Europese Rekenkamer 2018 Activiteitenverslag

Cover image

Europese Rekenkamer

Wie we zijn

De Europese Rekenkamer (ERK) is de extern controleur van de Europese Unie.

De ERK werd opgericht in 1977 en is een van de zeven EU‑instellingen.

Wij zijn gevestigd te Luxemburg en hebben ongeveer 900 controlerende, ondersteunende en administratief medewerkers van alle EU‑nationaliteiten in dienst.

Ons college bestaat uit één lid per lidstaat van de EU.

Wat we doen

Onze controleurs gaan na of de EU haar boekhouding goed op orde heeft, haar financiële regels juist toepast, de doelstellingen van het EU‑beleid en de EU‑programma’s worden bereikt en of hiermee waar voor geld wordt geboden.

Met ons werk dragen we bij tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en bevorderen we verantwoording en transparantie. We waarschuwen voor risico’s, verschaffen zekerheid, wijzen op tekortkomingen en successen en bieden EU‑beleidsmakers en -wetgevers richtsnoeren.

We presenteren onze opmerkingen en aanbevelingen aan het Europees Parlement, de Raad van de EU, nationale parlementen en regeringen, alsmede aan het grote publiek.

Het college van leden van de Europese Rekenkamer op 1 mei 2018.


Voorwoord van de president

Beste lezer,

Onze strategie voor 2018‑2020 is gericht op het bevorderen van het vertrouwen in de Europese Unie bij haar burgers door onafhankelijke controle. We richten ons verder op het beoordelen van de prestaties bij EU‑maatregelen, het duidelijk overbrengen van onze boodschap aan ons publiek en het vergroten van de waarde van ons werk voor belanghebbenden.

Dit activiteitenverslag biedt een overzicht van onze werkzaamheden in 2018, een jaar waarin we een recordaantal speciale verslagen, overzichten, evaluaties en adviezen hebben uitgebracht. Daarnaast wordt in dit verslag informatie verstrekt over ons personeel, ons beheer en onze financiën.

In onze verslagen wordt een onpartijdig oordeel gegeven over EU‑beleidsmaatregelen en -programma’s alsmede over de kwaliteit van het financieel beheer van EU‑middelen in de hele Unie en daarbuiten. We gaan na of de uitgaven van de EU in overeenstemming met de regels zijn en of haar beleid en programma's kosteneffectief zijn.

Wij zien ernaar uit om samen te werken met het nieuwe Europees Parlement en de nieuwe Europese Commissie om het financieel beheer van de Unie verder te verbeteren en te verzekeren dat de EU‑resultaten boekt.

Wat de toekomst betreft, blijkt uit dit verslag dat we vastbesloten zijn om onze organisatie te blijven veranderen om deze toekomstbestendig te maken en om voorop te blijven lopen in ontwikkelingen op het gebied van de controle van de overheidsfinanciën.

Klaus-Heiner Lehne
President

2018 in het kort

Onze activiteiten

Strategie

Vooruitgang boeken
bij het behalen van
onze strategische doelstellingen

2018 is het eerste jaar van onze huidige strategie, die betrekking heeft op de periode tot 2020. Gedurende deze drie jaar streven we de volgende strategische doelen na:

 • de toegevoegde waarde verbeteren van de betrouwbaarheidsverklaring in het kader van het huidige financieel beheer van de EU;
 • sterker de nadruk leggen op de prestatieaspecten van EU‑optreden;
 • een duidelijke boodschap overbrengen aan ons publiek.

We zijn ook overeengekomen om onze organisatie beter af te stemmen op onze producten.

Om onze strategie in praktijk te brengen, kwamen we een actieplan met betrekking tot deze doelen overeen dat ertoe moet bijdragen dat we voorop blijven lopen in ontwikkelingen op het gebied van de controle van de overheidsfinanciën. Eind 2018 liepen al deze acties' Tegelijkertijd hebben we al opdracht gegeven tot een onafhankelijke collegiale toetsing van de uitvoering van onze strategie, die eind 2019 zou moeten worden afgerond – zie het hoofdstuk Onze verantwoording voor meer informatie.

Uitgelicht – communiceren over onze producten

Een duidelijke boodschap
overbrengen aan ons publiek

Communicatie is van essentieel belang voor het verwezenlijken van ons strategische doel om een duidelijke boodschap over te brengen aan ons publiek: de politieke instanties van de EU en de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het controleren en beheren van het EU‑beleid en de EU‑programma’s, onze medecontroleurs van hoge openbare controle-instanties, bedrijfs- en brancheorganisaties, academici en, ten slotte, het grote publiek – onze voornaamste belanghebbende.

In 2018 zagen we dat de belangstelling van de media voor onze werkzaamheden sterk toenam. Ze besteedden met name veel aandacht aan onze speciale verslagen, die ook steeds meer werden besproken in zowel nationale media als EU‑gerichte informatiebronnen – zie voor meer informatie het hoofdstuk Aanwezigheid in de media.

Nieuwe en verbeterde communicatieproducten

Vooruitblikken op de controle
Een korte blik op lopende
controlewerkzaamheden

In de tweede helft van 2017 startten we een proefproject om het publiek informatie te verschaffen over een aankomende of onlangs begonnen controletaak.

In 2018 brachten we twaalf maal een vooruitblik op de controle uit (voorheen “achtergronddocument” genoemd); deze documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid en/of de gecontroleerde programma’s. De informatie is gebaseerd op het voorbereidende werk dat is verricht voor aanvang van een lopende controletaak.

Deze documenten droegen bij tot onze stabiele en evenwichtige output van publicaties gedurende het jaar: in 2018 was er voor het eerst geen enkele maand zonder ERK-publicatie. We zullen deze communicatieproducten in 2019 blijven publiceren.

Journal
Een blik in onze instelling

Terwijl in onze controleverslagen onze bevindingen en aanbevelingen voor verbeteringen in het financieel beheer van de EU worden weergegeven, is ons Journal gericht op de wijze waarop we ons werk doen en de mensen die onze verslagen op verschillende terreinen produceren.

We hebben het Journal onlangs vernieuwd en de selectie van de onderwerpen ervan geconsolideerd. Elk nummer heeft nu een ander overkoepelend thema.

In 2018 ging ons Journal onder andere in op de thema’s pretoetredingssteun van de EU, de financiering en controle van het Parlement, financiële en economische governance van de EU, en op onze speciale verslagen, ons werkprogramma, internationale samenwerking en voorzorgsmaatregelen om onze instelling toekomstbestendig te maken.

Downloads

Controle

Meer aandacht voor prestaties

We verrichten verschillende soorten controles op de diverse terreinen van de EU‑begroting:

 • doelmatigheidscontroles naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en zuinigheid van EU‑beleid en -programma’s – deze controles van de kosteneffectiviteit zijn gericht op specifieke beheers- of begrotingsonderwerpen. Bij onze selectie en opzet van deze controletaken houden we rekening met de risico’s voor de doelmatigheid of de naleving, de omvang van de betrokken inkomsten of uitgaven, en de politieke en publieke belangstelling;
 • financiële en nalevingsgerichte controles inzake de betrouwbaarheid van de jaarrekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende monetaire verrichtingen (met name de betrouwbaarheidsverklaring), alsmede beoordelingen of de systemen op specifieke begrotingsterreinen voldoen aan de regelgeving. We trekken aselecte steekproeven, zodat de kans op controle voor elke uitgegeven euro even groot is.

Onze controles zijn gericht op onderwerpen die verband houden met de kwesties waarmee de EU geconfronteerd wordt, zoals het duurzaam en milieuvriendelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen, groei en inclusie, de uitdagingen van migratie en mondiale ontwikkeling, de eengemaakte markt en de bankenunie, en waarmee kan worden gewaarborgd dat de Europese Unie efficiënt is en verantwoording aflegt.

Op basis van de controle-informatie die we verzamelen tijdens onze controlewerkzaamheden trekken wij in onze verslagen duidelijke conclusies over de mate waarin de EU haar beleidsdoelstellingen heeft bereikt en over de situatie van haar begrotingsboekhouding en haar financieel beheer. Mede op basis daarvan kunnen wij praktische en kosteneffectieve aanbevelingen doen.

We verrichten onze controles in overeenstemming met de internationaal aanvaarde controlenormen voor de publieke sector. In het kader van onze controlewerkzaamheden zetten we de volgende stappen:

Werkplanning

Controleprioriteiten betreffen
de belangrijkste problemen
in de EU

Onze leden stellen onze werkprogramma’s jaarlijks vast.

In januari 2018 presenteerde president Lehne ons werkprogramma 2018 aan de Conferentie van commissievoorzitters van het Europees Parlement en nodigde hij, in het kader van het jaarlijkse overlegproces met belanghebbenden, alle commissies van het Europees Parlement uit om mogelijke controleonderwerpen aan te dragen voor ons werkprogramma 2019.

In oktober 2018 publiceerden we ons werkprogramma voor 2019, het eerste in het kader van de nieuwe strategie, waarin we onze controleprioriteiten uiteenzetten en meer informatie gaven over de 36 verslagen en producten op basis van evaluaties, die we in de loop van dit jaar willen publiceren. Deze taken omvatten, ten minste gedeeltelijk, 29 van de 69 suggesties (42 %) van het Parlement (2017: 32 %).

Onze controles zullen blijven ingaan op de belangrijkste problemen, zoals duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, groei en inclusie, migratie, veiligheid en mondiale ontwikkeling, de interne markt en de verantwoordingsplicht en doelmatigheid van de EU, om vast te stellen of de EU haar beloften waarmaakt.

Veldwerk

3 761 controledagen
in de EU en daarbuiten

We verrichten het grootste deel van onze controlewerkzaamheden op ons kantoor in Luxemburg.

Tegelijkertijd brengen onze controleurs ook veel bezoeken aan de Europese Commissie – onze belangrijkste gecontroleerde – en andere instellingen, agentschappen en organen van de EU of EU‑delegaties, nationale, regionale en lokale autoriteiten in de lidstaten, en internationale organisaties die EU‑middelen beheren.

Wij voeren ook controles ter plaatse uit bij ontvangers van EU‑middelen binnen de EU en daarbuiten. Door middel van deze controles volgen we het controlespoor en verkrijgen we rechtstreeks controle-informatie van degenen die betrokken zijn bij het beheer van EU‑beleid en -programma’s, en bij de inning of uitbetaling van EU‑middelen, alsmede van de eindbegunstigden die deze ontvangen.

De frequentie en intensiteit van onze controlewerkzaamheden in afzonderlijke lidstaten en begunstigde landen zijn afhankelijk van het soort controles dat we verrichten. In 2018 besteedden onze controleurs 3 761 dagen (2017: 3 670 dagen) aan controles ter plaatse – zowel in de lidstaten als buiten de EU.

Onze controleteams bestaan gewoonlijk uit twee of drie controleurs, terwijl onze controlebezoeken enkele dagen tot een paar weken kunnen duren. Onze controles ter plaatse binnen de EU worden vaak verricht in samenwerking met de hoge controle-instanties van de betrokken lidstaten.

Daarnaast brachten onze controleurs 2 723 dagen (2017: 2 300 dagen) door bij de EU-instellingen in Brussel en Luxemburg, alsmede bij gedecentraliseerde agentschappen en organen in de hele EU, bij internationale organisaties zoals de Verenigde Naties of de OESO en bij particuliere accountantskantoren. Voor het verkrijgen en valideren van onze controle-informatie maken we steeds vaker gebruik van videoconferenties en andere informatietechnologieën zoals de veilige uitwisseling van gegevens en documenten.

Aantal dagen aan controlebezoeken in de lidstaten en niet-EU‑landen
in 2018

NB: Totalen kunnen afwijken als gevolg van afronding.

Bestrijding van fraude ten nadele van de EU‑begroting

Negen gevallen van vermoedelijke fraude

We werken nauw samen met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) in de strijd tegen fraude ten nadele van de EU‑begroting. We sturen tijdens onze controlewerkzaamheden vastgestelde vermoedelijke fraudegevallen, corruptie of andere illegale handelingen die de financiële belangen van de EU schaden, door naar OLAF. OLAF geeft hieraan follow-up en neemt een besluit over een eventueel vervolgonderzoek, waarbij het zo nodig samenwerkt met de autoriteiten van de lidstaten.

Hoewel onze controles niet specifiek zijn ontworpen om fraude op te sporen, treffen we een aantal gevallen aan waarbij we vermoeden dat er sprake kan zijn geweest van onregelmatige of frauduleuze activiteiten. In 2018 meldden we negen van dergelijke vermoedelijke fraudegevallen aan OLAF (2017: 13 gevallen) die we tijdens onze controlewerkzaamheden hadden vastgesteld.

In onze jaarverslagen over de EU‑begroting verstrekken we aanvullende informatie over de aard van de gevallen van vermoedelijke fraude die we hebben overgedragen aan OLAF, en over de terugvorderingen die OLAF voor die gevallen heeft aanbevolen.

Publicaties

Een recordaantal publicaties
in 2018

Onze controleverslagen, overzichten, evaluaties en adviezen vormen een essentieel onderdeel van de verantwoordingsketen van de EU. Ze dragen ertoe bij dat het Europees Parlement en de Raad van de EU kunnen nagaan en controleren of de beleidsdoelstellingen van de EU worden verwezenlijkt en dat zij degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de EU‑begroting ter verantwoording kunnen roepen – met name in het kader van de jaarlijkse kwijtingsprocedure. Dit betreft voornamelijk de Europese Commissie, maar ook de andere EU‑instellingen en -organen. Nationale, regionale en lokale autoriteiten in de lidstaten spelen ook een belangrijke rol op gebieden onder gedeeld beheer, zoals uitgaven voor landbouw en cohesie, waaraan het grootste deel van de EU‑begroting wordt besteed.

Aantal speciale verslagen en publicaties op basis van evaluaties (2015‑2018)

Ons portfolio van publicaties omvat:

speciale en jaarverslagen:
 • speciale verslagen, waarin de resultaten van geselecteerde controles van specifieke beleids- of uitgaventerreinen, of begrotings- of beheerskwesties worden gepresenteerd;
 • jaarverslagen, die voornamelijk de resultaten omvatten van de werkzaamheden in het kader van de financiële en nalevingsgerichte controle van de begroting van de Europese Unie en de Europese Ontwikkelingsfondsen, maar ook aspecten met betrekking tot begrotingsbeheer en prestaties;
 • afzonderlijk gepubliceerde specifieke jaarverslagen over de agentschappen, gedecentraliseerde organen en gemeenschappelijke ondernemingen van de EU;
adviezen en publicaties op basis van evaluaties:
 • adviezen over nieuwe of geactualiseerde wetgeving met een significante impact op het financieel beheer – verplicht op basis van het Verdrag betreffende de werking van de EU (VWEU), op verzoek van een andere instelling of op ons eigen initiatief;
 • briefingdocumenten: documenten waarin beleid of beheer wordt beschreven en geanalyseerd, en die gericht zijn op specifieke onderwerpen;
 • overzichten (“landscape reviews”): vergelijkbaar met briefingdocumenten, maar gericht op complexe, brede beleidsterreinen of beheerskwesties, vaak vanuit horizontaal perspectief;
 • snelle evaluaties: hierin worden feiten vastgesteld met betrekking tot zeer scherp afgebakende specifieke kwesties of problemen en deze kunnen, indien noodzakelijk, een analyse bevatten waarmee die feiten beter kunnen worden begrepen.

Ten slotte wordt in onze vooruitblikken op de controle achtergrondinformatie gepresenteerd over een aanstaande of lopende controletaak – lees verder in het hoofdstuk over communiceren over onze producten.

Al onze publicaties zijn beschikbaar op onze website (eca.europa.eu) en zijn achterin dit verslag opgesomd.

Speciale verslagen

Speciale verslagen zijn gericht
op het beoordelen van de prestaties
bij EU‑maatregelen

Overeenkomstig onze strategie 2018‑2020 besteden we steeds meer aandacht aan het beoordelen van de prestaties bij EU‑maatregelen om te zorgen dat de EU‑burgers waar voor hun geld krijgen. In 2018 hebben wij 35 speciale verslagen vastgesteld (2017: 28 speciale verslagen) over verschillende uitgaventerreinen van de EU, waarin werd ingegaan op de uitdagingen waarvoor de EU staat, onder andere met betrekking tot luchtverontreiniging, hogesnelheidslijnen, de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije, bankentoezicht en de financiering van ngo’s.

In deze speciale verslagen gingen we na of de doelstellingen van geselecteerde EU‑beleidslijnen en -programma’s waren behaald, of resultaten op doeltreffende en doelmatige wijze waren verwezenlijkt en of de EU‑financiering toegevoegde waarde heeft – d.w.z. of er meer mee is gerealiseerd dan mogelijk was geweest als er uitsluitend maatregelen op nationaal niveau waren getroffen. We doen ook aanbevelingen door vast te stellen of welke wijzen geld kan worden bespaard, beter kan worden gewerkt, verspilling kan worden vermeden of de verwachte beleidsdoelstellingen kostenefficiënter kunnen worden bereikt. Hier belichten we twee van onze speciale verslagen uit 2018: dat over hogesnelheidslijnen in de EU en dat over de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije.

We streven ernaar onze speciale verslagen in overeenstemming met het Financieel Reglement van de EU binnen een termijn van 13 maanden op te stellen.

Uitgelicht speciaal verslag
Een Europees hogesnelheidsnet:
geen realiteit,
maar een ondoeltreffende lappendeken

Hogesnelheidslijnen bieden passagiers talrijke voordelen. Ze vormen een comfortabele, veilige, flexibele en ecologisch duurzame vervoerswijze. Bovendien worden ze concurrerender door verbeterde verbindingen tussen regio’s in de EU, die weer bijdragen tot Europese integratie doordat mensen dichter bij elkaar worden gebracht.

We benaderden onze controle vanuit het oogpunt van de passagier en analyseerden de verschillende verbindingen, reistijden en prijzen voor zakenreizigers en toeristen. We onderzochten ook of de door de EU gecofinancierde investeringen in hogesnelheidslijnen kostenefficiënt en doeltreffend waren, en weldoordacht en goed gepland.

De controleurs bezochten Bestreken periode: 2000‑2017
10 hogesnelheids-lijnen 4 grens-overschrijdende verbindingen
30 projecten Meer dan 5 000 km rails

We concludeerden dat het Europese hogesnelheidsnet een ondoeltreffende lappendeken van slecht verbonden nationale lijnen blijft. Een realistisch langetermijnplan om de verschillende delen van het bestaande netwerk in de EU te verbinden ontbreekt, het aanleggen van grensoverschrijdende hogesnelheidslijnen is geen prioriteit voor nationale overheden, en de Europese Commissie kan hen niet dwingen om deze lijnen aan te leggen. In die omstandigheden is de toegevoegde waarde van de EU‑cofinanciering voor hogesnelheidslijnen gering. Maar er is ook goed nieuws: het aantal passagiers dat gebruikmaakt van hogesnelheidstreinen in Europa neemt gestaag toe: van zo’n 15 miljard passagierkilometers (PKM) in 1990 naar meer dan 124 miljard pkm in 2016.

Zoekend naar contact presenteerden we het verslag aan de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement, alsmede aan de Raad van de EU. Beide instellingen toonden zich ingenomen met het verslag en bekrachtigden onze conclusies. We presenteerden het ook aan een aantal nationale overheden en HCI’s, alsmede aan onderzoekers, belanghebbenden uit de sector en de pers.

Het verslag kreeg veel aandacht in de pers in de EU, en met name in Spanje, Duitsland en in EU‑gerichte en financiële media, alsmede in sociale media.

ES – El cinco días: Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE

DE – Die Zeit: Bahnlinien: Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam

IT – La Repubblica: Alta velocità nell'Ue, la Corte dei Conti europea boccia la rete

UK – Financial Times: Bloc criticised over high-speed rail strategy

Uitgelicht speciaal verslag
De Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije:
de ondersteuning is nuttig, maar er zijn verbeteringen nodig om
de kosteneffectiviteit
te vergroten

Turkije vangt de grootste vluchtelingenpopulatie ter wereld op: bijna 4 miljoen personen. Daaronder bevinden zich 3,5 miljoen Syriërs, van wie de meesten buiten vluchtelingenkampen wonen. De Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije ondersteunt humanitaire en niet-humanitaire bijstand voor de vluchtelingen en de gastgemeenschap met een bedrag van in totaal 6 miljard EUR van de EU en haar lidstaten. Op grond van de politieke overeenkomst is Turkije ook verplicht om een einde te maken aan de onregelmatige migratie van Turkije naar de EU.

De controleurs bezochten Bestreken periode: januari 2016-maart 2018
Tien humanitaire projecten op het gebied van basisbehoeften, bescherming, gezondheid, scholing 33 % van de gecontracteerde humanitaire bijstand (458 miljoen EUR) Uitvoerende partners, bijv. agentschappen van de Verenigde Naties, internationale ngo’s

We concludeerden dat met de faciliteit snel was gereageerd op de crisis. De humanitaire projecten hielpen vluchtelingen te voorzien in hun basisbehoeften, maar ze boden niet altijd de verwachte kosteneffectiviteit en de doelstelling van de faciliteit om de steun doeltreffend te coördineren werd niet altijd verwezenlijkt. Al de gecontroleerde humanitaire projecten boden nuttige steun voor vluchtelingen. Zo werd in het kader van het project betreffende het sociale vangnet voor noodgevallen bijstand op basis van contanten verleend aan 1,3 miljoen vluchtelingen. De helft ervan heeft echter nog niet tot de verwachte uitkomsten geleid, te weten een blijvend gunstig effect dat in stand kan blijven zonder verdere financiële steun, en negen van de tien projecten moesten worden verlengd.

De lastige operationele omgeving was de belangrijkste factor die de tijdige uitvoering van sommige projecten door ngo’s in de weg stond. Hoewel de Commissie passende maatregelen had getroffen om de projecten te monitoren, konden de Commissie en onze controleurs projectbegunstigden niet volgen vanaf de registratie tot aan de betaling vanwege de weigering door de Turkse autoriteiten om toegang te verlenen tot gegevens over de begunstigden voor de twee projecten voor bijstand in contanten in onze steekproef.

We presenteerden het verslag tijdens een gezamenlijke vergadering van de Commissies ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse zaken en begrotingscontrole van het Europees Parlement, en vervolgens aan de Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Het werd ook gepresenteerd aan de Groep uitbreiding en landen waarmee toetredingsonderhandelingen worden gevoerd van de Raad, en de pers.

Het verslag kreeg veel aandacht in de media, met name in Duitsland, maar ook in Denemarken, Oostenrijk, de Benelux en landen in het Middellandse Zeegebied, alsmede in op de EU‑gerichte media.

DE – Der Spiegel: Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU‑Flüchtlingshilfe

FR – EurActiv: La Cour des comptes plutôt satisfaite de l’aide aux réfugiés en Turquie

ES – Euronews: Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados

UK – EU Observer: EU unable to fully trace €1 bn spent on refugees in Turkey

Jaarverslagen

Jaarverslag 2017 over de EU‑begroting
Rekeningen goedgekeurd, goedkeurend oordeel
over ontvangsten, oordeel met beperking
over uitgaven

Ieder jaar controleren we de ontvangsten en uitgaven van de EU‑begroting en onderzoeken we of de jaarrekening betrouwbaar is en of de ontvangsten- en uitgavenverrichtingen op het niveau van de EU en de lidstaten voldoen aan de financiële regels. Daarnaast maken we een specifieke beoordeling voor ieder belangrijk EU‑begrotingsterrein op basis van de rubrieken van het meerjarig financieel kader (MFK) 2014‑2020 en verstrekken we informatie over het begrotings- en financieel beheer alsook over prestatiegerelateerde aspecten. We analyseren ook waarom feiten zijn opgetreden, doen aanbevelingen voor verbeteringen en onderzoeken of en hoe onze vorige aanbevelingen in praktijk zijn gebracht.

Voor ons meest recente jaarverslag over de EU‑begroting, dat betrekking had op het begrotingsjaar 2017, onderzochten onze controleurs een steekproef van ongeveer 700 betalingen aan begunstigden op alle uitgaventerreinen, met een totale waarde van ongeveer 100 miljard EUR. Dit betekent dat we ongeveer 700 verschillende gevallen hebben beoordeeld waarin EU‑geld is gebruikt om steun te verlenen voor belangrijke infrastructuurprojecten, aan kleine en middelgrote ondernemingen, onderzoeksorganisaties, landbouwers en studenten in de EU‑lidstaten of aan begunstigden in niet-EU‑landen.

Essentiële informatie
EU‑uitgaven in 2017 137,4 miljard EUR
Gecontroleerd bedrag 100,2 miljard EUR (703 betalingsverrichtingen)
Rekeningen Getrouw beeld – als betrouwbaar goedgekeurd
Ontvangsten Wettig en regelmatig – goedkeurend oordeel
Uitgaven Wettig en regelmatig, met uitzondering van de vergoedingen van kosten – oordeel met beperking (en geen afkeurend oordeel)
De neerwaartse trend
van de geschatte foutenpercentages
zet door

Dit uitgebreide werk vormt de basis van onze betrouwbaarheidsverklaring, die we op grond van onze opdracht in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) moeten overleggen aan het Europees Parlement en de Raad. Evenals in voorgaande jaren hebben we een “goedkeurend oordeel” afgegeven over de rekeningen en de ontvangsten van de EU. Bovendien konden we voor het tweede achtereenvolgende jaar een “oordeel met beperking” (in plaats van een “afkeurend oordeel”) afgeven over de uitgaven van de EU.

Een aanzienlijk deel van de uitgaven van 2017 die werden gecontroleerd, vertoonde geen fouten van materieel belang. Daarnaast bedroeg het geschatte foutenpercentage voor betalingen die in 2017 werden verricht, 2,4 %, tegenover 3,1 % in 2016 en 3,8 % in 2015.

De geschatte foutenpercentages voor de belangrijkste EU-uitgaventerreinen (2015‑2017)
Het startschot voor de kwijtingsprocedure
van het Parlement

De publicatie van ons jaarverslag vormt ook het startschot voor de kwijtingsprocedure van het Parlement, waarin de medewetgever en begrotingsautoriteit van de EU – op aanbeveling van de Raad – besluit of de Commissie en andere organen de EU‑begroting op bevredigende wijze hebben beheerd en, indien dat het geval is, hun “kwijting” verleent.

We presenteerden ons jaarverslag op 4 oktober, de dag waarop dit werd gepubliceerd, aan de Commissie begrotingscontrole van het Parlement (CONT) en vervolgens ook aan het Parlement in plenaire vergadering, aan de Raad (Economische en Financiële Zaken) en 14 parlementen en nationale autoriteiten van lidstaten.

ERK-president Klaus-Heiner Lehne en ERK-lid Lazaros S. Lazarou presenteren ons jaarverslag tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement in november 2018, Straatsburg.

Nieuwe aanpak op weg
naar een attestopdracht

Zoals uiteengezet in onze strategie 2018‑2020, hebben we de eerste stappen gezet om onze controleaanpak voor de controle inzake de betrouwbaarheidsverklaring (DAS) aan te passen. Voor de uitgaven op het gebied van cohesie hebben we het controlezekerheidskader 2014‑2020 beoordeeld, alsmede de betrouwbaarheid van de door de Commissie geproduceerde informatie over de regelmatigheid. Dit vormde een eerste stap op weg naar de mogelijke organisatie van de betrouwbaarheidsverklaring als een attestopdracht.

Het algemene doel van de aangepaste aanpak en de overstap op een attestopdracht is om meer rekening te houden met de verschillende lagen aan internebeheersingsmaatregelen bij de Europese Commissie en de autoriteiten in de lidstaten die de EU‑uitgaven beheren. Deze dragen er dus toe bij dat duidelijker wordt waar tekortkomingen blijven bestaan, zowel bij de Europese Commissie als in de lidstaten, zodat we kunnen helpen om de verantwoording te bevorderen en het beheer van de EU‑financiën verder te verbeteren. We zullen deze aanpak alleen toepassen wanneer voldaan is aan de noodzakelijke voorwaarden, zoals uiteengezet in de internationale controlestandaarden.

Jaarverslag over de Europese Ontwikkelingsfondsen
Afkeurend oordeel
over de betalingen

Uit de Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF’s) wordt EU‑ontwikkelingshulp verstrekt aan de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en in landen en gebieden overzee. Zij worden gefinancierd door de EU‑lidstaten en buiten het kader van de Europese begroting door de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank beheerd.

Essentiële informatie betreffende ons controleoordeel over de EOF’s wordt hieronder weergegeven.

Essentiële informatie
EOF-begroting 2017 4,3 miljard EUR
Gecontroleerd bedrag 3,5 miljard EUR
Rekeningen Getrouw beeld – als betrouwbaar goedgekeurd
Ontvangsten Wettig en regelmatig – goedkeurend oordeel
Uitgaven Vertonen een materieel foutenpercentage – afkeurend oordeel

Specifieke jaarverslagen

Agentschappen en andere organen
Goedkeurend oordeel
voor alle EU‑agentschappen
op één na

De EU-agentschappen zijn in heel Europa gevestigd en er werken ongeveer 11 000 mensen. De totale begroting 2017 van deze agentschappen met uitzondering van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) bedroeg 3,5 miljard EUR, wat overeenkomt met ongeveer 2,7 % van de totale EU‑begroting. De begroting 2017 van de GAR was 6,6 miljard EUR en werd gefinancierd met bijdragen van kredietinstellingen.

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Londen,
dat naar Amsterdam gaat verhuizen.

Nieuwe aanpak: één enkel verslag
over 41 EU‑agentschappen

In 2018 besloten we de resultaten van onze financiële controle voor de EU‑agentschappen gebruikersvriendelijker te presenteren. Hoewel we nog steeds voor elk agentschap een afzonderlijke betrouwbaarheidsverklaring verschaffen, brengen we één enkel jaarverslag uit dat betrekking heeft op al deze agentschappen, en ook een samenvattend document getiteld “De controle van EU‑agentschappen in het kort”. Daarnaast publiceerden we, zoals elk jaar, onze jaarverslagen over de Europese scholen en over de gerelateerde verplichtingen van de GAR, de Commissie en de Raad.

Vestigingsplaatsen van de agentschappen in de lidstaten

* Naar aanleiding van de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten, heeft de Raad besloten om het EMA en de EBA in 2019 te verplaatsen naar respectievelijk Amsterdam en Parijs.

Voornaamste conclusies

Over het geheel genomen bevestigde onze controle van de agentschappen voor het op 31 december 2017 afgesloten begrotingsjaar de positieve resultaten die in voorgaande jaren werden gerapporteerd. We gaven:

 • goedkeurende controleoordelen (zonder beperking) af over de betrouwbaarheid van de rekeningen van alle agentschappen;
 • goedkeurende controleoordelen (zonder beperking) af over de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende ontvangsten bij de rekeningen van alle agentschappen;
 • goedkeurende controleoordelen (zonder beperking) af over de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende betalingen bij de rekeningen voor alle agentschappen, behalve voor het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken, waar we een aantal problemen constateerden en een afkeurend controleoordeel afgaven.
Gemeenschappelijke ondernemingen
Goedkeurend oordeel
voor alle gemeenschappelijke
ondernemingen voor onderzoek van de EU
op één na

Gemeenschappelijke ondernemingen (GO’s) zijn de publiek-private partnerschappen van de EU met de industrie, onderzoeksgroepen en lidstaten, en spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van specifieke aspecten van het onderzoeksbeleid van de EU. De Europese Commissie is het publieke lid van de gemeenschappelijke ondernemingen en vertegenwoordigt de EU. De private leden omvatten verschillende partners uit de industrie en de onderzoekssector. Een van de belangrijkste doelstellingen van gemeenschappelijke ondernemingen is het aantrekken van bijdragen van leden uit de particuliere industrie en de onderzoekssector; hier ligt hun toegevoegde waarde.

Voornaamste conclusies

 • We hebben de rekeningen van 2017 van alle gemeenschappelijke ondernemingen van de EU goedgekeurd als zijnde betrouwbaar.
 • We gaven goedkeurende oordelen af over de ontvangsten- en betalingsverrichtingen voor zeven GO’s, en een oordeel met beperking voor de GO Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap, omdat de controleurs problemen constateerden die in bepaalde gevallen een doeltreffende werking van de internebeheersingsmaatregelen in de weg stonden.

Adviezen

Een andere manier waarop we bijdragen tot betere financiële governance van de EU is door het publiceren van adviezen over voorstellen van de Commissie voor nieuwe of gewijzigde wetgeving. Als deze significante financiële gevolgen hebben, moet om ons advies worden verzocht op grond van de EU‑wetgeving. De adviezen worden hoofdzakelijk gebruikt door de wetgevende autoriteiten – Europees Parlement en Raad – bij hun werk. Andere instellingen kunnen ons ook verzoeken om adviezen uit te brengen over specifieke kwesties, of we kunnen ze op eigen initiatief opstellen.

In 2018 brachten we een recordaantal van tien adviezen uit over verschillende gebieden van EU‑governance. Deze hadden met name betrekking op de wetgevingsvoorstellen van de Commissie voor het nieuwe MFK, zoals de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), maar ook de doeltreffendheid van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en diens samenwerking met het toekomstige Europees Openbaar Ministerie (EOM), en het koppelen van EU‑financiering aan de rechtsstatelijkheid en de bescherming van klokkenluiders.

Uitgelicht: advies over de GLB-hervorming
Er is een groener en strikt prestatiegericht
GLB nodig waarover meer verantwoording
wordt afgelegd

Toen de Europese Commissie haar wetgevingsvoorstel publiceerde voor het nieuwe GLB na 2020, benadrukte zij dat milieu- en klimaatdoelstellingen een hoge prioriteit zouden krijgen.

In ons advies over de GLB-hervorming merkten we echter op dat veel van de voorgestelde beleidsopties vergelijkbaar waren met het huidige GLB. Met name is het grootste deel van de begroting nog steeds bestemd voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers op basis van het aantal hectaren grond dat zij bezitten of gebruiken. We stelden ook vast dat dit instrument niet de meest doelmatige manier was om steun te bieden met het oog op een leefbaar inkomen en dat het niet geschikt is om talrijke milieu- en klimaatgerelateerde problemen aan te pakken. Ook meenden we dat de raming door de Commissie van de bijdrage van het GLB aan EU‑doelstellingen in verband met klimaatverandering onrealistisch leek en deden we de aanbeveling om de plannen voor het volgende GLB groener en strikt prestatiegericht te maken en de verantwoordingsplicht op dit gebied te versterken.

We presenteerden het advies, zoals we ook doen bij onze verslagen, aan de commissies van het Europees Parlement, met name de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie begrotingscontrole, de Raad, belanghebbenden uit de milieu- en de landbouwsector, en de pers.

Publicaties op basis van evaluaties: overzichten, briefingdocumenten
en snelle evaluaties

Analytische evaluaties
van openbare informatie
en ons eigen werk
Overzichten (“landscape reviews”)

In 2018 stelden we twee overzichten op. In het eerste, dat het in de praktijk brengen van EU-recht betrof, pleitten we ervoor om het toezicht van de Commissie op de toepassing van het EU-recht door de lidstaten te versterken. Het andere had betrekking op mobiliteit en vervoer, wat we erkennen als een hoeksteen van de Europese integratie. We uitten echter onze zorgen over het feit dat de investeringen achterbleven; verminderde investeringen in de vervoersinfrastructuur remmen de modernisering van het vervoersnetwerk van de EU immers af.

Briefingdocumenten

In 2018 hebben we zes briefingdocumenten uitgebracht: vijf over de voorstellen van de Commissie voor het toekomstige MFK en één over de integratie van migranten in de EU. Onze opmerkingen in verband met het MFK waren met name gericht op het proces dat werd voorgesteld om de uitgavenprioriteiten voor de EU vast te stellen, de flexibiliteit van de EU‑begroting, prestatiegerichtheid en administratieve vereenvoudiging, alsook regelingen inzake verantwoording en controle.

We waren ingenomen met de inspanningen van de Commissie om de EU‑begroting voor de periode na 2020 te moderniseren, maar we wezen ook op verschillende mogelijke risico’s en een aantal tekortkomingen, en stelden specifieke verbeteringen voor. Wij stelden dat het parlementair toezicht zou moeten worden gebaseerd op degelijke verantwoordingsregelingen en dat de ERK in de regel zou moeten worden aangewezen als de extern controleur voor alle organen die door de EU zijn opgericht.

Snelle evaluaties

In 2018 brachten we één snelle evaluatie uit op het gebied van cohesie; daarin constateerden we dat de vergoeding van belasting over de toegevoegde waarde (btw) foutgevoelig is en niet altijd een optimale besteding van EU-middelen inhoudt. We waren van oordeel dat overheidsinstanties de btw met betrekking tot door de EU gecofinancierde uitgaven in de periode na 2020 niet langer vergoed moeten krijgen.

Belangrijke evenementen

In 2018 organiseerden we, en namen we deel aan, een aantal evenementen om onze opvattingen over de wijze waarop verantwoording en transparantie kunnen worden bevorderd en het financieel beheer van de EU kan worden verbeterd, uit te dragen.

Conferentie over financieringsinstrumenten

In januari 2018 organiseerden we samen met het Ministerie van Financiën van Litouwen in Vilnius een conferentie op hoog niveau over het gebruik van financieringsinstrumenten. Deze conferentie bood deskundigen op hoog niveau van EU‑ en Litouwse instellingen, beroepsbeoefenaars en andere belanghebbenden uit de publieke en de particuliere sector een platform om meningen en ideeën uit te wisselen.

Symposium over publieke financiering van parlementen

In maart 2018 vond er bij ons een tweedaags internationaal symposium plaats over de publieke financiering van parlementen in Europa; het doel ervan was om hun autonomie te bespreken en de begrotingssystemen van de Europese staten te bestuderen.

Global Audit Leadership Forum (GALF)

In april 2018 traden we op als gastheer van de vijfde GALF-vergadering, waarvoor de hoofden en afgevaardigden van ongeveer twintig HCI’s van over de hele wereld samenkwamen. De besprekingen waren gericht op de praktijk en beperkingen van doelmatigheidscontroles in een politieke context, en de uitdagingen en mogelijkheden bij het communiceren van controlebevindingen in een digitale wereld.

Op de vijfde GALF-vergadering kwamen de hoofden van meer dan twintig internationale HCI’s samen bij de ERK, april 2018.

Europadag – open dagen van de EU

In mei 2018 namen we deel aan de evenementen in het kader van Europadag in Brussel, Straatsburg en Luxemburg. Onze controleurs verstrekten de bezoekers van onze informatiestands informatie over onze rol en werkzaamheden en ze konden uit de eerste hand vernemen hoe we onze controles uitvoeren. We zullen open dagen van de ERK blijven organiseren en deel blijven nemen aan openbare evenementen om burgers te bereiken.

Symposium over goed openbaar bestuur

In september 2018 namen we deel aan een symposium over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en openbaar bestuur, getiteld “Good Public Administration and Benefits for Citizens – The Role of Parliamentary Control Bodies”, dat werd georganiseerd door de Oostenrijkse rekenkamer, het secretariaat van INTOSAI en de Oostenrijkse ombudsman.

Conferentie over de toepassing van EU‑recht

In september 2018 organiseerden we naar aanleiding van ons overzicht “EU‑recht in de praktijk brengen” een conferentie over de toepassing van het EU‑recht, waar werd gesproken over de behoefte aan transparantie, verantwoording en controle. Dit evenement vond plaats bij het Comité van de Regio’s in Brussel.

Conferentie over e-commerce en belastingheffing

In oktober 2018 hielden we een conferentie over de uitdagingen op het gebied van e-commerce en belastingheffing in het digitale tijdperk. De sprekers en panelleden bespraken de risico's van het huidige belastingmodel voor btw op e-commerce en stelden alternatieve belastingmodellen voor die gebruikmaken van moderne technologie zoals blockchain.

Conferentie van de Europese Autoriteit voor verzekeringen
en bedrijfspensioenen (Eiopa)

In november 2018 namen we deel aan de achtste jaarlijkse conferentie van Eiopa in Frankfurt. Meer dan 400 personen afkomstig uit de financiëledienstensector, de academische wereld, consumentenorganisaties, de media, internationale organisaties, EU‑organen en nationale autoriteiten bezochten de conferentie. We presenteerden onze werkzaamheden met betrekking tot de controle van het toezicht en de financiële stabiliteit in het Europese verzekeringswezen, het onderwerp van ons speciaal verslag over Eiopa van 2018.

COP24

In december 2018 namen we deel aan de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP24) in Katowice. We presenteerden onze werkzaamheden met betrekking tot de controle van luchtkwaliteit en de impact daarvan op klimaatverandering en omgekeerd, en bespraken de uitdagingen van woestijnvorming en bodemdegradatie in de EU – beide onderwerpen van speciale verslagen die we in 2018 hadden gepubliceerd.

ERK-lid Janusz Wojciechowski presenteert ons speciaal verslag over luchtkwaliteit, december 2018, Katowice.

Terug naar school

Gedurende het jaar namen onze personeelsleden deel aan het programma “Back to School” van de EU‑instellingen. Zeventien van onze personeelsleden bezochten hun middelbare school in zeven lidstaten en informeerden leerlingen over de EU, de rol van onze instelling en de mogelijkheden om in de EU te studeren en bij de EU‑instellingen te werken.

Betrekkingen met institutionele belanghebbenden

De impact van ons werk
is afhankelijk van het gebruik
dat onze institutionele belanghebbenden ervan maken

We werken nauw samen met het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en nationale parlementen omdat de impact van ons werk grotendeels afhangt van het gebruik dat zij maken van onze controleresultaten en aanbevelingen.

Europees Parlement

Recordaantal verslagen besproken
door commissies van het Parlement

ERK-leden en controleteams worden regelmatig uitgenodigd om onze bevindingen en aanbevelingen te presenteren aan de Commissie begrotingscontrole van het Parlement, evenals aan andere commissies en organen van het Parlement. In 2018 presenteerden we 33 speciale verslagen, 4 adviezen en 6 publicaties op basis van evaluaties aan het Parlement. In totaal namen we deel aan 74 vergaderingen met de Commissie begrotingscontrole (2017: 60) en 38 vergaderingen met 13 andere commissies en werkorganen van het Parlement, en met een parlementaire fractie.

De jaarlijkse gezamenlijke vergadering van de ERK en de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement vond plaats in februari 2018. In april 2018 nam president Lehne deel aan het plenaire debat in het Parlement over de kwijting over 2016. In oktober 2018 presenteerde hij ons jaarverslag 2017 aan de Commissie begrotingscontrole van het Parlement en tijdens de plenaire vergadering.

Raad

Voor het eerst een speciaal verslag
gepresenteerd aan Ecofin

Tijdens 2018 namen we deel aan 21 vergaderingen met het Begrotingscomité, onze belangrijkste gesprekspartner bij de Raad. Daarnaast hebben we 44 maal een presentatie gehouden voor andere betrokken voorbereidende instanties van de Raad (2017: 27). In totaal presenteerden we gedurende het jaar 37 speciale verslagen, 4 adviezen en 3 publicaties op basis van evaluaties aan de Raad (2017: 27).

In januari 2018 – tijdens het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad – had president Lehne een ontmoeting met de viceminister van Financiën van Bulgarije om de relevante controlebevindingen te bespreken in het licht van de kwijtingsprocedure 2016.

In maart 2018 presenteerden president Lehne en Neven Mates, het ERK-lid dat verantwoordelijk was voor ons speciaal verslag over de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden, het verslag aan de EU‑ministers van Financiën tijdens een Ecofin-vergadering. Dit was de eerste keer dat een speciaal verslag werd gepresenteerd aan de Raad Ecofin van de EU‑ministers van Financiën.

President Lehne presenteerde ook ons Jaarverslag 2017 tijdens de Ecofin-vergadering in november, tijdens het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad. Voorafgaand aan de vergadering sprak hij met de federale minister van Financiën van Oostenrijk, in zijn hoedanigheid als voorzitter van Ecofin, en met de minister van Overheidsfinanciën van Roemenië – de lidstaat die het eerste halfjaar van 2019 voorzitter is van de Raad – over ons Jaarverslag 2017 en de bijbehorende kwijtingsprocedure, en informeerde hij hen over ander relevant werk van de ERK.

Regeringen en parlementen van de lidstaten

De ERK-president bezocht vijf lidstaten
voor bijeenkomsten met regeringsvertegenwoordigers
op hoog niveau

In de loop van het jaar bezocht president Lehne een aantal EU‑lidstaten – Oostenrijk, Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Ierland en Roemenië – waar hij sprak met regeringsvertegenwoordigers op hoog niveau. Deze bezoeken werden soms gecombineerd met deelname aan een officieel overheidsevenement of een conferentie op hoog niveau.

Daarnaast presenteerden onze leden ons Jaarverslag 2017 aan nationale parlementen en/of andere nationale instanties in 14 lidstaten. Bovendien hebben we extra inspanningen geleverd om onze speciale verslagen te presenteren aan de relevante parlementaire commissies in nationale parlementen. Soms brengen delegaties van vertegenwoordigers van nationale parlementen ook bezoeken aan onze instelling, en we blijven zoeken naar manieren om onze samenwerking met nationale parlementen verder te versterken.

ERK-president Lehne en lid George Pufan ontmoeten
de president van Roemenië, Klaus Iohannis,
oktober 2018, Boekarest.

Samenwerking met hoge controle-instanties (HCI’s)

HCI’s van de lidstaten van de EU

Actieve samenwerking met EU-HCI’s:
een gezamenlijke oproep om tekortkomingen
in de verantwoordingsplicht en controleregelingen
voor EU-bankentoezicht te verhelpen

Onze samenwerking met de EU-HCI’s vindt voornamelijk plaats in het kader van het Contactcomité van presidenten van EU-HCI’s. In oktober 2018 namen we actief deel aan de jaarlijkse vergadering van het Contactcomité, dat werd georganiseerd en voorgezeten door de HCI van Kroatië. De belangrijkste discussies betroffen interactie met de burger en de openstelling van HCI’s.

ERK-president Klaus-Heiner Lehne spreekt de presidenten van de EU-HCI’s toe tijdens de jaarlijkse vergadering van het Contactcomité in Dubrovnik, Kroatië, oktober 2018.

In november 2018 riepen we samen met de presidenten van de 28 EU-HCI’s de nationale regeringen en parlementen, alsmede het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op om tekortkomingen in de verantwoordingsplicht en de controleregelingen voor EU-bankentoezicht te verhelpen.

Daarnaast droegen we bij tot, en namen we deel aan de activiteiten van verschillende werkorganen van het Contactcomité, zoals de werkgroep inzake activiteiten met betrekking tot belasting over de toegevoegde waarde, het netwerk voor controle van begrotingsbeleid, het netwerk voor de controle van de Europa 2020-strategie en de taskforce Europese bankenunie, alsmede andere activiteiten op het gebied van financiële verslaglegging in de overheidssector en controle van overheidsopdrachten.

We coördineerden ook de productie van het eerste controlecompendium van het Contactcomité (Jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt), dat is gebaseerd op controleverslagen die tussen 2013 en 2017 werden opgesteld door 14 EU-HCI’s. Het compendium is een nieuw soort publicatie dat is bedoeld om de belanghebbenden van het Contactcomité en het bredere publiek beter te informeren over relevante controleonderwerpen.

INTOSAI/EUROSAI

In 2018 bleven we actief betrokken bij de activiteiten van de internationale organisatie van hoge controle-instanties (INTOSAI) en bleven we hieraan bijdragen, met name als vicevoorzitter van de beroepsnormencommissie (sinds december 2016) en als lid van de subcommissies daarvan inzake financiële controle en boekhouding, nalevingsgerichte controle en doelmatigheidscontrole. We namen ook actief deel aan de activiteiten van andere werkorganen van INTOSAI, met name de INTOSAI-subcommissie inzake collegiale toetsing, de werkgroep voor milieucontroles, de werkgroep inzake financiële modernisering en hervorming van de regelgeving, en de taskforce inzake professionalisering van controleurs van INTOSAI.

We waren ook actief betrokken bij de activiteiten van de Europese organisatie van hoge controle-instanties (EUROSAI), de Europese regionale groep van INTOSAI, met name in de werkgroep voor milieucontroles, de werkgroep inzake informatietechnologie en de taskforce inzake controle en ethiek, alsmede bij meerdere workshops en seminars.

HCI’s van EU‑kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten

Wij ondersteunen ook de HCI’s van de kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten van de EU (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo1, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië en Turkije), voornamelijk via een met het Contactcomité vergelijkbaar netwerk en door middel van onze steun voor activiteiten die door de OESO worden gecoördineerd. In 2018 namen zeven controleurs van HCI’s van het netwerk deel aan ons stageprogramma. We leverden ook actief bijdragen aan vergaderingen en activiteiten van dit netwerk door onderwerpen zoals financiële controle en IT-controle te behandelen.

1 Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is in overeenstemming met UNSCR 1244 en het advies van het IGH over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Ons management

Het college van de leden

Onze leden hebben een ambtstermijn van zes jaar. Zij oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk en in het algemeen belang van de EU uit. Bij hun ambtsaanvaarding leggen zij ten overstaan van het Europees Hof van Justitie een eed af dat zij dat zullen doen.

Het college bestaat uit één lid per lidstaat. De leden worden benoemd door de Raad van de EU, na raadpleging van het Europees Parlement, op voordracht van hun respectieve nationale regeringen. De ERK heeft geen rol in het proces van het voordragen of benoemen van de leden.

In 2018 benoemde de Raad vier nieuwe ERK-leden:

 • Eva Lindström (Zweden), Tony Murphy (Ierland) en Hannu Takkula (Finland) per 1 maart 2018, en Annemie Turtelboom (België) per 1 mei 2018.

De Raad verlengde ook de ambtstermijn van vijf zittende leden:

 • Pietro Russo (Italië), Baudilio Tomé Muguruza (Spanje), Bettina Jakobsen (Denemarken) en João Figueiredo (Portugal) tot 29 februari 2024, en Iliana Ivanova (Bulgarije) tot 31 december 2024.

In 2018 kwam het college van ERK-leden 18 maal bijeen (2017: 21 maal).

Vergadering van het college van de ERK-leden, 28 februari 2018, Luxemburg.

President

De leden kiezen de president uit hun midden voor een termijn van drie jaar, die kan worden verlengd. Hij of zij neemt dan de rol van de eerste onder zijns gelijken (primus inter pares) op zich. De president is verantwoordelijk voor de strategie van de instelling, de planning en het prestatiebeheer, communicatie en betrekkingen met de media, juridische zaken en interne audit. Ook vertegenwoordigt hij de instelling in haar externe betrekkingen. Klaus-Heiner Lehne werd in september 2016 tot president verkozen.

ERK-president Klaus-Heiner Lehne aan het woord tijdens de jaarlijkse vergadering van het college van de ERK-leden en het college van commissarissen, februari 2018, Luxemburg.

De president en de leden

Controlekamers en comités

De leden worden toegewezen aan een van onze vijf controlekamers, waarbinnen de meeste van onze controleverslagen, overzichten, evaluaties en adviezen worden vastgesteld. Voor elke kamer is een op EU-beleid gebaseerd thema leidend voor haar werk. Aan het hoofd van elke kamer staat een deken, die wordt verkozen uit en door de leden van die kamer. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen controletaken en wordt bijgestaan door een kabinet. De controlewerkzaamheden worden verricht door professionele controleurs die werken voor de directoraten van de controlekamers.

In december 2018 waren de dekens van onze vijf controlekamers Nikolaos Milionis, Iliana Ivanova, Bettina Jakobsen, Neven Mates en Lazaros S. Lazarou. Danièle Lamarque was voorzitter van ons Comité belast met de kwaliteitsbewaking van de controle, Oscar Herics stond aan het hoofd van onze ethische commissie en Samo Jereb leidde ons Auditcomité, terwijl Rimantas Šadžius het lid voor interinstitutionele betrekkingen was.

Besluiten over bredere strategische en administratieve aangelegenheden worden genomen door het Administratief Comité en, in voorkomend geval, door het college van de leden, die beide worden voorgezeten door de president.

De ERK heeft tien directoraten op haar werkterreinen; vijf zijn verbonden aan controlekamers, één aan kwaliteitsbewaking van de controle, één aan de president en drie aan de secretaris-generaal.

Secretaris-generaal en directeuren

Prestatiemeting

Eerste jaar waarin werd
gerapporteerd over de nieuwe KPI’s
met betrekking tot de strategie
2018‑2020

Sinds 2008 hebben we essentiële prestatie-indicatoren (key performance indicators, KPI’s) toegepast om het management te informeren over de geboekte voortgang bij het verwezenlijken van onze doelstellingen, om de besluitvorming te ondersteunen en onze belanghebbenden informatie te verschaffen over onze prestaties. Toen we de strategie van de ERK voor 2018‑2020 opstelden, actualiseerden we ook onze reeks KPI’s voor die periode. Daarom is 2018 het eerste jaar waarin we over deze indicatoren kunnen rapporteren.

Met de reeks van vijf KPI’s wordt een globaal overzicht gegeven van onze prestaties als organisatie wat betreft de verspreiding, impact en beeldvorming van ons werk.

 • KPI 1 – Uitvoering van onze aanbevelingen
 • KPI 2 – Feedback van belanghebbenden op ons werk
 • KPI 3 – Onze aanwezigheid in het Europees Parlement, de Raad en nationale parlementen
 • KPI 4 – Aantal gepubliceerde speciale verslagen (en vergelijkbare producten)
 • KPI 5 – Onze aanwezigheid in de media

Aantal gepubliceerde speciale verslagen en vergelijkbare producten

We monitoren het aantal en de timing van de verslagen die gedurende het jaar worden gepubliceerd. Dit geeft een indicatie van de nauwkeurigheid van onze planning.

In 2018 publiceerden we 44 verslagen (35 speciale verslagen, 6 briefingdocumenten, 2 overzichten en één snelle evaluatie), terwijl we er 47 hadden gepland. Niet alleen verrichtten we de geselecteerde controles die waren gepland in ons werkprogramma, ook brachten we tien adviezen uit.

Speciale verslagen en vergelijkbare producten

Aanwezigheid in het Europees Parlement, de Raad van de EU
en nationale parlementen

De meeste van onze controleverslagen worden gepresenteerd aan de relevante commissie van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Daarnaast presenteren de meeste leden van de ERK onze jaarverslagen aan het parlement van hun lidstaat van herkomst.

In 2018 verschenen vertegenwoordigers van de ERK 133 maal in het Europees Parlement (2017: 91), 65 maal in de Raad (2017: 47) en 50 maal in nationale parlementen (2017: 19). Dit betekent een belangrijke stijging ten opzichte van 2017.

Aanwezigheid van de ERK in het EP, de Raad en nationale parlementen in 2018

Aanwezigheid in de media

Aandacht in online en sociale media
bijna verdrievoudigd

In 2018 onderhielden we meer contacten met de pers en niet-institutionele belanghebbenden, en intensiveerden we onze activiteit op sociale media. We

 • brachten 76 persberichten in 23 EU‑talen uit (2017: 57), en
 • hielden 20 persbriefings in Brussel (2017: 16), waaronder persbriefings voor specifieke sectoren en landen met betrekking tot het jaarverslag.

Ook organiseerden we bezoeken ter plaatse voor in Brussel en de lidstaten gevestigde journalisten en gaven verschillende briefings over geselecteerde verslagen aan belanghebbenden uit het bedrijfsleven, ngo’s en denktanks.

Persbezoek ter plaatse van journalisten uit de lidstaten, november 2018, Luxemburg.

We monitoren de aandacht die ons werk en onze instelling in de media krijgt; deze kan aanzienlijk variëren naargelang van het onderwerp en de complexiteit van een verslag. Tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat externe factoren de media-aandacht voor onze publicaties sterk kunnen beïnvloeden. Als de datum waarop ons verslag gepubliceerd wordt, samenvalt met een belangrijke gebeurtenis of met beleidsontwikkelingen, kan dat de publieke belangstelling voor het onderwerp bijvoorbeeld aanzienlijk vergroten.

In het algemeen is de aandacht in de media, inclusief sociale media, bijna verdrievoudigd, van ongeveer 15 500 online artikelen en vermeldingen op sociale media in 2017 tot meer dan 44 000 in 2018. In 2018 werden de posts op de officiële socialemedia-accounts van de ERK over onze publicaties ongeveer 11 miljoen maal weergegeven, bijna 18 maal meer dan in 2017.

Speciale verslagen zijn duidelijk
onze belangrijkste producten
wat betreft media-aandacht

Wat betreft communicatie en media-aandacht zijn speciale verslagen nu duidelijk onze belangrijkste producten: 12 van de publicaties in onze top 15 van 2018 waren speciale verslagen.

In 2018 waren er meer dan 11 000 online artikelen over onze speciale verslagen, meer dan tweemaal het aantal in 2017. Dit kan worden afgezet tegen 1 500 online artikelen in 2013, toen we de media-aandacht begonnen te monitoren.

Tegelijkertijd steeg ook de gemiddelde media-aandacht per speciaal verslag met 60 % ten opzichte van 2017. Dit betekent dat de media-aandacht niet alleen toenam vanwege het grotere aantal verslagen, maar ook vanwege de toegenomen belangstelling voor onze producten.

Media-aandacht: jaarverslagen, speciale verslagen en de ERK
in het algemeen
Piek in de impact: speciaal verslag over het Europese
hogesnelheidsnet – meer dan 4 400 online artikelen
en berichten op sociale media

Onze verslagen die in 2018 de meeste aandacht in de media kregen, waren de speciale verslagen over het Europese hogesnelheidsnet, de doelmatigheid van de crisisbeheersing voor banken door de Europese Centrale Bank en de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije.

We hebben vijf socialemedia-accounts:

Volgers in 2018 Stijging ten opzichte van 2017 Totaalaantal weergaven*
7 674 31 % 3 419 137
10 080 23 % 256 268
4 800 83 % 9 590 234
869 27 % 117 800
1 134 149 % N.v.t.

* Aantal keer dat onze posts zijn weergegeven.

In de loop van het jaar hebben we een exponentiële stijging meegemaakt van onze publiciteit en betrokkenheid op sociale media
– met name Facebook, Twitter en LinkedIn – die een onmisbaar onderdeel van onze communicatie-activiteiten zijn geworden en ons in staat stellen rechtstreeks met burgers te communiceren. Het aantal volgers en het aantal keren dat onze posts zijn weergegeven (onze “weergaven”) zijn toegenomen.

Impact en beeldvorming van ons werk

Onze verslagen worden nuttig
gevonden en men vindt
dat ze impact hebben

Wij beoordelen de impact en beeldvorming van ons werk op basis van de beoordeling door belanghebbenden en van de follow-up die wordt gegeven aan onze aanbevelingen ter verbetering van het financieel beheer van de EU.

Begin 2018 begonnen we belanghebbenden (van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, EU-agentschappen, permanente vertegenwoordigingen, agentschappen en HCI’s van de lidstaten, ngo’s, academici, de media en andere partijen) te vragen om feedback over het nut en de waarschijnlijke impact van onze verslagen. We doen dit aan de hand van geanonimiseerde elektronische enquêtes voor een geselecteerd aantal speciale verslagen, overzichten en evaluaties, alsmede voor het jaarverslag; deze enquêtes worden gericht aan iedereen die eerder een exemplaar van deze documenten kreeg. Belanghebbenden kunnen in het kader van deze enquêtes ook kwalitatieve feedback over verslagen geven en algemene suggesties voor het werk van de ERK doen.

Over het geheel genomen vond 87 % van de respondenten onze verslagen nuttig voor hun werk en vond 78 % dat ze impact hadden.

Follow-up van onze aanbevelingen

De meeste van onze aanbevelingen
werden uitgevoerd

In 2018 zijn we deze indicator gaan baseren op een follow-up door onze controleurs in plaats van op de “management representation” van de Europese Commissie. Voor 2018 analyseerden we de aanbevelingen die werden gedaan in ons jaarverslag en speciale verslagen uit 2014.

Uit de analyse blijkt dat 74 % van de aanbevelingen die we deden in ons Jaarverslag 2014 en 94 % van de aanbevelingen in onze speciale verslagen van 2014 volledig, in de meeste opzichten of in enkele opzichten werd uitgevoerd.

Uitvoering van de ERK-aanbevelingen per jaar waarin ze zijn gedaan

Ons personeel

Toewijzing van personeel

Eind 2018 werkten er 834 ambtenaren en tijdelijke functionarissen bij onze instelling. De lijst van het aantal ambten van de ERK bevatte 853 posten voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen, waarvan 541 in controlekamers (inclusief 112 in de kabinetten van de leden).

ERK-personeel: posten op het gebied van controle, vertaling, administratie
en bij het presidentschap

Bovendien werkten er aan het einde van het jaar 76 arbeidscontractanten en 15 gedetacheerde nationale deskundigen bij ons.

Werving

Onze medewerkers hebben de meest uiteenlopende academische en professionele achtergronden. In ons wervingsbeleid volgen we de algemene beginselen en arbeidsvoorwaarden van de EU‑instellingen en bevorderen we gelijke kansen op alle niveaus.

In 2018 wierven we 79 werknemers aan: 15 ambtenaren, 32 tijdelijke functionarissen, 22 arbeidscontractanten en 10 gedetacheerde nationale deskundigen.

Tevens boden we universitair afgestudeerden 60 stageplaatsen voor drie tot vijf maanden.

Leeftijdsprofiel

Uit het leeftijdsprofiel van de personeelsleden die op 31 december 2018 in actieve dienst waren, blijkt dat bijna de helft van ons personeel 44 jaar of jonger is.

Dertig van onze 64 directeuren en hoofdmanagers (47 %) zijn 55 jaar of ouder. Dit houdt in dat het hogere management de komende vijf tot tien jaar wordt vernieuwd naarmate deze managers met pensioen gaan.

Leeftijdsprofiel

NB: Door afronding is het mogelijk dat de afzonderlijke cijfers bij elkaar opgeteld niet overeenkomen met de totalen.

Genderevenwicht

We bieden ons personeel gelijke carrièrekansen, ongeacht het geslacht. Over het algemeen is de verhouding vrouwen en mannen in ons personeelsbestand gelijk, en van de controleurs en administrateurs is 45 % vrouw.

Genderevenwicht per verantwoordelijkheidsniveau

Wij willen het genderevenwicht op alle managementniveaus blijven verbeteren. Zo hebben we de afgelopen jaren het aandeel van vrouwen in managementfuncties in onze controlekamers opgeschroefd, van 7 % eind 2015 tot bijna 24 % eind 2018.

Ons beleid van gelijke kansen voor de periode 2018‑2020 heeft ook betrekking op leeftijd en handicaps.

Managers per nationaliteit en geslacht

Ondersteuning van de controle

Beroepsopleiding

Zonder opleiding kunnen ons personeel
en onze instelling niet toekomstbestendig zijn

We streven ernaar onze controleurs jaarlijks gemiddeld 40 uur (5 dagen) beroepsopleiding te laten volgen, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Internationale Federatie van Accountants. In 2018 overtroffen we dit streefcijfer opnieuw met 6,9 dagen beroepsopleiding per controleur.

We bleven ook ons opleidingsaanbod voor controleurs en andere personeelsleden uitbreiden en controleurs steunen bij het behalen van verschillende certificeringen. Ook vervolgden we onze succesvolle reeks presentaties door interne of externe deskundigen over ontwikkelingen op controlegebied of over onderwerpen die verband houden met het werk van onze controleurs.

We zetten onze regeling voor prijzen ter erkenning van prestaties van niet-leidinggevend personeel voort, op basis waarvan zij specifieke externe opleidingen kunnen volgen.

Gemiddeld aantal dagen beroepsopleiding per jaar
Vruchtbare samenwerking
met academici

We hebben een partnerschapsovereenkomst ondertekend met het Europacollege (Brugge, België), waarin is voorzien in samenwerking op meerdere gebieden, waaronder opleiding, stages en het opstellen van verslagen. Ook sloten we samenwerkingsovereenkomsten met het Europees Instituut voor Bestuurskunde en andere organisaties, op basis waarvan onze personeelsleden opleidingen kunnen bijwonen die worden georganiseerd door deze instanties.

We zetten onze samenwerking met de Université de Lorraine voort en bouwden verder deze uit: ook dit jaar liepen het programma voor een postuniversitair diploma getiteld “Audit of public organisations and policies” (controle van overheidsorganisaties en -beleid) en het masterprogramma “Management of public organisations” (beheer van overheidsorganisaties) weer, en we ontwierpen een nieuw postuniversitair programma “Fundamentals of statistics applied to audit” (elementaire statistiek, toegepast op controle).

Tot slot woonden controleurs van andere HCI’s onze interne cursussen bij, en sommigen van hen deelden hun ervaringen op het gebied van illustratie van verslagen op de jaarlijkse opleidingsdag van de ERK, waaraan meer dan 450 personen deelnamen.

Interactieve e-cursussen
voor het publiek

We stelden onze e-learningcursussen over doelmatigheidscontrole open voor het publiek en organiseerden twee interactieve sessies voor meer dan 150 deelnemers uit de hele wereld.

Vertaling

Ons directoraat Vertaling, taalkundige diensten en publicatie vertaalde en reviseerde meer dan 251 000 pagina's, een stijging van 18 % ten opzichte van 2017. Deze stijging leidde ook tot een hoger uitbestedingspercentage. Al onze vertaalteams volgen nu geharmoniseerde werkwijzen.

Vertalers namen steeds meer deel aan onze controleactiveiten door taalkundige ondersteuning te verlenen tijdens controlebezoeken en te helpen bij het tekstschrijven voor de meeste verslagen. Dit zorgde ook voor verdere synergieën met onze controleurs.

Het publicatieteam is nu volledig geïntegreerd in het directoraat. Als gevolg daarvan is de hele verslagproductieketen, van taalkundige bijwerking tot vertaling en publicatie, nu geïntegreerd in één enkele gestroomlijnde workflow.

Informatie, werkomgeving en innovatie

Ons directoraat Informatie, werkomgeving en innovatie helpt ons personeel om doeltreffend en doelmatig gebruik te maken van informatietechnologieën door innovatie en kennisbeheer te bevorderen. Het is ook belast met het beheer van onze gebouwen.

Informatiebeheer

We startten het tECAway-initiatief, een oplossing voor netwerktoegang voor personeel op reis. Hiermee hebben zij overal en altijd toegang tot de digitale middelen en diensten van de ERK vanaf elk apparaat.

We creëerden een nieuw geharmoniseerd documentenbeheersysteem en voerden multifunctionele apparaten voor printen, kopiëren en scannen in. Wij verwachten hiervan voordelen op het gebied van zowel informatiebeveiliging als papierverbruik.

We stelden een nieuw governancemodel voor cyberbeveiliging vast en voeren momenteel het cyberbeveilingsplan uit.

Bij de uitvoering van alle IT-projecten en bij de aflevering van alle IT-producten werd terdege rekening gehouden met de bedrijfscontinuïteit, waarbij ervoor gezorgd werd dat kritieke systemen volledig beschikbaar blijven.

Innovatie

We hebben ECAlab opgezet, een interdisciplinair innovatielaboratorium dat gericht is op de digitale transformatie van de controle met gebruikmaking van data en technologie. In het lab wordt geëxperimenteerd met de gebruikmaking van technologieën zoals kunstmatige intelligentie, natuurlijke-taalverwerking en textmining bij echte controletaken. Bij meerdere taken en publicaties kwam deze steun al van pas.

We hebben ook een pilotproject uitgevoerd waarbij blockchaintechnologieën werden gebruikt om controle-informatie en publicaties te authenticeren. Het daaruit voortvloeiende prototype, het “ECA registry”, is door het European Blockchain Partnership – dat is opgezet door de EU-lidstaten en de Commissie – geselecteerd om onderdeel te worden van de Europese blockchaininfrastructuur, die vanaf 2019 zal worden ontwikkeld.

Kennisbeheer

In juli 2018 organiseerden we samen met de universiteit van Pisa en de Association of Certified Chartered Accountants (ACCA) onze eerste zomercursus over controle van de overheidsfinanciën; deze was erop gericht om de opkomende mondiale vraagstukken te onderzoeken die relevant zijn voor de beroepsgroep. De zomercursus was gericht op data-analyse voor controle en trok 45 deelnemers van andere HCI’s, EU-instellingen en universiteiten.

We hielden ook een conferentie over blockchain om de mogelijkheden en praktische toepassingen daarvan voor de beheersing van EU-uitgaven te onderzoeken. De conferentie was met name bedoeld voor deelnemers van andere EU‑instellingen.

Gebouwen

We zijn momenteel eigenaar van drie gebouwen (“K1”, “K2” en “K3”), die functioneren als één enkele geïntegreerde technische eenheid. Ook huren we kantoorruimte voor ons noodcentrum in Luxemburg.

K1

In het K1-gebouw, dat in 1988 zijn deuren opende, zijn er kantoren voor maximaal 310 personeelsleden en vergaderruimten. Op de kelderverdiepingen bevinden zich parkeerplaatsen, technische voorzieningen, opslagruimten, de bibliotheek en de belangrijkste archiefruimte, terwijl de bovenste verdieping geheel in gebruik is voor technische voorzieningen.

K1 werd in 2008 gemoderniseerd om het in overeenstemming te brengen met de nationale normen inzake gezondheid, veiligheid en milieu. Waar mogelijk is de technologie in K1 aangepast om deze compatibel te maken met de in K2 en K3 toegepaste technologie.

K2

Het K2-gebouw werd in 2003 geopend. Op de kelderverdiepingen bevinden zich parkeerplaatsen, technische voorzieningen en opslagruimten, alsook het fitnesscentrum. De bovenste verdieping is geheel in gebruik voor technische voorzieningen. Op de overige verdiepingen zijn kantoren voor maximaal 241 personeelsleden, vergaderruimten, een conferentiezaal met tolkencabines, videoconferentieruimten, een cafetaria en eenvoudige keukens.

We zijn van plan het K2-gebouw te moderniseren en daarbij de indeling van de werkplekken te optimaliseren en bepaalde technische installaties op te waarderen. In 2019 zal een gedetailleerde studie voor dit project worden uitgevoerd en de werkzaamheden zullen naar verwachting aan het eind van het jaar van start gaan.

Zoals in maart 2014 werd afgesproken met het Europees Parlement en de Raad, zullen we de kosten van deze modernisering dekken met het resterende budget van het K3-bouwproject, dat enkele jaren geleden werd afgerond.

K3

Het K3-gebouw werd in 2012 geopend. Op de kelderverdiepingen bevinden zich parkeerplaatsen, technische voorzieningen en opslagruimten, losplaatsen, voorzieningen voor afvalopslag, de printshop, keukens en archieven. Op de begane grond bevinden zich de kantine, een cafetaria en cursuslokalen. In K3 zijn ook kantoren voor 503 personeelsleden, vergaderruimten en een IT-ruimte. Op de zesde verdieping bevinden zich ontvangstruimten, een keuken en technische voorzieningen. De BREEAM-beoordeling van het K3-gebouw is “zeer goed” (BREEAM is de belangrijkste methode ter wereld voor het evalueren en certificeren van de duurzaamheid van gebouwen).

De ERK-gebouwen op het plateau van Kirchberg in Luxemburg.

Versterking van de beveiliging van de ERK

In 2018 werd het project ter versterking van de perifere beveiliging van onze instelling en ter bescherming van ons personeel voltooid. Een modern beveiligingscentrum en een extern centrum voor accreditatie en toegangscontrole voor personeelsleden en bezoekers werden in september 2018 in gebruik genomen.

Het hoofdgebouw van de ERK “K1” en het nieuwe beveiligingscentrum aan de rue Alcide De Gasperi, Luxemburg.

Milieubeheer

Als EU‑instelling hebben we de plicht om het beginsel van goed milieubeheer toe te passen bij al onze activiteiten. Het is dan ook ons streven om onze impact op het milieu verder te beperken.

De ERK is trots op haar certificering in het kader van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS). Wij passen nu met succes een systeem voor milieubeheer toe dat voldoet aan EMAS en we voldoen volledig aan de certificeringsvereisten van ISO 14001:2015.

We streven ernaar onze CO2-emissies systematisch te blijven terugdringen en we analyseren de broeikasgasemissies als gevolg van onze activiteiten regelmatig. In 2017 was onze totale output aan broeikasgassen 10 451 ton kooldioxide-equivalent, 3 % minder dan in 2016. Voor 2018 analyseerden we onze koolstofvoetafdruk voor het vierde opeenvolgende jaar, en de resultaten zullen in de tweede helft van 2019 beschikbaar komen op onze website.

Onze verantwoording

Financiële informatie

Onze instelling wordt gefinancierd uit de algemene begroting van de Europese Unie als administratieve uitgaven.

In 2018 bedroeg onze begroting ongeveer 146 miljoen EUR. Dit is minder dan 0,1 % van de totale EU‑uitgaven en maakt ongeveer 1,5 % uit van de totale administratieve uitgaven van de EU. Het deel van de begroting 2018 dat werd besteed, was 96 %.

Uitvoering van de begroting 2018

BEGROTINGSJAAR 2018 Definitieve kredieten Vastleggingen Gebruik (%) Betalingen
Titel 1: Aan de instelling verbonden personen (duizend EUR)
10 – Leden van de instelling 12 265 11 245 92 % 11 186
12 – Ambtenaren en tijdelijke functionarissen 105 044 102 543 98 % 102 528
14 – Andere personeelsleden en prestaties van derden 6 335 5 914 93 % 5 825
162 – Dienstreizen 3 450 3 050 88 % 2 537
161 + 163 + 165 – Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen 2 990 2 883 96 % 2 221
Subtotaal titel 1 130 084 125 635 97 % 124 297
Titel 2: Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven
20 – Onroerende goederen 2 956 2 945 99 % 1 822
210 – IT&T 8 708 8 707 99 % 4 714
212 + 214 + 216 – Roerende goederen en bijkomende kosten 1 129 1 066 94 % 749
23 – Lopende huishoudelijke uitgaven 557 353 63 % 241
25 – Vergaderingen en conferenties 708 581 82 % 332
27 – Voorlichting en publicaties 1 874 1 197 64 % 922
Subtotaal titel 2 15 932 14 849 93 % 8 780
Totaal Rekenkamer 146 016 140 484 96 % 133 077

Begroting voor 2019

De begroting 2019 houdt een stijging in van 0,6 % ten opzichte van de begroting 2018.

BEGROTING 2019 2018
Titel 1: Aan de instelling verbonden personen (duizend EUR)
10 – Leden van de instelling 11 474 12 515
12 – Ambtenaren en tijdelijke functionarissen 107 666 106 600
14 – Andere personeelsleden en prestaties van derden 6 381 5 745
162 – Dienstreizen 3 450 3 450
161 + 163 + 165 – Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen 3 098 2 990
Subtotaal titel 1 132 069 131 300
Titel 2: Gebouwen, roerende goederen, materieel en diverse huishoudelijke uitgaven
20 – Onroerende goederen 2 984 2 930
210 – IT&T 7 605 7 492
212 + 214 + 216 – Roerende goederen en bijkomende kosten 998 1 157
23 – Lopende huishoudelijke uitgaven 548 555
25 – Vergaderingen en conferenties 700 706
27 – Voorlichting en publicaties 1 986 1 876
Subtotaal titel 2 14 821 14 716
Totaal Rekenkamer 146 890 146 016

Interne en externe controle

Interne controle

Onze Interne Auditdienst (IAD) adviseert onze instelling over risicobeheer. Hij verschaft op onafhankelijke, objectieve wijze zekerheid en biedt adviesdiensten die waarde moeten toevoegen aan de activiteiten van onze instelling en deze moeten verbeteren. De IAD rapporteert aan het interne auditcomité, dat bestaat uit drie van onze leden en een externe deskundige. Het comité monitort regelmatig de voortgang van de diverse taken die in het jaarlijks werkprogramma van de IAD uiteengezet zijn en waarborgt de onafhankelijkheid van de dienst.

In 2018 controleerde de IAD de cyberbeveiligingssystemen van onze instelling en de bouwwerkzaamheden met betrekking tot de perifere beveiliging. Hij evalueerde ook de uitvoering van ons risicobeheerbeleid en de jaarlijkse verklaringen van de ordonnateurs. Daarnaast monitorde hij de uitvoering van zijn eerdere aanbevelingen en zag hij erop toe dat de overeengekomen actieplannen werden uitgevoerd.

In 2018 bleken uit de controles van de IAD geen tekortkomingen die vanwege de aard of omvang ervan serieuze twijfels doen rijzen omtrent de algehele betrouwbaarheid van de internecontrolesystemen die door de ordonnateurs zijn ingesteld om de wettigheid en regelmatigheid van de financiële verrichtingen van de ERK te waarborgen.

Wij brengen ieder jaar verslag uit over de resultaten van onze internecontroleactiviteiten aan het Europees Parlement en de Raad.

Externe controle

Onze jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke extern accountant. Dit vormt een belangrijk aspect van de inspanningen van onze instelling om dezelfde beginselen van transparantie en verantwoording op onszelf toe te passen als wij ook op onze gecontroleerden toepassen. Onze extern accountant – PricewaterhouseCoopers Sàrl – heeft zijn verslag betreffende onze rekeningen over het begrotingsjaar 2017 op 17 mei 2018 uitgebracht.

Oordelen van onze externe controleur – begrotingsjaar 2017

Betreffende onze financiële staten:

“De financiële staten geven naar ons oordeel een getrouw beeld van de financiële situatie van de Europese Rekenkamer – ERK – per 31 december 2017, van het resultaat van haar verrichtingen, haar kasstromen, en van de veranderingen van de nettoactiva voor het per die datum afgesloten begrotingsjaar, overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1) en de wijzigingen daarvan, hierna het “Financieel Reglement”; en Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 (PB L 362 van 31.12.2012) houdende uitvoeringsvoorschriften voor het Financieel Reglement, en de wijzigingen daarvan.”

Betreffende ons gebruik van middelen en onze controleprocedures:

“Op basis van onze in dit verslag omschreven werkzaamheden is niets onder onze aandacht gekomen dat ons, in enig materieel opzicht en op grond van de hiervoor vermelde criteria, het volgende doet aannemen:

 • dat de aan de Rekenkamer toegewezen middelen niet voor de gestelde doelen zijn gebruikt;
 • dat de bestaande controleprocedures niet de noodzakelijke waarborgen bieden dat de financiële verrichtingen in overeenstemming zijn met de toepasselijke voorschriften en regelgeving.”

Kwijting

Net zoals alle andere EU-instellingen zijn wij onderworpen aan de kwijtingsprocedure. In april 2018 verleende het Europees Parlement onze secretaris-generaal kwijting met betrekking tot de uitvoering van onze begroting voor het begrotingsjaar 2016. Zoals ieder jaar hebben wij alle kwesties die tijdens de kwijtingsprocedure naar voren zijn gebracht betreffende onze controle- en beheerverantwoordelijkheden zorgvuldig geanalyseerd, passende actie ondernomen en onze follow-upmaatregelen in detail gerapporteerd aan het Europees Parlement.

Op 26 maart 2019 verleende het Europees Parlement onze secretaris-generaal kwijting voor 2017. Dat betekent dat onze rekeningen voor 2017 werden afgesloten en goedgekeurd.

Collegiale toetsingen

Collegiale toetsingen houden een onafhankelijke en transparante beoordeling van de capaciteiten van een bepaalde HCI door andere HCI’s in. Elke HCI die betrokken is bij de collegiale toetsing blijft de onafhankelijkheid van de andere HCI’s tijdens de toetsing eerbiedigen.

In 2018 nodigden we de HCI’s van Estland (leidende HCI), Denemarken, Nederland en de Verenigde Staten van Amerika uit om te beoordelen of we halverwege de periode 2018‑2020 op schema liggen wat betreft het verwezenlijken van onze strategische doelstellingen, en of de maatregelen die we tot nu toe hebben genomen om de strategie uit te voeren, waarschijnlijk de gewenste effecten zullen hebben. Het verslag van de collegiale toetsing zal naar verwachting in 2019 worden gepubliceerd.

Tegelijkertijd startten we met de voorbereidingen voor de collegiale toetsing van de HCI van Litouwen, die we uitvoeren in samenwerking met de HCI’s van Polen en het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste doelstelling van deze collegiale toetsing zal zijn om te beoordelen of de controleaanpak van de HCI van Litouwen voldoet aan de internationale normen.

In de loop van het jaar gaven we ook opdracht tot een externe, onafhankelijke beoordeling van ons ethisch kader. De evaluatie wordt verricht door de rekenkamers van Polen en Kroatië. Het verslag wordt in 2019 verwacht.

Verklaring van de gedelegeerd ordonnateur

De ondergetekende, secretaris-generaal van de Europese Rekenkamer, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd ordonnateur, verklaart hierbij:

 • dat de in dit verslag opgenomen informatie waarheidsgetrouw en juist is;
 • redelijke zekerheid te hebben dat:
  • de middelen die zijn uitgetrokken voor de in dit verslag beschreven activiteiten zijn gebruikt voor het gestelde doel overeenkomstig de beginselen van goed financieel beheer;
  • de bestaande controleprocedures de noodzakelijke waarborgen bieden betreffende de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen en een passende behandeling van beschuldigingen of vermoedens van fraude waarborgen;
  • de kosten en baten van de controles proportioneel zijn.

Deze zekerheid is gebaseerd op zijn eigen oordeel en op de hem ter beschikking staande informatie, zoals de verslagen en verklaringen van de gesubdelegeerde ordonnateurs, de verslagen van de interne controleur en van de externe controleur over de voorgaande begrotingsjaren.

Hij bevestigt niet bekend te zijn met enig onvermeld gebleven feit dat de belangen van de instelling zou kunnen schaden.

Luxemburg, 28 maart 2019

Eduardo Ruiz García
Secretaris-generaal

Bijlage – publicaties in 2018:
speciale verslagen, jaarverslagen,
adviezen en producten op basis
van evaluaties

Speciale verslagen

 • Speciaal verslag nr. 1/2018: Gezamenlijke ondersteuning van projecten in de Europese regio’s (Jaspers) – tijd voor een meer doelgerichte aanwending
 • Speciaal verslag nr. 2/2018: De doelmatigheid van de crisisbeheersing voor banken door de ECB
 • Speciaal verslag nr. 3/2018: Controle van de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (PMO)
 • Speciaal verslag nr. 4/2018: EU‑bijstand voor Myanmar/Birma
 • Speciaal verslag nr. 5/2018: Hernieuwbare energie voor duurzame plattelandsontwikkeling: aanzienlijke synergieën mogelijk, waarvan de meeste echter niet zijn gerealiseerd
 • Speciaal verslag nr. 6/2018: Vrij verkeer van werknemers – de fundamentele vrijheid is gewaarborgd, maar de mobiliteit van werknemers zou gebaat zijn bij een doelgerichter inzet van EU‑middelen
 • Speciaal verslag nr. 7/2018: Pretoetredingssteun van de EU aan Turkije: tot dusver slechts beperkte resultaten
 • Speciaal verslag nr. 8/2018: EU‑steun voor productieve investeringen in ondernemingen – meer aandacht voor duurzaamheid nodig
 • Speciaal verslag nr. 9/2018: Publiek-private partnerschappen in de EU: algemeen voorkomende tekortkomingen en beperkte voordelen
 • Speciaal verslag nr. 10/2018: De basisbetalingsregeling voor landbouwers – operationeel op de rails, maar beperkte impact op vereenvoudiging, doelgerichtheid en de convergentie van steunniveaus
 • Speciaal verslag nr. 11/2018: Nieuwe opties voor de financiering van projecten voor plattelandsontwikkeling: eenvoudiger, maar niet resultaatgericht
 • Speciaal verslag nr. 12/2018: Breedband in de EU‑lidstaten: hoewel er vooruitgang is geboekt, zullen niet alle Europa 2020‑streefdoelen worden gehaald
 • Speciaal verslag nr. 13/2018: Aanpak van radicalisering die tot terrorisme leidt: de Commissie kwam tegemoet aan de behoeften van de lidstaten, maar de coördinatie en evaluatie vertoonden enkele tekortkomingen
 • Speciaal verslag nr. 14/2018: De chemische, biologische, radiologische en nucleaire kenniscentra van de EU: meer vooruitgang nodig
 • Speciaal verslag nr. 15/2018: Versterking van de capaciteit van de binnenlandse veiligheidstroepen in Niger en Mali: slechts beperkte en trage vooruitgang
 • Speciaal verslag nr. 16/2018: Toetsing achteraf van EU‑wetgeving: een goed opgezet, maar onvolledig systeem
 • Speciaal verslag nr. 17/2018: Met de maatregelen die de Commissie en de lidstaten tijdens de laatste jaren van de programma's voor de periode 2007‑2013 namen, werd lage absorptie aangepakt, maar ze waren te weinig resultaatgericht
 • Speciaal verslag nr. 18/2018: Is de belangrijkste doelstelling van het preventieve deel van het stabiliteits- en groeipact behaald?
 • Speciaal verslag nr. 19/2018: Een Europees hogesnelheidsnet: geen realiteit, maar een ondoeltreffende lappendeken
 • Speciaal verslag nr. 20/2018: De Afrikaanse vredes- en veiligheidsarchitectuur: het accent van de EU‑steun moet worden verlegd
 • Speciaal verslag nr. 21/2018: Selectie en monitoring van EFRO- en ESF-projecten zijn in de periode 2014-2020 nog steeds hoofdzakelijk outputgericht
 • Speciaal verslag nr. 22/2018: Mobiliteit in het kader van Erasmus+: miljoenen deelnemers en Europese meerwaarde in veel opzichten, maar de prestatiemeting moet verder worden verbeterd
 • Speciaal verslag nr. 23/2018: Luchtverontreiniging: onze gezondheid nog steeds onvoldoende beschermd
 • Speciaal verslag nr. 24/2018: Demonstratie van koolstofafvang en -opslag en innovatieve hernieuwbare energiebronnen op commerciële schaal in de EU: beoogde vooruitgang in het afgelopen decennium niet gerealiseerd
 • Speciaal verslag nr. 25/2018: Overstromingsrichtlijn: vooruitgang bij de beoordeling van risico's, maar planning en uitvoering moeten beter
 • Speciaal verslag nr. 26/2018: Een reeks vertragingen bij de IT-douanesystemen: wat ging er mis?
 • Speciaal verslag nr. 27/2018: De Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije: de ondersteuning is nuttig, maar er zijn verbeteringen nodig om de kosteneffectiviteit te vergroten
 • Speciaal verslag nr. 28/2018: Het merendeel van de in het kader van Horizon 2020 ingevoerde vereenvoudigingsmaatregelen heeft het gemakkelijker gemaakt voor begunstigden, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering
 • Speciaal verslag nr. 29/2018: Eiopa heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het toezicht en de stabiliteit in de verzekeringssector, maar er blijven belangrijke uitdagingen bestaan
 • Speciaal verslag nr. 30/2018: In de EU bestaan weliswaar uitgebreide passagiersrechten, maar het kost reizigers nog steeds moeite deze te laten gelden
 • Speciaal verslag nr. 31/2018: Dierenwelzijn in de EU: het dichten van de kloof tussen ambitieuze doelstellingen en praktische uitvoering
 • Speciaal verslag nr. 32/2018: Noodtrustfonds van de Europese Unie voor Afrika: flexibel, maar een gebrek aan gerichtheid
 • Speciaal verslag nr. 33/2018: Bestrijding van woestijnvorming in de EU: een groeiende bedreiging waartegen meer moet worden ondernomen
 • Speciaal verslag nr. 34/2018: Kantoorruimte van de EU‑instellingen – Enkele goede beheerspraktijken, maar ook diverse tekortkomingen
 • Speciaal verslag nr. 35/2018: Transparantie van door ngo’s uitgevoerde EU‑middelen: meer inspanningen nodig

Jaarverslagen en specifieke jaarverslagen

 • Jaarverslag over de uitvoering van de begroting over het begrotingsjaar 2017
 • Jaarverslag over de activiteiten gefinancierd uit het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) over het begrotingsjaar 2017
 • Jaarverslag over 41 EU‑agentschappen betreffende het begrotingsjaar 2017
 • Samenvatting van de resultaten van de jaarlijkse controle van de acht Europese gemeenschappelijke ondernemingen voor onderzoek door de ERK over 2017
 • Verslag over de jaarrekening van de Europese Scholen betreffende het begrotingsjaar 2017
 • Verslag over eventuele gerelateerde verplichtingen die voortvloeien uit de verrichting door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad, de Raad en de Commissie van hun taken uit hoofde van Verordening (EU) nr. 806/2014 voor het begrotingsjaar 2017

Adviezen

 • Advies nr. 1/2018 over het voorstel van 2 mei 2018 voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten
 • Advies nr. 2/2018: De overwegingen op het gebied van controle en verantwoording met betrekking tot het voorstel van 6 december 2017 inzake de oprichting van een Europees Monetair Fonds binnen het wettelijk kader van de Unie
 • Advies nr. 3/2018 over het voorstel van de Commissie voor een verordening van de Raad inzake het financieel reglement van toepassing op het 11e Europees Ontwikkelingsfonds
 • Advies nr. 4/2018 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden
 • Advies nr. 5/2018 over het voorstel van de Commissie betreffende het nieuwe stelsel van eigen middelen van de Europese Unie
 • Advies nr. 6/2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa
 • Advies nr. 7/2018 over voorstellen van de Commissie voor verordeningen betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor de periode na 2020
 • Advies nr. 8/2018 over het voorstel van de Commissie van 23 mei 2018 tot wijziging van OLAF-verordening 883/2013 wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF
 • Advies nr. 9/2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU
 • Advies nr. 10/2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

Producten op basis van evaluaties

 • Briefingdocument: Future of EU finances: reforming how the EU budget operates
 • Briefingdocument: De toekomst van het GLB
 • Briefingdocument: Een bijdrage aan de vereenvoudiging van het EU‑onderzoeksprogramma na Horizon 2020
 • Briefingdocument: De integratie van migranten van buiten de EU
 • Briefingdocument: De vereenvoudiging van de uitvoering van het cohesiebeleid na 2020
 • Briefingdocument: The Commission’s proposal for the 2021‑2027 Multiannual Financial Framework
 • Overzicht (“landscape review”): In de praktijk brengen van EU‑recht: de toezichtverantwoordelijkheden van de Europese Commissie krachtens artikel 17, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie
 • Overzicht (“landscape review”): Naar een succesvolle vervoerssector in de EU: uitdagingen in het verschiet
 • Snelle evaluatie: Vergoeding van btw op cohesiegebied – een foutgevoelig en suboptimaal gebruik van EU‑middelen

Vooruitblikken op de controle over

 • dierenwelzijn in de EU
 • voedselveiligheid in de EU
 • de productie van elektriciteit uit wind- en fotovoltaïsche zonne-energie in de EU
 • biologisch voedsel in de EU
 • de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) en haar bijdrage aan het toezicht en de financiële stabiliteit in de EU‑verzekeringssector
 • de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije
 • grensoverschrijdende gezondheidszorg in de EU
 • de bevolking raadplegen tijdens de voorbereiding van EU‑wetgeving
 • woestijnvorming in de EU
 • inning van btw en douanerechten bij grensoverschrijdende elektronische handel
 • het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen
 • handhaving van het EU‑mededingingsbeleid

Contact

EUROPESE REKENKAMER
12, rue Alcide De Gasperi
L-1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tel. +352 4398-1
Inlichtingen: eca.europa.eu/nl/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver (http://europa.eu).

Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2019

PDF ISBN 978-92-847-1837-5 ISSN 2362-9576 doi:10.2865/49169 QJ-AA-19-001-NL-N
HTML ISBN 978-92-847-1826-9 ISSN 2362-9576 doi:10.2865/725632 QJ-AA-19-001-NL-Q

© Europese Unie, 2019.
Reproductie is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Voor iedere vorm van gebruik of reproductie van de volgende afbeeldingen dient rechtstreeks toestemming aan de auteursrechthebbenden te worden gevraagd:
Blz. 30, © Frans Rode Kruis
Blz. 31, © Europees Geneesmiddelenbureau

Voor de volgende afbeeldingen is reproductie toegestaan, mits de auteursrechthebbende, de bron en de naam van de fotografen/architecten worden vermeld:
Blz. 1, 5, 12, 13, 14, 24, 28, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, © EU/Europese Rekenkamer
Blz. 9, © EU/Europese Rekenkamer, Journal
Blz. 20, van links naar rechts en van boven naar onder:
* © EU/Europees Parlement
* © EU, 2005/Audiovisuele Dienst Europese Commissie/Alain Schroeder
* © EU, 2010/Carlos Juan
* © EU, 2008/Europees Parlement
* © EU, 2013/AFP/Ronny Hartmann
* © EU, 2016/Yasin Akgul
* © EU, 2017/Mauro Bottaro
* © EU, 2017/Frank Molter
* © EU, 2017/Mauro Bottaro
Blz. 22, © EU, 2008/Europees Parlement
Blz. 23, © EU/Eurostat – GISCO, 02/2018, brongegevens: © EuroGeographics © DG MOVE
Blz. 25, © EU/Eurostat – GISCO, 03/2019, administratieve grenzen: © EuroGeographics © UN-FAO © Geonames
Blz. 35, © EU, 2008/Laurent Chamussy
Blz. 66 en 67, © EU/Europese Rekenkamer, architecten van de gebouwen: Paul Noël (1988) en Jim Clemes (2004 en 2013).

De publicatie is beschikbaar in 23 talen en in het volgende formaat:

PDF
PDF General Report

HOE NEEMT U CONTACT OP MET DE EU?

Kom langs
Er zijn honderden Europe Direct-informatiecentra overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het dichtstbijzijnde informatiecentrum op: http://europa.eu/contact

Bel of mail
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met deze dienst contact opnemen door:

 • te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen wel kosten in rekening brengen),
 • te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of
 • een e mail te sturen via: http://europa.eu/contact

WAAR VINDT U INFORMATIE OVER DE EU?

Online
Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website op: http://europa.eu

EU‑publicaties
U kunt publicaties van de EU downloaden of bestellen bij EU Bookshop op: http://publications.europa.eu/eubookshop (sommige zijn gratis, andere niet). Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw plaatselijke informatiecentrum (zie http://europa.eu/contact)

EU‑wetgeving en aanverwante documenten
Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU‑wetgeving sinds 1951 in alle officiële talen, krijgt u op EUR-Lex op: http://eur-lex.europa.eu

Open data van de EU
Het opendataportaal van de EU (http://data.europa.eu/euodp) biedt toegang tot datasets uit de EU. Deze gegevens kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel voor commerciële als voor niet-commerciële doeleinden.