Európsky dvor audítorov 2018 Správa o činnosti

Cover image

Európsky dvor audítorov

Kto sme

Európsky dvor audítorov (EDA) je externý audítor Európskej únie.

EDA bol zriadený v roku 1977 a je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ.

Sídlime v Luxemburgu a zamestnávame približne 900 audítorských, podporných a administratívnych zamestnancov zo všetkých členských štátov EÚ.

Naše kolégium sa skladá z jedného člena za každý členský štát EÚ.

Čo robíme

Naši audítori kontrolujú, či EÚ vedie dobré účtovníctvo, správne uplatňuje finančné pravidlá a či jej politiky a programy dosahujú plánované ciele a zabezpečujú optimálnu hodnotu za vynaložené peniaze.

Svojou prácou prispievame k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ a presadzovaniu zodpovednosti a transparentnosti. Varujeme pred rizikami, poskytujeme uistenie, poukazujeme na nedostatky a úspechy a ponúkame usmernenia pre tvorcov politík a zákonodarcov EÚ.

Svoje zistenia a odporúčania predkladáme Európskemu parlamentu, Rade EÚ, národným vládam a parlamentom a širokej verejnosti.

Kolégium členov Európskeho dvora audítorov k 1. máju 2018.


Predslov predsedu

Vážený čitateľ,

naša stratégia na obdobie 2018 – 2020 má za cieľ rozvíjať dôveru občanov v Európsku úniu prostredníctvom nezávislého auditu. Ďalej sa zameriavame na posudzovanie výkonnosti opatrení EÚ, sprostredkovanie jasných odkazov našim adresátom a zvýšenie hodnoty našej práce pre zainteresované strany.

V tejto správe o činnosti sa nachádza prehľad našej práce v roku 2018, kedy sme uverejnili rekordný počet osobitných správ, preskúmaní a stanovísk. Nachádzajú sa v nej aj informácie o našich zamestnancoch, riadení a financiách.

Naše správy poskytujú nezávislé posúdenie politík a programov EÚ a kvality finančného riadenia fondov EÚ v Únii aj mimo nej. Kontrolujeme, či výdavky EÚ spĺňajú pravidlá a či jej politiky a programy zabezpečujú optimálnu hodnotu za vynaložené peniaze.

Tešíme sa na spoluprácu s budúcim Európskym parlamentom a Komisiou na ďalšom zlepšovaní finančného riadenia EÚ a zabezpečovaní výstupov EÚ.

Hľadiac vpred, táto správa preukazuje naše odhodlanie pokračovať v zmene našej organizácie tak, aby bola „odolná voči budúcnosti” a zostala v popredí vývoja v oblasti auditu verejného sektora.

Klaus-Heiner Lehne
predseda

Prehľad roku 2018

Naše činnosti

Stratégia

Pokrok smerom k dosiahnutiu
našich strategických cieľov

Rok 2018 je prvým rokom našej súčasnej stratégie na obdobie do roku 2020. V priebehu týchto 3 rokov sledujeme nasledujúce strategické ciele:

 • zvýšiť pridanú hodnotu vyhlásenia o vierohodnosti v kontexte súčasného finančného riadenia EÚ,
 • zamerať sa viac na aspekty výkonnosti opatrení EÚ,
 • sprostredkovať zainteresovaným stranám jasné odkazy.

Taktiež sme sa dohodli, že lepšie nasmerujeme našu organizáciu na vyhotovovanie produktov.

Na zavedenie našej stratégie do praxe sme prijali akčný plán na dosiahnutie týchto cieľov a s cieľom zostať v popredí vývoja v oblasti auditu verejného sektora. Všetky tieto opatrenia prebiehali koncom roka 2018. Súčasne sme si objednali nezávislé partnerské preskúmanie o vykonávaní našej stratégie, ktoré má byť ukončené koncom roka 2019 – podrobnosti pozri v kapitole Naša povinnosť zodpovedať sa.

Zamerané na oznamovanie našich produktov

Sprostredkovať zainteresovaným
stranám jasné odkazy

Komunikácia je kľúčom k dosiahnutiu nášho strategického cieľa sprostredkovať jasné odkazy našim zainteresovaným stranám: politickým orgánom EÚ a členských štátov zodpovedných za kontrolu a riadenie politík a programov EÚ, audítorom z našich partnerských najvyšších kontrolných inštitúcií, obchodným a priemyselným organizáciám, akademickej obci a v neposlednom rade širokej verejnosti – našej hlavnej zainteresovanej strane.

V roku 2018 sme boli svedkami veľkého nárastu záujmu médií o našu prácu. Pokrytie bolo obzvlášť vysoké v prípade našich osobitných správ, o ktorých sa čoraz viac diskutovalo aj v národných médiách a médiách zameraných na EÚ – viac informácií pozri v kapitole Prítomnosť v médiách.

Nové a lepšie komunikačné produkty

Podkladové dokumenty k auditom
Náhľad na prebiehajúcu
audítorskú prácu

V druhej polovici roka 2017 sme začali pilotný projekt poskytovania informácií o nadchádzajúcej alebo nedávno začatej audítorskej úlohe verejnosti.

V roku 2018 sme vydali 12 podkladových dokumentov k auditom (predtým sa nazývali podkladové dokumenty), ktoré slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu. Tieto informácie sa zakladajú na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom aktuálnej audítorskej úlohy.

Podkladové dokumenty k auditom prispeli k našim stabilným a vyrovnaným publikačným výstupom v priebehu roka: v roku 2018 po prvýkrát neprešiel mesiac bez publikácie EDA. Aj v roku 2019 pokračujeme vo vydávaní týchto komunikačných produktov.

Časopis
Okno do našej inštitúcie

Zatiaľ čo v audítorských správach predkladáme naše zistenia a odporúčania, ako zlepšiť finančné riadenie EÚ, náš časopis sa sústreďuje na to, ako našu prácu vykonávame a na ľudí, ktorí vypracúvajú naše správy z rôznych oblastí.

Nedávno sme náš časopis prepracovali a konsolidovali výber jeho tém. V každom vydaní sa teraz prezentuje iná ústredná téma.

V roku 2018 sa náš časopis zameral na témy ako predvstupová pomoc EÚ, financovanie a audit Parlamentu, finančná a hospodárska správa EÚ a na naše osobitné správy, plán práce, medzinárodnú spoluprácu a plánované činnosti na zabezpečenie našej inštitúcie „voči budúcim zmenám”.

Počet stiahnutí

Audit

Väčšie zameranie na výkonnosť

Vykonávame rôzne typy auditov v rôznych oblastiach rozpočtu EÚ:

 • audity výkonnosti týkajúce sa účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti politík a programov EÚ – tieto audity optimálneho využívania finančných prostriedkov sú zamerané na konkrétne tematické oblasti riadenia alebo rozpočtové oblasti. Tieto audítorské úlohy vyberáme a navrhujeme zohľadňujúc riziká z hľadiska výkonnosti či zhody, výšky príslušných príjmov alebo výdavkov, ako aj politický a verejný záujem,
 • finančné audity a audity zhody týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných operácií – najmä vyhlásenie o vierohodnosti, ako aj posúdenia toho, či systémy v konkrétnych oblastiach rozpočtu spĺňajú príslušné pravidlá. Uplatňuje prístup náhodného výberu vzoriek tak, aby každé vynaložené euro mohlo byť kontrolované.

Naše audity sa zameriavajú na témy, ktoré odzrkadľujú problémy, ktorým EÚ čelí, ako je udržateľné využívanie prírodných zdrojov šetrné k životnému prostrediu, rast a začlenenie, výzvy spojené s migráciou a globálnym rozvojom, jednotný trh a banková únia a zaistenie zodpovednej a efektívnej Európskej únie.

Na základe dôkazov, ktoré zbierame pri svojej audítorskej práci, vyjadrujeme v správach jasné závery o tom, do akej miery boli splnené ciele politík EÚ, ako aj o stave rozpočtovania a finančného riadenia EÚ. To nám pomáha predkladať praktické a nákladovo účinné odporúčania.

Naše audity vykonávame v súlade s medzinárodne prijatými audítorskými štandardmi pre verejný sektor. Naša audítorská práca zahŕňala tieto zložky:

Plánovanie práce

Prioritami auditov sa riešia
hlavné problémy EÚ

Naši členovia schvaľujú plán práce na ročnej báze.

V januári 2018 predseda Lehne prezentoval náš plán práce na rok 2018 na konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu a vyzval všetky výbory Európskeho parlamentu, aby navrhli potenciálne témy auditov do nášho plánu práce na rok 2019 v rámci každoročného procesu konzultácií so zainteresovanými stranami.

V októbri 2018 sme uverejnili náš plán práce na rok 2019, prvý v rámci novej stratégie, v ktorom sme stanovili svoje priority v oblasti auditu a uviedli podrobnosti o 36 správach a produktoch založených na preskúmaní, ktoré chceme uverejniť v priebehu tohto roka. Tieto úlohy zahŕňali aspoň čiastočne 29 zo 69 návrhov (42 %) Parlamentu (2017: 32 %).

Naše audity budú naďalej zamerané na kľúčové oblasti, ako je udržateľné využívanie prírodných zdrojov, rast a začlenenie, migrácia, bezpečnosť a globálny rozvoj, jednotný trh a zodpovedná a efektívna EÚ, aby sme určili, či EÚ poskytuje to, čo sľúbila.

Práca v teréne

3 761 dní auditu v EÚ a mimo nej

Väčšiu časť audítorskej práce vykonávame vo svojich priestoroch v Luxemburgu.

Naši audítori však zároveň uskutočňujú aj vysoký počet návštev v Európskej komisii – našom hlavnom kontrolovanom subjekte – a v ostatných inštitúciách, agentúrach a orgánoch EÚ, delegáciách EÚ, vo vnútroštátnych, v regionálnych a miestnych orgánoch v členských štátoch, ako aj v medzinárodných organizáciách, ktoré pracujú s finančnými prostriedkami EÚ.

Prijímateľov finančných prostriedkov EÚ kontrolujeme aj na mieste, a to tak na území Únie, ako aj za jej hranicami. Pri týchto kontrolách sledujeme audit trail a získavame priame audítorské dôkazy od subjektov podieľajúcich sa na riadení politík a programov EÚ, výbere a vyplácaní finančných prostriedkov EÚ, ako aj od príjemcov týchto prostriedkov.

Frekvencia a intenzita audítorskej práce v jednotlivých členských štátoch a prijímateľských krajinách závisí od typu auditu, ktorý realizujeme. V roku 2018 naši audítori strávili 3 761 dní (2017: 3 670 dní) kontrol na mieste v členských štátoch i mimo EÚ.

Naše audítorské tímy zväčša tvoria dvaja až traja audítori, kým dĺžka našich auditov sa pohybuje od niekoľkých dní po niekoľko týždňov. Naše audity na mieste sa v rámci EÚ často vykonávajú v súčinnosti s najvyššími kontrolnými inštitúciami príslušných členských štátov.

Naši audítori okrem toho strávili 2 723 dní (2017: 2 300 dní) v inštitúciách EÚ v Bruseli a Luxemburgu, ako aj v decentralizovaných agentúrach a orgánoch po celej EÚ, v medzinárodných inštitúciách, ako je OSN či OECD, a v súkromných audítorských firmách. Na získanie a potvrdenie audítorských dôkazov čoraz častejšie využívame videokonferencie a iné informačné technológie, napríklad bezpečnú výmenu údajov a dokumentov.

Počet dní auditu v roku 2018 v členských a nečlenských štátoch EÚ

Poznámka: Rozdiely v súčtoch môžu byť spôsobené zaokrúhľovaním.

Boj proti podvodom v súvislosti s rozpočtom EÚ

Deväť prípadov podozrenia
z podvodu

Úzko spolupracujeme s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v boji proti podvodom v súvislosti s rozpočtom EÚ. Úradu OLAF zasielame akékoľvek podozrenie o podvode, korupcii či inej nezákonnej činnosti s vplyvom na finančné záujmy EÚ, ktoré odhalíme v priebehu našej audítorskej práce. Tieto prípady následne preskúma úrad OLAF, ktorý rozhodne o prípadnom vyšetrovaní a podľa potreby spolupracuje s orgánmi členského štátu.

Napriek tomu, že naše audity nie sú navrhnuté osobitne na to, aby sa hľadal podvod, odhaľujeme veľa prípadov, v ktorých máme podozrenie o tom, že došlo k nezákonnej alebo podvodnej činnosti. V roku 2018 sme úradu OLAF oznámili deväť prípadov podozrenia z podvodu (2017: 13 prípadov), ktoré sme zistili počas našej audítorskej práce.

V našich výročných správach o rozpočte EÚ poskytujeme dodatočné informácie o povahe prípadov podozrenia z podvodu zaslaných úradu OLAF a o spätnom získaní finančných prostriedkov, ktoré v týchto prípadoch úrad OLAF odporúča.

Publikácie

Rekordný počet publikácií v roku
2018

Naše audítorské správy, preskúmania a stanoviská sú základnou zložkou reťazca povinnosti zodpovedať sa v EÚ. Pomáhajú Európskeho parlamentu a Rade EÚ monitorovať a kontrolovať dosahovanie cieľov politík a používajú sa na vyvodenie zodpovednosti, najmä v rámci každoročného postupu udeľovania absolutória, voči tým, ktorí sú zodpovední za hospodárenie s rozpočtom EÚ. Ide najmä o Európsku komisiu, ale aj ostatné inštitúcie a orgány EÚ. Vnútroštátne, regionálne a miestne orgány v členských štátoch tiež zohrávajú dôležitú úlohu v oblastiach zdieľaného riadenia, ako sú výdavky na poľnohospodárstvo a súdržnosť, ktoré sa na čerpaní rozpočtu EÚ podieľajú najväčšou časťou.

Počet osobitných správ a publikácií vypracovaných na základe
preskúmania (2015 až 2018)

Naše portfólio publikácií zahŕňa:

Osobitné a výročné správy:
 • osobitné správy, v ktorých sa prezentujú výsledky vybraných auditov konkrétnej politiky alebo výdavkových oblastí, či záležitostí týkajúcich sa rozpočtu alebo riadenia,
 • výročné správy, ktoré obsahujú najmä výsledky finančných auditov a auditov zhody týkajúcich sa rozpočtu Európskej únie a Európskych rozvojových fondov, ale aj aspekty rozpočtového hospodárenia a výkonnosti,
 • špecifické ročné správy o agentúrach, decentralizovaných orgánoch a spoločných podnikoch EÚ, ktoré sa uverejňujú samostatne.
Stanoviská a publikácie vypracované na základe preskúmania:
 • stanoviská k novým alebo aktualizovaným právnym predpisom s významným vplyvom na finančné hospodárenie, buď povinné na základe Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), vypracované na žiadosť inej inštitúcie alebo z vlastnej iniciatívy,
 • informačné dokumenty: opisné a analytické dokumenty týkajúce sa politiky alebo riadenia, zamerané na špecifické témy,
 • situačné správy: podobné informačným dokumentom, ale zamerané na komplexné, rozsiahle oblasti politiky alebo záležitosti riadenia, často z prierezového hľadiska,
 • rýchle preskúmania veci: nastolenie skutočností v súvislosti s dôkladne zacielenými konkrétnymi otázkami alebo problémami a, ak je to potrebné, zahrnutie analýzy, ktorá má pomôcť tieto skutočnosti lepšie pochopiť.

A napokon, v našich podkladových dokumentoch k auditom predkladáme základné informácie o nadchádzajúcich alebo prebiehajúcich audítorských úlohách – viac sa dozviete v kapitole Oznamovanie našich produktov.

Všetky naše publikácie sú dostupné na našom webovom sídle (eca.europa.eu) a sú uvedené na konci tejto správy.

Osobitné správy

Osobitné správy sa zameriavajú
na posúdenie výkonnosti opatrení EÚ

V súlade s našou stratégiou na roky 2018 – 2020 sa viac zameriavame na posúdenie výkonnosti opatrení EÚ s cieľom zaistiť, aby občania EÚ získali za svoje peniaze optimálnu hodnotu. V roku 2018 sme uverejnili 35 osobitných správ (2017: 28 osobitných správ) z rôznych výdavkových oblastí EÚ, ktoré sa týkali výziev, ktorým EÚ čelí, vrátane znečistenia ovzdušia, vysokorýchlostných železníc, nástroja pre utečencov v Turecku, bankového dohľadu a financovania MVO.

V týchto osobitných správach sme preskúmali, či boli splnené ciele vybraných politík a programov EÚ, či sa výsledky dosiahli účinným a efektívnym spôsobom a či financovanie EÚ zabezpečilo pridanú hodnotu, t. j. či poskytlo viac, ako bolo možné dosiahnuť opatreniami len na vnútroštátnej úrovni. Taktiež sme vyjadrili odporúčania, určili spôsoby, ako ušetriť peniaze, pracovať lepšie, predísť plytvaniu či dosiahnuť očakávané ciele politík nákladovo efektívnejšie. Zdôrazníme tu naše dve osobitné správy z roku 2018: jednu o vysokorýchlostných železniciach v EÚ a druhú o nástroji pre utečencov v Turecku.

Snažíme sa vypracúvať naše osobitné správy v lehote 13 mesiacov, ktorá je uvedená v nariadení o rozpočtových pravidlách EÚ.

Zamerané na osobitnú správu
Osobitná správa č. 19/2018 – Európska vysokorýchlostná železničná sieť: namiesto reality len izolované úseky

Vysokorýchlostné železnice majú početné prínosy pre cestujúcich. Je to pohodlný, bezpečný, flexibilný a environmentálne udržateľný spôsob dopravy. Okrem toho, vďaka zlepšovaniu prepojení regiónov v celej EÚ sú tieto regióny konkurencieschopnejšie, čo prispieva k európskej integrácii a zbližovaniu ľudí.

K tomuto auditu sme pristúpili z pohľadu cestujúceho, analyzovali sme rôzne spojenia, časy cestovania a ceny pre obchodných cestujúcich a cestujúcich vo voľnom čase. Taktiež sme preskúmali, či investície do vysokorýchlostných tratí spolufinancované EÚ boli nákladovo efektívne a účinné a dobre premyslené a naplánované.

Audítori navštívili Príslušné obdobie: 2000 až 2017
10 vysokorýchlost­ných tratí 4 cezhraničné prepojenia
30 projektov viac než 5 000 km tratí

Dospeli sme k záveru, že európska vysokorýchlostná železničná sieť zostáva neúčinným systémom zle prepojených vnútroštátnych tratí. Chýba realistický dlhodobý plán prepojenia rôznych častí existujúcej siete EÚ, budovanie vysokorýchlostných tratí prechádzajúcich štátnymi hranicami nie je prioritou pre národné vlády a Európska komisia nemá právomoc donútiť ich k tomu. V tejto situácii je pridaná hodnota spolufinancovania investícií do vysokorýchlostnej železničných tratí zo strany EÚ nízka. Sú ale aj dobré správy: počet cestujúcich, ktorí v Európe využívajú vysokorýchlostné železnice, sa stabilne zvyšuje: z približne 15 miliárd osobokilometrov v roku 1990 na viac než 124 miliárd v roku 2016.

Túto správu sme predložili výborom Európskeho parlamentu pre dopravu a pre kontrolu rozpočtu, ako aj Rade EÚ. Obe inštitúcie túto správu privítali a podporili jej závery. Taktiež sme ju prezentovali niekoľkým vnútroštátnym správnym orgánom a NKI, ako aj výskumným pracovníkom, zainteresovanými stranám z odvetvia a tlači.

Správa bola vo veľkej miere sledovaná tlačou v celej EÚ, obzvlášť v Španielsku, Nemecku a médiách zameraných na EÚ a financie, a vysoký záujem o ňu bol aj v sociálnych médiách.

Španielsko – El cinco días: Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE

Nemecko – Die Zeit: Bahnlinien: Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam

Taliansko – La Repubblica: Alta velocità nell'Ue, la Corte dei Conti europea boccia la rete

Spojené kráľovstvo – Financial Times: Bloc criticised over high-speed rail strategy

Zamerané na osobitnú správu
Nástroj pre utečencov v Turecku: užitočná pomoc, no na zabezpečenie optimálnej hodnoty za vynaložené prostriedky je potrebné vykonať isté zlepšenia

Turecko poskytuje útočisko najväčšej populácii utečencov na svete: takmer 4 miliónom ľudí. Patrí medzi nich aj 3,5 milióna Sýrčanov, z ktorých väčšina žije mimo utečeneckých táborov. Z nástroja pre utečencov v Turecku sa poskytuje podpora na humanitárnu a inú pomoc utečencom a ich hostiteľským komunitám, pričom EÚ a členské štáty poskytujú financovanie v celkovej výške 6 mld. EUR. Turecko je politickou dohodou viazané aj zastaviť neregulárnu migráciu z Turecka do EÚ.

Audítori navštívili Príslušné obdobie: január 2016 až marec 2018
10 humanitárnych projektov týkajúcich sa základných potrieb, ochrany, zdravia, vzdelávania 33 % sumy humanitárnej pomoci stanovenej v zmluve (458 mil. EUR) implementačných partnerov, napr. agentúry Organizácie Spojených národov, medzinárodné MVO

Dospeli sme k záveru, že nástroj umožnil rýchlo reagovať na krízu. Humanitárne projekty pomohli vyriešiť základné potreby utečencov, nezabezpečili však vždy optimálnu hodnotu za vynaložené peniaze ani sa nimi nedosiahol cieľ nástroja koordinovať podporu účinne. Všetky kontrolované humanitárne projekty zaistili pre utečencov užitočnú podporu. Napríklad v rámci projektu Núdzová záchranná sociálna sieť sa poskytla hotovostná pomoc pre 1,3 milióna utečencov. V polovici z nich sa však ešte nepodarilo dosiahnuť očakávané výsledky, t. j. trvajúci, prínosný účinok, ktorý možno udržať bez ďalšej finančnej podpory, a deväť z desiatich bolo potrebné predĺžiť.

Najdôležitejším faktorom, ktorý pribrzdil včasné vykonávanie niektorých projektov riadených MVO, bolo náročné prevádzkové prostredie. Hoci Komisia zaviedla primerané opatrenia na monitorovanie projektov, odmietnutie tureckých orgánov udeliť prístup k údajom o príjemcoch dvoch projektov hotovostnej pomoci v našej vzorke – v celkovej výške 1,1 mld. EUR – zabránilo Komisii aj našim audítorom sledovať príjemcov projektov od registrácie po vyplatenie pomoci.

Správu sme prezentovali na spoločnom zasadnutí Výboru Európskeho parlamentu pre rozvoj a zahraničné veci a Výboru pre kontrolu rozpočtu a následne Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Bola tiež prezentovaná pracovnej skupine Rady pre rozširovanie a krajiny rokujúce o pristúpení k EÚ, ako aj tlači.

Správa bola vo veľkej miere sledovaná tlačou, obzvlášť v Nemecku, ale aj v Dánsku, Rakúsku a krajinách Beneluxu a stredozemia, ako aj médiami zameranými na EÚ.

Nemecko – Der Spiegel: Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU-Flüchtlingshilfe

Francúzsko – EurActiv: La Cour des comptes plutôt satisfaite de l’aide aux réfugiés en Turquie

Španielsko – Euronews: Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados

Spojené kráľovstvo – EU Observer: EU unable to fully trace €1 bn spent on refugees in Turkey

Výročné správy

Výročná správa o rozpočte EÚ za rok 2017
Účtovná závierka schválená, čistý výrok k príjmom,
výrok s výhradou k výdavkom

Každoročne kontrolujeme príjmy a výdavky rozpočtu EÚ a skúmame, či je ročná účtovná závierka spoľahlivá a či sú príjmové a výdavkové operácie na úrovni EÚ a členských štátov v súlade s finančnými pravidlami. Okrem toho osobitne posudzujeme každú hlavnú oblasť rozpočtu EÚ podľa okruhov viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 a poskytujeme informácie o rozpočtovom a finančnom riadení, ako aj o aspektoch výkonnosti. Taktiež analyzujeme chyby, ktoré sa vyskytli, vyjadrujeme odporúčania na zlepšenie a skúmame, či a ako boli naše predchádzajúce odporúčania zavedené do praxe.

Do našej ostatnej výročnej správy o rozpočte EÚ za rozpočtový rok 2017 naši audítori vybrali vzorku a testovali približne 700 platieb príjemcom vo všetkých výdavkových oblastiach v celkovej výške približne 100 mld. EUR. To znamená, že sme posúdili zhruba 700 rôznych prípadov, keď sa finančné prostriedky EÚ použili na poskytnutie podpory kľúčovým projektom infraštruktúry, malým a stredným podnikom, výskumným ústavom, poľnohospodárom, študentom v členských štátoch EÚ alebo príjemcom v nečlenských krajinách EÚ.

Hlavné informácie
Výdavky EÚ v roku 2017 137,4 mld. EUR
Kontrolovaná suma 100,2 mld. EUR (703 platobných operácií)
Účtovná závierka Pravdivý a verný obraz – schválená ako spoľahlivá
Príjmy Zákonné a správne – výrok bez výhrad
Výdavky Zákonné a správne s výnimkou preplácania nákladov – výrok s výhradou (namiesto záporného výroku)
Klesajúci trend odhadovanej chybovosti
pokračuje

Táto rozsiahla práca tvorí základ pre naše vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré sme povinní predložiť Európskemu parlamentu a Rade v súlade s našim mandátom stanoveným v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Ako aj v predchádzajúcich rokoch sme vyjadrili „čistý výrok“ k účtovnej závierke a príjmom EÚ. Druhý rok za sebou sme navyše mohli vydať výrok s výhradou (namiesto záporného výroku) k výdavkom EÚ.

Výrazná časť výdavkov kontrolovaných v roku 2017 nebola významne ovplyvnená chybami. Navyše odhadovaná chybovosť v platbách uskutočnených v priebehu roka 2017 bola 2,4 %, čo je pokles oproti 3,1 % v roku 2016 a 3,8 % v roku 2015.

Odhadovaná chybovosť v jednotlivých výdavkových oblastiach EÚ
(2015 až 2017)
Začiatok postupu udeľovania absolutória
Parlamentom

Uverejnením našej výročnej správy sa začína postup udeľovania absolutória Európskym parlamentom, v ktorom spoluzákonodarca EÚ a rozpočtový orgán rozhodne – na základe odporúčania Rady – či Komisia a ostatné orgány uspokojivo riadili rozpočet EÚ a tak im udelí „absolutórium”.

Výročnú správu sme prezentovali Výboru Parlamentu pre kontrolu rozpočtu (CONT) 4. októbra, v deň jej uverejnenia, a následne aj na plenárnej schôdzi Parlamentu, Rade (hospodárske a finančné záležitosti) a parlamentom a vnútroštátnym orgánom 14 členských štátov.

Predseda EDA Lehne a člen Lazaros S. Lazarou prezentujú našu výročnú správu na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu, november 2018, Štrasburg.

Nový prístup k úkonu potvrdenia

Ako je stanovené v našej stratégii na roky 2018 – 2020, prijali sme prvé kroky k úprave nášho audítorského prístupu k auditu na účely vyhlásenia o vierohodnosti (DAS). Pokiaľ ide o výdavky na súdržnosť, posúdili sme rámec kontroly a uistenia na roky 2014 – 2020 a spoľahlivosť informácií o riadnosti, ktoré vypracovala Komisia. Je to prvý krok smerom k potenciálnej organizácii DAS ako úkonu potvrdenia.

Celkovým cieľom upraveného prístupu a prechodu na úkon potvrdenia je vo väčšej miere zohľadňovať jednotlivé úrovne vnútorných kontrol v Európskej komisii a orgánoch členských štátov riadiacich výdavky EÚ. Pomáha nám to jasnejšie určiť, kde pretrvávajú nedostatky v Európskej komisii aj členských štátoch, aby sme mohli pomôcť presadzovať zodpovednosť a ďalej zlepšovať riadenie financií EÚ. Tento prístup sa bude uplatňovať len vtedy, keď budú splnené podmienky požadované v medzinárodných audítorských štandardoch.

Výročná správa o Európskych rozvojových fondoch
Záporný výrok k platbám

Európske rozvojové fondy (ERF) sú nástrojom poskytovania pomoci Európskej únie na rozvojovú spoluprácu africkým, karibským a tichomorským štátom a zámorským krajinám a územiam. Financujú ich členské štáty EÚ a riadi ich Európska komisia mimo rámca rozpočtu EÚ a Európska investičná banka.

Hlavné informácie o našom audítorskom výroku k ERF sa nachádzajú nižšie.

Hlavné informácie
Rozpočet ERF na rok 2017 4,3 mld. EUR
Kontrolovaná suma 3,5 mld. EUR
Účtovná závierka Pravdivý a verný obraz – schválená ako spoľahlivá
Príjmy Zákonné a správne – výrok bez výhrad
Výdavky Ovplyvnené významnou chybovosťou – záporný výrok

Špecifické ročné správy

Agentúry a ostatné úrady
Výrok bez výhrad k všetkým
agentúram EÚ okrem jednej

Agentúry EÚ majú sídlo po celej Európe a zamestnávajú približne 11 000 pracovníkov. Ich celkový rozpočet na rok 2017, okrem Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB), predstavoval 3,5 mld. EUR, čo zhruba zodpovedá 2,7 % celkového rozpočtu EÚ. Rozpočet SRB na rok 2017 predstavoval 6,6 mld. EUR a bol financovaný z príspevkov úverových inštitúcií.

Európska agentúra pre lieky (EMA)
sa sťahuje z Londýna do Amsterdamu.

Nový prístup:
jediná správa o 41 agentúrach EÚ

V roku 2018 sme sa rozhodli predložiť výsledky našich finančných auditov agentúr EÚ v užívateľsky prijateľnejšom formáte. Hoci sme stále poskytli samostatné vyhlásenie o vierohodnosti za každú agentúru, vydali sme jednu výročnú správu o všetkých agentúrach vrátane súhrnného dokumentu s názvom „Audit agentúr EÚ v skratke”. Okrem toho sme tak ako každý rok uverejnili aj výročné správy o Európskych školách a podmienených záväzkoch SRB, Komisie a Rady.

Sídla agentúr v členských štátoch

* Po rozhodnutí Spojeného kráľovstva vystúpiť z EÚ Rada rozhodla o premiestnení agentúry EMA do Amsterdamu a orgánu EBA do Paríža v roku 2019.

Hlavné závery

Celkovo sa pri našom audite agentúr za rok končiaci sa 31. decembra 2017 potvrdili pozitívne výsledky vykázané v minulých rokoch. Vyjadrili sme:

 • čistý výrok (výrok bez výhrad) k spoľahlivosti účtovných závierok všetkých agentúr,
 • čistý výrok (výrok bez výhrad) k zákonnosti a správnosti príjmov zaznamenaných v účtovnej závierke všetkých agentúr,
 • čistý výrok (výrok bez výhrad) k zákonnosti a správnosti platieb zaznamenaných v účtovnej závierke všetkých agentúr, okrem záporného výroku za Európsky podporný úrad pre azyl, pri ktorom sme zistili niekoľko problémov.
Spoločné podniky
Výrok bez výhrad k všetkým spoločným
podnikom EÚ okrem jedného

Spoločné podniky sú verejno-súkromné partnerstvá EÚ s priemyselnými, výskumnými zoskupeniami a členskými štátmi, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri plnení konkrétnych aspektov politiky EÚ v oblasti výskumu. Verejný sektor je v spoločných podnikoch zastúpený Európskou komisiou, ktorá reprezentuje EÚ. Súkromní členovia spoločného podniku zahŕňajú rôznych partnerov zastupujúcich priemysel a výskum. Jedným z hlavných cieľov spoločných podnikov je mobilizovať príspevky členov zastupujúcich súkromný sektor a výskum, v čom spočíva ich pridaná hodnota.

Hlavné závery

 • Schválili sme účtovné závierky všetkých spoločných podnikov EÚ za rozpočtový rok 2017 ako spoľahlivé.
 • Vydali sme výroky bez výhrad k príjmovým a platobných operáciám siedmich spoločných podnikov a výrok s výhradou za spoločný podnik Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy, pretože audítori zistili záležitosti, ktoré v niektorých prípadoch bránili účinnému fungovaniu vnútornej kontroly.

Stanoviská

Ďalší spôsob, ktorým prispievame k zlepšovaniu správy finančných záležitostí EÚ, je uverejňovanie stanovísk k návrhom nových alebo revidovaných právnych predpisov zo strany Komisie. Ak majú tieto návrhy významný finančný dosah, naše stanoviská sa požadujú v právnych predpisoch EÚ. Využívajú ich pri svojej práci najmä legislatívne orgány – Európsky parlament a Rada. Aj ďalšie inštitúcie nás môžu požiadať o vydanie stanovísk na konkrétne témy, alebo ich môžeme vypracovať z vlastnej iniciatívy.

V roku 2018 sme uverejnili rekordný počet desiatich stanovísk v rôznych oblastiach správy EÚ. Týkali sa najmä legislatívnych návrhov Komisie nového VFR, napr. reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ale aj účinnosti Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a jeho spolupráce s budúcou Európskou prokuratúrou (EPPO), prepojenia financovania EÚ s právnym štátom a ochrany oznamovateľov.

Zamerané na stanovisko k reforme SPP
SPP by mala byť ekologickejšia, dôsledne
založená na výkonnosti a mala by byť väčšia
povinnosť zodpovedať sa

Keď Európska komisia uverejnila svoj legislatívny návrh novej SPP po roku 2020, zdôraznila, že ciele v oblasti životného prostredia a klímy budú mať vysokú prioritu.

V našom stanovisku k reforme SPP sme však uviedli, že mnoho navrhovaných možností politiky bolo veľmi podobných so súčasnou SPP. Konkrétne, najväčšou časťou rozpočtu by naďalej boli priame platby poľnohospodárom založené na počte hektárov vlastnenej alebo používanej pôdy. Taktiež sme zistili, že tento nástroj nie je najefektívnejším spôsobom podpory prijateľných príjmov ani nie je vhodný na riešenie mnohých problémov v súvislosti so životným prostredím. Taktiež sme vyjadrili názor, že odhady Komisie týkajúce sa príspevku SPP k plneniu cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy boli nereálne a odporučili sme, aby plány pre ďalšiu SPP boli ekologickejšie, dôsledne založené na výkonnosti a aby bola väčšia povinnosť zodpovedať sa.

Podobne ako pri správach naše stanoviská predkladáme výborom Európskeho parlamentu, a to najmä výborom pre poľnohospodárstvo a kontrolu rozpočtu, Rade, zainteresovaným stranám z oblasti životného prostredia a poľnohospodárstva, ako aj tlači.

Publikácie vypracované na základe preskúmania: situačné správy, informačné dokumenty a rýchle preskúmania vecí

Analytické preskúmania verejných
informácií a našej vlastnej práce
Situačné správy

V roku 2018 sme vypracovali dve situačné správy. V prvej, ktorá sa týkala zavádzania práva EÚ do praxe, sme apelovali na posilnenie dohľadu Komisie nad uplatňovaním práva EÚ v členských štátoch. Druhá sa týkala mobility a dopravy, ktoré považujeme za základný kameň európskej integrácie. Vyjadrili sme však obavy, že investície zaostávajú a že nižšie investície do dopravnej infraštruktúry brzdia modernizáciu dopravnej siete EÚ.

Informačné dokumenty

V roku 2018 sme vydali šesť informačných dokumentov: päť o návrhoch Komisie týkajúcich sa ďalšieho VFR a jeden o integrácii migrantov v EÚ. V našich poznámkach týkajúcich sa VFR sme upriamili pozornosť konkrétne na navrhovaný proces stanovovania výdavkových priorít pre EÚ, pružnosť rozpočtu EÚ, zameranie na výkonnosť a zjednodušenie administratívy, a tiež na povinnosť zodpovedať sa a mechanizmy auditu.

Privítali sme úsilie Komisie modernizovať rozpočet EÚ v období po roku 2020, ale upozornili sme na niekoľko potenciálnych rizík, identifikovali určité nedostatky a navrhli konkrétne zlepšenia. Argumentovali sme, že parlamentný dohľad by mal byť založený na spoľahlivých mechanizmoch vyvodzovania zodpovednosti, a navrhli sme všeobecné pravidlo, aby bol EDA ustanovený za externého audítora všetkých subjektov zriadených EÚ.

Rýchle preskúmania veci

V roku 2018 sme vydali jedno rýchle preskúmanie veci týkajúce sa súdržnosti, v ktorom sme vyjadrili pripomienku, že vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH) je náchylné na chyby a nepredstavuje vždy najlepšie využitie finančných prostriedkov EÚ. Vyjadrili sme názor, že verejným orgánom by sa v období po roku 2020 už nemala preplácať DPH súvisiaca s výdavkami spolufinancovanými EÚ.

Dôležité udalosti

V priebehu roka 2018 sme zorganizovali a zúčastnili sme sa niekoľkých podujatí na šírenie našich názorov, ako podporovať zodpovednosť a transparentnosť a zlepšovať finančné riadenie EÚ.

Konferencia o finančných nástrojoch

V januári 2018 sme spolu s ministerstvom financií Litvy usporiadali vo Vilniuse konferenciu na vysokej úrovni o využívaní finančných nástrojov. Táto konferencia poskytla platformu pre výmenu názorov a nápadov expertov na vysokej úrovni z inštitúcií EÚ a litovských inštitúcií, aplikujúcich odborníkov a ďalších verejných a súkromných zainteresovaných strán.

Sympózium o verejnom financovaní parlamentov

V marci 2018 sme v našich priestoroch usporiadali dvojdňové medzinárodné sympózium o verejnom financovaní parlamentov v Európe s cieľom prediskutovať ich nezávislosť a preštudovať rozpočtové systémy európskych štátov.

Global Audit Leadership Forum (GALF)

V apríli 2018 sme usporiadali piate zasadnutie fóra GALF, na ktorom sa stretli vedúci predstavitelia a delegáti z asi dvadsiatich NKI z celého sveta. Diskusie sa zamerali na prax a obmedzenia auditov výkonnosti v politickom kontexte a výzvy a príležitosti oznamovať audítorské zistenia v digitálnom svete.

V apríli 2018 sa na piatom zasadnutí fóra GALF v EDA stretli vedúci predstavitelia z viac než dvadsiatich medzinárodných NKI.

Deň Európy – deň otvorených dverí EÚ

V máji 2018 sme sa zúčastnili podujatí Dňa Európy v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu. Naši audítori informovali návštevníkov v našich informačných stánkoch o svojej úlohe a práci a poskytli informácie z prvej ruky o tom, ako vykonávame naše audity. Budeme naďalej organizovať dni otvorených dverí v EDA a zúčastňovať sa verejných podujatí, aby sme boli v kontakte s občanmi.

Sympózium o dobrej verejnej správe

V septembri 2018 sme sa zúčastnili na sympóziu o cieľoch OSN v oblasti udržateľného rozvoja a verejnej správy s názvom Dobrá verejná správa a prínosy pre občanov – Úloha parlamentných kontrolných orgánov, ktoré zorganizoval Dvor audítorov Rakúska, sekretariát INTOSAI a rakúsky ombudsman.

Konferencia o uplatňovaní práva EÚ

V septembri 2018 sme usporiadali konferenciu o uplatňovaní právnych predpisov EÚ, na ktorej sa prediskutovala potreba transparentnosti, zodpovednosti a auditu v nadväznosti na našu situačnú správu o zavádzaní právnych predpisov EÚ do praxe. Toto podujatie sa uskutočnilo vo Výbore regiónov v Bruseli.

Konferencia o elektronickom obchode a zdaňovaní

V októbri 2018 sme usporiadali konferenciu o elektronickom obchode a výzvach zdaňovania v digitálnom veku. Prednášajúci a účastníci panelovej diskusie sa zaoberali rizikami súčasného modelu zdaňovania DPH v elektronickom obchode a navrhli alternatívne modely zdaňovania využitím moderných technológií, ako je napríklad technológia blockchainu.

Konferencia Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

V novembri 2018 sme sa zúčastnili na 8. výročnej konferencii EIOPA vo Frankfurte. Na tejto konferencii sa zúčastnilo viac než 400 ľudí zo sektora finančných služieb, akademickej obce, organizácií spotrebiteľov, médií, medzinárodných organizácií, orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov. Prezentovali sme našu prácu týkajúcu sa auditu dohľadu a finančnej stability v sektore európskeho poisťovníctva, čo bola téma našej osobitnej správy o EIOPA v roku 2018.

COP24

V decembri 2018 sme sa zúčastnili na konferencii Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP24) v Katowiciach. Prezentovali sme našu prácu týkajúcu sa auditu kvality ovzdušia a jej vplyv na zmenu klímy a naopak a tiež sme prediskutovali výzvy spojené s dezertifikáciou a degradáciou pôdy v EÚ – obe témy sa riešili v osobitných správach, ktoré sme uverejnili v roku 2018.

Člen EDA Janusz Wojciechowski prezentuje našu osobitnú správu o kvalite ovzdušia, december 2018, Katowice.

Späť do školy

V priebehu roka sa naši zamestnanci zúčastnili programu Back to School, ktorý organizujú inštitúcie EÚ. Sedemnásť našich zamestnancov navštívilo svoje stredné školy v siedmich členských štátoch a informovalo študentov o EÚ, úlohe našej inštitúcie a možnostiach štúdia v EÚ a práce v inštitúciách EÚ.

Vzťahy s inštitucionálnymi partnermi

Dosah našej práce závisí od jej
využívania našimi zainteresovanými
stranami

Úzko spolupracujeme s Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a národnými parlamentmi, pretože dosah našej práce závisí vo veľkej miere od toho, ako využívajú výsledky a odporúčania našich auditov.

Európsky parlament

Rekordný počet správ prerokovaných
vo výboroch Parlamentu

Členovia EDA a audítorské tímy sú pravidelne pozývaní, aby prezentovali naše zistenia a odporúčania Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, ako aj ďalším výborom a orgánom Parlamentu. V priebehu roka 2018 sme Parlamentu prezentovali 33 osobitných správ, štyri stanoviská a šesť publikácií vypracovaných na základe preskúmania. Spolu sme sa zúčastnili na 74 zasadnutiach Výboru pre kontrolu rozpočtu (2017: 60) a 38 zasadnutiach 13 ďalších parlamentných výborov a pracovných orgánov a parlamentných skupín.

Spoločné výročné zasadnutie EDA a Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu sa konalo vo februári 2018. V apríli 2018 sa predseda Lehne zúčastnil na rozprave o udelení absolutória za rok 2016 v pléne Európskeho parlamentu. V októbri 2018 prezentoval našu výročnú správu za rok 2017 Výboru pre kontrolu rozpočtu a na plenárnej schôdzi Parlamentu.

Rada

Osobitná správa po prvýkrát
prezentovaná ECOFIN-u

V priebehu roka 2018 sme sa zúčastnili na 21 zasadnutiach Rozpočtového výboru Rady, ktorý je naším hlavným partnerom. Okrem toho sa konalo ďalších 44 prezentácií iným relevantným prípravným orgánom Rady (2017: 27). Spolu sme prezentovali 37 osobitných správ, štyri stanoviská a tri publikácie vypracované na základe preskúmania (2017: 27).

V januári 2018 – počas bulharského predsedníctva Rady – sa predseda Lehne stretol s bulharským zástupcom ministra financií, aby prediskutovali audítorské zistenia relevantné pre postup udelenia absolutória za rok 2016.

V marci 2018 predseda Lehne a Neven Mates, člen EDA zodpovedný za našu osobitnú správu o postupe pri makroekonomickej nerovnováhe, prezentovali našu výročnú správu ministrom financií EÚ na zasadnutí ECOFIN-u. Bolo to po prvýkrát, keď bola naša osobitná správa predstavená ministrom financií EÚ v Rade ECOFIN.

Predseda Lehne tiež prezentoval našu výročnú správu za rok 2017 na zasadnutí ECOFIN-u v novembri počas rakúskeho predsedníctva Rady. Pred týmto zasadnutím sa stretol s federálnym ministrom financií Rakúska vo funkcii predsedu ECOFIN-u a s ministrom verejných financií Rumunska – členského štátu, ktorý povedie predsedníctvo Rady začiatkom roka 2019 – aby prediskutovali našu výročnú správu za rok 2017 a príslušný postup udelenia absolutória a aby ich informoval o príslušnej práci EDA.

Vlády a parlamenty členských štátov

Predseda EDA navštívil päť členských štátov,
kde sa stretol so zástupcami vlád na vysokej
úrovni

V priebehu roka predseda Lehne navštívil niekoľko členských štátov EÚ – Rakúsko, Bulharsko, Českú republiku, Írsko a Rumunsko, kde sa stretol so zástupcami vlád na vysokej úrovni. Tieto návštevy boli niekedy kombinované s účasťou na oficiálnych štátnych podujatiach alebo konferenciách na vysokej úrovni.

Okrem toho naši členovia prezentovali výročnú správu za rok 2017 národným parlamentom a/alebo iným vnútroštátnym orgánom v 14 členských štátoch. Vyvinuli sme dodatočné úsilie, aby sme prezentovali naše osobitné správy príslušným parlamentným výborom v národných parlamentoch. Delegácie zástupcov národných parlamentov tiež príležitostne navštívia našu inštitúciu a naďalej sa snažíme hľadať spôsoby, ako posilniť našu spoluprácu s národnými parlamentmi.

Predseda EDA Lehne a člen George Pufan na zasadnutí
s prezidentom Rumunska Klausom Iohannisom,
október 2018, Bukurešť.

Spolupráca s najvyššími kontrolnými inštitúciami (NKI)

NKI členských štátov EÚ

Aktívna spolupráca s NKI EÚ: spoločná výzva riešiť
nedostatky v povinnosti zodpovedať sa
a mechanizmoch auditu bankového dohľadu v EÚ

Naša spolupráca s NKI EÚ prebieha najmä v rámci kontaktného výboru predsedov NKI EÚ. V októbri 2018 sme sa aktívne zúčastnili výročného zasadnutia kontaktného výboru, ktoré usporiadala a ktorému predsedala NKI Chorvátska. Hlavné diskusie sa zamerali na interakciu s občanmi a otvorenie sa NKI.

Predseda EDA Klaus-Heiner Lehne počas príhovoru k vedúcim predstaviteľom NKI EÚ na výročnom zasadnutí kontaktného výboru v Dubrovníku, Chorvátsku, október 2018.

V novembri 2018 sme spolu s vedúcimi predstaviteľmi 28 NKI EÚ vyzvali národné vlády a parlamenty, ako aj Európsky parlament, Radu a Komisiu, aby riešili nedostatky v povinnosti zodpovedať sa a mechanizmoch auditu bankového dohľadu v EÚ.

Okrem toho sme prispeli a zúčastnili sme sa činností niekoľkých pracovných orgánov kontaktného výboru, napr. pracovnej skupiny pre činnosti v oblasti dane z pridanej hodnoty, siete pre audit fiškálnej politiky, siete pre audit stratégie Európa 2020 a pracovnej skupiny pre európsku bankovú úniu, ako aj ďalších činností v oblasti finančného výkazníctva vo verejnom sektore a auditu verejného obstarávania.

Taktiež sme koordinovali vypracovanie prvého zhrnutia auditov kontaktného výboru (Nezamestnanosť mladých ľudí a integrácia mladých ľudí na trhu práce), ktoré je založené na audítorských správach vypracovaných 14 NKI EÚ v rokoch 2013 až 2017. Zhrnutie auditov je novým typom publikácie, ktorého cieľom je podporiť oznamovanie relevantných audítorských informácií zainteresovaným stranám kontaktného výboru a širšej verejnosti.

INTOSAI/EUROSAI

V priebehu roka 2018 sme boli naďalej aktívne zapojení a podieľali sme sa na aktivitách Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI), predovšetkým vo funkcii podpredsedu výboru pre odborné štandardy (od decembra 2016) a člena jej podvýborov pre finančný audit a účtovníctvo, audit zhody a audit výkonnosti. Taktiež sme sa aktívne zúčastnili činností ďalších pracovných orgánov INTOSAI, predovšetkým podvýboru INTOSAI pre partnerské preskúmania, pracovnej skupiny pre environmentálny audit, pracovnej skupiny pre finančnú modernizáciu a regulačnú reformu a pracovnej skupiny INTOSAI pre profesionalizáciu audítorov.

Aktívne sme sa zapojili aj do činností Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (EUROSAI), európskej regionálnej skupiny INTOSAI, konkrétne v pracovnej skupine pre environmentálny audit, pracovnej skupine pre informačné technológie a pracovnej skupine pre audit a etiku, ako aj v niekoľkých pracovných seminároch a seminároch.

NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ

Podporu poskytujeme aj NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín na vstup do EÚ (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo1, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko), a to hlavne prostredníctvom siete podobnej kontaktnému výboru a prostredníctvom našej podpory činností koordinovaných OECD. V roku 2018 sa sedem audítorov z NKI patriacich do tejto siete zapojilo do nášho programu stáží. Aktívne sme sa tiež podieľali na zasadnutiach a činnostiach tejto siete, pričom sme sa zaoberali témami, ako je finančný audit a audit IT.

 • Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Naše vedenie

Kolégium členov

Naši členovia sú menovaní na šesťročné obnoviteľné obdobie. Svoje povinnosti plnia úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme EÚ. Pri nástupe do funkcie skladajú v tomto zmysle prísahu pred Súdnym dvorom Európskej únie.

Kolégium má 28 členov, po jednom z každého členského štátu. Členov menuje Rada EÚ po konzultácii s Európskym parlamentom a na základe návrhov príslušných vlád členských štátov. EDA nemá žiadnu úlohu v procese nominovania alebo vymenovania členov.

V roku 2018 Rada vymenovala štyroch nových členov EDA:

 • Evu Lindström (Švédsko), Tonyho Murphyho (Írsko) a Hannu Takkula (Fínsko) od 1. marca 2018 a Annemie Turtelboom (Belgicko) od 1. mája 2018.

Rada tiež obnovila funkčné obdobie piatim aktuálnym členom:

 • Pietrovi Russovi (Taliansko), Baudiliovi Tomé Muguruzovi (Španielsko), Bettine Jakobsen (Dánsko) a Joãovi Figueiredovi (Portugalsko) do 29. februára 2024 a Iliane Ivanovej (Bulharsko) do 31. decembra 2024.

Kolégium členov EDA zasadlo v roku 2018 osemnásťkrát (2017: 21-krát).

Zasadnutie kolégia členov EDA, 28. február 2019, Luxemburg.

Predseda

Členovia volia spomedzi seba predsedu alebo predsedkyňu na trojročné obnoviteľné obdobie. Predseda alebo predsedkyňa potom preberá úlohu prvého spomedzi rovných (primus inter pares). Predseda zodpovedá za korporátnu stratégiu inštitúcie, plánovanie a riadenie výkonnosti, komunikáciu a vzťah s médiami, právne záležitosti a vnútorný audit. Taktiež zastupuje inštitúciu v rámci vonkajších vzťahov. V septembri 2016 bol za predsedu zvolený Klaus-Heiner Lehne.

Predseda EDA Klaus-Heiner Lehne s príhovorom na výročnom zasadnutí kolégia členov EDA a kolégia komisárov, február 2018, Luxemburg.

Predseda a členovia

Audítorské komory a výbory

Členovia sú pridelení do jednej z našich piatich audítorských komôr, v ktorých sa vypracúva a prijíma väčšina našich audítorských správ, preskúmaní a stanovísk. Práca každej komory je založená na jednej téme z politík EÚ. Na ich čele stojí predsedajúci alebo predsedajúca komory, ktorých spomedzi seba volia členovia danej komory. Každý člen alebo členka zodpovedá za vlastné audítorské úlohy za pomoci kabinetu. Audítorskú prácu vykonávajú profesionálni audítori pracujúci v audítorských komorách.

V decembri 2018 boli predsedajúcimi našich piatich komôr Nikolaos Milionis, Iliana Ivanova, Bettina Jakobsen, Neven Mates a Lazaros S. Lazarou. Danièle Lamarque predsedala Výboru pre kontrolu kvality auditu, Oscar Herics viedol Etický výbor a Samo Jereb Výbor pre audit, zatiaľ čo Rimantas Šadžius bol členom pre inštitucionálne vzťahy.

Rozhodnutia o širších strategických a administratívnych záležitostiach prijíma správny výbor a v príslušných prípadoch kolégium členov, ktorým predsedá predseda.

EDA má desať riaditeľstiev vo svojich oblastiach práce: päť je spojených s audítorskými komorami, jedno s kontrolu kvality auditu, jedno s predsedom a tri s generálnym tajomníkom.

Generálny tajomník a riaditelia

Meranie výkonnosti

Prvý rok vykazovania nových KPI
týkajúcich sa stratégie
na roky 2018 – 2020

Od roku 2008 používame kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), pomocou ktorých informujeme vedenie o pokroku pri dosahovaní cieľov, podporujeme proces rozhodovania a poskytujeme našim zainteresovaným stranám informácie o výkonnosti. Pri vypracúvaní stratégie EDA na roky 2018 – 2020 sme aktualizovali aj súbor KPI na toto obdobie. A preto je rok 2018 prvým rokom, kedy môžeme tieto ukazovatele vykázať.

Súbor piatich KPI poskytuje všeobecný prehľad o výkonnosti našej organizácie z hľadiska šírenia, dosahu a vnímania našej práce.

 • KPI 1 – Vykonanie našich odporúčaní
 • KPI 2 – Spätná väzba zainteresovaných strán na našu prácu
 • KPI 3 – Naše vystupovanie v Európskom parlamente, Rade EÚ a národných parlamentoch
 • KPI 4 – Počet uverejnených osobitných správ (a podobných produktov)
 • KPI 5 – Naša prítomnosť v médiách

Počet uverejnených osobitných správ a podobných produktov

Monitorujeme počet a načasovanie správ uverejnených v priebehu roka. To poukazuje na presnosť nášho plánovania.

V roku 2018 sme uverejnili 44 správ (35 osobitných správ, šesť informačných dokumentov, dve situačné správy a jedno rýchle preskúmanie veci) oproti 47 správam plánovaným v danom roku. Vydali sme 10 stanovísk navyše k vybraným auditom plánovaným v našom pláne práce.

Osobitné správy a podobné produkty

Vystupovanie v Európskom parlamente, Rade EÚ a národných parlamentoch

Väčšina našich audítorských správ sa predkladá príslušnému výboru Európskeho parlamentu a Rade Európskej únie. Väčšina členov EDA navyše prezentuje naše výročné správy národným parlamentom vo svojom členskom štáte.

V roku 2018 zástupcovia EDA vystúpili v Európskom parlamente 133-krát (2017: 91), 65-krát v Rade (2017: 47) a 50-krát v národných parlamentoch (2017: 19). Ide o výrazný nárast v porovnaní s rokom 2017.

Prítomnosť EDA v roku 2018: Európsky parlament, Rada a národné parlamenty

Prítomnosť v médiách

Pokrytie v internetových
a sociálnych médiách sa takmer
strojnásobilo

V roku 2018 sme zvýšili náš kontakt s tlačou a neinštitucionálnymi zainteresovanými stranami a posilnili sme našu činnosť v sociálnych médiách. Vydali

 • sme 76 tlačových správ v 23 jazykoch EÚ (2017: 57),
 • usporiadali 20 tlačových konferencií v Bruseli (2017: 16), vrátane tlačových konferencií k výročnej správe podľa odvetví a krajín.

Taktiež sme usporiadali návštevy pre novinárov pôsobiacich v Bruseli a členských štátoch a poskytli sme niekoľko tlačových konferencií o vybraných správach pre zainteresované strany z odvetvia, MVO a expertné skupiny.

Návšteva novinárov z členských štátov, november 2018, Luxemburg.

Monitorujeme pokrytie našej práce a inštitúcie v médiách, ktoré sa môže výrazne líšiť v závislosti od predmetu a zložitosti správy. Súčasne si tiež musíme uvedomiť, že externé faktory môžu silne ovplyvniť záujem médií o naše publikácie. Napríklad, ak sa dátum uverejnenia našej správy zhoduje s významným podujatím alebo politickým vývojom, záujem verejnosti o túto tému sa môže veľmi zvýšiť.

Celkové mediálne pokrytie, vrátane sociálnych médií, sa takmer strojnásobilo z približne 15 500 internetových článkov a spomenutí v sociálnych médiách v roku 2017 na viac než 44 000 v roku 2018. V roku 2018 boli príspevky o našich publikáciách v sociálnych médiách z oficiálnych účtov EDA zobrazené asi 11-miliónkrát, čo je takmer 18-krát viac než v roku 2017.

Osobitné správy sú jasne našim
vlajkovým produktom z hľadiska
mediálneho pokrytia

Osobitné správy sú teraz jasne našim vlajkovým produktom z hľadiska komunikácie a mediálneho pokrytia: 12 z našich 15 najvýznamnejších publikácií v roku 2018 boli osobitné správy.

V roku 2018 bolo viac než 11 000 internetových článkov o našich osobitných správach, čo je viac než dvojnásobný počet oproti roku 2017. Pre porovnanie, v roku 2013, keď sme začali monitorovať mediálne pokrytie, to bolo 1 500 internetových článkov.

Súčasne došlo k priemernému nárastu mediálneho pokrytia osobitných správ o 60 % v porovnaní s rokom 2017. To znamená, že naše mediálne pokrytie zvýšil nielen vyšší počet správ, ale aj väčší záujem o naše publikácie.

Mediálne pokrytie: výročné správy, osobitné správy a EDA vo všeobecnosti
Najväčší dosah: osobitná správa o európskej
vysokorýchlostnej železničnej sieti – viac než
4 400 internetových článkov a príspevkov
v sociálnych médiách

Našimi správami s najväčším mediálnym pokrytím v roku 2018 boli osobitné správy o európskej vysokorýchlostnej železničnej sieti, prevádzkovej efektívnosti Európskej centrálnej banky pri krízovom riadení bánk a nástroji pre utečencov v Turecku.

Máme päť kont v sociálnych médiách:

2018 sledovateľov Nárast oproti roku 2017 Zobrazenia spolu*
7 674 31 % 3 419 137
10 080 23 % 256 268
4 800 83 % 9 590 234
869 27 % 117 800
1 134 149 % Nie je k dispozícii

* Počet zobrazení našich príspevkov.

V priebehu roka sme zaznamenali exponenciálny nárast našej angažovanosti a zapojenia v sociálnych médiách – najmä na Facebooku, Twitteri a LinkedIne – ktoré sa stali nevyhnutnou súčasťou našej komunikačnej práce a umožňujú nám byť priamo spojený s občanmi. Zvýšil sa počet našich sledovateľov a počet zobrazení našich príspevkov (t. j. našich zobrazení).

Vplyv a vnímanie našej práce

Naše správy sú považované
za užitočné a majú dosah

Dosah a vnímanie našej práce posudzujeme na základe hodnotenia zainteresovaných strán a následných opatrení, ktoré boli prijaté na základe našich odporúčaní na zlepšenie finančného riadenia EÚ.

Na začiatku roka 2018 sme začali žiadať od zainteresovaných strán (Európsky parlament, Rada a Komisia, agentúry EÚ, stále zastúpenia členských štátov, agentúry a NKI členských štátov, MVO, akademická obec, médiá a ďalšie strany), aby nám poskytli spätnú väzbu k užitočnosti a pravdepodobnému dosahu našich správ. Robíme to pri vybranom počte osobitných správ a preskúmaní, ako aj pri výročnej správe, prostredníctvom anonymného elektronického prieskumu, ktorý zasielame všetkým, ktorí predtým dostali kópiu týchto správ. V rámci prieskumu môžu zainteresované strany poskytnúť aj kvalitatívnu spätnú väzbu a vyjadriť návrhy k práci EDA.

Celkovo 87 % respondentov považovalo naše správy za užitočné pre svoju prácu a 78 % zastávalo názor, že majú dosah.

Kontrola prijatia opatrení na základe našich predchádzajúcich odporúčaní

Väčšina odporúčaní bola vykonaná

V roku 2018 sme začali zakladať tento ukazovateľ na následnej kontrole vykonanej našimi audítormi namiesto vyhlásenia vedenia Európskej komisie. Za rok 2018 sme analyzovali odporúčania, ktoré sme predložili vo výročnej správe za rok 2014 a v osobitných správach uverejnených v roku 2014.

Z tejto analýzy vyplynulo, že 74 % odporúčaní z našej výročnej správy za rok 2014 a 94 % odporúčaní z našich osobitných správ z roku 2014 bolo vykonaných v plnej miere, vo väčšine ohľadov alebo v niektorých ohľadoch.

Vykonanie odporúčaní EDA podľa roku ich vydania

Naši zamestnanci

Rozdelenie zamestnancov

Koncom roka 2018 v našej inštitúcii pracovalo 834 úradníkov a dočasných zamestnancov. V pláne pracovných miest EDA bolo 853 trvalých a dočasných pracovných miest, z ktorých 541 bolo v audítorských komorách vrátane 112 v kabinetoch členov.

Zamestnanci EDA: pracovné miesta v audite, preklade, administratíve a predsedníctve

Okrem toho sme ku koncu roka mali 76 zmluvných zamestnancov a 15 vyslaných národných expertov.

Prijímanie zamestnancov

Naši zamestnanci majú rôzne akademické a odborné vzdelanie. Naša politika prijímania zamestnancov sa riadi všeobecnými zásadami a podmienkami zamestnávania v inštitúciách EÚ a na všetkých úrovniach presadzujeme politiku rovnakých príležitostí.

V roku 2018 sme prijali 79 zamestnancov: 15 úradníkov, 32 dočasných zamestnancov, 22 zmluvných zamestnancov a 10 vyslaných národných expertov.

Pre 60 absolventov univerzít sme tiež poskytli stáže v dĺžke troch až piatich mesiacov.

Vekový profil

Z vekového profilu zamestnancov v aktívnej službe k 31. decembru 2018 vyplýva, že takmer polovica zamestnancov má 44 rokov alebo menej.

31 zo 64 riaditeľov a hlavných manažérov (47 %) má 55 rokov alebo viac. To povedie v najbližších 5 až 10 rokoch po ich odchode do dôchodku k obnove vyššieho manažmentu.

Vekový profil

Poznámka: Pre zaokrúhlenie údaj nemusí zodpovedať celkovej sume.

Zastúpenie mužov a žien

Poskytujeme rovnaké kariérne možnosti pre našich zamestnancov bez ohľadu na pohlavie. Celkovo sme dosiahli rovnaký podiel mužov a žien medzi našimi zamestnancami a podiel audítoriek a administrátoriek je 45 %.

Zastúpenie mužov a žien podľa úrovne zodpovednosti

Sme naďalej odhodlaní pokračovať v zlepšovaní rodovej rovnosti na všetkých úrovniach vedenia. Napríklad, v posledných rokoch sme zvýšili podiel žien v manažérskych pozíciách v audítorských komorách zo 7 % koncom roka 2015 na takmer 24 % koncom roka 2018.

Naša politika rovnakých príležitostí na obdobie 2018 – 2020 sa bude venovať aj otázkam veku a zdravotného postihnutia.

Vedúci pracovníci podľa štátnej príslušnosti a pohlavia

Podpora pre audit

Odborné vzdelávanie

Bez odborného vzdelávania nemôžu byť naši
zamestnanci a naša inštitúcia zabezpečení voči
budúcim zmenám

V súlade s odporúčaniami vydanými Medzinárodnou federáciou účtovníkov sa snažíme poskytnúť našim audítorom každoročne v priemere 40 hodín (5 dní) odborných školení. V roku 2018 sme tento cieľ znovu prekročili a poskytli sme 6,9 dní odborného vzdelávania na audítora.

Taktiež sme pokračovali v rozširovaní našej ponuky odborného vzdelávania pre zamestnancov v audite aj mimo neho a v podpore audítorov pri získavaní rôznych certifikácií. Pokračujeme aj v úspešnej sérii prezentácií vnútorných či vonkajších expertov o vývoji v oblasti auditu alebo o témach, ktoré sa týkajú práce audítorov.

Pokračovali sme aj v programe udeľovania cien za výkonnosť zamestnancom v iných ako vedúcich pozíciách, ktorí takto dostávajú možnosť zúčastniť sa na konkrétnom externom školení.

Priemerný počet dní odborného vzdelávania za rok
Plodná spolupráca s akademickou
obcou

Podpísali sme dohodu o partnerstve s College of Europe (Bruggy, Belgicko) o spolupráci v niekoľkých oblastiach, vrátane odborného vzdelávania, stáží a vypracúvania správ. Taktiež sme uzatvorili dohody o spolupráci s Európskym inštitútom verejnej správy a ďalšími organizáciami, ktoré našim zamestnancom umožňujú zúčastňovať sa odborného vzdelávania organizovaného týmito orgánmi.

Pokračovali sme a rozvíjali sme našu spoluprácu s Lotrinskou univerzitou (Nancy, Francúzsko): opäť sme ponúkli postgraduálny univerzitný kurz v oblasti „Audit verejných organizácií a politík“ a magisterský kurz „Riadenie verejných organizácií“ a navrhli sme nový postgraduálny kurz „Základy štatistiky aplikovanej na audit“.

A napokon, audítori z iných NKI sa zúčastnili našich kurzov odborného vzdelávania a niektorí z nich sa podelili o svoje skúsenosti s ilustráciami v správach na výročnom Vzdelávacom dni EDA, na ktorom bolo viac než 450 účastníkov.

Ponuka interaktívnych kurzov
verejnosti

Otvorili sme náš e-learningový kurz auditu výkonnosti pre verejnosť, ktorý sa skladá z dvoch interaktívnych stretnutí s viac než 150 účastníkmi z celého sveta.

Preklad

V roku 2018 naše Riaditeľstvo pre preklad, jazykové služby a publikácie preložilo a zrevidovalo vyše 251 000 strán, čo je viac než 18 % nárast oproti roku 2017. Tento nárast tiež viedol k vyššej miere externalizácie. Všetky naše tímy prekladateľov teraz používajú jednotné pracovné postupy.

Prekladatelia sa čoraz viac zúčastňovali našich audítorských činností, poskytovali jazykovú podporu počas auditov a pri vypracúvaní väčšiny správ. Aj to vytváralo ďalšie synergie s našimi audítormi.

Tím pre publikácie je teraz plne začlenený do riaditeľstva. V dôsledku toho je celý reťaz vypracúvania správ EDA od jazykovej revízie po preklad a uverejnenie začlenený do jedného, zjednoteného pracovného toku.

Informačné technológie, pracovné prostredie a inovácie

Naše Riaditeľstvo pre informácie, pracovné prostredie a inovácie pomáha našim zamestnancom efektívne a účinne využívať informačné technológie, presadzuje inovácie a výmenu poznatkov. Taktiež je zodpovedné za správu našich budov.

Správa informácií

Začali sme iniciatívu tECAway, riešenie prístupu na sieť pre cestujúcich zamestnancov. Umožňuje im prístup k digitálnym zdrojom a službám EDA z akéhokoľvek zariadenia, kdekoľvek a kedykoľvek.

Vytvorili sme nový jednotný systém riadenia dokumentov a zaviedli sme viacfunkčné zariadenia na tlačenie, fotokopírpovanie a skenovanie. Očakávame, že prinesú úžitok z hľadiska informačnej bezpečnosti aj spotreby papiera.

Prijali sme nový model kybernetickej správy a v súčasnosti vykonávame plán kybernetickej bezpečnosti.

Všetky IT projekty a výstupy boli zrealizované s náležitým ohľadom na kontinuitu operácií a bola zabezpečená úplná dostupnosť kritických systémov.

Inovácie

Zriadili sme ECAlab, interdisciplinárne inovatívne laboratórium zamerané na digitálnu transformáciu auditu využitím údajov a technológií. V laboratóriu sa experimentuje s využívaním technológií, ako je umelá inteligencia, spracovanie prirodzeného jazyka a hĺbková analýza textu pri aktuálnych audítorských úlohách. Táto podpora už bola využitá pri niekoľkých úlohách a publikáciách.

Taktiež sme uskutočnili pilotný projekt využívania technológií blockchainu na zaznamenanie audítorských dôkazov a publikácií. Výsledný prototyp, „register EDA”, bol vybraný Európskym partnerstvom pre technológiu blockchainu, ktoré zriadili členské štáty EÚ a Komisia, aby bol súčasťou európskej infraštruktúry blockchainu pre služby, ktorej vývoj začne v roku 2019.

Riadenie poznatkov

V júli 2018 sme spolu s Univerzitou v Pise a Združením certifikovaných účtovníkov (ACCA) zorganizovali našu prvú letnú školu na tému verejný audit s cieľom preskúmať nové globálne záležitosti relevantné pre našu profesiu. Letná škola sa zamerala na analýzu údajov pre audit a prilákala 45 účastníkov z iných NKI, inštitúcií EÚ a univerzít.

Taktiež sme usporiadali konferenciu o technológii blockchainu, aby sme preskúmali možnosti, ktoré ponúka a jej praktické uplatnenie pri kontrole výdavkov EÚ. Konferencia bola zameraná najmä na účastníkov z iných inštitúcií EÚ.

Budovy

V súčasnosti vlastníme tri budovy (K1, K2 a K3), ktoré fungujú ako jediný, integrovaný technický subjekt. Tiež si prenajímame kancelárske priestory v Luxemburgu pre centrum obnovy IT systémov po havárii.

K1

Budova K1 bola otvorená v roku 1988 a nachádzajú sa v nej kancelárie až pre 310 zamestnancov a zasadacie miestnosti. V podzemných podlažiach sa nachádzajú parkoviská, technické zariadenia, skladovacie priestory, knižnica a hlavný archív, zatiaľ čo najvyššie poschodie sa využíva len pre technické zariadenia.

Budova K1 bola modernizovaná v roku 2008, aby bola v súlade s platnými štandardmi v oblasti zdravia, bezpečnosti a životného prostredia. Ak to bolo možné, technológie v budove K1 boli prispôsobené, aby boli kompatibilné s technológiami v budovách K2 a K3.

K2

Budova K2 bola otvorená v roku 2003. V podzemných podlažiach sa nachádzajú parkoviská, technické zariadenia, skladovacie priestory a fitnes centrum. Najvyššie poschodie sa využíva výhradne pre technické zariadenia. Ostatné podlažia sa využívajú na kancelárie až pre 241 zamestnancov, zasadacie miestnosti, konferenčnú miestnosť s tlmočníckymi kabínkami, videokonferenčné miestnosti, kaviareň a jednoduché kuchynské priestory.

Plánujeme modernizovať budovu K2, optimalizovať organizáciu jej pracovného prostredia a modernizovať niektoré technické zariadenia. Podrobná štúdia k tomuto projektu sa bude realizovať v roku 2019 a očakáva sa, že práce začnú do konca roka.

Podľa dohody s Európskym parlamentom a Radou z marca 2014 budeme niesť náklady na túto modernizáciu zo zvyšného rozpočtu na projekt výstavby budovy K3, ktorý bol dokončený pred niekoľkými rokmi.

K3

Budova K3 bola otvorená v roku 2012. V podzemných podlažiach sa nachádzajú parkoviská, technické zariadenia, skladovacie priestory, vykladacie plošiny, priestory na uskladnenie odpadu, tlačiareň, kuchyne a archívy. Na prízemí sa nachádza jedáleň, kaviareň a školiace priestory. V budove sa nachádzajú aj kancelárie pre 503 zamestnancov, zasadacie miestnosti a IT miestnosť. Na šiestom poschodí sú priestory na recepcie, kuchyňa a technické zariadenia. Budova K3 získala podľa metódy BREEAM, poprednej svetovej metódy hodnotenia a certifikácie udržateľnosti budov, hodnotenie „veľmi dobrá“.

Priestory EDA v mestskej štvrti Kirchberg v Luxemburgu.

Posilnenie bezpečnosti EDA

V priebehu roka 2018 bol dokončený projekt na posilnenie obvodovej bezpečnosti našej inštitúcie a ochrany našich zamestnancov. Moderné bezpečnostné kontrolné stredisko, stredisko pre externú akreditáciu a stredisko pre vstupnú kontrolu zamestnancov a návštevníkov začalo fungovať v septembri 2018.

Hlavná budova EDA „K1“ a nové bezpečnostné stredisko na ulici Alcide De Gasperi, Luxemburg.

Environmentálne manažérstvo

Ako inštitúcia EÚ máme povinnosť uplatňovať zásadu dobrého environmentálneho riadenia vo všetkých našich činnostiach. Sme preto odhodlaní pokračovať v znižovaní svojho vplyvu na životné prostredie.

EDA je hrdý na svoje osvedčenie schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). V súčasnosti úspešne prevádzkujeme systém environmentálneho manažérstva, ktorý je v súlade so schémou EMAS, a v plnej miere dodržiavame požiadavky certifikácie normy ISO 14001:2015.

Plánujeme systematicky znižovať naše emisie CO2 a pravidelne analyzujeme emisie skleníkových plynov vytvorené našimi činnosťami. Náš celkový objem emisií skleníkových plynov v roku 2017 bol 10 451 ton ekvivalentu oxidu uhličitého (tCO2e), čo je o 3 % menej oproti údajom z roku 2016. V roku 2018 sme po štvrtý rok po sebe analyzovali našu uhlíkovú stopu a výsledky budú k dispozícii na našom webovom sídle v druhej polovici roku 2019.

Naša povinnosť zodpovedať sa

Finančné informácie

Naša inštitúcia je financovaná zo všeobecného rozpočtu Európskej únie v rámci administratívnych výdavkov.

V roku 2018 bol náš rozpočet v približnej výške 146 mil. EUR. To predstavuje menej než 0,1 % celkových výdavkov EÚ a približne 1,5 % celkových administratívnych výdavkov EÚ. Vyčerpali sme 96 % rozpočtu na rok 2018.

Plnenie rozpočtu na rok 2018

ROZPOČTOVÝ ROK 2018 Konečné rozpočtové prostriedky Záväzky % využitia Platby
Hlava 1: Osoby pracujúce v inštitúcii (tis. EUR)
10 – Členovia inštitúcie 12 265 11 245 92 % 11 186
12 – Úradníci a dočasní zamestnanci 105 044 102 543 98 % 102 528
14 – Ostatní zamestnanci a externé služby 6 335 5 914 93 % 5 825
162 – Služobné cesty 3 450 3 050 88 % 2 537
161 + 163 + 165 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 2 990 2 883 96 % 2 221
Medzisúčet hlava 1 130 084 125 635 97 % 124 297
Hlava 2: Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady
20 – Nehnuteľný majetok 2 956 2 945 99 % 1 822
210 – Informačné technológie a telekomunikácie 8 708 8 707 99 % 4 714
212 + 214 + 216 – Hnuteľný majetok a súvisiace náklady 1 129 1 066 94 % 749
23 – Bežné administratívne výdavky 557 353 63 % 241
25 – Schôdze a konferencie 708 581 82 % 332
27 – Informácie a publikácie 1 874 1 197 64 % 922
Medzisúčet hlava 2 15 932 14 849 93 % 8 707
Spolu za Dvor audítorov 146 016 140 484 96 % 133 077

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2019 sa oproti rozpočtu na rok 2018 zvýšil o 0,6 %.

ROZPOČET 2019 2018
Hlava 1: Osoby pracujúce v inštitúcii (tis. EUR)
10 – Členovia inštitúcie 11 474 12 515
12 – Úradníci a dočasní zamestnanci 107 666 106 600
14 – Ostatní zamestnanci a externé služby 6 381 5 745
162 – Služobné cesty 3 450 3 450
161 + 163 + 165 – Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 3 098 2 990
Medzisúčet hlava 1 132 069 131 300
Hlava 2: Budovy, hnuteľný majetok, vybavenie a rôzne prevádzkové náklady
20 – Nehnuteľný majetok 2 984 2 930
210 – Informačné technológie a telekomunikácie 7 605 7 492
212 + 214 + 216 – Hnuteľný majetok a súvisiace náklady 998 1 157
23 – Bežné administratívne výdavky 548 555
25 – Schôdze a konferencie 700 706
27 – Informácie a publikácie 1 986 1 876
Medzisúčet hlava 2 14 821 14 716
Spolu za Dvor audítorov 146 890 146 016

Vnútorný a vonkajší audit

Vnútorný audit

Náš útvar pre vnútorný audit (IAS) radí, ako má inštitúcia riadiť riziká. Poskytuje nezávislé, objektívne uistenie a konzultačné služby zamerané na pridávanie hodnoty a zdokonaľovanie procesov našej inštitúcie. Zodpovedá sa výboru pre vnútorný audit, ktorý pozostáva z troch našich členov a externého odborníka. Výbor pravidelne monitoruje pokrok rôznych úloh stanovených v ročnom pláne útvaru a zabezpečuje jeho nezávislosť.

V roku 2018 útvar pre vnútorný audit kontroloval systémy kybernetickej bezpečnosti našej inštitúcie a stavebné práce týkajúce sa bezpečnosti jej okolia. Ďalej preskúmal vykonávanie politiky riadenia rizík a výročné vyhlásenia poskytnuté povoľujúcim úradníkmi. Okrem toho monitoroval vykonávanie svojich odporúčaní, pričom zabezpečil, aby sa plnili dohodnuté akčné plány.

V roku 2018 sa v rámci auditov útvaru pre vnútorný audit nezistili žiadne nedostatky, ktoré by svojou povahou alebo rozmerom závažne spochybnili celkovú spoľahlivosť systémov vnútornej kontroly, ktoré zaviedol povoľujúci úradník na zabezpečenie zákonnosti a správnosti finančných operácií EDA.

O výsledkoch činnosti vnútorného auditu predkladáme každoročne správu Európskemu parlamentu a Rade.

Vonkajší audit

Audit našej ročnej účtovnej závierky vykonáva nezávislý vonkajší audítor. Ide o dôležitú súčasť úsilia našej inštitúcie zabezpečiť, aby uplatňovala rovnaké zásady transparentnosti a zodpovednosti na seba, ako uplatňuje na kontrolované subjekty. Nás externý audítor – spoločnosť PricewaterhouseCoopers Sàrl – uverejnil správu o našej účtovnej závierke za rozpočtový rok 2017 dňa 17. mája 2018.

Stanovisko nášho vonkajšieho audítora – rozpočtový rok 2017

Pokiaľ ide o naše finančné výkazy:

„Podľa nášho názoru priložené finančné výkazy vyjadrujú pravdivo a verne finančnú situáciu Európskeho dvora audítorov – EDA k 31. decembru 2017 a výsledky jeho operácií, peňažné toky a zmeny v čistých aktívach za príslušný rozpočtový rok v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1) a jeho následnými zmenami (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) a v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia o rozpočtových pravidlách (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1) a jeho následnými zmenami.

Pokiaľ ide o finančné zdroje a kontrolné postupy:

„Na základe našej práce opísanej v tejto správe sme nezistili žiadnu skutočnosť, ktorá by nás viedla k presvedčeniu, že zo všetkých významných hľadísk a na základe uvedených kritérií:

 • sa zdroje pridelené Dvoru audítorov nepoužili na plánované účely,
 • uplatňované kontrolné postupy neposkytujú potrebné záruky na zaistenie súladu finančných operácií s platnými pravidlami a nariadeniami.

Absolutórium

Rovnako ako všetky ostatné inštitúcie EÚ, aj my podliehame postupu udelenia absolutória. V apríli 2018 Európsky parlament udelil nášmu generálnemu tajomníkovi absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017. Ako každý rok sme pozorne zanalyzovali všetky záležitosti vznesené počas postupu udeľovania absolutória, ktoré sa týkali našich audítorských a riadiacich úloh, prijali sme náležité opatrenia a informovali sme Európsky parlament o našich následných opatreniach.

26. marca 2019 Európsky parlament udelil nášmu generálnemu tajomníkovi absolutórium za rok 2017. To znamená, že naša účtovná závierka za rok 2017 bola zúčtovaná (t. j. uzavretá a schválená).

Partnerské preskúmania

Partnerské preskúmania zahŕňajú nezávislé a transparentné posúdenie konkrétnych schopností NKI inými NKI. Každá NKI zapojená do partnerského preskúmania naďalej rešpektuje nezávislosť NKI počas jeho výkonu.

V roku 2018 sme pozvali NKI Estónska (vedúca NKI), Dánska, Holandska a Spojených štátov amerických, aby posúdili, či priebežne dosahujeme naše strategické ciele v polovici obdobia rokov 2018 – 2020 a či opatrenia, ktoré sme doposiaľ prijali na plnenie našej stratégie pravdepodobne dosiahnu želané účinky. Uverejnenie správy z partnerského preskúmania sa plánuje v roku 2019.

Súčasne sme začali prípravné práce na partnerskom preskúmaní NKI Litvy v spolupráci s NKI Poľska a Spojeného kráľovstva. Hlavným cieľom tohto partnerského preskúmania bude posúdiť, či audítorský prístup NKI Litvy spĺňa medzinárodné štandardy.

V priebehu roka sme tiež zadali externé a nezávislé posúdenie nášho etického rámca. Toto preskúmanie vykonáva Najvyšší kontrolný úrad Poľska a Najvyšší kontrolný úrad Chorvátska. Správa sa očakáva v roku 2019.

Vyhlásenie povoľujúceho úradníka
vymenovaného delegovaním

Ja, dolupodpísaný generálny tajomník Európskeho dvora audítorov vo funkcii povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, týmto:

 • vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto správe sú pravdivé a presné,
 • oznamujem, že som získal primeranú istotu, že:
  • zdroje pridelené na činnosti opísané v tejto správe sa použili na daný účel a podľa zásad riadneho finančného hospodárenia,
  • zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky o zákonnosti a riadnosti príslušných operácií a zabezpečujú primerané spracovanie obvinení z podvodu alebo podozrení z podvodu,
  • náklady na kontroly a prínosy kontrol sú primerané.

Túto istotu som získal na základe vlastného úsudku a informácií, ktoré som mal k dispozícii, napríklad na základe správ a vyhlásení povoľujúcich úradníkov vymenovaných subdelegovaním, správ vnútorného audítora a správ vonkajšieho audítora za predchádzajúce rozpočtové roky.

Potvrdzujem, že mi nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá nie je uvedená v tejto správe a ktorá by mohla poškodiť záujmy tejto inštitúcie.

V Luxemburgu dňa 28. marca 2019

Eduardo Ruiz García
generálny tajomník

Príloha – Publikácie v roku 2018:
osobitné správy, výročné správy,
stanoviská a produkty založené
na preskúmaní

Osobitné správy

 • Osobitná správa č. 1/2018: Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS) – čas na lepšie zacielenie
 • Osobitná správa č. 2/2018: Prevádzková efektívnosť ECB pri krízovom riadení bánk
 • Osobitná správa č. 3/2018: Audit postupu pri makroekonomickej nerovnováhe (PMN)
 • Osobitná správa č. 4/2018: Pomoc EÚ pre Mjanmarsko/Barmu
 • Osobitná správa č. 5/2018: Energia z obnoviteľných zdrojov pre udržateľný rozvoj vidieka: významný potenciál synergií, avšak zväčša nezrealizovaný
 • Osobitná správa č. 6/2018: Voľný pohyb pracovníkov – základná sloboda zabezpečená, ale mobilite pracovníkov by pomohlo lepšie zameranie finančných prostriedkov EÚ
 • Osobitná správa č. 7/2018: Predvstupová pomoc EÚ pre Turecko: doteraz len skromné výsledky
 • Osobitná správa č. 8/2018: Podpora EÚ na produktívne investície v podnikoch – potreba zamerať viac pozornosti na trvalosť
 • Osobitná správa č. 9/2018: Verejno-súkromné partnerstvá v EÚ: rozsiahle nedostatky a obmedzené prínosy
 • Osobitná správa č. 10/2018: Režim základnej platby pre poľnohospodárov – operačne na správnej ceste, no na zjednodušenie, zameranie a konvergenciu úrovní pomoci má len obmedzený vplyv
 • Osobitná správa č. 11/2018: Nové možnosti financovania projektov rozvoja vidieka: jednoduchšie, ale bez zamerania na výsledky
 • Osobitná správa č. 12/2018: Širokopásmové pripojenie v členských štátoch EÚ: napriek pokroku nebudú všetky ciele stratégie Európa 2020 splnené
 • Osobitná správa č. 13/2018: Riešenie radikalizácie, ktorá vedie k terorizmu: Komisia reagovala na potreby členských štátov, no v koordinácii a hodnotení sa vyskytli určité nedostatky
 • Osobitná správa č. 14/2018: Chemické, biologické, rádiologické a jadrové centrá excelentnosti EÚ: potrebný je väčší pokrok
 • Osobitná správa č. 15/2018: Posilnenie kapacity vnútorných bezpečnostných síl v Nigeri a Mali: dosiahol sa len obmedzený a pomalý pokrok
 • Osobitná správa č. 16/2018: Preskúmanie ex post týkajúce sa právnych predpisov EÚ: dobre zriadený, no neúplný systém
 • Osobitná správa č. 17/2018: Činnosti Komisie a členských štátov v posledných rokoch programov v období 2007 – 2013 riešili problém nízkej miery čerpania, ale neboli dostatočne zamerané na výsledky
 • Osobitná správa č. 18/2018: Plní sa hlavný cieľ preventívnej časti Paktu stability a rastu?
 • Osobitná správa č. 19/2018: Európska vysokorýchlostná železničná sieť: namiesto reality len izolované úseky
 • Osobitná správa č. 20/2018: Africká mierová a bezpečnostná štruktúra: potreba zmeniť zameranie podpory EÚ
 • Osobitná správa č. 21/2018: Výber a monitorovanie projektov EFRR a ESF v období 2014 – 2020 sa stále zameriava najmä na výstupy
 • Osobitná správa č. 22/2018: Mobilita v rámci programu Erasmus+: milióny účastníkov a mnohotvárna európska pridaná hodnota, no meranie výkonnosti treba ďalej zlepšovať
 • Osobitná správa č. 23/2018: Znečisťovanie ovzdušia: naše zdravie stále nemá dostatočnú ochranu
 • Osobitná správa č. 24/2018: Demonštrácia zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie v komerčnom rozsahu v EÚ: k zamýšľanému pokroku za uplynulé desaťročie nedošlo
 • Osobitná správa č. 25/2018: Smernica o povodniach: dosiahol sa pokrok pri posudzovaní rizík, je však potrebné zlepšiť plánovanie a vykonávanie
 • Osobitná správa č. 26/2018: Sled oneskorení pri vytváraní colných IT systémov: čo ich spôsobilo?
 • Osobitná správa č. 27/2018: Nástroj pre utečencov v Turecku: užitočná pomoc, no na zabezpečenie optimálnej hodnoty za vynaložené prostriedky je potrebné vykonať isté zlepšenia
 • Osobitná správa č. 28/2018: Väčšina opatrení zameraných na zjednodušenie zavedených do programu Horizont 2020 uľahčila život príjemcom, stále však existujú príležitosti na zlepšenia
 • Osobitná správa č. 29/2018: EIOPA významne prispel k dohľadu a stabilite v oblasti poisťovníctva, stále však pretrvávajú veľké výzvy
 • Osobitná správa č. 30/2018: Práva cestujúcich v EÚ sú komplexné, ale cestujúci sa musia stále domáhať ich uplatňovania
 • Osobitná správa č. 31/2018: Dobré životné podmienky zvierat v EÚ: uzavretie medzery medzi ambicióznymi cieľmi a vykonávaním v skutočnosti
 • Osobitná správa č. 32/2018: Núdzový trustový fond Európskej únie pre Afriku: flexibilný, ale nedostatočne zameraný
 • Osobitná správa č. 33/2018: Boj proti dezertifikácii v EÚ: zvládnutie rastúcej hrozby si vyžaduje viac opatrení
 • Osobitná správa č. 34/2018: Kancelárske priestory inštitúcií EÚ – niektoré správne postupy riadenia, ale aj rôzne nedostatky
 • Osobitná správa č. 35/2018: Transparentnosť finančných prostriedkov EÚ implementovaných prostredníctvom MVO: je potrebné väčšie úsilie

Výročné a špecifické ročné správy

 • Výročná správa o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017
 • Výročná správa o aktivitách financovaných z 8., 9., 10. a 11. Európskeho rozvojového fondu (ERF) za rozpočtový rok 2017
 • Výročná správa o 41 agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2017
 • Prehľad výsledkov ročného auditu EDA týkajúceho sa ôsmich európskych spoločných podnikov v oblasti výskumu za rok 2017
 • Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskych škôl za rozpočtový rok 2017
 • Správa o podmienených záväzkoch vyplývajúcich z toho, ako Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Rada a Komisia plnili svoje úlohy podľa nariadenia 806/2014 za rozpočtový rok 2017

Stanoviská

 • Stanovisko č. 1/2018 z 2. mája 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch
 • Stanovisko č. 2/2018: Úvahy o audite a zodpovednosti týkajúce sa návrhu zo 6. decembra 2017 o zriadení Európskeho menového fondu v právnom rámci Únie
 • Stanovisko č. 3/2018 k návrhu nariadenia Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 11. Európsky rozvojový fond
 • Stanovisko č. 4/2018 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie
 • Stanovisko č. 5/2018 k návrhu Komisie o novom systéme vlastných zdrojov Európskej únie
 • Stanovisko č. 6/2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre riadenie hraníc a víza
 • Stanovisko č. 7/2018 k návrhom Komisie nariadení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky v období po roku 2020
 • Stanovisko č. 8/2018 k návrhu Komisie z 23. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o úrade OLAF, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF
 • Stanovisko č. 9/2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom
 • Stanovisko č. 10/2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce

Produkty založené na preskúmaní

 • Informačný dokument: Budúcnosť financií EÚ: reforma spôsobu fungovania rozpočtu EÚ
 • Informačný dokument: Budúcnosť SPP
 • Informačný dokument: Príspevok k zjednodušeniu programu EÚ v oblasti výskumu po programe Horizont 2020
 • Informačný dokument: Integrácia migrantov s pôvodom mimo EÚ
 • Informačný dokument: Zjednodušenie plnenia politiky súdržnosti po roku 2020
 • Informačný dokument: Návrh Komisie týkajúci sa viacročného finančného rámca na obdobie 2021 – 2027
 • Situačná správa: Zavádzanie právnych predpisov EÚ do praxe: zodpovednosti Európskej komisie v oblasti dohľadu podľa článku 17 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii
 • Situačná správa: Na ceste k úspešnému odvetviu dopravy v EÚ: problémy, ktorými sa treba zaoberať
 • Rýchle preskúmanie veci: Vrátenie DPH v oblasti súdržnosti – neoptimálne využívanie finančných prostriedkov EÚ náchylné na chyby

Podkladové dokumenty k auditom

 • Dobré životné podmienky zvierat v EÚ
 • Bezpečnosť potravín v EÚ
 • Výroba elektrickej energie z veternej a fotovoltickej slnečnej energie v EÚ
 • Potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby v EÚ
 • Príspevok Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) k dohľadu a finančnej stabilite v sektore poisťovníctva v EÚ
 • Nástroj pre utečencov v Turecku
 • Cezhraničná zdravotná starostlivosť v EÚ
 • Konzultácie s verejnosťou pri príprave právnych predpisov EÚ
 • Dezertifikácia v EÚ
 • Výber DPH a ciel v cezhraničnom elektronickom obchode
 • Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby
 • Presadzovanie politiky hospodárskej súťaže EÚ

Kontakt

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Viac doplňujúcich informácií o Európskej únii je k dispozícii na internete. Sú dostupné cez server Európa (http://europa.eu).

Luxemburg: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2019.

PDF ISBN 978-92-847-1835-1 ISSN 2362-9614 doi:10.2865/687037 QJ-AA-19-001-SK-N
HTML ISBN 978-92-847-1824-5 ISSN 2362-9614 doi:10.2865/97001 QJ-AA-19-001-SK-Q

© Európska únia, 2019.
Šírenie je povolené pod podmienkou, že sa uvedie zdroj.

V prípade použitia či šírenia týchto fotografií je potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv:
s. 30, © Francúzsky Červený kríž
s. 31, © Európska agentúra pre lieky

Pri týchto fotografiách je šírenie povolené pod podmienkou, že sa uvedie držiteľ autorských práv, zdroj a mená fotografov/architektov:
s. 1, 5, 12, 13, 14, 24, 28, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, © EÚ / Európsky dvor audítorov
s. 9, © EÚ / Európsky dvor audítorov, časopis
s. 20, zľava doprava a zhora nadol:
* © EÚ / Európsky parlament
* © EÚ, 2005 / Audiovizuálne oddelenie Európskej komisie / Alain Schroeder
* © EÚ, 2010 / Carlos Juan
* © EÚ, 2008 / Európsky parlament
* © EÚ, 2013 / AFP / Ronny Hartmann
* © EÚ, 2016 / Yasin Akgul
* © EÚ, 2017 / Mauro Bottaro
* © EÚ, 2017 / Frank Molter
* © EÚ, 2017 / Mauro Bottaro
s. 22, © EÚ, 2008 / Európsky parlament
s. 23, © EÚ / Eurostat – GISCO, 2/2018, zdroj údajov: © EuroGeographics © GR MOVE
s. 25, © EÚ / Eurostat – GISCO, 03/2019, administratívne hranice: © EuroGeographics © UN-FAO ©Geonames
s. 35, © EÚ, 2008 / Laurent Chamussy
s. 66 a 67, © EÚ / Európsky dvor audítorov, architekti budov: Paul Noël (1988) a Jim Clemes (2004 a 2013).

Táto publikácia je dostupná v 23 jazykoch v tomto formáte:

PDF
PDF General Report

OBRÁŤTE SA NA EÚ

Osobne
V rámci celej EÚ existujú stovky informačných centier Europe Direct. Adresu centra najbližšieho k vám nájdete na tejto webovej stránke: http://europa.eu/contact

Telefonicky alebo e-mailom
Europe Direct je služba, ktorá odpovedá na vaše otázky o Európskej únii. Túto službu môžete kontaktovať:

 • prostredníctvom bezplatného telefónneho čísla: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektorí operátori môžu tieto hovory spoplatňovať),
 • prostredníctvom štandardného telefónneho čísla: +32 22999696, alebo
 • e-mailom na tejto webovej stránke: http://europa.eu/contact.

VYHĽADÁVANIE INFORMÁCIÍ O EÚ

Online
Informácie o Európskej únii sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie na webovej stránke Európa: http://europa.eu

Publikácie EÚ
Publikácie EÚ, bezplatné alebo platené, si môžete stiahnuť alebo objednať z kníhkupectva EU Bookshop na webovej stránke: http://publications.europa.eu/eubookshop. Ak chcete získať viac než jeden výtlačok bezplatných publikácií, obráťte sa na službu Europe Direct alebo vaše miestne informačné centrum (pozri http://europa.eu/contact).

Právo EÚ a súvisiace dokumenty
Prístup k právnym informáciám EÚ vrátane všetkých právnych predpisov EÚ od roku 1951 vo všetkých úradných jazykoch nájdete na webovej stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Otvorený prístup k údajom z EÚ
Portál otvorených dát EÚ (http://data.europa.eu/euodp) poskytuje prístup k súborom dát z EÚ. Dáta možno stiahnuť a opätovne použiť bezplatne na komerčné aj nekomerčné účely.