Europos Audito Rūmai 2018 Veiklos ataskaita

Cover image

Europos Audito Rūmai

Kas mes esame

Europos Audito Rūmai (Audito Rūmai) yra Europos Sąjungos išorės auditorius.

Įsteigti 1977 m. Audito Rūmai yra viena iš septynių ES institucijų.

Mūsų būstinė yra Liuksemburge ir pas mus dirba apie 900 auditorių, pagalbinių ir administracijos visų ES tautybių darbuotojų.

Audito Rūmų narių kolegiją sudaro po vieną narį iš kiekvienos ES valstybės narės.

Ką mes veikiame

Mūsų auditoriai tikrina, ar ES gerai tvarko finansų apskaitą, ar teisingai taiko savo finansines taisykles, ir ar ES politikos ir programos užtikrina numatytų tikslų pasiekimą ir racionalų lėšų panaudojimą.

Savo darbu mes padedame gerinti ES finansų valdymą ir skatiname atskaitomybę ir skaidrumą. Mes įspėjame apie riziką, teikiame patikinimą, nurodome trūkumus ir sėkmės pavyzdžius bei teikiame rekomendacijas ES politikos formuotojams ir teisės aktų leidėjams.

Savo pastabas ir rekomendacijas pateikiame Europos Parlamentui, ES Tarybai, nacionalinėms vyriausybėms ir parlamentams bei plačiajai visuomenei.

Europos Audito Rūmų narių kolegija 2018 m. gegužės 1 d.


Pirmininko pratarmė

Gerbiamas skaitytojau,

mūsų 2018–2020 m. strategijos tikslas – skatinti piliečių pasitikėjimą Europos Sąjunga atliekant nepriklausomą auditą. Mes ir toliau daugiausia dėmesio skiriame ES veiksmų veiksmingumo vertinimui, aiškių žinių skleidimui mūsų auditorijai ir mūsų darbo vertės suinteresuotiesiems subjektams didinimui.

Šioje veiklos ataskaitoje apžvelgiamas mūsų darbas 2018 m. Šiais metais paskelbėme rekordinį specialiųjų ataskaitų, apžvalgų ir nuomonių skaičių. Be to, joje pateikiama informacija apie mūsų personalą, valdymą ir finansus.

Mūsų ataskaitose nešališkai įvertintos ES politikos ir programos bei finansinio ES lėšų valdymo kokybė visoje Sąjungoje ir už jos ribų. Mes tikriname, ar ES išlaidos atitinka taisykles, ir ar ES politikos ir programos užtikrina racionalų lėšų panaudojimą.

Tikimės dirbti kartu su nauju Europos Parlamentu ir Komisija, siekdami toliau gerinti Sąjungos finansų valdymą ir užtikrinti, kad ES pasiektų rezultatų.

Žvelgiant į ateitį, ši ataskaita rodo ryžtą toliau keisti mūsų organizaciją, kad ji būtų pasirengusi ateities iššūkiams ir toliau pirmautų tobulinant viešojo sektoriaus auditą.

Klaus-Heiner LEHNE
Pirmininkas

2018 m. apžvalga

Mūsų veikla

Strategija

Daryti pažangą, siekiant mūsų
strateginių tikslų

2018 metai – tai pirmieji dabartinės strategijos, kuri apima laikotarpį iki 2020 m., metai. Per šiuos 3 metus toliau sieksime šių strateginių tikslų:

 • gerinti patikinimo pareiškimo pridėtinę vertę šiandienos ES finansų valdymo kontekste;
 • daugiau dėmesio skirti ES veiksmų veiksmingumo aspektams; ir
 • perteikti aiškią žinią mūsų auditorijai.

Taip pat nutarėme mūsų organizaciją geriau susieti su mūsų produktais.

Kad mūsų strategija taptų realybe, nutarėme dėl veiksmų plano, apimančio šiuos tikslus ir padėsiančio toliau pirmauti tobulinant viešojo sektoriaus auditą. Visi šie veiksmai buvo vykdomi 2018 m. pabaigoje. Taip pat jau užsakėme nepriklausomą tarpusavio peržiūrą dėl mūsų strategijos įgyvendinimo, kuris turi būti užbaigtas 2019 m. pabaigoje (daugiau informacijos pateikiama skyriuje Mūsų atskaitomybė.

Atidesnis žvilgsnis – informacijos apie mūsų produktus skleidimas

Perteikti aiškią žinią mūsų
auditorijai

Komunikacija yra svarbi siekiant mūsų strateginio tikslo – skleisti aiškią informaciją visai mūsų auditorijai: ES ir valstybių narių politinėms institucijoms, atsakingoms už ES politikų ir programų kontrolę ir valdymą, mūsų partneriams aukščiausiesiems viešiesiems auditoriams, verslo ir pramonės organizacijoms, akademikams ir, galiausiai, plačiajai visuomenei – mūsų pagrindiniam suinteresuotajam subjektui.

2018 m. matėme, kad labai išaugo žiniasklaidos domėjimasis mūsų darbu. Ypač buvo domimasi mūsų specialiosiomis ataskaitomis, kurios taip pat buvo vis daugiau aptariamos nacionalinėje žiniasklaidoje ir ES skirtose žiniasklaidos priemonėse (žr. skyrių apie žiniasklaidą).

Nauji ir patobulinti komunikacijos produktai

Preliminarios audito apžvalgos
Žvilgsnis į vykdomą audito darbą

2017 m. antrą pusmetį pradėjome bandomąjį projektą, visuomenei teikdami informaciją apie būsimą arba neseniai pradėtą audito užduotį.

2018 m. paskelbėme 12 preliminarių audito apžvalgų (anksčiau vadintų aiškinamaisiais pranešimais), kurios yra informacijos šaltinis besidomintiems audituojama politika arba audituojamomis programomis. Informacija pagrįsta parengiamuoju darbu, atliktu prieš vykdomo audito užduoties pradžią.

Preliminarios audito apžvalgos prisidėjo prie mūsų stabilių ir subalansuotų metų publikavimo rezultatų – 2018 m. pirmą kartą nebuvo nė vieno mėnesio be Audito Rūmų publikacijos. 2019 m. mes ir toliau skelbsime šiuos komunikacijos produktus.

Žurnalas
Langas į mūsų instituciją

Jei mūsų audito ataskaitose pateikiami nustatyti faktai ir rekomendacijos, kaip pagerinti ES finansų valdymą, mūsų žurnale didžiausias dėmesys teikiamas tam, kaip mes atliekame savo darbą, ir žmonėms, kurie rengia mūsų ataskaitas įvairiose srityse.

Neseniai žurnalas tapo patrauklesnis ir konsolidavome jo temų atranką. Kiekviename leidinyje dabar aptariama skirtinga svarbi tema.

2018 m. mūsų žurnale nagrinėtos temos, kaip antai, ES pasirengimo narystei pagalba, Parlamento finansavimas ir auditas, ES finansų ir ekonomikos valdymas ir mūsų specialiosios ataskaitos, darbo programa, tarptautinis bendradarbiavimas ir numatymo veikla, siekiant, kad mūsų institucija būtų pasirengusi ateities iššūkiams.

Parsisiuntimas

Auditas

Didesnis dėmesys veiksmingumui

Mes atliekame įvairių rūšių auditus įvairiose ES biudžeto srityse:

 • Veiklos auditus dėl ES politikų ir programų veiksmingumo, efektyvumo ir ekonomiškumo; šie racionalaus lėšų panaudojimo auditai yra skirti konkrečioms valdymo ar biudžeto temoms. Šias audito užduotis atrenkame ir parengiame atsižvelgdami į veiklos ar atitikties riziką, susijusių pajamų ar išlaidų lygį bei politinį bei viešąjį interesą;
 • Finansinius ir atitikties auditus dėl metinių finansinių ataskaitų patikimumo ir susijusių piniginių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo (skirtus visų pirma patikinimo pareiškimui pagrįsti), taip pat vertinimus, ar konkrečių biudžeto sričių sistemos atitinka taisykles. Mes taikome atsitiktinės atrankos metodą, kuomet kiekvienas išleistas euras turi vienodą tikimybę būti audituojamas.

Mūsų auditų metu atsižvelgiama į temas, kurios atspindi sunkumus, su kuriais susiduria ES, pavyzdžiui, tvarus ir aplinką tausojantis gamtos išteklių naudojimas, augimas ir įtrauktis, migracijos ir pasaulinio vystymosi iššūkiai, bendra rinka ir bankų sąjunga bei atsakingos ir efektyvios Europos Sąjungos užtikrinimas.

Remdamiesi audito darbo metu surinktais įrodymais, savo ataskaitose pateikiame aiškias išvadas apie ES politikos tikslų pasiekimo mastą ir apie jos biudžeto atskaitomybės ir finansų valdymo būklę. Tai padeda mums teikti praktines ir ekonomiškai veiksmingas rekomendacijas.

Savo auditus atliekame vadovaudamiesi tarptautiniu mastu pripažintais viešojo sektoriaus audito standartais. Mūsų audito darbas apima šiuos etapus:

Darbo planavimas

Audito prioritetai skirti ES
pagrindiniams susirūpinimą
keliantiems klausimams

Mūsų nariai kasmet susitaria dėl mūsų darbo programų.

2018 m. sausio mėn. pirmininkas K.-H. Lehne mūsų 2018 m. darbo programą pristatė Europos Parlamento komitetų pirmininkų sueigoje ir paragino visas Europos Parlamento komitetus pasiūlyti galimas audito temas mūsų 2019 m. darbo programai. Tai yra metinės konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais proceso dalis.

2018 m. spalio mėn. pateikėme 2019 m. darbo programą, pirmąją programą pagal naują strategiją, kurioje nustatėme mūsų audito prioritetus ir pateikėme informaciją apie 36 ataskaitas ir peržiūra pagrįstus produktus, kuriuos ketiname paskelbti šiais metais. Šios užduotys apima, bent jau iš dalies, 29 iš 69 (42 %) Parlamento pateiktų pasiūlymų (2017 m.: 32 %)

Mūsų auditai ir toliau bus skirti pagrindiniams susirūpinimą keliantiems klausimams, pavyzdžiui, tausaus gamtos išteklių naudojimo, augimo ir įtraukties, migracijos, saugumo ir pasaulinio vystymosi, bendros rinkos, ES atskaitomybės ir efektyvumo, kad būtų galima nustatyti, ar ES duoda tai, ką pažadėjo.

Darbas vietoje

3 761 diena auditui ES ir už jos
ribų

Didžiąją savo audito darbo dalį atliekame savo patalpose Liuksemburge.

Mūsų auditoriai taip pat nemažai vizitų vykdo į Europos Komisiją, mūsų pagrindinį audituojamą subjektą, ir į kitas ES institucijas, agentūras ir įstaigas ar ES delegacijas, valstybių narių nacionalines, regionines ir vietos valdžios institucijas ir tarptautines organizacijas, kurios tvarko ES lėšas.

Mes taip pat tikriname ES lėšų gavėjus vietoje Sąjungoje ir už jos ribų. Šios patikrų metu laikomės audito sekos ir gauname tiesioginius audito įrodymus iš subjektų, susijusių su ES politikų ir programų valdymu, ES lėšų surinkimu ir mokėjimu bei iš galutinių šių lėšų gavėjų.

Audito darbo dažnumas ir intensyvumas atskirose valstybėse narėse ir paramą gaunančiose šalyse priklauso nuo mūsų atliekamo audito darbo pobūdžio. 2018 m. mūsų auditoriai praleido 3 761 dieną (2017 m.: 3 670 dienų) auditui vietoje valstybėse narėse ir už ES ribų.

Dažniausiai mūsų audito grupes sudaro du arba trys auditoriai, o audito vizitai paprastai trunka nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Mūsų patikros vietoje ES dažnai atliekamos bendradarbiaujant su atitinkamų valstybių narių aukščiausiosiomis audito institucijomis.

Be to, mūsų auditoriai 2 723 dienas (2017 m.: 2 300 dienų) praleido ES institucijose Briuselyje ir Liuksemburge, taip pat decentralizuotose agentūrose ir įstaigose visoje ES, tarptautinėse organizacijose, tokiose kaip Jungtinės Tautos ar EBPO, bei privačiose audito įmonėse. Mes vis dažniau naudojamės vaizdo konferencijomis ir kitomis informacinėmis technologijomis, pavyzdžiui, saugaus dalijimosi duomenimis ir dokumentais technologija, kad gautume ir patvirtintume savo audito įrodymus.

Audito vizitų dienų skaičius 2018 m. valstybėse narėse ir ES nepriklausančiose šalyse

Pastaba: Visos sumos gali skirtis dėl apvalinimo.

Kova su ES biudžetui kenkiančiu sukčiavimu

Devyni įtariamo sukčiavimo
atvejai

Mes glaudžiai bendradarbiaujame su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) kovoje su ES biudžetui žalą darančiu sukčiavimu. Mes pranešame OLAF apie visus įtariamo sukčiavimo, korupcijos ar kitos nelegalios veikos, turinčios įtakos ES finansų interesams, atvejus, kuriuos nustatome mūsų audito darbo metu. Tuomet OLAF nagrinėja šiuos atvejus ir nusprendžia, kokio tyrimo imtis ir, prireikus, bendradarbiauja su valstybių narių institucijomis.

Nors mūsų auditai nėra specialiai skirti sukčiavimui aptikti, kartais mes nustatome atvejų, keliančių įtarimą, kad galėjo būti vykdoma neteisėta veika ar sukčiaujama. 2018 m. mes OLAF pranešėme apie devynis įtariamo sukčiavimo atvejus (2017 m.: 13 atvejų), kuriuos mes nustatėme mūsų audito darbo metu.

Mūsų metinėse ataskaitose dėl ES biudžeto teikiame papildomą informaciją apie OLAF praneštų įtariamo sukčiavimo atvejų pobūdį ir apie lėšų susigrąžinimą, kurį OLAF rekomendavo šiais atvejais.

Leidiniai

Rekordinis 2018 m. leidinių
skaičius

Mūsų audito ataskaitos, apžvalgos ir nuomonės yra labai svarbi ES atskaitomybės grandinės sudėtinė dalis. Jos padeda Europos Parlamentui ir ES Tarybai stebėti ir tikrinti, kaip siekiama ES politikos tikslų, ir reikalaujant atskaitomybės – visų pirma per metinę biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą – iš tų, kurie yra atsakingi už ES biudžeto valdymą. Pirmiausia, tai Europos Komisija, bet taip pat ir kitos ES institucijos ir įstaigos. Nacionalinės, regioninės ir vietos institucijos valstybėse narėse taip pat atlieka svarbų vaidmenį pasidalijamojo valdymo srityse, kaip antai žemės ūkio ir sanglaudos, kuriose panaudojama didžioji ES biudžeto dalis.

Specialiųjų ataskaitų ir peržiūra pagrįstų leidinių skaičius (2015–2018 m.)

Mūsų leidinių portfelį sudaro:

Specialiosios ir metinės ataskaitos:
 • specialiosiose ataskaitose pateikiami atrinktų auditų, susijusių su konkrečiomis išlaidų ar politikos sritimis arba biudžeto ar valdymo klausimais, rezultatai;
 • metinėse ataskaitose daugiausia pateikiami finansinio ir atitikties audito, susijusio su Europos Sąjungos biudžetu ir Europos plėtros fondais, darbo rezultatai, taip pat biudžeto valdymo ir veiksmingumo aspektai;
 • specialiosios metinės ataskaitos dėl ES agentūrų, decentralizuotų įstaigų ir bendrųjų įmonių, kurios skelbiamos atskirai;
Nuomonės ir kiti peržiūra pagrįsti leidiniai:
 • nuomonės dėl naujų ar atnaujintų teisės aktų, turinčių reikšmingą poveikį finansų valdymui (privalomos pagal Sutarties dėl ES veikimo (SESV) sutartį, parengtos kitos institucijos prašymu arba mūsų pačių iniciatyva);
 • apžvalginiai pranešimai: dokumentai, kuriuose aprašoma ir analizuojama politika ar valdymas, sutelkiant dėmesį į konkrečias temas;
 • padėties apžvalgos: panašios į apžvalginius pranešimus, tačiau daugiausia dėmesio skiriama sudėtingoms, didelio masto politikos sritimis ar valdymo klausimams, dažnai iš tarpvalstybinės perspektyvos;
 • o skubios atvejų apžvalgos: jose pateikiami faktai apie labai konkrečius klausimus ir problemas, – prireikus, jose gali būti pateikta analizė, padedanti šiuos faktus suprasti.

Taip pat preliminariose audito apžvalgose teikiama papildoma informacija apie numatomas arba vykdomas audito užduotis (daugiau skaitykite skyriuje Informacijos apie mūsų produktus skleidimas).

Visi mūsų leidiniai pateikti interneto svetainėje (eca.europa.eu) ir nurodyti šios ataskaitos pabaigoje.

Specialiosios ataskaitos

Specialiosiose ataskaitose daugiausia
dėmesio skirta ES veiksmų
veiksmingumo vertinimui

Atsižvelgiant į mūsų 2018–2020 m. strategiją, daugiau dėmesio skiriame ES veiksmų veiksmingumo vertinimui, kad galėtume užtikrinti ES piliečiams, jog jų pinigai panaudojami racionaliai. 2018 m. paskelbėme 35 specialiąsias ataskaitas (2017 m.: 28 specialiąsias ataskaitas) įvairiose ES išlaidų srityse, atsižvelgdami į iššūkius, su kuriais susiduria ES, įskaitant susijusius su oro tarša, greitaisiais geležinkeliais, pabėgėlių rėmimo priemone Turkijoje, bankų priežiūra ir NVO finansavimu.

Šiose specialiosiose ataskaitose nagrinėjame, ar buvo pasiekti atrinktų ES politikų ir programų tikslai, ar buvo veiksmingai ir efektyviai pasiekti rezultatai, ir ar ES finansavimu buvo sukurta pridėtinė vertė – t. y. juo pasiekta daugiau, nei būtų pasiekta tik veiksmais nacionaliniu lygmeniu. Taip pat teikiame rekomendacijas, nustatydami būdus, kaip būtų galima sutaupyti lėšas, geriau dirbti, išvengti atliekų ar ekonomiškai efektyviau pasiekti politikos tikslų. Plačiau aptarsime dvi mūsų 2018 m. specialiąsias ataskaitas: vieną dėl greitųjų geležinkelių ES, kitą dėl pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės.

Siekiame, kad mūsų specialiosios ataskaitos būtų parengtos per 13 mėnesių, laikantis ES finansinio reglamento nuostatų.

Aptariama specialioji ataskaita
Europos greitųjų traukinių tinklas – ne tikrovė, o tik neveiksminga samplaika

Greitieji geležinkeliai suteikia daug naudos keleiviams. Tai patogi, saugi, paprastai pritaikoma ir ekologiškai tvari transporto priemonė. Be to, gerinant susisiekimą tarp regionų visoje ES, jie tampa konkurencingesni ir prisideda prie Europos integracijos, suartinant žmones.

Mūsų auditas buvo atliekamas iš keleivių perspektyvos, analizuojant įvairias jungtis, kelionės trukmę ir kainas verslo ir laisvalaikio keleiviams. Mes taip pat tikrinome, ar ES bendrai finansuojamos investicijos į greitųjų geležinkelių linijas buvo ekonomiškai efektyvios ir veiksmingos, gerai apgalvotos ir suplanuotos.

Auditoriai lankėsi Laikotarpis: 2000–2017 m.
10 greitųjų geležinkelių linijų 4 tarpvalstybinės jungtys
30 projektų Daugiau nei 5 000 km linijų

Mes padarėme išvadą, kad Europos greitųjų geležinkelių tinklas tebėra neveiksminga prastai sujungtų nacionalinių linijų samplaika. Nėra realistiško ilgalaikio plano sujungti skirtingas esamo ES tinklo dalis, greitųjų geležinkelių linijų, kertančių nacionalines sienas, tiesimas nėra nacionalinių vyriausybių prioritetas, o Europos Komisija negali jų priversti to padaryti. Esant šiai situacijai, skirto ES bendrojo finansavimo į greitųjų geležinkelių linijas pridėtinė vertė yra maža. Tačiau yra ir gerų žinių. Europoje greitaisiais geležinkeliais keliaujančių keleivių skaičius nuolat didėja – nuo vos 15 milijardų keleivių kilometrų 1990 m. iki daugiau nei 124 milijardų 2016 m.

Siekdami paskleisti savo žinią, ataskaitą pristatėme Europos Parlamento Transporto ir Biudžeto kontrolės komitetams, taip pat ES Tarybai. Abi institucijos palankiai įvertino ataskaitą ir pritarė mūsų išvadoms. Mes ją taip pat pateikėme kai kurioms nacionalinėms administracijoms ir AAI, taip pat tyrėjams, pramonės suinteresuotiesiems subjektams ir žiniasklaidai.

Ataskaita susilaukė didelio žiniasklaidos susidomėjimo visoje ES, ypač Ispanijoje ir Vokietijoje, ES specializuotoje ir finansų srities žiniasklaidoje, taip pat didelio susidomėjimo socialiniuose tinkluose.

ES - El cinco días: Los auditores de la UE critican la incoherencia de los trazados del AVE

DE - Die Zeit: Bahnlinien: Ausbau schneller Zugstrecken in EU zu teuer und zu langsam

IT - La Repubblica: Alta velocità nell'Ue, la Corte dei Conti europea boccia la rete

UK - Financial Times: Bloc criticised over high-speed rail strategy

Aptariama specialioji ataskaita
Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė: naudinga parama, tačiau būtini patobulinimai siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų racionaliau naudojamos

Turkija priima didžiausią pasaulyje pabėgėlių skaičių – apie 4 milijonus žmonių. Tarp jų – apie 3,5 milijono sirų, iš kurių apie 94 % gyvena ne pabėgėlių stovyklose. Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė remia humanitarinę ir nehumanitarinę pagalbą pabėgėliams ir juos priimančiai bendruomenei, kuriai finansuoti ES ir jos valstybės narės iš viso skiria 6 milijardus eurų. Politinis susitarimas taip pat įpareigoja Turkiją nutraukti neteisėtą migraciją iš Turkijos į ES.

Auditoriai lankėsi Laikotarpis: 2016 m. sausio mėn. – 2018 m. kovo mėn.
10 humanitarinės pagalbos projektų, apimančių pagrindinius poreikius, apsaugą, sveikatos priežiūrą ir švietimą 33 % sutartyje numatytos humanitarinės pagalbos (458 milijonai eurų) Įgyvendinimo partneriai, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų agentūros, tarptautinės NVO

Mes padarėme išvadą, kad priemonė suteikė galimybę greitai reaguoti į krizę. Humanitariniai projektai padėjo pabėgėliams tenkinti jų pagrindinius poreikius, tačiau ne visada buvo užtikrinamas numatytas racionalus lėšų panaudojimas ar pasiektas priemonės tikslas veiksmingai koordinuoti paramą. Visais audituotais projektais buvo teikiama naudinga parama pabėgėliams. Pavyzdžiui, neatidėliotinos minimalios socialinės apsaugos sistemos projektu suteikta pagalba grynaisiais pinigais 1,3 milijono pabėgėlių. Tačiau pusės jų numatyti rezultatai dar nepasiekti (t. y, ilgalaikis, teigiamas poveikis, kuris gali būti tvarus be papildomos finansinės paramos), o devynis iš dešimties projektų reikėjo pratęsti.

Sudėtinga veiklos aplinka buvo pagrindinis veiksnys, trukdantis NVO laiku įgyvendinti kai kuriuos projektus. Nors Komisija įdiegė tinkamas priemones stebėti projektus, Turkijos valdžios institucijų atsisakymas suteikti prieigą prie paramos gavėjų duomenų dviejuose mūsų pagalbos grynaisiais pinigais projektuose (kurių bendra vertė sudaro 1,1 milijardo eurų) neleido Komisijai ir mūsų auditoriams sekti projektų paramos gavėjų nuo registracijos iki mokėjimo.

Mes ataskaitą pristatėme Europos Parlamento Vystymosi ir užsienio reikalų komiteto ir Biudžeto kontrolės komiteto bendrame posėdyje, o vėliau – Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui. Ji taip pat buvo pristatyta Tarybos darbo grupei dėl plėtros ir šalių, kurios derasi dėl stojimo į ES, taip pat žiniasklaidai.

Ataskaita susilaukė didelio žiniasklaidos susidomėjimo, ypač Vokietijoje, taip Danijoje, Austrijoje, Beniliukso ir Viduržemio jūros regiono šalyse bei ES specializuotoje žiniasklaidoje.

DE - Der Spiegel: Rechnungshof kritisiert Mängel bei EU-Flüchtlingshilfe

FR - EurActiv: La Cour des comptes plutôt satisfaite de l’aide aux réfugiés en Turquie

ES - Euronews: Turquía debe rendir cuentas por la gestión de los refugiados

UK - EU Observer: EU unable to fully trace €1 bn spent on refugees in Turkey

Metinės ataskaitos

Metinė ataskaita dėl 2017 m. ES biudžeto
Finansinės ataskaitos pasirašytos, palanki nuomonė
dėl pajamų, sąlyginė nuomonė dėl išlaidų

Kiekvienais metais audituojame ES biudžeto pajamas ir išlaidas ir tikriname, ar metinės finansinės ataskaitos yra patikimos, ir ar pajamų ir išlaidų operacijos atitinka finansines taisykles ES ir valstybių narių lygmeniu. Be to, konkrečiai vertiname kiekvieną didelę ES biudžeto sritį pagal 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) išlaidų kategorijas ir pateikiame informaciją apie biudžeto ir finansų valdymą bei apie veiksmingumo aspektus. Mes taip pat nagrinėjame, kodėl buvo padaryta klaidų, teikiame gerinimo rekomendacijas ir tikriname, ar mūsų ankstesnės rekomendacijos buvo įgyvendintos praktiškai.

Mūsų naujausiai metinei ataskaitai dėl ES biudžeto, susijusiai su 2017 finansiniais metais, auditoriai atrinko ir patikrino apie 700 mokėjimų paramos gavėjams visose išlaidų srityse, kurių bendra vertė yra apie 100 milijardų eurų. Tai reiškia, kad mes įvertinome apie 700 įvairių ES lėšų panaudojimo atvejų, kai buvo remiami svarbūs infrastruktūros projektai, mažos ir vidutinės įmonės, mokslinių tyrimų organizacijos, ūkininkai, studentai ES valstybėse narėse ar paramos gavėjai ES nepriklausančiose šalyse.

Pagrindinė informacija
2017 m. ES išlaidos 137,4 milijardo eurų
Audituota suma 100,2 milijardo eurų (703 mokėjimų operacijos)
Finansinės ataskaitos Tikros ir teisingos, pasirašytos kaip patikimos
Pajamos Teisėtos ir tvarkingos, palanki nuomonė
Išlaidos Teisėtos ir tvarkingos, išskyrus išlaidų kompensavimo atveju sąlyginė nuomonė (ne neigiama nuomonė)
Įvertintų klaidų lygių mažėjimo
tendencija išlieka

Šis nuodugnus darbas yra pagrindas mūsų patikinimo pareiškimui, kurį turime pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai, remdamiesi mūsų įgaliojimais pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV). Kaip ir ankstesniais metais, mes pateikėme „palankią nuomonę“ dėl finansinių ataskaitų ir dėl ES pajamų. Be to, antrus metus iš eilės galėjome pateikti „sąlyginę nuomonę“ (o ne „neigiamą nuomonę“) dėl ES išlaidų.

Didelė audituotų 2017 m. išlaidų dalis nebuvo reikšmingai paveikta klaidų. Be to, įvertintas klaidų lygis 2017 m. atliktuose mokėjimuose buvo 2,4 % – t. y., mažesnis, palyginti su 3,1 % 2016 m. ir 3,8 % 2015 m.

Įvertinti klaidų lygiai pagrindinėse ES išlaidų srityse (2015–2017 m.)
Parlamento biudžeto įvykdymo
patvirtinimo procedūros pradžios
pažymėjimas

Mūsų metinės ataskaitos paskelbimas taip pat žymi Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kurios metu viena iš ES teisėkūros institucijų ir biudžeto valdymo institucija priima sprendimą (remdamasi Tarybos rekomendacija), ar Komisija ir kitos institucijos tinkamai valdė ES biudžetą, ir, jei taip, teikia joms „biudžeto įvykdymo patvirtinimą“.

Rugsėjo 4 d. (paskelbimo dieną) savo metinę ataskaitą pateikėme Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui (CONT), vėliau – Parlamento plenarinėje sesijoje, Tarybai (Ekonomikos ir finansų reikalai) ir 14 valstybių narių parlamentams ir nacionalinėms institucijoms.

Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne ir narys Lazaros S. Lazarou 2018 m. lapkričio mėn. Strasbūre pristato mūsų metinę ataskaitą Europos Parlamento plenarinėje sesijoje.

Naujas metodas pereinant prie
patvirtinimo užduoties

Kaip nustatyta mūsų 2018–2020 m. strategijoje, mes žengėme pirmuosius žingsnius, siekdami pakeisti mūsų audito metodą dėl patikinimo pareiškimo audito. Sanglaudos išlaidų srityje įvertinome 2014–2020 m. kontrolės užtikrinimo sistemą ir Komisijos parengtos tvarkingumo informacijos patikimumą. Tai buvo pirmasis žingsnis pereinant prie galimo patikinimo pareiškimo, kaip patvirtinimo užduoties, organizavimo.

Pagrindinis pakeisto metodo ir perėjimo prie patvirtinimo užduoties tikslas – labiau atkreipti dėmesį į įvairius vidaus kontrolės lygmenis Europos Komisijoje ir valstybių narių institucijose, susijusiose su ES išlaidų valdymu. Tai padeda aiškiau matyti, kur išlieka trūkumai Europos Komisijoje ir valstybėse narėse, kad galėtume geriau skatinti atskaitomybę ir toliau gerinti ES finansų valdymą. Šį metodą taikysime tik tuomet, jei bus įvykdytos tarptautiniuose audito standartuose nustatytos būtinos sąlygos.

Metinė ataskaita dėl Europos plėtros fondų
Neigiama nuomonė dėl
mokėjimų

Iš Europos plėtros fondų (EPF) teikiama ES vystomojo bendradarbiavimo pagalba Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalims bei užjūrio šalims ir teritorijoms. Šiuos fondus finansuoja ES valstybės narės ir juos atskirai nuo ES biudžeto valdo Europos Komisija ir Europos investicijų bankas.

Pagrindinė informacija apie mūsų audito nuomonę dėl EPF yra pateikta toliau.

Pagrindinė informacija
2017 m. EPF biudžetas 4,3 milijardo eurų
Audituota suma 3,5 milijardo eurų
Finansinės ataskaitos Tikros ir teisingos, pasirašytos kaip patikimos
Pajamos Teisėtos ir tvarkingos, palanki nuomonė
Išlaidos Paveiktos reikšmingo klaidų lygio, neigiama nuomonė

Specialiosios metinės ataskaitos

Agentūros ir kitos įstaigos
Palanki nuomonė dėl visų ES
agentūrų, išskyrus vieną

ES agentūros yra įsikūrusios visoje Europoje, jose dirba apie 11 000 darbuotojų. Jų bendras, išskyrus Bendrą pertvarkymo valdybą (BPV), 2017 m. biudžetas sudarė 3,5 milijardo eurų, tai sudaro apie 2,7 % viso ES biudžeto. BPV 2017 m. biudžetas sudarė 6,6 milijardo eurų ir buvo finansuojamas iš kredito institucijų įnašų.

Europos vaistų agentūra (EMA) Londone, kuri persikelia į Amsterdamą.

Naujas metodas. Viena ataskaita
dėl 41 ES agentūros

2018 m. nusprendėme pateikti mūsų finansinio audito rezultatus dėl ES agentūrų labiau vartotojui priimtina forma. Nors vis dar rengiame patikinimo pareiškimą kiekvienai agentūrai, mes parengėme vieną jas visas apimančią metinę ataskaitą, įskaitant apibendrintą dokumentą, pavadintą „ES agentūrų auditas trumpai“. Be to, kaip ir kiekvienais metais, paskelbėme metines ataskaitas dėl Europos mokyklų ir dėl BPV, Komisijos ir Tarybos neapibrėžtųjų įsipareigojimų.

Agentūrų įsikūrimo vietos įvairiose valstybėse narėse

* Jungtinei Karalystei priėmus sprendimą pasitraukti iš ES, Taryba nusprendė 2019 m. perkelti EMA ir EBI į, atitinkamai, Amsterdamą ir Paryžių.

Pagrindinės išvados

Apskritai, mūsų atliktas 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų agentūrų auditas patvirtino teigiamus rezultatus, kurie buvo skelbti ankstesniais metais. Mes pateikėme:

 • palankias (besąlygines) audito nuomones dėl visų agentūrų finansinių ataskaitų patikimumo;
 • palankias (besąlygines) audito nuomones dėl visų agentūrų finansinėse ataskaitose atspindimų pajamų teisėtumo ir tvarkingumo;
 • palankias (besąlygines) audito nuomones dėl visų agentūrų finansinėse ataskaitose atspindimų mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo, išskyrus Europos prieglobsčio paramos biurą, kuriai pateikėme neigiamą nuomonę, kadangi nustatėme kai kurių trūkumų.
Bendrosios įmonės
Palanki nuomonė dėl visų ES mokslinių
tyrimų bendrųjų įmonių, išskyrus vieną

Bendrosios įmonės yra ES viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės su pramonės sektoriumi, mokslinių tyrimų grupėmis ir valstybėmis narėmis. Jos vaidina svarbų vaidmenį įgyvendinant konkrečius ES mokslinių tyrimų politikos aspektus. Europos Komisija yra bendrųjų įmonių viešoji narė, atstovaujanti Europos Sąjungai. Privatūs nariai – tai įvairūs pramonės ir mokslinių tyrimų sričių partneriai. Vienas pagrindinių bendrųjų įmonių tikslų – pritraukti privačių pramonės ir mokslinių tyrimų sektoriaus narių įnašų. Tai yra jų pridėtinė vertė.

Pagrindinės išvados

 • Mes pasirašėme visų 2017 m. ES bendrųjų įmonių finansines ataskaitas, pripažindami kad jos buvo patikimos.
 • Mes pateikėme palankias nuomones dėl septynių bendrųjų įmonių pajamų ir mokėjimų operacijų ir sąlyginę nuomonę dėl bendrosios įmonės „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“, kadangi auditoriai nustatė trūkumų, dėl kurių kai kuriais atvejais užkertamas kelias veiksmingam vidaus kontrolės veikimui.

Nuomonės

Kitas būdas, kuriuo padedame gerinti ES finansų valdymą, yra skelbiamos nuomonės dėl Komisijos pasiūlymų dėl naujų ar persvarstytų teisės aktų. Kai tai turi didelį finansinį poveikį, mūsų nuomonės yra privalomos pagal ES teisę. Šias nuomones savo darbe iš esmės naudoja teisėkūros institucijos – Europos Parlamentas ir Taryba. Kitos institucijos taip pat gali paprašyti mūsų nuomonės dėl konkrečių klausimų, arba galime jas pateikti savo pačių iniciatyva.

2018 m. paskelbėme rekordinį skaičių nuomonių – dešimt nuomonių dėl įvairių ES sričių valdymo. Jos daugiausia buvo susijusios su Komisijos teisėkūros pasiūlymais dėl naujos DFP, pavyzdžiui, bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformos, taip pat Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) veiksmingumo ir jos bendradarbiavimo su būsima Europos prokuratūra (EPPO), taip pat ES finansavimo susiejimu su teisinės valstybės principu ir informatorių apsauga.

Atidesnis žvilgsnis – nuomonė dėl BŽŪP reformos
Žalesnė, griežtai pagrįsta veiksmingumu ir
labiau atskaitinga BŽŪP

Kai Europos Komisija paskelbė savo teisinį pasiūlymą dėl naujos BŽŪP po 2020 m., ji pabrėžė, kad aplinkos ir klimato tikslai yra ypatingas prioritetas.

Tačiau nuomonėje dėl BŽŪP reformos pažymėjome, kad daug pasiūlytų politikos sprendinių yra panašūs į dabartinės BŽŪP. Visų pirma, didžioji biudžeto dalis ir toliau būtų tiesioginės išmokos ūkininkams, remiantis tam tikru turimos ar naudojamos žemės hektarų skaičiumi. Mes taip pat nustatėme, kad ši priemonė nebuvo efektyviausias būdas remti perspektyvias pajamas ir ji nėra tinkama, siekiant spręsti daug aplinkos problemų. Taip pat manėme, kad Komisijos apskaičiuotas BŽŪP indėlis, siekiant su ES klimato kaita susijusių tikslų, buvo nerealistiškas, ir rekomendavome žalesnius, griežtai pagrįstus veiksmingumu ir labiau atskaitingus planus dėl būsimos BŽŪP.

Kaip darome savo ataskaitų atveju, mes pristatėme nuomonę Europos Parlamento komitetams, visų pirma Žemės ūkio ir biudžeto kontrolės komitetui, Tarybai, aplinkos ir žemės ūkio sričių pramonės suinteresuotiesiems subjektams ir žiniasklaidai.

Peržiūra pagrįsti leidiniai: padėties apžvalgos, apžvalginiai pranešimai ir skubios atvejo apžvalgos

Analitinės viešosios informacijos ir mūsų
darbo peržiūros
Padėties apžvalgos

2018 m. paskelbėme dvi padėties apžvalgas. Pirmoje, skirtoje praktiniam ES teisės įgyvendinimui, nurodėme stiprinti Komisijos vykdomą valstybių narių taikomos ES teisės priežiūrą. Kitos tema buvo judumas ir transportas. Mes jį laikome Europos integracijos kertiniu akmeniu. Tačiau išreiškė susirūpinimą, kad investicijų įgyvendinimas atsilieka. Kadangi buvo sumažintos investicijos į transporto infrastruktūrą, tai lėtina ES transporto tinklo modernizavimą.

Apžvalginiai pranešimai

2018 m. paskelbėme šešis apžvalginius pranešimus – penkis dėl Komisijos pasiūlymų dėl būsimos DFP ir vieną dėl migrantų integracijos ES. Mūsų su DFP susijusiose pastabose daugiausia dėmesio visų pirma skiriama siūlomam ES išlaidų prioritetų nustatymo procesui, ES biudžeto lankstumui, orientavimuisi į veiksmingumą ir administraciniam supaprastinimui, taip pat atskaitomybės ir audito tvarkai.

Palankiai įvertinome Komisijos pastangas modernizuoti ES biudžetą laikotarpiu po 2020 m., tačiau taip pat atkreipėme dėmesį į keletą galimų riziką, nurodydami įvairius trūkumus, ir pasiūlėme konkrečius patobulinimus. Nurodėme, kad parlamentinė priežiūra turėtų būti pagrįsta patikima atskaitomybės tvarka ir kad Audito Rūmai paprastai turėtų būti paskirti išorės auditoriumi visoms ES įsteigtoms įstaigoms.

Skubios atvejo apžvalgos

2018 m. paskelbėme vieną skubią atvejo apžvalgą dėl sanglaudos srities, kurioje nustatėme, kad kompensuojant pridėtinės vertės mokestį (PVM) dažnai pasitaiko klaidų, ir ne visada geriausiai panaudojamos ES lėšos. Mes manėme, kad laikotarpiu po 2020 m. viešosioms įstaigoms nebeturėtų būti kompensuojamas PVM, susijęs su ES bendrai finansuojamomis išlaidomis.

Svarbūs renginiai

2018 m. surengėme ir dalyvavome kelete renginių, skirtų skleisti mūsų nuomones apie tai, kaip skatinti atskaitomybę ir skaidrumą ir pagerinti ES finansų valdymą.

Konferencija ES finansinių priemonių tema

2018 m. sausio mėn. kartu su Lietuvos Respublikos finansų ministerija Vilniuje surengėme bendrą aukšto lygio konferenciją dėl finansinių priemonių naudojimo. Konferencijoje veikė platforma, kurioje nuomonėmis ir idėjomis galėjo pasidalinti ES ir Lietuvos institucijų aukšto lygio ekspertai, specialistai ir kiti suinteresuotieji privatieji ir viešieji subjektai.

Parlamentų viešojo finansavimo simpoziumas

2018 m. kovo mėn. savo patalpose surengėme dviejų dienų tarptautinį simpoziumą dėl viešojo parlamentų finansavimo Europoje, siekdami aptarti jų savarankiškumą ir išnagrinėti Europos valstybių biudžeto sistemas.

Pasaulinis audito lyderystės forumas (GALF)

2018 m. balandžio mėn. surengėme penktąjį GALF posėdį, suburdami maždaug dvidešimties AAI iš viso pasaulio vadovus ir atstovus. Diskusijose daugiausia dėmesio skirta veiklos audito praktikai ir apribojimams politiniame kontekste bei iššūkiams ir galimybėms pranešti apie nustatytus audito faktus skaitmeniniame pasaulyje.

2018 m. balandžio mėn. penktasis GALF posėdis Audito Rūmuose subūrė daugiau nei 20 tarptautinių AAI vadovų.

Europos diena. ES atvirų durų dienos

2018 m. gegužės mėn. dalyvavome Europos dienos renginiuose Briuselyje, Strasbūre ir Liuksemburge. Auditoriai informavo lankytojus mūsų informaciniuose stenduose apie mūsų vaidmenį ir darbą ir suteikė tiesioginę informaciją, kaip mes atliekame savo auditus. Mes ir toliau organizuosime Audito Rūmų atvirų durų dienas ir dalyvausime viešuose renginiuose, siekdami užmegzti ryšius su piliečiais.

Gero viešojo administravimo simpoziumas

2018 m. rugsėjo mėn. dalyvavome simpoziume dėl JT tvaraus vystymosi tikslų ir viešojo valdymo „Geras viešasis administravimas ir nauda piliečiams. Parlamentinių kontrolės institucijų vaidmuo“ (Good Public Administration and Benefits for Citizens – The Role of Parliamentary Control Bodies), kurį organizavo Austrijos audito rūmai, INTOSAI sekretoriatas ir Austrijos ombudsmenas.

Konferencija apie ES teisės taikymą

2018 m. rugsėjo mėn. surengėme konferenciją apie ES teisės taikymą, diskutavome apie skaidrumo, atskaitomybės ir audito poreikį, atsižvelgdami į mūsų padėties apžvalgą dėl ES teisės įgyvendinimo praktikoje. Šis renginys vyko Regionų komitete Briuselyje.

Konferencija apie e. prekybą ir apmokestinimą

2018 m. spalio mėn. surengė konferenciją apie e. prekybos ir apmokestinimo iššūkius skaitmeniniame amžiuje. Pranešėjai ir diskusijos dalyviai diskutavo apie dabartinio apmokestinimo modelio, skirto PVM e. prekyboje rizikas, ir pasiūlė alternatyvius apmokestinimo modelius, naudojant modernias technologijas, pavyzdžiui, blokų grandinę.

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) konferencija

2018 m. lapkričio mėn. dalyvavome EIOPA 8-ojoje metinėje konferencijoje Frankfurte. Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 400 asmenų iš finansinių paslaugų pramonės sektoriaus, akademinės bendruomenės, vartotojų organizacijų, žiniasklaidos, tarptautinių organizacijų, ES įstaigų ir nacionalinių institucijų. Mes pristatėme Europos draudimo sektoriaus priežiūros ir finansinio stabilumo audito darbą. Tai yra mūsų 2018 m. specialiosios ataskaitos dėl EIOPA tema.

COP24

2018 m. gruodžio mėn. dalyvavome Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP24) Katovicuose. Mes pristatėme oro kokybės ir jo poveikio klimato kaitai ir atvirkščiai audito darbą, taip pat aptarėme dykumėjimo ir dirvožemio degradacijos ES iššūkius – abi temas nagrinėjome 2018 m. paskelbtose specialiosiose ataskaitose.

Audito Rūmų narys Janusz Wojciechowski 2018 m. gruodžio mėn. Katovicuose pristato mūsų specialiąją ataskaitą dėl oro kokybės.

Atgal į mokyklą

Visus metus mūsų darbuotojai dalyvavo ES institucijų organizuotoje programoje „Atgal į mokyklą“. Septyniolika mūsų darbuotojų lankėsi jų vidurinėse mokyklose septyniose valstybėse narėse ir informavo moksleivius apie ES, mūsų institucijos vaidmenį ir galimybes studijuoti ES ir dirbti ES institucijose. 

Ryšiai su suinteresuotosiomis institucijomis

Mūsų darbo poveikis priklauso nuo
to, kaip jo rezultatais naudojasi
suinteresuotosios institucijos

Glaudžiai bendradarbiaujame su Europos Parlamentu, Europos Sąjungos Taryba ir nacionaliniais parlamentais, kadangi mūsų darbo poveikis labai priklauso nuo to, kaip šios institucijos naudojasi mūsų audito rezultatais ir rekomendacijomis.

Europos Parlamentas

Rekordinis ataskaitų, aptartų
Parlamento komitetuose, skaičius

Audito Rūmų nariai ir audito grupės reguliariai kviečiami pristatyti mūsų nustatytus faktus ir rekomendacijas Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetui, taip pat kitiems Parlamento komitetams ir įstaigomis. 2018 m. Parlamentui pristatėme 33 specialiąsias ataskaitas, keturias nuomones ir šešis peržiūra pagrįstus leidinius. Iš viso dalyvavome 74 posėdžiuose su Biudžeto kontrolės komitetu (2017 m.: 60) ir 38 posėdžiuose su 13 kitų Parlamento komitetų ir darbo grupių, taip pat su parlamentine grupe.

Bendras metinis Audito Rūmų ir Europos Parlamento biudžeto kontrolės komiteto posėdis įvyko 2018 m. vasario mėn. 2018 m. balandžio mėn. pirmininkas K.-H. Lehne dalyvavo Parlamento 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo plenarinėje diskusijose. 2018 m. spalio mėn. jis pristatė mūsų 2017 m. metinę ataskaitą Biudžeto kontrolės komitete ir Parlamento plenarinėje sesijoje.

Taryba

Pirmą kartą specialioji ataskaita
pristatyta ECOFIN

2018 m. dalyvavome 21 posėdyje su Biudžeto komitetu, pagrindiniu mūsų bendravimo partneriu Taryboje. Be to, turėjome 44 pristatymus kitose atitinkamose Tarybos parengiamosiose įstaigose (2017 m.: 27). Iš viso 2018 m. Tarybai pristatėme 37 specialiąsias ataskaitas, keturias nuomones ir tris peržiūra pagrįstus leidinius (2017 m.: 27).

Bulgarijos pirmininkavimo Tarybai metu 2018 m. sausio mėn. pirmininkas K.-H. Lehne susitiko su Bulgarijos finansų ministro pavaduotoju aptarti atitinkamas audito išvadas, atsižvelgiant į 2016 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

2018 m. kovo mėn. pirmininkas K.-H. Lehne ir Audito Rūmų narys Neven Mates, atsakingas už mūsų specialiąją ataskaitą dėl makroekonominio disbalanso procedūros, šią ataskaitą pristatė ES finansų ministrams ECOFIN posėdyje. Tai buvo pirmas kartas, kai specialioji ataskaita buvo pristatyta ES finansų ministrų ECOFIN tarybos posėdyje.

Pirmininkas K.-H. Lehne mūsų 2017 m. metinę ataskaitą taip pat pristatė lapkričio mėn. ECOFIN posėdyje Austrijos pirmininkavimo Tarybai metu. Prieš posėdį jis susitiko su Austrijos federaliniu finansų ministru, įgaliotu eiti ECOFIN pirmininko pareigas, ir su Rumunijos, 2019 m. pradžioje ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės, viešųjų finansų ministru aptarti mūsų 2017 m. metinę ataskaitą ir atitinkamą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą bei informuoti juos apie kitą susijusį Audito Rūmų darbą.

Valstybių narių vyriausybės ir parlamentai

Audito Rūmų pirmininkas apsilankė penkiose
valstybėse narėse, kad susitiktų su aukšto
lygio valdžios sektoriaus atstovais

2018 m. pirmininkas K.-H. Lehne aplankė keletą ES valstybių narių – Austriją, Bulgariją, Čekiją, Airiją ir Rumuniją, kur susitiko su aukšto lygio valdžios sektoriaus atstovais. Šie vizitai kartais buvo derinami su dalyvavimu oficialiame valstybiniame renginyje arba aukšto lygio konferencijoje.

Be to, mūsų nariai 2017 m. metinę ataskaitą pristatė nacionaliniams parlamentams ir (arba) kitoms nacionalinėms institucijoms 14 valstybių narių. Taip pat dėjome papildomas pastangas pristatyti mūsų specialiąsias ataskaitas atitinkamuose Parlamento komitetuose nacionaliniuose parlamentuose. Nacionalinių parlamentų atstovų delegacijos taip pat kartais lankosi mūsų institucijoje, o mes toliau ieškome būdų, kaip dar labiau stiprinti mūsų bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais.

Audito Rūmų pirmininkas K.-H. Lehne ir
narys George Pufan 2018 m. spalio mėn. posėdį
Bukarešte susitinka su Rumunijos prezidentu Klaus Iohannis. 

Bendradarbiavimas su aukščiausiosiomis audito institucijomis (AAI)

ES valstybių narių AAI

Aktyvus bendradarbiavimas su ES AAI: bendras
raginimas šalinti ES bankų priežiūros atskaitomybės
ir audito sistemos trūkumus

Mūsų bendradarbiavimas su ES AAI daugiausia vyksta per ES AAI vadovų Ryšių palaikymo komitetą. 2018 m. spalio mėn. aktyviai dalyvavome metiniame Ryšių palaikymo komiteto posėdyje, kurį surengė ir kuriam pirmininkavo Kroatijos AAI. Daugiausia diskutuota apie bendravimą su piliečiais ir apie AAI atvėrimą.

2018 m. spalio mėn. Dubrovnike, Kroatijoje, Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne kreipiasi į ES AAI vadovus metiniame Ryšių palaikymo komiteto posėdyje.

2018 m. lapkričio mėn. su 28 ES AAI vadovais paraginome nacionalines vyriausybes ir parlamentus, taip pat Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją šalinti ES bankų priežiūros atskaitomybės ir audito sistemos trūkumus.

Be to, prisidėjome ir dalyvavome kelių Ryšių palaikymo komiteto darbo grupių veikloje, pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokesčio veiklos darbo grupės, fiskalinės politikos audito tinklo, strategijos „Europa 2020“ audito tinklo ir Europos bankų sąjungos specialios darbo grupės veikloje, taip pat kitoje viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės ir viešųjų pirkimų audito sričių veikloje.

Taip pat koordinavome pirmojo Ryšių palaikymo komiteto audito kompendiumo (Jaunimo nedarbas ir jaunimo integravimas į darbo rinką), paremto audito ataskaitomis, parengtomis 2013–2017 m. 14 ES AAI, rengimą. Kompendiumas yra naujos rūšies leidinys, kuriuo siekiama pagerinti atitinkamos audito informacijos perdavimą Ryšių palaikymo komiteto suinteresuotiesiems subjektams ir plačiajai visuomenei.

INTOSAI, EUROSAI

2018 m. toliau aktyviai dalyvavome ir prisidėjome prie Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) veiklos, visų pirma kaip Profesinių standartų komiteto pavaduotojas (nuo 2016 m. gruodžio mėn.) ir finansinio audito ir apskaitos, atitikties ir veiklos audito pakomitečių narys. Taip pat aktyviai dalyvavome kitų INTOSAI darbo grupių, visų pirma INTOSAI tarpusavio peržiūrų pakomitečio, aplinkos audito darbo grupės, finansų modernizavimo ir reglamentavimo reformos darbo grupės ir INTOSAI auditorių kvalifikacijos kėlimo specialios darbo grupės veikloje.

Mes taip pat aktyviai dalyvavome Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI), INTOSAI Europos regioninės grupės, visų pirma darbo grupės aplinkos audito klausimais, informacinių technologijų darbo grupės bei audito ir etikos specialios darbo grupės veikloje, taip pat keliuose praktiniuose mokymuose ir seminaruose.

ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių AAI

Mes taip pat remiame ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių (Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Kosovo1, Juodkalnijos, Šiaurės Makedonijos, Serbijos ir Turkijos) AAI, visų pirma per į Ryšių palaikymo komitetą panašų tinklą ir remdami EBPO koordinuojamą veiklą. 2018 m. septyni AAI tinklo auditoriai dalyvavo mūsų stažuočių programoje. Taip pat aktyviai prisidėjome prie šio tinklo posėdžių ir veiklos, nagrinėdami, pavyzdžiui, finansinio ir IT audito temas.

1Šis pavadinimas nekeičia pozicijų dėl statuso ir atitinka JT ST rezoliuciją 1244 bei TTT nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.

Mūsų valdymas

Narių kolegija

Mūsų nariai skiriami šešerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Savo pareigas jie atlieka visiškai nepriklausomai ir vadovaujasi bendru Europos Sąjungos interesu. Prieš eidami pareigas, jie duoda priesaiką Europos Teisingumo Teismui.

Narių kolegiją sudaro po vieną narį iš kiekvienos ES valstybės narės. Narius, atsižvelgdama į atitinkamų valstybių narių nacionalinių vyriausybių pateiktas kandidatūras ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, skiria ES Taryba. Audito Rūmai neturi įgaliojimų pateikti narių kandidatūras ar juos paskirti.

2018 m. Taryba paskyrė keturis naujus Audito Rūmų narius:

 • Eva Lindström (Švedija), Tony Murphy (Airija), Hannu Takkula (Suomija) nuo 2018 m. kovo 1 d. ir Annemie Turtelboom (Belgija) nuo 2018 m. gegužės 1 d.;

Taryba taip pat atnaujino penkių senų naujų kadenciją:

 • Pietro Russo (Italija), Baudilio Tomé Muguruza (Ispanija), Bettina Jakobsen (Danija), João Figueiredo (Portugalija) iki 2024 m. vasario 29 d. ir Iliana Ivanova (Bulgarija) iki 2024 m. gruodžio 31 d.

2018 m. Audito Rūmų narių kolegija susirinko 18 kartų (2017 m.: 21 kartą).

Audito Rūmų narių kolegijos posėdis 2019 m. vasario 28 d. Liuksemburge.

Pirmininkas

Nariai iš savo tarpo išrenka pirmininką trejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Pirmininkas užtikrina pirmojo tarp lygių (primus inter pares) funkciją. Pirmininkas yra atsakingas už institucijos strategiją, planavimą ir veiksmingumo valdymą, komunikaciją ir ryšius su žiniasklaida, teisinius reikalus ir vidaus auditą. Jis taip pat atstovauja institucijai palaikant išorės ryšius. Klaus-Heiner Lehne buvo išrinktas pirmininku 2016 m. rugsėjo mėn.

2018 m. vasario mėn. Audito Rūmų pirmininkas Klaus-Heiner Lehne sako kalbą metiniame Audito Rūmų narių kolegijos ir Komisijos narių kolegijos posėdyje.

Pirmininkas ir nariai

Audito kolegijos ir komitetai

Nariai yra skiriami į vieną iš penkių mūsų audito kolegijų, kuriose yra rengiamos ir tvirtinamos dauguma mūsų audito ataskaitų, peržiūrų ir nuomonių. Kiekviena kolegija savo darbe vadovaujasi kuria nors ES politikos tema. Joms vadovauja seniūnas, kurį iš savo tarpo išrenka šios kolegijos nariai. Kiekvienas narys yra atsakingas už savo paties audito užduotis, jam padeda kabinetas. Audito darbą atlieka profesionalūs auditoriai, kurie dirba audito kolegijų direktoratuose.

2018 m. gruodžio mėn. mūsų penkių kolegijų seniūnai buvo Nikolaos Milionis, Iliana Ivanova, Bettina Jakobsen, Neven Mates ir Lazaros S. Lazarou. Danièle Lamarque pirmininkavo mūsų Audito kokybės kontrolės komitetui, Oscar Herics pirmininkavo mūsų Etikos komitetui, Samo Jereb – mūsų Audito komitetui, o Rimantas Šadžius buvo už tarpinstitucinius ryšius atsakingas narys.

Sprendimus dėl platesnių strateginių ir administracinių klausimų priima Administracinis komitetas ir, prireikus, narių kolegija. Jiems abiems pirmininkauja Audito Rūmų pirmininkas.

Audito Rūmai turi dešimt direktoratų, susijusių su jų veiklos sritimis: penki susieti su audito kolegijomis, vienas su audito kokybės kontrole, vienas su pirmininku ir trys su generaliniu sekretoriumi.

Generalinis sekretorius ir direktoriai

Veiksmingumo vertinimas

Pirmieji metai teikiant ataskaitas
dėl naujų pagrindinių
veiksmingumo rodiklių, susijusių su
2018–2020 m. strategija

Nuo 2008 m. taikėme pagrindinius veiksmingumo rodiklius (PVR), leidžiančius informuoti vadovybę apie pažangą siekiant tikslų, paremti sprendimų priėmimą ir teikti informaciją apie veiksmingumą suinteresuotosiems subjektams. Nustatydami Audito Rūmų 2018–2020 m. strategiją taip pat atnaujinome PVR rinkinį šiuo laikotarpiu. 2018 m. yra pirmieji metai, kuomet galime pranešti apie šiuos rodiklius.

Penkių pagrindinių veiksmingumo rodiklių rinkinys plačiai atspindi, kaip mes veikiame kaip organizacija, atsižvelgiant į mūsų darbo rezultatų sklaidą, poveikį ir suvokimą.

 • 1 PVR - Mūsų rekomendacijų įgyvendinimas
 • 2 PVR - Suinteresuotųjų subjektų grįžtamoji informacija apie mūsų darbą
 • 3 PVR - Mūsų dalyvavimas Europos Parlamente, Taryboje ir nacionaliniuose parlamentuose
 • 4 PVR - Paskelbtų specialiųjų ataskaitų (ir panašių produktų) skaičius
 • 5 PVR - Mūsų aktyvumas žiniasklaidoje

Paskelbtų specialiųjų ataskaitų ir panašių produktų skaičius

Stebime atitinkamais metais paskelbtų ataskaitų skaičių ir laiką. Tai leidžia spręsti apie mūsų planavimo tikslumą.

2018 m. paskelbėme 44 ataskaitas (35 specialiąsias ataskaitas, šešis apžvalginius pranešimus, dvi padėties apžvalgas ir vieną skubią atvejo apžvalgą), palyginti su 47 planuotomis metų ataskaitomis. Taip pat papildomai prie mūsų darbo programoje atrinktų planuotų auditų paskelbėme 10 nuomonių.

Specialiosios ataskaitos ir panašūs produktai

Dalyvavimas Europos Parlamente, ES Taryboje ir nacionaliniuose parlamentuose

Dauguma mūsų audito ataskaitų pateikiamos atitinkamam Europos Parlamento komitetui ir Europos Sąjungos Tarybai. Be to, dauguma Audito Rūmų narių mūsų metines ataskaitas pristato savo valstybės narės Parlamentui.

2018 m. Europos Audito Rūmų atstovai 133 kartus darė pranešimus Europos Parlamente (2017 m.: 91), 65 Taryboje (2017 m.: 47) ir 50 kartų nacionaliniuose parlamentuose (2017 m.: 19). Tai yra reikšmingas padidėjimas, palyginti su 2017 m.

Audito Rūmų dalyvavimas EP, Taryboje ir nacionaliniuose parlamentuose 2018 m.

Aktyvumas žiniasklaidoje

Apimtis internete ir socialiniuose
tinkluose padidėjo beveik tris kartus

2018 m. intensyvėjo mūsų ryšiai su spauda ir neinstituciniais suinteresuotaisiais subjektais, taip pat didinome savo veiklos apimtį socialiniuose tinkluose. Mes

 • paskelbėme 76 pranešimus spaudai 23 ES kalbomis (2017 m.: 57); ir
 • turėjome 20 spaudos konferencijų Briuselyje (2017 m.: 16), įskaitant metinei ataskaitai skirtas sektorių ir šalių spaudos konferencijas.

Taip pat priėmėme žurnalistus iš Briuselio ir valstybių narių ir surengėme kelis trumpus atrinktų ataskaitų aptarimus pramonės suinteresuotiesiems subjektams, NVO ir ekspertų grupėms.

Valstybių narių spaudos žurnalistų vizitas. 2018 m. lapkričio mėn., Liuksemburgas.

Stebime mūsų veiklos ir institucijos nušvietimą žiniasklaidoje, kuris gali labai skirtis, priklausomai nuo ataskaitos temos ir sudėtingumo. Taip pat turime pripažinti, kad išorės veiksniai gali turėti didelės įtakos žiniasklaidos domėjimuisi mūsų leidiniais. Pavyzdžiui, jei mūsų ataskaitos paskelbimo data sutampa su reikšmingu įvykiu arba politiniu pokyčiu, tai gali labai padidinti visuomenės susidomėjimą atitinkama tema.

Apskritai apimtis žiniasklaidoje, įskaitant socialinius tinklus, beveik patrigubėjo – nuo maždaug 15 500 internetinių straipsnių ir žinučių socialiniuose tinkluose 2017 m. iki daugiau kaip 44 000 2018 m. 2018 m. įrašai socialiniuose tinkluose iš oficialių Audito Rūmų paskyrų apie mūsų leidinius buvo pateikti maždaug 11 milijonų kartų, o tai beveik 18 kartų daugiau nei 2017 m.

Specialiosios ataskaitos akivaizdžiai
yra mūsų pavyzdinis produktas
atsižvelgiant į apimtį žiniasklaidoje

Atsižvelgiant į komunikaciją ir apimtį žiniasklaidoje, specialiosios ataskaitos šiuo metu akivaizdžiai yra mūsų pavyzdinis produktas: 12 iš 15 mūsų svarbiausių leidinių 2018 m. buvo specialiosios ataskaitos.

2018 m. buvo daugiau kaip 11 000 internetinių straipsnių apie mūsų specialiąsias ataskaitas – daugiau nei du kartus daugiau nei 2017 m. Palyginimui, 2013 m., kai pradėjome stebėti apimtį žiniasklaidoje, tokių internetinių straipsnių buvo 1 500.

Be to, palyginti su 2017 m., vidutinis straipsnių, skirtų vienai specialiajai ataskaitai, skaičius taip pat padidėjo 60 %. Tai rodo, kad mūsų apimtis žiniasklaidoje didėjo ne tik dėl padidėjusio ataskaitų skaičiaus, bet išaugo domėjimasis mūsų leidiniais.

Nušvietimas žiniasklaidoje: metinės ataskaitos, specialiosios ataskaitos ir Audito Rūmai apskritai
Rekordinis poveikis: specialioji ataskaita dėl Europos
greitųjų geležinkelių tinklo – daugiau nei
4 400 internetinių straipsnių ir įrašų
socialiniuose tinkluose

2018 m. daugiausiai nušviestos žiniasklaidoje buvo mūsų specialiosios ataskaitos dėl Europos greitųjų geležinkelių tinklo, dėl Europos Centrinio Banko ECB vykdomos bankų krizių valdymo veiklos efektyvumo ir dėl Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonės.

Turime penkias paskyras socialiniuose tinkluose:

Sekėjai 2018 m. Padidėjimas, palyginti su 2017 m. Iš viso paspaudimų*
7 674 31 % 3 419 137
10 080 23 % 256 268
4 800 83 % 9 590 234
869 27 % 117 800
1 134 149 % Nėra duomenų

* Kartų, kai buvo rodomi mūsų įrašai, skaičius.

Visus metus matėme, kaip proporcingai didėjo mūsų matomumas ir dalyvavimas socialiniuose tinkluose, ypač „Facebook“, „Twitter“ ir „LinkedIn“, kurie tapo neatsiejama mūsų komunikacijos veiklos dalimi ir kurie suteikia mums galimybę tiesiogiai bendrauti su piliečiais. Padidinome sekėjų ir kartų, kai buvo rodomi mūsų įrašai (t. y. „paspaudimų“), skaičių.

Mūsų darbo poveikis ir suvokimas

Mūsų ataskaitos laikomos
naudingomis ir paveikiomis

Mes savo darbo poveikį ir suvokimą vertiname atsižvelgdami į suinteresuotųjų subjektų vertinimą ir atsižvelgimą į rekomendacijas, siekiant pagerinti ES finansų valdymą.

2018 m. pradžioje pradėjome prašyti suinteresuotųjų subjektų (iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos, ES agentūrų, valstybių narių nuolatinių atstovybių, valstybių narių agentūrų ir AAI, NVO, akademinės bendruomenės, žiniasklaidos ir kitų šalių) pateikti savo atsiliepimus apie mūsų ataskaitų naudą ir galimą poveikį. Tai mes darome atrinkę keletą specialiųjų ataskaitų ir peržiūrų, taip pat metinei ataskaitai, siųsdami anoniminius elektroninius klausimynus visiems tiems, kurie anksčiau buvo gavę šių ataskaitų kopijas. Apklausa taip pat leidžia suinteresuotiesiems subjektams pateikti kokybinę grįžtamąją informaciją apie ataskaitas bendro pobūdžio pasiūlymų dėl Europos Audito Rūmų darbo.

87 % respondentų manė, kad mūsų ataskaitos naudingos jų darbui, o 78 % – kad jos turėjo poveikį.

Atsižvelgimas į mūsų rekomendacijas

Buvo įgyvendinta dauguma mūsų
rekomendacijų

2018 m. mes pradėjome šį rodiklį grįsti mūsų auditorių atliktu atsižvelgimo į rekomendacijas nagrinėjimu, o ne Europos Komisijos vadovybės pareiškimais. 2018 m. nagrinėjome mūsų 2014 m. metinėje ataskaitoje ir specialiosiose ataskaitose pateiktas rekomendacijas.

Ši analizė rodo, kad 74 % mūsų 2014 m. metinėje ataskaitoje pateiktų rekomendacijų ir 94 % mūsų 2014 m. specialiosiose ataskaitose pateiktų rekomendacijų buvo įgyvendintos visiškai, dauguma atžvilgių arba kai kuriais atžvilgiais.

Atitinkamais metais pateiktų Audito Rūmų rekomendacijų įgyvendinimas

Mūsų darbuotojai

Darbuotojų pasiskirstymas

2018 m. pabaigoje mūsų institucijoje dirbo 834 pareigūnai ir laikinieji darbuotojai. Audito Rūmų personalo plane buvo numatyta 853 nuolatinių ir laikinų etatų, iš kurių 541 etatai audito kolegijose, įskaitant 112 darbo vietų narių kabinetuose.

Audito Rūmų darbuotojai. Etatai audito, vertimo, administracijos ir pirmininko tarnybose

Be to, metų pabaigoje Audito Rūmuose dirbo 76 sutartininkai ir 15 komandiruotų nacionalinių ekspertų.

Įdarbinimas

Mūsų darbuotojai turi plataus spektro akademinę ir profesinę patirtį. Mūsų įdarbinimo politika grindžiama ES institucijų bendraisiais principais ir įdarbinimo sąlygomis, mes skatiname lygias galimybes visais lygmenimis.

2018 m. mes įdarbinome 79 darbuotojus: 15 pareigūnų, 32 laikinuosius darbuotojus, 22 sutartininkus ir 10 komandiruotų nacionalinių ekspertų.

Mes taip pat suteikėme 60 įvairių, trijų – penkių mėnesių stažuočių universiteto diplomą turintiems asmenims.

Amžiaus profilis

2018 m. gruodžio 31 d. Audito Rūmų aktyvios tarnybos darbuotojų amžiaus profilis rodo, kad beveik pusės mūsų darbuotojų amžius neviršija 44‑metų.

Trisdešimt iš mūsų 64 direktorių ir pagrindinių vadybininkų (47 %) yra 55 metų ar vyresni. Tai reiškia, kad per artimiausius 5‑10 metų jiems išėjus į pensiją, įvyks vadovybės atsinaujinimas.

Amžiaus profilis

Pastaba: Atskiri skaičiai juos sudėjus gali būti netikslūs dėl suapvalinimo.

Lyčių pusiausvyra

Mūsų darbuotojams nepriklausomai nuo jų lyties suteikiame lygias karjeros galimybes. Iš esmės mes pasiekėme vienodą vyrų ir moterų santykį ir 45 % mūsų auditorių ir administratorių yra moterys.

Lyčių pusiausvyra pagal atsakomybės lygį

Mes esame įsipareigoję ir toliau gerinti lyčių pusiausvyrą visuose valdymo lygmenyse. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais mūsų audito kolegijose padidėjo moterų dalis vadovių pareigose (nuo 7 % 2015 m. pabaigoje iki beveik 24 % 2018 m. pabaigoje).

Mūsų lygių galimybių politika 2018–2020 m. laikotarpiu taip pat apima amžiaus ir negalios klausimus.

Vadovai pagal tautybę ir lytį

Parama auditui

Profesinis mokymas

Be mokymų mūsų darbuotojai ir mūsų institucija
negali būti perspektyvi

Mūsų tikslas – auditoriams per metus vidutiniškai skirti 40 valandų (5 dienas) profesinio mokymo laiko, laikantis Tarptautinės buhalterių federacijos parengtų rekomendacijų. 2018 m. ir vėl viršijome šį tikslą, skirdami 6,9 dienos profesinio mokymo vienam auditoriui.

Mes taip pat toliau plėtėme mūsų siūlomų mokymų pasiūlą audito ir ne audito srities darbuotojams ir padėjome auditoriams gauti skirtingus sertifikatus. Mes rengėme didelio susidomėjimo sulaukusius vidaus ir išorės specialistų daromus pristatymus audito srities naujovių ar mūsų auditorių darbo temomis.

Mes ir toliau teikėme apdovanojimą už veiksmingumą, skirtą vadovų pareigų neinantiems darbuotojams, kuri jiems suteikia galimybę lankyti specialius išorės kursus.

Vidutinis profesinio mokymo dienų skaičius per metus
Sėkmingas bendradarbiavimas su
akademine bendruomene

Pasirašėme partnerystės sutartį su Europos kolegija (Briugė, Belgija), atveriančią kelią bendradarbiavimui keliose srityse, įskaitant mokymus, stažuotes ir ataskaitų rengimą. Taip pat sudarėme bendradarbiavimo sutartis su Europos viešojo administravimo institutu ir kitomis organizacijomis, suteikiančias galimybę mūsų darbuotojams dalyvauti šių institucijų organizuotuose mokymuose.

Tęsėme ir plėtojome bendradarbiavimą su Lotaringijos universitetu. Dar kartą rengėme paskaitas gauti antrosios pakopos universiteto diplomą „Viešųjų organizacijų ir politikų auditas“ ir magistrantūros studijų programą „Viešųjų organizacijų valdymas“ bei parengėme naują antrosios pakopos studijų programą „Auditui taikomi statistikos pagrindai“.

Taip pat auditoriai iš AAI lankė mūsų vidaus mokymo kursus, kai kurie iš jų pasidalijo savo patirtimi aptardami ataskaitas metinės Audito Rūmų mokymų dienos metu, kurioje dalyvavo daugiau kaip 450 dalyvių.

Siūlomi interaktyvūs e. kursai
visuomenei

Visuomenei surengėme mūsų e. mokymo kursus apie veiklos auditą, apimančius dvi interaktyvias sesijas daugiau nei 150 dalyvių iš viso pasaulio.

Vertimas raštu

2018 m. mūsų Vertimo, kalbos paslaugų ir leidybos direktoratas išvertė ir peržiūrėjo daugiau nei 251 000 puslapių (palyginti su 2017 m. puslapių skaičius padidėjo daugiau nei 18 %). Šis padidėjimas taip pat lėmė didesnį užsakomųjų vertimo raštu paslaugų lygį. Visos mūsų vertimo grupės dabar naudoja suderintus darbo metodus.

Vertėjai raštu vis dažniau dalyvavo mūsų audito veikloje, teikiant kalbinę pagalbą audito vizitų metu ir padėjo rengti daugumą mūsų ataskaitų. Tai taip pat sukūrė papildomą sinergiją su mūsų auditoriais.

Leidybos grupė jau yra visiškai įtraukta į direktoratą. Todėl visa Audito Rūmų ataskaitų rengimo grandinė – nuo ataskaitos kalbinės peržiūros iki vertimo ir paskelbimo – yra integruota į vieną, racionalizuotą darbo srautą.

Informacinės technologijos, darbo aplinka ir inovacijos

Mūsų Informacijos, darbo aplinkos ir inovacijų direktoratas padeda mūsų darbuotojams efektyviai ir veiksmingai naudoti informacines technologijas, skatinti inovacijas ir žinių valdymą. Jis taip pat yra atsakingas už mūsų pastatų valdymą.

Informacijos valdymas

Pradėjome tECAway iniciatyvą – tinklo prieigos sprendimą keliaujantiems darbuotojams. Ji suteikia galimybę iš bet kokio prietaiso, bet kurios vietos ir bet kuriuo metu turėti prieigą prie Audito Rūmų skaitmeninių išteklių ir paslaugų.

Mes sukūrėme naują suderintą dokumentų valdymo sistemą ir įdiegėme daugiafunkcinius spausdinimo, kopijavimo ir skenavimo įtaisus. Tikimės, kad tai bus naudinga informacijos saugumui ir bus mažiau sunaudojama popieriaus.

Patvirtinome naują kibernetinio saugumo valdymo modelį ir šiuo metu įgyvendiname kibernetinio saugumo planą.

Visi IT projektai ir pristatymai buvo vykdomi tinkamai atsižvelgiant į veiklos tęstinumą, užtikrinant visapusišką ypatingai svarbių sistemų prieinamumą.

Inovacijos

Įsteigėme ECAlab tarpdisciplininių inovacijų laboratoriją, daugiausia dėmesio skirdami audito skaitmeninei transformacijai naudojant duomenis ir technologijas. Ši laboratorija bando taikyti tokias technologijas, kaip dirbtinį intelektą, natūralios kalbos apdorojimą ir faktinių audito užduočių teksto duomenų gavybą. Kai kurių užduočių ir leidinių atveju jau buvo pasinaudota šia pagalba.

Mes taip pat vykdėme bandomąjį projektą naudojant blokų grandinių technologijas, siekiant užtikrinti audito įrodymų ir leidinių autentiškumą. Europos blokų grandinės partnerystė, kurią sudaro ES valstybės narės ir Komisija, pasirinko „Audito Rūmų registro“ prototipą, kuris bus Europos blokų grandinės paslaugų infrastruktūros (ji bus pradėta diegti 2019 m.) dalis.

Žinių valdymas

2018 m. liepos mėn. su Pizos universitetu ir Karališkosios chartijos atestuotųjų buhalterių asociacija (ACCA) surengėme mūsų pirmąją metinę vasaros mokyklą viešojo audito srityje, siekdami išnagrinėti naujus pasaulinio masto uždavinius, susijusius su šia profesija. Vasaros mokykloje daugiausia dėmesio skirta audito duomenų analizei, ji pritraukė 45 dalyvius iš kitų AAI, ES institucijų ir universitetų.

Taip pat surengėme konferenciją dėl blokų grandinės, siekdami išnagrinėti jos teikiamas galimybes ir jos praktinį pritaikymą ES išlaidų kontrolei. Konferencija iš esmės buvo skirta dalyviams iš kitų ES institucijų.

Pastatai

Šiuo metu turime tris pastatus („K1“, „K2“ ir „K3“), kurie veikia kaip vienas integruotas techninis kompleksas. Taip pat nuomojamės biuro patalpas savo veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių centrui Liuksemburge.

K1

K1 pastate, kuris atidarytas 1988 m., yra iki 310 darbuotojų talpinantys kabinetai ir posėdžių salės. Požeminiuose aukštuose įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, techninės patalpos, saugojimo erdvės, biblioteka ir pagrindinė archyvo patalpa, o visas viršutinis aukštas yra skirtas techninei infrastruktūrai.

2008 m. K1 pastatas buvo modernizuotas, kad atitiktų taikomus nacionalinius sveikatos, saugos ir aplinkosaugos standartus. Kur buvo įmanoma, K1 pastato technologija buvo pritaikyta, suderinant ją su K2 ir K3 pasatų technologija.

K2

K2 pastatas atidarytas 2003 metais. Požeminiuose aukštuose įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, techninės ir saugojimo patalpos bei sporto centras. Visas viršutinis aukštas skirtas techninėms infrastruktūroms. Likusiuose aukštuose įrengti iki 241 darbuotojo talpinantys kabinetai, posėdžių salės, viena konferencijų salė su vertimo žodžiu kabinomis, vaizdo konferencijų salės, kavinė ir nedidelės virtuvėlės.

K2 pastatą ketiname atnaujinti, optimizuoti darbo vietų organizavimą ir atnaujinti kai kuriuos techninius įrenginius. Išsamus šio projekto tyrimas bus atliktas 2019 m., darbus numatyta pradėti metų pabaigoje.

Kaip 2014 m. kovo mėn. susitarė Europos Parlamentas ir Taryba, mes padengsime šio modernizavimo išlaidas iš biudžeto, kuris liko prieš keletą metų įvykdžius K3 pastato statybų projektą.

K3

K3 pastatas atidarytas 2012 metais. Požeminiuose aukštuose įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės, techninės ir saugojimo patalpos, iškrovimo prieigos, atliekų saugyklos, spaustuvė, virtuvės ir archyvai. Pirmame aukšte yra valgykla, kavinė ir mokymo kabinetai. Pastate taip pat yra kabinetai 503 darbuotojams, posėdžių salės ir IT centras. Šeštame aukšte yra priėmimo salės, virtuvė ir techninė infrastruktūra. K3 pastatas turi „labai gerą“ BREEAM sertifikatą, kuris gautas taikant pasaulyje pirmaujantį tvarių pastatų projektavimo ir vertinimo metodą.

Audito Rūmų pastatai Liuksemburge, Kirchbergo plynaukštėje.

Audito Rūmų saugumo stiprinimas

2018 m. buvo baigtas projektas, skirtas sustiprinti mūsų institucijos išorinį saugumą ir apsaugoti mūsų darbuotojus. Naujas saugumo kontrolės centras, išorės akreditavimo centras ir prieigos kontrolės centras darbuotojams ir svečiams pradėjo veikti 2018 m. rugsėjo mėn.

Audito Rūmų pagrindinis K1 pastatas ir naujas saugumo centras Liuksemburge, Rue Alcide De Gasperi.

Aplinkosaugos vadyba

Mūsų, kaip ES institucijos, pareiga – taikyti patikimos aplinkosaugos vadybos principus visose mūsų veiklos srityse. Todėl esame įsipareigoję nuolat mažinti savo veiklos poveikį aplinkai.

Audito Rūmai didžiuojasi savo aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) sertifikatu. Šiuo metu sėkmingai veikiame kaip EMAS atitinkanti aplinkosaugos vadybos sistema, taip pat visiškai atitinkame ISO 14 001:2015 sertifikavimo reikalavimus.

Mūsų tikslas – nuolat sistemingai mažinti mūsų išmetamo CO2 kiekį, mes reguliariai analizuojame dėl mūsų veiklos išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Mūsų bendras išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 2017 m. buvo 10,451 tonos anglies dioksido ekvivalento (tCO2e), t. y. sumažėjo 3 %, palyginti su 2016 m. duomenimis. 2018 m. ketvirtus metus iš eilės nagrinėjome mūsų anglies pėdsaką, su rezultatais bus galima susipažinti mūsų interneto svetainėje antrąjį 2019 m. pusmetį. 

Mūsų atskaitomybė

Finansinė informacija

Mūsų institucija yra finansuojama iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto kaip administracinės išlaidos.

2018 m. mūsų biudžetas sudarė apie 146 milijonus eurų. Tai yra mažiau nei 0,1 % visų ES išlaidų arba apie 1,5 % visų ES administracinių išlaidų. 2018 m. panaudoto biudžeto proporcija buvo 96 %.

2018 m. biudžeto vykdymas

2018 FINANSINIAI METAI Galutiniai asignavimai Įsipareigojimai Panaudo-jimas % Mokėjimai
1 antraštinė dalis: Su institucija susiję asmenys (tūkstančiais eurų)
10 - Institucijos nariai 12 265 11 245 92 % 11 186
12 - Pareigūnai ir laikinasis personalas 105 044 102 543 98 % 102 528
14 - Kitas personalas ir išorės paslaugos 6 335 5 914 93 % 5 825
162 - Kelionės 3 450 3 050 88 % 2 537
161 + 163 + 165 - Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos 2 990 2 883 96 % 2 221
Iš viso 1 antraštinėje dalyje 130 084 125 635 97 % 124 297
2 antraštinė dalis. Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos
20 - Nekilnojamas turtas 2 956 2 945 99 % 1 822
210 - ITT 8 708 8 707 99 % 4 714
212 + 214 + 216 - Kilnojamas turtas ir susijusios išlaidos 1 129 1 066 94 % 749
23 - Einamosios administracinės išlaidos 557 353 63 % 241
25 - Posėdžiai, konferencijos 708 581 82 % 332
27 - Informacija ir leidyba 1 874 1 197 64 % 922
Iš viso 2 antraštinėje dalyje 15 932 14 849 93 % 8 780
Iš viso Audito Rūmuose 146 016 140 484 96 % 133 077

2019 m. biudžetas

2019 m. biudžetas yra 0,6 % didesnis, palyginti su 2018 m. biudžetu.

BIUDŽETAS 2019 2018
1 antraštinė dalis: Su institucija susiję asmenys (tūkstančiais eurų)
10 - Institucijos nariai 11 474 12 515
12 - Pareigūnai ir laikinasis personalas 107 666 106 600
14 - Kitas personalas ir išorės paslaugos 6 381 5 745
162 - Kelionės 3 450 3 450
161+163+165 - Kitos su institucijai dirbančiais asmenimis susijusios išlaidos 3 098 2 990
Iš viso 1 antraštinėje dalyje 132 069 131 300
2 antraštinė dalis. Pastatai, kilnojamas turtas, įranga ir kitos veiklos išlaidos
20 - Nekilnojamas turtas 2 984 2 930
210 - ITT 7 605 7 492
212 + 214 + 216 - Kilnojamas turtas ir susijusios išlaidos 998 1 157
23 - Einamosios administracinės išlaidos 548 555
25 - Posėdžiai, konferencijos 700 706
27 - Informacija ir leidyba 1 986 1 876
Iš viso 2 antraštinėje dalyje 14 821 14 716
Iš viso Audito Rūmuose 146 890 146 016

Vidaus ir išorės auditas

Vidaus auditas

Mūsų vidaus audito tarnyba (VAT) konsultuoja mūsų instituciją, kaip valdyti riziką. Jie teikia nepriklausomą, objektyvų patikinimą ir konsultacijas tarnyboms, atsakingoms už mūsų institucijos pridėtinę vertę ir operacijų tobulinimą. VAT teikia ataskaitas audito komitetui, kurį sudaro trys mūsų institucijos nariai ir vienas išorės ekspertas. Komitetas reguliariai stebi, kaip vykdomos įvairios užduotys, nustatytos VAT metinėje darbo programoje ir užtikrina jos nepriklausomumą.

2018 m. VAT auditavo mūsų institucijos kibernetinio saugumo sistemas ir statybos darbus, susijusius su jos išorės saugumu. Ji taip pat peržiūrėjo, kaip įgyvendinama mūsų rizikos valdymo politika, ir leidimus duodančių pareigūnų metines deklaracijas. Be to, ji stebėjo jos ankstesnių rekomendacijų įgyvendinimą, užtikrinant, kad suderinti veiksmų planai buvo įgyvendinti.

2018 m. VAT auditų metu nenustatyta jokių trūkumų, dėl kurių pagal jų pobūdį ar mastą, būtų rimtai suabejota bendru vidaus kontrolės sistemų, nustatytų leidimus duodančio pareigūno, siekiant užtikrinti Audito Rūmų finansinių operacijų teisėtumą ir tvarkingumą, patikimumu.

Mūsų vidaus audito veiklos rezultatus kasmet pranešame Europos Parlamentui ir Tarybai.

Išorės auditas

Mūsų metinių finansinių ataskaitų auditą atlieka nepriklausomas išorės auditorius. Tai svarbus mūsų institucijos bruožas – taikyti savo atžvilgiu tuos pačius skaidrumo ir atskaitomybės principus, kokius taikome audituojamiems subjektams. 2018 m. gegužės 17 d. mūsų nepriklausomas išorės auditorius (PricewaterhouseCoopers Sàrl) paskelbė ataskaitą dėl mūsų 2017 finansinių metų finansinių ataskaitų.

Mūsų išorės auditoriaus nuomonės (2017 finansiniai metai)

Dėl finansinės būklės ataskaitų:

„Mūsų nuomone, finansinės būklės ataskaitos, atsižvelgiant į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) su jo vėlesniais pakeitimais (toliau – Finansinis reglamentas) bei į 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1268/2012 (OL L 362, 2012 12 31, p. 1), nustatantį išsamias šio Finansinio reglamento taikymo taisykles, ir į jo vėlesnius pakeitimus, tikrai ir teisingai atspindi Europos Audito Rūmų (EAR) finansinę būklę 2017 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių finansinių metų finansinius rezultatus, pinigų srautus ir grynojo turto pokyčius.“

Dėl mūsų išteklių panaudojimo ir kontrolės procedūrų:

„Remdamiesi šioje ataskaitoje pateiktais savo darbo rezultatais ir vadovaudamiesi pirmiau aprašytais kriterijais, galime teigti, kad neaptikome jokių reikšmingų faktų, kurie leistų manyti kad:

 • Audito Rūmams skirti ištekliai nebuvo panaudoti taip, kaip buvo numatyta;
 • įdiegtos kontrolės procedūros nesuteikia garantijų, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti finansinių operacijų atitiktį galiojančioms taisyklėms ir teisės aktams.“

Biudžeto įvykdymo patvirtinimas

Kaip ir kitoms ES institucijoms mums taikoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. 2018 m. balandžio mėn. Europos Parlamentas patvirtino mūsų Generaliniam sekretoriui mūsų 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Kaip ir kasmet kruopščiai išnagrinėjome visus per patvirtinimo procedūrą iškilusius su mūsų audito ir valdymo pareigomis susijusius klausimus, ėmėmės atitinkamų veiksmų ir Europos Parlamentui pateikėme išsamią ataskaitą dėl savo taisomųjų veiksmų.

2019 m. kovo 26 d. Europos Parlamentas patvirtino mūsų Generaliniam sekretoriui mūsų 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Tai reiškia, kad mūsų 2017 m. finansinės ataskaitos buvo uždarytos ir patvirtintos.

Tarpusavio peržiūros

Tarpusavio peržiūros apima nepriklausomą ir skaidrų konkrečių AAI pajėgumų vertinimą, kurį atlieka kitos AAI. Kiekviena su tarpusavio peržiūra susijusi AAI, kai atliekamas vertinimas, ir toliau gerbia kitos AAI nepriklausomumą.

2018 m. paprašėme Estijos (vadovaujančiosios AAI), Danijos, Nyderlandų ir Jungtinių Amerikos Valstijų AAI įvertinti, ar mes esame teisingame kelyje siekdami strateginių tikslų įpusėjus 2018–2020 m. laikotarpiui, ir ar veiksmais, kurių ėmėmės iki šiol siekdami įgyvendinti strategiją, greičiausiai bus pasiektas norimas poveikis. Tarpusavio peržiūros ataskaita turėtų būti paskelbta 2019 m.

Taip pat pradėjome su Lietuvos AAI tarpusavio peržiūra susijusį pasirengimo darbą, bendradarbiaujant Lenkijos ir Jungtinės Karalystės AAI. Pagrindinis šios tarpusavio peržiūros tikslas bus įvertinti, ar Lietuvos AAI audito metodas atitinka tarptautinius standartus.

2018 m. mes taip pat užsakėme atlikti mūsų etikos sistemos išorės ir nepriklausomą vertinimą. Vertinimą atlieka Lenkijos aukščiausioji audito institucija ir Kroatijos valstybinė audito institucija. Tikimasi, kad ataskaita bus paskelbta 2019 m.

Įgalioto leidimus duodančio pareigūno deklaracija

Aš, toliau pasirašęs, Europos Audito Rūmų generalinis sekretorius, kaip įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas:

 • tvirtinu, kad šioje ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir tiksli;
 • su pakankamu patikinimu konstatuoju, kad:
  • šioje ataskaitoje aprašytai veiklai skirti ištekliai buvo naudoti pagal numatytą paskirtį ir vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais;
  • įdiegtos kontrolės procedūros suteikia būtinas garantijas dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo ir užtikrina tinkamą įtariamo ar galimo sukčiavimo atvejų nagrinėjimą;
  • kontrolės kaštų ir naudos santykis yra proporcingas.

Šis patikinimas yra grindžiamas mano profesine nuovoka ir turima informacija, tokia kaip perįgaliotų leidimus duodančių pareigūnų ataskaitos ir deklaracijos, vidaus auditoriaus ataskaitos ir ankstesnių finansinių metų išorės auditoriaus ataskaitos.

Tvirtinu, kad aš nežinau nieko, kas nebuvo paskelbta šioje ataskaitoje ir kas galėtų turėti neigiamų pasekmių institucijos interesams.

Priimta Liuksemburge 2019 m. kovo 28 d.

Eduardo Ruiz García
Generalinis sekretorius

Priedas. 2018 m. leidiniai:
specialiosios ataskaitos, metinės ataskaitos, nuomonės ir peržiūra pagrįsti produktai

Specialiosios ataskaitos

 • Specialioji ataskaita Nr. 01/2018 Bendra parama Europos regionų projektams (JASPERS) – laikas paramą teikti tikslingiau
 • Specialioji ataskaita Nr. 02/2018 ECB vykdomos bankų krizių valdymo veiklos efektyvumas
 • Specialioji ataskaita Nr. 03/2018 Makroekonominio disbalanso procedūros (MDP) auditas
 • Specialioji ataskaita Nr. 04/2018 ES parama Mianmarui / Birmai
 • Specialioji ataskaita Nr. 05/2018 Atsinaujinančioji energija siekiant tvarios kaimo plėtros: galimos reikšmingos sinergijos, kurios iš esmės nėra išnaudojamos
 • Specialioji ataskaita Nr. 06/2018 Laisvas darbuotojų judėjimas – užtikrinta pagrindinė laisvė, bet tikslingesnis ES lėšų naudojimas padidintų darbuotojų judumą
 • Specialioji ataskaita Nr. 07/2018 ES pasirengimo narystei pagalba Turkijai: kol kas gauti prasti rezultatai
 • Specialioji ataskaita Nr. 08/2018 ES parama produktyvioms investicijoms į įmones – daugiau dėmesio reikia skirti tvarumui
 • Specialioji ataskaita Nr. 09/2018 Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė ES: daug trūkumų ir ribota nauda
 • Specialioji ataskaita Nr. 10/2018 Ūkininkams skirta bazinės išmokos schema – veiklos požiūriu schema įdiegta, bet jos poveikis supaprastinimui, geresniam pagalbos skirstymui ir pagalbos dydžio konvergencijai ribotas
 • Specialioji ataskaita Nr. 11/2018 Nauji būdai finansuoti kaimo plėtros projektus: paprastesni, bet neorientuoti į rezultatus
 • Specialioji ataskaita Nr. 12/2018 Plačiajuostis ryšys ES valstybėse narėse – nepaisant pažangos, bus pasiekti ne visi strategijos „Europa 2020“ tikslai
 • Specialioji ataskaita Nr. 13/2018 Radikalizacijos, dėl kurios kyla terorizmo pavojus, problemos sprendimas: Komisija atsižvelgė į valstybių narių poreikius, tačiau buvo koordinavimo ir vertinimo trūkumų
 • Specialioji ataskaita Nr. 14/2018 ES cheminiai, biologiniai, radiologiniai ir branduoliniai kompetencijos centrai: reikalinga didesnė pažanga
 • Specialioji ataskaita Nr. 15/2018 Vidaus saugumo pajėgų gebėjimų stiprinimas Nigeryje ir Malyje: tik nedidelė ir lėta pažanga
 • Specialioji ataskaita Nr. 16/2018 ES teisės aktų ex post peržiūra: tinkamai nustatyta, tačiau neišbaigta sistema
 • Specialioji ataskaita Nr. 17/2018 Komisijos ir valstybių narių veiksmais 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu pavyko išspręsti menko lėšų panaudojimo problemą, bet nepakankamai dėmesio skirta rezultatams
 • Specialioji ataskaita Nr. 18/2018 Ar įgyvendintas pagrindinis prevencinės Stabilumo ir augimo pakto dalies tikslas?
 • Specialioji ataskaita Nr. 19/2018 Europos greitųjų traukinių tinklas – ne tikrovė, o tik neveiksminga samplaika
 • Specialioji ataskaita Nr. 20/2018 Afrikos taikos ir saugumo struktūra – ES paramą reikia skirti kitiems tikslams
 • Specialioji ataskaita Nr. 21/2018 ERPF ir ESF projektų 2014–2020 m. laikotarpiu atranka ir stebėjimas daugeliu bruožų vis dar labiausiai orientuoti į išdirbius
 • Specialioji ataskaita Nr. 22/2018 Judumas pagal programą „Erasmus+“: milijonai dalyvių ir daugialypė Europos pridėtinė vertė, tačiau veiksmingumo vertinimas turi būti dar labiau pagerintas
 • Specialioji ataskaita Nr. 23/2018 Oro tarša. Mūsų sveikata vis dar nepakankamai apsaugota
 • Specialioji ataskaita Nr. 24/2018 Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo ir naujoviškų atsinaujinančiosios energijos išteklių demonstravimas komerciniu lygmeniu ES: per pastarąjį dešimtmetį nepasiekta numatyta pažanga
 • Specialioji ataskaita Nr. 25/2018 Potvynių direktyva: pažanga vertinant riziką, kartu planuojant ir tenkinant poreikį gerinti padėtį
 • Specialioji ataskaita Nr. 26/2018 Keli vėlavimai įgyvendinti muitinės IT sistemas: kas buvo ne taip?
 • Specialioji ataskaita Nr. 27/2018 Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė: naudinga parama, tačiau būtini patobulinimai siekiant užtikrinti, kad lėšos būtų racionaliau naudojamos
 • Specialioji ataskaita Nr. 28/2018 Dauguma į programą „Horizontas 2020“ įdiegtų supaprastinimo priemonių palengvino paramos gavėjų dalią, tačiau vis dar yra tobulintinų sričių
 • Specialioji ataskaita Nr. 29/2018 EIOPA svariai prisidėjo prie draudimo sektoriaus priežiūros ir stabilumo, bet išlieka reikšmingų iššūkių
 • Specialioji ataskaita Nr. 30/2018 ES keleivių teisės – plačios, bet vis dėlto keleiviams tenka dėl jų pakovoti
 • Specialioji ataskaita Nr. 31/2018 Gyvūnų gerovė Europos Sąjungoje: atotrūkio tarp toli siekiančių tikslų ir praktinio įgyvendinimo panaikinimas
 • Specialioji ataskaita Nr. 32/2018 Europos Sąjungos skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas. Tai lanksti priemonė, tačiau reikia skirti dėmesio konkrečioms sritims
 • Specialioji ataskaita Nr. 33/2018 Kova su dykumėjimu ES: didėjanti grėsmė, kuriai sumažinti reikia imtis daugiau veiksmų
 • Specialioji ataskaita Nr. 34/2018 ES institucijų biuro patalpos. Be geros vadybos praktikos pavyzdžių, taip pat yra įvairių trūkumų
 • Specialioji ataskaita Nr. 35/2018 Nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamų ES lėšų skaidrumas: būtina daugiau pastangų

Metinės ir specialiosios metinės ataskaitos

 • Metinė 2017 finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaita
 • Iš 8-ojo, 9-ojo, 10-ojo ir 11-ojo Europos plėtros fondų (EPF) finansuojamos veiklos 2017 finansinių metų metinė ataskaita
 • 2017 finansinių metų metinė ataskaita dėl 41 ES agentūros
 • Audito Rūmų atlikto aštuonių Europos Sąjungos mokslinių tyrimų bendrųjų įmonių 2017 m. metinio audito rezultatų santrauka
 • Ataskaita dėl Europos mokyklų 2017 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų
 • Ataskaita dėl 2017 finansinių metų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsiradusių dėl Bendros pertvarkymo valdybos, Tarybos ir Komisijos užduočių vykdymo pagal Reglamentą 806/2014

Nuomonės

 • Nuomonė Nr. 1/2018 dėl 2018 m. gegužės 2 d. pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų
 • Nuomonė Nr. 2/2018: Su auditu ir atskaitomybe susiję svarstymai dėl·2017 m. gruodžio 6 d. pasiūlymo įsteigti Europos valiutos fondą Sąjungos teisiniu pagrindu
 • Nuomonė Nr. 3/2018 dėl Tarybos reglamento dėl finansinio reglamento, taikomo 11-ajam Europos plėtros fondui, pasiūlymo
 • Nuomonė Nr. 4/2018 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos, pasiūlymo
 • Nuomonė Nr. 5/2018 dėl Komisijos pasiūlymo dėl naujos Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos
 • Nuomonė Nr. 6/2018 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės, pasiūlymo
 • Nuomonė Nr. 7/2018 dėl Komisijos pasiūlymų dėl reglamentų, susijusių su bendra žemės ūkio politika laikotarpiu po 2020 m.
 • Nuomonė Nr. 8/2018 dėl 2018 m. gegužės 23 d. Komisijos pasiūlymo dėl OLAF reglamento Nr. 883/2013 dalinio pakeitimo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo
 • Nuomonė Nr. 9/2018 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama ES kovos su sukčiavimu programa, pasiūlymo
 • Nuomonė Nr. 10/2018 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės, pasiūlymo

Peržiūra pagrįsti produktai

 • Apžvalginis pranešimas: ES finansų ateitis: ES biudžeto veikimo reforma
 • Apžvalginis pranešimas: BŽŪP ateitis
 • Apžvalginis pranešimas: Indėlis supaprastinant ES mokslinių tyrimų programą po programos „Horizontas 2020“
 • Apžvalginis pranešimas: Migrantų iš ES nepriklausančių šalių integracija
 • Apžvalginis pranešimas: Sanglaudos politikos įgyvendinimo po 2020 m. supaprastinimas
 • Apžvalginis pranešimas: Komisijos pasiūlymas dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos
 • Padėties apžvalga: ES teisės įgyvendinimas. Europos Komisijos priežiūros pareigos pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 1 dalį
 • Padėties apžvalga: Siekiant sėkmingo transporto sektoriaus Europos Sąjungoje. Uždaviniai, kuriuos reikia išspręsti
 • Skubi atvejo apžvalga: PVM kompensavimas sanglaudos srityje – veikiamas klaidų ir neoptimalus ES lėšų panaudojimas

Preliminarios audito apžvalgos

 • Gyvūnų gerovė ES
 • ES maisto sauga
 • Elektros gamyba iš vėjo ir saulės fotovoltinių jėgainių ES
 • ES ekologinis maistas
 • Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA) ir jos indėlis į finansinę priežiūrą ir finansinį stabilumą ES draudimo sektoriuje
 • Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė
 • ES tarpvalstybinė sveikatos priežiūra
 • Visuomenės konsultavimas rengiant ES teisės aktus
 • Dykumėjimas ES
 • Tarpvalstybinės e. prekybos PVM ir muitų surinkimas
 • Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas
 • ES konkurencijos taisyklių vykdymo užtikrinimas

Kontaktas

EUROPOS AUDITO RŪMAI
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1
Užklausos: eca.europa.eu/lt/Pages/ContactForm.aspx
Interneto svetainė: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra internete. Ji prieinama per portalą Europa (http://europa.eu).

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2019

PDF ISBN 978-92-847-1847-4 ISSN 2315-3997 doi:10.2865/49139 QJ-AA-19-001-LT-N
HTML ISBN 978-92-847-1820-7 ISSN 2315-3997 doi:10.2865/219192 QJ-AA-19-001-LT-Q

© Europos Sąjunga, 2019.
Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

Dėl leidimo naudoti arba atgaminti šią vaizdinę informaciją būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektus:
P. 30, © Prancūzijos raudonasis kryžius
P. 31, © Europos vaistų agentūra

Šią vaizdinę informaciją atgaminti leidžiama, jei nurodomas autorių teisių subjektas, šaltinis ir fotografų/architektų vardas ir pavardė:
P. 1, 5, 12, 13, 14, 24, 28, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, © ES / Europos Audito Rūmai
P. 9, © ES / Europos Audito Rūmai
P. 20, iš kairės į dešinę ir iš viršaus į apačią:
* © ES / Europos Parlamentas
* © ES, 2005 / Europos Komisijos garso ir vaizdo tarnyba / Alain Schroeder
* © ES, 2010 / Carlos Juan
* © ES, 2008 / Europos Parlamentas
* © ES, 2013 / AFP / Ronny Hartmann
* © ES, 2016 / Yasin Akgul
* © ES, 2017 / Mauro Bottaro
* © ES, 2017 / Frank Molter
* © ES, 2017 / Mauro Bottaro
P. 22, © ES, 2008 / Europos Parlamentas
P. 23, © ES / Eurostatas – GISCO, 2018 m. vasaris, pirminiai duomenys: © EuroGeographics © DG MOVE
P. 25, © ES / Eurostatas – GISCO, 2019 m. kovas, administracinės ribos: © EuroGeographics © UN-FAO ©Geonames
P. 35, © ES, 2008 / Laurent Chamussy
P. 66 ir 67, © ES / Europos Audito Rūmai, pastatų architektai: Paul Noël (1988) ir Jim Clemes (2004 ir 2013).

Šis leidinys yra paskelbtas 23 kalbomis ir šiuo formatu:

PDF
PDF General Report

KAIP SUSISIEKTI SU ES

Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje: http://europa.eu/contact

Telefonu arba el. paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:

 • nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokestį),
 • šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 or
 • elektroniniu paštu svetainėje: http://europa.eu/contact

KAIP RASTI INFORMACIJOS APIE ES

Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa: http://europa.eu

ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti svetainėje EU Bookshop http://publications. europa.eu/eubookshop. Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą (žr. http://europa.eu/contact)

ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1951 m. visomis oficialiosiomis kalbomis, apsilankykite svetainėje EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu

ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.