Evropský účetní dvůr 2018 Zpráva o činnosti

Cover image

Evropský účetní dvůr

Kdo jsme

Evropský účetní dvůr (EÚD) je externí auditor Evropské unie.

EÚD byl zřízen v roce 1977 a patří mezi sedm orgánů EU.

Sídlíme v Lucemburku a zaměstnáváme přibližně 900 pracovníků v oblasti auditu, podpory a administrativy ze všech členských států EU.

Naše kolegium se skládá z jednoho člena za každý členský stát EU.

Co děláme

Naši auditoři kontrolují, zda EU vede řádné účetnictví, správně uplatňuje svá finanční pravidla a zda politiky a programy EU plní zamýšlené cíle a zajišťují optimální zhodnocení prostředků.

Svou prací přispíváme ke zlepšování finančního řízení EU a prosazování odpovědnosti a transparentnosti. Varujeme před riziky, poskytujeme ujištění, poukazujeme na nedostatky i úspěchy a nabízíme tvůrcům politik a norem EU odbornou pomoc.

Svá zjištění a doporučení předkládáme Evropskému parlamentu, Radě EU, vládám a parlamentům členských států a také široké veřejnosti.

Kolegium členů Evropského účetního dvora dne 1. května 2018.


Úvodní slovo předsedy

Vážený čtenáři,

naší strategií na období 2018–2020 je budovat důvěru v Evropskou unii mezi jejími občany prostřednictvím nezávislého auditu. Dále se zaměřujeme na hodnocení opatření EU a jejich výkonnosti a zároveň svá zjištění srozumitelně sdělujeme svému publiku a zvyšujeme hodnotu své práce pro zainteresované subjekty.

Tato zpráva o činnosti je přehledem naší práce během roku 2018, roku, v němž jsme zveřejnili rekordní počet zvláštních zpráv, přezkumů a stanovisek. Kromě toho zpráva informuje o našich zaměstnancích, řízení a financích.

Ve svých zprávách nestranně posuzujeme politiky a programy EU a kvalitu finančního řízení prostředků EU v Unii i mimo ni. Prověřujeme, zda jsou výdaje EU v souladu s pravidly a zda její politiky a programy zhodnocují investované prostředky.

Těšíme se na spolupráci s novým Evropským parlamentem a Komisí, s nimiž budeme dále zlepšovat finanční řízení Unie a dbát o to, aby EU plnila své cíle.

Při pohledu do budoucnosti tato zpráva dokládá, že jsme odhodláni dále měnit svoji organizaci, aby v budoucnu obstála a udržela si své postavení na špičce vývoje auditu veřejného sektoru.

Klaus-Heiner LEHNE
předseda

Rok 2018 v kostce

Naše činnosti

Strategie

Pokrok při plnění našich
strategických cílů

Rok 2018 je prvním rokem naší současné strategie, která se vztahuje na období do roku 2020. Během těchto tří let sledujeme následující strategické cíle:

 • o zvýšit přidanou hodnotu prohlášení o věrohodnosti v kontextu současného finančního řízení EU,
 • zvýšit důraz na výkonnostní aspekty opatření EU,
 • předkládat zainteresovaným stranám jasná sdělení.

Rovněž jsme se rozhodli lépe přizpůsobit vnitřní organizaci našim výstupům.

Abychom svou strategii uvedli do praxe, odsouhlasili jsme akční plán, který obsahuje tyto cíle a který nám pomůže zůstat na špičce vývoje auditu veřejného sektoru. Na konci roku 2018 jsme na všech těchto opatřeních pracovali. Současně jsme již zadali nezávislé vzájemné hodnocení toho, jak provádíme svou strategii, které by mělo být dokončeno koncem roku 2019 – více informací naleznete v kapitole Vyvozování odpovědnosti.

V centru zájmu – informování o našich výstupech

Předkládat zainteresovaným
stranám jasná sdělení

Pro dosažení našeho strategického cíle, kterým je předkládat zainteresovaným stranám jasná sdělení, má zásadní význam komunikace. K zainteresovaným stranám patří politické orgány EU a členských států zodpovědné za prověřování a řízení politik EU, naše partnerské nevyšší kontrolní instituce, podniky a odvětvové organizace, akademici a v neposlední řadě veřejnost – naše hlavní zainteresovaná strana.

V roce 2018 jsme zaznamenali silný nárůst zájmu o naši práci. Pozornosti se těšily naše zvláštní zprávy, o nichž stále více informovaly jak národní sdělovací prostředky, tak média zaměřená na EU – další informace naleznete v kapitole Přítomnost ve sdělovacích prostředcích.

Nové a lepší komunikační výstupy

Zprávy o připravovaném auditu
Nahlédnutí do probíhající
kontrolní činnosti

V druhé polovině roku 2017 jsme zahájili zkušební projekt, který veřejnosti poskytuje informace o připravovaném nebo nedávno zahájeném auditním úkolu.

V roce 2018 jsme vydali 12 zpráv o připravovaném auditu (dříve nazývaných podkladové dokumenty), které mají být zdrojem informací pro ty, kteří se zajímají o politiky anebo programy, jež jsou předmětem auditu. Informace vycházejí z přípravných prací provedených před zahájením probíhajícího auditního úkolu.

Zprávy o připravovaném auditu přispěly ke stabilní a vyrovnané publikační činnosti během celého roku: v roce 2018 poprvé nebylo jediného měsíce bez publikace EÚD. Tyto komunikační výstupy budeme zveřejňovat i v roce 2019.

Zpravodaj Journal
Vhled do naší instituce

Zatímco naše auditní zprávy obsahují zjištění a doporučení, jak zlepšit finanční řízení EU, náš zpravodaj Journal se zaměřuje na to, jak pracujeme, a na lidi, kteří vytvářejí naše zprávy v různých oblastech.

V nedávné době jsme vylepšili vzhled Journalu a sjednotili výběr jeho témat. Každé vydání je nyní věnováno jinému jednotícímu tématu.

V roce 2018 se Journal podrobně zabýval předvstupní pomocí EU, financováním a auditem Parlamentu, finanční a hospodářskou správou EU a našimi zvláštními zprávami, pracovním programem, mezinárodní spoluprací a prognostickými činnostmi, které mají přispět k tomu, aby naše instituce obstála i v budoucnosti.

Počet stažení

Audit

Větší zaměření na výkonnost

Provádíme různé typy auditů jednotlivých oblastí rozpočtu EU:

 • Výkonnostní audity účinnosti, efektivnosti a hospodárnosti politik a programů EU – tyto audity optimálního využívání prostředků jsou zaměřeny na konkrétní témata týkající se rozpočtu či řízení. Tyto auditní úkoly vybíráme a koncipujeme tak, že zohledňujeme rizika pro výkonnost či zajištění souladu s předpisy a objem příslušných příjmů a výdajů také politické zájmy a zájem veřejnosti.
 • Finanční audity a audity souladu s předpisy zaměřené na spolehlivost účetní závěrky a legalitu a správnost uskutečněných peněžních operací – především prohlášení o věrohodnosti a také posouzení souladu systémů v konkrétní rozpočtové oblasti s příslušnými předpisy. Používáme náhodný výběr vzorku, při němž má každé vydané euro stejnou šanci, že bude zkontrolováno.

Naše audity se soustředí na témata, která odrážejí výzvy, před nimiž EU stojí, jako je udržitelné a k přírodě šetrné využívání přírodních zdrojů, růst a začleňování, problematika migrace a globálního rozvoje, jednotný trh a bankovní unie a účinné fungování Evropské unie při zajišťování odpovědnosti.

Na základě důkazních informací, které v průběhu své auditní práce shromažďujeme, poskytují naše zprávy jasné závěry o tom, nakolik EU plní cíle svých politik, a o stavu jejího rozpočtového účetnictví a finančního řízení. Můžeme tak předkládat praktická a nákladově efektivní doporučení.

Audity provádíme v souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy pro veřejný sektor. Naše kontrolní práce probíhá v následujících krocích:

Plánování práce

Kontrolní priority odrážejí klíčové
otázky pro EU

Naši členové každoročně schvalují pracovní program Účetního dvora.

V lednu 2018 představil předseda EÚD Lehne pracovní program na rok 2018 Konferenci předsedů výborů a vyzval všechny parlamentní výbory k tomu, aby v rámci každoročního procesu konzultací se zainteresovanými stranami navrhly možná auditní témata pro náš pracovní program na rok 2019.

V říjnu 2018 jsme zveřejnili svůj pracovní program na rok 2019, který je prvním programem v rámci nové strategie a v němž jsme podrobně popsali 36 zpráv a dokumentů založených na přezkumu, které bychom chtěli během roku zveřejnit. Tyto úkoly se alespoň částečně vztahují k 29 z 69 návrhů (42 %), které předložil Parlament (2017: 32 %).

Naše audity se budou i nadále zabývat klíčovými oblastmi, jako je udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, růst a začleňování, migrace, bezpečnost a globální rozvoj, jednotný trh a efektivnost a odpovědnost EU, a budeme při nich zjišťovat, zda EU plní to, co slíbila.

Práce v terénu

3 761 dní při kontrolách v EU
i mimo ni

Většinu kontrolní práce provádíme ve svých prostorách v Lucemburku.

Zároveň naši auditoři uskutečňují značný počet návštěv v Evropské komisi – našem hlavním kontrolovaném subjektu – a v ostatních orgánech, agenturách a subjektech EU nebo v delegacích EU, u vnitrostátních, regionálních a místních orgánů v členských státech a také v mezinárodních organizacích, které nakládají s finančními prostředky EU.

Provádíme rovněž kontroly na místě u příjemců prostředků EU v Unii i za jejími hranicemi. Prostřednictvím těchto kontrol sledujeme auditní stopu a shromažďujeme přímé důkazní informace od těch, kteří řídí politiky a programy EU a vybírají a vyplácejí peněžní prostředky EU, a také od konečných příjemců, kteří tyto prostředky dostávají.

Četnost a intenzita naší auditní práce v jednotlivých členských státech a státech, jež jsou příjemci prostředků, závisí na typu prováděných auditů. V roce 2018 strávili naši auditoři kontrolami na místě v členských státech EU i mimo ně 3 761 dní (2017: 3 670 dní).

Auditní týmy tvoří zpravidla dva až tři auditoři a délka návštěvy se může pohybovat od několika dnů až po dva týdny. Kontroly na místě v EU se často realizují v součinnosti s nejvyššími kontrolními institucemi příslušných členských států.

Kromě toho auditoři strávili 2 723 dní (2017: 2 300 dní) v orgánech EU v Bruselu a Lucemburku, jakož i v decentralizovaných agenturách a subjektech v celé EU a v mezinárodních organizacích jako OSN nebo OECD a v soukromých auditorských firmách. V čím dále větší míře využíváme k získání a ověření důkazních informací videokonference a další informační technologie, například zabezpečené sdílení údajů a dokumentů.

Počet dní strávených kontrolami na místě v členských státech EU i zemích mimo EU v roce 2018

Poznámka: celkové součty se mohou kvůli zaokrouhlování lišit.

Boj proti podvodům s dopadem na rozpočet EU

Devět případů podezření
z podvodu

V boji proti podvodům, které postihují rozpočet EU, těsně spolupracujeme s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Úřadu OLAF předáváme veškerá podezření z podvodu, korupce nebo jiné nelegální činnosti s dopadem na finanční zájmy EU, která v průběhu své auditní práce zjistíme. Tyto případy pak úřad OLAF přezkoumává a rozhoduje o případném vyšetřování. Je-li to nutné, spolupracuje s orgány členských států.

I když smyslem našich auditů není přímo pátrat po podvodech, odhalujeme případy, u nichž máme podezření, že mohlo dojít k nekalému či podvodnému jednání. Během roku 2018 jsme úřad OLAF informovali o devíti takových případech (2017: 13 případů), které jsme při své kontrolní činnosti zjistili.

Další informace o povaze podezření z podvodu, která jsme předali úřadu OLAF, a o tom, jaký postup ke zpětnému získání prostředků OLAF v těchto případech doporučil, předkládáme ve svých výročních zprávách o rozpočtu EU.

Publikace

Rekordní počet publikací v roce
2018

Naše auditní zprávy, přezkumy a stanoviska tvoří jeden ze základních prvků v hierarchii vyvozování odpovědnosti EU. Pomáhají Evropskému parlamentu a Radě EU sledovat a kontrolovat, jak se plní cíle politik EU, a zejména v rámci postupu udílení absolutoria volat k odpovědnosti ti, kteří odpovídají za řízení rozpočtu EU. Jde především o Evropskou komisi, ale i o ostatní orgány a subjekty EU. Významnou roli v oblastech se sdíleným řízením (jako například zemědělství a soudržnost), na něž připadá podstatná část rozpočtu EU, hrají rovněž vnitrostátní, regionální a místní orgány.

Počet zvláštních zpráv a publikací vypracovaných na základě přezkumu (2015 až 2018)

Naše portfolio publikací zahrnuje:

Zvláštní a výroční zprávy:
 • zvláštní zprávy informují o výsledcích vybraných auditů zaměřených na konkrétní oblasti politiky nebo výdajové oblasti nebo na témata týkající se rozpočtu či řízení;
 • výroční zprávy obsahují hlavně výsledky finančního auditu a auditu souladu s předpisy ve vztahu k rozpočtu EU a evropským rozvojovým fondům, ale také aspekty rozpočtového řízení a výkonnosti;
 • specifické výroční zprávy o agenturách, decentralizovaných subjektech a společných podnicích EU, které se zveřejňují samostatně.
Stanoviska a publikace vypracované na základě přezkumu:
 • stanoviska k novým nebo novelizovaným právním předpisům s výrazným dopadem na finanční řízení, která jsou podle Smlouvy o fungování EU (SFEU) povinná nebo se vydávají na základě žádosti jiného orgánu nebo z naší vlastní iniciativy;
 • informační dokumenty: popisují a analyzují politiky nebo aspekty řízení se zaměřením na konkrétní témata;
 • situační zprávy podobají se informačním dokumentům, ale pojednávají o složitých a rozsáhlých oblastech politik nebo otázkách řízení, často v průřezové perspektivě;
 • rychlé přezkumy: potvrzují skutečnosti v souvislosti s velmi úzce vymezenými otázkami či problémy a v případě potřeby mohou obsahovat i analýzu pro lepší pochopení těchto skutečností.

A konečně, ve zprávách o připravovaném auditu předkládáme informace související s připravovaným nebo probíhajícím auditním úkolem – více informací naleznete v kapitole Informování o našich výstupech

Všechny naše publikace jsou dostupné na našich internetových stránkách (eca.europa.eu) a jejich přehled je připojen na konci této zprávy.

Zvláštní zprávy

Ve zvláštních zprávách se hodnotí
výkonnost opatření EU

V souladu se svou strategií na období 2018‑2020 jsme svou pozornost více zaměřili na hodnocení výkonnosti opatření EU, abychom občanům EU zajistili optimální využití jejich prostředků. V roce 2018 jsme zveřejnili 35 zvláštních zpráv (2017: 28 zvláštních zpráv) o různých výdajových oblastech EU, v nichž jsme se zaměřili na úkoly, před nimiž EU stojí, včetně znečištění ovzduší, vysokorychlostních železnic, nástroje pro uprchlíky v Turecku, bankovního dozoru a financování nevládních organizací.

V těchto zvláštních zprávách zkoumáme, zda byly splněny cíle vybraných politik a programů EU, zda bylo výsledků dosaženo účinným a efektivním způsobem a zda finanční prostředky EU vytvořily přidanou hodnotu, tj. zda přinesly více, než bylo možno dosáhnout opatřeními na vnitrostátní úrovni. Vydáváme také doporučení, jak dosáhnout finančních úspor, lépe fungovat, zabránit plýtvání nebo dosáhnout cílů příslušných politik nákladově efektivnějším způsobem. V této souvislosti se podrobněji podíváme na dvě naše zvláštní zprávy z roku 2018: o vysokorychlostních železnicích a o nástroji pro uprchlíky v Turecku.

V souladu s finančním nařízením EU usilujeme o to, abychom své zvláštní zprávy vypracovali během 13 měsíců.

Bližší pohled na zvláštní zprávu
Vysokorychlostní železnice v Evropě: neúčinný a nesouvislý systém jako důsledek neexistence celoevropské sítě

Vysokorychlostní železnice přinášení cestujícím mnohé výhody. Jsou pohodlným, bezpečným, flexibilním a z hlediska životního prostředí udržitelným druhem dopravy. Jsou-li regiony v EU spolu lépe spojeny, zvyšuje se jejich konkurenceschopnost a přispívá to k evropské integraci, neboť obyvatelé k sobě mají blíže.

Audit jsme koncipovali z hlediska cestujících, přičemž jsme analyzovali spojení, jízdní dobu a ceny pro cestující na služebních i soukromých cestách. Rovněž jsme zkoumali, zda investice do vysokorychlostních tratí spolufinancované EU byly nákladově efektivní a účinné a dobře promyšlené a naplánované.

Auditoři navštívili Zkoumané období: 2000 až 2017
10 vysokorychlostních železničních tratí 4 přeshraniční spojení
30 projektů Přes 5 000 km tratí

Dospěli jsme k závěru, že evropská vysokorychlostní železniční síť je nesouvislým systémem nedostatečně propojených vnitrostátních tratí. Chybí realistický dlouhodobý plán spojení jednotlivých částí stávající sítě v EU, výstavba vysokorychlostních tratí překračujících národní hranice nepředstavuje pro vlády členských států prioritu a Evropská komise nemá pravomoc tuto výstavbu vymáhat. Za tohoto stavu je přidaná hodnota spolufinancování EU poskytovaného na vysokorychlostní železniční trati nízká. Jsou tu však i dobré zprávy: počet cestujících využívajících vysokorychlostní železnici v Evropě se neustále zvyšuje, z přibližně 15 miliard osobokilometrů v roce 1990 na více než 124 miliard v roce 2016.

Zprávu jsme předložili výboru Evropského parlamentu pro dopravu a výboru pro rozpočtovou kontrolu a zároveň Radě EU. Oba orgány zprávu uvítaly a podpořily naše závěry. Předložili jsme ji rovněž orgánům a NKI členských států a také výzkumníkům, zástupcům odvětví a tisku.

O zprávě rozsáhle informoval tisk v EU, zejména ve Španělsku a Německu, a sdělovací prostředky zaměřené na EU a na finance. Zpráva vyvolala také značný zájem v sociálních médiích.

ES – El cinco días: Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE

DE – Die Zeit: Bahnlinien: Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam

IT – La Repubblica: Alta velocità nell'Ue, la Corte dei Conti europea boccia la rete

UK – Financial Times: Bloc criticised over high-speed rail strategy

Bližší pohled na zvláštní zprávu
Nástroj pro uprchlíky v Turecku: užitečná podpora, kterou je však třeba zlepšit, aby se lépe zhodnotily prostředky

Turecko hostí největší uprchlickou populaci na světě: téměř čtyři miliony osob. Patří do ní asi 3,5 milionu Syřanů, z nichž většina žije mimo uprchlické tábory. Z nástroje pro uprchlíky v Turecku se podporuje humanitární i nehumanitární pomoc pro uprchlíky a turecké komunity, které je hostí, a EU a členské státy jej financují celkovou částkou 6 miliard EUR. V politické dohodě se Turecko také zavázalo ukončit nelegální migraci z Turecka do EU.

Auditoři navštívili Zkoumané období: leden 2016 až březen 2018
10 humanitárních projektů zaměřených na základní potřeby, ochranu, zdraví a vzdělávání 33 % humanitární pomoci, na niž byly uzavřeny smlouvy (458 milionů EUR) Prováděcí partneři, například agentury OSN, mezinárodní nevládní organizace

Dospěli jsme k závěru, že nástroj pohotově reagoval na krizi. Humanitární projekty pomohly řešit základní potřeby uprchlíků, ale nepředstavovaly vždy optimální zhodnocení prostředků ani nedosáhly cíle nástroje účinně koordinovat podporu. Všechny kontrolované humanitární projekty poskytly uprchlíkům užitečnou podporu. Například projekt nouzové záchranné sociální sítě poskytl peněžitou pomoc 1,3 milionu uprchlíků. Polovina projektů však zatím nepřinesla očekávané efekty, tj. trvalý a příznivý účinek, který lze udržet bez další finanční podpory, a devět z deseti muselo být prodlouženo.

Hlavním činitelem brzdícím včasnou realizaci projektů prováděných mezinárodními nevládními organizacemi bylo náročné prostředí, v němž působí. Ačkoli Komise zavedla vhodná opatření pro monitorování projektů, odmítnutí tureckých orgánů zpřístupnit údaje o příjemcích dvou projektů peněžité pomoci v našem vzorku – v celkové hodnotě 1,1 miliardy EUR – znemožnilo Komisi a našim auditorům sledovat příjemce projektů od jejich registrace po platbu.

Zprávu jsme předložili na společném zasedání výborů Evropského parlamentu pro rozvoj, zahraniční věci a rozpočtovou kontrolu a následně Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Představili jsme ji i Pracovní skupině pro rozšíření a pro země jednající o přistoupení k EU a rovněž tisku.

Zpráva vyvolala značný zájem sdělovacích prostředků, zejména v Německu, ale též v Dánsku, Rakousku a Beneluxu a v zemích Středomoří, a rovněž zájem médií zaměřených na EU.

DE – Der Spiegel: Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU-Flüchtlingshilfe

FR – EurActiv: La Cour des comptes plutôt satisfaite de l’aide aux réfugiés en Turquie

ES – Euronews: Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados

UK – EU Observer: EU unable to fully trace €1 bn spent on refugees in Turkey

Výroční zprávy

Výroční zpráva o rozpočtu EU za rok 2017
Účetní závěrka schválena, čistý výrok o příjmech, výrok
s výhradou o výdajích

Každoročně provádíme audit příjmů a výdajů rozpočtu EU a zkoumáme, zda je roční účetní závěrka spolehlivá a zda jsou příjmové a výdajové operace na úrovni EU a členských států v souladu s finančními pravidly. Kromě toho jednotlivě posuzujeme všechny významné oblasti rozpočtu EU podle okruhů víceletého finančního rámce (VFR) na období 2014–2020 a poskytujeme informace o rozpočtovém a finančním řízení a také o aspektech souvisejících s výkonností. Dále analyzujeme, proč došlo k chybám, předkládáme doporučení ke zlepšení a zkoumáme, zda a jak byla naše předchozí doporučení uvedena do praxe.

Pro naši poslední výroční zprávu o rozpočtu EU za rozpočtový rok 2017 naši auditoři vybrali a testovali vzorek zhruba 700 plateb ve prospěch příjemců ve všech výdajových oblastech v celkové výši okolo 100 miliard EUR. To znamená, že jsme posuzovali kolem 700 jednotlivých případů, kdy byly peněžní prostředky EU využity na podporu důležitých infrastrukturních projektů, malých a středních podniků, výzkumných organizací, zemědělců, studentů v členských státech EU či příjemců v zemích mimo EU.

Hlavní informace
Výdaje EU v roce 2017 137,4 miliardy EUR
Kontrolovaná částka 100,2 miliardy EUR (703 platebních operací)
Účetní závěrka Věrný a poctivý obraz – schválena jako spolehlivá
Příjmy Legální a správné – čistý výrok
Výdaje Legální a správné s výjimkou úhrad nákladů – výrok s výhradou (místo záporného výroku)
Klesající trend odhadované míry chyb
pokračuje

Tato rozsáhlá práce je základem našeho prohlášení o věrohodnosti, které jsme v souladu se svým mandátem podle Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) povinni předložit Evropskému parlamentu a Radě. Stejně jako v předešlých letech jsme vydali tzv. čistý výrok o účetní závěrce a o příjmech EU. Navíc jsme druhý rok po sobě mohli vydat výrok s výhradou (místo záporného výroku) o výdajích EU.

Podstatná část výdajů roku 2017, které byly předmětem auditu, nebyla zatížena významnou (materiální) mírou chyb. Navíc odhadovaná míra chyb v platbách provedených během roku 2017 klesla na 2,4 % oproti 3,1 % v roce 2016 a 3,8 % v roce 2015.

Odhadovaná míry chyb u hlavních výdajových oblastí EU (2015 až 2017)
Zahájení postupu udělování absolutoria
Evropským parlamentem

Zveřejněním naší výroční zprávy začíná také postup udělování absolutoria Evropským parlamentem, během něhož spolunormotvůrce a rozpočtový orgán EU na základě doporučení Rady rozhoduje, zda Komise a další subjekty uspokojivě řídily rozpočet EU, a v případě kladné odpovědi jim uděluje tzv. absolutorium.

Svou výroční zprávu jsme v den jejího zveřejnění 4. října představili Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a následně také plenárnímu zasedání Parlamentu, Radě (pro hospodářské a finanční věci) a 14 parlamentům a orgánům členských států.

Předseda EÚD Klaus-Heiner Lehne a člen Lazaros S. Lazaru při prezentaci výroční zprávy na plenárním zasedání Evropského parlamentu v listopadu 2018 ve Štrasburku.

Nový přístup orientovaný
na nepřímé vykazování

Jak je stanoveno v naší strategii na období 2018‑2020, učinili jsme první kroky ke změně auditní koncepce týkající se prohlášení o věrohodnosti. U výdajů na soudržnost jsme posoudili rámec kontroly a získávání jistoty na období 2014–2020 a spolehlivost informací o správnosti předkládaných Komisí. Představovalo to první krok k organizaci prohlášení o věrohodnosti coby tzv. zakázky s nepřímým vykazováním.

Celkovým cílem pozměněné koncepce a přechodu na nepřímé vykazování je více zohlednit jednotlivé úrovně vnitřních kontrol v Evropské komisi a v orgánech členských států, které řídí výdaje EU. Tato koncepce tak pomáhá jasněji ukázat, kde zůstávají nedostatky jak v Evropské komisi, tak v členských státech, abychom mohli lépe prosazovat vyvozování odpovědnosti a dále zlepšovat řízení financí EU. Použijeme ji jen tam, kde k tomu budou splněny nutné podmínky stanovené v mezinárodních auditorských standardech.

Výroční zpráva o evropských rozvojových fondech
Záporný výrok o platbách

Evropské rozvojové fondy (ERF) poskytují pomoc EU na rozvojovou spolupráci s africkými, karibskými a tichomořskými státy a zámořskými zeměmi a územími. Fondy jsou financovány členskými státy a mimo rámec rozpočtu EU je spravuje Evropská komise a Evropská investiční banka.

Níže jsou uvedeny hlavní informace o našem auditním výroku o ERF.

Hlavní informace
Rozpočet ERF na rok 2017 4,3 miliardy EUR
Kontrolovaná částka 3,5 miliardy EUR
Účetní závěrka Věrný a poctivý obraz – schválena jako spolehlivá
Příjmy Legální a správné – čistý výrok
Výdaje Zatíženy významnou (materiální) mírou chyb – záporný výrok

Specifické výroční zprávy

Agentury a další subjekty
Čistý výrok o všech agenturách
EU kromě jedné

Agentury EU sídlí po celé Evropě a pracuje v nich přibližně 11 000 zaměstnanců. Jejich celkový rozpočet na rok 2017 s výjimkou Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB) dosáhl 3,5 miliardy EUR, což odpovídá asi 2,7 % celkového rozpočtu EU. Rozpočet SRB na rok 2017 činil 6,6 miliardy EUR a je financován z příspěvků úvěrových institucí.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)
v Londýněse stěhuje do Amsterodamu.

Nový přístup: jediná zpráva
o 41 agenturách EU

V roce 2018 jsme se rozhodli, že výsledky finančního auditu agentur EU předložíme v podobě, která bude pro čtenáře přístupnější. I když nadále vydáváme samostatné prohlášení o věrohodnosti ke každé agentuře, zveřejnili jsme jedinou výroční zprávu o všech agenturách obsahující shrnující dokument s názvem „Audit agentur EU ve zkratce“. Kromě toho jsme jako každý rok zveřejnili výroční zprávy o evropských školách a o podmíněných závazcích SRB, Komise a Rady.

Umístění agentur v členských státech

* Poté, co se Spojené království rozhodlo vystoupit z EU, rozhodla Rada, že v roce 2019 se EMA přemístí do Amsterodamu a EBA do Paříže.

Hlavní závěry

Náš audit agentur za rozpočtový rok 2017 potvrdil pozitivní výsledky z předchozích let. Vydali jsme:

 • čistý výrok auditora (bez výhrad) o spolehlivosti účetní závěrky všech agentur,
 • čistý výrok auditora (bez výhrad) o legalitě a správnosti uskutečněných operací, na nichž se zakládá účetní závěrka všech agentur,
 • čistý výrok auditora (bez výhrad) o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka všech agentur, kromě záporného výroku auditora o Evropském podpůrném úřadu pro otázky azylu (EASO), u něhož jsme zjistili řadu nedostatků.
Společné podniky
Čistý výrok o všech společných podnicích
EU pro výzkum kromě jednoho

Společné podniky pro výzkum jsou partnerství veřejného a soukromého sektoru v EU s průmyslem, výzkumnými uskupeními a členskými státy, která hrají důležitou úlohu při plnění konkrétních aspektů politiky EU pro výzkum. Veřejný sektor je ve společných podnicích zastoupen Evropskou komisí, která reprezentuje EU. Soukromými členy společného podniku jsou různí partneři z průmyslových odvětví a z výzkumu. Jedním z hlavních cílů společných podniků je maximalizovat účinek příspěvků od soukromých odvětvových členů a členů z výzkumu – v tom spočívá jejich přidaná hodnota.

Hlavní závěry

 • Účetní závěrky všech společných podniků EU za rok 2017 jsme schválili jako spolehlivé,
 • Vydali jsme čisté výroky o příjmových a platebních operacích pro sedm společných podniků a výrok s výhradou o společném podniku pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy, neboť auditoři zjistili problémy, které v některých případech bránily účinnému fungování interních kontrol.

Stanoviska

Dalším způsobem, jak přispíváme ke zlepšování finančního řízení a správy EU, je zveřejňování stanovisek k návrhům nových či pozměněných právních předpisů, které předkládá Komise. Pokud mají mít významný finanční dopad, vyžaduje legislativa EU naše stanovisko. Stanoviska při své práci využívají legislativní orgány, tedy Evropský parlament a Rada. O vydání stanoviska na konkrétní téma nás mohou požádat též jiné instituce nebo je můžeme předložit z vlastní iniciativy.

V roce 2018 jsme zveřejnili rekordní počet deseti stanovisek na různá témata řízení a správy EU. Týkala se hlavně legislativních návrhů Komise v souvislosti s novým VFR, například reformy společné zemědělské politiky (SZP), ale také účinnosti Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a jeho spolupráce s budoucím Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO), vazby mezi financováním z EU a právním státem a ochrany oznamovatelů.

Bližší pohled: stanovisko k reformě SZP
SZP by měla být „zelenější“, důsledně
založená na výkonnosti a měla by vést
k lepšímu vyvozování odpovědnosti

Když Komise zveřejnila svůj legislativní návrh nové SZP po roce 2020, zdůraznila, že významnou prioritou budou životní prostředí a klima.

Ve stanovisku k reformě SZP jsme však konstatovali, že mnohá z navrhovaných řešení jsou podobná současné SZP. Především největší část rozpočtu bude i nadále připadat na přímé platby zemědělcům na základě výměry půdy, kterou vlastní nebo užívají. Zjistili jsme také, že tento nástroj nepředstavuje nejefektivnější podporu přijatelných příjmů ani vhodně neřeší mnoho environmentálních problémů. Dále jsme upozornili, že odhad Komise, jak SZP přispěje k cílům v oblasti změny klimatu, se jeví jako nerealistický, a doporučili jsme, aby plány nové SZP byly „zelenější“, důsledně založené na výkonnosti a aby vedly k lepšímu vyvozování odpovědnosti.

Podobně jako své zprávy i stanovisko jsme představili výborům Evropského parlamentu, především zemědělskému a pro rozpočtovou kontrolu, Radě, odvětvovým zástupcům z oblasti životního prostředí a zemědělství a tisku.

Zprávy vypracované na základě přezkumů: situační zprávy, informační dokumenty a rychlé přezkumy

Analytické přezkumy veřejných informací
a naše vlastní práce
Situační zprávy

V roce 2018 jsme vydali dvě situační zprávy. V první, která se týkala uplatňování předpisů EU v praxi, jsme se zasazovali o to, aby byl posílen dohled Komise nad uplatňováním právních předpisů EU ze strany členských států. Druhá se zabývala mobilitou a dopravou, které jsme označili za základní kámen evropské integrace. Vyjádřili jsme znepokojení, že investice zaostávají a že omezené investice zpomalují modernizaci dopravní sítě v EU.

Informační dokumenty

V roce 2018 jsme zveřejnili šest informačních dokumentů: pět se týkalo návrhů Komise v souvislosti s budoucím VFR a jeden integrace migrantů v EU. Naše připomínky ohledně VFR se týkaly zejména navrhovaného postupu stanovení výdajových priorit EU, flexibility rozpočtu EU, orientace na výkonnost a zjednodušování správních postupů a také mechanismů vyvozování odpovědnosti a provádění auditu.

Uvítali jsme snahu Komise modernizovat rozpočet EU na období po roce 2020, ale zároveň jsme upozornili na několik možných rizik, označili některé nedostatky a navrhli konkrétní zlepšení. Prohlásili jsme, že předpokladem účinného parlamentního dohledu jsou spolehlivé mechanismy vyvozování odpovědnosti a že EÚD by měl být obecně pověřen výkonem externího auditu všech subjektů zřízených EU.

Rychlé přezkumy

V roce 2018 jsme vydali jeden rychlý přezkum o soudržnosti, v němž jsme konstatovali, že vracení daně z přidané hodnoty je náchylné k chybám a nepředstavuje optimální využití prostředků EU. Dle našeho názoru by se veřejným orgánům v období po roce 2020 již DPH související s výdaji spolufinancovanými z EU neměla proplácet.

Významné události

Během roku 2018 jsme byli pořadateli i účastníky řady akcí, na nichž jsme účastníky seznamovali se svými názory, jak podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a zlepšovat finanční řízení EU.

Konference o finančních nástrojích

V lednu 2018 jsme ve Vilniusu společně s litevským ministerstvem financí pořádali společnou konferenci na vysoké úrovni o používání finančních nástrojů. Konference umožnila vysoce postaveným odborníkům z EU a litevských institucí, odborníkům z praxe a dalším zainteresovaným subjektům z veřejného i soukromého sektoru vyměnit si názory a poznatky.

Sympozium o veřejném financování parlamentů

V březnu 2018 jsme v našich prostorách hostili dvoudenní mezinárodní sympozium o veřejném financování parlamentů v Evropě, na němž se diskutovalo o jejich autonomii a rozpočtových soustavách evropských států.

Global Audit Leadership Forum (GALF)

V dubnu 2018 jsme hostili zasedání GALF, na němž se sešli vedoucí představitelé zhruba dvaceti NKI z celého světa. Diskutovalo se o praxi a omezeních výkonnostních auditů v politickém kontextu a o problémech a možnostech informování o kontrolních zjištěních v digitálním světě.

Na pátém zasedání GALF se v EÚD sešli vedoucí představitelé více než 20 zahraničních NKI, duben 2018.

Den Evropy – dny otevřených dveří EU

V květnu 2018 jsme se zúčastnili akcí v rámci Dne Evropy v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku. Naši auditoři informovali návštěvníky našich informačních stánků o roli a práci EÚD a přímo je mohli seznámit s tím, jak provádíme své audity. I nadále budeme pořádat dni otevřených dveří EÚD a účastnit se veřejných akcí, které se obrací k občanům.

Sympozium o řádné veřejné správě

V září 2018 jsme se zúčastnili sympozia o cílech udržitelného rozvoje stanovených OSN a o veřejné správě s názvem Řádná veřejná správa a její přínosy pro občany – úloha parlamentních kontrolních orgánů, které pořádal Rakouský účetní dvůr, sekretariát INTOSAI a rakouský veřejný ochránce práv.

Konference o uplatňování práva EU

V září 2018 jsme hostili konferenci o uplatňování práva EU, na níž se debatovalo o potřebě transparentnosti, vyvozování odpovědnosti a kontroly a která navazovala na naši situační zprávu o uvádění práva EU do praxe. Konference se konala ve Výboru regionů v Bruselu.

Konference o elektronickém obchodu a daních

V říjnu 2018 jsme hostili konferenci o problematice elektronického obchodu a daní v digitálním věku. Řečníci a účastníci diskuse debatovali o rizicích současného modelu zdanění elektronického obchodu a navrhli alternativní daňové modely využívající moderní technologie jako blockchain.

Konference Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

V listopadu 2018 jsme se zúčastnili 8. výroční konference orgánu EIOPA ve Frankfurtu. Na konferenci se sešlo více než 400 účastníků z finančních služeb, vysokých škol, spotřebitelských organizací, sdělovacích prostředků, mezinárodních organizací, subjektů EU a národních orgánů. Informovali jsme o své práci v oblasti auditu dohledu a finanční stability v evropském pojišťovnictví, což bylo téma naší zvláštní zprávy o orgánu EIOPA.

COP24

V prosinci 2018 jsme se zúčastnili konference OSN (COP24) o změně klimatu konané v Katovicích. Představili jsme svou práci v oblasti auditu kvality ovzduší a hovořili o vzájemném vlivu kvality ovzduší a změny klimatu a také jsme diskutovali o problematice desertifikace a degradace půdy v EU – obě témata byla předmětem zvláštních zpráv, jež jsme zveřejnili v roce 2018.

Člen EÚD Janusz Wojciechowski představuje naši zvláštní zprávu o kvalitě ovzduší, prosinec 2018, Katovice.

Zpátky do školy

Během roku se naši zaměstnanci zúčastnili programu Zpátky do školy, který organizují instituce EU. Sedmnáct našich zaměstnanců navštívilo své střední školy v sedmi členských státech a informovalo studenty o EU, úloze naší instituce a možnostech studia v EU a práce v institucích EU.

Vztahy s ostatními orgány

Dopad naší práce závisí na tom, jak
ji využijí naše partnerské instituce

Úzce spolupracujeme s Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a národními parlamenty, neboť dopad naší práce do značné míry závisí na tom, jak využijí výsledky a doporučení vyplývající z našich auditů.

Evropský parlament

Parlamentní výbory projednaly rekordní
počet zpráv

Členové EÚD jsou pravidelně zváni, aby představili naše zjištění a doporučení Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu a dalším parlamentním výborům a orgánům. V roce 2018 jsme v Parlamentu představili 33 zvláštních zpráv, čtyři stanoviska a šest dokumentů vypracovaných na základě přezkumu. Celkově jsme se zúčastnili 74 jednání Výboru pro rozpočtovou kontrolu (2017: 60) a 38 jednání s 13 dalšími parlamentními výbory a pracovními skupinami a rovněž s jednou parlamentní skupinou.

Společné výroční jednání mezi EÚD a Výborem Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu se konalo v únoru 2018. V dubnu 2018 se předseda Lehne účastnil rozpravy na plenárním zasedání Evropského parlamentu o udělení absolutoria za rok 2016. V říjnu 2018 představil naši výroční zprávu za rok 2017 ve Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu a na plenárním zasedání Parlamentu.

Rada

Poprvé jsme představili zvláštní
zprávu Radě ECOFIN

Během roku 2018 jsme se zúčastnili 21 zasedání Rozpočtového výboru, který je našim hlavním partnerem v Radě. Kromě toho jsme svou práci představili na 44 zasedáních dalších přípravných orgánů Rady (2017: 27). Celkově jsme během roku prezentovali 37 zvláštních zpráv, čtyři stanoviska a tři dokumenty vypracované na základě přezkumu (2017: 27).

V lednu 2018 během bulharského předsednictví Rady se předseda Lehne setkal s náměstkem bulharského ministra financí, aby projednali příslušná auditní zjištění v souvislosti s udílením absolutoria za rok 2016.

V březnu 2018 předseda Lehne a Neven Mates, člen EÚD odpovědný za zvláštní zprávu o postupu při makroekonomické nerovnováze, představili zprávu ministrům financí zemí EU na jednání Rady ECOFIN. Bylo to poprvé, kdy byla zvláštní zpráva představena Radě ECOFIN ministrů financí zemí EU.

Předseda Lehne také představil naši výroční zprávu za rok 2017 na zasedání Rady ECOFIN v listopadu během rakouského předsednictví Rady. Před zasedáním se setkal s rakouským spolkovým ministrem financí v jeho funkci předsedy Rady ECOFIN a s ministrem veřejných financí Rumunska, členského státu vykonávajícího předsednictví Rady v první polovině roku 2019, aby s nimi projednal naši výroční zprávu za rok 2017 a související postup udílení absolutoria a informoval je o další relevantní práci EÚD.

Vlády a parlamenty členských států

Předseda EÚD navštívil pět členských států,
kde jednal s vysoce postavenými státními
činiteli

Během roku navštívil předseda Lehne několik členských států EU – Rakousko, Bulharsko, Českou republiku, Irsko a Rumunsko – a setkal se s vysoce postavenými státními činiteli. Návštěvy byly někdy spojeny s účastí na oficiální státní akci nebo konferenci na vysoké úrovni.

Kromě toho členové Účetního dvora představili naši výroční zprávu za rok 2017 národním parlamentům nebo jiným státním orgánům ve 14 členských státech. Snažili jsme se také představit některé naše zvláštní zprávy příslušným výborům národních parlamentů. Delegace složené ze zástupců národních parlamentů také příležitostně navštěvují naši instituci a my stále hledáme způsoby, jak svou spolupráci s národními parlamenty dále posilovat.

Předseda EÚD Lehne a člen George Pufan na setkání
s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem,
říjen 2018, Bukurešť.

Spolupráce s nejvyššími kontrolními institucemi (NKI)

NKI členských států EU

Aktivní spolupráce s NKI členských států EU:
společná výzva k řešení nedostatků
v mechanismech vyvozování odpovědnosti a
kontroly v souvislosti s bankovním dohledem v EU

Naše spolupráce s NKI členských států EU probíhá hlavně v rámci Kontaktního výboru vedoucích představitelů NKI v EU. V říjnu 2018 jsme se aktivně účastnili výročního zasedání Kontaktního výboru, které hostila a jemuž zároveň předsedala NKI Chorvatska. Hlavní diskuse se soustředila na interakci s občany a otevírání NKI občanům.

Předseda EÚD Klaus-Heiner Lehne hovoří k vedoucím představitelům NKI v EU na výročním zasedání Kontaktního výboru v chorvatském Dubrovníku, říjen 2018.

V listopadu 2018 jsme spolu s vedoucími představiteli 28 NKI v EU vyzvali národní vlády a parlamenty, jakož i Evropský parlament, Radu a Komisi, aby řešily nedostatky v mechanismech pro vyvozování odpovědnosti a kontrolu v souvislosti s bankovním dohledem v EU.

Kromě toho jsme se buď svým příspěvkem, nebo jako účastníci podíleli na činnostech několika pracovních skupin Kontaktního výboru, například pracovní skupiny pro činnosti v oblasti daně z přidané hodnoty, sítě pro audit fiskální politiky, sítě pro audit strategie Evropa 2020 a pracovní skupiny pro evropskou bankovní unii, a také na dalších činnostech v oblasti účetního výkaznictví ve veřejném sektoru a auditu veřejných zakázek.

Dále jsme koordinovali vypracování auditního kompendia o nezaměstnanosti mladých lidí (Nezaměstnanost mladých lidí a jejich začleňování na trh práce), které vychází z auditních zpráv vydaných 14 NKI v EU v letech 2013 až 2017. Kompendium je novým typem publikace, která má pomoci zainteresované subjekty Kontaktního výboru a širší veřejnost lépe informovat o důležitých auditních zjištěních.

INTOSAI/EUROSAI

Během roku 2018 jsme pokračovali v aktivním zapojení do činností Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI), především v místopředsednické funkci výboru pro odborné standardy (od prosince 2016) a jako člen jeho podvýborů pro finanční audit a účetnictví, audit souladu s předpisy a audit výkonnosti. Také jsme se aktivně účastnili činností dalších pracovních skupin INTOSAI, především podvýboru INTOSAI pro vzájemná hodnocení, pracovní skupiny pro environmentální audit, pracovní skupiny pro finanční modernizaci a reformu právních předpisů a pracovní skupiny INTOSAI pro profesionalizaci auditorů.

Rovněž jsme se aktivně zapojili do činností Evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí (EUROSAI), což je evropská regionální skupina INTOSAI, zejména pracovní skupiny pro environmentální audit, pracovní skupiny pro informační technologie a pracovní skupiny pro audit a etiku, a dále jsme se zúčastnili několika pracovních setkání a seminářů.

NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí

Podporujeme rovněž NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo1, Černá hora, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko), zejména prostřednictvím sítě podobné Kontaktnímu výboru a podporou činností, které koordinuje OECD. V průběhu roku 2018 se sedm auditorů z NKI, které jsou členy této sítě, účastnilo našeho programu stáží. Aktivně jsme se také zapojili do několika jednání a činností této sítě v souvislosti s tématy, jako je finanční audit a audit IT.

 • Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí RB OSN 1244 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Řízení naší práce

Kolegium členů

Funkční období členů Účetního dvora činí šest let a je obnovitelné. Členové vykonávají své povinnosti zcela nezávisle a v obecném zájmu Evropské unie. Při nástupu do úřadu skládají v tomto smyslu přísahu před Soudním dvorem.

Kolegium EÚD se skládá z jednoho člena za každý členský stát. Každého člena jmenuje Rada EU po poradě s Evropským parlamentem na základě nominace vládou příslušného členského státu. EÚD se na navrhování a jmenování členů nijak nepodílí.

V roce 2018 byli Radou jmenování čtyři noví členové EÚD:

 • Eva Lindströmová (Švédsko), Tony Murphy (Irsko) a Hannu Takkula (Finsko) od 1. března 2018 a Annemie Turtelboomová (Belgie) od 1. května 2018.

Rada také obnovila funkční období těchto pěti stávajících členů:

 • Pietro Russo (Itálie), Baudilio Tomé Muguruza (Španělsko), Bettina Jakobsenová (Dánsko) a João Figueiredo (Portugalsko) do 29. února 2024 a Iliana Ivanovová (Bulharsko) do 31. prosince 2024.

Kolegium členů EÚD se v roce 2018 sešlo 18krát (2017: 21krát).

Zasedání kolegia členů EÚD, 28. února 2019, Lucemburk.

Předseda

Členové volí ze svého středu předsedu na obnovitelné období tří let. Předseda pak jedná jako první mezi rovnými (primus inter pares). Odpovídá za strategii orgánu, plánování a řízení výkonnosti, komunikaci a vztahy se sdělovacími prostředky, právní záležitosti a interní audit. Zastupuje též orgán navenek. Klaus-Heiner Lehne byl zvolen předsedou v září 2016.

Projev předsedy EÚD Klause-Heinera Lehneho na výročním zasedání kolegia členů EÚD a kolegia komisařů, únor 2018, Lucemburk.

Předseda a členové

Auditní senáty a výbory

Členové jsou přiděleni k jednomu z pěti auditních senátů, které vypracovávají a přijímají většinu našich zpráv, přezkumů a stanovisek. Práce každého senátu je zaměřena na téma dané určitou politikou EU. Senát vede jeho předsedající, jehož volí členové tohoto senátu ze svých řad. Každý člen odpovídá s podporou svého kabinetu za své auditní úkoly. Auditní činnost provádějí profesionální auditoři pracující pro ředitelství, která spadají pod auditní senáty.

V prosinci 2018 byli řediteli našich pěti auditních senátů Nikolaos Milionis, Iliana Ivanovová, Bettina Jakobsenová, Neven Mates a Lazaros S. Lazaru. Danièle Lamarqueová předsedala výboru pro řízení kvality, Oscar Herics vedl etický výbor, Samo Jereb auditní výbor a Rimantas Šadžius byl členem odpovědným za vztahy s ostatními orgány a institucemi.

Rozhodnutí o širších strategických a správních záležitostech přijímá administrativní výbor a případně kolegium členů; oběma přesedá předseda EÚD.

EÚD má deset ředitelství pro všechny oblasti své činnosti: pět spadá pod auditní senáty, jedno se zabývá řízením kvality auditu, jedno spadá pod předsedu a tři pod generálního tajemníka.

Generální tajemník a ředitelé

Měření výkonnosti

První rok, v němž se vykazují klíčové
ukazatele výkonnosti související se
strategií na období 2018‑2020

Od roku 2008 používáme klíčové ukazatele výkonnosti, s jejichž pomocí informujeme naše vedení o pokroku při plnění cílů, podporujeme rozhodovací proces a poskytujeme příslušným zainteresovaným stranám informace o výkonnosti. Když jsme rozhodovali o strategii EÚD na období 2018‑2020, aktualizovali jsme rovněž soubor klíčových ukazatelů výkonnosti na toto období. Rok 2018 je tedy prvním rokem, v němž můžeme tyto ukazatele vykazovat.

Sobor pěti klíčových ukazatelů výkonnosti nabízí přehled o tom, jak plníme své úkoly jako organizace, pokud jde o šíření, dopad a vnímání naší práce.

 • Klíčový ukazatel výkonnosti 1 – Plnění našich doporučení
 • Klíčový ukazatel výkonnosti 2 – Zpětná vazba o naší práci od zainteresovaných subjektů
 • Klíčový ukazatel výkonnosti 3 – Naše vystoupení v Evropském parlamentu, Radě a národních parlamentech
 • Klíčový ukazatel výkonnosti 4 – Počet zveřejněných zvláštních zpráv (a podobných publikací)
 • Klíčový ukazatel výkonnosti 5 – Naše přítomnost ve sdělovacích prostředcích

Počet zveřejněných zvláštních zpráv a podobných publikací

Během roku sledujeme počet a čas vydání zpráv. Získáváme tak informace o tom, jak přesné je naše plánování.

V roce 2018 jsme zveřejnili 44 zpráv (35 zvláštních zpráv, šest informačních dokumentů, dvě situační zprávy a jeden rychlý přezkum) oproti 47 zprávám, které byly na rok naplánovány. Kromě vybraných auditů naplánovaných v našem pracovním programu jsme vydali také deset stanovisek.

Zvláštní zprávy a podobné publikace

Vystoupení v Evropském parlamentu, Radě EU a národních parlamentech

Většinu svých auditních zpráv předkládáme příslušnému výboru Evropského parlamentu a Radě Evropské unie. Kromě toho většina členů EÚD představuje naši výroční zprávu v parlamentu svého členského státu.

V roce 2018 vystoupili zástupci EÚD 133krát (2017: 91) v Evropském parlamentu, 65krát v Radě (2017: 47) a 50krát v národních parlamentech (2017: 19). Oproti roku 2017 to představuje výrazný nárůst.

Vystoupení zástupců EÚD v roce 2018: EP, Rada a národní parlamenty

Přítomnost ve sdělovacích prostředcích

Zpravodajství v internetových
a sociálních médiích se téměř
ztrojnásobilo

V roce 2018 jsme rozšířili své kontakty s tiskem a neinstitucionálními zainteresovanými subjekty a zvýšili svou aktivitu v sociálních médiích. V tomto roce jsme:

 • vydali 76 tiskových zpráv ve 23 jazycích EU (2017: 57),
 • uspořádali 20 tiskových prezentací v Bruselu (2017: 16), včetně tiskových prezentací zaměřených na jednotlivá odvětví a země týkajících se výroční zprávy.

Přijali jsme také novináře působící v Bruselu a členských státech a uspořádali několik brífinků o vybraných zprávách pro zástupce příslušných odvětví, nevládních organizací a think-tanků.

Pracovní návštěva novinářů z členských států, listopad 2018, Lucemburk.

Sledujeme zpravodajství o své práci a instituci, které se může v závislosti na tématu a složitosti zprávy výrazně lišit. Současně jsme si vědomi toho, že zájem médií o naše publikace mohou silně ovlivnit vnější činitele. Když se například datum vydání naší zprávy kryje s významnou událostí nebo vývojem, může to značně zvýšit zájem o dané téma.

Celkové zpravodajství v médiích, včetně sociálních, se téměř ztrojnásobilo z přibližně 15 500 online článků a zmínek v sociálních médiích v roce 2017 na více než 44 000 v roce 2018. V roce 2018 zaznamenaly příspěvky v sociálních médiích o našich publikacích z oficiálních účtů EÚD asi 11 milionů zhlédnutí, což je téměř 18krát více než v roce 2017.

Zvláštní zprávy jsou z pohledu zájmu
médií jednoznačně naší stěžejní
publikací

Z hlediska komunikace a zpravodajství v médiích jsou naše zvláštní zprávy nyní jednoznačně naší stěžejní publikací: 12 z našich 15 nejsledovanějších publikací v roce 2018 byly zvláštní zprávy.

V roce 2018 se na internetu o našich zvláštních zprávách objevilo více než 11 000 článků, což je více než dvojnásobek počtu zaznamenaného v roce 2017. Pro srovnání, v roce 2013, když jsme se sledováním zpravodajství v médiích začali, vyšlo 1 500 online článků.

Současně se ve srovnání s rokem 2017 o 60 % zvýšilo průměrné zpravodajství na jednu zvláštní zprávu. To znamená, že zpravodajství o Účetním dvoře se zvýšilo nejen díky většímu počtu zpráv, ale též díky zvýšenému zájmu o naše publikace.

Zpravodajství v médiích: výroční zprávy, zvláštní zprávy a EÚD celkově
Největší dopad: zvláštní zpráva o vysokorychlostní
železnici v Evropě – přes 4 400 článků a příspěvků
v sociálních médiích

Zprávami, které v roce 2018 vyvolaly největší zájem sdělovacích prostředků, byla zvláštní zpráva o vysokorychlostní železnici v Evropě, o provozní efektivnosti krizového řízení ECB pro řešení krizí bank a o nástroji pro uprchlíky v Turecku.

Máme pět účtů v sociálních médiích:

Sledovatelé v r. 2018 Zvýšení proti r. 2017 Zobrazení celkem*
7 674 31 % 3 419 137
10 080 23 % 256 268
4 800 83 % 9 590 234
869 27 % 117 800
1 134 149 %

* Kolikrát byly naše příspěvky zobrazeny.

Během roku jsme zaznamenali prudký nárůst své přítomnosti a účasti v sociálních médiích – jde především o Facebook, Twitter a LinkedIn –, která se stala neodmyslitelnou součástí naší komunikace a která nám umožňují komunikovat přímo s občany. Zvýšil se počet našich sledovatelů i to, kolikrát byly naše příspěvky zobrazeny (tj. „zobrazení“).

Dopad a vnímání naší práce

Naše zprávy jsou považovány
za užitečné a za zprávy, které mají
dopad

Dopad a vnímání své práce posuzujeme na základě hodnocení zainteresovaných stran a následných opatření reagujících na naše doporučení, jak zlepšit finanční řízení EU.

Na začátku roku 2018 jsme začali žádat zainteresované osoby (z Evropského parlamentu, Rady a Komise, agentur EU, stálých zastoupení členských států, agentur a NKI členských států, nevládních organizací, akademické obce, sdělovacích prostředků a dalších subjektů), aby hodnotily užitečnost a pravděpodobný dopad našich zpráv. Provádíme to u vybraných zvláštních zpráv a přezkumů a také u výroční zprávy pomocí anonymizovaných elektronických průzkumu zasílaných všem, kteří předtím obdrželi jejich výtisk. Průzkum také umožňuje zhodnotit kvalitu zpráv a předkládat obecné návrhy týkající se práce EÚD.

Naše zprávy pokládalo za užitečné celkově 87 % respondentů a podle 78 % z nich měly dopad.

Kontrola plnění našich doporučení

Většina našich doporučení byla
realizována

V roce 2018 jsme začali tento ukazatel hodnotit na základě následné kontroly, kterou provádí naši auditoři, a nikoli na základě prohlášení vedoucích pracovníků Evropské komise k auditu. V roce 2018 jsme analyzovali doporučení předložená ve výroční zprávě za rok 2014 a ve zvláštních zprávách z roku 2014.

Z této analýzy plyne, že 74 % doporučení uvedených v naší výroční zprávě za rok 2014 a 94 % doporučení ve zvláštních zprávách roku 2014 bylo realizováno v plném rozsahu, ve většině ohledů nebo v některých ohledech.

Plnění doporučení EÚD podle roku vydání

Naši zaměstnanci

Rozdělení zaměstnanců

Ke konci roku 2018 pracovalo v našem orgánu 834 úředníků a dočasných zaměstnanců. Plán pracovních míst EÚD obsahoval 853 stálých nebo dočasných pracovních míst, z nichž 541 bylo v auditních senátech, včetně 112 v kabinetech členů.

Zaměstnanci EÚD: pracovní místa v auditu, překladu, administrativě a předsednictví

Kromě toho u nás na konci roku pracovalo 76 smluvních zaměstnanců a 15 vyslaných národních odborníků.

Najímání zaměstnanců

Náš personál se vyznačuje širokou škálou akademických kvalifikací a profesních zkušeností. Při najímání zaměstnanců se řídíme obecnými zásadami a služebním a pracovním řádem orgánů EU a podporujeme rovné příležitosti na všech úrovních.

V roce 2018 jsme přijali 79 zaměstnanců: 15 úředníků, 32 dočasných zaměstnanců, 22 smluvních zaměstnanců a deset vyslaných národních odborníků.

Vysokoškolským absolventům jsme také nabídli 60 stáží v délce tří až pěti měsíců.

Věková struktura

Z věkové struktury zaměstnanců v aktivní službě k 31. prosinci 2018 je patrné, že téměř polovina našich zaměstnanců je v kategorii do 44 let.

Z 64 ředitelů a vyšších manažerů Účetního dvora je 30 (47 %) z nich přes 55 let. Tato skutečnost v příštích pěti až deseti letech povede v souvislosti s jejich odchodem do důchodu k obměně personálu na řídících pozicích.

Věková struktura

Poznámka: součet jednotlivých údajů nemusí kvůli zaokrouhlení odpovídat celkovému součtu.

Podíl mužů a žen

Našim zaměstnancům poskytujeme rovné pracovní příležitosti bez ohledu na pohlaví. Dosáhli jsme celkově vyrovnaného podílu žen a mužů mezi našimi zaměstnanci a 45 % našich auditorů a administrativních pracovníků jsou ženy.

Podíl mužů a žen podle úrovně odpovědnosti

Nadále hodláme zlepšovat podíl mužů a žen na všech řídicích úrovních. Například v posledních letech vzrostl podíl žen na vedoucích pozicích v našich auditních senátech ze 7 % na konci roku 2015 na téměř 24 % na konci roku 2018.

Naše politika rovných příležitostí na období 2018‑2020 rovněž zohledňuje otázku věku a zdravotního postižení.

Vedoucí pracovníci podle státní příslušnosti a zastoupení mužů a žen

Podpora auditu

Odborná příprava

Bez odborného vzdělávání nemohou být naši
zaměstnanci a naše instituce připraveni
na budoucnost

V souladu s doporučeními vydanými Mezinárodní federací účetních se snažíme každému ze svých auditorů poskytnout v průměru 40 hodin (pět dní) odborné přípravy ročně. V roce 2018 jsme tento cíl opět překročili: délka odborné přípravy činila 6,9 dne na auditora.

Nadále jsme rozšiřovali rozsah odborné přípravy, kterou nabízíme pracovníkům v auditu i mimo něj, a podporovali auditory při získávání různých osvědčení. Pokračovali jsme v úspěšné řadě prezentací interních i externích odborníků o vývoji v oblasti auditu nebo na témata týkající se práce našich auditorů.

Nadále také uplatňujeme program odměňování výkonnosti zaměstnanců na nevedoucích pozicích, který jim umožňuje účast na specifickém externím školení.

Průměrný počet dní odborné přípravy za rok
Plodná spolupráce s vysokými
školami

Podepsali jsme dohodu o partnerství s Evropskou univerzitou v belgických Bruggách, která umožňuje spolupráci v několika oblastech, včetně odborné přípravy, stáží a redigování správ. Dohody o spolupráci jsme uzavřeli také s Evropským institutem veřejné správy a dalšími organizacemi. Tyto dohody našim zaměstnancům umožňují účastnit se odborné přípravy, kterou tyto subjekty nabízejí.

Dále jsme rozvíjeli svou spolupráci s Lotrinskou univerzitou: opět jsme nabídli postgraduální diplomový program „Audit veřejných organizací a opatření“ a magisterský program „Řízení organizací veřejného sektoru“ a sestavili nový postgraduální program „Základy statistiky pro audit“.

Auditoři z jiných NKI se zúčastnili našich interních školení a někteří z nich se podělili o své zkušenosti s ilustrováním zpráv během každoročního „Dne odborné přípravy EÚD“, který dosáhl více než 450 účastníků.

Nabídka interaktivních online kurzů
pro veřejnost

Otevřeli jsme svůj kurz elektronického učení na téma výkonnostního auditu pro veřejnost a uspořádali jsme dva interaktivní běhy pro více než 150 účastníků z celého světa.

Překlady

V roce 2018 naše ředitelství pro překlady, jazykové služby a publikace přeložilo a zrevidovalo více než 251 000 stran, což je o více než 18 % více než v roce 2017. Toto zvýšení rovněž vedlo k vyšší míře externích překladů. Všechny naše překladatelské týmy nyní uplatňují jednotné pracovní postupy.

Překladatelé se ve zvýšené míře podíleli na auditních činnostech tím, že poskytovali jazykovou podporu při kontrolních návštěvách a redakční podporu při sestavování zpráv. Vznikly tak další synergie s našimi auditory.

Do ředitelství byl nyní plně začleněn tým pro publikace. Celý proces vypracovávání zpráv EÚD, od jazykové kontroly po překlad a publikaci, je tak sloučen do jediného zjednodušeného pracovního postupu.

Informační technologie, pracovní prostředí a inovace

Ředitelství pro informace, pracovní prostředí a inovace našim zaměstnancům pomáhá účinně a efektivně využívat informační technologie a podporuje inovace a správu znalostí. Zodpovídá též za správu našich budov.

Správa informací

Spustili jsme řešení pro přístup do sítě pro pracovníky na cestách, nazvané tECAway. Umožňuje jim přístup k digitálním zdrojům a službám EÚD z jakéhokoli zařízení, v jakémkoli místě a v jakoukoli dobu.

Vytvořili jsme nový jednotný systém správy dokumentů a zavedli multifunkční zařízení pro tisk, fotokopírování a skenování. Tato řešení by měla zvýšit bezpečnost informací a snížit spotřebu papíru.

Přijali jsme nový model řízení kybernetické bezpečnosti a v současné době provádíme související plán kybernetické bezpečnosti.

Všechny projekty a dodávky IT byly provedeny s náležitým ohledem na zajištění kontinuity činností, přičemž kritické systémy byly dostupné v plném rozsahu.

Inovace

Zřídili jsme interdisciplinární inovační laboratoř ECAlab, která se zaměřuje na digitální transformaci auditu s využitím dat a technologie. Laboratoř experimentuje s využíváním technologií jako umělá inteligence, zpracování přirozeného jazyka a vytěžování textových dat pro skutečné auditní úkoly. Tato podpora již byla využita při práci na několika úkolech a publikacích.

Realizovali jsme také pilotní projekt, při němž byla využita technologie blockchainu pro ověření důkazních informací a publikací. Výsledný prototyp, ECA registry, vybralo evropské partnerství pro technologii blockchain, které zřídily členské státy EU a Komise, jakou součást evropské infrastruktury blockchainových služeb, jejíž vývoj začne v roce 2019.

Správa znalostí

V červenci 2018 jsme spolu s Univerzitou v Pise a Asociací certifikovaných účetních (ACCA) pořádali první výroční letní školu auditu veřejných prostředků, na které se diskutovalo o nových globálních otázkách souvisejících s auditorskou profesí. Letní škola se zaměřila na analýzu dat pro audit a přilákala 45 účastníků z jiných NKI, orgánů a institucí EU a vysokých škol.

Rovněž jsme pořádali konferenci o technologii blockchainu, na níž se hovořilo o možnostech, které nabízí, a o jejím praktickém využití pro kontrolu výdajů EU. Konference byla určena hlavně pro účastníky z ostatních orgánů a institucí EU.

Budovy

V současné době vlastníme tři budovy (K1, K2 a K3), které fungují jako jediný integrovaný technický celek. Dále si pronajímáme v Lucemburku prostory centra pro obnovu provozu v případě katastrofy.

K1

V budově K1, zprovozněné v roce 1988, se nachází kanceláře pro až 310 zaměstnanců a zasedací místnosti. V podzemních podlažích jsou umístěna parkoviště, technické zázemí, skladovací prostory, knihovna a hlavní archiv a nejvyšší podlaží je využíváno výhradně pro technická zařízení.

V roce 2008 byla budova K1 modernizována, aby splňovala vnitrostátní normy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Pokud to bylo možné, byly technologie v budově K1 upraveny tak, aby byly kompatibilní s technologiemi, které se používají v budově K2 a K3.

K2

Budova K2 byla otevřena v roce 2003. V podzemních podlažích se nachází parkoviště, technické zázemí, skladovací prostory a také fitness centrum. V nejvyšším podlaží jsou umístěna výhradně technická zařízení. Ve zbývajících podlažích jsou kanceláře pro až 241 zaměstnanců, zasedací místnosti, konferenční místnost s tlumočnickými kabinami, videokonferenční místnosti, kavárna a kuchyňky.

Plánujeme zmodernizovat budovu K2, a optimalizovat tak uspořádání pracovních prostor a vylepšit některá technická zařízení. Podrobná studie k tomu projektu se uskuteční v roce 2019 a práce by měly být zahájeny do konce roku.

Jak schválil Evropský parlament a Rada v březnu 2014, náklady na tuto modernizaci pokryjeme ze salda rozpočtu na stavební projekt budovy K3 dokončený před několika lety.

K3

Budova K3 byla otevřena v roce 2012. V podzemních podlažích je parkoviště, technické zázemí, skladovací prostory, vykládací rampy, prostory na skladování odpadu, tiskárna, kuchyně a archivy. V přízemním podlaží se nachází jídelna, kavárna a školicí prostory. V budově jsou dále kanceláře pro 503 zaměstnanců, zasedací místnosti a místnost pro informační technologie. V šestém podlaží jsou prostory pro recepce, kuchyň a technické zázemí. Budova K3 získala na základě přední světové metody pro hodnocení a certifikaci udržitelnosti budov BREEAM hodnocení „velmi dobrá“.

Prostory EÚD ve čtvrti Kirchberg v Lucemburku.

Posílení bezpečnosti EÚD

V roce 2018 byl dokončen projekt posílení vnější bezpečnosti našeho orgánu a ochrany našich zaměstnanců. V září 2018 bylo zprovozněno moderní středisko pro bezpečnostní kontrolu a středisko pro externí akreditaci a vstupní kontrola zaměstnanců a návštěvníků.

Hlavní budova EÚD „K1“ a nové středisko pro bezpečnostní kontrolu na rue Alcide De Gasperi v Lucemburku.

Environmentální řízení

Jako orgán EU máme povinnost uplatňovat ve všech svých činnostech zásadu řádného environmentálního řízení. Snažíme se tudíž neustále snižovat dopad svých činností na životní prostředí.

EÚD je hrdý na své osvědčení ze systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS). Úspěšně nyní provozujeme systém environmentálního řízení odpovídající požadavkům EMAS a bezezbytku splňujeme požadavky certifikace podle ISO 14001:2015.

I nadále chceme systematicky snižovat emise CO2 a pravidelně analyzovat emise skleníkových plynů vznikající v důsledku našich činností. Naše celková produkce skleníkových plynů v roce 2017 činila 10 451 tun ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2 ekv.), což je oproti roku 2016 o 3 % méně. Rok 2018 je čtvrtým rokem v řadě, za který jsme analyzovali svoji uhlíkovou stopu, a výsledky této analýzy budou zveřejněny na našich internetových stránkách v druhé polovině roku 2019. 

Vyvozování odpovědnosti

Finanční informace

Náš orgán je financován ze souhrnného rozpočtu Evropské unie v rámci správních výdajů.

V roce 2018 náš rozpočet činil přibližně 146 milionů EUR. To představuje přibližně 0,1 % celkových výdajů EU a asi 1,5 % všech správních výdajů EU. Rozpočet na rok 2018 byl vyčerpán z 96 %.

Plnění rozpočtu za rok 2018

ROZPOČTOVÝ ROK 2018 Konečné rozpočtové prostředky Závazky % čerpání Platby
Hlava 1: Osoby pracující v orgánu (v tis. EUR)
10 – Členové orgánu 12 265 11 245 92 % 11 186
12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci 105 044 102 543 98 % 102 528
14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby 6 335 5 914 93 % 5 825
162 – Služební cesty 3 450 3 050 88 % 2 537
161 + 163 + 165 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu 2 990 2 883 96 % 2 221
Mezisoučet – hlava 1 130 084 125 635 97 % 124 297
Hlava 2: Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje
20 – Nemovitý majetek 2 956 2 945 99 % 1 822
210 – Informační technologie a telekomunikace 8 708 8 707 99 % 4 714
212 + 214 + 216 – Movitý majetek a související výdaje 1 129 1 066 94 % 749
23 – Běžné správní výdaje 557 353 63 % 241
25 – Zasedání a konference 708 581 82 % 332
27 – Informace a publikační činnost 1 874 1 197 64 % 922
Mezisoučet – hlava 2 15 932 14 849 93 % 8 780
Účetní dvůr celkem 146 016 140 484 96 % 133 077

Rozpočet na rok 2019

Ve srovnání s rokem 2018 se rozpočet na rok 2019 zvýšil o 0,6 %.

ROZPOČET 2019 2018
Hlava 1: Osoby pracující v orgánu (v tis. EUR)
10 – Členové orgánu 11 474 12 515
12 – Úředníci a dočasní zaměstnanci 107 666 106 600
14 – Ostatní zaměstnanci a externí služby 6 381 5 745
162 – Služební cesty 3 450 3 450
161 + 163 + 165 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu 3 098 2 990
Mezisoučet – hlava 1 132 069 131 300
Hlava 2: Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje
20 – Nemovitý majetek 2 984 2 930
210 – Informační technologie a telekomunikace 7 605 7 492
212 + 214 + 216 – Movitý majetek a související výdaje 998 1 157
23 – Běžné správní výdaje 548 555
25 – Zasedání a konference 700 706
27 – Informace a publikační činnost 1 986 1 876
Mezisoučet – hlava 2 14 821 14 716
Účetní dvůr celkem 146 890 146 016

Interní a externí audit

Interní audit

Náš útvar interního auditu (IAS) radí Účetnímu dvoru, jak řídit rizika. Poskytuje nezávislé, objektivní ujištění a poradenské služby s cílem dosáhnout přidané hodnoty a zlepšit fungování naší instituce. Útvar interního auditu je odpovědný výboru pro interní audit, který se skládá ze tří členů našeho orgánu a externího odborníka. Tento výbor pravidelně sleduje pokrok při plnění různých úkolů vytyčených v ročním pracovním programu útvaru interního auditu a zajišťuje jeho nezávislost.

V roce 2018 útvar interního auditu prověřoval naše systémy kybernetické bezpečnosti a stavební práce související s vnější bezpečností. Rovněž přezkoumal provádění naší politiky řízení rizik a roční prohlášení schvalujících osob. Kromě toho sledoval plnění svých předchozích doporučení, aby se ujistil o plnění schválených akčních plánů.

V roce 2018 útvar interního auditu při svých kontrolách neodhalil žádné nedostatky, které by svou povahou nebo rozsahem vážně zpochybňovaly celkovou spolehlivost systému vnitřní kontroly, který schvalující osoba zavedla, aby byla zajištěna legalita a správnost finančních operací EÚD.

O výsledcích činností interního auditu každoročně předkládáme zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Externí audit

Naši roční účetní závěrku ověřuje nezávislý externí auditor. Jedná se o důležitý aspekt fungování našeho orgánu: řídíme se stejnými zásadami transparentnosti a vyvozování odpovědnosti, jaké uplatňujeme na kontrolované subjekty. Náš externí auditor, společnost PricewaterhouseCoopers Sàrl, zveřejnil zprávu o ověření naší účetní závěrky za rozpočtový rok 2017 dne 17. května 2018.

Výroky našeho externího auditora – rozpočtový rok 2017

Pokud jde o naši účetní závěrku:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace Evropského účetního dvora – EÚD k 31. prosinci 2017 a výsledku jeho operací, peněžních toků a změn čistých aktiv za rozpočtový rok 2017 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26. 10. 2012, s. 1) a jeho následnými změnami, které se dále označují jako „finanční nařízení“, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k uvedenému finančnímu nařízení (Úř. věst. L 362, 31. 12. 2012, s. 1) a jeho následnými změnami.“

Pokud jde o naše využití zdrojů a kontrolní postupy:

„Na základě naší práce popsané v této zprávě jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že ve všech významných ohledech a podle výše popsaných kritérií:

zdroje přidělené Účetnímu dvoru nebyly použity ke stanoveným účelům,

zavedené kontrolní postupy neposkytují potřebné záruky, které zajišťují soulad finančních operací s platnými pravidly a předpisy.“

Absolutorium

Stejně jako ostatní orgány EU podléhá i náš orgán postupu udílení absolutoria. V dubnu 2018 udělil Evropský parlament našemu generálnímu tajemníkovi absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016. Stejně jako každý rok jsme pečlivě analyzovali všechny otázky, které během postupu udílení absolutoria v souvislosti s našimi povinnostmi v oblasti auditu a řízení vyvstaly, přijali jsme vhodná opatření a o svých následných opatřeních jsme podrobně informovali Evropský parlament.

Dne 26. března 2019 udělil Evropský parlament našemu generálnímu tajemníkovi absolutorium za rok 2017. To znamená, že naše účetní závěrka za rok 2017 byla uzavřena a schválena.

Vzájemná hodnocení

Při vzájemném hodnocení jsou schopnosti určité NKI nezávisle a transparentně posuzovány jinými NKI. Každá NKI podílející se na vzájemném hodnocení respektuje při jeho provádění nezávislost ostatních NKI.

V roce 2018 jsme pozvali NKI Estonska (vedoucí NKI), Dánska, Nizozemska a Spojených států amerických, aby posoudili, zda v polovině období 2018‑2020 plníme své strategické cíle a zda opatření, která jsme k plnění strategie přijali, přinesou požadované výsledky. Zpráva o vzájemném hodnocení by měla být zveřejněna v roce 2019.

Současně jsme se začali připravovat na vzájemné hodnocení NKI Litvy, které budeme provádět ve spolupráci s NKI Polska a Spojeného království. Hlavním cílem tohoto vzájemného posouzení bude zjistit, zda je auditní koncepce litevské NKI v souladu s mezinárodními standardy.

Během roku jsme také zadali externí a nezávislé hodnocení svého etického rámce. Přezkum provádí Nejvyšší kontrolní úřad Polska a Státní kontrolní úřad Chorvatska. Související zpráva by měla být předložena v roce 2019.

Prohlášení pověřené schvalující osoby

Já, níže podepsaný, generální tajemník Evropského účetního dvora, tímto z titulu své funkce pověřené schvalující osoby:

 • prohlašuji, že informace uvedené v této zprávě jsou úplné a správné,
 • prohlašuji, že mám přiměřenou jistotu, že:
  • zdroje vyčleněné na činnosti popsané v této zprávě byly využity k zamýšleným účelům a v souladu se zásadami řádného finančního řízení,
  • zavedené kontrolní postupy poskytují nezbytné záruky týkající se legality a správnosti uskutečněných operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, a zajišťují, že v případě obvinění či podezření z podvodu budou podniknuta odpovídající opatření,
  • náklady na kontroly a jejich přínosy jsou přiměřené.

Tato jistota se zakládá na mém vlastním úsudku a informacích, které mám k dispozici, jako jsou zprávy a prohlášení dalších pověřených schvalujících osob, zprávy interního auditora a zprávy externího auditora za dřívější rozpočtové roky.

Potvrzuji, že si nejsem vědom žádných zde neuvedených skutečností, které by mohly poškozovat zájmy tohoto orgánu.

Lucemburk dne 28. března 2019

Eduardo Ruiz García
generální tajemník

Příloha – publikace v roce 2018:
zvláštní zprávy, výroční zprávy,
stanoviska a publikace založené
na přezkumech

Zvláštní zprávy

 • Zvláštní zpráva č. 1/2018: Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech (JASPERS) – čas na lepší zacílení
 • Zvláštní zpráva č. 2/2018: Provozní efektivnost krizového řízení ECB pro řešení krizí bank
 • Zvláštní zpráva č. 3/2018: Audit postupu při makroekonomické nerovnováze
 • Zvláštní zpráva č. 4/2018: Pomoc EU pro Myanmar/Barmu
 • Zvláštní zpráva č. 5/2018: Energie z obnovitelných zdrojů pro udržitelný rozvoj venkova: významné potenciální synergie, většinou však nerealizované
 • Zvláštní zpráva č. 6/2018: Volný pohyb pracovníků – základní svoboda je sice zajištěna, avšak lepší zaměření prostředků EU by napomohlo mobilitě pracovníků
 • Zvláštní zpráva č. 7/2018: Předvstupní pomoc EU Turecku: dosud pouze skromné výsledky
 • Zvláštní zpráva č. 8/2018: Podpora z EU pro produktivní investice v podnikání – je zapotřebí více se zaměřit na otázku udržitelnosti
 • Zvláštní zpráva č. 9/2018: Partnerství veřejného a soukromého sektoru v EU: rozšířené nedostatky a omezené přínosy
 • Zvláštní zpráva č. 10/2018: Režim základní platby pro zemědělce – provozně funkční, ale s omezeným odpadem na zjednodušení, cílení a sbližování úrovní podpory
 • Zvláštní zpráva č. 11/2018: Nové metody financování projektů v oblasti rozvoje venkova: jednodušší, ale bez zaměření na výsledky
 • Zvláštní zpráva č. 12/2018: Širokopásmové připojení v členských státech EU: přes dosažený pokrok nebudou splněny všechny cíle strategie Evropa 2020
 • Zvláštní zpráva č. 13/2018: Boj proti radikalizaci vedoucí k terorismu: Komise zohlednila potřeby členských států, avšak v koordinaci a hodnocení se vyskytovaly určité nedostatky
 • Zvláštní zpráva č. 14/2018: Střediska excelence EU v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti: je třeba dalšího pokroku
 • Zvláštní zpráva č. 15/2018: Posilování kapacity interních bezpečnostních sil v Nigeru a Mali: pouze omezený a pomalý pokrok
 • Zvláštní zpráva č. 16/2018: Přezkum právních předpisů EU ex post: dobře nastavený, ale neúplný systém
 • Zvláštní zpráva č. 17/2018: Opatření Komise a členských států v posledních letech programů v období 2007–2013 řešila otázku nízkého čerpání prostředků, ale málo se zaměřovala na výsledky
 • Zvláštní zpráva č. 18/2018: Je naplňován hlavní cíl preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu?
 • Zvláštní zpráva č. 19/2018: Vysokorychlostní železnice v Evropě: neúčinný a nesouvislý systém jako důsledek neexistence celoevropské sítě
 • Zvláštní zpráva č. 20/2018: Africká struktura pro mír a bezpečnost: nutnost změnit zaměření podpory EU
 • Zvláštní zpráva č. 21/2018: Výběr a monitorování projektů EFRR a ESF v programovém období 2014–2020 se stále zaměřují převážně na výstupy
 • Zvláštní zpráva č. 22/2018: Mobilita v programu Erasmus+: miliony účastníků a různorodá evropská přidaná hodnota, avšak je třeba dále zlepšovat měření výkonnosti
 • Zvláštní zpráva č. 23/2018: Znečištění ovzduší: naše zdraví stále není dostatečně chráněno
 • Zvláštní zpráva č. 24/2018: Prokázání zachycování a ukládání uhlíku a inovačních obnovitelných zdrojů energie v EU v komerčním měřítku: zamýšlený pokrok nebyl v posledním desetiletí dosažen
 • Zvláštní zpráva č. 25/2018: Směrnice o povodních: při vyhodnocování rizik bylo dosaženo pokroku, zatímco plánování a provádění vyžadují zlepšení
 • Zvláštní zpráva č. 26/2018: Řada zpoždění s realizací celních informačních systémů: kde se stala chyba?
 • Zvláštní zpráva č. 27/2018: Nástroj pro uprchlíky v Turecku: užitečná podpora, kterou je však třeba zlepšit, aby se lépe zhodnotily prostředky
 • Zvláštní zpráva č. 28/2018: Většina zjednodušujících opatření v programu Horizont 2020 usnadnila příjemcům situaci, ale stále existují příležitosti ke zlepšení
 • Zvláštní zpráva č. 29/2018: Orgán EIOPA významně přispěl k dohledu a stabilitě v odvětví pojišťovnictví, významné výzvy však přetrvávají
 • Zvláštní zpráva č. 30/2018: Cestující v EU mají ucelená práva, ale musejí za ně i nadále bojovat
 • Zvláštní zpráva č. 31/2018: Dobré životní podmínky zvířat v EU: překonávání rozporu mezi ambiciózními cíli a praktickou realizací
 • Zvláštní zpráva č. 32/2018: Nouzový svěřenský fond EU pro Afriku: je pružný, ale není dostatečně zacílený
 • Zvláštní zpráva č. 33/2018: Desertifikace v EU: boj s touto rostoucí hrozbou vyžaduje více opatření
 • Zvláštní zpráva č. 34/2018: Kancelářské prostory orgánů EU – několik dobrých postupů řízení, ale také řada nedostatků
 • Zvláštní zpráva č. 35/2018: Transparentnost prostředků EU prováděných nevládními organizacemi: je zapotřebí větší úsilí

Výroční zprávy a specifické výroční zprávy

 • Výroční zpráva o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2017
 • Výroční zpráva o činnostech financovaných z osmého, devátého, desátého a jedenáctého Evropského rozvojového fondu (ERF) za rozpočtový rok 2017
 • Výroční zpráva o 41 agenturách EU za rozpočtový rok 2017
 • Shrnutí výsledků ročního auditu Účetního dvora za rok 2017 týkajícího se evropských společných podniků pro výzkum
 • Zpráva o ověření roční účetní závěrky evropských škol za rozpočtový rok 2017
 • Zpráva o podmíněných závazcích vyplývajících z toho, jak Jednotný výbor pro řešení krizí, Rada a Komise plnily své úkoly podle nařízení č. 806/2014, za rozpočtový rok 2017

Stanoviska

 • Stanovisko č. 1/2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 2. května 2018 o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
 • Stanovisko č. 2/2018: Otázky auditu a vyvozování odpovědnosti v souvislosti s návrhem ze dne 6. prosince 2017 na zřízení Evropského měnového fondu začleněného do právního rámce Unie
 • Stanovisko č. 3/2018 týkající se návrhu nařízení Rady o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond
 • Stanovisko č. 4/2018 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie
 • Stanovisko č. 5/2018 k návrhu Komise týkajícímu se nového systému vlastních zdrojů Evropské unie
 • Stanovisko č. 6/2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
 • Stanovisko č. 7/2018 k návrhům nařízení týkajících se společné zemědělské politiky na období po roce 2020, které předložila Komise
 • Stanovisko č. 8/2018 k návrhu Komise ze dne 23. května 2018, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF
 • Stanovisko č. 9/2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům
 • Stanovisko č. 10/2018 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

Zprávy založené na přezkumu

 • Informační dokument: Budoucnost financí EU: reforma fungování rozpočtu EU
 • Informační dokument: Budoucnost společné zemědělské politiky
 • Informační dokument: Příspěvek ke zjednodušení programu EU pro výzkum v období po programu Horizont 2020
 • Informační dokument: Integrace migrantů ze zemí mimo EU
 • Informační dokument: Zjednodušení provádění politiky soudržnosti po roce 2020
 • Informační dokument: Návrh Komise týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–2027
 • Situační zpráva: Uplatňování právních předpisů EU: povinnosti Evropské komise v oblasti dohledu podle čl. 17 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii
 • Situační zpráva: Na cestě k úspěšnému odvětví dopravy v EU: výzvy k řešení
 • Rychlý přezkum: Proplácení DPH v oblasti „soudržnosti“ – neoptimální způsob využívání prostředků EU náchylný k chybám

Zprávy o připravovaném auditu

 • Dobré životní podmínky zvířat v EU
 • Bezpečnost potravin v EU
 • Výroba elektřiny z větru a sluneční fotovoltaické energie v EU
 • Ekologické potraviny v EU
 • Příspěvek Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) k dohledu a finanční stabilitě v pojišťovnictví
 • Nástroj pro uprchlíky v Turecku
 • Přeshraniční zdravotní péče v EU
 • Konzultace veřejnosti při tvorbě právních předpisů EU
 • Desertifikace v EU
 • Výběr DPH a cla v přeshraničním elektronickém obchodě
 • Fond evropské pomoci nejchudším osobám
 • Prosazování politiky EU v oblasti hospodářské soutěže

Kontakt

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Lucemburk
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1
Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Mnoho doplňujících informací o Evropské unii je k dispozici na internetu.
Můžete se s nimi seznámit na portálu Europa (http://europa.eu).

Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2019

PDF ISBN 978-92-847-1846-7 ISSN 2315-3881 doi:10.2865/426276 QJ-AA-19-001-CS-N
HTML ISBN 978-92-847-1833-7 ISSN 2315-3881 doi:10.2865/271458 QJ-AA-19-001-CS-Q

© Evropská unie, 2019.
Reprodukce povolena s uvedením zdroje.

K jakémukoli použití či reprodukci následujících fotografií je nutno získat povolení přímo od držitelů autorských práv:
Str. 30, © Francouzský červený kříž
Str. 31, © Evropská agentura pro léčivé přípravky

U následujících fotografií je povolena reprodukce pod podmínkou uvedení držitele autorských práv, zdroje a jména fotografů či architektů:
Str. 1, 5, 12, 13, 14, 24, 28, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, © EU / Evropský účetní dvůr
Str. 9, © EU / Evropský účetní dvůr, Journal
Str. 20, zleva doprava a seshora dolů:
* © EU / Evropský parlament
* © EU, 2005 / audiovizuální služba Evropské komise / Alain Schroeder
* © EU, 2010 / Carlos Juan
* © EU, 2008 / Evropský parlament
* © EU, 2013 / AFP / Ronny Hartmann
* © EU, 2016 / Yasin Akgul
* © EU, 2017 / Mauro Bottaro
* © EU, 2017 / Frank Molter
* © EU, 2017 / Mauro Bottaro
Str. 22, © EU, 2008 / Evropský parlament
Str. 23, © EU / Eurostat – GISCO, 2/2018, zdrojové údaje: © EuroGeographics © GŘ MOVE
Str. 25, © EU / Eurostat – GISCO, 3/2019, správní hranice: © EuroGeographics © OSN-FAO © Geonames
Str. 35, © EU, 2008 / Laurent Chamussy
Str. 66 a 67, © EU / Evropský účetní dvůr, architekti budov: Paul Noël (1988) a Jim Clemes (2004 a 2013).

Tato publikace je k dispozici ve 23 jazycích v tomto formátu:

PDF
PDF General Report

OBRAŤTE SE NA EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: https://europa.eu/european-union/contact_cs

Telefonicky nebo e-mailem
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete se na ni obrátit:

 • prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří operátoři mohou tento hovor účtovat),
 • na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo
 • e-mailem prostřednictvím internetové stránky: https://europa.eu/european-union/contact_cs

VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O EU

On-line
Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné na internetových stránkách Europa na adrese: https://europa.eu/european-union/index_cs

Publikace EU
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo objednat prostřednictvím internetových stránek EU Bookshop na adrese: http://publications.europa.eu/eubookshop. Chcete-li obdržet více než jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct nebo na místní informační střediska (viz https://europa.eu/european-union/contact_cs)

Právo EU a související dokumenty
Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1951 ve všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex na adrese: http://eur-lex.europa.eu

Veřejně přístupná data od EU
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp) umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.