9.2017.

59 Kopsavilkums par datiem saistībā ar vadošo iestāžu sniegto informāciju attiecībā uz paveikto, finansējot un īstenojot finansēšanas vadības instrumentus, saskaņā ar 67. panta 2. punkta j) apakšpunktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006, 2007.–2013. gada plānošanas periods, stāvoklis 2017. gada 31. martā (slēgšana), Eiropas Komisija, EGESIF 17–0014–00, 20.9.2017.

60 Īpašais ziņojums Nr. 36/2016.

61 Īpašais ziņojums Nr. 36/2016.

 

1 Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, COM(2016) 605, 14.9.2016.

2 Atsauce: Komisijas atbilde uz Palātas 2008. gada pārskata 6.19. punktu.

3 Regulas (EK) Nr. 1083/2006 56. panta 1. punkts.

4 Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 6. punkts.

5 Regulas (ES) Nr. 1303/2013 125. panta 3. punkta e) apakšpunkts.

6 Skatiet Komisijas atbildes uz ERP Īpašā ziņojuma Nr. 36/2016 129. un 130. punktu.

7 Piemēram, kopš perioda sākuma tika regulāri uzraudzīti programmu darbības rezultāti. Komisija arī izmantoja izvērtēšanas ekspertu tīklu, kas ik gadu sniedza pārskatu par īstenošanu, un tā kopsavilkuma un gada ziņojumi ir pieejami saitē http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013. Attiecībā uz dažām dalībvalstīm Komisija sāka rīkoties jau 2010. gadā, tikko kā radās pazīmes par lēnas līdzekļu apguves risku. 2013. gada ziņojumā ir uzsvērti sarežģījumi un skaidri norādītas problēmas, kas noved pie lēnas līdzekļu apguves konkrētās valstīs. Šajā saitē: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_synthesis_final.pdf
Komisijas 2010. un 2013. gadā pieņemtajos stratēģiskajos ziņojumos tika sniegts ES mēroga pārskats par īstenošanu un nodots vēstījums par vajadzību paātrināt īstenošanu un ieguldījumu mērķu izpildi.

Notikums Datums
Revīzijas plāna pieņemšana / revīzijas sākums 2.3.2016
Ziņojuma projekta oficiāla nosūtīšana Komisijai (vai citai revidējamai vienībai) 28.3.2018
Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc pretrunu procedūras 30.5.2018
Komisijas (vai citas revidējamās vienības) oficiālās atbildes saņemtas visās valodās 23.7.2018

Revīzijas darba grupa

ERP īpašajos ziņojumos tiek atspoguļoti rezultāti, kas iegūti, revidējot ES politikas jomas un programmas vai ar pārvaldību saistītus jautājumus konkrētās budžeta jomās. ERP atlasa un izstrādā šos revīzijas uzdevumus tā, lai tiem būtu pēc iespējas lielāka ietekme, konkrēti, tiek ņemts vērā risks, kādam pakļauta lietderība vai atbilstība, attiecīgo ienākumu vai izdevumu apjoms, paredzamie notikumi, kā arī politiskās un sabiedrības intereses.

Šo lietderības revīziju veica ERP locekles Iliana Ivanova vadītā II apakšpalāta, kas revidē izdevumu jomas, kuras saistītas ar ieguldījumu kohēzijai, izaugsmei un iekļautībai. Revīziju vadīja ERP loceklis Henri Grethen, un revīzijas darbā viņam palīdzēja biroja vadītājs Marc Hostert, atbildīgie vadītāji Niels-Erik Brokopp un Emmanuel Rauch, darbuzdevuma vadītājas Anna Fiteni un Peggy Vercauteren, kā arī revidenti Alessandra Falcinelli, Agota Krenusz, Radka Papouskova, Adrian Rosca un Piotr Senator.

No kreisās uz labo: Anna Fiteni, Marc Hostert, Radka Papouskova, Piotr Senator, Peggy Vercauteren, Niels-Erik Brokopp, Henri Grethen.

Kontaktinformācija

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tālrunis: +352 4398-1
Uzziņām: eca.europa.eu/lv/Pages/ContactForm.aspx
Tīmekļa vietne: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Plašāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama portālā Europa (http://europa.eu).

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2018

PDF ISBN 978-92-847-0042-4 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/134776 QJ-AB-18-013-LV-N
HTML ISBN 978-92-9207-992-5 ISSN 1977-5717 doi:10.2865/12204 QJ-AB-18-013-LV-Q

© Eiropas Savienība, 2018

Lai izmantotu vai reproducētu fotoattēlus vai citus materiālus, uz kuriem neattiecas Eiropas Savienības autortiesības, atļauja jālūdz tieši autortiesību īpašniekam.

 

KĀ SAZINĀTIES AR ES

Klātienē
Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa lapā https://europa.eu/european-union/contact_lv

Pa tālruni vai e-pastu
Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:

Kā atrast informāciju par ES

Internetā
Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa: https://europa.eu/european-union/index_lv

ES publikācijas
ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt šeit: https://publications.europa.eu/lv/publications. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai vai tuvāko informācijas centru (sk. https://europa.eu/european-union/contact_lv).

ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti
Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1952. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat iepazīties vietnē EUR-Lex: http://data.europa.eu/euodp/lv/home?

ES atklātie dati
ES atklāto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp/lv/home?) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un bez maksas izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem mērķiem.