Den Europæiske Revisionsret 2018 Aktivitetsrapport

Cover image

Den Europæiske Revisionsret

Hvem vi er

Den Europæiske Revisionsret er Den Europæiske Unions eksterne revisor.

Den blev oprettet i 1977 og er en af EU's syv institutioner.

Vi har til huse i Luxembourg og beskæftiger ca. 900 personer fra alle EU's medlemsstater som revisorer, støttepersonale og administrativt personale.

Vores kollegium består af ét medlem fra hver EU-medlemsstat.

Hvad vi gør

Vores revisorer kontrollerer, at EU fører et godt regnskab og anvender sine finansielle regler korrekt, og at dets politikker og programmer opfylder de tilsigtede mål og giver valuta for pengene.

Gennem vores arbejde medvirker vi til at forbedre EU's økonomiske forvaltning og fremme ansvarlighed og gennemsigtighed. Vi advarer om risici, giver sikkerhed, påpeger mangler og succeser og yder vejledning til EU's politiske beslutningstagere og lovgivere.

Vi fremlægger vores bemærkninger og anbefalinger for Europa-Parlamentet, EU-Rådet og de nationale regeringer og parlamenter såvel som den brede offentlighed.

Medlemmerne af Den Europæiske Revisionsret pr. 1. maj 2018


Formandens forord

Kære læser

Vores strategi for 2018-2020 sigter mod at fremme borgernes tillid til Den Europæiske Union gennem uafhængig revision. Vi fokuserer på at vurdere EU-foranstaltningernes performance, at formidle vores budskaber klart til vores målgrupper og at øge værdien af vores arbejde for vores interessenter.

Denne aktivitetsrapport giver et overblik over vores arbejde i 2018, hvor vi offentliggjorde et rekordhøjt antal særberetninger, analyser og udtalelser. Den indeholder også oplysninger om vores personale, vores forvaltning og vores finanser.

I vores beretninger giver vi en upartisk vurdering af forskellige EU-politikker og -programmer og af, hvor godt EU's midler forvaltes både i og uden for Unionen. Vi kontrollerer, om EU-udgifterne er i overensstemmelse med reglerne, og om EU's politikker og programmer giver valuta for pengene.

Vi ser frem til at samarbejde med det nye Europa-Parlament og den nye Kommission om yderligere at forbedre Unionens økonomiske forvaltning og sikre, at EU leverer resultater.

Ser vi fremad, viser denne rapport vores vilje til at blive ved med at ændre vores organisation for at "fremtidssikre" den og fortsat være på forkant med udviklingen inden for revision i den offentlige sektor.

Klaus-Heiner LEHNE
Formand

2018 i ét blik

Vores aktiviteter

Strategi

Fremskridt med hensyn til at
opfylde vores strategiske mål

2018 var det første år under vores aktuelle strategi, som dækker perioden til og med 2020. Vi har følgende strategiske mål for disse tre år:

 • at forbedre merværdien af revisionserklæringen set i lyset af EU's økonomiske forvaltning i dag
 • at sætte øget fokus på EU-foranstaltningernes performanceaspekter
 • at formidle klare budskaber til vores målgrupper.

Vi har også vedtaget, at vi vil tilpasse vores struktur til vores produkter.

Med henblik på at omsætte strategien i praksis har vi vedtaget en handlingsplan, som skal hjælpe os til fortsat at være på forkant med udviklingen inden for revision i den offentlige sektor. Alle planens handlinger var under udførelse ved udgangen af 2018. Vi har allerede bestilt en uafhængig peerevaluering af strategiens gennemførelse, og den skal efter planen færdiggøres i slutningen af 2019 - jf. kapitlet Vores ansvarlighed.

I fokus - Formidling af vores produkter

Klare budskaber til vores
målgrupper

Kommunikation er afgørende for, at vi kan opfylde vores strategiske mål om at formidle klare budskaber til vores målgrupper: politiske myndigheder i EU og medlemsstaterne med ansvar for kontrol og forvaltning af EU-politikker og -programmer, overordnede revisionsorganer i den offentlige sektor, erhvervs- og industrisammenslutninger, akademikere og sidst, men ikke mindst, den brede offentlighed - vores vigtigste interessent.

I 2018 oplevede vi en stærkt stigende medieopmærksomhed omkring vores arbejde. Der var særlig stor dækning af vores særberetninger, som også i stigende grad blev drøftet både i de nationale og i de EU-fokuserede medier - jf. kapitlet Medietilstedeværelse.

Nye og bedre kommunikationsprodukter

Orienteringer om kommende revisioner
Et smugkig på igangværende
revisionsarbejde

I anden halvdel af 2017 indledte vi et pilotprojekt, der havde til formål at informere offentligheden om kommende og netop påbegyndte revisionsopgaver.

I 2018 udsendte vi 12 orienteringer om kommende revisioner (tidligere kaldet baggrundspapirer). De er tænkt som en informationskilde for personer med interesse i de politikker eller programmer, der revideres. Oplysningerne er baseret på det forberedende arbejde, der er udført før en igangværende revisionsopgave.

Disse orienteringer om kommende revisioner bidrog til vores stabile og afbalancerede produktion af publikationer: I 2018 var der for første gang ingen måneder uden en publikation fra Revisionsretten. Vi vil fortsætte med at offentliggøre sådanne orienteringer i 2019.

Journal
Et vindue til vores institution

Mens vores revisionsberetninger præsenterer revisionsresultater og anbefalinger til forbedring af EU's økonomiske forvaltning, fokuserer vores journal på, hvordan vi udfører vores arbejde, og på de mennesker, der udarbejder vores beretninger på forskellige områder.

Vi har for nylig givet journalen et nyt udseende og konsolideret dens emnevalg. Hvert nummer har nu et specifikt overordnet tema.

I 2018 stillede journalen bl.a. skarpt på EU's førtiltrædelsesstøtte, på finansiering og revision af Parlamentet, på EU's finansielle og økonomiske styring, på vores særberetninger, arbejdsprogram og internationale samarbejde samt på fremsynsaktiviteter til "fremtidssikring" af vores institution.

Downloads

Revision

Større fokus
på performance

Vi udfører forskellige typer revisioner på de forskellige områder i EU-budgettet:

 • Forvaltningsrevisioner vedrørende effektivitet, produktivitet og sparsommelighed i EU's politikker og programmer. Disse value-for-money-revisioner fokuserer på specifikke forvaltnings- eller budgetspørgsmål. Vi udvælger og udformer disse revisionsopgaver under hensyntagen til de risici, der knytter sig til resultatopnåelse eller regeloverholdelse, de pågældende indtægters eller udgifters omfang samt den politiske og offentlige interesse.
 • Finansielle og juridisk-kritiske revisioner vedrørende årsregnskabets rigtighed og de underliggende monetære transaktioners lovlighed og formelle rigtighed - navnlig revisionen med henblik på revisionserklæringen - samt vurderinger af, om systemerne inden for specifikke budgetområder overholder reglerne. Vi udtager vores stikprøver tilfældigt, så hver eneste anvendt euro har samme chance for at blive revideret.

Vores revisioner fokuserer på emner, der afspejler de spørgsmål, som EU har arbejdet med, f.eks. bæredygtig og miljøvenlig anvendelse af naturressourcer, vækst og inklusion, udfordringerne ved migration og global udvikling, det indre marked og bankunionen samt sikring af et ansvarligt og effektivt EU.

På grundlag af de beviser, vi indsamler under vores revisionsarbejde, giver vores beretninger klare konklusioner om opfyldelsen af EU's politikmål og om status vedrørende EU's budgetregnskabsføring og økonomiske forvaltning. Dette gør det muligt for os at fremsætte praktiske og omkostningseffektive anbefalinger.

Vi udfører vores revisioner i overensstemmelse med de internationalt anerkendte regnskabsstandarder, der anvendes i den offentlige sektor. Vores revisionsarbejde omfatter følgende trin:

Planlægning af arbejdet

Revisionsprioriteterne fokuserer
på EU's centrale spørgsmål

Vores arbejdsprogram vedtages på årsbasis af medlemmerne.

Vores formand, Klaus-Heiner Lehne, præsenterede i januar 2018 vores 2018-arbejdsprogram for Europa-Parlamentets Udvalgsformandskonference som led i den årlige høring af vores interessenter og opfordrede alle Europa-Parlamentets udvalg til at foreslå potentielle revisionsemner med henblik på vores arbejdsprogram for 2019.

I oktober 2018 offentliggjorde vi vores 2019-arbejdsprogram - det første under den nye strategi - som fastsætter vores revisionsprioriteter og giver oplysninger om de 36 beretninger og analysebaserede produkter, som vi agter at offentliggøre i løbet af året. De beskrevne opgaver dækker, i hvert fald delvis, 29 af de 69 forslag (42 %), vi modtog fra Parlamentet (2017: 32 %).

Med henblik på at fastslå, om EU leverer, hvad det har lovet, vil vi i vores revisioner fortsat fokusere på centrale spørgsmål såsom bæredygtig anvendelse af naturressourcer, vækst og inklusion, migration, sikkerhed og global udvikling, det indre marked samt et ansvarligt og effektivt EU.

Revision på stedet

3 761 dages revision i og
uden for EU

Vi udfører hovedparten af vores revisionsarbejde i vores hovedsæde i Luxembourg.

Men vores revisorer aflægger også mange besøg hos Europa-Kommissionen - den vigtigste reviderede enhed - og andre EU-institutioner, -agenturer og -organer, hos EU-delegationer, hos nationale, regionale og lokale myndigheder i medlemsstaterne samt hos internationale organisationer, der forvalter EU-midler.

Vi foretager også kontrol på stedet hos modtagere af EU-midler både i og uden for Unionen. Ved disse kontrolbesøg følger vi revisionssporet og indhenter direkte revisionsbevis fra dem, der er involveret i forvaltningen af EU's politikker og programmer samt i inkasseringen og udbetalingen af EU-midler, og fra de endelige modtagere af midlerne.

Hyppigheden og intensiteten af vores revisionsarbejde i de individuelle medlemsstater og modtagerlande afhænger af, hvilken type revisioner vi udfører. I 2018 brugte vores revisorer 3 761 dage (2017: 3 670 dage) på at revidere på stedet - både i og uden for EU.

Vores revisionshold består normalt af to eller tre revisorer, og vores revisionsbesøg kan vare fra nogle få dage til et par uger. Vores kontroller på stedet i EU foretages ofte med deltagelse af den berørte medlemsstats overordnede revisionsorgan.

Derudover tilbragte vores revisorer 2 723 dage (2017: 2 300 dage) i EU-institutionerne i Bruxelles og Luxembourg samt i de decentrale agenturer og organer rundt omkring i EU, internationale organisationer, f.eks. FN eller OECD, og private revisionsfirmaer. Vi gør i stigende grad brug af videokonferencer og anden informationsteknologi såsom sikker udveksling af data og dokumenter til at indhente og validere vores revisionsbevis.

Dage brugt på revisionsbesøg i medlemsstater og lande uden for EU i 2018

Note: Tallene er afrundede, og der kan derfor være afvigelser i totalerne.

Bekæmpelse af svig rettet mod EU-budgettet

Ni sager med mistanke om svig

Vi samarbejder tæt med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) om at bekæmpe svig rettet mod EU-budgettet. Vi meddeler OLAF enhver mistanke om svig, korruption eller anden ulovlig aktivitet til skade for EU's finansielle interesser, som vi opdager under vores revisionsarbejde. Derefter er det OLAF, der følger op på sagerne, afgør, om de skal efterforskes, og samarbejder med medlemsstaternes myndigheder i det fornødne omfang.

Selv om vores revisioner ikke er specifikt udformet med henblik på at søge efter svig, støder vi på en række sager, hvor vi får mistanke om, at der kan være foregået uregelmæssigheder eller svig. I løbet af 2018 sendte vi OLAF ni sådanne sager med mistanke om svig (2017: 13 sager), som vi havde konstateret under vores revisionsarbejde.

I vores årsberetninger om EU-budgettet giver vi yderligere oplysninger om karakteren af de sager med mistanke om svig, som vi sender til OLAF - og om de inddrivelser, som OLAF anbefaler i forbindelse med disse sager.

Publikationer

Et rekordhøjt antal publikationer
i 2018

Vores revisionsberetninger, analyser og udtalelser er et afgørende led i EU's ansvarskæde. De gør det lettere for Europa-Parlamentet og EU-Rådet at overvåge og kontrollere opfyldelsen af EU's politikmål og at stille de ansvarlige for forvaltningen af EU's budget til regnskab - navnlig i forbindelse med den årlige dechargeprocedure. Det er primært Europa-Kommissionen, men også de andre EU-institutioner og -organer. Også nationale, regionale og lokale myndigheder i medlemsstaterne spiller en stor rolle på områderne med delt forvaltning, såsom landbrugs- og samhørighedsudgifterne, der tegner sig for størstedelen af EU-budgettet.

Antal særberetninger og analysebaserede publikationer (2015 til 2018)

Vores portefølje af publikationer omfatter:

Særberetninger og årsberetninger:
 • særberetninger, hvori der redegøres for resultaterne af udvalgte revisioner vedrørende specifikke udgifts- eller politikområder eller budget- eller forvaltningsspørgsmål
 • årsberetninger, som navnlig indeholder resultaterne af finansiel og juridisk-kritisk revision vedrørende Den Europæiske Unions budget og de europæiske udviklingsfonde, men også vedrørende budgetforvaltning og performance
 • særlige årsberetninger om EU's agenturer, decentrale organer og fællesforetagender, som offentliggøres særskilt
Udtalelser og revisionsbaserede publikationer:
 • udtalelser om ny eller ajourført lovgivning med væsentlig indvirkning på den økonomiske forvaltning - de kan være obligatoriske i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) eller afgives på begæring fra en anden institution eller på vores eget initiativ
 • briefingpapirer, som beskriver og analyserer politik eller forvaltning med fokus på specifikke emner
 • horisontale analyser, som minder om briefingpapirer, men har fokus på komplekse, omfattende politikområder eller forvaltningsspørgsmål, ofte med et tværgående perspektiv
 • kortfattede sagsgennemgange, som fastslår kendsgerninger vedrørende meget afgrænsede specifikke spørgsmål eller problemer og, om fornødent, kan indeholde en analyse, der letter forståelsen af disse kendsgerninger.

Hertil kommer, at vores orienteringer om kommende revisioner giver baggrundsoplysninger om kommende eller igangværende revisionsopgaver - jf. kapitlet I fokus - Formidling af vores produkter.

Alle vores publikationer kan fås på vores websted (eca.europa.eu), og der er en liste over dem sidst i denne rapport.

Særberetninger

Særberetningerne fokuserer på at
vurdere EU-foranstaltningernes
performance

I overensstemmelse med vores strategi for 2018-2020 har vi sat større fokus på at vurdere performance for at sikre, at EU-borgerne får valuta for deres penge. I 2018 offentliggjorde vi 35 særberetninger (2017: 28 særberetninger), som vedrører forskellige dele af EU-udgifterne og omhandler udfordringer, som EU står over for, bl.a. i forbindelse med luftforurening, højhastighedstog, faciliteten for flygtninge i Tyrkiet, banktilsyn og NGO-finansiering.

I disse særberetninger undersøger vi, om målene for udvalgte EU-politikker og -programmer er opfyldt, om resultaterne er opnået på en effektiv og produktiv måde, og om EU-finansieringen har tilført merværdi - dvs. om den har leveret mere, end der kunne være opnået udelukkende med foranstaltninger på nationalt niveau. Vi fremsætter også anbefalinger med hensyn til at spare penge, arbejde bedre, undgå spild og opfylde de politiske mål mere omkostningseffektivt. Vi vil her fremhæve to af vores særberetninger fra 2018 om henholdsvis højhastighedstog i EU og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet.

I overensstemmelse med EU's finansforordning bestræber vi os på at udarbejde vores særberetninger inden for 13 måneder.

Særberetning i fokus
Et europæisk højhastighedsjernbanenet: ikke en realitet, men et ineffektivt kludetæppe

For passagererne er der mange fordele ved højhastighedstog. Det er en behagelig, sikker, fleksibel og miljømæssigt bæredygtig transportform. Sikring af bedre forbindelser mellem EU's regioner styrker desuden regionernes konkurrenceevne og bidrager til den europæiske integration ved at bringe mennesker tættere sammen.

Vi anlagde passagerens synsvinkel i vores revision og analyserede de forskellige forbindelser, rejsetider og priser for forretnings- og fritidsrejsende. Vi undersøgte også, om de EU-medfinansierede investeringer i højhastighedslinjer var effektive og omkostningseffektive, godt gennemtænkt og planlagt.

Revisorerne besøgte Omfattet periode: 2000 til 2017
10 højhastigheds-linjer 4 grænse-overskridende forbindelser
30 projekter Over 5 000 km jernbane

Vi konkluderede, at det europæiske højhastighedsjernbanenet stadig er et ineffektivt kludetæppe af dårligt forbundne nationale linjer. Der mangler en realistisk, langsigtet plan for forbindelse af de forskellige dele af EU's eksisterende net, medlemsstaterne har det ikke som en prioritet at anlægge højhastighedslinjer, der krydser de nationale grænser, og Europa-Kommissionen har ingen beføjelser til at tvinge dem til det. Denne situation betyder, at EU-medfinansiering af højhastighedslinjer har lav merværdi. Men der er også godt nyt: Antallet af passagerer, der bruger højhastighedstog i Europa, stiger støt, fra ca. 15 milliarder passagerkilometer i 1990 til over 124 milliarder i 2016.

Vi præsenterede beretningen for Europa-Parlamentets Transportudvalg og Budgetkontroludvalg såvel som for EU-Rådet. Begge institutioner hilste beretningen velkommen og støttede vores konklusioner. Vi forelagde den også for en række nationale myndigheder og overordnede revisionsorganer samt for forskere, erhvervsinteressenter og pressen.

Beretningen fik betydelig pressedækning i hele EU, navnlig i Spanien og Tyskland og i de EU-fokuserede og finansielle medier, og skabte stor interesse på de sociale medier.

ES - El cinco días: Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE

DE - Die Zeit: Bahnlinien: Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam

IT - La Repubblica: Alta velocità nell'Ue, la Corte dei Conti europea boccia la rete

UK - Financial Times: Bloc criticised over high-speed rail strategy

Særberetning i fokus
Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet: Støtten er nyttig, men bør forbedres for at give mere valuta for pengene

Tyrkiet har den største flygtningebefolkning i verden: næsten 4 millioner mennesker. Blandt disse er der omkring 3,5 millioner syrere, hvoraf de fleste bor uden for flygtningelejrene. Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet støtter humanitær og ikkehumanitær bistand til flygtningene og deres værtssamfund med et budget på i alt 6 milliarder euro fra EU og medlemsstaterne. Den politiske aftale forpligter også Tyrkiet til at sætte en stopper for irregulær migration fra Tyrkiet til EU.

Revisorerne besøgte Omfattet periode: Januar 2016 til marts 2018
10 humanitære projekter vedrørende basale behov, beskyttelse, sundhed og uddannelse 33 % af kontraktbeløbet vedrørende humanitær bistand (458 millioner euro) Gennemførelses-partnere, f.eks. FN-agenturer og internationale NGO'er

Vi konkluderede, at faciliteten havde sikret en hurtig reaktion på krisen. De humanitære projekter hjalp med at opfylde flygtningenes grundlæggende behov, men de gav ikke altid den forventede valuta for pengene, og facilitetens mål om effektiv koordinering af støtten blev ikke altid nået. Alle de reviderede humanitære projekter gav nyttig støtte til flygtningene. Det sociale krisesikkerhedsnet ydede f.eks. kontantbaseret bistand til 1,3 millioner flygtninge. Men halvdelen af projekterne havde endnu ikke opnået de forventede udfald - dvs. en varig, positiv effekt, der kunne opretholdes uden yderligere finansiel støtte - og ni ud af ti måtte forlænges.

De udfordrende arbejdsforhold var den vigtigste af de faktorer, som hindrede en rettidig gennemførelse af en række NGO-projekter. Kommissionen havde indført passende foranstaltninger til at overvåge projekterne, men de tyrkiske myndigheders afvisning af at give adgang til data om modtagerne under de to projekter med kontant bistand i vores stikprøve - til en samlet værdi af 1,1 milliard euro - forhindrede Kommissionen og vores revisorer i at følge modtagerne fra registrering til betaling.

Vi præsenterede beretningen på et fælles møde i Europa-Parlamentets Udviklingsudvalg, Udenrigsudvalg og Budgetkontroludvalg og derefter for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Den blev også præsenteret for Rådets Gruppe vedrørende Udvidelse og Lande, der Forhandler om Tiltrædelse af EU, samt for pressen.

Beretningen vakte betydelig interesse i medierne, navnlig i Tyskland, men også i Danmark, Østrig, Benelux og Middelhavslandene såvel som i de EU-fokuserede medier.

DE - Der Spiegel: Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU-Flüchtlingshilfe

FR - EurActiv: La Cour des comptes plutôt satisfaite de l’aide aux réfugiés en Turquie

ES - Euronews: Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados

UK - EU Observer: EU unable to fully trace €1 bn spent on refugees in Turkey

Årsberetninger

Årsberetningen om EU-budgettet for 2017
Godkendt regnskab, blank erklæring om indtægterne,
erklæring med forbehold om udgifterne

Hvert år reviderer vi EU-budgettets indtægter og udgifter og undersøger, om årsregnskabet er rigtigt, og om indtægts- og udgiftstransaktionerne på EU- og medlemsstatsniveau er i overensstemmelse med de finansielle regler. Desuden vurderer vi specifikt hvert enkelt af de store områder i EU-budgettet baseret på udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020 og giver oplysninger om budgetforvaltningen og den økonomiske forvaltning samt om en række performanceaspekter. Vi udfører også en analyse for at finde årsagerne til, at der er opstået fejl, fremsætter anbefalinger til forbedringer og undersøger, om og hvordan vores tidligere anbefalinger er blevet gennemført.

Med henblik på vores seneste årsberetning om EU-budgettet - beretningen for regnskabsåret 2017 - udvalgte og undersøgte vores revisorer ca. 700 betalinger, som var afholdt til støttemodtagere på samtlige udgiftsområder og havde en samlet værdi på ca. 100 milliarder euro. Det betyder, at vi vurderede ca. 700 forskellige tilfælde, hvor der var anvendt EU-midler til at yde støtte til centrale infrastrukturprojekter, SMV'er, forskningsorganisationer, landbrugere, studerende i EU-medlemsstater eller støttemodtagere i lande uden for EU.

Centrale oplysninger
EU's udgifter i 2017 137,4 milliarder euro
Revideret beløb 100,2 milliarde euro (703 betalingstransaktioner)
Regnskaberne Retvisende - godkendt som rigtige
Indtægterne Lovlige og formelt rigtige - blank erklæring
Udgifter Lovlige og formelt rigtige, undtagen omkostningsgodtgørelser - erklæring med forbehold (i stedet for afkræftende erklæring)
Faldet i de anslåede fejlforekomster
fortsætter

Dette omfattende arbejde danner grundlag for vores revisionserklæring, som vi i overensstemmelse med vores mandat i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal afgive til Europa-Parlamentet og Rådet. Ligesom i de foregående år afgav vi en "blank erklæring" om regnskaberne og om EU's indtægter. Desuden kunne vi for andet år i træk afgive en "erklæring med forbehold" (i stedet for en "afkræftende erklæring") om EU's udgifter.

En stor del af de 2017-udgifter, som blev revideret, var ikke væsentlig fejlbehæftede. Den anslåede fejlforekomst i betalingerne var faldet til 2,4 % i 2017 fra 3,1 % i 2016 og 3,8 % i 2015.

Anslåede fejlforekomster på EU's udgiftsområder (2015 til 2017)
Starten på Parlamentets
dechargeprocedure

Offentliggørelsen af vores årsberetning markerer starten på dechargeproceduren, hvor Parlamentet som EU-medlovgiver og -budgetmyndighed efter henstilling fra Rådet afgør, om Kommissionen og andre organer har forvaltet EU-budgettet tilfredsstillende, og i bekræftende fald meddeler dem "decharge".

Vi præsenterede vores årsberetning for Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) den 4. oktober, hvor den blev offentliggjort, og efterfølgende også for Parlamentets plenarforsamling, for Rådet (økonomi og finans) og for medlemsstaternes parlamenter og nationale myndigheder.

Vores formand, Klaus-Heiner Lehne, og medlemmet Lazaros S. Lazarou præsenterer vores årsberetning for Europa-Parlamentets plenarforsamling, november 2018, Strasbourg.

En ny tilgang med sigte på en
attestationsopgave

Som beskrevet i vores strategi for 2018-2020 tog vi de første skridt i retning af at ændre vores tilgang til revisionen med henblik på revisionserklæringen. Med hensyn til samhørighedsudgifterne vurderede vi kontrol- og sikkerhedsrammen for 2014-2020 og pålideligheden af Kommissionens oplysninger om formel rigtighed. Dette var det første skridt i retning af at gennemføre revisionen med henblik på revisionserklæringen som en attestationsopgave.

Det overordnede mål med den ændrede tilgang og overgangen til en attestationsopgave er at tage mere hensyn til de forskellige lag af intern kontrol, som Europa-Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder anvender i forbindelse med forvaltningen af EU-udgifterne. Denne tilgang viser klarere, hvor der er vedvarende mangler, både i Europa-Kommissionen og i medlemsstaterne, og hjælper os dermed til at fremme ansvarlighed og yderligere forbedre forvaltningen af EU's finanser. Vi vil kun anvende denne tilgang på områder, hvor de nødvendige betingelser, som er beskrevet i de internationale revisionsstandarder, er opfyldt.

Årsberetningen om de europæiske udviklingsfonde
Afkræftende erklæring om
betalingerne

De europæiske udviklingsfonde (EUF'erne) yder EU-bistand til udviklingssamarbejde med staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og de oversøiske lande og territorier. De finansieres af EU-medlemsstaterne og forvaltes uden for EU's almindelige budget af Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank.

Centrale oplysninger om vores EUF-revisionserklæring vises nedenfor.

Centrale oplysninger
EUF-budgettet for 2017 4,4 milliarder euro
Revideret beløb 3,5 milliarder euro
Regnskaberne Retvisende - godkendt som rigtige
Indtægterne Lovlige og formelt rigtige - blank erklæring
Udgifter Væsentlig fejlbehæftede - afkræftende erklæring

Særlige årsberetninger

Agenturer og andre organer
Blank erklæring for samtlige EU-
agenturer på nær ét

EU-agenturerne er placeret rundt om i Europa og har omkring 11 000 ansatte. Deres samlede 2017-budget med undtagelse af Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) beløb sig til 3,5 milliarder euro, hvilket svarer til omkring 2,7 % af det samlede EU-budget. SRB's budget for 2017 var på 6,6 milliarder euro, finansieret af bidrag fra kreditinstitutter.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
i London. Agenturet flytter til Amsterdam.

Ny tilgang: Én beretning om 41 EU-agenturer

I 2018 bestemte vi os for at præsentere resultaterne af vores finansielle revision vedrørende EU-agenturerne på en mere brugervenlig måde. Vi afgav som tidligere en revisionserklæring for hvert agentur, men udsendte en samlet årsberetning om dem alle sammen og et sammenfattende dokument med titlen "Revisionen af EU's agenturer - kort fortalt". Som hvert år offentliggjorde vi også vores årsberetninger om Europaskolerne og om SRB's, Kommissionens og Rådets eventualforpligtelser.

Agenturernes placering i medlemsstaterne

* Efter Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade EU besluttede Rådet at flytte EMA og EBA til henholdsvis Amsterdam og Paris i 2019.

Hovedkonklusioner

Vores revision af agenturerne vedrørende det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2017, bekræftede samlet set de positive resultater fra de foregående år. Vi afgav:

 • for samtlige agenturer blanke erklæringer (uden forbehold) om regnskabernes rigtighed
 • for samtlige agenturer blanke erklæringer (uden forbehold) om lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne
 • for samtlige agenturer blanke erklæringer (uden forbehold) om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskaberne; for Det Europæiske Asylstøttekontor afgav vi dog en afkræftende erklæring på grundlag af en række konstaterede forhold.
Fællesforetagender
Blank erklæring for samtlige EU-
fællesforetagender inden for forskning på
nær ét

Fællesforetagender er EU's offentlig-private partnerskaber med erhvervsinteressenter, forskningsgrupper og medlemsstater og spiller en vigtig rolle i forbindelse med gennemførelsen af særlige aspekter af EU's forskningspolitik. Europa-Kommissionen er det offentlige medlem af fællesforetagenderne og repræsenterer EU. De private medlemmer er bl.a. forskellige partnere fra erhvervslivet og forskningsverdenen. Et af fællesforetagendernes vigtigste mål er at mobilisere bidrag fra de medlemmer, der kommer fra erhvervslivet og forskningsverdenen - på denne måde skaber fællesforetagenderne merværdi.

Hovedkonklusioner

 • Vi godkendte 2017-regnskaberne for samtlige EU's fællesforetagender som rigtige
 • Vi afgav blanke erklæringer om lovligheden og den formelle rigtighed af indtægts- og betalingstransaktionerne for syv fællesforetagender og afgav en erklæring med forbehold for fællesforetagendet for elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab, eftersom revisorerne konstaterede forhold, der i nogle tilfælde forhindrede den interne kontrol i at fungere effektivt.

Udtalelser

Vi bidrager også til at forbedre EU's økonomiske forvaltning ved at offentliggøre udtalelser om Kommissionens forslag til ny eller ændret lovgivning. EU-retten kræver, at vi afgiver udtalelser om foreslået lovgivning med væsentlig finansiel indvirkning. Udtalelserne bruges hovedsagelig af lovgivningsmyndighederne - Europa-Parlamentet og Rådet - i deres arbejde. Også andre institutioner kan bede os om udtalelser om bestemte emner, og endelig kan vi afgive udtalelser på eget initiativ.

I 2018 offentliggjorde vi ti udtalelser - et rekordhøjt antal - om forskellige dele af EU's forvaltning. De omhandlede hovedsagelig Kommissionens lovgivningsforslag vedrørende den næste FFR, f.eks. reformen af den fælles landbrugspolitik, men også effektiviteten af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og dets samarbejde med den fremtidige Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), forbindelsen mellem EU-støtte og retsstatsprincippet og beskyttelsen af whistleblowere.

I fokus - Udtalelse om reformen af den fælles landbrugspolitik
Den fælles landbrugspolitik bør være
grønnere, baseres strengt på resultater og
sikre mere ansvarlighed

Da Europa-Kommissionen offentliggjorde sit lovgivningsforslag vedrørende den nye fælles landbrugspolitik for perioden efter 2020, fremhævede den, at miljø- og klimamålsætninger ville få høj prioritet.

I vores udtalelse om reformen bemærkede vi imidlertid, at mange af de foreslåede politikmuligheder lignede den nuværende fælles landbrugspolitik. Navnlig var det hensigten, at størstedelen af budgettet fortsat skulle afholdes som direkte betalinger til landmænd baseret på det antal hektar, de ejer eller bruger. Vi konstaterede også, at dette instrument hverken sikrede den mest effektive støtte til en bæredygtig indkomst eller egnede sig til at adressere mange miljørelaterede forhold. Vi mente, at Kommissionens skøn over den fælles landbrugspolitiks bidrag til opfyldelsen af EU's målsætninger vedrørende klimaforandringer virkede urealistiske, og anbefalede at vedtage planer for den nye fælles landbrugspolitik, som er grønnere, er strengt resultatbaserede og sikrer mere ansvarlighed.

Ligesom i forbindelse med vores beretninger præsenterede vi udtalelsen for Europa-Parlamentets udvalg, navnlig Udvalget om Landbrug og Budgetkontroludvalget, for Rådet, for interessenter fra miljø- og landbrugssektorerne og for pressen.

Analysebaserede publikationer: horisontale analyser, briefingpapirer og kortfattede sagsgennemgange

Analytiske gennemgange af offentlige
oplysninger og vores eget arbejde
Horisontale analyser

I 2018 producerede vi to horisontale analyser. I den første, der handlede om at omsætte EU-retten i praksis, talte vi for at styrke Kommissionens tilsyn med medlemsstaternes anvendelse af EU-retten. Den anden handlede om mobilitet og transport, som vi anerkendte som en hjørnesten i europæisk integration. Vi var imidlertid bekymrede over manglen på investeringer, eftersom reducerede investeringer i transportinfrastruktur bremser moderniseringen af EU's transportnet.

Briefingpapirer

I 2018 udsendte vi seks briefingpapirer: fem om Kommissionens forslag vedrørende den kommende FFR og ét om integration af migranter i EU. Vores FFR-relaterede bemærkninger fokuserede navnlig på den foreslåede proces for fastsættelse af EU's udgiftsprioriteter, fleksibiliteten i EU-budgettet, performanceorienteringen og den administrative forenkling samt ansvarligheds- og revisionsordningerne.

Vi glædede os over Kommissionens bestræbelser på at modernisere EU-budgettet for perioden efter 2020, men vi fremhævede også adskillige potentielle risici, påpegede en række svagheder og foreslog specifikke forbedringer. Vi talte for, at det parlamentariske tilsyn bør baseres på solide ansvarlighedsordninger, og at Revisionsretten som hovedregel bør udpeges som ekstern revisor for alle organer, der er oprettet af EU.

Kortfattede sagsgennemgange

I 2018 udsendte vi en kortfattet sagsgennemgang om samhørighedsområdet, hvor vi bemærkede, at godtgørelsen af merværdiafgift (moms) er forbundet med risiko for fejl og ikke altid sikrer den bedst mulige anvendelse af EU-midler. Efter vores mening bør offentlige organer ikke længere få godtgjort moms i forbindelse med EU-medfinansierede udgifter i perioden efter 2020.

Vigtige begivenheder

Vi organiserede og deltog i en række begivenheder i løbet af 2018 for at udbrede vores holdninger til fremme af ansvarlighed og gennemsigtighed og forbedring af EU's økonomiske forvaltning.

Konference om finansielle instrumenter

I januar 2018 afholdt vi sammen med det litauiske finansministerium en højniveaukonference i Vilnius om brugen af finansielle instrumenter. Denne konference var en platform for udveksling af synspunkter og idéer mellem højniveaueksperter fra EU og litauiske institutioner, fagfolk og andre offentlige og private interessenter.

Symposium om offentlig finansiering af parlamenter

I marts 2018 afholdt vi i Luxembourg et todages internationalt symposium om offentlig finansiering af parlamenter i Europa med henblik på at drøfte parlamenternes autonomi og studere budgetsystemerne i de europæiske stater.

Global Audit Leadership Forum (GALF)

I april 2018 var vi vært for det femte GALF-møde, som samlede formænd og delegerede fra ca. 20 overordnede revisionsorganer fra hele verden. Drøftelserne fokuserede på praksis og begrænsninger i forbindelse med forvaltningsrevisioner i en politisk kontekst og på udfordringer og muligheder vedrørende formidling af revisionsresultater i en digital verden. 

Det femte GALF-møde samlede formænd fra ca. 20 internationale OR'er i Revisionsretten, april 2018.

Europadagen

I maj 2018 deltog vi i fejringen af europadagen i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg. Vores revisorer fortalte dem, der besøgte vores informationsstande, om vores rolle og arbejde og gav førstehåndseksempler på, hvordan vi udfører vores revisioner. Vi vil fortsætte med at arrangere sådanne tiltag og deltage i offentlige begivenheder for at nå ud til borgerne.

Symposium om god offentlig forvaltning

I september 2018 deltog vi i et symposium om FN's mål for bæredygtig udvikling og offentlig ledelse, som havde titlen Good Public Administration and Benefits for Citizens - The Role of Parliamentary Control Bodies, og som blev afholdt af det østrigske OR, INTOSAI's sekretariat og den østrigske ombudsmand.

Konference om anvendelsen af EU-retten

I september var vi vært for en konference om anvendelsen af EU-retten med fokus på behovet for gennemsigtighed, ansvarlighed og revision - en opfølgning på vores horisontale analyse om EU-rettens gennemførelse i praksis. Denne begivenhed fandt sted hos Regionsudvalget i Bruxelles.

Konference om e-handel og beskatning

I oktober 2018 var vi vært for en konference om udfordringer vedrørende e-handel og beskatning i den digitale tidsalder. Talerne og paneldeltagerne drøftede risiciene for den nuværende beskatningsmodel i forbindelse med moms på e-handel og foreslog alternative beskatningsmodeller med anvendelse af moderne teknologi såsom blockchain.

Konference i Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

I november 2018 deltog vi i EIOPA's 8. årlige konference i Frankfurt. Konferencen samlede over 400 personer fra sektoren for finansielle tjenesteydelser, den akademiske verden, forbrugerorganisationer, medierne, internationale organisationer, EU-organer og nationale myndigheder. Vi præsenterede vores arbejde om tilsyn og finansiel stabilitet i den europæiske forsikringssektor - emnet for vores 2018-særberetning om EIOPA.

COP24

I december 2018 deltog vi i FN's klimakonference (COP24) i Katowice. Vi præsenterede vores arbejde med at revidere, hvordan politikker for luftkvalitet og klimaændringer påvirker hinanden, og deltog også i drøftelser om udfordringerne vedrørende ørkendannelse og jordbundsforringelse i EU - begge emner behandlet i særberetninger offentliggjort i 2018.

Janusz Wojciechowski, medlem af Revisionsretten, præsenterer vores særberetning om luftkvalitet, december 2018, Katowice.

Tilbage til skolen

Gennem hele året deltog ansatte i EU-institutionernes "Tilbage til skolen"-program. 17 af vores ansatte besøgte deres gamle skoler i syv forskellige medlemsstater og fortalte eleverne om EU, om vores institutions rolle og om mulighederne for at studere i EU og arbejde i EU-institutionerne. 

Forbindelser til institutionelle interessenter

Effekten af vores arbejde afhænger
af, hvordan det bliver brugt af vores
institutionelle interessenter

Vi arbejder tæt sammen med Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og de nationale parlamenter, fordi effekten af vores arbejde i vid udstrækning afhænger af, hvordan de bruger vores revisionsresultater og anbefalinger.

Europa-Parlamentet

Et rekordhøjt antal beretninger blev
drøftet i Parlamentets udvalg

Revisionsrettens medlemmer og revisionshold inviteres regelmæssigt til at præsentere vores revisionsresultater og anbefalinger for Parlamentets Budgetkontroludvalg og andre af Parlamentets udvalg og organer. I 2018 præsenterede vi 33 særberetninger, fire udtalelser og seks analysebaserede publikationer for Parlamentet. I alt deltog vi i 74 møder med Budgetkontroludvalget (2017: 60) og 38 møder med 13 andre af Parlamentets udvalg og arbejdsgrupper samt en parlamentarisk gruppe.

Det årlige fælles møde for Revisionsretten og Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg fandt sted i februar 2018. I april 2018 deltog Klaus Heiner Lehne i debatten på Europa-Parlamentets plenarmøde om decharge for 2016. I oktober 2018 præsenterede han vores 2017-årsberetning for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg og for plenarforsamlingen.

Rådet

Første præsentation af en
særberetning for Økofinrådet

I 2018 deltog vi i 21 møder med Budgetudvalget, som er vores vigtigste samtalepartner i Rådet. Derudover gav vi 44 præsentationer i andre af Rådets relevante forberedende organer (2017: 27). Vi præsenterede i alt 37 særberetninger, fire udtalelser og tre analysebaserede publikationer for Rådet i årets løb (2017: 27).

I januar 2018 - under det bulgarske rådsformandskab - mødtes vores formand, Klaus-Heiner Lehne, med Bulgariens vicefinansminister for at drøfte relevante revisionsresultater i lyset af dechargeproceduren for 2016.

Vores formand, Klaus-Heiner Lehne, og det ansvarlige medlem for vores særberetning om proceduren ved makroøkonomiske ubalancer, Neven Mates, præsenterede i marts 2018 denne beretning for EU's finansministre på mødet i Økofinrådet. Det var første gang, en særberetning blev præsenteret på et møde i Økofinrådet.

Vores formand, Klaus-Heiner Lehne, præsenterede også vores årsberetning for 2017 på Økofinrådets møde i november, under det østrigske rådsformandskab. Før mødet mødtes han med Østrigs forbundsfinansminister, formand for Økofinrådet, og med Rumæniens minister for offentlige finanser - Rumænien har rådsformandskabet i første halvår af 2019 - for at drøfte årsberetningen for 2017 og dechargeproceduren samt for at underrette dem om andet relevant arbejde fra Revisionsretten.

Medlemsstaterne og de nationale parlamenter

Revisionsrettens formand besøgte fem
medlemsstater og mødtes med højtstående
regeringsrepræsentanter

I løbet af året besøgte vores formand, Klaus-Heiner Lehne, en række EU-medlemsstater - Østrig, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Irland og Rumænien - hvor han mødtes med højtstående regeringsrepræsentanter. Disse besøg blev somme tider kombineret med deltagelse i en officiel statsbegivenhed eller en højniveaukonference.

Derudover præsenterede vores medlemmer vores 2017-årsberetning for de nationale parlamenter og/eller nationale myndigheder i 14 medlemsstater. Vi gjorde også en særlig indsats for at præsentere nogle af vores særberetninger for relevante parlamentariske udvalg i de nationale parlamenter. Delegationer af repræsentanter for nationale parlamenter besøger undertiden vores institution, og vi udforsker løbende mulighederne for yderligere at styrke vores samarbejde med de nationale parlamenter.

Vores formand, Klaus-Heiner Lehne, og medlemmet
George Pufan møder Rumæniens præsident, Klaus Iohannis,
oktober 2018, Bukarest.  

Samarbejde med overordnede revisionsorganer (OR'er)

OR'erne i EU's medlemsstater

Aktivt samarbejde med OR'erne i EU: En samlet
opfordring til at adressere mangler i ansvarligheds-
og revisionsordningerne vedrørende EU's banktilsyn

Vores samarbejde med OR'erne i EU finder hovedsagelig sted inden for rammerne af Kontaktkomitéen, som består af formændene for OR'erne i EU. I oktober 2018 deltog vi aktivt i Kontaktkomitéens årlige møde, som blev afholdt og ledet af Kroatiens OR. Hoveddrøftelserne havde fokus på interaktion med borgerne og åbenhed i OR'erne.

Vores formand Klaus-Heiner Lehne taler til lederne for OR'erne i EU ved Kontaktkomitéens årlige møde i Dubrovnik, Kroatien, oktober 2018.

Sammen med formændene for de 28 OR'er i EU opfordrede vi i november 2018 de nationale regeringer og parlamenter såvel som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen til at adressere mangler i ansvarligheds- og revisionsordningerne vedrørende EU's banktilsyn.

Desuden leverede vi bidrag til og deltog i aktiviteterne i flere af Kontaktkomitéens arbejdsgrupper, f.eks. gruppen vedrørende momsaktiviteter, netværket om revision af finanspolitik, netværket om revision af Europa 2020-strategien og taskforcen vedrørende den europæiske bankunion, og vi deltog også i andre aktiviteter med relation til offentlig regnskabsaflæggelse og offentlige udbud.

Vi koordinerede endvidere udarbejdelsen af Kontaktkomitéens første revisionskompendium (Ungdomsarbejdsløshed og integration af unge på arbejdsmarkedet), som bygger på revisionsberetninger fra 14 OR'er i EU offentliggjort mellem 2013 og 2017. Kompendier er en ny type publikation, som skal styrke kommunikationen af relevante revisionsbudskaber til Kontaktkomitéens interessenter og den brede offentlighed.

INTOSAI/EUROSAI

I 2018 fortsatte vi med aktivt at deltage i og bidrage til aktiviteterne i Den Internationale Organisation af Øverste Revisionsmyndigheder (INTOSAI), navnlig som næstformand for Udvalget for Professionelle Standarder (siden december 2016) og som medlem af dettes underudvalg om finansiel revision og regnskabsføring, juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Vi deltog også aktivt i aktiviteterne i andre INTOSAI-arbejdsgrupper, navnlig underudvalget om peerevalueringer, arbejdsgruppen om miljørevision, arbejdsgruppen om finansiel modernisering og lovgivningsreform og taskforcen vedrørende INTOSAI's revisorprofessionalisering.

Vi var også aktivt involveret i aktiviteterne i Den Europæiske Organisation af Øverste Revisionsmyndigheder (EUROSAI), som er INTOSAI's regionale gruppe for Europa, navnlig i arbejdsgruppen om miljørevision, arbejdsgruppen om informationsteknologier og taskforcen vedrørende revision og etik samt i adskillige workshops og seminarer.

OR'erne i EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande

Vi støtter også OR'erne i EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo1, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien og Tyrkiet), især gennem et netværk, der minder om Kontaktkomitéen, og vores støtte til OECD-koordinerede aktiviteter. I løbet af 2018 deltog syv revisorer fra netværkets OR'er i vores praktikprogram. Vi bidrog også aktivt til dette netværks møder og aktiviteter med fokus på emner såsom finansiel revision og IT-revision.

1Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.

Vores forvaltning

Medlemskollegiet

Vores medlemmer har en mandatperiode på 6 år, der kan fornyes. De udfører deres hverv i fuldkommen uafhængighed og i EU's almene interesse. Ved deres tiltræden aflægger de ed om dette for EU-Domstolen.

Kollegiet består af ét medlem fra hver medlemsstat. Rådet udnævner hvert enkelt medlem efter høring af Europa-Parlamentet og på grundlag af den pågældende medlemsstats indstilling. Revisionsretten har ingen indflydelse på indstillingen eller udnævnelsen af medlemmer.

I 2018 udnævnte Rådet fire nye medlemmer af Revisionsretten:

 • Eva Lindström (Sverige), Tony Murphy (Irland) og Hannu Takkula (Finland) fra 1. marts 2018 og Annemie Turtelboom (Belgien) fra 1. maj 2018.

Rådet fornyede også mandatperioden for fem siddende medlemmer:

 • Pietro Russo (Italien), Baudilio Tomé Muguruza (Spanien), Bettina Jakobsen (Danmark) og João Figueiredo (Portugal) til 29. februar 2024 og Iliana Ivanova (Bulgarien) til 31. december 2024.

Medlemskollegiet holdt møde 18 gange i 2018 (2017: 21 gange).

Møde i Revisionsrettens medlemskollegium, 28. februar 2019, Luxembourg.

Formanden

Medlemmerne udpeger af deres midte en formand for en periode på 3 år, der kan fornyes. Han eller hun varetager opgaven som første blandt ligemænd (primus inter pares). Formanden er ansvarlig for institutionens strategi, planlægning og resultatstyring, kommunikation og medierelationer, institutionelle forbindelser og intern revision. Han repræsenterer også institutionen i forbindelse med dens eksterne forbindelser. Klaus-Heiner Lehne blev valgt som formand i september 2016.

Vores formand Klaus-Heiner Lehne taler ved det årlige møde mellem Revisionsrettens medlemskollegium og kommissærkollegiet, februar 2018, Luxembourg.

Formand og medlemmer

Revisionsafdelinger og udvalg

Medlemmerne er knyttet til én af vores fem revisionsafdelinger, hvor de fleste af vores beretninger, analyser og udtalelser udarbejdes og vedtages. Hver afdeling har et EU-politikbaseret tema som rettesnor for sit arbejde. Hver afdeling ledes af en formand, som vælges blandt og af afdelingens medlemmer. Hvert medlem er ansvarligt for sine egne revisionsopgaver og bistås af et kabinet. Revisionsarbejdet udføres af professionelle revisorer, som arbejder for revisionsafdelingernes direktorater.

I december 2018 var formændene for vores fem revisionsafdelinger Nikolaos Milionis, Iliana Ivanova, Bettina Jakobsen, Neven Mates og Lazaros S. Lazarou. Danièle Lamarque var formand for vores Udvalg for Kvalitetskontrol af Revisionen, Oscar Herics var formand for vores Etikudvalg, Samo Jereb var formand for vores Revisionsudvalg, og Rimantas Šadžius var medlem med ansvar for institutionelle forbindelser.

Afgørelser om bredere spørgsmål af strategisk og administrativ art træffes af Administrationsudvalget og, hvis det er relevant, af medlemskollegiet. Begge organer ledes af formanden.

Revisionsretten har ti direktorater: fem tilknyttet revisionsafdelingerne, ét vedrørende kvalitetskontrol af revisionen, ét under formanden og tre under generalsekretæren.

Generalsekretær og direktører

Resultatmåling

Første år med rapportering om de
nye nøgleresultatindikatorer i
strategien for 2018-2020

Vi har siden 2008 anvendt nøgleresultatindikatorer (KPI'er) til at informere vores ledelse om fremskridtene hen imod opfyldelsen af vores mål, til at støtte beslutningstagningen og til at oplyse vores interessenter om vores performance. Da vi udarbejdede strategien for 2018-2020 ajourførte vi også KPI'erne for perioden. 2018 er således det første år, hvor vi kan rapportere om disse indikatorer.

De fem KPI'er giver et bredt overblik over vores performance som organisation med hensyn til formidlingen, effekten og opfattelsen af vores arbejde.

 • KPI 1 - Gennemførelse af vores anbefalinger
 • KPI 2 - Interessenters feedback på vores arbejde
 • KPI 3 - Fremmøde i Europa-Parlamentet, Rådet og nationale parlamenter
 • KPI 4 - Antal offentliggjorte særberetninger (og lignende produkter)
 • KPI 5 - Vores tilstedeværelse i medierne.

Antal offentliggjorte særberetninger og lignende produkter

Vi overvåger antallet og timingen af de beretninger, der offentliggøres i løbet af året. Dette giver os en indikation af, hvor nøjagtig vores planlægning er.

I 2018 offentliggjorde vi 44 beretninger (35 særberetninger, seks briefingpapirer, to horisontale analyser og én kortfattet sagsgennemgang) - ifølge planen skulle antallet have været 47. Vi afgav 10 udtalelser, og arbejdet med disse lå ud over de planlagte revisioner i vores arbejdsprogram.

Særberetninger og lignende produkter

Fremmøde i Europa-Parlamentet, EU-Rådet og nationale parlamenter

De fleste af vores revisionsberetninger bliver præsenteret for de relevante udvalg i Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union. Endvidere præsenterer de fleste af Revisionsrettens medlemmer vores årsberetninger for parlamenterne i deres hjemlande.

I 2018 gav repræsentanter for Revisionsretten møde 133 gange i Europa-Parlamentet (2017: 91), 65 gange i Rådet (2017: 47) og 50 gange i nationale parlamenter (2017: 19). Der er tale om en væsentlig stigning i forhold til 2017.

Fremmøde i 2018: Parlamentet, Rådet og nationale parlamenter

Medietilstedeværelse

Dækningen på onlinemedier og
sociale medier blev næsten
tredoblet

I 2018 øgede vi vores kontakt til pressen og interessenter uden for EU-institutionerne og styrkede vores aktivitet på de sociale medier. Vi:

 • udsendte 76 pressemeddelelser på 23 EU-sprog (2017: 57)
 • afholdt 20 pressebriefinger i Bruxelles (2017: 16), herunder sektor- og landespecifikke pressebriefinger i forbindelse med årsberetningen.

Vi arrangerede også besøg på stedet for journalister baseret i Bruxelles og i medlemsstaterne og gav adskillige briefinger om udvalgte beretninger for erhvervsinteressenter, NGO'er og tænketanke.

Besøg på stedet for journalister fra medlemsstaterne, november 2018, Luxembourg.

Vi overvåger mediedækningen af vores arbejde og vores institution, som kan variere betydeligt alt efter beretningernes emner og kompleksitet. Samtidig skal det erkendes, at eksterne faktorer kan have stor indflydelse på medieinteressen for vores publikationer. Hvis offentliggørelsen af en beretning falder sammen med en væsentlig begivenhed eller politisk udvikling, kan dette f.eks. øge den offentlige interesse for emnet betydeligt.

Den samlede mediedækning, herunder på de sociale medier, blev næsten tredoblet fra ca. 15 500 onlineartikler og omtaler på de sociale medier i 2017 til over 44 000 i 2018. I 2018 blev opslag på de sociale medier fra Revisionsrettens officielle konti om vores publikationer vist ca. 11 millioner gange, næsten 18 gange så mange som i 2017.

Særberetningerne er klart vores
flagskibsprodukt med hensyn til
mediedækning

Med hensyn til kommunikation og mediedækning er særberetningerne nu klart vores flagskibsprodukt: 12 af vores 15 mest dækkede publikationer i 2018 var særberetninger.

I 2018 var der over 11 000 onlineartikler om vores særberetninger, over dobbelt så mange som i 2017. Til sammenligning var der 1 500 onlineartikler i 2013, da vi begyndte at overvåge mediedækningen.

Den gennemsnitlige mediedækning pr. særberetning steg med 60 % i forhold til 2017. Det betyder, at vores mediedækning ikke blot voksede på grund af det større antal beretninger, men at vores publikationer også vakte større interesse.

Mediedækning: årsberetninger, særberetninger og Revisionsretten generelt
Størst effekt: Særberetningen om det europæiske
højhastighedsjernbanenet - over 4 400
onlineartikler og opslag på de sociale medier

De beretninger, der fik størst mediedækning i 2018, var særberetningerne om det europæiske højhastighedsjernbanenet, om den operationelle effektivitet af Den Europæiske Centralbanks krisestyring for banker og om faciliteten for flygtninge i Tyrkiet.

Vi har konti på fem sociale medier:

Følgere i 2018 Stigning i forhold til 2017 Impressions* i alt
7 674 31 % 3 419 137
10 080 23 % 256 268
4 800 83 % 9 590 234
869 27 % 117 800
1 134 149 % N/A

* Antal gange, vores opslag er blevet vist.

I løbet af året så vi en eksponentiel stigning i vores eksponering og engagement på de sociale medier - især på Facebook, Twitter og LinkedIn - som er blevet en uundværlig del af vores kommunikationsarbejde og giver os mulighed for at interagere direkte med borgerne. Vi har øget antallet af følgere og antallet af gange, vores opslag er blevet vist (dvs. vores "impressions").

Effekten og opfattelsen af vores arbejde

Vores beretninger anses for at være
nyttige og virkningsfulde

Vi bedømmer effekten og opfattelsen af vores arbejde på grundlag af interessenternes vurdering og opfølgningen af vores anbefalinger med henblik på at forbedre EU's økonomiske forvaltning.

I starten af 2018 begyndte vi at bede interessenter (fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, EU-agenturerne, medlemsstaternes permanente repræsentationer, nationale agenturer og OR'er, NGO'er, den akademiske verden, medierne og andre parter) om feedback med hensyn til nytten og den sandsynlige effekt af vores beretninger. Dette sker i forbindelse med udvalgte særberetninger og analyser såvel som årsberetningen og gennemføres ved hjælp af anonymiserede elektroniske spørgeundersøgelser rettet til alle dem, der tidligere har modtaget et eksemplar af disse produkter. Spørgeundersøgelserne giver også interessenterne mulighed for at give kvalitativ feedback på beretningerne og stille generelle forslag vedrørende Revisionsrettens arbejde.

Samlet set mente 87 % af respondenterne, at vores beretninger var nyttige i forbindelse med deres arbejde, og 78 % vurderede, at de var virkningsfulde.

Opfølgning på vores anbefalinger

De fleste af vores anbefalinger er
blevet gennemført

I 2018 begyndte vi at basere denne indikator på en undersøgelse foretaget af vores revisorer og ikke som tidligere på Europa-Kommissionens ledelsesudtalelser. Vi analyserede i 2018 de anbefalinger, som vi fremsatte i vores årsberetning for 2014 og i vores særberetninger fra 2014.

Analysen viser, at 74 % af anbefalingerne i årsberetningen for 2014 og 94 % af anbefalingerne i særberetningerne fra 2014 var gennemført fuldt ud, i de fleste henseender eller i nogle henseender.

Gennemførelsen af Revisionsrettens anbefalinger fordelt på fremsættelsesår

Vores personale

Personaletildeling

Ved udgangen af 2018 arbejdede der 834 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i vores institution. På Revisionsrettens stillingsfortegnelse er der 853 stillinger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, heraf 541 i revisionsafdelingerne og 112 af disse i medlemmernes kabinetter.

Revisionsrettens personale: revision, oversættelse, administration og formandens kontor

Derudover havde vi ved årets udgang 76 kontraktansatte og 15 udstationerede nationale eksperter.

Ansættelse

Vores ansatte har en bred vifte af akademiske og professionelle baggrunde. Vores ansættelsespolitik følger EU-institutionernes generelle principper og ansættelsesvilkår og fremmer lige muligheder på alle niveauer.

I 2018 ansatte vi 79 personer: 15 tjenestemænd, 32 midlertidigt ansatte, 22 kontraktansatte og 10 udstationerede nationale eksperter.

Vi gav også 60 universitetskandidater praktikantophold af tre til fem måneders varighed.

Aldersprofil

Aldersprofilen for de ansatte i aktiv tjeneste pr. 31. december 2018 viser, at næsten halvdelen af vores ansatte er 44 år eller derunder.

30 af vores 64 direktører og ledende administratorer (47 %) er 55 år eller derover. Det betyder, at en del af den øverste ledelse vil skulle udskiftes i løbet af de næste 5-10 år, når disse ansatte pensioneres.

Aldersprofil

Note: På grund af afrunding svarer summen af tallene ikke nødvendigvis til totalen.

Kønsbalance

Vi tilbyder vores ansatte lige karrieremuligheder, uanset køn. Samlet set har vi opnået at have lige mange kvinder og mænd ansat, og 45 % af vores revisorer og administratorer er kvinder.

Kønsbalance på forskellige ansvarsniveauer

Vi er stadig fast besluttet på at forbedre kønsbalancen på alle ledelsesniveauer. I de seneste år har vi f.eks. øget andelen af kvinder i ledende stillinger i vores revisionsafdelinger - fra 7 % ved udgangen af 2015 til næsten 24 % ved udgangen af 2018.

Vores ligestillingspolitik for perioden 2018-2020 adresserer også alder og handicap.

Ledere fordelt på nationalitet og køn

Støtte til revisionsarbejdet

Faglig videreuddannelse

Uden videreuddannelse kan vores personale og vores
institution ikke fremtidssikres

Vi sigter mod at give vores revisorer gennemsnitlig 40 timers (5 dages) faglig videreuddannelse pr. år, i overensstemmelse med anbefalingerne fra International Federation of Accountants. I 2018 overopfyldte vi igen dette mål, idet vi gav 6,9 dages faglig videreuddannelse pr. revisor.

Vi fortsatte også med at udvide vores vifte af uddannelsestilbud til både revisorer og andre ansatte og med at støtte revisorers bestræbelser på at opnå forskellige certificeringer. Vi fortsatte vores populære serie af præsentationer, hvor interne eller eksterne eksperter holdt oplæg om udviklinger inden for revision eller om emner med relation til vores revisorers arbejde.

Vi fortsatte vores ordning med "Performance Recognition Awards" for ansatte uden ledelsesansvar, der kan belønnes med specifik ekstern videreuddannelse.

Faglig videreuddannelse - gennemsnitligt antal dage pr. år
Frugtbart samarbejde med den
akademiske verden

Vi indgik en partnerskabsaftale med Europakollegiet (Brugge, Belgien) om samarbejde på flere områder, herunder videreuddannelse, praktik og udarbejdelse af beretninger. Vi indgik også samarbejdsaftaler med Det Europæiske Institut for Offentlig Administration og andre organisationer for at give vores ansatte mulighed for at deltage i kurser,der arrangeres af disse.

Vi fortsatte og videreudviklede vores samarbejde med Université de Lorraine: Vi tilrettelagde endnu en gang et postgraduat universitetsdiplom i revision af offentlige organisationer og politikker og et masterprogram i forvaltning af offentlige organisationer, og vi udarbejdede et nyt postgraduat program vedrørende grundlæggende statistik i forbindelse med revision.

Endelig deltog revisorer fra andre OR'er i vores interne uddannelseskurser, og nogle af dem delte deres erfaringer med at illustrere beretninger ved den årlige uddannelsesdag, som havde over 450 deltagere.

Tilbud om interaktive e-kurser til
offentligheden

Vi åbnede vores e-læringskurser om forvaltningsrevision for offentligheden og gennemførte to interaktive lektioner for over 150 deltagere fra hele verden.

Oversættelse

Vores Direktorat for Oversættelse, Sproglige Tjenester og Publikation oversatte og reviderede over 251 000 sider, 18 % mere end i 2017. Denne produktionsstigning førte til en højere grad af outsourcing. Alle vores oversættelsesteam bruger nu harmoniserede arbejdsmetoder.

Oversætterne deltog i stigende grad i vores revisionsaktiviteter ved at yde sproglig støtte under revisionsbesøg og ved udarbejdelsen af de fleste beretninger. Dette skabte yderligere synergier med vores revisorer.

Publikationsteamet er nu fuldt integreret i direktoratet. Det betyder, at hele produktionskæden for Revisionsrettens beretninger - fra sproglig gennemgang til oversættelse og publikation - er samlet i et enkelt, strømlinet workflow.

Informationsteknologi, arbejdsplads og innovation

Vores Direktorat for Information, Arbejdsplads og Innovation hjælper vores ansatte til at gøre effektiv og produktiv brug af informationsteknologier og fremmer innovation og vidensstyring. Det er også ansvarligt for forvaltningen af vores bygninger.

Informationsstyring

Vi lancerede tECAway-initiativet for at give rejsende ansatte adgang til vores netværk. Denne løsning giver dem adgang til Revisionsrettens digitale ressourcer og tjenester fra enhver enhed, hvor som helst og når som helst.

Vi skabte et nyt harmoniseret dokumentstyringssystem og opstillede mulitfunktionsenheder til print, fotokopiering og scanning. Vi forventer, at disse vil skabe fordele med hensyn til både informationssikkerhed og papirforbrug.

Vi vedtog en ny styringsmodel for cybersikkerhed og er i gang med at implementere vores cybersikkerhedsplan.

Alle IT-projekter og -leveringer blev gennemført under behørig hensyntagen til forretningskontinuiteten, så der var fuld tilgængelighed til de kritiske systemer.

Innovation

Vi etablerede ECAlab, et tværfagligt innovationslaboratorium med fokus på digitalisering af revisionsarbejdet ved hjælp af data og teknologi. Laboratoriet eksperimenterer med anvendelse af teknologier såsom kunstig intelligens, behandling af naturligt sprog og tekstmining i forbindelse med konkrete revisionsopgaver. Denne støtte har allerede bidraget positivt til adskillige opgaver og publikationer.

Vi gennemførte også et pilotprojekt om anvendelse af blockchainteknologier til registrering af revisionsbevis og publikationer. Det europæiske blockchainpartnerskab, som er oprettet af EU-medlemsstaterne og Kommissionen, har udvalgt vores prototype - "ECA Registry" - til at indgå i den europæiske infrastruktur for blockchaintjenester, hvis udvikling begynder i 2019.

Vidensstyring

I 2018 afholdt vi sammen med Universitetet i Pisa og Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) vores første årlig sommerkursus i offentlig revision, som tog sigte på at undersøge globale emner med relevans for vores profession. Sommerskolen fokuserede på dataanalyse i forbindelse med revision og tiltrak 45 deltagere fra andre OR'er, EU-institutioner og universiteter.

Vi afholdt også en konference om blockchain for at udforske teknologiens muligheder og dens praktiske anvendelse i forbindelse med kontrol af EU's udgifter. Konferencen havde deltagere fra andre EU-institutioner som primær målgruppe.

Bygninger

Vi ejer for nærværende tre bygninger ("K1", "K2" og "K3"), der fungerer som en enkelt, integreret teknisk enhed. Vi lejer desuden kontorlokaler til vores backupcenter (Disaster Recovery Centre) i Luxembourg.

K1

K1-bygningen, som åbnede i 1988, rummer kontorer for indtil 310 ansatte og mødelokaler. Kælderetagerne rummer parkeringspladser, tekniske faciliteter, lagerarealer, biblioteket og hovedarkivlokalet, mens den øverste etage udelukkende anvendes til tekniske faciliteter.

K1 blev moderniseret i 2008, så den opfyldte de nationale sundheds-, sikkerheds- og miljøkriterier. Overalt, hvor det var muligt, blev teknologien i K1 tilpasset, så den blev kompatibel med teknologien i K2 og K3.

K2

K2-bygningen åbnede i 2003. Kælderetagerne rummer parkeringspladser, tekniske faciliteter, lagerarealer og et fitnesscenter. Øverste etage anvendes udelukkende til tekniske faciliteter. De øvrige etager anvendes til kontorer for indtil 241 ansatte, mødelokaler, en konferencesal med tolkekabiner, videokonferencelokaler, et cafeteria og basale køkkenområder.

Vi har planer om at modernisere K2, optimere indretningen af arbejdspladserne og opgradere en række tekniske installationer. En detaljeret undersøgelse vedrørende dette projekt vil finde sted i 2019, og arbejdet forventes at starte sidst på året.

Som aftalt med Europa-Parlamentet og Rådet i marts 2014 vil vi dække omkostningerne ved denne opgradering over det resterende budget til K3-byggeprojektet, der blev fuldført for nogle få år siden.

K3

K3-bygningen åbnede i 2012. Kælderetagerne rummer parkeringspladser, tekniske faciliteter og oplagring, læsseramper, affaldsoplagringsfaciliteter, trykkeri, køkkener og arkiver. Stueetagen rummer kantine, cafeteria og undervisningslokaler. Herudover er der kontorer for indtil 503 ansatte, mødelokaler og et IT-lokale. Sjette sal rummer receptionslokaler, et køkken og tekniske faciliteter. K3-bygningen er certificeret som "meget god" efter BREEAM-metoden, verdens førende metode til evaluering og certificering af bygningers bæredygtighed.

Revisionsrettens bygninger på Kirchbergplateauet i Luxembourg.

Styrkelse af Revisionsrettens sikkerhed

Projektet til styrkelse af vores institutions perimetersikkerhed og beskyttelse af vores personale blev afsluttet i 2018. Et moderne sikkerhedskontrolcenter og et eksternt akkrediteringscenter og adgangskontrolcenter for ansatte og besøgende blev taget i brug i september 2018.

Revisionsrettens hovedbygning, "K1", og det nye sikkerhedscenter på rue Alcide De Gasperi, Luxembourg.

Miljøforvaltning

Vi mener, at vi som EU-institution har pligt til at anvende princippet om forsvarlig miljøforvaltning i alle vores aktiviteter. Vi er derfor fast besluttet på løbende at mindske vores miljøbelastning.

Revisionsretten er stolt af sin certificering under ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS). Vi har nu et velfungerende EMAS-kompatibelt miljøledelsessystem, og vi overholder fuldt ud certificeringskravene i ISO 14001:2015.

Vi sigter mod systematisk at fortsætte med at reducere vores CO2-emissioner, og vi analyserer regelmæssigt de drivhusgasemissioner, der genereres af vores aktiviteter. Vores samlede drivhusgasemissioner i 2017 var på 10 451 ton CO2-ækvivalent (tCO2e), 3 % lavere end i 2016. I 2018 analyserede vi vores CO2-fodaftryk for fjerde år i træk, og resultaterne vil foreligge på vores website i anden halvdel af 2019.  

Vores ansvarlighed

Finansielle oplysninger

Vores institution finansieres over administrationsudgifterne fra Den Europæiske Unions almindelige budget.

I 2018 beløb vores budget sig til ca. 146 millioner euro. Dette er under 0,1 % af EU's samlede udgifter og ca. 1,5 % af EU's samlede administrationsudgifter. 96 % af 2018-budgettet blev brugt.

Gennemførelsen af 2018-budgettet

REGNSKABSÅRET 2018 Endelige bevillinger For-
pligtelser
Udnyttelse i % Betalinger
Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen (tusind euro)
10 - Medlemmer af institutionen 12 265 11 245 92 % 11 186
12 - Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 105 044 102 543 98 % 102 528
14 - Andet personale og eksterne ydelser 6 335 5 914 93 % 5 825
162 - Tjenesterejser 3 450 3 050 88 % 2 537
161 + 163 + 165 - Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 2 990 2 883 96 % 2 221
Afsnit 1 i alt 130 084 125 635 97 % 124 297
Afsnit 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter
20 - Fast ejendom 2 956 2 945 99 % 1 822
210 - IT T 8 708 8 707 99 % 4 714
212 + 214 + 216 - Løsøre og dertil knyttede omkostninger 1 129 1 066 94 % 749
23 - Løbende administrative udgifter 557 353 63 % 241
25 - Møder og konferencer 708 581 82 % 332
27 - Oplysninger og offentliggørelse 1 874 1 197 64 % 922
Afsnit 2 i alt 15 932 14 849 93 % 8 780
Revisionsretten i alt 146 016 140 484 96 % 133 077

2019-budgettet

Budgettet for 2019 er 0,6 % større end budgettet for 2018.

BUDGET 2019 2018
Afsnit 1: Personer, der er knyttet til institutionen (tusind euro)
10 - Medlemmer af institutionen 11 474 12 515
12 - Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 107 666 106 600
14 - Andet personale og eksterne ydelser 6 381 5 745
162 - Tjenesterejser 3 450 3 450
161 + 163 + 165 - Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 3 098 2 990
Afsnit 1 i alt 132 069 131 300
Afsnit 2: Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter
20 - Fast ejendom 2 984 2 930
210 - IT T 7 605 7 492
212 + 214 + 216 - Løsøre og dertil knyttede omkostninger 998 1 157
23 - Løbende administrative udgifter 548 555
25 - Møder og konferencer 700 706
27 - Oplysninger og offentliggørelse 1 986 1 876
Afsnit 2 i alt 14 821 14 716
Revisionsretten i alt 146 890 146 016

Intern og ekstern revision

Intern revision

Vores interne revisionstjeneste rådgiver vores institution om risikostyring. Den yder uafhængige og objektive sikkerheds- og konsulenttjenester med henblik på at tilføre merværdi og forbedre vores institutions aktiviteter. Den rapporterer til det interne revisionsudvalg, som er sammensat af tre af vores medlemmer og en ekstern ekspert. Udvalget overvåger regelmæssigt gennemførelsen af de forskellige opgaver, der er fastsat i den interne revisionstjenestes arbejdsprogram, og sikrer dennes uafhængighed.

I 2018 reviderede den interne revisionstjeneste vores institutions cybersikkerhedssystemer og anlægsarbejdet vedrørende perimetersikkerheden. Den undersøgte også gennemførelsen af vores risikostyringspolitik og de anvisningsberettigedes årlige erklæringer. Den overvågede endvidere gennemførelsen af sine tidligere anbefalinger og sikrede sig, at de aftalte handlingsplaner var blevet fulgt.

I 2018 afslørede den interne revisionstjenestes revisioner ingen mangler, der på grund af deres art eller omfang kunne så alvorlig tvivl om den samlede pålidelighed af de interne kontrolsystemer, som den anvisningsberettigede havde indført for at sikre Revisionsrettens underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

Vi aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af den interne revision.

Ekstern revision

Vores årsregnskab revideres af en uafhængig ekstern revisor. Denne revision er et vigtigt aspekt i vores bestræbelser på over for os selv at anvende de samme principper for gennemsigtighed og ansvarlighed, som vi anvender over for de enheder, vi reviderer. Vores eksterne revisor - PricewaterhouseCoopers Sàrl - offentliggjorde sin beretning om vores regnskab for regnskabsåret 2017 den 17. maj 2017.

Den eksterne revisors erklæringer - regnskabsåret 2017

Om vores årsregnskab:

"Det er vores opfattelse, at dette årsregnskab giver et retvisende billede af Den Europæiske Revisionsrets finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af dens finansielle transaktioner og af dens pengestrømme og ændringer i nettoaktiver i det regnskabsår, der afsluttedes pr. denne dato, i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1) med senere ændringer, herefter "finansforordningen", og Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1) om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen med senere ændringer."

Om vores ressourceanvendelse og kontrolprocedurer:

"Under arbejdet som beskrevet i denne erklæring er vi ikke blevet opmærksom på forhold, der giver anledning til at mene, at:

 • de midler, Retten har fået tildelt, ikke i al væsentlighed og på grundlag af ovennævnte kriterier er blevet anvendt i overensstemmelse med hensigten
 • de indførte kontrolprocedurer ikke i al væsentlighed og på grundlag af ovennævnte kriterier giver den fornødne garanti, så det sikres, at de finansielle transaktioner er i overensstemmelse med de gældende regler og forordninger."

Decharge

Ligesom alle andre EU-institutioner er Revisionsretten omfattet af dechargeproceduren. I april 2018 gav Europa-Parlamentet vores generalsekretær decharge for gennemførelsen af vores budget for regnskabsåret 2016. Som vi gør det hvert år, har vi nøje undersøgt alle de spørgsmål, der under dechargeproceduren blev rejst vedrørende vores revisions- og forvaltningsansvar, truffet passende foranstaltninger og rapporteret detaljeret om vores opfølgende aktioner til Europa-Parlamentet.

Den 26. marts 2019 gav Europa-Parlamentet vores generalsekretær decharge for 2017. Det vil sige, at vores regnskab for 2017 blev afsluttet (dvs. lukket og godkendt).

Peerevalueringer

Peerevalueringer indebærer, at andre OR'er foretager en uafhængig og gennemsigtig vurdering af et bestemt OR's kapacitet. Hvert af de involverede OR'er respekterer de andre OR'ers uafhængighed under udførelsen af peerevalueringen.

I 2018 bad vi OR'erne for Estland (ledende OR), Danmark, Nederlandene og USA om at vurdere, om vi halvvejs gennem perioden 2018-2020 er på rette spor med hensyn til at opfylde vores strategiske mål, og om vores hidtidige foranstaltninger til gennemførelse af strategien kan forventes at virke efter hensigten. Peerevalueringen forventes offentliggjort i 2019.

Samtidig påbegyndte vi det forberedende arbejde til en peerevaluering af det litauiske OR, som vi skal udføre i samarbejde med OR'erne for Polen og Det Forenede Kongerige. Hovedformålet med denne peerevaluering er at undersøge, om det litauiske OR's revisionsmetode er i overensstemmelse med de internationale standarder.

I årets løb bestilte vi også en ekstern og uafhængig vurdering af vores etiske rammer. Denne evaluering foretages af OR'erne for Polen og Kroatien. Deres rapport forventes at foreligge i 2019.

Den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigedes erklæring

Undertegnede, generalsekretær for Den Europæiske Revisionsret, erklærer herved i min egenskab af anvisningsberettiget ved delegation, at:

 • oplysningerne i denne rapport er nøjagtige og retvisende, og at
 • jeg har rimelig sikkerhed for, at:
  • de ressourcer, der er afsat til de aktiviteter, der er beskrevet i rapporten, er blevet anvendt til de fastsatte formål og i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning,
  • de anvendte kontrolprocedurer giver den nødvendige sikkerhed for, at de transaktioner, der ligger til grund for regnskaberne, er lovlige og formelt rigtige, og sikrer, at påstande eller mistanke om svig behandles korrekt
  • omkostningerne forbundet med kontrollen står i et rimeligt forhold til udbyttet.

Denne erklæring er baseret på min egen vurdering og på de oplysninger, jeg har til rådighed, for eksempel de ved subdelegation bemyndigede anvisningsberettigedes rapporter og erklæringer, den interne revisors rapporter og den eksterne revisors beretninger for de foregående regnskabsår.

Jeg bekræfter, at jeg ikke har kendskab til andre forhold, som vil kunne skade institutionens interesser.

Luxembourg, den 28. marts 2019

Eduardo Ruiz García
Generalsekretær

Bilag - Publikationer i 2018: særberetninger, årsberetninger, udtalelser og analysebaserede produkter

Særberetninger

 • Særberetning nr. 1/2018: Fælles assistance til projekter i de europæiske regioner (Jaspersinitiativet) - tid til bedre målretning
 • Særberetning nr. 2/2018: Er ECB's krisestyring for banker effektiv i operationel henseende?
 • Særberetning nr. 3/2018: Revision af proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer (PMU)
 • Særberetning nr. 4/2018: EU's bistand til Myanmar/Burma
 • Særberetning nr. 5/2018: Vedvarende energi til bæredygtig udvikling af landdistrikterne: De potentielle synergier er betydelige, men for det meste ikke opnået
 • Særberetning nr. 6/2018: Arbejdskraftens frie bevægelighed - den grundlæggende frihed er sikret, men en bedre målretning af EU-midlerne ville støtte arbejdskraftens mobilitet
 • Særberetning nr. 7/2018: EU's førtiltrædelsesbistand til Tyrkiet: hidtil kun begrænsede resultater
 • Særberetning nr. 8/2018: EU's støtte til produktive investeringer i virksomheder. der er behov for mere fokus på holdbare resultater
 • Særberetning nr. 9/2018: Offentlig-private partnerskaber i EU: Omfattende mangler og begrænsede fordele
 • Særberetning nr. 10/2018: Grundbetalingsordningen for landbrugere - Ordningen er operationelt på rette spor, men dens effekt med hensyn til at forenkle, målrette og sikre konvergens i støtteniveauerne er begrænset
 • Særberetning nr. 11/2018: De nye muligheder for finansiering af landdistriktsprojekter: enklere, men ikke fokuseret på resultater
 • Særberetning nr. 12/2018: Bredbånd i EU's medlemsstater: På trods af fremskridt vil ikke alle Europa 2020-målene blive nået
 • Særberetning nr. 13/2018: Bekæmpelse af radikalisering, der fører til terrorisme: Kommissionen adresserede medlemsstaternes behov, men der var nogle mangler i koordineringen og evalueringen
 • Særberetning nr. 14/2018: EU's ekspertisecentre vedrørende kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare spørgsmål: behov for yderligere fremskridt
 • Særberetning nr. 15/2018: Styrkelse af kapaciteten hos de indre sikkerhedsstyrker i Niger og Mali: Kun begrænsede og langsomme fremskridt
 • Særberetning nr. 16/2018: Efterfølgende revision af EU-lovgivning: et veletableret, men ufuldstændigt system
 • Særberetning nr. 17/2018: Kommissionens og medlemsstaternes foranstaltninger i de sidste år af programperioden 2007-2013 modvirkede lav absorption, men havde ikke tilstrækkeligt fokus på resultater
 • Særberetning nr. 18/2018: Er det vigtigste mål for stabilitets- og vækstpagtens forebyggende del realiseret?
 • Særberetning nr. 19/2018: Et europæisk højhastighedsjernbanenet: ikke en realitet, men et ineffektivt kludetæppe
 • Særberetning nr. 20/2018: Den afrikanske freds- og sikkerhedsarkitektur: EU-støtten bør have nyt fokus
 • Særberetning nr. 21/2018: Udvælgelsen og overvågningen af EFRU- og ESF-projekter i perioden 2014-2020 er stadig primært outputorienteret
 • Særberetning nr. 22/2018: Mobilitet under Erasmus+: Millioner af deltagere og europæisk merværdi med flere facetter, men resultatmålingen bør forbedres yderligere
 • Særberetning nr. 23/2018: Luftforurening: Vores sundhed er stadig utilstrækkeligt beskyttet
 • Særberetning nr. 24/2018: Demonstration af CO2-opsamling og -lagring og innovative vedvarende energikilder i kommerciel skala i EU: De ønskede fremskridt er ikke opnået i det seneste årti
 • Særberetning nr. 25/2018: Oversvømmelsesdirektivet: Fremskridt med vurderingen af risici, men planlægningen og gennemførelsen bør forbedres
 • Særberetning nr. 26/2018: En række forsinkelser i IT-systemerne på toldområdet: Hvad gik der galt?
 • Særberetning nr. 27/2018: Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet: Støtten er nyttig, men bør forbedres for at give mere valuta for pengene
 • Særberetning nr. 28/2018: De fleste af de forenklingsforanstaltninger, der blev indført i Horisont 2020, har gjort livet lettere for støttemodtagerne, men der er stadig mulighed for forbedringer
 • Særberetning nr. 29/2018: EIOPA bidrog væsentligt til tilsynet og stabiliteten i forsikringssektoren, men der er fortsat store udfordringer
 • Særberetning nr. 30/2018: EU's passagerrettigheder er omfattende, men passagererne skal stadig kæmpe for dem
 • Særberetning nr. 31/2018: Dyrevelfærd i EU: Bedre balance mellem ambitiøse mål og praktisk gennemførelse
 • Særberetning nr. 32/2018: Den Europæiske Unions Nødtrustfond for Afrika: et fleksibelt, men ufokuseret instrument
 • Særberetning nr. 33/2018: Bekæmpelse af ørkendannelse i EU: En stigende trussel, der kræver en større indsats
 • Særberetning nr. 34/2018: EU-institutionernes udgifter til kontorlokaler - En del gode forvaltningspraksis, men også forskellige svagheder
 • Særberetning nr. 35/2018: Gennemsigtighed med hensyn til NGO'ers gennemførelse af EU-midler: behov for en større indsats

Årsberetninger og særlige årsberetninger

 • Årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2017
 • Årsberetning om 8., 9., 10. og 11. Europæiske Udviklingsfonds (EUF's) aktiviteter i regnskabsåret 2017
 • Årsberetning om 41 EU-agenturer for regnskabsåret 2017
 • Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af de otte EU-fællesforetagender inden for forskning i 2017
 • Beretning om årsregnskabet for Europaskolerne for regnskabsåret 2017
 • Beretning om eventualforpligtelser, der er opstået som følge af Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens udførelse af deres opgaver i henhold til forordning nr. 806/2014 i regnskabsåret 2017.

Udtalelser

 • Udtalelse nr. 1/2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet af 2. maj 2018
 • Udtalelse nr. 2/2018: Revisions- og ansvarlighedsovervejelser vedrørende·forslaget af 6. december 2017 om oprettelse af en europæisk monetær fond inden for EU's retlige ramme
 • Udtalelse nr. 3/2018 om forslag til Rådets forordning om finansforordningen for 11. Europæiske Udviklingsfond
 • Udtalelse nr. 4/2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen
 • Udtalelse nr. 5/2018 om Kommissionens forslag vedrørende den nye ordning for Den Europæiske Unions egne indtægter
 • Udtalelse nr. 6/2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa
 • Udtalelse nr. 7/2018 om Kommissionens forslag til forordninger om den fælles landbrugspolitik for perioden efter 2020
 • Udtalelse nr. 8/2018 om Kommissionens forslag af 23. maj 2018 om ændring af OLAF-forordning nr. 883/2013 for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser
 • Udtalelse nr. 9/2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig
 • Udtalelse nr. 10/2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde.

Analysebaserede publikationer

 • Briefingpapir: "Future of EU finances: Reforming how the EU Budget operates"
 • Briefingpapir: Den fælles landbrugspolitiks fremtid
 • Briefingpapir: Et bidrag til forenkling af EU's forskningsprogram efter Horisont 2020
 • Briefingpapir: Integration af migranter fra lande uden for EU
 • Briefingpapir: Forenkling af gennemførelsen af samhørighedspolitikken efter 2020
 • Briefingpapir: "The Commission's proposal for the 2021-2027 Multiannual Financial Framework"
 • Horisontal analyse: EU-rettens gennemførelse i praksis: Europa-Kommissionens tilsynsansvar i henhold til artikel 17, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union
 • Horisontal analyse: Hen imod en vellykket transportsektor i EU: udfordringer, der skal tackles
 • Kortfattet sagsgennemgang: Momsgodtgørelse på samhørighedsområdet - en suboptimal anvendelse af EU-midler med risiko for fejl

Orienteringer om kommende revisioner

 • Dyrevelfærd i EU
 • Fødevaresikkerhed i EU
 • Elproduktion baseret på vind- og solcelleenergi i EU
 • Økologiske fødevarer i EU
 • Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og dens bidrag til at sikre tilsyn og finansiel stabilitet i EU's forsikringssektor
 • Faciliteten for flygtninge i Tyrkiet
 • Grænseoverskridende sundhedsydelser i EU
 • Høring af offentligheden ved udarbejdelse af EU-lovgivning
 • Ørkendannelse i EU
 • Opkrævning af moms og told i forbindelse med grænseoverskridende e-handel
 • Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede
 • Håndhævelse af EU's konkurrencepolitik

Kontakt

DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tlf. +352 4398-1
Kontakt: eca.europa.eu/da/Pages/ContactForm.aspx
Websted: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europaserveren (http://europa.eu)

Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor, 2019

PDF ISBN 978-92-847-1844-3 ISSN 2315-389X doi:10.2865/833309 QJ-AA-19-001-DA-N
HTML ISBN 978-92-847-1813-9 ISSN 2315-389X doi:10.2865/656759 QJ-AA-19-001-DA-Q

© Den Europæiske Union, 2019.
Gengivelse er tilladt med kildeangivelse.

Tilladelse til at anvende eller gengive følgende billeder skal indhentes direkte hos indehaverne af ophavsretten:
s. 30 , © Fransk Røde Kors
s. 31 , © Det Europæiske Lægemiddelagentur

Gengivelse af følgende billeder er tilladt med angivelse af ophavsretsindehaver, kilde og fotografer/arkitekter:
s. 1, 5, 12, 13, 14, 24, 28, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, © EU / Den Europæiske Revisionsret
s. 9, © EU/Den Europæiske Revisionsret, Journal
s. 20, fra venstre til højre og øverst til nederst:
* © EU / Europa-Parlamentet
* © EU, 2005 / Europa-Kommissionen - Audiovisual Service/Alain Schroeder
* © EU, 2010 / Carlos Juan
* © EU, 2008 / Europa-Parlamentet
* © EU, 2013 / AFP / Ronny Hartmann
* © EU, 2016 / Yasin Akgul
* © EU, 2017 / Mauro Bottaro
* © EU, 2017 / Frank Molter
* © EU, 2017 / Mauro Bottaro
s. 22, © EU, 2008 / Europa-Parlamentet
s. 23, © EU / Eurostat - GISCO, 2/2018, kildedata: © EuroGeographics © GD MOVE
s. 25, © EU / Eurostat - GISCO, 3/2019, administrative grænser: © EuroGeographics © UN-FAO © Geonames
s. 35, © EU, 2008 / Laurent Chamussy
s. 65 a 66, © EU / Den Europæiske Revisionsret, Bygningernes arkitekter: Paul Noël (1988) og Jim Clemes (2004 & 2013).

Denne publikation foreligger på 23 sprog og i følgende format:

PDF
PDF General Report

SÅDAN KONTAKTER DU EU

Personligt
Der findes flere hundrede Europe Direct-informationscentre i hele EU. Find dit nærmeste center på: http://europa.eu/contact

Pr. telefon eller e-mail
Europe Direct er en tjeneste, der besvarer spørgsmål om EU. Kontakt Europe Direct

 • på gratisnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (visse operatører tager betaling for disse opkald)
 • på følgende nummer: +32 22999696 eller
 • pr. e-mail: http://europa.eu/contact

SÅDAN FINDER DU OPLYSNINGER OM EU

Online
Oplysninger om EU er tilgængelige på alle EU’s officielle sprog på Europawebstedet: http://europa.eu

EU publikationer
Du kan downloade eller bestille EU-publikationer gratis eller mod betaling fra EU Bookshop på: http://publications.europa.eu/eubookshop. Du kan bestille flere eksemplarer af de gratis publikationer ved at kontakte Europe Direct eller dit lokale informationscenter (se http://europa.eu/contact)

EU-ret og relaterede dokumenter
Du kan nemt få adgang til EU’s juridiske oplysninger (herunder al EU-ret siden 1951) på alle officielle EU-sprog på EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Åbne data fra EU
EU’s portal for åbne data (http://data.europa.eu/euodp) giver adgang til datasæt fra EU. Dataene kan downloades og genanvendes gratis til både kommercielle og ikkekommercielle formål.