Eriaruanne
nr17 2018

Komisjoni ja liikmesriikide meetmed perioodi 2007–2013 programmide viimastel aastatel olid suunatud vahendite madala kasutusmäära probleemile, kuid ei keskendunud piisavalt tulemustele

Aruande kohta Liikmesriikidel tekib võimalus vahendeid kasutada, kui neile tehakse ELi eelarvest makse toetuskõlblike projektide kaasrahastamiseks. Ligikaudu kolmandik ELi eelarvest eraldatakse ühtekuuluvuse valdkonnale.

Uurisime, kas programmitöö perioodil 2007–2013 oli komisjoni ja liikmesriikide tegevus ERFi, ESFi ja ÜFi vahendite ärakasutamisel tõhus võrrelduna programmitöö perioodidega 2000–2006 ja 2014–2020.

Leidsime, et programmitöö perioodil 2007–2013 algas rakenduskavade elluviimine aeglaselt, mis tulenes muu hulgas õigusraamistiku ja programmidokumentide hilisest vastuvõtmisest ning programmitöö perioodide kattumisest. Komisjon tegi küll järelevalvet vahendite kasutamise üle, kuid alles 13 kuud enne rahastamiskõlblikkuse perioodi lõppu lõi ta rakkerühma, et abistada vahendite kasutamisega raskustes olevaid liikmesriike. Võetud meetmete tulemusel suurenes vahendite kasutamise suutlikkus märkimisväärselt, kuid mõned neist meetmetest keskendusid peamiselt vahendite ärakasutamisele ja eeskirjade järgimisele, pöörates vähe tähelepanu tulemustele. Eeskätt rakenduskavade sage läbivaatamine tekitab kahtlusi programmitöö protsessi aluseks olevate analüüside usaldusväärsuse, samuti rakenduskava ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamise suutlikkuse suhtes.

Käesolev väljaanne on saadaval 23 keeles ning järgmises formaadis:
PDF
PDF General Report

Kokkuvõte

Vahendite kasutamisest

I

Ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on vähendada arengualast ebavõrdsust Euroopa Liidu piirkondade vahel. Poliitika moodustab umbes kolmandiku ELi eelarvest ja seda rakendatakse rakenduskavade kaudu. Vahendid tehakse kättesaadavaks mitmeaastase programmitöö perioodi alguses. Kasutussuutlikkus tähendab liikmesriigi suutlikkust talle eraldatud rahalisi vahendeid tõhusalt ja tulemuslikult kasutada. Liikmesriikidel tekib võimalus vahendeid kasutada, kui neile tehakse ELi eelarvest makse toetuskõlblike projektide kaasrahastamiseks. Selleks et keskenduda tõhusate tulemuste saavutamisele, on äärmiselt oluline, et liikmesriigid väldiksid olukorda, kus märkimisväärne osa vahenditest tuleb ära kasutada programmitöö perioodi lõpus, kuna vajadus raha kiiresti ära kulutada võib kaasa tuua kulutõhususe aspektide ebapiisava arvessevõtmise. Seega on vahendite ärakasutamine poliitikaeesmärkide saavutamiseks oluline, kuid mitte eesmärk omaette.

Auditi läbiviimine

II

Kontrollikoda uuris, kas komisjoni ja liikmesriikide tegevus oli tõhus ERFi, ESFi ja ÜFi vahendite ärakasutamisel programmitöö perioodil 2007–2013. Auditi raames külastati nelja liikmesriiki: Tšehhi Vabariiki, Ungarit, Itaaliat ja Rumeeniat. Audit hõlmas programmitöö perioodi 2007–2013. Samuti tuuakse võrdlusi programmitöö perioodidega 2000–2006 ja 2014–2020 ning osutatakse käimasoleva perioodi kasutussuutlikkusega seotud riskidele.

Kontrollikoja leiud

III

Kontrollikoda leidis, et nii programmitöö perioodi 2007–2013 kui 2014–2020 õigusraamistiku hiline vastuvõtmine (vastavalt kuus kuud ja kaks nädalat enne programmitöö perioodi algust) tähendas ka rakenduskavade hilinenud vastuvõtmist. Mõlemal perioodil võeti enamik rakenduskavadest vastu rohkem kui aasta pärast programmitöö perioodi algust. See omakorda lükkas eraldatud vahendite kasutuselevõttu paratamatult edasi.

IV

Perioodil 2007–2013 käivitus kavade rakendamine aeglaselt, kuid perioodil 2014–2020 oli see veelgi aeglasem. Lisaks eespool nimetatud edasilükkavale mõjule oli üks aeglase käivitumise põhjuseid ka programmitöö perioodide kattumine, sest see tähendas, et liikmesriigid kasutasid veel eelmise perioodi vahendeid, kui uus oli juba alanud.

V

Programmitöö perioodil 2007–2013 tegi komisjon järelevalvet vahendite kasutamise üle, kuid alles 13 kuud enne rahastamiskõlblikkuse perioodi lõppu lõi ta rakkerühma, et abistada vahendite kasutamisega raskustes olevaid liikmesriike. Parema rakendamise rakkerühma abi said kaheksa liikmesriiki. Võetud meetmete tulemusel suurenes abi saanud liikmesriikides vahendite kasutamise suutlikkus märkimisväärselt. 2018. aasta alguses oli ELi vahendite keskmine kasutusmäär 97,2%. Mitu liikmesriiki ei suutnud kõiki olemasolevaid vahendeid ära kasutada ja 2017. aasta lõpus oli kasutamata vahendeid 4,4 miljardit eurot. Lõplik kasutusmäär ja kasutamata jäänud vahendite lõplik summa selgub pärast sulgemisprotsessi lõppu.

VI

Kasutussuutlikkuse parandamiseks võetavad meetmed hõlmavad järgmist: rakenduskavade läbivaatamine, projektide jagamine programmitöö perioodide vahel, projektide tagasiulatuv kaasrahastamine, rahastamisvahenditele tehtavad ettemaksed ja lepingulised ettemaksed. Mõned neist meetmetest keskendusid peamiselt vahendite ärakasutamisele ja eeskirjade järgimisele, pöörates vähe tähelepanu tulemustele. Rakenduskavade sage läbivaatamine tekitas kahtlusi programmitöö protsessi ja hilisemate läbivaatamiste aluseks olevate analüüside usaldusväärsuse, samuti rakenduskava ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamise suutlikkuse suhtes.

VII

Komisjonil puudub terviklik ülevaade kõigist kasutatud meetmetest ja iga meetme mõjust toetuse kasutusmäärale, kuna liikmesriigid ei ole esitanud piisavalt teavet ja mõne meetme puhul (nagu tagasiulatuvad projektid ja lepingulised ettemaksed) ei nõua õigusraamistik liikmesriikidelt komisjonile aruannete esitamist.

Kontrollikoja soovitused

VIII

Komisjon peaks

 • tegema nõukogule ja Euroopa Parlamendile ettepaneku õigusraamistiku ja programmidokumentide läbirääkimiste ja vastuvõtmise ajakava kohta, et rakenduskavade elluviimine saaks alata programmitöö perioodi alguses;
 • tulemuslikkuse põhielementide puhul tagama, et rakenduskavade läbivaatamine põhineks rakenduskavade ja partnerluslepingute ning nendega seotud vajaduste usaldusväärsel ja põhjalikul hindamisel, ning et läbivaatamine toimuks eeskätt paremate tulemuste tagamiseks; tagama vahendid teabe hankimiseks, mis võimaldab tal toetuse kasutussuutlikkuse üle seiret teha, kindlaks teha aeglase ja kiire kasutussuutlikkuse ning eelnevalt hinnata meetmete vajadusi ja mõju, et otsustada, kas neid kasutada või mitte;
 • rakendamise kiirendamiseks mõeldud sihipärase toetuse andmisel tagama, et meetmed keskenduksid heade tulemuste saavutamisele.

Sissejuhatus

Poliitikaeesmärgid, rahastamine ja juhtimine

01

Ühtekuuluvuspoliitika eesmärk on piirkondade arengutaseme vaheliste erinevuste vähendamine, taandarenevate tööstuspiirkondade ümberkujundamine ning piiriülese, riikide- ja piirkondadevahelise koostöö arendamine Euroopa Liidus1. Nende eesmärkide saavutamiseks kasutatakse ELi vahendeid selliste valdkondade arendamiseks nagu vähese CO2-heitega majandus, transporditaristu, VKEde toetamine, inimeste integreerimine tööturule ja ebasoodsas olukorras olevate inimeste sotsiaalne kaasamine.

02

Mitmeaastases finantsraamistikus on esitatud maksimumsummad, mida EL võib igal aastal eri poliitikavaldkondade, sealhulgas ühtekuuluvuspoliitika jaoks kasutada. Ligikaudu kolmandik ELi eelarvest eraldatakse ühtekuuluvuspoliitikale. Ühtekuuluvuspoliitikat rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) kaudu. ERFi, ESFi ja ÜFi kogueraldis moodustab jooksevhindades programmitöö perioodil 2000–2006 ligikaudu 261 miljardit eurot, perioodil 2007–2013 346 miljardit eurot ja perioodil 2014–2020 umbkaudu 365 miljardit eurot2. Seejärel jagatakse ühtekuuluvuspoliitika eelarve liikmesriikide vahel.

03

Programmitöö perioodil 2007–2013 ühtekuuluvuspoliitikat reguleerivad eeskirjad on sätestatud üldmääruses3 ja selle rakenduseeskirjades4 ning ERFi, ESFi ja ÜFi käsitlevates fondispetsiifilistes määrustes5. Neid täiendavad komisjoni rakendusmäärused, delegeeritud õigusaktid ja suunised. Iga programmitöö perioodi jaoks võetakse vastu uus õigusaktide pakett.

04

Vahendeid rakendatakse rakenduskavade kaudu, milles määratakse kindlaks investeerimisprioriteedid ja erieesmärgid. Samuti kirjeldatakse rakenduskavades, kuidas kasutatakse vahendeid programmitöö perioodil6 projektide rahastamiseks. Liikmesriigid eraldavad oma riiklikud assigneeringud erinevatele riiklikele või piirkondlikele rakenduskavadele kooskõlas oma riiklike strateegiliste ja ELi ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidega.

05

Ühtekuuluvuspoliitikat rakendavad liikmesriigid koostöös komisjoniga. Komisjoni praegune koosseis alustas oma viieaastast ametiaega 2014. aasta novembris. Asjaomaste poliitikavaldkondade üldise juhtimise eest vastutavad komisjoni talitused on regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat. Nad võivad anda liikmesriikidele haldus- ja tehnilist tuge, et tagada rahaliste vahendite nõuetekohane rakendamine7. Liikmesriikides vastutavad ELi eraldatud vahendite kulutõhususe ning kaasrahastatud tegevuse seaduslikkuse ja korrektsuse tagamise eest riiklikud ja/või piirkondlikud ühtekuuluvuse programme haldavad asutused, kes teevad seda komisjoni järelevalve ja lõppvastutuse all8.

06

Programmitöö perioodi peamised etapid on esitatud joonisel 1. Iga programmitöö perioodi jaoks võetakse vastu uus õigusraamistik, millele järgneb programmidokumentide esitamine ja vastuvõtmine. Rakendamine võib alata programmitöö perioodi esimese aasta 1. jaanuaril või siis, kui rakenduskava komisjonile heakskiitmiseks esitatakse, olenevalt sellest, kumb on varasem. Rakenduskava jaoks maksete tegemine ELi eelarvest võib aga alata alles pärast rakenduskava vastuvõtmist. Seetõttu lükkavad viivitused õigusraamistiku või rakenduskavade vastuvõtmisel edasi ka maksete tegemist ELi eelarvest. Rakenduskava viimane etapp on selle sulgemine, mille tulemuseks on lõppmakse tegemine või alusetult makstud vahendite tagasinõudmine.

07

Nende etappide ajakava ei piirdu ajavahemikuga 2007–2013. Näiteks osa programmitöö perioodi 2007–2013 rakendamisest ja sulgemisest toimus pärast 2013. aastat, kui periood 2014–2020 oli juba alanud. Seega esines programmitöö perioodide vahel kattumist.

Joonis 1

Programmitöö perioodi 2007–2013 põhietapid

08

Rakenduskava jaoks eraldatud vahendid jagatakse seitsmeaastase programmitöö perioodi peale iga-aastasteks osamakseteks9. Iga osamakse alusel võetakse eelarveline kulukohustus, mis kujutab endast ELi eelarvest rakenduskavale eraldatud vahendeid, mida kasutatakse projektide rahastamiskõlblike kulude kaasrahastamiseks. Selliste kulude kandmisel toetusesaaja poolt taotleb liikmesriik nende hüvitamist komisjonilt, kes annab loa kulukohustuste alusel makse tegemiseks. Pärast komisjoni makse tegemist loetakse vahendid kasutatuks10.

09

Programmitöö perioodil 2007–2013 tuli kulukohustused ära kasutada (st ette- või vahemaksetega katta) kahe aasta jooksul, mis tähendab, et toetusesaajate kulusid sai hüvitada kuni 2015. aasta 31. detsembrini vastavalt hilisematele hüvitamistaotlustele. Vahendid vabastati kulukohustustest, st liikmesriigid ei saanud neid enam kasutada, kui need olid kahe aasta jooksul kasutamata jäänud. Seda tuntakse „n+2 reeglina“11. Mõningate liikmesriikide puhul12 pikendati n+2 reeglit seoses teatud kulukohustuste osamaksetega ühe aasta võrra (n+3)13.

Auditi ulatus ja lähenemisviis

10

Auditi eesmärk oli hinnata, kas komisjoni ja liikmesriikide tegevus oli tõhus ERFi, ESFi ja ÜFi vahendite ärakasutamisel programmitöö perioodil 2007–2013. Eelkõige uuris kontrollikoda, kas

 • komisjon tegi kindlaks vahendite ärakasutamisel tekkinud raskused, käsitles neid õigeaegselt kasutussuutlikkuse parandamiseks mõeldud meetmete abil ja toetas liikmesriike meetmete rakendamisel;
 • liikmesriigid võtsid meetmete rakendamisel asjakohaselt arvesse nõuetele vastavust ja kulutõhusust (vt 1. selgitus).
11

Audit hõlmas programmitöö perioodi 2007–2013, kuid viidatakse ka perioodidele 2000–2006 ja 2014–2020. Viited on vajalikud võrdluste tegemiseks ja käimasoleva perioodi kasutussuutlikkusega seotud riskidele osutamiseks.

12

Kontrollikoja audititöö hõlmas järgnevat:

 • nende programmitöö perioodi 2007–2013 õigusraamistiku sätete analüüs, mis mõjutavad vahendite kasutamist;
 • teatavate kasutussuutlikkust mõjutavate õigussätete kohaldamist, samuti rakenduskavade sulgemist puudutavate komisjoni tehniliste suuniste läbivaatamine;
 • vahendite kasutamisega seonduvate komisjoni programmitöö perioodi 2007–2013 järelevalvemenetluste, sh parema rakendamise rakkerühma töö hindamine14;
 • 16 ERFi ja ÜFi rakenduskava ning nelja ESFi rakenduskava analüüs seitsmes liikmesriigis: Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Saksamaal, Horvaatias, Ungaris, Austrias, Rumeenias, Sloveenias ja Slovakkias. Neist seitse ERFi ja ÜFi rakenduskava ning kaks ESFi rakenduskava vaadati läbi põhjalikult. Hõlmatud rakenduskavade nimekiri on toodud lisas;
 • auditikülastused nelja liikmesriiki: Tšehhi Vabariiki, Ungarisse, Itaaliasse ja Rumeeniasse;
 • intervjuud regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi ning tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi ametnikega, sealhulgas nendega, kes osalesid parema rakendamise rakkerühmas.

1. selgitus

Kasutussuutlikkus on tulemuste saavutamise vahend, mitte eesmärk omaette

Kasutussuutlikkus tähendab liikmesriigi võimet talle eraldatud rahalisi vahendeid tõhusalt ja tulemuslikult kasutada15.Kontrollikoda on juba märkinud, et liidu jaoks on jätkuvalt probleemiks saada häid kvalitatiivseid tulemusi kavadest, mille puhul on vahendite jaotus liikmesriikide vahel eelnevalt kindlaks määratud ning vahendite ärakasutamine on kaudne eesmärk16. Samuti on kontrollikoda sedastanud, et perioodi 2007–2013 õigusraamistikus keskenduti peamiselt raha kasutamisele vastavalt eeskirjadele, pöörates vähem tähelepanu tulemuslikkusele17.

Vahendite ärakasutamine ei tohiks olla eesmärk omaette, vaid pigem vahend, mille abil investeerida riigi ja ELi poliitikaeesmärke saavutada aitavatesse meetmetesse. Ühtekuuluvuspoliitika rahastamise maht on märkimisväärne ja peaks tooma olulist kasu ELi kodanikele. Seepärast on eriti oluline, et vahendeid kasutataks kulutõhusal viisil.

Tähelepanekud

Komisjon reageeris aeglasele rakendamisele hilinemisega, kuid tema tegevus aitas vahendite kasutamist parandada

13

Kontrollikoda võrdles programmitöö perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 õigusraamistiku vastuvõtmisele kulunud aega, et kindlaks teha, kui palju oli liikmesriikidel enne programmitöö perioodi algust aega rakenduskavade esitamiseks. Vaadati üle programmitöö perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 rakenduskavade vastuvõtmise ajakava, et välja selgitada, millal oli liikmesriikidel võimalik vahendeid kasutama hakata. Samuti analüüsiti programmitöö perioodide 2000–2006, 2007–2013 ja 2014–2020 kasutusmäärasid, et kindlaks teha, millised olid sarnasused vahendite kasutamises ja mida käimasoleval perioodil oodata. Lõpetuseks hindas kontrollikoda, kuidas kontrollis komisjon vahendite kasutamist perioodil 2007–2013, kas ta võttis õigeaegselt meetmeid ja millised olid tulemused.

Õigusraamistiku hiline vastuvõtmine ja aeglane rakendamine põhjustas suuremat survet vahendite ärakasutamisele

14

Õigusraamistiku vastuvõtmine on rakenduskavade ettevalmistamise oluline eeltingimus, sest sellega kehtestatakse reguleeriv raamistik ja tagatakse liikmesriikidele õiguskindlus, et nende rakenduskavades kindlaks määratud rahastamiskavad ja eesmärgid on kooskõlas ELi eesmärkidega. Rakenduskava vastuvõtmine komisjoni poolt märgib omakorda ELi eelarvest rakenduskavale maksete tegemise käivitamist. Tagamaks, et raha kasutamine saaks alata perioodi alguses, on vaja, et komisjon teeks eeloleva programmitöö perioodi õigusraamistiku ettepaneku ja seadusandja võtaks selle vastu aegsasti enne perioodi algust. Varasemale kogemusele tuginedes oleks kontrollikoja hinnangul mõistlik ajakava järgmine:

 • komisjon teeb õigusraamistiku ettepaneku 30 kuud (kaks ja pool aastat) enne perioodi algust;
 • seadusandja võtab raamistiku vastu 18 kuu jooksul pärast komisjoni ettepanekut;
 • liikmesriigid esitavad ja komisjon võtab vastu riiklikud strateegiad (programmitöö perioodil 2014–2020 partnerluslepingud) ja rakenduskavad ühe aasta jooksul pärast õigusraamistiku vastuvõtmist.
15

See on oluline, et vältida mahajäämust rakendamisel ja liigset survet raha perioodi lõpu lähenedes ära kasutada, võimalik, et eeskirjade järgimise ja kulutõhususe arvelt.

Õigusraamistiku ja rakenduskavade hiline vastuvõtmine lükkas rakendamist edasi

16

Perioodi 2007–2013 üldmääruse ettepaneku esitas komisjon umbes 30 kuud enne programmitöö perioodi algust ja seadusandja võttis selle vastu ligi 24 kuud hiljem, st peaaegu kuus kuud enne perioodi algust. Programmitöö perioodi 2014–2020 jaoks esitas komisjon ühissätete määruse ettepaneku ligi 27 kuud enne perioodi algust ning seadusandja võttis selle vastu rohkem kui 26 kuud hiljem, st ainult kaks nädalat enne programmitöö perioodi algust18. Ülevaade seadusandliku menetluse ajakavast on toodud joonisel 2.

17

Võrreldes programmitöö perioodiga 2007–2013 kulus perioodi 2014–2020 ühissätete määruse vastuvõtmiseks rohkem aega järgmistel põhjustel:

 • komisjoni seadusandlik ettepanek esitati kolm kuud hiljem (2011. aastal oktoobris, 2004. aastal juulis);
 • nõukogu ja Euroopa Parlamendi vaheliste läbirääkimiste protsess kestis kaks ja pool kuud kauem, kuna tuli oodata finantsmääruse (2012. aasta oktoobris) ja mitmeaastase finantsraamistiku (vastu võetud alles 2013. aasta detsembris) vastuvõtmist ja uue seadusandliku menetluse kohaselt peetavaid läbirääkimisi19.
18

Komisjon tunnistas oma teatises 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta20, et perioodi 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku hilinenud vastuvõtmine lükkas edasi investeeringute tegemist kohapeal mitmes poliitikavaldkonnas (sh ühtekuuluvuse valdkonnas). Komisjon on üles kutsunud sõlmima varajast poliitilist kokkulepet 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta, et tagada riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele õigus- ja rahastamisalane kindlus ning võimaldada rakendamist alustada kohe programmitöö perioodi alguses.

Joonis 2

Programmitöö perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 õigusraamistiku ettepaneku esitamise ja vastuvõtmise ajakava

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

19

Programmitöö perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 puhul ei olnud ühtki rakenduskava vastu võetud perioodi alguseks ehk vastavalt 2007 ja 2014. aasta 1. jaanuariks. Perioodil 2007–2013 võeti esimese aasta lõpuks vastu rohkem rakenduskavu kui perioodil 2014–2020 (vt 2. selgitus). See on peamiselt tingitud õigusaktide paketi hilinenud vastuvõtmisest ning tõenäoliselt keerukamatest läbirääkimistest partnerluslepingute ja rakenduskavade vastuvõtmiseks kui eelmisel perioodil21 22.

2. selgitus

Programmitöö perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 rakenduskavad võeti vastu pärast perioodi algust

Programmitöö perioodi 2007–2013 puhul oli 31. detsembriks 2007 esitatud 98% rakenduskavadest (440-st 43223) ja komisjoni poolt vastu võetud 95% (440-st 416). Enamik rakenduskavasid (91%) võeti vastu 2007. aasta juulist detsembrini. Keskmiselt kulus rakenduskava esitamisest kuni selle vastuvõtmiseni umbkaudu seitse kuud.

Programmitöö perioodi 2014–2020 puhul olid liikmesriigid 31. detsembriks 2014 esitanud 95,5% rakenduskavadest (387-st 37124) ja komisjon oli neist vastu võtnud ainult 55,8% (387-st 216). Keskmiselt kulus rakenduskava esitamisest kuni selle vastuvõtmiseni umbkaudu kaheksa kuud.

Esimestel aastatel oli vahendite kasutamine aeglane

20

Programmitöö perioodi 2007–2013 kulutuste jaotus aastate kaupa on esitatud joonisel 3. Perioodi alguses olid kulukohustused palju suuremad kui maksed, sest liikmesriigid kasutasid veel programmitöö perioodi 2000–2006 kulukohustusi, rakenduskavad olid alles vastuvõtmisel või projektide valikumenetlused olid veel lõpule viimata. Programmitöö perioodi 2007–2013 lõpuks, kaks aastat enne rahastamiskõlblikkuse perioodi lõppemist (31. detsember 2015), oli vähem kui kaks kolmandikku kulukohustustest maksetega kaetud.

Joonis 3

ERFi, ESFi ja ÜFi kulutuste jaotus programmitöö perioodil 2007–2013

Allikas: kontrollikoda komisjoni esitatud andmete põhjal.

21

Perioodide 2000–2006 ja 2007–2013 kulutuste jaotuse võrdlus näitab sarnast suundumust. Perioodi 2014–2020 vahendite kasutamine on 2017. aasta (perioodi neljas aasta) lõpu seisuga aeglasem. Joonisel 4 on näidatud nende kolme programmitöö perioodi kumulatiivne kasutusmäär25 alates perioodi algusest (1. aasta) kuni sulgemisdeklaratsiooni esitamise aastani (11. aasta).

Joonis 4

ERFi, ESFi ja ÜFi vahendite kasutusmäär programmitöö perioodidel 2000–2006, 2007–2013 ja 2014–2020.

Allikas: kontrollikoda komisjoni andmete põhjal.

22

Lisaks õigusraamistiku ja rakenduskavade hilisele vastuvõtmisele tegi kontrollikoda kindlaks veel vähemalt kaks tegurit, mis põhjustasid vahendite aeglast kasutamist programmitöö perioodi 2007–2013 esimestel aastatel võrreldes eelmise perioodiga. Esiteks pikendati programmitöö perioodi 2000–2006 kulude rahastamiskõlblikkuse perioodi ja seega sulgemistähtaega enamiku liikmesriikide puhul kuue kuu võrra (vastavalt kuni 2009. aasta juuni ja 2010. aasta septembrini)26. See lükkas programmitöö perioodi 2007–2013 rakendamise edasi, kuna liikmesriigid kasutasid alles eelmise perioodi kulukohustusi. Teiseks tehti perioodil 2000–2006 eelmaksed täies mahus pärast esimese kulukohustuse võtmist27, programmitöö perioodil 2007–2013 aga jaotati eelmaksete tegemine aastatele 2007–2009.

23

Kontrollikoda on juba osutanud ohule, et perioodi 2014–2020 eelarve täitmisel võib esineda suuremaid viivitusi kui perioodil 2007–201328. 2016. aasta lõpus (kolm aastat pärast programmitöö perioodi algust) oli ERFi, ESFi ja ÜFi rakenduskavade elluviimiseks määratud ainult 77% ametiasutustest. See aeglustas juba niigi aeglast algust veelgi (vt punktid 16, 19 ja 2. selgitus), sest kuigi liikmesriikide ametiasutused võivad käivitada projektikonkursse ja valida projekte, ei saa nad komisjonile kulusid deklareerida enne, kui nad pole ametisse määratud. 2018. aasta mais oli ametiasutuste määramise protsess peaaegu lõpule viidud.

24

2018. aasta 1. märtsi seisuga kajastavad liikmesriikide esitatud esimesed, teised ja kolmandad lõplikud raamatupidamise aastaaruanded kumulatiivseid kulusid, mis moodustavad vaid umbes 5% kogu programmitöö perioodi jaoks eraldatud eelarvest29.

25

Komisjon teatas, et programmitöö perioodi 2014–2020 projektide valimine käivitus aeglaselt. 2017. aasta juuliks jõudis see aga samale tasemele kui eelmisel perioodil30 ja sellest alates on eelarve täitmise määr komisjoni eeldusel programmitöö perioodiga 2007–2013 üldjoontes sarnane. Arvestades aga programmitöö perioodil 2007–2013 esinenud raskusi vahendite kasutamisega ja perioodi 2014–2020 aeglasemat käivitumist, on tõenäoline, et raskusi vahendite kasutamisega esineb ka perioodil 2014–2020.

26

Kontrollikoda täheldas, et üheksa liikmesriigi puhul31 moodustasid Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014.–2020. aasta täitmata kulukohustused 2016. aasta lõpus üle 15% 2016. aasta valitsemissektori kulutustest. Arvestades, et suur osa perioodi 2014–2020 mitmeaastase finantsraamistiku kulukohustuste assigneeringutest on veel kasutamata, võib liikmesriikides, kus ESI fondid moodustavad märkimisväärse osa valitsemissektori üldkuludest, osutuda keeruliseks leida piisavalt kvaliteetseid projekte, millele eraldada olemasolevad vahendid või mida kaasrahastada32.

Programmitöö perioodil 2007–2013 oli vahendite kasutamine liikmesriigiti erinev ja mitu neist ei suutnud ära kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid

27

Kontrollikoja uuring selle kohta, kuidas liikmesriigid programmitöö perioodil 2007–2013 vahendeid kasutasid, näitab, et mõned liikmesriigid kasutasid vahendid ära kiiremini kui teised. Kontrollikoda märgib siiski, et kasutussuutlikkus on tulemuste saavutamise vahend, mitte eesmärk omaette. Joonisel 5 on näidatud kasutusmäärade erinevused liikmesriikide vahel.

Joonis 5

ERFi, ESFi ja ÜFi vahendite kasutusmäär programmitöö perioodil 2007–2013 liikmesriigiti võrreldes ELi keskmisega

Märkus: liikmesriikide programmitöö perioodi 2007–2013 kasutusmäärade arvutamisel võttis kontrollikoda arvesse aastatel 2009–2015 tehtud makseid. 2007. ja 2008. aastal tehtud makseid arvesse ei võetud, kuna sisuliselt on tegemist üksnes eelmaksetega. 2014. ja 2015. aastal tehtud makseid arvestati n+2 reegli alusel.

Allikas: kontrollikoda komisjoni andmete põhjal, seisuga veebruar 2018.

28

Komisjoni käsutuses oleva teabe põhjal oli ELi keskmine kasutusmäär 2018. aasta alguses 97,2%33. Mõned liikmesriigid ei suutnud olemasolevaid vahendeid ettenähtud aja jooksul (n+ 2/3 reegel) ära kasutada või ei olnud neil piisavalt rahastamiskõlblikke kulusid, et deklareerida sulgemisel summa, mis oleks sisaldanud kõiki eraldatud vahendeid (vt joonis 6). Komisjoni esitatud teabe põhjal oli 2017. aasta lõpu seisuga kasutamata jäänud 4,4 miljardit eurot34. Haldus- või kohtumenetluste tõttu peatatud projektide maht oli umbkaudu 853,8 miljonit eurot ja nende vahendite kasutamine liikmesriigi poolt sõltub menetluse tulemustest35. Lõpliku kasutusmäära ja kasutamata vahendite kogusumma saab kinnitada alles siis, kui kõik rakenduskavad on suletud ning kõik finantskorrektsioonid ja tagasimaksenõuded on kindlaks määratud.

Joonis 6

Kasutamata vahendid ja peatatud projektid programmitöö perioodil 2007–2013 (miljonites eurodes)

Märkus: tabel ei hõlma Euroopa territoriaalse koostöö rakenduskavade vabastatud kulukohustusi summas 229,4 miljonit eurot.

Allikas: kontrollikoda komisjoni esitatud andmete põhjal.

Komisjon võttis vahendite kasutamisel esinenud raskuste lahendamiseks meetmeid hilinemisega, kuid need avaldasid siiski vahendite kasutamisele mõju

29

Komisjon peaks korrapäraselt jälgima eelarve täitmist ja võtma viivituste korral asjakohaseid meetmeid. Lisaks peaks ta kasutama eelmistest programmitöö perioodidest saadud kogemusi, et parandada vahendite rakendamist.

Komisjon tegi eelarve täitmise üle järjepidevalt järelevalvet

30

Komisjonil on mitmesuguseid teabeallikaid, et jälgida ELi vahendite rakendamist liikmesriikides. Programmitöö perioodil 2007–2013 koostasid ja esitasid korraldusasutused komisjonile alates 2008. aasta juunist järgneva aasta 30. juuniks iga rakenduskava kohta iga-aastase rakendamisaruande36.

31

Üldmääruses on kindlaks määratud iga-aastases rakendamisaruandes esitatav teave, täpsemalt teave rahalise rakendamise ja seatud eesmärkide saavutamisel tehtud edusammude kohta, samuti kõik ette tulnud märkimisväärsed probleemid ja nendega seotud leevendusmeetmed. Iga-aastastes rakendamisaruannetes esitatavat teavet täiendavad rahastamiskõlblike kulude aruanded. Samuti esitasid liikmesriigid kaks korda aastas maksetaotluste prognoosid. Komisjon sai lisateavet järelevalvekomitee koosolekute (keskmiselt kaks korda aastas), iga-aastaste ülevaate- ja tehniliste koosolekute käigus.

32

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat ning regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat jälgisid korrapäraselt rakenduskavade rahalist rakendamist liikmesriikides, sealhulgas eelarve täitmise igakuise aruande abil, mis hõlmab kõiki liikmesriike ja rakenduskavu. Järelevalve toimus ELi, liikmesriigi ja rakenduskava tasandil. Programmitöö perioodi 2007–2013 lõpus tõhustas komisjon oma järelevalvet, jälgides korrapäraselt peadirektoraadisisese iga-aastase juhtimiskava täitmist.

Mõned liikmesriigid võtsid vahendite kasutamisel esinenud raskuste lahendamiseks meetmeid suhteliselt varajases etapis, kuid probleem jäi püsima

33

Mõned külastatud liikmesriigid olid avastanud struktuurifondide rakendamisel esinevad raskused programmitöö perioodi suhteliselt varajases staadiumis ja koostanud tegevuskavad või võtnud meetmeid nende lahendamiseks. Näiteks Itaalias, Rumeenias ja Tšehhi Vabariigis koostati tegevuskavad juba 2011. aastal. 2014. aasta lõpus, kui olemasolevate vahendite kasutamiseks oli jäänud veel üks aasta, oli ERFi, ESFi ja ÜFi kasutusmäär EL 28 riikides ligikaudu 77%. Itaalia, Rumeenia, Tšehhi Vabariigi, Slovakkia ja Bulgaaria puhul oli kasutusmäär sellest tasemest tunduvalt madalam ehk 61–68%, Horvaatia puhul aga ligikaudu 46%37.

Kuigi parema rakendamise rakkerühm loodi hilja, olid selle tulemused märkimisväärsed

34

Komisjon38 lõi parema rakendamise rakkerühma 2014. aasta novembris ehk 11 kuud pärast programmitöö perioodi lõppu. Rühma eesmärk oli aidata liikmesriikidel, kellel oli raskusi rakenduskavade elluviimisega, perioodi 2007–2013 järelejäänud vahendid ära kasutada.

35

Parema rakendamise rakkerühm, mida esindasid regionaalpoliitika peadirektoraadi ametnikud39, hõlmas liikmesriike, kelle üldine kasutusmäär oli alla ELi keskmise (Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Itaalia ja Horvaatia)40. Samuti hõlmas see Ungarit, kelle puhul oli oht, et 2014. aastal kaotatakse vahendeid automaatse kulukohustustest vabastamise tõttu, kuigi vahendite kasutusmäär oli Ungaris ligilähedane ELi keskmisele. Kokku andis rühm abi 38 ERFi ja ÜFi rakenduskava raames. 3. selgituses antakse ülevaade rühma tööst.

3. selgitus

Parema rakendamise rakkerühm

Rühma ülesanne oli koostada rakendamise parandamise eesmärgil iga asjaomase liikmesriigiga tegevuskavad (või olemasolevad kavad üle vaadata). Selleks tegi rühm kindlaks õigusraamistikus lubatud meetmed, mis võiksid aidata vahendite kasutamist parandada (üksikasjalik ülevaade kõige olulisematest liikmesriikide kasutatud meetmetest on toodud punktides 4178). Rühm korraldas riiklike ametiasutustega tehnilisi kohtumisi tegevuskavade elluviimise jälgimiseks, samuti seminare konkreetsetel teemadel (nt rakenduskavade sulgemine, suurprojektid jm), et võimaldada heade tavade vahetamist ja parandada haldussuutlikkust.

36

Kontrollikoda vaatas läbi rühma poolt liikmesriikidele esitatud tehnilised dokumendid41 ja veendus, et neis käsitleti toetuste kasutussuutlikkust ning seaduslikkuse ja korrektsusega seotud riske. Dokumentides ei käsitletud aga seda, kuidas vahendeid hästi kasutada või kuidas paremaid väljundeid ja häid tulemusi saavutada.

37

Rühm oli jälginud liikmesriikide edusamme kokkulepitud meetmete rakendamisel. Viis, kuidas liikmesriigid oma tulemustest aru andsid, raskendas siiski ülevaate saamist kõigist rakendatud meetmetest ja iga meetme mõjust vahendite kasutamisele.

38

Ühe aasta jooksul suurenes EL 28 kasutusmäär aga ligikaudu 77%-lt (detsember 2014) peaaegu 90%-le (detsember 2015). Rühmalt abi saanud liikmesriikide kasutusmäär tõusis märkimisväärselt, mõnel juhul rohkem kui 20 protsendipunkti võrra (vt tabel 1).

Tabel 1

Rühmalt abi saanud liikmesriikide kasutusmäära suurenemine

Liikmesriik Kasutusmäär
Detsember 2014
(%)
Kasutusmäär
Detsember 2015
(%)
Kasutusmäära suurenemine
(protsendipunktides)
Tšehhi Vabariik 64,4 85,3 20,9
Slovakkia 61,7 87,60 25,9
Bulgaaria 68,0 87,5 19,5
Itaalia 63,8 79,9 16,1
Ungari 76,1 88,4 12,3
Rumeenia 62,1 77,0 14,9

Märkus: Sloveeniat ja Horvaatiat tabelis ei kajastata, sest nende olukord ei olnud teiste liikmesriikide omaga võrreldav (vt 37. ja 40. joonealune märkus).

39

Külastatud liikmesriikide hinnangul oli rühma tegevus kasulik tänu selle antud tehnilistele juhistele ja abile, eelkõige seoses suurprojektide etappideks jagamisega (vt punktid 6062). Samuti ütlesid nad, et rühm oli loonud ametliku foorumi rakendamisel ilmnenud probleemidega tegelemiseks ja hõlbustanud teadmiste jagamist. Tšehhi Vabariik ja Ungari leidsid, et rühm loodi liiga hilja, sest need kaks liikmesriiki olid juba alustanud meetmete võtmist kasutussuutlikkuse suurendamiseks.

40

Rühm lõpetas tegevuse 2015. aasta lõpus. Komisjon leidis, et rühma lähenemisviis ja töömeetod on tõhusad ning otsustas neid sellest johtuvalt laiendada, luues alalise üksusena toimiva parema rakendamise üksuse, et aidata rakendamisele kaasa programmitöö perioodil 2014–2020.

Mitmed meetmed kiirendasid vahendite kasutamist, kuid ei keskendunud piisavalt tulemustele

41

Kontrollikoda vaatas üle peamised liikmesriikide rakendatud meetmed ja nende mõju kasutussuutlikkuse suurendamisele ja tulemuslikkusele, samuti vastavuse rahastamiskõlblikkuse eeskirjadele.

42

Liikmesriikide käsutusse antud ELi rahalisi vahendeid tuleks kasutada täies mahus ja parimal võimalikul viisil, et saavutada rakenduskava eesmärgid. Selleks peaksid liikmesriigid kasutama määrusega lubatud meetmeid, võttes nõuetekohaselt arvesse kulutõhususe ja kulude korrektsuse aspekte.

Ümberplaneerimine oli tõhus moodus vahendite kasutamise optimeerimiseks, kuid sellest tulenevalt tehti esialgsetes kavades olulisi muudatusi, mis toovad endaga kaasa kulutõhususega seotud riske

43

Rakenduskavade läbivaatamine (või ümberplaneerimine) on oluline moodus vahendite kasutamise optimeerimiseks ja kulukohustustest vabastamise, st vahendite kasutamata jätmise vältimiseks. Lisaks annab see liikmesriikidele paindlikkuse kohaneda muutuvate oludega kohapeal. Seda kasutati sagedasti programmitöö perioodil 2007–2013 ja see tõi kaasa märkimisväärseid muudatusi võrreldes esialgse rahastamiskavaga. Kontrollikoda täheldas aga, et ümberplaneerimise kasutamisega kaasnevad mõningad kulutõhususega seotud riskid (vt punktid 53 ja 55).

44

Ümberplaneerimise meetodid hõlmavad vahendite ümberpaigutamist rakenduskavade ja prioriteetide vahel (sealhulgas uute prioriteetide kehtestamist või olemasolevate tühistamist), kaasrahastamismäärade muutmist ning riikliku panuse avaliku ja erasektori vahelise jaotuse muutmist.

45

Järgnevalt (punktid 4659) käsitletakse reguleerivas raamistikus ümberplaneerimise lihtsustamiseks tehtud muudatust, analüüsitakse ümberplaneerimise mõju esialgsele kavandamisele ja tuuakse 20 rakenduskavast koosnevast valimist näiteid iga ümberplaneerimismeetodi kasutamise kohta.

Määruse muutmine lihtsustas rakenduskavade läbivaatamist

46

Rakenduskava läbivaatamise võib algatada liikmesriik või komisjon kokkuleppel liikmesriigiga. Sellise läbivaatamise tingimused, mis on sätestatud üldmääruse artiklis 33, on väga laiaulatuslikud ja annavad liikmesriikidele märkimisväärse otsustusõiguse. Rakenduskava võib läbi vaadata järgmistel juhtudel: suured sotsiaalmajanduslikud muudatused, ELi, riiklike või piirkondlike prioriteetide oluline muutmine, hindamine, mis näitab märkimisväärset kõrvalekaldumist algselt püstitatud eesmärkidest, rakendamisel ilmnenud raskused. Komisjon peab rakenduskava läbivaatamise heaks kiitma või tagasi lükkama kolme kuu jooksul pärast seda, kui liikmesriik on selle ametlikult esitanud. Algselt pidid liikmesriigid rakenduskava läbivaatamisel tegema hindamise. Nõuet leevendati 2010. aastal – sellest alates peavad liikmesriigid esitama analüüsi, et põhjendada rakenduskava läbivaatamist ja selle eeldatavat mõju. See üldmääruse muudatus oli mõeldud rakenduskavade kohandamise hõlbustamiseks42.

Rakenduskavade sage läbivaatamine tekitab küsimusi kavandamise kohta

47

Programmitöö perioodil 2007–2013 kasutasid liikmesriigid ümberplaneerimist sagedasti. Valimisse kuulunud 20 rakenduskavast 19 oli perioodi vältel mitu korda ümber planeeritud, mõnikord ühe aasta jooksul mitu korda. Lisaks leidis kontrollikoda, et 20-st läbivaadatud rakenduskavast kaheksa puhul oli kahe ümberplaneerimise vaheline ajavahemik lühem kui viis kuud. Näiteks ühest Tšehhi ERFi rakenduskavast („Ettevõtted ja innovatsioon“) oli kaheksa erinevat versiooni, millest kaks esitati 2013. aastal ja kaks 2015. aastal. Joonisel 7 on esitatud ülevaade programmitöö perioodil 2007–2013 iga rakenduskava kohta esitatud versioonide arvust.

Joonis 7

Iga rakenduskava kohta esitatud versioonide arv

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

48

Ümberplaneerimine võimaldab liikmesriikidel oma tegevust kohandada, et võtta arvesse muutusi kohapealsetes oludes ja ELi poliitikas. Sage ümberplaneerimine seab aga kahtluse alla nende analüüside usaldusväärsuse, mis on aluseks programmitöö protsessile (nt esmaste vajaduste analüüs ja eelhindamine) ja hilisemale läbivaatamisele.

Ümberplaneerimine tõi kaasa olulisi muudatusi prioriteetsete suundade rahalistes eraldistes, mida tulemusnäitajate sihtväärtustes alati ei kajastatud

49

Üks sagedasi rakenduskavade ümberplaneerimise viise on rahaeraldiste ümberpaigutamine rakenduskavade vahel või ühe rakenduskava prioriteetsete suundade vahel. See võimaldab liikmesriikidel kanda vahendeid üle meetmetele, mille nõudlus rahastamise järele on suurem või mille rakendamine on lihtsam. Üldiselt nõuab rahaeraldiste oluline muutmine vastava muudatuse tegemist tulemusnäitajates ja sihtväärtustes, et oleks võimalik kindlaks teha, kas investeeritud vahendeid kasutati kulutõhusalt.

50

Valimisse kuulunud 20 rakenduskavast üheksa puhul kanti vahendeid üle teistele rakenduskavadele või saadi neilt vahendeid. Enamiku (üheksast kaheksa) puhul moodustas ümberpaigutatud summa vähem kui 10% algsest ELi toetusest rakenduskavale. Ühe Slovakkia rakenduskava („Konkurentsivõime ja majanduskasv“) puhul suurenes ELi toetus rakenduskavale aga 25,4%.

51

Liikmesriigid paigutasid vahendeid ümber ka prioriteetsete suundade vahel, mis mõnel juhul tõi kaasa märkimisväärseid muudatusi algselt kavandatud summades (vt 4. selgitus).

4. selgitus

ELi toetuse olulised ümberpaigutused prioriteetsete suundade vahel

Ühe Tšehhi ERFi rakenduskava („Ettevõtlus ja innovatsioon“) prioriteedi 3.2 („Ettevõtete arendamine“) rahastamist suurendati 52,2% (663 miljonilt eurolt üle 1 miljardi euroni) ja prioriteedi 3.4 „Innovatsioon“ rahastamist suurendati 35,8% (680,1 miljonilt eurolt 923,7 miljonile eurole), et kiirendada vahendite kasutamist.

Itaalia ERFi rakenduskava „Sitsiilia“ prioriteedi 6 („Kestlik linnaarendus“) rahastamist suurendati 17,5% (539,5 miljonilt eurolt 634 miljonile eurole), et kiirendada vahendite kasutamist.

52

Ühe Ungari rakenduskava puhul ei toonud rahaeraldiste muutmine kaasa tulemusnäitaja sihtväärtuse muutmist (vt 5. selgitus).

5. selgitus

ELi toetuse olulised ümberpaigutused prioriteetsete suundade vahel ilma tulemusnäitaja sihtväärtuse proportsionaalse kohandamiseta

Ungari ERFi keskkonna ja energeetika rakenduskava vaadati läbi neli korda. 2012. aastal paigutati vahendeid ümber teisest rakenduskavast, 2013., 2015. ja 2016. aastal aga paigutati vahendeid ümber prioriteetsete suundade vahel. Vahendid suunati ümber sellistele prioriteetidele, mille projekte on võimalik kiiremini rakendada. Sellest tulenevalt suurenes ELi osalus prioriteedi 5 („Energiatõhusus“) rahastamises 390% (131,2 miljonilt eurolt 642,6 miljonile eurole). Samal ajal vähendati näitaja „energiatõhususe abil säästetud energiaressursid“ sihtväärtust 2012. aastal vähem kui kolmandikuni – 11 petadžaulilt 2,7 petadžaulile aastas –, kuid seda ei vaadatud pärast prioriteetsele suunale täiendavate vahendite eraldamist üle.

53

Eespool toodud näited osutavad sellele, et keskendumine vahendite kasutamisele ja raha kiirele kulutamisele ohustab ELi vahenditega paremate tulemuste saavutamist.

ELi kaasrahastamismäära suurendamine parandab vahendite kasutamist, kuid vähendab ELi vahenditest saadavat väärtust

54

ELi kaasrahastamismäära suurendamine aitab liikmesriikidel vahendite kasutamist kiirendada ja vähendab summat, mida ohustab kulukohustustest vabastamise risk. Sel viisil võib liikmesriigile muudetud määra alusel hüvitada kõik varem deklareeritud kulud. Kaasrahastamismäära suurendamine võimaldab tagasiulatuvalt vahendite kohest ja kiiret kasutamist.

55

Kaasrahastamismäära suurendamine vähendab survet riigi eelarvele, kuna liikmesriigi algne rakenduskava jaoks kavandatud panus väheneb, kuid see vähendab ka rakenduskava üldist väärtust. See tähendab, et sekkumiste ulatus (arv või suurus) väheneb samuti, välja arvatud juhul, kui liikmesriigid jätkavad algselt riigi tasandil kavandatud rahaliste vahendite investeerimist. See võib avaldada negatiivset mõju rakenduskavade abil saavutatavatele eesmärkidele ja tulemustele, mis omakorda mõjutab väärtust, mida on võimalik väljamakstud ELi vahenditega luua.

56

Rohkem kui pooled kontrollikoja valimisse kuulunud rakenduskavadest (20-st 11) olid algusest peale kavandatud määrusega lubatud ELi maksimaalse kaasrahastamismääraga43. Kaheksa rakenduskava puhul kaasrahastamismäära perioodi jooksul suurendati. Tabelis 2 on esitatud ELi kaasrahastamismäära suurenemine ja riikliku toetuse vähenemine. Nende kaheksa rakenduskava puhul vähenes riiklik toetus kokku 4,8 miljardi euro võrra.

Tabel 2

Kaasrahastamismäära suurenemisest tingitud riikliku toetuse vähenemine

Liikmesriik Rakenduskava ELi esialgne kaasrahastamismäär
(%)
ELi muudetud kaasrahastamismäär
(%)
Riikliku toetuse vähenemine
(miljonites eurodes)
Rumeenia Keskkond 80 85 302,1
Bulgaaria Keskkond 81 85 75,5
Hispaania Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon ettevõtete jaoks ja nende poolt – tehnoloogiafond 67 75 356,8
Teadmistepõhine majandus 70 80 259,0
Itaalia Calabria FSE 50 75 286,8
Julgeolek arengu hüvanguks 50 75 386,0
Calabria 50 75 999,4
Sitsiilia 50 75 2179,8
  Kokku     4845,4

Märkus: ELi kaasrahastamise sätestatud ülemmäär on Bulgaaria ja Rumeenia puhul 85%, Hispaania puhul 80% ja Itaalia puhul 75%.

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Liikmesriigid võtsid kasutusele erasektori osaluse, et vahendite kasutusmäära suurendada, kuid selle tagajärjel vähenes sekkumiste arv

57

Liikmesriikide osa kaasrahastamises võib seisneda üksnes riigi avaliku sektori toetuses või sisaldada ka erasektori toetust. Kui programm sisaldab erasektori toetust, võetakse rakenduskava rahastamiskavas44 arvesse erasektori toetusesaajate eraldatavaid vahendeid.

58

Erasektori osaluse suurenemine võib aidata vahendeid kiiremini kasutada, kuna see täiendab riigi avaliku sektori kulusid, mis hüvitatakse ELi kaasrahastamise raames, ja/või asendab ELi kaasrahastamise saamiseks vajalikku avaliku sektori toetust. Mõju on kohene ja sellel on ühekordne positiivne toime ELi vahendite kasutamisele, suurendades rahastamiskõlblike kulude summat. Et aga osa erasektori panusest moodustavad kulutused, mida oleks tehtud ka ilma avaliku sektori toetuseta, siis avaliku sektori osaluse asendamine erasektori omaga vähendab kokkuvõttes liikmesriikide investeeringuid. Nagu eespool märgitud (vt punkt 55), vähendab see sekkumiste ulatust ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide täitmisel.

59

Programmitöö perioodi alguses ei sisaldanud valimisse kuulunud 20 rakenduskavast mitte ühegi rahastamiskava erasektori osalust. Perioodi lõpuks sisaldas erasektori osalust viis rakenduskava, mis aga ühtlasi vähendas riigi avaliku sektori panust. Tabelis 3 esitatakse kaasatud erasektori panus ja selle genereeritav teoreetiline ELi panus

Tabel 3

Erasektori osalus, mis asendab avaliku sektori toetust, ja ELi teoreetiline genereeritud panus

Liikmesriik Rakenduskava Erasektori panus
(miljonites eurodes)
Kaasrahastamismäär
(%)
Erasektori osaluse abil genereeritud ELi teoreetiline panus
(miljonites eurodes)
Hispaania Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon ettevõtete jaoks ja nende poolt – tehnoloogiafond 500,5 75 375,4
Tšehhi Vabariik Ettevõtted ja innovatsioon 472,5 85 401,6
Keskkond 97,2 85 82,7
Ungari Keskkond ja energeetika 85,1 85 72,3
Põhja-Ungari 54,2 85 46,0

Märkus: Erasektori kulutuste kaasamisel saadava ELi teoreetilise panuse arvutamiseks kohaldatakse erasektori panuse suhtes ELi kaasrahastamismäära. Erasektori kulutuste lõplik osa selgub alles sulgemise käigus.

Allikas: kontrollikoda komisjoni esitatud andmete põhjal.

Projektide etappideks jagamine vähendab kulukohustustest vabastamise riski, kui projektid ei ole sulgemisel täielikult lõpule viidud

60

Perioodi 2007–2013 õigusraamistikus nähti ette suurprojektide45 rakendamine kahe programmitöö perioodi jooksul, st projekti jagamine perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 vahel kahte etappi46. Kuigi üldmäärusega nähti ette üksnes suurprojektide etappideks jagamine, mindi sulgemist käsitlevates komisjoni suunistes kaugemale ja laiendati etapiviisilise rakendamise põhimõtet ka projektidele, mis ei ole suurprojektid ja mille väärtus on vähemalt 5 miljonit eurot47.

61

Etappideks jagamise kasu seisneb selles, et see vähendab riski, et 31. märtsi 2017. aasta (sulgemisdokumentide esitamise tähtpäev) või hiljemalt 31. märtsi 2019. aasta seisuga48 mittetoimivad suurprojektid loetakse toetuskõlbmatuks ja vastavad ELi vahendid jäävad kasutamata. 14-st49 valimisse kuulunud rakenduskavast üheksa raames jagati suurprojektid või üle 5 miljoni euro küündivad projektid etappideks. Etappideks jagamine vähendas nende projektide puhul riski, et ELi kaasrahastamist summas 4,5 miljardit eurot (3,8 miljardit eurot suurprojektidele ja 0,7 miljardit projektidele, mis ei ole suurprojektid ja mille väärtus ületab 5 miljonit eurot) programmitöö perioodi 2007–2013 jooksul ei kasutata.

62

Ehkki projektide etappidesse jagamine on vahendite kasutamise seisukohast kasulik ja näitab, et projekti rakendamine ei lõpe programmi lõppedes, selgus hiljutise auditi käigus, et ühtekuuluvuse valdkonnas on etapiviisiline rakendamine keerulisem ja piiravam kui maaelu arengu poliitikas, hoolimata sellest, et tegemist on väga sarnaste poliitikavaldkondadega50.

Tagasiulatuvaid projekte rakendati ELi vahendite kasutamiseks, kuid need kujutavad endast märkimisväärset tühimõju riski

63

Tagasiulatuvad projektid või toimingud on lõpule viidud või nende kulud kantud enne ELi kaasrahastamise ametlikku taotlemist või heakskiitmist, st neid rahastatakse tagasiulatuvalt. Tagasiulatuvad projektid on üks võimalus vahendite kasutamiseks, esitades uusi kulusid või asendades rahastamiskõlbmatud kulud.

64

Tagasiulatuvate projektidega kaasnevad ilmsed kulutõhususega seotud riskid, sest sellised projektid valitakse sageli välja, algatatakse või viiakse ellu ilma, et need oleksid otseselt seotud programmi eesmärkidega või ELi abi puudutavate spetsiifiliste õiguslike nõuetega. Oma suunistes ELi tagasiulatuva abi kohta51 ei soovita komisjon neid kasutada, kuna nendega kaasneb suur oht, et asjaomaseid liidu ja riiklikke eeskirju ei täideta.

65

Kuna tagasiulatuvad projektid on liikmesriigi vahenditega juba ellu viidud, tekitab see ka kahtlusi, kas ELi toetuse kasutamine nende projektide kaasrahastamiseks toodab lisaväärtust. Samuti kaasneb sellega tühimõju oht, kuna neid projekte oleks rakendatud ka ilma ELi rahastamiseta.

66

Neljast külastatud liikmesriigist kolm (Itaalia, Ungari ja Rumeenia) teatasid, et kasutasid tagasiulatuvaid projekte (vt 6. selgitus).

6. selgitus

Tagasiulatuvate projektide ja kulude kasutamine

Itaalia rakenduskava „Sicilia“ korraldusasutus märkis, et 2014. aastal moodustasid tagasiulatuvate projektide rahastamiskõlblikud kogukulud 437,3 miljonit eurot. Selliste kulude suuruseks 2015. aastal prognoosis korraldusasutus 250 miljonit eurot.

Kahe Ungari rakenduskava („Transport“ ja „Keskkond ja energeetika“) kindlakstehtud tagasiulatuvate projektide rahastamiskõlblike kulude kogusummaks märkisid riiklikud ametiasutused vastavalt 195,1 ja 74.5 miljonit eurot.

Rumeenia rakenduskava „Inimressursid ja areng“ puhul märkisid riiklikud ametiasutused, et kindlaks tehti seitse tagasiulatuvat projekti, mille rahastamiskõlblikud kogukulud olid 166,7 miljonit eurot. Nende projektide rahastamiseks paigutati 110 miljonit eurot teatavatest prioriteetsetest suundadest ümber sellisesse prioriteetsesse suunda, kuhu tagasiulatuvad projektid võiksid sobida.

67

Liikmesriigid ei ole kohustatud tagasiulatuvalt deklareeritud kuludest komisjonile teatama. Seetõttu ei ole komisjon teadlik tagantjärele deklareeritud kulude mahust ja rahalisest mõjust, ehkki sellise rahastamisega kaasnevad ilmsed riskid. Kontrollikoja kinnitava avalduse jaoks tehtud töö näitab, et paljud liikmesriigid kasutavad tagasiulatuvaid kulusid ja et tagasiulatuvate projektide ELi-poolne kaasrahastamine on perioodil 2007–2013 tõenäoliselt märkimisväärne.

68

Eelarveaasta 2015 aastaaruande koostamise käigus leidis kontrollikoda tagasiulatuvate projektide kulutustega seotud vigu (vt 7. selgitus). Ühes varasemas aruandes on kontrollikoda märkinud, et sellistes projektides on vearisk suurem kui tavapärasel viisil valitud projektides52.

7. selgitus

Tagasiulatuva projekti raames kantud rahastamiskõlbmatud kulud

Üks Itaalia projekt kohaliku kanalisatsioonivõrgu parandamiseks kiideti heaks ja rahastati riiklikest ressurssidest. Projekti kulud summas 2,5 miljonit eurot lisati seejärel rakenduskava „Campania“ kuludesse kui tagasiulatuvalt kaasrahastatava projekti kulud.

Auditi käigus leidis kontrollikoda muudatuse ühe riigihanke lepingu ulatuses, mis tähendas asjaomaste sätete rikkumist. Seetõttu loeti ligi 30% deklareeritud kuludest rahastamiskõlbmatuks ja neid ei oleks tohtinud kaasrahastamiseks deklareerida.

69

Programmitöö perioodi 2014–2020 puhul on tagasiulatuvate projektide kasutamist mõnevõrra piiratud. ELi rahastamist võivad saada toimingud (koosnevad ühest või mitmest projektist), mille raames on hakatud kulusid kandma, kuid mida ei ole füüsiliselt lõpule viidud või täielikult rakendatud enne, kui toetusesaaja esitab korraldusasutusele programmi raames rahastamistaotluse53. Rahastamiskõlbmatute kulude oht ja ELi kaasrahastamise lisaväärtuse küsimus jääb aga püsima.

Ehkki rahastamiskõlblikkuse perioodi pikendati, jäi 8% rahastamisvahenditele eraldatud summadest kasutamata ja kapitali ringlus seega saavutamata

70

Programmitöö perioodil 2007–2013 võisid liikmesriigid rahalised vahendid ajutiselt ära kasutada, suunates need mõnda rahastamisvahendisse, ning komisjon hüvitas sellised kulud. Seeläbi välditi rakendusetapis kulukohustuste vabastamise riski. Lisaks pikendas komisjon vahendite kasutamise hõlbustamiseks rahastamisvahenditest lõppsaajatele tehtavate väljamaksete rahastamiskõlblikkuse perioodi 2015. aasta 31. detsembrilt 2017. aasta 31. märtsini54. Sellest tulenevalt tehti lõppsaajatele täiendavaid makseid 1,6 miljardi euro suuruses summas55. Kontrollikoda on seda küsimust varasemates aruannetes käsitlenud56.

71

Rahastamisvahendite kasutamise suur eelis on kapitali ringluse efekt, st võimalus, et rahastamisvahenditesse tehtud sissemakseid saab kasutada rohkem kui ühe korra. Seepärast on oluline, et programmitöö perioodi vältel kasutataks rahastamisvahenditesse paigutatud summasid täies mahus, mis võimaldab kapitali ringluse efektil realiseeruda.

72

Kontrollikoda on varem märkinud, et madal väljamaksemäär eelkõige programmitöö perioodi 2007–2013 esimestel aastatel piiras kapitali ringluse efekti saavutamist57. 2017. aasta oktoobris esitas komisjon aruande rahastamisvahendite rahalise rakendamise kohta 31. märtsi 2017. aasta ehk sulgemise seisuga. Aruandes toodud arvnäitajate dokumentaalne kontrollimine tõi ilmsiks mitmeid vastuolusid ja ebatäpsusi liikmesriikide aruandluses58. Kuna sulgemisprotsess on veel pooleli, peaks komisjonil olema võimalik kontrollida rakenduskavade sulgemiseks kasutatud arvnäitajate usaldusväärsust.

73

Liikmesriikide poolt komisjonile sulgemise seisuga esitatud andmete põhjal hindab kontrollikoda siiski, et umbes 8% (st 0,9 miljardit eurot 11,3 miljardist eurost) rahastamisvahenditesse tehtud maksetest ei kasutatud ära 31. märtsi 2017. aasta tähtajaks ning tuleb ELi eelarvesse tagastada59. Need summad võib kehvade tulemustega rahastamisvahendite prioriteetsest suunast teise prioriteetsesse suunda üle kanda, tingimusel, et olemas on piisavalt lisakulusid vastavalt sulgemist käsitlevates suunistes toodud 10% paindlikkuse eeskirjale. Nende rakenduskavade puhul, kus kirjeldatud tingimused ei ole täidetud, tuleb rakenduskavale tagastatud vahendid (või osa neist) ELi eelarvesse tagasi maksta. Rakenduskavadele tagastatud vahendite puhul jäi kapitali ringluse efekt saavutamata ja sellega kaasnevad haldustasud, mis on küll rahastamislepingutega kooskõlas, ei tootnud ELi eelarve jaoks mingit lisaväärtust.

Rahastamiskõlblikkuse perioodi lõpus tehtud lepingulised ettemaksed võivad ohustada kulutõhusust ja nõuetele vastavust

74

Lepinguliste ettemaksete kasutamine on tavapärane turutava, mis võimaldab töövõtjal katta esialgsed kulud, mis on vajalikud teenuste osutamiseks või ehitustööde teostamiseks vajalike vahendite hankimiseks. Komisjoni hinnangul moodustavad sellised ettemaksed tavaliselt 10–40% lepingu väärtusest.

75

Ettemakse on rahastamiskõlblik kulu, kui see maksti töövõtjale välja 31. detsembriks 2015 ja muudeti enne 31. märtsi 2017 tegelikeks kuludeks. Samuti peab see olema kooskõlas riigisiseste õigusnormide ja lepinguliste kohustustega. Rahastamiskõlblikkuse perioodi lõpu (31. detsember 2015) poole heaks kiidetud projektide puhul võib aga vajadus lõpetada projektid sulgemistähtajaks (31. märts 2017) kaasa tuua vahendite eraldamise projektidele selle alusel, kui kiiresti nad suudavad vahendid ära kasutada, mitte selle alusel, kui häid tulemusi on nendega võimalik saavutada.

76

Neljast külastatud liikmesriigist kaks (Tšehhi Vabariik ja Ungari) kasutasid vahendite parema ärakasutamise huvides lepingulisi ettemakseid. Näiteks Tšehhi korraldusasutus märkis, et 2016. aasta septembris oli rakenduskavale „Keskkond“ makstud ettemaksuarvete alusel ELi toetust 133 miljonit eurot. See moodustas umbes 5% kõigist 2014. ja 2015. aastal kasutatud vahenditest (vt 8. selgitus).

8. selgitus

Ettemaksed, mis moodustavad suure osa lepingu väärtusest

Tšehhi rakenduskava „Keskkond“ puhul kasutati lepingulisi ettemakseid, et vältida kulukohustustest vabastamist ja parandada vahendite kasutamist. Ajavahemikus 2013. aasta novembrist kuni 2016. aasta märtsini leevendati riiklikke õigusnorme järk-järgult ning toetusesaajaid kutsuti üles kasutama ettemakseid ja toetati neid selles. 2014. ja 2015. aastal oli lubatud teha lepingulisi ettemakseid 90% ulatuses lepingu väärtusest, ilma tõendavaid arveid esitamata. Pärast 2015. aasta novembrit oli lubatud teha ettemakseid 100% ulatuses lepingu väärtusest, ehkki riiklikud ametiasutused märkisid, et kulude kinnitamine ei olnud võimalik ilma tõendita arve tasumise kohta. See ületab määra, mille komisjon määratles turutavana (vt punkt 74). Vahendite kasutamise seisukohalt suurendab ettemakse suur osakaal riski, et ettemakset ei kasutata ära tähtajaks, mis võib põhjustada ELi vahendite kaotsimineku või ebakorrektse väljamaksmise.

77

Kontrollikoda on varem osutanud, et lepinguliste ettemaksete deklareerimine (eriti kui need moodustavad suure osa lepingu summast) toob kaasa ohu, et rakenduskava sulgemisel avastatakse rahastamiskõlbmatuid kulusid. Kuna ettemakseid võib tegelikeks kuludeks muuta kuni 31. märtsini 2017, siis mida lähemal tähtajale tegelikke kulusid kantakse, seda vähem on auditeerimisasutustel aega neid kontrollida ja nende rahastamiskõlblikkust kinnitada60.

78

Liikmesriigid olid kohustatud lepinguliste ettemaksete üle järelevalvet tegema, kuid ei pidanud sellest komisjonile aru andma. Seetõttu ei ole komisjonil teavet nende üldise kasutuse ja mõju kohta. Auditi ajal leidis kontrollikoda, et Ungari ei jälginud lepinguliste ettemaksete kasutamist ega mõju.

Üldiselt on veamäär alates 2007. aastast ühtekuuluvuse valdkonnas langenud, ehkki tagasiulatuvad projektid põhjustasid mõningaid vigu

79

Kontrollikoda analüüsis ühtekuuluvusvaldkonna kontrolliraamistikus programmitöö perioodil 2007–2013 tehtud muutusi ja seda, kuidas need veamäära mõjutasid. Samuti hinnati, kas keskendumine vahendite ärakasutamisele, eriti programmitöö perioodi lõpus, põhjustas rohkem vigu.

80

Kontrollikoja poolt alates 2007. aastast teatatud veamäärade uurimine näitab perioodi 2007–2013 kulude veamäära märkimisväärset vähenemist võrreldes eelmise programmitöö perioodiga. Aastail 2011–2016 veamäär pidevalt langes, mistõttu oli kõige tõenäolisem veamäär 2016. aastal 4,8% (alumine veapiir 3,1%; 2007. ja 2008. aastal oli see perioodi 2000–2006 maksete puhul 11%).

81

Veamäära muutumise põhjuseks võib pidada mitut tegurit. Nagu eespool märgitud, on mõned vahendite kasutamise parandamiseks võetud meetmed, nagu tagasiulatuvate projektide kasutamine (vt 7. selgitus), vigu tekitanud. Teisest küljest on muud olulised tegurid, nagu üldised täiustused liikmesriikide juhtimis-, kontrolli- ja järelevalvesüsteemides ning komisjonipoolne ennetus- (maksete katkestamine ja peatamine) ja parandusmeetmete rakendamine programmitöö perioodil 2007–2013, veamäära vähendanud.

Järeldused ja soovitused

82

Ühtekuuluvuspoliitika puhul jagatakse mitmeaastase finantsraamistiku kulutuste maksimaalne summa liikmesriikide kaupa iga-aastasteks eraldisteks. Sellised eraldised hõlbustavad programmitöö protsessi ja võimaldavad rakenduskavade raames eesmärgid eelnevalt kindlaks määrata. Kontrollikoda täheldas siiski, et on keeruline saada häid tulemusi kavadest, mille puhul on vahendid liikmesriikidele eelnevalt eraldatud ja vahendite kasutamine on esmatähtsal kohal, muutudes seega omaette eesmärgiks. Selleks et keskenduda heade tulemuste saavutamisele, on äärmiselt oluline, et liikmesriigid väldiksid olukorda, kus märkimisväärne osa vahenditest on programmitöö perioodi lõpus veel kasutamata, kuna vajadus raha kiiresti ära kulutada võib kaasa tuua kulutõhususe aspektide ebapiisava arvessevõtmise. Seega on vahendite ärakasutamine poliitikaeesmärkide saavutamiseks oluline, kuid mitte eesmärk omaette.

83

Kahel viimasel programmitöö perioodil tähendas õigusraamistiku hiline vastuvõtmine ka rakenduskavade hilinenud vastuvõtmist. See lükkas paratamatult edasi eraldatud vahendite rakendamist ja põhjustas esimestel aastatel maksete väikest mahtu. Komisjon on üles kutsunud sõlmima varajast poliitilist kokkulepet 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku kohta, et tagada riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele õigus- ja rahastamisalane kindlus ning võimaldada rakendamist alustada kohe programmitöö perioodi alguses (vt punktid 1619).

84

Lisaks eespool nimetatud edasilükkavale mõjule oli üks kulutuste tegemise aeglase alguse põhjuseid ka see, et programmitöö perioodi keskel kasutasid liikmesriigid ikka veel eelmise perioodi vahendeid (vt punkt 22). Seetõttu soovitas kontrollikoda ühes varasemas eriaruandes komisjonil 2020. aasta järgseks perioodiks tehtavates seadusandlikes ettepanekutes tagada, et toetuskõlblikkuse perioodid ei kattuks enam järgnevate programmitöö perioodidega ja et rakenduskavade sulgemine viidaks lõpule kiiresti pärast toetuskõlblikkuse perioodi lõppu61.

85

Rakenduskavade sujuvaks ja stabiilseks rakendamiseks kogu programmitöö perioodi jooksul tuleks varakult võtta meetmeid, mille abil vahendite kasutamist kiirendada. Mõned liikmesriigid ja komisjon tegid vahendite kasutamisega seotud probleemid kindlaks suhteliselt varakult programmitöö perioodi 2007–2013 alguses. Komisjon hakkas aga terviklikku meetmete kogumit rakendama alles 2014. aasta novembris ehk ligikaudu aasta enne rahastamiskõlblikkuse perioodi lõppu, moodustades rakkerühma nende liikmesriikide abistamiseks, kelle üldine kasutusmäär oli alla ELi keskmise (vt punktid 3435).

86

Liikmesriigid rakendasid mitut meedet, sealhulgas neid, mille oli kindlaks määranud parema rakendamise rakkerühm, ja ühe aasta jooksul suutsid nad oma kasutusmäära suurendada, mõnel juhul rohkem kui 20 protsendipunkti võrra. 2018. aasta alguses oli ELi vahendite keskmine kasutusmäär 97,2%. Mitu liikmesriiki ei suutnud kõiki olemasolevaid vahendeid ära kasutada ja 2017. aasta lõpus oli kasutamata vahendeid 4,4 miljardit eurot. Lõplik kasutusmäär ja kasutamata jäänud vahendite lõplik summa selgub pärast sulgemisprotsessi lõppu (vt punkt 28).

87

Kontrollikoja töö näitas, et komisjoni ja liikmesriikide poolt vahendite kasutamise kiirendamiseks võetud meetmed keskendusid peamiselt vahendite kasutamisele ja seaduslikkusele, kuid neis ei võetud nõuetekohaselt arvesse tulemuslikkuse aspekte. Mõne kasutatud meetme kohta näitas kontrollikoja valim järgmist:

 • rakenduskavu vaadati sageli üle, mis tõi kaasa olulisi muudatusi esialgsetes kavades ja seadis kahtluse alla programmitöö aluseks olevate analüüside usaldusväärsuse ning rakenduskava ja ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide saavutamise suutlikkuse (vt punktid 4359);
 • külastatud liikmesriigid olid kindlaks teinud tagasiulatuvaid kulusid ligikaudu ühe miljardi euro suuruses summas. Kui arvesse võtta kõiki perioodi 2007–2013 rakenduskavasid, on selliste projektide väärtus tõenäoliselt veel tunduvalt suurem. Seda tüüpi projektidel on suur tühimõju oht (neid oleks olnud võimalik rakendada ilma ELi rahastamiseta) ja seetõttu toodavad nad vähe ELi lisaväärtust (vt punktid 6369);
 • ettemaksed, nagu vahendite paigutamine rahastamisvahenditesse, aitasid parandada vahendite kasutamist programmitöö perioodi jooksul, kuid aeglane rakendamine vähendas nende kapitali ringluse efekti. Rahastamiskõlblikkuse perioodi lõpuks oli kasutamata jäänud ligikaudu üks miljard eurot. Seega jäi nende vahendite puhul kapitali ringluse efekt saavutamata ja sellega kaasnevad haldustasud, mis on küll rahastamislepingutega kooskõlas, ei tootnud ELi eelarve jaoks mingit lisaväärtust (vt punktid 7073).
 • ka lepingulised ettemaksed aitasid vahendite kasutamist parandada. Rahastamiskõlblikkuse perioodi lõpu poole heaks kiidetud projektide puhul võib aga projektide sulgemistähtajaks lõpetamise vajadus kaasa tuua vahendite eraldamise projektidele selle alusel, kui kiiresti nad suudavad vahendid ära kasutada, mitte selle alusel, kui häid tulemusi on nendega võimalik saavutada. Lisaks tuleb märkida, et mida lähemal rahastamiskõlblikkuse tähtajale tegelikke kulusid kantakse, seda vähem on auditeerimisasutustel aega nende rahastamiskõlblikkuse kontrollimiseks (vt punktid 7478).
88

Parema rakendamise rakkerühm oli jälginud liikmesriikide edusamme vahendite kasutamise parandamiseks kokku lepitud meetmete rakendamisel. Viis, kuidas liikmesriigid tulemustest aru andsid, raskendas siiski ülevaate saamist kõigist rakendatud meetmetest ja iga meetme mõjust. Mõne meetme puhul (nt tagasiulatuvad projektid ja lepingulised ettemaksed) ei nõua õigusraamistik liikmesriikidelt komisjonile aruannete esitamist. Need kaks tegurit takistasid komisjonil tervikliku ülevaate saamist kasutatud meetmetest ja nende individuaalsest finantsmõjust (vt punktid 37, 67 ja 78).

89

Ehkki surve raha perioodi 2007–2013 lõpus ära kasutada põhjustas mõningaid vigu, vähenes ühtekuuluvuspoliitika hinnanguline veamäär aastail 2011–2016 võrreldes 2007. ja 2008. aastaga pidevalt. See võib tuleneda mitme teguri koosmõjust (vt punktid 8081).

90

Programmitöö perioodi 2014–2020 rakenduskavade elluviimine käivitus aeglasemalt kui eelmisel programmitöö perioodil. Arvestades nii seda kui asjaolu, et rakendamisel kogeti raskusi ka perioodil 2007–2013, on tõenäoline, et liikmesriikidel esineb vahendite kasutamisega raskusi ka perioodil 2014–2020 (vt punktid 2326).

1. soovitus. Õigusraamistiku ja programmidokumentide ajakava

Komisjon peaks koostama ajakava, mis sisaldaks peamisi vahetähtaegu (nt õigusraamistiku ettepaneku esitamiseks ja vastuvõtmiseks), tagamaks, et rakenduskavade elluviimine saaks alata õigeaegselt ehk programmitöö perioodi alguses. Komisjon peaks ajakava kokkuleppe saavutamiseks nõukogule ja Euroopa Parlamendile esitama.

Soovituse elluviimise tähtaeg: kohe (2020. aasta järgse õigusraamistiku puhul).

2. soovitus. Hästi põhjendatud taotlused rakenduskavade läbivaatamiseks (võttes arvesse ka tulemustele avalduvat mõju)

Komisjon peaks enne rakenduskavade läbivaatamist puudutavate otsuste vastuvõtmist tagama, et tulemuslikkuse põhielementide puhul

 1. põhineks taotlus usaldusväärsel ja põhjalikul hindamisel, mis käsitleb rakenduskava ja prioriteetse suuna rakendamist ning sellega seotud vajadusi läbivaatamise ajal;
 2. oleks läbivaatamise peamine eesmärk paremate tulemuste saavutamine ning muutused prioriteetide rahastamises kajastuksid ka tulemusnäitajates.

Soovituse elluviimise tähtaeg: alates liikmesriikide uutest taotlustest rakenduskavade läbivaatamiseks.

3. soovitus. Võimalused teabe hankimiseks, mis võimaldab vahendite kasutamist paremini jälgida

Komisjon peaks tagama vahendid, mis võimaldavad tal

 1. hankida teavet, mis on vajalik selleks, et teha põhjalikku ja kõikehõlmavat järelevalvet vahendite kasutamise üle rakenduskavade kaupa;
 2. kindlaks teha nii aeglase kui kiire vahendite kasutamise põhjused, pidades silmas kulude seaduslikkuse ja korrektsuse nõuet ning vahendite tõhusa kasutamise olulisust;
 3. hinnata eelnevalt meetmete vajadusi ja mõju vahendite kasutamise parandamisele, et otsustada, kas neid kasutada või mitte.

Soovituse täitmise tähtaeg: a) ja b) puhul 2018. aasta lõpp; c) puhul 2020. aasta lõpp.

4. soovitus. Keskenduda tulemuslikkusele ja heade tulemuste saavutamisele

Komisjon peaks tagama, et liikmesriikidele ja rakenduskavadele programmitöö perioodi 2014–2020 rakendamise (näiteks rakenduskavade läbivaatamise) kiirendamiseks mõeldud sihipärase toetuse andmisel on võetud meetmete põhirõhk heade tulemuste saavutamisel.

Soovituse elluviimise tähtaeg: viivitamatult.

II auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Iliana IVANOVA, võttis käesoleva aruande vastu 30. mai 2018. aasta koosolekul Luxembourgis.

Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner LEHNE

Lisa

Ülevaatamiseks valitud rakenduskavade loetelu

Liikmesriik Rakenduskava Fond Sai rakkerühmalt abi
Bulgaaria Keskkond (2007BG161PO005) ÜF ja ERF x
Tšehhi Vabariik1 Keskkond (2007CZ161PO006)2 ÜF ja ERF x
Kesk-Böömimaa (2007CZ161PO009) ERF  
Ettevõtted ja innovatsioon (2007CZ161PO004) ERF  
Inimressursid ja tööhõive (2007CZ05UPO001)2 ESF  
Ungari1
Keskkond ja energeetika (2007HU161PO002)2 ÜF ja ERF x
Põhja-Ungari (2007HU161PO006) ERF  
Transport (2007HU161PO007)2 ÜF ja ERF x
Itaalia1
Calabria (2007IT161PO008) ERF x
Julgeolek arengu hüvanguks (2007IT161PO007)2 ERF  
Sitsiilia (2007IT161PO011)2 ERF x
Calabria FSE (2007IT051PO002) ESF  
Rumeenia1 Inimressursside valdkondlik areng (2007RO051PO001)2 ESF x
Majanduse konkurentsivõime suurendamine (2007RO161PO002)2 ERF x
Keskkond (2007RO161PO004)2 ÜF ja ERF x
Slovakkia Konkurentsivõime ja majanduskasv (2007SK161PO006) ERF x
Transport (2007SK161PO004) ÜF ja ERF  
Haridus (2007SK05UPO001) ESF x
Hispaania Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon ettevõtete jaoks ja nende poolt – tehnoloogiafond
(2007ES16UPO001)
ERF  
Teadmistepõhine majandus (2007ES16UPO003) ERF  

1 Kohapeal külastatud liikmesriigid.

2 Põhjalikult üle vaadatud rakenduskavad.

Komisjoni vastused

Kokkuvõte

I

Komisjon jälgib rakendamist liikmesriikide ja programmi ning vajaduse korral ka projekti tasandil. Rakendamise osana jälgib komisjon tähelepanelikult ka rahalist rakendamist, pöörates eriti suurt tähelepanu maksetele, mida EL on programmide jaoks teinud. Aastateks 2014–2020 ette nähtud andmeedastuskord võimaldab komisjonil saada üldisest rakendamisest, sealhulgas programmide väljunditest ja tulemustest, usaldusväärse ja ajakohase ülevaate.

III

Õigusraamistiku vastuvõtmise kuupäev oleneb suurel määral kaasseadusandjatest; perioodiks 2021–2027 esitas komisjon oma ettepaneku 30 kuud enne rahastamiskõlblikkuse perioodi kavandatavat algust. Komisjon rõhutab, et kuigi varajane vastuvõtmine on oluline programmi rakendamise alustamise seisukohalt, leidub seoses tulemuslikkuse ja vahendite kasutamismääraga asjakohasel ajavahemikul ka muid tegureid – neist on suurem mõju n+2/3 reeglil, eelmaksete määral või ametiasutuste määramise nõuetel.

IV

Keskmisega võrreldes suhteliselt hilja heaks kiidetud programmid suudavad olenevalt asjaoludest kaotatud aega ikkagi tasa teha ja saavutada perioodi lõpuks keskmisest parema vahendite kasutusmäära. N+2 reegel tagab eelarvedistsipliini parema järgimise ja motiveerib eelarvet kiiremini täitma. Rakendamiseks valmis olevate projektide loetelu on programmi tulemuslikkuse ja vahendite kasutuse seisukohalt samuti oluline edusamm.

V

Komisjon on parema rakendamise rakkerühma tulemustega rahul. 2014. aasta lõpus oli summa, mida ohustas kulukohustuste vabastamise risk, vahemikus 10–13 miljardit eurot, kuid sulgemise ajaks oli kulukohustustest vabastatud summa alla 5 miljardi euro. Komisjon abistab liikmesriike kättesaadavate vahendite kulutamisel ning tänu sellele oli perioodil 2007–2013 vahendite kasutusmäär 97 %, mis on 2 protsendipunkti enam kui perioodil 2000–2006.

VI

Komisjon soovitas liikmesriikidele, kellel oli probleeme vahendite ärakasutamisega, aastate 2007–2013 jaoks ette nähtud õigusraamistiku kohaseid meetmeid, mida kohandati vastavalt liikmesriikide oludele ja konkreetsetele programmidele. Lisaks olid need meetmed kooskõlas programmi eesmärkidega, sealhulgas selle näitajate, sekkumispõhimõtete, programmi puhul kasutatava valikumenetlusega jne. Seega ei olnud erandlik tähelepanu tulemustele vajalik ning oli vaja ainult tagada, et soovitatud tulemused tõepoolest saavutatakse. Levinud programmi juhtimise tava on, et kui programmil ilmneb vahendite väiksem kasutusmäär, keskendutakse selle probleemi lahendamiseks võetavate meetmetega kasutusmäärale, mis jääb olemasolevate eesmärkide piiresse. Lisaks leiab komisjon, et paindlikkus on ühtekuuluvuspoliitika oluline omadus. Aastakümnepikkuste programmide puhul on väga oluline teha muudatusi, et kajastada muutuvaid asjaolusid, esilekerkivaid väljakutseid ning uusi või kohandatud prioriteete.

VII

Komisjonil on kogu perioodi vältel tavapärase programmi juhtimise osana üksikasjalik ülevaade programmidest ja nende raames kasutatud meetmetest. Vajaduse korral kogub komisjon teavet programmi juhtimise seisukohalt oluliste küsimuste kohta, kui seda teavet ei esitata tavapärase aruandluse käigus.

VIII

Esimene taane. Komisjon nõustub selle soovitusega.

Teine taane. Komisjon nõustub selle soovitusega.

Kolmas taane. Komisjon nõustub selle soovitusega.

Neljas taane. Komisjon nõustub selle soovitusega.

Auditi ulatus ja lähenemisviis

1. selgitus. Kasutussuutlikkus on tulemuste saavutamise vahend, mitte eesmärk omaette

Komisjon on sellele kontrollikoja aastaaruande järeldusele juba 2013. aastal vastanud, öeldes järgmist:

„Komisjon märgib, et tulemuslikkuse kriteeriumid kuuluvad iga rahastatava projekti valikuprotsessi. Kaalutud valikukriteeriumide kohaldamise abil peaksid liikmesriigid suutma määrata kindlaks projektid, mis võiksid tulemuste saavutamisele kõige paremini kaasa aidata.“

Perioodi 2014–2020 puhul keskenduti õigusraamistikus rohkem tulemuslikkusele ja võeti kasutusele valdkondliku keskendumise nõuded, tulemuslikkuse raamistik ning varu- ja eeltingimused. Komisjoni koondettepaneku suhtes poliitilisele kokkuleppele jõudmine soodustas veelgi võimalusi teha makseid eelnevalt kindlaks määratud väljundite, täidetud tingimuste või saavutatud tulemuste alusel1.

Tähelepanekud

14

Komisjon märgib ka seda, et paralleelselt õigusraamistiku üle läbirääkimiste pidamisega alustab ta mitteametlikke programmialaseid läbirääkimisi, et võita edumaad ajaks, mil õigusraamistik on vastu võetud. Perioodil 2014–2020 põhines see protsess liikmesriikide esitatud seisukohtadel.

16

Komisjon rõhutab, et õigusraamistiku vastuvõtmise kuupäev oleneb peamiselt kaasseadusandjatest.

Perioodiks 2021–2027 esitas komisjon oma ettepaneku 30 kuud enne rahastamiskõlblikkuse perioodi kavandatavat algust. Komisjon ei saa siiski määrata kindlaks seda, kui kiiresti võtavad kaasseadusandjad vastuseadusandlikke ettepanekuid.

19

Komisjon rõhutab, et kuigi varajane vastuvõtmine on oluline programmi rakendamise seisukohalt, leidub seoses vahendite kasutamisega asjakohasel ajavahemikul ka muid tegureid. Keskmisega võrreldes suhteliselt hilja vastu võetud programmid suudavad saavutada perioodi lõpuks keskmisest parema vahendite kasutusmäära.

Programmitöö perioodi lõpuks saavutatud vahendite kasutusmäära seisukohalt on olulisem tegur see, kas programmide puhul kasutatakse n+2 või n+3 reeglit.

2. selgitus. Programmitöö perioodide 2007–2013 ja 2014–2020 rakenduskavad võeti vastu pärast perioodi algust

Komisjon märgib, et tema tegevuse tulemuslikkust programmidega seotud läbirääkimiste ja nende vastuvõtmise alal võrreldes eelmise programmiperioodiga on samuti võimalik hinnata, võrreldes esimest 12 kuud pärast õigusraamistiku vastuvõtmist. Kui võrrelda mõlemal perioodil 12 kuu pikkust perioodi alates asjakohaste õigusaktide pakettide vastuvõtmisest, siis saaks täpsema ülevaate. See tähendab, et ajavahemikul 2014–2020 võeti esimese 12 kuu jooksul pärast määruse vastuvõtmist vastu 40 % rakenduskavadest, võrreldes 6 %-ga rakenduskavadest sama ajavahemiku jooksul programmitöö perioodil 2007–2013.

21

Komisjon leiab, et vahendite kasutamine (ELi maksete tähenduses) on aeglasem, kuid perioodi 2014–2020 eelmaksete kogusummad on ka oluliselt suuremad kui perioodi 2007–2013 omad. See ei motiveeri liikmesriike esitama maksetaotlusi, eelkõige seetõttu, et selleks on vaja viia lõpule ametiasutuste määramine. Perioodil 2014–2020 ei soodusta üleminek n+2 reeglilt n+3 reeglile paraku samuti maksetaotluste kiiret esitamist. Seda selgitust toetab asjaolu, et neil kahel programmitöö perioodil kuni praeguseni on projektide valikumäär liikmesriikides samaväärne.

22

Komisjon leiab, et toetuskõlblikkuse perioodide kattumine on üks mitmest tegurist, mis soodustab viivitust järgneva perioodi rakendamisel. Mõju avaldavad ka muud olulised tegurid, nagu eelmaksete määr ja n+ reegel. Need tegurid avaldavad suurt mõju vahendite kasutamismäärale, nagu on näha ELi maksetest, kuid mitte tegelikule kohapealsele rakendamismäärale.

23

Komisjon leiab, et ei ole ohtu, et programmitöö perioodi 2014–2020 lõppedes oleks vahendite kasutusmäär väiksem kui see oli programmitöö perioodi 2007–2013 lõpus. Võttes arvesse n+3 reeglit, praeguseid valikumäärasid ja toetusesaajate tõendatud makseid, leiab komisjon, et on tõenäoline, et perioodil 2014–2020 saavutatakse samaväärne vahendite kasutusmäär, kui see oli perioodil 2007–2013. Lisaks märgib komisjon, et raamatupidamise aastaaruannete menetlus kehtestati aastateks 2014–2020 ette nähtud õigusraamistikuga (milles nõuti, et liikmesriikidel tuleb sellega harjuda) ja et eelmaksete suhteliselt kõrge määr ei paku piisavat motivatsiooni ELi maksetaotluste kiiremaks esitamiseks.

25

2016. aastal kehtestas komisjon täpse järelevalvekava perioodi 2014–2020 aeglaselt edenevate programmide jaoks.

26

Komisjon leiab, et projektide kvaliteet ei ole tingimata seotud täitmata kulukohustuste määraga. Komisjon viitab vastusele, mille ta andis Euroopa Kontrollikoja 2016. aasta aruande punktile 2.14.

28

Kuigi vahendite kasutusmäära on alati võimalik parandada, on komisjon arvamusel, et 97 % keskmine määr on samaväärne eelmiste perioodide määraga ja on selle tulemusega rahul. Täpsemalt öeldes ületab see vahendite kasutusmäär määra, mis registreeriti perioodil 2000–2006 ERFi ja ESFi programmi puhul (96 %).

Parema rakendamise rakkerühma töö ja rakkerühma koostöö liikmesriikide asjaomaste ametiasutustega avaldasid kulukohustustest vabastamisele ja vahendite kasutusmäärale positiivset mõju.

34

Komisjon rõhutab, et ta võttis liikmesriikide jaoks, kellel oli probleeme vahendite ärakasutamisega, mitmeid meetmeid nimetatud kuupäevast varem, võttes aluseks intensiivsed kahepoolsed valdkonnapoliitikaalased dialoogid. Kooskõlastatud kõrgetasemeline poliitiline tegevus, mis hõlmas süsteemselt kõiki liikmesriike, kellel oli probleeme vahendite ärakasutamisega, algas 14 kuud enne rahastamiskõlblikkuse perioodi lõppkuupäeva.

36

Meetmetega keskenduti peamiselt juba välja valitud projektide juhtimisele või projektikonkurssidele, mida oli juba kavas välja kuulutada. Seega oli peamine eesmärk kindlustada programmide strateegiliste eesmärkide täitmine.

37

Komisjon viitab oma vastusele, mille ta andis 1. selgitusele.

39

Komisjon märgib, et esimesed juhised suurprojektide etappideks jagamise kohta anti juba 2012. aastal ja need esitati liikmesriikidele COCOFi koosolekul (COCOF_12-0047-02-EN). Reegleid on täiendavalt selgitatud sulgemist käsitlevates suunistes, mis anti 2013. aastal ja mida muudeti 2015. aastal, et pakkuda liikmesriikidele õiguskindlust.

47

Komisjon on seisukohal, et ümberplaneerimine on vajalik vahend, et tagada kindlaks määratud sekkumiste paindlikkus peaaegu aastakümnepikkuse perioodiga programmide puhul.

Vastavalt õigusraamistikule eeldavad mitmed üksikasjalikud elemendid programmi muutmist ja liikmesriigid ei saa programmi muutmist vältida. See võimaldab komisjonil tagada, et sekkumiste fookus säilib ja programmi rakendamise aluspõhi püsib otstarbekohane (võrdle üldmääruse artiklis 37 loetletud elemente ja heaks kiidetud programmi elemente).

Liikmesriigid saavad ise otsustada, kui palju lisateavet võrreldes seadusega nõutava miinimumiga oma programmidesse lisada. Suurem arv üksikasju (toetusesaajate, sihtrühmade, suurprojektide kohta) eeldab tihedamat muutmist, kuid ilma, et strateegiline suund satuks kahtluse alla.

49

Perioodil 2014–2020 kontrollib komisjon hoolikalt kõiki programmide tulemuslikkusega seotud muudatusi ja geograafilised üksused hindavad koostöös hindamise pädevuskeskusega / hindamisüksusega põhjalikult põhjenduse usaldusväärsust. Mil iganes muudetakse rahastamise määra, kaalutakse, kas muuta ka näitajaid.

52

Vähendatud sihtväärtus lisati juba esimesel muutmisel 2012. aastal. See põhines näitajate ülevaatamisel, mille korraldasid Ungari ametiasutused, ja see esitati järelevalvekomiteele 2011. aasta novembris. Esimestest projektikonkurssidest saadud kogemused näitasid, et investeeringute tulemused olid väiksemad, kui rakenduskava koostamise ajal kalkuleeritud, ja need tuli viia kooskõlla tegelikkusega.

Lõpparuandes on märgitud, et lõpuks säästeti vähemalt 4,6 petadžauli. See on vähem kui 2007. aastal kavandatud, kuid kaks korda nii suur, kui 2012. aasta kavandatud tulemus, ja kooskõlas eelarve kahekordistamisega, võrreldes omavahel 2012. ja 2016. aastat.

5. selgitus. ELi toetuse olulised ümberpaigutused prioriteetsete suundade vahel ilma tulemusnäitaja sihtväärtuse proportsionaalse kohandamiseta

Esimene muudatus tehti 2012. aastal (C(2012) 6310). Sellega vähendati sihtväärtust 2,7 petadžaulini, tuginedes 2011. aasta kogemustele (põhjendus on kättesaadav süsteemis SFC 2007), mille raames selgus, et sihtväärtus oli suuresti ülehinnatud võrrelduna konkreetsete, 2011. aastal heaks kiidetud ja rakendatud esimeste projektide tulemustega. Eelarvet suurendati 2012. aastal. Sihtväärtus jäi hoolimata hiljem eraldatud lisaeelarvest samaks.

Komisjoni ühine vastus punktidele 55 ja 56.

Õigusraamistik võimaldab liikmesriikidel suurendada ELi kaasrahastamismäära kuni maksimumtasemeni. Kui liikmesriigid oleksid rakenduskavad algusest peale kavandanud ELi maksimaalse kaasrahastamismääraga, siis oleks ühtekuuluvuspoliitika jaoks kättesaadav kogueelarve olnud oluliselt väiksem kui summa, mis lõpuks perioodi 2007–2013 jaoks kavandati.

58

Komisjon rõhutab, et perioodi 2007–2013 lõpp langes kokku riigieelarvete / riiklike investeeringute kriisijärgse kokkuhoiuperioodiga. Seega oli erasektori toetuste kaasamine ja ELi kaasrahastamismäära suurendamine oluline aspekt, mis võimaldas programmide rakendamist jätkata. Õigusraamistik võimaldab liikmesriikidel minna üle riiklikult kulubaasilt üldisele kulubaasile. Liikmesriigid oleksid võinud algusest peale kavandada sekkumisi üldise kulubaasi põhjal. Kui nad oleksid nii teinud, siis oleks ühtekuuluvuspoliitika jaoks kättesaadav kogueelarve olnud oluliselt väiksem kui summa, mis lõpuks perioodi 2007–2013 jaoks kavandati.

60

Komisjon viitab vastusele, mille ta andis kontrollikoja eriaruande nr 36/2016 (mis käsitleb programmide lõpetamist) punktile 91.

63

Perioodiks 2007–2013 loetles komisjon eeskirjad, millele korraldusasutused peavad pöörama eriti suurt tähelepanu juhul, kui nad lisavad rakenduskavadesse tagasiulatuvaid tegevusi (vt COCOFi märkus 12-0050-01). Lisaks on komisjon mitmel korral (näiteks homolooge käsitleval koosolekul) suurendanud korraldus- ja auditeerimisasutuste teadlikkust tagasiulatuvate projektidega seonduvatest ohtudest. Lisaks sisaldab kontrollnimekiri, mida komisjon kasutab sulgemisdeklaratsiooni ja lõpliku kontrolliaruande analüüsimiseks, tagasiulatuvate projektide kohta küsimust, kas need projektid on programmile eriliseks ohuks.

68

Komisjon kordab oma varasemaid vastuseid kontrollikoja 2008. aasta aruandele2.

69

Komisjon selgitab, et perioodi 2007–2013 õigusraamistik ei keelanud valida juba lõpetatud tegevusi (nn tagasiulatuvaid tegevusi), eeldusel et need viidi lõpule pärast rahastamiskõlblikkuse perioodi alguskuupäeva3.

Perioodi 2014–2020 jaoks ette nähtud õigusraamistiku kohaselt ei tohi tegevused olla füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu viidud enne, kui toetusesaaja on esitanud korraldusasutusele rahastamistaotluse4. Lisaks kehtestati ühissätete määrusega konkreetne kohustus5 korraldusasutusele, kellel on vaja enne selliste tegevuste väljavalimist tagada, et kohaldatavad õigusnormid oleksid täidetud. Seega on programmitöö perioodi 2014–2020 lähenemisviisil rohkem piiranguid kui programmitöö perioodi 2007–2013 lähenemisviisil.

70

Mis puutub rahastamisvahenditesse, ei mõjutanud komisjoni lõpetamise suuniste muutmise otsus määruse 1083/2006 sätteid, mille kohaselt tuli fondidest rahastamisvahenditeks antav toetus maksta hiljemalt 31. detsembril 2015. Kõnealused suunised andsid seega kehtivate eeskirjade kohaseid selgitusi. Vaata ka komisjoni vastuseid kontrollikoja 2015. aasta aruande punktile 6.45 ja 3. soovitusele ning komisjoni vastust kontrollikoja eriaruande nr 36/2016 punktile 91.

72

Komisjon kinnitab, et ta kontrollib praegu rakenduskavade lõpetamise näitajate usaldusväärsust. Asjakohaseid probleeme on programmitöö perioodil 2014–2020 põhjalikult käsitletud.

73

Programmitöö perioodi 2007–2013 väljamaksemäärad põhinesid rahastamisvahendite elutsüklil.

Programmide sulgemisel on korraldusasutused kalkuleerinud, et tagastatud struktuurifondide vahendid või lõppsaajatesse tehtud investeeringutest tulevikus tagastatavad vahendid moodustavad kokku 8,4 miljardit eurot varasematest maksetest ning seega toimub märkimisväärne kapitali ringlus.

75

Komisjon tunnistab, et lepingulised ettemaksed on seotud teatavate ohtudega, kuid rõhutab, et õigusliku aluse kohaselt on need kogu programmitöö perioodi vältel rahastamiskõlblikud. Komisjon leiab siiski, et kõnealust ohtu on küllaldaselt vähendanud rahastamiskõlblikkuse kohta antud selgitused ning heade tavade alased nõuanded, mida anti lepinguliste ettemaksete kasutamise/rahastamiskõlblikkuse kohta programmide sulgemist käsitlevates küsimustes ja vastustes ning samuti parema rakendamise rakkerühma kaudu. Komisjon ei ole teadlik lepingulistest ettemaksetest, mis oleksid toonud kaasa ebakvaliteetsete projektide väljavalimise.

76

Komisjon märgib, et Tšehhi ametiasutused otsustasid lubada ettemakseid, et kiirendada vahendite kasutamist. Komisjon soovitas jääda tavapärase turutava juurde.

77

Selles sulgemisetapis märgib komisjon, et õigusnormide rikkumise oht ei realiseerunud ja programmi rakendamisele ei avaldanud mõju ükski olulisem ettemaksetega seotud probleem.

78

Komisjon selgitab, et Ungari programmidel on sulgemise ajal tavaliselt vahendid ületatud ja iga rakenduskava kohta on küsitud mittetoimivate projektide nimekirja – seega ei ole ohtu, et lepingulisi ettemakseid ei kasutata tõhusate projektide jaoks.

Komisjon soovitas ettemaksetega jääda siiski tavapärase turutava juurde.

Järeldused ja soovitused

82

Võttes aluseks programmitöö perioodi 2007–2013 järelhindamise tulemused ning majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva 7. aruande järeldused, on ühtekuuluvuspoliitikal olnud üldiselt head tulemused. Komisjon on pühendunud heade tulemuste saavutamise tagamisele ja jätkab pingutusi vahendite kasutamise kiirendamiseks liikmesriikides.

83

Komisjon rõhutab, et kuigi programmide õigeaegne heakskiitmine on programmide rakendamise seisukohalt oluline, leidub seoses vahendite kasutamisega asjakohasel ajavahemikul ka muid tegureid. Keskmisega võrreldes suhteliselt hilja heaks kiidetud programmid suudavad saavutada perioodi lõpuks ikkagi keskmisest parema vahendite kasutusmäära. Üks nendest teguritest on see, kas programmide puhul kasutatakse n+2 või n+3 reeglit, mitte aga see, kas vastuvõtmise kuupäev on paar kuud varem või hiljem. Võrreldes n+3 reegliga, tagab n+2 reegel eelarvedistsipliini parema järgimise ja motiveerib eelarvet kiiremini täitma.

84

Komisjon tunnistab, et vahendite kasutamise määrale ei avalda motiveerivat mõju n+3 reegel ja eelmaksete ulatuslik kasutamine, eelkõige arvestades raamatupidamise aastaaruannetega seotud süsteeme ja ametiasutuste määramise protsessi. Komisjon võttis seda arvesse, kui ta tegi ettepanekud 2020. aasta järgseks ajaks.

Komisjon kordab vastuseid, mille ta andis eriaruandele nr 36/20166. Kahe perioodi kattumine on vajalik, kuna paljude tegevuste rakendamine võtab mitu aastat aega ning iga programmitöö periood hõlmab alati nii käivitamis- kui ka lõpetamisetappi. Lisaks toob toetuskõlblikkuse perioodide kattuvuse kõrvaldamine kaasa vähemate poliitikameetmete rakendamise. Komisjon tõhustab perioodidevahelist järjepidevust mitme meetme abil, sealhulgas suuremate projektide etappideks jagamisega.

85

Komisjon alustas mõne liikmesriigi puhul meetmete võtmist juba 2010. aastal – kohe, kui ilmnes vahendite aeglane kasutamine7. Teatavate liikmesriikide suhtes tuli võtta lisameetmeid alates 2014. aastast.

87

Komisjon kordab, et tulemuslikkusega seotud küsimusi käsitletakse kogu programmitöö jooksul. Levinud programmi juhtimise tava on, et kui programmil ilmneb vahendite väiksem kasutusmäär, keskendutakse selle probleemi lahendamiseks võetavate meetmetega kasutusmäärale, mis jääb olemasolevate eesmärkide piiresse.

Esimene loetelupunkt. Ümberplaneerimine on vajalik vahend, et tagada kindlaks määratud sekkumiste paindlikkus peaaegu aastakümnepikkuse perioodiga programmide puhul.

Neljas loetelupunkt. Komisjon ei ole teadlik lepingulistest ettemaksetest, mis oleksid toonud kaasa ebakvaliteetsete projektide väljavalimise.

Projektide väljavalimisel rahastamiskõlblikkuse perioodi lõpus järgitakse samu kriteeriume (sealhulgas tulemuslikkus), mis on programmis kehtestatud.

88

Isegi kui komisjon ei kontrolli iga meetme mõju eraldi, on tal olemas asjakohaste programmide paranenud kasutusmäära üldtulemused. Kolme fondi (ERF, ESF, ÜF) 97 % keskmine kasutusmäär perioodil 2007–2013 on kaks protsendipunkti kõrgem kui perioodil 2000–2006 ning periood 2007–2013 kujutas endast 12 liikmesriigi jaoks esimest täielikku programmitöö perioodi.

90

Võttes aluseks projektide väljavalimise määra ja toetusesaajate deklareeritud kulud, leiab komisjon, et kahe programmitöö perioodi vastavatel aastatel on rakendamine olnud samaväärsel tasemel, isegi kui projektide väljavalimise hea tase ei ole veel toonud kaasa maksetaotluste esitamise oodatud määra.

1. soovitus. Õigusraamistiku ja programmidokumentide ajakava

Komisjon nõustub selle soovitusega.

Komisjon esitas ettepaneku 2020. aasta järgse õigusraamistiku kohta 29. mail 2018, st 30 kuud enne 2020. aasta järgse programmitöö perioodi algust. Soovitust on juba suurel määral arvesse võetud, eelkõige komisjoni 14. veebruari 2018. aasta teatises COM(2018) 98 „Uus tänapäevane mitmeaastane finantsraamistik Euroopa Liidu jaoks, mis võimaldab tõhusalt saavutada tema prioriteete ka pärast 2020. aastat“ ja eelkõige 6. jaos, milles rõhutatakse, kui oluline on 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku asjus õigeaegselt kokku leppida.

2. soovitus. Hästi põhjendatud taotlused rakenduskavade läbivaatamiseks (võttes arvesse ka tulemustele avalduvat mõju)

Komisjon nõustub selle soovitusega.

3. soovitus. Võimalused teabe hankimiseks, mis võimaldab vahendite kasutamist paremini jälgida

Komisjon nõustub selle soovitusega.

4. soovitus. Keskenduda tulemuslikkusele ja heade tulemuste saavutamisele

Komisjon nõustub selle soovitusega.

Mõisted ja lühendid

Auditeerimisasutus: Auditeerimisasutus annab komisjonile kindlust rakenduskava juhtimissüsteemide ja sisekontrollimehhanismide mõjusa toimimise ning seega ka tõendatud kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kohta. Auditeerimisasutus, mille määrab liikmesriik, kuulub tavaliselt riigikantselei, rahandusministeeriumi (või selle haldusalas olevate sisekontrolliasutuste), mõne teise ministeeriumi või kõrgeima kontrolliasutuse struktuuri. Ta peab olema vahendeid haldavatest ametiasutustest funktsionaalselt sõltumatu. Auditeerimisasutus esitab oma süsteemide auditite ja põhitegevuse auditite leiud vastava rakenduskava korraldus- ja sertifitseerimisasutustele. Üks kord aastas annab ta komisjonile iga-aastases kontrolliaruandes aru aasta jooksul tehtud tööst. Kui auditeerimisasutus on seisukohal, et korraldusasutus ei ole võtnud asjakohaseid parandusmeetmeid, peab ta komisjoni sellest teavitama.

COCOF: Fondide koordineerimiskomitee ehk COCOF on Euroopa Komisjoni alaline komitee. Selle ülesanne on arutada struktuuri- ja ühtekuuluvusfonde reguleerivate määruste rakendamisega seotud küsimusi. Komitee suunised on soovitusliku iseloomuga – need sisaldavad praktilisi näiteid ja teavet, kuid ei ole juriidiliselt siduvad ega piiravad.

Eraldatud rahastamispakett: Liikmesriigile või rakenduskavale eraldatud kogusumma asjaomasel programmitöö perioodil. Tegemist on suurima summaga, mida on teoreetiliselt võimalik välja maksta.

Etappideks jagamine: Projekti rahastamise jagamine kahele programmitöö perioodile, et vähendada puudulike (ja seega toetuskõlbmatute) projektide riski ning suurendada vahendite kasutamist esimeses etapis (perioodil 2007–2013).

Euroopa lisaväärtus: ELi tegevusest tulenev täiendav väärtus lisaks sellele, mis oleks saavutatud, kui liikmesriik oleks tegutsenud üksi.

Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF): Fondi eesmärk on edendada Euroopa Liidu sisest majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust, korvates olulisemat piirkondlikku ebavõrdsust. Selleks antakse peamiselt ettevõtetele finantstoetust, millega toetatakse taristu loomist ja tootlikke töökohti loovaid investeeringuid.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF): Fondi eesmärk on edendada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust ELis, suurendades tööhõivet ning tööleidmise võimalusi (peamiselt koolitusmeetmete abil) ja soodustades kõrget tööhõive määra ning suurema arvu ja paremate töökohtade loomist.

Kasutatud toetussumma: Toetussumma loetakse kasutatuks, kui komisjon on ELi toetuse liikmesriigi rakenduskava raames toetuskõlblike projektide kaasrahastamiseks välja maksnud. Hõlmab ette-, vahe- ja lõppmakseid.

Kasutusmäär: Protsentuaalne osa rakenduskavale eraldatud kogusummast, mis on ära kasutatud, st välja makstud.

Korraldusasutus: Liikmesriigi määratud riiklik, piirkondlik või kohalik avaliku sektori asutus (või muu avaliku või erasektori üksus), kelle ülesanne on rakenduskava juhtimine. Korraldusasutuse kohustuste hulka kuulub rahastatavate projektide valimine, järelevalve projektide elluviimise üle ning komisjonile esitatav finants- ja tulemuste alane aruandlus. Samuti kehtestab ta toetusesaajate suhtes finantskorrektsioone komisjoni, Euroopa Kontrollikoja või liikmesriigi mis tahes asutuse auditite põhjal.

Kulukohustus: Õiguslik kohustus tagada rahastus teatavatel tingimustel, mille alusel kohustub EL hüvitama oma osa ELi rahastatava projekti kuludest, kui projekt on lõpule viidud.

Kulukohustuste vabastamine: Kasutamata kulukohustuse täielik või osaline tühistamine. Kulukohustustest vabastamine on automaatne pärast teatavat ajavahemikku, mis on tavaliselt kaks või kolm aastat („n+2/3 reegel“).

Mitmeaastane finantsraamistik: Mitmeaastases finantsraamistikus määratakse kindlaks kulutuste prioriteedid ja maksimumsummad, mida EL võib konkreetsetes valdkondades seitsmeaastase perioodi jooksul kasutada. Praegune mitmeaastane finantsraamistik hõlmab aastaid 2014–2020, eelmised aga aastaid 2007–2013 ja 2000–2006 (Agenda 2000).

Partnerluslepingud: Partnerluslepingud sõlmitakse Euroopa Komisjoni ja iga liikmesriigi vahel programmitöö perioodiks 2014–2020. Neis määratakse kindlaks, kuidas riiklikud ametiasutused kavatsevad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahendeid kasutada, ning esitatakse iga riigi strateegilised eesmärgid ja investeerimisprioriteedid, mis on seotud aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020“ üldeesmärgiga. Need sisaldavad ka üksikasju eeltingimuste (vahendite tõhusa ja tulemusliku kasutamise eeldused) ja tulemusjuhtimise raamistike kohta. Lepingud valmistavad ette liikmesriigid dialoogis komisjoniga ja komisjon peab need heaks kiitma.

Prioriteetne suund: Üks rakenduskava strateegia prioriteete, mis koosneb omavahel seotud ja konkreetsete mõõdetavate eesmärkidega toimingute rühmast.

Programmitöö periood: Struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kulutuste kavandamise ja rakendamise mitmeaastane ajakava.

Rakenduskava: Rakenduskavas määratakse kindlaks liikmesriigi prioriteedid ja konkreetsed eesmärgid ning vahendite (ELi ja riigi avaliku ja erasektori kaasrahastamise) kasutamine projektide rahastamiseks asjaomase perioodi kestel, mille pikkus on praegu seitse aastat. Rakenduskava projektid peavad aitama saavutada teatud hulga eesmärke. Rakenduskava rahalised vahendid võivad pärineda ERFist, ÜFist ja/või ESFist. Rakenduskava koostab liikmesriik ja komisjon peab selle heaks kiitma, enne kui ELi eelarvest saab makseid teha. Rakenduskava saab programmitöö perioodi jooksul muuta üksnes mõlema poole nõusolekul.

Riiklik strateegiline võrdlusraamistik: Alusdokument ELi vahendite kavandamiseks riiklikul tasandil ajavahemikul 2007–2013. Sellega tagatakse, et fondidest saadav abi on kooskõlas ELi ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suunistega, ning määratakse kindlaks ELi prioriteetide omavaheline seos, samuti riiklike ja piirkondlike prioriteetide vaheline seos. Programmitöö perioodil 2014–2020 asendati riiklik strateegiline võrdlusraamistik partnerluslepingutega (vt määratlus allpool).

Sertifitseerimisasutus: Liikmesriigi määratud asutus, mis teeb korraldusasutuste deklareeritud kulude esmatasandi kontrolle ning kinnitab kulude seaduslikkuse ja korrektsuse.

Sulgemine: Finantsmenetlus, mille raames teeb komisjon liikmesriigile lõppmakse või nõuab tagasi liigselt makstud summad. Sulgemine on rakenduskava viimane etapp.

Suurprojekt: Majanduslikult kokkukuuluvatest järjestikustest töödest, tegevustest või teenustest koosnev ja täpset tehnilist funktsiooni täitev ning selgeid eesmärke omav projekt, mille kogumaksumus ületab 50 miljonit eurot (transpordiprojektide puhul 75 miljonit eurot). Iga projekt vajab komisjoni heakskiitu.

Tagasiulatuv projekt: Tagasiulatuvate projektide või toimingute raames on kulud kantud riiklikest allikatest või on need lõpule viidud enne ELi kaasrahastamise ametlikku taotlemist või heakskiitmist, st neid rahastatakse tagasiulatuvalt. Programmitöö perioodil 2014–2020 ei loeta ELi rahastamise tingimustele vastavaks projekte või toiminguid, mis on füüsiliselt lõpetatud või täielikult ellu viidud enne toetusesaaja rahastamistaotluse esitamist.

Tühimõju: Esineb siis, kui meedet kasutatakse nende toetusesaajate subsideerimiseks, kes oleksid teinud sama valiku ka toetust saamata. Sellistel juhtudel ei saa saavutatud tulemit poliitikale omistada ning makstud toetusel puudub mõju. Seega on tühimõju põhjustav kulutuste osa oma olemuselt ebatõhus, kuna ei aita kaasa seatud eesmärkide saavutamisele.

Ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised: Ühenduse strateegilised suunised sisaldavad ühtekuuluvuspoliitika põhimõtteid ja prioriteete ning näitavad, kuidas Euroopa piirkonnad saavad kõige paremini kasutada riiklike ja piirkondlike toetusprogrammide jaoks ajavahemikul 2007–2013 eraldatud vahendeid. Liikmesriikide ametiasutused peavad kasutama suuniseid alusena oma riiklike strateegiliste prioriteetide ja plaanide koostamisel aastateks 2007–2013, mida nimetatakse riiklikuks strateegiliseks võrdlusraamistikuks.

Ühine strateegiline raamistik: Sisaldab juhiseid ja aitab ühtlustada ELi ühtekuuluvuspoliitika fondide ning muude ELi vahendite ja poliitikavaldkondade eesmärke.

Ühtekuuluvusfond (ÜF): Ühtekuuluvusfondi raames rahastatakse Euroopa Liidu sisese majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamise eesmärgil keskkonna- ja transpordiprojekte liikmesriikides, mille rahvamajanduse kogutoodang ühe elaniku kohta on väiksem kui 90% ELi keskmisest.

Järelmärkused

1 ELTLi artiklid 174 ja 176 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320), artikkel 89.

2 ERFile, ÜFile ja ESFile eraldatud summa oli programmitöö perioodil 2007–2013 342,5 miljardit eurot. Lõplikud eraldised selguvad siis, kui kõik menetlused on lõpule viidud.

3 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25).

4 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006, 8. detsember 2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006 ja määrusele (EÜ) nr 1080/2006 (ELT L 371, 27.12.2006, lk 1).

5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1080/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi (ELT L 210, 31.7.2006, lk 1), ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi (ELT L 210, 31.7.2006, lk 12). Nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006, 11. juuli 2006, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond (ELT L 210, 31.7.2006, lk 79).

6 Mitmeaastast raamistikku struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi kulutuste kavandamiseks ja rakendamiseks nimetatakse programmitöö perioodiks.

7 Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikkel 45.

8 Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artikkel 317.

9 Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikkel 75.

10 Komisjoni maksed hõlmavad ka eelmakseid kooskõlas määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklitega 76 ja 82.

11 Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikkel 93.

12 Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Eesti, Kreeka, Horvaatia, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia.

13 Programmitöö perioodil 2014–2020 kohaldatakse n+3 reeglit kõigi liikmesriikide suhtes, kooskõlas määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 136.

14 Parema rakendamise rakkerühm loodi selleks, et aidata liikmesriike, kellel oli raskusi programmitöö perioodi 2007–2013 järelejäänud rahaliste vahendite kasutamisega. Rühm keskendus 38-le ERFi ja ÜFi rakenduskavale ning hõlmas kaheksat liikmesriiki.

15 Euroopa Parlament – Regionaalarengukomisjon, aruanne struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamisest saadud õppetundide kohta ELi tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks (2010/2305(INI)), 25. juuli 2011.

16 Arvamus nr 7/2011 (C 47/1, 17.2.2012, lk 1).

17 Vt eelarveaasta 2013 aastaaruanne (ELT C 398, 12.11.2014), 10. peatükk: „ELi eelarvest rahastatud tegevuste tulemuslikkus“, punkt 10.10.

18 Programmitöö perioodi 2007–2013 üldmäärus võeti vastu seadusandliku erimenetluse teel, st nõukogu oli põhimõtteliselt ainus seadusandja ja Euroopa Parlamendi volitused sekkuda olid piiratud. Perioodi 2014–2020 ühissätete määrus võeti vastu seadusandliku tavamenetluse teel, st nõukogul ja Euroopa Parlamendil oli läbirääkimistel võrdne roll.

19 Eriaruanne nr 2/2017: „Komisjoni läbirääkimised perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika partnerluslepingute ja rakenduskavade üle: rahastamine on rohkem suunatud strateegia „Euroopa 2020“ prioriteetidele, kuid tulemuslikkuse mõõtmise kord muutub üha keerulisemaks“, punktid 36–37.

20 COM(2018) 98 final, 14. veebruar 2018 „Uus tänapäevane mitmeaastane finantsraamistik Euroopa Liidu jaoks, mis võimaldab tõhusalt saavutada tema prioriteete ka pärast 2020. aastat.“

21 Eriaruande nr 2/2017 punktid 49 ning 53–55.

22 Läbirääkimiste pikema kestuse võimalikud põhjused on uue õigusraamistikuga kehtestatud uued nõuded, uue elektroonilise infovahetussüsteemiga seotud IT-probleemid ja komisjoni keerulisem rakenduskavade vastuvõtmise menetlus. (Vt kontrollikoja eriaruande nr 2/2017 punkt 55).

23 Sellest 249 ERFi ja ÜFi rakenduskava, 118 ESFi rakenduskava ja 73 ETK rakenduskava.

24 Sellest 124 ERFi ja ÜFi rakenduskava, 95 ESFi rakenduskava, 92 mitut fondi hõlmavat rakenduskava ja 76 ETK rakenduskava.

25 Kasutusmäära arvutamiseks jagatakse kumulatiivsed maksed ERFi, ÜFi ja ESFi kulukohustuste kogusummaga. Programmitöö perioodil 2014–2020 ei ole tulemusreservi kulukohustuste kogusumma hulka arvestatud, sest see sõltub tulemuslikkuse hindamise tulemustest.

26 Jätkuvate majanduslike raskuste tõttu pikendati 13 Kreeka kava ja 18 INTERREG III kava rahastamiskõlblikkuse perioodi 31. detsembrini 2009, millest tulenevalt oli taotluste esitamise tähtaeg 31. märts 2011. Pärast maavärinat pikendati Abruzzo piirkondlikku rakenduskava ja INTERREG III A Italia-Adriatico rakenduskava 30. juunini 2010 ja taotluste esitamise tähtaega 30. septembrini 2011.

27 See moodustas 7% fondide toetusest. Nõukogu 21. juuni 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1260/1999, millega nähakse ette üldsätted struktuurifondide jaoks (L 161, 26.6.1999, lk 1), artikkel 32.

28 Vt kontrollikoja eelarveaastate 2015 ja 2016 aastaaruanded, 6. peatükk: „Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“.

29 Kolmandate lõplike raamatupidamise aastaaruannete, mis hõlmavad ajavahemikku 1. juulist 2016 kuni 30. juunini 2017, suhtes kohaldab komisjon kontrolli- ja heakskiidumenetlust, mille tähtaeg on 31. mai 2018. Sellest tulenevalt võib kulude kumulatiivne summa muutuda.

30 „Minu piirkond, minu Euroopa, minu tulevik“, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse 7. aruanne, Euroopa Komisjon, september 2017, lk 177.

31 Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia ja Slovakkia.

32 Vt kontrollikoja eelarveaasta 2016 aastaaruanne, 2. peatükk: „Eelarvehaldus ja finantsjuhtimine“, punktid 2.24–2.25.

33 Kasutusmäära arvutamiseks jagatakse kumulatiivsed maksed (332,9 miljardit eurot) ERFi, ÜFi ja ESFi lõplike kulukohustuste kogusummaga (342,5 miljardit eurot). Kasutusmäär on esialgne, kuna lõppmaksetaotluste kontrollimise ja heakskiitmise protsess on alles pooleli ja see mõjutab kumulatiivsete maksete väärtust.

34 ERF/ÜF: 3,5 miljardit eurot, ESF: 0,9 miljardit eurot.

35 ERF/ÜF: 743,5 miljardit eurot, ESF: 110,3 miljonit eurot.

36 Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikkel 67.

37 Horvaatia ühines ELiga 2013. aasta juulis ja tema rahastamiskõlblikkuse periood kestis kuni 31. detsembrini 2016.

38 Pressiteade MEMO/15/4654, 24.3.2015.

39 Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat andis regionaalpoliitika peadirektoraadi töösse oma panuse, hinnates ESFi süsteeme, oli tehtud tööst informeeritud ja osales liikmesriikidesse tehtud külastustel.

40 Rühma töö hõlmas ka Sloveeniat, kelle keskkonna ja transporditaristu rakenduskava Ühtekuuluvusfondi osa kasutusmäär oli oluliselt alla ELi keskmise.

41 Kajastati järgmisi teemasid: tagasiulatuvad projektid, projektide etappideks jagamine, vead riigihangetes, lepingulised ettemaksed, suurprojekti esitamine ja heakskiitmine.

42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2010. aasta määruse (EL) nr 539/2010, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega (ELT L 158, 24.6.2010, lk 1), põhjendus 6 ja artikli 48 lõige 3.

43 Määruse (EÜ) nr 1083/2006 III lisa.

44 Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 37 punkt e.

45 Suurprojektid koosnevad majanduslikult kokkukuuluvatest järjestikustest töödest, tegevustest või teenustest, täidavad täpset tehnilist funktsiooni ja omavad selgeid eesmärke ning nende kogumaksumus ületab 50 miljonit eurot (transpordiprojektide puhul 75 miljonit eurot). Projektitasandil vajatakse komisjoni heakskiitu.

46 Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 40 lõige d.

47 C(2015) 2771 final.

48 C(2015) 2771 final.

49 Valimi 20 rakenduskavast 14 sisaldasid suurprojekte või üle 5 miljoni euro küündivaid projekte.

50 Eriaruanne nr 36/16: „Perioodi 2007–2013 ühtekuuluvuse ja maaelu arengu programmide lõpetamise korra hindamine“, tabel 5.

51 COCOF 12/0050/01.

52 Eelarveaasta 2008 aastaaruande punkt 6.19, 6. peatükk („Ühtekuuluvus“).

53 Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõige 6.

54 C(2015) 2771 final.

55 Kokkuvõte korraldusasutuste poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 67 lõike 2 punktile j esitatud andmetest finantskorraldusvahendite rahastamise ja rakendamise seisu kohta: programmitöö periood 2007–2013, olukord 31. detsembri 2015. aasta seisuga, Euroopa Komisjon, EGESIF 16-0011-00, 20.9.2016.

56 Vt eriaruanne nr 19/2016: „ELi eelarve täitmine rahastamisvahendite kaudu: programmitöö perioodil 2007–2013 saadud õppetunnid“, punktid 42–44 ning eelarveaastate 2014, 2015 ja 2016 aastaaruannete 6. peatükk.

57 Vt eriaruanne nr 19/2016: „ELi eelarve täitmine rahastamisvahendite kaudu: programmitöö perioodil 2007–2013 saadud õppetunnid“, punktid 95–96, ning 2014., 2015. ja 2016. aasta aastaaruanded.

58 Kokkuvõte korraldusasutuste poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 67 lõike 2 punktile j esitatud andmetest finantskorraldusvahendite rahastamise ja rakendamise seisu kohta: programmitöö periood 2007–2013, olukord 31. detsembri 2017. aasta seisuga (sulgemine), Euroopa Komisjon, EGESIF 17-0014-00, 20.9.2017.

59 Kokkuvõte korraldusasutuste poolt vastavalt määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 67 lõike 2 punktile j esitatud andmetest finantskorraldusvahendite rahastamise ja rakendamise seisu kohta: programmitöö periood 2007–2013, olukord 31. detsembri 2017. aasta seisuga (sulgemine), Euroopa Komisjon, EGESIF 17-0014-00, 20.9.2017.

60 Eriaruanne nr 36/16.

61 Eriaruanne nr 36/2016.

 

1 COM (2016) 605, 14.9.2016, Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju.

2 Viide: komisjoni vastus kontrollikoja 2008. aasta aruande punktile 6.19.

3 Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 56 lõige 1.

4 Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 lõige 6.

5 Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 3 punkt e.

6 Vt komisjoni vastused kontrollikoja eriaruande nr 36/2016 punktidele 129 ja 130.

7 Näiteks algas programmide tulemuslikkuse korrapärane jälgimine juba perioodi alguses. Lisaks kasutas komisjon ekspertide hindamisvõrgustikku, kes esitas igal aastal rakendamisest ülevaate; kõnealuse võrgustiku kokkuvõtvad ja aastaaruanded on kättesaadavad aadressil http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013 Komisjon alustas mõne liikmesriigi puhul meetmete võtmist juba 2010. aastal – kohe, kui ilmnes vahendite aeglane kasutamine. 2013. aasta aruandes rõhutatakse väljakutseid ja tuuakse selgelt välja probleemid, mis toovad teatavates riikides kaasa vahendite aeglase kasutamise. Link: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/2013_een_task2_synthesis_final.pdf
2010. ja 2013. aastal andis komisjon oma strateegilistes aruannetes ülevaate rakendamisest ELi lõikes ning edastasid sõnumi, et rakendamist ja investeerimiseesmärkide saavutamist on tarvis kiirendada.

Sündmus Kuupäev
Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus 2.3.2016
Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele auditeeritavale) 28.3.2018
Aruande lõplik vastuvõtmine peale ärakuulamismenetlust 30.5.2018
Komisjoni (või mõne teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis keeltes 23.7.2018

Auditirühm

Kontrollikoja eriaruannetes esitatakse auditite tulemused, mis hõlmavad ELi poliitikat ja programme ning konkreetsete eelarvevaldkondade juhtimisega seotud teemasid. Auditite valiku ja ülesehituse juures on kontrollikoja eesmärgiks maksimeerida nende mõju, võttes arvesse tulemuslikkuse ja vastavuse riske, konkreetse valdkonna tulude ja kulude suurust, tulevasi arengusuundi ning poliitilist ja avalikku huvi.

Kõnealuse tulemusauditi viis läbi ühtekuuluvusse, majanduskasvu ja kaasamisse tehtud investeeringute kuluvaldkondade eest vastutav II auditikoda, mille eesistuja on kontrollikoja liige Iliana Ivanova. Auditit juhtis kontrollikoja liige Henri Grethen, keda toetasid kabinetiülem Marc Hostert, valdkonnajuhid Niels-Erik Brokopp ja Emmanuel Rauch, auditijuhid Anna Fiteni ja Peggy Vercauteren ning audiitorid Alessandra Falcinelli, Agota Krenusz, Radka Papouskova, Adrian Rosca ja Piotr Senator.

Vasakult paremale: Anna Fiteni, Marc Hostert, Radka Papouskova, Piotr Senator, Peggy Vercauteren, Niels-Erik Brokopp, Henri Grethen.

Kontakt

EUROOPA KONTROLLIKODA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG

Tel +352 4398-1
Päringud: eca.europa.eu/et/Pages/ContactForm.aspx
Veebisait: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Lisateavet Euroopa Liidu kohta saab internetist Euroopa serverist (http://europa.eu).

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2018

PDF ISBN 978-92-847-0009-7 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/58812 QJ-AB-18-013-ET-N
HTML ISBN 978-92-872-9819-5 ISSN 1977-5652 doi:10.2865/773739 QJ-AB-18-013-ET-Q

© Euroopa Liit, 2018

Euroopa Liidu autoriõiguste alla mittekuuluvate fotode või muu materjali kasutamiseks või reprodutseerimiseks tuleb taotleda luba otse autoriõiguste valdajalt.

VÕTA ÜHENDUST ELiga

Isiklikult
Kõikjal Euroopa Liidus on sadu Europe Directi teabekeskusi. Teile lähima keskuse aadressi leiate: https://europa.eu/european-union/contact_et

Telefoni või e-postiga
Europe Direct on teenus, mis vastab Teie küsimustele Euroopa Liidu kohta. Teenusega saate ühendust võtta:

ELi KÄSITLEVA TEABE LEIDMINE

Veebis
Euroopa Liitu käsitlev teave on kõigis ELi ametlikes keeltes kättesaadav Euroopa veebisaidil: https://europa.eu/european-union/index_et

ELi väljaanded
Tasuta ja tasulisi ELi väljaandeid saab alla laadida või tellida EU Bookshopi kaudu: https://publications.europa.eu/et/publications Suuremas koguses tasuta väljaannete saamiseks võtke ühendust talitusega Europe Direct või oma kohaliku teabekeskusega (vt https://europa.eu/european-union/contact_et).

ELi õigus ja seonduvad dokumendid
ELi käsitleva õigusteabe, sealhulgas alates 1951. aastast kõigi ELi õigusaktide konsulteerimiseks kõigis ametlikes keeleversioonides vt EUR-Lex: http://data.europa.eu/euodp/et/home?

ELi avatud andmed
ELi avatud andmete portaal (http://data.europa.eu/euodp/et/home?) võimaldab juurdepääsu ELi andmekogudele. Andmeid saab tasuta alla laadida ja taaskasutada nii ärilisel kui ka mitteärilisel eesmärgil.